Samsung | PS-42C7H | Samsung PS-42C7H Používateľská príručka

BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 1
PZP TELEVÍZOR
(PLAZMOV¯ ZOBRAZOVACÍ PANEL)
PouÏívateºská príruãka
Pred pouÏitím tohto zariadenia
si dôkladne preãítajte tento návod
a uschovajte ho pre budúce pouÏitie.
PONUKY NA OBRAZOVKE
Obraz v obraze (PIP)
Energy Saving
TELETEXT (VOLITEªNÁ MOÎNOSË)
SRS TruSurroundXT
Digital Natural Image engine
Toto zariadenie je digitálny prístroj triedy B.
Zaregistrujte vበv˘robok na www.samsung.com/global/register
BN68-01022R-00Slk
3/16/06
2:11 PM
Page 2
Pokyny pre pouÏívateºa
◆ Retencia obrazu na obrazovke
Nenechajte statické obrázky (ako napr. v hrách alebo pri pripájaní PC k tomuto PZP) zobrazené na plazmovom
paneli dlh‰ie ako 2 hodiny, pretoÏe by to mohlo spôsobiÈ retenciu obrazu na obrazovke. Retencia obrazu je
známa aj ako “vypálenie obrazovky“. Aby ste zabránili takejto retencii obrazu, pri zobrazovaní statick˘ch obrázkov
zníÏte stupeÀ jasu a kontrastu obrazovky.
◆ V˘‰ka
PZP môÏete normálne pouÏívaÈ len vo v˘‰ke pod 2000 m. Na miestach vy‰‰ích ako 2000 m nemusí prístroj
fungovaÈ správne, preto ho na tak˘chto miestach nein‰talujte, a ani neprevádzkujte.
◆ Teplo na vrchu PZP televízora
Po dlh‰om ãase pouÏívania môÏe byÈ vrchná strana prístroja horúca. Je to spôsobené únikom tepla panelu cez
odvetrávacie otvory na vrchnej ãasti prístroja. Je to normálne a neznaãí to Ïiadnu poruchu alebo chybnú
prevádzku prístroja. DeÈom by ste ale mali zabrániÈ dot˘kaÈ sa vrchnej ãasti prístroja.
◆ Prístroj vydáva „praskajúci“ zvuk.
‘Praskajúci’ zvuk môÏe vznikaÈ pri rozÈahovaní alebo sÈahovaní prístroja, ktoré je spôsobené zmenou okolitého
prostredia, napr. zmena teploty alebo vlhkosti. Toto je beÏné, nie je to chyba vo va‰om zariadení.
◆ Poruchy políãok
PZP pouÏíva panel, ktor˘ pozostáva z 1 230 000 (úroveÀ SD) aÏ 3 150 000 (úroveÀ HD) pixelov, ktoré si vyÏadujú
na svoju v˘robu komplikovanú technológiu. Preto sa môÏe na obrazovke vyskytnúÈ pár svetl˘ch alebo tmav˘ch
pixelov. Tieto pixely nemajú Ïiadny vplyv na v˘kon prístroja.
◆ ZabráÀte prevádzke TV pri teplotách niωích ako 5°C (41°F)
◆ Príli‰ dlho zobrazené statické obrázky môÏu spôsobiÈ po‰kodenie PZP panelu.
Sledovanie PZP TV vo formáte 4:3 po dlh‰iu dobu môÏe zanechaÈ vºavo, vpravo a v
strede obrazovky stopy po okrajoch, spôsobené rozdielnym vyÏarovaním svetla na
obrazovke.
Prehrávanie DVD alebo hranie hier môÏe na obrazovke spôsobiÈ podobn˘ efekt.
Po‰kodenia, spôsobené vy‰‰ie uveden˘m efektom, nie sú chránené zárukou.
◆ Pretrvávajúci obraz na obrazovke.
Zobrazenie statick˘ch obrázkov z videohier a PC dlh‰ie ako urãit˘ ãas, môÏe vytváraÈ ãiastoãné pretrvávajúce
obrazy. Aby ste predi‰li takémuto efektu, poãas zobrazenia statick˘ch obrázkov zníÏte ‘jas’ a ‘kontrast’.
◆ Záruka
- Záruka nepokr˘va po‰kodenia spôsobené retenciou obrazu.
- Vypálenie nie je chránené zárukou.
◆ In‰talácia
Pri in‰talácii zariadenia na miestach s vysokou pra‰nosÈou, vysokou alebo nízkou teplotou, vysokou vlhkosÈou,
chemick˘mi látkami a na miestach s nepretrÏitou prevádzkou, ako napr. letiská, vlakové stanice, atì., vÏdy
kontaktujte autorizované servisné stredisko. Ak tak neurobíte, môÏe to spôsobiÈ váÏne po‰kodenie vá‰ho
zariadenia.
Kontrola dielov
Predávané samostatne
Záruãn˘ list/
PouÏívateºská Diaºkové ovládanie/ registraãná karta/
bezpeãnostná príruãka
príruãka
batérie AAA
(nie je v‰ade
dostupné)
Feritové jadro pre
âistiaca handriãka
sieÈov˘ kábel
SieÈov˘ kábel
(PS-42Q7H/50Q7H)
(PS-42C7S)
➢
Kábel S-VIDEO Kábel HDMI Anténny kábel Káble komponentov
(RCA)
Kábel PC
Feritové jadro
(SieÈov˘ kábel, Anténny kábel)
Feritové jadrá sa pouÏívajú, aby chránili káble
pred ru‰ením.
Keì pripojíte kábel, otvorte feritové jadro a
zacvaknite ho okolo kábla.
Slovenãina - 2
Scart kábel
PC Audio kábel HDMI/DVI kábel
v
ú
ov
BN68-01022R-02Slk
3/31/06
3:46 PM
Page 3
Obsah
◆ V·EOBECNÉ INFORMÁCIE
■
■
■
■
■
■
Pokyny pre pouÏívateºa ........................................................................................
Kontrola dielov ......................................................................................................
Ovládací panel ......................................................................................................
Panel pripojenia ....................................................................................................
Pohºad na diaºkov˘ ovládaã (v závislosti od modelu) ..........................................
MontáÏ batérií do diaºkového ovládania ...............................................................
2
2
4
4
6
7
◆ PREVÁDZKA
■
■
■
■
■
■
Zapnutie a vypnutie televízora ..............................................................................
Prezeranie ponúk..................................................................................................
Zmrazenie aktuálneho obrazu ..............................................................................
Funkcia „Plug & Play“ ..........................................................................................
Zobrazenie externého zdroja signálu ...................................................................
Úprava názvov zariadení ......................................................................................
7
8
8
9
10
10
◆ OVLÁDANIE KANÁLOV
■
■
■
■
■
■
Automatické ukladanie kanálov ............................................................................
Manuálne ukladanie kanálov ................................................................................
Pridávanie/uzamknutie kanálov ............................................................................
Zoradenie uloÏen˘ch kanálov ...............................................................................
Priradenie názvov kanálov....................................................................................
Vylaìovanie príjmu kanála....................................................................................
11
12
13
14
14
15
◆ OVLÁDANIE OBRAZU
■
■
■
■
■
■
■
Zmena obrazovej normy .......................................................................................
Prispôsobenie nastavenia obrazu ........................................................................
V˘ber veºkosti obrazu ...........................................................................................
Digital NR ..............................................................................................................
SMD ......................................................................................................................
DNIe Demo ...........................................................................................................
Pozeranie obrazu v obraze (PIP) .........................................................................
16
16
17
17
17
17
18
◆ OVLÁDANIE ZVUKU
■
Vlastnosti zvuku ....................................................................................................
19
◆ POPIS FUNKCIÍ
■
■
■
■
■
■
■
■
Funkcie ãasu .........................................................................................................
Language ..............................................................................................................
Blue Screen ..........................................................................................................
Melody...................................................................................................................
Energy Saving.......................................................................................................
PouÏívanie herného reÏimu ..................................................................................
Screen Burn Protection .......................................................................................
Nastavenie Blue Eye.............................................................................................
20
21
21
21
21
21
22
23
◆ POâÍTAâOVÉ ZOBRAZENIE
■
■
■
■
Nastavenie poãítaãového softvéru (ZaloÏené na systéme Windows XP)............
ReÏim vstupu (PC)................................................................................................
Nastavenie poãítaãa..............................................................................................
Funkcia teletextu (v závislosti od modelu)............................................................
23
24
25
26
◆ PRÍLOHA
■
■
Ako namontovaÈ nástennú konzolu ......................................................................
Rie‰enie problémov ..............................................................................................
☛
Symboly
Stlaãte
DôleÏité
Slovenãina - 3
➢
Poznámka
28
30
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 4
Ovládací panel
➢
Farba a tvar produktu sa môÏe odli‰ovaÈ v závislosti od modelu.
Predn˘ (alebo boãn˘) panel
Reproduktor
ΠSOURCE
Zobrazí ponuku v‰etk˘ch dostupn˘ch vstupn˘ch
zdrojov (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component,
PC, HDMI).
¨
C/P.
Stlaãte na zmenu kanálov. V ponuke na obrazovke
pouÏite tlaãidlá
C/P.
rovnako, ako
pouÏívate tlaãidlá … a † na diaºkovom ovládaní.
´ MENU
Stlaãte, aby sa na obrazovke zobrazila ponuka s
funkciami televízora.
ˆ
(ENTER)
Stlaãte pre potvrdenie v˘beru.
+
ˇ Stlaãte na zv˘‰enie alebo zníÏenie hlasitosti. V
+
ponuke na obrazovke pouÏite tlaãidlá rovnako, ako pouÏívate tlaãidlá œ a √ na diaºkovom
ovládaní.
Ø Tlaãidlo
(Napájanie)
Stlaãte pre zapnutie a vypnutie televízora.
Panel pripojenia
➢
Indikátor energie
- Vypnuté: modrá
- Zapnuté: vypnut˘
Snímaã pre diaºkové ovládanie
Diaºkové ovládanie nastavte smerom na tento bod
TV.
Farba a tvar produktu sa môÏe odli‰ovaÈ v závislosti od modelu.
Boãn˘ panel
Œ
alebo
´
pokraãovanie...
Slovenãina - 4
ΠS-Video alebo Video / Audio L/R
- Video (S-Video alebo Video) a
audio vstupy pre externé
zariadenia, ako napríklad
videokamera alebo videorekordér.
´ Konektor pre slúchadlá
- K televízoru môÏete pripojiÈ
súpravu slúchadiel, ak si Ïeláte
pozeraÈ televízny program bez
vyru‰ovania in˘ch ºudí v miestnosti.
➢
Dlhotrvajúce pouÏívanie
slúchadiel pri vysokej hlasitosti
môÏe po‰kodiÈ vበsluch.
