Samsung | CW-21Z503N | Samsung CW-21Z503N Používateľská príručka

AA68-03843U-01Slk
8/11/06
4:07 PM
Page 1
FAREBN¯ TELEVÍZOR
Panel pripojenia (v závislosti od modelu)
➢
PouÏívateºská príruãka
Pred obsluhou prístroja si prosím dôkladne preãítajte tento
manuál a uchovajte si ho pre potrebu do budúcnosti.
Skutoãná konfigurácia televízora sa môÏe lí‰iÈ v
závislosti od modelu.
Predn˘ (alebo Boãn˘) panel
Zadn˘ panel
Audiovstup
Zaregistrujte vበv˘robok na
www.samsung.com/global/register
Obrazov˘ vstup
Konektor slúchátok
alebo
káblová televízna sieÈ
alebo
Ovládací panel (v závislosti od modelu)
➢
☛
Prosím, dbajte na farebné oznaãenie vstupn˘ch
materiálov a káblov˘ch konektorov.
Pripojenie k vstupu RCA
Konektory Œ (AUDIO-L/R) a ´ (VIDEO) sa pouÏívajú pre
zariadenia ako kamera, prehrávaã videodiskov alebo herná
konzola.
Skutoãná konfigurácia televízora sa môÏe lí‰iÈ v
závislosti od modelu.
Predn˘ (alebo Boãn˘) panel
☛
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
Zobrazenie ponuky na obrazovke
Nastavenie hlasitosti
V˘ber kanála
Senzor diaºkového ovládaãa
Indikátor
Vypnutie/zapnutie televízora
◆ V závislosti od modelu môÏete pouÏitím ˇ tlaãidiel
zapnúÈ televízor, ktor˘ je v pohotovostnom reÏime.
◆ Tlaãidlá ´ a ˇ majú rovnakú funkciu ako tlaãidlá
œ/√/†/… na diaºkovom ovládaní.
◆ Ak diaºkové ovládanie nefunguje alebo ste ho stratili,
môÏete pouÏiÈ ovládacie prvky umiestnené na TV.
Pri kaÏdom pripojení audio alebo video zariadenia k
televízoru skontrolujte, ãi sú v‰etky komponenty
vypnuté.
Pripojenie k anténe alebo rozvodu káblovej televízie
Pripojte anténny kábel alebo kábel pripojenia káblovej
televízie do Œ (75Ω koaxiálna zásuvka).
Na správne zobrazenie televíznych kanálov musí zariadenie
prijímaÈ signál z jedného z nasledujúcich zdrojov: vonkaj‰ia
anténa, rozvod káblovej televízie, satelitná televízna sieÈ.
Ak pouÏívate vnútornú anténu, moÏno ju budete musieÈ pri
ladení televízora otáãaÈ, aÏ k˘m nezískate ostr˘ a ãist˘
obraz.
Pripojenie slúchadiel
Konektor ˇ (slúchadlá) sa pouÏíva na sledovania
televízneho programu bez toho, aby ste t˘m ru‰ili ostatn˘ch
ºudí v miestnosti. Dlhotrvajúce pouÏívanie slúchadiel pri
vysokej hlasitosti môÏe po‰kodiÈ vበsluch.
➢
Keì sú predné (alebo boãné) a zadné AV konektory
pripojené k externému zariadeniu súãasne, predné
(alebo boãné) AV konektory majú prednosÈ.
Pripojenie k vstupu/v˘stupu SCART
Konektory ´ SCART a ˇ SCART sa pouÏívajú pre
zariadenia ako videorekordér, DVD, dekodér, satelitn˘
prijímaã, herná konzola alebo prehrávaã videodiskov.
Konektor SCART ´ sa tieÏ pouÏíva pre zariadenia s
v˘stupom RGB, ako sú napríklad herné konzoly alebo
prehrávaãe videodiskov.
Slovenãina - 1
AA68-03843U-01
AA68-03843U-01Slk
8/11/06
4:07 PM
Page 2
Diaºkové ovládanie (v závislosti od modelu)
4
➢
5
Prevádzka diaºkového ovládania môÏe byÈ ovplyvnená
jasn˘m umel˘m osvetlením v blízkosti televízneho
prijímaãa.
6
7
8
9
0
!
@
#
/
PouÏíva sa na zv˘‰enie
alebo zníÏenie hlasitosti.
MENU
PouÏíva sa na zobrazenie
menu na obrazovke alebo
návrat do
predchádzajúceho menu.
…/†/œ/√
PouÏíva sa na ovládanie
kurzoru v menu.
S.MENU
PouÏíva sa na zobrazenie
zvukového menu.
TURBO
PouÏíva sa na v˘ber
zvukovej moÏnosti turbo.
DUAL I-II
PouÏíva sa na v˘ber
reÏimu zvuku.
SOURCE
PouÏíva sa na zobrazenie
v‰etk˘ch dostupn˘ch
video zdrojov.
INFO
PouÏíva sa na zobrazenie
informácii o kanále a o
stave nastavení, ktor˘ ste
zvolili.
PRE-CH
PouÏíva sa na opakované
prepínanie medzi dvoma
naposledy zobrazen˘mi
kanálmi.
P /
PouÏíva sa na zobrazenie
nasledujúceho alebo
predchádzajúceho
uloÏeného kanála.
$ EXIT
PouÏíva sa na ukonãenie
akéhokoºvek zobrazenia
alebo na návrat do
normálneho zobrazenia.
