Samsung | BD-D6900 | Samsung BD-D6900 Používateľská príručka

BD-D6900
Prehrávač Diskov Blu-ray
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 1
2012-01-13 오후 5:46:21
Kľúčové vlastnosti
Vlastnosti diskov Blu-ray™
Disky Blu-ray podporujú najvyššiu kvalitu HD
videa, ktorá je v priemysle dostupná – veľká
kapacita znamená kvalitu videa bez kompromisov.
Nasledujúce vlastnosti diskov Blu-ray závisia od
jednotlivých diskov a budú sa meniť.
Vzhľad a navigácia vlastností sa tiež budú líšiť v
závislosti od disku.
Nie všetky disky budú mať nižšie opísané
vlastnosti.
Prehrávanie s vysokým rozlíšením
Ak si chcete prezerať obsah s vysokým rozlíšením
na diskoch Blu-ray, potrebujete HDTV (televízor
s vysokým rozlíšením).
Niektoré disky Blu-ray si môžu vyžadovať použitie
HDMI výstupu produktu na sledovanie obsahu vo
vysokom rozlíšení.
Schopnosť sledovania obsahu vo vysokom
rozlíšení na diskoch Blu-ray môže byť obmedzená
v závislosti od rozlíšenia vášho televízora.
BD-LIVE
Môžete používať disky Blu-ray podporujúce BD-LIVE
a preberať obsahy poskytované výrobcom disku cez
sieťové pripojenie.
Vlastnosti prehrávača diskov Blu-ray
3D
Tento výrobok môže prehrávať obsahy 3D cez
HDMI kábel.
Ak chcete uplatniť 3D efekt, pripojte 3D zariadenie
(AV prijímač kompatibilný s 3D, televízor
kompatibilný s 3D) k výrobku pomocou HDMI kábla,
nasaďte si 3D okuliare a prehrávajte 3D obsah.
Konverzia 3D
Pri prehrávaní 2D obsahu môžete tento 2D obsah
konvertovať na 3D obsah stlačením tlačidla 2D3D
na diaľkovom ovládači.
2
Smart Hub
Pomocou sieťového pripojenia si môžete prevziať
rôzne spoplatnené alebo bezplatné aplikácie. Tieto
aplikácie poskytujú rozsah internetových služieb a
obsahov vrátane správ, predpovedí počasia, burzy
cenných papierov, hier, filmov a hudby.
Služba AllShare
Môžete prehrávať videá, hudbu a fotografie
uložené vo vašich zariadeniach (napríklad v
počítači, mobilných telefónoch alebo NAS) cez
sieťové pripojenie.
Prehrávanie multimediálnych súborov
USB pripojenie môžete používať na prehrávanie
rôznych typov multimediálnych súborov (MP3,
JPEG, DivX atď.) získaných z pamäťového
zariadenia USB.
Digitálna televízia
• Funkcie týkajúce sa digitálnej televízie (DVB)
sú dostupné iba v krajinách/oblastiach, kde
sa vysielajú digitálne pozemné signály DVB-T
(MPEG2 a MPEG4 AVC) alebo kde je možnosť
prístupu ku kompatibilnej káblovej TV službe
DVB-C (MPEG2 a MPEG4 AAC). Možnosť
prijímania signálu DVB-T alebo DVB-C si overte
u svojho miestneho predajcu.
• DVB-T je norma DVB Európskeho konzorcia
pre vysielací prenos digitálnej pozemnej
televízie a DVB-C je norma pre vysielací prenos
digitálnej televízie prostredníctvom kábla. V
tejto špecifikácii však nie sú zahrnuté niektoré
odlíšené funkcie, napr. EPG (Elektronický
programový sprievodca), VOD (Video na
požiadanie) atď. Preto v súčasnosti nie sú
funkčné.
• Niektoré funkcie digitálnej televízie môžu byť
nedostupné v niektorých krajinách alebo
oblastiach a DVB-C nemusí správne fungovať u
niektorých poskytovateľov káblových služieb.
• Tento výrobok dokáže nahrávať TV kanál na
externé zariadenia.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 2
2012-01-13 오후 5:46:21
Bezpečnostné informácie
02
Výstraha
UPOZORNENIE
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu elektrickým
prúdom.
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
UPOZORNENIE : ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA
RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NESNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU).
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ČASTI, KTORÉ
SI POUŽÍVATEĽ MÔŽE OPRAVIŤ SÁM.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
priestorov ako je knižnica a pod.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu
elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE
PREHRÁVAČ DISKOV BLU-RAY POUŽÍVA NEVIDITEĽNÝ
LASEROVÝ LÚČ A PRI STYKU S NÍM MÔŽE DÔJSŤ
K NEBEZPEČNÉMU OŽIARENIU. PRI POUŽÍVANÍ
PREHRÁVAČA DISKOV BLU-RAY DODRŽUJTE
POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE.
UPOZORNENIE
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER. OVLÁDANIE,
NASTAVOVANIE A VYKONÁVANIE INÝCH OPERÁCIÍ NEŽ
SÚ UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE MÔŽE ZAPRÍČINIŤ
RIZIKO OŽIARENIA. NIKDY NEROZOBERAJTE
ZARIADENIE A NEOPRAVUJTE HO. PRÍPADNÉ OPRAVY
PRENECHAJTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.
Tento výrobok spĺňa CE smernice v prípade, že sú na
pripojenie k iným zariadeniam použité tienené káble a
konektory. Aby ste predišli elektromagnetickému rušeniu
iných zariadení (napr. rádio alebo televízia), používajte na
pripojenie iba tienené káble a konektory.
Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny
týkajúce sa používania alebo údržby (servisu)
tohto zariadenia, ktoré sa nachádzajú v tomto
návode.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Sieťová šnúra na tomto zariadení je dodávaná
so zásuvkou, ktorá obsahuje vstavanú poistku.
Hodnota poistky je uvedená na prednej strane
zásuvky. Ak je potrebné poistku vymeniť, musíte
použiť poistku s rovnakou hodnotou a musí spĺňať
požiadavky BS1362.
V prípade, že má zásuvka vyberateľný kryt, nikdy
nepoužívajte zásuvku bez tohto krytu. Ak je
potrebná výmena krytu poistky, musí mať tento
kryt rovnakú farbu ako je farba na prednej strane
zásuvky. Vymeniteľné kryty je možné zakúpiť u
vášho dodávateľa.
Ak dodávaná zásuvka nie je určená pre vašu
zástrčku, alebo sieťová šnúra nie je dostatočne
dlhá, musíte si zaobstarať predlžovaciu sieťovú
šnúru, ktorá spĺňa bezpečnostné predpisy alebo
kontaktujte vášho dodávateľa.
V prípade, že nie je možné odpojiť zariadenie od
elektrickej siete, vypnite istič a potom zásuvku
bezpečne odstráňte. Nepripájajte zásuvku do
zástrčky v prípade, že je poškodená izolácia na
sieťovej šnúre, pretože hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete
musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej
zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať.
Zariadenie dodávané s týmto návodom na použitie
je licencované na základe určitých práv duševného
vlastníctva určitých tretích strán.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 3
Bezpečnostné informácie
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEODOBERAJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
3
2012-01-13 오후 5:46:21
Bezpečnostné informácie
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
Tento prehrávač kompaktných diskov je
klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1.
Použitie ovládačov, nastavení alebo vykonanie
postupov v rozpore s týmto návodom môže
zapríčiniť nebezpečné vystavenie osoby radiácii.
UPOZORNENIE :
• VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ
ŽIARENIE TRIEDY 3D PRI OTVORENÍ.
NEVYSTAVUJTE SA LÚČU (IEC 60825-1)
• TENTO VÝROBOK VYUŽÍVA LASER. POUŽITIE
OVLÁDAČOV, NASTAVENÍ ALEBO VYKONANIE
POSTUPOV V ROZPORE S TÝMTO NÁVODOM
MÔŽE ZAPRÍČINIŤ NEBEZPEČNÉ VYSTAVENIE
OSOBY RADIÁCII. NEOTVÁRAJTE KRYT
A NEPOKÚŠAJTE SA ZARIADENIE
OPRAVOVAŤ SVOJPOMOCNE. SERVISNÉ
PRÁCE PONECHAJTE NA KVALIFIKOVANÝ
PERSONÁL.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Bezpečnostné opatrenia
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte
všetky bezpečnostné pokyny uvedené nižšie.
Tento návod na použitie majte vždy poruke pre
potreby nahliadnutia v budúcnosti.
1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte si tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky upozornenia.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných
zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače,
kachle alebo iné zariadenia (vrátane AV
prijímačov), ktoré produkujú teplo.
9. Neobchádzajte bezpečnostný účel
polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky.
Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, jeden
širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má
dva kolíky a jeden uzemňovací hrot. Široký
kolík alebo tretí hrot zástrčky slúži pre vašu
bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nezapadá
do zásuvky, konzultujte výmenu zastaranej
zásuvky s elektrikárom.
10. Napájací kábel chráňte pred pošliapaním
alebo pricviknutím, obzvlášť v oblasti
zástrčiek, zásuviek a na mieste, kde vychádza
zo zariadenia.
11. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené
výrobcom.
12. Zariadenie používajte iba
s vozíkom, stojanom,
statívom, konzolou alebo
stolom, ktoré určil výrobca
alebo ktoré ste zakúpili spolu
s výrobkom. Ak používate
vozík, pri presúvaní kombinácie vozíka a
zariadenia dávajte pozor, aby sa zariadenie
neprevrátilo a nezranilo vás.
13. Zariadenie odpojte počas búrky alebo ak ho
dlhší čas nepoužívate.
14. Všetky servisné práce prenechajte
kvalifikovanému servisnému personálu.
Servisné práce sú potrebné, ak bolo
zariadenie akýmkoľvek spôsobom
poškodené, napríklad pri poškodení
napájacieho kábla alebo zástrčky, ak bola na
zariadenie vyliata voda alebo dovnútra spadli
nejaké predmety, ak bolo zariadenie vystavené
dažďu alebo vlhkosti, ak zariadenie nefunguje
normálne alebo ak spadlo.
5. Zariadenie nepoužívajte blízko vody.
6. Zariadenie čistite iba suchou látkou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte
v súlade s pokynmi výrobcu.
4
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 4
2012-01-13 오후 5:46:21
Zobrazenie na obrazovke
Popis
Vedľa seba
Rovnaká obrazovka sa
zobrazí dvakrát horizontálne.
Hore a dole
Rovnaká obrazovka sa
zobrazí dvakrát vertikálne.
• Príjem 3D programu, nahrávanie a prehrávanie
tohto modelu nemusí úplne podporovať 3D,
pretože formát vysielania 3D ešte nie je na
celom svete štandardizovaný. Nejde o poruchu
ani chybu výrobku.
Manipulácia s diskami
Tvar disku
• Používajte disky
štandardného tvaru. Ak
použijete neštandardné disky
(disky špeciálneho tvaru), môžete poškodiť
výrobok.
Držanie diskov
• Disk nechytajte za stranu, kde sú
uložené údaje.
Blu-ray disky
• Nenechávajte disky Blu-ray vo výrobku príliš
dlho. Vyberte disk Blu-ray z výrobku a uložte ho
do puzdra.
• Dávajte pozor, aby ste na povrchu Blu-ray disku
nezanechali odtlačky prstov, alebo aby ste ho
nepoškriabali.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Špinu a nečistoty na disku vyčistite pomocou
mäkkej handričky.
Uskladnenie diskov
Dávajte pozor, aby ste disky nepoškodili, pretože
údaje na týchto diskoch sú veľmi citlivé na
prostredie.
• Disky neskladujte na priamom slnečnom svetle.
• Uchovávajte ich na chladnom, vetranom mieste.
• Skladujte ich vo vertikálnej polohe.
• Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale.
• Ak výrobok náhle premiestnite z chladného
miesta na teplé, v prevádzkových častiach a
na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia a
spôsobiť chybné prehrávanie disku. V takom
prípade odpojte výrobok, počkajte dve hodiny a
potom pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
Potom vložte disk a skúste ho prehrať znovu.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 5
Bezpečnostné informácie
DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE PRE 3D OBRÁZKY.
Pred používaním funkcie 3D si prečítajte a
pochopte nasledujúce bezpečnostné informácie.
• Niektorí diváci môžu mať problémy pri sledovaní
3D televízora, napríklad môžu pociťovať závraty,
nevoľnosť a bolesti hlavy.
Ak sa u vás vyskytnú takéto príznaky, prestaňte
sledovať 3D televízor, dajte si dole 3D aktívne
okuliare a oddýchnite si.
• Prezeranie 3D obrázkov dlhší čas môže
spôsobiť nadmernú únavu očí. Ak budete
pociťovať nadmernú únavu očí, prestaňte
sledovať 3D televízor, dajte si dole 3D aktívne
okuliare a oddýchnite si.
• Zodpovedná dospelá osoba by mala pravidelne
kontrolovať deti, ktoré využívajú 3D funkciu.
Ak budú deti pociťovať únavu očí, bolesť hlavy,
závrat alebo nevoľnosť, vypnite 3D televízor a
nechajte deti oddychovať.
• 3D aktívne okuliare nepoužívajte na iné účely
(ako sú bežné okuliare, slnečné okuliare,
ochranné okuliare atď.)
• Nepoužívajte 3D funkciu alebo 3D aktívne
okuliare, keď kráčate alebo sa pohybujete.
Používanie 3D funkcie alebo 3D aktívnych
okuliarov počas pohybu môže spôsobiť
narážanie do predmetov, zakopnutie a/alebo
pád, pričom si môžete spôsobiť závažné
poranenie.
• Pri zobrazovaní 3D programu na tomto modeli
sa môže skutočná obrazovka zobrazovať tak,
ako vidieť nižšie:
Uskladnenie a spravovanie diskov
02
Sledovanie pomocou funkcie 3D
5
2012-01-13 오후 5:46:22
Bezpečnostné informácie
Upozornenia pri manipulácii
• Na vytlačenú stranu nepíšte guľôčkovým perom
ani ceruzkou.
• Na čistenie diskov nepoužívajte čistiace spreje
na gramofónové platne ani antistatické čistiace
prostriedky. Taktiež nepoužívajte prchavé
chemikálie, ako je napríklad benzén alebo
riedidlo.
• Na disky nelepte štítky ani nálepky. (Nepoužívajte
disky prelepené lepiacou páskou alebo so
zvyškami odlepených nálepiek.)
• Nepoužívajte chrániče alebo kryty odolné voči
poškriabaniu.
• Nepoužívajte disky vytlačené na tlačiarni
menoviek, ktoré dostať na trhu.
• Nevkladajte pokrivené alebo popraskané disky.
• Pred pripojením tohto výrobku k iným
komponentom sa uistite, že sú všetky vypnuté.
• Neposúvajte výrobok počas prehrávania disku.
Disk sa môže poškrabať alebo poškodiť a môžu
sa poškodiť vnútorné diely výrobku.
• Na výrobok neukladajte vázu na kvety naplnenú
vodou ani žiadne malé kovové predmety.
• Dávajte pozor, aby sa vám do zásuvky na disk
nedostala ruka.
• Do zásuvky na disk nevkladajte nič okrem
diskov.
• Rušenia z vonkajších zdrojov, ako je napríklad
blesk alebo statická elektrina, môžu ovplyvniť
normálnu činnosť tohto výrobku. V takomto
prípade prehrávač vypnite a znovu zapnite
pomocou tlačidla POWER alebo odpojte
napájací kábel zo zásuvky a znovu ho pripojte.
Výrobok bude fungovať normálne.
• Po použití nezabudnite vybrať disk a vypnúť
výrobok.
• Ak nebudete výrobok dlhší čas používať,
odpojte napájací kábel zo zásuvky.
• Disk vyčistite priamymi pohybmi zo
stredu k okraju disku.
• Výrobok nevystavujte žiadnym
tekutinám.
• Aj keď je výrobok vypnutý (pohotovostný
režim) a zástrčka je pripojená k zásuvke, stále
spotrebúva energiu.
6
• Zariadenie sa nesmie vystavovať kvapkajúcej
alebo špliechajúcej vode a nemali by ste naň
ukladať predmety naplnené tekutinou, ako sú
napríklad vázy.
• Sieťová zástrčka sa používa na odpojenie
zariadenia a musí byť vždy prístupná.
• Nedotýkajte sa elektrickej zástrčky mokrou
rukou. Môže to spôsobiť úraz elektrickým
prúdom.
• Nepoužívajte jednu elektrickú zástrčku na
viacero elektrických zariadení. Môže to spôsobiť
prehriatie a následný požiar.
• Ak si všimnete nezvyčajný zvuk, zápach alebo
dym z horenia, ihneď vypnite hlavný vypínač a
odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky. Potom
požiadajte o technickú pomoc najbližšie
zákaznícke stredisko. Ak budete naďalej
používať výrobok v tomto stave, môže to
spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Údržba skrinky
Pred čistením skrinky Blu-ray nezabudnite odpojiť
sieťový kábel zo zásuvky.
• Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo ani iné
rozpúšťadlá.
• Skrinku vyčistite pomocou mäkkej handričky.
Obmedzenia pri prehrávaní
• Tento výrobok nemusí reagovať na všetky
prevádzkové príkazy, pretože niektoré disky
Blu-ray, DVD a CD umožňujú špecifickú alebo
obmedzenú prevádzku a počas prehrávania
poskytujú len určité funkcie.
Upozorňujeme, že to nie je chyba výrobku.
• Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento
výrobok prehrá každý disk s logom Blu-ray, DVD
alebo CD, pretože formáty diskov sa vyvíjajú a
počas vytvárania softvéru diskov Blu-ray, DVD
a CD a/alebo výroby diskov sa môžu vyskytnúť
problémy a chyby.
Kontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG, ak máte nejaké
otázky, alebo ak sa u vás vyskytli problémy
pri prehrávaní diskov Blu-ray, DVD alebo
CD s týmto výrobkom. Ďalšie informácie o
obmedzeniach pri prehrávaní nájdete v ďalších
častiach tohto návodu na použitie.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 6
2012-01-13 오후 5:46:22
Obsah
2
2
Vlastnosti diskov Blu-ray™
Vlastnosti prehrávača diskov Blu-ray
Bezpečnostné informácie
3
4
4
5
5
5
Výstraha
Bezpečnostné opatrenia
Dôležité bezpečnostné pokyny
Sledovanie pomocou funkcie 3D
Uskladnenie a spravovanie diskov
Manipulácia s diskami
Začíname
11
11
Pripojenia
23
SLOVENSKY
Kľúčové vlastnosti
Pred použitím návodu na použitie
Typy diskov a Obsah, ktoré môže váš výrobok
prehrávať
11
Typy diskov, ktoré váš výrobok nedokáže prehrať
12
Kompatibilita disku Blu-ray
12
Typy diskov
13
Regionálny kód
13Copyright
14
Podporované formáty súborov
16
Pred použitím funkcií Time shift a Nahraná TV
pripojte USB zariadenie
17
Logá diskov, ktoré výrobok dokáže prehrať
17 Príslušenstvo
18 Predný panel
19 Zadný panel
20 Diaľkový ovládač
20
Opis diaľkového ovládača
21
Nastavenie diaľkového ovládača na ovládanie
vášho televízora
22
Kódy ovládania TV
24
24
25
26
Pripojenie k televízoru pomocou audio/video
kábla a kábla RF
Pripojenie k televízoru
Prípad 1: Pripojenie k televízoru pomocou HDMI
kábla – Najlepšia kvalita (odporúčané)
Prípad 2: Pripojenie k televízoru pomocou komponentného kábla – Lepšia kvalita
Prípad 3: Pripojenie k televízoru pomocou audio/
video kábla – Dobrá kvalita
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 7
7
2012-01-13 오후 5:46:22
Obsah
Pripojenia
27
27
28
28
29
29
30
Nastavenie
Základné funkcie
8
Pripojenie k zvukovému systému
Prípad 1: Pripojenie k zvukovému systému (AV
prijímač s podporou HDMI) – Najlepšia kvalita
(odporúčané)
Prípad 2: Pripojenie k zvukovému systému (AV
prijímač s dekodérom Dolby Digital alebo DTS) –
Lepšia kvalita
Prípad 3: Pripojenie k zvukovému systému (Stereofonický zosilňovač) – Dobrá kvalita
Pripojenie k sieti
Káblová sieť
Bezdrôtová sieť
31 Skôr ako začnete (Plug & Play)
31 Prístup do ponuky Nastavenia
32 Pozerať TV
32
Zoznam kanálov
33
Správca kanálov
34 Nastavenia
34Displej
38Zvuk
41Kanály
43Sieť
47Systém
48Jazyk
49Zabezpečenie
49Všeobecné
50Podpora
51
Kontaktovať Samsung
52 Prehrávanie videa
52Prehrávanie
52
3D konvertor
53
Štruktúra disku
53 Používanie ponuky disku/ponuky titulu/vyskakovacej ponuky
53
Použitie ponuky disku
53
Použitie ponuky titulu
53
Prehrávanie zoznamu titulov
54
Použitie vyskakovacej ponuky
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 8
2012-01-13 오후 5:46:22
Funkcie DTV
54
54
55
55
55
55
55
56
56
56
57
57
57
58
58
59
59
59
60
Použitie funkcií vyhľadávania a preskočenia
Vyhľadávanie požadovanej scény
Preskakovanie kapitol
Prehrávanie spomaleného záberu/Prehrávanie
po krokoch
Prehrávanie spomaleného záberu
Prehrávanie po krokoch
Použitie tlačidla TOOLS
Priamy prechod na požadovanú scénu
Opakovanie titulu alebo kapitoly
Opakovanie časti
Výber nastavenia obrazu
Výber jazyka zvuku
Výber jazyka titulkov
Zmena uhla kamery
Nastavenie BONUSVIEW
Počúvanie hudby
Prehrávanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
Opakovanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
Zoz. titulov
Prezeranie obrázkov
Prehrávanie súborov JPEG
Použitie tlačidla TOOLS
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB
61
61
61
61
62
62
62
62
62
62
62
62
63
63
64
64
65
Zobrazenie obrazovky
Použitie tlačidla TOOLS
Nastavenie obrazu
Výber jazyka zvuku
Výber Dual I II
Uzamknúť aktuálny kanál
Prepnúť na kábel
Pridať k obľúbeným
Informácie o signáli
Nastavenia jazyka popisu zvuku a titulkov
Nastavenie popisu zvuku
Nastavenie jazyka titulkov
Zobrazenie sprievodnej obrazovky
Manažér harmonogramu
Zrušenie alebo úprava harmonogramu
Sledovanie DTV s 3D efektom
Používanie teletextovej služby
54
54
54
54
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 9
SLOVENSKY
Základné funkcie
9
2012-01-13 오후 5:46:22
Obsah
Pokročilé funkcie
66
66
66
67
68
Nahrávanie
Nahrávanie aktuálne sledovaného TV kanála
Prehrávanie disku počas nahrávania TV kanála
Funkcia Time Shift
Prehrávanie nahraného titulu
Sieťové služby
69
69
72
74
76
76
76
78
78
Používanie služby Smart Hub
Prvé spustenie služby Smart Hub
Ponuka Nastavenia - MODRÉ tlačidlo (D)
Ponuka Režim úpr. - ŽLTÉ tlačidlo (C)
Ponuka Triedenie - ZELENÉ tlačidlo (B)
Aplikácie Samsung
Platené aplikácie
BD-LIVE™
Používanie funkcie AllShare
Dodatok
10
79 Riešenie problémov
81Opravy
82 Technické údaje
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 10
2012-01-13 오후 5:46:22
Začíname
03
Pred použitím návodu na použitie
Pojem
Logo
VIDEO
HUDBA
FOTOGRAFIA
-
✎✎ POZNÁMKA
Ikona
Začíname
Typy diskov a Obsah, ktoré môže váš výrobok prehrávať
Definícia
h
z
Signalizuje funkciu, ktorá je dostupná na disku BD-ROM alebo BD-RE/-R, ktorý je
nahratý vo formáte BD-RE.
Z
�
Signalizuje funkciu, ktorá je dostupná na disku DVD-VIDEO alebo na nahratých
diskoch DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ktoré boli nahraté a finalizované.
�
o
�
G
Signalizuje funkciu dostupnú na disku CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R alebo na
USB pamäťovom médiu s obsahom DivX, MKV, MP4.
Signalizuje funkciu dostupnú na zvukových diskoch CD-RW/-R (formát CD-DA).
Signalizuje funkciu dostupnú na disku CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R alebo na
USB pamäťovom médiu s obsahom MP3 alebo WMA.
Signalizuje funkciu dostupnú na disku CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R alebo na
USB pamäťovom médiu s obsahom JPEG.
`` Kvôli typu disku alebo podmienok nahrávania sa nemusia dať v tomto výrobku prehrať určité disky CD-RW/-R a DVD-R.
`` Ak nebol disk DVD-RW/-R nahratý správne vo formáte DVD videa, nebude sa dať prehrávať.
`` Váš výrobok nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahratý na DVD-R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 10 Mb/s.
`` Váš výrobok nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahratý na BD-R alebo USB zariadení pri dátovom toku, ktorý presahuje
30 Mb/s.
Typy diskov, ktoré váš výrobok nedokáže prehrať
• HD DVD
• disk DVD-ROM/PD/
MV atď.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(okrem CD vrstvy)
• DVD-RW (režim VR)
• 3,9 GB disky DVD-R na
autorizáciu.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(disky CD-G prehrávajú
iba zvuk, nie grafiku.)
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 11
11
2012-01-13 오후 5:46:22
Začíname
✎✎ POZNÁMKA
`` Niektoré komerčné disky a disky DVD zakúpené
mimo vášho regiónu tento výrobok nemusí prehrávať.
`` Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch
diskov alebo pri používaní určitých činností, ako je
napríklad zmena uhla a nastavenie pomeru strán
obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané
na obale disku. Ak je to potrebné, prečítajte si ich.
`` Nedovoľte, aby sa disk zašpinil alebo poškriabal.
Odtlačky prstov, nečistoty, prach, škrabance alebo
pozostatky cigaretovému dymu na nahrávacom
povrchu môžu viesť k tomu, že sa disk nebude dať
prehrávať.
`` Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať
dlhšie ako pri normálnych tituloch alebo niektoré
funkcie budú vykonávané pomaly.
`` Tento výrobok nemusí reagovať na všetky
prevádzkové príkazy, pretože niektoré disky Blu-ray,
DVD a CD umožňujú špecifickú alebo obmedzenú
prevádzku a počas prehrávania poskytujú len určité
funkcie.
Upozorňujeme, že to nie je chyba výrobku.
`` Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento
výrobok prehrá každý disk s logom Blu-ray, DVD
alebo CD, pretože formáty diskov sa vyvíjajú a počas
vytvárania softvéru diskov Blu-ray, DVD a CD a/alebo
výroby diskov sa môžu vyskytnúť problémy a chyby.
Kontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG, ak máte nejaké otázky, alebo
ak sa u vás vyskytli problémy pri prehrávaní diskov
Blu-ray, DVD alebo CD v tomto výrobku. Ďalšie
informácie o obmedzeniach pri prehrávaní nájdete v
ďalších častiach tohto návodu na použitie.
Kompatibilita disku Blu-ray
Disk Blu-ray je nový a vyvíjajúci sa formát.
Preto je možné, že sa vyskytnú problémy
týkajúce sa kompatibility disku. Nie všetky
disky sú kompatibilné a nie každý disk sa bude
dať prehrávať. Viac informácií nájdete v časti
Oznámenie o zhode a kompatibilite v tomto
návode na použitie.
12
Typy diskov
BD-ROM
Disky Blu-ray ROM môžete iba prehrávať.
Tento výrobok dokáže prehrávať vopred nahraté
komerčné disky BD-ROM.
BD-RE/-R
Disky Blu-ray RE/-R sa dajú prehrávať a dá sa na
ne nahrávať.
Tento výrobok môže prehrávať disk BD-RE/-R
nahratý inými kompatibilnými rekordérmi diskov
Blu-ray.
DVD-VIDEO
• Tento výrobok dokáže prehrávať vopred nahraté
komerčné DVD disky (DVD-VIDEO disky) s
filmami.
• Pri prechode z prvej na druhú vrstvu na
dvojvrstvovom DVD-VIDEO disku sa môže
vyskytnúť krátke skreslenie obrazu a zvuku. Nie
je to porucha výrobku.
DVD-RW/-R/+R
Tento výrobok dokáže prehrávať disky DVDRW/-R/+R nahraté a finalizované na DVD
videorekordéri. Schopnosť prehrávania môže
závisieť od podmienok nahrávania.
DVD+RW
• Tento výrobok dokáže prehrávať DVD+RW disky
nahraté na DVD videorekordéri. Schopnosť
prehrávania môže závisieť od podmienok
nahrávania.
Audio CD (CD-DA)
• Tento výrobok dokáže prehrávať zvukové disky
CD-RW/-R s formátom CD-DA.
• Tento výrobok nemusí prehrávať niektoré CDRW/-R disky kvôli podmienkam nahrávania.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 12
2012-01-13 오후 5:46:22
AVCHD (Pokročilý kodek videa s vysokým
rozlíšením)
• Tento výrobok dokáže prehrávať disky
vo formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne
nahrávané a používané vo videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery
s vysokým rozlíšením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje
obrázky s vyššou efektivitou ako bežný formát
kompresie obrázkov.
• Niektoré disky AVCHD používajú formát
„x.v.Colour“. Tento výrobok dokáže prehrávať
disky AVCHD, ktoré používajú formát „x.v.Colour“.
• „x.v.Colour“ je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými
značkami spoločností Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.
Výrobky aj disky sú zakódované podľa príslušného
regiónu.
Tieto regionálne kódy sa musia zhodovať, aby bolo možné
disk prehrávať. Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá.
Regionálne číslo pre tento výrobok je zobrazené
na zadnom paneli výrobku.
Typ disku
Regionálny
kód
Blu-ray
DVD-VIDEO
✎✎ POZNÁMKA
`` Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia
prehrávať v závislosti od stavu nahrávania.
Disky s formátom AVCHD sa musia finalizovať.
`` Formát „x.v.Colour“ poskytuje širší rozsah farieb ako
bežné disky DVD videokamery.
`` Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa
nemusia dať prehrať v závislosti od rozlíšenia videa
a od stavu snímkovej frekvencie.
Oblasť
a
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika, Kórea,
Japonsko, Taiwan, Hongkong
a Juhovýchodná Ázia.
b
Európa, Grónsko, Francúzske
teritóriá, Stredný východ, Afrika,
Austrália a Nový Zéland.
c
India, Čína, Rusko, Stredná a
Južná Ázia.
