Samsung | BD-H6500 | Samsung BD-H6500 Uživatelský manuál

BD-H6500
Přehrávač disků Blu-ray™
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 1
2014-05-27 오후 3:27:00
Bezpečnostní informace
Varování
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol upozorňuje na přítomnost
vysokého napětí uvnitř přístroje. Dotýkat se
vnitřních součástí přístroje je nebezpečné.
MOŽNOST ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! NEOTVÍREJTE
UPOZORNĚNÍ : ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ KRYT). UVNITŘ
PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL
OPRAVIT. PŘENECHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.
• Štěrbiny a otvory na zadní nebo spodní straně
skříně slouží k nezbytnému větrání. Za účelem
zajištění spolehlivého provozu tohoto přístroje
a jeho ochrany před přehřátím nesmí být tyto
štěrbiny a otvory nikdy blokovány ani zakryty.
-- Neumísťujte tento přístroj do stísněných
prostor, jako jsou knihovničky nebe vestavěné
skříně, není-li zajištěno dostatečné větrání.
-- Neumísťujte tento přístroj do blízkosti topných
těles nebo na místa, kde by byl vystaven
přímému slunečnímu světlu.
-- Neumisťujte na tento přístroj nádoby s
kapalinou, jako například vázy. Při vniknutí
vody do přístroje hrozí úraz elektrickým
proudem.
• Nevystavujte tento přístroj dešti a neumisťujte jej
do blízkosti vody (do blízkosti vany, umyvadla,
kuchyňského dřezu, bazénu atd.). Pokud dojde
k namočení tohoto přístroje, ihned jej odpojte od
napájení a kontaktujte autorizovaného prodejce.
• Tento přístroj používá baterie. V místě, kde
žijete, mohou platit předpisy na ochranu
životního prostředí, které upravují postupy
likvidace baterií. Informace o likvidaci nebo
recyklaci vám sdělí místní úřady.
• Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací
kabely ani adaptéry. Hrozí požár nebo úraz
elektrickým proudem.
• Napájecí kabel veďte tak, aby nehrozilo, že na
něj někdo stoupne nebo jej sevřou předměty
položené na něm nebo opírající se o něj.
Věnujte obzvláštní pozornost kabelům na straně
zástrčky, u síťových zásuvek a v místě, kde
opouštějí přístroj.
2
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 2
Tento symbol upozorňuje na informace
o ovládání a údržbě přístroje obsažené v
dokumentaci dodané s tímto přístrojem.
• Za účelem ochrany tohoto přístroje při elektrické
bouři nebo v situaci, kdy není delší dobu
používán a je bez dohledu, odpojte přístroj od
napájení a odpojte i kabel antény nebo kabelové
televize. Tím předejte poškození přístroje v
důsledku blesku a napěťových špiček.
• Před připojením kabelu pro napájení
střídavým proudem ke konektoru adaptéru
stejnosměrného proudu se ujistěte, že napětí
uvedené na adaptéru odpovídá napětí v místní
elektrické síti.
• Nikdy nevkládejte kovové předměty do otvorů v
přístroji. Hrozí úraz elektrickým proudem.
• V zájmu zabránění úrazu elektrickým proudem
se nedotýkejte vnitřních součástí přístroje.
Přístroj smí otevírat jen kvalifikovaný technik.
• Napájecí kabel zapojujte tak, aby v zásuvce
pevně držel. Při odpojování napájecího kabelu
od síťové zásuvky vždy táhněte za zástrčku
napájecího kabelu. Nikdy netahejte za kabel.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma
rukama.
• Pokud tento přístroj nepracuje správně, zejména
pokud vydává neobvyklé zvuky nebo zápach,
ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte
autorizovaného prodejce nebo servisní
středisko.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:00
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 3
Bezpečnostní informace
3
• Při čištění přístroje odpojte napájecí kabel od
síťové zástrčky a otřete přístroj měkkým suchým
hadříkem. Nepoužívejte žádné chemikálie,
jako je vosk, benzen, líh, ředidla, insekticidy,
osvěžovače vzduchu, maziva nebo čisticí
prostředky. Tyto chemikálie mohou poškodit
vzhled přístroje nebo odstranit potisky na
přístroji.
• Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající
vodě. Nepokládejte na přístroj předměty
obsahující kapaliny, například vázy.
• Nevhazujte baterie do ohně.
• Nepřipojujte více elektrických zařízení k jedné
zásuvce. Přetížení elektrické zásuvky může vést
k jejímu přehřátí a požáru.
• V případě výměny baterií dálkového ovládání
za baterie nesprávného typu hrozí nebezpečí
výbuchu. Nahrazujte pouze stejnou nebo
ekvivalentní baterií.
• WAROVÁNÍ – V ZÁJMU
ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU SE
NEPŘIBLIŽUJTE K PŘÍSTROJI S
OTEVŘENÝM PLAMENEM.
01
• Údržba skříně.
-- Před připojováním dalších zařízení k přístroji
se ujistěte, že jsou vypnuta.
-- Pokud přístroj náhle přesunete ze studeného
místa na teplé, může se na provozních
součástkách a čočkách vytvořit kondenzace a
způsobit abnormální přehrávání disku. Pokud
k tomu dojde, odpojte přístroj ze zásuvky,
počkejte dvě hodiny a potom jej znovu zapojte
do zásuvky. Poté vložte disk a pokuste se jej
přehrát znovu.
• Pokud se chystáte přístroj nepoužívat nebo
opouštíte domácnost na delší dobu, vždy
odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky. To
je obzvláště důležité, pokud mají v domácnosti
zůstat bez dozoru děti, starší osoby nebo osoby
se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
-- Nahromaděný prach může způsobit, že
napájecí kabel začne jiskřit nebo se zahřívat,
nebo se naruší jeho izolace, což může vést
k úrazu elektrickým proudem, probíjení nebo
požáru.
• Chcete-li instalovat tento přístroj do místa
s velkou prašností, extrémními teplotami,
vysokou vlhkostí, nebo výskytem chemikálií,
nebo hodláte-li provozovat přístroj nepřetržitě
například na letišti nebo nádraží, požádejte
o informace autorizované servisní středisko.
Neučiníte-li tak, hrozí vážné poškození přístroje.
• Používejte pouze správně uzemněnou zástrčku
a síťovou zásuvku.
-- Nesprávné uzemnění může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
(Pouze zařízení třídy I.)
• Chcete-li přístroj úplně vypnout, je nutné jej
odpojit od síťové zásuvky. Proto musí být
napájecí zásuvka i zástrčka vždy snadno
přístupná.
• Nedovolte dětem, aby se přístroj věšely.
• Příslušenství (baterie atd.) skladujte mimo dosah
dětí.
• Neinstalujte přístroj na nestabilní místa jako
například nepevné police, nakloněnou podlahu
nebo místa vystavená vibracím.
• Chraňte přístroj před nárazy a pády. Dojde-li k
poškození přístroje, odpojte napájecí kabel a
kontaktujte servisní středisko.
LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován
jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1. Použití
ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných
než v tomto dokumentu specifikovaných může mít
za následek vystavení nebezpečnému záření.
UPOZORNĚNÍ :
• TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ NEVIDITELNÝ
LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ MŮŽE
ZPŮSOBIT NEBEZPEČNÉ VYSTAVENÍ ZÁŘENÍ,
POKUD JE NASMĚROVÁN. VŽDY POUŽÍVEJTE
TENTO PŘÍSTROJ V SOULADU S POKYNY.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:01
Bezpečnostní informace
• TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASER.
POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, NASTAVENÍ
NEBO POSTUPŮ JINÝCH NEŽ V TOMTO
DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH
MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ
NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NEOTEVÍREJTE
KRYTY A NEOPRAVUJTE PŘÍSTROJ SAMI.
PŘENECHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU
PERSONÁLU.
Tento produkt vyhovuje předpisům CE, pokud
se pro připojení k jiným zařízením použijí
stíněné kabely a konektory. Aby se zabránilo
elektromagnetickému rušení elektrických
přístrojů, jako jsou radiopřijímače a televizory,
používejte pro připojení stíněné kabely a
konektory.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Bezpečnostní opatření
Důležité bezpečnostní pokyny
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tyto
provozní pokyny. Dodržujte všechny níže uvedené
bezpečnostní pokyny.
Uschovejte si tyto pokyny pro pozdější použití.
1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uložte si tyto pokyny.
3. Respektujte všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
||POZNÁMKY |
\\ Pokud číslo regionu na disku Blu-ray nebo DVD
neodpovídá číslu regionu na tomto přehrávači, přehrávač
nemůže takový disk přehrát.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Napájecí kabel tohoto přístroje je dodáván se
zalisovanou zástrčkou, která obsahuje pojistku.
Hodnota této pojistky je vyznačena na straně
zástrčky s kolíky.
Pokud vyžaduje výměnu, musí se použít pojistka
schválená dle BS1362 stejných parametrů.
Nikdy nepoužívejte zástrčku bez krytu pojistky,
pokud je kryt odnímatelný. Pokud je vyžadován
kryt pojistky, musí mít stejnou barvu jako strana
zástrčky s kolíky. Náhradní kryty jsou k dispozici u
vašeho prodejce.
Jestliže dodávaná zástrčka není vhodná pro
zásuvky ve vašem domě nebo kabel není dost
dlouhý, aby dosáhl do zásuvky, měli byste
si obstarat vhodné bezpečnostně schválené
prodlužovací vedení nebo se poradit se svým
prodejcem.
Nicméně, pokud neexistuje alternativa k ustřižení
zástrčky, vyjměte pojistku a následně zástrčku
bezpečně zlikvidujte. Nepřipojujte zástrčku k
síťovým konektorům, protože existuje riziko úrazu
elektrickým proudem z odhaleného vodiče.
4
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 4
Pro odpojení přístroje od napájení je třeba
vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Proto by napájecí
zástrčka měla být vždy dostupná. Na přístroj, který
doprovází tato uživatelská příručka, je poskytnuta
licence v rámci určitých práv k duševnímu
vlastnictví určitých třetích stran.
6. Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci
provádějte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv
tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa,
tepelné regulátory a sporáky nebo jiných
přístrojů (včetně přijímačů AV), které produkují
teplo.
9. Nepotlačujte bezpečnostní účel polarizované
zástrčky nebo zástrčky zemnícího typu.
Polarizovaná zástrčka má dva nožové
kontakty, jeden je širší než druhý. Zástrčka
zemnícího typu má dva nožové kontakty a
třetí zemnící kolík. Široký nožový kontakt
či třetí kolík jsou přiloženy z důvodu vaší
bezpečnosti. Pakliže přiložené zástrčky
nelze použít v domovní zásuvce, požádejte
elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
10. Chraňte napájecí kabel, aby se na něj
nešlapalo nebo aby se nepřiskřípnul, zvláště
u zásuvek, prodlužovacích kabelů, a v bodě,
kde vychází z přístroje.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:03
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství,
které jsou specifikovány výrobcem.
14. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému
servisnímu personálu. Servis je vyžadován,
pokud byl přístroj poškozen jakýmkoliv
způsobem, jako například při poškození
napájecího kabelu nebo zástrčky, při rozlití
tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje,
vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud
přístroj nefunguje normálně nebo pokud spadl.
Použití funkce 3D
DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE PRO 3D OBRAZ.
Před použitím funkce 3D si přečtěte níže uvedené
bezpečnostní informace a ujistěte se, že jim
rozumíte.
• U některých diváků může sledování televize s
3D obrazem vyvolat nepříjemné pocity, například
nevolnost, závrať a bolest hlavy.
Pokud pocítíte takové příznaky, přerušte
sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a
odpočiňte si.
• Sledování 3D obrázků po delší dobu může
způsobit únavu očí. Pokud pocítíte únavu očí,
přerušte sledování 3D vysílání, sejměte aktivní
3D brýle a odpočiňte si.
• Děti, které používají funkci 3D, by měly být často
kontrolovány odpovědnou dospělou osobou.
V případě stížností na unavené oči, bolesti hlavy,
nevolnost nebo závrať přimějte dítě přerušit
sledování 3D vysílání a odpočinout si.
5
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 5
Bezpečnostní informace
13. Vypněte tento přístroj během bouřek, nebo
pokud se nepoužívá po dlouhá časová období.
01
12. Používejte přístroj pouze
s vozíkem, stojanem,
trojnožkou, držákem
nebo stolem, které byly
specifikovány výrobcem
nebo prodány s přístrojem.
Pokud použijete vozík, dejte pozor při
přesouvání kombinace vozík/přístroj, abyste
se vyhnuli zranění při překlopení.
• Nepoužívejte aktivní 3D brýle k jiným účelům.
Aktivní 3D brýle nejsou vhodné k použití jako
dioptrické, sluneční ani ochranné brýle.
• Nepoužívejte funkci 3D nebo aktivní 3D brýle
při chůzi nebo za pohybu. Při použití funkce 3D
nebo aktivních 3D brýlí za pohybu může dojít k
nárazu do předmětů, zakopnutí nebo pádu a
následnému způsobení vážného zranění.
• Pokud si chcete vychutnat 3D obsah, připojte
zařízení s 3D zobrazením (AV přijímač nebo
televizor s podporou 3D) ke konektoru HDMI
OUT přehrávače pomocí vysokorychlostního
kabelu HDMI. Před přehráváním 3D obsahu si
nasaďte 3D brýle.
• Přehrávač přenáší 3D signály pouze přes kabel
HDMI připojený ke konektoru HDMI OUT.
• Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je dáno
rozlišením původního 3D videa. Rozlišení nelze
změnit.
• V režimu přehrávání 3D nemusí některé funkce,
jako BD Wise, nastavení velikosti obrazovky
nebo rozlišení, pracovat správně.
• K výstupu 3D signálu použijte vysokorychlostní
kabel HDMI.
• 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné alespoň
trojnásobku úhlopříčky obrazovky televizoru.
Pokud máte například obrazovku o velikosti 116
cm, zůstaňte od ní ve vzdálenosti 3,5 metru.
• Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte
obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
• Při připojení přehrávače k některým 3D
zařízením nemusí 3D efekt pracovat správně.
• Tento přehrávač nepřevádí 2D obsah na 3D.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou ochranné
známky sdružení Blu-ray Disc Association.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:03
Obsah
Bezpečnostní informace
2
4
4
5
16
Varování
17Zvuk
Bezpečnostní opatření
17Síť
Důležité bezpečnostní pokyny
18
Použití funkce 3D
9
9
10
10
20Podpora
12
12
12
13
13
13
Příslušenství
23
Wi-Fi Direct
24
Dálkové ovládání
Prohlídka dálkového ovládání
Způsob 1 Připojení k AV přijímači s
podporou HDMI
Přehrávání komerčních disků
26
Prohlížení fotografií, přehrávání videí a
hudby (tzv. multimédia)
26
Způsob 2 Připojení k AV přijímači s
dekodérem Dolby Digital nebo DTS
27
Kabelová síť
27
Připojení ke směrovači
Bezdrátová síť
Přístup k obrazovce Nastavení
28
28
29
29
Hlavní obrazovka
29
Tlačítka na dálkovém ovládání používaná
v nabídce Nastavení
6
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 6
Autom. aktualizace
26
26
Připojení k audio systému
15
Aktualizace softwaru
Přehrávání médií
Připojení k televizoru
Postup počátečního nastavení
Konfigurace síťového připojení
24Aktualizovat
Zadní panel
14
15
Sítě a Internet
23
Přední panel
Nastavení
14
20
20
Připojení
11
Smart Hub
18System
Úvod
8
Funkce nabídky Nastavení
16Obraz
31
Uskladnění disků a práce s nimi
Přehrávání multimediálního obsahu
uloženého v zařízení USB
Přehrávání multimediálního obsahu
uloženého v počítači nebo mobilním
zařízení
Přehrávání disku s uživatelským
obsahem
Přehrávání multimediálního obsahu
uloženého v cloudové službě
Samsung Link
Ovládání přehrávání videa
Tlačítka na dálkovém ovládání používaná
pro přehrávání videa
Použití nabídky Nastavení (během
přehrávání)
Použití nabídek Zobrazení a Možnosti
Česky
2014-05-27 오후 3:27:04
31
31
32
33
33
33
Tlačítka na dálkovém ovládání používaná
pro přehrávání hudby
Použití nabídky Možnosti (během
přehrávání)
Použití nabídek Zobrazení a Možnosti (na
obrazovce se soubory)
Opakování stop audio CD
34
35
36
36
36
Vytvoření playlistu z audio CD
Použití nabídek Zobrazení a Možnosti
39
40
41
41
42
42
43
45
45
53
Kompatibilita disků a formátů
55
Kopírování videí, hudby nebo fotografií
58
Použití funkce Odeslat
Sledování filmů a televizních pořadů
39
Výběr digitálního výstupu
Řešení potíží
54
Odesílání souborů
38
Rozlišení podle typu obsahu
50
54
59
59
Síťové služby
37
49
53
Použití nabídky Nástroje (během
přehrávání)
Vytvoření účtu Samsung
48
53
Prohlížení fotografií
37
Doplňující informace
46Poznámky
52Opravy
Náhodné přehrávání stop audio CD
33Konverze
34
46
Obsah
32
Příloha
Ovládání přehrávání hudby
60
62
Před použitím funkce Aplikace
Typy disků a obsahu, které váš přehrávač
dokáže přehrát
Typy disků, které přehrávač nepřehraje
Kód regionu
Loga disků, které přehrávač dokáže
přehrát
Podporované formáty
Informace o kompatibilitě a shodě s
předpisy
Ochrana proti kopírování
Vyloučení zodpovědnosti u síťových
služeb
Licence
Technické údaje
Použití funkce Aplikace
Schéma obrazovky Aplikace
Spuštění aplikace
Screen Mirroring
Použití webového prohlížeče
Směrové procházení a procházení s
ukazatelem
Schéma ovládacího panelu
Použití nabídky Nastavení
Propojení účtů internetových služeb s
přístrojem
BD-LIVE™
7
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 7
Česky
2014-05-27 오후 3:27:05
Úvod
Příslušenství
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Baterie pro dálkové ovládání (velikost AAA)
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
Uživatelská příručka
C
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Dálkové ovládání
8
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 8
EXIT
B
DIGITAL
Česky
2014-05-27 오후 3:27:05
Přední panel
02
TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ
Úvod
TLAČÍTKO ZASTAVENÍ
TLAČÍTKO OTEVŘENÍ/UZAVŘENÍ
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
PŘIHRÁDKA DISKU
KONEKTOR USB
DISPLEJ
SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
||POZNÁMKY |
\\ Chcete-li aktualizovat software přehrávače pomocí konektoru USB, použijte flash disk.
\\ Pokud přehrávač zobrazuje nabídku disku Blu-ray, nemůžete spustit film stisknutím tlačítka přehrávání na přehrávači nebo
dálkovém ovládání. Chcete-li přehrát disk, vyberte položku Přehrát film nebo Spustit v nabídce disku a poté stiskněte tlačítko
v na dálkovém ovládání.
Zadní panel
HDMI OUT
LAN
9
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 9
DIGITAL AUDIO OUT
Česky
2014-05-27 오후 3:27:06
Úvod
Dálkové ovládání
Prohlídka dálkového ovládání
Po nastavení umožňuje výběr zdroje vstupu
televizoru.
(Toto tlačítko funguje pouze s televizory Samsung.)
SOURCE
Zapne a vypne přehrávač.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
Stiskem otevřete a uzavřete přihrádku
disku.
1
2
3
Stiskem tlačítek s čísly ovládáte funkce.
4
5
6
7
8
Stiskem tlačítka vstoupíte do nabídky disku.
SAMSUNG TV
DISC MENU
0
POPUP
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
Stiskem otevřete nabídku Nástroje.
Návrat k předchozí nabídce.
Tato tlačítka slouží k ovládání nabídek
přehrávače a také několika funkcí disků Blu-ray.
Vyhledávání obsahu.
Stiskem otevřete místní nabídku/nabídku
titulu.
Stiskem tlačítka vyhledáváte dozadu nebo
dopředu na disku.
Stiskem pozastavíte přehrávání disku.
Stiskem zastavíte přehrávání.
Stiskem zobrazíte hlavní nabídku.
Nastavení hlasitosti televizoru.
(Toto tlačítko funguje pouze s televizory Samsung.)
9
TITLE MENU
Stiskem tlačítka přeskočíte dozadu nebo
dopředu na disku.
Stiskněte pro přístup k aplikacím.
Zapnutí a vypnutí televizoru.
(Toto tlačítko funguje pouze s televizory Samsung.)
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Stiskem spustíte přehrávání disku.
Umožňuje opakovat titul, kapitolu, stopu
nebo disk.
Slouží k zobrazení informací o přehrávání.
Slouží k výběru položek nabídky a změně
hodnot v nabídce.
Slouží k odchodu z nabídky.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Stiskem aktivujte celoobrazovkovou funkci.
Toto tlačítko není funkční během přehrávání
disků Blu-ray a DVD.
Stiskem přepnete jazyk titulků disku Bluray/DVD.
Stiskem vyvoláte různé funkce zvuku na
disku.
||POZNÁMKYs |
Instalace baterií
\\ Pokud dálkové ovládání nefunguje správně:
-- Zkontrolujte polaritu +/– baterií.
-- Zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité.
-- Zkontrolujte, zda senzor dálkového ovládání není
blokován překážkami.
-- Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.
||UPOZORNĚNÍ |
\\ Baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního
prostředí. Neodhazujte je do domovního odpadu.
10
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 10
Česky
2014-05-27 오후 3:27:07
Připojení
Připojení k televizoru
03
Připojení
Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup HDMI OUT na zadní straně přehrávače se
vstupem HDMI IN na televizoru.
-- Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky na stěně, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.
-- Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.
Zvuk
Obraz
||POZNÁMKY |
\\ Pokud použijete k připojení zobrazovacího zařízení kabel HDMI-DVI, zajistěte také propojení konektoru DIGITAL AUDIO OUT k
zobrazovacímu zařízení nebo audio systému, abyste slyšeli zvuk.
\\ Kabel HDMI přenáší digitální obraz a zvuk, proto už nemusíte připojovat kabel zvuku.
\\ V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské
příručce vašeho televizoru.
\\ Pokud přehrávač připojíte k televizoru kabelem HDMI nebo k novému televizoru, při prvním zapnutí přehrávač automaticky
nastaví rozlišení HDMI na nejvyšší hodnotu, kterou televizor podporuje.
\\ Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce vyp funkci HDMI Deep Color.
\\ Pokud je přehrávač připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i nebo 1080p, musíte použít vysokorychlostní
kabel HDMI (kategorie 2).
\\ Na výstupu HDMI je čistě digitální signál pro televizor.
Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), zobrazí se pouze šum.
11
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 11
Česky
2014-05-27 오후 3:27:07
Připojení
Připojení k audio systému
Přehrávač Blu-ray můžete připojit k audio systému níže uvedeným způsobem.
-- Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky na stěně, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.
-- Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.
Způsob 1 Připojení k AV přijímači s podporou HDMI
• Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup HDMI OUT na zadní straně přehrávače se
vstupem HDMI IN na přijímači.
• Nejvyšší kvalita (doporučujeme)
Způsob 2 Připojení k AV přijímači s dekodérem Dolby Digital nebo DTS
• Digitálním optickým kabelem (není součástí dodávky) propojte výstup OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
na přehrávači se vstupem DIGITAL OPTICAL IN na přijímači.
• Dobrá kvalita
• Když je položka Digitální výstup nastavena na hodnotu PCM, zvuk se ozývá pouze z předních
reproduktorů.
Způsob 1
Způsob 2
Zvuk
12
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 12
Zvuk
Česky
2014-05-27 오후 3:27:08
Připojení ke směrovači
Bezdrátová síť
03
Přehrávač lze připojit ke směrovači jedním z níže
uvedených způsobů.
Chcete-li využít síťové funkce služby AllShare,
připojte svůj počítač k síti dle ilustrací.
Připojení může být kabelové nebo bezdrátové.
Bezdrátový směrovač
Širokopásmové
služby
Širokopásmový modem
(s integrovaným směrovačem)
Širokopásmové
služby
nebo
||POZNÁMKY |
\\ Pokud bezdrátový směrovač podporuje službu DHCP, lze
přehrávač připojit k bezdrátové síti pomocí adresy IP
přidělené službou DHCP nebo pomocí statické IP adresy.
\\ Bezdrátový směrovač nastavte na infrastrukturní režim.
Režim ad-hoc není podporován.
Směrovač
Širokopásmové
služby
Širokopásmový
modem
||POZNÁMKY |
\\ Your router or your Internet Service Provider's policies
may prevent the product from accessing Samsung's
software update server. If this occurs, contact your
Internet Service Provider (ISP) for more information.
\\ DSL users, please use a router to make a network
connection.
13
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 13
Připojení
Kabelová síť
\\ Přehrávač podporuje pouze následující protokoly
bezpečnostních klíčů:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který není
momentálně používán. Pokud je kanál nastavený pro
bezdrátový směrovač momentálně používán jiným
zařízením v blízkosti, může dojít k rušení a poruchám
komunikace.
\\ Pokud je vybrán režim Pure High-throughput (Greenfield)
802.11n a Typ zabezpečení je nastaven na WEP, TKIP
nebo TKIP-AES (WPS2Mixed), tento přehrávač nebude
podporovat připojení ke směrovači odpovídající novým
certifikačním požadavkům Wi-Fi.
\\ Bezdrátová místní síť může v důsledku technologie, kterou
používá, způsobit rušení (v závislosti výkonu přístupového
bodu, vzdálenosti, překážkách, rušení jinými bezdrátovými
zařízeními a dalších provozních podmínkách).
Česky
2014-05-27 오후 3:27:09
Nastavení
Postup počátečního nastavení
Hlavní obrazovka
• Hlavní obrazovka se nezobrazí, dokud neprovedete
počáteční nastavení.
• Po aktualizaci softwaru přehrávače se může změnit
OSD (On Screen Display).
• Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané
nabídce.
Poté, co připojíte přístroj k televizoru, zapněte
televizor a přístroj. Po prvním zapnutí přístroje
se na obrazovce televizoru zobrazí obrazovka
Počáteční nastavení přístroje. Postup počátečního
nastavení slouží k nastavení jazyka OSD a nabídek,
poměru stran obrazu (velikosti obrazovky),
konfigurace sítě a připojení přehrávače k síti.
4 5
1
PŘEHRÁT DISK
\\ Pokud chcete znovu zobrazit obrazovku Úvodní nastavení
a provést změny, vyberte na hlavní obrazovce položku
Nastavení > Systém > Nastavení nebo vyberte položku
Obnovit. (Viz strany 18 nebo 20.)
\\ Chcete-li použít funkci Anynet+ (HDMI-CEC), postupujte
podle následujících pokynů.
1)Připojte přehrávač k televizoru Samsung s podporou
Anynet+ (HDMI-CEC) pomocí kabelu HDMI.
2)Zapněte funkci Anynet+ (HDMI-CEC) v televizoru i
přehrávači.
3)Aktivujte postup úvodního nastavení v televizoru.
1
MOJE APLIKACE
MY APPS
2
3
WebBrowser
7
1
2
8
3
Screen Mirroring
9
Nastavenĺ
0
PŘEHRÁT DISK : Slouží k prohlížení fotografií a
přehrávání videa a hudby z disku.
FILMY A SERIÁLY : Sledování filmů a televizních
pořadů z Internetu.
2
||POZNÁMKY |
\\ Tato funkce nabídky nemusí být ve vaší zemi
podporována.
3
4
5
6
7
9
0
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 14
MULTIMÉDIA
6
No Disc
8
14
FILMY A SERIÁLY
DOPORUČENÉ
||POZNÁMKY |
\\ Pokud během počátečního nastavení přeskočíte nastavení
sítě, můžete nastavení sítě provést později. Pokyny
naleznete v části „Konfigurace síťového připojení“ na
stranách 20 – 33.
3
2
MULTIMÉDIA : Prohlížení fotografií, přehrávání videa
nebo hudby ze zařízení USB, mobilních zařízení
nebo počítače.
Přihlásit : Přihlášení k účtu Samsung.
HIedat : Vyhledávání obsahu ve filmech, televizních
pořadech, aplikacích a ve službě YouTube pomocí
zadání vyhledávaných výrazů.
MOJE APLIKACE : Přístup k různým aplikacím,
které si můžete stáhnout.
DOPORUČENÉ : Přímý přístup k doporučeným
aplikacím.
MY APPS : Jsou zobrazeny aplikace stažené se
služby My Apps.
Screen Mirroring : Zobrazení displeje chytrého
telefonu nebo tabletu se systémem Android na
televizoru připojeném k přístroji.
Nastavenĺ : Otevření nabídky přístroje. Nabídka
slouží k úpravě nastavení podle individuálních potřeb.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:10
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
||POZNÁMKY |
7
8
SMART
Obraz
Nastavení 3D
Poměr stran obrazu
BD Wise
Rozlišení
Filmová frekv. (24 snímků/s)
Konv. DVD na 24 snímků/s
REPEAT
HUB
APPS
2
RETURN
A
1
Autom.
2
16:9 původní
Vyp
Autom.
3
Autom.
Vyp
2. Informace o přístupu k nabídkám, podřízeným
nabídkám a možnostem nabídky Nastavení
naleznete na ilustraci dálkového ovládání
níže.
15
INFO
3
4
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 15
HOME
HOME
SEARCH
UHD výstup
9
TITLE MENU
Nastavení
Podpora
6
04
Systém
5
1
Nastavení
Smart Hub
4
TOOLS
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v. Zobrazí
se obrazovka Nastavení.
Síť
3
Tlačítka na dálkovém
POPUP
0 ovládání
používaná v nabídce Nastavení
Přístup k obrazovce Nastavení
Zvuk
2
DISC MENU
\\ Když přehrávač zůstane v režimu zastavení déle než 5
minut bez jakékoliv akce uživatele, na obrazovce televizoru
se objeví spořič obrazovky. Pokud přehrávač zůstane
v režimu spořiče obrazovky po více než 20 minut, napájení
se automaticky vypne.
Obraz
SAMSUNG TV
1
4
EXIT
B
C
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
PANDORA DIGITAL SUBTITLE
Tlačítko HOME:
Stiskem tlačítka přejdete na hlavní
obrazovku.
SCREEN
INPUT
Tlačítko RETURN: Návrat k předchozí nabídce.
Tlačítka v (Vstup) / SMĚROVÁ:
• Pro přesun kurzoru nebo výběr položky použijte
tlačítka ▲▼◄►.
• Pomocí tlačítka v aktivujte aktuálně vybranou
položku nebo potvrďte nastavení.
Tlačítko EXIT: Slouží k opuštění nabídky.
Podrobné informace o funkcích
Funkce, položky nabídek a možnosti nabídky
Nastavení jsou podrobně popsány na obrazovce.
Pro zobrazení popisu vyberte funkci, položku
nabídky nebo možnost pomocí tlačítek ▲▼◄►.
Popis se většinou zobrazí na pravé straně
obrazovky. Stručné popisy funkcí nabídky
Nastavení jsou uvedeny na následující straně. Další
informace o některých funkcích naleznete také v
příloze této příručky.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:11
Nastavení
Funkce nabídky Nastavení
Číslo označuje počet řádků obrazu v jednom
snímku.
Písmena i a p označují prokládané a progresivní
vykreslování. Čím vyšší je počet řádků, tím vyšší je
kvalita.
Obraz
UHD výstup
Tato funkce aktivuje výstup videa přes HDMI v
rozlišení UHD (Ultra High definition). Tato možnost
je k dispozici, pouze když je funkce Filmová frekv.
nastavena na Autom..
||POZNÁMKY |
\\ Chcete-li použít tuto funkci, připojte přístroj k zařízení,
které podporuje rozlišení UHD. Přehrávaný obsah musí
mít snímkovou frekvenci 24Fs.
\\ Tento přístroj nemůže přehrávat obsah UHD. Nicméně
obsah s rozlišením nižším než Full HD může být
převeden na UHD.
\\ Pro výstup s rozlišením UHD je možný pouze výstup
2160*3840 se snímkovou frekvencí 24.
Pokud připojíte přístroj k televizoru podporujícímu
snímkovou frekvenci 24 sn./s, nastavením
Filmová frekv. (24 snímků/s) na Autom. umožníte
přehrávači, aby automaticky nastavil výstup HDMI
na 24 snímků za sekundu, což zlepší kvalitu
obrazu.
• Funkci Filmová frekv. (24 snímků/s) lze použít
pouze s televizorem, který podporuje tuto
snímkovou frekvenci.
• Funkci Filmová frekvence můžete vybrat, pouze
pokud je přístroj v režimech výstupního rozlišení
HDMI 1080i nebo 1080p.
Konv. DVD na 24 snímků/s
Nastavení 3D
Vyberte, zda se má disk Blu-ray s 3D obsahem
přehrávat v režimu 3D.
Pokud ve 3D režimu přejdete na domovskou
obrazovku nebo obrazovku Aplikace, přístroj se
automaticky přepne do režimu 2D.
Poměr stran obrazu
Slouží k přizpůsobení výstupu přehrávače velikosti
a formátu obrazovky televizoru.
BD Wise
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od
společnosti Samsung. Pokud propojíte přehrávač
Samsung a televizor Samsung TV s funkcí BD
Wise prostřednictvím HDMI, a funkce BD Wise je
zapnuta v přehrávači i televizoru, přehrávač bude
vysílat video s rozlišením a počtem snímků za
sekundu disku Blu-ray/DVD.
Rozlišení
Slouží k nastavení výstupního rozlišení HDMI video
signálu na BD Wise, Autom., 1080p, 1080i, 720p
nebo 576p/480p.
16
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 16
Filmová frekv. (24 snímků/s)
Převod obsahu DVD na snímkovou frekvenci 24
snímků/s a výstup přes HDMI. Tato možnost je k
dispozici, pouze když je funkce Filmová frekv. (24
snímků/s) zapnuta.
Pŕizpůsobit obrazovce
Nastaví optimální velikost obrazovky. (Pouze pro
Smart Hub, Screen Mirroring)
Barevný formát HDMI
Slouží k nastavení formátu barevného prostoru
pro výstup HDMI tak, aby odpovídal schopnostem
připojeného zařízení (televizor, monitor, atd.). Po
výběru formátu obrazovka na okamžik zčerná.
HDMI Deep Color
Slouží k aktivaci výstupu HDMI videa s funkcí Deep
Color. Funkce Deep Color zpřesňuje reprodukci
barev a zvyšuje barevnou hloubku.
Progresivní režim
Tento režim slouží ke zvýšení kvality obrazu při
přehrávání DVD.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:11
Zvuk
Nastavení reproduktorů
Režim downmix
||POZNÁMKY |
\\ Chcete-li využít tuto funkci, připojte alespoň jeden
reproduktor kompatibilní s funkcí Samsung Multiroom
Link.
\\ Kvalita zvuku může být ovlivněna stavem bezdrátové
sítě.
\\ V případě zhoršení síťového prostředí může dojít k
nežádoucímu ovlivnění stavu připojení k síti nebo ztrátě
spojení.
\\ Při aktivaci funkce zrcadlení obrazovky dojde k
deaktivaci funkce Multiroom Link.
\\ Další informace naleznete v příručce k funkci
Multiroom Link dostupné na webu společnosti
Samsung. www.samsung.com 

vyhledejte název produktu: BD-H6500  Příručky 
Multiroom Link  stáhněte soubor PDF
\\ Zvuk z jednotlivých připojených zařízení může mít
prodlevu za obrazem a zvukem zařízení přehrávajícího
zdrojový obsah.
Digitální výstup
Slouží k výběru formátu výstupu digitálního zvuku
vhodného pro váš televizor nebo AV přijímač. Další
informace naleznete v tabulce výběru digitálního
výstupu na straně 49.
Snížení vz. frekvence PCM
Umožňuje převod signálu PCM 96 kHz na 48
kHz předtím, než je vyveden k zesilovači. Vyberte
Zapnuto, pokud zesilovač nebo přijímač nezpracují
signál 96 kHz.
Ovládání dynamického rozsahu
Umožňuje uplatnění ovládání dynamického
rozsahu u zvuku Dolby Digital, Dolby Digital Plus a
Dolby TrueHD.
Autom.: Automatické ovládání dynamického
rozsahu zvuku Dolby TrueHD podle informací ve
zvukové stopě Dolby TrueHD. Zapne ovládání
dynamického rozsahu i pro Dolby Digital a Dolby
Digital Plus.
17
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 17
Slouží k výběru režimu smíchání vícekanálového
zvuku kompatibilního s vaším stereo systémem.
Lze vybrat, zda má přehrávač převádět
vícekanálový zvuk na normální stereo nebo na
stereo kompatibilní s prostorovým zvukem.
Nastavení
Konfigurace přístroje pro bezdrátové připojení k
reproduktoru kompatibilnímu s funkcí Samsung
Multiroom Link a využití bohatého zvuku.
04
Vyp: Ponechá nekomprimovaný dynamický
rozsah, takže slyšíte původní zvuk.
Zapnuto: Zapne ovládání dynamického rozsahu
pro všechny tři formáty Dolby. Tiché zvuky
budou hlasitější a hlasité budou ztišeny.
DTS Neo:6
Slouží k nastavení vícekanálového zvuku z výstupu
HDMI i pro dvoukanálové zdroje zvuku.
Synch. zvuku
V některých případech, když je přístroj připojen k
digitální televizi, se může stát, že zvukový signál
není synchronizovaný s obrazovým signálem.
Pokud k tomu dojde, nastavte zpoždění zvuku
tak, aby odpovídalo obrazovému signálu.
• Zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 do
250 ms. Nastavte optimální hodnotu.
||POZNÁMKY |
\\ Nastavené zpoždění zvuku nemusí být v závislosti na
přehrávaném obsahu přesné.
Síť
Stav sítě
Zobrazení aktuálního stavu sítě a připojení
k Internetu.
Nastavení sítě
Nastavte síťové připojení, abyste mohli využívat
různé funkce, jako jsou internetové služby nebo
služba AllShare, a provádět aktualizace softwaru.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:11
Nastavení
Wi-Fi Direct
Slouží k připojení zařízení Wi-Fi Direct k přehrávači
pomocí sítě klient-klient (peer-to-peer) bez potřeby
směrovače.
Mějte na paměti, že pokud je přehrávač připojen k
bezdrátové síti, může být při použití funkce Wi-Fi
Direct odpojen.
||POZNÁMKY |
Přístup k obsahu Video on Demand (VOD) lze
zablokovat na základě hodnocení obsahu. Pokud
chcete funkci použít, musíte zadat kód PIN.
||POZNÁMKY |
\\ Tato funkce nabídky nemusí být ve vaší zemi
podporována.
Smluvní podmíky a Zásady ochr. dat
\\ Při použití funkce Wi-Fi Direct nelze zobrazit textové
soubory s příponami .TXT nebo .DOC.
Nastavení multimediálních zařízení
Tato funkce umožňuje nastavit, která zařízení v
síti, jako jsou chytré telefony nebo tablety, mohou
sdílet obsah s vaším zařízením.
Název zařízení
Umožňuje zadat název přehrávače, kterým bude
identifikován na síti.
Nastavení BD-Live
Nastavení různých funkcí služby BD-Live. Služba
BD-Live umožňuje přístup k doplňkovým funkcím
některých disků Blu-ray, pokud jste připojeni k
Internetu.
Připojení k Internetu BD-Live: Slouží k
úplnému povolení, částečnému povolení nebo
zakázání připojení k Internetu BD-Live.
Správa BD dat: Správa dat BD stažených ze
služby BD-Live nebo disku Blu-ray.
Abyste mohli využívat služby aplikací, musíte
se seznámit s jejich smluvními podmínkami a
zásadami ochrany osobních údajů a potvrdit, že s
nimi souhlasíte.
Smluvní podmínky, Zásady ochrany
osobních údajů pro Účet Samsung
Zobrazení a možnost schválení smluvních
podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů
v souvislosti s účtem Samsung a celou řadou
dalších služeb.
Obnovit Smart Hub
Obnoví všechna nastavení služby Smart Hub na
výchozí hodnoty. Pokud chcete funkci použít,
musíte zadat kód PIN.
System
Nastavení
Lets you re-run the Initial Settings procedure.
Smart Hub
Rychlý start
Nast. aplikací
Slouží k nastavení upozornění aplikací a zobrazení
základních informací o aplikacích.
Nastavení nabízeného oznamování: Příjem
oznámení z vybraných služeb.
18
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 18
Zámek hodnocení VOD
Umožňuje nastavení rychlejšího spuštění
přehrávače zkrácením doby zavádění systému.
||POZNÁMKY |
\\ Při nastavení Zapnuto se zvýší spotřeba energie v
pohotovostním režimu.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:11
Jazyk
Ke konektoru USB na přední straně přehrávače
můžete připojit bezdrátovou USB myš nebo
klávesnici.
