Samsung HT-Z220, HT-TZ222, HT-TZ225 User guide

Samsung HT-Z220, HT-TZ222, HT-TZ225 User guide
HT-Z220
HT-TZ222
HT-TZ225
Digitálny Systém
Domáceho Kina
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Zaregistrujte svoj výrobok na
www.samsung.com/global/register
a získajte kompletnejšie služby.
HT-Z220_SK_02.indd
1
2009-3-14
11:20:56
charakteristické vlastnosti
Prehrávanie viacerých typov diskov
Tento systém domáceho kina vám umožňuje prehrávanie rôznych diskov, vrátane DVD-VIDEO, CD,
MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW a DVD±R/RW.
Podpora funkcie USB Host prehrávania
Po pripojení pamäťového zariadenia k USB portu domáceho kina môžete vo vysokej kvalite obrazu a s
5.1-kanálovým zvukom prehrať mediálne súbory, ako sú obrázky, filmy a hudba, ktoré máte uložené v
MP3 prehrávači, USB pamäťovej jednotke alebo digitálnom fotoaparáte.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II je nová forma dekódovacej technológie multikanálového audio signálu, ktorá je
dokonalejšia než existujúci systém Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater System - Systém domáceho kina)
DTS je formát kompresie zvuku vyvinutý spoločnosťou Digital Theater Systems Inc. Vytvára
širokopásmový
5.1-kanálový zvuk.
Šetrič obrazovky
Ak hlavný prístroj ostane v režime zastavenia po dobu 5 minút, na televíznej obrazovke sa objaví logo
Samsung.
Tento výrobok sa po 20 minútach v režime šetriča obrazovky automaticky prepne do režimu šetrenia
energie.
Režim úspory energie
Tento výrobok sa po 20 minútach v zastavenom režime automaticky vypne.
Nastaviteľné zobrazenia na TV obrazovke
Tento výrobok vám umožňuje počas prehrávania JPEG alebo DVD vybrať najobľúbenejší obrázok a nastaviť
ho ako tapetu na pozadie.
Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorú je možné použiť na prevádzku hlavného prístroja pomocou diaľkového ovládania
televízora značky Samsung, ak je domáce kino pripojené k televízoru Samsung pomocou kábla HDMI. (K
dispozícii len s televízormi Samsung s podporou funkcie Anynet+.)
Funkcia AV SYNC
Ak je jednotka pripojená k digitálnemu televízoru, video môže za zvukom meškať.
Ak to chcete vyrovnať, musíte na synchronizáciu s videom nastaviť omeškanie zvuku.
ČO JE ZAHRNUTÉ
Kontrola dodávaného príslušenstva.
Video kábel
FM anténa
Návod na použitie
Diaľkové
ovládanie (DO)
/ Batérie (veľkosť AAA)
2
HT-Z220_SK_02.indd
2
2009-3-14
11:20:57
SK
bezpečnostné informácie
Bezpečnostné varovania
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODOBERAJTE PREDNÝ (ANI
ZADNÝ) KRYT.
ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU
PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje na dôležité
pokyny týkajúce sa používania alebo údržby
(servisu) tohto zariadenia,ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
ZARIADENIE S LASEROM TRIEDY 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1 LASER.
Aby ste predišli riziku ožiarenia, zariadenie používajte len v
súlade s pokynmi popísanými v návode na použitie.
UPOZORNENIE - PO OTVORENÍ ZARIADENIA HROZÍ
RIZIKO OŽIARENIA NEVIDITEĽNÝM
LASEROVÝM ŽIARENÍM.
NEVYSTAVUJTE SA LASEROVÉMU LÚČU.
VÝSTRAHA: Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE: ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO
ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
• Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
• Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou
bolo možné manipulovať.
UPOZORNENIE
• Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu a na zariadenie nesmiete umiestňovať predmety s
tekutinami, ako sú napr. vázy.
• Zástrčka prívodu elektrickej energie sa používa pre odpojenie zariadenia a vždy by mala byť pripravená na
použitie.
3
HT-Z220_SK_02.indd
3
2009-3-14
11:20:58
bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Skontrolujte, či sa striedavé napätie v miestnej elektrickej sieti zhoduje s napätím vyznačeným na typovom štítku
na zadnej strane prehrávača. Prehrávač nainštalujte vo vodorovnej polohe na vhodnom podstavci (nábytku) s
dostatočným priestorom okolo na cirkuláciu vzduchu (7,5 až 10 cm). Skontrolujte, či nie sú zakryté ventilačné
otvory. Navrch prehrávača nič neumiestňujte. Neumiestňujte prehrávač na zosilňovače ani na iné zariadenia,
ktoré sa môžu zahrievať. Pred premiestňovaním prehrávača skontrolujte, či sa v ňom nenachádza disk. Tento
prehrávač je určený na nepretržité používanie. Prepnutie prehrávača DVD do pohotovostného režimu neznamená
jeho odpojenie od napájania. Ak chcete prehrávač úplne odpojiť zo zásuvky, vytiahnite elektrickú zástrčku zo
zásuvky – najmä v prípade, že ho nebudete dlhšiu dobu používať.
Počas búrky odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky.Napäťový náraz môže zariadenie poškodiť.
Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov.
Zariadenie sa môže prehriať a poškodiť sa.
Phones
Zariadenie chráňte pred vlhkosťou (neklaďte naň
nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy) a pred
vysokými teplotami (blízkosť ohňa) aj pred zdrojmi
silného magnetického alebo elektrického poľa.
V prípade poruchy odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky. Zariadenie nie je určené na komerčné
používanie. Zariadenie je určené len na osobné použitie.
Ak ste zariadenie skladovali v chladnom prostredí,
v jeho vnútri môže skondenzovať vlhkosť. Po prenesení
zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte
cca 2 hodiny pred zapnutím zariadenia,
kým sa nedosiahne izbová teplota.
Batérie používané v zariadení obsahujú chemikálie
škodlivé pre životné prostredie.
Batérie nelikvidujte v bežnom komunálnom odpade.
4
HT-Z220_SK_02.indd
4
2009-3-14
11:21:00
SK
obsah
Charakteristické vlastnosti
2
Čo Je Zahrnuté
bezpečnostné informácie
3
4
Bezpečnostné varovania
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
začíname
7
8
8
8
9
Ikony použité v tomto návode
Disky vhodné na prehrávanie
Nepoužívajte nasledovné typy diskov!
Ochrana proti kopírovaniu
Typy diskov a ich charakteristiky
2
3
7
popis
10
12
16
diaľkový ovládač
pripojenia
Pred používaním domáceho kina
27
prehrávanie
28
10 Predný panel
10 Displej
11 Zadný panel
12 Diaľkové ovládanie
14 Nastavenie diaľkového ovládania
16 Pripojenie reproduktorov
20 PRIPOJENIE BEZDRÔTOVÉHO
PRIJÍMACIEHO ZOSILŇOVAČA
22 Pripojenie výstupu obrazu k televízoru
23 Funkcia automatického rozpoznania HDMI
23 Funkcia HDMI
24 BD Wise (iba výrobky Samsung)
25 Pripojenie zvuku z externých zariadení
26 Pripojenie FM antény
27 Pred používaním domáceho kina
28
29
30
31
33
41
Prehrávanie disku
Prehrávanie MP3/WMA-CD disku
Prehrávanie súborov JPEG
Prehrávanie súborov DivX
Používanie funkcie prehrávania
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou
funkcie USB Host
5
HT-Z220_SK_02.indd
5
2009-3-14
11:21:00
obsah
nastavenie systému
43
rádio
54
57
Praktické funkcie
Riešenie problémov
59
61
62
Tabuľka kódov jazykov
dodatok
43 Nastavenie jazyka
43 NASTAVENIE REŽIMU VÝSTUPU HDMI
VIDEA
44 Nastavenie typ TV obrazovky
45 Nastavenie rodičovského zámku (STUPEŇ
OHODNOTENIA)
45 Nastavenie hesla
46 Nastavenie pozadia
46 Výber jedného z troch nastavených pozadí
47 Nastavenie režimu reproduktorov
47 Nastavenie oneskorenia
48 Nastavenie oneskorenia reprodukcie zvuku z
reproduktorov
49 Nastavenie testovacieho tónu
49 Nastavenie zvuku
50 Nastavenie DRC (Dynamic Range
Compression - kompresia dynamického
rozsahu)
51 Nastavenie AV SYNC
51 Nastavenie zvuku HDMI
52 Zvukové pole (DSP)/Ekvalizér (EQ)
52 Režim Dolby Pro Logic II
53 Efekt Dolby Pro Logic II
53 P.BASS
54 Počúvanie rozhlasu
54 Uloženie staníc
55 Informácie o vysielaní RDS
57
57
57
58
Vypínací časovač
Nastavenie úrovne jasu
Vypnutie zvuku
CD RIPPING
59 Riešenie problémov
61 Tabuľka kódov jazykov
62 Manipulácia s diskami a ich skladovanie
63 Technické údaje
6
HT-Z220_SK_02.indd
6
2009-3-14
11:21:00
SK
Predtým ako si prečítate návod na použitie
Predtým ako začnete čítať tento návod sa oboznámte s nasledovnými termínmi.
Ikony použité v tomto návode
d
B
A
G
D
M
● začíname
Ikona
Názov
Popis
DVD
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch DVD alebo DVD-R/
DVD-RW, ktoré boli zapísané a uzatvorené v režime Video.
CD
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch Data CD (CD-R alebo
CD-RW).
MP3
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch CD-R/-RW.
JPEG
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch CD-R/-RW.
DivX
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch MPEG4
(DVD±R/RW, CD-R alebo CD-RW)
VAROVANIE
Znamená to situáciu, kedy funkcia nie je aktívna, alebo môže byť nastavenie
zrušené.
POZNÁMKA
Typy alebo pokyny ktoré môžu pomôcť pri ovládaní jednotlivých funkcií
MM `` Pokyny v tejto príručke označené symbolom "DVD (
DVD
)" sa týkajú diskovDVD-
VIDEO a DVD-R/-RW, ktoré boli zapísané v režime Video, a potom boli uzatvorené.
Kde sa spomína niektorý typ DVD samostatne, je to označené osobitne.
`` Ak DVD-R/-RW disk nebol nahraný správne v DVD Video formáte, nebude sa dať
prehrávať.
Ako používať tento návod
1) Pred používaním tohto zariadenia sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi. (Pozri strany 4)
2) V prípade problémov pozri Riešenie problémov. (Pozri strany 59 – 60)
Autorské práva
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto návodu nesmie byť reprodukovaná alebo kopírovaná bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
7
HT-Z220_SK_02.indd
7
2009-3-14
11:21:01
začíname
DVD (Digital Versatile Disc) disk ponúka fantastický obraz a zvuk vďaka zvuku DolbyDigital a technológie
video kompresie MPEG-2. Tieto realistické efekty známe z kinosál a koncertných sál si teraz môžete
vychutnať v pohodlí vášho domova.
~ 6
1
DVD prehrávače a disky sú označované regionálnymi kódmi. Aby sa disk prehral, regionálne kódy disku
a prehrávača musia byť zhodné. Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá. Regionálny kód zariadenia je
vyznačený na zadnej strane. (Tento DVD prehrávač prehrá len DVD disky označené rovnakým regionálnym
kódom.)
Disky vhodné na prehrávanie
Druh disku
Označenie
(Logo)
Obsah disku
Rozmer disku
12 cm
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
AUDIO + VIDEO
DivX
Max.prehrávací čas
Cca 240 min. (jednostranný)
Cca 480 min. (obojstranný)
Cca 80 min. (jednostranný)
Cca 160 min. (obojstranný)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Nepoužívajte nasledovné typy diskov!
• CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM a DVD-RAM disky, ktoré prehrávač nedokáže prehrať. Pri pokuse prehrať
takýto disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie <WRONG DISC FORMAT>.
• DVD disky zakúpené v zahraničí nemusí byť možné prehrať. Pri pokuse prehrať takýto disk na TV
obrazovke zobrazí hlásenie <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>.
Ochrana proti kopírovaniu
• Mnoho DVD diskov je kódovaných technológiou na ochranu autorských práv (ochrana
pred kopírovaním). Z tohto dôvodu je potrebné pripojiť DVD prehrávač priamo k TVP a nie k VCR. Pri pripojení k
VCR sa pri chránených DVD diskoch môže vyskytnúť rušenie obrazu.
• Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa príslušných
patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporation a iných
právoplatných vlastníkov. Použitie tejto technológie je možné iba so súhlasom spoločnosti Macrovision
Corporation a je určené iba na domáce alebo iné obmedzené využívanie, pokiaľ spoločnosť Macrovision
Corporation neuvedie inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie je zakázané.
8
HT-Z220_SK_02.indd
8
2009-3-14
11:21:01
SK
Typy diskov a ich charakteristiky
Toto zariadenie nepodporuje chránené (DRM) súbory.
❖❖ CD-R disky
❖❖ CD-R MP3 disky
• Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi MP3 v súlade so štandardom ISO 9660 alebo rozšíreným
formátom - Joliet.
•Názvy MP3 súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
• Dátový tok pri kompresii/dekompresii musí byť vyšší než 128 kb/s.
• Môžete prehrávať iba súbory s príponou „.mp3“ a „.MP3“.
• Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na
Multisession disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
• Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
• Pri súboroch s variabilným dátovým tokom (VBR), napr. súbory kódované s nízkym aj vysokým dátovým tokom
(t.j.32 kb/s - 320 kb/s) môže zvuk počas prehrávania vypadávať.
• Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 500 skladieb.
• Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 300 priečinkov.
● začíname
• V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R diskov v tomto zariadení možné z dôvodu kvality
záznamu, stavu disku, alebo vlastností záznamového zariadenia a záznamového softvéru.
• Používajte 650 MB/74-minútové CD-R disky.
Nepoužívajte disky CD-R väčšie ako 700 MB/80 minút, pretože sa nebudú musieť dať prehrávať.
• Niektoré CD-RW (prepisovateľné) disky nemusí byť možné prehrať.
• CD-R disk sa prehrá, len ak bol správne uzatvorený. Ak je uzatvorená len sekcia a disk je stále otvorený,
nemusí byť jeho prehrávanie možné.
❖❖ CD-R JPEG disky
• Prehrávať je možné len súbory s príponou .jpg.
• Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
• Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi JPEG v súlade so štandardom ISO 9660 alebo
rozšíreným formátom - Joliet.
