Samsung | CZ-21M163N | Samsung CZ-21M163N Používateľská príručka

AA68-03656V-01Slk
11/18/05
5:17 PM
Page 1
FAREBN¯ TELEVÍZOR
Panel pripojenia (v závislosti od modelu)
➢
PouÏívateºská príruãka
Pred obsluhou prístroja si prosím dôkladne preãítajte tento
manuál a uchovajte si ho pre potrebu do budúcnosti.
Skutoãná konfigurácia televízora sa môÏe lí‰iÈ v
závislosti od modelu.
Zadn˘ panel
Pripojenie k v˘stupu RCA
Konektory ˇ RCA sa pouÏívajú pre zariadenia ako napríklad
videorekordér alebo audiosystém.
Zaregistrujte vበv˘robok na
www.samsung.com/global/register
alebo
káblová televízna
sieÈ
alebo
Ovládací panel (v závislosti od modelu)
➢
Pripojenie k vstupu RCA
Konektor typu ¨ RCA sa pouÏíva pre zariadenia ako
napríklad videorekordér, DVD prehrávaã, dekodér, satelitn˘
prijímaã, herná konzola alebo prehrávaã videodiskov. (Ak
pouÏívate zariadenia s mono zvukom, zapojte ich na
vstupn˘ konektor AUDIO-L.)
Predn˘ (alebo Boãn˘) panel
ΠAudiovstup
Skutoãná konfigurácia televízora sa môÏe lí‰iÈ v
závislosti od modelu.
´ Obrazov˘ vstup
ˇ Konektor slúchátok
Predn˘ (alebo Boãn˘) panel
alebo
☛
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
Zobrazenie ponuky na obrazovke
Nastavenie hlasitosti
V˘ber kanála
Indikátor pohotovostného reÏimu
Senzor diaºkového ovládaãa
Vypnutie/zapnutie televízora
◆ V závislosti od modelu môÏete pouÏitím ˇ tlaãidiel
zapnúÈ televízor, ktor˘ je v pohotovostnom reÏime.
◆ Tlaãidlá ´ a ˇ majú rovnakú funkciu ako tlaãidlá
œ/√/†/… na diaºkovom ovládaní.
◆ Ak diaºkové ovládanie nefunguje alebo ste ho stratili,
môÏete pouÏiÈ ovládacie prvky umiestnené na TV.
ˇ Konektor slúchátok
Pri kaÏdom pripojení audio alebo video zariadenia k
televízoru skontrolujte, ãi sú v‰etky komponenty
vypnuté. Prosím, dbajte na farebné oznaãenie
vstupn˘ch materiálov a káblov˘ch konektorov.
Pripojenie k anténe alebo rozvodu káblovej televízie
Pripojte anténny kábel alebo kábel pripojenia káblovej
televízie do Œ (75Ω koaxiálna zásuvka)
Na správne zobrazenie televíznych kanálov musí zariadenie
prijímaÈ signál z jedného z nasledujúcich zdrojov: vonkaj‰ia
anténa, rozvod káblovej televízie, satelitná televízna sieÈ.
Ak pouÏívate vnútornú anténu, moÏno ju budete musieÈ pri
ladení televízora otáãaÈ, aÏ k˘m nezískate ostr˘ a ãist˘
obraz.
Pripojenie k vstupu/v˘stupu SCART
Konektor typu ´ SCART sa pouÏíva pre zariadenia ako
napríklad videorekordér, DVD prehrávaã, dekodér, satelitn˘
prijímaã, herná konzola alebo prehrávaã videodiskov.
pokraãovanie...
Slovenãina - 1
´ Obrazov˘ vstup
ΠAudiovstup
☛
Prosím, dbajte na farebné oznaãenie vstupn˘ch
materiálov a káblov˘ch konektorov.
Pripojenie k vstupu RCA
Konektory Œ (AUDIO-L/R) a ´ (VIDEO) sa pouÏívajú pre
zariadenia ako kamera, prehrávaã videodiskov alebo herná
konzola.
Pripojenie slúchadiel
Konektor ˇ (slúchadlá) sa pouÏíva na sledovania
televízneho programu bez toho, aby ste t˘m ru‰ili ostatn˘ch
ºudí v miestnosti. Dlhotrvajúce pouÏívanie slúchadiel pri
vysokej hlasitosti môÏe po‰kodiÈ vበsluch.
