Samsung | BD-ES6000 | Samsung BD-ES6000E Uživatelský manuál

BD-ES6000
BD-ES6000E
Přehrávač disků Blu-ray™
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 1
2013-02-07 오후 3:06:54
Bezpečnostní informace
Varování
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE (NEBO
JEHO ZADNÍ PANEL).
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, JEJICHŽ SERVIS BY MĚL PROVÁDĚT UŽIVATEL.
SERVIS A OPRAVY SVĚ TE POUZE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol označuje „nebezpečné napětí
“uvnitř výrobku, které představuje riziko
úrazu elektrickým proudem nebo možnost
poranění osob.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEROZEBÍREJTE
UPOZORNĚNÍ : ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU
Tento symbol indikuje důležité pokyny,
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ doprovázející výrobek.
KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY,
KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE
SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.
Neinstalujte ani neumisťujte tento přístroj do
knihovničky, vestavěné skříně nebo do jiného
podobného stísněného prostoru.
VAROVÁNÍ
Abyste předešli poškození přístroje, které může
vyústit v nebezpečí vzniku ohně nebo úraz
elektrickým proudem, chraňte toto zařízení před
deštěm nebo vlhkostí.
UPOZORNĚNÍ
PŘEHRÁVAČ DISKŮ BLU-RAY POUŽÍVÁ
NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ
PŘI PŘÍMÉM KONTAKTU MŮŽE ZPŮSOBIT
NEBEZPEČNÉ OZÁŘENÍ. TENTO PŘEHRÁVAČ
DISKŮ BLU-RAY VŽDY POUŽÍVEJTE SPRÁVNĚ V
SOULADU S POKYNY V PŘÍRUČCE.
UPOZORNĚNÍ
TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ LASER.POUŽÍVÁNÍ
NEBO NASTAVOVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ
NEBO PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ
TĚCH, KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO
NÁVODU, MŮŽE VYÚSTIT V OHROŽENÍ
NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM. NESUNDÁVEJTE
KRYTY NA PŘÍSTROJI A NEPOKOUŠEJTE SE O
OPRAVY PŘÍSTROJE SVÉPOMOCÍ.
VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
Tento výrobek odpovídá nařízením CE, pokud
jsou pro jeho připojení k dalším zařízením použity
stíněné kabely a konektory. Aby se předešlo
elektromagnetickému rušení elektrických spotřebičů,
jako jsou například radiopřijímače a televizory,
používejte pro připojení stíněné kabely a konektory.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Síťový napájecí kabel tohoto zařízení je vybaven
zalisovanou síťovou zástrčkou,opatřenou
pojistkou. Hodnota této pojistky je uvedena na
čele zástrčky.
Pokud je třeba pojistku vyměnit, musí být použita
pojistka schválená podle normy BS1362 se
stejnou ampérovou hodnotou.
Nikdy nepoužívejte síťovou zástrčku, pokud není
opatřena krytem pojistky (pokud je tento kryt
odnímatelný). Pokud je vyžadován kryt pojistky,
musí být jeho barva shodná s barvou čela síťové
zástrčky. Náhradní kryty jsou dostupné u vašeho
místního prodejce.
Pokud zástrčka na přístroji není vhodná pro typ
zásuvky, který používáte ve své domácnosti, nebo
pokud síťový napájecí kabel není dostatečně
dlouhý, aby dosáhl k zásuvce ve zdi, opatřete si
příslušný prodlužovací kabel nebo se obraťte na
svého prodejce.
Pokud však není žádná jiná alternativa, než
odříznout síťovou zástrčku, vyjměte pojistku a
pak síťovou zástrčku bezpečným způsobem
zlikvidujte. Nezapojujte síťovou zástrčku do
síťové zásuvky, protože existuje nebezpečí úrazu
elektrickým proudem z obnaženého ohebného
kabelu.
Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit
síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z
tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno
přístupná.
Výrobek, k němuž přísluší tento návod k obsluze,
je licencován podle některých zákonů na ochranu
duševního vlastnictví a některých třetích stran.
| 2 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 2
2013-02-07 오후 3:06:54
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Bezpečnostní opatření
Důležité bezpečnostní pokyny
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tyto
provozní pokyny. Dodržujte všechny níže uvedené
bezpečnostní pokyny.
Ponechejte si tyto provozní pokyny po ruce pro
budoucí použití.
1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uložte si tyto pokyny.
3. Respektujte všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
9. Nepotlačujte bezpečnostní účel polarizované
zástrčky nebo zástrčky zemnícího typu.
Polarizovaná zástrčka má dva nožové
kontakty, jeden je širší než druhý. Zástrčka
zemnícího typu má dva nožové kontakty a
třetí zemnící kolík. Široký nožový kontakt
či třetí kolík se používají v zájmu vaší
bezpečnosti. Pokud přiloženou zástrčku
nelze použít v domovní zásuvce, požádejte
elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
10. Chraňte napájecí kabel, aby se na něj
nešlapalo nebo aby se nepřiskřípnul, zvláště
u zásuvek, prodlužovacích kabelů, a v bodě,
kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství,
které jsou specifikovány výrobcem.
12. Používejte přístroj pouze
s vozíkem, stojanem,
trojnožkou, držákem
nebo stolem, které byly
specifikovány výrobcem
nebo prodány s přístrojem.
Pokud použijete vozík, dejte pozor při
přesouvání kombinace vozík/přístroj, abyste
se vyhnuli zranění při překlopení.
13. Vypněte tento přístroj během bouřek, nebo
pokud se delší dobu nebude používat.
14. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému
servisnímu personálu. Servis je vyžadován,
pokud byl přístroj poškozen jakýmkoliv
způsobem, jako například při poškození
napájecího kabelu nebo zástrčky, při rozlití
tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje,
vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud
přístroj nefunguje normálně nebo pokud
spadl.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 3
Bezpečnostní informace
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
8. Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv
tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa,
tepelné regulátory a sporáky, nebo jiných
přístrojů (včetně přijímačů AV), které produkují
teplo.
01
Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován
jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1. Použití
ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných
než v tomto dokumentu specifikovaných může mít
za následek vystavení nebezpečnému záření.
UPOZORNĚNÍ :
• VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ
TŘÍDY 3B PŘI OTEVŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE
PAPRSKU (IEC 60825-1)
• TENTO přístroj POUŽÍVÁ LASER. POUŽITÍ
OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO ÚPRAV
NEBO POUŽITÍ POSTUPŮ JINÝCH NEŽ
V TOMTO DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH
MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ
NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NEOTEVÍREJTE
KRYT A NEOPRAVUJTE PŘÍSTROJ SAMI.
PŘENECHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU
PERSONÁLU.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci
provádějte v souladu s pokyny výrobce.
3|
2013-02-07 오후 3:06:55
Bezpečnostní informace
Uskladnění disků a práce s nimi
• Jak držet disk
-- Otisky prstů a škrábance na
disku mohou způsobit snížení
kvality obrazu a zvuku nebo přeskakování.
-- Nedotýkejte se povrchu disku v místech se
záznamem.
-- Držte disk za okraje, aby se na jeho povrch
nedostaly otisky prstů.
-- Nelepte na disk papír ani lepicí pásku.
• Čištění disků
-- Pokud se na disk dostanou otisky
prstů nebo nečistoty, očistěte
jej pomocí čisticího prostředku
ředěného vodou a otřete jej
měkkým hadříkem.
-- Při čištění disk jemně otírejte ve směru od
středu k okraji.
• Uskladnění disků
`` Nenechávejte disky na přímém slunečním
světle.
`` Disky uchovávejte v chladném větraném
prostoru.
`` Disky uchovávejte v čistém ochranném
obalu a ve svislé poloze.
Upozornění pro manipulaci
• Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající
vodě. Nepokládejte na přístroj předměty
obsahující kapaliny, například vázy.
• Pro úplné vypnutí přístroje je třeba vytáhnout síť
ovou zástrčku ze zásuvky. Proto by napájecí
zástrčka měla být vždy snadno přístupná.
• Nepřipojujte více elektrických zařízení k jedné
zásuvce. Přetížení elektrické zásuvky může vést
k jejímu přehřátí a požáru.
• Údržba skříně.
-- Před připojováním dalších komponent
k přehrávači se ujistěte, že jsou vypnuty.
-- Pokud přehrávač náhle přesunete ze
studeného místa na teplé, může se na
provozních součástkách a čočkách vytvořit
kondenzace a způsobit abnormální přehrávání
disku. Pokud k tomu dojde, odpojte přehrávač
ze zásuvky, počkejte dvě hodiny a potom jej
znovu zapojte do zásuvky. Poté vložte disk a
pokuste se jej přehrát znovu.
• Pokud přístroj vydává nezvyklé zvuky, zápach
nebo dým, ihned vypněte napájení a odpojte
napájecí zástrčku od zásuvky. Poté požádejte
o pomoc centrum péče o zákazníky. Přístroj
nepoužívejte. Používání přístroje v takovémto
stavu může způsobit požár nebo úraz
elektrickým proudem.
Použití funkce 3D
DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE PRO 3D OBRAZ.
Před použitím funkce 3D si přečtěte níže uvedené
bezpečnostní informace a ujistěte se, že jim
rozumíte.
• U některých diváků může sledování televize s
3D obrazem vyvolat nepříjemné pocity, například
nevolnost, závrať a bolest hlavy.
Pokud pocítíte takové příznaky, přerušte
sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a
odpočiňte si.
• Sledování 3D obrázků po delší dobu může
způsobit únavu očí. Pokud pocítíte únavu očí,
přerušte sledování 3D vysílání, sejměte aktivní
3D brýle a odpočiňte si.
• Děti, které používají funkci 3D, by měly být často
kontrolovány odpovědnou dospělou osobou.
V případě stížností na unavené oči, bolesti hlavy,
nevolnost nebo závrať přimějte dítě přerušit
sledování 3D vysílání a odpočinout si.
• Nepoužívejte aktivní 3D brýle pro jiné účely
(například jako běžné brýle, sluneční brýle,
ochranné brýle, atd.)
| 4 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 4
2013-02-07 오후 3:06:56
01
• Nepoužívejte funkci 3D nebo aktivní 3D brýle
při chůzi nebo za pohybu. Při použití funkce 3D
nebo aktivních 3D brýlí za pohybu může dojít k
nárazu do předmětů, zakopnutí nebo pádu a
následnému způsobení vážného zranění.
• Pokud si chcete vychutnat 3D obsah, připojte
zařízení s 3D zobrazením (AV přijímač nebo
televizor s podporou 3D) ke konektoru HDMI
OUT přehrávače pomocí vysokorychlostního
kabelu HDMI. Před přehráváním 3D obsahu si
nasaďte 3D brýle.
• Přehrávač přenáší 3D signály pouze přes kabel
HDMI připojený ke konektoru HDMI OUT.
• Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je pevně
nastaveno na původní rozlišení 3D videa a nelze
je změnit.
• V režimu přehrávání 3D nemusí některé funkce,
jako BD Wise, nastavení velikosti obrazovky
nebo rozlišení, pracovat správně.
• K výstupu 3D signálu použijte vysokorychlostní
kabel HDMI.
• 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné alespoň
trojnásobku úhlopříčky obrazovky televizoru.
Pokud máte například obrazovku o velikosti 116
cm, zůstaňte od ní ve vzdálenosti 3,5 metru.
• Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte
obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
• Při připojení přehrávače k některým 3D
zařízením nemusí 3D efekt pracovat správně.
• Tento přehrávač nepřevádí 2D obsah na 3D.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou ochranné
známky sdružení Blu-ray Disc Association.
Bezpečnostní informace
Autorská práva
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Tato uživatelská
příručka ani její části nesmí být reprodukovány ani
kopírovány bez předchozího písemného svolení
společnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 5
5|
2013-02-07 오후 3:06:56
Obsah
Bezpečnostní informace
2
3
3
Varování
Bezpečnostní opatření
Důležité bezpečnostní pokyny
Nastavení
18
Postup počátečního nastavení
19
Přístup k obrazovce Nastavení
18
4
Uskladnění disků a práce s nimi
19
4
Použití funkce 3D
20
4
5
Upozornění pro manipulaci
Autorská práva
Úvod
8
8
8
9
9
10
Kompatibilita disků a formátů
Loga disků, které přehrávač dokáže
přehrát
Podporované formáty
Přední panel
Dálkové ovládání
Prohlídka dálkového ovládání
Připojení
16
16
16
17
17
17
29
30
Zadní panel
15
28
Kód regionu
Typy disků, které přehrávač nepřehraje
13
14
27
Typy disků a obsahu, které váš přehrávač
dokáže přehrát
Příslušenství
14
25
29
12
13
25
Připojení k televizoru
Připojení k audio systému
Způsob 1 Připojení k AV přijímači s
podporou HDMI
Způsob 2 Připojení k AV přijímači s
dekodérem Dolby Digital nebo DTS
Připojení ke směrovači
Kabelová síť
Bezdrátová síť
29
30
30
31
Hlavní obrazovka
Tlačítka na dálkovém ovládání používaná
v nabídce Nastavení
Funkce nabídky Nastavení
Sítě a Internet
Konfigurace síťového připojení
Wi-Fi Direct
Soft. AP
Nastavení AllShare
Aktualizace softwaru
Přes Internet
Přes USB
Z disku
Pomocí stažení
Pohotovostní režim
Přehrávání médií
32
32
32
32
32
33
33
34
34
34
35
35
Přehrávání komerčních video disků
Obrazovka AllShare Play
Zobrazení obrazovky AllShare Play
Představujeme obrazovku AllShare Play
Přehrávání souborů ze zařízení USB nebo
mobilního telefonu kompatibilního s USB
Přehrávání komerčních zvukových disků
Ovládací prvky na obrazovce Hudba
Přehrávání disku s uživatelským
obsahem
Použití síťové funkce AllShare
Stažení softwaru AllShare
Přehrávání obsahu uloženého na počítači
nebo zařízení DLNA přes přehrávač disků
Blu-ray
Ovládání přehrávání obsahu uloženého na
počítači pomocí chytrého telefonu
| 6 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 6
2013-02-07 오후 3:06:57
36
36
Tlačítka na dálkovém ovládání používaná
pro přehrávání videa
Použití nabídky Nástroje
46
47
Informace o kompatibilitě a shodě s
předpisy
Ochrana proti kopírování
38
Ovládání přehrávání hudby
38
Použití nabídky Nástroje
48
Náhodné pořadí stop audio CD
50Poznámka
38
39
39
39
Tlačítka na dálkovém ovládání používaná
pro přehrávání hudby
47
Opakování stop audio CD
50
Vytvoření playlistu z CD
39Konverze
52
53
Vyloučení zodpovědnosti u síťových
služeb
Licence
Doplňující informace
Rozlišení podle typu obsahu
Výběr digitálního výstupu
40
Prohlížení fotografií
54
Řešení potíží
41
Použití nabídky Nástroje při zvýraznění
souboru
57
Technické údaje
40
Použití nabídky Nástroje
Obsah
36
Příloha
Ovládání přehrávání videa
56Opravy
Síťové služby
43
43
44
45
Použití služby Smart Hub
Představujeme Smart Hub
Použití webového prohlížeče
BD-LIVE™
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 7
7|
2013-02-07 오후 3:06:57
Úvod
Kompatibilita disků a formátů
Typy disků a obsahu, které váš přehrávač dokáže přehrát
Médium
VIDEO
HUDBA
FOTOGRAFIE
||POZNÁMKA |
Typ disku
Disk Blu-ray
Disk 3D Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Podrobnosti
Disk BD-ROM nebo BD-RE/-R nahraný ve formátu BD-RE.
DVD-VIDEO, nahrané a finalizované disky DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, a také
paměťová média USB se soubory DivX, MKV a MP4.
Hudba nahraná na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťová média
USB, na kterých jsou soubory MP3 nebo WMA.
Fotografie uložené na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťová média
USB, na kterých jsou soubory JPEG.
\\ Disky CD-RW/-R a DVD-R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli typu disku nebo stavu záznamu.
\\ Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán ve formátu DVD-Video, také se nemusí přehrát.
\\ Tento přehrávač nepřehraje obsah, který byl nahrán na disk DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
\\ Tento přehrávač nepřehraje obsah, který byl nahrán na disk BD-R nebo médium USB s datovým tokem vyšším než 25 Mb/s.
\\ Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy disků nebo při provádění určitých operací, jako je například změna úhlu a
přizpůsobení poměru stran. Podrobné informace o discích najdete na jejich obalu. V případě potřeby je prostudujte.
\\ Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé funkce provádět pomalu.
Typy disků, které přehrávač nepřehraje
• HD DVD
• Disk DVD-ROM/PD/
MV apod.
• DVD-RAM
• DVD-RW (režim VR)
• Super Audio CD
• CVD/CD-ROM/CDV/
(přehraje se jen vrstva
CD-G/CD-I/LD
CD)
(z disků CD-G se
přehraje jen zvuk,
grafika ne)
• Disk 3,9 GB DVD-R pro
střih.
| 8 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 8
2013-02-07 오후 3:06:57
Kód regionu
Disk Blu-ray
Kód
regionu
DVD-VIDEO
Disk Blu-ray
Disk Blu-ray 3D
BD-LIVE
DivX
Oblast
a
Severní Amerika, Střední Amerika,
Jižní Amerika, Korea, Japonsko,
Tchaj-wan, Hongkong a
jihovýchodní Asie.
b
Evropa, Grónsko, francouzská
území, Střední východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
c
Úvod
Typ disku
02
Přehrávače i disky jsou chráněny kódem podle
regionu. Aby bylo možné disk přehrát, musí tyto
regionální kódy souhlasit. Pokud kódy nesouhlasí,
disk nepůjde přehrát.
Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno na
zadním krytu přehrávače.
Loga disků, které přehrávač
dokáže přehrát
Indie, Čína, Rusko, Střední a
Jižní Asie.
1
USA, americká teritoria a Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední východ,
Egypt, Jižní Afrika, Grónsko
3
Tchaj-wan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hongkong
4
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový Zéland,
tichomořské ostrovy, Karibská
oblast
5
Rusko, Východní Evropa, Indie,
většina Afriky, Severní Korea,
Mongolsko
6
Čína
Systém vysílání PAL ve
Spojeném království, Francii,
Německu, atd.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 9
9|
2013-02-07 오후 3:06:59
Úvod
Podporované formáty
Podpora video souborů
Přípona
souboru
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Obrazový
kodek
Kontejner
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
Rozlišení
DivX 3.11/4.x/
5.x/6.1
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
H.264 BP/
MP/HP
Windows Media
Video v9
MPEG2
MPEG1
1920x1080
352x288
Snímková
frekvence
(sn./s)
Datový tok
(Mb/s)
20
6–30
24/25/30
24/25/3
25
25
Zvukový kodek
Dolby Digital
LPCM
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MP3
DTS
20
`` Omezení
-- I pokud je soubor kódován podporovaným kodekem uvedeným výše, nemusí se přehrávání souboru
podařit, pokud je problém v jeho obsahu.
-- Běžné přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace o kontejneru souboru chybné nebo je soubor
samotný poškozený.
-- Soubor s datovým tokem nebo snímkovou frekvencí vyššími než standardní může při přehrávání
zadrhávat.
-- Funkce vyhledávání (přeskakování) není k dispozici, pokud je tabulka obsahu souboru poškozená.
-- Pokud přehráváte soubor na dálku prostřednictvím připojení k síti, může přehrávání videa zadrhávat
v závislosti na rychlosti sítě.
-- Některá zařízení s rozhraním USB a digitální fotoaparáty nemusí být s tímto přehrávačem kompatibilní.
`` Dekodér videa
-- Podporuje H.264 do úrovně 4.1
-- Nepodporuje GMC 2 či vyšší
`` Dekodér zvuku
-- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
-- Nepodporuje multikanálové bezztrátové dekódování zvuku WMA 9 PRO, pokud je počet kanálů vyšší
než 2.
-- Nepodporuje vzorkovací frekvenci WMA 22050Hz mono.
| 10 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 10
2013-02-07 오후 3:06:59
`` Poznámky
Podporované formáty titulků DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||POZNÁMKA |
\\ Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 nemusí být možné
přehrát, v závislosti na rozlišení a snímkové frekvenci videa.
Podpora hudebních souborů
Přípona
souboru
*.mp3
*.wma
Kontejner
MP3
WMA
Zvukový
kodek
Rozsah podpory
MP3
-
WMA
*Vzorkovací frekvence (v kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
*Datové toky –
Všechny datové
toky v rozmezí 5kb/s až 384kb/s
Informace o připojení USB
• Tento přehrávač podporuje paměťová média
USB, přehrávače MP3, digitální fotoaparáty a
čtečky paměťových karet s rozhraním USB.
• Některá zařízení s rozhraním USB a digitální
fotoaparáty nemusí být s tímto přehrávačem
kompatibilní.
• Přehrávač podporuje souborové systémy FAT16,
FAT32 a NTFS.
• Zařízení s rozhraním USB připojte přímo k portu
USB přehrávače. Připojení pomocí doplňkového
kabelu USB může způsobit potíže s kompatibilitou.
• Pokud vložíte do multiformátové čtečky
paměťových karet více než jednu kartu, nemusí
čtečka správně fungovat.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 11
Úvod
ĞĞ
• Přehrávač nepodporuje protokol PTP.
• Během načítání neodpojujte zařízení s rozhraním
USB.
• Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá, než
se zobrazí.
• Tento přehrávač nepřehrává soubory MP3 s
ochranou DRM (Digital Rights Management)
stažené z komerčních webových stránek.
• Tento přístroj podporuje pouze video o
snímkové frekvenci do 30 sn./s (počet snímků
za sekundu).
• Tento přehrávač podporuje velkokapacitní
paměťová zařízení s rozhraním USB (MSC) jako
jsou flash disky a pevné disky s rozhraním USB.
(Rozbočovače nejsou podporovány.)
• Některé pevné disky s rozhraním USB,
multiformátové čtečky karet a flash disky nemusí
být s tímto přehrávačem kompatibilní.
• Zařízení USB s příliš velkým příkonem nemusí
fungovat správně v důsledku zásahu ochranného
obvodu sběrnice USB.
• Je-li přehrávání z pevného disku s rozhraním
USB nestabilní, zajistěte dodatečné napájení
připojením pevného disku k napájecí zásuvce.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce
pevného disku s rozhraním USB.
• Paměťové zařízení USB je vždy nutno bezpečně
odebrat. (postupem „Bezpečné odebrání USB“,
aby nedošlo k poškození paměťového zařízení
USB.)
Stiskem tlačítka HOME zobrazíte hlavní nabídku,
poté stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) a nakonec
tlačítko v.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za
poškození datových souborů či ztrátu dat.
• Tento přehrávač nepodporuje komprimované
soubory, řídké soubory a šifrované soubory
systému NTFS.
-- Před odpojením zařízení s rozhraním USB
použijte funkci bezpečného odebrání USB.
-- Pokud nepoužijete funkci bezpečného
odebrání USB, hrozí poškození nebo ztráta
dat na paměťovém zařízení s rozhraním USB.
-- Zařízení s rozhraním USB lze opravit nebo
naformátovat pomocí počítače. Použijte
operační systém MS Windows.
02
-- MPEG-4: Podpora globální kompenzace
pohybu s jedním transformačním bodem.
-- H.264: Podpora až do BP/MP/HP úrovně 4.1.
-- WMV: Podpora V9, VC1 SP/MP/AP L3.
-- MPEG-1: D-snímky nejsou podporovány.
-- MPEG-2: Podpora do vysoké úrovně vysokého
profilu.
11 |
2013-02-07 오후 3:07:00
Úvod
AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým rozlišením)
• Tento přehrávač dokáže přehrávat disky ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně používány ve
videokamerách.
• Formát AVCHD je určen pro digitální videokamery s vysokým rozlišením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější kompresi obrazu než starší formáty.
• Některé disky AVCHD používají formát „x.v.Color“. Tento přehrávač dokáže přehrávat disky AVCHD,
které používají formát „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochrannými známkami společností Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. a Sony Corporation.
||POZNÁMKA |
\\ V závislosti na podmínkách záznamu nemusí být možné přehrát některé disky ve formátu AVCHD.
Disky ve formátu AVCHD je třeba finalizovat.
\\ Formát „x.v.Color“ poskytuje širší barevnou škálu než běžné disky z DVD videokamer.
Příslušenství
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.
Baterie pro dálkové ovládání (velikost AAA)
Adaptér
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
3
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
A
BONUS
VIEW
PANDORA
Uživatelská příručka
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Dálkové ovládání
| 12 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 12
2013-02-07 오후 3:07:00
Přední panel
SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
ZÁSUVKA PRO DISK
||POZNÁMKA |
TLAČÍTKO VYSUNUTÍ
Úvod
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ
02
TLAČÍTKO ZASTAVENÍ
KONTROLKA POHOTOVOST. REŽIMU
\\ Pokud přehrávač zobrazuje nabídku disku Blu-ray, nemůžete spustit film stisknutím tlačítka přehrávání na přehrávači nebo
dálkovém ovládání. Chcete-li přehrát disk, musíte vybrat volbu Přehrát film nebo Spustit v nabídce disku a potom stisknout
tlačítko v.
\\ Svítí, když je přehrávač v pohotovostním režimu, a bliká, když je přijímán signál dálkového ovládání.
Zadní panel
KONEKTOR USB
DC 12V 2A
LAN
HDMI OUT DIGITAL AUDIO OUT
||POZNÁMKA |
\\ Chcete-li aktualizovat software přehrávače pomocí konektoru USB, použijte flash disk.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 3:07:01
Úvod
Dálkové ovládání
Prohlídka dálkového ovládání
Po nastavení umožňuje výběr zdroje vstupu
televizoru.
(Toto tlačítko funguje pouze s televizory Samsung.)
SOURCE
Zapne a vypne přehrávač.
Stiskem vysuňte disk.
Stiskem tlačítek s čísly ovládáte funkce.
Stiskem tlačítka vstoupíte do nabídky disku.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
POPUP
HOME
SMART
HOME
REPEAT
Tato tlačítka slouží k ovládání nabídek
přehrávače a také několika funkcí disků Blu-ray.
TOOLS
INFO
Stiskem aktivujte funkci bonusview.
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Slouží k zobrazení informací o přehrávání.
Slouží k výběru položek nabídky a změně
hodnot v nabídce.
Slouží k odchodu z nabídky.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Stiskem vyvoláte různé funkce zvuku na
disku.
Instalace baterií
Stiskem spustíte přehrávání disku.
Stiskem aktivujte funkci opakování.
HUB
Stiskem otevřete nabídku Nástroje.
Návrat k předchozí nabídce.
Stiskem otevřete místní nabídku/nabídku
titulu.
Stiskem tlačítka vyhledáváte dozadu nebo
dopředu na disku.
Stiskem pozastavíte přehrávání disku.
Stiskem zastavíte přehrávání.
Stiskem zobrazíte hlavní nabídku.
Nastavení hlasitosti televizoru.
(Toto tlačítko funguje pouze s televizory Samsung.)
9
TITLE MENU
Stiskem tlačítka přeskočíte dozadu nebo
dopředu na disku.
Použití služby Smart Hub.
Zapnutí a vypnutí televizoru.
(Toto tlačítko funguje pouze s televizory Samsung.)
Stiskem aktivujte celoobrazovkovou funkci.
Stiskem přepnete jazyk titulků disku Bluray/DVD.
||POZNÁMKA |
\\ Pokud dálkové ovládání nefunguje správně:
-- Zkontrolujte polaritu +/– baterií.
-- Zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité.
-- Zkontrolujte, zda senzor dálkového ovládání není
blokován překážkami.
-- Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.
||UPOZORNĚNÍ |
\\ Baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního
prostředí. Neodhazujte je do domovního odpadu.
| 14 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 14
2013-02-07 오후 3:07:01
Připojení
Připojení k televizoru
03
Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup HDMI OUT na zadní straně přehrávače se
vstupem HDMI IN na televizoru.
-- Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky na stěně, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.
-- Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.
Připojení
Zvuk
Obraz
||POZNÁMKA |
\\ Pokud použijte k připojení zobrazovacího zařízení kabel HDMI-DVI, zajistěte také propojení konektoru digitálního výstupu
zvuku k zobrazovacímu zařízení nebo audio systému, abyste slyšeli zvuk.
\\ Kabel HDMI přenáší digitální obraz a zvuk, proto už nemusíte připojovat kabel zvuku.
\\ V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské
příručce vašeho televizoru.
\\ Pokud přehrávač připojíte k televizoru kabelem HDMI nebo k novému televizoru, při prvním zapnutí přehrávač automaticky
nastaví rozlišení HDMI na nejvyšší hodnotu, kterou televizor podporuje.
\\ Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce vypněte funkci HDMI Deep Color.
\\ Pokud je přehrávač připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i nebo 1080p, musíte použít vysokorychlostní
kabel HDMI (kategorie 2).
\\ Na výstupu HDMI je čistě digitální signál pro televizor.
Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), zobrazí se pouze šum.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 15
15 |
2013-02-07 오후 3:07:02
Připojení
Připojení k audio systému
Přehrávač Blu-ray můžete připojit k audio systému níže uvedeným způsobem.
-- Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky na stěně, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.
-- Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.
Způsob 1 Připojení k AV přijímači s podporou HDMI
• Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup HDMI OUT na zadní straně přehrávače se
vstupem HDMI IN na přijímači.
• Nejvyšší kvalita (doporučujeme)
Způsob 2 Připojení k AV přijímači s dekodérem Dolby Digital nebo DTS
• Digitálním optickým kabelem (není součástí dodávky) propojte výstup Optical Digital Audio Out na
přehrávači se vstupem Digital Optical In na přijímači.
• Dobrá kvalita
• Když je položka Digitální výstup nastavena na hodnotu PCM, zvuk se ozývá pouze z předních
reproduktorů.
Způsob 1
Zvuk
Způsob 2
Zvuk
| 16 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 16
2013-02-07 오후 3:07:02
Připojení ke směrovači
Bezdrátová síť
03
Přehrávač lze připojit ke směrovači jedním z níže
uvedených způsobů.
Chcete-li využít síťové funkce služby AllShare,
připojte svůj počítač k síti dle ilustrací.
Připojení může být kabelové nebo bezdrátové.
Připojení
Kabelová síť
nebo
Bezdrátový směrovač
Širokopásmové služby
Širokopásmový modem
(s integrovaným směrovačem)
Širokopásmové
služby
||POZNÁMKA |
Směrovač
\\ Bezdrátový směrovač nastavte na infrastrukturní režim.
Režim ad-hoc není podporován.
Širokopásmový
modem
Širokopásmové
služby
||POZNÁMKA |
\\ Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung po Internetu
nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který
používáte, nebo na pravidlech vašeho poskytovatele
připojení k Internetu. Další informace získáte od vašeho
ISP (poskytovatele připojení k Internetu).
\\ Pokud jste uživatelem DSL, použijte pro připojení k síti
směrovač.
\\ Pokud bezdrátový směrovač podporuje službu DHCP, lze
přehrávač připojit k bezdrátové síti pomocí adresy IP
přidělené službou DHCP nebo pomocí statické IP adresy.
\\ Přehrávač podporuje pouze následující protokoly
bezpečnostních klíčů:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který není
momentálně používán. Pokud je kanál nastavený pro
bezdrátový směrovač momentálně používán jiným
zařízením v blízkosti, může dojít k rušení a poruchám
komunikace.
\\ Pokud vyberete režim využívající pouze nejnovější
standard 802.11n (bez podpory starších standardů
802.11b/g) a nastavíte typ šifrování na směrovači na WEP,
TKIP nebo TKIP-AES (smíšený WPS2), přehrávač nemůže
navázat spojení vyhovující technickým požadavkům nové
certifikace Wi-Fi.
\\ Bezdrátová místní síť může v důsledku technologie, kterou
používá, způsobit rušení (v závislosti výkonu přístupového
bodu, vzdálenosti, překážkách, rušení jinými bezdrátovými
zařízeními a dalších provozních podmínkách).
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 17
17 |
2013-02-07 오후 3:07:03
Nastavení
Postup počátečního nastavení
• Hlavní obrazovka se nezobrazí, dokud neprovedete
počáteční nastavení.
• Po aktualizaci softwaru přehrávače se může změnit
OSD (On Screen Display).
• Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané
nabídce.
Postup počátečního nastavení umožňuje nastavit
jazyk OSD a nabídky, konfigurovat připojení domácí
sítě, volit poměr stran (velikost a formát obrazu)
vhodný pro váš televizor a také aktualizovat software
přehrávače, pokud bude k dispozici novější verze.
||POZNÁMKA |
\\ Pokud během počátečního nastavení přeskočíte nastavení
sítě, můžete nastavení sítě provést později. Pokyny
naleznete v části „Konfigurace síťového připojení“ na
stranách 25 – 27.
\\ Pokud chcete znovu zobrazit obrazovku Počáteční
nastavení a provést změny, vyberte na hlavní obrazovce
možnost Nastavení > Systém > Počáteční nastavení nebo
vyberte možnost Obnovit. (Viz strany 22 nebo 24.)
\\ Chcete-li použít funkci Anynet+ (HDMI-CEC), postupujte
podle následujících pokynů.
1) Připojte přehrávač k televizoru Samsung s podporou
Anynet+ (HDMI-CEC) pomocí kabelu HDMI.
2) Zapněte funkci Anynet+ (HDMI-CEC) v televizoru i
přehrávači.
3) Aktivujte postup úvodního nastavení v televizoru.
Hlavní obrazovka
Nastavení
Nastaví různé funkce tak, aby vyhovovaly vašim osobním potřebám.
3
1
2
1
2
3
Smart Hub
AllShare Play
Smart Hub: Spuštění služby Smart Hub. Služba
Smart Hub umožňuje přístup ke službě YouTube,
hrám a dalším aplikacím.
AllShare Play: Přehrávání videa, fotografií nebo
hudby z disku, zařízení USB, počítače nebo
mobilních zařízení.
Nastavení: Nastavení různých funkcí podle vašich
preferencí.
`` Výběr možnosti na hlavní obrazovce
1. Možnost na hlavní obrazovce vyberete
posunem kurzoru pomocí tlačítek ◄► až
bude zvýrazněna vámi vybraná možnost,
poté stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKA |
\\ Když přehrávač zůstane v režimu zastavení déle než
5 minut bez jakékoliv akce uživatele, na obrazovce
televizoru se objeví spořič obrazovky. Pokud přehrávač
zůstane v režimu spořiče obrazovky po více než 20 minut,
napájení se automaticky vypne.
| 18 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 18
2013-02-07 오후 3:07:04
Přístup k obrazovce Nastavení
Poměr stran obrazu
Vel. obrazovky Smart Hub
Zvuk
BD Wise
16:9 Původní
Velikost 3
Zapnuto
RozlišeníAutom.
Síť
Filmová frekv. (24Fs)
Autom.
HDMI Deep Color
Autom.
SOURCE
Systém
Barevný formát HDMI
Podpora
Progresivní
VOL režimVOL
– + VOL
+–
VOL
Nastavení
Nastavení 3D
Displej
Funkce, položky nabídek a možnosti nabídky
Nastavení jsou podrobně popsány na obrazovce.
Pro zobrazení popisu vyberte funkci, položku
nabídky nebo možnost pomocí tlačítek ▲▼◄►.
Popis se většinou zobrazí na pravé straně
obrazovky.
