Samsung | CW-29M166V | Samsung CW-29M166V Používateľská príručka

AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:23 PM
Page 1
FAREBNÁ
TELEVÍZIA
PouÏívateºská príruãka
Pred pouÏitím tohto zariadenia si dôkladne
preãítajte tento návod a uschovajte ho na budúce pouÏitie.
PONUKY NA OBRAZOVKE
OBRAZ V OBRAZE (VOLITEªNÁ MOÎNOSË)
TELETEXT
Zaregistrujte vበv˘robok na www.samsung.com/global/register
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:23 PM
Page 2
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:23 PM
Page 3
Obsah
◆ PRIPOJENIE A PRÍPRAVA TELEVÍZORA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Pohºad na vበtelevízor (v závislosti od modelu) ..........................................
Infraãerven˘ diaºkov˘ ovládaã .......................................................................
VloÏenie batérií do diaºkového ovládaãa .......................................................
Pripojenie k anténe alebo rozvodu káblovej televízie...................................
Zapnutie a vypnutie televízora .....................................................................
Prepnutie televízora do pohotovostného reÏimu ..........................................
Oboznámenie sa s diaºkov˘m ovládaãom ...................................................
Funkcia in‰talácie “Plug & Play” ...................................................................
Zobrazenie ukáÏky ........................................................................................
V˘ber jazyka ..................................................................................................
5
6
8
8
9
9
10
11
12
12
◆ NASTAVENIE KANÁLOV
■
■
■
■
■
■
Automatické ukladanie kanálov.....................................................................
Zoradenie uloÏen˘ch kanálov .......................................................................
Manuálne ukladanie kanálov.........................................................................
Preskakovanie neÏelan˘ch kanálov ..............................................................
Priradenie názvov kanálov ............................................................................
Jemné doladenie príjmu kanála ....................................................................
13
14
15
17
18
19
◆ POUÎÍVANIE TELEVÍZORA
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
PouÏívanie funkcie LNA (Low Noise Amplifier) (v závislosti od modelu)......
Zmena obrazovej normy ...............................................................................
Úprava nastavení obrazu ..............................................................................
V˘ber veºkosti obrazu (v závislosti od modelu).............................................
V˘ber funkcie digitálneho NR........................................................................
PouÏívanie funkcie Ovládanie posunutia ......................................................
Nastavenie modrej obrazovky .......................................................................
Zmrazenie aktuálneho obrazu.......................................................................
Zmena zvukovej normy .................................................................................
Úprava nastavení zvuku ................................................................................
Dodatoãné nastavenie zvuku (v závislosti od modelu) .................................
V˘ber zvukového reÏimu (v závislosti od modelu) ........................................
V˘ber melódie ...............................................................................................
Nastavenie a zobrazenie aktuálneho ãasu...................................................
20
21
22
23
24
25
25
26
26
27
28
29
30
31
Slovenãina - 3
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:23 PM
Page 4
➢
Obsah (pokraãovanie)
◆ POUÎÍVANIE TELEVÍZORA (pokraãovanie)
■
■
■
■
■
Nastavenie ãasovaãa automatického vypnutia .............................................
Automatické zapínanie a vypínanie televízora .............................................
Nastavenie úrovne hlasitosti alebo kanála ....................................................
Zobrazenie externého zdroja signálu/úprava názvu (v závislosti od modelu) ..........
Zobrazenie obrazu v obraze (PIP) (v závislosti od modelu) .........................
32
33
34
35
36
◆ POUÎÍVANIE FUNKCIE TELETEXTU
■
■
■
■
■
Funkcia teletextu ...........................................................................................
Zobrazenie teletextov˘ch informácií..............................................................
Vyberie stranu podºa ãísla.............................................................................
PouÏívanie FLOF na v˘ber strany.................................................................
Ukladanie teletextov˘ch stránok....................................................................
39
39
40
41
41
◆ ëAL·IE INFORMÁCIE A PREPOJENIA
■
■
■
■
Pripojenie k externému vstupu a v˘stupu (v závislosti od modelu) ..............
Pripojenie k vstupu RCA (v závislosti od modelu) ........................................
Pripojenie k vstupu S-Video (v závislosti od modelu) ...................................
Zobrazenie obrazu z externého zdroja.........................................................
42
43
43
44
◆ ODPORÚâANIA NA POUÎÍVANIE
■
■
Automatické odmagnetizovanie pre odstránenie farebn˘ch ‰kv⁄n ...............
Rie‰enie problémov: Pred kontaktovaním servisného technika ...................
Symboly
Stlaãte
Slovenãina - 4
☛
DôleÏité
➢
Poznámka
45
45
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:23 PM
Page 5
Pohºad na vበtelevízor (v závislosti od modelu)
➢
Skutoãná konfigurácia televízora sa môÏe lí‰iÈ v závislosti od
modelu.
Ovládací panel
7
1
6
6
5
4
3
2
5
4
7
6
5
4
2
3
1
1
3
7
2
5
6
6
5
4
4
3
1
2
2
3
1
1) Zapnuté/Vypnuté
5) Nastavenie hlasitosti
2) Indikátor pohotovostného reÏimu
6) Zobrazenie ponuky
3) Prijímaã signálu diaºkového
ovládaãa
7) V˘ber vstupného zdroja\
4) V˘ber kanála
Prípojn˘ panel
Boãná strana televízora
Zadná ãasÈ televízora
Vstup S-Video
Obrazov˘ vstup
Zvukov˘ vstup
(ºav˘, prav˘)
SCART Zvuk/
Obraz Vstup/V˘stup
Koaxiálny konektor na pripojenie antény
alebo rozvodu káblovej televízie
Slovenãina - 5
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:23 PM
Page 6
Infraãerven˘ diaºkov˘ ovládaã
POHOTOVOSTN¯ REÎIM TELEVÍZORA
PRIAMY V¯BER KANÁLA
V¯BER JEDNOCIFERNÉHO ALEBO
DVOJCIFERNÉHO KANÁLA
ZV¯·ENIE HLASITOSTI
DOâASNÉ VYPNUTIE ZVUKU
ZNÍÎENIE HLASITOSTI
OPAKOVANÉ PREPÍNANIE MEDZI
DVOMI NAPOSLEDY ZOBRAZEN¯MI
KANÁLMI
NASLEDUJÚCI KANÁL
V¯BER EXTERNÉHO VSTUPU
PREDCHÁDZAJÚCI KANÁL
ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ
ZOBRAZENIE PONUKY
PRESUNÚË SA NA POÎADOVANÉ
MOÎNOSË PONUKY/
PRÍPADNE ÚPRAVA
HODNOTY MOÎNOSTI
ZOBRAZENIE PONUKY ZVUKU
UKONâENIE ªUBOVOªNÉHO ZOBRAZENIA
POTVRDENIE ZMENY
V¯BER ZVUKOVÉHO EFEKTU
TURBO ZVUK
V¯BER OBRAZOVÉHO EFEKTU
VEªKOSË OBRAZU
V¯BER ZVUKOVÉHO REÎIMU
ZASTAVENIE OBRAZU
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
➢
Slovenãina - 6
âinnosÈ diaºkového ovládaãa môÏe ovplyvÀovaÈ jasné svetlo.
A
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:23 PM
Page 7
Infraãerven˘ diaºkov˘ ovládaã (pokraãovanie)
PODRÎANIE STRANY TELETEXTU
ëAL·IA STRANA TELETEXTU
V¯BER REÎIMU TELETEXTU
(ZOZNAM/FLOF)
PREDCHÁDZAJÚCA STRANA TELETEXTU
VEDªAJ·Í OBRAZ (PIP) ëAL·Í KANÁL
ZOBRAZENIE TELETEXTU/
ZMIE·ANIE TELETEXTOV¯CH
INFORMÁCIÍ A NORMÁLNEHO
VYSIELANIA
ZOBRAZENIE SKRYT¯CH INFORMÁCIÍ
TELETEXTU
V¯BER PROGRAMU
PODªA MENA
ëAL·Í KANÁL VEDªAJ·IEHO
OBRAZU (PIP)
V¯BER VEªKOSTI VEDªAJ·IEHO
OBRAZU (PIP)
PREDCHÁDZAJÚCI VEDªAJ·Í OBRAZ (PIP)
V¯BER TÉMY FASTEXT
VEDªAJ·IA STRANA TELETEXTU
VYPNUTIE/ZAPNUTIE
ULOÎENIE TELETEXTU
V¯BER VEªKOSTI TELETEXTU
V¯BER ZDROJA
VEDªAJ·IEHO OBRAZU (PIP)
V¯MENA HLAVNÉHO A VEDªAJ·IEHO
OBRAZU (PIP)
Slovenãina - 7
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:23 PM
Page 8
VloÏenie batérií do diaºkového ovládaãa
Do diaºkového ovládaãa musíte vloÏiÈ batérie alebo ich
vymeniÈ v nasledujúcich prípadoch:
S
◆ Po zakúpení televízora
◆ Po zistení, Ïe diaºkov˘ ovládaã uÏ nefunguje správne
1
OdstráÀte kryt na zadnej ãasti diaºkového ovládaãa zatlaãením na
symbol ( ) smerom nadol a následn˘m pevn˘m potiahnutím.
2
VloÏte dve batérie typu R03, UM4, “AAA” 1,5 V alebo
ekvivalentné, priãom dbajte na ich polaritu:
◆ Pól – na batérii musí zodpovedaÈ pólu – na diaºkovom
ovládaãi.
◆ Pól + na batérii musí zodpovedaÈ pólu + na diaºkovom
ovládaãi.
3
VráÈte späÈ kryt jeho zarovnaním so základÀou diaºkového
ovládaãa a zatlaãením na miesto.
Pripojenie k anténe alebo rozvodu káblovej televízie
Na správne zobrazenie televíznych kanálov musí zariadenie
prijímaÈ signál z jedného z nasledujúcich zdrojov:
T
s
◆ Vonkaj‰ia anténa
◆ Rozvod káblovej televízie
◆ Satelitn˘ rozvod
Zadná ãasÈ televízora
alebo
Rozvod káblovej
televízie
Slovenãina - 8
1
V prv˘ch troch prípadoch pripojte anténu alebo rozvod káblovej
televízie do koaxiálnej zásuvky 75ø na zadnej strane televízora.
2
Ak pouÏívate vnútornú anténu, môÏete ju skúsiÈ pri ladení
televízora otáãaÈ aÏ do získania ostrého a ãistého obrazu.
ëal‰ie informácie získate v nasledujúcich ãastiach:
◆ “Automatické ukladanie kanálov” na strane 13.
◆ “Manuálne ukladanie kanálov” na strane 15.
P
p
AA68-03660X_Slk
12:23 PM
Page 9
Zapnutie a vypnutie televízora
SieÈov˘ napájací kábel je pripojen˘ k zadnej ãasti televízora.
1
Zastrãte sieÈov˘ napájací kábel do príslu‰nej zásuvky.
➢
e
a
2005/06/20
SieÈové napätie je uvedené na zadnej strane televízora a
frekvencia je 50 alebo 60 Hz.
2
Stlaãte tlaãidlo “ ” (zapnutie/vypnutie) na prednej strane
televízora.
V˘sledok: Indikátor pohotovostného reÏimu na prednej strane
televízora sa rozsvieti.
3
Stlaãením tlaãidla POWER ( ) na diaºkovom ovládaãi zapnite
televízor.
V˘sledok: Automaticky sa zvolí naposledy sledovan˘ program.
ste zatiaº neuloÏili Ïiadne kanály, nezobrazí sa Ïiadny
➢ Ak
ãist˘ obraz. Pozrite si ãasÈ “Automatické ukladanie kanálov”
na strane 13 alebo “Manuálne ukladanie kanálov” na strane
15.
4
Ak chcete televízor vypnúÈ, znova stlaãte tlaãidlo “
(zapnutie/vypnutie).
”
Prepnutie televízora do pohotovostného reÏimu
Televízor je moÏné nastaviÈ do pohotovostného reÏimu, aby
ste zníÏili:
◆ Spotrebu energie
◆ Opotrebovanie obrazovky
Pohotovostn˘ reÏim môÏe byÈ uÏitoãn˘, ak chcete doãasne
preru‰iÈ sledovanie televízora (napríklad poãas jedla).
1
Stlaãte tlaãidlo POWER ( ) na diaºkovom ovládaãi.
V˘sledok: Obrazovka sa vypne a na prednej ãasti televízora sa
na ãerveno rozsvieti indikátor pohotovostného reÏimu.
2
Ak chcete televízor znova zapnúÈ, jednoducho znova stlaãte
tlaãidlo POWER ( ) alebo tlaãidlo s ãíslom.
➢
☛
TV môÏete zapnúÈ tieÏ stlaãením tlaãidiel TV (
P /
alebo numerick˘ch tlaãidiel.
),
Televízor nenechávajte v pohotovostnom reÏime po
dlhú dobu (ak ste napríklad preã na dovolenke).
Televízor vypnite stlaãením tlaãidla “ ”
(zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora.
Najlep‰ie je odpojiÈ televízor od zásuvky a antény.
Slovenãina - 9
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:23 PM
Page 10
Oboznámenie sa s diaºkov˘m ovládaãom
Diaºkov˘ ovládaã sa pouÏíva najmä na:
◆ Zmenu kanálov a nastavenie hlasitosti
◆ Nastavenie televízora pomocou systému ponuky na
obrazovke
V nasledujúcej tabuºke sú uvedené najãastej‰ie pouÏívané
tlaãidlá a ich funkcie.
Tlaãidlo
Funkcia prezerania
Funkcia ponuky
PouÏíva sa na zobrazenie
nasledujúceho uloÏeného
kanála.
PouÏíva sa na zobrazenie
predchádzajúceho uloÏeného
kanála.
aÏ
-/--
PRE-CH
-
PouÏívajú sa na zobrazenie príslu‰n˘ch kanálov.
PouÏíva sa na v˘ber kanála s ãíslom desaÈ alebo viac.
Stlaãte toto tlaãidlo a zobrazí sa symbol “--”.
Zadajte dvojciferné ãíslo kanála.
Stlaãte tlaãidlo PRE-CH. Televízor sa prepne na posledne
sledovan˘ program.
Ak chcete r˘chlo prepínaÈ medzi dvomi kanálmi, ktoré sú
od seba vzdialené, prepnite na jeden kanál a pomocou
ãíseln˘ch tlaãidiel zvoºte druh˘ kanál. Potom ich môÏete
r˘chlo, striedavo prepínaÈ pomocou tlaãidla PRE-CH.
PouÏíva sa na zv˘‰enie
hlasitosti.
PouÏíva sa na zníÏenie
hlasitosti.
-
MUTE
PouÏíva sa na doãasné vypnutie zvuku.
Ak chcete zvuk znova zapnúÈ, znova stlaãte toto
tlaãidlo alebo tlaãidlo
alebo
.
MENU
PouÏíva sa na zobrazenie PouÏíva sa na návrat do
systému ponuky
predchádzajúcej ponuky alebo
na obrazovke.
do normálneho zobrazenia.
EXIT
TV
Slovenãina - 10
-
➢
-
PouÏívajú sa na:
◆ Zobrazenie vedºaj‰ej
ponuky obsahujúcej v˘ber
pre aktuálnu moÏnosÈ
ponuky.
◆ Zv˘‰enie alebo zníÏenie
hodnoty moÏnosti ponuky.
-
PouÏíva sa na potvrdenie
v˘beru.
-
PouÏíva sa na skonãenie
systému ponuky a priamy
návrat do normálneho
zobrazenia.
PouÏíva sa na zapnutie
televízora, keì je v
pohotovostnom reÏime.
P
v
n
a
AA68-03660X_Slk
12:23 PM
Page 11
Funkcia in‰talácie “Plug & Play”
Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne
vykoná viacero základn˘ch zákazníckych nastavení:
nastavenie jazyka, kanála a hodín.
1
Ak je televízor v pohotovostnom reÏime, stlaãte tlaãidlo
POWER ( ) na diaºkovom ovládaãi.
Plug & Play
TV
2
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte príslu‰n˘ jazyk. Pomocou
tlaãidla MENU ( ) potvrìte jazyk.
V˘sledok: Zobrazí sa správa Check antenna input..
➢
Language
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
V˘sledok: Zobrazí sa správa Plug & Play. Chvíºu bude blikaÈ,
a potom sa automaticky zobrazí ponuka Language.
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Move
Skip
Ak v ponuke Language nezvolíte Ïiadny jazyk, ponuka
Language asi o 30 sekúnd zmizne.
Check antenna input.
3
Skontrolujte, ãi je anténa pripojená k televízoru. Stlaãte tlaãidlo
œ alebo √.
œ √ Move
Skip
V˘sledok: Zobrazí sa ponuka Auto Store s vybratou moÏnosÈou
Country.
Auto Store
TV
4
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ vyberte krajinu. Ak chcete
vyhºadávaÈ kanály, stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte Search,
a potom stlaãte tlaãidlo œ alebo √. Stlaãením tlaãidla MENU
( ) zastavte vyhºadávanie.
Country
Search
œ
UK
: -/+
√
V˘sledok: Zobrazí sa ponuka Time s vybratou moÏnosÈou
Clock.
➢
5
6
Move
Pozrite si ãasÈ “Automatické ukladanie kanálov” na strane
13.
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ presuÀte kurzor na hodiny alebo
minúty. Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ nastavte hodiny alebo
minúty.
➢
o
Skip
TV
Time
Clock
-- : -Sleep Timer
: Off
On Timer
-- : -- Off
Off Timer
-- : -- Off
On Timer Volume
: 10
On Timer Channel : 1
Pozrite si ãasÈ “Nastavenie a zobrazenie aktuálneho ãasu”
na strane 31.
Po dokonãení stlaãením tlaãidla MENU (
œ √ Adjust
) ukonãite ponuku.
Move
œ √ Adjust
Skip
V˘sledok: Zobrazí sa správa Enjoy your watching., a potom sa
aktivuje kanál, ktor˘ bol uloÏen˘.
r
.
2005/06/20
7
Enjoy your watching.
Ak chcete obnoviÈ nastavenie tejto funkcie...
1
Stlaãte tlaãidlo MENU (
).
2
Pomocou tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Setup, a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER ( ).
TV
V˘sledok:
3
Vyberie sa poloÏka Plug & Play.
Znova stlaãte tlaãidlo ENTER (
V˘sledok:
).
Táto funkcia sa aktivuje so zobrazením správy
Plug & Play.
Setup
Plug & Play
Language : English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
Move
Enter
Slovenãina - 11
√
√
: Off
: On
√
Return
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 12
Zobrazenie ukáÏky
Pomocou ukáÏky sa môÏete oboznámiÈ s jednotliv˘mi
funkciami vá‰ho televízora.
1
Stlaãte tlaãidlo MENU (
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
Pomocou tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte poloÏku Setup.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Setup.
TV
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Pomocou tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte poloÏku Demonstration.
5
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
).
Setup
√
Plug & Play
Language : English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
Move
V˘sledok: Zobrazia sa v‰etky moÏnosti ponuky.
√
➢
: Off
: On
√
Enter
).
Ak si Ïeláte ukonãiÈ ukáÏku, stlaãte na diaºkovom ovládaní
tlaãidlo EXIT (
).
Return
V˘ber jazyka
Pri prvom pouÏití televízora musíte zvoliÈ jazyk, ktor˘ sa
pouÏije na zobrazenie ponúk a indikátorov.
TV
Setup
Plug & Play
Language œ English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
Move
Enter
TV
√
√
√
√
Move
2
Return
Slovenãina - 12
).
Pomocou tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte poloÏku Setup.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Setup.
Return
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Stlaãte tlaãidlo MENU (
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
: Off
: On
Language
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
1
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Pomocou tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte poloÏku Language.
).
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Language.
5
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
6
Opakovan˘m stláãaním tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte príslu‰n˘
jazyk.
).
M
z
p
p
m
s
.
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 13
Automatické ukladanie kanálov
MôÏete prehºadávaÈ dostupné frekvenãné pásma (dostupnosÈ
závisí od va‰ej krajiny). Automaticky priradené ãísla
programov nemusia zodpovedaÈ aktuálnym alebo
poÏadovan˘m ãíslam programov. âísla v‰ak môÏete zoradiÈ
manuálne a vymazaÈ ºubovoºné kanály, ktoré nechcete
sledovaÈ.
1
Stlaãte tlaãidlo MENU (
TV
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Name
† More
).
Move
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
Channel
Enter
Return
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Channel.
Auto Store
TV
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Channel.
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
V˘sledok:
4
Country
Search
).
Vyberie sa poloÏka Auto Store.
Znova stlaãte tlaãidlo ENTER (
).
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Auto Store
s vybratou moÏnosÈou Country.
5
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ vyberte krajinu. Krajiny sa zobrazujú
v nasledujúcom poradí: Belgium - Germany - Spain - France Italy - Netherlands - Sweden - Switzerland - United Kingdom
- Others - Eastern Europe
6
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Search.
7
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ spustite vyhºadávanie.
8
TV
Return
Auto Store
Country
Search
: Eastern Europe
œ -/+
√
œ √ Search
Move
Return
Ak chcete zastaviÈ vyhºadávanie pred jeho dokonãením,
stlaãte tlaãidlo MENU ( ).
Po dokonãení vyhºadávania a ukladania sa zobrazí ponuka Sort.
◆ Ak chcete zoradiÈ uloÏené kanály v poÏadovanom ãíselnom
poradí, pozrite si krok 6 v postupe “Zoradenie uloÏen˘ch
kanálov” na strane 14.
◆ Ak chcete ukonãiÈ funkciu ukladania kanálov bez ich
zoradenia, opakovane stláãajte tlaãidlo MENU ( ), k˘m
ponuka nezmizne.
9
œ √ Adjust
Move
V˘sledok: Zobrazí sa vodorovn˘ pruh a kanály sa uloÏia v poradí,
ktoré zodpovedá ich umiestneniam vo frekvenãnom
pásme. Vyhºadávanie sa ukonãí automaticky.
➢
œ Eastern Europe √
: -/+
Po uloÏení kanálov môÏete:
◆
◆
◆
◆
◆
ZoradiÈ kanály podºa poÏadovaného poradia (strana 14)
Preskakovanie neÏelan˘ch kanálov (strana 17)
PriradiÈ názvy uloÏen˘m kanálom (strana 18)
V prípade potreby jemne doladiÈ príjem kanála (strana 19)
AktivovaÈ funkciu digitálnej redukcie ‰umu (strana 24)
P 1 C-- ----106 MHz
7 %
Return
Sort
TV
From
To
Store
Move
œ P 1 ----- √
: P-- ----: ?
œ √ Adjust
Slovenãina - 13
Return
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 14
Zoradenie uloÏen˘ch kanálov
TV
Channel
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Name
† More
Move
Táto operácia vám umoÏÀuje zmeniÈ ãísla programov pre
uloÏené kanály. Túto operáciu môÏe byÈ potrebné vykonaÈ po
pouÏití automatického ukladania. Nepotrebné kanály môÏete
odstrániÈ.
1
Stlaãte tlaãidlo MENU (
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
Enter
Return
2
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Channel.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Channel.
Sort
TV
œ P 1 ----- √
: P-- ----: ?
From
To
Store
œ √ Adjust
Move
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Pomocou tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte poloÏku Sort.
5
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
).
).
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Sort s
vybratou moÏnosÈou From.
Return
6
Opakovan˘m stláãaním tlaãidla œ alebo √ zvoºte ãíslo kanála,
ktoré si Ïeláte zmeniÈ.
7
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku To. Opakovan˘m
stláãaním tlaãidla œ alebo √ zvoºte poÏadované nové ãíslo
kanála.
Sort
TV
From
To
Store
: P 1 ----œ P 2 ----- √
: ?
œ √ Adjust
Move
TV
Return
kanála môÏete zadaÈ aj priamo pomocou numerick˘ch
➢ âíslo
tlaãidiel (0~9).
8
V˘sledok: âíslo zvoleného kanála sa zmení z predchádzajúceho
na novo uloÏené ãíslo.
Sort
From
To
Store
Move
: P 2 ----: P 1 ----œ OK
√
œ √ Adjust
Slovenãina - 14
Return
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Store. Zmenu ãísiel
kanálov potvrdíte tak, Ïe pomocou tlaãidiel œ alebo √ zvolíte OK.
9
Ak chcete zmeniÈ ãísla v‰etk˘ch kanálov, opakujte kroky 6 aÏ 8 po
tom, ão zvolíte From pomocou tlaãidiel ▲ alebo ▼.
U
s
P
AA68-03660X_Slk
12:24 PM
Page 15
Manuálne ukladanie kanálov
UloÏiÈ môÏete aÏ 100 televíznych kanálov vrátane t˘ch, ktoré
sa prijímajú prostredníctvom káblovej siete.
TV
Pri manuálnom ukladaní kanálov si môÏete vybraÈ:
Channel
◆ âíslo programu kaÏdého uloÏeného kanála, ktor˘
chcete oznaãiÈ
Move
1
Stlaãte tlaãidlo MENU (
TV
Return
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Manual Store.
5
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
Manual Store
œ P 1 ----- √
Programme
Colour System
: AUTO
Sound System
: DK
Search
: 0MHz
Channel
: C-Store
: ?
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Channel.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Channel.
).
Move
œ √ Adjust
Return
).
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Manual
Store s vybratou moÏnosÈou Programme.
6
Pomocou tlaãidla œ alebo √ priraìte kanálu ãíslo programu.
7
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Colour System.
Opakovan˘m stláãaním tlaãidla œ alebo √ oznaãte vysielaciu
normu.
el
Enter
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Name
† More
◆ âi chcete alebo nechcete uloÏiÈ v‰etky nájdené
kanály
h
TV
Manual Store
Programme
Colour System
Sound System
Search
Channel
Store
Move
: P 1 ----œ AUTO √
: DK
: 0MHz
: C-: ?
œ √ Adjust
Return
V˘sledok: Farebné normy sa zobrazujú v nasledujúcom poradí.
o
o
2005/06/20
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43.
8
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Sound System.
Opakovan˘m stláãaním tlaãidla œ alebo √ oznaãte zvukovú
normu.
V˘sledok: Zvukové normy sa zobrazujú v nasledujúcom poradí.
TV
Manual Store
Programme
Colour System
Sound System
Search
Channel
Store
: P 1 ----: AUTO
œ DK
√
: 0MHz
: C-: ?
BG - DK - I - L
Move
œ √ Adjust
Slovenãina - 15
Return
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 16
Manuálne ukladanie kanálov (pokraãovanie)
9
TV
Manual Store
Programme
Colour System
Sound System
Search
Channel
Store
: P 1 ----: AUTO
: DK
: 0MHz
œ C 1
√
: ?
œ √ Move
Return
Adjust
TV
◆ Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Channel.
◆ Stlaãte tlaãidlo √.
◆ Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku C (kanál
pozemného vysielania) alebo S (kanál káblovej televízie).
◆ Stlaãte tlaãidlo √.
◆ Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poÏadované ãíslo.
âíslo kanála môÏete zadaÈ aj priamo pomocou
numerick˘ch tlaãidiel (0~9).
➢
Manual Store
Programme
Colour System
Sound System
Search
Channel
Store
Move
: P 1 ----: AUTO
: DK
œ 46MHz√
√
: C 1
: ?
œ √ Search
TV
nepoãuÈ zvuk alebo je nezvyãajn˘, znova vyberte
➢ Ak
poÏadovanú zvukovú normu.
10
Return
Move
: P 1 ----: AUTO
: DK
: 46MHz
: C 1
œ OK
√
œ √ Adjust
Ak nepoznáte ãísla kanálov, stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte
moÏnosÈ Search. Stlaãením tlaãidla œ alebo √ spustite
vyhºadávanie.
V˘sledok: Tuner zaãne prehºadávaÈ frekvenãné pásmo aÏ do
prijatia prvého kanála alebo zvoleného kanála a jeho
zobrazenia na obrazovke.
Manual Store
Programme
Colour System
Sound System
Search
Channel
Store
Ak poznáte ãíslo kanála, ktor˘ chcete uloÏiÈ, pozrite si nasledujúce
kroky.
11
Ak chcete uloÏiÈ kanál a priradené ãíslo programu, stlaãením
tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte moÏnosÈ Store. Stlaãením tlaãidla
œ alebo √ vyberte poloÏku OK.
12
Zopakujte kroky 9 aÏ 11 pre kaÏd˘ kanál, ktor˘ chcete uloÏiÈ.
Return
☛
ReÏim kanálov
◆ P (reÏim programov): Po dokonãení ladenia sa vysielajúcim
staniciam vo va‰ej oblasti priradia ãísla pozícií od P00 po
maximálne P99. V tomto reÏime môÏete vybraÈ kanál zadaním
ãísla pozície.
◆ C (reÏim skutoãn˘ch kanálov): V tomto reÏime môÏete vybraÈ
kanál zadaním priradeného ãísla pre kaÏdú stanicu
pozemného vysielania.
◆ S (reÏim kanálov káblovej televízie): V tomto reÏime môÏete
vybraÈ kanál zadaním priradeného ãísla pre kaÏd˘ kanál
káblovej televízie.
Slovenãina - 16
Z
p
p
P
v
e
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 17
Preskakovanie neÏelan˘ch kanálov
Z vyhºadan˘ch kanálov môÏete vami zvolené kanály vylúãiÈ Pri
prehºadávaní uloÏen˘ch kanálov sa preto tie, ktoré ste chceli
preskoãiÈ, nezobrazujú.
TV
Stlaãte tlaãidlo MENU (
).
Move
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
Enter
TV
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Add/Delete.
5
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
Add/Delete
P
P
P
P
).
1
2
3
4
œ
:
:
:
√
Added
Added
Added
Added
).
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte kanál, ktor˘ chcete pridaÈ
alebo odstrániÈ. Podºa potreby pomocou tlaãidla œ alebo √ zvoºte
poloÏku Added alebo Deleted.
Zopakujte krok 6 pre kaÏd˘ kanál, ktor˘ chcete pridaÈ alebo
odstrániÈ.
œ √ Adjust
Move
V˘sledok: Zobrazia sa uloÏené kanály.
7
Return
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Channel.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Channel.
6
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Name
† More
Poãas prehºadávania sa zobrazia v‰etky kanály, ktoré
v˘slovne neurãíte na preskoãenie.
1
Channel
TV
Return
Add/Delete
P
P
P
P
Move
1
2
3
4
œ
:
:
:
Deleted
Added
Added
Added
œ √ Adjust
m
Slovenãina - 17
√
Return
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 18
Priradenie názvov kanálov
TV
Názvy kanálov sa priradia automaticky pri príjme vysielania
informácií o kanáli. Tieto názvy sa dajú zmeniÈ, ão vám
umoÏÀuje priradiÈ nové názvy.
Channel
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Delete
Sort
Name
† More
1
Enter
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
Move
Stlaãte tlaãidlo MENU (
Return
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Channel.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Channel.
TV
Name
P
P
P
P
1
2
3
4
œ
:
:
:
√
-----------------
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Name.
5
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
).
).
V˘sledok: Zobrazia sa aktuálne kanály.
œ √ Adjust
Move
TV
6
V prípade potreby vyberte stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ kanál,
ktorému chcete priradiÈ nov˘ názov.
7
Stlaãte tlaãidlo œ alebo √.
8
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte písmeno (A~Z), ãíslo (0~9)
alebo symbol (–, medzera). Stlaãením tlaãidla œ alebo √ sa
presúva na predchádzajúce resp. nasledujúce písmeno.
9
Zopakujte kroky 6 aÏ 8 pre kaÏd˘ kanál, ktorému chcete priradiÈ
nové meno.
Return
Name
P
P
P
P
1
2
3
4
Adjust
œ
:
:
:
A
-------------
œ √ Move
Slovenãina - 18
√
Return
A
a
s
m
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 19
Jemné doladenie príjmu kanála
Ak je príjem ãist˘, nemusíte kanál dolaìovaÈ, lebo je doladen˘
automaticky poãas vyhºadávania a ukladania. Ak je signál
slab˘ alebo skreslen˘, budete asi musieÈ doladiÈ kanál
manuálne.
V závislosti od modelu
Channel
TV
… More
√
Fine Tune
LNA
1
Stlaãte tlaãidlo MENU (
: Off
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Channel.
Move
Enter
Return
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Channel.
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Fine Tune.
).
Fine Tune
P 1
1
Reset
5
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
).
Move
œ √ Adjust
6
Save
Return
Pomocou tlaãidla œ alebo √ získate ostr˘ a kvalitn˘ obraz a zvuk
dobrej kvality.
V˘sledok: Zobrazí sa vodorovn˘ pruh. Stlaãením tlaãidla
œ alebo √ posuÀte kurzor na vodorovnom pruhu
doºava alebo doprava.
7
Ak chcete uloÏiÈ nastavenie jemného ladenia do pamäte
televízora, stlaãte tlaãidlo ENTER (
).
V˘sledok: Indikátor kanálu zmení farbu na ãervenú.
8
Ak chcete vymazaÈ nastaven˘ obrázok alebo zvuk, stlaãením
tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Reset.
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
).
V˘sledok: Indikátor kanálu sa zmení späÈ na pôvodnú farbu.
Slovenãina - 19
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 20
PouÏívanie funkcie LNA (Low Noise Amplifier) (v závislosti od modelu)
TV
Channel
… More
Fine Tune
LNA
√
œ On √
Táto funkcia je veºmi uÏitoãná v situácii, keì sa televízor
pouÏíva so slab˘m zdrojom signálu. Nízko‰umov˘ zosilÀovaã
(LNA) zosilÀuje televízny signál v oblasti so slab˘m signálom,
nie v‰ak ‰um. Táto funkcia pracuje iba v podmienkach slabého
signálu, ktor˘ je uloÏen˘ na aktuálnom kanáli.
1
Move
œ √ Adjust
Stlaãte tlaãidlo MENU (
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
Return
2
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Channel.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Channel.
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku LNA.
5
Túto funkciu aktivujete zvolením poloÏky On pomocou tlaãidla
œ alebo √.
➢
Slovenãina - 20
).
Nastavenie moÏnosti LNA na “On” môÏe zapríãiniÈ hor‰iu
kvalitu obrazu spôsobenú súãasn˘m stavom signálu
kanála.
A preto pouÏite samostatne zapnúÈ / vypnúÈ LNA podºa
kvality aktuálne zobrazovaného obrazu.
V
p
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 21
Zmena obrazovej normy
VybraÈ môÏete typ obrazu, ktor˘ najlep‰ie zodpovedá va‰im
poÏiadavkám na pozeranie.
TV
o
u
1
Stlaãte tlaãidlo MENU (
Mode
Size
Digital NR
Tilt
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
Dynamic
16:9
: On
: 0
√
Move
Opakovan˘m stláãaním tlaãidla œ alebo √ zvoºte poÏadovan˘
reÏim obrázka.
V˘sledok: Dostupné sú nasledujúce reÏimy obrázka:
Dynamic - Standard - Movie - Custom
Return
TV
Mode
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
† More
Move
➢
Enter
).
V˘sledok: Vyberie sa poloÏka Mode.
4
œ
:
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Picture.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Picture.
3
Picture
œ
:
:
:
:
Dynamic
90
50
50
50
œ √ Adjust
Tieto moÏnosti môÏete jednoducho nastaviÈ aj stlaãením
tlaãidla P.MODE (
: Obrazov˘ reÏim).
Slovenãina - 21
√
Return
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 22
Úprava nastavení obrazu
Vበtelevízor poskytuje niekoºko nastavení, ktoré umoÏÀujú
ovládaÈ kvalitu obrazu.
TV
Picture
Mode
Size
Digital NR
Tilt
œ
:
√
Dynamic
16:9
: On
: 0
1
Enter
3
Mode
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
† More
œ
:
:
:
:
Standard
70
50
50
50
V˘sledok: Vyberie sa poloÏka Mode.
4
Opakovan˘m stláãaním tlaãidla œ alebo √ zvoºte poÏadovan˘
reÏim obrázka.
V˘sledok: Dostupné sú nasledujúce reÏimy obrázka:
Return
TV
Mode
:
œ
:
:
:
Standard
70
50
50
50
√
Return
Contrast
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte moÏnosÈ, ktorú chcete
nastaviÈ (Contrast, Brightness, Sharpness, Colour alebo Tintlen pre NTSC). Stlaãte tlaãidlo œ alebo √. Tieto funkcie sú
prispôsobené pre kaÏd˘ reÏim (Dynamic, Standard, Movie alebo
Custom).
V˘sledok: Zobrazí sa vodorovn˘ pruh. Stláãajte tlaãidlo œ alebo
√, k˘m nedosiahnete optimálne nastavenie.
6
œ √ Adjust
Move
).
√
5
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
† More
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
Dynamic - Standard - Movie - Custom.
œ √ Adjust
Move
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Picture.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Picture.
Return
TV
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
Move
Stlaãte tlaãidlo MENU (
).
V˘sledok: Znova sa zobrazia dostupné moÏnosti.
7
70
Stlaãte tlaãidlo MENU (
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Colour Tone.
Opakovan˘m stláãaním tlaãidla œ alebo √ zvoºte poÏadovanú
moÏnosÈ.
V˘sledok: Dostupné sú nasledujúce farebné odtiene:
TV
Cool2 - Cool1 - Normal - Warm1 - Warm2
Mode
… More
Colour Tone œ
Reset
Move
Normal
œ √ Adjust
√
√
Return
TV
8
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte Reset, ãím sa vrátite k
pôvodn˘m nastaveniam od v˘robcu. Stlaãte tlaãidlo œ alebo √.
Funkcia Reset je nastavená pre kaÏd˘ reÏim (Dynamic,
Standard, Movie, alebo Custom).
V˘sledok: Nastavenia, ktoré ste predt˘m prispôsobili, sa
nastavia opätovne na pôvodné nastavenia od
v˘robcu.
Mode
… More
Colour Tone :
Reset
Move
Normal
œ √ Adjust
Slovenãina - 22
√
Return
➢
Televízor je vybaven˘ systémom “automatického
odmagnetizovania”, ktor˘ sa aktivuje v prípade
magnetického ru‰enia. Televíznu obrazovku
odmagnetizujete vypnutím televízora stlaãením tlaãidla
“ ” (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora.
(Pozrite si ãasÈ “Automatické odmagnetizovanie pre
odstránenie farebn˘ch ‰kv⁄n” na strane 45.)
V
z
“
n
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 23
V˘ber veºkosti obrazu (v závislosti od modelu)
VeºkosÈ obrázka, ktorá najlep‰ie vyhovuje poÏiadavkám na
zobrazenie, môÏete vybraÈ jednoduch˘m stlaãením tlaãidla
“P.SIZE ( )”. V závislosti od modelu sú k dispozícii
nasledujúce veºkosti obrázkov:
◆ Normal, Zoom1, Zoom2, 16:9
◆ 16:9, Panorama, Zoom1, Zoom2, 4:3, Auto Wide
➢
TV
Picture
Mode
Size
Digital NR
Tilt
Dynamic
16:9
: On
: 0
Stlaãte tlaãidlo MENU (
œ √ Adjust
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
√
ReÏimy Zoom 1 a Zoom 2 umoÏÀujú natiahnutie
pouÏitím tlaãidla ▲ alebo ▼.
Move
1
:
œ
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Picture.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Picture.
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Pomocou tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte poloÏku Size.
5
Pomocou tlaãidla œ alebo √ zvoºte veºkosÈ obrazu.
).
o
Slovenãina - 23
Return
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 24
V˘ber funkcie digitálneho NR
V prípade slabej úrovne signálu prijímaného televízorom
môÏete aktivovaním tejto funkcie obmedziÈ poruchy a tiene,
ktoré sa zjavujú na obrazovke.
Picture
TV
Mode
Size
Digital NR
Tilt
: Dynamic
: 16:9
œ On
: 0
√
1
œ √ Adjust
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
Move
Stlaãte tlaãidlo MENU (
A
s
Return
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Picture.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Picture.
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Pomocou tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte poloÏku Digital NR.
5
Túto funkciu aktivujete zvolením poloÏky On pomocou tlaãidla
œ alebo √.
).
A
o
A
n
Slovenãina - 24
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 25
PouÏívanie funkcie Ovládanie posunutia
Ak zistíte, Ïe je prijíman˘ obraz trochu posunut˘ do jednej
strany, môÏete upraviÈ nastavenie posunutia.
V závislosti od modelu
TV
1
Stlaãte tlaãidlo MENU (
Mode
Size
Digital NR
Tilt
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
Picture
:
:
Dynamic
16:9
: On
œ 0
√
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Picture.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Picture.
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Tilt.
5
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ vykonajte poÏadované nastavenie
(-7 aÏ 7).
Move
œ √ Adjust
Return
).
Nastavenie modrej obrazovky
Ak sa neprijíma Ïiadny signál alebo ak je veºmi slab˘, modrá
obrazovka automaticky nahradí za‰umené pozadie obrazu.
TV
Ak chcete pokraãovaÈ v sledovaní nekvalitného obrazu, musíte
nastaviÈ reÏim “Blue Screen” na hodnotu “Off”.
1
Stlaãte tlaãidlo MENU (
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
Setup
Plug & Play
Language : English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
Move
œ √ Adjust
Pomocou tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte poloÏku Setup.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Setup.
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Blue Screen.
5
Túto funkciu aktivujete zvolením poloÏky On pomocou tlaãidla
œ alebo √.
).
Slovenãina - 25
√
√
œ On √
: On
√
Return
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 26
Zmrazenie aktuálneho obrazu
Pri sledovaní televízneho programu môÏete obraz jednoducho
zmraziÈ stlaãením tlaãidla “STILL (
)”.
➢
Jeho opätovn˘m stlaãením sa vykoná návrat do
normálneho zobrazenia.
Zmena zvukovej normy
MôÏete vybraÈ typ ‰peciálneho zvukového efektu, ktor˘ sa
pouÏije pri sledovaní daného vysielania.
TV
Sound
Mode
Equalizer
Auto Volume
SRS WOW
Turbo Sound
Pseudo Stereo
Move
œ Custom
œ √ Adjust
:
:
:
:
√
√
Off
Off
Off
Off
1
Stlaãte tlaãidlo MENU (
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Sound.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Sound.
Return
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
).
V˘sledok: Vyberie sa poloÏka Mode.
4
Opakovan˘m stláãaním tlaãidla œ alebo √ oznaãte poÏadovan˘
zvukov˘ efekt.
V˘sledok: Dostupné sú nasledovné zvukové efekty:
Standard - Music - Movie - Speech - Custom
➢
Slovenãina - 26
Tieto moÏnosti môÏete jednoducho nastaviÈ aj stlaãením
tlaãidla S.MODE (
: Zvukov˘ reÏim).
N
p
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 27
Úprava nastavení zvuku
Nastavenie zvuku je moÏné upraviÈ podºa osobn˘ch
preferencií.
TV
1
Stlaãte tlaãidlo MENU (
Mode
Equalizer
Auto Volume
SRS WOW
Turbo Sound
Pseudo Stereo
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Sound.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Sound.
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Equalizer.
5
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
Sound
Move
: Custom
√
:
:
:
:
Enter
Off
Off
Off
Off
Return
).
TV
Equalizer
R
).
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Equalizer.
skupinu môÏete jednoducho zobraziÈ stlaãením tlaãidla
➢ Túto
S.MENU.
6
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ vyberte moÏnosÈ, ktorú chcete
upraviÈ. Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vykonajte poÏadované
nastavenie.
➢
L
Adjust
œ √ Move
Ak zmeníte niektoré z t˘chto nastavení, ‰tandard zvuku
sa automaticky zmení na hodnotu Custom.
Slovenãina - 27
Return
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 28
Dodatoãné nastavenie zvuku (v závislosti od modelu)
◆ Auto Volume
TV
KaÏdá vysielacia stanica má svoje vlastné signálové
podmienky, takÏe pre vás nie je jednoduché upraviÈ
hlasitosÈ pri kaÏdej zmene kanála. Táto funkcia vám
umoÏÀuje automaticky upraviÈ hlasitosÈ poÏadovaného
kanála zníÏením úrovne zvukového v˘stupu v prípade, ak
je modulaãn˘ signál príli‰ vysok˘, alebo zv˘‰ením úrovne
zvukového v˘stupu, ak je modulaãn˘ signál príli‰ nízky.
Sound
Mode
Equalizer
Auto Volume
SRS WOW
Turbo Sound
Pseudo Stereo
Move
: Custom
œ
:
:
:
œ √ Adjust
√
On √
Off
Off
Off
Return
TV
◆ SRS WOW
Zv˘razÀuje stredn˘ rozsah a basy, a poskytuje
simulovan˘ záÏitok z priestorového zvuku.
Sound
Mode
Equalizer
Auto Volume
SRS WOW
Turbo Sound
Pseudo Stereo
Move
: Custom
:
œ
:
:
œ √ Adjust
T
z
a
z
◆ Turbo Sound
√
Off
On √
Off
Off
Táto funkcia primerane zv˘razní vysoké a nízke tóny
zvuku (a ostatné efekty). MôÏete si vychutnaÈ veºkolepej‰í
a dynamickej‰í zvuk pri sledovaní hudobn˘ch, filmov˘ch
alebo in˘ch kanálov jednoduch˘m stlaãením tlaãidla
TURBO.
Return
◆ Pseudo Stereo
TV
Sound
Mode
Equalizer
Auto Volume
SRS WOW
Turbo Sound
Pseudo Stereo
Move
Táto funkcia konvertuje monofónny zvukov˘ signál do
dvoch identick˘ch kanálov – ºavého a pravého. Ak je
moÏnosÈ Pseudo Stereo nastavená na hodnotu On alebo
Off, sa tieto nastavenia pouÏijú na zvukové efekty, ako
napríklad Standard, Music, Movie a Speech.
: Custom
:
:
œ
:
œ √ Adjust
√
Off
Off
On √
Off
Return
1
Stlaãte tlaãidlo MENU (
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
TV
Sound
Mode
Equalizer
Auto Volume
SRS WOW
Turbo Sound
Pseudo Stereo
Move
2
: Custom
œ √ Adjust
:
:
:
œ
√
Off
Off
Off
On √
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Sound.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Sound.
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte poÏadovanú moÏnosÈ (Auto
Volume, SRS WOW, Turbo Sound, alebo Pseudo Stereo).
5
Túto funkciu aktivujete zvolením poloÏky On pomocou tlaãidla
œ alebo √.
Return
➢
Slovenãina - 28
).
je obchodná znaãka spoloãnosti SRS Labs,
Inc. Technológia WOW patrí pod licenciu spoloãnosti
SRS Labs, Inc.
➢
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 29
V˘ber zvukového reÏimu (v závislosti od modelu)
Tlaãidlo “DUAL I-II” zobrazuje a ovláda spracovanie a v˘stup
zvukového signálu. Pri zapnutom napájaní sa reÏim
automaticky nastaví na “DUAL-I” alebo “STEREO”, a to v
závislosti od aktuálneho prenosu.
A2
Stereo
➢
Indikácia na obrazovke
BeÏné vysielanie
(·tandardn˘ zvuk)
MONO (Normálne pouÏívanie)
MONO ↔ MONO
NICAM
(Normálne)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Normálne)
NICAM Dual-I/II
DUAL-I → DUAL-II → Mono
NICAM NICAM (Normálne)
BeÏné vysielanie
(·tandardn˘ zvuk)
MONO (Normálne pouÏívanie)
Dvojjazyãn˘ alebo
Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereofónny zvuk
STEREO ↔ MONO
(Vynútené mono)
→
BeÏné +
NICAM Mono
→
NICAM
Stereo
Typ vysielania
◆ Ak sa zhor‰ia podmienky príjmu, poãúvanie bude
jednoduch‰ie pri nastavení reÏimu MONO.
◆ Ak je stereofónny signál slab˘ a dochádza k automatickému
prepínaniu, nastavte reÏim MONO.
◆ Pri príjme monofónneho zvuku v reÏime AV pripojte zdroj
zvuku do vstupného konektora “AUDIO-L” (na prednej alebo
boãnej strane televízora). Ak monofónny zvuk vychádza iba z
ºavého reproduktora, stlaãte tlaãidlo DUAL I-II.
Slovenãina - 29
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 30
V˘ber melódie
Pri vypínaní a zapínaní televízora môÏete poãuÈ ãist˘ zvuk
melódie.
TV
Setup
Plug & Play
Language : English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
Move
œ √ Adjust
Slovenãina - 30
√
√
: Off
œ On √
√
1
Stlaãte tlaãidlo MENU (
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
Pomocou tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte poloÏku Setup.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Setup.
Return
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Melody.
5
Túto funkciu aktivujete zvolením poloÏky On pomocou tlaãidla
œ alebo √.
).
H
tl
a
z
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 31
Nastavenie a zobrazenie aktuálneho ãasu
Hodiny televízora môÏete nastaviÈ tak, aby sa po stlaãení
tlaãidla “INFO ( )” zobrazil aktuálny ãas. âas musíte nastaviÈ
aj v prípade, ak chcete pouÏiÈ ãasovaãe automatického
zapínania a vypínania.
➢
1
TV
Plug & Play
Language : English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
Pri stlaãení tlaãidla “ ” (zapnutie/vypnutie) na prednej
strane televízora sa nastavenie hodín vynuluje.
Stlaãte tlaãidlo MENU (
Setup
).
Move
Enter
√
√
: Off
: On
√
Return
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
Pomocou tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte poloÏku Setup.
TV
Clock
-- : -Sleep Timer
: Off
On Timer
-- : -- Off
Off Timer
-- : -- Off
On Timer Volume
: 10
On Timer Channel : 1
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Setup.
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Time.
5
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
Time
).
).
Move
œ √ Adjust
Return
V˘sledok: Vyberie sa poloÏka Clock.
6
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ presuÀte kurzor na hodiny alebo
minúty. Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ nastavte hodiny alebo
minúty.
TV
Time
Clock
13 : 00
Sleep Timer
: Off
On Timer
-- : -- Off
Off Timer
-- : -- Off
On Timer Volume
: 10
On Timer Channel : 1
Adjust
œ √ Move
Slovenãina - 31
Return
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 32
Nastavenie ãasovaãa automatického vypnutia
Vበtelevízor môÏete nastaviÈ na automatické vypnutie po
uplynutí predvoleného ãasového intervalu.
TV
Setup
Plug & Play
Language : English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
Move
Enter
TV
√
√
Stlaãte tlaãidlo MENU (
√
2
00
min √
-- Off
-- Off
: 10
œ √ Adjust
Return
Pomocou tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte poloÏku Setup.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Setup.
Return
Clock
13 :
œ 30
Sleep Timer
On Timer
-- :
Off Timer
-- :
On Timer Volume
On Timer Channel : 1
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Time.
5
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
).
).
V˘sledok: Vyberie sa poloÏka Clock.
6
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Sleep Timer.
7
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ vyberte predvolen˘ ãasov˘ interval
(Off, 30min, 60min, 90min, 120min, 150min, 180min).
➢
Slovenãina - 32
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
: Off
: On
Time
Move
1
Stlaãením tlaãidla SLEEP ( ) môÏete nastaviÈ dobu
medzi 30 a 180 minútami, po ktorej sa televízor
automaticky prepne do pohotovostného reÏimu.
â
te
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 33
Automatické zapínanie a vypínanie televízora
âasovaã zapínania a vypínania môÏete nastaviÈ tak, aby sa
televízor:
TV
◆ Automaticky zapol a naladil poÏadovan˘ kanál v
zvolenom ãase
Plug & Play
Language : English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
◆ Automaticky vypol v zvolenom ãase
➢
Setup
Prv˘m krokom je nastaviÈ hodiny televízora (pozrite si
ãasÈ “Nastavenie a zobrazenie aktuálneho ãasu” na
strane 31). Ak ste e‰te nenastavili hodiny, zobrazí sa
správa Set the clock first.
Move
Enter
TV
1
Stlaãte tlaãidlo MENU (
).
2
Pomocou tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte poloÏku Setup.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Setup.
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Time.
5
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
Adjust
).
œ √ Move
TV
).
V˘sledok: Vyberie sa poloÏka Clock.
6
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku On Timer.
Nastavte ãas, kedy chcete, aby sa vበtelevízor automaticky zapol.
◆ Stlaãením tlaãidla œ alebo √ presuÀte kurzor na hodiny alebo
minúty. Tieto poloÏky nastavte stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼.
Adjust
œ √ Move
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Off Timer.
Rovnako ako predt˘m, nastavte ãas, kedy chcete, aby sa vá‰
televízor automaticky vypol.
➢
√
Return
00
min
30 On
-- Off
: 10
Return
Time
Clock
13 :
Sleep Timer
: 30
On Timer
06 :
Off Timer
23 :
On Timer Volume
On Timer Channel : 1
◆ Stlaãením tlaãidla œ alebo √ presuÀte kurzor na Off, a potom
pomocou tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte On.
7
√
: Off
: On
Time
Clock
13 :
Sleep Timer
: 30
On Timer
06 :
Off Timer
-- :
On Timer Volume
On Timer Channel : 1
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
√
Vypnutie v neprítomnosti
Ak nastavíte ãasovaã na hodnotu “On”, televízor sa
vypne, ak nepouÏijete Ïiadny ovládací prvok poãas 3
hodín od zapnutia televízora ãasovaãom. Táto funkcia
je k dispozícii iba pri zapnutí reÏimu ãasovaãa “On” a
zabráni náhodnej poruche alebo prehriatiu, ku ktorému
môÏe dôjsÈ pri ponechaní zapnutého televízora po dlhú
dobu z dôvodu nastavenia ãasovaãa na hodnotu “On”
(ak ste napríklad na dovolenke).
Slovenãina - 33
00
min
30 On
30 On
: 10
Return
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 34
Nastavenie úrovne hlasitosti alebo kanála
PoÏadovaná hlasitosÈ a kanál sa môÏu nastaviÈ po
automatickom zapnutí televízora ãasovaãom.
TV
Setup
Plug & Play
Language : English
Time
Blue Screen
Melody
Demonstration
Move
Enter
TV
√
√
Stlaãte tlaãidlo MENU (
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
: Off
: On
√
2
Clock
13 :
Sleep Timer
: 30
On Timer
06 :
Off Timer
23 :
On Timer Volume
On Timer Channel : 1
00
min
30 On
30 On
œ10√
√
œ √ Adjust
Return
Pomocou tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte poloÏku Setup.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Setup.
Return
Time
Move
1
P
z
v
te
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Time.
5
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
).
).
V˘sledok: Vyberie sa poloÏka Clock.
6
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku On Timer Volume.
7
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ nastavte úroveÀ hlasitosti.
8
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku On Timer Channel.
9
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ vyberte kanál.
U
Slovenãina - 34
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 35
Zobrazenie externého zdroja signálu/úprava názvu (v závislosti od modelu)
PouÏitím diaºkového ovládaãa môÏete prepínaÈ medzi
zobrazením signálu z pripojeného zariadenia, ako je
videorekordér, DVD prehrávaã, satelitn˘ prijímaã a zdroj
televízneho signálu (pozemné alebo káblové vysielanie)
1
Stlaãte tlaãidlo MENU (
TV
Input
Source List
Edit Name
√
√
: TV
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
Stlaãením tlaãidla ENTER (
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Input.
3
Stlaãením tlaãidla ENTER (
Move
) zvoºte poloÏku Input.
TV
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte zdroj signálu, a potom
stlaãte tlaãidlo ENTER ( ).
➢
➢
Pri pripájaní zariadenia k televízoru môÏete vybraÈ z
nasledujúcich súborov konektorov: konektory EXT1 alebo
EXT2 na zadnom paneli televízora a konektor AV/S-Video
na boãnom paneli televízora.
Move
Enter
Return
Input
Source List
Edit Name
√
√
: TV
Tieto moÏnosti môÏete jednoducho nastaviÈ aj stlaãením
tlaãidla SOURCE (
). Ak zmeníte extern˘ zdroj poãas
sledovania televízora, prepínanie obrazu môÏe chvíºu trvaÈ.
Stlaãte tlaãidlo MENU (
Move
).
Stlaãením tlaãidla ENTER (
Enter
TV
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
: -----: -----: ------
TV
UpraviÈ meno
1
Return
Source List
TV
EXT1
EXT2
AV/S-Video
) zvoºte poloÏku Source List.
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Source
List.
4
Enter
Edit Name
EXT1
EXT2
AV
S-Video
) zvoºte poloÏku Input.
Return
œ
:
:
:
√
---------------------
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Input.
3
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Edit Name.
Stlaãte tlaãidlo ENTER ( ).
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Edit Name.
4
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte externé zariadenie:
EXT1 – EXT2 – AV – S-Video
5
Stlaãte tlaãidlo œ alebo √.
6
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ vyberte poÏadovan˘ názov.
7
PouÏitím rovnakej metódy, ako je uvedená vy‰‰ie, nastavte
ostatné zdroje signálov (EXT1, EXT2, AV, S-Video).
Move
œ √ Adjust
Return
Edit Name
TV
EXT1
EXT2
AV
S-Video
Move
œ
:
:
:
DVD
----------------
œ √ Adjust
Slovenãina - 35
√
Return
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 36
Zobrazenie obrazu v obraze (PIP) (v závislosti od modelu)
TV
V rámci hlavného obrazu televízneho programu alebo
extern˘ch A/V zariadení (videorekordér alebo DVD) môÏete
zobraziÈ vedºaj‰í obraz. T˘mto spôsobom môÏete sledovaÈ
televízny program alebo monitorovaÈ obrazov˘ vstup z
ºubovoºn˘ch pripojen˘ch zariadení poãas sledovania
televízora alebo iného obrazového vstupu.
Picture
Mode
Size
Digital NR
Tilt
PIP
:
:
Dynamic
16:9
: On
: 0
√
1
Move
Enter
Return
).
V˘sledok: Zobrazí sa hlavná ponuka.
2
TV
Stlaãte tlaãidlo MENU (
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Picture.
PIP
œ Off
PIP
Move
œ √ Adjust
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine Picture.
√
Return
3
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
4
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku PIP. Stlaãte tlaãidlo
œ alebo √.
5
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ zvoºte On.
).
V˘sledok: Zobrazia sa moÏnosti dostupné v skupine PIP.
TV
➢
PIP
PIP
Source
Swap
Size
Position
Programme
Move
: On
œ TV
√
√
: Large
:
: P 1
œ √ Adjust
Funkciu Obraz v obraze môÏete tieÏ aktivovaÈ jednoducho
stlaãením tlaãidla PIP. Jeho opätovn˘m stlaãením funkciu
deaktivujete.
6
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Source.
7
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ vyberte zdroj vedºaj‰ieho obrazu.
V˘sledok: Zdroje sa zobrazujú v nasledujúcom poradí:
Return
TV - EXT1 - EXT2 - AV/S-Video
TV
➢
PIP
PIP
Source
Swap
Size
Position
Programme
Move
: On
: TV
Obraz PIP je moÏné zobraziÈ len v prípade, keì je zdroj
odli‰n˘ od hlavného obrazu zvoleného v okne PIP.
8
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Swap.
9
Stlaãte tlaãidlo ENTER (
√
: Large
:
: P 2
Enter
Slovenãina - 36
Return
).
V˘sledok: Hlavn˘ obraz a vedºaj‰í obraz sa vymenia.
➢
Hlavn˘ a vedºaj‰í obraz môÏete tieÏ vymeniÈ jednoducho
stlaãením tlaãidla SWAP ( ).
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 37
Zobrazenie obrazu v obraze (PIP) (v závislosti od modelu) (pokraãovanie)
10
11
Pomocou tlaãidla ▲ alebo ▼ zvoºte poloÏku Size.
TV
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ vyberte veºkosÈ vedºaj‰ieho obrazu.
PIP
Source
Swap
Size
Position
Programme
V˘sledok: Veºkosti sa zobrazujú v nasledujúcom poradí:
Large - Small - 3 PIP - 4 PIP - 12 PIP
samovoºne zobraziÈ aÏ 3, 4
➢ 3 PIP/4 PIP/12 PIP : MôÏete
alebo 12 kanálov zaznamenávaãa na
➢
o
12
13
podobrázku.
Tieto moÏnosti môÏete jednoducho nastaviÈ aj stlaãením
tlaãidla SIZE.
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Position.
Move
➢
➢
œ Large
:
: P 1
œ √ Adjust
√
√
Return
PIP
PIP
Source
Swap
Size
Position
Programme
Stlaãte tlaãidlo œ alebo √.
Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte poloÏku Programme.
Stlaãením tlaãidla œ alebo √ vyberte kanál, ktor˘ chcete sledovaÈ
ako vedºaj‰í obraz.
◆ Keì nastavíte Source na TV, môÏete zvoliÈ kanál
vedºaj‰ieho obrazu.
◆ Stlaãením tlaãidla ▲ alebo ▼ vyberte kanál vedºaj‰ieho
obrazu.
: On
: TV
TV
V˘sledok: Zobrazí sa zoznam dostupn˘ch pozícií.
Tieto moÏnosti môÏete jednoducho nastaviÈ aj stlaãením
tlaãidla
(Position).
14
PIP
Move
: On
: TV
√
: Large
œ
: P 1
œ √ Adjust
√
Return
TV
PIP
PIP
Source
Swap
Size
Position
Programme
Move
: On
: TV
√
: Large
:
œ P 1
œ √ Adjust
English - 37
√
Return
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 38
Zobrazenie obrazu v obraze (PIP) (v závislosti od modelu) (pokraãovanie)
Jednoduché funkcie diaºkového ovládania.
Tlaãidlá
Funkcie
PIP
PouÏíva sa na priame zapnutie alebo vypnutie funkcie
PIP.
SWAP
PouÏíva sa na v˘menu hlavného a vedºaj‰ieho obrazu.
Ak je hlavn˘ obraz v reÏime Video a vedºaj‰í
obraz v reÏime TV, pri stlaãení tlaãidla SWAP
(
) po v˘mene kanála vedºaj‰ieho obrazu
nemusíte poãuÈ zvuk hlavného obrazu. Vtedy
znova vyberte kanál hlavného obrazu.
SOURCE
PouÏíva sa na voºbu zdroja vedºaj‰ieho obrazu (TV,
EXT1, EXT2, alebo AV/S-Video).
SIZE
PouÏíva sa na voºbu veºkosti vedºaj‰ieho obrazu
(Large, Small, 3 PIP, 4 PIP, alebo 12 PIP).
➢
(Position)
PouÏíva sa na posun vedºaj‰ieho obrazu proti smeru
hodinov˘ch ruãiãiek.
P
PouÏíva sa na v˘ber kanála vedºaj‰ieho obrazu.
/
V
s
T
o
T
k
Slovenãina - 38
.
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 39
Funkcia teletextu
Väã‰ina televíznych kanálov poskytuje textové informaãné
sluÏby prostredníctvom teletextu.
◆ Medzi poskytované informácie patria:
◆ âasy vysielania televíznych programov
◆ Prehºady správ a predpovede poãasia
◆ ·portové v˘sledky
◆ Cestové informácie
Tieto informácie sú rozdelené do ãíslovan˘ch strán (pozrite si
obrázok).
âasÈ
Obsah
A
B
C
D
E
F
➢
➢
âíslo vybratej strany.
Identifikácia vysielacieho kanála.
âíslo aktuálnej strany alebo indikátor vyhºadávania.
Dátum a ãas.
Text.
Stavové informácie.
Informácie FASTEXT.
Rotate
MôÏu sa lí‰iÈ v závislosti od zdroja TTX.
Teletextové informácie sú ãasto rozdelené na viacer˘ch
stranách zobrazovan˘ch postupne za sebou, ku ktor˘m
môÏete pristupovaÈ:
◆ Zadaním ãísla strany
◆ V˘berom názvu v zozname
◆ V˘berom farebného nadpisu (systém FASTEXT)
Zobrazenie teletextov˘ch informácií
Teletextové informácie môÏete na televízore zobraziÈ
kedykoºvek.
Aby sa teletextové informácie zobrazovali správne,
príjem daného kanála musí byÈ stabiln˘. V opaãnom
prípade:
◆ Informácie môÏu ch˘baÈ
◆ Niektoré strany sa nemusia zobraziÈ
☛
1
Stlaãením tlaãidla
teletextovú sluÏbu.
2
Stlaãením tlaãidla TTX/MIX (
) sa zapne teletextov˘ reÏim.
V˘sledok: Zobrazí sa strana s obsahom. Stlaãením tlaãidla
(zoznam) ju môÏete kedykoºvek zobraziÈ znova.
3
Ak si Ïeláte zobraziÈ aktuálne vysielanie súãasne s teletextovou
stranou, stlaãte znova tlaãidlo TTX/MIX (
).
4
Ak chcete reÏim Teletext ukonãiÈ, stlaãte tlaãidlo TV (
alebo
vyberte kanál poskytujúci
).
Slovenãina - 39
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 40
Vyberie stranu podºa ãísla.
âíslo strany môÏete zadaÈ priamo stlaãením numerick˘ch
tlaãidiel na diaºkovom ovládaãi.
1
T
k
d
Stlaãením tlaãidiel s príslu‰n˘mi ãíslami zadajte trojciferné ãíslo
strany uvedené v obsahu.
V˘sledok: Poãítadlo aktuálnej strany sa zv˘‰i o jedna, a potom
sa zobrazí strana.
2
Ak je vybratá strana prepojená s viacer˘mi vedºaj‰ími stranami,
tieto sa zobrazujú postupne za sebou. Ak chcete “zmraziÈ”
zobrazenie danej strany, stlaãte tlaãidlo
(podrÏaÈ). Jeho
opätovn˘m
(podrÏaÈ) stlaãením obnovíte ãinnosÈ.
PouÏívanie rôznych moÏností zobrazenia:
Slovenãina - 40
Zobrazenie poloÏky...
Stlaãte tlaãidlo...
◆ Teletextové informácie spolu s
normálnym vysielaním
TTX/MIX (
dvakrát
◆ Skryt˘ text
(napríklad odpovede na kvízové hry)
(zobraziÈ skryté
informácie)
◆ Normálna obrazovka
znova
(zobraziÈ
skryté informácie)
)
◆ Vedºaj‰ia strana zadaním jej
‰tvorciferného ãísla
(vedºaj‰ia strana)
◆ Nasledujúca strana
(nasledujúca strana)
◆ Predchádzajúca strana
(predchádzajúca
strana)
◆ Dvojitá veºkosÈ písmen v:
● Hornej polovici obrazovky
● Dolnej polovici obrazovky
●
◆ Normálnej obrazovky
●
(veºkosÈ)
Jedenkrát
● Dvakrát
Trikrát
M
z
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 41
PouÏívanie FLOF na v˘ber strany
Teletextové strany obsahujú rôzne témy, ktoré sú farebne
kódované a dajú sa zvoliÈ stlaãením farebn˘ch tlaãidiel na
diaºkovom ovládaní.
1
Obsah teletextovej strany zobrazíte stlaãením tlaãidla TTX/MIX
(
).
2
Stlaãte farebné tlaãidlo zodpovedajúce téme, ktorú chcete vybraÈ.
Dostupné témy sú uvedené na stavovom riadku.
V˘sledok: Strana sa zobrazuje s ìal‰ími farebne odlí‰en˘mi
informáciami, ktoré sa dajú vyberaÈ rovnak˘m
spôsobom.
3
Ak chcete zobraziÈ predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu,
stlaãte príslu‰né farebné tlaãidlo.
4
Ak chcete zobraziÈ vedºaj‰iu stranu, pozrite si nasledujúce kroky.
◆ Stlaãte tlaãidlo
(vedºaj‰ia strana).
V˘sledok: Zobrazia sa dostupné vedºaj‰ie strany.
◆ Vyberte poÏadovanú vedºaj‰iu stranu. Vedºaj‰ie strany
môÏete posúvaÈ stlaãením tlaãidla TURBO (ãervené) alebo
S.MENU (zelené).
Ukladanie teletextov˘ch stránok
MôÏete uloÏiÈ aÏ ‰tyri teletextové strany a neskôr ich znova
zobraziÈ.
1
Stlaãením tlaãidla
zvoºte reÏim LIST.
V˘sledok: Zobrazia sa ‰tyri trojciferné ãísla v rozliãn˘ch farbách.
➢
Tlaãidlo
sa pouÏíva na prepínanie medzi reÏimom LIST
a FLOF (alebo FASTEXT).
2
Stlaãte farebné tlaãidlo zodpovedajúce strane, ktorú chcete
nahradiÈ.
3
PouÏitím numerick˘ch tlaãidiel zadajte ãíslo novej strany.
4
Zopakujte kroky 2 a 3 pre kaÏdú stranu, ktorú chcete uloÏiÈ a vÏdy
pritom pouÏívajte farebné tlaãidlá.
5
Stláãajte tlaãidlo
blikaÈ.
(uloÏiÈ) k˘m nezaãnú príslu‰né poloÏky
Slovenãina - 41
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 42
Pripojenie k externému vstupu a v˘stupu (v závislosti od modelu)
➢
Konektor “EXT 1 (RGB)” sa pouÏíva pre zariadenie s v˘stupom RGB,
ako sú zariadenia na videohry alebo prehrávaãe videodiskov.
Videorekordér
②
①
Zadná ãasÈ televízora
DVD
③
Dekodér /
herná konzola
alebo
Prehrávaã videodiskov
① Tento koniec môÏe obsahovaÈ:
◆ Konektor SCART
◆ Tri konektory RCA (VIDEO + AUDIO-L/R)
② Ak máte druh˘ videorekordér a chcete kopírovaÈ videokazety, pripojte
zdrojov˘ videorekordér ku konektoru “EXT 1 (RGB)” a cieºov˘ videorekordér
ku konektoru “EXT 2 (A/V)”, aby ste mohli presmerovaÈ signál z “EXT 1
(RGB)” do “EXT 2 (A/V)”.
Satelitn˘ prijímaã
➃
③ Ak máte dekodér, pripojte ho k videorekordéru a videorekordér k televízoru.
➃ Ak chcete nahraÈ program, pripojte prijímaã ku konektoru “EXT 1 (RGB)” a
videorekordér ku konektoru “EXT 2 (A/V)”, aby ste mohli presmerovaÈ signál
z “EXT 1 (RGB)” do “EXT 2 (A/V)”.
☛
Slovenãina - 42
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 43
Pripojenie k vstupu RCA (v závislosti od modelu)
➢
Konektory RCA (VIDEO a AUDIO - L+R) sa pouÏívajú pre zariadenia ako
videokamery, prehrávaãe videodiskov a niektoré herné konzoly.
Videokamera
Boãná strana televízora
Herná konzola
Prehrávaã videodiskov
Pripojenie k vstupu S-Video (v závislosti od modelu)
➢
Konektory S-VIDEO a RCA (AUDIO - L+R) sa pouÏívajú pre zariadenia vybavené v˘stupom S-Video,
ako je napríklad videokamera alebo videorekordér.
Boãná strana televízora
①
a
Videokamera
Videorekordér
① Ak chcete prehrávaÈ obraz a zvuk, musíte pouÏiÈ oba konektory RCA a S-VIDEO.
☛
Pri kaÏdom pripojení audio- alebo videosystému k televízoru
skontrolujte, ãi sú v‰etky komponenty vypnuté. Pozrite si
dokumentáciu dodávanú s va‰ím zariadením ohºadom
podrobn˘ch pokynov na pripojenie a príslu‰n˘ch bezpeãnostn˘ch
opatrení.
Slovenãina - 43
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 44
Zobrazenie obrazu z externého zdroja
Po pripojení rozliãn˘ch audio- a videosystémov môÏete
zobraziÈ rôzne zdroje v˘berom príslu‰ného vstupu.
1
Skontrolujte, ãi boli vykonané v‰etky potrebné zapojenia.
2
Zapnite televízor a opakovane stlaãte tlaãidlo SOURCE (
C
o
A
).
V˘sledok: Vstupné zdroje sa zobrazujú v nasledujúcom poradí:
EXT1 - EXT2 - AV/S-Video
➢
➢
Obraz sa môÏe v závislosti od zvoleného zdroja objaviÈ
automaticky.
Ak chcete znova sledovaÈ televízny program, stlaãte
tlaãidlo TV ( ) a zvoºte ãíslo poÏadovaného kanála.
P
je
A
ã
C
N
C
R
N
sk
P
Slovenãina - 44
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 45
Automatické odmagnetizovanie pre odstránenie farebn˘ch ‰kv⁄n
Cievka, ktorá zabezpeãuje odmagnetizovanie je umiestnená okolo obrazovky, takÏe zvyãajne nie je potrebné
odmagnetizovaÈ televízor manuálne.
Ak premiestnite televízor na iné miesto a objavia sa farebné ‰kvrny, musíte:
◆ Televízor vypnite stlaãením tlaãidla “
” (zapnutie/vypnutie) na prednej strane televízora.
◆ Odpojte televízor od zásuvky v stene.
◆ Nechajte televízor vypnut˘ asi na 30 minút, aby sa mohla aktivovaÈ funkcia odmagnetizovania, a
potom stlaãte tlaãidlo “POWER ( )” na diaºkovom ovládaní.
☛
Ak teraz nechcete televízor sledovaÈ, vypnite ho tlaãidlom “
” (zapnutie/vypnutie).
Rie‰enie problémov: Pred kontaktovaním servisného technika
Pred kontaktovaním popredajného servisu spoloãnosti Samsung vykonajte nasledujúce
jednoduché kontroly.
Ak nemôÏete vyrie‰iÈ problém pouÏitím pokynov uveden˘ch niωie, poznaãte si model a sériové
ãíslo televízora a obráÈte sa na miestneho predajcu.
Ch˘ba zvuk alebo obraz
◆ Skontrolujte, ãi je sieÈov˘ napájací kábel pripojen˘ do zásuvky v
stene.
◆ Skontrolujte, ãi ste nestlaãili tlaãidlo “ ” (zapnutie/vypnutie) a
POWER ( ).
◆ Skontrolujte nastavenie kontrastu a jasu obrazu.
◆ Skontrolujte hlasitosÈ.
Normálny obraz bez zvuku
◆ Skontrolujte hlasitosÈ.
◆ Skontrolujte, ãi ste nestlaãili tlaãidlo MUTE (
hlasitosti na diaºkovom ovládaãi.
) na stlmenie
Ch˘ba obraz alebo je ãiernobiely
◆ Upravte nastavenia farieb.
◆ Skontrolujte správne nastavenie systému vysielania.
Ru‰enie zvuku a obrazu
◆ Skúste zistiÈ, ktoré elektrické zariadenie ovplyvÀuje televízor, a
potom ho presuÀte ìalej.
◆ Televízor zapojte do inej sieÈovej zásuvky.
Neostr˘ alebo zasneÏen˘ obraz,
skreslen˘ zvuk
◆ Skontrolujte smer, umiestnenie a pripojenie antény.
Toto ru‰enie sa ãasto vyskytuje z dôvodu pouÏitia vnútornej
antény.
Poruchy diaºkového ovládaãa
◆ VymeÀte batérie v diaºkovom ovládaãi.
◆ Vyãistite horn˘ okraj diaºkového ovládaãa (vysielacie okienko).
◆ Skontrolujte kontakty pre batériu.
Slovenãina - 45
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Memo
Slovenãina - 46
Page 46
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 47
Memo
Slovenãina - 47
AA68-03660X_Slk
2005/06/20
12:24 PM
Page 48
– POPREDAJN¯ SERVIS
- Ak zmena ãinnosti vá‰ho produktu naznaãuje moÏnú prítomnosÈ
poruchového stavu, neváhajte a obráÈte sa na vá‰ho predajcu
alebo servisného zástupcu.
ELECTRONICS
Správna likvidácia tohoto v˘robku
(Elektrotechnick˘ a elektronick˘ odpad)
Toto oznaãenie na v˘robku alebo v sprievodnej broÏúre hovorí, Ïe po skonãení jeho
Ïivotnosti by nemal byÈ likvidovan˘ s ostatn˘m odpadom. Prípadnému po‰kodeniu
Ïivotného prostredia alebo ºudského zdravia môÏete predísÈ t˘m, Ïe budete takéto typy
v˘robkov oddeºovaÈ od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
PouÏívatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpeãne
naloÏiÈ s t˘mto v˘robkom, mali kontaktovaÈ buì predajcu, ktor˘ im v˘robok predal,
alebo príslu‰n˘ úrad v okolí ich bydliska.
Priemyselní pouÏívatelia by mali kontaktovaÈ svojho dodávateºa a preveriÈ si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento v˘robok by nemal byÈ likvidovan˘ spolu s ostatn˘m priemyseln˘m
odpadom.
AA68-03660X-00
Download PDF