Samsung | HG49EJ670UB | Samsung HG49EJ670UB Používateľská príručka

INŠTALAČNÁ
PRÍRUČKA
HG43EJ670U HG49EJ670U HG55EJ670U
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung.
Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.samsung.com
Model
Výrobné č.
Pred čítaním tejto inštalačnej príručky
Tento model televízora B2B (podnik-podnik) je navrhnutý pre hotely alebo iné ubytovacie zariadenia a podporuje rôzne
špeciálne funkcie a umožňuje vám obmedzenie niektorých používateľských (hosťovských) ovládaní.
Čísla a obrázky v tejto inštalačnej príručke je potrebné chápať len ako referenciu a od skutočného vzhľadu produktu
sa môžu odlišovať. Dizajn a technické údaje produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Prevádzkové režimy
Tento televízor má dva režimy: Režimy Interactive a Standalone.
•• Režim Interactive: V tomto režime televízor komunikuje s pripojeným zariadením Set Back Box (SBB) alebo
Set Top Box (STB), ktoré poskytuje dodávateľ systému System Integration (SI), a je ním úplne alebo čiastočne
ovládaný. Po počiatočnom zapojení televízora do siete, televízor odošle príkaz, ktorým sa pokúsi identifikovať
pripojené zariadenie SSB alebo STB. Ak televízor identifikuje zariadenie SBB alebo STB a zariadenie SBB alebo STB
identifikuje televízor, televízor odovzdá úplnú kontrolu tomuto zariadeniu SBB alebo STB.
•• Režim Standalone: V tomto režime pracuje televízor samostatne bez externého set-back boxu alebo set-top boxu.
Televízor má ponuku Hotel Option, ktorá vám poľahky umožňuje nastavenie rôznych funkcií pre ubytovacie zariadenie.
Pozrite si stranu 26.
Ponuka vám umožňuje aktivovať alebo deaktivovať niektoré funkcie televízora alebo funkcie pre ubytovacie zariadenie,
aby ste si mohli vytvoriť vaše optimálne konfigurácie pre ubytovacie zariadenie.
Upozornenie týkajúce sa statického obrazu
Na obrazovke nenechávajte zobrazený statický obraz (napr. obrazové súbory jpeg) alebo statické prvky obrazu (ako
sú logá TV programu, panoráma, formát obrazu 4:3 alebo lišty s akciami alebo správami). Neustále zobrazovanie
statických záberov môže spôsobiť nerovnomerné opotrebovanie obrazovky, čo ovplyvní kvalitu obrazu. V záujme
zníženia pravdepodobnosti vzniku tohto účinku dodržiavajte nasledujúce odporúčania:
•• Nenechávajte dlhý čas zobrazený rovnaký televízny kanál.
•• Vždy sa snažte zobraziť obraz na celej obrazovke.
•• Znížte jas a kontrast, aby ste zabránili výskytu zostatkových obrazov.
•• Využívajte všetky funkcie televízora určené na redukciu retencie a vypaľovania obrazovky.
Slovenčina - 2
Upozornenie! Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred používaním televízora si prečítajte bezpečnostné pokyny.
UPOZORNENIE
RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ.
VÝSTRAHA: NESKLADAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ) –
ZNÍŽITE TAK NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM. VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI,
KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ.
SERVIS ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU
PERSONÁLU.
Produkt triedy II: Tento symbol znamená, že sa
nevyžaduje ochranné elektrické uzemnenie.
Sieťové napätie (AC): Menovité napätie označené
týmto symbolom je sieťové napätie.
Tento symbol označuje, že vo vnútri je vysoké
napätie. Akýkoľvek kontakt s vnútornými
súčasťami tohto produktu je nebezpečný.
Jednosmerné napätie (DC): Menovité napätie
označené týmto symbolom je jednosmerné
napätie.
Tento symbol znamená, že k produktu je
priložená dôležitá literatúra o prevádzke a
údržbe.
Upozornenie. Naštudujte si pokyny: Tento
symbol inštruuje používateľa, aby si naštudoval
ďalšie bezpečnostné pokyny v inštalačnej
príručke.
•• Účelom štrbín a otvorov v skrinke a na zadnej alebo spodnej strane je zaistiť potrebné vetranie. Aby ste zaručili
spoľahlivú prevádzku zariadenia a chránili ho pred prehriatím, tieto štrbiny a otvory nikdy neblokujte ani
nezakrývajte.
–– Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, ako napríklad v knižnici, prípadne vo vstavanej skrini, pokiaľ
nie je zabezpečené správne vetranie.
–– Zariadenie neumiestňujte do blízkosti radiátora či prieduchu kúrenia ani na miesto, kde bude vystavené
priamemu slnečnému svetlu.
–– Na zariadenie neumiestňujte nádoby obsahujúcu vodu (vázy atď.), pretože môže hroziť riziko požiaru alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•• Nevystavujte toto zariadenie dažďu ani ho neumiestňujte do blízkosti vody (do blízkosti vane, umývadla,
kuchynského drezu alebo nádoby na bielizeň, do vlhkej pivnice ani do blízkosti bazéna a pod.). Ak sa do zariadenia
náhodou dostane voda, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a kontaktujte autorizovaného predajcu.
•• V zariadení sa používajú batérie. Vo vašej oblasti môžu platiť environmentálne nariadenia, ktoré vyžadujú správnu
likvidáciu týchto batérií. Ak potrebujete informácie o likvidácii alebo recyklácii, obráťte sa na miestne úrady.
•• Nepreťažujte napájacie zásuvky, predlžovacie káble ani adaptéry nad rámec ich kapacity, pretože by to mohlo
spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
•• Napájacie káble sa musia umiestniť tak, aby sa po nich nechodilo alebo aby nehrozilo ich privretie predmetmi.
Mimoriadnu pozornosť venujte časti kábla pri zástrčke, pri sieťovej zásuvke a na mieste výstupu zo zariadenia.
•• Aby ste zariadenie chránili pred búrkou s bleskami alebo v prípadoch, keď je ponechané bez dozoru a dlho
sa nepoužíva, odpojte ho zo sieťovej zásuvky a odpojte anténu alebo káblovú sieť. Predídete tým poškodeniu
v dôsledku úderu blesku a prepätia v elektrickom vedení.
Slovenčina - 3
•• Pred pripojením napájacieho kábla so striedavým prúdom k adaptéru jednosmerného prúdu sa uistite, že
označenie napätia adaptéra jednosmerného prúdu je v súlade s miestnym elektrickým napájaním.
•• Nikdy nestrkajte kovové predmety do otvorených častí zariadenia. Môže to spôsobiť nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
•• Nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí zariadenia, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom. Zariadenie by mal
otvoriť len kvalifikovaný technik.
•• Uistite sa, že ste napájací kábel poriadne zasunuli. Pri odpájaní napájacieho kábla od sieťovej zásuvky vždy ťahajte
za zástrčku napájacieho kábla. Nikdy ju neodpájajte ťahaním za samotný kábel. Napájacieho kábla sa nedotýkajte
mokrými rukami.
•• Ak zariadenie nefunguje bežným spôsobom (najmä ak vydáva nezvyčajné zvuky alebo sa z neho šíri zápach),
okamžite ho odpojte od elektrickej siete a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.
•• Ak sa televízor nebude používať, prípadne ak opúšťate domácnosť na dlhší čas (najmä v prípade, ak doma ostanú
deti alebo osoby so zdravotným postihnutím bez dozoru) nezabudnite vytiahnuť zástrčku napájacieho kábla
zo zásuvky.
–– Nahromadený prach môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom, rozptyl elektriny alebo požiar v dôsledku
iskrenia a vytvárania tepla na napájacom kábli, prípadne opotrebovaním jeho izolácie.
•• Ak chcete televízor nainštalovať na miestach s vysokou prašnosťou, vysokou alebo nízkou teplotou, vysokou
vlhkosťou, chemickými látkami a na miestach s 24-hodinovou prevádzkou, ako sú napr. letiská, železničné stanice
atď., vždy kontaktujte autorizované servisné stredisko spoločnosti Samsung a požiadajte o informácie. Nedodržanie
tohto pokynu môže spôsobiť vážne poškodenie televízora.
•• Používajte len riadne uzemnenú zástrčku a sieťovú zásuvku.
–– Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia. (Len vybavenie
triedy I.)
•• Zariadenie úplne vypnete jeho odpojením od napájacej zásuvky. Aby ste mohli toto zariadenie v prípade potreby
rýchlo odpojiť od siete, zabezpečte, aby boli napájacia zásuvka a zástrčka napájacieho kábla ľahko prístupné.
•• Príslušenstvo (batérie atď.) uskladnite na mieste, ktoré je bezpečne mimo dosahu detí.
•• Produkt nenechajte spadnúť na zem ani ho nevystavujte nárazom. Ak je produkt poškodený, odpojte napájací kábel
a kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung.
•• Ak chcete zariadenie vyčistiť, odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a produkt poutierajte mäkkou suchou
handričkou. Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu,
mazadlá ani čistiace prostriedky. Tieto chemické látky môžu mať negatívny vplyv na vzhľad produktu alebo môžu
poškodiť potlač na produkte.
•• Zariadenie nevystavujte pokvapkaniu ani ostriekaniu vodou.
•• Batérie nelikvidujte v ohni.
•• Batérie neskratujte, nerozoberajte ani nadmerne nezahrievajte.
•• V prípade výmeny batérií v diaľkovom ovládači za nesprávny typ hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo
ekvivalentný typ.
•• UPOZORNENIE – ABY STE ZABRÁNILI ŠÍRENIU OHŇA, UCHOVÁVAJTE SVIEČKY A INÉ ZDROJE
OTVORENÉHO OHŇA PO CELÝ ČAS MIMO DOSAHU PRODUKTU.
•• Dávajte pozor, keď sa dotýkate televízora po tom, ako bol určitý čas zapnutý. Niektoré časti môžu byť
na dotyk teplé.
Slovenčina - 4
Obsah
Pred čítaním tejto inštalačnej príručky
----------------------------------------------------------------------------- 2
Upozornenie! Dôležité bezpečnostné pokyny
----------------------------------------------------------------------------- 3
01
Obsah balenia
02
Inštalácia televízora
03
04
Montáž otočného podstavca
----------------------------------------------------------------------------- 9
Montáž podstavca televízora LED
----------------------------------------------------------------------------- 10
Montáž súpravy nástenného držiaka
----------------------------------------------------------------------------- 12
Upevnenie televízora na stenu
----------------------------------------------------------------------------- 12
Technické údaje súpravy nástenného držiaka (VESA)
----------------------------------------------------------------------------- 13
Zaistenie dostatočného vetrania televízora
----------------------------------------------------------------------------- 14
Diaľkový ovládač
Informácie o tlačidlách na diaľkovom ovládači
----------------------------------------------------------------------------- 15
Vloženie batérií do diaľkového ovládača
----------------------------------------------------------------------------- 16
Počiatočné nastavenie
Používanie funkcie Ovládač televízora
05
Panel pripojenia
06
Pripojenia
07
----------------------------------------------------------------------------- 18
Pripojenie televízora k SBB alebo STB
----------------------------------------------------------------------------- 21
Pripojenie modulu RJP (vzdialená súprava konektorov)
----------------------------------------------------------------------------- 22
Používanie karty na sledovanie televízie („CI alebo CI+ Card“)
Pripojenie karty „Cl alebo Cl+ Card“ cez priečinok
COMMON INTERFACE pomocou adaptéra karty Cl CARD ----------------------------------------------------------------------------- 24
Používanie karty „CI alebo CI+ Card“
----------------------------------------------------------------------------- 25
Slovenčina - 5
08
Nastavenie ponúk možnosti Hotel
Položky ponuky možností Hotel
----------------------------------------------------------------------------- 27
Privítacia správa
----------------------------------------------------------------------------- 34
Logo hotela
----------------------------------------------------------------------------- 34
Klonovanie na USB
----------------------------------------------------------------------------- 35
Nastavenia klonované v hotelovej ponuke
----------------------------------------------------------------------------- 37
Nastavenie automatického spustenia
----------------------------------------------------------------------------- 40
Aktualizácia softvéru televízora
----------------------------------------------------------------------------- 43
09
Použitie viackódového diaľkového ovládača Multi Code Remocon
10
Nastavenie zariadenia Soundbar
Zariadenie Soundbar (AirTrack) a hotelové televízory
spoločnosti Samsung v roku 2018
11
----------------------------------------------------------------------------- 45
Úprava kanálov
Channel Bank Editor (len Smoovie TV)
----------------------------------------------------------------------------- 46
Používanie služby Channel Editor
----------------------------------------------------------------------------- 47
12
Zabezpečovacia zámka Kensington
13
Technické údaje a ďalšie informácie
Technické údaje
----------------------------------------------------------------------------- 51
Prevádzkové prostredie
----------------------------------------------------------------------------- 52
Zníženie spotreby energie
----------------------------------------------------------------------------- 52
Podporované rozlíšenia pre vstupné signály UHD
----------------------------------------------------------------------------- 53
Rozlíšenie displeja
----------------------------------------------------------------------------- 53
Rozmery
----------------------------------------------------------------------------- 55
Licencie
----------------------------------------------------------------------------- 58
Slovenčina - 6
01 Obsah balenia
Uistite sa, že vám boli spolu s televízorom dodané nasledujúce položky. Ak akákoľvek položka chýba, kontaktujte vášho
predajcu.
