Samsung | HT-A100 | Samsung HT-A100 Rýchly sprievodca

stručný návod
2 funkcie diaľkového ovládača
1
2
2.1-kanálový digitálny
systém domáceho kina
HT-A100
HT-A100C
HT-A100W
1 odtwarzanie płyt
2 funkcie diaľkového ovládača
3 pripojenie reproduktorov
4 pripojenie výstupu obrazu k televízoru
5 pripojenie zvuku z externých zariadení
6 počúvanie rozhlasu
3
17
18
19
1
Tlačidlo pre DVD receiver
Váš DVD prijímač môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládača.
2
20
3
4
5
6
7
21
1 odtwarzanie płyt
9
2. Pomocou tlačidla PLAY (
Tlačidlo POWER
Stlačte, ak chcete zapnúť/vypnúť vaše
domáce kino alebo televízor Samsung.
20
Tlačidlo EJECT
21
Tlačidlo CANCEL
Používa sa na vymazanie nesprávnej položky.
22
Tlačidlo PAUSE
Stlačte, ak si želáte prehrávanie pozastaviť.
23
Tlačidlo PLAY
Stlačte, ak chcete prehrávať alebo
prehrávanie pozastaviť.
Tlačidlo STOP
Stlačte, ak si želáte prehrávanie zastaviť.
Tlačidlá SEARCH
Rýchle pretáčanie dozadu alebo dopredu v
piesni/scéne.
5
6
Tlačidlo STEP
Každým stlačením tlačidla počas prehrávania
sa obraz posunie o jeden obrázok.
7
8
24
25
26
Tlačidlá VOLUME
Ak chcete hlasitosť zvýšiť, stlačte + a ak ju
chcete znížiť, stlačte -.
Tlačidlá TUNING/CH
Stlačte, ak chcete vybrať kanál alebo naladiť
vysielanie rádia.
9
Tlačidlo MENU
Stlačte, ak si želáte zobraziť ponuku.
25
Tlačidlo MUTE
Stlačte, ak si želáte stlmiť zvuk.
27
10
Tlačidlo AUDIO
Výber jazyka zvuku disku.
26
11
PAMÄŤ TUNERA, Tlačidlo SD (Standard
Definition)/HD (High Definition)
Stlačte, ak chcete uložiť rádiové frekvencie.
Stlačte, ak chcete vybrať režim SD alebo HD.
Tlačidlo RETURN
Stlačte, ak sa chcete vrátiť do
predchádzajúcej ponuky.
27
Smerové tlačidlá/potvrdenie
Používa sa na výber alebo na posun hore/
dole, doľava/doprava pri nastavovaní funkcií
ponuky.
28
Tlačidlo SUBTITLE
Výber jazyka titulkov na disku.
24
28
10
29
11
30
12
12
13
31
32
Tlačidlo LOGO
Na televíznej obrazovke sa zobrazí: COPY
LOGO DATA.
14
33
13
V-SOUND (Virtuálny zvuk),
Tlačidlo V-H/P (Virtuálne slúchadlo)
29
14
Tlačidlo P.BASS
Vyberte požadovaný stupeň nízkych tónov.
30
15
Tlačidlo SLEEP
Stlačte, ak si želáte vybrať čas vypnutia
režimu spánku.
15
16
16
17
1 - Slovensky
19
Tlačidlo TV/VIDEO
Stlačte, ak chcete vybrať v režime VIDEO
televízor.
Tlačidlo REMAIN
Slúži na kontrolu celkového a zostávajúceho
času prehrávaného titulu alebo kapitoly.
) priehradku zatvoríte.
• Prehrávanie sa spustí automaticky.
Tlačidlo TV
Váš televízor Samsung môžete ovládať
pomocou diaľkového ovládača.
Tlačidlá Ladenie/Prepínanie (CD)
Ladenie vysielania rádia, preskočenie piesne/
scény.
1. Do otvoru na vloženie disku vložte disk zvislo.
• Do priehradky jemne vložte disk tak, aby bola strana s
nálepkou otočená smerom hore.
Tlačidlá PORT
Stlačte, ak chcete vybrať režim USB.
Číselné tlačidlá (0~9)
23
8
18
4
22
3 pripojenie reproduktorov
Tlačidlo SLOW
Výber medzi tromi rôznymi rýchlosťami
spomaleného prehrávania.
Tlačidlo MO/ST
Vysielanie rádia môžete počúvať MONO alebo
STEREO.
Tlačidlo EXIT
Stlačte, ak chcete opustiť obrazovku s
nastaveniami.
Tlačidlo INFO
Prezeranie alebo zmena informácií
prehrávania disku na obrazovke.
31
Tlačidlo REPEAT
Opakované prehrávanie kapitoly, titulu,
skupiny alebo stopy.
32
Tlačidlo ZOOM
Zväčšenie obrazu počas prehrávania disku.
33
Tlačidlo DIMMER
Nastavenie jasu predného displeja.
1. Zatlačte nadol klapku na konektore na zadnej strane reproduktora.
2. Zasuňte čierny kábel do čierneho konektora (-) a červený kábel do červeného
konektora(+) a klapku uvoľnite.
3. Zapojte vstupné konektory na zadnú stranu domáceho kina.
• Skontrolujte, či súhlasia farby na konektoroch reproduktora s farbami na zástrčkách.
Predný reproduktor (P)
Červený
Predný reproduktor (Ľ)
Subwoofer
J
Nedovoľte deťom aby sa hrali s reproduktormi alebo v ich blízkosti. V prípade, že by reproduktory spadli, môže dôjsť k úrazu.
 Pri pripájaní káblov k reproduktorom dodržte správnu polaritu (+/-).
 Subwoofer umiestnite mimo dosah detí tak, aby nemohli vkladať ruky alebo cudzie predmety do konektorov (otvorov) na subwooferi.
 Nevešajte subwoofer na stenu za konektor (otvor).
M
Ak umiestnite reproduktory v blízkosti TVP, môže dôjsť ku skresleniu zvuku z dôvodu rušenia magnetickým poľom, ktoré vytvárajú
reproduktory. V takomto prípade umiestnite reproduktory vo väčšej vzdialenosti od TVP.
Tlačidlo DVD
Stlačte, ak chcete vybrať režim DVD.
Tlačidlo TUNER
Stlačte, ak chcete počúvať vysielanie rádia.
Tlačidlo AUX
Stlačte, ak chcete vybrať vstup externého
zvuku.
2 - Slovensky
Čierny
3 - Slovensky
4 pripojenie výstupu obrazu k televízoru
Vyberte jeden z troch spôsobov pripojenia k televízoru.
5 pripojenie zvuku z externých zariadení
6 počúvanie rozhlasu
AUX1: Pripojenie vonkajšieho zariadenia/prehrávača MP3
Podłączanie anteny FM
Zariadenia, ako MP3 prehrávač
1. Ku koaxiálnemu konektoru 75 Ω pripojte anténu FM.
2. Pomaly pohybujte káblom tak, aby bol signál kvalitný, potom kábel antény upevnite na stenu alebo iný pevný povrch.
1. Do vstupu AUX IN 1 (Audio) na domácom divadle zapojte výstup Audio Out vonkajšieho
zariadenia/prehrávača MP3.
2. Stlačenim tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup AUX1.
• Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION na hlavnom prístroji.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  FM.
FM anténa
(dodávaná)
Audio kábel
(nedodávaný)
Audio OUT
SPÔSOB 3
(je súčasťou
balenia)
SPÔSOB 2
SPÔSOB 1
(je súčasťou
balenia)
AUX2: Pripojenie externého analógového zariadenia
Počúvanie rozhlasu
Analógový signál zariadenia, akým je napríklad videorekordér.
Diaľkové ovládanie (DO)
1. Prepojte konektor AUX IN 2 (Audio) na domácom kine s
konektorom výstupu zvuku na externom analógovom zariadení.
• Skontrolujte,či súhlasí farebné označenie konektorov.
SPÔSOB 1: HDMI
Dodávaným káblom HDMI prepojte konektor HDMI OUT na zadnej strane hlavného prístroja s konektorom HDMI IN na svojom
televízore.
SPÔSOB 2: Komponentné video
Ak je televízor vybavený vstupnými konektormi komponentného videa, prepojte komponentným video káblom (nie je súčasťou
balenia) konektory Pr, Pb a Y na zadnej strane hlavného prístroja s príslušnými konektormi na televízore.
SPÔSOB 3: Kompozitný obraz
Tento výrobok funguje pri komponentnom výstupe v režime prekladaného riadkovania 576i (480i).
 Po pripojení obrazu nastavte na televíznom prijímači zdroj obrazu tak, aby zodpovedal príslušnému výstupu obrazu (HDMI,
komponentný alebo kompozitný) na domácom kine. Ďalšie informácie o spôsobe výberu zdroja vstupného obrazu na televízore
nájdete v návode na použitie TV.
 Hľadajte logo ' (Ak je na televízore logo ' podporuje funkciu Anynet+)
2. Nalaďte požadovanú stanicu.
• Automatické ladenie 1: Po stlačení tlačidla [, ] sa zvolí predvoľba.
• Automatické ladenie 2: Po zatlačení a pridržaní ,, . sa budú stanice ladiť automaticky.
• Manuálne ladenie: Krátkym stláčaním ,, . sa frekvencia zvyšuje alebo znižuje postupne v krokoch.
2. Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup AUX 2.
• Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION na hlavnom prístroji.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  FM.
M
Zariadenie
Audio kábel (nedodávaný)
Ak je externé analógové zariadenie
vybavené len jedným výstupným
audiokonektorom, prepojte ľavý alebo
pravý konektor.
Môžete prepojiť konektor výstupu obrazu na svojom videorekordéri s
televízorom a konektory výstupu zvuku na videorekordéri s konektormi
na tomto prístroji.
Dodávaným video káblom prepojte konektor VIDEO OUT na zadnej strane hlavného prístroja s konektorom VIDEO IN na
svojom televízore.
M
1. Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
Externé analógové
zariadenie
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION pre výber FM pásma.
2. Zvoľte nejakú rozhlasovú stanicu.
• Automatické ladenie 1: STOP (T) zvoľte PRESET a stlačením [, ] zvoľte predvoľbu.
• Automatické ladenie 2: STOP (T) zvoľte MANUAL a zatlačením a pridržanímj [, ] sa spustí automatické ladenie.
• Manuálne ladenie: STOP (T) zvoľte MANUAL a následným krátkym stláčaním tlačidla [, ] po krokoch znižujete alebo
zvyšujete frekvenciu.
M
Toto zariadenie nedokáže prijímať signál v pásme AM.
OPTICKÝ: Pripojenie externého digitálneho zariadenia
Zariadenia s digitálnym signálom, napríklad set-top box.
1. Prepojte digitálny vstup (OPTICAL) s digitálnym výstupom na externom
digitálnom zariadení.
2. Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup DIGITAL IN.
• Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION na hlavnom prístroji.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  FM.
Optický kábel
(nedodávaný)
Externé digitálne zariadenie
4 - Slovensky
5 - Slovensky
6 - Slovensky
Download PDF

advertising