Samsung | BD-J4500 | Samsung BD-J4500 Používateľská príručka

BD-J4500
Prehrávač Diskov Blu-ray™
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
SLOVENSKY
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 1
2015-09-04
5:52:39
Bezpečnostné informácie
Výstraha
UPOZORNENIE
RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEOTVÁRAŤ
UPOZORNENIE : ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO
PORANENIA ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE
KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA
NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE DIELY, KTORÝCH SERVIS BY
MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVIS ZVERTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.
• Priečinky a otvory v skrinke a na zadnej alebo
spodnej strane sú vytvorené pre potrebné
vetranie. Aby ste zaručili spoľahlivú prevádzku
zariadenia a chránili ho pred prehriatím, priečinky
a otvory nikdy neblokujte ani nezakrývajte.
- Toto zariadenie nedávajte do stiesnených
priestorov, ako napríklad do poličky na
knihy, prípadne vstavanej skrinky, pokiaľ sa
nezabezpečí správne vetranie.
- Zariadenie nedávajte do blízkosti alebo nad
radiátor či teplovzdorný povrch, prípadne
na miesto, kde bude vystavené priamemu
slnečnému svetlu.
- Na prístroj neklaďte nádoby (vázy atď.)
s vodou. Rozliata voda môže spôsobiť
požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
• Tento prístroj nevystavujte dažďu ani ho
neumiestňujte do blízkosti vody (do blízkosti
vane, umývadla, kuchynského drezu alebo
bazéna atď.). Ak sa do zariadenia náhodou
dostane voda, okamžite ho odpojte a
kontaktujte autorizovaného predajcu.
• V zariadení sa používajú batérie. Vo vašej
komunite môžu platiť nariadenia, ktoré od vás
vyžadujú, aby ste batérie likvidovali v súlade
so zvážením ochrany životného prostredia.
Informácie o likvidácii alebo recyklácii získate
od miestnych úradov.
Tento symbol označuje, že vo vnútri sa
nachádza vysoké napätie. Akýkoľvek
kontakt s vnútornými súčiastkami
tohto produktu je nebezpečný.
Tento symbol vás upozorňuje, že k
výrobku je priložená dôležitá literatúra
o prevádzke a údržbe.
• Nepreťažujte zásuvky v stene, predlžovacie
káble alebo adaptéry nad rámec ich kapacity,
pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo
zásah elektrickým prúdom.
• Napájacie káble veďte tak, aby sa po
nich nestúpalo pri chôdzi ani nehrozilo ich
poškodenie predmetmi, ktoré sa na ne položia.
Venujte výnimočnú pozornosť káblom na
konci so zástrčkou, pri elektrických zásuvkách
a na mieste, kde ústia do spotrebiča.
• Aby ste zariadenie chránili pred búrkou s
bleskami alebo v prípadoch, keď je ponechané
bez dozoru a nebude sa dlhý čas používať,
odpojte ho zo sieťovej zásuvky a odpojte systém
antény alebo kábla. Predídete tým poškodeniu z
dôvodu blýskania a prepätí v napájacej sieti.
• Pred pripojením sieťového napájacieho
kábla k adaptéru jednosmerného prúdu
sa uistite, že označenie napätia adaptéra
jednosmerného prúdu je v súlade s miestnym
elektrickým napájaním.
• Nikdy nevkladajte kovové veci do otvorených
častí zariadenia. Inak môžete spôsobiť
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
• Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom,
nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí
zariadenia. Zariadenie by mal otvoriť len
kvalifikovaný technik.
• Uistite sa, že ste napájací kábel poriadne
zasunuli. Uistite sa, že ste napájací kábel
poriadne zasunuli. Kábel nikdy neodpájajte
ťahaním za samotný kábel. Sieťového kábla
sa nedotýkajte mokrými rukami.
• Ak zariadenie nepracuje správne – obzvlášť
vtedy, keď produkuje nezvyčajné zvuky alebo
nepríjemne zapácha – okamžite ho odpojte
a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo
servisné stredisko.
• Údržba skrinky.
- Pred pripojením tohto výrobku k iným
komponentom sa uistite, že sú všetky
vypnuté.
- Ak výrobok náhle premiestnite z chladného
miesta na teplé, v prevádzkových častiach
a na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia
a spôsobiť chybné prehrávanie disku. V
takom prípade odpojte výrobok, počkajte
dve hodiny, a potom pripojte zástrčku do
elektrickej zásuvky. Potom vložte disk a
skúste ho prehrať znovu.
• Nezabudnite vytiahnuť sieťovú zástrčku zo
zásuvky, ak sa produkt nebude používať,
prípadne vtedy, ak opúšťate domácnosť
na dlhý čas (hlavne vtedy, ak doma zostanú
osamote deti alebo invalidi).
- Nahromadený prach môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom, rozptyl elektriny,
prípadne požiar, ktorý spôsobí vytváranie
iskier a teplo alebo opotrebovanie izolácie
na napájacom kábli.
• Ak plánujete produkt inštalovať na miesto s
množstvom prachu, vysokou alebo nízkou
teplotou, vysokou vlhkosťou, chemickými
látkami, prípadne kde bude v prevádzke 24
hodín denne, ako napr. na letisku alebo vlakovej
stanici atď., obráťte sa na autorizované servisné
stredisko a žiadajte o informácie. V opačnom
prípade hrozí vážne poškodenie produktu.
• Používajte len riadne uzemnenú zástrčku i
zásuvku.
- Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť
zásah elektrickým prúdom alebo
poškodenie zariadenia. (Len vybavenie
triedy I.)
• Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte
ho odpojiť od elektrickej zásuvky. Preto musí
byť elektrická zásuvka a zástrčka ľahko a
kedykoľvek prístupná.
• Nedovoľte deťom, aby sa vešali na produkt.
• Príslušenstvo (batéria atď.) uskladnite na
mieste, ktoré je bezpečne mimo dosahu detí.
• Produkt neinštalujte na nestabilnom mieste,
ako napríklad labilná polička, šikmá podlaha
alebo miesto, ktoré je vystavené vibráciám.
• Výrobok nenechajte spadnúť na zem ani
ho neohýbajte. Ak sa produkt poškodí,
odpojte napájací kábel a kontaktujte servisné
stredisko.
• Pri čistení prístroja odpojte napájací kábel
zo sieťovej zásuvky a produkt poutierajte
mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte
žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol,
riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu,
mazadlá či čistiace prostriedky. Tieto
chemické látky môžu narušiť vzhľad produktu
alebo zotrieť jeho potlač.
• Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu.
Na prístroj neklaďte predmety naplnené
tekutinami, ako sú napríklad vázy.
• Batérie nelikvidujte v ohni.
• Do jednej sieťovej zásuvky nepripájajte viacero
elektrických zariadení. Preťaženie zásuvky
môže spôsobiť, že sa prehreje a vznikne požiar.
• Ak batérie v diaľkovom ovládači vymeníte
za batérie nesprávneho typu, hrozí riziko
výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo
ekvivalentný typ.
2
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 2
2015-09-04
5:52:46
•
Vý
Te
kla
TR
ale
kto
vy
žia
UP
•
✎
e
sí
.
tí.
a
é
• VAROVANIE – ABY STE
ZABRÁNILI ROZŠÍRENIU
OHŇA, UCHOVAJTE
SVIEČKY ALEBO INÉ
ZDROJE OTVORENÉHO
OHŇA PO CELÝ ČAS MIMO DOSAHU
PRODUKTU.
Výrobok LASEROVEJ TRIEDY 1
Tento prehrávač kompaktných diskov je
klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok
TRIEDY 1. Používanie ovládačov, nastavení
alebo vykonávanie iných postupov ako tých,
ktoré sú špecifikované v tomto návode, môžu
vyústiť do vystavenia sa nebezpečnému
žiareniu.
UPOZORNENIE :
• NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI
OTVORENÍ A ZRUŠENÍ PREPOJENÍ,
VYHNITE SA VYSTAVENIU RADIÁCII.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
ol,
ktu
o
✎
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
POZNÁMKA
 Ak sa regionálne číslo diskov Blu-ray/
DVD nezhoduje s regionálnym číslom tohto
prehrávača, prehrávač nedokáže prehrávať
disk.
ar.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA
Sieťový kábel tohto zariadenia sa dodáva so
zatavenou zástrčkou obsahujúcou poistku.
Sieťový kábel tohto zariadenia sa dodáva so
zatavenou zástrčkou obsahujúcou poistku.
Ak vyžaduje výmenu, je potrebné použiť
poistku v súlade s normou BS1362 a so
zhodnými parametrami.
Pokiaľ je kryt poistky odnímateľný,
nepoužívajte nikdy zástrčku bez krytu.
Pokiaľ je nutný kryt náhradnej poistky, musí
mať rovnakú farbu ako zástrčka na strane
s kolíkmi. Náhradné kryty sú dostupné u
predajcov.
Pokiaľ nie je nainštalovaná zástrčka vhodná
pre elektrické zásuvky vo vašom dome
alebo nie je kábel dosť dlhý, aby dosiahol
k elektrickej zásuvke, obstarajte si vhodný
zabezpečený predlžovací kábel alebo sa
poraďte s predajcom.
Pokiaľ nie je iné riešenie, než odrezanie
zástrčky, odstráňte poistku a zástrčku
bezpečne zlikvidujte. Nepripájajte zástrčku do
sieťovej zásuvky, pretože hrozí riziko zásahu
elektrickým prúdom z odhaleného ohybného
kábla.
Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku
musíte vytiahnuť zo sieťovej zásuvky, a preto
je potrebné, aby bol k sieťovej zásuvke stály
prístup.