• Názvy JPEG súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
• Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na
Multisession disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
• Na jeden disk môžete uložiť maximálne 9999 obrazových súborov.
• Pri prehrávaní Kodak/Fuji Picture CD disku je možné prehrať len JPEG súbory z obrazového priečinka (Picture).
• Pri iných obrazových diskoch než Kodak/Fuji Picture CD môže spustenie prehrávania trvať dlhší čas, alebo sa
nemusia prehrať vôbec.
❖❖ Disky DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
• Aktualizácie pre nepodporované formáty nie sú dostupné. (Napríklad:QPEL, GMC, rozlíšenie vyššie ako 800 x
600 pixelov atď.)
• Súbory DivX s vysokým počtom snímkou za sekundu nemusí zariadenie prehrať.
• DivX® je formát digitálneho videa vytvorený DivX, Inc. Toto je úradne certifikované DivX alebo DivX Ultra
zariadenie, ktoré prehráva DivX video.
9
HT-Z220_SK_02.indd
9
2009-3-14
11:21:02
popis
Predný panel
10
FUNC.
Tlačidlo Power (
)
ZÁSUVKA NA DISK
TLAČIDLO FUNCTION
(FUNKCIA)
TLAČIDLO TUNING DOWN & SKIP
( )
KONEKTOR USB
TLAČIDLO STOP (
TLAČIDLO OPEN/CLOSE
(OTVORIŤ/ZAVRIEŤ)
TLAČIDLO PLAY/PAUSE (
TLAČIDLO TUNING UP & SKIP ( )
10
OVLÁDANIE HLASITOSTI
)
)
Displej
INDIKÁTOR PREDVOLENIA TUNERA
DISPLEJ STAVU SYSTÉMU
INDIKÁTOR RADIO FREQUENCY
10
HT-Z220_SK_02.indd
10
2009-3-14
11:21:03
SK
Zadný panel
1
2
3
4
5
6
7
● popis
FM ANT
FM ANT
8
9
10
9
10
KONEKTOR KARTY TX (WIRELESS)
Karta TX umožňuje komunikáciu medzi hlavnou jednotkou a
voliteľným bezdrôtovým prijímačom a zosilňovačom.
KONEKTOR HDMI OUT
Kvôli lepšej kvalite obrazu pripojte túto výstupnú koncovku
HDMI pomocou HDMI káblov ku koncovke vstupu HDMI na
vašom televízore.
Vstupný optický digitálny konektor pre
externé zariadenie
Pripojenie externého zariadenia s výstupným optickým
digitálnym konektorom.
VÝSTUPNÝ VIDEO KONEKTOR
TVP so vstupnými video konektormi(VIDEOIN) pripojte do
konektora VIDEO OUT.
KONEKTORY AUX IN
Pripojenie k 2 kanálovému analógovému výstupu externého
zariadenia (ako je napríklad video)
Konektor SCART
lúži na pripojenie k televízoru so vstupným konektorom
S
Scart.
KOAXIÁLNY KONEKTOR FM 75 Ω
Pripojte FM anténu.
VENTILÁTOR
Keď je zariadenie zapnuté, ventilátor sa stále otáča. Pri
inštalácii výrobku zabezpečte na všetkých stranách
minimálne 10 cm voľného miesta.
KONEKTORY VÝSTUPU
REPRODUKTORA
Pripojte predný, stredový, zadný reproduktor a subwoofer.
SVORKA NA KÁBEL
Upevňuje káble reproduktora
11
HT-Z220_SK_02.indd
11
2009-3-14
11:21:15
diaľkový ovládač
Diaľkové ovládanie
1
2
3
20
21
22
23
4
24
5
6
7
25
26
27
28
8
9
29
30
31
10
11
32
12
13
33
14
15
16
17
18
19
34
35
36
37
38
39
40
12
HT-Z220_SK_02.indd
12
2009-3-14
11:21:19
Tlačidlo POWER
Tlačidlo pre DVD receiver
3
Tlačidlo TV
4
Číselné tlačidlá (0-9)
5
Tlačidlo AUDIO
6
Tlačidlo STEP
7
Tlačidlá Ladenie/Prepínanie (CD)
8
Tlačidlo VOLUME
9
Tlačidlo MENU
10
Tlačidlo kurzora/ENTER
11
Tlačidlo INFO
12
Tlačidlo
13
Tlačidlo
22
Tlačidlo
DVD
Tlačidlo
Tlačidlo
OPEN/CLOSE
DVD
DVD
DVD
TUNER
AUX
23
24
25
26
Tlačidlo PORt
27
Tlačidlo
Tlačidlá
28
Tlačidlo MUTE
29
Tlačidlo TUNING/CH
30
Tlačidlo REMAIN
31
Tlačidlo RETURN
PAMÄŤ TUNERA
32
Tlačidlo EXIT
14
Tlačidlo SD (Standard Definition)/HD
(High Definition)
33
Tlačidlo CANCEL
15
Tlačidlo ZOOM
34
Tlačidlo SOUND EDIT
16
Tlačidlo LOGO
35
Tlačidlo REPEAT
17
Tlačidlo CD RIPPING
Tlačidlo SLEEP
18
Tlačidlo MO/ST
36
37
19
Tlačidlo
38
39
Tlačidlo P.BASS
20
Tlačidlo SOURCE
40
Tlačidlo SLOW
PL II MODE
PL II EFFECT
Tlačidlá výberu RDS
Tlačidlo SUBTITLE
● diaľkový ovládač
2
21
SK
1
Tlačidlo PAUSE
Tlačidlo
PLAY
STOP
SEARCH
Tlačidlo DSP/EQ
Tlačidlo DIMMER
Vloženie batérií do diaľkového ovládania
1. Vyberte kryt batérie v
smere naznačenom
šípkou.
2. D
o diaľkového ovládania vložte
správne dve 1,5 V batérie
(veľkosť AAA) podľa správnej
polarity(+ a -).
3. Založte kryt priestoru
pre batérie späť.
MM Aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií alebo
prasknutiu článkov, dodržujte nasledovné:
`` Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu: (+) do (+) a (-) do (-).
`` Používajte správne typy batérií. Rovnako vyzerajúce batérie môžu mať odlišné napätie.
`` Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
`` Batérie nevystavujte priamemu teplu ani ohňu.
HT-Z220_SK_02.indd
13
13
2009-3-14
11:21:22
Nastavenie diaľkového ovládania
Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať niektoré funkcie vášho televízora.
Pri ovládaní televízora pomocou diaľkového ovládania
1. Stlačte tlačidlo TV, pre nastavenie diaľkového ovládania na režim televízora.
2. S
tlačením tlačidla POWER zapnite televízor.
3. Podržte stlačené tlačidlo POWER a zadajte kód zodpovedajúci svojej značke televizora.
•Ak je pri výrobcovi vášho televízora uvedených viacero
kódov, postupne vyskúšajte, ktorý bude fungovať pri
vašom televízora.
Príklad: televízor Samsung.
Stláčajte tlačidlo POWER a pomocou číselných tlačidiel
zadajte 00, 15, 16, 17 alebo 40.
4. K
eď sa televízor vypne, nastavenie je dokončené.
•Môžete použivať tlačidlá TV POWER, VOLUME, CHANNEL a číselné tlačidlá
(0 až 9).
MM ``Diaľkové ovládanie nemusí fungovať pri ovládani televízora určitých výrobcov. Niektoré
funkcie nemusia byť v závislosti od výrobcu televízora dostupné.
``Diaľkové ovládanie je z výroby nastavené na ovládanie TVP Samsung (ak nezmeníte kód).
Ovládací dosah diaľkového ovládania
Diaľkový ovládač môžete používať približne do vzdialenosti 7 metrov
v priamej línii. Môžete ho tiež používať v horizontálnom uhle do 30° od senzora diaľkového ovládača.
FUNC.
14
HT-Z220_SK_02.indd
14
2009-3-14
11:21:27
SK
Kódy výrobcov TVP
Č.
Výrobca
Kód
Č.
Výrobca
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
61
Samsung
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
Kód
● diaľkový ovládač
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
60, 98
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
HT-Z220_SK_02.indd
15
2009-3-14
11:21:29
pripojenia
Táto časť obsahuje informácie o rôznych spôsoboch pripojenia digitálneho domáceho kina k ďalším
externým zariadeniam.
Pred premiestňovaním alebo inštaláciou výrobku skontrolujte, či je vypnutý a odpojený napájací kábel.
Pripojenie reproduktorov
až 3 násobná veľkosť obrazovky televízora
Umiestnenie prehrávača DVD
Položte ho na stojan alebo skrinku s regálmi, alebo pod stojan na televízor.
Výber polohy počúvania
Poloha počúvania by sa od televízora mala nachádzať vo vzdialenosti 2,5 až 3 násobku veľkosti obrazovky.
Príklad: Pre 32" televízory 2 – 2,4 m
Pre 55" televízory 3,5 – 4 m
Predné reproduktory
ei
Stredový reproduktor
f
Tieto reproduktory umiestnite dopredu od vašej polohy počúvania, smerom dnu (asi 45°) smerom k sebe.
Reproduktory umiestnite tak, aby sa nachádzali v rovnakej výške, ako vaše uši.
Prednú stranu predných reproduktorov zrovnajte s prednou stranou stredového reproduktora, alebo ich od stredových
reproduktorov umiestnite mierne dopredu.
Najlepšie je nainštalovať ho do rovnakej výšky, ako predné reproduktory. Môžete ho tiež nainštalovať priamo nad alebo pod
televízor.
hj
Tieto reproduktory umiestnite za polohou pri počúvaní. Ak je tam málo miesta, umiestnite tieto reproduktory tak, aby boli
Zadné reproduktory
otočené smerom k sebe. Umiestnite ich asi 60 až 90 cm nad vaše uši tak, aby boli mierne otočené smerom dole.
od predných a stredových reproduktorov sa zadné reproduktory používajú hlavne na zvukové efekty a zvuk
* Nz anichrozdiel
nebude vychádzať stále.
Subwoofer
Poloha Subwoofer nie je rozhodujúca. Umiestnite ho kamkoľvek chcete.
16
HT-Z220_SK_02.indd
16
2009-3-14
11:21:30
SK
Komponenty reproduktorov
HT-Z220
(L)
(R)
(L)
(R)
Stredový
Zadný
Predný
SUBWOOFER
● pripojenia
HT-TZ222
SKRUTKA (Malá): 10EA
Stredový
(L) (R)
(L)
Predný
SKRUTKA (Veľká): 2EA
(R)
Zadný
Kábel reproduktora SUBWOOFER
STOJAN
PODSTAVEC
HT-TZ225
SKRUTKA (Malá): 20EA SKRUTKA (Veľká): 4EA
Stredový
(L) (R)
(L) (R)
Predný
Zadný
STOJAN
Kábel reproduktora
SUBWOOFER
PODSTAVEC
Vysoký predný/zadný stojan
Inštalácia reproduktora k stojanu
HT-TZ222 – Predné reproduktory
HT-TZ225 – Predné/Zadné reproduktory
1. STOJAN otočte hore nohami a primontujte
k ZÁKLADNI STOJANU.
1
STAND
STOJAN
2. Do piatich otvorov, označených šípkami, vložte
pomocou skrutkovača päť malých SKRUTIEK
tak, ako je to zobrazené na obrázku.
3. Zmontovaný stojan pripojte k
REPRODUKTORU.
4. Pomocou skrutkovača vložte ďalšiu veľkú
SKRUTKU do otvoru na zadnej strane
reproduktora tak, ako je to zobrazené na obrázku.
2
STAND BASE
PODSTAVEC
3
4
REPRODUKTOR
STOJAN
17
HT-Z220_SK_02.indd
17
2009-3-14
11:22:06
pripojenia
Pripojenie predného, zadného, stredového reproduktora a Subwoofer.
1. Zatlačte nadol klapku na konektore na zadnej strane reproduktora.
2. Zasuňte čierny kábel do čierneho konektora (-), červený kábel do
červeného konektora (+) a potom uvoľnite klapku.
Čierny Červený
3. Druhý koniec kábla reproduktora pripojte k pripájacím konektorom na zadnej strane domáceho kina a k bezdrôtovému prijímaciemu modulu.
• Uistite sa, že farby spájacích kolíkov zodpovedajú farbám spájacích
konektorov.
HT-Z220
Stredový reproduktor
Predný reproduktor (R)
Predný reproduktor (L)
ipod
AUX IN 2
Zadný reproduktor (R)
Zadný reproduktor (L)
Subwoofer
HT-TZ222
Stredový reproduktor
Predný reproduktor (R)
Predný reproduktor (L)
ipod
Zadný reproduktor (R)
Zadný reproduktor (L)
Subwoofer
18
HT-Z220_SK_02.indd
18
2009-3-14
11:22:11
SK
Pripojenie predného, zadného, stredového reproduktora a Subwoofer.
HT-TZ225
Stredový reproduktor
● pripojenia
Predný reproduktor (R)
Predný reproduktor (L)
ipod
AUX IN 2
Zadný reproduktor (R)
Zadný reproduktor (L)
Subwoofer
`` Nedovoľte deťom aby sa hrali s reproduktormi alebo v ich blízkosti. V prípade, že by
reproduktory spadli, môže dôjsť k úrazu.
`` Pri pripájaní káblov k reproduktorom dodržte správnu polaritu (+/-).
`` Subwoofer umiestnite mimo dosah detí tak, aby nemohli vkladať svoje ruky alebo cudzie
predmety do konektorov (otvorov) na subwooferi.
`` Subwoofer nevešajte na stenu za konektor (otvor).
umiestnite reproduktory v blízkosti televízora, môže dôjsť ku skresleniu zvuku z dôvodu
MM `` Ak
rušenia magnetickým poľom, ktoré vytvárajú reproduktory. V takomto prípade umiestnite
reproduktory vo väčšej vzdialenosti od televízora.
19
HT-Z220_SK_02.indd
19
2009-3-14
11:22:15
pripojenia
PRIPOJENIE BEZDRÔTOVÉHO PRIJÍMACIEHO ZOSILŇOVAČA
Modul bezdrôtového prijímača (SWA-4000/4100)
Stredový reproduktor
Predný reproduktor (R)
Predný reproduktor (L)
ipod
Subwoofer
HT-Z220/TZ222
HT-TZ225
Zadný reproduktor (L)
Zadný reproduktor (L)
Zadný reproduktor (R)
Zadný reproduktor (R)
BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMACÍ MODUL
BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMACÍ MODUL
MM `` Zadné reproduktory pre HT-Z220/TZ222/TZ225 tiež môžete pripojiť k bezdrôtovému modulu (SWA4000/4100), ak si ho zakúpite samostatne.
