Samsung | HG55ED690UB | Samsung HG55ED690UB Používateľská príručka

LED телевизор
Ръководство за инсталиране
Thank you for purchasing Samsung product.
To receive more service, please register your
product at
www.samsung.com/register
Модел
Сериен №
Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu sa odlišovať od
skutočného vzhľadu produktu. Dizajn a technické údaje produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Pokyny
Tento televízor sa dodáva s interaktívnym rozhraním prostredníctvom set-back boxu (SBB/STB) pripojeného k televízoru a pre ďalšie
televízory v rámci počítačom ovládaného systému pre hotely a iné ubytovacie zariadenia.
Interaktívny: Pri prvom zapojení televízor odošle príkaz na identifikáciu SBB/STB; ak dôjde k identifikácii, televízor sa prepne do režimu
ONLINE a ovládanie bude prebiehať prostredníctvom SBB/STB.
Ak je televízor v režime ONLINE, prestane prijímať príkazy IR (diaľkové ovládanie Samsung) a správa sa podľa protokolu rozhrania.
Samostatný: Ak sa SBB/STB neidentifikuje, televízor treba prepnúť do režimu Samostatný s obmedzenou činnosťou.
Prevádzkové režimy
Keď tento televízor (v režime Hotel) pracuje s SBB/STB, pracuje v jednom z dvoch režimov:
• ONLINE alebo SAMOSTATNÝ. V režime Samostatný sa televízor správa ako hotelový televízor, avšak bez aktívnej komunikácie. To
zabraňuje hosťom v snahe o oklamanie systému odpojením SBB/STB.
Hotelový
televízor
Režim Hotel
zapnutý
Napájanie
Zap.
SBB/STB Online,
ak je z 10 pokusov
jedenkrát úspešný
Režim Samostatný
Stav SBB/STB-Pokus
každé 2 sekundy
SBB/STB Online-10 po
sebe idúcich zlyhaní
Režim Online
Rýchlosť komunikácie 20/s
Nastavenie podrobností režimu Samostatný alebo Interaktívny nájdete na stranách 20 – 24 (Nastavenie údajov možnosti Hotel: režim
Samostatný a režim Interaktívny)
• Niektoré činnosti môžu byť obmedzené, aby sa zabránilo hosťom „oklamať“ systém televízora.
• Žiadna hlavná ponuka (režim Interaktívny) alebo ponuka kanálov, Plug & Play v hlavnej ponuke (režim Samostatný)
• Obmedzená hlasitosť a zamknutie alebo odomknutie tlačidiel panela
Upozornenie v súvislosti so statickým obrazom
Na obrazovke nenechávajte zobrazený statický obraz (napr. obrazové súbory jpeg) alebo statické prvky obrazu (ako je logo TV programu,
panoráma, formát obrazu 4:3 alebo lišta s akciami alebo novinkami v spodnej časti obrazovky atď.). Nepretržité zobrazovanie statického
obrazu môže spôsobiť nerovnomerné opotrebenie fosforu obrazovky, čo bude mať nepriaznivý dopad na kvalitu zobrazenia. V záujme
vyhnutia sa tomuto efektu dodržiavajte nižšie uvedené odporúčania:
• Nenechávajte dlhý čas zobrazený rovnaký televízny kanál.
• Obraz sa vždy snažte zobraziť na celú obrazovku. Na dosiahnutie optimálneho zobrazenia použite ponuku formátu obrazu na televízore.
• Znížte hodnoty kontrastu a jasu na úroveň, pri ktorej sa dosahuje požadovaná kvalita obrazu. Nadmerné hodnoty môžu urýchliť proces vypaľovania.
• Často využívajte všetky funkcie televízora určené na redukciu retencie a vypaľovania obrazu. Podrobnosti nájdete v príslušnej časti
používateľskej príručky.
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Zachovávajte požadované vzdialenosti medzi zariadením a okolitými predmetmi (napr. stenami), aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie.
Zanedbanie tejto požiadavky môže spôsobiť požiar alebo problém so zariadením z dôvodu zvýšenia jeho vnútornej teploty.
• Keď sa používa podstavec alebo držiak na stenu, používajte len diely poskytované spoločnosťou Samsung Electronics.
–– Použitie dielov od iného výrobcu môžu spôsobiť problém so zariadením alebo zranenia z dôvodu pádu zariadenia.
• Vzhľad sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Inštalácia s podstavcom.
Inštalácia s držiakom na stenu.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Obsah
yy Montáž podstavca televízora LED.............................................................................................................................. 5
yy Zobrazenie panela pripojenia..................................................................................................................................... 7
yy Televízny ovládač.......................................................................................................................................................... 10
yy Používanie diaľkového ovládača................................................................................................................................ 11
yy Pripojenie televízora s SBB......................................................................................................................................... 13
yy Pripojenie kúpeľňových reproduktorov.................................................................................................................... 14
yy Pripojenie MediaHub HD............................................................................................................................................. 16
yy Pripojenie modulu RJP (vzdialená súprava konektorov)....................................................................................... 17
yy Pripojenie k priečinku COMMON INTERFACE (priečinok na kartu na sledovanie TV)...................................... 19
yy Nastavenie údajov možnosti Hotel............................................................................................................................ 20
yy Montáž nástenného držiaka........................................................................................................................................ 63
yy Upevnenie televízora na stenu................................................................................................................................... 64
yy Zabezpečovacia zámka Kensington........................................................................................................................... 64
yy Technické údaje............................................................................................................................................................. 65
yy Rozmery.......................................................................................................................................................................... 66
Slovenčina
3
SLOVENČINA
yy Príslušenstvo................................................................................................................................................................. 4
Príslušenstvo
✎✎ Uistite sa, že vám boli nasledujúce položky dodané spolu s televízorom LED. Ak akákoľvek položka chýba,
kontaktujte vášho predajcu.
✎✎ Farba a tvary sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
• Diaľkové ovládanie a batérie (AAA x 2)
• Sieťový kábel / Dátový kábel
• Príručka rýchlym nastavením ponuky
• Pokyny pre majiteľov
Bezpečnostná príručka (nie je k dispozícii na všetkých
miestach)
• Adaptér karty CI
✎✎ V závislosti od modelu nemusí balenie obsahovať podstavec a skrutky podstavca.
✎✎ V závislosti od predajcu SI nemusí balenie obsahovať dátový kábel.
Správna likvidácia tohto produktu (odpad z elektrických a elektronických zariadení)
(Platné v Európskej Únii a ostatných európskych krajinách so systémom separovaného zberu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti
produktu a elektronického príslušenstva (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa tieto položky
nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného
prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddeľte
tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné
využívanie materiálnych zdrojov. Používatelia produktov v domácnosti získajú informácie o mieste a
spôsobe recyklácie ohľaduplnej k životnému prostrediu buď u predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili,
alebo na príslušnom mestskom úrade. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a
preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a elektronické príslušenstvo by sa nemali likvidovať
spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto zariadení
(Platné v Európskej Únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného vracania batérií)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení indikuje, že batérie v tomto zariadení by sa skončení
životnosti nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Ak sú vyznačené, chemické symboly Hg, Cd
alebo Pb naznačujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo, ktoré presahuje referenčné hladiny
v norme ES 2006/66. Ak sa batérie správne nelikvidujú, tieto látky môžu škodiť ľudskému zdraviu alebo
prostrediu. S cieľom chrániť prírodné zdroje a podporovať opätovné využívanie materiálov oddeľujte batérie
od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho bezplatného systému na vrátenie
batérií.
4
Slovenčina
Montáž podstavca televízora LED
Komponenty podstavca
Pri montáži podstavca použite komponenty a diely, ktoré sú súčasťou balenia.
B 1 EA
A 1 EA
C
Podstavec
1
Vedenie podstavca
2
x8 (M4 X L14)
Skrutky
C
x4 (M4 X L14)
!
3
✎✎ Na stôl položte mäkkú textíliu,
aby ste ochránili televízor, a uložte
televízor na textíliu obrazovkou
nadol.
✎✎ Vložte vedenie podstavca do otvoru
v dolnej časti televízora.
✎✎ Zasuňte a primontujte ku koncovej
čiare v smere šípky.
Slovenčina
5
4
5
C
x4 (M4 X L14)
!
✎✎ Postupujte v montáži skrutky podľa poradia
v príručke.
✎✎ POZNÁMKA
• Uistite sa, že pri montáži rozlišujete medzi prednou a zadnou stranou každého komponentu.
• S televízorom musia pri dvíhaní a prenášaní manipulovať aspoň dve osoby.
6
Slovenčina
Zobrazenie panela pripojenia
1
RJP
2
3
VOL-CTRL
4
DVI
AUDIO IN
6
9
0
5
HDMI IN 3
(ARC)
HDMI IN 1
(DVI)
6
HDMI IN 2
7
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
LAN
8
!
@
#
✎✎ Vždy, keď chcete pripojiť k vášmu televízoru externé zariadenie, zabezpečte, aby bolo napájanie jednotky vypnuté.
✎✎ Pri pripájaní externej jednotky zosúlaďte farbu terminálu pripojenia s káblom.
1 RJP
Tento port je komunikačným portom RJP (vzdialená súprava konektorov), ktorý umožňuje pripájanie rôznych zariadení
k doplnkovým modulom na zlepšenie využitia a pohodlia zariadenia.
2 VARIABLE AUDIO OUT
Používa sa na výstup zvuku do kúpeľňového reproduktora. Pripojte kúpeľňovú nástennú skriňu a port Rôzne (RCA).
3 VOL-CTRL
Používa sa na ovládanie hlasitosti kúpeľňového reproduktora. Pripojte kúpeľňovú nástennú skriňu a port VOLCTRL.
4 DVI AUDIO IN
Pripája sa ku konektorom vstupu zvuku na zosilňovači/domácom kine.
5 USB (5V 0.5A), USB 3.0 (HDD/1.0A) / CLONING
–– Konektor pre softvérové aktualizácie a prehrávanie médií, atď.
–– Servisné pripojenie.
6 HDMI IN 1(DVI), 2, 3(ARC)
Pripája sa ku konektoru HDMI zariadenia s výstupom HDMI.
✎✎ Pre pripojenie HDMI-HDMI nie je potrebné žiadne zvukové pripojenie. Pripojenia HDMI prenášajú zvuk aj obraz.
✎✎ Konektor HDMI IN 1(DVI) použite na pripojenie DVI k externému zariadeniu. Použite kábel DVI-to-HDMI alebo
adaptér DVI-HDMI (DVI na HDMI) pre obrazové pripojenie a konektory DVI AUDIO IN pre zvuk.
✎✎ Použite kábel kratší ako 3 m (10 stôp), aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu zobrazovania UHD.
Slovenčina
7
7 LAN
Pripojenie k drôtovej sieti LAN použitím kábla CAT 7.
8 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Pre správne zobrazovanie televíznych kanálov musí televízor prijímať signál z jedného z nasledujúcich zdrojov:
–– Vonkajšia anténa / Káblový televízny systém
9 DATA
–– Používa sa na podporu dátovej komunikácie medzi televízorom a SBB.
–– Pripája sa použitím televíznych zástrčiek typu RJ-12.
0 COMPONENT/AV IN 1
–– Pripojte káble zvuku do „R-AUDIO-L“ vo vašom televízore a ich opačné konce ku zodpovedajúcim konektorom
výstupu zvuku na A/V zariadení.
–– Pripojte káble zvuku RCA (voliteľné) do „R-AUDIO-L“ v zadnej časti televízneho prijímača a ich opačné konce ku
zodpovedajúcim konektorom výstupu zvuku na externom zariadení.
–– Pri pripájaní k AV IN 1 zariadeniu sa farba AV IN 1 [Y/VIDEO] konektora (zelená) nezhoduje s farbou kábla videa
(žltá).
! DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Pripojenie ku komponentu digitálneho zvuku.
@ HP-ID
Pripojte kábel naraz do konektora HP-ID a konektora slúchadiel a pripojte ho k samostatnej zásuvke slúchadiel. Pozri
stranu 15. Pripojenie slúchadiel k zásuvke slúchadiel má rovnakú funkciu ako funkcia Slúchadlá.
# KONEKTOR SLÚCHADIEL
Slúchadlá sa dajú pripojiť do konektora slúchadiel na vašom televízore. Kým sú pripojené slúchadlá, zvuk zo
vstavaných reproduktorov je vypnutý.
Režim zobrazenia
K dispozícii máte tiež možnosť vybrať jedno zo štandardných rozlíšení uvedených v stĺpci Rozlíšenie. Televízor sa
automaticky prispôsobí vybranému rozlíšeniu.
Po pripojení počítača k televízoru nastavte rozlíšenie obrazovky televízora na počítači. Optimálne rozlíšenie je 3840 x
2160 pri 60 Hz. Ak je nastavené iné rozlíšenie ako v tabuľke nižšie, na televízore sa nemusí nič zobraziť. Nastavte správne
rozlíšenie podľa používateľskej príručky k počítaču alebo grafickej karty.
Odporúčajú sa rozlíšenia uvedené v tabuľke.
✎✎ Optimálne rozlíšenie je 3840 x 2160 pri 60 Hz.
8
Režim
Rozlíšenie
Formát
zobrazenia
Horizontálna
frekvencia (kHz)
Vertikálna
frekvencia (Hz)
Taktovacia
frekvencia (MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
IBM
720 x 400
70 Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
Slovenčina
Režim
Rozlíšenie
Formát
zobrazenia
Horizontálna
frekvencia (kHz)
Vertikálna
frekvencia (Hz)
Taktovacia
frekvencia (MHz)
Polarita
(horizontálna/
vertikálna)
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900 RB
1680 x 1050
1920 x 1080
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
CEA-861
720 (1440) x 576i
720 (1440) x 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
✎✎ Keď používate káblové spojenie HDMI/DVI, musíte použiť konektor HDMI IN 1(DVI).
✎✎ Režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.
✎✎ V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže produkt pracovať abnormálne.
✎✎ Podporujú sa oddelené a kompozitné režimy. SOG nie je podporované.
Slovenčina
9
Televízny ovládač
Ovládač televízora je viacsmerové tlačidlo, ktoré pomáha pri navigácii bez použitia diaľkového ovládania.
✎✎ Niektoré funkcie, ktoré si vyžadujú číslo PIN, môžu byť nedostupné.
✎✎ Farba a tvar produktu sa môžu odlišovať v závislosti od modelu.
✎✎ Opustí ponuku pri stlačení ovládača na dlhšie ako 1 sekundu.
✎✎ Pri výbere funkcie pohybom ovládača smerom nahor/nadol/doľava/doprava ovládač nestláčajte. Ak ho najskôr
stlačíte, ovládanie pohybom smerom nahor/nadol/doľava/doprava nebude možné.
Ponuka funkcií
Televízny ovládač
Ilustrácia znázorňuje pohľad na prednú
stranu televízora.
Senzor diaľkového ovládača
Napájanie zap.
Zapnutie televízora stlačením ovládača v pohotovostnom režime.
Nastavenie hlasitosti
Nastavenie hlasitosti posunom ovládača z jednej strany na druhú, keď je televízor
zapnutý.
