Samsung | BD-P1600 | Samsung BD-P1600 Používateľská príručka

BD-P1600
BD-P1650
Prehrávač Diskov Blu-ray
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb1 1
2009-02-13 오후 6:28:05
kľúčové vlastnosti vášho
prehrávača diskov blu-ray
Funkcie Prehrávača
Podporuje rôzne typy diskov
• Podporuje disky Blu-ray (BD-ROM, BD-RE, BD-R), DVD Video, DVD-RW/-R (Režim V a iba finalizované) a Audio CD.
• CD-RW/CD-R, DVD-RW/-R a obsah pamäťového zariadenia USB, ako sú súbory MP3, JPEG a DivX.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
HDMI redukuje šum obrazu tak, že priamo prepája prehrávač s TVP prostredníctvom digitálneho audio/video
signálu.
DivX
O DIVX VIDEU: DivX® je digitálny formát videa vytvorený DivX, Inc. Toto zariadenie má oficiálnu
certifikáciu DivX alebo DivX Ultra a prehráva DivX video.
O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie certifikované DivX® musí byť zaregistrované, aby
prehrávalo obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Najskôr pre svoje zariadenie vytvorte registračný kód DivX VOD a
predložte ho počas procesu registrácie. [Dôležité: Obsah DivX VOD je chránený systémom DivX DRM (Správa
digitálnych práv), ktorý registrovaným obmedzuje prehrávanie na certifikované zariadenia DivX. Ak sa pokúsite
prehrať obsah DivX VOD, ktorý nie je pre vaše zariadenie autorizovaný, zobrazí sa odkaz „Authorization Error“
(Chyba autorizácie) a obsah sa neprehrá.] Viac sa dozviete na www.divx.com/vod.
DivX® je ochrannou známkou DivX, Inc. a je použité v licencii.
Vlastnosti Blu-ray Disku
Disky Blu-ray podporujú najvyššiu kvalitu HD videa, ktoré je v priemysle dostupné – veľká kapacita znamená kvalitu
videa bez kompromisov. Okrem toho majú disky Blu-ray rovnakú známu veľkosť a vyzerajú ako DVD.
* Nasledovné vlastnosti diskov Blu-ray sú závislé od disku a môžu sa odlišovať.
Tiež vzhľad a ovládanie funkcií sa môžu v závislosti od disku odlišovať.
Vlastnosti popísané ďalej nemusia mať všetky disky.
Vlastnosti obrazu
Formát BD-ROM podporuje tri pokrokové video kodeky, AVC, VC-1 a MPEG-2.
Podporuje tiež rozlíšenia HD pre video:
• 1920 x 1080 Vysoké rozlíšenie
• 1280 x 720 Vysoké rozlíšenie
Prehrávanie High-Definition
Ak si na Blu-ray diskoch chcete prezerať obsah s vysokým rozlíšením, budete potrebovať HDTV (televízor s
vysokým rozlíšením). Na prezeranie obsahu s vysokým rozlíšením môžu niektoré disky vyžadovať použitie HDMI
výstupu prehrávača. Prehrávanie obsahu high-definition z diskov Blu-ray môže byť v závislosti od rozlíšenia
obrazovky TVP obmedzené.
_ Slovensky
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb2 2
2009-02-13 오후 6:28:05
grafické vrstvy
Na vrchnej vrstve HD videa sú dostupné dve
individuálne vrstvy videa s plným HD
rozlíšením (1920x1080).
Jedna vrstva je určená grafike, ktorá súvisí s
videom (ako sú napr. titulky) a druhá vrstva je
určená interaktívnym prvkom, ako sú
napríklad tlačidlá alebo ponuky. Na oboch
vrstvách sú možné rôzne efekty mazania,
stmievania a rolovania.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Grafické
vrstvy
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HD Video
Vzhľad menu
Podporuje grafiku a animáciu s plným
rozlíšením farby, preto značne prevyšuje schopnosti DVD-Video.
Do ponuky môžete vstúpiť počas prehrávania videa, nie ako pri diskoch DVD.
Zvuky menu
Ak na disku zvýrazníte alebo vyberiete možnosť ponuky, môžete začuť zvuk, ako napríklad kliknutia na tlačidlo
alebo hlas, ktorý vysvetľuje výber zvýraznenej ponuky.
Viacstranová/Miestna ponuka
Na rozdiel od DVD-Video nie je prehrávanie prerušené pri každom
vstupe do novej obrazovkovej ponuky. Vďaka schopnosti disku Blu-ray
vopred nahrávať údaje z disku bez prerušenia prehrávania, môže
ponuka pozostávať z niekoľkých strán.
Môžete prechádzať cez strany ponuky alebo vybrať rôzne cesty
ponuky, zatiaľ čo v pozadí sa zvuk a video neprestanú prehrávať.
Multifunkčnosť
Niektoré Blu-ray disky môžu obsahovať animované menu alebo
jednoduché hry.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Prezeranie obrázkov
Pri diskoch Blu-ray môžete prehliadať rôzne obrázky s hudbou v pozadí.
titulky
V závislosti od obsahu disku Blu-ray si môžete vybrať z viacerých druhov, veľkostí a farieb písma pre titulky. Titulky
môžu byť tiež animované, rolovacie alebo rozsvetľujúce a stmavujúce.
BD-LIVE
Môžete používať disky Blu-ray podporujúce BD-LIVE cez sieťové pripojenie a vychutnať si rôzny obsah,
poskytovaný výrobcom disku.
ČO JE ZaHrNUtÉ
Kontrola dodávaného príslušenstva.
POWER
AUDIO
TV
POWER
OPEN/CLOSE
SUBTITLE
REPEAT
REPEAT
A-B
1
2
4
5
7
8
CANCEL
3
6
9
TV SOURCE
0
BONUSVIEW PAUSE
STOP
PLAY
TV MUTE
TV VOL
TV CH
RE
NU
Batérie do Diaľkového Ovládania (formát AAA)
TU
RN
ME
Kompozitný (Video), Audio L/R Kábel
ENTER
INF
AK59-00104K
Návod na Použitie
Stručný Prehľad
EX
IT
O
A
DISC MENU
B
C
D
POPUP MENU
TITLE MENU
Diaľkové Ovládanie
Slovensky _3
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb3 3
2009-02-13 오후 6:28:08
bezpečnostné informácie
Výstraha
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODOBERAJTE
PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže
dosiahnuť hodnoty vyvolávajúce riziko
úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA RIZIKA
ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NESNÍMAJTE
KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA
NENACHÁDZAJÚ ČASTI, KTORÉ SI POUŽÍVATEĽ
MÔŽE OPRAVIŤ SÁM.
Tento symbol upozorňuje na dôležité
pokyny týkajúce sa používania alebo
údržby (servisu) tohto zariadenia, ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených priestorov ako je knižnica a pod.
VÝSTRAHA : A
by ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE : P
REHRÁVAČ DISKOV BLU-RAY POUŽÍVA NEVIDITEĽNÝ LASEROVÝ LÚČ A PRI STYKU S
NÍM MÔŽE DÔJSŤ K NEBEZPEČNÉMU OŽIARENIU. PRI POUŽÍVANÍ PREHRÁVAČA DISKOV
BLU-RAY DODRŽUJTE POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE.
UPOZORNENIE
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER. OVLÁDANIE, NASTAVOVANIE A VYKONÁVANIE INÝCH OPERÁCIÍ NEŽ SÚ
UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE MÔŽE ZAPRÍČINIŤ RIZIKO OŽIARENIA. NIKDY NEROZOBERAJTE ZARIADENIE A
NEOPRAVUJTE HO. PRÍPADNÉ OPRAVY PRENECHAJTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.
Tento výrobok spĺňa CE smernice v prípade, že sú na pripojenie k iným zariadeniam použité tienené káble a
konektory. Aby ste predišli elektromagnetickému rušeniu iných zariadení (napr. rádio alebo televízia), používajte na
pripojenie iba tienené káble a konektory.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Sieťová šnúra na tomto zariadení je dodávaná so zásuvkou, ktorá obsahuje vstavanú poistku. Hodnota poistky je
uvedená na prednej strane zásuvky.
Ak je potrebné poistku vymeniť, musíte použiť poistku s rovnakou hodnotou a musí spĺňať požiadavky BS1362.
V prípade, že má zásuvka vyberateľný kryt, nikdy nepoužívajte zásuvku bez tohto krytu. Ak je potrebná výmena
krytu poistky, musí mať tento kryt rovnakú farbu ako je farba na prednej strane zásuvky. Vymeniteľné kryty je
možné zakúpiť u vášho dodávateľa.
Ak dodávaná zásuvka nie je určená pre vašu zástrčku, alebo sieťová šnúra nie je dostatočne dlhá, musíte si
zaobstarať predlžovaciu sieťovú šnúru, ktorá spĺňa bezpečnostné predpisy alebo kontaktujte vášho dodávateľa.
V prípade, že nie je možné odpojiť zariadenie od elektrickej siete, vypnite istič a potom zásuvku bezpečne
odstráňte. Nepripájajte zásuvku do zástrčky v prípade, že je poškodená izolácia na sieťovej šnúre, pretože hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou
bolo možné manipulovať.
_ bezpečnostné informácie
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb4 4
2009-02-13 오후 6:28:08
Zariadenie dodávané s týmto návodom na použitie je licencované na základe určitých práv duševného vlastníctva
určitých tretích strán. Táto licencia je obmedzená pre súkromné nekomerčné použitie koncovým užívateľom
licencovaného obsahu.
Nenadobúdajú sa žiadne práva na komerčné používanie.
Bezpečnostné upozornenia
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny. Riaďte sa všetkými nižšie uvedenými pokynmi.
Uchovajte si tento návod pre prípadné budúce použitie.
1)
Čítajte tieto pokyny.
2)
Uchovajte si tieto pokyny.
3)
Venujte pozornosť všetkým výstrahám.
4)
Dodržujte všetky pokyny.
5)
Tento prehrávač nepoužívajte v blízkosti vody.
6)
Zariadenie čistite len suchou handričkou.
7)
Nezakrývajte vetracie otvory. Zariadenie inštalujte podľa pokynov výrobcu.
8)
Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače a iné zariadenia
(vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9)
Polarizované alebo uzemňovacie typy zástrčky slúžia na dôležité bezpečnostné účely. Koncovka má dve
kovové vidlice, z ktorých jedna je širšia než druhá. Uzemnená koncovka má dve vidlice a uzemňovací kolík.
Širšia vidlica alebo kolík sú bezpečnostným prvkom. Ak koncovka nepasuje do zásuvky, kontaktujte predajcu
ohľadom jej výmeny.
● bezpečnostné informácie
Licencia neplatí pre iné než toto zariadenie a licencia sa nevzťahuje na žiadne nelicencované zariadenie alebo
proces v súlade s normou ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3 použité alebo predávané v kombinácii s týmto
zariadením. Licencia sa vzťahuje len na používanie tohto zariadenia pre kódovanie a/alebo dekódovanie audio
súborov podľa normy ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC 13818-3. V rámci tejto licencie nie sú poskytované žiadne
práva na vlastnosti alebo funkcie zariadenia, ktoré nie sú v súlade s normou ISO/IEC 11172-3 alebo ISO/IEC
13818-3.
10) Napájací kábel chráňte pred zdeformovaním a priškrtením, obzvlášť v oblasti zástrčiek, zásuviek a na mieste,
kde vychádza zo zariadenia.
11) Používajte len násady/príslušenstvo určené výrobcom.
12) Zariadenie používajte iba s vozíkom, podstavcom, stojanom alebo stolom, ktoré určil
výrobca alebo ste si ho zakúpili spolu s prehrávačom. Ak používate vozík, pri jeho
presúvaní dávajte pozor, aby sa prehrávač neprevrhol a nezranil vás.
13) Prehrávač odpojte počas búrky s bleskami alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.
14) Všetky servisné práce ponechajte na kvalifikovaný servisný personál. Servisné práce sú potrebné, ak bol
prehrávač nejakým spôsobom poškodený, napríklad pri poškodení napájacieho kábla alebo zástrčky, ak bola
na prehrávač vyliata voda alebo dovnútra spadli nejaké predmety, ak bol prehrávač vystavený dažďu alebo
vlhkosti, ak prehrávač nepracuje normálne alebo ak spadol.
Slovensky _
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb5 5
2009-02-13 오후 6:28:09
bezpečnostné informácie
Manipulačné upozornenia
• Pred pripojením iných zariadení k tomuto prehrávaču diskov Blu-ray sa uistite, že sú všetky vypnuté.
• Počas prehrávania disku prehrávač diskov Blu-ray nepremiestňujte, pretože disk by sa mohol poškriabať alebo
zlomiť alebo vnútorné časti prehrávača diskov Blu-ray by sa mohli poškodiť.
• Nepokladajte na prehrávač diskov Blu-ray vázu s kvetmi, v ktorej sa nachádza voda ani malé železné predmety.
• Nedávajte prsty do podávača disku.
• Do podávača disku nevkladajte nič iné ako disky.
• Vonkajšie rušenie, ako je napríklad blesk alebo statická elektrina, môže ovplyvniť normálnu činnosť tohto
prehrávača diskov Blu-ray. Ak nastane takýto prípad vypnite prehrávač diskov Blu-ray tlačidlom POWER alebo
odpojte a znovu zapojte sieťovú šnúru do elektrickej siete. Prehrávač diskov Blu-ray bude fungovať správne.
• Po použití vytiahnite disk z prehrávača a prehrávač diskov Blu-ray vždy vypnite.
• V prípade, že prehrávač diskov Blu-ray nebudete dlhší čas používať vytiahnite sieťovú šnúru zo zástrčky.
• Disk vyčistíte rovnými pohybmi zo stredu k okraju disku.
• Prehrávač nevystavujte žiadnym tekutinám.
• Aj keď je zástrčka pripojená k zásuvke a prehrávač je vypnutý (pohotovostný režim), stále konzumuje energiu.
• Prehrávač by ste nemali vystavovať kvapkaniu alebo špliechaniu vody a nemali by ste naň ukladať predmety
naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy.
• Ak chcete prehrávač odpojiť od napájania, musíte vytiahnuť zástrčku zo zásuvky, aby bola zásuvka ľahko
dostupná.
Údržba zariadenia
Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite sieťový kábel zo zástrčky.
• Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani iné rozpúšťadlá.
• Zariadenie utierajte pomocou jemnej handričky.
Obmedzenia pri prehrávaní
• Tento prehrávač nemusí reagovať na všetky ovládacie pokyny, pretože pri niektorých disk Blu-ray, DVD alebo
CD diskoch je možné počas prehrávania použiť obmedzené ovládanie a funkcie.
Nejde o poruchu zariadenia.
• Spoločnosť Samsung nezaručuje, že prehrávač prehrá všetky disky s logom disk Blu-ray, DVD a CD, pretože
formáty diskov sa môžu ďalej vyvíjať a problémy a chyby sa môžu vyskytnúť už počas tvorby disk Blu-ray, DVD a
CD softvéru a/alebo pri výrobe diskov. Tento prehrávač tiež funguje inak ako štandardné DVD prehrávače alebo
iné AV príslušenstvo.
V prípade otázok alebo ak ste pri použití tohto prehrávača spozorovali problémy pri prehrávaní disk Blu-ray, DVD
alebo CD diskov, kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Samsung.
Ďalšie informácie o problémoch s prehrávaním môžete tiež nájsť v tomto návode na použitie.
_ bezpečnostné informácie
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb6 6
2009-02-13 오후 6:28:09
obsah
3
Čo je Zahrnuté
bezpečnostné informácie
4
5
Výstraha
Bezpečnostné Upozornenia
začíname
10
11
14
Pred Použitím Návodu na Používanie
Typy Diskov a ich Charakteristiky
Údržba a Úschova Diskov
popis
16
17
18
Predný Panel
Displej
Zadný Panel
diaľkový ovládač
19
20
20
21
Dia Ľkové Ovládanie
Nastavenie Diaľkového Ovládania
Batéria
Nastaviteľné Kódy TVP
pripojenia
22
Pripojenie k TVP Pomocou Kábla HDMI
(NAJLEPŠIA KVALITA)
Pripojenie k TVP Pomocou Kábla DVI
(NAJLEPŠIA KVALITA)
Pripojenie k TVP (Komponentný)
(LEPŠIA KVALITA)
Pripojenie k TVP (Video)
(DOBRÁ KVALITA)
Pripojenie k Audio Systému
(2-Kanálový Zosilňovač)
Pripojenie k Kudio Systému
(Zosilňovač Dolby Digital, DTS).
Pripojenie k Kudio Systému
(Zosilňovač s Podporou HDMI)
Pripojenie k Sieti
2
4
10
16
19
22
24
25
26
27
28
29
30
● obsah
kľúčové vlastnosti vášho
prehrávača diskov blu-ray
Slovensky _
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb7 7
2009-02-13 오후 6:28:09
obsah
základné vlastnosti
vášhoprehrávača diskov
blu-ray
32
33
33
34
35
35
nastavenie systému
36
Pred Spustením Prehrávania
Navigácia v Obrazovkovej Ponuke
Prehrávanie Disku
Nastavenie Zvuku
Použitie Funkcií Vyhľadania A Preskočenia
Spomalené Prehrávanie/Prehrávanie po
Krokoch
Nastavenie Hodín
nastavenie jazyka
37
Nastavenie Jazyka
nastavenie zvuku
38
Nastavenie Možností Zvuku
nastavenie zobrazenia
40
Nastavenie Možností Zobrazenia
nastavenie HDMI
44
Nastavenie Možností HDMI
nastavenie rodičovskej zámky
47
Nastavenie Rodičovského Zámku
nastavenie siete
49
Nastavenie Možností Nastavenia Siete
32
36
37
38
40
44
47
49
_ obsah
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb8 8
2009-02-13 오후 6:28:09
54
54
Správa Systému Zariadenia
Registrácia DivX(R)
aktualizácia systému
55
57
57
Aktualizácia Firmvéru
Systémové Informácie
Oznámenie o Aktualizácii Firmvéru
pozeranie filmu
58
59
Použitie Funkcie Display
Použitie Menu Disku a Vysúvacieho Menu/
Menu Titulu
Opakované Prehrávanie
Výber Jazyka Zvuku
Výber Jazyka Titulkov
Zmena Zorného Uhla
Nastavenia BONUSVIEW
BD-LIVE™
54
55
58
počúvanie hudby
64
60
61
61
62
63
63
64
64
65
Tlačidlá na DO Používané pri Prehrávaní
Disku Audio CD (CD-DA)/MP3
Opakovanie Zvukového CD (CD-DA)/MP3
Prehrávanie Diskov Audio CD (CD-DA)/
MP3
prehrávanie obrázkov
68
Prehrávanie JPEG Disku
dodatok
69
Riešenie Problémov
68
69
● obsah
správa údajov BD
Slovensky _
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb9 9
2009-02-13 오후 6:28:09
začíname
Pred použitím návodu na používanie
Predtým ako začnete čítať tento návod sa oboznámte s nasledovnými termínmi.
Ikony použité v tomto návode
Ikona
h
g
f
Z
C
V
Názov
BD-ROM
Znamená, že funkcia je dostupná pri BD-ROM.
BD-RE
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na BD-RE
BD-R
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na BD-R
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
Audio CD
A
G
D
F
M
Popis
Znamená, že funkcia je dostupná pri DVD-Video alebo DVD-RW/-R diskoch ktoré boli
vytvorené a ukončené v režime video.
Znamená, že funkcia je dostupná pri DVD-RW. (re žim V -iba ukončené)
Znamená,že funkcia je dostupná pri DVD-R. (re žim V -iba ukončené)
Týka sa funkcií dostupných na zvukových CD-RW/CD-R (formát CD-DA).
MP3
Toto sa týka funkcie dostupnej na diskoch DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R a pamäťových zariadeniach USB.
JPEG
Toto sa týka funkcie dostupnej na diskoch DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R a pamäťových zariadeniach USB.
DivX
Toto sa týka funkcie dostupnej na diskoch DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R a pamäťových zariadeniach USB.