1
USA, teritóriá USA a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný
východ, Egypt, Južná Afrika,
Grónsko
3
Taiwan, Kórea, Filipíny,
Indonézia, Hongkong
4
Mexiko, Južná Amerika, Stredná
Amerika, Austrália, Nový Zéland,
Tichomorské ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa, India,
väčšia časť Afriky, Severná
Kórea, Mongolsko
6
Čína
Copyright
© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť ani celý tento
návod na používanie sa nesmie reprodukovať
alebo kopírovať bez predchádzajúceho písomného
povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 13
Začíname
• Použite 700MB (80-minútový) CD-RW/-R disk.
Ak je to možné, nepoužívajte 800MB
(90-minútový) alebo väčší disk, pretože takýto
disk sa nemusí dať prehrať.
• Ak nebol disk CD-RW/-R nahratý ako uzatvorená
relácia, môžete na začiatku prehrávania zbadať omeškanie
a možno sa nebudú dať prehrať všetky súbory.
• Na tomto výrobku sa nemusia dať prehrávať
všetky disky CD-RW/-R v závislosti od
zariadenia, na ktorom boli napaľované.
Prehrávateľnosť obsahu nahratého na médiách
CD-RW/-R z CD diskov na osobné použitie sa
môže líšiť v závislosti od obsahu a diskov.
Regionálny kód
03
CD-RW/-R
13
2012-01-13 오후 5:46:23
Začíname
Podporované formáty súborov
Poznámky k USB pripojeniu
• Podporované zariadenia: pamäťové médiá USB, MP3
výrobky, digitálne fotoaparáty, USB čítačky kariet
• Nepodporuje názvy priečinkov alebo súborov
dlhšie ako 128 znakov.
• Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty
nemusia byť s výrobkom kompatibilné.
• Pripojte priamo k USB portu výrobku. Pripojenie
pomocou iného kábla môže spôsobiť problémy
s kompatibilitou USB.
• Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac ako jedno
pamäťové zariadenie, nemusí fungovať správne.
• Podporuje PTP protokol.
• Počas procesu „načítavania“ neodpájajte USB
zariadenie.
• Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je
pauza pred zobrazením.
• Súbory MP3 s ochranou DRM prevzaté z
komerčných stránok sa nedajú prehrať.
• Ak problém s nerozpoznaným USB zariadením
pretrváva alebo ak je interný zoznam súborov
porušený, alebo ak sa určitý súbor nedá
prehrať, pripojte USB zariadenie k počítaču a
naformátujte vo vhodnom systéme súborov.
Potom skúste znova.
• Ak sa súbor vymazaný z vášho počítača stále
zobrazuje v Media Play, použite možnosť
„Vysypať kôš“ na vašej pracovnej ploche, čím
ho úplne vymažete.
• Niektoré USB zariadenia podporujúce režim úspory
energie môžu automaticky prepnúť režim úspory
výrobku BD na vypnutý, keď sa navzájom prepoja.
• Zoznam vecí, ktoré musíte vedieť pred
používaním Media Play
-- Media Play podporuje iba zariadenia USB
Mass Storage Class (MSC). MSC je zariadenie
triedy hromadného ukladania s možnosťou iba
hromadného presunu. Príkladmi MSC zariadení
sú USB kľúče, Čítačka kariet typu Flash. (Nie
sú podporované USB HDD ani rozbočovač.)
-- MSC podporuje hudobné, fotografické a video
súbory, zatiaľ čo PTP zariadenie podporuje
iba fotografické súbory.
14
-- Protokol MTP (Media Transfer Protocol) nie je
podporovaný.
-- Systém súborov podporuje FAT16, FAT32 a
NTFS (iba na čítanie).
-- Pred pripojením vášho zariadenia k výrobku
si zálohujte súbory, aby nedošlo k ich
poškodeniu alebo strate údajov. Spoločnosť
SAMSUNG nie je zodpovedná za akékoľvek
poškodenie dátových súborov alebo za stratu
údajov.
-- Počas načítavania neodpájajte USB
zariadenie.
-- Ak sa počas pripájania alebo používania
USB zariadenia zobrazí výstražný odkaz
upozorňujúci na prekročenie výkonu,
zariadenie nemusí byť rozpoznané alebo
môže dôjsť k jeho poruche.
• Aby ste predišli možnému poškodeniu USB
pamäte, musíte pamäťové zariadenie USB
vybrať bezpečne (pomocou funkcie „Bezpečné
odstránenie USB“). Stlačením tlačidla MENU
prejdite na domácu ponuku, vyberte ŽLTÉ
tlačidlo (C) a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
• Ak pri prehrávaní pamäťového zariadenia USB
vložíte disk, režim zariadenia sa automaticky
zmení na „DVD alebo CD“.
• Súbory Audio CD (CD-DA), MP3 a JPEG nie je
možné zobraziť v režimu celej obrazovky.
• Niektoré zariadenia USB HDD nemusia byť s
týmto výrobkom kompatibilné.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 14
2012-01-13 오후 5:46:23
03
Podpora video súborov
Nosič
Kodek videa
Rozlíšenie
*.avi
AVI
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
Motion JPEG
*.mkv
MKV
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
ASF
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
*.asf
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
PS
TS
Motion JPEG
Window Media Video v9
H.264 BP/MP/HP
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
Snímková
Dátový tok
frekvencia
(Mb/s)
(fps)
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
25
8
6 ~ 30
6 ~ 30
25
25
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
8
8
8
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
6 ~ 30
H.264 BP/MP/HP
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920 x 1080
24/25/30
30
MPEG1
352 x 288
24/25/30
30
MPEG1
352 x 288
24/25/30
30
MPEG2
1920 x 1080
24/25/30
30
H.264
1920 x 1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920 x 1080
24/25/30
30
H.264
1920 x 1080
6 ~ 30
25
VC1
1920 x 1080
6 ~ 30
25
Kodek zvuku
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
WMA
MP3
ADPCM
AAC
Začíname
Prípona
súboru
ADPCM
AAC
HE-AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
ƒƒ Obmedzenia
-- Aj keď je súbor zakódovaný vyššie uvedeným podporovaným kodekom, tento súbor sa nemusí dať prehrať, ak
sa vyskytne problém s jeho obsahom.
-- Normálne prehrávanie nie je zaručené, ak sú informácie na nosiči súboru nesprávne alebo ak je
samotný súbor poškodený.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 15
15
2012-01-13 오후 5:46:23
Začíname
-- Pri súboroch, ktoré majú vyšší ako štandardný
dátový tok/snímkovú frekvenciu, môže dôjsť pri
prehrávaní zvuku/obrazu k zasekávaniu.
-- Funkcia vyhľadávania (preskočenia) nie je k
dispozícii, ak je indexová tabuľka súboru poškodená.
-- Pri diaľkovom prehrávaní súboru cez sieťové
pripojenie sa môže prehrávanie obrazu zasekávať
v závislosti od stanovenej rýchlosti siete.
ƒƒ Video dekodér
-- Podporuje až do H.264 Úroveň 4.1
-- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/
MP/AP L4 a AVCHD
-- MPEG4 SP, ASP:
Menej ako 1280x720: max. 60 snímok
Viac ako 1280x720: max. 30 snímok
-- Nepodporuje GMC 2 alebo vyššie
ƒƒ Zvukový dekodér
-- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
-- Nepodporuje viackanálové bezstratové dekódovanie
zvuku WMA 9 PRO, ak je počet kanálov vyšší ako 2
-- Nepodporuje vzorkovaciu frekvenciu WMA
22050 Hz mono
-- Podporuje iba DTS Core (5.1 k, 16 bitov, 48kHz)
-- Nepodporuje APDCM MULAW, ALAW
ƒƒ Optické médiá
-- CD médiá
Dátový tok: Max. 9,6 Mb/s
-- DVD médiá
Dátový tok: Max. 22,16 Mb/s
Podporované formáty titulkových súborov DivX:
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Podpora hudobných súborov
Prípona
súboru
*.mp3
*.wma
16
MP3
Kodek
zvuku
MP3
WMA
WMA
Nosič
Rozsah podpory
Zhoduje sa s WMA
verziou 10
* Vzorkovacie
kmitočty (v kHz) 8, 11, 16, 22, 32,
44,1, 48
*D
átové toky Všetky dátové toky
v rozsahu 5 kb/s
až 384 kb/s
Pred použitím funkcií Time shift
a Nahraná TV pripojte USB
zariadenie
Nepoužívajte USB memory stick.
Nepodporujeme USB memory
stick.
Odporúčame používanie USB
HDD s minimálne 5400 ot./min,
ale USB HDD typu RAID nie je
podporované.
• Ak chcete použiť režim Time shift alebo
funkciu Nahraná TV, pripojené USB zariadenie
musí vykonať funkciu Formát zariad., aby sa
správne prispôsobilo nahrávaniu.
-- Neodpájajte zariadenie, keď prebieha
formátovanie. Ak naformátujete zariadenie,
všetky súbory sa vymažú.
-- Pred formátovaním vášho zariadenia pre tento
výrobok si zálohujte súbory, aby nedošlo k ich
poškodeniu alebo strate údajov. Spoločnosť
SAMSUNG nie je zodpovedná za akékoľvek
poškodenie dátových súborov alebo za stratu
údajov.
• Nahraté videá sú chránené systémom DRM
(správa digitálnych práv) a nedajú sa prehrať
na počítači alebo inom výrobku. Vezmite na
vedomie, že súbory uložené v TV sa nedajú
použiť po výmene hlavnej dosky.
• Ak počas nahrávania klesne veľkosť voľného
miesta pod 10 MB, nahrávanie sa automaticky
ukončí.
• Ak zariadenie USB zlyhalo v Test výkonu
zariadenia, musí sa na ňom znovu spustiť
funkcia Formát zariad. a Test výkonu
zariadenia predtým, ako budete nahrávať
pomocou funkcie Sprievodca alebo Správca
kanálov.
Ak zariadenie neprejde testom výkonnosti,
nemôžete ho použiť na nahrávanie.
• Ďalšie informácie nájdete vo svojom návode na
použitie.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 16
2012-01-13 오후 5:46:23
03
Logá diskov, ktoré výrobok dokáže prehrať
3D Blu-ray disk
DTS-HD Master Audio
DivX
BD-LIVE
Dolby TrueHD
Systém vysielania PAL vo Veľkej
Británii, Francúzsku, Nemecku
atď.
Java
Začíname
Disk Blu-ray
Príslušenstvo
Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.
TV
POWER
BD-HDD/TV
BD
2D3D
POWER
TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Audio/Video kábel
Kábel RF pre TV
TTX/MIX
3
6
9
TITLE MENU
0
TIME SHIFT
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
TV SOURCE
MENU
i
TOOLS
RETURN
A
B
C
PROG
1
GUIDE
...
INFO
?
EXIT
×
D
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
REC REC PAUSE
0000-000000
Batérie do diaľkového ovládača
(veľkosť AAA)
Návod na použitie
Diaľkový ovládač
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 17
17
2012-01-13 오후 5:46:24
Začíname
Predný panel
a b c d ef gh
j
i
1
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO
OVLÁDAČA
Zaznamenáva signály z diaľkového ovládača.
3
TLAČIDLO NAPÁJANIA
Slúži na zapnutie a vypnutie výrobku.
ZÁSUVKA NA DISK
Slúži na vkladanie disku.
DISPLEJ
Slúži na zobrazenie stavu prehrávania, času atď.
TLAČIDLO ZASTAVIŤ
Slúži na zastavenie prehrávania disku.
TLAČIDLO PREHRAŤ/
POZASTAVIŤ
Slúži na prehrávanie disku alebo pozastavenie prehrávania.
TLAČIDLO ZADAŤ
Vyberie položku ponuky alebo spustí prehrávanie disku.
TLAČIDLO VYSUNUTIA
Vysunie disk.
Zásuvka spoločného
rozhrania
Na sledovanie platených kanálov vložte CI CAM s CI alebo CI+ CARD.
USB HOSTITEĽ
Dá sa použiť na aktualizáciu softvéru a prehrávanie formátov MP3/JPEG/DivX/
MKV/MP4.
2
4
5
6
7
8
9
10
✎✎ POZNÁMKA
`` Keď prehrávač zobrazí ponuku disku Blu-ray, nemôžete spustiť film stlačením tlačidla Prehrať na prehrávači alebo diaľkovom
ovládaní. Ak chcete prehrať film, musíte zvoliť Prehrať film alebo Spustiť v ponuke disku, a potom stlačiť tlačidlo ZADAŤ.
`` Musíte získať „CI CAM s CI alebo CI+ CARD“ od miestneho poskytovateľa káblových služieb.
18
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 18
2012-01-13 오후 5:46:24
`` Umiestnenie zásuvky pre kartu CI môže byť odlišné v závislosti od modelu.
`` Karta „CI CAM s CI alebo CI+ CARD“ nie je podporovaná v niektorých krajinách a oblastiach; informujte sa u
autorizovaného predajcu.
Ak máte akékoľvek problémy, kontaktujte poskytovateľa služieb.
Začíname
`` Vložte kartu „CI CAM s CI alebo CI+ CARD“ v smere vyznačenom na karte.
03
`` Pri vyťahovaní karty „CI CAM s CI alebo CI+ CARD“ ju opatrne vyťahujte rukami, pretože ak karta „CI CAM s CI alebo
CI+ CARD“ spadne, môže sa poškodiť.
Zadný panel
a b c de
f
h
g
1
ANT OUT (TO TV)
Slúži na pripojenie kábla RF k anténnemu vstupu TV.
ANT IN
Slúži na pripojenie kábla RF z antény.
3
HDMI OUT
Pripojte pomocou HDMI kábla tento výstupný terminál HDMI k vstupnému terminálu
HDMI na vašom televízore, aby ste získali obraz v najlepšej kvalite, alebo k vášmu
AV prijímaču, aby ste získali zvuk v najlepšej kvalite.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Pripája sa k externým zariadeniam, ktoré majú komponentný video vstup.
LAN
Môže sa používať na sieťové služby (pozrite strany 69 – 78), BD-LIVE a aktualizácie
softvéru pomocou sieťového pripojenia.
COMPONENT OUT
Pripája sa k externým zariadeniam, ktoré majú komponentný video vstup.
VIDEO OUT
Pripojenie k video vstupu externých zariadení pomocou video kábla.
AUDIO OUT
Pripojenie k audio vstupu na externých zariadeniach pomocou audio káblov.
2
4
5
6
7
8
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 19
19
2012-01-13 오후 5:46:24
Začíname
Opis diaľkového ovládača
Slúži na zapnutie a vypnutie výrobku.
Stlačením tohto tlačidla môžete ovládať TV.
Stlačením tohto tlačidla môžete ovládať
prehrávač Blu-ray diskov.
Stlačením číselných tlačidiel môžete ovládať
možnosti alebo priamo voliť kanály.
Používa sa, ak chcete vstúpiť do ponuky
disku.
Diaľkový ovládač
BD-HDD/TV
BD
Zapne a vypne televízor.
(Ak chcete ovládať televízor, pozrite si strany
21 – 22)
Na vysunutie disku.
TV
POWER
2D3D
POWER
TV
TTX/MIX
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
Slúži na vstup do vyskakovacej ponuky/
ponuky titulu.
TITLE MENU
0
Stlačte, ak chcete preskočiť dozadu alebo dopredu.
Striedavo zvolí teletext, Dvojitý alebo Mix.
Slúži na vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.
TIME SHIFT
Zastaví prehrávanie alebo nahrávanie.
Vypne zvuk reproduktorov vášho televízora.
TV MUTE
1
Nastavenie hlasitosti televízora.
Zobrazí zoznam kanálov na obrazovke.
Stlačte, ak chcete vojsť do domácej ponuky.
Stlačte, ak chcete používať ponuku Nástroje.
Slúži na výber položiek ponuky a zmenu
hodnoty ponuky.
Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Stlačte na vyhľadávanie obsahu.
Stlačte na použitie Smart Hub.
TV VOL
CH LIST
MENU
i
PROG
Slúži na výber televízneho kanálu.
1
GUIDE
...
TOOLS
INFO
?
RETURN
EXIT
×
A
B
C
D
FULL
SMART SEARCH SCREEN 2D3D
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
0000-000000
Slúži na nastavenie popisu zvuku a titulkov.
TV SOURCE
Slúži na pozastavenie prehrávania alebo
pozastavenie funkcie Time Shift.
Slúži na spustenie prehrávania alebo
funkcie Time Shift.
REC REC PAUSE
Po nastavení vám umožní nastaviť vstupný
zdroj na vašom televízore.
Zobrazí EPG (elektronický programový
sprievodca).
Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní
počas prehrávania disku Blu-ray/DVD alebo
na zobrazenie informácií o TV kanáli.
Stlačte na opustenie ponuky.
Tieto tlačidlá sa používajú pre ponuky na
výrobku aj pre niektoré funkcie na diskoch
Blu-ray.
Stlačte, ak chcete použiť funkciu 3D.
Slúži na pozastavenie nahrávania.
Slúži na zobrazenie na celej obrazovke TV.
Slúži na nastavenie zvuku.
20
Slúži na spustenie nahrávania.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 20
2012-01-13 오후 5:46:24
Tlačidlo
Aby ste zistili, či je váš televízor kompatibilný,
postupujte podľa nasledovných pokynov.
MENU
2. Diaľkový ovládač namierte smerom k
televízoru.
▲▼◄►
1. Zapnite televízor.
TOOLS
3. Stlačením tlačidla TV nastavte režim TV.
ZADAŤ
4. Stlačte a podržte tlačidlo TV POWER a
potom stlačením príslušných numerických
tlačidiel zadajte dvojmiestny kód uvedený
v tabuľke vpravo, ktorý zodpovedá značke
vášho televízora.
Ak je váš televízor kompatibilný s diaľkovým
ovládačom, vypne sa.
Diaľkové ovládanie je teraz naprogramované
na ovládanie televízora.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak je pre váš typ televízora uvedených niekoľko kódov,
postupne ich vyskúšajte, kým nenájdete ten správny.
`` Ak vo vašom diaľkovom ovládači vymeníte batérie,
musíte znovu nastaviť kód značky.
INFO
RETURN
EXIT
FARBA (A, B, C, D)
Funkcia
Používa sa na prechod do ponuky TV.
Používa sa na zobrazenie ponuky
Nástroje.
Používa sa na pohyb kurzora alebo na
výber položky.
Začíname
V prípade TV Samsung sú nasledovné tlačidlá tiež
kompatibilné s týmto diaľkovým ovládačom.
03
Nastavenie diaľkového ovládača
na ovládanie vášho televízora
Používa sa na výber položiek ponuky.
Používa sa na zobrazenie ponuky INFO.
Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Používa sa na opustenie ponuky.
Tieto tlačidlá sa používajú na niekoľko
funkcií.
✎✎ POZNÁMKA
`` Funkcie uvedené vyššie nemusia bezpodmienečne
fungovať na všetkých televízoroch. Ak sa vyskytnú
problémy, použite diaľkový ovládač televízora.
Inštalácia batérií
Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať
niektoré funkcie vášho televízora.
Tlačidlo
TV POWER
Číslo
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funkcia
Používa sa na zapnutie a vypnutie
televízora.
Používa sa na priame zadanie čísla.
Používa sa na nastavenie hlasitosti
televízora.
Používa sa na zapnutie a vypnutie zvuku.
Používa sa na výber požadovaného
kanála.
Používa sa na výber externého zdroja
pripojeného k televízoru.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak diaľkový ovládač nefunguje správne:
• Skontrolujte polaritu +/– batérií.
• Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
• Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládania nie
je blokovaný prekážkou.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza
žiarivkové osvetlenie.
!! UPOZORNENIE
`` Batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi na
ochranu životného prostredia. Nelikvidujte ich spolu
s komunálnym odpadom.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 21
21
2012-01-13 오후 5:46:24
Začíname
Kódy ovládania TV
Značka
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
Kód
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON TV POWER+64
FERGUSON TV POWER+73
FINLUX
TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI TV POWER+57
FUJITSU
TV POWER+84
GRADIENTE TV POWER+70
GRUNDIG
TV POWER+49, +52, +71
HITACHI
TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL
TV POWER+52
JVC
TV POWER+61, +79
LG
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE
TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA TV POWER+06, +57
MAGNAVOX TV POWER+40
METZ
TV POWER+57
MITSUBISHI TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR
TV POWER+52, +77
NEC
TV POWER+83
DAEWOO
22
Značka
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON
ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Kód
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51,
+52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 22
2012-01-13 오후 5:46:24
Pripojenia
04
Pripojenie k televízoru pomocou audio/video kábla a kábla RF
2. Pomocou video/audio káblov pripojte konektory VIDEO OUT (žltý) / AUDIO OUT (biely a červený)
na zadnej strane výrobku ku konektorom VIDEO IN (žltý) / AUDIO IN (biely a červený) na vašom
televízore.
Pripojenia
1. Pripojte kábel RF podľa obrázka.
3. Pripojte výrobok a televízor k napájaniu.
4. Zapnite výrobok a televízor.
Do ANT IN
Do TV
Audio/Video kábel
Kábel RF
Červený Biely
Žltý
✎✎ POZNÁMKA
Do ANT INPUT
`` Káblové pripojenie RF tohto výrobku odosiela iba signály televízora. Ak chcete sledovať výstup z vášho výrobku, musíte
pripojiť audio/video káble.
`` Ak sa zvukový kábel nachádza príliš blízko k sieťovému káblu, môže sa vyskytnúť rušenie.
`` Ak chcete pripojiť AV prijímač, pozrite si strany s opisom pripojenia AV prijímača. (Pozrite strany 27 – 28)
`` Množstvo a poloha konektorov sa môže líšiť v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode na
použitie vášho televízora.
`` Ak sa na televízore nachádza iba jeden konektor pre vstup zvuku, pripojte ho ku konektoru AUDIO OUT (pravý/biely) na
výrobku.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 23
23
2012-01-13 오후 5:46:25
Pripojenia
Pripojenie k televízoru
Prípad 1: Pripojenie k televízoru pomocou HDMI kábla – Najlepšia
kvalita (odporúčané)
1. Pomocou HDMI kábla pripojte konektor HDMI OUT na zadnej strane výrobku ku konektoru HDMI
IN na vašom televízore.
2. Zapnite výrobok a televízor.
3. Stláčajte prepínač vstupov na diaľkovom ovládači TV, kým sa na TV obrazovke neobjaví signál HDMI
z výrobku.
• Ak ste diaľkový ovládač nastavili na ovládanie vášho televízora (pozrite strany 21 – 22), stlačte
tlačidlo TV SOURCE na diaľkovom ovládači a ako externý zdroj televízora vyberte HDMI.
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
✎✎ POZNÁMKA
`` Kábel HDMI vysiela digitálne video/zvuk, takže nemusíte pripojiť audio kábel.
`` Ak je výrobok pripojený k vášmu televízoru vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080i alebo 1080p, musíte použiť
vysokorýchlostný kábel HDMI (kategória 2).
`` HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu), na obrazovke sa objaví zrnenie.
`` Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode
na použitie vášho televízora.
`` Pri prvom pripojení výrobku k televízoru pomocou HDMI kábla alebo k novému televízoru bude výstupné rozlíšenie HDMI
automaticky nastavené na najvyššie rozlíšenie, ktoré televízor podporuje.
`` Ak si chcete vychutnať videá s 3D technológiou, musíte mať HDMI pripojenie.
`` Dlhý HDMI kábel môže spôsobiť zrnenie obrazovky. V takom prípade nastavte v ponuke možnosť Sýte farby na Vyp.
`` Ak na pripojenie k zobrazovaciemu zariadeniu používate kábel HDMI-DVI, musíte tiež pripojiť konektory AV OUT alebo
Digital Audio OUT k vášmu zobrazovaciemu zariadeniu alebo audio systému, aby ste počuli zvuk.
24
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 24
2012-01-13 오후 5:46:25
04
Prípad 2: Pripojenie k televízoru pomocou komponentného kábla –
Lepšia kvalita
Pripojenia
-- Výrobok môžete k televízoru pripojiť pomocou komponentných video káblov.
-- Vychutnáte si vysoko kvalitné obrazy s presnou farebnou reprodukciou. Komponentné video rozdelí
obrazový prvok na čiernobiely (Y), modrý (PB) a červený (PR) signál, ktoré spolu poskytujú najčistejší a
bezchybný obraz. (Zvukové signály sú dodávané cez výstup zvuku.)
1. Pomocou komponentného video kábla pripojte konektory COMPONENT OUT na zadnej strane
výrobku ku konektorom COMPONENT IN na vašom televízore.
2. Pomocou audio káblov pripojte konektory AUDIO OUT (biely a červený) na zadnej strane výrobku
ku konektorom AUDIO IN (biely a červený) na vašom televízore.
3. Zapnite výrobok a televízor.
4. Na diaľkovom ovládači televízora stláčajte prepínač vstupov, až kým sa na televíznej obrazovke
nezobrazí signál „KOMPONENTNÝ“ z výrobku.
• Ak ste diaľkový ovládač nastavili na ovládanie vášho televízora (pozrite strany 21 – 22), stlačte
tlačidlo TV SOURCE na diaľkovom ovládači a ako externý zdroj televízora vyberte KOMPONENTNÝ.
Audio kábel
Komponentný kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Červený Biely Červený Modrý Zelený
✎✎ POZNÁMKA
`` Komponentné konektory na vašom televízore môžu byť označené „R-Y, B-Y, Y“ alebo „Cr, Cb, Y“ namiesto „PB, PR, Y“ v
závislosti od výrobcu. Počet a poloha konektorov sa môžu líšiť v závislosti od televízora.
Pozrite si návod na použitie vášho televízora.
`` Vybrať si môžete z rôznych nastavení rozlíšenia, ako sú 1080i, 720p, 576p/480p alebo 576i/480i v závislosti od typu obsahu.
(Pozri strany 35 – 37)
`` Ak sú pripojené oba káble, komponentný aj HDMI, aktuálne rozlíšenie sa môže líšiť od ponuky nastavenia. Rozlíšenie sa tiež
môže líšiť v závislosti od typu obsahu. (Pozri strany 35 – 37)
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 25
25
2012-01-13 오후 5:46:25
Pripojenia
Prípad 3: Pripojenie k televízoru pomocou audio/video kábla – Dobrá
kvalita
1. Pomocou audio/video kábla pripojte konektory VIDEO OUT (žltý) / AUDIO OUT (biely a červený)
na zadnej strane výrobku ku konektorom VIDEO IN (žltý) / AUDIO IN (biely a červený) na vašom
televízore.
2. Zapnite výrobok a televízor.
3. Na diaľkovom ovládači televízora stláčajte prepínač vstupov, až kým sa na televíznej obrazovke
nezobrazí signál „VIDEO“ z výrobku.
• Ak ste diaľkový ovládač výrobku nastavili na ovládanie vášho televízora (pozrite strany 21 – 22),
stlačte tlačidlo TV SOURCE na diaľkovom ovládači a ako externý zdroj televízora vyberte VIDEO.
Audio/Video kábel
Červený Biely
Žltý
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak sa zvukový kábel nachádza príliš blízko k sieťovému káblu, môže sa vyskytnúť rušenie.
`` Ak chcete pripojiť AV prijímač, pozrite si strany s opisom pripojenia AV prijímača. (Pozrite strany 27 – 28)
`` Množstvo a poloha vstupných konektorov sa môže líšiť v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode
na použitie vášho televízora.
!! UPOZORNENIE
`` Výrobok nepripájajte k vášmu TV prijímaču cez videorekordér. Video signály vedené cez videorekordér môžu byť
ovplyvnené systémom ochrany autorských práv a obraz na TV obrazovke môže byť skreslený.
26
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 26
2012-01-13 오후 5:46:26
04
Pripojenie k zvukovému systému
Pripojenia
• Keď chcete zapnúť AV prijímač, stíšte hlasitosť. Náhly hlasný zvuk môže spôsobiť poškodenie
reproduktorov a vášho sluchu.
• Formát výstupu zvuku nastavte podľa výkonu vášho AV prijímača. (Pozrite strany 38 – 41)
• Poloha vstupných konektorov HDMI sa môže líšiť v závislosti od AV prijímača. Podrobnosti
vyhľadajte v návode na použitie vášho AV prijímača.
Prípad 1: Pripojenie k zvukovému systému (AV prijímač s podporou
HDMI) – Najlepšia kvalita (odporúčané)
1. Pomocou kábla HDMI pripojte konektor HDMI OUT na zadnej strane výrobku ku konektoru HDMI
IN na vašom AV prijímači.
2. Pomocou kábla HDMI pripojte konektor HDMI OUT AV prijímača ku konektoru HDMI IN na vašom
televízore.
3. Zapnite výrobok, televízor a AV prijímač.
4. Aby ste počuli zvuk z prehrávača, stlačením prepínača vstupov na AV prijímači a televízore vyberte
externý vstup. Pozrite si návod na použitie AV prijímača na nastavenie audio vstupu AV prijímača.
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 27
27
2012-01-13 오후 5:46:26
Pripojenia
Prípad 2: Pripojenie k zvukovému
systému (AV prijímač s dekodérom
Dolby Digital alebo DTS)
– Lepšia kvalita
1. Pomocou optického kábla pripojte konektor
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadnej
strane výrobku ku konektoru DIGITAL AUDIO
IN (OPTICAL) na vašom AV prijímači.
2. Pomocou kábla(ov) video signálu pripojte
konektory HDMI, COMPONENT, alebo VIDEO
OUT na zadnej strane výrobku ku konektorom
HDMI, COMPONENT, alebo VIDEO IN na
vašom televízore. (Pozrite strany 24 – 26)
3. Zapnite výrobok, televízor a AV prijímač.
4. Stlačením prepínača vstupu na AV prijímači
vyberte externý vstup, aby ste počuli zvuk z
výrobku. Pozrite si návod na použitie AV prijímača
na nastavenie audio vstupu AV prijímača.
5. Stlačením prepínača vstupov na diaľkovom
ovládači televízora vyberte zdroj videa (HDMI,
Komponent alebo Video.)
Prípad 2: Optický kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Prípad 3: Pripojenie k zvukovému
systému (Stereofonický zosilňovač)
– Dobrá kvalita
1. Pomocou audio káblov pripojte konektory
AUDIO OUT (biely a červený) na zadnej strane
výrobku ku konektorom AUDIO IN (biely a
červený) na vašom stereofonickom zosilňovači
2. Pomocou kábla(ov) video signálu pripojte
konektory HDMI, COMPONENT, alebo VIDEO
OUT na zadnej strane výrobku ku konektorom
HDMI, COMPONENT, alebo VIDEO IN na
vašom televízore. (Pozrite strany 24 – 26)
3. Zapnite výrobok, televízor a stereofonický
zosilňovač.
4. Aby ste počuli zvuk z výrobku, stlačením
prepínača vstupov na stereofonickom zosilňovači
vyberte externý vstup. Pozrite si návod na použitie
stereofonického zosilňovača na nastavenie audio
vstupu stereofonického zosilňovača.