Výber kanála
Výber kanála posunom ovládača nahor a nadol, keď je televízor zapnutý.
Použitie ponuky funkcií
Keď je televízor zapnutý, stlačením ovládača sa zobrazí ponuka funkcií. Pri
opakovanom stlačení ovládača obrazovka ponuky funkcií zmizne.
Použitie možnosti Ponuka
Výber možnosti MENU(m) posunutím ovládača na obrazovke ponuky funkcií Zobrazí
sa OSD (Zobrazenie na obrazovke) funkcie vášho televízora.
Výber Zdroj
Výber možnosti Zdroj(s) posunutím ovládača na obrazovke ponuky funkcií. Zobrazí
sa obrazovka zoznamu Zdroj.
Výber položky SMART HUB
(™)
S viditeľnou ponukou funkcie, výber možnosti SMART HUB (™) posunutím ovládača
smerom nahor. Zobrazí sa hlavná obrazovka SMART HUB. Výber aplikácie posunutím
ovládača a jeho následným stlačením.
Vypnutie
Výber možnosti Vypnutie(P) vypína televízor posunutím ovládača na obrazovke
ponuky funkcií.
✎✎ Opustite ponuku SMART HUB alebo Zdroj stlačením ovládača na dlhšie ako 1 sekundu.
Pohotovostný režim
Televízor nenechávajte v pohotovostnom režime na dlhú dobu (ak ste napríklad preč na dovolenke). Aj keď je tlačidlo
napájania vypnuté, zariadenie stále spotrebúva malé množstvo elektrickej energie.
10
Slovenčina
Používanie diaľkového ovládača
✎✎ Toto diaľkové ovládanie disponuje bodmi braillového písma na tlačidlách napájania, kanálov a hlasitosti, ktoré sú
užitočné pre osoby so zrakovým postihnutím.
SOURCE
Slúži na zapnutie a vypnutie
televízora.
Umožňuje zobrazenie a výber
dostupných zdrojov videa.
Umožňuje priamy prístup ku
kanálom.
GUIDE
Umožňuje striedavý výber možností
Teletext, Double alebo Mix.
Zobrazenie elektronického
programového sprievodcu (EPG).
Dočasné vypnutie zvuku.
Zmena kanálov.
Nastavenie hlasitosti.
Slúži na zobrazenie zoznamu kanálov
na obrazovke.
HOME
Slúži na zobrazenie hlavnej ponuky
na obrazovke.
CONTENT
CLOCK
Možnosť rýchleho výberu často
používaných funkcií.
Výber položiek ponuky na obrazovke
a zmena hodnôt ponuky.
Prejdite na domovskú obrazovku
HOME.
Zobrazí sa Obsah - Domov.
Stlačením sa zobrazia informácie na
televíznej obrazovke.
CLOCK: Keď stlačíte kláves INFO v
pohotovostnom režime, na televíznej
obrazovke sa zobrazí čas.
Opustenie ponuky.
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
Tlačidlá v ponuke Zoznam kanálov,
Obsah - Domov atď.
ALARM: Zadanie čas, kedy
chcete, aby sa televízor zapol.
X: Slúži na zapnutie alebo
vypnutie obrazu 3D. (nie je
k disp.)
SUBT.: Slúži na zobrazenie
digitálnych titulkov.
ALARM
Tieto tlačidlá použite v Obsah Domov.
Slovenčina
11
Inštalácia batérií (veľkosť batérií: AAA)
X
Y
Z
✎✎ POZNÁMKA
• Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti 7 metrov od televízora.
• Ostré svetlo môže ovplyvniť výkon diaľkového ovládača. Do jeho blízkosti neumiestňujte žiarivky ani neónové
nápisy.
• Farba a tvar sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
• Tlačidlá na diaľkovom ovládači 'HOME' a '3D' nie sú podporované. Pri stlačení týchto tlačidiel televízor nereaguje.
12
Slovenčina
Pripojenie televízora s SBB
Zadný panel televízora
ETH MODEM
Dátový kábel
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
1. Pripojte konektor DATA ku konektoru [ETH MODEM] STB (SBB) pomocou dátového kábla.
✎✎ Použite dátovú komunikáciu.
¦¦ Zoznam predajcov a kompatibilných dátových káblov dodaných s televízorom
•Overte si, že používate správny dátový kábel pre vášho predajcu. Pozrite si štítok s kódom na dátových kábloch.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Prevádzkové špecifikácie dátového kábla (RJ12): RS232
Slovenčina
13
Pripojenie kúpeľňových reproduktorov
Kúpeľňové reproduktory môžete pripojiť nasledujúcim spôsobom.
¦¦ Pripojenie cez výstup Rôzne (k dispozícii bez externého zosilňovača)
Zadný panel televízora
1
RJP
Reproduktor
VOL-CTRL
2
VOL+
VOL-
DVI
AUDIO IN
Skriňa na
reguláciu
hlasitosti
1. Pripojte port VARIABLE AUDIO OUT televízora k nástenným kúpeľňovým reproduktorom hotela.
Reproduktor +
Reproduktor -
N/C
2. Pripojte konektor VOL-CTRL televízora k portu prepínača skrine na reguláciu hlasitosti na stene kúpeľne hotela.
✎✎ Maximálny výstup reproduktora je 4 W, 8 Ω.
✎✎ Port VARIABLE AUDIO OUT podporuje iba výstup zvuku MONO.
• Inštalácia regulácie hlasitosti
–– Ak nakonfigurujete skriňu na reguláciu hlasitosti podľa obrázka, môžete regulovať hlasitosť kúpeľňových
reproduktorov.
–– Konektor, ktorý spája skriňu na reguláciu hlasitosti a televízor, je normálny telefónny konektor 3,5 mm.
–– Prepínač skrine na reguláciu hlasitosti je prepínač s hmatovým vnímaním prepnutia.
✎✎ Nastavenie režimu Sub AMP.
–– 0: Vypnutie funkcie Sub AMP (PWM vyp.).
–– 1: Stanovenie hlasitosti Sub podľa hlavného regulátora hlasitosti. Hlasitosť Sub je stanovená podľa hodnôt
hlasitosti Power On, Min a Max režimu Hotel.
–– 2: Stanovenie hlasitosti podľa nastavenia ovládacieho panelu kúpeľne.
• Špecifikácie výstupného portu Rôzne
–– Kábel reproduktora: Použite kábel reproduktora nie dlhší než 25 m.
Skriňa na reguláciu hlasitosti
VOL - UP (Čierny/červený 2)
VOL +
1
3
2
VOL - DOWN
(Biely 1)
14
Slovenčina
GND (Tienený
drôt 3)
VOL -
¦¦ Zvuková slučka
Pre väčšie pohodlie sa dá na posteľ alebo na pracovný stôl nainštalovať ďalšia zásuvka slúchadiel. Postup inštalácie je
uvedený nižšie.
• Podrobná schéma zásuvky slúchadiel.
Zadný panel televízora
HEADPHON BOX
Zásuvka slúchadiel
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Zásuvka slúchadiel>
Slovenčina
15
Pripojenie MediaHub HD
Výstup do akéhokoľvek externého zdroja pripojeného k MediaHub HD na recepcii.
Zadná časť MediaHub HD
HDMI
USB
RS/232
Zadný panel televízora
RJP
1 Dátový
kábel RS-232
VOL-CTRL
DVI
AUDIO IN
HDMI IN 3
(ARC)
2 Kábel HDMI
HDMI IN 1
(DVI)
HDMI IN 2
LAN
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
1. Pripojte port RJP televízora k portu RS/232 modulu MediaHub HD.
2. Spojte port HDMI IN 1(DVI), 2 alebo 3(ARC) televízora a port HDMI modulu MediaHub HD.
•MediaHub HD
–– MediaHub HD je hardvérový modul, ktoré má odlišné vstupy zvuku a obrazu (A/V, Audio, PC, HDMI a USB) a
zodpovedajúce výstupy. Zodpovedajúce zdroje výstupov sa pripájajú z modulu MediaHub k televízoru. MediaHub
komunikuje s televízorom prostredníctvom kábla RS-232. Hot Plug & Play je funkcia, ktorá umožňuje hotelovým
hosťom pripojiť k modulu MediaHub externý zdroj. MediaHub komunikuje s televízorom odosielaním správ o
aktívnych/neaktívnych zdrojoch. Televízor sa prepne na aktívny externý zdroj.
–– Musíte pripojiť HDMI modulu MediaHub k portu HDMI IN 1(DVI) televízora.
–– Keď je televízor zapnutý, pripojte televízor k modulu RJP do 10 sekúnd.
• Špeciálne funkcie
–– PIP
–– Automatická detekcia
16
Slovenčina
Pripojenie modulu RJP (vzdialená súprava konektorov)
Výstup do akéhokoľvek externého zdroja pripojeného k modulu RJP na recepcii.
Zadná časť modulu RJP
USB
HDMI
5
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
2 Zvukový kábel
RJP
3 Video kábel
1 D-sub / Zvukový kábel
počítača
VOL-CTRL
DVI
AUDIO IN
HDMI IN 3
(ARC)
4 Kábel HDMI
HDMI IN 1
(DVI)
HDMI IN 2
LAN
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Zadný panel televízora
1. Pripojte port DVI AUDIO IN televízora k portu PC/AUDIO modulu RJP.
2. Pripojte port AV IN 1 [VIDEO]/[L-AUDIO-R] televízora k portu VIDEO modulu RJP.
3. Pripojte port AV IN 1 [VIDEO] televízora k portu VIDEO modulu RJP.
4. Spojte port HDMI IN 1(DVI), 2 alebo 3(ARC) televízora a port HDMI modulu RJP.
5. Pripojte port RJP televízora k portu RS/232 modulu RJP.
✎✎ RJP (vzdialená súprava konektorov) kompatibilné s týmto televízorom Samsung sú TeleAdapt TA-7610, TA-7650
(HD) a TA-7660 (HD Plus).
• RJP (Vzdialená súprava konektorov): RJP je skratkou pre vzdialenú súpravu konektorov. RJP je hardvérový modul,
ktorý má odlišné vstupy zvuku a obrazu (A/V, Audio, PC a HDMI) a zodpovedajúce výstupy. Zodpovedajúce zdroje
výstupov sa pripájajú z modulu RJP k televízoru. RJP komunikuje s televízorom prostredníctvom kábla RS-232. Hot
Plug & Play je funkcia, ktorá umožňuje hotelovým hosťom pripojiť k modulu RJP externý zdroj. RJP komunikuje s
televízorom odosielaním správ o aktívnych/neaktívnych zdrojoch. Televízor sa prepne na aktívny externý zdroj podľa
priority nastavenej používateľom.
✎✎ Môžete vybrať HDMI IN 1(DVI), 2 alebo 3(ARC) a AV IN 1 na pripojenie modulu RJP.
✎✎ Keď je televízor zapnutý, pripojte televízor k modulu RJP do 10 sekúnd.
Slovenčina
17
• Modul RJP sa dá vrátiť na východiskové továrenské nastavenia súčasným stlačením tlačidiel A/V a HDMI na dobu 10
sekúnd. Všetky kontrolky LED 5-krát zablikajú ako upozornenie, že bol tento proces dokončený.
• Modul RJP po 5 minútach automaticky vypne všetky kontrolky LED, aby sa predišlo nepotrebnému svieteniu v
hotelovej izbe. Kontrolky LED, ktoré boli vypnuté, sa opäť zapnú, ak sa hosť dotkne ktoréhokoľvek z tlačidiel, a
5-minútový časovač sa reštartuje. Ak sa hosť potom dotkne iného zdrojového tlačidla, televízor sa zmení na zvolený
zdroj a rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka LED.
• Po obnovení modulu RJP alebo vypnutí/zapnutí televízora trvá spustenie komunikácie medzi televízorom a RJP
približne 10 sekúnd.
• Nasledujúca tabuľka zobrazuje približný čas v sekundách na prepnutie z televízora na zdroj vstupu na základe priority.
✎✎ Situácia 1: Keď nie sú pripojené žiadne vstupy.
Zdroj
Na pripojenie
AV
PC
HDMI
2 sekundy
0,7 sekundy
3,9 sekundy
✎✎ Situácia 2: Keď sú pripojené dva alebo viac zdrojov a zdroj vstupu sa odpojí a následne znova pripojí.
Zdroj
Odpojenie
Na pripojenie
Celkove
AV
PC
HDMI
4,5 sekundy
0,7 sekundy
3,9 sekundy
2 sekundy
0,7 sekundy
3,9 sekundy
6,5 sekundy
1,4 sekundy
7,8 sekundy
✎✎ Napr. ak má modul RJP všetky svoje živé zdroje AV, PC a HDMI pripojené, zdroj AV je zobrazený ako zdroj s
najvyššou prioritou. Ak je RJP v režime HDMI a hosť odpojí a opäť pripojí zdroj AV, minimálny čas potrebný na
prepnutie na AV je 6,5 sekundy.
• Na pripojenie zvuku (iPod alebo MP3) musí byť režim Hudba ON a Ident. detekt. konekt. musí byť OFF.
• Podporované sú zdroje vstupu A/V, PC a HDMI.
18
Slovenčina
Pripojenie k priečinku COMMON INTERFACE (priečinok na kartu na sledovanie TV)
✎✎ Situácia 1: Keď nie sú pripojené žiadne vstupy.
Pripojenie adaptéra karty CI
Adaptér pripojte tak, ako je to znázornené vedľa.
✎✎ Ak chcete pripojiť adaptér karty CI, odstráňte nálepku na televízore.
Ak chcete pripojiť adaptér karty CI CARD, postupujte podľa týchto krokov.
✎✎ Odporúčame, aby ste adaptér pripojili pred pripevnením držiaka na
stenu alebo pred vložením karty „CI alebo CI+ CARD“.
1. Adaptér karty CI CARD vložte do dvoch otvorov na produkte 1.
✎✎ Na zadnej strane TV nájdite dva otvory vedľa portu COMMON
INTERFACE.
2. Adaptér karty CI CARD pripojte do portu COMMON INTERFACE na produkte 2.
Zadná
strana
televízora
3. Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“.
Odporúčame, aby ste kartu CI vložili pred pripevnením televízora na stenu. Jej vloženie po pripevnení na
stenu môže byť problematické. Kartu vložte po pripojení adaptéra karty CI k televízoru. Ak kartu vložíte
pred pripevnením, pripevnenie modulu môže byť problematické.
Používanie karty „CI alebo CI+ CARD“
Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.
• Ak nevložíte kartu „CI alebo CI+ CARD“, niektoré kanály zobrazia správu
„Kódovaný signál“.
• Za približne dve až tri minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá
obsahuje telefónne číslo, ID karty „CI alebo CI+ CARD“, ID hostiteľa a iné
informácie. Ak sa zobrazí chybová správa, obráťte sa na poskytovateľa
služby.
• Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí hlásenie
„Aktualizácia ukončená“, ktoré informuje o tom, že sa práve aktualizoval
zoznam kanálov.