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 5
Panel pripojenia
➢
Farba a tvar produktu sa môÏe odli‰ovaÈ v závislosti od modelu.
Zadn˘ panel
∏
”
alebo
Œ
rozvod káblovej
televízie
alebo
Ø
ˇ
ˆ
´
¨
☛ Pri kaÏdom pripojení audio alebo video zariadenia k televízoru skontrolujte, ãi sú v‰etky komponenty vypnuté.
☛ Keì pripájate externé zariadenie, podºa farby pripojte pripojovaciu koncovku ku káblu.
Œ ANT IN VHF/UHF (75Ω)
- 75Ω koaxiálny konektor na pripojenie antény alebo
rozvodu káblovej televízie.
´ Pripojenie extern˘ch zvukov˘ch zariadení
- Prepojte RCA audio signály z televízora k externému
zdroju, ako napríklad audio vybavenie.
ˇ COMPONENT IN
- Zvukové (AUDIO L/R) a obrazové (Y/PB/PR) vstupy
pre komponent.
¨ PC IN / AUDIO
- Pripojte k v˘stupnému konektoru videa a zvuku na PC.
ˆ EXT 1, EXT 2
- Vstupy alebo v˘stupy pre externé zariadenia, ako je
napríklad videorekordér, DVD, herná konzola alebo
prehrávaã videodiskov.
·pecifikácia vstupu a v˘stupu
Konektor
EXT 1
EXT 2
V˘stup
Vstup
Video + Audio (L/R)
Video Audio (L/R) S-Video RGB
✔
✔
✔
✔ Dostupn˘ je len TV alebo DTV v˘stup.
✔
✔
✔
V˘stup si môÏete vybraÈ.
adaptér, analógové zvukové DVI vstupy na TV
umoÏÀujú prijímaÈ ºav˘ a prav˘ zvukov˘ kanál z vá‰ho
DVI zariadenia. (Nie je kompatibilné s PC)
- Keì pripájate tento produkt prostredníctvom HDMI
alebo DVI ku koncovému prijímaãu, DVD prehrávaãu
alebo hernej konzole atì., uistite sa, Ïe sa nastavil na
kompatibiln˘ reÏim videov˘stupu podºa zobrazenia v
niωie uvedenej tabuºke. NedodrÏanie tohto pravidla
môÏe spôsobiÈ skreslenie obrazu, preru‰enie obrazu
alebo nezobrazovanie obrazu.
- Nepokú‰ajte sa pripájaÈ HDMI/DVI konektor ku
grafickej karte PC alebo prenosného poãítaãa.
(spôsobí to zobrazenie ãistej obrazovky)
DVI AUDIO IN L/R
- Zvukové DVI v˘stupy pre externé zariadenia.
∏ KONEKTOR NAPÁJANIA
- Pripojte priloÏen˘ sieÈov˘ kábel.
” SERVICE
- Konektor iba pre servisné úãely.
Ø HDMI/DVI IN
- Pripojte HDMI konektor zariadenia k HDMI v˘stupu.
Tieto vstupy sa tieÏ dajú pouÏiÈ ako DVI pripojenia s
oddelen˘mi analógov˘mi zvukov˘mi vstupmi. Na
vykonanie tohto pripojenia môÏe byÈ potrebn˘ voliteºn˘
HDMI/DVI kábel. Keì pouÏívate voliteºn˘ HDMI/DVI
Slovenãina - 5
➢ Podporované reÏimy pre HDMI/DVI a
Component
HDMI/DVI 50Hz
HDMI/DVI 60Hz
Component
480i
X
X
O
480p
O
O
O
576i
X
X
O
576p
O
X
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 6
Pohºad na diaºkov˘ ovládaã (v závislosti od modelu)
Œ Tlaãidlo POWER
(zapne a vypne televízor)
´ âíselné tlaãidlá pre priamy
prístup ku kanálu
ˇ V˘ber jednociferného/
dvojciferného kanála
¨ Tlaãidlo ovládania kanálov
(viì strana 13)
ˆ Priama voºba reÏimu TV
Ø
Zv˘‰enie hlasitosti
ZníÏenie hlasitosti
∏ Doãasné vypnutie zvuku
” Zobrazenie hlavnej ponuky na
obrazovke
’ Zapnutie/vypnutie obrazu v
obraze
˝ V˘ber zvukov˘ch efektov
(viì strana 19)
Ô V˘ber obrazov˘ch efektov
(viì strana 16)
 Nastaveni jasu obrazovky k
okolitému prostrediu
(viì strana 21)
Ú V˘ber reÏimu zvuku
Æ Tlaãidlo reÏimu Tru Surround XT
ı Nastavenie diaºkového ovládaãa
˜ Vyberie cieºové zariadenie,
ktoré sa bude ovládaÈ
diaºkov˘m ovládaãom
Samsung (TV, DVD, STB,
CABLE, VCR)
¯ V˘ber moÏn˘ch zdrojov
˘ Predchádzajúci kanál
¿ Automatické vypnutie
¸ Priama voºba reÏimu PC
˛ Funkcia videorekordér/DVD
(Pretáãania naspäÈ, zastavenie,
prehrávanie/pozastavenie,
r˘chle/pretáãanie dopredu)
◊
ëal‰í kanál
Predchádzajúci kanál
± Opustenie ponuky na
obrazovke
➢
➢
≠ Ovládanie kurzora v ponuke
– PouÏite pre zobrazenie
informácií o aktuálnom
vysielaní
÷ Zmrazenie obrazu
® V˘ber veºkosti obrazu
∑ V˘ber kanálu vedºaj‰ieho
obrazu (PIP)
¥ Ak vበdiaºkov˘ ovládaã
správne nefunguje, vyberte
batérie a na pribliÏne 2 aÏ 3
sekundy stlaãte tlaãidlo
Vynulovanie.
Opätovne vloÏte batérie a
pokúste sa opätovne pouÏiÈ
diaºkov˘ ovládaã.
Funkcie teletextu
(pozri strana 26)
ˆ Ukonãenie zobrazenia teletextu
(v závislosti od modelu)
” Index teletextu
’ PodrÏanie teletextu
Ò UloÏenie teletextu
¯ V˘ber reÏimu teletextu
(LIST/FLOF)
˘ Podstrana teletextu
◊ P
: ëal‰ia strana teletextu
P
: Predchádzajúca strana
teletextu
± Zru‰enie teletextu
– Zobrazenie teletextu
— Zobrazenie
teletextu/zmie‰anie informácií
teletextu a normálneho
vysielania
µ V˘ber veºkosti teletextu
˝Ô÷®
V˘ber témy fastext
âinnosÈ diaºkového ovládaãa môÏe ovplyvÀovaÈ jasné svetlo.
Toto je ‰peciálny diaºkov˘ ovládaã pre zrakovo postihnut˘ch, ktor˘ má braillove body na tlaãidlách napájania,
kanálov a hlasitosti.
Slovenãina - 6
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 7
MontáÏ batérií do diaºkového ovládania
1
Nadvihnite kryt na zadnej strane diaºkového ovládaãa podºa zobrazenia na
obrázku.
2
VloÏte dve batérie typu AAA.
➢ Uistite sa, Ïe “+” a “–” koniec batérií odpovedá nákresu v prieãinku.
3
➢
Kryt zatvorte podºa zobrazenia na obrázku.
Ak diaºkové ovládanie nejdete dlh˘ ãas pouÏívaÈ, batérie vyberte a uskladnite
ich na chladnom suchom mieste. Diaºkové ovládanie môÏete pouÏívaÈ aÏ do
vzdialenosti 23 stôp od TV. (Pri predpokladanom typickom pouÏívaní TV
batérie vydrÏia pribliÏne jeden rok.)
➢
Ak nefunguje diaºkové ovládanie! Skontrolujte nasledovné:
1. Je televízor zapnut˘?
2. Nie je prevráten˘ kladn˘ a záporn˘ pól batérií?
3. Nie sú batérie vybité?
4. Vyskytol sa v˘padok prúdu alebo je odpojen˘ sieÈov˘ kábel?
5. Nachádza sa v blízkosti ‰peciálne Ïiarivkové alebo neónové svetlo?
Zapnutie a vypnutie televízora
SieÈov˘ napájací kábel je pripojen˘ k zadnej ãasti televízora.
1
Zapojte sieÈov˘ napájací kábel do príslu‰nej zásuvky.
➢ SieÈové napätie je uvedené na zadnej strane televízora a frekvencia je 50 alebo 60 Hz.
2
Stlaãte tlaãidlo
(Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora alebo stlaãte tlaãidlo POWER ( )
na diaºkovom ovládaní, aby ste zapli televízor.Automaticky sa zvolí naposledy sledovan˘ program. Ak ste zatiaº
neuloÏili Ïiadne kanály, nezobrazí sa Ïiadny ãist˘ obraz. Pozrite si ãasÈ „Automatické ukladanie kanálov“ na
strane 9 alebo „Manuálne ukladanie kanálov“ na strane 10.
➢ Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne vykoná viacero základn˘ch uÏívateºsk˘ch
nastavení. Pozrite si „Funkcia Plug & Play“ na strane 8.
3
Ak chcete televízor vypnúÈ, stlaãte tlaãidlo
(Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora alebo
stlaãte tlaãidlo POWER ( ) v spodnej ãasti diaºkového ovládania.
4
Ak chcete televízor zapnúÈ, stlaãte tlaãidlo
(Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora alebo
tlaãidlo POWER ( ), alebo ãíselné tlaãidlá na diaºkovom ovládaní.
Slovenãina - 7
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 8
Prezeranie ponúk
TV
Input
Source List
Edit Name
Move
1
Stlaãte tlaãidlo MENU (
).
Na obrazovke sa zobrazí hlavná ponuka.
Na jeho ºavej strane je päÈ ikon: Input, Picture, Sound, Channel, and
Setup.
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte jednu z ikon.
Ak chcete vojsÈ do vedºaj‰ej ponuky ikony, stlaãte tlaãidlo ENTER (
: TV
Enter
Exit
3
Tlaãidlom … alebo † sa presúvate na jednotlivé poloÏky v ponuke.
) zvolíte poloÏku v ponuke.
Stlaãením tlaãidla ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla …/†/œ/√ zmeníte zvolenú poloÏku.
Stlaãením tlaãidla MENU (
) sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.
5
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
).
Zmrazenie aktuálneho obrazu
Pri sledovaní televízneho programu môÏete obraz jednoducho zmraziÈ stlaãením
tlaãidla „STILL“. Jeho opätovn˘m stlaãením sa vykoná návrat do normálneho
zobrazenia.
➢
Táto funkcia sa automaticky preru‰í po 5 minútach.