Jednotka produktu, ktorá sprevádza túto
používateľskú príručku, spadá pod určité
zákony o duševnom vlastníctve určitých
tretích strán.
Obsah
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Nastavenia zvuku....................................... 10
Výstraha ...................................................... 2
Systém ...................................................... 11
Jazyk ......................................................... 12
ZAČÍNAME
Pred použitím návodu na použitie ................ 4
Zabezpečenie ............................................ 12
Podpora .................................................... 13
Logá diskov, ktoré dokáže prehrávač prehrať ... 4
Príslušenstvo ............................................... 6
PREHRÁVANIE MÉDIÍ
Predný panel ............................................... 7
Prehrávanie komerčne zaznamenaného disku .. 13
Zadný panel................................................. 7
Prehrávanie súborov na zariadení USB ...... 13
Diaľkové ovládanie ...................................... 7
Prehrávanie disku s obsahom nahraným
používateľom............................................. 14
PRIPOJENIA
Ovládanie prehrávania videa ...................... 14
Pripojenie k televízoru .................................. 8
Pripojenie k audiosystému ........................... 8
NASTAVENIA
Postup úvodných nastavení ......................... 9
Navigácia v ponuke ..................................... 9
Ovládanie prehrávania hudby ..................... 15
Prehrávanie fotografií ................................. 16
PRÍLOHA
Riešenie problémov ................................... 17
Technické údaje ......................................... 18
Prístup do ponuky Nastavenia ..................... 9
Nastavenia zobrazenia ................................. 9
3
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 3
2015-09-04
5:52:46
Regionálny kód
Začíname
Pred použitím návodu na použitie
Typy diskov a obsah, ktoré môže váš prehrávač prehrávať
✎
Médium
Typ disku
Podrobnosti
Disk BD-ROM alebo BD-RE/-R nahraný vo formáte BD-RE.
VIDEÁ
Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
HUDBA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Hudba nahraná na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo na
USB pamäťovom médiu s obsahom vo formáte MP3 alebo WMA.
FOTOGRAFIE
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografie nahrané na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo
na USB pamäťovom médiu s obsahom vo formáte JPEG.
Prehrávače aj disky sú zakódované podľa
príslušného regiónu.
Tieto regionálne kódy sa musia zhodovať, aby
bolo možné disk prehrávať. Disk sa neprehrá v
prípade, že sa kódy nebudú zhodovať.
Regionálne číslo pre tento prehrávač je uvedené
na zadnom paneli prehrávača.
Typ disku
Disk DVD-VIDEO, nahraný disk DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R,
ktorý bol nahraný a finalizovaný alebo pamäťové médium USB
s obsahom DivX, MKV, MP4.
POZNÁMKY
 Kvôli typu disku alebo podmienok nahrávania sa nemusia dať na tomto prehrávači prehrať určité CDRW/-R a DVD-R disky.
 Ak nebol DVD-RW/-R disk nahraný správne v DVD formáte videa, nebude sa dať prehrávať.
 Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na DVD-R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 10 MB/s.
 Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na BD-R alebo USB zariadení pri bitovej
rýchlosti, ktorá presahuje 25 MB/s.
 Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch diskov alebo pri používaní určitých funkcií, ako je
napríklad zmena uhlu a nastavenie pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na
škatuli disku. Ak je to potrebné, prečítajte si ich.
 Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo niektoré funkcie
budú vykonávané pomaly.
Regionálny
kód
A
Disk
Blu-ray
DVDVIDEO
B
1
USA, teritóriá USA a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný
východ, Egypt, Afrika,
Grónsko
3
Taiwan, Kórea, Filipíny,
Indonézia, Hongkong
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV atď.
5
• DVD-RAM
• DVD-RW (režim VR)
• 3,9 GB disky DVD-R
na autorizáciu.
• Super Audio CD • CVD/CD-ROM/CDV/
(okrem CD vrstvy)
CD-G/CD-I/LD
(CD-G disky prehrávajú
iba zvuk, nie grafiku.)
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika, Kórea,
Japonsko, Taiwan, Hongkong
a Juhovýchodná Ázia.
Európa, Grónsko,
Francúzske teritóriá, Stredný
východ, Afrika, Austrália a
Nový Zéland.
C
4
6
•
•
Disk Blu-ray
BD-LIVE
•
•
•
Oblasť
India, Čína, Rusko, Stredná
a Južná Ázia.
Typy diskov, ktoré váš prehrávač nedokáže prehrať
•
•
•
Logá diskov, ktoré dokáže
prehrávač prehrať
Mexiko, Južná Amerika,
Stredná Amerika, Austrália,
Nový Zéland, Tichomorské
ostrovy, Karibik
Rusko, Východná Európa,
India, Severná Kórea,
Mongolsko
Systém vysielania PAL vo Veľkej Británii, Francúzsku,
Nemecku, atď.
Podporované formáty súborov
•
•
Poznámky k USB pripojeniu
• Váš prehrávač podporuje pamäťové médiá
USB, MP3 prehrávače, digitálne fotoaparáty a
USB čítačky kariet.
• Tento prehrávač nepodporuje názvy priečinkov
alebo súborov dlhšie ako 128 znakov.
• Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty
nemusia byť s prehrávačom kompatibilné.
• Váš prehrávač podporuje systémy súborov
FAT16, FAT32 a NTFS.
• Pripojte USB zariadenia priamo k USB portu
prehrávača. Pripojenie cez USB kábel môže
spôsobiť problémy s kompatibilitou.
• Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac
ako jedno pamäťové zariadenie, nemusí
fungovať správne.
• Prehrávač nepodporuje PTP protokol.
Čína
4
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 4
2015-09-04
•
5:52:47
,
• Počas procesu “načítavania“ neodpájajte USB zariadenie.
• Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je pauza pred zobrazením.
• Tento prehrávač nedokáže prehrávať MP3 súbory s DRM (Správa digitálnych práv) prevzatých z
komerčných stránok.
• Váš prehrávač podporuje len video, ktoré má menej ako 30 snímok/s (obnovovací kmitočet).
• Váš prehrávač podporuje iba zariadenia triedy veľkokapacitného úložného zariadenia USB (MSC), ako
sú napríklad malé pamäťové zariadenia a pevné disky USB. (Rozbočovače nie sú podporované.)
• Určité typy pevných diskov USB, čítačiek na viacero kariet a malých pamäťových zariadení USB
nemusia byť kompatibilné s týmto prehrávačom.
• Ak zariadenie USB vyžaduje vyšší výkon, môže byť obmedzené zariadením na ochranu obvodu.
• Ak je prehrávanie z pevného disku USB nestabilné, zabezpečte dodatočnú energiu zapojením
pevného disku do zásuvky.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na výrobcu pevného disku USB.
• Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch
alebo stratu údajov.
• Váš prehrávač nepodporuje komprimované súbory, rozptýlené súbory ani kódované súbory NTFS.
• Zariadenie USB môžete opraviť alebo naformátovať na stolnom počítači. (iba operačný systém
MS-Windows)
Podpora video súborov
Prípona súboru
*.avi
Zásobník
AVI
Video kodek
Audio kodek
Rozlíšenie
DivX 3.11/4/5/6
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
1920x1080
MP3
Dolby Digital
DTS
1920x1080
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMA
MP4
AAC
H.264 BP/MP/HP
*.mpg
*.mpeg
ya
MPEG
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
ov
1920x1080
1920x1080
1920x1080
MP4 (mp4v)
MPEG1
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP
WMV (wmv9)
VC-1 SM
*.mp4
1920x1080
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
• Obmedzenia
- Aj v prípade, že súbor je kódovaný podporovaným kodekom uvedeným vyššie, súbor sa
nemusí dať prehrať, ak je jeho obsah chybný alebo poškodený.
- Normálne prehrávanie nie je zaručené, ak sú informácie o súbore uvedené na obale
nesprávne, alebo ak je poškodený samotný súbor.
- Súbory s vyššou bitovou rýchlosťou alebo obnovovacím kmitočtom než je štandardný,
môžu pri prehrávaní sekať.
- Ak je tabuľka indexu súboru poškodená, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nie je k
dispozícii.
ty
u
• Video dekodér
- Podporuje až H.264 Level 4.1 a AVCHD
- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS a VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP:
Pod 1280 x 720: max. 60 snímok
Nad 1280 x 720: max. 30 snímok
- Nepodporuje GMC 2 alebo vyššie
5
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 5
2015-09-04
5:52:48
• Dekodér zvuku
- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
- Nepodporuje WMA mono vzorkovaciu frekvenciu s hodnotou 22050 Hz.
- AAC: Max. obnovovací kmitočet: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96)
Max. bitová rýchlosť: 320 kb/s
• Niektoré disky AVCHD používajú formát “x.v.Color“. Tento prehrávač dokáže prehrávať disky
AVCHD, ktoré používajú formát “x.v.Color“.
• “x.v.Color“ je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
• “AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými značkami Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.
a Sony Corporation.

✎
Podporované formáty súboru titulkov DivX
 Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia prehrávať v závislosti od podmienok nahrávania.
Disky s formátom AVCHD sa musia finalizovať.
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎
POZNÁMKY
 Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa nemusia dať prehrať v závislosti od ich rozlíšenia videa a
od obnovovacieho kmitočtu.
Podpora hudobných súborov
Prípona
súboru
Zásobník
Audio kodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* Vzorkovacie kmitočty (v kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Prenosová rýchlosť – Všetky prenosové rýchlosti v
rozsahu 5kbps až 355kbps.
*.wma
POZNÁMKY
WMA
Rozsah podpory
 Formát “x.v.Color“ poskytuje širší rozsah farieb ako bežné disky DVD videokamery.
 Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako
referenciu, pričom sa môžu sa odlišovať od skutočného vzhľadu produktu.
 Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
a. je na základe vašej požiadavky privolaný technik a v produkte nie je závada
(t.j. keď ste si neprečítali túto používateľskú príručku),
b. prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu
chybu (t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
 Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek
obhliadka v práci alebo domácnosti.
✎
Podpora súborov s obrázkami
Príslušenstvo
Prípona súboru
Typ
Rozlíšenie
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
15360x8640
Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.
AVCHD (Pokročilý Video kodek s vysokým rozlíšením)
• Tento prehrávač dokáže prehrávať disky vo formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne nahrávané
a používané vo videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery s vysokým rozlíšením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje obrázky s vyššou efektivitou ako bežný formát
kompresie obrázkov.
BONUS REPEAT REPEAT
VIEW
Batérie do diaľkového ovládača
(veľkosť AAA)
Používateľská príručka
A-B
FULL
SCREEN
Diaľkové ovládanie
6
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 6
2015-09-04
5:52:48
ky
Predný panel
Diaľkové ovládanie
USB HOST
d.
Opis diaľkového ovládača
TLAČIDLO NAPÁJANIA
Zapnutie a vypnutie prehrávača.
TLAČIDLO PREHRÁVANIA/PAUZY
TLAČIDLO OTVORIŤ/ZATVORIŤ
Zapína a vypína televízor.
Po nastavení vám umožní vybrať vstupný
zdroj na vašom televízore.
Nastavenie hlasitosti televízora.
Stlačením otvorte alebo zatvorte zásuvku na
disk.
Stlačte numerické tlačidlá, ak chcete ovládať
možnosti.
Používa sa, ak chcete vstúpiť do ponuky disku.
Stlačte, ak chcete preskočiť dozadu alebo
dopredu.
Stlačením disk zastavíte.
Stlačte, ak chcete disk prehrať.
ZÁSUVKA NA DISK
✎
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Slúži na vstup do vyskakovacej ponuky/
ponuky titulu.
Stlačte, ak chcete vyhľadávať dozadu
alebo dopredu.
Stlačte, ak chcete disk pozastaviť.
Stlačte, ak chcete vojsť do domácej ponuky.
Slúži na získanie prístupu k rôznym zvukovým
funkciám na disku (disk Blu-ray/DVD).
Stlačte, ak chcete prepnúť jazyk titulkov
na disku Blu-ray/DVD.
Stlačte, ak chcete používať ponuku Nástroje.
Použite na zobrazenie informácií o
prehrávaní.
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
POZNÁMKY
 Keď prehrávač zobrazí ponuku disku Blu-ray, nemôžete spustiť film stlačením tlačidla Play na prehrávači
alebo na diaľkovom ovládaní. Ak chcete prehrať film, musíte zvoliť v ponuke disku položku Prehrať film
alebo Spustiť a potom stlačiť tlačidlo E.
 Pre aktualizáciu softvéru prehrávača prostredníctvom konektora USB Host musíte použiť pamäťovú kartu
USB Memory Stick.
Slúži na výber položiek ponuky a zmenu
hodnôt ponuky.
Stlačte na opustenie ponuky.
Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Tieto tlačidlá sa používajú pre ponuky na
prehrávači a niekoľko funkcií na diskoch Blu-ray.
Stlačte pre použitie funkcie Bonusového
zobrazenia.
BONUS
REPEAT
VIEW
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Umožňuje opakovať titul, A-B disk.
Stlačte pre použitie funkcie celej obrazovky.
Toto tlačidlo nefunguje počas prehrávania
diskov Blu-ray/DVD.
Umožňuje opakovať titul, kapitolu, stopu
alebo disk.
Zadný panel
Inštalácia batérií
!
✎
HDMI OUT
POZNÁMKY
 Ak diaľkový ovládač nefunguje správne:
• Skontrolujte polaritu (+/–) batérií.
• Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
• Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládania nie je
blokovaný prekážkou.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza žiarivkové
osvetlenie.
UPOZORNENIE
 Batérie likvidujte podľa miestnych predpisov na ochranu
životného prostredia. Nevyhadzujte ich do komunálneho odpadu.
 Batérie nelikvidujte v ohni.
 Batérie neskratujte, nerozoberajte alebo nadmerne nezahrievajte.
 V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí riziko
výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
7
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 7
2015-09-04
5:52:50
Pripojenie k audiosystému
Pripojenia
N
Prehrávač Blu-ray môžete pripojiť k zvukovému systému podľa nižšie uvedeného vyobrazenia.
- Nepripájajte sieťový kábel k sieťovej zásuvke, kým ste neurobili všetky ostatné pripojenia.
- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.
Pripojenie k televízoru
Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte z konektora HDMI OUT na zadnej strane
výrobku ku konektoru HDMI IN na vašom televízore.
- Nepripájajte sieťový kábel k sieťovej zásuvke, kým ste neurobili všetky ostatné pripojenia.
- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.
Pripojenie k AV prijímaču, ktorý je kompatibilný s HDMI.
• Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte z konektora HDMI OUT na zadnej strane
výrobku ku konektoru HDMI IN na vašom prijímači.
• Najlepšia kvalita (odporúčané)
Po
pr
sa
na
na
po
ob
Audio
Video
Audio
✎
✎
POZNÁMKY
 Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte
v návode na použitie vášho televízora.
 Keď pripojíte prehrávač k televízoru pomocou HDMI kábla alebo k novému televízoru a potom ho prvýkrát
zapnete, prehrávač automaticky nastaví výstupné rozlíšenie HDMI na najvyššie rozlíšenie, ktoré televízor
podporuje.
 Dlhý HDMI kábel môže spôsobiť zrnenie obrazovky. V takom prípade nastavte v ponuke možnosť Sýte farby
HDMI na Vyp.
 Aby ste videli obraz vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080i alebo 1080p, musíte použiť vysokorýchlostný
kábel HDMI.
 HDMI vysiela do televízora len čistý digitálny signál.
Ak váš televízor nepodporuje technológiu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na obrazovke
sa objaví zrnenie.
8
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 8
2015-09-04
5:52:56
• Domáca ponuka
Nastavenia
2) Funkciu Anynet+(HDMI-CEC) zapnite v
televízore aj v prehrávači.
3) Televízor nastavte na proces nastavení.
Postup úvodných nastavení
• Domovská obrazovka sa nezobrazí, ak
nenakonfigurujete úvodné nastavenia.
• OSD (Obrazovkové zobrazenie) tohto prehrávača
sa môže po aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
• Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od
vybranej ponuky.
• Po dokončení postupu úvodných nastavení
môžete používať tlačidlá na paneli a diaľkové
ovládanie.
Po pripojení prehrávača k TV zapnite TV a
prehrávač. Po prvom zapnutí prehrávača
sa na TV zobrazí obrazovka s úvodnými
nastaveniami prehrávača. Postup úvodných
nastavení vám umožní nastaviť jazyky
ponuky na obrazovke a pomer strán (veľkosť
obrazovky).
✎
POZNÁMKY
 Ak chcete opätovne zobraziť obrazovku
úvodných nastavení, aby ste vykonali zmeny,
stlačte tlačidlo p na prednom paneli na
dlhšie ako 5 sekúnd, zatiaľ čo nie je vložený
žiadny disk. Prehrávač tým vynulujete na jeho
predvolené nastavenia.
 Po dokončení postupu úvodných nastavení
môžete používať funkciu HDMI-CEC.
 Ak chcete ako pomoc pri procese úvodného
nastavenia použiť funkciu Anynet+(HDMI-CEC),
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
1) Prehrávač pripojte pomocou kábla HDMI
k televízoru značky Samsung, ktorý je
kompatibilný s funkciou Anynet+(HDMICEC).
1
6
a.
Preh. disk
Videá
Hudba
2
5
 Ak prehrávač necháte v zastavenom režime
dlhšie ako 5 minút bez toho, aby ste ho použili,
na televízore sa aktivuje šetrič obrazovky. Ak
prehrávač necháte v režime šetriča obrazovky
dlhšie ako 25 minút bez toho, aby ste ho
použili, napájanie sa automaticky vypne.
Navigácia v ponuke
1
3
2
Fotografie
4
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
požadovanú vedľajšiu ponuku a potom
stlačte tlačidlo E.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
položku a potom stlačte tlačidlo E.
5. Ak chcete z ponuky vyjsť, stlačte tlačidlo
EXIT.
Prázdna disková jednotka
4
Zmeniť zariadenie
✎
Nastavenia
3
1
Zvolí položku Videá.
2
Zvolí položku Hudba.
3
Zvolí položku Nastavenia.
4
Zvolí položku Zmeniť zariadenie.
5
Zvolí položku Preh. disk.
6
Zvolí položku Fotografie.
✎
POZNÁMKY
 Možnosti Videá, Fotografie a Hudba vyžadujú,
aby bol v prehrávači vložený vhodný disk,
prípadne aby bolo k prehrávaču pripojené
zariadenie USB.
1
Tlačidlo HOME : Stlačte, ak chcete prejsť na
Domovskú obrazovku.
2
Tlačidlo RETURN : Návrat k predchádzajúcej
ponuke.
3
E Tlačidlá (Zadať) / SMER :
Pohyb kurzora alebo výber položky.
Aktivácia aktuálne zvolenej položky.
Potvrdenie nastavenia.
Ak sa chcete dostať do ponuky Nastavenia,
postupujte podľa týchto krokov:
4
Tlačidlo EXIT : Stlačte na opustenie aktuálnej
ponuky.
1. Stlačte tlačidlo TLAČIDLO NAPÁJANIA.
Zobrazí sa domáca ponuka.
POZNÁMKY
 Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od
vybranej ponuky. OSD (Obrazovkové zobrazenie)
tohto prehrávača sa môže po aktualizácii verzie
softvéru zmeniť.
Nastavenia zobrazenia
Môžete konfigurovať rôzne možnosti, ako je
napríklad Pomer strán TV, Rozlíšenie, atď.
Pomer strán TV
Nastavenia obrazovky môžete nastaviť podľa
typu televízora, ktorý máte.
✎
POZNÁMKY
 V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré
pomery strán k dispozícii.
 Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný ako
pomer strán obrazovky vášho televízora, môže
sa zobraziť skreslený obraz.
Prístup do ponuky Nastavenia
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte položku
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo E.
9
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 9
2015-09-04
5:52:57
BD Wise (iba televízory značky
Samsung)
BD Wise je najnovší prepojovací prvok od
spoločnosti Samsung.
Keď prepojíte prehrávač Samsung a televízor
Samsung s funkciou BD Wise cez HDMI a
funkcia BD Wise zapnete na prehrávači aj
televízore, prehrávač bude vysielať video s
rozlíšením videa a obnovovacím kmitočtom
disku Blu-ray/DVD.
✎
POZNÁMKY
 Keď je zapnutá funkcia BD Wise, rozlíšenie sa
automaticky nastaví na BD Wise a BD Wise sa
objaví v ponuke Rozlíšenie.
 Ak je prehrávač pripojený k zariadeniu, ktoré
nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu
BD Wise používať.
 Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise
nastavte ponuku BD Wise na prehrávači aj na
televízore na možnosť Zap..
Rozlíšenie
Umožňuje vám nastaviť výstupné rozlíšenie
video signálu HDMI na Auto, 1080p, 1080i,
720p alebo 576p/480p. Toto číslo označuje
počet riadkov videa na jeden obraz.
Označenie “i“ a “p“ signalizuje prekladané a
progresívne skenovanie. Čím viac riadkov, tým
je vyššia kvalita.
Rozlíšenie podľa výstupného režimu
• Prehrávanie disku Blu-ray/elektronického
obsahu/digitálneho obsahu
HDMI / pripojené
Výstup
Režim HDMI
Nastavenie
BD Wise
Auto
1080p pri 60F
(Filmová snímka:
Vyp.)
Filmová snímka:
Auto (24 Fps)
1080i
720p
576p/480p
Disk Blu-ray
Elektronický
obsah/
digitálny
obsah
Rozlíšenie disku
1080p
Blu-ray
Maximálne
Maximálne
rozlíšenie vstupu rozlíšenie vstupu
televízora
televízora
1080p pri 60F
1080p pri 60F
1080p pri 24F
1080p pri 24F
1080i
720p
576p/480p
1080i
720p
576p/480p
Nastavenie
POZNÁMKY
 Ak televízor, ktorý ste pripojili k prehrávaču,
nepodporuje funkciu Filmová snímka alebo
zvolené rozlíšenie, zobrazí sa správa “Ak
sa po stlačení ”Áno" nezobrazia žiadne
obrázky, počkajte 15 sekúnd na návrat na
predchádzajúce rozlíšenie.“ Ak vyberiete
možnosť Áno, obrazovka televízora na
15 sekúnd zhasne a potom sa rozlíšenie
automaticky vráti na predchádzajúce rozlíšenie.
 Ak po zmene rozlíšenia zostane obrazovka
prázdna, vyberte všetky disky a následne
stlačte a na dlhšie ako 5 sekúnd podržte
stlačené tlačidlo p na prednej strane
prehrávača. Všetky nastavenia sa vrátia do
východiskových nastavení. Pre vstup ku
každému režimu postupujte podľa krokov na
predchádzajúcej strane a vyberte Nastavenie
displeja, ktoré váš televízor podporuje.
 Po obnovení východiskových nastavení sa
všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
 Aby prehrávač mohol používať režim Filmová
snímka (24 Fps), musí mať disk Blu-ray 24
obrázkovú funkciu.
Filmová snímka (24 Fps)
• Prehrávanie DVD
Výstup
✎
HDMI / pripojené
Režim HDMI
BD Wise
576i/480i
Auto
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
Vý
Farebný formát HDMI
Umožňuje vám nastaviť formát farebného
priestoru pre výstup HDMI, aby sa zhodoval
so schopnosťami pripojeného zariadenia
(televízor, monitor, atď).
Hlboké farby HDMI
Umožňuje vám dosiahnuť video z konektora
HDMI OUT s hlbokými farbami. Hlboká farba
umožňuje presnejšiu reprodukciu farieb s
väčšou hĺbkou farieb.
P
z
Progresívny režim
Umožňuje vám vylepšiť kvalitu pri sledovaní
diskov DVD.
Nastavenia zvuku
Digitálny výstup
Umožňuje vám vybrať formát výstupu
digitálneho zvuku, ktorý je vhodný pre váš
televízor alebo AV prijímač. Viac podrobností
nájdete v nižšie uvedenej tabuľke výberu
digitálneho výstupu.
Nastavením funkcie Filmová snímka (24 Fps)
vám umožňuje nastaviť výstup HDMI
prehrávača na 24 snímok za sekundu pre
vylepšenú kvalitu obrazu.
Funkciu Filmová snímka (24 Fps) môžete
využívať len na televízore, ktorý podporuje
túto obnovovaciu frekvenciu.
Filmovú snímku môžete zvoliť len vtedy, keď
je prehrávač v režimoch výstupného rozlíšenia
HDMI 1080p.
D
p
* A
Di
-
10
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 10
To
n
2015-09-04
5:53:08
Nastavenie
PCM
Bitstream
(nespracovaný)
Bitstream
(DTS opätovne
kódov.)
Pripojenie
HDMI
Prijímač
HDMI
Prijímač
Prijímač HDMI
PCM
Až do 7.1k
PCM
DTS opätovne
kódované
Bitstream
(Dolby D opätovne
kódov.)
S podporou HDMI
AV prijímač
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby Digital
PCM 2-k.
Dolby Digital
DTS opätovne
kódované
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby Digital
Plus
PCM 2-k.
Dolby Digital Plus
DTS opätovne
kódované
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby TrueHD
PCM 2-k.
Dolby TrueHD
DTS opätovne
kódované
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
DTS
PCM 2-k.
DTS
DTS opätovne
kódované
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
DTS-HD High
Resolution Audio
PCM 2-k.
DTS-HD zvuk s
vysokým rozlíšením
DTS opätovne
kódované
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
DTS-HD Master
Audio
PCM 2-k.
DTS-HD Master Audio
DTS opätovne
kódované
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
a
a
í
✎
Výber digitálneho výstupu
Prúdenie
zvuku na
disku
Blu-ray
Tok zvuku
na disku
DVD
Definícia
pre disk
Blu-ray
PCM
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Dolby Digital
PCM 2-k.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM 2-k.
DTS
DTS
DTS
Ľubovoľné
Dekóduje zvuk Vysiela len tok zvuku Dekóduje zvuk hlavnej
hlavnej funkcie hlavnej funkcie, takže funkcie a tok zvuku
a tok zvuku váš AV prijímač dokáže BONUSVIEW spoločne
BONUSVIEW
dekódovať bitový tok
do zvuku PCM a
spoločne do
zvuku.
pridáva zvukové
zvuku PCM
Teraz nebudete počuť efekty navigácie,
a pridáva
zvuk BONUSVIEW potom znovu zakóduje
Zvukové efekty
a zvukové efekty zvuk PCM do bitového
navigovania.
navigovania.
toku DTS
DTS
Dekóduje zvuk hlavnej
funkcie a zvukový tok
BONUSVIEW spoločne
do zvuku PCM a
pridáva zvukové efekty
navigovania, potom
znovu zakóduje zvuk
PCM do bitového toku
Dolby Digital
* Ak je zdrojový tok 2-k, nastavenia “Re-encoded Dolby D“ sa nepoužijú.
Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku :
- Zvuk hlavnej funkcie : Zvukový záznam hlavnej funkcie.
- Zvuk BONUSVIEW : Doplňujúci zvukový záznam, ako napríklad komentár režiséra alebo herca.
- Zvukové efekty navigovania : Keď vyberiete navigovanie v ponuke, môže zaznieť zvukový
efekt navigovania. Funkcia Zvukové efekty navigovania je pre každý disk Blu-ray odlišná.
POZNÁMKY
 Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny
výstup, v opačnom prípade nebudete počuť
žiadny zvuk alebo bude zvuk príliš hlasný.
 Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, televízor) nie
je kompatibilné s komprimovanými formátmi
(Dolby Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela
ako PCM.
 Bežné disky DVD neobsahujú zvuk BONUSVIEW
a funkciu Zvukové efekty navigovania.
 Niektoré disky Blu-ray neobsahujú zvuk
BONUSVIEW a funkciu Zvukové efekty
navigovania.
 Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový
signál sa vysiela ako PCM bez ohľadu na výber
digitálneho výstupu (PCM alebo Bitstream).
 Ak váš televízor nie je kompatibilný s
komprimovanými viackanálovými formátmi
(Dolby Digital, DTS), prehrávač môže vysielať
2-kanálový zmiešaný zvuk PCM, dokonca aj
keď ste v ponuke nastavenia zvolili bitový tok
(buď Opätovne kódov. alebo Nespracovaný).
 Ak váš TV nie je kompatibilný so vzorkovacími
frekvenciami PCM presahujúcimi 48 kHz, z
prehrávača môže vychádzať 48 kHz zvuk so
zníženou vzorkovacou frekvenciou PCM.
Ovládanie dynamického rozsahu
Umožňuje použite ovládania dynamického
rozsahu na zvuk Dolby Digital, Dolby Digital
Plus a Dolby TrueHD.