Stručné popisy funkcí nabídky Nastavení jsou
uvedeny na následujících stranách. Další informace
o některých funkcích naleznete také v příloze této
příručky.
04
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v. Objeví se
obrazovka Nastavení.
Podrobné informace o funkcích
Autom.
Autom.
SAMSUNG TV
1
2
3
0
POPUP
2. Informace o přístupu k nabídkám, podřízeným
4 5 6
nabídkám a možnostem nabídky Nastavení
naleznete na 7
ilustraci
8 dálkového
9 ovládání
DISC MENU
TITLE MENU
níže.
Tlačítka na dálkovém ovládání
používaná v nabídce Nastavení
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
A
1
2
3
4
B
C
4
D
Tlačítko HOME:
Stiskem
tlačítka
přejdete na hlavní
VIEW
PANDORA
DIGITAL SUBTITLE SCREEN
INPUT
obrazovku.
BONUS
AUDIO SUBTITLE
FULL
Tlačítko RETURN: Návrat k předchozí nabídce.
Tlačítka v (Zadat) / SMĚROVÁ:
• Pro přesun kurzoru nebo výběr položky použijte
tlačítka ▲▼◄►.
• Pomocí tlačítka v aktivujte aktuálně vybranou
položku nebo potvrďte nastavení.
Tlačítko EXIT: Používá se pro odchod z nabídky.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 19
19 |
2013-02-07 오후 3:07:04
Nastavení
Funkce nabídky Nastavení
Displej
Nastavení 3D
Poměr stran obrazu
Vel. obrazovky Smart
Hub
BD Wise
Rozlišení
Filmová frekv. (24Fs)
Barevný formát HDMI
HDMI Deep Color
Progresivní režim
Vyberte, zda se má disk Blu-ray s 3D obsahem
přehrávat v režimu 3D.
• Pokud přejdete na hlavní obrazovku nebo hlavní
obrazovku služby Smart Hub během režimu 3D,
přehrávač se automaticky přepne do režimu 2D.
Slouží k přizpůsobení výstupu přehrávače velikosti a
formátu obrazovky televizoru.
Slouží k výběru optimální velikosti obrazovky služby
Smart Hub.
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od
společnosti Samsung.
Pokud propojíte přehrávač Samsung a televizor
Samsung s funkcí BD Wise prostřednictvím HDMI a
funkce BD Wise je zapnuta v přehrávači i televizoru,
přehrávač bude vysílat video s rozlišením a počtem
snímků za sekundu odpovídajícím disku Blu-ray/DVD.
Slouží k nastavení výstupního rozlišení HDMI video
signálu na Autom., 1080p, 1080i, 720p nebo 576p/480p.
Číslo označuje počet řádků obrazu v jednom snímku.
Písmena i a p označují prokládané a progresivní
vykreslování. Obecně platí, že čím vyšší je počet řádků,
tím vyšší je kvalita.
Pokud připojíte přehrávač k televizoru podporujícímu
snímkovou frekvenci 24 sn./s, nastavením Filmová frekv.
(24Fs) na Autom. umožníte přehrávači, aby automaticky
nastavil výstup HDMI na 24 snímků za sekundu, což
zlepší kvalitu obrazu.
• Funkci Filmová frekv. (24Fs) lze použít pouze s
televizorem, který podporuje tuto snímkovou frekvenci.
• Funkci Filmová frekvence můžete vybrat, jen pokud je
přehrávač v režimech výstupního rozlišení HDMI 1080i
nebo 1080p.
Slouží k nastavení formátu barevného prostoru pro výstup
HDMI tak, aby odpovídal schopnostem připojeného
zařízení (televizor, monitor, atd.). Po výběru formátu
obrazovka na okamžik zčerná.
Slouží k aktivaci výstupu HDMI videa s funkcí Deep Color.
Funkce Deep Color zpřesňuje reprodukci barev a
zvyšuje barevnou hloubku.
Tento režim slouží ke zvýšení kvality obrazu při
přehrávání DVD.
| 20 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 20
2013-02-07 오후 3:07:05
Zvuk
Ovládání dynamického
rozsahu
Umožňuje výběr převodu PCM signálů 96kHz na 48kHz
předtím, než jsou vyvedeny k zesilovači. Vyberte Zapnuto,
pokud zesilovač nebo přijímač nezpracují signál 96kHz.
Umožňuje uplatnění ovládání dynamického rozsahu u
zvuku Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD.
Autom.: Automatické ovládání dynamického rozsahu
zvuku Dolby TrueHD podle informací ve zvukové stopě
Dolby TrueHD. Zapne ovládání dynamického rozsahu i
pro Dolby Digital a Dolby Digital Plus.
Vyp: Ponechá nekomprimovaný dynamický rozsah,
takže slyšíte původní zvuk.
Zapnuto: Zapne ovládání dynamického rozsahu pro
všechny tři formáty Dolby. Tiché zvuky budou hlasitější
a hlasité budou ztišeny.
Režim downmix
Slouží k výběru režimu smíchání vícekanálového zvuku
kompatibilního s vaším stereo systémem. Lze vybrat, zda
má přehrávač převádět vícekanálový zvuk na normální
stereo nebo na stereo kompatibilní s prostorovým zvukem.
Nastavení sítě
Konfigurace nastavení síťového připojení pro využití
funkcí jako jsou internetové služby nebo Wi-Fi
funkcionalita služby AllShare a pro aktualizace softwaru.
Síť
Stav sítě
Wi-Fi Direct
Zobrazení aktuálního stavu sítě a připojení k Internetu.
Slouží k připojení zařízení Wi-Fi Direct k přehrávači
pomocí sítě klient-klient (peer-to-peer) bez potřeby
směrovače. Pokud je nastavena bezdrátová síť, může
při použití funkce Wi-Fi Direct dojít k jejímu odpojení.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 21
Nastavení
Snížení vz. frekvence
PCM
04
Digitální výstup
Slouží k výběru formátu výstupu digitálního zvuku
vhodného pro váš televizor nebo AV přijímač. Další
informace najdete v tabulce výběru digitálního výstupu
na straně 53.
21 |
2013-02-07 오후 3:07:05
Nastavení
Síť
Soft. AP
Nastavení AllShare
Název zařízení
Nastavení BD-Live
Systém
Počáteční nastavení
Rychlý start
Anynet+ (HDMI-CEC)
Umožňuje bezdrátové připojení jiných typů Wi-Fi zařízení
k přehrávači. To vyžaduje vytvoření bezpečnostního klíče,
který je třeba zadat do dalších zařízení Wi-Fi, která přidáváte
do sítě klient-klient.
Vypíše zařízení připojená k síti AllShare a umožňuje ovládat,
zda mají jednotlivá zařízení (chytrý telefon, tablet atd.)
možnost sdílet obsah s přehrávačem nebo jej ovládat.
Umožňuje zadat název přehrávače, kterým bude
identifikován na síti.
Nastavení různých funkcí služby BD-Live. Služba BD-Live
umožňuje přístup k doplňkovým funkcím některých disků
Blu-ray, pokud jste připojeni k Internetu.
Připojení k Internetu BD-Live: Slouží k úplnému
povolení, částečnému povolení nebo zakázání připojení
k Internetu BD-Live.
Správa BD dat: Správa dat BD stažených ze služby
BD-Live nebo disku Blu-ray.
Umožňuje nové spuštění počátečního nastavení.
Umožňuje nastavení rychlejšího spuštění přehrávače
zkrácením doby zavádění systému.
||POZNÁMKA |
\\ Při nastavení Zapnuto se zvýší spotřeba energie v
pohotovostním režimu.
Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje propojený
provoz s jinými produkty Samsung s funkcí Anynet+ a
umožňuje jejich ovládání dálkovým ovládáním televizoru
Samsung. Chcete-li tuto funkci použít, připojte tento
přehrávač k televizoru Samsung s podporou Anynet+
pomocí kabelu HDMI.
| 22 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 22
2013-02-07 오후 3:07:05
\\ Klávesnici lze využít, pouze pokud se ve webovém prohlížeči
objeví obrazovka nebo okno klávesnice QWERTY.
Nastavení myši: Slouží ke konfiguraci bezdrátové
USB myši připojené k přehrávači. Myš můžete v
nabídkách přehrávače využít stejně jako ji používáte
na počítači.
Správce zař.
Nastavení
||POZNÁMKA |
04
K portu USB na zadní straně přehrávače můžete připojit
bezdrátovou USB myš nebo klávesnici.
Nastavení klávesnice: Slouží ke konfiguraci
bezdrátové USB klávesnice připojené k přehrávači.
Systém
`` Použití myši s nabídkou přehrávače:
1. Připojte k přehrávači USB myš.
2. Klikněte primárním tlačítkem vybraným v nabídce
Nastavení myši. Zobrazí se zjednodušená nabídka.
3. Klikněte na požadovanou položku nabídky.
||POZNÁMKA |
\\ Některé modely USB klávesnic a myší nemusí být s tímto
přístrojem kompatibilní.
\\ Některé klávesy klávesnice HID nemusí fungovat.
\\ USB klávesnice s kabelovým připojením nejsou podporovány.
\\ Některé aplikace nemusí být podporovány.
\\ Pokud bezdrátová klávesnice standardu HID nefunguje z
důvodu rušení, umístěte klávesnici blíž k přehrávači.
Jazyk
Slouží k výběru jazyka nabídky na obrazovce, nabídky
disku, titulků atd.
• Vybraný jazyk nabídky disku, zvuku disku nebo titulků
se přehrává, pouze pokud jej podporuje konkrétní
disk.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 23
23 |
2013-02-07 오후 3:07:05
Nastavení
Systém
Zabez.
Výchozí kód PIN je 0000. Pokud jste nevytvořili vlastní
PIN, zadejte pro přístup k funkcím zabezpečení výchozí
PIN. Po prvním vyvolání funkce zabezpečení si změňte
PIN funkcí Změna kódu PIN.
Hodn. pro rodiče BD: Zabraňuje přehrávání disků
Blu-ray s konkrétní nebo vyšší věkovou klasifikací,
pokud nebude zadán kód PIN.
Hodn. pro rodiče DVD: Zabraňuje přehrávání disků
DVD s konkrétní nebo vyšší číselnou klasifikací, pokud
nebude zadán kód PIN.
Změna kódu PIN: Změna 4místného kódu PIN
chránícího přístup k funkcím zabezpečení.
`` Pokud kód PIN zapomenete:
1. Vyjměte disk a odpojte všechna paměťová zařízení
s rozhraním USB.
2. Stiskněte a podržte tlačítko @ na předním panelu
na dobu alespoň 5 sekund.
Všechna nastavení se vrátí na hodnoty z výroby.
Obecné
Podpora
Níže uvedené možnosti můžete změnit podle svých
preferencí.
Časové pásmo: Nastavte časové pásmo, v němž se
nacházíte.
Průhlednost menu: Nastavení průhlednosti rámečku
nabídky.
DivX® Video On
Demand
Zobrazení kódu registrace DivX® VOD potřebného k
zakoupení a přehrávání obsahu DivX® VOD.
Upgrade softwaru
Více informací o funkci aktualizace softwaru najdete v
části „Aktualizace softwaru“ na stranách 29 – 31.
Kontaktovat Samsung
Vzdálená správa
Poskytne kontaktní informace pro podporu přehrávače.
Pokud je povolena, tato funkce umožní technikům
střediska telefonické podpory Samsung na dálku
diagnostikovat a opravovat problémy. Vyžaduje aktivní
připojení k Internetu.
||POZNÁMKA |
\\ Služba Vzdálená správa nemusí být v některých zemích k
dispozici.
\\ Požádejte servisní středisko o svůj kód PIN a sdělte tento
kód pracovníkovi vzdálené správy. Tím umožníte dálkovou
diagnózu přístroje a provedení potřebných opatření.
Obnov.
Obnoví výchozí tovární nastavení, kromě nastavení sítě
a funkce Smart Hub.
Výchozí kód PIN je 0000.
| 24 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 24
2013-02-07 오후 3:07:05
Sítě a Internet
Nejprve kontaktujte poskytovatele připojení, který vám
sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou adresu IP.
Pokud je dynamická a používáte kabelové nebo
bezdrátové připojení, doporučujeme použít níže
popsané automatické postupy.
Pokud se připojujete ke kabelové síti, před
zahájením postupu konfigurace připojte přehrávač
ke směrovači kabelem LAN.
Pokud se připojujete k bezdrátové síti, nejprve
odpojte případné kabelové připojení.
Konfiguraci sítě poté zahajte následujícím
postupem:
1. Na hlavní obrazovce vyberte možnost
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte možnost Síť a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte možnost Nastavení sítě a stiskněte
tlačítko v.
4. Postupujte podle pokynů pro kabelové sítě
uvedených níže nebo přejděte k pokynům pro
bezdrátové sítě na straně 26.
Kabelová síť
ĞĞ
Kabelová síť – automatický postup
Po provedení výše uvedených kroků 1 až 3:
1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte možnost
Start a stiskněte tlačítko v. Přehrávač
rozpozná připojený kabel, ověří připojení sítě
a připojí se k ní.
1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte možnost
Start, poté stiskněte tlačítko v.
Objeví se obrazovka Stav sítě.
Přehrávač se pokusí ověřit síťové připojení a
nepodaří se mu to.
Nastavení sítě
Připojení k pevné síti se nezdařilo.
MAC Adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
Adresa IP
0.0.0.0
Maska podsítě
0.0.0.0
Brána0.0.0.0
Server DNS
0.0.0.0
Automatické nastavení adresy IP se nezdařilo. Zkuste následující
postup. Nebo zvolte „Nastavení IP“ a nastavte adresu IP ručně.Zkontrolujte, zda je ve směrovači zapnut server DHCP a restartujte
směrovač. - Podrobné informace získáte u vašeho poskytovatele
služeb Internetu.
Předch.
Nast. IP
Opak.
OK
2. Vyberte položku Nast. IP na pravé straně
obrazovky a stiskněte tlačítko v.
Objeví se obrazovka Nastavení IP.
3. Vyberte položku Režim IP a nastavte ji na
hodnotu Manuální.
4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte hodnoty sítě. Mezi
jednotlivými poli pro zadávání přecházejte
pomocí tlačítek ▲▼◄►.
||POZNÁMKA |
\\ Tyto hodnoty vám sdělí poskytovatel připojení k Internetu.
Lze je také zobrazit na většině počítačů se systémem
Windows. Pokyny naleznete v části „Zjištění hodnot
nastavení sítě“ na straně 26.
5. Po dokončení zvýrazněte položku OK a
stiskněte tlačítko v. Přehrávač ověří
připojení sítě a připojí se k ní.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 25
Nastavení
Konfigurace síťového připojení
Kabelová síť – manuální postup
Pokud máte statickou adresu IP nebo nefunguje
možnost Automaticky, je třeba nastavit hodnoty
v nabídce Nastavení sítě ručně.
Po provedení výše uvedených kroků 1 až 3:
04
Při připojení přehrávače k síti lze používat síťové
aplikace a funkce jako jsou služby Smart Hub a
BD-LIVE a také aktualizovat software přehrávače.
Další informace o přístupu k internetovým službám
a jejich použití naleznete v části Síťové služby v
této příručce, strany 43 – 45. Následují pokyny pro
konfiguraci síťového připojení.
ĞĞ
25 |
2013-02-07 오후 3:07:05
Nastavení
< Zjištění hodnot nastavení sítě >
Hodnoty nastavení sítě lze zobrazit na většině
počítačů se systémem Windows. Hodnoty
nastavení sítě zjistíte tímto postupem:
• Windows XP
1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Připojení
k místní síti v oznamovací oblasti vpravo dole
na obrazovce.
2. V kontextové nabídce klikněte na položku
Stav.
ĞĞ
Nejprve proveďte kroky 1 až 3 v části „Konfigurace
síťového připojení“ na straně 25.
1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte možnost
Start, poté stiskněte tlačítko v.
Přehrávač vyhledá všechny dostupné sítě a
zobrazí jejich seznam.
Nastavení sítě
3. V dialogovém okně, které se objeví, klikněte
na kartu Podpora.
Vyberte bezdrátový směrovač v seznamu.
iptime23
4. Na kartě Podpora klikněte na tlačítko
Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
ELT
JSY
KT_WLAN_C361
Mirhenge_edu
• Windows 7
1. Klikněte na ikonu Síť v oznamovací oblasti
vpravo dole na obrazovce.
2. V kontextové nabídce klikněte na položku
Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení.
3. V dialogovém okně, které se zobrazí, klikněte
podle toho, jaký typ připojení k síti máte, na
položky Připojení k místní síti nebo Bezdrátové
připojení k síti.
4. Na kartě Podpora klikněte na tlačítko
Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
||POZNÁMKA |
\\ U jiných verzí systému Windows může být postup odlišný.
Bezdrátová síť
Bezdrátovou síť lze nastavit třemi způsoby:
-- Bezdrátová automaticky
-- Bezdrátová ručně
-- WPS(PBC)
Po dokončení konfigurace připojení k bezdrátové
síti se odpojí veškerá zařízení v bezdrátové síti,
která byla připojena přes tento přehrávač, stejně
jako připojení kabelové sítě, pokud bylo navázáno.
Bezdrátová (obecná) – automatický
postup
SO070VOIP
Obnovit
WPS(PBC)
Předch.
Další
Zrušit
2. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko
v.
3. Vyberte možnost Další a opět stiskněte
tlačítko v.
4. Na obrazovce Zabez. zadejte bezpečnostní
kód nebo heslo.
Číselné hodnoty zadejte přímo číselnými
tlačítky dálkového ovládání. Písmena
zadávejte stiskem tlačítka se šipkou a poté
stiskem tlačítka v.
5. Po dokončení vyberte položku Další na pravé
straně obrazovky. Přehrávač ověří připojení
sítě a připojí se k ní.
||POZNÁMKA |
\\ Bezpečnostní kód nebo heslo najdete na jedné
z obrazovek nastavení směrovače nebo modemu.
ĞĞ
Bezdrátová (obecná) – manuální postup
Pokud máte statickou adresu IP nebo nefunguje
možnost Automaticky, je třeba nastavit hodnoty
v nabídce Nastavení sítě ručně.
Nejprve proveďte kroky 1 až 3 v části „Konfigurace
síťového připojení“ na straně 25.
| 26 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 26
2013-02-07 오후 3:07:05
7. Vyberte položku Nast. IP na pravé straně
obrazovky a stiskněte tlačítko v. Zobrazí se
obrazovka Nastavení IP.
8. Vyberte položku Režim IP a nastavte ji na
hodnotu Manuální.
9. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte hodnoty sítě. Mezi
jednotlivými poli pro zadávání přecházejte
pomocí tlačítek ▲▼◄►.
||POZNÁMKA |
\\ Tyto hodnoty vám sdělí poskytovatel připojení k Internetu.
Lze je také zobrazit na většině počítačů se systémem
Windows. Pokyny naleznete v části „Zjištění hodnot
nastavení sítě“ na straně 26.
10. Po dokončení zvýrazněte položku OK a
stiskněte tlačítko v. Objeví se obrazovka
Stav sítě. Přístroj ověří připojení sítě a připojí
se k ní. Po dokončení zvýrazněte položku OK
a stiskněte tlačítko v.
WPS(PBC)
Nejprve proveďte kroky 1 až 3 v části „Konfigurace
síťového připojení“ na straně 25.
1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte možnost
Start, poté stiskněte tlačítko v.
Přehrávač vyhledá všechny dostupné sítě a
zobrazí jejich seznam.
2. Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS(PBC)
na směrovači. Přehrávač automaticky načte
všechny potřebné hodnoty nastavení sítě a
připojí se k síti.
Zobrazí se obrazovka Stav sítě. Přehrávač
ověří připojení sítě a připojí se k ní.
Nastavení
2. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko
v.
3. Vyberte možnost Další a opět stiskněte
tlačítko v.
4. Na obrazovce Zabez. zadejte bezpečnostní
kód nebo heslo sítě. Čísla zadávejte pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovládání.
Písmena zadávejte stiskem tlačítek ▲▼◄►
a poté stiskem tlačítka v.
5. Po dokončení vyberte položku Další na pravé
straně obrazovky a stiskněte tlačítko v.
6. Zobrazí se obrazovka Stav sítě.
Přehrávač se pokusí ověřit síťové připojení a
nepodaří se mu to.
ĞĞ
04
1. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte možnost
Start a stiskněte tlačítko v. Přehrávač
vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct umožňuje připojení zařízení
Wi-Fi Direct k přehrávači i mezi sebou navzájem
pomocí sítě klient-klient bez potřeby směrovače.
||POZNÁMKA |
\\ Některá zařízení nemusí při připojení Wi-Fi Direct
podporovat funkci AllShare. V takovém případě
doporučujeme změnit způsob síťového připojení těchto
zařízení.
1. Zapněte zařízení Wi-Fi Direct a aktivujte na
něm funkci Wi-Fi Direct.
2. Na hlavní obrazovce vyberte možnost
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte možnost Síť a stiskněte tlačítko v.
4. Vyberte položku Wi-Fi Direct a poté stiskněte
tlačítko v.
Zobrazí se zařízení Wi-Fi Direct, která můžete
připojit.
Wi-Fi Direct
Název
zařízení : [BD]ES6000
Display
Vyberte zařízení Wi-Fi Direct pro připojení.
Audio
AndroidXXXXXXXOdpojeno
Network
System
Support
Obnovit
Zavřít
' Zpět
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 27
27 |
2013-02-07 오후 3:07:06
Nastavení
5. Wi-Fi spojení lze navázat třemi způsoby:
• Prostřednictvím zařízení Wi-Fi.
• Prostřednictvím přehrávače s použitím
funkce PBC.
• Prostřednictvím přehrávače s použitím
kódu PIN.
Jednotlivé postupy jsou popsány níže.
Prostřednictvím zařízení Wi-Fi
1. Na zařízení Wi-Fi proveďte postup pro
připojení k jinému zařízení Wi-Fi Direct.
Pokyny naleznete v příručce k příslušnému
zařízení.
2. Po dokončení postupu by se na obrazovce
televizoru měla zobrazit zpráva informující, že
zařízení Wi-Fi Direct žádá o spojení. Vyberte
položku OK a přijměte spojení stiskem
tlačítka v.
3. Zobrazí se zpráva „Připojov.“ a poté zpráva
„Připojeno“. Po zavření okna zprávy by se
zařízení mělo v seznamu zařízení na obrazovce
Wi-Fi Direct jevit jako připojené.
Prostřednictvím přehrávače s použitím funkce
PBC
1. Vyberte zařízení Wi-Fi Direct, které chcete
připojit k přehrávači, a stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se okno PBC/PIN.
2. Vyberte možnost PBC a stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se okno PBC.
3. Během 2 minut stiskněte tlačítko PBC na
zařízení Wi-Fi Direct.
4. Zobrazí se zpráva „Připojov.“ a poté zpráva
„Připojeno“. Po zavření okna zprávy by se
zařízení mělo v seznamu zařízení na obrazovce
Wi-Fi Direct jevit jako připojené.
Prostřednictvím přehrávače s použitím kódu
PIN
1. Vyberte zařízení Wi-Fi Direct, které chcete
připojit k přehrávači, a stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se okno PBC/PIN.
4. Zobrazí se zpráva „Připojov.“ a poté zpráva
„Připojeno“. Po zavření okna zprávy by se
zařízení mělo v seznamu zařízení na obrazovce
Wi-Fi Direct jevit jako připojené.
||POZNÁMKA |
\\ Při použití funkce Wi-Fi Direct dojde k odpojení kabelových
i bezdrátových spojení.
Soft. AP
Výraz „Soft. AP“ označuje funkci softwarového
přístupového bodu.
Funkce Soft. AP slouží k připojení dalších zařízení
Wi-Fi k síti prostřednictvím přehrávače a využití
funkcí jako je síť AllShare nebo síťové dálkové
ovládání.
To vyžaduje vytvoření bezpečnostního klíče, který
je třeba zadat do dalších zařízení Wi-Fi, která
připojujete k síti.
1. Na hlavní obrazovce vyberte možnost
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte možnost Síť a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte možnost Soft. AP a stiskněte tlačítko
v.
4. Vyberte položku Zapnuto nebo Vypnuto a
stiskněte tlačítko v.
< Nastavení bezpečnostního klíče pro
funkci Soft. AP >
1. Na obrazovce Soft. AP vyberte možnost
Bezpečn. klíč a stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se obrazovka Bezpečn. klíč.
2. Na obrazovce Bezpečn. klíč zadejte
bezpečnostní klíč. Čísla zadávejte pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovládání.
Písmena zadávejte stiskem tlačítek ▲▼◄►
a poté stiskem tlačítka v.
3. Po dokončení pomocí tlačítek ▲▼◄►
přejděte na položku Hotovo ve spodní části
obrazovky a stiskněte tlačítko v.
Při připojování zařízení Wi-Fi je třeba v takovémto
zařízení zadat zde vytvořený bezpečnostní klíč.
2. Vyberte možnost PIN a stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se okno PIN.
3. Poznamenejte si kód PIN z tohoto okna a poté
jej zadejte do příslušného pole na zařízení WiFi Direct, které chcete připojit.
| 28 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 28
2013-02-07 오후 3:07:06
Nastavení AllShare
• Přes USB
04
• Z disku
Nastavení
Na obrazovce Nastavení AllShare je seznam
připojených zařízení AllShare a jejich adres IP. Na
této obrazovce lze vybranému zařízení povolit
přístup k přehrávači, zablokovat jeho přístup nebo
zařízení odstranit ze seznamu AllShare.
4. Vyberte jeden z následujících postupů:
• Přes Internet
• Pomocí stažení
• Pohotovostní režim
1. Na hlavní obrazovce vyberte možnost
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
5. Stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte možnost Nastavení AllShare a
stiskněte tlačítko v.
\\ Aktualizace je dokončena poté, co se přehrávač vypne a
následně sám znovu zapne.
2. Vyberte možnost Síť a stiskněte tlačítko v.
4. Vyberte zařízení a stiskněte tlačítko v.
Zobrazí se obrazovka Nastavení AllShare.
5. Ze seznamu vyberte položku Povolit,
Zakázat nebo Odstranit ze seznamu a
stiskněte tlačítko v.
Na obrazovce Nastavení AllShare jsou zařízení
zobrazena, pouze pokud bylo navázáno síťové
spojení se zařízeními AllShare. Další informace o
připojených zařízeních AllShare najdete na straně
32.
Aktualizace softwaru
Nabídka Upgrade softwaru umožňuje aktualizaci
softwaru přehrávače s cílem vylepšení výkonu
nebo získání doplňkových služeb.
• V průběhu aktualizace nikdy nevypínejte ani nezapínejte
přehrávač ručně.
1. Na hlavní obrazovce vyberte možnost
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte možnost Podpora a stiskněte
tlačítko v.
3. Vyberte možnost Upgrade softwaru a
stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKA |
\\ Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost
za poruchy přehrávače způsobené nestabilitou připojení
k Internetu ani nedbalostí uživatele během aktualizace
softwaru.
\\ Pokud chcete aktualizaci přerušit během stahování
aktualizace softwaru, stiskněte tlačítko v.
Přes Internet
Pro použití funkce Přes Internet musí být
přehrávač připojen k Internetu.
1. Vyberte možnost Přes Internet a stiskněte
tlačítko v. Zobrazí se zpráva o připojování
k serveru.
2. Pokud existuje aktualizace ke stažení, zobrazí
se okno stahování s informací o průběhu a
zahájí se stahování.
3. Jakmile je stahování dokončeno, zobrazí se
okno výzvy k aktualizaci se třemi volbami:
Aktual. nyní, Aktual. pozd. nebo Neaktual.
4. Pokud vyberte možnost Aktual. nyní,
přehrávač provede aktualizaci softwaru,
vypne se a poté se znovu automaticky zapne.
5. Pokud neprovedete volbu během jedné
minuty nebo vyberte volbu Aktual. pozd.,
přehrávač si uloží novou aktualizaci softwaru.
Software můžete aktualizovat později s použitím
funkce Pomocí stažení.
6. Pokud zvolíte možnost Neaktual., přehrávač
aktualizaci zruší.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 29
29 |
2013-02-07 오후 3:07:06
Nastavení
Přes USB
Z disku
2. Klikněte na položku PODPORA v pravém
horním rohu stránky.
2. Rozbalte na počítači archiv ZIP. Měli byste
mít jednu složku se stejným názvem, jaký má
soubor ZIP.
1. Přejděte na web www.samsung.com.
3. Zadejte do pole hledání číslo modelu a
klikněte na položku Zobrazit výsledky.
4. Klikněte na položku Získat soubory uprostřed
stránky pod nadpisem Ke stažení.
5. Klikněte na položku Firmware uprostřed
stránky.
6. Klikněte na ikonu ZIP na pravém okraji
stránky ve sloupci Soubor.
7. V okně, které se objeví, klikněte na OK, tím se
firmware stáhne a uloží do vašeho počítače.
8. Rozbalte na počítači archiv ZIP. Měli byste
mít jednu složku se stejným názvem, jaký má
soubor ZIP.
9. Zkopírujte složku na USB flash disk.
10. Zkontrolujte, zda v přístroji není vložen disk
a zasuňte USB flash disk do konektoru USB
přehrávače.
11. V nabídce přehrávače přejděte na možnost
Nastavení > Podpora > Upgrade softwaru.
12. Vyberte možnost Přes USB.
||POZNÁMKA |
\\ Přihrádka disku musí být při provádění aktualizace pomocí
konektoru USB prázdná.
\\ Po dokončení aktualizace softwaru zkontrolujte podrobné
údaje softwaru v nabídce Upgrade softwaru.
\\ Během aktualizace softwaru nevypínejte přehrávač.
Hrozí jeho porucha.
\\ Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB Host je
možná pouze pomocí USB flash disku.
1. Proveďte kroky 1 až 7 postupu Přes USB.
3. Vypalte složku na disk. Doporučujeme disk
CD-R nebo DVD-R.
4. Před vyjmutím z počítače disk finalizujte.
5. Vložte disk do přehrávače.
6. V nabídce přehrávače přejděte na možnost
Nastavení > Podpora > Upgrade softwaru.
7. Vyberte možnost Z disku.
||POZNÁMKA |
\\ Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte podrobné
údaje softwaru v nabídce Upgrade softwaru.
\\ Během aktualizace softwaru přehrávač nevypínejte.
Může to způsobit poruchu přehrávače.
Pomocí stažení
Možnost Pomocí stažení umožňuje provést
aktualizaci pomocí souboru, který si přehrávač
stáhl dříve, ale který jste se rozhodli neinstalovat
okamžitě, nebo pomocí souboru, který si přehrávač
stáhl v pohotovostním režimu.
1. Pokud byl aktualizační software stažen, uvidíte
číslo verze softwaru napravo od textu Pomocí
stažení.
2. Vyberte možnost Pomocí stažení a stiskněte
tlačítko v.
3. Přehrávač zobrazí zprávu s dotazem, zda
chcete provést aktualizaci. Vyberte možnost
Ano. Přehrávač zahájí aktualizaci.
4. Po dokončení aktualizace se přehrávač
automaticky vypne a následně opět zapne.
||POZNÁMKA |
\\ Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte podrobné
údaje softwaru v nabídce Upgrade softwaru.
\\ Během aktualizace softwaru přehrávač nevypínejte.
Může to způsobit poruchu přehrávače.
| 30 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 30
2013-02-07 오후 3:07:06
Pohotovostní režim
04
Funkci stažení v pohotovostním režimu můžete
nastavit tak, aby přehrávač stahoval aktualizační
software v pohotovostním režimu.
V pohotovostním režimu je přehrávač vypnut, ale
jeho připojení k Internetu je aktivní. To umožňuje
přehrávači stáhnout aktualizační software
automaticky v čase, kdy jej nepoužíváte.
Nastavení
1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Pohotovostní režim a stiskněte tlačítko v.
2. Vyberte Zapnuto nebo Vypnuto.
Pokud zvolíte Zapnuto, přehrávač
automaticky stáhne nový aktualizační
software v pohotovostním režimu při
vypnutém napájení. Pokud přehrávač stáhne
nový aktualizační software, zeptá se vás po
zapnutí, zda jej chcete nainstalovat.
||POZNÁMKA |
\\ Aby bylo možné použít funkci aktualizace v pohotovostním
režimu, musí být přehrávač připojen k Internetu.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 31
31 |
2013-02-07 오후 3:07:06
Přehrávání médií
Přehrávač disků Blu-ray dokáže přehrát obsah z
disků Blu-ray/DVD/CD, zařízení USB, počítačů a
mobilních telefonů kompatibilních se standardem
DLNA. Chcete-li přehrát obsah z počítače nebo
mobilního telefonu kompatibilního s DLNA, je třeba
připojit počítač a přehrávač k síti a stáhnout a
nainstalovat na počítač síťový software AllShare.
Přehrávání komerčních video disků
1. Disk jemně zatlačte do štěrbiny tak, aby
etiketa disku směrem byla nahoru. Přehrávání
začne automaticky.
Zobrazení obrazovky AllShare Play
Hlavní obrazovku AllShare Play zobrazíte výběrem
položky AllShare Play na hlavní obrazovce; poté
stiskněte tlačítko v.
Představujeme obrazovku AllShare Play
AllShare Play
1
Seznam
Videa
2
Fotografie
Hudba
/ Videa /
Disk
USB
DLNA
Není vložen žádný disk.
Není připojeno žádné zařízení.
a Přihlásit
1
2. Pokud se přehrávání nespustí automaticky,
stiskněte tlačítko v na dálkovém ovládání
nebo si přečtěte část „Obrazovka AllShare
Play“ níže.
Obrazovka AllShare Play
Hlavní obrazovka AllShare Play nebo jedna z
jejích podřízených obrazovek jsou výchozími
místy pro přístup k obsahu všech médií a k jeho
přehrávání, kromě komerčních video disků.
Pokud k přehrávači připojíte například zařízení
USB, přehrávač zobrazí obsah zařízení USB na
obrazovce USB AllShare Play.
||POZNÁMKA |
\\ Obrazovku AllShare Play můžete využít i k přístupu ke
komerčnímu video disku. Například pokud zastavíte
přehrávání filmu a ponecháte disk v přehrávači, můžete
znovu spustit přehrávání pomocí obrazovky AllShare
Play. Na rozdíl od všech ostatních médií ale při vložení
komerčního video disku nebude obrazovka AllShare Play
zobrazena a automaticky se spustí přehrávání.
2
3
4
3
Není připojeno žádné zařízení.
' Zpět
4
Seznam: Seznam naposledy přehrávaných nebo
zobrazených souborů. Pokud k přehrávači připojíte
zařízení nebo médium, které je v seznamu, můžete
pomocí seznamu prohlížet a přehrávat tyto soubory.
Typ obsahu: Umožňuje výběr typu obsahu, který má
být zobrazován nebo přehráván. Videa, Fotografie
nebo Hudba.
Typ zařízení: Umožňuje výběr zařízení nebo média,
na němž je obsah uložen.
Zobrazení barevných tlačítek na dálkovém ovládání,
jejichž stiskem lze vyvolat nebo spustit funkce.
||POZNÁMKA |
\\ Video soubory přehrávané prostřednictvím DLNA budou
uvedeny v seznamu Můj seznam, pouze pokud bylo
navázáno síťové spojení.
\\ Obsah disků Blu-ray/DVD/CD nebude v seznamu Můj
seznam uveden.
