Samsung | CW-29Z404N | Samsung CW-29Z404N Používateľská príručka

AA68-03853U-00Slk
4/21/06
3:20 PM
Page 1
FAREBN¯ TELEVÍZOR
Panel pripojenia (v závislosti od modelu)
➢
PouÏívateºská príruãka
Pred obsluhou prístroja si prosím dôkladne preãítajte tento
manuál a uchovajte si ho pre potrebu do budúcnosti.
Skutoãná konfigurácia televízora sa môÏe lí‰iÈ v
závislosti od modelu.
Predn˘ (alebo Boãn˘) panel
Zadn˘ panel
3 S-Video vstup
Zaregistrujte vበv˘robok na
www.samsung.com/global/register
2 Obrazov˘ vstup
alebo
Ovládací panel (v závislosti od modelu)
➢
Skutoãná konfigurácia televízora sa môÏe lí‰iÈ v
závislosti od modelu.
Predn˘ (alebo Boãn˘) panel
1
2
3
4
5
6
Senzor diaºkového ovládaãa
Indikátor pohotovostného reÏimu
Vypnutie/zapnutie televízora
Zobrazenie ponuky na obrazovke
Nastavenie hlasitosti
V˘ber kanála
◆ V závislosti od modelu môÏete pouÏitím 6 tlaãidiel
zapnúÈ televízor, ktor˘ je v pohotovostnom reÏime.
◆ Tlaãidlá 5 a 6 majú rovnakú funkciu ako tlaãidlá
œ/√/†/… na diaºkovom ovládaní.
◆ Ak diaºkové ovládanie nefunguje alebo ste ho stratili,
môÏete pouÏiÈ ovládacie prvky umiestnené na TV.
1 Audiovstup
káblová televízna sieÈ
☛
Pri kaÏdom pripojení audio alebo video zariadenia k
televízoru skontrolujte, ãi sú v‰etky komponenty
vypnuté.
Pripojenie k anténe alebo rozvodu káblovej televízie
Pripojte anténny kábel alebo kábel pripojenia káblovej
televízie do 1 (75Ω koaxiálna zásuvka)
Na správne zobrazenie televíznych kanálov musí zariadenie
prijímaÈ signál z jedného z nasledujúcich zdrojov: vonkaj‰ia
anténa, rozvod káblovej televízie, satelitná televízna sieÈ.
Ak pouÏívate vnútornú anténu, moÏno ju budete musieÈ pri
ladení televízora otáãaÈ, aÏ k˘m nezískate ostr˘ a ãist˘
obraz.
Pripojenie k vstupu/v˘stupu SCART
Konektory 2 SCART a 3 SCART sa pouÏívajú pre
zariadenia ako videorekordér, DVD, dekodér, satelitn˘
prijímaã, herná konzola alebo prehrávaã videodiskov.
Konektor SCART 2 sa tieÏ pouÏíva pre zariadenia s
v˘stupom RGB, ako sú napríklad herné konzoly alebo
prehrávaãe videodiskov.
Slovenãina- 1
☛
Prosím, dbajte na farebné oznaãenie vstupn˘ch
materiálov a káblov˘ch konektorov.
Pripojenie k vstupu RCA
Konektory 1 (AUDIO-L/R) a 2 (VIDEO) sa pouÏívajú pre
zariadenia ako kamera, prehrávaã videodiskov alebo herná
konzola.
Pripojenie k vstupu S-Video
Konektory 3 (S-VIDEO IN) a 1 (AUDIO-L/R) sa pouÏívajú
pre zariadenia vybavené v˘stupom S-Video, ako je napríklad
videokamera alebo videorekordér.
AA68-03853U-00
AA68-03853U-00Slk
4/4/06
3:46 PM
Page 2
Diaºkové ovládanie (v závislosti od modelu)
➢
Prevádzka diaºkového ovládania môÏe byÈ ovplyvnená
jasn˘m umel˘m osvetlením v blízkosti televízneho prijímaãa.
4
5
”.
o
6
é
7
enie
8
enie
o
ste
9
0
enie
nia
!
ia.
@
o
#
e
e
/
PouÏíva sa na zv˘‰enie
alebo zníÏenie hlasitosti.
MENU
PouÏíva sa na zobrazenie
menu na obrazovke alebo
návrat do
predchádzajúceho menu.
…/†/œ/√
PouÏíva sa na ovládanie
kurzoru v menu.