Diaľkový ovládač
Batérie (AAA x 2)
Napájací kábel
Dátový kábel (v závislosti od modelu)
Záručný list/príručka rýchlym
nastavením/príručka s regulačnými
usmerneniami
Súprava nástenného držiaka do hotela
Držiak na káble
Adaptér karty CI
Adaptér držiaka na stenu (x 4)
•• Farby a tvary sa môžu odlišovať v závislosti od modelov.
•• Káble, ktoré nie sú súčasťou balenia, je možné zakúpiť samostatne.
•• Po otvorení škatule skontrolujte, či sa za baliacimi materiálmi alebo v nich neskrýva žiadne príslušenstvo.
Správny poplatok môže byť účtovaný v nasledujúcich situáciách:
(a) Privoláte na vlastnú žiadosť technika, no zistí sa, že produkt nevykazuje žiadnu chybu (napr. v prípadoch, keď ste
si neprečítali používateľskú príručku).
(b) Prinesiete zariadenie do servisného strediska, no zistí sa, že produkt nevykazuje žiadnu chybu (napr. v prípadoch,
keď ste si neprečítali používateľskú príručku).
O výške správneho poplatku budete informovaní pred návštevou technika.
Obrazovka sa pri nesprávnej manipulácii môže vplyvom
priameho tlaku poškodiť.Pri dvíhaní televízora dbajte na to, aby
ste okraje obrazovky uchopili tak, ako je zobrazené na obrázku.
Slovenčina - 7
Nedotýkajte sa
tejto obrazovky!
Správna likvidácia tohto výrobku (odpadové elektrické a elektronické zariadenia)
(Platné v krajinách so systémom separovaného zberu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti
produktu a elektronického príslušenstva (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa tieto
položky nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak,
prosím, oddeľte tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili
nepretržité opätovné využívanie materiálnych zdrojov.
Používatelia produktov v domácnosti získajú informácie o mieste a spôsobe recyklácie ohľaduplnej
k životnému prostrediu buď u predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili, alebo na príslušnom
mestskom úrade.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a elektronické príslušenstvo by sa nemali likvidovať spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
Správna likvidácia batérií obsiahnutých v tomto produkte
(Platné v krajinách so systémom separovaného zberu)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení indikuje, že batérie v tomto zariadení by sa po skončení
životnosti nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. V prípade označenia chemické symboly Hg,
Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo, ktoré presahujú referenčné
hladiny uvedené v smernici ES 2006/66. Ak sa batérie správne nelikvidujú, tieto látky môžu poškodiť
ľudské zdravie alebo životné prostredie.
S cieľom chrániť prírodné zdroje a podporovať opätovné využívanie materiálov oddeľujte batérie od iných
typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho bezplatného systému na vrátenie batérií.
Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a o regulačných povinnostiach pre
špecifické produkty (napr. nariadenia REACH, WEEE, nariadenia pre batérie) nájdete na stránke http://www.samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenčina - 8
02 Inštalácia televízora
Montáž otočného podstavca
VAROVANIE: Ak nakonfigurujete televízor k otočnému čapu, musíte ho bezpečne primontovať k podlahe,
stolu, povrchu skrinky atď. tak, ako je po popísané v pokynoch pre inštaláciu.
Televízory LED majú otočné podstavce. Tieto podstavce môžete konfigurovať tak, že sa televízory natočia o 20 stupňov
doľava a doprava, 60 stupňov doľava alebo doprava, prípadne 90 stupňov doľava a doprava, použitím otočného držiaka
konzoly.
* Produkt sa dodáva s uhlom otáčania stojana nastaveným na 20°.
* Otáčanie o 20°
Na konfiguráciu televízora tak, aby sa natáčal o 20° doľava a doprava, zasuňte kolík v spodnej časti podstavca do
zaobleného otvoru v otočnom držiaku konzoly označeného 20°. Potom pripojte otočný držiak konzoly k podstavcu
pomocou troch dodaných skrutiek, ako je zobrazené nižšie.
Otáčanie o 60°
Na konfiguráciu televízora tak, aby sa natáčal o 60° doľava a doprava, zasuňte kolík v spodnej časti podstavca do
zaobleného otvoru v otočnom držiaku konzoly označeného 60°. Potom pripojte otočný držiak konzoly k podstavcu
pomocou troch dodaných skrutiek, ako je zobrazené nižšie.
Otáčanie o 90°
Na konfiguráciu televízora tak, aby sa natáčal o 90° doľava a doprava, odoberte otočný držiak konzoly a priskrutkujte tri
dodané skrutky k podstavcu, ako je zobrazené nižšie.
Slovenčina - 9
Montáž podstavca televízora LED
Montáž podstavca a komponentov
Pri montáži podstavca použite komponenty a diely, ktoré sú súčasťou balenia.
A
B
Podstavec
C
BN96-32380B x 4 (M4 x L14)
D
BN96-36261A x 4 (M4 x L14)
Vodiaci držiak
1
Skrutky
2
x4
(M4 x L14)
•• Na stôl položte mäkkú textíliu, aby ste ochránili televízor, a
uložte televízor tak, aby obrazovka smerovala k povrchu stola.
•• Vložte vedenie podstavca do otvoru v dolnej časti televízora.
•• Zasuňte a primontujte ku koncovej čiare v smere šípky.
3
4
43″
x 4 (M4 x L14)
49″-55″
Najskôr utiahnite spodnú skrutku, až potom hornú skrutku.
•• Postupujte v montáži skrutky podľa poradia v príručke.
POZNÁMKA
•• Uistite sa, že pri montáži rozlišujete medzi prednou a zadnou stranou každého komponentu.
•• S televízorom musia pri dvíhaní a prenášaní manipulovať aspoň dve osoby.
Slovenčina - 10
Montáž montážnej súpravy pre hotely
A
B
Krátka skrutka x 2
C
Dlhá skrutka x 2
A
D
Podložka x 2
Matica x 2
alebo B
C
D
[[ Pripojte podstavec k rovnému
povrchu, ako je napríklad povrch
skrinky, povrch stola alebo
centrum zábavy, ako je zobrazené.
VAROVANIE: Aby sa predišlo zraneniu, televízor musíte bezpečne pripojiť podlahe, stolu, povrchu skrinky
atď. pomocou montážnej súpravy pre hotely, ako je popísané v týchto pokynoch.
Slovenčina - 11
Montáž súpravy nástenného držiaka
Televízor môžete namontovať na stenu pomocou súpravy nástenného držiaka (predáva sa samostatne).
Adaptér nástenného držiaka
Konzola
nástenného
držiaka
Televízor
C
Adaptér nástenného držiaka
Konzola
nástenného
držiaka
Televízor
C
•• Tvar produktu sa môže líšiť v závislosti od modelu.
Súprava nástenného držiaka (predáva sa samostatne) umožňuje namontovať televízor na stenu.
Pre podrobné informácie o montáži nástenného držiaka si pozrite pokyny, ktoré sa dodávajú spolu s nástenným držiakom.
Pri inštalácii konzoly nástenného držiaka sa poraďte s technikom. Spoločnosť Samsung Electronics nie je zodpovedná za
akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie alebo zranenia druhých, keď sa rozhodnete, že televízor namontujete sami.
Upevnenie televízora na stenu
Upozornenie: Ťahanie, tlačenie alebo lezenie na televízor môže spôsobiť, že televízor spadne. Zaistite
najmä, aby sa deti nevešali na televízor a nenarušili tak jeho stabilitu. Môže to spôsobiť prevrhnutie
televízora a v dôsledku toho vážne zranenie alebo smrť. Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené
v bezpečnostnom letáku pribalenom k televízoru. Na zaistenie dodatočnej stability a bezpečnosti môžete
zakúpiť a nainštalovať zariadenie zabraňujúce pádu.
Predchádzanie pádu televízora
•• Súpravy držiaka televízora sa predávajú samostatne. Ak chcete zakúpiť súpravu držiaka televízora, kontaktujte
stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
1. Vložte skrutky do nástenných konzol a pevne ich dotiahnite k stene. Skontrolujte, či sú skrutky dôkladne upevnené k stene.
–– Dôrazne odporúčame, aby ste skrutky zavádzali do hmoždiniek.
2. Vložte skrutky do nástenných konzol a pevne ich utiahnite k horným otvorom na skrutky VESA na zadnej strane
televízora.
3. Spojte konzoly na televízore a konzoly na stene pomocou pevného špagátu alebo lana, a potom pevne priviažte
špagát alebo lano ku konzolám.
–– Overte, či sú všetky pripojenia správne zabezpečené. Pravidelne kontrolujte pripojenia, či nevykazujú známky
opotrebovania alebo poškodenia. Ak máte akékoľvek pochybnosti o zabezpečení pripojení, kontaktujte
profesionálneho inštalatéra.
–– Televízor nainštalujte blízko pri stene, aby nemohol spadnúť dozadu.
–– Špagát alebo lano pripojte tak, aby sa konzoly na stene nachádzali v rovnakej výške (alebo nižšie) ako konzoly na
televízore. Pred premiestnením televízora špagát alebo lano odviažte.
Slovenčina - 12
Technické údaje súpravy nástenného držiaka (VESA)
Nástenný držiak namontujte na pevnú stenu kolmú voči podlahe. Ak pripájate nástenný držiak k iným stavebným
materiálom ako sadrokartón, obráťte sa na najbližšieho predajcu. Ak televízor nainštalujete na strop alebo šikmú stenu,
môže padnúť a spôsobiť vážne fyzické zranenie.
•• Súprava na montáž na stenu nie je súčasťou dodávky, musíte ju zakúpiť samostatne.
•• POZNÁMKA
–– Štandardné rozmery pre súpravy nástenného držiaka sú znázornené v nižšie uvedenej tabuľke.
–– Súpravy nástenného držiaka spoločnosti Samsung obsahujú podrobnú inštalačnú príručku. K dispozícii sú
všetky časti potrebné na montáž.
–– Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA.
–– Nepoužívajte skrutky, ktoré sú dlhšie v porovnaní so štandardným rozmerom alebo nevyhovujú technickým
požiadavkám na skrutky podľa štandardu VESA. Príliš dlhé skrutky môžu poškodiť vnútro televízora.
–– Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže
dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od technických údajov nástenného držiaka.
–– Skrutky nadmerne nedoťahujte. Môže to spôsobiť poškodenie produktu alebo jeho pád a následné zranenie
osôb. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
–– Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije
nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo v nej nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ
nedodrží pokyny pre inštaláciu produktu.
–– Televízor neupevňujte pri sklone presahujúcom 15 stupňov.
–– Montáž televízora na stenu musia vždy vykonávať dve osoby.
Uhlopriečka
televízora
v palcoch
Rozmery otvorov na
skrutky VESA (A * B)
v milimetroch
C (mm)
43-55
200 x 200
43-45
Bežná skrutka Množstvo
M8
4
Nemontujte súpravu nástenného držiaka, keď je televízor zapnutý.Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie
spôsobené zásahom elektrického prúdu.
Slovenčina - 13
Zaistenie dostatočného vetrania televízora
Pri inštalácii televízora dodržiavajte vzdialenosť najmenej 4 palcov (10 cm) medzi televízorom a ostatnými predmetmi
(steny, boky skrine atď.), aby bolo zaistené dostatočné vetranie. V prípade nezabezpečenia dostatočnej ventilácie môže
dôjsť k požiaru alebo problému so zariadením z dôvodu nárastu jeho vnútornej teploty.
Ak na inštaláciu televízora používate stojan alebo držiak na stenu, dôrazne vám odporúčame používať výlučne súčasti
poskytované spoločnosťou Samsung Electronics. Ak použijete súčasti od iného výrobcu, môžu spôsobiť problémy
s produktom alebo zapríčiniť zranenie v dôsledku pádu produktu.
Inštalácia so stojanom
Inštalácia s držiakom na stenu
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Slovenčina - 14
03 Diaľkový ovládač
Informácie o tlačidlách na diaľkovom ovládači
•• Obrázky, tlačidlá a funkcie diaľkového ovládača sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
•• Diaľkový ovládač disponuje bodmi Braillovho písma na tlačidlách Power (Napájanie), Channel (Kanál), Volume
(Hlasitosť) a Výber, ktoré sú užitočné pre osoby so zrakovým postihnutím.