20
HT-Z220_SK_02.indd
20
2009-3-14
11:22:21
SK
1. Pripojte predný reproduktor, stredný reproduktor a subwoofer
k hlavnému prístroju. Pozrite str. 18 až 19.
2. Vypnite hlavný prístroj, vložte kartu TX do konektora karty TX
(WIRELESS) na zadnej strane hlavného prístroja.
•TX kartu držte tak, aby šikmá strana smerovala doľava a kartu
vložte do portu.
•Karta TX umožňuje komunikáciu medzi hlavným prístrojom a
bezdrôtovým prijímačom.
Šikmá strana smerom
doľava
VYSIELACIA KARTA
4. Napájací kábel bezdrôtového prijímacieho modulu pripojte k
zásuvke.
● pripojenia
3. Pripojte ľavý a pravý zadný reproduktor k bezdrôtovému
prijímaciemu modulu.
AUX IN
MM `` Bezdrôtový prijímací modul umiestnite na zadnú stranu. Ak je bezdrôtový prijímací modul
príliš blízko pri zariadení, môže byť zvuk rušený elektromagnetickým poľom.
`` Ak v blízkosti zariadenia používate mikrovlnnú rúru, bezdrôtovú LAN kartu, zariadenia so
systémom Bluetooth alebo iné zariadenia, ktoré používajú rovnakú frekvenciu (5,8/2,4
GHz) ako systém, môže dôjsť k rušeniu.
`` Prenosová vzdialenosť od hlavnej jednotky k bezdrôtovému prijímaciemu modulu je
približne 10 metrov, ale v závislosti od prevádzkového prostredia sa môže líšiť. Ak je medzi
bezdrôtovým zariadením a hlavným zariadením stena so železnou výstužou alebo železná
stena, zariadenie nemusí fungovať, pretože rádiové vlny sa nedokážu šíriť cez železo.
`` Ak zariadenie nevytvára bezdrôtové pripojenie, systém potrebuje nastavenie ID medzi
hlavnoujednotkou a modulom bezdrôtového prijímča. S vypnutou hlavnou jednotkou
stlačte stlačte číselné tlačidlo "0" ➞"1" ➞"3" ➞"5" na diaľkovom ovládači a jednotka sa
zapne. So zapnutým modulom bezdrôtového prijímača stlačte na 5 sekúnd tlačidlo "ID
SET" na zadnej strane jednotky.
`` Nevkladajte inú kartu, ako kartu TX, ktorá je pre tento výrobok určená.
Pri použití inej TX karty môžete výrobok poškodiť alebo sa karta nebude musieť dať ľahko
vybrať.
`` Nevkladajte vysielaciu kartu naopak alebo opačne.
`` Pred vložením karty zariadenie vypnite. Ak vložíte kartu do zapnutého zariadenia, môžete
ho poškodiť.
`` Ak je vložená TX karta a nastavenie bezdrôtového prijímacieho modulu je ukončené, z
konektorov zadného reproduktora na hlavnej jednotke nebude vychádzať zvuk.
`` Anténa pre bezdrôtový príjem je vstavaná v bezdrôtovom prijímacom module. Zariadenie
udržujte v suchom a čistom prostredí.
`` Pre optimálnu reprodukciu zvuku skontrolujte, či v okolí bezdrôtového prijímača nie sú
žiadne prekážky.
`` Ak z bezdrôtových zadných reproduktorov nevychádza zvuk, prepnite režim na DVD
5.1 kanálový alebo Dolby ProLogic II.
`` V dvojkanálovom režime nebude zadnými reproduktormi reprodukovaný žiadny zvuk.
21
HT-Z220_SK_02.indd
21
2009-3-14
11:22:23
pripojenia
Pripojenie výstupu obrazu k televízoru
Vyberte jeden z troch spôsobov pripojenia k televízoru.
FM ANT
AUX IN
1 SPÔSOB
2 SPÔSOB
(je súčasťou balenia)
3 SPÔSOB
1. SPÔSOB : HDMI
Dodávaným káblom HDMI prepojte konektor HDMI OUT na zadnej strane hlavného prístroja s
konektorom HDMI IN na svojom televízore.HDMI vám umožňuje na vašom televízore sledovať videá s
vysokým rozlíšením
2. SPÔSOB : Komponentné video
Z konektoru VIDEO OUT (VÝSTUP VIDEA) na zadnej strane DVD prehrávača pripojte dodaný video
kábel ku konektoru VIDEO IN (VSTUP VIDEA) na vašom televízore.
3. SPÔSOB: Scart
Ak je televízor vybavený konektorom SCART, prepojte káblom Scart (nie je súčasťou balenia) konektor
AV OUT na zadnom paneli hlavného prístroja s konektorom SCART IN na svojom televízore.
VIDEO SELECT Function
Stlačte a na viac, ako 5 sekúnd podržte tlačidlo číslo 0 (VIDEO SEL.) na diaľkovom ovládači.
• Na displeji sa zobrazí <KOMPOZITNÝ> alebo <RGB>. Teraz krátko stlačte tlačidlo číslo 0 (VIDEO
SEL.) a vyberte medzi <KOMPOZITNÝ> a <RGB>.
• Ak je váš televízor vybavený vstupom SCART (Vstup RGB) stlačte tlačidlo číslo 0 (VIDEO SEL.) a
vyberte režim RGB.
Pomocou nastavenia Scart môžete dosiahnuť lepšiu kvalitu obrazu.
• Ak nie je váš televízor vybavený vstupom SCART (Vstup RGB) stlačte tlačidlo číslo 0 (VIDEO SEL.) a
vyberte režim KOMPOZITNÝ.
MM `` Rozlíšenia dostupné pre HDMI výstup sú 480p (576p), 720p,1080i/1080p.
`` Tento výrobok funguje pri komponentnom výstupe v režime prekladaného riadkovania 576i (480i).
`` Ak použijete na pripojenie televízora Samsung k hlavnému prístroju kábel HDMI, môžete ovládať
domáce kino pomocou diaľkového ovládania televízora. K dispozícii len s televízormi Samsung s
podporou funkcie Anynet+ (HDMI-CEC).
`` Ak má váš televízor Samsung logo
podporuje funkciu Anynet+.
22
HT-Z220_SK_02.indd
22
2009-3-14
11:22:26
SK
Funkcia automatického rozpoznania HDMI
Výstup videa prehrávača sa automaticky zmení na režim HDMI po pripojení HDMI kábla kým je
zariadenie zapnuté. Možné HDMI rozlíšenia nájdete na strane 41.
● pripojenia
• HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie, ktoré umožňuje digitálny prenos video a audio údajov pomocou jediného konektora.
Pomocou HDMI prenáša DVD domáce kino digitálny video a audio signál a zobrazuje ostrý obraz na
televízore, ktorý má vstupný konektor HDMI.
• Popis pripojenia HDMI
Konektor HDMI – Podporuje údaje videa a digitálneho audia.
- HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
- Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu), na obrazovke
sa môže objaviť náhodné rušenie.
Prečo Samsung používa HDMI?
Analógové televízory vyžadujú analógový video/audio signál. Pri prehrávaní DVD sú však údaje
vysielané do televízora digitálne. Preto je potrebný konvertor digitálneho signálu na analógový signál (v
DVD domácom kine) alebo konektor analógového signálu na digitálny signál (v televízore). Počas tejto
konverzie sa kvalita obrazu zníži z dôvodu rušenia a straty signálu. HDMI technológia je najkvalitnejšia,
pretože nevyžaduje D/A konverziu a prenáša čistý digitálny signál z prehrávača do vášho televízora.
• Čo je HDCP?
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu) je systém na ochranu pred kopírovaním DVD
obsahu, ktorý vychádza cez HDMI. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa
(počítač, DVD, atď.) a zobrazovacieho zariadenia (televízor, projektor, atď.). Obsah je zakódovaný v
zdrojovom zariadení, aby sa zabránilo jeho neoprávnenému kopírovaniu.
• Čo je Anynet+?
Anynet+ je pohodlná funkcia, ktorá poskytuje spojenú činnosť tejto jednotky cez televízory Samsung s
funkciou Anynet+.
podporuje funkciu Anynet+.
- Ak má váš televízor Samsung logo
-Keď prehrávač zapnete a vložíte disk, prehrávač spustí prehrávanie disku, televízor sa automaticky zapne a prepne do režimu HDMI.
-K
eď prehrávač zapnete a stlačíte tlačidlo Play (Prehrávanie) pri vloženom disku, televízor sa automaticky zapne a prepne do režimu HDMI.
Funkcia HDMI
Nastavenie rozlíšenia
Táto funkcia umožňuje nastaviť rozlíšenie pre HDMI výstup.
V režime zastavenia zatlačte a pridržte tlačidlo SD/HD
(štandardné/vysoké rozlíšenie) na DO.
• Pre výstupný HDMI signál je dostupné rozlíšenie 576p
(480p), 720p, 1080i/1080p.
• SD (štandardné rozlíšenie) je 576p (480p) a HD (vysoké
rozlíšenie) je 720p, 1080i/1080p.
MM `` Ak TVP nepodporuje nastavené rozlíšenie, obraz sa
nebude zobrazovať správne.
`` Ak je pripojený HDMI kábel, signály kompozitného (Video)
a komponentného videa nevystupujú.
`` Podrobnosti o výbere zdroja vstupného signálu na TVP
pozri v jeho návode na použitie.
Why use HDMI (High Definition
Multimedia Interface)?
Toto zariadenie dokáže na výstup
priamo vyviesť digitálny DVD
video signál bez jeho konverzie na
analógový. Po pripojení zariadenia
k TVP HDMI prepojovacím káblom
získate kvalitný digitálny obraz.
23
HT-Z220_SK_02.indd
23
2009-3-14
11:22:28
pripojenia
Funkcia HDMI
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorú je možné použiť na prevádzku hlavného
S funkciou Anynet+
prístroja pomocou diaľkového ovládania televízora značky
Stlačením tlačidla Play (Prehrať) na
Samsung. Ak je domáce kino pripojené k televízoru Samsung
diaľkovom ovládaní od televízora
pomocou kábla HDMI. K dispozícii len s televízormi Samsung s
Samsung môžete ovládať
podporou funkcie Anynet+.
tento prístroj, zapínať televízor alebo
1. Pripojte hlavný prístroj domáceho kina k televízoru
sledovať film.
Samsung pomocou kábla HDMI. (Pozrite stranu 22.)
2. Nastavte na svojom televízore funkciu Anynet+.
(Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu k televízoru.)
• Domáce kino môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
(K dispozícii sú tlačidlá : , , ,
, , a , tlačidlá, tlačidlo)
Ak vyberiete TV
Funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) nastavte pomocou tlačidla Anynet+ na
diaľkovom ovládači televízoru na On
• Receiver: On: môžete počúvať zvuk prostredníctvom domáceho kina.
• Receiver: Off: môžete počúvať zvuk prostredníctvom televízora.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Enter
Exit
Move
Enter
Exit
Ak vyberiete THEATER
Pre konektor vyberte THEATER a nastavte možnosť pre všetky nižšie
uvedené položky.
• View TV: Ak je funkcia Anynet+ (HDMI CEC) zapnutá a vy vyberiete
Pozerať televízor, domáce kino sa automaticky prepne do
digitálneho režimu..
MOVE ENTER
EXIT
• Theater Menu: môžete vstúpiť a ovládať ponuku domáceho kina.
• Theater Operation: z obrazia sa informácie o prehrávaní disku
domácim kinom.
Činnosť disku domáceho kina, ako napríklad zmenu titulu, kapitoly a titulky
môžete ovládať.
• Receiver: On: môžete počúvať zvuk prostredníctvom domáceho kina.
• Receiver: Off: môžete počúvať zvuk prostredníctvom televízora.
prípade, že ste si vybrali „Pozerať televízor“ a chcete počúvať zvuk televízora cez digitálny
MM `` Vvstup,
musíte medzi televízor a domáce kino pripojiť optický kábel.
BD Wise (iba výrobky Samsung)
Ponuku BD Wise môžete vybrať a používať iba ak je domáce kino Samsung pripojené pomocou HDMI
kábla k televízoru Samsung, ktorý podporuje BD Wise.
• Čo je BD Wise?
BD Wise automaticky nastavuje produkty Samsung, ktoré sú s BD Wise kompatibilné, na najoptimálnejšie
nastavenia.
Táto funkcia je aktivovaná iba vtedy, ak sú produkty Samsung, ktoré sú kompatibilné s BD Wise, medzi sebou
pripojené pomocou HDMI kábla.
• Používanie BD Wise
1.Pomocou HDMI kábla pripojte domáce kino Samsung k televízoru Samsung, ktorý je kompatibilný
s BD Wise.
2.Obe ponuky BD Wise, v domácom kine Samsung aj v televízore Samsung, nastavte na On (Zap.).
- Toto optimalizuje kvalitu obrazu podľa obsahu (na disku, DVD, atď.), ktorý chcete prehrávať.
- Toto taktiež optimalizuje kvalitu obrazu medzi domácim kinom a televízorom Samsung, ktorý je kompatibilný s BD Wise.
chcete zmeniť rozlíšenie režimu BD Wise, musíte najskôr nastaviť
MM `` Ak
režim BD na Off (Vyp.).
LANGUAGE
`` Ak režim BD Wise vypnete, rozlíšenie pripojeného televízora sa
BD WISE
automaticky nastaví na maximálnu hodnotu.
`` Ak prehrávač pripojíte k zariadeniu, ktoré nepodporuje funkciu BD
Wise, bude táto funkcia deaktivovaná.
MOVE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
ENTER
RETURN
EXIT
24
HT-Z220_SK_02.indd
24
2009-3-14
11:22:32
AUX : Zadný panel
SK
Pripojenie zvuku z externých zariadení
OPTICKÝ : Zadný panel
● pripojenia
FM ANT
Optický kábel
(nedodávaný)
Audio kábel (nedodávaný)
Ak je externé analógové zariadenie
vybavené len jedným výstupným
audiokonektorom, prepojte ľavý
alebo pravý konektor.
Externé analógové zariadenie
FM ANT
Externé digitálne zariadenie
AUX : Pripojenie externého analógového zariadenia
Zariadenie s analógovým signálom, ako napríklad video.
