Samsung HT-XA100, HT-XA100RS User guide

Samsung HT-XA100, HT-XA100RS User guide
HT-XA100
HT-XA100C
Digitálny systém
domáceho kina
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Zaregistrujte svoj výrobok na
www.samsung.com/global/register
a získajte kompletnejšie služby.
Code No. AH68-02068G
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd *2-*3
2008-02-02 오전 10:13:05
bezpečnostné informácie
Prehrávanie rôznych diskov a FM rádio
Model HT-XA100/XA100C dokáže prehrávať rôzne typy diskov ako DVD-AUDIO,DVD-VIDEO, CD, MP3-CD,
WMA-CD, DivX, CD-R/RW a DVD±R/RW disky a disponuje tiež kvalitným FM rádiom.
BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
Kompatibilita s DVD-Audio diskmi
Možnosť prehrávať vysokokvalitný zvuk z DVD-Audio diskov. Vstavaný 24-bit/1ý2 kHz DAC prevodník umožňuje
zariadeniu reprodukovať vysokokvalitný zvuk z hľadiska dynamického rozsahu, nízkoúrovňového šumu a
vysokofrekvenčných detailov.
NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
Podpora funkcie USB Host prehrávania
Po pripojení pamäťového zariadenia k USB portu domáceho kina môžete vo vysokej kvalite obrazu a s 5.1-kanálovým
zvukom prehrať mediálne súbory, ako sú obrázky, filmy a hudba, ktoré máte uložené v MP3 prehrávači, USB
pamäťovej jednotke alebo digitálnom fotoaparáte.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II je nová forma dekódovacej technológie multikanálového audio signálu, ktorá je dokonalejšia než
existujúci systém Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater System - Systém domáceho kina)
DTS je formát kompresie zvuku vyvinutý spoločnosťou Digital Theater Systems Inc. Vytvára širokopásmový
5.1-kanálový zvuk.
Šetrič obrazovky
Ak hlavný prístroj ostane v režime zastavenia po dobu 3 minút, na televíznej obrazovke sa objaví logo Samsung.
Model HT-XA100/XA100C sa automaticky prepne do úsporného režimu po cca 20 minútach v režime šetriča
obrazovky.
Režim úspory energie
Model HT-XA100/XA100C sa automaticky vypne po cca 20 minútach v režime zastavenia.
Nastaviteľné zobrazenia na TV obrazovke
Zariadenie HT-XA100/XA100C umožňuje počas prehrávania súborov JPEG, diskov DVD vybrať svoj obľúbený
obrázok a nastaviť ho ako tapetu na pozadie.
HDMI
HDMI prepojenie súčasne prenáša obrazový aj zvukový signál DVD záznamu a poskytuje kvalitný a ostrý obraz.
Funkcia AV SYNC
Ak je jednotka pripojená k digitálnemu televízoru, video môže za zvukom meškať.
Ak to chcete vyrovnať, musíte na synchronizáciu s videom nastaviť omeškanie zvuku.
Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorú je možné použiť na prevádzku hlavného prístroja pomocou diaľkového ovládania televízora
značky Samsung, ak je domáce kino pripojené k televízoru Samsung pomocou kábla HDMI. (K dispozícii len s
televízormi Samsung s podporou funkcie Anynet+.)
SK
charakteristické vlastnosti
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODOBERAJTE
PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny
týkajúce sa používania alebo údržby
(servisu) tohto zariadenia,ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
ZARIADENIE S LASEROM TRIEDY 1
Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1
LASER.
Aby ste predišli riziku ožiarenia, zariadenie používajte
len v súlade s pokynmi popísanými v návode na
použitie.
UPOZORNENIE: PO OTVORENÍ ZARIADENIA HROZÍ
RIZIKO OŽIARENIA NEVIDITEĽNÝM
LASEROVÝM ŽIARENÍM.
NEVYSTAVUJTE SA LASEROVÉMU
LÚČU.
VÝSTRAHA: Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
UPOZORNENIE: ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU
SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
• Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
• Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo
možné manipulovať.
UPOZORNENIE
• Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu a na zariadenie nesmiete umiestňovať predmety s
tekutinami, ako sú napr. vázy.
• Zástrčka prívodu elektrickej energie sa používa pre odpojenie zariadenia a vždy by mala byť pripravená na použitie.
ČO JE SÚČASŤOU DODÁVKY
Toto označenie, ktoré sa nachádza na výrobku alebo v jeho literatúre zobrazuje, že na konci životnosti
ho nemôžete likvidovať s domácim odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného
prostredia alebo ľudského zdravia z voľnej likvidácie odpadu, oddeľte ho prosím od ostatných druhov
odpadov a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili fungujúce zdroje opätovného použitia
materiálov. Domáci používatelia by mali kontaktovať maloobchodníka, u ktorého tento výrobok zakúpili
a tiež miestnu správcovskú kanceláriu kvôli informáciám kde a ako môžu vziať tento výrobok na
recyklovanie bezpečné pre prírodu. Obchodní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a
skontrolovať podmienky nákupnej zmluvy. Tento výrobok nemôžete pri likvidácii zmiešať s ostatným
komerčným odpadom.
Skontrolujte dodané príslušenstvo uvedené nižšie.
Video kábel
2
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 2-3
HDMI kábel
FM anténa
Návod na použitie
Diaľkové ovládanie (DO)
/ Batérie (veľkosť AAA)
3
2008-02-02 오전 10:13:20
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
obsah
SK
bezpečnostné informácie
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI
2
Čo je súčasťou dodávky
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
3
4
Bezpečnostné varovania
Bezpečnostné upozornenia
ZAČÍNAME
7
8
8
8
9
Pred čítaním používateľskej príručky
Disky vhodné na prehrávanie
Nepoužívajte nasledovné typy diskov!
Ochrana proti kopírovaniu
Typy a charakteristiky diskov
POPIS
10
11
Predný panel
Zadný panel
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
12
14
Sprievodca diaľkovým ovládaním
Nastavenie diaľkového ovládania
PRIPOJENIA
16
18
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie voliteľného bezdrôtového
zosilňovača
Pripojenie výstupu obrazu k televízoru
Funkcia HDMI
Pripojenie zvuku z externých zariadení
Pripojenie FM antény
2
3
Skontrolujte, či sa striedavé napätie v miestnej elektrickej sieti zhoduje s napätím vyznačeným na typovom štítku na zadnej strane prehrávača.
Prehrávač nainštalujte vo vodorovnej polohe na vhodnom podstavci (nábytku) s dostatočným priestorom okolo na cirkuláciu vzduchu (7,5 až 10
cm). Skontrolujte, či nie sú zakryté ventilačné otvory. Navrch prehrávača nič neumiestňujte. Neumiestňujte prehrávač na zosilňovače ani na iné
zariadenia, ktoré sa môžu zahrievať. Pred premiestňovaním prehrávača skontrolujte, či sa v ňom nenachádza disk. Tento prehrávač je určený na
nepretržité používanie. Prepnutie prehrávača DVD do pohotovostného režimu neznamená jeho odpojenie od napájania. Ak chcete prehrávač úplne
odpojiť zo zásuvky, vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky – najmä v prípade, že ho nebudete dlhšiu dobu používať.
7
10
Počas búrky odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
Napäťový náraz môže zariadenie poškodiť.
Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani pôsobeniu
tepelných zdrojov. Zariadenie sa môže prehriať a poškodiť sa.
12
16
20
22
23
25
PRED POUŽÍVANÍM DOMÁCEHO KINA
Zariadenie chráňte pred vlhkosťou (neklaďte naň nádoby naplnené
kvapalinou, napríklad vázy) a pred vysokými teplotami (blízkosť ohňa) aj
pred zdrojmi silného magnetického alebo elektrického poľa. V prípade
poruchy odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky. Zariadenie nie je
určené na komerčné používanie. Zariadenia je určené len na osobné
použitie. Ak ste zariadenie skladovali v chladnom prostredí, v jeho vnútri
môže skondenzovať vlhkosť. Po prenesení zariadenia z chladného
prostredia do teplého počkajte cca 2 hodiny pred zapnutím zariadenia,
kým sa nedosiahne izbová teplota.
4
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 4-5
Batérie používané v zariadení obsahujú chemikálie škodlivé pre životné
prostredie.
Batérie nelikvidujte v bežnom komunálnom odpade.
26
PREHRÁVANIE
27
27
28
29
30
32
40
Prehrávanie disku
Prehrávanie MP3/WMA-CD disku
Prehrávanie súborov JPEG
Prehrávanie súborov DivX
Používanie funkcie prehrávania
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou
funkcie USB Host
5
2008-02-02 오전 10:13:21
začíname
SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA
42
53
54
55
PRAKTICKÉ FUNKCIE
50
51
51
52
52
52
Nastavenie jazyka
Nastavenie typu TV obrazovky
Nastavenie rodičovského zámku (Úroveň
obmedzení)
Nastavenie hesla
Nastavenie pozadia
Výber jedného z troch nastavených pozadí
Režim prehrávania DVD
Nastavenie režimu reproduktorov
Nastavenie oneskorenia
Nastavenie testovacieho tónu
Nastavenie zvuku
Nastavenie DRC (Dynamic Range
Compression - kompresia dynamického
rozsahu)
Nastavenie AV SYNC
Nastavenie zvuku HDMI
Zvukové pole (DSP)/Ekvalizér (EQ)
Režim Dolby Pro Logic II
Efekt Dolby Pro Logic II
P.BASS
53
53
Počúvanie rozhlasu
Uloženie staníc
44
45
45
46
46
47
48
49
50
PRED ČÍTANÍM POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY
Pred čítaním používateľskej príručky si preštudujte nasledujúce výrazy.
Ikony, ktoré budú v príručke použité
Ikona
B
A
G
D
Výraz
M
M
Popis
DVD
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch DVD alebo DVD-R/DVDRW, ktoré boli zapísané a uzatvorené v režime Video.
CD
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch Data CD (CD-R alebo
CD-RW).
MP3
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch CD-R/-RW.
JPEG
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch CD-R/-RW.
DivX
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch MPEG4
(DVD±R/RW, CD-R alebo CD-RW)
Upozornenie
Poznámka
● ZAČÍNAME
RÁDIO
42
43
44
SK
obsah
Znamená to situáciu, kedy funkcia nie je aktívna, alebo môže byť nastavenie
zrušené.
Znamená to tipy alebo pokyny na strane, ktoré pomáhajú pri používaní
funkcie.
 Pokyny v tejto príručke označené symbolom "DVD (
)" sa týkajú diskov DVD-VIDEO, DVD-AUDIO a
DVD-R/-RW, ktoré boli zapísané v režime Video, a potom boli uzatvorené. Kde sa spomína niektorý typ
DVD samostatne, je to označené osobitne.
 Ak neboli disky DVD-R/-RW zapísané správne vo formáte DVD Video, nebudú sa dať prehrávať.
54
54
54
Vypínací časovač
Nastavenie úrovne jasu
Vypnutie zvuku
O použití tohto návodu na použitie
1) Pred použitím tohto výrobku sa oboznámte s Bezpečnostnými pokynmi. (Viď strany 3 - 4)
2) Ak sa vyskytne problém, vyriešte ho podľa časti Riešenie problémov. (Viď strany 55 - 56)
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Copyright
© 2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
ZARIADENIA S PODPOROU FUNKCIE
USB HOST
57
57
57
Digitálny fotoaparát/kamkordér
USB Flash Disc
MP3 Player
DODATOK
58
59
Manipulácia s diskami a ich skladovanie
Technické údaje
57
58
6
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 6-7
Všetky práva vyhradené, žiadna časť, ani celý tento návod na použitie nesmie byť reprodukovaná ani
kopírovaná bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
7
2008-02-02 오전 10:13:23
začíname
Toto zariadenie nepodporuje chránené (DRM) súbory.
DVD (Digitálny viacúčelový disk) poskytuje vďaka priestorovému zvuku Dolby Digital a technológii
kompresie videa MPEG-2 fantastickú kvalitu zvuku a videa. Teraz si môžete vychutnať reálne efekty
doma tak, akoby ste boli v kine alebo v koncertnej hale.
~ 6
DVD prehrávače a disky sú označované regionálnymi kódmi. Aby sa disk prehral, Regionálny
kód disku a prehrávača musia byť zhodné.
Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá. Regionálny kód zariadenia je vyznačený na zadnej strane.
(Tento DVD prehrávač prehrá len DVD disky označené rovnakým regionálnym kódom.)