\\ Obrazovka AllShare Play zobrazí pouze soubory vybraného typu
obsahu. Pokud například vyberete možnost Hudba, zobrazí se
jen hudební soubory. Pokud otevřete složky označené štítkem
Fotografie nebo Videa, nezobrazí se žádné soubory. Chcete-li
zobrazit jiné typy souborů, vyberte jiný typ obsahu.
Přehrávání souborů ze zařízení
USB nebo mobilního telefonu
kompatibilního s USB
Existují dva způsoby, jak prostřednictvím
přehrávače přehrávat nebo zobrazit multimediální
soubory ze zařízení USB nebo mobilního telefonu
kompatibilního s USB.
| 32 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 32
2013-02-07 오후 3:07:07
Způsob 1
6. Dle potřeby stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
složku a stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKA |
AllShare Play
Přip.nové zař.
Přehráváí videa, fotog. nebo hudby z disku, zař. USB, počítače nebo
mob.
m80zař.
Videa
Fotografie
Hudba
Smart Hub
7. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor,
který chcete zobrazit nebo přehrávat a
stiskněte tlačítko v.
8. Stiskem tlačítka RETURN opustíte složku
nebo se vrátíte na hlavní obrazovku.
" Zadat ' Zpĕt
Nastavení
c Bezpečné odebraání USB
||POZNÁMKA |
\\ Pokud se okno nezobrazí, využijte způsob 2.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku Videa,
Fotografie nebo Hudba a stiskněte tlačítko
v. Objeví se obrazovka AllShare Play s
obsahem zařízení nebo telefonu. V závislosti
na uspořádání obsahu se zobrazí složky,
jednotlivé soubory nebo obojí.
4. Vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo
přehrávat a stiskněte tlačítko v.
5. Stiskem tlačítka RETURN opustíte složku
nebo se vrátíte na hlavní obrazovku.
Způsob 2
1. Zapněte přehrávač.
2. Připojte zařízení USB nebo mobilní telefon k
portu USB na zadním panelu přehrávače.
3. Na hlavní obrazovce vyberte položku
AllShare Play a stiskněte tlačítko v.
4. Vlevo vyberte položku Videa, Fotografie nebo
Hudba a stiskněte tlačítko v.
5. Vpravo vyberte položku USB a stiskněte
tlačítko v. Objeví se obrazovka AllShare
Play s obsahem zařízení nebo telefonu. V
závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí
složky, jednotlivé soubory nebo obojí.
\\ Aby nedošlo k poškození paměťového zařízení USB,
je nutné je bezpečně odpojit postupem „Bezpečné
odebrání USB“. Stiskem tlačítka HOME přejděte na
hlavní obrazovku a stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) a poté
tlačítko v.
\\ Pokud během přehrávání z paměťového zařízení USB
nebo telefonu vložíte disk, režim přístroje se automaticky
přepne na „Disk“.
\\ Pokud je mobilní telefon kompatibilní s DLNA, můžete
jeho obsah přehrávat bez připojení kabelu USB. Další
informace najdete v části „Použití síťové funkce AllShare“
na stranách 34 – 35.
Přehrávání komerčních zvukových
disků
1. Vložte disk do přihrádky disku potištěnou
stranou nahoru, poté přihrádku zavřete.
Zobrazí se obrazovka AllShare Hudba se
seznamem stop.
Automaticky se spustí přehrávání první stopy.
2. Konkrétní stopu vyberete tlačítky ▲▼ na
dálkovém ovládání, poté stiskněte tlačítko
v.
Ovládací prvky na obrazovce Hudba
AllShare Play
/ Hudba /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Audio CD
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44
04:07
03:42
03:15

TRACK 001
00:03 / 02:38
03:16
bc Posun str. / Nástroje ' Zpĕt
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 33
Přehrávání médií
2. Připojte zařízení USB nebo mobilní telefon
k portu USB na zadním panelu přehrávače.
Objeví se okno Přip. nové zař.
05
1. Zapněte přehrávač.
33 |
2013-02-07 오후 3:07:08
Přehrávání médií
Pozastavení stopy.
Přehrávání stopy.
Opakování jedné stopy nebo všech stop.
Přehrávání stop v náhodném pořadí.
Ovládací prvky vyvoláte tak, že začnete přehrávat
stopu, poté tlačítky ◄► přejdete na vybraný
ovládací prvek.
||POZNÁMKA |
\\ Ovládací prvky obrazovky Hudba jsou dostupné jen během
přehrávání stopy.
\\ Nejsou zobrazeny všechny ovládací prvky současně.
\\ Více informací o přehrávání hudby naleznete v části
Ovládání přehrávání hudby na stranách 38 – 40.
Přehrávání disku s uživatelským
obsahem
Můžete přehrávat multimediální soubory, které jste
nahráli na disky DVD nebo CD.
1. Vložte uživatelem vytvořený disk do přihrádky
disku potištěnou stranou nahoru, poté
přihrádku disku zavřete. Zobrazí se okno
Přip. nové zař.
2. Tlačítky ▲▼ vyberte typ obsahu, který chcete
zobrazit nebo přehrávat (Videa, Fotografie
nebo Hudba) a stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKA |
\\ I když přehrávač zobrazí složky se všemi typy obsahu,
zobrazí pouze soubory typu obsahu vybraného v kroku 2.
Pokud jste například vybrali Hudba, zobrazí se jen hudební
soubory. Toto nastavení lze změnit na hlavní obrazovce
AllShare Play.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte složku s typem
obsahu vybraným v kroku 2 a stiskněte
tlačítko v.
4. Pokud jste vybrali Hudba, zobrazí se
obrazovka AllShare Hudba s přehledem
hudebních souborů na disku. Stiskem tlačítek
▲▼ vyberte soubor, který chcete přehrát a
stiskněte tlačítko v.
5. Pokud jste vybrali Fotografie, zobrazí se
obrazovka AllShare Fotografie s přehledem
fotografií na disku. Stiskem tlačítek ▲▼◄►
vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit a
stiskněte tlačítko v.
6. Pokud jste vybrali Videa, zobrazí se
obrazovka AllShare Videa, s přehledem video
souborů na disku. Stiskem tlačítek ▲▼◄►
vyberte video, které chcete sledovat a
stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKA |
\\ V případě všech složek – Hudba, Foto a Video – můžete
také stisknout tlačítko TOOLS na dálkovém ovládání a poté
vyberte možnost Přehrát složku, která spustí automatické
přehrávání nebo zobrazení všech souborů ve složce.
Nejprve vyberte složku a až poté stiskněte tlačítko TOOLS.
Použití síťové funkce AllShare
AllShare slouží k přehrávání videa a hudby a
prohlížení fotografií umístěných na počítači nebo na
zařízení kompatibilním s DLNA pomocí přehrávače
připojeného k bezdrátové síti.
Stažení softwaru AllShare
Chcete-li používat funkci AllShare se svým
počítačem nebo zařízením kompatibilním s DLNA,
musí být na PC nainstalován software AllShare.
Software pro počítač a podrobné pokyny k použití
funkce AllShare si můžete stáhnout z webových
stránek Samsung.com.
1. Přejděte na adresu www.samsung.com.
2. Klikněte na položku Podpora na horní straně
stránky.
3. Na stránce Podpora zadejte číslo modelu
vašeho přístroje do pole Číslo modelu a
stiskněte tlačítko v.
4. Na stránce, která se zobrazí, klikněte na
položku Stáhnout na levé straně ve sloupci
Ke stažení.
Zobrazí se Středisko stahování.
5. Na stránce Středisko stahování klikněte na
záložku Software.
6. Na záložce Software klikněte na ikonu Soubor
na pravé straně řádku AllShare.
| 34 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 34
2013-02-07 오후 3:07:08
7. V okně, které se zobrazí, klikněte na položku
Uložit soubor.
Stáhněte instalační/uživatelskou příručku AllShare
ze stejné záložky Software, klepnutím na příslušný
symbol souboru PDF ve sloupci Soubor, napravo.
Stáhne se a otevře soubor ve formátu PDF.
Soubor můžete prohlížet a uložit.
Přehrávání obsahu uloženého na
počítači nebo zařízení DLNA přes
přehrávač disků Blu-ray
Počítač
Přehrávač disků Blu-ray
Připojení AllShare
Přehrávání
souborů z
počítače
1. Připojte přehrávač disků Blu-ray, svůj počítač
anebo mobilní telefon kompatibilní s DLNA ke
stejné bezdrátové síti.
2. Podle pokynů v instalační/uživatelské příručce
AllShare nastavte zařízení a soubory, které
chcete přehrát nebo zobrazit.
Počítač
Přehrávač disků Blu-ray
Přehrávání
souborů z
počítače
Připojení AllShare
Ovládání souborů z počítače
na přehrávači Blu-ray
Chytrý telefon
Přehrávání médií
9. V okně, které se zobrazí, klikněte na položku
Spustit a dále postupujte podle pokynů na
obrazovce.
05
8. Vyhledejte na disku instalační soubor AllShare
a dvakrát na něj klikněte.
Ovládání přehrávání obsahu uloženého
na počítači pomocí chytrého telefonu
(Tato funkce je dostupná pouze u telefonů
Samsung s podporou funkce AllShare.)
1. Připojte přehrávač disků Blu-ray, svůj počítač
anebo mobilní telefon kompatibilní s DLNA ke
stejné bezdrátové síti.
2. Podle pokynů v instalační/uživatelské příručce
AllShare nastavte zařízení a soubory, které
chcete přehrát nebo zobrazit.
3. Na počítači pomocí softwaru AllShare ověřte,
zda je telefon připojen.
4. Na telefonu vyberte soubor, který chcete
zobrazit nebo přehrát, poté vyberte jako
přehrávací zařízení přehrávač disků Blu-ray.
5. Na telefonu spusťte přehrávání.
3. Na hlavní obrazovce přehrávače vyberte
položku AllShare Play a stiskněte tlačítko
v. Zobrazí se obrazovka AllShare Play.
4. Vyberte připojené zařízení kompatibilní se
standardem DLNA nebo váš počítač a
stiskněte tlačítko v. Zobrazí se seznam
dostupných souborů.
5. Vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo
přehrávat a stiskněte tlačítko v.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 35
35 |
2013-02-07 오후 3:07:09
Přehrávání médií
SOURCE
Ovládání přehrávání videa
– + VOL
+–
VOL
VOL
VOL
Lze ovládat přehrávání videa
uloženého na DVD, zařízení USB, v mobilním zařízení nebo v počítači.
SAMSUNG TV
U některých typů1obsahu
2 nemusí
3 být některé funkce popsané v této příručce dostupné.
Tlačítka na dálkovém
používaná pro přehrávání videa
4 5 ovládání
6
7
DISC MENU
8
0
9
TITLE MENU
POPUP
„„
Používání nabídky disku, nabídky titulu,
kontextové nabídky a seznamu titulů
Tlačítko
DISC MENU
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
„„
TOOLS
INFO
Tlačítka související
s přehráváním
Přehrávač v režimu vyhledávání, zpomaleného
přehrávání a přehrávání po krocích nepřehrává
zvuk.
RETURN
EXIT
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko
A 6.
B
C
D
BONUS
AUDIO SUBTITLE
FULL
Tlačítko 6
VIEW
PANDORA
DIGITALpřehrávání.
SUBTITLE SCREEN
INPUT
Spuštění
Tlačítko 7
Pozastavení přehrávání.
Tlačítko 5
Zrychlené
přehrávání
Zpomalené
přehrávání
Zastavení přehrávání.
Během přehrávání stiskněte tlačítko 3
nebo 4.
Každým stiskem tlačítka 3 nebo 4 se
změní rychlost přehrávání.
V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
4.
Každým stiskem tlačítka 4 se změní
rychlost přehrávání.
Tlačítko
TITLE MENU
Přeskočení
úseku videa
Stisk tohoto tlačítka během přehrávání
vyvolá nabídku titulu.
• Pokud je na disku playlist, stiskem
ZELENÉHO tlačítka (B) přejděte na
playlist.
Tlačítko
Stisk tohoto tlačítka během přehrávání
POPUP MENU vyvolá kontextovou nabídku.
Použití nabídky Nástroje
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
Přehrát od
začátku
Slouží k návratu na začátek filmu.
Vyberte tuto položku a stiskněte tlačítko
v.
Movie Note poskytuje informace o
režisérovi, obsazení, stručný obsah a
podobně.
Movie Note
V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
Přehrávání po 7.
Každým stiskem tlačítka 7 se posunete
krocích
na další snímek videa.
Během přehrávání stiskněte tlačítko 1
nebo 2.
Každým stiskem tlačítka 1 nebo 2
přejdete na předchozí nebo následující
kapitolu nebo soubor.
Stisk tohoto tlačítka během přehrávání
vyvolá nabídku disku.
||POZNÁMKA |
\\ Funkce Movie Note je dostupná,
pokud disk obsahuje informace
funkce Movie Note a přístroj je
připojen k síti.
Funkci Scene Search lze využít během
přehrávání k zobrazení požadované
scény nebo spuštění filmu od této scény.
||POZNÁMKA |
Scene Search
\\ Pokud je informace indexu souboru
poškozená nebo pokud soubor
nepodporuje indexování, nebude
možné použít funkci Scene Search.
\\ Pokud přehráváte pomocí funkce
AllShare Play zatímco je přístroj
připojen k počítači přes síť,
funkce Scene Search nemusí být
podporována.
| 36 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 36
2013-02-07 오후 3:07:09
1. Vyberte možnost Hledání názvu a
stiskněte tlačítko v.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte titul
a stiskněte tlačítko v.
Možnost vybrat kapitolu k přehrávání.
Hledat kapitolu
1. Vyberte možnost Hledat kapitolu a
stiskněte tlačítko v.
1. Vyberte možnost Hledání času a
stiskněte tlačítko v.
\\ Film také můžete převíjet vpřed
nebo vzad stiskem tlačítek ◄►.
Každým stiskem tlačítek ◄► se
film převine o jednu minutu.
Režim
Opakování
\\ Bod (B) musí být nejméně 5 sekund
hrací doby za bodem (A).
Celá obraz.
2. Číselnými tlačítky zadejte
požadovanou hrací dobu, poté
stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKA |
Vyberte opakování titulu, kapitoly nebo
konkrétního úseku.
-- Vyp: Návrat k běžnému přehrávání.
-- Titul: Vyberte pro opakování
zvoleného titulu.
-- Kapitola: Vyberte pro opakování
zvolené kapitoly.
-- Opakovat A-B: Vyberte pro
opakování konkrétního úseku.
3. Opět stiskněte tlačítko v v bodě,
kde chcete ukončit opakované
přehrávání (B).
||POZNÁMKA |
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte
kapitolu a stiskněte tlačítko v.
Možnost spustit přehrávání filmu od
zadané hrací doby.
Hledání času
Režim
Opakování
Režim obrazu
Vyberte pro změnu rozměru celé
obrazovky.
Vyberte pro nastavení režimu obrazu.
-- Dynamický: Zvyšuje ostrost a jas.
-- Standardní: Toto nastavení je
vhodné pro většinu příležitostí.
-- Film: Nejlepší nastavení pro
sledování filmů.
-- Uživatel: Slouží k nastavení ostrosti
a funkce redukce šumu.
||POZNÁMKA |
Zvuk
Titulky
Úhel
\\ Při použití funkce BD Wise se tato
nabídka nezobrazí.
Nastavení požadovaného jazyka zvuku.
Nastavení požadovaného jazyka titulků.
-- Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka SUBTITLE na
dálkovém ovládání.
Vyberte pro zobrazení scény z jiného
úhlu. Možnost Úhel zobrazuje počet
úhlů záběru, které lze zobrazit.
Úhel lze přepnout, pokud disk Blu-ray/
DVD obsahuje více úhlů záběru stejné
scény.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 37
Přehrávání médií
Hledání názvu
1. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte
položku Opakovat A-B a stiskněte
tlačítko v.
2. Stiskněte tlačítko v v bodě, kde
chcete začít opakované přehrávání
(A). Nechte film přehrávat.
05
Pokud je na disku nebo zařízení více než
jeden film, vyberte takto jiný titul.
37 |
2013-02-07 오후 3:07:09
Přehrávání médií
Obraz
BONUSVIEW
Zvuk
BONUSVIEW
Jít na Seznam
videa
Informace
Nastavení požadovaného zobrazení
Bonusview.
Vyberte k zobrazení seznamu videí na
aktuálním médiu.
Vyberte k zobrazení informací o videu.
||POZNÁMKA |
\\ Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo
paměťovém zařízení. Další možnosti viz strany 40 – 42.
\\ Video soubory s vysokým datovým tokem 20Mb/s a více
kladou vysoké nároky na výkon přehrávače a mohou
SOURCE
způsobit přerušení přehrávání.
VOL
SAMSUNG TV
Lze ovládat přehrávání
hudby3umístěné na DVD,
1 2
USB, mobilním zařízení nebo v počítači.
4
5
6
VOL
TITLE
MENU
VOL
Tlačítka na dálkovém
7 8 ovládání
9
používaná pro přehrávání hudby
+–
0– + POPUP
VOL
VOL
SOURCE
DISC MENU
4
1
HOME
7
HUB
DISC MENU
RETURN
1
2
3
6
8
9
HUB
A
B
VIEW
PANDORA
DIGITAL
BONUS
TOOLSAUDIO
6 tlačítko: Přehrávání aktuálně vybrané stopy.
Použití nabídky Nástroje
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
Zobrazit
Viz strany 40 – 42.
Titul
Viz strany 40 – 42.
Složky
Album
Žánr
Přehrát výběr
Kódování
REPEAT
TITLE MENU
INFO
POPUP
EXIT
HOME
SMART
3
5
0
TOOLS
HOME
3
HOME
SMART
2
2
6
7 tlačítko: Pozastavení stopy.
Jít na Výběr
SAMSUNG TV
1
5
Interpret
Ovládání přehrávání
– + VOL
+hudby
VOL
–
VOL
4
Rychlé přehrávání (pouze Audio CD (CD-DA))
Během přehrávání stiskněte tlačítko 3 nebo 4.
Každým stiskem tlačítka 3 nebo 4 se změní
rychlost přehrávání.
REPEAT
C
SUBTITLE
SUBTITLE
D
4
5
6
Informace
Viz strany 40 – 42.
Viz strany 40 – 42.
Viz strany 40 – 42.
Viz strany 40 – 42.
Viz strany 40 – 42.
Viz strany 40 – 42.
Funkce Konverze převádí CD audio na
formát mp3 a ukládá konvertované
soubory na zařízení USB připojené k
přehrávači. Viz kapitola Konverze na
stranách 39 a 40.
Vyberte k zobrazení informace (Obsah):
Velikost souboru, datum vytvoření atd.
||POZNÁMKA |
\\ Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo
paměťovém zařízení. Další možnosti viz strany 40 – 42.
FULL
INFO
SCREEN
INPUT
ČÍSELNÁ tlačítka: Stiskněte číslo stopy.
Vybraná stopa
se přehraje.EXIT
RETURN
5 tlačítko: Zastavení stopy.
A
B
C
D
AUDIOpřehrávání
SUBTITLE FULL stiskněte ZELENÉ
Přeskočit:BONUS
Během
VIEW
SUBTITLE SCREEN
INPUT
tlačítko (B)PANDORA
neboDIGITAL
ŽLUTÉ
tlačítko
(C) pro přechod na
předchozí nebo následující stránku playlistu.
| 38 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 38
2013-02-07 오후 3:07:10
Opakování stop audio CD
AllShare Play
/ Hudba /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Audio CD
||POZNÁMKA |
\\ Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit seznam až 99
skladeb.
\\ Pokud vytvoříte playlist, možnost Přehrát výběr bude v
nabídce Nástroje nahrazena možností Změnit výběr.
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44
6. Po dokončení vyberte pomocí tlačítka ►
možnost Přehrát, poté stiskněte tlačítko v.
Znovu se objeví obrazovka Přehrávání hudby,
pouze se stopami, které jste zaškrtli. Vybrané
stopy se začnou přehrávat.
Přehrávání médií
1. Během přehrávání stiskem tlačítka ► vyberte
, poté stiskněte
vpravo dole na obrazovce
tlačítko v.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
režim opakování - Vypnuto, Jedna skl. nebo
Všechny - a poté stiskněte tlačítko v.
05
Můžete nastavit, aby přehrávač opakoval stopy na
audio CD (CD-DA/MP3).
5. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu,
přesuňte se na stopu a pak stiskněte znovu
tlačítko v.
Zaškrtnutí stopy bude zrušeno.

04:07
03:42
TRACK 001
00:03 / 02:38
03:15
03:16
bc Posun str. / Nástroje ' Zpĕt
Náhodné pořadí stop audio CD
Můžete nastavit, aby přehrávač přehrával stopy na
audio CD (CD-DA/MP3) v náhodném pořadí.
1. Během přehrávání stiskem tlačítka ► vyberte
, poté stiskněte
vpravo dole na obrazovce
tlačítko v.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ nastavte Náhodné přehr.
na Zapnuto nebo Vyp, poté stiskněte tlačítko
v.
Vytvoření playlistu z CD
1. Během zobrazení obrazovky přehrávání
stiskněte tlačítko TOOLS. Objeví se nabídka
Nástroje.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku Přehrát
výběr a stiskněte tlačítko v. Objeví se
obrazovka Přehrát výběr.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu, poté
stiskněte tlačítko v. Nalevo od stopy se
zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Opakováním kroku 3 vyberte a zaškrtněte
další stopy.
\\ Na obrazovce Přehrát výběr můžete také vybrat možnosti
Vybrat vše, Zrušit výběr všech a Zrušit.
-- Možnost Vybrat vše slouží k výběru všech stop. Tím
zrušíte případný výběr jednotlivých stop. Stiskem
tlačítka RETURN na dálkovém ovládání nebo stiskem
tlačítka 6 a poté stiskem tlačítka v zobrazíte
na obrazovce Přehrávání hudby všechny stopy a
přehrávač začne přehrávat všechny stopy od 001.
-- Možnost Zrušit výběr všech slouží ke zrušení výběru
všech stop. Poté vyberte jednotlivé stopy nebo volbou
možnosti Vybrat vše vyberte všechny stopy, poté
stiskněte tlačítko RETURN na dálkovém ovládání nebo
tlačítko 6, nakonec stiskněte tlačítko v. Pokud
jste nepoužili možnost Vybrat vše nebo nevybrali
jednotlivé stopy, playlist se nezmění.
-- Možnost Zrušit ruší všechny změny provedené na
obrazovce výběru přehrávání. Při návratu na obrazovku
přehrávání nebude playlist změněn.
Konverze
1. Připojte zařízení USB ke konektoru USB na
zadní straně přehrávače.
2. Během zobrazení obrazovky přehrávání
stiskněte tlačítko TOOLS. Objeví se nabídka
Nástroje.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Konverze, poté stiskněte tlačítko v. Objeví
se obrazovka Konverze.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu, poté
stiskněte tlačítko v. Nalevo od stopy se
zobrazí značka zaškrtnutí.
5. Opakováním kroku 3 vyberte a zaškrtněte
další stopy.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 39
39 |
2013-02-07 오후 3:07:10
Přehrávání médií
6. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu,
přesuňte se na stopu a pak stiskněte znovu
tlačítko v.
Zaškrtnutí stopy bude zrušeno.
7. Po dokončení vyberte pomocí tlačítka ►
možnost Konverze, poté stiskněte tlačítko
v. Objeví se okno Konverze.
8. Stiskem tlačítka v zahajte konverzi. Objeví
se okno průběhu konverze.
9. Po dokončení konverze se objeví zpráva
„Konverze dokončena.“. Stiskněte tlačítko
v.
10. Stiskem tlačítka RETURN se vraťte zpět na
obrazovku Přehrávání.
||POZNÁMKA |
\\ Tato funkce není k dispozici u disků DTS Audio CD.
\\ Tato funkce nemusí být některými disky podporována.
\\ Tato funkce kóduje soubory do formátu MP3 s datovým
tokem 192 kb/s.
Prohlížení fotografií
Lze prohlížet fotografie uložené na DVD, paměťovém
zařízení s rozhraním USB, v mobilním zařízení nebo v
počítači.
Použití nabídky Nástroje
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
Jít na Seznam
fotog.
Spustit
prezentaci
Vyberte k zobrazení seznamu fotografií
na aktuálním médiu.
Touto možností spustíte prezentaci.
Rychlost
prezent.
Touto možností nastavíte rychlost
prezentace.
Zapnout
hudební kulisu
Touto možností zapnete poslech hudby
během prezentace fotografií.
Efekt
prezentace
Nastavení
hudební kulisy
Režim obrazu
Vyberte pro nastavení obrazu.
-- Dynamický: Touto možností zvyšte
ostrost.
-- Standardní: Toto nastavení je
vhodné pro většinu příležitostí.
-- Film: Nejlepší nastavení pro
sledování filmů.
-- Uživatel: Slouží k nastavení ostrosti
a funkce redukce šumu.
||POZNÁMKA |
\\ Při použití funkce BD Wise se tato
nabídka nezobrazí.
Zvětšený obraz
Otočit
Přehrát výběr
Přihlášit/
Odhlášení
Informace
Tato možnost umožňuje zvětšení
aktuálního obrazu. (Zvětšení až 4krát)
Tato možnost umožňuje otočení obrazu.
(Otočí obraz po nebo proti směru
hodinových ručiček.)
Viz strany 40 – 42.
Viz strany 40 – 42.
Zobrazení informací o obrazu.
||POZNÁMKA |
\\ Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo
paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny
možnosti.
\\ Pro použití hudební kulisy musí být fotografie a hudební
soubor na stejném médiu.
Na kvalitu zvuku ale může mít vliv datový tok souboru
MP3, velikost a způsob kódování fotografie.
\\ V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit titulky a grafiku
prezentace.
Touto možností nastavíte zvláštní efekty
prezentace.
Touto možností nastavíte hudební
kulisu.
| 40 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 40
2013-02-07 오후 3:07:10
Během zvýraznění souboru stiskněte tlačítko
TOOLS.
Zobrazit
Složky
Titul
Interpret
Album
Žánr
Nejnov. datum
Nejst. datum
Měsíčně
1. Na výběrové obrazovce pomocí
tlačítek ▲▼◄► vyberte fotografii,
kterou chcete zobrazit, poté
stiskněte tlačítko v.
Nalevo od fotografie se zobrazí
značka zaškrtnutí.
Vyberte jednu z možností třídění:
Interpret, Žánr, Měsíčně, Nejnov. datum
atd. Zobrazené možnosti třídění se liší
podle typu paměťového zařízení a média.
Zobrazuje se na obrazovce funkce
Zobrazit. Touto možností zobrazíte složky
na paměťovém zařízení.
Zobrazuje se na obrazovce funkce
Zobrazit. Touto možností seřadíte všechny
foto nebo video soubory na paměťovém
zařízení podle názvu.
2. Opakujte krok 1 pro všechny
fotografie, které chcete zobrazit.
Přehrát výběr
Zobrazuje se na obrazovce funkce
Zobrazit. Výběrem možnosti Interpret
seřadíte a zobrazíte všechny hudební stopy
na paměťovém zařízení dle interpreta.
Zobrazuje se na obrazovce funkce
Zobrazit. Výběrem možnosti Žánr seřadíte
a zobrazíte všechny hudební stopy na
paměťovém zařízení dle žánru.
Zobrazuje se na obrazovce funkce
Zobrazit. Touto možností seřadíte a
zobrazíte všechny foto a video soubory
na paměťovém zařízení podle data od
nejstaršího.
3. Volbu fotografie zrušíte tak, že ji
zvýrazníte a pak stisknete tlačítko
v.
4. Po dokončení pomocí tlačítek ◄►
vyberte Přehrát, poté stiskněte
tlačítko v. Spustí se prezentace
vybraných fotografií.
5. Chcete-li prezentaci pozastavit,
stiskněte jednou tlačítko v.
Chcete-li prezentaci znovu spustit,
stiskněte jednou tlačítko v.
6. Pokud chcete prezentaci zastavit,
stiskněte tlačítko RETURN.
Zobrazuje se na obrazovce funkce
Zobrazit. Výběrem možnosti Album
seřadíte a zobrazíte všechny hudební
stopy na paměťovém zařízení dle alba.
Zobrazuje se na obrazovce funkce
Zobrazit. Touto možností seřadíte a
zobrazíte všechny foto a video soubory
na paměťovém zařízení podle data od
nejnovějšího.
Přehrávání médií
Přehrát výběr je možnost, jak vybrat
konkrétní hudební, video a foto soubory
a přehrát je. Funguje se všemi médii v
podstatě stejně. Následující příklad je
pro fotografie.
05
Použití nabídky Nástroje při
zvýraznění souboru
||POZNÁMKA |
\\ Po spuštění prezentace ji můžete
ovládat stiskem tlačítka TOOLS a
zobrazením nabídky Prezentace. Viz
„Použití nabídky Nástroje“ na straně
40.
Odeslat
Možnost Odeslat nabízí nahrání vybraných
souborů na weby Picasa, Facebook, Cloud
Storage nebo Family Story.
Možnost Odeslat využijete jen pokud
jste si zřídili účet on-line služby a poté
se přihlásili funkcí Přihlásit.
Zobrazuje se na obrazovce funkce
Zobrazit. Touto možností seřadíte
všechny foto nebo video soubory na
paměťovém zařízení podle měsíce
vytvoření.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 41
41 |
2013-02-07 오후 3:07:10
Přehrávání médií
1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte
soubor, poté stiskněte tlačítko v.
2. Opakujte pro každou stopu nebo
soubor, které chcete nahrát.
Odstranit
(Výběr)
||POZNÁMKA |
Odeslat
Možnost Změnit výběr slouží k
odstranění souborů nebo stop ze
stávajícího playlistu. K přehrávači musí
být připojeno paměťové zařízení, na
němž je playlist uložen.
\\ Můžete také přesunout kurzor na
možnost Vybrat vše napravo a poté
stiskem tlačítka v vybrat všechny
stopy nebo soubory.
3. Vyberte položku Odeslat napravo
a stiskněte tlačítko v.
Přihlášit/
Odhlášení
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte online službu, na kterou chcete
soubory nebo stopy nahrát, poté
stiskněte tlačítko v.
Změnit výběr
4. Na obrazovce, která se objeví,
proveďte jednu z níže uvedených
akcí:
• Vyberte playlist, na nějž chcete
přidat stopy nebo soubory, poté
stiskněte tlačítko v.
• Vyberte možnost Nový a stiskněte
tlačítko v. V okně klávesnice, které
se objeví, vytvořte název nového
playlistu. Zadejte čísla pomocí
číselných tlačítek dálkového ovládání.
Zadejte písmena tak, že tlačítky
▲▼◄► posouváte kurzor a poté
stisknete tlačítko v. Po dokončení
přejděte na položku Hotovo ve
spodní části obrazovky a stiskněte
tlačítko v.
2. Opakujte pro každou stopu nebo
soubor, které chcete odstranit.
||POZNÁMKA |
\\ Můžete také přesunout kurzor na
možnost Vybrat vše napravo a poté
stiskem tlačítka v vybrat všechny
stopy nebo soubory.
Touto možností vytvoříte playlist nebo
přidáte soubory nebo stopy na playlist.
3. Vyberte položku Přidat napravo a
stiskněte tlačítko v.
Přid. do výběru
1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte
soubor, poté stiskněte tlačítko v.
Funkce Přihlásit/Odhlásit umožňuje
přihlášení k online účtu Samsung.
1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte
soubor nebo stopu, poté stiskněte
tlačítko v.
2. Opakujte pro každou stopu nebo
soubor, které chcete přidat.
V závislosti na tom, jaká obrazovka je
zobrazena, možnost Odstranit umožňuje
odstranění souboru z mazatelného
média (například zařízení USB) nebo
odstranění playlistu.
3. Vyberte položku Odebrat napravo
a stiskněte tlačítko v.
Přehr.skup.
Jít na Výběr
Kódování
Informace
Po seřazení dle interpreta, žánru, alba,
názvu, nejnovějšího nebo nejstaršího
data nebo měsíčně vyberte skupinu,
která je výsledkem provedeného třídění
(například všechny fotografie pořízené
v srpnu) a vyberte možnost Přehr.skup.,
která přehraje pouze vybrané soubory.
Vyberte k přechodu na sekci Playlist
hlavní obrazovky AllShare.
Kódování - které závisí na jazyku nebo
geografické oblasti - ovlivňuje to, jak
přehrávač třídí, řadí a zobrazuje soubory
a stopy, zobrazuje datum atd. Výběrem
možnosti Kódování změníte kódování
tak, aby vyhovovalo místu, kde se
nacházíte, nebo jazyku, který používáte.
Zobrazení informací o souboru a
obsahu.
||POZNÁMKA |
\\ Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo
paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny
možnosti.
| 42 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 42
2013-02-07 오후 3:07:11
Síťové služby
Představujeme Smart Hub
1
1. Připojit přehrávač k síti.
(Viz strana 17)
2. Provést konfiguraci sítě.
(viz strany 25 – 27)
1. Přejděte na adresu www.samsung.com.
2. Klikněte na položku Podpora na horní straně
stránky.
3. Na stránce Podpora zadejte číslo modelu
vašeho přístroje do pole Číslo modelu a
stiskněte tlačítko Zadat.
4. Na stránce, která se zobrazí, klikněte na
položku Stáhnout nyní na levé straně ve
sloupci Ke stažení. Zobrazí se stránka
Středisko stahování.
0
9
1
2
3
4
5
6
7
||POZNÁMKA |
\\ Umístění webové stránky s příručkou Smart Hub webové
stránky se může změnit bez předchozího upozornění.
\\ V případě aktualizace nebo revize domovské stránky se
může obsah zmiňovaný v příručce lišit od skutečných
nabídek.
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Kids
7
a Přihlásit b Tapeta / Nástroje ' Zpět
5. Na stránce Středisko stahování klepněte na
kartu Příručky.
6. Na kartě Příručky klepněte na ikonu souboru
vedle položky Uživatelská příručka Smart Hub.
Příručka se stáhne.
34
Search
Použití služby Smart Hub
Pomocí služby Smart Hub můžete stahovat filmy,
videa a hudbu z Internetu, přistupovat k různým
placeným nebo bezplatným aplikacím a zobrazovat
je na svém televizoru. Obsah aplikací zahrnuje
zprávy, sport, předpovědi počasí, akciové trhy,
mapy, fotografie a hry.
Pokyny k používání služby Smart Hub jsou
uvedeny níže:
2
8
8
Your Video: Nabízí doporučení na základě vašich
preferencí.
Search: Poskytuje integrované vyhledávání
poskytovatelů videa a připojených zařízení AllShare.
Doporučujeme: Zobrazí obsah spravovaný
společností Samsung.
Reklama: Zobrazuje návod ke službě Smart Hub,
seznámení s přehrávačem a představení nových
aplikací.
Family Story: Snadný přístup k rodinnému obsahu.
• Umožňuje přístup k rodinným fotografiím,
zprávám a událostem kdykoli a kdekoli.
Fitness: Přístup ke sjednocené službě péče o vlastní
osobu.
• Poskytuje fitness videa od různých poskytovatelů
s informacemi o spálených kaloriích u různých
cvičení.
Kids: Služba pro děti poskytuje dětem snadný a
bezpečný přístup k jejich oblíbenému obsahu.
• Poskytuje pestrou nabídku zábavného a
bezpečného obsahu pro děti.