1. Prepojte konektor AUX IN (Audio) na domácom kine s konektorom výstupu zvuku na externom analógovom zariadení.
• Uistite sa, že farby konektorov sa zhodujú.
2. S
tlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup AUX.
• Taktiež môžete použiť tlačidlo FUNCTION na hlavnej jednotke.
Režim sa prepína nasledovne :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
MM `` Konektor výstupu videa môžete pripojiť vaše video k televízoru a konektory výstupu zvuku
videa pripojte k tomuto výrobku.
OPTICAL: Pripojenie externého digitálneho zariadenia
Zariadenie s digitálnym signálom, ako napríklad káblová spojka/satelitný prijímač (Set-Top Box).
1. Prepojte
digitálny vstup (OPTICAL) s digitálnym výstupom na externom digitálnom zariadení.
2. Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup DIGITAL IN.
• Taktiež môžete na výber D-IN použiť tlačidlo FUNCTION na hlavnej jednotke.
Režim sa prepína nasledovne :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
25
HT-Z220_SK_02.indd
25
2009-3-14
11:22:35
pripojenia
Pripojenie FM antény
1. Ku koaxiálnemu konektoru 75 Ω pripojte anténu FM.
2. Pomaly pohybujte káblom tak, aby bol signál kvalitný, potom kábel antény upevnite na stenu alebo
iný pevný povrch.
FM ANT
FM ANT
FM anténa
(dodávaná)
MM `` Ventilátor vháňa chladný vzduch do zariadenia, aby sa neprehrialo.
Ventilátor
Chladiaci ventilátor dodáva studený vzduch prístroju, čím ho chráni pred prehrievaním.
Z bezpečnostných dôvodov dbajte na nasledovné.
• Skontrolujte, či je systém dostatočne chladený. Ak je ventilácia nedostatočná, teplota vo vnútri zariadenia sa
značne zvýši a zariadenie sa môže poškodiť.
• Neblokujte chladiaci ventilátor ani ventilačné otvory. (Ak by ste
zablokovali chladiaci ventilátor alebo ventilačné otvory napr. novinami alebo obrusom, zariadenie sa môže
prehrievať a následne môže dôjsť k požiaru.)
FM ANT
26
HT-Z220_SK_02.indd
26
2009-3-14
11:22:38
SK
pred používaním domáceho kina
Diaľkové ovládanie domáceho kina je možné použiť na ovládanie televízorov značky Samsung.
1. Zapojte napájací kábel hlavného prístroja do elektrickej zásuvky so striedavým napätím.
FUNC.
2. Ak chcete ovládať DVD domáce kino, stlačte tlačidlo DVD
RECEIVER.
3. Pre výber prehrávania DVD/CD disku stláčajte na zariadení
tlačidlo FUNCTION alebo stlačte tlačidlo DVD na diaľkovom
ovládači.
4. Stlačením tlačidla TV nastavte diaľkový ovládač. do režimu
ovládania TV.
5. Pre zapnutie TVP Samsung stlačte tlačidlo POWER na
diaľkovom ovládači.
VIDEO
6. Pre výber vstupného signálu VIDEO na vašomTVP stlačte
SOURCE.
Výber formátu obrazu
Nechajte pristroj vypnutý, stlačte a podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo číslo 7
na diaľkovom ovládaní.
• V predvolenom nastavení je formát obrazu nastavený na
hodnotu "PAL".
• Na displeji sa objavi nápis "NTSC" alebo "PAL". Vtedy krátkym
stlačenim tlačidlo číslo 7 vyberte spomedzi možnosti "NTSC" a
"PAL".
• Každá krajina používa inú normu formátu obrazu.
• Z dôvodu normálneho prehrávania musí byť formát disku rovnaký
ako formát obrazu televízora.
27
HT-Z220_SK_02.indd
27
2009-3-14
11:22:41
prehrávanie
Prehrávanie disku
dB
1. Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE (
disku.
) otvorte zásuvku
FUNC.
STANDBY
2. Vložte disk.
• Položte opatrne disk do zásuvky potlačenou stranou
nahor.
3. Zatvorte zásuvku opätovným stlačením tlačidla OPEN/CLOSE (
• Prehrávanie sa spustí automaticky.
).
Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo STOP ( ).
• Ak ho stlačíte raz, zobrazi sa nápis PRESS PLAY, do pamäte sa uloži miesto
zastavenia. Ak sa stlači tlačidlo PLAY ( ) alebo ENTER, prehrávanie bude pokračovať od miesta, kde
bolo zastavené. (Táto funkcia sa týka len diskov DVD.)
• Ak ho stlačite dvakrát, zobrazí sa nápis STOP. Ak potom stlačite tlačidlo PLAY ( ) prehrávanie začne
od začiatku.
Ak chcete dočasne pozastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo PAUSE (
).
• Ak chcete pokračovať v prehrávani, stlačte znova tlačidlo PLAY ( ).
MM `` V závislosti od obsahu disku sa môže úvodná obrazovka líšiť.
`` V prehrávači nie je možné spúšťať žiadne pirátske nahrávky. V opačnom pripade ide o porušenie
odporúčani systému CSS (Content Scrambling System: systém na ochranu proti kopirovaniu).
28
HT-Z220_SK_02.indd
28
2009-3-14
11:22:44
SK
Prehrávanie MP3/WMA-CD disku
Prehrávať je možné disky Data CD (CD-R, CD-RW) kódované vo formáte MP3/WMA.
A
1. Vložte disk MP3/WMA do zásuvky disku.
● prehrávanie
•Zobrazí sa Menu MP3/WMA a prehrávanie sa
spusti.
•Obsah ponuky Menu je pri rôznych MP3/WMA
diskoch rozdielny.
•Súbory WMA-DRM nie sú podporované.
2. V režime zastavenia vyberte pomocou tlačidla
,,, album a stlačte tlačidlo ENTER.
• Stláčanim tlačidla , vyberte skladbu.
3. Ak chcete album zmeniť, počas zastavenia stláčanim
,,, zvoľte iný album a potom stlačte ENTER.
4. Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP (@).
MM `` V závislosti od režimu záznamu sa niektoré MP3/WMA-CD disky nemusia
prehrať.
`` Obsah MP3-CD disku závisí od formátu MP3/WMA skladieb na disku.
Pre prehrávanie súboru s ikonou,
• stlačte tlačidlo ,,, režime zastavenia a vyberte želanú ikonu v hornej časti menu.
Ikona audio súboru: Ak si želáte prehrávať iba hudobné súbory
vyberte ikonu
.
Ikona obrazového súboru: Ak si želáte prehrávať iba obrázkové
súbory vyberte ikonu
.
Ikona video súboru: Ak si želáte prehrávať iba video súbory vyberte
ikonu
.
Ikona všetkých súboru: Ak chcete vidieť všetky súbory, stlačte
ikonu
.
29
HT-Z220_SK_02.indd
29
2009-3-14
11:22:47
prehrávanie
Prehrávanie súborov JPEG
Zábery nasnímané digitálnym fotoaparátom alebo kamkordérom alebo obrazové súbory JPEG z PC môžete uložiť na CD
disk a potom ich prehrať týmto domácim kinom.
G
Režim prepínania obrázkov (Slide)
Vložte disk JPEG do zásuvky disku.
• Prehrávanie sa spusti automaticky. Každý obrázok bude zobrazený 5 sekúnd, potom sa zobrazí
nasledujúci obrázok.
Pre prepnutie na ďalši obrázok stlačte tlačidlo [,].
• Po každom stlačení tlačidla sa prepne predošlý alebo ďalší obrázok.
G
Otočenie/Zrkadlové zobrazenie
Počas prehrávania stláčajte tlačidlá ,,,.
tlačidlo: otočiť vertikálne
Originálny obrázok
tlačidlo: otočiť o 90 °
proti smeru hod.
ručičiek
tlačidlo: otočiť o 90 ° v
smere hod. ručičiek
tlačidlo: otočiť horizontálne
ENTER SELECT
MM `` Maximálne rozlíšenie, ktoré podporuje toto zariadenie, je 5120 x 3480 (alebo 19.0
megapixelov)pre štandardné JPEG súbory a 2048 x 1536 (alebo 3,0 megapixelov) pre
progresívne obrazové súbory.
30
HT-Z220_SK_02.indd
30
2009-3-14
11:22:49
SK
Prehrávanie súborov DivX
Funkcie na tejto strane sa týkajú DivX prehrávania.
D
Prepínanie vpred/vzad
Vyhľadávanie dopredu/dozadu
● prehrávanie
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [,].
• Ak sú na disku dva a viac súborov, stlačením tlačidla
] prepnete na ďalší súbor.
• Ak sú na disku dva a viac súborov, stlačením tlačidla
[ prepnete na predchádzajúci súbor.
D
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo ( alebo ) počas prehrávania.
• Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania meni nasledovne:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
Funkcia 5 Minute Skip
D
Počas prehrávania stlačte tlačidlo ,.
• Po stlačení tlačidla  sa v prehrávaní posuniete o 5
minút vpred.
• Po stlačení tlačidla  sa v prehrávaní posuniete o 5
minút vzad.
Prepínanie zvuku
D
stlačte tlačidlo AUDIO.
• Ak sa na disku nachádza viacero jazykov zvuku,
môžete medzi nimi prepínať.
• Po každom stlačení tlačidla sa prepína medzi AUDIO
.
(1/N, 2/N ...) a
MM ``
sa zobrazí, ak je na disku len jedna podporovaná zvuková stopa.
Zobrazenie titulkov
D
Stlačte tlačidlo SUBTITLE.
• Po každom stlačení tlačidla sa prepina medzi SUBTITLE
(1/N, 2/N ...) a SUBTITLE OFF.
• Ak disk obsahuje len jedny titulky, prehrajú sa
automaticky.
• Viac informácií o použití titulkov s diskmi DivX nájdete v
čísle 2 (Funkcia titulu) na ďalšej strane..
31
HT-Z220_SK_02.indd
31
2009-3-14
11:22:55
prehrávanie
D
Ak je na disku viac než jeden súbor s titulkami
Ak je na disku viac než jeden súbor s titulkami,
predvolené titulky nemusia zodpovedať filmu. Môžete
vybrať svoj jazyk titulkov nasledujúcim postupom:
1. V režime zastavenia stlačením tlačidla kurzora ,
vyberte na televíznej obrazovke požadované titulky (
potom stlačte tlačidlo ENTER.
)
2. Keď vyberiete na televíznej obrazovke požadovaný
súbor DivX, film sa bude
normálne prehrávať.
DivX (Digitálny internetový video súbor)
DivX je formát video súborov vyvinutý na základe kompresnej technológie Microsoft MPEG4, vďaka
čomu sa poskytujú audio a video dáta cez Internet v reálnom čase.
MPEG4 sa využíva na kódovanie video signálu a MP3 na kódovanie audio signálu. Môžete tak sledovať
záznamy v kvalite približujúcej sa DVD diskom.
1. Podporované formáty
Tento
produkt podporuje len nasledovné mediálne formáty. Ak formát video ani audio signálu nie je
podporovaný,
môžu sa vyskytnúť problémy, ako sú výpadky obrazu alebo zvuku.
Podporované formáty video signálu
Formát
AVI
WMV
Podporované verzie
DivX3.11- DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podporované formáty audio signálu
Formát
MP3
WMA
AC3
DTS
Prenosová rýchlosť
80 - 384 kbps
56 -128 kbps
128 - 384 kbps
1.5 Mbps
44.1/48 khz
44.1 khz
Vzorkovacia
frekvencia
44.1 khz
• Súbory DivX (zvukové súbory aj videosúbory) vytvorené vo formáte DTS podporujú len 6 Mb/s.
• Pomer strán: Aj keď je predvolené rozlišenie pri DivX súboroch 640 x 480 pixelov , toto zariadenie
podporuje rozlišenie až 800 x 600 pixelov . Vyššie rozlišenie TV obrazovky než 800 bodov nie je
podporované.
• Ak prehrávate disk s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 48 kHz alebo dátovým tokom 320 kb/s,
môžu sa počas prehrávania vyskytnúť otrasy obrazu.
2. Titulky
• Aby ste túto funkciu používali správne, vyžadujú sa určité skúsenosti z rozbaľovanim a editovanim
video súborov.
• Aby titulky fungovali, uložte súbor s titulkami (*.smi) s rovnakým názvom ako súbor DivX (*.avi) a do
rovnakého priečinka.
Priklad. Hlavný priečinok Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Názov súboru môže obsahovať až 60 abecedných alebo 30 východoázijských znakov (2-bytové
znaky ako kórejské a činske).
• Produkt s oficiálnou certifikáciou DivX®
• Prehráva video vo všetkých verziách formátu DivX® (vrátane DivX® 6)
32
HT-Z220_SK_02.indd
32
2009-3-14
11:22:56
Zobrazenie informácií o disku
dBAGD
SK
Používanie funkcie prehrávania
Na TV obrazovke môžete zobraziť informácie o disku.
Stlačte INFO.
● prehrávanie
MM `` V závislosti od obsahu disku sa môžu zobrazované
informácie líšiť.
`` Niektoré disky tiež umožňujú zvoliť DTS, DOLBY
DIGITAL
Na TV obrazovke sa zobrazí
Ak sa na TV obrazovke počas ovládania tlačidiel zobrazi tento symbol,
pri práve prehrávanom disku daná operácia nie je možná.
Zobrazenie zostávajúceho času
dBA
Stlačte tlačidlo REMAIN.
• Môžete zobraziť celkový prehrávači a zostávajúci čas titulu
alebo kapitoly.
Po každom stlačení tlačidla REMAIN
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
33
HT-Z220_SK_02.indd
33
2009-3-14
11:23:00
prehrávanie
Vyhľadávanie dopredu/dozadu
dBAD
Stlačte tlačidlo (,).
• Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť prehrávania meni nasledovne:
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
MM `` Počas zrýchleného prehrávania CD alebo MP3-CD disku je zvuk počuť len pri rýchlosti 2x.
Pri rýchlostiach 4x, 8x a 32x nie je zvuk počuť.
Spomalené prehrávanie
dD
Stlačte tlačidlo SLOW
• Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť prehrávania meni nasledovne:
➞*1/4 ➞*1/8 ➞&1/2 ➞&1/4 ➞&1/8 ➞
d *1/2
PLAY
D *1/2 ➞*1/4 ➞*1/8 ➞  PLAY
MM `` Počas spomaleného alebo krokovaného prehrávania nie je počuť zvuk.
`` Spiatočné pomalé prehrávanie nefunguje s DivX.
Prepínanie scén/skladieb dA
Stlačte tlačidlo [,].
• Po každom krátkom stlačení tlačidla počas prehrávania sa spusti prehrávanie predošlej alebo ďalšej
kapitoly, skladby, priečinka (súboru).
• Nie je možné súvislo preskakovať kapitoly.
34
HT-Z220_SK_02.indd
34
2009-3-14
11:23:04
SK
Používanie funkcie prehrávania
dBAGD
Opakované prehrávanie
● prehrávanie
Kapitoly, tituly, skladby alebo priečinky (súbory MP3) na disku je
možné opakovane prehrávať.
Stlačte REPEAT.
• Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa režim
opakovaného prehrávania meni nasledovne:
DVD-VIDEO
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
AGD REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
Voľby režimu opakovaného prehrávania
CHAPTER: Opakované prehrávanie zvolenej kapitoly.
TITLE: Opakované prehrávanie zvoleného titulu.
RANDOM: Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. (Prehraná skladba sa môže prehrať znova.)
TRACK: Opakované prehrávanie zvolenej skladby.
DIR: Opakované prehrávanie všetkých skladieb vo zvolenom priečinku.
DISC: Opakované prehrávanie celého disku.
OFF: Zrušenie opakovaného prehrávania.
Výber režimu opakovaného prehrávania v informačnom zobrazení o disku
dB
1. Dvakrát stlačte INFO.
2. Stláčaním tlačidla  vyberte zobrazenie REPEAT PLAYBACK (
).
3. Stláčaním tlačidla  vyberte želaný spôsob opakovania.
• Ak chcete vybrať iný album a skladbu, opakujte hore
uvedené kroky 2 a 3.
4. Stlačte ENTER.
d OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
MM `` Pri diskoch DivX, MP3 a JPEG nie je možné vybrať
funkciu Repeat Play (Opakované prehrávanie) z informácií na obrazovke.
35
HT-Z220_SK_02.indd
35
2009-3-14
11:23:07
prehrávanie
d
Prehrávanie A-B Repeat
Môžete opakovane prehrávať označenú časť DVD alebo CD.
1. Dvakrát stlačte INFO.
2. Stláčaním tlačidla  vyberte zobrazenie
REPEAT
APLAYBACK ( ) .
3. Stláčaním tlačidiel , vyberte A- a stlačením tlačidla
ENTER vyberte začiatok časti, ktorá sa má opakovať.
• Po stlačení tlačidla ENTER sa zvolené miesto uloži
A -?
do pamäte.
REPEAT : AÐ
4. V koncovom mieste úseku, ktorý chcete opakovane
prehrávať, stlačte ENTER.
• Zvolený úsek sa bude opakovane prehrávať.
A-B
dPre obnovenie štandardného prehrávania zvoľte Stláčaním , položku
OFF.
MM `` Funkcia A-B Repeat (Opakovať A-B) nefunguje na diskoch DivX, MP3 alebo JPEG.
A TO B REPEAT ON
Funkcia krokovania
dD
stlačte STEP.
• Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa obraz
posunie o jednu snímku vpred.
MM `` Počas prehrávania krokovým pohybom nie je počuť žiadny zvuk.
36
HT-Z220_SK_02.indd
36
2009-3-14
11:23:10
SK
Používanie funkcie prehrávania
d
Funkcia zorných uhlov
● prehrávanie
Táto funkcia umožňuje sledovať rovnakú scénu z rôznych zorných uhlov.
1. Stlačte INFO.
2. Stláčaním tlačidla  vyberte zobrazenie ANGLE (
).
3. Stláčaním tlačidiel , alebo čiselných tlačidiel zvoľte
požadovaný zorný uhol.
• Po každom stlačení tlačidla sa uhol záberu mení
nasledovne:
1/3 ➞
2/3 ➞
3/3 ➞
1/3
MM `` Funkcia zorných uhlov pracuje len pri disku, na ktorom sú zaznamenané viaceré zorné uhly.
d
Funkcia Zoom (Zväčšenie obrazu)
Táto funkcia umožňuje zväčšiť určitú časť zobrazeného obrazu.
1. Stláčajte ZOOM.
2. Stláčaním tlačidiel ,,, sa posuňte na časť, ktorú
chcete zväčšiť.
3. S
tlačte ENTER.
• Po každom stlačení tlačidla sa miera zväčšenia prepina
nasledovne:
ZOOM X 1.5 ➞ZOOM X 2 ➞ZOOM X 3
➞ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
ENTER SELECT
37
HT-Z220_SK_02.indd
37
2009-3-14
11:23:14
prehrávanie
d
Funkcia výberu jazyka pre zvuk
1. Dvakrát stlačte tlačidlo INFO.
2. Stláčaním čiernych tlačidiel alebo , zvoľte
požadovaný jazyk pre zvuk.
• Podľa počtu jazykov na DVD disku sa po každom
stlačení tlačidla môže zvoliť iný jazyk (ENGLISH,
SPANISH, FRENCH atď.).
EN 1/3 ➞ SP 2/3 ➞ FR 3/3 ➞ EN 1/3
d
Funkcia výberu jazyka pre titulky
1. Dvakrát stlačte INFO.
2. Stláčaním tlačidiel  vyberte zobrazenie SUBTITLE (
).
3. Stláčaním čiernych tlačidiel alebo  zvoľte požadovaný jazyk
pre titulky.
EN 01/03 ➞ SP 02/03 ➞ FR 03/03 ➞ OFF/03 ➞
EN 01/03
MM `` Ak chcete ovládať túto funkciu, môžete stlačiť aj tlačidlo AUDIO (ZVUK) alebo SUBTITLE
(TITULKY) na diaľkovom ovládaní.
`` V závislosti od disku sa nemusí dať zvoliť jazyk pre zvuk a titulky.
dBAG
Priamy výber scény/skladby
dB
1. Stlačte INFO.
2. Stláčaním smerových tlačidiel , alebo čiselných tlačidiel zvoľte požadovaný titul/stopu (skladbu)
( ) a stlačte ENTER.
3. Stláčaním tlačidiel , vyberte zobrazenie pre kapitolu
( ).
4. Stláčaním čiselných tlačidiel alebo tlačidiel , zvoľte
požadovanú kapitolu a stlačte tlačidlo ENTER.
5. Stláčaním tlačidiel , vyberte zobrazenie (
) času.
6. Stlačením čiselných tlačidiel zadajte požadovaný čas a
stlačte ENTER.
38
HT-Z220_SK_02.indd
38
2009-3-14
11:23:19
SK
Používanie funkcie prehrávania
dBAG
Priamy výber scény/skladby
● prehrávanie
AG
Stláčajte číselné tlačidlá.
• Zvolený súbor sa prehrá.
• Pri prehrávaní MP3 alebo JPEG disku nie je možné
pomocou , prepinať priečinky. Ak chcete prepínať
priečinky, stlačte STOP (@) a potom stláčajte ,.
MM `` Pre priamy presun na želaný titul, kapitolu, alebo skladbu môžete použiť tlačidlo
[,] na DO.
`` Niektoré disky neumožňujú vyhľadať zvolený titul alebo zadať požadovaný čas.
d
Menu DVD disku Menu DVD disku sa pri jednotlivých diskoch líši.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Pomocou tlačidla kurzora , vyberte Disc Menu a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
• Keď zvolíte Menu disku, ktoré disk nepodporuje, na
obrazovke sa zobrazí
hlásenie "This menu is not supported" (Toto Menu nie je
podporované).
3. Stláčaním tlačidiel ,,, vyberte požadovanú položku.
4. Stlačte ENTER.
dStlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
ENTER
EXIT
MM `` Zobrazenie Menu disku môže byť v závislosti od disku odlišné.
39
HT-Z220_SK_02.indd
39
2009-3-14
11:23:21
prehrávanie
d
Menu titulov
Pri DVD diskoch, ktoré obsahujú viaceré tituly môžete
jednotlivé tituly zobraziť. Dostupnosť tejto funkcie závisí od
disku.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidiel , vyberte zobrazenie Title Menu.
3. Stlačte ENTER.
• Zobrazí sa ponuka titulov.
dStlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
ENTER
EXIT
MM `` Zobrazenie ponuky Menu titulov sa môže v závislosti od disku líšiť.
40
HT-Z220_SK_02.indd
40
2009-3-14
11:23:23
SK
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou funkcie USB Host
Pripojením pamäťového zariadenia k USB portu domáceho kina si môžete vychutnať mediálne súbory, ako napríklad
obrázky, filmy a hudbu uložené v MP3 prehrávači, pamäťovej karte USB Memory Stick, vo vysokej kvalite videa so
zvukom 5.1 kanálového domáceho kina.
1. Pripojte USB zariadenie do USB konektora na bočnej
strane zariadenia.
FUNC.
● prehrávanie
2. Na DVD prehrávači stlačte tlačidlo FUNCTION alebo
tlačidlo PORT na diaľkovom ovládači a vyberte Režim
USB.
• Na displeji sa zobrazí USB a po chvíľke zobrazenie
zmizne.
• Na obrazovke TVP sa zobrazí TV a uložené súbory
sa začnú prehrávať.
3. Prehrávanie zastavite stlačením tlačidla STOP (@).
Bezpečné odstránenie PORTU
Aby ste predišli poškodeniu údajov uložených na USB zariadení,
vykonajte ešte pred odobratím zariadenia bezpečné odpojenie.
• Stlačte na riadku dvakrát tlačidlo STOP (@) Na displeji sa
zobrazí REMOVE USB.
• Odpojte USB kábel.
MM `` Ak chcete hudobné súbory počúvať s 5.1 kanálovým zvukom domáceho kina, musíte
režim Dolby Pro Logic II nastaviť na Matrix (viď strana 52).
`` V režime USB môžete zmeniť rozlíšenie alebo používanie ponuky NASTAVENIE ak k USB portu nie je pripojené žiadne USB zariadenie.
Prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [,].
• V pripade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla ]
označí ďalší súbor.
• V pripade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla [
označí predchádzajúci súbor.
Zrýchlené prehrávanie
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo
(,) počas prehrávania.
• Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania meni
nasledovne :
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
41
HT-Z220_SK_02.indd
41
2009-3-14
11:23:28
prehrávanie
Špecifikácia USB hostiteľa • Podporuje zariadenia kompatibilné s USB 1.1 alebo USB 2.0.
• Podporuje zariadenia pripojené pomocou USB kábla typu A.
• Podporuje zariadenia kompatibilné s UMS (Veľkokapacitné pamäťové zariadenie
USB) V1.0.
• Podporuje zariadenie, ktorého pripojená mechanika je formátovaná v systéme
súborov FAT (FAT, FAT16, FAT32).
• Nepodporuje zariadenie, ktoré si vyžaduje inštaláciu samostatného ovládača do
počítača (Windows).
• Nepodporuje pripojenie k USB rozbočovaču.
• USB zariadenie, ktoré je pripojené pomocou predlžovacieho USB kábla nemusí byť
rozoznané.
• USB zariadenie, ktoré si vyžaduje samostatný zdroj napájania, musí mať
samostatné pripojenie napájania.
• Ak má pripojené zariadenie nainštalované viaceré jednotky (alebo oddiely), môžete
pripojiť iba jednu jednotku (alebo oddiel).
•Zariadenie, ktoré podporuje iba USB 1.1 môže spôsobiť rozdiel v kvalite obrazu,
záleží od zariadenia.
Špecifikácia USB
hostiteľa
Nepodporuje
Prevádzkové
obmedzenia
Podporované zariadenia
1. USB pamäťové zariadenie
2. MP3 prehrávač
3. Digitálny fotoaparát
4. Odstrániteľné HDD
• Podporované je odstrániteľné HDD s menej, ako 160 GB. Odstrániteľné HDD s 160 GB alebo viac
sa nemusí dať rozoznať, záleží od zariadenia.
• Ak pripojené zariadenie nefunguje z dôvodu nedostatočného napájania, môžete na dodanie
elektrickej energie použiť samostatný napájací kábel, aby zariadenie fungovalo správne. Konektor
USB kábla sa môže líšiť, záleží od výrobcu USB zariadenia.
5. USB čitačka kariet: USB čitačka kariet s jedným a viacerými slotmi
• V závislosti od výrobcu nemusí byť USB čitačka kariet podporovaná.
• Ak vložite do čitačky kariet s viacerými slotmi viacpamäťové karty, môžu nastať problémy.
Podporované formáty
Formát
Názov
súboru
Prípona
súboru
Dátový tok
Verzia
Rozlíšenie
Vzorkovacia
frekvencia
Obrázok
JPG
JPG .JPEG
–
–
640 x 480
–
MP3
.MP3
80 - 384kbps
–
–
44.1 kHz
WMA
.WMA
56 - 128kbps
V8
–
44.1 kHz
WMV
.WMV
4 Mbps
V1,V2,V3,V7
720 x 480
44.1 kHz - 48 kHz
DivX
.AVI,.ASF
4 Mbps
DivX3.11DivX5.1, XviD
720 x 480 44.1 kHz - 48 kHz
Zvuk
Video
• Funkcia CBI (Riadenie/Hromadenie/Prerušenie) nie je podporovaná.
• Digitálne fotoaparáty používajúce protokol PTP, alebo tie, ktoré vyžadujú pri pripojení k PC ovládače,
nie sú podporované.
• Zariadenia používajúce súborový systém NTFS nie sú podporované. (Podporovaný je iba systém
súborov FAT 16/32 (Alokačná tabuľka súborov 16/32)
• Nie sú podporované zariadenia s Janus MTP (Protokol pre prenos mediálnych súborov).
42
HT-Z220_SK_02.indd
42
2009-3-14
11:23:28
SK
nastavenie systému
Pre vaše pohodlie môžete nastaviť funkcie tohto DVD domáceho kina pre čo najlepšie použitie vo vašom
domácom prostredí.
Nastavenie jazyka
Z výroby je jazyk pre OSD (zobrazenia na obrazovke) nastavený na
English (angličtina).
● nastavenie systému
LANGUAGE
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
BD WISE
2. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Setup a stlačte tlačidlo ENTER.
3. Zvoľte LANGUAGE a stlačte ENTER.
4. Stláčaním tlačidiel $,% vyberte zobrazenie OSD LANGUAGE a stlačte
tlačidlo ENTER.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5. Stlačením tlačidiel $,% zvoľte požadovaný jazyk a stlačte ENTER.