Zobrazuje a vyberá dostupné zdroje
videa.
Slúži na zapnutie a vypnutie
televízora.
Umožňuje priamy prístup ku
kanálom.
Umožňuje prepínať medzi režimami
funkcie Teletext, Úplný > Dvojitý >
Mix > Vyp..
Zobrazí elektronického
programového sprievodcu (EPG).
Zapne a vypne zvuk.
Umožňuje nastaviť hlasitosť.
Prepne aktuálny kanál.
Spustenie služby Domovská ponuka.
Spustenie Zoznam kanálov
Zobrazuje hlavnú ponuku na
obrazovke.
Možnosť rýchleho výberu často
používaných funkcií. (nie je k disp.)
E (Výber)
Stlačením tohto tlačidla vyberiete
alebo spustíte označenú položku.
Spustenie APPS (nie je k disp.)
Stlačením sa zobrazia informácie na
televíznej obrazovke.
Slúži na pohyb kurzorom, výber
položiek ponuky na obrazovke
a zmenu hodnôt zobrazených v
ponuke televízora.
Návrat do predchádzajúcej ponuky
alebo k predchádzajúcemu kanálu.
ALARM
Zadajte hodinu, kedy chcete, aby sa
televízor zapol.
Ukončí ponuku.
Tieto tlačidlá používajte podľa
pokynov na obrazovke televízora.
X
Slúži na zapnutie alebo vypnutie
obrazu 3D. (nie je k disp.)
Tieto tlačidlá používajte na špecifické
funkcie. Tieto tlačidlá používajte
podľa pokynov na obrazovke
televízora.
SUBT.
Po stlačení tlačidla sa zobrazí
ponuka Skratky prístupnosti.
Slovenčina - 15
Vloženie batérií do diaľkového ovládača
Dbajte na to, aby sa polarita batérií zhodovala so symbolmi v priečinku na batérie.
•• Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti 7 metrov od televízora.
•• Ostré svetlo môže ovplyvniť výkon diaľkového ovládača. Nepoužívajte ho v blízkosti žiariviek a neónových pútačov.
•• Farba a tvar diaľkového ovládača sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
Slovenčina - 16
04 Počiatočné nastavenie
Po prvom zapnutí televízora sa okamžite spustí úvodné nastavenie. Podľa pokynov na obrazovke nakonfigurujte
základné nastavenia tak, aby zodpovedali prostrediu, v ktorom televízor sledujete.
Ak ste už dokončili úvodné nastavenie, spustite znova úvodné nastavenie pomocou nasledujúcej ponuky.
•• Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE) > System > TV Reset
Ak vyberiete možnosť TV Reset, televízor obnoví všetky hodnoty na predvolené hodnoty z výroby. Keď sa televízor
vypne, stlačením tlačidla POWER na diaľkovom ovládači zapnite televízor. Televízor spustí úvodné nastavenie.
•• V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
Next
Region Settings
1
Country List
Change the region settings if you are located in North America, Latin
America, or Europe. Your TV might not function if the region settings are not
correctly configured. When the region settings are changed, your TV will
automatically restart to apply them.
Vyberte nastavenia regiónu
•• Pred výberom regiónu si pozrite informácie o zozname krajín, ktoré sa
nachádzajú napravo.
•• Ak vyberiete nesprávny región, po dokončení úvodného nastavenia znova
vykonajte TV Reset.
•• Ak sa región zmení, televízor sa automaticky vypne a zapne.
Next
Welcome to Samsung TV!
Select your language to start the on screen setup.
2
Bienvenue!
Výber jazyka
Môžete zmeniť jazyk ponuky.
Use the Up and Down buttons to change the
Welcome!
language.
Bienvenido!
Next
TV installation Type
Select your TV installation type.
3
TV Basic Setup
Start basic setup to use your TV.
Cloning Mode
Factory Menu
1
2
Next
3
Nastavenie základných možností pre používanie televízora
•• Krajina: Môžete si vybrať krajinu, v ktorej sa práve nachádzate.
•• Režim obrazu: Môžete si vybrať režim obrazu a dosiahnuť najlepší možný zážitok
zo sledovania.
Configure your TV
Set the basic options to use your TV.
4
Country
Others
Picture Mode
Select the country that you are currently in.
Standard
Previous
2
Výber typu inštalácie televízora
•• Základné nastavenie TV: Ak chcete nastaviť základné možnosti používania
televízora, prejdite na nasledujúci krok.
•• Režim klonovania: Skopírovanie nastavení systému zo servera alebo zariadenia
USB do televízora.
•• Výrobná ponuka: Ukončite úvodné nastavenie a prejdite priamo na ponuku
Hotel Option.
Next
3
Terr./Cable Signal Detected
Select each item and choose the correct setting. Then select Next to search for channels.
5
Select the connected aerial that you want to use to get channels
Aerial
Terrestrial
Channel Type
Digital & Analogue
Výber požadovaného signálu vysielania
•• Môžete vybrať pripojenú anténu, ktorú chcete použiť na získanie kanálov.
Next
Slovenčina - 17
Previous
2
Next
3
Vyhľadávanie kanálov
•• Po dokončení vyhľadávania kanálov zvoľte Ďalej alebo stlačte smerové tlačidlo
doprava na diaľkovom ovládači.
•• Ak nie je pripojený kábel RF, tento krok preskočte.
Scan Channels
Scanning for channels...
6
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Analogue
Stop
Previous
2
Next
3
Clock Settings
7
Set the correct time by applying daylight saving time (if
required) and setting your local time zone.
Clock Mode
Auto
Date
--/--/----
Time
--:-- --
Time Zone
DST
Current Time
--:-- --
Auto
Off
Nastavenie aktuálneho času
•• Ak budú na televízore naladené digitálne kanály a tieto kanály prenášajú
informácie o dátume a čase, nastavte položku Režim hodín na možnosť
Automatický. Televízor nastaví dátum a čas automaticky.
•• Ak na televízore nebudú naladené digitálne kanály, nastavte položku Režim
hodín na možnosť Manuálny a potom na televízore manuálne nastavte dátum
a čas.
•• Nastavte DST (Letný čas) na Zap. alebo Vyp., aby sa použil na televízore.
•• Vyberte vaše časové pásmo.
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
8
Nastavenie dokončené
Vyberte tlačidlo Dokončiť, aby ste dokončili úvodné nastavenie. Potom sa zobrazí
ponuka Hotel Option. Ukončite nastavenie stlačením tlačidla POWER.
Done
Používanie funkcie Ovládač televízora
Televízor môžete zapnúť pomocou tlačidla Ovládač televízora na spodnej strane televízora, a potom môžete používať
Ponuka ovládania. Ponuka ovládania sa zobrazí, ak sa stlačí Ovládač televízora, keď je televízor zapnutý. Ďalšie
informácie o jej používaní znázorňuje obrázok nižšie.
•• Jas obrazovky sa môže znížiť, ak nie je odstránená ochranná fólia na logu SAMSUNG alebo spodnej časti televízora.
Nezabudnite odstrániť ochrannú fóliu.
Ponuka ovládania
: Vypnúť
: Zvýšiť hlasitosť
: Kanál nahor
: Znížiť hlasitosť
: Kanál nadol
: Zdroj
Ovládač televízora/senzor diaľkového ovládača
Stlačte: Presunúť
Stlačiť a podržať: Výber
Ovládač televízora sa nachádza v spodnej časti televízora.
Slovenčina - 18
05 Panel pripojenia
ZADNÁ STRANA
TELEVÍZORA
➀
➄
➁
➅
➂
➃
•• Vždy, keď chcete pripojiť k vášmu televízoru externé zariadenie, zabezpečte, aby bolo napájanie televízora a
zariadenia vypnuté.
•• Pri pripájaní externej jednotky zosúlaďte farbu terminálu pripojenia s káblom.
① USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V 1A)
–– Konektor pre softvérové aktualizácie a prehrávanie médií, atď.
–– Servisné pripojenie.
② DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Pripojenie ku komponentu digitálneho zvuku.
③ HDMI IN 1, 2, 3 (ARC)
Pripája sa ku konektoru HDMI zariadenia s výstupom HDMI.
–– Pre pripojenie HDMI-HDMI nie je potrebné žiadne samostatné zvukové pripojenie. Pripojenia HDMI prenášajú
zvuk aj obraz.
–– Pre tento televízor sa odporúča používanie externého zariadenie s HDMI verzie 1.3 alebo 1.4. Ak sa objaví
problém s kompatibilitou zariadenia s HDMI verzie 1.2, ako napríklad žiadny zvuk, neprirodzený obraz atď.,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
Slovenčina - 19
④ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Pre správne zobrazovanie televíznych kanálov musí televízor prijímať signál z jedného z nasledujúcich zdrojov:
–– Vonkajšia anténa / káblový televízny systém / satelitný prijímač
⑤ DATA
–– Používa sa na podporu dátovej komunikácie medzi televízorom a SBB alebo STB.
–– Pripája sa použitím televíznych zástrčiek typu RJ-12.
⑥ RJP
Pripojte tento konektor do konektora na voliteľnom module RJP (Vzdialená súprava konektorov). Umožní vám to
jednoducho pripojiť externé zariadenia (kamkodér, PC, DVD prehrávače atď.).
Slovenčina - 20
06 Pripojenia
Pripojenie televízora k SBB alebo STB
Zadný panel
televízora
STB (SBB)
ETH MODEM
Dátový kábel
Pomocou dátového kábla pripojte konektor [DATA] na televízore ku konektoru ETH MODEM STB (SBB).
•• Názov konektora ETH MODEM, ku ktorému je pripojený dátový kábel, sa môže líšiť v závislosti od typu SBB alebo
STB.
•• Infračervený signál diaľkového ovládača musí spĺňať nasledujúce špecifikácie na použitie funkcie IR pass through.
Špecifikácia prijímača infračerveného signálu
–– Stredová frekvencia pásmového filtra: 37,9 ㎑
–– Frekvencia nosiča, výkon 50 %
–– Minimálna dĺžka impulzného rázu (tburst): 12 impulzov (316 us)
–– Minimálny čas medzi impulznými rázmi (čas medzi rázmi tburst): 16 impulzov (422 us)
–– Minimálny čas medzi dátovými príkazmi (tpause): 25 ㎳
Kompatibilné dátové káble dodané s televízorom
•• Overte si, že používate správny dátový kábel pre vášho predajcu. Pozrite si štítok s kódom na dátových kábloch.
6
1
STB SIDE
TV SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
•• Prevádzkové špecifikácie dátového kábla (RJ12): RS232
Slovenčina - 21
CON B
1: NC
2: GND
3: Tx
4: NC
5: Rx
6: IR
Pripojenie modulu RJP (vzdialená súprava konektorov)
Pripojte vstupné konektory na televízore k modulu RJP. Modul RJP umožňuje hosťom pripojiť audio a video zdroje k
televízoru.
Zadná časť modulu RJP
USB
HDMI
S-VIDEO RCA
AUDIO/PC
RS/232
2 Dátový kábel RS-232
1 Kábel HDMI
Zadný panel televízora
•• Zadný panel sa môže líšiť v závislosti od modelu.
1 Pripojte port HDMI televízora k portu HDMI modulu RJP.
2 Pripojte port RJP televízora k portu RS/232 modulu RJP.
–– Tento televízor Samsung je kompatibilný len s modulom RJP TeleAdapt TA-7610.
Slovenčina - 22
•• RJP (Vzdialená súprava konektorov): RJP je hardvérový modul, ktorý má rôzne vstupy zvuku a obrazu (PC a HDMI)
a zodpovedajúce výstupy. Zodpovedajúce výstupy sa pripájajú z modulu RJP k televízoru. RJP komunikuje s
televízorom prostredníctvom kábla RS-232. Modul RJP komunikuje s televízorom odosielaním správ o aktívnych
alebo neaktívnych zdrojoch.
–– Skupina položiek ponuky Hotel Option vám umožňuje priradiť očíslované priority ku konektorom modulu RJP.
1 je najvyššia priorita a 2 je najnižšia. Keď hosť pripojí externé zdroje ku konektorom modulu RJP, televízor
automaticky prepína medzi zdrojmi na základe priority, ktorú ste im priradili v ponuke Hotel Option. Príklad:
HDMI 1 je nastavený na 1 a HDMI 2 na 2. Ak hosť pripojí zariadenie ku konektoru HDMI 2, a potom pripojí ďalšie
zariadenie ku konektoru HDMI 1, televízor automaticky prepne na zariadenie pripojené ku konektoru HDMI 1
(konektor s vyššou prioritou). Hosť môže zariadenia prepínať aj manuálne stlačením tlačidla modulu RJP.