5. Stlačením prepínača vstupov na diaľkovom
ovládači televízora vyberte zdroj videa (HDMI,
Komponent alebo Video.)
Prípad 3: Audio kábel
Červený Biely
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak používate pripojenie digitálneho zvuku, ktoré je popísané v prípade 2, budete počuť iba predné dva reproduktory s
nastavením digitálneho výstupu ako PCM.
28
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 28
2012-01-13 오후 5:46:26
04
Pripojenie k sieti
Pripojenia
Tento výrobok vám umožňuje používať sieťové služby (pozri strany 69 – 78), napríklad Smart Hub a BD-LIVE,
a aktualizácie softvéru, keď je pripojený k sieti. Na pripojenie vám odporúčame používať prístupový bod (AP)
alebo IP smerovač. Viac informácií o pripojeniach smerovača nájdete v návode na použitie smerovača alebo
požiadajte o technickú pomoc výrobcu smerovača.
Káblová sieť
1. Pomocou priameho kábla LAN (kábel UTP) pripojte konektor LAN na zadnej strane výrobku ku
konektoru LAN na vašom modeme alebo smerovači.
2. Ak chcete nastaviť možnosti siete, pozrite si strany 43 – 47.
Smerovač
Širokopásmový modem
(s integrovaným smerovačom)
alebo
Širokopásmové
služby
Širokopásmové
služby
✎✎ POZNÁMKA
Širokopásmový modem
Sieťové prepojenie s počítačom
pre funkciu AllShare
`` Internetový prístup k serveru s aktualizáciami softvéru spoločnosti Samsung nemusí byť povolený v závislosti od
použitého smerovača alebo pravidiel vášho poskytovateľa internetových služieb. Viac informácií získate od svojho
poskytovateľa internetových služieb.
`` Ak ste používateľ DSL, použite na sieťové pripojenie smerovač.
`` Ak chcete použiť funkciu AllShare, musíte pripojiť počítač k sieti, ako znázorňuje obrázok.
Pripojenie môže byť káblové alebo bezdrôtové.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 29
29
2012-01-13 오후 5:46:27
Pripojenia
Bezdrôtová sieť
Váš výrobok má zabudovanú funkciu Wi-Fi. K sieti sa môžete pripojiť pomocou bezdrôtového smerovača IP
(router alebo modem).
Ak chcete nastaviť možnosti siete, pozrite si strany 43 – 47.
Širokopásmové
služby
Bezdrôtový IP smerovač
Sieťové prepojenie s
počítačom pre funkciu AllShare
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak chcete používať bezdrôtovú sieť, váš výrobok musí byť pripojený k bezdrôtovému zariadeniu na zdieľanie IP (smerovač).
Ak bezdrôtové zariadenie na zdieľanie IP podporuje DHCP, váš výrobok môže použiť DHCP alebo statickú IP adresu na
pripojenie k bezdrôtovej sieti.
`` Vyberte kanál pre bezdrôtové IP zariadenie na zdieľanie, ktorý sa momentálne nepoužíva. Ak kanál nastavený pre
bezdrôtové zariadenie na zdieľanie IP momentálne používa iné zariadenie v blízkosti, dôjde k rušeniu a k zlyhaniu
komunikácie.
`` Ak je zvolený režim Čistá vysoká priepustnosť (Greenfield) 802.11n a typ kódovania je nastavený na WEP, TKIP alebo
TKIP-AES (WPS2 Mixed) pre váš AP, tento výrobok nebude podporovať spojenie v súlade s novými špecifikáciami
certifikácie Wi-Fi.
`` Ak váš AP podporuje WPS (Chránené nastavenie Wi-Fi), môžete sa pripojiť k sieti prostredníctvom PBC (Konfigurácia
tlačidlom) alebo PIN (Osobné identifikačné číslo). WPS automaticky nakonfiguruje SSID a WPA kľúč v oboch režimoch.
`` Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť tromi spôsobmi:
-- Bezdrôtové (všeob.)
-- Pomocou WPS(PBC)
-- One Foot Connection
Bezdrôtové (všeob.) zahŕňa Automatické aj Manuálne postupy nastavenia.
`` Bezdrôtová sieť LAN môže svojou podstatou spôsobovať rušenie v závislosti od prevádzkových podmienok (výkon AP,
vzdialenosť, prekážky, rušenie inými rádiovými zariadeniami atď.).
`` Bezdrôtový IP smerovač nastavte na Infraštruktúrny režim. Režim Ad-hoc nie je podporovaný.
`` Výrobok podporuje len nasledovné bezdrôtové bezpečnostné kľúčové protokoly:
-- WEP(OPEN/SHARED), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES).
`` Ak chcete použiť funkciu AllShare, musíte pripojiť počítač k sieti, ako znázorňuje obrázok.
Pripojenie môže byť káblové alebo bezdrôtové.
30
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 30
2012-01-13 오후 5:46:27
Nastavenie
7. Stláčaním tlačidiel ►▲▼ zvoľte požadované
poradie kanálov a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. (iba pre Taliansko)
Plug & Play
Select the OSD Language.
Menu Language
: English
• Ak zvolíte možnosť Kábel : Stlačením
tlačidla ▼ zvoľte možnosť Ďalej a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ. Nastavte možnosť
režimu vyhľadávania a potom stlačením
tlačidla ▼ zvoľte tlačidlo Hľadať.
►
" Enter
2. Stláčaním tlačidiel ►▲▼ zvoľte požadovaný
jazyk a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ►▲▼ zvoľte požadovanú
krajinu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4. Pomocou číselných tlačidiel zadajte
požadované 4-ciferné heslo. (iba pre
Francúzsko)
5. Stláčaním tlačidiel ►▲▼ zvoľte požadovaný
režim hodín.
• Ak zvolíte možnosť Automatický : Stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
• Ak zvolíte možnosť Manuálny : Stláčaním
tlačidiel ▲▼◄► nastavte hodiny a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Plug & Play
Nast. možností vyhl'adávania pre autom. ladenie.
Terestriál.
Kábel
HI'adat'
a Predch. d Presk. > Posun. " Zadať
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte požadovaný
zdroj antény a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
8. Stlačením tlačidiel ◄► zvoľte možnosť
Nastavenia siete alebo Pozerať TV a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
(Ďalšie informácie o možnosti Nastavenia siete
nájdete na stranách 43 – 47)
✎✎ POZNÁMKA
`` Pri prvom pripojení výrobku k televízoru sa výrobok
zapne automaticky. Je to bežný jav.
`` Heslo
-- Iba pre Francúzsko: Pomocou číselných tlačidiel
zadajte požadované 4-ciferné heslo.
* H eslo nemôžete nastaviť na „0000“.
Vyberte si iné čísla.
-- Ostatné: Pomocou číselných tlačidiel zadajte
požadované 4-ciferné heslo.
* Predvolené heslo je nastavené na 0000.
`` Ponuka Poradie kanálov sa dá zobraziť, keď je
krajina nastavená na Taliansko.
Prístup do ponuky Nastavenia
1. Stlačte tlačidlo MENU.
Objaví sa domáca ponuka.
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadovanú
domácu ponuku a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
vedľajšiu ponuku a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
položku a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5. Ak chcete z ponuky vyjsť, stlačte tlačidlo EXIT.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 31
Nastavenie
1. Po pripojení výrobku zapnite televízor.
Keď pripojíte výrobok k televízoru po prvýkrát,
výrobok sa automaticky zapne a zobrazí sa
obrazovka Plug & Play.
• Ak zvolíte možnosť Terestriál. : Stlačením
tlačidla ▼ zvoľte možnosť Hľadať a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
05
Skôr ako začnete (Plug & Play)
31
2012-01-13 오후 5:46:27
Nastavenie
• Domáca ponuka
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
položku a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5. Ak chcete z ponuky vyjsť, stlačte tlačidlo
EXIT.
Pozerať TV
Sprievodca
Manažér harmonogramu
3
Zoznam kanálov
Správca kanálov
2
Moje zar.
4
Internet
Môj obsah
Nastavenia
1
5
d WPS(PBC)
1
Zvolí Moje zar.
2
Zvolí Môj obsah.
3
Zvolí Pozerať TV.
4
Zvolí Internet.
5
Zvolí Nastavenia.
6
Zobrazí dostupné tlačidlá.
6
Zoznam kanálov
Môžete zobraziť všetky vyhľadané kanály.
1. Stlačte tlačidlo CH LIST na diaľkovom
ovládači.
Zobrazí sa zoznam kanálov.
Obrazovka zoznamu kanálov
1
Zoznam kanálov
Všetky
808 BBC World
809 bid-up.tv
810 Boomerang
811 Cartoon Nwk
812 Class News
✎✎ POZNÁMKA
`` Keď je výrobok pripojený k sieti, zvoľte možnosť
Smart Hub v domácej ponuke.
Preberte požadovaný obsah z Samsung Apps.
(Pozrite strany 76 – 77)
`` Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od
vybranej ponuky.
813 Coming Soon
814 Discovery
Žiadne informácie.
Terestriál.
1
`` OSD (Obrazovkové zobrazenie) tohto výrobku sa
môže po aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
`` Ak necháte výrobok v domácej ponuke na viac ako 3
minúty bez použitia, zobrazí sa obrazovka DTV.
`` Ak necháte výrobok v inej ponuke vrátane nastavení
na viac ako 5 minút bez použitia, na obrazovke sa
zobrazí šetrič obrazovky.
Pozerať TV
1. Stlačte tlačidlo MENU.
Objaví sa domáca ponuka.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte možnosť
Pozerať TV.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
vedľajšiu ponuku a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
32
2
a Anténa c Zobr. progr. < Režim k. " Sledovat' ƒ Strana
2
Zobrazuje uložené kanály.
Pomoc pri navigácii : Zobrazí dostupné tlačidlá
diaľkového ovládania.
• ČERVENÉ tlačidlo (A) : Vyberie Terestriál alebo
Kábel.
• ŽLTÉ tlačidlo (C) : Zobrazí informácie o programe.
• Režim k. : Zobrazí režim kanálov podľa typu
kanálu. (Všetky, TV, Rádio, Dáta/Iné)
• Sledovat' : Zobrazí zvolený kanál.
• Strana : Prejde na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stranu.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte požadovaný
kanál a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa zvolený kanál.
✎✎ POZNÁMKA
`` Stlačením tlačidla INFO môžete sledovať alebo
nahrávať zvolený kanál.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 32
2012-01-13 오후 5:46:28
Správca kanálov
Obrazovka správcu kanálov
Správca kanálov | Všetky
2
Správca kanálov | Všetky
801 xxxxxxxx
804 xxxxxxxx
805 xxxxxxxx
802 xxxxxxxx
806 xxxxxxxx
808 xxxxxxxx
810 xxxxxxxx
812 xxxxxxxx
814 xxxxxxxx
Terestriál.
803 xxxxxxxx
805 xxxxxxxx
Číslo kanála
800 xxxxxxxx
807
811 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
809 xxxxxxxx
Terestriál.
811 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
815 xxxxxxxx
3
Editované kanály : Stlačením tlačidiel ◄▲▼
môžete skontrolovať editované kanály.
• Kanály ( ) : Zobrazí zoznam kanálov podľa
typu kanála. (Všetky, TV, Rádio, Dáta/Iné)
• Obľúbené ( ) : Zobrazí všetky obľúbené kanály.
(Obľúbený 1, Obľúbený 2, Obľúbený 3......)
1
Zobrazí uložené kanály.
2
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje dostupné tlačidlá
diaľkového ovládača.
• ČERVENÉ tlačidlo (A) : Zvolí Terestriál. alebo
Kábel.
• MODRÉ tlačidlo (D) : Usporiada zoznam podľa
čísla kanála alebo názvu kanála.
• Strana : Prejde na nasledovnú alebo predošlú
stranu.
• Vybrať : Vyberie požadovaný kanál.
• Nástroje : Zobrazí možnosť Správca kanálov.
• Späť : Vráti sa k predchádzajúcej ponuke.
3
Ikony zobrazenia stavu kanála
Ikony
c
\
Kanál je zvolený.
Činnosti
Kanál je nastavený ako obľúbený.
Uzamknutý kanál.
" Zadať ' Späť
815 xxxxxxxx
xxxxxxxx
815
814 xxxxxxxx
807 xxxxxxxx
a Anténa d Zoradenie ƒ Strana " Vybrať / Nástroje ' Späť
xxxxxxxx
809 xxxxxxxx
803 xxxxxxxx
Nástroje
xxxxxxxx
801
801
xxxxxxxx
Sledovat'
803
xxxxxxxx
xxxxxxxx
803
Pridat'k
obl'úbeným
Uzamknút'
805
xxxxxxxx
xxxxxxxx
805
Upravit'
č. kanála
807
xxxxxxxx
xxxxxxxx
807
Odstrániť
809
xxxxxxxx
xxxxxxxx
809
Zruš.
ozn.
všetkých
811 xxxxxxxx
xxxxxxxx
811
Vybrat'
všetko
813
xxxxxxxx
xxxxxxxx
813
801 xxxxxxxx
1/2 Strany
1/2 Strany
Označené položka: 1 Číslo kanála
a Anténa d Zoradenie ƒ Strana " Vybrať / Nástroje ' Späť
Sledovat'
Zvoľte túto možnosť na sledovanie kanála.
Pridať k obľúbeným / Upraviť obľúbené
Zvoľte túto možnosť na pridanie požadovaného
obľúbeného kanála.
Uzamknúť / Odomknúť
Zvoľte túto možnosť na uzamknutie kanála.
Upraviť č. kanála
Zvoľte túto možnosť na editáciu čísla kanála.
Ak možnosť Upraviť č. kanála nie je zobrazená v
Správcovi kanálov, nastavte ju v ponuke kanálov
na Zapnúť. (Pozrite stranu 42).
Táto ponuka sa zobrazí iba vtedy, keď nastavíte
typ zdroja antény a krajinu nasledovne.
Zdroj antény
Terestriál.
Krajina
Holandsko, Taliansko
Odstrániť
Zvoľte túto možnosť na vymazanie kanála.
Zruš. ozn. všetkých
Zvoľte túto možnosť na zrušenie označenia
všetkých kanálov.
Vybrať všetko
Zvoľte túto možnosť na výber všetkých kanálov.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pri satelitnom vysielaní môže byť úprava čísel
kanálov možná v závislosti od špecifikácie.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 33
Nastavenie
Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný kanál
a potom stlačte tlačidlo TOOLS.
Môžete spravovať uložené kanály.
1
05
Použitie tlačidla TOOLS
33
2012-01-13 오후 5:46:29
Nastavenie
✎✎ POZNÁMKA
Nastavenia
1. Stlačte tlačidlo MENU.
Objaví sa domáca ponuka.
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte možnosť
Nastavenia a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
vedľajšiu ponuku a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
položku a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5. Ak chcete z ponuky vyjsť, stlačte tlačidlo EXIT.
Displej
Môžete konfigurovať rôzne možnosti displeja, ako
je napríklad pomer strán obrazovky, rozlíšenie atď.
Nastavenia 3D
Vyberte, ak chcete prehrávať Blu-ray disk s 3D
obsahom v režime 3D.
Nastavenia
Nastavenia 3D
Displej
Zvuk
Nastavenia 3D
Kanály
Sieť
Režim prehr. 3D Blu-ray
: Auto
Systém
Vel'kost' obraz.
: 55 palce
Jazyk
Zabezpečenie
> Posun. " Zadať ' Späť
Všeobecné
Podpora
HDMI hlboké farby
Režim prehr. 3D Blu-ray
: Auto
3D Blu-ray disky sú k dispozícii v dvoch formátoch:
3D Blu-ray a 3D. Pred prehratím disku si môžete
vybrať, či budete pozerať 3D Blu-ray disk v režime
3D alebo 2D.
• Auto : Automaticky deteguje 3D schopnosť
pripojeného televízora a prehrá 3D Blu-ray disk
v príslušnom režime 3D alebo 2D, respektíve 3D
disk v režime 3D, ak televízor podporuje 3D.
Ak váš televízor nepodporuje 3D, 3D disky
nebudú prehrané.
• 3D  3D : 3D disky a 3D Blu-ray disky budú
prehrávané vždy v režime 3D.
• 3D  2D : 3D Blu-ray disky budú prehrávané
vždy v 2D režime. 3D disky nebudú prehrané.
34
`` V závislosti od obsahu a polohy obrazu na obrazovke
televízora môžete vidieť vertikálne čierne čiary
na ľavej strane, pravej strane alebo na obidvoch
stranách.
Veľkosť obraz.
Umožňuje vám zadať aktuálnu veľkosť obrazovky
vášho televízora, takže výrobok môže nastaviť
obraz podľa veľkosti obrazovky a zobraziť
optimálny 3D obraz.
(Pre 3D displeje väčšie ako 116 palcov je vhodné
jednoducho nastaviť 116.)
!! UPOZORNENIE
`` Ak chcete využívať 3D obsah, pripojte 3D zariadenie
(AV prijímač alebo televízor kompatibilný s 3D) k portu
HDMI OUT výrobku pomocou vysokorýchlostného
kábla HDMI. Pred prehrávaním 3D obsahu si
nasaďte 3D okuliare.
`` Výrobok vysiela 3D signály len cez kábel HDMI
pripojený k portu HDMI OUT.
`` Keďže obrazové rozlíšenie v režime prehrávania
3D je pevne dané podľa rozlíšenia pôvodného 3D
obrazu, nemôžete zmeniť rozlíšenie podľa vašich
preferencií.
`` Niektoré funkcie, napríklad BD Wise alebo nastavenie
veľkosti alebo rozlíšenia obrazovky, nemusia
v režime prehrávania 3D správne fungovať.
`` Na správny prenos 3D signálu musíte používať
vysokorýchlostný HDMI kábel.
`` Pri sledovaní 3D obrazu zostaňte od televízora vo
vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne trojnásobku šírky
obrazovky. Napríklad ak máte 46-palcovú obrazovku ,
zostaňte 138 palcov (11,5 ft) od obrazovky.
-- Nastavte 3D video obrazovku do úrovne očí na
dosiahnutie najlepšieho 3D obrazu.
`` Keď je výrobok pripojený k niektorým 3D
zariadeniam, 3D efekt nemusí správne fungovať.
`` „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné
známky združenia Blu-ray Disc Association.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 34
2012-01-13 오후 5:46:29
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré
pomery strán k dispozícii.
`` Ak vyberiete pomer strán a možnosť, ktoré sú iné
ako pomer strán obrazovky vášho televízora, môže
sa zobraziť skreslený obraz.
`` Ak zvolíte 16:9 Originál, na vašom televízore sa môže
zobraziť 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po bokoch obrazu).
Smart Hub – veľkosť obr.
Nastavte Obrazovku Smart Hub na optimálnu veľkosť.
• Veľ.1 : Veľkosť obrazovky Smart Hub bude
menšia ako predvolená veľkosť. Na bokoch
obrazovky môžete vidieť čierne pruhy.
• Veľ.2 : Toto je predvolené nastavenie pre
Smart Hub. Výrobok zobrazí normálnu veľkosť
obrazovky Smart Hub.
• Veľ.3 : Pri tejto možnosti sa zobrazí väčšia
veľkosť obrazovky Smart Hub. Obraz môže byť
pre vašu televíznu obrazovku príliš veľký.
BD Wise (iba výrobky Samsung)
BD Wise je najnovší prepojovací prvok od
spoločnosti Samsung.
✎✎ POZNÁMKA
`` Keď je zapnutá funkcia BD Wise, rozlíšenie sa
automaticky nastaví na BD Wise a BD Wise sa objaví
v ponuke Rozlíšenie.
`` Ak je výrobok pripojený k zariadeniu, ktoré
nepodporuje BD Wise, nemôžete funkciu BD Wise
používať.
`` Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise nastavte
ponuku BD Wise na výrobku aj na televízore na Zap.
Rozlíšenie
Umožňuje vám nastaviť výstupné rozlíšenie
komponentného a video signálu HDMI na Auto,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p alebo 576i/480i.
Toto číslo označuje počet riadkov videa na
jednu snímku. Písmeno „i“ označuje prekladané
skenovanie a písmeno „p“ progresívne skenovanie.
Čím viac riadkov, tým je vyššia kvalita.
• Auto : Automaticky nastaví výstupné rozlíšenie
na maximálne rozlíšenie pripojeného televízora.
• BD Wise : Automaticky nastaví rozlíšenie na
rozlíšenie disku BD/DVD, ak ste pripojili výrobok
cez HDMI k TV s funkciou BD Wise. (Položka
ponuky BD Wise sa zobrazí iba vtedy, keď je
BD Wise nastavené na Zap. Pozrite si BD Wise
vyššie.)
• 1080p : Výstup 1080 riadkov progresívneho
videa.
• 1080i : Výstup 1080 riadkov prekladaného
videa.
• 720p : Výstup 720 riadkov progresívneho videa.
• 576p/480p : Výstup 576/480 riadkov
progresívneho videa.
• 576i/480i : Výstup 576/480 riadkov prekladaného
videa.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 35
Nastavenie
Nastavenia veľkosti obrazovky môžete nastaviť
podľa typu televízora, ktorý máte.
• 16:9 Originál : Vyberte, keď pripojíte výrobok
k obrazovke televízora s pomerom strán 16:9.
Výrobok zobrazí všetok obsah v pôvodnom
pomere strán.
Obsah formátovaný v režime 4:3 sa zobrazí s
čiernymi pruhmi vľavo aj vpravo.
• 16:9 Úplný : Vyberte, keď pripojíte výrobok
k obrazovke televízora s pomerom strán
16:9. Obsah zaplní celú obrazovku. Obsah
formátovaný v režime 4:3 sa natiahne.
• 4:3 Poštová schránka : Vyberte, keď pripojíte
výrobok k obrazovke televízora s pomerom strán
4:3. Výrobok zobrazí všetok obsah v pôvodnom
pomere strán obrazu. Obsah formátovaný v
režime 16:9 sa zobrazí s čiernymi pruhmi na
vrchu a na spodku.
• 4:3 Pan-Scan : Vyberte, keď pripojíte výrobok
k obrazovke televízora s pomerom strán 4:3.
Obsah s pomerom strán 16:9 bude mať
orezanú krajnú ľavú aj pravú časť.
Keď prepojíte výrobok Samsung a televízor
Samsung s BD Wise cez HDMI a funkcia BD Wise
je zapnutá na výrobku aj televízore, výrobok vysiela
video s rozlíšením videa a snímkovou frekvenciou
disku BD/DVD.
• Vyp. : Výstupné rozlíšenie zostane pevné pri
rozlíšení, ktoré ste predtým nastavili v ponuke
Rozlíšenie, bez ohľadu na rozlíšenie disku.
Pozrite si Rozlíšenie nižšie.
• Zap. : Výrobok vysiela video v pôvodnom
rozlíšení a snímkovej frekvencii disku BD/DVD.
05
Pomer strán
35
2012-01-13 오후 5:46:29
Nastavenie
Rozlíšenie podľa výstupného režimu
ƒƒ Prehrávanie Blu-ray disku/elektronického obsahu/digitálneho obsahu
HDMI / pripojené
Výstup
Nastavenie
Režim HDMI
Rozlíšenie
disku Blu-ray
BD Wise
1080p
Filmová snímka: Auto (24Fs)
1080i
720p
576i/480i
-
-
-
Maximálne
rozlíšenie
vstupu
televízora
576i/480i
-
-
-
1080p
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
1080p
1080p@24F 1080p@24F
720p
576p/480p
576i/480i
-
ƒƒ Prehrávanie DVD
Výstup
Nastavenie
BD Wise
Auto
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
36
Elektronický
Režim VIDEO
obsah/
Disk Blu-ray
Digitálny
obsah
1080p
Maximálne
rozlíšenie
vstupu
televízora
Auto
Režim
Komponentný/
VIDEO
Elektronický
obsah/
Disk Blu-ray
Digitálny
obsah
HDMI / nepripojené
Režim Komponentný
480i
720p
-
-
576i/480i
-
576i/480i
576i/480i
576p/480p
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
HDMI / pripojené
-
576i/480i
576i/480i
HDMI / nepripojené
Režim Komponentný/
VIDEO
Režim Komponentný
Režim VIDEO
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
1080p
576i/480i
-
-
720p
576i/480i
Režim HDMI
576i/480i
Maximálne rozlíšenie
vstupu televízora
1080i
576p/480p
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 36
2012-01-13 오후 5:46:29
05
ƒƒ Zobrazenie DTV
Rozlíšenie
BD Wise
Auto
Intelig. rozlíšenie DTV
„Auto“
Intelig. rozlíšenie DTV
„Vyp.“
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
HDMI pripojené
Režim HDMI
1080p
Rozlíšenie toku
vysielania
Max. rozlíšenie
TV vstupu
1080p
HDMI nepripojené
Komponentný/
VIDEO Režim
Režim Komponentný
Režim VIDEO
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
-
✎✎ POZNÁMKA
`` Inteligentné rozlíšenie DTV je aktivované iba vtedy,
keď je možnosť rozlíšenia nastavená na Auto.
`` Ak televízor, ktorý ste pripojili k výrobku, nepodporuje
funkciu Filmová snímka alebo zvolené rozlíšenie,
zobrazí sa správa „Ak sa po stlačení
„Áno“ nezobrazia žiadne obrázky, počkajte 15
sekúnd na návrat na predchádzajúce rozlíšenie.
Chcete zmeniť rozlíšenie?“.
Ak zvolíte možnosť Áno, obrazovka televízora na 15
sekúnd zhasne a potom sa rozlíšenie automaticky
zmení na predchádzajúce rozlíšenie.
`` Ak obrazovka po zmene rozlíšenia zostane prázdna,
vyberte všetky disky a potom stlačte a podržte tlačidlo
ZASTAVIŤ (
) na prednej strane výrobku na
dlhšie ako 5 sekúnd. Všetky nastavenia sa vrátia do
východiskových nastavení. Na prístup ku každému
režimu postupujte podľa krokov na predchádzajúcej
strane a vyberte nastavenie displeja, ktoré váš
televízor podporuje.
`` Po obnovení východiskových nastavení sa všetky
uložené používateľské údaje BD vymažú.
`` Aby výrobok mohol používať režim Filmová snímka
(24 Fs), musí mať Blu-ray disk funkciu 24 snímok.
`` Ak sú pripojené konektory HDMI aj Komponentný
a momentálne prezeráte komponentný výstup,
rozlíšenie je pevne stanovené na 576i/480i.
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
`` V prípade DivX obsahu chráneného proti kopírovaniu
je výstupné rozlíšenie komponentného videa pevne
nastavené na 576i/480i.
`` Keď HDMI kábel nie je pripojený a video výstup je v
komponentném režime, obsah DivX s ochranou proti
kopírovaniu môže byť na výstupe iba ako 576i/480i.
Intelig. rozlíšenie DTV
Použite túto funkciu na automatickú optimalizáciu
rozlíšenia obrazovky pre digitálne vysielanie.
• Auto : Rozlíšenie obrazovky sa automaticky
optimalizuje pre digitálne vysielanie.
• Vyp. : Vypne sa Intelig. rozlíšenie DTV.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak zmeníte TV kanál, keď je táto funkcia nastavená
na Auto, v závislosti od televízora môže byť čas
zobrazenia nasledovných kanálov dlhší, ako keď je
funkcia nastavená na Vyp..
Farebný formát HDMI
Umožňuje vám nastaviť formát farebného priestoru
na výstup HDMI, aby sa zhodoval so schopnosťami
pripojeného zariadenia (televízor, monitor atď).
• Auto : Automaticky nastaví výrobok na optimálny
formát podporovaný vaším zariadením.
• YCbCr (4:4:4) : Ak váš televízor podporuje farebný
priestor YCbCr cez HDMI, zvoľte túto možnosť na
výstup normálnej farebnej stupnice YCbCr.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 37
Nastavenie
Výstup
37
2012-01-13 오후 5:46:29
Nastavenie
• RGB (Štandardný) : Zvoľte túto možnosť na
výstup normálnej farebnej stupnice RGB.
• RGB (Vylepšený) : Ak ste pripojili výrobok
k zariadeniu so zobrazením DVI, napríklad
k monitoru, zvoľte túto možnosť na výstup
farebnej stupnice vylepšeného RGB.
Filmová snímka (24Fs)
Nastavenie funkcie Filmová snímka (24Fs) na Auto
vám umožňuje nastaviť výstup HDMI výrobku na 24
snímok za sekundu pre vylepšenú kvalitu obrazu.
Funkciu Filmová snímka (24Fs) môžete využívať
len na televízore, ktorý podporuje túto snímkovú
frekvenciu. Filmovú snímku môžete zvoliť len
vtedy, keď je výrobok v režimoch výstupného
rozlíšenia HDMI 1080i alebo 1080p.
• Auto : Funkcia Filmová snímka (24Fs) bude
fungovať.
• Vyp. : Funkcia Filmová snímka (24Fs) je vypnutá.
HDMI hlboké farby
Umožňuje vám dosiahnuť video z konektora HDMI
OUT so sýtymi farbami. Sýta farba umožňuje
presnejšiu reprodukciu farieb s väčšou sýtosťou farieb.
• Auto : Výrobok vysiela video s funkciou Hlboké
farby do pripojeného televízora, ktorý podporuje
funkciu HDMI hlboké farby.
• Vyp. : Obraz sa vysiela bez funkcie Sýta farba.
Statický režim
Umožňuje vám nastaviť typu obrazu, ktorý výrobok
zobrazí, keď pozastavíte prehrávanie disku DVD.
• Auto : Automaticky zobrazí najlepší statický
obraz v závislosti od obsahu.
• Snímka : Vyberte pri pozastavení scény s
malým množstvom akcií.
• Pole : Vyberte pri pozastavení scény s veľkým
množstvom akcií.
Progresívny režim
Umožňuje vám vylepšiť kvalitu obrazu pri
sledovaní DVD diskov.
• Auto : Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby
výrobok automaticky zvolil najlepšiu kvalitu
obrazu DVD disku, ktorý pozeráte.
• Video : Vyberte, ak chcete mať najlepší obraz
koncertu alebo televíznej šou na DVD.
38
Zvuk
Digitálny výstup
Nastavíte Digitálny výstup na zhodu so
schopnosťami AV prijímača, ktorý ste pripojili k
výrobku :
• PCM : Zvoľte, ak ste pripojili AV prijímač s
podporou HDMI.
• Bitstream (nespracovaný) : Zvoľte, ak ste
pripojili AV prijímač s podporou HDMI so
schopnosťami dekódovania Dolby TrueHD a
DTS-HD Master Audio.
• Bitstream (DTS Opätovne kódov.) : Zvoľte,
ak ste pripojili AV prijímač pomocou Digitálneho
optického vstupu, ktorý dokáže dekódovať
DTS.
• Bitstream (Dolby D Opätovne kódov.) :
Zvoľte, ak nemáte AV prijímač s podporou
HDMI, ale máte AV prijímač so schopnosťami
dekódovania Dolby Digital.
Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku:
-- Zvuk hlavnej funkcie : Zvukový záznam hlavnej
funkcie.
-- BONUSVIEW zvuk : Doplňujúci zvukový záznam,
ako napríklad komentár režiséra alebo herca.
-- Zvukové efekty navigovania : Ak vyberiete
niektorú navigáciu v ponuke, môžu zaznieť
zvukové efekty navigovania. Funkcia Zvukové
efekty navigovania je pre každý Blu-ray disk
odlišná.
✎✎ POZNÁMKA
`` Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v
opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk alebo
bude zvuk príliš hlasný.
`` Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, televízor) nie je
kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela ako PCM.
`` Bežné DVD disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW
a funkciu Zvukové efekty navigovania.
`` Niektoré Blu-ray disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW
a funkciu Zvukové efekty navigovania.
`` Toto nastavenie digitálneho výstupu neovplyvňuje
analógový (L/R) zvuk ani zvukový výstup HDMI do
vášho televízora.
Po pripojení k AV prijímaču ovplyvňuje optický výstup
a zvukový výstup HDMI.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 38
2012-01-13 오후 5:46:29
AV prijímač
s podporou
HDMI
Pripojenie
Optický
AV prijímač
s podporou
HDMI
Optický
PCM
PCM 2k
PCM
Až do PCM
7.1k
PCM 2k
Dolby Digital
Až do PCM
7.1k
PCM 2k
Dolby Digital
Plus
Až do PCM
7.1k
Bitstream
Bitstream
(DTS Opätovne
(Dolby D
kódov.)
Opätovne kódov.)
Prijímač AV s
Prijímač AV s
podporou HDMI podporou HDMI
alebo Optický
alebo Optický
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby Digital Dolby Digital
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
PCM 2k
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Až do PCM
7.1k
PCM 2k
Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Až do PCM
6.1k
PCM 2k
DTS
DTS
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
DTS-HD High Až do PCM
Resolution Audio
7.1k
PCM 2k
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
DTS-HD
Master Audio
Až do PCM
7.1k
PCM 2k
DTS-HD
Master Audio
DTS
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
PCM
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
PCM 2k
Až do PCM
5.1k
PCM 2k
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Až do PCM
6.1k
PCM 2k
DTS
DTS
Dolby Digital
Až do PCM
5.1k
PCM 2k
Dolby Digital Dolby Digital
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby Digital
Plus
Až do PCM
5.1k
PCM 2k
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus***
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
MPEG1
Až do PCM
5.1k
PCM 2k
PCM
(až do 5.1k)
PCM 2k
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
HE-AAC
Až do PCM
5.1k
PCM 2k
Dolby Digital
Opätovne
kódov.** (pre
viackanálový
program)
Dolby Digital
Opätovne
kódov.** (pre
viackanálový
program)
DTS Opätovne
kódov.
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Audio Stream
na disku Blu- Dolby TrueHD
ray
DTS
Audio Stream Dolby Digital
na DVD
Audio Stream
vysielania
Bitstream
(nespracovaný)
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
DTS
DTS
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 39
Nastavenie
Nastavenie
05
Výber digitálneho výstupu
39
2012-01-13 오후 5:46:29
Nastavenie
Definícia pre
Blu-ray disk
Akýkoľvek
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie a zvuk
BONUSVIEW dokopy
do PCM zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania.
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie
Vysiela len zvuk hlavnej a zvuk BONUSVIEW
funkcie, aby mohol váš AV dokopy do PCM
prijímač dekódovať bitový
zvuku a pridá
tok zvuku.
Zvukové efekty
Nebudete počuť zvuk
navigovania, potom
BONUSVIEW alebo Zvukové PCM zvuk opätovne
efekty navigovania.
zakóduje do DTS
toku bitov.
Dekóduje zvuk
hlavnej funkcie
a zvuk BONUSVIEW
dokopy do PCM
zvuku a pridá
Zvukové efekty
navigovania, potom
PCM zvuk opätovne
zakóduje do toku
bitov Dolby digital.
* Ak je zdrojový tok 2k alebo mono, nastavenia „Dolby D Opätovne kódov.“ sa nepoužijú. Výstup bude
PCM 2k.
** Ak je zdrojový tok HE-AAC 2k alebo 1k, výstup bude 2k PCM.
Pre tok Dolby Digital Plus na internetovom obsahu je PCM výstup cez HDMI podporovaný až do 5.1k.
*** Ak je Popis zvuku nastavený na Zap. a počet zvukových kanálov je vyšší ako 2, zvukový výstup bude
zmenený na Dolby Digital, aj keď pôvodný tok vysielania je Dolby Digital Plus. Ale ak je počet zvukových
kanálov 2 (stereo) alebo 1 a Popis zvuku je nastavený na Zap., výstupný formát bude PCM.
Prevzorkovanie PCM nadol
Umožňuje vám zapnúť alebo vypnúť
prevzorkovanie 48kHz a 96kHz PCM nadol.
• Vyp. : Zvoľte vtedy, keď je AV prijímač pripojený
k výrobku kompatibilný s 96kHz.
• Zap. : Zvoľte vtedy, keď AV prijímač pripojený
k výrobku nie je kompatibilný s 96kHz. 96kHz
signály budú konvertované na 48kHz.
✎✎ POZNÁMKA
`` Aj keď je Prevzorkovanie PCM nadol nastavené
na Vyp., niektoré disky budú vysielať iba zvuk
prevzorkovaný nadol cez optické digitálne výstupy.
HDMI
• Ak váš televízor nie je kompatibilný
s komprimovanými viackanálovými formátmi
(Dolby Digital, DTS), výrobok môže vysielať
2-kanálový zmiešaný zvuk PCM, aj keď ste
v ponuke nastavenia zvolili digitálny výstup ako
Bitstream (nespracovaný/DTS Opätovne kódov./
Dolby D Opätovne kódov.).
• Ak váš televízor nie je kompatibilný so
vzorkovacím kmitočtom PCM nad 48 kHz,
výrobok môže vysielať 48 kHz zvuk PCM
prevzorkovaný nadol, aj keď ste nastavili
Prevzorkovanie PCM nadol na Vyp..
40
Ovládanie dynamického rozsahu
Môžete počúvať pri nízkej hlasitosti, ale aj tak
budete dialógy jasne počuť.
Táto funkcia je aktívna len vtedy, ak váš výrobok
deteguje signál Dolby Digital, Dolby Digital Plus
alebo Dolby TrueHD.
• Auto : Ovládanie dynamického rozsahu bude
nastavené automaticky na základe informácií
poskytnutých zvukovou stopou Dolby TrueHD.
• Vyp. : Môžete si vychutnať film so štandardným
dynamickým rozsahom.
• Zap. : Pri prehrávaní zvukového záznamu
filmu pri nízkej hlasitosti alebo z menších
reproduktorov môže systém využiť príslušnú
kompresiu, aby bol obsah s nižšou úrovňou
zrozumiteľnejší a zabránilo sa prehrávaniu
dramatických pasáží príliš nahlas.
Režim zmiešavania
Umožňuje vám zvoliť, ako bude výrobok
zmiešavať zvuk z viacerých kanálov do menšieho
počtu kanálov.
• Normálne stereo : Zmieša viackanálový zvuk
na dvojkanálové stereo. Vyberte pri pripojení k
zariadeniu, ktoré nepodporuje virtuálne priestorové
funkcie, ako napríklad Dolby Pro Logic.
• Kompatibilné s priestorovým : Zmieša
viackanálový zvuk na stereo kompatibilné s
priestorovým režimom. Vyberte pri pripojení k
zariadeniu, ktoré podporuje virtuálne priestorové
funkcie, ako napríklad Dolby Pro Logic.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 40
2012-01-13 오후 5:46:29
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak používate AV prijímač s podporou HDMI, táto
možnosť je k dispozícii, keď nastavíte digitálny
výstup ako PCM.
Synch. zvuku
V niektorých prípadoch, keď je výrobok pripojený
k digitálnemu televízoru, sa zvukový signál nemusí
zosynchronizovať s obrazovým signálom. Ak sa to
stane, nastavte čas oneskorenia zvuku tak, aby sa
zhodoval s obrazovým signálom.
• Oneskorenie zvuku môžete nastaviť od 0 ms do
200 ms.
Upravte ho na optimálne nastavenie.
✎✎ POZNÁMKA
`` Čas oneskorenia zvuku, ktorý nastavíte, nemusí byť
presný, v závislosti od prehrávaného obsahu.
Kanály
Môžete nakonfigurovať rozličné nastavenia pre
TV kanály s funkciami ako Krajina a Automatické
uloženie.
Anténa
Zvoľte túto možnosť, ak chcete zmeniť krajinu.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadované
4-ciferné heslo.
1. Stláčaním tlačidiel ►▲▼ zvoľte požadovanú
krajinu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Nastavenie
Môžete počúvať viackanálový zvuk z Audio CD
(CD-DA).
• Vyp. : Na výstupe je iba 2-kanálový zvukový
signál cez predné reproduktory.
• Kino : Zvoľte, ak chcete prehrávať 2-kanálový
zvuk filmu cez viacero kanálov.
• Hudba : Zvoľte, ak chcete prehrávať 2-kanálovú
hudbu cez viacero kanálov.
Krajina
05
Režim DTS Neo:6
2. Stlačte tlačidlo RETURN.
✎✎ POZNÁMKA
`` Heslo
-- Iba pre Francúzsko: Pomocou číselných tlačidiel
zadajte požadované 4-ciferné heslo.
-- Ostatné: Pomocou číselných tlačidiel zadajte
požadované 4-ciferné heslo.
* Predvolené heslo je nastavené na 0000.
Automatické ladenie
Vyhľadanie všetkých kanálov s aktívnymi stanicami
a ich uloženie.
Automaticky vyhľadá kanál a uloží ho vo výrobku.
Automaticky pridelené čísla programov nemusia
zodpovedať skutočným alebo požadovaným
číslam kanálov.
Ak je kanál uzamknutý pomocou funkcie Detská
zámka, zobrazí sa okno na zadanie PIN.
• Terestriál. : Stlačením tlačidla ▼ zvoľte možnosť
Hľadať a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
• Kábel : Stlačením tlačidla ▼ zvoľte možnosť
Ďalej a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Nastavte možnosť režimu vyhľadávania a potom
stlačením tlačidla ▼ zvoľte tlačidlo Hľadať.
-- Režim Hľad. (Úplný / Sieť / Rýchly) : Vyhľadá
všetky kanály s aktívnymi vysielajúcimi
stanicami a uloží ich vo výrobku.
Vyberte správny typ antény na digitálne vysielanie.
Predtým, ako si váš výrobok začne ukladať do
pamäte dostupné kanály, musíte špecifikovať
typ zdroja signálu, ktorý je pripojený k tomuto
výrobku.
• Terestriál : Zvolí možnosť Terestriál. pre
prijímané digitálne vysielania.
• Kábel : Vyberte možnosť Kábel pre prijímané
digitálne vysielania.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 41
41
2012-01-13 오후 5:46:29
Nastavenie
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak zvolíte možnosť Rýchly, môžete ručne nastaviť
Sieť, ID siete, Frekvenciu, Moduláciu a Prenosovú
rýchlosť stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači.
-- Sieť (Automaticky / Manuálne) : Zvolí režim
nastavenia ID siete buď ako Automatická, alebo
Manuálne.
-- ID siete : Keď je Sieť Manuálna, môžete nastaviť
ID siete pomocou číselných tlačidiel.
-- Frekvencia : Zobrazí frekvenciu pre kanál. (v každej
krajine sa odlišuje)
-- Modulácia : Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.
-- Prenosová rýchlosť : Zobrazí dostupné prenosové
rýchlosti.
Ručné ladenie
Manuálne vyhľadá kanál a uloží ho vo výrobku.
-- Po dokončení skenovania sa kanály aktualizujú
v zozname kanálov.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pri výbere možnosti Anténa  Terestriál.: Kanál,
Frekvencia, Šírka pásma.
Pri výbere možnosti Anténa  Kábel: Frekvencia,
Modulácia, Prenosová rýchlosť
Možnosť vyhľadávania káblových rozvodov
Nastaví ďalšie možnosti vyhľadávania, napríklad
frekvenciu a prenosovú rýchlosť na vyhľadávanie
v káblovej sieti.
-- Zač. frekvencia / Konečná frekvencia : Nastavte
začiatočnú alebo koncovú frekvenciu (v každej
krajine sa líši).
-- Prenosová rýchlosť : Zobrazí dostupné
prenosové rýchlosti.
-- Modulácia : Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.
Pohotovostné automatické ukladanie
Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu
pohotovostného automatického ukladania.
• Vyp. : Vypne funkciu pohotovostného
automatického ukladania.
• Zap. : Zapne funkciu pohotovostného
automatického ukladania.
Presun zozn. kanálov
Táto funkcia môže importovať alebo exportovať
mapu kanálov. Ak chcete použiť túto funkciu, mali
by ste pripojiť USB úložné zariadenie. Keď sa
zobrazí obrazovka na zadanie PIN kódu, zadajte
váš 4-ciferný PIN kód.
• Importovať z USB : Import zoznamu kanálov z USB.
• Exportovať do USB : Export zoznamu kanálov
do USB.
Táto funkcia je dostupná, keď je pripojené USB.
Upraviť č. kanála
Zvoľte túto možnosť na editáciu čísla kanála v
správcovi kanálov. (Pozrite stranu 33)
• Vypnúť : Vyberte možnosť Vypnúť, ak nechcete
upraviť číslo kanála.
• Zapnúť : Zvoľte možnosť zapnutia, ak chcete
upraviť číslo kanála.
Táto ponuka sa zobrazí iba vtedy, keď nastavíte
typ zdroja antény a krajinu nasledovne.
Zdroj antény
Terestriál.
Krajina
Holandsko, Taliansko
Bežné rozhranie
Zobrazenie informačnej obrazovky ponuky CI.
• Ponuka CI : Umožňuje používateľovi vybrať si
z dostupnej ponuky CAM. Zvoľte Ponuku CI na
základe ponuky PC karta.
• Informácie o aplikácii : Zobrazenie informácií o
CAM (Modul podmieneného prístupu) vloženom
do zásuvky CI a o karte „CI CAM s CI alebo CI+
CARD“, ktorá je vložená do CAM. CAM môžete
nainštalovať kedykoľvek bez ohľadu na to, či je
výrobok zapnutý alebo vypnutý.
1. Zakúpte si CI CAM u vášho najbližšieho
predajcu alebo po telefóne.
2. Pevne vložte kartu „CI CAM s CI alebo CI+
CARD“ do CAM v smere šípky.
✎✎ POZNÁMKA
`` Táto ponuka sa dá zobraziť, keď je krajina nastavená
na Taliansko.
42
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 42
2012-01-13 오후 5:46:29
✎✎ POZNÁMKA
`` Toto zariadenie funguje s CI a CI+ CAM.
Ale v prípade niektorých asociácií DVB-T toto
zariadenie nemá dokonalú kompatibilitu so všetkými
druhmi CAM.
Ak nastane problém, vytiahnite kartu CAM CARD zo
zostavy a znovu ju vložte do zásuvky.
Sieť
Skôr, ako začnete, kontaktujte svojho
poskytovateľa internetových služieb a zistite, či je
vaša IP adresa statická alebo dynamická. Ak je
dynamická a používate káblové alebo bezdrôtové
pripojenie, odporúčame použiť automatické
postupy. Ak používate bezdrôtové pripojenie a
váš smerovač má tú schopnosť, môžete použiť
WPS(PBC) alebo One Foot Connection.
Ak je vaša IP adresa statická, musíte použiť
postup ručného nastavenia pri káblovom aj
bezdrôtovom pripojení.
Nastavenia siete
Ak chcete nastaviť sieťové pripojenie výrobku,
postupujte podľa týchto krokov:
1. V domácej ponuke stlačením tlačidiel ◄►
vyberte možnosť Nastavenia a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť Sieť
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Nastavenia siete a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť Kábel,
Bezdrôtové (Všeob.), WPS(PBC) alebo One
Foot Connection a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
5. Ak máte káblovú sieť, prejdite na Káblovú sieť
nižšie. Ak máte bezdrôtovú sieť, prejdite na
Bezdrôtovú sieť na stranách 44 – 46.
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Kábel.
Nastavenia
Nastavenia siete
Displej
Zvuk
Vyberte typ siet'ového pripojenia.
Kanály
Kábel
Sieť
Bezdrôtové
Systém
(Všeob.)
Pripojenie k sieti pomocou kábla LAN. Uistite sa, že
Jazyk
WPS(PBC)
kábel LAN je pripojený.
Zabezpečenie
One Foot
Všeobecné
Connection
Podpora
> Posun. " Zadať ' Späť
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Výrobok sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
ƒƒ Nastavenie káblového pripojenia – Manuálny
Ak máte statickú IP adresu, alebo ak automatické
nastavenie nefunguje, budete musieť nastaviť
hodnoty Nastavenia siete manuálne.
Ak chcete zobraziť hodnoty Nastavení siete
na väčšine počítačov so systémom Windows,
postupujte podľa týchto krokov:
Windows XP
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť
v pravom dolnom rohu na pracovnej ploche
systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Stav.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na
kartu Podpora.
4. V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa Nastavenia siete.
Windows 7
1. Kliknite na ikonu Sieť v pravom dolnom rohu
na pracovnej ploche systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Centrum
sietí.
3. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite
na Lokálne pripojenie alebo Pripojenie
bezdrôtovej siete, v závislosti od vášho
sieťového pripojenia.
4. Na karte Podpora kliknite na tlačidlo
Podrobnosti. Zobrazia sa Nastavenia siete.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 43
Nastavenie
4. Skontrolujte, či vidíte obrázok na kanáli s
kódovaným signálom.
Káblová sieť
ƒƒ Nastavenie káblového pripojenia – Automatický
05
3. Vložte CAM s kartou „CI CAM s CI alebo CI+
CARD“ do zásuvky spoločného rozhrania v
smere šípky tak, aby bola paralelne zarovnaná
so zásuvkou.
43
2012-01-13 오후 5:46:30
Nastavenie
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti od vašej verzie systému Windows sa
informácie môžu odlišovať.
Ak chcete zadať nastavenia siete do vášho
výrobku, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Kábel a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte možnosť
Nastavenia IP a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
3. Na obrazovke Stav siete zvoľte možnosť
Zrušiť a potom stlačte tlačidlo Zadať.
Nastavenia
Nastavenia IP
Displej
Zvuk
Režim IP
Manuálny
Kanály
0 . 0 . 0
IP adresa
Sieť
0 . 0 . 0
Maska podsiete
Systém
0 . 0 . 0
Brána
Jazyk
Režim DNS
Manuálny
Zabezpečenie
0 . 0 . 0
Server DNS
Všeobecné
OK
Podpora
> Posun. " Zadať
. 0
. 0
. 0
. 0
' Späť
4. Stlačte tlačidlo ZADAŤ a vyberte Režim IP.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Manuálny a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
6. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole (IP adresa).
7. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači zadajte čísla.
8. Keď ste skončili s každým poľom, stlačte
tlačidlo ► pre posun na nasledujúce pole.
Môžete použiť aj ostatné tlačidlá šípok na
posun hore, dole a dozadu.
9. Zadajte hodnoty pre parametre IP adresa,
Maska podsiete a Brána.
10. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na Režim DNS.
11. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole DNS. Čísla zadajte tak, ako je to uvedené
vyššie.
Bezdrôtová sieť
Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť tromi spôsobmi:
• Bezdrôtové (všeob.)
• Pomocou WPS(PBC)
• One Foot Connection
Bezdrôtové (všeob.) zahŕňa Automatické aj
Manuálne postupy nastavenia.
ƒƒ Nastavenie bezdrôtového sieťového
pripojenia – Automatický
Väčšina bezdrôtových sietí má voliteľný
bezpečnostný systém, ktorý vyžaduje od zariadení,
ktoré vstupujú do siete, vysielanie zašifrovaného
bezpečnostného kódu, ktorý sa nazýva prístupový
alebo bezpečnostný kľúč. Bezpečnostný kľúč je
založený na hesle, zvyčajne je to slovo alebo séria
písmen a čísel určitej dĺžky, ktoré ste zadali pri
nastavovaní zabezpečenia pre vašu bezdrôtovú
sieť. Ak na nastavenie sieťového pripojenia
používate tento spôsob a máte bezpečnostný kľúč
pre svoju bezdrôtovú sieť, budete musieť zadať
heslo počas procesu automatického nastavenia.
1. Stlačte tlačidlá ▲▼ pre výber možnosti
Bezdrôtové (Všeob.).
Nastavenia
Nastavenia siete
Displej
Vyberte typ siet'ového pripojenia.
Zvuk
Kanály
Sieť
Kábel
Systém
Bezdrôtové
Jazyk
(Všeob.)
Nastavte bezdrôtovú siet' výberom vášho
bezdrôtového routera. V závislosti od nastavenia
Zabezpečenie
WPS(PBC)
bezdrôrového routera možno budete musiet' zadat'
bezpečnostný kód.
VšeobecnéOne Foot
Podpora Connection
> Posun. " Zadať ' Späť
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Po ukončení sa zobrazí zoznam dostupných
sietí.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
sieť a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka Zabezpečenie.
12. Stlačte tlačidlo ZADAŤ a vyberte OK.
Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Výrobok sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
44
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 44
2012-01-13 오후 5:46:30
Displej
Nastavenia siete
Zvuk
Zadajte bezp. kľúč.
0 zadané
Kanály
a
b
c
d
e
f
1
2
3
Sieť
Systém
g
h
i
j
k
l
4
5
6
Jazyk
m
n
o
p
q
r
7
8
9
Zabezpečenie s
t
u
v
w
x
y
z
0
Všeobecné
a/A
Odstrániť
Medzera
Dokončiť
*
Podpora
a Predch. m Posun. " Zadať ' Späť
1. Kliknite na ikonu Sieť v pravom dolnom rohu
na pracovnej ploche systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Centrum sietí.
3. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite
na Lokálne pripojenie alebo Pripojenie
bezdrôtovej siete, v závislosti od vášho
sieťového pripojenia.
4. Na karte Podpora kliknite na tlačidlo
Podrobnosti. Zobrazia sa Nastavenia siete.
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti od vašej verzie systému Windows sa
informácie môžu odlišovať.
✎✎ POZNÁMKA
Ak chcete zadať nastavenia siete do vášho
výrobku, postupujte podľa týchto krokov:
5. Po dokončení stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) na
diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidiel
▲▼◄► presuňte kurzor na Dokončiť a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Výrobok sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
2. Po dokončení stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) na
diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidiel
▲▼◄► presuňte kurzor na Dokončiť a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa
obrazovka Stav siete.
`` Heslo by ste mali nájsť na jednej z obrazoviek
nastavenia, ktoré ste použili na nastavenie svojho
smerovača alebo modemu.
ƒƒ Nastavenie bezdrôtového sieťového
pripojenia – Manuálny
Ak automatické nastavenie nefunguje, budete
musieť nastaviť hodnoty sieťového nastavenia
manuálne.
Ak chcete zobraziť hodnoty Nastavení siete
na väčšine počítačov so systémom Windows,
postupujte podľa týchto krokov:
Windows XP
1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Sieť
v pravom dolnom rohu na pracovnej ploche
systému Windows.
2. Vo vyskakovacej ponuke kliknite na Stav.
3. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na
kartu Podpora.
4. V karte Podpora kliknite na tlačidlo Detaily.
Zobrazia sa Nastavenia siete.
Nastavenie
Nastavenia
Windows 7
05
4. Na obrazovke Zabezpečenie zadajte heslo
svojej siete. Zadajte čísla priamo pomocou
vášho diaľkového ovládača.
Ak chcete zvoliť písmeno, stláčajte tlačidlá ▲▼◄►
pre posun kurzora a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
1. Postupujte podľa krokov 1 až 4 v postupe
„Nastavenie bezdrôtového sieťového
pripojenia – Automatický“.
3. Na obrazovke Stav siete zvoľte možnosť
Zrušiť a potom stlačte tlačidlo Zadať.
4. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte možnosť
Nastavenia IP a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Nastavenia
Nastavenia IP
Displej
Zvuk
Režim IP
Manuálny
Kanály
0 . 0 . 0
IP adresa
Sieť
0 . 0 . 0
Maska podsiete
Systém
0 . 0 . 0
Brána
Jazyk
Režim DNS
Manuálny
Zabezpečenie
0 . 0 . 0
Server DNS
Všeobecné
OK
Podpora
> Posun. " Zadať
. 0
. 0
. 0
. 0
' Späť
5. Stlačte tlačidlo ZADAŤ a vyberte Režim IP.
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Manuálny a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
7. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole (IP adresa).
8. Pomocou číselných tlačidiel zadajte čísla.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 45
45
2012-01-13 오후 5:46:30
Nastavenie
9. Keď ste skončili s každým poľom, stlačte
tlačidlo ► pre posun na nasledujúce pole.
Môžete použiť aj ostatné tlačidlá šípok na
posun hore, dole a dozadu.
10. Zadajte hodnoty pre parametre IP adresa,
Maska podsiete a Brána.
11. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na Režim DNS.
12. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé vstupné
pole DNS. Čísla zadajte tak, ako je to uvedené
vyššie.
13. Stlačte tlačidlo OK.
14. Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Výrobok sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
WPS(PBC)
Najjednoduchší spôsob pripojenia bezdrôtovej
siete je pomocou funkcie WPS(PBC) alebo funkcie
One Foot Connection.
Ak má váš bezdrôtový smerovač tlačidlo
WPS(PBC), postupujte podľa týchto krokov:
1. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber WPS(PBC).
Nastavenia
Nastavenia siete
Displej
Vyberte typ siet'ového pripojenia.
Zvuk
Kanály
Sieť
Kábel
Systém
Bezdrôtové
Pripojte sa k bezdrôtovému routeru jednoducho
Jazyk
(Všeob.)
stlačením tlačidla WPS(PBC). Vyberte, ak váš
Zabezpečenie
WPS(PBC)
bezdrôtový router podporuje konfiguráciu tlačidlom
(PBC).
VšeobecnéOne Foot
Podpora Connection
> Posun. " Zadať ' Späť
1. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber One Foot
Connection.
Nastavenia
Nastavenia siete
Displej
Vyberte typ siet'ového pripojenia.
Zvuk
Kanály
Sieť
Kábel
Systém
Bezdrôtové
Jazyk
(Všeob.)
Pripojte sa k bezdrôrovej sieti automaticky, ak váš
Zabezpečenie
bezdrôtový router podporuje One Foot Connection.
WPS(PBC)
Zvol'te tento tzp pripojenia po umiestneni
VšeobecnéOne Foot
bezdrôtového routera max. 25 cm od produktu.
Podpora Connection
> Posun. " Zadať ' Späť
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Umiestnite bezdrôtový smerovač Samsung
do 25 cm (10 palcov) od vášho výrobku na
pripojenie.
4. Počkajte, kým sa automaticky nevytvorí
pripojenie.
Stav siete
Skontrolujte, či bolo vytvorené pripojenie k sieti a
Internetu.
Nastavenia
Stav siete
Displej
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
Zvuk
IP adresa
0.0.0.0
Maska podsiete
0.0.0.0
Kanály
iptime
Brána0.0.0.0
Sieť
Server DNS
0.0.0.0
Systém
Zariadenie je úspešne pripojené na Internet.
Jazyk Ak máte problém s používaním internetových služieb, obrát'te sa na poskytovatel'a
internetivých služieb.
Zabezpečenie
Všeobecné
Podpora Nastavenia siete
Nastavenia IP
Zopakovať
OK
< Posun. " Zadať ' Späť
2. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS(PBC) na
vašom smerovači. Váš výrobok automaticky
získa všetky potrebné hodnoty nastavenia
siete a pripojí sa k vašej sieti.
4. Zobrazí sa obrazovka Stav siete. Prehrávač sa
pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.
One Foot Connection
Bezdrôtové pripojenie môžete nastaviť
automaticky, ak máte bezdrôtový smerovač
Samsung, ktorý podporuje One Foot Connection.
Ak sa chcete pripojiť pomocou funkcie One Foot
Connection, postupujte podľa týchto krokov:
46
SWL (Samsung Wireless Link)
Cez tento výrobok sa dajú na vašu sieť pripojiť
mobilné zariadenia s funkciou Samsung Wireless Link.
• Vypnúť : Vypne funkciu Samsung Wireless Link.
• Zapnúť : Zapne funkciu Samsung Wireless Link.
1. Ak vyberiete Zapnúť, pomocou tlačidiel ▲▼
vyberte Pripojenie SWL, potom stlačte tlačidlo
ENTER. Riaďte sa pokynmi na obrazovke TV.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak sa tento výrobok vypne, sieťové pripojenie pomocou
SWL sa odpojí.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 46
2012-01-13 오후 5:46:31
✎✎ POZNÁMKA
`` Čo je to platný certifikát?
Ak výrobok používa funkciu BD-LIVE na odoslanie
údajov o disku a požiadavky pre server na certifikáciu
disku, server používa prenesené údaje na kontrolu
platnosti disku a posiela certifikát späť do výrobku.
`` Internetové pripojenie môže byť počas používania
obsahu BD-LIVE obmedzené.
Systém
Plug & Play
Pomocou funkcie Plug & Play môžete nastaviť
krajinu, režim hodín a Nastavenia siete atď.
Ďalšie informácie o funkcii Plug & Play získate v časti Plug
& Play v tomto návode na použitie. (Pozri strany 31 – 51)
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak chcete zmeniť možnosti funkcie Plug & Play, mali
by ste zadať heslo.
Hodiny
Nastavenie funkcií spojených s časom.
• Režim hodín : Môžete ho nastaviť na Auto
alebo Manuálne.
• Nastaviť hodiny : Ak je Režim hodín nastavený
na Manuálne, táto ponuka bude aktivovaná.
• Časové pásmo : Môžete špecifikovať časové
pásmo, ktoré platí pre vašu oblasť. (Ak nastavíte
krajinu na Španielsko alebo inú a Režim hodín
na Auto, zobrazí sa táto ponuka.)
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak je Sledovanie pomocou časovača alebo Nahrávanie
pomocou časovača nastavené pomocou ponuky SPRIEVODCA,
Zoznam kanálov alebo Informácie, bude fungovať na základe
časových informácií TV programu.
Ak nastavíte Režim hodín na Manuálne a zmeníte čas manuálne,
funkcie Sledovanie pomocou časovača a Nahrávanie pomocou
časovača môžu byť obmedzené alebo fungovať abnormálne.
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 47
Anynet+ je praktická funkcia, ktorá poskytuje spoločné
operácie s ostatnými výrobkami Samsung, ktoré majú
funkciu Anynet+.
Ak chcete ovládať túto funkciu, pripojte tento výrobok
k televízoru Samsung káblom HDMI.