USB pamäťové
zariadenie
Toto sa týka funkcie, ktorá je dostupná na USB pamäťovom zariadení.
Poznámka
Typy alebo pokyny ktoré môžu pomôcť pri ovládaní jednotlivých funkcií
Ako používať tento návod
1) Pred používaním tohto zariadenia sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi. (Pozri strany 4 – 6)
2) Ak sa vyskytne problém, pozrite si časť Riešenie problémov. (Pozri strany 69 – 70)
Autorské práva
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto návodu nesmie byť reprodukovaná alebo kopírovaná bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
10_ začíname
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb10 10
2009-02-13 오후 6:28:09
Typy diskov a ich charakteristiky
Typy diskov, ktoré je možné prehrať
Typy diskov
Logo disku
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Tvar disku
Maximálny čas
prehrávania (min)
AUDIO + VIDEO
Jednovrstvový
Doba prehrávania
záleží od titulu
Jednovrstvový (12 cm)
240
Dvojvrstvový (12 cm)
480
AUDIO + VIDEO
Jednovrstvový (8 cm)
80
Dvojvrstvový (8 cm)
160
DVD-RW
(režim V,iba
ukončené)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(Pr.:Rozšírené prehrávanie)
DVD-R
(režim V,iba
ukončené)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(Pr.:Rozšírené prehrávanie)
AUDIO-CD
AUDIO
Jednovrstvový (12 cm)
74
Jednovrstvový (8 cm)
20
Jednovrstvový (12 cm)
-
Jednovrstvový (8 cm)
-
DivX
Film DivX
● začíname
DVD-VIDEO
Uložený obsah
Logá diskov, ktoré je možné prehrať
Blu-ray Disc
DTS-HD Hlavné Audio
Digital Audio
Dolby TrueHD
Televízny systém PAL v UK,
Francúzsku, Nemecku, atď.
Stereo
DivX
BD-LIVE
Java
Nevhodné disky na prehrávanie
• Disky Blu-ray s regionálnym kódom iným, ako
„Región B“.
• DVD-Video disky s regionálnym kódom iným ako „2”
alebo „ALL”
• HD DVD
• DVD-RAM
•
•
•
•
3,9 GB DVD-R autorizovaný disk.
DVD-RW(Režim VR)
DVD-ROM/PD/MV-disk, atď.
Disky CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/
LD
Slovensky _11
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb11 11
2009-02-13 오후 6:28:11
začíname
[Poznámka]
• Niektoré disky a DVD disky zakúpené mimo vášho štátu nemusí toto zariadenie prehrať. Pri pokuse
o prehratie takéhoto disku sa zobrazí na obrazovke “This disc can not be played.” alebo “Please
check the regional code of the disc.”.
• V prípade, že disk DVD-R/-RW nie je napálený vo video formáte DVD, nemusí sa takýto disk prehrať.
Regionálny kód
Aj prehrávač diskov Blu-ray aj samotné disky majú regionálny kód. Aby sa disk prehral, regionálny kód
disku a prehrávača musia byť zhodné. Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá.
Regionálny kód prehrávača diskov Blu-ray sa nachádza na zadnej strane prehrávača diskov Blu-ray.
Typ disku
Blu-ray
DVD-VIDEO
Regionálny kód
B
2
Regionálny kód Diskov
Blu-ray
Oblasť
A
Severná Amerika, Stredná Amerika, Južná Amerika, Kórea, Japonsko, Thajwan, Hong Kong
a Juhovýchodná Ázia.
B
Európa, Greenland, Francúzske teritóriá, Stredný východ, Afrika, Austrália a Nový Zéland.
C
India, Čína, Rusko, Stredná a Južná Ázia.
Regionálny kód DVD
Oblasť
1
Spojené štáty, oblasť Spojených štátov a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný Východ, Egypt, Južná Afrika, Grónsko
3
Tchaj-wan, Kórea, Filipíny, Indonézia, Hong Kong
4
Mexiko, Južná Amerika, Stredná Amerika, Austrália, Nový Zéland, pacifické ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa, India, väčšia časť Afriky, Severná Kórea, Mongolsko
6
Čína
Kompatibilita diskov Blu-ray
Disk Blu-ray je nový a vyvíjajúci sa formát. Podľa toho sa odvíjajú otázky ohľadom kompatibility disku.
Nie všetky disky sú kompatibilné a nie všetky disky je možné prehrať. Ďalšie informácie nájdete v tomto
návode, v časti Informácie o zhode a kompatibilite. v prípade, že sa vyskytnú problémy s
kompatibilitou, prosím kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti SAMSUNG.
M
 Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých typoch diskov alebo ak sú zapnuté niektoré špecifické operácie ako
zmena zorného uhla,alebo zmena pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na škatuli
disku. Ak je to potrebné, riaďte sa nimi.
 Nedovoľte aby sa disk znečistil alebo poškriabal. Odtlačky prstov, nečistoty, prach, škrabance alebo usadeniny z
dymu z cigariet môžu znemožniť prehratie diskov.
 Keď je zobrazený titul BD-J, nahrávanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo budú niektoré funkcie
vykonávané pomaly.
12_ začíname
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb12 12
2009-02-13 오후 6:28:11
Typy diskov
❖ BD-ROM
Disk Blu-ray určený iba na čítanie. Disk BD-ROM obsahuje vopred uložené údaje. Aj napriek tomu, že
disk BD-ROM môže obsahovať rôzne formy údajov, väčšina diskov BD-ROM obsahuje filmy vo
formáte High Definition ktoré je možné prehrať na prehrávačoch diskov Blu-ray. Táto jednotka dokáže
prehrávať komerčné disky BD-ROM.
❖ BD-RE/BD-R
❖ DVD-Video
• Digital versatile disc (DVD) môže obsahovať až 135 minút obrazu, zvuk v 8 jazykoch a titulky v 32
jazykoch. Je vybavený kompresiou obrazu MPEG-2 a Dolby Digital surround a umožňuje vám
vychutnávať si ostrý a čistý obraz v kino kvalite.
• Pri prepínaní z prvej na druhú vrstvu u dvojvrstvových DVD video diskov môže dôjsť k
chvíľkovému prerušeniu obrazu a zvuku. Nejde o poruchu zariadenia.
• Po ukončení záznamu DVD-RW/-R vo Video režime sa z neho stáva DVD-video. Napálené
(lisované) disky DVD obsahujúce filmy sú tiež označované ako DVD- Video. Toto zariadenie
dokáže prehrať zakúpené štandardné DVD disky (DVD-Video disky) obsahujúce filmy.
● začíname
Prepisovateľný disk Blu-ray/Nahrávateľný disk Blu-ray. BD-RE/BD-R je ideálny formát na vytváranie
záloh, alebo na nahrávanie súkromného videa.
❖ Audio CD
• Audio disk, na ktorom je zaznamenané 44,1 kHz PCM audio.
• Je možné prehrávať CD-DA formát audio CD-R a CD-RW disky.
• V závislosti na podmienkach záznamu nie je prístroj schopný prehrávať niektoré CD-RW alebo
CD-R disky.
❖ CD-RW/CD-R
• Používajte 700 MB (80-minútové) CD-RW/CD-R disky. Ak je to možné, nepoužívajte disky 800
MB (90 minút) alebo viac, lebo disk sa nemusí prehrať.
• Ak nebol disk CD-RW/CD-R nahraný ako uzatvorené nahrávanie, môžete na začiatku prehrávania
badať omeškanie a možno sa nebudú dať prehrať všetky súbory.
• Niektoré disky CD-RW/CD-R nemusia byť prehrávateľné na tomto prístroji v závislosti na
zariadení použitom na ich vypálenie. Pri obsahu na médiách CD-RW/CD-R, ktorý ste si
skopírovali z CD pre vlastnú potrebu sa schopnosť prehrávania môže líšiť v závislosti na obsahu a
disku.
❖ Prehrávanie diskov DVD-R
• Po ukončení záznamu DVD-R vo Video režime sa z neho stáva DVD-Video.
• Toto zariadenie prehráva disky DVD-R, nahrané a finalizované na DVD videorekordéri. Nemusí byť
schopný prehrávať niektoré DVD-R disky v závislosti na disku a podmienkach záznamu.
❖ Prehrávanie diskov DVD-RW
• Prehrávanie môžete uskutočňovať iba na finalizovaných diskoch DVD-RW v režime Video.
• Po ukončení záznamu DVD-RW vo Video režime sa z neho stáva DVD-Video. Schopnosť prehrať
disk môže závisieť od podmienok pri jeho vytváraní.
Slovensky _13
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb13 13
2009-02-13 오후 6:28:11
začíname
Formát disku
❖ DVD-RW/-R (V)
• Ide o formát, ktorý sa používa na záznam dát na disky DVD-RW a DVD-R. Disk zaznamenaný v
tomto režime je možné prehrávať na tomto prehrávači diskov Blu- ray, iba ak je ukončený.
❖ DivX
•
•
•
•
•
•
CD-R/-RW, DVD-R
Môžu sa prehrávať video súbory s nasledujúcimi príponami: .avi, .divx, .AVI, .DIVX
Formát DivX Video (kodek) : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (bez QPEL a GMC)
Formát DivX Audio (kodek) : MP3, MPEG1 Audio Layer2, AC3, DTS
Podporované formáty titulkových súborov: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
Nemôžete prehrávať disky, ktoré majú väčšie rozlíšenie ako 720 x 576 pixelov.
❖ AVCHD (Pokročilý Video kodek s vysokým rozlíšením)
• Tento prehrávač dokáže prehrávať disky vo formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne nahrávané a
používané vo videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery s vysokým rozlíšením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže komprimovať obrázky s vyššou efektívnosťou ako pri
formátoch komprimovania bežných obrázkov.
• Niektoré disky AVCHD používajú formát „x.v.Color“.
• Tento prehrávač dokáže prehrávať disky AVCHD pomocou formátu „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je obchodná značka Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými značkami Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a
Sony Corporation.
M
 Niektoré disky formátu AVCHD sa nemusia dať prehrávať, záleží od podmienok nahrávania.
Disky vo formáte AVCHD nemusíte finalizovať.
 Formát „x.v.Color“ poskytuje širší rozsah farieb ako bežné disky DVD videokamery.
Údržba a úschova diskov
Zaobchádzanie s diskami
❖ Tvar disku
• Používajte disky štandardných tvarov. Pri použití diskov s neštandardnými
tvarmi (disky špeciálnych tvarov)môže dôjsť k poškodeniu prehrávača
diskov Blu-ray.
❖ Uchopenie disku
• Záznamovú časť disku neznečisťujte odtlačkami prstov.
❖ Disky Blu-ray
• Ak prehrávač dlhšiu dobu nepoužívate, disk Blu-ray z neho vyberte a uložte v jeho obale.
• Dávajte pozor aby ste na povrchu disku nezanechali odtlačky prstov alebo aby sa disk
nepoškriabal.
14_ začíname
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb14 14
2009-02-13 오후 6:28:12
❖ DVD-RW a DVD-R
• Disky čistite čistidlom na PD disky (LF- K200DCA1, ak je to možné).
Na čistenie diskov DVD-RW/-R nepoužívajte čistidlá na disky CD.
❖ DVD-Video, Audio-CD
• Nečistoty odstráňte pomocou jemnej handričky.
❖ Upozornenia pre manipuláciu s diskami
● začíname
• Nepíšte na potlačenú stranu prepisovačkou alebo perom.
• Nepoužívajte čistiace alebo antistatické spreje na platne. Tiež nepoužívajte
prchavé chemikálie, ako je benzén alebo riedidlá.
• Na disky nelepte štítky alebo samolepky.
(Nepoužívajte disky s nalepenou lepiacou páskou alebo samolepkou.)
• Nepoužívajte kryty proti poškrabaniu.
• Nepoužívajte disky potlačené tlačiarňami štítkov, ktoré sú dostupné na trhu.
• Nepoužívajte zvlnené alebo prasknuté disky.
Skladovanie diskov
Dávajte pozor, aby ste disky nepoškodili, pretože údaje na týchto diskoch sú veľmi citlivé na prostredie.
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
• Disky skladujte vo vetraných miestnostiach.
• Disky skladujte vo zvislej polohe.
• Disky skladujte v ochranných obaloch.
• Ak prehrávač diskov Blu-ray prenesiete priamo zo studeného prostredia do teplého, vo vnútri a na
optickom mechanizme zariadenia môže kondenzovať vlhkosť, čo môže spôsobiť nesprávne
prehrávanie disku. V takom prípade nezapájajte zástrčku do elektrickej zásuvky a počkajte dve
hodiny. Potom vložte disk a skúste prehrávanie znovu.
Slovensky _15
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb15 15
2009-02-13 오후 6:28:12
popis
Predný panel
M
NOSIČ DISKU
Pred vložením disku otvorte.
DISPLEJ
Zobrazuje stav, čas prehrávania, atď.
SENZOR SIGNÁLOV
DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
(DO)
Zisťuje signály z diaľkového ovládača.
TLAČIDLO OTVORIŤ/
ZATVORIŤ
Vysúva a zasúva nosič disku.
TLAČIDLO SPUSTIŤ/
POZASTAVIŤ
Spúšťa alebo pozastavuje prehrávanie disku.
TLAČIDLO NAPÁJANIA
Zapína a vypína prehrávač diskov Blu-ray.
TLAČIDLO STOP
Zastavuje prehrávanie disku.
TLAČIDLÁ VYHĽADAŤ/
PRESKOČIŤ
Posun na ďalší titul/kapitolu/stopu alebo posun na predchádzajúci titul/kapitolu/
stopu.
USB HOSTITEĽ
Sem môžete pripojiť USB pamäťové zariadenie a pri pripojení k BD-LIVE ho môžete
používať na uloženie. Taktiež môže byť použitý na aktualizáciu firmvéru a na
prehrávanie MP3/JPEG/DivX.
 Na pripojenie bezdrôtového LAN adaptéra musíte použiť USB HOST na zadnom paneli prehrávača diskov Blu-ray.
 Predný a zadný USB port nemôžete pri pamäťových zariadeniach USB požívať súčasne.
16_ popis
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb16 16
2009-02-13 오후 6:28:13
Displej predného panela
● popis
Indikátor vloženého
disku
Svieti, keď je v zásuvke disk.
Indikátory typu disku.
Svieti a ukazuje aký typ disku sa nachádza v zásuvke na disk.
Indikátor USB
Svieti, keď je pripojené USB.
Indikátor HDMI
Svieti keď je pripojené HDMI.
INDIKÁTOR HD
Indikuje, že výstup displeja je HD (Vysoké rozlíšenie).
INDIKÁTOR 24F
Indikuje, že aktuálny režim je 24F (24 snímok za sekundu).
Indikátor STAVU
Indikátor času prehrávania/aktuálneho stavu.
Slovensky _17
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb17 17
2009-02-13 오후 6:28:14
popis
Zadný panel
Ventilátor
Po zapnutí zariadenia sa zapne aj ventilátor.
Pri inštalácii zariadenia dbajte na to, že okolo
ventilátora musí byť z každej strany voľný
priestor aspoň 10 cm.
M
USB HOST
Sem môžete pripojiť USB pamäťové zariadenie a pri pripojení k BD-LIVE ho môžete
používať na uloženie. Taktiež ho môžete použiť na aktualizáciu firmvéru a
prehrávanie MP3/JPEG/DivX a taktiež na pripojenie k BD-LIVE pomocou
bezdrôtového LAN adaptéra.
LAN
Môže byť použitý na pripojenie k BD-LIVE.
Taktiež sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru.
COMPONENT
VIDEO OUT
Pripojte ku komponentnému vstupu zariadení
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Pripojenie k prijímaču.
HDMI OUT
Aby ste získali obraz v najlepšej kvalite alebo kvôli lepšej kvalite zvuku na vašom
prijímači, pripojte pomocou HDMI kábla tento výstupný terminál HDMI k vstupnému
terminálu HDMI na vašom televízore a k prijímači.
VIDEO OUT
Pripojte k vstupu externých zariadení použitím video kábla.
AUDIO OUT
Pripojte k audio vstupu externých zariadení použitím audio kábla.
 Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB Host môže byť vykonaná iba pomocou USB flash disku.
 Nadmerné USB disky sa nedajú vložiť, keď je pripojený kábel LAN alebo HDMI.
 USB zariadenie, ktoré spotrebuje viac ako 500 mA, vyžaduje kvôli normálnej prevádzke samostatný napájací zdroj.
18_ popis
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb18 18
2009-02-13 오후 6:28:16
diaľkový ovládač
Diaľkové ovládanie
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
2. Vložte dve batérie veľkosti AAA.
Uistite sa, že konce batérií „+“ a „–“ súhlasia so
znázornením vo vnútri komory.
Tlačidlo OPEN/CLOSE
Na vysúvanie a zasúvanie nosiča disku.
POWER
TV
POWER
OPEN/CLOSE
Tlačidlo TV POWER
Tlačidlo POWER
Tlačidlo SUBTITLE
Stlačte pre zmenu jazyka titulkov pri diskoch
Blu-ray/DVD.
AUDIO
SUBTITLE
REPEAT
REPEAT
A-B
Tlačidlo AUDIO
Stlačte pre prístup k rôznym zvukovým funkciám na
disku (Blu-ray/DVD).
1
2
3
Tlačidlá ČÍSELNÉ
4
5
6
7
8
Tlačidlo CANCEL
CANCEL
Použite, ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu
BONUSVIEW na podporovaných diskoch Blu-ray.
STOP
9
Tlačidlo TV SOURCE
Stlačte, ak chcete disk pozastaviť.
Tlačidlo PLAY
PLAY
Stlačte, ak chcete disk prehrať.
Tlačidlá VYHĽADÁVANIE VPRED/VZAD
Tlačidlo STOP
Stlačte pre prehľadávanie disku vpred alebo vzad.
Stlačte pre zastavenie prehrávania disku.
Tlačidlo TV VOL
Po nastavení vám umožní nastaviť vstupný zdroj na
vašom televízore.
Tlačidlo PAUSE
Stlačte pre skok vpred alebo vzad.
Nastavenie hlasitosti zvuku.
Umožňuje opakovane prehrať titul, kapitolu, skladbu
alebo celý disk.
Umožňuje vám opakovať prehrávanie určitého úseku.
BONUSVIEW PAUSE
Tlačidlá SKOK VPRED/VZAD
Tlačidlo REPEAT
Tlačidlo REPEAT A-B
TV SOURCE
0
Tlačidlo BONUSVIEW
3. Kryt vložte späť.
Pri bežnom používaní televízora vydržia batérie
približne jeden rok.
● diaľkový ovládač
1. Otvorte kryt na zadnej strane diaľkového
ovládača tak, ako je to zobrazené.
TV MUTE
TV VOL
TV CH
Tlačidlo TV CH
RE
Tlačidlo RETURN
Použite pre výber TV programu.
Tlačidlo TV MUTE
ME
N
Tlačidlo MENU
Zobrazí menu nastavení prehrávača diskov Blu-ray.
U
Stíši reproduktory TVP.
TU
RN
Tlačidlo ENTER/SMEROVÉ
ENTER
IN
FO
A
DISC MENU
EX
IT
Tlačidlo INFO
Zobrazuje aktuálne nastavenie alebo stav disku.
B
C
POPUP MENU
Tlačidlo DISC MENU
Stlačte pre vstup do menu disku.
AK59-00104K
Tlačidlo EXIT
D
TITLE MENU
Tlačidlá REBNÉ : ČERVENÉ (A),
ZELENÉ (B), ŽLTÉ (C), MODRÉ (D)
Používa sa na prístup k špeciálnym funkciám na
diskoch BD-J (záleží od disku).
Tlačidlo VYSÚVACIE MENU/TITUL DISKU
Stlačte pre vstup do vysúvacej ponuky menu/titulu.
Slovensky _19
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb19 19
2009-02-13 오후 6:28:17
diaľkový ovládač
NastaVENIE DIaľKOVÉHO OVLÁDaNIa
Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať niektoré funkcie vášho televízora.
Tlačidlá ovládania funkcií sa týkajú : tV POWEr, tV CH ,/., tV VOL +/–, tV MUtE,
tV sOUrCE.
