Samsung | HT-C330 | Samsung HT-C330 Používateľská príručka

HT-C330
Digitálny systém
domáceho kina
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Získajte kompletnejšie služby
zaregistrovaním svojho výrobku na
www.samsung.com/register
HT-C330-XEO_SK-0507.indd Sec1:1
2010-05-07
11:35:40
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné upozornenia
ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ
STRANU).
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ DOKÁZAL OPRAVIŤ SÁM. OBRÁŤTE SA NA
KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO PORANENIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
Tento symbol znázorňuje, že vo vnútri
zariadenia sa nachádza „nebezpečné
napätie“, ktoré predstavuje
nebezpečenstvo poranenia elektrickým
prúdom alebo poranenie osôb.
UPOZORNENIE : AKO PREVENCIU
PRED PORANENÍM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
PRIPOJTE ŠIROKÚ LOPATKU ZÁSTRČKY K
ŠIROKÉMU OTVORU A ÚPLNE ZASTRČTE.
VAROVANIE
• Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia
elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE
• Zariadenie nevystavujte kvapkaniu, alebo postriekaniu a
na zariadenie neukladajte žiadne predmety s tekutinami,
ako sú napríklad vázy.
• Hlavná zásuvka sa používa na odpojenie zariadenia a mal
by byť k nej voľný prístup.
• Tento prístroj musí byť vždy pripojený k zásuvke s
ochranným uzemňovacím pripojením.
• Pre odpojenie prístroja od siete musíte vytiahnuť zástrčku
z zásuvky, ktorá bude preto pripravená na prevádzku.
2
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Tento symbol vás upozorňuje na
dôležité pokyny týkajúce sa
zariadenia.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
Tento prehrávač kompaktných diskov je
klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1.
Používanie ovládačov, nastavení alebo
vykonávanie iných postupov ako tých, ktoré sú
špecifikované v tomto návode, môžu vyústiť do
vystavenia sa nebezpečnému žiareniu.
UPOZORNENIE
• NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI OTVORENÍ A
ZRUŠENÍ PREPOJENÍ, VYHNITE SA VYSTAVENIU
RADIÁCII.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0507.indd 2
2010-05-07
11:36:09
Bezpečnostné opatrenia
• Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej strane vášho produktu.
• Produkt nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným priestorom pre ventiláciu (7,5 – 10 cm).
• Prehrávač neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje.
Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté.
• Na vrchnú stranu prehrávača nič neukladajte.
• Pred presúvaním prehrávača sa ubezpečte, že otvor na vloženie disku je prázdny.
• Aby ste prehrávač úplne odpojili od zdroja elektrickej energie, vyberte zástrčku zo zásuvky. Toto urobte hlavne vtedy, keď nebudete
zariadenie dlhšiu dobu používať.
• Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky. Vrcholové napätie by kvôli bleskom mohlo poškodiť zariadenie.
• Jednotku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehriatie a poruchu
zariadenia.
• Prehrávač chráňte pred vlhkosťou a nadmerným ohrevom alebo pred zariadeniami, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo
elektrické pole (napr. reproduktory).
• V prípade poruchy zariadenia odpojte sieťový kábel od zástrčky.
• Výrobok nie je určený na priemyselné použitie. Tento výrobok používajte iba na osobné účely.
• Ak výrobok alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť kondenzácia. Pri prenose výrobku
cez zimu počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.
• Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.
Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom.
Príslušenstvo
Skontrolujte dodané príslušenstvo uvedené nižšie.
POWER
DISC MENU
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
P.SCAN
A
B
C
DSP / EQ
PL
TUNER
MEMORY
D
MO / ST
㪈
㪉
㪊
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
㪌
㪍
㪏
㪐
㪋
INFO
㪎
VOL
㪇
TV CH V
MUTE
TOO
LS
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
SELECT
SAMSUNG
Video kábel
FM anténa
Návod na použitie
Diaľkový ovládač/
Batérie (typ AAA)
Konektor Scart
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 3
3
2010-05-27
6:12:12
Bezpečnostné informácie
Varovanie pri manipulácii a ukladaní diskov
Malé poškriabania na disku môžu znížiť kvalitu zvuku
a obrazu, alebo môžu spôsobiť skákanie.
Aby ste disky nepoškriabali dávajte pri manipulácii s
nimi mimoriadne pozor.
Držanie diskov
• Nedotýkajte sa prehrávacej strany disku.
• Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch
nedostali vaše odtlačky prstov.
• Na disk nenalepujte papier ani pásku.
Uskladnenie disku
• Neukladajte ho na priame slnečné svetlo
• Ukladajte ho v dobre vetraných miestnostiach
• Udržujte ho v čistom ochrannom obale.
Uskladňujte vertikálne.
✎ POZNÁMKA


Nedovoľte, aby sa disky znečistili nečistotami.
Do mechaniky nevkladajte prasknuté ani poškriabané
disky.
Manipulácia a ukladanie diskov
Ak sa na disk dostanú vaše odtlačky prstov, vyčistite ich
vodou zriedeným jemným čistiacim prostriedkom a utrite
mäkkou látkou.
• Pri čistení utierajte jemne smerom z vnútornej k
vonkajšej časti disku
Licencia
• O DIVX VIDEO: DivX® je digitálny formát videa vytvorený
spoločnosťou DivX,Inc. Toto je oficiálne certifikované DivX
zariadenie, ktoré prehráva DivX video. Viac informácií a
softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na DivX video
nájdete na www.divx.com.
O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Zariadenie DivX Certified® musí byť
zaregistrované aby ste mohli prehrávať obsah DivX Video-on-Demand
(VOD). Aby ste vygenerovali registračný kód, nájdite časť DivX VOD v
ponuke nastavenia zariadenia. S týmto kódom prejdite na vod.divx.com,
ukončite proces registrácie a získajte viac informácií o DivX VOD.
• DivX Certified® to play DivX ® video
• Dolby a symbol dvojitého D sú registrované obchodné značky
spoločnosti Dolby Laboratories.
• “Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva
vyhradené.
Ochrana proti kopírovaniu
• Väčšina diskov DVD je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu. Z
tohto dôvodu by ste mali svoj výrobok pripojiť priamo k vášmu
televízoru, nie k videu. Výsledkom pripojenia k videu je skreslený
obraz z diskov DVD, ktoré sú chránené proti kopírovaniu.
• “Tento prístroj využíva technológiu ochrany autorských práv
chránenú patentmi USA a ďalšími právami na duševné vlastníctvo
spoločnosti Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly
are prohibited. Spätná analýza a prevod do strojového kódu sú
zakázané.”
✎ POZNÁMKA

4
Ak sa so studenými časťami vo vnútri výrobku dostane
do kontaktu studený vzduch, môže sa vytvoriť
kondenzácia. Ak sa do vnútra výrobku dostane
kondenzácia, nemusí fungovať správne. Ak sa to stane,
vyberte disk a výrobok nechajte 1 až 2 hodiny stáť so
zapnutým napájaním.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 4
2010-05-27
6:12:18
Obsah
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnostné opatrenia
Príslušenstvo
Varovanie pri manipulácii a ukladaní diskov
Licencia
Copyright
Ochrana proti kopírovaniu
ZAČÍNAME
7
7
11
11
12
13
Ikony, ktoré sú použité v tomto návode na použitie
Typy a charakteristika diskov
Popis
Predný panel
Zadný panel
Diaľkový ovládač
PRIPOJENIA
15
17
19
20
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie výstupu videa k vášmu televízoru
Pripojenie FM antény
Pripojenie zvuku z externých zariadení
NASTAVENIE
21
21
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
Pred začiatkom (Východiskové nastavenie)
Nastavenie ponuky Nastavenia
Displej
Orientácia televízora
Zvuk
Nastavenie reproduktorov
DRC (Dynamické ovládanie rozsahu)
AV-SYNC
EQ Optimizer
Systém
Východiskové nastavenie
Registrácia DivX(R)
Jazyk
Bezpečnosť
Rodičovský zámok
Zmena hesla
Podpora
Informácie o výrobku
2
7
15
21
SLOVENSKY
2
3
3
4
4
4
4
BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 5
5
2010-05-27
6:12:18
Obsah
ZÁKLADNÉ FUNKCIE
26
26
27
27
32
33
Prehrávanie disku
Prehrávanie zvukového CD (CD-DA)/MP3/WMA
Prehrávanie súboru JPEG
Používanie funkcie prehrávanie
Režim zvuku
Počúvanie rádia
POKROČILÉ FUNKCIE
34
34
Funkcia USB
Prenos CD
OSTATNÉ INFORMÁCIE
35
36
37
Riešenie problémov
Zoznam kódov jazykov
Technické údaje
26
34
35
•
Obrázky a ilustrácie v tomto návode na použitie slúžia iba ako referenčné a môžu sa odlišovať od aktuálneho
vzhľadu výrobku.
•
Môže vám byť účtovaný správny poplatok. ak
a. privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
b. prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
•
Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo
domácnosti.
6
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-1026.indd 6
2010-10-26
10:36:22
01
Začíname
Pred prečítaním návodu na použitie skontrolujte
nasledujúce veci.
Ikona
d
B
A
Pojem
Definícia
DVD
Týka sa funkcií dostupných s
diskmi DVD-Video alebo
DVD±R/±RW, ktoré boli
nahrané a finalizované v
režime Video.
CD
Začíname
Ikony, ktoré sú použité v tomto návode na
použitie
Typy a charakteristika diskov
Regionálny kód
Výrobok a disky sú kódované podľa regiónov. Aby sa dal
disk prehrávať, musia sa tieto regionálne kódy zhodovať. Ak
sa tieto kódy nezhodujú, disk sa nebude dať prehrávať.
Typ disku
Týka sa funkcie dostupnej s
dátovými diskmi CD (CD DA,
CD-R/-RW).
Regionálny
kód
Oblasť
1
Spojené štáty americké,
americké teritóriá a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný
Východ, Egypt, Južná Afrika,
Grónsko
3
Tchaj-wan, Kórea, Filipíny,
Indonézia, Hongkong
4
Mexiko, Južná Amerika, Stredná
Amerika, Austrália, Nový Zéland,
Pacifické ostrovy, Karibik
MP3
Týka sa funkcie dostupnej s
diskmi CD-R/-RW.
JPEG
Týka sa funkcie dostupnej s
diskmi CD-R/-RW.
D
DivX
Toto sa týka funkcie, ktorá je
dostupná s diskmi MPEG-4.
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!
UPOZORNENIE
Toto sa týka prípadov, kde
nefunguje funkcia, alebo kde
môžu byť zrušené nastavenia.
5
Rusko, Východná Európa, India,
väčšia časť Afriky, Severná
Kórea, Mongolsko
✎
POZNÁMKA
Toto sa týka tipov alebo pokynov
a strane, ktoré pomáhajú pri
riadení každej činnosti.
6
Čína
Tlačidlo
skratky
Táto funkcia poskytuje priamy a
jednoduchý prístup stlačením
tlačidla na diaľkovom ovládači.
G
DVD-VIDEO
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 7
7
2010-05-27
6:12:19
Začíname
Typy prehrávateľných diskov
Typy a značka
(Logo) diskov
Nahrané Veľkosť
signály
disku
12 cm
AUDIO
+
DVD-VIDEO
Max. doba
prehrávania
Približne 240 min.
(jednostranné)
Približne 480 min.
(obojstranné)
Približne 80 min.
(jednostranné)
VIDEO
8 cm
Približne 160 min.
(obojstranné)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
-
8 cm
-
AUDIO
AUDIO-CD
AUDIO
+
DivX
VIDEO
Nepoužívajte nasledovné typy diskov!
• Na tomto výrobku sa nedajú prehrávať disky LD,
CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM a DVD-RAM.
Pri prehrávaní takýchto diskov sa na televíznej
obrazovke objaví odkaz <WRONG DISC FORMAT
(Nesprávny formát disku)>.
• DVD disky, ktoré ste kúpili v zahraničí, sa nemusia
dať na tomto výrobku prehrávať.
Pri prehrávaní takýchto diskov sa na televíznej
obrazovke objaví odkaz <Wrong Region. Please
check Disc. (Nesprávny región. Skontrolujte disk)>.
Typy a formát diskov
Tento výrobok nepodporuje súbory s ochranou (DRM).
Disky CD-R
• Záleží od zariadenia na ktorom sa disk nahrával (CD
rekordér alebo počítač ) a od stavu disku, ale niektoré
disky CD-R sa nemusia dať prehrávať.
• Používajte 650MB/74 minútový disk CD-R.
Nepoužívajte disky CD-R väčšie ako 700 MB/80 minút,
pretože sa nebudú musieť dať prehrávať.
• Niektoré médiá CD-RW (prepisovateľné) sa nebudú
musieť dať prehrávať.
• Úplne prehrávať sa budú dať iba disky CD-R, ktoré sú
správne „uzatvorené“. Ak je časť uzatvorená, ale disk
zostane otvorený, nebude sa musieť dať disk prehrávať
úplne.
8
Disky CD-R MP3
• Prehrávať sa dajú iba disky CD-R s MP3 súbormi
vo formáte ISO 9660 alebo Joliet.
• Názvy súboru MP3 by nemali obsahovať medzery
alebo špeciálne znaky (. / = +).
• Používajte disky nahrané s dátovým tokom
väčším ako 128 kb/s.
• Môžete prehrávať iba súbory s príponou „.mp3“ a
„.MP3“.
• Prehrávať sa dá iba postupne zapísaný
viacsekčný disk. Ak sa na viacsekčnom disku
nachádza prázdny segment, disk sa dá prehrať
iba po tento prázdny segment.
• Ak nie je disk zatvorený, bude spustenie prehrávania
trvať dlhšie a nemusia sa dať prehrať všetky nahrané
súbory.
• Zvuk môže skákať pri prehrávaní súborov
kódovaných vo formáte s variabilným dátovým
tokom (VBR), t.j. súborov kódovaných s nízkym
dátovým tokom aj s vysokým dátovým tokom
(napr. 32 kb/s – 320 kb/s).
• Na jedno CD môže byť prehraných maximálne
500 skladieb.
• Na jedno CD môže byť prehraných maximálne
300 zložiek.
Disky CD-R JPEG
• Môžete prehrávať iba súbory s príponou „.jpeg“.
• Ak nie je disk zatvorený, bude spustenie prehrávania
trvať dlhšie a nemusia sa dať prehrať všetky nahrané
súbory.
• Prehrávať sa dajú iba disky CD-R s JPEG súbormi vo
formáte ISO 9660 alebo Joliet.
• Názvy súboru JPEG by mali obsahovať 8 znakov
alebo menej a nemali by obsahovať medzery alebo
špeciálne znaky (. / = +).
• Prehrávať sa dá iba postupne zapísaný viacsekčný
disk. Ak sa na viacsekčnom disku nachádza prázdny
segment, disk sa dá prehrať iba po tento prázdny
segment.
• Do jednej zložky sa dá uložiť maximálne 999 obrázkov.
• Pri prehrávaní Kodak/Fuji Picture CD sa v adresári s
obrázkami dajú prehrať iba súbory JPEG.
• Pri diskoch s obrázkami iných ako Kodak/Fuji Picture
môže spustenie prehrávania trvať dlhšie, alebo sa
nebudú dať prehrať vôbec.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 8
2010-05-27
6:12:19
01
• Aktualizácie softvéru pre nekompatibilné formáty
nie sú podporované. (Príklad: QPEL, GMC,
rozlíšenie vyššie ako 800 x 600 pixlov atď.)
• Ak nebol disk DVD-R/-RW nahraný správne vo
formáte DVD Video, nebude sa dať prehrávať.
• Časti s vysokým obnovovacím kmitočtom nemusia
dať počas prehrávania súboru DivX prehrať.
• Keďže tento výrobok poskytuje iba formáty
kódovania autorizované spoločnosťou DivX
Networks, Inc., nemusí sa dať súbor DivX vytvorený
používateľom prehrávať.
Začíname
Disky DVD±R/±RW, CD-R/RW
DivX (Digital internet video express)
DivX je formát súboru videa vyvinutý spoločnosťou
Microsoft a je založený na MPEG-4 technológii
kompresie, aby poskytoval zvukové a video údaje cez
internet v skutočnom čase.
MPEG-4 sa používa na kódovanie videa a MP3 na
kódovanie zvuku, aby mohli používatelia pozerať film v
takmer rovnakej kvalite ako je DVD video a zvuk.
Podporované formáty (DivX)
Tento výrobok podporuje iba nasledovné formáty
médií. Ak nie sú podporované formáty videa aj zvuku,
používateľ môže mať problémy, ako je napríklad
rušenie obrazu alebo žiadny zvuk.
Podporované formáty videa
Formát
AVI
WMV
Podporované verzie
DivX 3.11 – DivX 5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podporované formáty zvuku
Formát
Dátový tok
MP3
80 – 320 kb/s
WMA
56 – 128 kb/s
AC3
128 – 384 kb/s
Vzorkovacia
frekvencia
44,1kHz
44,1/48 kHz
• Pomer strán obrazu: Napriek tomu, že východiskové
rozlíšenie DivX je 640 x 480 pixlov, tento výrobok
podporuje rozlíšenie do 720 x 480 pixlov. Rozlíšenie
televíznej obrazovky vyššie ako 800 nebude
podporované.
• Pri prehrávaní disku, ktorého vzorkovacia frekvencia
je vyššia ako 48 kHz alebo dátový tok vyšší ako 320
kb/s, môžete zbadať trasenie obrazovky počas
prehrávania.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 9
9
2010-05-27
6:12:19
Začíname
Poznámky k USB pripojeniu
Podporované zariadenia: úložné médiá USB, MP3
prehrávač, digitálny fotoaparát, USB čítačka kariet
1) Ak je názov priečinka alebo súboru dlhší ako 10
znakov, nemusí sa zobraziť alebo fungovať správne.
2) Súbor titulkov väčší ako 148 kB sa nemusí zobraziť
správne.
3) Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty a USB
čítačky kariet nemusia byť s produktom
kompatibilné.
4) Podporované sú súborové systémy FAT16 a FAT32.
• Súborový systém NTFS nie je podporovaný.
5) Súbory obrázkov (JPEG), hudby (MP3, WMA) a
videa by mali mať názvy v kórejčine alebo angličtine.
Inak sa súbor nemusí prehrať.
6) Pripojte priamo k USB portu produktu. Pripojenie
pomocou iného kábla môže spôsobiť problémy s
USB kompatibilitou.
7) Ak do čítačky kariet vložíte viac ako jedno pamäťové
zariadenie, nemusí fungovať správne.
8) PTP protokol pre digitálne fotoaparáty nie je
podporovaný.
9) Počas procesu „načítania“ neodpájajte USB
zariadenie.
10) Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je pauza
pred zobrazením.
11) MP3/WMA súbory so systémom DRM alebo video
súbory stiahnuté z komerčných stránok sa nedajú
prehrať.
12) Externá HDD jednotka nie je podporovaná.
13) Podporované formáty súborov
Formát
Fotografia
Názov
súboru
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Prípona
súboru
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Dátový tok
–
80 –
320 kb/
s
56 – 128
kb/s
4Mbps
4Mbps
Verzia
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX 3.11
– DivX
5.1, XviD
Pixely
640x480
–
–
720x480
Vzorkovacia
frekvencia
–
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
10
Hudba
Film
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 10
2010-05-27
6:12:19
01
Začíname
Popis
Predný panel
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10
1
Zásuvka na disk
Sem vložte disk.
2
DISPLEJ
Zobrazuje stav prehrávania, čas atď.
3
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
Detekuje signály z diaľkového ovládania.
4
TLAČIDLO OTVORENIA/ZATVORENIA (
5
TLAČIDLO FUNCTION (
6
TLAČIDLO LADENIA SMEROM DOLE A
PRESKOČENIA (
)
Vráti sa do predchádzajúceho titulu/kapitoly/stopy.
Ladí pásmo FM frekvencie smerom dole.
7
TLAČIDLO ZASTAVENIA (
Zastavuje prehrávanie disku.
8
TLAČIDLO PREHRÁVANIA/PAUZY (
9
TLAČIDLO LADENIA SMEROM HORE A
PRESKOČENIA (
)
10
TLAČIDLÁ OVLÁDANIA HLASITOSTI (
11
TLAČIDLO NAPÁJANIA (
12
USB PORT
Otvára a zatvára priehradku na disk.
)
Režim sa prepína nasledovne :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
)
)
)
11 12
)
Prehráva disk alebo pozastaví prehrávanie.
Prejde na ďalší titul/kapitolu/stopu.
Ladí pásmo FM frekvencie smerom hore.
,
)
Nastavenie hlasitosti.
Zapína a vypína zariadenie.
Sem pripájajte a prehrávajte súbory z externých USB pamäťových
zariadení, ako sú napríklad MP3 prehrávače, pamäť USB flash atď.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 11
11
2010-05-27
6:12:19
Začíname
Zadný panel
1
2
3
4
VIDEO
OUT
5 6
FM ANT .
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
AUX IN
COMPONENT
OUT
2
KONEKTORY VÝSTUPU 5.1 KANÁLOVÝCH
REPRODUKTOROV
EXTERNÝ KONEKTOR DIGITÁLNEHO
OPTICKÉHO VSTUPU (DIGITAL AUDIO IN)
3
KONEKTORY AUX IN
Pripojenie k 2-kanálovému analógovému výstupu externého zariadenia (ako je
napríklad video).
4
KONEKTOR VIDEO OUT
Pripojte konektor vstupu videa televízora (VIDEO IN) ku konektoru VIDEO
OUT.
5
KONEKTORY COMPONENT OUTPUT
Pomocou komponentných vstupov videa pripojte televízor k týmto
konektorom.
6
KONEKTOR FM ANT
Pripojenie FM antény.
1
12
Pripojte predný, stredový, zadný reproduktor a subwoofer.
Pomocou týchto konektorov pripojte externé zariadenie schopné
digitálneho výstupu.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 12
2010-05-27
6:12:19
01
Začíname
Diakový ovládač
Sprievodca diaľkovým ovládaním
Stlačte, ak chcete skontrolovať
ponuku disku/titulu.
Zapína a vypína zariadenie.
POWER
DISC MENU
FUNCTION
TV SOURCE
TITLE
Umožňuje bežné funkcie výrobku,
ako je napríklad „Zoznam
fotografií“.
Pre ovládanie možností stlačte číselné tlačidlo.
alebo
4. Tlačidlo „REPEAT“: Umožňuje vám opakovať
titul, kapitolu, stopu alebo disk.
5. Tlačidlo „CD RIPPING“: Stlačte, ak chcete
preniesť CD.
6. Tlačidlo DIMMER : Nastavuje jas displeja.
7. Tlačidlo INFO
Nastavenie nižšej hlasitosti.
Stlačte, ak chcete preskočiť dozadu
/zmeniť kanál smerom dole.
A
P.SCAN
TUNER
MEMORY
C
D
B
DSP / EQ
PL
MO / ST
㪈
㪉
㪊
REPEAT
CD RIPPING
DIMMER
㪋
㪌
㪍
㪏
㪐
INFO
㪎
VOL
Stlačením predvolíte stanice FM.
Pre ovládanie možností stlačte číselné
tlačidlo.
alebo
1. Tlačidlo PLII: Vyberá požadovaný režim
zvuku Dolby Pro Logic II, funkciu P.Bass
alebo vylepšenia MP3.
2. Tlačidlo DSP/EQ: Výber požadovaného
režimu zvuku DSP/EQ.
3. Tlačidlo MO/ST: Stlačte, ak chcete v FM
režime počúvať Mono/Stereo.
Nastavenie zvýšenia hlasitosti.
㪇
TV CH V
Toto je tlačidlo výberu režimu.
alebo
Stlačte, ak chcete vybrať režim
videa televízora.
Stlačte, ak chcete používať režim
P.SCAN (Progresívne vykresľovanie).
Dočasne vypne zvuk.
Stlačte, ak chcete preskočiť dopredu/
zmeniť kanál smerom hore.
Stlačte, ak chcete pozastaviť disk.
Stlačením vyhľadávate dozadu
alebo dopredu.
MUTE
Stlačte ak chcete zastaviť/prehrávať
disk.
Stlačte, ak sa chcete presunúť do
domácej ponuky.
Stlačte, ak sa chcete vrátiť do
predchádzajúcej ponuky.
Vyberá položky obrazovkovej
ponuky a mení hodnotu ponuky.
Opustenie ponuky.
O
TO
LS
Používa sa na zmenu jazyka zvuku/
titulkov, uhla atď.
TUNING V
TV
DVD RECEIVER
Stlačte, ak chcete vybrať režim DVD
prijímača.
SELECT
SAMSUNG
Stlačte, ak chcete vybrať televízor.
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
* Veľkosť batérie: AAA
✎ POZNÁMKA