So zapnutou funkciou Anynet+ môžete ovládať tento
výrobok pomocou diaľkového ovládača televízora Samsung
a spustiť prehrávanie disku jednoducho stlačením tlačidla
) na diaľkovom ovládači televízora.
PREHRAŤ (
Viac informácií nájdete v návode na použitie televízora.
• Vyp. : Funkcie Anynet+ nebudú fungovať.
• Zap. : Funkcie Anynet+ budú fungovať.
Nastavenie
Nastavte na povolenie alebo zakázanie internetového
pripojenia, keď používate službu BD-LIVE.
• Povoliť (všetko) : Internetové pripojenie bude
pre celý obsah BD-LIVE povolené.
• Povoliť (len platné) : Internetové pripojenie
bude povolené iba pre obsah BD-LIVE, ktorý
obsahuje platný certifikát.
• Zakázať : Internetové pripojenie nebude
povolené pre žiadny obsah BD-LIVE.
Anynet+ (HDMI-CEC)
05
Internetové pripojenie BD-Live
✎✎ POZNÁMKA
`` Táto funkcia nie je dostupná, ak kábel HDMI
nepodporuje CEC.
`` Ak sa na vašom televízore Samsung nachádza logo
Anynet+, váš televízor podporuje funkciu Anynet+.
`` V závislosti od vášho televízora isté rozlíšenia
výstupu HDMI nemusia fungovať.
Pozrite si návod na použitie vášho televízora.
`` Ak stlačíte tlačidlo Prehrať na televízore, keď je
výrobok v režime DTV, spustí sa funkcia Time Shift.
Správa zariadenia
Správa externých zariadení.
Môžete spravovať možnosti, ako sú napr. formát
zariadenia a predvolené nahrávacie zariadenie.
Nastavenia
Plug & Play
Displej
Správa zariadenia
Zvuk
Kanály
Formát zariad.
Sieť
Kontrola zariadenia
Systém
Test výkonu zariadenia
Jazyk
Predvol. nahráv. zariad.
: Nie je dostupné
Zabezpečenie
Všeobecné
Podpora
HDMI hlboké
farby " Zadať ': Späť
Auto
> Posun.
• Formát zariad. : Naformátujte zariadenie.
• Kontrola zariadenia : Kontrola prítomnosti
chyby v zariadení.
• Test výkonu zariadenia : Test výkonu
zariadenia na nahrávanie.
• Predvol. nahráv. zariad. : Táto ponuka nie je k
dispozícii.
Slovensky
47
2012-01-13 오후 5:46:31
Nastavenie
1. V režime zastavenia pripojte externé
pamäťové zariadenie k USB portu na
prednom paneli výrobku.
2. Vyberte možnosť Formát zariad. a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Spustí sa
formátovanie zariadenia. (V tejto ponuke
môžete tiež skontrolovať voľné miesto.)
✎✎ POZNÁMKA
`` Na zistenie pripojeného externého zariadenia môže
byť potrebných niekoľko pokusov.
`` Na použitie funkcie time shift musí byť v pamäti
zariadenia voľných minimálne 375 MB.
`` Ak sa na nahrávanie používa USD HDD, neodpájajte
USB HDD zariadenie počas formátovania.
`` Funkcia nahrávania je podporovaná iba pre DTV.
`` Funkcia nahrávania nie je podporovaná pre dátový
kanál.
`` Maximálna dĺžka nahrávania alebo Time shift je
ovplyvnená dostupnou veľkosťou pamäťového
zariadenia a obrazovým rozlíšením TV programu.
Správa BD údajov
Umožňuje vám spravovať prevzaté obsahy z disku
Blu-ray, ktorý podporuje službu BD-LIVE.
Môžete skontrolovať informácie o zariadení
vrátane veľkosti pamäte, mazať BD údaje alebo
meniť pamäťové zariadenie Flash.
Možnosť „Zmeňte zariadenie“ vám umožňuje
vybrať buď internú pamäť prehrávača, alebo
externú pamäť (pripojené USB zariadenie).
Ak sú údaje na uloženie z BD-LIVE väčšie ako
veľkosť voľného miesta v pamäti alebo ak
je interná pamäť plná, pripojte externé USB
zariadenie a potom v ponuke vyberte možnosť
Externé zariadenie.
• Súčasné zariadenie : Zobrazí súčasné
zariadenie.
• Celková veľkosť : Zobrazí celkovú veľkosť
zariadenia. (Ukladanie)
• Dostupná veľkosť : Zobrazí dostupnú veľkosť
zariadenia. (Ukladanie)
• Vymazať BD údaje : Stlačením vymažete BD údaje.
• Vyberte zariadenie : Zmeňte polohu
požadovanej pamäti na uloženie údajov BD.
DivX® video na požiad.
Pozrite si registračné kódy DivX® VOD, ktoré si
môžete zakúpiť a prehrávajte obsah DivX® VOD.
Reset
Všetky nastavenia sa zmenia na predvolené
hodnoty okrem nastavení siete a Smart Hub.
✎✎ POZNÁMKA
`` Predvolené heslo je 0000.
Jazyk
Môžete si vybrať požadovaný jazyk pre domácu
ponuku, ponuku disku atď.
• Ponuka na obrazovke : Vyberte jazyk
zobrazenia ponuky na obrazovke.
• Ponuka disku BD/DVD : Výber jazyka
zobrazenia ponuky disku.
• Zvuk BD/DVD : Výber jazyka pre jazyk zvuku
disku.
• Titulky BD/DVD : Výber jazyka pre jazyk titulkov
disku.
• Primárny zvuk DTV : Výber hlavného jazyka
zvuku DTV.
• Sekundárny zvuk DTV : Výber druhého jazyka
zvuku DTV.
• Primárne titulky DTV : Výber hlavného jazyka
titulkov DTV.
• Sekundárne titulky DTV : Výber druhého
jazyka titulkov DTV.
• Primárny teletext DTV : Výber hlavného jazyka
teletextu DTV.
• Sekundárny teletext DTV : Výber druhého
jazyka teletextu DTV.
✎✎ POZNÁMKA
`` Zvolený jazyk sa zobrazí, iba ak je podporovaný na
disku alebo vysielanom kanáli.
✎✎ POZNÁMKA
`` Celková veľkosť Správy BD údajov sa môže líšiť v
závislosti od podmienok.
48
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 48
2012-01-13 오후 5:46:31
✎✎ POZNÁMKA
Mení 4-ciferné heslo používané na prístup k
zabezpečeným funkciám.
Ak ste zabudli svoje heslo
1. Stlačte tlačidlo MENU na zobrazenie domácej
ponuky, keď nie je vložený žiadny disk.
2. Stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
) na prednom
paneli výrobku na viac ako 5 sekúnd. Všetky
nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia
od výrobcu.
`` Heslo
✎✎ POZNÁMKA
`` Vyberte si iné čísla.
Všeobecné
-- Iba pre Francúzsko: Pomocou číselných tlačidiel
zadajte požadované 4-ciferné heslo.
* Heslo nemôžete nastaviť na „0000“.
-- Ostatné: Pomocou číselných tlačidiel zadajte
požadované 4-ciferné heslo.
* Predvolené heslo je nastavené na 0000.
`` Po obnovení východiskových nastavení sa všetky
uložené používateľské údaje BD vymažú.
Úspora energie
Zámok DTV kanála
Spotrebu energie môžete znížiť nastavením
automatického vypnutia predného panela, keď je
výrobok v pohotovostnom režime.
• Vyp. : Nastavenie nepoužívania funkcie úspory
energie.
• Zap. : Predný panel sa automaticky vypne, keď
bude výrobok v pohotovostnom režime.
Zámok hodnot. prog. DTV
Svetelný efekt
Niektoré kanály môžete uzamknúť pomocou
funkcie Zámok kanála, aby ich nemohli sledovať
deti.
• Vyp. : Zámok DTV kanála nebude fungovať.
• Zap. : Zámok DTV kanála bude fungovať.
Táto funkcia funguje spolu s DTV, ktorému bolo
priradené hodnotenie, vďaka čomu môžete
ovládať typy DTV, ktoré sleduje vaša rodina.
Zvoľte úroveň hodnotenia, ktorú chcete nastaviť.
Rodič. hodnotenie BD
Bráni prehrávaniu Blu-ray diskov so špecifickým
vekovým hodnotením, ak sa nezadá heslo.
Nastavenie
Táto funkcia funguje spolu s diskami Blu-ray a
DVD, ktorým bolo pridelené vekové hodnotenie
alebo číselné hodnotenie, ktoré označuje úroveň
vyspelosti obsahu. Tieto čísla vám pomáhajú
kontrolovať typy diskov Blu-ray a diskov DVD,
ktoré môže sledovať vaša rodina.
Keď použijete túto funkciu, zobrazí sa obrazovka
zabezpečenia. Zadajte svoje bezpečnostné heslo.
(Predvolené heslo je 0000.)
Zmeniť PIN
05
Zabezpečenie
Môžete nastaviť svetelný efekt na výrobku.
• Vždy zapnutý : Vždy aktivuje svetelný efekt.
Odporúča sa pre trvalé vystavenie za účelom
predaja alebo predvádzania.
• Auto : Aktivuje svetelný efekt, keď zapnete a vypnete
výrobok a keď vložíte alebo vysuniete disk. Toto
nastavenie sa odporúča na použitie v domácnosti.
• Vyp. : Vypnutie svetelného efektu.
Rodič. hodnotenie DVD
Bráni prehrávaniu DVD diskov so špecifickým
vekovým hodnotením, ak sa nezadá heslo.
Vyššie číslo znamená, že program je určený iba na
sledovanie dospelým osobám. Napríklad ak zvolíte
po Úroveň 6, disky obsahujúce Úroveň 7, 8 sa
nebudú prehrávať.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 49
49
2012-01-13 오후 5:46:31
Nastavenie
Sieťový diaľkový ovládač
Funkcia Sieťový diaľkový ovládač vám umožňuje
ovládať váš výrobok z diaľkového zariadenia, ako
je napríklad inteligentný telefón cez bezdrôtové
pripojenie k lokálnej sieti.
Ak chcete použiť funkciu Sieťový diaľkový
ovládač, postupujte podľa týchto krokov:
1. Vyberte možnosť Zap. v ponuke Sieťového
diaľkového ovládača.
2. Nainštalujte aplikáciu Sieťový diaľkový ovládač
Samsung na ovládanie vášho výrobku na
vašom kompatibilnom prenosnom zariadení.
3. Uistite sa, že vaše prenosné zariadenie a
váš výrobok sú pripojené k tomu istému
bezdrôtovému smerovaču.
4. Spustite aplikáciu na vašom prenosnom
zariadení. Aplikácia by mala nájsť váš výrobok
a zobraziť ho v zozname.
5. Vyberte výrobok.
6. Ak používate túto funkciu po prvýkrát, požiada
vás, aby ste povolili alebo zamietli diaľkové
ovládanie výrobku. Zvoľte Povoliť.
7. Postupujte podľa pokynov, ktoré ste dostali
spolu s aplikáciou na ovládanie výrobku.
Podpora
Aktualizácia softvéru
Táto ponuka Aktualizácie softvéru vám umožňuje
aktualizovať softvér výrobku na vylepšenie výkonu
alebo doplňujúce služby.
Cez Internet
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez Internet,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Zvoľte možnosť Cez Internet a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Objaví sa správa Pripája sa k serveru.
2. Ak je dostupný súbor na prevzatie, objaví sa
vyskakovacie okno preberania s panelom
priebehu a začne sa preberanie.
3. Po skončení preberania sa objaví okno Požiadavka
na aktualizáciu s tromi voľbami:
Aktualizovať teraz, Aktualizovať neskôr alebo
Neaktualizovať.
50
4. Ak zvolíte Aktualizovať teraz, výrobok aktualizuje
softvér, vypne sa a potom sa automaticky zapne.
5. Ak nevykonáte výber do jednej minúty alebo ak
zvolíte Aktualizovať neskôr, výrobok uloží nový
softvér aktualizácie. Softvér môžete aktualizovať
neskôr pomocou funkcie Prevzatím.
6. Ak zvolíte možnosť Neaktualizovať, výrobok
zruší aktualizáciu.
✎✎ POZNÁMKA
`` Váš výrobok musí byť pripojený k Internetu, aby
mohol použiť funkciu Cez Internet.
`` Aktualizácia sa dokončí vtedy, keď sa výrobok vypne
a potom znovu zapne.
`` Počas aktualizácie výrobok nikdy nevypínajte ani
nezapínajte manuálne.
`` Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
zodpovednosť za poškodenie výrobku, ktoré je
spôsobené nestálym internetovým pripojením alebo
nedbalosťou zákazníka počas aktualizácie softvéru.
`` Ak chcete zrušiť aktualizáciu počas preberania
softvéru aktualizácie, stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Cez kanál
Aktualizuje softvér pomocou signálu vysielania.
Cez USB
Ak chcete vykonať aktualizáciu cez USB,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Navštívte stránku www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Preberte najnovšiu aktualizáciu softvéru USB
(súbor zip) do počítača.
3. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste získať
jeden priečinok s rovnakým názvom ako súbor zip.
4. Skopírujte priečinok do pamäťového
zariadenia USB.
5. Ubezpečte sa, že vo výrobku nie je vložený
žiadny disk a potom vložte pamäťové
zariadenie USB do USB portu výrobku.
6. V ponuke výrobku prejdite do ponuky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia softvéru.
7. Zvoľte Cez USB.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 50
2012-01-13 오후 5:46:31
`` Keď je aktualizácia softvéru dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
`` Počas aktualizácie softvéru výrobok nevypínajte.
Môžete tým spôsobiť poruchu výrobku.
`` Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB Host môže
byť vykonaná iba pomocou pamäťového zariadenia USB.
Z disku
Ak chcete vykonať aktualizáciu z disku, postupujte
podľa týchto krokov :
1. Navštívte stránku www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Preberte najnovšiu aktualizáciu softvéru disku
(súbor zip) do počítača.
3. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste získať
jeden priečinok s rovnakým názvom ako súbor zip.
4. Zapíšte priečinok na disk. Odporúčame CD-R
alebo DVD-R.
5. Finalizujte disk, kým ho vyberiete z počítača.
6. Vložte disk do výrobku.
7. V ponuke výrobku prejdite do ponuky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia softvéru.
8. Zvoľte Z disku.
✎✎ POZNÁMKA
`` Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
`` Počas aktualizácie softvéru výrobok nevypínajte.
Môžete tým spôsobiť poruchu výrobku.
Prevzatím
Možnosť Prevzatím vám umožňuje vykonať
aktualizáciu pomocou súboru, ktorý výrobok prevzal
skôr, ale rozhodli ste sa nenainštalovať ho ihneď, alebo
súboru, ktorý prehrávač prevzal v Pohotovostnom
režime (Pozrite si časť Preberať v pohot. režime nižšie).
Ak chcete vykonať aktualizáciu Prevzatím,
postupujte podľa týchto krokov :
3. Výrobok zobrazí správu, ktorá sa vás spýta,
či chcete vykonať aktualizáciu. Zvoľte Áno.
Výrobok spustí aktualizáciu.
4. Keď sa dokončí aktualizácia, výrobok sa
automaticky vypne a potom zapne.
✎✎ POZNÁMKA
Nastavenie
`` Keď aktualizujete softvér pomocou konektora USB
Host, vo výrobku nesmie byť vložený žiadny disk.
05
✎✎ POZNÁMKA
`` Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte
detaily softvéru v ponuke Aktualizácie softvéru.
`` Počas aktualizácie softvéru výrobok nevypínajte.
Môžete tým spôsobiť poruchu výrobku.
Preberať v pohot. režime
Môžete nastaviť funkciu Preberať v pohot. režime,
aby výrobok prevzal nový softvér aktualizácie, keď
bude v pohotovostnom režime. V Pohotovostnom
režime je výrobok vypnutý, ale jeho pripojenie k
Internetu je aktívne. To umožňuje výrobku prevziať
softvér aktualizácie automaticky, keď ho nepoužívate.
Ak chcete nastaviť funkciu Preberať v pohot.
režime, postupujte podľa týchto krokov :
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Preberať v
pohot. režime a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
2. Zvoľte požadovaný čas prevzatia.
Ak zvolíte možnosť Vyp., výrobok vás
upozorní vyskakovacou správou, keď bude k
dispozícii nová aktualizácia softvéru.
Ak zvolíte požadovaný čas prevzatia, výrobok
automaticky prevezme novú aktualizáciu
softvéru, keď bude v pohotovostnom režime
pri vypnutom napájaní.
Ak preberiete nový softvér aktualizácie,
výrobok sa vás spýta, či ho chcete
nainštalovať, keď zapnete výrobok.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak chcete použiť funkciu Preberať v pohot. režime,
váš výrobok musí byť pripojený k Internetu.
Kontaktovať Samsung
Poskytuje kontaktné informácie na pomoc s vaším
výrobkom.
1. Ak bol prevzatý softvér na aktualizáciu, v
pravej časti okna Prevzatím uvidíte číslo verzie
softvéru.
2. Zvoľte možnosť Prevzatím a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 51
51
2012-01-13 오후 5:46:31
Základné funkcie
Prehrávanie videa
Prehrávanie
1. Disk zatlačte do prehrávača diskov Blu-ray
potlačenou stranou nahor.
3. Medzi možnosťami 2D a 3D môžete prepínať
opakovaným stláčaním tlačidla 2D3D.
Ak prehrávate 3D obsah v režime 3D,
nemôžete použiť túto funkciu.
✎✎ POZNÁMKA
`` 2D obsah nemôžete konvertovať na 3D alebo
používať tlačidlo 2D3D v nasledovných prípadoch:
-- Ak výrobok nie je pripojený káblom HDMI
-- Ak pripojený televízor nepodporuje 3D
-- Ak prehrávate 3D obsah (disk, súbor).
`` 2D obsah sa skonvertuje do nasledovných 3D
formátov:
-- 1080p 24 obr./s: Výstup do 1080p 24 obr./s 3D.
2. Stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
Tlačidlá prehrávania
PREHRAŤ (
)
ZASTAVIŤ (
)
POZASTAVIŤ (
Spúšťa prehrávanie.
Zastaví prehrávanie.
• Ak stlačíte tlačidlo raz: Poloha
zastavenia sa uloží.
• Ak stlačíte tlačidlo dvakrát: Poloha
zastavenia sa neuloží.
) Pozastaví prehrávanie.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pri niektorých diskoch nemusí jedno stlačenie
tlačidla ZASTAVIŤ (
) viesť k zapamätaniu si
pozície zastavenia.
`` Video súbory s vysokými dátovými tokmi 20 Mb/
s alebo viac presahujú schopnosti výrobku a môžu
zastaviť prehrávanie.
3D konvertor
Táto funkcia dokáže skonvertovať 2D výstup 2D
obsahu na 3D.
1. Pripojte tento výrobok pomocou HDMI kábla
k televízoru, ktorý podporuje 3D.
-- Iné: Výstup do 720p 3D.
-- Fotografické súbory: Výstup do 720p 3D.
`` 2D obsah, ktorý výrobok dokáže skonvertovať na 3D:
-- 2D obsahu, ktorý podporuje 3D konverziu
-- Obsah Smart Hub, DVD Video, BD-ROM, VCD,
Video súbory, fotografické súbory, DTV program a
nahraný DTV program.
`` Pri používaní 3D konvertora funkcia BONUSVIEW nie
je dostupná.
(V závislosti od disku sa zobrazí čierny obrys.)
`` Niektorí diváci môžu mať problémy pri sledovaní
3D obsahu, napríklad môžu pociťovať závraty,
nevoľnosť a bolesti hlavy.
Nastavenie hĺbky 3D
Funkcia Hĺbka 3D vám umožňuje nastaviť 3D
hĺbku pri konverzii 2D na 3D. Hodnoty sú v
rozsahu od 1 do 10. Čím vyššie číslo, tým väčšia
je hĺbka 3D.
1. Keď pozeráte konvertovaný 3D obsah, stlačte
tlačidlo TOOLS.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Hĺbka 3D.
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Nastavte hĺbku 3D pomocou tlačidiel ◄►.
2. Pri prehrávaní 2D obsahu stlačte tlačidlo
2D3D na diaľkovom ovládači, ak chcete
konvertovať 2D obsah na 3D obsah.
52
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 52
2012-01-13 오후 5:46:31
• Blu-ray disk, DVD-VIDEO
title 1
kapitola 1 kapitola 2
kapitola 1
title 2
kapitola 2
kapitola 3
• Audio CD (CD-DA)
skladba 1
skladba 2
skladba 3
skladba 4
skladba 5
• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4
adresár (skupina) 1
súbor 1
súbor 2
adresár (skupina) 1
súbor 1
súbor 2
súbor 3
✎✎ POZNÁMKA
`` Prehrávanie počas nahrávania skonvertuje médiá
do profilu 1.0, zatiaľ čo normálne prehrávanie
podporuje iba profil 2.0. V takých prípadoch platia
nasledovné obmedzenia:
-- Funkcia BONUSVIEW nie je k dispozícii.
-- Zvuk prezerateľnej prezentácie nie je k dispozícii.
(U niektorých diskov sa v režime Ponuka disku
nemusí vytvoriť zvuk.)
Použitie ponuky disku
hZ
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo DISC
MENU.
Základné funkcie
Obsah na disku je zvyčajne rozdelený nasledovne.
Používanie ponuky disku/ponuky
titulu/vyskakovacej ponuky
06
Štruktúra disku
2. Stlačte tlačidlá ▲▼◄► pre výber a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti od disku sa môžu položky ponuky líšiť
a táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
Použitie ponuky titulu
Z
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo TITLE
MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄►uskutočnite
požadovaný výber a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti od disku sa môžu položky ponuky líšiť
a táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
Prehrávanie zoznamu titulov
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
DISC MENU alebo TITLE MENU.
z
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
položku, ktorú chcete prehrávať
zo zoznamu titulov a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak sa na vašom disku nachádza zoznam titulov,
stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) a prejdite na zoznam
titulov.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 53
53
2012-01-13 오후 5:46:32
Základné funkcie
Použitie vyskakovacej ponuky
Preskakovanie kapitol
1. Počas prehrávania stlačte na
diaľkovom ovládači tlačidlo POPUP
MENU.
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo PRESKOČIŤ
(
).
Ak stlačíte tlačidlo PRESKOČIŤ (
), disk sa
presunie na ďalšiu kapitolu.
Ak stlačíte tlačidlo PRESKOČIŤ (
),
disk sa presunie na začiatok kapitoly. Ešte
jedným stlačením sa presuniete na začiatok
predchádzajúcej kapitoly.
h
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► alebo
tlačidla ZADAŤ vyberte požadovanú ponuku.
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti od disku sa môžu položky ponuky líšiť
a táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
Použitie funkcií vyhľadávania a
preskočenia
Počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať
kapitolu alebo stopu, alebo použiť funkciu
preskočenia, ak chcete preskočiť na ďalší výber.
Vyhľadávanie požadovanej scény
hzZyx
• Počas prehrávania stlačte tlačidlo VYHĽADAŤ
(
).
Každým stlačením tlačidla VYHĽADAŤ (
)
sa rýchlosť prehrávania zmení nasledovne:
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou
stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
✎✎ POZNÁMKA
`` Výrobok neprehráva zvuk v režime vyhľadávania.
hzZyx
Prehrávanie spomaleného záberu/
Prehrávanie po krokoch
Prehrávanie spomaleného záberu
hzZyx
• V pozastavenom režime stlačte tlačidlo
).
VYHĽADAŤ (
Každým stlačením tlačidla VYHĽADAŤ (
) sa
rýchlosť prehrávania zmení nasledovne:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou
stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
✎✎ POZNÁMKA
`` Výrobok neprehráva zvuk v režime pomalého
prehrávania.
Prehrávanie po krokoch
hzZyx
• V pozastavenom režime stlačte tlačidlo PAUZA (
).
Po každom stlačení tlačidla PAUZA (
) sa
objaví nová snímka.
• Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou
stlačte tlačidlo PREHRAŤ (
).
✎✎ POZNÁMKA
`` Výrobok neprehráva zvuk v režime prehrávania po
krokoch.
54
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 54
2012-01-13 오후 5:46:32
• Obrazovka ponuky Nástroje
Nástroje
Vyhľad. titulu
1/2
Hľadať kapitolu :
1/20
Vyhľad. času
:00:00:13/01:34:37
Režim opakovania :
Vyp.
Nastavenie obrazu : Normálne
Zvuk
: 1/1 JPN 2CH
Titulky
:
0/2 Vyp.
Uhol
:1/1
BONUSVIEW video :
Vyp.
BONUSVIEW zvuk :
0/1 Vyp.
< Zmeniť
" Zadať ' Späť
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti od disku sa môže ponuka Nástroje líšiť.
Priamy prechod na požadovanú scénu
hzZy
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť
Vyhľad. titulu, Hľadať kapitolu alebo
Vyhľad. času.
3. Stlačte tlačidlo ◄► alebo numerické tlačidlo
pre výber želaného titulu, kapitoly alebo času
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Opakovanie titulu alebo kapitoly
hzZy
Slúži na opakovanie titulu alebo kapitoly disku.
V závislosti od disku nemusí byť funkcia
opakovania dostupná.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť Režim
opakovania.
6. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte možnosť Vyp.
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Opakovanie časti
hzZy
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
TOOLS.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť Režim
opakovania.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► zvoľte možnosť
Opakovanie A-B a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4. Tlačidlo ZADAŤ stlačte v bode, od ktorého
chcete spustiť opakované prehrávanie (A).
5. Tlačidlo ZADAŤ stlačte v bode, kde chcete
opakované prehrávanie zastaviť (B).
6. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu
prehrávaniu, znovu stlačte tlačidlo TOOLS.
7. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť Režim
opakovania.
8. Stláčaním tlačidiel ◄► zvoľte možnosť Vyp.
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak bod (B) nastavíte skôr ako po uplynutí 5 sekúnd,
zobrazí sa správa zákazu.
`` V závislosti od disku sa môžu položky ponuky líšiť a
táto ponuka nemusí byť k dispozícii.
Výber nastavenia obrazu
hzZy
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
TOOLS.
Táto funkcia vám umožňuje nastaviť kvalitu videa,
keď je výrobok pripojený k televízoru.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť Režim
opakovania.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nastavenie
obrazu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► zvoľte možnosť
Kapitola alebo Názov a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadované
Nastavenie obrazu a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 55
Základné funkcie
Počas prehrávania môžete ovládať ponuku
disku stlačením tlačidla TOOLS.
4. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu,
znovu stlačte tlačidlo TOOLS.
06
Použitie tlačidla TOOLS
55
2012-01-13 오후 5:46:32
Základné funkcie
• Dynamický : Vyberte toto nastavenie, ak
chcete zlepšiť ostrosť.
• Normálne : Vyberte toto nastavenie pre
väčšinu sledovaných aplikácií.
• Film : Toto je najlepšie nastavenie na
pozeranie filmov.
• Používateľ : Umožňuje nastaviť pokročilé
nastavenia.
Výber jazyka titulkov
hZx
Túto funkciu môžete taktiež vybrať
priamo pomocou tlačidla AD/SUBTITLE
na diaľkovom ovládači.
✎✎ POZNÁMKA
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Výber jazyka zvuku
✎✎ POZNÁMKA
`` Keď používate funkciu BD wise, táto ponuka sa
neobjaví.
hzZx
Túto funkciu môžete taktiež používať
priamo pomocou tlačidla AUDIO na
diaľkovom ovládači.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Zvuk.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
jazyk zvuku.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne nastavenia
zvuku BONUSVIEW, na obrazovke nebude zobrazený
indikátor ◄►.
`` Informácie o hlavnej funkcii/režime BONUSVIEW
sa zobrazia aj vtedy, ak má Blu-ray disk časť
BONUSVIEW.
Stlačte tlačidlo ◄► na prepnutie medzi hlavnou
funkciou a zvukovými režimami BONUSVIEW.
`` Jazyky dostupné cez funkciu Jazyk zvuku závisia od
jazykov, ktoré sú kódované na disku. Táto funkcia
alebo niektoré jazyky nemusia byť dostupné.
`` Disk Blu-ray môže obsahovať až 32 a DVD až 8
jazykov zvuku.
`` Niektoré disky Blu-ray vám môžu umožniť vybrať
zvukovú stopu PCM alebo Dolby Digital v anglickom
jazyku.
`` Ak stlačíte tlačidlo AUDIO na diaľkovom ovládači,
objaví sa panel Zvuku.
Stlačte tlačidlo RETURN na odstránenie panelu
Zvuku.
56
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Titulky.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
jazyk titulkov.
`` V závislosti od disku Blu-ray / DVD je možné, že
budete môcť zmeniť požadované titulky v ponuke
disku.
Stlačte tlačidlo DISC MENU.
`` Táto funkcia závisí od výberu titulkov, ktoré sú
kódované na disku a nemusí byť dostupná pre
všetky Blu-ray disky/DVD.
`` Blu-ray disk môže obsahovať až 255 a DVD až 32
jazykov titulkov.
`` Informácie o režime hlavnej funkcie/BONUSVIEW
sa tiež zobrazia, ak Blu-ray disk obsahuje časť
BONUSVIEW.
`` Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz.
`` Zobrazí sa celkový počet primárnych, resp.
sekundárnych titulkov
`` Ak stlačíte tlačidlo AD/SUBTITLE na diaľkovom
ovládači, objaví sa panel titulkov.
Stlačte tlačidlo RETURN na odstránenie panelu
titulkov.
Zmena uhla kamery
hZ
Keď disk Blu-ray/DVD obsahuje viacero uhlov
konkrétnej scény, môžete použiť funkciu UHOL.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Uhol.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
uhol.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 56
2012-01-13 오후 5:46:33
Počúvanie hudby
Funkcia BONUSVIEW vám umožňuje prezerať
dodatočný obsah (napríklad komentáre) v malom
okne na obrazovke, pričom sa prehráva film.
Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak má disk
funkciu BONUSVIEW.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte BONUSVIEW
video alebo BONUSVIEW zvuk.
Prehrávanie zvukového CD (CDDA)/MP3
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) alebo MP3
disk.
• Pri zvukovom CD (CD-DA) sa automaticky
spustí prehrávanie prvej stopy.
• Pri MP3 diskoch stlačte tlačidlá ▲▼ a
vyberte možnosť Hudba, potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte požadovanú
položku BONUSVIEW.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak prepnete z BONUSVIEW video, BONUSVIEW zvuk sa
automaticky zmení podľa položky BONUSVIEW video.
ow
Základné funkcie
h
06
Nastavenie BONUSVIEW
Prvky obrazovky zvukového CD (CD-DA)/MP3
1
`` 2D obsah sa prekonvertuje na 3D, ak sa nepoužíva
funkcia BONUSVIEW. (V závislosti od disku môžete
na jednej strane obrazovky vidieť čierny pruh.)
2
Hudba
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
6
5
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Audio CD
TRACK 004
04:02
" Zadať / Nástroje ' Späť
4
3
1
Zobrazuje hudobné informácie.
2
Zobrazuje zoznam titulov.
3
Zobrazuje dostupné tlačidlá.
4
Zobrazuje aktuálny/celkový čas prehrávania.
5
Zobrazuje aktuálny stav prehrávania.
6
Zobrazuje stav opakovaného prehrávania.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte stopu, ktorú
chcete prehrať, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 57
57
2012-01-13 오후 5:46:33
Základné funkcie
Opakovanie zvukového CD (CDDA)/MP3
Audio CD | Hudba
1. Počas prehrávania Zoz. titulov stlačte
tlačidlo TOOLS.
2. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber Režim
opakovania a potom stláčajte tlačidlá ◄►
pre výber požadovaného režimu opakovania.
3. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre výber položky
Náhodný režim a potom stláčajte tlačidlá
◄► pre výber možnosti Zap. alebo Vyp..
4. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Vyp.
Skladby sa prehrajú v poradí, v ktorom
boli nahrané.
(
)Jedna skl.
(
Náhodná možnosť prehráva skladby v
náhodnom poradí. Ak chcete spustiť
) Náhodný režim
túto funkciu, nastavte náhodný režim
na Zap..
)Všetky
(
Aktuálna skladba sa zopakuje.
Zopakujú sa všetky skladby.
Zoz. titulov
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) alebo MP3
disk.
• Pri zvukovom CD (CD-DA) sa automaticky
spustí prehrávanie prvej stopy.
• Pri MP3 diskoch stlačte tlačidlá ▲▼ a
vyberte možnosť Hudba, potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
2. Ak sa chcete presunúť na zoznam hudby, stlačte
tlačidlo ZASTAVIŤ (
) alebo RETURN.
Zobrazí sa obrazovka Zoznam hudby.
Označené položkz : 3
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:43
1/2 Strana
03:56
04:41
04:02
TRACK 005
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
03:52
c Zatvor režim úprav ( ) Strana / Nástroje " Vybrať ' Späť
5. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu,
posuňte sa na stopu a potom znovu stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
Znak zaškrtnutia na stope sa zruší.
6. Po skončení stlačte tlačidlo TOOLS.
7. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Prehrať vybrané a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
Stopy, ktoré ste zvolili, sa prehrajú
automaticky.
Hudba
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
Audio CD
" Zadať / Nástroje ' Späť
8. Ak chcete prejsť na zoznam hudby, stlačte
tlačidlo RETURN.
✎✎ POZNÁMKA
`` Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť zoznam
titulov až s 99 stopami.
3. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C).
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► prejdite na
požadovanú stopu a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Na stope sa objaví znak zaškrtnutia.
Zopakujte tento postup aj pri výbere ďalších
stôp.
58
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 58
2012-01-13 오후 5:46:33
Prehrávanie súborov JPEG
1. Vložte disk so súbormi JPEG.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Fotografie a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte adresár,
ktorý chcete prehrávať a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte fotografiu,
ktorú si chcete prezrieť a stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť v
režime zobrazenia na celú obrazovku.
Použitie tlačidla TOOLS
Stlačením tlačidla TOOLS môžete použiť
rôzne funkcie.
Nástroje
Spusit' preyentáciu
Hudba v pozadí
:
Vyp.
Nastavenie hudby v pozadí
Priblížiť
Otočit'
Nastavenie obrazu
Informácie
" Zadať ' Späť
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak chcete povoliť funkciu hudby v pozadí, musí byť
súbor s fotografiami uložený na rovnakom médiu,
ako je súbor s hudbou. Kvalita zvuku však môže byť
ovplyvnená dátovým tokom MP3 súboru, veľkosťou
fotografie a spôsobom kódovania.
Základné funkcie
G
• Nastavenia obrazu : Zvoľte túto možnosť, ak
chcete nastaviť kvalitu obrazu.
• Informácie : Zobrazuje informácie o obrázku
vrátane názvu, veľkosti atď.
06
Prezeranie obrázkov
Používanie funkcie Prezentácie
1. Stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Spustiť
prezentáciu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Spustí sa prezentácia.
3. Ak chcete pozastaviť prezentáciu, znovu
stlačte tlačidlo TOOLS.
Nástroje
Pozast. prezentáciu
Rýchlost' prezentácie:
Normálna
Efekt prezentácie :
Clona
Hudba v pozadí
:
Vyp.
Nastavenie hudby v pozadí
Priblížiť
Otočit'
Nastavenie obrazu
Informácie
" Zadať ' Späť
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Pozast.
prezentáciu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5. Tým istým spôsobom môžete nastaviť aj
rýchlosť prezentácie a efekt.
• Spustiť prezentáciu : Vyberte na spustenie
prezentácie.
• Hudba v pozadí : Vyberte na počúvanie hudby
počas prezerania obrázku.
• Nastavenie hudby v pozadí : Vyberte na
nastavenie hudby v pozadí.
• Priblížiť : Vyberte na zväčšenie aktuálneho
obrázka. (Zväčšuje až štvornásobne)
• Otočiť : Vyberte na otočenie obrázka. (Týmto
otočíte obraz v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek.)
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 59
59
2012-01-13 오후 5:46:34
Základné funkcie
Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB
Môžete používať USB pripojenie na prehrávanie
multimediálnych súborov (MP3, JPEG, DivX, atď.)
z pamäťového zariadenia USB.
1. Presuňte sa na domácu ponuku.
Pozerať TV
Sprievodca
Manažér harmonogramu
Zoznam kanálov
Správca kanálov
Moje zar.
Môj obsah
Internet
Nastavenia
d WPS(PBC)
2. V režime zastavenia pripojte pamäťové
zariadenie USB k USB portu na prednom
paneli výrobku.
Nastavenia
Nastavenia
Pripojené zariadenie
123
Pozerať TV
Manažér harmonogramu
Zoznam kanálov
Správca kanálov
Moje zar.
Internet
" Zadať ' Späť
Môj obsah
c Bezpečné odstránenie USB d WPS(PBC)
3. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
požadované videá, hudbu alebo fotografie a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
5. Informácie o prehrávaní videa, hudby alebo
fotografií nájdete na strany 52 – 59.
✎✎ POZNÁMKA
`` Aby ste predišli možnému poškodeniu USB pamäte,
musíte pamäťové zariadenie USB vybrať bezpečne
(pomocou funkcie „Bezpečné odstránenie USB“).
Stlačením tlačidla MENU prejdite na domácu
ponuku, vyberte ŽLTÉ tlačidlo (C) a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
`` Ak pri prehrávaní pamäťového zariadenia USB vložíte
disk, režim zariadenia sa automaticky zmení na
„DVD alebo CD“.
60
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 60
2012-01-13 오후 5:46:34
Funkcie DTV
2. Ak chcete prepnúť TV kanály, stlačte tlačidlo
PROG (,/.). (Ak chcete priamo prejsť
na TV kanál, stlačte čísla požadovaného
TV kanála pomocou číselných tlačidiel na
diaľkovom ovládači.)
BBC World
DTV ter. Dolby Digital
Všetky
808
What’s on
Bez názvu
Žiadne pobrobné informácie
800
18:12 Pia 15 Jún
a Informácie
Stlačte tlačidlo TOOLS, keď sledujete
kanál.
Funkcie DTV
1. Po dokončení ladenia môžete sledovať TV
kanál.
Použitie tlačidla TOOLS
07
Zobrazenie obrazovky
• Obrazovka ponuky Nástroje
Nástroje
Nastavenie obrazu
+
Jazyk zvuku
Dual I II
1.English
: Dolby Digital
Lock Current Channel
Prepnút' na Kábel
Pridat' k obl'úbeným
Informácie o signáli
> Posun. " Zadať e Koniec
Nastavenie obrazu
3. Ak chcete po pozeraní disku Blu-ray/DVD/
CD sledovať televíziu alebo akýkoľvek
iný obsah vrátane internetového obsahu
prostredníctvom Smart Hub alebo Allshare,
stlačte tlačidlo MENU na vašom diaľkovom
ovládači a prejdite do domácej ponuky.
4. Ak je už ladenie ukončené, môžete prejsť
do režimu DTV opätovným stlačením tlačidla
MENU.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ikona sa môže líšiť v závislosti od servisných
informácií signálu.
1. Stlačte tlačidlo TOOLS, keď sledujete kanál.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Nastavenie
obrazu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Viac informácií o tejto ponuke nájdete na
strane 55 – 56.
Výber jazyka zvuku
1. Stlačte tlačidlo TOOLS, keď sledujete kanál.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Jazyk zvuku.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
jazyk zvuku a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 61
61
2012-01-13 오후 5:46:35
Funkcie DTV
Výber Dual I II
Túto funkciu môžete taktiež používať
priamo pomocou tlačidla AUDIO na
diaľkovom ovládači.
1. Stlačte tlačidlo TOOLS, keď sledujete kanál.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Dual I II.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
zvuk a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Uzamknúť aktuálny kanál
TV kanál môžete uzamknúť nastavením PIN kódu.
1. Stlačte tlačidlo TOOLS, keď sledujete kanál.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Uzamknúť aktuálny kanál a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
3. Zadajte 4-ciferné číslo PIN.
Ak je nastavenie kódu PIN ukončené,
zobrazenie uzamknutého kanála nie je možné,
pokiaľ ho neodomknete.
4. Ak chcete odomknúť uzamknutý kanál,
stlačte tlačidlo TOOLS počas sledovania
Uzamknutých kanálov.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť
Uzamknúť aktuálny kanál a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
6. Zadaním PIN kódu odomknite TV kanál.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ponuka Uzamknúť aktuálny kanál sa dá zobraziť,
keď je krajina nastavená na Holandsko.
Prepnúť na kábel
Ak chcete sledovať káblové vysielanie, zvoľte túto
ponuku.
1. Stlačte tlačidlo TOOLS, keď sledujete kanál.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Prepnúť na kábel a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
62
Pridať k obľúbeným
1. Stlačte tlačidlo TOOLS, keď sledujete kanál.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť Pridať
k obľúbeným a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ editujte požadovaný
kanál a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte možnosť OK
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Informácie o signáli
1. Stlačte tlačidlo TOOLS, keď sledujete kanál.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Informácie o signáli a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
Môžete skontrolovať informácie o signáli.
Nastavenia jazyka popisu zvuku a
titulkov
Nastavenie popisu zvuku
Môžete pridať verbálny popis k hlavnému zvuku,
ktorý pomôže zrakovo postihnutým.
1. Stlačte tlačidlo AD/SUBTITLE, keď sledujete
TV kanál.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Popis zvuku a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Ak zvolíte možnosť Zap., aktivuje sa ponuka
hlasitosti. Nastavte hlasitosť popisu zvuku od
0 do 100.
✎✎ POZNÁMKA
`` Popis zvuku môžete tiež zapínať a vypínať
opätovným stláčaním tlačidla AD/SUBTITLE po
prvom stlačení tlačidla AD/SUBTITLE.
Nastavenie jazyka titulkov
1. Stlačte tlačidlo AD/SUBTITLE, keď sledujete
TV kanál.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Titulky a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 62
2012-01-13 오후 5:46:35
Zobrazí obrazovku kanála.
2
Zobrazí informácie o kanáli.
3
Zobrazí aktuálny dátum a čas.
4
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje dostupné tlačidlá
diaľkového ovládača.
• ČERVENÉ tlačidlo (A) : Na nastavenie
harmonogramu programu.
• ŽLTÉ tlačidlo (C) : Zobrazí kanál odteraz na
nasledovných 24 hodín.
Ak zvolíte ŽLTÉ tlačidlo (C), zobrazí sa ZELENÉ
tlačidlo (B). Jeho stlačením zobrazíte zoznam
kanálov pred 24 hodinami.
• MODRÉ tlačidlo (D) : Na zmenu zobrazenia kanála
(Všetko, TV, Rádio, Dáta/Iné, Obľúbené 1,2,3...)
• Tlačidlá PROG (,/.) : Prechod na predošlú
alebo nasledovnú stranu.
• Tlačidlo ZADAŤ
-- Keď zvolíte aktuálne vysielaný program, môžete
sledovať zvolený kanál na celej obrazovke.
-- Keď zvolíte program, ktorý je naplánovaný na
vysielanie, môžete nastaviť Sledovanie pomocou
časovača alebo Čas. nahrávanie. Stlačením
tlačidla ◄► zvoľte Sledovanie pomocou
časovača alebo Čas. nahrávanie a potom
znovu stlačte tlačidlo ZADAŤ. Na vyhradenom
programe sa zobrazí ikona Časovača.
5
Zobrazí uložené kanály.
6
Zobrazí režim zobrazenia.
• Jazyk titulkov : Zvoľte požadovaný jazyk
titulkov.
Zobrazenie sprievodnej obrazovky
Televízne stanice poskytujú informácie EPG
(elektronický programový sprievodca). Pomocou
časových programov kanálov poskytovaných
televíznymi stanicami môžete vopred špecifikovať
kanály, ktoré chcete sledovať, takže v určenom
čase dôjde k automatickému prepnutia na zvolený
kanál. V závislosti od stavu kanála sa záznamy
kanála môžu javiť ako prázdne alebo neaktuálne.
Túto funkciu môžete taktiež používať
priamo pomocou tlačidla GUIDE na
diaľkovom ovládači.
1. Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa domáca ponuka.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Pozerať TV.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Sprievodca, potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka sprievodcu.
• Obrazovka sprievodcu
1
Sprievodca
2
Manažér harmonogramu
3
Pred použitím tejto funkcie sa ubezpečte, že sú
nastavené hodiny. (Pozrite stranu 47)
7:11 Po 1 Jan
Žiadne informácie.
DTV ter. 814 Discovery
6
5
Túto funkciu môžete taktiež používať
priamo pomocou tlačidla GUIDE na
diaľkovom ovládači.
814 Discovery
Zob.kanálov - Všetky
Dn.
▲ 812
Class News
813
Coming Soon
814 Discovery
815
DiscoveryH&L
816
five
▼ 817
heat
15:00
15:30
Žiadne informácie.
Žiadne informácie.
Žiadne informácie.
Žiadne informácie.
Žiadne informácie.
Žiadne informácie.
16:00
16:30
a Manaž. pl. c +24 hodín d Režim k. ƒ Strana " Sledovat'
Funkcie DTV
• Režim titulkov : Zvoľte požadovaný režim
titulkov.
1
07
• Titulky : Môžete nastaviť Zap. alebo Vyp..
Ak zvolíte možnosť Zap., aktivuje sa Režim
titulkov a Jazyk titulkov.
4
1. Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa domáca ponuka.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Pozerať TV.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Sprievodca, potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka sprievodcu.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 63
63
2012-01-13 오후 5:46:35
Funkcie DTV
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► zvoľte kanál, pre
ktorý chcete nastaviť Čas. nahrávanie (alebo
Sledovanie pomocou časovača) a potom
stlačte ČERVENÉ tlačidlo (A).
5. Stlačte tlačidlo ZADAŤ.
6. Stláčaním tlačidiel ◄► zvoľte možnosť
Časovač sled. alebo Časovač nahr. a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Anténa
DTV ter.
Air
DTV
Dátum
01 / 01 / 2011
Čas. sledovania
Kanál
Ne

806
Po

Ut


Śtv

Raz.
Pia

3D efekt môžete sledovať so všetkými živými TV
programami a nahraným TV programom.
1. Počas sledovania TV programu alebo
prehrávania nahraného TV programu stlačte
tlačidlo 2D3D na diaľkovom ovládači.
Zobrazí sa ponuka 3D.
• 2D3D : Zmení 2D obraz na 3D.
• Vedľa seba : Zobrazí dva obrazy vedľa
seba.
Opakovať
Str
Sledovanie DTV s 3D efektom
So

• Hore a dole : Zobrazí jeden obraz nad
druhým.
Ćas spustenia
OK
01:02
Zrušiť
< Posun. " Zadať ' Späť
3D
Spoužitím klávesov na dial'kovom ovládači VL'AVO/VPRAVO
vyberte ikonu vhodnú pre obraz na obrazovke.
7. Vyplňte vstupné položky pomocou tlačidiel
▲▼◄► a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
< Posun. " Zadať e Koniec
8. Znovu stlačte tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak je program v manažérovi harmonogramu
nastavený na Sledovanie pomocou časovača alebo
Nahrávanie pomocou časovača, ikona časovača sa
na obrazovke sprievodcu neobjaví.
Zrušenie alebo úprava
harmonogramu
1. Stlačte ČERVENÉ tlačidlo (A) na obrazovke
sprievodcu.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► zvoľte
naplánovaný kanál, ktorý chcete zrušiť alebo
upraviť a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► zvoľte možnosť
Zrušiť plány alebo Upraviť a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte požadovaný
3D režim a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Ak stlačíte tlačidlo 2D3D ešte raz počas
sledovania 3D, zobrazený obraz sa prepne do
režimu 2D.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak prepnete TV kanál počas sledovania DTV v
režime 3D v režime Vedľa seba, zobrazený obraz sa
automaticky prepne do režimu 2D.
`` Keď je 3D efekt Vedľa seba povolený, nemôžete
nastavovať 3D režim.
`` Ak TV program nepodporuje režim Vedľa seba,
Hore a dole alebo funkciu Automatická detekcia,
zobrazenie výberu ponuky 3D na obrazovke sa
nezobrazí.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak sa rezervovaný program upraví v manažérovi
harmonogramu, ikona časovača sa na obrazovke
sprievodcu neobjaví.
64
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 64
2012-01-13 오후 5:46:36
TV
POWER
2D3D
POWER
BD
TV
TTX/MIX
3 (o stránku nižšie) : Zobrazí predošlú stránku
teletextu.
7
6 (register) : Zobrazí stránku s registrom
(obsahom) kedykoľvek počas prezerania teletextu.
8
0 keď sledujete TV kanál.
1. Stlačte tlačidlo TTX/MIX,
TIME SHIFT
2. Opakovaným stláčaním
tlačidla TTX/MIX
môžete zmeniť alebo ukončiť režim teletextu.
TV MUTE
1
TV VOL
1
2
3
4
5
CH LIST
TV SOURCE
MENU
i
TOOLS
1
GUIDE
INFO
RETURN
A
PROG
EXIT
B
C
...
?
×
!
D
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
0 (režim) : Zvolí režim teletextu (LIST/FLOF).
Ak tlačidlo stlačíte v režime LIST, prepne režim
na režim uloženia zoznamu. V režime uloženia
zoznamu môžete uložiť teletextovú stránku do
zoznamu pomocou tlačidla 8(uložiť).
9
6
7
8
9
0
5 (odhaliť) : Zobrazí skrytý text (napríklad
odpovede na kvízové hry). Ak chcete zobraziť
normálnu obrazovku, stlačte tlačidlo znovu.
0
7 (zrušiť) : Zmenší zobrazenie teletextu tak, aby
sa prekrývalo s aktuálnym vysielaním.
!
Typická teletextová stránka
A
REC REC PAUSE
0000-000000
1
8 (uložiť) : Uloží teletextové stránky.
2
4 (veľkosť) : Zobrazí teletext na hornej polovici
obrazovky dvojnásobnou veľkosťou. Ak chcete
presunúť text do spodnej polovice obrazovky,
stlačte tlačidlo znovu. Pre normálne zobrazenie
stlačte tlačidlo ešte raz.
3
4
5
9 (podržať) : Podrží zobrazenie na aktuálnej
stránke v prípade, že existuje niekoľko
sekundárnych stránok, ktoré sa automaticky
striedajú. Ak chcete podržanie zrušiť, stlačte
tlačidlo znovu.
Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré) :
Ak televízna spoločnosť používa systém FASTEXT,
rozličné témy na stránke teletextu sú farebne
odlíšené a dajú sa vybrať stlačením farebných
tlačidiel. Stlačte farbu zodpovedajúcu téme podľa
vášho výberu. Zobrazí sa nová farebne odlíšená
stránka. Položky sa dajú vyberať rovnakým
spôsobom. Ak chcete zobraziť predošlú alebo
nasledovnú stránku, stlačte zodpovedajúce farebné
tlačidlo.
1 (podstránka) : Zobrazí dostupnú podstránku.
B
C
D
E
F
Časť
Obsah
A
Číslo vybranej stránky.
C
Číslo aktuálnej stránky alebo indikácie
vyhľadávania.
E
Text.
B
D
F
Identifikácia vysielajúceho kanála.
Dátum a čas.
Informácie o stave. Informácie FASTEXT.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ovládanie teletextu TTX/MIX je dostupné iba vtedy,
keď DTV program podporuje teletextový signál.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 65
Funkcie DTV
Ak DTV program podporuje teletextový signál,
1 2 službu.
3
môžete používať teletextovú
Aby sa
teletextové informácie
4 zobrazovali
5 6 správne, príjem
kanála musí byť stabilný. Inak môžu informácie
7 8stránky
9 nemusia zobraziť.
chýbať alebo sa niektoré
DISC MENU
TITLE MENU
2 (o stránku vyššie) : Zobrazí nasledovnú stránku
teletextu.
6
07
Používanie
teletextovej služby
BD-HDD/TV
65
2012-01-13 오후 5:46:36
Pokročilé funkcie
Nahrávanie
Tento výrobok dokáže nahrávať na externé
zariadenia.
Pred nahrávaním
Pripojené zariadenie musíte naformátovať
prostredníctvom ponuky Formátovať zariadenie,
ak chcete nahrávať TV program. V tejto ponuke
si skontrolujte veľkosť dostupnej pamäte.
(Viac informácií o Správe zariadenia nájdete na
strany 47 – 48)
Nahrávanie aktuálne sledovaného
TV kanála
1. Stlačením tlačidla PROG (,/.) alebo
číselných tlačidiel zvoľte TV kanál, ktorý
chcete nahrať.
2. Stlačte tlačidlo REC (
).
1. Stlačením tlačidla ZASTAVIŤ (
) zastavíte
prebiehajúce nahrávanie. Zobrazí sa správa
„Nahrávanie sa dokončilo.“.
Ovládanie prehrávania počas nahrávania
Počas nahrávania TV kanála môžete vyhľadať
scénu alebo sa presunúť na začiatočný bod
nahrávania.
) : Vyhľadanie
1. Tlačidlá VYHĽADAŤ (
požadovanej scény.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. Tlačidlo PRESKOČIŤ (
) : Návrat na
začiatočný bod nahrávania.
3. Tlačidlo PRESKOČIŤ (
) : Preskočiť na
rovnakú scénu so živou TV.
4. Tlačidlo ◄ : Preskočiť o -20 s dozadu od
aktuálneho miesta.
5. Tlačidlo ► : Preskočiť o +20 s dopredu od
aktuálneho miesta.
Spustilo sa nahrávanie
3 NOVA
Zastavenie nahrávania
Nastavenia nahr.
3. Ak chcete upraviť dĺžku nahrávania, stlačte
počas nahrávania tlačidlo REC (
).
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte požadovanú
dĺžku nahrávania a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
Pozastavenie nahrávania
1. Stlačením tlačidla REC PAUSE (
)
pozastavíte prebiehajúce nahrávanie.
2. Na pokračovanie nahrávania stlačte tlačidlo
REC PAUSE (
) alebo REC (
).
6. Tlačidlo POZASTAVIŤ (
) : Pozastavenie
scény, pričom nahrávanie pokračuje.
7. Tlačidlo ZASTAVIŤ (
) : Ak sledujete minulú
scénu, bod prehrávania preskočí na rovnakú
scénu so živou TV. Ak sledujete rovnakú
scénu so živou TV, nahrávanie sa zastaví.
Prehrávanie disku počas
nahrávania TV kanála
Počas nahrávania TV kanála môžete prehrávať disk.
Ak je už disk vložený pred začatím
nahrávania
1. Počas nahrávania TV kanála stlačte tlačidlo
MENU na diaľkovom ovládači.
2. V domácej ponuke sa stlačením tlačidiel ◄►
presuňte na položku Moje zar..
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte disk na
prehratie a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
66
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 66
2012-01-13 오후 5:46:36
2. Disk sa načíta a prehrá, pričom nahrávanie
bude pokračovať.
✎✎ POZNÁMKA
`` Tento výrobok podporuje Blu-ray Video, DVD Video a
CD-DA.
Prehrávanie nahraného TV obsahu počas
nahrávania TV kanála
1. Počas nahrávania TV kanála stlačte tlačidlo
MENU na diaľkovom ovládači.
2. V domácej ponuke sa stlačením tlačidiel ◄►
presuňte na položku Môj obsah.
Informácie o Time Shift
Môžete zobraziť aktuálne informácie o funkcii
Time Shift.
1. Stlačte tlačidlo ZADAŤ na diaľkovom
ovládači, keď je funkcia Time Shift aktivovaná.
2. Lišta Time Shift sa zobrazí tak, ako je vidieť nižšie.
• Obrazovka Time Shift
1
NOVA
DTV ter.
TV
3
Dual
2 3
Fanfan
SD 4:3
Pokročilé funkcie
1. Do zásuvky na disk vložte disk.
08
Keď disk nie je vložený
576i
18:12 Pia 15 Jún
Univer.
+
+ 00:00:06/
00:00:34
4
3. Stlačte tlačidlo ZADAŤ na stránku Nahraná TV.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak chcete zastaviť nahrávanie, zmeňte režim prevádzky
).
na zobrazenie DTV a stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
`` TV program pod nahrávaním nie je zobrazený na
stránke „Nahraná TV“ v položke „Môj obsah“.
Funkcia Time Shift
Môžete pozastaviť živú TV alebo začať sledovať
TV program od začiatočného bodu, kedy ste
spustili funkciu Time Shift.
Spustenie funkcie Time Shift tlačidlom
POZASTAVIŤ
1. Keď pozeráte TV kanál, stlačte tlačidlo
POZAST (
).
2. Obraz TV programu sa pozastaví a zobrazí sa
lišta Time Shift. Na ľavej strane lišty Time Shift
sa zobrazí # Pozastaviť.
Spustenie funkcie Time Shift tlačidlom
PREHRAŤ
1. Keď pozeráte TV kanál, stlačte tlačidlo
PREHRAŤ (
).
2. Funkcia Time Shift sa spustí a zobrazí sa lišta
Time Shift. Na ľavej strane lišty Time Shift sa
zobrazí živá TV.
1
Zobrazenie režimu : Zobrazí aktuálny stav funkcie
Time Shift.
2
Zobrazí aktuálny bod prehrávania.
3
Zobrazí nahraný čas podľa funkcie Time Shift.
4
Zobrazí lištu postupu.
Tlačidlo ovládania prehrávania počas
funkcie Time Shift je aktivované
1. Tlačidlá VYHĽADAŤ (
) : Vyhľadanie
požadovanej scény.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. Tlačidlo PRESKOČIŤ (
začiatok Time Shift.
3. Tlačidlo PRESKOČIŤ (
scénu so živou TV.
) : návrat na
) : Zobrazí rovnakú
4. Tlačidlo ◄ : Preskočiť o -20 s dozadu od
aktuálneho miesta.
5. Tlačidlo ► : Preskočiť o +20 s dopredu od
aktuálneho miesta.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 67
67
2012-01-13 오후 5:46:37
Pokročilé funkcie
6. Tlačidlo POZASTAVIŤ (
) : Pozastavenie
scény, pričom funkcia Time Shift ďalej funguje.
7. Tlačidlo ZASTAVIŤ (
) : Ak sledujete minulú
scénu, bod prehrávania preskočí na rovnakú
scénu so živou TV. Ak sledujete rovnakú
scénu so živou TV, funkcia Time Shift sa
zastaví.
Zastavenie Time Shift
1. Ak lišta Time Shift nie je v režime
POZASTAVIŤ alebo MINULÉ VYSIELANIA ,
stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
).
Zobrazí sa správa „Chcete zastaviť funkciu
Timeshift”.
2. Zvoľte tlačidlo Áno a stlačením tlačidla
ZADAŤ zastavte funkciu Time Shift.
3. Ak je lišta Time Shift v režime POZASTAVIŤ
alebo MINULÉ VYSIELANIA, režim Time
Shift sa zmení na živú TV, keď prvýkrát stlačíte
tlačidlo ZASTAVIŤ (
).
4. Znovu stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
), zobrazí
sa rovnaká správa ako na obrázku vyššie.
5. Vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Prehrávanie nahraného titulu
1. V domácej ponuke stlačením tlačidiel ◄►
zvoľte položku Môj obsah.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť
Nahraná TV a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa zoznam Nahraná TV.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte titul, ktorý
chcete prehrávať a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
Vybraný titul sa prehrá.
4. Počas prehrávania stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa päť scén ako miniatúry.
5. Stláčaním tlačidiel ◄► zvoľte požadovanú
scénu a potom stlačením tlačidla ZADAŤ
spustite prehrávanie od začiatku scény.
68
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 68
2012-01-13 오후 5:46:37
Sieťové služby
1. Pripojte výrobok k sieti.
(Pozri strany 29 – 30)
4. Ak sa zobrazí obrazovka Krajina, stlačením
tlačidiel ▲▼ vyberte krajinu, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` Niektoré aplikácie sú dostupné len v určitých
krajinách.
2. Konfigurujte nastavenia siete.
(Pozri strany 43 – 47)
Používanie služby Smart Hub
Pomocou služby Smart Hub môžete priamo
prehrávať filmy, videá a hudbu z Internetu, máte
prístup k rôznym plateným alebo bezplatným
aplikáciám a môžete si ich prezerať na svojom
televízore. Obsah aplikácií zahŕňa správy, šport,
predpovede počasia, kurzy na burze cenných
papierov, mapy, fotografie a hry.
Túto funkciu môžete taktiež spustiť
priamo stlačením tlačidla SMART HUB
na diaľkovom ovládači.
Prvé spustenie služby Smart Hub
Pri prvom spustení Smart Hub postupujte podľa
týchto krokov :
1. Prejdite na domácu ponuku.
Pozerať TV
Sieťové služby
Pred použitím akejkoľvek sieťovej služby si
prečítajte nasledovné pokyny.
3. Zobrazí sa obrazovka Smart Hub.
V niektorých prípadoch sa tesne potom
zobrazí obrazovka Krajina.
09
Pripojením výrobku k sieti môžete využívať rôzne
sieťové služby, ako napríklad Smart Hub alebo
BD-LIVE.
5. Zobrazí sa obrazovka Zmluvné podmienky
servisnej dohody.
Ak súhlasíte, stlačením tlačidiel ◄► vyberte
možnosť Súhlasím, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` Kým sa obrazovky zobrazia, môže to trvať niekoľko
sekúnd.
6. Zobrazí sa obrazovka Aktualizácia služby a
nainštaluje sa niekoľko služieb a aplikácií.
