Samsung | HG65EE890WB | Samsung HG65EE890WB Používateľská príručka

LED TV
Príručka inštalácie
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu
značky Samsung. Ak máte záujem o ešte
kompletnejšie služby, zaregistrujte svoj
produkt na stránke
www.samsung.com/register
Model
Výrobné č.
Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu sa odlišovať od
skutočného vzhľadu produktu. Dizajn a technické údaje produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Pokyny
Tento televízor sa dodáva s interaktívnym rozhraním prostredníctvom set-back boxu (SBB/STB) pripojeného k televízoru a pre ďalšie
televízory v rámci počítačom ovládaného systému pre hotely a iné ubytovacie zariadenia.
Interaktívny: Pri prvom zapojení televízor odošle príkaz na identifikáciu SBB/STB; ak dôjde k identifikácii, televízor sa prepne do režimu
ONLINE a ovládanie bude prebiehať prostredníctvom SBB/STB.
Ak je televízor v režime ONLINE, prestane prijímať príkazy IR (diaľkové ovládanie Samsung) a správa sa podľa protokolu rozhrania.
Samostatný: Ak sa SBB/STB neidentifikuje, televízor treba prepnúť do režimu Samostatný s obmedzenou činnosťou.
Prevádzkové režimy
Keď tento televízor (v režime Hotel) pracuje s SBB/STB, pracuje v jednom z dvoch režimov:
•• ONLINE alebo SAMOSTATNÝ. V režime Samostatný sa televízor správa ako hotelový televízor, avšak bez aktívnej komunikácie. To
zabraňuje hosťom v snahe o oklamanie systému odpojením SBB/STB.
Hotelový
televízor
Režim Hotel
zapnutý
Napájanie
Zap.
SBB/STB Online,
ak je z 10 pokusov
jedenkrát úspešný
Režim Samostatný
Stav SBB/STB-Pokus
každé 2 sekundy
SBB/STB Online-10 po
sebe idúcich zlyhaní
Režim Online
Rýchlosť komunikácie 20/s
Nastavenie podrobností režimu Samostatný alebo Interaktívny nájdete na stranách 19-24 (Nastavenie údajov možnosti Hotel: režim
Samostatný a režim Interaktívny)
•• Niektoré činnosti môžu byť obmedzené, aby sa zabránilo hosťom „oklamať“ systém televízora.
•• Žiadna hlavná ponuka (režim Interaktívny) alebo ponuka kanálov, Plug & Play v hlavnej ponuke (režim Samostatný)
•• Obmedzená hlasitosť a zamknutie alebo odomknutie tlačidiel panela
Upozornenie v súvislosti so statickým obrazom
Na obrazovke nenechávajte zobrazený statický obraz (napr. obrazové súbory jpeg) alebo statické prvky obrazu (ako je logo TV programu,
panoráma, formát obrazu 4:3 alebo lišta s akciami alebo novinkami v spodnej časti obrazovky atď.). Nepretržité zobrazovanie statického
obrazu môže spôsobiť nerovnomerné opotrebenie fosforu obrazovky, čo bude mať nepriaznivý dopad na kvalitu zobrazenia. V záujme
vyhnutia sa tomuto efektu dodržiavajte nižšie uvedené odporúčania:
•• Nenechávajte dlhý čas zobrazený rovnaký televízny kanál.
•• Obraz sa vždy snažte zobraziť na celú obrazovku. Na dosiahnutie optimálneho zobrazenia použite ponuku formátu obrazu na televízore.
•• Znížte hodnoty kontrastu a jasu na úroveň, pri ktorej sa dosahuje požadovaná kvalita obrazu. Nadmerné hodnoty môžu urýchliť proces
vypaľovania.
•• Často využívajte všetky funkcie televízora určené na redukciu retencie a vypaľovania obrazu. Podrobnosti nájdete v príslušnej časti
používateľskej príručky.
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Zachovávajte požadované vzdialenosti medzi zariadením a okolitými predmetmi (napr. stenami), aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie.
Zanedbanie tejto požiadavky môže spôsobiť požiar alebo problém so zariadením z dôvodu zvýšenia jeho vnútornej teploty.
•• Keď sa používa podstavec alebo držiak na stenu, používajte len diely poskytované spoločnosťou Samsung Electronics.
‒‒ Použitie dielov od iného výrobcu môžu spôsobiť problém so zariadením alebo zranenia z dôvodu pádu zariadenia.
•• Vzhľad sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Inštalácia s podstavcom.
Inštalácia s držiakom na stenu.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Obsah
•• Montáž podstavca televízora LED.............................................................................................................................. 5
•• Zobrazenie panela pripojenia..................................................................................................................................... 7
•• Podporované rozlíšenia pre jednotlivé vstupné signály UHD.............................................................................. 8
•• Rozlíšenie displeja........................................................................................................................................................ 9
•• Televízny ovládač.......................................................................................................................................................... 11
•• Používanie diaľkového ovládača................................................................................................................................ 12
•• Samsung Smart Control............................................................................................................................................... 14
•• Pripojenie televízora s SBB......................................................................................................................................... 17
•• Pripojenie k priečinku COMMON INTERFACE (priečinok na kartu na sledovanie TV)...................................... 18
•• Nastavenie údajov možnosti Hotel............................................................................................................................ 19
•• Montáž nástenného držiaka........................................................................................................................................ 63
•• Upevnenie televízora na stenu................................................................................................................................... 64
•• Zabezpečovacia zámka Kensington........................................................................................................................... 64
•• Technické údaje............................................................................................................................................................. 65
•• Rozmery.......................................................................................................................................................................... 66
•• Licencia........................................................................................................................................................................... 68
Slovenčina
3
SLOVENČINA
•• Príslušenstvo................................................................................................................................................................. 4
Príslušenstvo
✎✎ Uistite sa, že vám boli nasledujúce položky dodané spolu s televízorom LED. Ak akákoľvek položka chýba,
kontaktujte vášho predajcu.
✎✎ Farba a tvary sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
Diaľkový ovládač (AA59-00818A) a batérie
(AAA x 2)
Samsung Smart Control (BN59-01181Q) a
batérie (AA x 2)
Napájací kábel
Bezpečnostná príručka / Príručka rýchlym
nastavením ponuky (nie je k dispozícii na
všetkých miestach)
Dátový kábel (v závislosti od modelu)
Adaptér COMPONENT IN/AV IN
Držiak na káble
Adaptér karty CI
4 EA
Adaptér nástenného držiaka
✎✎ V závislosti od modelu nemusí balenie obsahovať podstavec a skrutky podstavca.
✎✎ V závislosti od predajcu SI nemusí balenie obsahovať dátový kábel.
Správna likvidácia tohto produktu (odpad z elektrických a elektronických zariadení)
(Platné v Európskej Únii a ostatných európskych krajinách so systémom separovaného zberu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti
produktu a elektronického príslušenstva (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa tieto položky
nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného
prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddeľte
tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné
využívanie materiálnych zdrojov. Používatelia produktov v domácnosti získajú informácie o mieste a
spôsobe recyklácie ohľaduplnej k životnému prostrediu buď u predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili,
alebo na príslušnom mestskom úrade. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a
preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a elektronické príslušenstvo by sa nemali likvidovať
spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto zariadení
(Platné v Európskej Únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného vracania batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení indikuje, že batérie v tomto zariadení by sa skončení
životnosti nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Ak sú vyznačené, chemické symboly Hg, Cd
alebo Pb naznačujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo, ktoré presahuje referenčné hladiny
v norme ES 2006/66. Ak sa batérie správne nelikvidujú, tieto látky môžu škodiť ľudskému zdraviu alebo
prostrediu. S cieľom chrániť prírodné zdroje a podporovať opätovné využívanie materiálov oddeľujte batérie
od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho bezplatného systému na vrátenie
batérií.
4
Slovenčina
Montáž podstavca televízora LED
Komponenty podstavca
Pri montáži podstavca použite komponenty a diely, ktoré sú súčasťou balenia.
B 1 EA
A 1 EA
Podstavec
1
3
C
55" x4 (M4 x L14)
65" x8 (M4 x L14)
D
55" x4 (M4 x L16)
Vedenie podstavca
Skrutky
2
C
65" x4 (M4 x L14)
D
55" x4 (M4 x L16)
✎✎ Na stôl položte mäkkú textíliu,
aby ste ochránili televízor, a
uložte televízor na textíliu
obrazovkou nadol.
✎✎ Vložte vedenie podstavca do
otvoru v dolnej časti televízora.
✎✎ Zasuňte a primontujte ku
koncovej čiare v smere šípky.
Slovenčina
5
4
5
C
x4 (M4 X L14)
✎✎ Postupujte v montáži skrutky
podľa poradia v príručke.
!
!
✎✎ POZNÁMKA
•• Uistite sa, že pri montáži rozlišujete medzi prednou a zadnou stranou každého komponentu.
•• S televízorom musia pri dvíhaní a prenášaní manipulovať aspoň dve osoby.
6
Slovenčina
Zobrazenie panela pripojenia
1
2
3
4
5
6
7
✎✎ Vždy, keď chcete pripojiť k vášmu televízoru externé zariadenie, zabezpečte, aby bolo napájanie jednotky vypnuté.
✎✎ Pri pripájaní externej jednotky zosúlaďte farbu terminálu pripojenia s káblom.
1 USB (5V 0.5A), USB (HDD/1.0A) / CLONING
‒‒ Konektor pre softvérové aktualizácie a prehrávanie médií, atď.
‒‒ Servisné pripojenie.
2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Pripojenie ku komponentu digitálneho zvuku.
3 HDMI IN 1 (ARC) / HDMIN IN 2 (DVI)
Pripája sa ku konektoru HDMI zariadenia s výstupom HDMI.
✎✎ Pre pripojenie HDMI-HDMI nie je potrebné žiadne zvukové pripojenie. Pripojenia HDMI prenášajú zvuk aj obraz.
✎✎ Konektor HDMIN IN 2 (DVI) použite na pripojenie DVI k externému zariadeniu. Použite kábel DVI/HDMI alebo
adaptér DVI-HDMI (DVI na HDMI) pre obrazové pripojenie a konektory PC/DVI AUDIO IN pre zvuk. Niektoré
zariadenia DVI alebo HDMI nemusia alebo by nemali vyžadovať pripojenie zvuku prostredníctvom DVI AUDIO IN.
✎✎ Pre tento televízor sa odporúča používanie externého zariadenie s HDMI verzie 1.3 alebo 1.4. Ak sa objaví
problém s kompatibilitou zariadenia s HDMI verzie 1.2, ako napríklad žiadny zvuk, neprirodzený obraz atď.,
kontaktujte stredisko starotlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung. Informácie o stredisku starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Samsung nájdete na strane 69.
✎✎ Použite kábel kratší ako 3 m (10 stôp), aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu zobrazovania UHD.
4 DATA
‒‒ Používa sa na podporu dátovej komunikácie medzi televízorom a SBB.
‒‒ Pripája sa použitím televíznych zástrčiek typu RJ-12.
5 LAN
Pripojenie k drôtovej sieti LAN použitím kábla CAT 7.
Slovenčina
7
6 COMPONENT IN / AV IN
–– Používa sa na pripojenie zariadení komponentného videa/zvukových zariadení, ako napríklad prehrávače DVD
a zariadenia AV (Kompozit), ako napríklad videorekordéry.
–– Pripojte káble zvuku do „R-AUDIO-L“ vo vašom televízore a ich opačné konce ku zodpovedajúcim konektorom
výstupu zvuku na A/V zariadení alebo komponentných zariadeniach.
–– Konektor COMPONENT sa používa rovnako ako konektor VIDEO .
–– Pripojte káble komponentného obrazu (voliteľné) ku komponentným konektorom („PR“, „PB“, „Y“) v zadnej časti
vášho televízora a ich opačné konce ku zodpovedajúcim výstupným konektorom komponentného obrazu na
prehrávači DVD. Farba na konektoroch a kábloch sa musí zhodovať.
–– Ak chcete naraz pripojiť Set-Top Box aj prehrávač DVD, musíte pripojiť Set-Top Box k prehrávaču DVD a prehrávač
DVD pripojiť ku komponentným konektorom („PR“, „PB“, „Y“) na vašom televízore.
–– Konektory PR, PB a Y na vašich komponentných zariadeniach (DVD) sa niekedy označujú ako Y, B-Y a R-Y alebo Y,
Cb a Cr.
–– Pripojte káble zvuku RCA (voliteľné) do „R - AUDIO - L“ v zadnej časti televízneho prijímača a ich opačné konce ku
zodpovedajúcim konektorom výstupu zvuku na externom zariadení.
–– Ak pripájate kompozitné zariadenie (AV) do AV IN [Y/VIDEO], pripojte video kábel (žltá farba) do konektora AV IN
[Y/VIDEO] (zelená/žltá farba).
7 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ Pre správne zobrazovanie televíznych kanálov musí televízor prijímať signál z jedného z nasledujúcich zdrojov:
‒‒ Vonkajšia anténa / Káblový televízny systém
Podporované rozlíšenia pre jednotlivé vstupné signály UHD
•• Rozlíšenie: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
✎✎ Pripojenie HDMI s režimom HDMI UHD Color nastaveným na možnosť Vyp. podporuje signál UHD až 50P/60P
4:2:0, zatiaľ čo pripojenie HDMI s režimom HDMI UHD Color nastaveným na možnosť Zap. podporuje vstupné
signály UHD až 50P/60P 4:4:4 a 4:2:2.
Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Vyp.
Frekvencia snímok
(sn./s)
24 / 25 / 30
50 / 60
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
O
-
O
-
O
-
O
Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Zap.
Frekvencia snímok
(sn./s)
24 / 25 / 30
50 / 60
8
Slovenčina
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
O
O
O
O
O
O
O
Rozlíšenie displeja
K dispozícii máte tiež možnosť vybrať jedno zo štandardných rozlíšení uvedených v stĺpci Rozlíšenie. Televízor sa
automaticky prispôsobí vybranému rozlíšeniu.
Po pripojení počítača k televízoru nastavte rozlíšenie obrazovky televízora na počítači. Optimálne rozlíšenie je 3840 x
2160 pri 60 Hz. Ak je nastavené iné rozlíšenie ako v tabuľke nižšie, na televízore sa nemusí nič zobraziť. Nastavte správne
rozlíšenie podľa používateľskej príručky k počítaču alebo grafickej karty.
Odporúčajú sa rozlíšenia uvedené v tabuľke.
✎✎ Optimálne rozlíšenie je 3840 x 2160 pri 60 Hz.
Režim
Rozlíšenie
Formát
zobrazenia
Horizontálna
frekvencia (kHz)
Vertikálna
frekvencia (Hz)
Taktovacia
frekvencia
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
IBM
720 x 400
70 Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900 RB
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
74,556
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
59,885
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
193,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
Slovenčina
9
Režim
Rozlíšenie
Formát
zobrazenia
Horizontálna
frekvencia (kHz)
Vertikálna
frekvencia (Hz)
Taktovacia
frekvencia
(MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
CEA-861
720 (1440) x 576i
720 (1440) x 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67,500
56,250
54,000
54,000
30,000
25,000
24,000
24,000
297,000
297,000
297,000
297,000
+/+
+/+
+/+
+/+
✎✎ Keď používate káblové spojenie HDMI/DVI, musíte použiť konektor HDMI IN.
✎✎ Režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.
✎✎ V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže produkt pracovať abnormálne.
✎✎ Podporujú sa oddelené a kompozitné režimy. SOG nie je podporované.
10
Slovenčina
Televízny ovládač
Ovládač televízora je viacsmerové tlačidlo, ktoré pomáha pri navigácii bez použitia diaľkového ovládania.
✎✎ Niektoré funkcie, ktoré si vyžadujú číslo PIN, môžu byť nedostupné.
✎✎ Farba a tvar produktu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
✎✎ Opustí ponuku pri stlačení ovládača na dlhšie ako 1 sekundu.
✎✎ Ovládač televízora, malé tlačidlo podobné pákovému ovládaču na pravej spodnej strane televízora, umožňuje
ovládať televízor bez diaľkového ovládača.
Ponuka ovládania
: Vypnúť
: Zvýšiť hlasitosť
: Kanál nahor
: Znížiť hlasitosť
: Kanál nadol
: Source
Ovládač televízora / Senzor diaľkového ovládača
Stlačte: Presunúť
Stlačiť a podržať: Vybrať
Ovládač televízora sa nachádza v spodnej časti
televízora.
Pohotovostný režim
Televízor nenechávajte v pohotovostnom režime na dlhú dobu (ak ste napríklad preč na dovolenke). Aj keď je tlačidlo
napájania vypnuté, zariadenie stále spotrebúva malé množstvo elektrickej energie.
Slovenčina
11
Používanie diaľkového ovládača
✎✎ Toto diaľkové ovládanie disponuje bodmi braillového písma na tlačidlách napájania, kanálov a hlasitosti, ktoré sú
užitočné pre osoby so zrakovým postihnutím.
Slúži na zapnutie a vypnutie
televízora.
Umožňuje zobrazenie a výber
dostupných zdrojov videa.
Umožňuje priamy prístup ku
kanálom.
Umožňuje striedavý výber možností
Teletext, Double alebo Mix.
Zobrazenie elektronického
programového sprievodcu (EPG).
Dočasné vypnutie zvuku.
Zmena kanálov.
Nastavenie hlasitosti.
Slúži na zobrazenie zoznamu kanálov
na obrazovke.
Slúži na zobrazenie hlavnej ponuky
na obrazovke.
Možnosť rýchleho výberu často
používaných funkcií.
HOME
MENU
Prejdite na domovskú obrazovku HOME.
CONTENT
Zobrazí sa Obsah - Domov.
Stlačením sa zobrazia informácie na
televíznej obrazovke.
CLOCK: Keď stlačíte kláves INFO v
pohotovostnom režime, na televíznej
obrazovke sa zobrazí čas.
TOOLS
Výber položiek ponuky na obrazovke
a zmena hodnôt ponuky.
Opustenie ponuky.
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
Tlačidlá v ponuke Zoznam kanálov,
Obsah - Domov atď.
ALARM: Zadanie čas, kedy chcete,
aby sa televízor zapol.
X: Slúži na zapnutie alebo vypnutie
obrazu 3D. (nie je k disp.)
SUBT.: Slúži na zobrazenie
digitálnych titulkov.
12
Slovenčina
ALARM
SUBT.
Tieto tlačidlá použite v Obsah Domov.
Inštalácia batérií (veľkosť batérií: AAA)
✎✎ POZNÁMKA
•• Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti 7 metrov od televízora.
•• Ostré svetlo môže ovplyvniť výkon diaľkového ovládača. Do jeho blízkosti neumiestňujte žiarivky ani neónové
nápisy.
•• Farba a tvar sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
•• Tlačidlá na diaľkovom ovládači 'HOME' a '3D' nie sú podporované. Pri stlačení týchto tlačidiel televízor nereaguje.
Slovenčina
13
Samsung Smart Control
✎✎ Farby a tvar sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
¢: Zapína/vypína zvuk.
AD: Stlačením a podržaním
tohto tlačidla zobrazíte panel
Skratky prístupnosti. Výberom
možností ich zapnete alebo
vypnete.
MIC: Slúži na použitie mikrofónu pri Hlasové ovládanie a hlasových
funkciách.
‒‒ Funkcia Hlasové ovládanie môže byť ovplyvnená nezreteľnou
výslovnosťou­, úrovňou hlasitosti alebo okolitým hlukom.
Zapne a vypne televízor.
SEARCH: Stlačením tohto tlačidla otvoríte okno vyhľadávania. (nie je
k disp.)
KEYPAD: Na obrazovke virtuálneho diaľkového ovládania môžete
poľahky zadávať číslice, ovládať obsah a využívať funkcie.
SOURCE: Prepne zdroj.
VOICE: Spustenie hlasového rozpoznávania. Keď sa na obrazovke
zobrazí ikona mikrofónu, do mikrofónu vyslovte hlasový príkaz. Ak
sa chcete dozvedieť viac o základnej obsluhe a hlasových príkazoch,
vyslovte povel „Help“ (Pomocník).
‒‒ Hlasový povel vyslovte vo vzdialenosti 10 až 15 cm od mikrofónu a
dostatočne hlasno.
Prepínanie kanálov.
Mení hlasitosť.
‒‒ Touchpad: Položte prst na touchpad a posuňte ovládač Samsung
Smart Control. Ukazovateľ na obrazovke sa posunie v požadovanom
smere a o toľko, o koľko posuniete ovládač Samsung Smart
Control. Stlačením touchpadu spustíte označenú položku.
‒‒ < > ¡ £: Posúva kurzor alebo označenie.
RETURN: Vráti sa do predchádzajúcej ponuky. Okrem toho sa môžete
vrátiť na predchádzajúci kanál, keď toto tlačidlo stlačíte počas
sledovania televízora.
EXIT: Stlačením a podržaním tohto tlačidla ukončíte všetky aplikácie,
ktoré sa práve používajú.
SMART HUB: Spustí aplikáciu Smart Hub. Ak stlačíte tlačidlo SMART
HUB, kým je aplikácia spustená, aplikácia sa zavrie.
GUIDE: Zobrazí plánované vysielanie na digitálnom kanále.
CH.LIST: Stlačením a podržaním spustite funkciu Zoznam kanálov.
Tieto tlačidlá používajte na špecifické funkcie. Tieto tlačidlá používajte
podľa pokynov na obrazovke televízora.
¥: Povoľte Futbalový režim pre optimálny zážitok pri sledovaní športu.
M.SCREEN: Obrazovku televízora môžete rozdeliť a využívať rôzne funkcie ako sledovanie televízora, surfovanie
na webe, sledovanie videa atď. Ďalšie informácie nájdete v návode e-Manual.
Farebné tlačidlá: Pomocou týchto farebných tlačidiel získate prístup k ďalším možnostiam špecifickým pre používanú funkciu.
‒‒ MENU: Stlačením a podržaním zobrazíte ponuku na obrazovke.
‒‒ REC: Stlačením a podržaním nahráte vysielanie.
‒‒ INFO: Stlačením a podržaním zobrazíte informácie o aktuálnom digitálnom kanále alebo mediálnom súbore.
14
Slovenčina
Vloženie batérií do ovládača Samsung Smart Control
Ak chcete začať používať ovládač Samsung Smart Control, najskôr si naštudujte nižšie uvedený obrázok a vložte batérie
do jednotky.
Opatrne potiahnite západku na kryte batérie a potom po uvoľnení celkom odstráňte kryt.
Vložte 2 AA batérie, pričom sa uistite, že máte správne orientovaný kladný a záporný pól.
¦¦ Používanie funkcie Samsung Smart Control
Ovládač Samsung Smart Control spríjemňuje a zjednodušuje obsluhu televízora. Ak stlačíte tlačidlo KEYPAD, na
obrazovke sa zobrazí virtuálne diaľkové ovládanie, ktoré vám umožňuje poľahky zadávať číslice, ovládať obsah a aktivovať
funkcie na obrazovke.
‒‒ Ovládač Samsung Smart Control odporúčame používať zo vzdialenosti menej ako 6 m. Použiteľná vzdialenosť sa
môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
Párovanie ovládania Samsung Smart Control s televízorom
Ak chcete televízor ovládať pomocou ovládača Samsung Smart Control, ovládač Samsung Smart Control musíte spárovať
s televízorom cez rozhranie Bluetooth. Ovládač Samsung Smart Control spárujte s televízorom.
‒‒ Ovládač Samsung Smart Control je možné spárovať len s jedným televízorom.
Ovládač Samsung Smart Control namierte na snímač diaľkového ovládania televízora a stlačením tlačidla TV televízor
zapnite.
‒‒ Umiestnenie prijímača diaľkového ovládania sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho modelu.
Opakované pripojenie ovládača Samsung Smart Control
Ak inteligentné ovládanie Samsung Smart Control prestane fungovať alebo nefunguje správne, vymeňte batérie, pretože
to môže byť spôsobené nedostatočným stavom nabitia batérie.
Ak problém pretrváva, ovládanie Samsung Smart Control obnoví párovanie s televízorom.
1. Stlačte naraz tlačidlá RETURN a GUIDE a podržte ich minimálne 3 sekundy.
‒‒ Ovládanie Samsung Smart Control musíte umiestniť približne vo vzdialenosti 30 cm ~ 40 cm od televízora a
uistiť sa, že smeruje k prijímaču diaľkového ovládania.
2. Na obrazovke sa zobrazí obrázok pripojenia. Potom sa ovládanie Samsung Smart Control automaticky pripojí k
televízoru.
Slovenčina
15
Keď sa na obrazovke zobrazí táto ikona alarmu...
Nasledujúca ikona alarmu napovedá, že batérie ovládača Samsung Smart Control sú
takmer vybité. Ak sa rozsvieti ikona alarmu, batérie vymeňte. Spoločnosť Samsung
odporúča v záujme dlhšej prevádzkovej životnosti používať alkalické batérie.
<Ikona alarmu nízkeho stavu
nabitia batérie>
Obsluha televízora pohybom ovládača Samsung Smart Control
Ovládač Samsung Smart Control je vybavený pohybovým senzorom (senzorom gyro), ktorý vám umožňuje jednoducho
ovládať televízor držaním a pohybovaním ovládačom Samsung Smart Control.
Keď na touchpad položíte prst, na obrazovke sa zobrazí ukazovateľ. Podržte a posuňte ovládač Samsung Smart Control.
Ukazovateľ sa posunie rovnakým smerom ako ovládač Samsung Smart Control. Taktiež je možné rolovať nahor a nadol na
rolovateľných obrazovkách.
‒‒ Ak sa prstom prestanete dotýkať touchpadu, ukazovateľ na obrazovke zmizne.
Obsluha TV pomocou touchpadu
Prejdite na ponuku Podpora a výberom možnosti Výuč. prog. Smart Control sa podľa pokynov na obrazovke naučte
používať touchpad.
Posun označenia/ukazovateľa
Stláčaním smerových tlačidiel (nahor, nadol, doľava a doprava) posúvate ukazovateľ alebo označenie v príslušnom smere.
Prístup k ponuke a výber položiek
Stlačte touchpad. Môžete tak prejsť do ponuky TV alebo zvoliť položku.
Zobrazenie kontextovej ponuky pod položkou Smart Hub
Na obrazovke Smart Hub ťuknite na touchpad a podržte na ňom prst. Zobrazí sa ponuka možností dostupných pre zvolenú
položku.
‒‒ Ponuka možností závisí od kontextu.
Prechod na panel Smart Hub
Keď sa nachádzate na obrazovke Smart Hub, potiahnite prstom vľavo alebo vpravo na touchpade. Panely Smart Hub sa
posunú doľava alebo doprava.
Posúvanie v rámci webového prehliadača
Keď sa nachádzate na obrazovke webového prehliadača, potiahnite prstom nahor alebo nadol na touchpade. Umožní vám
to posúvať sa po obrazovke webového prehliadača.
16
Slovenčina
Pripojenie televízora s SBB
Zadný panel televízora
ETH MODEM
Dátový kábel
1. Pripojte konektor DATA ku konektoru [ETH MODEM] STB (SBB) pomocou dátového kábla.
✎✎ Použite dátovú komunikáciu.
¦¦ Zoznam predajcov a kompatibilných dátových káblov dodaných s televízorom
•• Overte si, že používate správny dátový kábel pre vášho predajcu. Pozrite si štítok s kódom na dátových kábloch.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Prevádzkové špecifikácie dátového kábla (RJ12): RS232
Slovenčina
17
Pripojenie k priečinku COMMON INTERFACE (priečinok na kartu na sledovanie TV)
✎✎ Situácia 1: Keď nie sú pripojené žiadne vstupy.
Pripojenie adaptéra karty CI
Adaptér pripojte tak, ako je to znázornené vedľa.
✎✎ Ak chcete pripojiť adaptér karty CI, odstráňte nálepku na televízore.
Ak chcete pripojiť adaptér karty CI CARD, postupujte podľa týchto krokov.
✎✎ Odporúčame, aby ste adaptér pripojili pred pripevnením držiaka na
stenu alebo pred vložením karty „CI alebo CI+ CARD“.
1. Adaptér karty CI CARD vložte do dvoch otvorov na produkte 1.
✎✎ Na zadnej strane TV nájdite dva otvory vedľa portu COMMON
INTERFACE.
2. Adaptér karty CI CARD pripojte do portu COMMON INTERFACE na produkte 2.
Zadná strana
televízora
3. Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“.
Odporúčame, aby ste kartu CI vložili pred pripevnením televízora na stenu. Jej vloženie po pripevnení na
stenu môže byť problematické. Kartu vložte po pripojení adaptéra karty CI k televízoru. Ak kartu vložíte
pred pripevnením, pripevnenie modulu môže byť problematické.
Používanie karty „CI alebo CI+ CARD“
Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.
•• Ak nevložíte kartu „CI alebo CI+ CARD“, niektoré kanály zobrazia správu
„Kódovaný signál“.
•• Za približne dve až tri minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá
obsahuje telefónne číslo, ID karty „CI alebo CI+ CARD“, ID hostiteľa a iné
informácie. Ak sa zobrazí chybová správa, obráťte sa na poskytovateľa
služby.
•• Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí hlásenie
„Aktualizácia ukončená“, ktoré informuje o tom, že sa práve aktualizoval
zoznam kanálov.
✎✎ POZNÁMKA
•• Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
•• Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ postupujte opatrne, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“ mohla
poškodiť.
•• Kartu „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
•• Umiestnenie slotu COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
•• Karta „CI alebo CI+ CARD“ nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Poraďte sa so svojím
autorizovaným predajcom.
•• V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.
•• Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Inak bude obraz skreslený,
prípadne sa vôbec nezobrazí.
18
Slovenčina
Nastavenie údajov možnosti Hotel
Zadanie: Stlačte tlačidlá MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE v príslušnom poradí. (Z režimu Pohostinnosť sa nastavuje režim
Samostatný.)
Ak chcete opustiť túto ponuku: vypnite prístroj a opäť zapnite.
✎✎ V závislosti od modelu a regiónu niektoré ponuky nemusia v televízore existovať.
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
Úvodná
hodnota
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
Power On Channel
Type
Power On
1
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
Min Volume
0
Max Volume
100
Power On Source
TV
Power On Option
Last Option
Channel Setup
Channel Editor
Channel
Mixed Channel Map
ON
Popis
Vyberte režim Pohostinnosť.
•• Interactive mode: Televízor pracuje s SI STB alebo SBB.
•• Standalone mode: Televízor pracuje samostatne, bez SI STB alebo SBB.
•• Interactive mode: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Nastavte východiskové hodnoty, ktoré sa použijú po zapnutí televízora.
•• User Defined: Umožní vám manuálne zapnutie čísla kanála a typu kanála. Pozri
Kanál a typ kanála pri zapnutí nižšie.
•• Last Saved: Ak zvolíte túto položku, po zapnutí televízora sa zobrazí kanál, ktorý
bol zobrazený pri vypnutí televízora.
Pri zapnutí televízora sa televízor automaticky prepne na tento kanál.
Výber pásma kanálu: AIR (analógové terestriál. pásmo), DTV (digitálne terestriál.
pásmo), CATV (analógové káblové pásmo), CDTV (digitálne káblové pásmo)
:
•• User Defined: Umožní vám manuálne zapnutie hlasitosti. Pozri Hlasitosť
zapnutia nižšie.
•• Last Saved: Pri zapnutí televízora sa televízor vráti na hlasitosť, ktorá bola
nastavená pred vypnutím televízora.
Televízor sa zapne s touto úrovňou hlasitosti v režime Pohostinnosť, Samostatný.
Minimálna úroveň hlasitosti, ktorú môže používateľ nastaviť v režime
Pohostinnosť, Samostatný.
Maximálna úroveň hlasitosti, ktorú môže používateľ nastaviť v režime
Pohostinnosť, Samostatný.
Zvoľte zdroj vstupu, ktorý televízor zobrazí pri svojom zapnutí.
Určuje stav televízora, keď dôjde k jeho zapnutiu po výpadku elektrickej energie
alebo po vašom odpojení a opätovnom zapojení sieťového kábla televízora.
•• Last Option: Návrat to posledného stavu zapnutia/vypnutia. Ak bol televízor
v pohotovostnom režime, vráti sa do pohotovostného režimu. Ak bol televízor
zapnutý, opäť sa zapne.
•• Power On: Po opätovnom prívode elektrickej energie sa televízor zapne.
•• Standby: Po opätovnom prívode elektrickej energie sa televízor vráti do
pohotovostného režimu.
Umožnenie priameho a okamžitého prístupu k niektorým funkciám ponuky Kanál
v ponuke Kanál používateľa, ako napríklad Automatické ladenie, Výber antény atď.
Funkcia Editor kanálov umožňuje úpravu kanálov uložených v pamäti televízora.
Použitím Editora kanálov môžete:
•• Meniť čísla a názvy kanálov a triediť kanály podľa vami požadovaného poradia
čísel.
•• Stlmiť obraz kanálov, ktoré zvolíte. Stlmením obrazu zrušíte obraz z príslušného
kanála a výstupom bude iba zvuk. Na obrazovke bude zároveň zobrazená ikona
reproduktora.
Funkcia Editor kanálov vám tiež umožňuje jednoducho zobraziť informácie o
každom kanále bez toho, aby ste každý kanál museli priamo zobraziť.
Táto funkcia umožňuje zobrazenie/prechádzanie kanálmi všetkých typov antény
(terestriál./kábel alebo satelit) naraz.
•• ON: Keď je funkcia ON, hostia majú prístup k úplnej mape kanálov bez ohľadu
na zvolený typ antény. V zozname kanálov budú uvedené terestriálne, ako aj
káblové typy kanálov.
•• OFF: Keď je funkcia OFF, hostia majú prístup iba k mape kanálov, ktorá
zodpovedá zvolenému typu antény [terestriál./kábel alebo satelit]. Zoznam/
editor kanálov zobrazia iba kanály zvoleného typu antény.
Slovenčina
19
Funkcia Hotelový televízor
Položka
Úvodná
hodnota
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
Genre Editor
OFF
..
Subtitle Auto On
OFF
Kategória
Channel
TTX Widescreen
Mode
Picture Menu Lock
Menu Display
Tools Display
Channel Menu
Display
Menu OSD
20
Rozšírenie časti s titulkami, aby vyhovovala šírke obrazovky.
OFF
ON
Aktivácia alebo deaktivácia ponuky Obraz.
•• ON: Zobrazenie hlavnej ponuky.
•• OFF: Bez zobrazenia hlavnej ponuky.
Skrytie alebo zobrazenie ponuky Nástroje.
OFF
Skrytie alebo zobrazenie ponuky Kanály.
ON
Unlock
Home Menu Display
ON
BT Auto Remove
Device List
Slovenčina
•• ON: Kontrola čísla kanálu programu DTV. (editor kanálov DTV nie je prístupný)
•• OFF: Bez kontroly čísla kanálu programu DTV. (editor kanálu DTV je prístupný,
ale aktualizácia čísla programu doplnkového kanálu nie je podporovaná)
Keď dôjde k nezhode medzi dátami v mape kanálov a prenesenými dátami,
televízor automaticky naladí kanály, aby sa obnovili údaje/parametre v mape
kanálov.
•• ON: Keď je správa na opakované prehľadávanie kanálov ON, hotelovým hosťom
sa zobrazí OSD, že sa kanály opakovane prehľadávajú.
•• OFF: Hotelový administrátor môže zmeniť správu na opakované prehľadávanie
kanálov na možnosť OFF, ak sa na obrazovke hotelovým hosťom nemá zobraziť
OSD o opakovanom prehľadávaní kanálov.
•• OFF: Ak je Pan Euro MHEG nastavené do polohy Vyp., MHEG pracuje podľa
existujúcich špecifikácií produktu.
•• ON: Ak je Pan Euro MHEG nastavené do polohy Zap., MHEG je ON bez ohľadu na
špecifikácie alebo región produktu.
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie My Channel.
Úprava žánru pre kanály. (k dispozícii, keď je funkcia My Channel zapnutá)
Touto funkciou sa zapína/vypína funkcia, ktorá slúži na automatické zapnutie
titulkov v špecifickej krajine.
Táto funkcia je podporovaná pre hotelové televízory, ktoré sú pripravené na
prijímanie vysielania DVB, ktoré je smerované Európe.
Táto funkcia sa vzťahuje na špecifikáciu titulkov pre Francúzsko. Titulky ostatných
krajín fungujú podľa špecifikácií príslušnej krajiny bez ohľadu na funkciu Zapnuté
automatické titulky.
•• ON: Keď je funkcia Zapnuté automatické titulky ON, používa špecifikácie titulkov
Francúzska.
•• OFF: Keď je funkcia Zapnuté automatické titulky OFF, nepoužíva špecifikácie
titulkov pre Francúzsko.
OFF
Panel Button Lock
Home Menu Editor
Home Menu Auto
Start
Popis
ON
ON
Zapnutie/vypnutie funkcií predného panelu (miestny kláves).
•• Unlock: Odomyká kláves panela.
•• Lock: Zamyká kláves panela.
•• OnlyPower: Kláves panela sa smie používať len na zapnutie a vypnutie
napájania.
•• OFF: Nezobrazí sa domovská ponuka.
•• ON: Zobrazí sa domovská ponuka.
Úprava domovskej ponuky
•• ON: Domovská ponuka sa spúšťa automaticky.
•• OFF: Domovská ponuka sa nespúšťa automaticky.
Vymaže zoznam zariadení pri zapnutí alebo vypnutí zariadenia.
•• ON: História pripojenia sa v prehrávači hudby BT odstráni.
•• OFF: Vypne túto funkciu.
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Clock
Music Mode
External
Source
Eco Solution
Položka
Úvodná
hodnota
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Timer Type
WakeUp
Music Mode AV
OFF
Music Mode Comp
OFF
Music Mode
Backlight
OFF
USB Pop-up Screen
Default
External Source
Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+ Return
Source
Power On Src
Energy Saving
OFF
Popis
•• OFF: Nebude fungovať žiadna možnosť hodín ponuky Výroba. Iba hlavná ponuka.
•• SW Clock: Fungovať budú iba hodiny SW.
Výber spôsobu aktualizácie časových údajov.
•• Manual: Použitím údajov hodín z kanála DVB nastavíte hodiny. Keď je televízor v
režime Samostatný, hodiny môžete nastaviť manuálne.
•• TTX: Použite informácie o čase zo streamovania TTX.
•• Time Channel: Použite údaje hodín z vybraného typu kanála a čísla kanála.
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Budík.
•• WakeUp: Umožňuje funkcii Budík zapnúť zariadenie v určenom čase.
•• OnOff: Deaktivácia funkcie Budík.
Hudobný výstup z prehrávača mp3/zvukového prehrávača cez zdroj vstupu AV.
Keď je zdroj vstupu zapnutý, budete počuť zvuk z prehrávača cez televízor aj vtedy,
keď televízor nemá žiadny obrazový signál. Podsvietenie televízora však zostáva
zapnuté. Pridanie signálu obrazu funguje normálne.
Umožňuje hudobný výstup z prehrávača mp3/zvukového prehrávača pripojeného
ku zdroju komponentného vstupu na televízore. Keď je táto možnosť zapnutá,
budete počuť zvuk z prehrávača cez televízor bez ohľadu na to, či je alebo nie
je dostupný obrazový signál. Vypne sa aj video, takže na televízore sa nebude
zobrazovať obraz, kým hosť prehráva hudbu. Podsvietenie televízora však zostáva
zapnuté.
Režim Hudba má možnosť zapnutého/vypnutého podsvietenia, aby sa šetrila
energia.
Keď je k televízoru pripojené zariadenie USB,
•• Default: Zobrazí sa kontextové okno.
•• Automatic: Automaticky vloží ponuku obsahu USB.
•• Disable: Nezobrazí sa ani kontextové okno, ani ponuka.
Používatelia môžu zapnúť alebo vypnúť položku Titulok externého zdroja.
•• ON: Keď je televízor zapnutý alebo sa zmení režim, televízor zobrazí titulok
externého zdroja.
•• OFF : Keď je televízor zapnutý alebo sa zmení režim, televízor nezobrazí titulok
externého zdroja.
•• OFF : Automatický zdroj je vypnutý.
•• ON : Keď je k televízoru pripojený externý zdroj, televízor automaticky
identifikuje a prepne vstupný zdroj.
•• PC : Iba PC vstup Automatická identifikácia.
Po ukončení spojenia Anynet+(HDMI-CEC) sa zvolí zdroj pre návrat televízora.
(Táto funkcia je užitočná hlavne pre Guestlink RJP.)
Úprava jasu televízora kvôli zníženiu spotreby energie.
•• Off: Vypnutie funkcie úspory energie.
•• Low: Nastavenie televízora do režimu nízkej úspory energie.
•• Medium: Nastavenie televízora do režimu strednej úspory energie.
•• High: Nastavenie televízora do režimu vysokej úspory energie.
Slovenčina
21
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
Welcome Message
Edit Welcome
Message
Úvodná
hodnota
OFF
OFF
Hospitality Logo DL
..
Logo Display Time
Clone TV to USB
..
Logo/
Message
Clone USB to TV
REACH
Solution
22
Zobrazenie privítacej správy.
Úprava privítacej správy.
Hospitality Logo
Cloning
Popis
Mení funkciu loga Hospitality na možnosti OFF (Vyp.), BMP, AVI, BOTH (Obe). Ak
logo nie je pri zapnutí televízora nastavené na možnosť OFF (Vyp.), logo sa zobrazí
pred signálom z pôvodného zdroja na dobu nastavenú v „Logo Display Time“.
Stiahnutie loga firmy.
Požiadavky na súbor loga firmy:
•• Iba súbory formátu BMP alebo AVI.
•• Max. veľkosť súboru: BMP - 960 x 540. AVI - 30MB.
•• Súbor môže mať názov iba samsung.bmp alebo samsung.avi.
Nastavenie doby zobrazenia loga (3/5/7 sekúnd).
Skopírovanie súčasných možností televízora na pamäťové zariadenie USB.
Skopírovanie súčasných možností televízora z pamäťového zariadenia USB do
televízora.
Keď je zapnutá funkcia Automatické spustenie nastavenia a napájanie energie je
vypnuté a zapnuté alebo je vypnutý a zapnutý Master Power, údaje sa obnovia z
klonovaných (skopírovaných) hodnôt. Ak neexistujú žiadne klonované hodnoty,
a to aj v prípade, že je funkcia Automatické spustenie nastavenia zapnutá, bude
ignorovaná a činnosť bude rovnaká, akoby bola funkcia Automatické spustenie
nastavenia vypnutá
•• ON: Funkcia REACH v tomto televízore bude dostupná.
•• OFF: Funkcia REACH v tomto televízore nebude dostupná.
Ak je táto možnosť zapnutá, funkcia Reach bude pracovať prostredníctvom
protokolu IP namiesto pripojenia RF.
Setting Auto
Intialize
OFF
REACH
OFF
REACH IP Mode
…
Server IP Setting
…
REACH Channel
…
REACH Update Time
…
REACH Update
Immediate
…
Group ID
…
Room Number
REACH Config
Version
…
Priradenie čísla kanála DTV na vykonanie aktualizácie dát REACH. Toto číslo
kanála musí byť rovnaké ako číslo nastavení na serveri REACH.
Možnosti nastavenia, keď sa zo servera REACH do televízora prevezmú údaje, ako
napríklad aktualizovaný softvér, súbory na klonovanie a obsah S-LYNC REACH:
1hour: Každú hodinu
2hour: Každé 2 hodiny
12:00 AM: Vždy 12:00:00
2:00 AM: Vždy 2:00
12:00 PM: Vždy 12:00
2:00 PM: Vždy 2:00:00
•• ON: Keď sa televízor dostane do pohotovostného režimu (elektrický kábel je
pripojený a televízor je vypnutý), v televízore sa aktualizujú dáta REACH.
•• OFF: Dáta REACH sa v televízore aktualizujú iba počas doby aktualizácie servera
REACH.
Výber položky Group ID servera REACH. (Podrobnosti nájdete v serverovej
príručke REACH.)
Nastavenie čísla izby.
…
Zobrazená je verzia súčasti REACH.
Slovenčina
Adresa URL servera IP funkcie Reach, napríklad https:\\192.168.1.2:443.
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
Úvodná
hodnota
Network Setup
Network
SmartHub Model
Setting
SmartHub Setting
Service Discovery
Widget
Solution
Widget Mode
Solution Type
Server URL Setting
License Server IP
Setting
IPTV Mode
Virtual Standby
Nastavenie IP adresy pre internetové pripojenie.
Soft AP: Pomocou tejto funkcie môžete v mobilných zariadeniach pripojiť televízor.
Nastavte možnosti pre pripojenie zariadenia Wi-Fi.
yy Soft AP: Zapnutie alebo vypnutie funkcie Soft AP. Ak je funkcia Soft AP nastavená
na Zap., v mobilných zariadeniach budete môcť vyhľadať názov televízoru zo
zoznamu pripojených zariadení Wi-Fi.
yy Security key: Nastavte bezpečnostný kľúč, ktorý je potrebné zadať na ostatných
zariadeniach, aby ich bolo možné pripojiť k televízoru.
–– Tento vygenerovaný bezpečnostný kľúč zadajte do zariadenia, ktoré chcete
pripojiť.
–– Ak sieť nepracuje normálne, znova skontrolujte bezpečnostný kľúč.
Nesprávny kľúč môže spôsobiť nefunkčnosť.
✎✎ Funkcia Soft AP nemusí byť dostupná, ak ju model nepodporuje.
✎✎ Maximálny počet pripojených zariadení: 4 zariadenia.
✎✎ Bitová rýchlosť: 10 Mb/s/na zariadení.
✎✎ Vyššie uvedené špecifikácie sú založené na internom testovaní. Skutočný
výkon sa môže líšiť v závislosti od vášho pevného/bezdrôtového prostredia.
Nastavenie modelu Smart Hub.
Nastavenie Smart Hub.
Ak je táto možnosť v režime DLNA nastavená na Zap., môžete obsah zdieľať
On
s ďalšími zariadeniami, ako je napríklad inteligentný telefón.
ON
Režim Zariadenie zapnutý/vypnutý.
Vendor Server Výber typu riešenia (Vender Server/ SINC Server).
Nastavenie servera URL.
…
ON
OFF
Room Num Setting
Virtual
Standby
Popis
PHY Sleep Mode
OFF
Virtual Standby
Mode
OFF
Reboot Time
HDMI 1
Nastavenie servera IP.
Režim IPTV zapnutý/vypnutý.
Režim Virtuálna pohotovosť zapnutý/vypnutý.
Keď je režim Virtuálna pohotovosť zapnutý, spotreba energie televízora je 9,5 W až
17,4 W (v závislosti od veľkosti obrazovky televízora).
Nastavenie čísla izby.
•• ON: Funkcia WOL je zapnutá.
•• OFF: Funkcia WOL je vypnutá. (Predvolené)
Televízor môže poskytovať hlavnú funkciu v pohotovostnom režime, pokiaľ je
režim televízora nastavený na režim Virtuálna pohotovosť.
•• ON: Režim Virtuálna pohotovosť zapnutý.
•• OFF: Režim Virtuálna pohotovosť vypnutý.
Keď je režim Virtuálna pohotovosť zapnutý, spotreba energie televízora je 9,5 W až
17,4 W (v závislosti od veľkosti obrazovky televízora).
Táto funkcia umožňuje nastaviť interval reštartovania televízora po tom, ako
televízore prejde do režimu Virtuálna pohotovosť.
Slovenčina
23
Funkcia Hotelový televízor
Položka
Úvodná
hodnota
Factory Lock
OFF
Password Input
HDMI 1
Password Setting
Password Reset
HDMI 1
HDMI 1
Password Popup
HDMI 1
Security Mode
HDMI 1
USB
HDMI 1
HDMI
HDMI 1
TTX Security
HDMI 1
DRM Mode
OFF
Kategória
Security Mode
DRM
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for
HTV
System
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
24
Slovenčina
ON
Popis
Vymaže zoznam zariadení pri zapnutí alebo vypnutí zariadenia.
•• ON: Pred vstupom do ponuky Výroba sa vyžaduje heslo.
•• OFF: vypne túto funkciu.
Ak je táto možnosť aktivovaná, zobrazí sa vstupné kontextové pole s požiadavkou
na zadanie osemmiestneho hesla zabezpečenia. Pred použitím alebo
aktualizovaním predvolieb zabezpečenia musí správca zadať heslo. Po zadaní
správneho hesla budú k dispozícii možnosti Nastavenie hesla, Resetovanie hesla a
Režim zabezpečenia.
Používateľ si môže zmeniť heslo.
Heslo je zresetované na „00000000“.
Aktivácia/deaktivácia kontextového okna hesla. Ak je táto možnosť vypnutá, na
televízore sa pri vstupe do ponuky Výroba nezobrazí kontextové okno na zadanie
hesla. Ak je táto možnosť zapnutá, zobrazí sa kontextové okno na zadanie hesla.
Režim zabezpečenia poskytuje funkcie na správu chránené heslom, pomocou
ktorých možno zapnúť alebo vypnúť funkcie hotelového televízora, napríklad
HDMI, USB a TTX. Pomocou tejto možnosti zapnete alebo vypnete režim
zabezpečenia. Po zapnutí režimu zabezpečenia sa vo vedľajšej ponuke
zabezpečenia automaticky aktivujú položky ako „USB“, „HDMI“ a „Zabezpečenie
TTX“. Položky „Klonovanie USB do televízora“ a „Resetovanie televízora“ sa
deaktivujú v ponuke Hotelové funkcie.
Aktivácia/deaktivácia prístupu prostredníctvom USB. Keď je táto možnosť
deaktivovaná, bude zablokovaný prístup k médiu USB.
Aktivácia/deaktivácia prístupu prostredníctvom HDMI. Keď je táto možnosť
deaktivovaná, pre používateľa nebudú prístupné funkcia Anynet, zdroj HDMI a
externé kanály typu HDMI.
Ak je táto možnosť vypnutá, funkcia TTX nebude po stlačení tlačidla TTX na
diaľkovom ovládači fungovať.
Konfigurácia podpory funkcie DRM.
OFF: Vypnutie podpory funkcie DRM.
LYNK DRM: Výberom tejto možnosti zapnete len podporu funkcie S-LYNK DRM
CAS.
Pro:idiom: Výberom tejto možnosti zapnete len podporu funkcie Pro:Idim CAS.
LYNK DRM,PI: Výberom tejto možnosti nastavíte na televízore podporu funkcií
S-LYNK DRM CAS a Pro:Idiom CAS.
Vloženie ponuky samodiagnostiky.
•• Picture Test: Používa sa na kontrolu problémov s obrazom. Ak sa na testovacom
obraze vyskytne problém, zvoľte možnosť Áno a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
•• Sound Test: Použite vstavanú melódiu na odhaľovanie problémov so zvukom.
Ak sa počas testu vyskytne problém, zvoľte možnosť Áno a postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Keď sa aktivuje položka v rámci OSD v ponuke Kontrola funkcie HD, zobrazí sa
hlásenie ProIdiom DTV
Channel Key Loss: OK/Zlyhanie (Hotel USA) Predajca STB SI
Setting: SI názov OK/Zlyhanie
Bathroom AMP: OK/Zlyhanie (Hotel EÚ)
RTC: OK/Zlyhanie (Hotel EÚ)
PC Audio Test: OK/Zlyhanie
PC Self Test: OK/Zlyhanie
Funkcia aktualizácie SW USB
Rovnaká funkcia s SVC Service Pattern
ON: Zvuk reproduktorov televízora bude stíšený. Zvuk bude prichádzať cez HDMI.
Aby ste mohli zvuk počuť, musíte pripojiť soundbar.
OFF: Zvuk bude normálne prichádzať cez reproduktory televízora.
Zobrazenie webovej stránky súvisiacej so servisným centrom Samsung, verzie
softvéru a informácií o Mac adrese.
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete nakonfigurovať nastavenia
externej kontrolky LED.
•• ON: Kontrolka LED zapnutá.
•• OFF: Kontrolka LED vypnutá.
Vrátenie všetkých nastavení televízora na predvolené výrobné hodnoty.
¦¦ Welcome Message
Privítacia správa sa používa na zobrazenie vlastných správ na televízore vždy pri jeho zapnutí hosťom v hotelovej izbe.
‒‒ Nastavenia privítacej správy sa nachádzajú v ponuke režimu Hotel.
‒‒ Aby sa pri zapnutí televízora zobrazila privítacia správa, musí byť zapnutá.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
Security Mode
DRM
OFF
Power On
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
r
External Source
Eco Solution
ON
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
‒‒ Privítacia správa môže mať až 25 znakov a dá sa upravovať zmenou textu v ponuke Služby režimu Hotel.
‒‒ Privítacia správa podporuje nasledujúce znaky:
✎✎ Veľké písmená, od A po Z
‒‒ Privítacia správa sa dá upravovať použitím klávesov navigácie, farebných klávesov a klávesu Zadať na diaľkovom
ovládači v OSD „Edit Welcome Message“.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
‒‒ Privítacia správa a logo hotela nemôžu byť aktívne naraz.
Slovenčina
25
¦¦ Hotel Logo
Funkcia Logo hotela zobrazuje obrázok hotela pri úvodnom zapnutí televízora.
‒‒ Nastavenia Loga hotela sú v ponukách režimu Pohostinnosť.
‒‒ Keď je zapnutá možnosť Logo ubytovacieho zariadenia, aktivujú sa položky Stiahnuť logo a Ponuka zobrazenia
loga.
‒‒ Ak je obrázok loga uložený v pamäti a zapne sa možnosť Logo hotela, pri zapnutí televízora sa zobrazí logo
hotela.
‒‒ Logo ubytovacieho zariadenia sa nezobrazí, keď je možnosť ubytovacieho zariadenia vypnutá, a to ani vtedy, ak je
v televízore nahraný obrázok loga.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
External Source
Eco Solution
Logo/Message
r
Hospitality Logo
OFF
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
•• Hospitality Logo
‒‒ Táto možnosť vám umožní zvoliť, či sa má Logo ubytovacieho zariadenia zobraziť, alebo nie.
‒‒ Úvodná hodnota je OFF.
‒‒ Je možné nastaviť na BMP, AVI, BOTH (Obe).
‒‒ Ak je nastavené na BMP, AVI, BOTH (Obe), položky v ponuke Logo Download a Logo Time Display budú prístupné.
•• Hospitality Logo DL
‒‒ Táto možnosť vám umožní stiahnuť obrázok loga do pamäte televízora zo zariadenia USB.
‒‒ Počas kopírovania obrázku do televízora je zobrazená správa Čakajte.
‒‒ Po úspešnom dokončení kopírovania sa zobrazí správa „Completed“.
‒‒ Ak bolo kopírovanie neúspešné, zobrazí sa správa „Failed“.
‒‒ Ak nie je pripojené žiadne zariadenie USB, zobrazí sa správa Žiadne zariadenie USB.
‒‒ Ak zariadenie USB neobsahuje žiadny súbor na skopírovanie alebo ak je súbor v zlom formáte (musí byť vo
formáte BMP), zobrazí sa správa Žiadny súbor. Ak sa zobrazí správa Žiadny súbor, ale zariadenie USB obsahuje
súbor loga, skontrolujte formát súboru.
•• Logo File Format
‒‒ Televízor podporuje iba formát BMP a AVI.
‒‒ Súbor musí mať názov samsung.bmp alebo samsung.avi.
‒‒ Maximálne rozlíšenie pre formát BMP je 960 x 540.
‒‒ Maximálna veľkosť súboru formátu AVI je 30 MB.
‒‒ Televízor nemení veľkosť ani nezmenšuje/nezväčšuje obrázok.
26
Slovenčina
¦¦ USB Cloning
Kopírovanie cez zariadenie USB sa používa na sťahovanie používateľom nakonfigurovaných nastavení (Obraz, Zvuk, Vstup,
Kanál, Nastavenie a Hotel Setup) z jedného televízora a ich nahratie na iné televízory.
Všetky nastavenia definované používateľom z televízora (Master Set) sa dajú skopírovať na zariadenie USB.
✎✎ Po klonovaní sú určité funkcie aplikované po opätovnom spustení televízie.
•• Clone TV to USB: Uložené údaje z televízora sa skopírujú na zariadenie USB.
1. Zasuňte mechaniku USB do portu USB v zadnej časti televízora.
2. Prejdite do interaktívnej ponuky stlačením tlačidiel v príslušnom poradí.
•• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre výber možnosti „Clone TV to USB“, potom stlačte
tlačidlo ENTER.
4. Keď sa zobrazí správa „Clone TV to USB“, stlačte tlačidlo ENTER.
5. Môžete skontrolovať činnosť kopírovania na USB.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
•• In Progress: počas kopírovania údajov na USB.
•• Completed: kopírovanie bolo úspešne dokončené.
•• Failed: kopírovanie nebolo úspešne dokončené.
Logo/Message
Cloning
•• No USB: Zariadenie USB nie je pripojené.
d
Clone TV to USB
•• Clone USB to TV: Ide o sťahovanie dát uložených v zariadení USB do televízora.
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
1. Zasuňte mechaniku USB do portu USB v zadnej časti televízora.
2. Prejdite do interaktívnej ponuky stlačením tlačidiel v príslušnom poradí: MUTE →
1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre výber možnosti „Clone USB to TV“, potom stlačte
tlačidlo ENTER.
4. Zobrazí sa hlásenie „Clone USB to TV“, stlačte tlačidlo ENTER.
5. Môžete skontrolovať činnosť kopírovania z USB.
•• In Progress: kopírovanie dát do televízora.
•• Completed: kopírovanie dokončené úspešne.
•• Failed: kopírovanie nedokončené úspešne.
•• No USB: Zariadenie USB nie je pripojené.
•• No File: zariadenie USB neobsahuje žiadny súbor, ktorý sa dá kopírovať.
✎✎ Aktivujte kopírovanie z USB do televízora stlačením klávesu ENTER na dobu 5 sekúnd.
✎✎ Skupina televíznych prijímačov pre hotely nepodporuje funkciu CLONE medzi modelmi, ktoré podporujú
satelitnú / T2 prevádzku, a modelmi, ktoré ju nepodporujú.
Pre rýchle, okamžité klonovanie počas inštalácie zasuňte mechaniku USB s nastaveniami Master z prvého televízora,
stlačte kláves Zadať a podržte ho stlačený po dobu 5 sekúnd.
Nevyhnutný predpoklad pre klonovanie (kontrolný bod)
–– Klonovanie sa musí vykonávať medzi rovnakými modelmi (rovnaká verzia).
–– Pred klonovaním je potrebné všetky displeje aktualizovať na najnovšiu verziu (rovnaká verzia).
Slovenčina
27
¦¦ Setting Auto Initialize
Ak skopírujete nastavenie z jedného televízora na druhý, budete kopírovať nastavenia ponuky hosťa, ako aj nastavenia ponuky
hotela: Obraz, Zvuk, Vstup, Kanál, Nastavenie a Hotel Setup). To vám umožní nastavenie takmer všetkých hodnôt ponuky na
vašich hotelových televízoroch na rovnaké, štandardné nastavenia. Ak umožníte hosťom prístup k ponukám na strane pre hostí,
napríklad k ponuke Obraz, môžu meniť nastavenia v týchto ponukách tak, že už nebudú štandardné. Ak zapnete funkciu Setting
Auto Initialize, televízor po vypnutí a opätovnom zapnutí automaticky obnoví (spustí) všetky hodnoty ponúk na strane pre hostí na
skopírované, štandardné hodnoty. Nezabudnite, že funkcia Setting Auto Initialize sa vzťahuje iba na skopírované hodnoty ponúk
na strane pre hostí. Nastavenia, ktoré sa nedajú kopírovať, sú ignorované.
Tabuľka nižšie uvádza zoznam nastavení, ktoré sú obnovené na ich skopírované hodnoty, keď zapnete funkciu Setting Auto
Initialize.
Ponuka
Obraz
Zvuk
28
Položka ponuky
Režim obrazu
Podsvietenie
Kontrast
Jas
Ostrosť
Farba
Odtieň (Z/Č)
Aplikovať režim obrazu
Veľkosť obrazu
Veľkosť obrazu
Priblížiť/Pozícia
Pomer strán 4:3
Automatické nastavenie
Nastavenie obrazovky PC
Hrubé
Jemné
Pozícia
Obnoviť obraz
PIP
Rozšírené nastavenia
Dynamický kontrast
Odtieň čiernej
Odtieň pleti
Režim len RGB
Farebný priestor
Vyváženie bielej
Gamma
Pohyb. osvetlenie
Možnosti obrazu
Odtieň farby
Digitálna redukcia šumu
Filter MPEG šumu
HDMI úroveň čiernej
Režim filmu
Čistota pohybu LED
Vyp. obraz
Obnoviť obraz
Režim zvuku
Zvukový efekt
DTS TruSurround HD
DTS TruDialog
Ekvalizér
Nastavenie reproduktorov
Dodatočné nastavenia
Úroveň zvuku DTV
HDMI Formát zvuku
Formát zvuku
Oneskorenie zvuku
Komp. Dolby Digital
Automatická hlasitosť
Obnoviť zvuk
Slovenčina
Ponuka
Systém
Položka ponuky
Prístupnosť
Voice Guide
Popis zvuku
Titulky
Priehľadnosť ponuky
Vysoký kontrast
Zväčšiť
Športový režim
Jazyk ponuky
Nastavenia Smart Control
Citlivosť pohybu
Citlivosť dotyku
Veľkosť diaľk. ovl. na obraz.
Hlasové ovládanie
Jazyk
Hlas TV
Pohlavie hlasu
Správca zariadení
Nastavenia klávesnice
Nastavenia myši
Čas
Hodiny
Časovač spánku
Časovač prebudenia
Eko riešenie
Úspora energie
Eko senzor
Vypnúť bez signálu
Automatické vypnutie
Šikovné zabezpečenie
Šikovné zabezpečenie
Prehľadávať
Zoznam izolovaných
Zoznam povol.
Nastavenia
Čas autom. ochrany
Zmeniť PIN
Všeobecné
Herný režim
Zvuková spätná väzba
Logo pri spustení
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Automatické vypnutie
Nájdené zariadenia
DivX® video na požiad.
¦¦ Plug & Play
Funkcia Hotel Plug & Play automaticky vykoná výber režimu Hotel, nastavenie krajiny a nastavenie režimu obrazu.
‒‒ Funkcia Hotel Plug & Play je dostupná len raz počas prvého spustenia.
‒‒ Je dostupná po prvom nastavení televízora a presune skopírovaných dát televízora na mechaniku USB.
‒‒ Na použitie ďalšieho televízora musíte iba vystúpiť z funkcie Hotel Plug & Play, pripojiť zariadenie USB a
skopírovať obsah USB do televízora.
‒‒ V závislosti od modelu a regiónu niektoré ponuky nemusia existovať.
Vlastná diagnostika televízora
Vlastná diagnostika hotelového televízora
Aktualizácia softvéru
Servisný vzor
Vyp.
Výstup zariadenia Soundbar
Vyp.
Ak vyberiete možnosť Vynulovanie na výrobné nastavenia, televízor obnoví predvolené
výrobné nastavenia všetkých hodnôt a potom zobrazí ponuku Plug & Play Hotelové
funkcie. Prejdite na prvú obrazovku ponuky Plug & Play Hotelové funkcie uvedenú nižšie.
Kontaktovanie spoločnosti Samsung
Kontrolka LED pohotovostného režimu
Zap.
Obnovenie televízora
E+P
Ak zmeníte
krajinu Súčasného
umiestnenia
Televízor sa automaticky
vypne a zapne.
E
EU
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
Ak nezmeníte krajinu
súčasného umiestnenia
Ak vyberiete
možnosť Režim
klonovania
Skopírovanie nastavení systému zo servera
alebo zariadenia USB do televízora.
E
Ak vyberiete
možnosť Základné
nastavenie TV
E
Ak vyberiete možnosť
Výrobná ponuka
Ukončenie nastavenia a priamy
prechod do ponuky Výroba.
E
E
Їϩͱťθͱ˝θɇ͔
English
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Both
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels
and Satellite channels.
Terrestrial/Cable
Eesti
Satellite
Suomi
E
E
Français
Deutsch
Vyberte položky Krajina
a Režim obrazu
Zvoľte váš jazyk
Výber pásma kanálov,
ktoré sa použije pri funkcii
Automatické ladenie
E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Ak chcete skončiť, stlačte
možnosť Vypnutie.
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Stop
Po vyhľadávaní kanálov.
E
E
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Zobrazí sa ponuka
možností Hotel.
E
E
Done
Vyberte položky Režim hodín, DST a vaše nastavenie
Časové pásmo
Slovenčina
29
•• Miestne nastavenie
‒‒ Východiskové zvýraznenie: EÚ
‒‒ Ak stlačíte tlačidlo Enter po výbere možnosti Zmeniť, môžete zmeniť krajinu.
‒‒ V prípade zmeny krajiny sa televízor automaticky vypne a zapne.
‒‒ Ak vyberiete nesprávnu krajinu, po otvorení časti System v hotelovej ponuke znova vykonajte príkaz TV Reset.
•• Jazyk ponuky OSD
‒‒ Ak vyberiete položku Základné nastavenie TV z ponuky OSD „Typ inštalácie televízora“, zobrazí sa ponuka „Jazyk
ponuky“.
‒‒ Východiskové zvýraznenie: English
‒‒ Ak stlačíte tlačidlo Enter, zobrazí sa ponuka OSD „Režim obrazu“.
•• Režim obrazu OSD
‒‒ Východiskové zvýraznenie: Štandardná
‒‒ Na televízore sa zobrazí ponuka OSD Režim obrazu, v ktorej môžete vybrať režim obrazu Dynamický alebo
Štandardná.
•• Automatické ladenie OSD
‒‒ Ak stlačíte tlačidlo Enter, televízor automaticky vyhľadá kanály.
•• Nastavte položky OSD Režim hodín, DST(Letný čas) a Časové pásmo
‒‒ Východiskové zvýraznenie: Režim hodín : Automatický, DST : Vyp., Časové pásmo : Východné
‒‒ Ak budú v televízore naladené kanály s digitálnym vysielaním a v týchto kanáloch sa prenášajú informácie
o dátume a čase, nastavte položku Režim hodín na možnosť Automatický. Televízor nastaví dátum a čas
automaticky.
‒‒ Ak v televízore nebudú naladené kanály s digitálnym vysielaním, nastavte položku Režim hodín na možnosť
Manuálne a nastavte dátum a čas v televízore ručne.
‒‒ Nastavte položku DST Zap. alebo Vyp. podľa toho, či sa v televízore má alebo nemá používať letný čas.
‒‒ Na zobrazenej mape vyberte svoje časové pásmo.
30
Slovenčina
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon je špeciálny vysielač, ktorý je určený na ovládanie viacerých televízorov jedným ovládačom.
Toto je užitočné vtedy, keď sa na jednom mieste, napríklad v nemocnici, nachádza viac než jeden televízor. V OSD zdroja sa
zobrazí nastavenie ID čísla. Je možné podporovať až 9 rôznych diaľkových prenosov pre viac kódov.
Každý televízor má východiskový kód „0“.
‒‒ ID kód sa dá nastaviť a obnoviť v režime Analógový TV alebo režime PC. (nie je k dispozícii u kanálov TTX alebo
DTV)
‒‒ ID kód môže byť od 0 do 9.
‒‒ Stlačte naraz tlačidlá MUTE a RETURN a podržte ich na viac ako 7 sekúnd a potom pomocou tlačidiel s číslami
nastavte kód.
‒‒ Zobrazí sa funkcia OSD Nastaviť ID.
‒‒ Zobrazí sa nasledujúci text: „Kód diaľkového ovládača je nastavený na X. Ak chcete zmeniť kód diaľkového
ovládača, zadajte želanú číslicu.“ X je číslica.
✎✎ Toto OSD je zobrazené až do stlačenia Exit.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
‒‒ Napríklad ak používateľ stlačí č. 1, televízor a diaľkový ovládač budú nastavené na kód 1.
‒‒ Zobrazí sa nasledujúci text: „Kód diaľkového ovládača je zmenený na 1“ Vtedy sa dá televízor ovládať iba
diaľkovým ovládačom s rovnakým ID kódom, aký má televízor.
‒‒ TV, zobrazí sa nasledujúci text: „ID X televízora“ (X je ID televízora)
‒‒ Ak chcete vynulovať kód ID, stlačte naraz tlačidlá MUTE a EXIT a podržte ich na viac ako 7 sekúnd. Po dokončení
stláčania tlačidiel sa kód ID pre televízor a diaľkový ovládač vynuluje na „0“. Zobrazí sa text: „Kód diaľkového
ovládača je nastavený na 0.“
Slovenčina
31
¦¦ CH Bank Editor (len Smoovie TV)
Channel Bank Editor slúži na úpravu kanálov pomocou 3 rôznych možností karty Banka.
V závislosti od karty Banka existujú špecifické kanály, ktoré môžu hoteloví hostia sledovať.
Nastavenie možnosti CH Bank Editor v režime Samostatný
1. Zadajte ponuku hotela Samostatný pomocou „“MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER“.
2. Zvoľte SI predajcu: “Smoovie”
3. Nájdite možnosť novej ponuky, „Channel Bank Editor“.
4. Zadajte „Channel Bank Editor“.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<V závislosti od modelu a regiónu nemusia niektoré položky ponuky existovať>
32
Slovenčina
5.
a.
b.
c.
Upravte banku kanálov podľa príkladu uvedeného nižšie.
BANK1 (Voľný kanál): Vyberte kanál, ktorý sa použije, keď diaľkový ovládač nemá žiadnu kartu.
BANK2 (Rodinná karta – Zelená): Vyberte kanál, ktorý sa použije, keď má diaľkový ovládač ZELENÚ KARTU.
BANK3 (Dospelá karta – Červená): Vyberte kanál, ktorý sa použije, keď má diaľkový ovládač ČERVENÚ KARTU.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Referencie použitia diaľkového ovládača SMOOVIE
1. Ak vyberiete ako predajcu SI SMOOVIE, musíte použiť diaľkový ovládač SMOOVIE.
2. Pomocou číselných klávesov na diaľkovom ovládači môžu používatelia vybrať iba kanál z BANK1.
Pre zmenu kanála použitím zelenej alebo červenej karty použite klávesy kanála nahor/nadol.
3. V Sprievodcovi kanálmi alebo Zozname kanálov môžu používatelia vidieť iba zoznam kanálov z BANK1.
Slovenčina
33
¦¦ Channel Editor
Channel Editor slúži na úpravu čísla a názvu kanálu.
Použite možnosť Channel Editor na triedenie kanálov podľa používateľom definovaných čísel kanálov.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
r
External Source
Eco Solution
Channel Editor
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
<V závislosti od modelu a regiónu nemusia niektoré položky ponuky existovať>
Jednoduché kroky pre editor v režime Samostatný
Krok
Stručné vysvetlenie
1
Práca s položkou „Channel Auto Store“ v ponuke možností Hotel
2
Práca s položkou „Channel Editor“ v ponuke možností Hotel
3
Zostavte tabuľku súvisiacu so záverečnými zoznamami kanálov, ktoré chcete
mať
4
Usporiadajte kanály pomocou tlačidla TOOLS na základe vami vytvorenej
tabuľky
5
Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo EXIT alebo RETURN.
<Pozrite si nasledujúce podrobnosti>
34
Slovenčina
Smoovie Sekvencia zapnutá
Krok
1
Smoovie Používaný televízor (terestriál./kábel)
Mapa zmiešaných kanálov zapnutá (používaný terestriál. aj
Používané iba terestriál. alebo
kábel)
kábel
Ak sa televízor spustí
Ak sa televízor spustí
pomocou hotelového Hotel
Ak bolo P&P už vykonané
pomocou hotelového Hotel
P&P
P&P
Vykonajte kompletné P&P
Vykonajte P&P, okrem
Zadajte ponuku Hotel
(autom. ladenie pre terestriál.
uloženia kanálov
alebo kábel)
2
Po vykonaní P&P televízor
zobrazí hotelovú ponuku
3
Zapnite mapu zmiešaných
kanálov
4
5
6
7
8
9
10
Zapnite mapu zmiešaných
kanálov
Po vykonaní P&P televízor
zobrazí hotelovú ponuku
Výber typu kanála
- ATV alebo ADTV pre
Vypnutie a zapnutie televízora
terestriál
- CATV alebo CDTV pre kábel
V hotelovej ponuke vyberte
Vypnite a zapnite televízor
Zadajte ponuku Hotel
televízor smoovie
V hotelovej ponuke vyberte
Vyberte nastavenie (dá sa
Zadajte ponuku Hotel
televízor smoovie
preskočiť)
Vyberte „terestriál.“ alebo
V hotelovej ponuke vyberte
Vyberte nastavenie kanála
„kábel“ pre autom. ladenie (dá
televízor smoovie
sa preskočiť)
Vyberte „terestriál. + kábel“
Vyberte nastavenie kanála
Nastavte editor Banka kanálov
pre autom. ladenie
Vyberte „terestriál. + kábel“
Po vypnutí a zapnutí môže
Nastavte editor Banka kanálov
pre autom. ladenie
používateľ používať televízor
Po vypnutí a zapnutí môže
Nastavte editor Banka kanálov
používateľ používať televízor
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
Používané iba terestriál. alebo
kábel
Ak bolo P&P už vykonané
Zadajte ponuku Hotel
Výber typu kanála
- ATV alebo ADTV pre
terestriál
- CATV alebo CDTV pre kábel
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
Vyberte nastavenie kanála
Vyberte „terestriál.“ alebo
„kábel“ pre autom. ladenie
Nastavte editor Banka kanálov
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
Používaný televízor Smoovie (satelit)
Krok
Mapa zmiešaných kanálov zapnutá (používaný satelit aj
terestriál. alebo kábel)
Ak sa televízor spustí
pomocou hotelového Hotel
Ak bolo P&P už vykonané
P&P
Používaný iba satelit
Ak sa televízor spustí
pomocou hotelového Hotel
P&P
Vykonajte kompletné
P&P: (autom. ladenie pre
terestriál. alebo kábel)
1
Vykonajte P&P okrem
uloženia kanálov
Zadajte ponuku Hotel
2
Po vykonaní P&P televízor
zobrazí hotelovú ponuku
Zapnite mapu zmiešaných
kanálov
3
Zapnite mapu zmiešaných
kanálov
Vypnite a zapnite televízor
4
Vypnite a zapnite televízor
Zadajte ponuku Hotel
5
Zadajte ponuku Hotel
6
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
7
Vyberte nastavenie kanála
Vyberte „satelit“ pre autom.
ladenie
Nastavte editor Banka
kanálov
8
Vyberte „satelit“ pre autom.
ladenie
Nastavte editor Banka
kanálov
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
9
Nastavte editor Banka
kanálov
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
10
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
Vyberte nastavenie kanála
po vykonaní P&P televízor
zobrazí hotelovú ponuku
Výber typu kanála
- ATV alebo ADTV pre
terestriál
- CATV alebo CDTV pre kábel
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
Vyberte nastavenie (dá sa
preskočiť)
Vyberte „satelit“ pre autom.
ladenie (dá sa preskočiť)
Ak bolo P&P už vykonané
Zadajte ponuku Hotel
Výber typu kanála
- ATV alebo ADTV pre
terestriál
- CATV alebo CDTV pre kábel
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
Vyberte nastavenie kanála
Vyberte „satelit“ pre autom.
ladenie
Nastavte editor Banka
kanálov
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
Slovenčina
35
Zoznam kanálov
Môžete zobraziť informácie o kanáli, Všetky, TV, Rádio, Dáta/iné, Analógové alebo Obľúbené 1~5.
✎✎ Keď stlačíte tlačidlo CH.LIST na diaľkovom ovládaní, okamžite sa zobrazí obrazovka Zoznam kanálov.
•• Všetky: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály.
•• TV: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály TV.
•• Rádio: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály rádia.
•• Dáta/iné: Zobrazuje všetky momentálne dostupné MHP alebo iné kanály.
•• Analógové: Zobrazuje všetky momentálne dostupné analógové kanály.
•• Obľúbené 1~5: Zobrazuje všetky obľúbené kanály.
✎✎ Ak chcete vidieť pridané obľúbené kanály, stlačte tlačidlo CH.LIST a použite tlačidlo L (Ch. Mode) na pohyb
medzi položkami Obľúbené 1~5.
✎✎ Používanie ovládačov s funkciou Zoznam kanálov.
•• T (Nástroje): Zobrazí ponuky možností.
•• L (Ch. Mode / Kanál): Prejdite na položku Všetky, TV, Rádio, Dáta/iné, Analógové alebo Obľúbené 1~5.
•• Keď ste vybrali položku Zobraziť program v ponuke T (Nástroje), pomocou tlačidla L (Kanál) môžete prejsť
k ostatným kanálom.
•• E (Sledovať / Information): Pozeranie kanála, ktorý ste vybrali. / Zobrazia sa podrobnosti o zvolenom programe.
•• k (Strana): Presun na ďalšiu alebo predchádzajúcu stránku.
36
Slovenčina
Spôsob používania Naplánovať sledovanie v Zoznam kanálov
(len digitálne kanály)
Keď nastavíte položku Naplánovať sledovanie v možnosti Zoznam kanálov, program môžete nastaviť iba v položke
Zobraziť program.
1. Stlačte tlačidlo CH.LIST a vyberte požadovaný digitálny kanál.
2. Stlačte tlačidlo TOOLS a vyberte položku Zobraziť program. Zobrazí sa zoznam programov pre príslušný kanál.
3. Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte požadovaný kanál. Potom stlačte tlačidlo ENTERE (Information) alebo INFO.
4. Vyberte položku Naplánovať sledovanie. Potom stlačte tlačidlo ENTERE .
✎✎ Ak chcete zrušiť položku Naplánovať sledovanie, postupujte podľa krokov 1 až 3. Zvoľte Zrušiť plán.
Použitie ponuky možností t
Nastavte jednotlivé kanály použitím možností ponuky Zoznam kanálov (Zobraziť program, Uprav obľúbené, Lock/Unlock,
Upraviť názov kanála, Upraviť č. kanála, Odstrániť, Information, Zoradiť, Režim úprav).
Položky ponuky možností sa môžu líšiť v závislosti od stavu kanálov.
1. Vyberte kanál a stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Vyberte funkciu a zmeňte jej nastavenia.
•• Zobraziť program: Zobrazuje sa program, keď je zvolený digitálny kanál.
•• Uprav obľúbené: Nastaví kanály, ktoré často sledujete, ako obľúbené. Pridajte alebo odoberte zvolený kanál v položke
Obľúbené 1~5.
1. Vyberte položku Uprav obľúbené, potom stlačte tlačidlo ENTERE.
2. Stlačte tlačidlo ENTERE na výber možnosti Obľúbené 1~5, potom stlačte tlačidlo OK.
✎✎ Jeden obľúbený kanál možno pridať do niekoľkých zoznamov obľúbených kanálov v rámci ponuky Obľúbené 1~5.
•• Lock/Unlock: Kanál môžete uzamknúť tak, že sa kanál nebude dať vybrať ani sledovať.
✎✎ Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že je položka Zámok kanála nastavená na možnosť Zap..
✎✎ Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte váš 4-miestny kód PIN. Zmeňte PIN kód pomocou voľby
Zmeniť PIN.
•• Upraviť názov kanála (len analógové kanály): Slúži na priradenie vášho vlastného názvu kanálu.
•• Upraviť č. kanála (len digitálne kanály): Číslo upravíte stláčaním číselných tlačidiel.
✎✎ Niektoré oblasti nepodporujú položky Upraviť názov kanála či Upraviť č. kanála.
•• Odstrániť: Môžete odstrániť kanál, aby sa zobrazili kanály, ktoré si želáte.
•• Information: Zobrazia sa podrobnosti o zvolenom programe.
•• Zoradiť: Slúži na zmenu usporiadania zoznamu podľa čísla kanálov alebo názvu kanálov.
•• Režim úprav: Vyberte požadované kanály a upravte ich.
Slovenčina
37
Použitie ponuky možností t
Nastavte jednotlivé kanály použitím možností ponuky (Uprav obľúbené, Uzamknúť/Odomknúť, Odstrániť, Zrušiť výber,
Vybrať všetko).
1. Stlačte tlačidlo TOOLS na obrazovke Zoznam kanálov, potom vyberte položku Režim úprav. Značka začiarknutia sa
zobrazí naľavo od kanála.
2. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte požadovaný kanál. Potom stlačte tlačidlo ENTERE. Značka (c) indikuje zvolený
kanál.
✎✎ Môžete vybrať viac ako jeden kanál.
✎✎ Opätovným stlačením tlačidla ENTERE zrušíte výber kanála.
3. Stlačte tlačidlo TOOLS. Potom vyberte funkciu a zmeňte jej nastavenia.
•• Uprav obľúbené: Kanály, ktoré často sledujete, nastavte ako obľúbené.
✎✎ Obrazovka Uprav obľúbené má päť skupín (Obľúbené 1, Obľúbené 2, atď.). Do ktorejkoľvek zo skupín môžete
pridať obľúbený kanál. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte skupinu.
•• Lock/Unlock: Kanál môžete uzamknúť tak, že sa kanál nebude dať vybrať ani sledovať.
✎✎ Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že je položka Zámok kanála nastavená na možnosť Zap..
✎✎ Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte váš 4-miestny kód PIN. Zmeňte PIN kód pomocou voľby
Zmeniť PIN.
•• Odstrániť: Môžete odstrániť kanál, aby sa zobrazili kanály, ktoré si želáte.
•• Zrušiť výber: Zrušte výber zvolených kanálov.
•• Vybrať všetko: V zozname kanálov vyberte všetky kanály.
38
Slovenčina
¦¦ My Channel
Určuje krajinu a žáner kanálov poskytovaných hotelom a ak si používateľ zvolí krajinu a žáner, zobrazia sa zodpovedajúce
kanály.
•• Najskôr musíte zvoliť krajinu, inak nemôžete zvoliť žáner.
•• Ak zvolíte žáner bez pridania kanálov, zoznam kanálov zobrazí všetky dostupné kanály.
•• Položka Môj kanál funguje iba v režime Samostatný.
•• Predajca SI v režime Samostatný: Nefunguje, ak je zvolené SMOOVIE.
•• Je to v hotelovej ponuke režimu Hotel > režim Servis a dá sa zapnúť alebo vypnúť.
•• Možnosť funguje iba vtedy, keď je funkcia zapnutá.
Kompozícia kanálov [režim Žáner]
Aktivácia režimu antény
Štandardná
Hotel
Kategória
Režim kanála
Terestriál./
Kábel
Satelitný
príjem
Všetko
(východiskové
nastavenie)
O
O
Správy
O
O
Rádio
O
O
Zábava
O
O
Šport
O
O
Hotel
O
O
Žáner
2
1
3
Aktuálny stav: Rakúsko/Šport
Poskytuje režim kanálov žánru podľa každej
krajiny, ako bolo nastavené v továrenskom
režime.
Môj kanál
4
Krajina
6
Popis
5
Žáner
Všetky krajiny
Všetky
Rakúsko
Správy
Belgicko (holandčina)
Rádio
Belgicko (francúzština)
Zábava
Česko
Šport
Francúzsko
Hotel
Nemecko
▼
7
(Modré tlačidlo)Zachovať predchádzajúce (Smerové šípky)Posunúť (En)Enter 8
Slovenčina
39
* Pre počet položiek, ktoré sa zobrazia na zozname, pozrite dokument dizajnu.
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
BLUE
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: posledná krajina & žáner)
Zachovanie
predchádzajúceho
ENTER
Výber položky.
Zadať
Ch. Up/Down
Posun zvýraznenej položky po stranách.
(Bez sprievodcu)
UP/DOWN
Prechádzanie zoznamom každej krajiny, žánru. (kruhovým spôsobom.)
RIGHT
Výber zvýraznenej položky a jej presun časti Žáner)
RETURN
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: posledná krajina & žáner)
(Bez sprievodcu)
EXIT
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: posledná krajina & žáner)
(Bez sprievodcu)
Presunúť
✎✎ POZNÁMKA
•• Táto časť opisuje rozloženie predného používateľského rozhrania, ktoré sa zobrazí po zapnutí televízora. (Režim
nastavený vo výrobe > Režim žánru: Aktivovať)
•• Žáner je vedľajším zoznamom pre každú krajinu.
•• Vysielacia obrazovka, ktorá bola zobrazená s posledným zapamätaným kanálom.
‒‒ Ak chce používateľ zachovať predchádzajúcu mapu kanálov pre krajinu a žáner, musí stlačiť „MODRÉ“, RETURN a
kláves diaľkového ovládača EXIT, čím sa zatvorí predné používateľské rozhranie.
✎✎ ATĎ.
•• Východiskové zvýraznenie: Posledné položky z pamäti (krajina, žáner)
•• Časový limit (60 sekúnd)
Prvky
Nie
Názov
Popis
1
Obrazovka pozadia
Zobrazí sa posledný zapamätaný kanál, ktorí sa spustí po zapnutí televízora.
2
Názov funkcie
Ide o názov funkcie.
3
Aktuálny stav
Zobrazí aktuálne nastavenia krajiny/žánru.
4
Položky krajiny
Zobrazí sa položka pre zoznam krajiny.
Zobrazí posledná zvolená krajina.
5
Položky žánru
Zobrazí sa položka pre zoznam žánru.
Zobrazuje dostupné položky žánru podľa každej krajiny, ako bolo nastavené v továrenskom
režime. (vždy poskytuje položku „Všetky“)
Zobrazí posledný zvolený žáner.
6
Zvýraznenie:
Ak je titul položky na ploche zobrazený príliš dlho, spustí sa Automatické posúvanie textu.
7
Indikátor
Zobrazuje sa, ak existuje predchádzajúca alebo nasledujúca strana.
8
Nav. Pomocník
Sprievodca klávesmi je zarovnaný doprava.
40
Slovenčina
Interakcia zvýraznenia [položky Krajina]
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
✎✎ POZNÁMKA
•• Používatelia môžu prechádzať položkami v každom zozname krajín a žánrov stláčaním kláves so šípkami nahor a
nadol na diaľkovom ovládači.
1
•• Podporovaná je navigácia v kruhu.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
▲
NADOL x 4
Krajina
Genre
▲
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
NAHOR x 4
Germany
Germany
▼
▼
NAHOR x 4
NADOL x 4
My Channel
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
NAHOR
NADOL
NADOL
NAHOR
My Channel
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
NADOL x N
NAHOR x N
KONIEC
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
▲
Krajina
Genre
▲
Slovakia
All
Slovakia
All
Spain
News
Spain
News
Switzerland
Radio
Switzerland
Radio
United Kingdom
Entertainment
United Kingdom
Entertainment
Eastern Europe
Sports
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
Other
Hotel
▼
▼
Slovenčina
41
Interakcia zvýraznenia [východiskový žáner]
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
Krajina
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
ENTER / DOPRAVA
DOĽAVA
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Zvýraznená je aktuálna voľba krajiny.
•• Východiskové zvýraznenie: Aktuálna voľba žánru.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
Krajina
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / DOPRAVA
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
DOĽAVA
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
•• Zdá sa, že došlo k chybe zdroja, malo by byť
uvedené „Zvýraznená je iná položka krajiny“.
Skontrolujte, prosím. (napr. Francúzsko)
42
Genre
▲
Slovenčina
Navigation Help Area
•• Východiskové zvýraznenie: Všetky
Interakcia zmeny režimu 1 (1/2)
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
Krajina
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
ENTER / DOPRAVA
DOĽAVA
Germany
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Aktuálny režim žánru: Všetky krajiny / Šport
ENTER / DOPRAVA
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
Krajina
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
NAHOR
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
NADOL
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Ak je zvolená krajina, zvýraznenie sa automaticky
posunie na ponuku žánrov.
ENTER / DOPRAVA
6
Slovenčina
43
Interakcia zmeny režimu 1 (2/2)
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
1
5
6
My Channel
Current status : All Country/Sports
Krajina
1
Genre
▲
Informácie
Genre Mode change to Austria/News.
ENTER
OK
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Zobrazí sa správa o dokončení zmeny režimu
žánru.
•• Časový limit (5 sekúnd)
ENTER / RETURN / Časový limit
Current Status : Austria / News
44
Slovenčina
•• Stlačením ľavého klávesu smerujúceho z
ponuky žánrov na ponuku krajín sa zvýrazní
existujúca zvolená položka krajiny.
Interakcia zmeny režimu 1 (1/2)
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
Krajina
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
NADOL
NAHOR x 5
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Aktuálny režim žánru: Všetky krajiny / Šport
ENTER / DOPRAVA
My Channel
Current status : All Country/Sports
Krajina
101
Genre
▲
Informácie
Genre Mode change to Austria/News.
OK
MODRÉ
/
RETURN
/
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
ENTER
/
RETURN
/
Časový limit
•• Ak je zvolená krajina, zvýraznenie sa automaticky
posunie na ponuku žánrov.
5
Current Status : Austria / News
Slovenčina
45
Pri zapnutí [Naposledy uložené]
•• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
1
Current Status : Austria / News
POWER
Vypnutie
•• Aktuálny režim žánru: Všetky krajiny / Šport
POWER
My Channel
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Aktuálny režim žánru: Rakúsko / Správy
46
Slovenčina
Editor žánru: Slúži na konfiguráciu žánrov každého z kanálov hotelového televízora.
•• Dá sa používať prostredníctvom hotelovej ponuky (nastavenie z výroby).
•• Podporované žánre sú Správy, Rádio, Zábava, Šport a Hotel.
•• Pre každý kanál sa dá súčasne vybrať viac než jeden žáner.
Editor krajiny (editor kanálov): Tento editor konfiguruje krajinu pre každý z kanálov hotelového televízora.
•• Podporované krajiny (20 krajín): Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko,
Japonsko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Rusko, Kórea, Španielsko, Švédsko, Turecko, USA
•• Ak je pre krajinu nastavený viac než jeden kanál, krajina je registrovaná ako kategória a používatelia si môžu
prehliadať kanály podľa krajiny.
•• Pre jeden kanál možno nastaviť viac než jednu krajinu. Ak používateľ vyberie kategóriu, v zozname kanálov sa zobrazia
iba kanály zodpovedajúce príslušnej krajine.
•• Ak sa zo zoznamu kanálov vyberie akýkoľvek kanál, pre ktorý je nastavený krajina, do položky Nástroje sa pridá
položka Upraviť krajiny. V opačnom prípade sa do položky Nástroje pridá položka Pridať ku krajinám.
•• * Ak sa vykoná príslušná funkcia, dá sa nastaviť alebo zrušiť krajina pre zvolený kanál.
•• Predné používateľské rozhranie
•• Poskytuje obrazovku, kde si používateľ môže po zapnutí televízora vybrať krajinu alebo žáner.
Rozloženie ľavého okna
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
ENTER
Výber alebo zadanie zodpovedajúcej oblasti Prehliadača kanálov.
(Bez sprievodcu)
RETURN
Výber alebo zadanie zodpovedajúcej oblasti Prehliadača kanálov.
Návrat
UP/DOWN
Posun zvýraznenia nahor alebo nadol.
(Bez sprievodcu)
RIGHT
Posun zvýraznenia do oblasti Prehliadač kanálov.
(Bez sprievodcu)
INFO
Zobrazenie Informácií o kategórii.
(Bez sprievodcu)
TOOLS
Zobrazenie ponúk pomocných funkcií.
Nástroje
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
•• Ide o komponent Ľavého okna (Kategórie krajín).
✎✎ ATĎ.
•• Východiskové zvýraznenie: Aktuálne zvolená krajina
Slovenčina
47
Prvky
Nie
Názov
Popis
•• Keď používateľ prejde na túto obrazovku, zvýrazní sa aktuálne zvolená predvolená
položka.
•• K dispozícii sú položky Ikona krajiny + Názov kategórie. (Ak je zvýraznenie v hlavnom
okne, zobrazí sa iba ikona.)
•• Posun zvýraznenia
‒‒ Stláčaním tlačidiel nahor alebo nadol sa zvýraznenie pohybuje.
1
‒‒ Ak sa pokožky nedajú zobraziť na jednej strane, k dispozícii sú indikátory
nahor a nadol.
‒‒ Keď sa zvýraznenie posunie na kategóriu, do hlavného okna sa nahrá zoznam
kanálov zodpovedajúci príslušnej kategórii.
Ľavé okno [Kategórie krajín]
Aktivácia režimu antény
Štandardná
Kategória
Režim kanála
Terestriál./
Kábel
Satelitný
príjem
Pôvodne
naladené
Registrované
O
O
Všetky krajiny
O
O
Krajina 1
O
O
Krajina 2
O
O
.
O
O
Krajina
Hotel
Popis
•• Zoznam všetkých kanálov registrovaných
automatickým ladením.
•• Zoznam všetkých kanálov a zdrojov
špecifikovaných v zozname Registrované
kanály.
•• Položka Všetky krajiny uvádza zoznam
všetkých kanálov registrovaných pre
každú krajinu. (Táto položka je k dispozícii
iba pre koncových používateľov.)
Nástroje [Registrované/Kategórie krajín]
•• Manažér kanálov > Kategória kanála > Nástroje > Info
•• Položky sú zobrazené bez kanála.
•• Ak je zvýraznená položka Registrované/Krajina v Ľavom okne, môžete aktivovať
zodpovedajúce okno stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači „INFO“
•• Zobrazia sa všetky krajiny.
•• Prechádzanie položkami krajín stláčaním klávesu nahor alebo nadol. K dispozícii sú indikátory.
48
Slovenčina
✎✎ POZNÁMKA
•• Je to definícia ponuky Nástroje v kategórii Ľavé okno.
•• Pre každú položku Registrovať/Krajina je k dispozícii iba položka Info.
Prvky
Kategória
Ponuka Nástroje
Popisy
Registrované, Krajina
Informácie
Registrované kanály. Počet kanálov pre každú krajinu.
•• Položky sú zobrazené bez kanála.
Chybové prípady
✎✎ POZNÁMKA
•• Je to hlásenie, keď nie sú v zozname Registrované kanály uložené žiadne kanály.
Prvky
Nie
1
Názov
Popis
Hlásenie
•• Ak je položka Registrované kanály prázdna, pri vstupe do prehliadača
sa zobrazí kontextové hlásenie, ktoré umožňuje používateľom
prepnúť do ponuky Automatické uloženie (programu).
•• Ak nie je nakonfigurovaný čas ani kanál a používateľ zadá položku
Manažér kanálov, rovnako ako je uvedené vyššie sa zobrazí hlásenie,
ktoré umožňuje používateľovi prepnúť do ponuky Automatické
uloženie (programu).
•• Je to hlásenie, keď nie je nakonfigurovaný čas.
‒‒ Ak nie je nakonfigurovaný čas, pred vstupom do Manažéra kanálov sa zobrazí hlásenie v Režime výroby.
Slovenčina
49
✎✎ POZNÁMKA
•• Je to komponent, keď v kategórii krajín nie sú registrované žiadne kanály.
Prvky
Nie
Popis
Popis
Hlásenie sa zobrazí, keď aktuálne zobrazená krajina neobsahuje žiadne položky.
Hlavné okno [Prehliadač kanálov]
50
Slovenčina
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
CH UP/DOWN
Posun stránky.
Stránka
ENTER
Výber alebo zadanie zodpovedajúcej oblasti Prehliadača kanálov.
Zvoliť
RETURN
Návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
Návrat
UP/DOWN
Posun zvýraznenia nahor alebo nadol.
(Bez sprievodcu)
RIGHT
Posun zvýraznenia do oblasti Prehliadač kanálov.
(Bez sprievodcu)
INFO
Zobrazenie Informácií o kategórii.
(Bez sprievodcu)
TOOLS
Zobrazenie ponúk pomocných funkcií.
Nástroje
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
•• Je to komponent Hlavného okna (Prehliadač kanálov).
•• Pred vstupom do Režimu výroby alebo externého vstupu sa zvýrazní úvodný kanál.
Prvky
Nie
Názov
Popis
1
Hlavné okno
2
Posuvník
3
Oblasť pomocníka
navigácie
Zobrazuje sa vtedy, keď používateľ prejde do Manažéra kanála. (Ak používateľ z Manažéra
kanálov vystúpi a opäť do neho vstúpi, položka sa zobrazí znovu.)
Položka zmizne po uplynutí doby vypršania (5 sekúnd) alebo ak používateľ stlačí kláves.
4
Oblasť pomocníka
navigácie
Informácie o súčasne nakonfigurovanej krajine a ČERVENÉ tlačidlá sú zarovnané naľavo.
Sú zobrazené a navigovateľné podľa skupiny grafickým spôsobom. Sprievodca klávesmi
je zarovnaný doprava.
Slúži na zobrazenie zoznamu kanálov alebo zdrojov aktuálne zvolenej kategórie.
Slúži na zobrazenie polohy aktuálnej strany medzi celkovým počtom strán.
Slovenčina
51
Všeobecné prvky kanálu [+ ikona-spôsob]
Pravidlá reprezentácie zoznamu kanálov
Štandardná
Položka
Konštrukcia
Digitálne kanály
•• Začiarkavacie políčko + Ikona stavu + Číslo digitálneho kanála + Názov
kanála
•• Formát zobrazenia názvu čísla kanála: ###-### (Číslo kanála je
uvedené namiesto „-“.)
Analógové kanály
•• Začiarkavacie políčko + Analógová ikona + Číslo analógového kanála +
Názov kanála
•• Formát zobrazenia názvu čísla kanála: ### („-“’ sa nepoužíva na
uvedenie čísel analógových kanálov.)
Digitálne kanály
•• Začiarkavacie políčko + Ikona stavu + Číslo digitálneho kanála + Názov
kanála
•• Formát zobrazenia názvu čísla kanála: ### (Pre maximálnu dĺžku čísla
kanála postupujte podľa regionálnych špecifikácií.)
Analógové kanály
•• Začiarkavacie políčko + Analógová ikona + Číslo analógového kanála +
Názov kanála
•• Formát zobrazenia názvu čísla kanála: ### (Pre maximálnu dĺžku čísla
kanála postupujte podľa regionálnych špecifikácií.)
ATSC
DVB (CHEM)
Pravidlá reprezentácie ikon zoznamu kanálov
Položka
Dynamic SI
Ikona
Príklady
Kanály odstránené
pomocou Dynamic
SI
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
•• Kanály, ktoré boli odstránené
pomocou Dynamic SI, avšak nie
používateľom.
1
Kanály pridané
pomocou Dynamic
SI
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
•• Kanály, ktoré boli pridané pomocou
Dynamic SI, avšak nie používateľom.
2
•• Zobrazí sa Ikona analógového kanála.
3
•• Kanál, ktorý je vstupným zdrojom.
4
•• Predstavuje živé kanály z antén. Ikony
terestriálnej, káblovej a satelitnej
antény sú zobrazené s najmenšou
prioritou.
5
Ikona analógového kanála
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
(Upravený názov kanála.)
Ikona zdrojového kanála
Ikona antény
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
Terestriál.
KANÁLA
Kábel
KANÁLA
Satelitný príjem
Ikona kódovaného kanála
Video Mute
52
Priorita
Slovenčina
KANÁLA
NNNNNNNN NÁZOV
NNNNNNNN NÁZOV
NNNNNNNN NÁZOV
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
•• Ikona kódovaného kanála. Zobrazí sa pre
satelitnú anténu.
-
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
•• Pri stíšenom kanáli sú k dispozícii informácie
o zvuku a kanáli.
-
Pridať ku krajinám / Upraviť krajiny (1/2)
•• Manažér kanálov > Prehliadač > Nástroje > Pridať ku krajinám Môj
kanál
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
ENTER
Zvolí sa zvýraznená položka.
Zadať
RETURN
Zrušenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
UP/DOWN
Posun zvýraznenia na položky krajiny.
Presunúť
LEFT/RIGHT
Posun zvýraznenia.
Presunúť
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
•• Je to definícia položky Pridať ku krajinám.
•• Do kategórie Krajina sa pridá zvýraznený kanál alebo viac než jeden zvolený kanál.
✎✎ ATĎ.
•• Časový limit (60 sekúnd)
Slovenčina
53
Prvky
Nie
Názov
1
Okno Pridať ku krajinám
2
Sprievodca
Popis
•• Ak vo zvolených kanáloch nie sú v zozname krajín registrované
žiadne kanály, ako titulok sa zobrazí text „Pridať ku krajinám“.
•• Zobrazí sa začiarkavacie políčko v závislosti od toho, či je krajina,
ktorá bola zvolená pri vstupe do obrazovky, registrovaná, alebo
nie.
•• Sériové číslo alebo názov vybraného kanálu.
‒‒ Keď bol zvolený jeden kanál, zobrazí sa názov kanála: Zvolený kanál:
NNNN-NNN ABC
‒‒ Keď bol zvolený viac než jeden kanál, zobrazí sa počet zvolených
kanálov: Zvolené kanály: N
3
Informácie o výbere
4
Hlásenie o dokončení
•• Hlásenie sa zobrazí po dokončení činnosti. (Toto hlásenie je
zobrazené vždy pri stlačení tlačidla OK.)
Značka výberu
•• Ako identifikovať význam značiek výberu viacerých kanálov
•• : Keď sa zaregistrovali všetky položky.
•• : Keď sa zaregistrovala iba časť položiek.
•• : Keď sa nezaregistrovali žiadne položky.
5
Pridať ku krajinám / Upraviť krajiny (2/2)
•• Manažér kanálov > Prehliadač > Nástroje > Pridať ku krajinám Môj kanál
54
Slovenčina
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
ENTER
Zvolí sa zvýraznená položka.
Zadať
RETURN
Zrušenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
UP/DOWN
Posun zvýraznenia na položky krajiny.
Presunúť
LEFT/RIGHT
Posun zvýraznenia.
Presunúť
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
•• Je to definícia položky Upraviť krajiny.
•• Do kategórie Krajina sa pridá alebo z nej odstráni zvýraznený kanál alebo viac než jeden zvolený kanál.
•• Časový limit (60 sekúnd)
Prvky
Nie
Názov
1
Pridať ku krajinám
2
Sprievodca
3
Hlásenie o dokončení
Popis
•• Ak je medzi zvolenými kanálmi registrovaný kanál, ako titulok sa
zobrazí Upraviť krajiny.
•• Zobrazí sa začiarkavacie políčko v závislosti od toho, či je zvolená
krajina registrovaná, alebo nie.
•• Hlásenie sa zobrazí po dokončení činnosti. (Toto hlásenie je
zobrazené vždy pri stlačení tlačidla OK.)
Upraviť číslo kanálu [Typ vymieňania]
•• Manažér kanálov > Prehliadač > Nástroje > Upraviť číslo kanálu
Slovenčina
55
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
ENTER
Aplikovanie zmien a zatvorenie okna.
Zadať
RETURN
Zrušenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
▲/▼
Zmena čísla zvoleného kanála.
Prispôsobiť
0~9
Vloženie číslice.
Číslo
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
•• Je to funkcia, ktorá slúži na zmenu čísla kanálu. (Typ vymieňania)
•• Čísla kanálov sa dajú zmeniť vo všetkých zoznamoch kanálov a zmeny sa aplikujú na všetky kanály.
•• Ak nové číslo kanálu nebolo priradené inému kanálu, číslo kanálu sa aktualizuje na nové číslo kanálu a zoznam
sa opäť zoradí vzostupne podľa čísel kanálov.
•• Ak už bolo nové číslo kanálu priradené inému kanálu, postupujte podľa hotelových špecifikácií.
✎✎ ATĎ.
•• Podporovaná je vertikálna cirkulácia.
Prvky
Nie
Názov
Popis
•• Podporované sú číselné klávesy aj klávesy nahor/nadol.
1
Úprava kanála
Okno Číslo
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
Zvolený kanál: Zobrazenie názvu aktuálne zvoleného kanála.
Číslo: Zobrazenie nového čísla kanála.
(Zobrazený je tiež názov aktuálne priradeného kanála.)
Názov: Zobrazenie názvu aktuálne priradeného kanála. (Ak
neexistujú žiadne kanály, zobrazí sa „(prázdne“.) : Ak kanál existuje,
ale nemá názov, názov je zobrazený ako „-----“.
•• Ak už je zvolený priradený kanál
2
56
Výstražné hlásenie
Slovenčina
‒‒ Ak bolo nové číslo kanála už priradené inému kanálu, zobrazí sa
potvrdzujúce hlásenie. (Pozrite si obrázok nižšie.)
‒‒ Ak chce používateľ zmeniť číslo kanála na číslo, ktoré už bolo
priradené inému kanálu, čísla kanálov sa vzájomne vymenia a uložia.
Upraviť číslo kanálu [Externý vstup] (3/3)
•• Manažér kanálov > Prehliadač > Nástroje > Upraviť číslo kanálu
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
RED
Ak používateľ stlačí tlačidlo, spustí sa číslo kanála.
Obnovenie
ENTER
Aplikovanie zmien a zatvorenie okna.
Zadať
RETURN
Zrušenie alebo návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
▲/▼
Zmena čísla zvoleného kanála.
Prispôsobiť
0~9T
Vloženie číslice.
Číslo
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
•• Táto funkcia slúži na priradenie externého vstupného zdroja k číslu kanálu. (Zmeny sa aplikujú na všetky kanály).
•• Ak už bolo nové číslo kanálu priradené inému kanálu, postupujte podľa hotelových špecifikácií.
✎✎ ATĎ.
•• Východiskové zvýraznenie: Oblasť čísla kanálu.
•• Podporovaná je vertikálna cirkulácia.
•• Časový limit (60 sekúnd)
Slovenčina
57
Prvky
Nie
Názov
Popis
•• Oblasť čísla kanála.
‒‒ Podporované sú číselné klávesy aj klávesy nahor/nadol.
‒‒ Ak nebola priradená žiadna hodnota, zobrazí sa taký počet znakov „-“, aký je počet
číslic.
1
▲
-▼
Oblasť čísla kanála
2
Názov zdroja
3
Nav. Oblasť pomocníka
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•• Názov externého vstupu
‒‒ Položky, ktoré sa nedajú konfigurovať, sa deaktivujú.
•• Ak používateľ stlačí červené tlačidlo, spustí sa číslo kanála.
Upraviť názov kanálu
•• Manažér kanálov > Prehliadač > Nástroje > Upraviť názov kanálu
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
GREEN
Uloženie zmien a návrat do Manažéra kanála.
Hotovo
ENTER
Uloženie názvu kanála a posun kurzora na nasledujúce pole.
Zadať
RETURN
Zrušenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
▲/▼/◄/►
Navigovanie po klávesnici.
Presunúť
0~9
Vloženie číslice.
(Bez sprievodcu)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
•• Je to definícia klávesnice, ktorá sa používa na funkciu Upraviť názov kanálu.
✎✎ ATĎ.
•• Časový limit (60 sekúnd)
58
Slovenčina
Prvky
Nie
Názov
1
Okno Upraviť názov kanála
2
Názov kanálu
3
Klávesnica
Popis
•• Kurzor a znak, ktoré sú práve zadávané, majú rovnakú farbu ako zvýraznenie.
•• Pri dosiahnutí maximálneho počtu znakov kurzor zmizne.
•• Podrobný popis nájdete v dokumente rozloženia klávesnice.
Nástroje [Režim úprav]
Režim úprav
Zvýraznenie obsahu (keď je číslo začiarknutej položky 0 alebo 1)
Keď je začiarknutá viac než jedna položka.
Pridať ku krajinám
Upraviť krajiny (Keď je začiarknutá už zaregistrovaná položka.)
Upraviť názov kanála
Úprava názvu kanála
Video Mute
Kopírovanie kanála (Astra HD +)
Zmena poradia (satelit)
Vybrať všetko
Zrušiť výber všetkého (zobrazí sa iba vtedy, ak sa zvolí 1 alebo viac
položiek)
Odstránenie
Pridať ku krajinám
Upraviť krajiny (Keď je začiarknutá už zaregistrovaná položka.)
Video Mute
Zmena poradia (satelit)
Vybrať všetko
Zrušiť výber všetkého
Odstránenie
✎✎ POZNÁMKA
•• Poloha kontextovej ponuky: Ponuka Nástroje pre položku v ľavom stĺpci možnosti Zoznam kanálov → Toto je
zobrazené vpravo. Ponuka Nástroje pre položku v pravom stĺpci možnosti Zoznam kanálov → Toto je zobrazené
vľavo.
•• Ak používateľ stlačí tlačidlo TOOLS, keď zvýraznená položka nie je zvolená, položka sa automaticky označí ako
zvolená.
•• Podrobné špecifikácie každej funkcie nájdete v Manažérovi kanálov NEO.
Slovenčina
59
Titulok kanálu [keď je číslo kanálu priradené k externému zdroju]
✎✎ POZNÁMKA
•• Použijú sa špecifikácie titulku kanálu televízora.
•• Ak ide o nepodporovanú položku alebo neexistujú zodpovedajúce informácie, hodnoty položky sa nezobrazia.
•• Názov kanála sa zobrazí ako „názov externého vstupu“.
Prvky
Nie
Názov
1
Názov externého vstupu
Popis
Zoznam kanálov poskytuje prístup k funkciám vzťahujúcim sa k žánru televízora.
•• Režim krajiny
•• Mení režim žánru.
¦¦ Mixed Channel Map
Mapa zmiešaných kanálov je funkcia na miešanie terestriál., káblových a satelitných kanálov.
[S výnimkou modelov pre Austráliu, Singapur, Nový Zéland]
‒‒ Aby sa mohli miešať terestriál., káblové a satelitné kanály, funkcia Mapa zmiešaných kanálov musí byť zapnutá.
‒‒ Pomocou Editora kanálov môžete triediť kanály po zapnutí funkcie Mapa zmiešaných kanálov v ponuke režimu
Hotel.
60
Slovenčina
¦¦ Sound Bar
•• Soundbar a hotelový televízor Samsung
‒‒ Soundbar a hotelové televízory Samsung podporujú funkciu ARC v HDMI. Ak pripojíte kompatibilný Samsung
soundbar ku kompatibilnému hotelovému televízoru Samsung pomocou jedného kábla HDMI, hostia budú môcť
počúvať zvuk televízora cez soundbar.
‒‒ Modely podporujúce funkciu ARC sú uvedené nižšie:
•• Soundbar: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550
HW-K450/K550
•• Nastavenie zariadení soundbar na režim Hotel
1. Nastavte nasledujúce možnosti ponuky Hotel:
‒‒ Hotel option > System > Sound Bar Out = On.
‒‒ Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
‒‒ Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
‒‒ Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Pripojte kábel HDMI z výstupu HDMI OUT na zadnej strane zariadenia soundbar do portu HDMI IN 1 (podporujúceho
funkciu ARC) na hotelovom televízore.
3. Po pripojení zariadenia soundbar k hotelovému televízoru soundbar po zapnutí televízora automaticky deteguje
televízor a automaticky sa prepne do režimu Hotel.
Funkčné charakteristiky režimu Hotel zariadenia soundbar:
•• Zapnutie/vypnutie je synchronizované s televízorom
•• Východiskové nastavenie HDMI_CEC je zapnuté
•• Funkcie iba prostredníctvom portu HDMI OUT
•• Deaktivuje kláves „režim Vstup“ na VFD, aby sa predišlo neočakávaným zmenám audio zdroja.
•• Získava prispôsobiteľné funkcie Hlasitosť zapnutia a Max. hlasitosť z ponuky možnosti Hotel televízora. Hodnoty
funkcií Hlasitosť zapnutia a Max. hlasitosť zariadenia soundbar sú však nastavené na polovicu hodnôt nastavení
Hlasitosť zapnutia a Max. hlasitosť ponuky možnosti Hotel televízora.
Napríklad: Ak Hlasitosť zapnutia televízora=20 a Max. hlasitosť=90, potom sú hodnoty zariadenia soundbar
Hlasitosť zapnutia=10 a Max. hlasitosť=45.
*Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od modelu.
Slovenčina
61
¦¦ Režim zabezpečenia
Špecifikácie dizajnu
•• Tieto slúžia na obmedzenie niektorých funkcií, ako napríklad TTX a vstup externého zdroja (HDMI, USB) v
špecifických zariadeniach, napríklad v nápravnom zariadení.
•• Ponuka Zabezpečenie je chránená heslom. Bez hesla je prístup k ponuke Zabezpečenie zamietnutý.
•• Nastavenie zabezpečenia:
‒‒ Nastavenie zabezpečenia sa dá nastaviť ako ON alebo OFF.
‒‒ Predvolená je možnosť OFF.
‒‒ Nastavenie zabezpečenia: Ak je nastavenie zapnuté, vstup externého zdroja (HDMI, USB) a funkcia TTX sa
deaktivujú.
•• Nastavenie hesla
‒‒ To umožňuje používateľovi meniť heslo.
‒‒ Používateľ musí zadať súčasné heslo, nové heslo a potvrdenie nového hesla.
•• Resetovanie hesla
‒‒ Slúži na resetovanie hesla.
‒‒ Predvolené heslo je „00000000“.
‒‒ Možnosť Vynulovanie hesla je viditeľná iba v ponuke Výroba použitím kombinácie klávesov Info a Výroba.
Možnosť nie je viditeľná použitím kombinácie kláves MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
•• Nastavenie zabezpečenia: Ak je možnosť zapnutá, funkcia SIRCH nie je k dispozícii.
•• Možnosťou Vynulovanie na výrobné nastavenia sa nevynuluje Nastavenie zabezpečenia.
62
Slovenčina
Montáž nástenného držiaka
Súprava nástenného držiaka (predáva sa samostatne) umožňuje namontovať televízor na stenu. Pre podrobné informácie
o montáži nástenného držiaka si pozrite pokyny, ktoré sa dodávajú spolu s nástenným držiakom. Pri inštalácii konzoly
nástenného držiaka sa poraďte s technikom. Neodporúčame vám vykonať montáž bez odbornej podpory.
Spoločnosť Samsung Electronics nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie alebo zranenia
druhých, keď sa rozhodnete, že televízor namontujete sami.
Technické údaje súpravy nástenného držiaka (VESA)
✎✎ Súprava nástenného držiaka nie je súčasťou dodávky, predáva sa samostatne.
Nástenný držiak nainštalujte na pevnú stenu kolmú voči podlahe. Pri montáži na iné stavebné materiály, sa prosím,
poraďte s vaším najbližším predajcom. Ak inštalujete na strop alebo šikmú stenu, môže padnúť a spôsobiť vážne fyzické
zranenie.
✎✎ POZNÁMKA
•• Štandardné rozmery pre súpravy nástenného držiaka sú znázornené v nižšie uvedenej tabuľke.
•• Pri zakúpení našej súpravy nástenného držiaka dodáme aj podrobnú príručku inštalácie a všetky diely potrebné
na zloženie.
•• Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA.
•• Nepoužívajte skrutky, ktoré majú nadštandardné rozmery, pretože môžu spôsobiť poškodenie vnútra televízneho
prijímača.
•• Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže
dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
•• Skrutky nadmerne nedoťahujte. Môže to spôsobiť poškodenie produktu alebo jeho pád a následné zranenie osôb.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
•• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije nástenný
držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo v nej nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny
pre inštaláciu produktu.
•• Pri montáži tohto televízora neprekračujte sklon 15 stupňov.
Konzola
Adaptér nástenného držiaka
nástenného
držiaka
TV
C
Konzola
Adaptér nástenného držiaka
nástenného
držiaka
TV
C
palcov
Technické údaje VESA
(A * B)
C (mm)
Bežná skrutka
Množstvo
55 ~ 65
400 X 400
43 ~ 45
M8
4
Neinštalujte súpravu nástenného držiaka, zatiaľ čo máte zapnutý televízor.
Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie spôsobené zásahom elektrického prúdu.
Slovenčina
63
Upevnenie televízora na stenu
Upozornenie: Ťahanie, tlačenie alebo lezenie na televízor môže spôsobiť, že televízor spadne. Zabezpečte hlavne, aby sa
vaše deti nevešali alebo nenarušovali stabilitu televízora. V opačnom prípade môže dôjsť k prevráteniu televízora a viesť k
vážnym zraneniam alebo smrti. Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v Bezpečnostnom letáku. Pre lepšiu
stabilitu namontujte z bezpečnostných dôvodov zariadenie proti pádu nasledovne.
Predchádzanie pádu televízora
1. Vložte skrutky do svoriek a pevne ich dotiahnite k stene. Uistite sa, že skrutky sú pevne nainštalované na stene.
✎✎ V závislosti od typu steny možno budete potrebovať dodatočný materiál, napríklad kotvu.
✎✎ Keďže sa potrebné svorky, skrutky a šnúry nedodávajú, zakúpte si ich samostatne.
2. Vyberte skrutky zo stredu zadnej časti televízora, vložte ich do svoriek a potom ich opätovne utiahnite na televízore.
✎✎ Skrutky sa s produktom nemusia dodávať. V tom prípade si zakúpte skrutky s nasledujúcimi technickými údajmi.
3. Pripojte svorky upevnené k televízoru a svorky upevnené na stene s dlhou šnúrou a potom šnúru pevne dotiahnite.
✎✎ POZNÁMKA
•• Televízor nainštalujte blízko pri stene, aby nemohol spadnúť dozadu.
•• Šnúru je bezpečné pripojiť tak, aby boli svorky upevnené k stene v rovnakej výške alebo nižšie ako svorky
upevnené na televízore.
•• Pred premiestnením televízora odviažte prostriedok.
4. Overte, či sú všetky pripojenia správne zabezpečené. Pravidelne kontrolujte pripojenia, či nevykazujú žiadne známky
opotrebovania. Ak máte akékoľvek pochybnosti o zabezpečení pripojení, kontaktujte profesionálneho inštalatéra.
Zabezpečovacia zámka Kensington
Spoločnosť Samsung nedodáva zámku Kensington. Zámka Kensington je
zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa používa
na verejnom mieste. Vzhľad a uzamykacia metóda sa môže líšiť od obrázku
v závislosti od výrobcu. Ďalšie pokyny k správnemu používaniu zámky
Kensington nájdete v dodanej príručke.
Aby ste uzamkli produkt, postupujte podľa týchto krokov:
Nájdite na zadnej strane televízora ikonu „K“. Otvor pre zámok Kensington sa
nachádza vedľa ikony „K“.
1. Omotajte kábel zámky Kensington okolo veľkého statického objektu,
napríklad okolo stola alebo stoličky.
2. Prevlečte koniec kábla s upevnenou zámkou cez slučkový koniec kábla zámky Kensington.
1
<Voliteľné>
3. Vložte uzamykacie zariadenie do priečinku Kensington na výrobku (1).
4. Uzamknite zámku.
✎✎ Toto sú všeobecné pokyny. Detailné pokyny nájdete v používateľskej príručke, ktorá sa dodala s uzamykacím
zariadením.
✎✎ Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.
✎✎ Umiestnenie zámky Kensington sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
64
Slovenčina
Technické údaje
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
Skladovacia teplota
Skladovacia vlhkosť
Názov modelu
10 °C až 40 °C (50°F až 104°F)
10% až 80%, bez kondenzácie
-20 °C až 45 °C (-4°F až 113°F)
5% až 95%, bez kondenzácie
HG55EE890W
Rozlíšenie displeja
HG65EE890W
3840 x 2160
Zakrivenie obrazovky
Veľkosť obrazovky (diagonálne)
4200R
139,70 cm
Zvuk (výstup)
Rozmery (Š x V x H)
Telo
So stojanom
Hmotnosť
Bez stojana
So stojanom
165,10 cm
10 W x 2
1232,0 x 714,5 x 97,3 mm
1232,0 x 786,1 x 334,1 mm
1450,8 x 839,9 x 114,9 mm
1450,8 x 923,4 x 378,7 mm
17,2 kg
19,2 kg
23,6 kg
27,2 kg
✎✎ Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
✎✎ Informácie o napájaní a spotrebe energie nájdete na štítku produktu.
✎✎ Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa
konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenčina
65
Rozmery
Pohľad spredu / Pohľad zboku
7
1
2
3
5
6
4
8
(jednotka: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG55EE890W
1232,0
1208,6
683,4
947,5
714,5
786,1
97,3
334,1
HG65EE890W
1450,8
1425,1
806,5
1061,3
839,9
923,4
114,9
378,7
Detail panelu konektorov / Pohľad zozadu
✎✎ Podrobné rozmery je možné overiť na lokalite Displaysolutions.samsung.com.
66
Slovenčina
Detail základného stojana
•• HG55EE890W
(jednotka: mm)
248,2
947,5
334,1
334,1
•• HG65EE890W
(jednotka: mm)
276,9
1061,3
378,7
378,7
✎✎ POZNÁMKA: Všetky nákresy nemusia byť nutne v príslušnej mierke. Niektoré rozmery sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Pred inštaláciou vášho televízora si preštudujte rozmery. Bez zodpovednosti za
typografické alebo tlačové chyby.
Slovenčina
67
Licencia
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité
D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
68
Slovenčina
Kontakt na spoločnosť SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa produktov značky Samsung, kontaktujte stredisko starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
Krajina
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
Centrum starostlivosti o zákazníkov
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
02-201-24-18
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
Webová stránka
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/support
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
34902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
444 77 11
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/tr/support
EE890W-EU-SLK-02
Download PDF

advertising