Nápověda k navigaci: Zobrazuje tlačítka dálkového
ovládání, která můžete použít k navigaci ve službě
Smart Hub.
• ČERVENÉ tlačítko (A): Přihlášení do Smart Hub.
• ZELENÉ tlačítko (B): Zobrazení obrazovky pozadí.
• Nástroje: Zobrazení okna nastavení.
• Zpět: Návrat k předchozí nabídce.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 43
Síťové služby
Abyste mohli využít síťové služby, musíte
nejprve:
06
Po připojení přehrávače k síti můžete využívat
různé síťové služby, například Smart Hub nebo
BD-LIVE.
43 |
2013-02-07 오후 3:07:11
Síťové služby
9
0
Mé aplikace: Zobrazení vaší osobní galerie aplikací,
do níž lze přidávat další aplikace, upravovat je a
odstraňovat.
Představujeme Webový prohlížeč
1
Samsung Apps: Můžete stahovat různé aplikace,
zdarma nebo za poplatek.
http://www.samsung.com
Použití webového prohlížeče
Aplikace Webový prohlížeč, která je předem
nainstalována na obrazovce Smart Hub, slouží k
přístupu k Internetu.
1. Na hlavní obrazovce vyberte položku Smart
Hub a stiskněte tlačítko v.
b Ovládací panel c Proch. s ukazatelem
2. Vyberte ve Smart Hubu aplikaci Webový
prohlížeč a poté stiskněte tlačítko v.
||POZNÁMKA |
\\ Pokud spustíte webový prohlížeč a přehrávač je kabelem
HDMI připojen k televizoru kompatibilnímu s BD Wise, a
tato funkce je zapnuta, bude prohlížeč maximalizován přes
celou obrazovku a rozlišení televizoru bude automaticky
optimalizováno.
\\ Webový prohlížeč není kompatibilní s javovskými
aplikacemi.
\\ Pokud se pokusíte stáhnout soubor, který nelze uložit,
objeví se chybové hlášení.
\\ Není podporován elektronický obchod, online nákupy.
\\ Není podporováno ActiveX.
\\ Přístup k některým webovým stránkám nebo webovým
prohlížečům provozovaným určitými společnostmi může
být blokován.
1
Nahoru/dolů / Nástroje ' Zpĕt
2
Ovládací panel : Zobrazení různých funkcí
webového prohlížeče.
• : Přechod na předchozí stránku.
• : Přechod na poslední stránku před návratem.
• : Obnovení zobrazení aktuální stránky.
• : Přechod na hlavní obrazovku webového
prohlížeče.
• : Zvětšení či zmenšení zobrazení na obrazovce.
• : Uložení stránky do záložek za účelem
snadného přístupu.
• : Zobrazení historie navštívených stránek
podle data, názvu nebo četnosti návštěv.
• http://www.samsung.com
: Manuální zadání
adresy stránky nebo výběr stránky ze seznamu
navštívených a přechod na danou stránku.
•
: Přepínání mezi aktuálně otevřenými
okny webového prohlížeče.
• : Vyhledávání informací pomocí zadávání
hledaných výrazů.
• : Sdílení aktuálního webu s vaší rodinnou
skupinou odesláním zprávy.
• : Konfigurace všech nastavení pro použití
webového prohlížeče.
| 44 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 44
2013-02-07 오후 3:07:12
06
Síťové služby
2
Nápověda k navigaci : Zobrazení tlačítek dálkového
ovládání, která můžete použít k navigaci v aplikaci
Webový prohlížeč.
• ZELENÉ tlačítko (B) : Zobrazení ovládacího
panelu.
• ŽLUTÉ tlačítko (C) : Přepnutí kurzoru.
• ( ) : Posun po stránce nahoru nebo dolů.
• Nástroje : Zobrazení okna Nástroje.
• Zpĕt : Návrat k předchozí nabídce.
BD-LIVE™
Po připojení přehrávače k síti můžete využívat
řadu služeb souvisejících s filmy na discích
kompatibilních s BD-LIVE.
1. Připojte USB paměť do konektoru USB na
zadní straně přehrávače a potom zkontrolujte
volné místo. Paměťové zařízení musí mít
nejméně 1 GB volného místa pro obsah BDLIVE.
2. Na hlavní obrazovce vyberte položku
Nastavení a stiskněte tlačítko v.
3. Vyberte možnost Síť a stiskněte tlačítko v.
4. Vyberte možnost Nastavení BD-Live a
stiskněte tlačítko v.
5. Vyberte možnost Správa BD dat a stiskněte
tlačítko v.
6. Vyberte možnost Volba zařízení a stiskněte
tlačítko v.
7. Vyberte možnost USB a stiskněte tlačítko
v.
8. Vložte disk Blu-ray s podporou funkce BDLIVE.
9. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE
poskytovaného výrobcem disku.
||POZNÁMKA |
\\ Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah se mohou
lišit, v závislosti na výrobci disku.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 45
45 |
2013-02-07 오후 3:07:12
Příloha
Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy
NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní
• V rámci omezení uvedených níže a v celém textu příručky, včetně omezení typu a vlastností disku, lze
přehrávat níže uvedené typy disků: přednahrané komerční disky BD-ROM, DVD-VIDEO a Audio CD
(CD-DA), disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a CD-RW/-R.
• Jiné než výše uvedené disky nelze přehrát a nejsou určeny pro tento přehrávač. Některé z výše
uvedených disků se nemusí přehrát z níže uvedených důvodů.
• Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přehrávač přehraje každý disk s označením BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R, a přehrávač nemusí reagovat na
některé povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků. Tyto potíže s kompatibilitou
disků a funkcí přehrávače mají následující příčiny:
-- Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přehrávač nemusí podporovat všechny funkce disků Bluray, protože některé funkce mohou být volitelné, nebo byly do formátu Blu-ray přidány až po výrobě
tohoto přehrávače a určité funkce mohou mít odloženou dostupnost.
-- Přehrávač nepodporuje některé nové i stávající verze formátu disků.
-- Nové i stávající formáty disků mohou být revidovány, měněny, aktualizovány, zlepšovány nebo
nahrazovány.
-- Některé disky jsou vyrobeny tak, že je lze přehrávat jen určitým nebo omezeným způsobem.
-- Je možné, že poté, co přehrávač opustil výrobní závod, byly do formátu disků Blu-ray přidány nové
funkce. Některé funkce mohou být k dispozici až se zpožděním.
-- Některé disky s logy BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R
mohou být přesto nestandardní.
-- Některé disky nelze přehrát v důsledku jejich fyzického stavu nebo situace při záznamu.
-- Problémy a chyby mohou nastávat při tvorbě obsahu disku Blu-ray/DVD nebo při výrobě disků.
-- Tento přehrávač funguje rozdílně oproti standardnímu přehrávači DVD nebo jinému zařízení AV
-- a z důvodů uvedených v této příručce a také z důvodů zjištěných a oznámených Centrem péče o
zákazníky SAMSUNG.
• Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou nebo funkcí přehrávače, kontaktujte Centrum péče o
zákazníky SAMSUNG.
Centrum péče o zákazníky SAMSUNG může také nabízet aktualizace přehrávače.
• Další informace o omezení přehrávání a kompatibilitě disků viz sekce Bezpečnostní opatření, Dříve než
začnete číst příručku, Typy a vlastnosti disků a Před přehráváním.
• Pro výstup z přehrávače disků Blu-ray v režimu progresivního vykreslování: UPOZORŇUJEME
SPOTŘEBITELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO
PŘÍSTROJEM PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÝSKYTU ARTEFAKTŮ V OBRAZU. POKUD
MÁTE POTÍŽE S OBRAZEM V REŽIMU PROGRESIVNÍHO VYKRESLOVÁNÍ, DOPORUČUJEME
PŘEPNOUT VÝSTUP NA STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ. POKUD MÁTE O KOMPATIBILITĚ TELEVIZORU
S TÍMTO PŘÍSTROJEM JAKÉKOLIV OTÁZKY, KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY.
| 46 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 46
2013-02-07 오후 3:07:12
Ochrana proti kopírování
07
Příloha
• Vzhledem ke schválení systému AACS (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu Blu-ray,
který se podobá CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení přehrávání, výstupu
analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AACS.
Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišit podle toho, kdy jste jej zakoupili, i podle toho,
jaké změny v omezeních jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod. Značky BD-ROM Mark a BD+
jsou také využívány k ochraně disků Blu-ray, což znamená jistá omezení přehrávání disků se značkou BDROM Mark nebo BD+. Další informace o AACS, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji poskytne Centrum péče o
zákazníky SAMSUNG.
• Řada disků Blu-ray/DVD je zakódována ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste měli
přehrávač připojovat přímo k televizoru, ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru má za
následek zkreslený obraz z disků Blu-ray/DVD chráněných proti kopírování.
• V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů dalších zemí je neoprávněné nahrávání, použití,
přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů, videokazet, disků Blu-ray, DVD a dalších materiálů
postižitelné dle občanského nebo trestního práva.
• Upozornění k technologii Cinavia: Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití
neoprávněných kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při zjištění zakázaného
použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a přehrávání nebo kopírování je přerušeno.
Další informace o technologii Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete vyžádat také poštou. Pošlete
svou korespondenční adresu na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností Verance Corporation a je
chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech
amerických a dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje ochrana autorských
práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a
převod do strojového kódu jsou zakázány.
Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb
Veškerý obsah a služby dostupné přes toto zařízení patří třetím osobám a jsou chráněny autorským
právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby
jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní nekomerční použití. Nesmíte používat žádný obsah nebo služby
způsobem, ke kterému nebyl dán souhlas majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení
výše uvedeného, pokud není výslovně povoleno příslušným vlastníkem obsahu či poskytovatelem služeb,
nesmíte upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet
odvozená díla, využívat, nebo distribuovat na jakémkoliv médiu nebo jakýmkoliv způsobem obsah nebo
služby zobrazené prostřednictvím tohoto zařízení.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 47
47 |
2013-02-07 오후 3:07:13
Příloha
OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG
NERUČÍ VÝSLOVNĚ ANI PŘEDPOKLÁDANĚ ZA OBSAH NEBO SLUŽBY TAKTO POSKYTOVANÉ ZA
JAKÝMKOLI ÚČELEM. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, ZÁKONNOST ČI
ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM
TOHOTO ZAŘÍZENÍ, A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SAMSUNG
ODPOVĚDNÝ, AŤ JIŽ ZE SMLOUVY NEBO ZE ZVYKOVÉHO PRÁVA, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ,
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNÍKŮM, NÁKLADY
NEBO JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKOD, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI
INFORMACEMI OBSAŽENÉ V OBSAHU NEBO SLUŽBÁCH, NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ
JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO LIBOVOLNOU TŘETÍ OSOBOU, A TO I V PŘÍPADĚ
UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH NÁHRAD ŠKODY.
Služby třetích stran mohou být kdykoliv přerušeny nebo ukončeny a společnost Samsung nečiní žádná
prohlášení ani záruky, že jakýkoliv obsah nebo služby zůstanou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a
služby jsou přenášeny třetími stranami prostřednictvím sítí a přenosových zařízení, nad kterými nemá
společnost Samsung žádnou kontrolu. Aniž by byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost
Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení či pozastavení jakéhokoli obsahu
či služby, které jsou poskytovány prostřednictvím tohoto zařízení.
Společnost Samsung rovněž není zodpovědná za služby zákazníkům v souvislosti s obsahem a službami.
Jakékoliv dotazy nebo žádosti o službu vztahující se k obsahu nebo službám by měly být směřovány
přímo na příslušné poskytovatele obsahu nebo služeb.
Licence
• Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
• Vyrobeno v licenci podle patentů USA č. 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 a dalších
vydaných patentů USA i celosvětových a patentů v řízení. DTS, symbol, a DTS spolu
se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0+Digital Out je ochranná
známka společnosti DTS, Inc. Tento přístroj obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna
práva vyhrazena.
2.0+Digital Out
• DivX
-- VIDEO VE FORMÁTU DIVX: DivX© je formát digitálního videa vyvinutý společností
DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Tento přístroj nese oficiální
certifikaci DivX Certified® a přehrává video ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje k
převodu souborů na video ve formátu DivX najdete na webu www.divx.com.
-- DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video na vyžádání): Zařízení s certifikací DivX Certified® musí být
registrováno, aby mohlo přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Registrační
kód vygenerujete podle sekce DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Další informace o procesu
registrace najdete na webové adrese vod.divx.com.
-- Certifikace DivX Certified® pro přehrávání videa DivX® až do kvality HD 1080p, včetně prémiového
obsahu.
DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo
jejích dceřiných společností a jsou použity na základě licence.
Na přístroj se vztahuje jeden či více patentů registrovaných v USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
| 48 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 48
2013-02-07 오후 3:07:13
07
• Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing
LLC ve Spojených státech a dalších zemích.
Příloha
• Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejích
dceřiných společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami příslušných
vlastníků.
• Upozornění k licenci pro otevřený software
-- Pokud je použit otevřený software, jsou příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a loga jsou ochranné známky asociace Blu-ray Disc Association.
Doporučení – pouze EU
• Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že zařízení BD Player vyhovuje
nutným požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webové stránce http://www.samsung.
com, klepnutím na položku Podpora a zadáním názvu modelu do pole Vyhledat podporu produktů.
Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie.
Ve Francii je toto zařízení je určeno pouze k použití v interiéru.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 49
49 |
2013-02-07 오후 3:07:14
Příloha
Doplňující informace
Poznámka
Nastavení 3D
• U některých 3D disků lze přehrávání filmu v režimu 3D zastavit jedním stiskem tlačítka 5. Film
se zastaví a volba režimu 3D bude deaktivována.
Chcete-li změnit volbu 3D během přehrávání 3D filmu, stiskněte jednou tlačítko 5. Zobrazí se
nabídka Blu-ray. Stiskněte tlačítko 5 znovu a vyberte možnost Nastavení 3D v nabídce Blu-ray.
• V závislosti na obsahu a umístění obrazu na obrazovce televizoru se mohou na levé straně, pravé
straně nebo na obou stranách zobrazit svislé černé pruhy.
Poměr stran obrazu
• Podle typu disku nemusejí být dostupné některé poměry stran.
• Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran obrazu vašeho televizoru, může být obraz
zkreslený.
• Pokud vyberte možnost 16:9 původní, váš televizor může zobrazit formát 4:3 Pillarbox (černé
pruhy na stranách obrazu).
BD Wise (pouze pro přehrávače Samsung)
Nastavení
• Pokud je funkce BD Wise zapnuta, nastavení rozlišení se nastaví automaticky na BD Wise a v nabídce
rozlišení se zobrazí možnost BD Wise.
• Pokud je přehrávač připojen k zařízení, které nepodporuje funkci BD Wise, nelze tuto funkci použít.
• Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit nabídku BD Wise na přístroji i na televizoru na
Zapnuto.
Digitální výstup
• Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte
hlasitý šum.
• Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu jako PCM.
• Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace.
• Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace.
• Toto nastavení digitálního výstupu neovlivní zvukový výstup HDMI pro televizor.
Ovlivní optický a HDMI zvukový výstup z přehrávače pro AV přijímač.
• Při přehrávání zvukových stop MPEG je na výstupu zvuk ve formátu PCM bez ohledu na nastavení
digitálního výstupu (PCM nebo Bitový tok).
Snížení vz. frekvence PCM
• I když je snížení vzorkovací frekvence PCM nastaveno na Vyp, některé disky budou mít na
optickém digitálním výstupu zvuk vždy převzorkován na nižší rozlišení.
• HDMI
-- Pokud váš televizor není kompatibilní s komprimovanými multikanálovými formáty (Dolby
Digital, DTS), na výstupu může být zvuk smíchán do dvoukanálového PCM i v případě, že
v nabídce nastavení vyberete možnost Bitový tok (Nové kódování nebo Nezpracovaný).
-- Pokud váš televizor není kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi PCM vyššími než 48kHz,
přístroj poskytuje výstup na frekvenci 48kHz.
| 50 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 50
2013-02-07 오후 3:07:14
Připojení k Internetu BD-Live
Nastavení
Příloha
Správa BD dat
07
• Co je to platný certifikát?
Když přehrávač používá BD-LIVE k odesílání dat disku a žádá server o certifikaci disku, server
použije přenesená data ke kontrole, zda je disk platný, a odešle přehrávači certifikát.
• V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být připojení k Internetu omezené.
• V režimu externí paměti může být přehrávání disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání
odpojíte USB jednotku.
• Podporována jsou jen USB zařízení se souborovým systémem FAT (jmenovka svazku DOS 8.3).
Doporučujeme používat zařízení USB, která podporují protokol USB 2.0 a rychlost čtení a zápisu
alespoň 4 MB/s.
• Funkce Pokračovat v přeh. nemusí po naformátování paměťového zařízení pracovat.
• Celková paměť dostupná pro správu dat BD se může lišit v závislosti na podmínkách.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace
najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
• Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
• Pokud má váš televizor Samsung logo Anynet+, podporuje funkci Anynet+.
Výběr jazyka zvuku
• Pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení zvuku BONUSVIEW, nebude na obrazovce
zobrazen indikátor ◄►.
• Jazyky dostupné prostřednictvím funkce Jazyk zvuku závisí na jazycích, které jsou zakódovány na
disku. Tato funkce nebo některé jazyky nemusí být k dispozici.
• Některé disky Blu-ray mohou umožňovat v anglických zvukových stopách vybrat zvukovou stopu
ve formátu PCM nebo Dolby Digital.
Přehrávání médií
Výběr jazyka titulků
• V závislosti na konkrétním disku Blu-ray/DVD možná budete moci v nabídce disku změnit jazyk
titulků. Stiskněte tlačítko DISC MENU.
• Tato funkce závisí na tom, jaké titulky jsou uloženy na disku a nemusí být dostupná u všech disků
Blu-ray/DVD.
• Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW, zobrazí se také informace o režimech hlavního filmu a
BONUSVIEW.
• Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky současně.
• Zobrazí se celkový počet primárních respektive sekundárních titulků.
• Pokud stisknete tlačítko SUBTITLE na dálkovém ovládání, zobrazí se panel titulků.
Stiskem tlačítka RETURN panel titulků skryjete.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 51
51 |
2013-02-07 오후 3:07:14
Příloha
Rozlišení podle typu obsahu
Výstup
Nastavení
BD Wise
Autom.
1080p
Disk Blu-ray
Rozlišení disku Blu-ray
Obsah z Internetu/
digitální obsah
DVD
1080p
576i/480i
1080p
1080p
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
Max. rozlišení vstupu televizoru Max. rozlišení vstupu televizoru Max. rozlišení vstupu televizoru
Filmová frekv. : Autom. (24Fs)
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080 při 24 sn./s
1080i
720p
576p/480p
1080 při 24 sn./s
720p
-
720p
||POZNÁMKA |
\\ Pokud televizor připojený k přístroji nepodporuje funkci Filmová frekv. nebo vybrané rozlišení, zobrazí se zpráva „Pokud
se po zvolení možnosti „Ano“ nezobrazí obraz, počkejte 15 sekund, dokud se neobnoví předchozí rozlišení.Chcete změnit
rozlišení?“. Pokud zvolíte možnost Ano, obrazovka televizoru na 15 sekund zhasne a potom se automaticky obnoví předchozí
rozlišení.
\\ Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane černá, vyjměte všechny disky a potom stiskněte a podržte tlačítko @ na
přední straně přístroje na alespoň 5 sekund. Všechna nastavení se obnoví na výchozí tovární hodnoty. Znovu spusťte postup
počátečního nastavení. Poté otevřete z nabídky Nastavení > Displej > Rozlišení a poté vyberte správné rozlišení vyhovující
televizoru.
\\ Při spuštění postupu počátečního nastavení stačí znovu vybrat jazyk a poměr stran (velikost a formát obrazovky). Obnovení
neovlivní nastavení sítě, nemělo by proto být nutné provádět Nastavení sítě a Upgrade softwaru.
\\ Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.
\\ Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby přehrávač mohl používat režim Filmová frekv. (24Fs).
| 52 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 52
2013-02-07 오후 3:07:14
Výběr digitálního výstupu
PCM
Optický
Až 7.1 kan. PCM 2 kan.
HDMI
přijímač
Optický
PCM
PCM 2 kan.
Dolby Digital
PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Zvukový signál
Dolby TrueHD PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby TrueHD Dolby Digital
na disku Bluray
DTS
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
DTS
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
PCM
Zvukový signál
Dolby Digital
na DVD
DTS
Definice pro
disk Blu-ray
Jakýkoli
DTS-HD High
PCM 2 kan. PCM 2 kan. Resolution
DTS
Audio
DTS-HD
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
DTS
Master Audio
PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan.
PCM 2 kan. PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
PCM 2 kan. PCM 2 kan.
DTS
DTS
Dekóduje zvuk hlavního
filmu a zvukovou stopu
BONUSVIEW současně,
smíchá je do zvuku PCM
a přidá zvukové efekty
navigace.
Bitový tok
(nové
kódování DTS)
Bitový tok
(nové kódování
Dolby D)
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
AV přijímač s
HDMI přijímač
podporou HDMI
nebo optický
nebo optický
Příloha
HDMI
přijímač
Připojení
Bitový tok
(nezpracovaný)
PCM
07
Nastavení
Nové kódování
Nové kódování
DTS
Dolby Digital *
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Dekóduje zvuk
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
hlavního filmu a
zvukovou stopu
zvukovou stopu
Posílá na výstup pouze
BONUSVIEW
BONUSVIEW
zvukovou stopu hlavního
současně,
současně, smíchá
filmu, takže váš AV přijímač
smíchá je do
je do zvuku PCM
může dekódovat zvukový
zvuku PCM a
a přidá zvukové
bitový proud.
přidá zvukové
efekty navigace.
Zvuk BONUSVIEW a zvukové
efekty navigace.
Poté překóduje
efekty navigace nebudou
Poté překóduje
zvuk PCM do
slyšet.
zvuk PCM do
bitového proudu
bitového proudu
Dolby Digital.
DTS.
* Pokud je zdrojový signál dvoukanálový, nastavení „Nové kódování Dolby D“ nebude aktivní.
Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy:
-- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního filmu.
-- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa, např. komentář režiséra nebo herce.
-- Zvukové efekty navigace: Při výběru položek navigace se mohou ozvat zvukové efekty navigace.
Zvukové efekty navigace závisí na konkrétním disku Blu-ray.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 53
53 |
2013-02-07 오후 3:07:14
Příloha
Řešení potíží
Před požadavkem na servis vyzkoušejte následující postupy.
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Nefunguje dálkové ovládání.
• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna.
• Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1 m.
• Vyjměte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno tlačítko
dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného mikroprocesoru.
Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové ovládání.
Disk se nepřehraje.
• Zkontrolujte, zda potištěná strana disku směřuje nahoru.
• Zkontrolujte kód regionu disku Blu-ray/DVD.
Nezobrazí se nabídka disku.
• Zkontrolujte, zda má disk nabídky disku.
Na obrazovce se objeví hlášení zákazu.
• Toto hlášení se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko.
• Software disku Blu-ray/DVD nepodporuje danou funkci (např. úhly kamery).
• Požadovali jste titul, kapitolu nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Režim přehrávání nesouhlasí s volbou
v nabídce nastavení.
• Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud
příslušná funkce není podporována diskem.
Nelze přepnout poměr stran obrazu.
• Disky Blu-ray a DVD mají pevně stanovený poměr stran obrazu.
• Nejedná se o problém s přehrávačem.
Žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda jste správně nastavili Digitální výstup v nabídce Možnosti
zvuku.
Obrazovka je prázdná.
• Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje
(např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz.
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko @ na předním panelu po dobu alespoň
5 sekund bez vloženého disku. Všechna nastavení se vrátí na tovární
nastavení.
• Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená
v paměti BD.
Zapomenuté heslo
• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko @ na předním panelu po dobu alespoň
5 sekund bez vloženého disku. Obnoví se všechna tovární nastavení včetně
hesla.
Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné.
• Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená
v paměti BD.
| 54 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 54
2013-02-07 오후 3:07:14
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Obraz obsahuje šum nebo je zdeformovaný.
• Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný.
• Vyčistěte disk.
Žádný výstup HDMI.
• Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI přehrávače.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením
576p/480p, 720p, 1080i nebo 1080p.
Abnormální obrazovka výstupu HDMI.
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor nepodporuje
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
Funkce AllShare
Vidím složky sdílené prostřednictvím služby
AllShare, ale ne soubory.
• AllShare zobrazuje pouze video, fotografie a hudební soubory. Jiné typy
souborů se nezobrazí.
Video je trhané.
• Zkontrolujte, zda je síť stabilní.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena.
• Bezdrátové spojení mezi zařízením kompatibilním s DLNA a přehrávačem je
nestabilní.
Zkontrolujte připojení.
Nestabilita připojení AllShare mezi
přehrávačem a PC.
• IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné.
Pokud nejsou, kolize adres může být příčinou výpadků.
• Zkontrolujte, zda nepoužíváte bránu firewall.
Pokud ano, bránu firewall vypněte.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 55
Příloha
• Přejděte na obsah a najděte kapitolu uživatelské příručky, která obsahuje
informace k aktuálnímu problému, a proveďte postup znovu.
• Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní
středisko Samsung.
07
V případě jiných problémů.
55 |
2013-02-07 오후 3:07:14
Příloha
PROBLÉM
BD-LIVE
ŘEŠENÍ
Nelze se připojit k serveru BD-LIVE.
• Otestujte úspěšnost připojení sítě funkcí Stav sítě. (Viz strana 21)
• Zkontrolujte, zda je k přehrávači připojeno paměťové zařízení USB.
• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 22)
• Zkontrolujte, zda je možnost Připojení k Internetu BD-Live nastavena na
Povol. (vše).
• Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizujte
software přehrávače.
Při použití služby BD-LIVE nastane chyba.
• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 22)
||POZNÁMKA |
\\ Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.
Opravy
Pokud nás požádáte o opravu přehrávače, může vám být účtován administrativní poplatek, pokud:
1. je zavolán technik k vám domů na vaši žádost a na produktu není zjištěna závada.
2. přinesete přístroj do servisního střediska a na produktu není zjištěna závada.
Výši administrativního poplatku vám sdělíme předtím, než přijedeme k vám nebo zahájíme jakékoli práce
na přehrávači.
Doporučujeme, abyste si před žádostí o opravu přehrávače důkladně přečetli tuto příručku, vyhledali
řešení na stránkách www.samsung.com nebo kontaktovali středisko péče o zákazníky Samsung.
| 56 Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 56
2013-02-07 오후 3:07:14
Technické údaje
HDMI
Výstup zvuku
Síť
Video
Zvuk
Digitální výstup zvuku
Ethernet
Bezdrátová místní síť
Zabezpečení
WPS(PBC)
Příloha
USB
1 kg
187 (Š) X 187 (H) X 56 (V) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
USB 2.0
Max. 5V 500mA
2D: 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D: 1080p, 720p
PCM, Bitový tok
Optický
Koncovka 100BASE-TX
Vestavěné
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podporované
07
Obecné
Hmotnost
Rozměry
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Typ A
Výstup stejnosměrného proudu
• Rychlosti sítě 10Mb/s a nižší nejsou podporovány.
• Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
• Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku přímo na přehrávači.
• Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
Česky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 57
57 |
2013-02-07 오후 3:07:14
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti
likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují
na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES
2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních
typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako
běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu
vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek
a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
AK68-02235M-04
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-CZ.indd 58
2013-02-07 오후 3:07:14
BD-ES6000
BD-ES6000E
Prehrávač Diskov Blu-ray™
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 1
2013-02-07 오후 2:34:24
Bezpečnostné informácie
Výstraha
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEODOBERAJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu elektrickým
prúdom.
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
UPOZORNENIE : ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA
RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NESNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU).
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ČASTI, KTORÉ
SI POUŽÍVATEĽ MÔŽE OPRAVIŤ SÁM.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
priestorov ako je knižnica a pod.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu
elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE
PREHRÁVAČ DISKOV BLU-RAY POUŽÍVA
NEVIDITEĽNÝ LASEROVÝ LÚČ A PRI STYKU
S NÍM MÔŽE DÔJSŤ K NEBEZPEČNÉMU
OŽIARENIU. PRI POUŽÍVANÍ PREHRÁVAČA
DISKOV BLU-RAY DODRŽUJTE POKYNY
UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE.
UPOZORNENIE
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER.
OVLÁDANIE, NASTAVOVANIE A VYKONÁVANIE
INÝCH OPERÁCIÍ NEŽ SÚ UVEDENÉ V TOMTO
NÁVODE MÔŽE ZAPRÍČINIŤ RIZIKO OŽIARENIA.
NIKDY NEROZOBERAJTE ZARIADENIE A
NEOPRAVUJTE HO. PRÍPADNÉ OPRAVY
PRENECHAJTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.
Tento výrobok spĺňa CE smernice v prípade,
že sú na pripojenie k iným zariadeniam použité
tienené káble a konektory. Aby ste predišli
elektromagnetickému rušeniu iných zariadení (napr.
rádio alebo televízia), používajte na pripojenie iba
tienené káble a konektory.
Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny
týkajúce sa používania alebo údržby (servisu)
tohto zariadenia, ktoré sa nachádzajú v tomto
návode.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Sieťová šnúra na tomto zariadení je dodávaná
so zásuvkou, ktorá obsahuje vstavanú poistku.
Hodnota poistky je uvedená na prednej strane
zásuvky. Ak je potrebné poistku vymeniť, musíte
použiť poistku s rovnakou hodnotou a musí spĺňať
požiadavky BS1362.
V prípade, že má zásuvka vyberateľný kryt, nikdy
nepoužívajte zásuvku bez tohto krytu. Ak je
potrebná výmena krytu poistky, musí mať tento
kryt rovnakú farbu ako je farba na prednej strane
zásuvky. Vymeniteľné kryty je možné zakúpiť u
vášho dodávateľa.
Ak dodávaná zásuvka nie je určená pre vašu
zástrčku, alebo sieťová šnúra nie je dostatočne
dlhá, musíte si zaobstarať predlžovaciu sieťovú
šnúru, ktorá spĺňa bezpečnostné predpisy alebo
kontaktujte vášho dodávateľa.
V prípade, že nie je možné odpojiť zariadenie od
elektrickej siete, vypnite istič a potom zásuvku
bezpečne odstráňte. Nepripájajte zásuvku do
zástrčky v prípade, že je poškodená izolácia na
sieťovej šnúre, pretože hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete
musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej
zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať.
Zariadenie dodávané s týmto návodom na použitie
je licencované na základe určitých práv duševného
vlastníctva určitých tretích strán.
| 2 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 2
2013-02-07 오후 2:34:24
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Bezpečnostné opatrenia
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny uvedené nižšie.
Tento návod na použitie majte vždy poruke pre
budúce použitie.
1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte si tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky upozornenia.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Zariadenie nepoužívajte blízko vody.
9. Neobchádzajte bezpečnostný účel
polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky.
Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, jeden
širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má
dva kolíky a jeden uzemňovací hrot. Široký
kolík alebo tretí hrot zástrčky slúži pre vašu
bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje
do zásuvky, konzultujte výmenu zastaranej
zásuvky s elektrikárom.
Bezpečnostné informácie
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných
zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače,
kachle a iné zariadenia (vrátane AV prijímačov),
ktoré produkujú teplo.
01
Tento prehrávač kompaktných diskov je
klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1.
Použitie ovládačov, nastavení alebo vykonanie
postupov v rozpore s týmto návodom môže
zapríčiniť nebezpečné vystavenie osoby radiácii.
UPOZORNENIE :
• VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ
ŽIARENIE TRIEDY 3D PRI OTVORENÍ.
NEVYSTAVUJTE SA LÚČU (IEC 60825-1)
• TENTO VÝROBOK VYUŽÍVA LASER. POUŽITIE
OVLÁDAČOV, NASTAVENÍ ALEBO VYKONANIE
POSTUPOV V ROZPORE S TÝMTO NÁVODOM
MÔŽE ZAPRÍČINIŤ NEBEZPEČNÉ VYSTAVENIE
OSOBY RADIÁCII. NEOTVÁRAJTE KRYT
A NEPOKÚŠAJTE SA ZARIADENIE
OPRAVOVAŤ SVOJPOMOCNE. SERVISNÉ
PRÁCE PONECHAJTE NA KVALIFIKOVANÝ
PERSONÁL.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte
v súlade s pokynmi výrobcu.
10. Sieťový kábel chráňte pred pošliapaním a
pricviknutím, obzvlášť v oblasti zástrčiek,
zásuviek a na mieste, kde vychádza zo
zariadenia.
11. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené
výrobcom.
12. Zariadenie používajte iba s
vozíkom, podstavcom,
stojanom alebo stolom,
ktoré určil výrobca alebo
ste si ho zakúpili spolu s
výrobkom. Ak používate
vozík, pri jeho presúvaní dávajte pozor, aby
sa zariadenie neprevrátilo a nezranilo vás.
13. Zariadenie odpojte počas búrky, alebo ak ho
dlhší čas nepoužívate.
14. Všetky servisné práce prenechajte
kvalifikovanému servisnému personálu.
Servisné práce sú potrebné, ak bol prístroj
akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad
pri poškodení sieťového kábla alebo zástrčky,
ak bola na prístroj vyliata voda alebo dovnútra
spadli nejaké predmety, ak bol prístroj
vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj
nepracuje normálne, alebo ak spadol.
6. Zariadenie utierajte iba suchou látkou.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 3
3|
2013-02-07 오후 2:34:25
Bezpečnostné informácie
Uskladnenie a spravovanie diskov
• Držanie diskov
-- Odtlačky prstov alebo
škrabance na disku môžu znížiť
kvalitu zvuku a obrazu, prípadne spôsobiť
preskakovanie
-- Disk nechytajte za stranu, kde sú uložené
údaje.
-- Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch
nedostali odtlačky prstov.
-- Na disk nelepte žiadne papieriky, ani pásky.
• Čistenie diskov
-- Ak sa na disk dostanú odtlačky
prstov alebo sa znečistí, vyčistite
ho vlažným saponátom zriedeným
vodou a utrite ho mäkkou
tkaninou.
-- Pri čistení disk jemne utierajte zvnútra smerom
von.
• Uskladnenie diskov
`` Disky neskladujte na priamom slnečnom
svetle.
`` Uchovávajte ich na chladnom, vetranom
mieste.
`` Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale
a vo vertikálnej polohe.
Upozornenia pri manipulácii
• Nevystavujte tento prístroj pádu alebo obliatiu.
Na prístroj neklaďte predmety naplnené
tekutinami, ako sú napríklad vázy.
• Ak chcete tento spotrebič úplne vypnúť, musíte
vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky. Preto
musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek
prístupná.
• Do jednej sieťovej zásuvky nepripájajte viacero
elektrických zariadení. Preťaženie zásuvky môže
spôsobiť, že sa prehreje a vznikne požiar.
• Údržba skrinky.
-- Pred pripojením tohto prehrávača k iným
komponentom sa uistite, že sú všetky
vypnuté.
-- Ak prehrávač náhle premiestnite z chladného
miesta na teplé, v prevádzkových častiach
a na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia
a spôsobiť chybné prehrávanie disku. V
takom prípade odpojte prehrávač, počkajte
dve hodiny, a potom pripojte zástrčku do
elektrickej zásuvky. Potom vložte disk a
skúste ho prehrať znovu.