Slovenãina - 8
m
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 9
Funkcia „Plug & Play“
Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne vykoná viacero základn˘ch zákazníckych nastavení.
K dispozícii sú nasledovné nastavenia.
1
2
3
Plug & Play
Ak je televízor v pohotovostnom reÏime, stlaãte na diaºkovom ovládaãi
tlaãidlo POWER ( ). Zobrazí sa správa spustenia funkcie Plug & Play.
Start Plug & Play
Po niekoºk˘ch sekundách sa automaticky zobrazí ponuka Language.
OK
Enter
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte príslu‰n˘ jazyk.
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
). Zobrazí sa správa o kontrole stavu pripojenia
antény.
4
Uistite sa, Ïe anténa je pripojená k televízoru.
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
). Zobrazí sa ponuka Country.
5
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte krajinu alebo oblasÈ.
). Zobrazí sa ponuka pre voºbu kanálov.
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
Exit
Plug & Play
Language
Move
English
Deutsch
Français
Nederlands
Enter
Skip
Plug & Play
6
7
8
).
Ak chcete spustiÈ ukladanie kanála, stlaãte tlaãidlo ENTER (
Vyhºadávanie sa ukonãí automaticky. TV zaãne ukladaÈ v‰etky dostupné
kanály.
Stlaãením tlaãidla ENTER (
) nastavíte ãas.
Check antenna input.
OK
Enter
Skip
Plug & Play
Tlaãidlom œ alebo √ vyberte poloÏku hodín alebo minút.
Tieto poloÏky nastavte stlaãením tlaãidla … alebo †.
➢ Hodiny alebo minúty môÏete zadaÈ priamo stlaãením numerick˘ch tlaãidiel na diaºkovom ovládaãi.
Country
Stlaãením tlaãidla ENTER (
) potvrìte v˘ber.
Zobrazí sa správa “Enjoy your viewing”.
Belgium
France
Germany
Italy
Move
Enter
Skip
Plug & Play
Auto Store
P 1
C --
40 MHz
0%
Start
Enter
Skip
Plug & Play
--
Clock Set
--
:
Enter
Skip
Plug & Play
Clock Set
Move
00
Adjust
:
00
Enter
Skip
Enjoy your viewing
OK
Ak chcete obnoviÈ nastavenie tejto funkcie ...
1
2
3
Stlaãením tlaãidla MENU (
) zobrazíte ponuku.
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Setup a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
Opätovne stlaãte tlaãidlo ENTER (
), aby ste vybrali funkciu Plug & Play.
Zobrazí sa správa spustenia funkcie Plug & Play.
TV
Setup
Plug & Play
Language
Time
Game Mode
Blue Screen
Melody
PC
More
Move
Slovenãina - 9
: English
: Off
: Off
: Off
Enter
Return
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 10
Zobrazenie externého zdroja signálu
Input
TV
Source List
Edit Name
MôÏete prepínaÈ medzi jednotliv˘mi zobrazeniami signálu z pripojeného zariadenia,
ako je videorekordér, DVD prehrávaã, satelitn˘ prijímaã a zdroj televízneho signálu
(pozemné alebo káblové vysielanie).
: TV
1
Move
Enter
Return
Stlaãením tlaãidla MENU (
) zobrazíte ponuku
2
Stlaãením tlaãidla ENTER (
) vyberte poloÏku Source List.
3
Znova stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte zdroj signálu a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
Source List
TV
TV
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Component
PC
HDMI
Move
:
:
:
:
:
:
:
----------------------
Enter
).
Dostupné zdroje signálu: TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC,
HDMI
Return
➢
➢
Tieto moÏnosti môÏete vybraÈ jednoduch˘m stlaãením tlaãidla SOURCE na
diaºkovom ovládaní.
Do reÏimu TV alebo PC môÏete vstúpiÈ priamo pomocou tlaãidla TV alebo
PC na diaºkovom ovládaãi.
Úprava názvov zariadení
Input
TV
Source List
Edit Name
Move
Extern˘ zdroj môÏete pomenovaÈ.
: TV
Enter
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Component
PC
HDMI
Move
:
:
:
:
:
:
:
------------VCR
-----DVD
----D-VHS
----Cable STB
---------
Enter
Stlaãením tlaãidla MENU (
2
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
3
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Edit Name a potom stlaãte
).
tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte extern˘ zdroj signálu a potom stlaãte
).
tlaãidlo ENTER (
5
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadované zariadenie a potom
).
stlaãte tlaãidlo ENTER (
Return
Edit Name
TV
1
) zobrazíte ponuku.
).
Dostupné názvy zariadení: VCR, DVD, D-VHS, Cable STB, HD STB,
Satellite STB, AV Receiver, DVD Receiver, Game, Camcorder, DVD
Combo, DHR (DVD HDD Recorder), alebo PC.
Return
6
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Slovenãina - 10
a
o
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 11
Automatické ukladanie kanálov
MôÏete prehºadávaÈ dostupné frekvenãné pásma (dostupnosÈ závisí od va‰ej krajiny).
Automaticky priradené ãísla programov nemusia zodpovedaÈ aktuálnym alebo
poÏadovan˘m ãíslam programov.
âísla v‰ak môÏete zoradiÈ manuálne a vymazaÈ ºubovoºné kanály, ktoré nechcete
sledovaÈ.
1
Stlaãením tlaãidla MENU (
TV
Channel
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
) zobrazíte ponuku.
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Channel a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
3
Znova stlaãte tlaãidlo ENTER (
Move
Enter
Auto Store
P 1
C --
40 MHz
0%
). Zobrazí sa zoznam dostupn˘ch krajín.
Start
4
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte svoju krajinu a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
5
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Auto Store a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
6
Opätovn˘m stlaãením tlaãidla ENTER (
Vyhºadávanie sa ukonãí automaticky.
➢
) spustite vyhºadávanie.
Ak chcete zastaviÈ vyhºadávanie pred jeho dokonãením, stlaãte tlaãidlo
MENU (
) alebo tlaãidlo ENTER (
).
Slovenãina - 11
Enter
Return
Return
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 12
Manuálne ukladanie kanálov
MôÏete ukladaÈ televízne kanály vrátane t˘ch, ktoré prijímate prostredníctvom káblov˘ch rozvodov.
Pri manuálnom ukladaní kanálov si môÏete vybraÈ:
◆ âi chcete alebo nechcete uloÏiÈ v‰etky nájdené kanály
◆ âíslo programu kaÏdého uloÏeného kanála, ktor˘ chcete oznaãiÈ.
TV
Channel
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
Move
TV
Enter
1
Stlaãením tlaãidla MENU (
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Channel a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER (
).
3
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Manual Store a potom stlaãte
).
tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadovanú moÏnosÈ a potom stlaãte
).
tlaãidlo ENTER (
5
Keì ste spokojní s va‰ím nastavením, stlaãte tlaãidlo ENTER (
6
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Return
Manual Store
Programme
Colour System
Sound System
Channel
Search
Store
Move
:P 1
: AUTO
: BG
:C 2
: 48 MHz
:?
Enter
) zobrazíte ponuku.
).
Return
◆ Programme (âíslo programu, ktoré má byÈ priradené kanálu)
- Stláãajte tlaãidlo … alebo † dovtedy, k˘m nenájdete správne ãíslo.
➢ âíslo kanálu môÏete urãiÈ tieÏ priamo, stlaãením ãíseln˘ch tlaãidiel (0-9).
◆ Colour System: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43
- Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadovanú normu farby.
◆ Sound System: BG/DK/I/L
- Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadovanú normu zvuku.
◆ Channel (Keì poznáte ãíslo kanálu, ktor˘ chcete uloÏiÈ)
- Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku C (kanál pozemného vysielania) alebo S (kanál káblovej
televízie).
- Stlaãte tlaãidlo √, potom stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadované ãíslo.
➢ âíslo kanálu môÏete urãiÈ tieÏ priamo, stlaãením ãíseln˘ch tlaãidiel (0-9).
➢ Ak zvuk nepoãuÈ alebo je nezvyãajn˘, znova vyberte poÏadovanú zvukovú normu.
◆ Search (Keì neviete ãísla kanálov)
- Stlaãením tlaãidla … alebo † spustite vyhºadávanie.
- Tuner zaãne prehºadávaÈ frekvenãné pásmo, aÏ pokiaº nenájde a nezobrazí prv˘ alebo zvolen˘ kanál.
◆ Store (Keì ukladáte kanál a priradené ãíslo programu)
- Stlaãením tlaãidla ENTER (
) zvoºte OK.
☛
ReÏim kanálov
◆ P (ReÏim programov): Po dokonãení ladenia sa vysielajúcim staniciam vo va‰ej oblasti priradia ãísla pozícií
od P00 po P99. V tomto reÏime môÏete vybraÈ kanál zadaním ãísla pozície.
◆ C (reÏim terestriálnych kanálov): V tomto reÏime môÏete vybraÈ kanál zadaním priradeného ãísla pre kaÏdú
stanicu pozemného vysielania.
◆ S (ReÏim kanálov káblovej televízie): V tomto reÏime môÏete vybraÈ kanál zadaním priradeného ãísla pre
kaÏd˘ kanál káblovej televízie.
Slovenãina - 12
e
e
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 13
Pridávanie/uzamknutie kanálov
Pomocou správca kanálov môÏete pohodlne uzamknúÈ alebo pridaÈ kanály.
1
Stlaãením tlaãidla MENU (
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Channel a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER (
).
3
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte Channel Manager a potom stlaãte
).
tlaãidlo ENTER (
Channel
TV
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
) zobrazíte ponuku.
Move
) vyberte moÏnosÈ Channel Manager.
4
Stlaãením tlaãidla ENTER (
5
), vyberte kanál, ktor˘
Stlaãením tlaãidiel …/†/œ/√ pohnite políãko (
), aby ste kanál pridali.
chcete pridaÈ a stlaãte tlaãidlo ENTER (
Ak opätovne stlaãíte tlaãidlo ENTER (
kanála a kanál sa nepridá.
), zmizne symbol (
) vedºa
◆ Uzamknutie kanálov
Táto funkcia vám umoÏÀuje zabrániÈ sledovaniu nevhodn˘ch programov
nepovolan˘mi osobami, ako sú deti, a to tak, Ïe na zvolenom programe vypne
obraz a zvuk.
6
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte Child Lock a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
7
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte On a potom stlaãte tlaãidlo ENTER
(
).
8
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte Channel Manager a potom stlaãte
).
tlaãidlo ENTER (
9
Stlaãením tlaãidiel …/†/œ/√ pohnite políãko ( ), vyberte kanál, ktor˘
chcete uzamknúÈ a stlaãte tlaãidlo ENTER (
).
➢
➢
Ak opätovne stlaãíte tlaãidlo ENTER (
kanála a uzamknutie kanálu sa zru‰í.
), zmizne symbol (
) vedºa
Keì je detská zámka aktívna, zobrazí sa modrá obrazovka.
10 Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
➢
Return
Channel Manager
Child Lock
: On
◆ Pridávanie kanálov
Pomocou správcu kanálov môÏete pridaÈ kanály.
➢
Enter
Channel Manager
TV
Tieto moÏnosti môÏete jednoducho vybraÈ stlaãením tlaãidla CH MGR na
diaºkovom ovládaãi.
Slovenãina - 13
Move
Enter
Channel Manager
P 1 C2
Prog.
0 C -1 C2
2 C 74
3 C 80
4 C7
5 C 19
6 C 10
7 C 11
8 C 12
9 S 13
Add
Move
Page
1 / 10
Lock
Enter
Return
Return
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 14
Zoradenie uloÏen˘ch kanálov
Channel
TV
Táto ãinnosÈ vám umoÏÀuje zmeniÈ ãísla programov pre uloÏené kanály.
Túto ãinnosÈ môÏe byÈ potrebné vykonaÈ po automatickom ukladaní.
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
Move
TV
Enter
Return
1
Stlaãením tlaãidla MENU (
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Channel a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
) zobrazíte ponuku.
3
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Sort a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
4
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte kanál, ktor˘ chcete presunúÈ a potom
).
stlaãte tlaãidlo ENTER (
5
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte ãíslo programu, na ktoré chcete
presunúÈ kanál.
). Kanál sa presunie na novú pozíciu a v‰etky
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
ostatné kanály sa príslu‰ne posunú.
6
Opakovaním krokov 4 aÏ 5 presuÀte v‰etky kanály na poÏadované ãísla
programov.
7
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Sort
Prog.
Ch.
Name
C -C2
C 74
C 80
C7
0
1
2
3
4
Move
Enter
Return
Priradenie názvov kanálov
TV
Channel
Názvy kanálov sa priradia automaticky pri príjme vysielania informácií o kanáli.
Tieto názvy sa dajú zmeniÈ, ão vám umoÏÀuje priradiÈ nové názvy.
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
Move
TV
Enter
Return
1
Stlaãením tlaãidla MENU (
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Channel a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
) zobrazíte ponuku.
3
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Name a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
4
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte kanál, ktorému chcete priradiÈ nov˘
).
názov a potom stlaãte tlaãidlo ENTER (
5
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte písmeno (A – Z), ãíslo (0 – 9), alebo
symbol. Stlaãením tlaãidla œ alebo √ sa presuÀte na predchádzajúce, resp.
).
nasledujúce písmeno a potom stlaãte tlaãidlo ENTER (
Name
Prog.
Ch.
Name
0
1
2
3
4
C -C2
C 74
C 80
C7
--------A
-------------
Move
Adjust
Return
6
Kroky 4 aÏ 5 zopakujte pre kaÏd˘ kanál, ktorému chcete priradiÈ nov˘ názov.
7
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Slovenãina - 14
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 15
Vylaìovanie príjmu kanála
Ak je k dispozícii ãist˘ príjem, nemusíte kanál dolaìovaÈ, pretoÏe sa tak stane
automaticky poãas funkcie vyhºadávania a ukladania.
Ak je signál slab˘ alebo skreslen˘, budete musieÈ kanál manuálne jemne doladiÈ.
1
Stlaãením tlaãidla MENU (
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Channel a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
3
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte Fine Tune a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
4
Aby ste získali ostr˘ a jasn˘ obraz a dobrú kvalitu zvuku, stlaãte tlaãidlo
œ alebo √, aÏ k˘m nedosiahnete optimálne nastavenie. Stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
➢
5
) zobrazíte ponuku.
Aby ste vynulovali jemné doladenie na 0, tak stlaãením tlaãidla … alebo
).
† vyberte moÏnosÈ Reset. Stlaãte tlaãidlo ENTER (
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
➢
UloÏenie jemného doladenia zmení farbu OSD (zobrazenia na
obrazovke) kanála z bielej na ãervenú a pridá znaãku “*”.
v.
Slovenãina - 15
TV
Channel
Country
: Belgium
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
Fine Tune
Move
Enter
Return
Fine Tune
P
1*
+3
Reset
Adjust
Save
Return
P 1*
Mono
Picture
Sound
SRS TSXT
-- : --
: Dynamic
: Custom
: Off
BN68-01022R-02Slk
3/31/06
5:14 PM
Page 16
Zmena obrazovej normy
VybraÈ môÏete typ obrazu, ktor˘ najlep‰ie zodpovedá va‰im poÏiadavkám na pozeranie.
Picture
TV
Mode
Size
Digital NR
SMD
DNIe Demo
PIP
: Dynamic
: Auto Wide
: On
: On
: Off
Move
Enter
Return
1
Stlaãením tlaãidla MENU (
) zobrazíte ponuku
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Picture a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
3
Dvakrát stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadovan˘ reÏim a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER (
).
).
Mode
TV
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G 50
Colour Tone
Reset
Move
Dynamic
: Dynamic
Standard 100
Movie 50
Custom 75
55
R 50
: Cool1
Enter
Dostupné reÏimy: Dynamic, Standard, Movie, Custom
➢
5
Hodnoty nastavenia sa môÏu lí‰iÈ v závislosti od vstupného zdroja.
(ex. RF, Video, Component, PC, alebo HDMI)
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Return
➢
➢
Tieto moÏnosti môÏete jednoducho vybraÈ stlaãením tlaãidla P.MODE na
diaºkovom ovládaãi.
◆ Vyberte Dynamic pre pozeranie TV poãas dÀa alebo keì je
v miestnosti jasné svetlo.
◆ Vyberte Standard pre ‰tandardné v˘robné nastavenia.
◆ Vyberte Movie, keì pozeráte film.
◆ Vyberte Custom, ak chcete prispôsobiÈ nastavenia podºa
vlastn˘ch preferencií.
Prispôsobenie nastavenia obrazu
Vበtelevízor poskytuje niekoºko moÏností nastavenia, ktoré umoÏÀujú ovládaÈ kvalitu obrazu.
Picture
TV
Mode
Size
Digital NR
SMD
DNIe Demo
PIP
: Dynamic
: Auto Wide
: On
: On
: Off
Move
TV
Enter
Return
1
Stlaãením tlaãidla MENU (
) zobrazíte ponuku.
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Picture a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
3
Dvakrát stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadovan˘ reÏim a potom stlaãte
).
tlaãidlo ENTER (
).
Mode
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G 50
Colour Tone
Reset
Move
Dostupné reÏimy: Dynamic, Standard, Movie, Custom
: Dynamic
100
Cool2 50
Cool1 75
Normal 55
Warm1R 50
: Cool1
Warm2
Enter
Return
5
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadovanú moÏnosÈ a potom stlaãte
).
tlaãidlo ENTER (
6
Keì ste spokojní s va‰ím nastavením, stlaãte tlaãidlo ENTER (
7
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
◆ Contrast – Brightness – Sharpness – Colour – Tint (len NTSC)
◆ Contrast – Brightness – Colour : ReÏim PC
Stláãajte tlaãidlo œ alebo √, aÏ k˘m nedosiahnete optimálne nastavenie.
◆ Colour Tone: Cool2/Cool1/Normal/Warm1/Warm2
◆ Reset: MôÏete obnoviÈ v˘robné nastavenia obrazu.
➢
Funkcia pôvodného nastavenia sa dá nastaviÈ pre kaÏd˘ reÏim obrazu a farebn˘ odtieÀ.
Slovenãina - 16
).
o
o
e
BN68-01022R-02Slk
3/31/06
5:14 PM
Page 17
V˘ber veºkosti obrazu
MôÏete si vybraÈ takú veºkosÈ obrazu, ktorá najlep‰ie zodpovedá va‰im nárokom
na sledovanie.
1 Stlaãením tlaãidla MENU (
) zobrazíte ponuku.
2 Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Picture a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
3 Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Size a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
4 Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadovanú moÏnosÈ a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER (
).
Dostupné moÏnosti: Auto Wide, 16:9, Wide 4:3, Zoom, 4:3
◆ Auto Wide: Roz‰írenie a natiahnutie obrazu z pomeru strán 4:3 na pomer strán 16:9.
◆ 16:9: Roz‰írenie a natiahnutie obrazu z pomeru strán 4:3 na pomer strán 16:9.
◆ Wide 4:3: Zväã‰enie veºkosti obrazu viac ako pri moÏnosti 4:3.
Obrazovku môÏete posunúÈ smerom nadol/nahor pomocou tlaãidla …
alebo † potom, ako zvolíte
stlaãením tlaãidla √ alebo ENTER (
).
◆ Zoom: Zväã‰enie veºkosti obrazu na obrazovke v zvislom smere.
◆ 4:3: Nastavuje obraz do normálneho reÏimu s pomerom strán 4:3.
5 Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
➢ VeºkosÈ obrazu môÏete jednoducho zmeniÈ stlaãením tlaãidla P.SIZE
na diaºkovom ovládaní.
➢ Ak zmeníte veºkosÈ obrazu pri zapnutom PIP (obraz v obraze), PIP sa
automaticky vypne.
➢ MoÏnosti veºkosti obrazu sa môÏu lí‰iÈ v závislosti na vstupnom zdroji.
➢ Dostupné poloÏky sa môÏu odli‰ovaÈ v závislosti od zvoleného reÏimu.
TV
Picture
Mode
Size
Digital NR
SMD
DNIe Demo
PIP
Move
TV
: Dynamic
: Auto Wide
: On
: On
: Off
Enter
Return
Size
Auto Wide
16:9
Wide 4:3
Zoom
4:3
Move
Enter
Return
Polohovanie a urãovanie rozmeru obrazovky pomocou funkcie Zoom (Zväã‰enie)
◆ Zmena rozmeru obrazovky pouÏitím funkcie Zoom umoÏÀuje polohovanie obrazovky v smere nahor/nadol
rovnako, ako urãovanie veºkosti obrazovky pomocou tlaãidla … alebo †.
◆ Obrazovku môÏete posunúÈ smerom nadol/nahor pomocou tlaãidla … alebo † potom, ako zvolíte
stlaãením tlaãidla œ alebo √.
◆ VeºkosÈ obrazovky môÏete zmeniÈ smerom nadol/nahor pomocou tlaãidla … alebo † potom, ako zvolíte
stlaãením tlaãidla œ alebo √.
Digital NR / SMD / DNIe Demo
1
2
3
4
5
Stlaãením tlaãidla MENU (
) zobrazíte ponuku.
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Picture a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadovanú moÏnosÈ a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER (
).
Dostupné moÏnosti: Digital NR, SMD, DNIe Demo
Keì ste spokojní s va‰ím nastavením, stlaãte tlaãidlo ENTER (
).
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Picture
TV
Mode
Size
Digital NR
SMD
DNIe Demo
PIP
Move
: Dynamic
: Auto Wide
: On
: On
: Off
Enter
Return
◆ Digital NR: On/Off
V prípade slabej úrovne signálu prijímaného televízorom môÏete aktivovaním tejto funkcie obmedziÈ poruchy a
tiene, ktoré sa zjavujú na obrazovke.
◆ SMD (Smooth Motion Driver-Plynul˘ ovládaã pohybu): On/Off (PS-42C7H/50C7H/42Q7H/50Q7H)
Ak nastavíte SMD do polohy On, budete môcÈ vidieÈ prirodzenej‰iu pokoÏku a jasnej‰í text aj v r˘chlej‰ie sa
pohybujúcich scénach.
➢ SMD nie je dostupná v reÏime PC.
◆ DNIe Demo: On/Off
Tento televízor má aj funkciu DNIe na poskytovanie vysokej vizuálnej kvality.
Ak nastavíte DNIe Demo na On, môÏete si prezrieÈ na obrazovke obraz s aplikovanou funkciou DNIe a normálny
obraz pre demon‰traãné úãely. S pouÏitím tejto funkcie môÏete vidieÈ rozdiel vo vizuálnej kvalite.
➢
➢
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
Táto funkcia poskytuje detailnej‰í obraz s trojrozmernou redukciou ‰umu, zlep‰ením detailov, kontrastu
a nastavenia bielej farby. Nov˘ algoritmus kompenzácie obrazu vám poskytuje jasnej‰í, ãistej‰í a
detailnej‰í obraz. Technológia DNIeTM upraví kaÏd˘ signál tak, aby vyhovoval zraku.
UkáÏka DNIe nie je dostupná v reÏime PC.
Slovenãina - 17
BN68-01022R-02Slk
3/31/06
5:14 PM
Page 18
Pozeranie obrazu v obraze (PIP)
V rámci hlavného obrazu môÏete zobraziÈ vedºaj‰í obraz. T˘mto spôsobom môÏete pozeraÈ TV program alebo
sledovaÈ videovstup z ak˘chkoºvek pripojen˘ch zariadení.
TV
Picture
Mode
Size
Digital NR
SMD
DNIe Demo
PIP
Move
: Dynamic
: 16:9
: On
: On
: Off
Enter
Return
1
Stlaãením tlaãidla MENU (
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Picture a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
3
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku PIP a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
4
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadovanú moÏnosÈ a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER (
).
5
Keì ste spokojní s va‰ím nastavením, stlaãte tlaãidlo ENTER (
6
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Dostupné moÏnosti: PIP(On/Off), Source, Position, Programme
PIP
TV
PIP
Source
Position
Programme
Move
: On
: AV
:
:P 1
Enter
) zobrazíte ponuku.
Return
).
◆ PIP: On/Off
Funkciu obrazu v obraze môÏete zapnúÈ alebo vypnúÈ.
➢
Tieto moÏnosti môÏete vybraÈ jednoduch˘m stlaãením tlaãidla PIP na
diaºkovom ovládaní.
◆ Source: TV/Ext.1/Ext.2/AV/S-Video
MôÏete vybraÈ zdroj vedºaj‰ieho obrazu.
/
◆ Position: / /
MôÏete vybraÈ polohu vedºaj‰ieho obrazu.
◆ Programme
Kanál vedºaj‰ieho obrazu môÏete zvoliÈ len vtedy, keì je Source nastaven˘
na TV.
Jednoduché funkcie diaºkového ovládaãa.
Tlaãidlá
Funkcia
PIP
PouÏíva sa na priame zapnutie alebo vypnutie funkcie PIP.
SOURCE
PouÏíva sa na priradenie zdroja vedºaj‰ieho obrazu (TV, Ext.1, Ext.2,
AV alebo S-Video).
POSITION
PouÏíva sa na pohyb vedºaj‰ieho obrazu proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek.
P
PouÏíva sa na v˘ber kanála vedºaj‰ieho obrazu.
/
Tabuºka nastavení PIP (Obrazu v obraze)
Hlavn˘
Vedºaj‰í
TV
AV
S-Video
Ext.1
Ext.2
Component
HDMI
PC
TV
X
X
X
X
X
X
O
O
AV
X
X
X
X
X
X
O
O
Slovenãina - 18
S-Video
X
X
X
X
X
X
O
X
X - Táto kombinácia PIP nie je moÏná.
O - Táto kombinácia PIP je moÏná.
Ext.1
X
X
X
X
X
X
O
O
Ext.2
X
X
X
X
X
X
O
O
PC
X
X
X
X
X
X
X
X
o
BN68-01022R-00Slk
k.
1:33 PM
Page 19
Vlastnosti zvuku
1
Stlaãením tlaãidla MENU (
TV
) zobrazíte ponuku.
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Sound a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
)
3
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadovanú moÏnosÈ a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER (
).
Sound
Mode
Equalizer
SRS TSXT
Auto Volume
Internal Mute
Reset
: Custom
: Off
: Off
: Off
Move
Dostupné moÏnosti: Mode, Equalizer, SRS TSXT, Auto Volume,
Internal Mute, Reset (Ak je hern˘ reÏim zapnut˘)
e
2,
2/21/06
4
5
Keì ste spokojní s va‰ím nastavením, stlaãte tlaãidlo ENTER (
Return
< Ak je hern˘ reÏim zapnut˘ >
TV
).
Sound
Mode
Equalizer
SRS TSXT
Auto Volume
Internal Mute
Reset
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
◆ Mode: Standard/Music/Movie/Speech/Custom
MôÏete vybraÈ typ ‰peciálneho zvukového efektu, ktor˘ sa pouÏije pri sledovaní daného vysielania.
➢
Enter
: Custom
: Off
: Off
: Off
Move
Enter
Return
Tieto moÏnosti môÏete jednoducho vybraÈ stlaãením tlaãidla S.MODE
na diaºkovom ovládaãi.
◆ Equalizer: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz
Televízor poskytuje niekoºko nastavení, ktoré umoÏÀujú ovládaÈ kvalitu
zvuku.
➢
Ak zmeníte niektoré z t˘chto nastavení, ‰tandard zvuku sa
automaticky zmení na hodnotu Custom.
TV
Equalizer
R
◆ SRS TSXT: On/Off
Technológia TruSurround XT je patentovanou technológiou SRS, ktorá
rie‰i problém prehrávania viackanálového obsahu systému 5.1
prostredníctvom dvoch reproduktorov. Technológia TruSurround poskytuje
presvedãiv˘ virtuálny záÏitok z priestorového zvuku prostredníctvom
ºubovoºného systému prehrávania cez dva reproduktory, vrátane
vnútorn˘ch reproduktorov televízora. Technológia je úplne kompatibilná so
v‰etk˘mi viackanálov˘mi formátmi.
➢
➢
Tieto moÏnosti môÏete jednoducho zvoliÈ stlaãením tlaãidla SRS(
na diaºkovom ovládaní.
L
Balance
Move
+
+
0
0
-
-
100Hz 300Hz 1kHz 3kHz 10kHz
Adjust
Return
)
TruSurround XT, SRS a Symbol
sú obchodn˘mi
znaãkami spoloãnosti SRS Labs, Inc. Technológia
TruSurround XT sa pouÏíva na základe licencie od
spoloãnosti SRS Labs, Inc.
◆ Auto Volume: On/Off
KaÏdá vysielacia stanica má svoje vlastné signálové podmienky, takÏe pre vás nie je jednoduché upraviÈ hlasitosÈ
pri kaÏdej zmene kanála. Táto funkcia vám umoÏÀuje automaticky upraviÈ hlasitosÈ poÏadovaného kanála
zníÏením úrovne zvukového v˘stupu v prípade, ak je modulaãn˘ signál príli‰ vysok˘ alebo zv˘‰ením úrovne
zvukového v˘stupu, ak je modulaãn˘ signál príli‰ nízky.
◆ Internal Mute: On/Off
Ak chcete zvuk poãuÈ cez oddelené reproduktory, zru‰te vnútorn˘ zosilÀovaã.
➢
Ak je Internal Mute (Interné stlmenie) prepnuté do polohy On (Zapnuté), tlaãidlá VOL +, VOL - a Mute
(Stlmenie zvuku) nefungujú.
◆ Reset
Ak je hern˘ reÏim zapnut˘, aktivuje sa funkcia Reset Sound (Vynulovanie nastavení zvuku). V˘ber funkcie Reset
(Vynulovanie nastavení), po nastavení ekvalizéra, vynuluje nastavenie ekvalizéra na v˘robné nastavenia.
Slovenãina - 19
BN68-01022R-00Slk
3/16/06
2:13 PM
Page 20
Funkcie ãasu
TV
Setup
Plug & Play
Language
Time
Game Mode
Blue Screen
Melody
PC
More
Move
1
PStlaãením tlaãidla MENU (
: English
2
: Off
: Off
: Off
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Setup a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
3
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Time a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
4
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadovanú moÏnosÈ a potom stlaãte
).
tlaãidlo ENTER (
5
Keì ste spokojní s va‰ím nastavením, stlaãte tlaãidlo ENTER (
6
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Enter
Return
Time
TV
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Move
Dostupné moÏnosti: Clock Set, Sleep Timer, On Timer, Off Timer
00 : 00
: Off
00 : 00 Off
00 : 00 Off
Enter
) zobrazíte ponuku.
Return
).
◆ Clock Set
Na televízore môÏete nastaviÈ hodiny, ktoré po stlaãení tlaãidla INFO na
diaºkovom ovládaãi zobrazia aktuálny ãas. âas musíte nastaviÈ aj v prípade, ak
chcete pouÏiÈ ãasovaãe automatického zapínania a vypínania.
- Tlaãidlom œ alebo √ vyberte poloÏku Hour alebo Minute.
Tieto poloÏky nastavte stlaãením tlaãidla … alebo †.
➢
➢
Hodiny a minúty môÏete nastaviÈ priamo stlaãením numerick˘ch tlaãidiel
na diaºkovom ovládaãi.
V prípade preru‰enia napájania alebo vytiahnutia prijímaãa z napájania
sa nastavenia pre hodiny stratia.
◆ Sleep Timer
NastaviÈ môÏete dobu medzi 30 a 180 minútami, po ktorej sa televízor
automaticky prepne do pohotovostného reÏimu.
- Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte predvolen˘ ãasov˘ interval (Off, 30,
60, 90, 120, 150 alebo 180) zostávajúceho zapnutia.
➢
Tieto moÏnosti môÏete jednoducho vybraÈ stlaãením tlaãidla SLEEP na
diaºkovom ovládaãi. Ak ãasovaã automatického vypnutia nie je e‰te
nastaven˘, zobrazí sa hodnota Off.
Ak je uÏ ãasovaã automatického vypnutia nastaven˘, zobrazí sa
zostávajúci ãas do prepnutia televízora do pohotovostného reÏimu.
◆ On Timer / Off Timer
Ak chcete, aby sa televízor automaticky zapol alebo vypol vo vami nastavenom ãase, je potrebné nastaviÈ
ãasovaãe zapnutia/vypnutia.
☛ Najskôr musíte nastaviÈ hodiny.
- On Timer: Stlaãením tlaãidla œ alebo √ nastavte Hour, Minute, Programme alebo Volume.
Tieto poloÏky nastavte stlaãením tlaãidla … alebo †.
Aby ste spustili On Timer s urãen˘mi nastaveniami, prepnite pomocou tlaãidla … alebo †
moÏnosÈ Activation na moÏnosÈ Yes.
➢
- Off Timer:
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ nastavte poloÏku Hour alebo Minute.
Tieto poloÏky nastavte stlaãením tlaãidla … alebo †.
Aby ste spustili Off Timer s urãen˘mi nastaveniami, prepnite pomocou tlaãidla … alebo †
moÏnosÈ Activation na moÏnosÈ Yes.
➢
☛
Hodiny a minúty môÏete nastaviÈ priamo stlaãením numerick˘ch tlaãidiel na
diaºkovom ovládaãi.
Hodiny a minúty môÏete nastaviÈ priamo stlaãením numerick˘ch tlaãidiel na
diaºkovom ovládaãi.
Auto Power Off (Automatické vypnutie)
Keì nastavíte ãasovaã na moÏnosÈ „On (Zapnut˘)“, TV sa prípadne vypne, ak 3 hodiny potom, ão sa TV zapol
ãasovaãom, nestlaãíte Ïiadne ovládacie tlaãidlo. Táto funkcia je dostupná len v reÏime zapnutého ãasovaãa a
zabraÀuje prehriatiu, ktoré sa môÏe vyskytnúÈ, ak je TV príli‰ dlho zapnut˘.
Slovenãina - 20
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 21
Language / Blue Screen / Melody / Energy Saving
1
2
Stlaãením tlaãidla MENU (
TV
) zobrazíte ponuku.
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Setup a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
3
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadovanú moÏnosÈ a potom stlaãte
).
tlaãidlo ENTER (
4
Keì ste spokojní s va‰ím nastavením, stlaãte tlaãidlo ENTER (
5
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
e
Setup
Plug & Play
Language
Time
Game Mode
Blue Screen
Melody
PC
More
Dostupné moÏnosti: Language, Blue Screen, Melody, Energy Saving
Move
: English
: Off
: Off
: Off
Enter
Return
).
◆ Language
Toto nastavenie sa lí‰i v závislosti od modelu. Pri prvom pouÏití televízora musíte zvoliÈ jazyk, ktor˘ sa pouÏije na
zobrazenie ponúk a indikátorov.
ak
iel
a
◆ Blue Screen: On/Off
Ak sa neprijíma Ïiadny signál alebo ak je veºmi slab˘, modrá obrazovka automaticky nahradí za‰umené pozadie obrazu.
Ak chcete pokraãovaÈ v sledovaní nekvalitného obrazu, musíte nastaviÈ reÏim Blue Screen na hodnotu Off.
◆ Melody: On/Off
Pri vypínaní a zapínaní televízora môÏete poãuÈ melódiu.
◆ Energy Saving: Off/Low/Medium/High
Táto funkcia nastavuje jas obrazovky v závislosti od okolit˘ch sveteln˘ch podmienok.
Off: Vypne reÏim Energy Saving.
Low: Funguje v beÏnom reÏime bez ohºadu na okolité osvetlenie.
Medium: Vstúpi do stredného reÏimu úspory energie bez ohºadu na okolité
osvetlenie.
High: Vstúpi do maximálneho reÏimu úspory energie bez ohºadu na okolité
osvetlenie.
➢
,
Tieto moÏnosti môÏete jednoducho zvoliÈ stlaãením tlaãidla E.SAVING
na diaºkovom ovládaní.
a
e
PouÏívanie herného reÏimu
Keì televízor pripájate k hernej konzole, ako napríklad PlayStationTM alebo
XboxTM, môÏete si vybratím hernej ponuky vychutnaÈ realistickej‰í hern˘ záÏitok.
TV
1
Stlaãením tlaãidla MENU (
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Setup a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
3
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Game Mode a potom stlaãte
).
tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte Off alebo On a potom stlaãte tlaãidlo ENTER (
5
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
➢
➢
➢
➢
) zobrazíte ponuku.
Setup
Plug & Play
Language
Time
Game Mode
Blue Screen
Melody
PC
More
Move
: English
: Off
: Off
: Off
Enter
Return
).
Na odpojenie hernej konzoly a pripojenie ìal‰ieho externého zariadenia zru‰te hern˘ reÏim v ponuke
obraz.
Ak zobrazíte ponuku televízora v hernom reÏime, bude sa mierne triasÈ.
Hern˘ reÏim nie je dostupn˘ v reÏime televízora
Ak je hern˘ reÏim zapnut˘:
◆ ReÏim Picture (Obraz) sa automaticky zmení na Custom (Vlastn˘) a pouÏívatelia reÏim nemôÏu zmeniÈ.
◆ ReÏim Sound (Zvuk) v ponuke Sound (Zvuk) sa deaktivuje. Zvuk nastavte pomocou ekvalizéra.
◆ Aktivuje sa funkcia Reset Sound (Vynulovanie nastavení zvuku) V˘ber funkcie Reset (Vynulovanie
nastavení), po nastavení ekvalizéra, vynuluje nastavenie ekvalizéra na v˘robné nastavenia.
Slovenãina - 21
BN68-01022R-00Slk
3/16/06
2:12 PM
Page 22
Screen Burn Protection
TV
Setup
More
Energy Saving
Pre zníÏenie moÏnosti vypálenia obrazovky je tento prístroj vybaven˘
technológiou ochrany pred vypálením obrazovky. Táto technológia vám umoÏÀuje
nastaviÈ pohyb obrazu smerom nahor/nadol (vertikálna línia) a zo strany na stranu
(horizontálny bod). Nastavenie ãasu vám umoÏÀuje naprogramovaÈ ãas medzi
pohybmi obrazu v minútach.
: Off
Screen Burn Protection
Blue Eye
: On
Move
TV
Enter
Return
Screen Burn Protection
1
Stlaãením tlaãidla MENU (
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Setup a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
3
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Screen Burn Protection a
).
potom stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadovanú moÏnosÈ a potom stlaãte
).
tlaãidlo ENTER (
Pixel Shift
All White
Signal Pattern
Move
TV
Enter
Return
Dostupné moÏnosti: Pixel Shift, All White, Signal Pattern
Pixel Shift
Pixel Shift
Horizontal Dot
Vertical Line
Time
Move
: On
:4
:4
:4
Enter
) zobrazíte ponuku.
5
Keì ste spokojní s va‰ím nastavením, stlaãte tlaãidlo ENTER (
6
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
).
Return
◆ Pixel Shift: PouÏitím tejto funkcie môÏete v minútov˘ch intervaloch pohybovaÈ pixely na PZP v horizontálnom alebo
vertikálnom smere, aby ste zminimalizovali pretrvávajúci obraz na obrazovke.
- Stlaãením tlaãidla … alebo † nastavte poloÏku Pixel Shift na moÏnosÈ On a potom stlaãte tlaãidlo ENTER (
- Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadovanú moÏnosÈ a potom stlaãte tlaãidlo ENTER (
).
).
Dostupné moÏnosti: Horizontal Dot, Vertical Line, Time
➢
Optimálne podmienky pre posun pixelu;
Horizontal Dot
Vertical Line
4
4
Time(minúta)
4
◆ All White: Táto funkcia pomáha odstrániÈ pretrvávajúci obraz z obrazovky pomocou zmeny farby pixelov na bielu.
Túto funkciu pouÏite v prípade, Ïe na obrazovke sa nachádza pretrvávajúci obraz alebo symboly, hlavne po
dlh‰om zobrazovaní statického obrazu.
◆ Signal Pattern: Táto funkcia pomáha odstraÀovaÈ pretrvávajúci obraz z obrazovky pomocou presunu v‰etk˘ch pixelov
na PZP do schémy. Túto funkciu pouÏite v prípade, Ïe na obrazovke sa nachádza pretrvávajúci obraz
alebo symboly, hlavne po dlh‰om zobrazovaní statického obrazu.
➢
➢
➢
Pre odstránenie pretrvávajúceho obrazu z obrazovky pouÏite buì funkciu “All White” alebo “Signal Pattern”.
Aj keì obe funkcie odstraÀujú pretrvávajúci obraz z obrazovky, funkcia “Signal Pattern” je efektívnej‰ia.
Funkcia pre odstránenie pretrvávajúceho obrazu by sa mala spustiÈ na dlh‰í ãas (cca 1 hodinu), aby sa
pretrvávajúci obraz efektívne odstránil z obrazovky.
Ak sa pretrvávajúci obraz nevylep‰il po vykonaní odstraÀovacej funkcie, zopakujte ju znovu.
Na zru‰enie tejto funkcie stlaãte akékoºvek tlaãidlo na diaºkovom ovládaãi.
Slovenãina - 22
uje
nu
BN68-01022R-00Slk
10:43 AM
Page 23
Nastavenie Blue Eye
MôÏete nastaviÈ, aby bola modrá dióda LED zapnutá. Ak je napájanie vypnuté,
keì je vypnuté Blue Eye, modrá dióda LED sa vypne po 5 sekundách.
U‰etrí to energiu a zredukuje únavu oãí.
TV
Setup
More
Energy Saving
1
Stlaãením tlaãidla MENU (
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Setup a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
: Off
Screen Burn Protection
Blue Eye
: On
) zobrazíte ponuku.
Move
3
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Blue Eye a potom stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte Off alebo On a potom stlaãte tlaãidlo ENTER (
Enter
Return
).
).
◆ Off: Kontrolka (modrá) sa nezapne.
◆ On: Kontrolka (modrá) sa zapne po vypnutí televízora.
e
).
3/17/06
5
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Nastavenie poãítaãového softvéru (ZaloÏené na systéme Windows XP)
Nastavenia zobrazenia v systéme Windows pre typick˘ poãítaã sú zobrazené
niωie. Skutoãné zobrazenia na va‰om poãítaãi budú pravdepodobne odli‰né v
závislosti od konkrétnej verzie systému Windows a konkrétnej grafickej karty.