•• Ak chcete obnoviť predvolený stav z výroby modulu RJP, stlačte súčasne tlačidlá HDMI 1 a HDMI 2 na 10 sekúnd. Keď
indikátory LED všetkých tlačidiel 5-krát zablikajú, obnovenie modulu RJP je dokončené.
•• Modul RJP po 5 minútach automaticky vypne všetky kontrolky LED, aby sa predišlo nepotrebnému svieteniu v
hotelovej izbe. Kontrolky LED, ktoré boli vypnuté, sa opäť zapnú, ak sa hosť dotkne ktoréhokoľvek z tlačidiel, a
5-minútový časovač sa reštartuje. Ak sa hosť potom dotkne iného zdrojového tlačidla, televízor sa zmení na zvolený
zdroj a rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka LED.
•• Po obnovení modulu RJP alebo vypnutí/zapnutí televízora trvá vytvorenie komunikácie medzi televízorom a
modulom RJP približne 10 sekúnd.
•• V nasledujúcej tabuľke je uvedený približný čas v sekundách na prepnutie z televízora na zdroj vstupu na základe
priradených alebo predvolených priorít.
–– Keď nie sú pripojené žiadne vstupy.
Zdroj
Na pripojenie
HDMI
3,9 sekundy
–– Keď sú k modulu RJP pripojené dva alebo viac zdrojov a jeden zo zdrojov vstupu sa odpojí a následne sa znova
pripojí.
Zdroj
Odpojenie
Na pripojenie
Celkove
HDMI
3,9 sekundy
3,9 sekundy
7,8 sekundy
–– Ak má modul RJP pripojené všetky svoje živé zdroje, HDMI má priradenú najvyššiu prioritu, modul RJP je v
režime HDMI a hosť odstraňuje a znovu pripája HDMI zdroj, potom je minimálny čas potrebný na prepnutie
zdroja HDMI 1 7,8 sekundy.
–– HDMI Music Mode je k dispozícii len pre Guestlink RJP.
Slovenčina - 23
07 Používanie karty na sledovanie televízie („CI
alebo CI+ Card“)
Sledovanie platených kanálov po zasunutí karty na sledovanie televízie do slotu COMMON INTERFACE.
–– Dva sloty na kartu CI nemusia byť podporované, závisí to od modelu.
–– Ak chcete pripojiť alebo odpojiť kartu „CI alebo Cl+ Card“, televízor vypnite.
–– Karta na sledovanie televízie („CI alebo CI+ Card“) nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
Pripojenie karty „Cl alebo Cl+ Card“ cez priečinok COMMON INTERFACE
pomocou adaptéra karty Cl CARD
Pripojenie adaptéra karty Cl CARD cez priečinok COMMON INTERFACE
Ak chcete pripojiť adaptér karty CI CARD k televízoru, postupujte podľa týchto
krokov:
① Adaptér karty CI CARD vložte do dvoch otvorov na zadnej strane
televízora.
–– Nájdite dva otvory na zadnej strane televízora vedľa priečinka
COMMON INTERFACE.
② Adaptér karty CI CARD pripojte do slotu COMMON INTERFACE na
zadnej strane televízora.
Pripojenie karty „CI alebo CI+ Card“
Pripojte kartu „CI alebo CI+ Card“ do slotu COMMON INTERFACE tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.
Slovenčina - 24
Používanie karty „CI alebo CI+ Card“
Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.
•• Televízor Samsung vyhovuje štandardu CI+ 1.4. Pokiaľ sa na televízore zobrazí kontextová správa, môže to byť
spôsobené nesúladom verzie CI+ 1.4. V prípade problémov sa obracajte na kontaktné stredisko spoločnosti
Samsung.
–– Televízor Samsung je vyhovuje štandardu CI+ 1.4.
–– V prípade, že modul rozhrania CI+ Common Interface je nekompatibilný s týmto zariadením, vyberte ho zo
zariadenia a požiadajte o pomoc operátora modulu CI+.
•• Ak nevložíte kartu CI alebo CI+ CARD, pri niektorých kanáloch sa zobrazí kontextová správa.
•• Za približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá obsahuje telefónne číslo, ID karty „CI alebo CI+
CARD“, ID hostiteľa a iné informácie. Ak sa zobrazí chybová správa, obráťte sa na poskytovateľa služby.
•• Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí hlásenie „Aktualizácia ukončená“, ktoré informuje o tom, že
sa práve aktualizoval zoznam kanálov.
–– Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
–– Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ postupujte opatrne, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“ mohla
poškodiť.
–– Kartu „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
–– Umiestnenie slotu COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
–– Karta „CI alebo CI+ CARD“ nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Poraďte sa so svojím
autorizovaným predajcom.
–– V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.
–– Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Ak tak neurobíte, obrazovka nemusí
vyzerať normálne.
Slovenčina - 25
08 Nastavenie ponúk možnosti Hotel
Ak chcete vstúpiť do ponúk Hotel Option, stlačte tlačidlá MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE na diaľkovom ovládači.
Na ovládanie funkcií televízora v ponuke Hotel Option má televízor dva režimy, režim Standalone a režim Interactive.
Položky ponuky, ktoré sú medzi režimami odlišné, sú uvedené nižšie. Všetky ostatné položky sa zobrazujú v oboch
režimoch.
Položky ponuky iba v režime Standalone:
•• SI Vendor: Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
•• DRM / Home Menu / REACH Solution / Room Number a jeho podponuky.
Položky ponuky iba v režime Interactive:
•• SI Vendor: Samsung a ďalší predajcovia.
Po zobrazení ponuky postupujte podľa nasledujúcich základných pokynov pre navigáciu a zmenu jednotlivých hodnôt:
•• Pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete prechádzať jednotlivé položky ponuky.
•• Stlačením tlačidla VýberE na diaľkovom ovládači vyberte niektorú z položiek ponuky. Na obrazovke sa zobrazí iba
táto položka ponuky.
•• Stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava zmeníte jej hodnotu. Smerovým tlačidlom doprava zvýšite
číselnú hodnotu. Smerovým tlačidlom doľava znížite číselnú hodnotu.
•• Keď sa na obrazovke zobrazuje jedna položka ponuky, stlačením smerového tlačidla nahor alebo nadol môžete
zobraziť ďalšiu alebo predchádzajúcu položku ponuky.
•• Stlačte tlačidlo RETURN alebo MENU, čím opustíte aktuálnu položku ponuky a prejdete na vyššiu úroveň ponuky
alebo do hlavnej ponuky.
•• Ak chcete opustiť ponuku Hotel Option, vypnite televízor a potom ho znova zapnite. Všetky zmeny, ktoré ste
vykonali, sú s výnimkou predajcu SI (System Integration) uložené. Pri zmenách predajcu SI musíte vypnúť televízor
a počkať, kým indikátor napájania v spodnej časti televízora nebude trvale svietiť. Potom odpojte televízor, počkajte,
kým indikátor napájania nezhasne, a potom znova zapojte televízor.
Ak chcete zmeniť ponuku medzi režimom Interactive a režimom Standalone, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Zvýraznite položku ponuky Hospitality Mode v ľavom hornom rohu ponuky.
2. Stlačte tlačidlo VýberE na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa len položka ponuky Hospitality Mode.
3. Stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava zmeníte položku Hospitality Mode z Standalone na
Interactive alebo z Interactive na Standalone.
4. Stlačte tlačidlo RETURN alebo MENU na diaľkovom ovládači. Znovu sa zobrazí celá ponuka s výberom zobrazeným
v poli Hospitality Mode.
–– Po nastavení hodnôt v jednom televízore môžete tieto hodnoty klonovať na viacero televízorov.
–– Viac informácií o klonovaní cez USB nájdete na strane 35.
Slovenčina - 26
Položky ponuky možností Hotel
Pre vstup do tejto ponuky stlačte v poradí tlačidlá MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE na diaľkovom ovládači.
Ak chcete opustiť túto ponuku, vypnite (alebo vypnite a odpojte napájací kábel, ak ste zmenili predajcu SI) televízor, a
potom ho znova zapnite. Všetky vykonané zmeny sa uložia.
•• Položky ponuky nemusia byť podporované v závislosti od jednotlivých modelov.
Položka ponuky možností Hotel
Popis
Hospitality Mode
Vyberte položku Hospitality Mode.
•• Interactive: Televízor pracuje s SI STB alebo SBB.
•• Standalone: Televízor pracuje samostatne, bez SI STB alebo SBB.
•• Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
SI Vendor
Power On Channel
Nastavenie, ktorý kanál sa má zobraziť po zapnutí televízora.
•• User Defined: Umožňuje manuálne nastaviť číslo kanálu na Power On Channel
Num. Pozrite si položku Power On Channel Num alebo Power On Channel Type
nižšie.
•• Last Saved: Ak zvolíte túto položku, po zapnutí televízora sa zobrazí kanál, ktorý
bol zobrazený pri vypnutí televízora.
Power On Channel Num
Pri zapnutí televízora sa televízor automaticky prepne na tento kanál.
Power On Channel Type
Vyberte typ kanálu, ktorý sa zobrazí po zapnutí televízora.
ATV (analógové terestriálne pásmo), DTV (digitálne terestriálne pásmo), CATV
(analógové káblové pásmo), CDTV (digitálne káblové pásmo), SDTV (digitálne
satelitné pásmo).
Power On Volume
Power On
•• User Defined: Umožňuje manuálne nastaviť úroveň hlasitosti.
•• Last Saved: Pri zapnutí televízora sa televízor vráti na hlasitosť, ktorá bola
nastavená pred vypnutím televízora.
Power On Volume Num
Televízor sa zapne s nastavenou úrovňou hlasitosti v režime Standalone.
Min Volume
Minimálna úroveň hlasitosti, ktorú môže používateľ nastaviť v režime Standalone.
Max Voume
Maximálna úroveň hlasitosti, ktorú môže používateľ nastaviť v režime Standalone.
Power On Source
Zvoľte zdroj vstupu, ktorý sa zobrazí po zapnutí televízora.
Power On Option
Určuje stav televízora, keď dôjde k jeho zapnutiu po výpadku elektrickej energie alebo
po vašom odpojení a opätovnom zapojení sieťového kábla televízora.
•• Last Option: Návrat do posledného stavu pred odpojením elektrickej energie. Ak
bol televízor v pohotovostnom režime, vráti sa do pohotovostného režimu. Ak bol
televízor zapnutý, opäť sa zapne.
•• Power ON: Po opätovnom prívode elektrickej energie sa televízor zapne.
•• Standby: Po opätovnom prívode elektrickej energie sa televízor vráti do
pohotovostného režimu.
Slovenčina - 27
Položka ponuky možností Hotel
Popis
Channel Setup
Umožnenie priameho a okamžitého prístupu k niektorým funkciám ponuky
Vysielanie, ako napríklad Automatické ladenie, Možnosti zvuku, atď.
Channel Editor
Umožňuje upravovať kanály uložené v pamäti televízora.
•• Môžete meniť čísla a názvy kanálov, spravovať skupiny žánrov a jazykov
a odstraňovať kanály.
•• Použite Vypnúť obrazovku na kanály, ktoré zvolíte. Vypnúť obrazovku zruší obraz
z príslušného kanála a výstupom bude iba zvuk.
•• Umožňuje jednoducho zobraziť informácie o každom kanále bez toho, aby ste
každý kanál museli priamo zobraziť.
Channel Bank Editor
Slúži na úpravu kanálov pomocou 3 rôznych možností karty Banka. Existujú špecifické
kanály, ktoré môžu zákazníci využívať v závislosti od karty Banka.
•• Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je nastavený Hospitality Mode:
Standalone, SI Vendor: Smoovie.
Mixed Channel Map
Umožňuje zobrazenie/prechádzanie kanálmi všetkých typov antény (terestriálna/
kábel alebo satelit) súčasne.
•• ON: Keď je funkcia zapnutá, hostia majú prístup k úplnej mape kanálov bez
ohľadu na vybraný typ antény. V Zoznam kanálov/Channel Editor budú uvedené
terestriálne, ako aj káblové typy kanálov.
•• OFF: Keď je funkcia vypnutá, hostia majú prístup iba k mape kanálov, ktorá
zodpovedá vybranému typu antény [terestriálna/kábel alebo satelit]. Zoznam
kanálov/Channel Editor zobrazí iba kanály zvoleného typu antény.
Channel
Dynamic SI
Channel Rescan Message
Pan Euro MHEG
Mychannel
•• ON: Bez kontroly čísla kanálu programu DTV.
•• OFF: Kontrola čísla kanálu programu DTV.
Keď dôjde k nezhode medzi dátami v mape kanálov a prenesenými dátami, televízor
automaticky naladí kanály, aby sa obnovili údaje/parametre v mape kanálov.
•• ON: Keď je Channel Rescan Message nastavená na zapnutú, hotelovému hosťovi
sa zobrazí OSD, že sa kanály opakovane prehľadávajú.
•• OFF: Keď je Channel Rescan Message nastavená na vypnutú, hotelovým hosťom
by sa nemalo zobraziť OSD okno s opakovaným vyhľadávaním kanálov.
•• OFF: Ak je Pan Euro MHEG nastavené do polohy Vyp., MHEG pracuje podľa
existujúcich špecifikácií produktu. (Napr. MHEG pracuje pre Anglicko, ale MHEG
nepracuje pre Francúzsko.)
•• ON: Ak je Pan Euro MHEG nastavené do polohy Zap., MHEG je zapnuté bez ohľadu
na špecifikácie alebo región produktu. (Dokonca aj keď región nepodporuje
MHEG, podporuje ju v prípade, keď hotel podporuje MHEG.)
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie My Channel.
•• Táto funkcia nie je k dispozícii len vtedy, keď je nastavený Hospitality Mode:
Standalone, SI Vendor: Smoovie.
Slovenčina - 28
Položka ponuky možností Hotel
Subtitle Auto On
Touto funkciou sa zapína/vypína funkcia, ktorá slúži na automatické zapnutie titulkov
v špecifickej krajine.
Táto funkcia je podporovaná pre televízory, ktoré sú pripravené na prijímanie
vysielania DVB, ktoré je smerované Európe.
Táto funkcia sa vzťahuje na špecifikáciu titulkov pre Francúzsko. Zvyšok funkcií
titulkov je k dispozícii podľa špecifikácií príslušnej krajiny bez ohľadu na funkciu
Subtitle Auto On.
•• ON: Keď je zapnutá funkcia Subtitle Auto On, nasleduje špecifikácia titulkov pre
Francúzsko.
•• OFF: Keď je vypnutá funkcia Subtitle Auto On, nenasleduje špecifikácia titulkov
pre Francúzsko.
TTX Widescreen Mode
ON: TTX by sa mali zobrazovať pri veľkosti obrazu 16:9.
OFF: TTX by sa mali zobrazovať pri veľkosti obrazu 4:3.
Picture Menu Lock
Aktivácia alebo deaktivácia ponuky Obraz.
Channel
Menu OSD
Clock
Popis
Menu Display
•• ON: Zobrazí sa hlavná ponuka.
•• OFF: Nezobrazí sa hlavná ponuka.
Channel Menu Display
•• OFF: Ponuka Vysielanie je pre hostí deaktivovaná.
•• ON: Ponuka Vysielanie je pre hostí aktivovaná.
Panel Button Lock
Zapnutie alebo vypnutie funkcií tlačidla televízneho ovládača.
•• Unlock: Odomkne tlačidlo televízneho ovládača.
•• Lock: Zamkne tlačidlo televízneho ovládača.
•• OnlyPower: Zamkne tlačidlo televízneho ovládača okrem funkcie vypnutia.
Local Time
Výber spôsobu aktualizácie časových údajov.
•• Standalone: Manual / TTX / Time Channel
•• Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
–– Manual: Hodiny sa nastavia automaticky z kanála DTV alebo ich môže nastaviť
manuálne používateľ, keď je televízor v režime Standalone.
–– TTX: Použite informácie o čase zo streamovania TTX.
–– Time Channel: Hodiny sa nastavia podľa vybratého kanála.
Timer Type
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Budík.
•• WakeUp: Umožňuje funkcii Budík zapnúť zariadenie v určenom čase.
•• OnOff: Vypne funkciu Budík a zapne alebo vypne časovač.
Time Channel Type
Vyberte typ kanálu na aktualizáciu časových údajov.
•• Táto funkcia je k dispozícii v prípade, keď je Local Time nastavený na Time
Channel.
Time Channel Num
Vyberte číslo kanálu na aktualizáciu časových údajov.
•• Táto funkcia je k dispozícii v prípade, keď je Local Time nastavený na Time
Channel.
Slovenčina - 29
Položka ponuky možností Hotel
Remote
Jack
Pack
External
Source
HDMI Option
Vyberte, ktorý zdroj HDMI televízora je pripojený ku konektoru RJP. (HDMI1/HDMI2/
HDMI3)
HDMI Music Mode
Umožňuje výstup hudby z prehrávača mp3/zvukového prehrávača pripojeného cez
zdroj vstupu HDMI. Ak je zapnuté, môžete počuť zvuk z prehrávača prostredníctvom
vstupu HDMI modulu RJP, či už je dostupný signál videa, alebo nie.
•• Táto možnosť je kompatibilná iba s modulom Guest link RJP.
USB Pop-up Screen
Keď je k televízoru pripojené zariadenie USB:
•• Default: Zobrazí sa kontextové okno.
•• Automatic: Automaticky sa otvorí ponuka obsahu USB.
•• Disable: Nezobrazí sa ani kontextové okno, ani ponuka.
External Source Banner
Ak je nastavené ako zapnuté, televízor zobrazuje External Source Banner
(informácie), keď zmeníte zdroj televízora na iný externý zdroj, stlačíte tlačidlo
SOURCE na diaľkovom ovládači alebo zapnete televízor.
•• ON: Na televíznej obrazovke sa zobrazí External Source Banner (informácie).
•• OFF: Na televíznej obrazovke sa nezobrazí External Source Banner (informácie).
Auto Source
Eco
Solution
Popis
•• ON: Keď je k televízoru pripojený externý zdroj vstupu, televízor zdroj vstupu
identifikuje a potom sa automaticky prepne do tohto zdroja vstupu.
•• OFF: Funkcia Auto Source je vypnutá.
Anynet+ Return Source
Zvoľte zdroj, ktorý chcete vrátiť po zastavení pripojenia Anynet+ (HDMI-CEC).
•• Táto funkcia je užitočná hlavne pre Guestlink RJP.
Power Saving Mode
Úprava jasu televízora kvôli zníženiu spotreby energie.
•• OFF: Vypnutie funkcie úspory energie.
•• Low: Nastavenie televízora do režimu nízkej úspory energie.
•• Medium: Nastavenie televízora do režimu strednej úspory energie.
•• High: Nastavenie televízora do režimu vysokej úspory energie.
Welcome Message
Po zapnutí televízora sa na 60 sekúnd zobrazí privítacia správa.
Edit Welcome Message
Upravuje privítaciu správu.
Hospitality Logo
Nastavenie funkcie Hospitality Logo na OFF, BMP, AVI, BOTH. Ak funkcia nie je
pri zapnutí televízora nastavená na možnosť OFF, logo sa zobrazí pred signálom z
pôvodného zdroja na dobu nastavenú v Logo Display Time.
•• Kodek DivX nie je podporovaný.
Hospitality Logo DL
Uvítacie logo si môžete stiahnuť z pripojenej jednotky USB Flash.
Požiadavky na súbor loga firmy:
•• Iba obrázky alebo video súbory.
•• Obrazový súbor je podporovaný až do 2 MB.
•• Súbor videa je podporovaný až do 50 MB.
•• Súbor musí mať názov „samsung_image.*“, „samsung_video.*“
Logo Display Time
Nastavte čas zobrazenia Hospitality Logo. (3/5/7 sekúnd).
Logo/
Message
Slovenčina - 30
Položka ponuky možností Hotel
Clone TV to USB
Skopírovanie súčasných možností televízora na pamäťové zariadenie USB.
Clone USB to TV
Skopírovanie možností televízora uložených na pamäťovom zariadení USB do
televízora.
Setting Auto Initialize
Ak nastavíte položku Setting Auto Initialize na možnosť On, keď televízor vypnete
a zapnete, položky ponuky televízora sa znova obnovia na hodnoty klonované pri
inicializácii.
Cloning
System Manager
Security
DRM
Popis
Poskytuje priamy a okamžitý prístup do ponuky System Manager, ako sú Čas, Jazyk,
Zmeniť PIN atď.
System Manager umožňuje konfigurovať systém televízora a upraviť nastavenia
prostredia, v ktorom televízor sledujete.
Factory Lock
Deaktivuje vstup do ponuky Hotel Option.
•• ON: Pred vstupom do ponuky Hotel Option sa vyžaduje heslo.
•• OFF: Deaktivuje túto funkciu.
Password Popup
Aktivácia alebo deaktivácia kontextového okna pre zadanie hesla. Ak je táto možnosť
vypnutá, televízor nezobrazí kontextové okno pre zadanie hesla pri prechode do
ponuky Hotel Option. Ak je zapnutá, zobrazí sa kontextové okno pre zadanie hesla.
Password Input
Ak je táto funkcia aktivovaná, zobrazí sa kontextové okno pre zadanie hesla s výzvou
na zadanie 8-znakového bezpečnostného hesla. Správca musí pred použitím alebo
aktualizáciou bezpečnostných nastavení zadať heslo. Po zadaní správneho hesla sú
k dispozícii možnosti, ako napríklad Password Setting, Password Reset a Security
Mode.
Password Setting
Používateľ si môže zmeniť heslo.
Password Reset
Heslo je zresetované na „00000000“.
Security Mode
Ponúka administrátorskú funkciu chránenú heslom, ktorá umožňuje aktivovať alebo
deaktivovať funkcie hotelového televízora, ako napríklad USB, HDMI. Ak chcete využiť
túto možnosť, zapnite Security Mode. Po zapnutí Security Mode sú možnosti ako
USB, HDMI automaticky aktivované. Clone USB to TV a TV Reset budú v ponuke Hotel
Option deaktivované.
USB
Aktivácia alebo deaktivácia prístup k USB. Ak je táto funkcia nastavená na
deaktivovanú, prístup k médiu USB bude blokovaný.
HDMI
Aktivácia alebo deaktivácia prístupu k HDMI. Ak je táto funkcia nastavená na
deaktivovanú, používateľ nebude mať prístup k systému Anynet, zdroju HDMI a
externým kanálom typu HDMI.
TTX Security
Ak je táto možnosť vypnutá, funkcia TTX nebude po stlačení tlačidla TTX na
diaľkovom ovládači fungovať.
DRM Mode
Konfigurácia podpory funkcie DRM.
•• OFF: Vypne podporu DRM.
•• LYNK DRM: Vyberte, ak chcete zapnúť len podporu S-LYNK DRM CAS.
Slovenčina - 31
Položka ponuky možností Hotel
Self Diagnosis
for TV
Vstúpte do ponuky Samodiagnostika.
•• Spustiť test obrazu: Tento test použite, keď máte problém s obrazom televízora
•• Spustiť test zvuku: Tento test použite, keď máte problém so zvukom televízora.
•• Informácie o signáli: Zobrazenie informácií o signáli digitálneho vysielania.
•• Obnoviť: Obnovte všetky nastavenia televízora (okrem internetu) na nastavenia
z výroby.
Self Diagnosis for HTV
Umožňuje kontrolu komunikácie so zariadením SI STB alebo SBB. Túto funkciu
diagnostiky použite v prípade akýchkoľvek problémov so zariadením SI STB alebo
SBB. Ak sa vo vašom systéme vysielania nevyskytuje žiaden problém, kontaktujte
servis spoločnosti Samsung. Ak zlyhalo STB SI Vendor Setting a zlyhala aj
komunikácia so SI STB alebo SBB, najprv skontrolujte SI STB alebo SBB. Ak SI STB ani
SBB nezaznamenali žiaden problém, kontaktujte servis spoločnosti Samsung.
Software Update
Umožňuje inovovať softvér televízora z jednotky USB flash.
Sound Bar Out
Ak je k tomuto televízoru pripojené zariadenie Soundbar od spoločnosti Samsung,
táto položka umožňuje vybrať, kam sa má zvuk televízora prenášať pri zapnutí.
•• ON: Keď je televízor zapnutý, zvuk televízora sa automaticky prenesie iba do
zariadenia Soundbar.
•• OFF: Keď je televízor zapnutý, ako zvukový výstup televízora sa automaticky
používa reproduktor televízora.
Contact Samsung
Zobrazenie webovej stránky súvisiacej so servisným centrom Samsung, verzie
softvéru a informácií o Mac adrese.
Standby LED
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete nakonfigurovať nastavenia
indikátora napájania.
•• ON: Kontrolka LED svieti.
•• OFF: Kontrolka LED nesvieti.
Boot Logo
Slúži na zapnutie alebo vypnutie zobrazenie loga Samsung, keď sa televízor zapne.
TV Reset
Vrátenie všetkých nastavení televízora na predvolené výrobné hodnoty.
Home Menu Display
Aktivujte Home Menu v režime Standalone pre používateľa.
•• ON: Home Menu povolená.
•• OFF: Home Menu zakázaná.
V režime Standalone môžete rýchlo pristupovať k rôznym funkciám, ako sú napríklad
Zdroj, Media Play atď. a nastaveniam, ako sú napríklad Veľkosť obrazu, Jazyk, atď.