• Ak výrobok vydáva nezvyčajný zvuk alebo z
výrobku vychádza spálený zápach, prípadne
dym, okamžite vypnite vypínač a odpojte
sieťovú zástrčku zo zásuvky. Následne
kontaktujte najbližšie servisné stredisko, ktoré
vám poskytne technickú pomoc. Výrobok
nepoužívajte. Používanie výrobku v tomto
stave by mohlo spôsobiť požiar alebo zásah
elektrickým prúdom.
Používanie funkcie 3D
DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE PRE 3D OBRÁZKY.
Pred používaním funkcie 3D si prečítajte a
pochopte nasledujúce bezpečnostné informácie.
• Niektorí diváci môžu mať problémy pri sledovaní
3D televízora, napríklad môžu mať závraty,
nevoľnosť a bolesti hlavy.
Ak sa u vás vyskytnú takéto príznaky, prestaňte
sledovať 3D televízor, dajte si dole 3D aktívne
okuliare a oddýchnite si.
• Prezeranie 3D obrázkov dlhší čas môže
spôsobiť nadmernú únavu očí. Ak budete
pociťovať nadmernú únavu očí, prestaňte
sledovať 3D televízor, dajte si dole 3D aktívne
okuliare a oddýchnite si.
• Zodpovedná dospelá osoba by mala pravidelne
kontrolovať deti, ktoré využívajú 3D funkciu.
Ak budú mať deti unavené oči, bolesti hlavy,
závrat alebo nevoľnosť, vypnite 3D televízor a
nechajte deti oddychovať.
• 3D aktívne okuliare nepoužívajte na iné účely
(ako sú bežné okuliare, slnečné okuliare,
ochranné okuliare, atď.)
| 4 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 4
2013-02-07 오후 2:34:26
01
• Nepoužívajte 3D funkciu alebo 3D aktívne
okuliare, keď chodíte po dome alebo sa
pohybujete. Používanie 3D funkcie alebo
3D aktívnych okuliarov počas pohybu môže
spôsobiť narážanie do predmetov, zakopnutie
a/alebo pád a môžete si spôsobiť závažné
poranenie.
• Ak chcete využívať 3D obsah, pripojte 3D
zariadenie (AV prijímač kompatibilný s 3D
alebo televízor) k portu HDMI OUT prehrávača
pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI. Pred
prehrávaním 3D obsahu si nasaďte 3D okuliare.
• Prehrávač vysiela 3D signály len cez kábel HDMI
pripojený k portu HDMI OUT.
• Keďže obrazové rozlíšenie v režime prehrávania
3D je pevne dané podľa rozlíšenia pôvodného
3D obrazu, nemôžete zmeniť rozlíšenie podľa
vašich preferencií.
• Niektoré funkcie, napríklad BD Wise alebo
nastavenie veľkosti alebo rozlíšenia obrazovky,
nemusia v režime prehrávania 3D správne
fungovať.
• Na správny prenos 3D signálu musíte používať
vysokorýchlostný HDMI kábel.
• Stojte vo vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne
trojnásobku šírky obrazovky od televízora, keď
si prezeráte 3D obrázky. Napríklad, ak máte
46 - palcovú obrazovku (116,8 cm), stojte 138
palcov (350,5 cm) od obrazovky.
• Nastavte 3D video obrazovku do úrovne očí na
dosiahnutie najlepšieho 3D obrazu.
• Keď je prehrávač pripojený k niektorým 3D
zariadeniam, 3D efekt nemusí správne fungovať.
• Tento prehrávač nekonvertuje 2D obsah na 3D.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné
známky združenia Blu-ray Disc Association.
Bezpečnostné informácie
Autorské práva
© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť ani celý tento
návod na používanie sa nesmie reprodukovať
alebo kopírovať bez predchádzajúceho písomného
povolenia spoločnosti Samsung Electronics
Co.,Ltd.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 5
5|
2013-02-07 오후 2:34:26
Obsah
Bezpečnostné informácie
2
3
3
Výstraha
Bezpečnostné opatrenia
Dôležité bezpečnostné pokyny
Nastavenia
18
Postup nastavenia úvodných nastavení
19
Prístup do obrazovky Nastavenia
18
4
Uskladnenie a spravovanie diskov
19
4
Používanie funkcie 3D
20
4
5
Upozornenia pri manipulácii
Autorské práva
Začíname
8
8
8
9
9
10
Kompatibilita diskov a formátov
Typy diskov a obsah, ktoré môže váš
prehrávač prehrávať
Typy diskov, ktoré váš prehrávač nedokáže
prehrať
Regionálny kód
Logá diskov, ktoré dokáže prehrávač
prehrať
Príslušenstvo
13
Zadný panel
14
14
Predný panel
Diaľkové ovládanie
Opis diaľkového ovládača
Pripojenia
15
16
16
16
17
17
17
25
27
28
29
29
29
30
30
Pripojenie k televízoru
Pripojenie k audiosystému
Spôsob 1 Pripojenie k AV prijímaču s
podporou HDMI
Spôsob 2 Pripojenie k AV prijímaču
pomocou dekodéra Dolby Digital alebo
DTS
Pripojenie k sieťovému smerovaču
Káblová sieť
Bezdrôtová sieť
| 6 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 6
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa
používajú pri ponuke Nastavenia
Funkcie ponuky Nastavenia
Siete a Internet
Konfigurácia vášho sieťového pripojenia
Wi-Fi Direct
Soft AP
Nastavenia AllShare
Aktualizácia softvéru
Cez režim on-line
Cez USB
Z disku
30Prevzatím
31
Podporované formáty
12
13
25
Domovská obrazovka
Aktualizácia v pohot. rež.
Prehrávanie médií
32
32
32
32
32
33
33
34
34
34
35
35
Prehrávanie komerčných video diskov
Obrazovka aplikácie AllShare Play
Prístup na obrazovku aplikácie AllShare Play
Obrazovka aplikácie AllShare Play na prvý
pohľad
Prehrávanie súborov na zariadení USB
alebo mobilnom telefóne kompatibilnom
s USB
Prehrávanie komerčných audio diskov
Ovládacie prvky hudobnej obrazovky
Prehrávanie disku s obsahom nahraným
používateľom
Používanie sieťovej funkcie AllShare
Prevzatie softvéru AllShare
Prehrávanie obsahu nachádzajúceho sa
na vašom počítači alebo zariadení DLNA
prostredníctvom prehrávača diskov Blu-ray
Ovládanie prehrávania obsahu
nachádzajúceho sa na vašom počítači
pomocou vášho inteligentného telefónu
2013-02-07 오후 2:34:26
36
36
38
38
38
39
39
39
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa
používajú pri prehrávaní videí
Používanie ponuky Nástroje
Ovládanie prehrávania hudby
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa
používajú pri prehrávaní hudby
Používanie ponuky Nástroje
Opakovanie skladieb na zvukovom CD
Náhodné prehrávanie skladieb na
zvukovom CD
Vytvorenie zoznamu prehrávania z disku
CD
39Kopírovanie
40
Prehrávanie fotografií
41
Používanie ponuky Nástroje, keď je
súbor zvýraznený
40
46
Oznámenie o zhode a kompatibilite
47
Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové
služby
47
48
50
Obsah
36
Príloha
Ovládanie prehrávania videa
Ochrana proti kopírovaniu
Licencia
Ďalšie informácie
50Poznámka
52
53
Rozlíšenie podľa typu obsahu
Výber digitálneho výstupu
54
Riešenie problémov
57
Technické údaje
56Opravy
Používanie ponuky Nástroje
Sieťové služby
43
43
44
45
Používanie Smart Hub
Smart Hub na prvý pohľad
Používanie webového prehliadača
BD-LIVE™
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 7
7|
2013-02-07 오후 2:34:27
Začíname
Kompatibilita diskov a formátov
Typy diskov a obsah, ktoré môže váš prehrávač prehrávať
Médium
VIDEO
HUDBA
FOTOGRAFIA
||POZNÁMKA |
Typ disku
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Podrobnosti
Disk BD-ROM alebo BD-RE/-R nahraný vo formáte BD-RE.
Disk DVD-VIDEO, nahraný disk DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ktorý bol nahraný a
finalizovaný alebo pamäťové médium USB s obsahom DivX, MKV, MP4.
Hudba nahraná na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo na USB pamäťovom
médiu s obsahom vo formáte MP3 alebo WMA.
Fotografie nahrané na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo na USB
pamäťovom médiu s obsahom vo formáte JPEG.
\\ Kvôli typu disku alebo podmienok nahrávania sa nemusia dať na tomto prehrávači prehrať určité CD-RW/-R a DVD-R disky.
\\ Ak nebol DVD-RW/-R disk nahraný správne v DVD formáte videa, nebude sa dať prehrávať.
\\ Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na DVD-R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 10 MB/s.
\\ Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na BD-R alebo USB zariadení pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje
25 MB/s.
\\ Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch diskov alebo pri používaní určitých funkcií, ako je napríklad zmena
uhlu a nastavenie pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na škatuli disku. Ak je to potrebné,
prečítajte si ich.
\\ Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo niektoré funkcie budú vykonávané
pomaly.
Typy diskov, ktoré váš prehrávač nedokáže prehrať
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV atď.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(okrem CD vrstvy)
• DVD-RW (režim VR)
• 3,9 GB disky DVD-R na
autorizáciu.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G disky prehrávajú
iba zvuk, nie grafiku.)
| 8 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 8
2013-02-07 오후 2:34:27
Regionálny kód
Disk Blu-ray
Regionálny
kód
DVD-VIDEO
3D Blu-ray disk
BD-LIVE
DivX
Oblasť
a
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika, Kórea,
Japonsko, Taiwan, Hongkong
a Juhovýchodná Ázia.
b
Európa, Grónsko, Francúzske
teritóriá, Stredný východ, Afrika,
Austrália a Nový Zéland.
c
Disk Blu-ray
Začíname
Typ disku
02
Prehrávače aj disky sú zakódované podľa
príslušného regiónu. Tieto regionálne kódy sa
musia zhodovať, aby bolo možné disk prehrávať.
Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá.
Regionálne číslo pre tento prehrávač je zobrazené
na zadnom paneli prehrávača.
Logá diskov, ktoré dokáže
prehrávač prehrať
India, Čína, Rusko, Stredná a
Južná Ázia.
1
USA, teritóriá USA a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný
východ, Egypt, Južná Afrika,
Grónsko
3
Taiwan, Kórea, Filipíny, Indonézia,
Hongkong
4
Mexiko, Južná Amerika, Stredná
Amerika, Austrália, Nový Zéland,
Tichomorské ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa, India,
väčšia časť Afriky, Severná
Kórea, Mongolsko
6
Čína
Systém vysielania PAL vo
Veľkej Británii, Francúzsku,
Nemecku, atď.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 9
9|
2013-02-07 오후 2:34:29
Začíname
Podporované formáty
Podpora video súborov
Prípona súboru
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Zásobník
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
Video kodek
Rozlíšenie
DivX 3.11/4.x/
5.x/6.1
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
H.264 BP/
MP/HP
Window Media
Video v9
MPEG2
MPEG1
1920x1080
352x288
Obnovovací
kmitočet
(snímky/s)
Bitová rýchlosť
Audio kodek
(MB/s)
20
6~30
24/25/30
24/25/3
25
25
Dolby Digital
LPCM
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MP3
DTS
20
`` Obmedzenia
-- Aj v prípade, že súbor je kódovaný podporovaným kodekom uvedeným vyššie, súbor sa nemusí dať
prehrať, ak je jeho obsah chybný alebo poškodený.
-- Normálne prehrávanie nie je zaručené, ak sú informácie o súbore uvedené na obale nesprávne, alebo
ak je poškodený samotný súbor.
-- Súbory s vyššou bitovou rýchlosťou alebo obnovovacím kmitočtom než je štandardný, môžu pri
prehrávaní sekať.
-- Ak je tabuľka indexu súboru poškodená, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nie je k dispozícii.
-- Pri diaľkovom prehrávaní súborov prostredníctvom sieťového pripojenia môže prehrávanie videa v
závislosti od rýchlosti siete sekať.
-- Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty nemusia byť s prehrávačom kompatibilné.
`` Video dekodér
-- Podporuje až H.264, úroveň 4.1
-- Nepodporuje GMC 2 alebo vyššie
`` Dekodér zvuku
-- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
-- Nepodporuje WMA 9 PRO viackanálový alebo bezstratový zvuk, ak je počet kanálov vyšší ako 2.
-- Nepodporuje WMA mono vzorkovaciu frekvenciu s hodnotou 22050Hz.
| 10 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 10
2013-02-07 오후 2:34:30
`` Komentár
Podporované formáty súboru titulkov
DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||POZNÁMKA |
\\ Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa nemusia
dať prehrať v závislosti od ich rozlíšenia videa a od
obnovovacieho kmitočtu.
Podpora hudobných súborov
Prípona
súboru
*.mp3
*.wma
Zásobník
MP3
WMA
Audio
kodek
Rozsah podpory
MP3
-
WMA
*Vzorkovacie frekvencie (v kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
*Bitové rýchlosti - Všetky bitové-
rýchlosti v rozsahu 5KB/s až 384KB/s
Poznámky k USB pripojeniu
• Váš prehrávač podporuje pamäťové médiá
USB, MP3 prehrávače, digitálne fotoaparáty a
USB čítačky kariet.
• Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty
nemusia byť s prehrávačom kompatibilné.
• Váš prehrávač podporuje systémy súborov
FAT16, FAT32 a NTFS.
• Pripojte USB zariadenia priamo k USB portu
prehrávača. Pripojenie cez USB kábel môže
spôsobiť problémy s kompatibilitou.
• Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac ako
jedno pamäťové zariadenie, nemusí fungovať
správne.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 11
Začíname
ĞĞ
• Prehrávač nepodporuje PTP protokol.
• Počas procesu „načítavania“ neodpájajte USB
zariadenie.
• Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je
pauza pred zobrazením.
• Tento prehrávač nedokáže prehrávať MP3
súbory s DRM (Správa digitálnych práv)
prevzatých z komerčných stránok.
• Váš prehrávač podporuje len video, ktoré má
menej ako 30 snímok/s (obnovovací kmitočet).
• Váš prehrávač podporuje iba zariadenia triedy
veľkokapacitného úložného zariadenia USB
(MSC), ako sú napríklad malé pamäťové
zariadenia a pevné disky USB. (Rozbočovače
nie sú podporované.)
• Určité typy pevných diskov USB, čítačiek na
viacero kariet a malých pamäťových zariadení
USB nemusia byť kompatibilné s týmto
prehrávačom.
• Ak niektoré z USB zariadení vyžaduje vyšší
výkon, môže byť obmedzené zariadením na
ochranu obvodu.
• Ak je prehrávanie z pevného disku USB
nestabilné, zabezpečte dodatočnú energiu
zapojením pevného disku do zásuvky.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na výrobcu
pevného disku USB.
• Pamäťové zariadenie USB musíte bezpečne
odstrániť. (pomocou funkcie „Bezpečné
odstránenie USB“, aby ste predišli prípadnému
poškodeniu pamäťového zariadenia USB.)
Stlačte tlačidlo HOME, aby ste sa presunuli na
domovskú obrazovku, stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo
a potom stlačte tlačidlo v.
• Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť
za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch
alebo stratu údajov.
• Váš prehrávač nepodporuje komprimovaný
súbor, rozptýlený súbor a kódovaný súbor
NTFS.
-- Pred odpojením zariadenia USB použite
bezpečné odstránenie zariadenia USB.
-- Ak nepoužijete bezpečné odstránenie
zariadenia USB, môže dôjsť k poškodeniu
alebo strate údajov na zariadení USB
-- Zariadenie USB môžete opraviť alebo
naformátovať na stolnom počítači. (iba
operačný systém MS-Windows)
02
-- MPEG4 : Podporuje až GMC 1-bod deformácie.
-- H.264 : Podporuje až BP/MP/HP úrovne 4.1.
-- WMV : Podporuje formáty V9, VC1 SP/MP/AP
L3.
-- MPEG1 : Nepodporuje formát D-picture.
-- MPEG2 : Podporuje až po vysokú úroveň
vysokého profilu.
11 |
2013-02-07 오후 2:34:30
Začíname
AVCHD (Pokročilý Video kodek s vysokým rozlíšením)
• Tento prehrávač dokáže prehrávať disky vo formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne nahrávané a
používané vo videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery s vysokým rozlíšením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje obrázky s vyššou efektivitou ako bežný formát kompresie
obrázkov.
• Niektoré disky AVCHD používajú formát „x.v.Color“. Tento prehrávač dokáže prehrávať disky AVCHD,
ktoré používajú formát „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými značkami Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony
Corporation.
||POZNÁMKA |
\\ Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia prehrávať v závislosti od podmienok nahrávania.
Disky s formátom AVCHD sa musia finalizovať.
\\ Formát „x.v.Color“ poskytuje širší rozsah farieb ako bežné disky DVD videokamery.
Príslušenstvo
Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.
Batérie do diaľkového ovládača (veľkosť AAA)
Adaptér
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
3
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
A
BONUS
VIEW
PANDORA
Používateľská príručka
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Diaľkové ovládanie
| 12 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 12
2013-02-07 오후 2:34:31
Predný panel
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
||POZNÁMKA |
ŠTRBINA NA DISK
TLAČIDLO VYSUNÚŤ
Začíname
TLAČIDLO NAPÁJANIA
TLAČIDLO PREHRAŤ/POZASTAVIŤ
02
TLAČIDLO ZASTAVIŤ
INDIKÁTOR POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU
\\ Keď prehrávač zobrazí ponuku disku Blu-ray, nemôžete spustiť film stlačením tlačidla Prehrať na prehrávači alebo diaľkovom
ovládaní. Ak chcete prehrať film, musíte zvoliť Prehrať film alebo Spustiť v ponuke disku, a potom stlačiť tlačidlo v.
\\ Svieti, keď je tento prehrávač v Pohotovostnom režime a bliká, keď prijíma signál zo snímača diaľkového ovládania.
Zadný panel
USB HOST
DC 12V 2A
LAN
HDMI OUT DIGITAL AUDIO OUT
||POZNÁMKA |
\\ Pre aktualizáciu softvéru prehrávača prostredníctvom konektora USB Host musíte použiť pamäťovú kartu USB Memory Stick.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 13
13 |
2013-02-07 오후 2:34:31
Začíname
Diaľkové ovládanie
Opis diaľkového ovládača
Po nastavení vám umožní nastaviť vstupný
zdroj na vašom televízore.
(Toto tlačidlo je k dispozícii len na televízore značky Samsung.)
SOURCE
Zapnutie a vypnutie prehrávača.
Stlačte, ak chcete disk vysunúť.
Stlačte numerické tlačidlá, ak chcete
ovládať možnosti.
Používa sa, ak chcete vstúpiť do ponuky
disku.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
Stlačte, ak chcete vojsť do domácej
ponuky.
0
POPUP
Tieto tlačidlá sa používajú pre ponuky na
prehrávači a niekoľko funkcií na diskoch
Blu-ray.
Stlačte pre použitie funkcie bonusového
zobrazenia.
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
TOOLS
INFO
RETURN
A
BONUS
VIEW
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Stlačte, ak chcete disk prehrať.
Stlačte pre použitie funkcie opakovania.
Používa sa na zobrazenie informácií o
prehrávaní.
Slúži na výber položiek ponuky a zmenu
hodnôt ponuky.
Stlačte na opustenie ponuky.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Slúži na získanie prístupu k rôznym
zvukovým funkciám na disku.
Inštalácia batérií
Slúži na vstup do vyskakovacej ponuky/
ponuky titulu.
Stlačte, ak chcete vyhľadávať dozadu
alebo dopredu.
Stlačte, ak chcete disk pozastaviť.
Stlačte, ak chcete používať ponuku
Nástroje.
Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Nastavenie hlasitosti televízora.
(Toto tlačidlo je k dispozícii len na televízore značky Samsung.)
9
TITLE MENU
Stlačte, ak chcete preskočiť dozadu alebo
dopredu.
Stlačením disk zastavíte.
Stlačte pre použitie Smart Hub.
Zapína a vypína televízor.
(Toto tlačidlo je k dispozícii len na televízore značky Samsung.)
Stlačte pre použitie funkcie celej obrazovky.
Stlačte, ak chcete prepnúť jazyk titulkov na
disku Blu-ray/DVD.
||POZNÁMKA |
\\ Ak diaľkový ovládač nefunguje správne:
-- Skontrolujte polaritu +/– batérií.
-- Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
-- Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládania nie je
blokovaný prekážkou.
-- Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza žiarivkové
osvetlenie.
||UPOZORNENIE |
| 14 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 14
\\ Batérie likvidujte podľa miestnych predpisov na ochranu
životného prostredia. Nevyhadzujte ich do komunálneho
odpadu.
2013-02-07 오후 2:34:32
Pripojenia
Pripojenie k televízoru
03
Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte z konektora HDMI OUT na zadnej strane výrobku ku
konektoru HDMI IN na vašom televízore.
-- Nepripájajte sieťový kábel k sieťovej zásuvke, kým ste neurobili všetky ostatné pripojenia.
-- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.
Pripojenia
Audio
Video
||POZNÁMKA |
\\ Ak používate na pripojenie k zobrazovaciemu zariadeniu kábel HDMI-DVI, musíte k audio systému pripojiť aj digitálny audio
výstup na prehrávači, aby ste počuli zvuk.
\\ Kábel HDMI vysiela digitálny obraz a zvuk, takže nemusíte pripojiť audio kábel.
\\ Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode na
použitie vášho televízora.
\\ Keď pripojíte prehrávač k televízoru pomocou HDMI kábla alebo k novému televízoru a potom ho prvýkrát zapnete, prehrávač
automaticky nastaví výstupné rozlíšenie HDMI na najvyššie rozlíšenie, ktoré televízor podporuje.
\\ Dlhý HDMI kábel môže spôsobiť zrnenie obrazovky. V takom prípade nastavte v ponuke možnosť Sýte farby HDMI na Vyp.
\\ Aby ste videli obraz vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080i alebo 1080p, musíte použiť vysokorýchlostný kábel HDMI
(kategória 2).
\\ HDMI vysiela do televízora len čistý digitálny signál.
Ak váš televízor nepodporuje technológiu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na obrazovke sa objaví zrnenie.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 15
15 |
2013-02-07 오후 2:34:33
Pripojenia
Pripojenie k audiosystému
Prehrávač diskov Blu-ray môžete pripojiť k audio systému pomocou jedného zo spôsobov znázornených
nižšie.
-- Nepripájajte sieťový kábel k sieťovej zásuvke, kým ste neurobili všetky ostatné pripojenia.
-- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.
Spôsob 1 Pripojenie k AV prijímaču s podporou HDMI
• Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte z konektora HDMI OUT na zadnej strane výrobku ku
konektoru HDMI IN na vašom prijímači.
• Najlepšia kvalita (odporúčané)
Spôsob 2 Pripojenie k AV prijímaču pomocou dekodéra Dolby Digital alebo DTS
• Pomocou digitálneho optického kábla (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor Optical Digital Audio
Out na výrobku ku konektoru Digital Optical In na prijímači.
• Dobrá kvalita
• Ak nastavíte digitálny výstup na PCM, zvuk budete počuť iba cez dva predné reproduktory.
Spôsob 1
Audio
Spôsob 2
Audio
| 16 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 16
2013-02-07 오후 2:34:33
Pripojenie k sieťovému smerovaču
Bezdrôtová sieť
03
Prehrávač môžete pripojiť k sieťovému smerovaču
pomocou jedného zo spôsobov znázornených
nižšie.
Ak chcete použiť sieťovú funkciu AllShare, musíte
váš počítač pripojiť k sieti tak, ako je to znázornené
na obrázkoch.
Spojenie môže byť káblové alebo bezdrôtové.
Pripojenia
Bezdrôtový smerovač
Káblová sieť
alebo
Širokopásmový modem
(s integrovaným smerovačom)
Širokopásmové
služby
||POZNÁMKA |
\\ Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje DHCP, tento
prehrávač môže na pripojenie k bezdrôtovej sieti používať
DHCP alebo statickú IP adresu.
\\ Bezdrôtový smerovač nastavte na Infraštruktúrny režim.
Režim Ad hoc nie je podporovaný.
Smerovač
Širokopásmový
modem
Širokopásmové
služby
Širokopásmové
služby
||POZNÁMKA |
\\ Internetový prístup k serveru s aktualizáciami softvéru
spoločnosti Samsung nemusí byť povolený v závislosti od
použitého smerovača alebo stratégie vášho poskytovateľa
internetových služieb. Viac informácií získate od svojho
poskytovateľa ISP (Internet Service Provider).
\\ Používatelia DSL, použite na sieťové pripojenie smerovač.
\\ Prehrávač podporuje iba nasledujúce bezdrôtové protokoly
bezpečnostného kódu:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Vyberte si kanál na bezdrôtovom smerovači, ktorý
sa momentálne nepoužíva. Ak kanál nastavený pre
bezdrôtový smerovač momentálne používa iné zariadenie
v blízkosti, bude to mať za následok rušenie a chybu v
komunikácii.
\\ Ak zvolíte režim vysokej čistej priechodnosti (Greenfield)
802.11n a nastavíte typ kódovania na smerovači alebo
smerovač na typ WEP, TKIP alebo TKIP-AES (WPS2Mixed),
prehrávač nebude podporovať pripojenie v súlade s
novými parametrami Wi-Fi certifikácie.
\\ Bezdrôtová sieť LAN môže svojou podstatou spôsobovať
rušenie v závislosti od prevádzkových podmienok (výkon
smerovača, vzdialenosť, prekážky, rušenie inými rádiovými
zariadeniami, atď.).
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 17
17 |
2013-02-07 오후 2:34:34
Nastavenia
Postup nastavenia úvodných
nastavení
• Ak úvodné nastavenie nenakonfigurujete, domovská
obrazovka sa nezobrazí.
• OSD (On Screen Display) tohto prehrávača sa môže po
aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
• Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od vybranej
ponuky.
Postup nastavenia úvodných nastavení vám
umožňuje nastaviť jazyky OSD a ponuky,
nakonfigurovať pripojenie k vašej domácej sieti,
vybrať výstupný pomer strán (veľkosť a formát
obrazovky), ktoré zodpovedajú vášmu televízoru a
aplikovať aktualizáciu softvéru vášho prehrávača,
ak je k dispozícii.
||POZNÁMKA |
\\ Ak počas procesu nastavenia úvodných nastavení preskočíte
ponuku Sieťové nastavenie, môžete si sieťové nastavenia
nakonfigurovať neskôr. Pokyny nájdete v časti „Konfigurácia
vášho sieťového pripojenia“ na stranách 25 až 27.
\\ Ak chcete znovu zobraziť obrazovku Úvodné nastavenia a
vykonať zmeny, vyberte na domovskej obrazovke položky
Nastavenia > Systém > Úvodné nastavenie alebo zvoľte
možnosť Reset. (Pozrite si stranu 22 alebo 24)
\\ Ak chcete použiť funkciu Anynet+(HDMI-CEC), postupujte
podľa nižšie uvedených pokynov.
1) Prehrávač pripojte pomocou kábla HDMI k TV
značky Samsung, ktorý je kompatibilný s funkciou
Anynet+(HDMI-CEC).
2) Funkciu Anynet+(HDMI-CEC) zapnite v TV a aj v
prehrávači.
3) TV nastavte na postup úvodných nastavení.
Domovská obrazovka
Nastavenia
Nastavte rôzne funkcie tak, aby vyhovovali Vašim požiadavkám.
3
1
2
1
2
3
Smart Hub
AllShare Play
Smart Hub : Spustí Smart Hub. Zo Smart Hub
môžete získať prístup k serveru YouTube, hrám a
iným aplikáciám.
AllShare Play : Prehráva videá, fotografie alebo
hudobný obsah z disku, zariadenia USB, počítača
alebo mobilného zariadenia.
Nastavenia : Nastavuje rozmanité služby tak, aby
vyhovovali vašim preferenciám.
`` Výber možnosti na Domovskej obrazovke
1. Ak chcete vybrať možnosť na domovskej
obrazovke, pomocou tlačidiel ◄► presúvajte
kurzor, kým sa nezvýrazní vaša voľba a
potom stlačte tlačidlo v.
||POZNÁMKA |
\\ Ak necháte prehrávač v zastavenom režime dlhšie ako
5 minút bez toho, aby ste ho použili, na televízore sa
aktivuje šetrič obrazovky. Ak necháte prehrávač v režime
šetriča obrazovky dlhšie ako 20 minút bez toho, aby ste
ho použili, napájanie sa automaticky vypne.
| 18 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 18
2013-02-07 오후 2:34:35
Prístup do obrazovky Nastavenia
Pomer strán TV
Smart Hub – veľkosť obr.
Zvuk
BD Wise
16:9 Originál
Veľ. 3
Zap.
RozlíšenieAuto
SOURCE
Sieť
Systém
Filmová snímka (24 Fs)
Auto
Hlboké
farby HDMI
VOL
VOL
Auto
Farebný formát HDMI
Podpora
VOL+ VOL–
Progresívny
– režim+
Auto
Nastavenia
Nastavenia 3D
Displej
Každá funkcia, položka ponuky a jednotlivá
možnosti ponuky Nastavenia je podrobne
vysvetlená na obrazovke. Ak chcete zobraziť
vysvetlenie, pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
funkciu, položku ponuky alebo možnosť. Na
pravej strane obrazovky sa zvyčajne zobrazí
vysvetlenie.
Krátky popis každej z funkcií položky Nastavenia
začína na nasledujúcej strane. Ďalšie informácie
i niektorých funkciách nájdete aj v Prílohe tohto
návodu na obsluhu.
04
1. Vyberte položku Nastavenia na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa obrazovka Nastavenia.
Podrobné informácie o funkciách
Auto
SAMSUNG TV
1
2
3
4 5podponukám
6
2. Prístup k ponukám,
a
možnostiam obrazovky
Nastavenia
si pozrite
7 8 9
nižšie na obrázku
DISC MENU diaľkového
TITLE MENU ovládania.
0
POPUP
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri ponuke Nastavenia
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
A
1
2
3
4
B
C
4
D
BONUS AUDIO SUBTITLE FULL
Tlačidlo HOME
: Stlačte,
ak chcete
prejsť na
VIEW
PANDORA
DIGITAL SUBTITLE SCREEN
INPUT
Domovskú obrazovku.
Tlačidlo RETURN : Návrat k predchádzajúcej ponuke.
v Tlačidlá (Zadať) / SMER :
• Stlačením tlačidiel ▲▼◄► posuniete kurzor
alebo zvolíte položku.
• Stlačením tlačidla v aktivujte aktuálne zvolenú
položku alebo potvrdíte nastavenie.
Tlačidlo EXIT : Stlačte na opustenie aktuálnej
ponuky.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 19
19 |
2013-02-07 오후 2:34:36
Nastavenia
Funkcie ponuky Nastavenia
Displej
Nastavenia 3D
Pomer strán TV
Smart Hub – veľkosť obr.
BD Wise
Rozlíšenie
Filmová snímka (24 Fs)
Farebný formát HDMI
Hlboké farby HDMI
Progresívny režim
Vyberte, ak chcete prehrávať Blu-ray disk s 3D obsahom
v režime 3D.
• Ak sa presuniete na Domovskú obrazovku alebo
Domovskú obrazovku Smart Hub, kým sa nachádzate v
režime 3D, prehrávač automaticky prepne na režim 2D.
Umožňuje vám nastaviť výstup z prehrávača podľa
veľkosti a formátu obrazovky vášho televízora.
Umožňuje vám vybrať si optimálnu veľkosť obrazovky
Smart Hub.
Funkcia BD Wise je najnovšia prepájacia funkcia
spoločnosti Samsung.
Keď navzájom prepojíte prehrávač Samsung a televízor
Samsung pomocou funkcie BD Wise prostredníctvom
HDMI a funkcia BD Wise je zapnutá na prehrávači, ako
aj na televízore, prehrávač vysiela video s rozlíšením
videa a obnovovacím kmitočtom disku Blu-ray/DVD.
Nastavuje výstupné rozlíšenie video signálu HDMI na
Auto, 1080p, 1080i, 720p alebo 576p/480p.
Číslo označuje počet riadkov videa na jeden obraz.
Písmená i a p označujú prekladané a progresívne
skenovanie. Vo všeobecnosti vyššia kvalita.
Ak je prehrávač pripojený k televízoru kompatibilnému s
funkciou 24Fs, nastavenie funkcie Filmová snímka (24 Fs)
na Auto umožňuje prehrávaču automaticky nastaviť jeho
výstup HDMI na 24 snímok za sekundu pre vylepšenú
kvalitu obrazu.
• Funkciu Filmová snímka (24 Fs) môžete využívať len na
televízore, ktorý podporuje túto obnovovaciu frekvenciu.
• Funkcia Filmová snímka je k dispozícii len vtedy, keď
je prehrávač v režimoch výstupného rozlíšenia HDMI
1080i alebo 1080p.
Umožňuje vám nastaviť formát farebného priestoru pre
výstup HDMI tak, aby sa zhodoval so schopnosťami
pripojeného zariadenia (televízor, monitor, atď.).
Obrazovka po vybraní formátu na chvíľu stmavne.
Umožňuje vám nastaviť výrobok na výstupné HDMI
video so sýtymi farbami. Sýta farba umožňuje presnejšiu
reprodukciu farieb s väčšou sýtosťou farieb.
Umožňuje vám vylepšiť kvalitu pri sledovaní DVD diskov.
| 20 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 20
2013-02-07 오후 2:34:37
Zvuk
Umožňuje vám vybrať prevzorkovanie 96kHz PCM
signálov nadol na 48kHz skôr, ako sa budú vysielať do
zosilňovača. Vyberte možnosť Zap., ak váš zosilňovač
alebo prijímač nie je kompatibilný s 96kHz signálom.
Nastavenia
Prevzorkovanie PCM
nadol
04
Digitálny výstup
Umožňuje vám vybrať si výstupný formát digitálneho zvuku,
ktorý je vhodný pre váš televízor alevo AV prijímač. Viac
detailov nájdete v tabuľke výberu digitálneho výstupu na
strane 53.
Umožňuje vám použiť ovládanie dynamického rozsahu
na zvuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby True HD.
Auto : Automaticky ovláda dynamický rozsah zvuku
Dolby TrueHD na základe informácií vo zvukovom
zázname Dolby TrueHD. Zároveň zapína ovládanie
dynamického rozsahu pre Dolby Digital a Dolby Digital
Ovládanie dynamického
Plus.
rozsahu
Vyp. : Ponechá dynamický rozsah neskomprimovaný,
čím vám umožňuje počúvať pôvodný zvuk.
Zap. : Zapne ovládanie dynamického rozsahu na
všetkých troch formátoch Dolby. Tichšie zvuky sa
zosilnia a hlasitosť hlasných zvukov sa zníži.
Sieť
Režim zmiešavania
Umožňuje vám vybrať si spôsob zmiešavania viacerých
kanálov, ktorý je kompatibilný s vašim stereo systémom.
Môžete si vybrať, či bude prehrávač zmiešavať na
normálne stereo alebo na priestorové kompatibilné
stereo.
