Samsung | WS-32Z308P | Samsung WS-32Z308P Používateľská príručka

FAREBNÝ
TELEVÍZOR
Používateľská príručka
Pred prevádzkou zariadenia
si, prosím, dôkladne preštudujte túto príručku
a uschovajte si ju pre potrebu do budúcnosti.
PONUKY NA OBRAZOVKE
Obraz v obraze (PIP) (v závislosti od modelu)
TELETEXT (v závislosti od modelu)
Zaregistrujte si svoj produkt na lokalite www.samsung.com/global/register
AA68-03784S-Slk.indd
1
2006-05-26
ソタネト 12:52:49
Dôležité informácie o záruke ohľadne sledovaných televíznych
formátov
Televízory štandardného formátu obrazovky (šírka a výška obrazovky v pomere 4:3) sú predovšetkým určené na zobrazovanie
štandardného pohyblivého videa. Zobrazené obrázky by mali mať štandardný formát v pomere 4:3 a byť neustále v pohybe.
Zobrazovanie statickej grafiky a obrázkov na obrazovke, napríklad tmavého horného a dolného pásu (pri širokouhlých filmoch), by
nemalo presiahnuť 15% celkového sledovania televízie za týždeň.
Televízory širokouhlého formátu obrazovky (šírka a výška obrazovky v pomere 16:9) sú predovšetkým určené na zobrazovanie
širokouhlého pohyblivého videa. Zobrazené obrázky by predovšetkým mali byť v pomere širokouhlého formátu 16:9 alebo rozšírené
tak, aby pokryli obrazovku (ak váš model ponúka túto funkciu) a byť v neustálom pohybe. Zobrazovanie statickej grafiky a obrázkov na
obrazovke, napríklad tmavých postranných pruhov na videách a programoch v nerozširovaných štandardných televíznych formátoch,
by nemalo presiahnuť 15% celkového sledovania televízie za týždeň.
Okrem toho by sledovanie iných statických obrázkov a textu, ako napríklad burzových správ, videohier, symbolov staníc, webových
stránok alebo počítačovej grafiky a schém malo byť obmedzené vyššie uvedeným spôsobom platným pre všetky televízory.
Zobrazovanie ľubovoľných statických obrázkov, ktoré prekračujú vyššie uvedené normy môže spôsobiť opotrebovanie obrazovky
(CRT), v dôsledku čoho zobrazuje nepatrné, ale trvalo vypálené stopy. Môžete tomu predísť, ak budete meniť programy a obrázky
a zobrazovať predovšetkým pohyblivé obrázky na celej obrazovke, nie statické schémy či tmavé pruhy. Na modeloch televízorov, ktoré
poskytujú funkcie určovania rozmerov obrazu, použite tieto ovládacie prvky na zobrazenie rôznych formátov na celú obrazovku.
Pri výbere a dobe sledovania televíznych formátov buďte opatrní. Na nerovnomerné opotrebovanie obrazoviek v dôsledku výberu
formátu a používania, ako aj ďalšie vypálené stopy, sa záruka spoločnosti Samsung nevzťahuje.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Slovenčina - 2
AA68-03784S-Slk.indd
2
2006-05-26
ソタネト 12:52:49
Obsah
Ovládanie zvuku
Všeobecné informácie
◆
◆
◆
◆
◆
Príslušenstvo ................................................................ 4
Ovládací panel (v závislosti od modelu) ....................... 4
Panel pripojenia (v závislosti od modelu)...................... 5
Pohľad na diaľkový ovládač (v závislosti od modelu) ... 7
Montáž batérií do diaľkového ovládača ........................ 8
Zmena zvukovej normy ............................................... 21
Úprava nastavení zvuku (v závislosti od modelu) ....... 21
Ďalšie nastavenia zvuku (v závislosti od modelu)....... 22
Výber zvukového režimu (v závislosti od modelu) ...... 23
Popis funkcií
Prevádzka
Zapnutie a vypnutie televízora ...................................... 8
Prepnutie televízora do pohotovostného režimu........... 8
Prvok Plug & Play (v závislosti od modelu)................... 9
Zobrazenie z externého zdroja signálu (závisí na
modeli) ........................................................................ 10
◆ Úprava názvov zariadení (v závislosti od modelu)...... 10
◆
◆
◆
◆
Ovládanie kanálov
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Automatické ukladanie kanálov ...................................11
Manuálne ukladanie kanálov ...................................... 12
Preskakovanie neželaných kanálov ............................ 13
Zoradenie uložených kanálov ..................................... 13
Priradenie názvov kanálov .......................................... 14
Vylaďovanie príjmu kanála .......................................... 14
Používanie funkcie LNA (Low Noise Amplifier –
nízkošumový zosilňovač) (závisí na modeli) ................. 15
◆
◆
◆
◆
◆
Nastavenie času ......................................................... 24
Výber jazyka ............................................................... 26
Nastavenie modrej obrazovky..................................... 26
Výber melódie ............................................................. 26
Funkcia teletextu (v závislosti od modelu) .................. 27
Príloha
◆ Automatické odmagnetizovanie pre odstránenie
farebných škvŕn........................................................... 29
◆ Riešenie problémov: Pred kontaktovaním servisného
technika....................................................................... 29
Ovládanie obrazu
Zmena obrazovej normy ............................................. 15
Úprava nastavení obrazu ............................................ 16
Výber veľkosti obrazu (v závislosti od modelu) ........... 17
Nastavenie digitálnej redukcie šumu .......................... 17
Používanie funkcie ovládania naklonenia obrazovky
(v závislosti od modelu) .............................................. 18
◆ Výber filmového režimu .............................................. 18
◆ Zobrazovanie obrazu v obraze (PIP) (v závislosti od
modelu) ....................................................................... 19
◆ Zmrazenie aktuálneho obrazu .................................... 20
◆
◆
◆
◆
◆
Symboly
Stlačte
☛
➢
Dôležité
Poznámka
Slovenčina - 3
AA68-03784S-Slk.indd
3
2006-05-26
ソタネト 12:52:49
Všeobecné informácie
Príslušenstvo
Uistite sa, prosím, že vám boli nasledujúce položky dodané spolu s televízorom.
Ak chýbajú akékoľvek položky, obráťte sa na predajcu.
Farba a tvar položiek sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
➢
Diaľkové ovládanie a batérie (AAA x 2)
Záručný list / registračná karta /
bezpečnostná príručka
(nie je všade dostupná)
Používateľská príručka
Ovládací panel (v závislosti od modelu)
➢
Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
Predná strana televízora
1
2 3
4
4
5
5
1 23
6
7
32
7
1
5 6
1 Vypnutie/zapnutie napájania
Stlačte pre zapnutie a vypnutie televízora.
2 Indikátor pohotovostného režimu
Blikne a vypne sa vtedy, keď je zapnuté napájanie a
rozsvieti sa v pohotovostnom režime.
3 Senzor diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač nastavte smerom na tento bod TV.
4 SOURCE
Zobrazí ponuku všetkých dostupných vstupných zdrojov
(TV, Ext.1, Ext.2, AV/S-Video, Component, HDMI).
6
7
5 MENU
Stlačte, aby sa na obrazovke zobrazila ponuka s funkciami
televízora.
6 +
Stlačte pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
V ponuke na obrazovke použite tlačidlá + rovnako,
ako používate tlačidlá ◄ a ► alebo tlačidlo ENTER (
)
na diaľkovom ovládaní.
7
C/P.
Stlačte na zmenu kanálov.
V ponuke na obrazovke použite tlačidlá C/P.
rovnako, ako používate tlačidlá ▲ a ▼ na diaľkovom
ovládaní.
Slovenčina - 4
AA68-03784S-Slk.indd
4
2006-05-26
ソタネト 12:52:51
Panel pripojenia (v závislosti od modelu)
➢
☛
Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
Pri každom pripojení audio alebo video zariadenia k televízoru skontrolujte, či sú všetky komponenty vypnuté.
Ohľadom podrobných pokynov na pripojenie a príslušných bezpečnostných opatrení si pozrite dokumentáciu, ktorá sa
dodáva s vaším zariadením.
Zadná strana TV
4
2
1
alebo
3
rozvod káblovej televízie
Bočná strana televízora
5
alebo
Slovenčina - 5
AA68-03784S-Slk.indd
5
2006-05-26
ソタネト 12:52:54
1 Pripojenie k anténe alebo rozvodu káblovej televízie
Pripojte vstupný kábel antény alebo sieťového vstupu k 75 Ω koaxiálnej zásuvke.
Na správne zobrazenie televíznych kanálov musí zariadenie prijímať signál z jedného z uvedených zdrojov: vonkajšia anténa,
rozvod káblovej televízie alebo satelitná televízna sieť. Ak používate interiérovú anténu, možno budete musieť počas ladenia
televízora upraviť jej polohu, aby ste získali ostrý a čistý obraz.
2 Pripojenie ku KOMPONENTNÉMU vstupu
◆ Pripojte video káble komponentu ku konektoru komponentu (Y, PB, PR) na zadnej strane televízora a druhé konce k
príslušnému konektoru výstupu videa komponentu na DTV prijímači alebo DVD prehrávači.
◆ Konektory Y, PB a PR na vašich komponentných zariadeniach (DTV prijímač alebo DVD prehrávač) sú niekedy označované
ako Y, B-Y a R-Y alebo Y, Cb a Cr.
◆ Pripojte RCA audio káble ku AUDIO (L/R) IN na zadnej strane televízora a ich opačné konce ku konektorom výstupu zvuku
na DVD prijímači alebo DVD prehrávači.
3 Pripojenie k vstupu/výstupu SCART
Pripojte kábel SCART k príslušnému externému A/V zariadeniu, ako napríklad videorekordér, DVD prehrávač, dekodér, satelitný
prijímač, herná konzola alebo prehrávač videodiskov.
- Konektor EXT1 (RGB) sa používa pre príslušenstvo s RGB výstupom, ako napríklad herná konzola alebo prehrávač videodiskov.