➢
Keì sú predné (alebo boãné) a zadné AV konektory
pripojené k externému zariadeniu súãasne, predné
(alebo boãné) AV konektory majú prednosÈ.
AA68-03656V-01
AA68-03656V-01Slk
11/16/05
4:06 PM
Page 2
Diaºkové ovládanie (v závislosti od modelu)
➢
Prevádzka diaºkového ovládania môÏe byÈ ovplyvnená
jasn˘m umel˘m osvetlením v blízkosti televízneho prijímaãa.
∏ MENU
PouÏíva sa na zobrazenie
menu na obrazovke alebo
návrat do
predchádzajúceho menu.
Æ INFO
PouÏíva sa na zobrazenie
informácii o kanále a o
stave nastavení, ktor˘ ste
zvolili.
” …/†/œ/√
PouÏíva sa na ovládanie
kurzoru v menu.
ı EXIT
PouÏíva sa na ukonãenie
akéhokoºvek zobrazenia
alebo na návrat do
normálneho zobrazenia.
’ DUAL I-II (voliteºne)
PouÏíva sa na v˘ber
reÏimu zvuku.
˝ TURBO (voliteºne)
PouÏíva sa na v˘ber
zvukovej moÏnosti turbo.
Ô S.MENU (voliteºne)
PouÏíva sa na zobrazenie
zvukového menu.
 PRE-CH
PouÏíva sa na opakované
prepínanie medzi dvoma
naposledy zobrazen˘mi
kanálmi.
Ò VIDEO
PouÏíva sa na zobrazenie
v‰etk˘ch dostupn˘ch
video zdrojov.
Ú P
/
PouÏíva sa na zobrazenie
nasledujúceho alebo
predchádzajúceho
uloÏeného kanála.
ΠPOWER
PouÏíva sa na zapnutie a
vypnutie televízora.
´ Numerické tlaãidlá
PouÏívajú sa na priamu
voºbu kanálov.
ˇ -/-PouÏíva sa na v˘ber
kanála s ãíslom desaÈ
alebo viac.
Stlaãte toto tlaãidlo a
zobrazí sa symbol “--”.
Zadajte dvojciferné ãíslo
kanála.
¨ MUTE
PouÏíva sa na doãasné
vypnutie zvuku. Ak chcete
zvuk znova zapnúÈ,
stlaãte tlaãidlo MUTE, ,
alebo .
ˆ
/
PouÏíva sa na zv˘‰enie
alebo zníÏenie hlasitosti.
Ø TV
PouÏíva sa na vrátenie z
reÏimu externého vstupu
do reÏimu televízora.
˜ ENTER
Ak chcete poãas
pouÏívania menu na
obrazovke aktivovaÈ
(alebo zmeniÈ) urãitú
poloÏku, stlaãte tlaãidlo
ENTER.
Zapnutie a vypnutie televízora
SieÈov˘ napájací kábel je pripojen˘ k zadnej ãasti televízora.
1
Zapojte sieÈov˘ napájací kábel do príslu‰nej zásuvky.
➢ SieÈové napätie je uvedené na zadnej strane
televízora a frekvencia je 50 alebo 60 Hz.
2
Stlaãte tlaãidlo
(zapnutie/vypnutie) na prednej (alebo
boãnej) strane televízora.
3
Zapnite televízor stlaãením tlaãidla POWER na
diaºkovom ovládaãi. Automaticky sa zvolí naposledy
sledovan˘ program. Ak ste zatiaº neuloÏili Ïiadne
kanály, nezobrazí sa Ïiadny ãist˘ obraz. Pozrite si
“Kanál – Automatické ukladanie ” alebo “Kanál –
Manuálne ukladanie ” na strane 4.
➢ Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky
následne vykoná viacero základn˘ch uÏívateºsk˘ch
nastavení. Pozrite si “Funkcia - Plug&Play” na
strane 3.
4
Ak chcete televízor vypnúÈ, stlaãte tlaãidlo
(zapnutie/vypnutie) na prednej (alebo boãnej) strane
televízora.
¯ P.SIZE
PouÏíva sa na zmenu
veºkosti obrazu.
˘ SLEEP
PouÏíva sa na zvolenie
prednastaveného
ãasového intervalu pre
automatické vypnutie.
¿ P.MODE
PouÏíva sa na zvolenie
obrazového efektu.
¸ S.MODE (voliteºne)
PouÏíva sa na v˘ber
zvukového efektu.