Nastavení klávesnice: Slouží ke konfiguraci
bezdrátové USB klávesnice připojené k
přehrávači.
`` Pokud kód PIN zapomenete:
||POZNÁMKY |
1. Vyjměte disk a odpojte všechna paměťová
zařízení s rozhraním USB.
\\ Klávesnici lze využít, pouze pokud se ve webovém
prohlížeči objeví obrazovka nebo okno klávesnice
QWERTY.
Nastavení myši: Slouží ke konfiguraci
bezdrátové USB myši připojené k přehrávači.
Myš můžete v nabídkách přehrávače a ve
webovém prohlížeči využít stejně, jako ji
používáte na počítači.
2. Stiskněte tlačítko @ na horním panelu
alespoň na 5 sekund.
Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci
a napájení se automaticky vypne.
Při dalším zapnutí přístroje se obnoví výchozí
hodnoty všech nastavení.
`` Použití myši s nabídkou přehrávače:
Obecné
1. Připojte k přehrávači USB myš.
2. Klikněte tlačítkem, které jste zvolili jako
primární v nabídce Nastavení myši. Zobrazí
se zjednodušená nabídka.
3. Klikněte na požadovanou položku nabídky.
||POZNÁMKY |
\\ Některé USB klávesnice a myši nemusí být s tímto
přístrojem kompatibilní.
Níže uvedené možnosti můžete změnit podle
svých preferencí.
Přední displej: Nastavení jasu podsvícení
předního panelu.
Časové pásmo: Nastavte časové pásmo, v
němž se nacházíte.
Průhlednost menu: Nastavení průhlednosti
rámečku nabídky.
Anynet+ (HDMI-CEC)
\\ Některé klávesy klávesnice HID nemusí fungovat.
\\ USB klávesnice s kabelovým připojením nejsou
podporovány.
\\ Některé aplikace nemusí být podporovány.
\\ Pokud bezdrátová klávesnice standardu HID nefunguje
z důvodu rušení, umístěte klávesnici blíž k přehrávači.
19
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 19
Nastavení
Správce zař.
Výchozí kód PIN je 0000. Jestliže nemáte
vytvořený vlastní kód PIN, zadejte pro přístup
k funkci zabezpečení výchozí kód PIN. Po prvním
vyvolání funkce zabezpečení si změňte PIN funkcí
Změna kódu PIN.
Hodn. pro rodiče BD: Zabraňuje přehrávání
disků Blu-ray s konkrétní nebo vyšší věkovou
klasifikací, pokud nebude zadán kód PIN.
Hodn. pro rodiče DVD: Zabraňuje přehrávání
disků DVD s konkrétní nebo vyšší číselnou
klasifikací, pokud nebude zadán kód PIN.
Změna kódu PIN: Změna 4místného kódu PIN
chránícího přístup k funkcím zabezpečení.
04
Slouží k výběru jazyka nabídky na obrazovce,
nabídky disku, zvuku, titulků atd.
• Vybraný jazyk nabídky disku, zvuku disku nebo
titulků se přehrává, pouze pokud jej podporuje
konkrétní disk.
Zabez.
Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje
propojený provoz s jinými produkty Samsung
s funkcí Anynet+ a umožňuje jejich ovládání
dálkovým ovládáním televizoru Samsung. Chceteli tuto funkci použít, připojte tento přehrávač k
televizoru Samsung s podporou Anynet+ pomocí
kabelu HDMI.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:11
Nastavení
Sítě a Internet
DivX® Video On Demand
Zobrazení kódu registrace DivX® VOD potřebného
k zakoupení a přehrávání obsahu DivX® VOD.
Podpora
Vzdálená správa
Pokud je povolena, tato funkce umožní technikům
střediska telefonické podpory Samsung na dálku
diagnostikovat a opravovat problémy. Vyžaduje
aktivní připojení k Internetu.
||POZNÁMKY |
\\ Služba Vzdálená správa nemusí být v některých zemích
k dispozici.
\\ Použití vzdálené správy
1)Zavolejte na kontaktní centrum společnosti Samsung
a požádejte o vzdálenou podporu.
2)Na televizoru otevřete nabídku přehrávače a přejděte
do části Podpora.
3)Vyberte položku Vzdálená správa a přečtěte si a
odsouhlaste smlouvu o poskytování služeb. Když
se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, předejte
agentovi kód PIN.
4)Agent se připojí k vašemu přehrávači.
Aktualizace softwaru
Při připojení přehrávače k síti lze používat síťové
aplikace a funkce jako jsou služby Smart Hub a
BD-LIVE a také aktualizovat software přehrávače.
Další informace o přístupu k internetovým službám
a jejich použití naleznete v kapitole Síťové služby
na stranách 37 – 45. Pokyny pro konfiguraci
síťového připojení:
Konfigurace síťového připojení
Nejprve kontaktujte poskytovatele připojení, který
vám sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou
adresu IP. Pokud je adresa dynamická a používáte
kabelové nebo bezdrátové připojení, doporučujeme
použít níže popsané automatické postupy.
Při připojování ke kabelové síti připojte přehrávač
ke směrovači pomocí kabelu LAN před tím, než
začnete s konfigurací.
Při připojování k bezdrátové síti odpojte před
zahájením postupu všechna kabelová připojení.
Zahajte konfiguraci síťového připojení následujícím
postupem:
Kabelová síť
ĞĞ
Kabel – automatický postup
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte položku Síť a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte položku Nastavení sítě a stiskněte
tlačítko v.
Umožňuje aktualizaci softwaru přístroje s cílem
vylepšit výkon nebo získat doplňkové služby.
4. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte položku
Kabel a stiskněte tlačítko v.
Kontaktovat Samsung
Poskytne kontaktní informace pro podporu
přehrávače.
5. Vyberte položku Připojit a stiskněte tlačítko
v. Přístroj rozpozná připojený kabel, ověří
připojení sítě a připojí se k ní.
Obnov.
Obnoví výchozí tovární nastavení kromě nastavení
sítě a funkce Smart Hub a poté spustí funkci
Nastavení. Pokud chcete funkci použít, musíte
zadat kód PIN. Výchozí bezpečnostní kód PIN je
0000.
20
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 20
Česky
2014-05-27 오후 3:27:11
ĞĞ
Kabel - ruční konfigurace
2. Ve spodní části obrazovky vyberte položku
Nast. IP a poté stiskněte tlačítko v. Otevře
se obrazovka Nast. IP.
3. Vyberte pole Nastavení IP a stiskněte tlačítko
v.
4. V poli Nastavení IP vyberte Zadat ručně a
stiskněte tlačítko v.
5. Vyberte hodnotu, kterou chcete zadat
(například Adresa IP), a stiskněte tlačítko v.
Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte hodnotu. Číslice lze zadávat
také pomocí tlačítek ▲▼. Mezi jednotlivými
poli pro zadávání v rámci dané hodnoty lze
přecházet pomocí tlačítek ◄► na dálkovém
ovládání. Po zadání jedné hodnoty stiskněte
tlačítko v.
6. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ přejděte na další
hodnotu a zadejte příslušné číslice podle
pokynů v kroku 5.
Připojení k bezdrátové síti lze nastavit čtyřmi
způsoby:
-- automatická konfigurace bezdrátové sítě
-- ruční konfigurace bezdrátové sítě
-- WPS (PBC)
-- WPS (PIN)
Po dokončení konfigurace připojení k bezdrátové
síti se odpojí veškerá zařízení v bezdrátové síti,
která byla připojena k tomuto přístroji. Odpojí se i
připojení ke kabelové síti, bylo-li zavedeno.
ĞĞ
Bezdrát. – automatická konfigurace
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte položku Sít' a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte položku Nastavení sítě a stiskněte
tlačítko v.
4. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte
Bezdrát. a poté stiskněte tlačítko v.
Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich
seznam.
Nastavení sítě
Vyberte typ sítě.
Typ sítě
7. Opakujte kroky 5 a 6, až vyplníte všechny
hodnoty.
Můžete připojit Přehrávač
Blu-ray k Internetu. Vyberte
bezdrátovou síť, kterou
chcete použít.
iptime23
iptime
||POZNÁMKY |
solugen_edu#2
\\ Hodnoty nastavení sítě vám sdělí poskytovatel připojení k
internetu.
21
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 21
Bezdrát.
Bezdrátová sít'
8. Po zadání všech hodnot vyberte položku OK
a stiskněte tlačítko v. Přístroj ověří připojení
sítě a připojí se k ní.
Nastavení
1. Vyberte Stav sítě. Přístroj se pokusí vyhledat
síť a poté zobrazí zprávu o tom, že se
připojení nezdařilo.
Bezdrátová síť
04
Pokud máte statickou adresu IP nebo automatický
postup nefunguje, je třeba nastavit hodnoty
Nastavení sítě ručně.
Proveďte kroky 1 a 2 v části Kabelová síť –
automatická konfigurace a poté postupujte takto:
Obnovit
WPS(PBC)
5. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko
v.
6. Na obrazovce Zabezpečení zadejte
bezpečnostní kód nebo heslo sítě. Čísla
zadávejte pomocí číselných tlačítek na
dálkovém ovládání. Písmena zadávejte tak,
že je vyberete pomocí tlačítka se šipkou a
poté stisknete tlačítko v.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:12
Nastavení
||POZNÁMKY |
\\ Chcete-li, aby se při zadávání zobrazovaly znaky hesla,
vyberte pomocí tlačítek se šipkami položku Zobrazit
heslo na pravé straně a poté stiskněte tlačítko v.
7. Po dokončení vyberte položku Hotovo a
stiskněte tlačítko v. Přístroj ověří připojení
sítě a připojí se k ní.
8. Po dokončení ověření vyberte položku OK a
stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKY |
\\ Bezpečnostní kód nebo heslo naleznete na jedné z
obrazovek nastavení směrovače nebo modemu.
ĞĞ
Bezdrát. – ruční konfigurace
Pokud máte statickou adresu IP nebo automatický
postup nefunguje, je třeba nastavit hodnoty
Nastavení sítě ručně.
1. Postupujte podle pokynů v části Bezdrátová
síť – automatická konfigurace až po krok 5.
2. Přístroj se pokusí vyhledat síť a poté zobrazí
zprávu o tom, že se připojení nezdařilo.
3. Ve spodní části obrazovky vyberte položku
Nast. IP a poté stiskněte tlačítko v.
Otevře se obrazovka Nast. IP.
4. Vyberte pole Nastavení IP a stiskněte tlačítko
v.
5. V poli Nastavení IP vyberte Zadat ručně a
stiskněte tlačítko v button.
6. Vyberte hodnotu, kterou chcete zadat
(například Adresa IP), a stiskněte tlačítko
v. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte hodnotu. Číslice lze zadávat
také pomocí tlačítek ▲▼. Mezi jednotlivými
poli pro zadávání v rámci dané hodnoty lze
přecházet pomocí tlačítek ◄► na dálkovém
ovládání. Po zadání jedné hodnoty stiskněte
tlačítko v.
7. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ přejděte na další
hodnotu a zadejte příslušné číslice podle
pokynů v kroku 6.
8. Opakujte kroky 6 a 7, až vyplníte všechny
hodnoty.
22
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 22
||POZNÁMKY |
\\ Hodnoty nastavení sítě vám sdělí poskytovatel připojení k
internetu.
9. Po dokončení vyberte položku OK a
stiskněte tlačítko v. Otevře se obrazovka
Zabezpečení.
10. Na obrazovce Zabezpečení zadejte
bezpečnostní kód nebo heslo sítě. Čísla
zadávejte pomocí číselných tlačítek na
dálkovém ovládání. Písmena zadávejte tak,
že je vyberete pomocí tlačítek ▲▼◄► a poté
stisknete tlačítko v.
11. Po dokončení vyberte položku Hotovo na
pravé straně obrazovky a stiskněte tlačítko
v.
Přístroj ověří připojení sítě a připojí se k ní.
12. Poté, co přístroj ověří připojení k síti, vyberte
položku OK a stiskněte tlačítko v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte položku Sít' a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte položku Nastavení sítě a stiskněte
tlačítko v.
4. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte
Bezdrát. a poté stiskněte tlačítko v.
5. Stiskněte tlačítko ▲ na dálkovém ovládání a
poté pomocí tlačítka ► vyberte WPS(PBC).
6. Stiskněte tlačítko v na dálkovém ovládání.
Zobrazí se hlášení „Press the PBC button
on your wirless router within the next two
minutes.“ (Do dvou minut stiskněte tlačítko
PBC na směrovači).
7. Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS (PBC) na
směrovači. Přístroj automaticky načte všechny
potřebné hodnoty nastavení sítě a připojí se k
síti.
Otevře se obrazovka Stav sítě. Po ověření
síťového připojení se přístroj připojí k síti.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:12
ĞĞ
WPS(PIN)
2. Vyberte položku Sít' a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte položku Nastavení sítě a stiskněte
tlačítko v.
4. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte
Bezdrát. a poté stiskněte tlačítko v.
Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich
seznam.
5. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko ►.
6. Vyberte položku WPS(PIN) a stiskněte tlačítko
v. Zobrazí se okno PIN.
7. Zadejte kód PIN do pole WPS PIN na
obrazovce nastavení směrovače a uložte
nastavení.
3. Vyberte položku Sít' a stiskněte tlačítko v.
4. Vyberte položku Wi-Fi Direct a stiskněte
tlačítko v.
Zobrazí se seznam zařízení Wi-Fi Direct, k
nimž se lze připojit.
||POZNÁMKY |
\\ Při použití funkce Wi-Fi Direct dojde k odpojení
kabelových i bezdrátových síťových spojení.
\\ Při použití funkce Wi-Fi Direct nelze zobrazit textové
soubory s příponami .TXT nebo .DOC.
Aktualizace softwaru
Nabídka Aktualizace softwaru umožňuje
aktualizaci softwaru přehrávače s cílem vylepšení
výkonu nebo získání doplňkových služeb.
||POZNÁMKY |
\\ Pokyny pro zobrazení obrazovky nastavení směrovače
naleznete v uživatelské příručce ke směrovači nebo vám
je poskytne výrobce směrovače.
\\ V případě připojení WPS nastavte na směrovači metodu
šifrování AES. Připojení WPS nepodporuje zabezpečení
WEP.
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct umožňuje připojení zařízení
s podporou Wi-Fi Direct k přístroji i mezi sebou
navzájem pomocí sítě klient-klient bez potřeby
bezdrátového směrovače.
||POZNÁMKY |
\\ Přenosy prostřednictvím Bluetooth mohou rušit signál
funkce Wi-Fi Direct. Před použitím funkce Wi-Fi Direct
doporučujeme vypnout funkci Bluetooth na mobilním
zařízení.
23
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 23
2. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
Nastavení
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
1. Zapněte zařízení Wi-Fi Direct a aktivujte na
něm funkci Wi-Fi Direct.
04
Než začnete, otevřete v počítači nabídku nastavení
směrovače a přejděte na obrazovku s polem pro
zadání kódu PIN pro WPS.
• V průběhu aktualizace nikdy nevypínejte ani
nezapínejte přehrávač ručně.
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte položku Podpora a stiskněte tlačítko
v.
3. Vyberte položku Aktualizace softwaru a
stiskněte tlačítko v.
4. Chcete-li nyní stáhnout aktualizační software
a provést aktualizaci, vyberte položku
Aktualizovat a stiskněte tlačítko v.
5. Chcete-li, aby přístroj automaticky stáhl
aktualizační software, když je dostupný,
vyberte položku Autom. aktualizace a
stiskněte tlačítko v. Další informace
naleznete v sekci Autom. Další informace
naleznete v kapitole „Autom. aktualizace“ na
straně 24.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:12
Nastavení
||POZNÁMKY |
\\ Aktualizace je dokončena poté, co se přehrávač vypne a
následně sám znovu zapne.
\\ Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost
za poruchy přehrávače způsobené nestabilitou připojení
k Internetu ani nedbalostí uživatele během aktualizace
softwaru.
\\ Pokud chcete aktualizaci přerušit během stahování
aktualizačního softwaru, stiskněte tlačítko v.
\\ Během aktualizace systému se na předním panelu
zobrazuje text „UPDATE“.
Autom. aktualizace
Funkci Autom. aktualizace můžete nastavit tak,
aby přehrávač stahoval aktualizační software
režimu Autom. aktualizace.
To umožňuje přehrávači stáhnout aktualizační
software automaticky v čase, kdy jej nepoužíváte.
1. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku Autom.
aktualizace a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte položku Zapnuto/Vyp.
||POZNÁMKY |
Aktualizovat
Funkci Aktualizovat lze použít k aktualizaci
softwaru prostřednictvím síťového připojení nebo
pomocí jednotky USB flash. Pokyny pro aktualizaci
přes síť jsou uvedeny níže. Pokyny pro aktualizaci
pomocí jednotky USB flash jsou uvedeny na
následující stránce.
1. Vyberte položku Aktualizovat a stiskněte
tlačítko v.
Zobrazí se okno Aktualizovat.
2. Přístroj vyhledá na Internetu nejnovější verzi
softwaru.
3. Pokud je nalezena nová verze, zobrazí se
okno Požadavek na aktualizaci.
4. Vyberte položku OK. Přístroj provede
aktualizaci softwaru, vypne se a poté se
znovu automaticky zapne.
5. Pokud během jedné minuty nevyberete ani
OK ani Zrušit, přístroj uloží aktualizační
software. Software můžete aktualizovat
později s použitím funkce Autom. aktualizace.
6. Pokud zvolíte položku Zrušit, přístroj aktualizaci
zruší.
||POZNÁMKY |
\\ Po dokončení aktualizace softwaru můžete zobrazit
informace o novém softwaru pomocí položky Informace o
produktu na obrazovce Kontaktovat Samsung.
\\ Aby bylo možné použít funkci automatické aktualizace,
musí být přehrávač připojen k Internetu.
Aktualizace z paměťového zařízení USB
Chcete-li provést aktualizaci z paměťového
zařízení USB, postupujte takto:
1. Navštivte web www.samsung.com.
2. Klepněte na položku SUPPORT v pravém
horním rohu stránky.
3. Zadejte do pole pro vyhledávání číslo modelu
přístroje. Během zadávání čísla modelu se
zobrazuje rozevírací seznam přístrojů, které
odpovídají modelovému číslu.
4. Klepněte na číslo modelu přístroje v
rozevíracím seznamu.
5. Na stránce, která se otevře, přejděte dolů a
klepněte na položku Firmware Manuals &
Downloads.
6. Klepněte na položku Firmware uprostřed
stránky.
7. Klepněte na tlačítko ZIP na pravém okraji
stránky ve sloupci soubor.
8. V prvním okně, které se zobrazí, klepněte na
položku Send. Ve druhém okně klepněte na
položku OK – tím se firmware stáhne a uloží
do počítače.
\\ Během aktualizace softwaru přehrávač nevypínejte. Může
to způsobit poruchu přehrávače.
24
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 24
Česky
2014-05-27 오후 3:27:12
9. Rozbalte na počítači archiv ZIP. Měli byste
mít jednu složku se stejným názvem, jaký má
soubor ZIP.
04
10. Zkopírujte složku na paměťové zařízení USB.
Nastavení
11. Zkontrolujte, zda v přístroji není vložen disk,
a potom připojte paměťové zařízení USB do
portu USB přístroje.
12. V nabídce přístroje přejděte na Nastavení >
Podpora > Aktualizace softwaru.
13. Vyberte Aktualizovat.
14. Přístroj vyhledá software na paměťovém
zařízení USB. Pokud je software nalezen,
zobrazí se okno Požadavek na aktualizaci.
15. Vyberte OK. Přístroj provede aktualizaci
softwaru, vypne se a poté se znovu
automaticky zapne.
||POZNÁMKY |
\\ Při aktualizaci pomocí paměťového zařízení USB musí být
přihrádka disku prázdná.
\\ Po dokončení aktualizace softwaru můžete zobrazit
informace o novém softwaru pomocí položky Informace o
produktu na obrazovce Kontaktovat Samsung.
\\ Během aktualizace softwaru přístroj nevypínejte. Může to
způsobit jeho poruchu.
\\ Aktualizaci softwaru přes port USB lze provádět pouze z
paměťového zařízení USB.
25
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 25
Česky
2014-05-27 오후 3:27:12
Přehrávání médií
V přístroji lze přehrávat obsah umístěný na discích
Blu-ray/DVD/CD, paměťových zařízeních USB a
počítači. Chcete-li přehrávat obsah umístěný v
počítači, připojte počítač a přístroj k síti a přejděte
na stránku http://link.samsung.com stáhněte a
nainstalujte program Samsung-link.
||POZNÁMKY |
\\ Obsah na počítači lze přehrávat pomocí jiných programů
kompatibilních se sítovým softwarem AllShare, ale
doporučujeme použít síťový software AllShare.
Přehrávání komerčních disků
1. Stiskem tlačítka 8 otevřete přihrádku disku.
2. Disk jemně umístěte do přihrádky tak, aby
etiketa disku směřovala nahoru.
• Čištění disků
-- Pokud se na disk dostanou otisky
prstů nebo nečistoty, očistěte
jej pomocí čisticího prostředku
ředěného vodou a otřete jej
měkkým hadříkem.
-- Při čištění disk jemně otírejte ve směru od
středu k okraji.
• Uskladnění disků
`` Nenechávejte disky na přímém slunečním
světle.
`` Disky uchovávejte v chladném větraném
prostoru.
`` Disky uchovávejte v čistém ochranném
obalu a ve svislé poloze.
Prohlížení fotografií, přehrávání
videí a hudby (tzv. multimédia)
Pomocí přístroje lze prohlížet a přehrávat
multimediální obsah uložený v paměťovém zařízení
USB, chytrém telefonu, fotoaparátu, kameře,
počítači nebo cloudové službě.
||POZNÁMKY |
3. Stiskem tlačítka 8 zavřete přihrádku disku.
Přehrávání začne automaticky.
4. Pokud se přehrávání nespustí automaticky,
stiskněte tlačítko 6 na dálkovém ovládání.
Uskladnění disků a práce s nimi
• Jak držet disk
-- Otisky prstů a škrábance na
disku mohou způsobit snížení
kvality obrazu a zvuku nebo přeskakování.
-- Nedotýkejte se povrchu disku v místech se
záznamem.
-- Držte disk za okraje, aby se na jeho povrch
nedostaly otisky prstů.
-- Nelepte na disk papír ani lepicí pásku.
\\ Pomocí přístroje ovšem nelze přehrávat nebo prohlížet
nepodporovaný multimediální obsah nebo obsah uložený v
nepodporovaném paměťovém zařízení.
\\ Před připojením zařízení USB si zazálohujte důležité
soubory. Společnost Samsung odmítá jakoukoliv
odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození souborů.
Přehrávání multimediálního obsahu
uloženého v zařízení USB
1. Připojte zařízení USB k přístroji.
2. Stiskněte tlačítko HOME a na panelu
MULTIMÉDIA vyberte Pamět´. Zobrazí se
seznam zařízení USB připojených k přístroji.
3. Vyberte zařízení, k němuž se chcete připojit.
Zobrazí se složky a soubory ve zvoleném
zařízení USB.
4. V seznamu vyberte požadovaný multimediální
obsah. Multimediální obsah se začne přehrávat.
||POZNÁMKY |
26
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 26
\\ Případně přejděte do multimediálního obsahu, který
chcete přehrát, a přehrávání obsahu spusťte stisknutím
tlačítka 6.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:13
Povolení připojení k mobilnímu zařízení
5. Tlačítkem 5 nebo RETURN přehrávání
ukončíte.
Přehrávání multimediálního obsahu
uloženého v počítači nebo mobilním
zařízení
||POZNÁMKY |
Pomocí přístroje lze prohlížet a přehrávat
multimediální obsah uložený v počítači nebo
mobilním zařízení připojeném do stejné sítě jako
přístroj.
||POZNÁMKY |
\\ Tato funkce je dostupná pouze u telefonů Samsung s
podporou funkce DLNA.
\\ V počítači musí být instalován software Samsung
Link. Mobilní zařízení musí podporovat Samsung Link.
Další informace naleznete na portálu obsahu a služeb
společnosti Samsung na adrese http://link.samsung.com.
\\ Při přehrávání multimediálních souborů prostřednictvím
serveru DLNA třetího výrobce může dojít k potížím s
kompatibilitou.
\\ Soubory v některých formátech nebo s některými typy
kódování uložené v počítači nebo mobilním zařízení
nemusí jít přehrávat. Kromě toho také nemusí být
dostupné některé funkce.
\\ V závislosti na stavu sítě se může stát, že se multimediální
obsah nebude přehrávat plynule. V takovém případě
použijte paměťové zařízení USB.
1. Připojte mobilní zařízení a přístroj.
2. Stiskněte tlačítko HOME a na panelu
MULTIMÉDIA vyberte Síťóvé zařízení.
Zobrazí se seznam všech úložných zařízení
připojených ke stejné síti jako přístroj.
3. Vyberte požadované úložné zařízení. Zobrazí
se složky a soubory sdílené zvoleným
úložným zařízením.
4. V seznamu vyberte požadovaný multimediální
obsah. Multimediální obsah se začne přehrávat.
||POZNÁMKY |
\\ Připojení k mobilnímu zařízení lze uskutečnit na jakémkoli
zařízení DLNA DMC. Funkce DLNA DMC umožňuje
připojení mobilních zařízení k přístroji, prohledávání
multimediálního obsahu a ovládání přehrávání na tomto
přístroji.
Přehrávání médií
\\ Pokud k přístroji za provozu připojíte zařízení USB, zobrazí
se okno pro procházení složek a souborů na zařízení USB.
(HOME  Nastavení  Sít'  Nastavení
multimediálních azřízení)
Aby bylo možné přehrávat multimediální obsah
uložený v mobilním zařízení, je třeba povolit
připojení přístroje a mobilního zařízení.
05
||POZNÁMKY |
1. Přejděte na Nastavení > Sít' a zvolte
Nastavení multimediálních azřízení.
Zobrazí se seznam všech mobilních zařízení
připojených ke stejné síti jako přístroj.
2. Povolte připojení zařízení, které chcete
připojit k přístroji. Lze přehrávat multimediální
soubory pouze z těch zařízení, jimž bylo
povoleno připojení k přístroji.
||POZNÁMKY |
\\ Když mobilní zařízení vydá požadavek na přehrání
multimediálního obsahu, v přístroji se otevře okno
potvrzení připojení, které umožní snadné připojení
mobilního zařízení.
Přehrávání disku s uživatelským
obsahem
Můžete přehrávat multimediální soubory, které jste
nahráli na disky Blu-ray, DVD nebo CD.
1. Vložte uživatelem vytvořený disk do přihrádky
disku potištěnou stranou nahoru, poté
přihrádku disku zavřete. Zobrazí se okno
Přip. nové zař.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte typ obsahu, který
chcete zobrazit nebo přehrávat Všechen
obsah, Fotografie, Videa, nebo Hudba a
stiskněte tlačítko v.
\\ Případně přejděte do multimediálního obsahu, který
chcete přehrát, a přehrávání obsahu spusťte stisknutím
tlačítka 6.
5. Tlačítkem 5 nebo RETURN přehrávání
ukončíte.
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 27
27
Česky
2014-05-27 오후 3:27:13
Přehrávání médií
||POZNÁMKY |
\\ Přehrávač zobrazí složky pro všechny typy obsahů, ale
zobrazí jen takové soubory, jejichž typ jste vybrali v kroku
2. Pokud například vyberete možnost Hudba, zobrazí se
jen hudební soubory. Tento výběr lze změnit návratem na
obrazovku MULTIMÉDIA a opakováním kroku 2.
3. Zobrazí se obrazovka se seznamem obsahu
zařízení. V závislosti na uspořádání obsahu se
zobrazí složky, jednotlivé soubory nebo obojí.
4. Dle potřeby stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
složku a stiskněte tlačítko v.
5. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor,
který chcete zobrazit nebo přehrávat, a
stiskněte tlačítko v.
6. Jedním nebo více stisky tlačítka RETURN
opustíte aktuální obrazovku nebo složku,
nebo se vrátíte na hlavní obrazovku.
Stiskem tlačítka EXIT se vrátíte přímo na
hlavní obrazovku.
2. Vyberte požadovanou cloudovou službu.
Zobrazí se složky a soubory ve zvolené
cloudové službě.
3. V seznamu vyberte požadovaný multimediální
obsah. Multimediální obsah se začne
přehrávat.
||POZNÁMKY |
\\ Případně přejděte do multimediálního obsahu, který
chcete přehrát, a přehrávání obsahu spusťte stisknutím
tlačítka 6.
4. Tlačítkem 5 nebo RETURN přehrávání
ukončíte.
||POZNÁMKY |
\\ Chytré zařízení Samsung nebo počítač s nainstalovanou
aplikací Samsung Link lze připojit k přístroji s technologií
Blu-ray prostřednictvím vzdálené sítě.
7. Pokyny pro přehrávání videa, hudby a
fotografií na disku jsou uvedeny na stranách
29 až 35.
Přehrávání multimediálního obsahu
uloženého v cloudové službě
Cloudové služby slouží k ukládání uživatelského
obsahu, jako jsou fotografie, videa a hudba na
serveru. Tento obsah lze následně přehrávat
na přístroji připojeném k síti. Na přístroji lze
zobrazovat multimediální obsah uložený v
cloudových službách, jako jsou Dropbox nebo
OneDrive.
||POZNÁMKY |
\\ Chcete-li připojit zařízení prostřednictvím vzdálené sítě,
přihlaste tento přístroji s technologií Blu-ray i zařízení, na
němž je spuštěna aplikace Samsung Link, ke stejnému
účtu Samsung.
\\ Další informace naleznete na portálu obsahu a služeb
společnosti Samsung (http://link.samsung.com).
Samsung Link
Další informace naleznete na portálu obsahu a
služeb společnosti Samsung (http://link.samsung.
com).
||POZNÁMKY |
\\ Při přehrávání multimediálních souborů prostřednictvím
serveru DLNA třetího výrobce může dojít k potížím s
kompatibilitou.
\\ Chcete-li přehrávat obsah uložený v cloudové službě,
musíte se přihlásit k účtu Samsung a propojit tento účet
s účtem cloudové služby. Informace o připojení vašeho
účtu Samsung k účtu cloudových služeb jsou uvedeny na
straně 45.
1. Stiskněte tlačítko HOME a na panelu
MULTIMÉDIA vyberte Cloudová služba.
Zobrazí se cloudové služby propojené s
účtem Samsung.
28
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 28
Česky
2014-05-27 오후 3:27:13
Ovládání přehrávání videa
SOURCE
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
„„
TITLE MENU
0
POPUP
Používání nabídky disku, nabídky titulu,
kontextové nabídky a seznamu titulů
Tlačítko DISC Stisknutím tohoto tlačítka během
MENU
přehrávání vyvoláte nabídku disku.
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
„„
APPS
TOOLS
INFO
Tlačítka související
s přehráváním
V režimu vyhledávání, zpomaleného přehrávání a
přehrávání po krocích přístroj nepřehrává zvuk.
• Pro návrat k přehrávání
normální
rychlostí
RETURN
EXIT
stiskněte tlačítko 6.
Tlačítko 6
Tlačítko 5
Tlačítko 7
Zrychlené
přehrávání
Zpomalené
přehrávání
A
B
C
D
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Spuštění
přehrávání.
AUDIO SUBTITLE LIGHT
SEARCH
Zastavení přehrávání.
Pozastavení přehrávání.
Během přehrávání stiskněte tlačítko 3
nebo 4.
Po každém stisku tlačítka 3 nebo 4
se rychlost přehrávání změní.
V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
4.
Po každém stisku tlačítka 4 se rychlost
přehrávání změní.
V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
Přehrávání po 7.
krocích
Při každém stisknutí tlačítka 7 se
zobrazí nový snímek.
Přeskočení
úseku videa
Během přehrávání stiskněte tlačítko 1
nebo 2.
Při každém stisku tlačítka 1 nebo
2 přejdete na předchozí respektive
následující kapitolu nebo soubor.
29
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 29
Přehrávání médií
1
Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání videa
05
VOL lze ovládat
VOL
Prostřednictvím přístroje
přehrávání videa uloženého na DVD, zařízení USB, v mobilním
+–
VOL
zařízení nebo počítači.VOL
U– +některých
typů obsahu nebo disků nemusí být některé funkce popsané v této
TV
příručce dostupné.
Stisknutím tohoto tlačítka během
Tlačítko TITLE přehrávání vyvoláte nabídku titulu.
MENU
• Pokud je na disku výběr, stisknutím
tlačítka zobr. přejdete na výběr.
Tlačítko
Stisknutím tohoto tlačítka během
POPUP MENU přehrávání vyvoláte kontextovou nabídku.
Použití nabídky Nastavení (během
přehrávání)
Během přehrávání nebo v režimu pozastavení
stiskněte tlačítko TOOLS.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte tlačítko
a
stiskněte tlačítko E.
Přehrát od
začátku
Návrat na začátek filmu. Vyberte tuto
položku a stiskněte tlačítko v.
-- Hledat názvy : Pokud je na disku
nebo zařízení více než jeden film,
spusťte takto jiný titul.
1. Vyberte položku Hledat názvy a
stiskněte tlačítko v.
Vybrat scénu
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte titul
a stiskněte tlačítko v.
-- Hledat kapitoly : Výběr kapitoly k
přehrání.
1. Vyberte položku Hledat kapitoly a
stiskněte tlačítko v.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte
kapitolu a stiskněte tlačítko v.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:14
Přehrávání médií
-- Hledat na časové ose : Spuštění
přehrávání filmu od zadaného
časového bodu.
1. Vyberte položku Hledat na časové
ose a stiskněte tlačítko v.
2. Pomocí číselných tlačítek zadejte
požadovaný časový bod a poté
stiskněte tlačítko v.
Hledat
||POZNÁMKY |
Vybrat scénu
\\ Pomocí tlačítek ◄► můžete
také převíjet film vpřed či vzad. Při
každém stisknutí tlačítek ◄►e
film převine o jednu minutu vpřed
respektive vzad.
\\ Pokud je informace indexu souboru
poškozená nebo pokud soubor
nepodporuje indexování, nebude
možné použít funkci Vyhledávání
scény.
Nastavení
titulků
Režim
Opakování
Otočit
Celá obrazovka
\\ Pokud spouštíte soubory na síťovém
zařízení na počítači připojeném
k přístroji přes síť, funkce Hledat
scénu nemusí fungovat.
Použití nabídky 3D při přehrávání
souboru 3D.
Režim obrazu
||POZNÁMKY |
\\ Nabídka 3D se nabídne pouze v
případě, že přehráváte video soubor
3D.
3D
\\ Při přehrávání videa 3D nastavte
v nastavení 3D v přístroji možnost
Vedle sebe nebo Nahoře a dole, aby
tak nastavení přístroje odpovídalo
formátu obsahu 3D.
\\ Pokud v režimu 3D přejdete na
hlavní obrazovku nebo na obrazovku
Smart Hub, přístroj se automaticky
přepne do režimu 2D.
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 30
Nastavení požadovaných možností
titulků.
Možnost opakování titulu, kapitoly nebo
konkrétního úseku.
Možnost otočení obrazu.
Možnost nastavení velikosti obrazu
videa.
Možnost nastavení režimu obrazu.
-- Dynamický : Vyšší ostrost a jas.
-- Standardní : Nastavení obrazu
vhodné pro většinu příležitostí.
-- Film : Nejlepší nastavení obrazu pro
sledování filmů.
-- Uživatel : Umožňuje nastavit vlastní
ostrosti a redukci šumu.
||POZNÁMKY |
\\ Při použití funkce BD Wise se tato
nabídka nezobrazí.
Zvuk
Nastavení požadovaného jazyka zvuku.
Titulky
Nastavení požadovaného jazyka titulků.
Synch. Zvuku
Úhel
Informace
30
-- Hledat scénu : Použití této funkce
během přehrávání filmu umožňuje
kdykoliv poté znovu přehrát pouze
požadovanou scénu nebo pustit film
od požadované scény.
-- Hledat názvy : Pokud je na disku
nebo zařízení více než jeden film,
spusťte takto jiný titul.
-- Hledat na časové ose : Spuštění
přehrávání filmu od zadaného
časového bodu.
Nastavení synchronizace zvuku.
Možnost zobrazení scény z jiného
úhlu. V položce je zobrazen počet úhlů
záběru, které lze zobrazit. Pokud disk
Blu-ray/DVD obsahuje více záběrů
určité scény, můžete si vybrat úhel, z
nějž budete scénu sledovat.
Zobrazení informací o video souboru.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:14
Obraz
BONUSVIEW
Nastavení požadované možnosti funkce
BonusView.
\\ Nabídka Nastavení se může lišit v závislosti na disku nebo
paměťovém zařízení.
\\ Video soubory s vysokým datovým tokem 20 Mb/s a více
kladou vysoké nároky na výkon přístroje a mohou způsobit
přerušení přehrávání.
Použití nabídek Zobrazení a Možnosti
SOURCE
Tlačítka na dálkovém ovládání
používaná pro přehrávání hudby
– + VOL
+–
VOL
VOL
1
Použití nabídky Zobrazení
Titul
Složka
Seskupí všechny soubory fotografií na
médiu nebo paměťovém zařízení podle
data. Pro zobrazení fotografií v dané
skupině klepněte na skupinu.
Zobrazí se všechny soubory videa
na médiu nebo paměťovém zařízení
seřazené podle názvu.
Zobrazí se všechny složky na médiu nebo
paměťovém zařízení v abecedním pořadí.
||POZNÁMKY |
5
7
8
1
2
3
6
Možnost výběru konkrétního souboru
Přehrát vybrané k přehrání. U všech médií funguje v
podstatě stejně.
Odeslání vybraných souborů na
webovou stránku (Picasa, Facebook
atd.) nebo zařízení. Abyste mohli tuto
funkci využít, musíte mít účet dané
online služby a musíte se k ní přihlásit
pomocí funkce Přihlásit. Viz kapitola
„Použití funkce Odeslat“ na straně 36.
31
HOME
HUB
TV
3
6
9
TITLE MENU
POPUP
4
5
6
REPEAT
APPS
ČÍSELNÁ tlačítka : Stiskněte tlačítko s číslem stopy.
Vybraná stopa se začne přehrávat.
INFO
tlačítka 12 : Přechod na předchozí/následující
RETURN
EXIT
stopu.
tlačítka 5 :AZastavení
přehrávání
stopy.
B
C
D
SEARCH
5
0
HOME
TOOLS
Na obrazovce se soubory videa vyberte položku
a poté stiskněte tlačítko v.
Použití nabídky Možnosti
SMART
3
4
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 31
4
2
\\ V případě některých disků nebo paměťových zařízení
může nabídka Zobrazení vypadat odlišně nebo se nemusí
zobrazit.
Odeslat
2
DISC MENU
Na obrazovce se soubory videa vyberte položku
a poté stiskněte tlačítko v.
Datum
1
VOL
Přehrávání médií
||POZNÁMKY |
Prostřednictvím přístroje lze ovládat přehrávání
hudby uložené na DVD, zařízení USB, v mobilním
zařízení nebo počítači.
U některých typů obsahu nebo disků nemusí být
některé funkce popsané v této příručce dostupné.
05
Zvuk
BONUSVIEW
Ovládání přehrávání hudby
AUDIO SUBTITLE LIGHT
PANDORA DIGITAL(pouze
SUBTITLE u
INPUT
Rychlé přehrávání
audio CD (CD-DA))
Během přehrávání stiskněte tlačítko 3 nebo 4.
Po každém stisku tlačítka 3 nebo 4 se rychlost
přehrávání změní.
tlačítka 7 : Pozastavení přehrávání stopy.
tlačítka 6 : Přehrání aktuálně vybrané stopy.
||POZNÁMKY |
\\ Pokud do pěti sekund po vložení audio CD nestisknete
žádné tlačítko, obrazovka se zobrazí v režimu celé
obrazovky. Chcete-li se přesunout zpět na obrazovku
Playlist, stiskněte tlačítko RETURN na dálkovém ovládání.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:14
Přehrávání médií
Použití nabídky Možnosti (během
přehrávání)
Na obrazovce přehrávání hudby vyberte pomocí
a poté stiskněte tlačítko
tlačítek ▲▼◄► tlačítko
v.
Možnost výběru konkrétních stop k
přehrání. U všech médií funguje v
Přehrát vybrané podstatě stejně. Viz kapitola „Vytvoření
výběru na zvukovém disku CD“ na
straně 33.