- Konektor EXT2 (AV) sa používa pre audio/video výstup aktuálneho televízneho programu.
4 Pripojenie k HDMI (v závislosti od modelu)
◆ Podporné spojenia medzi AV zariadeniami s možnosťou pripojenia HDMI (koncové prijímače, DVD prehrávače, AV
prijímače a digitálne TV).
◆ Na prepojenie HDMI k HDMI nepotrebujete žiadne dodatočné prepojenie zvuku.
Čo je HDMI?
◆ “Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením (HDMI)” umožňuje prenos digitálnych videoúdajov s vysokým rozlíšením a
viackanálovým digitálnym zvukom (5.1 kanálov).
Koncovka HDMI/DVI podporuje pripojenie DVI k rozšírenému zariadeniu pomocou vhodného kábla (nedodáva sa). Rozdiel
medzi HDMI a DVI je v tom, že HDMI zariadenie je menšie, má nainštalovanú funkciu kódovania HDCP (Vysokopásmová
digitálna ochrana proti kopírovaniu) a podporuje viackanálový digitálny zvuk.
◆ Na pripojenie by ste mali použiť kábel DVI k HDMI alebo adaptér DVI-HDMI a pre výstup zvuku konektor AUDIO (L/R) na
DVI.
Keď pripájate tento produkt prostredníctvom HDMI alebo DVI ku koncovému prijímaču, DVD prehrávaču alebo hernej
konzole atď. uistite sa, že sa nastavil na kompatibilný režim videovýstupu podľa zobrazenia v nižšie uvedenej tabuľke.
Nedodržanie tohto pravidla môže spôsobiť skreslenie obrazu, prerušenie obrazu alebo nezobrazovanie obrazu.
Podporované režimy pre HDMI a COMPONENT
HDMI
COMPONENT
480i-60Hz
X
O
480p-60Hz
O
O
576i-50Hz
X
O
576p-50Hz
O
O
720p-50/60Hz 1080i-50/60Hz
O
O
O
O
Nepokúšajte sa pripájať HDMI konektor ku grafickej karte PC alebo prenosného počítača.
(spôsobí to zobrazenie čistej obrazovky.)
5 Pripojenie k vstupu RCA/S-VIDEO
◆ Pripojte kábel RCA video alebo S-Video k VIDEO IN alebo S-VIDEO IN na zadnej strane televízora a druhé konce kábla k
príslušným výstupným konektorom videa alebo S-Video na A/V zariadení.
◆ Pripojte RCA audio káble ku AUDIO (L/R) IN na zadnej strane televízora a ich opačné konce k príslušným konektorom
výstupu zvuku na A/V zariadení.
Slovenčina - 6
AA68-03784S-Slk.indd
6
2006-05-26
ソタネト 12:52:55
Pohľad na diaľkový ovládač (v závislosti od modelu)
➢
◆ Skutočná konfigurácia televízora sa môže líšiť v závislosti od modelu.
◆ Prevádzka diaľkového ovládania môže byť ovplyvnená jasným umelým osvetlením v blízkosti televízneho prijímača.
◆ Toto je špeciálny diaľkový ovládač pre zrakovo postihnutých, ktorý má braillove body na tlačidlách napájania, kanálov
a hlasitosti.
1 Pohotovostný režim televízora
g Nehybný obraz
2 Priamy výber kanála
h Výber veľkosti obrazu
3 Výber jednociferného/
dvojciferného kanála
i Výber kanála vedľajšieho obrazu
(PIP)
1
4 Výber tunera/rozvodu káblovej
televízie
j Výber umiestnenia vedľajšieho
obrazu (PIP)
2
5 Ovládanie kanálov
k Výber veľkosti vedľajšieho obrazu
(PIP)
3
Funkcie teletextu
4
6 Zvýšenie hlasitosti
7 Dočasné vypnutie zvuku
8 Zníženie hlasitosti
(Pozrite si stranu 27)
4 Opustiť teletextové zobrazenie
0 Presun na požadovanú možnosť
ponuky / jednotlivá úprava
hodnoty možnosti
9 Index teletextu
! Zapnutie/vypnutie obrazu v
obraze
$ Výber veľkosti teletextu
6
^ Uloženie teletextu
7
@ Výber zvukového efektu
* Výber režimu teletextu (LIST/
FLOF)
8
9
0
# Výber obrazového efektu
$ Výber zdroja vedľajšieho obrazu
(PIP)
( Podstrana teletextu
% Výber režimu zvuku
c Predchádzajúca strana teletextu
^ Výmena hlavného a vedľajšieho
obrazu (PIP)
d Zrušenie teletextu
& Turbo sound (Turbozvuk)
* Výber externého vstupu
( Opakovane prepínajte medzi
dvoma naposledy zobrazenými
kanálmi
b Nasledujúca strana teletextu
f Zobrazenie teletextu
l Zobrazenie teletextu /
zmiešanie informácií teletextu
a normálneho vysielania
@#gh
Výber témy fastext
) Automatické vypnutie
(
)
a
9 Zobrazenie ponuky
! Podržanie strany teletextu
*
b
5
!
@
#
$
%
^
&
c
d
e
f
l
g
h
i
j
k
a Zapnutie/vypnutie SRS
TruSurround XT
b Nasledujúci kanál
c Predchádzajúci kanál
d Ukončenie akéhokoľvek
zobrazenia
e Zmena potvrdenia
f Zobrazovanie informácií
Slovenčina - 7
AA68-03784S-Slk.indd
7
2006-05-26
ソタネト 12:52:55
Montáž batérií do diaľkového ovládača
1
2
Nadvihnite kryt na zadnej strane diaľkového ovládača podľa zobrazenia na obrázku.
Vložte dve batérie typu AAA.
Uistite sa, že “+” a “–” koniec batérií odpovedá nákresu v priečinku.
➢
3
Kryt zatvorte podľa zobrazenia na obrázku.
➢ Ak diaľkový ovládač nejdete dlhý čas používať, batérie vyberte a uskladnite ich na
chladnom suchom mieste. Diaľkový ovládač môžete používať až do vzdialenosti 23
stôp (7 m) od televízora. (Pri predpokladanom typickom používaní TV batérie vydržia
približne jeden rok.)
➢
Ak nefunguje diaľkový ovládač! Skontrolujte nasledovné:
1. Je televízor zapnutý?
2. Nie je prevrátený kladný a záporný pól batérií?
3. Nie sú batérie vybité?
4. Vyskytol sa výpadok prúdu alebo je odpojený sieťový kábel?
5. Nachádza sa v blízkosti špeciálne žiarivkové alebo neónové svetlo?
Prevádzka
Zapnutie a vypnutie televízora
Sieťový napájací kábel je pripojený k zadnej časti televízora.
1
Zapojte sieťový napájací kábel do príslušnej zásuvky.
Sieťové napätie je uvedené na zadnej strane televízora a frekvencia je 50 alebo 60 Hz.
➢
2
Stlačte tlačidlo “ ” (Zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora.
Ukazovateľ pohotovostného režimu na prednej strane televízora sa rozsvieti.
3
Zapnite televízor stlačením tlačidla POWER na diaľkovom ovládači.
Automaticky sa zvolí naposledy sledovaný program.
➢ Ak ste zatiaľ neuložili žiadne kanály, nezobrazí sa žiadny čistý obraz.
Pozrite si časť “Automatické ukladanie kanálov” na strane 11 alebo “Manuálne ukladanie kanálov” na strane 12.
4
Ak chcete televízor vypnúť, znova stlačte tlačidlo “ ” (Zapnutie/Vypnutie).
Prepnutie televízora do pohotovostného režimu
Ak chcete znížiť spotrebu energie a opotrebovanie obrazovky, môžete televízor prepnúť do pohotovostného režimu.
Pohotovostný režim môže byť užitočný, ak chcete dočasne prerušiť sledovanie televízora (napríklad počas jedla).
1
Počas sledovania stlačte tlačidlo POWER na diaľkovom ovládači.
Televízor je v pohotovostnom režime.
2
Ak chcete televízor znova zapnúť, jednoducho znova stlačte tlačidlo POWER.
➢ Zapnutie môžete vykonať aj stlačením tlačidla TV ( ), P / alebo číselného tlačidla.
☛
Televízor nenechávajte v pohotovostnom režime po dlhú dobu. Televízor vypnite stlačením tlačidla “ ” (Zapnutie/
vypnutie) na prednej strane televízora. Najlepšie je odpojiť televízor od zásuvky a antény.
Slovenčina - 8
AA68-03784S-Slk.indd
8
2006-05-26
ソタネト 12:52:56
Prvok Plug & Play (v závislosti od modelu)
Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne vykonajú tri základné
zákaznícke nastavenia: nastavenie jazyka, kanálu a hodín.
1
2
Po niekoľkých sekundách sa automaticky zobrazí ponuka Language.
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte príslušný jazyk.
Stlačením tlačidla ENTER (
) zvoľte jazyk.
Zobrazí sa správa Check antenna input..
➢ Ak sa v ponuke Language nezvolí žiadny jazyk, tak ponuka Language
po 30 sekundách zmizne.
4
Uistite sa, že anténa je pripojená k televízoru.
Stlačte tlačidlo ENTER (
).
Zobrazí sa ponuka Auto Store.
OK
Enter
Return
Setup
TV
English
Plug & Play
Deutsch
Français
Language
: English
Nederlands
Español
Time
Italiano
Blue Screen
: Svenska
On
Português
Melody
:Ελληνικά
On
Čeština
Srpski
Move
5
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú krajinu, potom stlačte
tlačidlo ENTER (
).
Zobrazí sa ponuka Search.
6
Stlačením tlačidla ENTER (
) spustite vyhľadávanie kanálov.
Vyhľadávanie kanálov sa spustí a ukončí automaticky. Po uložení
všetkých dostupných kanálov sa zobrazí ponuka Clock Set.
➢ Obráťte sa na “Automatické ukladanie kanálov” na strane 11.
7
Tlačidlom ◄ alebo ► sa pohybujete na položku hodín alebo minút.
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte hodiny alebo minúty.
➢ ◆ Obráťte sa na “Nastavenie a zobrazenie aktuálneho času” na strane
24.
◆ Hodiny a minúty môžete nastaviť priamo stlačením numerických
tlačidiel na diaľkovom ovládači.
8
Po dokončení stlačte tlačidlo MENU ( ).
Zobrazí sa správa Enjoy your viewing, potom sa aktivuje kanál, ktorý bol
uložený.
Ak chcete obnoviť nastavenie tejto funkcie...
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Setup, potom stlačte ENTER (
).
Zvolí sa Plug & Play.
3
Plug & Play
Start Plug & Play
Ak je televízor v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo POWER na
diaľkovom ovládači.
Zobrazí sa správa Start Plug & Play.
) zobrazte ponuku.
Enter
Skip
Plug & Play
Check antenna input.
OK
Enter
Skip
Auto Store
TV
Country
Search
Move
Belgium
: Belgium
France
Germany
Italy
Netherlands
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
Others
Eastern Europe
Enter
Search
P 1 C−− −−−−−
Enter
Skip
87 MHz
Stop
Skip
Clock Set
TV
Hour
--
Znovu stlačte tlačidlo ENTER (
).
Táto funkcia na začiatku zobrazí správu Start Plug & Play.
Move
10%
Minute
--
Adjust
Skip
Plug & Play
Enjoy your viewing
OK
Slovenčina - 9
AA68-03784S-Slk.indd
9
2006-05-26
ソタネト 12:53:00
Zobrazenie z externého zdroja signálu (závisí na modeli)
Input
TV
Source List
Edit Name
Move
:
TV
Enter