• Auto : Automatické ovládanie dynamického
rozsahu zvuku Dolby TrueHD na základe
informácií, ktoré sa nachádzajú v zvukovej
stope Dolby TrueHD.
Ovládanie dynamického rozsahu zapína aj
pre Dolby Digital a Dolby Digital Plus.
• Vyp. : Dynamický rozsah ponecháva bez
kompresie, vďaka čomu môžete počuť
pôvodný zvuk.
• Zap. : Ovládanie dynamického rozsahu
zapína pre všetky tri formáty Dolby. Tichšie
zvuky budú hlasnejšie a hlasitosť hlasných
zvukov sa zníži.
Režim zmiešavania
Umožňuje vám zvoliť spôsob zmiešavania
viacerých kanálov, ktorý je kompatibilný s vaším
stereo systémom. Prehrávač môžete nastaviť na
zmiešavanie na normálne stereo alebo na stereo
kompatibilné s priestorovým zvukom.
Systém
Úvodné nastavenie
Pomocou funkcie úvodných nastavení môžete
nastaviť jazyk atď.
Ďalšie informácie o funkcii úvodných nastavení
nájdete v časti Úvodné nastavenia v tejto
používateľskej príručke (Pozrite si stranu 9).
Rýchly štart
Skrátením času zavádzania môžete rýchlo
zapnúť napájanie.
✎
POZNÁMKY
 Ak túto funkciu nastavíte na možnosť Zap.,
spotreba energie v pohotovostnom režime sa
zvýši.
11
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 11
2015-09-04
5:53:08
Anynet+ (HDMI-CEC)
Správa BD údajov
Anynet+ je komfortná funkcia, ktorá ponúka
prepojené činnosti s ostatnými prehrávačmi
značky Samsung, ktoré sú vybavené funkciou
Anynet+.
Na použitie tejto funkcie pripojte tento
prehrávač k televízoru značky Samsung s
funkciou Anynet+ pomocou kábla HDMI.
Po zapnutí funkcie Anynet+ môžete tento
prehrávač ovládať pomocou diaľkového
ovládača televízora Samsung a stlačením
) na diaľkovom
tlačidla PREHRÁVANIA (
ovládači televízora môžete jednoducho
spustiť prehrávanie disku.
Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie
televízora.
Umožní vám spravovať prevzatý obsah, ku
ktorému získate prístup cez disk Bluray a je
uložený na pamäťovom kľúči.
Môžete skontrolovať informácie o zariadení
vrátane veľkosti pamäte, mazať BD údaje
alebo meniť pamäťové zariadenie Flash.
✎
POZNÁMKY
 Táto funkcia nie je dostupná, ak kábel HDMI
nepodporuje CEC.
 Ak sa na vašom televízore nachádza logo
Anynet+, váš televízor podporuje funkciu
Anynet+.
 Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia
fungovať v závislosti od vášho televízora.
Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie
vášho televízora.
 Ak máte zapnutú funkciu Anynet+, tak sa
pri vypnutí produktu, odpojení a následnom
opätovnom pripojení kábla napájania produkt
automaticky zapne, aby sa opätovne obnovilo
pripojenie Anynet+. Po približne 15 sekundách
sa opätovne automaticky vypne.
✎
POZNÁMKY
 Ak v režime externej pamäte odpojíte USB
zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie
disku sa zastaví.
 Váš prehrávač podporuje systémy súborov
FAT16, FAT32 a NTFS. Odporúčame vám
používať USB zariadenia, ktoré podporujú
USB 2.0 protokol s 4 MB/sek. alebo s väčšou
rýchlosťou čítania/zapisovania.
 Funkcia Obnovenie prehrávania nemusí
po naformátovaní pamäťového zariadenia
fungovať.
 Celková dostupná pamäť Správy BD údajov sa
môže líšiť v závislosti od podmienok.
DivX® video na požiad.
Pozrite si registračné kódy DivX® VOD, ktoré si
môžete zakúpiť a prehrávajte obsah DivX® VOD.
Jazyk
Môžete si vybrať jazyk, ktorý preferujete, pre ponuku
na obrazovke, ponuku disku, Audio, titulky atď.
✎
POZNÁMKY
 Zvolený jazyk sa zobrazí, iba ak je podporovaný
na disku.
Zabezpečenie
Po prvom prístupe k tejto funkcii sa zobrazí
obrazovka s kódom PIN. Zadajte predvolený
kód PIN - 0000 - pomocou číselných
tlačidiel. Na zmenu kódu PIN použite funkciu
Zmeniť kód PIN. Po každom následnom
prístupe k bezpečnostným nastaveniam
musíte zadať tento štvorčíselný kód PIN. Ak
kód PIN nezmeníte, pokračujte v používaní
predvoleného kódu PIN.
Rodič. hodnotenie BD
Zabraňuje prehrávaniu diskov Blu-ray so
špecifickým vekovým hodnotením, ak nezadáte
4-miestny kód PIN.
Rodič. hodnotenie DVD
Táto funkcia funguje spolu s diskami DVD, ktorým
bolo pridelené vekové hodnotenie alebo číselné
hodnotenie, ktoré označuje úroveň vyspelosti
obsahu. Tieto čísla vám pomáhajú kontrolovať typy
diskov DVD, ktoré môže sledovať vaša rodina.
Vyberte úroveň hodnotenia, ktorú chcete
nastaviť. Napríklad, ak vyberiete úroveň 6,
nebudú sa prehrávať disky s hodnotením viac
ako 6 - teda úroveň 7 a 8.
Vyššie číslo označuje vyspelejší obsah.
Po
ak
vý
C
Ak
po
Zmeniť PIN
1.
Mení 4-ciferné heslo používané na prístup k
zabezpečeným funkciám.
2.
3.
Ak zabudnete svoje heslo
1. Vyberte všetky disky.
2. Stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené
tlačidlo p na prednom paneli.
Všetky nastavenia sa zmenia na od výroby
predvolené nastavenia.
✎
POZNÁMKY
4.
5.
6.
 Po obnovení východiskových nastavení sa
všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
7.
✎
 Niektoré televízory Samsung potom, čo tento
produkt pripojíte pomocou funkcie Anynet+,
zobrazia výstražnú rozbaľovaciu správu, ktorá
bude oznamovať, že sa nenašlo pripojenie.
Bez ohľadu na túto správu sa pripojenie
Anynet+ správne nadviazalo a je dostupné na
používanie.
12
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 12
A
2015-09-04
5:53:09
m
py
ac
y
žú.
Podpora
Aktualizácia softvéru
Ponuka Aktualizácia softvéru vám umožňuje
aktualizovať softvér prehrávača na vylepšenie
výkonu alebo doplňujúce služby.
Cez USB
Ak chcete aktualizáciu vykonať cez USB,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Navštívte stránku www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Preberte najnovšiu aktualizáciu softvéru
USB (súbor zip) do počítača.
3. Rozbaľte súbor zip do počítača.
Mali by ste získať jeden súbor RUF s
rovnakým názvom, ako má súbor zip.
4. Súbor RUF skopírujte na pamäťový kľúč
USB.
5. Uistite sa, že v prehrávači nie je žiadny
disk a potom vložte pamäťový kľúč USB
do portu USB prehrávača.
6. V ponuke prehrávača prejdite do ponuky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia
softvéru.
7. Vyberte možnosť Cez USB.
✎
POZNÁMKY
 Počas aktualizácie softvéru prehrávač
nevypínajte. Môžete spôsobiť poruchu
prehrávača.
Prehrávanie médií
 Aktualizácia softvéru pomocou konektora
USB Host môže byť vykonaná iba pomocou
pamäťového kľúča USB.
Kontaktovať Samsung
Poskytuje kontaktné informácie na pomoc s
vaším prehrávačom.
Reset
Vráti všetky nastavenia na ich predvolené
nastavenia od výroby.
3.
2. Disk jemne vložte do priečinka potlačenou
stranou nahor.
3. Stlačením tlačidla 8 zatvorte priečinok
na vloženie disku. Prehrávanie sa spustí
automaticky.
Prehrávanie súborov na zariadení
USB
Existujú dva spôsoby, ktoré môžete použiť na
prehrávanie alebo sledovanie multimediálnych
súborov nachádzajúcich sa na zariadení USB
prostredníctvom vášho prehrávača.
Metóda 1
1. Zapnite prehrávač.
2. USB zariadenie pripojte k USB portu
na prednej strane produktu. Zobrazí sa
kontextové okno Pripojilo sa nové zariadenie.
Preh. disk
Fotografie
Videá
Pripojilo sa nové zariadenie.
123
Fotografie
Videá
Prázdna disková jednotkaHudba
> Presunúť " Zadať ' Späť
Zmeniť zariadenie
POZNÁMKY
 Ak sa nezobrazí kontextové okno, prejdite na
metódu 2.
1. Stlačením tlačidla 8 otvorte priečinok na
vloženie disku.
 Keď aktualizujete softvér pomocou konektora
USB Host, vo výrobku nemôže byť žiadny disk.
 Keď je aktualizácia softvéru dokončená,
skontrolujte detaily softvéru v ponuke
Aktualizácia softvéru.
✎
Prehrávanie komerčne
zaznamenaného disku
Hudba
✎
Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Fotografie, Videá, alebo Hudba a
potom stlačte tlačidlo E. Objaví sa
obrazovka Fotografie, videá a hudba, na
ktorej bude uvedený obsah zariadenia.
V závislosti od usporiadania obsahu
budete vidieť buď priečinky, jednotlivé
súbory, alebo oboje.