Konverze
Informace
Převod CD audio na formát mp3 a
uložení konvertovaných souborů na
zařízení USB nebo na mobilní zařízení
připojené k přístroji. Viz kapitola
„Konverze na stranách“ 33–34.
Zobrazení informací o obsahu.
||POZNÁMKY |
\\ V případě některých disků nebo paměťových zařízení
může nabídka Nastavení vypadat odlišně nebo se nemusí
zobrazit.
Použití nabídek Zobrazení a Možnosti
(na obrazovce se soubory)
Použití nabídky Zobrazení
Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko
poté tlačítko v.
Záznam
Album
Interpret
Žánr
Složka
a
Zobrazí se všechny hudební stopy na
médiu nebo paměťovém zařízení v
abecedním pořadí.
Zobrazí se všechny hudební stopy
na médiu nebo paměťovém zařízení
setříděné podle alb.
Zobrazí se všechny hudební stopy
na médiu nebo paměťovém zařízení
setříděné podle interpretů.
Zobrazí se všechny hudební stopy
na médiu nebo paměťovém zařízení
setříděné podle žánrů.
Zobrazí se všechny složky na médiu
nebo paměťovém zařízení.
||POZNÁMKY |
\\ V případě některých disků nebo paměťových zařízení může
nabídka Zobrazení vypadat odlišně nebo se nemusí zobrazit.
Použití nabídky Možnosti
Na obrazovce přehrávání nebo obrazovce s
a poté stiskněte
hudebními soubory vyberte
tlačítko v.
Možnost výběru konkrétní stopy k
přehrávání. U všech médií funguje v
podstatě stejně.
Přehrát vybrané
Další informace naleznete v kapitole
„Opakování stop audio CD“ na straně
33.
Odeslat
Kódování
Odeslání vybraných souborů do jiného
zařízení. Viz kapitola „Použití funkce
Odeslat“ na straně 36.
Nastavení možností kódování textu.
||POZNÁMKY |
32
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 32
\\ V případě některých disků nebo paměťových zařízení
může nabídka Možnosti vypadat odlišně nebo se nemusí
zobrazit.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:15
Opakování stop audio CD
6. Až skončíte, pomocí tlačítek ▲▼ vyberte
položku Přehrát a poté stiskněte tlačítko
v. Znovu se zobrazí obrazovka přehrávání,
avšak pouze se stopami, které jste označili.
Vybrané stopy se začnou přehrávat.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
režim opakování – Vyp, Jedna skl., nebo
Všechny – a stiskněte tlačítko v.
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 001
00:00:39 00:02:38
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
00:43
03:56
04:41
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
Náhodné přehrávání stop audio CD
Lze nastavit, aby přehrávač přehrával stopy na
audio CD (CD-DA/MP3) v náhodném pořadí.
1. Na obrazovce přehrávání stiskem tlačítek
▲▼◄► vyberte vlevo dole na obrazovce
a poté stiskněte tlačítko v.
položku
2. Pomocí tlačítek ▲▼ nastavte režim
náhodného přehrávání na Zapnuto, nebo
Vyp a poté stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKY |
\\ Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit playlist
obsahující až 99 skladeb.
\\ Na obrazovce Přehrát výběr můžete rovněž vybrat
možnosti Vybrat vše, Smazat vše a Zrušit.
-- Možnost Vybrat vše slouží k výběru všech stop. Touto
volbou zrušíte případný výběr jednotlivých stop.
Stiskem tlačítka RETURN na dálkovém ovládání nebo
stiskem tlačítka Přehrát a poté stiskem tlačítka v
zobrazíte na obrazovce Přehrávání hudby všechny
stopy a přístroj začne přehrávat všechny stopy od
stopy č. 001.
-- Možnost Smazat vše slouží ke zrušení výběru všech
stop najednou. Poté vyberte jednotlivé stopy nebo
pomocí Vybrat vše vyberte všechny stopy a stiskněte
tlačítko RETURN na dálkovém ovládání. Pokud
nepoužijete možnost Vybrat vše nebo nevyberete
jednotlivé stopy, playlist se nezmění.
-- Možnost Zrušit zruší všechny změny provedené na
obrazovce výběru stop k přehrání. Při návratu na
obrazovku přehrávání se playlist nezmění.
Konverze
Vytvoření playlistu z audio CD
1. Na obrazovce přehrávání vyberte tlačítko
a poté stiskněte tlačítko v. obrazovka
Nastavení.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku Přehrát
vybrané a poté stiskněte tlačítko v. Zobrazí
se obrazovka Přehrát vybrané.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu a stiskněte
tlačítko v. Nalevo od stopy se zobrazí
značka.
33
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 33
Přehrávání médií
1. Na obrazovce přehrávání stiskem tlačítek
▲▼◄► vyberte vlevo dole na obrazovce
a poté stiskněte tlačítko v.
položku
5. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu, přesuňte
se na stopu a znovu stiskněte tlačítko v
Označení stopy zmizí.
The check on the track is removed.
05
Lze nastavit, aby přístroj opakoval stopy obsažené
na audio CD (CD-DA/MP3).
4. Opakováním kroku 3 vyberte a označte další
stopy.
1. Připojte zařízení USB ke konektoru USB na
přední straně přístroje.
2. Na obrazovce přehrávání vyberte tlačítko
a poté stiskněte tlačítko v. Otevře se
nabídka Nastavení.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku
Konverze a poté stiskněte tlačítko v.
Otevře se obrazovka Konverze.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:15
Přehrávání médií
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu a stiskněte
tlačítko v. Nalevo od stopy se zobrazí
značka.
5. Opakováním kroku 3 vyberte a označte další
stopy.
6. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu, přesuňte
se na stopu a znovu stiskněte tlačítko v.
Označení stopy zmizí.
7. Po dokončení vyberte pomocí tlačítek ▲▼
tlačítko Konverze a stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se okno Konverze.
8. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte zařízení pro
uložení konvertovaných souborů a stiskněte
tlačítko v.
||POZNÁMKY |
\\ Během konverze neodpojujte zařízení.
9. Chcete-li zrušit konverzi stopy, stiskněte
tlačítko v a vyberte položku Ano. Pro
pokračování konverze vyberte položku Ne.
10. Po dokončení konverze se zobrazí zpráva
„Úspěšně zkonvertováno“. Stiskněte tlačítko
v.
11. Pro návrat na obrazovku přehrávání stiskněte
tlačítko RETURN nebo vyberte tlačítko Zrušit
a stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKY |
\\ Tato funkce nefunguje při použití disků DTS Audio CD.
\\ Tato funkce nemusí být některými disky podporována.
Prohlížení fotografií
Pomocí přístroje lze prohlížet fotografie uložené na
disku DVD, paměťovém zařízení s rozhraním USB,
v mobilním zařízení nebo v počítači.
Použití nabídky Nástroje (během
přehrávání)
Během přehrávání nebo v režimu pozastavení
stiskněte tlačítko TOOLS.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte tlačítko
a
stiskněte tlačítko v.
Nastavení
prezentace
Otočit
Lupa
Režim obrazu
\\ Tato funkce kóduje soubory do formátu MP3 s datovým
tokem 192 kb/s.
\\ Pomocí Smazat vše zrušíte výběr všech stop najednou.
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 34
Zvětšení aktuálního obrazu.
(Až 4násobné zvětšení.)
Nastavení režimu obrazu.
-- Dynamický : Zvýšená ostrost
obrazu.
-- Standardní : Nastavení obrazu
vhodné pro většinu příležitostí.
-- Film : Nejlepší nastavení pro
sledování filmů.
-- Uživatel : Umožňuje nastavit vlastní
ostrosti a redukci šumu.
\\ Tuto nabídku nelze zobrazit při
použití funkce BD Wise.
Možnost poslechu hudby během
prezentace fotografií.
Hudební kulisa
||POZNÁMKY |
Odeslat
Odeslání vybraného souboru do jiného
zařízení.
Informace
34
Otočení obrazu. (Otočí obraz po nebo
proti směru chodu hodinových ručiček.)
||POZNÁMKY |
\\ Na obrazovce Konverze můžete rovněž vybrat možnosti
Vybrat vše a Smazat vše.
\\ Pomocí Vybrat vše vyberte všechny stopy a stiskněte
tlačítko v. Touto volbou zrušíte případný výběr
jednotlivých stop.
Nastavení možností prezentace.
-- Rychlost : Nastavení rychlosti
prezentace.
-- Efekty : Nastavení efektu prezentace.
\\ Počet hudebních souborů
vyhledaných na externím zařízení se
u jednotlivých zařízení liší.
Zobrazení informací o obsahu.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:16
||POZNÁMKY |
\\ V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit titulky a grafiku
prezentace.
Použití nabídek Zobrazení a Možnosti
Použití nabídky Zobrazení
Na obrazovce se soubory fotografií vyberte
a poté stiskněte tlačítko v.
položku
Datum
Titul
Složka
Seskupí všechny soubory fotografií na
médiu nebo paměťovém zařízení podle
data. Pro zobrazení fotografií v dané
skupině klepněte na skupinu.
Zobrazí se všechny soubory fotografií
na médiu nebo paměťovém zařízení
seřazené podle názvu.
Zobrazí se všechny složky na médiu
nebo paměťovém zařízení.
Na obrazovce se soubory fotografií vyberte
a poté stiskněte tlačítko v.
položku
Prezentace
Spuštění prezentace. Postupně se
zobrazí všechny soubory v aktuální
složce. Chcete-li vytvořit prezentaci
z vybrané skupiny fotografií, viz část
Přehrát vybrané níže.
Výběr konkrétní fotografie k prohlížení.
U všech médií funguje v podstatě
Přehrát vybrané stejně.
Viz kapitola „Vytvoření výběru na
zvukovém disku CD“ na straně 33.
Odeslat
Přehrávání médií
\\ Abyste mohli povolit funkci hudby na pozadí, musí být soubor
fotografií uložen na stejném paměťovém médiu jako hudební
soubor. Upozorňujeme, že kvalitu zvuku může ovlivnit rychlost
datového toku souboru MP3, velikost fotografie a způsob
kódování.
Použití nabídky Možnosti
05
\\ Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo
paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny
možnosti.
Odeslat vybraných souborů na
webovou stránku (Picasa, Facebook
atd.) nebo zařízení. Abyste mohli tuto
funkci využít, musíte mít účet dané
online služby a musíte se k ní přihlásit
pomocí funkce Přihlásit.
Viz kapitola „Použití funkce Odeslat“ na
straně 36.
||POZNÁMKY |
\\ V případě některých disků nebo paměťových zařízení
může nabídka Nastavení vypadat odlišně nebo se nemusí
zobrazit.
||POZNÁMKY |
\\ V případě některých disků nebo paměťových zařízení
může nabídka Zobrazení vypadat odlišně nebo se nemusí
zobrazit.
35
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 35
Česky
2014-05-27 오후 3:27:16
Přehrávání médií
Odesílání souborů
Kopírování videí, hudby nebo fotografií
Obsah
Hudba
DISK/Síťové DISK/USB/
zařízení/
Cloudová
Cloudová
služba 
služba 
Síťové
USB
zařízení
DISK/USB/
Síťové
zařízení 
Cloudová
služba
7. Vyberte umístění a stiskněte tlačítko v.
8. Přihlaste se ke svému účtu a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
||POZNÁMKY |
\\ Chcete-li odesílat soubory do online služby, musíte mít u
této služby založený účet.
Podporováno Podporováno Podporováno
Fotografie
Podporováno Podporováno Podporováno
Videa
Podporováno Podporováno Podporováno
• Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (uzavřený)/
DVD+RW/DVD-RW (uzavřený))  USB
• Při kopírování na USB není PTP USB k dispozici.
Použití funkce Odeslat
Můžete nahrát soubory na síťové zařízení,
cloudovou službu nebo na zařízení.
1. Když je zobrazena obrazovka souboru Videa,
Hudby nebo Fotografií, vyberte tlačítko
TOOLS a poté stiskněte tlačítko .
Zobrazí se nabídka Možnosti.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku Odeslat
a poté stiskněte tlačítko v. Zobrazí se
obrazovka výběru.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte soubor a poté
stiskněte tlačítko v. Nalevo od souboru se
zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Opakováním kroku 3 vyberte a označte další
soubory.
5. Chcete-li odebrat soubor ze seznamu,
přesuňte se na soubor a opět stiskněte
tlačítko v.
Zaškrtnutí z obrázku je odebráno.
6. Až skončíte, pomocí tlačítek ▲▼ vyberte
položku Odeslat a poté stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se okno Odeslat se seznamem online
služeb (Picasa, Facebook atd.) nebo zařízení,
do nichž lze odeslat fotografie.
36
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 36
Česky
2014-05-27 오후 3:27:16
Síťové služby
7. Stejným způsobem zadejte heslo, jméno a
příjmení.
1. Připojit přehrávač k síti.
(Viz strana 13.)
2. Konfigurovat nastavění sítě.
(Viz strany 20 – 23)
10. Stiskněte tlačítko v. Zobrazí se obrazovka
nastavení profilu.
Vytvoření účtu Samsung
Vytvořte si účet Samsung, abyste mohli těžit ze
všeho, co společnost Samsung nabízí online.
Vytvořte účty pro všechny členy domácnosti, aby
měl každý člen přístup ke svým účtům na sítích
Facebook, Twitter, atd. Účet Samsung musíte také
mít, pokud chcete stahovat placené aplikace a
půjčované filmy.
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko
Zobrazí se obrazovka Přihl.
Síťové služby
8. Vyberte pole pro datum narození a poté tlačítky
se šipkami nahoru a dolů vyberte číslice.
Můžete také stisknout tlačítka s číslicemi na
dálkovém ovládání.
Po dokončení stiskněte tlačítko v.
9. Po dokončení zadání stiskněte tlačítko ►
a poté stiskněte tlačítko v. Zobrazí se
připojení a zpráva o potvrzení účtu.
Abyste mohli využít síťové služby, musíte
nejprve:
06
Po připojení přehrávače k síti můžete využívat
různé síťové služby jako je streamování videa
nebo internetové aplikace.
.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku Vytvořit účet
a poté stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se smluvní podmínky používání účtu
a pravidla ochrany soukromí společnosti
Samsung.
3. Vyjádřete souhlas stisknutím tlačítka v
stiskněte tlačítko ► a poté stiskněte tlačítko
v. Zobrazí se obrazovka Vytvořit účet.
4. Vyberte položku ID a stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se okno klávesnice.
5. Pomocí klávesnice zadejte svou e-mailovou
adresu. Pro přesun mezi znaky použijte
tlačítka se šipkami.
Znak vyberte stisknutím tlačítka v Pokud
chcete psát velkými písmeny, stiskněte
tlačítko Caps. Pokud chcete zadat další
symboly, stiskněte tlačítko 123#&.
||POZNÁMKY |
\\ Společnost Samsung pošle potvrzující e-mailovou zprávu
na adresu, kterou jste zadali. Pro dokončení vytvoření účtu
musíte otevřít e-mail a odpovědět na něj.
11. Vyberte obrázek pro identifikaci vašeho účtu
a stiskněte tlačítko v. Zobrazí se obrazovka
Účet vytvořen.
12. Stiskněte tlačítko v. Zobrazí se hlavní
obrazovka.
Před použitím funkce Aplikace
Pokud jste neprovedli nastavení služby Smart Hub,
vyzve vás přístroj při prvním použití k provedení
nastavení služby Smart Hub.
1. Na hlavní obrazovce vyberte budď MOJE
APLIKACE a stiskněte tlačítko v. Pokud
jste vybrali položku MOJE APLIKACE,
přejděte na krok 4.
2. Pokud jste vybrali položku MOJE APLIKACE,
zobrazí se okno služby Smart Hub s dotazem,
zda chcete provést nastavení služby Smart
Hub. Vyberte tlačítko Ano a stiskněte tlačítko
v. Zobrazí se uvítací obrazovka.
6. Po dokončení stiskněte na klávesnici tlačítko
Hotovo a poté stiskněte tlačítko v. Zobrazí
se obrazovka Vytvoření.
37
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 37
Česky
2014-05-27 오후 3:27:17
Síťové služby
3. Vyberte tlačítko Start a poté stiskněte tlačítko
v. Zobrazí se Smluvní podmínky a
Zásady ochr. dat obrazovka.
4. Na obrazovce přehledu dalších služeb,
podmínek používání a možností si přečtěte
podmínky používání a zásady ochrany
osobních údajů služby Smart Hub a potvrďte,
že s nimi souhlasíte.
5. Přejděte k dolní části obrazovky a kliknutím na
tlačítko Zobrazit podrobnosti zobrazte úplné
znění dokumentů.
||POZNÁMKY |
\\ S doplňujícími informacemi o ochraně osobních údajů
není třeba vyjadřovat souhlas, ale pokud tak neučiníte,
nemusí být dostupné některé funkce služby Smart TV.
6. Vyberte položku Souhlasím se vším a
stiskněte tlačítko v. Objeví se obrazovka
Instalace dokončena. Stiskněte tlačítko v.
Sledování filmů a televizních pořadů
Pokud jste neprovedli nastavení služby Smart
Hub, vyzve vás přístroj při prvním použití funkcí
Filmy a Televizní pořady k provedení nastavení
služby Smart Hub.
Na televizoru si můžete přehrávat filmy a pořady
uložené na síti.
\\ Uvedené aplikace se objeví v případě, že nemáte
nainstalovanou žádnou aplikaci umožňující přehrávání
vybraného filmu nebo televizního pořadu. Pokud není v
přehrávači Blu-ray nainstalovaná žádná taková aplikace,
vyberte si jednu aplikaci a stiskněte tlačítko v. Systém
se zeptá, zda chcete nainstalovat aplikaci. Vyberte položku
Instalovat, stiskněte tlačítko v a dále postupujte
podle pokynů k instalaci, které se budou zobrazovat na
obrazovce.
4. Chcete-li spustit přehrávání filmu, postupujte
podle pokynů na obrazovce.
\\ Položky obsahu a odpovídající nabídka v dolní části
obrazovky Filmy a pořady může být v různých zemích
odlišná.
DOPORUČENÉ
Doporučené
||POZNÁMKY |
||POZNÁMKY |
FILMY A SERIÁLY
Oblíbené
2-1. Můžete také vybrat položky Filmy nebo
Televizní pořady a stisknout tlačítko v.
Na stránce, která se zobrazí, vyberte pomocí
tlačítek ▲▼◄► televizní pořad nebo film a
stiskněte tlačítko v.
Na stránce Filmy nebo Televizní pořady
můžete také vybrat položky Novinky nebo
Žánry a zobrazit tak další dostupné pořady
nebo filmy. Na obrazovce Žánry vyberte
pomocí tlačítek ▲▼◄► požadovaný žánr a
stiskněte tlačítko v.
Chcete-li vybrat položku na stránce Filmy a
Televizní pořady, vyberte ji pomocí tlačítek
▲▼◄► a poté stiskněte tlačítko v.
3. Pokud chcete sledovat vybrané položky,
vyberte uvedené aplikace a stiskněte tlačítko
v.
Filmy
Televizní pořady
Ukázky
Nejoblíbenĕjsí
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku FILMY
A SERIÁLY a stiskněte tlačítko v.
2. Zvolte si některý doporučený film a stiskněte
tlačítko v. Zobrazí se stránka příslušného
filmu. Pomocí tlačítka ▼ přejděte do dolní
části obrazovky.
38
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 38
\\ Při první aktivaci služby Filmy a Televizní pořady se
nemusí uvedené aplikace zobrazit.
Uvedené aplikace se zobrazí poté, co stáhnete aplikaci
pro přehrávání videa.
Pokud se uvedené aplikace nezobrazí, obsah nemůžete
přehrávat.
\\ Položka Oblíbené se zobrazí až poté, co označíte
minimálně jeden film nebo pořad jako oblíbený. Chceteli označit film nebo pořad jako oblíbený, vyberte jej.
Otevře se obrazovka Podrobnosti. Vyberte symbol srdce a
stiskněte tlačítko v.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:19
Použití funkce Aplikace
1
2
MOJE APLIKACE
Doporučeno
1
2
3
4
5
2
3
4
5
Moje App
WebBrowser
Nejoblíbenější
6
Novinky
7
8
9
10
2
3
Stažení aplikace
1. Vyberte Nejoblíbenější, Novinky nebo
Kategorie a stiskněte tlačítko v.
2. Pokud jste vybrali Kategorie, vyberte ikonu
kategorie a stiskněte tlačítko v. Jinak
přejděte na krok 3.
Kategorie
3
1
Síťové služby
Schéma obrazovky Aplikace
06
Můžete stahovat aplikace z internetu, otevírat je
a zobrazovat je na televizoru. Přístup k některým
aplikacím je podmíněn vytvořením účtu Samsung.
Při prvním otevření obrazovky Aplikace přístroj
automaticky stáhne skupinu bezplatných aplikací.
Po stažení se tyto aplikace zobrazí na obrazovce
Aplikace.
Chcete-li si prohlédnout další aplikace, ve spodní
části obrazovky vyberte Nejoblíbenější, Novinky
nebo Kategorie a stiskněte tlačítko v.
V položce Nejoblíbenější naleznete nejpopulárnější
aplikace, v položce Nové ty nejnovější. Položka
Kategorie zobrazí různé ikony představující
kategorie jako videa, hry, sport atd. Vyberte ikonu
kategorie a stiskněte tlačítko v. Zobrazí se
aplikace z vybrané kategorie.
||POZNÁMKY |
Doporučeno : Zobrazí doporučený obsah
spravovaný společností Samsung. Doporučené
aplikace nelze vymazat.
Moje App : Zobrazuje vaši vlastní galerii aplikací,
kterou lze upravit na obrazovce Moje App.
Nejoblíbenější, Novinky a Kategorie : Možnost
prohlížení a stahování dalších aplikací.
\\ Na obrazovkách Nejoblíbenější, Novinky a Kategorie je
u již stažených aplikací zobrazena zelená šipka.
3. Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a
stiskněte tlačítko v. Otevře se obrazovka
Podrobnosti pro danou aplikaci.
4. Na obrazovce vyberte tlačítko Stáhnout a
stiskněte tlačítko v. Tlačítko Stahování se
změní na Zrušit a aplikace se začne stahovat.
5. Pokud chcete zrušit stahování, vyberte Zrušit
a stiskněte tlačítko v.
6. Po dokončení stahování se tlačítko Cancel
změní na přehrát. Vyberte Play a stiskněte
tlačítko v aplikace se spustí. Případně
stiskněte tlačítko RETURN, až znovu zobrazí
obrazovka Aplikace. Stažené aplikace se
zobrazí na obrazovce Aplikace v části Moje
aplikace.
||POZNÁMKY |
\\ Pokud není dostatek interní paměti pro uložení stahované
aplikace, připojte zařízení USB a opakujte pokus.
39
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 39
Česky
2014-05-27 오후 3:27:20
Síťové služby
Spuštění aplikace
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku MOJE
APLIKACE a stiskněte tlačítko v.
2. Na obrazovce MOJE APLIKACE vyberte
pomocí tlačítek ▲▼◄► aplikaci a stiskněte
tlačítko v. Aplikace se spustí.
Použití nabídky Option
View Detail
1. Na obrazovce Moje App vyberte aplikaci, o
které chcete získat více informací, a stiskněte
tlačítko v na 3 sekundy. Zobrazí se nabídka
Možnosti.
2. Vyberte tlačítko View Detail a stiskněte
tlačítko v button.
Update Apps
Přes.
1. Na obrazovce Moje App vyberte aplikaci,
kterou chcete přesunout, a stiskněte tlačítko
v na 3 sekundy. Zobrazí se nabídka
Možnosti.
2. Vyberte tlačítko Přes. a stiskněte tlačítko v.
3. Pomocí tlačítek ▲▼◄► přemístěte aplikaci.
4. Jakmile je aplikace na požadovaném místě,
stiskněte tlačítko v nebo EXIT.
Odstranit
1. Na obrazovce Moje App vyberte aplikaci,
kterou chcete vymazat, a stiskněte tlačítko
v na 3 sekundy. Zobrazí se nabídka
Možnosti.
1. Na obrazovce Moje App vyberte aplikaci a
stiskněte tlačítko v na 3 sekundy. Zobrazí
se nabídka Možnosti.
2. Vyberte položku Update Apps a stiskněte
tlačítko v.
3. V seznamu Aktualizace aplikací jsou uvedeny
všechny aplikace, pro které jsou k dispozici
aktualizace. Vyberte ty aplikace, které
chcete aktualizovat, a stiskněte tlačítko v.
Případně můžete vybrat Vybrat vše, čímž se
aktualizují všechny uvedené aplikace.
4. Vyberte Aktual. a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte položku Odstranit a stiskněte tlačítko
v.
3. Pomocí tlačítek ◄► vyberte OK a stiskněte
tlačítko v.
Vícen. odst.
1. Na obrazovce Moje App vyberte aplikaci,
kterou chcete vymazat, a stiskněte tlačítko
v na 3 sekundy. Zobrazí se nabídka
Možnosti.
2. Vyberte položku Vícen. odst. a stiskněte
tlačítko v.
3. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte aplikace,
které chcete vymazat, a stiskněte tlačítko v.
4. Pomocí tlačítek ▼ vyberte Odstranit a
stiskněte tlačítko v.
40
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 40
Česky
2014-05-27 오후 3:27:20
Screen Mirroring
Použití webového prohlížeče
2. Spusťte na zařízení aplikaci AllShare Cast
nebo Screen Mirroring.
3. V seznamu dostupných zařízení na mobilním
zařízení vyhledejte název přístroje a vyberte jej.
4. Na televizoru se zobrazí zpráva o
připojování (například „Připojování zařízení
Android_92gb...“) a poté zpráva o dokončení
připojování.
5. Za několik okamžiků se na obrazovce
televizoru zobrazí obsah displeje mobilního
zařízení.
6. Chcete-li zastavit funkci zrcadlení obrazovky,
stiskněte tlačítka EXIT nebo RETURN na
dálkovém ovládání nebo vypněte funkci
zrcadlení obrazovky na chytrém telefonu.
||POZNÁMKY |
\\ Pokud spustíte webový prohlížeč, když je přístroj kabelem
HDMI připojen k televizoru, jenž je kompatibilní s funkcí
BD Wise, a tato funkce je zapnuta, bude prohlížeč
maximalizován přes celou obrazovku a rozlišení televizoru
bude automaticky optimalizováno.
Síťové služby
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku Screen
Mirroring a stiskněte tlačítko v.
Na internet lze přistupovat prostřednictvím
aplikace webového prohlížeče.
Na hlavní obrazovce vyberte položku
WebBrowser a stiskněte tlačítko v.
06
Funkce Screen Mirroring umožňuje zobrazit
displej chytrého telefonu nebo tabletu se
systémem Android na obrazovce televizoru
připojeného k přístroji.
\\ Webový prohlížeč není kompatibilní s javovskými
aplikacemi.
\\ Pokud se pokusíte stáhnout soubor, který nelze uložit,
zobrazí se chybová zpráva.
\\ Elektronické obchodování (online nákup zboží) není
podporováno.
\\ Není podporována technologie ActiveX.
\\ Přístup k některým webovým stránkám nebo službám
může být blokován.
||POZNÁMKY |
\\ Lze připojit zařízení podporující funkci AllShare Cast.
Připojení zařízení s funkcí AllShare Cast některých výrobců
nemusí být plně podporováno. Další informace o podpoře
připojení mobilních zařízení naleznete na webu výrobce.
\\ Při použití funkce zrcadlení obrazovky může za určitých
okolností dojít k zadrhávání videa a výpadkům zvuku.
\\ Přenosy prostřednictvím Bluetooth mohou rušit signál
funkce zrcadlení obrazovky. Před použitím funkce
zrcadlení obrazovky doporučujeme vypnout funkci
Bluetooth na chytrém telefonu nebo jiném mobilním
zařízení (např. tabletu).
41
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 41
Česky
2014-05-27 오후 3:27:20
Síťové služby
Směrové procházení a procházení s
ukazatelem
Aplikace webového prohlížeče podporuje dva
způsoby prohlížení internetového obsahu –
procházení s ukazatelem (pomocí kurzoru)
a směrové procházení (pomocí odkazů). Při
prvním spuštění prohlížeče je aktivní procházení
s ukazatelem. Pokud k ovládání webového
prohlížeče používáte myš, doporučujeme nechat
procházení s ukazatelem aktivní. Pokud k
ovládání webového prohlížeče používáte dálkové
ovládání, doporučujeme přepnout z procházení s
ukazatelem na směrové procházení. Při směrovém
procházení se pohybujete mezi jednotlivými
odkazy a s dálkovým ovládáním je tento způsob
mnohem rychlejší než procházení s ukazatelem.
Chcete-li aktivovat režim směrového procházení,
postupujte následovně:
•
•
•
1
1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► na dálkovém
ovládání přesuňte kurzor na ikonu směrového
procházení vpravo nahoře na obrazovce.
Ikona směrového procházení je třetí zprava.
Když ikona změní barvu na modrou a
na obrazovce se zobrazí text „Směrové
procházení“, kurzor je ve správné pozici.
2. Stiskněte tlačítko v. Směrové procházení je
aktivní a zůstane aktivní i při každém dalším
spuštění aplikace webového prohlížeče.
Schéma ovládacího panelu
Ovládací panel, který je umístěn v horní části
obrazovky, obsahuje řadu ikon, které slouží ke
spouštění užitečných funkcí. Popisy jednotlivých
ikon, počínaje od levého okraje obrazovky:
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
New Tab
100%
: Přechod na předchozí stránku.
: Přechod na následující stránku.
: Zobrazení obrazovky Záložky a Historie.
Aktuální stránku lze uložit do záložek, lze
vybrat vytvořenou záložku a také upravovat a
odstraňovat záložky. Můžete také zobrazit historii
prohlížení stránek a vrátit se ke dříve zobrazené
stránce.
• : Přechod na hlavní obrazovku webového
prohlížeče.
•
: Slouží k manuálnímu
zadání adresy stránky pomocí okna klávesnice.
• : Obnovení zobrazení aktuální stránky.
• : Přidání aktuální stránky do záložek.
•
: Slouží k vyhledávání informací
pomocí zadávání slov či znaků s použitím okna
klávesnice. Viz kapitola „Použití místní nabídky
klávesnice“ na stranách 42–43.
•
: Slouží ke zvětšení či zmenšení
zobrazení stránky.
• / : Přepínání mezi režimy Proch. s
ukazatelem a Směrové proch.
• : Slouží k úpravě nastavení prohlížeče. Viz
kapitola „Použití nabídky nastavení“ na stranách
43–44.
• : Ukončení webového prohlížeče.
• http://www.samsung.com
: Otevře novou záložku
webového prohlížeče.
Použití okna klávesnice
Pokud kliknete na
,
nebo při aktivaci pole pro zadání
textu a následném stisku tlačítka v se zobrazí
okno klávesnice.
Při ovládání okna klávesnice pomocí dálkového
ovládání postupujte takto:
http://www.samsung.com
New Tab
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
New Tab
Při zadávání znaků se bude zobrazovat doporučený text.
Caps 1234567890 :
qw e r t y u i o p^ *
zxcvbnm, . ?-$
123#&
a
s
d
f
g
h
j
k
l
ENG www..com /
42
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 42
~ @
!
Smazat

Hotovo
Zrušit
+_%
Česky
2014-05-27 오후 3:27:24
3. Chcete-li vkládat velká písmena, přesuňte
zvýraznění na položku Caps vlevo nahoře a
stiskněte tlačítko v Chcete-li se vrátit ke
vkládání malých písmen, opět zvýrazněte
položku Caps a stiskněte tlačítko v.
4. Chcete-li vkládat symboly a interpunkční
znaménka, zvýrazněte tlačítko 123#& na levé
straně a stiskněte tlačítko v.
5. Chcete-li odstranit vložený znak, přesuňte
zvýraznění na tlačítko : a stiskněte tlačítko v.
6. Chcete-li odstranit všechny vložené znaky,
přesuňte zvýraznění na tlačítko Smazat a
stiskněte tlačítko v button.
7. Po dokončení vkládání textu vyberte položku
Hotovo a stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKY |
\\ Pokud jste k přístroji připojili bezdrátovou klávesnici,
můžete ji používat ke vkládání písmen, číslic, symbolů a
interpunkčních znamének. Upozorňujeme, že bezdrátová
klávesnice bude pracovat jen ve chvíli, kdy je zobrazeno
okno klávesnice, a lze ji používat pouze ke vkládání
písmen, číslic, symbolů a interpunkčních znamének.
Předpovídat
další písmeno
Použití nabídky Nastavení
Nabídka Nastavení obsahuje zabezpečovací
funkce prohlížeče a možnosti jeho ovládání.
Chcete-li otevřít nabídku Nastavení, zvýrazněte
ikonu na ovládacím panelu a stiskněte tlačítko
ikonu na ovládacím panelu a stiskněte tlačítko v.
Položku nabídky vyberte zvýrazněním požadované
možnosti a následným stisknutím tlačítka v.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
Zapnout tažení
Schválené servery
Soukromé procházení zap.
Nastavit vyhledávač
Nast. web. prohlížeče
Nápověda
Zavřít
Zvolte jazyk zvuku klávesnice. Na výběr
jsou angličtina, francouzština a ruština.
Klávesnice při zadávání textu navrhuje
slova. Můžete nastavit možnost
Zapnuto nebo Vyp.
43
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 43
100%
New Tab
Chcete-li zobrazit možnosti okna klávesnice,
zvýrazněte
tlačítko vlevo dole na klávesnici a
stiskněte tlačítko v.
Doporučený
text
Klávesnice při zadávání znaků předvídá
následující znak. Předvídané znaky
se zobrazují v kruhu kolem právě
vloženého znaku. Můžete vybrat jeden
z navrhovaných znaků, nebo přejít na
další znak. Můžete nastavit možnost
Zapnuto nebo Vyp.
Náhled znaku s
Pro zápis písmen se znaky přízvuku.
diakritikou
Možnosti okna klávesnice
Jazyk
Reset vymaže paměť klávesnice
Samsung. Vymažou se všechny
informace, které klávesnice Samsung
získala o způsobu psaní uživatele,
včetně jím použitých nových slov.
Síťové služby
2. Stiskem tlačítka v vložte příslušné písmeno
nebo číslici do pole pro zadání.
Obnovit data
doporučeného
textu
06
1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► na dálkovém
ovládání přesuňte zvýraznění na požadované
písmeno či číslici.
Zapnout/
Vypnout tažení
Zapnutí a vypnutí funkce tažení. Když
je funkce tažení zapnutá, lze webovou
stránkou pohybovat nahoru a dolů bez
použití posuvníku. Funkce tažení je
dostupná jen v režimu procházení s
ukazatelem.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:24
Síťové služby
Schválené
servery
Slouží k omezení přístupu dětí k
nevhodným webovým stránkám
prostřednictvím povolení přístupu
pouze k webovým stránkám, které
povolíte.
Při každém spuštění této funkce se
zobrazí obrazovka kódu PIN. Při prvním
spuštění této funkce zadejte pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovládání
výchozí kód PIN 0000. Kód PIN lze
změnit pomocí funkce Obnovit heslo
pro funkci povolených serverů. Viz níže.
Schválené servery : Zapnutí a vypnutí
funkce Schválené servery.
Obnovit heslo pro Schválené servery :
Změna hesla pro funkci Schválené servery.
Přidat akt. str. : Slouží k přidání právě
zobrazené webové stránky na seznam
Schválené servery.
Správa schválených serverů : Slouží
k zadání adres URL do seznamu
Schválené servery a jejich odstraňování
z tohoto seznamu. Pokud je tato funkce
zapnutá a v seznamu povolených
servery nejsou žádné webové stránky,
nebudete moci zobrazit žádné webové
stránky.
Zapnutí nebo vypnutí režimu soukromí.
Když je režim soukromí zapnutý,
prohlížeč neuchovává adresy URL
navštívených stránek. Chcete-li zapnout
Soukromé
režim soukromí, vyberte položku OK.
procházení zap./
Když je režim soukromí zapnutý,
Vyp
zobrazuje se před adresou URL v horní
části obrazovky ikona „Stop“. Chceteli vypnout režim soukromí, opět vyberte
tuto položku.
Nastavit
vyhledávač
Nastavení požadované vyhledávací
služby.
44
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 44
Nast. jako dom. str. : Lze nastavit
domovskou stránku prohlížeče.
Blokování oken : Zapnutí a vypnutí
funkce blokování vyskakovacích oken.
Blokování str. : Lze nastavit, zda se mají
blokovat reklamy a vybrat adresy URL,
pro něž jsou reklamy blokovány.
Obecné : Lze odstranit osobní údaje
jako je historie navštívených webových
stránek a údaje o prohlížení (soubory
cookie apod.) a také obnovit všechna
nastavení prohlížeče na výchozí
hodnoty. Lze také nastavit režim
zabezpečení.
Nast. webového ||POZNÁMKY |
\\ Nastavte Security Mode na
prohlížeče
Zapnuto, abyste se vyhnuli vstupu
na stránky s viry/phishingovými
programy apod. a zabránili spuštění
úmyslně škodlivého kódu.
Kódování : Kódování textu na
webových stránkách lze nastavit na
automatické nebo vybrat konkrétní
kódování ze seznamu.
Ukazatel : Když je kurzor nastaven na
Ukazatel, lze upravit jeho rychlost a
nastavit funkci inteligentního ukazatele
na Zapnuto a Vyp.
Informace o prohlížeči : Zobrazení
čísla verze prohlížeče a informací o
autorských právech.
Nápověda
Základní informace o ovládání
webového prohlížeče.
||POZNÁMKY |
\\ V závislosti na webových staránkách nemusí být některé
funkce Nast. webového prohlížeče aktivovány. Neaktivní
funkce jsou zašedlé a nelze je použít.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:24
Propojení účtů internetových
služeb s přístrojem
06
Funkce propojení účtů služeb umožňuje propojit
přístroj s účty u internetových služeb, jako je
Pandora, takže vás přístroj může automaticky
přihlásit při spuštění aplikace pro danou službu.
Zaregistrujte svůj účet výběrem položek HOME 
Přihlásit  Vytvořit s Facebookem.
Síťové služby
BD-LIVE™
Po připojení přehrávače k síti můžete využívat
řadu služeb souvisejících s filmy na discích
kompatibilních s BD-LIVE.
1. Připojte jednotku USB flash ke konektoru
USB na přední straně přehrávače a potom
zkontrolujte volné místo na jednotce.
Paměťové zařízení musí mít nejméně 1 GB
volného místa pro obsah BD-LIVE.
2. Na výchozí obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte položku Síť a stiskněte tlačítko v.
4. Vyberte položku Nastavení BD-Live a
stiskněte tlačítko v.
5. Vyberte položku Správa BD dat a stiskněte
tlačítko v.
6. Vyberte položku Volba zařízení a stiskněte
tlačítko v.
7. Vyberte zařízení USB a stiskněte tlačítko v.
8. Vložte disk Blu-ray s podporou funkce BDLIVE.
9. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE
poskytovaného výrobcem disku.
||POZNÁMKY |
\\ Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah se mohou
lišit, v závislosti na výrobci disku.
45
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 45
Česky
2014-05-27 오후 3:27:24
Příloha
Doplňující informace
Poznámky
Nastavení 3D
• U některých 3D disků lze přehrávání filmu v režimu 3D zastavit jedním stiskem tlačítka 5
(ZASTAVIT). Film se zastaví a volba režimu 3D bude deaktivována.
Chcete-li změnit volbu 3D během přehrávání 3D filmu, stiskněte jednou tlačítko 5(ZASTAVIT).
Zobrazí se nabídka hlavní obrazovky. Stiskněte tlačítko 5 (ZASTAVIT) znovu a vyberte možnost
Nastavení 3D v nabídce Blu-ray.
• V závislosti na obsahu a umístění obrazu na obrazovce televizoru se mohou na levé straně, pravé
straně nebo na obou stranách zobrazit svislé černé pruhy.
Poměr stran obrazu
• Podle typu disku nemusejí být dostupné některé poměry stran.
• Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran obrazu vašeho televizoru, může být obraz
zkreslený.
• Pokud vyberte možnost 16:9 původní, váš televizor může zobrazit formát 4:3 Pillarbox (černé
pruhy na stranách obrazu).
BD Wise (pouze pro přehrávače Samsung)
Nastavení
• Pokud je funkce BD Wise zapnuta, nastavení rozlišení se nastaví automaticky na BD Wise a v nabídce
rozlišení se zobrazí možnost BD Wise.
• Pokud je přehrávač připojen k zařízení, které nepodporuje funkci BD Wise, nelze tuto funkci použít.
• Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit nabídku BD Wise na přístroji i na televizoru na
Zapnuto.
Digitální výstup
• Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte hlasitý šum.
• Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu jako PCM.
• Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace.
• Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace.
• Toto nastavení digitálního výstupu neovlivní zvukový výstup HDMI pro televizor.
Ovlivní optický a HDMI zvukový výstup z přehrávače pro AV přijímač.
• Při přehrávání zvukových stop MPEG je na výstupu zvuk ve formátu PCM bez ohledu na nastavení
digitálního výstupu (PCM nebo Bitový tok).
Snížení vz. frekvence PCM
• I když je Snízení vz. frekvence PCM na nižší rozlišení vyp, některé disky budou mít na optickém
digitálním výstupu zvuk vždy převzorkován na nižší rozlišení.
• HDMI
-- Pokud váš televizor není kompatibilní s komprimovanými multikanálovými formáty (Dolby
Digital, DTS), na výstupu může být zvuk smíchán do dvoukanálového PCM i v případě, že
v nabídce nastavení vyberete možnost Bitový tok (Nové kódování nebo Nezpracovaný).
-- Pokud váš televizor není kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi PCM vyššími než 48kHz,
přístroj poskytuje výstup na frekvenci 48kHz.
46
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 46
Česky
2014-05-27 오후 3:27:25
Připojení k Internetu BD-Live
Nastavení
Příloha
Správa BD dat
07
• Co je to platný certifikát?
Když přehrávač používá BD-LIVE k odesílání dat disku a žádá server o certifikaci disku, server
použije přenesená data ke kontrole, zda je disk platný, a odešle přehrávači certifikát.
• V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být připojení k Internetu omezené.
• V režimu externí paměti může být přehrávání disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání
odpojíte USB jednotku.
• Podporována jsou jen USB zařízení se souborovým systémem FAT (jmenovka svazku DOS 8.3).
Doporučujeme používat zařízení USB, která podporují protokol USB 2.0 a rychlost čtení a zápisu
alespoň 4 MB/s.
• Funkce Pokračovat v přeh. nemusí po naformátování paměťového zařízení pracovat.
• Celková paměť dostupná pro správu dat BD se může lišit v závislosti na podmínkách.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace
najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
• Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
• Pokud má váš televizor Samsung logo Anynet+, podporuje funkci Anynet+.
Výběr jazyka zvuku
• Pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení zvuku BONUSVIEW, nebude na obrazovce
zobrazen indikátor ◄►.
• Jazyky dostupné prostřednictvím funkce Jazyk zvuku závisí na jazycích, které jsou zakódovány na
disku. Tato funkce nebo některé jazyky nemusí být k dispozici.
• Některé disky Blu-ray mohou umožňovat v anglických zvukových stopách vybrat zvukovou stopu
ve formátu PCM nebo Dolby Digital.
Přehrávání médií
Výběr jazyka titulků
• V závislosti na konkrétním disku Blu-ray/DVD možná budete moci v nabídce disku změnit jazyk
titulků. Stiskněte tlačítko DISC MENU.
• Tato funkce závisí na tom, jaké titulky jsou uloženy na disku a nemusí být dostupná u všech disků
Blu-ray/DVD.
• Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW, zobrazí se také informace o režimech hlavního filmu a
BONUSVIEW.
• Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky současně.
• Zobrazí se celkový počet primárních respektive sekundárních titulků.
• Pokud stisknete tlačítko SUBTITLE na dálkovém ovládání, zobrazí se panel titulků.
Stiskem tlačítka RETURN panel titulků skryjete.
47
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 47
Česky
2014-05-27 오후 3:27:25
Příloha
Rozlišení podle typu obsahu
Nastavení
Autom.
Typ obsahu
Blu-ray Disc
BD Wise
Rozlišení disku Blu-ray
2160p@24F
Filmová frekv. : UHD výstup : Autom.
Autom.
UHD výstup : Vyp
1080p@24F
Filmová frekv. : Vyp
Max. rozlišení vstupu televizoru
Filmová frekv. : Autom. (24Fs)
1080p@24F
※ Pouze 1080p a 1080i
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
Nastavení
Autom.
E-contents/
Digital contents
1080p
2160p@24F
1080p@24F
Max. rozlišení vstupu televizoru
Typ obsahu
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
DVD
BD Wise
576i/480i
UHD výstup : Autom.
2160p@24F
Konverze DVD 24Fs : Autom.
Filmová frekv. :
UHD výstup : Vyp
1080p@24F
Autom.
Konverze DVD 24Fs : Vyp
Max. rozlišení vstupu televizoru
Filmová frekv. : Vyp
Max. rozlišení vstupu televizoru
Filmová frekv. : Autom. (Konverze DVD 24Fs : Autom.)
1080p@24F
※ Pouze 1080p a 1080i
1080p
1080p@60F
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
||POZNÁMKY |
\\ Pokud televizor připojený k přístroji nepodporuje funkci Filmová frekv. nebo vybrané rozlišení, zobrazí se zpráva „Pokud
se po zvolení možnosti „Ano“ nezobrazí obraz, počkejte 15 sekund, dokud se neobnoví předchozí rozlišení.Chcete změnit
rozlišení?“. Pokud zvolíte možnost Ano, obrazovka televizoru na 15 sekund zhasne a potom se automaticky obnoví předchozí
rozlišení.
\\ Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane černá, vyjměte všechny disky a potom stiskněte a podržte tlačítko @ na horní
straně přehrávače po dobu více než 5 sekund. Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci a napájení se automaticky vypne.
Při dalším zapnutí přístroje se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení. Znovu spusťte postup počátečního nastavení. Poté
otevřete z nabídky Nastavení > Obraz > Rozlišení a poté vyberte správné rozlišení vyhovující televizoru.
\\ Při spuštění postupu počátečního nastavení stačí znovu vybrat jazyk a poměr stran (velikost a formát obrazovky). Obnovení
neovlivní nastavení sítě, nemělo by proto být nutné provádět Nastavení sítě a Upgrade softwaru.
\\ Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.
\\ Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby přehrávač mohl používat režim Filmová frekv. (24Fs).
48
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 48
Česky
2014-05-27 오후 3:27:25
Výběr digitálního výstupu
PCM až 7.1
kan.
PCM až 7.1
Dolby Digital
kan.
Dolby Digital PCM až 7.1
Plus
kan.
Zvukový signál
PCM až 7.1
Dolby TrueHD
na disku Blukan.
ray
PCM až 6.1
DTS
kan.
DTS-HD High
PCM až 7.1
Resolution
kan.
Audio
DTS-HD
PCM až 7.1
Master Audio
kan.
PCM
PCM 2 kan.
PCM až 5.1
Zvukový signál Dolby Digital
kan.
na DVD
PCM až 6.1
DTS
kan.
PCM
Definice pro
disk Blu-ray
Jakýkoli
Optický
AV přijímač
s podporou
HDMI
Optický
PCM 2 kan.
PCM
PCM 2 kan.
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
PCM 2 kan. Dolby TrueHD Dolby Digital
PCM 2 kan.
DTS
DTS
DTS-HD High
PCM 2 kan. Resolution
DTS
Audio
DTS-HD
PCM 2 kan.
DTS
Master Audio
PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan.
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2 kan.
DTS
DTS
Posílá na výstup pouze
zvukovou stopu hlavního
Dekóduje zvuk hlavního
filmu a zvukovou stopu filmu, takže váš AV přijímač
BONUSVIEW současně, může dekódovat zvukový
smíchá je do zvuku PCM
bitový proud.
a přidá zvukové efekty Zvuk BONUSVIEW a zvukové
efekty navigace nebudou
navigace.
slyšet.
Bitový tok
(nové
kódování DTS)
Bitový tok
(nové kódování
Dolby D)
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
DTS
PCM 2 kan.
Nové kódování
Dolby Digital *
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
zvukovou stopu
BONUSVIEW
současně, smíchá
je do zvuku PCM
a přidá zvukové
efekty navigace.
Poté překóduje
zvuk PCM do
bitového proudu
DTS.
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
zvukovou stopu
BONUSVIEW
současně, smíchá
je do zvuku PCM
a přidá zvukové
efekty navigace.
Poté překóduje
zvuk PCM do
bitového proudu
DTS nebo do PCM.
AV přijímač s
AV přijímač s
podporou HDMI podporou HDMI
nebo optický
nebo optický
Příloha
AV přijímač
s podporou
HDMI
Připojení
Bitový tok
(nezpracovaný)
PCM
07
Nastavení
* Pokud je zdrojový signál dvoukanálový nebo mono, nastavení „nové kódování Dolby D“ nebude aktivní.
Výstup bude dvoukanálový signál PCM.
Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy:
-- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního filmu.
-- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa, např. komentář režiséra nebo herce.
-- Zvukové efekty navigace: Při výběru položek navigace se mohou ozvat zvukové efekty navigace.
Zvukové efekty navigace závisí na konkrétním disku Blu-ray.
49
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 49
Česky
2014-05-27 오후 3:27:25
Příloha
Řešení potíží
Před požadavkem na servis vyzkoušejte následující postupy.
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Nefunguje dálkové ovládání.
• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna.
• Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1 m.
• Vyjměte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno tlačítko
dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného mikroprocesoru.
Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové ovládání.
Disk se nepřehraje.
• Zkontrolujte, zda potištěná strana disku směřuje nahoru.
• Zkontrolujte kód regionu disku Blu-ray/DVD.
Nezobrazí se nabídka disku.
• Zkontrolujte, zda má disk nabídky disku.
Na obrazovce se objeví hlášení zákazu.
• Toto hlášení se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko.
• Software disku Blu-ray/DVD nepodporuje danou funkci (např. úhly kamery).
• Požadovali jste titul, kapitolu nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Režim přehrávání nesouhlasí s volbou
v nabídce nastavení.
• Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud
příslušná funkce není podporována diskem.
Nelze přepnout poměr stran obrazu.
• Disky Blu-ray a DVD mají pevně stanovený poměr stran obrazu.
• Nejedná se o problém s přehrávačem.
Žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda jste správně nastavili Digitální výstup v nabídce Možnosti
zvuku.
Obrazovka je prázdná.
• Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje
(např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz.
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko @ na horním panelu po dobu alespoň 5
sekund bez vloženého disku. Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci
a napájení se automaticky vypne. Při dalším zapnutí přístroje se obnoví
výchozí hodnoty všech nastavení.
• Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená
v paměti BD.
Zapomenuté heslo.
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko @ na horním panelu po dobu alespoň 5
sekund bez vloženého disku. Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci
a napájení se automaticky vypne. Při dalším zapnutí přístroje se obnoví
výchozí hodnoty všech nastavení.
Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné.
• Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená
v paměti BD.
50
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 50
Česky
2014-05-27 오후 3:27:25
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
• Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný.
• Vyčistěte disk.
Žádný výstup HDMI.
• Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI přehrávače.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením
576p/480p, 720p, 1080i nebo 1080p.
Abnormální obrazovka výstupu HDMI.
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor nepodporuje
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
V případě jiných problémů.
• Přejděte na obsah a vyhledejte sekci uživatelské příručky, která obsahuje
informace o funkci, s níž máte potíže. Poté proveďte popsaný postup.
• Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní
středisko Samsung.
Můžete vidět složky sdílené na síťových
zařízeních, ale neuvidíte soubory.
• Seznam Multimédia zobrazuje pouze video, fotografie a hudební soubory.
Jiné typy souborů se nezobrazí.
Video je trhané.
• Zkontrolujte, zda je síť stabilní.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena.
• Bezdrátové spojení mezi zařízením kompatibilním s AllShare a přehrávačem
je nestabilní.
Zkontrolujte připojení.
Nestabilita připojení AllShare mezi
přehrávačem a PC.
• IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné.
Pokud nejsou, kolize adres může být příčinou výpadků.
• Zkontrolujte, zda nepoužíváte bránu firewall.
Pokud ano, bránu firewall vypněte.
51
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 51
Příloha
Přehrávejte multimédia na síťových
zařízeních
07
Obraz obsahuje šum nebo je zdeformovaný.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:26
Příloha
PROBLÉM
BD-LIVE
ŘEŠENÍ
Nelze se připojit k serveru BD-LIVE.
• Otestujte úspěšnost připojení sítě funkcí Stav sítě. (Viz strana 17)
• Zkontrolujte, zda je k přehrávači připojeno paměťové zařízení USB.
• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 18)
• Zkontrolujte, zda je možnost Připojení k Internetu BD-Live nastavena na
Povol. (vše).
• Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizujte
software přehrávače.
Při použití služby BD-LIVE nastane chyba.
• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 18)
||POZNÁMKY |
\\ Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.
Opravy
Pokud nás požádáte o opravu přehrávače, může vám být účtován administrativní poplatek, pokud:
1. je zavolán technik k vám domů na vaši žádost a na produktu není zjištěna závada.
2. přinesete přístroj do servisního střediska a na produktu není zjištěna závada.
Výši administrativního poplatku vám sdělíme předtím, než přijedeme k vám nebo zahájíme jakékoli práce
na přehrávači.
Doporučujeme, abyste si před žádostí o opravu přehrávače důkladně přečetli tuto příručku, vyhledali
řešení na stránkách www.samsung.com nebo kontaktovali středisko péče o zákazníky Samsung.
52
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 52
Česky
2014-05-27 오후 3:27:26
Kompatibilita disků a formátů
VIDEO
HUDBA
FOTOGRAFIE
||POZNÁMKY |
Typ disku
Disk Blu-ray
Disk 3D Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Podrobnosti
Příloha
Médium
07
Typy disků a obsahu, které váš přehrávač dokáže přehrát
Disk BD-ROM nebo BD-RE/-R nahraný ve formátu BD-RE.
DVD-VIDEO, nahrané a finalizované disky DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, a také
paměťová média USB se soubory DivX, MKV a MP4.
Hudba nahraná na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťová média
USB, na kterých jsou soubory MP3 nebo WMA.
Fotografie uložené na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťová média
USB, na kterých jsou soubory JPEG.
\\ Disky CD-RW/-R a DVD-R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli typu disku nebo stavu záznamu.
\\ Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán ve formátu DVD-Video, také se nemusí přehrát.
\\ Tento přehrávač nepřehraje obsah, který byl nahrán na disk DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
\\ Tento přehrávač nepřehraje obsah, který byl nahrán na disk BD-R nebo médium USB s datovým tokem vyšším než 25 Mb/s.
\\ Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy disků nebo při provádění určitých operací, jako je například změna úhlu a
přizpůsobení poměru stran. Podrobné informace o discích najdete na jejich obalu. V případě potřeby je prostudujte.
\\ Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé funkce provádět pomalu.
Typy disků, které přehrávač nepřehraje
• HD DVD
• Disk DVD-ROM/PD/
MV apod.
• DVD-RAM
• DVD-RW (režim VR)
• Super Audio CD
• CVD/CD-ROM/CDV/
(přehraje se jen vrstva
CD-G/CD-I/LD
CD)
(z disků CD-G se
přehraje jen zvuk,
grafika ne)
53
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 53
• Disk 3,9 GB DVD-R pro
střih.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:26
Příloha
Kód regionu
Přehrávače i disky jsou chráněny kódem podle
regionu. Aby bylo možné disk přehrát, musí tyto
regionální kódy souhlasit. Pokud kódy nesouhlasí,
disk nepůjde přehrát.
Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno na
zadním krytu přehrávače.
Typ disku
Disk Blu-ray
Kód
regionu
DVD-VIDEO
Disk Blu-ray
Disk Blu-ray 3D
BD-LIVE
DivX
Oblast
a
Severní Amerika, Střední Amerika,
Jižní Amerika, Korea, Japonsko,
Tchaj-wan, Hongkong a
jihovýchodní Asie.
b
Evropa, Grónsko, francouzská
území, Střední východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
c
Loga disků, které přehrávač dokáže
přehrát
Indie, Čína, Rusko, Střední a
Jižní Asie.
1
USA, americká teritoria a Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední východ,
Egypt, Afrika, Grónsko
3
Tchaj-wan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hongkong
4
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový Zéland,
tichomořské ostrovy, Karibská
oblast
5
Rusko, Východní Evropa, Indie,
Severní Korea, Mongolsko
6
Čína
54
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 54
Systém vysílání PAL ve
Spojeném království, Francii,
Německu, atd.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:26
Podporované formáty
Obrazový
kodek
Kontejner
Rozlišení
MVC
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
Snímková
frekvence (fps)
Datový tok
(Mb/s)
Zvukový kodek
FHD: MAX 30
HD : MAX 60
30
AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS
24/25/30
60
Příloha
Přípona
souboru
07
Podpora video souborů
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
Divx 3.11 / 4 /
5/6
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video v9(VC1)
1920x1080
AVS
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG4 v1 , v2 , v3
H 263 Sorrenson
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
1280x720
VP6
640x480
6~30
4
VP8
1920x1080
6~30
20
Vorbis
`` Omezení
-- I pokud je soubor kódován podporovaným kodekem uvedeným výše, nemusí se přehrávání souboru
podařit, pokud se v jeho obsahu vyskytuje problém.
-- Běžné přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace o kontejneru souboru chybné nebo je soubor
samotný poškozený.
-- Soubor s datovým tokem nebo snímkovou frekvencí vyšší, než je uvedeno v tabulce výše, může při
přehrávání zadrhávat.
-- Funkce vyhledávání (přeskočení) není k dispozici, pokud je tabulka obsahu souboru poškozená.
-- Pokud přehráváte soubor na dálku prostřednictvím připojení k síti, může přehrávání videa zadrhávat v
závislosti na rychlosti sítě.
-- Některá zařízení s rozhraním USB a digitální fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.
-- Pouze modely vyrobené pro Čínu podporují kodek AVS.
-- Pouze modely vyrobené pro Čínu podporují soubory s příponou *.ps.
-- Modely vyrobené pro americký trh nepodporují kodek DivX.
-- Pokud byl původní obsah nahrán v kvalitě UHD, nelze jej přehrát.
55
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 55
Česky
2014-05-27 오후 3:27:26
Příloha
`` Dekodér videa
-- Podporuje až H.264 do úrovně 4.1.
(Nepodporuje FMO/ASO/RS)
-- Nepodporuje VC1/AP/L4.
-- Kodeky, s výjimkou WMV v7, v8, MS MPEG-4
v3, MVC, VP6
1)Do rozlišení 1280x720: max. 60 snímků/s
2)Nad rozlišení 1280x720: max. 30 snímků/s
-- Nepodporuje GMC 2 či vyšší.
-- Podporuje pouze SVAF nahoře/dole, vedle
sebe, vlevo/vpravo (2 ES).
-- Podporuje specifikaci BD MVC.
ĞĞ
Podporované formáty souborů titulků
DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||POZNÁMKY |
\\ Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 nemusí být
možné přehrát kvůli rozlišení a snímkové frekvenci videa.
Podporované formáty souborů titulků
Název
Přípona souboru
SAMI
.smi
SubViewer
.sub
Časovaný text MPEG-4
SubRip
Externí
.srt
.sub or.txt
Advanced SubStation
Alpha
.ass
Powerdivx
SMPTE-TT Text
.ssa
.psb
MKV
AVI
Advanced SubStation
Alpha
Interní
MKV
SubRip
MKV
Časovaný text MPEG-4
MP4
MKV
VobSub
TTML in smooth
streaming
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
Podpora hudebních souborů
Přípona
souboru
Typ
Kodek
Rozsah podpory
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Supports up to two
channels.
*.ogg
OGG
Vorbis
Supports up to two
channels.
*.wma
WMA
WMA
Pro WMA. Podporuje
až 10 kanálů Pro 5.1.
Nepodporuje
bezztrátové kódování
WMA.
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
Nepodporuje typ 0, typ
1 a prohledávání.
K dispozici pouze s
USB.
.xml
56
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 56
SubStation Alpha
.ttxt
Micro DVD
SubStation Alpha
Přípona souboru
Xsub
`` Dekodér zvuku
-- Podporuje WMA 10 PRO (až 5.1).
-- Nepodporuje bezztrátové kódování WMA.
-- Podporuje rovněž profil M2.
-- Modely vyrobené pro Čínu a Hongkong
nepodporují bezztrátový formát RealAudio 10.
-- Nepodporuje QCELP/AMR NB/WB.
-- Podporuje Vorbis (max. 2 kanály).
-- Podporuje DD+ (až 5.1 kanálů).
-- Kodek DTS LBR je podporován pouze pro
kontejnery MKV/MP4/TS.
Název
Česky
2014-05-27 오후 3:27:26
Kodek
Rozsah podpory
*.ape
ape
ape
Nepodporuje NVT a
X13.
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
Podpora obrazových souborů
Přípona souboru
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Type
Rozlišení
JPEG
15360x8640
PNG
4096x4096
BMP
MPO
4096x4096
15360x8640
Informace o připojení USB
• Tento přehrávač podporuje paměťová média
USB, přehrávače MP3, digitální fotoaparáty a
čtečky paměťových karet s rozhraním USB.
• Některá zařízení s rozhraním USB a digitální
fotoaparáty nemusí být s tímto přehrávačem
kompatibilní.
• Přehrávač podporuje souborové systémy FAT16,
FAT32 a NTFS.
• Zařízení s rozhraním USB připojte přímo k portu
USB přehrávače. Připojení pomocí doplňkového
kabelu USB může způsobit potíže s kompatibilitou.
• Pokud vložíte do multiformátové čtečky
paměťových karet více než jednu kartu, nemusí
čtečka správně fungovat.
• Přehrávač nepodporuje protokol PTP.
• Během načítání neodpojujte zařízení s rozhraním
USB.
• Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá, než
se zobrazí.
• Tento přehrávač nepřehrává soubory MP3 s
ochranou DRM (Digital Rights Management)
stažené z komerčních webových stránek.
• Tento přístroj podporuje pouze video o
snímkové frekvenci do 30 sn./s (počet snímků
za sekundu).
57
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 57
• Tento přehrávač podporuje velkokapacitní
paměťová zařízení s rozhraním USB (MSC) jako
jsou flash disky a pevné disky s rozhraním USB.
(Rozbočovače nejsou podporovány.)
• Některé pevné disky s rozhraním USB,
multiformátové čtečky karet a flash disky nemusí
být s tímto přehrávačem kompatibilní.
• Zařízení USB s příliš velkým příkonem nemusí
fungovat správně v důsledku zásahu ochranného
obvodu sběrnice USB.
• Je-li přehrávání z pevného disku s rozhraním
USB nestabilní, zajistěte dodatečné napájení
připojením pevného disku k napájecí zásuvce.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce
pevného disku s rozhraním USB.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za
poškození datových souborů či ztrátu dat.
• Váš přehrávač nepodporuje soubory s kompresí
NTSF, rozptýlené soubory nebo šifrované soubory.
-- Zařízení s rozhraním USB lze opravit nebo
naformátovat pomocí počítače. Použijte
operační systém MS Windows.
Příloha
Typ
07
Přípona
souboru
AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým
rozlišením)
• Tento přehrávač dokáže přehrávat disky
ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně
používány ve videokamerách.
• Formát AVCHD je určen pro digitální
videokamery s vysokým rozlišením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější
kompresi obrazu než starší formáty.
• Některé disky AVCHD používají formát
„x.v.Color“. Tento přehrávač dokáže přehrávat
disky AVCHD, které používají formát „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je ochranná známka společnosti
Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochrannými
známkami společností Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.
||POZNÁMKY |
\\ V závislosti na podmínkách záznamu nemusí být možné
přehrát některé disky ve formátu AVCHD.
Disky ve formátu AVCHD je třeba finalizovat.
\\ Formát „x.v.Color“ poskytuje širší barevnou škálu než
běžné disky z DVD videokamer.
Česky
2014-05-27 오후 3:27:26
Příloha
Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy
NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní
• V rámci omezení uvedených níže a v celém textu příručky, včetně omezení typu a vlastností disku, lze
přehrávat níže uvedené typy disků: přednahrané komerční disky BD-ROM, DVD-VIDEO a Audio CD
(CD-DA), disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a CD-RW/-R.
• Jiné než výše uvedené disky nelze přehrát a nejsou určeny pro tento přehrávač. Některé z výše
uvedených disků se nemusí přehrát z níže uvedených důvodů.
• Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přehrávač přehraje každý disk s označením BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R, a přehrávač nemusí reagovat na
některé povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků. Tyto potíže s kompatibilitou
disků a funkcí přehrávače mají následující příčiny:
-- Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přehrávač nemusí podporovat všechny funkce disků Bluray, protože některé funkce mohou být volitelné, nebo byly do formátu Blu-ray přidány až po výrobě
tohoto přehrávače a určité funkce mohou mít odloženou dostupnost.
-- Přehrávač nepodporuje některé nové i stávající verze formátu disků.
-- Nové i stávající formáty disků mohou být revidovány, měněny, aktualizovány, zlepšovány nebo
nahrazovány.
-- Některé disky jsou vyrobeny tak, že je lze přehrávat jen určitým nebo omezeným způsobem.
-- Je možné, že poté, co přehrávač opustil výrobní závod, byly do formátu disků Blu-ray přidány nové
funkce. Některé funkce mohou být k dispozici až se zpožděním.
-- Některé disky s logy BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R
mohou být přesto nestandardní.
-- Některé disky nelze přehrát v důsledku jejich fyzického stavu nebo situace při záznamu.
-- Problémy a chyby mohou nastávat při tvorbě obsahu disku Blu-ray/DVD nebo při výrobě disků.
-- Tento přehrávač funguje rozdílně oproti standardnímu přehrávači DVD nebo jinému zařízení AV
-- a z důvodů uvedených v této příručce a také z důvodů zjištěných a oznámených Centrem péče o
zákazníky SAMSUNG.
• Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou nebo funkcí přehrávače, kontaktujte Centrum péče o
zákazníky SAMSUNG.
Centrum péče o zákazníky SAMSUNG může také nabízet aktualizace přehrávače.
• Další informace o omezení přehrávání a kompatibilitě disků viz sekce Bezpečnostní opatření, Dříve než
začnete číst příručku, Typy a vlastnosti disků a Před přehráváním.
• Pro výstup z přehrávače disků Blu-ray v režimu progresivního vykreslování: UPOZORŇUJEME
SPOTŘEBITELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO
PŘÍSTROJEM PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÝSKYTU ARTEFAKTŮ V OBRAZU. POKUD
MÁTE POTÍŽE S OBRAZEM V REŽIMU PROGRESIVNÍHO VYKRESLOVÁNÍ, DOPORUČUJEME
PŘEPNOUT VÝSTUP NA STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ. POKUD MÁTE O KOMPATIBILITĚ TELEVIZORU
S TÍMTO PŘÍSTROJEM JAKÉKOLIV OTÁZKY, KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY.
58
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 58
Česky
2014-05-27 오후 3:27:26
Ochrana proti kopírování
07
Příloha
• Vzhledem ke schválení systému AACS (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu Blu-ray,
který se podobá CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení přehrávání, výstupu
analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AACS.
Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišit podle toho, kdy jste jej zakoupili, i podle toho,
jaké změny v omezeních jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod. Značky BD-ROM Mark a BD+
jsou také využívány k ochraně disků Blu-ray, což znamená jistá omezení přehrávání disků se značkou BDROM Mark nebo BD+. Další informace o AACS, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji poskytne Centrum péče o
zákazníky SAMSUNG.
• Řada disků Blu-ray/DVD je zakódována ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste měli
přehrávač připojovat přímo k televizoru, ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru má za
následek zkreslený obraz z disků Blu-ray/DVD chráněných proti kopírování.
• V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů dalších zemí je neoprávněné nahrávání, použití,
přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů, videokazet, disků Blu-ray, DVD a dalších materiálů
postižitelné dle občanského nebo trestního práva.
• Upozornění k technologii Cinavia: Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití
neoprávněných kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při zjištění zakázaného
použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a přehrávání nebo kopírování je přerušeno.
Další informace o technologii Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete vyžádat také poštou. Pošlete
svou korespondenční adresu na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností Verance Corporation a je
chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech
amerických a dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje ochrana autorských
práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright
2004-2014 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a
převod do strojového kódu jsou zakázány.
Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb
Veškerý obsah a služby dostupné přes toto zařízení patří třetím osobám a jsou chráněny autorským
právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby
jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní nekomerční použití. Nesmíte používat žádný obsah nebo služby
způsobem, ke kterému nebyl dán souhlas majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení
výše uvedeného, pokud není výslovně povoleno příslušným vlastníkem obsahu či poskytovatelem služeb,
nesmíte upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet
odvozená díla, využívat, nebo distribuovat na jakémkoliv médiu nebo jakýmkoliv způsobem obsah nebo
služby zobrazené prostřednictvím tohoto zařízení.
59
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 59
Česky
2014-05-27 오후 3:27:26
Příloha
OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG
NERUČÍ VÝSLOVNĚ ANI PŘEDPOKLÁDANĚ ZA OBSAH NEBO SLUŽBY TAKTO POSKYTOVANÉ ZA
JAKÝMKOLI ÚČELEM. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, ZÁKONNOST ČI
ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM
TOHOTO ZAŘÍZENÍ, A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SAMSUNG
ODPOVĚDNÝ, AŤ JIŽ ZE SMLOUVY NEBO ZE ZVYKOVÉHO PRÁVA, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ,
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNÍKŮM, NÁKLADY
NEBO JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKOD, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI
INFORMACEMI OBSAŽENÉ V OBSAHU NEBO SLUŽBÁCH, NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ
JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO LIBOVOLNOU TŘETÍ OSOBOU, A TO I V PŘÍPADĚ
UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH NÁHRAD ŠKODY.
Služby třetích stran mohou být kdykoliv přerušeny nebo ukončeny a společnost Samsung nečiní žádná
prohlášení ani záruky, že jakýkoliv obsah nebo služby zůstanou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a
služby jsou přenášeny třetími stranami prostřednictvím sítí a přenosových zařízení, nad kterými nemá
společnost Samsung žádnou kontrolu. Aniž by byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost
Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení či pozastavení jakéhokoli obsahu
či služby, které jsou poskytovány prostřednictvím tohoto zařízení.
Společnost Samsung rovněž není zodpovědná za služby zákazníkům v souvislosti s obsahem a službami.
Jakékoliv dotazy nebo žádosti o službu vztahující se k obsahu nebo službám by měly být směřovány
přímo na příslušné poskytovatele obsahu nebo služeb.
Licence
• Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého
D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
• Informace o patentech souvisejících s technologií DTS naleznete na webu http://
patents.dts.com. Vyrobeno v licenci sdružení DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
symbol, a DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS-HD
Master Audio je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
• DivX
-- VIDEO VE FORMÁTU DIVX: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností
DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto zařízení nese oficiální
certifikaci DivX Certified® , která zaručuje, že prošlo přísnými testy schopnosti přehrávat video ve
formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje k převodu souborů na video ve formátu DivX
najdete na webu www.divx.com.
-- DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video na vyžádání): Zařízení s certifikací DivX Certified® musí být
registrováno, aby mohlo přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Registrační
kód vygenerujete podle sekce DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Další informace o procesu
registrace najdete na webové adrese vod.divx.com.
-- Certifikace DivX Certified® pro přehrávání videa DivX® až do kvality HD 1080p, včetně prémiového
obsahu.
DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo
jejích dceřiných společností a jsou použity na základě licence.
Na přístroj se vztahuje jeden či více patentů registrovaných v USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
60
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 60
Česky
2014-05-27 오후 3:27:28
• Upozornění k licenci pro otevřený software
-- Pokud je použit otevřený software, jsou příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.
Příloha
• Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejích dceřiných
společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami svých příslušných vlastníků
07
• Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing
LLC ve Spojených státech a dalších zemích.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a loga jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.
Doporučení – platí pouze pro Evropskou unii
• Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje
základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu http://www.samsung.com.
Přejděte do nabídky Podpora > Hledání v podpoře produktů a zadejte název
modelu.
Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie.
Toto zařízení je určeno pouze k použití v interiéru.
61
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 61
Česky
2014-05-27 오후 3:27:29
Příloha
Technické údaje
Obecné
USB
HDMI
Výstup zvuku
Síť
Hmotnost
Rozměry
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Typ A
Výstup stejnosměrného proudu
1.2 kg
360 (Š) X 196 (H) X 40 (V) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
USB 2.0
5V 500mA Max.
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Bitový tok
Optický
Koncovka 100BASE-TX
Vestavěné
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podporované
Video
Zvuk
Digitální výstup zvuku
Ethernet
Bezdrátová místní síť
Zabezpečení
WPS(PBC)
• Rychlosti sítě 10Mb/s a nižší nejsou podporovány.
• Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
• Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku přímo na přehrávači.
• Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
62
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 62
Česky
2014-05-27 오후 3:27:29
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Area
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/gr/
support
http://www.samsung.com/
hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
Area
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 60793-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/
support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/
support (German)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/uk/support
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti
likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují
na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES
2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních
typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako
běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu
vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek
a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
[BD-H6500-EN]AK68-02465P-02CZ-.indd 63
2014-05-27 오후 3:27:29
BD-H6500
Prehrávač Diskov Blu-ray™
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 1
2014-05-27 오후 4:04:28
Bezpečnostné informácie
Výstraha
UPOZORNENIE
Tento symbol označuje, že vo vnútri sa
nachádza vysoké napätie. Akýkoľvek
kontakt s vnútornými súčiastkami tohto
produktu je nebezpečný.
RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAŤ
UPOZORNENIE : ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA
ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ
STRANU). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE DIELY, KTORÝCH
SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVIS ZVERTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.
• Priečinky a otvory v skrinke a na zadnej alebo
spodnej strane sú vytvorené pre potrebné
vetranie. Aby ste zaručili spoľahlivú prevádzku
zariadenia a chránili ho pred prehriatím, priečinky
a otvory nikdy neblokujte ani nezakrývajte.
-- Toto zariadenie nedávajte do stiesnených
priestorov, ako napríklad do poličky na
knihy, prípadne vstavanej skrinky, pokiaľ sa
nezabezpečí správne vetranie.
-- Zariadenie nedávajte do blízkosti alebo nad
radiátor či teplovzdorný povrch, prípadne
na miesto, kde bude vystavené priamemu
slnečnému svetlu.
-- Na prístroj neklaďte nádoby (vázy atď.) s
vodou. Rozliata voda môže spôsobiť požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.
• Tento prístroj nevystavujte dažďu ani ho
neumiestňujte do blízkosti vody (do blízkosti
vane, umývadla, kuchynského drezu alebo
bazéna atď.). Ak sa do zariadenia náhodou
dostane voda, okamžite ho odpojte a
kontaktujte autorizovaného predajcu.
• V zariadení sa používajú batérie. Vo vašej
komunite môžu platiť nariadenia, ktoré od vás
vyžadujú, aby ste batérie likvidovali v súlade
so zvážením ochrany životného prostredia.
Informácie o likvidácii alebo recyklácii získate od
miestnych úradov.
• Nepreťažujte zásuvky v stene, predlžovacie
káble alebo adaptéry nad rámec ich kapacity,
pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo
zásah elektrickým prúdom.
• Napájacie káble veďte tak, aby sa po
nich nestúpalo pri chôdzi ani nehrozilo ich
poškodenie predmetmi, ktoré sa na ne položia.
Venujte výnimočnú pozornosť káblom na konci
2
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 2
Tento symbol vás upozorňuje, že k výrobku
je priložená dôležitá literatúra o prevádzke
a údržbe.
so zástrčkou, pri elektrických zásuvkách a na
mieste, kde ústia do spotrebiča.
• Aby ste zariadenie chránili pred búrkou s
bleskami alebo v prípadoch, keď je ponechané
bez dozoru a nebude sa dlhý čas používať,
odpojte ho zo sieťovej zásuvky a odpojte
systém antény alebo kábla. Predídete tým
poškodeniu z dôvodu blýskania a prepätí v
napájacej sieti.
• Pred pripojením sieťového napájacieho kábla
k adaptéru jednosmerného prúdu sa uistite, že
označenie napätia adaptéra jednosmerného
prúdu je v súlade s miestnym elektrickým
napájaním.
• Nikdy nevkladajte kovové veci do otvorených
častí zariadenia. Inak môžete spôsobiť
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
• Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom,
nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí
zariadenia. Zariadenie by mal otvoriť len
kvalifikovaný technik.
• Uistite sa, že ste napájací kábel poriadne
zasunuli. Uistite sa, že ste napájací kábel
poriadne zasunuli. Kábel nikdy neodpájajte
ťahaním za samotný kábel. Sieťového kábla sa
nedotýkajte mokrými rukami.
• Ak zariadenie nepracuje správne – obzvlášť
vtedy, keď produkuje nezvyčajné zvuky alebo
nepríjemne zapácha – okamžite ho odpojte
a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo
servisné stredisko.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:28
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 3
Bezpečnostné informácie
3
• Pri čistení prístroja odpojte napájací kábel zo
sieťovej zásuvky a produkt poutierajte mäkkou
suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne
chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá,
insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá či
čistiace prostriedky. Tieto chemické látky môžu
narušiť vzhľad produktu alebo zotrieť jeho
potlač.
• Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu. Na
prístroj neklaďte predmety naplnené tekutinami,
ako sú napríklad vázy.
• Batérie nelikvidujte v ohni.
• Do jednej sieťovej zásuvky nepripájajte viacero
elektrických zariadení. Preťaženie zásuvky môže
spôsobiť, že sa prehreje a vznikne požiar.
• Ak batérie v diaľkovom ovládači vymeníte za
batérie nesprávneho typu, hrozí riziko výbuchu.
Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
• VAROVANIE – ABY STE ZABRÁNILI
ROZŠÍRENIU OHŇA, UCHOVAJTE
SVIEČKY ALEBO INÉ ZDROJE
OTVORENÉHO OHŇA PO CELÝ
ČAS MIMO DOSAHU PRODUKTU.
01
• Údržba skrinky.
-- Pred pripojením tohto výrobku k iným
komponentom sa uistite, že sú všetky
vypnuté.
-- Ak výrobok náhle premiestnite z chladného
miesta na teplé, v prevádzkových častiach a
na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia a
spôsobiť chybné prehrávanie disku. V takom
prípade odpojte výrobok, počkajte dve hodiny,
a potom pripojte zástrčku do elektrickej
zásuvky. Potom vložte disk a skúste ho
prehrať znovu.
• Nezabudnite vytiahnuť sieťovú zástrčku zo
zásuvky, ak sa produkt nebude používať,
prípadne vtedy, ak opúšťate domácnosť na dlhý
čas (hlavne vtedy, ak doma zostanú osamote
deti alebo invalidi).
-- Nahromadený prach môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom, rozptyl elektriny, prípadne
požiar, ktorý spôsobí vytváranie iskier a teplo
alebo opotrebovanie izolácie na napájacom
kábli.
• Ak plánujete produkt inštalovať na miesto s
množstvom prachu, vysokou alebo nízkou
teplotou, vysokou vlhkosťou, chemickými
látkami, prípadne kde bude v prevádzke 24
hodín denne, ako napr. na letisku alebo vlakovej
stanici atď., obráťte sa na autorizované servisné
stredisko a žiadajte o informácie. V opačnom
prípade hrozí vážne poškodenie produktu.
• Používajte len riadne uzemnenú zástrčku i
zásuvku.
-- Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom alebo poškodenie
zariadenia. (Len vybavenie triedy I.)
• Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte
ho odpojiť od elektrickej zásuvky. Preto musí
byť elektrická zásuvka a zástrčka ľahko a
kedykoľvek prístupná.
• Nedovoľte deťom, aby sa vešali na produkt.
• Príslušenstvo (batéria atď.) uskladnite na mieste,
ktoré je bezpečne mimo dosahu detí.
• Produkt neinštalujte na nestabilnom mieste, ako
napríklad labilná polička, šikmá podlaha alebo
miesto, ktoré je vystavené vibráciám.
• Výrobok nenechajte spadnúť na zem ani ho
neohýbajte. Ak sa produkt poškodí, odpojte
napájací kábel a kontaktujte servisné stredisko.
Výrobok LASEROVEJ TRIEDY 1
Tento prehrávač kompaktných diskov je
klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY
1. Používanie ovládačov, nastavení alebo
vykonávanie iných postupov ako tých, ktoré sú
špecifikované v tomto návode, môžu vyústiť do
vystavenia sa nebezpečnému žiareniu.
UPOZORNENIE :
• TENTO PRODUKT VYUŽÍVA NEVIDITEĽNÝ
LASEROVÝ LÚČ, KTORÝ MÔŽE V PRÍPADE
NASMEROVANIA SPÔSOBIŤ NEBEZPEČNÚ
EXPOZÍCIU ŽIARENIU. PRODUKT
PREVÁDZKUJTE NÁLEŽITÝM SPÔSOBOM
PODĽA PRILOŽENÝCH POKYNOV.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:29
Bezpečnostné informácie
• TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER.