✎✎ POZNÁMKA
• Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
• Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ postupujte opatrne, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“ mohla
poškodiť.
• Kartu „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
• Umiestnenie slotu COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
• Karta „CI alebo CI+ CARD“ nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Poraďte sa so svojím
autorizovaným predajcom.
• V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.
• Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Inak bude obraz skreslený,
prípadne sa vôbec nezobrazí.
Slovenčina
19
Nastavenie údajov možnosti Hotel
Zadanie: Stlačte tlačidlá MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE v príslušnom poradí. (Z režimu Pohostinnosť sa nastavuje režim
Samostatný.)
Ak chcete opustiť túto ponuku: vypnite prístroj a opäť zapnite.
✎✎ V závislosti od modelu a regiónu niektoré ponuky nemusia v televízore existovať.
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
SI Vendor
SI Vendor
Power On
• Interactive mode : Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga /
ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
• Standalone mode : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Power On Channel
Num
Pri zapnutí televízora sa televízor automaticky prepne na tento kanál.
Power On Channel
Type
Výber pásma kanálu: AIR (analógové terestriál. pásmo), DTV (digitálne terestriál. pásmo),
CATV (analógové káblové pásmo), CDTV (digitálne káblové pásmo)
:
Power On Volume
• User Defined : Umožní vám manuálne nastavenie hlasitosti pri zapnutí. Pozri Hlasitosť
zapnutia nižšie.
• Last Saved : Pri zapnutí televízora sa televízor vráti na hlasitosť, ktorá bola nastavená pred
vypnutím televízora.
Power On Volume
Num
Televízor sa zapne s touto úrovňou hlasitosti v režime Pohostinnosť, Samostatný.
Min Volume
Minimálna úroveň hlasitosti, ktorú môže používateľ nastaviť v režime Pohostinnosť,
Samostatný.
Max Volume
Maximálna úroveň hlasitosti, ktorú môže používateľ nastaviť v režime Pohostinnosť,
Samostatný.
Power On Source
Zvoľte zdroj vstupu, ktorý televízor zobrazí pri svojom zapnutí.
Power On Option
Určuje stav televízora, keď dôjde k jeho zapnutiu po výpadku elektrickej energie alebo po
vašom odpojení a opätovnom zapojení sieťového kábla televízora.
• Last Option : Návrat do posledného stavu zapnutia/vypnutia. Ak bol televízor v
pohotovostnom režime, vráti sa do pohotovostného režimu. Ak bol televízor zapnutý, opäť
sa zapne.
• Power On : Po opätovnom prívode elektrickej energie sa televízor zapne.
• Standby : Po opätovnom prívode elektrickej energie sa televízor vráti do pohotovostného
režimu.
Channel Setup
Umožnenie priameho a okamžitého prístupu k niektorým funkciám ponuky Kanál v ponuke
Kanál používateľa, ako napríklad Automatické ladenie, Výber antény atď.
Channel Editor
Funkcia Editor kanálov umožňuje úpravu kanálov uložených v pamäti televízora. Použitím
Editora kanálov môžete:
• Meniť čísla a názvy kanálov a triediť kanály podľa vami požadovaného poradia čísel.
• Stlmiť obraz kanálov, ktoré zvolíte. Stlmením obrazu zrušíte obraz z príslušného kanála a
výstupom bude iba zvuk. Na obrazovke bude zároveň zobrazená ikona reproduktora.
Funkcia Editor kanálov vám tiež umožňuje jednoducho zobraziť informácie o každom kanále
bez toho, aby ste každý kanál museli priamo zobraziť.
Mixed Channel Map
Slovenčina
Vyberte režim Pohostinnosť.
• Interactive mode : Televízor pracuje s SI STB alebo SBB.
• Standalone mode : Televízor pracuje samostatne, bez SI STB alebo SBB.
Nastavte východiskové hodnoty, ktoré sa použijú po zapnutí televízora.
• User Defined : Umožní vám manuálne nastavenie kanála a typu kanála pri zapnutí. Pozri
Kanál a typ kanála pri zapnutí nižšie.
• Last Saved : Ak zvolíte túto položku, po zapnutí televízora sa zobrazí kanál, ktorý bol
zobrazený pri vypnutí televízora.
Kanál
20
Popis
Táto funkcia umožňuje zobrazenie/prechádzanie kanálmi všetkých typov antény (terestriál./
kábel alebo satelit) naraz.
• ON: Keď je funkcia ON, hostia majú prístup k úplnej mape kanálov bez ohľadu na zvolený typ
antény. V zozname kanálov budú uvedené terestriálne, ako aj káblové typy kanálov.
• OFF: Keď je funkcia OFF, hostia majú prístup iba k mape kanálov, ktorá zodpovedá
zvolenému typu antény [terestriál./kábel alebo satelit]. Zoznam/editor kanálov zobrazia iba
kanály zvoleného typu antény.
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Dynamic SI
Kanál
Popis
Položka
• ON: Kontrola čísla kanálu programu DTV. (editor kanálov DTV nie je prístupný)
• OFF: Bez kontroly čísla kanálu programu DTV. (editor kanálu DTV je prístupný, ale
aktualizácia čísla programu doplnkového kanálu nie je podporovaná)
Channel Rescan
Message
Keď dôjde k nezhode medzi dátami v mape kanálov a prenesenými dátami, televízor
automaticky naladí kanály, aby sa obnovili údaje/parametre v mape kanálov.
• ON: Keď je správa na opakované prehľadávanie kanálov ON, hotelovým hosťom sa zobrazí
OSD, že sa kanály opakovane prehľadávajú.
• OFF: Hotelový administrátor môže zmeniť správu na opakované prehľadávanie kanálov na
možnosť OFF, ak sa na obrazovke hotelovým hosťom nemá zobraziť OSD o opakovanom
prehľadávaní kanálov.
Pan Euro MHEG
• OFF: Ak je Pan Euro MHEG nastavené do polohy Vyp., MHEG pracuje podľa existujúcich
špecifikácií produktu.
• ON: Ak je Pan Euro MHEG nastavené do polohy Zap., MHEG je ON bez ohľadu na špecifikácie
alebo región produktu.
My Channel
Aktivácia alebo deaktivácia funkcie My Channel.
Genre Editor
Úprava žánru pre kanály. (k dispozícii, keď je funkcia My Channel zapnutá)
Subtitle Auto On
TTX Widescreen Mode
Picture Menu Lock
Touto funkciou sa zapína/vypína funkcia, ktorá slúži na automatické zapnutie titulkov v
špecifickej krajine.
Táto funkcia je podporovaná pre hotelové televízory, ktoré sú pripravené na prijímanie
vysielania DVB, ktoré je smerované Európe.
Táto funkcia sa vzťahuje na špecifikáciu titulkov pre Francúzsko. Titulky ostatných krajín
fungujú podľa špecifikácií príslušnej krajiny bez ohľadu na funkciu Zapnuté automatické
titulky.
• ON: Keď je funkcia Zapnuté automatické titulky ON, používa špecifikácie titulkov
Francúzska.
• OFF: Keď je funkcia Zapnuté automatické titulky OFF, nepoužíva špecifikácie titulkov pre
Francúzsko.
Rozšírenie časti s titulkami, aby vyhovovala šírke obrazovky.
Aktivácia alebo deaktivácia ponuky Obraz.
Menu Display
• ON : Zobrazenie hlavnej ponuky.
• OFF : Bez zobrazenia hlavnej ponuky.
Tools Display
Skrytie alebo zobrazenie ponuky Nástroje.
Channel Menu Display Skrytie alebo zobrazenie ponuky Kanály.
Panel Button Lock
Menu OSD
Zapnutie/vypnutie funkcií predného panelu (miestny kláves).
• Unlock : Odomknú sa všetky klávesy panelu.
• Lock : Uzamknú sa všetky klávesy panelu.
• OnlyPower : Uzamknú sa všetky klávesy panelu okrem klávesu panelu Zap./Vyp.
• Menu/Source : Uzamknú sa klávesy panelu ponuky a zdroja.
Home Menu Display
• OFF : Nezobrazí sa domovská ponuka.
• ON : Zobrazí sa domovská ponuka.
Home Menu Editor
Úprava domovskej ponuky
Home Menu Auto Start
BT Auto Remove
Device List
• ON : Domovská ponuka sa spúšťa automaticky.
• OFF : Domovská ponuka sa nespúšťa automaticky.
Vymaže zoznam zariadení pri zapnutí alebo vypnutí zariadenia.
• ON: História pripojenia sa v prehrávači hudby BT odstráni.
• OFF: Vypne túto funkciu.
Clock Type
• OFF : Nebude fungovať žiadna možnosť hodín ponuky Výroba. Iba hlavná ponuka.
• SW Clock : Fungovať budú iba hodiny SW.
• Ext.Clock: Fungovať budú iba externé hodiny.
Local Time
Výber spôsobu aktualizácie časových údajov.
• Manuálne: Použitím údajov hodín z kanála DVB nastavíte hodiny. Keď je televízor v režime
Samostatný, hodiny môžete nastaviť manuálne.
• TTX: Použite informácie o čase zo streamovania TTX.
• Time Channel: Použite údaje hodín z vybraného typu kanála a čísla kanála.
Clock
Slovenčina
21
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Položka
Music Mode AV
Hudobný výstup z prehrávača mp3/zvukového prehrávača cez zdroj vstupu AV. Keď je zdroj
vstupu zapnutý, budete počuť zvuk z prehrávača cez televízor aj vtedy, keď televízor nemá
žiadny obrazový signál. Podsvietenie televízora však zostáva zapnuté. Pridanie signálu obrazu
funguje normálne.
Music Mode PC
Hudobný výstup z prehrávača mp3/zvukového prehrávača cez zdroj vstupu PC. Keď je zdroj
vstupu zapnutý, budete počuť zvuk z prehrávača cez televízor aj vtedy, keď televízor nemá
žiadny obrazový signál. Podsvietenie televízora však zostáva zapnuté. Pridanie signálu obrazu
funguje normálne.
Music Mode
Music Mode Backlight
Remote Jack
Pack
Ak je nastavená priorita konektorov, po zasunutí konektora sa automaticky nastaví
zodpovedajúci zdroj podľa priority konektorov.
Priority PC
Ak je nastavená priorita konektorov, po zasunutí konektora sa automaticky nastaví
zodpovedajúci zdroj podľa priority konektorov.
Priority HDMI
Ak je nastavená priorita konektorov, po zasunutí konektora sa automaticky nastaví
zodpovedajúci zdroj podľa priority konektorov.
HDMI Option
USB Pop-up Screen
Bathroom
Speaker
External Source
Banner
22
Slovenčina
Vyberte, ktorý zdroj HDMI televízora je pripojený ku konektoru RJP. (HDMI1/DVI/HDMI2/
HDMI3)
Keď je k televízoru pripojené zariadenie USB,
• Default : Zobrazí sa kontextové okno.
• Automatic : Automaticky vloží ponuku obsahu USB.
• Disable : Nezobrazí sa ani kontextové okno, ani ponuka.
Používatelia môžu zapnúť alebo vypnúť položku Titulok externého zdroja.
• ON : Keď je televízor zapnutý alebo sa zmení režim, televízor zobrazí titulok externého
zdroja.
• OFF : Keď je televízor zapnutý alebo sa zmení režim, televízor nezobrazí titulok externého
zdroja.
• OFF : Automatický zdroj je vypnutý.
• ON : Keď je k televízoru pripojený externý zdroj, televízor automaticky identifikuje a prepne
vstupný zdroj.
• PC : Iba PC vstup Automatická identifikácia.
Anynet+ Return
Source
Po ukončení spojenia Anynet+(HDMI-CEC) sa zvolí zdroj pre návrat televízora. (Táto funkcia je
užitočná hlavne pre Guestlink RJP.)
Sub AMP Mode
Stanovenie režimu činnosti Sub AMP.
• 0: Vypnutie funkcie Sub AMP (PWM vyp.).
• 1: Stanovenie hlasitosti Sub podľa hlavného regulátora hlasitosti.
• To znamená, že hlasitosť Sub je stanovená podľa hodnôt Hlasitosť zapnutia, Max. hlasitosť a
Max. hlasitosť
• 2: Stanovenie hlasitosti podľa nastavenia ovládacieho panelu kúpeľne.
HP Mode
Eco Solution
Výber zdroja AV modulu RJP (výber zdroja závisí od modelu).
Auto Source
Sub AMP Volume
HP
Management
Režim Hudba má možnosť zapnutého/vypnutého podsvietenia, aby sa šetrila energia.
Priority AV
AV Option
External Source
Popis
Default HP Volume
Úroveň hlasitosti Sub AMP je v úvodnom stave pri zapnutí.
• ON: Keď sú k televízoru pripojené slúchadlá, môžete počúvať zvuk súčasne cez reproduktory
televízora a pripojené slúchadlá. Môžete však nastavovať iba hlasitosť reproduktora
televízora.
• OFF: Keď sú k televízoru pripojené slúchadlá, môžete počúvať zvuk iba cez pripojené
slúchadlá.
Nakonfigurujte hodnoty hlasitosti slúchadiel, keď je režim Slúchadlá zapnutý.
Main Speaker
• ON: Prehrávanie zvuku televízora cez reproduktor televízora.
• OFF: Prehrávanie zvuku televízora iba cez slúchadlá.
Energy Saving
Úprava jasu televízora kvôli zníženiu spotreby energie.
• Vyp.: Vypnutie funkcie úspory energie.
• Low: Nastavenie televízora do režimu nízkej úspory energie.
• Medium: Nastavenie televízora do režimu strednej úspory energie.
• High: Nastavenie televízora do režimu vysokej úspory energie.
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Popis
Položka
Welcome Message
Zobrazenie privítacej správy.
Edit Welcome Message Úprava privítacej správy.
Hospitality Logo
Hospitality Logo DL
Stiahnutie loga firmy.
Požiadavky na súbor loga firmy:
• Iba súbory formátu BMP alebo AVI.
• Max. veľkosť súboru: BMP - 960 x 540. AVI - 30MB.
• Súbor môže mať názov iba samsung.bmp alebo samsung.avi.
Logo Display Time
Nastavenie doby zobrazenia loga (3/5/7 sekúnd).
Logo/Message
Clone TV to USB
Skopírovanie súčasných možností televízora na pamäťové zariadenie USB.
Clone USB to TV
Skopírovanie súčasných možností televízora z pamäťového zariadenia USB do televízora.
Cloning
Setting Auto Intialize
REACH 3.0
• ON: Funkcia REACH 3.0 v tomto televízore bude dostupná.
• OFF: Funkcia REACH 3.0 v tomto televízore nebude dostupná.
Priradenie čísla kanála DTV na vykonanie aktualizácie dát REACH. Toto číslo kanála musí byť
rovnaké ako číslo nastavení na serveri REACH.
Group ID
Výber položky Group ID servera REACH. (Podrobnosti nájdete v serverovej príručke REACH.)
• ON: Zobrazený je obsah bežiaceho textu.
• OFF: Obsah bežiaceho textu nie je zobrazený.