S.MENU
PouÏíva sa na zobrazenie
zvukového menu.
TURBO
PouÏíva sa na v˘ber
zvukovej moÏnosti turbo.
P.SIZE
PouÏíva sa na zmenu
veºkosti obrazu.
DUAL I-II
PouÏíva sa na v˘ber
reÏimu zvuku.
SOURCE
PouÏíva sa na zobrazenie
v‰etk˘ch dostupn˘ch
video zdrojov.
INFO
PouÏíva sa na zobrazenie
informácii o kanále a o
stave nastavení, ktor˘ ste
zvolili.
PRE-CH
PouÏíva sa na opakované
prepínanie medzi dvoma
naposledy zobrazen˘mi
kanálmi.
$ P
/
PouÏíva sa na zobrazenie
nasledujúceho alebo
predchádzajúceho
uloÏeného kanála.
% EXIT
PouÏíva sa na ukonãenie
akéhokoºvek zobrazenia
alebo na návrat do
normálneho zobrazenia.
^ MUTE
PouÏíva sa na doãasné
vypnutie zvuku. Ak chcete
zvuk znova zapnúÈ,
stlaãte tlaãidlo MUTE, ,
alebo .
& ENTER
Ak chcete poãas
pouÏívania menu na
obrazovke aktivovaÈ
(alebo zmeniÈ) urãitú
poloÏku, stlaãte tlaãidlo
ENTER.
* S.MODE
PouÏíva sa na v˘ber
zvukového efektu.
( P.MODE
PouÏíva sa na zvolenie
obrazového efektu.
) TV
PouÏíva sa na vrátenie z
reÏimu externého vstupu
do reÏimu televízora.
a SLEEP
PouÏíva sa na zvolenie
prednastaveného
ãasového intervalu pre
automatické vypnutie.
e
1 POWER
PouÏíva sa na zapnutie a
vypnutie televízora.
2 Numerické tlaãidlá
PouÏívajú sa na priamu
voºbu kanálov.
3 -/-PouÏíva sa na v˘ber
kanála s ãíslom desaÈ
alebo viac.
Stlaãte toto tlaãidlo a
zobrazí sa symbol “--”.
Zadajte dvojciferné ãíslo
kanála.
Zapnutie a vypnutie televízora
SieÈov˘ napájací kábel je pripojen˘ k zadnej ãasti televízora.
1
Zapojte sieÈov˘ napájací kábel do príslu‰nej zásuvky.
➢ SieÈové napätie je uvedené na zadnej strane
televízora a frekvencia je 50 alebo 60 Hz.
2
Stlaãte tlaãidlo “I” (zapnutie/vypnutie) na prednej (alebo
boãnej) strane televízora.
3
Zapnite televízor stlaãením tlaãidla POWER na
diaºkovom ovládaãi. Automaticky sa zvolí naposledy
sledovan˘ program. Ak ste zatiaº neuloÏili Ïiadne
kanály, nezobrazí sa Ïiadny ãist˘ obraz. Pozrite si
“Automatické ukladanie kanálov” alebo “Manuálne
ukladanie kanálov” na strane 4.
➢ Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky
následne vykoná viacero základn˘ch uÏívateºsk˘ch
nastavení. Pozrite si “Nastavenie - Plug & Play na
strane 3.
4
Ak chcete televízor vypnúÈ, stlaãte tlaãidlo “I”
(zapnutie/vypnutie) na prednej (alebo boãnej) strane
televízora.
Prepnutie televízora do pohotovostného reÏimu
Ak chcete zníÏiÈ spotrebu energie a opotrebovanie
obrazovky, môÏete televízor prepnúÈ do pohotovostného
reÏimu. Pohotovostn˘ reÏim môÏe byÈ uÏitoãn˘, ak chcete
doãasne preru‰iÈ sledovanie televízora (napríklad poãas
jedla).
1
Poãas sledovania stlaãte tlaãidlo POWER na diaºkovom
ovládaãi.
Televízor je v pohotovostnom reÏime.
2
Ak chcete televízor znova zapnúÈ, jednoducho znova
stlaãte toto tlaãidlo.
Vkladanie bateríí
OdstráÀte kryt. VloÏte dve batérie typu
AAA a znova zaloÏte kryt.
Keì diaºkové ovládanie nepracuje
správne, skontrolujte správnu polaritu
batérií alebo ich kapacitu.