POUŽÍVANIE INÝCH OVLÁDACÍCH PRVKOV
ALEBO NASTAVENÍ, PRÍPADNE POSTUPOV,
AKÉ SÚ UVEDENÉ V TEJTO PRÍRUČKE
MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK EXPOZÍCIU
NEBEZPEČNÉMU ŽIARENIU. NEOTVÁRAJTE
KRYTY, ANI SA NEPOKÚŠAJTE OPRAVOVAŤ
PRÍSTROJ SVOJPOMOCNE. OPRAVU ZVERTE
KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.
Tento výrobok spĺňa predpisy CE, ak sú
na pripojenie jednotky s ďalším zariadením
použité tienené káble a konektory. Aby ste
zabránili elektromagnetickému rušeniu s
inými elektrickými spotrebičmi, ako sú rádiá a
televízory, používajte na pripojenia tienené káble
a konektory.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Bezpečnostné opatrenia
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny uvedené nižšie.
Tento návod na použitie majte vždy poruke pre
budúce použitie.
1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte si tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky upozornenia.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Zariadenie nepoužívajte blízko vody.
||POZNÁMKA |
\\ Ak sa regionálne číslo diskov Blu-ray/DVD nezhoduje s
regionálnym číslom tohto prehrávača, prehrávač nedokáže
prehrávať disk.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA
Sieťový kábel tohto zariadenia sa dodáva so
zatavenou zástrčkou obsahujúcou poistku.
Sieťový kábel tohto zariadenia sa dodáva so
zatavenou zástrčkou obsahujúcou poistku.
Ak vyžaduje výmenu, je potrebné použiť poistku
v súlade s normou BS1362 a so zhodnými
parametrami.
Pokiaľ je kryt poistky odnímateľný, nepoužívajte
nikdy zástrčku bez krytu. Pokiaľ je nutný kryt
náhradnej poistky, musí mať rovnakú farbu ako
zástrčka na strane s kolíkmi. Náhradné kryty sú
dostupné u predajcov.
Pokiaľ nie je nainštalovaná zástrčka vhodná pre
elektrické zásuvky vo vašom dome alebo nie
je kábel dosť dlhý, aby dosiahol k elektrickej
zásuvke, obstarajte si vhodný zabezpečený
predlžovací kábel alebo sa poraďte s predajcom.
Pokiaľ nie je iné riešenie, než odrezanie zástrčky,
odstráňte poistku a zástrčku bezpečne zlikvidujte.
Nepripájajte zástrčku do sieťovej zásuvky,
pretože hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom z
odhaleného ohybného kábla.
Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku
4
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 4
musíte vytiahnuť zo sieťovej zásuvky, a preto je
potrebné, aby bol k sieťovej zásuvke stály prístup.
Jednotka produktu, ktorá sprevádza túto
používateľskú príručku, spadá pod určité zákony
o duševnom vlastníctve určitých tretích strán.
6. Zariadenie utierajte iba suchou látkou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte
v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných
zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače,
kachle a iné zariadenia (vrátane AV
prijímačov), ktoré produkujú teplo.
9. Neobchádzajte bezpečnostný účel
polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky.
Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, jeden
širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má
dva kolíky a jeden uzemňovací hrot. Široký
kolík alebo tretí hrot zástrčky slúži pre vašu
bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje
do zásuvky, konzultujte výmenu zastaranej
zásuvky s elektrikárom.
10. Sieťový kábel chráňte pred pošliapaním a
pricviknutím, obzvlášť v oblasti zástrčiek,
zásuviek a na mieste, kde vychádza zo
zariadenia.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:29
11. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené
výrobcom.
14. Všetky servisné práce prenechajte
kvalifikovanému servisnému personálu.
Servisné práce sú potrebné, ak bol prístroj
akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad
pri poškodení sieťového kábla alebo zástrčky,
ak bola na prístroj vyliata voda alebo dovnútra
spadli nejaké predmety, ak bol prístroj
vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj
nepracuje normálne, alebo ak spadol.
Používanie funkcie 3D
DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE PRE 3D OBRÁZKY.
Pred používaním funkcie 3D si prečítajte a
pochopte nasledujúce bezpečnostné informácie.
• Niektorí diváci môžu mať problémy pri sledovaní
3D TV, napríklad môžu mať závraty, nevoľnosť a
bolesti hlavy.
Ak sa u vás vyskytnú takéto príznaky, prestaňte
sledovať 3D TV, dajte si dole 3D aktívne okuliare
a oddýchnite si.
• Prezeranie 3D obrázkov dlhší čas môže
spôsobiť nadmernú únavu očí. Ak budete
pociťovať nadmernú únavu očí, prestaňte
sledovať 3D TV, dajte si dole 3D aktívne okuliare
a oddýchnite si.
• Zodpovedná dospelá osoba by mala pravidelne
kontrolovať deti, ktoré využívajú 3D funkciu.
Ak budú mať deti unavené oči, bolesti hlavy,
závrat alebo nevoľnosť, vypnite 3D TV a
nechajte deti oddychovať.
5
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 5
Bezpečnostné informácie
13. Zariadenie odpojte počas búrky, alebo ak ho
dlhší čas nepoužívate.
01
12. Zariadenie používajte iba
s vozíkom, podstavcom,
stojanom alebo stolom, ktoré
určil výrobca alebo ste si ho
zakúpili spolu s výrobkom.
Ak používate vozík, pri jeho
presúvaní dávajte pozor, aby sa zariadenie
neprevrátilo a nezranilo vás.
• 3D aktívne okuliare nepoužívajte na iné účely.
(ako sú napríklad bežné okuliare, slnečné
okuliare, ochranné okuliare atď.)
• Nepoužívajte 3D funkciu alebo 3D aktívne
okuliare, keď chodíte po dome alebo sa
pohybujete. Používanie 3D funkcie alebo
3D aktívnych okuliarov počas pohybu môže
spôsobiť narážanie do predmetov, zakopnutie
a/alebo pád a môžete si spôsobiť závažné
poranenie.
• Ak chcete využívať 3D obsah, pripojte 3D
zariadenie (AV prijímač kompatibilný s 3D
alebo televízor) k portu HDMI OUT prehrávača
pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI. Pred
prehrávaním 3D obsahu si nasaďte 3D okuliare.
• Prehrávač vysiela 3D signály len cez kábel HDMI
pripojený k portu HDMI OUT.
• Rozlíšenie videa v režime 3D prehrávania je
dané rozlíšení pôvodného 3D videa. Rozlíšenie
nemôžete zmeniť.
• Niektoré funkcie, napríklad BD Wise alebo
nastavenie veľkosti alebo rozlíšenia obrazovky,
nemusia v režime prehrávania 3D správne
fungovať.
• Na správny prenos 3D signálu musíte používať
vysokorýchlostný HDMI kábel.
• Stojte vo vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne
trojnásobku šírky obrazovky od televízora, keď
si prezeráte 3D obrázky. Napríklad, ak máte
46 - palcovú obrazovku (116,8 cm), stojte 138
palcov (350,5 cm) od obrazovky.
• Nastavte 3D video obrazovku do úrovne očí na
dosiahnutie najlepšieho 3D obrazu.
• Keď je prehrávač pripojený k niektorým 3D
zariadeniam, 3D efekt nemusí správne fungovať.
• Tento prehrávač nekonvertuje 2D obsah na 3D.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné
známky združenia Blu-ray Disc Association.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:29
Obsah
Bezpečnostné informácie
2
4
4
5
16
Výstraha
17Zvuk
Bezpečnostné opatrenia
17Sieť
Dôležité bezpečnostné pokyny
18
Používanie funkcie 3D
9
9
10
10
20Podpora
20
20
23
Príslušenstvo
23
Front Panel
24
Zadný panel
24
Diaľkové ovládanie
Opis diaľkového ovládača
12
12
12
13
13
13
Pripojenie k televízoru
Pripojenie k audiosystému
Spôsob 1 Pripojenie k AV prijímaču s
podporou HDMI
Spôsob 2 Pripojenie k AV prijímaču
pomocou dekodéra Dolby Digital alebo
DTS
Aktualizácia softvéru
Aktualizovať teraz
Auto Update
26
Prehrávanie fotografií, videí a hudby
(multimédií)
27
27
Pripojenie k sieťovému smerovaču
Káblová sieť
28
Bezdrôtová sieť
28
29
Postup konfigurácie úvodných nastavení
15
Prístup na obrazovku nastavení
Domovská obrazovka
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa
používajú pre ponuku Nastavenia
6
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 6
Wi-Fi Direct
Prehrávanie komerčných diskov
26
14
15
Konfigurácia vášho sieťového pripojenia
26
26
Nastavenia
14
Siete a Internet
Prehrávanie médií
Pripojenia
11
Smart Hub
18Systém
Začíname
8
Funkcie ponuky Nastavenia
16Obraz
29
29
31
Uskladnenie a spravovanie diskov
Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého
na zariadení USB
Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého
v počítači/mobilnom zariadení
Prehrávanie disku s obsahom nahraným
používateľom
Prehrávanie mediálneho obsahu
uloženého v cloudovej službe
Samsung Link
Ovládanie prehrávania videa
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa
používajú pri prehrávaní videí
Používanie ponuky nastavení (počas
prehrávania)
Používanie ponuky zobrazenia a možností
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:30
31
31
32
33
33
33
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa
používajú pri prehrávaní hudby
46
Používanie ponuky možností (počas
prehrávania)
46Poznámky
Používanie ponúk Zobraziť a Možnosti (na
obrazovke súborov)
Opakovanie skladieb na zvukovom CD
34
35
36
36
36
Vytvorenie zoznamu prehrávania z disku
Audio CD
Používanie ponuky zobrazenia a možností
Odosielanie súborov
Kopírovanie videí, hudby alebo fotografií
40
41
41
42
42
43
45
45
Kompatibilita diskov a formátov
55
Typy diskov a obsah, ktoré môže váš
prehrávač prehrávať
Typy diskov, ktoré váš prehrávač nedokáže
prehrať
Regionálny kód
Logá diskov, ktoré dokáže prehrávač
prehrať
Podporované formáty
58
Oznámenie o zhode a kompatibilite
59
Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové
služby
59
Používanie funkcie odosielania
60
62
Používanie filmov a televíznych relácií
39
53
54
38
Výber digitálneho výstupu
Riešenie problémov
54
Používanie ponuky nástrojov (počas
prehrávania)
Vytvorenie konta Samsung
Rozlíšenie podľa typu obsahu
50
53
Prehrávanie fotografického obsahu
37
39
49
53
Sieťové služby
37
48
52Opravy
Náhodné prehrávanie skladieb na
zvukovom CD
33Kopírovanie
34
Ďalšie informácie
Obsah
32
Príloha
Ovládanie prehrávania hudby
Ochrana proti kopírovaniu
Licencia
Technické údaje
Kým začnete využívať aplikácie
Používanie funkcie Aplikácie
Obrazovka Aplikácie na prvý pohľad
Spustenie aplikácie
Screen mirroring
Používanie webového prehliadača
Prehľadávanie prepojení a prehľadávanie s
kurzorom
Ovládací panel na prvý pohľad
Používanie ponuky nastavení
Naviazanie kont internetových služieb na
produkt
BD-LIVE™
7
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 7
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:30
Začíname
Príslušenstvo
Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Batérie do diaľkového ovládača (veľkosť AAA)
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
Používateľská príručka
C
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Diaľkové ovládanie
8
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 8
EXIT
B
DIGITAL
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:31
Front Panel
02
TLAČIDLO PREHRAŤ/POZASTAVIŤ
Začíname
TLAČIDLO ZASTAVIŤ
TLAČIDLO OTVORIŤ/ZATVORIŤ
TLAČIDLO NAPÁJANIA
USB HOST
DISPLEJ
ZÁSUVKA NA DISK
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
||Poznámky |
\\ Pre aktualizáciu softvéru prehrávača prostredníctvom konektora USB Host musíte použiť pamäťovú kartu USB Memory Stick.
\\ Keď prehrávač zobrazí ponuku disku Blu-ray, film nemôžete spustiť stlačením tlačidla Prehrať na prehrávači alebo
diaľkovom ovládači. Ak chcete prehrať film, v ponuke disku musíte zvoliť Prehrať film alebo Spustiť a potom stlačiť tlačidlo
v na diaľkovom ovládači.
Zadný panel
HDMI OUT
LAN
9
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 9
DIGITAL AUDIO OUT
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:31
Začíname
Diaľkové ovládanie
Opis diaľkového ovládača
Po nastavení vám umožní nastaviť vstupný
zdroj na vašom televízore.
(Toto tlačidlo je k dispozícii len na televízore značky Samsung.)
SOURCE
Zapnutie a vypnutie prehrávača.
Stlačením otvorte a zatvorte zásuvku na disk.
Stlačte numerické tlačidlá, ak chcete
ovládať možnosti.
Používa sa, ak chcete vstúpiť do ponuky
disku.
Stlačte, ak chcete preskočiť dozadu alebo
dopredu.
Stlačením disk zastavíte.
Stlačením použite položku Aplikácie.
Stlačte, ak chcete vojsť do domácej
ponuky.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
Tieto tlačidlá sa používajú pre ponuky na
prehrávači a niekoľko funkcií na diskoch
Blu-ray.
Stlačte na vyhľadávanie obsahu.
Nastavenie hlasitosti televízora.
(Toto tlačidlo je k dispozícii len na televízore značky Samsung.)
9
TITLE MENU
0
POPUP
Slúži na vstup do vyskakovacej ponuky/
ponuky titulu.
Stlačte, ak chcete vyhľadávať dozadu
alebo dopredu.
Stlačte, ak chcete disk pozastaviť.
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
Stlačte, ak chcete používať ponuku
Nástroje.
Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Zapína a vypína televízor.
(Toto tlačidlo je k dispozícii len na televízore značky Samsung.)
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Stlačte, ak chcete disk prehrať.
Umožňuje opakovať titul, kapitolu, stopu
alebo disk.
Používa sa na zobrazenie informácií o
prehrávaní.
Slúži na výber položiek ponuky a zmenu
hodnôt ponuky.
Stlačte na opustenie ponuky.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Slúži na získanie prístupu k rôznym
zvukovým funkciám na disku.
Stlačením použite funkciu zobrazenia na
celej obrazovke.
Toto tlačidlo nefunguje počas prehrávania
diskov Blu-ray/DVD.
Stlačte, ak chcete prepnúť jazyk titulkov na
disku Blu-ray/DVD.
||Poznámky |
Inštalácia batérií
\\ Ak diaľkový ovládač nefunguje správne:
-- Skontrolujte polaritu +/– batérií.
-- Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
-- Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládania nie je
blokovaný prekážkou.
-- Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza žiarivkové
osvetlenie.
||UPOZORNENIE |
\\ Batérie likvidujte podľa miestnych predpisov na ochranu
životného prostredia. Nevyhadzujte ich do komunálneho
odpadu.
10
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 10
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:32
Pripojenia
Pripojenie k televízoru
03
Pripojenia
Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte ku konektoru HDMI OUT na zadnej strane produktu a
konektoru HDMI IN na TV.
-- Nepripájajte sieťový kábel k sieťovej zásuvke, kým ste neurobili všetky ostatné pripojenia.
-- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.
Audio
Video
||Poznámky |
\\ Ak používate na pripojenie k zobrazovaciemu zariadeniu kábel HDMI-DVI, musíte k audio systému pripojiť aj rozhranie
DIGITAL AUDIO OUT na produkte, aby ste počuli zvuk.
\\ Kábel HDMI vysiela digitálny obraz a zvuk, takže nemusíte pripojiť audio kábel.
\\ Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode na
použitie vášho televízora.
\\ Keď pripojíte prehrávač k televízoru pomocou HDMI kábla alebo k novému televízoru a potom ho prvýkrát zapnete, prehrávač
automaticky nastaví výstupné rozlíšenie HDMI na najvyššie rozlíšenie, ktoré televízor podporuje.
\\ Dlhý HDMI kábel môže spôsobiť zrnenie obrazovky. V takom prípade nastavte v ponuke možnosť Hlboké farby HDMI na
Vyp.
\\ Aby ste videli obraz vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080i alebo 1080p, musíte použiť vysokorýchlostný kábel HDMI
(kategória 2).
\\ HDMI vysiela do televízora len čistý digitálny signál.
Ak váš televízor nepodporuje technológiu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na obrazovke sa objaví zrnenie.
11
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 11
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:33
Pripojenia
Pripojenie k audiosystému
Prehrávač diskov Blu-ray môžete pripojiť k audio systému pomocou jedného zo spôsobov znázornených
nižšie.
-- Nepripájajte sieťový kábel k sieťovej zásuvke, kým ste neurobili všetky ostatné pripojenia.
-- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.
Spôsob 1 Pripojenie k AV prijímaču s podporou HDMI
• Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte ku konektoru HDMI OUT na zadnej strane produktu a
konektoru HDMI IN na prijímači.
• Najlepšia kvalita (odporúčané)
Spôsob 2 Pripojenie k AV prijímaču pomocou dekodéra Dolby Digital alebo DTS
• Pomocou digitálneho optického kábla (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT na výrobku ku konektoru DIGITAL OPTICAL IN na prijímači.
• Dobrá kvalita
• Ak nastavíte položku Digitálny výstup na možnosť PCM, zvuk budete počuť iba cez dva predné
reproduktory.
Spôsob 1
Spôsob 2
Audio
12
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 12
Audio
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:33
Pripojenie k sieťovému smerovaču
Bezdrôtová sieť
03
Prehrávač môžete pripojiť k sieťovému smerovaču
pomocou jedného zo spôsobov znázornených nižšie.
Ak chcete použiť sieťovú funkciu AllShare,
musíte váš počítač pripojiť k sieti tak, ako je to
znázornené na obrázkoch.
Spojenie môže byť káblové alebo bezdrôtové.
Širokopásmové
služby
Širokopásmový modem
(s integrovaným smerovačom)
Širokopásmové
služby
alebo
||Poznámky |
\\ Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje DHCP, tento
prehrávač môže na pripojenie k bezdrôtovej sieti používať
DHCP alebo statickú IP adresu.
\\ Bezdrôtový smerovač nastavte na Infraštruktúrny režim.
Režim Ad hoc nie je podporovaný.
Smerovač
Širokopásmové
služby
Širokopásmový
modem
||Poznámky |
\\ Váš smerovač alebo politiky internetového operátora môžu
prehrávaču brániť v prístupe k serveru na aktualizáciu
softvéru Samsung. Ak sa tak stane, viac informácií získate
od internetového operátora (ISP).
\\ Používatelia DSL, použite na sieťové pripojenie smerovač.
13
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 13
Pripojenia
Bezdrôtový smerovač
Káblová sieť
\\ Prehrávač podporuje iba nasledujúce bezdrôtové protokoly
bezpečnostného kódu:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Vyberte si kanál na bezdrôtovom smerovači, ktorý
sa momentálne nepoužíva. Ak kanál nastavený pre
bezdrôtový smerovač momentálne používa iné zariadenie
v blízkosti, bude to mať za následok rušenie a chybu v
komunikácii.
\\ Ak zvolíte režim vysokej čistej priechodnosti (Greenfield)
802.11n a nastavíte typ kódovania na smerovači na
typ WEP, TKIP alebo TKIP-AES (WPS2Mixed), prehrávač
nebude podporovať pripojenie v súlade s novými
parametrami Wi-Fi certifikácie.
\\ Bezdrôtová sieť LAN môže svojou podstatou spôsobovať
rušenie v závislosti od prevádzkových podmienok (výkon
smerovača, vzdialenosť, prekážky, rušenie inými rádiovými
zariadeniami, atď.).
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:34
Nastavenia
Postup konfigurácie úvodných
nastavení
Domovská obrazovka
• Ak úvodné nastavenia nenakonfigurujete, domáca
obrazovka sa nezobrazí.
• OSD (Obrazovkové zobrazenie) tohto prehrávača sa
môže po aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
• Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od vybranej
ponuky.
Po pripojení produktu k TV zapnite TV a produkt.
Po prvom zapnutí produktu sa na televízore
zobrazí obrazovka úvodných nastavení produktu.
Postup úvodných nastavení vám umožňuje
nastaviť OSD a jazyk ponuky, pomer strán (veľkosť
obrazu), konfiguráciu siete a pripojiť prehrávač k
internetu.
4 5
1
PREHRAŤ DISK
\\ Ak chcete znovu zobraziť obrazovku Úvodné nastavenia a
vykonať zmeny, na domovskej obrazovke vyberte položky
Nastavenia > Systém > Nastavenie alebo vyberte
možnosť Reset. (Pozri strany 18 alebo 20)
\\ Ak chcete použiť funkciu Anynet+ (HDMI-CEC),
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
1)Prehrávač pripojte pomocou kábla HDMI k televízoru
značky Samsung kompatibilnému s funkciou Anynet+
(HDMI-CEC).
2)Funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) zapnite v televízore aj v
prehrávači.
3)Televízor nastavte na postup konfigurácie úvodných
nastavení.
1
APLIKÁCIE
MY APPS
2
7
1
3
WebBrowser
2
8
3
Screen Mirroring
9
Nastavenia
0
PREHRAŤ DISK : Umožňuje vám prehrávať
fotografie, videá alebo hudbu z disku.
FILMY A TV SERIÁLY : Umožňuje vám sledovať
filmy a televízne programy z internetu.
2
3
4
5
6
7
9
0
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 14
MULTIMÉDIÁ
6
Žiadny disk
8
14
FILMY A TV SERIÁLY
ODPORÚČANÉ
||Poznámky |
\\ Ak počas postupu konfigurácie úvodných nastavení
prekročíte nastavenie siete, nastavenia siete budete
môcť nakonfigurovať neskôr. Pokyny nájdete v časti
„Konfigurácia vášho sieťového pripojenia“ na stranách
20~23.
3
2
||POZNÁMKA |
\\ V závislosti od vašej krajiny sa táto funkcia
ponuky nemusí podporovať.
MULTIMÉDIÁ : Umožňuje vám prehrávať fotografie,
videá a hudbu z USB alebo mobilných zariadení,
prípadne počítačov.
Prihlásiť : Umožňuje vám prihlásiť sa s vaším
kontom Samsung.
HI'adat' : Umožňuje vám vyhľadávať obsah vo
filmoch a televíznych reláciách, aplikáciách a
YouTube zadaním príslušných vyhľadávaných
pojmov.
APLIKÁCIE : Zabezpečuje vám prístup k rôznym
aplikáciám, ktoré môžete prevziať.
ODPORÚČANÉ : Zabezpečí priamy prístup k
odporúčaným aplikáciám.
MY APPS : Zobrazia sa aplikácie prevzaté v rámci
služby Moje aplikácie.
Screen Mirroring : Umožňuje vám zobraziť
obrazovku smartfónu alebo android tabletu na TV
pripojenom k produktu.
Nastavenia : Otvorí ponuku produktu. V ponuke
môžete nastaviť rôzne funkcie podľa vlastných
požiadaviek.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:35
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
7
8
BD Wise
2
2
16:9 Originál
Vyp.
Konverzia DVD 24Fps
Vyp.
3
Auto
4
2. Prístup k ponukám, podponukám a
možnostiam obrazovky Nastavenia si pozrite
nižšie na obrázku diaľkového ovládania.
15
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 15
INFO
RETURN
A
Auto
Auto
Filmová snímka (24 Fps)
APPS
3
1
Rozlíšenie
Nastavenia
Pomer strán TV
REPEAT
TOOLS
Obraz
Nastavenia 3D
HOME
HUB
SEARCH
UHD výstup
9
TITLE MENU
04
Podpora
6
HOME
Nastavenia
Systém
5
SMART
1. Vyberte položku Nastavenia na domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa obrazovka Nastavenia.
Smart Hub
4
1
Prístup na obrazovku nastavení
Sieť
3
DISC MENU
\\ Ak necháte prehrávač v zastavenom režime dlhšie ako 5
minút bez toho, aby ste ho použili, na televízore sa aktivuje
šetrič obrazovky. Ak necháte prehrávač v režime šetriča
obrazovky dlhšie ako 20 minút bez toho, aby ste ho použili,
napájanie sa automaticky vypne.
Zvuk
2
Tlačidlá na diaľkovom
ktoré
POPUP
0 ovládači,
sa používajú pre ponuku Nastavenia
||Poznámky |
Obraz
SAMSUNG TV
1
EXIT
B
C
AUDIO SUBTITLE
4
D
FULL
PANDORA DIGITAL SUBTITLE
Tlačidlo HOME:
Stlačením prejdete na domovskú
obrazovku.
SCREEN
INPUT
Tlačidlo RETURN: Návrat k predchádzajúcej ponuke.
v Tlačidlo (Zadať) / SMER :
• Stlačením tlačidiel ▲▼◄► presuniete kurzor
alebo vyberiete položku.
• Stlačením tlačidla v aktivujete aktuálne
zvolenú položku alebo potvrdíte nastavenie.
Tlačidlo EXIT: Stlačením opustíte aktuálnu ponuku.
Podrobné informácie o funkciách
Na obrazovke sa podrobne vysvetľuje každá
funkcia, položka ponuky a individuálna možnosť
ponuky Nastavenia. Na zobrazenie vysvetlenia
použite tlačidlá ▲▼◄►, ktorými vyberte funkciu,
položku ponuky alebo možnosť. Vysvetlenie sa
obvykle zobrazí na pravej strane obrazovky. Na
nasledujúcej strane sa nachádza krátky popis
každej funkcie ponuky Nastavenia. V prílohe tohto
návodu sa nachádzajú aj doplňujúce informácie o
niektorých funkciách.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:35
Nastavenia
Funkcie ponuky Nastavenia
Toto číslo označuje počet riadkov videa na jeden
obraz.
Označenie „i“ a „p“ signalizuje prekladané a
progresívne skenovanie. Vo všeobecnosti môžeme
povedať, že čím viac riadkov, tým je vyššia kvalita.
Obraz
UHD výstup
Táto možnosť zabezpečuje výstup HDMI videa
v rozlíšení UHD. Táto funkcia je k dispozícii len
v prípade, keď je položka Filmová snímka
nastavená na možnosť Auto.
||Poznámky |
\\ Ak chcete využiť túto funkciu, musíte pripojiť produkt
k zariadeniu s podporou rozlíšenia UHD a musíte mať
k dispozícii obsah, ktorý sa prehráva pri frekvencii 24
sn./s (frekvencia filmu).
\\ Toto zariadenie nedokáže prehrať obsah v rozlíšení
UHD. Obsah s rozlíšením nižším ako Full HD je však
možné rozšíriť na UHD.
\\ Pre výstup v rozlíšení UHD je k dispozícii len výstup v
rozlíšení 2160*3840 pri 24 snímkach za sekundu.
Nastavenia 3D
Vyberte, ak chcete prehrávať Blu-ray disk s 3D
obsahom v režime 3D.
Ak sa presuniete na domovskú obrazovku
alebo obrazovku Aplikácie, kým sa nachádzate
v režime 3D, výrobok automaticky prepne na
režim 2D.
Pomer strán TV
Umožňuje vám nastaviť výstup z prehrávača podľa
veľkosti a formátu obrazovky vášho televízora.
BD Wise
BD Wise je najnovší prepojovací prvok od
spoločnosti Samsung. Keď navzájom prepojíte
prehrávač Samsung a televízor Samsung s BD
Wise cez HDMI a funkcia BD Wise je zapnutá na
prehrávači aj televízore, prehrávač vysiela video s
rozlíšením videa a obnovovacou frekvenciou disku
Blu-ray/DVD.
Rozlíšenie
Výstupné rozlíšenie signálu videa HDMI nastavte
na hodnotu BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p
alebo 576p/480p.
16
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 16
Filmová snímka (24 Fps)
Ak je produkt pripojený k TV kompatibilnému s
režimom 24 Fps, nastavenie položky Filmová
snímka (24 Fps) na možnosť Auto umožní
produktu automaticky nastaviť jeho výstup HDMI
na 24 snímok za sekundu pre vylepšenú kvalitu
obrazu.
• Funkciu Filmová snímka (24 Fps) môžete
využívať len na televízore, ktorý podporuje túto
obnovovaciu frekvenciu.
• Funkcia Filmová snímka je k dispozícii len vtedy,
keď je výrobok v režimoch výstupného rozlíšenia
HDMI 1080i alebo 1080p.
Konverzia DVD 24 Fps
Konvertuje prehrávaný disk DVD na 24 snímok za
sekundu a prenáša ho cez rozhranie HDMI. Táto
možnosť je k dispozícii len v čase, keď je funkcia
Filmová snímka (24 Fps) nastavená na možnosť
zap.
Prispôsobiť veľkost' obrazovky
Obrazovku nastavte na optimálnu veľkosť. (Použite
len Smart Hub, Zrkadlenie obrazovky)
Farebný formát HDMI
Umožňuje vám nastaviť formát farebného
priestoru pre výstup HDMI tak, aby sa zhodoval
so schopnosťami pripojeného zariadenia (televízor,
monitor, atď). Po zvolení formátu obrazovka na
chvíľu stmavne.
Hlboké farby HDMI
Umožňuje vám produkt nastaviť na vysielanie
videa HDMI s hlbokými farbami. Funkcia Hlboké
farby umožňuje presnejšiu reprodukciu farieb s
väčšou hĺbkou farieb.
Progresívny režim
Umožňuje vám vylepšiť kvalitu pri sledovaní diskov
DVD.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:36
Zvuk
||Poznámky |
\\ Ak chcete využívať túto funkciu, musíte pripojiť aspoň
jeden reproduktor Samsung Multiroom Link.
\\ Na kvalitu zvuku môže mať vplyv stav bezdrôtovej
siete.
\\ Sieťové pripojenie môže byť negatívne ovplyvnené,
prípadne sa spojenie môže úplne prerušiť, ak sa
kvalita sieťové prostredia časom zníži.
\\ Pri aktivácii funkcie zrkadlenia obrazovky sa zakáže
rozhranie Multiroom Link.
\\ Ďalšie informácie nájdete v príručke pre rozhranie
Multiroom Link na webovej lokalite Samsung: www.
samsung.com 
 Vyhľadať názov
produktu: BD-H6500  Príručky  Multiroom Link 
Prevziať PDF
\\ Zvuk z jednotlivých pripojených zariadení môže meškať
za obrazom a zvukom zo zariadenia, ktoré prehráva
zdrojový obsah.
Digitálny výstup
Umožňuje vám výber formátu výstupu digitálneho
zvuku, ktorý je vhodný pre váš televízor alebo AV
prijímač. Ďalšie podrobnosti nájdete v tabuľke
výberu digitálneho výstupu na strane 49.
Prevzorkovanie PCM nadol
Umožňuje vám výber prevzorkovania signálov
PCM 96 kHz nadol na 48 kHz pred ich vysielaním
do zosilňovača. Ak vás zosilňovač alebo prijímač
nie je kompatibilný so signálom 96 kHz, vyberte
možnosť Zap..
Ovládanie dynamického rozsahu
Umožňuje vám použiť ovládanie dynamického rozsahu
na zvuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD.
Auto: Automaticky ovláda dynamický rozsah zvuku
Dolby TrueHD na základe informácií v zvukovej stope
Dolby TrueHD. Ovládanie dynamického rozsahu
zapína aj pre zvuk Dolby Digital a Dolby Digital Plus.
17
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 17
Režim zmiešavania
Umožňuje vám zvoliť spôsob zmiešavania
viacerých kanálov, ktorý je kompatibilný s vaším
stereo systémom. Prehrávač môžete nastaviť na
zmiešavanie na normálne stereo alebo na stereo
kompatibilné s priestorovým zvukom.
Nastavenia
Tento produkt môžete nakonfigurovať na bezdrôtové
pripojenie ku kompatibilnému reproduktoru Samsung
Multiroom Link a vychutnávanie si bohatého zvuku.
04
Nastavenie reproduktorov
Vyp.: Dynamický rozsah ponecháva bez
komprimácie, čo vám umožňuje počuť pôvodný
zvuk.
Zap.: Ovládanie dynamického rozsahu zapína
pre všetky tri formáty zvuku Dolby. Tichšie zvuky
sa zosilnia a hlasitosť hlasných zvukov sa zníži.
Režim DTS Neo:6
Prostredníctvom výstupu HDMI si môžete
vychutnať viackanálový zvuk z 2-kanálového
zdroja zvuku.
Synch. zvuku
V niektorých prípadoch, keď je výrobok pripojený
k digitálnemu televízoru, zvukový signál nemusí
byť synchronizovaný s video signálom. Ak nastane
tento prípad, upravte dobu oneskorenia zvuku tak,
aby sa zhodovala so signálom videa.
• Dobu omeškania zvuku môžete nastaviť medzi
0 ms až 250 ms. Nastavte ju na optimálne
nastavenie.
||Poznámky |
\\ Stanovená doba oneskorenia zvuku nemusí byť úplne
presná. Závisí to od prehrávaného obsahu.
Sieť
Stav siete
Umožňuje vám skontrolovať aktuálnu sieť a stav
siete internet.
Nastavenia siete
Nakonfigurujte sieťové pripojenie tak, aby ste si
mohli vychutnať rozličné funkcie, ako sú napríklad
internetové služby alebo funkcia AllShare, a
vykonajte softvérové aktualizácie.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:36
Nastavenia
Wi-Fi Direct
Umožňuje vám pripojiť k prehrávaču zariadenie
Wi-Fi Direct pomocou peer-to-peer siete, bez
potreby bezdrôtového smerovača.
Uvedomte si, že ak je prehrávač pripojený k
bezdrôtovej sieti, pri používaní rozhrania Wi-Fi
Direct môže dôjsť k jej odpojeniu.
||Poznámky |
\\ Textové súbory, napr. súbory s príponou .TXT alebo
.DOC, sa neprehrajú pri používaní funkcie Wi-Fi Direct.
Nastavenia multimediálneho zariadenia
Umožňuje vám ovládať, ktoré zariadenia v sieti
(napr. smartfóny a tablety) môžu zdieľať obsah na
vašom produkte.
Názov zariadenia
Umožňuje vám zadať názov prehrávača, ktorým
sa bude na vašich sieťach identifikovať.
Nastavenia BD-Live
Nastavuje rôzne funkcie BD-Live. Funkcia BD-Live
vám umožňuje prístup k ďalším funkciám, ktoré sú
k dispozícii na niektorých diskoch Blu-ray, ak ste
pripojený k sieti internet.
Internetové pripojenie BD-Live: Umožňuje
vám úplne povoliť, čiastočne povoliť alebo
zakázať internetové pripojenie BD-Live.
Správa BD údajov: Spravuje BD údaje prevzaté
zo služby BD-Live alebo z disku Blu-ray.
Môžete uzamknúť prístup k obsahu Video on
Demand (VOD) na základe vekového obmedzenia.
Na použitie musíte zadať bezpečnostný kód PIN.
||Poznámky |
\\ V závislosti od vašej krajiny sa táto funkcia ponuky
nemusí podporovať.
Podmienky a stratégia
Ak chcete používať služby aplikácie, musíte si
preštudovať Zmluvné podmienky aplikácie a
politiku o ochrane osobných údajov a vyjadriť
súhlas s ich znením.
Zmluvné podmienky, pravidlá na ochranu
os. údajov Účtu Samsung
Môžete si preštudovať podmienky alebo politiku
o ochrane osobných údajov pre vaše konto
Samsung a množstvo ďalších služieb a vyjadriť
súhlas s ich znením.
Resetovat' Smart Hub
Vynuluje všetky nastavenia služby Smart Hub na
predvolené hodnoty. Na použitie musíte zadať
bezpečnostný kód PIN.
Systém
Nastavenie
Umožňuje opätovné spustenie postupu
konfigurácie úvodných nastavení.
Smart Hub
Rýchly štart
Nastavenie aplikácií
Umožňuje vám konfigurovať notifikačné nastavenia
aplikácie a zobraziť základné informácie o
aplikáciách.
Nastavenia oznamov: Prijímajte oznámenia od
zvolených služieb.
18
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 18
Zámok hodnotenia VOD
Umožňuje vám nastavenie prehrávača na rýchle
zapnutie, a to skrátením času štartu.
||Poznámky |
\\ Po nastavení tejto funkcie na možnosť Zap. sa zvýši
spotreba energie v pohotovostnom režime.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:36
Jazyk
Do portu USB na prednej strane prehrávača
môžete pripojiť bezdrôtovú USB klávesnicu alebo
myš.
Nastavenia klávesnice: Umožňuje vám
nakonfigurovať bezdrôtovú USB klávesnicu
pripojenú k prehrávaču.
||Poznámky |
\\ Klávesnicu môžete použiť len vtedy, keď sa vo
webovom prehliadači zobrazí obrazovka alebo okno
klávesnice QWERTY.
Nastavenia myši: Umožňuje vám
nakonfigurovať bezdrôtovú USB myš pripojenú
k prehrávaču. Myš môžete v ponuke prehrávača
a webovom prehliadači používať rovnakým
spôsobom, ako používate myš pri počítači.
`` Používanie ponuky prehrávača s myšou:
1. USB myš pripojte k prehrávaču.
2. Kliknite na prvé tlačidlo, ktoré ste vybrali v
ponuke Nastavenia myši
3. Kliknite na požadovanú možnosť v ponuke.
||Poznámky |
\\ Niektoré klávesnice USB HUD a myši nemusia byť s
výrobkom kompatibilné.
\\ Niektoré tlačidlá HID klávesnice nemusia fungovať.
\\ Káblové USB klávesnice sa nepodporujú.
`` Ak ste zabudli váš kód PIN:
1. Vyberte všetky disky alebo úložné zariadenia
USB.
2. Stlačte a podržte tlačidlo @ na vrchnom
paneli 5 sekúnd alebo viac.
Na obrazovke sa zobrazí inicializačné
hlásenie a následne sa automaticky vypne
napájanie.
Keď výrobok znova zapnete, všetky
nastavenia sa resetujú.
Všeobecné
Možnosti uvedené nižšie môžete zmeniť podľa
vašich predstáv.
Predný displej: Mení jas predného panela
Časové pásmo: Vyberte časové pásmo, v
ktorom žijete.
Priehľadnosť ponuky: Nastavuje priehľadnosť
okna ponuky.
Anynet+ (HDMI-CEC)
\\ Niektoré aplikácie sa nemusia podporovať.
\\ Ak bezdrôtová HID klávesnica nefunguje v dôsledku
rušenia, dajte klávesnicu bližšie k prehrávaču.
19
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 19
Nastavenia
Správca zariadení
Predvolený PIN je 0000. Ak ste si nevytvorili vlastný
kód PIN, na prístup do funkcie zabezpečenia
zadajte predvolený kód PIN. Po prvom vstupe do
funkcie zabezpečenia zmeňte kód PIN pomocou
funkcie Zmeniť PIN.
Rodič. hodnotenie BD: Až do zadania kódu
PIN zabraňuje prehrávaniu diskov Blu-ray s
hodnotením, ktoré je rovnaké alebo prevyšuje
vami zadané konkrétne vekové hodnotenie.
Rodič. hodnotenie DVD: Až do zadania
kódu PIN zabraňuje prehrávaniu diskov DVD
s hodnotením, ktoré prevyšuje vami zadané
konkrétne číselné hodnotenie.
Zmeniť PIN: Mení 4-ciferný kód PIN používaný
na prístup k funkciám zabezpečenia.
04
Môžete si vybrať jazyk, ktorý preferujete, pre
ponuku na obrazovke, ponuku disku, zvuk, titulky
atď.
• Jazyk zvolený pre ponuku disku, zvuk disku
alebo titulky sa zobrazí len v prípade, že sa na
disku podporuje.
Zabezpečenie
Anynet+ je komfortná funkcia, ktorá ponúka
prepojené činnosti s ostatnými prehrávačmi
značky Samsung, ktoré sú vybavené funkciou
Anynet+ a umožňuje vám ovládanie týchto
výrobkov pomocou jedného diaľkového ovládača
k televízoru značky Samsung. Na použitie tejto
funkcie musíte tento prehrávač pomocou kábla
HDMI pripojiť k televízoru značky Samsung s
funkciou Anynet+.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:36
Nastavenia
Siete a Internet
DivX® video na požiad.
Pozrite si registračné kódy DivX® VOD, ktoré si
môžete zakúpiť a prehrávajte obsah DivX® VOD.
Podpora
Vzdialená správa
Po zapnutí umožňuje zástupcom centra volaní
spoločnosti Samsung diagnostiku a opravu
problémov s výrobkom na diaľku. Vyžaduje aktívne
pripojenie na internet.
||Poznámky |
\\ Služba Vzdialená správa možno nebude v niektorých
krajinách k dispozícii.