Pre zistenie kompatibility vášho tVP s DO sa riaďte nasledovnými pokynmi.
1. Zapnite TVP.
2. Nasmerujte DO smerom k TVP.
3. Držte stlačené tlačidlo tV POWEr a stlačením príslušných číselných tlačidiel vložte dvoj-miestny
kód prislúchajúci výrobcovi vášho TVP. (zoznam kódov nájdete na ďalšej strane).
Ak je váš TVP kompatibilný s DO, vypne sa.
DO je teraz naprogramované a pripravené na ovládanie TVP.
M
 Ak je pri výrobcovi vášho TVP uvedených viacero kódov,postupne vyskúšajte,ktorý bude fungovať pri vašom TVP.
 Po výmene batérií v DO musíte znova nastaviť kód výrobcu.
tVP môžete ovládať pomocou príslušných tlačidiel po stlačení tlačidla tV.
Tlačidlo
Funkcia
TV POWER
Na zapnutie a vypnutie TVP.
TV SOURCE
Výber externého zdroja.
TV VOL (+/–)
Stlačením nastavíte hlasitosť TVP.
TV CH (,/.)
Stlačením zvoľte požadovaný kanál.
TV MUTE
Na zapnutie a vypnutie zvuku.
M
 Funkcie popísané vyššie nemusia fungovať pri všetkých TVP. Ak sa vyskytnú problémy, ovládajte váš TVP
štandardným spôsobom.
O BatÉrII
ak DO nepracuje správne:
• Skontrolujte polaritu +/-na batériách (suchý článok)
• Skontrolujte, či sú batérie vybité.
• Skontrolujte či medzi senzorom a DO nie je prekážka.
• Skontrolujte, či nie je v blízkosti zdroj fluorescenčného svetla.
Nepotrebné batérie likvidujte podľa miestnych nariadení.
Nedávajte ich do koša na odpadky, ktorý máte doma.
0_ diaľkový ovládač
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb20 20
2009-02-13 오후 6:28:18
Nastaviteľné kódy TVP
Výrobca
Kód
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49, +57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52, +71
TV POWER+60, +72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48, +62, +65
TV POWER+52, +77
TV POWER+83
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
● diaľkový ovládač
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Slovensky _21
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb21 21
2009-02-13 오후 6:28:18
pripojenia
Táto časť obsahuje rôzne spôsoby ako pripojiť prehrávač diskov Blu-ray k
externým zariadeniam.
Pripojenie k TVP pomocou kábla HDMI (Najlepšia Kvalita)
1. Použitím HDMI kábla (nie je dodávaný) pripojte HDMI OUT konektor na zadnej strane prehrávača diskov
Blu-ray do HDMI IN konektora na TVP.
2. Stláčajte prepínač vstupného signálu na DO TVP až pokiaľ sa na obrazovke neobjaví obrazový výstup HDMI z
prehrávača diskov Blu-ray.
• Ak ste diaľkový ovládač nastavili na ovládanie vášho televízora (viď strany 20 - 21), stlačte tlačidlo
TV SOURCE na diaľkovom ovládači a ako externý zdroj televízora vyberte HDMI.
HDMI kábel
(nie je dodávaný)
M
 Ak počas prehrávania CD-DA súborov pripojíte alebo odstránite HDMI kábel, prehrávač zastaví prehrávanie.
 Ak je prehrávač pripojený k vášmu televízoru vo výstupnom režime HDMI 1080p, musíte použiť
vysokorýchlostný kábel HDMI (kategória 2).
22_ pripojenia
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb22 22
2009-02-13 오후 6:28:21
Funkcia Automatickej Detekcie HDMI
Po pripojení HDMI kábla pri zapnutom zariadení sa výstup videa prehrávača automaticky zmení na
HDMI režim (viď str. 42).
M
 Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať, záleží od vášho televízora.
Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie televízora.
 Ak je k televízoru z prehrávača pripojený kábel HDMI, výstup prehrávača diskov Blu-ray sa do 10 sekúnd
automaticky nastaví na výstupné rozlíšenie HDMI.
automaticky nastavené na najvyššie, ktoré poskytuje televízor.
 Ak k prehrávaču diskov Blu-ray pripojíte televízor Samsung pomocou kábla HDMI, môžete rekordér
jednoduchšie ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora. (Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak
televízor Samsung podporuje funkciu Anynet+.) (Pozri strany 44– 45)
● pripojenia
 Ak je pripojený kábel Component aj HDMI, automaticky sa vyberie režim HDMI. (pozri stranu 42)
 Pri prvom pripojení prehrávača k novému televízoru, pomocou HDMI kábla, bude rozlíšenie výstupu HDMI
• HDMI (High-Definition Multimedia Interface-Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie podporujúce obrazové a zvukové signály pri jednom digitálnom zapojení.
Pri použití HDMI, prehrávač diskov Blu-ray prenáša digitálny video a audio signál a zobrazuje na
obrazovke vášho TVP s podporou HDMI veľmi čistý obraz.
• Popis pripojenia HDMI
HDMI konektor -podporuje prenos digitálnych audio a video dát (LPCM alebo Bit Stream (tok dát)).
- HDMI prenáša do TVP iba čistý digitálny signál.
- Ak televízor nepodporuje HDCP (Širokopásmová digitálna ochrana obsahu), na obrazovke sa objaví
zrnenie.
• Prečo spoločnosť Samsung používa HDMI?
Analógové TVP vyžadujú analógový video/audio signál. Avšak pri prehrávaní Diskov Blu-ray/DVD sú
dáta prenášané do TVP digitálne. Preto je potrebný buď číslicovo-analógový prevodník (v prehrávači
diskov Blu-ray) alebo analógovo-číslicový prevodník (v TVP). Počas tejto konverzie sa vplyvom šumu
a straty signálu znižuje kvalita obrazu. HDMI technológia je kvalitnejšia, pretože nevyžaduje konverziu
digitálneho signálu na analógový, je to čistý signál z prehrávača do televízora.
• Čo je HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) je systém na ochranu obsahu DVD,
vystupujúceho cez HDMI, pred kopírovaním. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom
videa (PC, DVD, atď.) a zobrazovacím zariadením (TVP, projektor, atď.). Obsah sa kryptuje v
zdrojovom zariadení na ochranu pred výrobou neautorizovaných kópií.
• Čo je Anynet+?
Anynet+ je praktická funkcia, ktorá ponúka spojenú činnosť tejto jednotky cez televízory Samsung s
funkciou Anynet+.
- Ak sa na vašom televízore nachádza logo ', potom televízor funkciu Anynet+ podporuje.
- Keď zapnete prehrávač a vložíte disk, prehrávač spustí jeho prehrávanie a televízor sa automaticky
zapne a prepne do režimu HDMI.
- Keď zapnete prehrávač s vloženým diskom a stlačíte tlačidlo PLAY, televízor sa okamžite zapne a
prepne do režimu HDMI.
• Čo je BD Wise?
BD Wise je najnovší prepojovací prvok spoločnosti Samsung.
- Ak pripojíte výrobok Samsung s BD-Wise k inému pomocou HDMI, automaticky sa nastaví
optimálne rozlíšenie.
Slovensky _23
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb23 23
2009-02-13 오후 6:28:22
pripojenia
PrIPOJENIE K tVP POMOCOU KÁBLa DVI (NaJLEPšIa KVaLIta)
1. Použitím HDMI-DVI kábla (nie je dodávaný) pripojte HDMI OUt konektor na zadnej strane prehrávača diskov
Blu-ray do DVI IN konektora na TVP.
2. Použitím audio káblov pripojte aUDIO OUt (červený abiely) konektory na zadnej strane prehrávača diskov
Blu-ray do aUDIO IN (červený a biely) konektorov na TVP.
Zapnite prehrávač diskov Blu-ray a TVP.
3. Stláčajte prepínač vstupného signálu na DO TVP až pokiaľ sa na obrazovke neobjaví obrazový výstup DVI z
prehrávača diskov Blu-ray.
• Ak ste diaľkový ovládač nastavili na ovládanie vášho televízora (viď strany 20 - 21), stlačte tlačidlo
tV sOUrCE na diaľkovom ovládači a ako externý zdroj televízora vyberte HDMI.
Po pripojení HDMI kábla pri zapnutom prehrávači Blu-ray sa výstup videa prehrávača automaticky zmení na HDMI
režim (viď str. 42).
M
 Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať, záleží od- vášho televízora.
Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie televízora.
 Ak je k televízoru pripojený kábel HDMI-DVI, výstupné rozlíšenie prehrávača diskov Blu-ray sa do 10 sekúnd
automaticky nastaví na HDMI.
 Ak je pripojený komponentný kábel aj kábel HDMI, automaticky sa vyberie režim HDMI. (pozri stranu 42)
 Pri prvom pripojení prehrávača k novému televízoru pomocou HDMI kábla bude rozlíšenie výstupu HDMI
automaticky nastavené na najvyššie, ktoré televízor poskytuje.
 Ak počas prehrávania CD-DA súborov pripojíte alebo odstránite HDMI kábel, prehrávač zastaví prehrávanie.
Audio kábel
HDMI-DVI kábel
(nie je dodávaný)
Červený
Biely
_ pripojenia
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb24 24
2009-02-13 오후 6:28:27
PrIPOJENIE K tVP (KOMPONENtNý) (LEPšIa KVaLIta)
- Pripojenie k TVP použitím komponentných video káblov.
- Vychutnáte si vysokokvalitné obrazy s presnou farebnou reprodukciou. Komponentné video rozdeľuje zložky
obrazu na čiernobielu (Y), modrú (PB) a červenú (PR), čím sa dosahuje čistejší a jasnejší obraz. (Audio signály sú
prenášané cez audio výstup.)
1. Použitím komponentných video (nie je dodávaný) káblov pripojte COMPONENt VIDEO OUt na zadnej strane
prehrávača diskov Blu-ray do COMPONENt IN konektorov na TVP.
3. Stláčajte tlačidlo pre výber vstupného signálu na DO TVP až pokiaľ sa na obrazovke neobjaví obrazový výstup z
komponentného výstupu prehrávača diskov Blu-ray.
• Ak máte DO od prehrávača správne nastavené na ovládanie TVP (strany 20–21), stláčaním tlačidla
tV sOUrCE na DO vyberte externý vstup TVP na COMPONENT.
Komponentný kábel
(nie je dodávaný)
Audio kábel
(Audio)Červený Biely
M
● PrIPOJENIa
2. Použitím audio káblov pripojte aUDIO OUt (červený a biely) konektory na zadnej strane prehrávača diskov
Blu-ray do aUDIO IN (červený a biely) konektorov na TVP. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray a TVP.
Červený Modrý
Zelený
 Koncovky komponentov na vašom televízore môžu byť označené „R-Y, B-Y, Y“ alebo „Cr, Cb, Y“ namiesto
„PB, PR, Y“, záleží od výrobcu. Množstvo a poloha koncoviek sa môžu líšiť, záleží od televízora. Podrobnosti
vyhľadajte v návode na použitie vášho televízora.
 Vybrať si môžete z rôznych nastavení rozlíšenia pre disky Blu-ray, ako sú 1080i, 720p, 576p/480p a
576i/480i, záleží od typu disku. (viď strana 42)
 Ak sú pripojené oba káble, Component aj HDMI, aktuálne rozlíšenie sa môže líšiť od ponuky SETUP.
Rozlíšenie sa tiež môže podľa typu disku odlišovať. (pozri stranu 42)
 Ak sú pri prehrávaní DVD pripojené oba konektory, HDMI aj komponentný, a vy vyberiete komponentný režim
1080p, 1080i alebo 720p, v ponuke nastavenia displeja sa zobrazí výstupné rozlíšenie 1080p, 1080i alebo
720p .
Aktuálne rozlíšenie je 576i/480i.
Slovensky _
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb25 25
2009-02-13 오후 6:28:31
pripojenia
PrIPOJENIE K tVP (VIDEO) (DOBrÁ KVaLIta)
1. Použitím audio/video káblov zapojte VIDEO (žlté)/aUDIO (červené a biele) OUt konektory na zadnej časti
prehrávača diskov Blu-ray do VIDEO (žlté)/aUDIO (červené a biele) IN konektorov na TVP.
2. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray a TVP.
3. Stláčajte prepínač vstupného signálu na DO TVP až pokiaľ sa na obrazovke neobjaví obrazový výstup z
prehrávača diskov Blu-ray.
• Ak máte DO od prehrávača správne nastavené na ovládanie TVP (strany 20–21), stláčaním tlačidla
tV sOUrCE na DO vyberte externý vstup TVP na VIDEO.
Červený
M
Biely
žlté
 Ak je audio kábel veľmi blízko napájacieho kábla, môže vzniknúť rušenie.
 Ak chcete pripojiť zariadenie k zosilňovaču prečítajte si stranu o pripojení zosilňovača. (Pozri strany 27 až 29)
 Počet a pozícia konektorov na vašom TVP sa môže líšiť s tu uvedeným obrázkom. Podrobnosti nájdete v
návode na použitie k vášmu TVP.
 Ak sa na vašom TVP nachádza iba jeden audio konektor,pripojte ho do [AUDIO OUT] [left] (bieleho) konektora
na prehrávači diskov Blu-ray.
 Zdroj VIDEO vždy vystupuje pri rozlíšení 576i/480i, nezáleží od nastavenia rozlíšenia v ponuke NASTAVENIA.
(viď strana 42)
_ pripojenia
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb26 26
2009-02-13 오후 6:28:36
PrIPOJENIE K aUDIO systÉMU (2-KaNÁLOVý ZOsILňOVaČ)
1. Použitím audio káblov pripojte aUDIO OUt (červený abiely) konektory na zadnej strane prehrávača diskov
Blu-ray do aUDIO IN (červený a biely) konektorov na zosilňovači.
2. Pomocou kábla (ov) video signálu pripojte koncovky HDMI, COMPONENt alebo VIDEO OUt na zadnej
strane prehrávača diskov Blu-ray ku koncovke HDMI, COMPONENt alebo VIDEO IN na vašom televízore.
(Pozri strany 22 – 26)
3. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray, TVP a zosilňovač.
● PrIPOJENIa
4. Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte vonkajší vstup, aby ste počuli zvuk z prehrávača
diskov Blu-ray. Audio vstup zosilňovača nastavte podľa návodu na použitie k vášmu zosilňovaču.
Audio kábel
2-kanálový stereo
zosilňovač
Červený
M
Biely
 Vyrobené pod licenciou Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D sú ochranné známky Dolby
Laboratories.
 Vyrobené na základe licencie amerických patentov: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 a ostatných amerických a svetových
patentov, ktoré sa vydali a trvajú. DTS je registrovanou obchodnou značkou. Logá DTS, značka, DTS-HD a
DTS-HD Master Audio sú obchodnými značkami DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Slovensky _
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb27 27
2009-02-13 오후 6:28:41
pripojenia
Pripojenie k audio systému
(Zosilňovač Dolby Digital, DTS).
1. P
omocou optického kábla. (nie je dodávaný), pripojte konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadnej
strane prehrávača diskov Blu-ray do konektora DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na zosilňovači.
2. Pomocou kábla (ov) video signálu pripojte koncovky HDMI, COMPONENT alebo VIDEO OUT na zadnej
strane prehrávača diskov Blu-ray ku koncovke HDMI, COMPONENT alebo VIDEO IN na vašom televízore.
(Pozri strany 22 – 26)
3. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray, TVP a zosilňovač.
4. Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte vonkajší vstup, aby ste počuli zvuk z prehrávača
diskov Blu-ray. Audio vstup zosilňovača nastavte podľa návodu na použitie k vášmu zosilňovaču.
M
 Potom ako zapnete zosilňovač,znížte hlasitosť. Nárazový zvuk môže poškodiť reproduktory a váš sluch.
 V menu nastavte audio podľa zosilňovača. (Pozri strany 38 až 39)
 Umiestnenie konektorov na zosilňovači sa môže líšiť. Podrobnosti nájdete v návode na použitie k vášmu
zosilňovaču.
 Pri použití tohto pripojenia budete počuť disky so zvukovými stopami LPCM iba z predných dvoch kanálov.
28_ pripojenia
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb28 28
2009-02-13 오후 6:28:45
Pripojenie k audio systému
(zosilňovač s podporou HDMI)
1. Použitím HDMI kábla (nie je dodávaný) pripojte HDMI OUT konektor na zadnej strane prehrávača diskov Bluray do HDMI IN konektora na zosilňovači.
2. Použitím HDMI kábla pripojte HDMI OUT konektor na zosilňovači do HDMI IN konektora na TVP.
3. Zapnite prehrávač diskov Blu-ray, TVP a zosilňovač.
M
● pripojenia
4. Stlačte tlačidlo pre výber vstupu na zosilňovači a vyberte vonkajší vstup, aby ste počuli zvuk z prehrávača
diskov Blu-ray. Audio vstup zosilňovača nastavte podľa návodu na použitie k vášmu zosilňovaču.
 Potom ako zapnete zosilňovač,znížte hlasitosť. Nárazový zvuk môže poškodiť reproduktory a váš sluch.
 V menu nastavte audio podľa zosilňovača. (Pozri strany 38 až 39)
 Poloha koncoviek HDMI sa môže líšiť v závislosti od zosilňovača. Podrobnosti nájdete v návode na použitie k
vášmu zosilňovaču.
Slovensky _29
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb29 29
2009-02-13 오후 6:28:49
pripojenia
PRIPOJENIE K SIETI
Pre prístup k službám siete alebo aktualizáciu aktuálneho firmvéru musíte mať jedno z pripojení.
Pripojením k sieti môžete vstúpiť k službám BD-LIVE a k aktualizáciám softvéru z aktualizačného serveru
spoločnosti Samsung.
Prípad 1: Pripojenie Direct LAN kábla k vášmu modemu
1. Pomocou kábla Direct LAN (kábel UTP, nie je súčasťou dodávky) pripojte terminál LAN na zadnej
strane prehrávača diskov Blu-ray k terminálu LAN na vašom modeme.
K LAN portu
Širokopásmový modem
(s integrovaným routerom)
Routeru
Širokopásmový modem
alebo
Širokopásmové
služby
K LAN portu
M
Pripojenie pomocou routera
(napr. DSL)
K LAN portu
Širokopásmové
služby
 Internetový prístup k aktualizačnému serveru spoločnosti Samsung nemusí byť umožnený, záleží od
použitého routera alebo od poskytovateľa internetových služieb.
Pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
 Ak ste používateľ DSL, použite prosím na sieťové pripojenie router.
30_ pripojenia
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb30 30
2009-02-13 오후 6:28:52
Prípad 2: Pripojenie k bezdrôtovému smerovaču
K sieti sa môžete pripojiť pomocou bezdrôtového smerovača. Nastavenie bezdrôtovej siete nájdete na
strane 50.
Bezdrôtový smerovač
● PrIPOJENIa
Port modemu
Bezdrôtový LAN
adaptér
(nie je súčasťou
dodávky)
Kábel modemu
M
 Táto jednotka je kompatibilná iba s bezdrôtovým LAN adaptérom spoločnosti Samsung. (nie je súčasťou dodávky)
(Názov modelu: WIS09ABGN).
- Bezdrôtový LAN adaptér spoločnosti Samsung sa predáva samostatne.
- Kvôli zakúpeniu kontaktujte zástupcu Samsung Electronics alebo servisné stredisko.
 Musíte mať bezdrôtový smerovač, ktorý podporuje IEEE 802.11a/b/g/n. (n je odporúčané na stabilnú činnosť
bezdrôtovej siete.)
 Bezdrôtová LAN môže svojim spôsobom spôsobiť rušenie, záleží od podmienok použitia (výkon AP,
vzdialenosť, prekážky, rušenie inými rádiovými zariadeniami, atď.).
 Bezdrôtový smerovač nastavte na Infraštruktúrny režim. Režim ad hoc nie je podporovaný.
 Pri aplikovaní bezpečnostného kľúča pre AP (bezdrôtový smerovač) je podporované iba nasledovné.