❖ CD-R disky
• V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R diskov v tomto zariadení možné z dôvodu kvality
záznamu, stavu disku, alebo vlastností záznamového zariadenia a záznamového softvéru.
• Používajte 650 MB/74-minútové CD-R disky. Nepoužívajte CD-R disky s kapacitou vyššou než 700 MB/80 minút,
zariadenie ich nemusí prehrať.
• Niektoré CD-RW (prepisovateľné) disky nemusí byť možné prehrať.
• CD-R disk sa prehrá, len ak bol správne uzatvorený. Ak je uzatvorená len sekcia a disk je stále otvorený, nemusí
byť jeho prehrávanie možné.
❖ CD-R MP3 disky
DISKY VHODNÉ NA PREHRÁVANIE
Druh disku
Označenie
(Logo)
Obsah disku
Rozmer disku
12cm
DVD-AUDIO
Zvuk + Obraz
DVD-VIDEO
8cm
AUDIO-CD
COMPACT
Zvuk
DIGITAL AUDIO
DivX
Zvuk + Obraz
Max.prehrávací čas
Cca 240 min.(jednostranný)
Cca 480 min.(obojstranný)
Cca 80 min.(jednostranný)
Cca 160 min.(obojstranný)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
NEPOUŽÍVAJTE NASLEDOVNÉ TYPY DISKOV!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM a DVD-ROM disky, ktoré prehrávač nedokáže prehrať. Pri pokuse prehrať
takýto disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie <WRONG DISC FORMAT>.
• DVD disky zakúpené v zahraničí nemusí byť možné prehrať. Pri pokuse prehrať takýto disk sa na TV
obrazovke zobrazí hlásenie <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>.
OCHRANA PROTI KOPÍROVANIU
• Mnoho DVD diskov je kódovaných technológiou na ochranu autorských práv (ochrana pred kopírovaním). Z tohto
dôvodu je potrebné pripojiť DVD prehrávač priamo k TVP a nie k VCR. Pri pripojení k VCR sa pri chránených DVD
diskoch môže vyskytnúť rušenie obrazu.
• Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa príslušných
patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporation a iných právoplatných
vlastníkov. Použitie tejto technológie je možné iba so súhlasom spoločnosti Macrovision Corporation a je určené iba
na domáce alebo iné obmedzené využívanie, pokiaľ spoločnosť Macrovision Corporation neuvedie inak. Spätné
upravovanie a disasemblovanie je zakázané.
8
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 8-9
• Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi MP3 v súlade so štandardom ISO 9660 alebo rozšíreným
formátom - Joliet.
• Názvy MP3 súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky
(./ = +).
• Dátový tok pri kompresii/dekompresii musí byť vyšší než 128 kb/s.
• Prehrávať je možné len súbory s príponou .mp3.
• Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na
Multisession disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
• Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
• Pri súboroch s variabilným dátovým tokom (VBR), napr. súbory kódované s nízkym aj vysokým dátovým tokom
(t.j.32 kb/s ~ 320 kb/s) môže zvuk počas prehrávania vypadávať.
• Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 500 skladieb.
• Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 300 priečinkov.
● ZAČÍNAME
1
SK
TYPY A CHARAKTERISTIKY DISKOV
❖ CD-R JPEG disky
• Prehrávať je možné len súbory s príponou "jpg".
• Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
• Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi JPEG v súlade so štandardom ISO 9660 alebo rozšíreným
formátom - Joliet.
• Názvy JPEG súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky
(./ = +).
• Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na
Multisession disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
• Na jeden disk môžete uložiť maximálne 9999 obrazových súborov.
• Pri prehrávaní Kodak/Fuji Picture CD disku je možné prehrať len JPEG súbory z obrazového priečinka (Picture).
• Pri iných obrazových diskoch než Kodak/Fuji Picture CD môže spustenie prehrávania trvať dlhší čas, alebo sa
nemusia prehrať vôbec.
❖ Disky DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
• Pretože toto zariadenie podporuje iba formáty autorizované spoločnosťou DivX Networks, Inc., súbory DivX
vytvorené užívateľom nemusí zariadenie prehrať.
• Aktualizácie pre nepodporované formáty nie sú dostupné. (Napríklad:QPEL, GMC, rozlíšenie vyššie ako
800 x 600 pixelov atď.)
• Súbory DivX s vysokým počtom snímkov za sekundu nemusí zariadenie prehrať.
• Pre viac informácií týkajúcich sa formátov autorizovaných spoločnosťou DivX Networks, Inc.,navštívte adresu
"www.divxnetworks.net".
9
2008-02-02 오전 10:13:24
popis
PREDNÝ PANEL
ZADNÝ PANEL
SK
popis
1
4
8
7
5
6
9
● POPIS
7 8
2 3
10
11
9
12
5,1 KANÁLOVÉ KONEKTORY SPEAKER OUTPUT
Pripojenie predného, stredového, zadného reproduktora a subwoofera.
(VÝSTUP REPRODUKTORA)
TLAČIDLO POWER (ZAPNÚŤ) ( )
TLAČIDLO TUNING
DOWN A SKIP ( )
ZÁSUVKA NA DISK
TLAČIDLO STOP (¦)
10 KONEKTOR AUX IN1
TLAČIDLO OPEN
TLAČIDLO PLAY/PAUSE ( )
TLAČIDLO FUNCTION
TLAČIDLO TUNING UP A
SKIP ( )
10
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 10-11
OVLÁDANIE HLASITOSTI
KONEKTOR VIDEO OUTPUT
Pripojenie vstupného konektoru televízora (VIDEO IN) ku konektoru
VIDEO OUT.
11 KONEKTOR SLÚCHADIEL
KONEKTORY COMPONENT VIDEO OUTPUT
Pomocou komponentných video vstupov pripojte televízor k týmto
konektorom.
12 USB PORT
PRIPOJENIE TX CARD (BEZDRÔTOVÉ)
Karta TX umožňuje komunikáciu medzi hlavnou jednotkou a
voliteľným.
KONEKTOR HDMI OUT
Kvôli lepšej kvalite obrazu pripojte túto výstupnú koncovku HDMI
pomocou HDMI káblov ku koncovke vstupu HDMI na vašom televízore.
KOAXIÁLNY KONEKTOR FM 75 Ω
Pripojenie FM antény.
KONEKTOR EXTERNÉHO DIGITÁLNEHO
OPTICKÉHO VSTUPU
Pomocou týchto konektorov pripojte externé zariadenie schopné
digitálneho výstupu.
KONEKTORY AUX IN 2
Pripojenie k 2 kanálovému analógovému výstupu externého zariadenia
(ako je napríklad video)
VENTILÁTOR
Keď je zariadenie zapnuté, ventilátor sa stále otáča. Pri inštalácii
výrobku zabezpečte na všetkých stranách minimálne 10 cm voľného
miesta.
11
2008-02-02 오전 10:13:26
1
Tlačidlo pre DVD receiver
19
Tlačidlá PORT
2
Tlačidlo TV
20
Tlačidlo TV/VIDEO
SPRIEVODCA DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM
3
Tlačidlo POWER
21
Tlačidlo EJECT
4
Číselné tlačidlá (0~9)
22
Tlačidlo CANCEL
5
Tlačidlo REMAIN
23
Tlačidlo PAUSE
6
Tlačidlo STEP
3
18
19
20
21
4
5
6
7
22
23
24
8
7
Tlačidlá Ladenie/Prepínanie (CD)
8
Tlačidlá VOLUME
9
Tlačidlo MENU
10
Tlačidlo AUDIO
11
Tlačidlo
12
PAMÄŤ TUNERA, Tlačidlo SD (Standard
Definition)/HD (High Definition)
13
Tlačidlá SEARCH
Tlačidlá TUNING/CH
26
Tlačidlo MUTE
27
Tlačidlo RETURN
28
Smerové tlačidlá/potvrdenie
29
Tlačidlo SUBTITLE
Tlačidlo ZOOM
30
Tlačidlo EXIT
14
Tlačidlo P.BASS
31
Tlačidlo INFO
15
Tlačidlo SLEEP
32
Tlačidlo SOUND EDIT
16
Tlačidlo SLOW, MO/ST
33
Tlačidlo REPEAT
17
Tlačidlo
34
Tlačidlo DSP/EQ
35
Tlačidlo LOGO
36
Tlačidlo DIMMER
DVD
18
9
24
Tlačidlo STOP
25
25
26
27
Tlačidlo PLAY
PL II MODE
PL II EFFECT
Tlačidlo DVD
Tlačidlo TUNER
Tlačidlo AUX
● DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
1
2
SK
diaľkový ovládač
Vloženie batérií do diaľkového ovládania
28
29
12
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 12-13
10
30
11
31
12
13
14
15
16
17
32
33
34
35
1. Vyberte kryt batérie
v smere naznačenom
šípkou.
M
2. Do diaľkového ovládania vložte správne dve
1,5 V batérie(veľkosť AAA) podľa správnej
polarity(+ a -).
3. Založte kryt priestoru pre
batérie späť.
Aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií alebo
prasknutiu článkov, dodržujte nasledovné:




Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu:(+) do (+) a (-) do (-).
Používajte správne typy batérií. Rovnako vyzerajúce batérie môžu mať odlišné napätie.
Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
Batérie nevystavujte priamemu teplu ani ohňu.
36
13
2008-02-02 오전 10:13:28
NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
Pomocou tohto diaľkového ovládača môžete ovládať niektoré funkcie vášho televízora.
Pri ovládaní TVP pomocou DO
2. Stlačením tlačidla POWER zapnite TVP.
3. Podržte stlačené tlačidlo POWER a zadajte kód
zodpovedajúci svojej značke televizora.
• Ak je pri výrobcovi vášho TVP uvedených viacero kódov,
postupne vyskúšajte, ktorý bude fungovať pri vašom TVP.
Príklad: TVP Samsung.
Podržte stlačené tlačidlo POWER a pomocou čiselných
tlačidiel zadajte 00, 15, 16, 17 a 40.
4. Keď sa televízor vypne, nastavenie je dokončené
• Môžete použivať tlačidlá TV POWER, VOLUME,
CHANNEL a čiselné tlačidlá (0 až 9).
M
 DO nemusí fungovať pri ovládani TVP určitých výrobcov. Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od
výrobcu TVP dostupné.
 Diaľkové ovládanie je z výroby nastavené na ovládanie TVP Samsung (ak nezmenite kód).
Ovládací dosah diaľkového ovládania
Priamy ovládací dosah diaľkového ovládania je cca 7 metrov. Používať ho
môžete tiež pod horizontálnym
uhlom až do 30° s vrcholom pri senzore signálov DO.
14
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 14-15
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Výrobca
Admiral (M.Wards)
A Mark
Anam
Kód
56, 57, 58
01, 15
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
AOC
01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Classic
03
Concerto
18
Contec
46
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex
62
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz
40, 54
Matsui
54
MGA
18, 40
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
Č.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Výrobca
MTC
NEC
Nikei
Onking
Onwa
Panasonic
Penney
Philco
Philips
Pioneer
Portland
Proton
Quasar
Radio Shack
RCA/Proscan
Realistic
Sampo
Samsung
Kód
18
18, 19, 20, 40, 59, 60
03
03
03
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
18
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
63, 66, 80, 91
15, 18, 59
40
06, 66, 67
17, 48, 56, 60, 61, 75
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
03, 19
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Yupiteru
03
Zenith
58, 79
Zonda
01
Dongyang
03, 54
● DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
1. Stlačte tlačidlo TV, pre nastavenie DO na režim TV.
Č.
1
2
3
SK
diaľkový ovládač
Kódy výrobcov TVP
15
2008-02-02 오전 10:13:31
pripojenia
Pripojenie reproduktorov
SK
1. zatlačte nadol klapku na konektore na zadnej strane reproduktora.
Táto časť sa týka rôznych metód pripojenia digitálneho domáceho kina k
ďalším externým zariadeniam.
Pred premiestňovaním alebo inštaláciou výrobku skontrolujte, či je vypnutý a
odpojený napájací kábel.
2. Zasuňte čierny kábel do čierneho konektora (-) a červený kábel do
červeného konektora(+) a klapku uvoľnite.
3. Zapojte vstupné konektory na zadnú stranu domáceho kina.
• Skontrolujte, či súhlasia farby na konektoroch reproduktora s
farbami na zástrčkách.
Červený
Čierny
● PRIPOJENIA
PRIPOJENIE REPRODUKTOROV
2,5 až 3 násobok rozmeru obrazovky televízora
Predný reproduktor (P)
Stredový reproduktor
Umiestnenie digitálneho domáceho kina
Umiestnite ho na podstavec alebo na nábytkovú policu, prípadne do podstavca televízora.
Subwoofer
Výber polohy pri počúvaní
Poloha pri počúvaní by mala byť vo vzdialenosti asi 2,5 až 3-násobku veľkosti obrazovky televízora.
Príklad: pri TV s obrazovkou 32" je to 2 až 2,4 m
pri TV s obrazovkou 55" je to 3,5 až 4 m
Predné reproduktory ei
Umiestnite tieto reproduktory pri počúvaní pred seba, natočené smerom k sebe dovnútra (asi 45°).
Reproduktory umiestnite tak, aby boli ich vysokotónové reproduktory v rovnakej výške ako váš sluch.
Zarovnajte prednú časť predných reproduktorov s prednou časťou stredového reproduktora, alebo ich
umiestnite mierne pred stredovými reproduktormi.
Zadný reproduktor (P)
J
16
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 16-17
 Nedovoľte deťom aby sa hrali s reproduktormi alebo v ich blízkosti. V prípade, že by reproduktory spadli,
 Pri pripájaní káblov k reproduktorom dodržte správnu polaritu (+/-).
 Subwoofer umiestnite mimo dosah detí tak, aby nemohli vkladať ruky alebo cudzie predmety do konektorov
Stredový reproduktor f
Najideálnejšie je nainštalovať ho v rovnakej výške ako predné reproduktory. Môžete ho nainštalovať aj
priamo nad alebo pod televízor.
* Na rozdiel od predných a stredových reproduktorov, zadné reproduktory sa používajú na spracovanie
hlavne zvukových efektov, a zvuk z nich nevychádza po celý čas.
Zadný reproduktor (Ľ)
môže dôjsť k úrazu.
Subwoofer g
Poloha subwoofera nie je taká dôležitá. Umiestnite ho kam chcete.
Zadné reproduktory hj
Tieto reproduktory umiestnite za polohou pri počúvaní. Ak tam nie je dostatok miesta, umiestnite ich pred
sebou. Umiestnite ich 60 až 90 cm nad svoje uši, mierne natočené smerom nadol.
Predný reproduktor (Ľ)
(otvorov) na subwooferi.
 Nevešajte subwoofer na stenu za konektor (otvor).
M
 Ak umiestnite reproduktory v blízkosti TVP, môže dôjsť ku skresleniu zvuku z dôvodu rušenia magnetickým
poľom, ktoré vytvárajú reproduktory. V takomto prípade umiestnite reproduktory vo väčšej vzdialenosti od
TVP.
17
2008-02-02 오전 10:13:32
J
Pre bezdrôtové pripojenie zadných reproduktorov je potrebné dodatočne zakúpiť bezdrôtový prijímací modul
a vysielaciu kartu od predajcu spoločnosti Samsung.
M
BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMACÍ MODUL
Stredový reproduktor
Zadný reproduktor (L)
● PRIPOJENIA
Ak ste si zakúpili modul na bezdrôtový príjem (SWA-4000)
Subwoofer
 Bezdrôtový prijímací modul umiestnite na zadnú stranu. Ak je
bezdrôtový prijímací modul príliš blízko pri zariadení, môže byť
zvuk rušený elektromagnetickým poľom.
 Ak v blízkosti zariadenia používate mikrovlnnú rúru, bezdrôtovú
LAN kartu, alebo iné zariadenia, ktoré používajú rovnakú
frekvenciu (5,8 GHz) ako systém, môže dôjsť k rušeniu.
 Vysielacia vzdialenosť rádiových vĺn je cca 10 metrov. Môže sa
však v závislosti od okolitého prostredia líšiť. Ak je medzi
bezdrôtovým zariadením a hlavným zariadením stena so železnou
výstužou alebo železná stena, zariadenie nemusí fungovať,
pretože rádiové vlny sa nedokážu šíriť cez železo.
 Tento výrobok (HT-XA100/XA100C) je kompatibilný s modulom bezdrôtového prijímača SWA-4000.
PRIPOJENIE VOLITEĽNÉHO BEZDRÔTOVÉHO ZOSILŇOVAČA
Predný reproduktor
(R)
(L)
SK
pripojenia
 Do zariadenia nevkladajte iné karty ako vysielacie karty určené pre toto zariadenie. Môžete poškodiť
zariadenie, alebo nebude možné túto kartu vybrať.
Nevkladajte vysielaciu kartu naopak alebo opačne.
Pred vložením karty zariadenie vypnite. Ak vložíte kartu do zapnutého zariadenia, môžete ho poškodiť.
Ak je vložená karta TX, z konektorov pre zadný reproduktor na hlavnom prístroji nevychádza zvuk.
Anténa pre bezdrôtový príjem je vstavaná v bezdrôtovom prijímacom module. Zariadenie udržujte v suchom
a čistom prostredí.
 Pre optimálnu reprodukciu zvuku skontrolujte, či v okolí bezdrôtového prijímača nie sú žiadne prekážky.
 Ak z bezdrôtových zadných reproduktorov nevychádza zvuk, prepnite režim na DVD 5.1 kanálový alebo
Dolby ProLogic II.
 V dvojkanálovom režime nebude zadnými reproduktormi reprodukovaný žiadny zvuk.




Zadný reproduktor (R)
1. Pripojte predný reproduktor, stredný reproduktor a subwoofer
k hlavnému prístroju. Pozrite str. 17.
2. Vypnite hlavný prístroj, vložte kartu TX do konektora karty TX
(WIRELESS) na zadnej strane hlavného prístroja.
• Kartu TX držte tak, aby zošikmená strana smerovala nadol,
a vložte kartu do portu.
• Karta TX umožňuje komunikáciu medzi hlavným prístrojom
a bezdrôtovým prijímačom.
TX karta
3. Pripojte ľavý a pravý zadný reproduktor k bezdrôtovému
prijímaciemu modulu.
4. Pripojte napájací kábel bezdrôtového prijímacieho modulu k
elektrickej sieti a zapnite ho stlačením tlačidla ON.
18
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 18-19
Šikmá strana lícom
nadol
19
2008-02-02 오전 10:13:35
pripojenia
Funkcia automatického rozpoznania HDMI
PRIPOJENIE VÝSTUPU OBRAZU K TELEVÍZORU
Vyberte jeden z troch spôsobov pripojenia k televízoru.
• HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie, ktoré umožňuje digitálny prenos video a audio údajov pomocou jediného konektoru.
Pomocou HDMI prenáša DVD domáce kino digitálny video a audio signál a zobrazuje ostrý obraz na
televízore, ktorý má vstupný konektor HDMI.
SPÔSOB 2
SPÔSOB 1
(je súčasťou
balenia)
SPÔSOB 1: HDMI
Dodávaným káblom HDMI prepojte konektor HDMI OUT na zadnej strane hlavného prístroja s konektorom
HDMI IN na svojom televízore.
• Prečo Samsung používa HDMI?
Analógové televízory vyžadujú analógový video/audio signál. Pri prehrávaní DVD sú však údaje
vysielané do televízora digitálne. Preto je potrebný konvertor digitálneho signálu na analógový signál (v
DVD domácom kine) alebo konektor analógového signálu na digitálny signál (v televízore). Počas tejto
konverzie sa kvalita obrazu zníži z dôvodu rušenia a straty signálu. Technológia HDMI je najkvalitnejšia,
pretože nevyžaduje D/A konverziu a prenáša čistý digitálny signál z prehrávača do vášho televízora.
● PRIPOJENIA
• Popis pripojenia HDMI
Konektor HDMI – Podporuje údaje videa a digitálneho zvuku.
- HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
- Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu), na obrazovke sa
môže objaviť náhodné rušenie.
SPÔSOB 3
(je súčasťou
balenia)
SK
Výstup videa prehrávača sa automaticky zmení na režim HDMI po pripojení HDMI kábla kým je zariadenie
zapnuté.
• Čo je HDCP?
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu) je systém na ochranu pred kopírovaním DVD
obsahu, ktorý vychádza cez HDMI. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa (počítač,
DVD, atď.) a zobrazovacieho zariadenia
(televízor, projektor, atď.) Obsah je zakódovaný v zdrojovom zariadení, aby sa zabránilo jeho
neoprávnenému kopírovaniu.
• Čo je Anynet+?
Anynet+ je pohodlná funkcia, ktorá poskytuje spojenú činnosť tejto jednotky cez televízory Samsung s
funkciou Anynet+.
- Ak má váš televízor Samsung logo n, podporuje funkciu Anynet+.
- Keď prehrávač zapnete a vložíte disk, prehrávač spustí prehrávanie disku, televízor sa automaticky
zapne a prepne do režimu HDMI.
- Keď prehrávač zapnete a stlačíte tlačidlo Play pri vloženom disku, televízor sa okamžite zapne a
prepne do režimu HDMI.
SPÔSOB 2: Komponentné video
Ak je televízor vybavený vstupnými konektormi komponentného videa, prepojte komponentným video
káblom (nie je súčasťou balenia) konektory Pr, Pb a Y na zadnej strane hlavného prístroja s príslušnými
konektormi na televízore.
SPÔSOB 3: Kompozitný obraz
Dodávaným video káblom prepojte konektor VIDEO OUT na zadnej strane hlavného prístroja s
konektorom VIDEO IN na svojom televízore.
M
 Tento výrobok funguje pri komponentnom výstupe v režime prekladaného riadkovania 576i (480i).
 Po pripojení obrazu nastavte na televíznom prijímači zdroj obrazu tak, aby zodpovedal príslušnému výstupu
obrazu (HDMI, komponentný alebo kompozitný) na domácom kine. Ďalšie informácie o spôsobe výberu
zdroja vstupného obrazu na televízore nájdete v návode na použitie TV.
 Hľadajte logo n (Ak je na televízore logo n podporuje funkciu Anynet+)
20
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 20-21
21
2008-02-02 오전 10:13:39
pripojenia
SK
PRIPOJENIE ZVUKU Z EXTERNÝCH ZARIADENÍ
AUX1: Pripojenie vonkajšieho zariadenia/prehrávača MP3
FUNKCIA HDMI
Zariadenia, ako MP3 prehrávač
Nastavenie rozlíšenia
Táto funkcia umožňuje nastaviť rozlíšenie pre HDMI výstup.
● PRIPOJENIA
V režime zastavenia zatlačte a pridržte tlačidlo SD/HD
(štandardné/vysoké rozlíšenie) na DO.
• Pre výstupný HDMI signál je dostupné rozlíšenie 576p(480p),
720p, 1080i/1080p.
• SD (štandardné rozlíšenie) je 576p(480p) a HD (vysoké
rozlíšenie) je 720p, 1080i/1080p.
Východisková hodnota výstupu HDMI je 576p (480p).
M
 Ak TVP nepodporuje nastavené rozlíšenie, obraz sa nebude
zobrazovať správne.
 Ak sú prepojené konektory HDMI aj COMPONENT súčasne,
zložkový video výstup (COMPONENT) sa vypne.
 Podrobnosti o výbere zdroja vstupného signálu na TVP
pozrite v návode na použitie.
Čo je HDMI (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením)?
Toto zariadenie dokáže na výstup
priamo vyviesť digitálny DVD video
signál bez jeho konverzie na analógový.
Po pripojení zariadenia k TVP HDMI
prepojovacím káblom získate kvalitný
digitálny obraz.
Audio kábel
(nedodávaný)
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
Audio OUT
Anynet+ je funkcia, ktorú je možné použiť na prevádzku hlavného prístroja pomocou diaľkového ovládania
televízora značky Samsung, ak je domáce kino pripojené k televízoru Samsung pomocou kábla HDMI. K
dispozícii len s televízormi Samsung s podporou funkcie Anynet+.
1. Pripojte hlavný prístroj domáceho kina k televízoru Samsung pomocou kábla HDMI. (Pozrite stranu 20)
2. Nastavte na svojom televízore funkciu Anynet+.
(Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu k televízoru.)
S funkciou Anynet+
• Domáce kino môžete ovládať pomocou diaľkového
stlačením tlačidla Play (Prehrať) na
ovládania televízora.
diaľkovom ovládaní od televízora
,
,
, ▲, ▼ a ◄, ►
(K dispozícii sú tlačidlá: ,
Samsung môžete ovládať tento prístroj,
tlačidlá, ~ tlačidlo)
zapínať televízor alebo sledovať film.
Ak vyberiete TV
Funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) nastavte pomocou tlačidla Anynet+ na
vašom televízore na On.
• Receiver: On: Zvuk môžete počúvať cez domáce kino.
• Receiver: Off: Zvuk môžete počúvať cez televízor.
Ak vyberiete THEATER
Vyberte položku THEATER to connector a nastavte možnosti všetkých
dole uvedených položiek.
• View TV: Ak je funkcia Anynet+ (HDMI CEC) nastavená na on a vy
vyberiete View TV, domáce kino sa automaticky prepne do digitálneho
režimu.
• Theater Menu: môžete vstúpiť a ovládať ponuku domáceho kina.
• Theater Operation: Zobrazia sa informácie o prehrávaní disku
domáceho kina.
• Receiver: On: Môžete ovládať činnosť disku domáceho kina, ako je
napríklad zmena titulu, kapitoly a titulkov.
• Receiver: Off: Zvuk môžete počúvať cez televízor.
M
1. Do vstupu AUX IN 1 (Audio) na domácom divadle zapojte výstup Audio Out vonkajšieho zariadenia/
prehrávača MP3.
2. Stlačenim tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup AUX1.
• Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION na hlavnom prístroji.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD ΠDIGITAL IN ΠAUX 1 ΠAUX 2 ΠUSB ΠFM.
M
 Keď je zariadenie zapnuté a vy pripojíte prehrávač MP3 iPod, zariadenie nabije batériu vášho prehrávača
iPod.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
MOVE
ENTER
EXIT
 Funkcia Theater je dostupná iba keď počúvate zvuk cez domáce kino s pripojeným digitálnym optickým
káblom.
22
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 22-23
23
2008-02-02 오전 10:13:41
pripojenia
SK
PRIPOJENIE FM ANTÉNY
1. Ku koaxiálnemu konektoru 75 Ω pripojte anténu FM.
AUX2: Zadný panel
OPTICKÝ: Zadný panel
2. Pomaly pohybujte káblom tak, aby bol signál kvalitný, potom kábel antény upevnite na stenu alebo iný
pevný povrch.
● PRIPOJENIA
FM anténa
(dodávaná)
Audio kábel (nedodávaný)
Optický kábel
(nedodávaný)
Ak je externé analógové zariadenie
vybavené len jedným výstupným
audiokonektorom, prepojte ľavý
alebo pravý konektor.
M
 Ventilátor vháňa chladný vzduch do zariadenia, aby sa neprehrialo.
Externé digitálne
zariadenie
Externé
analógové
zariadenie
Ventilátor
AUX2: Pripojenie externého analógového zariadenia
analógový signál zariadenia, akým je napríklad videorekordér.
1. Prepojte konektor AUX IN 2 (Audio) na domácom kine s konektorom výstupu zvuku na externom
analógovom zariadení.
• Skontrolujte,či súhlasí farebné označenie konektorov.
Chladiaci ventilátor dodáva studený vzduch prístroju, čím ho chráni pred prehrievaním.
Z bezpečnostných dôvodov dbajte na nasledovné.
• Skontrolujte, či je systém dostatočne chladený. Ak je ventilácia nedostatočná, teplota vnútri zariadenia
sa značne zvýši a zariadenie sa môže poškodiť.
• Neblokujte chladiaci ventilátor ani ventilačné otvory. (Ak by ste zablokovali chladiaci ventilátor alebo
ventilačné otvory napr. novinami alebo obrusom, zariadenie sa môže prehrievať a následne môže dôjsť
k požiaru.)
2. Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup AUX 2.
• Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION na hlavnom prístroji.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD ΠDIGITAL IN ΠAUX 1 ΠAUX 2 ΠUSB ΠFM.
M
 Môžete prepojiť konektor výstupu obrazu na svojom videorekordéri s televízorom a konektory výstupu
zvuku na videorekordéri s konektormi na tomto prístroji.
OPTICKÝ: Pripojenie externého digitálneho zariadenia
Zariadenia s digitálnym signálom, napríklad set-top box.
1. Prepojte digitálny vstup (OPTICAL) s digitálnym výstupom na externom digitálnom zariadení.
2. Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup DIGITAL IN.
• Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION na hlavnom prístroji.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD ΠDIGITAL IN ΠAUX 1 ΠAUX 2 ΠUSB ΠFM.
24
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 24-25
25
2008-02-02 오전 10:13:45
prehrávanie
Diaľkové ovládanie domáceho kina je možné použiť na ovládanie televízorov
značky Samsung.
PREHRÁVANIE DISKU
SK
pred používaním domáceho kina
B
1. Zapojte napájací kábel hlavného prístroja do elektrickej zásuvky so striedavým napätím.
● PREHRÁVANIE
1. Do otvoru na vloženie disku vložte disk zvislo.
• Do priehradky jemne vložte disk tak, aby bola strana s
nálepkou otočená smerom hore.
2. Pomocou tlačidla PLAY ( ) priehradku zatvoríte.
• Prehrávanie sa spustí automaticky.
2. Stlačením tlačidla DVD RECEIVER prepnite do režimu DVD
RECEIVER, aby ste mohli ovládať domáce kino DVD.
3. Pre výber prehrávania DVD/CD disku stláčajte na zariadení
tlačidlo FUNCTION alebo stlačte tlačidlo DVD na DO.
4. Stlačením tlačidla TV nastavte DO do režimu ovládania TV.
5. Pre zapnutie TVP Samsung stlačte tlačidlo POWER na DO.
6. Pre výber vstupného signálu VIDEO na vašom TVP stlačte
TV/VIDEO.
VIDEO
Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo STOP ().
• Ak ho stlačíte raz, zobrazi sa nápis PRESS PLAY, do pamäte sa uloži miesto zastavenia.
Ak sa stlači tlačidlo PLAY ( ) alebo ENTER, prehrávanie bude pokračovať od miesta, kde bolo
zastavené. (Táto funkcia sa týka len diskov DVD.)
• Ak ho stlačite dvakrát, zobrazí sa nápis STOP. Ak potom stlačite tlačidlo PLAY ( ), prehrávanie začne
od začiatku.
Pre pozastavenie prehrávania stisnite tlačidlo PLAY (
• Pre obnovenie prehrávania stisnite tlaèidlo PLAY ( ).
M
).
 V závislosti od obsahu disku sa môže úvodná obrazovka líšiť.
 V prehrávači nie je možné spúšťať žiadne pirátske nahrávky. V opačnom pripade ide o porušenie
odporúčani systému CSS (Content Scrambling System: systém na ochranu proti kopirovaniu)
26
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 26-27
27
2008-02-02 오전 10:13:49
Zábery nasnímané digitálnym fotoaparátom alebo kamkordérom alebo obrazové súbory JPEG z PC môžete uložiť na
CD disk a potom ich prehrať týmto domácim kinom.
PREHRÁVANIE MP3/WMA-CD DISKU
G
Otočenie/Zrkadlové zobrazenie
Prehrávať je možné disky Data CD (CD-R, CD-RW) kódované vo formáte MP3/WMA.
A
SK
prehrávanie
PREHRÁVANIE SÚBOROV JPEG
Počas prehrávania stláčajte tlačidlá ▲,▼,◄,►.
● PREHRÁVANIE
1. Načítavanie disku MP3/WMA.
• Zobrazí sa Menu MP3/WMA a prehrávanie sa spusti.
• Obsah ponuky Menu je pri rôznych MP3/WMA diskoch
rozdielny.
• Súbory WMA-DRM nie sú podporované.
2. V režime zastavenia vyberte pomocou tlačidla ▲,▼,◄,►
album a stlačte ENTER.
• Stláčanim tlačidla ▲,▼ vyberte skladbu.
3. Ak chcete album zmeniť, počas zastavenia stláčanim
▲,▼,◄,► zvoľte iný album a potom stlačte ENTER.
Tlačidlo ▲: Zrkadlové vertikálne preklopenie.
4. Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo
STOP ().
Tlačidlo ◄: Otočenie o
90°doľava.
Tlačidlo ►: Otočenie o 90°
doprava.
Pôvodný obrázok
Tlačidlo ▼: Zrkadlové
horizontálne preklopenie.
M
 V závislosti od režimu záznamu sa niektoré MP3/WMA-CD disky nemusia prehrať.
 Obsah MP3-CD disku závisí od formátu MP3/WMA skladieb na disku.
M
 Maximálne rozlíšenie, ktoré podporuje toto zariadenie, je 5120 x 3480 (alebo 19.0 megapixelov) pre
štandardné JPEG súbory a 2048 x 1536 (alebo 3,0 megapixelov) pre progresívne obrazové súbory.
 Ak sa prehráva súbor JPEG v režime, kedy je nastavené výstupné rozlišenie 720p/1080i/1080p,
automaticky sa prejde do režimu 576p (480p).
Pre prehrávanie súboru s ikonou,
• Stlačte tlačidlo ▲,▼,◄,► v režime zastavenia a vyberte želanú ikonu v hornej časti menu.
Ikona audio súboru: Ak si želáte prehrávať iba hudobné súbory
vyberte ikonu
.
Ikona obrazového súboru: Ak si želáte prehrávať iba obrázkové
súbory vyberte ikonu
.
Ikona video súboru: Ak si želáte prehrávať iba video súbory vyberte
.
ikonu
Ikona pre všetky súbory: Pre výber všetkých súborov vyberte
.
ikonu
28
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 28-29
29
2008-02-02 오전 10:13:51
Ak je na disku viac než jeden súbor s titulkami, predvolené
titulky nemusia zodpovedať filmu. Môžete vybrať svoj jazyk
titulkov nasledujúcim postupom:
PREHRÁVANIE SÚBOROV DivX
1. V režime zastavenia stlačením tlačidla kurzora ▲,▼
vyberte na televíznej obrazovke požadované titulky
( ), potom stlačte tlačidlo ENTER.
Funkcie popisované na tejto strane sa týkajú prehrávania DivX diskov.
Počas prehrávania stlačte tlačidlo #, $.
• Ak sú na disku dva a viac súborov, stlačením tlačidla $
prepnete na ďalší súbor.
• Ak sú na disku dva a viac súborov, stlačením tlačidla #
prepnete na predchádzajúci súbor.
DivX (Digitálny internetový video súbor)
DivX je formát video súborov vyvinutý na základe kompresnej technológie Microsoft MPEG4, vďaka čomu
sa poskytujú audio a video dáta cez Internet v reálnom čase.
MPEG4 sa využíva na kódovanie video signálu a MP3 na kódovanie audio signálu. Môžete tak sledovať
záznamy v kvalite približujúcej sa DVD diskom.
D
1. Podporované formáty
Počas prehrávania stlačte tlačidlo #, $.
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo
 alebo počas prehrávania.
• Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania meni
nasledovne:
2x Π4x Π8x Π32x ΠNormal.
Funkcia 5 Minute Skip
Tento produkt podporuje len nasledovné mediálne formáty. Ak formát video ani audio signálu nie je
podporovaný, môžu sa vyskytnúť problémy, ako sú výpadky obrazu alebo zvuku.
Podporované formáty video signálu
D
Počas prehrávania stlačte tlačidlo ◄, ►.
• Po stlačení tlačidla ► sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vpred.
• Po stlačení tlačidla ◄ sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vzad.
Prepínanie zvuku

D
sa zobrazí, ak je na disku len jedna podporovaná zvuková stopa.
Zobrazenie titulkov
Stlačte tlačidlo SUBTITLE.
• Po každom stlačení tlačidla sa prepina medzi SUBTITLE
(1/N, 2/N ...) a SUBTITLE OFF.
• Ak disk obsahuje len jedny titulky, prehrajú sa
automaticky.
• Ďalšie informácie týkajúce sa použitia titulkov pri DivX
diskoch pozri v bode čislo 2 (Titulky) nižšie.
30
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 30-31
Formát
AVI
WMV
Supported Versions
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podporované audio formáty
Formát
MP3
WMA
AC3
DTS
Bit Rate
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Sampling Frequency
Stlačte tlačidlo AUDIO.
• Ak sa na disku nachádza viac zvukových stôp, môžete
medzi nimi prepínať.
• Po každom stlačení tlačidla sa prepína medzi AUDIO
(1/N, 2/N ...) a .
M
2. Keď vyberiete na televíznej obrazovke požadovaný
súbor DivX, film sa bude normálne prehrávať.
● PREHRÁVANIE
D
Prepínanie vpred/vzad
Zrýchlené prehrávanie
D
Ak je na disku viac než jeden súbor s titulkami
SK
prehrávanie
D
44.1khz
• Súbory DivX (zvukové súbory aj videosúbory) vytvorené vo formáte DTS podporujú len 6 Mb/s.