POZNÁMKY
 Hoci bude prehrávač zobrazovať priečinky
pre všetky typy obsahu, bude zobrazovať iba
súbory typu obsahu, ktorý ste vybrali v kroku
3. Ak ste vybrali napríklad hudbu, budete
vidieť iba hudobné súbory. Tento výber môžete
zmeniť návratom na obrazovku Fotografie,
videá a hudba a následným prechodom na
krok 3 v metóde 2 nižšie.
4. Ak je to nutné, pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo
E.
5. Vyberte si súbor, ktorý chcete zobraziť
alebo prehrať a potom stlačte tlačidlo E.
6. Stlačením tlačidla RETURN opustíte
priečinok alebo sa stlačením tlačidla EXIT
vrátite na Domovskú obrazovku.
7. Pokyny vysvetľujúce ako ovládať
prehrávanie videa, hudby a obrázkov
uložených v zariadení USB nájdete na
stranách 14 až 16.
Nastavenia
13
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 13
2015-09-04
5:53:09
5. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte súbor,
ktorý chcete zobraziť alebo prehrať a
potom stlačte tlačidlo E.
Metóda 2
1. Zapnite prehrávač.
2. USB zariadenie pripojte k USB portu na
prednej strane produktu. Vyberte položku
Zmenit’ zariadenie a potom stláčaním
tlačidla ▲▼ vyberte možnosť USB.
Stlačením tlačidla E
E.
Preh. disk
Fotografie
Videá
Hudba
Zmenit’ zariadenie
6. Stlačením tlačidla RETURN opustíte
priečinok alebo sa stlačením tlačidla EXIT
vrátite na Domovskú obrazovku.
7. Pokyny vysvetľujúce ako ovládať
prehrávanie videa, hudby a obrázkov
uložených v zariadení USB nájdete na
stranách 14 až 16.
✎
Žiadny disk
 Ak pri prehrávaní zariadenia USB vložíte disk,
režim zariadenia sa automaticky zmení na
“Disk“.
123
Prázdna disková jednotka
Prehrávanie disku s obsahom
nahraným používateľom
Zatvorit'
Zmeniť zariadenie
Nastavenia
3. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
položku Fotografie, Videá, alebo Hudba
na domovskej obrazovke, a potom
stlačte tlačidlo E. Objaví sa obrazovka
Fotografie, videá a hudba, na ktorej bude
uvedený obsah zariadenia. V závislosti od
usporiadania obsahu budete vidieť buď
priečinky, jednotlivé súbory, alebo oboje.
✎
POZNÁMKY
POZNÁMKY
 Hoci bude prehrávač zobrazovať priečinky
pre všetky typy obsahu, bude zobrazovať iba
súbory typu obsahu, ktorý ste vybrali v kroku
3. Ak ste vybrali napríklad hudbu, budete
vidieť iba hudobné súbory. Tento výber môžete
zmeniť návratom na obrazovku Fotografie,
videá a hudba a zopakovaním kroku 3.
4. Ak je to nutné, pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo
E.
Môžete prehrávať multimediálne súbory, ktoré
ste nahrali na disky Blu-ray, DVD alebo CD.
1. Používateľom nahraný disk vložte do
vozíka na disk potlačenou stranou nahor
a následne zatvorte zásuvku.
2. Pomocou tlačidiel ◄► vyberte typ
obsahu, ktorý chcete zobraziť alebo
prehrať - Fotografie, Videá, alebo Hudba
- a potom stlačte tlačidlo E.
✎
POZNÁMKY
 Hoci bude prehrávač zobrazovať priečinky
pre všetky typy obsahu, bude zobrazovať iba
súbory typu obsahu, ktorý ste vybrali v kroku
2. Ak ste vybrali napríklad hudbu, budete
vidieť iba hudobné súbory. Tento výber môžete
zmeniť návratom na obrazovku Fotografie,
videá a hudba a zopakovaním kroku 2.
3. Objaví sa obrazovka uvádzajúca obsah
disku. V závislosti od usporiadania obsahu
uvidíte buď priečinky, jednotlivé súbory
alebo obe.
4. Ak je to nutné, pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo
E.
Tlačidlá prehrávania
Prehrávač neprehrá zvuk v režime vyhľadávania,
pomalom alebo krokovom režime.
• Na návrat k prehrávaniu normálnou
rýchlosťou stlačte tlačidlo 6.
Tlačidlo 6
Spúšťa prehrávanie.
5. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte súbor,
ktorý chcete zobraziť alebo prehrať a
potom stlačte tlačidlo E.
Tlačidlo 5
Zastaví prehrávanie.
Tlačidlo 7
Pozastaví prehrávanie.
6. Jedným alebo niekoľkými stlačeniami
tlačidla RETURN opustíte aktuálnu
obrazovku, priečinok alebo sa vrátite na
domovskú obrazovku.
Ak sa chcete priamo vrátiť na domovskú
obrazovku, stlačte tlačidlo EXIT.
Prehrávanie
zrýchleného
záberu
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
3 alebo .
Pri každom stlačení tlačidla 3
alebo sa rýchlosť prehrávania
zmení.
Prehrávanie
spomaleného
záberu
V pozastavenom režime stlačte
tlačidlo .
Pri každom stlačení tlačidla sa
zmení rýchlosť prehrávania.
Prehrávanie po
krokoch
V pozastavenom režime stlačte
tlačidlo 7.
Po každom stlačení tlačidla 7 sa
objaví nová snímka.
Preskakovanie
pri prehrávaní
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
1 alebo 2.
Pri každom stlačení tlačidla 1
alebo 2 sa disk posunie na
predchádzajúcu alebo nasledujúcu
kapitolu alebo súbor.
7. Pokyny vysvetľujúce ako ovládať
prehrávanie videa, hudby a obrázkov na
disku nájdete na stranách 14 až 16.
T
T
T
P
Ovládanie prehrávania videa
Môžete ovládať prehrávanie video obsahu,
ktorý sa nachádza na disku Blu-ray, DVD, CD
alebo na zariadení USB. V závislosti od média
nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie, ktoré
sú popísané v tomto návode.
Toto tlačidlo nefunguje počas prehrávania
diskov Blu-ray/DVD.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri prehrávaní videí
M
na
za
Tl
sa
1
2
3
14
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 14
T
D
2015-09-04
5:53:11
Použitie ponuky disku, ponuky titulu,
kontextovej ponuky a zoznamu titulov
ia,
a
Tlačidlo
DISC MENU
Tlačidlo
TITLE MENU
Tlačidlo
POPUP MENU
Počas prehrávania stlačte toto
tlačidlo, aby ste spustili funkciu
ponuky disku.
Počas prehrávania stlačte toto
tlačidlo, aby ste spustili funkciu
ponuky titulu.
Počas prehrávania stlačte toto
tlačidlo, aby ste spustili funkciu
kontextovej ponuky.
Ovládanie prehrávania hudby
Môžete ovládať prehrávanie hudby, ktorá sa
nachádza na disku Blu-ray, DVD, CD alebo na
zariadení USB.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri prehrávaní hudby
a
1
ČÍSELNÉ tlačidlá (iba zvukové CD (CD-DA)) :
Počas prehrávania Zoznamu titulov stlačte číslo
požadovanej stopy.
Prehrá sa vybraná stopa.
2
Preskočiť : Počas prehrávania stlačte
tlačidlo 1 alebo 2, aby ste sa presunuli
na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor
zoznamu prehrávania.
3
Tlačidlo 5 : Zastavuje stopu.
4
Rýchle prehrávanie (iba zvukové CD (CDDA))
Počas prehrávania stlačte tlačidlo 3 alebo
.
Pri každom stlačení tlačidla 3 alebo sa
rýchlosť prehrávania zmení.
5
Pozastaviť : Pozastavuje stopu.
Opakovanie zvukového CD
(CD-DA)/MP3
1
TRACK 0011
Zoz. titulov
Nástroje
TRACK 001
Režim opakovania ? Vyp.
TRACK 002
Kopírovať
1/6
05:57
04:27
04:07
4
3
Aktuálna skladba sa zopakuje.
(
) Všetky
Zopakujú sa všetky skladby.
(
) Premiešať
Táto možnosť prehráva
skladby v náhodnom poradí.
1. Ak chcete prejsť na zoznam hudby,
stlačte tlačidlo 5 alebo RETURN.
y
Zobrazí sa obrazovka Zoznam hudby.
Hudba
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
03:35
CD
" Pozastaviť Vybrať
Nástroje ' Späť
4. Po skončení stlačte tlačidlo E.
Zvolené stopy sa zobrazia na pravej
strane obrazovky. Prehrávač prehrá prvú
stopu.
5. Ak chcete zmeniť zoznam prehrávania,
stlačením tlačidla 5 alebo RETURN
sa vráťte do zoznamu hudby. Zopakujte
kroky 2, 3 a 4.
6. Ak chcete zrušiť zoznam prehrávania a
vrátiť sa na domovskú obrazovku, stlačte
tlačidlo RETURN alebo EXIT.
Zoz. titulov
1/2 Strana
TRACK 001
TRACK 002
02:38
02:38
TRACK 003
TRACK 004
TRA
02:38
02:38
02
3
TRACK 005
TRACK 006
02:38
02:38
TRACK 007
TRACK 008
02:38
02:38
TRACK 009
TRACK 010
02:38
Vybrať
Vb ť
Ná
Nástroje ( ) Prejsť na str. ' Späť
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► prejdite na
požadovanú stopu, a potom stlačte
ŽLTÉ (C) tlačidlo. Nad stopou sa objaví
značka.
Ďalšie stopy vyberte zopakovaním tohto
postupu.