% MUTE
PouÏíva sa na doãasné
vypnutie zvuku. Ak chcete
zvuk znova zapnúÈ,
stlaãte tlaãidlo MUTE, ,
alebo .
^ ENTER
Ak chcete poãas
pouÏívania menu na
obrazovke aktivovaÈ
(alebo zmeniÈ) urãitú
poloÏku, stlaãte tlaãidlo
ENTER.
& S.MODE
PouÏíva sa na v˘ber
zvukového efektu.
* P.MODE
PouÏíva sa na zvolenie
obrazového efektu.
( TV
PouÏíva sa na vrátenie z
reÏimu externého vstupu
do reÏimu televízora.
) SLEEP
PouÏíva sa na zvolenie
prednastaveného
ãasového intervalu pre
automatické vypnutie.
Zapnutie a vypnutie televízora
SieÈov˘ napájací kábel je pripojen˘ k zadnej ãasti televízora.
1
Zapojte sieÈov˘ napájací kábel do príslu‰nej zásuvky.
➢ SieÈové napätie je uvedené na zadnej strane
televízora a frekvencia je 50 alebo 60 Hz.
2
Stlaãte tlaãidlo “ I ” (zapnutie/vypnutie) na prednej (alebo
boãnej) strane televízora.
3
Zapnite televízor stlaãením tlaãidla POWER na
diaºkovom ovládaãi. Automaticky sa zvolí naposledy
sledovan˘ program. Ak ste zatiaº neuloÏili Ïiadne
kanály, nezobrazí sa Ïiadny ãist˘ obraz. Pozrite si
“Automatické ukladanie kanálov” alebo “Manuálne
ukladanie kanálov” na strane 4.
➢ Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky
následne vykoná viacero základn˘ch uÏívateºsk˘ch
nastavení. Pozrite si “Nastavenie - Plug & Play na
strane 3.
4
Ak chcete televízor vypnúÈ, stlaãte tlaãidlo “ I ”
(zapnutie/vypnutie) na prednej (alebo boãnej) strane
televízora.
Prepnutie televízora do pohotovostného reÏimu
Ak chcete zníÏiÈ spotrebu energie a opotrebovanie
obrazovky, môÏete televízor prepnúÈ do pohotovostného
reÏimu. Pohotovostn˘ reÏim môÏe byÈ uÏitoãn˘, ak chcete
doãasne preru‰iÈ sledovanie televízora (napríklad poãas
jedla).
1
Poãas sledovania stlaãte tlaãidlo POWER na diaºkovom
ovládaãi.
Televízor je v pohotovostnom reÏime.
2
Ak chcete televízor znova zapnúÈ, jednoducho znova
stlaãte toto tlaãidlo.
Vkladanie bateríí
1 POWER
PouÏíva sa na zapnutie a
vypnutie televízora.
2 Numerické tlaãidlá
PouÏívajú sa na priamu
voºbu kanálov.
3 -/-PouÏíva sa na v˘ber
kanála s ãíslom desaÈ
alebo viac.
Stlaãte toto tlaãidlo a
zobrazí sa symbol “--”.
Zadajte dvojciferné ãíslo
kanála.
OdstráÀte kryt. VloÏte dve batérie typu
AAA a znova zaloÏte kryt.
Keì diaºkové ovládanie nepracuje
správne, skontrolujte správnu polaritu
batérií alebo ich kapacitu.
➢ Nekombinujte rôzne typy batérii, napr. alkalické s
magnéziov˘mi.
Slovenãina - 2
☛
Televízor nenechávajte v pohotovostnom reÏime po
dlhú dobu (ak ste napríklad preã na dovolenke).
Televízor vypnite stlaãením tlaãidla “ I ”
(zapnutie/vypnutie) na prednej (alebo boãnej) strane
televízora. Najlep‰ie je odpojiÈ televízor od zásuvky a
antény.
ra.
ebo
AA68-03843U-01Slk
e
4:07 PM
Page 3
Prezeranie menu
1
Stlaãte tlaãidlo MENU.
Na obrazovke sa zobrazí hlavné menu. Na jeho ºavej
strane je päÈ ikon: Input, Picture, Sound, Channel, a
Setup.
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte jednu z ikon.
Ak chcete vojsÈ do vedºaj‰ieho menu, stlaãte tlaãidlo
ENTER.
3
Tlaãidlom … alebo † sa presúvate na jednotlivé poloÏky
v menu. Stlaãením tlaãidla ENTER zvolíte poloÏku v
menu.
4
ch
a
u
8/11/06
5
Stlaãením tlaãidla …/†/œ/√ zmeníte zvolenú poloÏku.
Stlaãením tlaãidla MENU sa vrátite do
predchádzajúceho menu.
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte menu.
Nastavenie - Plug & Play
Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne
vykoná viacero základn˘ch zákazníckych nastavení.
K dispozícii sú nasledovné nastavenia.
1
om
2
Plug & Play
Ak je televízor v
Start Plug & Play
pohotovostnom reÏime,
OK
stlaãte na diaºkovom
Enter
Return
ovládaãi tlaãidlo POWER.
Zobrazí sa Start Plug &
Plug & Play
Play. Pre spustenie Plug &
Language
Play, stlaãte tlaãidlo
English
Svenska
Deutsch
Português
ENTER. Zobrazí sa ponuka
Français
∂ÏÏËÓÈο
Nederland
âe‰tina
Language.
Español
Srpski
†
Italiano
➢ Ponuka Language sa
objaví automaticky po
Move
Enter
Skip
niekoºk˘ch sekundách,
aj keì nestlaãíte tlaãidlo ENTER.
Stlaãením tlaãidla … alebo
Plug & Play
† vyberte príslu‰n˘ jazyk.
Check antenna input.
Stlaãte tlaãidlo ENTER.
OK
Zobrazí sa správa Check
Enter
Skip
antenna input..
➢ Ak sa v ponuke Jazyk nezvolí Ïiadny jazyk, tak
ponuka po asi 30 sekundách zmizne.
pokraãovanie...
Preverte, ãi je k televízoru
pripojená anténa (pozrite si
stranu 1). Stlaãte tlaãidlo
ENTER. Zobrazí sa ponuka
Country.
4 Stlaãením tlaãidla … alebo
† vyberte krajinu. Stlaãte
tlaãidlo ENTER.
5 Pre vyhºadávanie kanálov,
stlaãte tlaãidlo ENTER. Aby
ste zastavili vyhºadávanie,
stlaãte tlaãidlo ENTER. Keì
je vyhºadávanie kanálov
dokonãené, zobrazí sa
ponuka Clock Set.
6 Tlaãidlom œ alebo √ sa
pohybujete na poloÏku
hodín alebo minút.
Stlaãením tlaãidla … alebo
† nastavte hodiny alebo
minúty.
7 Po dokonãení stlaãte
tlaãidlo MENU. Zobrazí sa
správa Enjoy your viewing.
a následne sa aktivuje
kanál, ktor˘ bol uloÏen˘.
Opätovné nastavenie Plug & Play
Metóda: MENU ➜ …/† (Setup)
➜ ENTER ➜ …/† (Plug &
Play) ➜ ENTER
◆ Edit Name
Extern˘ zdroj môÏete
pomenovaÈ.
Plug & Play
3
Country
Belgie
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Move
Schweiz
Sverige
UK
Eastern Europe
Others
Enter
---: ---VCR
: ---DVD
Cable STB
Sat. STB
AV Receiver
DVD Receiver
†
Enter
Return
DôleÏité informácie o záruke ohºadne
sledovan˘ch televíznych formátov
Auto Store
Start
Skip
Plug & Play
Auto Store
P 1 C- - - - - - -
102MHz
7%
Stop
Enter
EXT1
EXT2
Move
Skip
Plug & Play
Enter
Edit Name
TV
Skip
Televízory ‰tandardného formátu obrazovky (‰írka a v˘‰ka
obrazovky v pomere 4:3) sú predov‰etk˘m urãené na
zobrazovanie ‰tandardného pohyblivého videa. Zobrazené
obrázky by mali maÈ ‰tandardn˘ formát v pomere 4:3 a byÈ
neustále v pohybe. Zobrazovanie statickej grafiky a
obrázkov na obrazovke, napríklad tmavého horného a
dolného pásu (pri ‰irokouhl˘ch filmoch), by nemalo
presiahnuÈ 15% celkového sledovania televízie za t˘ÏdeÀ.
Plug & Play
Clock Set
--:--
Move
Adjust
Enter
Skip
Enjoy your viewing.
OK
Setup
TV
Plug & Play
Language
: English
Time
Child Lock
Blue Screen
: Off
Melody
: On
Demonstration
Move
Enter
√
√
√
√
√
√
√
Return
Vstup (v závislosti od modelu) Zoznam zdrojov / UpraviÈ názov
Source List
TV
◆ Source List
TV
MôÏete prepínaÈ medzi
EXT1
---jednotliv˘mi zobrazeniami
EXT2
---signálu z pripojeného
zariadenia, ako je
videorekordér, DVD
Move
Enter
Return
prehrávaã, satelitn˘ prijímaã
a zdroj televízneho signálu
(pozemné alebo káblové vysielanie).
➢ Stlaãením tlaãidla SOURCE na diaºkovom ovládaãi
môÏete jednoducho meniÈ jednotlivé externé zdroje.
Prepnutie zobrazení môÏe chvíºku trvaÈ. Ak sa
chcete vrátiÈ do reÏimu TV, na diaºkovom ovládaãi
stlaãte tlaãidlo TV.
Slovenãina - 3
pokraãovanie...
Televízory ‰irokouhlého formátu obrazovky (‰írka a v˘‰ka
obrazovky v pomere 16:9) sú predov‰etk˘m urãené na
zobrazovanie ‰irokouhlého pohyblivého videa. Zobrazené
obrázky by predov‰etk˘m mali byÈ v pomere ‰irokouhlého
formátu 16:9 alebo roz‰írené tak, aby pokryli obrazovku (ak
vበmodel ponúka túto funkciu) a byÈ v neustálom pohybe.
Zobrazovanie statickej grafiky a obrázkov na obrazovke,
napríklad tmav˘ch postrann˘ch pruhov na videách a
programoch v neroz‰irovan˘ch ‰tandardn˘ch televíznych
formátoch, by nemalo presiahnuÈ 15% celkového sledovania
televízie za t˘ÏdeÀ.
Okrem toho by sledovanie in˘ch statick˘ch obrázkov a textu,
ako napríklad burzov˘ch správ, videohier, symbolov staníc,
webov˘ch stránok alebo poãítaãovej grafiky a schém malo
byÈ obmedzené vy‰‰ie uveden˘m spôsobom platn˘m pre
v‰etky televízory. Zobrazovanie ºubovoºn˘ch statick˘ch
obrázkov, ktoré prekraãujú vy‰‰ie uvedené normy môÏe
spôsobiÈ opotrebovanie obrazovky (CRT), v dôsledku ãoho
zobrazuje nepatrné, ale trvalo vypálené stopy. MôÏete tomu
predísÈ, ak budete meniÈ programy a obrázky a zobrazovaÈ
predov‰etk˘m pohyblivé obrázky na celej obrazovke, nie
statické schémy ãi tmavé pruhy. Na modeloch televízorov,
ktoré poskytujú funkcie urãovania rozmerov obrazu, pouÏite
tieto ovládacie prvky na zobrazenie rôznych formátov na
celú obrazovku.