REACH Update Time
Možnosti nastavenia, keď sa zo servera REACH do televízora prevezmú údaje, ako napríklad
aktualizovaný softvér, súbory na klonovanie a obsah S-LYNC REACH:
1hour: Každú hodinu
2hour: Každé 2 hodiny
12:00 AM: Vždy 00:00
2:00 AM: Vždy 2:00
12:00 PM: Vždy 12:00
2:00 PM: Vždy 14:00
REACH Update
Immediate
• ON: Keď sa televízor dostane do pohotovostného režimu (elektrický kábel je pripojený a
televízor je vypnutý), v televízore sa aktualizujú dáta REACH.
• OFF: Dáta REACH sa v televízore aktualizujú iba počas doby aktualizácie servera REACH.
Room Number
Nastavenie čísla izby.
REACH Solution
REACH Server Version
Network Setup
Zobrazená je verzia servera REACH.
Nastavenie IP adresy pre internetové pripojenie.
SmartHub Model
Setting
Nastavenie modelu Smart Hub.
SmartHub Setting
Nastavenie Smart Hub.
Widget Mode
Režim Zariadenie zapnutý/vypnutý.
Solution Type
Výber typu riešenia (Server predajcu/ Server SINC).
Server URL Setting
Widget Solution
Keď je zapnutá funkcia Automatické spustenie nastavenia a napájanie energie je vypnuté
a zapnuté alebo je vypnutý a zapnutý Master Power, údaje sa obnovia z klonovaných
(skopírovaných) hodnôt. Ak neexistujú žiadne klonované hodnoty, a to aj v prípade, že je
funkcia Automatické spustenie nastavenia zapnutá, bude ignorovaná a činnosť bude rovnaká,
akoby bola funkcia Automatické spustenie nastavenia vypnutá
REACH Channel
Ticker
Network
Zapnutie alebo vypnutie funkcie loga hotela. Keď je funkcia zapnutá, pri zapnutí televízora sa
na dobu určenú v položke „Doba zobrazenia loga“ pred signálom z pôvodného zdroja zobrazí
logo.
License Server IP
Setting
IPTV Mode
Virtual Standby
Instant On
Room Num Setting
Nastavenie servera URL.
Nastavenie servera IP.
Režim IPTV zapnutý/vypnutý.
Režim Virtuálna pohotovosť zapnutý/vypnutý.
Keď je režim Virtuálna pohotovosť zapnutý, spotreba energie televízora je 9,5 W až 17,4 W (v
závislosti od veľkosti obrazovky televízora).
Nastavenie režimu spustenia.
Nastavenie čísla izby.
Slovenčina
23
Funkcia Hotelový televízor
Kategória
Factory Lock
Security Mode
Password Setting
Password Reset
Self Diagnosis for TV
System
Vymaže zoznam zariadení pri zapnutí alebo vypnutí zariadenia.
• ON: Pred vstupom do ponuky Výroba sa vyžaduje heslo.
• OFF: vypne túto funkciu.
Používateľ si môže zmeniť heslo.
Heslo je zresetované na „00000000“.
Vloženie ponuky samodiagnostiky.
• Picture Test: Používa sa na kontrolu problémov s obrazom. Ak sa na testovacom obraze
vyskytne problém, zvoľte možnosť Áno a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• Sound Test: Použite vstavanú melódiu na odhaľovanie problémov so zvukom. Ak sa počas
testu vyskytne problém, zvoľte možnosť Áno a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Keď sa aktivuje položka v rámci OSD v ponuke Kontrola funkcie HD, zobrazí sa hlásenie
ProIdiom DTV Channel Key Loss:
OK/Zlyhanie (Hotel USA) Predajca STB SI
Setting : SI názov OK/Zlyhanie
Self Diagnosis for HTV Bathroom AMP : OK/Zlyhanie (Hotel EÚ)
RTC : OK/Zlyhanie (Hotel EÚ)
PC Audio Test : OK/Zlyhanie
PC Self Test : OK/Zlyhanie
SW Update
Rovnaká funkcia s SVC Service Pattern
Sound Bar Out
ON: Zvuk reproduktorov televízora bude stíšený. Zvuk bude prichádzať cez HDMI.
Aby ste mohli zvuk počuť, musíte pripojiť soundbar.
OFF: Zvuk bude normálne prichádzať cez reproduktory televízora.
Standby LED
TV Reset
Slovenčina
Funkcia aktualizácie SW USB
Service Pattern
Contact Samsung
24
Popis
Položka
Zobrazenie webovej stránky súvisiacej so servisným centrom Samsung, verzie softvéru a
informácií o Mac adrese.
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete nakonfigurovať nastavenia externej
kontrolky LED.
• ON: Kontrolka LED zapnutá.
• OFF: Kontrolka LED vypnutá.
Vrátenie všetkých nastavení televízora na predvolené výrobné hodnoty.
¦¦ Welcome Message
Privítacia správa sa používa na zobrazenie vlastných správ na televízore vždy pri jeho zapnutí hosťom v hotelovej izbe.
–– Nastavenia privítacej správy sa nachádzajú v ponuke režimu Hotel.
–– Aby sa pri zapnutí televízora zobrazila privítacia správa, musí byť zapnutá.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
Network
Widget Solution
Power On
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
r
Remote Jack Pack
External Source
ON
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Bathroom Speaker
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
–– Privítacia správa môže mať až 25 znakov a dá sa upravovať zmenou textu v ponuke Služby režimu Hotel.
–– Privítacia správa podporuje nasledujúce znaky:
✎✎ Veľké písmená, od A po Z
–– Privítacia správa sa dá upravovať použitím klávesov navigácie, farebných klávesov a klávesu Zadať na diaľkovom
ovládači v OSD „Edit Welcome Message“.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Privítacia správa a logo hotela nemôžu byť aktívne naraz.
Slovenčina
25
¦¦ Hotel Logo
Funkcia Logo hotela zobrazuje obrázok hotela pri úvodnom zapnutí televízora.
–– Nastavenia Loga hotela sú v ponukách režimu Pohostinnosť.
–– Keď je zapnutá možnosť Logo ubytovacieho zariadenia, aktivujú sa položky Stiahnuť logo a Ponuka zobrazenia
loga.
–– Ak je obrázok loga uložený v pamäti a zapne sa možnosť Logo hotela, pri zapnutí televízora sa zobrazí logo
hotela.
–– Logo ubytovacieho zariadenia sa nezobrazí, keď je možnosť ubytovacieho zariadenia vypnutá, a to ani vtedy, ak je
v televízore nahraný obrázok loga.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Network
Widget Solution
System
Channel
Menu OSD
Welcome Message
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
r
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
• Hospitality Logo
–– Táto možnosť vám umožní zvoliť, či sa má Logo ubytovacieho zariadenia zobraziť, alebo nie.
–– Úvodná hodnota je OFF.
–– Dá sa nastaviť na hodnotu OFF alebo ON.
–– Keď je možnosť nastavená na ON, prístupné sa stanú položky ponuky Stiahnuť logo a Zobrazenie loga s časom.
• Hospitality Logo DL
–– Táto možnosť vám umožní stiahnuť obrázok loga do pamäte televízora zo zariadenia USB.
–– Počas kopírovania obrázku do televízora je zobrazená správa Čakajte.
–– Po úspešnom dokončení kopírovania sa zobrazí správa „Completed“.
–– Ak bolo kopírovanie neúspešné, zobrazí sa správa „Failed“.
–– Ak nie je pripojené žiadne zariadenie USB, zobrazí sa správa Žiadne zariadenie USB.
–– Ak zariadenie USB neobsahuje žiadny súbor na skopírovanie alebo ak je súbor v zlom formáte (musí byť vo
formáte BMP), zobrazí sa správa Žiadny súbor. Ak sa zobrazí správa Žiadny súbor, ale zariadenie USB obsahuje
súbor loga, skontrolujte formát súboru.
• Logo File Format
–– Televízor podporuje iba formát BMP a AVI.
–– Súbor musí mať názov samsung.bmp alebo samsung.avi.
–– Maximálne rozlíšenie pre formát BMP je 960 x 540.
–– Maximálna veľkosť súboru formátu AVI je 30 MB.
–– Televízor nemení veľkosť ani nezmenšuje/nezväčšuje obrázok.
26
Slovenčina
¦¦ USB Cloning
Kopírovanie cez zariadenie USB sa používa na sťahovanie používateľom nakonfigurovaných nastavení (Obraz, Zvuk, Vstup,
Kanál, Nastavenie a Hotel Setup) z jedného televízora a ich nahratie na iné televízory.
Všetky nastavenia definované používateľom z televízora (Master Set) sa dajú skopírovať na zariadenie USB.
• Clone TV to USB: Uložené údaje z televízora sa skopírujú na zariadenie USB.
1. Zasuňte mechaniku USB do portu USB v zadnej časti televízora.
2. Prejdite do interaktívnej ponuky stlačením tlačidiel v príslušnom poradí.
• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre výber možnosti „Clone TV to USB“, potom stlačte
tlačidlo ENTER.
4. Keď sa zobrazí správa „Clone TV to USB“, stlačte tlačidlo ENTER.
Logo/Message
Cloning
d
5. Môžete skontrolovať činnosť kopírovania na USB.
• In Progress: počas kopírovania údajov na USB.
• Completed: kopírovanie bolo úspešne dokončené.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
• Failed: kopírovanie nebolo úspešne dokončené.
• No USB: Zariadenie USB nie je pripojené.
Logo/Message
Cloning
d
• Clone USB to TV: Ide o sťahovanie dát uložených v zariadení USB do televízora.
1. Zasuňte mechaniku USB do portu USB v zadnej časti televízora.
2. Prejdite do interaktívnej ponuky stlačením tlačidiel v príslušnom poradí: MUTE →
1 → 1 → 9 → ENTER
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre výber možnosti „Clone USB to TV“, potom stlačte
tlačidlo ENTER.
4. Zobrazí sa hlásenie „Clone USB to TV“, stlačte tlačidlo ENTER.
5. Môžete skontrolovať činnosť kopírovania z USB.
• In Progress: kopírovanie dát do televízora.
• Completed: kopírovanie dokončené úspešne.
• Failed: kopírovanie nedokončené úspešne.
• No USB: Zariadenie USB nie je pripojené.
• No File: zariadenie USB neobsahuje žiadny súbor, ktorý sa dá kopírovať.
✎✎ Aktivujte kopírovanie z USB do televízora stlačením klávesu ENTER na dobu 5 sekúnd.
✎✎ Skupina televíznych prijímačov pre hotely nepodporuje funkciu CLONE medzi modelmi, ktoré podporujú
satelitnú / T2 prevádzku, a modelmi, ktoré ju nepodporujú.
Pre rýchle, okamžité klonovanie počas inštalácie zasuňte mechaniku USB s nastaveniami Master z prvého televízora,
stlačte kláves Zadať a podržte ho stlačený po dobu 5 sekúnd.
Slovenčina
27
¦¦ Setting Auto Initialize
Ak skopírujete nastavenie z jedného televízora na druhý, budete kopírovať nastavenia ponuky hosťa, ako aj nastavenia
ponuky hotela: Obraz, Zvuk, Vstup, Kanál, Nastavenie a Hotel Setup). To vám umožní nastavenie takmer všetkých hodnôt
ponuky na vašich hotelových televízoroch na rovnaké, štandardné nastavenia. Ak umožníte hosťom prístup k ponukám
na strane pre hostí, napríklad k ponuke Obraz, môžu meniť nastavenia v týchto ponukách tak, že už nebudú štandardné.
Ak zapnete funkciu Setting Auto Initialize, televízor po vypnutí a opätovnom zapnutí automaticky obnoví (spustí) všetky
hodnoty ponúk na strane pre hostí na skopírované, štandardné hodnoty. Nezabudnite, že funkcia Setting Auto Initialize sa
vzťahuje iba na skopírované hodnoty ponúk na strane pre hostí. Nastavenia, ktoré sa nedajú kopírovať, sú ignorované.
Tabuľka nižšie uvádza zoznam nastavení, ktoré sú obnovené na ich skopírované hodnoty, keď zapnete funkciu Setting
Auto Initialize.
Ponuka
Obraz
Zvuk
28
Položka ponuky
Režim obrazu
Podsvietenie
Kontrast
Jas
Ostrosť
Farba
Odtieň (Z/Č)
Aplikovať režim obrazu
Veľkosť obrazu
Veľkosť obrazu
Priblížiť/Pozícia
Pomer strán 4:3
PIP
Rozšírené nastavenia
Dynamický kontrast
Odtieň čiernej
Odtieň pleti
Režim len RGB
Farebný priestor
Vyváženie bielej
Gamma
Pohyb. osvetlenie
Možnosti obrazu
Odtieň farby
Digitálna redukcia šumu
Filter MPEG šumu
HDMI úroveň čiernej
HDMI UHD Color
Režim filmu
Motion Plus
Vyp. obraz
Obnoviť obraz
Režim zvuku
Zvukový efekt
Virtual Surround
Dialog Clarity
Ekvalizér
Nastavenie reproduktorov
Dodatočné nastavenia
Úroveň zvuku DTV
Formát zvuku
Oneskorenie zvuku
Komp. Dolby Digital
Automatická hlasitosť
Obnoviť zvuk
Slovenčina
Ponuka
Systém
Položka ponuky
Prístupnosť
Popis zvuku
Titulky
Priehľadnosť ponuky
Vysoký kontrast
Zväčšiť
Futbalový režim
Jazyk ponuky
Nastavenia Smart Control
Citlivosť pohybu
Citlivosť dotyku
Veľkosť diaľk. ovl. na obraz.
Hlasové ovládanie
Jazyk
Hlas TV
Pohlavie hlasu
Ovládanie pohybom
Ovládanie pohybom
Animovaný pohybový sprievodca
Pointer Speed
Test prostredia ovládania pohybmi
Správca zariadení
Nastavenia klávesnice
Nastavenia myši
Čas
Hodiny
Časovač spánku
Časovač prebudenia
Eko riešenie
Úspora energie
Eko senzor
Vypnúť bez signálu
Automatické vypnutie
Šikovné zabezpečenie
Čas autom. ochrany
Zmeniť PIN
Všeobecné
Herný režim
BD Wise
Zvuková spätná väzba
Logo pri spustení
Samsung Okamžité zapnutie
Filter blikania
Anynet+ (HDMI-CEC)
DivX® video na požiad.
¦¦ Plug & Play
Funkcia Hotel Plug & Play automaticky vykoná výber režimu Hotel, nastavenie krajiny a nastavenie režimu obrazu.
–– Funkcia Hotel Plug & Play je dostupná len raz počas prvého spustenia.
–– Je dostupná po prvom nastavení televízora a presune skopírovaných dát televízora na mechaniku USB.
–– Na použitie ďalšieho televízora musíte iba vystúpiť z funkcie Hotel Plug & Play, pripojiť zariadenie USB a
skopírovať obsah USB do televízora.
–– V závislosti od modelu a regiónu niektoré ponuky nemusia existovať.
Local Set
Local Set
Ak zvolíte
Zmeniť
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Warning! TV might not function if Local Set is not correctly configured.
When Local Set is changed, TV will turn off automatically to apply it.