\\ Ak chcete používať funkciu správy na diaľku:
1)Zavolajte do kontaktného strediska spoločnosti
Samsung a požiadajte o podporu na diaľku.
2)Otvorte ponuku prehrávača vo vašom televízore a
prejdite do časti Podpora.
3)Vyberte položku Vzdialená správa, prečítajte si
podmienky poskytovania služby a prijmite ich.
Keď sa zobrazí obrazovka kódu PIN, poskytnite
pracovníkovi svoj kód PIN.
4)Pracovník tak získa prístup do vášho prehrávača.
Aktualizácia softvéru
Konfigurácia vášho sieťového pripojenia
Skôr ako začnete, kontaktujte svojho
poskytovateľa internetových služieb a zistite, či je
vaša IP adresa statická alebo dynamická. Ak je
dynamická a používate káblovú alebo bezdrôtovú
sieť, odporúčame použiť automatické postupy
konfigurácie popísané nižšie.
Ak sa pripájate ku káblovej sieti, pripojte prehrávač
k smerovaču pomocou kábla LAN skôr, ako
začnete s procesom konfigurácie.
Ak sa pripájate k bezdrôtovej sieti, odpojte
akékoľvek káblové sieťové pripojenie skôr, ako
začnete.
Ak chcete začať v konfigurácii sieťového
pripojenia, postupujte podľa týchto krokov:
Káblová sieť
ĞĞ
Ponuka Aktualizácia softvéru vám umožňuje
aktualizovať softvér výrobku na vylepšenie výkonu
alebo doplňujúce služby.
Kontaktovať Samsung
Poskytuje kontaktné informácie na pomoc s vaším
prehrávačom.
Reset
Obnoví všetky predvolené nastavenia okrem
nastavení siete a služby Smart Hub a následne
reštartuje funkciu nastavenia. Na použitie musíte
zadať bezpečnostný kód PIN. Predvolený
bezpečnostný kód PIN je 0000.
20
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 20
Keď pripojíte tento prehrávač k sieti, môžete
použiť aplikácie a funkcie založené na sieti, ako
je napríklad Smart Hub a BD-LIVE a aktualizovať
softvér prehrávača prostredníctvom sieťového
pripojenia. Viac informácií o prístupe a používaní
internetových služieb nájdete v kapitole Sieťové
služby v tomto návode na stranách 37 až 45.
Pokyny ku konfigurácii sieťového pripojenia
začínajú nižšie.
Kábel - automatické
1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
2. Vyberte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
v.
3. Vyberte položku Nastavenia siete a potom
stlačte tlačidlo v.
4. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte
položku Kábel a potom stlačte tlačidlo v.
5. Vyberte položku Pripojiť a potom stlačte
tlačidlo v. Výrobok zistí káblové pripojenie,
overí sieťové pripojenie a následne sa pripojí
k sieti.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:36
ĞĞ
Kábel - Manuálnel
2. V spodnej časti obrazovky vyberte možnosť
Nast. IP a potom stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa obrazovka Nast. IP.
3. Vyberte pole Nastavenia IP a potom stlačte
tlačidlo v.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti môžete nastaviť
štyrmi spôsobmi:
-- Bezdrôtová automaticky
-- Bezdrôtová manuálne
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Keď konfigurujete bezdrôtové sieťové pripojenie,
všetky zariadenia, ktoré sú k bezdrôtovej sieti
momentálne pripojené pomocou výrobku,
prípadne ak je to použiteľné, aktuálneho
káblového pripojenia výrobku, budú odpojené.
ĞĞ
Bezdrôtový - Automaticky
1. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
4. Vyberte položku Zadať manuálne v poli
Nastavenia IP a potom stlačte tlačidlo v.
2. Vyberte položku Sieť a stlačte tlačidlo v.
5. Vyberte hodnotu a zadajte (napríklad IP
adresa) a potom stlačte tlačidlo v.
Pomocou numerickej klávesnice na
diaľkovom ovládaní zadajte čísla pre túto
hodnotu. Zadaný znak môžete vymazať
pomocou tlačidiel ▲▼. Pomocou tlačidiel
◄► na diaľkovom ovládaní sa presúvajte
medzi vstupnými poľami príslušnej hodnoty.
Keď skončíte s jednou hodnotou, stlačte
tlačidlo v.
6. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ sa posuňte na
ďalšiu hodnotu a potom podľa pokynov v
kroku 5 zadajte čísla pre príslušnú hodnotu.
3. Vyberte položku Nastavenia siete a stlačte
tlačidlo v.
4. Vyberte položku Bezdrôtový na obrazovke
Nastavenia siete a stlačte tlačidlo v.
Výrobok vyhľadá a následne zobrazí zoznam
dostupných sietí.
Nastavenia siete
Vyberte typ vašej siete.
Typ siete
7. Opakujte kroky 5 a 6, pokiaľ nevyplníte všetky
polia.
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 21
Môžete pripojiť váš
Prehrávač Blu-ray k
Internetu. Zvoľte, ktorá
bezdrôtová sieť sa má
použiť.
iptime23
iptime
solugen_edu#2
Obnoviť
8. Keď ukončíte zadávanie všetkých hodnôt,
vyberte možnosť OK a stlačte tlačidlo v.
Výrobok si overí sieťové pripojenie a následne
sa pripojí k sieti.
21
Bezdrôtový
Bezdrôtová sieť
||Poznámky |
\\ Hodnoty pre sieť môžete získať od vášho poskytovateľa
internetového pripojenia.
Nastavenia
1. Vyberte položku Stav siete. Výrobok vyhľadá
sieť a následne zobrazí hlásenie o zlyhaní
pripojenia.
Bezdrôtová sieť
04
Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický
proces nefunguje, budete musieť manuálne
nastaviť hodnoty položky Nastavenia siete.
Postupujte podľa krokov 1 a 2 v časti Káblová sieť
- Automaticky a potom postupujte podľa týchto
krokov:
WPS(PBC)
5. Vyberte požadovanú sieť a potom stlačte
tlačidlo v.
6. Na obrazovke zabezpečenia zadajte
bezpečnostný kód alebo prístupovú frázu.
Zadajte čísla priamo pomocou číselných
tlačidiel diaľkového ovládania. Písmená
zadávajte tak, že pomocou tlačidla šípky
vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo
v.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:36
Nastavenia
||Poznámky |
||Poznámky |
\\ Hodnoty pre sieť môžete získať od vášho poskytovateľa
internetového pripojenia.
\\ Ak chcete pri zadávaní vidieť zadávané heslo, pomocou
tlačidiel so šípkami označte položku Zobraziť heslo na
pravej strane a stlačte tlačidlo v.
9. Keď skončíte, vyberte položku OK a
stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa obrazovka
zabezpečenia.
7. Keď skončíte, vyberte položku Dokončiť a
stlačte tlačidlo v. Výrobok si overí sieťové
pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
8. Keď sa overovanie dokončí, vyberte položku
OK a stlačte tlačidlo v.
||Poznámky |
\\ Bezpečnostný kód alebo heslo by ste mali nájsť na jednej
z nastavovacích obrazoviek, ktoré používate na nastavenie
svojho smerovača alebo modemu.
ĞĞ
Bezdrôtový - Manuálne
Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický
proces nefunguje, budete musieť manuálne
nastaviť hodnoty položky Nastavenia siete.
1. Postupujte podľa pokynov v časti Bezdrôtová
- automaticky od kroku 5.
2. Výrobok vyhľadá sieť a následne zobrazí
hlásenie o zlyhaní pripojenia.
WPS(PBC)
3. Vyberte položku Nastavenia siete a stlačte
tlačidlo v.
4. Vyberte položku Bezdrôtový na obrazovke
Nastavenia siete a stlačte tlačidlo v.
5. Vyberte položku Zadať manuálne v poli
Nastavenia IP a potom stlačte tlačidlo v.
5. Stlačte tlačidlo ▲ na diaľkovom ovládaní a
potom stláčaním tlačidla ► vyberte možnosť
WPS(PBC).
6. Stlačte tlačidlo v na diaľkovom ovládači.
Zobrazí sa hlásenie „Na bezdrôtovom
smerovači do dvoch minút stlačte tlačidlo
PBC.“.
8. Opakujte kroky 6 a 7, pokiaľ nevyplníte všetky
polia.
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 22
ĞĞ
2. Vyberte položku Sieť a stlačte tlačidlo v.
4. Vyberte pole Nastavenia IP a potom stlačte
tlačidlo v.
22
12. Keď produkt overí sieť, vyberte položku OK a
stlačte tlačidlo v.
1. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
3. V spodnej časti obrazovky vyberte možnosť
Nastavit' IP a potom stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa obrazovka Nastavit' IP.
6. Vyberte hodnotu a zadajte (napríklad IP
adresa) a potom stlačte tlačidlo v.
Pomocou numerickej klávesnice na
diaľkovom ovládaní zadajte čísla pre túto
hodnotu. Zadaný znak môžete vymazať
pomocou tlačidiel ▲▼. Pomocou tlačidiel
◄► na diaľkovom ovládaní sa presúvajte
medzi vstupnými poľami príslušnej hodnoty.
Keď skončíte s jednou hodnotou, stlačte
tlačidlo v.
7. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ sa posuňte na
ďalšiu hodnotu a potom podľa pokynov v
kroku 6 zadajte čísla pre príslušnú hodnotu.
10. Na obrazovke zabezpečenia zadajte
bezpečnostný kód alebo prístupovú frázu.
Zadajte čísla priamo pomocou číselných
tlačidiel diaľkového ovládania. Písmená
zadávajte tak, že pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo
v.
11. Keď budete hotoví, vyberte položku
Dokončiť v pravej časti obrazovky a potom
stlačte tlačidlo v.
Výrobok si overí sieťové pripojenie a následne
sa pripojí k sieti.
7. Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS(PBC) na
vašom smerovači. Váš produkt automaticky
prevezme všetky sieťové nastavenia
nevyhnutné na pripojenie k sieti. Zobrazí sa
obrazovka Stav siete Výrobok sa pripojí k sieti
po overení sieťového pripojenia.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:36
ĞĞ
WPS(PIN)
1. Zapnite zariadenie s funkciou Wi-Fi Direct a
zapnite jeho funkciu Wi-Fi Direct.
2. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
4. Vyberte položku Wi-Fi Direct a stlačte tlačidlo
v.
Zobrazia sa zariadenia Wi-Fi Direct, ktoré
môžete pripojiť.
2. Vyberte položku Sieť a stlačte tlačidlo v.
3. Vyberte položku Nastavenia siete a stlačte
tlačidlo v.
||Poznámky |
4. Vyberte položku Bezdrôtový na obrazovke
Nastavenia siete a stlačte tlačidlo v.
Výrobok vyhľadá a následne zobrazí zoznam
dostupných sietí.
\\ Aktuálne káblové alebo bezdrôtové sieťové pripojenie sa
odpojí, keď použijete funkciu Wi-Fi Direct.
\\ Textové súbory, napr. súbory s príponou .TXT alebo .DOC,
sa neprehrajú pri používaní funkcie Wi-Fi Direct.
5. Vyberte požadovanú sieť a potom stlačte
tlačidlo ►.
6. Vyberte položku WPS(PIN) a stlačte tlačidlo
v. Zobrazí sa kontextové okno PIN.
Aktualizácia softvéru
7. Do poľa WPS PIN na obrazovke nastavenia
smerovača zadajte kód PIN a potom
obrazovku uložte.
Ponuka Aktualizácia softvéru vám umožňuje
aktualizovať softvér prehrávača na vylepšenie
výkonu alebo doplňujúce služby.
||Poznámky |
• Počas aktualizácie prehrávač nikdy nevypínajte ani
nezapínajte manuálne.
\\ Obráťte sa na výrobcu smerovača a žiadajte o pokyny
pre prístup ku konfiguračným obrazovkám smerovača,
prípadne nahliadnite do používateľskej príručky k
smerovaču.
1. Na domovskej obrazovke vyberte ponuku
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
2. Vyberte položku Podpora a potom stlačte
tlačidlo v.
\\ V prípade pripojenia WPS nastavte bezpečnostné
šifrovanie bezdrôtového smerovača na možnosť AES.
Pripojenia WPS nepodporujú bezpečnostné šifrovanie
WEP.
3. Vyberte položku Aktualizácia softvéru a
potom stlačte tlačidlo v.
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje pripojiť
zariadenia Wi-Fi Direct k výrobku a k sebe
navzájom pomocou siete peer-to-peer, bez
potreby bezdrôtového smerovača.
||Poznámky |
\\ Prenosy cez rozhranie Bluetooth môžu rušiť signál funkcie
Wi-Fi Direct. Kým začnete používať funkciu Wi-Fi Direct,
dôrazne vám odporúčame vypnúť funkciu Bluetooth na
všetkých aktívnych mobilných zariadeniach.
23
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 23
Nastavenia
3. Vyberte položku Sieť a stlačte tlačidlo v.
1. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
04
Kým začnete, otvorte ponuku nastavení
smerovača v počítači a prejdite na obrazovku so
vstupným poľom WPS PIN.
4. Ak chcete prevziať aktualizáciu softvéru
a vykonať aktualizáciu, vyberte položku
Aktualizovať teraz a potom stlačte tlačidlo
v.
5. Ak chcete produktu umožniť automatické
preberanie aktualizácie softvéru v prípade
dostupnosti, vyberte možnosť Autom.
aktualizácia a stlačte tlačidlo v.
Podrobnosti nájdete v časti „Automatická
aktualizácia“ na strane 24.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:36
Nastavenia
Autom. aktualizácia
||Poznámky |
\\ Aktualizácia sa dokončí vtedy, keď sa prehrávač vypne, a
potom znovu zapne.
Môžete nastaviť funkciu automatickej aktualizácie,
aby prehrávač prevzal novú aktualizáciu softvéru v
čase, keď bude v režime automatickej aktualizácie.
To umožňuje prehrávaču prevziať softvér
aktualizácie automaticky, keď ho nepoužívate.
\\ Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie prehrávača, ktoré je
spôsobené nestálym internetovým pripojením alebo
nedbalosťou zákazníka počas aktualizácie softvéru.
1. Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte položku
Autom. aktualizácia a potom stlačte tlačidlo
v.
2. Vyberte položku Zap. / Vyp.
\\ Ak chcete zrušiť aktualizáciu počas preberania softvéru
aktualizácie, stlačte tlačidlo v.
\\ Keď prebieha systémová aktualizácia, na prednom paneli
sa zobrazí položka „UPDATE“.
||Poznámky |
Aktualizovať teraz
Funkciu Aktualizovať teraz môžete použiť na
aktualizáciu softvéru prostredníctvom sieťového
pripojenia alebo pomocou pamäťového zariadenia
USB. Pokyny k sieťovému pripojeniu sú uvedené
nižšie. Pokyny pre pamäťové jednotky USB typu
Flash sa nachádzajú na nasledujúcej strane.
1. Vyberte položku Aktualizovať teraz a potom
stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa kontextové okno Aktualizovať
teraz.
4. Vyberte možnosť OK. Produkt aktualizuje
softvér, vypne sa a automaticky sa zapne.
1. Navštívte stránku www.samsung.com.
4. Ľavým tlačidlom kliknite na modelové číslo
produktu v rozbaľovacom zozname.
5. Ak do jednej minúty nevyberiete možnosť OK
alebo Zrušiť, produkt aktualizáciu softvéru
uloží. Softvér môžete aktualizovať neskôr
pomocou funkcie Autom. aktualizácia.
5. Na zobrazenej stránke rolujte na položku
Firmware Manuals & Downloads a kliknite
na ňu.
6. V strede stránky kliknite na položku Firmware.
6. Ak zvolíte možnosť Zrušiť, produkt zruší
aktualizáciu.
7. Kliknite na tlačidlo ZIP v stĺpci Súbor na pravej
strane stránky.
||Poznámky |
\\ Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte. Môžete
spôsobiť poruchu prehrávača.
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 24
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez USB,
postupujte podľa týchto krokov:
3. Do vyhľadávacieho políčka zadajte modelové
číslo produktu. Keď zadáte modelové číslo,
v rozbaľovacom zozname sa zobrazia
produkty zhodujúce sa s príslušným
modelovým číslom.
3. Ak nájde novú verziu, zobrazí sa kontextové
hlásenie žiadosti o aktualizáciu.
24
Aktualizovať cez USB
2. V hornej časti stránky kliknite na položku
SUPPORT.
2. Produkt vyhľadá on-line najnovšiu verziu
softvéru.
\\ Keď sa dokončí inovácia systému, preštudujte si
informácie o softvéri v časti Informácie o produkte) na
obrazovke Kontaktujte Samsung.
\\ Ak chcete použiť funkciu Automatická aktualizácia v
pohotovostnom režime, váš prehrávač musí byť pripojený
k Internetu.
8. V zobrazenej kontextovej ponuke vyberte
možnosť Send. Kliknite na položku OK
v druhej kontextovej ponuke, ktorá sa objaví,
aby ste prevzali a uložili súbor firmvéru do
vášho počítača.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:37
9. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste
získať jeden priečinok s rovnakým názvom
ako súbor zip.
04
10. Skopírujte priečinok do pamäťového
zariadenia USB.
Nastavenia
11. Uistite sa, že vo výrobku nie je žiadny disk a
potom vložte pamäťové zariadenie USB do
USB portu výrobku.
12. V ponuke produktu prejdite na Nastavenia >
Podpora > Aktualizácia softvéru.
13. Vyberte položku Aktualizovať teraz.
14. Produkt vyhľadá softvér na pamäťovej
jednotke USB. Keď nájde softvér, zobrazí sa
kontextové hlásenie žiadosti o aktualizáciu.
15. Vyberte položku OK. Produkt aktualizuje
softvér, vypne sa a automaticky sa zapne.
||Poznámky |
\\ Keď aktualizujete softvér pomocou konektora USB, vo
výrobku by sa nemal nachádzať žiadny disk.
\\ Keď sa dokončí inovácia systému, preštudujte si
informácie o softvéri v časti Informácie o produkte) na
obrazovke Kontaktujte Samsung.
\\ Počas aktualizácie softvéru výrobok nevypínajte. Môžete
tým spôsobiť poruchu výrobku.
\\ Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB môže byť
vykonaná iba pomocou pamäťového zariadenia USB
Memory Stick.
25
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 25
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:37
Prehrávanie médií
Váš produkt Blu-ray dokáže prehrávať obsah
nachádzajúci sa na diskoch Blu-ray/DVD/CD,
zariadeniach USB a počítačoch. Ak chcete
prehrať obsah nachádzajúci sa na vašom
počítači, musíte pripojiť váš počítač a produkt k
sieti a navštíviť stránku http://link.samsung.com a
prevziať a nainštalovať softvér Samsung-link.
• Čistenie diskov
-- Ak sa na disk dostanú odtlačky
prstov alebo sa znečistí, vyčistite
ho vlažným saponátom zriedeným
vodou a utrite ho mäkkou
tkaninou.
-- Pri čistení disk jemne utierajte zvnútra smerom
von.
• Uskladnenie diskov
`` Disky neskladujte na priamom slnečnom
svetle.
`` Uchovávajte ich na chladnom, vetranom
mieste.
`` Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale
a vo vertikálnej polohe.
||Poznámky |
\\ Obsah môžete v počítači prehrávať aj pomocou iných
programov kompatibilných so sieťovým softvérom
Allshare; odporúčame vám však, aby ste používali sieťový
softvér Allshare.
Prehrávanie komerčných diskov
1. Stlačením tlačidla 8 otvorte priečinok na
vloženie disku.
2. Jemne vložte disk do priehradky s potlačenou
stranou nahor.
Prehrávanie fotografií, videí a
hudby (multimédií)
Na produkte môžete prehrávať mediálny
obsah uložený na zariadení USB, v smartfóne,
fotoaparáte, počítači alebo cloudovej službe.
||Poznámky |
\\ Mediálny obsah nemôžete prehrávať, ak produkt
nepodporuje obsah na príslušnom úložnom zariadení.
3. Stlačením tlačidla 8 zatvorte priečinok na
vloženie disku.
Prehrávanie sa spustí automaticky.
4. Počas prehrávania stlačte na diaľkovom
ovládači tlačidlo 6.
Prehrávanie mediálneho obsahu
uloženého na zariadení USB
1. Pripojte USB zariadenie k vášmu výrobku.
Uskladnenie a spravovanie diskov
• Držanie diskov
-- Odtlačky prstov alebo škrabance
na disku môžu znížiť kvalitu
zvuku a obrazu, prípadne
spôsobiť preskakovanie
-- Disk nechytajte za stranu, kde sú uložené
údaje.
-- Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch
nedostali odtlačky prstov.
-- Na disk nelepte žiadne papieriky, ani pásky.
26
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 26
\\ Pred pripojením zariadenia USB vytvorte zálohu dôležitých
súborov na zariadení USB. Spoločnosť Samsung sa zrieka
akejkoľvek zodpovednosti za poškodené či stratené
súbory.
2. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položku
Pamäť na paneli MULTIMÉDIÁ. Uvedené sú
zariadenia USB pripojené k produktu.
3. Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete
pripojiť. Uvedené sú priečinky a súbory na
zvolenom zariadení USB.
4. V zozname vyberte mediálny obsah, ktorý
chcete prehrávať. Mediálny obsah sa prehrá.
||Poznámky |
\\ Prípadne prejdite na mediálny obsah, ktorý chcete
prehrávať, a stlačením tlačidla 6 ho prehrajte.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:37
Povolenie pripojenia k mobilnému
zariadeniu
5. Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo 5 alebo
tlačidlo RETURN.
Prehrávanie mediálneho obsahu
uloženého v počítači/mobilnom zariadení
Mediálny obsah môžete na produkte prehrávať
pomocou počítača alebo mobilného zariadenia
pripojeného k rovnakej sieti ako samotný produkt.
||Poznámky |
\\ K dispozícii len telefónoch značky Samsung, ktoré
podporujú funkciu DLNA.
\\ Softvér Samsung Link musí byť nainštalovaný v počítači.
Mobilné zariadenie musí podporovať rozhranie Samsung
Link. Viac informácií získate na portáli obsahu a služieb
spoločnosti Samsung na adrese http://link.samsung.com.
\\ Pri pokuse prehrať mediálne súbory prostredníctvom
servera s technológiou DLNA tretej strany sa môžu
vyskytnúť problémy s kompatibilitou.
2. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položku
Sieťové zariadenie na paneli MULTIMÉDIÁ.
Zobrazia sa úložné zariadenia pripojené k
rovnakej sieti ako samotný produkt.
4. V zozname vyberte mediálny obsah, ktorý
chcete prehrávať. Mediálny obsah sa prehrá.
||Poznámky |
\\ Prípadne prejdite na mediálny obsah, ktorý chcete
prehrávať, a stlačením tlačidla 6 ho prehrajte.
\\ K mobilnému zariadeniu sa môžete pripojiť na
ľubovoľnom zariadení s podporou funkcie DLNA DMC.
Funkcia DLNA DMC umožňuje používateľom pripojiť
mobilné zariadenie k produktu, vyhľadávať mediálny
obsah a ovládať operácie prehrávania na produkte.
1. Prejdite do časti Nastavenia > Sieť a vyberte
položku Nastavenia multimediálneho
zariadenia. Zobrazia sa mobilné zariadenia
pripojené k rovnakej sieti ako samotný
produkt.
2. Povoľte pripojenie k zariadeniu, ktoré chcete
pripojiť k produktu. Mediálne súbory môžete
prehrávať len zo zariadení, ktorým ste povolili
pripojenie k produktu.
\\ Ak mobilné zariadenie požaduje mediálny obsah na
prehrávanie, na produkte sa zobrazí okno s potvrdením
pripojenia, prostredníctvom ktorého môžete poľahky
pripojiť mobilné zariadenie.
\\ Mediálny obsah sa v závislosti od stavu siete nemusí
prehrávať plynulo. V takomto prípade použite úložné
zariadenie USB.
3. Vyberte požadované úložné zariadenie.
Zobrazia sa priečinky a súbory zdieľané
zvoleným úložným zariadením.
||Poznámky |
||Poznámky |
\\ Avšak, obsah zdieľaný počítačom alebo mobilných
zariadením sa nemusí prehrať v závislosti od typu
kódovania a formátu súboru s obsahom. Okrem toho
nemusia byť dostupné niektoré funkcie.
1. Inteligentné zariadenie pripojte k produktu.
(HOME  Nastavenia  Sieť  Nastavenia
multimediálneho zariadenia)
Ak chcete prehrať mediálny obsah uložený na
mobilnom zariadení, musíte povoliť pripojenie
medzi mobilným zariadením a produktom.
Prehrávanie médií
\\ Ak pripojíte zariadenie USB k produktu počas sledovania
produktu, na obrazovke sa zobrazí kontextové okno, v
ktorom môžete poľahky prehľadávať priečinky a súbory
na zariadení USB.
05
||Poznámky |
Prehrávanie disku s obsahom
nahraným používateľom
Môžete prehrávať multimediálne súbory, ktoré ste
nahrali na disky Blu-ray, DVD alebo CD.
1. Používateľom nahraný disk vložte do vozíka
na disk potlačenou stranou nahor a následne
zatvorte zásuvku. Zobrazí sa kontextové okno
Zariadenie pripojené.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte typ obsahu,
ktorý chcete zobraziť alebo prehrať - Všetok
obsah, Fotografie, Videá, alebo Hudba - a
potom stlačte tlačidlo v.
5. Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo 5 alebo
tlačidlo RETURN.
27
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 27
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:38
Prehrávanie médií
||Poznámky |
2. Vyberte požadovanú cloudovú službu.
Zobrazia sa priečinky a súbory vo zvolenej
cloudovej službe.
\\ Hoci bude prehrávač zobrazovať priečinky pre všetky
typy obsahu, bude zobrazovať iba súbory typu obsahu,
ktorý ste vybrali v kroku 2. Ak ste vybrali napríklad
hudbu, budete vidieť iba hudobné súbory. Tento výber
môžete zmeniť návratom na obrazovku MULTIMÉDIÁ a
zopakovaním kroku 2
3. V zozname vyberte mediálny obsah, ktorý
chcete prehrávať. Mediálny obsah sa prehrá.
||Poznámky |
\\ Prípadne prejdite na mediálny obsah, ktorý chcete
prehrávať, a stlačením tlačidla 6 ho prehrajte.
3. Objaví sa obrazovka uvádzajúca obsah disku.
V závislosti od usporiadania obsahu uvidíte
buď priečinky, jednotlivé súbory alebo obe.
4. Ak je to nutné, pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo v.
5. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte súbor,
ktorý chcete zobraziť alebo prehrať a potom
stlačte tlačidlo v.
6. Jedným alebo niekoľkými stlačeniami tlačidla
RETURN opustíte aktuálnu obrazovku,
priečinok alebo sa vrátite na domovskú
obrazovku.
Ak sa chcete priamo vrátiť na domovskú
obrazovku, stlačte tlačidlo EXIT.
4. Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo 5 alebo
tlačidlo RETURN.
||Poznámky |
\\ Inteligentné zariadenie Samsung alebo počítač
s nainštalovanou aplikáciou Samsung Link sa dá pripojiť
k Blu-ray produktu prostredníctvom vzdialenej siete.
\\ Ak chcete pripojiť zariadenia prostredníctvom vzdialenej
siete, na Blu-ray produkte a zariadení so spustenou
aplikáciou Samsung Link by sa na prihlasovanie malo
používať rovnaké konto Samsung.
\\ Viac informácií získate na portáli Content & Service
spoločnosti Samsung (http://link.samsung.com).
7. Pokyny vysvetľujúce ako ovládať prehrávanie
videa, hudby a obrázkov na disku nájdete na
stranách 29 až 35.
Samsung Link
Viac informácií získate na portáli Content & Service
spoločnosti Samsung (http://link.samsung.com).
Prehrávanie mediálneho obsahu
uloženého v cloudovej službe
Cloudová služba ukladá používateľský obsah ako
fotografie, videá a hudobné súbory na servery, aby
ich bolo možné prehrať na produkte pripojenom k
sieti. Mediálny obsah uložený v cloudovej službe
ako Dropbox a OneDrive môžete zobraziť na
produkte.
||Poznámky |
\\ Pri pokuse prehrať mediálne súbory
prostredníctvom servera s technológiou DLNA
tretej strany sa môžu vyskytnúť problémy
s kompatibilitou.
||Poznámky |
\\ Ak chcete prehrať obsah uložený v cloudovej službe,
musíte sa prihlásiť ku kontu Samsung a naviazať ho
na konto cloudovej služby. Informácie o naviazaní konta
Samsung na konto cloudovej služby nájdete na strane 45.
1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položku
Cloudová služba na paneli MULTIMÉDIÁ.
Zobrazia sa cloudové služby naviazané na
konto Samsung.
28
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 28
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:38
SOURCE
Ovládanie prehrávania videa
VOL
VOL
7
8
DISC MENU
9
„„
TITLE MENU
0
POPUP
Použitie ponuky disku, ponuky titulu,
kontextovej ponuky a zoznamu titulov
Tlačidlo DISC Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo,
MENU
aby ste mohli zobraziť ponuku disku.
SMART
HOME
HOME
„„
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo,
aby ste mohli zobraziť ponuku titulu.
Tlačidlo TITLE
• Ak sa na vašom disku nachádza
MENU
zoznam titulov, stlačte tlačidlo Zobr.
a prejdite na zoznam titulov.
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
Tlačidlá prehrávania
INFO
Produkt neprehrá zvuk v režime vyhľadávania,
pomalom alebo krokovom režime.
• Na návrat k prehrávaniu
normálnou
rýchlosťou
RETURN
EXIT
stlačte tlačidlo 6.
6 Tlačidlo
5 Tlačidlo
7 Tlačidlo
Prehrávanie
zrýchleného
záberu
Spomalené
prehrávanie
Prehrávanie
po krokoch
A
B
C
D
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
INPUT
Tlačidlo
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo,
POPUP MENU aby ste mohli zobraziť kontextovú ponuku.
Spúšťa
prehrávanie.
AUDIO SUBTITLE LIGHT
SEARCH
Prehrávanie médií
4 5 6
Tlačidlá na diaľkovom
ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní videí
05
– + VOL
+ – obsahu nachádzajúceho sa na disku, zariadení USB, mobilnom
VOL
Môžete ovládať prehrávanie
video
TV
zariadení alebo na počítači. V závislosti od disku alebo obsahu nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie,
2 návode.
3
ktoré sú popísané1v tomto
Používanie ponuky nastavení (počas
prehrávania)
Zastaví prehrávanie.
Pozastaví prehrávanie.
Počas prehrávania stlačte tlačidlo 3
alebo 4.
Pri každom stlačení tlačidla 3 alebo 4
sa rýchlosť prehrávania zmení.
V pozastavenom režime stlačte tlačidlo
4.
Pri každom stlačení tlačidla 4, sa zmení
rýchlosť prehrávania.
V režime prehrávania alebo pozastavenia stlačte
tlačidlo TOOLS.
Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte tlačidlo , a
stlačte tlačidlo E.
Prehrať od
začiatku
V pozastavenom režime stlačte tlačidlo
7.
Po každom stlačení tlačidla 7, sa objaví
nová snímka.
Vyberte návrat na začiatok filmu a
potom stlačte tlačidlo v.
-- Vyhľadať tituly : Ak je na disku
alebo zariadení viac, než len jeden
film, vyberte si spustenie iného
titulu.
1. Vyberte položku Vyhľadať tituly a
stlačte tlačidlo v.
Počas prehrávania stlačte tlačidlo 1
alebo 2.
Preskakovanie
Pri každom stlačení tlačidla 1 alebo 2,
pri prehrávaní
sa disk posunie na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu kapitolu alebo súbor.
Vybrať scénu
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
titul a potom stlačte tlačidlo v.
-- Hľadať kapitoly : Vyberte si
prehrávanie kapitoly podľa vášho
výberu.
1. Vyberte položku Hľadať kapitoly
a stlačte tlačidlo v.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
kapitolu a potom stlačte tlačidlo
v.
29
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 29
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:38
Prehrávanie médií
-- Časová lišta : Vyberte prehrávanie
filmu od vybraného časového bodu.
1. Vyberte položku Časová lišta. a
stlačte tlačidlo v.
2. Pomocou číselných tlačidiel zadajte
časový bod, na ktorý chcete prejsť
a potom stlačte tlačidlo v.
Hľadať
||Poznámky |
Vybrať scénu
\\ Film môžete pretáčať dopredu a
dozadu aj pomocou tlačidiel ◄►.
Po každom stlačení tlačidiel ◄►sa
film posunie dopredu alebo dozadu
o jednu minútu.
\\ Ak indexové informácie súboru sú
poškodené alebo súbor indexovanie
nepodporuje, nebudete môcť
využívať funkciu výberu scény.
\\ Ak spustíte súbory na sieťovom
zariadení po pripojení prehrávača
k počítaču v sieti, funkcia výberu
scény nemusí fungovať.
Nastavenie
titulkov
Režim
opakovania
Otočiť
Celá obrazovka
Pri prehrávaní súboru 3D použite
ponuku 3D.
||Poznámky |
\\ Ponuka 3D sa sprístupní len v
prípade, keď prehrávate súbor 3D
videa.
3D
\\ Keď prehrávate 3D video, prehrávač
v nastaveniach 3D nakonfigurujte
do režimu Vedľa seba alebo Hore
a dole tak, aby sa nastavenia
prehrávača zhodovali s formátom
3D obsahu.
\\ Ak sa presuniete na Domovskú
obrazovku alebo Domovskú
obrazovku Smart Hub, kým sa
nachádzate v režime 3D, výrobok
automaticky prepne na režim 2D.
Režim obrazu
Umožňuje vám opakovať titul, kapitolu
alebo určitú časť.
Umožňuje vám otáčať obraz.
Umožňuje vám nastaviť veľkosť obrazu
videa.
Umožňuje vám nastaviť režim obrazu.
-- Dynamické : Zvyšuje ostrosť a jas.
-- Štandard : Vyberte toto nastavenie
pre väčšinu sledovaných aplikácií.
-- Film : Najlepšie nastavenie na
pozeranie filmov.
-- Používateľ : Umožňuje vám nastaviť
funkciu ostrosti a redukcie šumu.
\\ Keď používate funkciu BD wise, táto
ponuka sa neobjaví.
Audio
Synch. zvuku
Titulky
Informácie
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 30
Umožňuje vám nastaviť požadované
možnosti titulkov.
||Poznámky |
Uhol
30
-- Vyhľadať scénu : Funkciu
Search Scene (Vyhľadať scénu)
môžete použiť počas prehrávania
na sledovanie alebo spustenie
prehrávania filmu od zvolenej scény.
-- Vyhľadať tituly : Ak je na disku
alebo zariadení viac, než len jeden
film, vyberte si spustenie iného
titulu.
-- Časová lišta. : Vyberte prehrávanie
filmu od vybraného časového bodu.
Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný
jazyk zvuku.
Vyberte, ak chcete nastaviť
synchronizáciu zvuku.
Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný
jazyk titulkov.
Umožňuje vám sledovať scénu z iného
uhla. Možnosť uhlov zobrazuje počet
uhlov dostupných na zobrazenie. Keď
disk Blu-ray/DVD obsahuje viacero
uhlov konkrétnej scény, môžete zmeniť
uhol.
Umožňuje vám zobraziť informácie o
súbore videa.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:38
BONUSVIEW
video
||Poznámky |
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže
ponuka Nastavenia.
\\ Video súbory s vysokými bitovými rýchlosťami 20 MB/s
alebo viac presahujú schopnosti výrobku a môžu sa počas
prehrávania zastaviť.
Používanie ponuky zobrazenia a možností
Používanie ponuky zobrazenia
Na obrazovke so súbormi videa vyberte položku
a stlačte tlačidlo v.
Dátum
Titul
Priečinok
Zobrazí všetky súbory fotografií na médiu
alebo úložnom zariadení podľa dátumu.
Kliknite na skupinu, ak chcete zobraziť
videá v tejto skupine.
Zobrazuje všetky súbory videa na médiu
alebo úložnom médiu podľa názvu.
Zobrazí všetky priečinky na médiu alebo
úložnom zariadení v abecednom poradí.
||Poznámky |
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže
ponuka Zobraziť líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.
Používanie ponuky možností
Na obrazovke so súbormi videa vyberte položku
a stlačte tlačidlo v.
Prehrať
vybrané
Odoslať
Funkcia Play Selected (Prehrať vybrané)
vám umožňuje zvoliť prehrávanie
špecifického súboru. Funguje v podstate
rovnako pri všetkých médiách.
Ak chcete nahrať zvolené súbory na
webovú stránku (Picasa, Facebook atď.)
alebo zariadenia, zvoľte možnosť Send
(Odoslať). Ak chcete použiť funkciu
Send (Odoslať), musíte si vytvoriť konto
na on-line lokalite a potom sa prihlásiť
s použitím funkcie prihlasovania. Pozrite
si časť „Používanie funkcie odosielania“
na strane 36.
31
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 31
SOURCE
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri prehrávaní hudby
– + VOL
+–
VOL
VOL
1
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
TV
SMART
9
TITLE MENU
POPUP
HOME
HOME
2
3
HUB
5
6
5
6
APPS
NUMERICKÉ tlačidlá : Stlačte číslo skladby. Prehrá
sa vybraná stopa.
INFO
Tlačidlo 12 : Moves to the previous/next track.
RETURN
EXIT
Tlačidlo 5 : Zastaví stopu.
A
4
4
REPEAT
TOOLS
1
3
6
0
2
3
VOL
Prehrávanie médií
Môžete ovládať prehrávanie hudobného obsahu
nachádzajúceho sa na disku, zariadení USB,
mobilnom zariadení alebo na počítači.
V závislosti od disku alebo obsahu nemusia byť
k dispozícii niektoré funkcie, ktoré sú popísané v
tomto návode.
05
BONUSVIEW
zvuk
Ovládanie prehrávania hudby
Použite, ak chcete nastaviť požadovanú
možnosť bonusového zobrazenia.
B
C
D
Rýchle prehrávanie
(Iba zvukové CD (CD-DA))
SEARCH AUDIO SUBTITLE LIGHT
PANDORA DIGITAL SUBTITLE INPUT
Počas prehrávania
stlačte tlačidlo 3 alebo 4.
Pri každom stlačení tlačidla 3 alebo 4, sa
zmení rýchlosť prehrávania.
7 Tlačidlo : Pozastaví stopu.
6 Tlačidlo : Prehrá aktuálne vybratú stopu.
||Poznámky |
\\ Ak nestlačíte tlačidlo do piatich sekúnd od vloženia
zvukového disku CD, obrazovka sa prepne do
celoobrazovkového režimu. Ak sa chcete vrátiť na
obrazovku zoznamu prehrávania, stlačte tlačidlo RETURN
na diaľkovom ovládači.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:39
Prehrávanie médií
Používanie ponuky možností (počas
prehrávania)
Na obrazovke prehrávania súborov hudby pomocou
, a potom
tlačidiel ▲▼◄► vyberte tlačidlo
stlačte tlačidlo v.
Prehrať
vybrané
Kopírovanie
Informácie
Funkcia Play Selected (Prehrať vybrané)
vám umožňuje zvoliť prehrávanie
špecifických skladieb. Pozrite si časť
„Vytvorenie zoznamu prehrávania na
zvukovom CD“ na strane 33.
Funkcia Kopírovanie skonvertuje
zvukové CD do formátu mp3 a
uloží skonvertované súbory na USB
zariadenie alebo mobilné zariadenie
pripojené k produktu. Pozrite si časť
„Kopírovanie“ na stranách 33 až 34
Vyberte, ak chcete vidieť informácie (o
obsahu).
||Poznámky |
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže
ponuka Nastavenia líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.
Používanie ponúk Zobraziť a Možnosti
(na obrazovke súborov)
Používanie ponuky zobrazenia
Na obrazovke prehrávania stlačte tlačidlo
potom tlačidla v.
Stopa
Album
Interpret
Žáner
Priečinok
a
Zobrazí všetky hudobné súbory na
médiu alebo úložnom zariadení v
abecednom poradí.
Zobrazí všetku hudbu na médiu alebo
úložnom zariadení usporiadanú podľa
albumov.
Zobrazí všetky hudobné súbory na
médiu alebo úložnom médiu podľa
interpretov.
Zobrazí všetku hudbu na médiu alebo
úložnom zariadení usporiadanú podľa
žánrov.
Zobrazí všetky priečinky na médiu
alebo úložnom zariadení.
||Poznámky |
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže
ponuka Zobraziť líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.