Pri v˘bere a dobe sledovania televíznych formátov buìte
opatrní. Na nerovnomerné opotrebovanie obrazoviek v
dôsledku v˘beru formátu a pouÏívania, ako aj ìal‰ie
vypálené stopy, sa záruka spoloãnosti Samsung nevzÈahuje.
AA68-03843U-01Slk
8/11/06
4:07 PM
Page 4
Automatické ukladanie kanálov
Manuálne ukladanie kanálov
Kanál – PridaÈ / ZmazaÈ
MôÏete prehºadávaÈ dostupné frekvenãné pásma
(dostupnosÈ závisí od krajiny). Automaticky priradené ãísla
programov nemusia zodpovedaÈ aktuálnym alebo
poÏadovan˘m ãíslam programov. âísla v‰ak môÏete zoradiÈ
manuálne a vymazaÈ ºubovoºné kanály, ktoré nechcete
sledovaÈ.
Manual Store
TV
MôÏete ukladaÈ kanály vrátane
Programme
:P3
t˘ch, ktoré prijímate
Colour System : AUTO
√
Sound System
: BG
√
prostredníctvom káblov˘ch
Search
: 46MHz
rozvodov. Pri manuálnom
Channel
:C1
Store
: ?
ukladaní kanálov si môÏete
vybraÈ:
Move
Adjust
Return
- âi chcete alebo nechcete
uloÏiÈ v‰etky nájdené kanály
- âíslo programu kaÏdého uloÏeného kanála, ktor˘ chcete
oznaãiÈ
Vybraté kanály moÏno spomedzi
prehºadávan˘ch kanálov vyradiÈ.
Pri prehºadávaní uloÏen˘ch
kanálov sa potom tie, ktoré
chcete preskoãiÈ, nezobrazujú.
Poãas prehºadávania sa
zobrazia v‰etky kanály, ktoré
v˘slovne neurãíte na preskoãenie.
Auto Store
TV
Kanály sa zoradia a uloÏia v
Country : Belgie …
poradí, ktoré zodpovedá ich
Search
Sverige
UK
pozícii vo frekvenãnom rozsahu
Eastern Europe
(najniωia bude prvá a najvy‰‰ia
Others
posledná). Zobrazí sa pôvodne
zvolen˘ program.
Move
Enter
Return
➢ Ak chcete zastaviÈ
Search
vyhºadávanie pred jeho
P 1 C- - - - - - 102MHz
dokonãením, stlaãte
7%
tlaãidlo ENTER.
Stop
Keì skonãí, zobrazí sa ponuka
Enter
Return
Sort. Ak chcete zoradiÈ kanály
do Ïelaného poradia, pozrite si
“Usporiadanie kanálov”. Ak chcete skonãiÈ bez usporiadania
kanálov, stlaãte tlaãidlo EXIT.
◆ Programme (âíslo programu, ktoré má byÈ priradené
kanálu)
◆ Colour System: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43
◆ Sound System: BG/DK/I/L
◆ Search (Keì neviete ãísla kanálov): Tuner zaãne
prehºadávaÈ frekvenãné pásmo aÏ pokiaº nenájde a
nezobrazí prv˘ alebo zvolen˘ kanál.
◆ Channel (Keì poznáte ãíslo kanálu, ktor˘ chcete uloÏiÈ)
➢ âíslo kanálu môÏete urãiÈ tieÏ priamo stlaãením
ãíseln˘ch tlaãidiel (0-9).
◆ Store (Keì ukladáte kanál a priradené ãíslo programu)
➢
☛
Usporiadanie kanálov
Táto operácia vám umoÏÀuje
zmeniÈ ãísla programov pre
uloÏené kanály. Túto ãinnosÈ
môÏe byÈ potrebné vykonaÈ po
automatickom ukladaní.
Sort
TV
From
To
Store
Move
: P 1 ----: P- - - - - - : ?
Adjust
◆ From: âíslo kanála, ktoré
chcete zmeniÈ.
◆ To: Nové ãíslo kanálu, ktoré má byÈ pridelené.
◆ Store: Potvrdenie v˘meny ãísel kanálu.
Ak zvuk nepoãuÈ alebo je nezvyãajn˘, znova vyberte
poÏadovanú zvukovú normu.
ReÏim kanálov
◆ P (ReÏim programov): Po dokonãení ladenia sa
vysielajúcim staniciam vo va‰ej oblasti priradia ãísla
pozícií od P00 po P99. V tomto reÏime môÏete vybraÈ
kanál zadaním ãísla pozície.
◆ C (ReÏim skutoãn˘ch kanálov): V tomto reÏime
môÏete vybraÈ kanál zadaním priradeného ãísla pre
kaÏdú stanicu pozemného vysielania.
◆ S (ReÏim kanálov káblovej televízie): V tomto reÏime
môÏete vybraÈ kanál zadaním priradeného ãísla pre
kaÏd˘ kanál káblovej televízie.
Return
Slovenãina - 4
Add/Delete
TV
… More
P 1 : Added
P 2 : Added
P 3 : Added
P 4 : Added
P 5 : Added
† More
Move
Enter
Return
Metóda:
ENTER ➜ …/† ➜ ENTER : Zvoºte Added alebo Deleted.
Jemné dolaìovanie kanálu
Ak je k dispozícii ãist˘ príjem, nemusíte kanál dolaìovaÈ,
pretoÏe sa tak stane automaticky poãas funkcie
vyhºadávania a ukladania. Ak je signál slab˘ alebo
skreslen˘, budete musieÈ kanál manuálne jemne doladiÈ.
Metóda:
œ/√ : MôÏete získaÈ ostr˘ a ãist˘
obraz, s dobrou kvalitou zvuku.
…/† ➜ ENTER : Toto
nastavenie môÏete vynulovaÈ.
MENU : Nastaven˘ obraz alebo
zvuk môÏete uloÏiÈ.
Fine Tune
P1
0
Reset
Move
Adjust
Return
AA68-03843U-01Slk
8/11/06
4:07 PM
Page 5
Názov kanála
te
Názvy kanálov sa priradia
automaticky pri príjme vysielania
informácií o kanále. Tieto názvy
sa dajú zmeniÈ, ão vám
umoÏÀuje priradiÈ nové názvy.
turn
0
Name
TV
… More
P 1 : ----P 2 : ----P 3 : ----P 4 : ----P 5 : ----† More
Move
Enter
◆ On Timer Channel
Preferovan˘ kanál môÏete nastaviÈ, keì ãasovaã
automaticky prepne na televíziu.
◆ On Timer Volume
MôÏete nastaviÈ Ïelanú úroveÀ hlasitosti, keì ãasovaã
automaticky zapne televízor.
Return
☛
Metóda:
…/† : PouÏívajú sa na zvolenie písmena alebo ãísla.
œ/√ : PouÏíva sa na prechod na predchádzajúce alebo
nasledujúce písmeno.
ENTER : PouÏíva sa na potvrdenie nového názvu.
Automatické vypnutie
Keì nastavíte ãasovaã na moÏnosÈ „Zapnut˘“, TV sa
prípadne vypne, ak 3 hodiny potom, ão sa TV zapol
ãasovaãom, nestlaãíte Ïiadne ovládacie tlaãidlo. Táto
funkcia je dostupná len v reÏime zapnutého ãasovaãa
a zabraÀuje prehriatiu, ktoré sa môÏe vyskytnúÈ, ak je
TV príli‰ dlho zapnut˘.
Nastavenie ãasu
Time
TV
◆ Clock
--:-Clock
Na televízore môÏete
Sleep Timer
: Off
√
- - : - - Off
On Time
nastaviÈ hodiny, ktoré po
- - : - - Off
Off Timer
stlaãení tlaãidla INFO na
On Timer Channel
: P1
On Timer Volume
: 10
diaºkovom ovládaãi zobrazia
aktuálny ãas. âas musíte
Move
Enter
Return
nastaviÈ aj v prípade, ak
chcete pouÏiÈ ãasovaãe automatického zapínania a
vypínania.
➢ Keì tlaãíte tlaãidlo “ I ” (Zapnutie/Vypnutie) na
prednej (alebo boãnej) strane televízora, nastavenie
hodín sa vynuluje.
◆ Sleep Timer
NastaviÈ môÏete dobu medzi 30 a 180 minútami, po
ktorej sa televízor automaticky prepne do
pohotovostného reÏimu.
➢ Tieto moÏnosti môÏete jednoducho vybraÈ
stlaãením tlaãidla SLEEP na diaºkovom ovládaãi. Ak
ãasovaã automatického vypnutia nie je e‰te
nastaven˘, zobrazí sa hodnota Off. Ak je uÏ
ãasovaã automatického vypnutia nastaven˘, zobrazí
sa zostávajúci ãas do prepnutia televízora do
pohotovostného reÏimu.
◆ On Timer / Off Timer
Ak chcete, aby sa televízor automaticky zapol alebo
vypol vo vami nastavenom ãase, je potrebné nastaviÈ
ãasovaãe zapnutia/vypnutia.
☛ Najskôr musíte nastaviÈ hodiny.
pokraãovanie...
Nastavenie Jazyk / Modrá obrazovka /
Melódia / UkáÏka
◆ Language
Toto nastavenie sa lí‰i v
závislosti od modelu. Pri
prvom pouÏití televízora
musíte zvoliÈ jazyk, ktor˘ sa
pouÏije na zobrazenie ponúk
a indikátorov.
Setup
TV
√
√
√
√
√
√
√
Plug & Play
Language
: English
Time
Child Lock
Blue Screen
: Off
Melody
: On
Demonstration
Move
Enter
Exit
◆ Blue Screen
Ak sa neprijíma Ïiadny signál alebo ak je veºmi slab˘,
modrá obrazovka automaticky nahradí za‰umené
pozadie obrazu. Ak chcete pokraãovaÈ v sledovaní
nekvalitného obrazu, musíte nastaviÈ reÏim Blue Screen
na hodnotu Off.
◆ Melody
Pri vypínaní a zapínaní televízora môÏete poãuÈ melódiu.
Nastavenie detského zámku
Child Lock
TV
Táto funkcia vám umoÏÀuje
Child Lock
: On
√
zabrániÈ sledovaniu nevhodn˘ch
Programme
:P1
Lock
: ?
programov nepovolan˘mi
osobami, ako sú deti, a to tak,
Ïe na zvolenom programe
vypne obraz a zvuk.