Po skončení sa zatvorí. Prevzaté aplikácie a
služby sa zobrazia na obrazovke Smart Hub.
Môže to chvíľu trvať.
✎✎ POZNÁMKA
`` Smart Hub sa môže počas procesu inštalácie na
chvíľu zatvoriť.
`` Po inštalácii sa môže zobraziť niekoľko obrazoviek.
Môžete ich zatvoriť stlačením tlačidla ZADAŤ alebo
ich môžete nechať, aby sa zatvorili samé.
7. Ak chcete spustiť aplikáciu, stlačením tlačidiel
▲▼◄► zvýraznite miniaplikácie, a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Sprievodca
Manažér harmonogramu
Zoznam kanálov
Správca kanálov
Moje zar.
Môj obsah
Internet
Nastavenia
d WPS(PBC)
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Internet, a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 69
69
2012-01-13 오후 5:46:37
Sieťové služby
Smart Hub na prvý pohľad
1
2
3
4
Search
Your Video
5
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
6
Contents 3
Contents 4
Odporúčané
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Prihlásiť sa b Zoradiť podľa c Režim úprav d Nastavenia
7
1
2
3
4
5
70
6
Komerčné : Zobrazí Sprievodcu Smart Hub, úvod k
výrobku a úvody k novým aplikáciám.
Your Video : Poskytuje odporúčania pre videá na
základe vašej voľby.
• Umožňuje vám prezerať odporúčania filmov na
základe vašich predchádzajúcich preferencií.
• Umožňuje vám zvoliť si film, zobrazuje zoznam
poskytovateľov VOD (videí na požiadanie), ktorí
majú tento film, a potom vám umožňuje zvoliť si
poskytovateľa pre streaming. (Streaming nie je v
niektorých oblastiach dostupný.)
• Pokyny o používaní služby Vaše Video nájdete na
stránke www.samsung.com.
Search : Poskytuje integrované vyhľadávanie
vašich poskytovateľov videa a pripojených zariadení
AllShare.
• Dá sa použiť spolu so službou Smart Hub (okrem
prípadu, kedy pozeráte Blu-ray disk).
• Pre jednoduchý prístup použite tlačidlo SEARCH
na diaľkovom ovládači.
• Pokyny o používaní funkcie vyhľadávania nájdete
na stránke www.samsung.com.
7
Pomoc pri navigácii : Zobrazuje tlačidlá diaľkového
ovládača, ktoré môžete použiť na navigáciu v službe
Smart Hub.
• ČERVENÉ tlačidlo (A) : Slúži na prihlásenie do
služby Smart Hub.
• ZELENÉ tlačidlo (B) : Slúži na triedenie aplikácií.
• ŽLTÉ tlačidlo (C) : Slúži na úpravu aplikácií.
• MODRÉ tlačidlo (D) : Slúži na zmenu nastavení
služby Smart Hub.
Moje aplikácie : Zobrazuje osobnú galériu aplikácií,
do ktorej môžete pridávať alebo z nej mazať alebo v
nej upravovať aplikácie.
✎✎ POZNÁMKA
`` Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu
zodpovednosť za prerušenie služby Smart Hub
spôsobené poskytovateľom služieb z akýchkoľvek
iných dôvodov.
`` Služba Smart Hub preberá a spracúva údaje cez
Internet, aby ste mohli využívať obsah Internetu na
obrazovke vášho televízora.
Ak je pripojenie k Internetu nestabilné, služba sa
môže omeškať alebo prerušiť.
Okrem toho sa výrobok môže automaticky vypnúť
ako reakcia na podmienky na Internete.
V takomto prípade skontrolujte pripojenie k Internetu
a skúste znova.
`` Aplikačné služby môžu byť poskytované iba
v anglickom jazyku a obsah sa môže líšiť v závislosti
od vašej oblasti.
`` Viac informácií o službe Smart Hub získate na
webovej stránke poskytovateľa príslušnej služby.
`` Poskytované služby podliehajú zmenám
poskytovateľom služby Smart Hub bez
predchádzajúceho oznámenia.
`` Obsah služby Smart Hub sa môže líšiť v závislosti od
verzie firmvéru výrobku.
Samsung Apps : Môžete si prevziať rôzne
spoplatnené alebo bezplatné aplikácie služieb.
Odporúčané : Zobrazuje odporúčané obsahy
spravované spoločnosťou Samsung.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 70
2012-01-13 오후 5:46:37
1
2
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
4
5
7
2
3
3
abc
.,–
1
Vytvorenie účtu
8
9
0
Shift
T9
6
ab
Delete
Ab
AB
1
6

Ak si chcete založiť svoju vlastnú, výhradnú
konfiguráciu služby Smart Hub, vytvorte si svoj
vlastný Inteligentný TV účet.
Ak chcete vytvoriť účet, postupujte podľa týchto
krokov:
1. Stlačte ČERVENÉ tlačidlo (A) na diaľkovom
ovládači. Objaví sa obrazovka Vytvoriť účet.
Search
b Metóda zadávania/ Jazyk : Slovensky
4
1
2
Stlačte tlačidlo DISC MENU na diaľkovom ovládači,
aby ste zmenili vstupný režim.
: ab, Ab, AB, čísla alebo ikony.
3
Zobrazuje aktuálny vstupný režim.
4
5
6
Your Video
ID Smart TV
5
Aktuálna klávesnica.
Používa sa na zadávanie písmen, číslic a symbolov.
Stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) na diaľkovom ovládači
a zmeňte spôsob vstupu. (T9 alebo ABC)
Stlačením tlačidla TOOLS na diaľkovom ovládači
zmeníte jazyk.
Stlačením tlačidla TITLE MENU na diaľkovom
ovládači vymažete znak.
Zadávanie textu, číslic a symbolov
A chcete zadať text, stlačte numerické tlačidlo na
diaľkovom ovládači, ktoré zodpovedá písmenu,
ktoré chcete zadať. Rýchlo stlačte tlačidlo na
zadanie písmena, ktoré nie je prvým písmenom
uvedeným na tlačidle klávesnice na obrazovke.
Napríklad, ak chcete zadať písmeno b, dvakrát
rýchlo stlačte tlačidlo 2 na diaľkovom ovládači. Ak
chcete zadať prvé písmeno uvedené na tlačidle,
stlačte, pustite a počkajte.
Ak sa chcete presúvať v texte, použite tlačidlá šípok.
Heslo
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Stlačte [Enter]
Contents 2
Contents 2
Contents 3
Stlačte
[Enter]xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Prihlásiť sa
xxxxxxxx
Vytvoriť účet
Contents 9
xxxxxxxx
Contents 3
Contents 4
%
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Zapamätaj si moje ID Smart TV a heslo.
Contents 2
Contents 8
Contents 1
Recommended
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 7
Samsung Apps
Prihlásiť sa
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Zrušiť
Zabudnuté heslo
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Prihlásiť sa b Zoradiť podľa c Režim úprav d Nastavenia
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Vytvoriť účet, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ.
3. Na nasledujúcej obrazovke zvoľte ID Smart
TV a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Objaví sa obrazovka zadania a klávesnica.
4. Použite klávesnicu na zadanie vašej emailovej
adresy. Toto bude slúžiť ako vaše ID.
POZNÁMKA
✎✎
`` Klávesnica funguje ako klávesnica na mobilnom telefóne.
5. Po skončení stlačením tlačidla ZADAŤ vyberte
OK a znovu stlačte tlačidlo ZADAŤ. Znovu sa
objaví obrazovka Vytvoriť účet.
6. Vyberte Heslo a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka zadania a klávesnica.
7. Použite klávesnicu na zadanie hesla.
Heslo môže byť akoukoľvek kombináciou
písmen, číslic a symbolov.
✎✎ POZNÁMKA
`` Stlačte ČERVENÉ tlačidlo (A) na diaľkovom ovládači
na zobrazenie alebo skrytie hesla počas jeho
zadávania.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 71
Sieťové služby
Pomocou diaľkového ovládača môžete používať
klávesnicu na obrazovke na zadávanie písmen,
číslic a symbolov.
Ak chcete vymazať text, posuňte kurzor doprava
od znaku, ktorý chcete vymazať, a potom stlačte
tlačidlo TITLE MENU. Ak chcete zmeniť veľkosť
písma alebo zadať číslice, prípadne interpunkčné
znamienka, stlačte tlačidlo DISC MENU.
09
Používanie klávesnice
69
2012-01-13 오후 5:46:38
Sieťové služby
8. Po skončení stlačením tlačidla ZADAŤ vyberte
OK a znovu stlačte tlačidlo ZADAŤ. Znovu sa
objaví obrazovka Vytvoriť účet.
9. Vyberte Potvrďte heslo. a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
10. Zopakujte kroky 7 a 8.
11. Keď sa znovu zobrazí obrazovka Vytvoriť
účet, vyberte možnosť Vytvoriť účet a stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa okno Potvrdenie.
12. Vyberte OK a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa okno Pokračovať na registráciu
služby.
13. Zvoľte možnosť Prejsť na reg. a stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
14. Zobrazí sa okno Zaregistrovať účet služby.
• Ak máte existujúce účty u niektorého
z uvedených poskytovateľov, môžete
spojiť účet poskytovateľa a heslo účtu
poskytovateľa s vaším Inteligentným TV
účtom. Registrácia zjednodušuje prístup k
webovým stránkam poskytovateľov. Pokyny
k registrácii nájdete v Kroku 2 v Správe
účtov v ponuke Nastavenia.
• Ak nemáte existujúce účty poskytovateľa
alebo momentálne nechcete zaregistrovať
existujúce účty, zvoľte OK a stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Okno môžete nechať tak približne
jednu minútu, kedy sa samo zatvorí.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ako ID musíte použiť e-mailovú adresu.
`` Zaregistrovať môžete až 10 používateľských účtov.
`` Na používanie služby Smart Hub nepotrebujete účet.
3. Vyberte svoje ID v zozname, ktorý sa objaví,
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Znovu sa
objaví obrazovka Vytvoriť účet.
4. Vyberte Heslo a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Zobrazí sa obrazovka zadania a
klávesnica.
5. Pomocou klávesnice a diaľkového ovládača
zadajte svoje heslo. Po skončení stlačením
tlačidla ZADAŤ vyberte OK a znovu stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak chcete, aby služba Smart Hub zadala vaše heslo
automaticky, po zadaní hesla zvoľte Zapamätať si
moje ID inteligentného TV a heslo, a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Objaví sa fajka. Služba Smart Hub
teraz zadá vaše heslo automaticky, keď zvolíte alebo
zadáte svoje ID.
Ponuka Nastavenia - MODRÉ
tlačidlo (D)
Obrazovka ponuky Nastavenia vám umožňuje
prístup k funkciám Správa účtu, Správca služieb,
Reset a Vlastnosti.
Ak sa chcete dostať do ponuky Nastavenia a
potom zvoliť položku v ponuke, postupujte podľa
týchto krokov:
1. Stlačte MODRÉ tlačidlo (D) na diaľkovom
ovládači.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
ponuky a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Funkcie na obrazovke ponuky Nastavenia sú
opísané nižšie.
Prihlásenie na účet
✎✎ POZNÁMKA
1. Ak je na vašom televízore zobrazená hlavná
obrazovka Smart Hub, stlačte ČERVENÉ
tlačidlo (A) na diaľkovom ovládači. Objaví sa
obrazovka Vytvoriť účet.
Správa účtu
Ak sa chcete prihlásiť na Inteligentný TV účet,
postupujte podľa nasledovných krokov:
2. Vyberte šípku dolu vedľa poľa ID Smart TV
a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
70
`` Položka Správca služieb uvedená v ponuke
Nastavenia nie je dostupná pre prehrávače diskov
Blu-ray.
Ponuka Správa účtu obsahuje funkcie, ktoré vám
umožňujú zaregistrovať vaše účty poskytovateľa
služieb, zmeniť vaše heslo Smart Hub a vymazať
alebo deaktivovať váš Inteligentný TV účet.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 72
2012-01-13 오후 5:46:38
1. V ponuke Správa účtu zvoľte Zaregistrovať
účet služby a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa okno Zaregistrovať účet služby.
2. Stlačením tlačidiel šípok ▲▼ vyberte
Poskytovateľa služby, ktorého chcete spojiť
s vaším Inteligentným TV účtom, a potom
stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zmeniť heslo
Funkcia Zmeniť heslo vám umožňuje zmeniť
vaše heslo Smart Hub. Ak chcete zmeniť heslo,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Vyberte Zmeniť heslo a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
2. Zadajte svoje aktuálne heslo. Objaví sa
nasledujúca obrazovka.
3. Na nasledujúcej obrazovke zadajte nové
heslo do prvého riadku. Potvrďte heslo jeho
opätovným zadaním do druhého riadku.
4. Objaví sa obrazovka so správou Zmena hesla
dokončená. Stlačte tlačidlo ZADAŤ alebo
počkajte, kým sa obrazovka zatvorí - približne
5 sekúnd.
✎✎ POZNÁMKA
Odstrániť zo zoznamu TV účtu
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte možnosť
Registrovať a potom pomocou diaľkového
ovládača a klávesnice na obrazovke zadajte
vaše ID stránky a heslo.
Po skončení stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Deaktivovať účet
`` Ak máte účet Samsung a chcete použiť funkciu
Aplikácie Samsung v službe Smart Hub, musíte tu
zaregistrovať svoj účet Aplikácie Samsung. Pozrite si
stranu 76 – 77, kde nájdete viac informácií.
✎✎ POZNÁMKA
`` Toto je ID a heslo, ktoré normálne používate pre
prístup k vášmu účtu na stránke.
4. Ak ste správne zadali vaše ID a heslo, objaví
sa hlásenie Úspešne zaregistrovaný.
5. Ak ste stlačili tlačidlo OK, zopakujte Kroky
2 až 4 na pripojenie ďalšieho Poskytovateľa
služby.
6. Po skončení stlačte tlačidlo RETURN.
Sieťové služby
Ak máte existujúce účty u niektorého z
poskytovateľov uvedených vo funkcii Zaregistrovať
účet služby, môžete spojiť účet poskytovateľa a
heslo účtu poskytovateľa s vašim Inteligentným
TV účtom. Ak spojíte účet, budete sa môcť
jednoducho prihlásiť na účet cez službu Smart
Hub, bez zadania názvu vášho účtu alebo hesla.
Ak chcete použiť funkciu Registrovať účet služby,
postupujte podľa týchto krokov:
09
Zaregistrovať účet služby
Funkcia Odstrániť účty služby zruší všetky vaše
aktuálne zaregistrované účty služby, ktoré ste
zaregistrovali na obrazovke Zaregistrovať účet
služby.
Funkcia Deaktivovať účet deaktivuje váš
inteligentný TV účet a vymaže ho spolu so
všetkými vašimi nastaveniami účtu zo služby
Smart Hub.
Obnoviť
Funkcia Obnoviť inicializuje všetky prevzaté
miniaplikácie, vymaže všetky používateľské účty a
nastavenia z výrobku a obnoví všetky nastavenia
služby Smart Hub na predvolené nastavenia z
výroby. Potom reštartuje službu Smart Hub, ako
keby sa spúšťala prvýkrát. Váš účet však zostane
na serveri Smart Hub. Ak sa chcete prihlásiť na
svoj účet, zadajte svoje ID a heslo na obrazovke
Vytvoriť účet.
Ak chcete použiť funkciu Resetovať, postupujte
podľa týchto krokov:
1. V ponuke Nastavenia zvoľte možnosť
Resetovať a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Objaví sa obrazovka Resetovať.
2. Zadajte svoje bezpečnostné heslo. Je to
heslo, ktoré ste zadali, ak ste nastavili Rodič.
hodnotenie BD alebo DVD (pozri stranu 49). Ak
ste ho nenastavili, zadajte 0000.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 73
69
2012-01-13 오후 5:46:38
Sieťové služby
3. Po chvíli sa služba Smart Hub automaticky
resetuje. Obrazovka môže byť čierna a potom
sa znovu objaví Smart Hub. Po chvíli sa začne
postup opätovného spustenia.
4. Ak chcete dokončiť opätovné spustenie,
prejdite na krok 4 v Prvom spustení služby
Smart Hub. (Pozri stranu 69)
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak ste zabudli heslo, stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
)
na prednom paneli výrobku na viac ako 5 sekúnd bez
vloženého disku.
Vlastnosti
Položka ponuky Vlastnosti uvádza tri funkcie,
ktoré zobrazujú informácie o službe Smart Hub:
Podrobnosú
Uvádza informácie o službe Smart Hub vrátane
čísla verzie, počtu nainštalovaných služieb, využitia
pamäte a jedinečného ID produktu.
Podmienky Zmluvy o službe
Zobrazí Zmluvné podmienky servisnej dohody.
Ponuka Režim úpr. - ŽLTÉ tlačidlo (C)
Funkcie v ponuke Režim úpr. vám umožňujú
manipulovať s miniaplikáciami v sekcii Moje
aplikácie na obrazovke Smart Hub. Pomocou
týchto funkcií môžete zablokovať a odblokovať
prístup k niektorým miniaplikáciám, novému
priečinku a presúvať do nich miniaplikácie,
premenovávať priečinky, vymazávať miniaplikácie
a meniť polohu miniaplikácií na obrazovke.
Ak sa chcete dostať do ponuky Režim úpr. a
potom zvoliť položku v ponuke, postupujte podľa
týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači. Panel ponuky Režim úpr. sa zobrazí
v dolnej časti obrazovky.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte položku
ponuky a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
70
Funkcie na paneli ponuky Režim úpr. sú opísané
nižšie.
✎✎ POZNÁMKA
`` Niektoré položky ponuky sa nemusia zobraziť na
obrazovke. Ak chcete vidieť tieto položky, stlačte
tlačidlo ◄► pre posun na okraj obrazovky, a potom
stlačte ešte raz na odhalenie položiek.
`` Tento panel môžete zatvoriť zvýraznením X vpravo
dole a následným stlačením tlačidla ZADAŤ.
Posun.
Funkcia Presunúť vám umožňuje zmeniť polohu
miniaplikácie na obrazovke. Ak chcete použiť
funkciu Presunúť, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2. Vyberte miniaplikáciu a stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Nad miniaplikáciou sa objaví fajka.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte Posun.
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Nad
miniaplikáciou sa zobrazí ikona zmeny polohy.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► presuňte ikonu.
Stlačte tlačidlo ZADAŤ, keď je ikona v
požadovanej polohe. Miniaplikácia sa posunie
do novej polohy.
Pres. do prieč.
Funkcia Presunúť do priečinka vám umožňuje
presunúť miniaplikáciu do priečinka. Ak chcete
použiť funkciu Presunúť do priečinka, postupujte
podľa týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom ovládači.
2. Vyberte miniaplikáciu a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Ak ste už vytvorili priečinok, miniaplikácia sa
dá presunúť.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► posuňte kurzor
na Presunúť do priečinka a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Otvorí sa okno Presunúť do
priečinka.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte priečinok
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí
sa správa Presunuté do priečinka a potom
sa zatvorí. Miniaplikácia sa presunula do
priečinka.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 74
2012-01-13 오후 5:46:38
2. V Mojich aplikáciách stláčaním tlačidiel
▲▼◄► vyberte priečinok a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Otvorí sa priečinok.
3. Vyberte miniaplikáciu a stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Spustí sa aplikácia alebo služba
miniaplikácie.
Upraviť položky v priečinku
Vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Otvorí sa priečinok.
Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom ovládači.
Tlačidlá Upraviť sa zobrazia v dolnej časti
obrazovky.
Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako tlačidlá ponuky
Režim úpr. na hlavnej obrazovke. Napríklad, ak
chcete presunúť miniaplikáciu späť na hlavnú
obrazovku Moje aplikácie:
1. Vyberte miniaplikáciu.
2. Vyberte možnosť Presunúť do priečinka a
potom stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa
okno Presunúť do priečinka.
3. Zvoľte Moje aplikácie a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Okno Presunúť do priečinka sa
zatvorí a miniaplikácia sa vráti na hlavnú
obrazovku Moje aplikácie.
Nový prieč.
Funkcia Nový priečinok vám umožňuje vytvoriť
a pomenovať nové priečinky. Keď vytvoríte
priečinok, môžete doňho presúvať miniaplikácie.
Ak chcete použiť funkciu Nový priečinok,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► posuňte kurzor
na Nový priečinok a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Objaví sa okno Nový priečinok a
klávesnica.
3. Na zadanie názvu priečinka použite klávesnicu
a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Obrazovka Nový priečinok sa zatvorí a
na obrazovke Smart Hub sa objaví Nový
priečinok.
Funkcia Premenovať priečinok vám umožňuje
premenovať priečinky. Ak chcete použiť funkciu
Premenovať priečinok, postupujte podľa týchto
krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte priečinok
a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Premenovať priečinok a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Objaví sa okno Premenovať
priečinok a klávesnica.
4. Na zadanie nového názvu použite klávesnicu
a stlačte tlačidlo ZADAŤ. Okno Premenovať
sa zatvorí a pod priečinkom sa objaví nový
názov.
Uzamknúť
Funkcia Uzamknúť vám umožňuje zablokovať
niektoré nástroje v Mojich aplikáciách tak, aby
sa nedali otvárať bez zadania Rodičovského
bezpečnostného kódu.
Ak chcete použiť funkciu Zámky, postupujte
podľa týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
miniaplikáciu a stlačte tlačidlo ZADAŤ. Ak
sa dá miniaplikácia zablokovať, aktivuje sa
položka ponuky Zámka.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Zámka a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa okno Uzamknúť službu.
4. Zadajte svoj Rodičovský bezpečnostný
kód (pozri stranu 49). Ak ste si nevytvorili
Rodičovský bezpečnostný kód, zadajte 0000.
5. Stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa okno
Zamknúť službu na potvrdenie blokovania a
následne sa zatvorí. Vedľa miniaplikácie sa
objaví symbol zámky.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 75
Sieťové služby
1. Zatvorte ponuku Režim úpr.
Premen. prieč.
09
Ak sa chcete dostať k miniaplikáciám v
priečinku
69
2012-01-13 오후 5:46:38
Sieťové služby
Odomknúť
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
zablokovanú miniaplikáciu a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Odblokovať a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa okno Uzamknúť službu.
4. Zadajte Rodičovský bezpečnostný kód (pozri
stranu 49). Ak ste si nevytvorili Rodičovský
bezpečnostný kód, zadajte 0000.
5. Stlačte tlačidlo ZADAŤ. Zobrazí sa okno
Blokovanie služby zrušené na potvrdenie
odblokovania a následne sa zatvorí.
Odstrániť
Funkcia Vymazať vám umožňuje vymazať
miniaplikácie z Mojich aplikácií. Ak chcete použiť
funkciu Vymazať, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo (C) na diaľkovom
ovládači.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte
miniaplikáciu a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Vymazať a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa hlásenie „Chcete vymazať
zvolenú(é) položku(y)?“.
4. Vyberte Áno a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Miniaplikácia sa vymaže.
Ponuka Triedenie - ZELENÉ
tlačidlo (B)
Funkcie v ponuke Triedenie vám umožňujú triediť
miniaplikácie v Mojich aplikáciách podľa Názvu,
Dátumu, Frekvencie (používania) a Kategórie. Ak
manuálne zmeníte polohu miniaplikácie, ponuka
Triedenie automaticky zvýrazní Zadefinované
používateľom, keď začnete.
Ak chcete triediť miniaplikácie v Mojich
aplikáciách, postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte ZELENÉ tlačidlo (B) na diaľkovom
ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte metódu
triedenia a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Smart Hub roztriedi miniaplikácie podľa vami
zvolenej metódy.
70
Aplikácie Samsung
Aplikácie Samsung vám umožňujú za poplatok
alebo bezplatne prebrať aplikácie a služby do
vášho výrobku a prezerať alebo používať ich na
vašom televízore.
Tieto aplikácie a služby zahŕňajú videá, hudbu,
fotografie, hry, správy, šport, atď. Miniaplikácie
pre nové aplikácie sa objavia v Mojich aplikáciách.
Dodatočné aplikácie a služby sa budú pridávať
pravidelne.
Platené aplikácie
Ak si chcete prebrať platené aplikácie, musíte si
vytvoriť účet Aplikácie Samsung a pridať k účtu
kreditnú kartu.
Ak si chcete vytvoriť účet Aplikácie Samsung,
navštívte lokalitu www.samsung.com
✎✎ POZNÁMKA
`` Táto služba sa nemusí v niektorých krajinách
poskytovať.
Prístup k obrazovke Aplikácie Samsung
Ak sa chcete dostať na obrazovku Aplikácie
Samsung, stláčajte tlačidlá ▲▼◄► pre navigáciu
do oblasti Aplikácie Samsung na hlavnej
obrazovke Smart Hub, a potom stlačte tlačidlo
ZADAŤ. Zobrazí sa obrazovka Aplikácie Samsung.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ak túto obrazovku otvárate po prvýkrát, zobrazí
sa okno Podmienky služby. Ak súhlasíte, zvoľte
možnosť Súhlasím a stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Používanie obrazovky Aplikácie Samsung
Ak chcete použiť obrazovku Aplikácie Samsung,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Stláčajte tlačidlá ◄► pre posun na zoznam
kategórií vľavo.
2. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre zvýraznenie
kategórie. O niekoľko sekúnd sa na obrazovke
Aplikácie Samsung zobrazia aplikácie v tejto
kategórii. Na vrchu sa zobrazia karty Triedenia.
3. Stláčajte tlačidlo ► pre posun na zobrazené
aplikácie alebo služby.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 76
2012-01-13 오후 5:46:38
Môj účet
Karty Triediť podľa
2. Stláčajte tlačidlá ▲▼ pre rolovanie textu
Pomocníka.
Aplikácie Samsung podľa kategórií
K dispozícii sú nasledovné kategórie:
• Čo je nové? : Zobrazuje novo zaregistrované
aplikácie.
• Video : Zobrazuje rôzne video médiá, ako sú
filmy, televízne show a krátke videá.
• Hry : Zobrazuje rôzne hry, ako napríklad sudoku
a šachy.
• Šport : Zobrazuje rôzne športové mediálne
služby, ako sú informácie o zápasoch, obrázky
a krátke videá.
• Životný štýl : Zahŕňa rôzne mediálne služby
spojené so životným štýlom, ako je hudba,
osobné nástroje pre správu fotografií a sociálne
siete, ako sú napríklad Facebook a Twitter.
• Informácie : Zahŕňa rôzne informačné služby,
ako sú správy, burza cenných papierov a
počasie.
• Iné : Zahŕňa ostatné služby.
Môj účet vám umožňuje prístup k histórii vašich
objednávok a preberania Aplikácií Samsung a
na obrazovku Peniaze za Moje aplikácie. Ak sa
chcete dostať k týmto informáciám, musíte mať
založený účet Aplikácií Samsung.
Pomocník
Ak máte otázky k Aplikáciám Samsung, pozrite
si najskôr Pomocníka. Ak nie je možné aplikovať
ani jeden tip, navštívte webovú stránku www.
samsung.com.
Ak chcete použiť funkciu Pomocník, postupujte
podľa týchto krokov:
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte možnosť
Pomocník a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
3. Stláčajte tlačidlá ◄ pre zatvorenie Pomocníka.
Používanie farebných tlačidiel na vašom
diaľkovom ovládači s Aplikáciami
Samsung
• ČERVENÉ tlačidlo (A) (Prihlásliť sa) : Ak sa
chcete prihlásiť na Inteligentný TV účet.
• ZELENÉ tlačidlo (B) (Zobrazenie miniatúr/
Zobrazenie zoznamu) : Ak chcete prepínať
aplikácie medzi zobrazením miniatúr a
zoznamom.
• MODRÉ tlačidlo (D) (Zoradiť podľa) : Ak
chcete triediť aplikácie v kategórii podľa
Odporúčaných, Najviac preberaných,
Najnovších alebo Mena.
• Späť : Slúži na návrat na predchádzajúcu
ponuku.
✎✎ POZNÁMKA
`` Služby Internetového obsahu môžu poskytovatelia
pridať alebo vymazať bez oznámenia.
Pokyny o používaní vášho videa alebo
funkcie vyhľadávania nájdete na stránke
www.samsung.com
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 77
Sieťové služby
Pomocou tlačidiel ▲▼◄► môžete získať prístup
ku kartám Triediť podľa v hornej časti obrazovky.
Na každej karte sa zobrazia služby alebo aplikácie
v kategórii, ktorú si zvolíte, zatriedené podľa
kritérií na karte (Odporúčané, Najviac preberané,
Najnovšie, Názov).
Takisto môžete použiť MODRÉ tlačidlo (D) na
diaľkovom ovládači pre prístup ku kartám Triediť
podľa. Po každom stlačení MODRÉ tlačidla (D)
zmeníte zobrazenie z jednej karty triedenia na druhú.
09
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte aplikáciu
alebo službu a potom stlačte tlačidlo ZADAŤ.
Zobrazí sa obrazovka Detaily aplikácie, ktorá
opisuje službu alebo aplikáciu.
5. Zvoľte Prevziať teraz a potom stlačte
tlačidlo ZADAŤ. Ak je aplikácia alebo služba
bezplatná, preberie sa a spustí. V opačnom
prípade, ak je potrebné uhradiť poplatok,
postupujte podľa pokynov na obrazovke pre
dokončenie preberania.
POZNÁMKA
✎✎
`` Niektoré aplikácie sa dajú prevziať bezplatne, ale
vyžadujú si registráciu u poskytovateľa alebo platený
účet u používateľa.
`` Miniaplikácie pre aplikácie a služby, ktoré ste si
prevzali z Aplikácií Samsung sa zobrazia v Mojich
aplikáciách.
69
2012-01-13 오후 5:46:38
Sieťové služby
BD-LIVE™
Keď už je prehrávač pripojený k sieti, môžete si
vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa týkajú
filmov, pomocou diskov kompatibilných s BDLIVE.
1. Pripojte USB pamäťovú kartu memory stick
ku konektoru USB na boku prehrávača a
potom skontrolujte zvyšnú pamäť. Pre služby
BD-LIVE musí mať pamäťové zariadenie
minimálne 1 GB voľného miesta.
2. Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte položku z rôznych obsahov služieb
BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.
✎✎ POZNÁMKA
`` Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný obsah sa
môžu líšiť v závislosti od výrobcu disku.
Používanie funkcie AllShare
AllShare vám umožňuje prehrávať súbory hudby,
videa a fotografií, ktoré sa nachádzajú vo vašom
počítači alebo v mobilnom telefóne kompatibilnom
s DLNA alebo NAS na prehrávači.
Ak chcete s vaším výrobkom používať službu
AllShare, musíte ho pripojiť k vašej sieti.
(Pozri strany 29 – 30).
Ak chcete používať AllShare spolu s vaším
počítačom, musíte si nainštalovať softvér AllShare
na svoj počítač.