Používanie ponuky možností
Na obrazovke prehrávania alebo obrazovke s
a stlačte
hudobnými súbormi zvoľte možnosť
tlačidlo v.
Prehrať
vybrané
Odoslať
Kódovanie
Funkcia Play Selected (Prehrať
vybrané) vám umožňuje zvoliť
špecifické skladby na prehrávanie.
Pozrite si časť „Opakovanie skladieb
na zvukovom CD“ na strane 33
Vyberte, ak chcete zvolené súbory
odoslať do iných zariadení. Pozrite si
časť „Používanie funkcie odosielania“
na strane 36.
Vyberte, ak chcete spravovať možnosti
kódovania textu.
||Poznámky |
32
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 32
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže
ponuka Možnosti líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:39
Opakovanie skladieb na zvukovom CD
4. Zopakujte krok 3, aby ste vybrali a
skontrolovali ďalšie stopy.
1. Na obrazovke prehrávania pomocou tlačidiel
v ľavom
▲▼◄► zvoľte možnosť
spodnom rohu obrazovky a potom stlačte
tlačidlo v.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný
režim opakovania - Vyp., Jedna skl. alebo
Všetky - a potom stlačte tlačidlo v.
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 001
00:00:39 00:02:38
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
6. Keď skončíte pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
možnosť Prehrať a stlačte tlačidlo v.
Znovu sa objaví obrazovka Prehrávanie
hudby, pričom bude uvádzať iba tie stopy,
ktoré ste označili. Automaticky sa prehrajú
vybrané stopy.
||Poznámky |
\\ Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť zoznam titulov
až s 99 stopami.
00:43
03:56
04:41
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
Náhodné prehrávanie skladieb na
zvukovom CD
Výrobok môžete nastaviť tak, aby prehrával stopy
na zvukovom CD (CD-DA/MP3) v náhodnom
poradí.
1. Na obrazovke prehrávania pomocou tlačidiel
v ľavom
▲▼◄► zvoľte možnosť
spodnom rohu obrazovky a potom stlačte
tlačidlo v.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ nastavte režim
Náhodné prehrávanie na možnosť Zap. alebo
Vyp. a potom stlačte tlačidlo v.
Vytvorenie zoznamu prehrávania
z disku Audio CD
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Prehrať vybrané a potom stlačte tlačidlo v.
Objaví sa obrazovka Prehrať výber.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte stopu a potom
stlačte tlačidlo v. Naľavo od stopy sa objaví
značka.
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 33
\\ Na obrazovke prehrávania výberu môžete zvoliť aj
možnosť Vyb.vš, Vymaž všetko a Zrušiť.
-- Na výber všetkých stôp použite možnosť Vyb.vš.
Toto zruší vaše individuálne výbery skladieb. Keď na
diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo RETURN alebo
vyberiete tlačidlo Prehrať a potom stlačíte tlačidlo
v, všetky stopy sa objavia na obrazovke Prehrávanie
hudby a výrobok začne prehrávať všetky stopy, počnúc
stopou 001.
-- Pomocou možnosti Vymaž všetko zrušte označenie
všetkých stôp naraz. Potom vyberte jednotlivé stopy
alebo použite možnosť Vyb.vš na výber všetkých
skladieb a potom stlačte tlačidlo RETURN na
diaľkovom ovládači. Ak nepoužijete možnosť Vyb.vš
alebo vyberiete jednotlivé stopy, zoznam prehrávania
sa nezmení.
-- Možnosť Zrušiť zruší všetky zmeny, ktoré ste urobili
na obrazovke Výber prehrávania. Keď sa vrátite na
obrazovku Prehrávanie, Zoznam prehrávania bude
nezmenený.
Kopírovanie
1. Vložte USB zariadenie do konektora USB v
prednej časti výrobku.
1. Keď je zobrazená obrazovka prehrávania,
, a potom stlačte tlačidlo
vyberte tlačidlo
v. Zobrazí sa ponuka s nastaveniami.
33
Prehrávanie médií
5. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu,
posuňte sa na stopu a potom znovu stlačte
tlačidlo v. Značka na stope sa odstráni.
05
Výrobok môžete nastaviť tak, aby opakoval stopy
na zvukovom CD (CD-DA/MP3).
2. Keď je zobrazená obrazovka prehrávania,
a potom stlačte tlačidlo
vyberte tlačidlo
v. Zobrazí sa ponuka Nastavenia.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Kopírovanie a potom stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa obrazovka Kopírovanie.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:39
Prehrávanie médií
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte stopu a potom
stlačte tlačidlo v. Naľavo od stopy sa objaví
značka.
5. Zopakujte krok 3, aby ste vybrali a
skontrolovali ďalšie stopy.
V režime prehrávania alebo pozastavenia stlačte
tlačidlo TOOLS.
Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte tlačidlo , a
stlačte tlačidlo v.
7. Keď sa tak stane, zvoľte tlačidlo Kopírovať
pomocou tlačidiel ▲▼ a potom stlačte
tlačidlo v. Zobrazí sa kontextové okno
Kopírovať.
8. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte zariadenie,
do ktorého sa má uložiť kopírovaný súbor, a
potom stlačte tlačidlo v.
Nastavenia
prezentácie
||Poznámky |
9. Ak chcete zrušiť kopírovanie skladby,
stlačte tlačidlo v a zvoľte možnosť Áno.
Pokračujte v kopírovaní zvolením položky Nie.
10. Po dokončení kopírovania sa zobrazí správa
„Kopírovanie sa úspešne dokončilo“. Stlačte
tlačidlo v.
11. Ak chcete prejsť späť na obrazovku
prehrávania, stlačte tlačidlo RETURN alebo
vyberte tlačidlo Zrušiť a potom stlačte
tlačidlo v.
||Poznámky |
\\ Táto funkcia nefunguje s DTS Audio CD.
Môžete prehrávať fotografie nachádzajúce sa na
disku DVD, zariadení USB, mobilnom zariadení
alebo na počítači.
Používanie ponuky nástrojov (počas
prehrávania)
6. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu,
posuňte sa na stopu a potom znovu stlačte
tlačidlo v. Značka na stope sa odstráni.
\\ Kým prebieha kopírovanie, zariadenie neodpájajte.
Prehrávanie fotografického obsahu
Otočiť
Priblížiť
Režim obrazu
\\ Túto funkciu niektoré disky nemusia podporovať.
\\ Táto funkcia bude zakódovaná do formátu .mp3 pri
dátovom toku 192 kb/s.
Vyberte, ak chcete nastaviť režim obrazu.
-- Dynamické : Vyberte toto
nastavenie, ak chcete zvýšiť ostrosť.
-- Štandard : Vyberte toto nastavenie
pre väčšinu sledovaných aplikácií.
-- Film : Toto je najlepšie nastavenie
na pozeranie filmov.
-- Používateľ : Umožňuje vám nastaviť
funkciu ostrosti a redukcie šumu.
Vyberte, ak chcete počúvať hudbu
počas sledovania prezentácie.
Hudba v pozadí ||Poznámky |
\\ Počet vyhľadávaných hudobných
súborov z externého zariadenia sa
môže odlišovať od zariadení.
Odoslať
Informácie
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 34
Vyberte na zväčšenie aktuálneho
obrázka. (Zväčšuje až štvornásobne)
\\ Táto ponuka sa nedá zobraziť, keď
používate funkciu BD wise.
\\ Pomocou položky Vyb.vš vyberte všetky skladby a stlačte
tlačidlo v. Toto zruší vaše individuálne výbery skladieb.
34
Vyberte pre otočenie obrázka. (Týmto
môžete otočiť obraz v smere alebo
proti smeru hodinových ručičiek.)
||Poznámky |
\\ Na obrazovke kopírovania môžete zvoliť aj možnosť Vyb.
vš a Vymaž všetko.
\\ Na zrušenie výberu všetkých vybraných stôp použite
možnosť Vymaž všetko.
Vyberte, ak chcete zmeniť nastavenia
prezentácie.
-- Rýchlosť: Vyberte, ak chcete
nastaviť rýchlosť prezentácie.
-- Efekty: Vyberte, ak chcete nastaviť
efekt prezentácie.
Vyberte, ak chcete zvolený súbor
kopírovať do iných zariadení.
Vyberte, ak chcete vidieť informácie (o
obsahu).
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:39
Používanie ponuky možností
||Poznámky |
Na obrazovke so súbormi fotografií vyberte
a stlačte tlačidlo v.
položku
\\ Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť v režime
zobrazenia na celú obrazovku.
Používanie ponuky zobrazenia a
možností
Používanie ponuky zobrazenia
Prezentácia
Funkcia Play Selected (Prehrať
vybrané) vám umožňuje zvoliť
špecifickú fotografiu na zobrazenie.
Prehrať vybrané Funguje v podstate rovnako pri
všetkých médiách. Pozrite si časť
„Vytvorenie zoznamu prehrávania na
zvukovom CD“ na strane 33
Na obrazovke so súbormi fotografií vyberte
a stlačte tlačidlo v.
položku
Dátum
Titul
Priečinok
Zobrazí všetky súbory fotografií na
médiu alebo úložnom zariadení podľa
dátumu. Kliknite na skupinu, ak chcete
zobraziť fotografie v tejto skupine.
Zobrazí všetky súbory fotografií na
médiu alebo úložnom zariadení podľa
názvu.
Zobrazí všetky priečinky na médiu
alebo úložnom zariadení.
||Poznámky |
Spustí prezentáciu. Zobrazí všetky
súbory v aktuálnom priečinku, jeden po
druhom. Ak chcete vytvoriť prezentáciu
so zvolenou skupinou fotografií, pozrite
si časť Prehrať vybrané nižšie.
Odoslať
Prehrávanie médií
\\ Ak chcete povoliť funkciu hudby v pozadí, súbor s
fotografiami musí byť uložený na rovnakom médiu, ako je
súbor s hudbou. Kvalita zvuku však môže byť ovplyvnená
dátovým tokom MP3 súboru, veľkosťou fotografie a
spôsobom kódovania.
05
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže
ponuka Tools (Nástroje) líšiť. Nemusia sa zobraziť všetky
možnosti.
Ak chcete nahrať zvolené súbory na
webovú stránku (Picasa, Facebook
atď.) alebo zariadenia, zvoľte možnosť
Odoslať. Ak chcete použiť funkciu
Send (Odoslať), musíte si vytvoriť konto
na on-line lokalite a potom sa prihlásiť
s použitím funkcie prihlasovania.
Pozrite si časť „Používanie funkcie
odosielania“ na strane 36
||Poznámky |
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže
ponuka Nastavenia líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže
ponuka Zobraziť líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.
35
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 35
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:40
Prehrávanie médií
Odosielanie súborov
7. Vyberte lokalitu a potom stlačte tlačidlo v.
8. Ak súbory odosielate na on-line lokalitu, táto
lokalita sa otvorí. Prihláste sa a postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Kopírovanie videí, hudby alebo fotografií
Obsah
DISK/
DISK/USB/ DISK/USB/
sieťové
cloudová
sieťové
zariadenie/
služba  zariadenie
cloudová
sieťové  cloudová
služba 
zariadenie
služba
USB
Hudba
Podporuje sa Podporuje sa Podporuje sa
Fotografie
Podporuje sa Podporuje sa Podporuje sa
Videá
Podporuje sa Podporuje sa Podporuje sa
||Poznámky |
\\ Ak chcete odoslať súbory na on-line lokalitu, musíte mať
na nej zriadené konto.
• Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(Finalise)/
DVD+RW/DVD-RW(Finalise))  USB
• PTP USB nie je k dispozícii, keď kopírujete na
zariadenie USB.
Používanie funkcie odosielania
Súbory môžete odoslať do sieťového zariadenia,
cloudovej služby alebo zariadenia.
1. Keď je zobrazená obrazovka Videá, Hudba
alebo Fotografie, vyberte tlačidlo TOOLS a
stlačte tlačidlo
. Zobrazí sa ponuka možností.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Odoslať a potom stlačte tlačidlo v. Objaví
sa obrazovka výberu.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte súbor a potom
stlačte tlačidlo v. Naľavo od súboru sa
zobrazí značka.
4. Zopakujte krok 3, aby ste vybrali a
skontrolovali ďalšie súbory.
5. Ak chcete odstrániť súbor zo zoznamu,
posuňte sa na súbor a potom znovu stlačte
tlačidlo v.
Značka na obrázku sa odstráni.
6. Keď budete hotový, stlačením tlačidla ▲▼
vyberte položku Odoslať a potom stlačte
tlačidlo v.
Zobrazí sa kontextové okno odosielania
uvádzajúce on-line lokality (Picassa,
Facebook atď.) alebo zariadenia, kam môžete
fotografie odoslať
36
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 36
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:40
Sieťové služby
1. Pripojiť prehrávač sieti.
(Pozrite si stranu 13)
2. Nakonfigurujte nastavenia siete.
(Pozrite si strany 20 až 23)
8. Zvoľte pole Dátum narodenia a potom
pomocou šípky nahor a nadol. alebo
stláčaním tlačidiel na diaľkovom ovládaní
vyberte čísla. Keď skončíte, stlačte tlačidlo
v.
9. Po vyplnení všetkých polí stlačte tlačidlo ►,
a následne tlačidlo v. Zobrazí sa hlásenie
Pripája sa a následne hlásenie s potvrdením
konta.
Sieťové služby
Ak chcete použiť sieťové služby, musíte najskôr
vykonať nasledujúce kroky:
7. Obdobným spôsobom zadajte heslo, krstné
meno a priezvisko.
06
Po pripojení prehrávača k sieti si môžete vychutnať
rôzne sieťové služby, ako sú streamované video
alebo on-line aplikácie.
10. Stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa obrazovka
Nastavenie profilového obrázka.
Vytvorenie konta Samsung
Vytvorte si konto Samsung a začnite využívať
všetky výhody služby ponúkané spoločnosťou
Samsung on-line.
Vytvorte konto pre každého člena domácnosti,
aby ste všetci mohli pristupovať k svojim účtom
na Facebooku, Twitteri atď. Ak chcete navyše
preberať platené aplikácie a vypožičiavať si filmy,
budete k tomu potrebovať konto Samsung.
1. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo
Zobrazí sa obrazovka prihlasovania.
.
2. Vpravo dole zvoľte položku Vytvoriť účet a
stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa obrazovka zmluvných podmienok
a politiky ochrany osobných údajov
spoločnosti Samsung.
3. Stlačením tlačidla v vyjadrite svoj súhlas,
stlačte tlačidlo ►, a následne tlačidlo v.
Zobrazí sa obrazovka Vytvorenie konta.
4. Zvoľte pole ID a potom stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa kontextové okno klávesnice.
5. Na klávesnici zadajte svoju e-mailovú adresu.
Pomocou tlačidiel so šípkami sa posúvajte
medzi znakmi.
Stlačením tlačidla v vyberte niektorý znak.
Výberom tlačidla Caps vľavo zadávajte veľké
písmená. Ak chcete zadať ďalšie symbol,
vyberte tlačidlo 123#&.
||Poznámky |
\\ Spoločnosť Samsung na zadanú adresu zašle
potvrdzovací e-mail. Vytvorenie konta zavŕšite otvorením
e-mailu a postupovaním podľa pokynov.
11. Výberom obrázka identifikujte svoje konto a
stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa obrazovka
Konto vytvorené.
12. Stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa domovská
obrazovka.
Kým začnete využívať aplikácie
Ak ste nenakonfigurovali službu Smart Hub, pri
prvom použití funkcie Apps (Aplikácie) vás produkt
požiada, aby ste vykonali procedúru konfigurácie
služby Smart Hub.
1. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť
APLIKÁCIE a stlačte tlačidlo v. Ak ste
zvolili položku APLIKÁCIE, prejdite na krok 4.
2. Ak ste zvolili položku APLIKÁCIE, zobrazí sa
kontextové okno Smart Hub, ktoré vám kladie
otázku, či si prajete nakonfigurovať službu
Smart Hub. Vyberte položku Áno a stlačte
tlačidlo v. Zobrazí sa uvítacia obrazovka.
6. Keď skončíte, vyberte tlačidlo Dokončiť na
klávesnici a stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa
obrazovka Vytvoriť.
37
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 37
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:41
Sieťové služby
3. Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo
v. Zobrazí sa obrazovka Podmienky a
stratégia
4. Na obrazovke ďalších služieb, zmluvných
podmienok a volieb ste povinní pred
zahájením používania služby Smart Hub
preštudovať si zmluvné podmienky a politiku
ochranných údajov služby Smart Hub
a vyjadriť súhlas s ich znením.
5. Rolujte nadol a potom kliknutím na tlačidlá
Podrobnosti si preštudujte kompletné znenie
týchto dokumentov.
||Poznámky |
\\ S doplnkovými údajmi k ochrane osobných údajov
nemusíte súhlasiť, ak však súhlas neudelíte, niektoré
funkcie Smart TV sa vám nemusia sprístupniť.
2-1. Prípadne vyberte položku Filmy alebo TV
programy a stlačte tlačidlo v.
Na zobrazenej stránke pomocou tlačidiel
▲▼◄► vyberte reláciu alebo film a potom
stlačte tlačidlo v.
Na obrazovke Filmy alebo TV programy
môžete výberom položky Čo je nové alebo
Žánre zobraziť ďalšie dostupné relácie alebo
filmy. Na obrazovke žánrov pomocou tlačidiel
▲▼◄► vyberte požadované žánre a potom
stlačte tlačidlo v.
Ak chcete uskutočniť výber na stránke
zobrazujúcej filmy a TV programy, pomocou
tlačidiel ▲▼◄► uskutočnite výber a potom
stlačte tlačidlo v.
3. Ak chcete sledovať vybrané položky, zvoľte
zoznam aplikácií a potom stlačte tlačidlo v.
||Poznámky |
6. Vyberte položku Súhlasím a stlačte tlačidlo
v. Zobrazí sa obrazovka Nastavenie
dokončené. Stlačte tlačidlo v.
\\ Zoznam aplikácií sa zobrazí v prípade, ak ste
nenainštalovali žiadnu filmovú aplikáciu, ktorú by bolo
možné použiť na sledovanie zvoleného filmu alebo
televíznej relácie. Ak žiadna z týchto aplikácií nie je
nainštalovaná na vašom prehrávači diskov Blu-ray,
vyberte jednu z aplikácií a stlačte tlačidlo v. Zobrazí
sa vám otázka, či chcete nainštalovať aplikáciu. Vyberte
položku Inštalovať, stlačte tlačidlo v, a potom podľa
pokynov na obrazovke nainštalujte aplikáciu.
Používanie filmov a televíznych relácií
Ak ste nenakonfigurovali službu Smart Hub, pri
prvom použití funkcie Filmy a TV programy vás
produkt požiada, aby ste vykonali procedúru
konfigurácie služby Smart Hub.
Umožňuje vám streamovať filmy a TV programy a
sledovať ich na TV.
4. Podľa pokynov na obrazovke spustite film.
||Poznámky |
\\ Položky obsahu a príslušná spodná ponuka pod položkou
Filmy a TV programy sa líšia v závislosti od konkrétnej
krajiny.
FILMY A TV SERIÁLY
ODPORÚČANÉ
\\ Keď prvýkrát aktivujete funkcie Filmy a TV programy,
zoznam aplikácií sa nemusí zobraziť.
Zoznam aplikácií sa zobrazí po prevzatí aplikácie video
obsahu, ktorú chcete využívať.
Ak sa nezobrazí zoznam aplikácií, obsah nemôžete
sledovať.
Obľúbené
Odporúčané
Filmy
TV programy
Upútavky
Najobl'úbenejšie
1. Na domovskej obrazovke vyberte položku
FILMY A TV SERIÁLY, a potom stlačte
tlačidlo v.
2. Vyberte jeden z odporúčaných filmov a stlačte
tlačidlo v. Zobrazí sa stránka príslušného
filmu. Pomocou tlačidla ▼ prejdite na koniec
obrazovky.
38
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 38
\\ Obľúbené položky sa nezobrazia, pokiaľ ste jeden
alebo niekoľko svojich filmov alebo TV relácií nezaradili
medzi obľúbené. Ak chcete film alebo reláciu zaradiť
medzi obľúbené, vyberte príslušnú položku. Zobrazí sa
obrazovka podrobností. Vyberte symbol srdca a potom
stlačte tlačidlo v.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:42
Používanie funkcie Aplikácie
1
2
APLIKÁCIE
Odporúčané
1
2
3
4
5
2
3
4
5
Moje App
WebBrowser
Najpopulárnejšie
6
Čo je nové
7
8
9
10
Kategórie
3
1
2
3
Odporúčané : Zobrazuje odporúčané obsahy
spravované spoločnosťou Samsung. Odporúčané
aplikácie nie je možné vymazať.
Moje App : Zobrazuje vašu osobnú galériu aplikácií
modifikovateľných na obrazovke Moje App.
Najpopulárnejšie, Čo je nové a Kategórie :
Zvolením zobrazíte a prevezmete ďalšie aplikácie.
Sieťové služby
Obrazovka Aplikácie na prvý pohľad
06
Umožňuje vám preberať aplikácie z internetu a
pristupovať k rôznym aplikáciám a zobrazovať
ich na TV. Na prístup k niektorým aplikáciám je
potrebné mať konto Samsung.
Keď po prvýkrát otvoríte obrazovku Aplikácie,
produkt automaticky prevezme skupinu bezplatných
aplikácií. Keď sa tieto aplikácie prevezmú, zobrazia
sa na obrazovke Aplikácie.
Ak chcete zobraziť ďalšie aplikácie, vyberte položku
Najpopulárnejšie, Čo je nové alebo Kategórie v
spodnej časti obrazovky a stlačte tlačidlo v.
Voľba Najpopulárnejšie zobrazí najpopulárnejšie
aplikácie, kým položka Čo je nové zobrazí najnovšie
aplikácie. Položka Kategórie zobrazí sériu ikon
reprezentujúcich kategórie ako Videá, Hry a Šport.
Vyberte ikonu kategórie a stlačte tlačidlo v.
Produkt zobrazí aplikácie v danej kategórii.
Prevzatie aplikácie
1. Vyberte položku Najpopulárnejšie, Čo
je nové alebo Kategórie a potom stlačte
tlačidlo v.
2. Ak ste zvolili položku Kategórie, vyberte ikonu
kategórie a stlačte tlačidlo v. V opačnom
prípade prejdite na krok 3.
||Poznámky |
\\ Na obrazovkách Najpopulárnejšie, Čo je nové a
Kategórie sa na prevzatých aplikáciách zobrazí zelená
šípka.
3. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete prevziať a
stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa obrazovka s
podrobnými informáciami o aplikácii.
4. Vyberte tlačidlo Prevziať na obrazovke
a stlačte tlačidlo v. Položka Prevziať
sa zmení na Zrušiť a aplikácia sa začne
preberať.
5. Ak chcete preberanie zrušiť, vyberte položku
Zrušiť a stlačte tlačidlo v.
6. Keď sa preberanie dokončí, položka Zrušiť sa
zmení na Prehrať. Vyberte položku Prehrať
a stlačte tlačidlo v čím spustíte príslušnú
aplikáciu. Prípadne dovtedy stláčajte tlačidlo
RETURN, kým sa znovu nezobrazí obrazovka
Aplikácie. Prevzatá aplikácia sa zobrazí na
obrazovke Aplikácie pod položkou Moje
aplikácie.
||Poznámky |
\\ Ak aplikáciu nie je možné prevziať vzhľadom na
nedostatok voľnej internej pamäte, pripojte úložné
zariadenie USB a skúste znova
39
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 39
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:43
Sieťové služby
Spustenie aplikácie
View Detail
1. Na obrazovke Moje App vyberte aplikáciu, o
ktorej chcete zobraziť podrobné informácie
a 3 sekundy podržte stlačené tlačidlov.
Zobrazí sa ponuka možností.
1. Vyberte položku APLIKÁCIE na domovskej
obrazovke a stlačte tlačidlo v.
2. Na obrazovke APLIKÁCIE pomocou tlačidiel
▲▼◄► vyberte aplikáciu a potom stlačte
tlačidlo v. Aplikácia sa spustí.
2. Vyberte položku View Detail a stlačte tlačidlo
v.
Ponuka Možn.
Update Apps
Posunúť
1. Na obrazovke Moje App vyberte aplikáciu,
ktorú chcete presunúť na obrazovku Moje
aplikácie a 3 sekundy podržte stlačené
tlačidlo v. Zobrazí sa ponuka možností.
2. Vyberte položku Posunúť a stlačte tlačidlo
v.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► presuňte aplikáciu.
4. Keď sa aplikácia nachádza tam, kde ju chcete
mať, stlačte tlačidlo v alebo EXIT.
Odstrániť
1. Na obrazovke Moje App vyberte aplikáciu,
ktorú chcete vymazať a 3 sekundy podržte
stlačené tlačidlo v. Zobrazí sa ponuka
možností.
1. Na obrazovke Moje App vyberte ľubovoľnú
aplikáciu a 3 sekundy podržte stlačené
tlačidlo v. Zobrazí sa ponuka možností.
2. Vyberte položku Update Apps a stlačte
tlačidlo v.
3. Obrazovky Aktualizácia aplikácií uvádza
všetky aplikácie, pre ktoré sú k dispozícii
aktualizácie. Vyberte každú aplikáciu, ktorú
chcete aktualizovať a stlačte tlačidlo v. Ak
chcete aktualizovať všetky uvedené aplikácie,
môžete zvoliť aj položku Vybrať všetko.
4. Vyberte položku Akt. a stlačte tlačidlo v.
2. Vyberte položku Odstrániť a stlačte tlačidlo
v.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte položku OK a
potom stlačte tlačidlo v.
Viac. Vymaz.
1. Na obrazovke Moje App vyberte aplikáciu,
ktorú chcete vymazať a 3 sekundy podržte
stlačené tlačidlo v. Zobrazí sa ponuka
možností.
2. Vyberte položku Viac. Vymaz. a stlačte
tlačidlo v.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte aplikácie,
ktoré chcete vymazať a stlačte tlačidlo v.
4. Stláčaním tlačidiel ▼ vyberte položku
Odstrániť a potom stlačte tlačidlo v.
40
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 40
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:43
Screen mirroring
||Poznámky |
3. V zariadení vyhľadajte názov produktu v
zozname dostupných zariadení a vyberte ho.
4. Na TV sa zobrazí hlásenie o pripájaní (napr.
Pripájam sa k Android_92gb...) a následne sa
zobrazí hlásenie o pripojení.
5. O chvíľu sa na obrazovke televízora zobrazí
obrazovka zariadenia.
\\ Keď spustíte aplikáciu Webový prehliadač s televízorom
kompatibilným s funkciou BD Wise pripojeným pomocou
kábla HDMI k produktu a funkcia BD Wise je zapnutá prehliadač sa maximalizuje tak, aby vyplnil obrazovku a
rozlíšenie televízora sa automaticky nastaví na optimálne
rozlíšenie.
Sieťové služby
1. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť
Screen Mirroring a potom stlačte tlačidlo
v.
2. Na zariadení spustite funkciu AllShare Cast
alebo Screen Mirroring.
Pomocou webového prehliadača môžete
pristupovať k internetu.
Vyberte položku WebBrowser na domovskej
obrazovke a stlačte tlačidlo v.
06
Funkcia Screen Mirroring vám umožňuje zobraziť
obrazovku smartfónu alebo tabletu na platforme
Android na televízore pripojenom k produktu.
Používanie webového prehliadača
\\ Webový prehliadač nie je kompatibilný s aplikáciami Java.
\\ Ak sa pokúsite prevziať súbor a súbor sa nedá uložiť,
objaví sa chybové hlásenie.
\\ Elektronické obchodovanie (nakupovanie produktov) online sa nepodporuje.
6. Ak chcete zastaviť funkciu zrkadlenia
obrazovky, stlačte tlačidlo EXIT alebo
RETURN na diaľkovom ovládači, prípadne
zakážte funkciu odzrkadlenia obrazovky na
smartfóne.
\\ Technológia ActiveX sa nepodporuje.
\\ Prístup môže byť blokovaný pre niektoré webové stránky
alebo pre webové prehľadávače spravované určitými
podnikmi.
||Poznámky |
\\ Môžete sa pripojiť k zariadeniu, ktoré podporuje funkciu
AllShare Cast. Uvedomte si, že všetky zariadenia, ktoré
disponujú funkciou AllShare Cast, nemusia byť v plnej
miere podporované, v závislosti od výrobcu. Ďalšie
informácie o podpore mobilných pripojení nájdete na
webovej stránke výrobcu.
\\ Keď používate funkciu zrkadlenia obrazovky, v závislosti
od prostredia môže dochádzať k trhaniu videa a
vypadávaniu zvuku.
\\ Prenosy cez rozhranie Bluetooth môžu rušiť signál funkcie
zrkadlenia obrazovky. Kým začnete používať funkciu
zrkadlenie obrazovky, dôrazne vám odporúčame vypnúť
funkciu Bluetooth na smartfóne alebo inteligentnom
zariadení (tablet atď.).
41
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 41
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:43
Sieťové služby
Prehľadávanie prepojení
a prehľadávanie s kurzorom
Webový prehliadač ponúka dva druhy
prehľadávania - prehľadávanie s kurzorom
a prehľadávanie prepojení. Keď spustíte prehrávač
po prvýkrát, aktívne je prehľadávanie s kurzorom.
Ak na navigáciu vo webovom prehliadači využívate
myš, odporúčame vám ponechať aktívnu položku
Prehľadávanie pomocou kurzora. Ak na navigáciu
vo webovom prehliadači využívate diaľkový
ovládač, odporúčame vám položku Prehľadávanie
pomocou kurzora nahradiť položkou
Prehľadávanie prepojení. V režime prehľadávania
prepojení sa vo webovom prehliadači označenie
posúva z jedného prepojenia na druhé a v prípade
používania diaľkového ovládača je oveľa rýchlejšie
ako prehľadávanie pomocou kurzora.
Ak chcete aktivovať prehľadávanie prepojení,
postupujte nasledovne:
1
1. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► na diaľkovom
ovládači posuňte kurzor na ikonu Prehliadač
prepojení v pravej hornej časti obrazovky.
Ikona Prehliadač prepojení je tretia z pravej
strany. Kurzor je na správnom mieste, ak sa
farba ikony zmení na modrú a na obrazovke
sa zobrazia slová „Prehliadač prepojení“.
2. Stlačte tlačidlo v. Prehľadávanie prepojení
je aktivované a zostane aktívne pri každom
spustení webového prehliadača.
Ovládací panel na prvý pohľad
Ovládací panel, ktorý prechádza hornou časťou
obrazovky, obsahuje súbor ikon, ktoré iniciujú
niekoľko užitočných funkcií. Nižšie uvádzame
popis ikon a začíname s ikonou, ktorá je na
obrazovke úplne vľavo.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
New Tab
: Prejde na predchádzajúcu stranu.
: Prejde na nasledujúcu webovú stránku.
: Zobrazí obrazovku Záložky a história. Medzi
záložky môžete uložiť aktuálnu stránku, zvoliť
existujúcu záložku a upraviť alebo vymazať záložky.
Taktiež môžete zobraziť históriu prehľadávania,
prípadne zvoliť stránku, ktorú chcete navštíviť
znova.
• : Prejde na domovskú obrazovku aplikácie
Webový prehliadač.
•
: Umožňuje vám
manuálne zadať adresu stránky pomocou
kontextového okna s klávesnicou.
• : Znovu načíta aktuálnu stranu tak, aby sa
obnovila na obrazovke.
• : Pridá aktuálnu stránku medzi záložky.
•
: Umožňuje vám vyhľadávať
informácie zadávaním slov alebo znakov pomocou
kontextového okna s klávesnicou. Pozrite si časť
„Používanie kontextového okna s klávesnicou“ na
stranách 42 až 43.
•
: Umožňuje vám zväčšiť alebo zmeniť
obrazovku o rôzne percentá.
• / : Umožňuje vám prepínať medzi
prehľadávaním s kurzorom a prehľadávaním
prepojení.
• : Umožňuje vám nakonfigurovať nastavenia
prehliadača. Pozrite si časť „Používanie ponuky
nastavení“ na stranách 43 až 44.
• : Zavrie webový prehliadač.
• http://www.samsung.com
: Otvorí novú kartu
webového prehliadača.
•
•
•
Používanie kontextového hlásenia klávesnice
Keď kliknete na
,
alebo budete pristupovať k údajom alebo poľu
textového vstupu a následne stlačíte tlačidlo v,
zobrazí kontextové okno s klávesnicou.
Ak chcete používať kontextové okno s klávesnicou
pomocou diaľkového ovládania, postupujte
nasledovne:
http://www.samsung.com
100%
New Tab
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
100%
100%
New Tab
Ako budete zadávať znaky, bude sa zobrazovať odporúčaný text.
Caps 1234567890 :Vymazať
qw e r t y u i o p^ *
zxcvbnm, . ?-$Zrušiť
123#&
a
s
d
f
g
h
j
k
l
ENG www..com /
42
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 42

~ @
! Dokončiť
+
%
_
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:46
3. Ak chcete pristupovať k veľkým písmenám,
vyznačenie posuňte na tlačidlo Caps vľavo
hore a stlačte tlačidlo v. Ak chcete znovu
pristupovať k malým písmenám, znova
stlačte tlačidlo v s označeným tlačidlom
Caps.
4. Ak chcete pristupovať k symbolom a ďalším
interpunkčným znamienkam, vyznačte tlačidlo
123#& vľavo a stlačte tlačidlo v.
5. Ak chcete vymazať zadaný znak, vyznačenie
posuňte na tlačidlo : a potom stlačte tlačidlo
v.
6. Ak chcete vymazať všetky zadané znaky,
vyznačenie posuňte na tlačidlo Vymazať a
potom stlačte tlačidlo v.
7. Po dokončení zadávania posuňte vyznačenie
na položku Dokončiť a stlačte tlačidlo v.
||Poznámky |
\\ Ak máte k produktu pripojenú bezdrôtovú klávesnicu,
môžete ju použiť na zadávanie písmen, číslic, symbolov
a interpunkčných znakov. Upozorňujeme vás na
skutočnosť, že bezdrôtová klávesnica bude fungovať len
v prípade, keď sa zobrazí kontextové okno klávesnice
a dá sa použiť len na zadávanie písmen, čísel, symbolov
a interpunkčných znakov.
Resetovať
odporúčané
textové údaje
Klávesnica predvída nasledujúce
písmeno počas zadávania textu.
Prognózy sa zobrazujú v krúžku okolo
Predpovedať
aktuálne zadaného písmena. Môžete
ďalšie písmeno zvoliť prognózované písmeno alebo sa
posunúť na ďalšie písmeno. Funkciu
môžete nastaviť na možnosť Zap.
alebo Vyp.
Ukážka znakov
s diakritikou
Ponuka nastavení obsahuje funkcie, ktoré ovládajú
správanie prehliadača a jeho bezpečnostných
funkcií. Ak chcete otvoriť ponuku nastavení,
v ovládacom paneli a stlačte
označte ikonu
tlačidlo v. Ak chcete zvoliť možnosť v ponuke
nastavení, označte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo v.
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
Odporúčaný
text
Klávesnica bude navrhovať odporúčané
slová počas zadávania textu. Funkciu
môžete nastaviť na možnosť Zap.
alebo Vyp..
43
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 43
100%
New Tab
Umožniť uchopenie
Schválené stránky
Zapnuté Súkr. Prehliad
Nastaviť vyhľadávač
Nast. Web. prehliadača
Pomocník
Ak chcete pristupovať k možnostiam v
kontextovom okne klávesnice, vyznačte tlačidlo
v ľavej spodnej časti klávesnice a potom stlačte
tlačidlo v.
Vyberte jazyk klávesnice. Vybrať
môžete angličtinu, francúzštinu, ruštinu
atď.
Túto položku vyberte, ak chcete
zadávať znaky s diakritikou.
Používanie ponuky nastavení
Možnosti v kontextovom okne klávesnice
Jazyk
Sieťové služby
2. Stlačením tlačidla v zadajte písmeno alebo
číslo do poľa vstupu.
Reset vymaže pamäť klávesnice
Samsung. Položku Reset vyberte,
ak chcete vymazať všetko, čo sa
klávesnica Samsung naučila o vašom
štýle písania vrátane nových použitých
slov.
06
1. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► na diaľkovom
ovládaní presuňte vyznačenie na požadované
písmeno alebo číslo.
Zatvoriť
Umožniť/
Zakázať
uchopenie
Zapne alebo vypne funkciu uchopenia.
Keď je funkcia uchopenia zapnutá,
webovú stránku môžete posúvať nahor
a nadol bez ťahania rolovacej lišty.
Funkcia uchovania je dostupná iba
v režime prehľadávania s kurzorom.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:46
Sieťové služby
Schválené
stránky
Zapnúť Súkr.
prehliad/Zap.
Nastaviť
vyhľadávač
Umožňuje vám obmedziť prístup detí
k nevhodným webovým stránkam
povolením prístupu len k registrovaným
webovým stránkam. Pri každom
prístupe k tejto funkcii sa zobrazí
obrazovka na zadanie kódu PIN. Pri
prvom prístupe k tejto funkcii zadajte
pomocou diaľkového ovládania
predvolený kód PIN, ktorý je 0000.
Kód PIN môžete zmeniť pomocou
resetovacieho hesla pre funkciu
Schválené stránky. Pozrite sa nižšie.
Funkcia Schválené stránky: Zapne
alebo vypne funkciu schválených
stránok.
Obnoviť heslo pre Schválené
stránky: Zmeňte heslo pre schválené
stránky.
Prid. akt. stranu: Umožňuje vám
pridať aktuálne zobrazenú webovú
stránku do zoznamu povolených
stránok.
Spravovať schválené stránky:
Táto položka vám umožňuje zadávať
adresy URL na pridanie do zoznamu
povolených stránok alebo odstránenie
stránok zo zoznamu povolených
stránok. Ak zapnete túto funkciu a do
zoznamu povolených stránok nepridáte
žiadne stránky, nebudete môcť prejsť
na žiadne internetové stránky.
Zapnutie alebo vypnutie režimu
súkromia. Po zapnutí režimu súkromia
nebude prehľadávač uchovávať adresy
URL stránok, ktoré ste navštívili. Ak
chcete povoliť režim súkromia, zvoľte
možnosť OK. Ak je spustená funkcia
režimu súkromia, v hornej časti
obrazovky sa pred adresou URL zobrazí
ikona „Stop“. Ak je funkcia režimu
súkromia zapnutá a chcete ju vypnúť,
zvoľte ju znova.
Umožňuje nastaviť požadovaný
vyhľadávač.
44
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 44
Nast. ako dom. stránku : Môžete
nastaviť domovskú stránku
prehliadača.
Blokovať pop-up: Zapína a vypína
funkciu blokovania vyskakovacích
okien.
Blok. Stránok: Môžete stanoviť, či
chcete blokovať reklamy a vybrať URL,
pre ktoré sa reklamy zablokujú.
Všeobecné: Umožňuje vám vymazať
osobné údaje, ako sú história webových
stránok a údaje z prehľadávania
(súbory cookie atď.), a obnoviť
predvolené hodnoty všetkých nastavení
prehliadača. Môžete tiež nastaviť režim
zabezpečenia.
Nast. Web.
prehliadača
||Poznámky |
Pomocník
Poskytuje základné informácie
o obsluhe webového prehliadača.
\\ Ak sa chcete vyhnúť škodlivým
stránkam a lokalitám uplatňujúcim
praktiky „phishing“ a zabrániť
možnosti spustenia škodlivého
kódu, položku Security Mode
nastavte na možnosť Zap.
Kódovanie: Môžete nakonfigurovať
nastavenie kódovania pre webové
stránky alebo manuálne vybrať formát
kódovania v zozname.
Ukazovateľ: Rýchlosť kurzora môžete
nastaviť, keď kurzor nastavíte na
možnosť Kurzor a funkciu Inteligentný
kurzor nastaviť na možnosť Zap. a
Vyp..
Informácie o prehliadači: Zobrazuje
číslo verzie a informácie o autorských
právach prehliadača.
||Poznámky |
\\ V závislosti od webovej stránky niektoré funkcie
nastavenia Nast. Web. prehliadača nemusia byť aktívne.
Funkcie, ktoré nie sú aktívne, sú zobrazené sivou farbou
a nedajú sa použiť.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:46
Naviazanie kont internetových
služieb na produkt
06
Sieťové služby
Funkcia naviazania kont služieb vám umožňuje
naviazať produkt na kontá internetových
služieb (napr. Pandora), aby vás produkt mohol
automaticky prihlasovať pri spustení aplikácie
príslušnej služby.