Nastavenia siete
Nakonfigurujte sieťové pripojenie tak, aby ste si mohli
vychutnať rozličné funkcie, ako sú napríklad internetové
služby alebo funkcia AllShare Wi-Fi a vykonajte
softvérové aktualizácie.
Stav siete
Wi-Fi Direct
Umožňuje vám skontrolovať aktuálnu sieť a stav siete
internet.
Umožňuje vám pripojiť k prehrávaču zariadenie Wi-Fi
Direct pomocou siete peer-to-peer siete, bez potreby
bezdrôtového smerovača. Uvedomte si, že ak nastavíte
bezdrôtovú sieť, pri používaní funkcie Wi-Fi Direct môže
dôjsť k jej odpojeniu.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 21
21 |
2013-02-07 오후 2:34:37
Nastavenia
Sieť
Soft AP
Nastavenia AllShare
Názov zariadenia
Systém
Umožňuje vám bezdrôtové pripojenie iných typov Wi-Fi
zariadení k prehrávaču. Je potrebné, aby ste vytvorili
bezpečnostný kód, ktorý musíte zadať do ostatných
Wi-Fi zariadení, keď ich pripájate na sieť.
Uvádza zoznam zariadení AllShare pripojených k sieti a
umožňuje vám ovládať, či môže každé zo zariadení
(inteligentný telefón, tablet atď.) zdieľať obsah alebo
ovládať prehrávač.
Umožňuje vám zadať názov prehrávača, ktorým bude
na vašich sieťach identifikovaný.
Nastavenia BD-Live
Nastavuje rôzne funkcie BD-Live. Funkcia BD-Live vám
umožňuje prístup k ďalším funkciám, ktoré sú k dispozícii
na niektorých diskoch Blu-ray, ak ste pripojený k sieti
internet.
Internetové pripojenie BD-Live : Umožňuje vám
úplne povoliť, čiastočne povoliť alebo zakázať
internetové pripojenie BD-Live.
Správa BD údajov : Spravuje BD dáta prevzaté
službou BD-Live alebo disk Blu-ray.
Úvodné nastavenie
Umožňuje vám spustiť proces nastavenia úvodných
nastavení.
Rýchly štart
Anynet+ (HDMI-CEC)
Umožňuje vám nastaviť prehrávač tak, aby sa rýchlo
zapínal tým, že sa skráti čas zavádzania.
||POZNÁMKA |
\\ Ak túto funkciu nastavíte na možnosť Zap., spotreba energie
v pohotovostnom režime sa zvýši.
Anynet+ je komfortná funkcia, ktorá ponúka prepojené
činnosti s ostatnými prehrávačmi značky Samsung,
ktoré sú vybavené funkciou Anynet+ a umožňuje vám
ovládať tieto výrobky pomocou jedného diaľkového
ovládania značky Samsung. Na použitie tejto funkcie
musíte pripojiť tento prehrávač k televízoru značky
Samsung s funkciou Anynet+ pomocou kábla HDMI.
| 22 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 22
2013-02-07 오후 2:34:37
\\ Klávesnicu môžete použiť len vtedy, keď sa vo webovom
prehliadači zobrazí obrazovka alebo okno klávesnice
QWERTY.
Nastavenia myši : Umožňuje vám nakonfigurovať
bezdrôtovú USB myš pripojenú k prehrávaču. Myš
môžete v ponuke prehrávača používať rovnakým
spôsobom, ako používate myš pri počítači.
Správca zariad.
Nastavenia
||POZNÁMKA |
04
Môžete pripojiť bezdrôtovú USB klávesnicu alebo myš k
USB portu na zadnom paneli prehrávača.
Nast. klávesnice : Umožňuje vám nakonfigurovať
bezdrôtovú USB klávesnicu pripojenú k prehrávaču.
Systém
`` Používanie ponuky prehrávača s myšou:
1. Pripojte USB myš k prehrávaču.
2. Kliknite na prvé tlačidlo, ktoré ste vybrali v ponuke
Nastavenia myši. Objaví sa jednoduchá ponuka.
3. Kliknite na požadovanú možnosť v ponuke.
||POZNÁMKA |
\\ V závislosti od modelu USB HID nemusí byť klávesnica a myš
kompatibilná s vaším produktom.
\\ Niektoré tlačidlá HID klávesnice nemusia fungovať.
\\ Káblové USB klávesnice nie sú podporované.
\\ Niektoré aplikácie nemusia byť podporované.
\\ Ak bezdrôtovú HID klávesnica nefunguje, pretože dochádza k
rušeniu, dajte klávesnicu bližšie k prehrávaču.
Jazyk
Môžete si vybrať jazyk, ktorý preferujete, pre ponuku na
obrazovke, ponuku disku, titulky atď.
• Jazyk, ktorý vyberiete pre ponuku disku, zvuk disku
alebo titulky sa objaví iba vtedy, ak ho disk podporuje.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 23
23 |
2013-02-07 오후 2:34:37
Nastavenia
Systém
Zabezpečenie
Predvolený kód PIN je 0000. Zadajte predvolený kód PIN,
aby ste získali prístup k funkciám zabezpečenia, ak ste
si nevytvorili svoj vlastný kód PIN. Keď prvýkrát vstúpite
do funkcie zabezpečenia, zmeňte si kód PIN pomocou
funkcie Zmeniť PIN.
Rodič. hodnotenie BD : Bráni prehrávaniu Blu-ray
diskov s hodnotením, ktoré je rovnaké alebo vyššie
ako zadané špecifické vekové hodnotenie, ak sa
nezadá kód PIN.
Rodič. hodnotenie DVD : Bráni prehrávaniu DVD
diskov s hodnotením, ktoré je vyššie ako zvolené
špecifické číselné hodnotenie, ak sa nezadá kód PIN.
Zmeniť PIN : Mení 4-ciferný kód PIN používaný na
prístup k funkciám zabezpečenia.
`` Ak ste zabudli svoj kód PIN:
1. Vyberte všetky disky alebo pamäťové zariadenia USB.
2. Stlačte a podržte tlačidlo @ na prednom paneli na
5 sekúnd alebo dlhšie.
Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia
od výrobcu.
Všeobecné
Podpora
Možnosti uvedené nižšie môžete zmeniť podľa vašich
predstáv.
Časové pásmo : Vyberte si časové pásmo, v ktorom
žijete.
Priehľadnosť ponuky : Nastavuje priehľadnosť okna
ponuky.
DivX® video na požiad.
Pozrite si registračné kódy DivX® VOD, ktoré si môžete
zakúpiť a prehrávajte obsah DivX® VOD.
Aktualizácia softvéru
Viac informácií o funkcii Aktualizácia softvéru nájdete v
časti „Aktualizácia softvéru“ na stranách 29 až 31.
Kontaktovať Samsung
Poskytuje kontaktné informácie na pomoc s vaším
prehrávačom.
Ak je funkcia aktivovaná, pracovníci linky podpory spoločnosti
Samsung na diaľku diagnostikujú a odstránia problémy s
výrobkom. Je potrebné aktívne internetové pripojenie.
Vzdialená správa
Reset
||POZNÁMKA |
\\ Funkcia Vzdialená správa nemusí byť v niektorých krajinách
dostupná.
\\ Za účelom získania kódu PIN a oznámenia kódu zodpovednej
osobe sa obráťte na najbližšie servisné stredisko. Umožňuje
diaľkovú diagnostiku výrobku a potrebné opatrenia.
Resetuje všetky nastavenia na ich predvolené hodnoty
okrem nastavení siete a nastavení funkcie Smart Hub.
Predvolený bezpečnostný kód PIN je 0000.
| 24 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 24
2013-02-07 오후 2:34:37
Siete a Internet
Skôr, ako začnete, kontaktujte prosím svojho
poskytovateľa internetových služieb a zistite, či je
vaša IP adresa statická alebo dynamická. Ak je
dynamická a používate káblovú alebo bezdrôtovú
sieť, odporúčame použiť automatické postupy
konfigurácie popísané nižšie.
Ak sa pripájate ku káblovej sieti, pripojte prehrávač
k smerovaču pomocou kábla LAN skôr, ako
začnete s procesom konfigurácie.
Ak sa pripájate k bezdrôtovej sieti, odpojte
akékoľvek káblové sieťové pripojenie skôr, ako
začnete.
Ak chcete začať v konfigurácii sieťového
pripojenia, postupujte podľa týchto krokov:
1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
2. Vyberte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
v.
3. Vyberte položku Nastavenia siete a potom
stlačte tlačidlo v.
4. Prejdite na pokyny pre káblové siete, ktoré
začínajú nižšie alebo na pokyny pre bezdrôtové
siete, ktoré začínajú na strane 26.
Káblová sieť
ĞĞ
Káblová - automatické
Po vykonaní krokov 1 až 3 uvedených vyššie:
1. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte
položku Spustiť a potom stlačte tlačidlo
v. Prehrávač zistí káblové pripojenie, overí
sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
1. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte
položku Spustiť a potom stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa obrazovka Stav siete.
Prehrávač sa pokúša overiť sieťové pripojenie
a zlyhalo.
Nastavenia siete
Pripojenie káblovej siete zlyhalo.
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP adresa
0.0.0.0
Maska podsiete
0.0.0.0
Brána0.0.0.0
Server DNS
0.0.0.0
Aut. nast. IP zlyhalo. Pre aut. nast. IP adresy vykonajte nasledovné
kroky, alebo, nastavte IP adresu manuálne výberom „Nastavenia IP“. Uistite sa, že DHCP server je aktivovaný na smerovači a odpojte a
znovu zapojte smerovač. - Viac informácií získate od vášho
poskytovateľa internetových služieb.
Predch.
Nast. IP
Zopak.
OK
2. Vyberte položku Nast.IP v pravej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa obrazovka Nastavenia IP.
3. Vyberte políčko Režim IP a potom ho
nastavte na možnosť Manuálny.
4. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládaní zadajte sieťové hodnoty. Pomocou
tlačidiel ▲▼◄► na diaľkovom ovládaní sa
presúvajte po vstupných poliach.
||POZNÁMKA |
\\ Tieto hodnoty môžete získať od vášho poskytovateľa
internetového pripojenia. Tieto hodnoty si môžete tiež
pozrieť na väčšine počítačov s operačným systémom
Windows. Pokyny nájdete v časti „Získanie údajov o
sieťovom pripojení“ na strane 26.
5. Keď ste hotoví, zvýraznite položku OK a
potom stlačte tlačidlo v. Prehrávač si overí
sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 25
Nastavenia
Konfigurácia vášho sieťového pripojenia
Káblová - manuálne
Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický
proces nefunguje, budete musieť nastaviť hodnoty
sieťového nastavenia manuálne.
Po vykonaní krokov 1 až 3 uvedených vyššie:
04
Keď pripojíte tento prehrávač k sieti, môžete
použiť aplikácie a funkcie založené na sieti, ako
je napríklad Smart Hub a BD-LIVE a aktualizovať
softvér prehrávača prostredníctvom sieťového
pripojenia. Viac informácií o prístupe a používaní
internetových služieb nájdete v kapitole Sieťové
služby v tomto návode na stranách 43 až 45.
Pokyny ku konfigurácii sieťového pripojenia
začínajú nižšie.
ĞĞ
25 |
2013-02-07 오후 2:34:37
Nastavenia
< Získanie údajov o sieťovom pripojení >
Údaje o sieťovom pripojení si môžete pozrieť
na väčšine počítačov s operačným systémom
Windows. Ak chcete zobraziť údaje sieťových
nastavení, postupujte podľa týchto krokov:
• Windows XP
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť
v pravom dolnom rohu na pracovnej ploche
systému Windows.
ĞĞ
1. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte
položku Spustiť a potom stlačte tlačidlo v.
Prehrávač vyhľadá a následne zobrazí
zoznam dostupných sietí.
Nastavenia siete
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Stav.
Vyberte svoj bezdrôtový smerovač zo zoznamu.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na
kartu Podpora.
iptime23
ELT
4. V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa Nastavenia siete.
JSY
KT_WLAN_C361
Mirhenge_edu
• Windows 7
1. Kliknite na ikonu Sieť v pravom dolnom rohu
na pracovnej ploche systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na položku
Sieť a Centrum zdieľania.
3. V dialógovom okne, ktoré sa objaví, kliknite
na položku Pripojenie k lokálnej sieti alebo
Pripojenie k bezdrôtovej sieti, v závislosti od
typu vášho sieťového pripojenia.
4. V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa Nastavenia siete.
||POZNÁMKA |
\\ V závislosti od verzie systému Windows sa môžu
informácie líšiť.
Bezdrôtová sieť
Pripojenie k bezdrôtovej sieti môžete nastaviť
troma spôsobmi:
-- Bezdrôtová automaticky
-- Bezdrôtová manuálne
-- WPS(PBC)
Keď konfigurujete bezdrôtové sieťové pripojenie,
všetky zariadenia, ktoré sú k bezdrôtovej sieti
momentálne pripojené pomocou prehrávača,
prípadne ak je to použiteľné, aktuálneho
káblového pripojenia prehrávača, budú odpojené.
Bezdrôtová (Všeobecné) - automatické
Po dokončení krokov 1 až 3 v časti „Konfigurácia
vášho sieťového pripojenia“ na strane 25.
SO070VOIP
Obnoviť
WPS(PBC)
Predch.
Ďalej
Zrušiť
2. Vyberte požadovanú sieť a potom stlačte
tlačidlo v.
3. Vyberte položku Ďalej a potom znovu stlačte
tlačidlo v.
4. Na obrazovke Zabezpečenie zadajte
bezpečnostný kód alebo heslo svojej siete.
Zadajte čísla priamo pomocou číselných
tlačidiel vášho diaľkového ovládania. Písmená
zadávajte tak, že pomocou tlačidla šípky
vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo
v.
5. Keď budete hotoví, vyberte položku Ďalej
v pravej časti obrazovky. Prehrávač si overí
sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
||POZNÁMKA |
\\ Bezpečnostný kód alebo heslo by ste mali nájsť na jednej
z nastavovacích obrazoviek, ktoré používate na nastavenie
svojho smerovača alebo modemu.
ĞĞ
Bezdrôtová (Všeobecné) - manuálne
Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický
proces nefunguje, budete musieť nastaviť hodnoty
sieťového nastavenia manuálne.
Po dokončení krokov 1 až 3 v časti „Konfigurácia
vášho sieťového pripojenia“ na strane 25.
| 26 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 26
2013-02-07 오후 2:34:37
3. Vyberte položku Ďalej a potom znovu stlačte
tlačidlo v.
4. Na obrazovke Zabezpečenie zadajte
bezpečnostný kód alebo heslo svojej siete.
Zadajte čísla priamo pomocou číselných
tlačidiel vášho diaľkového ovládania. Písmená
zadávajte tak, že pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo
v.
5. Keď budete hotoví, vyberte položku Ďalej
v pravej časti obrazovky a potom stlačte
tlačidlo v.
6. Zobrazí sa obrazovka Stav siete.
Prehrávač sa pokúša overiť sieťové pripojenie
a zlyhalo.
7. Vyberte položku Nast.IP v pravej časti
obrazovky a stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa
obrazovka Nastavenia IP.
8. Vyberte políčko Režim IP a potom ho
nastavte na možnosť Manuálny.
9. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládaní zadajte sieťové hodnoty. Pomocou
tlačidiel ▲▼◄► na diaľkovom ovládaní sa
presúvajte po vstupných poliach.
||POZNÁMKA |
\\ Tieto hodnoty môžete získať od vášho poskytovateľa
internetového pripojenia. Tieto hodnoty si môžete tiež
pozrieť na väčšine počítačov s operačným systémom
Windows. Pokyny nájdete v časti „Získanie údajov o
sieťovom pripojení“ na strane 26.
10. Keď ste hotoví, zvýraznite položku OK a potom
stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa obrazovka
Stav siete. Výrobok si overí sieťové pripojenie
a následne sa pripojí k sieti. Keď ste hotoví,
zvýraznite položku OK a potom stlačte tlačidlo
v.
WPS(PBC)
Po dokončení krokov 1 až 3 v časti „Konfigurácia
vášho sieťového pripojenia“ na strane 25.
1. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte
položku Spustiť a potom stlačte tlačidlo v.
Prehrávač vyhľadá a následne zobrazí
zoznam dostupných sietí.
2. Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS(PBC) na
vašom smerovači. Váš prehrávač automaticky
získa údaje všetkých sieťových nastavení a
pripojí sa k vašej sieti.
Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Prehrávač sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
Wi-Fi Direct
Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje pripojiť
zariadenia Wi-Fi Direct k prehrávaču a k sebe
navzájom pomocou párovacej siete, bez potreby
bezdrôtového smerovača.
||POZNÁMKA |
\\ Niektoré zariadenia Wi-Fi Direct nemusia podporovať
funkciu AllShare v prípade pripojenia cez Wi-Fi Direct.
V tomto prípade vám odporúčame zmeniť spôsob
prepojenia zariadení.
1. Zapnite zariadenie s funkciou Wi-Fi Direct a
zapnite jeho funkciu Wi-Fi Direct.
2. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
3. Vyberte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
v.
4. Vyberte položku Wi-Fi Direct a potom stlačte
tlačidlo v.
Zobrazia sa zariadenia Wi-Fi Direct, ktoré
môžete pripojiť.
Názov
zar.: [BD]ES6000
Display
Wi-Fi Direct
Vyberte Vaše zar. Wi-Fi Direct pre pripojenie.
Audio
AndroidXXXXXXXOdpojené
Network
System
Support
Obnoviť
Zatvoriť
' Späť
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 27
Nastavenia
2. Vyberte požadovanú sieť a potom stlačte
tlačidlo v.
ĞĞ
04
1. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte
položku Spustiť a potom stlačte tlačidlo
v. Prehrávač vyhľadá a následne zobrazí
zoznam dostupných sietí.
27 |
2013-02-07 오후 2:34:38
Nastavenia
5. Máte tri možnosti, ako dokončiť Wi-Fi
pripojenie:
• Prostredníctvom Wi-Fi zariadenia.
• Prostredníctvom prehrávača pomocou PBC.
• Prostredníctvom prehrávača pomocou PIN.
Každý zo spôsobov je uvedený nižšie.
Prostredníctvom Wi-Fi zariadenia
1. Pri Wi-Fi zariadení postupujte podľa postupu
pre pripájanie zariadenia k inému zariadeniu
s funkciou Wi-Fi Direct. Pokyny nájdete v
návode na obsluhu zariadenia.
2. Keď ste dokončili proces, mali by ste vidieť
kontextovú ponuku na obrazovke vášho
televízora, ktorá bude udávať, že zariadenie
podporujúce funkciu Wi-Fi Direct požaduje
pripojenie. Vyberte tlačidlo OK a stlačte
tlačidlo v pre potvrdenie.
3. Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania
nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia.
Keď sa zatvorí, mali by ste vidieť zariadenie
na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.
Prostredníctvom prehrávača pomocou PBC
1. Vyberte zariadenie Wi-Fi Direct, ktoré chcete
pripojiť k tomuto prehrávaču a následne
stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa kontextové
okno PBC/PIN.
2. Vyberte položku PBC a potom stlačte tlačidlo
v. Zobrazí sa kontextové okno PBC.
3. Do 2 minút stlačte tlačidlo PBC na zariadení
Wi-Fi Direct.
4. Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania
nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia.
Keď sa zatvorí, mali by ste vidieť zariadenie
na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.
Prostredníctvom prehrávača pomocou PIN
1. Vyberte zariadenie Wi-Fi Direct, ktoré chcete
pripojiť k tomuto prehrávaču a následne
stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa kontextové
okno PBC/PIN.
2. Vyberte položku PIN a potom stlačte tlačidlo
v. Zobrazí sa kontextové okno PIN.
3. Zapíšte si kód PIN z kontextového okna a
následne ho zadajte do príslušného políčka v
zariadení Wi-Fi Direct, ktoré chcete pripojiť.
4. Zobrazí sa kontextová ponuka pripájania
nasledovaná kontextovou ponukou pripojenia.
Keď sa zatvorí, mali by ste vidieť zariadenie
na obrazovke Wi-Fi Direct ako pripojené.
||POZNÁMKA |
\\ Káblové alebo bezdrôtové sieťové pripojenie sa odpojí,
keď použijete funkciu Wi-Fi Direct.
Soft AP
Soft AP je skratka pre Software enabled Access
Point.
Soft AP vám umožňuje pripojiť iné zariadenia Wi-Fi
k vašej sieti prostredníctvom prehrávača a umožňuje
vám využívať rôzne funkcie, ako je sieťová funkcia
AllShare alebo sieťové diaľkové ovládanie.
Je potrebné, aby ste vytvorili bezpečnostný kód,
ktorý musíte zadať do ostatných Wi-Fi zariadení,
keď ich pripájate na sieti.
1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
2. Vyberte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
v.
3. Vyberte položku Soft AP a potom stlačte
tlačidlo v.
4. Vyberte položku Zap. alebo Vyp. a potom
stlačte tlačidlo v.
< Nastavenie bezpečnostného kódu
Soft AP >
1. Na obrazovke Soft AP vyberte položku
Bezpeč. kľúč a potom stlačte tlačidlo v.
Zobrazí sa okno bezpečnostného kľúča.
2. Na obrazovke Bezpečnostný kľúč zadajte
bezpečnostný kľúč. Zadajte čísla priamo
pomocou číselných tlačidiel vášho diaľkového
ovládania. Písmená zadávajte tak, že pomocou
tlačidiel ▲▼◄► vyberiete písmeno a potom
stlačte tlačidlo v.
3. Keď budete hotoví, pomocou tlačidiel
▲▼◄► sa presuňte na položku Dokončiť
v dolnej časti obrazovky a potom stlačte
tlačidlo v.
Keď pripájate Wi-Fi zariadenie pomocou procesu
pripojenia na zariadení, musíte do príslušného
políčka zadať bezpečnostný kľúč, ktorý ste tu
vytvorili.
| 28 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 28
2013-02-07 오후 2:34:38
Nastavenia AllShare
2. Vyberte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
v.
3. Vyberte položku Nastavenia AllShare a
potom stlačte tlačidlo v.
4. Vyberte zariadenie a potom stlačte tlačidlo
v. Zobrazí sa kontextové okno Nastavenia
AllShare.
5. Vyberte položku Povoliť, Zamiet. alebo
Vymazať zo zoznamu a potom stlačte
tlačidlo v.
Na obrazovke Nastavenia AllShare sa zariadenia
zobrazujú iba vtedy, keď ste nadviazali sieťové
spojenia so zariadeniami AllShare. Viac informácií
o sieťových zariadeniach AllShare nájdete na
strane 32.
Aktualizácia softvéru
Ponuka Aktualizácie softvéru vám umožňuje
aktualizovať softvér prehrávača na vylepšenie
výkonu alebo doplňujúce služby.
• Počas aktualizácie prehrávač nikdy nevypínajte ani
nezapínajte manuálne.
1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
2. Vyberte položku Podpora a potom stlačte
tlačidlo v.
3. Vyberte položku Aktualizácia softvéru a
potom stlačte tlačidlo v.
• Z disku
Nastavenia
1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo v.
• Cez USB
04
Obrazovka Nastavenia AllShare uvádza zoznam
vašich zariadení AllShare pripojených k sieti a ich
IP adries. Prostredníctvom tejto obrazovky môžete
zariadeniu umožniť, aby sa pripojilo k prehrávaču,
zamietnuť prístup alebo odstrániť zariadenie zo
zoznamu AllShare.
4. Vyberte jeden z nasledovných spôsobov:
• Cez režim on-line
• Prevzatím
• Aktualizácia v pohot. rež.
5. Stlačte tlačidlo v.
||POZNÁMKA |
\\ Aktualizácia sa dokončí vtedy, keď sa prehrávač vypne, a
potom znovu zapne.
\\ Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie prehrávača, ktoré je
spôsobené nestálym internetovým pripojením alebo
nedbalosťou zákazníka počas aktualizácie softvéru.
\\ Ak chcete zrušiť aktualizáciu počas preberania softvéru
aktualizácie, stlačte tlačidlo v.
Cez režim on-line
Váš prehrávač musí byť pripojený k Internetu, aby
mohol použiť funkciu Cez režim on-line.
1. Vyberte položku Cez režim on-line a potom
stlačte tlačidlo v. Objaví sa správa Pripája
sa k serveru.
2. Ak je dostupný súbor na prevzatie, objaví sa
vyskakovacie okno preberania s panelom
priebehu a začne sa preberanie.
3. Po skončení preberania sa objaví okno
Požiadavka na aktualizáciu s tromi voľbami:
Aktualizovať teraz, Aktualizovať neskôr alebo
Neaktualizovať.
4. Ak zvolíte Aktualizovať teraz, prehrávač
aktualizuje softvér, vypne sa, a potom sa
automaticky zapne.
5. Ak nevykonáte výber do jednej minúty alebo
zvolíte Aktualizovať neskôr, prehrávač uloží
nový softvér aktualizácie. Softvér môžete
aktualizovať neskôr pomocou funkcie
Prevzatím.
6. Ak zvolíte Neaktualizovať, prehrávač zruší
aktualizáciu.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 29
29 |
2013-02-07 오후 2:34:38
Nastavenia
Cez USB
Z disku
2. V hornej časti stránky kliknite na položku
PODPORA.
2. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste
získať jeden priečinok s rovnakým názvom
ako súbor zip.
1. Navštívte stránku www.samsung.com.
3. Do vyhľadávacieho políčka zadajte číslo
modelu výrobku a potom kliknite na položku
Nájsť výrobok.
4. Kliknite na položku Získať preberania v
strede stránky pod záhlavím Preberania.
5. V strede stránky kliknite na položku Firmvér.
6. Kliknite na ikonu ZIP v stĺpci Súbor na pravej
strane stránky.
7. Kliknite na položku OK v kontextovej ponuke,
ktorá sa objaví, aby ste prevzali a uložili súbor
firmvéru do vášho počítača.
8. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste
získať jeden priečinok s rovnakým názvom
ako súbor zip.
9. Skopírujte priečinok do pamäťového
zariadenia USB.
10. Uistite sa, že v prehrávači nie je žiadny disk a
potom vložte pamäťové zariadenie USB do
USB portu prehrávača.
11. V ponuke prehrávača prejdite do ponuky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia
softvéru.
12. Zvoľte Cez USB.
||POZNÁMKA |
\\ Keď aktualizujete softvér pomocou konektora USB Host, v
prehrávači by sa nemal nachádzať žiadny disk.
\\ Keď je aktualizácia softvéru dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
\\ Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte.
Môžete spôsobiť poruchu prehrávača.
\\ Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB Host môže
byť vykonaná iba pomocou pamäťového zariadenia USB
Memory Stick.
1. Postupujte podľa krokov 1 až 7 v Cez USB.
3. Zapíšte priečinok na disk. Odporúčame CD-R
alebo DVD-R.
4. Finalizujte disk, kým ho vyberiete z počítača.
5. Vložte disk do prehrávača.
6. V ponuke prehrávača prejdite do ponuky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia
softvéru.
7. Zvoľte Z disku.
||POZNÁMKA |
\\ Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
\\ Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte.
Môžete tým spôsobiť poruchu prehrávača.
Prevzatím
Možnosť Prevzatím vám umožňuje vykonať
aktualizáciu pomocou súboru, ktorý prehrávač
prevzal skôr, ale rozhodli ste sa nenainštalovať
ho ihneď alebo súboru, ktorý prehrávač prevzal v
Pohotovostnom režime.
1. Ak bol prevzatý softvér na aktualizáciu, v
pravej časti okna Prevzatím uvidíte číslo
verzie softvéru.
2. Vyberte položku Prevzatím a potom stlačte
tlačidlo v.
3. Prehrávač zobrazí správu, ktorá sa vás spýta,
či chcete vykonať aktualizáciu. Zvoľte Áno.
Prehrávač spustí aktualizáciu.
4. Keď sa dokončí aktualizácia, prehrávač sa
automaticky vypne a potom zapne.
||POZNÁMKA |
\\ Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
\\ Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte.
Môžete spôsobiť poruchu prehrávača.
| 30 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 30
2013-02-07 오후 2:34:38
Aktualizácia v pohot. rež.
04
Môžete nastaviť funkciu Aktualizácia v pohotovostnom
režime, aby prehrávač prevzal nový softvér
aktualizácie, keď bude v pohotovostnom režime.
V Pohotovostnom režime je prehrávač vypnutý,
ale jeho pripojenie k Internetu je aktívne. To
umožňuje prehrávaču prevziať softvér aktualizácie
automaticky, keď ho nepoužívate.
Nastavenia
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Aktualizácia v pohot. rež. a potom stlačte
tlačidlo v.
2. Vyberte položku Zap. alebo Vyp..
Ak vyberiete položku Zap., prehrávač
automaticky preberie nový softvér
aktualizácie, keď bude vypnutý v
Pohotovostnom režime. Ak preberiete nový
softvér aktualizácie, prehrávač sa vás spýta,
či ho chcete nainštalovať, keď zapnete
prehrávač.
||POZNÁMKA |
\\ Ak chcete použiť funkciu Aktualizácia v pohotovostnom
režime, váš prehrávač musí byť pripojený k Internetu.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 31
31 |
2013-02-07 오후 2:34:38
Prehrávanie médií
Váš prehrávač diskov Blu-ray dokáže prehrávať
obsah nachádzajúci sa na diskoch Blu-ray/DVD/
CD, zariadeniach USB, počítačoch a mobilných
telefónoch kompatibilných s DLNA. Ak chcete
prehrať obsah nachádzajúci sa na vašom počítači
alebo mobilnom telefóne kompatibilnom s DLNA,
musíte pripojiť váš počítač a prehrávač k sieti a
prevziať a nainštalovať sieťový softvér AllShare do
vášho počítača.
Prehrávanie komerčných video
diskov
Prístup na obrazovku aplikácie AllShare Play
Ak chcete vstúpiť na hlavnú obrazovku aplikácie
AllShare Play, na domovskej obrazovke vyberte
aplikáciu AllShare Play a potom stlačte tlačidlo v.
Obrazovka aplikácie AllShare Play na prvý pohľad
AllShare Play
1
Videá
2
2
Pre všetky médiá, okrem komerčných video
diskov, je hlavná obrazovka aplikácie AllShare Play
alebo jedna z jej podobrazoviek vašim primárnym
prostriedkom k prístupu a výberu obsahu, ktorý
budete sledovať alebo prehrávať. Ak napríklad
pripojíte k prehrávaču zariadenie USB, prehrávač
bude zobrazovať obsah nachádzajúci sa na
zariadení USB na obrazovke AllShare Play USB.
||POZNÁMKA |
\\ Obrazovku aplikácie AllShare Play môžete použiť na
prístup ku komerčnému video disku. Ak napríklad
zastavíte film, ale disk necháte v prehrávači, môžete ho
znovu spustiť pomocou obrazovky aplikácie AllShare
Play. Avšak na rozdiel od ostatných médií, keď vložíte
komerčný video disk, obíde obrazovku aplikácie AllShare
Play a začne sa prehrávať automaticky.
| 32 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 32
/ Videá /
Disk
USB
DLNA
Nie je vložený disk.
Nie sú pripojené žiadne vstupné zariadenia.
3
4
3
Nie sú pripojené žiadne vstupné zariadenia.
a Prihlásiť sa
1
Obrazovka aplikácie AllShare Play
Fotografie
Hudba
1. Disk opatrne zasuňte do štrbiny na disk,
potlačenou stranou nahor. Prehrávanie sa
automaticky začne.
2. Ak sa prehrávanie automaticky nespustí,
stlačte tlačidlo 6 na diaľkovom ovládaní
alebo si pozrite časť „Obrazovka aplikácie
AllShare Play“.
Môj zoz
' Späť
4
Môj zoz : Uvádza zoznam naposledy prehraných
alebo zobrazených súborov. Ak zariadenie alebo
médium obsahujúce súbory uvedené v položke Môj
zoznam vložíte do prehrávača alebo k ho k nemu
pripojíte, môžete použiť funkciu Môj zoznam na
prehrávanie alebo zobrazenie týchto súborov.
Typ obsahu : Umožňuje vám zvoliť si typ obsahu pre
zobrazenie alebo prehrávanie: Videá, fotografie alebo hudba.
Typ zariadenia : Umožňuje vám vybrať zariadenie
alebo médium, na ktorom sa obsah nachádza.
Zobrazuje farebné tlačidlá na vašom diaľkovom
ovládaní, ktoré môžete stlačiť, aby ste získali prístup
k funkciám, prípadne ich vykonali.
||POZNÁMKA |
\\ Videosúbory prehrávané prostredníctvom rozhrania DLNA
budú uvedené pod položkou Môj zoznam len v prípade
nadviazania sieťového pripojenia.
\\ Disku Blu-ray/DVD/CD však nebude uvedený pod položkou
Môj zoznam.
\\ Obrazovka aplikácie AllShare Play bude zobrazovať iba súbory
s typom obsahu, ktorý ste vybrali. Ak napríklad vyberiete hudbu,
budete vidieť iba hudobné súbory. Ak otvoríte priečinky s
označením Fotografie alebo Videá, nezobrazia sa žiadne súbory.
Ak chcete zobraziť ostatné typy súborov, zvoľte iný typ obsahu.
Prehrávanie súborov na zariadení
USB alebo mobilnom telefóne
kompatibilnom s USB
Existujú dva spôsoby, ktoré môžete použiť na
prehrávanie alebo sledovanie multimediálnych
súborov nachádzajúcich sa na zariadení USB
alebo mobilnom telefóne kompatibilnom s USB
prostredníctvom vášho prehrávača.
2013-02-07 오후 2:34:40
Spôsob 1
6. Ak je to nutné, pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo v.
AllShare Play
Pripojilo sa nové zariadenie.
Prehrajte videá, fotografie a hudbu z disku, USB, PC alebo mobilných
zariadení.
m80
Videá
Fotografie
Hudba
Smart Hub
" Zadať ' Späť
Nastavenia
c Bezpečné odstránenie USB
||POZNÁMKA |
\\ Ak sa nezobrazí kontextové okno, prejdite na Spôsob 2.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku Videá,
Fotografie alebo Hudba a potom stlačte
tlačidlo v. Objaví sa obrazovka aplikácie
AllShare Play, na ktorej bude uvedený obsah
zariadenia alebo telefónu. V závislosti od
usporiadania obsahu budete vidieť buď
priečinky, jednotlivé súbory, alebo oboje.
4. Vyberte si súbor, ktorý chcete zobraziť alebo
prehrať a potom stlačte tlačidlo v.
5. Stlačením tlačidla RETURN opustíte priečinok
alebo sa vrátite na Domovskú obrazovku.
Spôsob 2
1. Zapnite prehrávač.
2. Pripojte USB zariadenie alebo mobilný telefón
k USB portu na zadnom paneli prehrávača.
3. Vyberte položku AllShare Play na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
4. Na ľavej strane vyberte Videá,Fotografie
alebo Hudbu a potom stlačte tlačidlo v.
5. Na pravej strane vyberte položku USB
a potom stlačte tlačidlo v. Objaví sa
obrazovka aplikácie AllShare Play, na ktorej
bude uvedený obsah zariadenia alebo
telefónu. V závislosti od usporiadania obsahu
budete vidieť buď priečinky, jednotlivé súbory,
alebo oboje.
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 33
7. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte súbor,
ktorý chcete zobraziť alebo prehrať a potom
stlačte tlačidlo v.
