Samsung | HG32EF690DB | Samsung HG32EF690DB Používateľská príručka

LED TV
Príručka inštalácie
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu
značky Samsung. Ak máte záujem o ešte
kompletnejšie služby, zaregistrujte svoj
produkt na stránke
www.samsung.com/register
Model
Výrobné č.
Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu sa odlišovať od
skutočného vzhľadu produktu. Dizajn a technické údaje produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Pokyny
Tento televízor sa dodáva s interaktívnym rozhraním prostredníctvom set-back boxu (SBB/STB) pripojeného k televízoru a pre ďalšie
televízory v rámci počítačom ovládaného systému pre hotely a iné ubytovacie zariadenia.
Interaktívny: Pri prvom zapojení televízor odošle príkaz na identifikáciu SBB/STB; ak dôjde k identifikácii, televízor sa prepne do režimu
ONLINE a ovládanie bude prebiehať prostredníctvom SBB/STB.
Ak je televízor v režime ONLINE, prestane prijímať príkazy IR (diaľkové ovládanie Samsung) a správa sa podľa protokolu rozhrania.
Samostatný: Ak sa SBB/STB neidentifikuje, televízor treba prepnúť do režimu Samostatný s obmedzenou činnosťou.
Prevádzkové režimy
Keď tento televízor (v režime Hotel) pracuje s SBB/STB, pracuje v jednom z dvoch režimov:
•• ONLINE alebo SAMOSTATNÝ. V režime Samostatný sa televízor správa ako hotelový televízor, avšak bez aktívnej komunikácie. To
zabraňuje hosťom v snahe o oklamanie systému odpojením SBB/STB.
Hotelový
televízor
Režim Hotel
zapnutý
Napájanie
Zap.
SBB/STB Online,
ak je z 10 pokusov
jedenkrát úspešný
Režim Samostatný
Stav SBB/STB-Pokus
každé 2 sekundy
SBB/STB Online-10 po
sebe idúcich zlyhaní
Režim Online
Rýchlosť komunikácie 20/s
Nastavenie podrobností režimu Samostatný alebo Interaktívny nájdete na stranách 21-30 (Nastavenie údajov možnosti Hotel: režim
Samostatný a režim Interaktívny)
•• Niektoré činnosti môžu byť obmedzené, aby sa zabránilo hosťom „oklamať“ systém televízora.
•• Žiadna hlavná ponuka (režim Interaktívny) alebo ponuka kanálov, Plug & Play v hlavnej ponuke (režim Samostatný)
•• Obmedzená hlasitosť a zamknutie alebo odomknutie tlačidiel panela
Upozornenie v súvislosti so statickým obrazom
Na obrazovke nenechávajte zobrazený statický obraz (napr. obrazové súbory jpeg) alebo statické prvky obrazu (ako je logo TV programu,
panoráma, formát obrazu 4:3 alebo lišta s akciami alebo novinkami v spodnej časti obrazovky atď.). Nepretržité zobrazovanie statického
obrazu môže spôsobiť nerovnomerné opotrebenie fosforu obrazovky, čo bude mať nepriaznivý dopad na kvalitu zobrazenia. V záujme
vyhnutia sa tomuto efektu dodržiavajte nižšie uvedené odporúčania:
•• Nenechávajte dlhý čas zobrazený rovnaký televízny kanál.
•• Obraz sa vždy snažte zobraziť na celú obrazovku. Na dosiahnutie optimálneho zobrazenia použite ponuku formátu obrazu na televízore.
•• Znížte hodnoty kontrastu a jasu na úroveň, pri ktorej sa dosahuje požadovaná kvalita obrazu. Nadmerné hodnoty môžu urýchliť proces
vypaľovania.
•• Často využívajte všetky funkcie televízora určené na redukciu retencie a vypaľovania obrazu. Podrobnosti nájdete v príslušnej časti
používateľskej príručky.
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Zachovávajte požadované vzdialenosti medzi zariadením a okolitými predmetmi (napr. stenami), aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie.
Zanedbanie tejto požiadavky môže spôsobiť požiar alebo problém so zariadením z dôvodu zvýšenia jeho vnútornej teploty.
•• Keď sa používa podstavec alebo držiak na stenu, používajte len diely poskytované spoločnosťou Samsung Electronics.
‒‒ Použitie dielov od iného výrobcu môžu spôsobiť problém so zariadením alebo zranenia z dôvodu pádu zariadenia.
•• Vzhľad sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Inštalácia s podstavcom.
Inštalácia s držiakom na stenu.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Obsah
•• Montáž otočného podstavca (32-palcové alebo väčšie televízory)..................................................................... 5
•• Montáž podstavca televízora LED.............................................................................................................................. 6
•• Zobrazenie panela pripojenia..................................................................................................................................... 8
•• Televízny ovládač.......................................................................................................................................................... 11
•• Používanie diaľkového ovládača................................................................................................................................ 12
•• Pripojenie televízora s SBB......................................................................................................................................... 14
•• Pripojenie kúpeľňových reproduktorov.................................................................................................................... 15
•• Pripojenie MediaHub HD............................................................................................................................................. 17
•• Pripojenie modulu RJP (vzdialená súprava konektorov)....................................................................................... 18
•• Pripojenie k priečinku COMMON INTERFACE (priečinok na kartu na sledovanie TV)...................................... 20
•• Nastavenie údajov možnosti Hotel............................................................................................................................ 21
•• Montáž nástenného držiaka........................................................................................................................................ 74
•• Upevnenie televízora na stenu................................................................................................................................... 75
•• Zabezpečovacia zámka Kensington........................................................................................................................... 75
•• Technické údaje............................................................................................................................................................. 76
•• Rozmery.......................................................................................................................................................................... 77
•• Licencia........................................................................................................................................................................... 79
Slovenčina
3
SLOVENČINA
•• Príslušenstvo................................................................................................................................................................. 4
Príslušenstvo
✎✎ Uistite sa, že vám boli nasledujúce položky dodané spolu s televízorom LED. Ak akákoľvek položka chýba,
kontaktujte vášho predajcu.
✎✎ Farba a tvary sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
•• Diaľkový ovládač a batérie (AAA x 2)
•• Príručka rýchlym nastavením ponuky
•• Adaptér karty CI
•• Držiak na káble
•• Montážna súprava pre hotely (32-palcové alebo väčšie
televízory)
•• Sieťový kábel / Dátový kábel
•• Záručný list/príručka s regulačnými usmerneniami
(v niektorých lokalitách nie je k dispozícii)
4 kusy
Adaptér nástenného držiaka
✎✎ V závislosti od modelu nemusí balenie obsahovať podstavec a skrutky podstavca.
✎✎ V závislosti od predajcu SI nemusí balenie obsahovať dátový kábel.
Usporiadajte káble pomocou držiaka na káble
✎✎ Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a o regulačných povinnostiach
pre špecifické produkty (napr. nariadenia REACH, WEEE, nariadenia pre batérie) nájdete na lokalite http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Správna likvidácia tohto produktu (odpad z elektrických a elektronických zariadení)
(Platné v Európskej Únii a ostatných európskych krajinách so systémom separovaného zberu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti
produktu a elektronického príslušenstva (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa tieto položky
nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného
prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddeľte
tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné
využívanie materiálnych zdrojov. Používatelia produktov v domácnosti získajú informácie o mieste a
spôsobe recyklácie ohľaduplnej k životnému prostrediu buď u predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili,
alebo na príslušnom mestskom úrade. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a
preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a elektronické príslušenstvo by sa nemali likvidovať
spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto zariadení
(Platné v Európskej Únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného vracania batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení indikuje, že batérie v tomto zariadení by sa skončení
životnosti nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Ak sú vyznačené, chemické symboly Hg, Cd
alebo Pb naznačujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo, ktoré presahuje referenčné hladiny
v norme ES 2006/66. Ak sa batérie správne nelikvidujú, tieto látky môžu škodiť ľudskému zdraviu alebo
prostrediu. S cieľom chrániť prírodné zdroje a podporovať opätovné využívanie materiálov oddeľujte batérie
od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho bezplatného systému na vrátenie
batérií.
4
Slovenčina
Montáž otočného podstavca (32-palcové alebo väčšie televízory)
]] Varovanie:
Ak nakonfigurujete televízor k otočnému čapu, musíte ho bezpečne primontovať k podlahe, stolu,
povrchu skrinky atď. tak, ako je po popísané v pokynoch pre inštaláciu.
32-palcové a väčšie televízory LED majú otočné podstavce. Tieto podstavce môžete konfigurovať tak, že sa televízory
natočia o 20 stupňov doľava a doprava, 60 stupňov doľava alebo doprava, prípadne 90 stupňov doľava a doprava, použitím
otočného držiaka konzoly.
* Produkt sa dodáva s uhlom otáčania stojana nastaveným na 20°.
¦¦ * Natočenie o 20°
Na konfiguráciu televízora tak, aby sa natáčal o 20° doľava a doprava, zasuňte kolík v spodnej časti podstavca do
zaobleného otvoru v otočnom držiaku konzoly označeného 20°. Potom pripojte otočný držiak konzoly k podstavcu
pomocou troch dodaných skrutiek, ako je zobrazené nižšie.
¦¦ Natočenie o 60°
Na konfiguráciu televízora tak, aby sa natáčal o 60° doľava a doprava, zasuňte kolík v spodnej časti podstavca do
zaobleného otvoru v otočnom držiaku konzoly označeného 60°. Potom pripojte otočný držiak konzoly k podstavcu
pomocou troch dodaných skrutiek, ako je zobrazené nižšie.
¦¦ Natočenie o 90°
Na konfiguráciu televízora tak, aby sa natáčal o 90° doľava a doprava, odoberte otočný držiak konzoly a priskrutkujte tri
dodané skrutky k podstavcu, ako je zobrazené nižšie.
Slovenčina
5
Montáž podstavca televízora LED
32-palcové a väčšie televízory LED majú otočné podstavce. Tieto podstavce môžete nastaviť tak, že sa televízory natočia o
20 stupňov doľava a doprava, prípadne 90 stupňov doľava a doprava.
Komponenty podstavca
Pri montáži podstavca použite komponenty a diely, ktoré sú súčasťou balenia.
32" x7 (M4 x L12)
43"~55" x8 (M4 x L12)
32"
Podstavec (1 kusy)
1
43"~55"
Vedenie podstavca (1 kusy)
x4
(M4 x L12)
Skrutky
2
✎✎ Na stôl položte mäkkú textíliu, aby ste ochránili televízor, a
uložte televízor na textíliu obrazovkou nadol.
3
32"
43"~55"
x3 (M4 x L12)
6
Slovenčina
x4 (M4 x L12)
4
Ak narazíte na sklon, pokúste sa o opätovné nastavenie od
.
kroku
✎✎ Uistite sa, že je podstavec pevne pripevnený k televízoru.
POZNÁMKA
•• Uistite sa, že pri montáži rozlišujete medzi prednou a zadnou stranou každého komponentu.
•• S televízorom musia pri dvíhaní a prenášaní manipulovať aspoň dve osoby.
¦¦ Súprava nástenného držiaka do hotela
Krátka skrutka (2 kusy)
Dlhá skrutka (2 kusy)
Podložka pod maticu (2 kusy)
Matica (2 kusy)
alebo
[[ Pripojte podstavec k rovnému
povrchu, ako je napríklad povrch
skrinky, povrch stola alebo
centrum zábavy, ako je zobrazené.
[
VAROVANIE: Aby sa predišlo zraneniu, televízor musíte bezpečne pripojiť podlahe, stolu, povrchu skrinky
atď. pomocou montážnej súpravy pre hotely, ako je popísané v týchto pokynoch.
Slovenčina
7
Zobrazenie panela pripojenia
1
2
4
3
#
@
HDMI IN 2
4
HDMI IN 3
(ARC)
HDMI IN 1
LAN OUT
5
LAN
6
RJP
9
0
7
!
CLOCK
8
$
✎✎ Vždy, keď chcete pripojiť k vášmu televízoru externé zariadenie, zabezpečte, aby bolo napájanie jednotky vypnuté.
✎✎ Pri pripájaní externej jednotky zosúlaďte farbu terminálu pripojenia s káblom.
1 VARIABLE AUDIO OUT
Používa sa na výstup zvuku do kúpeľňového reproduktora. Pripojte kúpeľňovú nástennú skriňu a port Rôzne (RCA).
2 VOL-CTRL
Používa sa na ovládanie hlasitosti kúpeľňového reproduktora. Pripojte kúpeľňovú nástennú skriňu a port VOLCTRL.
3 USB (5V 0.5A), USB (HDD 1.0A) / CLONING
‒‒ Konektor pre softvérové aktualizácie a prehrávanie médií, atď.
‒‒ Servisné pripojenie.
4 HDMI IN 1 / HDMI IN 2 / HDMI IN 3 (ARC)
Pripája sa ku konektoru HDMI zariadenia s výstupom HDMI.
✎✎ Pre pripojenie HDMI-HDMI nie je potrebné žiadne zvukové pripojenie. Pripojenia HDMI prenášajú zvuk aj obraz.
8
Slovenčina
5 LAN
Pripojenie k drôtovej sieti LAN použitím kábla CAT 7.
6 RJP
Tento port je komunikačným portom RJP (vzdialená súprava konektorov), ktorý umožňuje pripájanie rôznych zariadení
k doplnkovým modulom na zlepšenie využitia a pohodlia zariadenia.
7 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Pripojenie ku komponentu digitálneho zvuku.
8 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ Pre správne zobrazovanie televíznych kanálov musí televízor prijímať signál z jedného z nasledujúcich zdrojov:
‒‒ Vonkajšia anténa/Káblový televízny systém
9 LAN OUT
Port na pripojenie drôtovej siete LAN slúži na pripojenie externého zariadenia, napríklad prenosného počítača, a jeho
pripojenie k internetu. (Televízor však musí byť pripojený k internetu prostredníctvom drôtovej siete LAN.)
0 DATA
‒‒ Používa sa na podporu dátovej komunikácie medzi televízorom a SBB.
‒‒ Pripája sa použitím televíznych zástrčiek typu RJ-12.
! CLOCK
Po pripojení kábla externých hodín do konektora hodín nastavte čas. Môžete použiť funkciu Zobrazenie externých
hodín.
@ HP-ID
Pripojte kábel naraz do konektora HP-ID a konektora slúchadiel a pripojte ho k samostatnej zásuvke slúchadiel. Pozri
stranu 16. Pripojenie slúchadiel k zásuvke slúchadiel má rovnakú funkciu ako funkcia Slúchadlá.
# COMPONENT / AV IN 1
–– Používa sa na pripojenie zariadení komponentného videa/zvukových zariadení, napríklad prehrávačov DVD
a zariadení AV (Kompozit), napríklad videorekordérov.
–– Pripojte káble zvuku do konektorov „R-AUDIO-L“ na televízore a ich opačné konce ku zodpovedajúcim
konektorom výstupu zvuku na A/V zariadení alebo komponentných zariadeniach.
–– Konektor COMPONENT IN sa používa rovnako ako konektor VIDEO 1.
–– Pripojte káble komponentného obrazu (voliteľné) do komponentných konektorov („PR“, „PB“, „Y“) v zadnej časti
vášho televízora a ich opačné konce do zodpovedajúcich výstupných konektorov komponentného obrazu na
prehrávači DVD. Farba na konektoroch a kábloch sa musí zhodovať.
–– Ak chcete naraz pripojiť Set-Top Box aj prehrávač DVD, musíte pripojiť Set-Top Box k prehrávaču DVD a prehrávač
DVD pripojiť ku komponentným konektorom („PR“, „PB“, „Y“) na vašom televízore.
–– Konektory PR, PB a Y na vašich komponentných zariadeniach (DVD) sa niekedy označujú ako Y, B-Y a R-Y alebo Y,
Cb a Cr.
–– Pripojte káble zvuku RCA (voliteľné) do konektora „R - AUDIO - L“ v zadnej časti televízneho prijímača a ich
opačné konce do zodpovedajúcich konektorov výstupu zvuku na externom zariadení.
–– Ak pripájate kompozitné zariadenie (AV) do konektora AV IN 1 [Y/Video], pripojte video kábel (žltá farba) do
konektora AV IN 1 [Y/VIDEO] (zelená/žltá farba).
$ KONTEKTOR SLÚCHADIEL
Slúchadlá sa dajú pripojiť do konektora slúchadiel na vašom televízore. Kým sú pripojené slúchadlá, zvuk zo
vstavaných reproduktorov je vypnutý.
Slovenčina
9
Režim zobrazenia
K dispozícii máte tiež možnosť vybrať jedno zo štandardných rozlíšení uvedených v stĺpci Rozlíšenie. Televízor sa
automaticky prispôsobí vybranému rozlíšeniu.
Po pripojení počítača k televízoru nastavte rozlíšenie obrazovky televízora na počítači. Optimálne rozlíšenie je 1920 x
1080 pri 60 Hz. Ak je nastavené iné rozlíšenie ako v tabuľke nižšie, na televízore sa nemusí nič zobraziť. Nastavte správne
rozlíšenie podľa používateľskej príručky k počítaču alebo grafickej karty.
Odporúčajú sa rozlíšenia uvedené v tabuľke.
✎✎ Optimálne rozlíšenie je 1920 x 1080 pri 60 Hz.
Režim
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania (MHz)
Synchronizačná
polarita (H/V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
✎✎ Režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.
✎✎ V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže produkt pracovať abnormálne.
✎✎ Podporujú sa oddelené a kompozitné režimy. SOG nie je podporované.
10
Slovenčina
Televízny ovládač
Ovládač televízora je viacsmerové tlačidlo, ktoré pomáha pri navigácii bez použitia diaľkového ovládania.
✎✎ Niektoré funkcie, ktoré si vyžadujú číslo PIN, môžu byť nedostupné.