Return
Použitím diaľkového ovládača môžete prepínať medzi zobrazením signálu z
pripojeného zariadenia, ako je videorekordér, DVD prehrávač, satelitný prijímač a
zdroj televízneho signálu (pozemné alebo káblové vysielanie).
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačte tlačidlo ENTER (
3
Znovu stlačte tlačidlo ENTER (
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný zdroj signálu a potom
stlačte tlačidlo ENTER (
).
Dostupné zdroje signálu: TV, Ext. 1, Ext. 2, AV/S-Video, Component,
HDMI
Source List
TV
TV
Ext.1
Ext.2
AV/S-Video
Component
HDMI
Move
➢
: -----: -----: -----: -----: ------
Enter
Return
) zobrazte ponuku.
) , aby ste vybrali Input.
).
◆ Pri pripájaní zariadení k televízoru máte na výber z nasledujúcich súprav
konektorov: Ext. 1, Ext. 2, Component, alebo HDMI na zadnom paneli
televízora a AV/S-Video na bočnom paneli televízora.
◆ Tieto možnosti môžete jednoducho nastaviť aj stlačením tlačidla TV
( ) alebo SOURCE (
). Ak zmeníte externý zdroj počas sledovania
televízora, prepínanie obrazu môže chvíľu trvať.
Úprava názvov zariadení (v závislosti od modelu)
Input
TV
Source List
Edit Name
Move
:
Enter
TV


Return
Edit Name
TV
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Component
HDMI
Move
-----: -----VCR
DVD
: -----Cable STB
HD STB
: -----Sat. STB
Receiver
: AV
-----: -----: ------
Enter
Externý zdroj môžete pomenovať.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačte tlačidlo ENTER (
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Edit Name, potom stlačte ENTER
(
).
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný externý zdroj, ktorý
chcete upraviť a potom stlačte tlačidlo ENTER (
).
5
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný názov zariadenia,
potom stlačte tlačidlo ENTER (
).
Dostupné názvy zariadení: VCR, DVD, Cable STB, HD STB, Sat. STB, AV
Receiver, DVD Receiver, Game, Camcorder, DVD Combo, DHR (DVD
rekordér s pevným diskom) alebo PC.
6
Stlačením tlačidla EXIT (
) zobrazte ponuku.
) , aby ste vybrali Input.
) opustíte ponuku.
Return
Slovenčina - 10
AA68-03784S-Slk.indd
10
2006-05-26
ソタネト 12:53:02
Ovládanie kanálov
Automatické ukladanie kanálov
Môžete prehľadávať dostupné frekvenčné pásma (dostupnosť závisí od vašej krajiny).
Automaticky priradené čísla programov nemusia zodpovedať aktuálnym alebo
požadovaným číslam programov. Čísla však môžete zoradiť manuálne a vymazať
ľubovoľné kanály, ktoré nechcete sledovať.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Channel, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Znovu stlačte tlačidlo ENTER (
4
Znovu stlačte tlačidlo ENTER (
).
Zobrazí sa zoznam dostupných krajín.
5
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú krajinu, potom stlačte
tlačidlo ENTER (
).
6
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Search, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
7
Opätovným stlačením tlačidla ENTER (
) spustíte vyhľadávanie.
Vyhľadávanie sa ukončí automaticky.
➢ Aby ste zastavili vyhľadávanie predtým ako sa dokončí, stlačte tlačidlo
MENU ( ) alebo ENTER (
).
8
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
 More
) zobrazte ponuku.
).
Channel
TV
Move
Po ukončení vyhľadávania a ukladania sa zobrazí ponuka Sort.
◆ Ak chcete uložené kanály zoradiť v požadovanom číselnom poradí,
prejdite na krok 4 v postupe “Zoraďovanie uložených kanálov” na strane
13.
◆ Ak chcete ukončiť funkciu ukladania kanálov bez ich zoradenia,
opakovane stláčajte tlačidlo MENU ( ), až kým ponuky nezmiznú.