Current Localset : EU
E
Skip
Change
Next
EU
Ak zmeníte
krajinu Súčasného
umiestnenia
Televízor sa
automaticky vypne
a zapne
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania,
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
E
Ak zvolíte Preskočiť
E
TV Setup Complete!
Easy Set Up
Your TV is now ready to use.
If you select this, Easy
setup will be started.
There are Essential
Details, Channel Scan,
Clock and Terms in Easy
setup.
Interactive
(Hotel Menu)
c
Standalone Setup
Previous
Next
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
OK
Ak zvolíte Nastavenie
režimu Samostatný
E
E
Clock
Select your Language
You can adjust your time to set DST, Time Zone and clock
mode
Select your language to start the on screen setup.
Clock Mode
c
English
Previous
Eesti
Press the udlr buttons
to move the highlight.
Press the enter button to
select.
Suomi
Next
Fraçais
Set current date and time
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : --
Time Zone
Auto
DST
Off
Deutsch
Next
-- : --
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
E
Zvoľte váš jazyk
E
Auto Tuning
Essential Details
This is basic setup to use your Smart TV.
Previous
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Auto Tuning completed.
Please Select your country.
Previous
Next
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Change settings
Scan Again
E
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning
How do you get your broadcast signal?
To receive channels, configure the options belows then
select Scan.
Auto tuning is finding channels for you...
c
Previous
E
E
Both
Terrestrial/Cable
Satellite
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels and
Satellite channels.
Next
Aerial
Previous
Channel Type
Scan
Channel
E
Terrestrial
Digital & Analogue
Select the connected aerial that
you want to use to get channels.
Next
Previous
7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Stop
Slovenčina
29
Plug & Play OSD
–– Úvodné zvýraznenie: Režim Interaktívny
–– Ak je zvolené tlačidlo Iba samostatný, ako východiskový je nastavený režim Hotel, Samostatný a po dobu 3
sekúnd sa zobrazuje OSD „Nastavený je režim Samostatný“.
–– Po zobrazení OSD „Nastavený je režim Samostatný“ na dobu 3 sekúnd televízor automaticky prejde do režimu RF.
–– Keď je zvolený režim Interaktívny, zobrazí sa Ponuka interaktívneho nastavenia. Stlačením tlačidla vypnutia
vystúpite z ponuky Interaktívny.
–– Po výbere režimu Samostatný Plug & Play sa zobrazí OSD „Výber jazyka ponuky“.
Zvoľte možnosť Jazyk ponuky OSD
–– Keď je z OSD „Jednoduché nastavenie“ zvolený režim Samostatný Plug & Play, zobrazí sa OSD „Výber jazyka
ponuky“.
–– Úvodné zvýraznenie: English
–– Trvanie zobrazenia: Časový limit a činnosť OSD sú rovnaké ako u ďalších spotrebiteľských modelov televízorov
značky Samsung.
–– Ak je stlačené tlačidlo ENTER, zobrazí sa OSD „Vybrať oblasť“.
Vyberte Krajina
–– Úvodné zvýraznenie: Veľká Británia
–– Zobrazí sa OSD Krajina a dá sa vybrať oblasť.
Hodiny nastavenie OSD
–– Trvanie zobrazenia: 30 sekúnd.
–– Zobrazená je položka OSD Nastaviť hodiny
–– Ak je stlačené tlačidlo ENTER po nastavení hodín alebo v režime Automatický, zobrazí sa OSD Režim obrazu.
Režim OSD Automatické vyhľadávanie
–– Ak je zvolená možnosť preskočenia, televízor prejde na nastavenie OSD Hodiny.
–– Ak je stlačené tlačidlo ENTER, dôjde k automatickému vyhľadávaniu kanálov.
–– Doba zobrazenia OSD od začiatku Automatickej obnovy po dokončenie Automatického triedenia je 30 sekúnd.
Režim obrazu OSD
–– Úvodné zvýraznenie: Štandardná
–– Zobrazí sa OSD Režim obrazu a dá sa zvoliť režim Dynamický obraz alebo Štandardný obraz.
–– PO zvolení režimu obrazu a prechodu televízora do OSD ponuky nastavenia Samostatný vypnutím televízora
opustíte OSD.
30
Slovenčina
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon je špeciálny vysielač, ktorý je určený na ovládanie viacerých televízorov jedným ovládačom.
Toto je užitočné vtedy, keď sa na jednom mieste, napríklad v nemocnici, nachádza viac než jeden televízor. V OSD zdroja sa
zobrazí nastavenie ID čísla. Je možné podporovať až 9 rôznych diaľkových prenosov pre viac kódov.
Každý televízor má východiskový kód „0“.
–– ID kód sa dá nastaviť a obnoviť v režime Analógový TV alebo režime PC. (nie je k dispozícii u kanálov TTX alebo
DTV)
–– ID kód môže byť od 0 do 9.
–– Stlačte naraz tlačidlá MUTE a RETURN a podržte ich na viac ako 7 sekúnd a potom pomocou tlačidiel s číslami
nastavte kód.
–– Zobrazí sa funkcia OSD Nastaviť ID.
–– Zobrazí sa nasledujúci text: „Kód diaľkového ovládača je nastavený na X. Ak chcete zmeniť kód diaľkového
ovládača, zadajte želanú číslicu.“ X je číslica.
✎✎ Toto OSD je zobrazené až do stlačenia Exit.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Napríklad ak používateľ stlačí č. 1, televízor a diaľkový ovládač budú nastavené na kód 1.
–– Zobrazí sa nasledujúci text: „Kód diaľkového ovládača je zmenený na 1“ Vtedy sa dá televízor ovládať iba
diaľkovým ovládačom s rovnakým ID kódom, aký má televízor.
–– TV, zobrazí sa nasledujúci text: „ID X televízora“ (X je ID televízora)
–– Ak chcete vynulovať kód ID, stlačte naraz tlačidlá MUTE a EXIT a podržte ich na viac ako 7 sekúnd. Po dokončení
stláčania tlačidiel sa kód ID pre televízor a diaľkový ovládač vynuluje na „0“. Zobrazí sa text: „Kód diaľkového
ovládača je nastavený na 0.“
Slovenčina
31
¦¦ CH Bank Editor (len Smoovie TV)
Channel Bank Editor slúži na úpravu kanálov pomocou 3 rôznych možností karty Banka.
V závislosti od karty Banka existujú špecifické kanály, ktoré môžu hoteloví hostia sledovať.
Nastavenie možnosti CH Bank Editor v režime Samostatný
1. Zadajte ponuku hotela Samostatný pomocou „“MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER“.
2. Zvoľte SI predajcu: “Smoovie”
3. Nájdite možnosť novej ponuky, „Channel Bank Editor“.
4. Zadajte „Channel Bank Editor“.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<V závislosti od modelu a regiónu nemusia niektoré položky ponuky existovať>
32
Slovenčina
5.
a.
b.
c.
Upravte banku kanálov podľa príkladu uvedeného nižšie.
BANK1 (Voľný kanál): Vyberte kanál, ktorý sa použije, keď diaľkový ovládač nemá žiadnu kartu.
BANK2 (Rodinná karta – Zelená): Vyberte kanál, ktorý sa použije, keď má diaľkový ovládač ZELENÚ KARTU.
BANK3 (Dospelá karta – Červená): Vyberte kanál, ktorý sa použije, keď má diaľkový ovládač ČERVENÚ KARTU.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Referencie použitia diaľkového ovládača SMOOVIE
1. Ak vyberiete ako predajcu SI SMOOVIE, musíte použiť diaľkový ovládač SMOOVIE.
2. Pomocou číselných klávesov na diaľkovom ovládači môžu používatelia vybrať iba kanál z BANK1.
Pre zmenu kanála použitím zelenej alebo červenej karty použite klávesy kanála nahor/nadol.
3. V Sprievodcovi kanálmi alebo Zozname kanálov môžu používatelia vidieť iba zoznam kanálov z BANK1.
Slovenčina
33
¦¦ Channel Editor
Channel Editor slúži na úpravu čísla a názvu kanálu.
Použite možnosť Channel Editor na triedenie kanálov podľa používateľom definovaných čísel kanálov.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Network
Widget Solution
System
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
r
Remote Jack Pack
External Source
Channel Editor
Bathroom Speaker
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<V závislosti od modelu a regiónu nemusia niektoré položky ponuky existovať>
Jednoduché kroky pre editor v režime Samostatný
Krok
Stručné vysvetlenie
1
Práca s položkou „Channel Auto Store“ v ponuke možností Hotel
2
Práca s položkou „Channel Editor“ v ponuke možností Hotel
3
Zostavte tabuľku súvisiacu so záverečnými zoznamami kanálov, ktoré chcete
mať
4
Usporiadajte kanály pomocou tlačidla TOOLS na základe vami vytvorenej
tabuľky
5
Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo EXIT alebo RETURN.
<Pozrite si nasledujúce podrobnosti>
34
Slovenčina
Smoovie Sekvencia zapnutá
Krok
1
Smoovie Používaný televízor (terestriál./kábel)
Mapa zmiešaných kanálov zapnutá (používaný terestriál. aj
Používané iba terestriál. alebo
kábel)
kábel
Ak sa televízor spustí
Ak sa televízor spustí
pomocou hotelového Hotel
Ak bolo P&P už vykonané
pomocou hotelového Hotel
P&P
P&P
Vykonajte kompletné P&P
Vykonajte P&P, okrem
Zadajte ponuku Hotel
(autom. ladenie pre terestriál.
uloženia kanálov
alebo kábel)
2
Po vykonaní P&P televízor
zobrazí hotelovú ponuku
Zapnite mapu zmiešaných
kanálov
3
Zapnite mapu zmiešaných
kanálov
Vypnutie a zapnutie televízora
4
Vypnite a zapnite televízor
Zadajte ponuku Hotel
5
Zadajte ponuku Hotel
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
6
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
Vyberte nastavenie kanála
7
Vyberte nastavenie kanála
8
Vyberte „terestriál. + kábel“
pre autom. ladenie
Vyberte „terestriál. + kábel“
pre autom. ladenie
9
Nastavte editor Banka kanálov
10
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
Nastavte editor Banka kanálov
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
Po vykonaní P&P televízor
zobrazí hotelovú ponuku
Výber typu kanála
- ATV alebo ADTV pre
terestriál
- CATV alebo CDTV pre kábel
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
Vyberte nastavenie (dá sa
preskočiť)
Vyberte „terestriál.“ alebo
„kábel“ pre autom. ladenie (dá
sa preskočiť)
Nastavte editor Banka kanálov
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
Používané iba terestriál. alebo
kábel
Ak bolo P&P už vykonané
Zadajte ponuku Hotel
Výber typu kanála
- ATV alebo ADTV pre
terestriál
- CATV alebo CDTV pre kábel
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
Vyberte nastavenie kanála
Vyberte „terestriál.“ alebo
„kábel“ pre autom. ladenie
Nastavte editor Banka kanálov
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
Používaný televízor Smoovie (satelit)
Krok
Mapa zmiešaných kanálov zapnutá (používaný satelit aj
terestriál. alebo kábel)
Ak sa televízor spustí
pomocou hotelového Hotel
Ak bolo P&P už vykonané
P&P
Používaný iba satelit
Ak sa televízor spustí
pomocou hotelového Hotel
P&P
Vykonajte kompletné
P&P: (autom. ladenie pre
terestriál. alebo kábel)
1
Vykonajte P&P okrem
uloženia kanálov
Zadajte ponuku Hotel
2
Po vykonaní P&P televízor
zobrazí hotelovú ponuku
Zapnite mapu zmiešaných
kanálov
3
Zapnite mapu zmiešaných
kanálov
Vypnite a zapnite televízor
4
Vypnite a zapnite televízor
Zadajte ponuku Hotel
5
Zadajte ponuku Hotel
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
6
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
Vyberte nastavenie kanála
7
Vyberte nastavenie kanála
Vyberte „satelit“ pre autom.
ladenie
Nastavte editor Banka
kanálov
8
Vyberte „satelit“ pre autom.
ladenie
Nastavte editor Banka
kanálov
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
9
Nastavte editor Banka
kanálov
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
10
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
po vykonaní P&P televízor
zobrazí hotelovú ponuku
Výber typu kanála
- ATV alebo ADTV pre
terestriál
- CATV alebo CDTV pre kábel
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
Vyberte nastavenie (dá sa
preskočiť)
Vyberte „satelit“ pre autom.
ladenie (dá sa preskočiť)
Ak bolo P&P už vykonané
Zadajte ponuku Hotel
Výber typu kanála
- ATV alebo ADTV pre
terestriál
- CATV alebo CDTV pre kábel
V hotelovej ponuke vyberte
televízor smoovie
Vyberte nastavenie kanála
Vyberte „satelit“ pre autom.
ladenie
Nastavte editor Banka
kanálov
Po vypnutí a zapnutí môže
používateľ používať televízor
Slovenčina
35
Zoznam kanálov
Môžete zobraziť informácie o kanáli, Všetky, TV, Rádio, Dáta/iné, Analógové alebo Obľúbené 1~5.
✎✎ Keď stlačíte tlačidlo CH.LIST na diaľkovom ovládaní, okamžite sa zobrazí obrazovka Zoznam kanálov.
Contents Home
Channel List
Guide
AllShare Play
Schedule Manager
Source
R Return
* Zobrazený obrázok sa môže líšiť v závislosti od modelu.
• Všetky: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály.
• TV: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály TV.
• Rádio: Zobrazuje všetky momentálne dostupné kanály rádia.
• Dáta/iné: Zobrazuje všetky momentálne dostupné MHP alebo iné kanály.
• Analógové: Zobrazuje všetky momentálne dostupné analógové kanály.
• Obľúbené 1~5: Zobrazuje všetky obľúbené kanály.
✎✎ Ak chcete vidieť pridané obľúbené kanály, stlačte tlačidlo CH.LIST a použite tlačidlo L (Ch. Mode) na pohyb
medzi položkami Obľúbené 1~5.
✎✎ Používanie ovládačov s funkciou Zoznam kanálov.
• T (Nástroje): Zobrazí ponuky možností.
• L (Ch. Mode / Kanál): Prejdite na položku Všetky, TV, Rádio, Dáta/iné, Analógové alebo Obľúbené 1~5.
• Keď ste vybrali položku Zobraziť program v ponuke T (Nástroje), pomocou tlačidla L (Kanál) môžete prejsť
k ostatným kanálom.
• E (Sledovať / Information): Pozeranie kanála, ktorý ste vybrali. / Zobrazia sa podrobnosti o zvolenom programe.
• k (Strana): Presun na ďalšiu alebo predchádzajúcu stránku.
36
Slovenčina
Spôsob používania Naplánovať sledovanie v Zoznam kanálov
(len digitálne kanály)
Keď nastavíte položku Naplánovať sledovanie v možnosti Zoznam kanálov, program môžete nastaviť iba v položke
Zobraziť program.