Ak si chcete zaregistrovať konto, prejdite na
položky HOME  Prihlásiť  Vytvoriť so sieťou
Facebook.
BD-LIVE™
Keď už je prehrávač pripojený k vašej sieti,
môžete si vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré
sa týkajú filmov, ktoré sú k dispozícii na diskoch
kompatibilných s BD-LIVE.
1. Pripojte pamäťové zariadenie USB typu
Flash ku konektoru USB na prednej strane
prehrávača a potom skontrolujte zvyšnú
pamäť. Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť
minimálne 1 GB voľného miesta.
2. Vyberte položku Nastavenia na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
3. Vyberte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
v.
4. Vyberte položku Nastavenia BD-Live a
potom stlačte tlačidlo v.
5. Vyberte položku Správa BD údajov a potom
stlačte tlačidlo v.
6. Vyberte položku Výber zariadenia a potom
stlačte tlačidlo v.
7. Vyberte zariadenie USB a potom stlačte
tlačidlo v.
8. Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
9. Vyberte položku zo zoznamu obsahov služieb
BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.
||Poznámky |
\\ Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný obsah sa môžu
líšiť v závislosti od výrobcu disku.
45
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 45
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:46
Príloha
Ďalšie informácie
Poznámky
Nastavenia 3D
• Ak chcete pri niektorých 3D diskoch zastaviť film počas 3D prehrávania, jeden krát stlačte
tlačidlo 5 (ZASTAVIŤ). Film sa zastaví a možnosť režimu 3D sa deaktivuje.
Ak chcete zmeniť výber možnosti 3D, keď prehrávate 3D film, jeden krát stlačte tlačidlo 5
(ZASTAVIŤ). Zobrazí sa ponuka domovskej obrazovky. Znovu stlačte tlačidlo 5 (ZASTAVIŤ) a potom
zvoľte 3D Nastavenia v ponuke Blu-ray.
• V závislosti od obsahu a polohy obrázku na obrazovke televízora môžete vidieť vertikálne čierne
čiary na ľavej strane, pravej strane alebo na obidvoch stranách.
Pomer strán TV
• V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré pomery strán k dispozícii.
• Ak vyberiete pomer strán a možnosť, ktorá je iná ako pomer strán obrazovky vášho televízora,
môže sa zobraziť skreslený obraz.
• Ak zvolíte 16:9 Originál, na vašom televízore sa môže zobraziť 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po
bokoch obrazu).
BD Wise (iba prehrávače Samsung)
Nastavenia
• Keď je zapnutá funkcia BD Wise, rozlíšenie sa automaticky nastaví na BD Wise a BD Wise sa
objaví v ponuke Rozlíšenie.
• Ak je prehrávač pripojený k zariadeniu, ktoré nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu BD
Wise používať.
• Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise nastavte možnosť BD Wise na prehrávači, ako aj na
televízore na Zapnuté.
Digitálny výstup
• Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk
alebo bude zvuk príliš hlasný.
• Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, televízor) nie je kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela ako PCM.
• Bežné DVD disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW a funkciu Zvukové efekty navigovania.
• Niektoré Blu-ray disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW a funkciu Zvukové efekty navigovania.
• Nastavenie funkcie Digitálny výstup neovplyvňuje zvukový výstup HDMI do vášho televízora.
Ovplyvňuje optický a HDMI zvukový výstup, keď je váš prehrávač pripojený k AV prijímaču.
• Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový signál sa vysiela ako PCM bez ohľadu na výber
digitálneho výstupu (PCM alebo Bitstream).
Prevzorkovanie PCM nadol
• Aj keď je položka Podvzorkovanie PCM nadol nastavená na možnosť Vyp., niektoré disky budú
vysielať iba podvzorkovaný zvuk cez optický digitálny výstup.
• HDMI
-- Ak váš televízor nie je kompatibilný s komprimovanými viackanálovými formátmi (Dolby Digital,
DTS), prehrávač môže vysielať 2-kanálový zmiešaný zvuk PCM, dokonca aj keď ste v ponuke
nastavenia zvolili bitový tok (buď Opätovne kódovanie alebo Nespracovaný).
-- Ak váš televízor nie je kompatibilný so vzorkovacími frekvenciami PCM vyššími ako 48kHz,
prehrávač môže vysielať pri frekvencii 48kHz.
46
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 46
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:47
Internetové pripojenie BD-Live
07
Príloha
• Čo je to platný certifikát?
Ak prehrávač používa funkciu BD-LIVE na posielanie údajov o disku a požiada server o certifikáciu
disku, server používa prenesené údaje na kontrolu platnosti disku a posiela certifikát späť do
prehrávača.
• Internetové pripojenie môže byť počas používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
Správa BD údajov
Nastavenia
• Ak v režime externej pamäte odpojíte USB zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie disku
sa zastaví.
• Podporované sú iba USB zariadenia naformátované v súborovom systéme FAT (menovka zväzku
DOS 8.3).
Odporúčame vám používať USB zariadenia, ktoré podporujú USB 2.0 protokol s 4MB/s alebo
s väčšou rýchlosťou čítania/zapisovania.
• Funkcia Obnovenie prehrávania nemusí po naformátovaní pamäťového zariadenia fungovať.
• Celková dostupná pamäť Správy BD údajov sa môže líšiť v závislosti od podmienok.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti
vyhľadajte v návode na použitie vášho televízora.
• Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI nepodporuje CEC.
• Ak sa na vašom televízore nachádza logo Anynet+, váš televízor podporuje funkciu Anynet+.
Výber jazyka zvuku
• Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne nastavenia zvuku BONUSVIEW, na obrazovke nebude
zobrazený indikátor ◄►.
• Jazyky dostupné cez funkciu Jazyk zvuku závisia od jazykov, ktoré sú kódované na disku. Táto
funkcia alebo niektoré jazyky nemusia byť dostupné.
• Niektoré disky Blu-ray vám umožňujú vybrať buď zvukovú stopu PCM, alebo Dolby Digital v
anglickom jazyku.
Prehrávanie médií
Výber jazyka titulkov
• Možno budete môcť zmeniť jazyk titulkov v Ponuke disku, záleží to od Blu-ray disku/DVD disku.
Stlačte tlačidlo DISC MENU.
• Táto funkcia závisí od výberu titulkov, ktoré sú kódované na disku a nemusí byť dostupná pre
všetky disky Blu-ray/DVD.
• Informácie o režime hlavnej funkcie/BONUSVIEW sa tiež zobrazia, ak Blu-ray disk obsahuje časť
BONUSVIEW.
• Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz.
• Primerane sa zobrazí celkový počet primárnych a sekundárnych titulkov.
• Ak stlačíte tlačidlo SUBTITLE na diaľkovom ovládači, objaví sa panel titulkov.
Stlačte tlačidlo RETURN pre odstránenie panelu titulkov.
47
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 47
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:47
Príloha
Rozlíšenie podľa typu obsahu
Typ obsahu
Nastavenie
BD Wise
UHD výstup : Auto
Filmová snímka : Auto
UHD výstup : Vyp.
Auto
Filmová snímka : Vyp.
Filmová snímka : Auto (24 Fs)
※ len 1080p a 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
2160p@24F
1080p@24F
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
1080p@24F
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080i
720p
576p/480p
BD Wise
Filmová snímka : Auto
Elektronický obsah/
Digitálny obsah
Rozlíšenie disku Blu-ray
2160p@24F
1080p@24F
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
Typ obsahu
Nastavenie
Auto
Disk Blu-ray
Konverzia DVD 24Fs : Auto
UHD výstup : Auto
UHD výstup : Vyp.
Konverzia DVD 24Fs : Vyp.
Filmová snímka : Vyp.
Filmová snímka : Auto (Konverzia DVD 24Fs : Auto)
※ len 1080p a 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
DVD
576i/480i
2160p@24F
1080p@24F
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
1080p@24F
1080p@60F
1080i
720p
576p/480p
||Poznámky |
\\ Ak televízor, ktorý ste pripojili k prehrávaču, nepodporuje funkciu Filmová snímka alebo zvolené rozlíšenie, zobrazí sa
správa „Ak sa po stlačení „Áno“ nezobrazia žiadne obrázky, počkajte 15 sekúnd na návrat na predchádzajúce rozlíšenie.
Chcete zmeniť rozlíšenie?“. Ak vyberiete možnosť Áno, obrazovka televízora na 15 sekúnd zhasne a potom sa rozlíšenie
automaticky vráti na predchádzajúce rozlíšenie.
\\ Ak zostane obrazovka prázdna po tom, ako ste zmenili rozlíšenie, vyberte všetky disky a potom stlačte a podržte tlačidlo @
na vrchu prehrávača dlhšie ako 5 sekúnd. Na obrazovke sa zobrazí inicializačné hlásenie a následne sa automaticky vypne
napájanie. Keď výrobok znova zapnete, všetky nastavenia sa resetujú. Znovu spustite postup nastavenia úvodných nastavení.
Potom prejdite na položky ponuky Nastavenia > Obraz > Rozlíšenie a vyberte aktuálne rozlíšenie vášho televízora.
\\ Keď spustíte postup nastavenia úvodných nastavení, znovu vyberte len jazyk a pomer strán (veľkosť a formát obrazovky).
Resetovanie nebude mať vplyv na vaše sieťové nastavenia, takže budete môcť preskočiť Sieťové nastavenia a Softvérovú
aktualizáciu.
\\ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
\\ Aby prehrávač mohol používať režim Filmová snímka (24 Fs), musí mať Blu-ray disk 24 obrázkovú funkciu.
48
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 48
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:47
Výber digitálneho výstupu
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Audio Stream
Dolby TrueHD
na disku Bluray
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
PCM
Audio Stream Dolby Digital
na DVD
DTS
Definícia pre
Blu-ray disk
Akýkoľvek
AV prijímač
s podporou
HDMI
Až do PCM
7.1k
Až do PCM
7.1k
Až do PCM
7.1k
Až do PCM
7.1k
Až do PCM
6.1k
Až do PCM
7.1k
Až do PCM
7.1k
PCM 2k
Až do PCM
5.1k
Až do PCM
6.1k
Optický
PCM 2k
AV prijímač
s podporou
HDMI
PCM
Optický
PCM 2k
PCM 2k
Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2k
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
PCM 2k
Dolby TrueHD Dolby Digital
PCM 2k
DTS
DTS
PCM 2k
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
PCM 2k
PCM 2k
Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie a zvuk
BONUSVIEW dokopy
do PCM zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania.
DTS
DTS
DTS
PCM 2k
DTS
Bitstream
(DTS Opätovne
kódov.)
Bitstream
(Dolby D
Opätovne kódov.)
DTS opätovne
kódované
DTS opätovne
kódované
DTS opätovne
kódované
DTS opätovne
kódované
DTS opätovne
kódované
Opätovne kódovaný
zvuk Dolby Digital*
Opätovne kódovaný
zvuk Dolby Digital*
Opätovne kódovaný
zvuk Dolby Digital*
Opätovne kódovaný
zvuk Dolby Digital*
Opätovne kódovaný
zvuk Dolby Digital*
DTS opätovne
kódované
Opätovne kódovaný
zvuk Dolby Digital*
DTS opätovne
kódované
PCM 2k
Opätovne kódovaný
zvuk Dolby Digital*
PCM 2k
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
AV prijímač s
Prijímač AV s
podporou HDMI podporou HDMI
alebo optický alebo Optický
Dekóduje
zvuk hlavnej
funkcie a zvuk
Vysiela len zvuk hlavnej
BONUSVIEW
funkcie, aby mohol váš AV
dokopy do PCM
prijímač dekódovať bitový
zvuku a pridá
tok zvuku.
Zvukové efekty
Nebudete počuť zvuk
navigovania,
BONUSVIEW a Zvukové
potom PCM
efekty navigovania.
zvuk opätovne
zakóduje do DTS
toku bitov.
Príloha
Pripojenie
Bitstream
(nespracovaný)
PCM
07
Nastavenie
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie a
zvuk BONUSVIEW
dokopy do PCM
zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania,
potom PCM zvuk
opätovne zakóduje
do digitálneho toku
bitov Dolby alebo
PCM.
* Ak je zdrojový tok 2k alebo mono, nastavenia „Dolby D Opätovne kódov.“ sa nepoužijú. Výstup bude
PCM 2k.
Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku :
-- Zvuk hlavnej funkcie : Zvukový záznam hlavnej funkcie.
-- BONUSVIEW zvuk : Doplňujúci zvukový záznam, ako napríklad komentár režiséra alebo herca.
-- Zvukové efekty navigovania : Ak vyberiete niektorú navigáciu v ponuke, môžu zaznieť zvukové efekty
navigovania. Funkcia Zvukové efekty navigovania je pre každý Blu-ray disk odlišná.
49
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 49
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:48
Príloha
Riešenie problémov
Pred požiadaním o servisnú službu vyskúšajte nasledovné riešenia.
PROBLÉM
RIEŠENIE
Pomocou diaľkového ovládača sa nedá
vykonať žiadna činnosť.
• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači. Možno ich je potrebné vymeniť.
• S diaľkovým ovládačom nepracujte vo väčšej vzdialenosti ako 6,1 m od
prehrávača.
• Vyberte batérie a niekoľko minút podržte jedno alebo viacero tlačidiel, aby
ste vybili mikroprocesor vo vnútri diaľkového ovládača, čím ho resetujete.
Znovu vložte batérie a skúste znovu pracovať s diaľkovým ovládačom.
Disk sa neprehráva.
• Zabezpečte, aby bol disk vložený potlačou smerom nahor.
• Skontrolujte regionálne číslo na disku Blu-ray/DVD.
Ponuka disku sa nezobrazí.
• Uistite sa, že sa na disku nachádzajú ponuky.
Na obrazovke sa zobrazí zákaz.
• Táto správa sa zobrazí, ak stlačíte nesprávne tlačidlo.
• Softvér diskov Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly).
• Požadovali ste titul, kapitolu alebo čas vyhľadávania, ktoré sú mimo
rozsahu.
Režim prehrávania sa líši od výberu ponuky
nastavenia.
• Niektoré funkcie vybrané v ponuke nastavenia nemusia fungovať správne,
ak disk nie je kódovaný príslušnou funkciou.
Pomer strán obrazovky sa nedá zmeniť.
• Pomer strán obrazovky je pevne stanovený na vašom disku Blu-ray/DVD.
• Tento problém sa netýka prehrávača.
Žiadny zvuk.
• Skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť digitálneho výstupu v ponuke
Možnosti zvuku.
Obrazovka je prázdna.
• Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie, ktoré váš televízor nepodporuje
(napr. 1080p), nemusíte vidieť obraz na TV.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo @ (na vrchnom paneli), keď nie je
disk vložený. Na obrazovke sa zobrazí inicializačné hlásenie a následne
sa automaticky vypne napájanie. Keď výrobok znova zapnete, všetky
nastavenia sa resetujú.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Zabudnutie hesla.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo @ (na vrchnom paneli), keď nie je
disk vložený. Na obrazovke sa zobrazí inicializačné hlásenie a následne
sa automaticky vypne napájanie. Keď výrobok znova zapnete, všetky
nastavenia sa resetujú.
Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ to nie je nutné.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
50
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 50
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:48
PROBLÉM
RIEŠENIE
• Uistite sa že disk nie je špinavý ani poškriabaný.
• Vyčistite disk.
Žiadny HDMI výstup.
• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI na prehrávači.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje vstupné HDMI rozlíšenie 576p/480p,
720p, 1080i alebo 1080p.
HDMI výstup obrazovky nie je v poriadku.
• Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor nepodporuje
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Ak zistíte iné problémy.
• Prejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje
informácie o funkcii, s ktorou máte problém, a postup ešte raz zopakujte.
• Ak problém ani potom nevyriešite, kontaktujte najbližšie autorizované
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Máte možnosť vidieť priečinky zdieľané na
sieťových zariadeniach, pričom však nemáte
možnosť vidieť súbory.
• Funkcia multimédií zobrazuje len súbory videí, fotografií a hudby. Ostatné
typy súborov sa nezobrazujú.
Video sa prehráva nesúvislo.
• Skontrolujte, či je stabilná sieť.
• Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená.
• Bezdrôtové pripojenie medzi zariadením kompatibilným s funkciou AllShare
a prehrávačom je nestabilné.
Skontrolujte pripojenie.
AllShare pripojenie medzi prehrávačom a
počítačom nie je stabilné.
• IP adresy v tej istej podsieti by mali byť jedinečné.
V opačnom prípade môže interferencia IP adries spôsobiť tento jav.
• Skontrolujte, či máte aktivovaný firewall.
Ak áno, deaktivujte funkciu firewall.
51
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 51
Príloha
Prehrávajte multimédiá na sieťových
zariadeniach.
07
Obraz je zrnitý alebo skreslený.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:48
Príloha
PROBLÉM
BD-LIVE
RIEŠENIE
Neviem sa pripojiť k serveru BD-LIVE.
• Pomocou funkcie Stav siete otestujte, či sieťové pripojenie riadne funguje.
(Pozrite si stranu 17)
• Skontrolujte, či je USB pamäťové zariadenie pripojené k prehrávaču.
• Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1GB voľného miesta.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. (Pozrite si
stranu 18)
• Pozrite, či je možnosť Internetové pripojenie BD-LIVE nastavená na Povoliť
(všetky).
• Ak všetky vyššie uvedené možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa
obsahu, alebo si aktualizujte prehrávač na posledný firmvér.
Pri používaní služby BD-LIVE sa vyskytne
chyba.
• Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1GB voľného miesta.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. (Pozrite si
stranu 18)
||Poznámky |
\\ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
Opravy
Ak nás kontaktujete v súvislosti s opravou prehrávača, môžeme vám fakturovať správny poplatok, ak:
1. Mechanik vycestuje do vášho domu na vašu žiadosť a produkt nebude chybný.
2. Prinesiete produkt do strediska opráv a produkt nebude chybný.
Kým k vám vycestujeme na opravu alebo začneme s akoukoľvek prácou na prehrávači, budeme vás
informovať o výške správneho poplatku.
Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali tento návod na použitie, vyhľadali riešenie online na
stránke www.samsung.com alebo kontaktovali Zákaznícke centrum Samsung, kým požiadate o opravu
vášho prehrávača.
52
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 52
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:48
Kompatibilita diskov a formátov
VIDEO
HUDBA
FOTOGRAFIA
||Poznámky |
Typ disku
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Podrobnosti
Príloha
Médium
07
Typy diskov a obsah, ktoré môže váš prehrávač prehrávať
Disk BD-ROM alebo BD-RE/-R nahraný vo formáte BD-RE.
Disk DVD-VIDEO, nahraný disk DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ktorý bol nahraný a
finalizovaný alebo pamäťové médium USB s obsahom DivX, MKV, MP4.
Hudba nahraná na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo na USB pamäťovom
médiu s obsahom vo formáte MP3 alebo WMA.
Fotografie nahrané na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo na USB
pamäťovom médiu s obsahom vo formáte JPEG.
\\ Kvôli typu disku alebo podmienok nahrávania sa nemusia dať na tomto prehrávači prehrať určité CD-RW/-R a DVD-R disky.
\\ Ak nebol DVD-RW/-R disk nahraný správne v DVD formáte videa, nebude sa dať prehrávať.
\\ Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na DVD-R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 10 MB/s.
\\ Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na BD-R alebo USB zariadení pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje
25 MB/s.
\\ Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch diskov alebo pri používaní určitých funkcií, ako je napríklad zmena
uhlu a nastavenie pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na škatuli disku. Ak je to potrebné,
prečítajte si ich.
\\ Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo niektoré funkcie budú vykonávané
pomaly.
Typy diskov, ktoré váš prehrávač nedokáže prehrať
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV atď.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(okrem CD vrstvy)
53
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 53
• DVD-RW (režim VR)
• 3,9 GB disky DVD-R na
autorizáciu.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G disky prehrávajú
iba zvuk, nie grafiku.)
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:48
Príloha
Logá diskov, ktoré dokáže
prehrávač prehrať
Regionálny kód
Prehrávače aj disky sú zakódované podľa
príslušného regiónu. Tieto regionálne kódy sa
musia zhodovať, aby bolo možné disk prehrávať.
Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá.
Regionálne číslo pre tento prehrávač je zobrazené
na zadnom paneli prehrávača.
Typ disku
Disk Blu-ray
Regionálny
kód
DVD-VIDEO
3D Blu-ray disk
BD-LIVE
DivX
Oblasť
a
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika, Kórea,
Japonsko, Taiwan, Hongkong
a Juhovýchodná Ázia.
b
Európa, Grónsko, Francúzske
teritóriá, Stredný východ, Afrika,
Austrália a Nový Zéland.
c
Disk Blu-ray
Systém vysielania PAL vo
Veľkej Británii, Francúzsku,
Nemecku, atď.
India, Čína, Rusko, Stredná a
Južná Ázia.
1
USA, teritóriá USA a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný
východ, Egypt, Afrika, Grónsko
3
Taiwan, Kórea, Filipíny, Indonézia,
Hongkong
4
Mexiko, Južná Amerika, Stredná
Amerika, Austrália, Nový Zéland,
Tichomorské ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa, India,
Severná Kórea, Mongolsko
6
Čína
54
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 54
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:48
Podporované formáty
Zásobník
Video kodek
Rozlíšenie
MVC
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.ps
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
Počet snímok
Bitová rýchlosť
za sekundu
Audio kodek
(Mb/s)
(sn./s)
24/25/30
60
Príloha
Prípona súboru
07
Podpora video súborov
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
Divx 3.11 / 4 /
5/6
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
Window Media
Video v9(VC1)
AVS
MPEG2
FHD: MAX 30
HD : MAX 60
30
MPEG1
Microsoft MPEG4 v1 , v2 , v3
H 263 Sorrenson
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS
1280x720
VP6
640x480
6~30
4
VP8
1920x1080
6~30
20
Vorbis
`` Obmedzenia
-- Aj v prípade, že súbor je kódovaný podporovaným kodekom uvedeným v tabuľke podporovaných
videosúborov, súbor sa nemusí dať prehrať, ak má jeho obsah problém.
-- Normálne prehrávanie nie je zaručené, ak sú informácie o súbore uvedené na obale nesprávne, alebo
ak je poškodený samotný súbor.
-- Súbory s vyšším dátovým tokom/počtom snímok za sekundu, ako sa uvádza v tabuľke podporovaných
videosúborov môžu pri prehrávaní trhať.
-- Ak je tabuľka indexu súboru poškodená, funkcia Vyhľadávanie (preskočenie) nie je k dispozícii.
-- Pri diaľkovom prehrávaní súborov prostredníctvom sieťového pripojenia môže prehrávanie videa v
závislosti od rýchlosti siete sekať.
-- Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty nemusia byť s výrobkom kompatibilné.
-- Kodek AVS podporujú len modely vyrobené pre čínsky trh.
-- Príponu súboru *.ps podporujú len modely vyrobené pre čínsky trh.
-- Kodek DivX nie je podporovaný modelmi vyrobenými pre americký trh.
-- Ak bol pôvodný obsah súboru zaznamenaný v rozlíšení UHD, nedá sa prehrať.
55
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 55
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:49
Príloha
`` Video dekodér
-- Podporuje až H.264, úroveň 4.1. (nepodporuje
FMO/ASO/RS)
-- Nepodporuje VC1/AP/L4.
-- Kodeky okrem WMVv7, v8, MSMPEG4 v3,
MVC, VP6
1)Menej ako 1280 x 720: Max. 60 snímok
2)Viac ako 1280 x 720: Max. 30 snímok
-- Nepodporuje GMC 2 alebo vyššie.
-- Podporuje SVAF Hore/dole, Vedľa seba,
Sekvencia typu zobrazenia vľavo/vpravo (2 ES)
-- Podporuje BD MVC Špec.
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||Poznámky |
\\ Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa nemusia
dať prehrať v závislosti od ich rozlíšenia videa a od
obnovovacieho kmitočtu.
Podporované formáty súborov titulkov
Názov
Prípona súboru
SAMI
.smi
SubViewer
.sub
MPEG-4 Timed text
.srt
Micro DVD
.sub alebo.txt
Advanced SubStation
Alpha
.ass
SubStation Alpha
MKV
Powerdivx
Interné
SMPTE-TT Text
MPEG-4 Timed text
MP4
56
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 56
MKV
VobSub
TTML v plynulom
streame
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
Podpora hudobných súborov
Prípona
súboru
Typ
Kodek
Rozsah podpory
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Podporuje max. dva
kanály.
*.ogg
OGG
Vorbis
Podporuje max. dva
kanály.
*.wma
WMA
WMA
Pre WMA. Podporuje
max. 10 Pro 5.1
kanálov.
Bezstratový formát
zvuku WMA sa
nepodporuje.
Podporuje až profil
M2.
*.wav
wav
wav
-
midi
Typ 0, typ 1 a
Vyhľadávanie sa
nepodporuje.
Dostupné len s USB.
*.mid
*.midi
.xml
MKV
MKV
.ssa
.psb
AVI
SubRip
.ttxt
SubRip
Externé
SubStation Alpha
Advanced SubStation
Alpha
-- Podporuje WMA 10 PRO (až do 5.1).
-- Nepodporuje bezstratový zvuk WMA.
-- Podporuje aj profil M2.
-- Bezstratový formát RealAudio 10 nepodporujú
modely vyrábané pre čínsky a hongkonský trh.
-- Nepodporuje QCELP/AMR NB/WB.
-- Podporuje vorbis (max. 2 kanály).
-- Podporuje DD+ (max. 5.1 kanálov).
-- Kodek DTS LBR podporuje len zásobníky MKV/
MP4/TS.
Podporované formáty súboru titulkov
DivX
Prípona súboru
Xsub
`` Audio dekodér
ĞĞ
Názov
Slovensky
midi
2014-05-27 오후 4:04:49
Kodek
Rozsah podpory
*.ape
ape
ape
NVT a X13 sa
nepodporuje.
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
Podpora súborov s obrázkami
Prípona súboru
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Typ
Rozlíšenie
JPEG
15360x8640
PNG
4096x4096
BMP
MPO
4096x4096
15360x8640
Poznámky k USB pripojeniu
• Váš prehrávač podporuje pamäťové médiá
USB, MP3 prehrávače, digitálne fotoaparáty a
USB čítačky kariet.
• Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty
nemusia byť s prehrávačom kompatibilné.
• Váš prehrávač podporuje systémy súborov
FAT16, FAT32 a NTFS.
• Pripojte USB zariadenia priamo k USB portu
prehrávača. Pripojenie cez USB kábel môže
spôsobiť problémy s kompatibilitou.
• Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac ako
jedno pamäťové zariadenie, nemusí fungovať
správne.
• Prehrávač nepodporuje PTP protokol.
• Počas procesu „načítavania“ neodpájajte USB
zariadenie.
• Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je
pauza pred zobrazením.
• Tento prehrávač nedokáže prehrávať MP3
súbory s DRM (Správa digitálnych práv)
prevzatých z komerčných stránok.
• Váš prehrávač podporuje len video, ktoré má
menej ako 30 snímok/s (obnovovací kmitočet).
• Váš prehrávač podporuje iba zariadenia triedy
veľkokapacitného úložného zariadenia USB
57
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 57
(MSC), ako sú napríklad malé pamäťové
zariadenia a pevné disky USB. (Rozbočovače
nie sú podporované.)
• Určité typy pevných diskov USB, čítačiek na
viacero kariet a malých pamäťových zariadení
USB nemusia byť kompatibilné s týmto
prehrávačom.
• Ak niektoré z USB zariadení vyžaduje vyšší
výkon, môže byť obmedzené zariadením na
ochranu obvodu.
• Ak je prehrávanie z pevného disku USB
nestabilné, zabezpečte dodatočnú energiu
zapojením pevného disku do zásuvky.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na výrobcu
pevného disku USB.
• Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť
za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch
alebo stratu údajov.
• Váš prehrávač nepodporuje NTFS komprimované,
rozptýlené a šifrované súbory.
-- Zariadenie USB môžete opraviť alebo
naformátovať na stolnom počítači. (iba
operačný systém MS-Windows)
Príloha
Typ
07
Prípona
súboru
AVCHD (Pokročilý Video kodek s vysokým
rozlíšením)
• Tento prehrávač dokáže prehrávať disky
vo formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne
nahrávané a používané vo videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery
s vysokým rozlíšením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje
obrázky s vyššou efektivitou ako bežný formát
kompresie obrázkov.
• Niektoré disky AVCHD používajú formát
„x.v.Color“. Tento prehrávač dokáže prehrávať
disky AVCHD, ktoré používajú formát „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými
značkami Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. a Sony Corporation.
||Poznámky |
\\ Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia prehrávať v
závislosti od podmienok nahrávania.
Disky s formátom AVCHD sa musia finalizovať.
\\ Formát „x.v.Color“ poskytuje širší rozsah farieb ako bežné
disky DVD videokamery.
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:49
Príloha
Oznámenie o zhode a kompatibilite
NIE VŠETKY disky sú kompatibilné
• Výrobok je predmetom obmedzení popísaných nižšie a tých, ktoré sú popísané v tomto návode,
vrátane typu disku a časti v tomto návode na použitie. Disky, ktoré je možné prehrávať sú: vopred
nahrané komerčné disky BD-ROM, DVD-VIDEO a zvukové CD (CD-DA); disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R
a disky CD-RW/-R.
• Disky iné, ako vyššie uvedené sa nedajú a/alebo nie sú určené na prehrávanie na tomto výrobku.
A niektoré vyššie uvedené disky sa nemusia dať z nižšie uvedených dôvodov prehrávať.
• Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento prehrávač bude prehrávať každý disk s logom BDROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R a tento prehrávač nemusí
vyhovovať všetkým prevádzkovým príkazom alebo nemusí vykonávať všetky funkcie každého disku.
Tieto a ďalšie kompatibility prevádzky diskov a produktu sú možné s novými a existujúcimi formátmi
diskov, pretože:
-- Blu-ray je nový vyvíjajúci sa formát a tento prehrávač nemusí fungovať vo všetkých funkciách Bluray diskov z toho dôvodu, že niektoré funkcie môžu byť voliteľné, na Blu-ray disk formát mohli
byť pridané doplnkové funkcie po výrobe tohto prehrávača a určité dostupné vlastnosti môžu byť
predmetom oneskorenej dostupnosti;
-- nie všetky existujúce verzie formátov disku sú týmto prehrávačom podporované;
-- nové a existujúce formáty disku môžu byť upravené, zmenené, aktualizované, vylepšené a/alebo
doplnené;
-- niektoré disky počas prehrávania umožňujú špecifickú alebo limitovanú prevádzku a funkcie;
-- niektoré funkcie môžu byť voliteľné, doplnkové funkcie môžu byť do formátu disku pridané po
výrobe tohto prehrávača a určité dostupné funkcie môžu byť predmetom oneskorenej dostupnosti;
-- niektoré disky s logom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R
môžu byť stále neštandardizované disky;
-- niektoré disky sa nemusia dať prehrávať v závislosti od ich fyzického stavu alebo podmienok
nahrávania;
-- počas vytvárania softvéru pre Blu-ray, DVD disky a/alebo počas výroby diskov sa môžu vyskytnúť
problémy a chyby;
-- tento prehrávač funguje inak ako štandardné DVD prehrávače a iné AV zariadenia; a/alebo
-- z dôvodov uvedených v tomto návode na použitie a z iných dôvodov objavených a zaslaných
zákazníckemu stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Ak zistíte problémy s kompatibilitou alebo prevádzkou prehrávača, kontaktujte prosím zákaznícke
stredisko spoločnosti SAMSUNG.
Zákaznícke stredisko spoločnosti SAMSUNG tiež môžete kontaktovať kvôli dostupným aktualizáciám
prehrávača.
• Doplňujúce informácie o obmedzeniach prehrávania a kompatibilite disku nájdete v tomto návode na
použitie v časti Bezpečnostné opatrenia, Pred čítaním návodu na použitie, Typy a charakteristika diskov
a Pred prehrávaním.
• Pre výstup progresívneho skenovania prehrávača diskov Blu-ray : UPOZORŇUJEME
SPOTREBITEĽOV, ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZORY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM SÚ S TÝMTO
VÝROBKOM PLNE KOMPATIBILNÉ A NA OBRAZE SA MÔŽU ZOBRAZOVAŤ ARTEFAKTY. AK MÁTE
S OBRAZOM S PROGRESÍVNYM SKENOVANÍM PROBLÉMY, ODPORÚČAME VÁM PREPNÚŤ
PRIPOJENIE NA „ŠTANDARDNÉ VÝSTUPNÉ ROZLÍŠENIE“. AK MÁTE OTÁZKY OHĽADOM
KOMPATIBILITY NÁŠHO TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA S TÝMTO VÝROBKOM, KONTAKTUJTE,
PROSÍM, NAŠE SERVISNÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM.
58
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 58
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:49
Ochrana proti kopírovaniu
07
Príloha
• Keďže AACS (Pokročilý prístup systémového obsahu) je oprávnený ako systém s chráneným obsahom
pre formát disku Blu-ray, podobne ako používanie CSS (Systém kódovania obsahu) pre DVD formát,
budú na prehrávanie, výstup analógového systému, atď., uvedené určité obmedzenia chráneného
obsahu AACS.
Činnosť tohto výrobku a obmedzenia sa môžu líšiť v závislosti od času zakúpenia, na ktorý sa tieto
obmedzenia môžu vzťahovať a/alebo zmeny AACS po výrobe tohto výrobku. Znak BD-ROM a BD+
sú dodatočne používané ako systém ochrany obsahu pre formát Blu-ray disku, ktorý zavádza určité
obmedzenia, vrátane obmedzenia prehrávania pre znak BD-ROM a/alebo BD+ chránené obsahy.
Doplňujúce informácie o AACS, znaku BD-ROM, BD+ alebo tomto výrobku získate v zákazníckom
stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Väčšina diskov Blu-ray diskov/DVD diskov je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu. Kvôli tomu by ste
mali pripojiť prehrávač priamo k vášmu televízoru a nie k videorekordéru. Pripojenie k videorekordéru
spôsobí pri diskoch Blu-ray/diskoch DVD s ochranou proti kopírovaniu skreslenie obrazu.
• Podľa amerických zákonov proti kopírovaniu a zákonov o autorských právach iných krajín,
neautorizované nahrávanie, používanie, zobrazovanie, šírenie alebo kopírovanie televíznych programov,
videokaziet, Blu-ray diskov, DVD a iných materiálov môže byť predmetom občianskej a/alebo trestnej
zodpovednosti.
• Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie
používania neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a ich zvukových
záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a
prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom centre pre spotrebiteľov Cinavia
na lokalite http://www.cinavia.com. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii
Cinavia poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie od spoločnosti Verance
Corporation, ktorá je chránená americkým patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými
prihláškami v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie podliehajú aj ochrane
autorským právom a ochrane obchodného tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance
Corporation. Autorské práva 2004 - 2014 Verance Corporation. Spoločnosť Verance si vyhradzuje
všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového kódu sú zakázané.
Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové služby
Všetok obsah a služby dostupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským
právom, patentom, obchodnou známkou a/alebo inými zákonmi duševného vlastníctva. Takýto obsah a
služby sa poskytujú výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie. Nesmiete využívať žiadny obsah ani
služby spôsobom, ktorý nebol schválený vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služby. Okrem vyššie
uvedeného, ak to výslovne neschváli príslušný majiteľ obsahu alebo poskytovateľ služby, nemôžete
meniť, kopírovať, zverejňovať, načítavať, posielať, prevádzať, predávať, vytvárať odvodené práce,
využívať alebo žiadnym spôsobom distribuovať alebo sprostredkovávať akýkoľvek obsah alebo služby
zobrazené v tomto zariadení.
59
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 59
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:49
Príloha
SÚHLAS TRETEJ STRANY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „AKO TAKÉ.“ SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
NERUČÍ ZA TAKTO POSKYTOVANÝ OBSAH ALEBO SLUŽBY, ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ZA
ŽIADNYM ÚČELOM. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY NEPRIAME ZÁRUKY
VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ, LEGÁLNOSŤ ALEBO
KOMPLETNOSŤ AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÝCH V TOMTO ZARIADENÍ
A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE ZANEDBANIA, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO BEZPRÁVNE, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ,
ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNIKOM, VÝDAVKY ALEBO INÉ ŠKODY
VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S UVEDENÝMI INFORMÁCIAMI ALEBO INFORMÁCIAMI,
KTORÉ SÚ NÁSLEDKOM POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAŠOU OSOBOU
ALEBO INOU TREŤOU STRANOU, AJ KEĎ STE BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD.
Služby tretej strany sa môžu ukončiť alebo prerušiť kedykoľvek a spoločnosť Samsung neručí za to, že
obsah alebo služby zostanú dostupné počas akejkoľvek doby. Obsah a služby posielajú tretie strany
prostredníctvom sietí a prevodných zariadení, nad ktorými nemá spoločnosť Samsung žiadnu kontrolu.
Bez obmedzenia všeobecnosti tohto odmietnutia spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za prerušenie alebo odloženie obsahu alebo služby, ktoré boli sprístupnené týmto
zariadením.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za služby zákazníkom spojené s obsahom a službami. Všetky
otázky alebo požiadavky na služby týkajúce sa obsahu alebo služieb by sa mali položiť priamo príslušným
poskytovateľom obsahu a služby.
Licencia
• Vyrobené pod licenciou od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého
D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
• Patenty DTS nájdete na stránke http://patents.dts.com. Vyrobené na základe
licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol a DTS spolu
so symbolom sú registrované ochranné známky a DTS-HD Master Audio je ochranná
známka spoločnosti DTS, Inc. ⓒ DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
• DivX
-- INFORMÁCIE O ŠTANDARDE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa, ktorý
vytvorila spoločnosť DivX, LLC, dcérska spoločnosť spoločnosti Rovi Corporation.
Toto je zariadenie s oficiálnou certifikáciou DivX (DivX Certified® ), ktoré úspešne absolvovalo
komplexné testy na overenie jeho schopnosti prehrávať video vo formáte DivX. Bližšie informácie a
softvérové nástroje na konvertovanie súborov do formátu DivX video nájdete na stránke divx.com.
-- O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® musí byť
zaregistrované, aby prehrávalo zakúpené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Pre získanie
registračného kódu nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia. Ďalšie informácie o
dokončení registrácie nájdete na adrese vod.divx.com.
-- S certifikátom DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® až do HD 1080p, a to vrátane prémiového
obsahu.
DivX®, DivX Certified® a súvisiace logá sú ochrannými známkami spoločnosti Rovi Corporation alebo
jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.
Na tento výrobok sa vzťahuje jeden alebo viacero amerických patentov: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
60
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 60
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:49
07
• Pojmy HDMI, multimediálne rozhranie HDMI s vysokým rozlíšením a logo HDMI
sú ochranná známky alebo registrované ochranná známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a v iných krajinách.
Príloha
• Oracle a Java sú registrované ochranná známky spoločnosti Oracle a/alebo jej pobočiek.
Ostatné názvy môžu byť ochranná známky svojich príslušných vlastníkov
• Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom
-- V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú Licencie na softvér s
otvoreným zdrojovým kódom dostupné v ponuke výrobku.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú ochrannými známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
Odporúčania - iba EÚ
• Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s
nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES.
Pôvodné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com,
prejdite na položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov
modelu.
Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.
Toto zariadenie je možné používať iba v interiéri.
61
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 61
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:49
Príloha
Technické údaje
Všeobecné
Rozhranie USB
HDMI
Zvukový výstup
Sieť
Hmotnosť
Rozmery
Rozsah prevádzkovej teploty
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
Typ A
Výstup jednosmerného prúdu
1.2 Kg
360 (Š) X 196 (H) X 40 (V) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
USB 2.0
5V 500 mA max.
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Bitový tok
Optický
Konektor 100BASE - TX
Vstavané
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podporuje sa
Video
Audio
Digitálny výstup zvuku
Ethernet
Bezdrôtová LAN
Zabezpečenie
WPS(PBC)
• Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10MB/s nie sú podporované.
• Návrh a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na prehrávači.
• Hmotnosť a rozmery sú približné.
62
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 62
Slovensky
2014-05-27 오후 4:04:49
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte
stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/gr/
support
http://www.samsung.com/
hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
Area
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 60793-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/
support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/
support (German)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/uk/support
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného
zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali
likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb
znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice
2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných
typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani
jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
AK68-02465P-02
AK68-02465P-02
AK68-02465P
[BD-H6500-EN4]AK68-02465P-02SLK.indd 63
2014-05-27 오후 4:04:50
Download PDF

advertising