Home Menu Editor
Úprava a správa funkcií televízora, ktoré sa majú používať z Home Menu.
Home Menu Auto Start
Táto možnosť umožňuje nastaviť ponuku Home Menu ako prvú obrazovku pre
používateľa.
•• ON: Ponuka Home Menu sa zobrazí ako prvá.
•• OFF: Ponuka Home Menu sa nezobrazí ako prvá.
System
Home
Menu
Popis
Slovenčina - 32
Položka ponuky možností Hotel
Popis
REACH RF Mode
Zapnutie alebo vypnutie funkcie REACH RF Mode. Keď je zapnutá, televízor môže
využívať REACH Server (Modulator) prostredníctvom kábla RF.
REACH Channel
Toto je číslo PTC káblového kanála DTV pre príjem dát REACH, keď je zapnutý REACH
RF Mode. Hodnota musí byť rovnaká ako hodnota nastavená pre REACH Server
(Modulator).
Group ID
Môžete nastaviť ID skupiny televízora na správu televízorov v skupinách
prostredníctvom REACH Server (Modulator).
REACH Update Time
Môžete nastaviť konkrétny čas na prijímanie a aktualizáciu dát REACH zo servera
REACH Server (Modulator). (Spúšťa sa vtedy, keď je sieťový kábel zapojený
a napájanie je vypnuté.)
•• OFF: umožňuje vypnúť funkciu REACH Update Time.
•• 12:00 am: 0:00 každý deň
•• 2:00 am: 2:00 každý deň
•• 12:00 pm: 12:00 každý deň
•• 2:00 pm: 14:00 každý deň
REACH Update Immediate
Keď je zapnutá, televízor bude prijímať a aktualizovať dáta REACH zo servera REACH
Server (Modulator) hneď po vypnutí napájania. (Spúšťa sa vtedy, keď je sieťový kábel
zapojený a napájanie je vypnuté.)
REACH Config Version
Zobrazí verziu údajov o konfigurácii televízora prijatú zo servera REACH Server.
REACH
Solution
Room Number
Môžete nastaviť číslo izby umiestnenia televízora.
•• Podrobnosti o funkciách a nastaveniach jednotlivých riešení, napríklad REACH, nájdete v príručke príslušného
riešenia.
•• REACH (Vzdialený rozšírený aktívny ovládač na použitie v odvetví pohostinstva) je profesionálny interaktívny
diaľkový ovládač, ktorý vám umožňuje aktualizovať firmvér televízora, klonovať údaje, meniť mapovanie kanálov,
poskytovať obsah REACH a obsah TICKER prostredníctvom kábla RF súčasne do niekoľkých stoviek televízorov
v rámci ubytovacích priestorov. Funkcie REACH sú k dispozícii iba v režime Standalone. REACH Server sa predáva
samostatne. Viac informácií o činnosti REACH Server nájdete v príručke k REACH Server, ktorá sa dodáva spolu
s týmto produktom.
Slovenčina - 33
Privítacia správa
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE) > Logo/Message > Welcome Message
Funkcia Welcome Message slúži na zobrazenie určitej správy na televízore vždy, keď ho zapnete.
•• Ak chcete zobraziť správu pri zapnutí televízora, zapnite možnosť Welcome Message.
•• Privítaciu správu si môžete vytvoriť a upravovať ju.
•• Privítaciu správu môžete upraviť pomocou klávesnice na obrazovke v Edit Welcome Message (Hotel Option > Logo/
Message > Edit Welcome Message).
•• Pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte názov a správu, a potom vyberte položku Uložiť.
Logo hotela
Hospitality Logo
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE) > Logo/Message > Hospitality Logo
Funkcia Hospitality Logo slúži na zobrazenie obrázku hotela pri zapnutí televízora.
•• Keď nastavíte Hospitality Logo na AVI / BMP / BOTH, Hospitality Logo DL a Logo Display Time sú aktivované.
•• Ak je obrázok loga uložený v pamäti a Hospitality Logo je AVI / BMP / BOTH, pri zapnutí televízora sa zobrazí logo
hotela.
•• Obrázok loga sa nezobrazí, keď je Hospitality Logo vypnuté, a to aj vtedy, ak bol do televízora nahraný obrázok loga.
Slovenčina - 34
Stiahnutie loga
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE) > Logo/Message > Hospitality Logo DL
Táto možnosť vám umožní stiahnuť obrázok loga do pamäte televízora zo zariadenia USB.
•• Počas kopírovania obrázku do televízora sa zobrazí správa s výzvou na strpenie.
•• Po úspešnom dokončení kopírovania sa zobrazí správa s oznámením o dokončení.
•• Ak bolo kopírovanie neúspešné, zobrazí sa správa o zlyhaní kopírovania.
•• Ak nie je pripojené žiadne zariadenie USB, zobrazí sa správa Žiadne zariadenie USB.
•• Ak USB zariadenie neobsahuje žiadny súbor na skopírovanie alebo ak je súbor v zlom formáte, zobrazí sa správa, že
sa v ňom nenachádza žiadny súbor.
•• Ak sa zobrazí správa, že sa na zariadení nenachádza žiadny súbor, ale USB zariadenie obsahuje súbor loga,
skontrolujte formát súboru.
•• Formát súboru loga
–– Televízor podporuje všetky formáty súborov.
–– Názov súboru musí byť „samsnug_image.*“ a „samsung_video.*“
–– Maximálna veľkosť súboru pre modely Smart je 50 MB.
–– Televízor nemení veľkosť ani nezmenšuje/nezväčšuje obrázok.
Klonovanie na USB
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE) > Cloning
Funkcia klonovania na USB umožňuje načítať nastavenia konfigurované používateľom (Obraz, Zvuk, Kanál a Hotel
Option) z jedného televízora na USB, a potom tieto nastavenia nahrať z USB zariadenia do iných televízorov. Umožňuje
vám vytvoriť štandardný súbor nastavení a distribuovať tento štandardný súbor do všetkých televízorov vo vašom
objekte.
•• Po klonovaní sú určité funkcie aplikované po opätovnom spustení televízie.
Cloning TV to USB: Slúži na skopírovanie uloženého nastavenia ponuky z televízora na USB
zariadenie
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE) > Cloning > Clone TV to USB
1. Zasuňte mechaniku USB do portu USB v zadnej časti televízora.
2. Prejdite do ponuky Hotel Option stlačením tlačidiel v príslušnom poradí. (MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE)
3. Stlačením smerového tlačidla nahor alebo nadol vyberte Clone TV to USB a stlačte tlačidlo VýberE na diaľkovom
ovládači.
4. Keď sa zobrazí správa Clone TV to USB. Stlačte tlačidlo VýberE na diaľkovom ovládači.
–– Klonovaný priečinok bude označený ako T-KTM2DEUCB.
–– Klonované hodnoty zahŕňajú hodnoty ponuky na strane pre hostí (Jas, Veľkosť obrazu, Kontrast, atď.) a ponuky
Hotel Option.
Slovenčina - 35
Cloning USB to TV: Kopíruje nastavenia ponuky a dáta kanálov z USB zariadenia do televízora
Skratka: Vypnite televízor, vložte USB zariadenie, zapnite televízor, a potom stlačte na 5 sekúnd tlačidlo VýberE na
diaľkovom ovládači.
Ak chcete dáta skopírovať do televízora prostredníctvom hotelovej ponuky, postupujte nasledovne:
1. Vypnite televízor.
2. Zasuňte USB disk do USB portu v zadnej časti televízora.
3. Zapnite televízor.
4. Prejdite do ponuky Hotel Option stlačením tlačidiel v príslušnom poradí. (MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE)
5. Stlačením smerového tlačidla nahor alebo nadol vyberte Clone USB to TV a stlačte tlačidlo VýberE na diaľkovom
ovládači.
6. Zobrazí sa správa Clone USB to TV. Stlačte tlačidlo VýberE na diaľkovom ovládači.
–– Ak v USB zariadení nie je súbor, ktorý chcete skopírovať, alebo sa zobrazí správa, že sa na ňom nenachádza žiadny
súbor, skontrolujte priečinok v USB zariadení.
–– Názov priečinka by mal byť T-KTM2DEUCB.
–– Tabuľky so zoznamom nastavení, ktoré sa naklonujú v ponuke Hotel Option, začínajú na nasledujúcej stránke.
Nevyhnutný predpoklad pre klonovanie (kontrolný bod)
•• Klonovanie sa musí vykonávať medzi rovnakými modelmi (rovnaká verzia).
•• Pred klonovaním je potrebné všetky displeje aktualizovať na najnovšiu verziu (rovnaká verzia).
Slovenčina - 36
Nastavenia klonované v hotelovej ponuke
•• Položky ponuky nemusia byť podporované v závislosti od jednotlivých modelov.
Položka ponuky
Podpoložka
Klonované (áno/
nie)
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Áno
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Áno
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Power On Channel
User Defined / Last Saved
Áno
Power On Channel Num
***
Áno
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV / SDTV
Áno
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Áno
Power On Volume Num
0~100
Áno
Min Volume
0~100
Áno
Max Volume
0~100
Áno
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / Last Saved
Áno
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Áno
Channel Setup
―
Nie
Channel Editor
―
Nie
Channel Bank Editor
―
Nie
Mixed Channel Map
ON / OFF
Áno
Dynamic SI
ON / OFF
Áno
Channel Rescan Message
ON / OFF
Áno
Pan Euro MHEG
ON / OFF
Áno
MyChannel
ON / OFF
Áno
Subtitle Auto On
ON / OFF
Áno
TTX Widescreen Mode
ON / OFF
Áno
Picture Menu Lock
ON / OFF
Áno
Menu Display
ON / OFF
Áno
Channel Menu Display
ON / OFF
Áno
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower
Áno
Local Time
Standalone: Manual / TTX / Time Channel
Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Áno
Timer Type
WakeUp / OnOff
Áno
Time Channel Type
DTV / CDTV
Time Channel Num
***
Slovenčina - 37
Áno
Položka ponuky
Remote Jack
Pack
External Source
Eco Solution
Logo / Message
Cloning
DRM
Klonované (áno/
nie)
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Áno
HDMI Music Mode
ON / OFF
Áno
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Áno
External Source Banner
ON / OFF
Áno
Auto Source
ON / OFF
Áno
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / Zoznam zdrojov
každého modelu (TV, HDMI1, HDMI2, etc.)
Áno
Power Saving Mode
OFF / Low / Medium / High
Áno
Welcome Message
ON / OFF
Áno
Edit Welcome Message
―
Áno
Hospitality Logo
OFF / BMP / AVI / BOTH
Áno
Hospitality Logo DL
―
Áno
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Áno
Clone TV to USB
―
Nie
Clone USB to TV
―
Nie
Setting Auto Intialize
ON / OFF
Áno
―
Nie
System Manager
Security
Podpoložka
FactoryLock
ON / OFF
Áno
Password Popup
ON / OFF
Áno
Password Input
―
Nie
Password Setting
―
Áno
Password Reset
―
Nie
Security Mode
ON / OFF
Áno
USB
Enable / Disable
Áno
HDMI
Enable / Disable
Áno
TTX Security
Enable / Disable
Áno
DRM Mode
OFF / LYNK DRM
Áno
Slovenčina - 38
Položka ponuky
System
Home Menu
REACH Solution
Room Number
Podpoložka
Self Diagnosis for TV
―
Self
Diagnosis
for HTV
STB SI Vendor Setting
Si Name Sucess / Failure
RTC
Sucess / Failure
Klonované (áno/
nie)
Nie
Nie
Software Update
―
Nie
Sound Bar Out
ON / OFF
Áno
Contact Samsung
―
Nie
Standby LED
ON / OFF
Áno
Boot Logo
ON / OFF
Áno
TV Reset
―
Nie
Home Menu Display
ON / OFF
Áno
Home Menu Editor
―
Áno
Home Menu Auto Start
ON / OFF
Áno
REACH RF Mode
ON / OFF
Áno
REACH Channel
***
Áno
Group ID
ALL, 1 - 511
Nie
REACH Update Time
OFF / 12:00 am / 2:00 am / 12:00 pm / 2:00 pm
Áno
REACH Update Immediate
ON / OFF
Áno
REACH Config Version
―
Nie
―
Nie
Slovenčina - 39
Nastavenie automatického spustenia
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE) > Cloning > Setting Auto Initialize
Ak skopírujete nastavenie z jedného televízora na druhý, budete kopírovať nastavenia ponuky hosťa, ako aj nastavenia
ponuky hotela: Obraz, Zvuk, Kanál, a ponuka Hotel Option. To vám umožní nastavenie takmer všetkých hodnôt ponuky
na vašich hotelových televízoroch na rovnaké, štandardné nastavenia. Ak umožníte hosťom prístup k ponukám na
strane pre hostí, napríklad k ponuke Obraz, môžu meniť nastavenia v týchto ponukách tak, že už nebudú štandardné.