TRACK 004
+
5
6
) Stopa
02:38
> Presunúť < Nastaviť ' Späť
TRACK 003
2
(
CD a Zmeniť zariadenie
1. Počas prehrávania zoznamu titulov stlačte
tlačidlo TOOLS.
OO S
u
Skladby sa prehrajú v poradí, v
ktorom boli nahrané.
TRACK 001
Tlačidlo 6 : Prehrávanie aktuálne vybranej
stopy.
6
Vyp.
3. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu,
posuňte sa na stopu a potom znovu
stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo.
Značka na stope sa odstráni.
✎
POZNÁMKY
 Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť
zoznam titulov až s 99 stopami.
 Ak odstránite všetky skladby zo zoznamu
prehrávania a stlačíte tlačidlo E, prehrávač
pridá do zoznamu všetky stopy na disku a
prehrá ich.
Kopírovanie
Umožní vám skopírovať obsah zvukových
súborov zo zvukového disku CD (CD-DA) do
zariadenia USB/HDD.
1. Otvorte vozík na disk. Zvukový disk (CDDA) umiestnite do vozíka a vozík zatvorte.
Vložte USB zariadenie do konektora USB v
prednej časti výrobku.
2. V režime zastavenia stláčaním tlačidiel
▲▼◄► prejdite na požadovanú stopu
a potom stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo. Nad
stopou sa objaví značka. Ďalšie stopy
vyberte zopakovaním tohto postupu.
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte položku
Stopa, Všetky, Premiešať, alebo Vyp..
3. Stlačte tlačidlo E.
15
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 15
2015-09-04
5:53:14
3. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu,
posuňte sa na stopu a potom znovu
stlačte tlačidlo ŽLTÉ (C) tlačidlo.
Značka na stope sa odstrán.
4. Keď sa tak stane, stlačte tlačidlo TOOLS,
a potom a potom pomocou tlačidiel ▲▼
vyberte možnosť Kopírovať a stlačte
tlačidlo ▼. Zobrazí sa kontextové okno
kopírovania.
5. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte zariadenie,
do ktorého sa majú uložiť kopírované
súbory, a potom stlačte tlačidlo E.
✎
POZNÁMKY
 Zariadenie neodpájajte, kým prebieha kopírovanie.
6. Ak chcete zrušiť kopírovanie, stlačte
tlačidlo E a zvoľte možnosť Áno. Ak
chcete pokračovať v kopírovaní, zvoľte
položku Nie.
7. Po dokončení kopírovania sa zobrazí
správa “Prevod sa dokončil.“. Ak chcete
prejsť na obrazovku Prehrávanie, stlačte
tlačidlo E.
✎
Kopírovať na USB Disk
5. Zopakujte krok 4, aby ste vybrali a
skontrolovali ďalšiu požadovanú položku.
Umožňuje vám kopírovať obsah videa/
fotografií/hudby z dátového disku do
zariadenia USB/HDD.
6. Ak chcete odstrániť požadovanú položku
zo zoznamu, znova stlačte ŽLTÉ (C)
tlačidlo. Značka na požadovanej položke
sa odstráni.
1. Otvorte vozík na disk. Disk umiestnite
do vozíka a vozík zatvorte. Vložte USB
zariadenie do konektora USB v prednej
časti výrobku. Zobrazí sa kontextové okno
nového zariadenia.
2. Stlačte tlačidlo ▲ a potom stláčaním
tlačidiel ◄► vyberte možnosť Blu-ray,
DVD alebo CD.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Fotografie, Videá, alebo Hudba a potom
stlačte tlačidlo E. Objaví sa obrazovka
Fotografie, videá a hudba, na ktorej bude
uvedený obsah zariadenia. V závislosti od
usporiadania obsahu budete vidieť buď
priečinky, jednotlivé súbory, alebo oboje.
✎
 Hoci bude prehrávač zobrazovať priečinky pre
všetky typy obsahu, bude zobrazovať iba súbory
typu obsahu, ktorý ste vybrali v kroku 3. Ak
ste vybrali napríklad hudbu, budete vidieť iba
hudobné súbory. Tento výber môžete zmeniť
návratom na obrazovku Fotografie, videá a hudba
a zopakovaním kroku 3.
POZNÁMKY
 Túto funkciu niektoré disky nemusia podporovať.
 Na obrazovke kopírovania môžete tiež vybrať
možnosti Vybrať všetko a Zruš. ozn. všetkých.
- Pomocou položky Vybrať všetko vyberte
všetky stopy . Toto zruší vaše individuálne
výbery skladieb.
- Na zrušenie výberu všetkých vybraných stôp
použite možnosť Zruš. ozn. všetkých.
POZNÁMKY
4.
Pri zobrazenej obrazovke prehrávania
použite tlačidlá ▲▼◄►, aby ste vybrali
možnosti Videá, Fotografie alebo
Hudba a potom stlačte tlačidlo ŽLTÉ (C).
Naľavo od požadovanej položky sa
zobrazí značka.
7. Keď skončíte, stlačte tlačidlo TOOLS a
potom pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
možnosť Kopírovať na USB a stlačte
tlačidlo E. Zobrazí sa kontextové okno
Kopírovať na USB.
8. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte zariadenie,
do ktorého sa majú uložiť kopírované
súbory, a potom stlačte tlačidlo E.
✎
POZNÁMKY
 Kým prebieha kopírovanie, zariadenie
neodpájajte.
9. Ak chcete zrušiť kopírovanie, stlačte
tlačidlo E a potom vyberte možnosť
Áno. Ak chcete pokračovať v kopírovaní,
zvoľte položku Nie.
10. Po dokončení kopírovania sa zobrazí
správa “Kopírovanie je dokončené.“.
Ak chcete prejsť na obrazovku
Prehrávanie, stlačte tlačidlo E.
✎
POZNÁMKY
 Túto funkciu niektoré disky nemusia
podporovať.
 Na obrazovke kopírovania môžete tiež
vybrať možnosti Vybrať všetko a Zruš ozn.
všetkých.
- Na výber všetkých položiek použite
možnosť Vybrať všetko. Toto zruší vaše
individuálne výbery položiek.
- Na zrušenie výberu všetkých vybraných
položiek naraz použite možnosť Zruš ozn.
všetkých.
Prehrávanie fotografií
P
Môžete ovládať prehrávanie fotografického
obsahu, ktorý sa nachádza na disku Blu-ray,
DVD, CD alebo na zariadení USB.
Pr
Používanie ponuky Nástroje
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Spustiť
prezentáciu/
Zastaviť
prezentáciu
Vyberte na spustenie alebo
zastavenie prezentácie.
Rýchlosť
prezentácie
Vyberte, ak chcete nastaviť
rýchlosť prezentácie.
Hudba v pozadí
Vyberte, ak chcete počúvať hudbu
počas sledovania prezentácie.
Priblížiť
Vyberte na zväčšenie aktuálneho
obrázka. (Zväčšuje až
štvornásobne)
Otočiť
Vyberte na otočenie obrázka.
(Týmto otočíte obraz v smere
alebo proti smeru hodinových
ručičiek.)
N
z
Informácie
Zobrazí informácie o obrázku.
R
v
✎
P
o
ž
POZNÁMKY
 V závislosti od disku alebo úložného zariadenia
sa môže ponuka Nástroje líšiť.
 Ak chcete zapnúť funkciu hudby v pozadí,
súbor fotografie sa musí nachádzať na
rovnakom úložnom médiu ako hudobný súbor.
Avšak kvalita zvuku môže byť ovplyvnená
bitovou rýchlosťou MP3 súboru, veľkosťou
fotografie a spôsobom kódovania.
 Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť
v režime zobrazenia na celú obrazovku.
16
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 16
2015-09-04
5:53:22
D
P
P
n
Ž
Príloha
PROBLÉM
Obrazovka je prázdna.
• Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie, ktoré váš televízor nepodporuje
(napr. 1080p), nemusíte vidieť obraz na TV.
• Stlačte a na dlhšie ako 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo p (na prednom
paneli) bez vloženého disku. Všetky nastavenia sa zmenia na od výroby
predvolené nastavenia.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Zabudnutý kód PIN
• Stlačte tlačidlo p (na prednom paneli) na viac ako 5 sekúnd bez vloženého
disku. Všetky nastavenia vrátane hesla sa vrátia na pôvodné nastavenie od
výrobcu.
Túto možnosť používajte len v krajnom prípade.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Obraz je zrnitý alebo
skreslený.
• Uistite sa že disk nie je špinavý ani poškriabaný.
• Vyčistite disk.
Žiadny HDMI výstup.
• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI na prehrávači.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje vstupné HDMI rozlíšenie 576p/480p,
720p, 1080i alebo 1080p.
HDMI výstup obrazovky nie je
v poriadku.
• Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor nepodporuje
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection.
Ak zistíte iné problémy.
• Prejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje
vysvetlenia týkajúce sa aktuálneho problému a postup ešte raz zopakujte.
• Ak problém ani potom nevyriešite, kontaktujte najbližšie autorizované
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Riešenie problémov
Pred požiadaním o servisnú službu vyskúšajte nasledovné riešenia.
PROBLÉM
RIEŠENIE
Pomocou diaľkového
ovládača sa nedá vykonať
žiadna činnosť.
• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači. Možno ich je potrebné vymeniť.
• S diaľkovým ovládačom nepracujte vo väčšej vzdialenosti ako 6,1 m
od prehrávača.
• Vyberte batérie a niekoľko minút podržte jedno alebo viacero tlačidiel, aby
ste vybili mikroprocesor vo vnútri diaľkového ovládača, čím ho resetujete.
Znovu vložte batérie a skúste znovu pracovať s diaľkovým ovládačom.
Disk sa neprehráva.
• Zabezpečte, aby bol disk vložený potlačou smerom nahor.