Batérie vkladajte do ovládača tak, aby súhlasila polarita: (+)
na (+) a (-) na (-).
Obe batérie vždy vymieňajte naraz.
Batérie nevystavujte vysokým teplotám ani ohňu.
Diaľkový ovládač môžete používať približne do vzdialenosti 7
metrov v priamej línii.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 13
13
2010-05-27
6:12:20
Začíname
Nastavenie diaľkového ovládania
Pomocou tohto diaľkového ovládača môžete
ovládať niektoré funkcie vášho televízora.
Pri práci s diaľkovým ovládačom
Zoznam kódov značiek televízora
Značka
Admiral
(M.Wards)
A Mark
Anam
1. Stlačte tlačidlo TV a diaľkový ovládač nastavte
do režimu televízora.
2. Stlačte tlačidlo POWER a zapnite televízor.
3. Stláčajte tlačidlo POWER a zadajte kód, ktorý
zodpovedá značke vášho televízora.
• Ak je pre váš televízor v tabuľke uvedený viac
ako jeden kód, zadajte ich postupne a zistite,
ktorý kód je ten správny.
• Príklad: Pre televízor Samsung
Stláčajte tlačidlo POWER a pomocou číselných
tlačidiel zadajte 00, 15, 16, 17 alebo 40.
4. Ak sa televízor vypne, nastavenie je ukončené.
• Môžete používať tlačidlá TV POWER, VOLUME,
CHANNEL a tiež číselné tlačidlá (0 - 9).
✎ POZNÁMKA


Diaľkový ovládač nemusí s niektorými značkami
televízorov fungovať. Niektoré funkcie sa tiež nebudú
dať ovládať, záleží od vašej značky televízora.
Ak nenastavíte pre diaľkový ovládač kód vašej
značky televízora, diaľkový ovládač bude fungovať
východiskovo na televízore Samsung.
AOC
Bell & Howell
(M.Wards)
Značka
MTC
Kód
18
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
01, 18, 40, 48
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei
03
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
59, 60
Panasonic
Penney
03
Candle
18
Cetronic
03
Philco
Citizen
03, 18, 25
Philips
Cinema
97
Pioneer
06, 07, 08, 09, 54, 66,
67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54,
59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio Shack
RCA/
17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig
Croslex
62
Proscan
Realistic
Crown
03
Sampo
Curtis Mates
59, 61, 63
Samsung
CXC
Sanyo
Scott
03, 40, 60, 61
Daytron
03
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 36, 48, 59, 90
40
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49,
19, 61, 65
Sears
15, 18, 19
Dynasty
03
15, 57, 64
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Sharp
Signature
2000
(M.Wards)
Sony
50, 51, 52, 53, 55
03, 40
Brocsonic
Daewoo
18, 59, 67, 76, 77, 78,
92, 93, 94
03, 19
57, 58
Funai
03
Soundesign
Futuretech
General
Electric (GE)
03
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Spectricon
01
SSS
18
Hall Mark
40
Sylvania
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Symphonic
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
61, 95, 96
Inkel
45
Tatung
06
JC Penny
56, 59, 67, 86
Techwood
18
JVC
70
Teknika
03, 15, 18, 25
KTV
59, 61, 87, 88
TMK
18, 40
KEC
03, 15, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
18
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
LG (Goldstar)
Luxman
Marantz
19, 54, 56, 59, 60, 62,
63, 65, 71
15, 17, 18, 48, 54, 59,
60, 62, 72, 89
40, 54
Yupiteru
03
Matsui
54
Zenith
58, 79
LXI (Sears)
Magnavox
MGA
Mitsubishi/
MGA
14
Kód
56, 57, 58
18, 40
Zonda
01
18, 40, 59, 60, 75
Dongyang
03, 54
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 14
2010-05-27
6:12:21
02
Pripojenia
Pripojenia
Táto časť sa týka rôznych spôsobov pripojenia výrobku k ďalším externým komponentom.
Pred presúvaním alebo inštaláciou výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili sieťový kábel.
Pripojenie reproduktorov
Poloha výrobku
SW
Položte ho na stojan alebo skrinku s regálmi,
alebo pod stojan na televízor.
Výber polohy počúvania
2,5- až 3-násobná veľkosť obrazovky televízora
Predné reproduktory ei
Stredový reproduktor
f
hj
Zadné reproduktory
Poloha počúvania by sa od televízora mala
nachádzať vo vzdialenosti 2,5- až 3-násobku
veľkosti obrazovky.
Príklad : Pre 32" televízory 2 – 2,4 m
Pre 55" televízory 3,5 – 4 m
Tieto reproduktory umiestnite dopredu od vašej polohy počúvania, smerom dnu
(asi 45°) smerom k sebe. Reproduktory umiestnite tak, aby sa nachádzali v
rovnakej výške, ako vaše uši. Prednú stranu predných reproduktorov zrovnajte s
prednou stranou stredového reproduktora, alebo ich od stredových reproduktorov
umiestnite mierne dopredu.
Najlepšie je nainštalovať ho do rovnakej výšky ako predné reproduktory. Môžete
ho tiež nainštalovať priamo nad alebo pod televízor.
Tieto reproduktory umiestnite nabok od svojej polohy počúvania. Ak je tam
málo miesta, umiestnite tieto reproduktory tak, aby boli otočené smerom k
sebe. Umiestnite ich asi 60 až 90 cm nad vaše uši tak, aby boli mierne otočené
smerom dole.
Na rozdiel od predných a stredových reproduktorov sa zadné reproduktory
používajú hlavne na zvukové efekty a zvuk z nich nebude vychádzať stále.
*
Subwoofer
g
Poloha subwoofera nie je rozhodujúca. Umiestnite ho kamkoľvek chcete.
! UPOZORNENIE

Nedovoľte, aby sa s alebo v blízkosti reproduktorov hrali deti. Mohli by sa poraniť pri páde reproduktora.

Pri pripájaní vodičov reproduktora sa uistite, že o správnosti polarity (+/-).

Subwoofer udržujte mimo dosahu detí, aby ste predišli tomu, že vložia ruky alebo cudzie predmety do
vedenia (otvoru) v subwooferi.

Subwoofer nevešajte na stenu za vedenie (otvor).
✎ POZNÁMKA

Ak umiestnite reproduktor blízko televízora, farba obrazovky môže byť skreslená z dôvodu magnetického poľa
vyžarovaného reproduktorom. Ak sa to vyskytne, umiestnite svoje reproduktory mimo televízora.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 15
15
2010-05-27
6:12:21
Pripojenia
Pripojenie reproduktorov
Komponenty reproduktorov
(Ľ)
(P)
PREDNÝ
(Ľ)
(P)
ZADNÝ
STREDOVÝ
SUBWOOFER
KÁBEL REPRODUKTORA
Pripojenie reproduktorov
1. Stlačte jazýček koncovky na zadnej strane reproduktora.
2. Čierny vodič vložte do čiernej koncovky (-), červený vodič do červenej
koncovky (+) a potom uvoľnite jazýček.
3. Spojovacie kolíky pripojte k zadnej strane výrobku tak, aby sa farebné
označenie kolíkov reproduktora zhodovalo s farebným označením konektorov
reproduktora.
Čierny
Červený
HT-C330
Stredový reproduktor
Predný reproduktor (Ľ)
Predný reproduktor (P)
VIDEO
OUT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI OUT
OPTICAL
AUX IN
Zadný reproduktor (P)
COM
Zadný reproduktor (Ľ)
Subwoofer
16
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 16
2010-05-27
6:12:21
02
Pripojenia
Pripojenie výstupu videa k vášmu televízoru
Vyberte si jeden z troch spôsobov pripojenia k televízoru.
SPÔSOB 2
SCART IN
SPÔSOB 3 (dodávaný)
VIDEO
OUT
FM ANT .
zelené
modré
AUX IN
COMPONENT
OUT
SPÔSOB 1
červené
SPÔSOB 1: Komponentné (Progresívne vykresľovanie) Video
Ak je váš televízor vybavený vstupmi komponentného videa, pripojte komponentný video kábel (nie je
súčasťou dodávky) z konektorov COMPONENT OUT (Pr, Pb a Y) na zadnej strane výrobku ku konektorom
vstupu komponentného videa na vašom televízore.
SPÔSOB 2: SCART
Ak je váš televízor vybavený vstupom SCART, pripojte dodaný video kábel z konektora „VIDEO OUT (VÝSTUP
VIDEA)“ na zadnej strane výrobku do konektora VIDEO na adaptéri SCART. Potom pripojte konektor adaptéra
SCART ku konektoru SCART IN na vašom televízore.
SPÔSOB 3: Kompozitné video
Z konektoru VIDEO OUT na zadnej strane výrobku pripojte dodaný video kábel ku konektoru VIDEO IN na
vašom televízore.
✎ POZNÁMKA



Keď je vybraný režim Progressive scan (Progresívne vykresľovanie), výstup VIDEO nedodáva žiadne signály.
Tento výrobok funguje v režime prekladaného vykresľovania 480i (576i) pre komponentný/kompozitný výstup.
Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so zodpovedajúcim
výstupom videa na vašom výrobku.
Tento výrobok zapnite skôr, ako nastavíte zdroj vstupu videa na vašom televízore. Viac informácií o tom, ako
vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na použitie televízora.
! UPOZORNENIE

Jednotku nepripájajte cez videorekordér. Videosignály dodávané cez videorekordér môžu byť ovplyvnené
systémami ochrany proti zápisu a obraz v televízore bude skreslený.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 17
17
2010-05-27
6:12:24
Pripojenia
Pripojenie výstupu videa k vášmu televízoru
FUNKCIA P.SCAN (PROGRESÍVNE VYKRESĽOVANIE)
Na rozdiel od bežného prekladaného vykresľovania, v ktorom sa striedajú dve okná obrazových informácií na
vytvorenie celého obrazu (nepárne riadky obrazu, potom párne riadky obrazu), progresívne vykresľovanie
využíva jedno pole s informáciami (všetky riadky sú zobrazené v jednom priechode) a vytvára čistý a detailný
obraz bez viditeľných riadkov obrazu.
1. Stlačte tlačidlo ZASTAVENIA.
• Pri prehrávaní disku stlačte tlačidlo ZASTAVENIA dvakrát, až kým sa na displeji nezobrazí „STOP“.
P.SCAN
2. Stlačte a podržte na 5 sekúnd tlačidlo P.SCAN na diaľkovom ovládači.
C
• Stlačením a podržaním tlačidla na viac ako 5 sekúnd budete striedavo
vyberať „P.SCAN“ a „I.SCAN“.
• Keď vyberiete P.SCAN, na displeji sa zobrazí „P.SCAN“ (Progresívne
vykresľovanie).
• Ak chcete nastaviť režim P.Scan (Progresívne vykresľovanie) pre disky DivX, stlačte tlačidlo P.SCAN
na diaľkovom ovládači na viac ako 5 sekúnd bez disku v jednotke (na displeji je zobrazené „NO DISC
(ŽIADNY DISK)“), potom vložte disk DivX a prehrajte ho.
Čo je progresívne (alebo neprekladané) vykresľovanie?
Prekladané vykresľovanie (1 SNÍMKA = 2 POLIA)
Progresívne vykresľovanie (CELÁ SNÍMKA)
V prekladanom vykresľovaní videa pozostáva snímka z
dvoch prekladaných polí (nepárne a párne), kde každé
pole obsahuje každý druhý horizontálny riadok v snímke.
Nepárne pole so striedavými riadkami je zobrazené prvé
a potom je zobrazené párne pole na vyplnenie
striedavých medzier nepárneho poľa na vytvorenie
jednej snímky.
Metóda progresívneho vykresľovania
vykresľuje jednu plnú snímku videa postupne
idúceho dole obrazovkou, riadok po riadku.
Celý obraz je vykreslený naraz, na rozdiel od
metódy prekladaného vykresľovania, ktorým
je obraz videa vykreslený v sériách
prechodov.
Jedna snímka sa zobrazí každých 1/30 sekundy a
obsahuje dve preložené polia a tak je všetkých 60 polí
zobrazených každú sekundu.
Metóda progresívneho vykresľovania je
určená na zachytávanie pohyblivých
objektov.
Metóda prekladaného vykresľovania je určená na
zachytávanie nehybného objektu.
✎ POZNÁMKA

Táto funkcia nemusí fungovať, záleží od značky a modelu vášho televízora.
18
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 18
2010-05-27
6:12:25
02
Pripojenia
Pripojenie FM antény
FM anténa (dodávaná)
VIDEO
OUT
FM ANT .
AUX IN
COMPONENT
OUT
1. Dodanú FM anténu pripojte ku konektoru FM Antenna.
2. Pomaly pohybujte anténnym káblom, až kým nenájdete miesto s dobrým signálom. Kábel potom
pripevnite k stene alebo k inému pevnému povrchu.
✎ POZNÁMKA

Tento výrobok neprijíma AM vysielania.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 19
19
2010-05-27
6:12:26
Pripojenia
Pripojenie zvuku z externých zariadení
VIDEO
OUT
FM ANT .
Biely
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
AUX IN
Optický kábel
(nie je súčasťou dodávky)
COMPONENT
OUT
Červený
Audio kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Ak má externé analógové
zariadenie iba jeden výstup zvuku,
pripojte ľavý alebo pravý.
Set-top box
OPTICKÝ
VIDEO
AUX
AUX: Pripojenie externého analógového zariadenia
Zariadenie s analógovým signálom, ako je napríklad video.
1. Pripojte AUX IN (zvuk) na zadnej strane výrobku k výstupu zvuku na externom analógovom zariadení.
• Uistite sa, že farby pripájacích konektorov sa zhodujú.
2. Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte vstup AUX.
• Režim sa prepína nasledovne :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
✎ POZNÁMKA

Konektor výstupu videa vášho videa môžete pripojiť k televízoru a konektory výstupu zvuku na videu pripojte k
tomuto výrobku.
OPTICKÝ: Pripojenie externého digitálneho zariadenia
Zariadenie s digitálnym signálom, ako napríklad káblová spojka/satelitný prijímač (Set-top box).
1. Pripojte DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na zadnej strane výrobku k digitálnemu výstupu na externom
digitálnom zariadení.
2. Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte D.IN
• Režim sa prepína nasledovne :
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
20
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 20
2010-05-27
6:12:27
03
Nastavenie
Nastavenie ponuky Nastavenia
1. Pri prvom pripojení k televízoru stlačte tlačidlo
POWER.
Zobrazí sa obrazovka s úvodnými nastaveniami.
Typ prístupu sa môže líšiť v závislosti od vybranej
ponuky. Grafické rozhranie používateľa v tomto
návode na použitie sa môže líšiť, záleží od verzie
firmvéru.
Nastavenie
Pred začiatkom (Východiskové nastavenie)
Initial setting > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
3
1
English
Korean
Dutch
French
2
German
Italian
Select
Return
LS
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
3. Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ a vyberte tlačidlo spustenia.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný pomer
strán televízora a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
5. Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ a vyberte tlačidlo
spustenia.
✎ POZNÁMKA



Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcej obrazovke, stlačte
tlačidlo RETURN.
Keď ste už vybrali jazyk ponuky, môžete ho zmeniť
stlačením tlačidla ZASTAVENIA () na diaľkovom
ovládači na viac ako 5 sekúnd bez disku.
Keď sa obrazovka s úvodnými nastaveniami nezobrazí,
obráťte sa na východiskové nastavenie. (viď strana 24)
4
O
TO
Move
TUNING V
TV
1
TLAČIDLO MENU: Zobrazuje domácu ponuku.
2
TLAČIDLO VSTÚPIŤ/SMER
Posúva kurzor a vyberá položku.
Vyberá aktuálne vybranú položku.
Potvrdzuje nastavenie.
3
TLAČIDLO RETURN: Návrat do
predchádzajúcej ponuky nastavenia.
4
TLAČIDLO EXIT: Opúšťa ponuku nastavenia.
Settings
Výber formátu videa
Každá krajina má iný štandard formátu videa.
Môžete vybrať formát videa NTSC alebo PAL. S
vypnutým výrobkom stlačte a na viac ako 5 sekúnd
podržte tlačidlo číslo 7 na diaľkovom ovládači.
• Na displeji sa zobrazí „NTSC“ alebo „PAL“. Teraz
stlačte tlačidlo číslo 7 a vyberte
„NTSC“ alebo „PAL“.
• Formát videa disku musí byť rovnaký, ako formát
videa vášho televízora.
Function
DVD/CD
1. Stlačte tlačidlo POWER.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Settings a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
ponuku a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
vedľajšiu ponuku a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
položku a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
6. Stlačte tlačidlo EXIT, ak chcete opustiť ponuku
nastavenia.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0527.indd 21
21
2010-05-27
6:12:28
Nastavenie
Displej
Môžete konfigurovať rôzne možnosti zobrazenia,
ako je napríklad orientácia televízora, rozlíšenie atď.
Pomer strán televízora
Záleží od typu televízora, ktorý máte, ale možno
budete chcieť upraviť nastavenie obrazovky.
Zvuk
Nastavenie reproduktora
Veľkosť reproduktora
V tomto režime môžete nastaviť veľkosť reproduktora
stredového, zadných reproduktorov a rovnako aj
skúšobný tón.
• 4:3 Pan-Scan
Settings
Speaker Setting
Vyberte, ak chcete pozerať video 16:9
dodané na DVD bez čierneho pása
hore a dole, dokonca aj keď máte
televízor s obrazovkou s pomerom 4:3
(časti filmového obrazu úplne vľavo a
vpravo budú orezané).
Speaker Size
Delay Time
Test Tone
Move
• 4:3 Letter Box
Vyberte, ak chcete sledovať obrazovku
16:9, dokonca aj keď máte televízor
s pomerom strán 4:3. Na hornej a
spodnej strane obrazovky sa zobrazia
černe pásy.
• 16:9 Wide
Môžete sledovať plný 16:9 obraz na
vašom širokouhlom televízore.


Ak je DVD v pomere 4:3, nemôžete ho sledovať na širokouhlej
obrazovke.
Keďže DVD disky sú nahrané v rôznych formátoch obrazu, budú
vyzerať rozdielne, záleží od softvéru , typu televízora a nastavenia
orientácie televízora.
: Off
Select
Return
Select
Return
• Pre predné reproduktory je režim nastavený na
Small.
• Pre subwoofer je režim nastavený na Present.
• Pre stredový a zadné reproduktory môžete režim
prepínať na Small alebo None.
- Small : Toto vyberte ak používate reproduktory.
- None : Toto vyberte ak nepoužívate žiadne
reproduktory.
✎ POZNÁMKA

✎ POZNÁMKA
►
Sound Edit
Režim reproduktora sa môže líšiť v závislosti od
nastavení Dolby Pro Logic a Stereo.
Upravovanie zvuku
Pre každý reproduktor môžete nastaviť vyváženie a
úroveň.
Settings
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Rear Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Rear Level
dB
SW Level
dB
Change
Move
Select
Return
Select
Return
Stlačte tlačidlá ▲▼ a vyberte a nastavte
požadovaný reproduktor.
Stlačte tlačidlá ◄► a upravte nastavenia.
22
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0614.indd 22
2010-06-14
4:46:03
03
Ideálne umiestnenie
stredového reproduktora
Nastavenie úrovne stredového/zadného
reproduktora/subwoofera
 Úroveň hlasitosti môžete nastaviť v krokoch od +6
dB do -6 dB.
 Čím bližšie pôjdete k nastaveniu +6 dB, tým
bude zvuk hlasnejší a čím bližšie pôjdete k
nastaveniu -6 dB, tým bude zvuk tichší.
Čas omeškania
Ak nemôžete reproduktory umiestniť do rovnakej
vzdialenosti od miesta počúvania, môžete nastaviť dobu
omeškania zvukových signálov zo stredového a zadných
reproduktorov. V tomto režime tiež môžete nastaviť
skúšobný tón.
Nastavenie
Nastavenie vyváženia predného/zadného
reproduktora
 Môžete si vybrať medzi 0 a -6.
 Hlasitosť sa smerom k možnosti -6 znižuje.
Ideálne umiestnenie
zadného reproduktora
Je potrebné, aby ste všetky reproduktory umiestnili v rámci tohto kruhu.
Df: Vzdialenosť od predného reproduktora
Dc: Vzdialenosť od stredového reproduktora
Dr: Vzdialenosť od zadného reproduktora
Nastavenie stredového reproduktora
Nastavenie doby omeškania reproduktora
Pri prehrávaní 5.1k priestorového zvuku si najlepší
zvuk vychutnáte vtedy, keď je vzdialenosť medzi
vami a každým reproduktorom rovnaká.
Pretože zvuky prichádzajú do polohy počúvania v
rôznych dobách, ktoré závisia od umiestnenia
reproduktorov, môžete tento rozdiel nastaviť tak, že
pridáte k zvukom stredových a zadných
reproduktorov efekt omeškania.
Ak je vzdialenosť Dc rovnaká alebo dlhšia ako
vzdialenosť Df na obrázku, nastavte režim na 0 ms.
V opačnom prípade zmeňte nastavenie podľa
nasledovnej tabuľky.
Vzdialenosť
0,00m 0,34m 0,68m 1,06m 1,40m 1,76m
medzi Df a Dc
Čas
omeškania
00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
Settings
Delay Time
Nastavenie zadného reproduktora
Front
Center
: 00mSEC
Rear
: 10mSEC
Subwoofer
Test Tone
✎


Change
Move
: Off
Select
Return
Select
Return
POZNÁMKA
Ponuka časového omeškania bude aktivovaná iba pri
prehrávaní 5.1-kanálového zdroja.
V tomto režime nemôžete nastaviť stredový a zadný
reproduktor, keď je veľkosť stredového alebo zadného
reproduktora nastavená na None.
Ak je vzdialenosť Dc rovnaká alebo dlhšia ako
vzdialenosť Dr na obrázku, nastavte režim na 0 ms.
V opačnom prípade zmeňte nastavenie podľa
nasledovnej tabuľky.
Vzdialenosť
0,00m 1,06m 2,11m 3,16m 3,62m 5,29m
medzi Dr a Dc
Čas
omeškania
00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
✎ POZNÁMKA



Pri PL II (Dolby Pro Logic II) môže byť čas
omeškania rozdielny pre každý režim.
Pri AC-3 môžete čas omeškania nastaviť medzi
00 a 15 ms.
Stredový kanál sa dá nastaviť iba na 5.1kanálových diskoch.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0614.indd 23
23
2010-06-14
4:46:09
Nastavenie
Skúšobný tón
Systém
Východiskové nastavenie
Settings
Speaker Setting
Pomocou počiatočného nastavenia môžete nastaviť
jazyk a pomer strán televízora.
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
: ON
►
Registrácia DivX(R)
Move
Select
Return
Select
Return
Pozrite si Registračný kód DivX(R) VOD na
zakúpenie a prehrávanie obsahu DivX(R) VOD.
UFunkciu skúšobného tónu používajte na kontrolu
pripojenia reproduktoru.
• Stlačením tlačidiel ◄► vyberte On.
• Skúšobný tón bude postupne vyslaný do Front
Left ➞ Center ➞ Front Right ➞ Rear Right ➞
Rear Left ➞ Subwoofer in order.
Ak chcete skúšobný tón zastaviť, stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
DRC (Dynamické ovládanie rozsahu)
Táto funkcia vyvažuje rozsah medzi najhlasnejšími a
najtichšími zvukmi. Túto funkciu môžete použiť na
vychutnávanie si zvuku Dolby Digital ak pozeráte
filmy pri nízkej hlasitosti v noci.
• Môžete vybrať z možností vyp., 2/8, 4/8, 6/8, plné
AV-SYNC
Synchronizácia videa a zvuku nemusí zodpovedať
digitálnemu televízoru. Ak sa tak stane, nastavte
dobu omeškania zvuku tak, aby zodpovedal videu
• Dobu omeškania zvuku môžete nastaviť medzi 0
ms až 300 ms. Nastavte ju na optimálny stav.
EQ Optimizer
Optimálny EQ sa nastaví automaticky podľa regiónu.
• Off : Vypnutie EQ optimizéra.
• On : Zapnutie EQ optimizéra.
24
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0614.indd 24
2010-06-14
4:46:09
03
Môžete si zvoliť jazyk, ktorý uprednostňujete pre
obrazovkovú ponuku, ponuku disku atď.
OSD
Language
Vyberte jazyk pre zobrazenia na
obrazovke.
Disc Menu
Vyberte jazyk pre zobrazenia ponuky
disku.
Audio
Vyberte jazyk pre zvuk disku.
Subtitle
Vyberte jazyk pre titulky disku.
a TAk chcete vybrať iný jazyk, vyberte v ponuke
disku, zvuku a titulkoch OTHERS a zadajte kód
jazyka vašej krajiny (viď stranu 36).
a Položku OTHERS nemôžete vybrať v ponuke
jazykov OSD.
✎ POZNÁMKA

Vybraný jazyk sa zobrazí iba vtedy, keď je
podporovaný na disku.
Rodičovský zámok funguje iba v spojení s diskmi DVD,
ktorým bolo pridelené hodnotenie, ktoré vám pomáha
ovládať typy diskov DVD, ktoré pozerá vaša rodina. Na
disku sa nachádza až 8 úrovní hodnotenia.
Nastavenie
Bezpečnosť
Jazyk
Rodičovský zámok
Vyberte úroveň hodnotenia, ktoré chcete nastaviť.
Väčšie číslo indikuje, že program je určený iba pre
dospelé osoby.
Ak napríklad vyberiete úroveň 6, disky, ktoré majú
úroveň 7, 8 sa neprehrajú.
Zadajte heslo a potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
- Východiskové heslo je nastavené na „7890“.
- Keď je už nastavenie ukončené, prejdete na
predchádzajúcu obrazovku.
Zmena hesla
Vyberte položku Change a pomocou číselných tlačidiel
na diaľkovom ovládači zadajte 4-ciferné heslo, ktoré
bolo nastavené pre rodičovský zámok.
Settings
Display
Parental
: Off
Audio
Password
: Change
►
Select
Return
System
Language
Security
Support
Move
Ak zabudnete heslo
1. Vyberte disk.
2. Stlačte a podržte na 5 sekúnd tlačidlo
ZASTAVENIA () na diaľkovom ovládači. Všetky
nastavenia sa vrátia na nastavenia z továrne.
Podpora
Informácie o výrobku
Poskytuje informácie o výrobku, ako napríklad kód
modelu, verziu softvéru atď.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0614.indd 25
25
2010-06-14
4:46:09
Základné funkcie
Prehrávanie zvukového CD (CD-DA)/
MP3/WMA
Prehrávanie disku
1. Stlačte tlačidlo OTVORENIA/ZATVORENIA () .
BA
2. Do priehradky jemne vložte disk tak, aby bola
strana s nálepkou otočená smerom hore.
3. Stlačte tlačidlo OTVORENIA/ZATVORENIA ()
a zatvorte zásuvku na disk.
Track01
✎ POZNÁMKA


1/17
Funkcia pokračovania: Keď zastavíte prehrávanie
disku, výrobok si zapamätá, kde ste ho zastavili a
keď stlačíte tlačidlo PREHRÁVANIA opätovne,
spustí sa z miesta, kde ste ho zastavili. (Táto
funkcia funguje iba s diskmi DVD.)
Ak chcete funkciu pokračovania deaktivovať,
stlačte počas prehrávania dvakrát tlačidlo
ZASTAVENIA .

Ak viac ako 3 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo na
výrobku alebo na diaľkovom ovládači, keď je
výrobok v režime pauzy, prejde do režimu
ZASTAVENIA .

Môže sa zobraziť počiatočná obrazovka, záleží
od obsahu disku.

Pirátske disky sa na tomto výrobku nedajú
spustiť, pretože to porušuje odporúčania CSS
(Content Scrambling System, systém ochrany
proti kopírovaniu).
stlačíte neplatné tlačidlo, na obrazovke sa
* Keď
zobrazí
.
Funkcia šetriča televíznej obrazovky/
napájania
• Ak necháte výrobok v zastavenom režime na
dlhšie ako 5 minút bez použití rozhrania, na vašej
televíznej obrazovke sa zobrazí šetrič obrazovky.
• Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na
vašom televízore tak, aby sa zhodoval so
zodpovedajúcim výstupom videa na vašom
výrobku.
26
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. Do priehradky na disk vložte zvukové CD (CD-DA)
alebo MP3 disk.
• Pri zvukovom CD sa automaticky prehrá prvá
skladba.
- Pomocou tlačidiel #$ sa presúvate na
predchádzajúcu/nasledovnú skladbu.
• Pri MP3/WMA disku stlačte tlačidlá ◄► a
vyberte Music, potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
- Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte
požadovaný súbor a stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
- Stlačením tlačidiel  sa presúvate na
predchádzajúcu/nasledovnú stranu.
2. Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla
ZASTAVENIA () .
✎ POZNÁMKA




Niektoré disky MP3/WMA-CD sa nemusia dať
prehrávať, záleží od režimu nahrávania.
Obsah MP3-CD sa líši, záleží od formátu skladby
MP3/WMA nahraného na disku.
Súbory WMA-DRM a DTS CD sa nedajú prehrávať.
Pri prehrávaní MP3/WMA/CD číselné tlačidlá
nefungujú.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0614.indd 26
2010-06-14
4:46:09
04
Používanie funkcie prehrávanie
Obrázky nasnímané digitálnym fotoaparátom alebo
videokamerou alebo JPEG súbory v počítači môžete
uložiť na CD a potom ich prehrávať na tomto výrobku.
Vyhľadávanie dopredu/dozadu
dBAD
1. Do priehradky na disk vložte disk JPEG.
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte Photo a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Pre funkciu vyhľadávania stlačte tlačidlá .
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte adresár, ktorý
chcete prehrávať a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte fotografiu, ktorú
chcete prehrať a potom stlačte tlačidlo
VSTÚPIŤ.
• Vybraný súbor sa prehrá a spustí sa
prezentácia.
• Ak chcete zastaviť prezentáciu, stlačte
tlačidlo PAUZY ().
• Predchádzajúci/ďalší súbor si môžete pozrieť
stlačením tlačidiel ◄,► počas režimu
prezentácie.
ROOT
JPEG 1
JPEG 2
Základné funkcie
Prehrávanie súboru JPEG
1➞2➞3➞4
1➞2➞3➞4
✎ POZNÁMKA

V režime vyhľadávanie sa neprehráva žiadny zvuk.
Preskočenie scén/skladieb
dBAD
Stlačte tlačidlá #$.
• Každým stlačením tlačidla počas prehrávania sa
prehrá predchádzajúca alebo nasledovná skladba
alebo priečinok (súbor).
• Kapitoly nemôžete preskakovať postupne.
JPEG 3
Prehrávanie spomaleného pohybu
642 X 352
dD
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
Pre spomalené prehrávanie stlačte tlačidlo
PAUZY () a potom tlačidlo .
Funkcia otočenia
G
Počas režimu PAUZY stlačte ZELENÉ (B) alebo ŽLTÉ (C)
tlačidlo.
• ZELENÉ (B) tlačidlo : Otočenie o 90° proti smeru
hodinových ručičiek.
• ŽLTÉ (C) tlačidlo : Otočenie o 90° v smere
hodinových ručičiek.
d
D
1 ➞2 ➞3
1 ➞2 ➞3
✎ POZNÁMKA

Počas spomaleného prehrávania nebudete počuť
žiadny zvuk.

Spiatočné spomalené prehrávanie nefunguje.
✎ POZNÁMKA

Maximálne rozlíšenia podporované týmto výrobkom
sú 5120 x 3480 (alebo 19,0 megapixlov) pre
štandardné JPEG súbory a 2048 x 1536 (alebo 3,0
megapixlov) pre súbory s progresívnym obrazom.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0614.indd 27
27
2010-06-14
4:46:09
Základné funkcie
Prehrávanie krokového pohybu
Použitie ponuky titulu
dD
Tlačidlo PAUZY stlačte opakovane.
• Každým stlačením tlačidla počas prehrávania sa
obraz posunie o jeden obrázok.
✎ POZNÁMKA

Počas prehrávania po krokoch nebudete počuť
žiadny zvuk.
Funkcia 5 minútového preskakovania D
d
Pri diskoch DVD, ktoré obsahujú viacero titulov, si
môžete pozrieť titul každého filmu.
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
„TITLE na diaľkovom ovládači.
DISC MENU
TITLE
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vykonajte
požadovaný výber a potom stlačte
tlačidlo VSTÚPIŤ.
✎ POZNÁMKA

Ponuka položiek nastavenia sa môže líšiť a táto ponuka
nemusí byť k dispozícii, záleží od disku.
Počas prehrávania stlačte tlačidlo ◄,►.
• Prehrávanie preskočí o 5 minút dopredu,
kedykoľvek stlačíte tlačidlo ►.
• Prehrávanie preskočí o 5 minút dozadu,
kedykoľvek stlačíte tlačidlo ◄.
✎ POZNÁMKA

Túto funkciu môžete ovládať iba na DivX.
Použitie ponuky disku
d
V ponukách si môžete vybrať jazyk zvuku, titulkov,
profil a ďalšie.
1. Počas prehrávania stlačte a podržte
tlačidlo „DISC MENU“ na diaľkovom
ovládači.
DISC MENU
TITLE
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vykonajte
požadovaný výber a potom stlačte
tlačidlo VSTÚPIŤ.
✎ POZNÁMKA

Ponuka položiek nastavenia sa môže líšiť a táto
ponuka nemusí byť k dispozícii, záleží od disku.
28
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0614.indd 28
2010-06-14
4:46:09
04
dBAD
dB
Opakovanie DVD/DivX
Môžete opakovane prehrávať označenú časť DVD
alebo CD.
Môžete opakovať titul, kapitolu alebo časť
(Opakovanie A - B) DVD/DivX.
1. Počas prehrávania DVD alebo CD stlačte
tlačidlo REPEAT na diaľkovom ovládači.
Repeat
Základné funkcie
Opakované prehrávanie A - B
Opakované prehrávanie
2. Pre DVD stlačte tlačidlá ▲▼ a vyberte A-.
Pre CD stlačte tlačidlo REPEAT opakovane, až
kým sa nezobrazí
.
OFF
3. Tlačidlo VSTÚPIŤ stlačte v bode, kde chcete
aby sa opakované prehrávanie začalo (A).
4. Tlačidlo VSTÚPIŤ stlačte v bode, kde chcete
aby sa opakované prehrávanie zastavilo (B).
1. Počas prehrávania DVD/DivX stlačte
tlačidlo REPEAT na diaľkovom
ovládači.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
požadovaný režim opakovania a
potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
REPEAT
㪋
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte VYPNUTÉ ,
vrátite sa k normálnemu prehrávaniu a potom
stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ.
Z
D
5. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu prehrávaniu:
Pre DVD stlačte tlačidlá ▲▼ a vyberte VYPNUTÉ .
Pre CD stlačte tlačidlo REPEAT a vyberte .
✎ POZNÁMKA

Funkcia opakovania A - B nefunguje s diskmi
DivX, MP3 alebo JPEG.
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
Track ➞ Dir (Priečinok) ➞ Disc ➞ Off
Opakovanie CD/MP3
1. Počas prehrávania CD/ MP3 stlačte opakovane
tlačidlo REPEAT a vyberte požadovaný režim
opakovania.
B
A
(Normálny Opakovať skladbu Opakovať
všetko Náhodné Opakovať časť A - B)
(Normálny Opakovať skladbu Repeat Dir (Opakovať priečinok)(Priečinok)
Opakovať všetko Náhodné)
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0614.indd 29
29
2010-06-14
4:46:10
Základné funkcie
 Audio(
): Týka sa jazyka zvukového
záznamu filmu. DVD disk môže
obsahovať až 8 jazykov zvuku.
 Subtitle(
): Týka sa jazyku titulkov,
ktoré sú dostupné na disku. Môžete si
vybrať z jazykov titulkov, alebo, ak si
želáte, ich môžete z obrazovky úplne
vypnúť. DVD disk môže obsahovať až
32 jazykov titulkov.
 Angle(
): Ak sa na DVD disku
nachádza viacero uhlov určitej scény,
môžete vybrať funkciu uhla.
Zobrazenie informácií o disku
dD
03/04
001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Change
Select
Výber jazyka zvuku
O
TO
dD
LS
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
TOOLS na diaľkovom ovládači.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte
požadovanú položku.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► vykonajte
požadovanú zmenu nastavenia a potom stlačte
tlačidlo VSTÚPIŤ.
- Na ovládanie rovnakej položky môžete použiť
aj číselné tlačidlá na diaľkovom ovládači.
4. Ak chcete, aby sa informácie o disku stratili,
stlačte tlačidlo TOOLS opätovne.
✎ POZNÁMKA



Ak prehrávate obsah z ponuky nástrojov, niektoré
funkcie sa nemusia aktivovať, záleží od disku.
Rovnako môžete vybrať Dolby Digital alebo Pro Logic,
záleží od disku.
Niektoré ponuky nástrojov sa môžu v závislosti od
diskov a súborov líšiť.
1. Stlačte tlačidlo TOOLS.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte zobrazenie
AUDIO (
).
3. Stláčaním tlačidiel ◄► alebo číselných tlačidiel
vyberte požadovaný jazyk zvuku.
• Každým stlačením tlačidla sa vyberie iný jazyk
zvuku (anglický, španielsky, francúzsky atď.),
záleží od množstva jazykov na DVD disku.
✎ POZNÁMKA

„DTS AUDIO (ZVUK DTS)“ nie je podporovaný.
Ponuka TOOLS
 Title(
) : Vstup k požadovanému
titulu, keď sa na disku nachádza viac
ako jeden. Ak sa na DVD napríklad
nachádza viac ako jeden film, každý film
bude identifikovaný ako titul.
 Chapter(
) : Väčšina DVD diskov je
nahraných v kapitolách, takže príslušnú
kapitolu môžete rýchlo nájsť.
 Playing time( ) : Umožňuje
prehrávanie filmu od požadovaného
času. Ako referenciu musíte zadať čas
spustenia. Funkcia vyhľadávania podľa
času s niektorými diskmi nefunguje.
30
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0614.indd 30
2010-06-14
4:46:11
04
Funkcia uhla
d
dD
1. Stlačte tlačidlo TOOLS.
Táto funkcia vám umožňuje sledovať rovnakú
obrazovku v rôznych uhloch.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte zobrazenie
SUBTITLE (
).
1. Stlačte tlačidlo TOOLS.
3. Stláčaním tlačidiel ◄► alebo číselných tlačidiel
vyberte požadovaný jazyk titulkov.
• Každým stlačením tlačidla sa vyberie iný jazyk
titulkov, záleží od množstva jazykov na DVD
disku.

2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte zobrazenie
ANGLE (
).
3. Stláčaním tlačidiel ◄► alebo číselných tlačidiel
vyberte požadovaný uhol.
✎ POZNÁMKA
✎ POZNÁMKA

Základné funkcie
Výber jazyka titulkov
Funkcie jazyka titulkov a zvuku nemusia byť
dostupné, záleží od disku.
Na formáte súboru DivX môžu byť jazyky titulkov
predstavované iba číslami.

Funkcia uhla funguje iba pri diskoch, na ktorých je
nahraných viacero uhlov.
Funkcia titulkov pre nepočujúcich
D
• Aby ste túto funkciu vykonávali správne, musíte
mať nejaké skúsenosti s extrahovaním a
upravovaním videa.
• Ak chcete používať túto funkciu, uložte súbor, pre
ktorý chcete vytvoriť titulky pre nepočujúcich (*.
smi) do súboru rovnakého názvu, ako je mediálny
súbor DivX (*.avi) v jednom adresári.
Príklad: Koreňová zložka Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Názov súboru môže obsahovať až 60
alfanumerických znakov alebo 30
východoázijských znakov (2 bajtové znaky, ako
kórejské a čínske).
• Titulky súborov DivX *.smi, *.sub, *.srt cez 148 KB
nie sú podporované.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0614.indd 31
31
2010-06-14
4:46:13
Základné funkcie
Režim Dolby Pro Logic II
Režim zvuku
DSP (Procesor digitálneho signálu)/EQ
• DSP (Procesor digitálneho signálu): Režimy DSP boli
navrhnuté na napodobnenie rôznych akustických
prostredí.
• EQ: Môžete vybrať ROCK, POP alebo CLASSIC
atď. a optimalizovať zvuk pre žáner hudby, ktorú
prehrávate.
DSP / EQ
㪉
Môžete vybrať požadovaný režim zvuku Dolby Pro
Logic II, funkciu P.Bass alebo vylepšenia MP3.
PL
㪈
Stlačte tlačidlo
PL II.
MUSIC
Pri počúvaní hudby si môžete vychutnať
zvukové efekty, akoby ste počúvali aktuálne
vystúpenie.
CINEMA
Filmu pridáva reálny zvuk.
Stlačte tlačidlo DSP/EQ.
POPS,
JAZZ,
ROCK
Podľa žánru hudby môžete vybrať
POP, JAZZ a ROCK.
STUDIO
Poskytuje pocit, akoby ste sa nachádzali
v štúdiu.
PROLOG
CLUB
Simuluje zvuk tanečného klubu s
búšením basov.
HALL
Poskytuje čisté vokály, akoby ste ich
počúvali v koncertnej hale.
MOVIE
Poskytuje pocit akoby ste boli v kine.
CHURCH
PASS
- V závislosti od vstupného signálu nemusí z
konkrétneho reproduktora(-ov) vychádzať
zvuk.
MATRIX
Budete počuť viackanálový priestorový
zvuk.
STEREO
Tento režim vyberte, ak zvuk počúvate iba
cez ľavý a pravý reproduktor a subwoofer.
MP3ENH
Môžete zvýšiť úroveň zvuku MP3 (24 kHz, 8
bitov) na úroveň zvuku CD (44,1 kHz, 16
bitov).
Funkcia „MP3 Enhancement (Rozšírenie
MP3)“ je dostupná iba pre súbor MP3.
POWER
BASS ON
Táto funkcia zdôrazňuje nízke tóny
poskytovaním dunivých zvukových efektov.
POWER
BASS
OFF
Funkcia „POWER BASS (VÝKONNÉ BASY)“
je vypnutá.
Poskytuje pocit, akoby ste sa
nachádzali vo veľkom kostole.
Vyberte na normálne počúvanie.
So všetkými reproduktormi aktívnymi
môžete počúvať 2-kanálový zdrojový zvuk v
priestorovom 5.1-kanálovom zvuku.
✎ POZNÁMKA



32
Ak chcete vybrať režim Pro Logic II, pripojte vaše
externé zariadenie ku konektorom AUDIO INPUT (L a R)
na výrobku. Ak ho pripojíte iba k jednému zo vstupov (L
alebo R), nebudete počuť priestorový zvuk.
Funkcia Pro Logic II je dostupná iba v režime Stereo.
Funkcia P.BASS je dostupná iba s
2-kanálovými LPCM zdrojmi, ako napríklad MP3, DivX,
CD a WMA.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0614.indd 32
2010-06-14
4:46:13
04
Pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte FM.
2. Nalaďte požadovanú stanicu.
• Automatické ladenie 1 : Stlačením tlačidiel #
$ sa vyberie predvolená vysielacia stanica:
• Automatické ladenie 2 : Stlačte a podržte
tlačidlo TUNING (
) a automaticky sa
vyhľadajú aktívne vysielacie stanice.
• Manuálne ladenie : Stláčaním tlačidla TUNING
(
) zvyšujete alebo znižujete frekvenciu krok za
krokom.
Pomocou tlačidiel na výrobku
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION (
) a vyberte FM.
2. Vyberte vysielaciu stanicu.
• Automatické ladenie 1 : Stlačením tlačidla
ZASTAVENIA (  ) vyberte PRESET a potom
stlačením tlačidiel # $ vyberte predvolenú
stanicu.
• Automatické ladenie 2 : Stlačením tlačidla
ZASTAVENIA (  ) vyberte MANUAL a potom
stlačte a podržte tlačidlá # $ a automaticky
vyhľadajte pásmo.
• Manuálne ladenie : Stlačte tlačidlo
ZASTAVENIA (  ), vyberte MANUAL a
potom stlačte stláčajte tlačidlá # $ a nalaďte
nižšiu alebo vyššiu frekvenciu.
Príklad: Predvolenie FM 89,10 do pamäte
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION a vyberte FM.
2. Stlačte tlačidloTUNING (
) a vyberte <89.10>.
TUNER
3. Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
MEMORY
• Číslo bliká na displeji.
D
4. Stlačením tlačidiel # $vyberte číslo
predvoľby.
• Môžete si vybrať medzi
predvoľbami 1 až 15.
5. Tlačidlo TUNER MEMORY stlačte opätovne.
• Predtým, ako z displeja zmizne číslo, stlačte
tlačidlo TUNER MEMORY.
• Číslo z displeja zmizne a stanica sa uloží do
pamäte.
6. Ak chcete nastaviť ďalšiu stanicu, opakujte kroky
2 až 5.
• Ak sa chcete dostať na predvolenú stanicu, stlačte
tlačidlá # $na diaľkovom ovládači a vyberte
kanál.
Základné funkcie
Predvolenie staníc
Počúvanie rádia
Nastavenie Mono/Stereo
Stlačte tlačidlo MO/ST.
MO / ST
㪊
• Každým stlačením tlačidla sa zvuk
prepína medzi režimom STEREO a
MONO.
• V oblasti so slabým príjmom vyberte MONO, kvôli
čistejšiemu vysielaniu bez rušenia .
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0507.indd 33
33
2010-05-07
11:36:25
Pokročilé funkcie
Prenos CD
Funkcia USB
Prehrávanie mediálnych súborov
pomocou funkcie USB hostiteľa
Pripojením pamäťového zariadenia k USB portu
výrobku si môžete vychutnať mediálne súbory, ako
napríklad obrázky, filmy a hudbu uložené v MP3
prehrávači, na pamäťovej karte USB Memory Stick
alebo digitálnom fotoaparáte, vo vysokej kvalite videa
s 5.1-kanálovým zvukom.
1. USB zariadenie pripojte k USB portu na prednej
strane výrobku.
2. Stlačením tlačidla FUNCTION vyberte funkciu
USB.
• Na obrazovkovom displeji sa zobrazí USB a
potom sa stratí.
B
Mení zvuk CDDA (Digitálny zvuk kompaktného disku)
na formát MP3 súboru pred odoslaním do USB
pamäťového zariadenia.
1. Pripojte USB zariadenie k vášmu výrobku.
2. Do priehradky na disk vložte CDDA disk.
CD RIPPING
3. Stlačte tlačidlo CD RIPPING.
㪌
• Ak chcete spustiť prenos
aktuálnej stopy, stlačte tlačidlo
CD RIPPING na diaľkovom
ovládači, zatiaľ čo systém
prehráva stopu, alebo je dočasne
pozastavený.
• Ak chcete preniesť všetky stopy na CD,
stlačte a podržte tlačidlo CD RIPPING na
diaľkovom ovládači.
- Na displeji sa zobrazí „FULL CD RIPPING“
a prenášanie sa spustí.
4. Ak chcete prenos ukončiť, stlačte tlačidlo
ZASTAVENIA ().
• Po prenose CD sa v USB zariadení vytvorí
adresár s názvom „RIPPING“ a prenesený
súbor sa uloží vo formáte „SAM-XXXX“.MP3“.
✎ POZNÁMKA

3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Videos, Music
alebo Photo.
- Vyberte súbor, ktorý chcete prehrávať.
Bezpečné odstránenie USB
Aby ste predišli poškodeniu pamäte uloženej v USB
zariadení, vykonajte pred odpojením USB kábla
bezpečné odstránenie.
• Stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo.
- Na displeji sa zobrazí REMOVE.
• Odpojte USB kábel.





✎ POZNÁMKA

Ak chcete hudobné súbory počúvať s 5.1kanálovým zvukom, musíte režim Dolby Pro
Logic II nastaviť na Matrix. (viď stranu 32)


USB kábel pomaly odpojte od USB portu. V
opačnom prípade sa môže USB port poškodiť.



34
Počas prenosu CD nikdy neodpájajte USB pripojenie ani
napájací kábel. V opačnom prípade sa môžu poškodiť
údaje. Ak chcete prenos CD zastaviť, stlačte tlačidlo
ZASTAVENIA a USB zariadenie odpojte až potom, keď
prestane systém prehrávať CD úplne.
Ak počas prenosu CD odpojíte USB pripojenie, systém
sa vypne a vy nebudete môcť vymazať prenesený súbor.
Ak pripojíte USB zariadenie k systému počas prehrávania
CD, systém dočasne zastaví prehrávanie a potom ho
prehrá opätovne.
DTS-CD sa nedajú prenášať.
Ak prenášanie trvá menej ako 5 sekúnd, prenosový
súbor sa nemusí dať vytvoriť.
Rippovanie disku CD funguje iba pokiaľ je USB jednotka
formátovaná v súborovom systéme FAT. (Súborový
systém NTFS nie je podporovaný.)
Zoznam vyhovujúcich zariadení nájdete v technických
údajoch hostiteľského zariadenia USB.
Prenos je vykonaný normálnou rýchlosťou x1.
Čas prenosu môže byť pri niektorých USB zariadeniach
dlhší.
Počas toho, ako systém prenáša CD, nebudete počuť
zvuk.
Počas prenosu CD sa systému nedotýkajte, ani ho
nepremiestňujte.
Keď je HDMI AUDIO (ZVUK HDMI) nastavený na On
(Zap.), funkcia CD Ripping (PRenos CD) nie je
podporovaná.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0507.indd 34
2010-05-07
11:36:26
06
Ďalšie informácie
Ak tento výrobok nefunguje správne, obráťte sa na nižšie uvedenú tabuľku. Ak problém nie je uvedený nižšie,
alebo ak nižšie uvedené pokyny nepomôžu, vypnite výrobok, odpojte napájací kábel a kontaktujte
najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko Samsung Electronics.
Symptóm
Kontrola/Náprava
Nedá sa vysunúť disk.
• Je sieťový kábel pripojený k zásuvke?
• Vypnite napájanie a potom ho opätovne zapnite.
Prehrávanie sa nespustí.
• Skontrolujte regionálne číslo DVD.
Disky DVD, ktoré ste kúpili v zahraničí sa nemusia dať prehrávať.
• Na tomto DVD prehrávači sa nedajú prehrávať CD-ROMy a DVD-ROMy.
• Uistite sa, že stupeň ohodnotenia je správny.
• Nepoužívate deformovaný disk, alebo disk s poškriabaniami na povrchu?
• Vyčistite disk.
Po stlačení tlačidla Prehrávania/
Pozastavenia sa prehrávanie
nespustí okamžite.
Nevychádza zvuk.
Zvuk počujete iba z niekoľkých
reproduktorov, nie zo všetkých 6.
Priestorový 5.1-kanálový zvuk
Dolby Digital nie je produkovaný.
• Počas rýchleho prehrávania, spomaleného prehrávania a prehrávania po krokoch
nebudete počuť žiadny zvuk.
• Sú reproduktory pripojené správne? Je nastavenie reproduktora správne prispôsobené?
• Nie je disk vážne poškodený?
• Pri niektorých DVD diskoch vychádza zvuk iba z predných reproduktorov.
• Skontrolujte, či sú reproduktory pripojené správne.
• Nastavte hlasitosť.
• Pri počúvaní CD, rádia alebo televízora vychádza zvuk iba z predných reproduktorov.
PL II (Dolby Pro Logic II) na diaľkovom ovládači,
Vyberte „PROLOG“ stlačením
aby ste použili všetkých šesť reproduktorov.
• Nachádza sa na disku označenie „Dolby Digital 5.1 CH“? Priestorový 5.1-kanálový
zvuk Dolby Digital je produkovaný iba ak je disk nahraný s 5.1-kanálovým zvukom.
• Je na informačnom displeji jazyk zvuku správne nastavený na Dolby Digital 5.1-CH?
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Ovládate diaľkový ovládač v rámci prevádzkového uhla a vzdialenosti?
• Nie sú vybité batérie?
• Vybrali ste funkcie režimu (DVD RECEIVER/TV) na diaľkovom ovládači (DVD RECEIVER/TV) správne?
• Disk sa otáča, ale nie je vidieť
žiadny obraz.
• Kvalita obrazu je slabá a obraz sa
trasie.
• Je zapnutý televízor?
• Sú káble videa pripojené správne?
• Nie je disk špinavý alebo poškodený?
• Disk so slabou kvalitou sa nedá prehrávať.
Jazyk zvuku a titulkov nefunguje.
• Jazyk zvuku a titulkov nefunguje ak ich disk neobsahuje.
Obrazovka ponuky disku/titulu sa
nezobrazí ani po vybraní funkcie disk/
titul.
• Nepoužívate disk, ktorý neobsahuje ponuky?
Pomer strán sa nedá zmeniť.
• 16:9 DVD disky môžete prehrávať v režime 16:9 WIDE, režime 4:3 LETTER BOX
alebo režime 4:3 PAN SCAN, ale disky DVD 4:3 môžete pozerať iba v pomere 4:3.
Obráťte sa na obal DVD disku a potom vyberte správnu funkciu.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0507.indd 35
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
35
2010-05-07
11:36:27
Ďalšie informácie
Symptóm
Kontrola/Náprava
• Výrobok nefunguje.
(Príklad: Nejde napájanie, alebo
nefunguje tlačidlo predného
panela, alebo začujete neobvyklý
zvuk.)
• Výrobok nefunguje normálne.
Zabudli ste heslo rodičovského
zámku.
Nedá sa zachytiť vysielanie rádia.
• Stlačte a na viac ako 5 sekúnd podržte tlačidlo ZASTAVENIA () na diaľkovom
ovládači bez vloženého disku (funkcia resetu).
Pomocou funkcie RESETOVANIA vymažete všetky uložené nastavenia.
Kým nie je táto funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.
• Kým je na hlavnej jednotke zobrazený odkaz „NO DISC“, stlačte a na viac ako 5
sekúnd podržte na diaľkovom ovládači tlačidlo ZASTAVENIA () Na displeji sa
zobrazí „INIT“ a všetky nastavenia sa vrátia k východiskovým hodnotám.
Potom stlačte tlačidlo POWER.
Pomocou funkcie RESETOVANIA vymažete všetky uložené nastavenia.
Kým nie je táto funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.
• Je anténa pripojená správne?
• Ak je vstupná sila signálu antény slabá, nainštalujte FM anténu na miesto s dobrým príjmom.
Zoznam kódov jazykov
Zadajte príslušné číslo kódu pre INÉ v ponuke disku, zvuku a titulkoch. (viď strana 25).
Kód
Jazyk
Kód
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
1345
Malagasy
1482
Kirundi
1527
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
Turkmen
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1027
Afar
1142
1028
Abkhazian
1032
Afrikaans
1039
Amharic
1044
Arabic
1045
Jazyk
Kód
Jazyk
Greek
1239
Interlingue
1144
English
1245
Inupiak
1347
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1051
Aymara
1157
Persian
1261
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
1053
Bashkir
1166
Fiji
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1059
Bulgarian
1174
1060
Bihari
1181
1069
Bislama
1066
Bengali;
Bangla
1067
1070
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
36
Jazyk
Tajik
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0507.indd 36
2010-05-07
11:36:27
06
Ďalšie informácie
Technické údaje
Hmotnosť
Rozmery
Rozsah prevádzkovej teploty
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
Pomer signálu/šumu
Použiteľná citlivosť
Celkové harmonické skreslenie
Všeobecné
FM Tuner
DVD (Digitálny viacúčelový disk)
CD: 12 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
Disk
CD: 8 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
Kompozitné video
Video výstup
Komponentné video
Výstup predného reproduktora
Výstup stredového reproduktora
Výstup zadného reproduktoru
Výstup subwoofera
Rozsah frekvencie
Pomer signálu k šumu
Odstup kanálov
Citlivosť vstupu
Zosilňovač
Systém reproduktorov
Reproduktor
Impedancia
Rozsah frekvencie
Úroveň výstupného akustického tlaku
Menovitý príkon
Maximálny vstup
2,6 kg
430,0 (Š) x 60,0 (V) x 290,0 (H) mm
+5 °C – +35 °C
10 % až 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Rýchlosť čítania: 3,49 – 4,06 m/s
Približná doba prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk): 135 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/s.
Maximálna doba prehrávania: 74 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/s.
Maximálna doba prehrávania: 20 min.
480i(576i)
1-kanálové: 1.0 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
480i(576i)
Y: 1,0 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
Pr: 0,70 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
Pb: 0,70 Vp-p (zaťaženie 75 Ω)
55 W x 2 (3 Ω)
55 W (3 Ω)
55 W x 2 (3 Ω)
55 W (3 Ω)
20 Hz – 20 kHz
60 dB
60 dB
(AUX) 400 mV
5.1-kanálový systém reproduktorov
Predný/Zadný
Stredový
Subwoofer
3Ω
3Ω
3Ω
140 Hz – 20 kHz
140 Hz – 20 kHz
40 Hz – 160 Hz
86 dB/W/M
86 dB/W/M
88dB/W/M
55 W
55 W
55 W
110 W
110 W
110 W
Rozmery (Š x V x H)
Predný/Zadný: 84 x 104,5 x 68,5 mm
Stredový: 84 x 104,5 x 68,5 mm
Subwoofer: 155 x 350 x 285 mm
Hmotnosť
Predný/Zadný: 0,4 kg, Stredový: 0,4 kg
Subwoofer: 3,8 kg
*: Nominálna špecifikácia
- Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho
upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ohľadom sieťového napájania a spotreby energie sa obráťte na štítok upevnený na produkte.
Slovensky
HT-C330-XEO_SK-0507.indd 37
37
2010-05-07
11:36:27
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte
stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
Contact Center ` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HT-C330-XEO_SK-0507.indd 38
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-05-07
11:36:27
Správna likvidácia batérií tohto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
Toto označenie, ktoré sa nachádza na batérii, v literatúre alebo na obalu, zobrazuje, že batérie v tomto
výrobku na konci ich životnosti nemôžete likvidovať s domácim odpadom. Tam, kde je to označené,
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb indikujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo vo väčšom
pomere, ako je to stanovené v smernici ES 2006/66. Ak nie sú batérie správne likvidované, tieto látky by
mohli spôsobiť poškodenie ľudského zdravia alebo životného prostredia.
Kvôli ochrane zdrojov a na podporu opätovného použitia materiálu, separujte prosím batérie od ostatých
druhov odpadu a recyklujte ich pomocou vášho systému bezplatného vrátenia.
Správna likvidácia batérií tohto výrobku
(Odpadové elektrické a elektronické zariadenie)
(Aplikovateľné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného zberu)
Toto označenie, ktoré sa nachádza na výrobku, jeho príslušenstvu alebo v jeho literatúre zobrazuje, že výrobok a jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by nemali byť likvidované s ostatným domácim
odpadom na konci životnosti. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z
voľnej likvidácie odpadu, separujte prosím tieto položky od ostatných druhov odpadov a zodpovedne ich recyklujte,
aby ste podporili fungujúce zdroje opätovného použitia materiálov.
Domáci používatelia by mali kontaktovať maloobchodníka, u ktorého tento výrobok zakúpili a tiež miestnu správcovskú
kanceláriu kvôli informáciám kde a ako môžu vziať tieto položky na recyklovanie bezpečné pre životné prostredie.
Obchodní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávať a skontrolovať podmienky nákupnej zmluvy.
Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo nemôžete pri likvidácii zmiešať s ostatným komerčným odpadom.
HT-C330-XEO_SK-0507.indd 39
2010-05-07
11:36:27
Download PDF

advertising