Ak máte mobilný telefón kompatibilný s DLNA
alebo NAS, môžete používať AllShare bez
dodatočného softvéru.
Môžete si stiahnuť počítačový softvér a získať
podrobné pokyny pre používanie AllShare z
webovej stránky Samsung.com.
70
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 78
2012-01-13 오후 5:46:38
Dodatok
10
Riešenie problémov
PROBLÉM
Dodatok
Pred požiadaním o servisnú službu skontrolujte najskôr nasledovné.
RIEŠENIE
Pomocou diaľkového ovládača sa nedá
vykonať žiadna činnosť.
• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači. Možno ich je potrebné vymeniť.
• S diaľkovým ovládačom nepracujte vo väčšej vzdialenosti ako 6,1m.
• Vyberte batérie a niekoľko minút podržte jedno alebo viacero tlačidiel, aby
ste vybili mikroprocesor vo vnútri diaľkového ovládača, čím ho resetujete.
Znovu vložte batérie a skúste znovu pracovať s diaľkovým ovládačom.
Disk sa neprehráva.
• Zabezpečte, aby bol disk vložený potlačou smerom nahor.
• Skontrolujte regionálne číslo na disku Blu-ray/DVD.
Ponuka disku sa nezobrazí:
• Uistite sa, že sa na disku nachádzajú ponuky.
Na obrazovke sa zobrazí zákaz.
• Táto správa sa zobrazí, ak stlačíte nesprávne tlačidlo.
• Softvér diskov Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly).
• Požadovali ste titul, kapitolu alebo čas vyhľadávania, ktoré sú mimo
rozsahu.
Režim prehrávania sa líši od výberu ponuky
nastavenia.
• Niektoré funkcie vybrané v ponuke nastavenia nemusia fungovať správne,
ak disk nie je kódovaný príslušnou funkciou.
Pomer strán obrazovky sa nedá zmeniť.
• Pomer strán obrazovky je pevne stanovený na vašom disku Blu-ray/DVD.
• Tento problém sa netýka výrobku.
Žiadny zvuk.
• Skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť digitálneho výstupu v ponuke
Možnosti zvuku.
Obrazovka je zablokovaná
• Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie, ktoré váš televízor nepodporuje
(napr. 1080p), nemusíte vidieť obraz na TV.
• Stlačením tlačidla MENU zobrazte domácu ponuku.
Stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
) na prednom paneli výrobku na viac ako 5
sekúnd bez vloženého disku.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 79
69
2012-01-13 오후 5:46:38
Dodatok
PROBLÉM
RIEŠENIE
Zabudnutie hesla
• Stlačením tlačidla MENU zobrazte domácu ponuku.
Stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ (
) na prednom paneli výrobku na viac ako 5
sekúnd bez vloženého disku.
Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ to nie je nutné.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Ak zistíte iné problémy.
• Prejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje
vysvetlenia týkajúce sa aktuálneho problému a postup ešte raz zopakujte.
• Ak problém ani potom nevyriešite, kontaktujte najbližšie autorizované
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Obraz je zrnitý alebo skreslený
• Uistite sa že disk nie je špinavý ani poškriabaný.
• Vyčistite disk.
Žiadny HDMI výstup.
• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI na výrobku.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje vstupné HDMI rozlíšenie 576p/480p,
720p, 1080i, 1080p.
HDMI výstup obrazovky nie je v poriadku.
• Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor nepodporuje
HDCP (Širokopásmová digitálna ochrana obsahu).
Funkcia AllShare
Vidím adresáre, ktoré zdieľam cez AllShare,
ale nevidím súbory.
• AllShare zobrazuje len súbory zodpovedajúce kategóriám Obraz, Hudba a
Film. Súbory, ktoré nezodpovedajú týmto kategóriám, sa nemusia zobraziť.
Video sa prehráva nesúvisle.
• Skontrolujte, či je stabilná sieť.
• Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená.
• Bezdrôtové spojenie medzi zariadením kompatibilným s DLNA a
prehrávačom je nestabilné.
Skontrolujte spojenie.
AllShare pripojenie medzi televízorom a
počítačom nie je stabilné.
• IP adresa v tej istej podsieti by mala byť jedinečná. V opačnom prípade
môže interferencia IP adries spôsobiť tento jav.
• Skontrolujte, či máte aktivovaný firewall.
Ak áno, deaktivujte funkciu firewall.
70
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 80
2012-01-13 오후 5:46:38
Neviem sa pripojiť k serveru BD-LIVE.
• Pomocou ponuky Stav siete skontrolujte, či je sieťové pripojenie úspešné
alebo nie. (Pozri stranu 46)
• Pre službu BD-LIVE musí byť celkovo v zariadení minimálne 1GB voľného
miesta.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. (Pozri stranu 48)
• Skontrolujte, či je ponuka internetového pripojenia BD-LIVE nastavená na
Povoliť (všetky).
• Ak všetky vyššie uvedené možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa
obsahu alebo si aktualizujte výrobok na posledný firmvér.
Pri používaní služby BD-LIVE sa vyskytne
chyba.
• Pre službu BD-LIVE musí byť celkovo v zariadení minimálne 1GB voľného
miesta.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. (Pozri stranu 48)
Nahrávanie
Zobrazí sa správa „Test výkonnosti zlyhal.“ a
nefunguje ani funkcia Nahrávanie pomocou
časovača a Časový posun.
✎✎ POZNÁMKA
Dodatok
BD-LIVE
RIEŠENIE
10
PROBLÉM
• Tento druh problému môže spôsobiť používanie pamäťového zariadenia
USB nižšej kvality, ktoré nepodporuje funkciu Nahrávanie.
Odporúča sa používať pamäťové zariadenie USB HDD.
• Odporúčaná špecifikácia USB HDD je minimálne 5400 ot./min.
USB HDD typu RAID nie je podporované.
`` Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
Opravy
Ak nás kontaktujete v súvislosti s opravou výrobku, môžeme vám fakturovať správny poplatok, ak:
1. Mechanik vycestuje do vášho domu na vašu žiadosť a výrobok nebude chybný.
2. Prinesiete výrobok do strediska opráv a výrobok nebude chybný.
Kým k vám vycestujeme na opravu alebo začneme s akoukoľvek prácou na výrobku, budeme vás
informovať o výške správneho poplatku.
Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali tento návod na použitie, vyhľadali riešenie online na
stránke www.samsung.com alebo kontaktovali Zákaznícke centrum Samsung, kým požiadate o opravu
vášho výrobku.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 81
69
2012-01-13 오후 5:46:39
Dodatok
Všeobecné
Technické údaje
Hmotnosť
Rozmery
Rozsah prevádzkovej teploty
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
BD (Blu-ray disk)
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD: 12 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
CD: 8 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
Kompozitné video
Video výstup
Video/Audio
Audio výstup
Sieť
Komponentné video
HDMI
Analógový audio výstup
Digitálny výstup zvuku
Ethernet
Bezdrôtová LAN
Zabezpečenie
WPS(PBC)
1,8 kg
430 (Š) X 256 (H) X 37 (V) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
Rýchlosť čítania : 4,917 m/s.
Rýchlosť čítania : 3,49 - 4,06 m/s.
Približný čas prehrávania (Jednostranný, jednovrstvový disk) :
135 min.
Rýchlosť čítania : 4,8 - 5,6 m/s.
Maximálny čas prehrávania : 74 min.
Rýchlosť čítania : 4,8 - 5,6 m/s.
Maximálny čas prehrávania : 20 min.
1 kanál : 1,0 Vp-p (75 Ω zaťaženie)
Blu-ray/DVD Disk : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (75 Ω zaťaženie)
PR: 0,70 Vp-p (75 Ω zaťaženie)
PB: 0,70 Vp-p (75 Ω zaťaženie)
Blu-ray disk: 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM zvuk, tok bitov zvuku
2 kanály, (2 V efektívne ±10 %)
Optický
Koncovka 10/100BASE-TX
Zabudované
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podporované
-- Vzhľad a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
-- Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na výrobku.
-- Hmotnosť a rozmery sú približné.
70
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 82
2012-01-13 오후 5:46:39
10
Správa o zhode a kompatibilite
Dodatok
NIE VŠETKY disky sú kompatibilné.
• Výrobok je predmetom obmedzení popísaných nižšie a tých, ktoré sú popísané v tomto návode,
vrátane typu disku a časti v tomto návode o charakteristike. Disky, ktoré je možné prehrávať sú: vopred
nahrané komerčné BD-ROM, DVD-VIDEO a zvukové CD (CD-DA) disky; BD-RE/-R, DVD-RW/-R disky
a CD-RW/-R disky.
• Disky iné, ako vyššie uvedené sa nedajú a/alebo nie sú určené na prehrávanie na tomto výrobku. A
niektoré vyššie uvedené disky sa nemusia dať z nižšie uvedených dôvodov prehrávať.
• Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento výrobok bude prehrávať každý disk s logom BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R a tento výrobok nemusí vyhovovať
všetkým prevádzkovým príkazom alebo nemusí vykonávať všetky funkcie každého disku. Tieto a ďalšie
kompatibility prevádzky diskov a výrobku sú možné s novými a existujúcimi formátmi diskov pretože:
-- Blu-ray je nový vyvíjajúci sa formát a tento výrobok nemusí fungovať vo všetkých funkciách Bluray diskov z toho dôvodu, že niektoré funkcie môžu byť voliteľné, na Blu-ray disk formát mohli
byť pridané doplnkové funkcie po výrobe tohto výrobku a určité dostupné vlastnosti môžu byť
predmetom oneskorenej dostupnosti.
-- nie všetky existujúce verzie formátov disku sú týmto výrobkom podporované.
-- nové a existujúce formáty disku môžu byť upravené, zmenené, aktualizované, vylepšené a/alebo
doplnené.
-- niektoré disky počas prehrávania umožňujú špecifickú alebo limitovanú prevádzku a funkcie.
-- niektoré funkcie môžu byť voliteľné, doplnkové funkcie môžu byť do formátu disku pridané po
výrobe tohto výrobku a určité dostupné funkcie môžu byť predmetom oneskorenej dostupnosti.
-- niektoré disky s logom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R
nemusia byť stále štandardizované disky.
-- niektoré disky nemusí byť možné prehrávať, záleží od ich fyzického stavu alebo podmienok
nahrávania.
-- počas tvorenia Blu-ray disku, v DVD softvéri a/alebo podľa výrobcu disku sa môžu vyskytnúť
problémy a chyby.
-- tento výrobok funguje inak ako štandardné DVD výrobky a iné AV zariadenia.
-- z dôvodov uvedených v tomto návode na použitie a z iných dôvodov objavených a zaslaných
zákazníckemu stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Ak zistíte problémy s kompatibilitou alebo prevádzkou výrobku, kontaktujte prosím zákaznícke stredisko
spoločnosti SAMSUNG.
Zákaznícke stredisko spoločnosti SAMSUNG tiež môžete kontaktovať kvôli dostupným aktualizáciám výrobku.
• Doplňujúce informácie o obmedzeniach prehrávania a kompatibilite disku nájdete v tomto návode na
použitie v časti Bezpečnostné opatrenia, Pred čítaním návodu na použitie, Typy a charakteristika diskov a
Pred prehrávaním.
Ochrana proti kopírovaniu
• Keďže AACS (Pokročilý prístup systémového obsahu) je oprávnený ako systém s chráneným obsahom
pre formát disku Blu-ray, podobne ako používanie CSS (Systém kódovania obsahu) pre DVD formát,
budú na prehrávanie, výstup analógového systému atď. uvedené určité obmedzenia chráneného
obsahu AACS. Činnosť tohto výrobku a obmedzenia sa môžu líšiť, záleží od doby zakúpenia, na ktorú
sa tieto obmedzenia môžu vzťahovať a/alebo zmeny AACS po výrobe tohto výrobku. Znak BD-ROM
a BD+ sú dodatočne používané ako systém ochrany obsahu pre formát Blu-ray disku, ktorý zavádza
určité obmedzenia, vrátane obmedzenia prehrávania pre znak BD-ROM a/alebo BD+ chránené obsahy.
Doplňujúce informácie o AACS, znaku BD-ROM, BD+ alebo tomto výrobku získate v zákazníckom
stredisku spoločnosti SAMSUNG.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 83
69
2012-01-13 오후 5:46:39
Dodatok
• Väčšina diskov Blu-ray diskov/DVD je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu. Kvôli tomu by ste mali
pripojiť prehrávač priamo k vášmu televízoru a nie k videorekordéru. Pripojenie k videu spôsobí pri
diskoch Blu-ray/DVD s ochranou proti kopírovaniu skreslenie obrazu.
• Tento prístroj využíva technológiu ochrany autorských práv chránenú patentmi USA a ďalšími právami
na duševné vlastníctvo spoločnosti Rovi Corporation. Spätná analýza a prevod do strojového kódu sú
zakázané.
• Pod americkými zákonmi proti kopírovaniu a zákony o autorských právach iných krajín, neautorizované
nahrávanie, používanie, zobrazovanie, šírenie alebo kopírovanie televíznych programov, videokaziet,
Blu-ray diskov, DVD a iných materiálov môže byť predmetom občianskej a/alebo trestnej
zodpovednosti.
• Pre výstup progresívneho skenovania prehrávača Blu-ray diskov : UPOZORŇUJEME
SPOTREBITEĽOV, ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZORY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM SÚ S TÝMTO
VÝROBKOM PLNE KOMPATIBILNÉ A NA OBRAZE SA MÔŽE ZOBRAZOVAŤ RUŠENIE. AK MÁTE
S OBRAZOM PROGRESÍVNEHO VYKRESĽOVANIA PROBLÉMY, ODPORÚČAME VÁM PREPNÚŤ
PRIPOJENIE NA ŠTANDARDNÝ VÝSTUP. AK MÁTE OTÁZKY OHĽADOM KOMPATIBILITY NÁŠHO
TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA S TÝMTO VÝROBKOM, KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠE SERVISNÉ
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM.
Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové služby
Všetok obsah a služby dostupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským
právom, patentom, obchodnou známkou a/alebo inými zákonmi duševného vlastníctva. Takýto obsah a
služby sa poskytujú výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie. Nesmiete využívať žiadny obsah ani
služby spôsobom, ktorý nebol schválený vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služby. Okrem vyššie
uvedeného, ak to výslovne neschváli príslušný majiteľ obsahu alebo poskytovateľ služby, nemôžete
meniť, kopírovať, zverejňovať, načítavať, posielať, prevádzať, predávať, vytvárať odvodené práce,
využívať alebo žiadnym spôsobom distribuovať alebo sprostredkovávať akýkoľvek obsah alebo služby
zobrazené v tomto zariadení.
SÚHLAS TRETEJ STRANY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „AKO TAKÉ.“ SPOLOČNOSŤ SAMSUNG
NERUČÍ ZA TAKTO POSKYTOVANÝ OBSAH ALEBO SLUŽBY, ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ZA
ŽIADNYM ÚČELOM. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY NEPRIAME ZÁRUKY
VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY
ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ, LEGÁLNOSŤ
ALEBO KOMPLETNOSŤ AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÝCH V TOMTO
ZARIADENÍ A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE ZANEDBANIA, NEBUDE SPOLOČNOSŤ
SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO BEZPRÁVNE, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME,
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNIKOM, VÝDAVKY ALEBO
INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S UVEDENÝMI INFORMÁCIAMI ALEBO
INFORMÁCIAMI, KTORÉ SÚ NÁSLEDKOM POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY
VAŠOU OSOBOU ALEBO INOU TREŤOU STRANOU, AJ KEĎ STE BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI
TAKÝCHTO ŠKÔD.
Služby tretej strany sa môžu ukončiť alebo prerušiť kedykoľvek a spoločnosť Samsung neručí za to, že
obsah alebo služby zostanú dostupné počas akejkoľvek doby. Obsah a služby posielajú tretie strany
prostredníctvom sietí a prevodných zariadení, nad ktorými nemá spoločnosť Samsung žiadnu kontrolu.
Bez obmedzenia všeobecnosti tohto odmietnutia spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za prerušenie alebo odloženie obsahu alebo služby, ktoré boli sprístupnené týmto
zariadením.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za služby zákazníkom spojené s obsahom a službami. Všetky
otázky alebo požiadavky na služby týkajúce sa obsahu alebo služieb by sa mali položiť priamo príslušným
poskytovateľom obsahu a služby.
70
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 84
2012-01-13 오후 5:46:39
10
Licencia
Dodatok
• Vyrobené pod licenciou Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné
známky spoločnosti Dolby Laboratories.
• Vyrobené na základe licencie amerických patentov : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 a
ostatných amerických a svetových patentov, ktoré sa vydali a trvajú. DTS a Symbol sú registrované
ochranné známky a logá DTS-HD, DTS-HD Master Audio a DTS sú ochrannými známkami Inc. Product
includes software © DTS, Inc. Všetky práva sú vyhradené.
• DivX
-- O DIVX VIDEO: DivX® je digitálny obrazový formát vytvorený spoločnosťou DivX, Inc.
Toto je oficiálne certifikované zariadenie DivX®, ktoré prehráva DivX video.
Viac informácií a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na DivX video nájdete na
adrese www.divx.com.
-- O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie certifikované DivX® musí byť zaregistrované, aby
prehrávalo zakúpené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Pre získanie registračného kódu nájdite
časť DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia. Ďalšie informácie o dokončení registrácie nájdete na
adrese vod.divx.com.
-- Certifikovaný DivX® prehráva DivX® video až do HD 1080p, vrátane prémiového obsahu.
-- DivX®, DivX Certified®, a súvisiace logá sú ochrannými známkami spoločnosti DivX, Inc. a sú použité
v licencii.
-- Tento výrobok je krytý jedným alebo viacerými americkými patentmi: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
• Oracle a Java sú registrované obchodné známky spoločnosti Oracle a/alebo jej
pobočiek. Ostatné názvy môžu byť obchodné známky svojich príslušných vlastníkov.
• Zmluvné podmienky licencie Rovi Flow-Down (Podmienky používania)
-- Táto aplikácia obsahuje softvér a technológie spoločnosti Rovi Corporation („Rovi“). Softvér a
technológie Rovi (pod spoločným názvom „Technológie Rovi“) umožňuje koncovým používateľom
prístup k údajom týkajúcim sa hudby („Údaje Rovi“) na internete a inde z databáz vo vlastníctve
Rovi („Databázy Rovi“) na serveroch Rovi („Serveri Rovi“) a vykonávať ďalšie funkcie. K Údajom
Rovi môžete pristupovať a používať ich pomocou určených funkcií koncového používateľa tejto
softvérovej aplikácie.
-- Súhlasíte, že budete Údaje Rovi, Technológie Rovi a Serveri Rovi používať iba pre vlastné,
nekomerčné použitie. Súhlasíte, že nebudete postupovať, kopírovať, prenášať ani vysielať Údaje
Rovi žiadnej tretej strane. Súhlasíte, že nebudete používať ani zneužívať Údaje Rovi, Technológie
Rovi, Databázy Rovi ani Servery Rovi, inak, ako je to tu výslovne povolené.
-- Súhlasíte, že vaša neexkluzívna licencia na prístup do Databáz Rovi a na používanie Údajov Rovi,
Technológie Rovi a Serverov Rovi bude ukončená, ak tieto obmedzenia porušíte. Ak sa vaša licencia
ukončí, súhlasíte s tým, že prestanete používať Údaje Rovi, Technológie Rovi a Servery Rovi.
Spoločnosť Rovi si vyhraduje všetky práva na Údaje Rovi, Technológie Rovi a Servery Rovi, vrátane
všetkých vlastníckych práv. Súhlasíte, že spoločnosť Rovi si môže vymáhať svoje práva na základe
tejto Zmluvy proti vám, priamo vo vlastnom mene.
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 85
69
2012-01-13 오후 5:46:39
Dodatok
-- Spoločnosť Rovi si vyhradzuje práva na vymazanie údajov z Databáz Rovi, alebo na zmenu kategórií
údajov z akejkoľvok príčiny, ktorú spoločnosť Rovi považuje za postačujúcu. Neexistuje žiadna
záruka, že Technológie Rovi alebo Servery Rovi sú bezchybné, alebo že funkčnosť Technológií Rovi
alebo Serverov Rovi bude neprerušená. Spoločnosť Rovi vám nie je povinná poskytnúť žiadne nové
vylepšené alebo doplňujúce typy údajov alebo kategórií, ktoré môže spoločnosť Rovi poskytovať v
budúcnosti a svoje online služby môže kedykoľvek slobodne prerušiť.
-- Údaje, ktoré môžete používať, nebudú osobné údaje, ani osobne identifikovateľné údaje, ale skôr
údaje rešpektujúce hudobné albumy a pridružené údaje, ktoré sa neobjavia v Databáze Rovi.
Potvrdzujete, podľa svojho najlepšieho svedomia, že album, ktorému predložené údaje zodpovedajú,
je komerčne dostupný a že vy, ako Konečný používateľ, máte právoplatne povolené predkladanie
údajov.
-- Do tej miery, že vy, Konečný používateľ, poskytujete akékoľvek informácie alebo originálne autorské
práce, ktoré budú pridané do Databáz Rovi, reprezentujete a zaručujete, že ste výhradným autorom
týchto prác a ďalej tu prideľujete spoločnosti Rovi všetky práva copyrightu, vrátane práv na
registráciu copyrightu takýchto práv, ako časti Databázy Rovi.
-- TECHNOLÓGIE ROVI A KAŽDÁ POLOŽKA ÚDAJOV ROVI SÚ VÁM LICENCOVANÉ „TAK,
AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ ROVI NEPOSKYTUJE SĽUBY ANI ZÁRUKY, VYJADRENÉ ALEBO
ODVODENÉ, TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOV ROVI NA SERVEROCH ROVI.
SPOLOČNOSŤ ROVI ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY, VYJADRENÉ ALEBO ODVODENÉ, ZAHRNUTÉ,
ALE NIE OBMEDZENÉ NA ODVODENÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI PRE DANÝ ÚČEL,
NÁROKU A NEODŠKODNENIA.
SPOLOČNOSŤ ROVI NEZARUČUJE VÝSLEDKY, KTORÉ BUDÚ DOSIAHNUTÉ VAŠIM POUŽITÍM
TECHNOLÓGIÍ ROVI ALEBO AKÉHOKOĽVEK SERVERA ROVI. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE
SPOLOČNOSŤ ROVI ZODPOVEDNÁ VÁM, ANI ŽIADNEJ TRETEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK
NÁSLEDNÉ ALEBO VEDĽAJŠIE POŠKODENIA, ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU VÝNOSOV
ALEBO PRÍJMOV, VYPLÁVAJÚCICH Z VÁŠHO POUŽÍVANIA ÚDAJOV ROVI, TECHNOLÓGIÍ ROVI
ALEBO INÝCH.
• Poznámka pre Licenciu na softvér s otvoreným zdrojovým kódom
-- V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú Licencie na softvér s otvoreným
zdrojovým kódom dostupné v ponuke výrobku.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú obchodnými známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
• Poznámka týkajúca sa licencie DGTVi
-- Toto Blu-ray funguje s CI a CI+ CAM, ale nie je certifikované združením DGTVi.
Odporúčanie - len EÚ
• Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento BD Player je v súlade
s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES.
Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com,
prejdite na položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.
Toto zariadenie je možné používať iba v interiéri.
Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.
70
Slovensky
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 86
2012-01-13 오후 5:46:39
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte
stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 87
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2012-01-13 오후 5:46:39
English Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology to
limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and
other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as
copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by
Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Français Avis Cinavia : Ce produit utilise la technologie Cinavia
pour limiter l’utilisation de copies illégales de certains films et vidéos
disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu’une
utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un
message s’affiche et la lecture ou la reproduction s’interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont
disponibles auprès du Centre d’information des consommateurs en
ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre
demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation
protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets
américains et internationaux déposés ou en attente, de même que
par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de
cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter
l’appareil et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
Español Aviso de Cinavia: Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro
de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com.
Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una
tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Português Nota da Cinavia: Esse produto usa tecnologia
Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos
produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o
uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a
reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia
on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para
solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um
cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance
Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras
patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além
de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos
aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os
direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa
ou desmontagem.
Français Avis de Cinavia : Ce produit utilise la technologie
Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains
films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une
copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture
ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires
concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://
www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour
toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia
par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous
licence Verance Corporation protégée par les brevets américains
7,369,677 et d’autres brevets américains et internationaux accordés et
en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information
commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie.
Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance.
Il est interdit de tenter de démonter l’appareil et d’en étudier le
fonctionnement en vue de le reproduire.
Italiano Avvertenza Cinavia : Questo prodotto utilizza
tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film
e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso
proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio
che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni
sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni
ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per
richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un
messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance
Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri
brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di
una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di
tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono
vietati il reverse engineering o lo smontaggio.
Português Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia
para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes
e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras.
Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada,
é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de
Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.
com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio,
envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da
Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e
outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação
esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo
comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A
Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de
autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados
pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou
montagem.
Español Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la
tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en
línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información
adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección
postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Nederlands Opmerking betreffende Cinavia : Dit product
maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale
exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's
en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat
een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal
het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie
over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information
Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw
postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de
Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677
en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt
of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en
bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie.
Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden
door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.
Dansk Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender
Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse
kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når
forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en
meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at
få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med
din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra
Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre
USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Suomi
Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinaviatekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin
ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta
Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance
Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja
muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Norsk Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinaviateknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og
avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinaviateknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.
cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre
amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter
av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt
for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Svenska Cinavia-meddelande : Den här produkten använder
Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa
kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas
ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer
information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer
Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära
ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance
Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677
och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik.
Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt
2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Česky
Upozornění k technologii Cinavia : Tento
přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných
kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při
zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a
přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii
Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete
vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností
Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a
dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje
ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná
známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Deutsch Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia
Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter
Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die
verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint
eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden
abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden
Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia.
com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail
erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail
Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance
Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in
der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie
durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen
bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine
Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering
oder Demontage sind verboten.
Magyar
Cinavia figyelmeztetés : A készülék a
Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli,
a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További
információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást
a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
Polski Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z
technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych
kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach
komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum
obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić
o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta
Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii
własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione
amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone
aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie
prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie
wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Slovensky Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento
výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie
sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom
centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com.
Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia
poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami
v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného
tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation.
Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance
si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového
kódu sú zakázané.
Slovenščina Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek
uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije,
se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem
središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Български Бележка за Cinavia : Този продукт използва
технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани
копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и
възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за
технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с
вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и
заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското
право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Română Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează
tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale
unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi
a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea
ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea
sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre
tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un
plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677
şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs
de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o
marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Ελληνικά Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το
προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη
εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance
Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση
ή ανακατασκευή κώδικα.
Hrvatski Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi
tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat
će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Srpski
Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi
Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte,
pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije
Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
Қазақша Cinavia ескертуі : Бұл өнімде коммерциялық
фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің
рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы
пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз
көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және
ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы
қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы
Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында
берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы
сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына
мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік
технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен,
әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік
патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және
осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия
қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының
сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance
корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен
қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым
салынады.
Русский
Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен
технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные
копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку
из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно
сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс
воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра
информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com.
Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте,
отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией
от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и
другими патентами США и международными патентами, изданными и
рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими
правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным
знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 20042010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и
разборка запрещены.
Українська Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті
використовується технологія Cinavia, що обмежує використання
несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а
також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого
використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення,
а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному
онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб
надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію,
ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369
677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують
затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць
виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою
Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance
Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.
繁體中文 Cinavia 聲明:本產品使用 Cinavia 技術來限制
使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測
到禁止使用的未經授權副本時,將會顯示一則訊息,並且播放或複
製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia
線上消費者資訊中心中提供,網址為:http://www.
cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia
的其他資訊,請將含有您的郵寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
中国语 Cinavia 声明:本产品使用 Cinavia 技术来限制使用
一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到
禁止使用未获得授权的副本的情况时,将会显示消息,并且播放或
复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息,在 Cinavia
在线消费者信息中心提供,网址如下:http://www.
cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia
的更多信息,请将含有您的邮寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
‫ל עגונב העדוה עברית‬-Cinavia : ‫שמתשמ הז רצומ‬
‫ תיגולונכטב‬Cinavia ‫יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ‬
‫םהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב םיטרס לש םייקוח‬. ‫ההוזי רשאכ‬
‫יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש‬, ‫וא הלעפה לכו העדוה ךכ לע גצות‬
‫וקספוי הקתעה‬.
‫ תיגולונכט תודוא ףסונ עדימ‬Cinavia ‫עדימה זכרמב אוצמל ןתינ‬
‫ לש ןכרצל ןווקמה‬Cinavia ‫ תבותכב‬http://www.cinavia.com.
‫ תודוא ףסונ עדימ תלבקל‬Cinavia ‫ראודב‬, ‫ךתבותכ םע היולג חלש‬
‫לא‬: ‫‏‬Cinavia Consumer Information Centre, P.O. ‫‏‬Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
‫דיגאת םעטמ ןוישיר תחת תיניינק היגולונכט בלשמ הז רצומ‬
Verance ‫ יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו‬7,369,677 ‫םיטנטפו‬
‫םייולתו םידמוע םהש וא ולבקתהש םירחא םיימלועו םיאקירמא‬,
‫םיטבה רובע םיירחסמ תודוסו םירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע םג ומכ‬
‫וזכ היגולונכט לש םימיוסמ‬. Cinavia ‫דיגאת לש ירחסמ למס אוה‬
Verance. ‫ םירצוי תויוכז‬2004 - 2010 ‫ דיגאת‬Verance. ‫לכ‬
‫ל תורומש תויוכזה‬-Verance. ‫וא רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח‬
‫רצומה קוריפ‬.
Thai
ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตม
าเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไ
ม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัด
ลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์
ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.
cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไป
ที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอ
นุญาตจาก Verance Corporation และได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐ
ฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวม
ทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้าน
ของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าข
อง Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance
Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนิน
การทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Türkçe Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology
to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To
request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677
and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well
as copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Indonesia Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan
teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan
film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta
soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang
terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan
dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat
Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk
meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan
kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information
Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari
Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten
AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran,
serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu
dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance
Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak
dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.
Tiếng Việt Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này
sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các
bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất
thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát
hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được
hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.
Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp
tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực
tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu
cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh
thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy
phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng
sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang
chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản
quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.
Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền
2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu
bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời
sản phẩm.
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed
of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb
indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.
If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.
To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and
recycle them through your local, free battery return system.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani
jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok
a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
AK68-02064J-00
AK68-02064J
02064J-BD-D6900-EN-SK.indb 88
2012-01-13 오후 5:46:39
Download PDF