Prepnutie televízora do pohotovostného reÏimu
Ak chcete zníÏiÈ spotrebu energie a opotrebovanie
obrazovky, môÏete televízor prepnúÈ do pohotovostného
reÏimu. Pohotovostn˘ reÏim môÏe byÈ uÏitoãn˘, ak chcete
doãasne preru‰iÈ sledovanie televízora (napríklad poãas
jedla).
1
Poãas sledovania stlaãte tlaãidlo POWER na diaºkovom
ovládaãi.
Televízor je v pohotovostnom reÏime.
2
Ak chcete televízor znova zapnúÈ, jednoducho znova
stlaãte toto tlaãidlo.
Vkladanie bateríí
OdstráÀte kryt. VloÏte dve batérie typu
AAA a znova zaloÏte kryt.
Keì diaºkové ovládanie nepracuje
správne, skontrolujte správnu polaritu batérií alebo ich
kapacitu.
➢ Nekombinujte rôzne typy batérii, napr. alkalické s
magnéziov˘mi.
Slovenãina - 2
☛
Televízor nenechávajte v pohotovostnom reÏime po
dlhú dobu (ak ste napríklad preã na dovolenke).
Televízor vypnite stlaãením tlaãidla
(zapnutie/vypnutie) na prednej (alebo boãnej) strane
televízora. Najlep‰ie je odpojiÈ televízor od zásuvky a
antény.
ra.
bo
AA68-03656V-01Slk
4:06 PM
Page 3
Prezeranie menu
Funkcia - Plug&Play
1
Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne
vykoná viacero základn˘ch zákazníckych nastavení.
K dispozícii sú nasledovné nastavenia.
Stlaãte tlaãidlo MENU.
Na obrazovke sa zobrazí hlavná ponuka. Na ºavej
strane ponuky sú ‰tyri ikony: Picture, Sound, Channel,
and Function.
1
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte jednu z ikon.
Ak chcete vojsÈ do vedºaj‰ieho menu, stlaãte tlaãidlo
œ alebo √.
3
Tlaãidlom … alebo † sa presúvate na jednotlivé poloÏky
v menu. Stlaãením tlaãidla œ alebo √ zvolíte poloÏku v
menu.
4
ch
u
11/16/05
5
2
Stlaãením tlaãidla …/†/œ/√ zmeníte zvolenú poloÏku.
Stlaãením tlaãidla MENU sa vrátite do
predchádzajúceho menu.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte menu.
5
Plug & Play
Ak je televízor v
pohotovostnom reÏime,
stlaãte na diaºkovom ovládaãi tlaãidlo POWER.
Zobrazí sa Plug & Play. Chvíºu bude blikaÈ a potom sa
zobrazí ponuka Language.
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte príslu‰n˘ jazyk.
Stlaãte tlaãidlo MENU.
Ant. Input : Check
Zobrazí sa správa Ant.
Input : Check.
Auto Store
Exit
➢ Ak sa v ponuke Jazyk
nezvolí Ïiadny jazyk, tak ponuka po asi 30
sekundách zmizne.
3
Preverte, ãi je k televízoru pripojená anténa (pozrite si
stranu 1).
4
Ak chcete prehºadávaÈ
kanály, stlaãte tlaãidlo
œ alebo √. Spustí sa
vyhºadávanie. Ak chcete
vyhºadávanie zastaviÈ,
stlaãte tlaãidlo MENU.
P1
471 MHz
48%
Exit
pokraãovanie...
e
om
Slovenãina - 3
Keì je vyhºádavanie kanálu
dokonãené, zobrazí sa
ponuka Time s vybran˘mi
Clock.
Time
Clock
Move
00 : 00
Exit
6
Tlaãidlom œ alebo √ sa pohybujete na poloÏku hodín
alebo minút. Stlaãením tlaãidla … alebo † nastavte
hodiny alebo minúty.
7
Po dokonãení stlaãte
ENJOY YOUR WATCHING
tlaãidlo MENU.
Zobrazí sa správa ENJOY YOUR WATCHING a
následne sa aktivuje kanál, ktor˘ bol uloÏen˘.