8. Stlačením tlačidla RETURN opustíte priečinok
alebo sa vrátite na Domovskú obrazovku.
||POZNÁMKA |
\\ Aby ste predišli možnému poškodeniu pamäťového
zariadenia USB, musíte pamäťové zariadenie USB
bezpečne odstrániť pomocou funkcie „Bezpečné
odstránenie USB“. Stlačte tlačidlo HOME, aby ste sa
presunuli na domovskú obrazovku, stlačte ŽLTÉ (C)
tlačidlo a potom stlačte tlačidlo v.
\\ Ak pri prehrávaní zariadenia USB alebo telefónu vložíte
disk, režim zariadenia sa automaticky zmení na „Disk“.
Prehrávanie médií
2. Pripojte USB zariadenie alebo mobilný telefón
k USB portu na zadnom paneli prehrávača.
Zobrazí sa kontextové okno Pripojené nové
zariadenie.
05
1. Zapnite prehrávač.
\\ Ak je váš mobilný telefón kompatibilný s DLNA, môžete
obsah prehrávať bez pripojenia USB kábla. Pozrite si časť
„Používanie funkcie Sieť AllShare“ na stranách 34 - 35.
Prehrávanie komerčných audio
diskov
1. Prednahraný komerčný audio disk vložte do
zásuvky na disk, potlačenou stranou nahor
a následne zatvorte zásuvku. Objaví sa
obrazovka Hudba AllShare, na ktorej bude
uvedený zoznam skladieb.
Automaticky sa spustí prehrávanie prvej
skladby.
2. Ak chcete prehrať konkrétnu skladbu,
pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládaní
vyberte skladbu a potom stlačte tlačidlo v.
Ovládacie prvky hudobnej obrazovky
AllShare Play
/ Hudba /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Audio CD
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44
04:07
03:42
03:15

TRACK 001
00:03 / 02:38
03:16
bc Posun strany / Nástroje ' Späť
Slovensky
33 |
2013-02-07 오후 2:34:41
Prehrávanie médií
Pozastavuje skladbu.
Prehráva skladbu.
Opakuje jednu skladbu alebo všetky
skladby.
Prehráva skladby v náhodnom poradí.
Ak chcete získať prístup k ovládacím prvkom,
spustite skladbu a potom sa pomocou tlačidiel
◄► presuňte na ľubovoľný ovládací prvok.
||POZNÁMKA |
\\ K ovládacím prvkom hudobnej obrazovky máte prístup iba
vtedy, keď sa prehráva skladba.
\\ Ovládacie prvky sa nezobrazujú všetky súčasne.
\\ Viac informácií o prehrávaní hudby nájdete v časti
Ovládanie prehrávania hudby na stranách 38 - 40.
Prehrávanie disku s obsahom
nahraným používateľom
5. Ak ste vybrali Fotografie, zobrazí sa
obrazovka Fotografie AllShare, na ktorej
budú uvedené fotografie na disku. Pomocou
tlačidiel ▲▼◄► vyberte fotografiu, ktorú
chcete zobraziť a potom stlačte tlačidlo v.
6. Ak ste vybrali Videá, zobrazí sa obrazovka
Videá AllShare, na ktorej budú uvedené video
súbory na disku. Pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberte video, ktoré chcete sledovať a potom
stlačte tlačidlo v.
||POZNÁMKA |
\\ Pre všetky priečinky, - Hudba, Fotografie a Video - môžete
stlačiť aj tlačidlo TOOLS na diaľkovom ovládaní a potom
vybrať položku Prehrať priečinok, aby sa automaticky
prehrali alebo zobrazili súbory v priečinku. Vyberte
priečinok predtým, ako stlačíte tlačidlo TOOLS.
Používanie sieťovej funkcie AllShare
Môžete prehrávať multimediálne súbory, ktoré ste
nahrali na disky DVD alebo CD.
Funkcia AllShare vám umožňuje prehrávať videá,
fotografie alebo hudbu, ktorá sa nachádza vo
vašom počítači alebo zariadení kompatibilnom s
DLNA prostredníctvom prehrávača používajúceho
bezdrôtové sieťové pripojenie.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte typ obsahu,
ktorý chcete zobraziť alebo prehrať - videá,
fotografie alebo hudbu - a potom stlačte
tlačidlo v.
Ak chcete funkciu AllShare používať vo vašom
počítači alebo zariadení DLNA, musíte do vášho
počítača nainštalovať softvér AllShare.
Môžete si stiahnuť počítačový softvér a získať
podrobné pokyny pre používanie AllShare z
webovej stránky Samsung.com.
1. Používateľom nahraný disk vložte do zásuvky
na disk, potlačenou stranou nahor a následne
zatvorte zásuvku. Zobrazí sa kontextové okno
Pripojené zariadenie.
||POZNÁMKA |
\\ Hoci bude prehrávač zobrazovať priečinky pre všetky
typy obsahu, bude zobrazovať iba súbory typu obsahu,
ktorý ste vybrali v kroku 2. Ak ste vybrali napríklad hudbu,
budete vidieť iba hudobné súbory. Tento výber môžete
zmeniť na hlavnej obrazovke aplikácie AllShare Play.
3. Pomocou tlačidiel ◄► vyberte priečinok,
ktorý obsahuje typ obsahu, ktorý ste vybrali v
kroku 2 a potom stlačte tlačidlo v.
4. Ak ste vybrali Hudbu, zobrazí sa obrazovka
Hudba AllShare, na ktorej budú uvedené
hudobné súbory na disku. Pomocou tlačidiel
▲▼ vyberte súbor, ktorý chcete prehrať a
potom stlačte tlačidlo v.
Prevzatie softvéru AllShare
1. Prejdite na lokalitu www.samsung.com.
2. V hornej časti stránky kliknite na položku
Podpora.
3. Na stránke Podpora zadajte číslo modelu
vášho prehrávača do políčka Číslo modelu a
potom stlačte tlačidlo v.
4. Na stránke, ktorá sa objaví, kliknite na
položku Získať preberania na ľavej strane
pod možnosťou Preberania.
Objaví sa Centrum preberania.
5. Na stránke Centrum preberania kliknite na
kartu Softvér.
6. Na softvérovej karte kliknite na ikonu Súbor
na pravej strane riadku softvéru AllShare.
| 34 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 34
2013-02-07 오후 2:34:41
7. V kontextovej ponuke, ktorá sa objaví, kliknite
na položku Uložiť súbor.
Prevezmite si Návod k inštalácii/obsluhe softvéru
AllShare z rovnakej softvérovej karty tak, že kliknete
na príslušný symbol súboru PDF v stĺpci Súbor na
pravej strane. Súbor vo formáte PDF sa prevezme
a otvorí. Súbor môžete zobraziť a/alebo uložiť.
Prehrávanie obsahu nachádzajúceho
sa na vašom počítači alebo zariadení
DLNA prostredníctvom prehrávača
diskov Blu-ray
PC
Prehrávač diskov Blu-ray
Pripojenie AllShare
Prehrávanie
počítačových
súborov
1. Pripojte prehrávač diskov Blu-ray, váš počítač
a/alebo mobilný telefón kompatibilný s DLNA
k rovnakej bezdrôtovej sieti.
2. Postupujte podľa pokynov uvedených v
Návode k inštalácii/obsluhe softvéru AllShare,
aby ste nastavili zariadenia a súbory určené
na prehrávanie alebo zobrazenie.
PC
Pripojenie
AllShare
Prehrávač diskov Blu-ray
Prehrávanie
počítačových súborov
Ovládanie súborov počítača
na prehrávači diskov Blu-ray
Prehrávanie médií
9. V zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na
položku Spustiť a potom postupujte podľa
pokynov, ktoré sa objavia na vašej obrazovke.
05
8. Na disku nájdite inštalačný súbor softvéru
AllShare a následne dvakrát kliknite na súbor.
Ovládanie prehrávania obsahu
nachádzajúceho sa na vašom počítači
pomocou vášho inteligentného telefónu
Inteligentný telefón
(K dispozícii len telefónoch značky Samsung,
ktoré podporujú funkciu AllShare.)
1. Pripojte prehrávač diskov Blu-ray, váš počítač
a mobilný telefón kompatibilný s DLNA k
rovnakej bezdrôtovej sieti.
2. Postupujte podľa pokynov uvedených v
Návode k inštalácii/obsluhe softvéru AllShare,
aby ste nastavili zariadenia a súbory určené
na prehrávanie alebo zobrazenie.
3. Na vašom počítači pomocou softvéru
AllShare potvrďte, že váš telefón je pripojený.
4. Na telefóne vyberte súbor, ktorý chcete
zobraziť alebo prehrať a potom vyberte
prehrávač diskov Blu-ray ako prehrávacie
zariadenie.
5. Na telefóne zapnite prehrávanie.
3. Vyberte položku AllShare Play na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
Objaví sa obrazovka aplikácie AllShare Play.
4. Vyberte pripojené zariadenie kompatibilné
s DLNA alebo váš počítač a potom stlačte
tlačidlo v. Objaví sa obrazovka so
zoznamom dostupných súborov.
5. Vyberte si súbor, ktorý chcete prehrať alebo
zobraziť a potom stlačte tlačidlo v.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 35
35 |
2013-02-07 오후 2:34:42
Prehrávanie médií
Ovládanie prehrávania videa
SOURCE
VOL
VOL
Môžete ovládať prehrávanie
video
– + VOL
+ – obsahu nachádzajúceho sa na disku DVD, zariadení USB, mobilnom
VOL
SAMSUNG
zariadení alebo na počítači.
VTVzávislosti od disku alebo obsahu nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie,
ktoré sú popísané1v tomto
2 návode.
3
Tlačidlá na diaľkovom
ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní videí
4 5 6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
„„
Použitie ponuky disku, ponuky titulu,
kontextovej ponuky a zoznamu titulov
Tlačidlo
DISC MENU
HOME
SMART
HOME
REPEAT
HUB
„„
TOOLS
Tlačidlá prehrávania
INFO
Prehrávač neprehrá zvuk v režime vyhľadávania,
pomalom alebo krokovom režime.
• Na návrat k prehrávaniu
normálnou
rýchlosťou
RETURN
EXIT
stlačte tlačidlo 6.
A
B
C
D
VIEW
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
SCREEN
INPUT
Tlačidlo 6
Spúšťa
prehrávanie.
BONUS AUDIO SUBTITLE FULL
Tlačidlo 7
Pozastaví prehrávanie.
Tlačidlo 5
Prehrávanie
zrýchleného
záberu
Zastaví prehrávanie.
Počas prehrávania stlačte tlačidlo 3
alebo 4.
Rýchlosť prehrávania sa zmení po každom
stlačení tlačidla 3 alebo 4.
Prehrávanie V pozastavenom režime stlačte tlačidlo 4.
spomaleného Rýchlosť prehrávania sa zmení po každom
záberu
stlačení tlačidla 4.
Prehrávanie
po krokoch
V pozastavenom režime stlačte tlačidlo 7.
Po každom stlačení tlačidla 7 sa zobrazí
nová snímka.
Počas prehrávania stlačte tlačidlo 1
alebo 2.
Preskakovanie
Disk sa presunie na predchádzajúcu alebo
pri prehrávaní
ďalšiu kapitolu alebo súbor po každom
stlačení tlačidla 1 alebo 2.
Tlačidlo
TITLE MENU
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby
ste mohli zobraziť ponuku disku.
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby
ste mohli zobraziť ponuku titulu.
• Ak sa na vašom disku nachádza
zoznam prehrávania, stlačte ZELENÉ
(B) tlačidlo a prejdite na zoznam
prehrávania.
Tlačidlo
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby
POPUP MENU ste mohli zobraziť kontextovú ponuku.
Používanie ponuky Nástroje
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Prehrať od
začiatku
Vyberte návrat na začiatok filmu a
potom stlačte tlačidlo v.
Movie Note
||POZNÁMKA |
Movie Note poskytuje informácie, napr.
režisér, obsadenie, synopsa, atď.
\\ Položka Movie Note je k dispozícii v
prípade, že disk obsahuje informácie
Movie Note a je pripojený k sieti.
Funkciu Scene Search môžete počas
prehrávania používať na zobrazenie alebo
spustenie filmu od vami zvolenej scény.
||POZNÁMKA |
Scene Search
\\ Funkciu Scene Search nebudete môcť
použiť v prípade, že indexové informácie
v súbore sú poškodené, prípadne ak
súbor nepodporuje indexáciu.
\\ Ak prehrávanie pomocou funkcie
AllShare Play spustíte po pripojení
k počítaču so sieťou, funkcia Scene
Search sa možno nebude podporovať.
| 36 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 36
2013-02-07 오후 2:34:43
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
titul a potom stlačte tlačidlo v.
Vyberte si prehrávanie kapitoly podľa
vášho výberu.
Hľadať kapitolu
Režim
opakovania
1. Vyberte položku Hľadať kapitolu a
potom stlačte tlačidlo v.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
kapitolu a potom stlačte tlačidlo
v.
Vyberte prehrávanie filmu od vybraného
časového bodu.
||POZNÁMKA |
\\ Bod (B) musíte nastaviť aspoň po
5 sekundách času prehrávania od
bodu (A).
Celá obrazovka
1. Vyberte položku Vyhľadať čas a
potom stlačte tlačidlo v.
Vyhľadať čas
2. Pomocou číselných tlačidiel zadajte
časový bod, na ktorý chcete prejsť
a potom stlačte tlačidlo v.
||POZNÁMKA |
\\ Na posunutie filmu dopredu alebo
dozadu môžete použiť aj tlačidlá
◄►.
Film sa posunie dopredu alebo
dozadu o jednu minútu po každom
stlačení tlačidiel ◄►.
Režim
opakovania
Vyberte opakovanie titulu, kapitoly alebo
určitej časti.
-- Vyp. : Vyberte, ak sa chcete vrátiť k
normálnemu prehrávaniu.
-- Názov : Vyberte, ak chcete opakovať
vybraný titul.
-- Kapitola : Vyberte, ak chcete
opakovať určitú kapitolu.
-- Opakovanie A-B : Vyberte, ak
chcete opakovať určitú časť.
3. Tlačidlo v stlačte v bode, kde
chcete opakované prehrávanie
zastaviť (B).
Režim obrazu
Vyberte pre zmenu na formát celej
obrazovky.
Vyberte, ak chcete nastaviť režim obrazu.
-- Dynamický : Zvyšuje ostrosť a jas.
-- Štandardný : Vyberte toto
nastavenie pre väčšinu sledovaných
aplikácií.
-- Film : Najlepšie nastavenie na
pozeranie filmov.
-- Používateľ : Umožňuje vám nastaviť
funkciu ostrosti a redukcie šumu.
||POZNÁMKA |
\\ Keď používate funkciu BD wise, táto
ponuka sa neobjaví.
Audio
Titulky
Uhol
Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný
jazyk zvuku.
Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný
jazyk titulkov.
-- Túto funkciu môžete taktiež vybrať
priamo pomocou tlačidla SUBTITLE
na diaľkovom ovládači.
Vyberte pre sledovanie scény z iného
uhla. Možnosť Uhol zobrazuje počet
uhlov, ktoré sú k dispozícii pre sledovanie.
Keď disk Blu-ray/DVD obsahuje viacero
uhlov konkrétnej scény, môžete zmeniť
uhol.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 37
Prehrávanie médií
1. Vyberte položku Vyhľadať titul a
potom stlačte tlačidlo v.
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
opakovanie A-B a potom stlačte
tlačidlo v.
2. Tlačidlo v stlačte v bode, od
ktorého chcete spustiť opakované
prehrávanie (A). Nechajte bežať
film.
05
Vyhľadať titul
Ak je na disku alebo zariadení viac, než
len jeden film, vyberte si spustenie iného
titulu.
37 |
2013-02-07 오후 2:34:43
Prehrávanie médií
BONUSVIEW
video
Vyberte, ak chcete nastaviť požadovanú
možnosť bonusového zobrazenia.
BONUSVIEW
zvuk
Prejsť na zoz.
videa
Vyberte, aby ste prešli na zoznam videí
na aktuálnom médiu.
Vyberte, ak chcete zobraziť informácie
o video súbore.
Informácie
||POZNÁMKA |
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže
ponuka Nástroje líšiť. Pozrite si strany 40 až 42, kde
nájdete ďalšie možnosti.
\\ Video súbory s vysokými bitovými rýchlosťami 20MB/s
alebo viac presahujú schopnosti prehrávača a môžu sa
počas prehrávania zastaviť.
SOURCE
5
6
Tlačidlo 7 : Pozastavuje stopu.
Tlačidlo 6 : Prehrávanie aktuálne vybranej stopy.
Používanie ponuky Nástroje
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Zobraziť
Pozrite si strany 40 – 42.
Titul
Pozrite si strany 40 – 42.
Zobraz. prieč.
Interpret
Album
Ovládanie prehrávania hudby
– + VOL
+–
VOL
VOL
4
Rýchle prehrávanie (Iba zvukové CD (CD-DA))
Počas prehrávania stlačte tlačidlo 3 alebo 4.
Rýchlosť prehrávania sa zmení po každom stlačení
tlačidla 3 alebo 4.
VOL
SAMSUNG TV
Môžete ovládať prehrávanie hudobného obsahu
1 na 2
3 zariadení USB,
nachádzajúceho sa
disku DVD,
mobilnom zariadení
alebo
na
počítači.
4 5 6
Žáner
Prehrať výber
1
DISC MENU
VOL
1
2
3
5
6
8
9
4
HOME
SMART
HOME
7
DISC MENU
RETURN
1
2
3
HOME
HUB
A
B
VIEW
PANDORA
DIGITAL
BONUS
INFO
POPUP
EXIT
TOOLSAUDIO
REPEAT
C
SUBTITLE
SUBTITLE
D
Pozrite si strany 40 – 42.
Pozrite si strany 40 – 42.
Pozrite si strany 40 – 42.
Funkcia Kopírovanie skonvertuje zvukové
CD do formátu mp3 a uloží skonvertované
súbory na USB zariadenie pripojené k
prehrávaču. Pozrite si časť Ripovanie na
stranách 40 – 42.
Vyberte, ak chcete vidieť informácie
(o obsahu) : Veľkosť súboru, dátum
vytvorenia atď.
||POZNÁMKA |
TITLE MENU
HOME
SMART
Informácie
REPEAT
0
TOOLS
3
Kopírovať
SAMSUNG TV
HUB
2
TITLE
MENU
VOL
Pozrite si strany 40 – 42.
Prejsť na zoz. skl. Pozrite si strany 40 – 42.
SOURCE
Tlačidlá na diaľkovom
ktoré
7 8 ovládači,
9
sa používajú pri prehrávaní
hudby
+–
0– + POPUP
VOL
VOL
Pozrite si strany 40 – 42.
4
5
6
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže
ponuka Nástroje líšiť. Pozrite si strany 40 až 42, kde
nájdete ďalšie možnosti.
FULL
INFO
SCREEN
INPUT
ČÍSELNÉ tlačidlá : Stlačte číslo stopy.
Prehrá sa požadovaná stopa.
RETURN
EXIT
Tlačidlo 5 : Zastavuje stopu.
B
C
D
PreskočiťBONUS
:APočas
prehrávania
stlačte ZELENÉ (B)
AUDIO SUBTITLE FULL
alebo ŽLTÉPANDORA
(C) tlačidlo,
abySCREEN
ste sa presunuli na
VIEW
DIGITAL SUBTITLE
INPUT
predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu zoznamu
prehrávania.
| 38 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 38
2013-02-07 오후 2:34:43
Opakovanie skladieb na zvukovom CD
AllShare Play
/ Hudba /
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
1/14
Audio CD
02:38
03:17
05:21
05:34
02:54
03:44

04:07
03:42
03:15
TRACK 001
00:03 / 02:38
03:16
bc Posun strany / Nástroje ' Späť
Náhodné prehrávanie skladieb na
zvukovom CD
Výrobok môžete nastaviť tak, aby prehrával stopy na
zvukovom CD (CD-DA/MP3) v náhodnom poradí.
1. Počas prehrávania vyberte pomocou tlačidla
► položku
v pravej dolnej časti obrazovky
a potom stlačte tlačidlo v.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ nastavte režim
Náhodné prehrávanie na možnosť Zap. alebo
Vyp. a potom stlačte tlačidlo v.
Vytvorenie zoznamu prehrávania z disku CD
1. Keď sa zobrazuje obrazovka Prehrávanie
stlačte tlačidlo TOOLS. Objaví sa ponuka
Nástroje.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Prehrať výber a potom stlačte tlačidlo v.
Objaví sa obrazovka Prehrať výber.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte stopu a potom
stlačte tlačidlo v. Naľavo od stopy sa objaví
značka.
4. Zopakujte krok 3, aby ste vybrali a
skontrolovali ďalšie stopy.
||POZNÁMKA |
\\ Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť zoznam titulov
až s 99 stopami.
\\ Ak ste vytvorili zoznam prehrávania, v ponuke Nástroje
sa možnosť Prehrať výber zmení na Upraviť zoznam
prehrávania.
\\ Na obrazovke Prehrať výber môžete tiež vybrať možnosti
Vybrať všetko, Zrušiť označenie všetkých a Zrušiť.
-- Na výber všetkých stôp použite možnosť Vybrať všetko.
Toto zruší vaše individuálne výbery skladieb. Keď na
diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo RETURN alebo
vyberiete tlačidlo 6 a potom stlačíte tlačidlo v,
všetky stopy sa objavia na obrazovke Prehrávanie hudby a
výrobok začne prehrávať všetky stopy, počnúc stopou 001.
-- Na zrušenie výberu všetkých vybraných stôp použite
možnosť Zrušiť označenie všetkých. Potom vyberte
jednotlivé stopy alebo použite možnosť Vybrať všetko
na výber všetkých skladieb a potom stlačte tlačidlo
RETURN na diaľkovom ovládači alebo vyberte tlačidlo
6 a potom stlačte tlačidlo v. Ak nepoužijete
možnosť Vybrať všetko alebo vyberiete jednotlivé
stopy, zoznam prehrávania sa nezmení.
-- Možnosť Zrušiť zruší všetky zmeny, ktoré ste urobili na
obrazovke Výber prehrávania. Keď sa vrátite na obrazovku
Prehrávanie, Zoznam prehrávania bude nezmenený.
Kopírovanie
1. Vložte USB zariadenie do konektora USB v
zadnej časti výrobku.
2. Keď sa zobrazuje obrazovka Prehrávanie
stlačte tlačidlo TOOLS. Objaví sa ponuka
Nástroje.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Kopírovanie a potom stlačte tlačidlo v.
Objaví sa obrazovka Kopírovať.
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte stopu a potom
stlačte tlačidlo v. Naľavo od stopy sa objaví
značka.
5. Zopakujte krok 3, aby ste vybrali a
skontrolovali ďalšie stopy.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 39
Prehrávanie médií
1. Počas prehrávania vyberte pomocou tlačidla
v pravej dolnej časti obrazovky
► položku
a potom stlačte tlačidlo v.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný
režim opakovania - Vypnuté, Jedna stopa
alebo Všetko a potom stlačte tlačidlo v.
05
Výrobok môžete nastaviť tak, aby opakoval stopy
na zvukovom CD (CD-DA/MP3).
5. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu,
posuňte sa na stopu a potom znovu stlačte
tlačidlo v.
Značka na stope sa odstráni.
6. Keď budete hotový, stlačením tlačidla ►
vyberte položku Prehrať a potom stlačte
tlačidlo v. Znovu sa objaví obrazovka
Prehrávanie hudby, pričom bude uvádzať iba
tie stopy, ktoré ste označili. Automaticky sa
prehrajú vybrané stopy.
39 |
2013-02-07 오후 2:34:44
Prehrávanie médií
6. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu,
posuňte sa na stopu a potom znovu stlačte
tlačidlo v.
Značka na stope sa odstráni.
7. Keď budete hotový, stlačením tlačidla ►
vyberte možnosť Kopírovať a potom stlačte
tlačidlo v. Zobrazí sa kontextové okno
kopírovania.
8. Stlačte tlačidlo v, aby sa začal proces
kopírovania. Objaví sa kontextová lišta
priebehu kopírovania.
Režim obrazu
||POZNÁMKA |
9. Po dokončení kopírovania sa zobrazí správa
„Prevod sa dokončil.“. Stlačte tlačidlo v.
10. Ak chcete prejsť na obrazovku Prehrávanie,
stlačte tlačidlo RETURN.
||POZNÁMKA |
\\ Táto funkcia nie je k dispozícii v kombinácii s diskom DTS
Audio CD.
\\ Túto funkciu niektoré disky nemusia podporovať.
\\ Táto funkcia bude zakódovaná do formátu .mp3 pri dátovom
toku 192 kb/s.
Prehrávanie fotografií
Môžete prehrávať fotografie nachádzajúce sa na
disku DVD, zariadení USB, mobilnom zariadení
alebo na počítači.
Používanie ponuky Nástroje
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Prejsť na zoz.
foto.
Spustiť
prezentáciu
Rýchlosť
prezentácie
Efekt
prezentácie
Vyberte, aby ste prešli na zoznam
fotografií na aktuálnom médiu.
Vyberte na spustenie prezentácie.
Vyberte, ak chcete nastaviť nastavenia
obrazu.
-- Dynamický : Vyberte, ak chcete
zvýšiť ostrosť.
-- Standardný : Vyberte pre väčšinu
sledovaných aplikácií.
-- Film : Toto je najlepšie nastavenie
na pozeranie filmov.
-- Používateľ : Umožňuje vám nastaviť
funkciu ostrosti a redukcie šumu.
\\ Keď používate funkciu BD wise, táto
ponuka sa neobjaví.
Priblížiť
Otočiť
Prehrať výber
Prihlásiť sa /
Odhlásiť sa
Informácie
Vyberte na zväčšenie aktuálneho
obrázka. (Zväčšuje až štvornásobne)
Vyberte na otočenie obrázka. (Týmto
otočíte obraz v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.)
Pozrite si strany 40 – 42.
Pozrite si strany 40 – 42.
Zobrazí informácie o obrázku.
||POZNÁMKA |
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže
ponuka Nástroje líšiť. Nemusia sa zobraziť všetky možnosti.
\\ Ak chcete zapnúť funkciu hudby v pozadí, súbor fotografie
sa musí nachádzať na rovnakom úložnom médiu ako
hudobný súbor.
Avšak kvalita zvuku môže byť ovplyvnená bitovou rýchlosťou
MP3 súboru, veľkosťou fotografie a spôsobom kódovania.
\\ Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť v režime
zobrazenia na celú obrazovku.
Vyberte, ak chcete nastaviť rýchlosť
prezentácie.
Vyberte, ak chcete nastaviť špeciálne
efekty prezentácie.
Hudba v pozadí Vyberte, ak chcete počúvať hudbu
Zap.
počas sledovania prezentácie.
Nastavenie
hudby v pozadí
Vyberte, ak chcete nastaviť nastavenie
hudby v pozadí.
| 40 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 40
2013-02-07 오후 2:34:44
Keď je súbor zvýraznený, stlačte tlačidlo TOOLS.
Zobraziť
Zobraz. prieč.
Titul
Interpret
Album
Žáner
Vyberte, ak chcete vstúpiť do možností
triedenia: Interpret, Žáner, Mesačne,
Najnovší dátum atď. Možnosti triedenia,
ktoré sa objavia, budú závisieť od typu
uloženia a média.
1. Na obrazovke výberu pomocou
tlačidiel ▲▼◄► vyberte
fotografiu, ktorú chcete zobraziť a
potom stlačte tlačidlo v.
Naľavo od obrázku sa objaví
značka.
Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť.
Vyberte zobrazenie priečinkov na
pamäťovom zariadení.
Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť.
Vyberte na triedenie všetkých súborov
fotografií alebo videa na pamäťovom
zariadení podľa titulu.
Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť.
Vyberte položku Interpret na triedenie a
následné zobrazenie všetkých hudobných
stôp na pamäťovom zariadení podľa
interpreta.
2. Zopakujte krok 1 pre každú
fotografiu, ktorú chcete zobraziť.
Prehrať výber
Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť.
Vyberte položku Žáner na triedenie a
následné zobrazenie všetkých hudobných
stôp na pamäťovom zariadení podľa
žánru.
||POZNÁMKA |
\\ Potom, ako sa prezentácia začne,
môžete prezentáciu ovládať
stláčaním tlačidla TOOLS a
zobrazením ponuky Prezentácia.
Pozrite si časť „Používanie ponuky
Nástroje“ na strane 40.
Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť.
Vyberte na triedenie a následné zobrazenie
Najnovší dátum všetkých súborov fotografií alebo videa
na pamäťovom zariadení od najnovšieho
po najstaršie.
Mesačne
Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť.
Vyberte na triedenie všetkých súborov
fotografií alebo videa na pamäťovom
zariadení podľa mesiaca, kedy boli
vytvorené.
3. Ak chcete zrušiť výber fotografie,
zvýraznite ju a potom stlačte
tlačidlo v.
4. Keď budete hotový, pomocou
tlačidiel ◄► vyberte položku
Prehrať a potom stlačte tlačidlo
v. Spustí sa prezentácia
obsahujúca vybrané fotografie.
5. Ak chcete pozastaviť prezentáciu,
jedenkrát stlačte tlačidlo v. Ak
chcete prezentáciu znovu spustiť,
znovu stlačte tlačidlo v.
6. Ak chcete prezentáciu zastaviť,
stlačte tlačidlo RETURN.
Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť.
Vyberte položku Album na triedenie a
následné zobrazenie všetkých hudobných
stôp na pamäťovom zariadení podľa
albumu.
Objaví sa na obrazovke funkcie Zobraziť.
Vyberte na triedenie a následné zobrazenie
Najstarší dátum všetkých súborov fotografií alebo videa
na pamäťovom zariadení od najstaršieho
po najnovšie.
Odoslať
Zvolením položky Poslať odošlete zvolené
súbory do služby Picasa, Facebook,
Cloud Storage alebo Family Story.
Ak chcete použiť funkciu Odoslať, musíte
si na on-line stránke zriadiť konto a
následne sa prihlásiť pomocou funkcie
prihlásenie.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 41
Prehrávanie médií
Funkcia Prehrať výber vám umožňuje
vybrať konkrétne hudobné, video a
fotografické súbory na prehrávanie.
Funguje v podstate rovnako pri všetkých
médiách. Príklad uvedený nižšie sa
týka fotografií.
05
Používanie ponuky Nástroje, keď
je súbor zvýraznený
41 |
2013-02-07 오후 2:34:44
Prehrávanie médií
1. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
súbor a potom stlačte tlačidlo v.
2. Zopakujte pre každú stopu alebo
súbor, ktoré chcete vložiť.
||POZNÁMKA |
Odoslať
Upr. zozn. skl.
1. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
súbor a potom stlačte tlačidlo v.
2. Zopakujte pre každú stopu alebo
súbor, ktoré chcete odstrániť.
||POZNÁMKA |
\\ Môžete sa tiež presunúť na položku
Vybrať všetko na pravej strane a
potom stlačiť tlačidlo v pre výber
všetkých stôp alebo súborov.
Funkcia Prihlásenie/Odhlásenie vám
umožňuje prihlásiť sa k vášmu on-line
kontu Samsung.
Vyberte, ak chcete vytvoriť zoznam
prehrávania alebo pridať súbory alebo
stopy do zoznamu prehrávania.
1. Pomocou tlačidiel ▲▼◄►
zvýraznite stopu alebo súbor a
potom stlačte tlačidlo v.
2. Zopakujte pre každú stopu alebo
súbor, ktoré chcete pridať.
3. Vyberte položku Pridať na pravej
strane a potom stlačte tlačidlo v.
4. Na obrazovke, ktorá sa následne
objaví, vykonajte jednu z
nasledujúcich činností:
• Vyberte si zoznam prehrávania, do
Pridat' do
ktorého chcete pridať stopy alebo
zoznamu titulov
súbory a potom stlačte tlačidlo v.
• Vyberte položku Vytv. nové a
potom stlačte tlačidlo v. Na
kontextovej klávesnici, ktorá sa
následne objaví, vytvorte názov pre
nový zoznam prehrávania. Číslice
zadajte pomocou čísel na diaľkovom
ovládači. Písmená zadávajte tak, že
pomocou tlačidiel ▲▼◄► budete
presúvať kurzor a potom stlačte
tlačidlo v. Keď budete hotoví,
presuňte sa na položku Dokončiť
v dolnej časti obrazovky a potom
stlačte tlačidlo v.
V závislosti od toho, na ktorú obrazovku
sa pozeráte, vyberte položku Odstrániť
na vymazanie súboru z vymazateľného
média (ako je napríklad USB zariadenie)
alebo odstránenie zoznamu prehrávania.
Vyberte položku Upraviť zoznam skladieb,
ak chcete odstrániť súbory alebo stopy
zo súčasného zoznamu skladieb.
Pamäťové zariadenie obsahujúce zoznam
skladieb musíte vložiť do prehrávača
alebo pripojiť k prehrávaču.
\\ Môžete sa tiež presunúť na položku
Vybrať všetko na pravej strane a
potom stlačiť tlačidlo v pre výber
všetkých stôp alebo súborov.
3. Vyberte položku Odoslať na pravej
strane a potom stlačte tlačidlo v.
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
on-line stránku, na ktorú chcete
súbory alebo stopy vložiť a potom
stlačte tlačidlo v.
Prihlásiť sa /
Odhlásiť sa
Odstrániť
(zoznam
prehrávania)
3. Vyberte položku Odstrániť na pravej
strane a potom stlačte tlačidlo v.
Prehrať akt.
skup.
Prejsť na zoz.
skl.
Kódovanie
Informácie
Po usporiadaní podľa interpreta, žánru,
albumu, titulu, najnovšieho dátumu,
najskoršieho dátumu alebo mesačne
vyberte skupinu, ktorá je výsledkom
triedenia (napríklad všetky obrázky
nasnímané v auguste) a potom vyberte
položku Prehrať aktuálnu skupinu, aby
sa prehrali alebo zobrazili iba súbory v
danej skupine.
Vyberte, ak chcete prejsť na časť
Zoznam skladieb na hlavnej obrazovke
AllShare.
Kódovanie - ktoré sa mení podľa jazyka
alebo geografickej oblasti - upravuje, ako
prehrávač triedi, zoraďuje a prezentuje
súbory alebo stopy, zobrazuje údaje
atď. Vyberte položku Kódovanie, aby ste
zmenili kódovanie tak, aby vyhovovalo
vášmu jazyku alebo geografickej oblasti.
Zobrazuje informácie o mediálnom
súbore a obsahu.
||POZNÁMKA |
\\ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže
ponuka Nástroje líšiť. Nemusia sa zobraziť všetky možnosti.
| 42 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 42
2013-02-07 오후 2:34:44
Sieťové služby
Smart Hub na prvý pohľad
1
0
9
Používanie Smart Hub
Pomocou Smart Hub môžete priamo preberať
filmy, videá a hudbu z Internetu a máte prístup k
rôznym plateným alebo bezplatným aplikáciám
a môžete si ich prezerať na svojom televízore.
Obsah aplikácií zahŕňa správy, šport, predpovede
počasia, kurzy na burze cenných papierov, mapy,
fotografie a hry.
Pokyny vysvetľujúce používanie funkcie Smart
Hub nájdete v nasledujúcich krokoch:
1. Prejdite na lokalitu www.samsung.com.
2. V hornej časti stránky kliknite na položku
Podpora.
