Samsung | HT-X710 | Samsung HT-X710 Používateľská príručka

HT-X710
Digitálny systém
domáceho kina
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Zaregistrujte svoj výrobok na
www.samsung.com/global/register
a získajte kompletnejšie služby.
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 1
2008-04-21 �� 2:55:40
charakteristické vlastnosti
Prehrávanie viacerých typov diskov
Tento systém domáceho kina vám umožňuje prehrávanie rôznych diskov, vrátane DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW a DVD±R/RW.
Kompatibilné s DVD-Audio
Zažite výkon mimoriadne kvalitného zvuku DVD-Audio. Vnútorný 24-bitový/192 kHz DAC umožňuje tomuto prehrávaču
odovzdávať mimoriadnu kvalitu zvuku, čo sa týka dynamického rozsahu, rozlíšenia nízkej úrovne a detailu vysokých
frekvencií.
Podpora USB hostiteľa
Pomocou funkcie USB HOSTITEĽ domáceho kina môžete pripojiť a prehrávať súbory z externých USB pamäťových
zariadení, ako sú napríklad MP3 prehrávače, USB flash pamäť, atď.
Šetrič obrazovky
Ak hlavný prístroj zostane v režime zastavenia po dobu 3 minút, na televíznej obrazovke sa objaví logo
Samsung.
HT-X710 sa po 20 minútach v režime šetriča obrazovky automaticky prepne do režimu šetrenia energie.
Režim úspory energie
HT-X710 sa po 20 minútach v režime šetriča obrazovky automaticky prepne do režimu šetrenia energie.
Nastaviteľné zobrazenia na TV obrazovke
HT-X710 vám umožňuje počas prehrávania JPEG alebo DVD vybrať najobľúbenejší obrázok a nastaviť ho ako
tapetu na pozadie.
HDMI
HDMI súčasne prenáša DVD video a audio signály a poskytuje čistejší obraz.
Funkcia AV SYNC
Ak je jednotka pripojená k digitálnemu televízoru, video môže za zvukom meškať.
Ak to chcete vyrovnať, musíte na synchronizáciu s videom nastaviť omeškanie zvuku.
Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorú je možné použiť na prevádzku hlavného prístroja pomocou diaľkového ovládania televízora
značky Samsung, ak je domáce kino pripojené k televízoru Samsung pomocou kábla HDMI. (K dispozícii len s televízormi
Samsung s podporou funkcie Anynet+.)
Funkcia Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete používať na vychutnávanie hudby v stereo zvuku s vysokou kvalitou, a to všetko bez káblov!
ČO JE ZAHRNUTÉ
Kontrola dodávaného príslušenstva.
Video kábel
FM anténa
HDMI kábel
Návod na použitie
Diaľkové
ovládanie (DO)
/ Batérie (veľkosť AAA)
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 2
2008-04-21 �� 2:55:40
SK
bezpečnostné informácie
Bezpečnostné varovania
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE PREDNÝ (ANI
ZADNÝ) KRYT.
ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU
PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM. NEOTVÁRAJTE!
LASEROVÉ ZARIDENIE TRIEDY 1
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje na dôležité
pokyny týkajúce sa používania alebo údržby
(servisu) tohto zariadenia, ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÉ zariadenie TRIEDY 1
Aby ste predišli riziku ožiarenia, zariadenie používajte len v
súlade s pokynmi popísanými v návode na použitie.
UPOZORNENIE - PO OTVORENÍ ZARIADENIA HROZÍ
RIZIKO OŽIARENIA NEVIDITEĽNÝM
LASEROVÝM ŽIARENÍM.
NEVYSTAVUJTE SA LASEROVÉMU LÚČU.
VÝSTRAHA: Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE: A
BY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO
ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
~ Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
~ Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou
bolo možné manipulovať.
UPOZORNENIE
~ Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu a na zariadenie nesmiete umiestňovať predmety s
tekutinami, ako sú napr. vázy.
~ Zástrčka prívodu elektrickej energie sa používa na odpojenie zariadenia a vždy by mala byť pripravená na použitie.
Táto značka znázornená na výrobku alebo uvedená v dokumentácii k nemu signalizuje, že prístroj sa
nesmie po skončení životnosti likvidovať spolu s ostatným domácim odpadom. Namiesto toho je vašou
povinnosťou zlikvidovať nepotrebné zariadenia ich odovzdaním na určenom zbernom mieste, aby sa
mohli nepotrebné elektrické a
elektronické zariadenia recyklovať. Domáci používatelia sa musia obrátiť buď na
predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú informácie o mieste
a spôsobe manipulácie s týmto výrobkom, ktorý bude šetrný voči životnému prostrediu. Firemní
používatelia sa musia obrátiť na svojho dodávateľa a overiť si podmienky uvedené v kúpnej zmluve.
Tento výrobok sa nesmie pri likvidácii miešať s iným firemným odpadom.
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 3
2008-04-21 �� 2:55:41
bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Skontrolujte, či sa striedavé napätie v miestnej elektrickej sieti zhoduje s napätím vyznačeným na typovom štítku na zadnej strane
prehrávača. Prehrávač nainštalujte vo vodorovnej polohe na vhodnom podstavci (nábytku) s dostatočným priestorom okolo na cirkuláciu
vzduchu (7,5 až 10 cm). Skontrolujte, či nie sú zakryté ventilačné otvory. Na prehrávač nič neumiestňujte. Neumiestňujte prehrávač na
zosilňovače ani na iné zariadenia, ktoré sa môžu zahrievať. Pred premiestňovaním prehrávača skontrolujte, či sa v ňom nenachádza disk.
Tento prehrávač je určený na nepretržité používanie. Prepnutie prehrávača DVD do pohotovostného režimu neznamená jeho odpojenie
od napájania. Ak chcete prehrávač úplne odpojiť zo zásuvky, vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky – najmä v prípade, že ho nebudete
dlhšiu dobu používať.
Počas búrky odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky. Napäťový náraz môže zariadenie poškodiť.
Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov.
Zariadenie sa môže prehriať a poškodiť sa.
Zariadenie chráňte pred vlhkosťou (neklaďte naň
nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy) a pred
vysokými teplotami (blízkosť ohňa) aj pred zdrojmi
silného magnetického alebo elektrického poľa.
V prípade poruchy odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky. Zariadenie nie je určené na komerčné
používanie. Zariadenie je určené len na osobné použitie.
Ak ste zariadenie skladovali v chladnom prostredí,
v jeho vnútri môže skondenzovať vlhkosť. Po prenesení
zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte
cca 2 hodiny pred zapnutím zariadenia,
kým sa nedosiahne izbová teplota.
Batérie používané v zariadení obsahujú chemikálie škodlivé pre životné
prostredie.
Batérie nelikvidujte v bežnom komunálnom odpade.
4
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 4
2008-04-21 �� 2:55:42
SK
obsah
Charakteristické vlastnosti
2
Čo je zahrnuté
bezpečnostné informácie
3
4
Bezpečnostné varovania
Bezpečnostné upozornenia
začíname
7
8
8
8
9
Predtým ako si prečítate návod na použitie
Disky vhodné na prehrávanie
Nepoužívajte nasledovné typy diskov!
Ochrana proti kopírovaniu
Typy diskov a ich charakteristiky
2
3
7
popis
10
12
diaľkový ovládač
pripojenia
16
Pred používaním domáceho
kina
10 Predný panel
11 Zadný panel
12 Diaľkové ovládanie
14 Nastavenie diaľkového ovládania
16
18
20
21
23
Pripojenie bezdrôtového subwoofera
Pripojenie výstupu obrazu k televízoru
Funkcia HDMI
Pripojenie zvuku z externých zariadení
Pripojenie FM antény
24 Pred používaním domáceho kina
24
prehrávanie
25
25
26
27
28
30
38
40
Prehrávanie disku
Prehrávanie MP3/WMA-CD disku
Prehrávanie súborov JPEG
Prehrávanie súborov DivX
Používanie funkcie prehrávania
Použitie Bluetooth
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou
funkcie USB Host
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 5
2008-04-21 �� 2:55:43
obsah
nastavenie systému
42
rádio
48
Praktické funkcie
49
Riešenie problémov
52
Tabuľka kódov jazykov
54
Zariadenia s podporou funkcie
USB Host
55
dodatok
55
42 Nastavenie jazyka
43 Nastavenie typu obrazovky televízora
44 Nastavenie rodičovského zámku (stupeň
ohodnotenia)
44 Nastavenie hesla
45 Nastavenie pozadia
45 Výber jedného z troch nastavených pozadí
46 Režim prehrávania DVD
46 Nastavenie DRC (Dynamic Range
Compression - kompresia dynamického
rozsahu)
47 Nastavenie AV SYNC
47 Nastavenie zvuku HDMI
47 Nastavenie zvuku
48 Počúvanie rozhlasu
48 Uloženie staníc
49
49
49
49
50
Vypnutie zvuku
Funkcia časovačA
Nastavenie úrovne jasu
V-SOUND (Virtuálny zvuk)
Funkcia Virtual Headphone (Virtuálne
slúchadlo)
51 S.VOL (Inteligentná hlasitosť)
51 P.BASS/AUDIO Upscaling
52 Riešenie problémov
54 Tabuľka kódov jazykov
55 Digitálny fotoaparát/videokamera
55 USB pamäť Flash
55 MP3 prehrávač
56 Manipulácia s diskmi a ich skladovanie
57 Technické údaje
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 6
2008-04-21 �� 2:55:43
SK
začíname
Predtým ako si prečítate návod na použitie
Predtým ako začnete čítať tento návod sa oboznámte s nasledovnými termínmi.
Ikony použité v tomto návode
Ikona
Názov
Popis
d
DVD
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch DVD alebo DVD-R/
DVD-RW, ktoré boli zapísané a finalizované v režime Video.
CD
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch Data CD (CD-R alebo
CD-RW).
MP3
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch CD-R/-RW.
JPEG
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch CD-R/-RW.
DivX
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch MPEG4
(DVD±R/RW, CD-R alebo CD-RW)
VAROVANIE
Znamená to situáciu, kedy funkcia nie je aktívna, alebo môže byť nastavenie
zrušené.
POZNÁMKA
Typy alebo pokyny ktoré môžu pomôcť pri ovládaní jednotlivých funkcií
B
A
G
D
M
M
` Pokyny v tejto príručke označené symbolom „DVD (
DVD
)“ sa týkajú diskov DVD-VIDEO,
DVD-AUDIO a DVD-R/-RW, ktoré boli zapísané v režime Video, a potom boli uzatvorené.
Kde sa spomína niektorý typ DVD samostatne, je to označené osobitne.
` Ak DVD-R/-RW disk nebol nahraný správne v DVD Video formáte, nebude sa dať
prehrávať.
Ako používať tento návod
1) Pred používaním tohto zariadenia sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi. (Pozri strany 3 – 4)
2) V prípade problémov pozri Riešenie problémov. (Pozri strany 52 – 53)
Autorské práva
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto návodu nesmie byť reprodukovaná alebo kopírovaná bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 7
2008-04-21 �� 2:55:43
začíname
DVD (Digital Versatile Disc) disk ponúka fantastický obraz a zvuk vďaka zvuku DolbyDigital a technológii
video kompresie MPEG-2. Tieto realistické efekty známe z kinosál a koncertných sál si teraz môžete
vychutnať v pohodlí vášho domova.
1
~ 6
DVD prehrávače a disky sú označované regionálnymi kódmi. Aby sa disk prehral, regionálne kódy disku
a prehrávača musia byť zhodné. Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá. Regionálny kód zariadenia je
vyznačený na zadnej strane. (Tento DVD prehrávač prehrá len DVD disky označené rovnakým regionálnym
kódom.)
Disky vhodné na prehrávanie
Druh disku
Označenie
(Logo)
Obsah disku
Rozmer disku
12 cm
DVD-AUDIO
AUDIO + VIDEO
DVD-VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
Max. doba prehrávania
Cca 240 min. (jednostranný)
Cca 480 min. (obojstranný)
Cca 80 min. (jednostranný)
Cca 160 min. (obojstranný)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Nepoužívajte nasledovné typy diskov!
~ LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM a DVD-RAM disky, ktoré prehrávač nedokáže prehrať. Pri pokuse prehrať
takýto disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie <WRONG DISC FORMAT>.
~ DVD disky zakúpené v zahraničí nemusí byť možné prehrať. Pri pokuse prehrať takýto disk sa na televíznej
obrazovke zobrazí hlásenie <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>.
Ochrana proti kopírovaniu
~ Mnoho DVD diskov je kódovaných technológiou na ochranu autorských práv (ochrana
pred kopírovaním). Z tohto dôvodu je potrebné pripojiť DVD prehrávač priamo k televízoru a nie k videu. Pri
pripojení k videu sa pri chránených DVD diskoch môže vyskytnúť rušenie obrazu.
~ Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa príslušných
patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporation a iných
právoplatných vlastníkov. Použitie tejto technológie je možné iba so súhlasom spoločnosti Macrovision
Corporation a je určené iba na domáce alebo iné obmedzené využívanie, pokiaľ spoločnosť Macrovision
Corporation neuvedie inak. Spätné upravovanie a rozoberanie je zakázané.
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 8
2008-04-21 �� 2:55:43
SK
Typy diskov a ich charakteristiky
Toto zariadenie nepodporuje súbory s ochranou DRM.
❖ CD-R disky
❖ CD-R MP3 disky
~ Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi MP3 v súlade so štandardom ISO 9660 alebo rozšíreným
formátom - Joliet.
~ Názvy MP3 súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
~ Dátový tok pri kompresii/dekompresii musí byť vyšší než 128 kb/s.
~ Môžete prehrávať iba súbory s príponou „.mp3“ a „.MP3“.
~ Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na
Multisession disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
~ Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
~ Pri súboroch s variabilným dátovým tokom (VBR), napr. súbory kódované s nízkym aj vysokým dátovým tokom
(t.j. 32 kb/s - 320 kb/s) môže zvuk počas prehrávania vypadávať.
~ Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 500 skladieb.
~ Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 300 priečinkov.
● začíname
~ V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R diskov v tomto zariadení možné z dôvodu kvality
záznamu, stavu disku, alebo vlastností záznamového zariadenia a záznamového softvéru.
~ Používajte 650 MB/74-minútové CD-R disky.
Nepoužívajte disky CD-R väčšie ako 700 MB/80 minút, pretože sa nebudú musieť dať prehrávať.
~ Niektoré CD-RW (prepisovateľné) disky nemusí byť možné prehrať.
~ CD-R disk sa prehrá, len ak bol správne uzatvorený. Ak je uzatvorená len sekcia a disk je stále otvorený,
nemusí byť jeho prehrávanie možné.
❖ CD-R JPEG disky
~ Prehrávať je možné len súbory s príponou .jpg.
~ Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
~ Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi JPEG v súlade so štandardom ISO 9660 alebo
rozšíreným formátom - Joliet.
~ Názvy JPEG súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
~ Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na
Multisession disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
~ Na jeden disk môžete uložiť maximálne 9999 obrazových súborov.
~ Pri prehrávaní Kodak/Fuji Picture CD disku je možné prehrať len JPEG súbory z obrazového priečinka (Picture).
~ Pri iných obrazových diskoch než Kodak/Fuji Picture CD môže spustenie prehrávania trvať dlhší čas, alebo sa
nemusia prehrať vôbec.
❖ Disky DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
~ Pretože toto zariadenie podporuje iba formáty autorizované spoločnosťou DivX Networks, Inc., súbory DivX
vytvorené užívateľom nemusí zariadenie prehrať.
~ Aktualizácie pre nepodporované formáty nie sú dostupné. (Napríklad: QPEL, GMC, rozlíšenie vyššie ako 800 x
600 pixelov atď.)
~ Súbory DivX s vysokým počtom snímkou za sekundu nemusí zariadenie prehrať.
~ Pre viac informácií týkajúcich sa formátov autorizovaných spoločnosťou DivX Networks, Inc., navštívte adresu
<www.divxnetworks.net>.
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 9
2008-04-21 �� 2:55:43
popis
PREDNÝ PANEL
8
9
10
11
7
TLAČIDLO NAPÁJANIA ( )
TLAČIDLO PREHRÁŤ/
POZASTAVIŤ ( )
TLAČIDLO FUNKCIA
TLAČIDLO LADENIE NAHORU A
PRESKOČENIE ( )
10
KONEKTOR SLÚCHADIEL
TLAČIDLO TUNING LADENIE
DOLU A PRESKOČENIE ( )
OVLÁDANIE HLASITOSTI
11
USB PORT
TLAČIDLO STOP (T)
ZÁSUVKA NA DISK
KONEKTOR AUX IN1
10
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 10
2008-04-21 �� 2:55:45
SK
ZADNÝ PANEL
1
4 ● POPIS
KONEKTORY VÝSTUPU REPRODUKTOROV
Pripojte ľavý a pravý reproduktor a subwoofer.
KONEKTORY COMPONENT VIDEO OUTPUT
Pomocou komponentných video vstupov pripojte televízor k týmto
konektorom.
KONEKTORY AUX IN 2
Pripojenie k 2 kanálovému analógovému výstupu externého zariadenia
(ako je napríklad video)
KONEKTOR VIDEO OUTPUT
Pripojenie vstupného konektoru televízora (VIDEO IN) ku konektoru
VIDEO OUT.
KONEKTOR EXTERNÉHO DIGITÁLNEHO
OPTICKÉHO VSTUPU
Pomocou týchto konektorov pripojte externé zariadenie schopné
digitálneho výstupu.
KOAXIÁLNY KONEKTOR FM 75 Ω
Pripojenie FM antény.
VENTILÁTOR
Keď je zariadenie zapnuté, ventilátor sa stále otáča. Pri inštalácii
výrobku zabezpečte na všetkých stranách minimálne 10 cm voľného
miesta.
KONEKTOR HDMI OUT
Kvôli lepšej kvalite obrazu pripojte túto výstupnú koncovku HDMI
pomocou HDMI káblov ku koncovke vstupu HDMI na vašom televízore.
11
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 11
2008-04-21 �� 2:55:48
diaľkový ovládač
Diaľkové ovládanie
1
2
3
17
18
19
4
5
6
7
20
21
22
8
23
9
24
25
26
27
10
28
11
29
12
13
14
15
16
30
31
32
33
34
12
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 12
2008-04-21 �� 2:55:49
Tlačidlo pre DVD receiver
18
Tlačidlo TV/VIDEO
2
Tlačidlo TV
19
Tlačidlo VYSUNUTIA
3
Tlačidlo POWER
20
Tlačidlo CANCEL
4
Číselné tlačidlá (0-9)
21
Tlačidlo PAUSE
5
Tlačidlo REMAIN
6
Tlačidlo STEP
22
Tlačidlo
Tlačidlo
Tlačidlá
7
Tlačidlá Ladenie/Prepínanie (CD)
23
Tlačidlo TUNING/CH
8
Tlačidlo VOLUME
24
Tlačidlo MUTE
9
Tlačidlo MENU
25
Tlačidlo RETURN
10
Tlačidlo AUDIO
26
Tlačidlo kurzora/ENTER
11
PAMÄŤ TUNERA, Tlačidlo SD (Standard
Definition)/HD (High Definition)
27
Tlačidlo SUBTITLE
12
Tlačidlo LOGO
28
Tlačidlo EXIT
13
V-SOUND (Virtual Sound),
V-H/P (Virtual Headphone) button
29
Tlačidlo INFO
14
Tlačidlo AUDIO UPSCALE/P.BASS
30
Tlačidlo REPEAT
15
Tlačidlo SLEEP
31
Tlačidlo SOUND EDIT
16
Tlačidlo SLOW, MO/ST
32
Tlačidlo ZOOM
33
Tlačidlo DIMMER
17
Tlačidlo
DVD
Tlačidlo
Tlačidlo
Tlačidlo
34
Tlačidlo S.VOL (Inteligentná hlasitosť)
DVD
DVD
TUNER
AUX
PLAY
STOP
SEARCH
● diaľkový ovládač
DVD
SK
1
PORt
Vloženie batérií do diaľkového ovládania
1. Vyberte kryt batérie
v smere naznačenom
šípkou.
M
2. D
o diaľkového ovládania vložte
správne dve 1,5 V batérie
(veľkosť AAA) podľa správnej
polarity (+ a -).
3. Založte kryt priestoru
pre batérie späť.
Aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií alebo
prasknutiu článkov, dodržujte nasledovné:
` Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu: (+) do (+) a (-) do (-).
` Používajte správne typy batérií. Rovnako vyzerajúce batérie môžu mať odlišné napätie.
` Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
` Batérie nevystavujte priamemu teplu ani ohňu.
13
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 13
2008-04-21 �� 2:55:50
diaľkový ovládač
NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať niektoré funkcie vášho televízora.
Pri ovládaní televízora pomocou diaľkového ovládania
1. Stlačte tlačidlo TV, pre nastavenie diaľkového ovládania na
režim televízora.
2. Stlačením tlačidla POWER zapnite televízor.
3. Podržte stlačené tlačidlo POWER a zadajte kód
zodpovedajúci vašej značke televizora.
~ Ak je pri výrobcovi vášho televízora uvedených viacero
kódov, postupne vyskúšajte, ktorý bude fungovať pri
vašom televízore.
Príklad: televízor Samsung.
Stláčajte tlačidlo POWER a pomocou číselných tlačidiel
zadajte 00, 15, 16, 17 alebo 40.
4. Keď sa televízor vypne, nastavenie je dokončené.
~ Môžete používať tlačidlá TV POWER, VOLUME, CHANNEL a číselné tlačidlá
(0 až 9).
M
` Diaľkové ovládanie nemusí fungovať pri ovládani televízora určitých výrobcov. Niektoré funkcie nemusia byť v
závislosti od výrobcu televízora dostupné.
` Diaľkové ovládanie je z výroby nastavené na ovládanie televízora Samsung (ak nezmeníte kód).
Ovládací dosah diaľkového ovládania
Diaľkový ovládač môžete používať približne do vzdialenosti 7 metrov v
priamej línii. Môžete ho tiež používať v horizontálnom uhle do 30° od
senzora diaľkového ovládača.
14
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 14
2008-04-21 �� 2:55:51
SK
Kódy výrobcov televízorov
Č.
Výrobca
Kód
Č.
Výrobca
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
61
Samsung
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
Kód
● diaľkový ovládač
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
60, 98
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 15
2008-04-21 �� 2:55:51
pripojenia
Táto časť sa týka rôznych metód pripojenia digitálneho domáceho kina k ďalším externým zariadeniam.
Pred premiestňovaním alebo inštaláciou výrobku skontrolujte, či je vypnutý a odpojený napájací kábel.
Pripojenie reproduktorov
L
SW
R
2,5 až 3 násobok rozmeru obrazovky televízora
Umiestnenie digitálneho domáceho kina
Umiestnite ho na podstavec alebo na nábytkovú policu, prípadne do podstavca televízora.
Výber polohy pri počúvaní
Poloha pri počúvaní by mala byť vo vzdialenosti asi 2,5 až 3-násobku veľkosti obrazovky televízora.
Príklad: pri televízore s obrazovkou 32" je to 2 až 2,4 m
pri televízore s obrazovkou 55" je to 3,5 až 4 m
Predné reproduktory ei
Umiestnite tieto reproduktory pri počúvaní pred seba, natočené smerom k sebe dovnútra (asi 45°).
eproduktory umiestnite tak, aby boli ich vysokotónové reproduktory v rovnakej výške ako váš sluch.
R
Zarovnajte prednú časť predných reproduktorov s prednou časťou stredového reproduktora, alebo ich umiestnite mierne
pred stredovými reproduktormi.
Subwoofer g
Poloha subwoofera nie je taká dôležitá. Umiestnite ho kam chcete.
16
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 16
2008-04-21 �� 2:55:52
Pripojenie reproduktorov
SK
1. Zatlačte nadol klapku na konektore na zadnej strane reproduktora.
. Zasuňte čierny kábel do čierneho konektora (-) a červený kábel do
červeného konektora(+) a klapku uvoľnite.
. Zapojte vstupné konektory na zadnú stranu domáceho kina.
~ Skontrolujte, či farby na konektoroch reproduktora súhlasia s
farbami na zástrčkách.
Čierny
Červený
● PRIPOJENIA
Predný reproduktor (P)
Predný reproduktor (Ľ)
Subwoofer
` Nedovoľte deťom aby sa hrali s reproduktormi alebo v ich blízkosti. V prípade, že by reproduktory spadli, môže
dôjsť k úrazu.
` Pri pripájaní káblov k reproduktorom dodržte správnu polaritu (+/-).
` Subwoofer umiestnite mimo dosah detí tak, aby nemohli vkladať ruky alebo cudzie predmety do konektorov
(otvorov) na subwooferi.
` Nevešajte subwoofer na stenu za konektor (otvor).
M
` Ak umiestnite reproduktory v blízkosti televízora, môže dôjsť ku skresleniu zvuku z dôvodu rušenia
magnetickým poľom, ktoré vytvárajú reproduktory. V takomto prípade umiestnite reproduktory vo väčšej
vzdialenosti od televízora.
1
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 17
2008-04-21 �� 2:55:53
pripojenia
PRIPOJENIE VÝSTUPU OBRAZU K TELEVÍZORU
Vyberte jeden z troch spôsobov pripojenia k televízoru.
SPÔSOB 1
(je súčasťou
balenia)
SPÔSOB 2
SPÔSOB 3
(je súčasťou
balenia)
SPÔSOB 1: HDMI
Dodávaným káblom HDMI prepojte konektor HDMI OUT na zadnej strane hlavného prístroja s
konektorom HDMI IN na svojom televízore.
SPÔSOB 2: Komponentné video
Ak je televízor vybavený vstupnými konektormi komponentného videa, prepojte komponentným video
káblom (nie je súčasťou balenia) konektory (PR, PB a Y) na zadnej strane hlavného prístroja s príslušnými
konektormi na televízore.
SPÔSOB 3: Kompozitné video
Dodávaným video káblom prepojte konektor VIDEO OUT na zadnej strane hlavného prístroja s
konektorom VIDEO IN na svojom televízore.
M
` Rozlíšenie z komponentného výstupu je 576i (480i).
` Ak na pripojenie televízora Samsung k DVD prehrávaču použijete HDMI kábel, môžete ovládať svoje domáce kino pomocou
diaľkového ovládača televízora. Táto funkcia je možná iba ak televízor SAMSUNG podporuje funkciu Anynet+ (HDMI-CEC).
` Hľadajte logo ' (Ak je na televízore logo ' podporuje funkciu Anynet+)
1
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 18
2008-04-21 �� 2:55:55
Funkcia automatického rozpoznania HDMI
SK
Výstup videa prehrávača sa automaticky zmení na režim HDMI po pripojení HDMI kábla kým je
zariadenie zapnuté.
● pripojenia
~ HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie, ktoré umožňuje digitálny prenos video a audio údajov pomocou jediného konektoru.
Pomocou HDMI prenáša DVD domáce kino digitálny video a audio signál a zobrazuje ostrý obraz na
televízore, ktorý má vstupný konektor HDMI.
~ Popis pripojenia HDMI
Konektor HDMI – Podporuje údaje videa a digitálneho zvuku.
- HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
- Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu), na obrazovke
sa môže objaviť náhodné rušenie.
~ Prečo Samsung používa HDMI?
Analógové televízory vyžadujú analógový video/audio signál. Pri prehrávaní DVD sú však údaje
vysielané do televízora digitálne. Preto je potrebný konvertor digitálneho signálu na analógový signál (v
DVD domácom kine) alebo konektor analógového signálu na digitálny signál (v televízore). Počas tejto
konverzie sa kvalita obrazu zníži z dôvodu rušenia a straty signálu. Technológia HDMI je najkvalitnejšia,
pretože nevyžaduje D/A konverziu a prenáša čistý digitálny signál z prehrávača do vášho televízora.
~ Čo je HDCP?
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu) je systém na ochranu pred kopírovaním DVD
obsahu, ktorý vychádza cez HDMI. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa
(počítač, DVD, atď.) a zobrazovacieho zariadenia
(televízor, projektor, atď.) Obsah je zakódovaný v zdrojovom zariadení, aby sa zabránilo jeho
neoprávnenému kopírovaniu.
~ Čo je Anynet+?
Anynet+ je pohodlná funkcia, ktorá poskytuje spojenú činnosť tejto jednotky cez televízory Samsung s
funkciou Anynet+.
- Ak má váš televízor Samsung logo
podporuje funkciu Anynet+.
- Keď prehrávač zapnete a vložíte disk, prehrávač spustí prehrávanie disku, televízor sa automaticky
zapne a prepne do režimu HDMI.
- Keď prehrávač zapnete a stlačíte tlačidlo Play pri vloženom disku, televízor sa okamžite zapne a
prepne do režimu HDMI.
19
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 19
2008-04-21 �� 2:55:56
pripojenia
FUNKCIA HDMI
Nastavenie rozlíšenia
Táto funkcia umožňuje nastaviť rozlíšenie pre HDMI výstup.
V režime zastavenia zatlačte a pridržte tlačidlo SD/HD
(štandardné/vysoké rozlíšenie) na DO.
~ Dostupné rozlíšenia pre HDMI výstup sú 576p(480p), 720p,
1080i/1080p.
~ Rozlíšenie SD (Štandardné rozlíšenie) je 576p (480p) a
rozlíšenie HD (Vysoké rozlíšenie) je 720p, 1080i/1080p.
Východisková hodnota HDMI výstupu je 576p (480p).
M
` Ak televízor nepodporuje nastavené rozlíšenie, obraz sa nebude
zobrazovať správne.
` Ak sú prepojené konektory HDMI aj COMPONENT súčasne,
zložkový video výstup (COMPONENT) sa vypne.
` Podrobnosti o výbere zdroja vstupného signálu na televízore pozrite
Čo je HDMI (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením)?
Toto zariadenie dokáže na výstup
priamo vyviesť digitálny DVD
video signál bez jeho konverzie na
analógový. Po pripojení zariadenia
k TVP HDMI prepojovacím káblom
získate kvalitný digitálny obraz.
v návode na televízora.
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorú je možné použiť na prevádzku hlavného
prístroja pomocou diaľkového ovládania televízora značky
Samsung. Ak je domáce kino pripojené k televízoru Samsung
pomocou kábla HDMI. K dispozícii len s televízormi Samsung s
podporou funkcie Anynet+.
1. Pripojte hlavný prístroj domáceho kina k televízoru
Samsung pomocou kábla HDMI. (Pozrite stranu 18.)
. Nastavte na svojom televízore funkciu Anynet+.
(Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu k televízoru.)
~ Domáce kino môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
(K dispozícii sú tlačidlá: , , ,
, , a ,, - )
S funkciou Anynet+
Stlačením tlačidla Play (Prehrať) na
diaľkovom ovládaní od televízora
Samsung môžete ovládať
tento prístroj, zapínať televízor alebo
sledovať film.
THEATER
View
THE
Ak vyberiete TV
Funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) nastavte pomocou tlačidla Anynet+
na diaľkovom ovládači televízoru na On
• Receiver: On: môžete počúvať zvuk prostredníctvom domáceho kina.
• Receiver: Off: môžete počúvať zvuk prostredníctvom televízora.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Enter
Exit
THEATER
View
Ak vyberiete THEATER
THE
Pre konektor vyberte THEATER a nastavte možnosť pre všetky
nižšie uvedené položky.
• View TV: Ak je funkcia Anynet+ (HDMI CEC) zapnutá a vy
MOVE ENTER
EXIT
vyberiete Pozerať televízor, domáce kino sa
automaticky prepne do digitálneho režimu..
• Theater Menu: môžete vstúpiť a ovládať ponuku domáceho kina.
• Theater Operation: zobrazia sa informácie o prehrávaní disku domácim kinom.
Činnosť disku domáceho kina, ako napríklad zmenu titulu, kapitoly a titulky
môžete ovládať.
• Receiver: On: môžete počúvať zvuk prostredníctvom domáceho kina.
• Receiver: Off: môžete počúvať zvuk prostredníctvom televízora.
Move
M
0
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 20
Enter
Exit
` Funkcia Theater je dostupná iba keď počúvate zvuk cez domáce kino s pripojeným digitálnym optickým
káblom.
2008-04-21 �� 2:55:58
SK
Pripojenie zvuku z externých zariadení
AUX1: Pripojenie vonkajšieho zariadenia/prehrávača MP3
Zariadenia ako prehrávač MP3
● pripojenia
Audio kábel (nie je
súčasťou dodávky)
Audio OUT
1. Do vstupu AUX IN 1 (Audio) na domácom kine zapojte výstup Audio Out vonkajšieho zariadenia/
prehrávača MP3.
. Stlačenim tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup AUX1.
~ Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION na hlavnom prístroji.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
21
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 21
2008-04-21 �� 2:55:58
pripojenia
AUX2: Zadný panel
OPTICKÝ: Zadný panel
Audio kábel (nedodávaný)
Ak je externé analógové zariadenie
vybavené len jedným výstupným
audiokonektorom, prepojte ľavý
alebo pravý konektor.
Externé analógové zariadenie
Optický kábel
(nedodávaný)
Externé digitálne zariadenie
AUX2: Pripojenie externého analógového zariadenia
Zariadenie s analógovým signálom, ako napríklad video.
1. Prepojte konektor AUX IN 2 (Audio) na domácom kine s konektorom výstupu zvuku na externom
analógovom zariadení.
~ Uistite sa, že farby konektorov sa zhodujú.
. Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup AUX2.
~ Taktiež môžete použiť tlačidlo FUNCTION na hlavnej jednotke.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
M
` Konektorom výstupu videa môžete pripojiť vaše video k televízoru a konektory výstupu zvuku videa pripojte k
tomuto výrobku.
OPTICKÝ: Pripojenie externého digitálneho zariadenia
Zariadenie s digitálnym signálom, ako napríklad káblová spojka/satelitný prijímač (Set-Top Box).
1. Prepojte digitálny vstup (OPTICAL) s digitálnym výstupom na externom digitálnom zariadení.
. Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup DIGITAL IN.
~ Taktiež môžete použiť tlačidlo FUNCTION na hlavnej jednotke.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 22
2008-04-21 �� 2:55:59
SK
PRIPOJENIE FM ANTÉNY
1. Ku koaxiálnemu konektoru 75 Ω pripojte anténu FM.
2. Pomaly pohybujte káblom tak, aby bol signál kvalitný, potom kábel antény upevnite na stenu alebo
iný pevný povrch.
● PRIPOJENIA
FM anténa (dodávaná)
M
` Toto zariadenie neprijíma vysielanie AM.
Ventilátor
Chladiaci ventilátor dodáva studený vzduch prístroju, čím ho chráni pred prehrievaním.
Z bezpečnostných dôvodov dbajte na nasledovné.