• Skontrolujte regionálne číslo na disku Blu-ray/DVD.
Ponuka disku sa nezobrazí.
• Uistite sa, že sa na disku nachádzajú ponuky.
Na obrazovke sa zobrazí
zákaz.
• Táto správa sa zobrazí, ak stlačíte nesprávne tlačidlo.
• Softvér diskov Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly).
• Požadovali ste titul, kapitolu alebo čas vyhľadávania, ktoré sú mimo rozsahu.
Režim prehrávania sa líši od
výberu ponuky nastavenia.
• Niektoré funkcie vybrané v ponuke nastavenia nemusia fungovať správne,
ak disk nie je kódovaný príslušnou funkciou.
Pomer strán obrazovky sa
nedá zmeniť.
• Pomer strán obrazovky je pevne stanovený na vašom disku Blu-ray/DVD.
• Tento problém sa netýka prehrávača.
Žiadny zvuk.
• Skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť digitálneho výstupu v ponuke
Možnosti zvuku.
bu
o
ia
r.
RIEŠENIE
✎
POZNÁMKY
 Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
šiť
17
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 17
2015-09-04
5:53:22
Technické údaje
Hmotnosť
1.2 Kg
Rozmery
300 (Š) X 208 (H) X 41 (V) mm
Rozsah prevádzkovej teploty
+5°C až +35°C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
10 % až 75 %
Typ A
USB 2.0
Výstup jednosmerného prúdu
5V 0.5A Max.
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Audio
PCM, Bitový tok
Všeobecné
Rozhranie USB
HDMI
- Návrh a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na prehrávači.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
Oznámenie o zhode a kompatibilite
O
NIE VŠETKY disky sú kompatibilné
• Výrobok je predmetom obmedzení popísaných nižšie a tých, ktoré sú popísané v tomto návode,
vrátane typu disku a časti v tomto návode na použitie. Disky, ktoré je možné prehrávať sú: vopred
nahrané komerčné disky BD-ROM, DVD-VIDEO a zvukové CD (CD-DA); disky BD-RE/-R, DVDRW/-R a disky CD-RW/-R.
• Iné ako vyššie uvedené disky sa nedajú prehrať a nie sú určené na prehrávanie na tomto
prehrávači. Niektoré vyššie uvedené disky sa nemusia dať z nižšie uvedených dôvodov prehrávať.
• Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento prehrávač bude prehrávať každý disk s logom
BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R a tento prehrávač
nemusí vyhovovať všetkým prevádzkovým príkazom alebo nemusí vykonávať všetky funkcie
každého disku. Tieto a ďalšie kompatibility prevádzky diskov a produktu sú možné s novými a
existujúcimi formátmi diskov, pretože:
- Blu-ray je nový vyvíjajúci sa formát a tento prehrávač nemusí fungovať vo všetkých funkciách
Blu-ray diskov z toho dôvodu, že niektoré funkcie môžu byť voliteľné, na Blu-ray disk formát
mohli byť pridané doplnkové funkcie po výrobe tohto prehrávača a určité dostupné vlastnosti
môžu byť predmetom oneskorenej dostupnosti;
- nie všetky existujúce verzie formátov disku sú týmto prehrávačom podporované;
- nové a existujúce formáty disku môžu byť upravené, zmenené, aktualizované, vylepšené a/
alebo doplnené;
- niektoré disky počas prehrávania umožňujú špecifickú alebo limitovanú prevádzku a funkcie;
- niektoré disky s logom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CDRW/-R môžu byť stále neštandardizované disky;
- niektoré disky sa nemusia dať prehrávať v závislosti od ich fyzického stavu alebo podmienok
nahrávania;
- počas vytvárania softvéru pre Blu-ray, DVD disky a/alebo počas výroby diskov sa môžu
vyskytnúť problémy a chyby;
- tento prehrávač funguje inak ako štandardné DVD prehrávače a iné AV zariadenia; a/alebo
- z dôvodov uvedených v tomto návode na použitie a z iných dôvodov objavených a zaslaných
zákazníckemu stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Ak zistíte problémy s kompatibilitou alebo prevádzkou prehrávača, kontaktujte prosím zákaznícke
stredisko spoločnosti SAMSUNG.
Zákaznícke stredisko spoločnosti SAMSUNG tiež môžete kontaktovať kvôli dostupným
aktualizáciám prehrávača.
• Doplňujúce informácie o obmedzeniach prehrávania a kompatibilite disku nájdete v tomto
návode na použitie v časti Bezpečnostné opatrenia, Pred čítaním návodu na použitie, Typy
a charakteristika diskov a Pred prehrávaním.
• Pre výstup progresívneho skenovania prehrávača diskov Blu-ray : UPOZORŇUJEME
SPOTREBITEĽOV, ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZORY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM SÚ S TÝMTO
VÝROBKOM PLNE KOMPATIBILNÉ A NA OBRAZE SA MÔŽU ZOBRAZOVAŤ ARTEFAKTY. AK
MÁTE S OBRAZOM S PROGRESÍVNYM SKENOVANÍM PROBLÉMY, ODPORÚČAME VÁM
PREPNÚŤ PRIPOJENIE NA “ŠTANDARDNÉ VÝSTUPNÉ ROZLÍŠENIE“. AK MÁTE OTÁZKY
OHĽADOM KOMPATIBILITY NÁŠHO TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA S TÝMTO VÝROBKOM,
KONTAKTUJTE, PROSÍM, NAŠE SERVISNÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM.
•
18
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 18
2015-09-04
5:53:22
•
•
•
,
ed
ať.
h
ke
Ochrana proti kopírovaniu
Licencia
• Keďže AACS (Pokročilý prístup systémového obsahu) je oprávnený ako systém s chráneným
obsahom pre formát disku Blu-ray, podobne ako používanie CSS (Systém kódovania
obsahu) pre DVD formát, budú na prehrávanie, výstup analógového systému, atď., uvedené
určité obmedzenia chráneného obsahu AACS.
Činnosť tohto výrobku a obmedzenia sa môžu líšiť v závislosti od času zakúpenia, na ktorý
sa tieto obmedzenia môžu vzťahovať a/alebo zmeny AACS po výrobe tohto výrobku. Znak
BD-ROM a BD+ sú dodatočne používané ako systém ochrany obsahu pre formát Blu-ray
disku, ktorý zavádza určité obmedzenia, vrátane obmedzenia prehrávania pre znak BD-ROM
a/alebo BD+ chránené obsahy. Doplňujúce informácie o AACS, znaku BD-ROM, BD+ alebo
tomto výrobku získate v zákazníckom stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Väčšina diskov Blu-ray diskov/DVD diskov je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu.
Kvôli tomu by ste mali pripojiť prehrávač priamo k vášmu televízoru a nie k videorekordéru.
Pripojenie k videorekordéru spôsobí pri diskoch Blu-ray/diskoch DVD s ochranou proti
kopírovaniu skreslenie obrazu.
• Podľa amerických zákonov proti kopírovaniu a zákonov o autorských právach iných krajín,
neautorizované nahrávanie, používanie, zobrazovanie, šírenie alebo kopírovanie televíznych
programov, videokaziet, Blu-ray diskov, DVD a iných materiálov môže byť predmetom
občianskej a/alebo trestnej zodpovednosti.
• Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na
obmedzenie používania neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a
videí a ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu neoprávnenej
kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší. Viac informácií o
technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom centre pre spotrebiteľov Cinavia
na lokalite http://www.cinavia.com. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií
o technológii Cinavia poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie od spoločnosti Verance
Corporation, ktorá je chránená americkým patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a
patentovými prihláškami v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného tajomstva. Cinavia je
obchodná značka spoločnosti Verance Corporation. Autorské práva 2004-2013 Verance
Corporation. Spoločnosť Verance si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod
do strojového kódu sú zakázané.
• Vyrobené pod licenciou od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a
symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
• Informácie o patentoch k DTS nájdete na adrese http://patents.dts.com.
Vyrobené pod licenciou od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS,
Symbol, & DTS a Symbol spoločne sú registrované obchodné známky &
DTS 2.0+Digital Out je obchodná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva
vyhradené.
• DivX
Toto zariadenie DivX Certified® vyhovelo prísnym testom, aby sa zaručilo, že
bude prehrávať DivX® video.
Na prehratie zakúpených filmov vo formáte DivX najskôr zaregistrujte svoje
zariadenie na lokalite vod.divx.com.
Kód registrácie nájdete v časti DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia.
DivX Certified® na prehrávanie DivX® video až do rozlíšenia HD 1080p, a to vrátane
prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, LLC a
používajú sa v rámci licencie.
Používa jeden alebo viacero z nasledujúcich amerických patentov:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
• Pojmy HDMI, multimedialne rozhranie HDMI s vysokym rozlišenim a
logo HDMI su obchodne znamky alebo registrovane obchodne znamky
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v inych krajinach.
• Oracle a Java sú registrované obchodné známky spoločnosti Oracle a/alebo
jej pobočiek. Ostatné názvy môžu byť obchodné známky svojich príslušných
vlastníkov.
• Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom
- V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú Licencie na softvér s
otvoreným zdrojovým kódom dostupné v ponuke výrobku.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú obchodnými známkami asociácie Blu-ray Disc
Association.
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 19
2015-09-04
5:53:23
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v
ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung,
prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Contact Centre 
Area
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
BD_J4500_SK_Web_0904.indd 20
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku
by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým
odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb
znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné
prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu
batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom
miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
www.samsung.com/de/support
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým
odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia
môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a
vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich
predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si
podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu
s ostatným priemyselným odpadom.
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
2015-09-04
5:53:23
Download PDF