Samsung | HG32EE460FK | Samsung HG32EE460FK Návod na inštaláciu

460/470/570/670
LED TV
Príručka inštalácie
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky
Samsung. Ak chcete využiť plné krytie záruky,
zaregistrujte svoj produkt na
www.samsung.com/register
Model
Výrobné č.
Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu líšiť od
skutočného vzhľadu produktu. Dizajn a technické údaje produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Pokyny
Tento televízor ponúka interaktívne rozhranie prostredníctvom set-back boxu (SBB/STB), ktorý je pripojený k televízoru a možno ho pripojiť
k ďalším televízorom v rámci počítačom ovládaného systému pre hotely a iné ubytovacie zariadenia.
yy Interaktívny: Keď sa televízor prvýkrát spustí, odošle príkaz na identifikovanie SBB/STB. Po úspešnej identifikácii sa televízor prepne do
režimu ONLINE a je možné ho plne ovládať prostredníctvom SBB/STB. Keď je televízor v režime ONLINE, ignoruje príkazy IR (diaľkové
ovládanie Samsung) a správa sa podľa protokolu rozhrania.
yy Samostatný: Ak sa SBB/STB neidentifikuje, televízor treba prepnúť do režimu SAMOSTATNÝ s obmedzenou činnosťou.
Prevádzkové režimy
Keď tento televízor (v režime Hotel) pracuje s SBB/STB, pracuje v jednom z dvoch režimov:
yy ONLINE alebo SAMOSTATNÝ. V režime SAMOSTATNÝ sa televízor správa ako hotelový televízor, avšak bez aktívnej komunikácie. To
zabraňuje hosťom v snahe o oklamanie systému odpojením SBB/STB.
Režim Hotel
zapnutý
Hotelový
televízor
SBB/STB Online,
ak je úspešný 1 z 10
pokusov
Režim
Samostatný
SBB/STB Online
–10 po sebe
idúcich zlyhaní
Napájanie
Zap.
Stav SBB/STB –
Pokus každé 2
sekundy
Režim Online
Rýchlosť komunikácie
20/s
Nastavenie podrobností režimu Samostatný alebo Interaktívny nájdete na stranách 40 - 45 (Nastavenie údajov možnosti Hotel: režim
Samostatný a režim Interaktívny)
yy Niektoré činnosti môžu byť obmedzené, aby sa zabránilo hosťom „oklamať“ systém televízora.
yy Žiadna hlavná ponuka (režim Interaktívny) alebo ponuka kanálov, Plug & Play v hlavnej ponuke (režim Samostatný)
yy Obmedzená hlasitosť a zamknutie alebo odomknutie tlačidiel panela
Upozornenie v súvislosti so statickým obrazom
Na obrazovke nenechávajte zobrazený statický obraz (napr. obrazové súbory jpeg) alebo statické prvky obrazu (vodotlač ako je logo TV
programu/siete, panoráma, formát obrazu 4:3 alebo lišty s akciami na burze alebo novinkami v spodnej časti obrazovky atď.). Nepretržité
zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť nerovnomerné opotrebenie fosforu obrazovky, čo bude mať nepriaznivý dopad na kvalitu
zobrazenia. V záujme zníženia rizika tohto efektu dodržiavajte nasledujúce odporúčania:
yy Nenechávajte dlhý čas zobrazený rovnaký televízny kanál.
yy Obraz sa vždy snažte zobraziť na celú obrazovku. Na dosiahnutie optimálneho zobrazenia použite ponuku formátu obrazu na televízore.
yy Znížte hodnoty jasu a kontrastu na minimálne požadované hodnoty, aby ste dosiahli požadovanú kvalitu zobrazenia. Presiahnutie týchto
hodnôt môže urýchliť proces vypaľovania obrazovky.
yy Často používajte funkcie televízora, ktoré slúžia na znižovanie retencie obrazu a vypaľovania obrazovky. Podrobnosti nájdete v príslušnej
časti používateľskej príručky.
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Zachovávajte požadovanú vzdialenosť medzi zariadením a okolitými predmetmi (napr. stenami), aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie.
Zanedbanie tejto požiadavky môže spôsobiť požiar alebo problém so zariadením z dôvodu zvýšenia jeho vnútornej teploty.
✎✎ Keď sa používa podstavec alebo držiak na stenu, používajte len diely poskytované spoločnosťou Samsung Electronics.
yy Používanie dielov od iných výrobcov môže spôsobiť problém so zariadením alebo zranenie z dôvodu pádu zariadenia.
✎✎ Vzhľad sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Inštalácia so stojanom
Inštalácia s držiakom na stenu
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Obsah
yy Montáž podstavca televízora LED.............................................................................................................................. 4
yy Montáž otočného podstavca....................................................................................................................................... 14
yy Prehľad panela pripojenia........................................................................................................................................... 16
yy Používanie ovládača televízora.................................................................................................................................. 28
yy Používanie diaľkového ovládača................................................................................................................................ 29
yy Pripojenie televízora s SBB......................................................................................................................................... 33
yy Pripojenie kúpeľňových reproduktorov.................................................................................................................... 35
yy Pripojenie MediaHub HD............................................................................................................................................. 37
yy Pripojenie modulu RJP (vzdialená súprava konektorov)....................................................................................... 38
yy Nastavenie údajov možnosti Hotel............................................................................................................................ 40
yy Montáž nástenného držiaka........................................................................................................................................ 67
yy Upevnenie televízora na stenu................................................................................................................................... 69
yy Zabezpečovacia zámka Kensington........................................................................................................................... 69
yy Technické údaje............................................................................................................................................................. 70
Slovenčina
3
SLOVENČINA
yy Príslušenstvo................................................................................................................................................................. 4
Príslušenstvo
✎✎ Uistite sa, že vám boli nasledujúce položky dodané spolu s televízorom LED. Ak akákoľvek položka chýba,
kontaktujte vášho predajcu.
✎✎ Farby a tvary nasledujúcich položiek sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Diaľkové ovládanie a batérie (AAA x 2)
Napájací kábel
Bezpečnostná príručka (nedodáva sa so všetkými modelmi)
Hotelová montážna súprava (nedodáva sa so všetkými modelmi)
Dátový kábel (nedodáva sa so všetkými modelmi)
Adaptér nástenného držiaka (nedodáva sa so všetkými modelmi)
yy
yy
yy
yy
yy
Príručka rýchlym nastavením ponuky
Vedenie podstavca
Skrutky
Podstavec
Stojan s držiakom na káble (nedodáva sa so všetkými modelmi)
✎✎ V závislosti od modelu nemusí balenie obsahovať podstavec a skrutky podstavca.
✎✎ V závislosti od predajcu SI nemusí balenie obsahovať dátový kábel.
Montáž podstavca televízora LED
Komponenty podstavca
Pri montáži podstavca použite komponenty a diely, ktoré sú súčasťou balenia.
HG**EE470
A
alebo
alebo
B
alebo
Podstavec
alebo
C
Vedenie podstavca
(M4 X L12)
Skrutky
1
HG40EE470/HG48EE470
HG24EE470
B
C
x4 (M4 X L12)
A
C
HG32EE470
B
A
C
x4 (M4 X L12)
HG28EE470
Pohľad zhora
x4 (M4 X L12)
B
A
Pohľad zozadu
NEPOŽÍVAJTE NEPOŽÍVAJTE NEPOŽÍVAJTE
CHEMIKÁLIE
OLEJE
MAZIVO
Pohľad
zboku
Slovenčina
C
Pohľad spredu
POZOR
4
x3 (M4 X L12)
Pohľad
zhora
2
3
HG32EE470/HG40EE470/HG48EE470
HG28EE470
X X
O
O
OO
✎✎ Na stôl položte mäkkú textíliu, aby ste ochránili televízor, a uložte televízor
na textíliu obrazovkou nadol.
✎✎ Vložte vedenie podstavca do otvoru v dolnej časti televízora.
4
HG40EE470/HG48EE470
HG32EE470
x4 (M4 X L12)
HG28EE470
x3 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
HG24EE460
A
B
Podstavec
1
x3 (M4 X L12)
Skrutky
2
Slovenčina
5
HG28EE460
A
B
C
Podstavec
Vedenie podstavca
x4 (M4 X L12)
1 C
x7 (M4 X L12)
2
Skrutky
3
C
X3 (M4 X L12)
Pohľad spredu
B
A
Pohľad
zhora
POZOR
NEPOŽÍVAJTE NEPOŽÍVAJTE NEPOŽÍVAJTE
CHEMIKÁLIE
MAZIVO
OLEJE
✎✎ Na stôl položte mäkkú textíliu,
aby ste ochránili televízor, a uložte
televízor na textíliu obrazovkou
nadol.
✎✎ Vložte vedenie podstavca do otvoru
v dolnej časti televízora.
HG32EE460/HG32AE460
A
B
C
Podstavec
Vedenie podstavca
1
2
Skrutky
3
x4 (M4 X L12)
C
Pohľad spredu
C X4 (M4 X L12)
B
A
Pohľad
zhora
POZOR
NEPOŽÍVAJTE NEPOŽÍVAJTE NEPOŽÍVAJTE
CHEMIKÁLIE
MAZIVO
OLEJE
6
x8 (M4 X L12)
Slovenčina
✎✎ Na stôl položte mäkkú textíliu,
aby ste ochránili televízor, a uložte
televízor na textíliu obrazovkou
nadol.
✎✎ Vložte vedenie podstavca do otvoru
v dolnej časti televízora.
HG40EE460/HG40AE460/HG48AE460/HG43AE570/HG48AE570
R
L
A
B
L: 1 kus
R: 1 kus
C
2 ks
Podstavec
x4 (M4 X L12)
Vedenie podstavca
1
2
Skrutky
3
C
x4
(M4 X L12)
5
4
6
!!
!
!
!
!
HG32AE570
B
A
C
Podstavec
Vedenie podstavca
(M4 X L12)
Skrutky
1
C
x4 (M4 X L12)
Slovenčina
7
2
!
3
C
x3 (M4 X L12)
!
8
Slovenčina
HG32AE570
A
B
Podstavec
1
x4 (M4 X L12)
Skrutky
2
x2 (M4 X L12)
x2 (M4 X L12)
3
Slovenčina
9
HG43AE570/HG48AE570
A
B
C
Podstavec
Vedenie podstavca
Skrutky
1
2
3
x4 (M4 X L12)
10
Slovenčina
x4 (M4 X L12)
HG58AE570
B
A
x8 (M4 X L12)
C
Podstavec
Vedenie podstavca
Skrutky
1
C
x4 (M4 X L12)
俯视图
B
正面
A
注意
背面
请勿使用化学品
2
请勿使用润滑脂
请勿使用润滑油
3
X X
O O
4
x4 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
Slovenčina
11
HG**AE570 (okrem Číny a Hongkongu)
A
B
Podstavec
Vedenie podstavca
C
1-1
C
alebo
x4 (M4 X L12)
(M4 X L12)
Skrutky
1-2
B
A
Upozornenie
NEPOŽÍVAJTE NEPOŽÍVAJTE NEPOŽÍVAJTE
OLEJE
MAZIVO
CHEMIKÁLIE
1-3
C
x4 (M4 X L12)
✎✎ Najskôr utiahnite spodnú časť skrutky a hornú časť skrutky založte až
nakoniec.
✎✎ Postupujte podľa pokynov v príručke a pokračujte v upevňovaní
skrutiek.
2
✎✎ Na stôl položte mäkkú textíliu, aby ste ochránili
televízor, a uložte televízor na textíliu obrazovkou
nadol.
✎✎ Vložte vedenie podstavca do otvoru v dolnej časti
televízora.
✎✎ Zasuňte a primontujte ku koncovej čiare v smere
šípky.
HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570
3
O
OO
O
✎✎ Na stôl položte mäkkú textíliu, aby ste ochránili televízor, a uložte televízor
na textíliu obrazovkou nadol.
✎✎ Vložte vedenie podstavca do otvoru v dolnej časti televízora.
4
HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570
x4 (M4 X L12)
12
Slovenčina
X X
HG**EE670
A 1 kus
B 1 kus
32”
32”~55”
Podstavec
C
40”~55”
Vedenie podstavca
1
Skrutky
1-1
x4
(M4 X L12)
C
32” x7 (M4 X L12)
40”~55” x8 (M4 X L12)
B
1-2
A
1-3
✎✎ Na stôl položte mäkkú textíliu, aby ste ochránili
televízor, a uložte televízor na textíliu obrazovkou
nadol.
2
2-1
3
3-2
3-1
2-2
2-3
3-1
3-2
C 40” ~ 55”
C 32”
x3 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
Slovenčina
13
Montáž otočného podstavca
Niektoré modely podporujú funkciu otáčania. Otáčanie podporuje uhly 20°, 60° a 90°, pričom uhol otáčania môžete
zmeniť použitím OTOČNÉHO DRŽIAKA KONZOLY.
Podpora pre otočné modely:
HG**EE670
HG32EE470
HG40EE470
HG48EE470
HG32AE570SW/K
HG40AE570SW/K
HG43AE570SW/K
HG48AE570SW/K
Otáčanie o 20° ~ 60°
Ak primontujete klin na spodnej časti podstavca do otvoru OTOČNÉHO DRŽIAKA KONZOLY, kde je označený uhol 20° alebo
60°, uhol otáčania bude 20° ~ 60° naľavo aj napravo.
(Tvar podstavca závisí od modelu.)
Otáčanie o 90°
Ak priskrutkujete skrutky až po odobratí OTOČNÉHO DRŽIAKA KONZOLY, uhol otáčania bude 90° naľavo aj napravo.
14
Slovenčina
Hotelová montážna súprava (nedodáva sa so všetkými modelmi)
Skrutka s maticou
Krátka skrutka (2kus)
Dlhá skrutka (2kus)
Matica (2kus)
Podložka pod maticu
(2kus)
Horná časť
Dolná
časť
Pripojte podstavec k rovnému povrchu, ako je napríklad
povrch skrinky, povrch stola alebo centrum zábavy, ako je
zobrazené na obrázku.