• Ak ste ako jazyk zvolili English, po dokončení nastavení sa budú OSD
zobrazenia zobrazovať v angličtine.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
• OSD LANGUAGE : V
ýber jazyka pre OSD zobrazenia
• AUDIO : Výber jazyka pre zvuk (zvuk na disku)
• SUBTITLE
: Výber jazyka pre titulky (titulky na disku)
• DISC MENU : Výber jazyka pre Menu disku (Menu na disku)
a Ak zvolený jazyk nie je na disku zaznamenaný, jazyk pre Menu disku
sa nezmení ani po jeho nastavení.
• OTHERS : Ak chcete zvoliť iný jazyk, zvoľte OTHERS a zadajte kód
podľa príslušnej krajiny (viď strana 61).
Môžete vybrať jazyky pre ZVUK, TITULKY a PONUKA
DISKU.
NASTAVENIE REŽIMU VÝSTUPU HDMI VIDEA
Vyberá typ výstupu z konektoru HDMI/OUT.
• YCbCr: Normálny typ, vyberte pri pripojení k HDMI zariadeniu.
• RGB: Poskytuje jasnejšie farby a tmavšiu čiernu. Vyberte, ak sú farby
nevýrazné.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Setup a stlačte tlačidlo ENTER.
LANGUAGE
BD WISE
3. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte HDMI AUDIO OUT a potom stlačte tlačidlo
ENTER.
4. Stláčaním tlačidiel $,% vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo ENTER.
• Po dokončeni nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
MOVE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
ENTER
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
43
HT-Z220_SK_02.indd
43
2009-3-14
11:23:30
nastavenie systému
Nastavenie typ TV obrazovky
V závislosti od typu vášho televízora (široká obrazovka alebo bežný 4:3) môžete vybrať pomer strán.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Setup a stlačte
tlačidlo ENTER.
LANGUAGE
BD WISE
3. Stláčaním tlačidiel % vyberte TV DISPLAY a stlačte
tlačidlo ENTER.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
4. Stláčaním tlačidiel $,% vyberte požadovanú položku a
stlačte tlačidlo ENTER.
• Po dokončeni nastavení sa obnoví predchádzajúce
zobrazenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Nastavenie pomeru strán TVP (rozmer obrazovky)
Pomer horizontálnej strany ku vertikálnej je pri bežných TVP 4:3, pri širokouhlých a vysokokvalitných TVP
je pomer strán 16:9. Tento pomer sa nazýva pomer strán. Pri prehrávaní DVD disku so záznamom s
iným pomerom strán nastavte pomer strán tak, aby zodpovedal vášmu TVP alebo monitoru.
Pre štandardný TVP zvoľte podľa potreby voľbu 4:3PS alebo 4:3LB Pri širokouhlom
TVP zvoľte WIDE/HDTV.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 v režime Pan-scan
na bežnom TVP.
• Stredná časť obrazu sa zobrazi na celú obrazovku a časti obrazu s pomerom
strán 16:9, ktoré presahujú obrazovku, sú orezané (pravá a ľavá).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán16:9 v režime Letter box
na bežnom TVP.
• Vo vrchnej a spodnej časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.
WIDE/HDTV
Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 na celej ploche
obrazovky širokouhlého TVP.
• Môžete sledovať širokouhlý obraz.
MM `` Pri DVD diskoch s obrazom s pomerom strán 4:3 nie je možné zobraziť obraz širokouhlo.
`` Keďže DVD disky obsahujú záznam v rôznych formátoch obrazu, v závislosti od záznamu,
typu TVP a nastavenia pomeru strán sa môže obraz zobrazovať rôzne.
`` V režime HDMI sa obrazovka automaticky prepne do širokouhlého režimu.
44
HT-Z220_SK_02.indd
44
2009-3-14
11:23:32
Funkcia umožňuje obmedzenie prehrávania nevhodných alebo násilných scén, ktoré nie sú vhodné pre deti.
SK
Nastavenie rodičovského zámku (STUPEŇ OHODNOTENIA)
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Setup a stlačte tlačidlo
ENTER.
3. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie PARENTAL a stlačte
tlačidlo ENTER.
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● nastavenie systému
4. Stláčaním tlačidiel $,% vyberte požadovanú úroveň a stlačte
tlačidlo ENTER.
• Ak zvolíte úroveň obmedzení 6, nie je možné sledovať DVD
disky
klasifikované s úrovňou 7 a vyššie.
• Čím je úroveň vyššia, tým je záznam nevhodnejší pre deti.
LANGUAGE
5. Z
adajte heslo a stlačte ENTER.
• Z výroby je nastavené heslo "7890".
• Po dokončení nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MM `` Táto funkcia pracuje len pri DVD diskoch klasifikovaných informáciou o úrovni obmedzení.
Nastavenie hesla
Heslo môžete tiež nastaviť pre rodičovský zámok (Parental Control).
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
LANGUAGE
BD WISE
2. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Setup a stlačte tlačidlo
ENTER.
3. Stláčaním tlačidla % zvoľte PASSWORD a stlačte tlačidlo
ENTER.
MOVE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
ENTER
RETURN
EXIT
4. Stlačte ENTER.
5. Zadajte heslo a stlačte ENTER.
• Zadajte staré heslo, nové heslo a potvrďte nové heslo.
• Nastavenie je dokončené.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MM `` Z výroby je nastavené heslo "7890".
Ak ste zabudli vaše heslo, vykonajte nasledovné:
• Keď je zariadenie v režime bez disku, podržte tlačidlo STOP (@) na diaľkovom ovládači na dlhšie ako 5
sekúnd. Na displeji sa zobrazí INITIAL a všetky nastavenia sa vrátia k východiskovým hodnotám.
• stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
45
HT-Z220_SK_02.indd
45
2009-3-14
11:23:34
nastavenie systému
Nastavenie pozadia
dG
Počas sledovania DVD alebo JPEG CD diskov môžete zvoliť určitý obraz a nastaviť ho ako pozadie.
1. Počas prehrávania stlačte PAUSE keď sa zobrazí
požadovaný obraz.
2. Stlačte tlačidlo LOGO.
• Na TV obrazovke sa zobrazí COPY LOGO DATA.
3. Zariadenie sa vypne a znova zapne.
• Zobrazí sa zvolené pozadie.
• Nastaviť môžete až 3 pozadia.
COPY LOGO DATA
Výber jedného z troch nastavených pozadí
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Setup a stlačte
tlačidlo ENTER.
BD WISE
3. Stláčaním tlačidla % vyberte LOGO a stlačte tlačidlo
ENTER.
4. Stláčaním tlačidla $,% zvoľte požadovanú predvoľbu
USER a stlačte ENTER.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
LOGO
:
ORIGINAL
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Výber jedného z troch nastavených pozadí.
5. S
tlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
• ORIGINAL : Ak chcete ako pozadie nastaviť logo
Samsung, zvoľte toto nastavenie.
• USER : Ak chcete ako pozadie nastaviť vybraný obrázok,
zvoľte toto nastavenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
46
HT-Z220_SK_02.indd
46
2009-3-14
11:23:36
SK
Registrácia DivX (R)
Použite registračný kód pri registrovaní tohto prehrávača s DivX (R) video formátom. Pre ďalšie
informácie navštívte stránku www.divx.com/vod.
● nastavenie systému
Nastavenie režimu reproduktorov
Výstupný signál a frekvenčný rozsah reproduktorov sa automaticky nastaví podľa konfigurácie
reproduktorov a podľa toho, ktoré reproduktory práve používate.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte Audio a stlačte tlačidlo ENTER.
3. V riadku SPEAKER SETUP stlačte znova tlačidlo ENTER.
4. Stláčaním tlačidiel ,,, vyberte želaný reproduktor a
stlačte tlačidlo ENTER.
• Pri reproduktoroch C, SL a SR sa po každom stlačení tlačidla režim
prepina
nasledovne : SMALL ➞ NONE.
• Pri reproduktoroch L a R je režim nastavený na SMALL.
MOVE
ENTER
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
• SMALL : Z
voľte, ak reproduktory používate.
• NONE : Zvoľte, ak dané reproduktory nepoužívate.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
RETURN
EXIT
MM `` Podľa nastavenia PRO LOGIC a STEREO sa môže režim reproduktorov líšiť (pozri str.52).
Nastavenie oneskorenia
Ak nie je možné jednotlivé reproduktory umiestniť do rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania, môžete
nastaviť oneskorenie reprodukcie zvuku zo stredového a surround reproduktorov.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte Audio a stlačte tlačidlo ENTER.
3. Stláčaním tlačidiel % vyberte DELAY TIME a stlačte tlačidlo ENTER.
4. Stláčaním tlačidiel ,,, vyberte želaný reproduktor a stlačte tlačidlo ENTER.
5. S
tláčaním tlačidiel , vyberte čas oneskorenia.
• Pre reproduktor C môžete oneskorenie nastaviť v rozsahu 00 až 05 ms a pre reproduktory SL a SR v rozsahu
00 a 15 ms.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
47
HT-Z220_SK_02.indd
47
2009-3-14
11:23:37
nastavenie systému
Nastavenie oneskorenia reprodukcie zvuku z reproduktorov
Keď prehrávate 5.1-kanálový surround zvuk, najlepší zvuk dosiahnete, ak je vzdialenosť miesta počúvania od
každého reproduktora rovnaká.
Pretože zvuk prichádza do polohy počúvania v rôznych časoch, v závislosti od umiestnenia reproduktorov, môžete
si tento rozdiel nastaviť pridaním efektu omeškania ku zvuku stredového a zadných reproduktorov.
Nastavenie stredového reproduktora
Ideálne umiestnenie
stredového reproduktora
Ak je vzdialenosť Dc na obrázku rovnaká alebo dlhšia ako Df,
nastavte 0 ms. Inak zmeňte nastavenie podľa tabuľky.
Vzdialenosť
medzi Df a
Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.06 m
1.40 m
1.76 m
Čas
omeškania
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Ideálne
umiestnenie
ZADNÉHO
REPRODUKTORA
Nastavenie surround (zadných) reproduktorov
Ak je vzdialenosť Dr na obrázku rovnaká alebo dlhšia ako Ds,
nastavte 0 ms. Inak zmeňte nastavenie podľa tabuľky.
Vzdialenosť
medzi Df a
Dc
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
5.29 m
Čas
omeškania
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
MM `` Pri
Ideálne je, ak je umiestnenie všetkých reproduktorov v
takomto kruhu.
Df: Vzdialenosť od predného reproduktora.
Dc: Vzdialenosť od stredového reproduktora.
Dr: Vzdialenosť od ZADNÉHO REPRODUKTORA.
PL II (Dolby Pro Logic II), môže byť oneskorenie v každom režime rôzne.
`` Pri AC-3 a DTS môžete oneskorenie nastaviť v rozsahu 00 až 15 ms.
`` Stredový reproduktor je možné nastavovať iba pri diskoch s 5.1-kanálovým zvukom.
48
HT-Z220_SK_02.indd
48
2009-3-14
11:23:37
SK
Nastavenie testovacieho tónu
Aby bolo možné skontrolovať správne zapojenie reproduktorov, použite testovací tón.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte Audio a stlačte tlačidlo ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
● nastavenie systému
3. Stlačením tlačidla % zvoľte TEST TONE a potom stlačte
ENTER.
• Testovací tón sa reprodukuje postupne z jednotlivých
reproduktorov v poradí : L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW.
Ak znova stlačíte ENTER, reprodukcia testovacieho tónu sa
vypne.
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
STOP
EXIT
Nastavenie zvuku
Môžete nastaviť vyváženie a úroveň hlasitosti jednotlivých reproduktorov.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte Audio a stlačte tlačidlo ENTER.
3. Stláčaním % zvoľte SOUND EDIT a stlačte ENTER.
4. Stlačte tlačidlo kurzora , a vyberte a nastavte požadovanú
položku.
Stlačte tlačidlo kurzora , a nastavte nastavenia.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
49
HT-Z220_SK_02.indd
49
2009-3-14
11:23:38
nastavenie systému
Nastavenie zvuku
Ručné nastavenie hlasitosti reproduktora a vyváženia tlačidlom SOUND EDIT (UPRAVIŤ ZVUK)
Stlačte SOUND EDIT a potom stláčajte,.
Nastavenie vyváženia predných/zadných reproduktorov
`` Môžete zvoliť hodnoty od 0 do -6 a OFF.
`` Hlasitosť sa znižuje smerom k -6.
Nastavenie úrovne hlasitosti stredového/zadných reproduktorov/Subwoofer
`` Môžete zvoliť hodnoty od 0 do -6 a OFF.
`` Hlasitosť sa znižuje smerom k -6.
Nastavenie DRC (Dynamic Range Compression - kompresia
dynamického rozsahu)
Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť rozdiel medzi najhlasnejším a najtichším zvukom.
Túto funkciu je možné použiť pri zvukoch Dolby Digital, keď sledujete filmy pri nízkej hlasitosti, napr. v noci.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla % vyberte Audio a stlačte tlačidlo ENTER.
3. Stláčaním tlačidla % vyberte DRC a stlačte tlačidlo ENTER.
4. Stláčaním tlačidiel , nastavte DRC.
• Stláčaním  sa efekt zvýrazňuje a stláčaním  sa efekt
znižuje.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
CHANGE
50
HT-Z220_SK_02.indd
50
2009-3-14
11:23:40
SK
Nastavenie AV SYNC
Ak zariadenie pripojíte k digitálnemu TVP, obraz môže zaostávať za zvukom. V takomto prípade nastavte
oneskorenie zvuku tak, aby zodpovedal obrazu.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidiel % vyberte Audio a stlačte tlačidlo ENTER.
4. Stláčaním tlačidiel , vyberte čas oneskorenia pre AV-SYNC
a stlačte tlačidlo ENTER.
• Oneskorenie zvuku môžete nastaviť v rozsahu 0 ms až 300
ms.
Nastavte optimálny stav.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
ENTER
RETURN
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
● nastavenie systému
3. Stláčaním tlačidiel % vyberte AV-SYNC a stlačte tlačidlo
ENTER.
EXIT
Nastavenie zvuku HDMI
Audio signály prenášané cez HDMI kábel je možné zapnúť/vypnúť (ON/OFF).
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla  vyberte Audio a stlačte tlačidlo ENTER.