• Pomer strán: Aj keď je predvolené rozlišenie pri DivX súboroch 640 x 480 pixelov (4:3), toto
zariadenie podporuje rozlišenie až 800 x 600 pixelov (16:9). Vyššie rozlišenie TV obrazovky než 800
bodov nie je podporované.
• Ak prehrávate disk s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 48 kHz alebo dátovým tokom 320 kb/s,
môžu sa počas prehrávania vyskytnúť otrasy obrazu.
2. Titulky
• Aby ste túto funkciu používali správne, vyžadujú sa určité skúsenosti z rozbaľovanim a editovanim
video súborov.
• Aby titulky fungovali, uložte súbor s titulkami (*.smi) s rovnakým názvom ako súbor DivX (*.avi) a do
rovnakého priečinka.
Priklad. Hlavný priečinok
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Názov súboru môže obsahovať až 60 abecedných alebo 30 východoázijských znakov (2-bytové
znaky ako kórejské a činske).
31
2008-02-02 오전 10:13:54
Zrýchlené prehrávanie
Stlačte tlačidlo , .
• Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť
prehrávania meni nasledovne:
POUŽÍVANIE FUNKCIE PREHRÁVANIA
BAGD
Zobrazenie informácií o disku
BAD
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ X PLAY
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ X PLAY
Stlačte INFO.
M
 V závislosti od obsahu disku sa môžu zobrazované
4x, 8x a 32x nie je zvuk počuť.
informácie líšiť.
 Niektoré disky tiež umožňujú zvoliť DTS, DOLBY DIGITAL
Na TV obrazovke sa zobrazí
 Počas zrýchleného prehrávania CD alebo MP3-CD disku je zvuk počuť len pri rýchlosti 2x. Pri rýchlostiach
Spomalené prehrávanie
!
● PREHRÁVANIE
Na TV obrazovke môžete zobraziť informácie o prehrávanom
disku.
M
SK
prehrávanie
D
Stlačte tlačidlo SLOW.
• Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť
prehrávania meni nasledovne:
Ak sa na TV obrazovke počas ovládania tlačidiel zobrazi tento symbol,
pri práve prehrávanom disku daná operácia nie je možná.
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞
DVD
Zobrazenie na obrazovke
DivX
DVD
AUDIO
Zobrazenie
pre DVD disk
Zobrazenie
pre titul
Uplynutý čas
Zobrazenie STEREO
(L/R)
Zobrazenie
pre DVDAUDIO disk
Zobrazenie
pre kapitolu
Zobrazenie režimu
opakovaného
prehrávania
Zobrazenie DOLBY
DIGITAL
Zobrazenie jazyka
pre zvuk
Zobrazenie pre
zorné uhly
Zobrazenie
pre CD disk
Zobrazenie
pre skladbu
(súbor)
Zobrazenie
pre skupinu
Zobrazenie titulkov
Zobrazenie zostávajúceho času
M
1/8 ➞ X PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ X PLAY
 Počas spomaleného alebo krokovaného prehrávania nie je počuť zvuk.
 Spomalené prehrávanie vzad nefunguje pri DivX diskoch.
Prepínanie scén/skladieb
BA
Stlačte tlačidlo REMAIN.
• Môžete zobraziť celkový prehrávací a zostávajúci čas
prehrávaného titulu alebo kapitoly.
A
Stlačte tlačidlo #, $.
• Po každom krátkom stlačení tlačidla počas prehrávania sa
spusti prehrávanie predošlej alebo ďalšej kapitoly, skladby,
priečinka (súboru).
• Nie je možné súvislo preskakovať kapitoly.
Po každom stlačení tlačidla REMAIN
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
DVD-AUDIO
GROUP ELAPSED ➞ GROUP REMAIN ➞ TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
32
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 32-33
33
2008-02-02 오전 10:13:56
prehrávanie
Môžete opakovane prehrávať zvolený úsek DVD disku.
BAGD
Kapitoly, tituly, skladby alebo priečinky (súbory MP3) na disku je
možné opakovane prehrávať.
2. Stláčaním tlačidla ► vyberte zobrazenie REPEAT PLAYBACK
( ).
● PREHRÁVANIE
DVD-AUDIO
1. Dvakrát stlačte INFO.
3. Pomocou tlačidla kurzora ▲,▼ vyberte A- a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
• Po stlačení tlačidla ENTER sa zvolené miesto uloži do
pamäte.
Stlačte tlačidlo REPEAT.
• Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa režim
opakovaného prehrávania meni nasledovne:
DVD-VIDEO
SK
Opakované prehrávanie
Prehrávanie A-B Repeat
4. V koncovom mieste úseku, ktorý chcete opakovane prehrávať,
stlačte ENTER.
• Zvolený úsek sa bude opakovane prehrávať.
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
A-B
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : GROUP ➞ REPEAT : OFF
B
BGD
d Pre obnovenie štandardného prehrávania zvoľte Stláčaním ▲,▼ položku
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
M
REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR
 Funkcia A-B Repeat (Opakovať A-B) nefunguje na diskoch DivX, MP3 alebo JPEG.
➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
Funkcia krokovania
CHAPTER: Opakované prehrávanie zvolenej kapitoly.
TITLE: Opakované prehrávanie zvoleného titulu.
OFF.
D
stlačte STEP.
• Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa obraz posunie
o jednu snímku vpred.
GROUP: Opakované prehrávanie zvolenej skupiny.
RANDOM: Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
(Prehraná skladba sa môže prehrať znova.)
TRACK: Opakované prehrávanie zvolenej skladby.
DIR: Opakované prehrávanie všetkých skladieb vo zvolenom priečinku.
DISC: Opakované prehrávanie celého disku.
OFF: Zrušenie opakovaného prehrávania.
Výber režimu opakovaného prehrávania v informačnom zobrazení o disku
B
1. Dvakrát stlačte INFO.
2. Stláčaním tlačidla ► vyberte zobrazenie REPEAT
PLAYBACK ( ).
3. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte želaný spôsob opakovania.
• Ak chcete vybrať iný album a skladbu, opakujte hore
uvedené kroky 2 a 3.
M
 Počas prehrávania krokovým pohybom nie je počuť žiadny zvuk.
4. Stlačte ENTER.
OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
M
 Pri diskoch DivX, MP3 a JPEG nie je možné vybrať funkciu Repeat Play (Opakované prehrávanie) z
informácií na obrazovke.
34
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 34-35
35
2008-02-02 오전 10:14:04
Skupina Bonus
Niektoré DVD-Audio disky obsahujú zvláštnu skupinu 'Bonus', ktorej
sprístupnenie vyžaduje zadanie 4-ciferného kódu. Podrobnosti a kód pozri
na obale disku.
Funkcia zorných uhlov
Táto funkcia umožňuje sledovať rovnakú scénu z rôznych
zorných uhlov.
Ak prehrávate DVD-Audio disk obsahujúci skupinu Bonus, automaticky sa
zobrazí zobrazenie na zadanie kódu.
2. Stláčaním tlačidla ► vyberte zobrazenie ANGLE (
).
3. Stláčaním tlačidiel ▲,▼ alebo čiselných tlačidiel zvoľte
požadovaný zorný uhol.
• Po každom stlačení tlačidla sa uhol záberu mení
nasledovne:
M
2/3 €
3/3 €
● PREHRÁVANIE
1. Stlačte INFO.
1/3 €
DVD-AUDIO
SK
prehrávanie
M
 Ak vysuniete disk, vypnete zariadenie, alebo ho odpojíte od elektrickej siete, kód bude potrebné zadať
znova.
1/3
Navigačné strany
 Funkcia zorných uhlov pracuje len pri disku, na ktorom sú zaznamenané viaceré zorné uhly.
Funkcia Zoom (Zväčšenie obrazu)
DVD-AUDIO
Počas prehrávania stlačte tlačidlo ., , na DO.
• Z DVD-Audio disku obsahujúceho obrázky môžete zvoliť
požadovaný obrázok.
• Pri niektorých diskoch nie je výber obrázka možný.
Táto funkcia umožňuje zväčšiť určitú časť zobrazeného obrazu.
1. Stláčajte ZOOM.
2. Stláčaním kurzorových tlačidiel ▲,▼,◄,► prejdite na
zobrazenie ANGLE (
).
3. Stlačte ENTER.
• Po každom stlačení tlačidla sa miera zväčšenia prepina
nasledovne:
Funkcia výberu jazyka pre zvuk
1. Dvakrát stlačte INFO.
ZOOM X 1.5 € ZOOM X 2 € ZOOM X 3 € ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
2. Stláčaním číselných tlačidiel alebo ▲,▼ zvoľte požadovaný
jazyk pre zvuk.
• Podľa počtu jazykov na DVD disku sa po každom stlačení
tlačidla môže zvoliť iný jazyk (ENGLISH, SPANISH,
FRENCH atď.).
EN 1/3 € SP 2/3 € FR 3/3 € EN 1/3
M
 Na ovládanie tejto funkcie môžete tiež použiť tlačidlá AUDIO na diaľkovom ovládači.
 Funkcie Audio Language nemusia byť dostupné, záleží od disku.
36
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 36-37
37
2008-02-02 오전 10:14:06
prehrávanie
SK
Použitie ponuky disku
V ponukách si môžete vybrať jazyk zvuku a titulkov, profil a
ďalšie.
Menu DVD disku sa pri jednotlivých diskoch líši.
Funkcia výberu jazyka pre titulky
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
1. Dvakrát stlačte INFO.
2. Stláčaním tlačidiel ► vyberte zobrazenie SUBTITLE (
3. Stláčaním číselných tlačidiel alebo ▼ zvoľte požadovaný jazyk
pre titulky.
EN 01/03 € SP 02/03 € FR 03/03 € OFF/03 € EN 01/03
● PREHRÁVANIE
2. Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte Disc Menu a stlačte tlačidlo
ENTER.
• Keď zvolíte Menu disku, ktoré disk nepodporuje, na
obrazovke sa zobrazí hlásenie This menu is not
supported (Toto Menu nie je podporované).
).
3. Stláčaním tlačidiel ▲,▼,◄,► vyberte požadovanú položku.
4. Stlačte ENTER.
M
 Na ovládanie tejto funkcie môžete tiež použiť tlačidlá SUBTITLE na diaľkovom ovládači.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
 Funkcie Audio Language nemusia byť dostupné, záleží od disku.
BAG
Priamy výber scény/skladby
B
MOVE
M
ENTER
EXIT
 Zobrazenie Menu disku môže byť v závislosti od disku odlišné.
1. Stlačte INFO.
2. Stláčaním smerových tlačidiel ▲,▼ alebo čiselných tlačidiel
zvoľte požadovaný titul/stopu (skladbu) ( ) a stlačte
ENTER.
3. Stláčaním tlačidiel ◄,► vyberte zobrazenie pre kapitolu (
).
Menu titulov
Pri DVD diskoch, ktoré obsahujú viaceré tituly môžete jednotlivé
tituly zobraziť. Dostupnosť tejto funkcie závisí od disku.
4. Stláčaním čiselných tlačidiel alebo tlačidiel ▲, ▼ zvoľte
požadovanú kapitolu a stlačte tlačidlo ENTER.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
5. Stláčaním tlačidiel ◄,► vyberte zobrazenie (
3. Stlačte ENTER.
• Zobrazí sa Menu titulov.
) času.
6. Stlačením čiselných tlačidiel zadajte požadovaný čas a
stlačte ENTER.
2. Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte zobrazenie Title Menu.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
AG
Stláčajte číselné tlačidlá.
• Zvolený súbor sa prehrá.
• Pri prehrávaní MP3 alebo JPEG disku nie je možné pomocou ▲,▼
prepinať priečinky.
• Pre presunitie adresára stlačte tlačidlo STOP () a potom smerové
tlačidlá ▲,▼.
M
 Pre priamy presun na želaný titul, kapitolu, alebo skladbu môžete použiť tlačidlo #, $ na DO.
 Niektoré disky neumožňujú vyhľadať zvolený titul alebo zadať požadovaný čas.
38
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 38-39
MOVE
M
ENTER
EXIT
 Zobrazenie ponuky Menu titulov sa môže v závislosti od disku líšiť.
39
2008-02-02 오전 10:14:11
PREHRÁVANIE MEDIÁLNYCH SÚBOROV POMOCOU FUNKCIE
USB HOST
1. Pripojte zariadenie s rozhraním USB k portu rozhrania
USB na boku prístroja.