Opätovné nastavenie Plug & Play
Metóda: MENU ➜ …/†
(Function) ➜ œ/√ ➜ …/†
(Plug & Play) ➜ œ/√
Function
Language : English
Time
Plug & Play
Blue Screen
Child Lock
Select
Enter
√
√
: Off
√
Exit
AA68-03656V-01Slk
11/16/05
4:06 PM
Page 4
Kanál - Automatické ukladanie
Kanál - Manuálne ukladanie
Kanál - PridaÈ/VymazaÈ
MôÏete prehºadávaÈ dostupné frekvenãné pásma
(dostupnosÈ závisí od krajiny). Automaticky priradené ãísla
programov nemusia zodpovedaÈ aktuálnym alebo
poÏadovan˘m ãíslam programov. âísla v‰ak môÏete zoradiÈ
manuálne a vymazaÈ ºubovoºné kanály, ktoré nechcete
sledovaÈ.
Channel
MôÏete ukladaÈ kanály vrátane
Manual Store
t˘ch, ktoré prijímate
Color System
: AUTO
prostredníctvom káblov˘ch
Sound System
: B/G
Search
: -/+
rozvodov. Pri manuálnom
Prog.No.
: 18
Store
: ?
ukladaní kanálov si môÏete
Select
Adjust
Exit
vybraÈ:
- âi chcete alebo nechcete
uloÏiÈ v‰etky nájdené kanály
- âíslo programu kaÏdého uloÏeného kanála, ktor˘ chcete
oznaãiÈ
Vybraté kanály moÏno spomedzi
prehºadávan˘ch kanálov vyradiÈ.
Pri prehºadávaní uloÏen˘ch
kanálov sa potom tie, ktoré
chcete preskoãiÈ, nezobrazujú.
Poãas prehºadávania sa
zobrazia v‰etky kanály, ktoré
v˘slovne neurãíte na preskoãenie.
Kanály sa zoradia a uloÏia v
Channel
poradí, ktoré zodpovedá ich
√
Auto Store
√
Manual Store
pozícii vo frekvenãnom rozsahu
√
Add/Erase
√
Fine
Tune
(najniωia bude prvá a najvy‰‰ia
√
Sort
posledná). Zobrazí sa pôvodne
zvolen˘ program.
Select
Enter
Exit
➢ Ak chcete zastaviÈ
vyhºadávanie pred jeho
P1
471 MHz
48%
dokonãením, stlaãte
tlaãidlo MENU.
Exit
Keì skonãí, zobrazí sa ponuka
Sort. Ak chcete zoradiÈ kanály
do Ïelaného poradia, pozrite si “Kanál - Usporiadanie”.
Ak chcete skonãiÈ bez usporiadania kanálov, stlaãte tlaãidlo
MENU.
◆ Color System: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43
➢ ReÏim NTSC4.43 slúÏi na oklamanie techniky a
umoÏÀuje osobitn˘m videorekordérom prehrávaÈ
videá nahrané v reÏime PAL v reÏime NTSC.
◆ Sound System: B/G, D/K, I, L(alebo L’)
◆ Search (Keì neviete ãísla kanálov): Tuner zaãne
prehºadávaÈ frekvenãné pásmo aÏ pokiaº nenájde a
nezobrazí prv˘ alebo zvolen˘ kanál.
◆ Prog.No. (âíslo programu, ktoré má byÈ priradené
kanálu)
◆ Store (Keì ukladáte kanál a priradené ãíslo programu)
➢
Channel
Add/Erase
P1
P2
P3
P4
:
:
:
:
Added
Added
Added
Added
Select
Adjust
Exit
Opakovan˘m stlaãením tlaãidla œ alebo √ vyberte Added
alebo Erased.
Ak zvuk nepoãuÈ alebo je nezvyãajn˘, znova vyberte
poÏadovanú zvukovú normu.
Kanál – Jemné ladenie
Ak je príjem ãist˘, nemusíte
kanál vylaìovaÈ, pretoÏe sa tak
deje automaticky poãas
vyhºadávania a ukladania. Ak je
v‰ak signál slab˘ alebo ru‰en˘,
bude treba kanál vyladiÈ ruãne.
Kanál – Usporiadanie
Táto operácia vám umoÏÀuje
zmeniÈ ãísla programov pre
uloÏené kanály. Túto ãinnosÈ
môÏe byÈ potrebné vykonaÈ po
automatickom ukladaní.
Channel
Sort
From
To
Store
Move
Tune
Store
Erase
Select
: -/+
: ?
: ?
Adjust
Exit
◆ Tune: Tu môÏete vyladiÈ ostr˘ a jasn˘ obraz a dobr˘
zvuk.
◆ Store: Pomocou tejto moÏnosti môÏete uloÏiÈ nastaven˘
obraz a zvuk.
◆ Erase: Pomocou tejto moÏnosti môÏete vymazaÈ
uloÏené nastavenie obrazu a zvuku.
: P1
: P-: ?
Adjust
Channel
Fine Tune
Exit
◆ From: âíslo kanála, ktoré
chcete zmeniÈ.
◆ To: Nové ãíslo kanálu, ktoré má byÈ pridelené.
◆ Store: Potvrdenie v˘meny ãísel kanálu.
Slovenãina - 4
n˘
AA68-03656V-01Slk
11/16/05
4:06 PM
Page 5
Funkcia - âas
Funkcia - Detsk˘ zámok
Function
◆ Clock
Time
Na televízore môÏete
Clock
11:35
nastaviÈ hodiny, ktoré po
Timer
On
On time
07:00
stlaãení tlaãidla INFO na
Off time
23:00
diaºkovom ovládaãi zobrazia
Select
Adjust
Exit
aktuálny ãas. âas musíte
nastaviÈ aj v prípade, ak
chcete pouÏiÈ ãasovaãe automatického zapínania a
vypínania.
➢ Keì tlaãíte tlaãidlo (Zapnutie/Vypnutie) na
prednej (alebo boãnej) strane televízora, nastavenie
hodín sa vynuluje.
Function
Táto funkcia vám umoÏÀuje
Child Lock
zabrániÈ sledovaniu nevhodn˘ch
Child Lock
: On
programov nepovolan˘mi
Prog.No.
: 1
Lock
: ?
osobami, ako sú deti, a to tak,
Ïe na zvolenom programe
Select
Adjust
Exit
vypne obraz a zvuk.
Detsk˘ zámok sa nedá vypnúÈ
tlaãidlami na prednom (alebo boãnom) paneli. Detsk˘ zámok
sa dá vypnúÈ len diaºkov˘m ovládaním, takÏe ho skryte
mimo dosah detí.
◆ Timer
Ak chcete zapnúÈ ãasovaãe, vyberte moÏnosÈ On.
◆ On time / Off time
Ak chcete, aby sa televízor automaticky zapol alebo
vypol vo vami nastavenom ãase, je potrebné nastaviÈ
ãasovaãe zapnutia/vypnutia.
☛ Najskôr musíte nastaviÈ hodiny.
◆ âasovaã automatického vypnutia SLEEP
NastaviÈ môÏete dobu medzi 30 a 180 minútami, po
ktorej sa televízor automaticky prepne do
pohotovostného reÏimu. Na diaºkovom ovládaãi stlaãte
tlaãidlo SLEEP. Ak ãasovaã automatického vypnutia nie
je e‰te nastaven˘, zobrazí sa hodnota Off. Ak je uÏ
ãasovaã automatického vypnutia nastaven˘, zobrazí sa
zostávajúci ãas do prepnutia televízora do
pohotovostného reÏimu.displayed.
☛
◆ Child Lock: On/Off
Ak si Ïeláte odomknúÈ kanál, nastavte poloÏku na Off.
◆ Prog.No.: âíslo kanála, ktor˘ chcete uzamknúÈ.
◆ Lock: Keì stlaãíte œ alebo √, zobrazí sa hlásenie
Locked.
➢
Ak je uzamknut˘ ak˘koºvek kanál, nemôÏete vstúpiÈ do
ponuky Channel pomocou ovládacích tlaãidiel na
televízore a zobrazí sa správa Not available.
Prístup môÏete získaÈ iba s pouÏitím diaºkového
ovládania.
Automatické vypnutie
Ak nastavíte ãasovaã na “Zapnut˘”, televízor sa
nakoniec vypne, ak poãas 3 hodín nie je stlaãené
Ïiadne tlaãidlo potom, ako bol televízor “Zapnut˘”
ãasovaãom. Táto funkcia je k dispozícii len pri
zapnutom ãasovaãi a zabraÀuje prehriatiu alebo
vyteãeniu, ktoré môÏe vzniknúÈ, ak je televízor zapnut˘
príli‰ dlho (napríklad ak odídete na dovolenku).
Slovenãina - 5
Funkcia Jazyk / Modrá obrazovka
◆ Language
Toto nastavenie sa lí‰i v
závislosti od modelu. Pri
prvom pouÏití televízora
musíte zvoliÈ jazyk, ktor˘ sa
pouÏije na zobrazenie ponúk
a indikátorov.