3. Stlačením tlačidla  zvoľte HDMI AUDIO a potom stlačte
ENTER.
4. Stlačením kurzorových tlačidiel , vyberte položku ON alebo
OFF, potom stlačte tlačidlo ENTER.
• ON : Cez HDMI kábel sa prenáša video aj audio signál a zvuk
sa bude reprodukovať len cez reproduktory TVP.
• OFF : Cez HDMI kábel sa prenáša len video signál a zvuk sa bude
reprodukovať len cez reproduktory tohto systému domáceho kina.
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MM `` Výrobné nastavenie pre HDMI AUDIO je OFF.
`` HDMI AUDIO sa pri reprodukcii cez reproduktory TVP automaticky zmixuje do dvoch
kanálov.
`` Keď je zapnuté HDMI AUDIO, PRO LOGIC II /DSP EQ/P.BASS nefunguje
51
HT-Z220_SK_02.indd
51
2009-3-14
11:23:44
nastavenie systému
Zvukové pole (DSP)/Ekvalizér (EQ)
Režim DSP (Procesor pre digitálne signály): bol vytvorený pre simuláciu rôznych zvukových prostredí.
EQ : Za účelom optimalizácie zvuku tak, aby zodpovedal práve počúvanému hudobnému žánru môžete zvoliť
ROCK, POPS .
Stlačte DSP/EQ.
• Na displeji sa zobrazí DSP.
Po každom stlačení tlačidla sa voľba zmeni nasledovne:
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞
MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
• POPS, JAZZ, ROCK: V závislosti od hudobného žánru môžete zvoliť POPS, JAZZ a ROCK.
• STUDIO: Atmosféra akustiky štúdia.
• CLUB: Simulácia atmosféry akustiky tanečného klubu s výraznými nizkymi tónmi.
• HALL: Atmosféra akustiky koncertnej sály so zvýraznim čistých vokálov.
• MOVIE: Atmosféra akustiky kinosály.
• CHURCH: Atmosféra akustiky veľkej katedrály.
• PASS: Toto nastavenie zvoľte pri štandardnom počúvaní.
MM `` Funkcia DSP/EQ je dostupná len v režime STEREO. Stláčaním
PL II mode zobrazte na
displeji STEREO.
`` Táto funkcia pracuje s CD, MP3-CD, DivX, tunerom a diskmi Dolby Digital.
`` Pri prehrávani DVD disku s kódovaným zvukom dvoch alebo viacerých kanálov sa
multikanálový režim zvoli automaticky a funkcia DSP/EQ nefunguje.
Režim Dolby Pro Logic II
Môžete zvoliť požadovaný audio režim Dolby Pro Logic II.
Stlačte
PL II MODE.
• Po každom stlačení tlačidla sa režim zmení nasledovne.
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGIC ➞ MATRIX ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO LOGIC II
• MUSIC: Pri počúvani hudby získa zvuk reálne zafarbenie.
• CINEMA: Zvuk filmu získa reálne zafarbenie.
• PRO LOGIC: Z
vuk získa reálny multikanálový efekt, ako by bolo pripojených 5 reproduktorov, pričom
sa používajú len predné (ľavý a pravý) reproduktory.
• MATRIX: Reprodukuje sa 5.1-kanálový surround zvuk.
• STEREO: Zvoľte pre reprodukciu zvuku len z predných (ľavý a pravý) reproduktorov a Subwoofer.
MM `` Ak zvolíte režim Pro Logic II, pripojte externé zariadenie do konektorov AUDIO INPUT (L a
R) na prehrávači. Ak prepojíte len jeden vstupný konektor (L alebo R), nie je možné
počúvať surround zvuk.
`` Funkcia PRO LOGIC II je dostupná iba v režime STEREO
52
HT-Z220_SK_02.indd
52
2009-3-14
11:23:46
SK
Efekt Dolby Pro Logic II
Táto funkcia pracuje len v režime Dolby Pro Logic MUSIC.
1. Stlačením tlačidla
PL II MODE vyberte režim MUSIC.
● nastavenie systému
2. Stlačte tlačidlo
PL II EFFECT.
3. Stlačením tlačidiel , vyberte požadované nastavenie
efektu.
• PANORAMA: Môžete vybrať 0 alebo 1.
• C- WIDTH: Môžete si vybrať medzi 0 a 7.
• DIMENS: Môžete si vybrať medzi 0 a 6.
P.BASS
Funkcia P.BASS podporuje basový zvuk kvôli posilneniu nízkych frekvencií.
1. Stlačením tlačidla P.BASS vyberte režim P.BASS.
2. Opätovným stlačením tlačidla P.BASS vyberte režim P.
BASS.
MM `` Funkcia P.BASS je dostupná iba s 2 kanálovými LPCM zdrojmi, ako napríklad MP3, DivX,
CD a WMA. Stlačte tlačidlo P.BASS a na obrazovke sa zobrazí „ZOSILNENIE BASOV
ZAP.“.
`` Funkcia P.BASS nefunguje s režimami DSP/EQ alebo DOLBY PRO LOGIC 2.
Ak tlačidlo P.BASS stlačíte v režime DSP/EQ, režim DSP/EQ sa automaticky vypne a
funkcia P. BASS sa zapne.
53
HT-Z220_SK_02.indd
53
2009-3-14
11:23:49
rádio
Počúvanie rozhlasu
Diaľkové ovládanie (DO)
1. Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
2. Nalaďte požadovanú stanicu.
• Automatické ladenie 1: Po stlačení tlačidla [,]
sa zvolí predvoľba.
• Automatické ladenie 2: Po zatlačení a pridržaní
,,. sa budú stanice ladiť automaticky.
• Manuálne ladenie: Krátkym stláčaním ,,. sa
frekvencia zvyšuje alebo znižuje postupne v
krokoch.
Zariadenie
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION pre výber FM pásma.
2. Zvoľte nejakú rozhlasovú stanicu.
• Automatické ladenie 1: Stlačením tlačidla STOP (@) zvoľte PRESET a stlačením [,] zvoľte
predvoľbu.
• Automatické ladenie 2: Stlačením tlačidla STOP (@) zvoľte MANUAL a zatlačením a pridržaním
[,] sa spustí automatické ladenie.
• Manuálne ladenie: Stlačením tlačidla STOP (@) zvoľte MANUAL a následným krátkym stláčaním
tlačidla
po krokoch znižujete alebo zvyšujete frekvenciu.
Stláčaním MO/ST môžete prepínať režim zvuku na Mono/Stereo.
• Po každom stlačení tlačidla sa zvuk prepina do režimu STEREO alebo MONO.
• Ak je prijem nekvalitný, zvoľte MONO. Zvuk bude kvalitnejší a potlači sa rušenie.
Uloženie staníc
Príklad: Uloženie FM stanice s frekvenciou 89,10 do
pamäte.
1. Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
2. Stlačením ,,. vyberte 89,10.
3. Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
4. Pre výber predvoľby stlačte [,].
• Zvoliť môžete predvoľbu 1 až 15.
5. Z
nova stlačte TUNER MEMORY.
6. O
statné stanice uložíte do pamäte opakovaním
krokov 2 až 5.
• Ak chcete aktivovať uložené predvoľby,
stláčaním [,] na diaľkovom ovládači
zvoľte požadovanú predvoľbu.
54
HT-Z220_SK_02.indd
54
2009-3-14
11:23:54
SK
Informácie o vysielaní RDS
Používanie služby RDS (Radio Data System) na príjem staníc FM
Služba RDS umožňuje staniciam FM odosielať spolu so
signálom pravidelného programu ďalší signál. Stanice
napríklad odosielajú svoje názvy ako aj informácie o type
programu, ktorý vysielajú, napríklad šport alebo hudba atď.
Popis funkcií RDS
• PTY (Program Type): Zobrazuje typ práve vysielaného programu.
• PS NAME (Program Service Name): Označuje názov vysielajúcej stanice, skladá sa
z 8 znakov.
• RT (Radio Text): Dekóduje text vysielaný stanicou (ak nejaký vysiela), skladá sa najviac z 64 znakov.
• CT (Clock Time): Dekóduje z frekvencie FM reálny čas hodín.
• TA (Dopravné informácie): "TA ON" zobrazuje, že práve prebiehajú dopravné správy.
MM `` RDS nemusí správne fungovať, ak naladená stanica neprenáša signál RDS správne, alebo
v prípade, že je intenzita signálu slabá.
`` Niektoré stanice nemusia vysielať informácie typu PTY, RT alebo CT, teda nie vždy sa
musia zobrazovať.
Ako zobraziť informácie služby RDS
Signály RDS odosielané stanicou je možné vidieť na displeji.
Počas počúvania stanice FM stlačte tlačidlo RDS DISPLAY
(ZOBRAZIŤ RDS).
`` P
ri každom stlačení tlačidla sa displej bude meniť a
zobrazovať nasledujúce informácie :
PS NAME ; RT ; CT ; Frequency
• PS (Programová služba): počas vyhľadávania sa objaví nápis <PS>, potom sa zobrazia názvy staníc. Ak sa
neodosiela žiadny signál, objaví sa nápis <NO PS>.
• RT (Rozhlasový text): počas vyhľadávania sa objaví nápis <RT>, potom sa zobrazia textové správy odosielané
stanicou. Ak sa neodosiela žiadny signál, objaví sa nápis <NO RT>.
• Frekvencia: frekvencia stanice (žiadna služba RDS).
Informácie o znakoch zobrazených na displeji
Ak displej zobrazuje signály PS,alebo RT, použíjú sa nasledovné znaky.
• Displej nedokáže rozlišovať veľké a malé pismená. Vždy používa veľké písmena.
• Displej nedokáže zobrazovať písmena s diakritikou. Napríklad písmeno <A> môže znamenať písmeno A s diakritikou,
napríklad <À, Â, Ä, Á, Å a Ã.>.
55
HT-Z220_SK_02.indd
55
2009-3-14
11:23:57
rádio
Označenie PTY (Typ programu) a funkcia PTY-SEARCH (HĽADANIE PTY)
Jednou z výhod služby RDS je to, že môžete vyhľadávať určitý druh programu spomedzi
predvolených kanálov určením kódov PTY.
Ako vyhľadať program pomocou kódov PTY
Najprv si zapamätajte...
• Funkcia PTY Search (Hľadanie PTY) sa týka len predvolených stanic.
• Ak chcete kedykoľvek počas procesu zastaviť vyhľadávanie, stlačte počas vyhľadávania tlačidlo PTY-SEARCH.
• Pri vykonávani nasledujúcich krokov neexistuje žiadny časový limit. Ak sa nastavenie zastavi pred dokončením, spustite
ho znova od kroku 1.
• Pri stláčaní tlačidiel na diaľkovom ovládani skontrolujte, či je stanica FM vybraná pomocou primárneho diaľkového
ovládania.
1. Počas počúvania stanice FM stlačte tlačidlo PTY SEARCH.
2. Stláčajte tlačidlo PTY- alebo PTY+, kým sa na displeji neobjavi požadovaný kód PTY.
• Na pravej strane displeja sa zobrazuje popis kódov
PTY.
3. Znova stlačte tlačidlo PTY SEARCH, kým je ešte na
displeji stále zobrazený kód PTY vybraný v
predchádzajúcom kroku.
• Centrálny pristroj prehľadáva 15 predvolených stanic
FM. Zastavi sa, keď nájde vybraný kód a naladi
stanicu.
Displej
Typ programu
NEWS
Novinky zahŕňajúce komentáre a správy
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
Rôzne témy zahŕňajúce aktuálne udalosti,
dokumenty, diskusie a analýzy
Informácie zahŕňajúce merania, inzertné
akcie a počasie, témy zaujimajúce
spotrebiteľov, zdravotnicke informácie atď.
Informácie zo športu
Vzdelávacie informácie
Displej
Typ programu
LIGHT M
Ľahká klasická hudba – klasická hudba,
inštrumentálna a zborová hudba
CLASSICS
Vážna klasická hudba – orchestrálna hudba,
symfónie, komorná hudba a opera
OTHER M
Ostatná hudba – džez, R&B, country
WEATHER
Počasie
FINANCE
Financie
CHILDREN
Detské programy
SOCIAL A
Spoločenské záležitosti
RELIGION
Náboženstvo
PHONE IN
Telefonické
Prírodné vedy a technológie
TRAVEL
Cestovanie
LEISURE
Voľný čas
VARIED
Ostatné hovorené nehudobné programy
(kvízy, súťaže), rozhovory, komediálne a
satirické pásma atď.
POP M
Populárna hudba
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
Rozhlasové dramatické seriály atď.
Ľudová alebo regionálna kultúra
zahŕňajúca cirkevné záležitosti, sociálne
vedy, jazyk, divadlo atď.
ROCK M
Rocková hudba
M.O.R.M
Súčasná novodobá hudba určená na
<ľahké počúvanie>
JAZZ
Džezová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Ľudová hudba
OLDIES
Staršia hudba
FOLK M
Folková hudba
DOCUMENT
Dokumentárne vysielanie
56
HT-Z220_SK_02.indd
56
2009-3-14
11:23:59
SK
praktické funkcie
Vypínací časovač
Môžete nastaviť čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
Stlačte SLEEP.
● Praktické funkcie
• Zobrazí sa nápis SLEEP Pri každom stlačení tlačidla sa striedajú nasledujúce predvoľby času:
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Ak chcete potvrdiť nastavenie časovača, stlačte SLEEP.
• Zobrazi sa čas, po ktorom sa domáce kino automaticky
vypne.
• Ak stlačite tlačidlo znova, môžete zmeniť nastavený čas.
TPre zrušenie funkcie vypínacieho časovača stláčajte
SLEEP, kým sa na displeji nezobrazí OFF.
Nastavenie úrovne jasu
Jas displeja na zariadení je možné nastaviť tak, aby nepútal pozornosť pri sledovaní filmov.
Stláčajte tlačidlo DIMMER.
• Pri každom stlačení tlačidla sa zmení nastavenie jasu
predného displeja.
Vypnutie zvuku
Táto funkcia je užitočná najmä pri nečakanom telefonáte alebo návšteve.
Stlačte tlačidlo MUTE.
• Na displeji sa zobrazí MUTE.
• Pre zapnutie zvuku stlačte tlačidlo znova.
57
HT-Z220_SK_02.indd
57
2009-3-14
11:24:04
praktické funkcie
CD rIPPING
Premieňa audio zvuk CD na formát súboru MP3 pred poslaním do pamäťového média USB.
B
FUNC.