✎✎ Farba a tvar produktu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
✎✎ Opustí ponuku pri stlačení ovládača na dlhšie ako 1 sekundu.
✎✎ Ovládač televízora, malé tlačidlo podobné pákovému ovládaču na pravej spodnej strane televízora, umožňuje
ovládať televízor bez diaľkového ovládača.
Ponuka ovládania
: Vypnúť
: Zvýšiť hlasitosť
: Kanál nahor
: Znížiť hlasitosť
: Kanál nadol
: Zdroj
Ovládač televízora/senzor diaľkového ovládača
Stlačte: Presunúť
Stlačiť a podržať: Vybrať
Ovládač televízora sa nachádza v spodnej časti
televízora.
Pohotovostný režim
Televízor nenechávajte v pohotovostnom režime na dlhú dobu (ak ste napríklad na dovolenke). Aj keď je tlačidlo napájania
vypnuté, zariadenie stále spotrebúva malé množstvo elektrickej energie.
Slovenčina
11
Používanie diaľkového ovládača
✎✎ Toto diaľkové ovládanie disponuje bodmi braillového písma na tlačidlách napájania, kanálov a hlasitosti, ktoré sú
užitočné pre osoby so zrakovým postihnutím.
Slúži na zapnutie a vypnutie
televízora.
Umožňuje zobrazenie a výber
dostupných zdrojov videa.
Umožňuje priamy prístup ku
kanálom.
Umožňuje striedavý výber možností
Teletext, Double alebo Mix.
Zobrazenie elektronického
programového sprievodcu (EPG).
Dočasné vypnutie zvuku.
Zmena kanálov.
Nastavenie hlasitosti.
Slúži na zobrazenie zoznamu kanálov
na obrazovke.
Slúži na zobrazenie hlavnej ponuky
na obrazovke.
Možnosť rýchleho výberu často
používaných funkcií.
HOME
MENU
Prejdite na domovskú obrazovku
HOME.
CONTENT
Zobrazte obrazovku obsahu.
Stlačením sa zobrazia informácie na
televíznej obrazovke.
CLOCK: Keď stlačíte kláves INFO v
pohotovostnom režime, na televíznej
obrazovke sa zobrazí čas.
TOOLS
Výber položiek ponuky na obrazovke
a zmena hodnôt ponuky.
Opustenie ponuky.
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
Tlačidlá v ponuke Zoznam kanálov,
Media Play atď.
ALARM: Zadajte hodinu, kedy chcete,
aby sa televízor zapol.
X: Slúži na zapnutie alebo vypnutie
obrazu 3D. (nie je k dispozícii)
SUBT.: Slúži na zobrazenie
digitálnych titulkov.
12
Slovenčina
ALARM
SUBT.
Tieto tlačidlá použite na obrazovke
obsahu.
Inštalácia batérií (veľkosť batérií: AAA)
✎✎ POZNÁMKA
•• Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti 7 metrov od televízora.
•• Ostré svetlo môže ovplyvniť výkon diaľkového ovládača. Do jeho blízkosti neumiestňujte žiarivky ani neónové
nápisy.
•• Farba a tvar sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
•• Tlačidlo na diaľkovom ovládači „3D“ nie je podporované. Pri stlačení týchto tlačidiel televízor nereaguje.
Slovenčina
13
Pripojenie televízora s SBB
Zadný panel televízora
Dátový kábel
✎✎ Zadný panel sa môže líšiť v závislosti od modelu.
1. Pripojte konektor DATA ku konektoru [ETH MODEM] STB (SBB) pomocou dátového kábla.
✎✎ Použite dátovú komunikáciu.
¦¦ Zoznam predajcov a kompatibilných dátových káblov dodaných s televízorom
•• Overte si, že používate správny dátový kábel pre vášho predajcu. Pozrite si štítok s kódom na dátových kábloch.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
5
6
4
2
3
5
2
3
✎✎ Prevádzkové špecifikácie dátového kábla (RJ12): RS232
14
Slovenčina
CON B
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
Pripojenie kúpeľňových reproduktorov
Kúpeľňové reproduktory môžete pripojiť nasledujúcim spôsobom.
¦¦ Pripojenie cez výstup Rôzne (k dispozícii bez externého zosilňovača)
Zadný panel televízora
1
Reproduktor
2
VOL+
VOL-
Skriňa na reguláciu
hlasitosti
✎✎ Zadný panel sa môže líšiť v závislosti od modelu.
1. Pripojte port VARIABLE AUDIO OUT televízora k nástenným kúpeľňovým reproduktorom hotela.
Reproduktor +
Reproduktor -
N/C
2. Pripojte konektor VOL-CTRL televízora k portu prepínača skrine na reguláciu hlasitosti na stene kúpeľne hotela.
✎✎ Maximálny výstup reproduktora je 4 W, 8 Ω.
✎✎ Port VARIABLE AUDIO OUT podporuje iba výstup zvuku MONO.
•• Inštalácia regulácie hlasitosti
‒‒ Ak nakonfigurujete skriňu na reguláciu hlasitosti podľa obrázka, môžete regulovať hlasitosť kúpeľňových
reproduktorov.
‒‒ Konektor, ktorý spája skriňu na reguláciu hlasitosti a televízor, je normálny telefónny konektor 3,5 mm.
‒‒ Prepínač skrine na reguláciu hlasitosti je prepínač s hmatovým vnímaním prepnutia.
✎✎ Nastavenie režimu Sub AMP.
‒‒ 0: Vypnutie funkcie Sub AMP (PWM vyp.).
‒‒ 1: Stanovenie hlasitosti Sub podľa hlavného regulátora hlasitosti. Hlasitosť Sub je stanovená podľa hodnôt
hlasitosti Power On, Min a Max režimu Hotel.
‒‒ 2: Stanovenie hlasitosti podľa nastavenia ovládacieho panelu kúpeľne.
•• Špecifikácie výstupného portu Rôzne
‒‒ Kábel reproduktora: Použite kábel reproduktora nie dlhší než 25 m.
Skriňa na reguláciu hlasitosti
VOL - UP (Čierny/červený 2)
VOL +
1
3
2
VOL - DOWN
(Biely 1)
VOL -
GND (Tienený
drôt 3)
Slovenčina
15
¦¦ Zvuková slučka
Pre väčšie pohodlie sa dá na posteľ alebo na pracovný stôl nainštalovať ďalšia zásuvka slúchadiel. Postup inštalácie je
uvedený nižšie.
•• Podrobná schéma zásuvky slúchadiel.
Zadný panel televízora
HEADPHON BOX
Zásuvka slúchadiel
✎✎ Zadný panel sa môže líšiť v závislosti od modelu.
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Zásuvka slúchadiel>
16
Slovenčina
Pripojenie MediaHub HD
Výstup do akéhokoľvek externého zdroja pripojeného k MediaHub HD na recepcii.
Zadná časť MediaHub HD
HDMI
USB
Zadný panel televízora
RS/232
HDMI IN 2
HDMI IN 1
HDMI IN 3
(ARC)
(DVI)
LAN OUT
LAN
2 Kábel HDMI
RJP
1 Dátový kábel
RS-232
CLOCK
✎✎ Zadný panel sa môže líšiť v závislosti od modelu.
1. Pripojte port RJP televízora k portu RS/232 modulu MediaHub HD.
2. Spojte port HDMI IN 1, 2 alebo 3 televízora a port HDMI modulu MediaHub HD.
•• MediaHub HD
‒‒ MediaHub HD je hardvérový modul, ktoré má odlišné vstupy zvuku a obrazu (A/V, Audio, PC, HDMI a USB) a
zodpovedajúce výstupy. Zodpovedajúce zdroje výstupov sa pripájajú z modulu MediaHub k televízoru. MediaHub
komunikuje s televízorom prostredníctvom kábla RS-232. Hot Plug & Play je funkcia, ktorá umožňuje hotelovým
hosťom pripojiť k modulu MediaHub externý zdroj. MediaHub komunikuje s televízorom odosielaním správ o
aktívnych/neaktívnych zdrojoch. Televízor sa prepne na aktívny externý zdroj.
‒‒ Musíte pripojiť HDMI modulu MediaHub k portu HDMI IN 3 televízora.
‒‒ Keď je televízor zapnutý, pripojte televízor k modulu RJP do 10 sekúnd.
•• Špeciálne funkcie
‒‒ PIP
‒‒ Automatická detekcia
Slovenčina
17
Pripojenie modulu RJP (vzdialená súprava konektorov)
Výstup do akéhokoľvek externého zdroja pripojeného k modulu RJP na recepcii.
Zadná časť modulu RJP
USB
HDMI
VIDEO
Zadný panel televízora
AUDIO
RS/232
HDMI IN 2
HDMI IN 1
3 Kábel HDMI
HDMI IN 3
(ARC)
(DVI)
LAN OUT
LAN
4 Dátový kábel RS-232
RJP
2 Video kábel
1 Zvukový kábel
CLOCK
✎✎ Zadný panel sa môže líšiť v závislosti od modelu.
1. Prepojte port AV IN 1 [VIDEO]/[L-AUDIO-R] televízora s portom AUDIO modulu RJP.
2. Prepojte port AV IN 1 [VIDEO] televízora s portom VIDEO modulu RJP.
3. Prepojte port HDMI IN 1, 2 alebo 3 televízora s portom HDMI modulu RJP.
4. Prepojte port RJP televízora s portom RS/232 modulu RJP.
✎✎ RJP (vzdialená súprava konektorov) kompatibilné s týmto televízorom Samsung sú TeleAdapt TA-7610, TA-7650
(HD) a TA-7660 (HD Plus).
•• RJP (Vzdialená súprava konektorov): RJP je skratkou pre vzdialenú súpravu konektorov. RJP je hardvérový modul,
ktorý má odlišné vstupy zvuku a obrazu (A/V, Audio, PC a HDMI) a zodpovedajúce výstupy. Zodpovedajúce zdroje
výstupov sa pripájajú z modulu RJP k televízoru. RJP komunikuje s televízorom prostredníctvom kábla RS-232. Hot
Plug & Play je funkcia, ktorá umožňuje hotelovým hosťom pripojiť k modulu RJP externý zdroj. RJP komunikuje s
televízorom odosielaním správ o aktívnych/neaktívnych zdrojoch. Televízor sa prepne na aktívny externý zdroj podľa
priority nastavenej používateľom.
✎✎ Môžete vybrať HDMI IN 1, 2 alebo 3 a AV IN na pripojenie modulu RJP.
✎✎ Keď je televízor zapnutý, pripojte televízor k modulu RJP do 10 sekúnd.
18
Slovenčina
•• Modul RJP sa dá vrátiť na východiskové továrenské nastavenia súčasným stlačením tlačidiel A/V a HDMI na dobu 10
sekúnd. Všetky kontrolky LED 5-krát zablikajú ako upozornenie, že bol tento proces dokončený.
•• Modul RJP po 5 minútach automaticky vypne všetky kontrolky LED, aby sa predišlo nepotrebnému svieteniu v
hotelovej izbe. Kontrolky LED, ktoré boli vypnuté, sa opäť zapnú, ak sa hosť dotkne ktoréhokoľvek z tlačidiel, a
5-minútový časovač sa reštartuje. Ak sa hosť potom dotkne iného zdrojového tlačidla, televízor sa zmení na zvolený
zdroj a rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka LED.
•• Po obnovení modulu RJP alebo vypnutí/zapnutí televízora trvá spustenie komunikácie medzi televízorom a RJP
približne 10 sekúnd.
•• Nasledujúca tabuľka zobrazuje približný čas v sekundách na prepnutie z televízora na zdroj vstupu na základe priority.
✎✎ Situácia 1: Keď nie sú pripojené žiadne vstupy.
Zdroj
Na pripojenie
AV
HDMI
2 sekundy
3,9 sekundy
✎✎ Situácia 2: Keď sú pripojené dva alebo viac zdrojov a zdroj vstupu sa odpojí a následne znova pripojí.
Zdroj
Odpojenie
Na pripojenie
Celkove
AV
HDMI
4,5 sekundy
3,9 sekundy
2 sekundy
3,9 sekundy
6,5 sekundy
7,8 sekundy
✎✎ Napr. ak má modul RJP všetky svoje živé zdroje AV, PC a HDMI pripojené, zdroj AV je zobrazený ako zdroj s
najvyššou prioritou. Ak je RJP v režime HDMI a hosť odpojí a opäť pripojí zdroj AV, minimálny čas potrebný na
prepnutie na AV je 6,5 sekundy.
•• Na pripojenie zvuku (iPod alebo MP3) musí byť režim Hudba ON a Ident. detekt. konekt. musí byť OFF.
•• Podporované sú zdroje vstupu A/V, PC a HDMI.
Slovenčina
19
Pripojenie k priečinku COMMON INTERFACE (priečinok na kartu na sledovanie TV)
✎✎ Situácia 1: Keď nie sú pripojené žiadne vstupy.
Pripojenie adaptéra karty CI
Adaptér pripojte tak, ako je to znázornené vedľa.
✎✎ Ak chcete pripojiť adaptér karty CI, odstráňte nálepku na televízore.
Ak chcete pripojiť adaptér karty CI CARD, postupujte podľa týchto krokov.
✎✎ Odporúčame, aby ste adaptér pripojili pred pripevnením držiaka na
stenu alebo pred vložením karty „CI alebo CI+ CARD“.
1. Adaptér karty CI CARD vložte do dvoch otvorov na produkte 1.
✎✎ Na zadnej strane TV nájdite dva otvory vedľa portu COMMON
INTERFACE.
2. Adaptér karty CI CARD pripojte do portu COMMON INTERFACE na produkte 2.
Zadná strana
televízora
3. Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“.
Odporúčame, aby ste kartu CI vložili pred pripevnením televízora na stenu. Jej vloženie po pripevnení na
stenu môže byť problematické. Kartu vložte po pripojení adaptéra karty CI k televízoru. Ak kartu vložíte
pred pripevnením, pripevnenie modulu môže byť problematické.
Používanie karty „CI alebo CI+ CARD“
Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.
•• Ak nevložíte kartu „CI alebo CI+ CARD“, niektoré kanály zobrazia správu
„Kódovaný signál“.
•• Za približne dve až tri minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá
obsahuje telefónne číslo, ID karty „CI alebo CI+ CARD“, ID hostiteľa a iné
informácie. Ak sa zobrazí chybová správa, obráťte sa na poskytovateľa
služby.
•• Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí hlásenie
„Aktualizácia ukončená“, ktoré informuje o tom, že sa práve aktualizoval
zoznam kanálov.
✎✎ POZNÁMKA
•• Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
•• Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ postupujte opatrne, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“ mohla
poškodiť.
•• Kartu „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
•• Umiestnenie slotu COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
•• Karta „CI alebo CI+ CARD“ nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Poraďte sa so svojím
autorizovaným predajcom.
•• V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.
•• Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Inak bude obraz skreslený,
prípadne sa vôbec nezobrazí.
20
Slovenčina
Nastavenie údajov možnosti Hotel
Zadanie: Stlačte tlačidlá MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE v príslušnom poradí. (Z režimu Pohostinnosť sa nastavuje režim
Samostatný.)
Ak chcete opustiť túto ponuku: vypnite prístroj a opäť zapnite.
✎✎ V závislosti od modelu a regiónu niektoré ponuky nemusia v televízore existovať.
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
SI Vendor
SI Vendor
Power On
Popis
Vyberte položku Hospitality Mode.
•• Režim Interactive: Televízor pracuje s SI STB alebo SBB.
•• Režim Standalone: Televízor pracuje samostatne, bez SI STB alebo SBB.
•• Režim Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga /
ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Režim Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Nastavte hodnoty zapnutia napájania, ktoré sa použijú po zapnutí televízora.
•• User Defined: Umožní vám manuálne nastavenie kanála a typu kanála pri zapnutí. Pozri Kanál
a typ kanála pri zapnutí nižšie.
•• Last Saved: Ak zvolíte túto položku, po zapnutí televízora sa zobrazí kanál, ktorý bol zobrazený
pri vypnutí televízora.
Power On Channel
Num
Pri zapnutí televízora sa televízor automaticky prepne na tento kanál.
Power On Channel
Type
•• Výber pásma kanálu: ATV (analógové terestriálne pásmo), DTV (digitálne terestriálne pásmo),
CATV (analógové káblové pásmo), CDTV (digitálne káblové pásmo), IPTV (kanály IP).
Power On Volume
•• User Defined: Umožní vám manuálne nastavenie hlasitosti pri zapnutí. Pozri Hlasitosť
zapnutia nižšie.
•• Last Saved: Pri zapnutí televízora sa televízor vráti na hlasitosť, ktorá bola nastavená pred
vypnutím televízora.
Power On Volume Num Televízor sa zapne s touto úrovňou hlasitosti v režime Pohostinnosť, Samostatný.
Min Volume
Minimálna úroveň hlasitosti, ktorú môže používateľ nastaviť v režime Pohostinnosť,
Samostatný.
Max Volume
Maximálna úroveň hlasitosti, ktorú môže používateľ nastaviť v režime Pohostinnosť,
Samostatný.
Power On Source
Zvoľte zdroj vstupu, ktorý televízor zobrazí pri svojom zapnutí.
Power On Option
Určuje stav televízora, keď dôjde k jeho zapnutiu po výpadku elektrickej energie alebo po vašom
odpojení a opätovnom zapojení sieťového kábla televízora.
•• Last Option: Návrat to posledného stavu zapnutia/vypnutia. Ak bol televízor v pohotovostnom
režime, vráti sa do pohotovostného režimu. Ak bol televízor zapnutý, opäť sa zapne.
•• Power ON: Po opätovnom prívode elektrickej energie sa televízor zapne.
•• Standby: Po opätovnom prívode elektrickej energie sa televízor vráti do pohotovostného
režimu.
Slovenčina
21
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
Channel Setup
Umožnenie priameho a okamžitého prístupu k niektorým funkciám ponuky Kanál v ponuke
Kanál používateľa, ako napríklad Automatické ladenie, Výber antény atď.
Channel Editor
Funkcia Editor kanálov umožňuje úpravu kanálov uložených v pamäti televízora. Použitím
Editora kanálov môžete:
•• Môžete meniť čísla a názvy kanálov, spravovať skupiny žánrov a jazykov a odstraňovať kanály.
•• Stlmiť obraz kanálov, ktoré zvolíte. Stlmením obrazu zrušíte obraz z príslušného kanála
a výstupom bude iba zvuk.
Funkcia Editor kanálov vám tiež umožňuje jednoducho zobraziť informácie o každom kanále bez
toho, aby ste každý kanál museli priamo zobraziť.
Channel Bank Editor
Funkcia Channel Bank Editor slúži na úpravu kanálov pomocou 3 rôznych možností karty Banka.
V závislosti od karty Banka existujú špecifické kanály, ktoré môžu hoteloví hostia sledovať.
✎✎ Táto funkcia je k dispozícii, len keď je nastavená na možnosť Hospitality Mode: Standalone, SI
Vendor: Smoovie.
Mixed Channel Map
Táto funkcia umožňuje zobrazenie/prechádzanie kanálmi všetkých typov antény (terestriál./
kábel) súčasne.
•• ON: Keď je funkcia zapnutá, hostia majú prístup k úplnej mape kanálov bez ohľadu na vybraný
typ antény. V zozname kanálov budú uvedené terestriálne, ako aj káblové typy kanálov.
•• OFF: Keď je funkcia vypnutá, hostia majú prístup iba k mape kanálov, ktorá zodpovedá
vybranému typu antény [terestriál./kábel alebo satelit]. Zoznam/editor kanálov zobrazia iba
kanály zvoleného typu antény.
Dynamic SI
•• ON: Kontrola čísla kanálu programu DTV. (editor kanálov DTV nie je prístupný)
•• OFF: Bez kontroly čísla kanálu programu DTV. (editor kanálu DTV je prístupný, ale aktualizácia
čísla programu doplnkového kanálu nie je podporovaná)
Channel
Channel Rescan
Message
Keď dôjde k nezhode medzi dátami v mape kanálov a prenesenými dátami, televízor
automaticky naladí kanály, aby sa obnovili údaje/parametre v mape kanálov.
•• ON: Keď je správa na opakované prehľadávanie kanálov ON, hotelovým hosťom sa zobrazí
OSD, že sa kanály opakovane prehľadávajú.
•• OFF: Hotelový administrátor môže zmeniť správu na opakované prehľadávanie kanálov na
možnosť OFF, ak sa na obrazovke hotelovým hosťom nemá zobraziť OSD o opakovanom
prehľadávaní kanálov.
Pan Euro MHEG
•• OFF: Ak je Pan Euro MHEG nastavené do polohy Vyp., MHEG pracuje podľa existujúcich
špecifikácií produktu.
•• ON: Ak je Pan Euro MHEG nastavené do polohy Zap., MHEG je ON bez ohľadu na špecifikácie
alebo región produktu.
Mychannel
Subtitle Auto On
TTX Widescreen Mode
22
Popis
Slovenčina
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Môj kanál.
Touto funkciou sa zapína/vypína funkcia, ktorá slúži na automatické zapnutie titulkov v
špecifickej krajine.
Táto funkcia je podporovaná pre hotelové televízory, ktoré sú pripravené na prijímanie
vysielania DVB, ktoré je smerované Európe.
Táto funkcia sa vzťahuje na špecifikáciu titulkov pre Francúzsko. Titulky ostatných krajín
fungujú podľa špecifikácií príslušnej krajiny bez ohľadu na funkciu Zapnuté automatické titulky.
•• ON: Keď je funkcia Zapnuté automatické titulky ON, používa špecifikácie titulkov Francúzska.
•• OFF: Keď je funkcia Zapnuté automatické titulky OFF, nepoužíva špecifikácie titulkov pre
Francúzsko.
Rozšírenie časti s titulkami, aby vyhovovala šírke obrazovky.
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Picture Menu Lock
Menu Display
Menu OSD
Popis
Položka
Channel Menu Display
Panel Button Lock
Clock Type
Clock
Local Time
Aktivácia alebo deaktivácia ponuky Obraz.
•• ON: Zobrazí sa hlavná ponuka.
•• OFF: Nezobrazí sa hlavná ponuka.
•• OFF: Podponuka Vysielanie je zakázaná pre hosťov.
•• ON: Podponuka Vysielanie je povolená pre hosťov.
Zapnutie/vypnutie funkcií predného panelu (miestny kláves).
•• Unlock: Odomknú sa všetky klávesy panelu.
•• Lock: Uzamknú sa všetky klávesy panelu.
•• OnlyPower: Uzamknú sa všetky klávesy panelu okrem klávesu panelu Zap./Vyp.
•• OFF: Nebude fungovať žiadna možnosť hodín ponuky Výroba. Iba hlavná ponuka.
•• Ext. hodiny: Keď je táto položka nastavená na hodnotu Ext. Clock na úpravu nasledujúcich
možností.
‒‒ Time Format: 12 Hour/24 Hour
‒‒ Clock Test: Failure/Success
‒‒ Clock Normal Dim.: 0 ~ 4
‒‒ Clock Standby Dim.: 0 ~ 1
Výber spôsobu aktualizácie časových údajov.
•• Manual: Hodiny sa nastavia automaticky z kanála DTV alebo ich môže nastaviť manuálne
používateľ, keď je televízor v režime Samostatný.
•• TTX: Použite informácie o čase zo streamovania TTX.
•• Time Channel: Hodiny sa nastavia podľa vybratého kanála.
✎✎ Standalone: Manual/TTX/Time Channel
✎✎ Interactive: Manual/Auto/TTX/Time Channel
Timer Type
Music Mode AV
Music Mode
Music Mode Comp
Music Mode Backlight
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Budík.
•• WakeUp: Umožňuje funkcii Budík zapnúť zariadenie v určenom čase.
•• OnOff: Vypne funkciu Budík a zapne alebo vypne časovač.
Umožňuje výstup hudby z prehrávača mp3/zvukového prehrávača pripojeného cez zdroj vstupu
AV televízora. Ak je táto možnosť zapnutá, môžete počuť zvuk z prehrávača prostredníctvom
televízora bez ohľadu na to, či je dostupný signál videa. Stlmí sa aj video, takže keď bude hosť na
televízore prehrávať hudbu, nebude sa zobrazovať obraz. Podsvietenie televízora však zostáva
zapnuté.
Umožňuje výstup hudby z prehrávača mp3/zvukového prehrávača pripojeného cez zdroj
vstupu Komponent televízora. Ak je táto možnosť zapnutá, môžete počuť zvuk z prehrávača
prostredníctvom televízora bez ohľadu na to, či je dostupný signál videa. Stlmí sa aj video,
takže keď bude hosť na televízore prehrávať hudbu, nebude sa zobrazovať obraz. Podsvietenie
televízora však zostáva zapnuté.
Keď je táto možnosť vypnutá, podsvietenie televízora je pri používaní režimu Hudba úplne
vypnuté. Vypnutie tejto možnosti šetrí energiu.
Slovenčina
23
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
Priority AV
Remote Jack
Pack
External
Source
HP
Management
Umožňuje nastaviť prioritu konektora 7610 RJP AV. Môžete si vybrať hodnotu 1 alebo 2,
pričom hodnota 1 je najvyššia a hodnota 2 najnižšia. Televízor automaticky zobrazí zdroj
s vyššou prioritou. Príklad: Zdroj AV je nastavený na 1 a HDMI na 2. Ak hosť pripojí zariadenie
ku konektoru HDMI a potom pripojí ďalšie zariadenie ku konektoru AV, televízor automaticky
prepne na zariadenie pripojené ku konektoru AV (konektor s vyššou prioritou). Hosť môže
zariadenia prepínať aj manuálne stlačením tlačidla modulu 7610 RJP.
Priority HDMI
Umožňuje nastaviť prioritu konektora 7610 RJP HDMI. Môžete si vybrať hodnotu 1 alebo 2,
pričom hodnota 1 je najvyššia a hodnota 2 najnižšia. Televízor automaticky zobrazí zdroj s vyššou
prioritou. Podobné vysvetlenie nájdete vyššie.
HDMI Option
Vyberte, ktorý zdroj HDMI televízora je pripojený ku konektoru RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
HDMI Music Mode
Umožňuje výstup hudby z prehrávača mp3/zvukového prehrávača pripojeného cez zdroj vstupu
HDMI.
Ak je zapnuté, môžete počuť zvuk z prehrávača prostredníctvom vstupu HDMI modulu RJP, či
už je dostupný signál videa, alebo nie. (Táto možnosť je kompatibilná iba s modulom Guest link
RJP.)
USB Pop-up Screen
Keď je k televízoru pripojené zariadenie USB:
•• Default: Zobrazí sa kontextové okno.
•• Automatic: Automaticky sa otvorí ponuka obsahu USB.
•• Disable: Nezobrazí sa ani kontextové okno, ani ponuka.
External Source
Banner
Ak je nastavené ako zapnuté, televízor zobrazuje titulok externého zdroja (informácie), keď
zmeníte zdroj televízora na iný externý zdroj, stlačíte tlačidlo Info alebo zapnete televízor.
•• ON: Na televíznej obrazovke sa zobrazia informácie o externom zdroji.
•• OFF: Na televíznej obrazovke sa nezobrazia informácie o externom zdroji.
Auto Source
•• ON: Keď je k televízoru pripojený externý zdroj vstupu, televízor zdroj vstupu identifikuje a
potom sa automaticky prepne do tohto zdroja vstupu.
•• OFF: Funkcia Automatický zdroj je vypnutá.
Anynet+ Return Source
Po ukončení spojenia Anynet+(HDMI-CEC) sa zvolí zdroj pre návrat televízora. (Táto funkcia je
užitočná hlavne pre Guestlink RJP.)
HP Mode
•• ON: Keď sú k televízoru pripojené slúchadlá, môžete počúvať zvuk súčasne cez reproduktory
televízora a pripojené slúchadlá. Môžete však nastavovať iba hlasitosť reproduktora
televízora.
•• OFF: Keď sú k televízoru pripojené slúchadlá, môžete počúvať zvuk iba cez pripojené
slúchadlá.
Default HP Volume
Main Speaker
24
Popis
Slovenčina
Nakonfigurujte hodnoty hlasitosti slúchadiel, keď je režim Slúchadlá zapnutý.
•• ON: Prehrávanie zvuku televízora cez reproduktor televízora.
•• OFF: Prehrávanie zvuku televízora iba cez slúchadlá.
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Bathroom
Speaker
Sub AMP Mode
Sub AMP Volume
Eco Solution
Popis
Položka
Stanovenie režimu činnosti Sub AMP.
•• 0: Vypnutie funkcie Sub AMP (PWM vyp.).
•• 1: Stanovenie hlasitosti Sub podľa hlavného regulátora hlasitosti.
•• To znamená, že hlasitosť Sub je stanovená podľa hodnôt Hlasitosť zapnutia, Max. hlasitosť a
Max. hlasitosť
•• 2: Stanovenie hlasitosti podľa nastavenia ovládacieho panelu kúpeľne.
Úroveň hlasitosti Sub AMP je v úvodnom stave pri zapnutí.
Power Saving Mode
Úprava jasu televízora kvôli zníženiu spotreby energie.
•• OFF: Vypnutie funkcie úspory energie.
•• Low: Nastavenie televízora do režimu nízkej úspory energie.
•• Medium: Nastavenie televízora do režimu strednej úspory energie.
•• High: Nastavenie televízora do režimu vysokej úspory energie.
Welcome Message
Po zapnutí televízora sa na 60 sekúnd zobrazí privítacia správa.
Edit Welcome Message Úprava privítacej správy.
Hospitality Logo
Logo/
Message
Cloning
Mení funkciu loga Hospitality na možnosti OFF (Vyp.), BMP, AVI, BOTH (Obe). Ak logo nie je pri
zapnutí televízora nastavené na možnosť Vypnuté, logo sa zobrazí pred signálom z pôvodného
zdroja na dobu nastavenú v možnosti Doba zobrazenia loga.
•• Kodek DivX nie je podporovaný.
Hospitality Logo DL
Stiahnutie loga ubytovacieho zariadenia.
Požiadavky na súbor loga firmy:
•• Iba obrázky alebo video súbory.
•• Max. veľkosť súboru: AVI – 50 MB/BMP – 10 MB
•• Súbor musí mať názov „samsung_image.*“, „samsung_video.*“
Logo Display Time
Doba zobrazenia loga ubytovacieho zariadenia (3/5/7 sekúnd).
Clone TV to USB
Skopírovanie súčasných možností televízora na pamäťové zariadenie USB.
Clone USB to TV
Skopírovanie možností televízora uložených na pamäťovom zariadení USB do televízora.
Setting Auto Initialize
Ak zapnete Automatické spustenie nastavenia a televízor vypnete a zapnete, položky ponuky
televízora sa znova obnovia na hodnoty klonované pri inicializácii.
Slovenčina
25
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Popis
Položka
Network Setup
Po vstupe do tejto položky sa zobrazí ponuka nastavenia siete. Ponuka nastavenia siete sa
používa na nastavenie sietí (napr. internetu).
Soft AP: Pomocou tejto funkcie môžete v mobilných zariadeniach pripojiť televízor. Nastavte
možnosti pre pripojenie zariadenia Wi-Fi.
•• Soft AP: Zapnutie alebo vypnutie funkcie Soft AP. Ak je funkcia Soft AP nastavená na
možnosť Zap., v mobilných zariadeniach budete môcť vyhľadať názov televízora zo zoznamu
pripojených zariadení Wi-Fi.
•• Security key: Nastavte bezpečnostný kľúč, ktorý je potrebné zadať v ostatných zariadeniach,
aby ich bolo možné pripojiť k televízoru.
‒‒ Tento vygenerovaný bezpečnostný kľúč zadajte do zariadenia, ktoré chcete pripojiť.
‒‒ Ak sieť nepracuje normálne, znova skontrolujte bezpečnostný kľúč. Nesprávny kľúč
môže spôsobiť nefunkčnosť.
✎✎ Funkcia Soft AP nemusí byť dostupná, ak ju model nepodporuje.
✎✎ Maximálny počet pripojených zariadení: 4 zariadenia.
✎✎ Bitová rýchlosť: 10 Mb/s/v zariadení.
Network
✎✎ Vyššie uvedené špecifikácie sú založené na internom testovaní. Skutočný výkon sa môže
líšiť v závislosti od vášho pevného/bezdrôtového prostredia.
Apps ID Setting
Nastavenie modelu SmartHub.
Apps Setting
Nastavenie modelu SmartHub.
Service Discovery
LAN OUT
Aktivácia/deaktivácia výstupu LAN. Keď je táto možnosť zapnutá, televízor môže pracovať ako
drôtový smerovač pre iné sieťové zariadenia.
VLAN ID
Vytvorenie samostatných skupín VLAN. Pre kód VLAN ID je možné zadať 3-ciferné číslo medzi
1 a 255.
Solution VLAN ID
Device VLAN ID
ARP Interval
System
Manager
26
System Manager
Slovenčina
Túto funkciu môžete použiť na povolenie funkcií objavovania služieb, ako je DLNA.
Pri použití funkcie VLAN nastavte kód VLAN ID na priradenie k riešeniu (ako je SYNC, H.Browser
atď.).
Nastavuje kód VLAN ID, ktorý sa priradí externým zariadeniam pripojeným k portu LAN OUT.
Upravuje hodnotu Interval protokolu rozlíšenia adresy (ARP).
‒‒ Hodnota nastavenia: 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 s (predvolene: 60 s)
Poskytuje priamy a okamžitý prístup k funkciám Správca systému, ako sú Čas, Jazyk, Zobrazenie
oznámení, Názov zariadenia.
Správca systému umožňuje konfigurovať systém televízora a upraviť nastavenia prostredia,
v ktorom televízor sledujete.
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Factory Lock
DRM
Zakáže vstup do hotelovej ponuky.
•• ON: Pred vstupom do ponuky Výroba sa vyžaduje heslo.
•• OFF: vypne túto funkciu.
Password Popup
Zapnúť/vypnúť kontextové okno pre zadanie hesla. Ak je táto možnosť vypnutá, televízor
nezobrazí kontextové okno pre zadanie hesla pri prechode do ponuky Výroba. Ak je zapnutá,
zobrazí sa kontextové okno pre zadanie hesla.
Password Input
Ak je táto možnosť aktivovaná, zobrazí sa vstupné kontextové pole s požiadavkou na zadanie
osemmiestneho hesla zabezpečenia. Správca musí pred použitím alebo aktualizáciou
bezpečnostných nastavení zadať heslo. Po zadaní správneho hesla budú k dispozícii možnosti
ako Nastavenie hesla, Vynulovanie hesla a Bezpečnostný režim.
Password Setting
Security
Popis
Položka
Password Reset
Používateľ si môže zmeniť heslo.
Heslo je zresetované na „00000000“.
Security Mode
Režim zabezpečenia poskytuje funkcie na správu chránené heslom, pomocou ktorých možno
zapnúť alebo vypnúť funkcie hotelového televízora, napríklad HDMI, USB a TTX. Pomocou tejto
možnosti zapnete alebo vypnete režim zabezpečenia. Po zapnutí bezpečnostného režimu sa
v podponuke zabezpečenia aktivujú rôzne možnosti (napr. USB, HDMI a Zabezpečenie TTX).
Možnosti Klonovanie USB do TV a Obnovenie televízora budú v ponuke režimu Pohostinnosť
neaktívne.
USB
Aktivácia/deaktivácia prístupu prostredníctvom USB. Keď je táto možnosť deaktivovaná, bude
zablokovaný prístup k médiu USB.
HDMI
Aktivácia/deaktivácia prístupu prostredníctvom HDMI. Keď je táto možnosť deaktivovaná, pre
používateľa nebudú prístupné funkcia Anynet, zdroj HDMI a externé kanály typu HDMI.
TTX Security
Ak je táto možnosť vypnutá, funkcia TTX nebude po stlačení tlačidla TTX na diaľkovom ovládači
fungovať.
DRM Mode
Konfigurácia podpory funkcie DRM.
OFF: Vypne podporu DRM.
LYNK DRM: Vyberte pre výhradnú podporu systému S-LYNK DRM CAS.
Slovenčina
27
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
System
Položka
Popis
Self Diagnosisfor TV
Prejdite do ponuky Self Diagnosis Menu.
•• Spustiť test obrazu: Tento test použite, keď máte problém s obrazom televízora
•• Spustiť test zvuku: Tento test použite, keď máte problém so zvukom televízora.
•• Informácie o signáli: Zobrazenie informácií o signáli digitálneho vysielania.
•• Obnoviť Smart Hub: Resetujte zariadenie Smart Hub a nastavenia účtu Samsung uložené v
televízore.
•• Obnoviť: Obnovte všetky nastavenia televízora (okrem internetu) na nastavenia z výroby.
Self Diagnosis for HTV
Umožňuje kontrolu stavu systému Pro:Idiom a jeho komunikáciu s SI STB alebo SBB. Ak
zaznamenáte problémy so šifrovaním kanálov Pro:idiom alebo komunikáciou s SI STB alebo
SBB, použite túto funkciu diagnostiky. Ak zlyhala funkcia „Pro:Idiom DTV Channel Key Loss“
a zlyhalo aj prehrávanie obsahu kanála so šifrovaním Pro:Idim, skontrolujte najskôr vysielacie
systémy súvisiace so šifrovaním Pro:Idiom. Ak sa vo vašom systéme vysielania nevyskytuje
žiaden problém, kontaktujte servis spoločnosti Samsung. Ak zlyhali nastavenia výrobcu STB
SI aj komunikácia s SI STB alebo SBB, najprv skontrolujte SI STB alebo SBB. Ak SI STB ani SBB
nezaznamenali žiaden problém, kontaktujte servis spoločnosti Samsung.
Software Update
Sound Bar Out
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
Umožňuje inováciu softvéru televízora pomocou pamäťového kľúča USB.
Ak je k tomuto televízoru pripojené zariadenie Soundbar od spoločnosti Samsung, táto položka
umožňuje vybrať, kam sa má zvuk televízora prenášať pri zapnutí.
•• ON: Keď je televízor zapnutý, zvuk televízora sa automaticky prenesie iba do zariadenia
Soundbar.
•• OFF: Keď je televízor zapnutý, zvuk televízora sa automaticky prenesie iba do reproduktora
televízora.
Zobrazenie webovej stránky súvisiacej so servisným centrom Samsung, verzie softvéru a
informácií o Mac adrese.
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete nakonfigurovať nastavenia externej kontrolky
LED.
•• ON: Kontrolka LED svieti.
•• OFF: Kontrolka LED nesvieti.
Vrátenie všetkých nastavení televízora na predvolené výrobné hodnoty.
Home Menu Display
Aktivácia domovskej ponuky – samostatného riešenie pre používateľov.
yy ON: Domovská ponuka je povolená.
yy OFF: Domovská ponuka je zakázaná.
Funkcia Home Menu predstavuje samostatné riešenie pre hotely, ktoré poskytuje rýchly prístup
k rôznym funkciám, ako sú Alarm, Media Play atď. a nastaveniam, ako sú Veľkosť obrazu, Jazyk
atď.
Home Menu Editor
Pomocou tejto funkcie môžete upravovať a spravovať funkcie televízora, ktoré je možné použiť
z ponuky Home Menu.
Home Menu
Táto možnosť umožňuje nastaviť ponuku Home Menu ako prvú obrazovku pre používateľa.
Home Menu Auto Start yy ON: Ponuka Home menu sa zobrazí ako prvá.
yy OFF: Ponuka Home menu sa nezobrazí ako prvá.
28
Slovenčina
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
REACH RF Mode
Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu REACH RF Mode. Pri nastavení na možnosť On môže
televízor využívať REACH Server (Modulator) prostredníctvom kanála RF (kábel DTV).
REACH IP Mode
Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu REACH IP Mode. Pri nastavení na možnosť On môže
televízor využívať REACH IP Server prostredníctvom siete IP.
Server URL Setting
Môžete zadať adresu pre REACH IP Server. (Príklad: http://192.168.1.2:443)
REACH Channel
Toto je číslo DTV Cable Channel PTC Number na prijímanie REACH Data, keď je zapnutý REACH
RF Mode. Hodnota musí byť rovnaká ako hodnota nastavená pre REACH Server (Modulator).
Group ID
Môžete nastaviť Group ID televízora na správu televízorov v skupinách prostredníctvom REACH
Server (Modulator).
REACH
Solution
REACH Update Time
REACH Update
Immediate
REACH Config Version
H.Browser Mode
H.Browser
Solution
Popis
URL Launcher Setting
Môžete nastaviť konkrétny čas na prijímanie a aktualizáciu údajov REACH Data zo servera
REACH Server (Modulator). (Spúšťa sa vtedy, keď je sieťový kábel zapojený a napájanie je
vypnuté.)
•• OFF: umožňuje vypnúť funkciu REACH Update Time.
•• 1hour: 1 hodinu po vypnutí napájania televízora
•• 2hour: 2 hodiny po vypnutí napájania televízora
•• 12:00 am: 0:00
•• 2:00 am: 2:00 každý deň
•• 12:00 pm: 12:00 každý deň
•• 2:00 pm: 14:00 každý deň
Pri nastavení na možnosť On bude televízor prijímať a aktualizovať údaje REACH Data zo
servera REACH Server (Modulator) hneď po vypnutí napájania. (Spúšťa sa vtedy, keď je sieťový
kábel zapojený a napájanie je vypnuté.)
Zobrazí verziu údajov TV Configuration Data prijatú zo servera REACH Server.
Môžete zapnúť alebo vypnúť H.Browser Mode a spustiť aplikáciu H.Browser Web App.
Ponuka nastavení H.Browser Solution
•• Install Web App: Zadajte adresu H.Browser Server URL umiestnenia súborov aplikácie Web
App a sssp_config.xml.
•• Uninstall: Nainštalovanú aplikáciu Web App môžete odstrániť.
•• Timeout setting: Nastavenie dĺžky časového limitu pri pripájaní k adrese URL.
•• Developer Mode: Ak ste na vývoj používali súpravu Tizen Studio (SDK), môžete použiť nástroj
pre vývojárov pomocou pripojenia ku Host PC (ktorého súprava SDK je nainštalovaná).
Slovenčina
29
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
HMS Mode
HMS Server URL
Setting
HMS
HMS Gateway Role
Popis
Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu HMS Mode. Pri nastavení na možnosť On môže televízor
využívať HMS Server prostredníctvom siete IP.
Môžete zadať adresu pre HMS Server. (Príklad: http://192.168.1.2:8080)
Ak sa v izbe nachádza jeden televízor, nastavte túto položku na možnosť Master.
Ak sa v izbe nachádza viacero televízorov, nastavte hlavný televízor na možnosť Master
a ostatné na možnosť Slave.
Nastavte na možnosť On, ak chcete použiť HalfTicker UI.
HMS HalfTicker Display Ak je nastavená možnosť Off, HalfTicker UI sa nezobrazí. Všetky klávesové skratky (okrem
tlačidla Room Control) na diaľkovom ovládači HMS však budú fungovať normálne aj bez
zobrazenia HalfTicker UI.
Virtual Standby Mode
Keď je napájací kábel zapojený a napájanie je vypnuté, táto možnosť uchováva dôležité funkcie
televízora zapnuté aj vtedy, keď je obrazovka vypnutá.
Keď je televízor v režime Virtual Standby Mode, spotrebováva sa približne 9,5 W až 17,4 W.
Reboot Time
Keď po vypnutí televízor (ak je zapnutý režim Virtual Standby Mode) v priebehu nastaveného
času Reboot Time nezaznamená žiaden vstup od používateľa, televízor sa reštartuje a znova sa
prepne do režimu Virtual Standby Mode.
Virtual
Standby
Room Number
Room Number
Môžete nastaviť číslo izby umiestnenia televízora.
✎✎ Podrobnosti o funkciách a nastaveniach jednotlivých riešení, napríklad REACH, HMS a H.Browser, nájdete v príručke
príslušného riešenia.
✎✎ REACH (Vzdialený rozšírený aktívny ovládač na použitie v odvetví pohostinstva) je profesionálny interaktívny
diaľkový ovládač, ktorý vám umožňuje aktualizovať firmvér televízora, klonovať údaje, meniť mapovanie kanálov,
poskytovať obsah REACH a obsah TICKER prostredníctvom RF/IP DTV do niekoľkých stoviek televízorov v rámci
ubytovacích priestorov súčasne. Funkcie REACH sú k dispozícii iba v režime Samostatný. Server REACH sa predáva
samostatne. Viac informácií o činnosti servera REACH nájdete v príručke k serveru REACH, ktorá sa dodáva spolu
s týmto produktom.
30
Slovenčina
¦¦ Welcome Message
Privítacia správa sa používa na zobrazenie vlastných správ na televízore vždy pri jeho zapnutí hosťom v hotelovej izbe.
‒‒ Nastavenia privítacej správy sa nachádzajú v ponuke režimu Hotel.
‒‒ Aby sa pri zapnutí televízora zobrazila privítacia správa, musí byť zapnutá.
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
‒‒ Môžete vytvoriť privítaciu správu a upraviť ju v ponuke Služby režimu Hotel.
‒‒ Privítacia správa sa dá upravovať použitím klávesov navigácie, farebných klávesov a klávesu zadania na
diaľkovom ovládači v ponuke OSD Úprava privítacej správy.
‒‒ Pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte názov a správu, a potom vyberte položku Uložiť.
Slovenčina
31
¦¦ Hotel Logo
Funkcia Logo hotela zobrazuje obrázok hotela pri úvodnom zapnutí televízora.
‒‒ Nastavenia Loga hotela sú v ponukách režimu Pohostinnosť.
‒‒ Keď je zapnutá možnosť Logo ubytovacieho zariadenia, aktivujú sa položky Stiahnuť logo a Ponuka zobrazenia
loga.
‒‒ Ak je obrázok loga uložený v pamäti a zapne sa možnosť Logo hotela, pri zapnutí televízora sa zobrazí logo
hotela.
‒‒ Logo ubytovacieho zariadenia sa nezobrazí, keď je možnosť ubytovacieho zariadenia vypnutá, a to ani vtedy, ak je
v televízore nahraný obrázok loga.
Hospitality Mode
Standalone
System Manager
SI Vendor
OFF
Security
Power On
DRM
Channel
System
Menu OSD
Home Menu
Clock
REACH Solution
Welcome Message
Music Mode
H.Browser Solution
Edit Welcome Message
Remote Jack Pack
HMS
External Source
Virtual Standby
HP Management
Room Number
r
...
Hospitality Logo
OFF
...
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Network
•• Logo ubytovacieho zariadenia
‒‒ Táto možnosť vám umožní zvoliť, či sa má Logo ubytovacieho zariadenia zobraziť, alebo nie.
‒‒ Úvodná hodnota je nastavená na možnosť VYPNUTÉ.
‒‒ Je možné ju nastaviť na možnosť BMP, AVI alebo OBE.
‒‒ Ak je nastavené na BMP, AVI alebo BOTH (Obe), položky v ponuke Logo Download a Logo Display Time budú
prístupné.
‒‒ Kodek DivX nie je podporovaný.
•• Logo ubytovacieho zariadenia DL
‒‒ Táto možnosť vám umožní stiahnuť obrázok loga do pamäte televízora zo zariadenia USB.
‒‒ Počas kopírovania obrázku do televízora je zobrazená správa Čakajte.
‒‒ Po úspešnom dokončení kopírovania sa zobrazí správa Dokončené.
‒‒ Ak bolo kopírovanie neúspešné, zobrazí sa správa Kopírovanie bolo neúspešné.
‒‒ Ak nie je pripojené žiadne zariadenie USB, zobrazí sa správa Žiadne zariadenie USB.
‒‒ Ak zariadenie USB neobsahuje žiadny súbor na skopírovanie alebo ak je súbor v zlom formáte (musí byť vo
formáte BMP), zobrazí sa správa Žiadny súbor. Ak sa zobrazí správa Žiadny súbor, ale zariadenie USB obsahuje
súbor loga, skontrolujte formát súboru.
•• Formát súboru loga
‒‒ Televízor podporuje všetky formáty súborov.
‒‒ Názov súboru musí byť „samsnug_image.*“ alebo „samsung_video.*“.
‒‒ Max. veľkosť súboru: AVI – 50 MB/BMP – 10 MB
‒‒ Televízor nemení veľkosť ani nezmenšuje/nezväčšuje obrázok.
32
Slovenčina
¦¦ USB Cloning
Kopírovanie cez zariadenie USB sa používa na sťahovanie používateľom nakonfigurovaných nastavení (Obraz, Zvuk, Vstup,
Kanál, Nastavenie a Hotel Setup) z jedného televízora a ich nahratie na iné televízory.
Všetky nastavenia definované používateľom z televízora (Master Set) sa dajú skopírovať na zariadenie USB.
✎✎ Po klonovaní sú určité funkcie aplikované po opätovnom spustení televízie.
•• Clone TV to USB: Uložené údaje z televízora sa skopírujú na zariadenie USB.
1. Zasuňte mechaniku USB do portu USB v zadnej časti televízora.
2. Prejdite do interaktívnej ponuky stlačením tlačidiel v príslušnom poradí.
•• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre výber možnosti „Clone TV to USB“, potom
stlačte tlačidlo ENTER.
4. Keď sa zobrazí správa „Clone TV to USB“, stlačte tlačidlo ENTER.
5. Môžete skontrolovať činnosť kopírovania na USB.
Clone TV to USB
•• In Progress: počas kopírovania údajov na USB.
Clone USB to TV
•• Completed: kopírovanie bolo úspešne dokončené.
Setting Auto Initialize
OFF
•• Failed: kopírovanie nebolo úspešne dokončené.
•• No USB: Zariadenie USB nie je pripojené.
✎✎ Klonovaný priečinok bude označený ako T-KTMDEUCB.
•• Clone USB to TV: Ide o sťahovanie dát uložených v zariadení USB do
televízora.
1. Zasuňte mechaniku USB do portu USB v zadnej časti televízora.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
2. Prejdite do interaktívnej ponuky stlačením tlačidiel v príslušnom poradí:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre výber možnosti „Clone USB to TV“, potom
stlačte tlačidlo ENTER.
4. Zobrazí sa hlásenie „Clone USB to TV“, stlačte tlačidlo ENTER.
5. Môžete skontrolovať činnosť kopírovania z USB.
•• In Progress: kopírovanie dát do televízora.
•• Completed: kopírovanie dokončené úspešne.
•• Failed: kopírovanie nedokončené úspešne.
•• No USB: Zariadenie USB nie je pripojené.
•• No File: Zariadenie USB neobsahuje žiadny súbor, ktorý sa dá kopírovať. Ak sa zobrazí správa Žiadny súbor,
skontrolujte priečinok na zariadení USB. Názov priečinka by mal byť T-KTMDEUCB.
✎✎ Aktivujte kopírovanie z USB do televízora stlačením klávesu ENTER na dobu 5 sekúnd.
✎✎ Skupina televíznych prijímačov pre hotely nepodporuje funkciu CLONE medzi modelmi, ktoré podporujú
satelitnú / T2 prevádzku, a modelmi, ktoré ju nepodporujú.
Pre rýchle, okamžité klonovanie počas inštalácie zasuňte mechaniku USB s nastaveniami Master z prvého televízora,
stlačte kláves Zadať a podržte ho stlačený po dobu 5 sekúnd.
Nevyhnutný predpoklad pre klonovanie (kontrolný bod)
–– Klonovanie sa musí vykonávať medzi rovnakými modelmi (rovnaká verzia).
–– Pred klonovaním je potrebné všetky displeje aktualizovať na najnovšiu verziu (rovnaká verzia).
Slovenčina
33
¦¦ Nastavenia klonované v hotelovej ponuke
✎✎ Položka ponuky nie je podporovaná v závislosti od jednotlivých modelov.
Položka ponuky
Podpoložka
Klonované (áno/
nie)
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Default : Standalone
Yes
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic /
Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Yes
Power On Channel
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Channel Num
***
Yes
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV / IPTV
Yes
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Volume Num
0~100
Yes
Min Volume
0~100
Yes
Max Volume
0~100
Yes
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / COMP / Last
Saved
Yes
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Yes
Channel Setup
―
No
Channel Editor
―
No
✎✎ Táto funkcia je k dispozícii, len keď je
nastavená na možnosť Hospitality
Mode: Standalone, SI Vendor: Smoovie.
―
No
Mixed Channel Map
On / Off
Yes
Dynamic SI
On / Off
Yes
Channel Rescan Message
On / Off
Yes
Pan Euro MHEG
On / Off
Yes
MyChannel
On / Off
Yes
Subtitle Auto On
On / Off
Yes
TTX Widescreen Mode
On/Off
Yes
Picture Menu Lock
On / Off
Yes
Menu Display
On / Off
Yes
Channel Menu Display
On / Off
Yes
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower
Yes
Power On
Channel Bank Editor
Channel
Menu OSD
34
Slovenčina
Položka ponuky
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
Podpoložka
Klonované (áno/
nie)
Clock Type
Standalone mode: Off/Ext. Clock
Yes
Local Time
Standalone: Manual / TTX / Time Channel
Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Yes
Time Format
12 Hour / 24 Hour
Yes
Clock Test
Failure / Success
Yes
Clock Normal Dim.
0~4
Yes
Clock Standby Dim.
0~4 /0~1
Yes
Timer Type
WakeUp/OnOff
Yes
Music Mode AV
On / Off
Yes
Music Mode Comp.
On / Off
Yes
Music Mode Backlight
On / Off
Yes
Priority AV
1~2
Yes
Priority HDMI
1~2
Yes
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Yes
HDMI Music Mode
On / Off
Yes
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Yes
External Source Banner
On / Off
Yes
Auto Source
On / Off
Yes
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / Each model source
list (AV1, COMP, HDMI1…)
Yes
HP Mode
On / Off
Yes
HP Management
Default HP Volume
0~100
Yes
Main Speaker
On / Off
Yes
Bathroom
Speaker
SubAmp Mode
0~2
Yes
SubAmp Volume
0~32
Yes
Eco Solution
Power Saving Mode
Off / Low / Medium / High
Yes
Logo / Message
Cloning
Welcome Message
On / Off
Yes
Edit Welcome Message
―
Yes
Hospitality Logo
Off / BMP / AVI / BOTH
Yes
Hospitality Logo DL
―
Yes
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Yes
Clone TV to USB
―
No
Clone USB to TV
―
No
Setting Auto Intialize
On / Off
Yes
Slovenčina
35
Položka ponuky
Network
DRM
Network Setup
―
No
―
Yes
Apps Setting
―
No
Service Discovery
On / Off
Yes
LAN OUT
On / Off
Yes
VLAN ID
On / Off
Yes
Solution VLAN ID
―
Yes
Device VLAN ID
―
Yes
ARP Interval
2s / 5s / 10s / 30s / 60s / 120s / 180s
Yes
―
No
FactoryLock
On / Off
Yes
Password Popup
On/Off
Yes
Password Input
―
No
Password Setting
―
Yes
Password Reset
―
No
Security Mode
On/Off
Yes
USB
Enable/Disable
Yes
HDMI
Enable/Disable
Yes
TTX Security
Enable/Disable
Yes
DRM Mode
PI Model - OFF/LYNK DRM/ProIdiom/LYNK DRM, PI
Non PI Model - OFF/LYNK DRM
Yes
―
No
Self Diagnosis for TV
Self
Diagnosis for
HTV
System
Home Menu
36
Slovenčina
Klonované (áno/
nie)
Apps ID Setting
System Manager
Security
Podpoložka
STB SI Vendor Setting
Si Name Ok/Failure
Bathroom AMP
Ok/Failure
RTC
Ok/Failure
No
Self Diagnosis for CM
―
No
SW Update
-
No
Sound Bar Out
On / Off
Yes
Contact Samsung
―
No
Standby LED
On/Off
Yes
TV Reset
―
No
Home Menu Display
On / Off
Yes
Home Menu Editor
―
Yes
Home Menu Auto Start
On / Off
Yes
Položka ponuky
REACH Solution
HMS
H.Browser
Solution
Virtual Standby
Room Number
Podpoložka
Klonované (áno/
nie)
REACH RF Mode
On/Off
Yes
REACH IP Mode
On/Off
Yes
Server URL Setting
―
Yes
REACH Channel
***
Yes
REACH Update Time
OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00
pm / 2:00 pm
Yes
REACH Update Immediate
On/Off
Yes
Group ID
ALL, 1 - 511
No
REACH Config Version
―
No
HMS Mode
On/Off
Yes
HMS Server URL Setting
―
Yes
HMS Gateway Role
Master/Slave
Yes
HMS HalfTicker Display
On / Off
Yes
H.Browser Mode
On / Off
Yes
Yes
URL Launcher Setting
―
Virtual Standby Mode
On / Off
Reboot Time
5 / 15 / 30 / 60
―
Yes
No
Slovenčina
37
¦¦ Setting Auto Initialize
Ak skopírujete nastavenie z jedného televízora na druhý, budete kopírovať nastavenia ponuky hosťa, ako aj nastavenia ponuky
hotela: Obraz, Zvuk, Vstup, Kanál, Nastavenie a Hotel Setup). To vám umožní nastavenie takmer všetkých hodnôt ponuky na
vašich hotelových televízoroch na rovnaké, štandardné nastavenia. Ak umožníte hosťom prístup k ponukám na strane pre hostí,
napríklad k ponuke Obraz, môžu meniť nastavenia v týchto ponukách tak, že už nebudú štandardné. Ak zapnete funkciu Setting
Auto Initialize, televízor po vypnutí a opätovnom zapnutí automaticky obnoví (spustí) všetky hodnoty ponúk na strane pre hostí na
skopírované, štandardné hodnoty. Nezabudnite, že funkcia Setting Auto Initialize sa vzťahuje iba na skopírované hodnoty ponúk
na strane pre hostí. Nastavenia, ktoré sa nedajú kopírovať, sú ignorované.
Tabuľka nižšie uvádza zoznam nastavení, ktoré sú obnovené na ich skopírované hodnoty, keď zapnete funkciu Setting Auto
Initialize.
✎✎ Položka ponuky nie je podporovaná v závislosti od jednotlivých modelov.
Picture Mode
Picture Size Settings
Položka ponuky
Picture Size
Auto Wide
4:3 Screen Size
Fit to Screen
Zoom and Position
Backlight
Brightness
Contrast
Sharpness
Color
Tint (G/R)
Apply Picture Settings
Digital Clean View
Auto Motion Plus Settings
Contrast Enhancer
HDR+ Mode
Film Mode
Colour Tone
Picture
Expert Settings
Auto Motion Plus
Judder Reduction
LED Clear Motion
2 Point
White Balance
20 Point Settings
Gamma
RGB Only Mode
Colour Space Settings
38
Slovenčina
HLG
ST.2084
BT.1886
Colour Space
Colour
Red
Green
Blue
R-Gain
G-Gain
B-Gain
R-Offset
G-Offset
B-Offset
20 Point
Interval
Red
Green
Blue
Položka ponuky
Sound Output
Sound Mode
Balance
Equalizer
HDMI Input Audio Format
Sound
Expert Settings
Digital Output Audio Format
Audio Delay
Auto Volume
Sound Feedback
Welcome Sound
Aerial
Digital Text (MHEG)
Broadcasting
Expert Settings
Teletext Language
Settings
Primary Teletext Language
Audio Options
Audio Language Settings
Secondary Teletext Language
Primary Audio Language
Network
Soft AP
Secondary Audio
Language
Channel
Signal Level
Clock Mode
Clock
Time
System Manager
Clock Set
Time Zone Settings
Time Offset
Sleep Timer
Alarm
Language
Auto Protection Time
Anynet+(HDMI-CEC)
General
Game Mode
External Device Manager
HDMI Black Level
Keyboard Manager
Keyboard Language
Keyboard Type
Energy Saving Mode
Eco Solution
Motion Lighting
Auto Power Off
Audio Description
Settings
Accessibility
Audio Description
Audio Description Volume
High Contrast
Enlarge
Slovenčina
39
¦¦ Plug & Play
Funkcia Hotel Plug & Play automaticky vykoná výber režimu Hotel, nastavenie krajiny a nastavenie režimu obrazu.
‒‒ Funkcia Hotel Plug & Play je dostupná len raz počas prvého spustenia.
‒‒ Je dostupná po prvom nastavení televízora a presune skopírovaných dát televízora na mechaniku USB.
‒‒ Na použitie ďalšieho televízora musíte iba vystúpiť z funkcie Hotel Plug & Play, pripojiť zariadenie USB a
skopírovať obsah USB do televízora.
‒‒ V závislosti od modelu a regiónu niektoré ponuky nemusia existovať.
Self Diagnosis for TV
Ak vyberiete možnosť Factory Reset, televízor obnoví všetky
hodnoty na predvolené hodnoty od výrobcu a potom zobrazí
hotelovú ponuku Plug & Play. Prejdite na prvú obrazovku
hotelovej funkcie Plug & Play uvedenú nižšie.
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
TV Reset
Next
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America, Latin
America, or Europe. Your TV might not function if the region settings are not
correctly configured. When the region settings are changed, your TV will
automatically restart to apply them.
EU
Ak zmeníte krajinu
Súčasného umiestnenia.
Country List
Greece
Czech
Slovakia
Hungary
Bulgaria
Romania
Croatia
Serbia
Bosnia
Montenegro
Macedonia
Albania
Cyprus
Slovenia
Estonia
Latvia
Televízor sa automaticky
vypne a zapne.
Lithuania
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
EU_BENELUX
Next
Previous
2
Welcome to Samsung TV!
Next
3
Previous
2
Terr./Cable Signal Detected
Select your language to start the on screen setup.
Next
3
Scan Channels
Select each item and choose the correct setting. Then select Next to search for channels.
Scanning for channels...
Select the connected aerial that you want to use to get channels
Bienvenue!
Welcome!
Use the Up and Down buttons to change the
Aerial
language.
Terrestrial
Channel Type
Bienvenido!
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Digital & Analogue
Analogue
Next
Next
1
2
Stop
Next
3
Previous
2
TV installation Type
Configure your TV
Clock Settings
Select your TV installation type.
Set the basic options to use your TV.
Set the correct time by applying daylight saving time (if
required) and setting your local time zone.
Country
TV Basic Setup
Start basic setup to use your TV.
Cloning Mode
Picture Mode
Others
Standard
Select the picture mode that best suits your
viewing environment.
Factory Menu
Clock Mode
--/--/----
Time
--:-- --
DST
Time Zone
Ak vyberiete
Cloning Mode
Ak vyberiete
Factory Menu
Skopírovanie nastavení systému zo
servera alebo zariadenia USB do
televízora.
Auto
Date
Next
3
Current Time
--:-- --
Off
Eastern
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Ukončite nastavenie a prejdite
priamo na ponuku Factory Menu.
Done
Ukončite nastavenie stlačením
tlačidla POWER.
40
Slovenčina
Zobrazí sa ponuka
možností Hotel.
•• Nastavenia položky Región (OSD)
‒‒ Východiskové zvýraznenie: EU
‒‒ Ak stlačíte pravé smerové tlačidlo po výbere položky Zmeniť, môžete zmeniť krajinu.
‒‒ V prípade zmeny krajiny sa televízor automaticky vypne a zapne.
‒‒ Ak vyberiete nesprávnu krajinu, po otvorení časti TV Reset v hotelovej ponuke znova vykonajte príkaz System.
‒‒ Pred výberom krajiny si pozrite informácie o zozname krajín, ktoré sa nachádzajú napravo.
•• Víta vás Samsung TV! OSD
‒‒ Východiskové zvýraznenie: Welcome (English)
‒‒ Ak stlačíte pravé smerové tlačidlo, zobrazí sa položka OSD Typ inštalácie televízora
•• Typ inštalácie televízora (OSD)
‒‒ Východiskové zvýraznenie: TV Basic Setup
‒‒ Ak stlačíte pravé smerové tlačidlo, zobrazí sa položka OSD Konfigurácia televízora
•• Konfigurácia televízora (OSD)
‒‒ Východiskové zvýraznenie: Others
‒‒ Vyberte položky Krajina a Režim obrazu.
‒‒ Informácie o krajine, čo sa týka nastavenia televízora, sa môžu líšiť od informácií o zozname krajín
v „Nastaveniach položky Región (OSD)“.
•• Zistený ter./káblový signál (OSD)
‒‒ Potom vyberte pripojenú anténu, cez ktorú chcete použiť na získanie kanálov.
‒‒ Po skončení skenovania kanálov vyberte možnosť Ďalej.
‒‒ Keď nie je pripojený kábel RF, obrazovka sa preskočí.
•• Nastavenie režimu hodín, letného času (DST) a časového pásma (OSD)
‒‒ Východiskové zvýraznenie: Clock Mode: Auto, DST: Off, Time Zone: Eastern
‒‒ Ak budú na televízore naladené digitálne kanály a tieto kanály prenášajú informácie o dátume a čase, nastavte
položku Režim hodín na možnosť Automatické. Televízor nastaví dátum a čas automaticky.
‒‒ Ak na televízore nebudú naladené digitálne kanály, nastavte položku Režim hodín na možnosť Manual a potom
na televízore manuálne nastavte dátum a čas.
‒‒ Nastavte možnosť DST Zap. alebo Vyp. podľa toho, či sa v televízore má alebo nemá používať letný čas.
‒‒ Na zobrazenej mape vyberte svoje časové pásmo.
Slovenčina
41
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon je špeciálny vysielač, ktorý je určený na ovládanie viacerých televízorov jedným ovládačom.
Toto je užitočné vtedy, keď sa na jednom mieste, napríklad v nemocnici, nachádza viac než jeden televízor. V OSD zdroja sa
zobrazí nastavenie ID čísla. Je možné podporovať až 9 rôznych diaľkových prenosov pre viac kódov.
Každý televízor má východiskový kód „0“.
‒‒ ID kód sa dá nastaviť a obnoviť v režime Analógový TV alebo režime PC. (nie je k dispozícii u kanálov TTX alebo
DTV)
‒‒ ID kód môže byť od 0 do 9.
‒‒ Stlačte naraz tlačidlá MUTE a RETURN a podržte ich na viac ako 7 sekúnd a potom pomocou tlačidiel s číslami
nastavte kód.
‒‒ Zobrazí sa funkcia OSD Nastaviť ID.
‒‒ Zobrazí sa nasledujúci text: „Kód diaľkového ovládača je nastavený na X. Ak chcete zmeniť kód diaľkového
ovládača, zadajte želanú číslicu.“ X je číslica.
✎✎ Toto OSD je zobrazené až do stlačenia Exit.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
‒‒ Napríklad ak používateľ stlačí č. 1, televízor a diaľkový ovládač budú nastavené na kód 1.
‒‒ Zobrazí sa nasledujúci text: „Kód diaľkového ovládača je zmenený na 1“ Vtedy sa dá televízor ovládať iba
diaľkovým ovládačom s rovnakým ID kódom, aký má televízor.
‒‒ TV, zobrazí sa nasledujúci text: „ID X televízora“ (X je ID televízora)
‒‒ Ak chcete vynulovať kód ID, stlačte naraz tlačidlá MUTE a EXIT a podržte ich na viac ako 7 sekúnd. Po dokončení
stláčania tlačidiel sa kód ID pre televízor a diaľkový ovládač vynuluje na „0“. Zobrazí sa text: „Kód diaľkového
ovládača je nastavený na 0.“
42
Slovenčina
¦¦ CH Bank Editor (len Smoovie TV)
Channel Bank Editor slúži na úpravu kanálov pomocou 3 rôznych možností karty Banka.
V závislosti od karty Banka existujú špecifické kanály, ktoré môžu hoteloví hostia sledovať.
Nastavenie možnosti CH Bank Editor v režime Samostatný
1. Zadajte ponuku hotela Samostatný pomocou „“MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER“.
2. Zvoľte SI predajcu: “Smoovie”
3. Nájdite možnosť novej ponuky, „Channel Bank Editor“.
4. Zadajte „Channel Bank Editor“.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<V závislosti od modelu a regiónu nemusia niektoré položky ponuky existovať>
Slovenčina
43
5.
a.
b.
c.
Upravte banku kanálov podľa príkladu uvedeného nižšie.
BANK1 (Voľný kanál): Vyberte kanál, ktorý sa použije, keď diaľkový ovládač nemá žiadnu kartu.
BANK2 (Rodinná karta – Zelená): Vyberte kanál, ktorý sa použije, keď má diaľkový ovládač ZELENÚ KARTU.
BANK3 (Dospelá karta – Červená): Vyberte kanál, ktorý sa použije, keď má diaľkový ovládač ČERVENÚ KARTU.
Referencie použitia diaľkového ovládača SMOOVIE
1. Ak vyberiete ako predajcu SI SMOOVIE, musíte použiť diaľkový ovládač SMOOVIE.
2. Pomocou číselných klávesov na diaľkovom ovládači môžu používatelia vybrať iba kanál z BANK1.
Pre zmenu kanála použitím zelenej alebo červenej karty použite klávesy kanála nahor/nadol.
3. V Sprievodcovi kanálmi alebo Zozname kanálov môžu používatelia vidieť iba zoznam kanálov z BANK1.
44
Slovenčina
¦¦ Channel Editor
Channel Editor slúži na úpravu čísla a názvu kanálu.
Použite možnosť Channel Editor na triedenie kanálov podľa používateľom definovaných čísel kanálov.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
System Manager
Security
Power On
DRM
Channel
System
Menu OSD
Home Menu
Clock
REACH Solution
Music Mode
H.Browser Solution
Remote Jack Pack
HMS
External Source
Virtual Standby
HP Management
Room Number
r
Channel Editor
...
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Network
<V závislosti od modelu a regiónu nemusia niektoré položky ponuky existovať>
Jednoduché kroky pre editor v režime Samostatný
Krok
Stručné vysvetlenie
1
Práca s položkou „Channel Auto Store“ v ponuke možností Hotel
2
Práca s položkou „Channel Editor“ v ponuke možností Hotel
3
Zostavte tabuľku súvisiacu so záverečnými zoznamami kanálov, ktoré chcete
mať
4
Usporiadajte kanály pomocou tlačidla TOOLS na základe vami vytvorenej
tabuľky
5
Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo EXIT alebo RETURN.
<Pozrite si nasledujúce podrobnosti>
Na obrázku nižšie je znázornená obrazovka Editor kanálov.
•• a označuje analógový kanál.
•• Kanály bez a sú digitálne kanály.
✎✎ Ak je zapnutá možnosť Dynamic SI v ponuke Ubytovacie zariadenie, Editor kanálov nezobrazí žiadne digitálne
kanály. Pre úpravou digitálnych kanálov v Editore kanálov musíte nastaviť možnosť Dynamic SI ako vypnutú.
Slovenčina
45
Smoovie Sekvencia zapnutá
Krok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Smoovie Používaný televízor (terestriál./kábel)
Mapa zmiešaných kanálov zapnutá (používaný terestriál. aj
Používané iba terestriál. alebo
kábel)
kábel
Ak sa televízor spustí
Ak sa televízor spustí
pomocou hotelového Hotel
Ak bolo P&P už vykonané
pomocou hotelového Hotel
P&P
P&P
Vykonajte kompletné P&P
Vykonajte P&P, okrem
Zadajte ponuku Hotel
(autom. ladenie pre terestriál.
uloženia kanálov
alebo kábel)
Po vykonaní P&P televízor
zobrazí hotelovú ponuku
Zapnite mapu zmiešaných
kanálov
Po vykonaní P&P televízor
zobrazí hotelovú ponuku
Výber typu kanála
- ATV alebo ADTV pre
Vypnutie a zapnutie televízora
terestriál
- CATV alebo CDTV pre kábel
V hotelovej ponuke vyberte
Vypnite a zapnite televízor
Zadajte ponuku Hotel
televízor smoovie
V hotelovej ponuke vyberte
Vyberte nastavenie (dá sa
Zadajte ponuku Hotel
televízor smoovie
preskočiť)
Vyberte „terestriál.“ alebo
V hotelovej ponuke vyberte
Vyberte nastavenie kanála
„kábel“ pre autom. ladenie (dá
televízor smoovie
sa preskočiť)
Vyberte „terestriál. + kábel“
Vyberte nastavenie kanála
Nastavte editor Banka kanálov
pre autom. ladenie
Vyberte „terestriál. + kábel“
Po vypnutí a zapnutí môže
Nastavte editor Banka kanálov
pre autom. ladenie
používateľ používať televízor
Po vypnutí a zapnutí môže
Nastavte editor Banka kanálov
používateľ používať televízor
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
Zapnite mapu zmiešaných
kanálov
Používané iba terestriál. alebo
kábel
Ak bolo P&P už vykonané
Zadajte ponuku Hotel
Výber typu kanála
- ATV alebo ADTV pre
terestriál
- CATV alebo CDTV pre kábel
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
Vyberte nastavenie kanála
Vyberte „terestriál.“ alebo
„kábel“ pre autom. ladenie
Nastavte editor Banka kanálov
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
Používaný televízor Smoovie (satelit)
Krok
Mapa zmiešaných kanálov zapnutá (používaný satelit aj
terestriál. alebo kábel)
Ak sa televízor spustí
pomocou hotelového Hotel
Ak bolo P&P už vykonané
P&P
Používaný iba satelit
Ak sa televízor spustí
pomocou hotelového Hotel
P&P
Vykonajte kompletné
P&P: (autom. ladenie pre
terestriál. alebo kábel)
1
Vykonajte P&P okrem
uloženia kanálov
Zadajte ponuku Hotel
2
Po vykonaní P&P televízor
zobrazí hotelovú ponuku
Zapnite mapu zmiešaných
kanálov
3
Zapnite mapu zmiešaných
kanálov
Vypnite a zapnite televízor
4
Vypnite a zapnite televízor
Zadajte ponuku Hotel
5
Zadajte ponuku Hotel
6
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
Vyberte nastavenie kanála
7
Vyberte nastavenie kanála
Vyberte „satelit“ pre autom.
ladenie
Nastavte editor Banka
kanálov
8
Vyberte „satelit“ pre autom.
ladenie
Nastavte editor Banka
kanálov
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
9
Nastavte editor Banka
kanálov
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
10
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
46
Slovenčina
po vykonaní P&P televízor
zobrazí hotelovú ponuku
Výber typu kanála
- ATV alebo ADTV pre
terestriál
- CATV alebo CDTV pre kábel
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
Vyberte nastavenie (dá sa
preskočiť)
Vyberte „satelit“ pre autom.
ladenie (dá sa preskočiť)
Ak bolo P&P už vykonané
Zadajte ponuku Hotel
Výber typu kanála
- ATV alebo ADTV pre
terestriál
- CATV alebo CDTV pre kábel
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
Vyberte nastavenie kanála
Vyberte „satelit“ pre autom.
ladenie
Nastavte editor Banka
kanálov
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
Zoznam kanálov
Môžete zobraziť informácie o kanáli, Všetky, TV, Rádio, Dáta/iné, Analógové alebo Obľúbené 1~5.
✎✎ Keď stlačíte tlačidlo CH.LIST na diaľkovom ovládaní, okamžite sa zobrazí obrazovka Zoznam kanálov.
•• Všetky: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály.
•• TV: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály TV.
•• Rádio: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály rádia.
•• Dáta/iné: Zobrazuje všetky momentálne dostupné MHP alebo iné kanály.
•• Analógové: Zobrazuje všetky momentálne dostupné analógové kanály.
•• Obľúbené 1~5: Zobrazuje všetky obľúbené kanály.
✎✎ Ak chcete vidieť pridané obľúbené kanály, stlačte tlačidlo CH.LIST a použite tlačidlo L (Ch. Mode) na pohyb
medzi položkami Obľúbené 1~5.
✎✎ Používanie ovládačov s funkciou Zoznam kanálov.
•• T (Nástroje): Zobrazí ponuky možností.
•• L (Ch. Mode / Kanál): Prejdite na položku Všetky, TV, Rádio, Dáta/iné, Analógové alebo Obľúbené 1~5.
•• Keď ste vybrali položku Zobraziť program v ponuke T (Nástroje), pomocou tlačidla L (Kanál) môžete prejsť
k ostatným kanálom.
•• E (Sledovať / Information): Pozeranie kanála, ktorý ste vybrali. / Zobrazia sa podrobnosti o zvolenom programe.
•• k (Strana): Presun na ďalšiu alebo predchádzajúcu stránku.
Slovenčina
47
Spôsob používania Naplánovať sledovanie v Zoznam kanálov
(len digitálne kanály)
Keď nastavíte položku Naplánovať sledovanie v možnosti Zoznam kanálov, program môžete nastaviť iba v položke
Zobraziť program.
1. Stlačte tlačidlo CH.LIST a vyberte požadovaný digitálny kanál.
2. Stlačte tlačidlo TOOLS a vyberte položku Zobraziť program. Zobrazí sa zoznam programov pre príslušný kanál.
3. Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte požadovaný kanál. Potom stlačte tlačidlo ENTERE (Information) alebo INFO.
4. Vyberte položku Naplánovať sledovanie. Potom stlačte tlačidlo ENTERE.
✎✎ Ak chcete zrušiť položku Naplánovať sledovanie, postupujte podľa krokov 1 až 3. Zvoľte Zrušiť plán.
Použitie ponuky možností t
Nastavte jednotlivé kanály použitím možností ponuky Zoznam kanálov (Zobraziť program, Uprav obľúbené, Lock/Unlock,
Upraviť názov kanála, Upraviť č. kanála, Odstrániť, Information, Zoradiť, Režim úprav).
Položky ponuky možností sa môžu líšiť v závislosti od stavu kanálov.
1. Vyberte kanál a stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Vyberte funkciu a zmeňte jej nastavenia.
•• Zobraziť program: Zobrazuje sa program, keď je zvolený digitálny kanál.
•• Uprav obľúbené: Nastaví kanály, ktoré často sledujete, ako obľúbené. Pridajte alebo odoberte zvolený kanál v položke
Obľúbené 1~5.
1. Vyberte položku Uprav obľúbené, potom stlačte tlačidlo ENTERE.
2. Stlačte tlačidlo ENTERE na výber možnosti Obľúbené 1~5, potom stlačte tlačidlo OK.
✎✎ Jeden obľúbený kanál možno pridať do niekoľkých zoznamov obľúbených kanálov v rámci ponuky Obľúbené 1~5.
•• Lock/Unlock: Kanál môžete uzamknúť tak, že sa kanál nebude dať vybrať ani sledovať.
✎✎ Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že je položka Zámok kanála nastavená na možnosť Zap..
✎✎ Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte váš 4-miestny kód PIN. Zmeňte PIN kód pomocou voľby
Zmeniť PIN.
•• Upraviť názov kanála (len analógové kanály): Slúži na priradenie vášho vlastného názvu kanálu.
•• Upraviť č. kanála (len digitálne kanály): Číslo upravíte stláčaním číselných tlačidiel.
✎✎ Niektoré oblasti nepodporujú položky Upraviť názov kanála či Upraviť č. kanála.
•• Odstrániť: Môžete odstrániť kanál, aby sa zobrazili kanály, ktoré si želáte.
•• Information: Zobrazia sa podrobnosti o zvolenom programe.
•• Zoradiť: Slúži na zmenu usporiadania zoznamu podľa čísla kanálov alebo názvu kanálov.
•• Režim úprav: Vyberte požadované kanály a upravte ich.
48
Slovenčina
Použitie ponuky možností t
Nastavte jednotlivé kanály použitím možností ponuky (Uprav obľúbené, Uzamknúť/Odomknúť, Odstrániť, Zrušiť výber,
Vybrať všetko).
1. Stlačte tlačidlo TOOLS na obrazovke Zoznam kanálov, potom vyberte položku Režim úprav. Značka začiarknutia sa
zobrazí naľavo od kanála.
2. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte požadovaný kanál. Potom stlačte tlačidlo ENTERE. Značka (c) indikuje zvolený
kanál.
✎✎ Môžete vybrať viac ako jeden kanál.
✎✎ Opätovným stlačením tlačidla ENTERE zrušíte výber kanála.
3. Stlačte tlačidlo TOOLS. Potom vyberte funkciu a zmeňte jej nastavenia.
•• Uprav obľúbené: Kanály, ktoré často sledujete, nastavte ako obľúbené.
✎✎ Obrazovka Uprav obľúbené má päť skupín (Obľúbené 1, Obľúbené 2, atď.). Do ktorejkoľvek zo skupín môžete
pridať obľúbený kanál. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte skupinu.
•• Lock/Unlock: Kanál môžete uzamknúť tak, že sa kanál nebude dať vybrať ani sledovať.
✎✎ Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že je položka Zámok kanála nastavená na možnosť Zap..
✎✎ Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte váš 4-miestny kód PIN. Zmeňte PIN kód pomocou voľby
Zmeniť PIN.
•• Odstrániť: Môžete odstrániť kanál, aby sa zobrazili kanály, ktoré si želáte.
•• Zrušiť výber: Zrušte výber zvolených kanálov.
•• Vybrať všetko: V zozname kanálov vyberte všetky kanály.
Slovenčina
49
¦¦ My Channel
Určuje krajinu a žáner kanálov poskytovaných hotelom a ak si používateľ zvolí krajinu a žáner, zobrazia sa zodpovedajúce
kanály.
•• Najskôr musíte zvoliť krajinu, inak nemôžete zvoliť žáner.
•• Ak zvolíte žáner bez pridania kanálov, zoznam kanálov zobrazí všetky dostupné kanály.
•• Položka Môj kanál funguje iba v režime Samostatný.
•• Predajca SI v režime Samostatný: Nefunguje, ak je zvolené SMOOVIE.
•• Je to v hotelovej ponuke režimu Hotel > režim Servis a dá sa zapnúť alebo vypnúť.
•• Možnosť funguje iba vtedy, keď je funkcia zapnutá.
Kompozícia kanálov [režim Žáner]
Aktivácia režimu antény
Štandardná
Hotel
Kategória
Režim kanála
Terestriál./
Kábel
Satelitný
príjem
Všetko
(východiskové
nastavenie)
O
O
Správy
O
O
Rádio
O
O
Zábava
O
O
Šport
O
O
Hotel
O
O
Žáner
2
1
3
Aktuálny stav: Rakúsko/Šport
Poskytuje režim kanálov žánru podľa každej
krajiny, ako bolo nastavené v továrenskom
režime.
Môj kanál
4
Krajina
6
Popis
5
Žáner
Všetky krajiny
Všetky
Rakúsko
Správy
Belgicko (holandčina)
Rádio
Belgicko (francúzština)
Zábava
Česko
Šport
Francúzsko
Hotel
Nemecko
▼
7
50
Slovenčina
(Modré tlačidlo)Zachovať predchádzajúce (Smerové šípky)Posunúť (En)Enter 8
* Pre počet položiek, ktoré sa zobrazia na zozname, pozrite dokument dizajnu.
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
BLUE
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: posledná krajina & žáner)
Zachovanie
predchádzajúceho
ENTER
Výber položky.
Zadať
Ch. Up/Down
Posun zvýraznenej položky po stranách.
(Bez sprievodcu)
UP/DOWN
Prechádzanie zoznamom každej krajiny, žánru. (kruhovým spôsobom.)
RIGHT
Výber zvýraznenej položky a jej presun časti Žáner)
RETURN
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: posledná krajina & žáner)
(Bez sprievodcu)
EXIT
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: posledná krajina & žáner)
(Bez sprievodcu)
Presunúť
✎✎ POZNÁMKA
•• Táto časť opisuje rozloženie predného používateľského rozhrania, ktoré sa zobrazí po zapnutí televízora. (Režim
nastavený vo výrobe > Režim žánru: Aktivovať)
•• Žáner je vedľajším zoznamom pre každú krajinu.
•• Vysielacia obrazovka, ktorá bola zobrazená s posledným zapamätaným kanálom.
‒‒ Ak chce používateľ zachovať predchádzajúcu mapu kanálov pre krajinu a žáner, musí stlačiť „MODRÉ“, RETURN a
kláves diaľkového ovládača EXIT, čím sa zatvorí predné používateľské rozhranie.
✎✎ ATĎ.
•• Východiskové zvýraznenie: Posledné položky z pamäti (krajina, žáner)
•• Časový limit (60 sekúnd)
Prvky
Nie
Názov
Popis
1
Obrazovka pozadia
Zobrazí sa posledný zapamätaný kanál, ktorí sa spustí po zapnutí televízora.
2
Názov funkcie
Ide o názov funkcie.
3
Aktuálny stav
Zobrazí aktuálne nastavenia krajiny/žánru.
4
Položky krajiny
Zobrazí sa položka pre zoznam krajiny.
Zobrazí posledná zvolená krajina.
5
Položky žánru
Zobrazí sa položka pre zoznam žánru.
Zobrazuje dostupné položky žánru podľa každej krajiny, ako bolo nastavené v továrenskom
režime. (vždy poskytuje položku „Všetky“)
Zobrazí posledný zvolený žáner.
6
Zvýraznenie:
Ak je titul položky na ploche zobrazený príliš dlho, spustí sa Automatické posúvanie textu.
7
Indikátor
Zobrazuje sa, ak existuje predchádzajúca alebo nasledujúca strana.
8
Nav. Pomocník
Sprievodca klávesmi je zarovnaný doprava.
Slovenčina
51
Interakcia zvýraznenia [položky Krajina]
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
✎✎ POZNÁMKA
•• Používatelia môžu prechádzať položkami v každom zozname krajín a žánrov stláčaním kláves so šípkami nahor a
nadol na diaľkovom ovládači.
1
•• Podporovaná je navigácia v kruhu.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
▲
NADOL x 4
Krajina
Genre
▲
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
NAHOR x 4
Germany
Germany
▼
▼
NAHOR x 4
NADOL x 4
My Channel
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
NAHOR
NADOL
NADOL
NAHOR
My Channel
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
▲
Krajina
Genre
▲
Slovakia
All
Slovakia
All
Spain
News
Spain
News
Switzerland
Radio
Switzerland
Radio
United Kingdom
Entertainment
United Kingdom
Entertainment
Eastern Europe
Sports
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
Other
Hotel
▼
52
NADOL x N
NAHOR x N
KONIEC
Slovenčina
▼
Interakcia zvýraznenia [východiskový žáner]
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
Krajina
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
ENTER / DOPRAVA
DOĽAVA
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Zvýraznená je aktuálna voľba krajiny.
•• Východiskové zvýraznenie: Aktuálna voľba žánru.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
Krajina
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / DOPRAVA
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
DOĽAVA
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
•• Zdá sa, že došlo k chybe zdroja, malo by byť
uvedené „Zvýraznená je iná položka krajiny“.
Skontrolujte, prosím. (napr. Francúzsko)
Navigation Help Area
•• Východiskové zvýraznenie: Všetky
Slovenčina
53
Interakcia zmeny režimu 1 (1/2)
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
Krajina
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
ENTER / DOPRAVA
DOĽAVA
Germany
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Aktuálny režim žánru: Všetky krajiny / Šport
ENTER / DOPRAVA
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
Krajina
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
NAHOR
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
NADOL
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Ak je zvolená krajina, zvýraznenie sa automaticky
posunie na ponuku žánrov.
ENTER / DOPRAVA
6
54
Slovenčina
Interakcia zmeny režimu 1 (2/2)
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
1
5
6
My Channel
Current status : All Country/Sports
Krajina
1
Genre
▲
Informácie
Genre Mode change to Austria/News.
ENTER
OK
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Zobrazí sa správa o dokončení zmeny režimu
žánru.
•• Časový limit (5 sekúnd)
•• Stlačením ľavého klávesu smerujúceho z
ponuky žánrov na ponuku krajín sa zvýrazní
existujúca zvolená položka krajiny.
ENTER / RETURN / Časový limit
Current Status : Austria / News
Slovenčina
55
Interakcia zmeny režimu 1 (1/2)
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
Krajina
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
NADOL
NAHOR x 5
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Aktuálny režim žánru: Všetky krajiny / Šport
ENTER / DOPRAVA
My Channel
Current status : All Country/Sports
Krajina
101
Genre
▲
Informácie
Genre Mode change to Austria/News.
OK
MODRÉ
/
RETURN
/
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
ENTER
/
RETURN
/
Časový limit
5
Current Status : Austria / News
56
Slovenčina
•• Ak je zvolená krajina, zvýraznenie sa automaticky
posunie na ponuku žánrov.
Pri zapnutí [Naposledy uložené]
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
1
Current Status : Austria / News
POWER
Vypnutie
•• Aktuálny režim žánru: Všetky krajiny / Šport
POWER
My Channel
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Aktuálny režim žánru: Rakúsko / Správy
Slovenčina
57
Editor žánru: Slúži na konfiguráciu žánrov každého z kanálov hotelového televízora.
•• Dá sa používať prostredníctvom hotelovej ponuky (nastavenie z výroby).
•• Podporované žánre sú Správy, Rádio, Zábava, Šport a Hotel.
•• Pre každý kanál sa dá súčasne vybrať viac než jeden žáner.
Editor krajiny (editor kanálov): Tento editor konfiguruje krajinu pre každý z kanálov hotelového televízora.
•• Podporované krajiny (20 krajín): Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko,
Japonsko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Rusko, Kórea, Španielsko, Švédsko, Turecko, USA
•• Ak je pre krajinu nastavený viac než jeden kanál, krajina je registrovaná ako kategória a používatelia si môžu
prehliadať kanály podľa krajiny.
•• Pre jeden kanál možno nastaviť viac než jednu krajinu. Ak používateľ vyberie kategóriu, v zozname kanálov sa zobrazia
iba kanály zodpovedajúce príslušnej krajine.
•• Ak sa zo zoznamu kanálov vyberie akýkoľvek kanál, pre ktorý je nastavený krajina, do položky Nástroje sa pridá
položka Upraviť krajiny. V opačnom prípade sa do položky Nástroje pridá položka Pridať ku krajinám.
•• * Ak sa vykoná príslušná funkcia, dá sa nastaviť alebo zrušiť krajina pre zvolený kanál.
•• Predné používateľské rozhranie
•• Poskytuje obrazovku, kde si používateľ môže po zapnutí televízora vybrať krajinu alebo žáner.
Rozloženie ľavého okna
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
ENTER
Výber alebo zadanie zodpovedajúcej oblasti Prehliadača kanálov.
(Bez sprievodcu)
RETURN
Výber alebo zadanie zodpovedajúcej oblasti Prehliadača kanálov.
Návrat
UP/DOWN
Posun zvýraznenia nahor alebo nadol.
(Bez sprievodcu)
RIGHT
Posun zvýraznenia do oblasti Prehliadač kanálov.
(Bez sprievodcu)
INFO
Zobrazenie Informácií o kategórii.
(Bez sprievodcu)
TOOLS
Zobrazenie ponúk pomocných funkcií.
Nástroje
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
•• Ide o komponent Ľavého okna (Kategórie krajín).
✎✎ ATĎ.
•• Východiskové zvýraznenie: Aktuálne zvolená krajina
58
Slovenčina
Prvky
Nie
Názov
Popis
•• Keď používateľ prejde na túto obrazovku, zvýrazní sa aktuálne zvolená predvolená
položka.
•• K dispozícii sú položky Ikona krajiny + Názov kategórie. (Ak je zvýraznenie v hlavnom
okne, zobrazí sa iba ikona.)
•• Posun zvýraznenia
‒‒ Stláčaním tlačidiel nahor alebo nadol sa zvýraznenie pohybuje.
1
‒‒ Ak sa pokožky nedajú zobraziť na jednej strane, k dispozícii sú indikátory
nahor a nadol.
‒‒ Keď sa zvýraznenie posunie na kategóriu, do hlavného okna sa nahrá zoznam
kanálov zodpovedajúci príslušnej kategórii.
Ľavé okno [Kategórie krajín]
Aktivácia režimu antény
Štandardná
Kategória
Režim kanála
Terestriál./
Kábel
Satelitný
príjem
Pôvodne
naladené
Registrované
O
O
Všetky krajiny
O
O
Krajina 1
O
O
Krajina 2
O
O
.
O
O
Krajina
Hotel
Popis
•• Zoznam všetkých kanálov registrovaných
automatickým ladením.
•• Zoznam všetkých kanálov a zdrojov
špecifikovaných v zozname Registrované
kanály.
•• Položka Všetky krajiny uvádza zoznam
všetkých kanálov registrovaných pre
každú krajinu. (Táto položka je k dispozícii
iba pre koncových používateľov.)
Nástroje [Registrované/Kategórie krajín]
•• Manažér kanálov > Kategória kanála > Nástroje > Info
•• Položky sú zobrazené bez kanála.
•• Ak je zvýraznená položka Registrované/Krajina v Ľavom okne, môžete aktivovať
zodpovedajúce okno stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači „INFO“
•• Zobrazia sa všetky krajiny.
•• Prechádzanie položkami krajín stláčaním klávesu nahor alebo nadol. K dispozícii sú indikátory.
Slovenčina
59
✎✎ POZNÁMKA
•• Je to definícia ponuky Nástroje v kategórii Ľavé okno.
•• Pre každú položku Registrovať/Krajina je k dispozícii iba položka Info.
Prvky
Kategória
Ponuka Nástroje
Popisy
Registrované, Krajina
Informácie
Registrované kanály. Počet kanálov pre každú krajinu.
•• Položky sú zobrazené bez kanála.
Chybové prípady
✎✎ POZNÁMKA
•• Je to hlásenie, keď nie sú v zozname Registrované kanály uložené žiadne kanály.
Prvky
Nie
1
Názov
Popis
Hlásenie
•• Ak je položka Registrované kanály prázdna, pri vstupe do prehliadača
sa zobrazí kontextové hlásenie, ktoré umožňuje používateľom
prepnúť do ponuky Automatické uloženie (programu).
•• Ak nie je nakonfigurovaný čas ani kanál a používateľ zadá položku
Manažér kanálov, rovnako ako je uvedené vyššie sa zobrazí hlásenie,
ktoré umožňuje používateľovi prepnúť do ponuky Automatické
uloženie (programu).
•• Je to hlásenie, keď nie je nakonfigurovaný čas.
‒‒ Ak nie je nakonfigurovaný čas, pred vstupom do Manažéra kanálov sa zobrazí hlásenie v Režime výroby.
60
Slovenčina
✎✎ POZNÁMKA
•• Je to komponent, keď v kategórii krajín nie sú registrované žiadne kanály.
Prvky
Nie
Popis
Popis
Hlásenie sa zobrazí, keď aktuálne zobrazená krajina neobsahuje žiadne položky.
Hlavné okno [Prehliadač kanálov]
Slovenčina
61
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
CH UP/DOWN
Posun stránky.
Stránka
ENTER
Výber alebo zadanie zodpovedajúcej oblasti Prehliadača kanálov.
Zvoliť
RETURN
Návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
Návrat
UP/DOWN
Posun zvýraznenia nahor alebo nadol.
(Bez sprievodcu)
RIGHT
Posun zvýraznenia do oblasti Prehliadač kanálov.
(Bez sprievodcu)
INFO
Zobrazenie Informácií o kategórii.
(Bez sprievodcu)
TOOLS
Zobrazenie ponúk pomocných funkcií.
Nástroje
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
•• Je to komponent Hlavného okna (Prehliadač kanálov).
•• Pred vstupom do Režimu výroby alebo externého vstupu sa zvýrazní úvodný kanál.
Prvky
62
Nie
Názov
1
Hlavné okno
2
Posuvník
3
Oblasť pomocníka
navigácie
Zobrazuje sa vtedy, keď používateľ prejde do Manažéra kanála. (Ak používateľ z Manažéra
kanálov vystúpi a opäť do neho vstúpi, položka sa zobrazí znovu.)
Položka zmizne po uplynutí doby vypršania (5 sekúnd) alebo ak používateľ stlačí kláves.
4
Oblasť pomocníka
navigácie
Informácie o súčasne nakonfigurovanej krajine a ČERVENÉ tlačidlá sú zarovnané naľavo.
Sú zobrazené a navigovateľné podľa skupiny grafickým spôsobom. Sprievodca klávesmi
je zarovnaný doprava.
Slovenčina
Popis
Slúži na zobrazenie zoznamu kanálov alebo zdrojov aktuálne zvolenej kategórie.
Slúži na zobrazenie polohy aktuálnej strany medzi celkovým počtom strán.
Všeobecné prvky kanálu [+ ikona-spôsob]
Pravidlá reprezentácie zoznamu kanálov
Štandardná
Položka
Konštrukcia
Digitálne kanály
•• Začiarkavacie políčko + Ikona stavu + Číslo digitálneho kanála + Názov
kanála
•• Formát zobrazenia názvu čísla kanála: ###-### (Číslo kanála je
uvedené namiesto „-“.)
Analógové kanály
•• Začiarkavacie políčko + Analógová ikona + Číslo analógového kanála +
Názov kanála
•• Formát zobrazenia názvu čísla kanála: ### („-“’ sa nepoužíva na
uvedenie čísel analógových kanálov.)
Digitálne kanály
•• Začiarkavacie políčko + Ikona stavu + Číslo digitálneho kanála + Názov
kanála
•• Formát zobrazenia názvu čísla kanála: ### (Pre maximálnu dĺžku čísla
kanála postupujte podľa regionálnych špecifikácií.)
Analógové kanály
•• Začiarkavacie políčko + Analógová ikona + Číslo analógového kanála +
Názov kanála
•• Formát zobrazenia názvu čísla kanála: ### (Pre maximálnu dĺžku čísla
kanála postupujte podľa regionálnych špecifikácií.)
ATSC
DVB (CHEM)
Pravidlá reprezentácie ikon zoznamu kanálov
Položka
Dynamic SI
Ikona
Príklady
Kanály odstránené
pomocou Dynamic
SI
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
•• Kanály, ktoré boli odstránené
pomocou Dynamic SI, avšak nie
používateľom.
1
Kanály pridané
pomocou Dynamic
SI
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
•• Kanály, ktoré boli pridané pomocou
Dynamic SI, avšak nie používateľom.
2
•• Zobrazí sa Ikona analógového kanála.
3
•• Kanál, ktorý je vstupným zdrojom.
4
•• Predstavuje živé kanály z antén. Ikony
terestriálnej, káblovej a satelitnej
antény sú zobrazené s najmenšou
prioritou.
5
Ikona analógového kanála
Ikona zdrojového kanála
Ikona antény
Terestriál.
Kábel
Satelitný príjem
Ikona kódovaného kanála
Video Mute
Priorita
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
(Upravený názov kanála.)
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
KANÁLA
KANÁLA
KANÁLA
NNNNNNNN NÁZOV
NNNNNNNN NÁZOV
NNNNNNNN NÁZOV
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
•• Ikona kódovaného kanála. Zobrazí sa pre
satelitnú anténu.
-
•• Pri stíšenom kanáli sú k dispozícii
informácie o zvuku a kanáli.
-
Slovenčina
63
Pridať ku krajinám / Upraviť krajiny (1/2)
•• Manažér kanálov > Prehliadač > Nástroje >
Pridať ku krajinám Môj kanál
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
ENTER
Zvolí sa zvýraznená položka.
Zadať
RETURN
Zrušenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
UP/DOWN
Posun zvýraznenia na položky krajiny.
Presunúť
LEFT/RIGHT
Posun zvýraznenia.
Presunúť
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
•• Je to definícia položky Pridať ku krajinám.
•• Do kategórie Krajina sa pridá zvýraznený kanál alebo viac než jeden zvolený kanál.
✎✎ ATĎ.
•• Časový limit (60 sekúnd)
64
Slovenčina
Prvky
Nie
Názov
1
Okno Pridať ku krajinám
2
Sprievodca
Popis
•• Ak vo zvolených kanáloch nie sú v zozname krajín registrované
žiadne kanály, ako titulok sa zobrazí text „Pridať ku krajinám“.
•• Zobrazí sa začiarkavacie políčko v závislosti od toho, či je krajina,
ktorá bola zvolená pri vstupe do obrazovky, registrovaná, alebo
nie.
•• Sériové číslo alebo názov vybraného kanálu.
‒‒ Keď bol zvolený jeden kanál, zobrazí sa názov kanála: Zvolený kanál:
NNNN-NNN ABC
‒‒ Keď bol zvolený viac než jeden kanál, zobrazí sa počet zvolených
kanálov: Zvolené kanály: N
3
Informácie o výbere
4
Hlásenie o dokončení
•• Hlásenie sa zobrazí po dokončení činnosti. (Toto hlásenie je
zobrazené vždy pri stlačení tlačidla OK.)
Značka výberu
•• Ako identifikovať význam značiek výberu viacerých kanálov
•• : Keď sa zaregistrovali všetky položky.
•• : Keď sa zaregistrovala iba časť položiek.
•• : Keď sa nezaregistrovali žiadne položky.
5
Pridať ku krajinám / Upraviť krajiny (2/2)
•• Manažér kanálov > Prehliadač > Nástroje >
Pridať ku krajinám Môj kanál
Slovenčina
65
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
ENTER
Zvolí sa zvýraznená položka.
Zadať
RETURN
Zrušenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
UP/DOWN
Posun zvýraznenia na položky krajiny.
Presunúť
LEFT/RIGHT
Posun zvýraznenia.
Presunúť
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
•• Je to definícia položky Upraviť krajiny.
•• Do kategórie Krajina sa pridá alebo z nej odstráni zvýraznený kanál alebo viac než jeden zvolený kanál.
•• Časový limit (60 sekúnd)
Prvky
Nie
Názov
1
Pridať ku krajinám
2
Sprievodca
3
Hlásenie o dokončení
Popis
•• Ak je medzi zvolenými kanálmi registrovaný kanál, ako titulok sa
zobrazí Upraviť krajiny.
•• Zobrazí sa začiarkavacie políčko v závislosti od toho, či je zvolená
krajina registrovaná, alebo nie.
•• Hlásenie sa zobrazí po dokončení činnosti. (Toto hlásenie je
zobrazené vždy pri stlačení tlačidla OK.)
Upraviť číslo kanálu [Typ vymieňania]
•• Manažér kanálov > Prehliadač > Nástroje > Upraviť číslo kanálu
66
Slovenčina
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
ENTER
Aplikovanie zmien a zatvorenie okna.
Zadať
RETURN
Zrušenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
▲/▼
Zmena čísla zvoleného kanála.
Prispôsobiť
0~9
Vloženie číslice.
Číslo
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
•• Je to funkcia, ktorá slúži na zmenu čísla kanálu. (Typ vymieňania)
•• Čísla kanálov sa dajú zmeniť vo všetkých zoznamoch kanálov a zmeny sa aplikujú na všetky kanály.
•• Ak nové číslo kanálu nebolo priradené inému kanálu, číslo kanálu sa aktualizuje na nové číslo kanálu a zoznam
sa opäť zoradí vzostupne podľa čísel kanálov.
•• Ak už bolo nové číslo kanálu priradené inému kanálu, postupujte podľa hotelových špecifikácií.
✎✎ ATĎ.
•• Podporovaná je vertikálna cirkulácia.
Prvky
Nie
Názov
Popis
•• Podporované sú číselné klávesy aj klávesy nahor/nadol.
1
Úprava kanála
Okno Číslo
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
Zvolený kanál: Zobrazenie názvu aktuálne zvoleného kanála.
Číslo: Zobrazenie nového čísla kanála.
(Zobrazený je tiež názov aktuálne priradeného kanála.)
Názov: Zobrazenie názvu aktuálne priradeného kanála. (Ak
neexistujú žiadne kanály, zobrazí sa „(prázdne“.) : Ak kanál existuje,
ale nemá názov, názov je zobrazený ako „-----“.
•• Ak už je zvolený priradený kanál
2
Výstražné hlásenie
‒‒ Ak bolo nové číslo kanála už priradené inému kanálu, zobrazí sa
potvrdzujúce hlásenie. (Pozrite si obrázok nižšie.)
‒‒ Ak chce používateľ zmeniť číslo kanála na číslo, ktoré už bolo
priradené inému kanálu, čísla kanálov sa vzájomne vymenia a uložia.
Slovenčina
67
Upraviť číslo kanálu [Externý vstup] (3/3)
•• Manažér kanálov > Prehliadač > Nástroje > Upraviť číslo kanálu
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
RED
Ak používateľ stlačí tlačidlo, spustí sa číslo kanála.
Obnovenie
ENTER
Aplikovanie zmien a zatvorenie okna.
Zadať
RETURN
Zrušenie alebo návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
▲/▼
Zmena čísla zvoleného kanála.
Prispôsobiť
0~9
Vloženie číslice.
Číslo
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
•• Táto funkcia slúži na priradenie externého vstupného zdroja k číslu kanálu. (Zmeny sa aplikujú na všetky kanály).
•• Ak už bolo nové číslo kanálu priradené inému kanálu, postupujte podľa hotelových špecifikácií.
✎✎ ATĎ.
•• Východiskové zvýraznenie: Oblasť čísla kanálu.
•• Podporovaná je vertikálna cirkulácia.
•• Časový limit (60 sekúnd)
68
Slovenčina
Prvky
Nie
Názov
Popis
•• Oblasť čísla kanála.
‒‒ Podporované sú číselné klávesy aj klávesy nahor/nadol.
‒‒ Ak nebola priradená žiadna hodnota, zobrazí sa taký počet znakov „-“, aký je počet
číslic.
1
▲
-▼
Oblasť čísla kanála
2
Názov zdroja
3
Nav. Oblasť pomocníka
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•• Názov externého vstupu
‒‒ Položky, ktoré sa nedajú konfigurovať, sa deaktivujú.
•• Ak používateľ stlačí červené tlačidlo, spustí sa číslo kanála.
Upraviť názov kanálu
•• Manažér kanálov > Prehliadač > Nástroje > Upraviť názov kanálu
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
GREEN
Uloženie zmien a návrat do Manažéra kanála.
Hotovo
ENTER
Uloženie názvu kanála a posun kurzora na nasledujúce pole.
Zadať
RETURN
Zrušenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
▲/▼/◄/►
Navigovanie po klávesnici.
Presunúť
0~9
Vloženie číslice.
(Bez sprievodcu)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
•• Je to definícia klávesnice, ktorá sa používa na funkciu Upraviť názov kanálu.
✎✎ ATĎ.
•• Časový limit (60 sekúnd)
Slovenčina
69
Prvky
Nie
Názov
1
Okno Upraviť názov kanála
2
Názov kanálu
3
Klávesnica
Popis
•• Kurzor a znak, ktoré sú práve zadávané, majú rovnakú farbu ako zvýraznenie.
•• Pri dosiahnutí maximálneho počtu znakov kurzor zmizne.
•• Podrobný popis nájdete v dokumente rozloženia klávesnice.
Nástroje [Režim úprav]
Režim úprav
Zvýraznenie obsahu (keď je číslo začiarknutej položky 0 alebo 1)
Keď je začiarknutá viac než jedna položka.
Pridať ku krajinám
Upraviť krajiny (Keď je začiarknutá už zaregistrovaná položka.)
Upraviť názov kanála
Úprava názvu kanála
Video Mute
Kopírovanie kanála (Astra HD +)
Zmena poradia (satelit)
Vybrať všetko
Zrušiť výber všetkého (zobrazí sa iba vtedy, ak sa zvolí 1 alebo viac
položiek)
Odstránenie
Pridať ku krajinám
Upraviť krajiny (Keď je začiarknutá už zaregistrovaná položka.)
Video Mute
Zmena poradia (satelit)
Vybrať všetko
Zrušiť výber všetkého
Odstránenie
✎✎ POZNÁMKA
•• Poloha kontextovej ponuky: Ponuka Nástroje pre položku v ľavom stĺpci možnosti Zoznam kanálov → Toto je
zobrazené vpravo. Ponuka Nástroje pre položku v pravom stĺpci možnosti Zoznam kanálov → Toto je zobrazené
vľavo.
•• Ak používateľ stlačí tlačidlo TOOLS, keď zvýraznená položka nie je zvolená, položka sa automaticky označí ako
zvolená.
•• Podrobné špecifikácie každej funkcie nájdete v Manažérovi kanálov NEO.
70
Slovenčina
Titulok kanálu [keď je číslo kanálu priradené k externému zdroju]
✎✎ POZNÁMKA
•• Použijú sa špecifikácie titulku kanálu televízora.
•• Ak ide o nepodporovanú položku alebo neexistujú zodpovedajúce informácie, hodnoty položky sa nezobrazia.
•• Názov kanála sa zobrazí ako „názov externého vstupu“.
Prvky
Nie
Názov
1
Názov externého vstupu
Popis
Zoznam kanálov poskytuje prístup k funkciám vzťahujúcim sa k žánru televízora.
•• Režim krajiny
•• Mení režim žánru.
¦¦ Mixed Channel Map
Mapa zmiešaných kanálov je funkcia na miešanie terestriál., káblových a satelitných kanálov.
[S výnimkou modelov pre Austráliu, Singapur, Nový Zéland]
‒‒ Aby sa mohli miešať terestriál., káblové a satelitné kanály, funkcia Mapa zmiešaných kanálov musí byť zapnutá.
‒‒ Pomocou Editora kanálov môžete triediť kanály po zapnutí funkcie Mapa zmiešaných kanálov v ponuke režimu
Hotel.
Slovenčina
71
¦¦ Sound Bar
•• Soundbar a hotelový televízor Samsung
‒‒ Soundbar a hotelové televízory Samsung podporujú funkciu ARC v HDMI. Ak pripojíte kompatibilný Samsung
soundbar ku kompatibilnému hotelovému televízoru Samsung pomocou jedného kábla HDMI, hostia budú môcť
počúvať zvuk televízora cez soundbar.
‒‒ Modely podporujúce funkciu ARC sú uvedené nižšie:
•• Soundbar:
‒‒ HW-K450/K550
‒‒ HW-M550/M450/M4500
•• Nastavenie zariadení soundbar na režim Hotel
1. Nastavte nasledujúce možnosti ponuky Hotel:
‒‒ Režim Hotel > System > Sound Bar Out = On
‒‒ Režim Hotel > Power On > Power On Volume > User Defined
‒‒ Režim hotel > Power On > Power On Volume > nastavte na hodnotu vyššiu než 0
‒‒ Režim hotel > Power On > Max Volume > nastavte na hodnotu vyššiu než 0
2. Pripojte kábel HDMI z výstupu HDMI OUT na zadnej strane zariadenia Soundbar do portu HDMI3 (podporujúceho
funkciu ARC) na hotelovom televízore.
3. Po pripojení zariadenia Soundbar k hotelovému televízoru a zapnutí televízora zariadenie Soundbar automaticky
deteguje televízor a automaticky sa prepne do režimu Hotel.
Funkčné charakteristiky režimu Hotel zariadenia soundbar:
•• Zapnutie/vypnutie je synchronizované s televízorom
•• Východiskové nastavenie HDMI_CEC je zapnuté
•• Funkcie iba prostredníctvom portu HDMI OUT
•• Deaktivuje kláves „režim Vstup“ na VFD, aby sa predišlo neočakávaným zmenám audio zdroja.
•• Získava prispôsobiteľné funkcie Hlasitosť zapnutia a Max. hlasitosť z ponuky možnosti Hotel televízora. Hodnoty
funkcií Hlasitosť zapnutia a Max. hlasitosť zariadenia soundbar sú však nastavené na polovicu hodnôt nastavení
Hlasitosť zapnutia a Max. hlasitosť ponuky možnosti Hotel televízora.
Napríklad: Ak Hlasitosť zapnutia televízora=20 a Max. hlasitosť=90, potom sú hodnoty zariadenia soundbar
Hlasitosť zapnutia=10 a Max. hlasitosť=45.
*Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od modelu.
72
Slovenčina
¦¦ Režim zabezpečenia
Špecifikácie dizajnu
•• Tieto slúžia na obmedzenie niektorých funkcií, ako napríklad TTX a vstup externého zdroja (HDMI, USB) v
špecifických zariadeniach, napríklad v nápravnom zariadení.
•• Ponuka Zabezpečenie je chránená heslom. Bez hesla je prístup k ponuke Zabezpečenie zamietnutý.
•• Nastavenie zabezpečenia:
‒‒ Nastavenie zabezpečenia sa dá nastaviť ako ON alebo OFF.
‒‒ Predvolená je možnosť OFF.
‒‒ Nastavenie zabezpečenia: Ak je nastavenie zapnuté, vstup externého zdroja (HDMI, USB) a funkcia TTX sa
deaktivujú.
•• Nastavenie hesla
‒‒ To umožňuje používateľovi meniť heslo.
‒‒ Používateľ musí zadať súčasné heslo, nové heslo a potvrdenie nového hesla.
•• Resetovanie hesla
‒‒ Slúži na resetovanie hesla.
‒‒ Predvolené heslo je „00000000“.
‒‒ Možnosť Vynulovanie hesla je viditeľná iba v ponuke Výroba použitím kombinácie klávesov Info a Výroba.
Možnosť nie je viditeľná použitím kombinácie kláves MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER.
•• Nastavenie zabezpečenia: Ak je možnosť zapnutá, funkcia SIRCH nie je k dispozícii.
•• Možnosťou Vynulovanie na výrobné nastavenia sa nevynuluje Nastavenie zabezpečenia.
Slovenčina
73
Montáž nástenného držiaka
Súprava nástenného držiaka (predáva sa samostatne) umožňuje namontovať televízor na stenu. Pre podrobné informácie
o montáži nástenného držiaka si pozrite pokyny, ktoré sa dodávajú spolu s nástenným držiakom. Pri inštalácii konzoly
nástenného držiaka sa poraďte s technikom. Neodporúčame vám vykonať montáž bez odbornej podpory.
Spoločnosť Samsung Electronics nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie alebo zranenia
druhých, keď sa rozhodnete, že televízor namontujete sami.
Technické údaje súpravy nástenného držiaka (VESA)
✎✎ Súprava nástenného držiaka nie je súčasťou dodávky, predáva sa samostatne.
Nástenný držiak nainštalujte na pevnú stenu kolmú voči podlahe. Pri montáži na iné stavebné materiály, sa prosím, poraďte
s vaším najbližším predajcom. Ak inštalujete na strop alebo šikmú stenu, môže padnúť a spôsobiť vážne fyzické zranenie.
✎✎ POZNÁMKA
•• Štandardné rozmery pre súpravy nástenného držiaka sú znázornené v nižšie uvedenej tabuľke.
•• Pri zakúpení našej súpravy nástenného držiaka dodáme aj podrobnú príručku inštalácie a všetky diely potrebné
na zloženie.
•• Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA.
•• Nepoužívajte skrutky, ktoré majú nadštandardné rozmery, pretože môžu spôsobiť poškodenie vnútra televízneho
prijímača.
•• Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže
dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
•• Skrutky nadmerne nedoťahujte. Môže to spôsobiť poškodenie produktu alebo jeho pád a následné zranenie osôb.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
•• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije nástenný
držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo v nej nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny
pre inštaláciu produktu.
•• Pri montáži tohto televízora neprekračujte sklon 15 stupňov.
Konzola
nástenného
držiaka
Adaptér nástenného držiaka
Televízor
C
Adaptér nástenného držiaka
Konzola
nástenného
držiaka
Televízor
C
palcov
Technické údaje VESA
(A * B)
32
100 x 100
43 ~ 49
200 x 200
C (mm)
Bežná skrutka
Množstvo
M4
43 ~ 45
4
M8
55
400 x 400
Neinštalujte súpravu nástenného držiaka, zatiaľ čo máte zapnutý televízor.
Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie spôsobené zásahom elektrického prúdu.
74
Slovenčina
Upevnenie televízora na stenu
Upozornenie: Ťahanie, tlačenie alebo lezenie na televízor môže spôsobiť, že televízor spadne. Zabezpečte hlavne, aby sa
vaše deti nevešali alebo nenarušovali stabilitu televízora. V opačnom prípade môže dôjsť k prevráteniu televízora a viesť k
vážnym zraneniam alebo smrti. Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v Bezpečnostnom letáku. Pre lepšiu
stabilitu namontujte z bezpečnostných dôvodov zariadenie proti pádu nasledovne.
Predchádzanie pádu televízora
1. Vložte skrutky do svoriek a pevne ich dotiahnite k stene. Uistite sa, že skrutky sú pevne nainštalované na stene.
✎✎ V závislosti od typu steny možno budete potrebovať dodatočný materiál, napríklad kotvu.
✎✎ Keďže sa potrebné svorky, skrutky a šnúry nedodávajú, zakúpte si ich samostatne.
2. Vyberte skrutky zo stredu zadnej časti televízora, vložte ich do svoriek a potom ich opätovne utiahnite na televízore.
✎✎ Skrutky sa s produktom nemusia dodávať. V tom prípade si zakúpte skrutky s nasledujúcimi technickými údajmi.
3. Pripojte svorky upevnené k televízoru a svorky upevnené na stene s dlhou šnúrou a potom šnúru pevne dotiahnite.
✎✎ POZNÁMKA
•• Televízor nainštalujte blízko pri stene, aby nemohol spadnúť dozadu.
•• Šnúru je bezpečné pripojiť tak, aby boli svorky upevnené k stene v rovnakej výške alebo nižšie ako svorky
upevnené na televízore.
•• Pred premiestnením televízora odviažte prostriedok.
4. Overte, či sú všetky pripojenia správne zabezpečené. Pravidelne kontrolujte pripojenia, či nevykazujú žiadne známky
opotrebovania. Ak máte akékoľvek pochybnosti o zabezpečení pripojení, kontaktujte profesionálneho inštalatéra.
Zabezpečovacia zámka Kensington
Spoločnosť Samsung nedodáva zámku Kensington. Zámka Kensington je
zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa používa
na verejnom mieste. Vzhľad a uzamykacia metóda sa môže líšiť od obrázku
v závislosti od výrobcu. Ďalšie pokyny k správnemu používaniu zámky
Kensington nájdete v dodanej príručke.
Aby ste uzamkli produkt, postupujte podľa týchto krokov:
Nájdite na zadnej strane televízora ikonu „K“. Otvor pre zámok Kensington sa
nachádza vedľa ikony „K“.
1. Omotajte kábel zámky Kensington okolo veľkého statického objektu,
napríklad okolo stola alebo stoličky.
2. Prevlečte koniec kábla s upevnenou zámkou cez slučkový koniec kábla zámky Kensington.
1
<Voliteľné>
3. Vložte uzamykacie zariadenie do priečinku Kensington na výrobku (1).
4. Uzamknite zámku.
✎✎ Toto sú všeobecné pokyny. Detailné pokyny nájdete v používateľskej príručke, ktorá sa dodala s uzamykacím
zariadením.
✎✎ Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.
✎✎ Umiestnenie zámky Kensington sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
Slovenčina
75
Technické údaje
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
Skladovacia teplota
Skladovacia vlhkosť
10°C až 40°C (50°F až 104°F)
10% až 80%, bez kondenzácie
-20°C až 45°C (-4°F až 113°F)
5% až 95%, bez kondenzácie
Názov modelu
HG32EF690
HG43EF690
Rozlíšenie displeja
1920 x 1080
1920 x 1080
32 palcov (80 cm)
43 palcov (108 cm)
20 W
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
730,4 x 433,8 x 54,6 mm
730,4 x 483,8 x 192,6 mm
972,9 x 570,1 x 54,0 mm
972,9 x 623,0 x 226,5 mm
5,7 kg
7,3 kg
9,7 kg
12,7 kg
Názov modelu
HG49EF690
HG55EF690
Rozlíšenie displeja
1920 x 1080
1920 x 1080
49 palcov (123 cm)
55 palcov (138 cm)
20 W
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
1105,8 x 645,0 x 54,6 mm
1105,8 x 698,0 x 226,5 mm
1241,6 x 721,4 x 54,5 mm
1241,6 x 774,3 x 226,5 mm
13,0 kg
16,0 kg
16,2 kg
19,2 kg
Veľkosť obrazovky (diagonálne)
Zvuk (výstup)
Otáčanie podstavca (doľava/doprava)
Rozmery (Š x V x H)
Telo
So stojanom
Hmotnosť
Bez stojana
So stojanom
Veľkosť obrazovky (diagonálne)
Zvuk (výstup)
Otáčanie podstavca (doľava/doprava)
Rozmery (Š x V x H)
Telo
So stojanom
Hmotnosť
Bez stojana
So stojanom
✎✎ Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
✎✎ Informácie o napájaní a spotrebe energie nájdete na štítku produktu.
76
Slovenčina
Rozmery
4
8
Pohľad spredu / Pohľad zboku
•• HG32EF690 / HG43EF690 / HG49EF690 / HG55EF690
7
1
2
3
5
6
8
4
(jednotka: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG32EF690
730,4
701,4
395,8
451,3
433,8
483,8
54,6
192,6
HG43EF690
972,9
943,9
532,1
559,6
570,1
623,0
54,0
226,5
HG49EF690
1105,8
1076,8
607,0
559,6
645,0
698,0
54,6
226,5
HG55EF690
1241,6
1212,6
683,4
559,6
721,4
774,3
54,5
226,5
Detail panelu konektorov / Pohľad zozadu
✎✎ Podrobné rozmery je možné overiť na lokalite Displaysolutions.samsung.com.
Slovenčina
77
Detail základného stojana
•• HG32EF690
(jednotka: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
451,3
192,6
159,8
•• HG43EF690 / HG49EF690 / HG55EF690
(jednotka: mm)
70,0
135
R9,5
R3,75
152
559,6
226,5
168,7
✎✎ POZNÁMKA: Všetky nákresy nemusia byť nutne v príslušnej mierke. Niektoré rozmery sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Pred inštaláciou vášho televízora si preštudujte rozmery. Bez zodpovednosti za
typografické alebo tlačové chyby.
78
Slovenčina
Licencia
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
TENTO PRODUKT SA PREDÁVA S OBMEDZENOU LICENCIOU A MOŽNO HO POUŽÍVAŤ IBA V KOMBINÁCII
S OBSAHOM HEVC, KTORÝ SPĹŇA VŠETKY TRI NASLEDUJÚCE PREDPOKLADY: (1) OBSAH HEVC SA POUŽÍVA
IBA NA OSOBNÉ ÚČELY; (2) OBSAH HEVC SA NEPONÚKA NA PREDAJ; (3) OBSAH HEVC BOL VYTVORENÝ
VLASTNÍKOM PRODUKTU.
TENTO PRODUKT SA NESMIE POUŽÍVAŤ V KOMBINÁCII S OBSAHOM KÓDOVANÝM KODEKOM HEVC,
KTORÝ VYTVORILA TRETIA STRANA A POUŽÍVATEĽ SI HO OBJEDNAL ALEBO ZAKÚPIL OD TRETEJ STRANY,
POKIAĽ LICENCOVANÝ PREDAJCA DANÉHO OBSAHU NEUDELIL POUŽÍVATEĽOVI INDIVIDUÁLNE PRÁVA NA
POUŽÍVANIE PRODUKTU S TAKÝMTO OBSAHOM.
POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU V KOMBINÁCII S OBSAHOM KÓDOVANÝM KODEKOM HEVC SA POVAŽUJE
ZA VYJADRENIE SÚHLASU S OBMEDZENÝM OPRÁVNENÍM NA POUŽÍVANIE PODĽA VYŠŠIE UVEDENÝCH
PODMIENOK.
Slovenčina
79
Kontakt na spoločnosť SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa produktov značky Samsung, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG.
Krajina
Centrum starostlivosti o zákazníkov
Webová stránka
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
EF690-EU-SLK-02
Download PDF

advertising