1. Stlačte tlačidlo CH.LIST a vyberte požadovaný digitálny kanál.
2. Stlačte tlačidlo TOOLS a vyberte položku Zobraziť program. Zobrazí sa zoznam programov pre príslušný kanál.
3. Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte požadovaný kanál. Potom stlačte tlačidlo ENTERE (Information) alebo INFO.
4. Vyberte položku Naplánovať sledovanie. Potom stlačte tlačidlo ENTERE .
✎✎ Ak chcete zrušiť položku Naplánovať sledovanie, postupujte podľa krokov 1 až 3. Zvoľte Zrušiť plán.
Použitie ponuky možností t
Nastavte jednotlivé kanály použitím možností ponuky Zoznam kanálov (Zobraziť program, Uprav obľúbené, Lock/Unlock,
Upraviť názov kanála, Upraviť č. kanála, Odstrániť, Information, Zoradiť, Režim úprav).
Položky ponuky možností sa môžu líšiť v závislosti od stavu kanálov.
1. Vyberte kanál a stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Vyberte funkciu a zmeňte jej nastavenia.
• Zobraziť program: Zobrazuje sa program, keď je zvolený digitálny kanál.
• Uprav obľúbené: Nastaví kanály, ktoré často sledujete, ako obľúbené. Pridajte alebo odoberte zvolený kanál v položke
Obľúbené 1~5.
1. Vyberte položku Uprav obľúbené, potom stlačte tlačidlo ENTERE.
2. Stlačte tlačidlo ENTERE na výber možnosti Obľúbené 1~5, potom stlačte tlačidlo OK.
✎✎ Jeden obľúbený kanál možno pridať do niekoľkých zoznamov obľúbených kanálov v rámci ponuky Obľúbené 1~5.
• Lock/Unlock: Kanál môžete uzamknúť tak, že sa kanál nebude dať vybrať ani sledovať.
✎✎ Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že je položka Zámok kanála nastavená na možnosť Zap..
✎✎ Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte váš 4-miestny kód PIN. Zmeňte PIN kód pomocou voľby
Zmeniť PIN.
• Upraviť názov kanála (len analógové kanály): Slúži na priradenie vášho vlastného názvu kanálu.
• Upraviť č. kanála (len digitálne kanály): Číslo upravíte stláčaním číselných tlačidiel.
✎✎ Niektoré oblasti nepodporujú položky Upraviť názov kanála či Upraviť č. kanála.
• Odstrániť: Môžete odstrániť kanál, aby sa zobrazili kanály, ktoré si želáte.
• Information: Zobrazia sa podrobnosti o zvolenom programe.
• Zoradiť: Slúži na zmenu usporiadania zoznamu podľa čísla kanálov alebo názvu kanálov.
• Režim úprav: Vyberte požadované kanály a upravte ich.
Slovenčina
37
Použitie ponuky možností t
Nastavte jednotlivé kanály použitím možností ponuky (Uprav obľúbené, Uzamknúť/Odomknúť, Odstrániť, Zrušiť výber,
Vybrať všetko).
1. Stlačte tlačidlo TOOLS na obrazovke Zoznam kanálov, potom vyberte položku Režim úprav. Značka začiarknutia sa
zobrazí naľavo od kanála.
2. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte požadovaný kanál. Potom stlačte tlačidlo ENTERE. Značka (c) indikuje zvolený
kanál.
✎✎ Môžete vybrať viac ako jeden kanál.
✎✎ Opätovným stlačením tlačidla ENTERE zrušíte výber kanála.
3. Stlačte tlačidlo TOOLS. Potom vyberte funkciu a zmeňte jej nastavenia.
• Uprav obľúbené: Kanály, ktoré často sledujete, nastavte ako obľúbené.
✎✎ Obrazovka Uprav obľúbené má päť skupín (Obľúbené 1, Obľúbené 2, atď.). Do ktorejkoľvek zo skupín môžete
pridať obľúbený kanál. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte skupinu.
• Lock/Unlock: Kanál môžete uzamknúť tak, že sa kanál nebude dať vybrať ani sledovať.
✎✎ Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že je položka Zámok kanála nastavená na možnosť Zap..
✎✎ Zobrazí sa obrazovka zadávania čísla PIN. Zadajte váš 4-miestny kód PIN. Zmeňte PIN kód pomocou voľby
Zmeniť PIN.
• Odstrániť: Môžete odstrániť kanál, aby sa zobrazili kanály, ktoré si želáte.
• Zrušiť výber: Zrušte výber zvolených kanálov.
• Vybrať všetko: V zozname kanálov vyberte všetky kanály.
38
Slovenčina
¦¦ My Channel
Určuje krajinu a žáner kanálov poskytovaných hotelom a ak si používateľ zvolí krajinu a žáner, zobrazia sa zodpovedajúce
kanály.
• Najskôr musíte zvoliť krajinu, inak nemôžete zvoliť žáner.
• Ak zvolíte žáner bez pridania kanálov, zoznam kanálov zobrazí všetky dostupné kanály.
• Položka Môj kanál funguje iba v režime Samostatný.
• Predajca SI v režime Samostatný: Nefunguje, ak je zvolené SMOOVIE.
• Je to v hotelovej ponuke režimu Hotel > režim Servis a dá sa zapnúť alebo vypnúť.
• Možnosť funguje iba vtedy, keď je funkcia zapnutá.
Kompozícia kanálov [režim Žáner]
Aktivácia režimu antény
Štandardná
Hotel
Kategória
Režim kanála
Terestriál./
Kábel
Satelitný
príjem
Všetko
(východiskové
nastavenie)
O
O
Správy
O
O
Rádio
O
O
Zábava
O
O
Šport
O
O
Hotel
O
O
Žáner
2
1
3
Aktuálny stav: Rakúsko/Šport
Poskytuje režim kanálov žánru podľa každej
krajiny, ako bolo nastavené v továrenskom
režime.
Môj kanál
4
Krajina
6
Popis
5
Žáner
Všetky krajiny
Všetky
Rakúsko
Správy
Belgicko (holandčina)
Rádio
Belgicko (francúzština)
Zábava
Česko
Šport
Francúzsko
Hotel
Nemecko
▼
7
(Modré tlačidlo)Zachovať predchádzajúce (Smerové šípky) 8
Posunúť (En)Enter
* Pre počet položiek, ktoré sa zobrazia na zozname, pozrite dokument dizajnu.
Slovenčina
39
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
BLUE
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: posledná krajina & žáner)
Zachovanie
predchádzajúceho
ENTER
Výber položky.
Zadať
Ch. Up/Down
Posun zvýraznenej položky po stranách.
(Bez sprievodcu)
UP/DOWN
Prechádzanie zoznamom každej krajiny, žánru. (kruhovým spôsobom.)
RIGHT
Výber zvýraznenej položky a jej presun časti Žáner)
RETURN
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: posledná krajina & žáner)
(Bez sprievodcu)
EXIT
Návrat na obrazovku. (Nastavenie žánru: posledná krajina & žáner)
(Bez sprievodcu)
Presunúť
✎✎ POZNÁMKA
• Táto časť opisuje rozloženie predného používateľského rozhrania, ktoré sa zobrazí po zapnutí televízora. (Režim
nastavený vo výrobe > Režim žánru: Aktivovať)
• Žáner je vedľajším zoznamom pre každú krajinu.
• Vysielacia obrazovka, ktorá bola zobrazená s posledným zapamätaným kanálom.
–– Ak chce používateľ zachovať predchádzajúcu mapu kanálov pre krajinu a žáner, musí stlačiť „MODRÉ“, RETURN a
kláves diaľkového ovládača EXIT, čím sa zatvorí predné používateľské rozhranie.
✎✎ ATĎ.
• Východiskové zvýraznenie: Posledné položky z pamäti (krajina, žáner)
• Časový limit (60 sekúnd)
Prvky
Nie
Názov
Popis
1
Obrazovka pozadia
Zobrazí sa posledný zapamätaný kanál, ktorí sa spustí po zapnutí televízora.
2
Názov funkcie
Ide o názov funkcie.
3
Aktuálny stav
Zobrazí aktuálne nastavenia krajiny/žánru.
4
Položky krajiny
Zobrazí sa položka pre zoznam krajiny.
Zobrazí posledná zvolená krajina.
5
Položky žánru
Zobrazí sa položka pre zoznam žánru.
Zobrazuje dostupné položky žánru podľa každej krajiny, ako bolo nastavené v továrenskom
režime. (vždy poskytuje položku „Všetky“)
Zobrazí posledný zvolený žáner.
6
Zvýraznenie:
Ak je titul položky na ploche zobrazený príliš dlho, spustí sa Automatické posúvanie textu.
7
Indikátor
Zobrazuje sa, ak existuje predchádzajúca alebo nasledujúca strana.
8
Nav. Pomocník
Sprievodca klávesmi je zarovnaný doprava.
40
Slovenčina
Interakcia zvýraznenia [položky Krajina]
• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
✎✎ POZNÁMKA
• Používatelia môžu prechádzať položkami v každom zozname krajín a žánrov stláčaním kláves so šípkami nahor a
nadol na diaľkovom ovládači.
1
• Podporovaná je navigácia v kruhu.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
▲
NADOL x 4
Krajina
Genre
▲
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
NAHOR x 4
Germany
Germany
▼
▼
NAHOR x 4
NADOL x 4
My Channel
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
NAHOR
NADOL
NADOL
NAHOR
My Channel
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
NADOL x N
NAHOR x N
KONIEC
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
▲
Krajina
Genre
▲
Slovakia
All
Slovakia
All
Spain
News
Spain
News
Switzerland
Radio
Switzerland
Radio
United Kingdom
Entertainment
United Kingdom
Entertainment
Eastern Europe
Sports
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
Other
Hotel
▼
▼
Slovenčina
41
Interakcia zvýraznenia [východiskový žáner]
• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
Krajina
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
ENTER / DOPRAVA
DOĽAVA
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Zvýraznená je aktuálna voľba krajiny.
• Východiskové zvýraznenie: Aktuálna voľba žánru.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
Krajina
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / DOPRAVA
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
DOĽAVA
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
• Zdá sa, že došlo k chybe zdroja, malo by byť
uvedené „Zvýraznená je iná položka krajiny“.
Skontrolujte, prosím. (napr. Francúzsko)
42
Genre
▲
Slovenčina
Navigation Help Area
• Východiskové zvýraznenie: Všetky
Interakcia zmeny režimu 1 (1/2)
• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
Krajina
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
ENTER / DOPRAVA
DOĽAVA
Germany
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Aktuálny režim žánru: Všetky krajiny / Šport
ENTER / DOPRAVA
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
Krajina
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
NAHOR
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
NADOL
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Ak je zvolená krajina, zvýraznenie sa automaticky
posunie na ponuku žánrov.
ENTER / DOPRAVA
6
Slovenčina
43
Interakcia zmeny režimu 1 (2/2)
• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
1
5
6
My Channel
Current status : All Country/Sports
Krajina
1
Genre
▲
Informácie
Genre Mode change to Austria/News.
ENTER
OK
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
• Zobrazí sa správa o dokončení zmeny režimu
žánru.
• Časový limit (5 sekúnd)
ENTER / RETURN / Časový limit
Current Status : Austria / News
44
Slovenčina
• Stlačením ľavého klávesu smerujúceho z
ponuky žánrov na ponuku krajín sa zvýrazní
existujúca zvolená položka krajiny.
Interakcia zmeny režimu 1 (1/2)
• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
Krajina
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
NADOL
NAHOR x 5
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Aktuálny režim žánru: Všetky krajiny / Šport
ENTER / DOPRAVA
My Channel
Current status : All Country/Sports
Krajina
101
Genre
▲
Informácie
Genre Mode change to Austria/News.
OK
MODRÉ
/
RETURN
/
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
ENTER
/
RETURN
/
Časový limit
• Ak je zvolená krajina, zvýraznenie sa automaticky
posunie na ponuku žánrov.
5
Current Status : Austria / News
Slovenčina
45
Pri zapnutí [Naposledy uložené]
• Táto strana iba indikuje možné interakcie. Nemusí byť presne identická so skutočnými obrazovkami.
1
Current Status : Austria / News
POWER
Vypnutie
• Aktuálny režim žánru: Všetky krajiny / Šport
POWER
My Channel
Current status : All Country/Sports
Krajina
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
• Aktuálny režim žánru: Rakúsko / Správy
46
Slovenčina
Editor žánru: Slúži na konfiguráciu žánrov každého z kanálov hotelového televízora.
• Dá sa používať prostredníctvom hotelovej ponuky (nastavenie z výroby).
• Podporované žánre sú Správy, Rádio, Zábava, Šport a Hotel.
• Pre každý kanál sa dá súčasne vybrať viac než jeden žáner.
Editor krajiny (editor kanálov): Tento editor konfiguruje krajinu pre každý z kanálov hotelového televízora.
• Podporované krajiny (20 krajín): Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko,
Japonsko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Rusko, Kórea, Španielsko, Švédsko, Turecko, USA
• Ak je pre krajinu nastavený viac než jeden kanál, krajina je registrovaná ako kategória a používatelia si môžu
prehliadať kanály podľa krajiny.
• Pre jeden kanál možno nastaviť viac než jednu krajinu. Ak používateľ vyberie kategóriu, v zozname kanálov sa zobrazia
iba kanály zodpovedajúce príslušnej krajine.
• Ak sa zo zoznamu kanálov vyberie akýkoľvek kanál, pre ktorý je nastavený krajina, do položky Nástroje sa pridá
položka Upraviť krajiny. V opačnom prípade sa do položky Nástroje pridá položka Pridať ku krajinám.
• * Ak sa vykoná príslušná funkcia, dá sa nastaviť alebo zrušiť krajina pre zvolený kanál.
• Predné používateľské rozhranie
• Poskytuje obrazovku, kde si používateľ môže po zapnutí televízora vybrať krajinu alebo žáner.
Rozloženie ľavého okna
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
ENTER
Výber alebo zadanie zodpovedajúcej oblasti Prehliadača kanálov.
(Bez sprievodcu)
RETURN
Výber alebo zadanie zodpovedajúcej oblasti Prehliadača kanálov.
Návrat
UP/DOWN
Posun zvýraznenia nahor alebo nadol.
(Bez sprievodcu)
RIGHT
Posun zvýraznenia do oblasti Prehliadač kanálov.
(Bez sprievodcu)
INFO
Zobrazenie Informácií o kategórii.
(Bez sprievodcu)
TOOLS
Zobrazenie ponúk pomocných funkcií.
Nástroje
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
• Ide o komponent Ľavého okna (Kategórie krajín).
✎✎ ATĎ.
• Východiskové zvýraznenie: Aktuálne zvolená krajina
Slovenčina
47
Prvky
Nie
Názov
Popis
•Keď používateľ prejde na túto obrazovku, zvýrazní sa aktuálne zvolená predvolená
položka.
•K dispozícii sú položky Ikona krajiny + Názov kategórie. (Ak je zvýraznenie v hlavnom
okne, zobrazí sa iba ikona.)
•Posun zvýraznenia
–– Stláčaním tlačidiel nahor alebo nadol sa zvýraznenie pohybuje.
1
–– Ak sa pokožky nedajú zobraziť na jednej strane, k dispozícii sú indikátory
nahor a nadol.
–– Keď sa zvýraznenie posunie na kategóriu, do hlavného okna sa nahrá zoznam
kanálov zodpovedajúci príslušnej kategórii.
Ľavé okno [Kategórie krajín]
Aktivácia režimu antény
Štandardná
Hotel
Kategória
Režim kanála
Terestriál./
Kábel
Satelitný
príjem
Pôvodne
naladené
Registrované
O
O
Krajina
Všetky
krajiny
O
O
Krajina 1
O
O
Krajina 2
O
O
.
O
O
Popis
•Zoznam všetkých kanálov registrovaných
automatickým ladením.
•
Zoznam všetkých kanálov a zdrojov
špecifikovaných v zozname Registrované
kanály.
•Položka Všetky krajiny uvádza zoznam
všetkých kanálov registrovaných
pre každú krajinu. (Táto položka
je k dispozícii iba pre koncových
používateľov.)
Nástroje [Registrované/Kategórie krajín]
• Manažér kanálov > Kategória kanála > Nástroje > Info
48
•Položky sú zobrazené bez kanála.
•Ak je zvýraznená položka Registrované/Krajina v Ľavom okne, môžete aktivovať
zodpovedajúce okno stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači „INFO“
•Zobrazia sa všetky krajiny.
•Prechádzanie položkami krajín stláčaním klávesu nahor alebo nadol. K dispozícii sú indikátory.
Slovenčina
✎✎ POZNÁMKA
• Je to definícia ponuky Nástroje v kategórii Ľavé okno.
• Pre každú položku Registrovať/Krajina je k dispozícii iba položka Info.
Prvky
Kategória
Ponuka Nástroje
Popisy
Registrované, Krajina
Informácie
Registrované kanály. Počet kanálov pre každú krajinu.
• Položky sú zobrazené bez kanála.
Chybové prípady
✎✎ POZNÁMKA
• Je to hlásenie, keď nie sú v zozname Registrované kanály uložené žiadne kanály.
Prvky
Nie
1
Názov
Popis
Hlásenie
• Ak je položka Registrované kanály prázdna, pri vstupe do prehliadača
sa zobrazí kontextové hlásenie, ktoré umožňuje používateľom
prepnúť do ponuky Automatické uloženie (programu).
• Ak nie je nakonfigurovaný čas ani kanál a používateľ zadá položku
Manažér kanálov, rovnako ako je uvedené vyššie sa zobrazí hlásenie,
ktoré umožňuje používateľovi prepnúť do ponuky Automatické
uloženie (programu).
• Je to hlásenie, keď nie je nakonfigurovaný čas.
–– Ak nie je nakonfigurovaný čas, pred vstupom do Manažéra kanálov sa zobrazí hlásenie v Režime výroby.
Slovenčina
49
✎✎ POZNÁMKA
• Je to komponent, keď v kategórii krajín nie sú registrované žiadne kanály.
Prvky
Nie
Popis
Popis
Hlásenie sa zobrazí, keď aktuálne zobrazená krajina neobsahuje žiadne položky.
Hlavné okno [Prehliadač kanálov]
50
Slovenčina
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
CH UP/DOWN
Posun stránky.
Stránka
ENTER
Výber alebo zadanie zodpovedajúcej oblasti Prehliadača kanálov.
Vyberte
RETURN
Návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
Návrat
UP/DOWN
Posun zvýraznenia nahor alebo nadol.
(Bez sprievodcu)
RIGHT
Posun zvýraznenia do oblasti Prehliadač kanálov.
(Bez sprievodcu)
INFO
Zobrazenie Informácií o kategórii.
(Bez sprievodcu)
TOOLS
Zobrazenie ponúk pomocných funkcií.
Nástroje
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
• Je to komponent Hlavného okna (Prehliadač kanálov).
• Pred vstupom do Režimu výroby alebo externého vstupu sa zvýrazní úvodný kanál.
Prvky
Nie
Názov
Popis
1
Hlavné okno
2
Posuvník
3
Oblasť pomocníka
navigácie
Zobrazuje sa vtedy, keď používateľ prejde do Manažéra kanála. (Ak používateľ z Manažéra
kanálov vystúpi a opäť do neho vstúpi, položka sa zobrazí znovu.)
Položka zmizne po uplynutí doby vypršania (5 sekúnd) alebo ak používateľ stlačí kláves.
4
Oblasť pomocníka
navigácie
Informácie o súčasne nakonfigurovanej krajine a ČERVENÉ tlačidlá sú zarovnané naľavo.
Sú zobrazené a navigovateľné podľa skupiny grafickým spôsobom. Sprievodca klávesmi
je zarovnaný doprava.
Slúži na zobrazenie zoznamu kanálov alebo zdrojov aktuálne zvolenej kategórie.
Slúži na zobrazenie polohy aktuálnej strany medzi celkovým počtom strán.
Slovenčina
51
Všeobecné prvky kanálu [+ ikona-spôsob]
Pravidlá reprezentácie zoznamu kanálov
Štandardná
Položka
Konštrukcia
Digitálne kanály
•Začiarkavacie políčko + Ikona stavu + Číslo digitálneho kanála + Názov
kanála
•Formát zobrazenia názvu čísla kanála: ###-### (Číslo kanála je
uvedené namiesto „-“.)
Analógové kanály
•Začiarkavacie políčko + Analógová ikona + Číslo analógového kanála +
Názov kanála
•Formát zobrazenia názvu čísla kanála: ### („-“’ sa nepoužíva na
uvedenie čísel analógových kanálov.)
Digitálne kanály
•Začiarkavacie políčko + Ikona stavu + Číslo digitálneho kanála + Názov
kanála
•Formát zobrazenia názvu čísla kanála: ### (Pre maximálnu dĺžku čísla
kanála postupujte podľa regionálnych špecifikácií.)
Analógové kanály
•Začiarkavacie políčko + Analógová ikona + Číslo analógového kanála +
Názov kanála
•Formát zobrazenia názvu čísla kanála: ### (Pre maximálnu dĺžku čísla
kanála postupujte podľa regionálnych špecifikácií.)
ATSC
DVB (CHEM)
Pravidlá reprezentácie ikon zoznamu kanálov
Položka
Dynamic SI
Ikona
Príklady
Kanály odstránené
pomocou Dynamic
SI
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
•
Kanály, ktoré boli odstránené
pomocou Dynamic SI, avšak nie
používateľom.
1
Kanály pridané
pomocou Dynamic
SI
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
•
Kanály, ktoré boli pridané pomocou
Dynamic SI, avšak nie používateľom.
2
•Zobrazí sa Ikona analógového kanála.
3
•Kanál, ktorý je vstupným zdrojom.
4
•Predstavuje živé kanály z antén. Ikony
terestriálnej, káblovej a satelitnej
antény sú zobrazené s najmenšou
prioritou.
5
Ikona analógového kanála
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
(Upravený názov kanála.)
Ikona zdrojového kanála
Ikona antény
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
Terestriál.
KANÁLA
Kábel
KANÁLA
Satelitný príjem
Ikona kódovaného kanála
Video Mute
52
Priorita
Slovenčina
KANÁLA
NNNNNNNN NÁZOV
NNNNNNNN NÁZOV
NNNNNNNN NÁZOV
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
•Ikona kódovaného kanála. Zobrazí sa pre
satelitnú anténu.
-
NNNNNNNN NÁZOV KANÁLA
•Pri stíšenom kanáli sú k dispozícii informácie
o zvuku a kanáli.
-
Pridať ku krajinám / Upraviť krajiny (1/2)
• Manažér kanálov > Prehliadač > Nástroje > Pridať ku krajinám Môj
kanál
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
ENTER
Zvolí sa zvýraznená položka.
Zadať
RETURN
Zrušenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
UP/DOWN
Posun zvýraznenia na položky krajiny.
Presunúť
LEFT/RIGHT
Posun zvýraznenia.
Presunúť
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
• Je to definícia položky Pridať ku krajinám.
• Do kategórie Krajina sa pridá zvýraznený kanál alebo viac než jeden zvolený kanál.
✎✎ ATĎ.
• Časový limit (60 sekúnd)
Slovenčina
53
Prvky
Nie
Názov
1
Okno Pridať ku krajinám
2
Sprievodca
Popis
•Ak vo zvolených kanáloch nie sú v zozname krajín registrované
žiadne kanály, ako titulok sa zobrazí text „Pridať ku krajinám“.
•Zobrazí sa začiarkavacie políčko v závislosti od toho, či je krajina,
ktorá bola zvolená pri vstupe do obrazovky, registrovaná, alebo
nie.
•Sériové číslo alebo názov vybraného kanálu.
–– Keď bol zvolený jeden kanál, zobrazí sa názov kanála: Zvolený kanál:
NNNN-NNN ABC
–– Keď bol zvolený viac než jeden kanál, zobrazí sa počet zvolených
kanálov: Zvolené kanály: N
3
Informácie o výbere
4
Hlásenie o dokončení
•Hlásenie sa zobrazí po dokončení činnosti. (Toto hlásenie je
zobrazené vždy pri stlačení tlačidla OK.)
Značka výberu
•Ako identifikovať význam značiek výberu viacerých kanálov
• : Keď sa zaregistrovali všetky položky.
• : Keď sa zaregistrovala iba časť položiek.
• : Keď sa nezaregistrovali žiadne položky.
5
Pridať ku krajinám / Upraviť krajiny (2/2)
•Manažér kanálov > Prehliadač > Nástroje > Pridať ku krajinám Môj kanál
54
Slovenčina
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
ENTER
Zvolí sa zvýraznená položka.
Zadať
RETURN
Zrušenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
UP/DOWN
Posun zvýraznenia na položky krajiny.
Presunúť
LEFT/RIGHT
Posun zvýraznenia.
Presunúť
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
• Je to definícia položky Upraviť krajiny.
• Do kategórie Krajina sa pridá alebo z nej odstráni zvýraznený kanál alebo viac než jeden zvolený kanál.
• Časový limit (60 sekúnd)
Prvky
Nie
Názov
1
Pridať ku krajinám
2
Sprievodca
3
Hlásenie o dokončení
Popis
•
Ak je medzi zvolenými kanálmi registrovaný kanál, ako titulok sa
zobrazí Upraviť krajiny.
•Zobrazí sa začiarkavacie políčko v závislosti od toho, či je zvolená
krajina registrovaná, alebo nie.
•Hlásenie sa zobrazí po dokončení činnosti. (Toto hlásenie je
zobrazené vždy pri stlačení tlačidla OK.)
Upraviť číslo kanálu [Typ vymieňania]
• Manažér kanálov > Prehliadač > Nástroje > Upraviť číslo kanálu
Slovenčina
55
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
ENTER
Aplikovanie zmien a zatvorenie okna.
Zadať
RETURN
Zrušenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
▲/▼
Zmena čísla zvoleného kanála.
Prispôsobiť
0~9
Vloženie číslice.
Číslo
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
• Je to funkcia, ktorá slúži na zmenu čísla kanálu. (Typ vymieňania)
• Čísla kanálov sa dajú zmeniť vo všetkých zoznamoch kanálov a zmeny sa aplikujú na všetky kanály.
• Ak nové číslo kanálu nebolo priradené inému kanálu, číslo kanálu sa aktualizuje na nové číslo kanálu a zoznam
sa opäť zoradí vzostupne podľa čísel kanálov.
• Ak už bolo nové číslo kanálu priradené inému kanálu, postupujte podľa hotelových špecifikácií.
✎✎ ATĎ.
• Podporovaná je vertikálna cirkulácia.
Prvky
Nie
Názov
Popis
•Podporované sú číselné klávesy aj klávesy nahor/nadol.
1
Úprava kanála
Okno Číslo
––
––
––
––
Zvolený kanál: Zobrazenie názvu aktuálne zvoleného kanála.
Číslo: Zobrazenie nového čísla kanála.
(Zobrazený je tiež názov aktuálne priradeného kanála.)
Názov: Zobrazenie názvu aktuálne priradeného kanála. (Ak
neexistujú žiadne kanály, zobrazí sa „(prázdne“.) : Ak kanál existuje,
ale nemá názov, názov je zobrazený ako „-----“.
•Ak už je zvolený priradený kanál
2
56
Výstražné hlásenie
Slovenčina
–– Ak bolo nové číslo kanála už priradené inému kanálu, zobrazí sa
potvrdzujúce hlásenie. (Pozrite si obrázok nižšie.)
–– Ak chce používateľ zmeniť číslo kanála na číslo, ktoré už bolo
priradené inému kanálu, čísla kanálov sa vzájomne vymenia a uložia.
Upraviť číslo kanálu [Externý vstup] (3/3)
• Manažér kanálov > Prehliadač > Nástroje > Upraviť číslo kanálu
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
RED
Ak používateľ stlačí tlačidlo, spustí sa číslo kanála.
Obnovenie
ENTER
Aplikovanie zmien a zatvorenie okna.
Zadať
RETURN
Zrušenie alebo návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
▲/▼
Zmena čísla zvoleného kanála.
Prispôsobiť
0~9T
Vloženie číslice.
Číslo
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
• Táto funkcia slúži na priradenie externého vstupného zdroja k číslu kanálu. (Zmeny sa aplikujú na všetky kanály).
• Ak už bolo nové číslo kanálu priradené inému kanálu, postupujte podľa hotelových špecifikácií.
✎✎ ATĎ.
• Východiskové zvýraznenie: Oblasť čísla kanálu.
• Podporovaná je vertikálna cirkulácia.
• Časový limit (60 sekúnd)
Slovenčina
57
Prvky
Nie
Názov
Popis
•Oblasť čísla kanála.
–– Podporované sú číselné klávesy aj klávesy nahor/nadol.
–– Ak nebola priradená žiadna hodnota, zobrazí sa taký počet znakov „-“, aký je počet
číslic.
1
▲
-▼
Oblasť čísla kanála
2
Názov zdroja
3
Nav. Oblasť pomocníka
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•Názov externého vstupu
–– Položky, ktoré sa nedajú konfigurovať, sa deaktivujú.
•Ak používateľ stlačí červené tlačidlo, spustí sa číslo kanála.
Upraviť názov kanálu
• Manažér kanálov > Prehliadač > Nástroje > Upraviť názov kanálu
Sprievodca klávesmi
Tlačidlo
Činnosť
Nav. Pomocník
GREEN
Uloženie zmien a návrat do Manažéra kanála.
Hotovo
ENTER
Uloženie názvu kanála a posun kurzora na nasledujúce pole.
Zadať
RETURN
Zrušenie a návrat na predchádzajúcu obrazovku (Nástroje).
Návrat
▲/▼/◄/►
Navigovanie po klávesnici.
Presunúť
0~9
Vloženie číslice.
(Bez sprievodcu)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Slúži na zatvorenie súčasného okna a zobrazenie ponuky „Nástroje“.
(Bez sprievodcu)
EXIT
Zrušenie a návrat na predchádzajúci krok (Režim výroby).
(Bez sprievodcu)
✎✎ POZNÁMKA
• Je to definícia klávesnice, ktorá sa používa na funkciu Upraviť názov kanálu.
✎✎ ATĎ.
58
• Časový limit (60 sekúnd)
Slovenčina
Prvky
Nie
Názov
1
Okno Upraviť názov kanála
2
Názov kanálu
3
Klávesnica
Popis
•Kurzor a znak, ktoré sú práve zadávané, majú rovnakú farbu ako zvýraznenie.
•Pri dosiahnutí maximálneho počtu znakov kurzor zmizne.
•Podrobný popis nájdete v dokumente rozloženia klávesnice.
Nástroje [Režim úprav]
Režim úprav
Zvýraznenie obsahu (keď je číslo začiarknutej položky 0 alebo 1)
Keď je začiarknutá viac než jedna položka.
Pridať ku krajinám
Upraviť krajiny (Keď je začiarknutá už zaregistrovaná položka.)
Upraviť názov kanála
Úprava názvu kanála
Video Mute
Kopírovanie kanála (Astra HD +)
Zmena poradia (satelit)
Vybrať všetko
Zrušiť výber všetkého (zobrazí sa iba vtedy, ak sa zvolí 1 alebo viac
položiek)
Odstránenie
Pridať ku krajinám
Upraviť krajiny (Keď je začiarknutá už zaregistrovaná položka.)
Video Mute
Zmena poradia (satelit)
Vybrať všetko
Zrušiť výber všetkého
Odstránenie
✎✎ POZNÁMKA
• Poloha kontextovej ponuky: Ponuka Nástroje pre položku v ľavom stĺpci možnosti Zoznam kanálov → Toto je
zobrazené vpravo. Ponuka Nástroje pre položku v pravom stĺpci možnosti Zoznam kanálov → Toto je zobrazené
vľavo.
• Ak používateľ stlačí tlačidlo TOOLS, keď zvýraznená položka nie je zvolená, položka sa automaticky označí ako
zvolená.
• Podrobné špecifikácie každej funkcie nájdete v Manažérovi kanálov NEO.
Slovenčina
59
Titulok kanálu [keď je číslo kanálu priradené k externému zdroju]
✎✎ POZNÁMKA
• Použijú sa špecifikácie titulku kanálu televízora.
• Ak ide o nepodporovanú položku alebo neexistujú zodpovedajúce informácie, hodnoty položky sa nezobrazia.
• Názov kanála sa zobrazí ako „názov externého vstupu“.
Prvky
Nie
Názov
1
Názov externého vstupu
Popis
Zoznam kanálov poskytuje prístup k funkciám vzťahujúcim sa k žánru televízora.
• Režim krajiny
• Mení režim žánru.
¦¦ Mixed Channel Map
Mapa zmiešaných kanálov je funkcia na miešanie terestriál., káblových a satelitných kanálov.
[S výnimkou modelov pre Austráliu, Singapur, Nový Zéland]
–– Aby sa mohli miešať terestriál., káblové a satelitné kanály, funkcia Mapa zmiešaných kanálov musí byť zapnutá.
–– Pomocou Editora kanálov môžete triediť kanály po zapnutí funkcie Mapa zmiešaných kanálov v ponuke režimu
Hotel.
60
Slovenčina
¦¦ Sound Bar
• Soundbar a hotelový televízor Samsung
–– Soundbar a hotelové televízory Samsung podporujú funkciu ARC v HDMI. Ak pripojíte kompatibilný Samsung
soundbar ku kompatibilnému hotelovému televízoru Samsung pomocou jedného kábla HDMI, hostia budú môcť
počúvať zvuk televízora cez soundbar.
–– Modely podporujúce funkciu ARC sú uvedené nižšie:
• Soundbar: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550/J6000
• Nastavenie zariadení soundbar na režim Hotel
1. Nastavte nasledujúce možnosti ponuky Hotel:
–– Hotel option > External Device > Sound Bar Out = On.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
–– Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Pripojte kábel HDMI z výstupu HDMI OUT na zadnej strane zariadenia soundbar do portu HDMI3 (podporujúceho
funkciu ARC) na hotelovom televízore.
3. Po pripojení zariadenia soundbar k hotelovému televízoru soundbar po zapnutí televízora automaticky deteguje
televízor a automaticky sa prepne do režimu Hotel.
Funkčné charakteristiky režimu Hotel zariadenia soundbar:
• Zapnutie/vypnutie je synchronizované s televízorom
• Východiskové nastavenie HDMI_CEC je zapnuté
• Funkcie iba prostredníctvom portu HDMI OUT
• Deaktivuje kláves „režim Vstup“ na VFD, aby sa predišlo neočakávaným zmenám audio zdroja.
• Získava prispôsobiteľné funkcie Hlasitosť zapnutia a Max. hlasitosť z ponuky možnosti Hotel televízora. Hodnoty
funkcií Hlasitosť zapnutia a Max. hlasitosť zariadenia soundbar sú však nastavené na polovicu hodnôt nastavení
Hlasitosť zapnutia a Max. hlasitosť ponuky možnosti Hotel televízora.
Napríklad: Ak Hlasitosť zapnutia televízora=20 a Max. hlasitosť=90, potom sú hodnoty zariadenia soundbar
Hlasitosť zapnutia=10 a Max. hlasitosť=45.
*Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od modelu.
Slovenčina
61
¦¦ Režim zabezpečenia
Špecifikácie dizajnu
• Tieto slúžia na obmedzenie niektorých funkcií, ako napríklad TTX a vstup externého zdroja (HDMI, USB) v
špecifických zariadeniach, napríklad v nápravnom zariadení.
• Ponuka Zabezpečenie je chránená heslom. Bez hesla je prístup k ponuke Zabezpečenie zamietnutý.
• Nastavenie zabezpečenia:
–– Nastavenie zabezpečenia sa dá nastaviť ako ON alebo OFF.
–– Predvolená je možnosť OFF.
–– Nastavenie zabezpečenia: Ak je nastavenie zapnuté, vstup externého zdroja (HDMI, USB) a funkcia TTX sa
deaktivujú.
• Nastavenie hesla
–– To umožňuje používateľovi meniť heslo.
–– Používateľ musí zadať súčasné heslo, nové heslo a potvrdenie nového hesla.
• Resetovanie hesla
–– Slúži na resetovanie hesla.
–– Predvolené heslo je „00000000“.
–– Možnosť Vynulovanie hesla je viditeľná iba v ponuke Výroba použitím kombinácie klávesov Info a Výroba.
Možnosť nie je viditeľná použitím kombinácie kláves MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
• Nastavenie zabezpečenia: Ak je možnosť zapnutá, funkcia SIRCH nie je k dispozícii.
• Možnosťou Vynulovanie na výrobné nastavenia sa nevynuluje Nastavenie zabezpečenia.
62
Slovenčina
Montáž nástenného držiaka
Súprava nástenného držiaka (predáva sa samostatne) umožňuje namontovať televízor na stenu. Pre podrobné informácie
o montáži nástenného držiaka si pozrite pokyny, ktoré sa dodávajú spolu s nástenným držiakom. Pri inštalácii konzoly
nástenného držiaka sa poraďte s technikom. Neodporúčame vám vykonať montáž bez odbornej podpory.
Spoločnosť Samsung Electronics nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie alebo zranenia
druhých, keď sa rozhodnete, že televízor namontujete sami.
Technické údaje súpravy nástenného držiaka (VESA)
✎✎ Súprava nástenného držiaka nie je súčasťou dodávky, predáva sa samostatne.
Nástenný držiak nainštalujte na pevnú stenu kolmú voči podlahe. Pri montáži na iné stavebné materiály, sa prosím,
poraďte s vaším najbližším predajcom. Ak inštalujete na strop alebo šikmú stenu, môže padnúť a spôsobiť vážne fyzické
zranenie.
✎✎ POZNÁMKA
• Štandardné rozmery pre súpravy nástenného držiaka sú znázornené v nižšie uvedenej tabuľke.
• Pri zakúpení našej súpravy nástenného držiaka dodáme aj podrobnú príručku inštalácie a všetky diely potrebné
na zloženie.
• Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA.
• Nepoužívajte skrutky, ktoré majú nadštandardné rozmery, pretože môžu spôsobiť poškodenie vnútra televízneho
prijímača.
• Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže
dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
• Skrutky nadmerne nedoťahujte. Môže to spôsobiť poškodenie produktu alebo jeho pád a následné zranenie osôb.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije nástenný
držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo v nej nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny
pre inštaláciu produktu.
• Pri montáži tohto televízora neprekračujte sklon 15 stupňov.
palcov
Technické údaje VESA (A * B)
40
200 x 200
48~55
400 x 400
Bežná skrutka
Množstvo
M8
4
Neinštalujte súpravu nástenného držiaka, zatiaľ čo máte zapnutý televízor.
Mohlo by to zapríčiniť fyzické zranenie spôsobené zásahom elektrického prúdu.
Slovenčina
63
Upevnenie televízora na stenu
Upozornenie: Ťahanie, tlačenie alebo lezenie na televízor môže spôsobiť, že televízor spadne. Zabezpečte hlavne, aby sa
vaše deti nevešali alebo nenarušovali stabilitu televízora. V opačnom prípade môže dôjsť k prevráteniu televízora a viesť k
vážnym zraneniam alebo smrti. Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v Bezpečnostnom letáku. Pre lepšiu
stabilitu namontujte z bezpečnostných dôvodov zariadenie proti pádu nasledovne.
Predchádzanie pádu televízora
1. Vložte skrutky do svoriek a pevne ich dotiahnite k stene. Uistite sa, že skrutky sú pevne nainštalované na stene.
✎✎ V závislosti od typu steny možno budete potrebovať dodatočný materiál, napríklad kotvu.
✎✎ Keďže sa potrebné svorky, skrutky a šnúry nedodávajú, zakúpte si ich samostatne.
2. Vyberte skrutky zo stredu zadnej časti televízora, vložte ich do svoriek a potom ich opätovne utiahnite na televízore.
✎✎ Skrutky sa s produktom nemusia dodávať. V tom prípade si zakúpte skrutky s nasledujúcimi technickými údajmi.
3. Pripojte svorky upevnené k televízoru a svorky upevnené na stene s dlhou šnúrou a potom šnúru pevne dotiahnite.
✎✎ POZNÁMKA
• Televízor nainštalujte blízko pri stene, aby nemohol spadnúť dozadu.
• Šnúru je bezpečné pripojiť tak, aby boli svorky upevnené k stene v rovnakej výške alebo nižšie ako svorky
upevnené na televízore.
• Pred premiestnením televízora odviažte prostriedok.
4. Overte, či sú všetky pripojenia správne zabezpečené. Pravidelne kontrolujte pripojenia, či nevykazujú žiadne známky
opotrebovania. Ak máte akékoľvek pochybnosti o zabezpečení pripojení, kontaktujte profesionálneho inštalatéra.
Zabezpečovacia zámka Kensington
Spoločnosť Samsung nedodáva zámku Kensington. Zámka Kensington je
zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa používa
na verejnom mieste. Vzhľad a uzamykacia metóda sa môže líšiť od obrázku
v závislosti od výrobcu. Ďalšie pokyny k správnemu používaniu zámky
Kensington nájdete v dodanej príručke.
Aby ste uzamkli produkt, postupujte podľa týchto krokov:
Nájdite na zadnej strane televízora ikonu „K“. Otvor pre zámok Kensington sa
nachádza vedľa ikony „K“.
1
<Voliteľné>
1. Omotajte kábel zámky Kensington okolo veľkého statického objektu,
napríklad okolo stola alebo stoličky.
2. Prevlečte koniec kábla s upevnenou zámkou cez slučkový koniec kábla zámky Kensington.
3. Vložte uzamykacie zariadenie do priečinku Kensington na výrobku (1).
4. Uzamknite zámku.
✎✎ Toto sú všeobecné pokyny. Detailné pokyny nájdete v používateľskej príručke, ktorá sa dodala s uzamykacím
zariadením.
✎✎ Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.
✎✎ Umiestnenie zámky Kensington sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
64
Slovenčina
Technické údaje
Rozlíšenie displeja
3840 x 2160
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
Skladovacia teplota
Skladovacia vlhkosť
Názov modelu
Veľkosť obrazovky (diagonálne)
10 ℃ až 40 ℃ (50 °F až 104 °F)
10% až 80%, bez kondenzácie
-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)
5% až 95%, bez kondenzácie
HG40ED690U
HG48ED690U
40,0 palcov
47,6 palcov
10 W x 2
Zvuk (výstup)
Rozmery (š x h x v)
Telo
So stojanom
Hmotnosť
Bez stojana
So stojanom
Názov modelu
Veľkosť obrazovky (diagonálne)
917,7 x 62,6 x 535,7 mm
917,7 x 241,6 x 582,2 mm
1087,1 x 63,3 x 630,9 mm
1087,1 x 254,6 x 676,8 mm
7,7 kg
9,4 kg
11,4 kg
13,6 kg
HG55ED690U
54,6 palcov
10 W x 2
Zvuk (výstup)
Rozmery (š x h x v)
Telo
So stojanom
1242,6 x 63,2 x 718,4 mm
1242,6 x 267,5 x 763,4 mm
Hmotnosť
Bez stojana
So stojanom
15 kg
17,3 kg
✎✎ Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
✎✎ Informácie o napájaní a spotrebe energie nájdete na štítku produktu.
✎✎ Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa
konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Slovenčina
65
Rozmery
Pohľad spredu / Pohľad zboku
1
6
2
4
3
5
7
(jednotka: mm)
1
2
3
4
5
6
7
HG40ED690U
917.7
886.7
499.7
535.7
582.2
62.6
241.6
HG48ED690U
1087.1
1056.1
594.9
630.9
676.8
63.3
254.6
HG55ED690U
1242.6
1121.6
682.4
718.4
763.4
63.2
267.5
Detail panelu konektorov / Pohľad zozadu
1
3
7
2
8
6
4
5
(jednotka: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG40ED690U
356.7
231.0
200.0
169.2
203.7
629.1
124.7
200.0
HG48ED690U
341.4
330.1
400.0
181.9
199.9
785.8
76.8
400.0
HG55ED690U
419.1
351.8
400.0
317.9
265.6
805.3
149.5
400.0
66
Slovenčina
Detail základného stojana
2
3
1
(jednotka: mm)
1
2
3
HG40ED690U
668.7
241.6
142.4
HG48ED690U
728.5
254.6
141.4
HG55ED690U
758.5
267.5
140.9
✎✎ POZNÁMKA: Všetky nákresy nemusia byť nutne v príslušnej mierke. Niektoré rozmery sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Pred inštaláciou vášho televízora si preštudujte rozmery. Bez zodpovednosti za
typografické alebo tlačové chyby.
Slovenčina
67
Kontakt na spoločnosť SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa produktov značky Samsung, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG.
Krajina
AUSTRIA
BELGIUM
Stredisko starostlivosti o zákazníkov
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
02-201-24-18
Webová stránka
www.samsung.com/at/support
BOSNIA
055 233 999
BULGARIA
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/hr/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
ITALIA
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
PORTUGAL
ROMANIA
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/rs/support
ED690U-EU-SLK-05
Download PDF

advertising