Enter
Return
Auto Store
TV
Country : Eastern Europe 
Search

Move
Enter
Search
P 1 C−− −−−−−
Enter
Return
87 MHz
10%
Stop
Return
Sort
TV
From
To
Store
Move
:
:
:
Adjust
P 1 ----P-- ----?
Return
Slovenčina - 11
AA68-03784S-Slk.indd
11
2006-05-26
ソタネト 12:53:06
Manuálne ukladanie kanálov
Channel
TV
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
 More
Move
Enter





Return
Manual Store
TV
Prog.
Colour System
Sound System
Channel
Search
Store
Move
Adjust
:P 1
: AUTO
: B/G
: C-: 98 MHz
:
?


Môžete ukladať televízne kanály vrátane tých, ktoré prijímate prostredníctvom
káblových rozvodov.
Pri manuálnom ukladaní kanálov si môžete vybrať:
◆ Či chcete alebo nechcete uložiť všetky nájdené kanály
◆ Číslo programu každého uloženého kanála, ktorý chcete označiť.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Channel, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Manual Store, potom stlačte
tlačidlo ENTER (
).
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zvoľte požadovanú možnosť, potom stlačte
tlačidlo ENTER (
) alebo ◄/► .
5
Stlačením tlačidla EXIT (
◆
Prog. (Číslo programu, ktoré má byť priradené kanálu)
Opakovane stláčajte tlačidlo ◄ alebo ► až do nájdenia správneho čísla.
◆
Colour System : AUTO/PAL/SECAM/NTSC 4.43
Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali požadovanú normu farby.
◆
Sound System : B/G, D/K, I, L
Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali požadovanú normu zvuku.
◆
Channel (Keď poznáte číslo kanálu, ktorý chcete uložiť)
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku C (kanál pozemného
vysielania) alebo S (Kanál káblovej televízie).
Stlačte tlačidlo ►, potom stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali
požadovaný zdroj signálu.
➢ Číslo kanálu môžete určiť tiež priamo, stlačením číselných tlačidiel (0-9).
➢ Ak zvuk nepočuť alebo je nezvyčajný, znova vyberte požadovanú
zvukovú normu.
◆
Search (Keď neviete čísla kanálov)
Stlačením tlačidla ◄ alebo ► spustíte vyhľadávanie.
Tuner prehľadáva frekvenčné pásmo až pokiaľ nenájde a na obrazovke
nezobrazí prvý alebo zvolený kanál.
◆
Store (Keď ukladáte kanál a priradené číslo programu)
Stlačte tlačidlo ENTER (
), aby ste nastavili OK.
☛
Režim kanálov
◆ P (Režim programov): Po dokončení ladenia sa vysielajúcim staniciam vo
vašej oblasti priradia čísla pozícií od P00 po P99. V tomto režime môžete
vybrať kanál zadaním čísla pozície.
◆ C (Režim kanálov pozemného vysielania): V tomto režime môžete
vybrať kanál zadaním priradeného čísla pre každú stanicu pozemného
vysielania.
◆ S (Režim kanálov káblovej televízie): V tomto režime môžete vybrať kanál
zadaním priradeného čísla pre každý kanál káblovej televízie.
Return
) zobrazte ponuku.
) opustíte ponuku.
Slovenčina - 12
AA68-03784S-Slk.indd
12
2006-05-26
ソタネト 12:53:07
Preskakovanie neželaných kanálov
Vybrané kanály možno spomedzi prehľadávaných kanálov vyradiť. Pri prehľadávaní
uložených kanálov sa potom tie, ktoré chcete preskočiť, nezobrazujú.
Počas prehľadávania sa zobrazia všetky kanály, ktoré výslovne neurčíte na
preskočenie.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Channel, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Channel Manager, potom stlačte
tlačidlo ENTER (
).
➢ Môžete ho jednoducho zobraziť stlačením tlačidla CH MGR (Správca
kanálov).
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte kanál, ktorý chcete pridať alebo
zmazať.
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
 More
) zobrazte ponuku.
5
Stlačte tlačidlo ENTER (
6
Stlačením tlačidla ENTER (
) pridajte kanál.
Vedľa kanálu sa objaví symbol (✓) a kanál je pridaný.
➢ Ak opätovne stlačíte tlačidlo ENTER ( ), zmizne symbol (✓) vedľa
kanála a kanál sa nepridá.
Move
Prog.
1
2
3
4
5
6
7
Add
Move
Page
Pre všetky kanály, ktoré sa maju pridať alebo zmazať, zopakujte krok 4 až
6.
8
Stlačením tlačidla EXIT (





Return
Enter
Channel Manager
P 1 C 4
), aby ste sa presunuli na pole ( ).
7
Channel
TV
1/15
C 4
C-S 1
S 3
S 6
S 8
S10


Enter
Return
) opustíte ponuku.
Zoradenie uložených kanálov
Táto činnosť vám umožňuje zmeniť čísla programov pre uložené kanály.
Túto činnosť môže byť potrebné vykonať po automatickom ukladaní.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Channel, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Sort, potom stlačte tlačidlo ENTER
(
).
4
Opakovaným stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte číslo kanálu, ktoré si
želáte zmeniť.
5
Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali To. Opakovaným stláčaním
tlačidla ◄ alebo ► vyberte nové číslo kanálu, ktoré si želáte identifikovať.
6
Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali Store. Pre potvrdenie výmeny
čísel kanálov zvoľte OK stlačením tlačidla ENTER (
).
Vybratý kanál nahradí ten predošlý, ktorý bol uložený pod zvoleným
číslom.
7
Zopakujte kroky 4 až 6 stlačením tlačidla ▲ alebo ▼, pre všetky kanály,
ktoré chcete premiestniť na želané čísla kanálov po zvolení položky From.
8
Stlačením tlačidla EXIT (
Channel
TV
) zobrazte ponuku.
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
 More
Move
Enter





Return
Sort
TV
From
To
Store
Move
:
:
:
Adjust
P 1 ----P-- ----?
Return
) opustíte ponuku.
Slovenčina - 13
AA68-03784S-Slk.indd
13
2006-05-26
ソタネト 12:53:10
Priradenie názvov kanálov
Názvy kanálov sa priradia automaticky pri príjme vysielania informácií o kanáli. Tieto
názvy sa dajú zmeniť, čo vám umožňuje priradiť nové názvy.
Channel
TV
Auto Store
Manual Store
Channel Manager
Sort
Name
 More
Move





Enter
Return
Name
TV
Prog.
13
14
15
16
17
Move
Ch.
C21
C23
C25
C26
C28
Name
A
-----------------

Adjust
Return
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Channel, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Name, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte kanál, ktorému chcete priradiť nový
názov.
5
Stlačte tlačidlo ►.
6
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte písmeno (A – Z), číslo (0 – 9)
alebo symbol (medzera,-). Stlačením tlačidla ◄ alebo ► sa presúva na
predchádzajúce, resp. nasledujúce písmeno.
7
Kroky 4 až 6 zopakujte pre každý kanál, ktorému chcete priradiť nový
názov.
8
Stlačením tlačidla EXIT (
) zobrazte ponuku.
) opustíte ponuku.
Vylaďovanie príjmu kanála
Channel
TV
 More
Fine Tune
LNA
Move
P 2
:
Off
Enter
*
Move
Adjust


Return
Fine Tune
+2
Reset
Return
Ak je k dispozícii čistý príjem, nemusíte kanál dolaďovať, pretože sa tak stane
automaticky počas funkcie vyhľadávania a ukladania.
Ak je signál slabý alebo rušený, bude treba kanál vyladiť ručne.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Channel, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Fine Tune a potom stlačte ENTER
(
).
4
Ak chcete dosiahnuť ostrý a čistý obraz a dobrú kvalitu zvuku, použitím
tlačidla ◄ alebo ► nájdite požadované nastavenie.
Číslo kanálu zmení farbu na červenú a označí sa “ ”.
5
Aby ste vynulovali jemné doladenie na 0, tak stlačením tlačidla ▲ alebo
▼ vyberte možnosť Reset. Stlačte tlačidlo ENTER (
).
6
Stlačením tlačidla EXIT (
) zobrazte ponuku.
*
) opustíte ponuku.
Fine Tune
P 2
Move
Reset
0
Enter
Return
Slovenčina - 14
AA68-03784S-Slk.indd
14
2006-05-26
ソタネト 12:53:13
Používanie funkcie LNA (Low Noise Amplifier – nízkošumový zosilňovač) (závisí na modeli)
Táto funkcia je veľmi užitočná v prípade, že sa televízor používa v oblasti so slabým
signálom.
LNA zosilní televízny signál v oblasti so slabým signálom a nízkošumový
predzosilňovač zosilní prichádzajúci signál.
 More
Fine Tune
LNA
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Channel, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte LNA, potom stlačte tlačidlo ENTER
(
).
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Off alebo On, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
5
Stlačením tlačidla EXIT (
➢
Channel
TV
) zobrazte ponuku.
Move
Nastavenie možnosti LNA na “On” môže vytvárať horšiu kvalitu obrazu
kvôli aktuálnym signálovým podmienkam kanálu. Z tohto dôvodu
používajte funkciu LNA Zapnutá/vypnutá výberovo, s ohľadom na kvalitu
obrazu, ktorá je momentálne zobrazená.
◆ V závislosti od oblasti sa výrobný režim LNA nastaví ako On alebo Off.
Return
Channel
 More
Fine Tune
LNA
◆


Off
Enter
TV
) opustíte ponuku.
:
Move
: Off Off
On
Enter
Return
Ovládanie obrazu
Zmena obrazovej normy
Vybrať môžete typ obrazu, ktorý najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám na
pozeranie.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Picture, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Dvakrát stlačte tlačidlo ENTER (
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom
stlačte tlačidlo ENTER (
).
Dostupné možnosti: Dynamic - Standard - Movie - Custom
5
Stlačením tlačidla EXIT (
➢
Tieto možnosti môžete jednoducho nastaviť aj stlačením tlačidla P.MODE(
Picture
TV
) zobrazte ponuku.
Mode
: Dynamic
Size
: Auto Wide
Digital NR :
On
Tilt
:
0
Film Mode
:
Off
PIP
:
Off
), aby ste vybrali Mode.
Move
) opustíte ponuku.
Enter
Return
Mode
TV
).






Mode
:
Contrast
:
Brightness :
Sharpness
:
Colour
:
Move
 More
Enter
Dynamic
Dynamic
Standard
Movie
90
Custom
50
50
50
Return
Slovenčina - 15
AA68-03784S-Slk.indd
15
2006-05-26
ソタネト 12:53:16
Úprava nastavení obrazu
Mode
TV
Mode
: Dynamic
Contrast
:
90
Brightness :
50
Sharpness
:
50
Colour
:
50
Move
 More
Enter
Return
Contrast
Move





90
Adjust
Mode
TV
 More
Colour Tone :
Reset
Move
Enter
Normal

 More
Colour Tone :
Reset
Move
Enter
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Picture, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Dvakrát stlačte tlačidlo ENTER (
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom
stlačte tlačidlo ENTER (
).
Dostupné možnosti: Dynamic - Standard - Movie - Custom.
5
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť,
potom stlačte tlačidlo ENTER (
).
Dostupné možnosti: Contrast - Brightness - Sharpness - Colour - Tint
(len NTSC)
6
Stlačte tlačidlo ◄ alebo ►, aby ste dosiahli požadované nastavenie.
7
Stlačte tlačidlo MENU (
8
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Colour Tone, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
9
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom
stlačte tlačidlo ENTER (
).
Dostupné možnosti: Cool2 - Cool1 - Normal - Warm1 - Warm2
Return
Mode
TV
Televízor poskytuje niekoľko nastavení, ktoré umožňujú ovládať kvalitu obrazu.
Normal

Return
) zobrazte ponuku.
), aby ste vybrali Mode.
).
Obnovenie nastavení obrazu na pôvodné nastavenia od výroby
10
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Reset, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
Nastavenia, ktoré ste predtým prispôsobili, sa nastavia opätovne na
pôvodné nastavenia od výrobcu.
11
Stlačením tlačidla EXIT (
➢
) opustíte ponuku.
◆ Funkcia pôvodného nastavenia sa dá nastaviť pre každý režim obrazu.
◆ Televízor má systém “automatického odmagnetizovania”, ktorý sa
aktivuje v prípade výskytu magnetického rušenia. Na odmagnetizovanie
televíznej obrazovky televízor vypnite stlačením tlačidla “ ” (Zapnutie/
vypnutie) na prednom paneli televízora. (Obráťte sa na ”Automatické
odmagnetizovanie pre odstránenie farebných škvŕn“ na strane 29.)
Slovenčina - 16
AA68-03784S-Slk.indd
16
2006-05-26
ソタネト 12:53:18
Výber veľkosti obrazu (v závislosti od modelu)
Môžete si vybrať takú veľkosť obrazu, ktorá najlepšie zodpovedá vašim nárokom na
sledovanie.
1
2
3
4
5
◆
◆
Mode
: Dynamic
Size
: Auto Wide
Digital NR :
On
Tilt
:
0
Film Mode
:
Off
PIP
:
Off
Move
Enter






Return
Size
TV
Auto Wide
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Normal: Nastavuje obraz do normálneho režimu s pomerom strán 4:3.
Zoom1: Zväčší veľkosť obrazu na obrazovke.
Zoom2: Rozšíri obraz formátu Zoom1.
Auto Wide: Rozšírenie a natiahnutie obrazu z pomeru strán 4:3 na pomer
strán 16:9.
16:9: Nastavuje obraz do širokouhlého režimu s pomerom strán 16:9.
Zoom1: Zväčší veľkosť obrazu na obrazovke.
Zoom2: Rozšíri obraz formátu Zoom1.
4:3: Nastaví obraz do normálneho režimu s pomerom strán 4:3
✱ Dostupná veľkosť obrazu pre režim Component a HDMI.
Move
Normálny model
➢
Picture
TV
Stlačením tlačidla MENU ( ) zobrazte ponuku.
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Picture, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Size, potom stlačte tlačidlo ENTER
(
).
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom
stlačte tlačidlo ENTER (
).
Dostupné možnosti:
◆ Normal, Zoom1, Zoom2 (Normálny model)
◆ Auto Wide, 16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3 (Širokouhlý model)
Režimy Zoom1 alebo Zoom2 umožňujú natiahnutie použitím tlačidla
▲ alebo ▼.
Stlačením tlačidla EXIT ( ) opustíte ponuku.
Enter
Return
Širokouhlý model
Režim
Normal
Zoom1
Zoom2
Wide
Auto Wide
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
480i/576i
O
O
O
X
O
O
O
O
O
480p/576p
O
X
X
X
X
O
X
X
O
720p/1080i
O
X
X
O
X
O
X
X
X
Tieto možnosti môžete jednoducho nastaviť aj stlačením tlačidla P.SIZE.
Nastavenie digitálnej redukcie šumu
V prípade slabej úrovne signálu prijímaného televízorom môžete aktivovaním tejto
funkcie obmedziť poruchy a tiene, ktoré sa zjavujú na obrazovke.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Picture, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Digital NR, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Off alebo On, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
5
Stlačením tlačidla EXIT (
) opustíte ponuku.
Picture
TV
) zobrazte ponuku.
Mode
: Dynamic
Size
: Auto Wide
Digital NR :
On
Tilt
:
0
Film Mode
:
Off
PIP
:
Off
Move
Enter






Return
Picture
TV
Mode
: Dynamic
Size
: Auto Wide
Off
Digital NR :
On
On
Tilt
:
0
Film Mode
:
Off
PIP
:
Off
Move
Enter
Return
Slovenčina - 17
AA68-03784S-Slk.indd
17
2006-05-26
ソタネト 12:53:21
Používanie funkcie ovládania naklonenia obrazovky (v závislosti od modelu)
Picture
TV
Mode
: Dynamic
Size
: Auto Wide
Digital NR :
On
Tilt
:
- 1
Film Mode
:
Off
PIP
:
Off
Move
Adjust






Return
Ak zistíte, že prijímaný obraz je jemne naklonený na jednu stranu, môžete prispôsobiť
nastavenie naklonenia.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Picture, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali Tilt.
4
Stlačte tlačidlo ◄ alebo ►, aby ste dosiahli požadované nastavenie (-7 až
+7).
5
Stlačením tlačidla EXIT (
) zobrazte ponuku.
) opustíte ponuku.
Výber filmového režimu
Picture
TV
Mode
: Dynamic
Size
: Auto Wide
Digital NR :
On
Tilt
:
0
Film Mode
:
Off
PIP
:
Off
Move
Enter






Return
Picture
TV
Mode
: Dynamic
Size
: Auto Wide
Digital NR :
On
Tilt
:
0
Off
Film Mode
:
Off
On
PIP
:
Off
Move
Enter
Môžete automaticky snímať a spracovávať obrazové signály z niektorých zdrojov a
upraviť nastavenie obrazu na optimálnu kvalitu.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Picture, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Film Mode, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Off alebo On, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
5
Stlačením tlačidla EXIT (
➢
) zobrazte ponuku.
) opustíte ponuku.
◆ Nie je dostupné v režimoch Komponent alebo HDMI.
◆ Nesúlady režimov, ako napr. vypnutie funkcie Film Mode počas
zobrazovania filmového zdroja alebo zapnutie funkcie Film Mode počas
zobrazovania iných ako filmových zdrojov, môže ovplyvniť kvalitu obrazu.
Return
Slovenčina - 18
AA68-03784S-Slk.indd
18
2006-05-26
ソタネト 12:53:23
Zobrazovanie obrazu v obraze (PIP) (v závislosti od modelu)
V rámci hlavného obrazu televízneho programu alebo externých A/V zariadení, ako
napr. videorekordéra alebo DVD prehrávača, môžete zobraziť vedľajší obraz. Týmto
spôsobom môžete sledovať televízny program alebo monitorovať obrazový vstup z
ľubovoľných pripojených zariadení počas sledovania televízie alebo iného obrazového
vstupu.
Mode
: Dynamic
Size
: Auto Wide
Digital NR :
On
Tilt
:
0
Film Mode
:
Off
PIP
:
Off
Aktivovanie obrazu v obraze
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Picture, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte PIP, potom stlačte tlačidlo ENTER
(
).
4
Znovu stlačte tlačidlo ENTER (
5
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Off alebo On, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
➢
Picture
TV
) zobrazte ponuku.
Move
Enter
Return
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
).
Funkciu PIP môžete jednoducho aktivovať aj stlačením tlačidla PIP.
Ak ho chcete vypnúť, stlačte opäť toto tlačidlo.






Move
: On
: TV





: Large
:
:P 1
Enter
Return
Tabuľka nastavení PIP (Obrazu v obraze)
X: Táto kombinácia PIP nie je možná.
O : Táto kombinácia PIP je dostupná.
Vedľajší obraz
TV
EXT 1
EXT 2
AV/S-Video
Component
HDMI
TV
O
O
O
O
X
X
EXT 1
O
O
O
O
X
X
Hlavný obraz
EXT 2
O
O
O
O
X
X
AV/S-Video
O
O
O
O
X
X
Component
X
X
X
X
X
X
HDMI
X
X
X
X
X
X
Výber zdroja signálu pre PIP (Obraz v obraze)
6
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Source, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte zdroj vedľajšieho obrazu, potom
stlačte tlačidlo ENTER (
).
➢
PIP
TV
Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla SOURCE.
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
: On
: TV
: Large
:
:P 1
Enter





Return
pokračovanie...
Slovenčina - 19
AA68-03784S-Slk.indd
19
2006-05-26
ソタネト 12:53:25
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
: On
: TV
: Large
:
:P 1
Enter





Return
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
: On
: TV
: Large
:
:P 1
Enter
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
: On
: TV
: Large
:
:P 1
Enter
Return
Return
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Move
: On
: TV
: Large
:
:P 1
Adjust
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Swap, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
Hlavný obraz a vedľajší obraz sa vymenia.
➢ Hlavný obraz a vedľajší obraz môžete jednoducho vymeniť aj stlačením
tlačidla SWAP.
Zmena veľkosti okna PIP (Obraz v obraze)
8
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Size, potom stlačte tlačidlo ENTER
(
).
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte veľkosť vedľajšieho obrazu, potom
stlačte tlačidlo ENTER (
).
Dostupné možnosti: Large - Small - Double Window
➢ Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla SIZE.
Zmena polohy okna PIP (Obraz v obraze)
9





PIP
TV
7





PIP
TV
Prepínanie obsahu PIP (Obrazu v obraze) a hlavného obrazu
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Position, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte polohu vedľajšieho obrazu, potom
stlačte tlačidlo ENTER (
).
Dostupné možnosti:
-
➢
Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla POSITION
( ).
Zmena kanálu PIP (Obraz v obraze)
10





Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Prog., potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte kanál vedľajšieho obrazu, potom
stlačte tlačidlo ENTER (
).
➢
◆
◆
Return
Kanál vedľajšieho obrazu môžete vybrať jednoduchým stlačením
tlačidla P alebo .
Keď nastavíte pre položku Source hodnotu TV, môžete vybrať kanál
vedľajšieho obrazu.
Zmrazenie aktuálneho obrazu
Pri sledovaní televízneho programu môžete obraz jednoducho zmraziť stlačením
tlačidla STILL.
➢
◆ Opätovným stlačením tohto tlačidla sa vykoná návrat do normálneho
zobrazenia.
◆ Nie je dostupné v režime Component/HDMI.
Slovenčina - 20
AA68-03784S-Slk.indd
20
2006-05-26
ソタネト 12:53:28
Ovládanie zvuku
Zmena zvukovej normy
Môžete vybrať typ špeciálneho zvukového efektu, ktorý sa použije pri sledovaní
daného vysielania.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Sound, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Znovu stlačte tlačidlo ENTER (
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom
stlačte tlačidlo ENTER (
).
Dostupné možnosti: Standard - Music - Movie - Speech - Custom
5
Stlačením tlačidla EXIT (
➢
Tieto možnosti môžete jednoducho nastaviť aj stlačením tlačidla S.MODE(
Sound
TV
Mode
:
Custom
Equalizer
SRS TruSurround XT : Off
Auto Volume
: Off
Turbo Sound
: Off
Pseudo Stereo
: Off
) zobrazte ponuku.
), aby ste vybrali Mode.
Move
Enter
Return
Sound
TV
) opustíte ponuku.






Standard
Mode
:
Custom
Music
Movie
Equalizer
Speech
SRS TruSurround XT Custom
: Off
Auto Volume
: Off
Turbo Sound
: Off
Pseudo Stereo
: Off
).
Move
Enter
Return
Úprava nastavení zvuku (v závislosti od modelu)
Nastavenie zvuku je možné upraviť podľa osobných preferencií.
1
Stlačením tlačidla MENU (
) zobrazte ponuku.
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Sound, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Equalizer, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
4
Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte možnosť, ktorú chcete upraviť,
potom stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste dosiahli požadované nastavenie.
5
Stlačením tlačidla EXIT (
➢
Ak zmeníte niektoré z týchto nastavení, štandard zvuku sa automaticky zmení
na hodnotu Custom.
) opustíte ponuku.
Sound
TV
Mode
:
Custom
Equalizer
SRS TruSurround XT : Off
Auto Volume
: Off
Turbo Sound
: Off
Pseudo Stereo
: Off
Move
Enter






Return
Equalizer
TV
R
L
100 300 1K 3K 10K
Move
Adjust
Return
Slovenčina - 21
AA68-03784S-Slk.indd
21
2006-05-26
ソタネト 12:53:31
Ďalšie nastavenia zvuku (v závislosti od modelu)
Sound
TV
Mode
:
Custom
Equalizer
SRS TruSurround XT : Off
Auto Volume
: Off
Turbo Sound
: Off
Pseudo Stereo
: Off
Move
Enter






Return
Sound
TV
Mode
:
Custom
Equalizer
SRS TruSurround XT : Off
Auto Volume
: Off
Turbo Sound
: Off
Pseudo Stereo
: Off
Move
Enter






Return
Sound
TV
Mode
:
Custom
Equalizer
SRS TruSurround XT : Off
Auto Volume
: Off
Turbo Sound
: Off
Pseudo Stereo
: Off
Move
Enter






Return
Sound
TV
Mode
:
Custom
Equalizer
SRS TruSurround XT : Off
Auto Volume
: Off
Turbo Sound
: Off
Pseudo Stereo
: Off
Move
Enter






Return
◆ SRS TruSurround XT
Technológia TruSurround XT je patentovanou technológiou SRS, ktorá rieši
problém prehrávania viackanálového obsahu systému 5.1 prostredníctvom dvoch
reproduktorov. Technológia TruSurround poskytuje presvedčivý virtuálny zážitok z
priestorového zvuku prostredníctvom ľubovoľného systému prehrávania cez dva
reproduktory, vrátane vnútorných reproduktorov televízora. Technológia je úplne
kompatibilná so všetkými viackanálovými formátmi.
◆ Auto Volume
Každá vysielacia stanica má svoje vlastné signálové podmienky, takže pre vás nie je
jednoduché upraviť hlasitosť pri každej zmene kanála. Táto funkcia vám umožňuje
automaticky upraviť hlasitosť požadovaného kanála znížením úrovne zvukového
výstupu v prípade, ak je modulačný signál príliš vysoký alebo zvýšením úrovne
zvukového výstupu, ak je modulačný signál príliš nízky.
◆ Turbo Sound
Táto funkcia primerane zdôrazňuje vyššie a nižšie zvukové pásma (a zahrňuje aj iné
efekty). Môžete si užívať lepší a dynamickejší zvuk pri pozeraní hudby, filmov alebo
iných kanálov.
◆ Pseudo Stereo
Funkcia Pseudo Stereo konvertuje monofónny zvukový signál do dvoch
identických kanálov – ľavého a pravého. Ak je možnosť Pseudo Stereo nastavená
na hodnotu On alebo Off, tieto nastavenia sa použijú na zvukové efekty, ako
napríklad Standard, Music, Movie a Speech.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Sound, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste nastavili požadovanú možnosť (SRS
TruSurround XT, Auto Volume, Turbo Sound, alebo Pseudo Stereo),
potom stlačte tlačidlo ENTER (
).
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Off alebo On, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
5
Stlačením tlačidla EXIT (
➢
) zobrazte ponuku.
) opustíte ponuku.
◆ Funkciu turbozvuku môžete zvoliť jednoduchým stlačením tlačidla
TURBO.
◆ Funkcie SRS TruSurround XT a Turbo Sound nemôžu byť súčasne
nastavené na “On”.
◆ Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla SRS ( ).
◆ TruSurround XT, SRS a symbol ( ) sú obchodnými značkami spoločnosti
SRS Labs, Inc.
Technológia TruSurround XT sa používa na základe licencie od
spoločnosti SRS Labs, Inc.
Slovenčina - 22
AA68-03784S-Slk.indd
22
2006-05-26
ソタネト 12:53:34
Výber zvukového režimu (v závislosti od modelu)
Tlačidlo DUAL I-II zobrazuje a ovláda spracovanie a výstup zvukového signálu. Pri zapnutom napájaní sa režim automaticky nastaví
na “Dual-I” alebo “Stereo”, a to v závislosti od aktuálneho prenosu.
NICAM
Stereo
Typ vysielania
Indikácia na obrazovke
Bežné vysielanie
(štandardný zvuk)
Mono (Normálne používanie)
Bežné + NICAM
Mono
Mono
NICAM
↔
Mono
(Normálne)
NICAM Stereo
Stereo
NICAM
↔
Mono
(Normálne)
NICAM Dual-I/II
Dual-I
NICAM
Bežné vysielanie
(štandardný zvuk)
A2
Stereo
➢
→
Dual-II
NICAM
→
Mono
(Normálne)
Mono (Normálne)
Dvojjazyčný alebo
Dual-I/II
Dual-I
↔
Dual-II
Stereo
Stereo
↔
Mono
(vynútené mono)
◆ Ak sa zhoršia podmienky príjmu, počúvanie bude jednoduchšie pri nastavení režimu Mono.
◆ Ak je stereofónny signál slabý a dochádza k automatickému prepínaniu, nastavte režim Mono.
◆ Pri príjme monofónneho zvuku v režime AV pripojte zdroj zvuku do vstupného konektora ”AUDIO-L” na paneli (na
prednej alebo bočnej strane). Ak monofónny zvuk vychádza iba z ľavého reproduktora, stlačte tlačidlo DUAL I-II.
Slovenčina - 23
AA68-03784S-Slk.indd
23
2006-05-26
ソタネト 12:53:36
Popis funkcií
Nastavenie času
Time
TV
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Move
: -- : -: Off
: Off
: Off
Enter




Return
Clock Set
TV
Hour
00
Move
Minute
00
Adjust
Return
Time
TV
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Move
Enter
TV
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Move
Enter
: 00 : 00
: Off
: Off
: Off




Nastavenie a zobrazenie aktuálneho času
Hodiny televízora môžete nastaviť tak, aby sa po stlačení tlačidla INFO ( )
zobrazil aktuálny čas. Čas musíte nastaviť aj v prípade, ak chcete použiť časovače
automatického zapínania a vypínania.
➢ Pri stlačení tlačidla “ ” (Zapnutie/vypnutie) na televízore sa nastavenie hodín
vynuluje.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Setup, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Time, potom stlačte tlačidlo ENTER
(
).
4
Znovu stlačte tlačidlo ENTER (
5
Tlačidlom ◄ alebo ► sa pohybujete na položku Hour alebo Minute.
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte hodiny alebo minúty.
6
Stlačte tlačidlo ENTER (
).
7
Stlačením tlačidla EXIT (
) opustíte ponuku.
) zobrazte ponuku.
).
Nastavenie časovača automatického vypnutia
Televízor môžete nastaviť na automatické vypnutie po predvolenom intervale.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Setup, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
Return
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Time, potom stlačte tlačidlo ENTER
(
).
Time
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Sleep Time, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
5
Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali prednastavený časový interval
(Off, 30min, 60min, 90min, 120min, 150min, 180min) počas ktorého
ostane televízor zapnutý, potom stlačte tlačidlo ENTER (
).
6
Stlačením tlačidla EXIT (
➢
Stlačením tlačidla SLEEP môžete nastaviť dobu medzi 30 a 180 minútami, po
ktorej sa televízor automaticky prepne do pohotovostného režimu.
: 00 : 00
Off
: Off30min
: Off60min
90min
120min
: Off
150min
180min
Return
) zobrazte ponuku.
) opustíte ponuku.
Slovenčina - 24
AA68-03784S-Slk.indd
24
2006-05-26
ソタネト 12:53:38
Automatické zapínanie a vypínanie televízora
Nastavením časovačov na hodnotu Zapnutý alebo Vypnutý môžete dosiahnuť, aby sa
televízor:
◆
Automaticky zapol a naladila požadovaný kanál v zvolenom čase
◆
Automaticky vypol v zvolenom čase
➢
Time
TV
Prvým krokom je nastaviť hodiny televízora (pozrite si časť “Nastavenie a
zobrazenie aktuálneho času“ na strane 24). Ak ste ešte nenastavili hodiny,
zobrazí sa správa Set the clock first.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Setup, potom stlačte tlačidlo ENTER
(
).
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Time, potom stlačte tlačidlo ENTER
(
).
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte On Timer, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
5
Tlačidlom ◄ alebo ► sa pohybujete na položku Hour, Minute, Prog.
alebo Volume.
Nastavte ich stlačením tlačidla ▲ alebo ▼.
6
Stlačením tlačidla ◄ alebo ► sa presuniete na Activation, potom stlačte
tlačidlo ▲ alebo ▼ aby ste vybrali Yes.
7
Stlačte tlačidlo MENU (
8
Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali Off Timer. Rovnako ako
spomenuté vyššie nastavte čas, v ktorý si želáte, aby sa televízor
automaticky vypol.
9
Stlačením tlačidla EXIT (
➢
Hodiny a minúty môžete nastaviť priamo stlačením numerických tlačidiel na
diaľkovom ovládači.
➢
Vypnutie v neprítomnosti
Ak nastavíte časovač na hodnotu “On”, televízor sa vypne, ak nepoužijete žiadny
ovládací prvok počas 3 hodín od zapnutia televízora časovačom. Táto funkcia
je k dispozícii iba v režime časovača “On” a zabráni náhodnej poruche alebo
prehriatiu, ku ktorému môže dôjsť pri ponechaní zapnutého televízora po dlhú
dobu z dôvodu nastavenia časovača na hodnotu “On“ (napríklad, ak ste na
dovolenke).
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Move
Enter
) zobrazte ponuku.




Return
On Timer
TV
Hour Minute
00
00
Prog. Volume
P 1
10
Activation
No
Move
Adjust
Return
Time
TV
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
).
) opustíte ponuku.
: 00 : 00
: Off
: Off
: Off
Move
: 00 : 00
: Off
: 22 : 00
: Off
Enter




Return
Off Timer
TV
Hour Minute
00
00
Activation
No
Move
Adjust
Return
Slovenčina - 25
AA68-03784S-Slk.indd
25
2006-05-26
ソタネト 12:53:41
Výber jazyka
Setup
TV
Plug & Play
Language
:
Time
Blue Screen
Melody
Move
English
:
:
Enter
On
On





Return
Pri prvom použití televízora musíte zvoliť jazyk, ktorý sa použije na zobrazenie ponúk
a indikátorov.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Setup, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Language, potom stlačte ENTER
(
).
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte príslušný jazyk, potom stlačte
tlačidlo ENTER (
).
5
Stlačením tlačidla EXIT (
) zobrazte ponuku.
) opustíte ponuku.
Nastavenie modrej obrazovky
Setup
TV
Plug & Play
Language
:
Time
Blue Screen
Melody
Move
English
:
:
Enter
Off
On
On
On
Return
Ak sa neprijíma žiadny signál alebo ak je veľmi slabý, modrá obrazovka automaticky
nahradí zašumené pozadie obrazu. Ak chcete pokračovať v sledovaní nekvalitného
obrazu, musíte nastaviť režim “Blue Screen“ na hodnotu “Off“.
1
Stlačením tlačidla MENU (
2
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Setup, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Blue Screen, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Off alebo On, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
5
Stlačením tlačidla EXIT (
) zobrazte ponuku.
) opustíte ponuku.
Výber melódie
Setup
TV
Plug & Play
Language
:
Time
Blue Screen
Melody
Move
Enter
Pri vypínaní a zapínaní televízora môžete počuť melódiu.
1
Stlačením tlačidla MENU (
English
2
:
:
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Setup, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
3
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Melody, potom stlačte ENTER
(
).
4
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte Off alebo On, potom stlačte tlačidlo
ENTER (
).
5
Stlačením tlačidla EXIT (
On
Off
On
On
Return
) zobrazte ponuku.
) opustíte ponuku.
Slovenčina - 26
AA68-03784S-Slk.indd
26
2006-05-26
ソタネト 12:53:44
Funkcia teletextu (v závislosti od modelu)
Väčšina televíznych kanálov poskytuje textové informačné služby prostredníctvom
teletextu.
Strana s indexom služby teletextu vám poskytne informácie o jeho používaní.
Použitím tlačidiel diaľkového ovládania môžete využiť ďalšie nastavenia, ktoré vám
pomôžu nastaviť službu podľa vašich predstáv.
☛ Aby sa teletextové informácie zobrazovali správne, musí byť príjem daného
kanála stabilný. V opačnom prípade môžu chýbať informácie alebo stránky
nemusia byť zobrazené správne.
◆
(zapnúť teletext/mix)
Stlačte toto tlačidlo ak chcete spustiť režim teletextu potom, čo ste prepli
na program, ktorý takúto službu poskytuje. Ak chcete teletext prekryť
zobrazením aktuálneho vysielania, stlačte tlačidlo ešte raz.
◆
(podstránka)
Používa sa na vedľajšiu stránku, ktorá je k dispozícii.
◆
(veľkosť)
Stlačením zobrazíte v hornej polovici obrazovky dvojnásobne veľké
písmená.
Ak chcete zobraziť spodnú polovicu obrazovky, stlačte tlačidlo ešte raz.
Ak sa chcete vrátiť na normálnu obrazovku, stlačte tlačidlo ešte raz.
◆
(uložiť)
Používa sa na ukladanie teletextových stránok.
◆
(podržať)
Používa sa v prípade, že chcete podržať zobrazenie zadanej stránky,
ak je táto zvolená stránka spojená s viacerými vedľajšími stránkami,
ktoré automaticky nasledujú. Ak chcete pokračovať v prezeraní ďalších
stránok, stlačte opäť tlačidlo.
◆
(nasledujúca strana)
Používa sa na zobrazenie nasledujúcej teletextovej stránky.
◆
(režim)
Stlačením tlačidla zvolíte režim teletextu (LIST/FLOF) Ak ho stlačíte v
režime LIST, prepne na režim uloženia LIST. V režime uloženia LIST
môžete stlačením tlačidla
(uložiť) uložiť stránku teletextu do zoznamu.
◆
(predchádzajúca strana)
Používa sa na zobrazenie predchádzajúcej teletextovej stránky.
◆
(index)
Používa sa, ak chcete zobraziť stránku so zoznamom (obsahom)
kedykoľvek počas prezerania teletextu.
◆
(zobrazenie)
Používa sa na zobrazenie skrytého textu (napríklad odpovede na kvízové
hry). Ak sa chcete vrátiť na normálnu obrazovku, stlačte tlačidlo ešte raz.
◆
Farebné tlačidlá (červené/zelené/žlté/modré)
Ak vysielacia spoločnosť používa systém FASTEXT, rozličné témy v
rámci teletextovej strany sú kódované farebne a dajú sa vybrať stlačením
farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Stlačte želanú farbu podľa
toho, ktorú tému chcete zobraziť. Strana sa zobrazuje s ďalšími farebne odlíšenými informáciami, ktoré sa dajú
vyberať rovnakým spôsobom. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu, stlačte príslušné
farebné tlačidlo.
◆
(zrušiť)
Používa sa na zobrazenie vysielania, keď sa vyhľadáva strana.
➢
Teletextové strany môžete meniť priamo stlačením numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
pokračovanie...
Slovenčina - 27
AA68-03784S-Slk.indd
27
2006-05-26
ソタネト 12:53:47
Strany teletextu sú zoradené do šiestich kategórií:
Časť
Obsah
A
Číslo vybratej strany.
B
Identifikácia vysielacieho kanála.
C
Číslo aktuálnej strany alebo indikátor vyhľadávania.
D
Dátum a čas.
E
Text.
F
Stavové informácie.
Informácie FASTEXT.
➢
Teletextové informácie sú často rozdelené na viacerých stranách
zobrazovaných postupne za sebou, ku ktorým môžete pristupovať:
◆ Zadaním čísla strany
◆ Výberom názvu v zozname
◆ Výberom farebného nadpisu (systém FASTEXT)
➢
Stlačte tlačidlo TV (
), ak chcete opustiť režim teletextu.
Slovenčina - 28
AA68-03784S-Slk.indd
28
2006-05-26
ソタネト 12:53:49
Príloha
Automatické odmagnetizovanie pre odstránenie farebných škvŕn
Cievka odmagnetizovania je upevnená okolo obrazovky, takže normálne nepotrebujete odmagnetizovať televízor
manuálne.
Ak premiestnite televízor do inej pozície a na obrazovke sa zase objavia farebné škvrny, musíte:
◆ Televízor vypnite stlačením tlačidla “ ” (Zapnutie/vypnutie) na televízore.
◆ Odpojte televízor od zásuvky
◆ Nechajte televízor asi 30 minút vypnutý, aby sa automatická funkcia odmagnetizovania mohla aktivovať a
potom stlačte tlačidlo “POWER” na diaľkovom ovládači.
☛
Ak sa televízor nechá bez dozoru, stlačte tlačidlo “ ” (Zapnutie/vypnutie), aby ste ho vypli.
Riešenie problémov: Pred kontaktovaním servisného technika
Pred kontaktovaním popredajného servisu spoločnosti Samsung vykonajte nasledujúce jednoduché kontroly.
Ak nemôžete vyriešiť problém použitím pokynov uvedených nižšie, poznačte si model a sériové číslo televízora a obráťte sa na
miestneho predajcu.
Chýba zvuk alebo obraz
◆
◆
◆
◆
Normálny obraz bez zvuku
◆ Skontrolujte hlasitosť.
◆ Skontrolujte či ste nestlačili tlačidlo hlasitosti MUTE(
ovládači.
Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel pripojený do zásuvky v stene.
Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo “ ” (Zapnutie/vypnutie) a tlačidlo POWER.
Skontrolujte nastavenie kontrastu a jasu obrazu.
Skontrolujte hlasitosť.
) na diaľkovom
Chýba obraz alebo je čiernobiely
◆ Upravte nastavenia farieb.
◆ Skontrolujte správne nastavenie systému vysielania.
Rušenie zvuku a obrazu
◆ Skúste zistiť, ktoré elektrické zariadenie ovplyvňuje televízor a potom ho
presuňte ďalej.
◆ Televízor zapojte do inej sieťovej zásuvky.
Neostrý alebo zasnežený obraz, skreslený
zvuk
◆ Skontrolujte smer, umiestnenie a pripojenie antény.
Toto rušenie sa často vyskytuje z dôvodu použitia vnútornej antény.
Poruchy diaľkového ovládača
◆ Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
◆ Vyčistite horný okraj diaľkového ovládača (vysielacie okienko).
◆ Skontrolujte kontakty pre batériu.
Slovenčina - 29
AA68-03784S-Slk.indd
29
2006-05-26
ソタネト 12:53:49
Táto stránka je zámerne
ponechaná prázdnou.
AA68-03784S-Slk.indd
30
2006-05-26
ソタネト 12:53:50
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia
môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od
ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý
im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť
si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu
s ostatným priemyselným odpadom.
AA68-03784S-Slk.indd
31
2006-05-26
ソタネト 12:53:50
Skontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE (Celosvetový Samsung)
Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung,
prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
0850 123 989
www.samsung.com/sk
AA68-03784S-04
AA68-03784S-Slk.indd
32
2006-05-26
ソタネト 12:53:50
Download PDF