VAROVANIE: S cieľom predchádzať zraneniam musí byť tento prístroj pevne primontovaný k podlahe/stolu
v súlade s pokynmi na inštaláciu.
Slovenčina
15
Prehľad panela pripojenia
HG24EE470
5 @
PC / DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(ARC)
RJP
AV IN
VIDEO
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
%
ANT IN
DATA
HP-ID
1 3 4
$
HG28EE470
2 1
7
DATA
PC/ /DVI
DVI
PC
AUDIOININ
AUDIO
3
CLOCK
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)/
CLONING
$
ANT IN
AV IN
HP-ID
5
PC IN
RJP
%
Slovenčina
COMMON
INTERFACE
VIDEO
4
16
!
8
HG32EE470
% 5 7
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
$
ANT IN
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
CLOCK
8
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
DATA
HP-ID
1
4 3
1
HG40EE470
HG48EE470
7
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)
/CLONING
$
ANT IN
VIDEO
3
PC / DVI
AUDIO IN
4
HP-ID
PC IN
RJP
5
%
8
Slovenčina
17
HG24EE460
5@ $
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
AUDIO
!
COMMON
INTERFACE
5@ $
6
ANT IN
4 3
HP-ID
4
3
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
!
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
$
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
ANT IN
!
HP-ID
ANT IN
RJP
4 3
6
65
PC/DVI
AUDIO IN
HP-ID
PC IN
RJP
8
5
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
65
ANT IN
USB
(5V 0.5A)/CLONING
43
PC/DVI
AUDIO IN
6
PC IN
AUDIO
COMMON
INTERFACE
Slovenčina
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
HP-ID
HP-ID
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
$
3
4
7
RJP
COMMON
INTERFACE
18
7
AUDIO
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
HP-ID
!
!
4
3
5
8
7
PC/DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
$
#
8
RJP
COMMON
INTERFACE
#
!
$
PC IN
COMMON
INTERFACE
USB
(5V 0.5A)/CLONING
#
@
HP-ID
AUDIO
@
!
#
HDMI IN
(DVI/ARC)
COMMON
INTERFACE
PC/DVI
AUDIO IN
8
7
@
8
3
HG28EE460
!
!
@
COMMON
INTERFACE
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
8
4
3
HP-ID
PC IN
ANT IN
AUDIO
#
!
7
PC/DVI
AUDIO IN AUDIO
4 3
6
RJP
5
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
65
@
#
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
!
COMMON
INTERFACE
8
RJP
HP-ID
PC IN
AUDIO
USB
(5V 0.5A)/CLONING
HDMI IN
(DVI/ARC)
PC/DVI
AUDIO IN
7
RJP
5
8
ANT IN
PC IN
AUDIO
65
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
USB
ANT
IN
(5V 0.5A)/CLONING
$
#
3
4
7
RJP
PC/DVI
AUDIO IN
43
6
COMMON
INTERFACE
8
7
@
8
3
4
PC IN
AUDIO
!
!
PC/DVI
AUDIO IN
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
ANT IN
@
$
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
RJP
43
6
HG40EE460
5
7
PC/DVI
AUDIO IN
4
6 8
HP-ID
8
PC IN
PC IN
RJP
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
PC IN
AUDIO
!
HP-ID
AUDIO
#
HG32EE460
DATA
4
VARIABLE
AUDIO OUT
6 8
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
5
RJP
PC IN
5
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
Slovenčina
19
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
7
PC/DVI
AUDIO IN
8
HP-ID
PC IN
AUDIO
RJP
HG32EE670
HG40EE670
HG49EE670
HG55EE670
5
4
6 8
PC IN
HP-ID
3
1
2
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
RJP
5
HG32AE460
5
#
PC / DVI
AUDIO IN
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
7
AV IN
VIDEO
PC IN
AUDIO
6
8
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
20
Slovenčina
ANT IN
4 3
$
HG32AE460
(TAIWAN)
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC/DVI
音訊輸入
7
AV IN
輸入
PC 輸入
視訊
左
8
音訊
右
HDMI 輸入
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 輸入
$
6 4 3
HG40AE460
(TAIWAN)
3 4 6
B
PC/DVI
音訊輸入
7
AV IN
@
輸入
HDMI 輸入
(DVI/ARC)
RJP
PC 輸入
音訊
(5V 0.5A)
/ CLONING
左
#
8
視訊
HP-ID
右
$
ANT 輸入
5
Slovenčina
21
HG32AE570
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
7
AV IN
VIDEO
8
PC IN
AUDIO
6
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
DATA
ANT IN
$
4 3
1
HG40AE570
HG43AE570
HG48AE570
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A) /
CLONING
3
AV IN
HP-ID
AUDIO
RJP
ANT IN
5
22
Slovenčina
8
VIDEO
4
$
7
6
PC IN
HG32AE570
HG43AE570
HG48AE570
(HONGKONG)
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
7
HDMI IN 2
(DVI)
VIDEO
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
#
VIDEO
4
8
PC IN
HP-ID
RJP
5
9
VOL-CTRL
0
AUDIO
AUDIO
DOOR-EYE
VARIABLE
AUDIO OUT
(5V 0.5A) /
CLONING
$
ANT IN
6
HG32AE570
(CHINA)
5
RJP
(5V 0.5A/CLONING
#
7
AV 输入
视频
左
6
音频
PC 输入
8
右
1
DATA
HDMI 输覂
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 输入
$
3
DC 19V
4
Slovenčina
23
HG43AE570
HG48AE570
HG58AE570
(CHINA)
1
DATA
分量/AV 输入2
@
HDMI
输覂 2
(DVI)
HDMI
输覂 1
(ARC)
3
PC 输入
7
8
AV 输入1
(5V 0.5A)
/CLONING
4
视频
#
PC / DVI
音频输入
左
HP-ID
可变音频输出
恒量音频输出
9
左
RJP
5
24
Slovenčina
6
声音控制
右
电子猫眼
音频
ANT 输入
无线/有线
音频 右
$
0
✎✎ Vždy, keď chcete pripojiť k vášmu televízoru externé zariadenie, zabezpečte, aby bolo napájanie jednotky vypnuté.
✎✎ Pri pripájaní externej jednotky zosúlaďte farbu terminálu pripojenia s káblom.
1 DATA
−− Používa sa na podporu dátovej komunikácie medzi televízorom a SBB.
−− Pripája sa použitím televíznych zástrčiek typu RJ-12.
2 CLOCK
Po pripojení kábla externých hodín do konektora hodín nastavte čas. Môžete použiť funkciu Zobrazenie externých
hodín.
3 KONEKTOR SLÚCHADIEL
Slúchadlá sa dajú pripojiť do konektora slúchadiel na vašom televízore. Kým sú pripojené slúchadlá, zvuk zo
vstavaných reproduktorov je vypnutý.
4HP-ID
Pripojte kábel naraz do konektora HP-ID a konektora slúchadiel a pripojte ho k samostatnej zásuvke slúchadiel. Bližšie
informácie nájdete na strane 36. Keď sú slúchadlá pripojené k zásuvke slúchadiel, zásuvka má rovnakú funkciu ako
funkcia Slúchadlá.
5 RJP
Tento port je komunikačným portom RJP (vzdialená súprava konektorov), ktorý umožňuje pripájanie rôznych zariadení
k doplnkovým modulom na zlepšenie využitia zariadenia a pohodlia.
6 AV IN / COMPONENT IN
−− Pripája komponentný obraz/zvuk.
−− Pripojte káble komponentného obrazu (voliteľné) ku komponentným konektorom („PR“, „PB“, „Y“) v zadnej časti
vášho televízora a ich opačné konce ku zodpovedajúcim výstupným konektorom komponentného obrazu na
prehrávači DVD.
−− Ak chcete naraz pripojiť Set-Top Box aj prehrávač DVD, musíte pripojiť Set-Top Box k prehrávaču DVD a potom
prehrávač DVD pripojiť ku komponentným konektorom („PR“, „PB“, „Y“) na vašom televízore.
−− Konektory PR, PB a Y na komponentných zariadeniach (DVD) sa niekedy označujú ako Y, B-Y a R-Y alebo Y, Cb a
Cr.
−− Pripojte káble zvuku RCA (voliteľné) do [R - AUDIO - L] v zadnej časti televízneho prijímača a ich opačné konce ku
zodpovedajúcim konektorom výstupu zvuku na prehrávači DVD.
7 PC/DVI AUDIO IN
Pripája sa ku konektorom vstupu zvuku na zosilňovači/domácom kine.
8 PC IN
Pripája sa k výstupnému konektoru obrazu na vašom počítači.
9 VARIABLE AUDIO OUT
Používa sa na výstup zvuku do kúpeľňového reproduktora. Pripojte kúpeľňovú nástennú skriňu a port Rôzne (RCA).
0 VOL-CTRL
Používa sa na ovládanie hlasitosti kúpeľňového reproduktora. Pripojte kúpeľňovú nástennú skriňu a port VOLCTRL.
! COMMON INTERFACE
Slovenčina
25
@ HDMI IN (ARC), (DVI/ARC)
Pripája sa ku konektoru HDMI zariadenia s výstupom HDMI.
−− Pre pripojenie HDMI-HDMI nie je potrebné žiadne zvukové pripojenie. Pripojenia HDMI prenášajú zvuk aj obraz.
−− Konektor HDMI IN (DVI) použite na pripojenie DVI k externému zariadeniu. Použite kábel DVI na HDMI alebo
adaptér DVI-HDMI (DVI na HDMI) pre obrazové pripojenie a konektory PC/DVI AUDIO IN pre zvuk.
# USB (5V 0.5A) / CLONING
−− Konektor pre softvérové aktualizácie, prehrávanie médií, atď.
−− Servisné pripojenie
−− KLONOVANIE CEZ USB podporuje iba štandardné USB 2.0.
$ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
−− Pre správne zobrazovanie televíznych kanálov musí televízor prijímať signál z jedného z nasledujúcich zdrojov:
−− Vonkajšia anténa/Káblový televízny systém
% EXT (RGB)
−− V režime Ext. výstup DTV podporuje len režim MPEG SD Video a Audio.
Režim zobrazenia
K dispozícii máte tiež možnosť vybrať jedno zo štandardných rozlíšení uvedených v stĺpci Rozlíšenie. Televízor sa
automaticky prispôsobí vybranému rozlíšeniu.
Po pripojení počítača k televízoru nastavte rozlíšenie obrazovky televízora na počítači. Optimálne rozlíšenie je 1920 x 1080
pri 60 Hz. Ak má výstup z počítača nastavené iné rozlíšenie ako sú rozlíšenia uvedené v tabuľke nižšie, na televízore sa
nemusí nič zobraziť. Nastavte správne rozlíšenie podľa používateľskej príručky k počítaču alebo grafickej karty.
Odporúčame používať jedno z rozlíšení uvedených v tabuľke.
✎✎ Optimálne rozlíšenie je 1366 x 768 pri 60 Hz.
Režim
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(KHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia vzorkovania
(MHz)
Synchronizačná
polarita
(H/V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
26
Slovenčina
✎✎ Optimálne rozlíšenie je 1920 x 1080 pri 60 Hz.
Režim
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(KHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačná
polarita
(H/V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎ Ak používate káblové spojenie HDMI/DVI, musíte použiť konektor HDMI IN (DVI). (Funkcia HG24EE470/460 nie je
podporovaná)
✎✎ Režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.
✎✎ V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže produkt pracovať abnormálne.
✎✎ Podporujú sa oddelené a kompozitné režimy. SOG nie je podporované.
Slovenčina
27
Používanie ovládača televízora
Ovládač televízora, malé tlačidlo podobné pákovému ovládaču na pravej zadnej strane televízora, umožňuje ovládať
televízor bez diaľkového ovládača.
K dispozícii sú dva typy ovládača televízora.
Prvý typ sa ovláda nasledovne.
Výber Media Play
Výber ponuky
Výber Zdroj
Ponuka funkcií
Senzor diaľkového ovládača
Vypnutie
Televízny ovládač
Ilustrácia znázorňuje
pohľad na prednú
stranu televízora.
✎✎ Niektoré funkcie, ktoré si vyžadujú číslo PIN, môžu byť nedostupné.
✎✎ Farba a tvar produktu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
✎✎ Ponuku opustíte stlačením a podržaním ovládača na dlhšie ako 1 sekundu.
✎✎ Pri výbere funkcie pohybom ovládača smerom nahor/nadol/doľava/doprava dávajte pozor, aby ste ovládač
nestláčali. Ak ho najskôr stlačíte, pohyb smerom nahor/nadol/doľava/doprava nebude možný.
Druhý typ sa ovláda nasledovne.
Televízor zapnite pomocou tlačidla P na diaľkovom ovládači alebo paneli televízora.
✎✎ Ovládač televízora, ktorý sa nachádza vpravo dole na televízore, umožňuje ovládať televízor bez diaľkového
ovládača.
✎✎ Po stlačení sa zobrazí ponuka ovládania. Funkciu môžete vybrať stlačením a podržaním ovládača televízora.
✎✎ Farba a tvar produktu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
✎✎ Ovládač televízora môžete používať len na zapnutie a vypnutie televízora, zmenu kanála, nastavenie hlasitosti a
prepínanie zdroja vstupu.
: Zapína a vypína televízor.
Press: Move
Press & Hold: Select
Ponuka ovládania
/
: Prepína kanály.
/
: Umožňuje nastaviť hlasitosť.
: Zobrazuje a vyberá dostupné zdroje videa.
Senzor diaľkového ovládača/ovládač televízora
Pohotovostný režim
Po vypnutí prejde televízor do pohotovostného režimu a bude aj naďalej spotrebovávať malé množstvo elektrickej energie.
Z bezpečnostných dôvodov a kvôli zníženiu spotreby energie nenechávajte televízor v pohotovostnom režime na dlhú
dobu (ak ste napríklad na dovolenke). Najlepšie je odpojiť sieťový kábel.
28
Slovenčina
Používanie diaľkového ovládača
✎✎ Tento diaľkový ovládač disponuje bodmi Braillovho písma na tlačidlách Power, Channel a Volume, ktoré slúžia ako
podpora pre osoby so zrakovým postihnutím.
Slúži na zapnutie a vypnutie
televízora.
Umožňuje zobrazenie a výber
dostupných zdrojov videa.
Priame zadanie čísla kanála.
Prepínanie medzi možnosťami
Teletext, Double alebo Mix.
TTX/MIX
GUIDE
Zobrazenie elektronického
programového sprievodcu (EPG).
Dočasné vypnutie zvuku.
Nastavenie hlasitosti.
Prepne aktuálny kanál.
CH LIST
Slúži na zobrazenie zoznamu kanálov
na obrazovke.
Slúži na zobrazenie hlavnej ponuky
na obrazovke.
Možnosť rýchleho výberu často
používaných funkcií.
HOME
CONTENT
CLOCK
Zobrazí informácie o aktuálnom
programe alebo obsahu.
CLOCK: Ak stlačíte kláves INFO, keď
je televízor v pohotovostnom režime,
na obrazovke televízora sa zobrazí
čas.
Opustenie ponuky.
Pohybuje kurzorom, vyberá položky
ponuky na obrazovke a mení hodnoty
zobrazené v ponuke televízora.
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
Tieto tlačidlá použite podľa pokynov
na obrazovke TV.
ALARM: Zadajte hodinu, kedy chcete,
aby sa televízor zapol.
X: Slúži na zapnutie alebo vypnutie
obrazu 3D. (nie je k disp.)
SUBT.: Zobrazí digitálne titulky.
Prejdite na domovskú obrazovku
HOME.
Zobrazí sa Obsah - Domov.
A
ALARM
B
C
D
SUBT.
Tieto tlačidlá používajte na
špecifické funkcie. Tieto tlačidlá
používajte podľa pokynov na
obrazovke televízora.
Slovenčina
29
Slúži na zapnutie a vypnutie
televízora.
Umožňuje zobrazenie a výber
dostupných zdrojov videa.
Priame zadanie čísla kanála.
Nie je k dispozícii.
PRE-CH
Umožňuje návrat na predchádzajúci
kanál.
Vypína a zapína zvuk.
Nastavenie hlasitosti.
CH
Slúži na zobrazenie zoznamu kanálov
na obrazovke.
Slúži na zobrazenie hlavnej ponuky
na obrazovke.
Možnosť rýchleho výberu často
používaných funkcií.
CH LIST
㰣虝
HOME
虡擖
CONTENT
Zobrazí informácie o aktuálnom
programe alebo obsahu.
CLOCK: Ak stlačíte kláves INFO,
keď je televízor v pohotovostnom
režime, na obrazovke televízora sa
zobrazí čas.
Opustenie ponuky.
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
ALARM: Zadajte hodinu, kedy chcete,
aby sa televízor zapol.
DUAL: Výber zvukového efektu.
X: Slúži na zapnutie alebo vypnutie
obrazu 3D. (nie je k disp.)
30
Slovenčina
Prejdite na domovskú obrazovku
HOME.
Zobrazí sa Obsah - Domov.
CLOCK
䯍㽟
Pohybuje kurzorom, vyberá položky
ponuky na obrazovke a mení hodnoty
zobrazené v ponuke televízora.
Tieto tlačidlá použite podľa pokynov
na obrazovke TV.
Prepne aktuálny kanál.
A
B
ALARM
DUAL
C
D
Tieto tlačidlá používajte na
špecifické funkcie. Tieto tlačidlá
používajte podľa pokynov na
obrazovke televízora.
Slúži na zapnutie a vypnutie televízora.
Umožňuje zobrazenie a výber
dostupných zdrojov videa.
Priame zadanie čísla kanála.
Umožňuje návrat na predchádzajúci
kanál.
Dočasné vypnutie zvuku.
Nastavenie hlasitosti.
Prepne aktuálny kanál.
Slúži na zobrazenie zoznamu kanálov
na obrazovke.
Slúži na zobrazenie hlavnej ponuky na
obrazovke.
㟣஧
Možnosť rýchleho výberu často
používaných funkcií.
Pohybuje kurzorom, vyberá položky
ponuky na obrazovke a mení hodnoty
zobrazené v ponuke televízora.
ᇗ࢞
㸂㴖
CLOCK
定時: Zadajte hodinu, kedy chcete, aby
sa televízor zapol.
雙語: Výber zvukového efektu.
字幕: Zobrazí digitálne titulky.
Prejdite na domovskú obrazovku
HOME.
Zobrazí sa Obsah - Domov.
Zobrazí informácie o aktuálnom
programe alebo obsahu.
CLOCK: Ak stlačíte kláves 訊息,
keď je televízor v pohotovostnom
režime, na obrazovke televízora sa
zobrazí čas.
Opustenie ponuky.
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
Tieto tlačidlá použite podľa pokynov
na obrazovke TV.
CONTENT
ူ᠞
㰴㐃
࿻ሞ
Tieto tlačidlá používajte na
špecifické funkcie. Tieto tlačidlá
používajte podľa pokynov na
obrazovke televízora.
Inštalácia batérií (veľkosť batérií: AAA)
Zadná časť diaľkového ovládača
✎✎ Po inštalácii batérií skrutkovačom zatiahnite skrutku,
ktorá udržiava kryt batérií zatvorený.
✎✎ POZNÁMKA
yy Diaľkový ovládač držte vo vzdialenosti približne 7 metrov od
televízora.
yy Ostré svetlo môže ovplyvniť výkon diaľkového ovládača. Do
jeho blízkosti neumiestňujte žiarivky ani neónové nápisy.
yy Farba a tvar sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
yy Tlačidlo „3D“ na diaľkovom ovládači slúži pre funkciu, ktorá
nie je podporovaná. Pri stlačení tohto tlačidla televízor
nebude reagovať.
Slovenčina
31
Používanie funkcie Športový režim
Športový režim t
OO MENU m → Aplikácie → Športový režim → ENTER E
Tento režim poskytuje optimalizované podmienky na sledovanie športových programov.
yy a (Priblížiť): Pozastavenie prehrávania a rozdelenie obrazu na 9 častí. Výberom požadovanej časti ju priblížite.
Opätovným stlačením tlačidla znova spustíte prehrávanie.
✎✎ Keď je Športový režim Zap., režim obrazu a zvuku sa nastaví na možnosť Štadión automaticky.
✎✎ Ak televízor vypnete počas sledovania v režime Športový režim, funkcia Športový režim sa vypne.
✎✎ Keď je spustená funkcia Dátová služba, funkcia Priblížiť nie je k dispozícii.
32
Slovenčina
Pripojenie televízora s SBB
Zadný panel televízora
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
ETH MODEM
HDMI IN
(DVI/ARC)
Dátový kábel
DATA
HP-ID
✎✎ Dostupnosť v závislosti od konkrétneho modelu.
1. Pomocou dátového kábla pripojte konektor DATA na televízore ku konektoru [ETH MODEM] STB (SBB).
✎✎ Použite dátovú komunikáciu.
Slovenčina
33
Zoznam predajcov a kompatibilných dátových káblov dodaných s televízorom
yy Overte si, že používate správny dátový kábel pre vášho predajcu. Pozrite si štítok s kódom na dátových kábloch.
✎✎ Prevádzkové špecifikácie dátového kábla (RJ12): RS232
34
Slovenčina
Pripojenie kúpeľňových reproduktorov
Kúpeľňové reproduktory môžete pripojiť nasledujúcim spôsobom. (v závislosti od regiónu)
Pripojenie cez výstup Rôzne (bez potreby externého zosilňovača)
Zadný panel televízora
VIDEO
1
Reproduktor
VARIABLE
AUDIO OUT
AUDIO
Skriňa na reguláciu
hlasitosti
VOL-CTRL
2
VOL+
VOL-
1. Pripojte port VARIABLE AUDIO OUT televízora k nástenným kúpeľňovým reproduktorom hotela.
Reproduktor +
Reproduktor -
N/C
2. Pripojte konektor VOL-CTRL televízora k portu prepínača skrine na reguláciu hlasitosti na stene kúpeľne hotela.
✎✎ Maximálny výstup reproduktora je 4 W, 8 Ω.
✎✎ Port VARIABLE AUDIO OUT podporuje iba výstup MONO.
yy Inštalácia regulácie hlasitosti
−− Ak nakonfigurujete skriňu na reguláciu hlasitosti podľa obrázka, môžete regulovať hlasitosť kúpeľňových
reproduktorov.
−− Konektor, ktorý sa používa na pripojenie zo skrine na reguláciu hlasitosti k televízoru, je normálny telefónny
konektor 3,5 mm.
−− Súčasťou prepínača skrine na reguláciu hlasitosti je prepínač s hmatovým vnímaním prepnutia.
✎✎ Nastavenie režimu Sub AMP.
−− 0: Vypnutie funkcie Sub AMP (PWM vyp.).
−− 1: Stanovenie hlasitosti Sub podľa hlavného regulátora hlasitosti. To znamená, že hlasitosť Sub je stanovená
podľa hodnôt hlasitosti Power On, Min a Max režimu Hotel.
−− 2: Stanovenie hlasitosti podľa nastavenia ovládacieho panelu kúpeľne.
yy Špecifikácie výstupného portu Rôzne
−− Kábel reproduktora: Použite kábel reproduktora nie dlhší než 25 m.
Skriňa na reguláciu hlasitosti
VOL +
1
3
2
VOL -
HLAS. – ZNÍŽIŤ HLAS. – ZVÝŠIŤ GND
(Biely 1) (Čierny/červený 2) (Tienený kábel 3)
Slovenčina
35
HP-ID
Pre väčšie pohodlie sa dá na posteľ alebo na pracovný stôl nainštalovať ďalšia zásuvka slúchadiel. Pre inštaláciu zásuvky
postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.
yy Podrobná schéma zásuvky slúchadiel.
Zadný panel televízora
HEADPHON BOX
A
Zásuvka slúchadiel
HP-ID
Shield wire
Red Wire (Audio-R)
Red wire + White wire
TV Headphones jack
Whitewire (Audio-L)
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Zásuvka slúchadiel>
36
Slovenčina
Pripojenie MediaHub HD
Výstup do akéhokoľvek externého zdroja pripojeného k MediaHub HD na recepcii.
Zadná časť MediaHub HD
HDMI
USB
RS/232
Zadný panel televízora
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
1 Dátový kábel RS-232
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
DATA
HP-ID
2 Kábel HDMI
✎✎ Dostupnosť závisí od konkrétneho modelu.
1. Pripojte port RJP televízora a port RS/232 modulu MediaHub HD.
2. Pripojte port HDMI IN televízora a port HDMI modulu MediaHub HD.
yy MediaHub HD
−− MediaHub HD je hardvérový modul, ktorý má odlišné vstupy zvuku a obrazu (A/V, Audio, PC, HDMI a USB) a
zodpovedajúce výstupy. Zodpovedajúce zdroje výstupov sa pripájajú z modulu MediaHub k televízoru. MediaHub
komunikuje s televízorom prostredníctvom kábla RS-232. Hotel Plug & Play je funkcia, ktorá umožňuje
hotelovým hosťom pripojiť k modulu MediaHub externý zdroj. MediaHub komunikuje s televízorom odosielaním
správ o aktívnych/neaktívnych zdrojoch. Televízor sa prepne na aktívny externý zdroj.
−− Musíte pripojiť HDMI modulu MediaHub k portu HDMI IN televízora.
−− Keď je televízor zapnutý, pripojte televízor k modulu RJP do 10 sekúnd.
yy Špeciálne funkcie
−− PIP
−− Automatická detekcia
Slovenčina
37
Pripojenie modulu RJP (vzdialená súprava konektorov)
Výstup do akéhokoľvek externého zdroja pripojeného k modulu RJP na recepcii.
1 D-sub / Zvukový kábel počítača
Zadná časť modulu RJP
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
Zadný panel televízora
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
DATA
HP-ID
4 Kábel HDMI
3 Video kábel
2 Zvukový kábel
5
✎✎ Dostupnosť v závislosti od konkrétneho modelu.
1. Pripojte port PC IN/PC/DVI AUDIO IN televízora k portu PC/AUDIO modulu RJP.
2. Pripojte port AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R] televízora k portu VIDEO modulu RJP.
3. Pripojte port AV IN [VIDEO] televízora k portu VIDEO modulu RJP.
4. Pripojte port HDMI IN televízora k portu HDMI modulu RJP.
5. Pripojte port RJP televízora k portu RS/232 modulu RJP.
✎✎ RJP (vzdialená súprava konektorov) kompatibilná s týmto televízorom Samsung je TeleAdapt TA-7610.
yy RJP (Vzdialená súprava konektorov): RJP označuje vzdialenú súpravu konektorov a je to hardvérový modul, ktorý má
odlišné vstupy zvuku a obrazu (A/V, Audio, PC a HDMI) a zodpovedajúce výstupy. Zodpovedajúce zdroje výstupov sa
pripájajú z modulu RJP k televízoru. RJP komunikuje s televízorom prostredníctvom kábla RS-232. Hotel Plug & Play
je funkcia, ktorá umožňuje hotelovým hosťom pripojiť k modulu RJP externý zdroj. RJP komunikuje s televízorom
odosielaním správ o aktívnych/neaktívnych zdrojoch. Televízor sa prepne na aktívny externý zdroj na základe priority
nastavenej používateľom.
✎✎ Pri pripájaní modulu RJP môžete zvoliť HDMI IN alebo AV IN.
✎✎ Keď je televízor zapnutý, pripojte televízor k modulu RJP do 10 sekúnd.
38
Slovenčina
yy Modul RJP sa dá vrátiť na východiskové továrenské nastavenia súčasným stlačením tlačidiel A/V a HDMI na dobu 10
sekúnd. Keď všetky indikátory LED 5-krát zablikajú, obnovenie továrenských nastavení je dokončené.
yy Modul RJP po 5 minútach automaticky vypne všetky kontrolky LED, aby sa predišlo nepotrebnému svieteniu v
hotelovej izbe. Kontrolky LED, ktoré boli vypnuté, sa opäť zapnú, ak sa hosť dotkne ktoréhokoľvek z tlačidiel, a
5-minútový časovač sa reštartuje. Ak sa hosť potom dotkne iného zdrojového tlačidla, televízor sa zmení na zvolený
zdroj a rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka LED.
yy Po obnovení modulu RJP alebo vypnutí/zapnutí televízora trvá spustenie komunikácie medzi televízorom a RJP
približne 10 sekúnd.
yy Nasledujúca tabuľka zobrazuje približný čas v sekundách na prepnutie z televízora na zdroj vstupu na základe priority.
✎✎ Situácia 1: Keď nie sú pripojené žiadne vstupy.
Zdroj
Na pripojenie
AV
2 sekundy
PC
0,7 sekundy
HDMI
3,9 sekundy
✎✎ Situácia 2: Keď sú pripojené dva alebo viac zdrojov a zdroj vstupu sa odpojí a následne znova pripojí.
Zdroj
Odpojenie
Na pripojenie
Celkove
AV
4,5 sekundy
2 sekundy
6,5 sekundy
PC
0,7 sekundy
0,7 sekundy
1,4 sekundy
HDMI
3,9 sekundy
3,9 sekundy
7,8 sekundy
✎✎ Napr. ak má modul RJP všetky svoje živé zdroje AV, PC a HDMI pripojené, zdroj AV má najvyššiu prioritu. Ak
je RJP v režime HDMI a hosť odpojí a opäť pripojí zdroj AV, minimálny čas potrebný na prepnutie na AV je 6,5
sekundy.
yy Na pripojenie zvuku (iPod alebo iný prehrávač MP3) musí byť režim Hudba ON a Ident. detekt. konekt. musí byť OFF.
yy Podporované sú zdroje vstupu A/V, PC a HDMI.
Slovenčina
39
Nastavenie údajov možnosti Hotel
Zadanie: Stlačte tlačidlá MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E v príslušnom poradí. (Z režimu Pohostinnosť sa nastavuje režim Samostatný.)
Ak chcete opustiť túto ponuku: zariadenie vypnite a opätovne zapnite.
Funkcia Hotelový televízor
Nie
Kategória
Položka
Úvodná
hodnota
Popis
yy Vyberte položku Hospitality Mode.
yy Interactive režim: Televízor pracuje s SI STB alebo SBB.
yy Standalone režim: Televízor pracuje samostatne, bez SI STB alebo
SBB.
1
Hospitality Mode
Hospitality Mode
Standalone
2
SI Vendor
SI Vendor
OFF
yy Interactive režim: Samsung / 32M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens /
Amino / MDC / Enseo
yy Standalone režim: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Last Saved
Umožňuje nastaviť východiskové hodnoty, ktoré sa použijú po zapnutí
televízora.
yy User Defined : Umožní vám manuálne nastavenie kanála a typu
kanála pri zapnutí. Pozri Zapnutie čísla kanála a typu kanála nižšie.
yy Last Saved : Ak zvolíte túto položku, po zapnutí televízora sa zobrazí
kanál, ktorý bol zobrazený pri vypnutí televízora.
Power On Channel Num
…
Pri zapnutí televízora sa televízor automaticky prepne na tento kanál.
Power On Channel Type
…
yy Výber pásma kanálu: ATV (analógové terestriál. pásmo), DTV
(digitálne terestriál. pásmo), CATV (analógové káblové pásmo) alebo
CDTV (digitálne káblové pásmo)
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume Num
…
Televízor sa zapne s touto úrovňou hlasitosti.
Min Volume
0
Minimálna úroveň hlasitosti, ktorú môže používateľ nastaviť v režime
Pohostinnosť, Samostatný.
Max Volume
100
Maximálna úroveň hlasitosti, ktorú môže používateľ nastaviť.
Power On Source
TV
Zvoľte zdroj vstupu, ktorý televízor zobrazí pri zapnutí.
3
4
Power On
Last Option
Channel Setup
…
Umožňuje vám priamy, okamžitý prístup k niektorým funkciám
ponuky Kanál v rámci používateľskej ponuky Kanál, ako je napríklad
Automatické ladenie, Manuálne ladenie, Nastavenie antény, atď.
…
Funkcia Channel Editor vám umožňuje upravovať kanály uložené v
pamäti televízora. Použitím funkcie Channel Editor môžete:
yy Meniť čísla a názvy kanálov a triediť kanály podľa vami
požadovaného poradia čísel.
yy Stlmiť obraz kanálov, ktoré zvolíte. Stlmením obrazu zrušíte obraz
z príslušného kanála a výstupom bude iba zvuk. Na obrazovke bude
zároveň zobrazená ikona reproduktora. Funkcia Channel Editor vám
tiež umožňuje jednoducho zobraziť informácie o každom kanále bez
toho, aby ste každý kanál museli priamo zobraziť.
Channel
Slovenčina
Určuje stav televízora, keď dôjde k jeho zapnutiu po výpadku
elektrickej energie alebo po vašom odpojení a opätovnom zapojení
sieťového kábla televízora.
yy Last Option: Návrat to posledného stavu zapnutia/vypnutia. Ak
bol televízor v pohotovostnom režime, vráti sa do pohotovostného
režimu. Ak bol televízor zapnutý, opäť sa zapne.
yy Power On: Po opätovnom prívode elektrickej energie sa televízor
zapne.
yy Standby: Po opätovnom prívode elektrickej energie sa televízor vráti
do pohotovostného režimu.
Power On Option
Channel Editor
40
yy User Defined : Umožní vám manuálne nastavenie hlasitosti pri
zapnutí. Pozri Zapnutie čísla hlasitosti nižšie.
yy Last Saved: Pri zapnutí televízora sa televízor vráti na hlasitosť,
ktorá bola nastavená pred vypnutím televízora.
Funkcia Hotelový televízor
Nie
Kategória
Položka
Popis
ON
Táto funkcia umožňuje zobraziť/prehľadávať kanály všetkých typov
antény (terestriál./kábel alebo satelit) naraz.
yy ON: Keď je funkcia ON, hostia majú prístup k úplnej mape kanálov
bez ohľadu na zvolený typ antény. V zozname kanálov budú uvedené
terestriálne, ako aj káblové typy kanálov.
yy OFF: Keď je funkcia OFF, hostia majú prístup iba k mape kanálov,
ktorá zodpovedá zvolenému typu antény [terestriál./kábel alebo
satelit]. Zoznam/editor kanálov zobrazia iba kanály zvoleného typu
antény.
OFF
yy ON: Kontrola čísla kanálu programu DTV. (editor kanálu DTV nie je
prístupný)
yy OFF: Bez kontroly čísla kanálu programu DTV. (editor kanálu DTV je
prístupný, ale aktualizácia čísla programu doplnkového kanálu nie
je podporovaná)
Channel Rescan
Message
ON
Keď dôjde k nezhode medzi dátami v mape kanálov a prenesenými
dátami, televízor automaticky naladí kanály, aby sa obnovili údaje/
parametre v mape kanálov.
yy ON: Keď je správa na opakované prehľadávanie kanálov ON,
hotelovým hosťom sa zobrazí OSD, že sa kanály opakovane
prehľadávajú.
yy OFF: Hotelový administrátor môže zmeniť správu na opakované
prehľadávanie kanálov na možnosť OFF, ak sa na obrazovke
hotelovým hosťom nemá zobraziť OSD o opakovanom prehľadávaní
kanálov.
Pan Euro MHEG
OFF
yy OFF: Ak je Pan Euro MHEG nastavené do polohy Vyp., MHEG pracuje
podľa existujúcich špecifikácií produktu.
yy ON: Ak je Pan Euro MHEG nastavené do polohy Zap., MHEG je ON
bez ohľadu na špecifikácie alebo región produktu.
My Channel
OFF
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Môj kanál.
Genre Editor
…
Mixed Channel Map
Dynamic SI
4
Úvodná
hodnota
Channel
Úprava žánru pre kanály. (k dispozícii, keď je funkcia Môj kanál
zapnutá)
Subtitle Auto On
OFF
Touto funkciou sa prepína funkcia, ktorá slúži na automatické
zapnutie titulkov v špecifickej krajine. Táto funkcia je podporovaná
pre hotelové televízory, ktoré sú pripravené na prijímanie vysielaní
DVB, ktoré sú smerované Európe. Táto funkcia sa vzťahuje na
špecifikáciu titulkov pre Francúzsko. Titulky ostatných krajín fungujú
podľa špecifikácií príslušnej krajiny bez ohľadu na to, či je funkcia
Zapnuté automatické titulky zapnutá alebo vypnutá.
yy ON: Keď je funkcia Zapnuté automatické titulky ON, používa
špecifikácie titulkov Francúzska.
yy OFF: Keď je funkcia Zapnuté automatické titulky OFF, nepoužíva
špecifikácie titulkov pre Francúzsko.
TTX Widescreen Mode
OFF
yy ON: Zobrazia sa TTX informácie na širokouhlej obrazovke.
yy OFF: Zobrazia sa TTX informácie na normálnej obrazovke.
Slovenčina
41
Funkcia Hotelový televízor
Nie
5
6
Kategória
Úvodná
hodnota
Picture Menu Lock
OFF
Aktivácia alebo deaktivácia ponuky Obraz.
Menu Display
ON
yy ON: Zobrazí sa hlavná ponuka.
yy OFF: Nezobrazí sa hlavná ponuka.
Tools Display
ON
yy ON: Zobrazí sa ponuka nástrojov.
yy OFF: Nezobrazí sa ponuka nástrojov.
Channel Menu Display
OFF
yy ON: Zobrazí sa ponuka kanálov.
yy OFF: Nezobrazí sa ponuka kanálov.
Menu OSD
Hodiny
42
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
…
Úprava domovskej ponuky.
Home Menu Auto Start
…
ON: Domovská ponuka sa spúšťa automaticky.
OFF: Domovská ponuka sa nespúšťa automaticky.
OFF: Nezobrazí sa domovská ponuka.
ON: Zobrazí sa domovská ponuka.
Clock Type
OFF
Výber typu hodín (OFF/SW Clock/Ext. Clock)
yy OFF: Nebudú fungovať žiadne možnosti hodín pre režim Hotel.
yy SW Clock: Fungovať budú iba hodiny SW.
yy Ext. Clock: Príslušné položky LED hodín fungujú ako Tlmenie/Test
hodín/Formát času.
Local Time
Manual
Výber spôsobu aktualizácie časových údajov.
Použitím údajov hodín z kanála DTV nastavíte hodiny automaticky.
Keď je televízor v režime Samostatný, hodiny môžete nastaviť
manuálne.
Timer Type
Wakeup
yy Wakeup: Televízor môžete nastaviť, aby sa v stanovenom čase
automaticky zapol.
yy OnOff: Nastavte televízor, aby sa v stanovenom čase automaticky
zapol/vypol. Môžete nastaviť až tri časy súčasne.
Time Channel Type
…
Použite údaje hodín, z ktorého kanála DTV chcete hodiny nastaviť.
Time Channel Num
…
Číslo kanálu DTV.
OFF
Umožňuje hudobný výstup z prehrávača mp3/zvukového prehrávača
cez zdroj vstupu AV. Keď je zdroj vstupu zapnutý, budete počuť
zvuk z prehrávača cez televízor aj vtedy, keď televízor nemá žiadny
obrazový signál. Podsvietenie televízora však zostáva zapnuté. Ak je k
dispozícii signál videa, funguje normálne.
Music Mode PC
OFF
Umožňuje hudobný výstup z prehrávača mp3/zvukového prehrávača
cez zdroj vstupu PC. Keď je zdroj vstupu zapnutý, budete počuť
zvuk z prehrávača cez televízor aj vtedy, keď televízor nemá žiadny
obrazový signál. Podsvietenie televízora však zostáva zapnuté. Ak je k
dispozícii signál videa, funguje normálne.
Music Mode Backlight
OFF
Režim Hudba má možnosť zapnutého/vypnutého podsvietenia, aby sa
šetrila energia.
Music Mode
Slovenčina
Zapnutie/vypnutie funkcií predného panelu (miestny kláves).
yy Unlock: Odomknú sa všetky klávesy panelu.
yy Lock: Uzamknú sa všetky klávesy panelu.
yy OnlyPower: Uzamknú sa všetky klávesy panelu okrem klávesu
panelu Zap./Vyp.
yy Menu/Source: Uzamknú sa klávesy panelu ponuky a zdroja.
Panel Button Lock
Music Mode AV
7
Popis
Položka
Funkcia Hotelový televízor
Nie
8
9
10
11
12
Kategória
Remote Jack
Pack
External Source
HP Management
Bathroom
Speaker
(Depending on
the region)
Eco Solution
Popis
Položka
Úvodná
hodnota
Priority AV
1
Ak je nastavená priorita konektorov, po zasunutí konektora sa
automaticky nastaví zodpovedajúci zdroj podľa priority konektorov.
Priority PC
2
Ak je nastavená priorita konektorov, po zasunutí konektora sa
automaticky nastaví zodpovedajúci zdroj podľa priority konektorov.
Priority HDMI
3
Ak je nastavená priorita konektorov, po zasunutí konektora sa
automaticky nastaví zodpovedajúci zdroj podľa priority konektorov.
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI/DVI
USB Pop-up Screen
Default
Výber zdroja AV modulu RJP (výber zdroja závisí od modelu).
Vyberte, ktorý zdroj HDMI televízora je pripojený ku konektoru RJP.
(HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Keď je k televízoru pripojené zariadenie USB:
yy Default: Zobrazí sa kontextové okno.
yy Automatic: Automaticky sa otvorí ponuka obsahu USB.
yy Disable: Nezobrazí sa ani kontextové okno, ani ponuka.
External Source Banner
ON
Ak je nastavené ako zapnuté, televízor zobrazuje External Source
Banner (informácie), keď zmeníte zdroj televízora na iný externý zdroj,
stlačíte tlačidlo Info alebo zapnete televízor.
yy ON: Na televíznej obrazovke sa zobrazia informácie o externom
zdroji.
yy OFF: Na televíznej obrazovke sa nezobrazia informácie o externom
zdroji.
Auto Source
OFF
yy ON: Keď je k televízoru pripojený externý zdroj vstupu, televízor
zdroj vstupu identifikuje a potom sa automaticky prepne do tohto
zdroja vstupu.
yy OFF: Funkcia Automatický zdroj je vypnutá.
Anynet+Return Source
Power On
Src
Po ukončení spojenia Anynet+(HDMI-CEC) sa zvolí zdroj pre návrat
televízora. (Táto funkcia je užitočná hlavne pre Guestlink RJP.)
HP Mode
OFF
Default HP Volume
…
Main Speaker
ON
Špecifické situácie sú zobrazené v tabuľke nižšie.
Sub Amp Mode
2
Stanovenie režimu činnosti Sub AMP.
0: Vypnutie funkcie Sub AMP (PWM vyp.).
1: Stanovenie hlasitosti Sub podľa hlavného regulátora hlasitosti. To
znamená, že hlasitosť Sub je stanovená podľa hodnôt hlasitosti Power
On, Min a Max.
2: Stanovenie hlasitosti podľa nastavenia ovládacieho panelu
kúpeľne.
Sub Amp Volume
6
Úroveň hlasitosti Sub AMP je v úvodnom stave pri zapnutí.
Energy Saving
OFF
Úprava jasu televízora kvôli zníženiu spotreby energie.
yy OFF: Vypnutie funkcie úspory energie.
yy Low: Nastavenie televízora do režimu nízkej úspory energie.
yy Medium: Nastavenie televízora do režimu strednej úspory energie.
yy High: Nastavenie televízora do režimu vysokej úspory energie.
Slovenčina
43
Funkcia Hotelový televízor
Nie
Kategória
Položka
Úvodná
hodnota
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
14
15
44
Úprava privítacej správy.
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Logo ubytovacieho zariadenia. Ak
je logo pri zapnutí televízora zapnuté, zobrazí sa pred signálom z
pôvodného zdroja na dobu nastavenú v „Logo Display Time“.
Hospitality Logo DL
…
Stiahnutie loga ubytovacieho zariadenia. Požiadavky na súbor loga
firmy:
yy Iba súbory formátu BMP alebo AVI.
yy Max. veľkosť súboru: BMP – 960 x 540. AVI – 30MB.
yy Súbor musí mať názov samsung.bmp alebo samsung.avi.
Logo Display Time
…
Doba zobrazenia loga ubytovacieho zariadenia (3/5/7 sekúnd).
(dostupné len v prípade, že je funkcia „Zobrazenie domovskej
obrazovky“ vypnutá)
Clone TV to USB
-
Skopírovanie súčasných možností televízora na pamäťové zariadenie
USB.
Clone USB to TV
-
Skopírovanie možností televízora uložených na pamäťovom zariadení
USB do televízora.
Setting Auto Intialize
OFF
Keď je zapnutá funkcia Automatické spustenie nastavenia a napájanie
energie je vypnuté a zapnuté alebo je vypnutý a zapnutý Master
Power, údaje sa obnovia z klonovaných (skopírovaných) hodnôt. Ak
neexistujú žiadne klonované hodnoty, a to aj v prípade, že je funkcia
Automatické spustenie nastavenia zapnutá, bude ignorovaná a
činnosť bude rovnaká, akoby bola funkcia Automatické spustenie
nastavenia vypnutá.
REACH 4.0
OFF
yy ON: Otvorenie REACH 4.0
yy OFF: Zatvorenie REACH 4.0
REACH Channel
…
Výber kanála aktualizácie SIRCH.
Group ID
…
Výber ID skupiny SIRCH.
REACH Update Time
…
Výber času aktualizácie SIRCH. Pri čase aktualizácie SIRCH máte
možnosť vykonať automatickú aktualizáciu o 0:00/12:00 alebo o
2:00/14:00. Môžete vykonávať hodinové aktualizácie v intervale buď 1
hodina alebo 2 hodiny.
REACH Update
Immediate
…
yy ON: Vždy keď televízor prejde do pohotovostného režimu, vykoná
aktualizáciu SIRCH.
yy OFF: Aktualizáciu SIRCH televízor vykoná iba vo zvolenom čase
aktualizácie SIRCH.
Room Number
…
Úprava čísla izby.
REACH Server Version
0000
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Slovenčina
Po zapnutí televízora sa na 5 sekúnd zobrazí privítacia správa.
OFF
Hospitality Logo
13
Popis
Zobrazenie aktuálnej verzie klonovaného súboru SUIRCH v televízore.
Funkcia Hotelový televízor
Nie
16
17
Kategória
Security
System
Popis
Položka
Úvodná
hodnota
Factory Lock
OFF
Password Popup
…
Zapnúť/vypnúť kontextové okno pre zadanie hesla. Ak je táto
možnosť vypnutá, televízor nezobrazí kontextové okno pre zadanie
hesla pred sprístupnením ponuky Výroba. Ak je zapnutá, zobrazí sa
kontextové okno pre zadanie hesla.
Vymaže zoznam zariadení pri zapnutí alebo vypnutí zariadenia.
yy ON: Pred vstupom do ponuky Výroba sa vyžaduje heslo.
yy OFF: Požiadavka na heslo je vypnutá.
Password Input
…
Vstupné heslo 00000000.
Password Setting
…
Nastavenie nového hesla.
Password Reset
…
Obnovenie hesla na 00000000.
Security Mode
…
Bezpečnostný režim ON alebo OFF.
USB
…
Deaktivácia alebo aktivácia USB.
HDMI
…
Deaktivácia alebo aktivácia HDMI.
TTX Security
…
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie TTX.
Self Diagnosis for TV
…
Vloženie ponuky samodiagnostiky.
yy Test obrazu: Používa sa na kontrolu problémov s obrazom. Ak sa
na testovacom obraze vyskytne problém, zvoľte možnosť Áno a
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
yy Test zvuku: Použite vstavaný zvukový test na odhaľovanie
problémov so zvukom. Ak sa počas testu vyskytne problém, zvoľte
možnosť Áno a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Self Diagnosis for HTV
…
Možnosť kontroly stavu výstupu zvuku Rôzne a komunikácie s SI STB
alebo SBB. Ak sa vo funkcii výstupu zvuku Rôzne alebo v komunikácii
s SI STB alebo SBB vyskytli nejaké problémy, skontrolujte túto
položku.
SW Update
…
Funkcia aktualizácie SW USB.
Service Pattern
OFF
Zobrazenie servisu.
Sound Bar Out
OFF
Externé zariadenie, ako napríklad Samsung Sound Bar, sa dá pripojiť
k televízoru prostredníctvom pripojenia Anynet a televízny zvuk
sa dá presmerovať do zariadenia Sound Bar. Ak je v továrenskej
ponuke Hotel funkcia VYPNUTÁ, táto možnosť je deaktivovaná.
Keď je možnosť Sound Bar ZAPNUTÁ a reproduktor je pripojený
prostredníctvom HDMI, zvuk hlavného televízneho reproduktora bude
stlmený.
Contact Samsung
…
Standby LED
ON
TV Reset
…
Kontaktné informácie Samsung
yy ON: V pohotovostnom režime je funkcia IR zapnutá.
yy OFF: V pohotovostnom režime je funkcia IR vypnutá.
Obnovenie na továrenské nastavenia.
✎✎ REACH (Vzdialený rozšírený aktívny ovládač pre použitie v odvetviach ubytovania/stravovania) je profesionálny
a interaktívny ovládač na diaľku, ktorý vám umožňuje prinášať aktualizácie televízneho firmvéru, klonovanie
údajov, zmeny mapovania kanálov, obsah S-LYNK REACH a obsah TICKER prostredníctvom RF DTV do niekoľko sto
televízorov v rámci ubytovacích priestorov naraz. Funkcie REACH sú k dispozícii iba v režime Samostatný. Server
REACH sa predáva samostatne. Viac informácií o činnosti serveru REACH nájdete v príručke k serveru REACH, ktorá
sa dodáva spolu s príslušným produktom.
✎✎ V závislosti od modelu a regiónu sa môžu niektoré položky ponuky odlišovať.
Slovenčina
45
Režim
HP
Hlavný
reproduktor
Stlmiť
hlasitosť
Zap./Vyp.
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
OFF
Sivá
farba
OFF
OFF
Sivá
farba
OFF
OFF
Sivá
farba
OFF
ON
Sivá
farba
OFF
ON
Sivá
farba
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
46
Slovenčina
Činnosť televízora
Výstup
Zvuk hlavného reproduktora – ÁNO (používa sa
posledná uložená/používateľom definovaná úroveň
Napájanie ZAP. hlasitosti)
Zvuk HP – Nie je k disp.
Hlavný reproduktor – úroveň hlasitosti sa mení
Hlasitosť zvýšiť/ podľa hlasitosti OSD
znížiť
Zvuk HP – Nie je k disp.
Hlavný reproduktor – stlmená hlasitosť
Stlmiť hlasitosť Zvuk HP – Áno – použitá úroveň hlasitosti podľa
úrovne hlasitosti HP v ponuke režimu Hotel.
Zvuk hlavného reproduktora – žiadny (stlmená
hlasitosť zvýšiť/ hlasitosť)
znížiť
HP – úroveň hlasitosti znížená/zvýšená podľa
aktuálnej hlasitosti HP
Zrušiť stlmenie Zvuk hlavného reproduktora – Áno
hlasitosti
Zvuk HP – Nie je k disp.
Zvuk hlavného reproduktora – žiadny (stlmená
hlasitosť)
Napájanie ZAP.
Zvuk HP – ÁNO (používa sa úroveň hlasitosti HP
nastavená z továrne)
Hlavný reproduktor – stlmená hlasitosť
Hlasitosť zvýšiť/
HP – úroveň hlasitosti znížená/zvýšená podľa
znížiť
aktuálnej hlasitosti HP
Hlavný reproduktor – stlmená hlasitosť (žiadna
Stlmiť hlasitosť činnosť)
HP – zmena na stlmenú hlasitosť
Zvuk hlavného reproduktora – žiadny (stlmená
hlasitosť
hlasitosť)
zvýšiť/znížiť/
stav stlmenej
HP – úroveň hlasitosti znížená/zvýšená podľa
hlasitosti
aktuálnej hlasitosti HP
Zrušiť stlmenie
hlasitosti
Zvuk hlavného reproduktora – žiadny (stlmená
hlasitosť)
HP – Áno (úroveň hlasitosti podľa aktuálnej
hlasitosti HP)
Napájanie ZAP.
Hlasitosť zvýšiť/
znížiť
Stlmiť hlasitosť
hlasitosť zvýšiť/
znížiť zachovanie
stavu stlmenej
hlasitosti
Zrušiť stlmenie
hlasitosti
Ak je funkcia HP Management vypnutá, hlavný
reproduktor je vypnutý.
(Ak je funkcia HP Management vypnutá, prístroj
pracuje rovnako ako normálne HTV.)
Poznámky
Táto funkcia je podobná
funkcii Normálne
okrem toho, že zvuk je
vynútene presmerovaný
do konektora slúchadiel
aj v prípade, že slúchadlá
nie sú fyzicky pripojené.
Rovnaké ako v prípade
pripojených/odpojených
slúchadiel bez funkcie
HP Management.
Privítacia správa
Funkcia Privítacia správa vám umožňuje zobrazenie vlastnej správy na televízore vždy pri jeho zapnutí hosťom v hotelovej
izbe.
−− Nastavenia privítacej správy sa nachádzajú v ponuke režimu Hotel.
−− Funkcia Privítacia správa musí byť ON, aby sa správa zobrazila pri zapnutí televízora.
Standalone
Hospitality Mode
Security
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
ON
Edit Welcome Message
r
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
Hospitality Logo
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
ON
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<V závislosti od modelu a regiónu nemusia byť niektoré položky ponuky dostupné>
−− Privítacia správa môže mať až 25 znakov a dá sa upravovať v ponuke Služby režimu Hotel.
−− Privítacia správa môže obsahovať nasledujúce znaky:
✎✎ Povolené sú iba veľké písmená od A po Z.
−− Privítacia správa sa dá upravovať použitím klávesov navigácie, farebných klávesov & klávesu Enter na diaľkovom
ovládači v OSD „Edit Welcome Message“.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
−− Privítacia správa a logo hotela nemôžu byť aktívne naraz.
Slovenčina
47
Logo hotela
Funkcia Logo ubytovacieho zariadenia zobrazuje logo hotela pri zapnutí televízora.
−− Nastavenia Hospitality Logo sú v ponukách režimu Pohostinnosť.
−− Keď je zapnutá možnosť Logo ubytovacieho zariadenia, aktivujú sa položky Stiahnuť logo a Ponuka zobrazenia
loga.
−− Ak je obrázok loga uložený v pamäti a zapne sa možnosť Logo ubytovacieho zariadenia, pri zapnutí televízora sa
zobrazí logo ubytovacieho zariadenia.
−− Logo ubytovacieho zariadenia sa nezobrazí, keď je možnosť Logo ubytovacieho zariadenia vypnutá, a to ani
vtedy, ak je v televízore nahraný obrázok loga.
Hospitality Mode
Standalone
Security
SIHospitality
Vendor Mode
OFF
System
SI Vendor
Power
On
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ON
Edit Welcome Message
r
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<V závislosti od modelu a regiónu nemusia byť niektoré položky ponuky dostupné.>
yy Hospitality Logo
−− Táto možnosť vám umožní zvoliť, či sa má Logo ubytovacieho zariadenia zobraziť, alebo nie.
−− Predvolene je táto možnosť nastavená na OFF.
−− Dá sa nastaviť na hodnotu OFF alebo ON.
−− Keď je možnosť nastavená na ON, prístupné sa stanú položky ponuky Stiahnuť logo a Zobrazenie loga s časom.
yy Hospitality Logo DL
−− Táto možnosť vám umožní nahrať obrázok loga do pamäte televízora zo zariadenia USB.
−− Počas kopírovania obrázku do televízora je zobrazená správa Čakajte.
−− Po úspešnom dokončení kopírovania sa zobrazí správa Dokončené.
−− Ak bolo kopírovanie neúspešné, zobrazí sa správa Kopírovanie neúspešné.
−− Ak nie je pripojené žiadne zariadenie USB, zobrazí sa správa Žiadne zariadenie USB.
−− Ak zariadenie USB neobsahuje žiadny súbor na skopírovanie alebo ak je súbor v zlom formáte (musí byť vo
formáte BMP), zobrazí sa správa Žiadny súbor. Ak sa zobrazí správa Žiadny súbor, ale zariadenie USB obsahuje
súbor loga, skontrolujte formát súboru.
yy Formát súboru loga
−− Televízor podporuje iba formáty BMP a AVI.
−− Súbor musí mať názov samsung.bmp alebo samsung.avi.
−− Maximálne rozlíšenie pre formát BMP je 1280 x 720.
−− Maximálna veľkosť súboru formátu AVI je 30 MB.
−− Televízor nemení veľkosť ani nezmenšuje/nezväčšuje obrázok.
Video kodek: H.264/MPEG-4/MPEG2
Bitová rýchlosť: pod 10 Mb/s
Frekvencia snímok: 24~30
Rozlíšenie: 640*480 | 1920*1080
48
Slovenčina
Klonovanie
Klonovanie cez USB je funkcia, ktorá vám umožňuje sťahovať používateľom
nakonfigurované nastavenia (Obraz, Zvuk, Vstup, Kanál, Nastavenie a Hotel Setup) z
jedného televízora a nahratie rovnakých nastavení na iné televízory.
Všetky nastavenia definované používateľom z televízora (Master Set) sa dajú skopírovať
na zariadenie USB.
(
(ARC)
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
−− Klonovanie cez USB podporuje iba štandardné USB 2.0.
yy Clone TV to USB: Ide o činnosť, pri ktorej sa kopírujú uložené dáta zo špecifickej oblasti
TV EEPROM do zariadenia USB.
1. Zasuňte mechaniku USB do portu USB v zadnej časti televízora.
Logo/Message
Cloning
d
2. Zadajte Možnosti hotela stlačením týchto tlačidiel v uvedenom poradí:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre výber možnosti „Clone TV to USB“, potom stlačte
tlačidlo ENTER.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. Zobrazí sa správa „Clone TV to USB“; Stlačte tlačidlo ENTER.
5. Môžete skontrolovať stav klonovania cez USB.
yy V činnosti: Počas kopírovania dát do zariadenia USB.
yy Kopírovanie dokončené: Kopírovanie bolo úspešne dokončené.
yy Kopírovanie neúspešné: Kopírovanie bolo neúspešné.
yy Žiadne USB: Nie je pripojené žiadne zariadenie USB.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
yy Clone USB to TV: Ide o činnosť, pri ktorej sa nahrávajú dáta zo zariadenia USB do
televízora.
1. Zasuňte mechaniku USB do portu USB v zadnej časti televízora.
2. Zadajte Možnosti hotela stlačením týchto tlačidiel v uvedenom poradí:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre výber možnosti „Clone USB to TV“, potom stlačte
tlačidlo ENTER.
4. Zobrazí sa správa „Clone USB to TV“. Stlačte tlačidlo ENTER.
5. Môžete skontrolovať stav klonovania cez USB.
yy V činnosti: Kopírujú sa dáta do zariadenia USB.
yy Kopírovanie dokončené: Kopírovanie bolo úspešne dokončené.
yy Kopírovanie neúspešné: Kopírovanie bolo neúspešné.
yy Žiadne USB: Nie je pripojené žiadne zariadenie USB.
yy Žiadny súbor: Zariadenie USB neobsahuje žiadny súbor, ktorý sa dá kopírovať.
✎✎ Aktivujte kopírovanie z USB do televízora stlačením a podržaním klávesu ENTER
na dobu 5 sekúnd.
✎✎ Funkcia CLONE podporuje iba sériu rovnakých modelov. (Nefunguje pre sériu
odlišných modelov.)
Pre rýchle, okamžité klonovanie počas inštalácie zasuňte mechaniku USB s nastaveniami Master z prvého televízora a
stlačte a podržte kláves Enter po dobu 5 sekúnd.
Slovenčina
49
Funkcia Pohostinnosť Plug & Play
Funkcia Hotel Plug & Play automaticky vykoná výber režimu Hotel, miestne nastavenie a nastavenie režimu obrazu.
−− Funkcia Hotel Plug & Play je dostupná len raz počas prvého spustenia.
−− Je dostupná po prvom nastavení televízora a presune skopírovaných dát televízora na mechaniku USB.
−− Na použitie ďalšieho televízora musíte iba vystúpiť z funkcie Hotel Plug & Play, pripojiť zariadenie USB a
skopírovať obsah USB do televízora.
−− V závislosti od modelu a regiónu nemusia byť niektoré ponuky dostupné.
Ak je zvolená možnosť „Standalone(Home
yy Používateľské rozhranie Situácia
Menu)“ alebo „Interactive(STB)“.
Region Settings
c
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
c
2
3
4
Clone system settings from a USB flash drive to your TV. Skip this step if you want to clone system
settings from a server.
Select a solution to install on your TV.
Country List
NONE
1
Clone Settings
Select Solution
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Select if you do not want
to connect to a specific
solution and only want
to use the TV.
Standalone (Home Menu)
LYNK REACH
A USB flash drive is not connected. Please check and try again.
Interactive(STB)
EU_BENELUX
Clone from USB
Ak je zvolená možnosť
„Výrobná ponuka“.
B
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
c
Start basic setup to use
your TV.
TV Basic Setup
Cloning Mode
Factory Menu
Commercial TV Mode
Ak je zvolená
možnosť
„Režim
klonovania“.
Solution Setup
Room Number
Group
All
Group ID
Configure your TV
Menu Language
Select your infomation in the categories below.
Select your language to start the on screen setup.
English
Press the arrow buttons
to move around
the screen.
Press the Enter button to
select.
Eesti
Suomi
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Select the country that
you’re in now
Français
Deutsch
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning completed.
To receive channels, configure the options below
then select Scan.
Digital
• TV
• Radio
• Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Aerial
Channel Type
Change Settings
Scan Again
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Terrestrial
Digital & Analogue
Scan
Setup Complete!
Clock
Your TV is now ready to use.
Select whether to apply daylight saving time.
Set current date and time
Clock Settings
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : -- --
Time Zone
DST
Hospitality Mode
Auto
Off
SI Vendor
-- : --
Power On
Done
SI Vendor
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
50
Ak v kroku A zvolíte možnosť „Commercial TV
Mode“, televízor sa prepne do režimu RF.
External Source
Ak v kroku B zvolíte možnosť
„Interactive(STB)“, zobrazí sa interaktívna
ponuka možnosti Ubytovacie zariadenie.
REACH Solution
Slovenčina
1
2
3
4
Set options regarding the selected solution.
Ak je zvolená možnosť „Základné nastavenie TV“
alebo „Commercial TV Mode“.
A
c
Ak je zvolená
možnosť
„LYNK
REACH“.
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Security
Standalone
OFF
System
Enter the room number.
Only numbers and
English letters can be
entered.
5
1. Nastavenia položky Región
−− Skontrolujte nastavenia položky Región.
−− Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte ho a stlačte tlačidlo ENTER.
−− Ak nechcete vykonať žiadne zmeny nastavení, prejdite na ďalší krok.
2. Typ inštalácie televízora
−− Ak vyberiete možnosť „Režim klonovania“, zobrazí sa „Select Solution“.
−− Výberom možnosti „Základné nastavenie TV“ alebo „Commercial TV Mode“ prejdite na ďalší krok.
3. Jazyk ponuky
−− Zvoľte jazyk OSD (zobrazenie na obrazovke).
4. Voľba krajiny a režimu obrazu
−− Zvoľte príslušnú krajinu a režim obrazu.
−− V závislosti od modelu a regiónu nemusia byť niektoré krajiny k dispozícii.
5. Automatické ladenie
−− Zvoľte zdroj antény a typ kanála. Nakonfigurujte nastavenia a vyberte položku Prehľadávať.
−− Funkcia Automatické ladenie začne vyhľadávať kanály.
−− Po dokončení automatického ladenia sa zobrazia informácie o kanáloch.
6. Hodiny
−− Nastavte správny čas nastavením možností DST (Letný čas) a Časové pásmo.
7. Nastavenie televízora dokončené
Slovenčina
51
HD Plug & Play – Miestne nastavenie (iba Európa)
yy Miestne nastavenie je veľmi dôležitým softvérovým nastavením hodnôt, ktoré zahŕňa aspekty, ako sú Jazyky,
Vysielacie frekvencie atď.
yy Ak Miestne nastavenie nie je správne nakonfigurované, televízor nemusí fungovať. Podľa dodaného zoznamu krajín
vyberte správne Miestne nastavenie.
Televízor sa automaticky reštartuje, aby sa aplikovalo nové Miestne
nastavenie.
Region Settings
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
EU_GER
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
EU_FRANCE
Turn off and reboot automatically Country List
as Local Set is changed.
Austria
Germany
Switzerland
Yes
No
EU_BENELUX
EU_SPAIN
EU_BENELUX
EU_UK
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
EU_GER
EU_FRANCE
c
EU_BENELUX
EU_FRANCE
EU_BENELUX
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
NONE
EU
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
Country List
France
c
TV Basic Setup
Factory Menu
EU_FRANCE
Commercial TV Mode
Slovenčina
Start basic setup to use
your TV.
Stlačte tlačidlo ENTER a všeobecná
funkcia HD plug&play bude
pokračovať.
Cloning Mode
EU_GER
EU_BENELUX
52
Austria
Germany
Switzerland
EU
EU_GER
c
Country List
NONE
Austria
Germany
Switzerland
EU
Po reštarte sa zobrazí nové
Miestne nastavenie.
Ak potrebujete zmeniť Miestne
nastavenie po funkcii HD plug &
play, kliknite na funkciu Obnoviť
nastavenia televízora v režime
Výroba. Teraz môžete pokračovať
v používaní funkcie HD plug &
play vrátane zmeny Miestneho
nastavenia.
SW hodiny
SW hodiny zobrazujú aktuálny čas na obrazovke, keď používateľ stlačí tlačidlo Info na diaľkovom ovládači v
pohotovostnom režime.
−− Ak používateľ stlačí tlačidlo Info, keď je televízor v pohotovostnom režime, televízor sa zapne a 10 sekúnd bude
zobrazovať aktuálny čas. Potom sa vráti do pohotovostného režimu.
−− Čas sa zobrazuje v digitálnej forme v normálnej veľkosti nadpisu. Podľa formátu možnosti Informácií sa stanový
12- alebo 24-hodinový formát času.
−− Ak používateľ stlačí tlačidlo Info, keď je televízor zapnutý, vykoná sa pôvodná funkcia tlačidla Info.
yy Podrobné opisy
−− SW hodiny fungujú v závislosti od nastavenia Zap./Vyp. v ponuke továrenskej inštalácie.
−− Ak sú SW hodiny zapnuté, automaticky sa vypne možnosť loga Rýchle. (V tomto prípade, aj keď opäť zapnete
logo Rýchle, po opätovnom zapnutí televízora sa logo automaticky vypne.)
−− Ak je vypnutý Master Power, nastavenia času sa zachovajú iba u modelov so zálohovacím kondenzátorom a RTC.
−− Keď televízor v pohotovostnom režime zobrazuje aktuálny čas, nastavenia stlmenia obrazu a zvuku sú
zachované.
−− V tomto prípade sa zobrazenie loga hotela preskočí, aj keď je logo hotela nastavené ako zapnuté.
−− Táto funkcia funguje len v režime Samostatný.
−− Ďalšie špecifikácie funkcií klávesov pri SW hodinách
−− Kláves Info funguje ako kláves zapínania/vypínania.
−− Stlačením klávesu zapínania/vypínania alebo klávesu Info pri spustených SW hodinách vstúpi televízor do
pohotovostného režimu.
−− Stláčanie iných kláves ako klávesu zapínania/vypínania alebo klávesu Info pri spustených SW hodinách je
ignorované.
−− V tomto prípade časovač zapnutia nebude fungovať.
−− Časovač vypnutia a prechodu do režimu spánku budú fungovať.
−− Keď je režim hodín nastavený v ponuke Čas na manuálny, čas sub micom je zachovaný pomocou obvodu RTC.
−− Aj v prípade, ak aktuálny čas nie je nakonfigurovaný, zobrazí sa rovnakým spôsobom ako v ponuke. (--:--)
Slovenčina
53
Multi Code Remocon
Multi Code Remote Control (Viackódový diaľkový ovládač) je špeciálny vysielač, ktorý dokáže ovládať viaceré televízory
jedným ovládačom.
Táto funkcia je užitočná v prostrediach, v ktorých sa na jednom mieste nachádza viac než jeden televízor, ako napríklad v
nemocnici. V OSD zdroja sa zobrazí Nastavenie ID čísla. Je možné podporovať až 9 rôznych diaľkových prenosov pre viac
kódov.
Úvodný ID kód každého televízora je „0“.
ID kód sa dá nastaviť a obnoviť v režime Analógový TV alebo v režime PC. (nie je k dispozícii u kanálov TTX alebo DTV)
−− ID kód môže byť od 0 do 9.
−− Stlačte a podržte klávesy RETURN + MUTE na dobu dlhšiu než 7 sekúnd a potom stlačte kláves číslice, ktorú
chcete nastaviť.
−− Nastavenie ID OSD bude zobrazené v stredovej polohe.
−− Zobrazí sa nasledujúci text. „Kód diaľkového ovládača je nastavený na X. Ak chcete zmeniť kód diaľkového
ovládača, zadajte želanú číslicu.“ (X je číslica) Tento text OSD bude zobrazený až do stlačenia klávesu výstupu.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
−− Napríklad ak používateľ stlačí č. 1, televízor a diaľkový ovládač budú nastavené na kód ID 1.
−− Zobrazí sa nasledujúci text: „Kód diaľkového ovládača sa zmenil na 1.“ Potom sa dá televízor ovládať iba
diaľkovým ovládačom s rovnakým kódom ID, aký má televízor.
−− Ak sa kód ID diaľkového ovládača a televízora nezhodujú, zobrazí sa nasledujúci text:
„ID X televízora“ (X je ID televízora)
−− Pre obnovenie kódu ID podržte klávesy EXIT + MUTE na dobu dlhšiu než 7 sekúnd. Kódy ID televízora a
diaľkového ovládača sa obnovia na hodnotu „0“. Zobrazí sa text: „Kód diaľkového ovládača je nastavený na 0.“
−− Spôsob nastavenia alebo obnovenia ID sa môže líšiť v závislosti od diaľkového ovládača. Pozrite si nižšie
uvedenú tabuľku.
Nastavenie času
O MENU m → Systém → Čas → Hodiny → Nastaviť hodiny
yy Vloží sa čas
−− Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači, čím zvolíte možnosť Hodiny, a
nastavte čas.
yy Nastavenie času v režime Interaktívny
−− Ak hotelový systém prenáša informácie o čase, čas je nastavený
automaticky.
−− Ak hotelový systém informácie o čase neprenáša, čas sa nedá
zobraziť.
Čas
Hodiny
Časovač spánku
Časovač zobúdzania
Hodiny
Režim hodín
✎✎ Ak je čas nastavený, na prednom paneli budú zobrazené hodiny.
Slovenčina
Manuálne
yy Nastavenie hodín
yy Časové pásmo
54
Vyp.
Auto
Channel Bank Editor (iba Smoovie TV)
Funkciu Editor banky kanálov môžete použiť na úpravu kanálov pomocou 3 rôznych možností banky kanálov.
V závislosti od karty Banka existujú špecifické kanály, ktoré môžu hoteloví hostia sledovať.
Nastavenie funkcie Editor banky kanálov v režime Samostatný.
1. Stlačením tlačidiel „MUTE → 1 → 1 → 9 → Enter“ otvorte ponuku hotela Samostatný
2. Zvoľte SI predajcu: “Smoovie“
3. Budete môcť vidieť novú možnosť ponuky „Channel Bank Editor“
4. Zadajte „Channel Bank Editor“.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<V závislosti od modelu a regiónu nemusia byť niektoré položky ponuky dostupné>
5. Upravte banku kanálov podľa príkladu uvedeného nižšie.
a. Bank1 (Bezplatný kanál): Zvoľte kanál, ktorý sa bude používať, keď diaľkový ovládač nebude mať žiadnu kartu.
b. Bank2 (Rodinná karta – Zelená): Zvoľte kanál, ktorý sa bude používať, keď diaľkový ovládač bude mať ZELENÚ
KARTU.
c. Bank3 (Dospelá karta – Červená): Zvoľte kanál, ktorý sa bude používať, keď diaľkový ovládač bude mať
ČERVENÚ KARTU.
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
All
c
1
1futech
c
c
c
1
BBC1
c
c
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soon
c
4
S2
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Pri používaní diaľkového ovládača SMOOVIE dodržiavajte nasledovné pokyny
1. Ak zvolíte SMOOVIE ako SI Vendor, musíte použiť diaľkový ovládač SMOOVIE.
2. Použitím číselných kláves na diaľkovom ovládači môžu používatelia zvoliť iba kanály Banky 1.
Preto ak chcete zmeniť kanál použitím zelenej alebo červenej karty, použite klávesy so šípkami na prechod kanálmi
nahor/nadol.
3. V Sprievodcovi kanálmi alebo Zozname kanálov môžu používatelia vidieť iba zoznam kanálov z Banky 1.
Slovenčina
55
Channel Editor
Channel Editor upravuje číslo a názov kanálu.
−− Použite možnosť Channel Editor na triedenie kanálov podľa používateľom definovaných čísel kanálov.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
r
Channel Editor
External Source
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<V závislosti od modelu a regiónu nemusia byť niektoré položky ponuky dostupné>
Jednoduché kroky pre položku Editor kanálov v režime Samostatný
Krok
Činnosť
1
Vyberte funkciu „Automatické uloženie kanálov“ v ponuke režimu Hotel
2
Vyberte funkciu „Editor kanálov“ v ponuke režimu Hotel
3
Zostavte tabuľku vzťahujúcu sa na finálne zoznamy kanálov, ktoré chcete
4
Usporiadajte kanály pomocou tlačidla TOOLS na základe vami vytvorenej tabuľky
5
Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo EXIT alebo RETURN.
<Pre porozumenie si prečítajte nasledujúce informácie>
56
Slovenčina
My Channel
Stanoví krajinu a žáner pre kanály, ktoré poskytuje hotel. Ak používateľ vyberie krajinu a žáner, zobrazia sa príslušné
kanály.
yy Najskôr musíte zvoliť krajinu, inak nemôžete zvoliť žáner.
yy Ak zvolíte žáner, ktorý neobsahuje žiadne súvisiace kanály, Zoznam kanálov zobrazí všetky dostupné kanály.
yy My Channel funguje iba v režime Samostatný.
yy Predajca SI v režime Samostatný: Nefunguje, ak je zvolené SMOOVIE.
yy Je to v hotelovej ponuke režimu Hotel -> režim Servis a dá sa zapnúť alebo vypnúť.
yy Táto možnosť funguje iba vtedy, keď je funkcia zapnutá.
Kompozícia kanálov [režim Žáner]
Štandardná
Kategória
Režim kanála
Aktivácia režimu
antény
Popis
Terestriál./Kábel
Hotel
Všetko (východiskové
nastavenie)
O
Správy
O
Rádio
O
Žáner
Zábava
O
Šport
O
Hotel
O
Poskytuje režim kanálov žánru podľa každej krajiny, ako
bolo nastavené v režime Výroba.
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* Pre počet položiek, ktoré sa zobrazia na zozname, pozrite dokument dizajnu.
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Navigačný Pomocník
Zadať
Výber položky.
Zadať
Kanál nahor/nadol
Posun selektora po stranách.
(Bez sprievodcu)
NAHOR/NADOL
Prechádzanie zoznamom každej krajiny, žánru. (kruhovým spôsobom)
DOPRAVA
Výber zvýraznenej položky a jej presun do časti Žáner.
RETURN
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: posledná krajina & žáner)
(Bez sprievodcu)
EXIT
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: posledná krajina & žáner)
(Bez sprievodcu)
Presunúť
Slovenčina
57
✎✎ Poznámky
yy Táto časť opisuje rozloženie predného používateľského rozhrania, ktoré sa zobrazí po zapnutí televízora. (Režim
Výroba > Režim Žáner: Aktivovať)
yy Žáner je vedľajším zoznamom pre každú krajinu.
yy Vysielacia obrazovka, ktorá bola zobrazená s posledným zapamätaným kanálom.
−− Ak chcete zachovať predchádzajúcu mapu kanálov pre krajinu & žáner, musíte stlačiť „MODRÉ“ tlačidlo a klávesy
RETURN a EXIT na diaľkovom ovládači, čím sa zatvorí predné používateľské rozhranie.
✎✎ Rôzne
yy Východiskové zvýraznenie: Posledné položky z pamäti (krajina, žáner)
yy Časový limit (60 sekúnd)
Prvky
Nie
Názov
Popis
1
Obrazovka pozadia
Po zapnutí televízora sa zobrazí posledný vybraný kanál.
2
Názov funkcie
Názov funkcie.
3
Aktuálny stav
Zobrazí aktuálne nastavenia krajiny/žánru.
4
Položky krajiny
Zobrazia sa položky pre zoznam krajiny.
Zobrazí sa posledná zvolená krajina.
5
Položky žánru
Zobrazia sa položky pre zoznam žánru.
Zobrazuje dostupné položky žánru podľa každej krajiny, ako bolo nastavené v režime Výroba.
(vždy poskytuje položku „Všetky“)
Zobrazí posledný zvolený žáner.
6
Zvýraznenie
Ak je titul položky príliš dlhý, aby sa zobrazil na ploche, funkcia Automatické posúvanie textu
zobrazí celý titul.
7
Indikátor
Zobrazuje sa, ak existuje predchádzajúca alebo nasledujúca strana.
8
Navigačný Pomocník
Sprievodca klávesmi je zarovnaný doprava.
58
Slovenčina
Interakcia zvýraznenia [položky Krajina]
yy Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť úplne identická so stranou, ktorá sa zobrazí na aktuálnej obrazovke.
✎✎ Poznámky
yy Používatelia môžu prechádzať položkami v každom zozname krajín & žánrov stláčaním kláves so šípkami nahor a
nadol na diaľkovom ovládači.
yy Podporovaná je navigácia v kruhu.
1
My Channel
My Channel
NADOL
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
NAHOR
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
NADOL x 5
NAHOR x 5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
NAHOR
NADOL
NADOL
NAHOR
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
NADOL x N
NAHOR x N
KONIEC
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
Current status All Country / All
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Slovenčina
59
Interakcia zvýraznenia [východiskový žáner]
yy Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť úplne identická so stranou, ktorá sa zobrazí na aktuálnej
obrazovke.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
ENTER/DOPRAVA
Genre
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
DOĽAVA
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Zvýraznená je aktuálne vybraná krajina.
yy Východiskové zvýraznenie: Aktuálne
vybraný žáner.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Sports
France
Hotel
Country
ENTER/DOPRAVA
Entertainment
Finland
OK
Cancel
DOĽAVA
} Keep Previous n Move E Enter
yy Zvýraznená je ďalšia položka krajiny.
60
Slovenčina
OK
Cancel
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Východiskové zvýraznenie: Všetky
Interakcia zmeny režimu 1 (1/2)
yy Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť úplne identická so stranou, ktorá sa zobrazí na aktuálnej
obrazovke.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
OK
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
NADOL
Cancel
DOĽAVA
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Aktuálny režim žánru: Všetky krajiny/
Šport
ENTER/DOPRAVA
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
Country
NAHOR
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
NADOL
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Po zvolení krajiny sa označenie
automaticky posunie na ponuku žánrov.
ENTER/DOPRAVA
6
Slovenčina
61
Interakcia zmeny režimu 1 (2/2)
yy Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť úplne identická so stranou, ktorá sa zobrazí na aktuálnej
obrazovke.
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Zobrazí sa správa o dokončení zmeny režimu žánru.
yy Časový limit (5 sekúnd)
ENTER/RETURN/Časový limit
Genre Mode changed to Austria / News.
62
Genre
Slovenčina
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Stlačením ľavého klávesu smerujúceho z ponuky
žánrov na ponuku krajín sa zvýrazní existujúca
zvolená položka krajiny.
Interakcia zmeny režimu 2 (1/2)
yy Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť úplne identická so stranou, ktorá sa zobrazí na aktuálnej
obrazovke.
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
NADOL x 6
OK
Cancel
NAHOR x 6
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Aktuálny režim žánru: Všetky krajiny/Šport
ENTER/DOPRAVA
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
MODRÉ
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Aktuálny režim žánru: Všetky krajiny/Šport
yy Po zvolení krajiny sa označenie automaticky
posunie na ponuku žánrov.
Slovenčina
63
Interakcia zmeny režimu 2 (2/2)
yy Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť úplne identická so stranou, ktorá sa zobrazí na aktuálnej
obrazovke.
1
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
Power Off
yy Aktuálny režim žánru: Rakúsko/Správy
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
yy Aktuálny režim žánru: Rakúsko/Správy
64
Slovenčina
Editor žánru
yy Voľba krajiny a žánru sa dá vykonať v ponuke zoznamu kanálov.
yy Stlačením červeného klávesu sa aktivuje vedľajší zoznam krajín. Divák môže prechádzať cez položky a vybrať
požadovanú krajinu.
yy Voľba žánru sa dá vykonať použitím ľavého/pravého klávesu, t.j. vodorovným posunom v ponuke zoznamu kanálov.
yy Ak chce divák zmeniť žáner alebo krajinu, keď je televízor zapnutý, môže tak urobiť použitím tejto funkcie.
Channel Genre Edit
Registered
0
C67
1
C--
2
C78
News
Radio
b Select All Items On Column
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Entertainment
Sports
{ Deselect All Items On Column E Select
Hotel
R Return
Toto je editor na nastavenie žánru pre každý kanál hotelového televízora.
Uložené kanály sa dajú pridávať ku konkrétnemu žánru v ponuke editora žánrov.
Kanál môže byť zaradený do viacerých žánrov.
Dostupné možnosti žánrov: Správy, Rádio, Zábava, Šport a Hotel.
Voľba žánru sa dá vykonať na prednom používateľskom rozhraní Môj kanál alebo v Zozname kanálov.
Táto funkcia triedi kanály konkrétneho žánru do zoznamu. Hosť si môže zvoliť žáner, aký chce, a zvoliť kanál zvislým
posunom cez roztriedený zoznam.
Slovenčina
65
Zmiešaná mapa kanálov
Funkcia Zmiešaná mapa kanálov kombinuje terestriálne, káblové a satelitné kanály.
−− Aby sa mohli terestriálne, káblové a satelitné kanály miešať, musí byť funkcia Zmiešaná mapa kanálov ON.
−− Pomocou Editora kanálov môžete triediť kanály po zapnutí funkcie Mixed Channel Map v ponuke režimu Hotel.
Sound Bar
yy Hotelový televízor s reproduktorom Sound-Bar & od spoločnosti Samsung
−− Použite podporu HDMI 1.4 hotelového televízora s reproduktorom Sound-Bar & od spoločnosti Samsung na
počúvanie zvuku televízora na reproduktore Sound-Bar použitím jedného kábla HDMI.
−− Podporované modely:
yy Sound-Bar: HW-K450/K550/M550/M450/M4500
yy „Režim Hotel“ z reproduktora Sound Bar
−− Nasledujúce možnosti hotelového televízora sa musia nastaviť vopred.
yy Režim Hotel → Zapnutý → Hlasitosť zapnutia = „Aktivovať“/Hlasitosť zapnutia/Max. hlasitosť
yy Režim Hotel → Externé zariadenie → Výstup Sound Bar = „Zap.“
−− Pripojte kábel HDMI z portu HDMI OUT reproduktoru Sound-BAR k portu HDMI1 hotelového televízora.
−− Po pripojení k hotelovému televízoru prostredníctvom kábla HDMI reproduktor Sound-Bar automaticky
deteguje televízor počas jeho zapínania a sám sa prestaví do režimu Hotel.
−− Zmena hlasitosti zapnutia & max. hlasitosti televízora sa použijú na pripojený Soundbar, keď televízor dvakrát
bootuje.
yy Funkcie režimu Hotel v reproduktore Sound Bar
−− Zapnutie/vypnutie je synchronizované s televízorom.
−− Aktivácia HDMI_CEC.
−− Prístupný iba prostredníctvom portu „HDMI OUT“. (ostatné vstupy sú deaktivované)
−− Funkcie „Hlasitosť zapnutia“&„Max.“ hlasitosť sú synchronizované s televízorom. (hlasitosť reproduktora SoundBar je nastavená na polovičnú hlasitosť televízora)
−− Prispôsobiteľné funkcie „Hlasitosť zapnutia“ & „Max.“ hlasitosť sú získané z ponuky režimu Hotel televízora.
(Hlasitosť reproduktora Sound-Bar = Hlasitosť televízora/2)Ex.) Ak sú nastavenia hlasitosti na televízore
Hlasitosť zapnutia = 20 a Max. hlasitosť = 90, hodnoty Sound bar budú Hlasitosť zapnutia = 10, Max. hlasitosť =
45.
*Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od modelu.
66
Slovenčina
Montáž nástenného držiaka
Súprava nástenného držiaka (predáva sa samostatne) umožňuje namontovať televízor na stenu. Pre podrobné informácie
o montáži nástenného držiaka si pozrite pokyny, ktoré sa dodávajú spolu s nástenným držiakom. Pri inštalácii konzoly
nástenného držiaka sa poraďte s technikom. Neodporúčame vám vykonať montáž bez odbornej podpory.
Spoločnosť Samsung Electronics nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie alebo zranenia
druhých, keď sa rozhodnete, že televízor namontujete sami.
Adaptér nástenného držiaka
(nedodáva sa so všetkými modelmi)
Adaptér nástenného držiaka
Konzola
nástenného
držiaka
Televízor
C
Adaptér nástenného držiaka
Konzola
nástenného
držiaka
Televízor
C
Slovenčina
67
Pred montážou akejkoľvek inej súpravy nástenného držiaka zmontujte adaptér držiaka na stenu, ktorý sa dodáva s
televízorom samostatne.
Technické údaje súpravy nástenného držiaka (VESA)
✎✎ Súprava nástenného držiaka sa nedodáva s televízorom, predáva sa samostatne.
Nástenný držiak nainštalujte na pevnú stenu kolmú voči podlahe. Pri montáži na iné stavebné materiály, sa prosím,
poraďte s vaším najbližším predajcom. Ak televízor nainštalujete na strop alebo šikmú stenu, môže padnúť a spôsobiť
vážne fyzické zranenie.
✎✎ POZNÁMKA
yy Štandardné rozmery pre súpravy nástenného držiaka sú znázornené v nižšie uvedenej tabuľke.
yy Naša súprava nástenného držiaka sa dodáva s podrobnou príručkou inštalácie a všetkými dielmi potrebnými na
zloženie.
yy Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA.
yy Nepoužívajte skrutky, ktoré majú nadštandardné rozmery, pretože môžu spôsobiť poškodenie vnútra televízneho
prijímača.
yy Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže dĺžka
skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
yy Skrutky nadmerne nedoťahujte. Môže to spôsobiť poškodenie produktu alebo jeho pád a následné zranenie osôb.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
yy Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije nástenný
držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo v nej nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre
inštaláciu produktu.
yy Pri montáži tohto televízora neprekračujte sklon 15 stupňov.
palcov
Technické údaje VESA (A * B)
24
75 x 75
28 (HG32EE670)
100 x 100
32-49
200 x 200
55-58
400 x 400
Bežná skrutka
Množstvo
M4
4
M8
Neinštalujte súpravu nástenného držiaka, zatiaľ čo máte zapnutý televízor. Mohlo by to viesť k fyzickému zraneniu
v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
68
Slovenčina
Upevnenie televízora na stenu
[
Upozornenie: Ťahanie, tlačenie alebo lezenie na televízor môže spôsobiť, že televízor spadne. Zabezpečte hlavne, aby sa
vaše deti nevešali alebo nenarušovali stabilitu televízora. V opačnom prípade môže dôjsť k prevráteniu televízora a viesť
k vážnym zraneniam alebo smrti. Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v Bezpečnostnom letáku. Pre
lepšiu stabilitu namontujte z bezpečnostných dôvodov zariadenie proti pádu nasledovne.
Zabránenie pádu televízora
1. Vložte skrutky do svoriek a pevne ich dotiahnite k stene. Uistite sa, že skrutky sú pevne nainštalované na stene.
✎✎ V závislosti od typu steny budete možno potrebovať ďalšie vybavenie, napríklad kotvu.
✎✎ Keďže sa potrebné svorky, skrutky a šnúry nedodávajú, zakúpte si ich samostatne.
2. Vyberte skrutky zo stredu zadnej časti televízora, vložte ich do svoriek a potom ich opätovne utiahnite na televízore.
✎✎ Skrutky sa s produktom nemusia dodávať. V tomto prípade si zakúpte skrutky s nasledujúcimi technickými
údajmi.
3. Pripevnite svorky upevnené k TV a svorky upevnené na stene s dlhou šnúrou a potom šnúru pevne dotiahnite.
✎✎ POZNÁMKA
yy Televízor montujte blízko pri stene, aby nemohol spadnúť dozadu.
yy Šnúru je bezpečné pripojiť tak, aby boli svorky upevnené k stene v rovnakej výške alebo nižšie ako svorky
upevnené na televízore.
yy Pred premiestnením televízora odviažte prostriedok.
4. Overte, či sú všetky pripojenia správne zabezpečené. Pravidelne kontrolujte pripojenia, či nevykazujú žiadne známky
opotrebovania, aby ste zabránili poruche. Ak máte akékoľvek pochybnosti o zabezpečení pripojení, kontaktujte
profesionálneho inštalatéra.
Zabezpečovacia zámka Kensington
Spoločnosť Samsung nedodáva zámku Kensington. Zámka Kensington
je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa
používa na verejnom mieste. Vzhľad a uzamykacia metóda sa môže
líšiť od obrázku v závislosti od výrobcu. Ďalšie pokyny k správnemu
používaniu zámky Kensington nájdete v dodanej príručke.
Aby ste uzamkli produkt, postupujte podľa týchto krokov:
Nájdite na zadnej strane televízora ikonu „K“. Otvor pre zámok
Kensington sa nachádza vedľa ikony „K“.
1. Omotajte kábel zámky Kensington okolo veľkého statického objektu,
ako napríklad stola alebo stoličky.
1
<Voliteľné>
2. Prevlečte koniec kábla s upevnenou zámkou cez slučkový koniec kábla zámky Kensington.
3. Vložte uzamykacie zariadenie do priečinka Kensington na produkte (1).
4. Zamknite zámku.
✎✎ Toto sú všeobecné pokyny. Detailné pokyny nájdete v používateľskej príručke, ktorá sa dodala s uzamykacím
zariadením.
✎✎ Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.
✎✎ Umiestnenie zámky Kensington sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
Slovenčina
69
Technické údaje
Položky
TV systém
Výstup audio
Výstup
reproduktorov
Zvuk Rôzne
4 W mono 8 ohm SPK’
A/V
Konektor zvuk/obraz
Anténa
HG32AE570SJXXZ je 5W X 2,
druhý je 32 palcov 10W X 2
Výstup telefónneho konektora
Výstup zvuku BTL
Scart Konektor
Kompatibilita s technickými údajmi HDMI
75 ohm nebalancovaná, Konektor DIN,
Konektor F
DÁTA
RJ-12
RJP
RS232
Otáčanie podstavca (doľava/doprava)
Prevádzková teplota
Poznámka
40 – 58 palcov: 10W X 2
D-sub, Audio-L/R
HDMI
DÁTA
24 – 32 palcov: 5W X 2
PC
EXT(RGB)
Vstup
Technické údaje
PAL,SECAM DVB-TC,DTMB (Hongkong),DVBT2C
20˚ / 60˚ / 90˚
Podpora pre otočné modely:
HG**EE670
HG32EE470
HG40EE470
HG48EE470
HG32AE570SW/K
HG40AE570SW/K
HG43AE570SW/K
HG48AE570SW/K
Ostatné modely nepodporujú funkciu
otáčania
10 °C až 40 °C (50°F až 104°F)
Prevádzková vlhkosť
10% ~ 80%
Skladovacia teplota
-20 °C až 45 °C (-4°F až 113°F)
Skladovacia vlhkosť
5% ~ 95%
nekondenzujúca
nekondenzujúca
✎✎ Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
✎✎ Informácie o sieťovom napájaní a ďalšie informácie o spotrebe energie nájdete na štítku upevnenom na produkte.
✎✎ Vyššie uvedené technické údaje sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
✎✎ Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa
konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
70
Slovenčina
Podporované formáty videa
Prípona súboru
Kontajner
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
*.webm
WebM
Video kodek
Frekvencia
snímok (sn./s)
Rozlíšenie
Bitová rýchlosť
(MB/s)
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
30
640 x 480
8
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Window Media Video v9
MPEG2
MPEG1
6~30
30
1920 x 1080
VP8
Audio kodek
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711(A-Law,
μ-Law)
DivX 3.11/4.x/5.x/6.x
20
Vorbis
✎✎ Iné obmedzenia
yy Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video obsah sa neprehrá alebo sa nemusí prehrať správne.
yy Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak má obsah štandardnú prenosovú rýchlosť/počet snímok za sekundu nad
kompatibilnou úrovňou parametra počet snímok/s uvedeného v tabuľke.
yy Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (preskočenia) sa nepodporuje.
yy Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty možno nebudú s týmto prehrávačom kompatibilné.
yy Ak dátový tok videa presahuje 10 Mb/s, ponuka sa môže zobraziť s oneskorením.
Video dekodér
Audio dekodér
yy Podpora po protokol H.264, úroveň 4.1 (Možnosti FMO/ASO/RS nie
sú podporované.)
yy snímková frekvencia:
−− Menej ako 1280 x 720: max. 60 snímok
−− Viac ako 1280 x 720: max. 30 snímok
yy VC1 AP L4 nie je podporované.
yy GMC nie je podporované.
yy
yy
yy
yy
WMA 10 Pro podporuje 5.1-kanálový formát a profil M2.
Bezstratový zvukový formát WMA sa nepodporuje.
Vorbis podporuje najviac 2 kanály.
Dolby Digital Plus podporuje max. 5.1-kanálový formát.
Podporované formáty titulkov
yy Externé
yy Interné
Názov
Prípona súboru
Názov
Kontajner
Formát
MPEG-4 timed text
.ttxt
Xsub
AVI
Formát obrázku
SAMI
.smi
SubStation Alpha
MKV
Textový formát
SubRip
.srt
Advanced SubStation Alpha
MKV
Textový formát
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub alebo .txt
SubRip
MKV
Textový formát
SubStation Alpha
.ssa
MPEG-4 timed text
MP4
Textový formát
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Podporované formáty fotografií
Prípona súboru
Typ
Podporované formáty hudby
Rozlíšenie
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 X 8640
*.bmp
BMP
4096 X 4096
*.mpo
MPO
15360 X 8640
Prípona súboru
Typ
*.mp3
MPEG
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.flac
*.ogg
*.wma
*.wav
*.mid
*.midi
Kodek
MPEG1 Audio
Layer 3
MPEG4
AAC
FLAC
OGG
FLAC
Vorbis
WMA
WMA
wav
wav
midi
midi
Poznámka
Môže podporovať až 2 kanály
Môže podporovať až 2 kanály
WMA 10 Pro podporuje
5.1-kanálový formát a profil M2.
(Bezstratový formát zvuku WMA
sa nepodporuje.)
Nepodporuje vyhľadávanie
Slovenčina
71
Kontakt na spoločnosť SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa produktov značky Samsung, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG.
Krajina
Centrum starostlivosti o zákazníkov
Webová stránka
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
HE460_470_570_670-WW-SLK-02
Download PDF

advertising