1. Pripojte USB zariadenie.
2. Do priehradky na CD vložte audio CD.
3. Stlačte CD RIPPING .
• Ak chcete spustiť prenos aktuálnej stopy, stlačte
tlačidlo CD RIPPING na diaľkovom ovládači, zatiaľ čo
systém prehráva stopu, alebo je dočasne
pozastavený.
• Ak chcete preniesť všetky stopy, ktoré sa nachádzajú
na CD, stlačte a podržte tlačidlo CD RIPPING na
diaľkovom ovládači.
-Na displeji sa zobrazí odkaz "FULL CD RIPPING“ a
prenos sa spustí.
4. Ak chcete prenos zastaviť, stlačte (@)
• Po ukončení prenosu sa v USB zariadení vytvorí
adresár s názvom „RIPPING“ a prenesený súbor sa
uloží vo formáte "SAM_XXXX”.mp3
MM `` Počas prenosu CD neodpájajte USB pripojenie alebo sieťový kábel. V opačnom prípade
``
``
``
``
``
``
``
``
sa môžu poškodiť údaje. Ak chcete prenos CD zastaviť, stlačte tlačidlo STOP a USB
zariadenie odpojte až potom, keď prestane systém prehrávať CD úplne.
Ak počas prenosu CD odpojíte USB pripojenie, systém sa vypne a vy nebudete môcť vymazať
prenesený súbor.V takom prípade pripojte počítač pomocou USB kábla, zálohujte údaje a
naformátujte USB zariadenie.
Ak pripojíte USB zariadenie k systému počas prehrávania CD, systém zastaví prehrávanie a bude v
ňom pokračovať po ukončení inicializácie USB pripojenia.(Doba inicializácie sa môže líšiť v závislosti
od typu USB zariadenia.)
Funkcia PRENOSU ZVUKOVÝCH STOP nie je aplikovaná v DTS-CD.
Ak ukladanie zvukových stop trvá menej ako 5 sekúnd, súbor s uloženými stopami nemusí
byť vytvorený.
Prenos CD je možný iba vtedy, ak je USB zariadenie alebo HDD formátované v systéme
súborov FAT. (Systém súborov NTFS nie je podporovaný.)Zoznam vyhovujúcich zariadení
nájdete v technických údajoch hostiteľského zariadenie USB.
Ukladanie zvukových stop sa vykoná v normálnej rýchlosti (1x) a u niektorých zariadení
USB môže čas ukladania byť dlhší.
Počas toho, ako systém prenáša CD, nebudete počuť zvuk.
Počas prenosu CD systém neurýchľujte.
58
HT-Z220_SK_02.indd
58
2009-3-14
11:24:07
SK
riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného
prehľadu. Ak sa vyskytne problém, ktorý nie je popísaný v prehľade, alebo ak nejaký problém pretrváva, odpojte
sieťovú šnúru
šnúru zariadenia od napájania a obráťte sa na najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servis Samsung.
Kontrola/Riešenie
Nie je možné vysunúť disk.
• Je zariadenie správne pripojené k napájaniu?
• Vypnite a znova zapnite zariadenie.
Prehrávanie sa nespustí ihneď
po stlačení tlačidla prehrávanie/
pozastavenie.
• Nie je disk deformovaný alebo poškrabaný?
• Vyčistite disk.
Nie je počuť zvuk
• Počas zrýchleného, spomaleného prehrávania vpred/vzad a
krokovania nepočuť zvuk.
• Sú reproduktory pripojené správne? Sú reproduktory
nastavené správne?
• Nie je disk poškodený?
Zvuk je reprodukovaný len
niektorými a nie všetkými 6
reproduktormi.
• Ak prehrávate CD disk alebo rádio, zvuk je reprodukovaný len
prednými reproduktormi (L/R). Ak chcete používať všetkých 6
reproduktorov, stláčaním PL II (Dolby Pro Logic II) na
diaľkovom ovládači zvoľte "PRO LOGIC II".
• Skontrolujte, či DVD disk obsahuje 5.1-kanálový zvuk.
• Ak v nastaveniach zvuku v ponuke Setup nastavíte
reproduktory C, SL a SR na NONE, zvuk nebude
reprodukovaný stredovým, ale len prednými reproduktormi
(L/R). Nastavte reproduktory C, SL a SR na SMALL.
Nereprodukuje sa Dolby Digital
5.1-kanálový zvuk.
• Je na obale disku označenie "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby
Digital 5.1-kanálový zvuk sa reprodukuje, len ak disk
obsahuje 5.1-kanálový zvuk.
• Je zvuk v informačnom zobrazeni o disku správne nastavený
na DOLBY DIGITAL 5.1-CH?
Diaľkovom ovládači nefunguje.
• Je diaľkové ovládanie používané vo svojom prevádzkovom dosahu
(uhol a vzdialenosť)?
• Nie sú vybité batérie?
● Riešenie problémov
Problém
• Sú na diaľkovom ovládaní (TV alebo DVD) správne vybrané
funkcie režimu (TV/DVD)?
• Disk sa otáča, ale nevidno
obraz.
• Kvalita obrazu je nízka a obraz
sa trasie.
• Je TVP zapnutý?
• Sú video káble správne zapojené?
• Nie je disk znečistený alebo poškodený?
• Niektoré nekvalitné disky nemusí byť možné prehrať.
59
HT-Z220_SK_02.indd
59
2009-3-14
11:24:07
riešenie problémov
Problém
Kontrola/Riešenie
Jazyk pre zvuk a titulky
nefungujú.
• Jazyk pre zvuk a titulky je možné prepínať, len ak ich DVD
disk obsahuje. V závislosti od disku sa ich používanie môže
odlišovať.
Menu sa nezobrazí ani po zvolení
Menu.
• Použivate disk, ktorý obsahuje Menu?
Nie je možné zmeniť pomer strán
obrazu.
• DVD disky so záznamom s pomerom strán 16:9 môžete
prehrávať v režime 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX alebo 4:3
PAN SCAN. DVD disky so záznamom s pomerom strán 4:3
však môžete prehrávať len s pomerom strán 4:3. Skontrolujte
popis na obale DVD disku a podľa toho zvoľte správny režim.
• Hlavná jednotka nefunguje.
• (Príklad: Nejde napájanie,
alebo nefunguje tlačidlo
predného panela, alebo
začujete neobvyklý zvuk.)
• Zariadenie nepracuje správne.
•Zariadenie vypnite a tlačidlo STOP ( ) na hlavnej jednotke
podržte viac, ako 5 sekúnd (funkcia resetovania)
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
Zabudli ste heslo pre nastavenie
úrovne obmedzení.
• Keď sa na displeji hlavného prístroja objaví nápis "NO DISC"
(ŽIADNY DISK), podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo STOP ( )
na hlavnom prístroji. Na displeji sa objaví nápis
"INITIAL" a všetky nastavenia sa vrátia na predvolené
hodnoty.
• Stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
Nie je možné prijímať rozhlasové
vysielanie.
• Je anténa správne pripojená?
• Ak je vstupný signál z antény nekvalitný, nainštalujte externú
FM anténu tak, aby bol príjem kvalitný.
60
HT-Z220_SK_02.indd
60
2009-3-14
11:24:08
SK
tabuľka kódov jazykov
Zadajte príslušný číselný kód, aby sa nastavili počiatočné nastavenia jazyka pre <Disc Audio> (Zvuk), <Disc Subtitle>
(Titulky) a/alebo <Disc Menu> (Menu DVD disku) (pozri str. 43).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
● TABUľKA KóDOV JAZYKOV
1027
61
HT-Z220_SK_02.indd
61
2009-3-14
11:24:09
dodatok
Manipulácia s diskami a ich skladovanie
Aj malé škrabance na disku môžu zhoršiť kvalitu zvuku a obrazu a zapríčiniť preskakovanie. Pri manipulácii s diskami
dávajte pozor, aby nedošlo k ich poškrabaniu.
Zaobchádzanie s diskami
Nedotýkajte sa povrchu disku. Disk chytajte iba na okrajoch, aby ste predišli znečisteniu
povrchu disku odtlačkami prstov.
Na povrch disku nič nenalepujte.
Skladovanie diskov
Disky nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu.
Disky skladujte vo
vetraných miestnostiach.
Disky skladujte v
ochranných obaloch. Disky
skladujte vo zvislej polohe.
MM `` Predchádzajte znečisteniu povrchu disku.
`` Disky sa nesmú poškriabať ani prasknúť.
Zaobchádzanie s diskami a ich skladovanie
Ak je disk znečistený, čistite ho pomocou mierne navlhčenej čistiacej handričky v slabom roztoku
saponátu. Potom disk utrite suchou handričkou.
• Disk čistite smerom od stredu k okrajom v smere šípok.
MM `` Ak sa dostane do kontaktu teplý vzduch s chladnými časťami zariadenia, môže vo vnútri
zariadenia kondenzovať vlhkosť. Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, zariadenie nebude
pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez
obsluhy cca 1 - 2 hodiny, kým sa vlhkosť neodpari.
62
HT-Z220_SK_02.indd
62
2009-3-14
11:24:10
Všeobecne
SK
Technické údaje
70 W
Hmotnosť
3,0 kg
Rozmery
430 (Š) x 70 (H) x 260 (V) mm
Prevádzková teplota
+5°C až +35°C
Prevádzková vlhkosťe
10 % až 75 %
Rýchlosť čítania: 3,49 - 4,06 m/s
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitný video signál
Približný čas prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk):
135 min
Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s
● dodatok
Príkon
Maximálna doba prehrávania: 74 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s
Maximálny čas prehrávania 20 min
576i/480i
1 kanál 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
576i/480i
Video výstup
Komponentný video výstup
Y: 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Pr: 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Pb: 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Video/Audio
Zosilňovač
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Výstup predného reproduktora
141 W x 2 (3Ω)
Výstup stredového reproduktora
141 W (3Ω)
Výstup zadného reproduktoru
141 W x 2 (3Ω)
Výstup reproduktora subwoofer
145 W (3Ω)
Frekvenčné pásmo
20 Hz - 20 KHz
Pomer signálu k šumu
70 dB
Odstup kanálov
60 dB
Citlivosť vstupu
(AUX) 400 mV
63
HT-Z220_SK_02.indd
63
2009-3-14
11:24:10
HT-Z220
Systém reproduktorov
Reproduktor
5,1-kanálový systém reproduktorov
Predný/Zadný
Stredový
Subwoofer
Impedancia
3Ω
3Ω
3Ω
Frekvenčné pásmo
140 Hz - 20 KHz
140 Hz - 20 KHz
45 Hz - 160 Hz
Úroveň výstupného akustického tlaku
86 dB/W/M
86dB/W/M
86 dB/W/M
Menovitý príkon
141 W
141 W
145 W
Maximálny vstup
282 W
282 W
290 W
Rozmery (Š x V x H)
Predný: 100 x 150 x 89 mm
Zadný: 100 x 100 x 93 mm
Stredový: 300 x 59 x 50 mm
Subwoofer: 180 x 320 x 380 mm
Hmotnosť
Predný: 1,0 kg, Stredový: 0,3 kg Zadný: 0,6 kg, Subwoofer: 4,5 kg
HT-TZ222
Systém reproduktorov
Impedancia
Frekvenčné pásmo
Úroveň výstupného akustického tlaku
Menovitý príkon
Reproduktor
Maximálny vstup
5,1-kanálový systém reproduktorov
Predný/Zadný
3Ω
140 Hz - 20 KHz
86 dB/W/M
141 W
282 W
Stredový
3Ω
140 Hz - 20 KHz
86 dB/W/M
141 W
282 W
Subwoofer
3Ω
45 Hz - 160 Hz
86 dB/W/M
145 W
290 W
Rozmery (Š x V x H)
Predný: 240 x 1020 x 240 mm (základňa: 240 x 240)
Zadný: 100 x 100 x 93 mm
Stredový: 300 x 59 x 50 mm
Subwoofer: 180 x 320 x 380 mm
Hmotnosť
Predný: 3,6 kg, Stredový: 0,3 kg Zadný: 0,5 kg, Subwoofer: 4,5 kg
HT-TZ225
Systém reproduktorov
Impedancia
Frekvenčné pásmo
Úroveň výstupného akustického tlaku
Reproduktor
Menovitý príkon
Maximálny vstup
Rozmery (Š x V x H)
Hmotnosť
5,1-kanálový systém reproduktorov
Predný/Zadný
Stredový
Subwoofer
3Ω
3Ω
3Ω
140 Hz - 20 KHz
140 Hz - 20 KHz
45 Hz - 160 Hz
86 dB/W/M
86 dB/W/M
86 dB/W/M
141 W
141 W
145 W
282 W
282 W
290 W
Predný/Zadný: 240 x 1020 x 240 mm (základňa: 240 x 240)
Stredový: 300 x 59 x 50 mm
Subwoofer: 180 x 320 x 380 mm
Predný: 3,6 kg, Stredový: 0,3 kg Zadný: 3,6 kg, Subwoofer: 4,5 kg
*: Nominálna špecifikácia
-S
poločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú iba približné.
64
HT-Z220_SK_02.indd
64
2009-3-14
11:24:10
Kontaktujte SAMSUNG PO CELOM SVETE
Ak máte pripomienky alebo otázky týkajúce sa výrobkov Samsung, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov
SAMSUNG.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
HT-Z220_SK_02.indd
65
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
Customer Care Centre 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0,14/Min)
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
2009-3-14
11:24:11
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú
systémy separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení
ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v
množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií
môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte
oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného
zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Táto značka znázornená na výrobku alebo uvedená v dokumentácii k nemu signalizuje, že prístroj
sa nesmie po skončení životnosti likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Namiesto toho je
vašou povinnosťou zlikvidovať nepotrebné zariadenia ich odovzdaním na určenom zbernom mieste,
aby sa mohli nepotrebné elektrické a
elektronické zariadenia recyklovať. Domáci používatelia sa musia obrátiť buď na
predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú informácie o mieste
a spôsobe manipulácie s týmto výrobkom, ktorý bude šetrný voči životnému prostrediu. Firemní
používatelia sa musia obrátiť na svojho dodávateľa a overiť si podmienky uvedené v kúpnej zmluve.
Tento výrobok sa nesmie pri likvidácii miešať s iným firemným odpadom.
Code No. AH68-02161G(0.0)
HT-Z220_SK_02.indd
66
2009-3-14
11:24:12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement