Samsung | HG32EE694AC | Samsung HG32EE694AC Návod na inštaláciu

LED TV
Príručka inštalácie
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky
Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie
služby, zaregistrujte svoj produkt na stránke
www.samsung.com
Model
Výrobné č.
Čísla a obrázky v tejto inštalačnej príručke vám poskytujeme len ako referenciu; môžu sa odlišovať od skutočného
vzhľadu produktu. Dizajn a technické údaje produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Pokyny
Tento televízor sa dodáva s interaktívnym rozhraním prostredníctvom set-back boxu (SBB/STB) pripojeného k televízoru a pre ďalšie
televízory v rámci počítačom ovládaného systému pre hotely a iné ubytovacie zariadenia.
Interaktívny: Pri prvom zapojení televízor odošle príkaz na identifikáciu SBB/STB; ak dôjde k identifikácii, televízor sa prepne do režimu
ONLINE a ovládanie bude prebiehať prostredníctvom SBB/STB.
Ak je televízor v režime ONLINE, prestane prijímať príkazy IR (diaľkové ovládanie Samsung) a správa sa podľa protokolu rozhrania.
Samostatný: Ak sa SBB/STB neidentifikuje, televízor treba prepnúť do režimu Samostatný s obmedzenou činnosťou.
Prevádzkové režimy
Tento televízor má dva režimy: Režim Interaktívny a režim Samostatný.
•• Interaktívny režim: V tomto režime televízor komunikuje s pripojeným zariadením Set Back Box (SBB) alebo Set Top Box (STB), ktoré
poskytuje dodávateľ systému SI (System Integration), a je ním úplne alebo čiastočne ovládaný. Po počiatočnom zapojení televízora do
siete, televízor odošle príkaz, ktorým sa pokúsi identifikovať pripojené zariadenie SSB alebo STB. Ak televízor identifikuje zariadenie
SBB alebo STB a zariadenie SBB alebo STB identifikuje televízor, televízor odovzdá úplnú kontrolu tomuto zariadeniu SBB alebo STB.
•• Režim Samostatný: V tomto režime pracuje tento televízor samostatne bez externého set-back boxu alebo set-top boxu. Televízor má
ponuku Hotel, ktorá vám poľahky umožňuje nastavenie rôznych funkcií pre ubytovacie zariadenie. Pozrite si strany 24 až 31.
Ponuka vám umožňuje aktivovať alebo deaktivovať niektoré funkcie televízora alebo funkcie pre ubytovacie zariadenie, aby ste si mohli
vytvoriť vaše optimálne konfigurácie pre ubytovacie zariadenie.
Upozornenie týkajúce sa statického obrazu
Na obrazovke nenechávajte zobrazený statický obraz (napr. obrazové súbory jpeg) alebo statické prvky obrazu (ako je logo TV programu,
panoráma, formát obrazu 4:3 alebo lišta s akciami alebo novinkami v spodnej časti obrazovky atď.). Nepretržité zobrazovanie statického
obrazu môže spôsobiť nerovnomerné opotrebenie fosforu obrazovky, čo bude mať nepriaznivý dopad na kvalitu zobrazenia. V záujme
vyhnutia sa tomuto efektu dodržiavajte nižšie uvedené odporúčania:
•• Nenechávajte dlhý čas zobrazený rovnaký televízny kanál.
•• Obraz sa vždy snažte zobraziť na celú obrazovku. Na dosiahnutie optimálneho zobrazenia použite ponuku formátu obrazu na televízore.
•• Znížte hodnoty kontrastu a jasu na úroveň, pri ktorej sa dosahuje požadovaná kvalita obrazu. Nadmerné hodnoty môžu urýchliť proces
vypaľovania.
•• Často využívajte všetky funkcie televízora určené na redukciu retencie a vypaľovania obrazu.
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Zachovávajte požadované vzdialenosti medzi zariadením a okolitými predmetmi (napr. stenami), aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie.
Zanedbanie tejto požiadavky môže spôsobiť požiar alebo problém so zariadením z dôvodu zvýšenia jeho vnútornej teploty.
•• Keď sa používa podstavec alebo držiak na stenu, používajte len diely poskytované spoločnosťou Samsung Electronics.
‒‒ Použitie dielov od iného výrobcu môžu spôsobiť problém so zariadením alebo zranenia z dôvodu pádu zariadenia.
•• Vzhľad sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Inštalácia s podstavcom.
Inštalácia s držiakom na stenu.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Obsah
•• Montáž otočného podstavca (32-palcové alebo väčšie televízory)..................................................................... 5
•• Montáž podstavca televízora LED.............................................................................................................................. 6
•• Zobrazenie panela pripojenia..................................................................................................................................... 8
•• Televízny ovládač.......................................................................................................................................................... 11
•• Používanie diaľkového ovládača................................................................................................................................ 12
•• Samsung Smart Control (predáva sa samostatne)................................................................................................. 14
•• Pripojenie koaxiálnej siete.......................................................................................................................................... 17
•• Pripojenie kúpeľňových reproduktorov.................................................................................................................... 18
•• Pripojenie MediaHub HD............................................................................................................................................. 20
•• Pripojenie modulu RJP (vzdialená súprava konektorov)....................................................................................... 21
•• Pripojenie k priečinku COMMON INTERFACE (priečinok na kartu na sledovanie TV)...................................... 23
•• Nastavenie údajov možnosti Hotel............................................................................................................................ 24
•• Montáž nástenného držiaka........................................................................................................................................ 73
•• Upevnenie televízora na stenu................................................................................................................................... 74
•• Zabezpečovacia zámka Kensington........................................................................................................................... 74
•• Technické údaje............................................................................................................................................................. 75
•• Technické parametre káblového modemu HE694.................................................................................................. 76
•• SYSTÉM TELESTE CMTS PRE NORMU EU DOCSIS (EE694).................................................................................... 76
•• Rozmery.......................................................................................................................................................................... 77
•• Licencia........................................................................................................................................................................... 79
Slovenčina
3
Slovenčina
•• Príslušenstvo................................................................................................................................................................. 4
Príslušenstvo
¸¸Uistite sa, že vám boli nasledujúce položky dodané spolu s televízorom LED. Ak akákoľvek položka chýba, kontaktujte
vášho predajcu.
¸¸Farba a tvary sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
•• Diaľkový ovládač a batérie (AAA x 2)
•• Súprava nástenného držiaka do hotela
•• Samsung Smart Control (predáva sa samostatne)
•• Napájací kábel
•• Príručka rýchlym nastavením ponuky
•• Záručný list/príručka s regulačnými usmerneniami
(v niektorých lokalitách nie je k dispozícii)
•• Adaptér karty CI
•• Držiak na káble
x4
Adaptér nástenného držiaka
¸¸V závislosti od modelu nemusí balenie obsahovať podstavec a skrutky podstavca.
¸¸V závislosti od predajcu SI nemusí balenie obsahovať dátový kábel.
¸¸Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa
konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Správna likvidácia tohto výrobku (odpadové elektrické a elektronické zariadenia)
(Platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so systémom separovaného zberu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti
produktu a elektronického príslušenstva (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa tieto položky
nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného
prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddeľte
tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné
využívanie materiálnych zdrojov. Používatelia produktov v domácnosti získajú informácie o mieste a
spôsobe recyklácie ohľaduplnej k životnému prostrediu buď u predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili,
alebo na príslušnom mestskom úrade. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a
preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a elektronické príslušenstvo by sa nemali likvidovať
spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto zariadení
(Platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného vracania batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení indikuje, že batérie v tomto zariadení by sa skončení
životnosti nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. V prípade označenia chemické symboly Hg, Cd
alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo, ktoré presahujú referenčné hladiny
uvedené v smernici ES 2006/66. Ak sa batérie správne nelikvidujú, tieto látky môžu poškodiť ľudské zdravie
alebo životné prostredie. S cieľom chrániť prírodné zdroje a podporovať opätovné využívanie materiálov
oddeľujte batérie od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho bezplatného systému
na vrátenie batérií.
4
Slovenčina
Montáž otočného podstavca (32-palcové alebo väčšie televízory)
[[ VAROVANIE:
Ak nakonfigurujete televízor k otočnému čapu, musíte ho bezpečne primontovať k podlahe, stolu,
povrchu skrinky atď. tak, ako je po popísané v pokynoch pre inštaláciu.
32-palcové a väčšie televízory LED majú otočné podstavce. Tieto podstavce môžete konfigurovať tak, že sa televízory
natočia o 20 stupňov doľava a doprava, 60 stupňov doľava alebo doprava, prípadne 90 stupňov doľava a doprava, použitím
otočného držiaka konzoly.
* Produkt sa dodáva s uhlom otáčania stojana nastaveným na 20°.
¦¦ * Natočenie o 20°
Na konfiguráciu televízora tak, aby sa natáčal o 20° doľava a doprava, zasuňte kolík v spodnej časti podstavca do
zaobleného otvoru v otočnom držiaku konzoly označeného 20°. Potom pripojte otočný držiak konzoly k podstavcu
pomocou troch dodaných skrutiek, ako je zobrazené nižšie.
¦¦ Natočenie o 60°
Na konfiguráciu televízora tak, aby sa natáčal o 60° doľava a doprava, zasuňte kolík v spodnej časti podstavca do
zaobleného otvoru v otočnom držiaku konzoly označeného 60°. Potom pripojte otočný držiak konzoly k podstavcu
pomocou troch dodaných skrutiek, ako je zobrazené nižšie.
¦¦ Natočenie o 90°
Na konfiguráciu televízora tak, aby sa natáčal o 90° doľava a doprava, odoberte otočný držiak konzoly a priskrutkujte tri
dodané skrutky k podstavcu, ako je zobrazené nižšie.
Slovenčina
5
Montáž podstavca televízora LED
32-palcové a väčšie televízory LED majú otočné podstavce. Tieto podstavce môžete nastaviť tak, že sa televízory natočia o
20 stupňov doľava a doprava, prípadne 90 stupňov doľava a doprava.
Komponenty podstavca
Pri montáži podstavca použite komponenty a diely, ktoré sú súčasťou balenia.
32" x 7 (M4 x L12)
40" ~ 49" x 8 (M4 x L12)
32"
Podstavec (x 1)
1
40" ~ 49"
Vedenie podstavca (x 1)
x4
(M4 x L12)
Skrutky
2
¸Na
¸ stôl položte mäkkú textíliu, aby ste ochránili televízor, a
uložte televízor na textíliu obrazovkou nadol.
3
32"
40"~49"
x 3 (M4 x L12)
6
Slovenčina
x 4 (M4 x L12)
4
Ak narazíte na sklon, pokúste sa o opätovné nastavenie od
.
kroku
¸Uistite
¸
sa, že je podstavec pevne pripevnený k televízoru.
¸¸POZNÁMKA
•• Uistite sa, že pri montáži rozlišujete medzi prednou a zadnou stranou každého komponentu.
•• S televízorom musia pri dvíhaní a prenášaní manipulovať aspoň dve osoby.
¦¦ Súprava nástenného držiaka do hotela
Krátka skrutka (x 2)
Dlhá skrutka (x 2)
Podložka pod maticu (x 2)
Matica (x 2)
alebo
[[ Pripojte podstavec k rovnému
povrchu, ako je napríklad povrch
skrinky, povrch stola alebo
centrum zábavy, ako je zobrazené.
[
VAROVANIE: Aby sa predišlo zraneniu, televízor musíte bezpečne pripojiť podlahe, stolu, povrchu skrinky
atď. pomocou montážnej súpravy pre hotely, ako je popísané v týchto pokynoch.
Slovenčina
7
Zobrazenie panela pripojenia
¸¸Vždy, keď chcete pripojiť k vášmu televízoru externé zariadenie, zabezpečte, aby bolo napájanie jednotky vypnuté.
¸¸Pri pripájaní externej jednotky zosúlaďte farbu terminálu pripojenia s káblom.
1 VARIABLE AUDIO OUT
Používa sa na výstup zvuku do kúpeľňového reproduktora. Pripojte kúpeľňovú nástennú skriňu a port Rôzne (RCA).
2 VOL-CTRL
Používa sa na ovládanie hlasitosti kúpeľňového reproduktora. Pripojte kúpeľňovú nástennú skriňu a port VOLCTRL.
3 USB (5V 0.5A), USB (HDD 1.0A) / CLONING
‒‒ Konektor pre softvérové aktualizácie a prehrávanie médií, atď.
‒‒ Servisné pripojenie.
4 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Pripojenie ku komponentu digitálneho zvuku.
8
Slovenčina
5 HDMI IN 1(DVI), 2(ARC)
Pripája sa ku konektoru HDMI zariadenia s výstupom HDMI.
¸¸Pre pripojenie HDMI-HDMI nie je potrebné žiadne zvukové pripojenie. Pripojenia HDMI prenášajú zvuk aj obraz.
¸¸Konektor HDMI IN 1(DVI) použite na pripojenie DVI k externému zariadeniu. Použite kábel DVI do HDMI alebo
adaptér DVI-HDMI (DVI do HDMI) pre video pripojenie a konektory DVI AUDIO IN pre zvuk.
6 LAN OUT
Port na pripojenie drôtovej siete LAN slúži na pripojenie externého zariadenia, napríklad prenosného počítača, a jeho
pripojenie k internetu. (Televízor však musí byť pripojený k internetu prostredníctvom drôtovej siete LAN.)
¸¸Rýchlosť siete sa môže líšiť v závislosti od prostredia siete. (Až 100 Mb/s)
¸¸Funkcia VLAN nie je podporovaná.
¸¸V režime výroby môžete port LAN OUT zapnúť/vypnúť.
7 RJP
‒‒ Tento port je komunikačným portom RJP (vzdialená súprava konektorov), ktorý umožňuje pripájanie rôznych
zariadení k doplnkovým modulom na zlepšenie využitia a pohodlia zariadenia.
8 ANT IN
‒‒ Pre správne zobrazovanie televíznych kanálov musí televízor prijímať signál z jedného z nasledujúcich zdrojov:
‒‒ Vonkajšia anténa/Káblový televízny systém
‒‒ Na pripojenie k sieti sa musíte pripojiť pomocou CMTS (Ukončovací systém káblového modemu). Podrobnosti na
strane 17.
9 AV IN
‒‒ Pripojte káble zvuku do „[L-AUDIO-R]“ vo vašom televízore a ich opačné konce ku zodpovedajúcim konektorom
výstupu zvuku na A/V zariadení.
‒‒ Pripojte káble zvuku RCA (voliteľné) do „[L-AUDIO-R]“ v zadnej časti televízneho prijímača a ich opačné konce ku
zodpovedajúcim konektorom výstupu zvuku na externom zariadení.
‒‒ Pri pripájaní ku konektoru AV IN sa farba konektora AV IN [Y/VIDEO] (zelená) nezhoduje s farbou video kábla (žltá).
0 DVI AUDIO IN
Pripája sa ku konektoru pre výstup zvuku externého DVI zariadenia pomocou 1/8-palcového stereofónneho
konektorového kábla. Niektoré DVI zariadenia nemusia vyžadovať toto pripojenie zvuku.
! KONEKTOR SLÚCHADIEL
Slúchadlá sa dajú pripojiť do konektora slúchadiel na vašom televízore. Kým sú pripojené slúchadlá, zvuk zo
vstavaných reproduktorov je vypnutý.
Slovenčina
9
Režim zobrazenia
K dispozícii máte tiež možnosť vybrať jedno zo štandardných rozlíšení uvedených v stĺpci Rozlíšenie. Televízor sa
automaticky prispôsobí vybranému rozlíšeniu.
Po pripojení počítača k televízoru nastavte rozlíšenie obrazovky televízora na počítači. Optimálne rozlíšenie je 1920 x
1080 pri 60 Hz. Ak je nastavené iné rozlíšenie ako v tabuľke nižšie, na televízore sa nemusí nič zobraziť. Nastavte správne
rozlíšenie podľa používateľskej príručky k počítaču alebo grafickej karty.
Odporúčajú sa rozlíšenia uvedené v tabuľke.
¸¸Optimálne rozlíšenie je 1920 x 1080 pri 60 Hz.
Režim
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia
(kHz)
Vertikálna frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania (MHz)
Synchronizačná
polarita (H/V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
¸¸Keď používate káblové spojenie HDMI/DVI, musíte použiť konektor HDMI IN 1(DVI).
¸¸Režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.
¸¸V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže produkt pracovať abnormálne.
¸¸Podporujú sa oddelené a kompozitné režimy. Funkcia SOG (Sync On Green) nie je podporovaná.
10
Slovenčina
Televízny ovládač
Ovládač televízora je viacsmerové tlačidlo, ktoré pomáha pri navigácii bez použitia diaľkového ovládania.
¸¸Niektoré funkcie, ktoré si vyžadujú číslo PIN, môžu byť nedostupné.
¸¸Farba a tvar produktu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
¸¸Opustí ponuku pri stlačení ovládača na dlhšie ako 3 sekundu.
¸¸Ovládač televízora, malé tlačidlo podobné pákovému ovládaču na pravej spodnej strane televízora, umožňuje ovládať
televízor bez diaľkového ovládača.
Ponuka Ovládanie
: Vypnúť
: Zvýšiť hlasitosť
: Kanál nahor
: Znížiť hlasitosť
: Kanál nadol
: Zdroj
Ovládač televízora/senzor diaľkového ovládača
Stlačte: Presunúť
Stlačiť a podržať: Vybrať
Ovládač televízora sa nachádza v spodnej časti
televízora.
Pohotovostný režim
Televízor nenechávajte v pohotovostnom režime na dlhú dobu (ak ste napríklad na dovolenke). Aj keď je tlačidlo napájania
vypnuté, zariadenie stále spotrebúva malé množstvo elektrickej energie.
Slovenčina
11
Používanie diaľkového ovládača
¸¸Toto diaľkové ovládanie disponuje bodmi braillového písma na tlačidlách napájania, kanálov a hlasitosti, ktoré sú
užitočné pre osoby so zrakovým postihnutím.
Slúži na zapnutie a vypnutie
televízora.
Umožňuje zobrazenie a výber
dostupných zdrojov videa.
Umožňuje priamy prístup ku
kanálom.
Umožňuje striedavý výber možností
Teletext, Double alebo Mix.
Zobrazenie elektronického
programového sprievodcu (EPG).
Dočasné vypnutie zvuku.
Zmena kanálov.
Nastavenie hlasitosti.
Slúži na zobrazenie zoznamu kanálov
na obrazovke.
Slúži na zobrazenie hlavnej ponuky
na obrazovke.
Možnosť rýchleho výberu často
používaných funkcií.
HOME
MENU
CONTENT
Prejdite na domovskú obrazovku
HOME.
Zobrazí sa Obsah - Domov.
Stlačením sa zobrazia informácie na
televíznej obrazovke.
CLOCK: Keď stlačíte kláves INFO v
pohotovostnom režime, na televíznej
obrazovke sa zobrazí čas.
TOOLS
Výber položiek ponuky na obrazovke
a zmena hodnôt ponuky.
Opustenie ponuky.
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
Tlačidlá v ponuke Zoznam kanálov,
Obsah - Domov atď.
ALARM: Zadajte hodinu, kedy
chcete, aby sa televízor zapol.
X: Slúži na zapnutie alebo
vypnutie obrazu 3D. (nie je
k dispozícii)
SUBT.: Slúži na zobrazenie
digitálnych titulkov.
12
Slovenčina
ALARM
SUBT.
Tieto tlačidlá použite v Obsah Domov.
Inštalácia batérií (veľkosť batérií: AAA)
¸¸POZNÁMKA
•• Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti 7 metrov od televízora.
•• Ostré svetlo môže ovplyvniť výkon diaľkového ovládača. Do jeho blízkosti neumiestňujte žiarivky ani neónové
nápisy.
•• Farba a tvar sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
•• Tlačidlo diaľkového ovládača „3D“ nie je podporované. Pri stlačení tohto tlačidla televízor nereaguje.
Slovenčina
13
Samsung Smart Control (predáva sa samostatne)
¸¸Farby a tvar sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
¢: Zapne a vypne zvuk.
AD: Stlačením a podržaním
tohto tlačidla zobrazíte panel
Skratky prístupnosti. Výberom
možností ich zapnete alebo
vypnete.
MIC: Slúži na použitie mikrofónu pri funkcii Hlasové ovládanie a
hlasových funkciách.
‒‒ Funkcia Hlasové ovládanie môže byť ovplyvnená nezreteľnou
výslovnosťou,­úrovňou hlasitosti alebo okolitým hlukom.
Zapne a vypne televízor.
SEARCH: Stlačením tohto tlačidla otvoríte okno vyhľadávania. (nie je
k disp.)
KEYPAD: Na obrazovke virtuálneho diaľkového ovládania môžete
poľahky zadávať číslice, ovládať obsah a využívať funkcie.
SOURCE: Prepnutie zdroja.
VOICE: Spustenie hlasového rozpoznávania. Keď sa na obrazovke
zobrazí ikona mikrofónu, do mikrofónu vyslovte hlasový príkaz. Ak
sa chcete dozvedieť viac o základnej obsluhe a hlasových príkazoch,
vyslovte povel „Help“ (Pomocník).
‒‒ Hlasový povel vyslovte vo vzdialenosti 10 až 15 cm od mikrofónu a
dostatočne hlasno.
Prepínanie kanálov.
Mení hlasitosť.
‒‒ Touchpad: Položte prst na dotykové zariadenie a posuňte ovládač
Samsung Smart Control. Ukazovateľ na obrazovke sa posunie
v požadovanom smere a o toľko, o koľko posuniete ovládač
Samsung Smart Control. Stlačením touchpadu spustíte označenú
položku.
‒‒ < > ¡ £: Posúva kurzor alebo zameranie.
RETURN: Umožňuje návrat do predchádzajúcej ponuky. Okrem toho sa
môžete vrátiť na predchádzajúci kanál, keď toto tlačidlo stlačíte počas
sledovania televízora.
EXIT: Stlačením a podržaním tohto tlačidla ukončíte všetky aplikácie,
ktoré sa práve používajú.
SMART HUB: Spustenie služby Smart Hub. Ak stlačíte tlačidlo SMART
HUB, kým je aplikácia spustená, aplikácia sa zavrie.
GUIDE: Zobrazí plánované vysielanie na digitálnom kanáli.
CH.LIST: Stlačením a podržaním spustite funkciu Zoznam kanálov.
Tieto tlačidlá používajte na špecifické funkcie. Tieto tlačidlá používajte
podľa pokynov na obrazovke televízora.
MEMU: Slúži na zobrazenie hlavnej ponuky na obrazovke.
HOME: Prejdite na domovskú obrazovku.
Farebné tlačidlá: Pomocou týchto farebných tlačidiel získate prístup k ďalším možnostiam špecifickým pre používanú funkciu.
14
Slovenčina
Vloženie batérií do ovládača Samsung Smart Control
Ak chcete začať používať ovládač Samsung Smart Control, najskôr si naštudujte nižšie uvedený obrázok a vložte batérie
do jednotky.
Opatrne potiahnite západku na kryte batérie a potom po uvoľnení celkom odstráňte kryt.
Vložte 2 AA batérie, pričom sa uistite, že máte správne orientovaný kladný a záporný pól.
¦¦ Používanie príručky Samsung Smart Control
Ovládač Samsung Smart Control spríjemňuje a zjednodušuje obsluhu televízora. Ak stlačíte tlačidlo KEYPAD, na
obrazovke sa zobrazí virtuálne diaľkové ovládanie, ktoré vám umožňuje poľahky zadávať číslice, ovládať obsah a aktivovať
funkcie na obrazovke.
‒‒ Ovládač Samsung Smart Control odporúčame používať zo vzdialenosti menej ako 6 m. Použiteľná vzdialenosť sa
môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
Párovanie ovládača Samsung Smart Control s televízorom
Ak chcete televízor ovládať pomocou ovládača Samsung Smart Control, ovládač Samsung Smart Control musíte spárovať
s televízorom cez rozhranie Bluetooth. Ovládač Samsung Smart Control spárujte s televízorom.
‒‒ Ovládač Samsung Smart Control je možné spárovať len s jedným televízorom.
Ovládač Samsung Smart Control namierte na snímač diaľkového ovládania televízora a stlačením tlačidla TV televízor
zapnite.
‒‒ Umiestnenie prijímača diaľkového ovládania sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu.
Opakované pripojenie ovládača Samsung Smart Control
Ak inteligentné ovládanie Samsung Smart Control prestane fungovať alebo nefunguje správne, vymeňte batérie, pretože
to môže byť spôsobené nedostatočným stavom nabitia batérie.
Ak problém pretrváva, ovládanie Samsung Smart Control obnoví párovanie s televízorom.
1. Stlačte naraz tlačidlá RETURN a GUIDE a podržte ich minimálne 3 sekundy.
‒‒ Ovládanie Samsung Smart Control musíte umiestniť približne vo vzdialenosti 30 cm ~ 40 cm od televízora a uistiť
sa, že smeruje k prijímaču diaľkového ovládania.
2. Na obrazovke sa zobrazí obrázok pripojenia. Potom sa ovládanie Samsung Smart Control automaticky pripojí k
televízoru.
Slovenčina
15
Keď sa na obrazovke zobrazí táto ikona alarmu...
Nasledujúca ikona alarmu napovedá, že batérie ovládača Samsung Smart Control sú
takmer vybité. Ak sa rozsvieti ikona alarmu, batérie vymeňte. Spoločnosť Samsung
odporúča v záujme dlhšej prevádzkovej životnosti používať alkalické batérie.
<Ikona alarmu nízkeho stavu
nabitia batérie>
Obsluha televízora pohybom ovládača Samsung Smart Control
Ovládač Samsung Smart Control je vybavený pohybovým senzorom (senzorom gyro), ktorý vám umožňuje jednoducho
ovládať televízor držaním a pohybovaním ovládačom Samsung Smart Control.
Keď na touchpad položíte prst, na obrazovke sa zobrazí ukazovateľ. Podržte a posuňte ovládač Samsung Smart Control.
Ukazovateľ sa posunie rovnakým smerom ako ovládač Samsung Smart Control. Taktiež je možné rolovať nahor a nadol na
rolovateľných obrazovkách.
‒‒ Ak sa prstom prestanete dotýkať touchpadu, ukazovateľ na obrazovke zmizne.
Posun označenia/ukazovateľa
Stláčaním smerových tlačidiel (nahor, nadol, doľava a doprava) posúvate ukazovateľ alebo označenie v príslušnom smere.
Prístup k ponuke a výber položiek
Stlačte touchpad. Môžete tak prejsť do ponuky TV alebo zvoliť položku.
Zobrazenie kontextovej ponuky pod položkou Smart Hub
Na obrazovke Smart Hub ťuknite na touchpad a podržte na ňom prst. Zobrazí sa ponuka možností dostupných pre zvolenú
položku.
‒‒ Ponuka možností závisí od kontextu.
Prechod na panel Smart Hub
Keď sa nachádzate na obrazovke Smart Hub, potiahnite prstom vľavo alebo vpravo na touchpade. Panely Smart Hub sa
posunú doľava alebo doprava.
Posúvanie v rámci webového prehliadača
Keď sa nachádzate na obrazovke webového prehliadača, potiahnite prstom nahor alebo nadol na touchpade. Umožní vám
to posúvať sa po obrazovke webového prehliadača.
16
Slovenčina
Pripojenie koaxiálnej siete
‒‒ Táto funkcia je podporovaná len v prípade modelov série HG***E694.
Zadný panel televízora
‒‒ Pri používaní technológie Widget Solution cez káblový modem sa režim Virtual Standby nastaví na možnosť On
(Zap.).
‒‒ V káblovom modeme je zabudovaný model HE694. Ak zástrčku odpojíte a znova pripojíte, potrvá asi 2 minúty, kým
sa systém spustí. Preto odporúčame udržiavať zariadení neustále napájané.
Zapnutie káblového modemu
Stlačením tlačidiel MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE na diaľkovom ovládači Samsung sprístupnite ponuku.
Po zobrazení ponuky postupujte podľa nasledujúcich základných pokynov pre navigáciu a zmenu jednotlivých hodnôt.
‒‒ Pomocou tlačidiel so šípkami Nahor a Nadol prechádzajte cez ponuky a stlačením tlačidla Enter na diaľkovom
ovládaní Samsung vyberte ponuku.
‒‒ Vyberte položku System a potom Select Self Diagnosis for CM.
‒‒ V ponuke Configuration zmeňte Cable Modem Power z možnosti „Vyp.“ na „Zap.“.
‒‒ Reštartujte televízny prijímač.
Kontrola pripojenia siete – koaxiálne
Stlačením tlačidiel MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE na diaľkovom ovládači Samsung sprístupnite ponuku.
‒‒ Pomocou tlačidiel so šípkami Nahor a Nadol prechádzajte cez ponuky a stlačením tlačidla Enter na diaľkovom
ovládaní Samsung vyberte ponuku.
‒‒ Vyberte položku System a potom Select Self Diagnosis for CM.
‒‒ Označte ponuku Informácie.
‒‒ Skontrolujte položku Cable Modem Status.
‒‒ Ak je položka Provisioning state nastavená na možnosť 12 Operational, Cable Modem je pripojený správne.
Slovenčina
17
Pripojenie kúpeľňových reproduktorov
Kúpeľňové reproduktory môžete pripojiť nasledujúcim spôsobom.
¦¦ Pripojenie cez výstup Rôzne (k dispozícii bez externého zosilňovača)
Zadný panel televízora
1
Reproduktor
2
VOL+
VOL-
Skriňa na reguláciu
hlasitosti
1. Pripojte port VARIABLE AUDIO OUT televízora k nástenným kúpeľňovým reproduktorom hotela.
Reproduktor +
Reproduktor -
N/C
2. Pripojte konektor VOL-CTRL televízora k portu prepínača skrine na reguláciu hlasitosti na stene kúpeľne hotela.
¸¸Maximálny výstup reproduktora je 4 W, 8 Ω.
¸¸Port VARIABLE AUDIO OUT podporuje iba výstup zvuku MONO.
•• Inštalácia regulácie hlasitosti
‒‒ Ak nakonfigurujete skriňu na reguláciu hlasitosti podľa obrázka, môžete regulovať hlasitosť kúpeľňových
reproduktorov.
‒‒ Konektor, ktorý spája skriňu na reguláciu hlasitosti a televízor, je normálny telefónny konektor 3,5 mm.
‒‒ Prepínač skrine na reguláciu hlasitosti je prepínač s hmatovým vnímaním prepnutia.
¸¸Nastavenie režimu Sub AMP.
‒‒ 0: Vypnutie funkcie Sub AMP (PWM vyp.).
‒‒ 1: Stanovenie hlasitosti Sub podľa hlavného regulátora hlasitosti. Hlasitosť Sub je stanovená podľa hodnôt
hlasitosti Power On, Min a Max režimu Hotel.
‒‒ 2: Stanovenie hlasitosti podľa nastavenia ovládacieho panelu kúpeľne.
•• Špecifikácie výstupného portu Rôzne
‒‒ Kábel reproduktora: Použite kábel reproduktora nie dlhší než 25 m.
Skriňa na reguláciu hlasitosti
VOL-UP (Čierny/červený 2)
VOL +
1
3
2
VOL-DOWN (Biely 1)
18
Slovenčina
GND (Tienený drôt 3)
VOL -
¦¦ Zvuková slučka
Pre väčšie pohodlie sa dá na posteľ alebo na pracovný stôl nainštalovať ďalšia zásuvka slúchadiel. Postup inštalácie je
uvedený nižšie.
•• Podrobná schéma zásuvky slúchadiel.
Zadný panel televízora
HEADPHON BOX
Zásuvka slúchadiel
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Zásuvka slúchadiel>
Slovenčina
19
Pripojenie MediaHub HD
Výstup do akéhokoľvek externého zdroja pripojeného k MediaHub HD na recepcii.
Zadná časť MediaHub HD
HDMI
USB
Zadný panel televízora
RS/232
2 Kábel HDMI
1 Dátový kábel RS-232
1. Pripojte port RJP televízora a port RS/232 modulu MediaHub HD.
2. Pripojte port HDMI IN 1(DVI), 2(ARC) televízora a port HDMI modulu MediaHub HD.
•• MediaHub HD
‒‒ MediaHub HD je hardvérový modul, ktoré má odlišné vstupy zvuku a obrazu (A/V, Audio, PC, HDMI a USB) a
zodpovedajúce výstupy. Zodpovedajúce zdroje výstupov sa pripájajú z modulu MediaHub k televízoru. MediaHub
komunikuje s televízorom prostredníctvom kábla RS-232. Hotel Plug & Play je funkcia, ktorá umožňuje hotelovým
hosťom pripojiť k modulu MediaHub externý zdroj. MediaHub komunikuje s televízorom odosielaním správ o
aktívnych/neaktívnych zdrojoch. Televízor sa prepne na aktívny externý zdroj.
‒‒ Musíte pripojiť HDMI modulu MediaHub k portu HDMI IN televízora.
‒‒ Keď je televízor zapnutý, pripojte televízor k modulu RJP do 10 sekúnd.
•• Špeciálne funkcie
‒‒ PIP
‒‒ Automatická detekcia
20
Slovenčina
Pripojenie modulu RJP (vzdialená súprava konektorov)
Výstup do akéhokoľvek externého zdroja pripojeného k modulu RJP na recepcii.
Zadná časť modulu RJP
USB
HDMI
Zadný panel televízora
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
4 Kábel HDMI
5 Dátový kábel RS-232
3 Video kábel
2 Zvukový kábel
1 Zvukový kábel počítača
1. Pripojte port DVI AUDIO IN televízora k portu PC/AUDIO modulu RJP.
2. Prepojte port AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R] televízora s portom VIDEO modulu RJP.
3. Prepojte port AV IN [VIDEO] televízora s portom AUDIO modulu RJP.
4. Prepojte port HDMI IN 1(DVI), 2(ARC) televízora s portom HDMI modulu RJP.
5. Prepojte port RJP televízora s portom RS/232 modulu RJP.
¸¸RJP (vzdialená súprava konektorov) kompatibilné s týmto televízorom Samsung sú TeleAdapt TA-7610, TA-7650
(HD) a TA-7660 (HD Plus).
•• RJP (Vzdialená súprava konektorov): RJP je skratkou pre vzdialenú súpravu konektorov. RJP je hardvérový modul,
ktorý má odlišné vstupy zvuku a obrazu (A/V, Audio, PC a HDMI) a zodpovedajúce výstupy. Zodpovedajúce zdroje
výstupov sa pripájajú z modulu RJP k televízoru. RJP komunikuje s televízorom prostredníctvom kábla RS-232. Hot
Plug & Play je funkcia, ktorá umožňuje hotelovým hosťom pripojiť k modulu RJP externý zdroj. Modul RJP komunikuje
s televízorom odosielaním správ o aktívnych/neaktívnych zdrojoch. Televízor sa prepne na aktívny externý zdroj podľa
priority nastavenej používateľom.
¸¸Pre pripojenie modulu RJP môžete zvoliť HDMI IN 1(DVI), 2(ARC) a AV IN.
¸¸Keď je televízor zapnutý, pripojte televízor k modulu RJP do 10 sekúnd.
Slovenčina
21
•• Modul RJP sa dá vrátiť na východiskové továrenské nastavenia súčasným stlačením tlačidiel A/V a HDMI na dobu 10
sekúnd. Všetky kontrolky LED 5-krát zablikajú ako upozornenie, že bol tento proces dokončený.
•• Modul RJP po 5 minútach automaticky vypne všetky kontrolky LED, aby sa predišlo nepotrebnému svieteniu v
hotelovej izbe. Kontrolky LED, ktoré boli vypnuté, sa opäť zapnú, ak sa hosť dotkne ktoréhokoľvek z tlačidiel, a
5-minútový časovač sa reštartuje. Ak sa hosť potom dotkne iného zdrojového tlačidla, televízor sa zmení na zvolený
zdroj a rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka LED.
•• Po obnovení modulu RJP alebo vypnutí/zapnutí televízora trvá spustenie komunikácie medzi televízorom a RJP
približne 10 sekúnd.
•• Nasledujúca tabuľka zobrazuje približný čas v sekundách na prepnutie z televízora na zdroj vstupu na základe priority.
¸¸Situácia 1: Keď nie sú pripojené žiadne vstupy.
Zdroj
AV
PC
HDMI
Na pripojenie
2s
0,7 s
3,9 s
¸¸Situácia 2: Keď sú pripojené dva alebo viac zdrojov a zdroj vstupu sa odpojí a následne znova pripojí.
Zdroj
AV
PC
HDMI
Odpojenie
4,5 s
0,7 s
3,9 s
Na pripojenie
2s
0,7 s
3,9 s
Celkove
6,5 s
1,4 s
7,8 s
¸¸Napr. ak má modul RJP všetky svoje živé zdroje AV, PC a HDMI pripojené, zdroj AV je zobrazený ako zdroj s najvyššou
prioritou. Ak je RJP v režime HDMI a hosť odpojí a opäť pripojí zdroj AV, minimálny čas potrebný na prepnutie na AV
je 6,5 sekundy.
•• Na pripojenie zvuku (iPod alebo MP3) musí byť režim Hudba ON a Ident. detekt. konekt. musí byť OFF.
•• Podporované sú zdroje vstupu A/V, PC a HDMI.
22
Slovenčina
Pripojenie k priečinku COMMON INTERFACE (priečinok na kartu na sledovanie TV)
•• V závislosti od krajiny a modelu.
•• Ak chcete pripojiť alebo odpojiť kartu „CI alebo Cl+ Card“, televízor vypnite.
Pripojenie adaptéra karty CI
Adaptér pripojte tak, ako je to znázornené vedľa.
¸¸Ak chcete pripojiť adaptér karty CI, odstráňte nálepku na televízore.
Ak chcete pripojiť adaptér karty CI CARD, postupujte podľa týchto krokov.
¸¸Odporúčame, aby ste adaptér pripojili pred pripevnením držiaka na
stenu alebo pred vložením karty „CI alebo CI+ CARD“.
1. Adaptér karty CI CARD vložte do dvoch otvorov na produkte 1.
¸¸Na zadnej strane TV nájdite dva otvory vedľa portu COMMON
INTERFACE.
2. Adaptér karty CI CARD pripojte do portu COMMON INTERFACE na produkte č. 2.
Zadná strana
televízora
3. Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“.
Odporúčame, aby ste kartu CI vložili pred pripevnením televízora na stenu. Jej vloženie po pripevnení na
stenu môže byť problematické. Kartu vložte po pripojení adaptéra karty CI k televízoru. Ak kartu vložíte
pred pripevnením, pripevnenie modulu môže byť problematické.
Používanie karty „CI alebo CI+ CARD“
Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.
•• Ak nevložíte kartu „CI alebo CI+ CARD“, niektoré kanály zobrazia správu
„Kódovaný signál“.
•• O približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá
obsahuje telefónne číslo, ID karty CI alebo CI+ CARD, ID hostiteľa a iné
informácie. Ak sa zobrazí chybová správa, obráťte sa na poskytovateľa
služby.
•• Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí hlásenie
„Aktualizácia ukončená“, ktoré informuje o tom, že sa práve aktualizoval
zoznam kanálov.
¸¸POZNÁMKA
•• Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
•• Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ postupujte opatrne, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“ mohla
poškodiť.
•• Kartu „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
•• Umiestnenie slotu COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
•• Karta „CI alebo CI+ CARD“ nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Poraďte sa so svojím
autorizovaným predajcom.
•• V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.
•• Ak je obrazovka skreslená alebo sa nezobrazuje, vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“, ktorá podporuje nastavenia
antény.
Slovenčina
23
Nastavenie údajov možnosti Hotel
Zadanie: Stlačte tlačidlá MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE v príslušnom poradí. (Z režimu Pohostinnosť sa nastavuje režim
Samostatný.)
Ak chcete opustiť túto ponuku, vypnite prístroj a opäť ho zapnite.
¸¸V závislosti od modelu a regiónu niektoré ponuky nemusia v televízore existovať.
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
Úvodná
hodnota
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Popis
Vyberte položku Hospitality mode.
•• Standalone mode : Televízor pracuje samostatne, bez SI STB alebo SBB.
•• Standalone mode : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Nastavte východiskové hodnoty, ktoré sa použijú po zapnutí televízora.
Power On Channel
Last Saved
•• User Defined : Umožní vám manuálne nastavenie položky Power On Channel a
typu kanála. Pozri Kanál a typ kanála pri zapnutí nižšie.
•• Last Saved : Ak zvolíte túto položku, po zapnutí televízora sa zobrazí kanál,
ktorý bol zobrazený pri vypnutí televízora.
Power On
Power On Channel
Num
...
Pri zapnutí televízora sa televízor automaticky prepne na tento kanál.
Power On Channel
Type
...
Výber pásma kanálu : ATV (analógové terestriálne pásmo), DTV (digitálne
terestriálne pásmo), CATV (analógové káblové pásmo), CDTV (digitálne káblové
pásmo)
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
...
Televízor sa zapne s touto úrovňou hlasitosti v režime Pohostinnosť, Samostatný.
Min Volume
0
Minimálna úroveň hlasitosti, ktorú môže používateľ nastaviť v režime Pohostinnosť,
Samostatný.
Max Volume
100
Maximálna úroveň hlasitosti, ktorú môže používateľ nastaviť v režime
Pohostinnosť, Samostatný.
Power On Source
TV
Zvoľte zdroj vstupu, keď je televízor zapnutý.
•• User Defined : Umožní vám manuálne nastavenie položky Power On Volume.
Pozri Hlasitosť zapnutia nižšie.
•• Last Saved : Pri zapnutí televízora sa televízor vráti na hlasitosť, ktorá bola
nastavená pred vypnutím televízora.
Určuje stav televízora, keď dôjde k jeho zapnutiu po výpadku elektrickej energie
alebo po vašom odpojení a opätovnom zapojení sieťového kábla televízora.
Power On Option
Last Option
•• Last Option : Návrat to posledného stavu zapnutia/vypnutia. Ak bol televízor
v pohotovostnom režime, vráti sa do pohotovostného režimu. Ak bol televízor
zapnutý, opäť sa zapne.
•• Power On : Po opätovnom prívode elektrickej energie sa televízor zapne.
•• Standby : Po opätovnom prívode elektrickej energie sa televízor vráti do
pohotovostného režimu.
Umožnenie priameho a okamžitého prístupu k niektorým funkciám ponuky Kanál v
ponuke Kanál používateľa, ako napríklad Automatické ladenie, Výber antény atď.
Channel Setup
Funkcia Editor kanálov umožňuje úpravu kanálov uložených v pamäti televízora.
Použitím Editora kanálov môžete:
•• Meniť čísla a názvy kanálov a triediť kanály podľa vami požadovaného poradia čísel.
•• Stlmiť obraz kanálov, ktoré zvolíte. Stlmením obrazu zrušíte obraz z
príslušného kanála a výstupom bude iba zvuk. Na obrazovke bude zároveň
zobrazená ikona reproduktora.
Funkcia Editor kanálov vám tiež umožňuje jednoducho zobraziť informácie o
každom kanále bez toho, aby ste každý kanál museli priamo zobraziť.
Channel Editor
Channel
Táto funkcia umožňuje zobrazenie/prechádzanie kanálmi všetkých typov antény
(terestriál./kábel alebo satelit) naraz.
Mixed Channel Map
ON
•• ON: Keď je funkcia zapnutá, hostia majú prístup k úplnej mape kanálov bez
ohľadu na vybraný typ antény. V zozname kanálov budú uvedené terestriálne,
ako aj káblové typy kanálov.
•• OFF: Keď je funkcia vypnutá, hostia majú prístup iba k mape kanálov, ktorá
zodpovedá vybranému typu antény [terestriál./kábel alebo satelit]. Zoznam/
editor kanálov zobrazia iba kanály zvoleného typu antény.
24
Slovenčina
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Channel
Položka
Úvodná
hodnota
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
Genre Editor
OFF
...
Subtitle Auto On
OFF
Popis
•• ON: Kontrola čísla kanálu programu DTV. (editor kanálov DTV nie je prístupný)
•• OFF: Bez kontroly čísla kanálu programu DTV. (editor kanálu DTV je prístupný,
ale aktualizácia čísla programu doplnkového kanálu nie je podporovaná)
Keď dôjde k nezhode medzi dátami v mape kanálov a prenesenými dátami, televízor
automaticky naladí kanály, aby sa obnovili údaje/parametre v mape kanálov.
•• ON: Keď je správa na opakované prehľadávanie kanálov ON, hotelovým hosťom
sa zobrazí OSD, že sa kanály opakovane prehľadávajú.
•• OFF: Hotelový administrátor môže zmeniť správu na opakované prehľadávanie
kanálov na možnosť VYP., ak sa na obrazovke hotelovým hosťom nemá zobraziť
OSD o opakovanom prehľadávaní kanálov.
•• OFF: Ak je Pan Euro MHEG nastavené do polohy Vyp., MHEG pracuje podľa
existujúcich špecifikácií produktu.
•• ON: Ak je Pan Euro MHEG nastavené do polohy Zap., MHEG je zapnuté bez
ohľadu na špecifikácie alebo región produktu.
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Môj kanál.
Úprava žánru pre kanály. (k dispozícii, keď je funkcia Môj kanál zapnutá)
Touto funkciou sa zapína/vypína funkcia, ktorá slúži na automatické zapnutie
titulkov v špecifickej krajine.
Táto funkcia je podporovaná pre hotelové televízory, ktoré sú pripravené na
prijímanie vysielania DVB, ktoré je smerované Európe.
Táto funkcia sa vzťahuje na špecifikáciu titulkov pre Francúzsko. Titulky ostatných
krajín fungujú podľa špecifikácií príslušnej krajiny bez ohľadu na funkciu Zapnuté
automatické titulky.
•• ON: Keď je zapnutá funkcia Zapnuté automatické titulky, používajú sa
špecifikácie titulkov Francúzska.
•• OFF: Keď je vypnutá funkcia Zapnuté automatické titulky, nepoužívajú sa
špecifikácie titulkov Francúzska.
TTX Widescreen
Mode
Picture Menu Lock
OFF
Rozšírenie časti s titulkami, aby vyhovovala šírke obrazovky.
OFF
Aktivácia alebo deaktivácia ponuky Obraz.
•• ON : Zobrazenie hlavnej ponuky.
Menu Display
ON
Tools Display
Channel Menu
Display
ON
OFF
•• OFF : Bez zobrazenia hlavnej ponuky.
Skrytie alebo zobrazenie ponuky Nástroje.
Skrytie alebo zobrazenie ponuky Kanály.
Zapnutie/vypnutie funkcií predného panelu (miestny kláves).
•• Unlock : Odomknú sa všetky klávesy panelu.
Panel Button Lock
Unlock
Menu OSD
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
...
Home Menu Auto
Start
...
BT Auto Remove
Device List
ON
•• Lock : Uzamknú sa všetky klávesy panelu.
•• OnlyPower : Uzamknú sa všetky klávesy panelu okrem klávesu panelu Zap./
Vyp.
•• Menu/Source : Uzamknú sa klávesy panelu ponuky a zdroja.
•• OFF : Nezobrazí sa domovská ponuka.
•• ON : Zobrazí sa domovská ponuka.
Úprava domovskej ponuky
•• ON : Domovská ponuka sa spúšťa automaticky.
•• OFF : Domovská ponuka sa nespúšťa automaticky.
Vymaže zoznam zariadení pri zapnutí alebo vypnutí zariadenia.
•• ON: História pripojenia sa v prehrávači hudby BT odstráni.
•• OFF: Vypne túto funkciu.
Slovenčina
25
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
Úvodná
hodnota
Clock Type
OFF
Popis
•• OFF : Nebude fungovať žiadna možnosť hodín ponuky Výroba. Iba hlavná
ponuka.
•• SW Clock : Fungovať budú iba hodiny SW.
Výber spôsobu aktualizácie časových údajov.
Local Time
Clock
Manual
•• Manual: Použitím údajov hodín z kanála DVB nastavíte hodiny. Keď je televízor v
režime Samostatný, hodiny môžete nastaviť manuálne.
•• TTX: Použite informácie o čase zo streamovania TTX.
•• Time Channel: Použite údaje hodín z vybraného typu kanála a čísla kanála.
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Budík.
Timer Type
WakeUp
•• WakeUp : Umožňuje funkcii Budík zapnúť zariadenie v určenom čase.
•• OnOff : Deaktivácia funkcie Budík.
Music Mode AV
OFF
Hudobný výstup z prehrávača mp3/zvukového prehrávača cez zdroj vstupu AV.
Keď je zdroj vstupu zapnutý, budete počuť zvuk z prehrávača cez televízor aj vtedy,
keď televízor nemá žiadny obrazový signál. Podsvietenie televízora však zostáva
zapnuté. Pridanie signálu obrazu funguje normálne.
Music Mode
Backlight
OFF
Režim Hudba má možnosť zapnutého/vypnutého podsvietenia, aby sa šetrila
energia.
Priority AV
1
Ak je nastavená priorita konektorov, po zasunutí konektora sa automaticky nastaví
zodpovedajúci zdroj podľa priority konektorov.
Priority HDMI
2
Ak je nastavená priorita konektorov, po zasunutí konektora sa automaticky nastaví
zodpovedajúci zdroj podľa priority konektorov.
Music Mode
Remote Jack
Pack
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI1/DVI
Výber zdroja AV modulu RJP (výber zdroja závisí od modelu).
Vyberte, ktorý zdroj HDMI televízora je pripojený ku konektoru RJP. (HDMI1/HDMI2)
Keď je k televízoru pripojené zariadenie USB,
USB Pop-up Screen
Default
•• Default : Zobrazí sa kontextové okno.
•• Automatic : Automaticky vloží ponuku obsahu USB.
•• Disable : Nezobrazí sa ani kontextové okno, ani ponuka.
Používatelia môžu zapnúť alebo vypnúť položku Titulok externého zdroja.
External
Source
External Source
Banner
ON
•• ON : Keď je televízor zapnutý alebo sa zmení režim, televízor zobrazí titulok
externého zdroja.
•• OFF : Keď je televízor zapnutý alebo sa zmení režim, televízor nezobrazí titulok
externého zdroja.
•• OFF : Automatický zdroj je vypnutý.
Auto Source
...
•• ON : Keď je k televízoru pripojený externý zdroj, televízor automaticky
identifikuje a prepne vstupný zdroj.
•• PC : Iba PC vstup Automatická identifikácia.
Anynet+ Return
Source
Po ukončení spojenia Anynet+(HDMI-CEC) sa zvolí zdroj pre návrat televízora. (Táto
Power On Src
funkcia je užitočná hlavne pre Guestlink RJP.)
Stanovenie režimu činnosti Sub AMP.
•• 0: Vypnutie funkcie Sub AMP (PWM vyp.).
Bathroom
Speaker
Sub AMP Mode
2
Sub AMP Volume
6
•• 1: Stanovenie hlasitosti Sub podľa hlavného regulátora hlasitosti.
•• To znamená, že hlasitosť Sub je stanovená podľa hodnôt Hlasitosť zapnutia,
Max. hlasitosť a Max. hlasitosť
•• 2: Stanovenie hlasitosti podľa nastavenia ovládacieho panelu kúpeľne.
26
Slovenčina
Úroveň hlasitosti Sub AMP je v úvodnom stave pri zapnutí.
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
HP Mode
HP
Management
Popis
Úvodná
hodnota
OFF
•• ON: Keď sú k televízoru pripojené slúchadlá, môžete počúvať zvuk súčasne
cez reproduktory televízora a pripojené slúchadlá. Môžete však nastavovať iba
hlasitosť reproduktora televízora.
•• OFF: Keď sú k televízoru pripojené slúchadlá, môžete počúvať zvuk iba cez
pripojené slúchadlá.
Default HP Volume
Main Speaker
10
ON
Nakonfigurujte hodnoty hlasitosti slúchadiel, keď je režim Slúchadlá zapnutý.
•• ON: Prehrávanie zvuku televízora cez reproduktor televízora.
•• OFF: Prehrávanie zvuku televízora iba cez slúchadlá.
Úprava jasu televízora kvôli zníženiu spotreby energie.
•• Off: Vypnutie funkcie úspory energie.
Eco Solution
Energy Saving
OFF
•• Low: Nastavenie televízora do režimu nízkej úspory energie.
•• Medium: Nastavenie televízora do režimu strednej úspory energie.
•• High: Nastavenie televízora do režimu vysokej úspory energie.
Welcome Message
OFF
Edit Welcome
Message
Hospitality Logo
Zobrazenie privítacej správy.
Úprava privítacej správy.
OFF
Logo/
Message
Mení funkciu loga Hospitality na možnosti OFF (Vyp.), BMP, AVI, BOTH (Obe). Ak logo
nie je pri zapnutí televízora nastavené na možnosť OFF (Vyp.), logo sa zobrazí pred
signálom z pôvodného zdroja na dobu nastavenú v „Logo Display Time“.
Stiahnutie loga ubytovacieho zariadenia.
Požiadavky na súbor loga firmy:
Hospitality Logo DL
...
•• Iba súbory BMP alebo AVI.
•• Max. veľkosť súboru : BMP – 960 X 540. AVI – 30MB.
•• Súbor môže mať názov iba samsung.bmp alebo samsung.avi.
Logo Display Time
...
Nastavenie doby zobrazenia loga (3/5/7 sekúnd).
Clone TV to USB
Skopírovanie súčasných možností televízora na pamäťové zariadenie USB.
Clone USB to TV
Skopírovanie súčasných možností televízora z pamäťového zariadenia USB do
televízora.
Cloning
Setting Auto
Intialize
OFF
Keď je zapnutá funkcia Automatické spustenie nastavenia a napájanie energie je
vypnuté a zapnuté alebo je vypnutý a zapnutý Master Power, údaje sa obnovia z
klonovaných (skopírovaných) hodnôt. Ak neexistujú žiadne klonované hodnoty,
a to aj v prípade, že je funkcia Automatické spustenie nastavenia zapnutá, bude
ignorovaná a činnosť bude rovnaká, akoby bola funkcia Automatické spustenie
nastavenia vypnutá
Slovenčina
27
Funkcia Hotelový televízor
REACH
Solution
Popis
Položka
Úvodná
hodnota
REACH
OFF
REACH IP Mode
ON
Server IP Setting
…
Adresa URL servera IP funkcie Reach, napríklad https:\\192.168.1.2:443.
REACH Channel
…
Priradenie čísla kanála DTV na vykonanie aktualizácie dát REACH. Toto číslo kanála
musí byť rovnaké ako číslo nastavení na serveri REACH.
…
Možnosti nastavenia, keď sa zo servera REACH do televízora prevezmú údaje, ako
napríklad aktualizovaný softvér, súbory na klonovanie a obsah S-LYNC REACH:
1hour: každú hodinu
2hour: každé 2 hodiny
12:00 AM: Vždy 12:00
2:00 AM: Vždy 2:00
12:00 PM: Vždy 12:00
2:00 PM: Vždy 2:00
Kategória
REACH Update Time
•• ON: Funkcia REACH v tomto televízore bude dostupná.
•• OFF: Funkcia REACH v tomto televízore nebude dostupná.
Ak je táto možnosť zapnutá, funkcia Reach bude pracovať prostredníctvom
protokolu IP namiesto pripojenia RF.
•• ON: Keď sa televízor dostane do pohotovostného režimu (elektrický kábel je
pripojený a televízor je vypnutý), v televízore sa aktualizujú dáta REACH.
REACH Update
Immediate
…
Group ID
…
Výber položky Group ID servera REACH. (Podrobnosti nájdete v serverovej príručke
REACH.)
Room Number
…
Zadajte číslo izby.
REACH Config
Version
13
Zobrazená je verzia súčasti REACH.
•• OFF: Dáta REACH sa v televízore aktualizujú iba počas doby aktualizácie servera
REACH.
Nastavenie IP adresy pre internetové pripojenie.
Soft AP: Pomocou tejto funkcie môžete v mobilných zariadeniach pripojiť televízor.
Nastavte možnosti pre pripojenie zariadenia Wi-Fi.
•• Soft AP: Zapnutie alebo vypnutie funkcie Soft AP. Ak je funkcia Soft AP
nastavená na možnosť Zap., v mobilných zariadeniach budete môcť vyhľadať
názov televízora zo zoznamu pripojených zariadení Wi-Fi.
•• Security key: Nastavte bezpečnostný kľúč, ktorý je potrebné zadať v ostatných
zariadeniach, aby ich bolo možné pripojiť k televízoru.
Network Setup
‒‒ Tento vygenerovaný bezpečnostný kľúč zadajte do zariadenia, ktoré chcete
pripojiť.
‒‒ Ak sieť nepracuje normálne, znova skontrolujte bezpečnostný kľúč.
Nesprávny kľúč môže spôsobiť nefunkčnosť.
¸¸ Funkcia Soft AP nemusí byť dostupná, ak ju model nepodporuje.
¸¸ Maximálny počet pripojených zariadení: 4 zariadenia.
¸¸ Bitová rýchlosť: 10 Mb/s/v zariadení.
¸¸ Vyššie uvedené špecifikácie sú založené na internom testovaní. Skutočný
výkon sa môže líšiť v závislosti od vášho pevného/bezdrôtového prostredia.
Network
28
SmartHub Model
Setting
Nastavenie modelu Smart Hub.
SmartHub Setting
Nastavenie Smart Hub.
Service Discovery
On
Ak je táto možnosť v režime DLNA nastavená na Zap., môžete obsah zdieľať
s ďalšími zariadeniami, ako je napríklad inteligentný telefón.
Lan Out
OFF
Aktivácia/deaktivácia výstupu LAN. Keď je táto možnosť zapnutá, televízor môže
pracovať ako drôtový smerovač pre iné sieťové zariadenia.
Slovenčina
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Widget
Solution
Popis
Položka
Úvodná
hodnota
Widget Mode
OFF
Solution Type
...
Výber typu riešenia (Vender Server/ SINC Server).
Server URL Setting
...
Nastavenie servera URL.
License Server IP
Setting
…
Nastavenie servera IP.
IPTV Mode
...
Režim IPTV zapnutý/vypnutý.
Ak je režim IPTV zapnutý, funkcia kanálov nie je podporovaná.
Room Num Setting
...
Nastavenie čísla izby.
HMS HalfTicker
Dsplay
...
Nastavte na možnosť Zap., ak chcete použiť HalfTicker UI.
Ak je nastavená možnosť Vyp., HalfTicker UI sa nezobrazí. Všetky klávesové skratky
(okrem tlačidla ovládania izby) na diaľkovom ovládači HMS však budú fungovať
normálne aj bez zobrazenia HalfTicker UI.
HMS Mode
OFF
Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu HMS Mode. Pri nastavení na možnosť On môže
televízor využívať HMS Server prostredníctvom siete IP.
HMS Server URL
Setting
...
Môžete zadať adresu pre HMS Server. (Príklad: http://192.168.1.2:8080)
HMS Gateway Role
...
Ak sa v izbe nachádza jeden televízor, nastavte túto položku na možnosť Master.
Ak sa v izbe nachádza viacero televízorov, nastavte hlavný televízor na možnosť
Master a ostatné na možnosť Slave.
HMS Room Number
...
Môžete nastaviť číslo izby umiestnenia televízora.
Cable Modem Power
ON
Zapnutie/vypnutie funkcie Cable Modem.
Cable Modem Log
OFF
Zapnutie/vypnutie funkcie Cable Modem Log.
HMS
Režim Zariadenie zapnutý/vypnutý.
Cable Modem
Virtual
Standby
Ak je režim Widget Mode vypnutý, režim Virtual Standby nie je podporovaný.
Televízor môže poskytovať hlavnú funkciu v pohotovostnom režime, pokiaľ je režim
televízora nastavený na režim Virtuálna pohotovosť.
Virtual Standby
Mode
OFF
Reboot Time
5
•• ON: Režim Virtuálna pohotovosť zapnutý.
•• OFF: Režim Virtuálna pohotovosť vypnutý.
Keď je režim Virtuálna pohotovosť zapnutý, spotreba energie televízora je 9,5 W až
17,4 W (v závislosti od veľkosti obrazovky televízora).
Táto funkcia umožňuje nastaviť interval reštartovania televízora po tom, ako
televízore prejde do režimu Virtuálna pohotovosť.
Slovenčina
29
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
Úvodná
hodnota
Factory Lock
OFF
Popis
Vymaže zoznam zariadení pri zapnutí alebo vypnutí zariadenia.
•• ON: Pred vstupom do ponuky Výroba sa vyžaduje heslo.
•• OFF: vypne túto funkciu.
Security Mode
Password Popup
Zapnúť/vypnúť kontextové okno pre zadanie hesla. Ak je táto možnosť vypnutá,
televízor nezobrazí kontextové okno pre zadanie hesla pri prechode do ponuky
Výroba. Ak je zapnutá, zobrazí sa kontextové okno pre zadanie hesla.
Password Input
...
Ak je táto možnosť aktivovaná, zobrazí sa vstupné kontextové pole s požiadavkou
na zadanie osemmiestneho hesla zabezpečenia. Správca musí pred použitím
alebo aktualizáciou bezpečnostných nastavení zadať heslo. Po zadaní správneho
hesla budú k dispozícii možnosti ako Nastavenie hesla, Vynulovanie hesla
a Bezpečnostný režim.
Password Setting
...
Používateľ si môže zmeniť heslo.
Password Reset
...
Heslo je zresetované na „00000000“.
Security Mode
...
Režim zabezpečenia poskytuje funkcie na správu chránené heslom, pomocou
ktorých možno zapnúť alebo vypnúť funkcie hotelového televízora, napríklad HDMI,
USB a TTX. Pomocou tejto možnosti zapnete alebo vypnete režim zabezpečenia.
Po zapnutí bezpečnostného režimu sa v podponuke zabezpečenia aktivujú rôzne
možnosti (napr. USB, HDMI a Zabezpečenie TTX). Možnosti Klonovanie USB do TV a
Obnovenie televízora budú v ponuke režimu Pohostinnosť neaktívne.
USB
...
Aktivácia/deaktivácia prístupu prostredníctvom USB. Keď je táto možnosť
deaktivovaná, bude zablokovaný prístup k médiu USB.
HDMI
...
Aktivácia/deaktivácia prístupu prostredníctvom HDMI. Keď je táto možnosť
deaktivovaná, pre používateľa nebudú prístupné funkcia Anynet, zdroj HDMI a
externé kanály typu HDMI.
TTX Security
...
Ak je táto možnosť vypnutá, funkcia TTX nebude po stlačení tlačidla TTX na
diaľkovom ovládači fungovať.
DRM Mode
OFF
DRM
30
Slovenčina
Konfigurácia podpory funkcie DRM.
OFF: Vypne podporu DRM.
LYNK DRM: Vyberte pre výhradnú podporu systému S-LYNK DRM CAS.
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
Popis
Úvodná
hodnota
•• Test obrazu: Tento test použite, keď máte problém s obrazom televízora
•• Test zvuku: Tento test použite, keď máte problém so zvukom televízora.
Self Diagnosis for TV
•• Informácie o signáli: Zobrazenie informácií o signáli digitálneho vysielania.
•• Obnoviť: Obnovte všetky nastavenia televízora (okrem internetu) na nastavenia
z výroby.
Pomocou tejto funkcie skontrolujte stavy hlavných funkcií hotelového televízora.
•• STB SI Vendor Setting
‒‒ Umožňuje kontrolu stavu Pro:Idiom a jeho komunikáciu so SI STB alebo
SBB.
‒‒ Túto funkciu diagnostiky použite v prípade akýchkoľvek problémov so
šifrovaným kanálom Pro:idiom alebo komunikáciou so SI STB či SBB.
‒‒ Ak funkcia „Pro:Idiom DTV Channel Key Loss“ zlyhala a zlyhalo aj
prehrávanie obsahu šifrovaného kanála Pro:Idiom, skontrolujte najskôr
vysielacie systémy súvisiace so šifrovaním Pro:Idiom.
Self Diagnosis for
HTV
‒‒ Ak po vypnutí a zapnutí televízora nezodpovedá nastavenie času, najprv
použite túto funkciu. Ak nastavenie času nezodpovedá, kontaktujte servis
spoločnosti Samsung.
‒‒ Ak zlyhalo STB SI Vendor Setting a zlyhala aj komunikácia so SI STB
alebo SBB, najprv skontrolujte SI STB alebo SBB. Ak SI STB ani SBB
nezaznamenali žiaden problém, kontaktujte servis spoločnosti Samsung.
•• RTC
System
‒‒ Ak po vypnutí a zapnutí televízora nezodpovedá nastavenie času, najprv
použite túto funkciu.
‒‒ Ak nastavenie času nezodpovedá, kontaktujte servis spoločnosti Samsung.
•• Configuration: Inovácia softvéru prostredníctvom USB (pre káblový modem)
•• Information: Zobrazenie informácií o prijatých a vysielaných signáloch a stave
káblového modemu.
Self Diagnosis for
CM
•• ID: Zobrazenie informácií o adrese MAC a verzii softvéru káblového modemu.
SW Update
Funkcia aktualizácie SW USB
Service Pattern
OFF
Rovnaká funkcia s SVC Service Pattern
Sound Bar Out
OFF
ON: Zvuk reproduktorov televízora bude stíšený. Zvuk bude prichádzať cez HDMI.
Aby ste mohli zvuk počuť, musíte pripojiť soundbar.
OFF: Zvuk bude normálne prichádzať cez reproduktory televízora.
Zobrazenie webovej stránky súvisiacej so servisným centrom Samsung, verzie
softvéru a informácií o Mac adrese.
Contact Samsung
Standby LED
ON
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete nakonfigurovať nastavenia
externej kontrolky LED.
•• ON: Kontrolka LED svieti.
•• OFF: Kontrolka LED nesvieti.
TV Reset
Vrátenie všetkých nastavení televízora na predvolené výrobné hodnoty.
Slovenčina
31
¦¦ Welcome Message
Privítacia správa sa používa na zobrazenie vlastných správ na televízore vždy pri jeho zapnutí hosťom v hotelovej izbe.
‒‒ Nastavenia privítacej správy nájdete v časti Logo/Správy v ponukách možností Hotel.
‒‒ Aby sa pri zapnutí televízora zobrazila privítacia správa, musí byť zapnutá.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Cable Modem
Channel
Vitual Standby
Menu OSD
Security Mode
Clock
DRM
Music Mode
System
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
Welcome Message
r
ON
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
‒‒ Privítacia správa môže mať až 25 znakov a dá sa upravovať zmenou textu v ponuke Služby režimu Hotel.
‒‒ Privítacia správa podporuje nasledujúce znaky:
¸¸Veľké písmená A – Z, malé písmená a – z, medzera, špeciálne písmená.
‒‒ Môžete vytvoriť privítaciu správu a upraviť ju v ponuke Edit Welcome Message.
‒‒ Privítacia správa sa dá upravovať použitím klávesov navigácie a klávesu E na diaľkovom ovládači v ponuke Edit
Welcome Message..
‒‒ Privítacia správa a logo hotela nemôžu byť aktívne naraz.
32
Slovenčina
¦¦ Hotel Logo
Funkcia Logo hotela zobrazuje obrázok hotela pri úvodnom zapnutí televízora.
‒‒ Nastavenia loga ubytovacieho zariadenia nájdete v časti Logo/Správy v ponukách možností Hotel.
‒‒ Keď je zapnutá možnosť Logo ubytovacieho zariadenia, aktivujú sa položky Stiahnuť logo a Ponuka zobrazenia loga.
‒‒ Ak je obrázok loga uložený v pamäti a zapne sa možnosť Logo hotela, pri zapnutí televízora sa zobrazí logo hotela.
‒‒ Logo ubytovacieho zariadenia sa nezobrazí, keď je možnosť ubytovacieho zariadenia vypnutá, a to ani vtedy, ak je
v televízore nahraný obrázok loga.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Cable Modem
Channel
Vitual Standby
Menu OSD
Security Mode
Clock
DRM
Welcome Message
Music Mode
System
Edit Welcome Message
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
r
Hospitality Logo
OFF
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
•• Hospitality Logo
‒‒ Táto možnosť vám umožní zvoliť, či sa má Logo ubytovacieho zariadenia zobraziť, alebo nie.
‒‒ Úvodná hodnota je OFF.
‒‒ Je možné nastaviť na BMP, AVI, BOTH (Obe).
‒‒ Ak je nastavené na BMP, AVI, BOTH (Obe), položky v ponuke Logo Download a Logo Time Display budú prístupné.
•• Hospitality Logo DL
‒‒ Táto možnosť vám umožní stiahnuť obrázok loga do pamäte televízora zo zariadenia USB.
‒‒ Počas kopírovania obrázku do televízora je zobrazená správa „Prebieha“.
‒‒ Po úspešnom dokončení kopírovania sa zobrazí správa „Completed“.
‒‒ Ak bolo kopírovanie neúspešné, zobrazí sa správa „Failed“.
‒‒ Ak nie je pripojené žiadne zariadenie USB, nezobrazí sa žiadne zariadenie USB.
‒‒ Žiaden súbor sa neobjaví, ak neexistuje žiaden súbor na kopírovanie na zariadení USB alebo súbor na zariadení USB
má nesprávny formát. Ak sa nezobrazí žiadny súbor, ale zariadenie USB obsahuje súbor loga, skontrolujte formát
súboru. Súbor musí mať formát BMP alebo AVI.
•• Logo File Format
‒‒ Televízor podporuje iba formát BMP a AVI.
‒‒ Súbor musí mať názov samsung.bmp alebo samsung.avi.
‒‒ Maximálne rozlíšenie pre formát BMP je 960 x 540.
‒‒ Maximálna veľkosť súboru pre formát AVI je 30 MB.
‒‒ Televízor nemení veľkosť ani nezmenšuje/nezväčšuje obrázok.
Slovenčina
33
¦¦ USB Cloning
Kopírovanie cez zariadenie USB sa používa na sťahovanie používateľom nakonfigurovaných nastavení (Obraz, Zvuk, Vstup,
Kanál, Nastavenie a Hotel Setup) z jedného televízora a ich nahratie na iné televízory.
Všetky nastavenia definované používateľom z televízora (Master Set) sa dajú skopírovať na zariadenie USB.
¸¸Po klonovaní sú určité funkcie aplikované po opätovnom spustení televízie.
•• Clone TV to USB: Uložené údaje z televízora sa skopírujú na zariadenie USB.
1. Zasuňte mechaniku USB do portu USB v zadnej časti televízora.
2. Prejdite do interaktívnej ponuky stlačením tlačidiel v príslušnom poradí.
•• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre výber možnosti „Clone TV to USB“, potom stlačte
tlačidlo ENTER.
4. Môžete skontrolovať činnosť kopírovania na USB.
Logo/Message
Cloning
•• In Progress: počas kopírovania údajov na USB.
d
•• Completed: kopírovanie bolo úspešne dokončené.
•• Failed: kopírovanie nebolo úspešne dokončené.
Clone TV to USB
•• No USB: Zariadenie USB nie je pripojené.
Setting Auto Initialize
Clone USB to TV
•• Clone USB to TV: Ide o sťahovanie dát uložených v zariadení USB do televízora.
Logo/Message
Cloning
1. Zasuňte mechaniku USB do portu USB v zadnej časti televízora.
2. Prejdite do interaktívnej ponuky stlačením tlačidiel v príslušnom poradí: MUTE →
1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre výber možnosti „Clone USB to TV“, potom stlačte
tlačidlo ENTER.
OFF
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. Keď sa zobrazí hlásenie: „Kopírovať údaje zo zariadenia USB do televízora. Všetky
hodnoty nastavení televízora sú zmenené“ vyberte možnosť „OK“.
5. Môžete skontrolovať činnosť kopírovania z USB.
•• In Progress: kopírovanie dát do televízora.
•• Completed: kopírovanie dokončené úspešne.
•• Failed: kopírovanie nedokončené úspešne.
•• No USB: Zariadenie USB nie je pripojené.
•• No File: zariadenie USB neobsahuje žiadny súbor, ktorý sa dá kopírovať.
¸¸Aktivujte kopírovanie z USB do televízora stlačením klávesu ENTER na dobu 5 sekúnd.
¸¸Skupina televíznych prijímačov pre hotely nepodporuje funkciu CLONE medzi modelmi, ktoré podporujú
satelitnú/T2 prevádzku, a modelmi, ktoré ju nepodporujú.
Pre rýchle, okamžité klonovanie počas inštalácie zasuňte mechaniku USB s nastaveniami Master z prvého televízora,
stlačte kláves Zadať a podržte ho stlačený po dobu 5 sekúnd.
Nevyhnutný predpoklad pre klonovanie (kontrolný bod)
‒‒ Klonovanie sa musí vykonávať medzi rovnakými modelmi.
‒‒ Pred klonovaním je potrebné všetky displeje aktualizovať na najnovšiu verziu (rovnaká verzia).
34
Slovenčina
¦¦ Nastavenia klonované v hotelovej ponuke
¸¸Položka ponuky nie je podporovaná v závislosti od jednotlivých modelov.
Položka ponuky
Podpoložka
Klonované (áno/
nie)
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Default : Standalone
Yes
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Yes
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Channel
Power On
Channel
Menu OSD
Power On Channel Num
***
Yes
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV
Yes
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Volume Num
0~100
Yes
Min Volume
0~100
Yes
Max Volume
0~100
Yes
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / AV / Last Saved
Yes
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Yes
Channel Setup
―
No
Channel Editor
―
No
Mixed Channel Map
On / Off
Yes
Dynamic SI
On / Off
Yes
Channel Rescan Message
On / Off
Yes
Pan Euro MHEG
On / Off
Yes
MyChannel
On / Off
Yes
Genre Editor
―
Yes
Subtitle Auto On
On / Off
Yes
TTX Widescreen Mode
On/Off
Yes
Picture Menu Lock
On / Off
Yes
Menu Display
On / Off
Yes
Tools Display
On / Off
Yes
Channel Menu Display
On / Off
Yes
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower / Menu / Source
Yes
Home Menu Display
On / Off
Yes
Home Menu Editor
―
Yes
Home Menu Auto Start
―
Yes
Slovenčina
35
Položka ponuky
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
HP Management
Eco Solution
Logo / Message
Cloning
REACH Solution
36
Slovenčina
Podpoložka
Klonované (áno/
nie)
Clock Type
Standalone mode: Off / SW Clock
Yes
Local Time
Manual / TTX / Time Channel
Yes
Timer Type
WakeUp / OnOff
Yes
Music Mode AV
On / Off
Yes
Music Mode Backlight
On / Off
Yes
Priority AV
1~2
Yes
Priority HDMI
1~2
Yes
AV Option
AV
Yes
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Yes
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Yes
External Source Banner
On / Off
Yes
Auto Source
On / Off
Yes
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / TV / HDMI1 / HDMI2
/ AV
Yes
HP Mode
On / Off
Yes
Default HP Volume
0~100
Yes
Main Speaker
On / Off
Yes
Energy Saving
Off / Low / Medium / High
Yes
Welcome Message
On / Off
Yes
Edit Welcome Message
―
Yes
Hospitality Logo
Off / BMP / AVI / BOTH
Yes
Hospitality Logo DL
―
Yes
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Yes
Clone TV to USB
―
No
Clone USB to TV
―
No
Setting Auto Intialize
On / Off
Yes
REACH
On / Off
Yes
REACH IP Mode
On / Off
Yes
Server IP Setting
―
Yes
REACH Channel
***
Yes
REACH Update Time
OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00
pm / 2:00 pm
Yes
REACH Update Immediate
On / Off
Yes
Group ID
ALL, 1 - 511
No
Room Number
―
No
REACH Config Version
―
No
Položka ponuky
Network
Widget Solution
Virtual Standby
Security Mode
DRM
System
Podpoložka
Klonované (áno/
nie)
Network Setup
―
No
SmartHub Model Setting
―
Yes
SmartHub Setting
―
Yes
Service Discovery
On / Off
Yes
Widget Mode
On / Off
Yes
Solution Type
Vender Server/ SINC Server
Yes
Server URL Setting
―
Yes
License Server IP Setting
―
Yes
IPTV Mode
On / Off
Yes
Room Num Setting
―
No
HMS HalfTicker Display
―
No
Virtual Standby Mode
On / Off
Yes
Reboot Time
―
Yes
FactoryLock
On / Off
Yes
Password Popup
On / Off
Yes
Password Input
―
No
Password Setting
―
Yes
Password Reset
―
No
Security Mode
On / Off
Yes
USB
Enable / Disable
Yes
HDMI
Enable / Disable
Yes
TTX Security
Enable / Disable
Yes
DRM Mode
PI Model - OFF/LYNK DRM/ProIdiom/LYNK DRM, PI
Non PI Model - OFF/LYNK DRM
Yes
Self Diagnosis for TV
―
No
Self
Diagnosis for
HTV
STB SI Vendor Setting
Si Name Ok / Failure
RTC
Ok / Failure
No
SW Update
-
No
Service Pattern
On / Off
No
Sound Bar Out
On / Off
Yes
Contact Samsung
―
No
Standby LED
On / Off
Yes
TV Reset
―
No
Slovenčina
37
¦¦ Setting Auto Initialize
Ak skopírujete nastavenie z jedného televízora na druhý, budete kopírovať nastavenia ponuky hosťa, ako aj nastavenia
ponuky hotela: Obraz, Zvuk, Vstup, Kanál, Nastavenie a Hotel Setup). To vám umožní nastavenie takmer všetkých hodnôt
ponuky na vašich hotelových televízoroch na rovnaké, štandardné nastavenia. Ak umožníte hosťom prístup k ponukám
na strane pre hostí, napríklad k ponuke Obraz, môžu meniť nastavenia v týchto ponukách tak, že už nebudú štandardné.
Ak zapnete funkciu Setting Auto Initialize, televízor po vypnutí a opätovnom zapnutí automaticky obnoví (spustí) všetky
hodnoty ponúk na strane pre hostí na skopírované, štandardné hodnoty. Nezabudnite, že funkcia Setting Auto Initialize sa
vzťahuje iba na skopírované hodnoty ponúk na strane pre hostí. Nastavenia, ktoré sa nedajú kopírovať, sú ignorované.
Tabuľka nižšie uvádza zoznam nastavení, ktoré sú obnovené na ich skopírované hodnoty, keď zapnete funkciu Setting
Auto Initialize.
¸¸Položka ponuky nie je podporovaná v závislosti od jednotlivých modelov.
Položka ponuky
Backlight
Contrast
Picture Mode
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Apply Picture Mode
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
4:3 Screen Size
PIP
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
Picture
Advanced Settings
RGB Only Mode
Colour Space
White Balance
Gamma
Motion Lighting
Colour Tone
Digital Clean View
Picture Options
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
Film Mode
LED Clear Motion
Picture Off
Reset Picture
Sound Mode
Sound Effect
Equaliser
Speaker Settings
DTV Audio Level
Audio Format
Sound
Additional Settings
Audio Delay
Dolby Digital Comp
Auto Volume
Reset Sound
38
Slovenčina
Položka ponuky
Voice Guide
Audio Description
Accessibility
Subtitle
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
Sports Mode
Menu Language
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Clock
Time
Sleep Timer
Wake-up Timer
Energy Saving
System
Eco Solution
No Signal Power Off
Auto Power Off
Smart Security
Scan
Smart Security
Isolated List
Allowed List
Settings
Auto Protection Time
Change PIN
Game Mode
General
Sound Feedback
Boot Logo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Auto Turn Off
Search for Devices
DivX® Video On Demand
Slovenčina
39
¦¦ Plug & Play
Funkcia Hotel Plug & Play automaticky vykoná výber režimu Hotel, nastavenie krajiny a nastavenie režimu obrazu.
Nastavenie sa spustí automaticky aj vtedy, keď zvolíte možnosť TV Reset v časti System ponúk možností Hotel.
‒‒ Funkcia Hotel Plug & Play je dostupná len raz počas prvého spustenia.
‒‒ Je dostupná po prvom nastavení televízora a presune skopírovaných dát televízora na mechaniku USB.
‒‒ Na použitie ďalšieho televízora musíte iba vystúpiť z funkcie Hotel Plug & Play, pripojiť zariadenie USB a skopírovať
obsah USB do televízora.
‒‒ V závislosti od modelu a regiónu niektoré ponuky nemusia existovať.
Self Diagnosis for TV
Ak vyberiete možnosť TV Reset, televízor obnoví všetky
hodnoty na predvolené hodnoty od výrobcu a potom
zobrazí hotelovú ponuku Plug & Play. Prejdite na prvú
obrazovku ponuky Plug & Play Hotelové funkcie uvedenú
nižšie.
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
TV Reset
E+P
Ak zmeníte
krajinu Súčasného
umiestnenia
Televízor sa automaticky
vypne a zapne.
E
EU
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
E Ak nezmeníte krajinu súčasného
umiestnenia
Ak vyberiete
Režim klonovania
Skopírovanie nastavení systému zo servera
alebo zariadenia USB do televízora.
E
Ak vyberiete
Základné
nastavenie TV
Ukončite nastavenie a prejdite
priamo do ponuky možností
Hotel.
Ak zvolíte ponuku
Z výroby
E
E
E
ЇϩͱƟЇ̈͝͝˝
To receive channels, configure the options below then select
Scan.
English
Eesti
Please select your country.
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Aerial
Channel Type
Terrestrial
Digital & Analogue
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Suomi
Français
r+E
E
Deutsch
Zvoľte váš jazyk
Vyberte hodnotu pre položku
Krajina a Režim obrazu.
Ɗʀɇ͝
Vyberte pásmo kanálu,
ktoré sa použije pre
Automatické ladenie
r+E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Stlačte možnosť Vypnúť na
ukončenie.
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Stop
Po vyhľadávaní
kanálov.
E
E
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Zobrazí sa ponuka
možností Hotel.
E
r+E
Done
40
Vyberte hodnotu pre položky Režim hodín, DST a Časové pásmo.
Slovenčina
•• Miestne nastavenie
‒‒ Východiskové zvýraznenie: EÚ
‒‒ Ak stlačíte tlačidlo Enter po výbere možnosti Zmeniť, môžete zmeniť krajinu.
‒‒ V prípade zmeny krajiny sa televízor automaticky vypne a zapne.
‒‒ Ak vyberiete nesprávnu krajinu, po otvorení časti TV Reset v hotelovej ponuke znova vykonajte príkaz System.
•• Jazyk ponuky OSD
‒‒ Ak vyberiete položku Základné nastavenie TV z ponuky OSD „Typ inštalácie televízora“, zobrazí sa ponuka „Jazyk
ponuky“.
‒‒ Východiskové zvýraznenie: English
‒‒ Ak stlačíte tlačidlo Enter, zobrazí sa ponuka OSD „Režim obrazu“.
•• Režim obrazu OSD
‒‒ Východiskové zvýraznenie: Štandardná
‒‒ Na televízore sa zobrazí ponuka OSD Režim obrazu, v ktorej môžete vybrať režim obrazu Dynamický alebo
Štandardná.
•• Automatické ladenie OSD
‒‒ Ak stlačíte tlačidlo Enter, televízor automaticky vyhľadá kanály.
•• Nastavte položky OSD Režim hodín, DST(Letný čas) a Časové pásmo
‒‒ Východiskové zvýraznenie: Režim hodín : Automatický, DST: Vyp., Časové pásmo: Východné
‒‒ Ak budú v televízore naladené kanály s digitálnym vysielaním a v týchto kanáloch sa prenášajú informácie o
dátume a čase, nastavte položku Režim hodín na možnosť Automatický. Televízor nastaví dátum a čas automaticky.
‒‒ Ak v televízore nebudú naladené kanály s digitálnym vysielaním, nastavte položku Režim hodín na možnosť
Manuálne a nastavte dátum a čas v televízore ručne.
‒‒ Nastavte položku DST Zap. alebo Vyp. podľa toho, či sa v televízore má alebo nemá používať letný čas.
‒‒ Na zobrazenej mape vyberte svoje časové pásmo.
Slovenčina
41
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon je špeciálny vysielač, ktorý je určený na ovládanie viacerých televízorov jedným ovládačom.
Toto je užitočné vtedy, keď sa na jednom mieste, napríklad v nemocnici, nachádza viac než jeden televízor. V OSD zdroja sa
zobrazí nastavenie ID čísla. Je možné podporovať až 9 rôznych diaľkových prenosov pre viac kódov.
Každý televízor má východiskový kód „0“.
‒‒ ID kód sa dá nastaviť a obnoviť v režime Analógový TV alebo režime PC. (nie je k dispozícii u kanálov TTX alebo DTV)
‒‒ ID kód môže byť od 0 do 9.
‒‒ Stlačte naraz tlačidlá MUTE a RETURN a podržte ich na viac ako 7 sekúnd a potom pomocou tlačidiel s číslami
nastavte kód.
‒‒ Zobrazí sa funkcia OSD Nastaviť ID.
‒‒ Zobrazí sa nasledujúci text: „Kód diaľkového ovládača je nastavený na X. Ak chcete zmeniť kód diaľkového ovládača,
zadajte želanú číslicu.“ X je číslica.
¸¸Toto OSD je zobrazené až do stlačenia Exit.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
‒‒ Napríklad ak používateľ stlačí č. 1, televízor a diaľkový ovládač budú nastavené na kód 1.
‒‒ Zobrazí sa nasledujúci text: „Kód diaľkového ovládača je zmenený na 1“ Vtedy sa dá televízor ovládať iba diaľkovým
ovládačom s rovnakým ID kódom, aký má televízor.
‒‒ TV, zobrazí sa nasledujúci text: „ID X televízora“ (X je ID televízora)
‒‒ Ak chcete vynulovať kód ID, stlačte naraz tlačidlá MUTE a EXIT a podržte ich na viac ako 7 sekúnd. Po dokončení
stláčania tlačidiel sa kód ID pre televízor a diaľkový ovládač vynuluje na „0“. Zobrazí sa text: „Kód diaľkového
ovládača je nastavený na 0.“
42
Slovenčina
¦¦ CH Bank Editor (len Smoovie TV)
Funkcia Channel Bank Editor slúži na úpravu kanálov pomocou 3 rôznych možností karty Banka.
V závislosti od karty Banka existujú špecifické kanály, ktoré môžu hoteloví hostia sledovať.
Nastavenie možnosti CH Bank Editor v režime Samostatný
1. Stlačením tlačidiel „MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER“ otvorte ponuku hotela Samostatný
2. Zvoľte SI predajcu: „Smoovie“
3. nájdite možnosť novej ponuky, „Channel Bank Editor“.
4. Zadajte „Channel Bank Editor“.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<V závislosti od modelu a regiónu nemusia niektoré položky ponuky existovať>
Slovenčina
43
5. Upravte banku kanálov podľa príkladu uvedeného nižšie.
a. BANK1 (Voľný kanál): Vyberte kanál, ktorý sa použije, keď diaľkový ovládač nemá žiadnu kartu.
b. BANK2 (Rodinná karta – Zelená): Vyberte kanál, ktorý sa použije, keď má diaľkový ovládač ZELENÚ KARTU.
c. BANK3 (Dospelá karta – Červená): Vyberte kanál, ktorý sa použije, keď má diaľkový ovládač ČERVENÚ KARTU.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Referencie použitia diaľkového ovládača SMOOVIE
1. Ak vyberiete ako predajcu SI SMOOVIE, musíte použiť diaľkový ovládač SMOOVIE.
2. Pomocou číselných klávesov na diaľkovom ovládači môžu používatelia vybrať iba kanál z BANK1.
Pre zmenu kanála použitím zelenej alebo červenej karty použite klávesy kanála nahor/nadol.
3. V Sprievodcovi kanálmi alebo Zozname kanálov môžu používatelia vidieť iba zoznam kanálov z BANK1.
44
Slovenčina
¦¦ Channel Editor
Channel Editor slúži na úpravu čísla a názvu kanálu.
Použite možnosť Channel Editor na triedenie kanálov podľa používateľom definovaných čísel kanálov.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Cable Modem
Channel
Vitual Standby
Menu OSD
Security Mode
Clock
DRM
Music Mode
System
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<V závislosti od modelu a regiónu nemusia niektoré položky ponuky existovať>
Jednoduché kroky pre editor v režime Samostatný
Krok
Stručné vysvetlenie
1
Práca s položkou „Channel Setup“ v ponuke možností Hotel
2
Zadajte „Editor kanálov“ v ponuke režimu Hotel
3
Zostavte tabuľku súvisiacu so záverečnými zoznamami kanálov, ktoré chcete mať
4
Usporiadajte kanály pomocou tlačidla TOOLS na základe vami vytvorenej tabuľky
5
Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo EXIT alebo RETURN.
<pozrite si nasledujúce podrobnosti>
Sekvencia Smoovie zapnutá
Používa sa Smoovie TV (terestriál./kábel)
Krok
Mapa zmiešaných kanálov zapnutá (používaný terestriál. aj
kábel)
Používané iba terestriál. alebo kábel
Vykonajte P&P okrem uloženia kanálov
¸¸ Ak ste P&P už vykonali, po otvorení ponuky možností
Hotel pokračujte krokom 3. (Ponuka možností Hotel:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
Vykonajte kompletné P&P (autom. ladenie pre terestriál.
alebo kábel)
¸¸ Ak ste P&P už vykonali, po otvorení ponuky možností
Hotel pokračujte krokom 3. (Ponuka možností Hotel:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
2
Po vykonaní P&P televízor zobrazuje hotelovú ponuku
Po vykonaní P&P televízor zobrazí hotelovú ponuku
3
Zapnite mapu zmiešaných kanálov
1
4
Vypnite a zapnite televízor
V hotelovej ponuke vyberte televízor smoovie
5
Zadajte ponuku Hotel
Vyberte nastavenie (dá sa preskočiť)
6
V hotelovej ponuke vyberte televízor smoovie
Vyberte „Terestriál.“ alebo „Kábel“ pre autom. ladenie (dá sa
preskočiť)
7
Vyberte nastavenie kanála
Nastavte editor banky kanálov
8
Vyberte „Terestriál. + kábel“ pre autom. ladenie
Po vypnutí a zapnutí môže používateľ používať televízor
9
Nastavte editor banky kanálov
10
Po vypnutí a zapnutí môže používateľ používať televízor
Slovenčina
45
Zoznam kanálov
Môžete zobraziť informácie o kanáli, Všetky, TV, Rádio, Dáta/iné, Analógové alebo Obľúbené 1~5.
¸¸Keď stlačíte tlačidlo CH.LIST na diaľkovom ovládači, okamžite sa zobrazí obrazovka Zoznam kanálov.
•• Všetky: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály.
•• TV: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály TV.
•• Rádio: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály rádia.
•• Dáta/iné: Zobrazuje všetky momentálne dostupné MHP alebo iné kanály.
•• Analógové: Zobrazuje všetky momentálne dostupné analógové kanály.
•• Obľúbené 1~5: Zobrazuje všetky obľúbené kanály.
¸¸Ak chcete vidieť pridané obľúbené kanály, stlačte tlačidlo CH.LIST a použite tlačidlo L (Ch. Mode) na pohyb medzi
položkami Obľúbené 1~5.
¸¸Používanie ovládačov s funkciou Zoznam kanálov.
•• T (Nástroje): Zobrazí ponuky možností.
•• L (Ch. Mode/Kanál): Prejdite na položku Všetky, TV, Rádio, Dáta/iné, Analógové alebo Obľúbené 1~5.
•• Keď ste vybrali položku Zobraziť program v ponuke T (Nástroje), pomocou tlačidla L (Kanál) môžete prejsť
k ostatným kanálom.
•• E (Sledovať/Information): Pozeranie kanála, ktorý ste vybrali. Zobrazia sa podrobnosti o zvolenom programe.
•• k (Strana): Presun na ďalšiu alebo predchádzajúcu stránku.
46
Slovenčina
Spôsob používania Naplánovať sledovanie v časti Zoznam kanálov
(len digitálne kanály)
Keď nastavíte položku Naplánovať sledovanie v možnosti Zoznam kanálov, program môžete nastaviť iba v položke
Zobraziť program.
1. Stlačte tlačidlo CH.LIST a vyberte požadovaný digitálny kanál.
2. Stlačte tlačidlo TOOLS a vyberte položku Zobraziť program. Zobrazí sa zoznam programov pre príslušný kanál.
3. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte požadovaný program. Potom stlačte tlačidlo ENTERE (Information) alebo INFO.
4. Vyberte položku Naplánovať sledovanie. Potom stlačte tlačidlo ENTERE.
¸¸Ak chcete zrušiť položku Naplánovať sledovanie, postupujte podľa krokov 1 až 3. Vyberte položku Zrušiť plán.
Použitie ponuky možností t
Nastavte jednotlivé kanály použitím možností ponuky Zoznam kanálov (Zobraziť program, Uprav obľúbené, Lock/Unlock,
Upraviť názov kanála, Upraviť č. kanála, Odstrániť, Information, Zoradiť, Režim úprav).
Položky ponuky možností sa môžu líšiť v závislosti od stavu kanálov.
1. Vyberte kanál a stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Vyberte funkciu a zmeňte jej nastavenia.
•• Zobraziť program: Zobrazuje sa program, keď je zvolený digitálny kanál.
•• Uprav obľúbené: Kanály, ktoré často sledujete, nastaví ako obľúbené. Pridajte alebo odoberte zvolený kanál v položke
Obľúbené 1~5.
1. Vyberte položku Uprav obľúbené a potom stlačte tlačidlo ENTERE.
2. Stlačením tlačidla ENTERE vyberte položku Obľúbené 1~5 a potom stlačte tlačidlo OK.
¸¸Jeden obľúbený kanál možno pridať do niekoľkých zoznamov obľúbených kanálov v rámci ponuky Obľúbené 1~5.
•• Lock/Unlock: Kanál môžete uzamknúť tak, že sa kanál nebude dať vybrať ani sledovať.
¸¸Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že je položka Zámok kanála nastavená na možnosť Zap..
¸¸Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte váš 4-miestny kód PIN. Zmeňte PIN kód pomocou voľby Zmeniť
PIN.
•• Upraviť názov kanála (len analógové kanály): Slúži na priradenie vášho vlastného názvu kanálu.
•• Upraviť č. kanála (len digitálne kanály): Číslo upravíte stláčaním číselných tlačidiel.
¸¸Niektoré oblasti nepodporujú položky Upraviť názov kanála či Upraviť č. kanála.
•• Odstrániť: Môžete odstrániť kanál, aby sa zobrazovali len požadované kanály.
•• Information: Zobrazia sa podrobnosti o zvolenom programe.
•• Zoradiť: Mení usporiadanie zoznamu podľa čísla kanálov alebo názvu kanálov.
•• Režim úprav: Vyberte požadované kanály a upravte ich.
Slovenčina
47
Použitie ponuky možností t
Nastavte jednotlivé kanály použitím možností ponuky (Uprav obľúbené, Uzamknúť/Odomknúť, Odstrániť, Zrušiť výber,
Vybrať všetko).
1. Stlačte tlačidlo TOOLS na obrazovke Zoznam kanálov, potom vyberte položku Režim úprav. Značka začiarknutia sa
zobrazí naľavo od kanála.
2. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte požadovaný kanál. Potom stlačte tlačidlo ENTERE. Značka (c) indikuje zvolený
kanál.
¸¸Môžete vybrať viac ako jeden kanál.
¸¸Opätovným stlačením tlačidla ENTERE zrušíte výber kanála.
3. Stlačte tlačidlo TOOLS. Potom vyberte funkciu a zmeňte jej nastavenia.
•• Uprav obľúbené: Kanály, ktoré často sledujete, nastavte ako obľúbené.
¸¸Obrazovka Uprav obľúbené má päť skupín (Obľúbené 1, Obľúbené 2, atď.). Do ktorejkoľvek zo skupín môžete pridať
obľúbený kanál. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte skupinu.
•• Lock/Unlock: Kanál môžete uzamknúť tak, že sa kanál nebude dať vybrať ani sledovať.
¸¸Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že je položka Zámok kanála nastavená na možnosť Zap..
¸¸Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte váš 4-miestny kód PIN. Zmeňte PIN kód pomocou voľby Zmeniť
PIN.
•• Odstrániť: Môžete odstrániť kanál, aby sa zobrazovali len požadované kanály.
•• Zrušiť výber: Zrušte výber zvolených kanálov.
•• Vybrať všetko: V zozname kanálov vyberte všetky kanály.
48
Slovenčina
¦¦ My Channel
Určuje jazyk a žáner kanálov poskytovaných hotelom a ak si používateľ zvolí jazyk a žáner, zobrazia sa zodpovedajúce
kanály.
•• Najskôr musíte zvoliť jazyk, inak nemôžete zvoliť žáner.
•• Ak zvolíte žáner bez pridania kanálov, zoznam kanálov zobrazí všetky dostupné kanály.
•• Položka Môj kanál funguje iba v režime Samostatný.
•• Predajca SI v režime Samostatný: Nefunguje, ak je zvolené SMOOVIE.
•• Funkcia Môj kanál sa nachádza v ponuke režimu Hotel > Kanál a možno ju zapnúť alebo vypnúť.
•• Funkcia Môj Kanál funguje len vtedy, keď je zapnutá.
Kompozícia kanálov [režim Žáner]
Štandard
Kategória
Hotel
Režim kanála
Aktivácia režimu antény
Všetko
(východiskové
nastavenie)
O
Správy
O
Rádio
O
Zábava
O
Šport
O
Hotel
O
Žáner
2
1
Poskytuje režim kanálov žánru podľa každého
jazyka, ako bolo nastavené v režime Výroba.
My Channel
3
4
Language
5
Popis
Genre
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
6
* Počet položiek zobrazovaných v zozname nájdete v časti Prvky.
Slovenčina
49
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Navigačný Pomocník
BLUE
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: Posledný jazyk a žáner)
Zachovanie
predchádzajúceho
ENTER
Výber položky.
Výber
Ch. Up/Down
Posun zvýraznenej položky po stranách.
(Bez sprievodcu)
UP/DOWN
Prechádzanie zoznamom každého jazyka, žánru. (kruhovým spôsobom)
RIGHT
Výber zvýraznenej položky a jej presun časti Žáner)
RETURN
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: Posledný jazyk a žáner)
(Bez sprievodcu)
EXIT
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: Posledný jazyk a žáner)
(Bez sprievodcu)
Presunúť
¸¸POZNÁMKA
•• Táto časť opisuje rozloženie predného používateľského rozhrania, ktoré sa zobrazí po zapnutí televízora.
(Ponuka režimu Hotel > Kanál > Môj kanál: Zap.)
•• Žáner je vedľajším zoznamom pre každý jazyk.
•• Vysielacia obrazovka, ktorá bola zobrazená s posledným zapamätaným kanálom.
‒‒ Ak chce používateľ zachovať predchádzajúcu mapu kanálov pre jazyk a žáner, musí stlačiť „MODRÉ“ tlačidlo, kláves
RETURN a kláves diaľkového ovládača EXIT, čím sa zatvorí predné používateľské rozhranie.
¸¸ATĎ.
•• Predvolené zvýraznenie: Posledné položky z pamäti (jazyk, žáner)
Prvky
Nie
Názov
Popis
1
Obrazovka pozadia
Zobrazí sa posledný zapamätaný kanál, ktorí sa spustí po zapnutí televízora.
2
Názov funkcie
Ide o názov funkcie.
3
Položky jazyka
Zobrazí sa položka pre zoznam jazyka.
Zobrazí sa posledná zvolený jazyk.
4
Položky žánru
Zobrazí sa položka pre zoznam žánru.
Zobrazuje dostupné položky žánru podľa jednotlivých jazykov, ako bolo nastavené v režime
Výroba. (vždy poskytuje položku „Všetky“)
Zobrazí posledný zvolený žáner.
5
Zvýraznenie
Ak je titul položky na ploche zobrazený príliš dlho, spustí sa Automatické posúvanie textu.
6
Indikátor
Zobrazuje sa, ak existuje predchádzajúca alebo nasledujúca strana.
50
Slovenčina
Interakcia zvýraznenia [položky Jazyk]
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
¸¸POZNÁMKA
•• Používatelia môžu prechádzať položkami v jednotlivých zoznamoch jazykov a žánrov stláčaním kláves so
šípkami nahor a nadol na diaľkovom ovládači.
•• Podporovaná je navigácia v kruhu.
My Channel
My Channel
Language
Genre
▲
Language
NADOL
Genre
▲
All
All
All
All
Afrikaans
News
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
NAHOR
Cambodia
Cambodia
▼
▼
NAHOR x 4
NADOL x 4
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
NADOL
NAHOR
NADOL x 4
NAHOR x 4
My Channel
Language
Genre
▲
Afrikaans
All
Albanian
News
Arabic
Radio
Bosnia
Entertainment
Bulgarian
Sports
Cambodia
Hotel
Chinese (Simple)
▼
NADOL x N
NAHOR x N
KONIEC
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Swedish
All
Swedish
All
Thailand
News
Thailand
News
Turkish
Radio
Turkish
Radio
Ukraina
Entertainment
Ukraina
Entertainment
Uzbek
Sports
Uzbek
Sports
Vietnam
Hotel
Vietnam
▼
Hotel
▼
Slovenčina
51
Interakcia zvýraznenia [položky Žáner]
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Výber/DOPRAVA
DOĽAVA
Cambodia
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Zvýraznená je aktuálna voľba jazyka.
•• Východiskové zvýraznenie: Aktuálna voľba žánru.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Czech
All
Danish
News
All
All
Afrikaans
News
Dutch
Estonian
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Entertainment
Finnish
Sports
Bosnia
Sports
French
Hotel
Bulgarian
Hotel
German
Výber/DOPRAVA
DOĽAVA
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Predvolené zvýraznenie: All
52
Slovenčina
Interakcia zmeny režimu (1/3)
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Zadať
/
Nadol
/
Zadať
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Aktuálny režim žánru: All / All
DOPRAVA
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Arabic
Zadať
/
Nadol
/
Zadať
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
Cambodia
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Po výbere jazyka sa zvýraznenie automaticky
posunie na ponuku žánrov.
Uložiť
Slovenčina
53
Interakcia zmeny režimu (2/3)
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
1
Úspešne uložené.
Môžete sledovať kanály v rámci jazykov a žánrov, ktoré ste si vybrali.
Uložiť
Language : Afrikaans
Genre
: News
OK
•• Zobrazí sa správa o dokončení zmeny režimu žánru.
•• Časový limit (5 sekúnd)
OK/návrat alebo
časový limit
Aktuálny stav: Afrikaans / News
54
Slovenčina
Interakcia zmeny režimu (3/3)
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Zadať
/
Nadol x 5
/
Zadať
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Aktuálny režim žánru: All / All
DOPRAVA
My Channel
Language
101
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Afrikaans/News.
OK
MODRÉ
/
RETURN
/
EXIT
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
Výber
/
RETURN
/
Časový limit
•• Stlačením ľavého klávesu smerujúceho z ponuky
žánrov na ponuku jazykov sa zvýrazní existujúca
zvolená položka jazyka.
Aktuálny stav: Afrikaans / News
Slovenčina
55
Pri zapnutí [Naposledy uložené]
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
Aktuálny stav: Afrikaans / News
POWER
Vypnutie
POWER
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
•• Aktuálny režim žánru: Afrikaans / News
56
Slovenčina
Editor žánru: Slúži na konfiguráciu žánrov každého z kanálov hotelového televízora.
•• Dá sa používať prostredníctvom hotelovej ponuky (nastavenie z výroby).
•• Podporované žánre sú Správy, Rádio, Zábava, Šport a Hotel.
•• Pre každý kanál sa dá súčasne vybrať viac než jeden žáner.
Editor kanálov (Editor jazyka): Tento editor konfiguruje jazyk pre každý z kanálov hotelového televízora.
•• Podporované jazyky (47 jazykov): afrikánčina, albánčina, arabčina, bosniančina, bulharčina, kambodžština, čínština,
chorvátčina, čeština, dánčina, holandčina, angličtina, estónčina, fínčina, lotyština, litovčina, macedónčina, malajčina,
mjanmarčina, nepálčina, nórčina, perzština, poľština, portugalčina, rumunčina, ruština, srbčina, slovenčina, slovinčina,
španielčina, švédčina, thajčina, turečtina, ukrajinčina, uzbečtina, vietnamčina
•• Ak je pre jazyk nastavený viac než jeden kanál, jazyk sa zaregistruje ako kategória a používatelia si môžu prehliadať
kanály podľa jazyka.
•• Pre jeden kanál možno nastaviť viac než jeden jazyk. Ak používateľ vyberie kategóriu, v zozname kanálov sa zobrazia
iba kanály zodpovedajúce príslušnému jazyku.
•• Ak sa zo zoznamu kanálov vyberie akýkoľvek kanál, pre ktorý je nastavený jazyk, do položky Nástroje sa pridá položka
Upraviť jazyk. V opačnom prípade sa do položky Nástroje pridá položka Pridať k jazyku.
•• * Ak sa vykoná príslušná funkcia, dá sa nastaviť alebo zrušiť jazyk pre zvolený kanál.
•• Predné používateľské rozhranie obsahuje obrazovku, kde si používateľ môže po zapnutí televízora vybrať jazyk alebo
žáner.
Rozloženie ľavého okna
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Navigačný Pomocník
ENTER
Výber alebo zadanie zodpovedajúcej oblasti Prehliadača kanálov.
(Bez sprievodcu)
RETURN
Zrušenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Návrat
UP/DOWN
Posun zvýraznenia nahor alebo nadol.
(Bez sprievodcu)
RIGHT
Posun zvýraznenia do oblasti Prehliadač kanálov.
(Bez sprievodcu)
INFO
Zobrazenie Informácií o kategórii.
(Bez sprievodcu)
TOOLS
Zobrazenie ponúk pomocných funkcií.
Nástroje
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
Slovenčina
57
¸¸POZNÁMKA
•• Ide o komponent Ľavého okna (Kategórie jazyka).
¸¸ATĎ.
•• Východiskové zvýraznenie: Aktuálne zvolený jazyk
Prvky
Nie
Názov
Popis
•• Keď používateľ prejde na túto obrazovku, zvýrazní sa aktuálne zvolená predvolená položka.
•• K dispozícii sú položky Ikona jazyka + Názov kanála. (Ak je zvýraznenie v hlavnom okne, zobrazí
sa iba ikona.)
•• Posun zvýraznenia
1
‒‒ Stláčaním tlačidiel nahor alebo nadol sa zvýraznenie pohybuje.
‒‒ Ak sa pokožky nedajú zobraziť na jednej strane, k dispozícii sú indikátory nahor a nadol.
‒‒ Keď sa zvýraznenie posunie na kategóriu, do hlavného okna sa nahrá zoznam kanálov
zodpovedajúci príslušnej kategórii.
Ľavé okno [Kategórie jazyka]
Štandardná
Hotel
58
Slovenčina
Kategória
Režim kanála
Aktivácia režimu antény
Pôvodne
naladené
Registrované
O
Jazyk
Všetky jazyky
O
Jazyk 1
O
Jazyk 2
O
.
O
Popis
•• Zoznam všetkých kanálov registrovaných
automatickým ladením.
•• Zoznam všetkých kanálov a zdrojov
špecifikovaných v zozname Registrované
kanály.
•• Položka Všetky jazyky obsahuje zoznam
všetkých kanálov registrovaných pre každý
jazyk. (Táto položka je k dispozícii iba pre
koncových používateľov.)
Nástroje [Registrované/Kategórie jazyka]
Keď stlačíte tlačidlo TOOLS, k dispozícii bude nasledujúca ponuka.
•• Upraviť č. kanála
Pomocou položky Upraviť č. kanála zmeňte číslo zvoleného kanála.
Ak chcete zmeniť číslo kanála, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Vyberte kanál na obrazovke Channel Edit.
2. Stlačte tlačidlo TOOLS na diaľkovom ovládaní.
3. V ponuke Nástroje vyberte položku Upraviť č. kanála.
4. Pomocou tlačidiel so šípkou nahor a nadol zmeňte číslo kanála.
5. Po dokončení vyberte položku OK a potom stlačte tlačidlo ENTERE.
¸¸Ak zmeníte číslo kanála, informácie o kanáli sa nebudú aktualizovať
automaticky.
•• Premenovanie kanála
Pomocou položky Rename Channel zmeňte názov zvoleného kanála.
Ak chcete zmeniť názov kanála, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Vyberte kanál na obrazovke Channel Edit.
2. Stlačte tlačidlo TOOLS na diaľkovom ovládaní.
3. V ponuke Nástroje vyberte položku Rename Channel.
4. Pomocou zobrazenej klávesnice na obrazovke zadajte nový názov kanála.
Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači vyberte písmeno alebo
číslicu a potom stlačte Enter. Postup opakujte pre každé písmeno alebo
číslicu, ktorú chcete vybrať.
Premenovanie kanála
Zadajte nový názov pre kanál 4 (max. dĺžka = 24)
ABC HD_
a
b
c
d
e
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0
l
r
A/a
F
Medzera
Hotovo
Zrušiť
a Odstránenie
{ Medzera
R Návrat
5. Po dokončení vyberte v spodnej časti obrazovky položku Done a potom
stlačte tlačidlo ENTERE.
•• Information
Pomocou položky Informácie zobrazte informácie o zvolenom kanáli.
Ak chcete zobraziť informácie o kanáli, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Informácie
1. Vyberte kanál na obrazovke Channel Edit.
2. Stlačte tlačidlo TOOLS na diaľkovom ovládaní.
3. V ponuke Nástroje vyberte položku Information.
OK
4. Vyberte položku OK a potom stlačením tlačidla ENTERE zatvorte
obrazovku Informácie.
Slovenčina
59
Chybové prípady
All
The current channel list is empty.
¸¸POZNÁMKA
•• Je to hlásenie, keď nie sú v zozname Registrované kanály uložené žiadne kanály.
Prvky
Nie
Názov
Popis
•• Ak je položka Registrované kanály prázdna, pri vstupe do
prehliadača sa zobrazí kontextové hlásenie, ktoré umožňuje
používateľom prepnúť do ponuky Automatické ladenie.
1
60
Slovenčina
Hlásenie
•• Ak nie je nakonfigurovaný čas ani kanál a používateľ zadá položku
Editor kanálov, rovnako ako je uvedené vyššie sa zobrazí hlásenie,
ktoré umožňuje používateľovi prepnúť do ponuky Automatické
ladenie.
¸¸POZNÁMKA
•• Je to komponent pre prípad, že v kategórii jazyka nie sú registrované žiadne kanály.
Prvky
Nie
Názov
1
Popis
Hlásenie sa zobrazí, keď aktuálne zvolený jazyk neobsahuje žiadne položky.
Hlavné okno [Prehliadač kanálov]
Slovenčina
61
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Navigačný Pomocník
CH UP/DOWN
Posun stránky.
Stránka
ENTER
Výber alebo zadanie zodpovedajúcej oblasti Prehliadača kanálov.
Zvoliť
RETURN
Návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
Návrat
UP/DOWN
Posun zvýraznenia nahor alebo nadol.
(Bez sprievodcu)
RIGHT
Posun zvýraznenia do oblasti Prehliadač kanálov.
(Bez sprievodcu)
INFO
Zobrazenie Informácií o kategórii.
(Bez sprievodcu)
TOOLS
Zobrazenie ponúk pomocných funkcií.
Nástroje
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
¸¸POZNÁMKA
•• Je to komponent Hlavného okna (Prehliadač kanálov).
•• Pred vstupom do Režimu výroby alebo externého vstupu sa zvýrazní úvodný kanál.
Prvky
62
Nie
Názov
1
Hlavné okno
2
Posuvník
3
Oblasť pomocníka
navigácie
Zobrazuje sa vtedy, keď používateľ prejde do Editora kanálov. (Ak používateľ z Editora
kanálov vystúpi a opäť do neho vstúpi, položka sa zobrazí znova.)
¸¸ Položka zmizne po uplynutí doby vypršania (60 sekúnd) alebo ak používateľ stlačí
kláves.
4
Oblasť pomocníka
navigácie
Ak chcete použiť funkciu ikon uvedených naspodku, stlačte tlačidlo na diaľkovom
ovládači.
Slovenčina
Popis
Slúži na zobrazenie zoznamu kanálov alebo zdrojov aktuálne zvolenej kategórie.
Slúži na zobrazenie polohy aktuálnej strany medzi celkovým počtom strán.
Všeobecné prvky kanálu [+ ikona-spôsob]
Pravidlá reprezentácie zoznamu kanálov
Štandardná
Položka
Konštrukcia
•• Začiarkavacie políčko + Ikona stavu + Číslo digitálneho kanála + Názov kanála
Digitálne kanály
•• Formát zobrazenia názvu čísla kanála: ###-### (Číslo kanála je uvedené
namiesto „-“.)
ATSC
•• Začiarkavacie políčko + Analógová ikona + Číslo analógového kanála + Názov
kanála
Analógové kanály
•• Formát zobrazenia názvu čísla kanála: ### („-“’ sa nepoužíva na uvedenie čísel
analógových kanálov.)
•• Začiarkavacie políčko + Ikona stavu + Číslo digitálneho kanála + Názov kanála
Digitálne kanály
•• Formát zobrazenia názvu čísla kanála: ### (Pre maximálnu dĺžku čísla kanála
postupujte podľa regionálnych špecifikácií.)
DVB (CHEM)
•• Začiarkavacie políčko + Analógová ikona + Číslo analógového kanála + Názov
kanála
Analógové kanály
•• Formát zobrazenia názvu čísla kanála: ### (Pre maximálnu dĺžku čísla kanála
postupujte podľa regionálnych špecifikácií.)
Pravidlá reprezentácie ikon zoznamu kanálov
Položka
Ikona
Dynamic SI
Príklady
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
•• Kanály, ktoré boli odstránené pomocou
Dynamic SI, avšak nie používateľom.
1
Kanály pridané
pomocou Dynamic
SI
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
•• Kanály, ktoré boli pridané pomocou
Dynamic SI, avšak nie používateľom.
2
•• Zobrazí sa Ikona analógového kanála.
3
•• Kanál, ktorý je vstupným zdrojom.
4
•• Predstavuje živé kanály z antén. Ikony
terestriálnej, káblovej a satelitnej antény
sú zobrazené s najmenšou prioritou.
5
Ikona analógového kanála
Ikona zdrojového kanála
Ikona antény
Priorita
Kanály odstránené
pomocou Dynamic
SI
Terestriál.
Kábel
Satelitný príjem
NNNNNNNN NÁZOV NÁZOV
(Upravený názov kanála.)
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
KANÁLA
KANÁLA
KANÁLA
NNNNNNNN NÁZOV
NNNNNNNN NÁZOV
NNNNNNNN NÁZOV
Ikona kódovaného kanála
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
•• Ikona kódovaného kanála. Zobrazí sa pre
satelitnú anténu.
-
Video Mute
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
•• Pri stíšenom kanáli sú k dispozícii informácie
o zvuku a kanáli.
-
Slovenčina
63
Upraviť jazyk
•• Ponuka režimu Hotel > Kanál > Editor kanálov > Nástroj > Úprava jazyka
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Navigačný Pomocník
ENTER
Zvolí sa zvýraznená položka.
Zadať
RETURN
Zrušenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
UP/DOWN
Posun zvýraznenia na položky jazyka.
Presunúť
LEFT/RIGHT
Posun zvýraznenia.
Presunúť
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
¸¸POZNÁMKA
•• Je to definícia položky Upraviť jazyk.
•• Do kategórie Jazyk sa pridá alebo z nej odstráni zvýraznený kanál alebo viac než jeden zvolený kanál.
•• Časový limit (60 sekúnd)
Prvky
Nie
Názov
1
Upraviť jazyk
64
Slovenčina
Popis
•• Ak je medzi zvolenými kanálmi registrovaný kanál, ako titulok sa zobrazí
Upraviť jazyk.
•• Zobrazí sa začiarkavacie políčko v závislosti od toho, či je zvolený jazyk
registrovaný alebo nie.
Upraviť číslo kanálu [Typ vymieňania]
•• Ponuka režimu Hotel > Kanál > Editor kanálov > Nástroj > Úprava čísla kanála
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Navigačný Pomocník
ENTER
Aplikovanie zmien a zatvorenie okna.
Zadať
RETURN
Zrušenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
▲/▼
Zmena čísla zvoleného kanála.
Prispôsobiť
0~9
Vloženie číslice.
Číslo
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
¸¸POZNÁMKA
•• Je to funkcia, ktorá slúži na zmenu čísla kanálu. (Typ vymieňania)
•• Čísla kanálov sa dajú zmeniť vo všetkých zoznamoch kanálov a zmeny sa aplikujú na všetky kanály.
•• Ak nové číslo kanálu nebolo priradené inému kanálu, číslo kanálu sa aktualizuje na nové číslo kanálu a zoznam
sa opäť zoradí vzostupne podľa čísel kanálov.
•• Ak už bolo nové číslo kanálu priradené inému kanálu, postupujte podľa hotelových špecifikácií.
¸¸ATĎ.
•• Podporovaná je vertikálna cirkulácia.
Slovenčina
65
Prvky
Nie
Názov
Popis
•• Podporované sú číselné klávesy aj klávesy nahor/nadol.
Úprava kanála
Okno Číslo
1
‒‒ Číslo: Zobrazenie nového čísla kanála. (Zobrazený je tiež názov
aktuálne priradeného kanála.)
‒‒ Názov: Zobrazenie názvu aktuálne priradeného kanála. (Ak
neexistujú žiadne kanály, zobrazí sa „(prázdne“.) : Ak kanál existuje,
ale nemá názov, názov je zobrazený ako „-----“.
•• Ak už je zvolený priradený kanál
2
Výstražné hlásenie
‒‒ Ak bolo nové číslo kanála už priradené inému kanálu, zobrazí sa
potvrdzujúce hlásenie. (Pozrite si obrázok nižšie.)
‒‒ Ak chce používateľ zmeniť číslo kanála na číslo, ktoré už bolo
priradené inému kanálu, čísla kanálov sa vzájomne vymenia a uložia.
Upraviť číslo kanálu [Externý vstup]
•• Ponuka režimu Hotel > Kanál > Editor kanálov > Nástroj > Úprava čísla kanála
66
Slovenčina
•• Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Navigačný Pomocník
RED
Ak používateľ stlačí tlačidlo, spustí sa číslo kanála.
Obnovenie
ENTER
Aplikovanie zmien a zatvorenie okna.
Zadať
RETURN
Zrušenie alebo návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
▲/▼
Zmena čísla zvoleného kanála.
Prispôsobiť
0~9
Vloženie číslice.
Číslo
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
¸¸POZNÁMKA
•• Táto funkcia slúži na priradenie externého vstupného zdroja k číslu kanálu. (Zmeny sa aplikujú na všetky
kanály).
•• Ak už bolo nové číslo kanálu priradené inému kanálu, postupujte podľa hotelových špecifikácií.
¸¸ATĎ.
•• Východiskové zvýraznenie: Oblasť čísla kanálu.
•• Podporovaná je vertikálna cirkulácia.
•• Časový limit (60 sekúnd)
•• Prvky
Nie
Názov
Popis
•• Oblasť čísla kanála.
‒‒ Podporované sú číselné klávesy aj klávesy nahor/nadol.
‒‒ Ak nebola priradená žiadna hodnota, zobrazí sa taký počet znakov „-“, aký je počet
číslic.
1
Oblasť čísla kanála
▲
--
▲
→
▼
2
Názov zdroja
3
Navigačný Oblasť
pomocníka
1
▼
▲
→
15
▼
•• Názov externého vstupu
‒‒ Položky, ktoré sa nedajú konfigurovať, sa deaktivujú.
•• Ak používateľ stlačí červené tlačidlo, spustí sa číslo kanála.
Slovenčina
67
Premenovanie kanála
•• Ponuka režimu Hotel > Kanál > Editor kanálov > Nástroj > Premenovanie kanála
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Navigačný Pomocník
GREEN
Uloženie zmien a návrat do Editora kanálov.
Hotovo
ENTER
Uloženie názvu kanála a posun kurzora na nasledujúce pole.
Zadať
RETURN
Zrušenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
▲/▼/◀/▶
Navigovanie po klávesnici.
Presunúť
0~9
Vloženie číslice.
(Bez sprievodcu)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
¸¸POZNÁMKA
•• Je to definícia klávesnice, ktorá sa používa na funkciu Upraviť názov kanálu.
¸¸ATĎ.
•• Časový limit (60 sekúnd)
68
Slovenčina
Prvky
Nie
Názov
1
Okno Upraviť názov kanála
2
Názov kanálu
3
Klávesnica
Popis
•• Kurzor a znak, ktoré sú práve zadávané, majú rovnakú farbu ako zvýraznenie.
•• Pri dosiahnutí maximálneho počtu znakov kurzor zmizne.
•• Podrobný popis nájdete v dokumente rozloženia klávesnice.
Nástroje [Režim úprav]
Režim úprav
Zvýraznenie obsahu (keď je číslo začiarknutej položky 0 alebo 1)
Keď je začiarknutá viac než jedna položka.
Upraviť jazyk
Premenovanie kanála
Úprava názvu kanála
Informácie
Upraviť jazyk
¸¸POZNÁMKA
•• Poloha kontextovej ponuky: Ponuka Nástroje pre položku v ľavom stĺpci možnosti Zoznam kanálov → Toto je
zobrazené vpravo. Ponuka Nástroje pre položku v pravom stĺpci možnosti Zoznam kanálov → Toto je zobrazené
vľavo.
•• Ak používateľ stlačí tlačidlo TOOLS, keď zvýraznená položka nie je zvolená, položka sa automaticky označí ako
zvolená.
Slovenčina
69
Titulok kanálu [keď je číslo kanálu priradené k externému zdroju]
¸¸POZNÁMKA
•• Použijú sa špecifikácie titulku kanálu televízora.
•• Ak ide o nepodporovanú položku alebo neexistujú zodpovedajúce informácie, hodnoty položky sa nezobrazia.
•• Názov kanála sa zobrazí ako „názov externého vstupu“.
Prvky
Nie
Názov
1
Názov externého vstupu
Popis
Zoznam kanálov poskytuje prístup k funkciám vzťahujúcim sa k žánru televízora.
•• Režim krajiny
•• Mení režim žánru.
¦¦ Mixed Channel Map
Mapa zmiešaných kanálov je funkcia na miešanie terestriál., káblových a satelitných kanálov.
[S výnimkou modelov pre Austráliu, Singapur, Nový Zéland]
‒‒ Aby sa mohli miešať terestriál., káblové a satelitné kanály, funkcia Mapa zmiešaných kanálov musí byť zapnutá.
‒‒ Pomocou Editora kanálov môžete triediť kanály po zapnutí funkcie Mapa zmiešaných kanálov v ponuke režimu
Hotel.
70
Slovenčina
¦¦ Sound Bar
•• Zariadenia Soundbar a hotelový televízor Samsung
‒‒ Soundbar a hotelové televízory Samsung podporujú funkciu ARC v HDMI. Ak pripojíte kompatibilný Samsung
soundbar ku kompatibilnému hotelovému televízoru Samsung pomocou jedného kábla HDMI, hostia budú môcť
počúvať zvuk televízora cez soundbar.
‒‒ Modely podporujúce funkciu ARC sú uvedené nižšie:
•• Soundbar
‒‒ HW-H450/H550/H570/H600/H7500
‒‒ HW-J450/J470/J550
‒‒ HW-K450/K550
•• Nastavenie zariadení Soundbar na režim Hotel
1. Nastavte nasledujúce možnosti ponuky Hotel:
‒‒ Hotel Option > System > Sound Bar Out = On.
‒‒ Hotel Option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
‒‒ Hotel Option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
‒‒ Hotel Option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Pripojte kábel HDMI z výstupu HDMI OUT na zadnej strane zariadenia Soundbar do portu HDMI (podporujúceho funkciu
ARC) na hotelovom televízore.
3. Po pripojení zariadenia Soundbar k hotelovému televízoru a zapnutí televízora zariadenie Soundbar automaticky
deteguje televízor a automaticky sa prepne do režimu Hotel.
Funkčné charakteristiky režimu Hotel zariadenia soundbar:
•• Zapnutie/vypnutie je synchronizované s televízorom
•• Východiskové nastavenie HDMI_CEC je zapnuté
•• Funkcie iba prostredníctvom portu HDMI OUT
•• Deaktivuje kláves „režim Vstup“ na VFD, aby sa predišlo neočakávaným zmenám audio zdroja.
•• Získava prispôsobiteľné funkcie Hlasitosť zapnutia a Max. hlasitosť z ponuky Hotel Option televízora. Hodnoty
funkcií Hlasitosť zapnutia a Max. hlasitosť zariadenia Soundbar sú však nastavené na polovicu hodnôt nastavení
Hlasitosť zapnutia a Max. hlasitosť ponuky Hotel Option televízora.
Napríklad: Ak Hlasitosť zapnutia televízora=20 a Max. hlasitosť=90, potom sú hodnoty zariadenia soundbar
Hlasitosť zapnutia=10 a Max. hlasitosť=45.
*Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od modelu.
Slovenčina
71
¦¦ Režim zabezpečenia
Špecifikácie dizajnu
•• Tieto slúžia na obmedzenie niektorých funkcií, ako napríklad TTX a vstup externého zdroja (HDMI, USB) v
špecifických zariadeniach, napríklad v nápravnom zariadení.
•• Ponuka Zabezpečenie je chránená heslom. Bez hesla je prístup k ponuke Zabezpečenie zamietnutý.
•• Nastavenie zabezpečenia:
‒‒ Nastavenie zabezpečenia sa dá nastaviť ako ON alebo OFF.
‒‒ Predvolená je možnosť OFF.
‒‒ Nastavenie zabezpečenia: Ak je nastavenie zapnuté, vstup externého zdroja (HDMI, USB) a funkcia TTX sa
deaktivujú.
•• Nastavenie hesla
‒‒ To umožňuje používateľovi meniť heslo.
‒‒ Používateľ musí zadať súčasné heslo, nové heslo a potvrdenie nového hesla.
•• Resetovanie hesla
‒‒ Slúži na resetovanie hesla.
‒‒ Predvolené heslo je „00000000“.
‒‒ Možnosť Vynulovanie hesla je viditeľná iba v ponuke Výroba použitím kombinácie klávesov Info a Výroba.
Možnosť nie je viditeľná použitím kombinácie klávesov MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER.
•• Nastavenie zabezpečenia: Ak je možnosť zapnutá, funkcia SIRCH nie je k dispozícii.
•• Možnosťou Vynulovanie na výrobné nastavenia sa nevynuluje Nastavenie zabezpečenia.
72
Slovenčina
Montáž nástenného držiaka
Súprava nástenného držiaka (predáva sa samostatne) umožňuje namontovať televízor na stenu. Pre podrobné informácie
o montáži nástenného držiaka si pozrite pokyny, ktoré sa dodávajú spolu s nástenným držiakom. Pri inštalácii konzoly
nástenného držiaka sa poraďte s technikom. Neodporúčame vám vykonať montáž bez odbornej podpory.
Spoločnosť Samsung Electronics nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie alebo zranenia
druhých, keď sa rozhodnete, že televízor namontujete sami.
Technické údaje súpravy nástenného držiaka (VESA)
¸¸Súprava nástenného držiaka nie je súčasťou dodávky, predáva sa samostatne.
Nástenný držiak nainštalujte na pevnú stenu kolmú voči podlahe. Pri montáži na iné stavebné materiály, sa prosím,
poraďte s vaším najbližším predajcom. Ak inštalujete na strop alebo šikmú stenu, môže padnúť a spôsobiť vážne fyzické
zranenie.
¸¸POZNÁMKA
•• Štandardné rozmery pre súpravy nástenného držiaka sú znázornené v nižšie uvedenej tabuľke.
•• Pri zakúpení našej súpravy nástenného držiaka dodáme aj podrobnú príručku inštalácie a všetky diely potrebné na zloženie.
•• Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA.
•• Nepoužívajte skrutky, ktoré majú nadštandardné rozmery, pretože môžu spôsobiť poškodenie vnútra
televízneho prijímača.
•• Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže
dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
•• Skrutky nadmerne nedoťahujte. Môže to spôsobiť poškodenie produktu alebo jeho pád a následné zranenie
osôb. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
•• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije nástenný
držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo v nej nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny
pre inštaláciu produktu.
•• Pri montáži tohto televízora neprekračujte sklon 15 stupňov.
Adaptér nástenného držiaka
Konzola
Televízor
nástenného
držiaka
C
Adaptér nástenného držiaka
Konzola
Televízor
nástenného
držiaka
C
palcov
Technické údaje VESA
(A * B)
32
100 x 100
C (mm)
Bežná skrutka
M4
43-45
40-49
200 x 200
Množstvo
4
M8
Neinštalujte súpravu nástenného držiaka, zatiaľ čo máte zapnutý televízor.
Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie spôsobené zásahom elektrického prúdu.
Slovenčina
73
Upevnenie televízora na stenu
[
Upozornenie: Ťahanie, tlačenie alebo lezenie na televízor môže spôsobiť, že televízor spadne. Zabezpečte hlavne, aby sa
vaše deti nevešali alebo nenarušovali stabilitu televízora. V opačnom prípade môže dôjsť k prevráteniu televízora a viesť k
vážnym zraneniam alebo smrti. Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v Bezpečnostnom letáku. Pre lepšiu
stabilitu namontujte z bezpečnostných dôvodov zariadenie proti pádu nasledovne.
Predchádzanie pádu televízora
1. Vložte skrutky do svoriek a pevne ich dotiahnite k stene. Uistite sa, že skrutky sú pevne nainštalované na stene.
¸¸V závislosti od typu steny možno budete potrebovať dodatočný materiál, napríklad kotvu.
¸¸Keďže sa potrebné svorky, skrutky a šnúry nedodávajú, zakúpte si ich samostatne.
2. Vyberte skrutky zo stredu zadnej časti televízora, vložte ich do svoriek a potom ich opätovne utiahnite na televízore.
¸¸Skrutky sa s produktom nemusia dodávať. V tom prípade si zakúpte skrutky s nasledujúcimi technickými údajmi.
3. Pripevnite svorky upevnené k TV a svorky upevnené na stene s dlhou šnúrou a potom šnúru pevne dotiahnite.
¸¸POZNÁMKA
•• Televízor nainštalujte blízko pri stene, aby nemohol spadnúť dozadu.
•• Šnúru je bezpečné pripojiť tak, aby boli svorky upevnené k stene v rovnakej výške alebo nižšie ako svorky
upevnené na televízore.
•• Pred premiestnením televízora odviažte prostriedok.
4. Overte, či sú všetky pripojenia správne zabezpečené. Pravidelne kontrolujte pripojenia, či nevykazujú žiadne známky
opotrebovania. Ak máte akékoľvek pochybnosti o zabezpečení pripojení, kontaktujte profesionálneho inštalatéra.
Zabezpečovacia zámka Kensington
Spoločnosť Samsung nedodáva zámku Kensington. Zámka Kensington je
zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa používa
na verejnom mieste. Vzhľad a uzamykacia metóda sa môže líšiť od obrázku
v závislosti od výrobcu. Ďalšie pokyny k správnemu používaniu zámky
Kensington nájdete v dodanej príručke.
Aby ste uzamkli produkt, postupujte podľa týchto krokov:
Nájdite na zadnej strane televízora ikonu „K“. Otvor pre zámok Kensington sa
nachádza vedľa ikony „K“.
1. Omotajte kábel zámky Kensington okolo veľkého statického objektu, ako
napríklad stola alebo stoličky.
2. Prevlečte koniec kábla s upevnenou zámkou cez slučkový koniec kábla zámky Kensington.
1
<Voliteľné>
3. Vložte uzamykacie zariadenie do priečinka Kensington na produkte (1).
4. Zamknite zámok.
¸¸Toto sú všeobecné pokyny. Detailné pokyny nájdete v inštalačnej príručke dodanej s uzamykacím zariadením.
¸¸Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.
¸¸Umiestnenie zámky Kensington sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
74
Slovenčina
Technické údaje
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
Skladovacia teplota
Skladovacia vlhkosť
10°C až 40°C (50°F až 104°F)
10% až 80%, bez kondenzácie
-20°C až 45°C (-4°F až 113°F)
5% až 95%, bez kondenzácie
Názov modelu
HG32EE694
HG40EE694
Rozlíšenie displeja
1920 x 1080
1920 x 1080
Otáčanie podstavca
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
32 palcov (80 cm)
40 palcov (101 cm)
20 W
20 W
730,4 x 433,8 x 54,6 mm
730,4 x 482,8 x 192,6 mm
917,6 x 539,2 x 54,2 mm
917,6 x 591,1 x 226,5 mm
5,5 kg
7,1 kg
8,5 kg
11,4 kg
HG43EE694
HG49EE694
Veľkosť obrazovky (diagonálne)
Zvuk (výstup)
Rozmery (Š x V x H)
Telo
So stojanom
Hmotnosť
Bez stojana
So stojanom
Názov modelu
Rozlíšenie displeja
1920 x 1080
1920 x 1080
Otáčanie podstavca
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
43 palcov (108 cm)
49 palcov (123 cm)
20 W
20 W
972,9 x 570,1 x 54,0 mm
972,9 x 622,0 x 226,5 mm
1105,8 x 645,0 x 54,6 mm
1105,8 x 697,0 x 226,5 mm
9,4 kg
12,3 kg
13,1 kg
16,0 kg
Veľkosť obrazovky (diagonálne)
Zvuk (výstup)
Rozmery (Š x V x H)
Telo
So stojanom
Hmotnosť
Bez stojana
So stojanom
¸¸Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
¸¸Informácie o napájaní a spotrebe energie nájdete na štítku produktu.
Slovenčina
75
Technické parametre káblového modemu HE694
‒‒ Kompatibilné rozhranie DOCSIS® 3.0 (Annex A)
‒‒ Podpora konfigurácie flexibilného prepojenia kanálov DSxUS (až 8x4)
Rozhranie
Signály RF od klienta na server
Rozsah
frekvencie
5 ~ 65 Mhz (Rozšírený 5 ~ 85 MHz)
Prepojené
kánály
Až 4 kanály
108 – 1 002 Mhz
Zachytenie
šírky pásma
25,6 MHz (6,4 MHz x 4-kanálový)
Modulácia
QPSK, 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM
Rozhranie RF
Konektor typu DIN 75 Ω
Rozhranie DATA
10/100 Ethernet RJ-45
Signály RF zo servera ku klientovi
Rozsah frekvencie
Prepojené kánály
Až 8 kanály
Zachytenie šírky pásma
128 MHz (8 MHz x 16-kanálový)
Modulácia
64 QAM alebo 256 QAM
Prenosová rýchlosť
Až 448 Mb/s ( 55,6Mb/s pre
každý kanál)
Úroveň citlivosti RF na vstupe
-15 dBmV ~ +15 dBmV
Prenos šírky pásma
8MHz
Maximálna
prenosová
rýchlosť na
kanál
Modulácia
Šírka pásma
(MHz)
Prenosová
rýchlosť (Mb/s)
20,5
16 QAM
6,4
32 QAM
6,4
25,6
64 QAM
6,4
30,72
Prenosová
rýchlosť
Až 122,88 Mb/s
+17 až +61 (QPSK)
Úroveň
výstupu RF
(dBmV)
+17 až +58 (8 QAM, 16 QAM)
+17 až +57 (32 QAM, 64 QAM)
Automatické
nastavenie
úrovne
Áno
Výstupná
impedancia
75 Ω
SYSTÉM TELESTE CMTS PRE NORMU EU DOCSIS (EE694)
SERVER
(SINC + IPTV)
SMEROVAČ LAN
(Server DHCP pre TV)
EE694 (TV + káblový modem)
Úroveň vstupu DS: približne +15 dBmV
SYSTÉM TELESTE CMTS (DAH-100)
‒‒ Úroveň výstupu DS: 45 dBmV
‒‒ Modulácia: 256 QAM
‒‒ Server DHCP pre káblový modem
‒‒ Server TFTP
Internet
Atenuátor:
-20 dBmV
LINE-NT
SIGNÁL RF
76
Slovenčina
Rozdeľovač:
-7 dBmV
4
8
Rozmery
Pohľad spredu / Pohľad zboku
7
1
2
3
5
6
8
4
(jednotka: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
730,4
701,4
395,7
449,2
433,8
482,8
54,6
192,6
HG40EE694
917,6
888,6
501,1
559,6
539,2
591,1
54,2
226,5
HG43EE694
972,9
943,9
532,1
559,6
570,1
623,0
54,0
226,5
HG49EE694
1105,8
1076,8
607,0
559,6
645,0
697,0
54,6
226,5
HG32EE694
Detail panelu konektorov / Pohľad zozadu
¸¸Podrobné rozmery je možné overiť na lokalite Displaysolutions.samsung.com.
Slovenčina
77
Detail základného stojana
•• 32"
(jednotka: mm)
5,9
135
R9,5
R3,75
152
449,2
192,6
157,0
•• 40" ~ 49"
(jednotka: mm)
5,9
135
R9,5
R3,75
152
559,6
226,5
168,7
¸¸POZNÁMKA: Všetky nákresy nemusia byť nutne v príslušnej mierke. Niektoré rozmery sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Pred inštaláciou vášho televízora si preštudujte rozmery. Bez zodpovednosti za
typografické alebo tlačové chyby.
78
Slovenčina
Licencia
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and
the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and
other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
Slovenčina
79
Kontakt na spoločnosť SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa produktov značky Samsung, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG.
Krajina
Centrum starostlivosti o zákazníkov
Webová stránka
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
EE694-EU-SLK-05
Download PDF

advertising