➢ Nekombinujte rôzne typy batérii, napr. alkalické s
magnéziov˘mi.
Slovenãina- 2
☛
Televízor nenechávajte v pohotovostnom reÏime po
dlhú dobu (ak ste napríklad preã na dovolenke).
Televízor vypnite stlaãením tlaãidla “I”
(zapnutie/vypnutie) na prednej (alebo boãnej) strane
televízora. Najlep‰ie je odpojiÈ televízor od zásuvky a
antény.
ra.
bo
AA68-03853U-00Slk
e
om
3:46 PM
Page 3
Prezeranie menu
1
2
Stlaãte tlaãidlo MENU.
Na obrazovke sa zobrazí hlavné menu. Na jeho ºavej
strane je päÈ ikon: Input, Picture, Sound, Channel, a
Setup.
2
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte jednu z ikon.
Ak chcete vojsÈ do vedºaj‰ieho menu, stlaãte tlaãidlo
ENTER.
3
Tlaãidlom … alebo † sa presúvate na jednotlivé poloÏky
v menu. Stlaãením tlaãidla ENTER zvolíte poloÏku v
menu.
4
Stlaãením tlaãidla …/†/œ/√ zmeníte zvolenú poloÏku.
Stlaãením tlaãidla MENU sa vrátite do
predchádzajúceho menu.
5
Stlaãením tlaãidla EXIT opustíte menu.
ch
a
u
4/4/06
3
Auto Store
TV
Country
Search
Belgie
: Belgie
Move
√
√
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Schweiz
Sverige
UK
Eastern Europe
Others
Enter
Stlaãením tlaãidla … alebo † vyberte krajinu. Stlaãte
tlaãidlo ENTER.
6
Ak chcete vyhºadávaÈ
kanály, stlaãením tlaãidla …
alebo †zvoºte poloÏku
Search. Stlaãte tlaãidlo
ENTER.
Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne
vykoná viacero základn˘ch zákazníckych nastavení.
K dispozícii sú nasledovné nastavenia.
Language
English
Deutsch
Français
Nederlands
Español
Italiano
Sverige
Português
∂ÏÏËÓÈο
Move
âe‰tina
Srpski
Hrvatski
Român„
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Enter
8
Setup
TV
√
Plug & Play
Language
: English
Time
Child Lock
Blue Screen
: Off
Melody
: On
Demonstration
Enter
√
√
√
√
√
Return
Search
Start
Enter
Return
Search
P 1 C- - - - - - -
102MHz
7%
Stop
Enter
Return
Time
TV
--:-Clock
Sleep Timer
--:-On Timer
--:-Off Timer
On Timer Volume: 10
Move
Enter
:
Off
Off
Off
Return
Plug & Play
TV
Opätovné nastavenie Plug & Play
Metóda: MENU ➜ …/† (Setup)
➜ ENTER ➜ …/† (Plug &
Play) ➜ ENTER
Return
5
Opätovn˘m stlaãením
tlaãidla ENTER spustite
vyhºadávanie kanálov. Ak
chcete vyhºadávanie
zastaviÈ, stlaãte tlaãidlo
ENTER.
Keì je vyhºádavanie kanálu
dokonãené, zobrazí sa
ponuka Time s vybran˘mi
Clock.
Enjoy your watching
Po dokonãení stlaãte
tlaãidlo MENU.
Zobrazí sa správa Enjoy your watching a následne sa
aktivuje kanál, ktor˘ bol uloÏen˘.
Move
Znova stlaãte tlaãidlo
ENTER.
Nastavenie - Plug & Play
Ak je televízor v
pohotovostnom reÏime,
stlaãte na diaºkovom
ovládaãi tlaãidlo POWER.
Zobrazí sa Plug & Play.
Chvíºu bude blikaÈ a potom
sa zobrazí ponuka
Language.
Preverte, ãi je k televízoru
pripojená anténa (pozrite si
stranu 1). Stlaãte tlaãidlo
ENTER. Zobrazí sa ponuka
Auto Store so zvolenou
poloÏkou Country.
9
4
7
1
Check antenna input.
Stlaãením tlaãidla … alebo
Enter
Exit
† vyberte príslu‰n˘ jazyk.
Stlaãte tlaãidlo ENTER.
Zobrazí sa správa Check antenna input..
➢ Ak sa v ponuke Jazyk nezvolí Ïiadny jazyk, tak
ponuka po asi 30 sekundách zmizne.
Tlaãidlom œ alebo √ sa pohybujete na poloÏku hodín
alebo minút. Stlaãením tlaãidla … alebo † nastavte
hodiny alebo minúty.
pokraãovanie...
Return
pokraãovanie...
Vstup Zoznam zdrojov / UpraviÈ názov
Source List
TV
◆ Source List
TV
MôÏete prepínaÈ medzi
AV1
---AV2
---jednotliv˘mi zobrazeniami
S-Video
---signálu z pripojeného
zariadenia, ako je
videorekordér, DVD
Move
Enter
Return
prehrávaã, satelitn˘ prijímaã
a zdroj televízneho signálu (pozemné alebo káblové
vysielanie).
➢ Stlaãením tlaãidla SOURCE na diaºkovom ovládaãi
môÏete jednoducho meniÈ jednotlivé externé zdroje.
Prepnutie zobrazení môÏe chvíºku trvaÈ. Ak sa
chcete vrátiÈ do reÏimu TV, na diaºkovom ovládaãi
stlaãte tlaãidlo TV.
◆ Edit Name
Extern˘ zdroj môÏete
pomenovaÈ.
Edit Name
TV
AV1
AV2
S-Video
Move
Slovenãina- 3
---: Belgie
VCR
: DVD
: Cable STB
Sat. STB
AV Recv.
DVD Recv.
Game
Camcorder
DVD Combo
Enter
√
√
√
Return
AA68-03853U-00Slk
4/4/06
3:46 PM
Page 4
Automatické ukladanie kanálov
Manuálne ukladanie kanálov
Kanál – PridaÈ / ZmazaÈ
MôÏete prehºadávaÈ dostupné frekvenãné pásma
(dostupnosÈ závisí od krajiny). Automaticky priradené ãísla
programov nemusia zodpovedaÈ aktuálnym alebo
poÏadovan˘m ãíslam programov. âísla v‰ak môÏete zoradiÈ
manuálne a vymazaÈ ºubovoºné kanály, ktoré nechcete
sledovaÈ.
Manual Store
TV
MôÏete ukladaÈ kanály vrátane
Programme
:P3
t˘ch, ktoré prijímate
Colour System : AUTO
√
Sound System
: BG
√
prostredníctvom káblov˘ch
Search
: 46MHz
rozvodov. Pri manuálnom
Channel
:C1
Store
: ?
ukladaní kanálov si môÏete
vybraÈ:
Move
Adjust
Return
- âi chcete alebo nechcete
uloÏiÈ v‰etky nájdené kanály
- âíslo programu kaÏdého uloÏeného kanála, ktor˘ chcete
oznaãiÈ
Vybraté kanály moÏno spomedzi
prehºadávan˘ch kanálov vyradiÈ.
Pri prehºadávaní uloÏen˘ch
kanálov sa potom tie, ktoré
chcete preskoãiÈ, nezobrazujú.
Poãas prehºadávania sa
zobrazia v‰etky kanály, ktoré
v˘slovne neurãíte na preskoãenie.
Auto Store
TV
Kanály sa zoradia a uloÏia v
Belgie
Country : Belgie
√
Deutschland
poradí, ktoré zodpovedá ich
Search
España
√
France
pozícii vo frekvenãnom rozsahu
Italia
Nederland
Schweiz
(najniωia bude prvá a najvy‰‰ia
Sverige
UK
posledná). Zobrazí sa pôvodne
Eastern Europe
Others
zvolen˘ program.
Move
Enter
Return
➢ Ak chcete zastaviÈ
Search
vyhºadávanie pred jeho
P 1 C- - - - - - 102MHz
dokonãením, stlaãte
7%
tlaãidlo MENU.
Stop
Enter
Return
Keì skonãí, zobrazí sa ponuka
Sort. Ak chcete zoradiÈ kanály
do Ïelaného poradia, pozrite si “Usporiadanie kanálov”.
Ak chcete skonãiÈ bez usporiadania kanálov, stlaãte tlaãidlo
EXIT.
◆ Programme (âíslo programu, ktoré má byÈ priradené
kanálu)
◆ Colour System: AUTO/PAL/SECAM/NT4.43
◆ Sound System: BG/DK/I/L
◆ Search (Keì neviete ãísla kanálov): Tuner zaãne
prehºadávaÈ frekvenãné pásmo aÏ pokiaº nenájde a
nezobrazí prv˘ alebo zvolen˘ kanál.