1) Režim overenia: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Typ kódovania: WEP, TKIP, AES
Slovensky _31
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb31 31
2009-02-13 오후 6:28:58
základné vlastnosti vášho
prehrávača diskov blu-ray
V tejto časti sú predstavené základné funkcie prehrávania a prehrávanie podľa
typu disku.
PrED sPUstENíM PrEHrÁVaNIa
• Zapnite televízor a nastavte správny vstup videa (vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač Blu-ray).
• Ak máte pripojený externý audio systém, zapnite ho a nastavte na ňom správny audio vstup.
Po prvom pripojení prehrávača, stlačte tlačidlo POWEr a na obrazovke sa objaví:
Ak chcete vybrať jazyk, stlačte tlačidlo ČísELNÉ.
(Táto obrazovka sa objaví, iba pri prvom pripojení
prehrávača.) Ak ste pri zobrazení výberu jazyka nevybrali
žiadny jazyk, nastavenia sa môžu zmeniť po vypnutí a
opätovnom zapnutí zariadenia. Preto určite zvoľte jazyk,
ktorý chcete používať. Jazyk menu môžete zmeniť
stlačením tlačidla PrEsKOČIŤ (]) na prednom paneli
zariadenia na viac ako 5 sekúnd, keď v zariadení nie je
vložený disk. Potom sa zobrazí okno MENU LANGUAGE
SELECTION, kde môžete zvoliť váš preferovaný jazyk.
M
MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision : BBS42
 Disky, ktoré sa na tomto prehrávači dajú prehrávať (pre nasledovné disky môže schopnosť prehrávania
závisieť od podmienok nahrávania).
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (Režim V)
• CD-RW/CD-R
• DivX
• V závislosti na podmienkach záznamu nie je prístroj schopný prehrávať niektoré CD-RW/CD-R alebo
DVD-R disky
 Disky, ktoré sa na tomto prehrávači nedajú prehrávať:
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CVD
• Super Audio CD (s výnimkou CD vrstvy)
• DVD+R
• CDV
• CD-I
• CDG - iba prehrávanie zvuku,nie obrazu.
 Disk Blu-ray je nový a vyvíjajúci sa formát. Preto sa môžu vyskytnúť problémy s kompatibilitou nových a
existujúcich formátov diskov. Nie všetky disky sú kompatibilné a nie všetky disky je možné prehrať.
Ďalšie informácie nájdete v tomto návode, v častiach Typy diskov a ich charakteristiky a Informácie o zhode a
kompatibilite. v prípade, že sa vyskytnú problémy s kompatibilitou, prosím kontaktujte zákaznícke centrum
spoločnosti SAMSUNG.
3_ základné funkcie
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb32 32
2009-02-13 오후 6:29:00
Navigácia v Obrazovkovej Ponuke
System Setup
Language Setup
Video
Music
Audio Setup
Display Setup
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Progressive Mode
Still Mode
Screen Message
Front Display
HDMI Setup
Network Setup
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental Setup
Digital Output
PCM Down Sampling
Dynamic Compression
● základné funkcie
Photo
Setup
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Disc Menu
Menu
System Information
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound
Touch Key Sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
System Update
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Format
BD Wise
Picture Mode
Parental Lock
Rating Level
New Password
Prehrávanie disku
1. Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE.
. Zľahka položte disk na nosič popisom nahor.
3. Stlačením PLAY alebo OPEN/CLOSE zatvorte nosič.
M
 Prehrávač si pamätá miesto, v ktorom ste naposledy zastavili prehrávanie stlačením PLAY Potom môžete
spustiť prehrávanie presne z takéhoto miesta.) Táto funkcia sa volá „Pokračovať“.
Na niektorých diskoch BD (BD-J) môže byť táto funkcia zakázaná.
 Pre vypnutie funkcie Resume stlačte počas prehrávanie dvakrát tlačidlo STOP.
 Prehrávanie dočasne pozastavíte stlačením PAUSE počas prehrávania.
Opätovným stlačením tlačidla PLAY prehrávanie obnovíte.
 Ak necháte prehrávač v režime zastavenia dlhšie, ako 5 minút bez toho, aby ste do neho zasahovali, aktivuje
sa šetrič obrazovky. Ak je prehrávač v režime šetriča obrazovky dlhšie, ako 30 minút, automaticky sa vypne,
okrem prehrávania CD-DA. (Funkcia automatického vypnutia)
 Ak viac ako 5 minút v režime pozastavenia nestlačíte žiadne tlačidlo na jednotke alebo diaľkovom ovládači,
činnosť sa zastaví (okrem niektorých diskov Blu-ray).
Slovensky _33
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb33 33
2009-02-13 오후 6:29:00
základné vlastnosti vášho
prehrávača diskov blu-ray
NastaVENIE ZVUKU
Nastavenie signalizácie Zapnutia/Vypnutia Napájania
Môžete nastaviť zvuk melódie, ktorý začujete pri každom zapnutí alebo vypnutí prehrávača.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
. Stláčaním tlačidiel $% vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
System Information
Music
Time Zone
Photo
No Disc
Setup
3. Stláčaním tlačidiel $% vyberte system setup a potom
stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
. Stláčaním tlačidiel $% vyberte Power On/Off sound a
potom stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
Clock Set
System Setup
Power On/Off sound
: PCM
✓ On
Language Setup
Touch Key Sound
: On Off
Audio Setup
BD Data Management
Display Setup
DivX(R) Registration
HDMI Setup
System Update
◄
►
Network Setup
Parental Setup
. Stláčaním tlačidiel $% vyberte On alebo Off a potom
stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
. Ak chcete z ponuky nastavenia vyjsť, stlačte tlačidlo MENU.
Nastavenie Zapnutia/Vypnutia Zvuku Dotykového tlačidla
Prehrávač môžete nastaviť tak, aby ste po každom stlačení tlačidla na prednom paneli jednotky začuli
zvuk.
Pri nastavovaní postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 až 3.
. Stláčaním tlačidiel $% vyberte touch Key sound a
potom stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
. Stláčaním tlačidiel $% vyberte On alebo Off a potom
stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
. Ak chcete z ponuky nastavenia vyjsť, stlačte tlačidlo
MENU.
Time Zone
Music
Clock Set
Photo
No Disc
Setup
System Setup
◄
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: PCM
✓ On
Language Setup
BD Data Management
Audio Setup
DivX(R) Registration
Display Setup
System Update
►
Off
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3_ základné funkcie
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb34 34
2009-02-13 오후 6:29:02
Použitie funkcií vyhľadania a preskočenia
Počas prehrávania môžete rýchlo prehľadávať kapitolu alebo skladbu a použiť funkciu preskočenia na skok k
ďalšej časti.
Prehľadávanie skladby alebo kapitoly
hgfZCVD
Počas prehrávania stlačte tlačidlo VYHĽADAŤ (
).
Každým stlačením tlačidla VYHĽADAŤ (
) sa rýchlosť prehrávania zmení nasledovne.
DivX
) X 2  ) X 4  ) X 8  ) X 16  ) X 32  ) X 128
( X 2  ( X 4  ( X 8  ( X 16  ( X 32  ( X 128
)X2)X4)X8
~ Program môžete prehľadávať v opačnom poradí.
• Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo PLAY.
M
 Počas prehľadávania nie je počuť žiadny zvuk.
hgfZCVD
Preskakovanie skladieb
Počas prehrávania stlačte tlačidlo PRESKOČIŤ (
● základné funkcie
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
).
Ak stlačíte počas prehrávania diskov Blu-ray/DVD disku tlačidlo PRESKOČIŤ (
) posuniete sa na
ďalšiu kapitolu. Ak stlačíte tlačidlo PRESKOČIŤ (
), presuniete sa na začiatok kapitoly.
Viacnásobným stláčaním sa presúvate na začiatok predošlej kapitoly.
Spomalené prehrávanie/Prehrávanie po krokoch
Spomalené prehrávanie
hgfZCVD
V pozastavenom režime stlačte tlačidlo VYHĽADAŤ (
).
~ Keď stlačíte tlačidlo VYHĽADAŤ (
), rýchlosť prehrávania sa zníži na
*1/8 * 1/4 * 1/2
• Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo PLAY.
M
 Ikona ( ) indikuje, že bolo stlačené nesprávne tlačidlo.
 Počas spomaleného prehrávania nie je počuť žiadny zvuk.
 Spomalený záber funguje iba v smere dopredu.
Prehrávanie po krokoch
hgfZCVD
V pozastavenom režime stlačte tlačidlo PAUSE.
• Každým stlačením tlačidla PAUSE sa zobrazí nová snímka.
• Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo PLAY.
M
 Počas prehrávania po krokoch nie je počuť žiadny zvuk.
 Krokovanie funguje iba v smere dopredu.
Slovensky _35
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb35 35
2009-02-13 오후 6:29:03
nastavenie systému
Pre vaše pohodlie môžete nastaviť funkcie tohto prehrávača na najlepšie
použitie vo vašom domácom prostredí.
NastaVENIE HODíN
Vyberte svoje časové pásmo
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
Music
Photo
No Disc
Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte system setup a potom
stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte time Zone a potom
stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
5. Pomocou tlačidiel _ + umiestnite kurzor na správne
časové pásmo svojej oblasti a stlačte tlačidlo ENtEr.
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound
: On
Display Setup
Touch Key Sound
: On
HDMI Setup
BD Data Management
Network Setup
DivX(R) Registration
Parental Setup
System Update
Music
Time Zone
Photo
No Disc
Setup
◄
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound
: On
Display Setup
Touch Key Sound
: On
HDMI Setup GMT + 00:00BD Data Management
►
Network SetupLondon, Lisbon
System Update
Parental
Setup
s Save
M
r Return
 Ak chcete čas nastaviť automaticky, nastavte NTP server na On (viď strana 53).
Nastavenie hodín
Pri nastavovaní postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 až 3.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Clock set a potom
stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
Music
System Information
Photo
No Disc
Setup
Time Zone
System Setup
◄
Clock Set
►
Language Setup
Power On/Off sound
: On
Audio Setup
Touch Key Sound
: On
Display Setup
BD Data Management
HDMI Setup
DivX(R) Registration
Network Setup
System Update
Parental Setup
5. Stláčaním tlačidiel _ + sa presuňte „da.“ (dátum), „hr“
(hodina) a „min“ (minúta). Stlačením tlačidiel ▲▼
nastavte dátum a čas a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
Music
System Information
Photo
No Disc
Setup
Clock Set
System Setup
Languageda.
Setup
AudioJAN/01/2009
Setup
Displa
Thursday
y Setup
HDMI Setup
s Save
Network Setup
◄
Time Zone
Clock Set
hr.
min.
Power On/Off sound
01 Key01Sound
Touch
►
: On
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
r Return
System Update
Parental Setup
3_ nastavenie systému
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb36 36
2009-02-13 오후 6:29:07
nastavenie jazyka
NastaVENIE JaZyKa
Ak už raz nastavíte možnosti zvuku, titulkov, ponuky disku a ponuky jazykov prehrávača, automaticky sa aplikujú
pri každom pozeraní filmu.
 Ak chcete vybrať iný jazyk zvuku a titulkov počas prehrávania disku, môžete na uskutočnenie tohto výberu
taktiež použiť ponuku disku.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
● NastaVENIE JaZyKa
M
Music
Photo
No Disc
Setup
System Setup
◄
Language Setup
►
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Language setup a
stlačte ENtEr alebo +.
Zobrazí sa režim menu Language setup.
Music
No Disc
Photo
System Setup
Setup
Language Setup
Audio
: Original
Audio Setup
Subtitle
: Auto
Display Setup
DivX Subtitle
: Western
HDMI Setup
Disc Menu
: English
Network Setup
Menu
: Auto
◄
►
Parental Setup
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte želané nastavenia zvuku
a stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
Music
No Disc
• audio : Nastavenie jazyka zvuku.
• subtitle : Nastavenie titulkov.
• DivX subtitle : Na voľbu titulkov DivX.
• Disc Menu : Menu disku,ktoré disk obsahuje.
• Menu : Obrazovkové menu vášho prehrávača diskov
Blu-ray.
Photo
System Setup
Setup
Language Setup
Audio
: Original
✓ Original
Audio Setup
Subtitle
Display Setup
DivX Subtitle
: AutoEnglish
Français
: Western
HDMI Setup
Disc Menu
Network Setup
Menu
Parental Setup
◄
►
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
5. Stláčaním ▲▼ zvoľte želaný jazyk a stlačte tlačidlo ENtEr.
M
 Stlačením RETURN alebo _ zobrazíte predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU vypnete režim Menu.
 Zvolený jazyk sa zobrazí iba v prípade, že ho disk podporuje.
 Ak sa titulky zobrazia porušeným písmom, zmeňte titulky DivX na vhodný región.
Ak ani potom nefungujú, nie je podporovaný ich formát.
Slovensky _3
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb37 37
2009-02-13 오후 6:29:10
nastavenie zvuku
NastaVENIE MOŽNOstí ZVUKU
Umožní vám nastaviť zvukové zariadenie a stav zvuku v závislosti od zvukového systému, používaného s
prehrávačom.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
Music
Setup
Audio Setup
►
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
4. Stláčaním ▲▼, vyberte požadovaný zvuk z možností
popísaných nižšie a potom stlačte ENtEr alebo +.
5. Stláčaním ▲▼ zvoľte želanú položku a stlačte tlačidlo
ENtEr.
M
Language Setup
◄
Display Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte audio setup a stlačte
ENtEr alebo +.
6. Každá možnosť zvuku je detailne popísaná nižšie.
System Setup
Photo
No Disc
Music
Photo
No Disc
Setup
 Stlačením RETURN alebo _ zobrazíte predchádzajúce
menu. Stlačením tlačidla MENU vypnete režim Menu.
System Setup
Language Setup
Digital Output
: PCM
Display Setup
PCM Down Sampling
: On
HDMI Setup
Dynamic Compression : On
Audio Setup
◄
►
Network Setup
Parental Setup
Digitálny výstup
Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku.
Music
- Hlavný zvuk: Hlavná zvuková stopa disku.
Photo
- Vedľajší zvuk: Poskytuje zvuk pre okno BONUSVIEW na
disku Blu-ray.
No Disc
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
- Zvuk efektov: Pri výbere položiek ponuky na disku Blu-ray
môžete počuť zvuky pripomienky ponuky (atď.) (záleží od
disku).
◄
Digital Output
: PCM
✓ PCM
►
: On Bitstream(Re-encode)
Dynamic Compression : On Bitstream(Audiophile)
PCM Down Sampling
Network Setup
Parental Setup
Výber digitálneho výstupu
Nastavenie
PCM
Bitstream
(Re-encode)
Bitstream
(Audiophile)
Definícia
Dekóduje hlavný, vedľajší a
tok zvuku efektov spolu so
zvukom PCM.
Dekóduje hlavný, vedľajší a
tok zvuku efektov spolu so
zvukom PCM. Zvuk PCM
potom opätovne zakóduje do
bitového toku DTS.
Vysiela iba hlavnú zvukovú
stopu (hlavná zvuková stopa
hlavného filmu), aby váš
prijímač dokázal dekódovať
bitový tok zvuku.
Sila
Slabosť
Hlavný, vedľajší zvuk a zvuk
efektov si môžete vychutnať
dokopy.
Táto jednotka môže
Ak používate optický kábel,
dekódovať Dolby TrueHD a
nemusíte počuť viackanálový
DTS-HD Master Audio, kvalita priestorový zvuk.
výstupného zvuku bude
rovnaká ako nastavenie
Bitstream (Audiophile).
Kvalita zvuku môže byť nižšia
Môžete si vychutnať nielen
ako nastavenia PCM alebo
hlavný zvuk, ale tiež vedľajší Bitstream (Audiophile) ak
zvuk a zvuk efektov dokopy. používate prijímač so vstupom
HDMI alebo optickým.
Táto jednotka môže
dekódovať Dolby TrueHD a
Nebudete počuť vedľajší zvuk
DTS-HD Master Audio, kvalita
a zvuk efektov.
výstupného zvuku bude
rovnaká ako nastavenie PCM.
Odporúčané použitie
Tento výber vám odporúčame
ak máte prijímač HDMI.
Odporúčaný výber ak nemáte
prijímač, ktorý podporuje
HDMI, ale máte prijímač s
optickým vstupom, ktorý
dekóduje DTS.
Tento výber vám odporúčame
ak máte prijímač HDMI 1.3,
ktorý má schopnosť
dekódovania Dolby TrueHD a
DTS-HD Master Audio.
3_ nastavenie zvuku
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb38 38
2009-02-13 오후 6:29:13
M
 Keby ste nezvolili správny digitálny výstup, nič by ste nepočuli, prípadne by ste počuli hlasný šum.
 Ak zariadenie HDMI (prijímač, televízor) nie je kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby Digital, DTS),
zvukový signál vystupuje ako PCM.
 Na štandardných diskoch DVD nebudete počuť vedľajší zvuk a zvuk efektov.
Niektoré disky Blu-ray nemajú vedľajší zvuk a zvuk efektov.
 Nastavenie digitálneho výstupu neovplyvňuje analógový (Ľ/P) zvuk ani výstup zvuku HDMI do vášho televízora.
Po pripojení k prijímaču ovplyvňuje optický výstup a výstup zvuku HDMI.
● NastaVENIE ZVUKU
 Keď prehrávač vysiela bitový tok zvuku HD (Dolby TrueHD alebo DTS-HD Master Audio) z optického
konektoru do prijímača HDMI 1.3, budete počuť iba 2-kanálový zvuk PCM.
 Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový signál audio signal vystupuje ako PCM bez ohľadu na výber
digitálneho výstupu (PCM alebo Bitstream).
PCM Vzorkovanie
• On : Túto položku zvoľte, keď je k prehrávaču pripojený
zosilňovač, ktorý nie je kompatibilný s frekvenciou 96 kHz.
96 KHz signály budú stiahnuté na 48 KHz.
• Off : Túto položku zvoľte, keď je k prehrávaču pripojený
zosilňovač, ktorý je kompatibilný s frekvenciou 96 kHz.
Signály budú vystupovať bez akýchkoľvek zmien.
M
Music
Photo
No Disc
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
◄
Digital Output
: PCM
PCM Down Sampling
: PCM
✓ On
►
Dynamic Compression : On Off
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
 Aj keď je PCM Down Sampling nastavené na Off,, niektoré disky budú vystupovať iba ako podvzorkovaný
zvuk cez optické digitálne výstupy.
HDMI
• Ak váš televízor nie je kompatibilný s komprimovanými viackanálovými formátmi (Dolby Digital, DTS),
jednotka môže vysielať 2-kanálový zmiešaný zvuk PCM, dokonca aj keď ste v ponuke nastavenia
nastavili bitový tok (opätovné zakódovanie alebo Audiophile).
• Ak váš televízor nie je kompatibilný so vzorkovacím kmitočtom PCM cez 48 kHz, jednotka môže
vysielať 48 kHz zvuk PC, dokonca aj keď ste nastavili „PCM Down Sampling“ na Off.
Dynamická kompresia
Táto je aktívna iba v prípade, že je zistený signál Dolby
Digital.
• On : Pri prehrávaní zvukového záznamu filmu pri nízkej
hlasitosti alebo z menších reproduktorov môže systém
využiť príslušnú kompresiu, aby obsah s nižšou úrovňou
spravil zrozumiteľnejší a zabránil tomu, aby boli
dramatické pasáže prehrávané príliš nahlas.
• Off : Môžete si vychutnať film so štandardným
dynamickým rozsahom.
Music
Photo
No Disc
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
◄
Digital Output
: PCM
PCM Down Sampling
: On
Dynamic Compression : PCM
✓ On
►
Off
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Slovensky _3
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb39 39
2009-02-13 오후 6:29:15
nastavenie zobrazenia
NastaVENIE MOŽNOstí ZOBraZENIa
Táto funkcia vám umožní nastaviť obrazovkové nastavenia televízora.
Táto funkcia závisí od typu televízora. S niektorými diskmi alebo
televízormi nemusí fungovať.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
System Setup
Music
Language Setup
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
_
Display Setup
►
HDMI Setup
Network Setup
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
Parental Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Display setup a stlačte
ENtEr alebo +.
Zobrazí sa režim menu Video setup.
Music
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte z možností na
nasledujúcich stranách požadovanú možnosť zobrazenia.
Photo
No Disc
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte z možnosti zobrazenia videa
požadované podmenu a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Network Setup
Resolution
: 1080p
Parental Setup
Progressive Mode
: Auto
Display Setup
◄
6. Každá možnosť videa je detailne popísaná nižšie.
M
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
 Stlačením RETURN alebo _ zobrazíte predchádzajúce
menu. Stlačením tlačidla MENU vypnete režim Menu.
Pomer strán tVP
závislosti od typu TVP možno budete musieť zmeniť nastavenia obrazovky. (pomer strán)
• 4:3 Letter Box :
Túto položku si zvoľte, ak chcete vidieť celý
pomer 16:9, ktorý poskytuje disku Blu-ray/
DVD, dokonca aj keď máte televízor s
pomerom strán 4:3. Vo vrchnej a spodnej
časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.
Music
Photo
No Disc
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
TV Aspect
: 16:94:3Normal
Letter Box
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off 4:3 Pan-Scan
Network Setup
Resolution
16:9 Wide
: 1080p
Parental Setup
Progressive Mode
✓ 16:9 Normal
: Auto
• 4:3 Pan-Scan :
Vyberte, ak chcete vidieť video s
pomerom strán 16:9, ktorý ponúka disk
Blu-ray/DVD bez čiernych líšt hore a dole,
dokonca aj keď máte televízor s
pomerom strán 4:3. (Krajná ľavá a pravá
strana obrazu filmu bude orezaná.).
• 16:9 Wide :
Na vašej širokouhlej obrazovke môžete sledovať celé zobrazenie 16:9.
◄
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
• 16:9 Normal :
Určité filmy (zdroj 4:3) budú zobrazené vo formáte 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po stranách obrazu)
aj keď vyberiete normálny pomer 16:9.
M
 Niektoré pomery strán nemusia byť dostupné, záleží od typu disku.
 Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný, ako pomer strán obrazovky vášho televízora, môže sa zobraziť
prekrútený obraz.
0_ nastavenie zobrazenia
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb40 40
2009-02-13 오후 6:29:19
snímková rýchlosť(24 sn./s)
Filmy sú obyčajne nahrané rýchlosťou 24 obrázkov za
sekundu. Niektoré disky Blu-ray dokážu prehrávať v tomto
obnovovacom kmitočte. Nastavenie Movie Frame (24Fs) na ON
vám umožňuje zvýšiť kvalitu obrazu, nastavením výstupu HDMI
prehrávača Blu-ray na 24 obrázkov za sekundu.
System Setup
Music
Language Setup
Photo
No Disc
Audio Setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs)
: PCMOn
HDMI Setup
Resolution
✓ Off
: 1080p
Network Setup
Progressive Mode
Parental Setup
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
Display Setup
Setup
Funkciu Movie Frame (24Fs) používajte iba s televízormi,
ktoré tento obnovovací kmitočet podporujú.
◄
►
: Auto
V závislosti od disku môžu obsahovať dva typy zdrojov: Filmový materiál (24 obrázkov) and video
materiál (30 obrázkov). Pri prepínaní medzi filmom (24 obrázkov) a videom (30 obrázkov) môže
obrazovka pár sekúnd blikať.
rozlíšenie
Nastavenie rozlíšenia pre komponentný a HDMI video
System Setup
Music
Language Setup
signál.
Photo
Audio Setup
• Čísla 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p a 1080i
Display Setup
Setup
znamenajú počet riadkov obrazu. Znaky i a p znamenajú
HDMI Setup
Network Setup
prekladané (i) resp. progresívne (p) riadkovanie.
Parental Setup
- BD Wise: Automaticky nastavuje optimálne rozlíšenie po
pripojení pomocou HDMI k televízoru s funkciou BD Wise.
(Položka ponuky BD Wise sa zobrazí iba vtedy, keď je
BD Wise nastavené na On.)
- 1080p : Výstup 1080 riadkov progresívneho videa (iba HDMI).
- 1080i : Výstup bude 1080 riadkov, prekladané riadkovanie.
- 720p : Výstup bude 720 riadkov, progresívne riadkovanie.
- 576p/480p : Výstup bude 576/480 riadkov, progresívne riadkovanie.
- 576i/480i : Výstup 576/480 riadkov prekladaného videa (iba Komponentný).
No Disc
Ak pripojený televízor nepodporuje filmový obrázok alebo
vybrané rozlíšenie, zobrazí sa nasledujúci odkaz:
Ak vyberiete yes a rozlíšenie nie je podporované, obrazovka
televízora zostane prázdna. Počkajte prosím 15 sekúnd a
rozlíšenie sa automaticky vráti k predchádzajúcej hodnote.
M
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Resolution
: PCM
✓ 1080p
Progressive Mode
: Auto1080i
Still Mode
: Auto720p
: On 576p/480p
576i/480i
: Bright
Screen Message
Front Display
►
System Setup
Music
Photo
No Disc
◄
● NastaVENIE ZOBraZENIa
Túto ponuku môžete vybrať iba v režimoch s výstupným
rozlíšením HDMI 1080i alebo 1080p.
Setup
!
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
If no pictures
after the selection,
◄
Resolution
Display
Setup are shown
please wait for 15 seconds. And then,
Progressive Mode
HDMI
Setup will be reverted
the resolution
Still Mode
to the previous
Network
Setup value automatically.
Message
Parental
Setup
Would you
like to make aScreen
selection?
Front Display
Yes
No
: 1080p
►
: Auto
: Auto
: On
: Bright
 Ak je obrazovka prázdna, stlačte a podržte tlačidlo PRESKOČIŤ ((])
]) na prednej strane prehrávača viac, ako
5 sekúnd (bez vloženého disku). Všetky nastavenia sa vrátia do východiskových nastavení. Pre vstup ku
každému režimu postupujte podľa krokov na predchádzajúcej strane a vyberte nastavenie zobrazenia, ktoré
váš televízor podporuje.
 Po obnovení východiskových nastavení budú vymazané všetky údaje používateľa, ktoré boli uložené v BD
údajoch.
Slovensky _1
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb41 41
2009-02-13 오후 6:29:22
nastavenie zobrazenia
❖ rozlíšenie podľa výstupného režimu
• Prehrávanie disku Blu-ray
Výstup
HDMI
komponentný
(Pripojené HDMI a počítač/Pripojený iba počítač)
VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs) vypnutý
1080p@60F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
Nastavenie
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) zapnutý
1080p@24F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080i, Movie Frame (24Fs) vypnutý
1080i
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
720p
720p
576i (480i) / 720p
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
HDMI
komponentný
(Pripojené HDMI a počítač/Pripojený iba počítač)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
1080i
1080i
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
• Prehrávanie DVD
Výstup
Nastavenie
M
720p
720p
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
 Ak sú pri prehrávaní DVD pripojené oba konektory, HDMI aj komponentný, a vy vyberiete komponentný režim
1080p, 1080i alebo 720p, v ponuke nastavenia displeja sa zobrazí výstupné rozlíšenie 1080p, 1080i alebo
720p .
Aktuálne rozlíšenie je 576i/480i.
 Tento prehrávač má funkciu automatického zistenia HDMI. Pri prvom pripojení k televízoru cez HDMI kábel sa
výstup prehrávača automaticky nastaví na HDMI.
 Ak funkcia automatického zistenia HDMI nefunguje, nemôžete vybrať rozlíšenie 1080p ani filmový obrázok
(24 o/s).
 Aby ste mohli používať režim filmového obrázku (24 o/s), musí mať disk disku Blu-ray 24 obrázkovú funkciu.
Progresívny režim
Progresívny režim pomáha zlepšovať kvalitu obrazu pri pozeraní DVD diskov v rozlíšení 480i.
• auto: Túto možnosť vyberte ak chcete, aby prehrávač
System Setup
TV Aspect
Music
Language Setup
Movie Frame (24 Fs)
automaticky nastavil najlepší obraz DVD, ktoré práve
Photo
Audio Setup
Resolution
pozeráte.
Display Setup
Setup
Progressive Mode
• Video: Túto možnosť vyberte, ak chcete mať čo najlepší
HDMI Setup
Still Mode
Network Setup
Screen Message
obraz koncertu alebo televíznej šou na DVD.
◄
No Disc
Parental Setup
Front Display
: 16:9 Normal
: Off
: 1080p
: PCM
✓ Auto
►
: AutoVideo
: On
: Bright
_ nastavenie zobrazenia
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb42 42
2009-02-13 오후 6:29:23
Lišta Frame a Field
režim pozastavenia
Music
Photo
No Disc
Setup
System Setup
Movie Frame (24 Fs)
Language Setup
Resolution
: 1080p
Audio Setup
Progressive Mode
: Off
: Auto
Still Mode
: PCM
✓ Auto
HDMI Setup
Screen Message
Network Setup
Front Display
: On Field
Frame
: Bright
Display Setup
◄
►
Parental Setup
● NastaVENIE ZOBraZENIa
Pre najlepšiu možnú fotografiu (režim pozastavenia) z DVD
nastavte nastavenie Auto, Frame alebo Field.
• auto : Toto nastavenie vyberte ak chcete, aby prehrávač
automaticky zobrazil najlepšiu fotografiu v závislosti od
obsahu.
• Field : Toto nastavenie vyberte, ak chcete pozastaviť
scénu s mnohými akciami.
• Frame : Toto nastavenie vyberte ak chcete zvýšiť
rozlíšenie fotografie.
správy na obrazovke
• On : Zapína zobrazovanie správ na obrazovke.
• Off : Vypína zobrazovanie správ na obrazovke.
Music
Photo
No Disc
Setup
System Setup
Resolution
: 1080p
Language Setup
Progressive Mode
: Auto
Audio Setup
Still Mode
: Auto
Screen Message
: PCM
✓ On
Front Display
Off
: Bright
Display Setup
◄
HDMI Setup
►
Network Setup
Parental Setup
Displej
• auto : Podsvietenie displeja je počas prehrávania vypnuté
a v režime zastavenia zapnuté.
• Dim : Výberom dôjde k vypnutiu podsvietenia displeja.
• Bright : Výberom dôjde k zapnutiu podsvietenia displeja.
Music
Photo
No Disc
Setup
System Setup
Progressive Mode
Language Setup
Still Mode
: Auto
Audio Setup
Screen Message
: On
Front Display
: PCM
Auto
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
◄
: Auto
►
Dim
✓ Bright
Parental Setup
Slovensky _3
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb43 43
2009-02-13 오후 6:29:26
nastavenie HDMI
NastaVENIE MOŽNOstí HDMI
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
Language Setup
Music
Audio Setup
Photo
No Disc
Setup
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte HDMI setup a potom
stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
Zobrazí sa ponuka HDMI setup.
Display Setup
◄
HDMI Setup
►
Network Setup
Parental Setup
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú možnosť
zobrazenia a potom stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
anynet+ (HDMI-CEC) (Iba výrobky samsung)
Keď je HDMI zapnuté, môžete pracovať s funkciou
Anynet+.
• On : Funkcia Anynet+ bude fungovať.
• Off : Funkcia Anynet+ nebude fungovať.
Music
Photo
No Disc
Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
Anynet+ (HDMI-CEC)
: 16:9
Normal
✓ On
Network Setup
HDMI Format
: Off Off
Parental Setup
BD Wise
: On
Picture Mode
: Dynamic
HDMI Setup
◄
Čo je anynet+?
Anynet+ je praktická funkcia, ktorá ponúka spojenú činnosť
s ostatnými výrobkami Samsung s funkciou Anynet+.
►
Jednotku môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača
Samsung, alebo môžete jednoduchým stlačením tlačidla PLay na diaľkovom ovládači televízora
zapnúť televízor Samsung a domáce kino a spustiť prehrávanie disku.
M
 Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI nepodporuje CEC.
Používanie anynet+
1. Prehrávač diskov Blu-ray pripojte k televízoru Samsung pomocou HDMI kábla.
(viď strany 22 – 24)
2. Na vašom prehrávači diskov Blu-ray nastavte Anynet+ (HDMI-CEC) na „On“ .
3. Na televízore nastavte funkciu Anynet+. (Podrobnosti nájdete v Návode na použitie televízora.)
Funkcie anynet+
• Jednodotykové prehrávanie
Televízor Samsung a domáce kino môžete zapnúť a spustiť prehrávanie disku na tejto jednotke
jednoduchým stlačením tlačidla PLay na diaľkovom ovládači televízora.
• Jednodotykové pozeranie
V ponuke Anynet+ vo vašom televízore vyberte „Pozeranie disku Blu-ray“ alebo „Pripojený k disku
Blu-ray prehrávaču“ (záleží od ponuky vášho televízora). Prehrávač Blu-ray sa automaticky zapne a
televízor sa prepne do režimu HDMI.
• Prepojenie diaľkového ovládača
Tento prehrávač môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača Samsung.
• Dostupné tlačidlá na diaľkovom ovládači Samsung: Tieto tlačidlá fungujú rovnako, ako diaľkový
ovládač tohto prehrávača diskov Blu-ray.
- Tlačidlá ovládania prehrávania :
- Tlačidlo ovládania ponuky :
- Číselné tlačidlá :
~
- Farebné tlačidlá :
_ nastavenie HDMI
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb44 44
2009-02-13 오후 6:29:28
M
● NastaVENIE HDMI
Ponuka televízora anynet+
Po stlačení tlačidla Anynet+ na diaľkovom ovládači
n
televízora Samsung sa zobrazí nasledujúci obrazovkové
BD Player
zobrazenie (OSD).
View TV
Select Device
• Ponuka prehrávača disku Blu-ray
Record
Menu on Device
- Pri prehrávaní filmu : zobrazí ponuku disku (rovnaké, ako
Device Operation
tlačidlo DIsC MENU na diaľkovom ovládači prehrávača
Receiver : Off
Blu-ray).
Setup
>Move
sEnter
- V režime Stop : zobrazí ponuku NASTAVENIA (rovnaké,
eExit
ako tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači prehrávača
Blu-ray.)
• Pracovná ponuka prehrávača disku Blu-ray
- Pri prehrávaní DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE :
zobrazí INFO OSD (rovnaké, ako tlačidlo INFO na diaľkovom ovládači prehrávača)
 Tieto ponuky sa budú podľa televízorov Samsung líšiť.
Formát HDMI
HDMI výstup môžete kvôli pripojeniu k televízoru alebo monitoru optimalizovať.
• tV : Vyberte, ak pripájate k televízoru cez HDMI.
Language Setup
Music
Audio Setup
• Monitor : Vyberte, ak pripájate k monitoru cez HDMI.
Photo
Display Setup
Keď je prehrávač pripojený k televízoru, možnosť
Setup
HDMI Setup
monitora nie je dostupná.
Network Setup
No Disc
Parental Setup
M
◄
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
HDMI Format
: PCM
✓ TV
BD Wise
: On Monitor
Picture Mode
: Dynamic
►
 Pred výberom tejto možnosti musíte k prehrávaču pripojiť televízor alebo monitor.
Slovensky _
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb45 45
2009-02-13 오후 6:29:30
nastavenie HDMI
BD Wise (Iba výrobky samsung)
BD Wise je najnovší prepojovací prvok spoločnosti Samsung.
Ak pripojíte výrobok Samsung s BD-Wise k inému pomocou HDMI, automaticky sa nastaví optimálne
rozlíšenie.
• On : Originálne rozlíšenie BD/DVD disku bude vystupovať
Language Setup
Music
priamo do televízora.
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
Audio Setup
Photo
HDMI Format
: TV
Display Setup
• Off : Výstupné rozlíšenie bude stanovené v súlade s
BD Wise
: PCM
Setup
HDMI Setup
✓ On
predtým nastavením rozlíšením bez ohľadu na rozlíšenie
Off
Picture Mode
: Dynamic
Network Setup
disku.
Parental Setup
No Disc
M
◄
►
 Ak chcete zmeniť rozlíšenie v BD Wise, musíte predtým nastaviť BD Wise na Off
Off.
 Ak režim BD Wise vypnete, rozlíšenie pripojeného televízora sa automaticky nastaví na maximálnu hodnotu.
 Ak je prehrávač pripojený k zariadeniu, ktoré nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu BD Wise
používať.
 Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise nastavte obe ponuky BD Wise, v prehrávači aj v televízore, na On.
režim obrazu
Táto funkcia vám umožňuje nastavenie kvality vide, ak ste pripojený k televízoru pomocou HDMI.
• Dynamic: Toto nastavenie vyberte ak chcete zlepšiť
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
Language Setup
Music
ostrosť.
HDMI Format
: TV
Audio Setup
Photo
BD Wise
: On
Display Setup
• Normal: Toto nastavenie vyberte pre väčšinu sledovaných
Picture Mode
: Normal
Setup
HDMI Setup
✓ Dynamic
aplikácií.
Normal
Network Setup
Movie
Parental Setup
• Movie: Toto je najlepšie nastavenie na pozeranie filmov.
No Disc
◄
_ nastavenie HDMI
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb46 46
2009-02-13 오후 6:29:32
nastavenie rodičovskej zámky
NastaVENIE rODIČOVsKÉHO ZÁMKU
Funkcia rodičovskej kontroly funguje v spojení s disku Blu-ray/DVD, ktoré majú priradený rating (hodnotenie z
hľadiska vhodnosti)-ktorý vám pomáha kontrolovať typ disku Blu-ray/DVD, ktoré vaša rodina sleduje. Disky sú
klasifikované do 8 úrovní.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Parental setup a stlačte
ENtEr alebo +.
Pri prvom použití prehrávača diskov Blu-ray sa zobrazí
správa “Enter New password.”.
Display Setup
Music
HDMI Setup
Photo
No Disc
No Disc
Setup
Network Setup
◄
Parental Setup
►
Music
Display Setup
Photo
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Setup
Setup
HDMI Setup
Enter New password.
- Number
4. Zadajte 4-miestne heslo použitím číselných tlačidiel na
DO.
Pre potvrdenie hesla sa zobrazí obrazovka “Confirm the
password.”. Zadajte znova vaše heslo.
No Disc
r Return
Music
Display Setup
Photo
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Setup
Setup
HDMI Setup
Confirm the password.
- Number
5. Stláčaním ENtEr alebo + zvoľte Parental Lock.
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte On alebo Off a stlačte
tlačidlo ENtEr.
● NastaVENIE rODIČOVsKEJ ZÁMKy
hZ
Music
Photo
No Disc
Setup
r Return
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
M
 Stlačením RETURN alebo _ zobrazíte predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU vypnete režim Menu.
Slovensky _
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb47 47
2009-02-13 오후 6:29:36
nastavenie rodičovskej zámky
ak ste svoje heslo zabudli
1. Vyberte disk.
2. Na viac než 5 sekúnd zatlačte a pridržte tlačidlo PrEsKOČIŤ (]) na prednom paneli.
• Všetky nastavenia sa obnovia na výrobné hodnoty.
M
 Po obnovení východiskových nastavení budú vymazané všetky údaje používateľa, ktoré boli uložené v BD
údajoch.
Nastavenie úrovne hodnotenia rating Level
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte rating Level a stlačte
ENtEr alebo +.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte úroveň hodnotenia a
stlačte tlačidlo ENtEr. Ak napríklad zvolíte úroveň Level
6, disky, ktoré obsahujú úroveň Level 7 a 8 sa
neprehrajú.
Vyššie číslo znamená, že program je prístupný iba pre
dospelé osoby.
Stupeň 1 je obmedzený najviac a stupeň 8 najmenej.
Music
Photo
No Disc
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: Off
8(Adults)
►
7
New Password
6
5
4
3
2
✓ 1(Kids)
Zmena hesla
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte New Password a stlačte
ENtEr alebo +.
Music
Photo
No Disc
2. Zadajte 4-miestne heslo použitím číselných tlačidiel na
DO. Pre potvrdenie hesla sa zobrazí obrazovka “Enter
New password.”.
Setup
Music
Photo
No Disc
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
New Password
►
Display Setup
HDMI Setup
Parental Lock
Network Setup
Rating Level
Parental Setup
◄
Parental Setup
New Password
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
- Number
3. Zadajte znova vaše heslo použitím číselných tlačidiel na
DO.
Music
Photo
No Disc
Setup
r Return
Display Setup
HDMI Setup
Parental Lock
Network Setup
Rating Level
Parental Setup
◄
Parental Setup
New Password
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
- Number
r Return
_ nastavenie rodičovskej zámky
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb48 48
2009-02-13 오후 6:29:40
nastavenie siete
NastaVENIE MOŽNOstí NastaVENIa sIEtE
Aby ste získali informácie o správnych nastaveniach, skontrolujte nastavenia na vašom počítači, alebo
kontaktujte svojho poskytovateľa internetu.
Ak chcete nastaviť sieť svojho prehrávača diskov Blu-ray, postupujte podľa týchto krokov.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
Audio Setup
Music
Display Setup
Photo
No Disc
Setup
● NastaVENIE sIEtE
1. Keď je zariadenie v režime Stop/No Disc stlačte tlačidlo
MENU.
HDMI Setup
◄
Network Setup
►
Parental Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Network setup a stlačte
ENtEr alebo +.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú možnosť
siete z možností, ktoré sú uvedené nižšie a potom
stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo ENtEr
ENtEr.
Každá možnosť siete je detailne popísaná nižšie.
Výber siete
Vyberte kábel alebo bezdrôtové pripojenie, ako spôsob
pripojenia k sieti.
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
Music
Photo
No Disc
Setup
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Network selection a
stlačte ENtEr alebo +.
• Cable : Vyberte, ak sa chcete pripojiť k sieti pomocou
kábla. (viď strana 29)
• Wireless : Túto možnosť vyberte, ak sa chcete pripojiť
k sieti bezdrôtovo. (viď strana 30)
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
◄
Parental Setup
Network Selection
: Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
Network Selection
: Cable
Káblová sieť
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Cable Network a stlačte
ENtEr alebo +.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte DHCP a potom stlačte
tlačidlo ENtEr.
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
◄
Parental Setup
Cable Network
►
Wireless Network
Proxy
M
NTP Server
 Ak je DHCP nastavené na On, nemôžete vybrať adresu IP,
vedľajšiu sieť ani bránu.
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
 Ak je DNS nastavené na Auto, nemôžete vybrať hlavný/
vedľajší DNS server.
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Display SetupCable Network
HDMI Setup
DHCP
Network Selection
: On
IP Address
Network
Setup
: ◄ 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
Subnet Mask
Parental
Setup
Gateway
: 255Wireless
. 255 . 255Network
. 0
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
DNS
►
: Auto
NTP Server
: Off
0 . 0 . 0 . 0
Network Connection Test
0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Cancel
Connection
Primary DNS
:
Secondary DNS
:
Save
:
s Select
r Return
Slovensky _
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb49 49
2009-02-13 오후 6:29:44
nastavenie siete
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
• Ak je DHCP nastavené na Off a DNS na
manuálne, zadajte svoju adresu IP,
vedľajšiu sieť, bránu a nastavenie hlavného
DNS servera
(Vedľajší DNS server je voliteľný.).
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Cable Network
Display Setup
Network Selection
:
DHCPSetup
: Off
HDMI
_
IP Address
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
Network
Setup : 255Wireless
Subnet Mask
. 255 . 255
. 0
Network
◄
Gateway
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
DNS Setup : Manual
Parental
NTP Server
:
Primary DNS : 0 . 0 . 0 . 0
Network
Test
Secondary DNS : 0 . 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS na
manuálne, zadajte svoje nastavenie
hlavného DNS servera
(Vedľajší DNS server je voliteľný.).
Music
Photo
No Disc
Setup
Music
Photo
No Disc
Setup
_
: (Valid Only)
►
Nastavenie nie je
možné
Nastavenie je
možné
: (Valid Only)
Audio Setup
Cable Network
Display Setup
Network Selection
:
DHCPSetup
: On
HDMI
IP Address
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
Network
Setup
Subnet Mask : 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
◄
Gateway
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
DNS Setup : Auto
Parental
NTP Server
:
Primary DNS : 0 . 0 . 0 . 0
Test
Secondary DNS : 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
M
Nastavenie je
možné
Audio Setup
Cable Network
Display Setup
Network Selection
:
DHCPSetup
: On
HDMI
_
IP Address
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
Network
Setup : 255Wireless
Subnet Mask
. 255 . 255
. 0
Network
◄
Gateway
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
DNS Setup : Manual
Parental
NTP Server
:
Primary DNS : 0 . 0 . 0 . 0
Test
Secondary DNS : 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS na
Auto, nemusíte vykonať žiadne ďalšie ani
doplňujúce nastavenia.
►
►
Nastavenie nie je
možné
: (Valid Only)
 Pri výbere položky používajte číselné tlačidlá a tlačidlá $%_ + .
 Ak automatické nastavenia nefungujú, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
7. Po dokončení vyberte pomocou tlačidiel $% vyberte save a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
8. Ak si vašu prácu nechcete uložiť, pomocou tlačidiel $%_ + vyberte Cancel a potom stlačte
tlačidlo ENtEr.
M
 Adresa IP, ktorá je použitá v tomto návode na použitie slúži iba na ilustračné účely. Aktuálnu adresu IP
nájdete vo vašich nastaveniach siete.
 Ak chcete získať nastavenia pre adresu IP, vedľajšiu sieť, bránu a hlavný DNS server, skontrolujte nastavenia
siete vo vašom počítači.
Bezdrôtová sieť
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Wireless Network a
potom stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Display Setup
Network Selection
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
: Wireless
Cable Network
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
0_ nastavenie siete
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb50 50
2009-02-13 오후 6:29:48
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte DHCP a potom stlačte
tlačidlo ENtEr.
M
 Ak je DHCP nastavené na On, nemôžete vybrať adresu IP,
vedľajšiu sieť ani bránu.
Audio Setup
Music
Wireless Network
Display Setup
Photo
No Disc
Network Selection
: Not Selected
HDMI Setup
Access Point
Setup
DHCP Setup
Network
: ◄ OnCable Network
IP Address
Parental
Setup
Subnet Mask
:
►
: 255Proxy
. 255 . 255 . 0
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Off
: Auto
Network Connection Test
: 0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Cancel
Connection
Gateway
DNS
 Ak je DNS nastavené na Auto, nemôžete vybrať hlavný/
vedľajší DNS server.
:
0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
DNS Server
Save
s Select
r Return
No Disc
- Ak je známy, vyberte príslušný zabezpečený
prístupový bod. Ak nie je známy, vyberte WEP,
WPAPSK alebo WPA2PSK z nižšie uvedeného
zoznamu a zadajte heslo. Skúšajte každý
zabezpečený prístupový bod a zadávajte heslo, až
kým sa neuskutoční pripojenie.
◄
Audio Setup
Display Access
Setup Point – Security
Music
Photo
No Disc
Setup
1
2
Network Selection
HDMI Setup
OPEN
Network Setup
WEP
Parental Setup
WPAPSK
◄
►
● NastaVENIE sIEtE
6. Stláčaním tlačidiel $% vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
ENtEr
• Vyberte miesto prístupu (MP) a potom stlačte tlačidlo
Audio
Setup
Music
ENtEr. Zobrazí sa zoznam dostupných MP.
Wireless Network
Display Setup
Photo
Network Selection
:
HDMI Setup
Access Point
: Not Selected
(Vyhľadanie môže trvať niekoľko sekúnd.)
Setup
DHCP Setup
: OnCable Network
Network
- Ak používateľ vyberie miesto prístupu a stlačí tlačidlo
IP Address
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
Parental
Setup
Subnet Mask
: 255Proxy
. 255 . 255 . 0
ENtEr, zariadenie sa pokúsi pripojiť k určenému MP.
Gateway
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Off
DNS
: Auto
Network Connection Test
- Ak je toto pripojenie úspešné, zobrazí sa odkaz.
DNS Server
: 0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Save
Cancel
(Ak vybraný prístupový bod zobrazuje ikonu uzamknutia,
Connection
s Select
r Return
budete musieť poskytnúť bezpečnostné overenie.)
3
:
Cable Network
►
Wireless Network
Proxy
WPA2PSK
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
s Select
- Zadajte heslo a potom stlačte MODrÉ (D) tlačidlo a
pripojte sa k svojmu prístupovému bodu (Routeru).
Music
Photo
No Disc
:
(Valid Only)
r Return
Audio Setup
Display Setup Password
Setup _
Network Setup
A B C Parental
D E Setup
F G
Q R S T U V W
g h i j k l m
w x y z 1 2 3
+ = . ~ ! @ #
a Back Space b Space
- Number
1
2
Network Selection
HDMI Setup
◄
H
X
n
4
$
3
:
Cable Network
►
I Wireless
J K LNetwork
M N O P
Y Z a b c d e f
Proxy
o p q r s t u v
5 NTP
6 7Server
8 9 0 − _: Off
% Network
^ & (Connection
) / ?Test|
c Clear
d Connect
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Connection
s Select
r Return
Viac detailov o bezpečnosti AP nájdete v návode na použitie AP (Routeru).
• Ak je DHCP nastavené na Off a DNS na
Manual, zadajte svoju adresu IP, vedľajšiu
sieť, bránu a DNS server.
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Network Selection
:
Access
Point : Not Selected
HDMI
Setup
_
DHCP
: Off Cable Network
Network
Setup : 0 Wireless
IP Address
. 0 . 0Network
. 0
◄
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
GatewaySetup : 0 . 0 . 0 . 0
Parental
NTP Server
:
DNS
: Manual
Test
DNS Server
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
►
Nastavenie je
možné
: (Valid Only)
Slovensky _1
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb51 51
2009-02-13 오후 6:29:53
nastavenie siete
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS na
manuálne, zadajte svoj DNS server.
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Network Selection
Access
Point : Not Selected
HDMI
Setup
_
DHCP
: On Cable Network
Network
Setup : 0 Wireless
IP Address
. 0 . 0Network
. 0
◄
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
GatewaySetup : 0 . 0 . 0 . 0
Parental
NTP Server
DNS
: Manual
DNS Server
Save
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS na
Auto, nemusíte vykonať žiadne ďalšie ani
doplňujúce nastavenia.
Music
Photo
No Disc
Setup
►
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Network Selection
Access
Point : Not Selected
HDMI
Setup
_
DHCP
: On Cable Network
Network
Setup : 0 Wireless
IP Address
. 0 . 0Network
. 0
◄
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
GatewaySetup : 0 . 0 . 0 . 0
Parental
NTP Server
DNS
: Auto
Save
Nastavenie nie je
možné
Nastavenie je
možné
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
DNS Server
M
:
: (Valid Only)
:
►
Nastavenie nie je
možné
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
: (Valid Only)
 Pri výbere položky používajte číselné tlačidlá a tlačidlá ▲▼_ +.
 Ak automatické nastavenia nefungujú, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
7. Po dokončení vyberte pomocou tlačidiel $% vyberte save a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
8. Ak si vašu prácu nechcete uložiť, pomocou tlačidiel $%_ + vyberte Cancel a potom stlačte
tlačidlo ENtEr.
M
 Adresa IP, ktorá je použitá v tomto návode na použitie slúži iba na ilustračné účely. Aktuálnu adresu IP
nájdete vo vašich nastaveniach siete.
 Ak chcete získať nastavenia pre adresu IP, vedľajšiu sieť, bránu a hlavný DNS server, skontrolujte nastavenia
siete vo vašom počítači.
Nastavenie Proxy
Proxy server spracováva požiadavky tak, že ich odosiela iným serverom.
Ak chcete konfigurovať nastavenie proxy, zadajte nastavenia špecifikované poskytovateľom
internetových služieb.
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
4. Stlačením tlačidiel $% vyberte Proxy a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
• server
• Port
• User
• Password
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Display Setup
Network Selection
Proxy Wireless Network
HDMI
ProxySetup
: Off Proxy
Server Setup
Network
Port Setup
Parental
:◄
User
Password
Save
s Select
M
: Cable
NTP Server
:
: 8080Network Connection Test
:
BD-LIVE Internet
: A
:
Connection
►
(Valid Only)
Cancel
r Return
 Pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
_ nastavenie siete
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb52 52
2009-02-13 오후 6:29:56
Nastavenie NtP servera (Používa sa na Získanie Časových
Informácií z NtP servera)
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
Music
Photo
No Disc
Setup
Cable Network
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Proxy
HDMI Setup
Network Setup
◄
NTP Server
: Cable
On
Network Connection Test
Parental Setup
BD-LIVE Internet
Connection
►
✓ Off
: Allow (Valid Only)
● NastaVENIE sIEtE
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte NtP server a potom
stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
• On : Prehrávač sa automatický pripojí k internetovému
serveru aby nastavil čas.
• Off : Prehrávač sa nepripojí k internetovému serveru
aby nastavil čas.
test pripojenia siete
Túto ponuku použite na kontrolu, či je vaše sieťové pripojenie funkčné alebo nie.
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Network Connection
test a stlačte ENtEr alebo +.
Music
Photo
No Disc
Setup
Wireless Network
Audio Setup
Proxy
Display Setup
Network Connection
Test
NTP Server
HDMI Setup
✔ MAC Address (00:10:18:00:00:70)
►
◄
Network Connection Test
Network Setup
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
BD-LIVE Internet
ParentalPing
Setup
: Allow (Valid Only)
✔ Gateway
Connection
✔ Internet Service Test
BD-LIVE Internet
Connection
Your network is operating properly
r Return
Internetové Pripojenie BD-LIVE
Prehrávač Blu-ray podporuje BD-LIVE, ktoré vám umožňuje vychutnávať si množstvo obsahov s
interaktívnymi službami, poskytované výrobcom disku cez sieťové pripojenie. Aby ste si túto funkciu
vychutnali, musíte uskutočniť LAN pripojenie (viď strana 29) alebo pripojiť bezdrôtový LAN adaptér k
USB slotu.
* V jednom z USB slotov musíte mať vložené minimálne 1 GB USB pamäťové zariadenie, aby ste si z
BD-LIVE mohli stiahnuť obsah.
Internetové pripojenie môže byť počas používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte BD-LIVE Internet
Connection a stlačte ENtEr alebo +.
• allow (all) : Internetové pripojenie bude pre celý obsah
BD-LIVE povolené.
• allow (Valid Only) : Internetové pripojenie bude
povolené iba pre obsah BD-LIVE, ktorý obsahuje
platný certifikát.
• Prohibit : Internetové pripojenie nebude povolené pre
žiadny obsah BD-LIVE.
M
Music
Photo
No Disc
Setup
Audio Setup
Proxy
Display Setup
NTP Server
HDMI Setup
Network Connection Test
Network Setup
Parental Setup
◄
BD-LIVE Internet
Connection
: Off
: Cable
Allow (All)
►
✓ Allow (Valid Only)
Prohibit
 Čo je platný certifikát? Ak prehrávač diskov Blu-ray používa funkciu BD-LIVE na poslanie údajov o disku a
požiada server na certifikáciu disku, server používa prenesené údaje na kontrolu platnosti disku a posiela
certifikát späť do prehrávača.
 Internetové pripojenie môže byť počas používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
Slovensky _3
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb53 53
2009-02-13 오후 6:29:59
správa údajov BD
Údaje BD (uložené v externej pamäti USB flash) sú obsah disku Blu-ray, ako
napríklad ukážky a iné špeciálne reportáže, stiahnuté z BD-LIVE alebo diskov
Blu-ray.
* V jednom z USB slotov musíte mať vložené minimálne 1 GB USB pamäťové zariadenie, aby ste si z BD-LIVE
mohli stiahnuť obsah.
sPrÁVa systÉMU ZarIaDENIa
Používateľské údaje uložené v údajoch BD môžete riadiť.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo ▶.
Clock Set
Music
Photo
No Disc
Setup
System Setup
◄
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte system setup a stlačte
ENtEr alebo ▶.
Language Setup
DivX(R) Registration
Audio Setup
System Update
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte BD Data Management
a stlačte ENtEr alebo ▶.
HDMI Setup
Display Setup
Network Setup
Parental Setup
- Vymazanie pamäte Flash 1. Stlačte tlačidlo ENtEr a vyberte BD Data Delete.
Zobrazí sa odkaz „All data will be deleted. Do you want
to continue?“.
Popis informácií zariadenia (pamäte) na prehrávači
• Total Size : Celková veľkosť zariadenia (Uloženie).
• Available Size : Dostupná veľkosť zariadenia (Uloženie).
M
Clock Set
Music
Photo
No Disc
2. Stlačením tlačidiel _ + vyberte yes a potom stlačte
tlačidlo ENtEr.
►
Setup
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
◄
BD Data Management
System Setup
Current Device
Flash Update
Memory
Language
Setup : ExternalSystem
Total Size : 953MB Available Size : 889MB
Audio Setup
BD Data Delete
Display Setup
s Select
HDMI Setup
►
r Return
Network Setup
Parental Setup
 Ak v režime externej pamäte odpojíte USB zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie disku sa zastaví.
 Podporujeme iba USB zariadenie, ktoré obsahuje systém súborov FAT (menovka zväzku DOS 8.3) a
odporúčame vám používať USB zariadenie s protokolom USB 2.0 s rýchlosťou čítania/zapisovania 4 MB/s
alebo viac.
 Funkcia obnovenia prehrávania nemusí po naformátovaní pamäťového zariadenia fungovať.
rEgIstrÁCIa DIVX(r)
Na registráciu prehrávača diskov Blu-ray s formátom DivX(R) Video On Demand použite, prosím,
registračný kód. Viac informácií získate na stránke www.divx.com/vod
_ správa údajov BD
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb54 54
2009-02-13 오후 6:30:01
aktualizácia systému
Samsung môže v budúcnosti ponúknuť aktualizáciu firmvéru prehrávača diskov Blu-ray. Ak si chcete tento firmvér
aktualizovať, musíte :
● aKtUaLIZÁCIa systÉMU
1. Prejdite na samsung.com a kvôli stiahnutiu najnovšieho firmvéru sa obráťte na stránku „PODPORA“.
Na aktualizáciu firmvéru môžete používať CD-R alebo USB flash disk. (Firmvér môžete aktualizovať pomocou
USB pamäťového zariadenia ak sa v jednotke nenachádza žiadny disk.) Viac informácií nájdete v časti „Návod
na aktualizáciu“ na webovej stránke uvedenej vyššie.
alebo
2. Pripojte sieť (viď strany 30 a 31) a postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
aKtUaLIZÁCIa FIrMVÉrU
1. Keď je zariadenie v režime Stop/No Disc stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte tlačidlo
ENtEr alebo +.
Music
Photo
No Disc
Setup
_
System Setup
+
Language Setup
Audio Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte system setup a stlačte
ENtEr alebo +.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte system Update a stlačte
ENtEr alebo +.
Touch Key Sound
Music
No Disc
Setup
: On
BD Data Management
Photo
DivX(R) Registration
_
System Setup
+
System Update
+
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
5. Prehrávač automaticky skontroluje stav pripojenia kábla alebo
siete. Zobrazí sa kontrolné okno pripojenia.
Touch Key Sound
Music
Photo
No Disc
Setup
_
: On
BD Data Management
System Update
DivX(R) Registration
1 2 + 3 System
4 Update
System Setup
+
Language Setup
Audio SetupNow, Checking.
Display SetupPlease wait...
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
@ Ak je aktualizácia možná : Informácie o aktuálnych a nových
verziách firmvéru uvidíte v informačnom okienku.
Photo
No Disc
@ Ak aktualizácia nie je možná : V informačnom okienku
uvidíte nasledujúci popis.
• Ak nie je pripojený kábel :
„Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable“
• Ak zlyhalo pripojenie siete :
„This system can not connected to internet for update.
Please, check the network setup“
• Ak nie je uvolnená novšia verzia (najnovšia verzia už bola
nainštalovaná) :
„The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update.“
Touch Key Sound
Music
Setup
_
: On
BD Data Management
System Update
DivX(R) Registration
1 2 + 3 System
4 Update
System Setup
+
Language Setup
TheSetup
new update data was found.
Audio
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental Setup
Touch Key Sound
Music
Photo
No Disc
Setup
Cancel
_
BD Data Management
System Update
DivX(R) Registration
1 2 + 3 System
4 Update
System Setup
: On
+
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display
Setup
Please, check the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
Slovensky _
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb55 55
2009-02-13 오후 6:30:06
aktualizácia systému
• Ak sa v prehrávači nachádza disk :
„Please maintain „No Disc“ state for network update.“
Oznamuje, že na vykonanie aktualizácie musíte z jednotky vybrať všetky disky.
• Ak služby servera nie sú dostupné :
“Update Server is under maintenance. Please try again later.”
6. Aktualizáciu systému vykonáte, keď stlačíte tlačidlá _ +,
vyberiete start a potom stlačíte tlačidlo ENtEr.
Touch Key Sound
Music
Photo
No Disc
Setup
_
: On
BD Data Management
System Update
DivX(R) Registration
1 2 + 3 System
4 Update
System Setup
+
Language Setup
TheSetup
new update data was found.
Audio
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental Setup
7. Aktualizácia systému sa spustí.
Touch Key Sound
Music
Photo
No Disc
Setup
Cancel
_
: On
BD Data Management
System Update
DivX(R) Registration
1 2 + 3 System
4 Update
System Setup
+
Language Setup
Downloading update data...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
60%
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
8. Ak počas procesu sťahovania vyberiete Naspäť, budete
odkazom vyzvaný na potvrdenie svojho výberu.
Ak chcete sťahovanie zrušiť, vyberte yes a stlačte tlačidlo
ENtEr.
Touch Key Sound
Music
Photo
No Disc
Setup
Cancel
_
: On
BD Data Management
System Update
DivX(R) Registration
1 2 + 3 System
4 Update
System Setup
+
Language Setup
Do you
want to cancel the update
Audio
Setup
operation?
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Yes
Parental Setup
9. Verifikácia bude pokračovať. Keď sa sťahovanie ukončí, proces
aktualizácie firmvéru sa spustí automaticky.
Touch Key Sound
Music
Photo
No Disc
Setup
No
_
: On
BD Data Management
System Update
DivX(R) Registration
1 2 + 3 System
4 Update
System Setup
+
Language Setup
Audio Setup
Verifying update data
Display SetupPlease wait.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
10. Keď je inštalácia ukončená, prehrávač sa o 5 sekúnd
automaticky vypne.
Všetky nastavenia sa vrátia k nastaveniam z továrne a po
ďalšom spustení systému zbadáte vo výberovom okne
ponuku jazykov.
Touch Key Sound
Music
Photo
No Disc
Setup
_
: On
BD Data Management
System Update
DivX(R) Registration
1 2 + 3 System
4 Update
System Setup
+
Language Firmware
Setup
Update.
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
The power will be off automatically
HDMI Setup
after update is finished.
Network Setup
Parental Setup
M
 Ak chcete aktualizáciu zrušiť počas procesu sťahovania aktualizačných údajov, stlačte tlačidlo ENTER
ENTER.
Zobrazí sa potvrdzujúce hlásenie.
Keď vyberiete Yes proces aktualizácie sa ukončí, keď vyberiete No budete v procese aktualizácie pokračovať.
 Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte v ponuke Aktualizácia systému detaily firmvéru.
 Počas aktualizácie systému prehrávač nevypínajte. V opačnom prípade nemusí prehrávač fungovať správne.
_ aktualizácia systému
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb56 56
2009-02-13 오후 6:30:11
 Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB Host podporuje iba USB flash disk.
Nezaručujeme vám, že ostatné USB zariadenia (napr. MP3 prehrávače) budú fungovať.
 Kvôli správnemu vykonaniu aktualizácie by sa mal v USB flash disku pre prehrávač nachádzať iba jeden
súbor s aktualizáciou firmvéru.
 Nadmerné USB disky sa nedajú vložiť, keď je pripojený kábel LAN alebo HDMI.
systÉMOVÉ INFOrMÁCIE
1. Keď je zariadenie v režime Stop/No Disc stlačte tlačidlo
MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte setup a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo +.
● aKtUaLIZÁCIa systÉMU
Keď je aktualizácia firmvéru dokončená, skontrolujte podľa nasledujúcich krokov detaily firmvéru.
Music
Photo
No Disc
Setup
◄
System Setup
►
Language Setup
Audio Setup
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte system setup a potom
stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte system Information a
potom stlačte tlačidlo ENtEr alebo +.
Uvidíte detailné informácie o aktuálnom firmvére.
Music
Photo
No Disc
5. Stlačte tlačidlo ENtEr a vyberte OK.
Zobrazí sa ponuka System Setup.
Setup
System Setup
◄
System Information
►
Language Setup
Time Zone
Audio Setup
Clock Set
Display Setup
Power On/Off sound
: On
HDMI Setup
Touch Key Sound
: On
Network Setup
BD Data Management
Parental Setup
DivX(R) Registration
Music
Photo
No Disc
Setup
System Information
System Information
◄
System Setup
S/WSetup
: XXXXXXX Time Zone
Language
►
Loader : XXXXXXXClock Set
Audio Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
Touch Key Sound
:
:
BD Data Management
DivX(R) Registration
OZNÁMENIE O aKtUaLIZÁCII FIrMVÉrU
Keď prehrávač diskov Blu-ray pripojíte k sieti, zobrazí sa miestna ponuka, ak je na serveri s aktualizáciami
SAMSUNG novšia verzia firmvéru ako tá, ktorú máte v prehrávači diskov Blu-ray.
• yes : Vyberte, ak chcete vykonať aktualizáciu teraz.
• No : Vyberte, ak chcete vykonať aktualizáciu naskôr.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
Yes
No
Slovensky _
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb57 57
2009-02-13 오후 6:30:15
pozeranie filmu
POUŽItIE FUNKCIE DIsPLay
hgfZCV
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO na DO.
• Ak sa v aktuálnom titule disku Blu-ray nachádza
funkcia BONUSVIEW, stlačte v časti BONUSVIEW
tlačidlo INFO a zobrazia sa vám príslušné informácie
pre BONUSVIEW.
BD
Info
Title
: 000/034
Chapter
: 000/002
Playing Time
: 00:00:06
Audio
: 1/1 ENG Multi CH
. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku.
Subtitle
: Off
Angle
: 01/01
3. Stláčaním tlačidiel _ + vyberte želané nastavenia a
stlačte tlačidlo ENtEr.
• Ak chcete priamo zvoliť konkrétny titul, kapitolu alebo
začať prehrávanie od želaného času, môžete použiť
číselné tlačidlá na DO.
{ Change
s Select
<Informačná ponuka pre časť BONUSVIEW>
. Keď chcete aby táto obrazovka zmizla stlačte znova
tlačidlo INFO.
BD
Info
Title
: 000/034
Chapter
: 000/002
Playing Time
: 00:00:06
Audio
: 1/1 ENG Multi CH
Subtitle
: Off
Angle
: 01/01
BONUSVIEW Video : 01/01
BONUSVIEW Audio : 1/1 ENG 2CH
{ Change
M
s Select
 Ak prehrávate obsah z informačnej ponuky, niektoré funkcie sa nemusia dať používať, záleží od disku.
 Title : Vstup k požadovanému titulu, keď sa ich na disku nachádza viac. Ak sa napríklad na disku Blu-ray/
DVD nachádza viac, ako jeden film, každý bude identifikovaný ako titul.
 Chapter: Väčšina diskov Blu-ray je nahrávaných v kapitolách, takže určitú kapitolu môžete rýchlo nájsť.
 Playing Time : Umožňuje prehrávať film od želaného času. Je potrebné zadať čas spustenia. Funkcia
časového vyhľadávania pri niektorých diskoch nemusí fungovať.
 Audio : Vzťahuje sa na jazyk zvukovej stopy filmu. na Blu-ray disku môže byť uložených až 32 rôznych
zvukových stôp a na DVD disku ich môže byť 8.
 Subtitle : Vzťahuje sa na jazyk titulkov, ktoré sú dostupné na disku. Môžete si vybrať jazyk titulkov, alebo ak
to preferujete môžete ich vypnúť, aby sa nezobrazovali. Na Blu-ray disku môže byť uložených až 255 rôznych
titulkov a na DVD disku ich môže byť až 32.
 Angle : Ak disku Blu-ray/DVD disk obsahuje viac zorných uhlov jednotlivej scény, môžete použiť funkciu
ANGLE.
 BONUSVIEW Video/BONUSVIEW Audio : Ak sa aktuálny titul disku Blu-ray zobrazí v časti BONUSVIEW,
môžete vykonať nastavenia BONUSVIEW video alebo BONUSVIEW zvuk. Možnosti BONUSVIEW video/
BONUSVIEW zvuk však nebudú aktivované, ak disk Blu-ray nepodporuje funkciu BONUSVIEW.
_ pozeranie filmu
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb58 58
2009-02-13 오후 6:30:21
POUŽItIE MENU DIsKU a VysÚVaCIEHO MENU/MENU tItULU
hZ
Menu disku
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo DIsC MENU na DO.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
%
3
M
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 V závislosti od disku nemusí byť funkcia menu disku dostupná.
● POZEraNIE FILMU
. Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vykonajte požadovaný výber
a potom stlačte tlačidlo ▶alebo ENtEr.
• Položky menu nastavení sú rozdielne pri rôznych
diskoch.
Z
Menu titulu
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo tItLE MENU na DO.
. Stláčaním tlačidiel ▲▼_ + uskutočnite požadovaný výber a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
• Položky nastavení menu titulu sú rozdielne pri rôznych diskoch.
M
 V závislosti od disku nemusí byť funkcia menu titulu dostupná.
 Menu titulu sa zobrazí iba v prípade, že sú na disku najmenej dva tituly.
gf
Prehrávanie zoznamu titulov
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte
tlačidlo DIsC MENU alebo tItLE MENU.
. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku, ktorú chcete zo
zoznamu titulov prehrávať a potom stlačte tlačidlo +
alebo ENtEr.
Vybraná položka (titul) bude prehraný.
BD
RE
Video
Title 007
00:03:32
Music
Title 008
00:04:36
Photo
Title 009
00:04:17
Setup
Title 010
00:04:11
Title 011
00:04:07
Title 012
00:04:46
_
Title 013
Title 014
00:04:21
00:03:43
Page
- Prejdi na Zoznam prehrávania Ak chcete prejsť na zoznam prehrávania, stlačte ČErVENÉ (a) tlačidlo.
Slovensky _
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb59 59
2009-02-13 오후 6:30:25
pozeranie filmu
h
Vysúvacie menu
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo POPUP MENU na
DO.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
. Stláčaním tlačidiel ▲▼_ + vyberte želané menu a
stlačte tlačidlo ENtEr.
• Položky nastavení vysúvacieho menu sú rozdielne pri
rôznych diskoch.
SCENE SELECTIONS
%
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 V závislosti od disku nemusí byť funkcia vysúvacieho menu dostupná.
OPaKOVaNÉ PrEHrÁVaNIE
Opakuje aktuálnu kapitolu alebo titul.
hgfZCV
Opakované prehrávanie
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo rEPEat na DO.
Zobrazí sa zobrazenie Repeat.
Repeat
Off
. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Chapter alebo title.
• Na diskov Blu-ray/DVD sa opakovane prehráva
kapitola alebo titul.
3. Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlačte znova
tlačidlo rEPEat alebo stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
Off.
M
 V závislosti od disku nemusí byť funkcia Repeat dostupná.
hgfZCV
Použite funkcie a-B repeat
1. Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo
rEPEat a-B.
. Stlačte tlačidlo rEPEat a-B na mieste kde chcete
označiť začiatok opakovaného úseku (A).
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
3. Stlačte tlačidlo rEPEat a-B na mieste kde chcete
označiť koniec opakovaného úseku (B).
. Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlačte tlačidlo
CaNCEL.
M
REPEAT A
B
Off
e Exit
 Bod B sa nedá nastaviť až kým neuplynie 5 sekúnd prehrávania od bodu A.
 V závislosti od druhu disku, nemusí byť funkcia OPAKOVAŤ A-B dostupná.
0_ pozeranie filmu
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb60 60
2009-02-13 오후 6:30:33
VýBEr JaZyKa ZVUKU
hgfZD
Stlačením tlačidla aUDIO môžete rýchlo a jednoducho zvoliť jazyk zvuku.
Použitie tlačidla aUDIO
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo aUDIO. Zvuk sa mení
opätovným stláčaním tlačidla.
• Zvolený jazyk zvuku je reprezentovaný jeho skratkou.
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
Použitie tlačidla INFO
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO na DO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte audio.
3. Tlačidlami _ + na DO zvoľte požadovaný zvuk.
M
 Fungovanie tejto funkcie závisí od toho aký jazyk zvuku sa nachádza na disku a od toho závisí jeho
● POZEraNIE FILMU
. Ak chcete odstrániť lištu audio, stlačte tlačidlo CaNCEL
alebo rEtUrN.
dostupnosť.
 Disk Blu-ray môže obsahovať až 32 jazykov pre zvuk a DVD až 8.
 Záleží od typu disku, ale tlačidlo AUDIO môžete používať na zmenu zvukovej stopy a taktiež jazyka zvuku.
Niektoré disky Blu-ray vám umožňujú vybrať zvukovú stopu viackanálového LPCM alebo Dolby Digital v
anglických zvukových stopách.
 Informácie o hlavnom/vedľajšom režime sa tiež zobrazia ak disk Blu-ray obsahuje časť BONUSVIEW.
Medzi hlavnými a vedľajšími režimami zvuku prepínajte pomocou tlačidiel _ +.
 Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne nastavenia BONUSVIEW zvuku, na obrazovke nebude zobrazený
indikátor _ +.
VýBEr JaZyKa tItULKOV
Stlačením tlačidla sUBtItLE môžete rýchlo a jednoducho zvoliť jazyk titulkov.
hZD
Použitie tlačidla sUBtItLE
1. Stlačte tlačidlo sUBtItLE. Titulky sa menia opätovným
stláčaním tlačidla. Zvolený jazyk titulkov je
reprezentovaný jeho skratkou.
Subtitle
0/2 Off
. Ak chcete odstrániť lištu subtitle, stlačte tlačidlo
CaNCEL alebo rEtUrN.
Slovensky _1
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb61 61
2009-02-13 오후 6:30:40
pozeranie filmu
Použitie tlačidla INFO
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO na DO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte subtitle.
3. Tlačidlami _ + na DO zvoľte požadovaný jazyk pre titulky.
M
 Možno budete môcť zmeniť požadované titulky v ponuke disku, záleží od disku Blu-ray/DVD.
Stlačte tlačidlo DISC MENU.
 Fungovanie tejto funkcie závisí od toho aký jazyk titulkov sa nachádza na disku a od toho závisí jeho
dostupnosť na disku Blu-ray/DVD.




Na disku Blu-ray disku môže byť uložených až 255 rôznych titulkov a na DVD disku ich môže byť až 32.
Informácie o hlavnom/vedľajšom režime sa tiež zobrazia ak disk Blu-ray obsahuje časť BONUSVIEW.
Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz
Množstvo titulkov je súčet hlavných a vedľajších titulkov.
ZMENa ZOrNÉHO UHLa
Ak disku Blu-ray/DVD disk obsahuje viac zorných uhlov jednotlivej scény,môžete použiť funkciu ANGLE.
hZ
Použitie funkcie aNgLE
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO na DO.
3. Stláčaním tlačidiel _ + alebo použitím číselných tlačidiel
na DO vyberte želaný zorný uhol.
BD
Title
Chapter
: 001/001
Playing Time
: 00:00:00
Audio
: 1/5 ENG 2CH
Subtitle
: 0/10 Off
Angle
: 01/01
{ Change
M
Info
: 001/500
{
. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte angle.
Move
 Ak disk obsahuje len jeden zorný uhol, táto funkcia nebude dostupná. Momentálne má veľmi málo diskov
túto funkciu.
 V závislosti od obsahu disku nemusia tieto funkcie fungovať.
_ pozeranie filmu
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb62 62
2009-02-13 오후 6:30:42
NastaVENIa BONUsVIEW
Funkcia BONUSVIEW vám umožňuje počas prehrávania filmu sledovanie doplnkového obsahu (ako napríklad
komentáre) v malom obrazovkovom okne.
h
Použitie tlačidla BONUsVIEW
1. Ak aktuálny disk Blu-ray obsahuje funkciu BONUsVIEW,
môžete ju pomocou tlačidla BONUSVIEW On alebo Off.
● POZEraNIE FILMU
. Každým stlačením tlačidla BONUsVIEW prepínate
medzi BONUSVIEW On a BONUSVIEW Off.
M
 Detailné nastavenia funkcie BONUSVIEW môžete zmeniť v ponuke INFO (pozri stranu 58: výber vedľajšieho
videa, tok videa, titulky atď.).
 Ak prepnete BONUSVIEW video, BONUSVIEW zvuk sa automaticky zmení podľa BONUSVIEW videa.
 Ak disk Blu-ray podporuje iba zvuk BONUSVIEW, môžete iba stláčať tlačidlo BONUSVIEW a vypínať alebo
zapínať režim vedľajšieho zvuku.
BD-LIVE™
Prehrávač Blu-ray podporuje BD-LIVE, ktoré vám umožňuje vychutnávať si množstvo obsahov s interaktívnymi
službami, poskytované výrobcom cez sieťové pripojenie.
Používanie diskov BD-LIVE
1. Pripojte sieť (viď strany 30 a 31) a skontrolujte nastavenie siete (viď strany 49 až 52).
. Vložte disk Blu-ray, ktorý podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte obsah poskytnutý výrobcom disku a vychutnajte si BD-LIVE.
M
 TV závislosti od disku sa môže spôsob používania BD-LIVE a funkcie líšiť.
 Ak chcete využívať BD-LIVE, musíte do USB slotov vložiť minimálne 1 GB USB pamäťové zariadenie.
Slovensky _3
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb63 63
2009-02-13 오후 6:30:45
počúvanie hudby
Zdroj údajov môžete vybrať stlačením tlačidla _ v obrazovkovej ponuke.
(CD/DVD/USB pamäťové zariadenie)
Tlačidlá na DO používané pri prehrávaní disku
Audio CD (CD-DA)/MP3
1. Tlačidlá PAUSE : Pozastavuje prehrávanie.
0
2. Tlačidlá PRESKOČIŤ (
) : Počas prehrávania presúva na
ďalšiu stranu v zozname hudby alebo presúva na ďalšiu stopu
v zozname prehrávania.
BONUSVIEW PAUSE
STOP
PLAY
3. Tlačidlá PLAY : Prehrávanie aktuálne vybranej stopy.
4. Tlačidlá ▲▼ : Vyberá stopy (piesne) alebo adresáre v Music
List alebo Playlist.
5. FAREBNÉ tlačidlá
• ČERVENÉ (A) tlačidlo : Počas prehrávania vyberá režim
prehrávania (Opakovanie).
• ZELENÉ (B) tlačidlo : Prejdite na zoznam prehrávania v
zozname hudby.
• ŽLTÉ (C) tlačidlo : Prehrávanie Playlist.
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
A
6. Tlačidlá _ +
_ : V súlade s aktuálnou polohou prehrá použiteľnú stopu.
+ : Prejde k ponuke.
EX
IT
FO
B
C
DISC MENU
D
7. Tlačidlá ENTER : Prehrávanie zvolenej stopy (skladby).
POPUP MENU
8. Tlačidlá STOP : Zastavenie stopy (skladby).
9. Stláčanie tlačidiel VYHĽADAŤ (
) : Rýchle prehrávanie.
10. Tlačidlá PRESKOČIŤ (
) : Ak toto tlačidlo stlačíte po troch
sekundách prehrávania, bude aktuálna stopa prehraná od
začiatku. Ak však toto tlačidlo stlačíte do troch sekúnd po
spustení prehrávania, bude prehraná predchádzajúca stopa.
Používa na posúvanie na predchádzajúcu stranu v zozname
hudby alebo zozname prehrávania.
Opakovanie zvukového CD (CD-DA)/MP3
Počas prehrávania stlačte REPEAT alebo ČERVENÉ (A) tlačidlo pre výber požadovaného režimu opakovania.
❖ Audio CD (CD-DA)
Normálne ➝
➝
➝
➝
➝
❖ MP3
Normálne ➝
• Normálne (Audio CD (CD-DA)/MP3) : Skladby na disku sú prehrávané v poradí v akom boli
zaznamenané na disk.
•
Opakovanie skladby (Audio CD (CD-DA)/MP3)
•
Opakovať adresár (MP3)
•
Náhodné prehrávanie (Audio CD (CD-DA)/MP3) : Možnosť náhodného prehrávania prehráva
stopy na disku v náhodnom poradí.
•
Opakovanie celého disku (Audio CD (CD-DA)) : Všetky stopy sú opakované.
- Obnovenie štandardného prehrávania Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo REPEAT alebo ČERVENÉ (A) tlačidlo.
64_ počúvanie hudby
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb64 64
2009-02-13 오후 6:30:47
AF
PrEHrÁVaNIE DIsKOV aUDIO CD (CD-Da)/MP3
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
a Play Mode
. Ak chcete prejsť na Music List, stlačte tlačidlo stOP
alebo rEtUrN.
Zobrazí sa obrazovka zoznamu hudby.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte stopu, ktorú chcete
prehrávať, a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
Video
CD
Music
TRACK 001
00:04:08+
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
_
b Playlist
● POČÚVaNIE HUDBy
1. Do zásuvky na disk vložte Audio CD (CD-DA) alebo MP3
disk.
• Pri Audio CD sa automaticky spustí prehrávanie prvej
stopy.
• Pri MP3 diskoch stlačte tlačidlá ▲▼ a vyberte Music a
potom stlačte tlačidlo ENtEr.
(Pomocou USB pamäťového zariadenia môžete
počúvať mp3 súbory)
Page
❖ Obrazové Elementy audio CD (CD-Da)/MP3
Zobrazuje typ média.
►
TRACK 001
CD
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Aktuálna stopa (pieseň)
Zobrazuje číslo alebo názov aktuálne prehrávanej
skladby.
Lišta stavu prehrávania.
Zobrazuje stav opakovania.
a Play Mode
Zobrazuje číslo aktuálne prehrávanej skladby, celkový
počet skladieb.
Aktuálna/Celková doba prehrávania.
Zobrazuje dostupné FAREBNÉ tlačidlá.
Slovensky _
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb65 65
2009-02-13 오후 6:30:54
počúvanie hudby
AF
Zoznam skladieb pre prehrávanie
Môžete zostaviť zoznam skladieb,ktorý môže obsahovať až 99 skladieb.
1. Do zásuvky na disk vložte Audio CD (CD-DA) alebo MP3
disk.
• Pri Audio CD sa automaticky spustí prehrávanie prvej
stopy.
• Pri MP3 diskoch stlačte tlačidlá ▲▼ a vyberte Music a
potom stlačte tlačidlo ENtEr.
(Pomocou USB pamäťového zariadenia môžete
počúvať mp3 súbory)
Video
CD
TRACK 001
00:05:57
TRACK 002
00:04:28
TRACK 003
00:04:08
Photo
TRACK 004
00:03:41
Setup
TRACK 005
00:03:17
TRACK 006
00:03:36
TRACK 007
00:03:47
TRACK 008
00:03:50
Music
_
TRACK 009
00:03:54
b Playlist
. Ak chcete prejsť na zoznam hudby, stlačte tlačidlo
ZELENÉ (B) alebo rEtUrN.
Zobrazí sa obrazovka zoznamu hudby.
Page
Original
3. Ak chcete prejsť na zoznam prehrávania, stlačte
ZELENÉ (B) tlačidlo.
+
Playlist
Video
CD
Music
_
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
b Music List
. Ak chcete do Playlist-u pridať stopu, stlačením tlačidiel
▲▼ ju vyberte a potom stlačte tlačidlo ENtEr. Ak
chcete stopy pridať dodatočne, tento postup opakujte.
. Ak je v zozname skladieb skladba, ktorú si neželáte
prehrať, stláčaním +▲▼ vyberte požadovanú skladbu a
stlačte tlačidlo ENtEr.
• Zvolená skladba sa vymaže.
c Playlist Play
Original
Music
Play
Playlist
TRACK 001
Video
CD
s Add
TRACK 002
TRACK 003
01.TRACK 001
Photo
TRACK 004
02.TRACK 002
Setup
TRACK 005
03.TRACK 003
_
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
b Music List
c Playlist Play
s Add
Play
_ počúvanie hudby
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb66 66
2009-02-13 오후 6:31:07
. Stlačením ŽLtÉHO (C) tlačidla prehráte vybrané stopy.
Na konci stopy sa automaticky začne prehrávať ďalšia
stopa.
►
TRACK 001
CD

1/3
00:02:17 / 00:05:57
a Play Mode
. Ak chcete prejsť na zoznam hudby, stlačte tlačidlo rEtUrN.
súčasné Prehrávanie MP3 a JPEg
AG
Môžete počúvať MP3 súbory, zatiaľ čo si budete zároveň púšťať JPEG súbory.
1. Pri prehrávaní MP3 súboru stlačte MODrÉ (D) tlačidlo.
Zobrazí sa obrazovka rýchlosti prezentácie.
● POČÚVaNIE HUDBy
. Ak chcete upravovať zoznam prehrávania, stlačte tlačidlo stOP alebo rEtUrN.
. Vyberte požadovanú rýchlosť prezentácie.
M
 Ak chcete túto funkciu využívať, musíte si vybrať adresár, ktorý obsahuje tak hudobné súbory, ako aj
fotografie.
 Ak súčasne prehrávate MP3 a JPEG súbory, môže sa vyskytnúť zníženie zvuku, záleží od prenosovej rýchlosti
MP3, veľkosti JPEG obrázku a spôsobu kódovania.
Slovensky _
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb67 67
2009-02-13 오후 6:31:09
prehrávanie obrázkov
GF
PrEHrÁVaNIE JPEg DIsKU
1. Do zásuvky vložte JPEG disk.
(Pomocou USB pamäťového zariadenia môžete pozerať
JPEG súbor)
Video
Music
CD
Photo
_
+
Setup
. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Photo a potom stlačte
tlačidlo ENtEr alebo ▶.
Video
Music
Photo
CD
_
Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte adresár, ktorý chcete
prehrávať a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
..
+
640 jpg
03 JUL 2000
full jpg
03 JUL 2000
Video
Music
Photo
CD
_
Setup
..
+
gun001.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun002.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun003.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun004.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun005.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun006.jpg
03 JUL 2000
465 KB
d Slide Show
-1. Stlačte MODrÉ (D) tlačidlo a spustite prezentáciu.
#
gun003.jpg
03/100
-. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte obrázok, ktorý chcete
prehrávať a potom stlačte tlačidlo ENtEr.
Môžete ovládať funkciu rotácie, zoomu a prezentácie.
• ČErVENÉ (a) tlačidlo : Každým stlačením tlačidla sa
obrázok otočí o 90 stupňov proti smeru hodinových
ručičiek.
a 90°
b 90°
c Zoom
d Speed
Slide Show
• ZELENÉ (B) tlačidlo : Každým stlačením tlačidla sa
obrázok otočí o 90 stupňov v smere hodinových
ručičiek.
• ŽLtÉ (C) tlačidlo : Každým stlačením tlačidla sa obrázok zväčší až do 4 X (Štvornásobná veľkosť
oproti normálnej veľkosti).
• MODrÉ (D) tlačidlo : Výber rýchlosti prezentácie.
• Tlačidlo PLay : Obraz prejde do režimu prezentácie.
CD
_ prehrávanie obrázkov
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb68 68
2009-02-13 오후 6:31:17
dodatok
riešenie problémov
Pred požiadaním o servisnú službu skontrolujte najskôr nasledovné.
PROBLÉM
RIEŠENIE
• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní. Možno ich treba vymeniť.
• Diaľkové ovládanie funguje do vzdialenosti maximálne 6,1 m od ovládaného
zariadenia.
• Vyberte batérie a držte stlačené jedno alebo viacero tlačidiel, čím vybijete
mikroprocesor a diaľkové ovládanie tak vynulujete. Vložte batérie a znovu
vyskúšajte činnosť diaľkového ovládania.
Disk nemožno prehrať.
• Skontrolujte, či ste disk vložili potlačou nahor.
• Skontrolujte regionálny kód disku Blu-ray/DVD disku.
Ponuka disku sa nezobrazí.
• Skontrolujte, či má disk ponuku (Menu).
Na obrazovke sa zobrazí
.
● dodatok
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Táto ikona sa zobrazí ak stlačíte nesprávne tlačidlo.
• Aktuálnu funkciu nemožno dokončiť, pretože:
1. Neumožňuje to softvér disku Blu-ray/DVD.
2. Softvér disku Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr.zorné uhly (angles)).
3. Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii.
4. Zadali ste číslo titulu alebo kapitoly, resp. čas, ktoré sú mimo rozsahu disku.
Režim prehrávania je iný,ako nastavenia v
ponuke Setup.
• N
iektoré funkcie, ktoré ste vybrali v ponuke Setup nefungujú správne, ak na disku
nie je nahraná príslušná funkcia.
Pomer strán obrazu sa nedá zmeniť.
• Pomer obrazovky je stanovený na vašom disku Blu-ray/DVD.
• Tento problém sa netýka prehrávača.
Neprehráva sa zvuk.
• S kontrolujte, či ste v ponuke Audio Options (Možnosti zvuku)vybrali správny
digitálny výstup (Digital Output).
Obraz je zablokovaný
• K eď v prehrávači nie je žiadny disk, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo
PRESKOČIŤ (]) (na prednom paneli).
• Po obnovení východiskových nastavení budú vymazané všetky údaje
používateľa, ktoré boli uložené v BD údajoch.
Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie,
ktoré váš televízor nepodporuje (napr.
1080p), nemusíte obrázok vidieť.
• N
a viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo PRESKOČIŤ (]) (na prednom paneli), keď
nie je disk v zariadení. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné nastavenia od
výrobcu.
• Po obnovení východiskových nastavení budú vymazané všetky údaje
používateľa, ktoré boli uložené v BD údajoch.
Zabudli ste heslo
• K eď v prehrávači nie je žiadny disk, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo
PRESKOČIŤ (]) (na prednom paneli). Všetky nastavenia vrátane hesla sa
obnovia na výrobné hodnoty. Túto možnosť používajte len v krajnom prípade.
• Po obnovení východiskových nastavení budú vymazané všetky údaje
používateľa, ktoré boli uložené v BD údajoch.
Slovensky _69
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb69 69
2009-02-13 오후 6:31:17
dodatok
PROBLÉM
Iné problémy.
RIEŠENIE
• P rejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje vysvetlenia
týkajúce sa aktuálneho problému a postup ešte raz zopakujte.
• A k problém ani potom nevyriešite, kontaktujte prosím najbližšie autorizované
servisné stredisko Samsung
Obraz je nejasný alebo skreslený
• Skontrolujte, či disk nie je špinavý alebo poškriabaný.
• Vyčistite disk.
Nefunguje výstup HDMI.
• S kontrolujte správnosť prepojenia TVP s konektorom HDMI na prehrávači diskov
Blu-ray.
• Skontrolujte, či váš TVP podporuje rozlíšenie 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI.
Nesprávny výstup HDMI.
M
• A k televízor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital content protection), na
obrazovke sa zobrazuje zrnenie.
 Po obnovení východiskových nastavení budú vymazané všetky údaje používateľa, ktoré boli uložené v BD údajoch.
70_ dodatok
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb70 70
2009-02-13 오후 6:31:17
Technické údaje
Všeobecne
AC 110–240V - 50/60Hz
Príkon
30 W
Hmotnosť
2,2 Kg
Rozmery
430 (š) × 209 (h) × 54 (v) mm
Prevádzková teplota
+5°C až +35°C
Prevádzková vlhkosťe
10 % až 75 %
BD (Blu-ray Disc)
Rýchlosť čítania : 4,917 m/s
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitný video signál
● dodatok
Napájanie
Rýchlosť čítania : 3,49 - 4,06 m/s
Približný čas prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk) : 135 min
Rýchlosť čítania : 4,8 - 5,6 m/s
Maximálny čas prehrávania 74 min
Rýchlosť čítania : 4,8 - 5,6 m/s
Maximálny čas prehrávania 20 min
1 kanál 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Blu-ray/DVD Disk : 576i/480i
Y : 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Video výstup
PR : 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Komponentný video výstup
PB : 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Blu-ray Disk : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Video/Audio
Audio výstup
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM viackanálové audio, bitstream audio
2 kanály
L(1/L), R(2/R)
Digitálny audio výstup
Optický
*Frekvenčný rozsah
48 kHz vzorkovanie : 4 Hz až 22 kHz
96 kHz vzorkovanie : 4 Hz až 44 kHz
*Odstup signál/šum (S/N)
110 dB
*Dynamický rozsah
100 dB
*Celkové harmonické skreslenie
0.003%
*: Nominálna špecifikácia
- Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho
upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú iba približné.
Slovensky _71
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb71 71
2009-02-13 오후 6:31:17
dodatok
OCHRANA PROTI KOPÍROVANIU
• Pri prehrávaní obsahu chráneného systémom AACS, výstupe analógového signálu, atď. môžu byť určité obmedzenia,pretože
systém AACS (Advanced Access Content System -systém rozšíreného prístupu k obsahu) zabezpečuje ochranu obsahu pre
formát Blu-ray, podobne ako systém CSS (Content Scramble System - systém rôznorodého obsahu) pri formáte DVD.
Ovládanie a obmedzenia pri používaní tohto zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od obdobia zakúpenia výrobku pretože po
výrobe zariadenia sa tieto obmedzenia môžu v systéme AACS dotvárať a/alebo meniť. Navyše, značky BD-ROM a BD+sú
dodatočne používané ako systém ochrany obsahu pre formát Blu-ray, ktorý obsahuje určité obmedzenia týkajúce sa
prehrávania chráneného obsahu značky BD-ROM a/alebo BD+. Pre získanie ďalších informácií o AACS, značke BD-ROM a
BD+alebo o tomto produkte, prosím kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti Samsung.
• Mnoho disku Blu-ray/DVD diskov je kódovaných technológiou na ochranu autorských práv (ochrana pred kopírovaním).
Z tohto dôvodu je potrebné pripojiť prehrávač diskov Blu-ray priamo k TVP a nie k VCR. Pri pripojení k VCR sa pri
chránených disku Blu-ray/DVD diskoch môže vyskytnúť rušenie obrazu.
• Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa príslušných patentov USA a
iných práv o duševnom vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporation a iných právoplatných vlastníkov. Použitie tejto
technológie je možné iba so súhlasom spoločnosti Macrovision Corporation a je určené iba na domáce alebo iné obmedzené
využívanie, pokiaľ spoločnosť Macrovision Corporation neuvedie inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie je zakázané.
• Ochranné práva v U.S.a ochranné práva v ostatných krajinách, neoprávnené nahrávanie, používanie, zobrazovanie,
distribúcia alebo úprava televíznych programov, videokaziet,diskov disku Blu-ray, DVD, CD a ostatných materiálov môžu
byť predmetom občianskej alebo trestnej zodpovednosti.
• Pre výstup progresívneho vykresľovania prehrávačov diskov Blu-ray : UPOZORŇUJEME SPOTREBITEĽOV, ŽE NIE
VŠETKY TELEVÍZORY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM SÚ S TÝMTO VÝROBKOM PLNE KOMPATIBILNÉ A NA OBRAZE SA
MÔŽE ZOBRAZOVAŤ RUŠENIE. AK MÁTE S OBRAZOM PROGRESÍVNEHO VYKRESĽOVANIA PROBLÉMY,
ODPORÚČAME VÁM PREPNÚŤ PRIPOJENIE NA ŠTANDARDNÝ VÝSTUP. AK MÁTE OTÁZKY OHĽADOM
KOMPATIBILITY NÁŠHO TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA S TÝMTO VÝROBKOM, KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠE
SERVISNÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM.
Informácie o zhode a kompatibilite
NIE VŠETKY disky sú kompatibilné s týmto zariadením
• Vzhľadom na obmedzenia popísané nižšie a v rámci tohto návodu na použitie vrátane časti Typy diskov a ich
charakteristiky, typy diskov, ktoré je možné prehrať sú: vopred vytvorené štandardné disky BD-ROM, DVD-Video, a
Audio CD; disky a BD-RE/BD-R; disky a DVD-RW/DVD-R; a disky CD-RW/CD-R.
• Iné disky ako tieto nie je možné prehrať na tomto prehrávači. a niektoré z uvedených diskov nemusí byť možn é prehrať z
dôvodov popísaných nižšie.
• Disky HD DVD nie je možné prehrať v tomto zariadení.
• Spoločnosť Samsung nezaručuje,že tento prehrávač prehrá všetky disky s logom BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video,
DVD-RW/DVD-R a CD-RW/CD-R a tento prehrávač nemusí reagovať na všetky príkazy a pri niektorých diskoch nemusia fungovať
všetky funkcie. Nie všetky tieto a ostatné disky a existujúce formáty diskov sú kompatibilné s týmto prehrávačom,pretože:
- Formát Blu-ray je nový a vyvíjajúci sa formát a tento prehrávač nemusí prehrať celý obsah BD diskov, pretože niektoré
časti obsahu disku môžu byť voliteľné, môžu byť pridané ďalšie funkcie formátu Blu-ray až po výrobe tohto prehrávača
a niektoré známe funkcie môžu byť dostupné až neskôr;
- nie všetky nové a existujúce verzie formátov diskov sú týmto prehrávačom podporované.
- nové a existujúce formáty diskov môžu byť revidované, zmenené, aktualizované, vylepšené a/alebo doplnené;
- niektoré disky sú vyrobené spôsobom, ktorý dovoľuje použiť počas prehrávania špecifické alebo obmedzené funkcie;
- niektoré funkcie môžu byť voliteľné a po výrobe tohto prehrávača môžu byť pridané dodatočné funkcie alebo niektoré
známe funkcie môžu byť dostupné až neskôr;
- niektoré disky s logom BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/DVD-R a CD-RW/CD-R môžu byť ešte stále
neštandardizované;
- v závislosti od stavu disku alebo podmienok vytvorenia záznamu sa niektoré nemusia prehrať;
- Počas výroby softvéru na tvorbu diskov Blu-ray, DVD alebo počas výroby diskov sa môžu vyskytnúť problémy;
- Tento prehrávač funguje inak ako štandardné DVD prehrávače alebo iné AV príslušenstvo; a/alebo
- z dôvodov uvedených v tomto návode a z iných dôvodov zistených zákazníckym centrom spoločnosti Samsung.
• V prípade,že sa vyskytnú problémy s kompatibilitou diskov alebo s prevádzkou tohto prehrávača,prosím kontaktujte
zákaznícke centrum spoločnosti Samsung. Zákaznícke centrum spoločnosti Samsung môžete tiež kontaktovať v prípade
prípadnej aktualizácie zariadenia.
• Pre ďalšie informácie týkajúce sa obmedzenia prehrávania a kompatibility diskov si prečítajte časti Bezpečnostné upozornenia,
Predtým ako si prečítate návod na použitie, Typy diskov a ich charakteristiky a Pred spustením prehrávania.
72_ dodatok
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb72 72
2009-02-13 오후 6:31:17
Kontaktujte SAMSUNG PO CELOM SVETE
Ak máte pripomienky alebo otázky t ýkajúce sa v ýrobkov Samsung,obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov
SAMSUNG.
Región
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Krajina
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Zákaznícke centrum 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb73 73
Webová stránka
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
2009-02-13 오후 6:31:18
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd
alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných
typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt
ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento
výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
AK68-01789F
01789F-BD-P1600,1650-EDC_SK.indb74 74
2009-02-13 오후 6:31:18
Download PDF

advertising