Samsung | HT-BD1220 | Samsung HT-BD1220 Používateľská príručka

HT-BD1220
2.1 kanálový systém
domáceho kina Blu-ray
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Zaregistrujte svoj výrobok na
www.samsung.com/register
a získajte kompletnejšie služby.
HT-BD1220A_SK-1.indd Sec1:1
2009-08-01
11:51:34
kľúčové vlastnosti vášho
nového domáceho kina Blu-ray
VLASTNOSTI PREHRÁVAČA
Prehrávanie mnohých typov diskov, plus FM Tuner
HT-BD1220 vám umožňuje prehrávanie viacerých formátov diskov, vrátane BD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R (režim
V), CD, MP3, DivX, MKV, MP4 a CD-R/RW, so sofistikovaným FM tunerom, a to všetko v jednom prehrávači.
Podporuje plné dekódovanie zvuku HD (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS,DTS-HD HRA,
DTS-HD MA Essential)
Viac informácií nájdete na www.DOLBY.COM a DTS.COM.
Funkcia šetriča televíznej obrazovky
Ak zostane hlavná jednotka v zastavenom režime 5 minút, spustí sa režim šetriča obrazovky.
HT-BD1220 sa po 15 minútach v režime šetriča obrazovky automaticky prepne do režimu šetrenia energie
Funkcia šetrenia energie
HT-BD1220 sa po 20 minútach v režime šetriča obrazovky automaticky prepne do režimu šetrenia energie
Podpora USB hostiteľa
Pomocou funkcie USB HOSTITEĽ domáceho kina môžete pripojiť a prehrávať súbory z externých USB pamäťových
zariadení, ako sú napríklad MP3 prehrávače, USB flash pamäť, atď.
HDMI
HDMI súčasne prenáša Blu-Ray/DVD video a audio signály a poskytuje čistejší obraz.
1080p (Úplné HD) rozlíšenie dokonca poskytuje ešte čistejší obraz.
Funkcia AV SYNC
Ak je jednotka pripojená k digitálnemu televízoru, video môže za zvukom meškať.
Ak to chcete vyrovnať, musíte na synchronizáciu s videom nastaviť omeškanie zvuku.
Funkcia Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorú môžete používať na ovládanie hlavnej jednotky tohto systému pomocou diaľkového
ovládača na televízor Samsung, pripojením domáceho kina Blu-ray k televízoru SAMSUNG pomocou HDMI kábla.
(Táto funkcia je dostupná iba s televízormi SAMSUNG, ktoré podporujú funkciu Anynet+).
Podpora iPod a iPhone
Hudobné súbory si môžete vychutnať pripojením vášho iPodu k domácemu kinu
pomocou dodaného doku iPod.
BD Wise
BD Wise automaticky nastavuje produkty Samsung, ktoré sú s BD Wise kompatibilné, na najoptimálnejšie
nastavenia. Táto funkcia je aktivovaná iba vtedy, ak sú produkty Samsung, ktoré sú kompatibilné s BD Wise, medzi
sebou pripojené pomocou HDMI kábla.
2
HT-BD1220A_SK-1.indd 2
2009-08-10
4:27:05
VLASTNOSTI BLU-RAY DISKU
SK
Disky Blu-ray podporujú najvyššiu kvalitu HD videa, ktoré je v priemysle dostupné – veľká kapacita znamená kvalitu
videa bez kompromisov. Okrem toho majú disky Blu-ray rovnakú známu veľkosť a vyzerajú ako DVD.
* Nasledovné vlastnosti diskov Blu-ray sú závislé od disku a môžu sa odlišovať. V závislosti od disku sa tiež môže
odlišovať vzhľad a ovládanie funkcií. Vlastnosti popísané ďalej nemusia mať všetky disky.
Vlastnosti obrazu
Formát BD-ROM na rozdeľovanie videa podporuje tri
pokrokové video kodeky, vrátane AVC, VC-1, a MPEG-2.
Podporuje tiež rozlíšenia HD pre video:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
Prehrávanie High-Definition
Ak si na Blu-ray diskoch chcete prezerať obsah s
vysokým rozlíšením, budete potrebovať HDTV
(televízor s vysokým rozlíšením). Na prezeranie
obsahu s vysokým rozlíšením môžu niektoré disky
vyžadovať použitie HDMI výstupu prehrávača.
Prehrávanie obsahu high-definition z diskov Blu-ray
môže byť v závislosti od rozlíšenia obrazovky TVP
obmedzené.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Grafické
vrstvy
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HD Video
Titulky
V závislosti od obsahu disku Blu-ray si môžete vybrať
viacerých druhov, veľkostí a farieb písma pre titulky.
Titulky môžu byť tiež animované, rolovacie alebo
rozsvetľujúce a stmavujúce.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
z
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BD-LIVE
Môžete používať disky Blu-ray podporujúce BD-LIVE cez sieťové pripojenie a vychutnať si rôzny obsah,
poskytovaný výrobcom disku.
Youtube
Domáce kino Blu-ray vám umožňuje, aby ste si cez sieťové pripojenie vychutnali videá na vyžiadanie, ktoré sú
poskytované na YouTube.
3
HT-BD1220A_SK-1.indd 3
2009-08-01
11:51:50
kľúčové vlastnosti vášho
nového domáceho kina Blu-ray
ČO JE ZAHRNUTÉ
Kontrola dodávaného príslušenstva.
Video kábel
FM anténa
Vedenia na reproduktory (3 EA)
Dok iPodu
Návod na použitie
Diaľkové
ovládanie (DO)
/ Batérie (veľkosť AAA)
4
HT-BD1220A_SK-1.indd 4
2009-08-01
11:51:53
SK
bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODOBERAJTE
PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje na dôležité
pokyny týkajúce sa používania alebo údržby
(servisu) tohto zariadenia, ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
ZARIADENIE S LASEROM TRIEDY 1
Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1
LASER.
Aby ste predišli riziku ožiarenia, zariadenie používajte len
v súlade s pokynmi popísanými v návode na použitie.
UPOZORNENIE - PO OTVORENÍ ZARIADENIA
HROZÍ RIZIKO OŽIARENIA
NEVIDITEĽNÝM LASEROVÝM
ŽIARENÍM.
NEVYSTAVUJTE SA LASEROVÉMU
LÚČU.
VÝSTRAHA: Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
UPOZORNENIE: ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU
SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
• Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
• Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou
bolo možné manipulovať.
UPOZORNENIE
• Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu a na zariadenie nesmiete umiestňovať predmety s
tekutinami, ako sú napr. vázy.
• Zástrčka prívodu elektrickej energie sa používa na odpojenie zariadenia a vždy by mala byť pripravená na použitie.
5
HT-BD1220A_SK-1.indd 5
2009-08-01
11:51:54
bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej strane vášho prehrávača.
Váš prehrávač nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným priestorom na ventiláciu (7,5 - 10cm). Ubezpečte
sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté! Na vrchnú stranu prehrávača nič neukladajte. Prehrávač neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné
zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje. Pred presúvaním prehrávača sa ubezpečte, že otvor na vloženie disku je prázdny. Tento
prehrávač je určený na nepretržité používanie. Prepnutie domáceho kina Blu-ray do pohotovostného režimu neprerušuje prísun elektrickej
energie. Ak chcete prehrávač úplne odpojiť od elektrickej energie, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, obzvlášť v tom prípade, ak zariadenie
nepoužívate dlhšiu dobu.
Počas búrky odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky.Napäťový náraz môže zariadenie
poškodiť.
Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov.
Zariadenie sa môže prehriať a poškodiť sa.
Phones
Zariadenie chráňte pred vlhkosťou (neklaďte naň
nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy) a pred
vysokými teplotami (blízkosť ohňa) aj pred zdrojmi
silného magnetického alebo elektrického poľa.
V prípade poruchy odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky. Zariadenie nie je určené na komerčné
používanie. Zariadenie je určené len na osobné použitie.
Ak ste zariadenie skladovali v chladnom prostredí,
v jeho vnútri môže skondenzovať vlhkosť. Po prenesení
zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte
cca 2 hodiny pred zapnutím zariadenia,
kým sa nedosiahne izbová teplota.
Batérie používané v zariadení obsahujú chemikálie škodlivé pre
životné prostredie.
Batérie nelikvidujte v bežnom komunálnom odpade..
Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa príslušných
patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporation a iných
právoplatných vlastníkov. Použitie tejto technológie je možné iba so súhlasom spoločnosti Macrovision Corporation a je určené iba
na domáce alebo iné obmedzené využívanie, pokiaľ spoločnosť Macrovision Corporation neuvedie inak. Spätné upravovanie a
rozoberanie je zakázané.
6
HT-BD1220A_SK-1.indd 6
2009-08-01
11:51:54
SK
obsah
2
3
4
Vlastnosti prehrávača
Vlastnosti Blu-ray disku
Čo je zahrnuté
5
6
Bezpečnostné varovania
Bezpečnostné upozornenia
ZAČÍNAME
10
11
Predtým ako si prečítate návod na použitie
Typy diskov a ich charakteristiky
POPIS
14
15
Predný panel
Zadný panel
DIAKOVÝ OVLÁDAČ
16
18
Diaľkové ovládanie
Nastavenie diaľkového ovládania
PRIPOJENIA
20
22
24
26
28
30
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie výstupu obrazu k televízoru
Pripojenie iPodu
Pripojenie zvuku z externých zariaden
Pripojenie k sieti
Pripojenie FM antény
ZÁKLADNÉ FUNKCIE VÁŠHO
DOMÁCEHO KINA BLU-RAY
31
32
32
33
33
34
Pred prehrávaním
Navigácia v obrazovkovej ponuke
Prehrávanie disku
Nastavenie zvuku
Oužitie funkcií vyhľadania a preskočenia
Spomalené prehrávanie/Prehrávanie po krokoch
NASTAVENIE SYSTÉMU
35
Nastavenie hodín
35
36
36
Nastavenie jazyka
KÚČOVÉ VLASTNOSTI VÁŠHO
NOVÉHO DOMÁCEHO KINA BLU-RAY
2
5
10
14
16
20
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
31
NASTAVENIE JAZYKA
7
HT-BD1220A_SK-1.indd 7
2009-08-01
11:51:55
obsah
NASTAVENIE ZVUKU
37
Nastavenie reproduktorov
40
42
Nastavenie možností zobrazenia
Nastavenie obrazu/možností výstupu
44
Nastavenie možností HDMI
47
Nastavenie rodičovského zámku
49
Nastavenie možností nastavenia siete
54
Správa systému zariadenia
55
57
57
57
57
Aktualizácia firmvéru
Systémové informácie
Oznámenie o aktualizácii firmvéru
Registrácia DivX (R)
Deaktivovanie DivX(R)
58
59
Použitie funkcie Display
Použitie menu disku a vysúvacieho menu/
menu titulu
Opakované prehrávanie
Výber jazyka zvuku
Výber jazyka titulkov
Zmena zorného uhla
Nastavenia pip (obraz v obraze)
BD-LIVE™
Prehrávanie súborov DivX, MKV, MP4
37
NASTAVENIE ZOBRAZENIA
40
NASTAVENIE HDMI
44
NASTAVENIE RODIČOVSKEJ ZÁMKY
47
NASTAVENIE SIETE
49
SPRÁVA ÚDAJOV BD
54
AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU
55
POZERANIE FILMU
58
60
61
61
62
63
63
64
8
HT-BD1220A_SK-1.indd 8
2009-08-01
11:51:55
SK
POČÚVANIE HUDBY
66
66
66
67
Tlačidlá na DO používané pri prehrávaní
disku Audio CD (CD-DA)/MP3
Opakovanie zvukovéh cd (CD-DA) a MP3
Prehrávanie diskov Audio CD (CD-DA)/MP3
69
69
69
69
70
70
Prehliadanie obrázkov
Rýchlosť prezentácie
Otáčanie
Zoom
Prejdi na zoznam fotografií
POUŽÍVANIE FUNKCIE USB
71
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou
funkcie USB Host
RÁDIO
73
73
74
Počúvanie rozhlasu
Uloženie staníc
Informácie o vysielaní RDS
POUŽÍVANIE IPODU
76
78
Počúvanie hudby
Pozeranie filmu
FUNKCIA PC STREAMING
79
Pripojenie k Počítaču a Prehrávanie MP3,
JPEG, DivX, MKV Alebo MP4 Obsahu
POUŽÍVANIE E-OBSAHU
81
Používanie YouTube
PRAKTICKÉ FUNKCIE
86
86
86
Vypínací časovač
Nastavenie úrovne jasu
Vypnutie zvuku
RIEŠENIE PROBLÉMOV
87
Riešenie problémov
DODATOK
89
90
Manipulácia s diskami a ich skladovanie
Technické údaje
PREHLIADANIE OBRÁZKOVE
71
73
76
79
81
86
87
89
9
HT-BD1220A_SK-1.indd 9
2009-08-01
11:51:55
začíname
PREDTÝM AKO SI PREČÍTATE NÁVOD NA POUŽITIE
Predtým ako začnete čítať tento návod sa oboznámte s nasledovnými termínmi.
Ikony použité v tomto návode
Ikona
h
g
f
Z
C
V
Názov
BD-ROM
F
M
Znamená, že funkcia je dostupná pri BD-ROM.
BD-RE
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na BD-RE
BD-R
Týka sa funkcie, ktorá je dostupná na BD-R
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
Audio CD
A
G
Popis
Znamená, že funkcia je dostupná pri DVD-Video alebo DVD-R/DVD-RW diskoch ktoré boli
vytvorené a ukončené v režime video.
Znamená, že funkcia je dostupná pri DVD-RW. (režim V -iba ukončené)
Znamená,že funkcia je dostupná pri DVD-R. (režim V -iba ukončené)
Týka sa funkcií dostupných na zvukových CD-RW/CD-R (formát CD-DA).
MP3
Toto sa týka funkcie dostupnej na diskoch DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R a pamäťových zariadeniach USB.
JPEG
Toto sa týka funkcie dostupnej na diskoch DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R a pamäťových zariadeniach USB.
DivX, MKV,
MP4
Toto sa týka funkcie dostupnej s DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R diskmi a pamäťovým zariadením
USB.
USB pamäťové
zariadenie
Toto sa týka funkcie, ktorá je dostupná na USB pamäťovom zariadení.
VAROVANIE
Znamená to situáciu, kedy funkcia nie je aktívna, alebo môže byť nastavenie zrušené.
POZNÁMKA
Typy alebo pokyny ktoré môžu pomôcť pri ovládaní jednotlivých funkcií
Ako používať tento návod
1) Pred použitím tohto výrobku sa oboznámte s Bezpečnostnými pokynmi. (Pozri strany 5 – 6)
2) V prípade problémov pozri Riešenie problémov. (Pozri strany 87 – 88)
Autorské práva
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto návodu nesmie byť reprodukovaná alebo kopírovaná bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
10
HT-BD1220A_SK-1.indd 10
2009-08-01
11:51:55
TYPY DISKOV A ICH CHARAKTERISTIKY
SK
Typy diskov, ktoré je možné prehrať
Typy diskov
Logo disku
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Tvar disku
Maximálny čas
prehrávania (min)
AUDIO + VIDEO
Jednovrstvový
Doba prehrávania
záleží od titulu
Jednovrstvový (12 cm)
240
Dvojvrstvový (12 cm)
480
Jednovrstvový (8 cm)
80
Dvojvrstvový (8 cm)
160
Jednovrstvový (12 cm)
74
Jednovrstvový (8 cm)
20
AUDIO + VIDEO
AUDIO
AUDIO-CD
12 cm
-
8 cm
-
● ZAČÍNAME
DVD-VIDEO
Uložený obsah
DivX
AUDIO + VIDEO
DVD-RW
(režim V,iba
ukončené)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(Pr.:Rozšírené prehrávanie)
DVD-R
(režim V,iba
ukončené)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(Pr.:Rozšírené prehrávanie)
• Tento prehrávač je kompatibilný iba s farebným systémom PAL.
• Disky NTSC sa neprehrajú.
Logá diskov, ktoré je možné prehrať
Disk Blu-ray
Dolby Digital Plus
DTS-HD zvuk s vysokým rozlíšením
Televízny systém PAL v UK,
Francúzsku, Nemecku, atď.
Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio | Essential
Digital Audio
M
MP3
Stereo
Java
BD-LIVE
Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti
Dolby Laboratories.
11
HT-BD1220A_SK-1.indd 11
2009-08-10
4:27:32
začíname
Nevhodné disky na prehrávanie
• HD DVD Disc
• DVD-RAM
• 3,9 GB DVD-R autorizovaný disk.
•
•
•
•
DVD-RW(Režim VR)
DVD-ROM/PD/MV-disk, atď.
CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
8cm MD (mini disky)
M
Niektoré disky a DVD disky zakúpené mimo vášho štátu nemusí toto zariadenie prehrať. Pri pokuse o
prehratie takéhoto disku sa zobrazí na obrazovke “No disc.” (Žiadny disk) alebo “Please check the regional
code of the disc.” (skontrolujte regionálny kód disku).
 V prípade, že disk DVD-R/-RW nie je napálený vo video formáte DVD, nemusí sa takýto disk prehrať.
Regionálny kód
Domáce kino Blu-ray aj disky sú kódované podľa regiónov. Aby sa dal disk prehrávať, musia sa tieto
regionálne kódy zhodovať. Ak sa tieto kódy nezhodujú, disk sa nebude dať prehrávať. Regionálne číslo
pre toto domáce kino Blu-ray je uvedené na zadnom paneli domáceho kina Blu-ray.
Regionálny kód BD
A
B
C
Oblasť
Severná Amerika, Stredná Amerika, Južná Amerika, Kórea, Japonsko, Thajwan, Hong Kong a
Juhovýchodná Ázia.
Európa, Greenland, Francúzske teritóriá, Stredný východ, Afrika, Austrália a Nový Zéland.
India, Čína, Rusko, Stredná a Južná Ázia.
Regionálny
Oblasť
kód DVD-Video
1
USA, Kanada
Japonsko, Európa, Južná Afrika, Stredný
2
Východ, Grónsko
Kórea, Tchaj-wan, Hong Kong, časti
3
Juhovýchodnej Ázie
Austrália, Nový Zéland, Latinská Amerika
4
(vrátane Mexika)
5
Východná Európa, Rusko, India, Afrika
Regionálny
kód DVD-Video
6
Čína
Oblasť
7
Nešpecifikované špeciálne použitie
8
Aerolínie/výletné lode (vrátane Mexika)
9
bez regiónu
Kompatibilita diskov Blu-ray
Disk Blu-ray je nový a vyvíjajúci sa formát. Podľa toho sa odvíjajú otázky ohľadom kompatibility disku.
Nie všetky disky sú kompatibilné a nie všetky disky je možné prehrať. Ďalšie informácie nájdete v tomto
návode, v časti Informácie o zhode a kompatibilite. v prípade, že sa vyskytnú problémy s kompatibilitou,
prosím kontaktujte zákaznícke centrum spoločnosti SAMSUNG.
M
Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých typoch diskov alebo ak sú zapnuté niektoré špecifické operácie ako
zmena zorného uhla,alebo zmena pomeru strán obrazu. Bližšie informácie o diskoch sú napísané na obale. Ak je
to potrebné, riaďte sa nimi.
 Nedovoľte aby sa disk znečistil alebo poškriabal. Odtlačky prstov, nečistoty, prach, škrabance alebo usadeniny z
dymu z cigariet môžu znemožniť prehratie diskov.
 Pomocou tohto výrobku sa nedajú prehrávať disky s nahranými programami NTSC Keď je zobrazený titul BD-Java, nahrávanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo budú niektoré
funkcie vykonávané pomaly.
12
HT-BD1220A_SK-1.indd 12
2009-08-01
11:51:56
Typy diskov
SK
❖ BD-RE/BD-R
Prepisovateľný disk Blu-ray/Nahrávateľný disk Blu-ray. BD-RE/BD-R je ideálny formát na vytváranie
záloh, alebo na nahrávanie súkromného videa.
❖ BD-ROM
❖ DVD-Video
• Digital versatile disc (DVD) môže obsahovať až 135 minút obrazu, zvuk v 8 jazykoch a titulky v 32
jazykoch. Je vybavený kompresiou obrazu MPEG-2 a Dolby Digital surround a umožňuje vám
vychutnávať si ostrý a čistý obraz v kino kvalite.
• Pri prepínaní z prvej na druhú vrstvu u dvojvrstvových DVD video diskov môže dôjsť k chvíľkovému
prerušeniu obrazu a zvuku. Nejde o poruchu zariadenia.
• Po ukončení záznamu DVD-R/RW vo Video režime sa z neho stáva DVD-video. Napálené (lisované)
disky DVD obsahujúce filmy sú tiež označované ako DVD- Video. Toto zariadenie dokáže prehrať
zakúpené štandardné DVD disky (DVD-Video disky) obsahujúce filmy.
● ZAČÍNAME
Disky Blu-ray so záznamom. Disky BD-ROM obsahujú vopred nahrané údaje. Aj keď BD-ROM môže
obsahovať akýkoľvek druh údajov, väčšina diskov BD-ROM obsahuje filmy vo formáte s vysokým
rozlíšením na prehrávanie na domácom kine Blu-ray. Táto jednotka dokáže prehrávať vopred nahrané
komerčné disky BD-ROM.
❖ Audio CD
• Audio disk, na ktorom je zaznamenané 44,1 kHz PCM audio.
• Je možné prehrávať CD-DA formát audio CD-R a CD-RW disky.
• V závislosti od podmienok záznamu nie je prístroj schopný prehrávať niektoré CD-R alebo CD-RW disky.
❖ CD-R/-RW
• Používajte 700 MB (80-minútové) CD-R/-RW disky.
Ak je to možné, nepoužívajte disky 800 MB (90 minút) alebo viac, lebo disk sa nemusí prehrať.
• Ak nebol disk CD-R/-RW nahraný ako uzatvorené nahrávanie, môžete na začiatku prehrávania badať
omeškanie a možno sa nebudú dať prehrať všetky súbory.
• Niektoré disky CD-R/RW nemusia byť prehrávateľné na tomto prístroji v závislosti na zariadení
použitom na ich vypálenie. Pri obsahu na médiách CD R/RW, ktorý ste si skopírovali z CD pre vlastnú
potrebu sa schopnosť prehrávania môže líšiť v závislosti na obsahu a disku.
❖ Prehrávanie diskov DVD-R
• Po ukončení záznamu DVD-R vo Video režime sa z neho stáva DVD-Video.
• Tento prístroj môže prehrávať DVD-R disky zaznamenané a dokončené s videorekordérom DVD
Samsung.
Nemusí byť schopný prehrávať niektoré DVD-R disky v závislosti od disku a podmienkach záznamu.
❖ Prehrávanie diskov DVD-RW
• Prehrávanie môžete uskutočňovať iba na finalizovaných diskoch DVD-RW v režime Video.
• Po ukončení záznamu DVD-RW vo Video režime sa z neho stáva DVD-Video. Schopnosť prehrať disk
môže závisieť od podmienok pri jeho vytváraní.
Formát disku
❖ MP3 disk
•
•
•
•
•
Môžete prehrávať len CD-R disky so súbormi MP3 zaznamenané vo formáte ISO9660 alebo JOLIET.
Môžete prehrávať len MP3 súbory s príponou ".mp3" a ".MP3".
Prehrávateľný rozsah prenosovej rýchlosti je od 56 Kb/s do 320 Kb/s.
Rozsah prehrávateľnej vzorkovacej frekvencie je od 32 KHz do 48 KHz.
Prístroj je schopný pracovať maximálne s 1500 súbormi a priečinkami. Pri MP3 súboroch
zaznamenaných s VBR (Variable Bit Rates)môže byť zvuk orezaný.
❖ JPEG disk
• Môžete prehrávať len CD-R disky so súbormi zaznamenané vo formáte ISO9660 alebo JOLIET.
• Môžete prehliadať len súbory JPEG s príponou ".jpg", ".JPG", ".jpeg" a "JPEG".
• Progresívny JPEG je podporovaný.
❖ DVD-RW/-R (V)
• Je to formát, ktorý sa používa na nahrávanie údajov na disky DVD-RW alebo DVD-R. Toto domáce
kino Blu-ray prehráva disky, ktoré už boli finalizované.
• Na tomto domácom kine nie je možné prehrávať disky, ktoré boli nahrané v režime Video na rekordéri
od iného výrobcu, ale neboli ešte finalizované.
13
HT-BD1220A_SK-1.indd 13
2009-08-01
11:51:56
popis
PREDNÝ PANEL
1 2
3
4
5
6
7
8 9
11
10
TLAČIDLO NAPÁJANIA
Zapína a vypína domáce kino Blu-ray.
KONTROLKA POHOTOVOSTNÝ REŽIM
Táto kontrolka svieti, keď je jednotka pripojená k sieti.
TLAČIDLO OTVORIŤ/ZATVORIŤ
Vysúva a zasúva nosič disku.
TLAČIDLO FUNCTION
Režim sa prepína nasledovne :
BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
TLAČIDLO LADENIE SMEROM DOLE A
PRESKOČIŤ (
)
Vráti sa do predchádzajúceho titulu/kapitoly/stopy.
TLAČIDLO STOP
Zastavuje prehrávanie disku.
TLAČIDLÁ ovládania hlasitosti
Nastavenie hlasitosti.
TLAČIDLO PREHRÁVANIE/PAUZA
Prehráva disk alebo pozastaví prehrávanie.
TLAČIDLO LADENIE SMEROM HORE A
PRESKOČIŤ(
)
Prejde na ďalší titul/kapitolu/stopu.
10
DISPLEJ
Zobrazuje stav, čas prehrávania, atď.
11
USB HOSTITEĽ
Sem môžete pripojiť USB pamäťové zariadenie a pri pripojení k BD-LIVE
ho môžete používať na uloženie. Taktiež môže byť použitý na
aktualizáciu firmvéru a na prehrávanie MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
M
Ladí pásmo FM frekvencie smerom dole.
Ladí pásmo FM frekvencie smerom hore.
Na pripojenie bezdrôtového adaptéra LAN musíte použiť USB HOSTITEĽA na zadnom paneli domáceho kina Blu-ray.
 USB HDD zariadenie nie je možné používať na ukladanie BD údajov (BD-LIVE).
14
HT-BD1220A_SK-1.indd 14
2009-08-01
11:51:57
ZADNÝ PANEL
SK
1
2
3 4 5 6
7
8 9
● POPIS
10
11
KONEKTOR iPodu
Sem pripojte konektor doku iPodu.
KOAXIÁLNY KONEKTOR FM 75 Ω
Pripojte FM anténu.
KONEKTORY AUX IN
Pripojenie k 2 kanálovému analógovému výstupu externého zariadenia (ako je
napríklad video)
KONEKTOR VIDEO OUT
Pripojenie vstupného konektoru televízora (VIDEO IN (VSTUP VIDEA)) ku
konektoru VIDEO OUT (VÝSTUP VIDEA) na tejto jednotke.
KONEKTORY COMPONENT VIDEO OUTPUT
Pomocou komponentných video vstupov pripojte televízor k týmto
konektorom.
KONEKTOR HDMI OUT
Kvôli lepšej kvalite obrazu pripojte túto výstupnú koncovku HDMI
pomocou HDMI káblov ku koncovke vstupu HDMI na vašom televízore.
KONEKTORY EXTERNÉHO
DIGITÁLNEHO OPTICKÉHO VSTUPU
Pomocou týchto konektorov pripojte externé zariadenie schopné
digitálneho výstupu.
TERMINÁL LAN
Môže byť použitý na pripojenie k BD-LIVE a YouTube
Taktiež môže byť použitý na aktualizáciu firmvéru.
KONEKTOR BEZDRÔTOVÉHO LAN
Sem môžete pripojiť pamäťové zariadenie USB a používať ho ako pamäť
pri pripojení k BD-LIVE. Taktiež sa môže používať na aktualizáciu firmvéru
a MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4 prehrávanie, aj na pripojenie k BD-Live
pomocou bezdrôtového LAN adaptéra.
10
2 KANÁLOVÉ KONEKTORY VÝSTUPU
REPRODUKTORA
Pripojte predné reproduktory a subwoofer.
11
VENTILÁTOR
Keď je zariadenie zapnuté, ventilátor sa stále otáča. Pri inštalácii výrobku
zabezpečte na všetkých stranách minimálne 10 cm voľného miesta.
M
Nadmerné USB disky sa nedajú vložiť, keď je pripojený kábel LAN alebo HDMI.|
15
HT-BD1220A_SK-1.indd 15
2009-08-01
11:51:58
diaľkový ovládač
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
21
1
2
3
4
5
6
7
8
22
23
24
25
26
27
28
9
29
10
11
30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35
36
37
16
HT-BD1220A_SK-1.indd 16
2009-08-01
11:51:59
Tlačidlo POWER
19
Tlačidlo MO/ST
2
Tlačidlo BD RECEIVER
20
Tlačidlo DISC MENU
3
Tlačidlo TV
21
Tlačidlo OTVORIŤ/ZATVORIŤ
4
Číselné tlačidlá (0 - 9)
22
Tlačidlo DIMMER
5
Tlačidlo AUDIO
Tlačidlo BD
Tlačidlo TUNER
Tlačidlo AUX
6
Tlačidlo STEP
7
Tlačidlá prednastavenia ladenia/CD
24
Tlačidlo SOURCE
8
Tlačidlo PREHRÁVANIE
Tlačidlo STOP
Tlačidlá VYHĽADÁVANIE
25
Výberové tlačidlá RDS
26
Tlačidlo SUBTITLE
9
Tlačidlo VOLUME
27
Tlačidlo PAUZA
10
Tlačidlo V-SOUND
28
Tlačidlo MUTE
11
Tlačidlo MENU
29
Tlačidlo TUNING/CH
12
Tlačidlo kurzora/ENTER
30
Tlačidlo RETURN
13
Tlačidlo INFO
31
Tlačidlo EXIT
14
Farebné tlačidlá : ČERVENÉ(A),
ZELENÉ(B), ŽLTÉ(C), MODRÉ(D)
32
Tlačidlo ZOOM
15
Tlačidlo POPUP MENU, TITLE MENU
33
Tlačidlo PIP
16
Tlačidlo TUNER MEMORY
34
Tlačidlo REPEAT
17
Tlačidlo CANCEL
35
Tlačidlo DSP
18
36
Tlačidlo REPEAT A-B
Tlačidlo SLEEP
37
Tlačidlo SLOW
● DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
23
SK
1
Inštalácia batérií do diakového ovládača
1.
Otvorte kryt na zadnej
strane diakového ovládača
tak, ako je to zobrazené.
2.
Vložte dve batérie vekosti AAA.
Uistite sa, že konce batérií „+“ a „–“ súhlasia so
znázornením vo vnútri komory.
3.
Kryt vložte späť.
Pri bežnom používaní
televízora vydržia batérie
približne jeden rok.
17
HT-BD1220A_SK-1.indd 17
2009-08-01
11:52:00
diaľkový ovládač
NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať niektoré funkcie vášho televízora.
Pri ovládaní televízora pomocou diaľkového ovládania
1. Stlačte tlačidlo TV a diaľkový ovládač nastavte do režimu
televízora.
2. Stlačením tlačidla POWER zapnite televízor.
3. Podržte stlačené tlačidlo POWER a zadajte kód
zodpovedajúci
svojej značke televizora.
• Ak je pri výrobcovi vášho televízora uvedených viacero
kódov, postupne vyskúšajte, ktorý bude fungovať pri vašom
televízora.
Príklad: televízor Samsung.
Podržte stlačené tlačidlo POWER a pomocou číselných
tlačidiel zadajte 00, 15, 16, 17 a 40.
4. Keď sa televízor vypne, nastavenie je dokončené.
• Môžete použivať tlačidlá TV POWER, VOLUME, CHANNEL a číselné tlačidlá
(0 až 9).
M
 Diaľkové ovládanie nemusí fungovať pri ovládani televízora určitých výrobcov. Niektoré
funkcie nemusia byť v závislosti od výrobcu televízora dostupné.
 Diaľkové ovládanie je z výroby nastavené na ovládanie TVP Samsung (ak nezmenite kód).
Ovládací dosah diakového ovládania
Diaľkový ovládač môžete používať približne do vzdialenosti 7 metrov v
priamej línii. Môžete ho tiež používať v horizontálnom uhle do 30° od
senzora diaľkového ovládača.
18
HT-BD1220A_SK-1.indd 18
2009-08-01
11:52:01
Kódy výrobcov TVP
Výrobca
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Kód
Č.
SK
Č..
Výrobca
Kód
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
4
59, 60, 98
19
HT-BD1220A_SK-1.indd 19
2009-08-01
11:52:01
pripojenia
Táto časť sa týka rôznych metód pripojenia domáceho kina Blu-ray k ďalším externým zariadeniam.
Pred presúvaním alebo inštaláciou výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili sieťový kábel.
PRIPOJENIE REPRODUKTOROV
až 3 násobná veľkosť obrazovky televízora
Poloha domáceho kina Blu-ray
Položte ho na stojan alebo skrinku s regálmi, alebo pod stojan na televízor.
Výber polohy počúvania
Poloha počúvania by sa od televízora mala nachádzať vo vzdialenosti 2,5 až 3 násobku veľkosti obrazovky.
Príklad: Pre 32" televízory 2 – 2,4 m
Pre 55" televízory 3,5 – 4 m
Predné reproduktory
ei
Tieto reproduktory umiestnite dopredu od vašej polohy počúvania, smerom dnu (asi 45°) smerom k sebe.
Reproduktory umiestnite tak, aby sa nachádzali v rovnakej výške, ako vaše uši.
Subwoofer
Poloha subwoofera nie je rozhodujúca. Umiestnite ho kamkoľvek chcete.
20
HT-BD1220A_SK-1.indd 20
2009-08-01
11:52:02
SK
Pripojenie reproduktorov
1. Stlačte jazýček koncovky na zadnej strane reproduktora.
2. Čierny vodič vložte do čiernej koncovky (-), červený vodič do
červenej koncovky (+) a potom uvoľnite jazýček.
Čierny
Červený
● PRIPOJENIA
3. Spojovacie kolíky pripojte k zadnej strane domáceho kina Blu-ray tak,
aby sa farebné označenie kolíkov reproduktora zhodovalo s farebným
označením konektorov reproduktora.
Predný reproduktor (L)
Predný reproduktor (R)
Subwoofer
 Nedovoľte deťom aby sa hrali s reproduktormi alebo v ich blízkosti. V prípade, že by reproduktory spadli, môže dôjsť k úrazu.
 Pri pripájaní káblov k reproduktorom dodržte správnu polaritu (+/-).
 Subwoofer umiestnite mimo dosah detí tak, aby nemohli vkladať svoje ruky alebo cudzie predmety do
konektorov (otvorov) na subwooferi.
 Subwoofer nevešajte na stenu za konektor (otvor).
M
Ak umiestnite reproduktory v blízkosti televízora, môže dôjsť ku skresleniu zvuku z dôvodu rušenia
magnetickým poľom, ktoré vytvárajú reproduktory. V takomto prípade umiestnite reproduktory vo väčšej
vzdialenosti od televízora.
21
HT-BD1220A_SK-1.indd 21
2009-08-01
11:52:02
pripojenia
PRIPOJENIE VÝSTUPU OBRAZU K TELEVÍZORU
Vyberte jeden z troch spôsobov pripojenia k televízoru.
SPÔSOB 3
(je súčasťou
balenia)
SPÔSOB 2
SPÔSOB 1
SPÔSOB 1 : HDMI (NAJLEPŠÍ)
Z konektoru HDMI OUT (HDMI VÝSTUP) (nie je súčasťou výbavy) na zadnej strane domáceho kina Bluray pripojte HDMI kábel ku konektoru HDMI IN (HDMI VSTUP) na vašom televízore.
M





Niektoré výstupné rozlíšenia HDMI nemusia fungovať, záleží od vášho televízora.
Ak je z prehrávača k televízoru pripojený HDMI kábel, výstup domáceho kina Blu-ray sa
do 10 sekúnd nastaví automaticky.
Ak používate funkciu Anynet+ (pozri stranu 44) a máte pripojený komponentný aj HDMI
kábel, automaticky sa vyberie režim HDMI.
Keď prehrávač pripojíte k televízoru pomocou HDMI kábla prvýkrát alebo ho pripojíte k
novému televízoru, výstupné rozlíšenie HDMI sa automaticky nastaví na najvyššie, ktoré
televízor podporuje.
Ak k domácemu kinu Blu-ray pripojíte televízor pomocou HDMI kábla, môžete prehrávač
jednoducho ovládať diaľkovým ovládačom televízora. (Táto funkcia je dostupná iba s
televízormi SAMSUNG, ktoré podporujú funkciu Anynet+.) (Pozri stranu 44)
Ak HDMI kábel pripojíte alebo odstránite počas prehrávania súborov CD-DA, MP3 alebo
JPEG, prehrávač zastaví prehrávanie.
 Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so
zodpovedajúcim výstupom videa (HDMI, Komponentný alebo Kompozitný) na vašom domácom
kine Blu-ray. Viac informácií o tom, ako vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na
použitie televízora.
 Ak ste diaľkový ovládač nastavili na ovládanie vášho televízora, stlačte tlačidlo
SOURCE na diaľkovom ovládači a ako externý zdroj televízora vyberte HDMI.
Funkcia automatického rozpoznania HDMI
Výstup videa prehrávača sa automaticky zmení na režim HDMI po pripojení HDMI kábla kým je
zariadenie zapnuté. Možné HDMI rozlíšenia nájdete na strane 42.
22
• HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie, ktoré umožňuje digitálny prenos video a audio údajov pomocou jediného konektora.
Pomocou HDMI prenáša domáce kino Blu-ray digitálny video a audio signál a zobrazuje ostrý obraz na televízore, ktorý má
vstupný konektor HDMI.
HT-BD1220A_SK-1.indd 22
2009-08-01
11:52:03
SK
● PRIPOJENIA
• Popis pripojenia HDMI
Konektor HDMI – Podporuje údaje videa a digitálneho audia.
- HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
- Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu), na obrazovke sa môže
objaviť náhodné rušenie.
• Prečo Samsung používa HDMI?
Analógové televízory vyžadujú analógový video/audio signál. Pri prehrávaní BD/DVD sú však údaje vysielané do
televízora digitálne. Preto je potrebný konvertor digitálneho signálu na analógový signál (v domácom kine Blu-ray)
alebo konektor analógového signálu na digitálny signál (v televízoru). Počas tejto konverzie sa kvalita obrazu zníži z
dôvodu rušenia a straty signálu. HDMI technológia je najkvalitnejšia, pretože nevyžaduje D/A konverziu a prenáša
čistý digitálny signál z prehrávača do vášho televízora.
• Čo je HDCP?
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu) je systém na ochranu pred kopírovaním BD/DVD obsahu,
ktorý vychádza cez HDMI. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa (počítač, DVD, atď.) a
zobrazovacieho zariadenia (televízor, projektor, atď.). Obsah je zakódovaný v zdrojovom zariadení, aby sa zabránilo
jeho neoprávnenému kopírovaniu.
• Čo je Anynet+?
Anynet+ je pohodlná funkcia, ktorá poskytuje spojenú činnosť tejto jednotky cez televízory Samsung s funkciou Anynet+.
- Ak má váš televízor Samsung logo
, podporuje funkciu Anynet+.
- Keď prehrávač zapnete a vložíte disk, prehrávač spustí prehrávanie disku, televízor sa automaticky zapne a
prepne do režimu HDMI.
- Keď prehrávač zapnete a stlačíte tlačidlo Play (Prehrávanie) pri vloženom disku, televízor sa automaticky zapne a
prepne do režimu HDMI.
• Čo je BD Wise?
BD Wise je najnovší prepojovací prvok spoločnosti Samsung.
- Ak pripojíte výrobok Samsung s BD-Wise k inému pomocou HDMI, automaticky sa nastaví optimálne rozlíšenie.
SPÔSOB 2 : Komponentné video (LEPŠÍ)
Ak je váš televízor vybavený vstupmi komponentného videa, pripojte komponentný video kábel (nie je
súčasťou výbavy) z konektorov Component Video Output (Výstup komponentného videa) (Pr, Pb a Y) na
zadnej strane domáceho kina Blu-ray ku konektorom Component Video Input (Vstup komponentného
videa) na vašom televízore.
M




Môžete si vybrať z rôznych nastavení rozlíšenia, ktoré sú 1080i, 720p, 576p/480p a 576i/480i, v
závislosti od typu disku. (Pozri stranu 42)
Aktuálne rozlíšenie sa od nastavenia v ponuke SETUP (NASTAVENIE) môže líšiť, ak sú pripojené oba
káble, komponentný aj HDMI. Rozlíšenie sa tiež môže líšiť v závislosti od disku. (Pozri stranu 42)
Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so zodpovedajúcim
výstupom videa (HDMI, Komponentný alebo Kompozitný) na vašom domácom kine Blu-ray. Viac informácií o
tom, ako vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na použitie televízora.
Ak máte DO od prehrávača správne nastavené na ovládanie TVP, stláčaním tlačidla
SOURCE na DO vyberte externý vstup TVP na COMPONENT.
Ak sú pri prehrávaní DVD pripojené oba konektory, HDMI aj komponentný, a vy vyberiete
komponentný režim 1080p, 1080i alebo 720p, v ponuke nastavenia displeja sa zobrazí výstupné
rozlíšenie 1080p, 1080i alebo 720p . Aktuálne rozlíšenie je 576i/480i.
SPÔSOB 3 : Kompozitné video (DOBRÝ)
Z konektoru VIDEO OUT (VÝSTUP VIDEA) na zadnej strane domáceho kina Blu-ray pripojte dodaný
video kábel ku konektoru VIDEO IN (VSTUP VIDEA) na vašom televízore.
M
Zdroj videa vždy vychádza v rozlíšení 576i/480i, nezáleží od rozlíšenia, ktoré je nastavené v ponuke
SETUP (NASTAVENIE). (Pozri stranu 42)
 Po pripojení videa nastavte vstupný zdroj videa na vašom televízore tak, aby sa zhodoval so
zodpovedajúcim výstupom videa (HDMI, Komponentný alebo Kompozitný) na vašom domácom kine
Blu-ray. Viac informácií o tom, ako vybrať vstupný zdroj videa televízora, nájdete v návode na použitie
televízora.
 Ak máte DO od prehrávača správne nastavené na ovládanie TVP, stláčaním tlačidla
TV SOURCE na DO vyberte externý vstup TVP na VIDEO.
 Jednotku nepripájajte cez video. Videosignály dodávané cez video môžu byť ovplyvnené
systémami ochrany proti zápisu a obraz v televízore bude skreslený.
23
HT-BD1220A_SK-1.indd 23
2009-08-01
11:52:05
pripojenia
PRIPOJENIE IPODU
Cez hlavnú jednotku si môžete vychutnávať súbory s hudbou a videami uložené v iPode. Prevádzku iPod s
domácim kinom Blu-ray nájdete na stranách 25 a 76 - 78.
(súčasť dodávky)
1. Dok iPodu pripojte ku konektoru iPod na zadnej strane hlavnej jednotky.
2. iPod umiestnite do doku.
• Na obrazovke sa zobrazí odkaz „iPod Connected“.
M





Ak chcete pozerať video z iPodu, musíte mať k televízoru pripojený výstup VIDEO (Viď strana
23).
Pretože porty káblov sú blízko vedľa seba uistite sa, že ste pred odpojením dokovacieho kábla
iPod odstránili pamäťové zariadenie USB.
Predtým, ako pripojíte iPod a domáce kino Blu-ray, nastavte hlasitosť na miernu úroveň.
Keď je zariadenie zapnuté a vy pripojíte iPod, jednotka nabije batériu vášho prehrávača iPod.
Uistite sa, že konektor doku ste pripojili tak, že nálepka „SAMSUNG“ smeruje hore.
„Made for iPod" znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne
k iPodu a bolo certifikované výrobcom, že spĺňa Apple štandardy na prevádzku.
24
HT-BD1220A_SK-1.indd 24
2009-08-01
11:52:05
SK
Modely iPod, ktoré sú dostupné pre HT-BD1220
iPod 5 generácie
(video) 30GB 60GB
80 GB
iPod classic
80GB 120GB 160GB
iPod touch
1 generácie
4GB 16GB 32GB
iPod nano
4 generácie (video)
8GB 16GB
iPhone 3G
8GB 16GB
iPod touch
2 generácie
8GB 16GB 32GB
iPhone
4GB 8GB 16GB
● PRIPOJENIA
iPod nano 3 generácie
(video)
4GB 8GB
M
„Made fo iPod" znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k
iPodu a bolo certifikované výrobcom, že spĺňa Apple štandardy na prevádzku.
 „Works with iPhone“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne
k iPhone a bolo certifikované výrobcom, že spĺňa Apple štandardy na prevádzku.
 Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za to, či zodpovedá bezpečnostným a
regulačným štandardom.
iPod je obchodná značka Apple Inc., registrovaná v Spojených štátoch a iných krajinách. iPhone
je obchodná značka Apple Inc..
25
HT-BD1220A_SK-1.indd 25
2009-08-01
11:52:06
pripojenia
PRIPOJENIE ZVUKU Z EXTERNÝCH ZARIADEN
OPTICAL: Pripojenie externého digitálneho zariadenia
Zariadenie s digitálnym signálom, ako napríklad káblová spojka/satelitný prijímač (Set-Top Box).
1. Pripojte digitálny vstup (OPTICAL 1 alebo OPTICAL 2) na hlavnej jednotke k digitálnemu výstupu
externého digitálneho zariadenia.
2. Ak chcete vybrať vstup D.IN, stlačte tlačidlo FUNCTION na hlavnej jednotke.
• Režim sa prepína nasledovne : BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Optický kábel (nie je
súčasťou dodávky)
M
Ak chcete pozerať video z vašej káblovej spojky/satelitného prijímača musíte pripojiť ich
výstup videa k televízoru.
 Tento systém podporuje digitálne vzorkovacie frekvencie o veľkosti 32 kHz alebo viac, z
externých digitálnych zariadení.
 Tento systém podporuje iba DTS a Dolby Digital zvuk. MPEG zvuk, ktorý je tok bitov, nie je
podporovaný
26
HT-BD1220A_SK-1.indd 26
2009-08-01
11:52:06
AUX: Pripojenie externého analógového zariadenia
SK
Zariadenie s analógovým signálom, ako napríklad video.
1. AUX IN (Zvuk) na hlavnej jednotke pripojte k audio výstupu na externom analógovom zariadení.
• Uistite sa, že farby konektorov sa zhodujú.
● PRIPOJENIA
2. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo AUX a vyberte vstup AUX.
• Taktiež môžete použiť tlačidlo FUNCTION na hlavnej jednotke.
Režim sa prepína nasledovne : BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Audio kábel (nie je súčasťou dodávky)
Ak má externé analógové zariadenie
iba jeden audio výstup, pripojte ľavý
alebo pravý.
M
Konektor výstupu videa môžete pripojiť vaše video k televízoru a konektory výstupu zvuku
videa pripojte k tomuto výrobku.
27
HT-BD1220A_SK-1.indd 27
2009-08-01
11:52:07
pripojenia
PRIPOJENIE K SIETI
Pre prístup k službám siete alebo aktualizáciu aktuálneho firmvéru musíte mať jedno z pripojení.
Pripojením k sieti môžete vstúpiť k službám BD-LIVE, YouTube, PC Streaming a k aktualizáciám softvéru z
aktualizačného servera spoločnosti Samsung.
Prípad 1: Pripojenie Direct LAN kábla k vášmu modemu
1. Pomocou kábla Direct LAN (kábel UTP, nie je súčasťou dodávky) pripojte terminál LAN na zadnej
strane prehrávača diskov Blu-ray k terminálu LAN na vašom modeme.
K LAN portu
Širokopásmový modem
(s integrovaným routerom)
Pripojenie pomocou routera
(napr. DSL)
Routeru
Širokopásmový modem
alebo
Širokopásmové
služby
K LAN portu
K LAN portu
Širokopásmové
služby
Pripojenie počítača k
routeru kvôli funkcii PC
streaming
M
Ak chcete používať funkciu PC streaming (viď strany 79 – 80), vytvorte medzi vašim
počítačom a routerom sieť.
 Internetový prístup k aktualizačnému serveru spoločnosti Samsung nemusí byť umožnený,
záleží od použitého routera alebo od poskytovateľa internetových služieb.
Pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.
 Ak ste používateľ DSL, použite prosím na sieťové pripojenie router.
28
HT-BD1220A_SK-1.indd 28
2009-08-01
11:52:09
Prípad 2: Pripojenie k bezdrôtovému smerovaču
SK
K sieti sa môžete pripojiť pomocou bezdrôtového smerovača. Nastavenie bezdrôtovej siete nájdete na
strane 50.
Port modemu
● PRIPOJENIA
Bezdrôtový smerovač
Kábel modemu
M
Bezdrôtový LAN adaptér
(nie je súčasťou dodávky)
Táto jednotka je kompatibilná iba s bezdrôtovým LAN adaptérom spoločnosti Samsung. (nie je
súčasťou dodávky)
(Názov modelu: WIS09ABGN).
- Bezdrôtový LAN adaptér spoločnosti Samsung sa predáva samostatne.
- Kvôli zakúpeniu kontaktujte zástupcu Samsung Electronics alebo servisné stredisko.
 Musíte mať bezdrôtový smerovač, ktorý podporuje IEEE 802.11a/b/g/n. (n je odporúčané
na stabilnú činnosť bezdrôtovej siete.)
 Bezdrôtová LAN môže svojim spôsobom spôsobiť rušenie, záleží od podmienok použitia
(výkon AP, vzdialenosť, prekážky, rušenie inými rádiovými zariadeniami, atď.).
 Bezdrôtový smerovač nastavte na Infraštruktúrny režim. Režim ad hoc nie je podporovaný.
 Pri aplikovaní bezpečnostného kľúča pre AP (bezdrôtový smerovač) je podporované iba
nasledovné.
1) Režim overenia: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Typ kódovania: WEP, TKIP, AES
29
HT-BD1220A_SK-1.indd 29
2009-08-01
11:52:11
pripojenia
PRIPOJENIE FM ANTÉNY
1. Ku koaxiálnemu konektoru 75 Ω pripojte anténu FM.
2. Pomaly pohybujte káblom tak, aby bol signál kvalitný, potom kábel antény upevnite na stenu alebo
iný pevný povrch.
FM anténa (dodávaná)
M
Ventilátor vháňa chladný vzduch do zariadenia, aby sa neprehrialo.
Ventilátor
Chladiaci ventilátor dodáva studený vzduch prístroju, čím ho chráni pred prehrievaním.
Z bezpečnostných dôvodov dbajte na nasledovné.
• Skontrolujte, či je systém dostatočne chladený. Ak je ventilácia nedostatočná, teplota vo vnútri zariadenia sa
značne zvýši a zariadenie sa môže poškodiť.
• Neblokujte chladiaci ventilátor ani ventilačné otvory. (Ak by ste
zablokovali chladiaci ventilátor alebo ventilačné otvory napr. novinami alebo obrusom, zariadenie sa môže
prehrievať a následne môže dôjsť k požiaru.)
30
HT-BD1220A_SK-1.indd 30
2009-08-01
11:52:12
SK
základné funkcie vášho domáceho kina Blu-ray
Táto časť predstavuje základné funkcie prehrávania a prehrávanie podľa typu disku.
PRED PREHRÁVANÍM
• Zapnite televízor a nastavte ho na správny vstup videa (vstup, ku ktorému je pripojené domáce kino Blu-ray).
● ZÁKLADNÉ FUNKCIE
Po prvom pripojení prehrávača, stlačte tlačidlo POWER a na
obrazovke sa objaví:
Ak chcete zvoliť jazyk stlačte tlačidlo zodpovedajúce číslu
jazyka. (Táto obrazovka sa objaví, iba pri prvom pripojení
prehrávača.) Ak ste pri zobrazení výberu jazyka nevybrali
žiadny jazyk, nastavenia sa môžu zmeniť po vypnutí a
opätovnom zapnutí zariadenia. Preto určite zvoľte jazyk, ktorý
chcete používať. Jazyk menu môžete zmeniť stlačením
tlačidla STOP () na prednom paneli zariadenia na viac ako
5 sekúnd, keď v zariadení nie je vložený disk. Potom sa
zobrazí okno SELECT MENU LANGUAGE, kde môžete
zvoliť váš preferovaný jazyk.
M
MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision : BBS42
Disky, ktoré sa na tomto prehrávači dajú prehrávať (pre nasledovné disky môže schopnosť
prehrávania závisieť od podmienok nahrávania).
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (Režim V)
• CD-RW/CD-R
• DivX
• MKV
• MP4
• V závislosti na podmienkach záznamu nie je prístroj schopný prehrávať niektoré CD-R,
CD-RW alebo DVD-R disky.
 Disky, ktoré sa na tomto prehrávači nedajú prehrávať
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CVD
• Super Audio CD (s výnimkou CD vrstvy)
• DVD+R
• CDV
• CD-I
• CDG - iba prehrávanie zvuku,nie obrazu.
 Disk Blu-ray je nový a vyvíjajúci sa formát.
Preto sa môžu vyskytnúť problémy s kompatibilitou nových a existujúcich formátov diskov.
Nie všetky disky sú kompatibilné a nie všetky disky je možné prehrať. Ďalšie informácie
nájdete v tomto návode, v častiach Typy diskov a ich charakteristiky a Informácie o zhode
a kompatibilite. v prípade, že sa vyskytnú problémy s kompatibilitou, prosím kontaktujte
zákaznícke centrum spoločnosti Samsung.
31
HT-BD1220A_SK-1.indd 31
2009-08-01
11:52:13
základné funkcie vášho domáceho kina Blu-ray
NAVIGÁCIA V OBRAZOVKOVEJ PONUKE
❖ GUI (Grafické používateľské rozhranie) v tomto manuáli sa môže líšiť, záleží od verzie firmvéru.
System Information
System
Time Zone
Clock Set
Language
Video
Music
Photo
Setup
Audio
Power On/Off sound
Subtitle
BD Data Management
DivX Subtitle
DivX(R) Registration
Disc Menu
DivX(R) Deactivation
Menu
System Update
Audio
Display
Dynamic Compression
TV Aspect
AV Sync
Movie Frame (24 Fs)
Test Tone
Resolution
Speaker Distance
Progressive Mode
Sound Edit
Still Mode
Screen Message
HDMI
Network
Anynet + (HDMI-CEC)
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
HDMI Format
BD Wise
HDMI Audio
Proxy
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
Parental Lock
Rating Level
e-Contents
YouTube
New Password
PREHRÁVANIE DISKU
1. Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE.
2. Zľahka položte disk na nosič popisom nahor.
3. Stlačením PLAY alebo OPEN/CLOSE zatvorte nosič.
M
Prehrávač si pamätá miesto, v ktorom ste naposledy zastavili prehrávanie stlačením PLAY
Potom môžete spustiť prehrávanie presne z takéhoto miesta.) Táto funkcia sa volá
„Pokračovať“.
Na niektorých diskoch BD (BD-J) môže byť táto funkcia zakázaná.
 Pre vypnutie funkcie Resume stlačte počas prehrávanie dvakrát tlačidlo STOP.
 Prehrávanie dočasne pozastavíte stlačením PAUSE počas prehrávania.
Opätovným stlačením tlačidla PLAY prehrávanie obnovíte.
 Ak necháte prehrávač v režime zastavenia dlhšie, ako 5 minút bez toho, aby ste do neho
zasahovali, aktivuje sa šetrič obrazovky. Ak je prehrávač v režime šetriča obrazovky dlhšie,
ako 15 minút, automaticky sa vypne, okrem prehrávania CD-DA. (Funkcia automatického
vypnutia)
 Ak viac ako 5 minút v režime pozastavenia nestlačíte žiadne tlačidlo na jednotke alebo
diaľkovom ovládači, činnosť sa zastaví (okrem niektorých diskov Blu-ray).
32
HT-BD1220A_SK-1.indd 32
2009-08-01
11:52:13
NASTAVENIE ZVUKU
SK
Nastavenie Signalizácie Zapnutia/Vypnutia Napájania
Môžete nastaviť zvuk melódie, ktorý začujete pri každom zapnutí alebo vypnutí prehrávača.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
System Information
Music
Time Zone
Photo
DVD
Clock Set
Language
Power On/Off sound : On On
Off
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
System
◄
►
● ZÁKLADNÉ FUNKCIE
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte System a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Setup
Network
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Power On/Off sound a
potom stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
Parental
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte On alebo Off a potom
stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
6. Ak chcete z ponuky nastavenia vyjsť, stlačte tlačidlo MENU.
OUŽITIE FUNKCIÍ VYHĽADANIA A PRESKOČENIA
Počas prehrávania môžete rýchlo prehľadávať kapitolu alebo skladbu a použiť funkciu preskočenia na skok k ďalšej časti.
Prehľadávanie skladby alebo kapitoly
hgfZCV
Počas prehrávania stlačte tlačidlo VYHĽADAŤ (
).
Každým stlačením tlačidla VYHĽADAŤ, sa rýchlosť prehrávania zmení nasledovne.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
DivX, MKV, MP4
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
X2X4X8
• Program môžete prehľadávať v opačnom poradí.
• Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo PLAY.
M
Počas prehľadávania nie je počuť žiadny zvuk.
hgfZCV
Preskakovanie skladieb
Počas prehrávania stlačte tlačidlo PRESKOČIŤ (
).
) posuniete sa na
Ak stlačíte počas prehrávania diskov Blu-ray/DVD disku tlačidlo PRESKOČIŤ (
ďalšiu kapitolu.
Ak stlačíte tlačidlo PRESKOČIŤ (
) presuniete sa na začiatok kapitoly. Viacnásobným stláčaním sa
presúvate na začiatok predošlej kapitoly..
33
HT-BD1220A_SK-1.indd 33
2009-08-01
11:52:13
základné funkcie vášho domáceho kina Blu-ray
SPOMALENÉ PREHRÁVANIE/PREHRÁVANIE PO KROKOCH
Spomalené prehrávanie
hgfZCV
V režime pozastavenia stlačte tlačidlo SLOW na DO pre
spustenie spomaleného prehrávania.
• Po stlačení tlačidla SLOW,  1/8  1/4  1/2
• Pre obnovenie prehrávania stlačte tlačidlo
PREHRÁVANIE ( ) .
M
Ikona (
) indikuje, že bolo stlačené nesprávne tlačidlo.
 Počas spomaleného prehrávania nie je počuť žiadny zvuk.
 Spomalený záber funguje iba v smere dopredu.
Prehrávanie po krokoch
hgfZCV
Počas prehrávania stlačte tlačidlo STEP na DO pre spustenie
prehrávania po krokoch.
• Každým stlačením tlačidla sa zobrazí ďalší obrázok.
• Po stlačení tlačidla STEP sa zobrazí ďalší obrázok.
• Opätovným stlačením tlačidla PREHRÁVANIE ( )
prehrávanie obnovíte.
M
Počas prehrávania po krokoch nie je počuť žiadny zvuk.
 Krokovanie funguje iba v smere dopredu.
34
HT-BD1220A_SK-1.indd 34
2009-08-01
11:52:15
SK
nastavenie systému
NASTAVENIE HODÍN
Vyberte svoje časové pásmo
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
Photo
DVD
Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte System a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Time Zone a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
5. Pomocou tlačidiel ◄ ► umiestnite kurzor na správne časové
pásmo svojej oblasti a stlačte tlačidlo ENTER.
System Information
System
◄
Time Zone
Clock Set
Audio
Power On/Off sound : On
Display
BD data management
HDMI
DivX(R) Registration
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
Music
Time Zone
Photo
DVD
Setup
◄
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
BD data management
HDMI Setup
DivX(R) Registration
Network SetupGMT + 00:00
DivX(R) Deactivation
London,
Casablanca
Parental
SetupLisbon,System
Update
Save
M
►
Language
● NASTAVENIE SYSTÉMU
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Music
►
Return
Ak chcete čas nastaviť automaticky, nastavte NTP server na On (viď strana 55).
Nastavenie hodín
Pri nastavovaní postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 až 3.
Music
System Information
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Clock Set a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Photo
DVD
Setup
Time Zone
System
◄
Clock Set
►
Language
Power On/Off sound : On
Audio
BD data management
Display
DivX(R) Registration
HDMI
DivX(R) Deactivation
Network
System Update
Parental
5. Stláčaním tlačidiel ◄ ► sa presuňte „da.“ (dátum), „hr“
(hodina) a „min“ (minúta). Stlačením tlačidiel ▲▼ nastavte
dátum a čas a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
Clock Set
◄
Clock Set
System
da.
hr.
min.
Power On/Off sound : On
Language
01 management
01
Audio JAN/01/2009 BD data
Display Thursday
HDMI
Network
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
Save
System UpdateReturn
Parental
35
HT-BD1220A_SK-2.indd 35
2009-08-01
11:56:13
nastavenie jazyka
NASTAVENIE JAZYKA
Ak už raz nastavíte možnosti zvuku, titulkov, ponuky disku a ponuky jazykov prehrávača, automaticky sa aplikujú pri
každom pozeraní filmu.
M
Ak chcete vybrať iný jazyk zvuku a titulkov počas prehrávania disku, môžete na
uskutočnenie tohto výberu taktiež použiť ponuku disku.
Music
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Photo
DVD
Setup
System
◄
Language
◄
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
Music
Photo
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Language a stlačte
ENTER alebo ►.
Zobrazí sa režim menu Language setup.
DVD
Setup
System
Audio
: Original
Audio
Subtitle
: Auto
Display
DivX Subtitle
HDMI
Disc Menu
: English
Network
Menu
: Auto
Audio
: Original
Original
English
: Auto
Français
: Western
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
Language
◄
►
: Western
Parental
Music
Photo
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte želané nastavenia zvuku a
stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
DVD
Setup
System
Language
◄
Audio
Subtitle
Display
DivX Subtitle
HDMI
Disc Menu
Network
Menu
►
Parental
• Audio : Nastavenie jazyka zvuku.
• Subtitle : Nastavenie titulkov.
• DivX Subtitle : Pre jazyk titulkov DivX podľa regiónu.
Western
afrikánčina, baskičtina, katalánčina, dánčina, holandština, angličtina, faerčina, fínčina, francůzština,
nemčina, islandčina, indonézčina, taliančina, malajčina, nórčina, portugalčina, španielčina,
svahilčina, švédčina
Central
angličtina, albánčina, chorvátčina, čeština, maďarčina, poľština, rumunčina, srbčina (latinka),
slovenčina, slovinčina
Cyrillic
angličtina, azeri, bieloruština, bulharčina, kazachčina, macedónčina, ruština, srbčina, tatárčina,
ukrajinčina, uzbečtina
Greek
angličtina, gréčtina
• Disc Menu : Menu disku,ktoré disk obsahuje.
• Menu : Obrazovkové menu vášho prehrávača diskov Blu-ray.
5. Stláčaním ▲▼ zvoľte želaný jazyk a stlačte tlačidlo ENTER.
M
Stlačením RETURN alebo ◄ zobrazíte predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU
vypnete režim Menu.
 Zvolený jazyk sa zobrazí iba v prípade, že ho disk podporuje.
 Ak sa titulky zobrazia porušeným písmom, zmeňte titulky DivX na vhodný región.
36
HT-BD1220A_SK-2.indd 36
Ak ani potom nefungujú, nie je podporovaný ich formát.
2009-08-01
11:56:21
SK
nastavenie zvuku
NASTAVENIE REPRODUKTOROV
Dynamická kompresia
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Display
Dynamic Compression : On On
Off
AV Sync
: 50msec
HDMI
Test Tone
Audio
◄
Network
►
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
AV Sync
Keď je prehrávač pripojený k digitálnemu televízoru môže sa
vám video zdať pomalšie ako zvuk. Ak sa tak stane, nastavte
dobu oneskorenia zvuku tak, aby zodpovedal videu.
• Dobu omeškania zvuku môžete nastaviť medzi 0 s až 300
ms. Nastavte ju na optimálny stav
● NASTAVENIE ZVUKU
Táto je aktívna iba v prípade, že je zistený signál Dolby Digital.
• On : Pri prehrávaní zvukového záznamu filmu pri nízkej
hlasitosti alebo z menších reproduktorov môže systém
využiť príslušnú kompresiu, aby obsah s nižšou úrovňou
spravil zrozumiteľnejší a zabránil tomu, aby boli dramatické
pasáže prehrávané príliš nahlas.
• Off : Môžete si vychutnať film so štandardným dynamickým
rozsahom.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
Language
Audio
◄
AV Sync
Display
Test Tone
HDMI
Speaker Distance
Network
: 50msec
0msec
25msec
50msec
75msec
Sound Edit
100msec
Parental
125msec
Nastavenie skúšobného tónu
Funkciu skúšobného tónu používajte na kontrolu pripojenia reproduktoru.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Music
System
Photo
DVD
Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Audio a stlačte ENTER
alebo ►.
• Ponuka nastavenia zvuku sa zobrazí.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Test Tone a stlačte
ENTER alebo ►.
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
5. Stlačte ČERVENÉ tlačidlo (A).
• Skúšobný tón bude vyslaný do L R LFE aby ste sa
mohli uistiť, že reproduktory sú nastavené správne.
Music
Dynamic Compression : On
System
Photo
DVD
6. Ak chcete skúšobný tón ukončiť, stlačte ČERVENÉ
tlačidlo (A) opätovne.
Language
Setup
Language
Audio
AV Sync
◄
: 50msec
Test Tone
Display
Speaker Distance
HDMI
Sound Edit
►
Network
Parental
M
Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky,
stlačte tlačidlo RETURN.
 Pri prehrávaní BD/DVD alebo CD bude táto funkcia
pracovať iba v zastavenom režime.
 Túto funkciu používajte na kontrolu či je každý reproduktor pripojený správne a že sa tam
nenachádza žiadny problém.
 Keď je HDMI AUDIO zapnuté (zvuk vychádza z reproduktorov), funkcia TEST TONE nie je
dostupná.
37
HT-BD1220A_SK-2.indd 37
2009-08-01
11:56:24
nastavenie zvuku
NASTAVENIE REPRODUKTOROV
Nastavenie vzdialenosti reproduktorov
Ak nemôžete reproduktory umiestniť do rovnakej vzdialenosti od miesta počúvania, môžete nastaviť
dobu omeškania zvukových signálov z predných reproduktorov a subwoofera.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Music
System
Photo
DVD
Setup
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Audio a stlačte ENTER
alebo ►.
Language
Audio
Dynamic Compression : On
◄
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
• Ponuka nastavenia audia sa zobrazí.
Dynamic Compression : On
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte Speaker Distance a
potom stlačte tlačidlo ENTER alebo tlačidlo ►.
5. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný reproduktor
a potom stlačením tlačidiel ◄► nastavte vzdialenosť
reproduktora.
►
: 50msec
Music
AV Sync
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
: 50msec
Test Tone
Speaker Distance
◄
Display
►
Sound Edit
HDMI
Network
Parental
• Vzdialenosť reproduktora môžete nastaviť medzi 0,3 m a 9 m.
6. Keď tak spravíte, pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
Save a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Ak vaše nastavenie nechcete uložiť, pomocou tlačidiel
▲▼◄► vyberte Cancel a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Dynamic Compression : On
Music
Photo
DVD
Front
Setup
AV Sync
System Speaker
Setup
Distance
Language Setup
Audio Setup
◄
SubwooferDisplay Setup
M
: 50msec
Test Tone
Speaker Distance10ft (3.0m)
Sound Edit
►
10ft (3.0m)
HDMI Setup
Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky,
stlačte tlačidlo RETURN.
Network Setup
Parental Setup
Save
Cancel
Select
A Test Tone
Return
Nastavenie upravovania zvuku
Pre každý reproduktor môžete nastaviť vyváženie a úroveň.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Audio a stlačte ENTER
alebo ►.
• Ponuka nastavenia audia sa zobrazí.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
38
HT-BD1220A_SK-2.indd 38
2009-08-01
11:56:29
Nastavenie upravovania zvuku
5. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný reproduktor
a potom stlačením tlačidiel ◄► upravte nastavenia.
Music
DVD
Setup
: 50msec
Test Tone
System
Photo
SK
AV Sync
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte Sound Edit a potom
stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
Speaker Distance
Language
Audio
◄
Sound Edit
►
Display
HDMI
Network
6. Keď tak spravíte, pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte
Save a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Ak vaše nastavenie nechcete uložiť, pomocou tlačidiel
▲▼◄► vyberte Cancel a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo RETURN.
Nastavenie vyváženia predného reproduktora
AV Sync
Music
• Môžete si vybrať medzi možnosťami 0, -6 a OFF
• Hlasitosť sa smerom k možnosti –6 znižuje.
Photo
DVD
Language Setup
Front Balance
◄
Setup
Audio Setup
Subwoofer Level
Display Setup
Nastavenie úrovne subwoofera
HDMI Setup
• Úroveň hlasitosti môžete nastaviť od +6 dB do –6 dB.
Parental Setup
Speaker Distance
Sound Edit
M
►
Network Setup
Save
• Čím bližšie pôjdete k nastaveniu +6 dB, tým bude zvuk
hlasnejší a čím bližšie pôjdete k nastaveniu –6 dB, tým bude
zvuk tichší.
: 50msec
Test Tone
System Setup
Sound Edit
A Test Tone
● NASTAVENIE ZVUKU
M
Parental
Cancel
Select
Return
Stlačením ČERVENÉHO (A) tlačidla spustíte skúšobný tón so zobrazenou obrazovkou.
Funguje ako bežný skúšobný tón.
 Opätovným stlačením ČERVENÉHO (A) tlačidla skúšobný tón zastavíte a vrátite sa k
predchádzajúcej obrazovke.
V-SOUND (Virtuálny zvuk)
Produkuje realistický zvuk cez 2.1 kanálový audio systém.
S pomocou virtuálnych efektov máte pocit, akoby ste
počúvali 5.1 kanálový audio systém.
Stlačte tlačidlo V-SOUND.
• Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
M
Podporovaný je iba multi-kanál.
Funkcia DSP
Stlačte tlačidlo DSP.
• Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
SMART SOUND AUDIO UPSCALING
POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND : Reguluje a stabilizuje úroveň hlasitosti
proti drastickej zmene hlasitosti v prípade zmeny kanála
alebo počas prechodu v scéne.
• AUDIO UPSCALING : Táto funkcia tiež napomáha k zvýšeniu vášho zážitku zo zvuku (napr. mp3
hudby). Môžete zvýšiť úroveň zvuku MP3 (24 kHz, 8 bitov) na úroveň zvuku CD (44.1 kHz, 16
bitov).
• POWER BASS : Funkcia POWER BASS zdôrazňuje nízke tóny poskytovaním dunivých
zvukových efektov.
39
HT-BD1220A_SK-2.indd 39
2009-08-01
11:56:33
nastavenie zobrazenia
NASTAVENIE MOŽNOSTÍ ZOBRAZENIA
Táto funkcia vám umožní nastaviť obrazovkové nastavenia televízora. Táto funkcia závisí od typu televízora.
S niektorými diskmi alebo televízormi nemusí fungovať.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
System
Music
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Language
Photo
DVD
Setup
Audio
◄
Display
►
HDMI
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte Display a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Zobrazí sa režim menu Video setup.
Network
Parental
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte z možností na nasledujúcich
stranách požadovanú možnosť zobrazenia.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte z možnosti zobrazenia videa
požadované podmenu a potom stlačte tlačidlo ENTER.
6, Každá možnosť videa je detailne popísaná nižšie.
M
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs) : Off
Network
Resolution
Parental
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Stlačením RETURN alebo ◄ zobrazíte
predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU
vypnete režim Menu.
►
: 1080p
Pomer strán TVP
závislosti od typu TVP možno budete musieť zmeniť nastavenia obrazovky. (pomer strán)
• 4:3 Letter Box :
Túto položku si zvoľte, ak chcete vidieť celý
pomer 16:9, ktorý poskytuje disku Blu-ray/
DVD, dokonca aj keď máte televízor s
pomerom strán 4:3. Vo vrchnej a spodnej
časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
• 4:3 Pan-Scan :
Vyberte, ak chcete vidieť video s pomerom strán
16:9, ktorý ponúka disk Blu-ray/DVD bez čiernych
líšt hore a dole, dokonca aj keď máte televízor s
pomerom strán 4:3. (Krajná ľavá a pravá strana
obrazu filmu bude orezaná.).
◄
TV Aspect
: 16:94:3
Normal
Letter Box
Movie Frame (24 Fs) : Off 4:3 Pan-Scan
16:9 Wide
Resolution
: 1080p
16:9 Normal
Progressive Mode : Auto
►
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
• 16:9 Wide :
Na vašej širokouhlej obrazovke môžete sledovať celé zobrazenie 16:9.
• 16:9 Normal :
Určité filmy (zdroj 4:3) budú zobrazené vo formáte 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po stranách
obrazu) aj keď vyberiete normálny pomer 16:9.
M
Niektoré pomery strán nemusia byť dostupné, záleží od typu disku.
 Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný, ako pomer strán obrazovky vášho televízora, môže
sa zobraziť prekrútený obraz.
40
HT-BD1220A_SK-2.indd 40
2009-08-01
11:56:36
Movie Frame (24 Fs)
SK
Filmy sú obyčajne nahrané rýchlosťou 24 obrázkov za
sekundu. Niektoré disky Blu-ray dokážu prehrávať v tomto
obnovovacom kmitočte. Nastavením funkcie rámu filmu (24
sn./s) na ON vám umožňuje nastaviť HDMI výstup domáceho
kina Blu-ray na 24 snímok za sekundu kvôli vylepšeniu kvality
obrazu.
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
TV Aspect
Display
◄
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off On
HDMI
Resolution
Network
Progressive Mode
: Auto
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
►
Off
: 1080p
● NASTAVENIE ZOBRAZENIA
Funkciu Movie Frame (24Fs) používajte iba s televízormi, ktoré
tento obnovovací kmitočet podporujú.
Túto ponuku môžete vybrať iba v režimoch s výstupným
rozlíšením HDMI 1080i alebo 1080p.
V závislosti od disku môžu obsahovať dva typy zdrojov: Filmový materiál (24 obrázkov) and video
materiál (30 obrázkov). Pri prepínaní medzi filmom a videom môže obrazovka pár sekúnd blikať.
Rozlíšenie
System
Nastavenie rozlíšenia pre komponentný a HDMI video signál.
Music
Language
Photo
• Čísla 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p a 1080i
Audio
Setup
Display
znamenajú počet riadkov obrazu. Znaky i a p znamenajú
HDMI
prekladané (i) resp. progresívne (p) riadkovanie.
Network
Parental
- BD Wise: Automaticky nastavuje optimálne rozlíšenie po
pripojení pomocou HDMI k televízoru s funkciou
BD Wise. (Položka ponuky BD Wise sa zobrazí
iba vtedy, keď je BD Wise nastavené na On.)
- 1080p : Výstup 1080 riadkov progresívneho videa (iba
HDMI).
- 1080i : Výstup bude 1080 riadkov, prekladané riadkovanie.
- 720p : Výstup bude 720 riadkov, progresívne riadkovanie.
- 576p/480p : Výstup bude 576/480 riadkov, progresívne riadkovanie.
- 576i/480i : Výstup 576/480 riadkov prekladaného videa (iba Komponentný).
DVD
Ak pripojený televízor nepodporuje filmový obrázok alebo
vybrané rozlíšenie, zobrazí sa nasledujúci odkaz:
Ak vyberiete Yes a rozlíšenie nie je podporované, obrazovka
televízora zostane prázdna. Počkajte prosím 15 sekúnd a
rozlíšenie sa automaticky vráti k predchádzajúcej hodnote.
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off
Resolution
: 1080p
1080p
Progressive Mode
1080i
: Auto
720p
: Auto
: On 576p/480p
Still Mode
Screen Message
576i/480i
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Audio
Movie after
Framethe(24selection,
Fs) : Off
If no pictures are shown
◄ 15 Resolution
please wait for
seconds. And then, : 1080p
Display
the resolution will be reverted
Progressive Mode : Auto
HDMI
to the previous value automatically.
Still Mode
: Auto
Network
Would you like to make a selection?
Screen Message
: On
Parental
Yes
M
TV Aspect
◄
►
No
Ak je obrazovka prázdna, stlačte a podržte tlačidlo STOP () na prednej strane prehrávača
viac, ako 5 sekúnd (bez vloženého disku). Všetky nastavenia sa vrátia do východiskových
nastavení. Pre vstup ku každému režimu postupujte podľa krokov na predchádzajúcej
strane a vyberte nastavenie zobrazenia, ktoré váš televízor podporuje.
 Po obnovení východiskových nastavení budú vymazané všetky údaje používateľa, ktoré
boli uložené v BD údajoch.
41
HT-BD1220A_SK-2.indd 41
2009-08-01
11:56:40
nastavenie zobrazenia
NASTAVENIE OBRAZU/MOŽNOSTÍ VÝSTUPU
Rozlíšenie podľa výstupného režimu
• Prehrávanie disku Blu-ray
HDMI
komponentný
(Pripojené HDMI a počítač/Pripojený iba
počítač)
VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs)
vypnutý
1080p@60F
1080i
576i (480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs)
zapnutý
1080p@24F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080i, Movie Frame (24Fs)
vypnutý
1080i
1080i
576i (480i)
720p
720p
720p
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
HDMI
komponentný
(Pripojené HDMI a počítač/Pripojený iba
počítač)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
1080i
1080i
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
Výstup
Nastavenie
• Prehrávanie DVD
Výstup
Nastavenie
M
Ak sú pri prehrávaní DVD pripojené oba konektory, HDMI aj komponentný, a vy vyberiete
komponentný režim 1080p, 1080i alebo 720p, v ponuke nastavenia displeja sa zobrazí
výstupné rozlíšenie 1080p, 1080i alebo 720p .
Aktuálne rozlíšenie je 576i/480i.
 Tento prehrávač má funkciu automatického zistenia HDMI. Pri prvom pripojení k televízoru cez
HDMI kábel sa výstup prehrávača automaticky nastaví na HDMI.
 Ak funkcia automatického zistenia HDMI nefunguje, nemôžete vybrať rozlíšenie 1080p ani
filmový obrázok (24 o/s).
 Aby ste mohli používať režim filmového obrázku (24 o/s), musí mať disk disku Blu-ray 24
obrázkovú funkciu.
42
HT-BD1220A_SK-2.indd 42
2009-08-01
11:56:44
Progresívny režim
SK
Progresívny režim pomáha zlepšovať kvalitu obrazu pri
pozeraní DVD diskov v rozlíšení 480i.
• Auto: Túto možnosť vyberte ak chcete, aby prehrávač
automaticky nastavil najlepší obraz DVD, ktoré práve
pozeráte.
• Video: Túto možnosť vyberte, ak chcete mať čo najlepší
obraz koncertu alebo televíznej šou na DVD.
Music
Photo
DVD
Setup
System
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) :
Off
Resolution
: 1080p
Language
Audio
HDMI
Progressive Mode : PCMAuto
Still Mode
: AutoVideo
Network
Screen Message
Display
◄
►
: On
Parental
● NASTAVENIE ZOBRAZENIA
Lišta Frame a Field
Režim pozastavenia
Music
Pre najlepšiu možnú fotografiu (režim pozastavenia) z DVD
nastavte nastavenie Auto, Frame alebo Field.
• Auto : Toto nastavenie vyberte ak chcete, aby prehrávač
automaticky zobrazil najlepšiu fotografiu v závislosti od
obsahu.
• Field : Toto nastavenie vyberte, ak chcete pozastaviť scénu
s mnohými akciami.
• Frame : Toto nastavenie vyberte ak chcete zvýšiť rozlíšenie
fotografie.
Photo
DVD
Setup
System
Movie Frame (24 Fs) : Off
Language
Resolution
Audio
Display
◄
: Auto
Still Mode
: Auto
Auto
: On Field
Frame
Screen Message
HDMI
: 1080p
Progressive Mode
Network
Parental
Správy na obrazovke
• On : Zapína zobrazovanie správ na obrazovke.
• Off : Vypína zobrazovanie správ na obrazovke.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Resolution
Language
Audio
Display
HDMI
◄
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On On
Off
Network
Parental
43
HT-BD1220A_SK-2.indd 43
2009-08-01
11:56:44
nastavenie HDMI
NASTAVENIE MOŽNOSTÍ HDMI
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
Language
Music
Audio
Photo
Display
Setup
DVD
◄
HDMI
◄
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Network
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte HDMI a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Zobrazí sa ponuka HDMI setup.
Parental
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú možnosť
zobrazenia a potom stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
M
Stlačením RETURN alebo _ zobrazíte predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU vypnete režim Menu.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Iba výrobky samsung
Čo je Anynet+?
Anynet+ je praktická funkcia, ktorá ponúka spojenú činnosť s ostatnými výrobkami Samsung s funkciou
Anynet+.
Jednotku môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača Samsung, alebo môžete jednoduchým
stlačením tlačidla PLAY na diaľkovom ovládači televízora zapnúť televízor Samsung a domáce kino a
spustiť prehrávanie disku.
M
Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI nepodporuje CEC.
Používanie Anynet+
1. Domáce kino Blu-ray pripojte k televízoru Samsung pomocou HDMI kábla. (viď strany 22~23)
2. Na televízore nastavte funkciu Anynet+. (Podrobnosti nájdete v Návode na použitie televízora.)
Funkcie Anynet+
• Jednodotykové prehrávanie
Stlačením tlačidla PLAY na diaľkovom ovládači televízora môžete zapnúť svoj televízor Samsung a
domáce kino.
• Jednodotykové pozeranie
Vyberte „Watching Blu-ray Home Theater“ alebo „Connected to Blu-ray Home Theater“ (záleží od
ponuky vášho televízora) v ponuke Anynet+ na televízore. Domáce kino Blu-ray sa automaticky zapne
a televízor sa prepne do režimu HDMI.
• Prepojenie diaľkového ovládača
Tento prehrávač môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača Samsung.
• Dostupné tlačidlá na diaľkovom ovládači televízora Samsung: Tieto tlačidlá fungujú rovnako ako tie, na
diaľkovom ovládači domáceho kina Blu-ray.
- Tlačidlá ovládania prehrávania :
- Tlačidlo ovládania ponuky :
- Číselné tlačidlá : ~
44
HT-BD1220A_SK-2.indd 44
2009-08-01
11:56:47
● NASTAVENIE HDMI
M
SK
Ponuka televízora Anynet+
Po stlačení tlačidla Anynet+ na diaľkovom ovládači televízora
n
Samsung sa zobrazí nasledujúci obrazovkové zobrazenie (OSD).
THEATER
View
TV
• Ponuka domáceho kina Blu-ray
Select Device
Record
- Pri prehrávaní filmu: prinesie ponuku disku (rovnaké ako
Menu on Device
tlačidlo DISC MENU na diaľkovom ovládači domáceho
Device Operation
Receiver : Off
kina Blu-ray)
Setup
- V zastavenom režime: prinesie nastavovaciu ponuku
Move
Enter
Exit
(rovnaké ako tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači
domáceho kina Blu-ray)
• Ponuka prevádzky domáceho kina Blu-ray
- Pri prehrávaní DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE :
zobrazí INFO OSD (rovnaké, ako tlačidlo INFO na diaľkovom ovládači prehrávača)
Tieto ponuky sa budú podľa televízorov Samsung líšiť.
Formát HDMI
HDMI výstup môžete kvôli pripojeniu k televízoru alebo monitoru
optimalizovať.
• TV : Vyberte, ak pripájate k televízoru cez HDMI.
• Monitor : Vyberte, ak pripájate k monitoru cez HDMI.
Keď je prehrávač pripojený k televízoru, možnosť monitora
nie je dostupná
M
Language
Music
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: Tv TV
Network
BD Wise
: On Monitor
Parental Stup
HDMI Audio
: Off
◄
Pred výberom tejto možnosti musíte k prehrávaču pripojiť televízor alebo monitor.
BD Wise
BD Wise je najnovší prepojovací prvok spoločnosti Samsung.
Ak pripojíte výrobok Samsung s BD-Wise k inému pomocou
HDMI, automaticky sa nastaví optimálne rozlíšenie.
• On : Originálne rozlíšenie BD/DVD disku bude vystupovať
priamo do televízora.
• Off : Výstupné rozlíšenie bude stanovené v súlade s
predtým nastavením rozlíšením bez ohľadu na rozlíšenie
disku.
M
HDMI
Iba výrobky samsung
Language
Music
Audio
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Format
: TV
BD Wise
: PCMOn
Off
: Off
HDMI Audio
►
Parental Stup
Ak chcete zmeniť rozlíšenie keď je režim BD Wise zapnutý, musíte režim BD najskôr vypnúť.
 Ak režim BD Wise vypnete, rozlíšenie pripojeného televízora sa automaticky nastaví na maximálnu hodnotu.
 Ak je prehrávač pripojený k zariadeniu, ktoré nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu BD Wise používať.
 Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise zapnite obe ponuky BD Wise, v prehrávači aj v televízore.
45
HT-BD1220A_SK-2.indd 45
2009-08-01
11:56:48
HDMI setup
NASTAVENIE MOŽNOSTÍ HDMI
HDMI Audio
Audio signály prenášané cez HDMI kábel je možné zapnúť/
vypnúť (ON/OFF).
• On : Cez HDMI kábel sa prenáša video aj audio signál a
zvuk sa bude reprodukovať len cez reproduktory TVP.
Music
Photo
Language
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: TV
BD Wise
: On
Audio
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Audio
: OffOn
Off
Parental Stup
• Off : Video je prenášané iba cez pripájací kábel HDMI a
zvuk vychádza iba cez reproduktory domáceho kina
Blu-ray.
M
Výrobné nastavenie pre HDMI AUDIO je OFF.
 HDMI AUDIO sa pri reprodukcii cez reproduktory TVP automaticky zmixuje do dvoch
kanálov.
46
HT-BD1220A_SK-2.indd 46
2009-08-01
11:56:51
SK
nastavenie rodičovskej zámky
NASTAVENIE RODIČOVSKÉHO ZÁMKU
Funkcia rodičovskej kontroly funguje v spojení s disku Blu-ray/DVD, ktoré majú priradený rating (hodnotenie z
hľadiska vhodnosti)-ktorý vám pomáha kontrolovať typ disku Blu-ray/DVD, ktoré vaša rodina sleduje. Disky sú
klasifikované do 8 úrovní.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
Display
Music
HDMI
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Parental a stlačte ENTER
alebo ►.
Pri prvom spustení domáceho kina Blu-ray sa zobrazí
odkaz „Enter New password".
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
● NASTAVENIE RODIČOVSKJU ZÁMKÉHO
hZ
Enter New password.
Return
0.9 Number
Display
4. Zadajte 4-miestne heslo použitím číselných tlačidiel na DO.
Pre potvrdenie hesla sa zobrazí obrazovka “Confirm the
password.”. Zadajte znova vaše heslo.
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Confirm the password.
Return
0.9 Number
Display
5. Stláčaním ENTER alebo ► zvoľte Parental Lock.
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ zvoľte On alebo Off a stlačte
tlačidlo ENTER.
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
M
Stlačením RETURN alebo ◄ zobrazíte predchádzajúce menu. Stlačením tlačidla MENU vypnete
režim Menu.
47
HT-BD1220A_SK-2.indd 47
2009-08-01
11:56:52
nastavenie rodičovskju zámkého
NASTAVENIE RODIČOVSKÉHO ZÁMKU
Ak ste svoje heslo zabudli
1. Vyberte disk.
2. Na viac než 5 sekúnd zatlačte a pridržte tlačidlo STOP () na prednom paneli.
• Všetky nastavenia sa obnovia na výrobné hodnoty.
M
Po obnovení východiskových nastavení budú vymazané všetky údaje používateľa, ktoré
boli uložené v BD údajoch.
Nastavenie úrovne hodnotenia Rating Level
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Rating Level a stlačte
ENTER alebo ►.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte úroveň hodnotenia a
stlačte tlačidlo ENTER. Ak napríklad zvolíte úroveň Level
6, disky, ktoré obsahujú úroveň Level 7 a 8 sa neprehrajú.
Vyššie číslo znamená, že program je prístupný iba pre
dospelé osoby.
Stupeň 8 je obmedzený najviac a stupeň 1 najmenej.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
1(Kids)
New Password
►
Zmena hesla
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte New Password a stlačte
ENTER alebo ►.
Display
Music
Photo
DVD
2. Zadajte 4-miestne heslo použitím číselných tlačidiel na DO.
Pre potvrdenie hesla sa zobrazí obrazovka “Enter New
password.”.
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
HDMI
Parental Lock
: Off
Network
Rating Level
: 1(Kids)
Parental
◄
New Password
►
Display
Parental Lock
HDMI
Rating Level
Parental
Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
0.9 Number
3. Zadajte znova vaše heslo použitím číselných tlačidiel na
DO.
Return
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Parental Lock
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
0.9 Number
Return
48
HT-BD1220A_SK-2.indd 48
2009-08-01
11:56:56
SK
nastavenie siete
NASTAVENIE MOŽNOSTÍ NASTAVENIA SIETE
Aby ste získali informácie o správnych nastaveniach, skontrolujte nastavenia na vašom počítači, alebo
kontaktujte svojho poskytovateľa internetu.
Ak chcete nastaviť sieť svojho domáceho kina Blu-ray, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
● NASTAVENIE SIETE
1. Keď je zariadenie v režime Stop/No Disc stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network
◄
Parental
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Network a stlačte ENTER
alebo ►.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú možnosť siete
z možností, ktoré sú uvedené nižšie a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo ►.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
Každá možnosť siete je detailne popísaná nižšie.
Výber siete
Vyberte kábel alebo bezdrôtové pripojenie, ako spôsob
pripojenia k sieti.
Music
Photo
Pre nastavenie postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 – 3.
DVD
Setup
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Network Selection a
stlačte ENTER alebo ►.
• Cable : Vyberte, ak sa chcete pripojiť k sieti pomocou
kábla. (viď strana 28)
• Wireless : Túto možnosť vyberte, ak sa chcete pripojiť
k sieti bezdrôtovo. (viď strana 29)
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Network Selection : Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Káblová sieť
Pre nastavenie postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 – 3.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Cable Network a stlačte
ENTER alebo ►.
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network Selection : Cable
Network
◄
Parental
Cable Network
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte DHCP a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
BD-LIVE
Connection
M
►
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
: Allow (Valid Only)
Ak je DHCP nastavené na On, nemôžete vybrať
adresu IP, vedľajšiu sieť ani bránu.
 Ak je DNS nastavené na Auto, nemôžete vybrať
Music
Audio
Display
Photo
hlavný/vedľajší DNS server.
DVD
Setup
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
ParentalMask
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
: Off
Return
49
HT-BD1220A_SK-2.indd 49
2009-08-01
11:57:00
nastavenie siete
NASTAVENIE MOŽNOSTÍ NASTAVENIA SIETE
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
• Ak je DHCP nastavené na Off a DNS na manuálne,
zadajte svoju adresu IP, vedľajšiu sieť, bránu a
nastavenie hlavného DNS servera
(Vedľajší DNS server je voliteľný.).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: Off
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Nastavenie je možné
Music
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS na
manuálne, zadajte svoje nastavenie hlavného DNS
servera
(Vedľajší DNS server je voliteľný.).
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Nastavenie je možné
Nastavenie nie je možné
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS na Auto,
nemusíte vykonať žiadne ďalšie ani doplňujúce
nastavenia.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Pri výbere položky používajte číselné tlačidlá a
tlačidlá ▲▼◄ ► .
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
M
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
 Ak automatické nastavenia nefungujú,
kontaktujte svojho poskytovateľa
internetových služieb.
Nastavenie nie je možné
7. Po dokončení vyberte pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte Save a potom stlačte tlačidlo ENTER.
8. Ak si vašu prácu nechcete uložiť, pomocou tlačidiel ▲▼◄ ► vyberte Cancel a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
M
Adresa IP, ktorá je použitá v tomto návode na použitie slúži iba na ilustračné účely.
Aktuálnu adresu IP nájdete vo vašich nastaveniach siete.
 Ak chcete získať nastavenia pre adresu IP, vedľajšiu sieť, bránu a hlavný DNS server,
skontrolujte nastavenia siete vo vašom počítači.
Bezdrôtová sieť
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Wireless Network a
potom stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
Music
Photo
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Cable Network
HDMI
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
50
HT-BD1220A_SK-2.indd 50
2009-08-01
11:57:05
Music
Photo
DVD
M
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
Display
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
 Ak je DNS nastavené na Auto, nemôžete vybrať
Save
Cancel
Select
hlavný/vedľajší DNS server.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS Server
Save
Cancel
Select
Photo
Setup
- Ak je známy, vyberte príslušný zabezpečený
prístupový bod. Ak nie je známy, vyberte WEP,
WPAPSK alebo WPA2PSK z nižšie uvedeného
zoznamu a zadajte heslo. Skúšajte každý
zabezpečený prístupový bod a zadávajte heslo, až
kým sa neuskutoční pripojenie.
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Access Point – Security
1 2 3
Cable Network
HDMI
OPEN
Network
WEP
Parental
WPAPSK
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
WPA2PSK
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Select
Music
Photo
Display
HDMI
DVD
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Network Selection : Wireless
1 2 3
Password
Cable Network
Network
_ Parental
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
Viac detailov o bezpečnosti AP nájdete v návode na
použitie AP (Routeru).
Return
Audio
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
0-9 Number
• Ak je DHCP nastavené na Off a DNS na Manual,
zadajte svoju adresu IP, vedľajšiu sieť, bránu a DNS
server.
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
Music
►
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
DVD
- Zadajte heslo a potom stlačte MODRÉ (D) tlačidlo a
pripojte sa k svojmu prístupovému bodu (Routeru).
Return
● NASTAVENIE SIETE
6. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
• Vyberte miesto prístupu (MP) a potom stlačte tlačidlo
ENTER. Zobrazí sa zoznam dostupných MP.
(Vyhľadanie môže trvať niekoľko sekúnd.)
- Ak používateľ vyberie miesto prístupu a stlačí tlačidlo
ENTER, zariadenie sa pokúsi pripojiť k určenému MP.
- Ak je toto pripojenie úspešné, zobrazí sa odkaz.
(Ak vybraný prístupový bod zobrazuje ikonu uzamknutia,
budete musieť poskytnúť bezpečnostné overenie.)
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Ak je DHCP nastavené na On, nemôžete vybrať
adresu IP, vedľajšiu sieť ani bránu.
►
SK
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte DHCP a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
H
X
n
4
$
I J K L M N O P
NTP Server
: Off
Y Z a b c d e f
o Network
p q r Connection
s t u v Test
5 6 7 8 9 0 − _
BD-LIVE Internet
% ^ & ( ) / ? | : Allow (Vaild Only)
Connection
Clear
d Save
Select
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: Off
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP Server
: Off
Subnet Mask
: 255 . 255 . 255 . 000
Network
Connection
Test
Gateway
: 000
. 000 . 000
. 000
Display
DNS
DNS Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return
Nastavenie je možné
51
HT-BD1220A_SK-2.indd 51
2009-08-01
11:57:10
nastavenie siete
NASTAVENIE MOŽNOSTÍ NASTAVENIA SIETE
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS na manuálne,
zadajte svoj DNS server.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
: Not Selected
◄
Wireless Network
◄
: On
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
HDMI
Access Point
Network
DHCP
Parental
IP Address
►
NTP
: 255
. 255Server
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
Save
Cancel
Select
Return
Nastavenie je možné
Nastavenie nie je možné
• Ak je DHCP nastavené na On a DNS na Auto,
nemusíte vykonať žiadne ďalšie ani doplňujúce
nastavenia.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP
Server
Subnet Mask
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Display
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Gateway
M
DNS
DNS Server
Pri výbere položky používajte číselné tlačidlá a
tlačidlá ▲▼◄ ►.
►
Save
Cancel
Select
Return
 Ak automatické nastavenia nefungujú,
kontaktujte svojho poskytovateľa
internetových služieb.
Nastavenie je možné
7. Po dokončení vyberte pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte Save a potom stlačte tlačidlo ENTER.
8. Ak si vašu prácu nechcete uložiť, pomocou tlačidiel ▲▼◄ ► vyberte Cancel a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
M
Adresa IP, ktorá je použitá v tomto návode na použitie slúži iba na ilustračné účely.
Aktuálnu adresu IP nájdete vo vašich nastaveniach siete.
 Ak chcete získať nastavenia pre adresu IP, vedľajšiu sieť, bránu a hlavný DNS server,
skontrolujte nastavenia siete vo vašom počítači.
Nastavenie Proxy
Proxy server spracováva požiadavky tak, že ich odosiela iným serverom.
Ak chcete konfigurovať nastavenie proxy, zadajte
Audio
Music
nastavenia špecifikované poskytovateľom internetových
Display
Photo
HDMI
služieb.
Proxy
Network
Setup
DVD
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Proxy a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
• Server
• Port
• User
• Password
M
Server
Parental
Port
Proxy
◄
Network Selection : Wireless
Cable Network
: ◄Off
Wireless Network
:
Proxy
: 8080
►
User
:
NTP Server
Password
:
Network Connection Test
: Off
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Save
Cancel
Select
Return
Pre viac informácií kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb..
52
HT-BD1220A_SK-2.indd 52
2009-08-01
11:57:15
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
Music
Photo
Cable Network
Audio
Wireless Network
Display
Proxy
HDMI
DVD
Setup
Network
◄
Parental
: OffOn
Off
Network Connection Test
NTP Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Test pripojenia siete
Túto ponuku použite na kontrolu, či je vaše sieťové pripojenie
funkčné alebo nie.
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
Music
Photo
DVD
Setup
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Network Connection
Test a stlačte ENTER alebo ►.
Cable Network
Audio
Wireless Network
DisplayNetwork Connection
Test
Proxy
HDMI
✔Network
MAC Address (00:10:18:00:00:70)
◄
►
NTP Server
: Off
◄
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
Parental
Network Connection Test
✔ Gateway Ping
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
✔ Internet Service TestConnection
● NASTAVENIE SIETE
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte NTP Server a potom
stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
• On : Prehrávač sa automatický pripojí k internetovému
serveru aby nastavil čas.
• Off : Prehrávač sa nepripojí k internetovému serveru
aby nastavil čas.
SK
Nastavenie NTP Servera (Používa sa na Získanie Časových
Informácií z NTP Servera)
Your network is operating properly
Return
Internetové Pripojenie BD-LIVE
Domáce kino Blu-ray podporuje BD-LIVE, ktoré vám umožňuje, aby ste si cez sieťové pripojenie
vychutnali rôzne obsahy interaktívnych služieb, ktoré sú poskytované výrobcom disku. Aby ste si túto
funkciu vychutnali, musíte uskutočniť LAN pripojenie (viď strana 28) alebo pripojiť bezdrôtový LAN
adaptér k USB slotu.
* V jednom z USB slotov musíte mať vložené minimálne 1 GB USB pamäťové zariadenie, aby ste si z BDLIVE mohli stiahnuť obsah.
Internetové pripojenie môže byť počas používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
Pri nastavení postupujte podľa krokov 1 – 3 na strane 49.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte BD-LIVE Internet
Connection a stlačte ENTER alebo ►.
• Allow (All) : Internetové pripojenie bude pre celý obsah
BD-LIVE povolené.
• Allow (Valid Only) : Internetové pripojenie bude
povolené iba pre obsah BD-LIVE, ktorý obsahuje platný
certifikát.
• Prohibit : Internetové pripojenie nebude povolené pre
žiadny obsah BD-LIVE.
M
Music
Photo
Proxy
Audio
NTP Server
Display
DVD
Setup
Network
Parental
: Off
Network Connection Test
HDMI
◄
BD-LIVE Internet : Allow
Allow(All)
(Vaild Only)
Connection
Allow(Valid Only)
Prohibit
Čo je platný certifikát? Keď domáce kino Blu-ray používa BD-LIVE na poslanie údajov na disku
a žiada server na certifikovanie disku, server používa prenášané údaje na kontrolu, či je disk
platný a posiela certifikát späť do prehrávača.
 Internetové pripojenie môže byť počas používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
53
HT-BD1220A_SK-2.indd 53
2009-08-01
11:57:19
správa údajov BD
Údaje BD (uložené v externej pamäti USB flash) sú obsah disku Blu-ray, ako napríklad ukážky a iné
špeciálne reportáže, stiahnuté z BD-LIVE alebo diskov
Blu-ray.
* V jednom z USB slotov musíte mať vložené minimálne 1 GB USB pamäťové zariadenie, aby ste si z BD-LIVE
mohli stiahnuť obsah.
SPRÁVA SYSTÉMU ZARIADENIA
Používateľské údaje uložené v údajoch BD môžete riadiť.
1. Keď je zariadenie v režime Stop, stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte System a stlačte ENTER
alebo ►.
◄
BD Data Management
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte BD Data Management a
stlačte ENTER alebo ►.
- Vymazanie pamäte Flash 1. Stlačte tlačidlo ENTER a vyberte BD Data Delete.
Zobrazí sa odkaz „All data will be deleted. Do you want to
continue?“.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
2. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte Yes a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
Popis informácií zariadenia (pamäte) na prehrávači
Setup
System BD Data◄ Management
BD Data Management
►
Language
Current
Device : External
Flash
Memory
DivX(R)
Registration
TotalAudio
Size : 953MB Available Size : 889MB
DivX(R) Deactivation(R)
Display
System Update
BD Data Delete
HDMI
Network
Parental
Select
Return
• Total Size : Celková veľkosť zariadenia (Uloženie).
• Available Size : Dostupná veľkosť zariadenia (Uloženie).
M
Informácie o veľkosti pamäte aktuálneho zariadenia (pamäť) sú umiestnené na pravej
strane ponuky Správy údajov BD.
 Ak v režime externej pamäte odpojíte USB zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie
disku sa zastaví.
 Odporúčame vám používať USB zariadenie, ktoré podporuje protokol USB 2.0, formát
FAT32 a rýchlosť čítania/zapisovania 4 MB/s alebo viac.
 Funkcia obnovenia prehrávania nemusí po naformátovaní pamäťového zariadenia
fungovať.
54
HT-BD1220A_SK-2.indd 54
2009-08-01
11:57:22
SK
aktualizácia systému
2. Pripojte sieť (viď strany 28 a 29) a postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU
1. Keď je zariadenie v režime Stop/No Disc stlačte tlačidlo
MENU.
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Music
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
Language
Audio
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte System a stlačte ENTER
alebo ►.
Display
HDMI
● AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU
Samsung môže v budúcnosti ponúknuť aktualizáciu firmvéru prehrávača diskov Blu-ray. Ak si chcete tento firmvér
aktualizovať, musíte :
1. Prejdite na samsung.com a kvôli stiahnutiu najnovšieho firmvéru sa obráťte na stránku „PODPORA“.
Na aktualizáciu firmvéru môžete používať CD-R alebo USB flash disk. (Firmvér môžete aktualizovať pomocou
USB pamäťového zariadenia ak sa v jednotke nenachádza žiadny disk.) Viac informácií nájdete v časti „Návod na
aktualizáciu“ na webovej stránke uvedenej vyššie.
alebo
Network
Parental
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte System Update a stlačte
ENTER alebo ►.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Deactivation(R)
System
System Update
◄
►
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
5. Prehrávač automaticky skontroluje stav pripojenia kábla
alebo siete. Zobrazí sa kontrolné okno pripojenia.
BD Data Menagement
Music
 Ak je aktualizácia možná : Informácie o aktuálnych a
nových verziách firmvéru uvidíte v informačnom okienku.
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System
Update
4
►
Language Setup
Audio Setup
Now, Checking.
Display Setup
Please wait...
HDMI Setup
Network Setup
 Ak aktualizácia nie je možná : V informačnom okienku
uvidíte nasledujúci popis.
• Ak nie je pripojený kábel :
„Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable“
• Ak zlyhalo pripojenie siete :
„This system can not connected to internet for update.
Please, check the network setup“
• Ak nie je uvolnená novšia verzia (najnovšia verzia už bola
nainštalovaná) :
„The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update.“
• Ak sa v prehrávači nachádza disk :
„Please maintain „No Disc“ state for network update.“
Oznamuje, že na vykonanie aktualizácie musíte z
jednotky vybrať všetky disky.
• Ak služby servera nie sú dostupné :
“Update Server is under maintenance. Please try again
later.”
Parental Setup
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
The new
Audio
Setupupdate data was found.
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
StartSetup
Parental
Cancel
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display Setup
Please, check the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
55
HT-BD1220A_SK-3.indd 55
2009-08-01
2:12:49
aktualizácia systému
AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU
6. Aktualizáciu systému vykonáte, keď stlačíte tlačidlá ◄ ►,
vyberiete Start a potom stlačíte tlačidlo ENTER.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
The new update data was found.
Audio Setup
Current Version : XXXXX
Display New
SetupVersion : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental
Cancel
7. Aktualizácia systému sa spustí.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
1 2 ◄ 3 System
4
System Setup
►
Language Setup
update data...
AudioDownloading
Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
8. Ak počas procesu sťahovania vyberiete Naspäť, budete
odkazom vyzvaný na potvrdenie svojho výberu.
Ak chcete sťahovanie zrušiť, vyberte Yes a stlačte tlačidlo
ENTER.
60%
HDMI Setup
Network Setup
Cancel
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
9. Verifikácia bude pokračovať. Keď sa sťahovanie ukončí,
proces aktualizácie firmvéru sa spustí automaticky.
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Do you want to cancel the update operation?
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Yes
Parental
10. Keď je inštalácia ukončená, prehrávač sa o 5 sekúnd
automaticky vypne.
Všetky nastavenia sa vrátia na prednastavenie z továrne.
Keď ďalší krát spustíte systém a uvidíte výberové okno
ponuky jazykov.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
No
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Verifying update data
Please wait.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental
M
Ak chcete aktualizáciu zrušiť počas procesu
sťahovania aktualizačných údajov, stlačte tlačidlo
ENTER.
Zobrazí sa potvrdzujúce hlásenie.
Keď vyberiete Yes proces aktualizácie sa ukončí, keď
vyberiete No budete v procese aktualizácie
pokračovať.
 Keď je aktualizácia systému dokončená, skontrolujte v
ponuke Aktualizácia systému detaily firmvéru.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Update.
LanguageFirmware
Setup
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display
Setup
The
power
will be off automatically
HDMI after
Setupupdate is finished.
Network Setup
Parental
 Počas aktualizácie systému prehrávač nevypínajte. V
opačnom prípade nemusí prehrávač fungovať
správne.
 Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB Host podporuje iba USB flash disk.
Nezaručujeme vám, že ostatné USB zariadenia (napr. MP3 prehrávače) budú fungovať.
 Kvôli správnemu vykonaniu aktualizácie by sa mal v USB flash disku pre prehrávač nachádzať iba
jeden súbor s aktualizáciou firmvéru.
 Nadmerné USB disky sa nedajú vložiť, keď je pripojený kábel LAN alebo HDMI.
56
HT-BD1220A_SK-3.indd 56
2009-08-01
2:13:02
SYSTÉMOVÉ INFORMÁCIE
SK
Keď je aktualizácia firmvéru dokončená, skontrolujte podľa nasledujúcich krokov detaily firmvéru.
1. Keď je zariadenie v režime Stop/No Disc stlačte tlačidlo
MENU.
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte System a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
HDMI
Network
Parental
Music
Photo
DVD
Setup
System
◄
System Information
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
Power On/Off sound
►
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
5. Stlačte tlačidlo ENTER a vyberte OK.
Zobrazí sa ponuka System Setup.
● AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte System Information a
potom stlačte tlačidlo ENTER alebo ►.
Uvidíte detailné informácie o aktuálnom firmvére.
◄
◄
2. Stlačením tlačidiel ▲▼◄► vyberte Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo ►.
Music
Music
Photo
DVD
Setup
System Information
◄
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
S/W : XXXXXXX
Audio Setup
Clock Set
Loader : XXXXXXX
Display Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
HDMI Setup ESN : XXXX
BD Data Management
Network Setup
DivX(R) Registration
Parental Setup
►
: On
OK DivX(R) Deactivation(R)
System Update
OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII FIRMVÉRU
Keď je na serveri s aktualizáciami SAMSUNG k dispozícii novšia verzia
firmvéru, ako tá, ktorá sa momentálne nachádza v domácom kine Bluray, zobrazí sa miestna ponuka.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
• Yes : Vyberte, ak chcete vykonať aktualizáciu teraz.
• No : Vyberte, ak chcete vykonať aktualizáciu naskôr.
Yes
No
REGISTRÁCIA DIVX (R)
Na registráciu tohto systému domáceho kina s formátom DivX(R) Video
On Demand použite prosím registračný kód.
Music
Photo
DVD
Setup
Viac informácií nájdete na www.divx.com/vod
M
Power On/Off sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
System Setup
: On
►
DivX(R) Deactivation(R)
Language Setup
DemandUpdate
AudioDivX(R)
Setup Video On System
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Display Setup
To learn more visit www.divx.com/vod
HDMI Setup
Network Setup
 Táto možnosť nie je aktivovaná ak vyberiete OK. Ak chcete túto
Parental Setup
OK
možnosť aktivovať, aktivujte prosím Deaktivovanie DivX(R).
DEAKTIVOVANIE DIVX(R)
Music
Photo
DVD
Ak chcete deaktivovať registračný kód na webovej stránke, vyberte Yes.
Potom získate nový registračný kód.
Setup
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
Language Setup
►
System Update
Audio Setup
DivX(R) Video On Demand
Setup
DoDisplay
you want
to deactivate your device?
HDMI Setup
Network Setup
M
 Táto funkcia je dostupná, iba keď je dostupná funkcia Registrácia
Parental Setup
Yes
No
DivX (R).
57
HT-BD1220A_SK-3.indd 57
2009-08-01
2:13:08
pozeranie filmu
POUŽITIE FUNKCIE DISPLAY
hgfZCV
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO na DO.
• Ak má Blu-ray disk funkciu PIP, stlačte tlačidlo INFO v
časti PIP a zobrazte informácie, týkajúce sa PIP.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú položku.
3. Stláčaním tlačidiel ◄ ► vyberte želané nastavenia a stlačte
tlačidlo ENTER.
• Ak chcete priamo zvoliť konkrétny titul, kapitolu alebo
začať prehrávanie od želaného času, môžete použiť
číselné tlačidlá na DO.
BD
Info
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
Picture Mode
§ Change
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: Normal
s Select
<Ponuka INFO pre časť PIP>
4. Keď chcete aby táto obrazovka zmizla stlačte znova
tlačidlo INFO.
BD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
BONUSVIEW Video
BONUSVIEW Audio
Picture Mode
§ Change
M
Info
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: 01/01
: 1/1 ENG 2CH
: Normal
s Select
Ak prehrávate obsah z informačnej ponuky, niektoré funkcie sa nemusia dať používať,
záleží od disku.
 Title : Vstup k požadovanému titulu, keď sa ich na disku nachádza viac. Ak sa napríklad na
disku Blu-ray/DVD nachádza viac, ako jeden film, každý bude identifikovaný ako titul.
 Chapter: Väčšina diskov Blu-ray je nahrávaných v kapitolách, takže určitú kapitolu môžete
rýchlo nájsť.
 Audio : Vzťahuje sa na jazyk zvukovej stopy filmu. na Blu-ray disku môže byť uložených až
32 rôznych zvukových stôp a na DVD disku ich môže byť 8.
 Playing Time : Umožňuje prehrávať film od želaného času. Je potrebné zadať čas
spustenia. Funkcia časového vyhľadávania pri niektorých diskoch nemusí fungovať.
 Subtitle : Vzťahuje sa na jazyk titulkov, ktoré sú dostupné na disku. Môžete si vybrať jazyk
titulkov, alebo ak to preferujete môžete ich vypnúť, aby sa nezobrazovali. Na Blu-ray disku
môže byť uložených až 255 rôznych titulkov a na DVD disku ich môže byť až 32.
 Angle : Ak disku Blu-ray/DVD disk obsahuje viac zorných uhlov jednotlivej scény, môžete
použiť funkciu ANGLE.
 BONUSVIEW Video/ BONUSVIEW Audio: Ak sa v časti PIP zobrazí aktuálny titul Blu-ray
disku, môžete vykonávať nastavenia BONUSVIEW videa alebo BONUSVIEW zvuku.
Možnosti BONUSVIEW videa/BONUSVIEW zvuku sa však deaktivujú ak Blu-ray disk
nepodporuje funkciu PIP.
 Picture Mode : Táto funkcia vám umožňuje nastavenie kvality vide, ak ste pripojený k
televízoru pomocou HDMI.
- Dynamic : Toto nastavenie vyberte ak chcete zlepšiť ostrosť.
- Normal : Toto nastavenie vyberte pre väčšinu sledovaných aplikácií.
- Movie : Toto je najlepšie nastavenie na pozeranie filmov.
58
HT-BD1220A_SK-3.indd 58
- User : Používateľ môže samostatne nastaviť funkciu ostrosti a redukcie šumu.
2009-08-01
2:13:14
POUŽITIE MENU DISKU A VYSÚVACIEHO MENU/MENU TITULU
SK
hZ
Menu disku
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo DISC MENU na DO.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
▼
3
M
PREVIEWS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
V závislosti od disku nemusí byť funkcia menu disku dostupná.
Z
Menu titulu
● POZERANIE
WATCHING AFILMU
MOVIE
2. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vykonajte požadovaný výber a
potom stlačte tlačidlo ►alebo ENTER.
• Položky menu nastavení sú rozdielne pri rôznych
diskoch.
SCENE SELECTIONS
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo TITLE MENU na DO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄ ► uskutočnite požadovaný výber a potom stlačte tlačidlo ENTER.
• Položky nastavení menu titulu sú rozdielne pri rôznych diskoch.
M
V závislosti od disku nemusí byť funkcia menu titulu dostupná.
 Menu titulu sa zobrazí iba v prípade, že sú na disku najmenej dva tituly.
gf
Prehrávanie zoznamu titulov
1. Keď je zariadenie v režime Stop/Prehrávanie, stlačte tlačidlo
DISC MENU alebo TITLE MENU.
CD
BD-RE
Video
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku, ktorú chcete zo zoznamu
titulov prehrávať a potom stlačte tlačidlo ► alebo ENTER.
Vybraná položka (titul) bude prehraný.
◄
Music
Photo
Setup
Title 008
00:04:36
Title 009
Title 010
Title 011
Title 012
Title 013
Title 014
00:04:17
00:04:11
00:04:07
00:04:46
00:04:21
00:03:43
Page
h
Vysúvacie menu
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo POPUP MENU na DO.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
SUBTITLES
SCENE SELECTIONS
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄ ► vyberte želané menu a stlačte
tlačidlo ENTER.
• Položky nastavení vysúvacieho menu sú rozdielne pri
rôznych diskoch.
▼
3
M
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
V závislosti od disku nemusí byť funkcia vysúvacieho menu dostupná.
59
HT-BD1220A_SK-3.indd 59
2009-08-01
2:13:21
pozeranie filmu
OPAKOVANÉ PREHRÁVANIE
Opakuje aktuálnu kapitolu alebo titul.
Opakované prehrávanie
hgfZCV
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo REPEAT na DO.
Zobrazí sa zobrazenie Repeat.
Repeat
Off
2. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte Chapter alebo Title.
• Na diskov Blu-ray/DVD sa opakovane prehráva kapitola
alebo titul.
3. Pre návrat k normálnemu prehrávaniu stlačte znova
tlačidlo REPEAT alebo stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Off.
M
V závislosti od disku nemusí byť funkcia Repeat dostupná.
Použite funkcie A-B Repeat
1. Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo
REPEAT A-B.
hgfZCV
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Stlačte tlačidlo REPEAT A-B na mieste kde chcete
označiť začiatok opakovaného úseku (A).
3. Stlačte tlačidlo REPEAT A-B na mieste kde chcete
označiť koniec opakovaného úseku (B).
4. Pre návrat k normálnemu prehrávaniu opäť stisnite tlačidlo
REPEAT A-B.
M
REPEAT A
B Off
Exit
Bod B sa nedá nastaviť až kým neuplynie 5 sekúnd prehrávania od bodu A.
60
HT-BD1220A_SK-3.indd 60
2009-08-01
2:13:26
hgfZ
SK
VÝBER JAZYKA ZVUKU
Stlačením tlačidla AUDIO môžete rýchlo a jednoducho zvoliť jazyk zvuku.
Použitie tlačidla AUDIO
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
● POZERANIE
WATCHING AFILMU
MOVIE
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo AUDIO. Zvuk sa mení
opätovným stláčaním tlačidla.
• Zvolený jazyk zvuku je reprezentovaný jeho skratkou.
2. Ak chcete odstrániť lištu Audio, stlačte tlačidlo RETURN.
Použitie tlačidla INFO
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO na DO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Audio.
3. Tlačidlami ◄ ► na DO zvoľte požadovaný zvuk.
M
Fungovanie tejto funkcie závisí od toho aký jazyk zvuku sa nachádza na disku a od toho
závisí jeho dostupnosť.
 Disk Blu-ray môže obsahovať až 32 jazykov pre zvuk a DVD až 8.
 Záleží od typu disku, ale tlačidlo AUDIO môžete používať na zmenu zvukovej stopy a
taktiež jazyka zvuku.
Niektoré disky Blu-ray vám umožňujú vybrať zvukovú stopu viackanálového LPCM alebo
Dolby Digital v anglických zvukových stopách.
 Informácie o primárnom/sekundárnom režime sa zobrazia tiež, ak má Blu-ray disk časť
PIP.
Medzi primárnym a sekundárnym režimom prepínate tlačidlom ◄ ► .
 Na obrazovke sa indikátor ◄ ► nezobrazí, ak PIP časť neobsahuje žiadne nastavenie PIP
zvuku.
VÝBER JAZYKA TITULKOV
Stlačením tlačidla SUBTITLE môžete rýchlo a jednoducho zvoliť jazyk titulkov.
hZ
Použitie tlačidla SUBTITLE
1. Stlačte tlačidlo SUBTITLE. Titulky sa menia opätovným
stláčaním tlačidla. Zvolený jazyk titulkov je reprezentovaný
jeho skratkou.
Subtitle
0/2 Off
2. Ak chcete odstrániť lištu Subtitle, stlačte tlačidlo
RETURN.
61
HT-BD1220A_SK-3.indd 61
2009-08-01
2:13:27
pozeranie filmu
VÝBER JAZYKA TITULKOV
Použitie tlačidla INFO
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO na DO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Subtitle.
3. Tlačidlami ◄ ► na DO zvoľte požadovaný jazyk pre titulky.
M
Možno budete môcť zmeniť požadované titulky v ponuke disku, záleží od disku Blu-ray/
DVD.
Stlačte tlačidlo DISC MENU.
 Fungovanie tejto funkcie závisí od toho aký jazyk titulkov sa nachádza na disku a od toho
závisí jeho dostupnosť na disku Blu-ray/DVD.
 Na disku Blu-ray disku môže byť uložených až 255 rôznych titulkov a na DVD disku ich
môže byť až 32.
 Informácie o primárnom/sekundárnom režime sa zobrazia tiež, ak má Blu-ray disk časť
PIP.
 Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz
 Množstvo titulkov je súčet hlavných a vedľajších titulkov.
ZMENA ZORNÉHO UHLA
Ak disku Blu-ray/DVD disk obsahuje viac zorných uhlov jednotlivej scény,môžete použiť funkciu ANGLE.
hZ
Použitie funkcie ANGLE
1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo INFO na DO.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte Angle.
3. Stláčaním tlačidiel ◄ ► alebo použitím číselných tlačidiel na
DO vyberte želaný zorný uhol.
DVD-Vedio
: 001/006
Chapter
: 003/016
Playing Time : 00:11:14
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
Change
M
Info
Title
Move
Ak disk obsahuje len jeden zorný uhol, táto funkcia nebude dostupná. Momentálne má veľmi
málo diskov túto funkciu.
 V závislosti od obsahu disku nemusia tieto funkcie fungovať.
62
HT-BD1220A_SK-3.indd 62
2009-08-01
2:13:27
NASTAVENIA PIP (OBRAZ V OBRAZE)
SK
Funkcia PIP vám umožňuje prezeranie si doplnkového obsahu (ako napríklad komentáre) v malom obrazovkovom
okne počas prehrávania filmu.
h
Používanie tlačidla PIP
1. Ak má Blu-ray disk funkciu PIP, môžete na PIP On
alebo Off použiť tlačidlo PIP.
● POZERANIE
WATCHING AFILMU
MOVIE
2. Každým stlačením tlačidla PIP prepínate medzi PIP On a
PIP Off. Každým stlačením tlačidla PIP prepínate medzi
PIP On a PIP Off.
M
Detailne nastavenia funkcie PIP môžete nastaviť v ponuke INFO (viď strana 58: výber
sekundárneho zvuku, tok videa a titulky atď.).
 Keď prepnete z BONUSVIEW videa, BONUSVIEW zvuk sa automaticky zmení v súlade s
BONUSVIEW videom.
 Ak Blu-ray disk podporuje iba BONUSVIEW zvuk, môžete stlačiť iba tlačidlo PIP na
zapnutie alebo vypnutie sekundárneho zvuku.
BD-LIVE™
Domáce kino Blu-ray podporuje BD-LIVE, ktoré vám umožňuje, aby ste si cez sieťové pripojenie vychutnali rôzne
obsahy interaktívnych služieb, ktoré sú poskytované výrobcom disku.
Používanie diskov BD-LIVE
1. Pripojte sieť (viď strany 28 a 29) a skontrolujte nastavenie siete (viď strany 49 až 53).
2. Vložte disk Blu-ray, ktorý podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte obsah poskytnutý výrobcom disku a vychutnajte si BD-LIVE.
M
TV závislosti od disku sa môže spôsob používania BD-LIVE a funkcie líšiť.
 Ak chcete využívať BD-LIVE, musíte do USB slotov vložiť minimálne 1 GB USB pamäťové
zariadenie.
63
HT-BD1220A_SK-3.indd 63
2009-08-01
2:13:27
pozeranie filmu
PREHRÁVANIE SÚBOROV DIVX, MKV, MP4
Funkcie na tejto strane sa týkajú iba DivX, MKV, MP4 prehrávania.
Prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo #,$.
• Ak sú na disku dva a viac súbory, stlačením tlačidla $
prepnete na ďalší súbor.
• Ak sú na disku dva a viac súbory, stlačením tlačidla
# prepnete na predchádzajúci súbor.
Zrýchlené prehrávanie
Počas prehrávania stlačte tlačidlo ,.
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo 
alebo  počas prehrávania.
Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania mení
nasledovne:
2x Π4x Π8x.
Prepínanie zvuku
Stlačte tlačidlo AUDIO.
• Ak sa na disku nachádza viacero jazykov zvuku, môžete
medzi nimi prepínať.
• Po každom stlačení tlačidla sa prepína medzi AUDIO
(1/N, 2/N ...)
Zobrazenie titulkov
Stlačte tlačidlo SUBTITLE.
• Po každom stlačení tlačidla sa prepínate medzi SUBTITLE
(1/N, 2/N ...) a SUBTITLE OFF.
• Ak disk obsahuje len jedny titulky, prehrajú sa automaticky.
• Viac informácií o použití titulkov s diskmi DivX nájdete
v čísle 2 (Funkcia titulu) na ďalšej strane.
64
HT-BD1220A_SK-3.indd 64
2009-08-01
2:13:28
DivX (Digitálny internetový video súbor)
Formát
AVI
Supported Versions
DivX3.11~DivX5.1, XviD
● POZERANIE
WATCHING AFILMU
MOVIE
Podporované formáty video signálu
Podporované audio formáty
Formát
MP3
AC3
Bit Rate
56 ~ 320 kbps
128~384kbps
Sampling Frequency
32 ~ 48kHz
44.1/48khz
SK
DivX je formát video súborov vyvinutý na základe kompresnej technológie Microsoft MPEG4, vďaka
čomu sa poskytujú audio a video dáta cez Internet v reálnom čase.
MPEG4 sa využíva na kódovanie video signálu a MP3 na kódovanie audio signálu. Môžete tak sledovať
záznamy v kvalite približujúcej sa DVD diskom.
1. Podporované formáty
Tento produkt podporuje len nasledovné mediálne formáty. Ak formát video ani audio signálu nie je
podporovaný, môžu sa vyskytnúť problémy, ako sú výpadky obrazu alebo zvuku.
• Tento výrobok podporuje až do 720 x 480 pixelov.
• Ak prehrávate disk s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 48 kHz alebo dátovým tokom 320 kb/s,
môžu sa počas prehrávania vyskytnúť otrasy obrazu.
• Qpel a gmc nie sú podporované.
2. Titulky
• Aby ste túto funkciu používali správne, vyžadujú sa určité skúsenosti z rozbaľovanim a editovanim
video súborov.
• Aby titulky fungovali, uložte súbor s titulkami (*.smi) s rovnakým názvom ako súbor DivX (*.avi) a do
rovnakého priečinka.
Priklad. Hlavný priečinok
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your
files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-onDemand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to
vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.
DivX Certified to play DivX video.
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, prúdové prehrávanie z počítača
• Je možné prehrávať súbory videa s nasledujúcimi príponami: .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI, .DIVX, .MKV,
.MP4
M
 Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa nemusia dať prehrať, záleží od
rozlíšenia videa a od stavu obnovovacieho kmitočtu.
65
HT-BD1220A_SK-3.indd 65
2009-08-10
4:28:12
počúvanie hudby
TLAČIDLÁ NA DO POUŽÍVANÉ PRI PREHRÁVANÍ DISKU
AUDIO CD (CD-DA)/MP3
0
STOP
PLAY
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
EX
IT
FO
A
B
C
D
1. Tlačidlá PAUSE : Pozastavuje prehrávanie.
2. Tlačidlá PRESKOČIŤ(
) : Počas prehrávania presúva na ďalšiu stranu
v zozname hudby alebo presúva na ďalšiu stopu v zozname prehrávania.
3. Tlačidlá PLAY : Prehrávanie aktuálne vybranej stopy.
4. Tlačidlá ▲▼ : Vyberá stopy (piesne) alebo adresáre v Music List alebo
Playlist.
5. FAREBNÉ tlačidlá
• ČERVENÉ (A) tlačidlo : Počas prehrávania vyberá režim prehrávania
(Opakovanie).
• ZELENÉ (B) tlačidlo : Prejdite na zoznam prehrávania v zozname
hudby.
• ŽLTÉ (C) tlačidlo : Prehrávanie Playlist.
6. Tlačidlá ◄ ►
◄ : V súlade s aktuálnou polohou prehrá použiteľnú stopu.
► : Prejde k ponuke.
7. Tlačidlá ENTER : Prehrávanie zvolenej stopy (skladby).
8. Tlačidlá STOP : Zastavenie stopy (skladby).
9. Tlačidlá PRESKOČIŤ(
) : Ak toto tlačidlo stlačíte po troch sekundách
prehrávania, bude aktuálna stopa prehraná od začiatku. Ak však toto
tlačidlo stlačíte do troch sekúnd po spustení prehrávania, bude prehraná
predchádzajúca stopa.
Používa na posúvanie na predchádzajúcu stranu v zozname hudby alebo
zozname prehrávania.
OPAKOVANIE ZVUKOVÉH CD (CD-DA) A MP3
Počas prehrávania stlačte REPEAT alebo ČERVENÉ (A) tlačidlo pre výber požadovaného režimu opakovania.
Pri prehrávaní diskov Audio CD (CD-DA) :
Pri prehrávaní MP3 disku :
•
•
•
•
•
Normal (Audio CD(CD-DA)/MP3): Skladby na disku sú prehrávané v poradí v akom boli
zaznamenané na disk.
Opakovanie skladby (Audio CD(CD-DA)/MP3)
Opakovanie priečinka (MP3)
Náhodné prehrávanie (Audio CD(CD-DA)/MP3)
- Pri prehrávaní diskov Audio CD(CD-DA): Výber náhodného prehrávania prehrá skladby na disku v
náhodnom poradí.
- Pri prehrávaní MP3 disku : Výber náhodného prehrávania prehrá súbory v priečinku v náhodnom
poradí.
Opakovanie celého disku (Audio CD(CD-DA)): Všetky stopy sú opakované.
- Obnovenie štandardného prehrávania Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu v normálnej rýchlosti, stlačte tlačidlo REPEAT alebo ČERVENÉ (A) tlačidlo.
66
HT-BD1220A_SK-3.indd 66
2009-08-01
2:13:29
2. Ak chcete prejsť na Music List, stlačte tlačidlo STOP
alebo RETURN.
Zobrazí sa obrazovka zoznamu hudby.
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
A Play Mode
Video
Music
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte stopu, ktorú chcete
prehrávať, a potom stlačte tlačidlo ENTER.
TRACK 001
00:04:08 ►
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
◄
TRACK 007
B Playlist
● POČÚVANIE HUDBY
1. Do zásuvky na disk vložte Audio CD (CD-DA) alebo MP3
disk.
• Pri Audio CD sa automaticky spustí prehrávanie prvej
stopy.
• Pri MP3 diskoch stlačte tlačidlá ▲▼◄► a vyberte
Music a potom stlačte tlačidlo ENTER.
(Pomocou USB pamäťového zariadenia môžete
počúvať mp3 súbory)
SK
AF
PREHRÁVANIE DISKOV AUDIO CD (CD-DA)/MP3
00:03:54
Page
❖ Obrazové Elementy Audio CD (CD-DA)/MP3
►
CD
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Zobrazuje typ média.
Aktuálna stopa (pieseň)
Zobrazuje číslo alebo názov aktuálne prehrávanej
skladby.
Lišta stavu prehrávania.
a Play Mode
Zobrazuje stav opakovania.
Zobrazuje číslo aktuálne prehrávanej skladby, celkový
počet skladieb.
Aktuálna/Celková doba prehrávania.
Zobrazuje dostupné FAREBNÉ tlačidlá.
67
HT-BD1220A_SK-3.indd 67
2009-08-01
2:13:30
počúvanie hudby
AF
Zoznam skladieb pre prehrávanie
Môžete zostaviť zoznam skladieb,ktorý môže obsahovať až
99 skladieb.
1. Do zásuvky na disk vložte Audio CD (CD-DA) alebo MP3
disk.
• Pri Audio CD sa automaticky spustí prehrávanie prvej
stopy.
• Pri MP3 diskoch stlačte tlačidlá ▲▼◄► a vyberte
Music a potom stlačte tlačidlo ENTER.
(Pomocou USB pamäťového zariadenia môžete
počúvať mp3 súbory)
CD
CD
◄
00:04:08
TRACK 002
00:03:41
TRACK 003
00:03:17 ►
Photo
TRACK 004
00:03:36
Setup
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
TRACK 008
00:03:57
TRACK 009
00:03:59
Music
◄
B Playlist
2. Ak chcete prejsť na zoznam hudby, stlačte tlačidlo
ZELENÉ (B) alebo RETURN.
Zobrazí sa obrazovka zoznamu hudby.
3. Ak chcete prejsť na zoznam prehrávania, stlačte ZELENÉ
(B) tlačidlo.
TRACK 001
Video
Page
Original
Playlist
Video
CD
CD
◄
Music
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
4. Ak chcete do Playlist-u pridať stopu, stlačením tlačidiel
▲▼ ju vyberte a potom stlačte tlačidlo ENTER. Ak chcete
stopy pridať dodatočne, tento postup opakujte.
5. Ak je v zozname skladieb skladba, ktorú si neželáte
prehrať, stláčaním ►▲▼ vyberte požadovanú skladbu a
stlačte tlačidlo ENTER.
• Zvolená skladba sa vymaže.
6. Stlačením ŽLTÉHO (C) tlačidla prehráte vybrané stopy.
Na konci stopy sa automaticky začne prehrávať ďalšia
stopa.
B Music List
C Playlist play
Play
Add
Original
Playlist
TRACK 001
Video
TRACK 002
CD
CD
◄
Music
Photo
Setup
◄
TRACK 003
01.TRACK 001
TRACK 004
02.TRACK 002
TRACK 005
03.TRACK 003
TRACK 006
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
Add
Play
7. Ak chcete upravovať zoznam prehrávania, stlačte tlačidlo STOP alebo RETURN.
8. Ak chcete prejsť na zoznam hudby, stlačte tlačidlo RETURN.
68
HT-BD1220A_SK-3.indd 68
2009-08-01
2:13:34
SK
prehliadanie obrázkov
PREHLIADANIE OBRÁZKOV
1. Do otvoru na disk vložte JPEG disk.
• Zobrazí sa ponuka Menu.
Video
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► vyberte Photo a stlačte ENTER.
CD
CD
..
Photo
◄
◄
Setup
3. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte obrázok.
• Ak chcete prejsť na nasledujúcu stranu, stlačte tlačidlo
PRESKOČIŤ (
).
• Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stranu, stlačte tlačidlo
PRESKOČIŤ(
).
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB ►
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
RÝCHLOSŤ PREZENTÁCIE
Pre nastavenie postupujte podľa krokov 1 a 2.
►
3. Stlačte MODRÉ (D) tlačidlo.
• Spustí sa prezentácia.
KE.JPG
03/07
● PREHLIADANIE OBRÁZKOV
• Zobrazí sa zoznam fotografií.
Music
CD
4. Po spustení prezentácie stlačte MODRÉ (D) tlačidlo a
nastavte rýchlosť prehrávania.
• Každým stlačením tlačidla sa zvýši rýchlosť prehrávania.
D Speed
➞
➞
- Zastavenie prezentácie Stlačte tlačidlo, STOP alebo RETURN.
OTÁČANIE
Pre nastavenie postupujte podľa vyššie uvedených krokov 1 a 3.

_____1_.JPG
03/07
CD
4. Stlačte tlačidlo ENTER.
5. Pre otočenie obrázku požadovaným smerom použite ČERVENÉ
(A) a ZELENÉ (B) tlačidlá.
A r90°
B u90°
C Zoom
D Speed
Slide Show
69
HT-BD1220A_SK-3.indd 69
2009-08-10
4:28:57
prehliadanie obrázkov
ZOOM
Pre nastavenie sa riaďte krokmi 1 až 2 v časti "Viewing a Picture"
na strane 69.
_____1_.JPG

03/07
CD
4. Stlačte tlačidlo ENTER.
5. Stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
6. Ak chcete obraz oddialiť/priblížiť, stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo alebo
tlačidlo ZOOM.
x2
- Posunutie oblasti -
Move
C Zoom
Na oblasti, ktorú chcete zväčšiť stlačte tlačidlá ▲▼◄ ►.
- Zrušenie zväčšenia Stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo.
PREJDI NA ZOZNAM FOTOGRAFIÍ
Pre nastavenie sa riaďte krokmi 1 až 3 v časti "Viewing a
Picture" na strane 69.
BEACH.JPG

03/07
CD
4. Stlačte tlačidlo ENTER.
5. Pre zobrazenie zoznamu fotografií stlačte tlačidlo RETURN alebo
STOP.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
Video
..
Music
CD
CD
◄
Photo
Setup
176.JPG
◄
08 JUL 2000
127 KB
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB ►
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
70
HT-BD1220A_SK-3.indd 70
2009-08-10
4:29:04
SK
Používanie funkcie USB
PREHRÁVANIE MEDIÁLNYCH SÚBOROV POMOCOU FUNKCIE USB HOST
Môžete si vychutnať mediálne súbory, ako napríklad obrázky a hudbu uložené v MP3 prehrávači, pamäťovom zariadení
USB, alebo v digitálnom fotoaparáte.
● POUŽÍVANIE FUNKCIE USB
1. USB zariadenie pripojte k USB portu na bočnej
strane jednotky.
2. Na obrazovkovom displeji sa zobrazí USB
Connected a potom sa stratí.
3. V ponuke nastavenia sa zobrazí ikona USB
Bezpečné odstránenie USB
Aby ste predišli poškodeniu údajov uložených na USB zariadení, vykonajte ešte pred odobratím
zariadenia bezpečné odpojenie.
• Stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo. Na displeji sa zobrazí Teraz. USB môžete bezpečne vybrať.
• Odpojte USB kábel.
Prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo #,$.
• V prípade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla
$ označí ďalší súbor.
• V pripade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla
# označí predchádzajúci súbor.
71
HT-BD1220A_SK-3.indd 71
2009-08-01
2:13:49
Používanie funkcie USB
Špecifikácia USB hostiteľa
• Podporuje zariadenia kompatibilné s USB 1.1 alebo USB 2.0.
• Podporuje zariadenia pripojené pomocou USB kábla typu A.
• Podporuje zariadenia kompatibilné s UMS (Veľkokapacitné pamäťové zariadenie
USB) V1.0.
• Podporuje zariadenie, ktorého pripojená mechanika je formátovaná v systéme
súborov FAT (FAT, FAT16, FAT32).
• Nepodporuje zariadenie, ktoré si vyžaduje inštaláciu samostatného ovládača do počítača
(Windows).
• Nepodporuje pripojenie k USB rozbočovaču.
• USB zariadenie, ktoré je pripojené pomocou predlžovacieho USB kábla nemusí byť
rozoznané.
• USB zariadenie, ktoré si vyžaduje samostatný zdroj napájania, musí mať samostatné
pripojenie napájania.
• Ak má pripojené zariadenie nainštalované viaceré jednotky (alebo oddiely), môžete
pripojiť iba jednu jednotku (alebo oddiel).
• Zariadenie, ktoré podporuje iba USB 1.1 môže spôsobiť rozdiel v kvalite obrazu,
záleží od zariadenia.
Špecifikácia USB
hostiteľa
Nepodporuje
Prevádzkové
obmedzenia
USB zariadenia, ktoré môžete s domácim kinom používať
1. USB pamäťové zariadenie
2. MP3 prehrávač
3. Digitálny fotoaparát
4. Odstrániteľné HDD
• Podporované je odstrániteľné HDD s menej, ako 160 GB. Odstrániteľné HDD s 160 GB alebo viac
sa nemusí dať rozoznať, záleží od zariadenia.
• Ak pripojené zariadenie nefunguje z dôvodu nedostatočného napájania, môžete na dodanie
elektrickej energie použiť samostatný napájací kábel, aby zariadenie fungovalo správne. Konektor
USB kábla sa môže líšiť, záleží od výrobcu USB zariadenia.
5. USB čítačka kariet: USB čítačka s jedným otvorom na kartu a USB čítačka s viacerými otvormi na kartu.
• USB čítačka kariet nemusí byť podporovaná, záleží od výrobcu.
• Ak do čítačky viacerých kariet nainštalujete viacero pamäťových zariadení, môžete zaznamenať problém.
Podporované formáty súborov
Formát
Názov
súboru
Prípona
súboru
Dátový tok
Verzia
Rozlíšenie
Vzorkovacia
frekvencia
Obrázok
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
Zvuk
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
• CBI (Ovládanie/Veľkosť/Prerušenie) nie je podporované.
• Digitálne fotoaparáty, ktoré používajú PTP protokol alebo vyžadujú inštaláciu doplnkového programu
po pripojení k počítaču, nie sú podporované.
• Zariadenie používajúce systém súborov NTFS nie je podporované. (Podporovaný je iba systém
súborov FAT 16/32 (Alokačná tabuľka súborov 16/32).)
• Nepracuje so zariadeniami Janus, ktoré podporujú MTP (Protokol o prenose médií).
72
HT-BD1220A_SK-3.indd 72
2009-08-01
2:13:50
SK
rádio
POČÚVANIE ROZHLASU
Diaľkové ovládanie
1. Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
● RÁDIO
2. Nalaďte požadovanú stanicu.
• Automatické ladenie 1 : Po stlačení tlačidla
) sa zvolí predvoľba.
PRESKOČIŤ (
• Automatické ladenie 2 : Po zatlačení a pridržaní
TUNING/CH (
) sa budú stanice ladiť automaticky.
Manuálne ladenie : Krátkym stláčaním TUNING/CH
(
) sa frekvencia zvyšuje alebo znižuje postupne v krokoch.
Zariadenie
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION pre výber FM pásma.
2. Zvoľte nejakú rozhlasovú stanicu.
• Automatické ladenie 1 : Stlačením tlačidla STOP ( ) zvoľte PRESET a stlačením PRESKOČIŤ
(
) zvoľte predvoľbu.
• Automatické ladenie 2 : Stlačením tlačidla STOP ( ) zvoľte MANUAL a zatlačením a
) sa spustí automatické ladenie.
pridržaním PRESKOČIŤ (
• Manuálne ladenie : Stlačením tlačidla STOP ( ) zvoľte MANUAL a následným
krátkym stláčaním tlačidla PRESKOČIŤ (
) po krokoch znižujete alebo zvyšujete frekvenciu.
Mono/Stereo
Stláčaním MO/ST môžete prepínať režim zvuku na
Mono/Stereo.
• Pri každom stlačení tlačidla sa prepína zvuk medzi
možnosťou STEREO a MONO.
• V oblasti so slabým signálom vyberte možnosť MONO
príjem bude čistejší, bez rušenia.
ULOŽENIE STANÍC
Príklad: Uloženie FM stanice s frekvenciou 89,10 do pamäte.
1. Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
2. Stlačením TUNING/CH (
) vyberte <89,10>.
3. Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
• Na displeji bliká NUMBER.
4. Pre výber predvoľby stlačte PRESKOČIŤ (
).
• Zvoliť môžete predvoľbu 1 až 15.
5. Znova stlačte TUNER MEMORY.
• Tlačidlo TUNER MEMORY stlačte predtým, než sa z displeja strati nápis NUMBER.
• NUMBER sa stratí z displeja a stanica sa uloží do pamäte.
6. Ostatné stanice uložíte do pamäte opakovaním krokov 2 až 5.
• Ak chcete aktivovať uložené predvoľby, stláčaním PRESKOČIŤ (
požadovanú predvoľbu.
) na diaľkovom ovládači zvoľte
73
HT-BD1220A_SK-3.indd 73
2009-08-01
2:13:50
rádio
INFORMÁCIE O VYSIELANÍ RDS
Používanie služby RDS (Radio Data System) na príjem staníc FM
Služba RDS umožňuje staniciam FM odosielať spolu so signálom pravidelného
programu ďalší signál. Stanice napríklad odosielajú svoje názvy ako aj informácie o
type programu, ktorý vysielajú, napríklad šport alebo hudba atď.
Keď sa naladí nejaká stanica FM, ktorá poskytuje službu RDS, na
displeji sa rozsvieti indikátor RDS.
Popis funkcií RDS
• PTY (Program Type) : Zobrazuje typ práve vysielaného programu.
• PS NAME (Program Service Name) : Označuje názov vysielajúcej stanice, skladá sa
z 8 znakov.
• RT (Radio Text) : Dekóduje text vysielaný stanicou (ak nejaký vysiela), skladá sa najviac z 64 znakov.
• CT (Clock Time) : Dekóduje z frekvencie FM reálny čas hodín. Niektoré stanice
nemusia vysielať informácie typu PTY, RT alebo CT, teda nie vždy sa musia zobrazovať.
• TA (Dopravné informácie) : TA ON/OFF zobrazuje, že práve prebiehajú dopravné správy.
M
RDS nemusí správne fungovať, ak naladená stanica neprenáša signál RDS správne, alebo
v prípade, že je intenzita signálu slabá.
Ako zobraziť informácie služby RDS
Signály RDS odosielané stanicou je možné vidieť na displeji.
Počas počúvania stanice FM stlačte tlačidlo RDS DISPLAY (ZOBRAZIŤ RDS).
 Pri každom stlačení tlačidla sa displej bude meniť a zobrazovať
nasledujúce informácie : PS NAME RT CT Frequency
• PS (Programová služba) : počas vyhľadávania sa objaví nápis <PS>, potom sa zobrazia názvy staníc. Ak sa
neodosiela žiadny signál, objaví sa nápis <NO PS>.
• RT (Rozhlasový text) : počas vyhľadávania sa objaví nápis <RT>, potom sa zobrazia textové správy odosielané
stanicou. Ak sa neodosiela žiadny signál, objaví sa nápis <NO RT>.
• Frekvencia : frekvencia stanice (žiadna služba RDS).
Informácie o znakoch zobrazených na displeji
Ak displej zobrazuje signály PS,alebo RT, použíjú sa nasledovné znaky.
• Displej nedokáže rozlišovať veľké a malé pismená. Vždy používa veľké písmena.
• Displej nedokáže zobrazovať písmena s diakritikou. Napríklad písmeno <A> môže znamenať písmeno A s diakritikou,
napríklad <À, Â, Ä, Á, Å a Ã.>.
74
HT-BD1220A_SK-3.indd 74
2009-08-01
2:13:54
Označenie PTY (Typ programu) a funkcia PTY-SEARCH (HĽADANIE PTY)
SK
Jednou z výhod služby RDS je to, že môžete vyhľadávať určitý druh programu spomedzi predvolených kanálov určením
kódov PTY.
Ako vyhľadať program pomocou kódov PTY
Najprv si zapamätajte...
● RÁDIO
• Funkcia PTY Search (Hľadanie PTY) sa týka len predvolených stanic.
• Ak chcete kedykoľvek počas procesu zastaviť vyhľadávanie, stlačte počas vyhľadávania tlačidlo PTY-SEARCH.
• Pri vykonávani nasledujúcich krokov neexistuje žiadny časový limit. Ak sa nastavenie zastavi pred dokončením, spustite
ho znova od kroku 1.
• Pri stláčaní tlačidiel na diaľkovom ovládani skontrolujte, či je stanica FM vybraná pomocou primárneho diaľkového
ovládania.
1. Počas počúvania stanice FM stlačte tlačidlo PTY SEARCH.
2. Stláčajte tlačidlo PTY- alebo PTY+, kým sa na displeji neobjavi
požadovaný kód PTY.
• Na pravej strane displeja sa zobrazuje popis kódov PTY.
3. Znova stlačte tlačidlo PTY SEARCH, kým je ešte na displeji
stále zobrazený kód PTY vybraný v predchádzajúcom kroku.
• Centrálny pristroj prehľadáva 15 predvolených stanic FM.
Zastavi sa, keď nájde vybraný kód a naladi stanicu.
Displej
Typ programu
NEWS
Novinky zahŕňajúce komentáre a správy
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Rôzne témy zahŕňajúce aktuálne udalosti,
dokumenty, diskusie a analýzy
Informácie zahŕňajúce merania, inzertné
akcie a počasie, témy zaujimajúce
spotrebiteľov, zdravotnicke informácie atď.
Informácie zo športu
Vzdelávacie informácie
Rozhlasové dramatické seriály atď.
Displej
Typ programu
LIGHT M
Ľahká klasická hudba – klasická hudba,
inštrumentálna a zborová hudba
CLASSICS
Vážna klasická hudba – orchestrálna hudba,
symfónie, komorná hudba a opera
OTHER M
Ostatná hudba – džez, R&B, country
WEATHER
Počasie
FINANCE
Financie
CHILDREN
Detské programy
SOCIAL A
Spoločenské záležitosti
RELIGION
Náboženstvo
CULTURE
Ľudová alebo regionálna kultúra
zahŕňajúca cirkevné záležitosti, sociálne
vedy, jazyk, divadlo atď.
PHONE IN
Telefonické
SCIENCE
Prírodné vedy a technológie
TRAVEL
Cestovanie
Ostatné hovorené nehudobné programy
(kvízy, súťaže), rozhovory, komediálne a
satirické pásma atď.
LEISURE
Voľný čas
VARIED
POP M
Populárna hudba
ROCK M
Rocková hudba
M.O.R.M
Súčasná novodobá hudba určená na
<ľahké počúvanie>
JAZZ
Džezová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Ľudová hudba
OLDIES
Staršia hudba
FOLK M
DOCUMENT
Folková hudba
Dokumentárne vysielanie
75
HT-BD1220A_SK-3.indd 75
2009-08-01
2:13:54
Používanie iPodu
Prehrávanie svojho iPodu si môžete vychutnávať pomocou dodaného diaľkového ovládača.
POČÚVANIE HUDBY
Pripojením prehrávača iPod k domácemu kinu Blu-ray môžete prehrávať
hudbu, ktorá je v ňom uložená.
1. Konektor doku iPodu pripojte ku konektoru iPod na domácom
kine Blu-ray.
2. iPod umiestnite do doku.
• Váš iPod sa automaticky zapne
• Na televíznej obrazovke sa zobrazí odkaz „iPod Connected“
3. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
4. Stlačením tlačidiel S,T,W, X na diaľkovom ovládači vyberte režim iPod.
5. Stlačením tlačidiel S,T,W, X na diaľkovom ovládači vyberte videá
Music a potom stlačte tlačidlo ENTER.
• Zobrazia sa kategórie Music
6. Stlačením tlačidiel S,T vyberte požadovanú kategóriu a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
• Na televízore sa zobrazí zoznam hudobných skladieb
7. Stlačením tlačidiel S,T Stlačením tlačidiel <<>> vyberte
hudobný súbor, ktorý chcete prehrávať a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
• Hudba sa spustí na novej obrazovke, na ktorej je
zobrazený titul skladby, čas, umelec a lišta procesu.
8. Na ovládanie jednoduchých funkcií prehrávania, ako
a
/
,
/
napríklad PLAY, PAUSE, STOP,
REPEAT môžete používať diaľkový ovládač alebo hlavnú
jednotku.
Video
Music
►
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
►
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
B Playlist
Page
• Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo a vyberte požadovaný režim prehrávania.
❖ Prvky obrazovky prehrávania iPodu
Zobrazuje typ zariadenia.
►
My love
6/186
00:00:11 / 00:03:34
Aktuálna skladba (pieseň)
Zobrazuje číslo aktuálne prehrávanej skladby.
Play Status Bar.
Lišta stavu prehrávania.
A Play Mode
Zobrazuje index aktuálne prehrávaného, celkové množstvo
skladieb.
Aktuálna/Celková doba prehrávania..
Zobrazuje dostupné FAREBNÉ tlačidlá.
76
HT-BD1220A_SK-3.indd 76
2009-08-01
2:13:54
SK
Na presun v zozname hudby a výber skladby.
1. Stlačte tlačidlo MENU alebo STOP.
• Zastaví prehrávanie a vráti sa do zoznamu hudby.
2. Stlačením tlačidiel S,T vyberte súbor, ktorý chcete prehrávať a potom stlačte tlačidlo ENTER.
• Ak sa chcete vrátiť do hlavnej ponuky, stlačte tlačidlo RETURN alebo tlačidlo W.
Hudobné kategórie iPodu
Now Playing : Prehráva aktuálne prehrávaný súbor alebo sa presunie na obrazovku prehrávania
aktuálneho súboru.
Artists : Prehranie podľa umelca.
Songs : Prehrávanie v číselnom alebo abecednom poradí.
Playlists : Prehranie zoznamu skladieb.
Albums : Prehranie podľa albumu.
Genres : Prehranie podľa žánru
Composer : Prehranie podľa skladateľa.
M
● POUŽÍVANIE IPODU
Podľa informácií funkcie ID3 Tag príslušného súboru s hudbou sa zobrazia informácie o súbore, vrátane
mena umelca, názvu albumu, hudobného titulu a žánru.
Kompatibilné prehrávače iPod nájdete na strane 25.
Kompatibilita záleží od verzie softvéru vášho iPodu.
 Zoznam kategórií sa v závislosti od modelu iPodu môže líšiť.
 Čo je to 3 Tag?
Sú to údaje, ktoré sú pripojené k MP3 na zachovanie informácií týkajúcich sa súboru, ako
napríklad titul, umelec, album, rok, žáner a pole s komentárom.
 Keď do doku iPodu vložíte iPod, funkcia zmiešania nebude fungovať.
77
HT-BD1220A_SK-3.indd 77
2009-08-01
2:13:59
Používanie iPodu
POZERANIE FILMU
Pripojením prehrávača iPod k domácemu kinu Blu-ray môžete prehrávať súbory s videom, ktoré sú v ňom
uložené.
1. Konektor doku iPodu pripojte ku konektoru iPod na domácom kine
Blu-ray.
2. Na obrazovke iPodu sa presuňte k Videos > Settings a nastavte
možnosť TV Out na On.
3. iPod umiestnite do doku.
• Na obrazovke sa zobrazí odkaz „iPod Connected“.
4. Stlačením tlačidiel S,T,W, X na diaľkovom ovládači vyberte režim iPod.
5. Stlačením tlačidiel S,T,W, X na diaľkovom ovládači vyberte Video a potom stlačte tlačidlo ENTER.
6. Stlačením tlačidiel S,T na diaľkovom ovládači vyberte Movies a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
• Na televízore sa zobrazí zoznam videí.
7. Stlačením tlačidiel S,T vyberte video, ktoré chcete prehrávať a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
• Na televíznej obrazovke sa prehrá súbor s videom prehrávača iPod.
8. Na ovládanie jednoduchých funkcií prehrávania, ako napríklad PLAY,
a
môžete používať diaľkový ovládač
/
/
PAUSE, STOP,
alebo hlavnú jednotku..
• Ak do 2 sekúnd od začiatku prehrávania stlačíte tlačidlo PREV,
prehrávač začne prehrávať predchádzajúci súbor.
Ak tlačidlo PREV stlačíte 2 sekundy alebo viac po spustení prehrávania, prehrávač prejde do
obrazovky spustenia aktuálneho súboru.
• Ak chcete prehrávať ďalší súbor, stlačte tlačidlo NEXT.
CD
Nodisc
Na presun v zozname videa a výber súboru.
1. Stlačte tlačidlo MENU alebo STOP.
• Zastaví prehrávanie a vráti sa do zoznamu videa
►
Video
►
M




MOVIE 001
MOVIE 002
Photo
MOVIE 003
Setup
MOVIE 004
►
MOVIE 005
2. Stlačením tlačidiel S,T vyberte súbor, ktorý chcete
prehrávať a potom stlačte tlačidlo ENTER.
• Ak sa chcete vrátiť do hlavnej ponuky, stlačte tlačidlo
RETURN alebo tlačidlo W.
◄
Music
MOVIE 006
MOVIE 007
B Playlist
Page
Kompatibilné prehrávače iPod nájdete na strane 24.
Kompatibilita záleží od verzii softvéru vášho iPodu.
Ak chcete pozerať video z iPodu, musíte mať k televízoru pripojený výstup VIDEO (viď strana 23).
Ak chcete prehrávať video z iPodu cez VIDEO výstup, vypnite funkciu HDMI CEC, ak je práve zapnutá.
Na obrazovke televízora sa nezobrazí žiadny iný súbor ako ten na prehrávanie. Skontrolujte ďalšie
obrazovky prehrávača iPod.
Ak pripojený iPod nepodporuje prehrávanie videa a vy vyberiete ponuku Video, zobrazí sa odkaz „Cannot
play video files saved on this iPod“.
78
HT-BD1220A_SK-3.indd 78
2009-08-01
2:13:59
SK
Funkcia pc streaming
PRIPOJENIE K POČÍTAČU A PREHRÁVANIE MP3, JPEG, DIVX, MKV ALEBO MP4 OBSAHU
Spôsob nastavenia zdieľaného adresára sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.
1. Na pripojenie medzi počítačom a prehrávačom Blu-ray
diskov použite router a LAN kábel alebo bezdrôtový LAN
adaptér.
Nodisc
2. V počítači vytvorte zdieľaný priečinok a uložte si tam
požadované MP3, JPEG, DivX, MKV alebo MP4 súbory.
- Podrobnejšie informácie o nastavení zdieľaného adresára
nájdete na webovej stránke Samsung. Návod „Setting the
shared folder“ (Nastavenie zdieľaného adresára) si môžete
stiahnuť v Download center (Stredisko preberania).
Video
DISC
◄
e-Contents
Music
Photo
Setup
a Network Search
3. Stlačte tlačidlo MENU.
● FUNKCIA PC STREAMING
Domáce kino Blu-ray môžete pripojiť k počítaču a prehrávať obsah súborov mp3, jpeg, DivX, MKV a MP4, ktoré
sa nachádzajú v zdieľanom adresári. (Informácie o pripojení nájdete na stranách 28 – 29)
4. Stlačte tlačidlo ČERVENÉ (A).
Zbadáte okno, kde môžete vybrať typ vyhľadania siete.
Nodisc
◄
Network Search Type
Video
DISC
PleaseMusic
select natwork search type
Photo
e-Contents
5. Pomocou tlačidla _ + vyberte typ vyhľadania siete.
Zobrazí sa zoznam zdieľaných serverov.
Auto
Manual
Setup
s Select
² Return
• Auto : Automatické vyhľadanie dostupného počítača.
• Manual : Predtým, ako nájdete požadovaný počítač, musíte
zadať IP adresu, názov adresára, meno používateľa
Windows a heslo.
a Network Search
Music
6. Vyhľadanie zdieľaného adresára
Na prístup k zdieľaným adresárom v počítači existujú 2 spôsoby.
(Ak vyhľadáte adresár v automatickom režime, musí obsahovať
menej ako 12 znakov. Pre adresáre, ktoré obsahujú viac ako 12
znakov, musíte vybrať manuálny režim.)
• Automatický režim
1. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný počítač a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
(Pri prvom pripojení musíte zadať meno používateľa
Windows a heslo, aby sa zobrazil zdieľaný adresár.)
Photo
Nodisc
◄
Setup
DISC
e-Contents
B
C
a Network Search
Music User
No disc
DISC
e-Contents
►
B
C
2. Do okna zadajte meno používateľa počítača.
Photo
_
Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Do okna zadajte heslo počítača.
Zdieľaný adresár sa zobrazí.
No disc
Password
DISC
e-Contents
_
►
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
79
HT-BD1220A_SK-3.indd 79
2009-08-01
2:14:03
Funkcia pc streaming
4. Stlačte tlačidlo ▲▼ a vyberte požadovaný adresár.
No disc
Select Folder
DISC
e-Contents
►
ADMIN$
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
B
C
s Save
² Return
a Network Search
• Manuálny režim
1. Zadajte IP adresu počítača, ktorý obsahuje zdieľané
adresáre.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
►
1
2
3
4
3
4
Please input IP address
B
C
0
« Number
.
0
.
0
0
.
s Select
² Return
a Network Search
2. Do okna napíšte názov zdieľaného adresára a potom
stlačte MODRÉ (D) tlačidlo, aby ste ho uložili.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
Please input shared folder name
_
►
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
1
L
b
r
8
(
s Select
2
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Napíšte heslo počítača a potom stlačte MODRÉ (D)
tlačidlo, aby ste ho uložili.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
Please input password
_
►
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
1
L
b
r
8
(
2
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
3
4
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
7. Stlačte tlačidlo ► a potom stlačte tlačidlo ▲▼ a vyberte Video, Music (Hudba) alebo Photo
(Fotografia).
(Informácie o prehrávaní videa, hudby alebo fotografií nájdete na stranách 58 – 70)
M
Názov počítača by mal byť v angličtine a nemal by obsahovať niektoré znaky, ako sú napríklad symboly.
 Na prehrávanie obsahu môžete vyhľadať až 4 počítače pripojené k sieti.
 Môžete zbadať problémy s pripojením, záleží od prostredia počítača.
- Ak zaznamenáte problém s „Auto Mode“ (Automatický režim), skúste to s „Manual Mode“ (Manuálny režim).
 Ak sa medzi funkciou jednoduchého zdieľania súborov Windows XP a počítačovou funkciou vysielania prúdu
údajov domáceho kina Blu-ray vyskytne konflikt, deaktivujte funkciu jednoduchého zdieľania súborov.
- Kvôli podrobnejším informáciám navštívte webovú stránku Samsung a stiahnite si návod „Setting the shared
folder“ (Nastavenie zdieľaného adresára) v Download center (Stredisko preberania).
 Ak zistíte problémy s funkciou PC Streaming pri používaní zdieľaného adresára na pracovnej ploche Windows
Vista, navštívte stránku technickej podpory operačného systému a zmeňte nastavenie alebo adresár.
80
HT-BD1220A_SK-3.indd 80
2009-08-01
2:14:09
SK
používanie e-obsahu
S týmto domácim kinom Blu-ray môžete cez sieť používať služby e-obsahu (napríklad YouTube).
Po sieťovom pripojení (viď strany 28 - 29) skontrolujte nastavenie siete (viď strany 49 - 53).
M
Technické údaje sú predmetom zmeny v súlade s politikou spoločnosti.
rýchlosti.
POUŽÍVANIE YOUTUBE
Toto Domáce kino Blu-ray umožňuje využívať nasledujúce služby YouTube.
1. Keď je zariadenie v režime Stop/No Disc stlačte tlačidlo ČERVENÉ (A).
❖ Prvky obrazovky Youtube
● POUŽÍVANIE E-OBSAHU
 Prehrávanie videa e-obsahu môžete pozastaviť, zastaviť alebo uložiť, záleží od vašej širokopásmovej
Informácie o výbere krajiny: Zobrazuje vybranú krajinu.
YouTube /
You Tube
Worldwide
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
Today
1/5
abc...
Views : 5969
00:06:20
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Views : 5969
00:06:20
ghi...
Views : 5969
00:06:20
Rating :
jkl...
Views : 5969
Čas aktuálneho triedenia: Zobrazuje zoznam titulov
roztriedený podľa času. (Dnes, týždenne, mesačne, všetko)
00:06:20
Rating :
Informácie pre používateľa: Zobrazia sa až po prihlásení.
2009-05-21
2009-05-21
a Log Out b Change Mode Select d Option #/$ Page
Množstvo strán: Množstvo strán vybraného titulu/Celkové
množstvo strán v aktuálnom zozname.
Zoznam obsahu: Zobrazuje titul, množstvo pozretí,
ohodnotenia, dobu trvania a dátum.
Pomoc pri navigácii: Zobrazuje dostupné tlačidlá.
Zoznam kategórií: Detailnejšie informácie nájdete nižšie.
Zoznam kategórií
Most Viewed
Top Rated
Zoznam kategórií
Zobrazuje videá s najvyšším hodnotením.
Most Popular
Zobrazuje zoznam populárnych videí.
Most Discussed
Zobrazuje najdiskutovanejšie videá.
Top Favorites
Zobrazuje videá, ktoré sú najčastejšie pridávané do používateľovej zložky Najobľúbenejšie.
Most Linked
Zobrazuje videá, ktorých odkaz je najčastejšie pridávaný na iných webových stránkach.
Most Responded
Featured
Zobrazuje videá, na ktoré weboví používatelia najviac reagujú.
Zobrazuje zoznam predstavovaných videí.
Visited History
Zobrazuje históriu navštívených videí.
My Favorites
Ak ste sa prihlásili na váš YouTube účet pomocou domáceho kina Blu-ray Home a pridali si
video do Moje najobľúbenejšie, môžete si toto video prehrávať na domácom kine Blu-ray
alebo na počítači, ktorý je synchronizovaný so sieťou YouTube.
Player Library
Do knižnice prehrávača môžete pridávať videá bez toho, aby ste sa prihlásili na svoj YouTube účet.
81
HT-BD1220A_SK-3.indd 81
2009-08-17
5:57:27
používanie e-obsahu
POUŽÍVANIE YOUTUBE
Search
Country Setup
Account Management
Vyberte kritériá vyhľadávania a zadajte kľúčové heslo pre video, ktoré chcete prehrávať.
Zobrazuje zoznam videí požadovanej krajiny.
Umožňuje vám spravovať názvy a heslá používateľa YouTube.
Nastavenie krajiny
Ak vyberiete Nastavenie krajiny, môžete si na YouTube pozrieť
videá danej krajiny.
1. Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte Country Setup a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Player Library
Worldwide
India
Poland
Search
Australia
Ireland
Russia
Brazil
Israel
South Korea
Canada
Italy
Spain
Czech Republic
Japan
Sweden
France
Mexico
Taiwan
Germany
Netherlands
United Kingdom
Hong Kong
New Zealand
Country Setup
Account Management
2. Stlačením tlačidla ▲▼◄ ► vyberte požadovanú krajinu a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
a Log In
Prihlásenie
Ak ste sa prihlásili na váš YouTube účet pomocou domáceho kina Blu-ray, môžete prehrávať videá
pridané do Moje najobľúbenejšie.
1. Stlačte ČERVENÉ (A) tlačidlo na obrazovke YouTube.
2. Stlačením tlačidla ▲▼◄ ► zadajte meno používateľa a
potom stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo.
3. Stlačením tlačidla ▲▼◄ ► zadajte meno heslo a potom
stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Username
Today
Most viewed
I
Top rated
1/5
abc...
abc
Most Popular.. @
abc
3
5
jkl
mno
6 Views
: 5969
Most Linked
7 pgrs
8
tuv
Most Responded
Delete
FeaturedØ
9 wxyz
ghi...
0
1
Most Discussed
4 ghi
Top Favorites
Visited History
a a/A/1/
2
YouTube /
def
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
00:06:20
00:06:20
Views : 5969
b Blank
Done
jkl...
My Favorites
4. Stlačením tlačidla ◄ ► vyberte OK a potom stlačte
ENTER tlačidlo.
00:06:20
Views : 5969
00:06:20
Views : 5969
/ Cursor
Select r Return
You Tube
Worldwide
bkj
Today
Most viewed
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Please register 4-digit numeric password.
Then you can logindef...
YouTube on this player simply by
Views : on
5969
:
pressing numeric buttons
the remoteRating
control.
ghi...
Most Responded
Views : 5969
Featured
OK
Visited History
YouTube /
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
2009-05-21
00:06:20
Rating :
2009-05-21
You Tube
Worldwide
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Today
1/5
abc...
ViewsPassword
: 5969
Rating :
Numeric
Setting
Enter new password
def...
Most Linked
Views : 5969
Rating :
Confirm the password
Most Responded
ghi...
Featured
Visited History
My Favorites
M
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
Skip
jkl...
My Favorites
5. Zadajte 4-miestne heslo.
Na tomto domácom kine Blu-ray sa na YouTube môžete
prihlásiť jednoduchým stlačením číselných tlačidiel.
1/5
abc...
ViewsPassword
: 5969
Rating :
Numeric
Setting
Top rated
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
[0~9] Number r Return
jkl...
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
Stlačením ČERVENÉHO (A) tlačidla a odhláste sa zo svojho YouTube účtu.
82
HT-BD1220A_SK-3.indd 82
2009-08-10
4:31:28
Prehrávanie videa
YouTube /
You Tube
Worldwide
Today
Most viewed
SK
1. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú kategóriu.
1/5
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Most Linked
ghi...
Most Responded
00:06:20
Views : 5969
Featured
Visited History
jkl...
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
Rating :
a Log In
YouTube /
You Tube
Worldwide
Today
Most viewed
1/5
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating
All :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Weekly
Monthly
Today
Most Linked
ghi...
Most Responded
Visited History
jkl...
My Favorites
3. Ak sa chcete presunúť k obsahu, stlačte tlačidlo ► a na
výber požadovaného titulu stlačte tlačidlo ▲▼.
00:06:20
Views : 5969
Featured
00:06:20
Views : 5969
YouTube > Most viewed
Rating :
2009-05-21
● POUŽÍVANIE E-OBSAHU
2. Stlačením ZELENÉHO (B) tlačidla vyberte dobu aktuálneho
triedenia (Dnes, týždenne, mesačne, všetko).
2009-05-21
b Change Mode
You Tube
Worldwide
Falling in love
I love my dogs.
4. Stlačte tlačidlo ENTER.
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
00:00:00 / 00:06:23
►
Keywords: dog, love, falling
b Add to Favorites #/$ Skip ◄ ► Prev/Next
M
Full Screen
Ak chcete zobraziť video na celej obrazovke počas prehrávania a zobraziť súvisiace videá
po jeho skončení, stlačte tlačidlo ENTER.
 V závislosti od technických podmienok Youtube sa obsah HD nemusí dať prehrávať čisto.
 Ak chcete z YouTube vyjsť, stlačte tlačidlo EXIT.
Počas prehrávania nie je tlačidlo EXIT dostupné.
Vyhľadávanie videa
1. Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte Search a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
2. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte kritériá vyhľadávania a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
• Relevance: Vyberte, keď chcete vyhľadať podobné videá.
• Published: Vyberte, keď chcete roztriediť videá podľa dátumu
vytvorenia.
• View count: Vyberte, keď chcete roztriediť videá podľa
množstva pozretí.
• Rating: Vyberte, keď chcete roztriediť videá podľa ohodnotenia.
3. Stlačením tlačidiel ◄► vyberte Keyword a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Search
Player Library
Search
Relevance
Published
View Count
Rating
Keyword
Country Setup
My Search History
Account Management
0/0
a Log In
YouTube /
You Tube
Worldwide
Search
Today
Player Library
I
Search
1/5
abc...
abc
Country Setup.. @
1
Account Management
4 ghi
7
pgrs
Ø Delete
a a/A/1/
Views : 5969
abc
3
5
jkl
mno
6 Views
: 5969
8
tuv
9 wxyz
ghi...
2
0
b Blank
def
00:06:20
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Views : 5969
00:06:20
00:06:20
Search
jkl...
Views : 5969
/ Cursor
00:06:20
Rating :
Select r Return
2009-05-21
83
HT-BD1220A_SK-3.indd 83
2009-08-10
4:31:33
používanie e-obsahu
Vyhľadávanie videa
4. Stlačením tlačidla ▲▼◄ ► vyberte textové pole.
5. Opakovaným stlačením tlačidla ENTER na textovom poli
vyberte požadované písmeno, číslo alebo ikonu.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Search
Today
Player Library
abI
Search
1/5
abc...
abc
Country Setup.. @
1
7
abc
3
5
jkl
mno
6 Views
: 5969
8
tuv
9 wxyz
ghi...
2
Account Management
4 ghi
pgrs
Ø Delete
00:06:20
Views : 5969
Views : 5969
0
a a/A/1/
def
def...
b Blank
ab
abc
abcd
Rating :
abcde
abcdef
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
2009-05-21
jkl...
/ Cursor
YouTube /
2009-05-21
Search
Views : 5969
6. Potom, ako ste zadali subjekt, ktorý chcete vyhľadať, stlačte
ŽLTÉ (C) tlačidlo na diaľkovom ovládači.
Rating :
00:06:20
Rating :
Select r Return
2009-05-21
You Tube
Worldwide
1/5
Player Library
ab...
Search
00:06:20
Views : 5969
Country Setup
Account Management
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
abc...
00:06:20
Views : 5969
abcd...
00:06:20
Views : 5969
abcde...
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log In Select d Option #/$ Page
7. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadované video a potom
stlačte tlačidlo ENTER a video prehrajte.
YouTube > Search
You Tube
Worldwide
abcd
A wild goose is honking.
►
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
00:00:00 / 00:06:23
Keywords: ab, abc, abcd, abcde
b Add to Favorites #/$ Skip ◄ ► Prev/Next
M
Full Screen
Stlačenie tlačidla ENTER keď ste v a/A/1/ textovom poli vám umožňuje meniť textové
polia na malé písmená, veľké písmená, čísla a ikony.
Moje najobľúbenejšie
Ak ste sa prihlásili na váš YouTube účet pomocou domáceho kina Blu-ray Home a pridali si video do Moje
najobľúbenejšie, môžete si toto video prehrávať na domácom kine Blu-ray alebo na počítači, ktorý je
synchronizovaný so sieťou YouTube.
Ukladanie videa
1. Počas prehrávania stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo.
Objaví sa cesta uloženia
YouTube > Most viewed
bkj
Falling in love
You can Iselect
a fidogs.
le storage path.
love my
2. Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte My Favorites a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
My Favorites
Player Library
3. Stlačte tlačidlo ENTER.
Požadované video sa pridá do zložky moje najobľúbenejšie.
You Tube
Worldwide
►
00:00:00 / 00:06:23
Stores the video in the user account.
You can enjoy it in sync with the Favorites
of the YouTube site.
You can store a video in the TV
regardless of login process.
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
84
HT-BD1220A_SK-3.indd 84
2009-08-10
4:31:38
Moje najobľúbenejšie
SK
Prehrávanie videa uloženého v Moje najobľúbenejšie
1. Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte v zozname kategórií My
Favorites.
3. Stlačte tlačidlo ENTER.
Vybrané video sa prehrá.
M
You Tube
Worldwide
bkj
1/5
Most viewed
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Most Linked
ghi...
Most Responded
00:06:20
Views : 5969
Featured
Visited History
jkl...
My Favorites
● POUŽÍVANIE E-OBSAHU
2. Ak chcete vybrať požadované video, stlačte tlačidlo ►, aby
ste sa presunuli do zoznamu obsahu a potom stlačte
tlačidlo ▲▼.
YouTube /
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log Out Select d Option #/$ Page
Ak ste sa prihlásili na svoj účet YouTube, môžete tiež prehrávať video, ktoré ste si pridali
do Moje najobľúbenejšie na počítači.
Knižnica prehrávača
Do Knižnica prehrávača môžete pridávať videá bez toho, aby ste sa prihlásili na svoj YouTube účet.
Ukladanie videa
1. Počas prehrávania stlačte ZELENÉ (B) tlačidlo.
YouTube > Most viewed
You Tube
Worldwide
Falling in love
2. Stlačte tlačidlo ENTER.
Požadované video sa pridá do knižnice.
I love my dogs.
"Falling in love" added to Player Library.
OK
►
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
Prehrávanie videa uloženého v Knižnica prehrávača
1. Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte v zozname kategórií Player
Library.
2. Ak chcete vybrať požadované video, stlačte tlačidlo ►, aby
ste sa presunuli do obsahu a potom stlačte tlačidlo ▲▼.
3. Stlačte tlačidlo ENTER.
Vybrané video sa prehrá.
YouTube /
You Tube
Worldwide
1/5
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
abc...
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
00:06:20
Views : 5969
ghi...
00:06:20
Views : 5969
jkl...
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log In Select d Option #/$ Page
85
HT-BD1220A_SK-3.indd 85
2009-08-10
4:31:42
Praktické funkcie
VYPÍNACÍ ČASOVAČ
Môžete nastaviť čas automatického vypnutia domáceho kina Blu-ray.
Stlačte SLEEP.
• Pri každom stlačení tlačidla sa striedajú nasledujúce predvoľby času:
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Ak chcete potvrdiť nastavenie časovača, stlačte SLEEP.
• Zostávajúci čas pred automatickým vypnutím domáceho kina Blu-ray
je zobrazený.
• Ak stlačite tlačidlo znova, môžete zmeniť nastavený čas.
Pre zrušenie funkcie vypínacieho časovača stláčajte SLEEP, kým sa na displeji nezobrazí OFF.
NASTAVENIE ÚROVNE JASU
Jas displeja na zariadení je možné nastaviť tak, aby nepútal pozornosť pri sledovaní filmov.
Stláčajte tlačidlo DIMMER.
• Pri každom stlačení tlačidla sa zmení nastavenie jasu predného
displeja.
VYPNUTIE ZVUKU
Táto funkcia je užitočná najmä pri nečakanom telefonáte alebo návšteve.
Stlačte tlačidlo MUTE.
• Na displeji sa zobrazí MUTE.
• Pre zapnutie zvuku stlačte tlačidlo MUTE znova.
86
HT-BD1220A_SK-3.indd 86
2009-08-01
2:14:56
SK
riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného
prehľadu.
Ak sa vyskytne problém, ktorý nie je popísaný v prehľade, alebo ak nejaký problém pretrváva, odpojte sieťovú šnúru
zariadenia od napájania a obráťte sa na najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servis Samsung.
RIEŠENIE
Nemôžem vysunúť disk.
• Je zariadenie správne pripojené k napájaniu?
• Vypnite a znova zapnite zariadenie.
Pripojenie iPodu zlyhalo.
• Skontrolujte stav konektoru iPod a doku.
• Aktualizujte SW verziu iPodu.
Prehrávanie sa nespustí.
• Skontrolujte regionálny kód DVD disku. DVD disky zakúpené v zahraničí sa
nemusia dať prehrať.
• Na domácom kine Blu-ray sa nedajú prehrávať CD-ROM-y a DVD-ROM-y.
• Skontrolujte správnosť nastavenia úrovne obmedzení.
Prehrávanie sa nespustí ihneď po
stlačení tlačidla prehrávanie/
pozastavenie.
• Nie je disk deformovaný alebo poškrabaný?
• Vyčistite disk.
Nie je počuť zvuk
• Počas zrýchleného, spomaleného prehrávania vpred/vzad a
krokovania nepočuť zvuk.
• Sú reproduktory nastavené správne?
• Nie je disk poškodený?
Zvuk počujete iba z niekoľkých
reproduktorov, nie zo všetkých 3.
• Pri niektorých BD/DVD diskoch vychádza zvuk iba z predných
reproduktorov.
• Skontrolujte, či sú reproduktory pripojené správne.
• Nastavte hlasitosť.
• Pri počúvaní CD, rádia alebo televízora vychádza zvuk iba z predných
reproduktorov.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Je diaľkové ovládanie používané vo svojom prevádzkovom dosahu
(uhol a vzdialenosť)?
• Nie sú vybité batérie?
● RIEŠENIE PROBLÉMOV
PROBLÉM
• Sú na diaľkovom ovládaní (televízor alebo DVD) správne vybrané funkcie
režimu (TV/DVD)?
• Disk sa otáča, ale nevidno obraz.
• Kvalita obrazu je nízka a obraz sa
trasie.
• Je televízor zapnutý?
• Sú video káble správne zapojené?
• Nie je disk znečistený alebo poškodený?
• Niektoré nekvalitné disky nemusí byť možné prehrať.
Jazyk pre zvuk a titulky nefungujú.
• V závislosti od disku sa ich používanie môže odlišovať.
Ponuka sa nezobrazí ani po jej zvolení.
• Použivate disk, ktorý obsahuje Menu?
87
HT-BD1220A_SK-3.indd 87
2009-08-01
2:14:57
riešenie problémov
PROBLÉM
RIEŠENIE
Nie je možné zmeniť pomer strán
obrazu.
• 16:9 BD/DVD disky môžete prehrávať v režime 16:9 Wide, režime 4:3
Letter Box alebo režime 4:3 Pan - Scan, ale disky 4:3 BD/DVD môžete
pozerať iba v pomere 4:3.
Obráťte sa na obal BD disku a potom vyberte správnu funkciu.
• Zariadenie nepracuje.
(Príklad: Zariadenie sa vypne, alebo je
počuť neštandardné zvuky.)
• Domáce kino Blu-ray nefunguje normálne.
• Vypnite pristroj a podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo STOP ( ) na
hlavnom prístroji.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
Zabudli ste heslo pre nastavenie úrovne
obmedzení.
• Keď sa na displeji hlavného prístroja objaví nápis <No Disc>, podržte viac
ako 5 sekúnd tlačidlo STOP ( ) na hlavnom prístroji. Na displeji sa
objaví nápis <INITIAL> a všetky nastavenia sa vrátia na predvolené
hodnoty.
• Stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu používajte
len v nutných prípadoch.
Nie je možné prijímať rozhlasové
vysielanie.
• Je anténa správne pripojená?
• Ak je vstupný signál z antény nekvalitný, nainštalujte externú
FM anténu tak, aby bol príjem kvalitný.
Počas počúvania televízora cez systém
domáceho kina Blu-ray nepočujete
žiadny zvuk.
• Ak stlačíte tlačidlo OTVORIŤ/ZATVORIŤ ( ) počas počúvania zvuku
televízora pomocou funkcií D.IN alebo AUX, zapnú sa funkcie BD/DVD a
vypne sa zvuk televízora.
Na obrazovke sa zobrazí .
• Aktuálnu funkciu nemožno dokončiť, pretože:
1. Neumožňuje to softvér disku BD/DVD.
2. Softvér disku BD/DVD nepodporuje túto funkciu (napr.zorné uhly (angles)).
3. Táto funkcia nie je momentálne k dispozícii.
4. Zadali ste číslo titulu alebo kapitoly, resp. čas, ktoré sú mimo rozsahu disku.
Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie,
ktoré váš televízor nepodporuje (napr.
1080p), nemusíte obrázok vidieť.
• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo STOP ( ) (na prednom paneli),
Nefunguje výstup HDMI.
• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI domáceho
kina Blu-ray.
• Skontrolujte, či váš TVP podporuje rozlíšenie 576p/480p/720p/1080i/
1080p HDMI.
Nesprávny výstup HDMI.
• Ak televízor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital content protection),
na obrazovke sa zobrazuje zrnenie.
Pomocou bezdrôtového USB sa nedajú
dosiahnuť ďalšie vstupné body.
• Skontrolujte, či je možnosť Proxy vypnutá (Setup -> Network -> Proxy)
keď nie je disk v zariadení. Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné
nastavenia od výrobcu.
88
HT-BD1220A_SK-3.indd 88
2009-08-01
2:14:57
SK
dodatok
MANIPULÁCIA S DISKAMI A ICH SKLADOVANIE
Aj malé škrabance na disku môžu zhoršiť kvalitu zvuku a obrazu a zapríčiniť preskakovanie. Pri manipulácii s diskami
dávajte pozor, aby nedošlo k ich poškrabaniu.
● DODATOK
Zaobchádzanie s diskami
Nedotýkajte sa povrchu disku. Disk chytajte iba na okrajoch, aby ste predišli znečisteniu povrchu disku
odtlačkami prstov.
Na povrch disku nič nenalepujte.
Skladovanie diskov
Disky nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu.
M
Disky skladujte vo
vetraných miestnostiach.
Disky skladujte v ochranných
obaloch. Disky skladujte vo zvislej
polohe.
Predchádzajte znečisteniu povrchu disku.
 Disky sa nesmú poškriabať ani prasknúť.
Zaobchádzanie s diskami a ich skladovanie
Ak je disk znečistený, čistite ho pomocou mierne navlhčenej čistiacej handričky v slabom roztoku
saponátu. Potom disk utrite suchou handričkou.
• Disk čistite smerom od stredu k okrajom v smere šípok.
M
Ak sa dostane do kontaktu teplý vzduch s chladnými časťami zariadenia, môže vo vnútri
zariadenia kondenzovať vlhkosť. Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, zariadenie nebude
pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez
obsluhy cca 1 - 2 hodiny, kým sa vlhkosť neodpari.
89
HT-BD1220A_SK-3.indd 89
2009-08-01
2:14:57
dodatok
TECHNICKÉ ÚDAJE
Všeobecne
FM Tuner
Príkon
Hmotnosť
Rozmery
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
Rozsah FM frekvencie
Pomer signálu/šumu
Použiteľná citlivosť
Celkové harmonické skreslenie
BD (Blu-ray Disc)
Frekvenčné pásmo
100 W
3.2 Kg
461(š) x 193(v) x 109(h) mm
+5°C až +35°C
10 % až 75 %
87.5 ~ 108.0 MHz
60 dB
10 dB
0.5 %
Rýchlosť čítania : 4,917 m/s
Rýchlosť čítania : 3,49 - 4,06 m/s
Približný čas prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk) : 135 min
Rýchlosť čítania : 4,8 - 5,6 m/s
Maximum Play Time : 74 min.
Rýchlosť čítania : 4,8 - 5,6 m/s
Maximálny čas prehrávania 20 min
1 kanál 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ω)
Blu-ray Disk : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ω)
Pr : 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ω)
Pb : 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ω)
Blu-ray Disk : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
PCM viackanálové audio, bitstream audio, PCM audio
133W x 2(3Ω)
134W(3Ω)
Analógový vstup
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitálny vstup
20Hz~44kHz (±3dB)
Pomer signálu k šumu
Odstup kanálov
Citlivosť vstupu
70dB
60dB
(AUX)500mV
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitný video signál
Video výstup
Komponentný video výstup
Video/Audio
HDMI
Výstup predného reproduktora
Výstup reproduktora subwoofer
Zosilňovač
Systém reproduktorov
Reproduktor
2.1 kanálový systém reproduktorov
Predný
3Ω
Impedancia
140Hz~20kHz
Frekvenčné pásmo
Úroveň výstupného akustického tlaku 88dB/W/M
133W
Menovitý príkon
266W
Maximálny vstup
Subwoofer
3Ω
40Hz~160Hz
90dB/W/M
134W
268W
Rozmery (Š x V x H)
Predný : 185,4 x 624,8 x 185,4 mm
Subwoofer : 256,5 x 256,5 x 297,2 mm
Hmotnosť
Predný : 1,8 Kg
Subwoofer : 4,4 Kg
*: Nominálna špecifikácia
- Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú iba približné.
90
HT-BD1220A_SK-3.indd 90
2009-08-01
2:14:57
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Región
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Krajina
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
HT-BD1220A_SK-3.indd 91
Webová stránka
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Zákaznícke centrum
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-08-01
2:14:57
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd
alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných
typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt
ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok
a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
HT-BD1220A_SK-3.indd 92
2009-08-01
2:14:57
Download PDF

advertising