Function
Language : English
Time
Plug & Play
Blue Screen
Child Lock
Select
Adjust
√
√
: Off
√
Exit
◆ Blue Screen
Ak sa neprijíma Ïiadny signál
Function
alebo ak je veºmi slab˘,
Language : English
√
Time
modrá obrazovka
√
Plug & Play
Blue Screen
: Off
automaticky nahradí
√
Child Lock
za‰umené pozadie obrazu.
Ak chcete pokraãovaÈ v
Select
Adjust
Exit
sledovaní nekvalitného
obrazu, musíte nastaviÈ reÏim Blue Screen na hodnotu
Off.
AA68-03656V-01Slk
11/16/05
4:06 PM
Page 6
Obraz ReÏim / UpraviÈ / VeºkosÈ
Picture
◆ Mode: Custom / Standard /
œ
√
Mode
Custom
Sports / Natural / Mild
√
Adjust
VybraÈ môÏete typ obrazu,
Size
: Normal
ktor˘ najlep‰ie zodpovedá
va‰im poÏiadavkám na
Select
Adjust
Exit
pozeranie.
➢ Tieto moÏnosti môÏete
jednoducho vybraÈ stlaãením tlaãidla P.MODE na
diaºkovom ovládaãi.
◆ Adjust:
Color Tone - Normal/Warm1/Warm2/
Cool1/Cool2
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint (len NTSC)
Televízor poskytuje niekoºko
Picture
nastavení, ktoré umoÏÀujú
Adjust
ovládaÈ kvalitu obrazu.
Color Tone :
Normal
Contrast
90
➢ Ak zmeníte niektoré z
Brightness
50
Sharpness
50
t˘chto nastavení,
Color
50
‰tandard obrazu sa
Select
Adjust
Exit
automaticky zmení na
hodnotu Custom.
◆ Size
MôÏete si vybraÈ takú
Picture
veºkosÈ obrazu, ktorá
œ
Mode
Custom
√
Adjust
najlep‰ie zodpovedá va‰im
Size
: Normal
nárokom na sledovanie. Toto
nastavenie sa lí‰i v závislosti
od modelu.
Select
Adjust
Exit
➢ VeºkosÈ obrazu môÏete
jednoducho zmeniÈ stlaãením tlaãidla P.SIZE na
diaºkovom ovládaní.
Zvuk (v závislosti od modelu) ReÏim / UpraviÈ /
Automatická hlasitosÈ / Melódia /
Pseudo Stereo / Turbozvuk
Sound
◆ Mode: Custom / Standard /
œ
√
Mode
Custom
Music / Movie / Speech
√
Adjust
MôÏete vybraÈ typ
Auto Volume
: Off
Melody
: Off
‰peciálneho zvukového
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Sound
: Off
efektu, ktor˘ sa pouÏije pri
sledovaní daného vysielania. Select
Adjust
Exit
➢ Tieto moÏnosti môÏete
jednoducho vybraÈ stlaãením tlaãidla S.MODE na
diaºkovom ovládaãi.
◆ Adjust:
Sound
Bass
Adjust
Treble
Bass
50
Balance
Treble
50
Balance
L 50 R 50
Televízor poskytuje niekoºko
nastavení, ktoré umoÏÀujú
ovládaÈ kvalitu zvuku.
Select
Adjust
Exit
➢ Ak je poloÏka Mode
nastavená na hodnotu Custom, zobrazí sa ponuka
Adjust.
➢ Ak zmeníte niektoré z t˘chto nastavení, ‰tandard
zvuku sa automaticky zmení na hodnotu Custom.
√
◆ Auto Volume
Sound
KaÏdá vysielacia stanica má
œ
√
Mode
Custom
√
Adjust
svoje vlastné signálové
Auto Volume
: On
Melody
: Off
podmienky, takÏe pre vás
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Sound
: Off
nie je jednoduché upraviÈ
hlasitosÈ pri kaÏdej zmene
Select
Adjust
Exit
kanála. Táto funkcia vám
umoÏÀuje automaticky upraviÈ hlasitosÈ poÏadovaného
kanála zníÏením úrovne zvukového v˘stupu v prípade, ak
je modulaãn˘ signál príli‰ vysok˘, alebo zv˘‰ením úrovne
zvukového v˘stupu, ak je modulaãn˘ signál príli‰ nízky.
pokraãovanie...