Ak aj va‰e aktuálne zobrazenia vyzerajú odli‰ne, rovnaké základné in‰talaãné
informácie budú platiÈ pre takmer v‰etky prípady. (Ak nie, obráÈte sa na v˘robcu
poãítaãa alebo distribútora produktov znaãky Samsung.)
1
Na pracovnej ploche systému Windows stlaãte pravé tlaãidlo my‰i a potom
kliknite na poloÏku Properties (Vlastnosti).
Zobrazia sa vlastnosti displeja.
2
Kliknite na tabuºku nastavení a potom nastavte reÏim displeja s ohºadom na tabuºku reÏimov displeja.
Nie je nutné meniÈ nastavenie farieb.
3
Kliknite na Advanced (Spresnenie). Zobrazí sa nové dialógové okno nastavenia.
4
Kliknite na tabuºku monitorov, potom nastavte obnovovaciu frekvenciu obrazovky s ohºadom na tabuºku
reÏimov displeja. Prípadne namiesto nastavenia obnovovacej frekvencie obrazovky nastavte individuálnu
vertikálnu a horizontálnu frekvenciu.
5
Kliknite na OK, aby ste uzavreli okno a potom kliknite na tlaãidlo OK v okne vlastností displeja.
V tom momente sa spustí automatick˘ re‰tart poãítaãa.
z
Slovenãina - 23
álna
cia
BN68-01022R-01Slk
3/23/06
2:08 PM
Page 24
ReÏim vstupu (PC)
Pozícia aj veºkosÈ obrazovky sa budú lí‰iÈ v závislosti od typu poãítaãa a jeho rozlí‰enia.
V tabuºke niωie sú uvedené v‰etky podporované reÏimy zobrazenia:
Vertikálna Horizontálna
PS-42C7H/ PS-50C7H/
Rozlí‰enie
Vertikálna Horizontálna
(Bod x riadok) frekvencia frekvencia frekvencia frekvencia PS-42C7S PS-42Q7H PS-50Q7H
(kHz)
(Hz)
✔
✔
31.469
640 x 350
70.086
✔
N
P
✔
✔
31.469
720 x 400
70.087
✔
P
N
✔
✔
31.469
59.940
✔
N
N
✔
✔
35.000
70.000
✔
N/P
N/P
640 x 480
✔
✔
37.861
72.809
✔
N
N
✔
✔
37.500
75.000
✔
N
N
✔
✔
35.156
56.250
✔
N/P
N/P
✔
✔
37.879
60.317
✔
P
P
✔
✔
43.750
70.000
800 x 600
✔
N/P
N/P
Kompatibilné s
✔
✔
48.077
72.188
✔
P
P
IBM PC / AT
✔
✔
46.875
75.000
✔
P
P
✔
31.020
60.000
✔
P
P
848 x 480
✔
37.684
74.769
✔
P
N
✔
✔
48.363
60.004
N
N
✔
✔
56.476
70.069
N
N
1024 x 768
✔
✔
57.672
72.000
N/P
N/P
✔
✔
60.023
75.029
P
P
✔
59.855
44.772
N
P
1280 x 720
✔
60.015
47.712
P
P
1360 x 768
Videosignál
(N: negatívna / P: pozitívna)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
ReÏim prekladaného zobrazenia nie je podporovan˘.
V prípade zvolenia ne‰tandardného formátu obrazu môÏe televízor pracovaÈ nezvyãajne.
480i/p, 576i/p, 720p alebo 1080i nie je moÏn˘ v reÏime PC.
Kvalita textu poãítaãa je optimálna v reÏime WVGA (848 x 480@60Hz). (PS-42C7S)
Kvalita textu poãítaãa je optimálna v reÏime XGA (1024 x 768@60Hz). (PS-42C7H/PS-42Q7H)
Kvalita textu poãítaãa je optimálna v reÏime WXGA (1360 x 768@60Hz). (PS-50C7H/PS-50Q7H)
Slovenãina - 24
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 25
Nastavenie poãítaãa
➢
PouÏitím tlaãidla SOURCE (
1
Stlaãením tlaãidla MENU (
TV
) nastavte reÏim PC.
) zobrazíte ponuku.
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Setup a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
3
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku PC a potom stlaãte tlaãidlo
ENTER (
).
4
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poÏadovanú moÏnosÈ a potom stlaãte
tlaãidlo ENTER (
).
5
Keì ste spokojní s va‰ím nastavením, stlaãte tlaãidlo ENTER (
6
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte ponuku.
Setup
Plug & Play
Language
Time
Game Mode
Blue Screen
Melody
PC
More
: English
: Off
: Off
: Off
Move
Enter
Return
PC
TV
Image Lock
Position
Auto Adjustment
Image Reset
Dostupné moÏnosti: Image Lock, Position, Auto Adjustment, Image Reset
).
Move
◆ Image Lock: Coarse/Fine
Úãelom nastavenia kvality obrazu je odstránenie alebo obmedzenie ‰umu z
obrazu.
Ak sa ‰um neodstráni samotn˘m jemn˘m doladením, tak potom opätovne ão
najlep‰ie nastavte frekvenciu (hrubé) a jemné doladenie.
Po zníÏení ‰umu obraz opätovne nastavte tak, aby bol zarovnan˘ v strede
obrazovky.
a)
1
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte poloÏku Coarse alebo Fine a potom
).
stlaãte tlaãidlo ENTER (
2
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ nastavte kvalitu obrazu. MôÏu sa objaviÈ
vertikálne pásy alebo môÏe byÈ rozmazan˘ obraz.
).
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
◆ Position:
Nastavte polohu PC vtedy, ak sa neprispôsobí TV obrazovke.
1
Stlaãením tlaãidla …/†/œ/√ nastavte polohu.
2
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
TV
Enter
Image Lock
Coarse
Fine
50
0
Move
Enter
Return
Position
TV
).
◆ Auto Adjustment:
Automatické nastavenie umoÏÀuje samoãinné nastavenie PC obrazovky
televízora prichádzajúcemu PC videosignálu.
Hodnoty jemného, hrubého nastavenia a polohy sa nastavujú automaticky.
◆ Image Reset:
V‰etky nastavenia obrazu môÏete nahradiÈ v˘robn˘mi hodnotami.
Move
Tieto moÏnosti môÏete vybraÈ jednoduch˘m stlaãením tlaãidla PC na
diaºkovom ovládaní.
Slovenãina - 25
Enter
Auto Adjustment in progress
Please wait
Image Reset has completed.
Return
➢
Return
Return
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 26
Funkcia teletextu (v závislosti od modelu)
Väã‰ina televíznych kanálov poskytuje textové informaãné sluÏby
prostredníctvom teletextu. Strana s indexom sluÏby teletextu vám
poskytne informácie o jeho pouÏívaní. PouÏitím tlaãidiel diaºkového
ovládania môÏete vyuÏiÈ ìal‰ie nastavenia, ktoré vám pomôÏu nastaviÈ
sluÏbu podºa va‰ich predstáv.
☛
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
∏
Aby sa teletextové informácie zobrazovali správne, musí byÈ
príjem daného kanála stabiln˘. V opaãnom prípade môÏu ch˘baÈ
informácie alebo stránky nemusia byÈ zobrazené správne.
(zapnúÈ teletext/mix)
Stlaãte toto tlaãidlo ak chcete spustiÈ reÏim teletextu po tom, ão ste
prepli na program, ktor˘ takúto sluÏbu poskytuje. Tlaãidlo opätovne
stláãajte, aby sa teletext prekryl aktuálne vysielan˘m obrazom.
(vedºaj‰ia strana)
PouÏíva sa na vedºaj‰iu stránku, ktorá je k dispozícii.
(veºkosÈ)
Stlaãením zobrazíte v hornej polovici obrazovky dvojnásobne veºké
písmená. Ak chcete zobraziÈ spodnú polovicu obrazovky, stlaãte
tlaãidlo e‰te raz.
Ak sa chcete vrátiÈ na normálnu obrazovku, stlaãte tlaãidlo e‰te raz.
(uloÏiÈ)
PouÏíva sa na ukladanie teletextov˘ch stránok.
(podrÏaÈ)
PouÏíva sa v prípade, Ïe chcete podrÏaÈ zobrazenie zadanej
stránky, ak je táto zvolená stránka spojená s viacer˘mi vedºaj‰ími
stránkami, ktoré automaticky nasledujú. Ak chcete pokraãovaÈ v
prezeraní ìal‰ích stránok, stlaãte opäÈ tlaãidlo.
(nasledujúca strana)
PouÏíva sa na zobrazenie nasledujúcej teletextovej stránky.
(reÏim)
Stlaãením tlaãidla zvolíte reÏim teletextu (LIST/FLOF) Ak ho stlaãíte v
reÏime LIST, prepne na reÏim uloÏenia LIST. V reÏime uloÏenia LIST môÏete stlaãením tlaãidla
stránku teletextu do zoznamu.
(store) uloÏiÈ
”
(predchádzajúca strana)
PouÏíva sa na zobrazenie predchádzajúcej teletextovej stránky.
’
(zoznam)
PouÏíva sa, ak chcete zobraziÈ stránku so zoznamom (obsahom) kedykoºvek poãas prezerania teletextu.
˝
(zobraziÈ skryté informácie)
PouÏíva sa na zobrazenie skrytého textu (napríklad odpovede na kvízové hry) Ak sa chcete vrátiÈ na normálnu
obrazovku, stlaãte tlaãidlo e‰te raz.
Ô Farebné tlaãidlá (ãervené/zelené/Ïlté/modré)
Ak vysielacia spoloãnosÈ pouÏíva systém FASTEXT, rozliãné témy v rámci teletextovej strany sú kódované farebne
a dajú sa vybraÈ stlaãením farebn˘ch tlaãidiel na diaºkovom ovládaãi. Stlaãte Ïelanú farbu podºa toho, ktorú tému
chcete zobraziÈ. Strana sa zobrazuje s ìal‰ími farebne odlí‰en˘mi informáciami, ktoré sa dajú vyberaÈ rovnak˘m
spôsobom. Ak chcete zobraziÈ predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu, stlaãte príslu‰né farebné tlaãidlo.

(zru‰iÈ)
PouÏíva sa na zobrazenie vysielania, keì sa vyhºadáva strana.
Ò
(UkonãiÈ)
Opustenie zobrazovania teletextu (v závislosti od modelu)
➢
Teletextové strany môÏete meniÈ priamo stlaãením numerick˘ch tlaãidiel na
diaºkovom ovládaãi.
pokraãovanie...
Slovenãina - 26
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 27
Funkcia teletextu (v závislosti od modelu)
Strany teletextu sú zoradené do ‰iestich kategórií:
âasÈ
A
B
C
D
E
F
➢
➢
Obsah
âíslo vybratej strany.
Identifikácia vysielacieho kanála.
âíslo aktuálnej strany alebo indikátor vyhºadávania.
Dátum a ãas.
Text.
Stavové informácie.
Informácie FASTEXT.
Teletextové informácie sú ãasto rozdelené na viacer˘ch stranách
zobrazovan˘ch postupne za sebou, ku ktor˘m môÏete pristupovaÈ:
◆ Zadaním ãísla strany
◆ V˘berom názvu v zozname
◆ V˘berom farebného nadpisu (systém FASTEXT)
Stlaãte tlaãidlo TV, ak chcete opustiÈ zobrazenie teletextu.
È
e
Slovenãina - 27
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 28
Ako namontovaÈ nástennú konzolu
➢
Táto montáÏna príruãka sa môÏe odli‰ovaÈ od pouÏívateºskej príruãky PDP.
ObráÈte sa, prosím, na správnu montáÏnu príruãku pre vበprodukt.
Poznámky o in‰talácii
◆ Pri in‰talácii nástennej konzoly sa skontaktujte s technikom.
◆ SpoloãnosÈ Samsung Electronics nezodpovedá za Ïiadne po‰kodenia v˘robku alebo zranenia zákazníka, ak
in‰taláciu vykoná zákazník sám.
◆ Tento v˘robok je urãen˘ pre in‰taláciu na cementové steny. V prípade in‰talácie na sadrovú omietku alebo
drevo nemusí v˘robok zostaÈ stáÈ na mieste.
◆ Obsah balíka a dodané diely s nástennou konzolou podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
UpevÀovacie sady
◆ PouÏívajte, prosím, len diely a komponenty, ktoré sa poskytujú pre montáÏ na stenu.
Nástenná konzola
Skrutky
MONTÁÎNY ZÁVES
Plastov˘ ve‰iak: 4 EA
1EA
ªAV¯: 1EA PRAV¯: 1EA
PripevÀovacie
skrutky
Ako zloÏiÈ nástennú konzolu
1
SKRUTKA: 4 EA
Nástenná konzola sa dodáva samostatne.
Po zloÏení drÏiaka dotiahnite pripevÀovaciu
skrutku v smere ‰ípky.
Nástennú konzolu namontujte aÏ potom, ão sú
skrutky bezpeãne zasunuté v stene.
Nástenná konzola
MONTÁÎNY
ZÁVES (ªAV¯)
Oddelen˘ MONTÁÎNY
ZÁVES ºav˘ a prav˘.
MONTÁÎNY
ZÁVES
(PRAV¯)
Pokyny pre zaistenie PRIJÍMAâA k nástennej konzole
➢ Exteriér PRIJÍMAâA sa môÏe odli‰ovaÈ od obrázka. (MontáÏ a in‰talácia plastového ve‰iaka je rovnaká.)
1
Vyberte skrutky zo zadnej strany PDP.
2
☛
pokraãovanie...
Slovenãina - 28
PouÏite skrutku a zloÏte plastov˘ ve‰iak.
(ObráÈte sa, prosím, na nasledujúci obrázok.)
1 O montáÏ nástennej konzoly poÏiadajte
in‰talatérov.
2 Po zavesení PRIJÍMAâA na nástennú konzolu
nezabudnite skontrolovaÈ, ãi je plastov˘ ve‰iak
úplne zabezpeãen˘ na ºavej a pravej strane.
3 Poãas montáÏe a nastavovania uhla si dávajte
pozor, aby ste si neprivrzli prsty.
4 Nástennú konzolu pevne zaistite, aby ste
predi‰li zraneniu spôsobeného spadnutím
PRIJÍMAâA.
u
k
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 29
Ako namontovaÈ nástennú konzolu
3
Dotiahnite skrutky plastového ve‰iaka
(zobrazen˘ na obrázku 2) k zadnej strane PDP.
4
Vytiahnite zaisÈovacie svorky. K zadnej strane PDP
upevnite do vodiacich otvorov nástenného
upevnenia 4 plastové západky, ktoré ste zloÏili v
kroku (#), zatlaãte (!) a zaveste ich (@), aby ste
podºa zobrazenia zaistili PDP k nástennej konzole.
PDP zaistite tak, Ïe zasuniete zaisÈovacie svorky,
aby nemohli spadnúÈ z nástennej konzoly.
PDP panel
UpevÀovacia
nástenná konzola
Stena
Ako nastaviÈ uhol upevnenia
➢ Nástennú kontrolu zaistite k povrchu ãelnej strany steny po nastavení uhla na 0°.
1
2
3
PRIJÍMAâ zaistite k nástennej konzole (ObráÈte sa na
nasledujúce pokyny.)
Uhol nastavte tak, Ïe potiahnete horn˘ koniec PRIJÍMAâA,
ktor˘ je upevnen˘ ku konzole, v smere ‰ípky. (ObráÈte sa na
obrázok napravo.)
Uhol môÏete nastaviÈ od 0° aÏ do 15° s prírastkami po 2°.
PDP drÏte v strede, aby ste
nastavili uhol (nie boãné strany
PDP).
Pripájanie extern˘ch zariadení k PDP
➢ Aby ste k PDP pripojili externé zariadenia, ako napríklad DVD alebo systém domáceho kina, obráÈte sa na
nasledujúce pokyny:
1
2
Spopod PDP nezabudnite vytiahnuÈ zaisÈovacie svorky.
➢ Ak sa zaisÈovacie svorky nevyberú, nedá sa nastaviÈ
uhol. Ak˘koºvek pokus o nastavenie uhla môÏe spôso
biÈ po‰kodenie PDP.
PodrÏte spodnú ãasÈ PDP a potlaãte úplne dopredu podºa
smeru ‰ípky (podºa obrázka), aby ste nastavili uhol.
(0°~20° v prírastkoch po 2°) Do predn˘ch vodiacich
otvorov na obidvoch stranách zasuÀte zaisÈovacie svorky
podºa zobrazenia na obrázku @.
➢ Pozeranie PDP po pripojení extern˘ch zariadení
Vyberte zaisÈovacie svorky, aby ste nastavili uhol na 0°
a potom zaisÈovacie svorky zaistite.
Kvôli bezpeãnosti nezabudnite pomocou zaisÈovacích
svoriek zaistiÈ PDP. Ak sa zaisÈovacie svorky
nepouÏijú, PDP môÏe spadnúÈ a spôsobiÈ váÏne zra
nenie.
☛
Slovenãina - 29
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 30
Rie‰enie problémov
Pred kontaktovaním popredajného servisu spoloãnosti Samsung vykonajte nasledujúce jednoduché kontroly.
Ak nemôÏete vyrie‰iÈ problém pouÏitím pokynov uveden˘ch niωie, poznaãte si model a sériové ãíslo televízora a
obráÈte sa na miestneho predajcu.
Ch˘ba zvuk alebo obraz
◆ Skontrolujte, ãi je sieÈov˘ napájací kábel pripojen˘ do zásuvky v stene.
◆ Skontrolujte, ãi ste nestlaãili tlaãidlo napájania
(Napájanie) (zapnutie/vypnutie) na prednom paneli alebo
stlaãte tlaãidlo POWER ( ) na diaºkovom ovládaní.
◆ Skontrolujte nastavenie kontrastu a jasu obrazu.
◆ Skontrolujte hlasitosÈ.
◆ Skontrolujte, ãi je Internal Mute (Interné stlmenie) nastavené na moÏnosÈ On (Zapnuté).
Normálny obraz bez zvuku
◆ Skontrolujte hlasitosÈ.
◆ Skontrolujte, ãi ste na diaºkovom ovládaãi nestlaãili tlaãidlo MUTE na stlmenie hlasitosti .
Ch˘ba obraz alebo je ãiernobiely
◆ Upravte nastavenia farieb.
◆ Skontrolujte správne nastavenie systému vysielania.
Ru‰enie zvuku a obrazu
◆ Skúste zistiÈ, ktoré elektrické zariadenie ovplyvÀuje televízor a potom ho presuÀte ìalej.
◆ Televízor zapojte do inej sieÈovej zásuvky.
Neostr˘ alebo zasneÏen˘ obraz, skreslen˘ zvuk
◆ Skontrolujte smer, umiestnenie a pripojenie antény.
Toto ru‰enie sa ãasto vyskytuje z dôvodu pouÏitia vnútornej antény.
Poruchy diaºkového ovládaãa
◆ VymeÀte batérie v diaºkovom ovládaãi.
◆ Vyãistite horn˘ okraj diaºkového ovládaãa (vysielacie okienko).
◆ Skontrolujte, ãi sú správne zasunuté “+” a “–” konce batérií.
◆ Skontrolujte, ãi nie sú batérie vybité.
Obrazovka je ãierna a kontrolka indikátora napájania stále bliká
◆ Na poãítaãi skontrolujte napájanie a signálov˘ kábel.
◆ Televízor pouÏíva systém správy napájania.
◆ Pohnite my‰ou poãítaãa alebo stlaãte akékoºvek tlaãidlo na klávesnici.
◆
◆
◆
◆
Na príslu‰enstve (STB, DVD atì.) skontrolujte napájanie a signálov˘ kábel.
Televízor pouÏíva systém správy napájania.
Na paneli alebo diaºkovom ovládaãi stlaãte tlaãidlo Source (Zdroj).
Zapnite a vypnite televízor.
Slovenãina - 30
BN68-01022R-00Slk
2/21/06
1:33 PM
Page 31
Správna likvidácia tohoto v˘robku
(Elektrotechnick˘ a elektronick˘ odpad)
Toto oznaãenie na v˘robku alebo v sprievodnej broÏúre hovorí, Ïe po
skonãení jeho Ïivotnosti by nemal byÈ likvidovan˘ s ostatn˘m odpadom.
Prípadnému po‰kodeniu Ïivotného prostredia alebo ºudského zdravia môÏete
predísÈ t˘m, Ïe budete takéto typy v˘robkov oddeºovaÈ od ostatného odpadu a
vrátite ich na recykláciu.
PouÏívatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpeãne naloÏiÈ s t˘mto v˘robkom, mali kontaktovaÈ buì predajcu, ktor˘ im
v˘robok predal, alebo príslu‰n˘ úrad v okolí ich bydliska.
Priemyselní pouÏívatelia by mali kontaktovaÈ svojho dodávateºa a preveriÈ si
podmienky kúpnej zmluvy. Tento v˘robok by nemal byÈ likvidovan˘ spolu s
ostatn˘m priemyseln˘m odpadom.
BN68-01022R-02Slk
3/31/06
3:02 PM
Page 32
Skontaktujte SAMSUNG WORLD-WIDE (Celosvetov˘ Samsung)
Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohºadom produktov spoloãnosti Samsung,
prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoloãnosti SAMSUNG.
0850 123 989
www.samsung.com/sk
BN68-01022R-02
Download PDF

advertising