~ Skontrolujte, či je systém dostatočne chladený. Ak je ventilácia nedostatočná, teplota vnútri zariadenia sa značne
zvýši a zariadenie sa môže poškodiť.
~ Neblokujte chladiaci ventilátor ani ventilačné otvory. (Ak by ste zablokovali chladiaci ventilátor alebo ventilačné
otvory napr. novinami alebo obrusom, zariadenie sa môže prehrievať a následne môže dôjsť k požiaru.)
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 23
2008-04-21 �� 2:56:00
pred používaním domáceho kina
Diaľkové ovládanie domáceho kina je možné použiť na ovládanie televízorov značky Samsung.
1. Zapojte napájací kábel hlavného prístroja do elektrickej zásuvky so striedavým napätím.
. Ak chcete ovládať DVD domáce kino, stlačte tlačidlo DVD
RECEIVER.
. Pre výber prehrávania DVD/CD disku stláčajte na zariadení
tlačidlo FUNCTION alebo stlačte tlačidlo DVD na diaľkovom
ovládači.
4. Stlačením tlačidla TV nastavte diaľkový ovládač do režimu
ovládania televízora.
. Pre zapnutie televízora Samsung stlačte tlačidlo POWER na
diaľkovom ovládači.
VIDEO
. Pre výber vstupného signálu VIDEO na vašom televízore stlačte
TV/VIDEO.
Výber formátu obrazu
Nechajte pristroj vypnutý, stlačte a podržte viac
ako 5 sekúnd tlačidlo číslo 7 na diaľkovom
ovládaní.
~ V predvolenom nastavení je formát obrazu nastavený na
hodnotu „PAL“.
~ Na displeji sa objavi nápis „NTSC“ alebo „PAL“. Vtedy
krátkym stlačenim tlačidlo číslo 7 vyberte spomedzi možnosti
„NTSC“ a „PAL“.
~ Každá krajina používa inú normu formátu obrazu.
~ Z dôvodu normálneho prehrávania musí byť formát disku rovnaký ako formát obrazu televízora.
4
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 24
2008-04-21 �� 2:56:01
SK
prehrávanie
PREHRÁVANIE DISKU
B
● PREHRÁVANIE
1. Do otvoru na vloženie disku vložte disk zvislo.
~ Do priehradky jemne vložte disk tak, aby bola strana
s nálepkou otočená smerom hore.
. Pomocou tlačidla PLAY (
) priehradku zatvoríte..
~ Prehrávanie sa spustí automaticky.
Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo STOP (@).
~ Ak ho stlačíte raz, zobrazi sa nápis PRESS PLAY, do pamäte sa uloži miesto
zastavenia. Ak stlačíte tlačidlo PLAY ( ) alebo ENTER, prehrávanie bude pokračovať od miesta, kde
bolo zastavené. (Táto funkcia sa týka len diskov DVD.)
~ Ak ho stlačíte dvakrát, zobrazí sa nápis STOP. Ak potom stlačíte tlačidlo PLAY ( ), prehrávanie
začne od začiatku.
Pre pozastavenie prehrávania stlačte počas prehrávania tlačidlo PAUSE ( ).
~ Pre obnovenie prehrávania stlačte tlačidlo PLAY (
M
).
` Výrobok môžete používať vo vertikálnej aj horizontálnej polohe. Ak vyberiete, že ho chcete používať vertikálne alebo horizontálne,
činnosť tlačidla (Predchádzajúci/Ďalší) [ alebo ] bude automaticky nastavená do príslušnej polohy.
` V závislosti od obsahu disku sa môže úvodná obrazovka líšiť.
` V prehrávači nie je možné spúšťať žiadne pirátske nahrávky. V opačnom prípade ide o porušenie odporúčaní systému CSS
(Content Scrambling System: systém na ochranu proti kopírovaniu)
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 25
2008-04-21 �� 2:56:02
prehrávanie
PREHRÁVANIE MP3/WMA-CD DISKU
Prehrávať je možné disky Data CD (CD-R, CD-RW) kódované vo formáte MP3/WMA.
A
1. Vložte MP3/WMA disk.
~ Zobrazí sa Menu MP3/WMA a prehrávanie sa
spusti.
~ Obsah ponuky Menu je pri rôznych MP3/WMA
diskoch rozdielny.
~ Súbory WMA-DRM nie sú podporované.
. V režime zastavenia vyberte pomocou tlačidla ,,,
album a stlačte tlačidlo ENTER.
~ Stláčanim tlačidla , vyberte skladbu.
. Ak chcete album zmeniť, počas zastavenia stláčaním
,,, zvoľte iný album a potom stlačte ENTER.
4. Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP (T).
M
` V závislosti od režimu záznamu sa niektoré MP3/WMA-CD disky nemusia dať prehrať.
` Obsah MP3-CD disku závisí od formátu MP3/WMA skladieb na disku.
Pre prehrávanie súboru s ikonou,
~ Stlačte tlačidlo ,,, v režime zastavenia a vyberte želanú ikonu v hornej časti ponuky.
Ikona audio súboru: Ak si želáte prehrávať iba hudobné súbory
vyberte ikonu
.
Ikona obrazového súboru: Ak si želáte prehrávať iba obrázkové
súbory vyberte ikonu
.
Ikona video súboru: Ak si želáte prehrávať iba video súbory
vyberte ikonu
.
Ikona všetkých súborov: Ak chcete vidieť všetky súbory, stlačte
ikonu
.
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 26
2008-04-21 �� 2:56:03
Zábery nasnímané digitálnym fotoaparátom, videokamerou alebo obrazové súbory JPEG z počítača môžete uložiť na CD
disk a potom ich prehrať týmto domácim kinom.
SK
PREHRÁVANIE SÚBOROV JPEG
G
Otočenie/Zrkadlové zobrazenie
Počas prehrávania stláčajte tlačidlá ,,,.
● PREHRÁVANIE
tlačidlo
Originálny obrázok
: otočiť vertikálne
tlačidlo : otočiť o 90 ° v
smere hod. ručičiek
tlačidlo : otočiť o
90 ° proti smeru
hod. ručičiek
tlačidlo
: otočiť horizontálne
ENTER SELECT
M
` Maximálne rozlíšenie, ktoré podporuje toto zariadenie, je 5120 x 3480 (alebo 19,0 megapixelov) pre
štandardné JPEG súbory a 2048 x 1536 (alebo 3,0 megapixelov) pre progresívne obrazové súbory.
` Ak sa prehráva súbor JPEG v režime, kedy je nastavené HDMI rozlíšenie 720p/1080i/1080p, automaticky sa
prejde do režimu 576p (480p).
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 27
2008-04-21 �� 2:56:04
prehrávanie
PREHRÁVANIE SÚBOROV DIVX
Funkcie na tejto strane sa týkajú iba DivX prehrávania.
D
Prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [,].
~ Ak sú na disku dva a viac súbory, stlačením tlačidla ]
prepnete na ďalší súbor.
~ Ak sú na disku dva a viac súbory, stlačením tlačidla
[ prepnete na predchádzajúci súbor.
Zrýchlené prehrávanie
D
Počas prehrávania stlačte tlačidlo (,).
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo (
alebo ) počas prehrávania.
Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania mení
nasledovne:
2x  4x  8x  32x  Normal.
Funkcia 5 Minute Skip
D
Počas prehrávania stlačte tlačidlo ,.
~ Po stlačení tlačidla  sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vpred.
~ Po stlačení tlačidla  sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vzad.
Prepínanie zvuku
D
Stlačte tlačidlo AUDIO.
~ Ak sa na disku nachádza viacero jazykov zvuku, môžete
medzi nimi prepínať.
~ Po každom stlačení tlačidla sa prepína medzi AUDIO
.
(1/N, 2/N ...) a
M`
sa zobrazí, ak je na disku len jedna podporovaná zvuková stopa.
Zobrazenie titulkov
D
Stlačte tlačidlo SUBTITLE.
~ Po každom stlačení tlačidla sa prepínate medzi
SUBTITLE (1/N, 2/N ...) a SUBTITLE OFF.
~ Ak disk obsahuje len jedny titulky, prehrajú sa
automaticky.
~ Viac informácií o použití titulkov s diskmi DivX nájdete
v čísle 2 (Funkcia titulu) na ďalšej strane.
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 28
2008-04-21 �� 2:56:05
Ak je na disku viac ako jeden súbor s titulkami,
predvolené titulky nemusia zodpovedať filmu. Môžete
vybrať svoj jazyk titulkov nasledujúcim postupom:
1. V režime zastavenia stlačením tlačidla kurzora ,
vyberte na televíznej obrazovke požadované titulky (
potom stlačte tlačidlo ENTER.
SK
D
Ak je na disku viac ako jeden súbor s titulkami
)
DivX (Digitálny internetový video súbor)
DivX je formát video súborov vyvinutý na základe kompresnej technológie Microsoft MPEG4, vďaka
čomu sa poskytujú audio a video údaje cez Internet v reálnom čase.
MPEG4 sa využíva na kódovanie video signálu a MP3 na kódovanie audio signálu. Môžete tak sledovať
záznamy v kvalite približujúcej sa DVD diskom.
● PREHRÁVANIE
. Keď vyberiete na televíznej obrazovke požadovaný
súbor DivX, film sa bude normálne prehrávať.
1. Podporované formáty
Tento produkt podporuje len nasledovné mediálne formáty. Ak formát video ani audio signálu nie je
podporovaný, môžu sa vyskytnúť problémy, ako sú výpadky obrazu alebo zvuku.
Podporované formáty video signálu
Formát
AVI
WMV
Podporované verzie
DivX3.11- DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podporované formáty audio signálu
Formát
MP3
WMA
AC3
Prenosová rýchlosť
80 - 384 kb/s
56 -128 kb/s
128 - 384 kb/s
Vzorkovacia
frekvencia
44,1 khz
44,1/48 khz
~ Pomer strán: Aj keď je predvolené rozlišenie pri DivX súboroch 640 x 480 pixelov (4:3), toto zariadenie
podporuje rozlišenie až 800 x 600 pixelov (16:9). Vyššie rozlišenie obrazovky televízora ako 800 bodov
nie je podporované.
~ Ak prehrávate disk s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 48 kHz alebo dátovým tokom 320 kb/s,
môžu sa počas prehrávania vyskytnúť otrasy obrazu.
. Titulky
~ Aby ste túto funkciu používali správne, vyžadujú sa určité skúsenosti s rozbaľovanim a editovanim
video súborov.
~ Aby titulky fungovali, uložte súbor s titulkami (*.smi) s rovnakým názvom ako súbor DivX (*.avi) a do
rovnakého priečinka.
Priklad. Hlavný priečinok
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Názov súboru môže obsahovať až 60 abecedných alebo 30 východoázijských znakov (2-bytové
znaky ako kórejské a čínske).
~ Produkt s oficiálnou certifikáciou DivX®
~ Prehráva video vo všetkých verziách formátu DivX® (vrátane DivX® 6)
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 29
2008-04-21 �� 2:56:05
prehrávanie
POUŽÍVANIE FUNKCIE PREHRÁVANIA
Zobrazenie informácií o disku
dBAGD
Na televíznej obrazovke môžete zobraziť informácie o disku.
Stlačte INFO.
M
` V závislosti od obsahu disku sa môžu zobrazované informácie
líšiť.
` Niektoré disky tiež umožňujú zvoliť DOLBY DIGITAL
Na TV obrazovke sa zobrazí
Ak sa na TV obrazovke počas ovládania tlačidiel zobrazí tento symbol,
pri práve prehrávanom disku daná operácia nie je možná.
Zobrazenie zostávajúceho času
dBA
Stlačte tlačidlo REMAIN.
~ Môžete zobraziť celkový a zostávajúci čas titulu alebo
kapitoly.
Po každom stlačení tlačidla REMAIN
DVD-VIDEO
DVD-AUDIO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
GROUP ELAPSED ➞ GROUP REMAIN ➞ TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
0
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 30
2008-04-21 �� 2:56:06
dBAD
Stlačte tlačidlo (,).
~ Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť
prehrávania mení nasledovne:
SK
Zrýchlené prehrávanie
( 2X  ( 4X  ( 8X  ( 32X   PLAY
M
` Počas zrýchleného prehrávania CD alebo MP3-CD disku je zvuk počuť len pri rýchlosti 2x. Pri rýchlostiach 4x,
8x a 32x nie je zvuk počuť.
Spomalené prehrávanie
● PREHRÁVANIE
) 2X  ) 4X  ) 8X  ) 32X   PLAY
dD
Stlačte tlačidlo SLOW
Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa
rýchlosť prehrávania mení nasledovne:
*1/2*1/4*1/8&1/2&1/4&1/8 
PLAY
D
M
*1/2 *1/4 *1/8   PLAY
` Počas spomaleného alebo krokovaného prehrávania nie je počuť zvuk.
` Spiatočné pomalé prehrávanie nefunguje s DivX.
Prepínanie scén/skladieb
dA
Stlačte tlačidlo [,].
~ Po každom krátkom stlačení tlačidla počas prehrávania sa
spustí prehrávanie predošlej alebo ďalšej kapitoly, skladby,
priečinka (súboru).
~ Nie je možné súvislo preskakovať kapitoly.
1
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 31
2008-04-21 �� 2:56:07
prehrávanie
Opakované prehrávanie
dBAGD
Kapitoly, tituly, skladby alebo priečinky (súbory MP3) na disku
je možné opakovane prehrávať.
Stlačte REPEAT.
~ Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa režim
opakovaného prehrávania meni nasledovne:
DVD-VIDEO
CHAPTER Ý REPEAT  TITLE Ý REPEAT  OFF
DVD-AUDIO
REPEAT : TRACK  REPEAT : GROUP  REPEAT : OFF
B
AGD
REPEAT : TRACK  REPEAT : DISC  REPEAT : OFF
REPEAT : OFFREPEAT : RANDOM  REPEAT : TRACK  REPEAT : DIR
 REPEAT : DISC  REPEAT : OFF
CHAPTER: Opakované prehrávanie zvolenej kapitoly.
TITLE: Opakované prehrávanie zvoleného titulu.
GROUP: Opakované prehrávanie zvolenej skupiny.
RANDOM: Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. (Prehraná skladba sa môže prehrať znova.)
TRACK: Opakované prehrávanie zvolenej skladby.
DIR: Opakované prehrávanie všetkých skladieb vo zvolenom priečinku.
DISC: Opakované prehrávanie celého disku.
OFF: Zrušenie opakovaného prehrávania.
Výber režimu opakovaného prehrávania v informačnom zobrazení o disku
dB
1. Dvakrát stlačte INFO.
. Stláčaním tlačidla  vyberte zobrazenie REPEAT
PLAYBACK ( ) .
. Stláčaním tlačidla  vyberte želaný spôsob opakovania.
~ Ak chcete vybrať iný album a skladbu, opakujte hore
uvedené kroky 2 a 3.
4. Stlačte ENTER.
OFF  A-  CHAP  TITLE  OFF
B OFF  A-  TRACK  DISC  OFF
M
` Pri diskoch DivX, MP3 a JPEG nie je možné vybrať funkciu Repeat Play (Opakované prehrávanie) z informácií
na obrazovke.
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 32
2008-04-21 �� 2:56:08
SK
d
Prehrávanie A-B Repeat
Môžete opakovane prehrávať zvolený úsek DVD disku.
1. Dvakrát stlačte INFO.
. Stláčaním tlačidla  vyberte zobrazenie REPEAT
APLAYBACK ( ) .
● PREHRÁVANIE
. Stláčaním tlačidiel , vyberte A- a stlačením tlačidla
ENTER vyberte začiatok časti, ktorá sa má opakovať.
~ Po stlačení tlačidla ENTER sa zvolené miesto uloži do
A -?
pamäte.
REPEAT : AÐ
4. V koncovom mieste úseku, ktorý chcete opakovane
prehrávať, stlačte ENTER.
~ Zvolený úsek sa bude opakovane prehrávať.
A-B
d Pre obnovenie štandardného prehrávania zvoľte stláčaním , položku
M
OFF.
B REPEAT ON
` Funkcia A-B Repeat (Opakovať A-B) nefunguje naA TO
diskoch DivX, MP3 alebo JPEG.
Funkcia krokovania
dD
Stlačte STEP.
~ Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa obraz
posunie o jednu snímku vpred.
M
` Počas prehrávania krokovým pohybom nie je počuť žiadny zvuk.
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 33
2008-04-21 �� 2:56:09
prehrávanie
d
Funkcia zorných uhlov
Táto funkcia umožňuje sledovať rovnakú scénu z rôznych
zorných uhlov.
1. Stlačte INFO.
. Stláčaním tlačidla  vyberte zobrazenie ANGLE (
).
. Stláčaním tlačidiel , alebo čiselných tlačidiel zvoľte
požadovaný zorný uhol.
~ Po každom stlačení tlačidla sa uhol záberu mení
nasledovne:
1/3 
M
2/3 
3/3 
1/3
` Funkcia zorných uhlov pracuje len pri disku, na ktorom sú zaznamenané viaceré zorné uhly.
d
Funkcia Zoom (Zväčšenie obrazu)
Táto funkcia umožňuje zväčšiť určitú časť zobrazeného obrazu.
1. Stláčajte ZOOM.
. Stláčaním tlačidiel ,,, sa posuňte na časť, ktorú
chcete zväčšiť.
. Stlačte ENTER.
~ Po každom stlačení tlačidla sa miera zväčšenia prepína
~ nasledovne:
ZOOM X 1.5 ZOOM X 2 ZOOM X 3
SELECT ZOOM POSITION
ZOOM OFF
ENTER SELECT
4
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 34
2008-04-21 �� 2:56:10
DVD-AUDIO
SK
Skupina Bonus
Niektoré DVD-Audio disky obsahujú zvláštnu skupinu „Bonus“,
ktorej sprístupnenie vyžaduje zadanie 4-ciferného kódu.
Podrobnosti a kód pozri na obale disku.
Ak prehrávate DVD-Audio disk obsahujúci skupinu Bonus,
automaticky sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu.
` Ak vysuniete disk, vypnete zariadenie, alebo ho odpojíte od elektrickej siete, kód bude potrebné zadať znova.
Navigačné strany
● PREHRÁVANIE
M
DVD-AUDIO
Počas prehrávania stlačte tlačidlo .,, na diaľkovom ovládači.
~ Z DVD-Audio disku obsahujúceho obrázky môžete zvoliť
požadovaný obrázok.
~ Pri niektorých diskoch nie je výber obrázku možný.
Funkcia výberu jazyka pre zvuk
d
1. Dvakrát stlačte tlačidlo INFO.
. Stláčaním čiernych tlačidiel alebo , zvoľte požadovaný
jazyk pre zvuk.
~ Podľa počtu jazykov na DVD disku sa po každom
stlačení tlačidla môže zvoliť iný jazyk (ENGLISH,
SPANISH, FRENCH atď.).
EN 1/3  SP 2/3  FR 3/3  EN 1/3
M
` Na ovládanie tejto funkcie môžete tiež použiť tlačidlá AUDIO na diaľkovom ovládači.
` Funkcie Audio Language nemusia byť dostupné, záleží od disku.
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 35
2008-04-21 �� 2:56:11
prehrávanie
d
Funkcia výberu jazyka pre titulky
1. Dvakrát stlačte INFO.
. Stláčaním tlačidiel  vyberte zobrazenie SUBTITLE (
).
. Stláčaním čiernych tlačidiel alebo  zvoľte požadovaný
jazyk pre titulky.
EN 01/03  SP 02/03  FR 03/03  OFF/03 
EN 01/03
M
` Na ovládanie tejto funkcie môžete tiež použiť tlačidlo SUBTITLE na diaľkovom ovládači.
` Funkcie jazyka titulkov nemusia byť dostupné, záleží od disku.
dBAG
Priamy výber scény/skladby
dB
1. Stlačte INFO.
. Stláčaním smerových tlačidiel , alebo čiselných tlačidiel
zvoľte požadovaný titul/stopu (skladbu)
( ) a stlačte ENTER.
. Stláčaním tlačidiel , vyberte zobrazenie pre kapitolu
( ).
4. Stláčaním číselných tlačidiel alebo tlačidiel , zvoľte
požadovanú kapitolu a stlačte tlačidlo ENTER.
. Stláčaním tlačidiel , vyberte zobrazenie (
) času.
. Stlačením číselných tlačidiel zadajte požadovaný čas a stlačte ENTER.
AG
Stláčajte číselné tlačidlá.
~ Zvolený súbor sa prehrá.
~ Pri prehrávaní MP3 alebo JPEG disku nie je možné pomocou ,
prepínať priečinky. Ak chcete prepínať priečinky, stlačte STOP (T) a
potom stláčajte ,.
M
` Pre priamy presun na želaný titul, kapitolu, alebo skladbu môžete použiť tlačidlo
[,] na diaľkovom ovládači.
` Niektoré disky neumožňujú vyhľadať zvolený titul alebo zadať požadovaný čas.
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 36
2008-04-21 �� 2:56:12
Ponuka DVD disku sa pri jednotlivých diskoch líši. Ponuky
môžete používať pre jazyk zvuku, jazyk titulkov, profil, atď.
SK
d
Ponuka DVD disku
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
● PREHRÁVANIE
. Stláčaním tlačidiel , vyberte Disc Menu a stlačte
tlačidlo ENTER.
~ Keď zvolíte ponuku disku, ktorá disk nepodporuje, na
obrazovke sa zobrazí hlásenie „This menu is not
supported“ (Táto ponuka nie je podporovaná).).
. Stláčaním tlačidiel ,,, vyberte požadovanú položku.
4. Stlačte ENTER.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Zobrazenie ponuky disku môže byť v závislosti od disku odlišné.
Ponuka titulov
d
Pri DVD diskoch, ktoré obsahujú viaceré tituly môžete jednotlivé
tituly zobraziť. Dostupnosť tejto funkcie závisí od disku.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Stláčaním tlačidiel , vyberte zobrazenie Title Menu.
. Stlačte ENTER.
~ Zobrazí sa ponuka titulov.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Zobrazenie ponuky titulov sa môže v závislosti od disku líšiť.
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 37
2008-04-21 �� 2:56:14
prehrávanie
Použitie BLUETOOTH
Zariadenie Bluetooth môžete používať na vychutnávanie hudby v stereo zvuku s vysokou kvalitou, a to všetko bez káblov!
Čo je Bluetooth?
Bluetooth je nová technológia, ktorá popisuje, ako môžete zariadenia vyhovujúce Bluetooth
jednoducho prepojiť pomocou krátkeho bezdrôtového spojenia.
~ Zariadenie Bluetooth môže spôsobiť šum alebo zlyhanie, záleží od podmienok používania.
~ Ak je časť telesa v kontakte s prijímacím/vysielacím systémom zariadenia Bluetooth alebo so
systémom domáceho kina.
~ Kolísanie elektriky z elektrického rušenia stenou, rohom alebo prepážky kancelárie.
~ Elektrické rušenie kvôli zariadeniam s rovnakou frekvenciou, vrátane lekárskych zariadení,
mikrovlnnej rúry a bezdrôtovej LAN.
~ Pri párovaní systému domáceho kina so zariadením Bluetooth ho vykonajte v najmenšej možnej vzdialenosti.
~ Čím väčšia vzdialenosť bude medzi systémom domáceho kina a zariadením Bluetooth, tým bude
kvalita horšia. Ak vzdialenosť prekračuje limit, komunikácia sa preruší.
~ Pripojenie Bluetooth nemusí fungovať správne v oblastiach so slabým príjmom.
~ Systém domáceho kina má efektívny dosah príjmu až 10 m vo všetkých smeroch, ak nie sú prekážky.
Ak je vzdialenosť mimo tohto rozsahu, spojenie sa automaticky preruší. Dokonca aj v tomto rozsahu
môže byť kvalita zvuku zhoršená z dôvodu prekážok, ako sú napríklad steny alebo dvere.
Pripojenie systému domáceho kina k zariadeniu Bluetooth
Skontrolujte, či zariadenie Bluetooth podporuje funkciu stereo slúchadiel vyhovujúcu Bluetooth.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION na prednom paneli systému domáceho kina, až kým sa
nezobrazí „BT AUDIO“.
~ Režim sa prepína nasledovne :
DVD/CD ➞ D. IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB
➞ BT AUDIO ➞ TUNER
~ Na prednom displeji systému domáceho kina uvidíte na 2
sekundy „WAIT“ a potom „READY“.
. V zariadení Bluetooth, ktoré chcete pripojiť vyberte ponuku
Bluetooth. (Viac informácií nájdete v návode na použitie
zariadenia Bluetooth.)
2. V zariadení Bluetooth vyberte ponuku stereo slúchadiel.
~ Uvidíte zoznam vyhľadaných zariadení.
Pripojenie
4. Z vyhľadaného zoznamu vyberte „Samsung Home Theater“.
~ Keď je systém domáceho kina pripojený k zariadeniu Bluetooth,
na prednom displeji systému domáceho kina sa zobrazí
„Connect“ a nasleduje názov zariadenia pripojeného zariadenia
Zariadenie
Bluetooth.
Bluetooth
~ Pripojenie systému domáceho kina je ukončené.
. Prehrávanie hudby na pripojenom zariadení.
~ Hudbu z pripojeného zariadenia Bluetooth môžete počúvať priamo zo systému domáceho kina.
M
` Pri pripojení zariadenia Bluetooth k systému domáceho kina môžete byť požiadaní o zadanie PIN kódu (hesla).
Ak sa objaví okno pre zadanie PIN kódu, zadajte „0000“.
` Systém domáceho kina môže ovládať funkcie príslušné k prehrávaniu iba vtedy, ak pripojené zariadenie tieto
funkcie podporuje.
` Ak pripojené zariadenie niektoré funkcie príslušné k prehrávaniu nepodporuje, systém domáceho kina
nedokáže zariadenie ovládať.
` Systém domáceho kina podporuje iba SBC údaje strednej kvality (do 237 kb/s@48 kHz), ale nepodporuje SBC
38
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 38
údaje vysokej kvality (328 kb/s@44,1 kHz).
2008-04-21 �� 2:56:14
SK
Odpojenie zariadenia Bluetooth od systému domáceho kina
Systém domáceho kina môžete od zariadenia Bluetooth odpojiť.
(obráťte sa na návod na použitie zariadenia Bluetooth)
~ Systém domáceho kina bude odpojený.
~ Keď je systém domáceho kina odpojený od zariadenia
Bluetooth, na prednom displeji systému domáceho kina sa
zobrazí „DISCONNECT“.
Stláčajte tlačidlo FUNCTION na prednom paneli systému domáceho kina a prepnite „BT AUDIO“ na iný
režim.
~ Pred ukončením pripojenia bude pripojené zariadenie Bluetooth čakať chvíľu na odozvu zo systému
domáceho kina. (Doba odpojenia sa môže líšiť, záleží od zariadenia Bluetooth)
~ Aktuálne pripojené zariadenie bude odpojené.
M
● prehrávanie
Odpojenie systému domáceho kina od zariadenia Bluetooth
` V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi systémom domáceho kina a
zariadením Bluetooth prekročí 10 m.
Ak sa vzdialenosť vráti do výkonného rozsahu alebo ak zariadenie Bluetooth reštartujete, pripojenie Bluetooth
môže byť obnovené.
` Niektoré funkcie nemusia s niektorými zariadeniami Bluetooth fungovať správne.
39
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 39
2008-04-21 �� 2:56:14
prehrávanie
PREHRÁVANIE MEDIÁLNYCH SÚBOROV POMOCOU FUNKCIE USB HOST
Pripojením pamäťového zariadenia k USB portu domáceho kina si môžete vychutnať mediálne súbory, ako napríklad
obrázky, filmy a hudbu uložené v MP3 prehrávači, USB Flash pamäti, alebo digitálnom fotoaparáte vo vysokej kvalite videa.
1. Pripojte USB zariadenie do USB konektora na bočnej strane zariadenia.
. Na DVD prehrávači stlačte tlačidlo FUNCTION alebo
tlačidlo PORT na diaľkovom ovládači a vyberte režim
USB.
~ Na displeji sa zobrazí USB a po chvíľke zobrazenie
zmizne.
~ Na obrazovke televízora sa zobrazí obrazovka USB
MENU a uložené súbory sa začnú prehrávať.
. Prehrávanie zastavite stlačením tlačidla STOP (T).
Bezpečné odstránenie USB
Aby ste predišli poškodeniu údajov uložených na USB zariadení,
vykonajte ešte pred odobratím zariadenia bezpečné odpojenie.
~ Stlačte na riadku dvakrát tlačidlo STOP (T) Na displeji sa zobrazí
REMOVE USB.
~ Odpojte USB kábel.
Prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [,].
~ V prípade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla ]
označí ďalší súbor.
~ V pripade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla [
označí predchádzajúci súbor.
40
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 40
2008-04-21 �� 2:56:15
SK
Zrýchlené prehrávanie
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo (,)
počas prehrávania.
~ Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania mení
nasledovne:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
● PREHRÁVANIE
Kompatibilné zariadenia
1. USB zariadenia ktoré podporujú USB Mass Storage v1.0. (USB zariadenia, ktoré fungujú ako
vymeniteľný disk vo Windows (2000 alebo novšie verzie) bez nutnosti inštalácie prídavných
ovládačov).
. MP3 prehrávač: MP3 prehrávače s pevným diskom (HDD) alebo pamäťou Flash.
. Digitálny fotoaparát: Fotoaparáty podporujúce štandard USB Mass Storage v1.0.
~ Fotoaparáty, ktoré fungujú ako vymeniteľný disk vo Windows (2000 alebo novšie verzie) bez nutnosti
inštalácie prídavných ovládačov.
4. USB pevné disky a USB pamäte Flash: Zariadenia podporujúce USB2.0 alebo USB1.1.
~ Ak pripojíte zariadenie USB1.1, môžete postrehnúť rozdiel v kvalite prehrávania.
~ V prípade USB pevných diskov sa uistite, že sú napájané externým zdrojom napájania.
. USB čítačka kariet: USB čítačka kariet s jedným a viacerými slotmi
~ V závislosti od výrobcu nemusí byť USB čítačka kariet podporovaná.
~ Ak vložite do čítačky kariet s viacerými slotmi viacpamäťové karty, môžu nastať problémy.
. Ak používate USB predlžovací kábel, USB zariadenie sa nemusí sprístupniť.
Podporované formáty
Formát
Názov
súboru
Prípona
súboru
Dátový tok
Verzia
Rozlíšenie
Vzorkovacia
frekvencia
Obrázok
JPG
JPG .JPEG
–
–
640 x 480
–
MP3
.MP3
80 - 384 kb/s
–
–
44,1 kHz
WMA
.WMA
56 - 128 kb/s
V8
–
44,1 kHz
WMV
.WMV
4 Mb/s
V1,V2,V3,V7
720 x 480
44,1 kHz - 48 kHz
DivX
.AVI,.ASF
4 Mb/s
DivX3.11DivX5.1, XviD
720 x 480 44,1 kHz - 48 kHz
Zvuk
Video
~ Funkcia CBI (Riadenie/Hromadenie/Prerušenie) nie je podporovaná.
~ Digitálne fotoaparáty používajúce protokol PTP, alebo tie, ktoré vyžadujú pri pripojení k počítaču
ovládače, nie sú podporované.
~ Zariadenia používajúce súborový systém NTFS nie sú podporované. (Podporovaný je iba systém
súborov FAT 16/32 (Alokačná tabuľka súborov 16/32).
~ Niektoré MP3 prehrávače po pripojení k zariadeniu nemusia v závislosti od veľkosti sektora ich
súborového systému fungovať.
~ Funkcia USB HOST nie je podporovaná, ak pripojené zariadenie používa pri prenose údajov špeciálny
program od výrobcu.
~ Nie sú podporované zariadenia s Janus MTP (Protokol pre prenos mediálnych súborov).
~ Funkcia USB host nachádzajúca sa v tomto zariadení nepodporuje všetky USB zariadenia.
Informácie o podporovaných zariadeniach pozri na str. 55.
41
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 41
2008-04-21 �� 2:56:15
nastavenie systému
Pre vaše pohodlie môžete nastaviť funkcie tohto DVD domáceho kina pre čo najlepšie použitie vo vašom
domácom prostredí.
Nastavenie jazyka
Z výroby je jazyk pre OSD (zobrazenia na obrazovke) nastavený na English (angličtina).
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Vyberte Language a potom stlačte tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stlačte tlačidlo kurzora $,% vyberte OSD Language a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. Stlačením tlačidiel $,% zvoľte požadovaný jazyk a stlačte ENTER.
~ Ak ste ako jazyk zvolili English, po dokončení nastavení sa budú
OSD zobrazenia zobrazovať v angličtine.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
~ OSD LANGUAGE: Výber jazyka pre OSD zobrazenia
~ AUDIO: Výber jazyka pre zvuk (zvuk na disku)
~ SUBTITLE: Výber jazyka pre titulky (titulky na disku)
~ DISC MENU: Výber jazyka pre ponuku disku (Ponuku na disku)
a Ak zvolený jazyk nie je na disku zaznamenaný, jazyk pre ponuku disku
sa nezmení ani po jeho nastavení.
~ OTHERS: Ak chcete zvoliť iný jazyk, zvoľte OTHERS a zadajte kód
podľa príslušnej krajiny (viď strana 54).
Môžete vybrať jazyky pre ZVUK, TITULKY a PONUKU
DISKU.
42
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 42
2008-04-21 �� 2:56:16
SK
Nastavenie TYPU obrazovky TELEVÍZORA
V závislosti od typu vášho televízora (široká obrazovka alebo bežný 4:3) môžete vybrať pomer strán.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte TV DISPLAY a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● nastavenie systému
4. Stláčaním tlačidiel $,% vyberte požadovanú položku a stlačte
tlačidlo ENTER.
~ Po dokončení nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
Nastavenie pomeru strán televízora (rozmer obrazovky)
Pomer horizontálnej strany k vertikálnej je pri bežných televízoroch 4:3, pri širokouhlých a
vysokokvalitných televízoroch je pomer strán 16:9. Tento pomer sa nazýva pomer strán. Pri prehrávaní
DVD disku so záznamom s iným pomerom strán nastavte pomer strán tak, aby zodpovedal vášmu
televízoru alebo monitoru.
Pre štandardný televízor zvoľte podľa potreby voľbu 4:3PS alebo 4:3LB. Pri širokouhlom
televízore zvoľte WIDE/HDTV.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Zvoľte na sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 v režime Pan-scan
na bežnom televízore.
~ Stredná časť obrazu sa zobrazi na celú obrazovku a časti obrazu s
pomerom strán 16:9, ktoré presahujú obrazovku, sú orezané (pravá a ľavá).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Zvoľte na sledovanie obrazu s pomerom strán16:9 v režime Letter box
na bežnom televízore.
~ Vo vrchnej a spodnej časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.
WIDE/HDTV
Zvoľte na sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 na celej ploche
obrazovky širokouhlého televízora.
~ Môžete sledovať širokouhlý obraz.
M
` Pri DVD diskoch s obrazom s pomerom strán 4:3 nie je možné zobraziť obraz širokouhlo.
` Keďže DVD disky obsahujú záznam v rôznych formátoch obrazu, v závislosti od záznamu, typu televízora a
nastavenia pomeru strán sa môže obraz zobrazovať rôzne.
` V režime HDMI sa obrazovka automaticky prepne do širokouhlého režimu.
43
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 43
2008-04-21 �� 2:56:16
nastavenie systému
Nastavenie rodičovského zámku (STUPEŇ OHODNOTENIA)
Funkcia umožňuje obmedzenie prehrávania nevhodných alebo násilných scén, ktoré nie sú vhodné pre deti.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte PARENTAL a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stláčaním tlačidiel $,% vyberte požadovanú úroveň a stlačte
tlačidlo ENTER.
~ Ak zvolíte úroveň obmedzení 6, nie je možné sledovať DVD disky
klasifikované s úrovňou 7 a vyššie.
~ Čím je úroveň vyššia, tým je záznam nevhodnejší pre deti.
5. Z
adajte heslo a stlačte ENTER.
~ Z výroby je nastavené heslo „7890“.
~ Po dokončení nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
M
` Táto funkcia pracuje len pri DVD diskoch klasifikovaných informáciou o úrovni obmedzení.
Nastavenie hesla
Pre rodičovský zámok (Parental Control) môžete tiež nastaviť heslo.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte PASSWORD a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
MOVE
ENTER
4. Stlačte ENTER.
. Zadajte heslo a stlačte ENTER.
~ Zadajte staré heslo, nové heslo a potvrďte nové heslo.
~ Nastavenie je dokončené.
M
` Z výroby je nastavené heslo „7890“.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Ak ste zabudli vaše heslo, vykonajte nasledovné:
~ Keď nie je vložený žiadny disk, zatlačte a pridržte tlačidlo STOP (T) na zariadení na viac ako
5 sekúnd. Na displeji sa zobrazi „INITIAL“ a obnovia sa výrobné nastavenia všetkých nastavení.
~ Stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu používajte len v nutných
prípadoch.
44
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 44
2008-04-21 �� 2:56:17
NASTAVENIE POZADIA
SK
dG
Počas sledovania DVD alebo JPEG CD diskov môžete zvoliť určitý obraz a nastaviť ho ako pozadie.
1. Počas prehrávania stlačte PAUSE keď sa zobrazí
požadovaný obraz.
● NASTAVENIE SYSTÉMU
. Stlačte tlačidlo LOGO.
~ Na obrazovke televízora sa zobrazí COPY LOGO DATA.
. Zariadenie sa vypne a znova zapne.
~ Zobrazí sa zvolené pozadie.
~ Nastaviť môžete až 3 pozadia.
COPY LOGO DATA
II PAUSE
M
LOGO IS COPIED
II PAUSE
` Táto funkcia nebude fungovať ak je HDMI výstup 720p, 1080i alebo 1080p.
VÝBER JEDNÉHO Z TROCH NASTAVENÝCH POZADÍ
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte LOGO a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stláčaním tlačidla $,% zvoľte požadovanú predvoľbu USER a
stlačte ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
~ Výber jedného z troch nastavených pozadí.
. Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
~ ORIGINAL: Ak chcete ako pozadie nastaviť logo
Samsung, zvoľte toto nastavenie.
~ USER: Ak chcete ako pozadie nastaviť vybraný obrázok,
zvoľte toto nastavenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
4
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 45
2008-04-21 �� 2:56:18
nastavenie systému
Režim prehrávania DVD
Niektoré DVD-Audio disky obsahujú DVD-Video aj DVD-Audio záznam.
Ak chcete prehrávať DVD-Video záznam z DVD-Audio disku, prepnite
zariadenie do režimu DVD-Video.
1. Keď je otvorená zásuvka disku, stlačte tlačidlo MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte DVD TYPE a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stláčaním tlačidiel $,% vyberte DVD VIDEO a stlačte tlačidlo
ENTER.
~ Ak chcete prepnúť do režimu DVD AUDIO, zopakujte kroky 1 - 4.
~ DVD VIDEO: Prehrávanie DVD-Video záznamu z DVD-Audio disku.
~ DVD AUDIO: Prehrávanie DVD-Audio záznamu z DVD-Audio disku
(výrobné nastavenie).
M
` Predvoleným režimom prehrávania DVD je DVD Audio.
` Vypnutím hlavného prístroja sa automaticky prepne do režimu DVD Audio.
Registrácia DivX (R)
Použite registračný kód pri registrovaní tohto prehrávača s DivX (R) video formátom. Pre ďalšie
informácie navštívte stránku www.divx.com/vod.
Nastavenie DRC (Dynamic Range Compression kompresia dynamického rozsahu)
Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť rozdiel medzi najhlasnejším a najtichším zvukom.
Túto funkciu je možné použiť pri zvukoch Dolby Digital, keď sledujete filmy pri nízkej hlasitosti, napr. v noci.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Audio a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte DRC a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stláčaním tlačidiel , nastavte DRC.
~ Stláčaním  sa efekt zvýrazňuje a stláčaním  sa efekt znižuje.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
CHANGE
46
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 46
2008-04-21 �� 2:56:18
SK
NASTAVENIE AV SYNC
Ak zariadenie pripojíte k digitálnemu televízoru, obraz môže zaostávať za zvukom.
V takomto prípade nastavte oneskorenie zvuku tak, aby zodpovedal obrazu.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Audio a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte AV-SYNC a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
ENTER
MOVE
SELECT
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● NASTAVENIE SYSTÉMU
MOVE
4. Stláčaním tlačidiel , vyberte čas oneskorenia pre AV-SYNC
a stlačte tlačidlo ENTER.
~ Oneskorenie zvuku môžete nastaviť v rozsahu 0 ms až 300 ms.
Nastavte optimálny stav.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
RETURN
EXIT
NASTAVENIE ZVUKU HDMI
Audio signály prenášané cez HDMI kábel je možné zapnúť/vypnúť (ON/OFF).
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Audio a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora  vyberte HDMI AUDIO a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
RETURN
EXIT
4. Stlačením kurzorových tlačidiel , vyberte položku ON alebo OFF,
potom stlačte tlačidlo ENTER.
• ON: Cez HDMI kábel sa prenáša video aj audio signál a zvuk
sa bude reprodukovať len cez reproduktory televízora.
• OFF: Cez HDMI kábel sa prenáša len video signál a zvuk sa bude
reprodukovať len cez reproduktory tohto systému domáceho kina.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
M
RETURN
EXIT
` Výrobné nastavenie pre HDMI AUDIO je OFF.
` HDMI AUDIO sa pri reprodukcii cez reproduktory televízora automaticky zmixuje do dvoch kanálov.
NASTAVENIE ZVUKU
Ručné nastavenie hlasitosti reproduktora a vyváženia tlačidlom SOUND EDIT (UPRAVIť ZVUK)
Stlačte SOUND EDIT a potom stláčajte,.
Nastavenie vyváženia predných reproduktorov
` Môžete zvoliť hodnoty od 00 do -06 a OFF.
` Hlasitosť sa znižuje smerom k -6.
Nastavenie úrovne hlasitosti subwoofera
` Úroveň hlasitosti môžete nastaviť od +6 dB po -6 dB
` Čím bližšie budete k +6 dB, tým bude úroveň hlasnejšia a čím bližšie budete k -6 dB, tým bude tichšia.
4
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 47
2008-04-21 �� 2:56:20
rádio
POČÚVANIE ROZHLASU
Diaľkové ovládanie
1. Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
. Nalaďte požadovanú stanicu.
~ Automatické ladenie 1: Po stlačení tlačidla [,]
sa zvolí predvoľba.
~ Automatické ladenie 2: Po zatlačení a pridržaní
,,. sa budú stanice ladiť automaticky.
~ Manuálne ladenie: Krátkym stláčaním ,,. sa
frekvencia zvyšuje alebo znižuje postupne v
krokoch.
Hlavná jednotka
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION pre výber FM pásma.
. Zvoľte nejakú rozhlasovú stanicu.
~ Automatické ladenie 1: Stlačením tlačidla STOP
(T) zvoľte PRESET a stlačením [,] zvoľte
predvoľbu.
~ Automatické ladenie 2: Stlačením tlačidla STOP
(T) zvoľte MANUAL a zatlačením a pridržaním
[,] sa spustí automatické ladenie.
~ Manuálne ladenie: Stlačením tlačidla STOP (T)
zvoľte MANUAL a následným krátkym stláčaním tlačidla
po krokoch znižujete alebo
zvyšujete frekvenciu.
Stláčaním MO/ST môžete prepínať režim zvuku na Mono/Stereo.
• Po každom stlačení tlačidla sa zvuk prepina do režimu STEREO alebo MONO.
• Ak je príjem nekvalitný, zvoľte MONO. Zvuk bude kvalitnejší a potlačí sa rušenie.
ULOŽENIE STANÍC
Príklad: Uloženie FM stanice s frekvenciou 89,10 do pamäte.
1. Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
. Stlačením ,,. vyberte 89,10.
. Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
~ Na displeji bliká 01.
4. Pre výber predvoľby stlačte [,].
~ Zvoliť môžete predvoľbu 1 až 15.
. Znova stlačte TUNER MEMORY.
~ Predtým, ako z displeja zmizne číslo, stlačte tlačidlo
TUNER MEMORY.
~ Číslo z displeja zmizne a stanica sa uloží do pamäte.
. Ostatné stanice uložíte do pamäte opakovaním krokov 2 až 5.
~ Ak chcete aktivovať uložené predvoľby, stláčaním [,] na diaľkovom ovládači zvoľte
požadovanú predvoľbu.
M
` Táto jednotka neprijíma AM vysielania.
4
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 48
2008-04-21 �� 2:56:22
SK
praktické funkcie
VYPNUTIE ZVUKU
Táto funkcia je užitočná najmä pri nečakanom telefonáte alebo návšteve.
● PRAKTICKÉ FUNKCIE
Stlačte tlačidlo MUTE.
~ Na displeji sa zobrazí MUTE.
~ Pre zapnutie zvuku stlačte tlačidlo znova.
FUNKCIA ČASOVAČA
Môžete nastaviť čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
Stlačte SLEEP.
~ Zobrazí sa nápis SLEEP. Pri každom stlačení tlačidla sa striedajú
nasledujúce predvoľby času:
10  20  30  60  90  120  150  OFF
Ak chcete potvrdiť nastavenie časovača, stlačte SLEEP.
~ Zobrazí sa čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
~ Ak stlačíte tlačidlo znova, môžete zmeniť nastavený čas.
Pre zrušenie funkcie vypínacieho časovača stláčajte SLEEP, kým sa na displeji nezobrazí OFF.
NASTAVENIE ÚROVNE JASU
Jas displeja na zariadení je možné nastaviť tak, aby nepútal pozornosť pri
sledovaní filmov.
Stláčajte tlačidlo DIMMER.
~ Pri každom stlačení tlačidla sa zmení nastavenie jasu predného
displeja.
V-SOUND (VIRTUÁLNY ZVUK)
Táto funkcia poskytuje virtuálny priestorový zvuk cez 2.1 reproduktory.
Stlačte tlačidlo V-SOUND.
~ Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
V.SO ON  V.SO OFF
4
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 49
2008-04-21 �� 2:56:23
praktické funkcie
FUNKCIA VIRTUAL HEADPHONE (VIRTUÁLNE SLÚCHADLO)
Na osobné potešenie z počúvania používajte slúchadlá (3,5 mm) (nie sú súčasťou dodávky). Pomocou bežných
stereo slúchadiel si môžete vychutnať dynamické zvukové efekty, podobné priestorovému 5.1 kanálovému zvuku.
1. Slúchadlá pripojte k konektoru slúchadiel.
~ Slúchadlá si môžete zakúpiť vo väčšine obchodoch s
elektronikou.
. Stlačte tlačidlo V-H/P.
~ Každým stlačením tlačidla sa výber prepína medzi
V.HP:ON a V.HP:OFF.
• V.HP:ON: Vyberte a vychutnávajte si 5.1 kanálový
priestorový zvuk, ktorý vám poskytuje
pocit, že sa nachádzate na
baseballovom ihrisku alebo v
koncertnej hale.
• V.HP:OFF: Vyberte a počúvajte štandardný 2
kanálový stereo zvuk.
AUX
M
IN1
` Pri používaní slúchadiel nepočúvajte na extrémne vysokej hlasitosti.
Dlhšie počúvanie na vysokej hlasitosti môže viesť k trvalej strate sluchu.
0
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 50
2008-04-21 �� 2:56:23
SK
S.VOL (INTELIGENTNÁ HLASITOSť)
Reguluje a stabilizuje úroveň hlasitosti proti drastickej zmene
hlasitosti v prípade zmeny kanála alebo počas prechodu v scéne.
Stlačte tlačidlo S.VOL.
~ Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
S.VOL ON  S.VOL OFF
● PRAKTICKÉ FUNKCIE
P.BASS/AUDIO UPSCALING
P.BASS
Funkcia P.BASS podporuje basový zvuk kvôli pôsobivejšiemu
zvuku.
Stlačením tlačidla P.BASS/AUDIO UPSCALE vyberte
režim P.BASS.
~ Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
P BAS ON  UPSC ON  OFF
AUDIO UPSCALING
Táto funkcia tiež napomáha k zvýšeniu vášho zážitku zo
zvuku (napr. mp3 hudba).
Môžete zvýšiť úroveň zvuku MP3 (24 kHz, 8 bitov) na
úroveň zvuku CD (44,1 kHz, 16 bitov).
Stlačením tlačidla P.BASS/AUDIO UPSCALE vyberte
režim AUDIO UPSCALE.
~ Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
P BAS ON  UPSC ON  OFF
M
` Funkcia P.BASS je dostupná iba s 2 kanálovými LPCM zdrojmi, ako napríklad MP3, DivX, CD a WMA. Stlačte
tlačidlo P.BASS a na obrazovke sa zobrazí „POWER BASS ON“ (ZOSILNENIE BASOV ZAP.)
1
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 51
2008-04-21 �� 2:56:24
riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného
prehľadu. Ak sa vyskytne problém, ktorý nie je popísaný v prehľade, alebo ak nejaký problém pretrváva, odpojte
šnúru zariadenia od napájania a obráťte sa na najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servis Samsung.
Problém
Kontrola/Riešenie
Nedá sa vysunúť disk.
~ Je zariadenie správne pripojené k napájaniu?
~ Vypnite a znova zapnite zariadenie.
Prehrávanie sa nespustí.
• Skontrolujte regionálne číslo DVD.
DVD disky, ktoré ste kúpili v zahraničí sa nemusia dať
prehrávať.
• Na tomto DVD prehrávači sa nedajú prehrávať CD-ROM-y a
DVD-ROM-y.
• Uistite sa, že stupeň ohodnotenia je správny.
Prehrávanie sa nespustí ihneď
po stlačení tlačidla prehrávanie/
pozastavenie.
~ Nie je disk deformovaný alebo poškriabaný?
~ Vyčistite disk.
Nie je počuť zvuk
~ Počas zrýchleného, spomaleného prehrávania vpred/vzad a
krokovania nepočuť zvuk.
~ Sú reproduktory pripojené správne? Sú reproduktory
nastavené správne?
~ Nie je disk poškodený?
Diaľkový ovládač nefunguje.
~ Je diaľkové ovládanie používané vo svojom prevádzkovom dosahu
(uhol a vzdialenosť)?
~ Nie sú vybité batérie?
~ Sú na diaľkovom ovládaní (televízor alebo DVD) správne
vybrané funkcie režimu (TV/DVD)?
~ Disk sa otáča, ale nevidno
obraz.
~ Kvalita obrazu je nízka a obraz
sa trasie.
~ Je televízor zapnutý?
~ Sú video káble správne zapojené?
~ Nie je disk znečistený alebo poškodený?
~ Niektoré nekvalitné disky nemusí byť možné prehrať.
Jazyk pre zvuk a titulky
nefungujú.
~ Jazyk pre zvuk a titulky je možné prepínať, len ak ich DVD
disk obsahuje. V závislosti od disku sa ich používanie môže
odlišovať.
Ponuka sa nezobrazí ani po
zvolení Menu.
~ Použivate disk, ktorý obsahuje ponuku?
Nie je možné zmeniť pomer strán
obrazu.
~ DVD disky so záznamom s pomerom strán 16:9 môžete
prehrávať v režime 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX alebo 4:3
PAN SCAN. DVD disky so záznamom s pomerom strán 4:3
však môžete prehrávať len s pomerom strán 4:3.
Skontrolujte popis na obale DVD disku a podľa toho zvoľte
správny režim.
52
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 52
2008-04-21 �� 2:56:24
Kontrola/Riešenie
~ Zariadenie nepracuje.
(Príklad: Zariadenie sa vypne,
alebo je počuť neštandardné
zvuky.)
~ Zariadenie nepracuje správne.
• Zariadenie vypnite a tlačidlo STOP (T) na hlavnej jednotke
podržte viac ako 5 sekúnd (funkcia resetovania). Na displeji
bude blikať červená LED kontrolka pohotovostného režimu a
všetky nastavenia sa vrátia k východiskovým hodnotám.
SK
Problém
Zabudli ste heslo pre nastavenie
úrovne obmedzení.
● riešenie problémov
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
• Keď sa na displeji hlavného prístroja objaví nápis „NO DISC“
(ŽIADNY DISK), podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo STOP
(T) na hlavnom prístroji. Na displeji sa objaví nápis
„INITIAL“ a všetky nastavenia sa vrátia na predvolené
hodnoty.
• Stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
Nie je možné prijímať rozhlasové
vysielanie.
~ Je anténa správne pripojená?
~ Ak je vstupný signál z antény nekvalitný, nainštalujte externú
FM anténu tak, aby bol príjem kvalitný.
53
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 53
2008-04-21 �� 2:56:24
tabuľka kódov jazykov
Zadajte príslušný číselný kód, aby sa nastavili počiatočné nastavenia jazyka pre „Disc Audio“ (Zvuk), „Disc Subtitle“
(Titulky) a/alebo „Disc Menu“ (Ponuka DVD disku) (pozri str. 42).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
54
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 54
2008-04-21 �� 2:56:24
SK
zariadenia s podporou funkcie USB Host
Digitálny fotoaparát/VIDEOKAMERA
Spoločnosť
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Typ
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Zariadenie
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Spoločnosť
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Typ
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
● zariadenia s podporou funkcie USB Host
Zariadenie
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
USB pamäť Flash
Zariadenie
Spoločnosť
Cruzer Micro
Cruzer Mini Cruzer Mini SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
Typ
USB 2.0 USB Flash Drive 128 M
USB 2.0 128 M
USB 2.0 256 M
USB 2.0 64 MB
USB 2.0 32 MB
USB 2.0 128 MB
Zariadenie
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Spoločnosť
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Typ
USB 2.0 128 M
USB 2.0 128 M
USB 2.0 64 M
USB 2.0 64 M
USB 2.0 64 M
MP3 prehrávač
Zariadenie
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-T9
YP-ST5
YP-T5
YP-K5
Spoločnosť
Typ
Creative 128 MB MP3 Player
Iriver
20G HDD MP3 Player
Samsung 20G HDD MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Zariadenie
YP-K3
YP-U3
YP-Z5F
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T10
YP-P2
Spoločnosť
Typ
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
55
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 55
2008-04-21 �� 2:56:24
dodatok
Manipulácia s DISKMI a ich skladovanie
Aj malé škrabance na disku môžu zhoršiť kvalitu zvuku a obrazu a zapríčiniť preskakovanie. Pri manipulácii s diskmi
dávajte pozor, aby neprišlo k ich poškrabaniu.
Zaobchádzanie s diskmi
Nedotýkajte sa povrchu disku. Disk chytajte iba na okrajoch, aby ste predišli znečisteniu povrchu disku
odtlačkami prstov.
Na povrch disku nič nenalepujte.
Skladovanie diskov
Disky nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu.
M
Disky skladujte vo
vetraných miestnostiach.
Disky skladujte v ochranných
obaloch. Disky skladujte vo zvislej
polohe.
` Predchádzajte znečisteniu povrchu disku.
` Disky sa nesmú poškriabať ani prasknúť.
Zaobchádzanie s diskmi a ich skladovanie
Ak je disk znečistený, čistite ho pomocou mierne navlhčenej čistiacej handričky v slabom roztoku
saponátu. Potom disk utrite suchou handričkou.
~ Disk čistite smerom od stredu k okrajom v smere šípok.
M
` Ak sa dostane do kontaktu teplý vzduch s chladnými časťami zariadenia, môže sa vo vnútri zariadenia
kondenzovať vlhkosť. Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, zariadenie nebude pracovať správne. V takomto
prípade vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy cca 1 - 2 hodiny, kým sa vlhkosť neodpari.
56
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 56
2008-04-21 �� 2:56:25
Všeobecne
Príkon
Hmotnosť
Rozmery
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
DVD (Digital Versatile Disc)
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8cm (COMPACT DISC)
Kompozitný video signál
Video výstup
Komponentný video výstup
HDMI
Zosilňovač
Výstup predného reproduktora
Výstup reproduktora subwoofer
Frekvenčné pásmo
Pomer signálu k šumu
Odstup kanálov
Citlivosť vstupu
Systém reproduktorov
Reproduktor
90 W
4,2 kg
449,6 (Š) x 251,5 (H) x 99,1 (V) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
Rýchlosť čítania: 3,49 - 4,06 m/s
Približný čas prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk): 135 min
Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s
Maximálna doba prehrávania: 74 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s
Maximálny čas prehrávania 20 min.
1,0 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Y: 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Pr: 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Pb: 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Impedancia: 85–115 Ω
2x 133 W (3 Ω)
135 W (3 Ω)
20 Hz - 20 KHz
70 dB
60 dB
(AUX) 400 mV
5.1 kanálový systém reproduktorov
Rozmery (Š x H x D)
Subwoofer
Predný
3Ω
3Ω
35 Hz -160 Hz
140 Hz - 20 KHz
86 dB
86 dB
135 W
133 W
270 W
266 W
Predný: 96 x 537 x 102 mm (základňa stojana: Ø 190)
Subwoofer: 217 x 363.2 x 413.7 mm
Hmotnosť
Predný: 2,2 kg
Subwoofer: 6,7 kg
Impedancia
Frekvenčné pásmo
Úroveň výstupného akustického tlaku
Menovitý príkon
Maximálny vstup
● dodatok
Disk
SK
Technické údaje
*: Nominálna špecifikácia
-S
poločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú iba približné.
57
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 57
2008-04-21 �� 2:56:25
Kontaktujte SAMSUNG PO CELOM SVETE
Ak máte pripomienky alebo otázky týkajúce sa výrobkov Samsung, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov
SAMSUNG.
Región
North America
Latin America
Krajina
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 58
Webová stránka
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
DENMARK
FINLAND
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min),
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
CZECH REPUBLIC
Europe
Zákaznícke centrum 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2008-04-21 �� 2:56:25
AH68-02061G
HT-X710_XEO_SK-0421.indd 59
2008-04-21 �� 2:56:25
Download PDF