Slovenãina - 6
◆ Melody
Pri vypínaní a zapínaní
televízora môÏete poãuÈ
melódiu.
Sound
œ
Mode
Adjust
Auto Volume
Melody
Pseudo Stereo
Turbo Sound
Select
Adjust
Custom
√
: Off
: On
: Off
: Off
√
Exit
◆ Pseudo Stereo
Sound
Táto funkcia konvertuje
œ
√
Mode
Custom
√
Adjust
monofónny zvukov˘ signál
Auto Volume
: Off
Melody
: Off
do dvoch identick˘ch
Pseudo Stereo
: On
Turbo Sound
: Off
kanálov – ºavého a pravého.
Ak je moÏnosÈ Pseudo
Select
Adjust
Exit
Stereo nastavená na
hodnotu On alebo Off sa tieto nastavenia pouÏijú na
zvukové efekty, ako napríklad Standard, Music, Movie a
Speech.
◆ Turbo Sound
Sound
Táto funkcia primerane
œ
√
Mode
Custom
√
Adjust
zdôrazÀuje vy‰‰ie a niωie
Auto Volume
: Off
Melody
: Off
zvukové pásma (a zahrÀuje
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Sound
: On
aj iné efekty). MôÏete si
vychutnaÈ lep‰í a
Select
Adjust
Exit
dynamickej‰í zvuk pri
pozeraní hudby, filmov alebo in˘ch kanálov.
➢ Tieto moÏnosti môÏete jednoducho zmeniÈ
stlaãením tlaãidla TURBO na diaºkovom ovládaní.
AA68-03656V-01Slk
√
11/16/05
4:06 PM
Page 7
Funkcia teletextu (v závislosti od modelu)
ˇ
(vedºaj‰ia strana)
PouÏíva sa na vedºaj‰iu stránku, ktorá je k dispozícii.
Rie‰enie problémov:
Väã‰ina televíznych kanálov poskytuje textové informaãné
sluÏby prostredníctvom teletextu. Strana s indexom sluÏby
teletextu vám poskytne informácie o jeho pouÏívaní.
PouÏitím tlaãidiel diaºkového ovládania môÏete vyuÏiÈ ìal‰ie
nastavenia, ktoré vám pomôÏu nastaviÈ sluÏbu podºa va‰ich
predstáv.
☛ Aby sa teletextové informácie zobrazovali správne,
musí byÈ príjem daného kanála stabiln˘. V opaãnom
prípade môÏu ch˘baÈ informácie alebo stránky nemusia
byÈ zobrazené správne.
¨
(zapnúÈ teletext/mix)
Stlaãte toto tlaãidlo ak chcete spustiÈ reÏim teletextu po
tom, ão ste prepli na program, ktor˘ takúto sluÏbu
poskytuje. Ak chcete teletext prekryÈ zobrazením
aktuálneho vysielania, stlaãte tlaãidlo e‰te raz.
Pred kontaktovaním popredajného servisu spoloãnosti
Samsung vykonajte nasledujúce jednoduché kontroly. Ak
nemôÏete vyrie‰iÈ problém pouÏitím pokynov uveden˘ch
niωie, poznaãte si model a sériové ãíslo televízora a obráÈte
sa na miestneho predajcu.
√
ea
.
ˆ Farebné tlaãidlá (ãervené/zelené/Ïlté/modré)
Ak vysielacia spoloãnosÈ pouÏíva systém FASTEXT,
rozliãné témy v rámci teletextovej strany sú kódované
farebne a dajú sa vybraÈ stlaãením farebn˘ch tlaãidiel na
diaºkovom ovládaãi. Stlaãte Ïelanú farbu podºa toho,
ktorú tému chcete zobraziÈ. Strana sa zobrazuje s
ìal‰ími farebne odlí‰en˘mi informáciami, ktoré sa dajú
vyberaÈ rovnak˘m spôsobom. Ak chcete zobraziÈ
predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu, stlaãte
príslu‰né farebné tlaãidlo.
Ø
(nasledujúca strana)
PouÏíva sa na zobrazenie nasledujúcej teletextovej
stránky.
∏
(reÏim)
Stlaãením tlaãidla zvolíte reÏim teletextu (LIST/FLOF) Ak
ho stlaãíte v reÏime LIST, prepne na reÏim uloÏenia
LIST. V reÏime uloÏenia LIST môÏete stlaãením tlaãidla
(uloÏiÈ) uloÏiÈ stránku teletextu do zoznamu.