Ak zapnete funkciu Setting Auto Initialize, televízor po vypnutí a opätovnom zapnutí automaticky obnoví (spustí)
všetky hodnoty ponúk na strane pre hostí na skopírované, štandardné hodnoty. Nezabudnite, že funkcia Setting Auto
Initialize sa vzťahuje iba na skopírované hodnoty ponúk na strane pre hostí. Nastavenia, ktoré sa nedajú kopírovať, sú
ignorované.
Tabuľka nižšie uvádza zoznam nastavení, ktoré sú obnovené na ich skopírované hodnoty, keď zapnete funkciu Setting
Auto Initialize.
•• Položky ponuky nemusia byť podporované v závislosti od jednotlivých modelov.
Položka ponuky
Režim obrazu
Veľkosť obrazu
Nastavenia veľkosti
obrazu
Automaticky širokouhlo
Pomer strán 4:3
Prispôsobiť obrazovke
Priblíženie a pozícia
Podsvietenie
Jas
Kontrast
Ostrosť
Farba
Obraz
Odtieň (Z/Č)
Použiť nastavenia obrazu
Odborné nastavenia
Digitálna redukcia šumu
Nastavenia Auto
Motion Plus
Vylepšenie kontrastu
Režim HDR+
Režim filmu
Odtieň farby
Slovenčina - 40
Auto Motion Plus
Redukcia trhania
Čistota pohybu LED
Položka ponuky
Zvýšenie Č
Zvýšenie Z
2 body
Zvýšenie M
Kompen. Č
Kompen. Z
Vyváženie bielej
Kompen. M
20 bodov
Úroveň
Nastavenia 20 bodov
Červená
Zelená
Obraz
Odborné nastavenia
Modrá
Gamma
HLG
ST.2084
BT.1886
Režim len RGB
Farebný priestor
Nastavenie farebného
priestoru
Farba
Červená
Zelená
Modrá
Výstup zvuku
Režim zvuku
Vyváženie
Ekvalizér
Vstup formátu zvuku HDMI
Zvuk
Odborné nastavenia
Formát digitálneho výstupu zvuku
Oneskorenie zvuku
Automatická hlasitosť
Zvuková spätná väzba
Slovenčina - 41
Položka ponuky
Vysielanie
Odborné nastavenia
Nastavenia jazyka
teletextu
Možnosti zvuku
Jazyk teletextu
Hlavný jazyk teletextu
Druhý jazyk teletextu
Hlavný jazyk zvuku
Druhý jazyk zvuku
Režim hodín
Čas
Hodiny
Správca systému
Čas automatickej ochrany
Anynet+ (HDMI-CEC)
Herný režim
HDMI UHD Color
HDMI úroveň čiernej
Správca vstupných
zariadení
Všeobecné
Jazyk klávesnice
Typ klávesnice
Detekcia okolitého osvetlenia
Minimálne podsvietenie
Eko riešenie
Režim úspory energie
Pohybové osvetlenie
Automatické vypnutie
Nastavenia audio
komentára
Prístupnosť
DST
GMT
Jazyk
Správca externého
zariadenia
Časové pásmo
Vysoký kontrast
Odtiene šedej
Zväčšiť
Slovenčina - 42
Audio komentár
Hlasitosť audio komentára
Aktualizácia softvéru televízora
NEVYPÍNAJTE napájanie televízora, kým sa aktualizácia nedokončí. Televízor sa po dokončení aktualizácie softvéru
automaticky vypne a zapne. Nastavenia videa a zvuku sa obnovia na predvolené hodnoty po aktualizácii softvéru.
Odporúčame vám, aby ste si nastavenia naklonovali, aby ste ich mohli po aktualizácii ľahko obnoviť.
•• Viac informácií o funkcii klonovania na USB nájdete na strane 35.
Aktualizácia pomocou zariadenia USB
Ak chcete aktualizovať softvér televízora, postupujte nasledovne:
1. Zasuňte USB kľúč obsahujúci súbor s aktualizáciou softvéru do USB portu televízora.
2. Spustite funkciu Aktualizovať teraz. (MENUm > Podpora > Aktualizácia softvéru > Aktualizovať teraz)
3. Na televízore sa zobrazí kontextová správa o tom, že kontroluje aktualizovanú verziu.
4. Presuňte kurzor na OK, a potom stlačte tlačidlo VýberE na diaľkovom ovládači.
–– Dávajte pozor, aby ste počas aktualizácie neodpojili napájanie alebo USB kľúč. Televízor sa po dokončení inovácie
softvéru automaticky vypne a zapne. Po dokončení aktualizácií skontrolujte verziu softvéru.
Slovenčina - 43
09 Použitie viackódového diaľkového ovládača
Multi Code Remocon
Multi Code Remocon je špeciálny diaľkový ovládač určený na ovládanie viacerých televízorov. Táto funkcia je
užitočná tam, kde sa na jednom mieste nachádza viac než jeden televízor.
Môžete ovládať až 10 televízorov s odlišným ID kódom pre každé diaľkové ovládanie bez konfliktov medzi
televízormi. ID čísla sa zobrazujú na OSD každého televízora.
Úvodný ID kód každého televízora je 0.
•• ID kód môžete nastaviť a resetovať v režime analógového TV alebo v režime PC. (Nie je k dispozícii v režime DTV.)
•• ID kód môžete nastaviť na ľubovoľnú číslicu od 0 do 9.
•• Ak chcete nastaviť ID kód televízora, postupujte nasledovne:
1. Zamierte diaľkový ovládač na televízor a stlačte súčasne tlačidlo MUTE a tlačidlo RETURN na dlhšie ako 7 sekúnd.
Po uvoľnení tlačidiel sa na televízore v strede obrazovky zobrazí aktuálny ID kód a správa.
2. Stlačte na diaľkovom ovládači číslo, ktoré chcete priradiť televízoru. Na televízore sa zobrazí správa.
3. Po zobrazení správy sa stlačením tlačidla 1 televízor a diaľkový ovládač nastavia na ID kód 1.
–– Potom sa dá televízor ovládať iba diaľkovým ovládačom s rovnakým ID kódom 1.
–– Ak chcete vynulovať kód ID, stlačte naraz tlačidlá MUTE a EXIT a podržte ich na viac ako 7 sekúnd. Po uvoľnení
tlačidiel sa ID kódy pre televízor a diaľkový ovládač vynulujú na 0.
Slovenčina - 44
10 Nastavenie zariadenia Soundbar
Zariadenie Soundbar (AirTrack) a hotelové televízory spoločnosti Samsung v
roku 2018
•• Zariadenie Soundbar (AirTrack) a hotelové televízory spoločnosti Samsung sú vybavené portom HDMI ARC. Ak
pripojíte kompatibilné zariadenie Soundbar (AirTrack) spoločnosti Samsung ku kompatibilnému hotelovému
televízoru spoločnosti Samsung pomocou jediného kábla HDMI, umožníte hosťom počúvať zvuk televízora
prostredníctvom zariadenia Soundbar (AirTrack).
•• Sound bar Out v ponuke Hotel Option vám umožňuje ovládať prenášanie zvuku televízora, keď je televízor zapnutý.
–– Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE) > System > Sound Bar Out
•• Ak je Sound bar Out nastavený na zapnutý, zvuk televízora sa automaticky prenáša do zariadenia Soundbar
(AirTrack) len vtedy, keď je televízor zapnutý.
•• Ak je Sound bar Out nastavený na vypnutý, zvuk televízora sa automaticky šíri cez reproduktor televízora len vtedy,
keď je televízor zapnutý.
•• Modely podporujúce funkciu ARC sú uvedené nižšie:
–– HW-M550/M500/M4500
–– HW-N650/N550/N450
Nastavenie zariadenia Soundbar (AirTrack) na režim Hotel
1. V Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE) nastavte nasledujúce možnosti:
–– System > Sound Bar Out > ON
–– Power On > Power On Volume > User Defined
–– Power On > Power On Volume Num > nastavte na viac ako 0
–– Power On > Max Volume > nastavte na viac ako 0
2. Pripojte kábel HDMI z výstupu HDMI OUT na zariadení Soundbar (AirTrack) do portu HDMI (podporujúceho funkciu
ARC) na televízore.
3. Po pripojení zariadenia Soundbar (AirTrack) k televízoru a zapnutí televízora zariadenie Soundbar (AirTrack)
automaticky deteguje televízor a automaticky sa prepne do režimu Hotel.
Funkcie Soundbar (AirTrack) v režime Hotel
•• Zapnutie/vypnutie je synchronizované s televízorom.
•• Predvolené nastavenia HDMI-CEC sú zapnuté
•• K dispozícii len cez port HDMI out.
•• Deaktivuje kláves „režim Vstup“ na VFD, aby sa predišlo neočakávaným zmenám audio zdroja.
•• Slúži na získanie prispôsobiteľných nastavení Power On a Max Volume z ponuky Hotel Option televízora. Hodnoty
Power On Volume a Max Volume zariadenia Soundbar sú nastavené na polovicu nastavení Power On Volume a Max
Volume v ponuke Hotel Option televízora.
–– Ak sú na televízore hodnoty Power On Volume = 20 a Max Volume = 90, potom sú na zariadení Soundbar
hodnoty Power On Volume = 10 a Max Volume = 45.
•• Ak chcete použiť funkciu Hlasový sprievodca, kým je k terminálu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) alebo HDMI IN
(ARC) pripojené externé zariadenie, vyberte PCM v MENUm > Zvuk > Odborné nastavenia > Formát digitálneho
výstupu zvuku.
Slovenčina - 45
11 Úprava kanálov
Channel Bank Editor (len Smoovie TV)
Channel Bank Editor v spojení s diaľkovým ovládačom SMOOVIE umožňuje kontrolovať, ku ktorým kanálom majú
prístup hostia. Channel Bank Editor poskytuje tri Banky kanálov a umožňuje vám vybrať, ktoré kanály budú k dispozícii
z každej banky. Diaľkové ovládače SMOOVIE majú inštalovateľné karty Banka, ktoré zodpovedajú bankám kanálov v
Channel Bank Editor. Diaľkové ovládače umožňujú prístup ku kanálom v banke kanálov, ktoré zodpovedajú inštalovanej
karte. V dôsledku toho kanály, ku ktorým hosť môže získať prístup, závisia od karty Banka, ktorá je inštalovaná v jeho
diaľkovom ovládači SMOOVIE.
Nastavenie možnosti Channel Bank Editor v režime Standalone
1. Stlačte tlačidlá MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE na diaľkovom ovládači a vstúpte do ponuky Hotel Option.
2. Prejdite na SI vendor, a potom vyberte Smoovie.
3. Prejdite na Channel > Channel Bank Editor. Stlačte tlačidlo VýberE na diaľkovom ovládači.
4. Zadajte Channel Bank Editor. Upravte banku kanálov.
–– Bank1 (Voľný kanál): Vyberte kanály, ktoré budú prístupné, keď v diaľkovom ovládači nie je žiadna karta.
–– Bank2 (Rodinná karta – Zelená): Vyberte kanály, ktoré budú prístupné, keď je v diaľkovom ovládači ZELENÁ
KARTA.
–– Bank3 (Dospelá karta – Červená): Vyberte kanály, ktoré budú prístupné, keď je v diaľkovom ovládači ČERVENÁ
KARTA.
Informácie o diaľkových ovládačoch SMOOVIE
•• Ak zvolíte SMOOVIE ako SI vendor, mali by ste vo vašom objekte tiež používať diaľkové ovládače SMOOVIE.
•• Hostia so vzdialenými zariadeniami, ktoré nemajú kartu, môžu sledovať iba kanály z Bank 1.
•• Hostia, ktorí na zmenu kanálov používajú číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači, môžu sledovať iba kanály z Bank 1.
•• Hostia s diaľkovými ovládačmi, ktoré majú Zelené alebo Červené karty, musia na zmenu kanálov použiť smerové
tlačidlá na výber kanálov nahor alebo nadol.
•• Hostia môžu pozerať len kanály zo zoznamu kanálov Bank 1 v Sprievodca alebo Zoznam kanálov.
Slovenčina - 46
Postup nastavenia Smoovie
1. Dokončite úvodné nastavenie.
2. Na televízore sa zobrazí ponuka Hotel Option.
–– Ak je už vykonané úvodné nastavenie, zadajte ponuku Hotel Option. (MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE)
3. Vyberte typ kanála. (Power On > Power On Channel Type)
–– ATV alebo ADTV pre terestriálny typ
–– CATV alebo CDTV pre káblový typ
4. Vyberte položku Smoovie v ponuke SI Vendor.
5. Vyberte položku Channel Setup (Channel > Channel Setup).
6. Vyberte Terestriálne alebo Kábel pre automatické ladenie.
7. Nastavte kanály vo funkcii Channel Bank Editor (Channel > Channel Bank Editor).
8. Vypnite televízor a následne ho znova zapnite. Potom hostia môžu používať televízor.
Používanie služby Channel Editor
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE) > Channel > Channel Editor
Pomocou funkcie Channel Editor môžete upravovať kanály uložené v pamäti televízora.
•• Zmeňte čísla a názvy kanálov, upravte jazyk kanála a žáner kanála a odstráňte kanály.
–– Táto funkcia je povolená, keď je funkcia My Channel nastavená na On v ponuke Hotel Option. (Hotel Option
(MUTE > 1 > 1 > 9 > VýberE) > Channel > My Channel)
•• Použite Vypnúť obrazovku na kanály, ktoré zvolíte. Zapnutím funkcie Vypnúť obrazovku zrušíte obraz z príslušného
kanála a výstupom bude iba zvuk. Na obrazovke sa zároveň zobrazí ikona vypnutia obrazovky.
•• Funkcia Channel Editor vám tiež umožňuje jednoducho zobraziť informácie o každom kanále bez toho, aby ste
každý kanál museli priamo zobraziť.
Všeobecné kroky na používanie funkcie Channel Editor v režime Standalone
1. Spustite Channel Setup (Channel > Channel Setup) v ponuke Hotel Option.
2. Zadajte Channel Editor (Channel > Channel Editor) v ponuke Hotel Option.
3. Pripravte si na papier zoznam kanálov, ktoré chcete mať, zoradených v požadovanom poradí.
4. Na základe zoznamu vytvoreného v kroku 3 usporiadajte kanály a upravte názvy kanálov.
5. Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo EXIT alebo tlačidlo RETURN.
Slovenčina - 47
Úprava čísla kanála
Zmeňte číslo vybratého kanála. Ak chcete zmeniť číslo kanála, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Vyberte kanál na obrazovke Channel Edit.
2. Použite smerové tlačidlá na diaľkovom ovládači, presuňte zvýraznenie na Upraviť č. kanála, a tlačidlo VýberE.
3. Pomocou smerových tlačidiel nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači zmeňte číslo kanála.
4. Po dokončení vyberte OK, a potom stlačte tlačidlo VýberE na diaľkovom ovládači.
–– Keď zmeníte číslo kanála, informácie o kanáli sa automaticky aktualizujú.
Premenovanie kanála
Zmeňte názov vybratého kanála. Ak chcete zmeniť názov kanála, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Vyberte kanál na obrazovke Channel Edit.
2. Použite smerové tlačidlá na diaľkovom ovládači, presuňte zvýraznenie na Premenovať kanál, a tlačidlo VýberE.
3. Pomocou zobrazenej klávesnice na obrazovke zadajte nový názov kanála. Pomocou smerových tlačidiel na
diaľkovom ovládači vyberte písmeno alebo číslo a potom stlačte tlačidlo VýberE. Postup opakujte pre každé
písmeno alebo číslicu, ktorú chcete vybrať.
4. Keď skončíte, v dolnej časti obrazovky vyberte položku Dokončiť, a potom stlačte tlačidlo VýberE na diaľkovom
ovládači.
Slovenčina - 48
Priradenie čísla kanála k externému zariadeniu
Zdroj externého zariadenia televízora sa zobrazí na poslednej strane v ponuke Channel Editor, ako je uvedené nižšie.
>
1. Vyberte zdroj externého zariadenia na obrazovke Channel Edit.
2. Použite smerové tlačidlá na diaľkovom ovládači, presuňte zvýraznenie na Upraviť č. kanála, a tlačidlo VýberE.
3. Pomocou smerových tlačidiel nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači priraďte číslo kanála.
4. Po dokončení vyberte OK, a potom stlačte tlačidlo VýberE na diaľkovom ovládači.
–– Po priradení čísla kanála k externému zariadeniu môžete zadať externé zariadenie bez otvorenia ponuky zdroja
televízora.
Slovenčina - 49
12 Zabezpečovacia zámka Kensington
Zámok Kensington je zariadenie, ktoré môžete použiť na fyzické uzamknutie
televízora k miestu, keď ho používate na verejnom mieste. Vzhľad a spôsob
uzamknutia sa môžu líšiť od obrázku vpravo v závislosti od výrobcu. Ďalšie
pokyny k správnemu používaniu zámky Kensington nájdete v dodanej
príručke.
•• Zámok na kľúč Kensington je dostupný iba pre model HG43EJ670U.
Spoločnosť Samsung nedodáva zámku Kensington.
•• Nájdite na zadnej strane televízora ikonu K. Otvor pre zámok Kensington
sa nachádza vedľa ikony K.
Aby ste uzamkli produkt, postupujte podľa týchto krokov:
1. Omotajte kábel zámky Kensington okolo veľkého statického objektu, ako napríklad stola alebo stoličky.
2. Prevlečte koniec kábla s upevnenou zámkou cez slučkový koniec kábla zámky Kensington.
3. Vložte uzamykacie zariadenie do otvoru pre zámok Kensington na produkte (1).
4. Zamknite zámok.
–– Toto sú všeobecné pokyny. Detailné pokyny nájdete v používateľskej príručke, ktorá sa dodala s uzamykacím
zariadením.
–– Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.
–– Umiestnenie otvoru pre zámok Kensington sa môže odlišovať v závislosti od modelu televízora.
Slovenčina - 50
1
13 Technické údaje a ďalšie informácie
Technické údaje
Názov modelu
HG43EJ670U
HG49EJ670U
Rozlíšenie displeja
3840 x 2160
3840 x 2160
43 palcov (108 cm)
49 palcov (123 cm)
20 W
20 W
20° / 60° / 90°
20° / 60° / 90°
Veľkosť obrazovky (diagonálne)
Zvuk (výstup)
Otáčanie podstavca (doľava/doprava)
Rozmery (Š x V x H)
Telo
So stojanom
Hmotnosť
Bez stojana
So stojanom
970,2 x 563,2 x 58,8 mm
1102,8 x 637,8 x 59,7 mm
970,2 x 618,1 x 226,5 mm
1102,8 x 691,8 x 226,5 mm
9,6 kg
13,2 kg
12,7 kg
16,4 kg
Názov modelu
HG55EJ670U
Rozlíšenie displeja
3840 x 2160
Veľkosť obrazovky (diagonálne)
55 palcov (138 cm)
Zvuk (výstup)
20 W
Otáčanie podstavca (doľava/doprava)
20° / 60° / 90°
Rozmery (Š x V x H)
Telo
So stojanom
1238,6 x 714,2 x 59,2 mm
1238,6 x 768,4 x 226,5 mm
Hmotnosť
Bez stojana
So stojanom
17,3 kg
20,5 kg
Slovenčina - 51
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
Skladovacia teplota
Skladovacia vlhkosť
10°C až 40°C (50°F až 104°F)
10% až 80%, bez kondenzácie
-20°C až 45°C (-4°F až 113°F)
5% až 95%, bez kondenzácie
Poznámky
•• Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
•• Informácie o sieťovom napájaní a ďalšie informácie o spotrebe energie sú uvedené na štítku na produkte.
•• Štítok nájdete pripevnený k zadnej časti televízora. (Pri niektorých modeloch nájdete štítok na vnútornej strane
krytu koncoviek.)
•• Typická spotreba energie sa meria podľa normy IEC 62087.
Zníženie spotreby energie
Po vypnutí televízor prejde do pohotovostného režimu. V pohotovostnom režime naďalej spotrebúva malé množstvo
energie. Ak plánujete televízor dlhší čas nepoužívať, v záujme zníženia spotreby energie odpojte napájací kábel.
Slovenčina - 52
Podporované rozlíšenia pre vstupné signály UHD
•• Rozlíšenie: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
–– Pripojenie HDMI s režimom HDMI UHD Color nastaveným na možnosť Vyp. podporuje vstupné signály UHD
50P/60P 4:2:0, zatiaľ čo pripojenie HDMI s režimom HDMI UHD Color nastaveným na možnosť Zap. podporuje
vstupné signály UHD 50P/60P 4:4:4 a 4:2:2.
–– MENU > Všeobecné > Správca externého zariadenia > HDMI UHD Color
Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Vyp.
Frekvencia snímok (sn./s)
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
24 / 25 / 30
O
O
O
-
50 / 60
-
-
-
O
Keď je funkcia HDMI UHD Color nastavená na možnosť Zap.
Frekvencia snímok (sn./s)
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
24 / 25 / 30
O
O
O
-
50 / 60
O
O
O
O
Rozlíšenie displeja
Keď používate televízor ako monitor počítača, môžete vybrať aj jedno zo štandardných rozlíšení uvedených v stĺpci
Rozlíšenie. Televízor sa automaticky prispôsobí vybranému rozlíšeniu.
Rozlíšenie
Formát
zobrazenia
IBM
720 x 400
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
Režim
Taktovacia
frekvencia (MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
70,087
28,322
-/+
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
59,885
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
193,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
Horizontálna
frekvencia (KHz)
Vertikálna
frekvencia (Hz)
70 Hz
31,469
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
74,556
Slovenčina - 53
Režim
Rozlíšenie
Formát
zobrazenia
Horizontálna
frekvencia (KHz)
Vertikálna
frekvencia (Hz)
Taktovacia
frekvencia (MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
CEA-861
720(1440) x 576i
720(1440) x 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67,500
56,250
54,000
54,000
30,000
25,000
24,000
24,000
297,000
297,000
297,000
297,000
+/+
+/+
+/+
+/+
•• Režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.
•• V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže produkt fungovať nezvyčajne.
•• Podporujú sa oddelené a kompozitné režimy. Funkcia SOG (Sync On Green) nie je podporovaná.
Slovenčina - 54
Rozmery
Pohľad spredu / Pohľad zboku
Zobrazený obrázok sa môže líšiť od vášho televízora v závislosti od modelu.
•• 43"
(jednotka: mm)
58,8
970,2
943,2
531,4
563,2 618,1
226,5
556,5
•• 49"
(jednotka: mm)
59,7
1102,8
1075,8
606,0
637,8 691,8
226,5
556,5
Slovenčina - 55
•• 55"
(jednotka: mm)
59,2
1238,6
1211,6
682,4
714,2 768,4
226,5
556,5
Detail panelu konektorov / Pohľad zozadu
Podrobné rozmery je možné overiť na lokalite Displaysolutions.samsung.com.
Slovenčina - 56
Detail základného stojana
Zobrazený obrázok sa môže líšiť od vášho televízora v závislosti od modelu.
•• 43"
(jednotka: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
556,5
199,1
226,5
•• 49" – 55"
(jednotka: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
556,5
218,4
226,5
•• POZNÁMKA: Všetky nákresy nemusia byť nutne v príslušnej mierke. Niektoré rozmery sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Pred inštaláciou vášho televízora si preštudujte rozmery. Bez zodpovednosti za
typografické alebo tlačové chyby.
Slovenčina - 57
Licencie
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
TENTO PRODUKT SA PREDÁVA S OBMEDZENOU LICENCIOU
A MOŽNO HO POUŽÍVAŤ IBA V KOMBINÁCII S OBSAHOM HEVC,
KTORÝ SPĹŇA VŠETKY TRI NASLEDUJÚCE
PREDPOKLADY: (1) OBSAH HEVC SA POUŽÍVA IBA NA OSOBNÉ
ÚČELY; (2) OBSAH HEVC SA NEPONÚKA NA PREDAJ; (3) OBSAH
HEVC BOL VYTVORENÝ VLASTNÍKOM PRODUKTU.
TENTO PRODUKT SA NESMIE POUŽÍVAŤ V KOMBINÁCII
S OBSAHOM KÓDOVANÝM KODEKOM HEVC, KTORÝ VYTVORILA
TRETIA STRANA A POUŽÍVATEĽ SI HO OBJEDNAL ALEBO ZAKÚPIL
OD TRETEJ STRANY, POKIAĽ LICENCOVANÝ PREDAJCA DANÉHO
OBSAHU NEUDELIL POUŽÍVATEĽOVI INDIVIDUÁLNE PRÁVA NA
POUŽÍVANIE PRODUKTU S TAKÝMTO OBSAHOM.
POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU V KOMBINÁCII S OBSAHOM
KÓDOVANÝM KODEKOM HEVC SA POVAŽUJE ZA VYJADRENIE
SÚHLASU S OBMEDZENÝM OPRÁVNENÍM NA POUŽÍVANIE
PODĽA VYŠŠIE UVEDENÝCH PODMIENOK.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
Slovenčina - 58
Kontakt na spoločnosť SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa produktov značky Samsung, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG.
Krajina
Centrum starostlivosti o zákazníkov
Webová stránka
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
EJ670U_EU-00
Download PDF

advertising