2. Pre výber režimu USB stlačte tlačidlo FUNCTION na
zariadeni, alebo tlačidlo PORT na diaľkovom ovládani.
• Na displeji sa zobrazí USB a po chvíľke zobrazenie
zmizne.
• Na obrazovke TVP sa zobrazí TV a uložené súbory sa
začnú prehrávať.
3. Prehrávanie zastavite stlačením tlačidla STOP ().
Bezpečné odpojenie USB zariadenia
Aby ste predišli poškodeniu údajov uložených na USB zariadení,
vykonajte ešte pred odobratím zariadenia bezpečné odpojenie.
• Stlačte na riadku dvakrát tlačidlo STOP ().
Na displeji sa zobrazí REMOVE USB.
• Odpojte USB kábel.
M
Počas prehrávania stlačte tlačidlo , .
• Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania meni
nasledovne:
2x € 4x € 8x € 32x € Normal.
Kompatibilné zariadenia
1. USB zariadenia ktoré podporujú USB Mass Storage v1.0. (USB zariadenia, ktoré fungujú ako
vymeniteľný disk vo Windows (2000 alebo novšie verzie) bez nutnosti inštalácie prídavných
ovládačov.)
2. MP3 prehrávač: MP3 prehrávače s pevným diskom (HDD) alebo pamäťou Flash.
3. Digitálny fotoaparát: Fotoaparáty podporujúce štandard USB Mass Storage v1.0.
• Fotoaparáty, ktoré fungujú ako vymeniteľný disk vo Windows (2000 alebo novšie verzie) bez
nutnosti inštalácie prídavných ovládačov.
4. USB pevné disky a USB pamäte Flash: Zariadenia podporujúce USB2.0 alebo USB1.1.
• Ak pripojíte zariadenie USB1.1, môžete postrehnúť rozdiel v kvalite prehrávania.
• V prípade USB pevných diskov sa uistite, že sú napájané externým zdrojom napájania.
5. USB čitačka kariet: USB čitačka kariet s jedným a viacerými slotmi.
• V závislosti od výrobcu nemusí byť USB čitačka kariet podporovaná.
• Ak vložite do čitačky kariet s viacerými slotmi viacpamäťové karty, môžu nastať problémy.
6. Ak používate USB predlžovací kábel, USB zariadenie sa nemusí sprístupniť.
Podporované formáty
Formáty
Názov
súboru
Prípona
súboru
Dátový tok
Verzia
Rozlíšenie
Vzorkovacia
frekvencia
Obrázok
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
 Ak chcete hudobné súbory počúvať s 5.1 kanálovým zvukom domáceho kina, musíte režim Dolby Pro Logic
II nastaviť na Matrix. (viď strana 52)
Prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo #, $.
• V pripade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla $
označí ďalší súbor.
• V pripade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla #
označí predchádzajúci súbor.
40
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 40-41
● PREHRÁVANIE
Po pripojení pamäťového zariadenia k USB portu domáceho kina môžete vo vysokej kvalite obrazu a s 5.1-kanálovým
zvukom prehrať mediálne súbory, ako sú obrázky, filmy a hudba, ktoré máte uložené v MP3 prehrávači, USB
pamäťovej jednotke alebo digitálnom fotoaparáte.
SK
prehrávanie
Zrýchlené prehrávanie
Zvuk
Video
DivX
.AVI,.ASF
• Funkcia CBI (Riadenie/Hromadenie/Prerušenie) nie je podporovaná.
• Digitálne fotoaparáty používajúce protokol PTP, alebo tie, ktoré vyžadujú pri pripojení k PC ovládače, nie
sú podporované.
• Zariadenia používajúce súborový systém NTFS nie sú podporované. Sú podporované iba súborové
systémy FAT 16/32 (Tabuľka alokácie súborov 16/32).
• Niektoré MP3 prehrávače po pripojení k zariadeniu nemusia v závislosti od veľkosti sektora ich
súborového systému fungovať.
• Funkcia USB HOST nie je podporovaná, ak pripojené zariadenie používa pri prenose údajov špeciálny
program od výrobcu.
• Nie sú podporované zariadenia s Janus MTP (Protokol pre prenos mediálnych súborov).
• Funkcia USB host nachádzajúca sa v tomto zariadení nepodporuje všetky USB zariadenia. Informácie o
podporovaných zariadeniach pozri na str. 57.
41
2008-02-02 오전 10:14:14
systémové nastavenia
Podľa toho aký máte typ TV (širokouhlý alebo konvenčný 4:3), môžete si vybrať pomer strán obrazu.
Kvôli vášmu pohodliu môžete funkcie tohto domáceho kina nastaviť na
najlepšie použitia vo vašom domácom prostredí.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
NASTAVENIE JAZYKA
3. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie TV DISPLAY a stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Z výroby je jazyk pre OSD (zobrazenia na obrazovke) nastavený na English (angličtina).
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
4. Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte požadovanú položku a stlačte
tlačidlo ENTER.
• Po dokončeni nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
2. Pomocou tlačidla kurzora ▼, vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo ►.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
3. Vyberte jazyk a potom stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
ENTER
RETURN
2. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie Setup a stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Nastavenie pomeru strán TVP (rozmer obrazovky)
Pomer horizontálnej strany k vertikálnej je pri bežných TVP 4:3, pri širokouhlých a vysokokvalitných TVP je
pomer strán 16:9. Tento pomer sa nazýva pomer strán. Pri prehrávaní DVD disku so záznamom s iným
pomerom strán nastavte pomer strán tak, aby zodpovedal vášmu TVP alebo monitoru.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Pre štandardný TVP zvoľte podľa potreby voľbu 4:3PS alebo 4:3LB Pri širokouhlom TVP zvoľte
WIDE/HDTV.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 v režime Pan-scan
na bežnom TVP.
• Stredná časť obrazu sa zobrazi na celú obrazovku a časti obrazu s
pomerom strán 16:9, ktoré presahujú obrazovku, sú orezané (pravá a
ľavá).
OSD LANGUAGE: Výber jazyka pre OSD zobrazenia
AUDIO: Výber jazyka pre zvuk (zvuk na disku)
SUBTITLE: Výber jazyka pre titulky (titulky na disku)
DISC MENU: Výber jazyka pre Menu disku (Menu na disku)
Ú Ak zvolený jazyk nie je na disku zaznamenaný, jazyk pre Menu disku
sa nezmení ani po jeho nastavení.
ENTER
EXIT
5. Stlačením tlačidiel ▲,▼ zvoľte požadovaný jazyk a stlačte ENTER.
• Ak ste ako jazyk zvolili English, po dokončení nastavení sa budú
OSD zobrazenia zobrazovať v angličtine.
•
•
•
•
MOVE
● SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA
4. Stlačte tlačidlo kurzora ▲,▼ vyberte OSD Language a potom
stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
SK
NASTAVENIE TYPU TV OBRAZOVKY
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4:3LB (4:3 Letterbox)
Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán16:9 v režime Letter box
na bežnom TVP.
• Vo vrchnej a spodnej časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.
• OTHERS: Ak chcete zvoliť iný jazyk, zvoľte OTHERS a zadajte kód
podľa príslušnej krajiny. (Kódy jazykov pozri na str. 65.)
Zvoliť môžete jazyk pre AUDIO, SUBTITLE a DISC MENU (zvuk, titulky
a Menu disku).
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
WIDE/HDTV
Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 na celej ploche
obrazovky širokouhlého TVP.
• Môžete sledovať širokouhlý obraz.
M
 Pri DVD diskoch s obrazom s pomerom strán 4:3 nie je možné zobraziť obraz širokouhlo.
 Keďže DVD disky obsahujú záznam v rôznych formátoch obrazu, v závislosti od záznamu, typu TVP a
nastavenia pomeru strán sa môže obraz zobrazovať rôzne.
 V režime HDMI sa obrazovka automaticky prepne do širokouhlého režimu.
42
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 42-43
43
2008-02-02 오전 10:14:16
G
NASTAVENIE RODIČOVSKÉHO ZÁMKU (ÚROVEŇ OBMEDZENÍ)
Počas sledovania DVD alebo JPEG CD diskov môžete zvoliť určitý obraz a nastaviť ho ako pozadie.
1. Počas prehrávania stlačte PAUSE ( ), keď sa zobrazí
požadovaný obraz.
Funkcia umožňuje obmedzenie prehrávania nevhodných alebo násilných
scén, ktoré nie sú vhodné pre deti.
2. Pomocou tlačidla kurzora ▼, vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3. Zariadenie sa vypne a znova zapne.
• Zobrazí sa zvolené pozadie.
• Nastaviť môžete až 3 pozadia.
4. Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte požadovanú úroveň a stlačte tlačidlo
ENTER.
• Ak zvolíte úroveň obmedzení 6, nie je možné sledovať DVD disky
klasifikované s úrovňou 7 a vyššie.
• Čím je úroveň vyššia, tým je záznam nevhodnejší pre deti.
5. Zadajte heslo a stlačte ENTER.
• Z výroby je nastavené heslo "7890".
• Po dokončení nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
COPY LOGO DATA
 PAUSE
MOVE
SELECT
RETURN
M
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie Setup a stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
NASTAVENIE HESLA
3. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie LOGO a stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
Heslo môžete tiež nastaviť pre rodičovský zámok (Parental Control).
4. Stláčaním tlačidla ▲,▼ zvoľte požadovanú predvoľbu USER a
stlačte ENTER.
• Výber jedného z troch nastavených pozadí.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie Setup a stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5. Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
• ORIGINAL: Ak chcete ako pozadie nastaviť logo Samsung, zvoľte toto
nastavenie.
• USER: Ak chcete ako pozadie nastaviť vybraný obrázok, zvoľte toto
nastavenie.
4. Stlačte ENTER.
5. Zadajte heslo a stlačte ENTER.
• Zadajte staré heslo, nové heslo a potvrďte nové heslo.
• Nastavenie je dokončené.
M
 Táto funkcia nie je aktívna, ak je výstup HDMI 720p,1080i alebo 1080p.
VÝBER JEDNÉHO Z TROCH NASTAVENÝCH POZADÍ
 Táto funkcia pracuje len pri DVD diskoch klasifikovaných informáciou o úrovni obmedzení.
3. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie PASSWORD a stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
LOGO IS COPIED
 PAUSE
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
M
● SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA
2. Stlačte tlačidlo LOGO.
• Na TV obrazovke sa zobrazí COPY LOGO DATA.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
3. Pomocou tlačidla kurzora ▼, vyberte PARENTAL a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
SK
systémové nastavenia
NASTAVENIE POZADIA
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
 Z výroby je nastavené heslo "7890".
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
Ak ste zabudli vaše heslo, vykonajte nasledovné:
• Keď nie je vložený žiadny disk, zatlačte a pridržte tlačidlo STOP () na zariadení na viac než 5 sekúnd.
Na displeji sa zobrazi INITIAL a obnovia sa výrobné nastavenia všetkých nastaveni.
• stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
44
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 44-45
45
2008-02-02 오전 10:14:19
systémové nastavenia
Ak nie je možné jednotlivé reproduktory umiestniť do rovnakej vzdialenosti
od pozície počúvania, môžete nastaviť oneskorenie reprodukcie zvuku zo
stredového a surround reproduktorov.
REŽIM PREHRÁVANIA DVD
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
Niektoré DVD-Audio disky obsahujú DVD-Video aj DVD-Audio záznam.
2. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie Audio a stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
3. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie DELAY TIME a stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
1. Kým je zásuvka na disk otvorená, stlačte tlačidlo MENU.
4. Stlačte ENTER.
3. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie DVD TYPE a stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
5. Stláčaním tlačidiel ◄, ► vyberte čas oneskorenia.
• Pre reproduktor C môžete oneskorenie nastaviť v rozsahu 00 až 05
ms a pre reproduktory SL a SR v rozsahu 00 a 15 ms.
4. Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte DVD VIDEO a stlačte tlačidlo ENTER.
• Ak chcete prepnúť do režimu DVD AUDIO, zopakujte kroky 1 ~ 4.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
• DVD VIDEO: Prehrávanie DVD-Video záznamu z DVD-Audio disku.
• DVD AUDIO: Prehrávanie DVD-Audio záznamu z DVD-Audio disku
(výrobné nastavenie).
M
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
 Vypnutím hlavného prístroja sa automaticky prepne do režimu DVD Audio.
Nastavenie stredového reproduktora
Registrácia DivX (R)
Použite registračný kód pri registrovaní tohto prehrávača s DivX (R) video formátom. Pre ďalšie informácie
navštívte stránku www.divx.com/vod.
NASTAVENIE REŽIMU REPRODUKTOROV
Výstupný signál a frekvenčný rozsah reproduktorov sa automaticky nastaví podľa konfigurácie
reproduktorov a podľa toho, ktoré reproduktory práve používate.
3. V SPEAKER SETUP stlačte opätovne tlačidlo ENTER alebo ►.
ENTER
RETURN
EXIT
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.06 m
1.40 m
1.76 m
Oneskorenie
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Vzdialenosť
medzi Df a Dc
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.17 m
4.23 m
5.29 m
Oneskorenie
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
M
• SMALL: Zvoľte, ak reproduktory používate.
• NONE: Zvoľte, ak dané reproduktory nepoužívate.
MOVE
CHANGE
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
M
Vzdialenosť
medzi Df a Dc
Ak je vzdialenosť Df na obrázku rovnaká alebo dlhšia ako Ds,
nastavte 0 ms.
Inak zmeňte nastavenie podľa tabuľky.
2. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie Audio a stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
MOVE
Ideálne umiestnenie
stredového reproduktora
Ak je vzdialenosť Dc na obrázku rovnaká alebo dlhšia ako Df,
nastavte 0 ms. Inak zmeňte nastavenie podľa tabuľky.
Nastavenie surround (zadných) reproduktorov
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
Nastavenie oneskorenia reprodukcie zvuku z reproduktorov
Keď prehrávate 5.1-kanálový surround zvuk, najlepší zvuk dosiahnete, ak je vzdialenosť miesta počúvania od každého
reproduktora rovnaká.
Keďže v závislosti od umiestnenia reproduktorov trvá cesta zvuku do miesta počúvania rôzny čas, môžete takéto
rozdiely eliminovať nastavenim oneskorenia reprodukcie zvuku zo stredového a surround reproduktorov.
 Predvoleným režimom prehrávania DVD je DVD Audio.
4. Stláčaním tlačidiel ▲, ▼, ◄, ► vyberte želaný reproduktor a stlačte
tlačidlo ENTER.
• Pri reproduktoroch C, SL a SR sa po každom stlačení tlačidla
režim prepina nasledovne: SMALL Œ NONE.
• Pri reproduktoroch L a R je režim nastavený na SMALL.
● SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA
Ak chcete prehrávať DVD-Video záznam z DVD-Audio disku, prepnite
zariadenie do režimu DVD-Video.
2. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie Setup a stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
SK
NASTAVENIE ONESKORENIA
RETURN
Ideálne
umiestnenie
surround
reproduktorov
Ideálne je, ak je umiestnenie všetkých reproduktorov v
takomto kruhu.
Df: Vzdialenosť od predného reproduktora.
Dc: Vzdialenosť od stredového reproduktora.
Ds: Vzdialenosť od surround reproduktora.

PL II (Dolby Pro Logic II) môže byť oneskorenie v každom režime rôzne.
 Pri AC-3 a DTS môžete oneskorenie nastaviť v rozsahu 00 až 15 ms.
 Stredový reproduktor je možné nastavovať iba pri diskoch s 5.1-kanálovým zvukom.
EXIT
 Podľa nastavenia PRO LOGIC a STEREO sa môže režim reproduktorov líšiť (pozri str.52).
46
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 46-47
47
2008-02-02 오전 10:14:22
Ručné nastavenie hlasitosti reproduktora a vyváženia tlačidlom SOUND EDIT (UPRAVIŤ ZVUK)
SK
systémové nastavenia
Stlačte SOUND EDIT a potom stláčajte ◄, ►.
• Každým stlačením tlačidla SOUND EDIT môžete vidieť
vyváženie a úroveň každého reproduktora.
NASTAVENIE TESTOVACIEHO TÓNU
Aby bolo možné skontrolovať správne zapojenie reproduktorov, použite testovací tón.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
● SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA
2. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie Audio a stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
3. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie TEST TONE a stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
• Testovací tón sa reprodukuje postupne z jednotlivých
reproduktorov v poradí: L Œ C Œ R Œ SR Œ SL Œ SW.
• Ak znova stlačíte ENTER, reprodukcia testovacieho tónu sa
vypne.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
STOP
EXIT
Nastavenie vyváženia predných/zadných reproduktorov
 Môžete zvoliť hodnoty od 0 do -6 a OFF.
 Hlasitosť sa znižuje smerom k -6.
Nastavenie úrovne hlasitosti stredového/zadných reproduktorov/subwoofera
 Hlasitosť môžete postupne nastavovať od +6 dB do -6 dB.
 Hlasitosť sa zvyšuje smerom k +6 dB a znižuje smerom k -6 dB.
NASTAVENIE ZVUKU
Môžete nastaviť vyváženie a úroveň hlasitosti jednotlivých reproduktorov.
NASTAVENIE DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION KOMPRESIA DYNAMICKÉHO ROZSAHU)
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie Audio a stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť rozdiel medzi najhlasnejším a najtichším zvukom. Túto funkciu je možné
použiť pri zvukoch Dolby Digital, keď sledujete filmy pri nízkej hlasitosti, napr. v noci.
3. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie SOUND EDIT a stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
4. Stláčaním ▲,▼ vyberte želanú položku, ktorú chcete nastaviť a
nastavte ju. Stláčaním tlačidiel ◄, ► upravte nastavenia.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie Audio a stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
3. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie DRC a stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
4. Stláčaním tlačidiel ▲,▼ nastavte DRC.
• Stláčaním ▲ sa efekt zvýrazňuje a stláčaním ▼ sa efekt znižuje.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
CHANGE
48
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 48-49
49
2008-02-02 오전 10:14:24
systémové nastavenia
NASTAVENIE AV SYNC
Ak zariadenie pripojíte k digitálnemu TVP, obraz môže zaostávať za zvukom. V takomto prípade nastavte oneskorenie
zvuku tak, aby zodpovedal obrazu.
Režim DSP (Procesor pre digitálne signály): bol vytvorený pre simuláciu rôznych zvukových prostredí.
EQ: Za účelom optimalizácie zvuku tak, aby zodpovedal práve počúvanému hudobnému žánru môžete
zvoliť ROCK, POP alebo CLASSIC. Stlačte DSP/EQ.
• Na displeji sa zobrazí DSP.
Po každom stlačení tlačidla sa voľba zmeni nasledovne:
2. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie Audio a stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
3. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie AV-SYNC a stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
RETURN
EXIT
● SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
4. Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte čas oneskorenia pre AV-SYNC a
stlačte tlačidlo ENTER.
• Oneskorenie zvuku môžete nastaviť v rozsahu 0 ms až 300 ms.
Nastavte optimálny stav.
SK
ZVUKOVÉ POLE (DSP)/EKVALIZÉR (EQ)
• POPS, JAZZ, ROCK: V závislosti od hudobného žánru
môžete zvoliť POPS, JAZZ a ROCK.
• STUDIO: Atmosféra akustiky štúdia.
• CLUB: Simulácia atmosféry akustiky tanečného klubu s
výraznými nizkymi tónmi.
• HALL: Atmosféra akustiky koncertnej sály so zvýraznim
čistých vokálov.
• MOVIE: Atmosféra akustiky kinosály.
• CHURCH: Atmosféra akustiky veľkej katedrály.
• PASS: Toto nastavenie zvoľte pri štandardnom počúvaní.
M
 Funkcia DSP/EQ je dostupná len v režime STEREO. Stláčaním PL II zobrazte na displeji STEREO.
 Táto funkcia je aktívna len na diskoch CD, MP3-CD, 2-kanálové DVD-Audio, DivX a Dolby Digital.
 Pri prehrávani DVD disku s kódovaným zvukom dvoch alebo viacerých kanálov sa multikanálový režim zvoli
automaticky a funkcia DSP/EQ nefunguje.
NASTAVENIE ZVUKU HDMI
Audio signály prenášané cez HDMI kábel je možné zapnúť/vypnúť (ON/OFF).
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
2. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie Audio a stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
3. Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie HDMI AUDIO a stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
4. Stlačením kurzorových tlačidiel ▲,▼ vyberte položku ON alebo OFF,
potom stlačte tlačidlo ENTER.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• ON: Cez HDMI kábel sa prenáša video aj audio signál a zvuk sa bude
reprodukovať len cez reproduktory TVP.
• OFF: Cez HDMI kábel sa prenáša len video signál a zvuk sa bude
reprodukovať len cez reproduktory tohto systému domáceho
kina.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
RETURN
EXIT
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
M
 Výrobné nastavenie pre HDMI AUDIO je OFF.
 HDMI AUDIO sa pri reprodukcii cez reproduktory TVP automaticky zmixuje do dvoch kanálov.
50
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 50-51
51
2008-02-02 오전 10:14:26
rádio
REŽIM DOLBY PRO LOGIC II
POČÚVANIE ROZHLASU
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGIC ➞ MATRIX ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO LOGIC II
• MUSIC: Pri počúvani hudby získa zvuk reálne zafarbenie.
• CINEMA: Zvuk filmu získa reálne zafarbenie.
• PRO LOGIC: Zvuk získa reálny multikanálový efekt, ako by
bolo pripojených 5 reproduktorov, pričom sa používajú len
predné (ľavý a pravý) reproduktory.
• MATRIX: Reprodukuje sa 5.1-kanálový surround zvuk.
• STEREO: Zvoľte pre reprodukciu zvuku len z predných (ľavý a pravý) reproduktorov a subwoofera.
M
 Ak zvolíte režim Pro Logic II, pripojte externé zariadenie do konektorov AUDIO INPUT (L a R) na
prehrávači. Ak prepojíte len jeden vstupný konektor (L alebo R), nie je možné počúvať surround zvuk.
EFEKT DOLBY PRO LOGIC II
Táto funkcia pracuje len v režime Dolby Pro Logic II MUSIC.
1. Stláčaním
PL II MODE zvoľte režim MUSIC.
2. 2. Stlačte tlačidlo
PL II EFFECT.
• Každým stlačením tlačidla sa režim zmení nasledovne.
3. Stlačením tlačidiel ◄, ► vyberte požadované nastavenie
efektu.
• PANORAMA: Môžete vybrať 0 alebo 1.
• C- WIDTH: Môžete si vybrať medzi 0 a 7.
• DIMENS: Môžete si vybrať medzi 0 a 6.
Diaľkové ovládanie (DO)
1. Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
2. Nalaďte požadovanú stanicu.
• Automatické ladenie 1: Po stlačení tlačidla #, $ sa
zvolí predvoľba.
• Automatické ladenie 2: Po zatlačení a pridržaní
,, . sa budú stanice ladiť automaticky.
• Manuálne ladenie: Krátkym stláčaním ,, . sa
frekvencia zvyšuje alebo znižuje postupne v krokoch.
Zariadenie
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION pre výber FM pásma.
2. Zvoľte nejakú rozhlasovú stanicu.
• Automatické ladenie 1: STOP () zvoľte PRESET a
stlačením #, $ zvoľte predvoľbu.
• Automatické ladenie 2: STOP () zvoľte MANUAL a
zatlačením a pridržaním #, $ sa spustí automatické
ladenie.
• Manuálne ladenie: STOP () zvoľte MANUAL a
následným krátkym stláčaním tlačidla
#, $ po krokoch znižujete alebo zvyšujete frekvenciu.
Stláčaním MO/ST môžete prepínať režim zvuku na Mono/Stereo. (Platí len pri počúvani FM stanice.)
• Pri každom stlačení tlačidla sa prepína zvuk medzi možnosťou STEREO a MONO.
• V oblasti so slabým signálom vyberte možnosť MONO– príjem bude čistejší, bez rušenia.
ULOŽENIE STANÍC
Príklad: Uloženie FM stanice s frekvenciou 89,10 do
pamäte.
1. Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
2. Stlačením ,, . vyberte 89.10.
3. Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
• Na displeji bliká 01
4. Pre výber predvoľby stlačte #, $.
• Zvoliť môžete predvoľbu 1 až 15.
5. Znova stlačteTUNER MEMORY
• Predtým, ako z displeja zmizne Number, stlačte
tlačidlo TUNER MEMORY.
• Number z displeja zmizne a stanica sa uloží do
pamäte.
6. Ostatné stanice uložíte do pamäte opakovaním krokov 2 až 5.
• Ak chcete aktivovať uložené predvoľby, stláčaním #, $ na DO zvoľte požadovanú predvoľbu.
M
52
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 52-53
● RÁDIO
Môžete zvoliť požadovaný audio režim Dolby Pro Logic II.
Stlačte
PL II MODE.
• Po každom stlačení tlačidla sa režim zmení nasledovne.
SK
systémové nastavenia
 Toto zariadenie nedokáže prijímať signál v pásme AM.
53
2008-02-02 오전 10:14:30
riešenie problémov
VYPÍNACÍ ČASOVAČ
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa
ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného prehľadu. Ak sa vyskytne problém,
ktorý nie je popísaný v prehľade, alebo ak nejaký problém pretrváva,
odpojte sieťovú šnúru zariadenia od napájania a obráťte sa na najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo servis Samsung.
Môžete nastaviť čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
Stlačte SLEEP.
Ak chcete potvrdiť nastavenie časovača, stlačte SLEEP.
• Zobrazi sa čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
• Ak stlačite tlačidlo znova, môžete zmeniť nastavený čas.
Problém
NASTAVENIE ÚROVNE JASU
Jas displeja na zariadení je možné nastaviť tak, aby nepútal pozornosť pri sledovaní filmov.
Stláčajte tlačidlo DIMMER.
• Pri každom stlačení tlačidla sa zmení nastavenie jasu
predného displeja.
VYPNUTIE ZVUKU
Táto funkcia je užitočná najmä pri nečakanom telefonáte alebo návšteve.
Stlačte tlačidlo MUTE.
• Na displeji sa zobrazí MUTE.
• Pre zapnutie zvuku stlačte tlačidlo MUTE znova.
P.BASS
• Je zariadenie správne pripojené k napájaniu?
• Vypnite a znova zapnite zariadenie.
Prehrávanie sa nespustí.
• Skontrolujte regionálny kód DVD disku. DVD disky zakúpené v
zahraničí sa nemusia dať prehrať.
• CD-ROM a DVD-ROM disky toto domáce kino nedokáže prehrávať.
• Skontrolujte správnosť nastavenia úrovne obmedzení.
Prehrávanie sa nespustí ihneď po
stlačení tlačidla prehrávanie/
pozastavenie.
• Nie je disk deformovaný alebo poškrabaný?
• Vyčistite disk.
Nie je počuť zvuk
• Počas zrýchleného, spomaleného prehrávania vpred/vzad a
krokovania nepočuť zvuk.
• Sú reproduktory pripojené správne? Sú reproduktory nastavené
správne?
• Nie je disk poškodený?
Zvuk je reprodukovaný len niektorými • Ak prehrávate CD disk alebo rádio, zvuk je reprodukovaný len
a nie všetkými 6 reproduktormi.
prednými reproduktormi (L/R). Ak chcete používať všetkých 6
reproduktorov, stláčaním
(Dolby Pro Logic II) na DO zvoľte
"PRO LOGIC II".
• Skontrolujte, či DVD disk obsahuje 5.1-kanálový zvuk.
• Ak v nastaveniach zvuku v ponuke Setup nastavíte reproduktory C,
SL a SR na NONE, zvuk nebude reprodukovaný stredovým, ale len
prednými reproduktormi (L/R). Nastavte reproduktory C, SL a SR na
SMALL.
Nereprodukuje sa Dolby Digital 5.1kanálový zvuk.
• Je na obale disku označenie "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital
5.1-kanálový zvuk sa reprodukuje, len ak disk obsahuje 5.1-kanálový
zvuk.
• Je zvuk v informačnom zobrazeni o disku správne nastavený na
DOLBY DIGITAL 5.1-CH?
DO nefunguje.
• Je diaľkové ovládanie používané vo svojom prevádzkovom dosahu
(uhol a vzdialenosť)?
• Nie sú vybité batérie?
• Sú na diaľkovom ovládaní (TV alebo DVD) správne vybrané funkcie
režimu (TV/DVD)?
Funkcia P.BASS zdôrazňuje nízke tóny poskytovaním dunivých
zvukových efektov.
1. Stlačením tlačidla P.BASS vyberte režim P.BASS.
2. Môžete si vybrať požadovaný stupeň nízkych tónov.
M
 Funkcia P.BASS je dostupná iba s 2 kanálovými LPCM zdrojmi, ako napríklad MP3, DivX, CD a WMA.
Stlačte tlačidlo P.BASS a na obrazovke sa zobrazí „ZOSILNENIE BASOV ZAP.“.
Kontrola/Riešenie
Nemôžem vysunúť disk.
Pre zrušenie funkcie vypínacieho časovača stláčajte SLEEP, kým sa na
displeji nezobrazí OFF.
● RIEŠENIE PROBLÉMOV
• Zobrazí sa SLEEP Každým stlačením tlačidla sa
prednastavený čas zmení nasledovne:
➞ 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF
SK
praktické funkcie
 Funkcia P.BASS nefunguje s režimami DSP/EQ alebo DOLBY PRO LOGIC 2. Ak tlačidlo P.BASS stlačíte v
režime DSP/EQ, režim DSP/EQ sa automaticky vypne a funkcia P. BASS sa zapne.
54
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 54-55
55
2008-02-02 오전 10:14:32
SK
zariadenia s podporou funkcie USB Host
riešenie problémov
DIGITÁLNY FOTOAPARÁT/KAMKORDÉR
Problém
Kontrola/Riešenie
• Je TVP zapnutý?
• Sú video káble správne zapojené?
• Nie je disk znečistený alebo poškodený?
• Niektoré nekvalitné disky nemusí byť možné prehrať.
Jazyk pre zvuk a titulky nefungujú.
• Jazyk pre zvuk a titulky je možné prepínať, len ak ich DVD disk
obsahuje. V závislosti od disku sa ich používanie môže odlišovať.
Menu sa nezobrazí ani po zvolení
Menu.
• Použivate disk, ktorý obsahuje Menu?
Nie je možné zmeniť pomer strán
obrazu.
• DVD disky so záznamom s pomerom strán 16:9 môžete prehrávať v
režime 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX alebo 4:3 PAN SCAN. DVD
disky so záznamom s pomerom strán 4:3 však môžete prehrávať len
s pomerom strán 4:3. Skontrolujte popis na obale DVD disku a podľa
toho zvoľte správny režim.
• Zariadenie nepracuje.
(Príklad: Zariadenie sa vypne, alebo
je počuť neštandardné zvuky.)
• Zariadenie nepracuje správne.
• Vypnite prívod energie a na dlhšie ako 5 sekúnd podržte tlačidlo
STOP () na diaľkovom ovládači.
Zabudli ste heslo pre nastavenie
úrovne obmedzení.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
• Keď sa na displeji hlavného prístroja objaví nápis "NO DISC", podržte
viac ako 5 sekúnd tlačidlo STOP () na hlavnom prístroji. Na displeji
sa objaví nápis "INITIALIZE" a všetky nastavenia sa vrátia na
predvolené hodnoty.
• Stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu
používajte len v nutných prípadoch.
Nie je možné prijímať rozhlasové
vysielanie.
• Je anténa správne pripojená?
• Ak je vstupný signál z antény nekvalitný, nainštalujte externú FM
anténu tak, aby bol príjem kvalitný.
Spoločnosť
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Zariadenie
Spoločnosť
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
Spoločnosť
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Typ
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Typ
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
Zariadenie
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Spoločnosť
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Typ
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3 PREHRÁVAČ
Zariadenie
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 56-57
Zariadenie
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
USB FLASH DISK
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
56
Typ
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
● ZARIADENIA S PODPOROU FUNKCIE USB HOST
• Disk sa otáča, ale nevidno obraz.
• Kvalita obrazu je nízka a obraz sa
trasie.
Zariadenie
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
Spoločnosť
Typ
Creative
128 MB MP3 Player
Iriver
20G HDD MP3 Player
Samsung 20G HDD MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Zariadenie
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Spoločnosť
Typ
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
57
2008-02-02 오전 10:14:34
MANIPULÁCIA S DISKAMI A ICH SKLADOVANIE
VŠEOBECNE
Aj malé škrabance na disku môžu zhoršiť kvalitu zvuku a obrazu a zapríčiniť preskakovanie.
Pri manipulácii s diskami dávajte pozor, aby nedošlo k ich poškrabaniu.
DVD (Digitálny viacúčelový disk)
Nedotýkajte sa povrchu disku.
Disk chytajte iba na okrajoch, aby ste predišli znečisteniu povrchu disku odtlačkami prstov.
Disk
Na povrch disku nič nenalepujte.
CD: 8 cm (KOMPAKTNÝ DISK)
Kompozitný video výstup
Skladovanie diskov
Disky nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu.
Disky skladujte vo
vetraných miestnostiach.
Disky skladujte v ochranných
obaloch. Disky skladujte vo
zvislej polohe.
VIDEO VÝSTUP
ZOSILŇOVAČ
M
 Predchádzajte znečisteniu povrchu disku.
 Disky sa nesmú poškriabať ani prasknúť.
Ak je disk znečistený, čistite ho pomocou mierne navlhčenej čistiacej handričky v slabom roztoku
saponátu. Potom disk utrite suchou handričkou.
• Disk čistite smerom od stredu k okrajom v smere šípok.
Zložkový video výstup
HDMI
Predné reproduktory
Stredový reproduktor
Surround reproduktory
Subwoofer
Frekvenčný rozsah
Odstup signál/šum (S/N)
Separácia kanálov
Vstupná citlivosť
Reproduktorový systém
Zaobchádzanie s diskami a ich skladovanie
M
CD: 12 cm (KOMPAKTNÝ
DISK)
REPRODUKTORY
Impedancia
Frekvenčný rozsah
Akustická hladina hluku
Menovitý príkon
Maximálny príkon
Rozmery (š x v x h)
 Ak sa dostane do kontaktu teplý vzduch s chladnými časťami zariadenia, môže vo vnútri zariadenia
kondenzovať vlhkosť. Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, zariadenie nebude pracovať správne. V takomto
prípade vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy cca 1 - 2 hodiny, kým sa vlhkosť
neodpari.
Hmotnosť
55 W
4,0 kg
470(W) x 196(H) x 116(D) mm
+5°C ~ +35°C
10 % ~ 75 %
Rýchlosť čítania: 3,49 – 4,06 m/sek.
Približná doba prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk): 135 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/sek.
Maximálna doba prehrávania: 74 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 – 5,6 m/sek.
Maximálna doba prehrávania: 20 min.
1,0 Vš-š (zaťaženie 75 Ω)
Y: 1,0 Vš-š (zaťaženie 75 Ω)
PR: 0,70 Vš-š (zaťaženie 75 Ω)
PB: 0,70 Vš-š (zaťaženie 75 Ω)
Impedancia: 85~115 Ω
100 W x 2 (3 Ω)
100 W (3 Ω)
100 W x 2 (3 Ω)
100 W (3 Ω)
20 Hz ~ 20 KHz
70 dB
60 dB
(AUX) 400 mV
5,1-kanálový systém reproduktorov
Predné/stredový/zadné reproduktory Subwoofer
3Ω
3Ω
135 Hz ~ 20 KHz
35 Hz ~ 160 Hz
86 dB
86 dB
100 W
100 W
200 W
200 W
Predný/Zadný: 108x246x218 mm
Stredový: 376x83.5x142 mm
Subwoofer: 180x389x396 mm
Predný: 1.1 kg, Zadný: 0.95 kg
Stredový: 1.2 kg, Subwoofer: 6.4 kg
● DODATOK
Zaobchádzanie s diskami
Príkon
Hmotnosť
Rozmery (š x v x h)
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
SK
dodatok
TECHNICKÉ ÚDAJE
*: Nominálna špecifikácia
- Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
58
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 58-59
59
2008-02-02 오전 10:14:35
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care center.
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Región
North America
Latin America
Krajina
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Webová stránka
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
DENMARK
FINLAND
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min),
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
CZECH REPUBLIC
Europe
Zákaznícke centrum 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
02068G-HT-XA100,XA100C-SK.indd 60
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2008-02-02 오전 10:14:36
Pred použitím káblov reproduktora
1
Potiahnutím upevňovacích jazýčkov otvorte
zaoblené feritové jadro.
2
Zrolujte káble reproduktora.
3
Zaoblené feritové jadro vložte tak, ako je
to zobrazené na obrázku a tlačte, až kým
nezapadne.
Aby ste pri používaní káblov reproduktora
spĺňali Smernice CE EMC a aby ste znížili
akékoľvek škodlivé rušenie, používajte
zaoblené feritové jadro ovinuté tak, ako je to
na nákrese vyššie.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement