Samsung | HG32ED470GK | Samsung HG32ED470GK Používateľská príručka

470/670
LED TV
Príručka inštalácie
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky
Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie
služby, zaregistrujte svoj produkt na stránke
www.samsung.com/register
Model
Výrobné č.
Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu sa odlišovať od
skutočného vzhľadu produktu. Dizajn a technické údaje produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Pokyny
Tento televízor sa dodáva s interaktívnym rozhraním prostredníctvom set-back boxu (SBB/STB) pripojeného k televízoru a pre ďalšie televízory
v rámci počítačom ovládaného systému pre hotely a iné ubytovacie zariadenia.
yy Interaktívny: Keď sa televízor prvýkrát spustí, odošle príkaz na identifikovanie SBB/STB. Ak dôjde k úspešnej identifikácii, televízor sa
prepne do režimu ONLINE a je možné ho plne ovládať prostredníctvom SBB/STB. Ak je televízor v režime ONLINE, prestane prijímať
príkazy IR (diaľkové ovládanie Samsung) a správa sa podľa protokolu rozhrania.
yy Samostatný: Ak sa SBB/STB neidentifikuje, televízor treba prepnúť do režimu Samostatný s obmedzenou činnosťou.
Prevádzkové režimy
Keď tento televízor (v režime Hotel) pracuje s SBB/STB, pracuje v jednom z dvoch režimov:
yy ONLINE alebo SAMOSTATNÝ. V režime Samostatný sa televízor správa ako hotelový televízor, avšak bez aktívnej komunikácie. To
zabraňuje hosťom v snahe o oklamanie systému odpojením SBB/STB.
Režim Hotel
zapnutý
Hotelový
televízor
Režim
Samostatný
SBB/STB Online,
ak je z 10 pokusov
jedenkrát úspešný
Napájanie
Zap.
Stav SBB/
STB-Pokus
každé 2
sekundy
SBB/STB
Online-10 po sebe
idúcich zlyhaní
Režim Online
Rýchlosť komunikácie 20/s
Nastavenie podrobností režimu Samostatný alebo Interaktívny nájdete na stranách 29 – 33 (Nastavenie údajov možnosti Hotel: režim
Samostatný a režim Interaktívny)
yy Niektoré činnosti môžu byť obmedzené, aby sa zabránilo hosťom „oklamať“ systém televízora.
yy Žiadna hlavná ponuka (režim Interaktívny) alebo ponuka kanálov, Plug & Play v hlavnej ponuke (režim Samostatný)
yy Obmedzená hlasitosť a zamknutie alebo odomknutie tlačidiel panela
Upozornenie v súvislosti so statickým obrazom
Na obrazovke nenechávajte zobrazený statický obraz (napr. obrazové súbory jpeg) alebo statické prvky obrazu (ako je logo TV programu,
panoráma, formát obrazu 4:3 alebo lišty s akciami na burze alebo novinkami v spodnej časti obrazovky atď.). Nepretržité zobrazovanie
statického obrazu môže spôsobiť nerovnomerné opotrebenie fosforu obrazovky, čo bude mať nepriaznivý dopad na kvalitu zobrazenia. V
záujme zníženia rizika tohto efektu dodržiavajte nasledujúce odporúčania:
yy Nenechávajte dlhý čas zobrazený rovnaký televízny kanál.
yy Obraz sa vždy snažte zobraziť na celú obrazovku. Na dosiahnutie optimálneho zobrazenia použite ponuku formátu obrazu na televízore.
yy Znížte hodnoty jasu a kontrastu na minimálne požadované hodnoty, aby ste dosiahli požadovanú kvalitu zobrazenia. Presiahnutie týchto
hodnôt môže urýchliť proces vypaľovania obrazovky.
yy Často používajte všetky funkcie televízora, ktoré slúžia na znižovanie retencie obrazu a vypaľovania obrazovky. Podrobnosti nájdete
v príslušnej časti používateľskej príručky.
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Zachovávajte požadované vzdialenosti medzi zariadením a okolitými predmetmi (napr. stenami), aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie.
Nevyhovenie tejto požiadavke môže spôsobiť požiar alebo problém so zariadením z dôvodu zvýšenia jeho vnútornej teploty.
✎✎ Keď sa používa podstavec alebo držiak na stenu, používajte len diely poskytované spoločnosťou Samsung Electronics.
yy Ak použijete diely od iných výrobcov, tieto diely môžu spôsobiť problém so zariadením alebo zranenie z dôvodu pádu zariadenia.
✎✎ Vzhľad sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Inštalácia s podstavcom.
Inštalácia s držiakom na stenu.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Obsah
yy Montáž podstavca televízora LED............................................................................................................. 4
yy Montáž otočného podstavca (32-palcové alebo väčšie televízory)............................................................. 9
yy Zobrazenie panela pripojenia..................................................................................................................... 10
yy Používanie ovládača televízora.................................................................................................................. 19
yy Používanie diaľkového ovládača................................................................................................................ 20
yy Pripojenie televízora s SBB....................................................................................................................... 22
yy Pripojenie kúpeľňových reproduktorov...................................................................................................... 24
yy Pripojenie MediaHub HD........................................................................................................................... 26
yy Pripojenie modulu RJP (vzdialená súprava konektorov)............................................................................. 27
yy Nastavenie údajov možnosti Hotel............................................................................................................ 29
yy Montáž nástenného držiaka...................................................................................................................... 55
yy Upevnenie televízora na stenu................................................................................................................... 56
yy Zabezpečovacia zámka Kensington.......................................................................................................... 56
yy Technické údaje........................................................................................................................................ 57
Slovenčina
3
Slovenčina
yy Príslušenstvo............................................................................................................................................ 4
Príslušenstvo
✎✎ Uistite sa, že vám boli nasledujúce položky dodané spolu s televízorom LED. Ak akákoľvek položka chýba, kontaktujte
vášho predajcu.
✎✎ Farby a tvary sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
yy Diaľkové ovládanie a batérie (AAA x 2)
yy Sieťový kábel / Dátový kábel
yy Bezpečnostná príručka (v niektorých lokalitách nie je
k dispozícii)
yy Hotelová montážna súprava (HD670)
yy
yy
yy
yy
Príručka rýchlym nastavením ponuky
Vedenie podstavca
Skrutky
Podstavec
✎✎ V závislosti od modelu nemusí balenie obsahovať podstavec a skrutky podstavca.
✎✎ V závislosti od predajcu SI nemusí balenie obsahovať dátový kábel.
Montáž podstavca televízora LED
Komponenty podstavca
Pri montáži podstavca použite komponenty a diely, ktoré sú súčasťou balenia.
A-1 1 EA
A-2 1 EA
HG32*D670, HG40*D670,
HG48*D670, HG55*D670
A-3 1 EA
HG32ED470
A-4 1 EA
HG24ED470
B-1 1 EA
HG**ED670, HG**AD670,
HG28ED470, HG40ED470,
HG40AD470
B-2 1 EA
HG40*D470
C
HG32ED470
A-5 1 EA
A-6 1 EA
M4 X L12
B-3 1 EA
HG28ED470
HG24AD470
HG24AD470
A-7 1 EA
B-4 1 EA
HG32AD670
HG32AD670
Podstavec
4
Slovenčina
Vedenie podstavca
Skrutky
HG**ED670,HG**AD670
1
2
x4
C
(M4 X L12)
B
Pohľad spredu
A-1
POZOR
NEPOŽÍVAJTE NEPOŽÍVAJTE NEPOŽÍVAJTE
CHEMIKÁLIE
MAZIVO
OLEJE
✎✎ Na stôl položte mäkkú textíliu, aby ste ochránili
televízor, a uložte televízor na textíliu obrazovkou
nadol.
✎✎ Vložte vedenie podstavca do otvoru v dolnej časti
televízora.
✎✎ Zasuňte a primontujte ku koncovej čiare v smere šípky.
Pohľad
zboku
3
x3
C
(M4 X L12)
alebo
x4
C
(M4 X L12, pre
40-palcové a väčšie
modely)
✎✎ Uistite sa, že pri montáži rozlišujete medzi prednou a zadnou stranou podstavca a vedenia podstavca.
✎✎ S televízorom musia pri dvíhaní a prenášaní manipulovať aspoň dve osoby.
HG24ED470
1
2
Slovenčina
5
HG28ED470
C
1
2
3
x4 (M4 X L12)
C
B-1
x3 (M4 X L12)
Pohľad
spredu
Pohľad
zhora
POZOR
A-5
NEPOŽÍVAJTE
CHEMIKÁLIE
NEPOŽÍVAJTE
MAZIVO
✎✎ Na stôl položte mäkkú textíliu, aby ste
ochránili televízor, a uložte televízor na
textíliu obrazovkou nadol.
✎✎ Vložte vedenie podstavca do otvoru v
dolnej časti televízora.
NEPOŽÍVAJTE
OLEJE
HG32ED470
1
2
x4
C
(M4 X L12)
Pohľad zhora
B-2
Pohľad
spredu
A-2
POZOR
Pohľad
zozadu
NEPOŽÍVAJTE
CHEMIKÁLIE
NEPOŽÍVAJTE NEPOŽÍVAJTE
MAZIVO
OLEJE
✎✎ Na stôl položte mäkkú textíliu, aby ste ochránili
televízor, a uložte televízor na textíliu obrazovkou
nadol.
✎✎ Vložte vedenie podstavca do otvoru v dolnej časti
televízora.
Pohľad
zboku
3
C
(Správna montáž)
x4
(M4 X L12)
(Nesprávna montáž)
6
Slovenčina
HG40ED470 / HG40AD470
C
1
2
x4 (M4 X L12)
B-1
Pohľad
spredu
Pohľad
zhora
A-5
POZOR
NEPOŽÍVAJTE
CHEMIKÁLIE
NEPOŽÍVAJTE
MAZIVO
NEPOŽÍVAJTE
OLEJE
✎✎ Na stôl položte mäkkú textíliu, aby ste ochránili televízor, a
uložte televízor na textíliu obrazovkou nadol.
✎✎ Vložte vedenie podstavca do otvoru v dolnej časti televízora.
3
x4
C
(M4 X L14)
HG24AD470
1
2
C
C
X 2 (M4 X L12)
X 1 (M4 X L12)
B-3
A-6
3
4
C
X 3 (M4 X L12)
!
Slovenčina
7
HG32AD670
C
1
X4 (M4 X L12)
B-4
A-7
2
3
C
X3 (M4 X L12)
!
8
Slovenčina
!
Montáž otočného podstavca (32-palcové alebo väčšie televízory)
Podstavec televízora veľkosti 32 palcov alebo viac podporuje funkciu otáčania. Otáčanie podporuje uhly 20°, 60° a 90°,
pričom uhol otáčania môžete zmeniť použitím OTOČNÉHO DRŽIAKA KONZOLY.
Podpora pre otočné modely: HG**D670 (Funkcia HG32AD670DJXZK nie je podporovaná)
Otáčanie o 20° ~ 60°
Ak primontujete klin na spodnej časti podstavca do otvoru OTOČNÉHO DRŽIAKA KONZOLY, kde je označený uhol 20°
alebo 60°, uhol otáčania bude 20° ~ 60° naľavo aj napravo.
(Tvar podstavca závisí od modelu.)
Otáčanie o 90°
Ak priskrutkujete skrutky až po odobratí OTOČNÉHO DRŽIAKA KONZOLY, uhol otáčania bude 90° naľavo aj napravo.
Hotelová montážna súprava (iba modely HD670)
Skrutka s maticou
Krátka skrutka (2EA)
Dlhá skrutka (2EA)
Matica (2EA)
Podložka pod maticu
(2EA)
Horná časť
Dolná
časť
Pripojte podstavec k rovnému povrchu, ako je napríklad
povrch skrinky, povrch stola alebo centrum zábavy, ako je
zobrazené.
VAROVANIE: S cieľom predchádzať zraneniam musí byť tento prístroj pevne primontovaný k podlahe/stolu v
súlade s pokynmi na inštaláciu.
Slovenčina
9
Zobrazenie panela pripojenia
COMMON
INTERFACE
1
!
<HD670>
HG32ED670
HG40ED670
HG48ED670
HG55ED670
DATA
2
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
7
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
8
PC IN
AV IN
VIDEO
4
HP-ID
AUDIO
5
RJP
VARIABLE
AUDIO OUT
9
VOL-CTRL
0
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
$
6
<HD470>
HG28ED470
1
3
DATA
!
COMMON
INTERFACE
CLOCK
@
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
HP-ID
RJP
$
EXT (RGB)
4
10
Slovenčina
5
%
2
<HD470>
HG24ED470
5 @
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
EXT (RGB)
!
COMMON
INTERFACE
ANT IN
DATA
DATA
HP-ID
$ % 1 3 4
5
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
@
<HD470>
HG24AD470
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
AUDIO
ANT IN
DATA
$
1
HP-ID
3
4
Slovenčina
11
<HD670>
HG**AD670
1
DATA
2
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
7
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
PC IN
8
AV IN
VIDEO
4
HP-ID
AUDIO
RJP
5
VARIABLE
AUDIO OUT
9
VOL-CTRL
0
#
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
6
<HD670>
HG**AD670
(Hongkong)
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
HDMI IN 2
(DVI)
7
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
PC IN
8
AV IN
VIDEO
4
HP-ID
AUDIO
^
DOOR-EYE
RJP
5
12
Slovenčina
6
VARIABLE
AUDIO OUT
9
VOL-CTRL
0
#
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
<HD670>
HG**AD670
(Čína)
1
DATA
3&'9,
䷈书䕨ܺ
HDMI 䕨覂 2
(DVI)
7
@
HDMI 䕨覂 1
(ARC)
3
8
3&䕨ܺ
$9䕨ܺ
㾛书
4
HP-ID
Ꮋ
䷈书
^
RJP
ৈ
⬊ᄥ⤀ⴑ
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
ৄভ䷈书䕨ߏ
ᘧ䞤䷈书䕨ߏ
9
໅䷈᥼ࠋ
0
$17䕨ܺ
$
5
᮵㒔/᳞㒔
6
6
5
AV IN
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
AUDIO
RJP
VIDEO
<HD470>
HG40AD470
@
HDMI IN
(ARC)
ANT IN
$
DATA
1
HP-ID
3 4
Slovenčina
13
<HD470>
HG32ED470
5 @ #
RJP
!
HDMI IN
(ARC)
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
COMMON
INTERFACE
EXT (RGB)
ANT IN
HP-ID
DATA
DATA
$
%
%
1 3 4
5 @
EXT (RGB)
RJP
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
#
HDMI IN
(ARC)
ANT IN
COMMON
INTERFACE
!
DATA
$
14
Slovenčina
HP-ID
1 3 4
<HD470>
HG40ED470
-ռ-
1
<HD570>
HG58AD570
DATA
ߛ䞤/ AV 䕨ܺ
PC / DVI
䷈书䕨ܺ
7
@
HDMI 䕨覂 1
(ARC)
㾛书
3
HDMI 䕨覂 2
(DVI)
PC 䕨ܺ
8
AV 䕨ܺ
㾛书
#
4
ৄভ䷈书䕨ߏ
ᘧ䞤䷈书䕨ߏ
HP-ID
(5V 0.5A) /
CLONING
9
Ꮋ
^
5
䷈书
RJP
䷈书 ৈ
⬊ᄥ⤀ⴑ
໅䷈᥼ࠋ
0
$
ANT 䕨ܺ
᮵㒔᳞㒔
6
Slovenčina
15
✎✎ Vždy, keď chcete pripojiť k vášmu televízoru externé zariadenie, zabezpečte, aby bolo napájanie jednotky vypnuté.
✎✎ Pri pripájaní externej jednotky zosúlaďte farbu terminálu pripojenia s káblom.
1DATA
–– Používa sa na podporu dátovej komunikácie medzi televízorom a SBB.
–– Pripája sa použitím televíznych zástrčiek typu RJ-12.
2CLOCK
Po pripojení kábla externých hodín do konektora hodín nastavte čas. Môžete použiť funkciu Zobrazenie externých hodín.
3HEADPHONE JACK
Slúchadlá sa dajú pripojiť do konektora slúchadiel na vašom televízore. Kým sú pripojené slúchadlá, zvuk zo vstavaných
reproduktorov je vypnutý.
4HP-ID
Pripojte kábel naraz do konektora HP-ID a konektora slúchadiel a pripojte ho k samostatnej zásuvke slúchadiel. Pozri
stranu 23. Pripojenie slúchadiel k zásuvke slúchadiel má rovnakú funkciu ako funkcia Slúchadlá.
5RJP
Tento port je komunikačným portom RJP (vzdialená súprava konektorov), ktorý umožňuje pripájanie rôznych zariadení k
doplnkovým modulom na zlepšenie využitia a pohodlia zariadenia.
6AV IN / COMPONENT IN
–– Pripája komponentný obraz/zvuk.
–– Pripojte káble komponentného obrazu (voliteľné) ku komponentným konektorom („PR“, „PB“, „Y“) v zadnej časti
vášho televízora a ich opačné konce ku zodpovedajúcim výstupným konektorom komponentného obrazu na
prehrávači DVD.
–– Ak chcete naraz pripojiť Set-Top Box aj prehrávač DVD, musíte pripojiť Set-Top Box k prehrávaču DVD a prehrávač
DVD pripojiť ku komponentným konektorom („PR“, „PB“, „Y“) na vašom televízore.
–– Konektory PR, PB a Y na vašich komponentných zariadeniach (DVD) sa niekedy označujú ako Y, B-Y a R-Y alebo Y,
Cb a Cr.
–– Pripojte káble zvuku RCA (voliteľné) do [R - AUDIO - L] v zadnej časti televízneho prijímača a ich opačné konce ku
zodpovedajúcim konektorom výstupu zvuku na prehrávači DVD.
7PC/DVI AUDIO IN
Pripája sa ku konektorom vstupu zvuku na zosilňovači/domácom kine.
8PC IN
Pripája sa k výstupnému konektoru obrazu na vašom počítači.
9VARIABLE AUDIO OUT
Používa sa na výstup zvuku do kúpeľňového reproduktora. Pripojte kúpeľňovú nástennú skriňu a port Rôzne (RCA).
0VOL-CTRL
Používa sa na ovládanie hlasitosti kúpeľňového reproduktora. Pripojte kúpeľňovú nástennú skriňu a port VOLCTRL.
!COMMON INTERFACE
16
Slovenčina
@HDMI IN (ARC)
Pripája sa ku konektoru HDMI zariadenia s výstupom HDMI.
–– Pre pripojenie HDMI-HDMI nie je potrebné žiadne zvukové pripojenie. Pripojenia HDMI prenášajú zvuk aj obraz.
–– Konektor HDMI IN (DVI) použite na pripojenie DVI k externému zariadeniu. Použite kábel DVI-to-HDMI alebo
adaptér DVI-HDMI (DVI na HDMI) pre obrazové pripojenie a konektory PC/DVI AUDIO IN pre zvuk.
#USB (5V 0.35A) / CLONING
–– Konektor pre softvérové aktualizácie a prehrávanie médií, atď.
–– Servisné pripojenie.
–– KLONOVANIE CEZ USB podporuje iba štandardné USB 2.0.
$ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Pre správne zobrazovanie televíznych kanálov musí televízor prijímať signál z jedného z nasledujúcich zdrojov:
–– Vonkajšia anténa / Káblový televízny systém
%EXT (RGB)
–– V režime Ext. výstup DTV podporuje len režim MPEG SD Video a Audio.
^DOOR-EYE
Režim zobrazenia
K dispozícii máte tiež možnosť vybrať jedno zo štandardných rozlíšení uvedených v stĺpci Rozlíšenie. Televízor sa
automaticky prispôsobí vybranému rozlíšeniu.
Po pripojení počítača k televízoru nastavte rozlíšenie obrazovky televízora na počítači. Optimálne rozlíšenie je 1920 x
1080 pri 60 Hz. Ak je nastavené iné rozlíšenie ako v tabuľke nižšie, na televízore sa nemusí nič zobraziť. Nastavte správne
rozlíšenie podľa používateľskej príručky k počítaču alebo grafickej karty.
Odporúčajú sa rozlíšenia uvedené v tabuľke.
✎✎ Optimálne rozlíšenie je 1366 x 768 pri 60 Hz.
Režim
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(KHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačná
polarita
(H/V)
IBM
720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35.000
49.726
68.681
66.667
74.551
75.062
30.240
57.284
100.000
-/-/-/-
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31.469
37.861
37.500
37.879
48.077
46.875
48.363
56.476
60.023
67.500
45.000
49.702
63.981
79.976
47.712
59.940
72.809
75.000
60.317
72.188
75.000
60.004
70.069
75.029
75.000
60.000
59.810
60.020
75.025
59.790
25.175
31.500
31.500
40.000
50.000
49.500
65.000
75.000
78.750
108.000
74.250
83.500
108.000
135.000
85.500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
Slovenčina
17
✎✎ Optimálne rozlíšenie je 1920 x 1080 pri 60 Hz.
Režim
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(KHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačná
polarita
(H/V)
IBM
720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35.000
49.726
68.681
66.667
74.551
75.062
30.240
57.284
100.000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35.910
53.783
56.456
75.231
59.950
59.959
74.777
74.857
32.750
81.750
95.750
130.000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31.469
37.861
37.500
37.879
48.077
46.875
48.363
56.476
60.023
67.500
63.981
79.976
45.000
49.702
62.795
47.712
55.935
70.635
65.290
59.940
72.809
75.000
60.317
72.188
75.000
60.004
70.069
75.029
75.000
60.020
75.025
60.000
59.810
74.934
60.015
59.887
74.984
59.954
25.175
31.500
31.500
40.000
50.000
49.500
65.000
75.000
78.750
108.000
108.000
135.000
74.250
83.500
106.500
85.500
106.500
136.750
146.250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52.500
74.620
70.000
70.000
89.040
128.943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67.500
60.000
148.500
+/+
✎✎ Keď používate káblové spojenie HDMI/DVI, musíte použiť konektor HDMI IN (DVI). (HD470 nie je podporované)
✎✎ Režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.
✎✎ V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže produkt pracovať abnormálne.
✎✎ Podporujú sa oddelené a kompozitné režimy. SOG nie je podporované.
18
Slovenčina
Používanie ovládača televízora
Ovládač televízora, malé tlačidlo podobné pákovému ovládaču na pravej zadnej strane televízora, umožňuje ovládať televízor
bez diaľkového ovládača.
Výber prehrávania médií
Výber
ponuky
Výber Zdroj
Ponuka funkcií
Senzor diaľkového ovládača
Vypnutie
Televízny ovládač
Ilustrácia znázorňuje
pohľad na prednú
stranu televízora.
✎✎ Niektoré funkcie, ktoré si vyžadujú číslo PIN, môžu byť nedostupné.
✎✎ Farba a tvar produktu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
✎✎ Opustí ponuku pri stlačení ovládača na dlhšie ako 1 sekundu.
✎✎ Pri výbere funkcie pohybom ovládača smerom nahor/nadol/doľava/doprava ovládač nestláčajte. Ak ho najskôr stlačíte,
pohyb smerom nahor/nadol/doľava/doprava nebude možný.
Pohotovostný režim
Po vypnutí televízora prejde prístroj do pohotovostného režimu a bude aj naďalej spotrebovávať malé množstvo elektrickej
energie. Za účelom bezpečnosti a zníženia spotreby energie nenechávajte televízor v pohotovostnom režime na dlhú dobu
(ak ste napríklad preč na dovolenke). Najlepšie je odpojiť sieťový kábel.
Slovenčina
19
Používanie diaľkového ovládača
✎✎ Toto diaľkové ovládanie disponuje bodmi braillového písma na tlačidlách napájania, kanálov a hlasitosti, ktoré sú
užitočné pre osoby so zrakovým postihnutím.
Umožňuje zobrazenie a výber
dostupných zdrojov videa.
Slúži na zapnutie a vypnutie televízora.
Umožňuje priamy prístup ku kanálom.
Umožňuje striedavý výber možností
Teletext, Double alebo Mix.
GUIDE
TTX/MIX
Zobrazenie elektronického
programového sprievodcu (EPG).
Dočasné vypnutie zvuku.
Nastavenie hlasitosti.
Zmena kanálov.
CH LIST
Slúži na zobrazenie zoznamu kanálov
na obrazovke.
Slúži na zobrazenie hlavnej ponuky na
obrazovke.
Prepne na obrazovku HOME.
HOME
CONTENT
CLOCK
Možnosť rýchleho výberu často
používaných funkcií.
Výber položiek ponuky na obrazovke
a zmena hodnôt ponuky.
Návrat do predchádzajúcej
ponuky.
Tlačidlá v ponuke Zoznam kanálov,
Obsah - Domov atď.
ALARM: Zadanie hodiny, kedy
chcete, aby sa televízor zapol.
W: Slúži na zapnutie alebo vypnutie
obrazu 3D.
(Nedostupné)
SUBT.: Slúži na zobrazenie
digitálnych titulkov.
Zobrazí sa Obsah - Domov.
Stlačením sa zobrazia informácie na
televíznej obrazovke.
CLOCK: Keď stlačíte kláves INFO v
pohotovostnom režime, na televíznej
obrazovke sa zobrazí čas.
Opustenie ponuky.
A
ALARM
B
C
D
SUBT.
Tieto tlačidlá použite v Obsah Domov.
Inštalácia batérií (veľkosť batérií: AAA)
Zadná časť diaľkového ovládača
✎✎ Po inštalácii batérií skrutkovačom zatiahnite skrutku,
ktorá udržiava kryt batérií zatvorený.
20
Slovenčina
✎✎ POZNÁMKA
yy Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti približne 7 metrov
od televízora.
yy Ostré svetlo môže ovplyvniť výkon diaľkového ovládača. Do
jeho blízkosti neumiestňujte žiarivky ani neónové nápisy.
yy Farba a tvar sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
yy Tlačidlá na diaľkovom ovládači ‘HOME’ a ‘3D’ nie sú
podporované. Pri stlačení týchto tlačidiel televízor nereaguje.
Uporaba priročnika Športový režim
Športový režim t
OO MENU m → Aplikácie → Športový režim → ENTER E
Tento režim poskytuje optimalizované podmienky na sledovanie športových programov.
yy a (Priblížiť): Pozastavenie prehrávania a rozdelenie obrazu na 9 častí. Výberom požadovanej časti ju priblížite.
Opätovným stlačením tlačidla znova spustíte prehrávanie.
✎✎ Keď je Športový režim Zap., režim obrazu a zvuku sa nastaví na možnosť Štadión automaticky.
✎✎ Ak televízor vypnete počas sledovania Športový režim, funkcia Športový režim sa vypne.
✎✎ Keď je spustená funkcia Dátová služba, funkcia Priblížiť nie je k dispozícii.
Slovenčina
21
Pripojenie televízora s SBB
Zadný panel televízora
ETH MODEM
Dátový
kábel
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
PC IN
AV IN
VIDEO
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
RJP
1. Pripojte konektor DATA ku konektoru [ETH MODEM] STB (SBB) pomocou dátového kábla.
✎✎ Použite dátovú komunikáciu.
22
Slovenčina
VOL-CTRL
Zoznam predajcov a kompatibilných dátových káblov dodaných s televízorom
yy Overte si, že používate správny dátový kábel pre vášho predajcu. Pozrite si štítok s kódom na dátových kábloch.
✎✎ Prevádzkové špecifikácie dátového kábla (RJ12): RS232
Slovenčina
23
Pripojenie kúpeľňových reproduktorov
Kúpeľňové reproduktory môžete pripojiť nasledujúcim spôsobom. (HD470 nie je podporované)
Pripojenie cez výstup Rôzne (k dispozícii bez externého zosilňovača)
Zadný panel televízora
VIDEO
1
VARIABLE
AUDIO OUT
Reproduktor
AUDIO
2
Skriňa na reguláciu
hlasitosti
VOL-CTRL
VOL+
VOL-
1. Pripojte port VARIABLE AUDIO OUT televízora k nástenným kúpeľňovým reproduktorom hotela.
Reproduktor +
Reproduktor -
N/C
2. Pripojte konektor VOL-CTRL televízora k portu prepínača skrine na reguláciu hlasitosti na stene kúpeľne hotela.
✎✎ Maximálny výstup reproduktora je 4 W, 8 Ω.
✎✎ Port VARIABLE AUDIO OUT podporuje iba výstup zvuku MONO.
yy Inštalácia regulácie hlasitosti
–– Ak nakonfigurujete skriňu na reguláciu hlasitosti podľa obrázka, môžete regulovať hlasitosť kúpeľňových
reproduktorov.
–– Konektor, ktorý je pripojený zo skrine na reguláciu hlasitosti k televízoru, je normálny telefónny konektor 3,5 mm.
–– Súčasťou prepínača skrine na reguláciu hlasitosti je prepínač s hmatovým vnímaním prepnutia.
✎✎ Nastavenie režimu Sub AMP.
–– 0: Vypnutie funkcie Sub AMP (PWM vyp.).
–– 1: Stanovenie hlasitosti Sub podľa hlavného regulátora hlasitosti. To znamená, že hlasitosť Sub je stanovená podľa
hodnôt hlasitosti Power On, Min a Max režimu Hotel.
–– 2: Stanovenie hlasitosti podľa nastavenia ovládacieho panelu kúpeľne.
yy Špecifikácie výstupného portu Rôzne
–– Kábel reproduktora: Použite kábel reproduktora nie dlhší než 25 m.
Skriňa na reguláciu hlasitosti
VOL +
1
3
2
HLAS. – ZNÍŽIŤ HLAS. – ZVÝŠIŤ
(Biely 1) (Čierny/červený
2)
24
Slovenčina
GND
(Tienený kábel 3)
VOL -
HP-ID
Pre väčšie pohodlie sa dá na posteľ alebo na pracovný stôl nainštalovať ďalšia zásuvka slúchadiel. Postup inštalácie je
uvedený nižšie.
yy Podrobná schéma zásuvky slúchadiel.
Zadný panel televízora
HEADPHON BOX
A
HP-ID
Zásuvka slúchadiel
Shield wire
Red Wire (Audio-R)
Red wire + White wire
TV Headphones jack
Whitewire (Audio-L)
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Zásuvka slúchadiel>
Slovenčina
25
Pripojenie MediaHub HD
Výstup do akéhokoľvek externého zdroja pripojeného k MediaHub HD na recepcii.
Zadná časť MediaHub HD
HDMI
USB
RS/232
Zadný panel televízora
COMMON
INTERFACE
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
( )
HDMI IN 1
(ARC)
(
)
PC IN
AV IN
VIDEO
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
RJP
(5V 0.5A)
/ CLONING
2 Kábel HDMI
VOL-CTRL
AIR/CABLE
1 Dátový kábel RS-232
1. Zapojte port RJP televízora a port RS/232 modulu MediaHub HD.
2. Spojte port HDMI IN televízora a port HDMI modulu MediaHub HD.
yy MediaHub HD
–– MediaHub HD je hardvérový modul, ktoré má odlišné vstupy zvuku a obrazu (A/V, Audio, PC, HDMI a USB) a
zodpovedajúce výstupy. Zodpovedajúce zdroje výstupov sa pripájajú z modulu MediaHub k televízoru. MediaHub
komunikuje s televízorom prostredníctvom kábla RS-232. Hot Plug & Play je funkcia, ktorá umožňuje hotelovým
hosťom pripojiť k modulu MediaHub externý zdroj. MediaHub komunikuje s televízorom odosielaním správ o
aktívnych/neaktívnych zdrojoch. Televízor sa prepne na aktívny externý zdroj.
–– Musíte pripojiť HDMI modulu MediaHub k portu HDMI IN televízora.
–– Keď je televízor zapnutý, pripojte televízor k modulu RJP do 10 sekúnd.
yy Špeciálne funkcie
–– PIP
–– Automatická detekcia
26
Slovenčina
Pripojenie modulu RJP (vzdialená súprava konektorov)
Výstup do akéhokoľvek externého zdroja pripojeného k modulu RJP na recepcii.
1 D-sub / Zvukový kábel počítača
Zadná časť modulu RJP
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
Zadný panel televízora
DATA
COMMON
INTERFACE
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
( )
PC IN
AV IN
HDMI IN 1
(ARC)
(
)
VIDEO
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
RJP
4 Kábel HDMI
(5V 0.5A)
/ CLONING
3 Video kábel
2 Zvukový kábel
VOL-CTRL
AIR/CABLE
5
1. Pripojte port PC IN / PC/DVI AUDIO IN televízora k portu PC/AUDIO modulu RJP.
2. Pripojte port AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] televízora k portu VIDEO modulu RJP.
3. Pripojte port AV IN [VIDEO] televízora k portu VIDEO modulu RJP.
4. Pripojte port HDMI IN televízora k portu HDMI modulu RJP.
5. Pripojte port RJP televízora k portu RS/232 modulu RJP.
✎✎ RJP (vzdialená súprava konektorov) kompatibilné s týmto televízorom Samsung sú TeleAdapt TA-7610, TA-7650
(HD) a TA-7660 (HD Plus).
yy RJP (Vzdialená súprava konektorov): RJP je skratkou pre vzdialenú súpravu konektorov. RJP je hardvérový modul,
ktorý má odlišné vstupy zvuku a obrazu (A/V, Audio, PC a HDMI) a zodpovedajúce výstupy. Zodpovedajúce zdroje
výstupov sa pripájajú z modulu RJP k televízoru. RJP komunikuje s televízorom prostredníctvom kábla RS-232. Hot Plug
& Play je funkcia, ktorá umožňuje hotelovým hosťom pripojiť k modulu RJP externý zdroj. RJP komunikuje s televízorom
odosielaním správ o aktívnych/neaktívnych zdrojoch. Televízor sa prepne na aktívny externý zdroj podľa priority
nastavenej používateľom.
✎✎ Pre pripojenie modulu RJP môžete zvoliť HDMI IN a AV IN.
✎✎ Keď je televízor zapnutý, pripojte televízor k modulu RJP do 10 sekúnd.
Slovenčina
27
yy Modul RJP sa dá vrátiť na východiskové továrenské nastavenia súčasným stlačením tlačidiel A/V a HDMI na dobu 10
sekúnd. Všetky kontrolky LED 5-krát zablikajú ako upozornenie, že bol tento proces dokončený.
yy Modul RJP po 5 minútach automaticky vypne všetky kontrolky LED, aby sa predišlo nepotrebnému svieteniu v hotelovej
izbe. Kontrolky LED, ktoré boli vypnuté, sa opäť zapnú, ak sa hosť dotkne ktoréhokoľvek z tlačidiel, a 5-minútový
časovač sa reštartuje. Ak sa hosť potom dotkne iného zdrojového tlačidla, televízor sa zmení na zvolený zdroj a rozsvieti
sa zodpovedajúca kontrolka LED.
yy Po obnovení modulu RJP alebo vypnutí/zapnutí televízora trvá spustenie komunikácie medzi televízorom a RJP približne
10 sekúnd.
yy Nasledujúca tabuľka zobrazuje približný čas v sekundách na prepnutie z televízora na zdroj vstupu na základe priority.
✎✎ Situácia 1: Keď nie sú pripojené žiadne vstupy.
Zdroj
Na pripojenie
AV
2 sekundy
PC
0,7 sekundy
HDMI
3,9 sekundy
✎✎ Situácia 2: Keď sú pripojené dva alebo viac zdrojov a zdroj vstupu sa odpojí a následne znova pripojí.
Zdroj
Odpojenie
Na pripojenie
Celkove
AV
4,5 sekundy
2 sekundy
6,5 sekundy
PC
0,7 sekundy
0,7 sekundy
1,4 sekundy
HDMI
3,9 sekundy
3,9 sekundy
7,8 sekundy
✎✎ Napr. ak má modul RJP všetky svoje živé zdroje AV, PC a HDMI pripojené, zdroj AV je zobrazený ako zdroj s
najvyššou prioritou. Ak je RJP v režime HDMI a hosť odpojí a opäť pripojí zdroj AV, minimálny čas potrebný na
prepnutie na AV je 6,5 sekundy.
yy Na pripojenie zvuku (iPod alebo MP3) musí byť režim Hudba ON a Ident. detekt. konekt. musí byť OFF.
yy Podporované sú zdroje vstupu A/V, PC a HDMI.
28
Slovenčina
Nastavenie údajov možnosti Hotel
Zadanie: Stlačte tlačidlá MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E v príslušnom poradí. (Z režimu Pohostinnosť sa nastavuje režim Samostatný.)
Ak chcete opustiť túto ponuku, vypnite prístroj a opäť zapnite.
Nie
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
Úvodná
hodnota
1
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
2
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
…
Power On Channel
Type
…
Hlasitosť pri zapnutí
Last Saved
Power On Volume Num
…
Min Volume
0
3
4
Power On
Max Volume
100
Power On Source
Televízor
Power On Option
Last Option
Channel Setup
…
Channel Editor
…
Mixed Channel Map
ON
Dynamic SI
OFF
Channel
Popis
yy Vyberte položku Hospitality Mode.
yy Režim Interactive: Televízor pracuje s SI STB alebo SBB.
yy Režim Standalone: Televízor pracuje samostatne, bez SI STB alebo SBB.
yy Režim Interactive: Samsung / 32M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
yy Režim Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Nastavte východiskové hodnoty, ktoré sa použijú po zapnutí televízora.
yy User Defined: Umožní vám manuálne zapnutie čísla kanála a typu kanála.
Pozri Zapnutie čísla kanála a typu kanála nižšie.
yy Last Saved: Ak zvolíte túto položku, po zapnutí televízora sa zobrazí
kanál, ktorý bol zobrazený pri vypnutí televízora.
Pri zapnutí televízora sa televízor automaticky prepne na tento kanál.
yy Výber pásma kanálu: ATV (analógové terestriál. pásmo), DTV (digitálne
terestriál. pásmo), CATV (analógové káblové pásmo), CDTV (digitálne
káblové pásmo)
yy User Defined: Umožní vám manuálne zapnutie hlasitosti. Pozri Zapnutie
čísla hlasitosti nižšie.
yy Last Saved: Pri zapnutí televízora sa televízor vráti na hlasitosť, ktorá bola
nastavená pred vypnutím televízora.
Televízor sa zapne s touto úrovňou hlasitosti.
Minimálna úroveň hlasitosti, ktorú môže používateľ nastaviť v režime
Pohostinnosť, Samostatný.
Maximálna úroveň hlasitosti, ktorú môže používateľ nastaviť.
Zvoľte zdroj vstupu, ktorý televízor zobrazí pri svojom zapnutí.
Určuje stav televízora, keď dôjde k jeho zapnutiu po výpadku elektrickej
energie alebo po vašom odpojení a opätovnom zapojení sieťového kábla
televízora.
yy Last Option: Návrat to posledného stavu zapnutia/vypnutia. Ak bol
televízor v pohotovostnom režime, vráti sa do pohotovostného režimu. Ak
bol televízor zapnutý, opäť sa zapne.
yy Power On: Po opätovnom prívode elektrickej energie sa televízor zapne.
yy Standby: Po opätovnom prívode elektrickej energie sa televízor vráti do
pohotovostného režimu.
Umožňuje vám priamy, okamžitý prístup k niektorým funkciám ponuky
Kanál v rámci používateľskej ponuky Kanál, ako sú napríklad Automatické
ladenie, Manuálne ladenie, Nastavenie antény, atď.
Funkcia Channel Editor vám umožňuje upravovať kanály uložené v pamäti
televízora. Použitím funkcie Channel Editor môžete:
yy Meniť čísla a názvy kanálov a triediť kanály podľa vami požadovaného
poradia čísel.
yy Stlmiť obraz kanálov, ktoré zvolíte. Stlmením obrazu zrušíte obraz z
príslušného kanála a výstupom bude iba zvuk. Na obrazovke bude
zároveň zobrazená ikona reproduktora. Funkcia Channel Editor vám tiež
umožňuje jednoducho zobraziť informácie o každom kanále bez toho, aby
ste každý kanál museli priamo zobraziť.
Táto funkcia umožňuje zobrazenie/prechádzanie kanálmi všetkých typov
antény (terestriál./kábel alebo satelit) naraz.
yy ON: Keď je funkcia ON, hostia majú prístup k úplnej mape kanálov
bez ohľadu na zvolený typ antény. V zozname kanálov budú uvedené
terestriálne, ako aj káblové typy kanálov.
yy OFF: Keď je funkcia OFF, hostia majú prístup iba k mape kanálov,
ktorá zodpovedá zvolenému typu antény [terestriál./kábel alebo satelit].
Zoznam/editor kanálov zobrazia iba kanály zvoleného typu antény.
yy ON: Kontrola čísla kanálu programu DTV. (editor kanálu DTV nie je
prístupný)
yy OFF: Bez kontroly čísla kanálu programu DTV. (editor kanálu DTV je
prístupný, ale aktualizácia čísla programu doplnkového kanálu nie je
podporovaná)
Slovenčina
29
Nie
4
5
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Channel
Položka
Úvodná
hodnota
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
Genre Editor
OFF
…
Subtitle Auto On
OFF
TTX Widescreen Mode
OFF
Picture Menu Lock
OFF
Menu Display
ON
Tools Display
ON
Channel Menu Display
OFF
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Menu OSD
Home Menu Editor
6
30
Home Menu Auto Start
ON
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Tiime Channel Type
Time Channel Num
…
…
Hodiny
Slovenčina
Popis
Keď dôjde k nezhode medzi dátami v mape kanálov a prenesenými dátami,
televízor automaticky naladí kanály, aby sa obnovili údaje/parametre v
mape kanálov.
yy ON: Keď je správa na opakované prehľadávanie kanálov ON, hotelovým
hosťom sa zobrazí OSD, že sa kanály opakovane prehľadávajú.
yy OFF: Hotelový administrátor môže zmeniť správu na opakované
prehľadávanie kanálov na možnosť OFF, ak sa na obrazovke hotelovým
hosťom nemá zobraziť OSD o opakovanom prehľadávaní kanálov.
yy OFF: Ak je Pan Euro MHEG nastavené do polohy Vyp., MHEG pracuje
podľa existujúcich špecifikácií produktu.
yy ON: Ak je Pan Euro MHEG nastavené do polohy Zap., MHEG je ON bez
ohľadu na špecifikácie alebo región produktu.
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Môj kanál.
Úprava žánru pre kanály. (k dispozícii, keď je funkcia Môj kanál zapnutá)
Touto funkciou sa zapína/vypína funkcia, ktorá slúži na automatické
zapnutie titulkov v špecifickej krajine. Táto funkcia je podporovaná pre
hotelové televízory, ktoré sú pripravené na prijímanie vysielania DVB, ktoré
je smerované Európe. Táto funkcia sa vzťahuje na špecifikáciu titulkov pre
Francúzsko. Titulky ostatných krajín fungujú podľa špecifikácií príslušnej
krajiny bez ohľadu na funkciu Zapnuté automatické titulky.
yy ON: Keď je funkcia Zapnuté automatické titulky ON, používa špecifikácie
titulkov Francúzska.
yy OFF: Keď je funkcia Zapnuté automatické titulky OFF, nepoužíva
špecifikácie titulkov pre Francúzsko.
yy ON: Zobrazia sa TTX informácie na širokouhlej obrazovke.
yy OFF: Zobrazia sa TTX informácie na normálnej obrazovke.
Aktivácia alebo deaktivácia ponuky Obraz.
yy ON: Zobrazí sa hlavná ponuka.
yy OFF: Nezobrazí sa hlavná ponuka.
yy ON: Zobrazí sa ponuka nástrojov.
yy OFF: Nezobrazí sa ponuka nástrojov.
yy ON: Zobrazí sa ponuka kanálov.
yy OFF: Nezobrazí sa ponuka kanálov.
Zapnutie/vypnutie funkcií predného panelu (miestny kláves).
yy Unlock: Odomknú sa všetky klávesy panelu.
yy Lock: Uzamknú sa všetky klávesy panelu.
yy OnlyPower: Uzamknú sa všetky klávesy panelu okrem klávesu panelu
Zap./Vyp.
yy Menu/Source: Uzamknú sa klávesy panelu ponuky a zdroja.
OFF: Nezobrazí sa domovská ponuka.
ON: Zobrazí sa domovská ponuka.
Úprava domovskej ponuky.
ON: Domovská ponuka sa spúšťa automaticky.
OFF: Domovská ponuka sa nespúšťa automaticky.
Výber typu hodín (OFF/SW Clock/Ext. Clock)
yy OFF: Nebudú fungovať žiadne možnosti hodín pre režim Hotel.
yy SW Clock: Fungovať budú iba hodiny SW.
yy Ext. Clock: Príslušná položka LED hodín funguje ako Tlmenie/Test hodín/
Formát času.
Výber spôsobu aktualizácie časových údajov.
Použitím údajov hodín z kanála DTV nastavíte hodiny automaticky. Keď je
televízor v režime Samostatný, hodiny môžete nastaviť manuálne.
Použite údaje hodín, z ktorého kanála DTV chcete hodiny nastaviť.
Číslo kanálu DTV
Nie
7
8
9
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
Úvodná
hodnota
Music Mode AV
OFF
Music Mode PC
OFF
Music Mode Backlight
OFF
Priority AV
1
Priority PC
2
Music Mode
Remote Jack
Pack
External
Source
Priority HDMI
3
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
USB Pop-up Screen
Default
External Source Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+Return Source
10
11
12
HP
Management
Bathroom
Speaker
(HD470 nie je
podporované)
Eco Solution
HP Mode
Default HP Volume
Main Speaker
Power On
Src
OFF
…
ON
Sub Amp Mode
2
Sub Amp Volume
6
Energy Saving
OFF
Popis
Hudobný výstup z prehrávača mp3/zvukového prehrávača cez zdroj vstupu
AV. Keď je zdroj vstupu zapnutý, budete počuť zvuk z prehrávača cez
televízor aj vtedy, keď televízor nemá žiadny obrazový signál. Podsvietenie
televízora však zostáva zapnuté. Pridanie signálu obrazu funguje normálne.
Hudobný výstup z prehrávača mp3/zvukového prehrávača cez zdroj vstupu
PC. Keď je zdroj vstupu zapnutý, budete počuť zvuk z prehrávača cez
televízor aj vtedy, keď televízor nemá žiadny obrazový signál. Podsvietenie
televízora však zostáva zapnuté. Pridanie signálu obrazu funguje normálne.
Režim Hudba má možnosť zapnutého/vypnutého podsvietenia, aby sa
šetrila energia.
Ak je nastavená priorita konektorov, po zasunutí konektora sa automaticky
nastaví zodpovedajúci zdroj podľa priority konektorov.
Ak je nastavená priorita konektorov, po zasunutí konektora sa automaticky
nastaví zodpovedajúci zdroj podľa priority konektorov.
Ak je nastavená priorita konektorov, po zasunutí konektora sa automaticky
nastaví zodpovedajúci zdroj podľa priority konektorov.
Výber zdroja AV modulu RJP (výber zdroja závisí od modelu).
Vyberte, ktorý zdroj HDMI televízora je pripojený ku konektoru RJP.
(HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Keď je k televízoru pripojené zariadenie USB:
yy Default: Zobrazí sa kontextové okno.
yy Automatic: Automaticky sa otvorí ponuka obsahu USB.
yy Disable: Nezobrazí sa ani kontextové okno, ani ponuka.
Ak je nastavené ako zapnuté, televízor zobrazuje External Source Banner
(informácie), keď zmeníte zdroj televízora na iný externý zdroj, stlačíte
tlačidlo Info alebo zapnete televízor.
yy ON: Na televíznej obrazovke sa zobrazia informácie o externom zdroji.
yy OFF: Na televíznej obrazovke sa nezobrazia informácie o externom zdroji.
yy ON: Keď je k televízoru pripojený externý zdroj vstupu, televízor zdroj
vstupu identifikuje a potom sa automaticky prepne do tohto zdroja
vstupu.
yy OFF: Funkcia Automatický zdroj je vypnutá.
Po ukončení spojenia Anynet+(HDMI-CEC) sa zvolí zdroj pre návrat
televízora. (Táto funkcia je užitočná hlavne pre Guestlink RJP.)
Špecifické situácie sú zobrazené v tabuľke nižšie.
Stanovenie režimu činnosti Sub AMP.
0: Vypnutie funkcie Sub AMP (PWM vyp.).
1: Stanovenie hlasitosti Sub podľa hlavného regulátora hlasitosti. To
znamená, že hlasitosť Sub je stanovená podľa hodnôt hlasitosti Power On,
Min a Max.
2: Stanovenie hlasitosti podľa nastavenia ovládacieho panelu kúpeľne.
Úroveň hlasitosti Sub AMP je v úvodnom stave pri zapnutí.
Úprava jasu televízora kvôli zníženiu spotreby energie.
yy OFF: Vypnutie funkcie úspory energie.
yy Low: Nastavenie televízora do režimu nízkej úspory energie.
yy Medium: Nastavenie televízora do režimu strednej úspory energie.
yy High: Nastavenie televízora do režimu vysokej úspory energie.
Slovenčina
31
Nie
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
Úvodná
hodnota
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
13
14
15
16
32
Logo/
Message
Hospitality Logo
Security
Slovenčina
Po zapnutí televízora sa na 5 sekúnd zobrazí privítacia správa.
Úprava privítacej správy.
OFF
Zapnutie alebo vypnutie funkcie loga firmy. Keď je funkcia zapnutá, pri
zapnutí televízora sa na dobu určenú v položke „Logo Display Time“ pred
signálom z pôvodného zdroja zobrazí logo.
Hospitality Logo DL
…
Stiahnutie loga firmy. Požiadavky na súbor loga firmy:
yy Iba súbory formátu BMP alebo AVI.
yy Max. veľkosť súboru: BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB.
yy Súbor môže mať názov iba samsung.bmp alebo samsung.avi.
Logo Display Time
…
Doba zobrazenia loga firmy (3/5/7 sekúnd).
Clone TV to USB
-
Skopírovanie súčasných možností televízora na pamäťové zariadenie USB.
Clone USB to TV
-
Skopírovanie možností televízora uložených na pamäťovom zariadení USB
do televízora.
Setting Auto Intialize
OFF
Keď je zapnutá funkcia Automatické spustenie nastavenia a napájanie
energie je vypnuté a zapnuté alebo je vypnutý a zapnutý Master Power,
údaje sa obnovia z klonovaných (skopírovaných) hodnôt. Ak neexistujú
žiadne klonované hodnoty, a to aj v prípade, že je funkcia Automatické
spustenie nastavenia zapnutá, bude ignorovaná a činnosť bude rovnaká,
akoby bola funkcia Automatické spustenie nastavenia vypnutá.
REACH 3.0
OFF
yy ON: Otvorenie REACH 3.0
yy OFF: Zatvorenie REACH 3.0
REACH Channel
…
Výber kanála aktualizácie SIRCH.
Group ID
…
Výber ID skupiny SIRCH.
Ticker
OFF
REACH Update Time
…
Výber času aktualizácie SIRCH. Pri čase aktualizácie SIRCH máte možnosť
vykonať automatickú aktualizáciu o 0:00/12:00 alebo o 2:00/14:00. Môžete
vykonávať hodinové aktualizácie v intervale buď 1 hodina, alebo 2 hodiny.
REACH Update
Immediate
…
yy ON: Vždy keď televízor prejde do pohotovostného režimu, vykoná
aktualizáciu SIRCH.
yy OFF: Aktualizáciu SIRCH televízor vykoná iba vo zvolenom čase
aktualizácie SIRCH.
Room Number
…
Úprava čísla izby.
REACH Server Version
0000
Cloning
REACH
Solution
Popis
yy ON: Zobrazený je obsah bežiaceho textu.
yy OFF: Obsah bežiaceho textu nie je zobrazený.
Zobrazenie verzie klonovaného súboru SUIRCH, ktorý sa práve aktualizuje
v televízore.
Password Input
…
Vstupné heslo 00000000.
Password Setting
…
Nastavenie nového hesla.
Password Reset
…
Obnovenie hesla na 00000000.
Security Mode
…
Bezpečnostný režim ON alebo OFF.
USB
…
Deaktivácia alebo aktivácia USB.
HDMI
…
Deaktivácia alebo aktivácia HDMI.
TTX Security
…
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie TTX.
Nie
17
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
System
Položka
Úvodná
hodnota
Self Diagnosis for TV
…
Self Diagnosis for HTV
…
SW Update
…
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
…
Standby LED
ON
TV Reset
…
Popis
Vloženie ponuky samodiagnostiky.
yy Test obrazu: Používa sa na kontrolu problémov s obrazom. Ak sa na
testovacom obraze vyskytne problém, zvoľte možnosť Áno a postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
yy Test zvuku: Použite vstavanú melódiu na odhaľovanie problémov so
zvukom. Ak sa počas testu vyskytne problém, zvoľte možnosť Áno a
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Možnosť kontroly stavu výstupu zvuku Rôzne a komunikácie s SI STB
alebo SBB. Ak sa vo funkcii výstupu zvuku Rôzne alebo v komunikácii s SI
STB alebo SBB vyskytli nejaké problémy, skontrolujte tieto položky.
Funkcia aktualizácie SW USB.
Zobrazenie servisu.
Externé zariadenie, ako napríklad Samsung Soundbar, sa dá pripojiť
k televízoru prostredníctvom pripojenia Anynet a televízny zvuk sa dá
presmerovať do zariadenia Soundbar. Ak je v továrenskej ponuke Hotel
funkcia vypnutá, táto možnosť je deaktivovaná. Keď je zapnutá možnosť
Soundbar a reproduktor je pripojený prostredníctvom HDMI, zvuk hlavného
televízneho reproduktora bude stlmený.
Kontaktné informácie Samsung
yy ON: V pohotovostnom režime je funkcia IR zapnutá.
yy OFF: V pohotovostnom režime je funkcia IR vypnutá.
Obnovenie na továrenské nastavenia.
✎✎ REACH (Vzdialený rozšírený aktívny ovládač pre použitie v odvetviach ubytovania/stravovania) je profesionálny a
interaktívny ovládač na diaľku, ktorý vám umožňuje prinášať aktualizácie televízneho firmvéru, klonovanie údajov,
zmeny mapovania kanálov, obsah S-LYNK REACH a obsah TICKER prostredníctvom RF DTV do niekoľko sto
televízorov v rámci ubytovacích priestorov naraz. Funkcie REACH sú k dispozícii iba v režime Samostatný. Server
REACH sa predáva samostatne. Viac informácií o činnosti serveru REACH nájdete v príručke k serveru REACH, ktorá
sa dodáva spolu s príslušným produktom.
Slovenčina
33
Režim
HP
Hlavný
reproduktor
Stlmiť
hlasitosť
Zap./
Vyp.
Zap.
Zap.
Vyp.
Zap.
Zap.
Vyp.
Zap.
Zap.
Zap.
Zap.
Zap.
Zap.
Zap.
Zap.
Vyp.
Sivá
farba
Vyp.
Vyp.
Sivá
farba
Vyp.
Vyp.
Sivá
farba
Vyp.
Zap.
Sivá
farba
Vyp.
Zap.
Sivá
farba
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Zap.
Vyp.
Vyp.
Zap.
Vyp.
Vyp.
Zap.
Zap.
Vyp.
Zap.
Zap.
Vyp.
Zap.
Vyp.
34
Slovenčina
Činnosť
televízora
Výstup
Zvuk hlavného reproduktora – ÁNO (používa sa posledná
uložená/používateľom definovaná úroveň hlasitosti)
Zvuk HP – Nie je k disp.
Hlavný reproduktor – úroveň hlasitosti sa mení podľa
Hlasitosť zvýšiť/ hlasitosti OSD
znížiť
Zvuk HP – Nie je k disp.
Hlavný reproduktor – stlmená hlasitosť
Stlmiť hlasitosť Zvuk HP – Áno – použitá úroveň hlasitosti podľa úrovne
hlasitosti HP v ponuke režimu Hotel.
Zvuk hlavného reproduktoru – žiadny (stlmená hlasitosť)
hlasitosť zvýšiť/
HP – úroveň hlasitosti znížená/zvýšená podľa aktuálnej
znížiť
hlasitosti HP
Zrušiť stlmenie Zvuk hlavného reproduktoru – Áno
hlasitosti
Zvuk HP – Nie je k disp.
Zvuk hlavného reproduktoru – žiadny (stlmená hlasitosť)
Napájanie zap. Zvuk HP – ÁNO (používa sa úroveň hlasitosti HP
nastavená z továrne)
Hlavný reproduktor – stlmená hlasitosť
Hlasitosť zvýšiť/
HP – úroveň hlasitosti znížená/zvýšená podľa aktuálnej
znížiť
hlasitosti HP
Hlavný reproduktor – stlmená hlasitosť (Žiadna činnosť)
Stlmiť hlasitosť
HP – zmena na stlmenú hlasitosť
hlasitosť zvýšiť/ Zvuk hlavného reproduktoru – žiadny (stlmená hlasitosť)
znížiť zachovanie
stavu stlmenej HP – úroveň hlasitosti znížená/zvýšená podľa aktuálnej
hlasitosti HP
hlasitosti
Zrušiť stlmenie Zvuk hlavného reproduktoru – žiadny (stlmená hlasitosť)
hlasitosti
HP – Áno (úroveň hlasitosti podľa aktuálnej hlasitosti HP)
Napájanie zap.
Hlasitosť zvýšiť/
znížiť
Stlmiť hlasitosť Ak je funkcia HP Management vypnutá, nastavte hlavný
hlasitosť zvýšiť/ reproduktor ako vypnutý.
znížiť zachovanie (Ak je funkcia HP Management vypnutá, prístroj pracuje
stavu stlmenej rovnako ako normálne HTV.)
hlasitosti
Zrušiť stlmenie
hlasitosti
Poznámky
Napájanie zap.
Je to podobné ako pri
normálnej činnosti, iba
slúchadlá sa javia byť
pripojené, aj keď fyzicky
pripojené nie sú.
Rovnaké ako v prípade
pripojených/odpojených
slúchadiel bez funkcie
HP Management.
Privítacia správa
Privítacia správa je funkcia, ktorá vám umožňuje zobrazenie vlastnej správy na televízore vždy pri jeho zapnutí hosťom v
hotelovej izbe.
–– Nastavenia privítacej správy sa nachádzajú v ponuke režimu Hotel.
–– Funkcia Privítacia správa musí byť ON, aby sa správa zobrazila pri zapnutí televízora.
Standalone
Hospitality Mode
Security
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
ON
Edit Welcome Message
r
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
Hospitality Logo
Eco
Solution
HP
Management
ON
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<V závislosti od modelu a regiónu nemusia niektoré položky ponuky existovať>
–– Privítacia správa môže mať až 25 znakov a dá sa upravovať v ponuke Služby režimu Hotel.
–– Privítacia správa podporuje nasledujúce znaky.
✎✎ Povolené sú iba veľké písmená od A po Z.
–– Privítacia správa sa dá upravovať použitím klávesov navigácie, farebných klávesov a klávesu Zadať na diaľkovom
ovládači v OSD „Edit Welcome Message“.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Privítacia správa a logo hotela nemôžu byť aktívne naraz.
Slovenčina
35
Logo hotela
Funkcia Logo ubytovacieho zariadenia zobrazuje logo hotela pri zapnutí televízora.
–– Nastavenia Hospitality Logo sú v ponukách režimu Pohostinnosť.
–– Keď je zapnutá možnosť Logo ubytovacieho zariadenia, aktivujú sa položky Stiahnuť logo a Ponuka zobrazenia
loga.
–– Ak je obrázok loga uložený v pamäti a zapne sa možnosť Logo ubytovacieho zariadenia, pri zapnutí televízora sa
zobrazí logo ubytovacieho zariadenia.
–– Logo ubytovacieho zariadenia sa nezobrazí, keď je možnosť Logo ubytovacieho zariadenia vypnutá, a to ani vtedy,
ak je v televízore nahraný obrázok loga.
Hospitality Mode
Standalone
Security
SIHospitality
Vendor Mode
OFF
System
SI Vendor
Power
On
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Music Mode
Music Mode
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
Welcome Message
ON
Edit Welcome Message
r
Eco
Solution
HP
Management
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<V závislosti od modelu a regiónu nemusia niektoré položky ponuky existovať>
yy Hospitality Logo
–– Táto možnosť vám umožní zvoliť, či sa má Logo ubytovacieho zariadenia zobraziť, alebo nie.
–– Východisková hodnota je OFF.
–– Dá sa nastaviť na hodnotu OFF alebo ON.
–– Keď je možnosť zapnutá, prístupné sa stanú položky ponuky Stiahnuť logo a Zobrazenie loga s časom.
yy Hospitality Logo DL
–– Táto možnosť vám umožní stiahnuť obrázok loga do pamäte televízora zo zariadenia USB.
–– Počas kopírovania obrázku do televízora je zobrazená správa Čakajte.
–– Po úspešnom dokončení kopírovania sa zobrazí správa Dokončené.
–– Ak bolo kopírovanie neúspešné, zobrazí sa správa Kopírovanie neúspešné.
–– Ak nie je pripojené žiadne zariadenie USB, zobrazí sa správa Žiadne zariadenie USB.
–– Ak zariadenie USB neobsahuje žiadny súbor na skopírovanie alebo ak je súbor v zlom formáte (musí byť vo formáte
BMP), zobrazí sa správa Žiadny súbor. Ak sa zobrazí správa Žiadny súbor, ale zariadenie USB obsahuje súbor loga,
skontrolujte formát súboru.
yy Formát súboru loga
–– Televízor podporuje iba formáty BMP a AVI.
–– Súbor musí mať názov samsung.bmp alebo samsung.avi.
–– Maximálne rozlíšenie pre formát BMP je 1280 x 720.
–– Maximálna veľkosť súboru formátu AVI je 30 MB.
–– Televízor nemení veľkosť ani nezmenšuje/nezväčšuje obrázok.
36
Slovenčina
Klonovanie
Klonovanie cez USB je funkcia na sťahovanie používateľom nakonfigurovaných nastavení
(Obraz, Zvuk, Vstup, Kanál, Nastavenie a Hotel Setup) z jedného televízora a nahratie
rovnakých nastavení na iné televízory.
Všetky nastavenia definované používateľom z televízora (Master Set) sa dajú skopírovať na
zariadenie USB.
(
(ARC)
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
–– Klonovanie cez USB podporuje iba štandardné USB 2.0.
yy Clone TV to USB: Ide o činnosť, pri ktorej sa kopírujú uložené dáta zo špecifickej oblasti
TV EEPROM do zariadenia USB.
1. Zasuňte mechaniku USB do portu USB v zadnej časti televízora.
Logo/Message
Cloning
d
2. Zadajte Možnosti hotela stlačením týchto tlačidiel v uvedenom poradí.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre výber možnosti „Clone TV to USB“, potom stlačte
tlačidlo ENTER.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. Zobrazí sa správa „Clone TV to USB“. Potom stlačte tlačidlo ENTER.
5. Môžete skontrolovať stav klonovania cez USB.
yy V činnosti: Počas kopírovania dát do zariadenia USB.
yy Kopírovanie dokončené: Kopírovanie bolo úspešne dokončené.
yy Kopírovanie neúspešné: Kopírovanie nebolo úspešne dokončené.
yy Žiadne USB: Nie je pripojené žiadne zariadenie USB.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
yy Clone USB to TV: Ide o činnosť, pri ktorej sa sťahujú dáta uložené v zariadení USB do
televízora.
1. Zasuňte mechaniku USB do portu USB v zadnej časti televízora.
2. Zadajte Možnosti hotela stlačením týchto tlačidiel v uvedenom poradí.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre výber možnosti „Clone USB to TV“, potom stlačte
tlačidlo ENTER.
4. Zobrazí sa správa „Clone USB to TV“. Potom stlačte tlačidlo ENTER.
5. Môžete skontrolovať stav klonovania cez USB.
yy V činnosti: Počas kopírovania dát do zariadenia USB.
yy Kopírovanie dokončené: Kopírovanie bolo úspešne dokončené.
yy Kopírovanie neúspešné: Kopírovanie nebolo úspešne dokončené.
yy Žiadne USB: Nie je pripojené žiadne zariadenie USB.
yy Žiadny súbor: Zariadenie USB neobsahuje žiadny súbor, ktorý sa dá kopírovať.
✎✎ Aktivujte kopírovanie z USB do televízora stlačením klávesu ENTER na dobu 5
sekúnd.
✎✎ Funkcia CLONE podporuje iba sériu rovnakých modelov. (Nepracuje správne pre
sériu odlišných modelov.)
Pre rýchle, okamžité klonovanie počas inštalácie zasuňte mechaniku USB s nastaveniami Master z prvého televízora,
stlačte kláves Zadať a podržte ho stlačený po dobu 5 sekúnd.
Slovenčina
37
Plug & Play
Hotelová funkcia Plug & Play automaticky pri prvom spustení televízora vykoná výber režimu Hotel, nastavenie krajiny,
nastavenie hodín a nastavenie režimu obrazu.
–– Hotelová funkcia Plug & Play je k dispozícii iba pri zapnutí televízora po prvýkrát.
–– Po prvom nastavení televízora sa vykoná klonovanie televízora do USB.
–– Potom musí televízor iba zatvoriť hotelovú funkciu Plug & Play, pripojiť sa k zariadeniu USB a vykonať klonovanie
USB do televízora.
Nastavený je režim
Samostatný
Local Set
Televízor prejde do režimu RF
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Ak je zvolené
nastavenie
Samostatný
Current Localset : EU
Change
Skip
Configure your TV
Select your information in the
categories below.
Country
Select the country that
you're in now
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Ak je zvolená možnosť
Preskočiť
Easy Set up
If you select this, the
setup process will be
completed and go to
hotel menu
Interactive
c
(Hotel Menu)
<V závislosti od regiónu nemusí tento krok
existovať.> Po výbere krajiny z ponuky krajín
môžu niektoré modely pokračovať s doplňujúcou
možnosťou nastavenia čísla PIN.
Ak zabudnete číslo PIN, v hotelovej ponuke
vyberte možnosť Systém → TV Reset. A znovu
nastavte číslo PIN v možnosti Plug & Play.
Standalone Setup
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
Zvolené je nastavenie
Samostatný
Auto Tuning
Select your Language
To receive channels, configure the options
below then select Scan.
Select your language to start the on screen setup.
Aerial
English
Channel Type
Press the arrow
buttons to move
around the screen.
Press the enter button
to select.
Eesti
Suomi
Français
Terrestrial
Select the
connected aerial
that you want to use
to get channels.
Digital & Analogue
Scan
Deutsch
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
Auto Tuning
TV Setup Complete!
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Auto Tuning Complete.
Your TV is now ready to use.
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Digital
TV
Radio
Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Music Mode
Change Settings
Ok
Remote Jack Pack
Scan Again
External Source
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
* Môže sa to líšiť v
závislosti od modelu.
* Môže sa to líšiť v
závislosti od modelu.
Logo/Message
Cloning
Clock
REACH Solution
You can adjust your time to set DST, Time
Zone and clock mode
Po stlačení tlačidla OK sa
zobrazí hotelová ponuka
(zobrazená naľavo). Dokončite
nastavenia hotelovej ponuky a
obnovte nastavenia televízora.
Môžete použiť svoj televízor.
38
Slovenčina
Clock Mode
Date
--/--/----
Time
--:--
Time Zone
Auto
DST
Set current date and time
Auto
Off
--:--
1. Miestne nastavenia
–– Skontrolujte Aktuálne miestne nastavenia
.
–– Ak chcete zmeniť miestne nastavenia, zvoľte možnosť Zmeniť.
–– Ak zvolíte možnosť Preskočiť, zobrazí sa obrazovka Spustiť.
2. Spustenie - Jednoduché nastavenie
–– Ak zvolíte možnosť Iba samostatný, ako východiskový režim sa nastaví hotelový režim Samostatný.
–– Keď zvolíte možnosť Interaktívny, zobrazí sa ponuka pre nastavenie režimu Interaktívny. Stlačením tlačidla
vypnutia vystúpite z ponuky Interaktívny.
–– Na ďalší krok prejdete stlačením Plug & Play v režime Samostatný.
3. Voľba jazyka
–– Zvoľte jazyk OSD (Zobrazenie na obrazovke).
–– Trvanie zobrazenia: Časové limity a činnosti OSD sú rovnaké ako u všetkých spotrebiteľských modelov televízorov
značky Samsung.
4. Voľba krajiny a režimu obrazu
–– Zvoľte príslušnú krajinu a režim obrazu.
–– V závislosti od modelu a regiónu niektoré krajiny nemusia existovať.
5. Automatické ladenie
–– Zvoľte zdroj antény a typ kanála. Konfigurujte nastavenia a zvoľte Prehľadávať.
–– Automatické ladenie začne vyhľadávať kanály.
–– Po dokončení automatického ladenia sa zobrazia informácie o kanáloch.
6.Hodiny
–– Nastavte správny čas nastavením možností DST (Letný čas) a Časové pásmo.
7. Nastavenie televízora dokončené
Slovenčina
39
HD Plug & Play – Miestne nastavenie (iba Európa)
yy Miestne nastavenie je veľmi dôležitým softvérovým nastavením hodnôt, ako sú Jazyky, Vysielacie frekvencie atď.
yy Ak Miestne nastavenie nie je správne nakonfigurované, televízor nemusí fungovať. Zvoľte správne Miestne nastavenie
pomocou príslušného zoznamu krajín.
Možnosť zmeny funkcie Miestne nastavenie
na privej strane HD Plug & Play
Zvoľte správne Miestne nastavenie
pomocou zoznamu krajín
Televízor sa automaticky reštartuje, aby
sa aplikovalo nové Miestne nastavenie
Local Set
Local Set
Local Set
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
When Local Set is Changed, TV will restart automatically to apply it.
Turn and reboot automatically
as Local Set is changed
EU
Current Localset : EU
Change
Región
Europe
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Skip
Krajina
OK
Miestne nastavenie
Bulgaria
Croatia
Czech
Estonia
Greece
Hungary
Latvia
Lithuania
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
EU-Others
EU
Italy
EU_ITALY
Austria
Germany
Switzerland
EU_GER
France
EU_FRANCE
Belgium
Luxembourg
Netherlands
EU_BELELUX
Portugal
Spain
EU_SPAIN
Countries List
Bulgria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Local Set
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Po reštarte sa zobrazí nové Miestne
nastavenie
EU_FRANCE
Countries List
France
Local Set
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Local Set
Current Localset : EU_FRANCE
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Change
Countries List
Austria, Germany, Switzerland
Local Set
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Stlačením možnosti Preskočiť bude
pokračovať všeobecná funkcia HD Plug & Play
Local Set
NORDIC
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Countries List
Denmark, Finland, Norway, Sweden
United Kingdom EU_UK
Ireland
CIS
Skip
EU_GER
Denmark
Finland
Norway
Sweden
NORDIC
Turkey
EU_TURKEY
Poland
EU_POLAND
Kazakhstan
CIS_RUSSIA
Current Localset : EU_FRANCE
Change
Skip
Russia
Ukraine
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for HTV
SW Upgrade
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
TV Reset
40
Slovenčina
Ak potrebujete zmeniť
Miestne nastavenie
po činnosti HD Plug
& Play, kliknite na
funkciu Obnoviť
nastavenia televízora
na továrenský režim.
Potom môžete
pokračovať v HD Plug
& Play vrátane zmeny
Miestneho nastavenia.
Start
Interactive
(Hotel Menu)
Standalone Plug & Play
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
If you select this, the
setup process will be
completed and go to
hotel menu.
SW hodiny
SW hodiny zobrazujú aktuálny čas na obrazovke, keď používateľ stlačí tlačidlo Info na diaľkovom ovládači v pohotovostnom
režime.
–– Ak používateľ stlačí tlačidlo Info, keď je televízor v pohotovostnom režime, televízor sa zapne a 10 sekúnd bude
zobrazovať aktuálny čas. Potom sa vráti do pohotovostného režimu.
–– Čas sa zobrazuje v digitálnej forme v normálnej veľkosti nadpisu. Podľa formátu možnosti Informácií sa stanový 12alebo 24-hodinový formát času.
–– Ak používateľ stlačí tlačidlo Info, keď je televízor zapnutý, vykoná sa pôvodná funkcia tlačidla Info.
yy Podrobné opisy
–– SW hodiny fungujú v závislosti od nastavenia zapnutia/vypnutia v ponuke továrenskej inštalácie.
–– Ak sú SW hodiny zapnuté, automaticky sa vypne možnosť loga Rýchle. (V tomto prípade, aj keď opäť zapnete logo
Rýchle, po opätovnom zapnutí televízora sa logo automaticky vypne.)
–– Ak je vypnutý Master Power, nastavenia času sa zachovajú iba u modelov so zálohovacím kondenzátorom a RTC.
–– Keď televízor v pohotovostnom režime zobrazuje aktuálny čas, nastavenia stlmenia obrazu a zvuku sú zachované.
–– V tom prípade, aj keď je logo hotela nastavené ako zapnuté, zobrazenie loga hotela sa preskočí.
–– Táto funkcia funguje len v režime Samostatný.
–– Ďalšie špecifikácie funkcií klávesov pri SW hodinách
–– Kláves Info funguje ako kláves zapínania/vypínania.
–– Stlačením klávesu zapínania/vypínania alebo klávesu Info pri SW hodinách televízor vstúpi do pohotovostného
režimu.
–– Stláčanie iných kláves ako klávesu zapínania/vypínania alebo klávesu Info pri SW hodinách je ignorované.
–– V tomto prípade časovač zapnutia nefunguje.
–– Časovač vypnutia a prechodu do režimu spánku fungujú.
–– Keď je režim hodín nastavený v ponuke Čas na manuálny, čas sub micom je zachovaný pomocou obvodu RTC.
–– Aj v prípade, ak aktuálny čas nie je nakonfigurovaný, zobrazí sa rovnakým spôsobom ako ponuka. (--:--)
Slovenčina
41
Multi Code Remocon
Multi Code Remote Control (Viackódový diaľkový ovládač) je špeciálny vysielač, ktorý je určený na ovládanie viacerých
televízorov jedným ovládačom.
Táto funkcia je užitočná vtedy, keď sa na jednom mieste, napríklad v nemocnici, nachádza viac než jeden televízor. V OSD
zdroja sa zobrazí Nastavenie ID čísla. Je možné podporovať až 9 rôznych diaľkových prenosov pre viac kódov.
Úvodný ID kód každého televízora je „0“.
ID kód sa dá nastaviť a obnoviť v režime Analógový TV alebo režime PC. (nie je k dispozícii u kanálov TTX alebo DTV)
–– ID kód môže byť od 0 do 9.
–– Podržte klávesy RETURN + MUTE na dobu dlhšiu než 7 sekúnd a stlačte kláves číslice, ktorú chcete nastaviť.
–– Nastavenie ID OSD bude zobrazené v stredovej polohe.
–– Zobrazí sa nasledujúci text: „Kód diaľkového ovládača je nastavený na X. Ak chcete zmeniť kód diaľkového
ovládača, zadajte želanú číslicu.“ (X je číslica) Tento text OSD bude zobrazený až do stlačenia klávesu výstupu.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Napríklad ak používateľ stlačí č. 1, televízor a diaľkový ovládač budú nastavené na kód 1.
–– Zobrazí sa nasledujúci text: „Kód diaľkového ovládača je zmenený na 1.“ Potom sa dá televízor ovládať iba
diaľkovým ovládačom s rovnakým ID kódom, aký má televízor.
–– Ak sa ID kód diaľkového ovládača a televízora nezhodujú, zobrazí sa nasledujúci text:
„ID X televízora“ (X je ID televízora)
–– Pre obnovenie ID kódu podržte klávesy EXIT + MUTE na dobu dlhšiu než 7 sekúnd. ID kódy televízora a
diaľkového ovládača sa obnovia na hodnotu „0“. Zobrazí sa text: „Kód diaľkového ovládača je nastavený na 0.“
–– Spôsob nastavenia alebo obnovenia ID sa môže líšiť v závislosti od diaľkového ovládača. Pozrite si nižšie uvedenú
tabuľku.
Nastavenie času
O MENU m → Systém → Čas → Hodiny → Nastaviť hodiny
yy Vloží sa čas
–– Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači, čím zvolíte možnosť Hodiny, a
nastavte čas.
yy Nastavenie času v režime Interaktívny
–– Ak hotelový systém prenáša informácie o čase, čas je nastavený
automaticky.
–– Ak hotelový systém informácie o čase neprenáša, čas sa nedá
zobraziť.
Čas
Hodiny
Časovač spánku
Časovač prebudenia
Hodiny
Režim hodín
✎✎ Ak je čas nastavený, na prednom paneli budú zobrazené hodiny.
Slovenčina
Manuálne
yy Nastaviť hodiny
yy Časové pásmo
42
Vyp.
Automatický
Channel Bank Editor (iba Smoovie TV)
Editor banky kanálov je funkcia na úpravu kanálov pomocou 3 rôznych možností banky kanálov.
V závislosti od karty Banka existujú špecifické kanály, ktoré môžu hoteloví hostia sledovať.
Nastavenie funkcie Editor banky kanálov v režime Samostatný.
1. Zadajte hotelovú ponuku Samostatný stlačením „MUTE + 1 + 1 + 9 + Enter“
2. Zvoľte SI predajcu: “Smoovie”
3. Budete môcť vidieť novú možnosť ponuky „Channel Bank Editor“
4. Zadajte „Channel Bank Editor“
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<V závislosti od modelu a regiónu niektoré položky ponuky nemusia existovať>
5. Upravte banku kanálov podľa príkladu uvedeného nižšie.
a. Bank1 (Bezplatný kanál): Zvoľte kanál, ktorý sa bude používať, keď diaľkový ovládač nebude mať žiadnu kartu.
b. Bank2 (Rodinná karta – Zelená): Zvoľte kanál, ktorý sa bude používať, keď diaľkový ovládač bude mať ZELENÚ
KARTU.
c. Bank3 (Dospelá karta – Červená): Zvoľte kanál, ktorý sa bude používať, keď diaľkový ovládač bude mať
ČERVENÚ KARTU.
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
All
c
1
1futech
c
c
c
1
BBC1
c
c
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soom
c
4
S2
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Referencie pre použitie diaľkového ovládača SMOOVIE
1. Ak zvolíte SMOOVIE ako SI Vendor, musíte použiť diaľkový ovládač SMOOVIE.
2. Použitím číselných kláves na diaľkovom ovládači môžu používatelia zvoliť iba kanály Banky 1.
Preto ak chcete zmeniť kanál použitím zelenej alebo červenej karty, použite klávesy so šípkami na prechod kanálmi
nahor/nadol.
3. V Sprievodcovi kanálmi alebo Zozname kanálov môžu používatelia vidieť iba zoznam kanálov z Banky 1.
Slovenčina
43
Channel Editor
Channel Editor upravuje číslo a názov kanálu.
–– Použite možnosť Channel Editor na triedenie kanálov podľa používateľom definovaných čísel kanálov.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<V závislosti od modelu a regiónu nemusia niektoré položky ponuky existovať>
Jednoduché kroky pre položku Editor kanálov v režime Samostatný
Krok
Stručné vysvetlenie
1
Prejdite na funkciu „Automatické uloženie kanálov“ v ponuke režimu Hotel
2
Zadajte „Editor kanálov“ v ponuke režimu Hotel
3
Zostavte tabuľku vzťahujúcu sa finálnemu zoznamu kanálov, ktoré chcete
4
Zmeňte poradie kanálov pomocou tlačidla TOOLS na základe tabuľky, ktorú ste zostavili
5
Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo EXIT alebo RETURN.
<Pre lepšie pochopenie si pozrite nasledujúce podrobnosti>
44
Slovenčina
My Channel
Určuje krajinu a žáner kanálov poskytovaných hotelom a ak si používateľ zvolí krajinu a žáner, zobrazia sa zodpovedajúce
kanály.
yy Najskôr musíte zvoliť krajinu, inak nemôžete zvoliť žáner.
yy Ak zvolíte žáner, ktorý neobsahuje žiadne kanály, Zoznam kanálov zobrazí všetky dostupné kanály.
yy My Channel funguje iba v režime Samostatný.
yy SI Vendor v režime Samostatný: Nefunguje, ak je zvolené SMOOVIE.
yy Je to v hotelovej ponuke režimu Hotel -> režim Servis a dá sa zapnúť alebo vypnúť.
yy Táto možnosť funguje iba vtedy, keď je funkcia zapnutá.
Kompozícia kanálov [režim Žáner]
Štandardná
Kategória
Režim kanála
Aktivácia režimu
antény
Popis
Terestriál./Kábel
Hotel
Všetko (východiskové
nastavenie)
O
Správy
O
Rádio
O
Zábava
O
Šport
O
Hotel
O
Žáner
Poskytuje režim kanálov žánru podľa každej krajiny, ako
bolo nastavené v továrenskom režime.
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* Pre počet položiek, ktoré sa zobrazia na zozname, pozrite dokument dizajnu.
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
MODRÉ
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: posledná krajina & žáner)
Zadať
Výber položky.
Nav. Pomocník
Zachovanie
predchádzajúceho
Zadať
Kanál nahor/nadol
Posun zvýraznenej položky po stranách.
(Bez sprievodcu)
NAHOR/NADOL
Prechádzanie zoznamom každej krajiny, žánru. (kruhovým spôsobom.)
DOPRAVA
Výber zvýraznenej položky a jej presun časti Žáner)
RETURN
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: posledná krajina & žáner)
(Bez sprievodcu)
EXIT
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: posledná krajina & žáner)
(Bez sprievodcu)
Presunúť
Slovenčina
45
✎✎ Poznámky
yy Táto časť opisuje rozloženie predného používateľského rozhrania, ktoré sa zobrazí po zapnutí televízora. (Režim
nastavený vo výrobe > Režim žánru: Aktivovať)
yy Žáner je vedľajším zoznamom pre každú krajinu.
yy Vysielacia obrazovka, ktorá bola zobrazená s posledným zapamätaným kanálom.
–– Ak chce používateľ zachovať predchádzajúcu mapu kanálov pre krajinu a žáner, musí stlačiť „MODRÉ“, RETURN a
kláves diaľkového ovládača EXIT, čím sa zatvorí predné používateľské rozhranie.
✎✎ Atď.
yy Východiskové zvýraznenie: Posledné položky z pamäti (krajina, žáner)
yy Časový limit (60 sekúnd)
Prvky
Nie
Názov
Popis
1
Obrazovka pozadia
Zobrazí sa posledný zapamätaný kanál, ktorí sa spustí po zapnutí televízora.
2
Názov funkcie
Ide o názov funkcie.
3
Aktuálny stav
Zobrazí aktuálne nastavenia krajiny/žánru.
4
Položky krajiny
Zobrazí sa položka pre zoznam krajiny.
Zobrazí posledná zvolená krajina.
5
Položky žánru
Zobrazí sa položka pre zoznam žánru.
Zobrazuje dostupné položky žánru podľa každej krajiny, ako bolo nastavené v továrenskom
režime. (vždy poskytuje položku „Všetky“)
Zobrazí posledný zvolený žáner.
6
Zvýraznenie:
Ak je titul položky na ploche zobrazený príliš dlho, spustí sa Automatické posúvanie textu.
7
Indikátor
Zobrazuje sa, ak existuje predchádzajúca alebo nasledujúca strana.
8
Nav. Pomocník
Sprievodca klávesmi je zarovnaný doprava.
46
Slovenčina
Interakcia zvýraznenia [položky Krajina]
yy Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
✎✎ Poznámky
yy Používatelia môžu prechádzať položkami v každom zozname krajín a žánrov stláčaním kláves so šípkami nahor a
nadol na diaľkovom ovládači.
yy Podporovaná je navigácia v kruhu.
1
My Channel
My Channel
NADOL
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
NAHOR
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
NADOL x 5
NAHOR x 5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
NAHOR
NADOL
NAHOR
NADOL
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
NAHOR x N
NADOL x N
KONIEC
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Country
Genre
Genre
South Korea
All
South Korea
All
Spain
News
Spain
News
Sweden
Radio
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
Turkey
Entertainment
UK
Sports
UK
Sports
USA
Hotel
USA
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Slovenčina
47
Interakcia zvýraznenia [východiskový žáner]
yy Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
ENTER / DOPRAVA
Genre
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
DOĽAVA
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Zvýraznená je aktuálna voľba krajiny.
yy Východiskové zvýraznenie: Aktuálna
voľba žánru.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
ENTER / DOPRAVA
All
News
Belgium
News
Radio
China
Radio
All
Belgium
China
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
DOĽAVA
} Keep Previous n Move E Enter
yy Zdá sa, že ide o chybu v zdroji, text by mal byť
„Zvýraznená je ďalšia položka krajiny.“. Skontrolujte,
prosím. (napr. Francúzsko)
Slovenčina
Genre
Austria
Austria
48
OK
Cancel
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Východiskové zvýraznenie: Všetky
Interakcia zmeny režimu 1 (1/2)
yy Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
NADOL
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
DOĽAVA
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Aktuálny režim žánru: Všetky krajiny / Šport
ENTER / DOPRAVA
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
Country
NAHOR
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
NADOL
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Ak je zvolená krajina, zvýraznenie sa
automaticky posunie na ponuku žánrov.
ENTER / DOPRAVA
6
Slovenčina
49
Interakcia zmeny režimu 1 (2/2)
yy Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Zobrazí sa správa o dokončení zmeny režimu žánru.
yy Časový limit (5 sekúnd)
ENTER / RETURN / Časový limit
Genre Mode changed to Aistria / News.
50
Slovenčina
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Stlačením ľavého klávesu smerujúceho z ponuky
žánrov na ponuku krajín sa zvýrazní existujúca
zvolená položka krajiny.
Interakcia zmeny režimu 2 (1/2)
yy Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
NADOL x 6
Genre
All Country
All
Austria
All
Austria
News
Belgium
News
Belgium
Radio
China
Radio
China
Entertainment
Denmark
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Sports
Finland
Hotel
France
Hotel
OK
Cancel
NAHOR x 6
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Aktuálny režim žánru: Všetky krajiny / Šport
ENTER / DOPRAVA
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
MODRÉ
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Aktuálny režim žánru: Všetky krajiny / Šport
yy Ak je zvolená krajina, zvýraznenie sa
automaticky posunie na ponuku žánrov.
Slovenčina
51
Interakcia zmeny režimu 1 (2/2)
yy Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
1
POWER
Genre Mode changed to Aistria / News.
Power Off
yy Aktuálny režim žánru: Rakúsko / Správy
POWER
Genre Mode changed to Aistria / News.
yy Aktuálny režim žánru: Rakúsko / Správy
52
Slovenčina
Editor žánru
yy Voľba krajiny a žánru sa dá vykonať v ponuke zoznamu kanálov.
yy Stlačením červeného klávesu sa aktivuje vedľajší zoznam krajín a divák môže prechádzať nadol a zvoliť krajinu, ktorú
chce.
yy Voľba žánru sa dá vykonať použitím ľavého/pravého klávesu, t.j. vodorovným posunom v ponuke zoznamu kanálov.
yy Ak chce divák zmeniť žáner alebo krajinu, keď je televízor zapnutý, môže tak urobiť použitím tejto funkcie.
Channel Genre Edit
Registered
0
C67
1
C--
2
C78
News
Radio
b Select All Items On Column
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Entertainment
Sports
{ Deselect All Items On Column E Select
Hotel
R Return
Editor na nastavenie žánru pre každý kanál hotelového televízora.
Uložené kanály sa dajú pridávať ku konkrétnemu žánru v ponuke editora žánrov.
Kanál môže byť zaradený do viacerých žánrov.
Možnosti žánrov, ktoré sú k dispozícii: Správy, Rádio, Zábava, Šport a Hotel.
Voľba žánru sa dá vykonať buď na prednom používateľskom rozhraní Môj kanál, alebo v Zozname kanálov.
Táto funkcia triedi kanály konkrétneho žánru do zoznamu. Hosť si môže zvoliť žáner, aký chce, a zvoliť kanál zvislým
posunom cez roztriedený zoznam.
Slovenčina
53
Zmiešaná mapa kanálov
Funkcia Zmiešaná mapa kanálov kombinuje terestriálne, káblové a satelitné kanály.
–– Aby sa mohli terestriálne, káblové a satelitné kanály miešať, musí byť funkcia Zmiešaná mapa kanálov ON.
–– Pomocou Editora kanálov môžete triediť kanály po zapnutí funkcie Mixed Channel Map v ponuke režimu Hotel.
Soundbar
yy Hotelový televízor s reproduktorom Soundbar od spoločnosti Samsung v roku 2015
–– Použite podporu HDMI 1.4 hotelového televízora s reproduktorom Soundbar od spoločnosti Samsung na
počúvanie zvuku televízora na reproduktore Soundbar použitím jedného kábla HDMI.
–– Podporujúci model.
yy Soundbar: HW-F350/F450/F550
yy Režim Hotel z reproduktora Soundbar
–– Nasledujúce možnosti hotelového televízora sa musia nastaviť vopred.
yy Režim Hotel → Zapnutý → Hlasitosť zapnutá = „Aktivovať“ / Hlasitosť zapnutia / Max. hlasitosť
yy Režim Hotel → Externé zariadenie → Výstup Soundbar = „Zap.“
–– Pripojte kábel HDMI z portu HDMI OUT reproduktoru Soundbar k portu HDMI1 hotelového televízora.
–– Po pripojení k hotelovému televízoru 2015 prostredníctvom kábla HDMI reproduktor Soundbar automaticky
deteguje televízor počas jeho zapínania a sám sa prestaví do režimu Hotel.
–– Zmena hlasitosti zapnutia a max. hlasitosti televízora sa použijú na pripojený Soundbar, keďže televízor dvakrát
bootuje.
yy Funkcie režimu Hotel v reproduktore Soundbar
–– Synchronizované zapínanie/vypínanie s televízorom.
–– Aktivácia HDMI_CEC.
–– Prístupný iba port HDMI OUT. (Ostatné vstupy sú deaktivované)
–– Synchronizované funkcie Hlasitosť zapnutia a Max. hlasitosť s televízorom. (Hlasitosť reproduktora Soundbar je
nastavená na polovičnú hlasitosť televízora)
–– Prispôsobiteľné funkcie Hlasitosť zapnutia a Max. hlasitosť získané z ponuky režimu Hotel televízora. (Hlasitosť
reproduktora Soundbar = Hlasitosť televízora/2)
Ex.) Ak sú nastavenia hlasitosti na televízore Hlasitosť zapnutia = 20 a Max. hlasitosť = 90, hodnoty Soundbar budú
Hlasitosť zapnutia = 10, Max. hlasitosť = 45.
*Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od modelu.
54
Slovenčina
Montáž nástenného držiaka
1. Pre inštaláciu súpravy nástenného držiaka pomocou vedenia podstavca od spoločnosti Samsung si pozrite Príručku
rýchlym nastavením nástenného držiaka.
2. Pri inštalácii iného nástenného držiaka postupujte takto:
Súprava nástenného držiaka (predáva sa samostatne) umožňuje namontovať televízor na stenu. Pre podrobné informácie
o montáži nástenného držiaka si pozrite pokyny, ktoré sa dodávajú spolu s nástenným držiakom. Pri inštalácii konzoly
nástenného držiaka sa poraďte s technikom. Neodporúčame vám vykonať montáž bez odbornej podpory.
Spoločnosť Samsung Electronics nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie alebo zranenia
druhých, keď sa rozhodnete, že televízor namontujete sami.
Technické údaje súpravy nástenného držiaka (VESA)
✎✎ Súprava nástenného držiaka nie je súčasťou dodávky, predáva sa samostatne.
Nástenný držiak nainštalujte na pevnú stenu kolmú voči podlahe. Pri montáži na iné stavebné materiály, sa prosím, poraďte
s vaším najbližším predajcom. Ak inštalujete na strop alebo šikmú stenu, môže padnúť a spôsobiť vážne fyzické zranenie.
✎✎ POZNÁMKA
yy Štandardné rozmery pre súpravy nástenného držiaka sú znázornené v nižšie uvedenej tabuľke.
yy Pri zakúpení našej súpravy nástenného držiaka dodáme aj podrobnú príručku inštalácie a všetky diely potrebné na
zloženie.
yy Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA.
yy Nepoužívajte skrutky, ktoré majú nadštandardné rozmery, pretože môžu spôsobiť poškodenie vnútra televízneho
prijímača.
yy Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže dĺžka
skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
yy Skrutky nadmerne nedoťahujte. Môže to spôsobiť poškodenie produktu alebo jeho pád a následné zranenie osôb.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
yy Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije nástenný
držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo v nej nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre
inštaláciu produktu.
yy Pri montáži tohto televízora neprekračujte sklon 15 stupňov.
palcov
Technické údaje VESA (A * B)
24
75 x 75
28
100 x 100
32~40
200 x 200
48~55
400 x 400
Bežná skrutka
Množstvo
M4
4
M8
Neinštalujte súpravu nástenného držiaka, zatiaľ čo máte zapnutý televízor. Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie spôsobené
zásahom elektrického prúdu.
Slovenčina
55
Upevnenie televízora na stenu
[
Upozornenie: Ťahanie, tlačenie alebo lezenie na televízor môže spôsobiť, že televízor spadne. Zabezpečte hlavne, aby sa
vaše deti nevešali alebo nenarušovali stabilitu televízora. V opačnom prípade môže dôjsť k prevráteniu televízora a viesť k
vážnym zraneniam alebo smrti. Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v Bezpečnostnom letáku. Pre lepšiu
stabilitu namontujte z bezpečnostných dôvodov zariadenie proti pádu nasledovne.
Predchádzanie pádu televízora
1. Vložte skrutky do svoriek a pevne ich dotiahnite k stene. Uistite sa, že skrutky sú pevne nainštalované na stene.
✎✎ V závislosti od typu steny možno budete potrebovať dodatočný materiál, napríklad kotvu.
✎✎ Keďže sa potrebné svorky, skrutky a šnúry nedodávajú, zakúpte si ich samostatne.
2. Vyberte skrutky zo stredu zadnej časti televízora, vložte ich do svoriek a potom ich opätovne utiahnite na televízore.
✎✎ Skrutky sa s produktom nemusia dodávať. V tom prípade si zakúpte skrutky s nasledujúcimi technickými údajmi.
3. Pripojte svorky upevnené k televízoru a svorky upevnené na stene s dlhou šnúrou a potom šnúru pevne dotiahnite.
✎✎ POZNÁMKA
yy Televízor nainštalujte blízko pri stene, aby nemohol spadnúť dozadu.
yy Šnúru je bezpečné pripojiť tak, aby boli svorky upevnené k stene v rovnakej výške alebo nižšie ako svorky
upevnené na televízore.
yy Pred premiestnením televízora odviažte prostriedok.
4. Overte, či sú všetky pripojenia správne zabezpečené. Pravidelne kontrolujte pripojenia, či nevykazujú žiadne známky
opotrebovania. Ak máte akékoľvek pochybnosti o zabezpečení pripojení, kontaktujte profesionálneho inštalatéra.
Zabezpečovacia zámka Kensington
Spoločnosť Samsung nedodáva zámku Kensington. Zámka Kensington
je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa
používa na verejnom mieste. Vzhľad a uzamykacia metóda sa môže líšiť
od obrázku v závislosti od výrobcu. Ďalšie pokyny k správnemu používaniu
zámky Kensington nájdete v dodanej príručke.
Aby ste uzamkli produkt, postupujte podľa týchto krokov:
Nájdite na zadnej strane televízora ikonu „K“. Otvor pre zámok Kensington
sa nachádza vedľa ikony „K“.
1. Omotajte kábel zámky Kensington okolo veľkého statického objektu,
napríklad okolo stola alebo stoličky.
2. Prevlečte koniec kábla s upevnenou zámkou cez slučkový koniec kábla zámky Kensington.
1
<Voliteľné>
3. Vložte uzamykacie zariadenie do priečinku Kensington na produkte (1).
4. Zamknite zámku.
✎✎ Toto sú všeobecné pokyny. Detailné pokyny nájdete v používateľskej príručke, ktorá sa dodala s uzamykacím
zariadením.
✎✎ Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.
✎✎ Umiestnenie zámky Kensington sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
56
Slovenčina
Technické údaje
Položky
Technické údaje
PAL,SECAM DVB-TC,DTMB
(Hongkong),DVB-T2C
TV systém
24 – 28 palcov: 5W X 2
Výstup reproduktorov
Zvuk Rôzne
DÁTA
HG32ED470 je 5W X 2,
druhý je 32 palcov 10W X 2
40 palcov / 48 palcov / 55 palcov: 10W X 2
Výstup audio
Vstup
Poznámka
4 W mono 8 ohm SPK’
PC
D-sub, Audio-L/R
A/V
Konektor zvuk/obraz
EXT(RGB)
Výstup telefónneho konektora
Výstup zvuku BTL
Konektor SCART
HDMI
Kompatibilita s technickými údajmi HDMI
Anténa
75 ohm nebalancovaná, Konektor DIN,
Konektor F
DÁTA
RJ-12
RJP
RS232
Otáčanie podstavca (doľava/doprava)
20˚ / 60˚ / 90˚
Prevádzková teplota
10 °C ~ 40 °C
Prevádzková vlhkosť
10% ~ 80%
Skladovacia teplota
-20 °C ~ 45 °C
Skladovacia vlhkosť
5% ~ 95%
Podpora pre otočné modely: HG**D670
(Funkcia HG32AD670DJXZK nie je
podporovaná)
Ostatné modely nepodporujú funkciu
otáčania
nekondenzujúca
nekondenzujúca
✎✎ Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
✎✎ Informácie o sieťovom napájaní a ďalšie informácie o spotrebe energie nájdete na štítku upevnenom na produkte.
✎✎ Vyššie uvedené technické údaje sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
✎✎ Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa
konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenčina
57
Podporované formáty videa
Prípona súboru
Kontajner
*.avi/*.mkv
*.asf/*.wmv
*.mp4/*.3gp
*.vro/*.mpg
*.mpeg/*.ts
*.tp/*.trp
*.mov/*.flv
*.vob/*.svi
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
*.webm
WebM
Video kodek
Frekvencia
snímok (sn./s)
Rozlíšenie
Bitová rýchlosť
(MB/s)
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
30
640 x 480
8
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Windows Media Video v9
MPEG2
MPEG1
6~30
30
1920 x 1080
VP8
Audio kodek
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711 (A-Law,
μ-Law)
DivX 3.11/4.x/5.x/6.x
20
Vorbis
✎✎ Iné obmedzenia
yy Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video obsah sa neprehrá, alebo sa neprehrá správne.
yy Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak má obsah štandardnú prenosovú rýchlosť/počet snímok za sekundu nad
úrovňou parametra počet snímok/sek. uvedeného v tabuľke.
yy Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) sa nepodporuje.
yy Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty možno nebudú s týmto prehrávačom kompatibilné.
yy Ak dátový tok videa presahuje 10 Mb/s, ponuka sa môže zobraziť s oneskorením.
Video dekodér
Audio dekodér
yy Podpora po protokol H.264, úroveň 4.1 (Možnosti FMO/ASO/RS nie
sú podporované.)
yy snímková frekvencia:
–– Menej ako 1280 x 720: max. 60 snímok
–– Viac ako 1280 x 720: max. 30 snímok
yy VC1 AP L4 nie je podporované.
yy GMC nie je podporované.
yy
yy
yy
yy
WMA 10 Pro podporuje 5.1-kanálový formát a profil M2.
Bezstratový zvukový formát WMA sa nepodporuje.
Vorbis podporuje najviac 2 kanály.
Dolby Digital Plus podporuje max. 5.1-kanálový formát.
Podporované formáty titulkov
yy Externé
yy Interné
Názov
Prípona súboru
Názov
Kontajner
Formát
MPEG-4 timed text
.ttxt
Xsub
AVI
Formát obrázku
SAMI
.smi
SubStation Alpha
MKV
Textový formát
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Advanced SubStation
Alpha
MKV
Textový formát
Micro DVD
.sub alebo .txt
SubRip
MKV
Textový formát
SubStation Alpha
.ssa
MPEG-4 timed text
MP4
Textový formát
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Podporované formáty fotografií
Podporované formáty hudby
Prípona súboru
Typ
Rozlíšenie
Prípona
súboru
Typ
Kodek
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
MPEG4
AAC
FLAC
OGG
FLAC
Vorbis
WMA
WMA
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.flac
*.ogg
*.wma
58
Slovenčina
*.wav
*.mid
*.midi
wav
wav
midi
midi
Poznámka
Môže podporovať až 2 kanály
Môže podporovať až 2 kanály
WMA 10 Pro podporuje
5.1-kanálový formát a profil
M2. (Bezstratový formát
zvuku WMA sa nepodporuje.)
Nepodporuje vyhľadávanie
Kontakt na spoločnosť SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa produktov značky Samsung, kontaktujte stredisko starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
Krajina
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
Stredisko starostlivosti o zákazníkov
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
02-201-24-18
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
Webová stránka
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/support
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
34902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
444 77 11
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/tr/support
HD470_670-EU-SLK-04
Download PDF

advertising