√
”
’
Œ
(podrÏaÈ)
PouÏíva sa v prípade, Ïe chcete podrÏaÈ zobrazenie
zadanej stránky, ak je táto zvolená stránka spojená s
viacer˘mi vedºaj‰ími stránkami, ktoré automaticky
nasledujú. Ak chcete pokraãovaÈ v prezeraní ìal‰ích
stránok, stlaãte opäÈ tlaãidlo.
´
(zoznam)
PouÏíva sa, ak chcete zobraziÈ stránku so zoznamom
(obsahom) kedykoºvek poãas prezerania teletextu.
(predchádzajúca strana)
PouÏíva sa na zobrazenie predchádzajúcej teletextovej
stránky.
(zobraziÈ skryté informácie)
PouÏíva sa na zobrazenie skrytého textu (napríklad
odpovede na kvízové hry) Ak sa chcete vrátiÈ na
normálnu obrazovku, stlaãte tlaãidlo e‰te raz.
˝
(veºkosÈ)
Stlaãením zobrazíte v hornej polovici obrazovky
dvojnásobne veºké písmená. Ak chcete zobraziÈ spodnú
polovicu obrazovky, stlaãte tlaãidlo e‰te raz. Ak sa
chcete vrátiÈ na normálnu obrazovku, stlaãte tlaãidlo e‰te
raz.
Ô
(uloÏiÈ)
PouÏíva sa na ukladanie teletextov˘ch stránok.
Slovenãina - 7
Ch˘ba zvuk alebo obraz
◆ Skontrolujte, ãi je sieÈov˘ napájací kábel pripojen˘ do
zásuvky v stene.
◆ Skontrolujte, ãi ste stlaãili tlaãidlo
(zapnutie/
vypnutie) a tlaãidlo POWER.
◆ Skontrolujte nastavenie kontrastu a jasu obrazu.
◆ Skontrolujte hlasitosÈ.
Normálny obraz bez zvuku
◆ Skontrolujte hlasitosÈ.
◆ Skontrolujte, ãi ste na diaºkovom ovládaãi nestlaãili
tlaãidlo MUTE na stlmenie hlasitosti .
Ch˘ba obraz alebo je ãiernobiely
◆ Upravte nastavenia farieb.
◆ Skontrolujte správne nastavenie systému vysielania.
Ru‰enie zvuku a obrazu
◆ Skúste zistiÈ, ktoré elektrické zariadenie ovplyvÀuje
televízor, a potom ho presuÀte ìalej.
◆ Televízor zapojte do inej sieÈovej zásuvky.
Neostr˘ alebo zasneÏen˘ obraz, skreslen˘ zvuk
◆ Skontrolujte smer, umiestnenie a pripojenie antény.
Toto ru‰enie sa ãasto vyskytuje z dôvodu pouÏitia
vnútornej antény.
Poruchy diaºkového ovládaãa
◆ VymeÀte batérie v diaºkovom ovládaãi.
◆ Vyãistite horn˘ okraj diaºkového ovládaãa
s(vysielacie okienko).
◆ Skontrolujte správnu polaritu batérii.
◆ Skontrolujte, ãi nie sú batérie vybité.
AA68-03656V-01Slk
11/16/05
4:06 PM
Page 8
Mapa znakov OSD
✽ : Toto nastavenie sa lí‰i v závislosti od modelu.
Picture
- Mode
- Adjust
- Size ✽
- Custom / Standard / Sports / Natural / Mild
- Color Tone / Contrast / Brightness / Sharpness / Color / Tint (len NTSC)
Sound
-
-
Custom / Standard / Music / Movie / Speech
Bass / Treble / Balance
Off / On
Off / On
Off / On
Off / On
Channel
- Auto Store
- Manual Store
-
Color System ✽
Sound System ✽
Search
Prog.No.
Store
-
Clock
Timer
On time
Off time
Mode
Adjust
Auto Volume
Melody
Pseudo Stereo
Turbo Sound
- AUTO / PAL / SECAM / NTSC4.43
- B/G, D/K, I, L(alebo L’)
- Add/Erase
- Fine Tune
- Sort
Function
- Language ✽
- Time
- Plug & Play
- Blue Screen
- Child Lock
- Off / On
- Off / On
Slovenãina - 8
Download PDF

advertising