3. Na stránke Podpora zadajte číslo modelu
vášho prehrávača do políčka Číslo modelu a
potom stlačte tlačidlo Zadať.
4. Na stránke, ktorá sa objaví, kliknite na položku
Získať preberania na ľavej strane pod možnosťou
Preberania. Objaví sa Centrum preberania.
5. Na stránke Centrum preberania kliknite na
kartu Návody.
6. Na karte Návody kliknite na ikonu súboru na
pravej strane Návodu na obsluhu Smart Hub.
Návod sa prevezme.
Samsung Apps
Your Video
Family Story
Fitness
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Kids
7
a Prihlásiť sa b Tapeta / Nástroje ' Späť
1
2
3
4
5
6
7
||POZNÁMKA |
\\ Webové umiestnenie príručky k funkcii Smart Hub
podlieha zmene bez oznámenia.
\\ Ak sa domovská stránka aktualizuje alebo reviduje, obsah
uvedený v návode na obsluhu sa môže líšiť od aktuálnych
ponúk.
34
Search
1. Pripojiť prehrávač sieti.
(Pozrite si stranu 17)
2. Nakonfigurujte nastavenia siete.
(Pozrite si strany 25 až 27)
2
8
8
Your Video : Poskytuje odporúčania pre videá na
základe vašej voľby.
Search : Poskytuje integrované vyhľadávanie vašich
poskytovateľov videa a pripojených zariadení AllShare.
Odporúča sa : Zobrazuje odporúčané obsahy
spravované spoločnosťou Samsung.
Komerčné : Zobrazí Sprievodcu Smart Hub, úvod k
prehrávaču a úvody k novým aplikáciám.
Family Story : Spôsob, ako bez námahy získať
prístup k rodinnému obsahu.
• Poskytuje kedykoľvek a kdekoľvek prístup k
rodinným fotografiám, správam a udalostiam.
Fitness : Brána k zjednoteným službám starostlivosti
o seba.
• Prezentuje fitnes videá od rôznych obsahových
partnerov so spätnou väzbou o spálených
kalóriách po každom cvičení.
Kids : Služba Deti ponúka deťom ľahký a bezpečný
spôsob, ako si vychutnať ich obľúbený obsah.
• Ponúka širokú škálu zábavného a bezpečného
obsahu pre deti.
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje tlačidlá diaľkového
ovládača, ktoré môžete použiť na navigáciu v Smart
Hub.
• ČERVENÉ (A) : Slúži na prihlásenie do Smart Hub.
• ZELENÉ (B) : Zobrazuje obrazovku pozadia.
• Nástroje : Zobrazuje okno nastavení.
• Späť : Slúži na návrat na predchádzajúcu ponuku.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 43
Sieťové služby
Ak chcete použiť sieťové služby, musíte najskôr:
06
Pripojením prehrávača k sieti si môžete vychutnať
rôzne sieťové služby, ako napríklad Smart Hub
alebo BD-LIVE.
43 |
2013-02-07 오후 2:34:45
Sieťové služby
9
0
Moje aplikácie : Zobrazuje vašu osobnú galériu
aplikácií, do ktorej môžete pridávať, upravovať a
odstraňovať.
Webový prehliadač na prvý pohľad
1
Samsung Apps : Otváranie funkciu Aplikácie
Samsung, ktorá slúži na preberanie rôznych
spoplatnených alebo bezplatných aplikačných
služieb.
http://www.samsung.com
Používanie webového prehliadača
Pomocou aplikácie Webový prehliadač, ktorá je
štandardne nainštalovaná na obrazovke Smart
Hub, sa môžete pripájať na internet.
1. Vyberte položku Smart Hub na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
b Ovládací panel c Prepnúť na ukazovateľ
2. Vyberte aplikáciu Webový prehliadač v
položke Smart Hub a potom stlačte tlačidlo
v.
||POZNÁMKA |
\\ Keď spustíte aplikáciu Webový prehliadač s televízorom
kompatibilným s funkciou BD Wise pripojeným pomocou
kábla HDMI k prehrávaču a funkcia BD Wise je zapnutá prehliadač sa maximalizuje tak, aby vyplnil obrazovku a
rozlíšenie televízora sa automaticky nastaví na optimálne
rozlíšenie.
\\ Webový prehliadač nie je kompatibilný s aplikáciami Java.
\\ Ak sa pokúsite prevziať súbor a súbor sa nedá uložiť,
objaví sa chybové hlásenie.
\\ Funkcia E-commerce, ktorá slúži na on-line nákup
výrobkov, nie je podporovaná.
\\ ActiveX sa nepodporuje.
\\ Prístup môže byť blokovaný pre niektoré webové stránky
alebo pre webové prehľadávače spravované určitými
podnikmi.
1
Rolovať hore/dolu / Nástroje ' Späť
2
Ovládací panel : Zobrazuje rozličné funkcie
aplikácie Webový prehliadač.
• : Prechádza na predchádzajúcu stranu.
• : Prechádza na poslednú stranu pred návratom.
• : Znovu načíta aktuálnu stranu tak, aby sa
obnovila na obrazovke.
• : Prechádza na domovskú obrazovku aplikácie
Webový prehliadač.
• : Umožňuje vám priblížiť alebo oddialiť
obrazovku pri rozličných percentách.
• : Umožňuje vám označiť konkrétne strany
záložkou tak, že sa na ne môžete ľahko presunúť.
• : Umožňuje vám zobraziť históriu vami
navštívených stránok podľa dátumu, názvu alebo
frekventovanosti.
• http://www.samsung.com
: Umožňuje vám
manuálne zadávať adresu stránky alebo vybrať
stránku zo zoznamu navštívených stránok, aby
ste sa na stránku mohli presunúť.
•
: Umožňuje vám ľahko prepínať medzi
viacerými, súčasne otvorenými oknami aplikácie
Webový prehliadač.
• : Umožňuje vám vyhľadávať informácie
pomocou zadávania slov.
• : Umožňuje vám zdieľať aktuálnu stránku s
vašou rodinnou skupinou pomocou odoslania
správy.
• : Umožňuje vám nakonfigurovať všetky
nastavenia pre používanie aplikácie Webový
prehliadač.
| 44 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 44
2013-02-07 오후 2:34:46
06
Sieťové služby
2
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje tlačidlá diaľkového
ovládača, ktoré môžete použiť na navigáciu v
aplikácii Webový prehliadač.
• ZELENÉ (B) : Zobrazuje ovládací panel.
• ŽLTÉ (C) : Prepína ukazovateľ.
• ( ) : Rolovať stránku nahor/nadol.
• Nástroje : Zobrazuje okno Nástroje.
• Späť : Slúži na návrat na predchádzajúcu
ponuku.
BD-LIVE™
Keď už je prehrávač pripojený k vašej sieti, môžete
si vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa
týkajú filmov, ktoré sú k dispozícii na diskoch
kompatibilných s BD-LIVE.
1. Pripojte USB pamäťovú kartu memory stick
ku konektoru USB na zadnej časti prehrávača,
a potom skontrolujte zvyšnú pamäť. Pre
služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálne
1GB voľného miesta.
2. Vyberte položku Nastavenia na Domovskej
obrazovke a potom stlačte tlačidlo v.
3. Vyberte položku Sieť a potom stlačte tlačidlo
v.
4. Vyberte položku Nastavenia BD-Live a
potom stlačte tlačidlo v.
5. Vyberte položku Správa BD údajov a potom
stlačte tlačidlo v.
6. Vyberte položku Výber zariadenia a potom
stlačte tlačidlo v.
7. Vyberte položku USB a potom stlačte tlačidlo
v.
8. Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
9. Vyberte položku zo zoznamu obsahov služieb
BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.
||POZNÁMKA |
\\ Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný obsah sa môžu
líšiť v závislosti od výrobcu disku.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 45
45 |
2013-02-07 오후 2:34:46
Príloha
Oznámenie o zhode a kompatibilite
NIE VŠETKY disky sú kompatibilné
• Výrobok je predmetom obmedzení popísaných nižšie a tých, ktoré sú popísané v tomto návode,
vrátane typu disku a časti v tomto návode na použitie. Disky, ktoré je možné prehrávať sú: vopred
nahrané komerčné disky BD-ROM, DVD-VIDEO a zvukové CD (CD-DA); disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R
a disky CD-RW/-R.
• Disky iné, ako vyššie uvedené sa nedajú a/alebo nie sú určené na prehrávanie na tomto výrobku.
A niektoré vyššie uvedené disky sa nemusia dať z nižšie uvedených dôvodov prehrávať.
• Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento prehrávač bude prehrávať každý disk s logom BDROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R a tento prehrávač nemusí
vyhovovať všetkým prevádzkovým príkazom alebo nemusí vykonávať všetky funkcie každého disku.
Tieto a ďalšie kompatibility prevádzky diskov a produktu sú možné s novými a existujúcimi formátmi
diskov, pretože:
-- Blu-ray je nový vyvíjajúci sa formát a tento prehrávač nemusí fungovať vo všetkých funkciách Bluray diskov z toho dôvodu, že niektoré funkcie môžu byť voliteľné, na Blu-ray disk formát mohli
byť pridané doplnkové funkcie po výrobe tohto prehrávača a určité dostupné vlastnosti môžu byť
predmetom oneskorenej dostupnosti;
-- nie všetky existujúce verzie formátov disku sú týmto prehrávačom podporované;
-- nové a existujúce formáty disku môžu byť upravené, zmenené, aktualizované, vylepšené a/alebo
doplnené;
-- niektoré disky počas prehrávania umožňujú špecifickú alebo limitovanú prevádzku a funkcie;
-- niektoré funkcie môžu byť voliteľné, doplnkové funkcie môžu byť do formátu disku pridané po
výrobe tohto prehrávača a určité dostupné funkcie môžu byť predmetom oneskorenej dostupnosti;
-- niektoré disky s logom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R
môžu byť stále neštandardizované disky;
-- niektoré disky sa nemusia dať prehrávať v závislosti od ich fyzického stavu alebo podmienok
nahrávania;
-- počas vytvárania softvéru pre Blu-ray, DVD disky a/alebo počas výroby diskov sa môžu vyskytnúť
problémy a chyby;
-- tento prehrávač funguje inak ako štandardné DVD prehrávače a iné AV zariadenia; a/alebo
-- z dôvodov uvedených v tomto návode na použitie a z iných dôvodov objavených a zaslaných
zákazníckemu stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Ak zistíte problémy s kompatibilitou alebo prevádzkou prehrávača, kontaktujte prosím zákaznícke
stredisko spoločnosti SAMSUNG.
Zákaznícke stredisko spoločnosti SAMSUNG tiež môžete kontaktovať kvôli dostupným aktualizáciám
prehrávača.
• Doplňujúce informácie o obmedzeniach prehrávania a kompatibilite disku nájdete v tomto návode na
použitie v časti Bezpečnostné opatrenia, Pred čítaním návodu na použitie, Typy a charakteristika diskov
a Pred prehrávaním.
• Pre výstup progresívneho skenovania prehrávača diskov Blu-ray : UPOZORŇUJEME
SPOTREBITEĽOV, ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZORY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM SÚ S TÝMTO
VÝROBKOM PLNE KOMPATIBILNÉ A NA OBRAZE SA MÔŽU ZOBRAZOVAŤ ARTEFAKTY. AK MÁTE
S OBRAZOM S PROGRESÍVNYM SKENOVANÍM PROBLÉMY, ODPORÚČAME VÁM PREPNÚŤ
PRIPOJENIE NA „ŠTANDARDNÉ VÝSTUPNÉ ROZLÍŠENIE“. AK MÁTE OTÁZKY OHĽADOM
KOMPATIBILITY NÁŠHO TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA S TÝMTO VÝROBKOM, KONTAKTUJTE,
PROSÍM, NAŠE SERVISNÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM.
| 46 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 46
2013-02-07 오후 2:34:46
Ochrana proti kopírovaniu
07
Príloha
• Keďže AACS (Pokročilý prístup systémového obsahu) je oprávnený ako systém s chráneným obsahom
pre formát disku Blu-ray, podobne ako používanie CSS (Systém kódovania obsahu) pre DVD formát,
budú na prehrávanie, výstup analógového systému, atď., uvedené určité obmedzenia chráneného
obsahu AACS.
Činnosť tohto výrobku a obmedzenia sa môžu líšiť v závislosti od času zakúpenia, na ktorý sa tieto
obmedzenia môžu vzťahovať a/alebo zmeny AACS po výrobe tohto výrobku. Znak BD-ROM a BD+
sú dodatočne používané ako systém ochrany obsahu pre formát Blu-ray disku, ktorý zavádza určité
obmedzenia, vrátane obmedzenia prehrávania pre znak BD-ROM a/alebo BD+ chránené obsahy.
Doplňujúce informácie o AACS, znaku BD-ROM, BD+ alebo tomto výrobku získate v zákazníckom
stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Väčšina diskov Blu-ray diskov/DVD diskov je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu. Kvôli tomu by ste
mali pripojiť prehrávač priamo k vášmu televízoru a nie k videorekordéru. Pripojenie k videorekordéru
spôsobí pri diskoch Blu-ray/diskoch DVD s ochranou proti kopírovaniu skreslenie obrazu.
• Podľa amerických zákonov proti kopírovaniu a zákonov o autorských právach iných krajín,
neautorizované nahrávanie, používanie, zobrazovanie, šírenie alebo kopírovanie televíznych programov,
videokaziet, Blu-ray diskov, DVD a iných materiálov môže byť predmetom občianskej a/alebo trestnej
zodpovednosti.
• Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie
používania neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a ich zvukových
záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a
prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom centre pre spotrebiteľov Cinavia
na lokalite http://www.cinavia.com. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii
Cinavia poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie od spoločnosti Verance
Corporation, ktorá je chránená americkým patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými
prihláškami v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie podliehajú aj ochrane
autorským právom a ochrane obchodného tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance
Corporation. Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance si vyhradzuje
všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového kódu sú zakázané.
Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové služby
Všetok obsah a služby dostupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským
právom, patentom, obchodnou známkou a/alebo inými zákonmi duševného vlastníctva. Takýto obsah a
služby sa poskytujú výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie. Nesmiete využívať žiadny obsah ani
služby spôsobom, ktorý nebol schválený vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služby. Okrem vyššie
uvedeného, ak to výslovne neschváli príslušný majiteľ obsahu alebo poskytovateľ služby, nemôžete
meniť, kopírovať, zverejňovať, načítavať, posielať, prevádzať, predávať, vytvárať odvodené práce,
využívať alebo žiadnym spôsobom distribuovať alebo sprostredkovávať akýkoľvek obsah alebo služby
zobrazené v tomto zariadení.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 47
47 |
2013-02-07 오후 2:34:47
Príloha
SÚHLAS TRETEJ STRANY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „AKO TAKÉ.“ SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
NERUČÍ ZA TAKTO POSKYTOVANÝ OBSAH ALEBO SLUŽBY, ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ZA
ŽIADNYM ÚČELOM. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY NEPRIAME ZÁRUKY
VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ, LEGÁLNOSŤ ALEBO
KOMPLETNOSŤ AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÝCH V TOMTO ZARIADENÍ
A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE ZANEDBANIA, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO BEZPRÁVNE, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ,
ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNIKOM, VÝDAVKY ALEBO INÉ ŠKODY
VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S UVEDENÝMI INFORMÁCIAMI ALEBO INFORMÁCIAMI,
KTORÉ SÚ NÁSLEDKOM POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAŠOU OSOBOU
ALEBO INOU TREŤOU STRANOU, AJ KEĎ STE BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD.
Služby tretej strany sa môžu ukončiť alebo prerušiť kedykoľvek a spoločnosť Samsung neručí za to, že
obsah alebo služby zostanú dostupné počas akejkoľvek doby. Obsah a služby posielajú tretie strany
prostredníctvom sietí a prevodných zariadení, nad ktorými nemá spoločnosť Samsung žiadnu kontrolu.
Bez obmedzenia všeobecnosti tohto odmietnutia spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za prerušenie alebo odloženie obsahu alebo služby, ktoré boli sprístupnené týmto
zariadením.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za služby zákazníkom spojené s obsahom a službami. Všetky
otázky alebo požiadavky na služby týkajúce sa obsahu alebo služieb by sa mali položiť priamo príslušným
poskytovateľom obsahu a služby.
Licencia
• Dolby a symbol dvojité D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
• Vyrobené v licencii podľa amerických patentov s číselným označením: 5 956 674; 5
974 380; 6 487 535 a iných amerických a svetových patentov, či už vydaných alebo
čakajúcich na vydanie. DTS, Symbol, & DTS a Symbol spoločne sú registrované
obchodné známky & DTS 2.0+Digital Out je obchodná známka spoločnosti DTS, Inc.
Výrobok obsahuje softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
2.0+Digital Out
• DivX
-- INFORMÁCIE O ŠTANDARDE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa, ktorý
vytvorila spoločnosť DivX, LLC, dcérska spoločnosť spoločnosti Rovi Corporation.
Toto je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX.
Bližšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie súborov do formátu DivX video nájdete na
stránke divx.com.
-- O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® musí
byť zaregistrované, aby prehrávalo zakúpené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Pre získanie
registračného kódu nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia. Ďalšie informácie o
dokončení registrácie nájdete na adrese vod.divx.com.
-- S certifikátom DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® až do HD 1080p, a to vrátane prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a súvisiace logá sú ochrannými známkami spoločnosti Rovi Corporation
alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.
Na tento výrobok sa vzťahuje jeden alebo viacero amerických patentov: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
| 48 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 48
2013-02-07 오후 2:34:47
07
• Pojmy HDMI, multimediálne rozhranie HDMI s vysokým rozlíšením a logo HDMI
sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a v iných krajinách.
Príloha
• Oracle a Java sú registrované obchodné známky spoločnosti Oracle a/alebo jej
pobočiek. Ostatné názvy môžu byť obchodné známky svojich príslušných vlastníkov.
• Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom
-- V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú Licencie na softvér s otvoreným
zdrojovým kódom dostupné v ponuke výrobku.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú obchodnými známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
Odporúčanie - len EÚ
• Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento BD Player je v súlade s
nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES.
Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com, prejdite
na položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.
Toto zariadenie sa môže prevádzkovať vo všetkých krajinách EÚ.
Vo Francúzsku sa toto zariadenie môže používať iba v interiéri.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 49
49 |
2013-02-07 오후 2:34:48
Príloha
Ďalšie informácie
Poznámka
Nastavenia 3D
• Ak chcete pri niektorých 3D diskoch zastaviť film počas 3D prehrávania, jeden krát stlačte
tlačidlo 5. Film sa zastaví a možnosť režimu 3D sa deaktivuje.
Ak chcete zmeniť výber možnosti 3D, keď prehrávate 3D film, jeden krát stlačte tlačidlo 5.
Objaví sa ponuka Blu-ray. Znovu stlačte tlačidlo 5 a potom zvoľte 3D Nastavenia v ponuke Blu-ray.
• V závislosti od obsahu a polohy obrázku na obrazovke televízora môžete vidieť vertikálne čierne
čiary na ľavej strane, pravej strane alebo na obidvoch stranách.
Pomer strán TV
• V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré pomery strán k dispozícii.
• Ak vyberiete pomer strán a možnosť, ktorá je iná ako pomer strán obrazovky vášho televízora,
môže sa zobraziť skreslený obraz.
• Ak zvolíte 16:9 Originál, na vašom televízore sa môže zobraziť 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po
bokoch obrazu).
BD Wise (iba prehrávače Samsung)
Nastavenia
• Keď je zapnutá funkcia BD Wise, rozlíšenie sa automaticky nastaví na BD Wise a BD Wise sa
objaví v ponuke Rozlíšenie.
• Ak je prehrávač pripojený k zariadeniu, ktoré nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu BD
Wise používať.
• Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise nastavte možnosť BD Wise na prehrávači, ako aj na
televízore na Zapnuté.
Digitálny výstup
• Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk
alebo bude zvuk príliš hlasný.
• Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, televízor) nie je kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela ako PCM.
• Bežné DVD disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW a funkciu Zvukové efekty navigovania.
• Niektoré Blu-ray disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW a funkciu Zvukové efekty navigovania.
• Nastavenie funkcie Digitálny výstup neovplyvňuje zvukový výstup HDMI do vášho televízora.
Ovplyvňuje optický a HDMI zvukový výstup, keď je váš prehrávač pripojený k AV prijímaču.
• Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový signál sa vysiela ako PCM bez ohľadu na výber
digitálneho výstupu (PCM alebo Bitstream).
Prevzorkovanie PCM nadol
• Aj keď je Podvzorkovanie PCM nastavené na Vyp., niektoré disky budú vysielať iba podvzorkovaný
zvuk cez optické digitálne výstupy.
• HDMI
-- Ak váš televízor nie je kompatibilný s komprimovanými viackanálovými formátmi (Dolby Digital,
DTS), prehrávač môže vysielať 2-kanálový zmiešaný zvuk PCM, dokonca aj keď ste v ponuke
nastavenia zvolili bitový tok (buď Opätovne kódovanie alebo Nespracovaný).
-- Ak váš televízor nie je kompatibilný so vzorkovacími frekvenciami PCM vyššími ako 48kHz,
prehrávač môže vysielať pri frekvencii 48kHz.
| 50 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 50
2013-02-07 오후 2:34:48
Internetové pripojenie BD-Live
07
Príloha
• Čo je to platný certifikát?
Ak prehrávač používa funkciu BD-LIVE na posielanie údajov o disku a požiada server o certifikáciu
disku, server používa prenesené údaje na kontrolu platnosti disku a posiela certifikát späť do
prehrávača.
• Internetové pripojenie môže byť počas používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
Správa BD údajov
Nastavenia
• Ak v režime externej pamäte odpojíte USB zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie disku
sa zastaví.
• Podporované sú iba USB zariadenia naformátované v súborovom systéme FAT (menovka zväzku
DOS 8.3).
Odporúčame vám používať USB zariadenia, ktoré podporujú USB 2.0 protokol s 4MB/s alebo
s väčšou rýchlosťou čítania/zapisovania.
• Funkcia Obnovenie prehrávania nemusí po naformátovaní pamäťového zariadenia fungovať.
• Celková dostupná pamäť Správy BD údajov sa môže líšiť v závislosti od podmienok.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti
vyhľadajte v návode na použitie vášho televízora.
• Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI nepodporuje CEC.
• Ak sa na vašom televízore nachádza logo Anynet+, váš televízor podporuje funkciu Anynet+.
Výber jazyka zvuku
• Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne nastavenia zvuku BONUSVIEW, na obrazovke nebude
zobrazený indikátor ◄►.
• Jazyky dostupné cez funkciu Jazyk zvuku závisia od jazykov, ktoré sú kódované na disku. Táto
funkcia alebo niektoré jazyky nemusia byť dostupné.
• Niektoré disky Blu-ray vám umožňujú vybrať buď zvukovú stopu PCM, alebo Dolby Digital v
anglickom jazyku.
Prehrávanie médií
Výber jazyka titulkov
• Možno budete môcť zmeniť jazyk titulkov v Ponuke disku, záleží to od Blu-ray disku/DVD disku.
Stlačte tlačidlo DISC MENU.
• Táto funkcia závisí od výberu titulkov, ktoré sú kódované na disku a nemusí byť dostupná pre
všetky disky Blu-ray/DVD.
• Informácie o režime hlavnej funkcie/BONUSVIEW sa tiež zobrazia, ak Blu-ray disk obsahuje časť
BONUSVIEW.
• Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz.
• Primerane sa zobrazí celkový počet primárnych a sekundárnych titulkov.
• Ak stlačíte tlačidlo SUBTITLE na diaľkovom ovládači, objaví sa panel titulkov.
Stlačte tlačidlo RETURN pre odstránenie panelu titulkov.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 51
51 |
2013-02-07 오후 2:34:48
Príloha
Rozlíšenie podľa typu obsahu
Nastavenie
Výstup
BD Wise
Disk Blu-ray
Rozlíšenie disku Blu-ray
Elektronický obsah/
Digitálny obsah
1080p
DVD
576i/480i
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
Filmová snímka : Auto (24Fs)
1080 pri 24F
1080 pri 24F
-
720p
720p
720p
Automaticky
1080p
1080i
576p/480p
1080p
1080i
576p/480p
1080p
1080p
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
720p
||POZNÁMKA |
\\ Ak televízor, ktorý ste pripojili k prehrávaču, nepodporuje funkciu Filmová snímka alebo zvolené rozlíšenie, zobrazí sa správa
„Ak sa po stlačení „Yes“(Áno) nezobrazia žiadne obrázky, počkajte 15 sekúnd na návrat na predchádzajúce rozlíšenie.
Chcete zmeniť rozlíšenie?“. Ak vyberiete možnosť Áno, obrazovka televízora na 15 sekúnd zhasne a potom sa rozlíšenie
automaticky vráti na predchádzajúce rozlíšenie.
\\ Ak zostane obrazovka prázdna po tom, ako ste zmenili rozlíšenie, odstráňte všetky disky, a potom stlačte a podržte tlačidlo
@ na prednej strane prehrávača dlhšie ako 5 sekúnd. Všetky nastavenia sa vrátia do východiskových nastavení. Znovu
spustite postup nastavenia úvodných nastavení. Potom prejdite na položky ponuky Nastavenia > Displej > Rozlíšenie a
vyberte aktuálne rozlíšenie vášho televízora.
\\ Keď spustíte postup nastavenia úvodných nastavení, znovu vyberte len jazyk a pomer strán (veľkosť a formát obrazovky).
Resetovanie nebude mať vplyv na vaše sieťové nastavenia, takže budete môcť preskočiť Sieťové nastavenia a Softvérovú
aktualizáciu.
\\ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
\\ Aby prehrávač mohol používať režim Filmová snímka (24 Fs), musí mať Blu-ray disk 24 obrázkovú funkciu.
| 52 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 52
2013-02-07 오후 2:34:48
Výber digitálneho výstupu
Optický
HDMI
prijímač
Optický
PCM
Až do 7.1k
PCM 2k
PCM
PCM 2k
Dolby Digital
PCM 2k
PCM 2k
Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
PCM 2k
PCM 2k
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
PCM 2k
PCM 2k
Dolby TrueHD Dolby Digital
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
Audio Stream
Dolby TrueHD
na disku Bluray
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
PCM
Audio Stream
Dolby Digital
na DVD
DTS
Akýkoľvek
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie a zvuk
BONUSVIEW dokopy
do PCM zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania.
DTS
DTS
DTS-HD High
Resolution
DTS
Audio
DTS-HD
DTS
Master Audio
PCM 2k
PCM 2k
Dolby Digital Dolby Digital
DTS
DTS
Bitstream
(DTS Opätovne
kódov.)
Bitstream (Dolby
D Opätovne
kódov.)
DTS opätovne
kódované
DTS opätovne
kódované
DTS opätovne
kódované
DTS opätovne
kódované
DTS opätovne
kódované
Opätovne kódovaný
zvuk Dolby Digital*
Opätovne kódovaný
zvuk Dolby Digital*
Opätovne kódovaný
zvuk Dolby Digital*
Opätovne kódovaný
zvuk Dolby Digital*
Opätovne kódovaný
zvuk Dolby Digital*
DTS opätovne
kódované
Opätovne kódovaný
zvuk Dolby Digital*
Prijímač AV s
HDMI prijímač
podporou HDMI
alebo optický
alebo Optický
DTS opätovne
kódované
PCM 2k
Dolby Digital
DTS
Dekóduje
zvuk hlavnej
funkcie a zvuk
Vysiela len zvuk hlavnej
BONUSVIEW
funkcie, aby mohol váš AV
dokopy do PCM
prijímač dekódovať bitový
zvuku a pridá
tok zvuku.
Zvukové efekty
Nebudete počuť zvuk
navigovania,
BONUSVIEW a Zvukové
potom PCM
efekty navigovania.
zvuk opätovne
zakóduje do DTS
toku bitov.
Príloha
HDMI
prijímač
Pripojenie
Definícia pre
Blu-ray disk
Bitstream
(nespracovaný)
PCM
07
Nastavenie
Opätovne kódovaný
zvuk Dolby Digital*
PCM 2k
Dolby Digital
DTS
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie a
zvuk BONUSVIEW
dokopy do zvuku
PCM a pridá
zvukové efekty
navigovania, potom
zvuk PCM opätovne
zakóduje do toku
bitov Dolby Digital.
* Ak je zdrojový tok 2k, nastavenia funkcie „Dolby D Opätovne kódov.“ sa nepoužijú.
Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku :
-- Zvuk hlavnej funkcie : Zvukový záznam hlavnej funkcie.
-- BONUSVIEW zvuk : Doplňujúci zvukový záznam, ako napríklad komentár režiséra alebo herca.
-- Zvukové efekty navigovania : Ak vyberiete niektorú navigáciu v ponuke, môžu zaznieť zvukové efekty
navigovania. Funkcia Zvukové efekty navigovania je pre každý Blu-ray disk odlišná.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 53
53 |
2013-02-07 오후 2:34:48
Príloha
Riešenie problémov
Pred požiadaním o servisnú službu vyskúšajte nasledovné riešenia.
PROBLÉM
RIEŠENIE
Pomocou diaľkového ovládača sa nedá
vykonať žiadna činnosť.
• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači. Možno ich je potrebné vymeniť.
• S diaľkovým ovládačom nepracujte vo väčšej vzdialenosti ako 6,1 m od
prehrávača.
• Vyberte batérie a niekoľko minút podržte jedno alebo viacero tlačidiel, aby
ste vybili mikroprocesor vo vnútri diaľkového ovládača, čím ho resetujete.
Znovu vložte batérie a skúste znovu pracovať s diaľkovým ovládačom.
Disk sa neprehráva.
• Zabezpečte, aby bol disk vložený potlačou smerom nahor.
• Skontrolujte regionálne číslo na disku Blu-ray/DVD.
Ponuka disku sa nezobrazí.
• Uistite sa, že sa na disku nachádzajú ponuky.
Na obrazovke sa zobrazí zákaz.
• Táto správa sa zobrazí, ak stlačíte nesprávne tlačidlo.
• Softvér diskov Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly).
• Požadovali ste titul, kapitolu alebo čas vyhľadávania, ktoré sú mimo
rozsahu.
Režim prehrávania sa líši od výberu ponuky
nastavenia.
• Niektoré funkcie vybrané v ponuke nastavenia nemusia fungovať správne,
ak disk nie je kódovaný príslušnou funkciou.
Pomer strán obrazovky sa nedá zmeniť.
• Pomer strán obrazovky je pevne stanovený na vašom disku Blu-ray/DVD.
• Tento problém sa netýka prehrávača.
Žiadny zvuk.
• Skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť digitálneho výstupu v ponuke
Možnosti zvuku.
Obrazovka je prázdna.
• Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie, ktoré váš televízor nepodporuje
(napr. 1080p), nemusíte vidieť obraz na TV.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo @ (na prednom paneli), keď nie je disk
vložený. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia od výrobcu.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Zabudnutie hesla
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo @ (na prednom paneli), keď nie je disk
vložený. Všetky nastavenia vrátane hesla sa vrátia na pôvodné nastavenie od
výrobcu.
Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ to nie je nutné.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
| 54 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 54
2013-02-07 오후 2:34:48
PROBLÉM
RIEŠENIE
Obraz je zrnitý alebo skreslený
• Uistite sa že disk nie je špinavý ani poškriabaný.
• Vyčistite disk.
Žiadny HDMI výstup.
• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI na prehrávači.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje vstupné HDMI rozlíšenie 576p/480p,
720p, 1080i alebo 1080p.
HDMI výstup obrazovky nie je v poriadku.
• Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor nepodporuje
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Funkcia AllShare
Vidím adresáre, ktoré zdieľam cez AllShare,
ale nevidím súbory.
• AllShare zobrazuje len súbory videí, fotografií a hudby. Ostatné typy súborov
sa nezobrazujú.
Video sa prehráva nesúvislo.
• Skontrolujte, či je stabilná sieť.
• Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená.
• Bezdrôtové pripojenie medzi zariadením kompatibilným s DLNA a
prehrávačom je nestabilné.
Skontrolujte pripojenie.
AllShare pripojenie medzi prehrávačom a
počítačom nie je stabilné.
• IP adresy v tej istej podsieti by mali byť jedinečné.
V opačnom prípade môže interferencia IP adries spôsobiť tento jav.
• Skontrolujte, či máte aktivovaný firewall.
Ak áno, deaktivujte funkciu firewall.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 55
Príloha
• Prejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje
vysvetlenia týkajúce sa aktuálneho problému a postup ešte raz zopakujte.
• Ak problém ani potom nevyriešite, kontaktujte najbližšie autorizované
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
07
Ak zistíte iné problémy.
55 |
2013-02-07 오후 2:34:48
Príloha
PROBLÉM
BD-LIVE
RIEŠENIE
Neviem sa pripojiť k serveru BD-LIVE.
• Pomocou funkcie Stav siete otestujte, či je sieťové pripojenie úspešné.
(Pozrite si stranu 21)
• Skontrolujte, či je USB pamäťové zariadenie pripojené k prehrávaču.
• Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1GB voľného miesta.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. (Pozrite si
stranu 22)
• Pozrite, či je možnosť Internetové pripojenie BD-LIVE nastavená na Povoliť
(všetky).
• Ak všetky vyššie uvedené možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa
obsahu, alebo si aktualizujte prehrávač na posledný firmvér.
Pri používaní služby BD-LIVE sa vyskytne
chyba.
• Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1GB voľného miesta.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. (Pozrite si
stranu 22)
||POZNÁMKA |
\\ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
Opravy
Ak nás kontaktujete v súvislosti s opravou prehrávača, môžeme vám fakturovať správny poplatok, ak:
1. Mechanik vycestuje do vášho domu na vašu žiadosť a produkt nebude chybný.
2. Prinesiete produkt do strediska opráv a produkt nebude chybný.
Kým k vám vycestujeme na opravu alebo začneme s akoukoľvek prácou na prehrávači, budeme vás
informovať o výške správneho poplatku.
Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali tento návod na použitie, vyhľadali riešenie online na
stránke www.samsung.com alebo kontaktovali Zákaznícke centrum Samsung, kým požiadate o opravu
vášho prehrávača.
| 56 Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 56
2013-02-07 오후 2:34:48
Technické údaje
HDMI
Zvukový výstup
Sieť
Video
Audio
Digitálny výstup zvuku
Ethernet
Bezdrôtová LAN
Zabezpečenie
WPS(PBC)
Príloha
Rozhranie USB
1 Kg
187 (Š) X 187 (H) X 56 (V) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
USB 2.0
5V 500 mA max.
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Bitový tok
Optický
Konektor 100BASE - TX
Vstavané
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podporuje sa
07
Všeobecné
Hmotnosť
Rozmery
Rozsah prevádzkovej teploty
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
Typ A
Výstup jednosmerného prúdu
• Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10MB/s nie sú podporované.
• Návrh a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na prehrávači.
• Hmotnosť a rozmery sú približné.
Slovensky
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 57
57 |
2013-02-07 오후 2:34:48
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte
stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného
zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali
likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb
znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice
2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných
typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani
jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a
ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
AK68-02235M-00 -04
AK68-02235M
02235M-BD-ES6000,6000E-EN-SK.indd 58
2013-02-07 오후 2:34:49
Download PDF

advertising