◆ Channel (Keì poznáte ãíslo kanálu, ktor˘ chcete uloÏiÈ)
➢ âíslo kanálu môÏete urãiÈ tieÏ priamo stlaãením
ãíseln˘ch tlaãidiel (0-9).
◆ Store (Keì ukladáte kanál a priradené ãíslo programu)
➢
☛
Usporiadanie kanálov
Táto operácia vám umoÏÀuje
zmeniÈ ãísla programov pre
uloÏené kanály. Túto ãinnosÈ
môÏe byÈ potrebné vykonaÈ po
automatickom ukladaní.
Sort
TV
From
To
Store
Move
:P1
: P-: ?
Adjust
◆ From: âíslo kanála, ktoré
chcete zmeniÈ.
◆ To: Nové ãíslo kanálu, ktoré má byÈ pridelené.
◆ Store: Potvrdenie v˘meny ãísel kanálu.
Ak zvuk nepoãuÈ alebo je nezvyãajn˘, znova vyberte
poÏadovanú zvukovú normu.
ReÏim kanálov
◆ P (ReÏim programov): Po dokonãení ladenia sa
vysielajúcim staniciam vo va‰ej oblasti priradia ãísla
pozícií od P00 po P99. V tomto reÏime môÏete vybraÈ
kanál zadaním ãísla pozície.
◆ C (ReÏim skutoãn˘ch kanálov): V tomto reÏime
môÏete vybraÈ kanál zadaním priradeného ãísla pre
kaÏdú stanicu pozemného vysielania.
◆ S (ReÏim kanálov káblovej televízie): V tomto reÏime
môÏete vybraÈ kanál zadaním priradeného ãísla pre
kaÏd˘ kanál káblovej televízie.
Return
Slovenãina- 4
Add/Delete
TV
P1
P2
P3
P4
P5
Move
: Added
: Added
: Added
: Added
: Added
Enter
Return
Opakovan˘m stlaãením tlaãidla ENTER vyberte Added
alebo Deleted.
Názov kanála
Názvy kanálov sa priradia
automaticky pri príjme vysielania
informácií o kanále. Tieto názvy
sa dajú zmeniÈ, ão vám
umoÏÀuje priradiÈ nové názvy.
Name
TV
P1
P2
P3
P4
Move
: ----: ----: ----: -----
Enter
Metóda:
…/† : PouÏívajú sa na zvolenie písmena alebo ãísla.
œ/√ : PouÏíva sa na prechod na predchádzajúce alebo
nasledujúce písmeno.
ENTER : PouÏíva sa na potvrdenie nového názvu.
Return
AA68-03853U-00Slk
te
turn
4/4/06
3:46 PM
Page 5
Nastavenie ãasu
Nastavenie detského zámku
Time
TV
◆ Clock
--:-Clock
Na televízore môÏete
Sleep Timer
: Off
--:-On Timer
Off
nastaviÈ hodiny, ktoré po
--:-Off Timer
Off
stlaãení tlaãidla INFO na
On Timer Volume: 10
diaºkovom ovládaãi zobrazia
aktuálny ãas. âas musíte
Move
Enter
Return
nastaviÈ aj v prípade, ak
chcete pouÏiÈ ãasovaãe automatického zapínania a
vypínania.
➢ Keì tlaãíte tlaãidlo “I” (Zapnutie/Vypnutie) na
prednej (alebo boãnej) strane televízora, nastavenie
hodín sa vynuluje.
Child Lock
TV
Táto funkcia vám umoÏÀuje
Child Lock
: On
√
zabrániÈ sledovaniu nevhodn˘ch
Programme
:P1
Lock
: ?
programov nepovolan˘mi
osobami, ako sú deti, a to tak,
Ïe na zvolenom programe
vypne obraz a zvuk.
Move
Enter
Return
Detsk˘ zámok sa nedá vypnúÈ
tlaãidlami na prednom (alebo boãnom) paneli. Detsk˘ zámok
sa dá vypnúÈ len diaºkov˘m ovládaním, takÏe ho skryte
mimo dosah detí.
◆ Sleep Timer
NastaviÈ môÏete dobu medzi 30 a 180 minútami, po
ktorej sa televízor automaticky prepne do
pohotovostného reÏimu.