Move
Enter
Return
Detsk˘ zámok sa nedá vypnúÈ
tlaãidlami na prednom (alebo boãnom) paneli. Detsk˘ zámok
sa dá vypnúÈ len diaºkov˘m ovládaním, takÏe ho skryte
mimo dosah detí.
◆ Child Lock: On/Off
Ak si Ïeláte odomknúÈ kanál, nastavte poloÏku na Off.
◆ Programme: âíslo kanála, ktor˘ chcete uzamknúÈ.
◆ Lock: Keì stlaãíte ENTER, zobrazí sa hlásenie Locked.
➢
Ak je ak˘koºvek kanál uzamknut˘, nemôÏete získaÈ
prístup do ponuky Channel a Child Lock pomocou
ovládacích tlaãidiel na paneli televízora (v ponuke
Child Lock sa zobrazí Not available). Prístup môÏete
získaÈ iba s pouÏitím diaºkového ovládania.
Slovenãina - 5
◆ Demonstration
Aby ste sa oboznámili s rôznymi ponukami, ktoré má vá‰
televízor, môÏete si ich pozrieÈ prostredníctvom vstavanej
ukáÏky. Zobrazí sa za sebou kaÏdá z moÏností ponuky.
Ak chcete ukáÏku skonãiÈ, stlaãte tlaãidlo EXIT.
AA68-03843U-01Slk
8/11/06
4:07 PM
Page 6
Obraz - ReÏim
Obraz - PIP (v závislosti od modelu)
Mode
TV
◆ Mode: Dynamic/
Mode
: Dynamic
√
Standard/Movie/Custom
Contrast
:
100
Brightness
:
50
VybraÈ môÏete typ obrazu,
Sharpness
:
75
Colour
:
50
ktor˘ najlep‰ie zodpovedá
Tint
: G 50 R 50
Colour Tone : Cool1
va‰im poÏiadavkám na
√
Reset
√
pozeranie.
Move
Enter
Return
➢ Tieto moÏnosti môÏete
jednoducho vybraÈ stlaãením tlaãidla P.MODE na
diaºkovom ovládaãi.
V rámci hlavného obrazu TV programu alebo extern˘ch A/V
zariadení, ako napríklad videorekordér alebo DVD môÏete
zobraziÈ vedºaj‰í obraz. T˘mto spôsobom môÏete pozeraÈ
TV program alebo sledovaÈ videovstup z ak˘chkoºvek
pripojen˘ch zariadení zatiaº, ão pozeráte TV alebo in˘
videovstup.
◆ Contrast/Brightness/Sharpness/ Colour/ Tint
(len NTSC)
Televízor poskytuje niekoºko nastavení, ktoré umoÏÀujú
ovládaÈ kvalitu obrazu.
◆ Colour Tone: Cool2/Cool1/Normal/Warm1/Warm2
◆ Reset
MôÏete vrátiÈ pôvodné nastavenia z v˘roby.
Funkcia vynulovania je nastavená pre kaÏd˘ reÏim
(Dynamic, Standard, Movie alebo Custom).
Picture
TV
Mode
Digital NR
Tilt
PIP
Move
√
Enter
PIP
TV
√
√
: Dynamic
: Off
:0
Exit
PIP
Source
Swap
Size
Position
Programme
Move
Enter
√
√
√
√
√
√
: On
: TV
: Large
:
:P1
Return
◆ PIP: On/Off
Funkciu obrazu v obraze môÏete zapnúÈ alebo vypnúÈ.
1
◆ Source
MôÏete vybraÈ zdroj vedºaj‰ieho obrazu. 2
➢ V závislosti od modelov sa vedºaj‰í obraz môÏe
zobraziÈ len v prípade, keì sa zdroj odli‰uje od
zvoleného hlavného obrazu. Ak sa na hlavnom
obraze pozerá TV program, vedºaj‰í obraz nie je
dostupn˘ pre TV programy. Ak sa vyberie TV zdroj,
zobrazí sa správa Not available (Nie je dostupné).
◆ Swap
Hlavn˘ obraz a vedºaj‰í obraz môÏete vzájomne zameniÈ.
3
Obraz - Digitálna redukcia ‰umu / Naklonenie
◆ Size: Small/Large
MôÏete vybraÈ veºkosÈ vedºaj‰ieho obrazu.
◆ Digital NR
V prípade slabej úrovne
signálu prijímaného
televízorom môÏete
aktivovaním tejto funkcie
obmedziÈ poruchy a tiene,
ktoré sa zjavujú na
obrazovke.
◆ Position:
/
/ /
MôÏete vybraÈ polohu vedºaj‰ieho obrazu.
Picture
TV
Mode
Digital NR
Tilt
PIP
Move
√
√
: Dynamic
: Off
:0
√
Enter
Exit
◆ Tilt (v závislosti od modelu)
Ak zistíte, Ïe prijíman˘ obraz je jemne naklonen˘ na
jednu stranu, môÏete prispôsobiÈ nastavenie naklonenia
(od -7 do +7).
◆ Programme
Kanál vedºaj‰ieho obrazu môÏete zvoliÈ len vtedy, keì je
Source nastaven˘ na TV.
Jednoduché funkcie diaºkového ovládaãa.
Vedºaj‰í obraz môÏete zmraziÈ.
Slovenãina - 6
Zvuk ReÏim / Ekvalizér /
Automatická hlasitosÈ / Pseudo Stereo /
Turbo Plus / Dolby Virtual
Sound
TV
◆ Mode: Standard/Music
Mode
: Standard
√
/Movie/Speech/Custom
Equalizer
√
Auto Volume
: Off
√
MôÏete vybraÈ typ
Pseudo Stereo
: Off
√
‰peciálneho zvukového
Turbo Plus
: Off
√
Dolby Virtual
: Off
√
efektu, ktor˘ sa pouÏije pri
sledovaní daného vysielania.
Move
Enter
Exit
➢ Tieto moÏnosti môÏete
jednoducho vybraÈ stlaãením tlaãidla S.MODE na
diaºkovom ovládaãi.
◆ Equalizer
Televízor poskytuje niekoºko nastavení, ktoré umoÏÀujú
ovládaÈ kvalitu zvuku.
➢ Ak zmeníte niektoré z t˘chto nastavení, ‰tandard
zvuku sa automaticky zmení na hodnotu Custom.
◆ Auto Volume
KaÏdá vysielacia stanica má svoje vlastné signálové
podmienky, takÏe pre vás nie je jednoduché upraviÈ
hlasitosÈ pri kaÏdej zmene kanála. Táto funkcia vám
umoÏÀuje automaticky upraviÈ hlasitosÈ poÏadovaného
kanála zníÏením úrovne zvukového v˘stupu v prípade, ak
je modulaãn˘ signál príli‰ vysok˘, alebo zv˘‰ením úrovne
zvukového v˘stupu, ak je modulaãn˘ signál príli‰ nízky.
◆ Pseudo Stereo
Táto funkcia konvertuje monofónny zvukov˘ signál do
dvoch identick˘ch kanálov – ºavého a pravého. Ak je
moÏnosÈ Pseudo Stereo nastavená na hodnotu On
alebo Off sa tieto nastavenia pouÏijú na zvukové efekty,
ako napríklad Standard, Music, Movie a Speech.
◆ Turbo Plus
Táto funkcia primerane zdôrazÀuje vy‰‰ie a niωie
zvukové pásma (a zahrÀuje aj iné efekty). MôÏete si
vychutnaÈ lep‰í a dynamickej‰í zvuk pri pozeraní hudby,
filmov alebo in˘ch kanálov.
➢ Tieto moÏnosti môÏete jednoducho zmeniÈ
stlaãením tlaãidla TURBO na diaºkovom ovládaní.
AA68-03843U-01Slk
8/11/06
4:07 PM
Page 7
Funkcia teletextu (v závislosti od modelu)
nd
√
√
√
√
√
√
Väã‰ina televíznych kanálov poskytuje textové informaãné
sluÏby prostredníctvom teletextu. Strana s indexom sluÏby
teletextu vám poskytne informácie o jeho pouÏívaní.
PouÏitím tlaãidiel diaºkového ovládania môÏete vyuÏiÈ ìal‰ie
nastavenia, ktoré vám pomôÏu nastaviÈ sluÏbu podºa va‰ich
predstáv.
☛ Aby sa teletextové informácie zobrazovali správne,
musí byÈ príjem daného kanála stabiln˘. V opaãnom
prípade môÏu ch˘baÈ informácie alebo stránky nemusia
byÈ zobrazené správne.
Rie‰enie problémov:
3
(vedºaj‰ia strana)
PouÏíva sa na vedºaj‰iu stránku, ktorá je k dispozícii.
4
(veºkosÈ)
Stlaãením zobrazíte v hornej polovici obrazovky
dvojnásobne veºké písmená. Ak chcete zobraziÈ spodnú
polovicu obrazovky, stlaãte tlaãidlo e‰te raz. Ak sa
chcete vrátiÈ na normálnu obrazovku, stlaãte tlaãidlo e‰te
raz.
5
(zapnúÈ teletext/mix)
Stlaãte toto tlaãidlo ak chcete spustiÈ reÏim teletextu po
tom, ão ste prepli na program, ktor˘ takúto sluÏbu
poskytuje. Ak chcete teletext prekryÈ zobrazením
aktuálneho vysielania, stlaãte tlaãidlo e‰te raz.
6
(reÏim)
Stlaãením tlaãidla zvolíte reÏim teletextu (LIST/FLOF) Ak
ho stlaãíte v reÏime LIST, prepne na reÏim uloÏenia
LIST. V reÏime uloÏenia LIST môÏete stlaãením tlaãidla
(uloÏiÈ) uloÏiÈ stránku teletextu do zoznamu.
7
(zobraziÈ skryté informácie)
PouÏíva sa na zobrazenie skrytého textu (napríklad
odpovede na kvízové hry). Ak sa chcete vrátiÈ na
normálnu obrazovku, stlaãte tlaãidlo e‰te raz.
t
ú
m.
8
(nasledujúca strana)
PouÏíva sa na zobrazenie nasledujúcej teletextovej
stránky.
9
(predchádzajúca strana)
PouÏíva sa na zobrazenie predchádzajúcej teletextovej
stránky.
0
(zru‰iÈ)
PouÏíva sa na zobrazenie vysielania, keì sa vyhºadáva
strana.
o
ak
vne
y.
y,
y,
1
.
2
(podrÏaÈ)
PouÏíva sa v prípade, Ïe chcete podrÏaÈ zobrazenie
zadanej stránky, ak je táto zvolená stránka spojená s
viacer˘mi vedºaj‰ími stránkami, ktoré automaticky
nasledujú. Ak chcete pokraãovaÈ v prezeraní ìal‰ích
stránok, stlaãte opäÈ tlaãidlo.
(zoznam)
PouÏíva sa, ak chcete zobraziÈ stránku so zoznamom
(obsahom) kedykoºvek poãas prezerania teletextu.
! Farebné tlaãidlá (ãervené/zelené/Ïlté/modré)
Ak vysielacia spoloãnosÈ pouÏíva systém FASTEXT,
rozliãné témy v rámci teletextovej strany sú kódované
farebne a dajú sa vybraÈ stlaãením farebn˘ch tlaãidiel na
diaºkovom ovládaãi. Stlaãte Ïelanú farbu podºa toho,
ktorú tému chcete zobraziÈ. Strana sa zobrazuje s
ìal‰ími farebne odlí‰en˘mi informáciami, ktoré sa dajú
vyberaÈ rovnak˘m spôsobom. Ak chcete zobraziÈ
predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu, stlaãte
príslu‰né farebné tlaãidlo.
@
(uloÏiÈ)
PouÏíva sa na ukladanie teletextov˘ch stránok.
Slovenãina - 7
Pred kontaktovaním popredajného servisu spoloãnosti
Samsung vykonajte nasledujúce jednoduché kontroly. Ak
nemôÏete vyrie‰iÈ problém pouÏitím pokynov uveden˘ch
niωie, poznaãte si model a sériové ãíslo televízora a obráÈte
sa na miestneho predajcu.
Ch˘ba zvuk alebo obraz
◆ Skontrolujte, ãi je sieÈov˘ napájací kábel pripojen˘ do
zásuvky v stene.
◆ Skontrolujte, ãi ste stlaãili tlaãidlo “ I ” (zapnutie/
vypnutie) a tlaãidlo POWER.
◆ Skontrolujte nastavenie kontrastu a jasu obrazu.
◆ Skontrolujte hlasitosÈ.
Normálny obraz bez zvuku
◆ Skontrolujte hlasitosÈ.
◆ Skontrolujte, ãi ste na diaºkovom ovládaãi nestlaãili
tlaãidlo MUTE na stlmenie hlasitosti .
Ch˘ba obraz alebo je ãiernobiely
◆ Upravte nastavenia farieb.
◆ Skontrolujte správne nastavenie systému vysielania.
Ru‰enie zvuku a obrazu
◆ Skúste zistiÈ, ktoré elektrické zariadenie ovplyvÀuje
televízor, a potom ho presuÀte ìalej.
◆ Televízor zapojte do inej sieÈovej zásuvky.
Neostr˘ alebo zasneÏen˘ obraz, skreslen˘ zvuk
◆ Skontrolujte smer, umiestnenie a pripojenie antény.
Toto ru‰enie sa ãasto vyskytuje z dôvodu pouÏitia
vnútornej antény.
Poruchy diaºkového ovládaãa
◆ VymeÀte batérie v diaºkovom ovládaãi.
◆ Vyãistite horn˘ okraj diaºkového ovládaãa
s(vysielacie okienko).
◆ Skontrolujte správnu polaritu batérii.
◆ Skontrolujte, ãi nie sú batérie vybité.
AA68-03843U-01Slk
8/11/06
4:07 PM
Page 8
Mapa znakov OSD
✽ : Toto nastavenie sa lí‰i v závislosti od modelu.
Správna likvidácia tohoto v˘robku
(Elektrotechnick˘ a elektronick˘ odpad)
Input
Picture
- Source List ✽
- Edit Name
- Mode
- Digital NR
- Tilt ✽
- PIP ✽
Sound
Channel
-
Mode
Equalizer
Auto Volume
Pseudo Stereo
Turbo Plus
- Auto Store
- Manual Store
Setup
- Dynamic / Standard / Movie / Custom
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (len NTSC)
Colour Tone - Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2
Reset
- Off / On
-
PIP
Source ✽
Swap
Size
Position
Programme
- Off / On
- Standard / Music / Movie / Speech / Custom
- Off / On
- Off / On
- Off / On
- Country ✽
- Belgie / Deutschland / España / France / Italia / Nederland /
Schweiz / Sverige / UK / Eastern Europe / Others
-
Search
Programme
Colour System ✽ - AUTO / PAL / SECAM / NTSC4.43
Sound System ✽ - BG / DK / I / L
Search
Channel
Store
-
Clock
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
On Timer Channel
On Timer Volume
Off / On
Off / On
Off / On
Add/Delete
Fine Tune
Name
Sort
- Plug & Play
- Language ✽
- Time
-
- VCR / DVD / Cable STB / Sat. STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game /
Camcorder / DVD Combo
Child Lock
Blue Screen
Melody
Demonstration
Slovenãina - 8
Toto oznaãenie na v˘robku alebo v
sprievodnej broÏúre hovorí, Ïe po
skonãení jeho Ïivotnosti by nemal byÈ
likvidovan˘ s ostatn˘m odpadom.
Prípadnému po‰kodeniu Ïivotného
prostredia alebo ºudského zdravia
môÏete predísÈ t˘m, Ïe budete takéto
typy v˘robkov oddeºovaÈ od
ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
PouÏívatelia v domácnostiach by pre
podrobné informácie, ako ekologicky
bezpeãne naloÏiÈ s t˘mto v˘robkom, mali kontaktovaÈ buì
predajcu, ktor˘ im v˘robok predal, alebo príslu‰n˘ úrad v
okolí ich bydliska.
Priemyselní pouÏívatelia by mali kontaktovaÈ svojho
dodávateºa a preveriÈ si podmienky kúpnej zmluvy. Tento
v˘robok by nemal byÈ likvidovan˘ spolu s ostatn˘m
priemyseln˘m odpadom.
Download PDF

advertising