➢ Tieto moÏnosti môÏete jednoducho vybraÈ
stlaãením tlaãidla SLEEP na diaºkovom ovládaãi. Ak
ãasovaã automatického vypnutia nie je e‰te
nastaven˘, zobrazí sa hodnota Off. Ak je uÏ
ãasovaã automatického vypnutia nastaven˘, zobrazí
sa zostávajúci ãas do prepnutia televízora do
pohotovostného reÏimu.
me
turn
◆ Child Lock: On/Off
Ak si Ïeláte odomknúÈ kanál, nastavte poloÏku na Off.
◆ Programme: âíslo kanála, ktor˘ chcete uzamknúÈ.
◆ Lock: Keì stlaãíte ENTER, zobrazí sa hlásenie Locked.
➢
Ak je uzamknut˘ ak˘koºvek kanál, nemôÏete vstúpiÈ do
ponuky Channel pomocou ovládacích tlaãidiel na
televízore a zobrazí sa správa Not available.
Prístup môÏete získaÈ iba s pouÏitím diaºkového
ovládania.
◆ Language
Toto nastavenie sa lí‰i v
závislosti od modelu. Pri
prvom pouÏití televízora
musíte zvoliÈ jazyk, ktor˘ sa
pouÏije na zobrazenie ponúk
a indikátorov.
Setup
TV
√
Plug & Play
Language
: English
Time
Child Lock
Blue Screen
: Off
Melody
: On
Demonstration
Move
Enter
√
√
√
√
√
Exit
◆ Blue Screen
Ak sa neprijíma Ïiadny signál alebo ak je veºmi slab˘,
modrá obrazovka automaticky nahradí za‰umené
pozadie obrazu. Ak chcete pokraãovaÈ v sledovaní
nekvalitného obrazu, musíte nastaviÈ reÏim Blue Screen
na hodnotu Off.
◆ Melody
Pri vypínaní a zapínaní televízora môÏete poãuÈ melódiu.
◆ Demonstration
Aby ste sa oboznámili s rôznymi ponukami, ktoré má vá‰
televízor, môÏete si ich pozrieÈ prostredníctvom vstavanej
ukáÏky. Zobrazí sa za sebou kaÏdá z moÏností ponuky.
Ak chcete ukáÏku skonãiÈ, stlaãte tlaãidlo EXIT.
◆ On Timer / Off Timer
Ak chcete, aby sa televízor automaticky zapol alebo
vypol vo vami nastavenom ãase, je potrebné nastaviÈ
ãasovaãe zapnutia/vypnutia.
☛ Najskôr musíte nastaviÈ hodiny.
◆ On Timer Volume
MôÏete nastaviÈ Ïelanú úroveÀ hlasitosti, keì ãasovaã
automaticky zapne televízor.
☛
Nastavenie Jazyk / Modrá obrazovka /
Melódia / UkáÏka
Automatické vypnutie
Keì nastavíte ãasovaã na moÏnosÈ „Zapnut˘”, TV sa
prípadne vypne, ak 3 hodiny potom, ão sa TV zapol
ãasovaãom, nestlaãíte Ïiadne ovládacie tlaãidlo. Táto
funkcia je dostupná len v reÏime zapnutého ãasovaãa
a zabraÀuje prehriatiu, ktoré sa môÏe vyskytnúÈ, ak je
TV príli‰ dlho zapnut˘.
Slovenãina- 5
AA68-03853U-00Slk
4/4/06
3:46 PM
Page 6
Obraz ReÏim / Vlastn˘ /
Farebn˘ odtieÀ / VeºkosÈ /
Digitálna redukcia ‰umu / Naklonenie
Zvuk ReÏim / Ekvalizér /
Automatická hlasitosÈ / Dolby Virtual /
Pseudo Stereo / Turbo Plus
Picture
TV
◆ Mode: Dynamic/
Mode
: Dynamic
√
Standard/Movie/Custom
Custom
√
Colour Tone
: Normal
√
VybraÈ môÏete typ obrazu,
Size
: Normal
√
ktor˘ najlep‰ie zodpovedá
Digital NR
: Off
√
Tilt
:0
va‰im poÏiadavkám na
pozeranie.
Move
Enter
Exit
➢ Tieto moÏnosti môÏete
jednoducho vybraÈ stlaãením tlaãidla P.MODE na
diaºkovom ovládaãi.
Sound
TV
◆ Mode: Standard/Music
Mode
: Custom
√
/Movie/Speech/Custom
Equalizer
√
Auto Volume
: Off
√
MôÏete vybraÈ typ
Dolby Virtual
: Off
√
‰peciálneho zvukového
Pseudo Stereo
: Off
√
Turbo Plus
: Off
√
efektu, ktor˘ sa pouÏije pri
sledovaní daného vysielania.
Move
Enter
Exit
➢ Tieto moÏnosti môÏete
jednoducho vybraÈ stlaãením tlaãidla S.MODE na
diaºkovom ovládaãi.
◆ Equalizer
Televízor poskytuje niekoºko nastavení, ktoré umoÏÀujú
ovládaÈ kvalitu zvuku.
➢ Ak zmeníte niektoré z t˘chto nastavení, ‰tandard
zvuku sa automaticky zmení na hodnotu Custom.
◆ Auto Volume
KaÏdá vysielacia stanica má svoje vlastné signálové
podmienky, takÏe pre vás nie je jednoduché upraviÈ
hlasitosÈ pri kaÏdej zmene kanála. Táto funkcia vám
umoÏÀuje automaticky upraviÈ hlasitosÈ poÏadovaného
kanála zníÏením úrovne zvukového v˘stupu v prípade, ak
je modulaãn˘ signál príli‰ vysok˘, alebo zv˘‰ením úrovne
zvukového v˘stupu, ak je modulaãn˘ signál príli‰ nízky.
◆ Dolby Virtual (v závislosti od modelu)
Pseudo Stereo
Táto funkcia konvertuje monofónny zvukov˘ signál do
dvoch identick˘ch kanálov – ºavého a pravého.
Po nastavení Pseudo stereo alebo Dolby Virtual na On
alebo Off sa tieto nastavenia pouÏijú na zvukové efekty,
ako napríklad Standard, Music, Movie a Speech.
☛ Vyrobené v licencii firmy Dolby
Laboratories. “Dolby” a symbol
dvojitého D sú obchodn˘mi znaãkami
firmy Dolby Laboratories.
◆ Turbo Plus
Táto funkcia primerane zdôrazÀuje vy‰‰ie a niωie
zvukové pásma (a zahrÀuje aj iné efekty). MôÏete si
vychutnaÈ lep‰í a dynamickej‰í zvuk pri pozeraní hudby,
filmov alebo in˘ch kanálov.
➢ Tieto moÏnosti môÏete jednoducho zmeniÈ
stlaãením tlaãidla TURBO na diaºkovom ovládaní.
◆ Custom: Contrast/Brightness/Sharpness/ Colour/
Tint (len NTSC)
Televízor poskytuje niekoºko nastavení, ktoré umoÏÀujú
ovládaÈ kvalitu obrazu.
➢ Ak zmeníte niektoré z t˘chto nastavení, ‰tandard
obrazu sa automaticky zmení na hodnotu Custom.
◆ Colour Tone: Cool2/Cool1/Normal/Warm1/ Warm2
◆ Size
MôÏete si vybraÈ takú veºkosÈ obrazu, ktorá najlep‰ie
zodpovedá va‰im nárokom na sledovanie. Toto
nastavenie sa lí‰i v závislosti od modelu.
➢ VeºkosÈ obrazu môÏete jednoducho zmeniÈ
stlaãením tlaãidla P.SIZE na diaºkovom ovládaní.
◆ Digital NR
V prípade slabej úrovne signálu prijímaného televízorom
môÏete aktivovaním tejto funkcie obmedziÈ poruchy a
tiene, ktoré sa zjavujú na obrazovke.
◆ Tilt (v závislosti od modelu)
Ak zistíte, Ïe prijíman˘ obraz je jemne naklonen˘ na
jednu stranu, môÏete prispôsobiÈ nastavenie naklonenia
(od -7 do +7).
Slovenãina- 6
Rie‰enie problémov:
Pred kontaktovaním popredajného servisu spoloãnosti
Samsung vykonajte nasledujúce jednoduché kontroly. Ak
nemôÏete vyrie‰iÈ problém pouÏitím pokynov uveden˘ch
niωie, poznaãte si model a sériové ãíslo televízora a obráÈte
sa na miestneho predajcu.
Ch˘ba zvuk alebo obraz
◆ Skontrolujte, ãi je sieÈov˘ napájací kábel pripojen˘ do
zásuvky v stene.
◆ Skontrolujte, ãi ste stlaãili tlaãidlo “I” (zapnutie/
vypnutie) a tlaãidlo POWER.
◆ Skontrolujte nastavenie kontrastu a jasu obrazu.
◆ Skontrolujte hlasitosÈ.
Normálny obraz bez zvuku
◆ Skontrolujte hlasitosÈ.
◆ Skontrolujte, ãi ste na diaºkovom ovládaãi nestlaãili
tlaãidlo MUTE na stlmenie hlasitosti .
Ch˘ba obraz alebo je ãiernobiely
◆ Upravte nastavenia farieb.
◆ Skontrolujte správne nastavenie systému vysielania.
Ru‰enie zvuku a obrazu
◆ Skúste zistiÈ, ktoré elektrické zariadenie ovplyvÀuje
televízor, a potom ho presuÀte ìalej.
◆ Televízor zapojte do inej sieÈovej zásuvky.
Neostr˘ alebo zasneÏen˘ obraz, skreslen˘ zvuk
◆ Skontrolujte smer, umiestnenie a pripojenie antény.
Toto ru‰enie sa ãasto vyskytuje z dôvodu pouÏitia
vnútornej antény.
Poruchy diaºkového ovládaãa
◆ VymeÀte batérie v diaºkovom ovládaãi.
◆ Vyãistite horn˘ okraj diaºkového ovládaãa (vysielacie
okienko).
◆ Skontrolujte správnu polaritu batérii.
◆ Skontrolujte, ãi nie sú batérie vybité.
AA68-03853U-00Slk
4/4/06
3:46 PM
Mapa znakov OSD
✽ : Toto nastavenie sa lí‰i v závislosti od modelu.
Správna likvidácia tohoto v˘robku
(Elektrotechnick˘ a elektronick˘ odpad)
Input
- Source List ✽
- Edit Name
Ète
Picture
do
Sound
Channel
- VCR / DVD / Cable STB / Sat. STB / AV Recv. / DVD Recv. / Game /
Camcorder / DVD Combo
-
Mode
Custom
Colour Tone
Size ✽
Digital NR
Tilt ✽
- Dynamic / Standard / Movie / Custom
- Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (len NTSC)
- Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2
-
Mode
Equalizer
Auto Volume
Dolby Virtual ✽
Pseudo Stereo
Turbo Plus
- Standard / Music / Movie / Speech / Custom
- Auto Store
a.
e
Page 7
- Manual Store
- Off / On
-
Off / On
Off / On
Off / On
Off / On
- Country ✽
- Belgie / Deutschland / España / France / Italia / Nederland /
Schweiz / Sverige / UK / Eastern Europe / Others
-
Search
Programme
Colour System ✽ - AUTO / PAL / SECAM / NT4.43
Sound System ✽ - BG / DK / I / L
Search
Channel
Store
-
Clock
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
On Timer Volume
Off / On
Off / On
Off / On
- Add/Delete
- Sort
- Name
Setup
- Plug & Play
- Language ✽
- Time
-
Child Lock
Blue Screen
Melody
Demonstration
Slovenãina- 7
Toto oznaãenie na v˘robku alebo v
sprievodnej broÏúre hovorí, Ïe po
skonãení jeho Ïivotnosti by nemal byÈ
likvidovan˘ s ostatn˘m odpadom.
Prípadnému po‰kodeniu Ïivotného
prostredia alebo ºudského zdravia
môÏete predísÈ t˘m, Ïe budete takéto
typy v˘robkov oddeºovaÈ od
ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
PouÏívatelia v domácnostiach by pre
podrobné informácie, ako ekologicky
bezpeãne naloÏiÈ s t˘mto v˘robkom, mali kontaktovaÈ buì
predajcu, ktor˘ im v˘robok predal, alebo príslu‰n˘ úrad v
okolí ich bydliska.
Priemyselní pouÏívatelia by mali kontaktovaÈ svojho
dodávateºa a preveriÈ si podmienky kúpnej zmluvy. Tento
v˘robok by nemal byÈ likvidovan˘ spolu s ostatn˘m
priemyseln˘m odpadom.
AA68-03853U-00Slk
4/4/06
3:46 PM
Page 8
Táto stránka je zámerne
ponechaná prázdnou.
Download PDF

advertising