Samsung HT-X725G, HT-X725, HT-TX725G, HT-TX725 User guide

Samsung HT-X725G, HT-X725, HT-TX725G, HT-TX725 User guide
HT-X725
HT-X725G
HT-TX725
HT-TX725G
Digitálny systém
domáceho kina
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Zaregistrujte svoj výrobok na
www.samsung.com/register
a získajte kompletnejšie služby.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 1
2009-03-07 �� 2:57:59
charakteristické vlastnosti
Prehrávanie viacerých typov diskov
Tento systém domáceho kina vám umožňuje prehrávanie rôznych diskov, vrátane DVD-VIDEO, CD, MP3-CD,
WMA-CD, DivX, CD-R/RW a DVD±R/RW.
Podpora USB hostiteľa
Pomocou funkcie USB HOSTITEĽ domáceho kina môžete pripojiť a prehrávať súbory z externých USB pamäťových
zariadení, ako sú napríklad MP3 prehrávače, USB flash pamäť, atď.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II je nová forma dekódovacej technológie multikanálového audio signálu, ktorá je dokonalejšia než
existujúci systém Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater System - Systém domáceho kina)
DTS je formát kompresie zvuku vyvinutý spoločnosťou Digital Theater Systems Inc. Vytvára širokopásmový
5.1-kanálový zvuk.
Šetrič obrazovky
Ak hlavný prístroj zostane v režime zastavenia po dobu 3 minút, na televíznej obrazovke sa objaví logo Samsung.
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G sa po 20 minútach v režime šetriča obrazovky automaticky prepne do
režimu šetrenia energie.
Režim úspory energie
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G sa po 20 minútach v režime šetriča obrazovky automaticky prepne do režimu
šetrenia energie.
Nastaviteľné zobrazenia na TV obrazovke
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G vám umožňuje počas prehrávania JPEG alebo DVD vybrať
najobľúbenejší obrázok a nastaviť ho ako tapetu na pozadie.
HDMI
HDMI súčasne prenáša DVD video a audio signály a poskytuje čistejší obraz.
Funkcia AV SYNC
Ak je jednotka pripojená k digitálnemu televízoru, video môže za zvukom meškať.
Ak to chcete vyrovnať, musíte na synchronizáciu s videom nastaviť omeškanie zvuku.
Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorú je možné použiť na prevádzku hlavného prístroja pomocou diaľkového ovládania televízora
značky Samsung, ak je domáce kino pripojené k televízoru Samsung pomocou kábla HDMI. (K dispozícii len s televízormi
Samsung s podporou funkcie Anynet+.)
Funkcia Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete používať na vychutnávanie hudby v stereo zvuku s vysokou kvalitou, a to všetko bez káblov!
BD Wise
BD Wise automaticky nastavuje výrobky Samsung, ktoré sú s BD Wise kompatibilné, na najoptimálnejšie nastavenia.
Táto funkcia je aktivovaná iba vtedy, ak sú televízory Samsung, ktoré sú kompatibilné s BD Wise, medzi sebou pripojené
pomocou HDMI kábla.
ČO JE ZAHRNUTÉ
Kontrola dodávaného príslušenstva.
Video kábel
FM anténa
Návod na použitie
Diaľkové
ovládanie (DO)
/ Batérie (veľkosť AAA)
ASC mikrofón
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 2
2009-03-07 �� 2:58:00
SK
bezpečnostné informácie
Bezpečnostné varovania
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODOBERAJTE
PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje na dôležité
pokyny týkajúce sa používania alebo údržby
(servisu) tohto zariadenia, ktoré sa
nachádzajú v tomto návode.
ZARIADENIE S LASEROM TRIEDY 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LASER.
LUOKAN 1 LASER LAITE
Aby ste predišli riziku ožiarenia, zariadenie používajte len
KLASS 1 LASER APPARAT
v súlade s pokynmi popísanými v návode na použitie.
PRODUCTO LASER CLASE 1
UPOZORNENIE - PO OTVORENÍ ZARIADENIA HROZÍ
RIZIKO OŽIARENIA NEVIDITEĽNÝM
LASEROVÝM ŽIARENÍM.
NEVYSTAVUJTE SA LASEROVÉMU
LÚČU.
VÝSTRAHA: Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
UPOZORNENIE: A
BY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU
SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
~ Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
~ Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou
bolo možné manipulovať.
UPOZORNENIE
~ Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu a na zariadenie nesmiete umiestňovať predmety s
tekutinami, ako sú napr. vázy.
~ Zástrčka prívodu elektrickej energie sa používa na odpojenie zariadenia a vždy by mala byť pripravená na použitie.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 3
2009-03-07 �� 2:58:00
bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Skontrolujte, či sa striedavé napätie v miestnej elektrickej sieti zhoduje s napätím vyznačeným na typovom štítku na zadnej strane
prehrávača. Prehrávač nainštalujte vo vodorovnej polohe na vhodnom podstavci (nábytku) s dostatočným priestorom okolo na cirkuláciu
vzduchu (7,5 až 10 cm). Skontrolujte, či nie sú zakryté ventilačné otvory. Na prehrávač nič neumiestňujte. Neumiestňujte prehrávač na
zosilňovače ani na iné zariadenia, ktoré sa môžu zahrievať. Pred premiestňovaním prehrávača skontrolujte, či sa v ňom nenachádza disk.
Tento prehrávač je určený na nepretržité používanie. Prepnutie prehrávača DVD do pohotovostného režimu neznamená jeho odpojenie
od napájania. Ak chcete prehrávač úplne odpojiť zo zásuvky, vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky – najmä v prípade, že ho nebudete
dlhšiu dobu používať.
Počas búrky odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky. Napäťový náraz môže zariadenie poškodiť.
Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov.
Zariadenie sa môže prehriať a poškodiť sa.
Zariadenie chráňte pred vlhkosťou (neklaďte naň
nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy) a pred
vysokými teplotami (blízkosť ohňa) aj pred zdrojmi
silného magnetického alebo elektrického poľa.
V prípade poruchy odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky. Zariadenie nie je určené na komerčné
používanie. Zariadenie je určené len na osobné použitie.
Ak ste zariadenie skladovali v chladnom prostredí,
v jeho vnútri môže skondenzovať vlhkosť. Po prenesení
zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte
cca 2 hodiny pred zapnutím zariadenia,
kým sa nedosiahne izbová teplota.
Batérie používané v zariadení obsahujú chemikálie škodlivé pre životné
prostredie.
Batérie nelikvidujte v bežnom komunálnom odpade.
4
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 4
2009-03-07 �� 2:58:03
SK
obsah
charakteristické vlastnosti
2
Čo je zahrnuté
bezpečnostné informácie
3
4
Bezpečnostné varovania
Bezpečnostné upozornenia
začíname
7
8
8
8
9
Predtým ako si prečítate návod na použitie
Disky vhodné na prehrávanie
Nepoužívajte nasledovné typy diskov!
Ochrana proti kopírovaniu
Typy diskov a ich charakteristiky
2
3
7
popis
10
diaľkový ovládač
12
16
pripojenia
pred používaním domáceho
kina
10 Predný panel
11 Zadný panel
12 Diaľkové ovládanie
14 Nastavenie diaľkového ovládania
16 Pripojenie reproduktorov
19 Pripojenie voliteľného bezdrôtového
prijímacieho zosilňovača
21 Pripojenie výstupu obrazu k televízoru
22 BD Wise (iba výrobky Samsung)
23 Funkcia HDMI
24 Pripojenie zvuku z externých zariadení
26 Pripojenie FM antény
27 Pred používaním domáceho kina
27
prehrávanie
28
28
29
30
31
33
40
42
Prehrávanie disku
Prehrávanie MP3/WMA-CD disku
Prehrávanie súborov JPEG
Prehrávanie súborov DivX
Používanie funkcie prehrávania
Použitie BLUETOOTH
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou
funkcie USB HOST
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 5
2009-03-07 �� 2:58:03
obsah
nastavenie systému
44
44
44
45
46
46
47
47
48
48
50
50
51
52
52
53
54
54
55
rádio
57
praktické funkcie
58
riešenie problémov
61
tabuľka kódov jazykov
63
dodatok
64
Nastavenie jazyka
Nastavenie REŽIMU VÝSTUPU HDMI VIDEA
Nastavenie typu obrazovky televízora
Nastavenie rodičovského zámku (stupeň
ohodnotenia)
Nastavenie hesla
Nastavenie pozadia
Výber jedného z troch nastavených pozadí
Nastavenie režimu reproduktorov
Nastavenie oneskorenia
Nastavenie testovacieho tónu
Nastavenie zvuku
Nastavenie DRC (Dynamic Range Compression
- kompresia dynamického rozsahu)
Nastavenie AV SYNC
Nastavenie zvuku HDMI
Zvukové pole (DSP)/Ekvalizér (EQ)
Režim Dolby Pro Logic II
Efekt Dolby Pro Logic II
Nastavenie ASC (Automatická kalibrácia zvuku)
57 Počúvanie rozhlasu
57 Uloženie staníc
58
58
58
59
59
59
60
Funkcia časovača
Nastavenie úrovne jasu
Vypnutie zvuku
S.VOL (inteligentná hlasitosť)
P.BASS
Zvyšovanie kvality zvuku
Základné použitie CD RIPPING
61 Riešenie problémov
63 Tabuľka kódov jazykov
64 Manipulácia s diskmi a ich skladovanie
65 Technické údaje
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 6
2009-03-07 �� 2:58:03
SK
začíname
Predtým ako si prečítate návod na použitie
Predtým ako začnete čítať tento návod sa oboznámte s nasledovnými termínmi.
Ikony použité v tomto návode
● začíname
Ikona
Názov
Popis
d
DVD
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch DVD alebo DVD-R/
DVD-RW, ktoré boli zapísané a finalizované v režime Video.
CD
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch Data CD (CD-R alebo
CD-RW).
MP3
Toto sa týka funkcie dostupnej s CD-R/-RW diskmi a diskmi s rozhraním
USB.
JPEG
Toto sa týka funkcie dostupnej s CD-R/-RW diskmi a diskmi s rozhraním
USB.
DivX
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch MPEG4
(DVD±R/RW, CD-R alebo CD-RW)
VAROVANIE
Znamená to situáciu, kedy funkcia nie je aktívna, alebo môže byť nastavenie
zrušené.
POZNÁMKA
Typy alebo pokyny ktoré môžu pomôcť pri ovládaní jednotlivých funkcií
B
A
G
D
M
M
` Pokyny v tejto príručke označené symbolom „DVD (
DVD
)“ sa týkajú diskov DVD-VIDEO
a DVD-R/-RW, ktoré boli zapísané v režime Video, a potom boli uzatvorené. Kde sa
spomína niektorý typ DVD samostatne, je to označené osobitne.
` Ak DVD-R/-RW disk nebol nahraný správne v DVD Video formáte, nebude sa dať
prehrávať.
Ako používať tento návod
1) Pred použitím tohto výrobku sa oboznámte s Bezpečnostnými pokynmi. (Pozri strany 3 – 4)
2) V prípade problémov pozri Riešenie problémov. (Pozri strany 61 – 62)
Autorské práva
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto návodu nesmie byť reprodukovaná alebo kopírovaná bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics Co.,Ltd.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 7
2009-03-07 �� 2:58:04
začíname
DVD (Digital Versatile Disc) disk ponúka fantastický obraz a zvuk vďaka zvuku DolbyDigital a technológii
video kompresie MPEG-2. Tieto realistické efekty známe z kinosál a koncertných sál si teraz môžete
vychutnať v pohodlí vášho domova.
1
~ 6
DVD prehrávače a disky sú označované regionálnymi kódmi. Aby sa disk prehral, regionálne kódy disku
a prehrávača musia byť zhodné. Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá. Regionálny kód zariadenia je
vyznačený na zadnej strane. (Tento DVD prehrávač prehrá len DVD disky označené rovnakým regionálnym
kódom.)
Disky vhodné na prehrávanie
Druh disku
Označenie
(Logo)
Obsah disku
Rozmer disku
12 cm
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
DivX
COMPACT
DIGITAL AUDIO
AUDIO
AUDIO + VIDEO
Max. doba prehrávania
Cca 240 min. (jednostranný)
Cca 480 min. (obojstranný)
Cca 80 min. (jednostranný)
Cca 160 min. (obojstranný)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Nepoužívajte nasledovné typy diskov!
~ LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM a DVD-RAM disky, ktoré prehrávač nedokáže prehrať. Pri pokuse prehrať
takýto disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie <WRONG DISC FORMAT>.
~ DVD disky zakúpené v zahraničí nemusí byť možné prehrať. Pri pokuse prehrať takýto disk sa na televíznej
obrazovke zobrazí hlásenie <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>.
Ochrana proti kopírovaniu
~ Mnoho DVD diskov je kódovaných technológiou na ochranu autorských práv (ochrana
pred kopírovaním). Z tohto dôvodu je potrebné pripojiť DVD prehrávač priamo k televízoru a nie k videu. Pri
pripojení k videu sa pri chránených DVD diskoch môže vyskytnúť rušenie obrazu.
~ Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa príslušných
patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporation a iných
právoplatných vlastníkov. Použitie tejto technológie je možné iba so súhlasom spoločnosti Macrovision
Corporation a je určené iba na domáce alebo iné obmedzené využívanie, pokiaľ spoločnosť Macrovision
Corporation neuvedie inak. Spätné upravovanie a rozoberanie je zakázané.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 8
2009-03-07 �� 2:58:05
SK
Typy diskov a ich charakteristiky
Toto zariadenie nepodporuje súbory s ochranou DRM.
❖ CD-R disky
❖ CD-R MP3 disky
~ Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi MP3 v súlade so štandardom ISO 9660 alebo rozšíreným
formátom - Joliet.
~ Názvy MP3 súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
~ Dátový tok pri kompresii/dekompresii musí byť vyšší než 128 kb/s.
~ Môžete prehrávať iba súbory s príponou „.mp3“ a „.MP3“.
~ Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na
Multisession disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
~ Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
~ Pri súboroch s variabilným dátovým tokom (VBR), napr. súbory kódované s nízkym aj vysokým dátovým tokom
(t.j. 32 kb/s - 320 kb/s) môže zvuk počas prehrávania vypadávať.
~ Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 500 skladieb.
~ Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 300 priečinkov.
● začíname
~ V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R diskov v tomto zariadení možné z dôvodu kvality
záznamu, stavu disku, alebo vlastností záznamového zariadenia a záznamového softvéru.
~ Používajte 650 MB/74-minútové CD-R disky.
Nepoužívajte disky CD-R väčšie ako 700 MB/80 minút, pretože sa nebudú musieť dať prehrávať.
~ Niektoré CD-RW (prepisovateľné) disky nemusí byť možné prehrať.
~ CD-R disk sa prehrá, len ak bol správne uzatvorený. Ak je uzatvorená len sekcia a disk je stále otvorený,
nemusí byť jeho prehrávanie možné.
❖ CD-R JPEG disky
~ Prehrávať je možné len súbory s príponou .jpg.
~ Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
~ Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi JPEG v súlade so štandardom ISO 9660 alebo
rozšíreným formátom - Joliet.
~ Názvy JPEG súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
~ Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na
Multisession disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
~ Na jeden disk môžete uložiť maximálne 9999 obrazových súborov.
~ Pri prehrávaní Kodak/Fuji Picture CD disku je možné prehrať len JPEG súbory z obrazového priečinka (Picture).
~ Pri iných obrazových diskoch než Kodak/Fuji Picture CD môže spustenie prehrávania trvať dlhší čas, alebo sa
nemusia prehrať vôbec.
❖ Disky DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
~ Aktualizácie pre nepodporované formáty nie sú dostupné. (Napríklad: QPEL, GMC, rozlíšenie vyššie ako 800 x
600 pixelov atď.)
~ Súbory DivX s vysokým počtom snímkou za sekundu nemusí zariadenie prehrať.
DivX® je formát digitálneho videa vytvorený DivX, Inc. Toto je úradne certifikované DivX alebo
DivX Ultra zariadenie, ktoré prehráva DivX video.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 9
2009-03-07 �� 2:58:05
popis
PREDNÝ PANEL
9
10
11
12
7
TLAČIDLO NAPÁJANIA
TLAČIDLO EJECT
TLAČIDLO FUNKCIA
TLAČIDLO TUNING LADENIE
DOLU A PRESKOČENIE ( )
TLAČIDLO STOP (
8
ZÁSUVKA NA DISK
)
TLAČIDLO PREHRÁŤ/
POZASTAVIŤ ( )
TLAČIDLO LADENIE NAHORU A
PRESKOČENIE ( )
10
KONEKTOR SLÚCHADIEL
11
KONEKTOR AUX IN1/ASC IN
OVLÁDANIE HLASITOSTI
1
USB PORT
10
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 10
2009-03-07 �� 2:58:08
1
4 SK
ZADNÝ PANEL
● POPIS
CHANNEL SPEAKER OUTPUT KONEKTORY
Pripojenie predného, stredového, zadného reproduktora a subwoofera.
KONEKTORY COMPONENT VIDEO OUTPUT
Pomocou komponentných video vstupov pripojte televízor k týmto
konektorom.
KONEKTOR VIDEO OUTPUT
Pripojenie vstupného konektoru televízora (VIDEO IN) ku konektoru VIDEO
OUT.
KONEKTORY AUX IN 2
Pripojenie k 2 kanálovému analógovému výstupu externého zariadenia
(ako je napríklad video)
KONEKTOR KARTY TX (WIRELESS)
Karta TX umožňuje komunikáciu medzi hlavnou jednotkou a voliteľným
bezdrôtovým prijímačom a zosilňovačom.
KONEKTOR EXTERNÉHO DIGITÁLNEHO
OPTICKÉHO VSTUPU
Pomocou týchto konektorov pripojte externé zariadenie schopné
digitálneho výstupu.
KOAXIÁLNY KONEKTOR FM 75 Ω
Pripojenie FM antény.
VENTILÁTOR
Keď je zariadenie zapnuté, ventilátor sa stále otáča. Pri inštalácii výrobku
zabezpečte na všetkých stranách minimálne 10 cm voľného miesta.
KONEKTOR HDMI OUT
Kvôli lepšej kvalite obrazu pripojte túto výstupnú koncovku HDMI
pomocou HDMI káblov ku koncovke vstupu HDMI na vašom televízore.
11
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 11
2009-03-07 �� 2:58:17
diaľkový ovládač
Diaľkové ovládanie
22
1
2
3
23
24
4
5
6
7
8
9
25
26
27
28
10
11
29
12
17
30
31
32
33
34
35
18
19
20
21
36
37
38
13
14
15
16
12
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 12
2009-03-07 �� 2:58:18
21
Tlačidlo SLOW, MO/ST
2
Tlačidlo DVD RECEIVER
22
Tlačidlo VYSUNUTIA
3
Tlačidlo TV
23
Tlačidlo SOURCE
4
Číselné tlačidlá (0-9)
5
Tlačidlo AUDIO
24
6
Tlačidlo STEP
Tlačidlo DVD
Tlačidlo TUNER
Tlačidlo PORT
Tlačidlo AUX
7
Tlačidlá Ladenie/Prepínanie (CD)
Tlačidlo PLAY
Tlačidlo STOP
Tlačidlá SEARCH
8
9
Tlačidlo VOLUME
10
Tlačidlo REMAIN
11
Tlačidlo MENU
12
Tlačidlo kurzora/ENTER
13
Tlačidlo INFO
14
Tlačidlo
PL II EFFECT
15
Tlačidlo
PL II MODE
16
PAMÄŤ TUNERA, Tlačidlo SD (Standard
Definition)/HD (High Definition)
17
Tlačidlo ZOOM
18
Tlačidlo REPEAT
19
Tlačidlo CD RIPPING
20
Tlačidlo LOGO
● diaľkový ovládač
Tlačidlo POWER
SK
1
25
Tlačidlo SUBTITLE
26
Tlačidlo PAUSE
27
Tlačidlo MUTE
28
Tlačidlo TUNING/CH
29
Tlačidlo RETURN
30
Tlačidlo EXIT
31
Tlačidlo DSP/EQ
32
Tlačidlo CANCEL
33
Tlačidlo SOUND EDIT
34
Tlačidlo AUDIO UPSCALE / P.BASS
35
Tlačidlo S.VOL
36
Tlačidlo SLEEP
37
Tlačidlo ASC
38
Tlačidlo DIMMER
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
1. Zodvihnite kryt na zadnej
strane diaľkového ovládača
smerom hore tak, ako je to
zobrazené.
M
2.Vložte dve batérie typu AAA.
Uistite sa, že konce „+“ a „-“ na koncoch batérií
súhlasia s nákresom vo vnútri priehradky.
3.Kryt vráťte späť.
V prípade bežného používania
televízora vydržia batérie približne
jeden rok.
Aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií alebo
prasknutiu článkov, dodržujte nasledovné:
`
`
`
`
Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu: (+) do (+) a (-) do (-).
Používajte správne typy batérií. Rovnako vyzerajúce batérie môžu mať odlišné napätie.
Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
Batérie nevystavujte priamemu teplu ani ohňu.
13
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 13
2009-03-07 �� 2:58:21
diaľkový ovládač
NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLáDANIA
Týmto diaľkovým ovládačom môžete ovládať niektoré funkcie vášho televízora.
Pri ovládaní televízora pomocou diaľkového ovládania
1. Stlačte tlačidlo TV, pre nastavenie diaľkového ovládania na
režim televízora.
2. Stlačením tlačidla POWER zapnite televízor.
3. Podržte stlačené tlačidlo POWER a zadajte kód
zodpovedajúci vašej značke televizora.
~ Ak je pri výrobcovi vášho televízora uvedených viacero
kódov, postupne vyskúšajte, ktorý bude fungovať pri
vašom televízore.
Príklad: televízor Samsung.
Stláčajte tlačidlo POWER a pomocou číselných tlačidiel
zadajte 00, 15, 16, 17 alebo 40.
4. Keď sa televízor vypne, nastavenie je dokončené.
~ Môžete používať tlačidlá TV POWER, VOLUME, CHANNEL a číselné tlačidlá
(0 až 9).
M
` Diaľkové ovládanie nemusí fungovať pri ovládani televízora určitých výrobcov. Niektoré funkcie nemusia byť v
závislosti od výrobcu televízora dostupné.
` Diaľkové ovládanie je z výroby nastavené na ovládanie televízora Samsung (ak nezmeníte kód).
Ovládací dosah diaľkového ovládania
Diaľkový ovládač môžete používať približne do vzdialenosti 7 metrov v
priamej línii. Môžete ho tiež používať v horizontálnom uhle do 30° od
senzora diaľkového ovládača.
14
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 14
2009-03-07 �� 2:58:22
SK
Kódy výrobcov televízorov
Č.
Výrobca
Kód
Č.
Výrobca
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
Samsung
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
60, 98
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
20
Daewoo
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
86
Dongyang
03, 54
42
MGA
18, 40
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● diaľkový ovládač
61
Kód
15
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 15
2009-03-07 �� 2:58:23
pripojenia
Táto časť sa týka rôznych metód pripojenia digitálneho domáceho kina k ďalším externým zariadeniam.
Pred premiestňovaním alebo inštaláciou výrobku skontrolujte, či je vypnutý a odpojený napájací kábel.
Pripojenie reproduktorov
L
SW
R
2,5 až 3 násobok rozmeru obrazovky televízora
Umiestnenie digitálneho domáceho kina
Umiestnite ho na podstavec alebo na nábytkovú policu, prípadne do podstavca televízora.
Výber polohy pri počúvaní
Poloha pri počúvaní by mala byť vo vzdialenosti asi 2,5 až 3-násobku veľkosti obrazovky televízora.
Príklad: pri televízore s obrazovkou 32" je to 2 až 2,4 m
pri televízore s obrazovkou 55" je to 3,5 až 4 m
Predné reproduktory ei
Umiestnite tieto reproduktory pri počúvaní pred seba, natočené smerom k sebe dovnútra (asi 45°).
eproduktory umiestnite tak, aby boli ich vysokotónové reproduktory v rovnakej výške ako váš sluch.
R
Zarovnajte prednú časť predných reproduktorov s prednou časťou stredového reproduktora, alebo ich umiestnite mierne
pred stredovými reproduktormi.
Subwoofer g
Poloha subwoofera nie je taká dôležitá. Umiestnite ho kam chcete.
Stredový reproduktor
f
Najlepšie je nainštalovať ho do rovnakej výšky, ako predné reproduktory. Môžete ho tiež nainštalovať priamo nad alebo pod
televízor.
hj
Tieto reproduktory umiestnite za polohou pri počúvaní. Ak je tam málo miesta, umiestnite tieto reproduktory tak, aby
Zadné reproduktory
boli otočené smerom k sebe. Umiestnite ich asi 60 až 90 cm nad vaše uši tak, aby boli mierne otočené smerom dole.
od predných a stredových reproduktorov sa zadné reproduktory používajú hlavne na zvukové efekty a zvuk
* zNanichrozdiel
nebude vychádzať stále.
16
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 16
2009-03-07 �� 2:58:23
SK
Pripojenie reproduktorov
1. Zatlačte nadol klapku na konektore na zadnej strane reproduktora.
. Zasuňte čierny kábel do čierneho konektora (-) a červený kábel do
červeného konektora(+) a klapku uvoľnite.
. Zapojte vstupné konektory na zadnú stranu domáceho kina.
~ Skontrolujte, či farby na konektoroch reproduktora súhlasia s
farbami na zástrčkách.
Čierny
Červený
● PRIPOJENIA
HT-X725/HT-X725G
Predný reproduktor (P)
Predný reproduktor (Ľ)
Subwoofer
Stredový reproduktor
Zadný reproduktor (P)
Zadný reproduktor (Ľ)
1
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 17
2009-03-07 �� 2:58:27
pripojenia
Pripojenie reproduktorov (pokračovanie)
HT-TX725/HT-TX725G
Predný reproduktor (P)
Predný reproduktor (Ľ)
Subwoofer
Stredový reproduktor
Zadný reproduktor (P)
J
Zadný reproduktor (Ľ)
` Nedovoľte deťom aby sa hrali s reproduktormi alebo v ich blízkosti. V prípade, že by reproduktory spadli, môže
dôjsť k úrazu.
` Pri pripájaní káblov k reproduktorom dodržte správnu polaritu (+/-).
` Subwoofer umiestnite mimo dosah detí tak, aby nemohli vkladať ruky alebo cudzie predmety do konektorov
(otvorov) na subwooferi.
` Nevešajte subwoofer na stenu za konektor (otvor).
M
` Ak umiestnite reproduktory v blízkosti televízora, môže dôjsť ku skresleniu zvuku z dôvodu rušenia
magnetickým poľom, ktoré vytvárajú reproduktory. V takomto prípade umiestnite reproduktory vo väčšej
vzdialenosti od televízora.
18
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 18
2009-03-07 �� 2:58:30
SK
PRIPOJENIE VOLITEĽNÉHO BEZDRÔTOVÉHO PRIJÍMACIEHO ZOSILŇOVAČA
Ak chcete zadné reproduktory pripojiť bezdrôtovo, musíte si u vášho predajcu Samsung zakúpiť bezdrôtový
prijímací modul a TX kartu.
Keď ste si zakúpili bezdrôtový prijímací modul (SWA-4000)
Tento výrobok (HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G) by mal byť pripojený iba s SWA-4000.
HT-X725/HT-X725G
● PRIPOJENIA
Predný reproduktor (R)
Predný reproduktor (L)
Subwoofer
Zadný
reproduktor (L)
Zadný
reproduktor (R)
Stredový reproduktor
BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMACÍ MODUL
HT-TX725/HT-TX725G
Predný
reproduktor (R)
Zadný reproduktor (L)
Predný
reproduktor (L)
Zadný reproduktor (R)
Subwoofer
Stredový reproduktor
BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMACÍ MODUL
1. Pripojte predný reproduktor, stredný reproduktor
a subwoofer k hlavnému prístroju. Pozrite str. 17 až 18.
. Vypnite hlavný prístroj, vložte kartu TX do konektora karty TX
(WIRELESS) na zadnej strane hlavného prístroja.
~ Kartu TX držte tak, aby šikmá strana smerovala hore a vložte ju
do portu.
~ Karta TX umožňuje komunikáciu medzi hlavným prístrojom a
bezdrôtovým prijímačom.
. Pripojte ľavý a pravý zadný reproduktor k bezdrôtovému
prijímaciemu modulu.
4. Napájací kábel bezdrôtového prijímacieho modulu pripojte k
zásuvke.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 19
Šikmá strana
smerom hore
VYSIELACIA KARTA
1
2009-03-07 �� 2:58:39
pripojenia
PRIPOJENIE VOLITEĽNÉHO BEZDRÔTOVÉHO PRIJÍMACIEHO
ZOSILŇOVAČA (pokračovanie)
M
` Bezdrôtový prijímací modul umiestnite na zadnú stranu. Ak je bezdrôtový prijímací modul príliš blízko pri
zariadení, môže byť zvuk rušený elektromagnetickým poľom.
` Ak v blízkosti zariadenia používate mikrovlnnú rúru, bezdrôtovú LAN kartu, zariadenia so systémom Bluetooth alebo
iné zariadenia, ktoré používajú rovnakú frekvenciu (5,8 GHz) ako systém, môže dôjsť k rušeniu.
` Vzdialenosť vysielania rádiovej vlny je približne 10 m, ale v závislosti od prostredia prevádzky sa môže líšiť. Ak
je medzi bezdrôtovým zariadením a hlavným zariadením stena so železnou výstužou alebo železná stena,
zariadenie nemusí fungovať, pretože rádiové vlny sa nedokážu šíriť cez železo.
` Ak zariadenie nevytvára bezdrôtové pripojenie, systém potrebuje nastavenie ID medzi hlavnou jednotkou a modulom
bezdrôtového prijímača. S vypnutou hlavnou jednotkou stlačte číselné tlačidlá „0“  „1“  „3“  „5“ na
diaľkovom ovládači a jednotka sa zapne. So zapnutým modulom bezdrôtového prijímača stlačte na 5 sekúnd
tlačidlo „ID SET“ na zadnej strane jednotky.
J
` Nevkladajte inú, ako TX kartu, ktorá je určená pre tento výrobok. Mohli by ste poškodiť výrobok alebo by sa
karta nemusela dať ľahko vybrať.
Nevkladajte vysielaciu kartu naopak alebo opačne.
Pred vložením karty zariadenie vypnite. Ak vložíte kartu do zapnutého zariadenia, môžete ho poškodiť.
Ak je vložená TX karta, z konektorov zadného reproduktora na hlavnej jednotke nebude vychádzať zvuk.
Anténa pre bezdrôtový príjem je vstavaná v bezdrôtovom prijímacom module. Zariadenie udržujte v suchom a
čistom prostredí.
` Pre optimálnu reprodukciu zvuku skontrolujte, či v okolí bezdrôtového prijímača nie sú žiadne prekážky.
` Ak z bezdrôtových zadných reproduktorov nevychádza zvuk, prepnite režim na DVD 5.1 kanálový alebo Dolby
ProLogic II.
` V dvojkanálovom režime nebude zadnými reproduktormi reprodukovaný žiadny zvuk.
`
`
`
`
20
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 20
2009-03-07 �� 2:58:40
SK
PRIPOJENIE VÝSTUPU OBRAZU K TELEVÍZORU
Vyberte jeden z troch spôsobov pripojenia k televízoru.
● PRIPOJENIA
SPÔSOB 2
SPÔSOB 3
(je súčasťou
balenia)
SPÔSOB 1
SPÔSOB 1: HDMI
Dodávaným káblom HDMI (nie je súčasťou balenia) prepojte konektor HDMI OUT na zadnej strane
hlavného prístroja s konektorom HDMI IN na svojom televízore.
SPÔSOB 2: Komponentné video
Ak je televízor vybavený vstupnými konektormi komponentného videa, prepojte komponentným video
káblom (nie je súčasťou balenia) konektory (PR, PB a Y) na zadnej strane hlavného prístroja s príslušnými
konektormi na televízore.
SPÔSOB 3: Kompozitné video
Dodávaným video káblom prepojte konektor VIDEO OUT na zadnej strane hlavného prístroja s
konektorom VIDEO IN na svojom televízore.
M
` Rozlíšenie z komponentného výstupu je 576i (480i).
` Ak na pripojenie televízora Samsung k DVD prehrávaču použijete HDMI kábel, môžete ovládať svoje domáce kino pomocou
diaľkového ovládača televízora. Táto funkcia je možná iba ak televízor SAMSUNG podporuje funkciu Anynet+ (HDMI-CEC).
` Hľadajte logo ' (Ak je na televízore logo ' podporuje funkciu Anynet+)
1
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 21
2009-03-07 �� 2:58:46
pripojenia
Pripojenie výstupu obrazu k televízoru (pokračovanie)
Funkcia automatického rozpoznania HDMI
Výstup videa prehrávača sa automaticky zmení na režim HDMI po pripojení HDMI kábla kým je zariadenie zapnuté.
~ HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)
HDMI je rozhranie, ktoré umožňuje digitálny prenos video a audio údajov pomocou jediného konektoru.
Pomocou HDMI prenáša DVD domáce kino digitálny video a audio signál a zobrazuje ostrý obraz na
televízore, ktorý má vstupný konektor HDMI.
~ Popis pripojenia HDMI
Konektor HDMI – Podporuje údaje videa a digitálneho zvuku.
- HDMI vysiela do televízora iba čistý digitálny signál.
- Ak váš televízor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu), na obrazovke
sa môže objaviť náhodné rušenie.
~ Prečo Samsung používa HDMI?
Analógové televízory vyžadujú analógový video/audio signál. Pri prehrávaní DVD sú však údaje
vysielané do televízora digitálne. Preto je potrebný konvertor digitálneho signálu na analógový signál (v
DVD domácom kine) alebo konektor analógového signálu na digitálny signál (v televízore). Počas tejto
konverzie sa kvalita obrazu zníži z dôvodu rušenia a straty signálu. Technológia HDMI je najkvalitnejšia,
pretože nevyžaduje D/A konverziu a prenáša čistý digitálny signál z prehrávača do vášho televízora.
~ Čo je HDCP?
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu) je systém na ochranu pred kopírovaním DVD
obsahu, ktorý vychádza cez HDMI. Poskytuje bezpečné digitálne spojenie medzi zdrojom videa
(počítač, DVD, atď.) a zobrazovacieho zariadenia
(televízor, projektor, atď.) Obsah je zakódovaný v zdrojovom zariadení, aby sa zabránilo jeho
neoprávnenému kopírovaniu.
~ Čo je Anynet+?
Anynet+ je pohodlná funkcia, ktorá poskytuje spojenú činnosť tejto jednotky cez televízory Samsung s
funkciou Anynet+.
- Ak má váš televízor Samsung logo
podporuje funkciu Anynet+.
- Keď prehrávač zapnete a vložíte disk, prehrávač spustí prehrávanie disku, televízor sa automaticky
zapne a prepne do režimu HDMI.
- Keď prehrávač zapnete a stlačíte tlačidlo Play pri vloženom disku, televízor sa okamžite zapne a
prepne do režimu HDMI.
BD Wise (iba výrobky Samsung)
Ponuku BD Wise môžete vybrať a používať iba ak je domáce kino Samsung pripojené pomocou HDMI kábla k
televízoru Samsung, ktorý podporuje BD Wise.
~ Čo je BD Wise?
BD Wise automaticky nastavuje produkty Samsung, ktoré sú s BD Wise
kompatibilné, na najoptimálnejšie nastavenia.
Táto funkcia je aktivovaná iba vtedy, ak sú produkty Samsung, ktoré sú
kompatibilné s BD Wise, medzi sebou pripojené pomocou HDMI kábla.
~ Používanie BD Wise
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
1. Pomocou HDMI kábla pripojte domáce kino Samsung k televízoru Samsung, ktorý je kompatibilný s BD Wise.
2. Obe ponuky BD Wise, v domácom kine Samsung aj v televízore Samsung, nastavte na On (Zap.).
- Toto optimalizuje kvalitu obrazu podľa obsahu (na disku, DVD, atď.), ktorý chcete prehrávať.
- Toto taktiež optimalizuje kvalitu obrazu medzi domácim kinom a televízorom Samsung, ktorý je kompatibilný s
BD Wise.
M
` Ak chcete zmeniť rozlíšenie režimu BD Wise, musíte najskôr nastaviť režim BD na Off (Vyp.).
` Ak režim BD Wise vypnete, rozlíšenie pripojeného televízora sa automaticky nastaví na maximálnu hodnotu.
` Ak prehrávač pripojíte k zariadeniu, ktoré nepodporuje funkciu BD Wise, bude táto funkcia deaktivovaná.
22
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 22
2009-03-07 �� 2:58:47
SK
FUNKCIA HDMI
Nastavenie rozlíšenia
Táto funkcia umožňuje nastaviť rozlíšenie pre HDMI výstup.
M
` Ak televízor nepodporuje nastavené rozlíšenie, obraz sa nebude
zobrazovať správne.
` Ak sú prepojené konektory HDMI aj COMPONENT súčasne,
zložkový video výstup (COMPONENT) sa vypne.
` Podrobnosti o výbere zdroja vstupného signálu na televízore pozrite
● PRIPOJENIA
V režime zastavenia stlačte tlačidlo SD/HD (Štandardné rozlíšenie/
Vysoké rozlíšenie) na diaľkovom ovládači na dlhšie ako 5 sekúnd.
~ Dostupné rozlíšenia pre HDMI výstup sú 576p(480p), 720p,
1080i/1080p.
~ Rozlíšenie SD (Štandardné rozlíšenie) je 576p (480p) a
rozlíšenie HD (Vysoké rozlíšenie) je 720p, 1080i/1080p.
Východisková hodnota HDMI výstupu je 576p (480p).
Čo je HDMI (Multimediálne
rozhranie s vysokým rozlíšením)?
Toto zariadenie dokáže na výstup
priamo vyviesť digitálny DVD
video signál bez jeho konverzie na
analógový. Po pripojení zariadenia
k TVP HDMI prepojovacím káblom
získate kvalitný digitálny obraz.
v návode na televízora.
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorú je možné použiť na prevádzku hlavného
prístroja pomocou diaľkového ovládania televízora značky
Samsung. Ak je domáce kino pripojené k televízoru Samsung
pomocou kábla HDMI. K dispozícii len s televízormi Samsung s
podporou funkcie Anynet+.
1. Pripojte hlavný prístroj domáceho kina k televízoru
Samsung pomocou kábla HDMI. (Pozrite stranu 21.)
. Nastavte na svojom televízore funkciu Anynet+.
(Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu k televízoru.)
~ Domáce kino môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
(K dispozícii sú tlačidlá:
,
,
, , , a ,,
~ )
S funkciou Anynet+
Stlačením tlačidla Play (Prehrať) na
diaľkovom ovládaní od televízora
Samsung môžete ovládať
tento prístroj, zapínať televízor alebo
sledovať film.
T
Ak vyberiete TV
Funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) nastavte pomocou tlačidla Anynet+
na diaľkovom ovládači televízoru na On
• Receiver: On: môžete počúvať zvuk prostredníctvom domáceho kina.
• Receiver: Off: môžete počúvať zvuk prostredníctvom televízora.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Enter
Exit
T
Ak vyberiete THEATER
Pre konektor vyberte THEATER a nastavte možnosť pre všetky
nižšie uvedené položky.
• View TV: Ak je funkcia Anynet+ (HDMI CEC) zapnutá a vy
vyberiete Pozerať televízor, domáce kino sa
MOVE
ENTER
EXIT
automaticky prepne do digitálneho režimu..
• Theater Menu: môžete vstúpiť a ovládať ponuku domáceho kina.
• Theater Operation: zobrazia sa informácie o prehrávaní
disku domácim kinom. Činnosť disku domáceho kina, ako napríklad zmenu titulu,
kapitoly a titulky môžete ovládať.
• Receiver: On: môžete počúvať zvuk prostredníctvom domáceho kina.
• Receiver: Off: môžete počúvať zvuk prostredníctvom televízora.
Move
M
Enter
Exit
` Funkcia Theater je dostupná iba keď počúvate zvuk cez domáce kino s pripojeným digitálnym optickým káblom.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 23
2009-03-07 �� 2:58:51
pripojenia
Pripojenie zvuku z externých zariadení
AUX1: Pripojenie vonkajšieho zariadenia/prehrávača MP3
Zariadenia ako prehrávač MP3
Audio kábel (nie je
súčasťou dodávky)
Audio OUT
1. Do vstupu AUX IN 1 (Audio) na domácom kine zapojte výstup Audio Out vonkajšieho zariadenia/
prehrávača MP3.
. Stlačenim tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup AUX1.
~ Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION na hlavnom prístroji.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
24
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 24
2009-03-07 �� 2:58:51
OPTICKÝ: Zadný panel
Externé analógové
zariadenie
● PRIPOJENIA
Audio kábel (nedodávaný)
Ak je externé analógové zariadenie
vybavené len jedným výstupným
audiokonektorom, prepojte ľavý
alebo pravý konektor.
SK
AUX2: Zadný panel
Optický kábel
(nedodávaný)
Externé digitálne
zariadenie
AUX2: Pripojenie externého analógového zariadenia
Zariadenie s analógovým signálom, ako napríklad video.
1. Prepojte konektor AUX IN 2 (Audio) na domácom kine s konektorom výstupu zvuku na externom
analógovom zariadení.
~ Uistite sa, že farby konektorov sa zhodujú.
. Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup AUX2.
~ Taktiež môžete použiť tlačidlo FUNCTION na hlavnej jednotke.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
M
` Konektorom výstupu videa môžete pripojiť vaše video k televízoru a konektory výstupu zvuku videa pripojte k
tomuto výrobku.
OPTICKÝ: Pripojenie externého digitálneho zariadenia
Zariadenie s digitálnym signálom, ako napríklad káblová spojka/satelitný prijímač (Set-Top Box).
1. Prepojte digitálny vstup (OPTICAL) s digitálnym výstupom na externom digitálnom zariadení.
. Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup DIGITAL.
~ Taktiež môžete použiť tlačidlo FUNCTION na hlavnej jednotke.
Režim sa prepína nasledovne:
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 25
2009-03-07 �� 2:58:57
pripojenia
PRIPOJENIE FM ANTÉNY
1. Ku koaxiálnemu konektoru 75 Ω pripojte anténu FM.
. Pomaly pohybujte káblom tak, aby bol signál kvalitný, potom kábel antény upevnite na stenu alebo
iný pevný povrch.
FM anténa (dodávaná)
M
` Toto zariadenie neprijíma vysielanie AM.
Ventilátor
Chladiaci ventilátor dodáva studený vzduch prístroju, čím ho chráni pred prehrievaním.
Z bezpečnostných dôvodov dbajte na nasledovné.
~ Skontrolujte, či je systém dostatočne chladený. Ak je ventilácia nedostatočná, teplota vnútri zariadenia sa značne
zvýši a zariadenie sa môže poškodiť.
~ Neblokujte chladiaci ventilátor ani ventilačné otvory. (Ak by ste zablokovali chladiaci ventilátor alebo ventilačné
otvory napr. novinami alebo obrusom, zariadenie sa môže prehrievať a následne môže dôjsť k požiaru.)
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 26
2009-03-07 �� 2:59:04
SK
pred používaním domáceho kina
Diaľkové ovládanie domáceho kina je možné použiť na ovládanie televízorov značky
Samsung.
1. Zapojte napájací kábel hlavného prístroja do elektrickej zásuvky so striedavým napätím.
● PRED POUŽÍVANÍM DOMáCEHO KINA
. Ak chcete ovládať DVD domáce kino, stlačte tlačidlo DVD
RECEIVER.
. Pre výber prehrávania DVD/CD disku stláčajte na zariadení
tlačidlo FUNCTION alebo stlačte tlačidlo DVD na diaľkovom
ovládači.
4. Stlačením tlačidla TV nastavte diaľkový ovládač do režimu
ovládania televízora.
. Pre zapnutie televízora Samsung stlačte tlačidlo POWER na
diaľkovom ovládači.
VIDEO
. Pre výber vstupného signálu VIDEO na vašom televízore stlačte
SOURCE.
Výber formátu obrazu
Nechajte pristroj vypnutý, stlačte a podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo číslo 7 na
diaľkovom ovládaní.
~ V predvolenom nastavení je formát obrazu nastavený na
hodnotu „PAL“.
~ Na displeji sa objavi nápis „NTSC“ alebo „PAL“. Vtedy
krátkym stlačenim tlačidlo číslo 7 vyberte spomedzi možnosti
„NTSC“ a „PAL“.
~ Každá krajina používa inú normu formátu obrazu.
~ Z dôvodu normálneho prehrávania musí byť formát disku
rovnaký ako formát obrazu televízora.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 27
2009-03-07 �� 2:59:06
prehrávanie
PREHRáVANIE DISKU
B
1. Do otvoru na vloženie disku vložte disk zvislo.
~ Do priehradky jemne vložte disk tak, aby bola strana
s nálepkou otočená smerom hore.
. Pomocou tlačidla PLAY (
) priehradku zatvoríte..
~ Prehrávanie sa spustí automaticky.
Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo STOP (@).
~ Ak ho stlačíte raz, zobrazi sa nápis PRESS PLAY, do pamäte sa uloži miesto
zastavenia. Ak stlačíte tlačidlo PLAY (
) alebo ENTER, prehrávanie bude pokračovať od miesta,
kde bolo zastavené. (Táto funkcia sa týka len diskov DVD.)
~ Ak ho stlačíte dvakrát, zobrazí sa nápis STOP. Ak potom stlačíte tlačidlo PLAY (
), prehrávanie
začne od začiatku.
Pre pozastavenie prehrávania stlačte počas prehrávania tlačidlo PAUSE (
~ Pre obnovenie prehrávania stlačte tlačidlo PLAY (
M
).
).
` V závislosti od obsahu disku sa môže úvodná obrazovka líšiť.
` V prehrávači nie je možné spúšťať žiadne pirátske nahrávky. V opačnom prípade ide o porušenie odporúčaní systému CSS
(Content Scrambling System: systém na ochranu proti kopírovaniu)
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 28
2009-03-07 �� 2:59:06
SK
PREHRáVANIE MP3/WMA-CD DISKU
Prehrávať je možné disky Data CD (CD-R, CD-RW) kódované vo formáte MP3/WMA.
A
1. Vložte MP3/WMA disk.
● PREHRáVANIE
~ Zobrazí sa Menu MP3/WMA a prehrávanie sa
spusti.
~ Obsah ponuky Menu je pri rôznych MP3/WMA
diskoch rozdielny.
~ Súbory WMA-DRM nie sú podporované.
. V režime zastavenia vyberte pomocou tlačidla ,,,
album a stlačte tlačidlo ENTER.
~ Stláčanim tlačidla , vyberte skladbu.
. Ak chcete album zmeniť, počas zastavenia stláčaním
,,, zvoľte iný album a potom stlačte ENTER.
4. Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP (@).
M
` V závislosti od režimu záznamu sa niektoré MP3/WMA-CD disky nemusia dať prehrať.
` Obsah MP3-CD disku závisí od formátu MP3/WMA skladieb na disku.
Pre prehrávanie súboru s ikonou,
~ Stlačte tlačidlo ,,, v režime zastavenia a vyberte želanú ikonu v hornej časti ponuky.
Ikona audio súboru: Ak si želáte prehrávať iba hudobné súbory
vyberte ikonu
.
Ikona obrazového súboru: Ak si želáte prehrávať iba obrázkové
súbory vyberte ikonu
.
Ikona video súboru: Ak si želáte prehrávať iba video súbory
vyberte ikonu
.
Ikona všetkých súborov: Ak chcete vidieť všetky súbory, stlačte
ikonu
.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 29
2009-03-07 �� 2:59:08
prehrávanie
PREHRáVANIE SÚBOROV JPEG
Zábery nasnímané digitálnym fotoaparátom, videokamerou alebo obrazové súbory JPEG z počítača môžete uložiť na CD
disk a potom ich prehrať týmto domácim kinom.
G
Otočenie/Zrkadlové zobrazenie
Počas prehrávania stláčajte tlačidlá ,,,.
tlačidlo
Originálny obrázok
tlačidlo : otočiť o 90 ° v
smere hod. ručičiek
tlačidlo : otočiť o
90 ° proti smeru
hod. ručičiek
tlačidlo
M
: otočiť vertikálne
: otočiť horizontálne
` Maximálne rozlíšenie, ktoré podporuje toto zariadenie, je 5120 x 3480 (alebo 19,0 megapixelov) pre
štandardné JPEG súbory a 2048 x 1536 (alebo 3,0 megapixelov) pre progresívne obrazové súbory.
0
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 30
2009-03-07 �� 2:59:11
SK
PREHRáVANIE SÚBOROV DIVX
Funkcie na tejto strane sa týkajú iba DivX prehrávania.
D
Prepínanie vpred/vzad
Zrýchlené prehrávanie
● PREHRáVANIE
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [,].
~ Ak sú na disku dva a viac súbory, stlačením tlačidla ]
prepnete na ďalší súbor.
~ Ak sú na disku dva a viac súbory, stlačením tlačidla
[ prepnete na predchádzajúci súbor.
D
Počas prehrávania stlačte tlačidlo (,).
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo (
alebo ) počas prehrávania.
Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania mení
nasledovne:
2x  4x  8x  32x  Play.
Funkcia 5 Minute Skip
D
Počas prehrávania stlačte tlačidlo ,.
~ Po stlačení tlačidla  sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vpred.
~ Po stlačení tlačidla  sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vzad.
Prepínanie zvuku
D
Stlačte tlačidlo AUDIO.
~ Ak sa na disku nachádza viacero jazykov zvuku, môžete
medzi nimi prepínať.
~ Po každom stlačení tlačidla sa prepína medzi AUDIO
.
(1/N, 2/N ...) a
M`
sa zobrazí, ak je na disku len jedna podporovaná
zvuková stopa.
Zobrazenie titulkov
D
Stlačte tlačidlo SUBTITLE.
~ Po každom stlačení tlačidla sa prepínate medzi SUBTITLE
(1/N, 2/N ...) a SUBTITLE OFF.
~ Ak disk obsahuje len jedny titulky, prehrajú sa automaticky.
~ Viac informácií o použití titulkov s diskmi DivX nájdete
v čísle 2 (Funkcia titulu) na ďalšej strane.
1
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 31
2009-03-07 �� 2:59:12
prehrávanie
PREHRáVANIE SÚBOROV DIVX (pokračovanie)
D
Ak je na disku viac ako jeden súbor s titulkami
Ak je na disku viac ako jeden súbor s titulkami, predvolené
titulky nemusia zodpovedať filmu. Môžete vybrať svoj jazyk
titulkov nasledujúcim postupom:
1. V režime zastavenia stlačením tlačidla kurzora $, % vyberte na televíznej
obrazovke požadované titulky ( ) potom stlačte tlačidlo ENTER.
. Keď vyberiete na televíznej obrazovke požadovaný súbor DivX, film
sa bude normálne prehrávať.
DivX (Digitálny internetový video súbor)
DivX je formát video súborov vyvinutý na základe kompresnej technológie Microsoft MPEG4, vďaka čomu sa poskytujú audio a video
dáta cez Internet v reálnom čase.
MPEG4 sa využíva na kódovanie video signálu a MP3 na kódovanie audio signálu. Môžete tak sledovať záznamy v kvalite približujúcej
sa DVD diskom.
1. Podporované formáty
Tento produkt podporuje len nasledovné mediálne formáty. Ak formát video ani audio signálu nie je podporovaný, môžu sa
vyskytnúť problémy, ako sú výpadky obrazu alebo zvuku.
Podporované formáty video signálu
Formát
AVI
WMV
Supported Versions
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podporované audio formáty
Formát
MP3
WMA
AC3
DTS
Bit Rate
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Sampling Frequency
44.1khz
~ Súbory DivX (zvukové súbory aj videosúbory) vytvorené vo formáte DTS podporujú len 6 Mb/s.
~ Pomer strán: Aj keď je predvolené rozlišenie pri DivX súboroch 640 x 480 pixelov, toto zariadenie podporuje rozlišenie až 800
x 600 pixelov. Vyššie rozlišenie TV obrazovky než 800 bodov nie je podporované.
~ Ak prehrávate disk s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 48 kHz alebo dátovým tokom 320 kb/s, môžu sa počas prehrávania
vyskytnúť otrasy obrazu.
2. Titulky
~ Aby ste túto funkciu používali správne, vyžadujú sa určité skúsenosti z rozbaľovanim a editovanim video súborov.
~ Aby titulky fungovali, uložte súbor s titulkami (*.smi) s rovnakým názvom ako súbor DivX (*.avi) a do rovnakého priečinka.
Priklad. Hlavný priečinok Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Názov súboru môže obsahovať až 60 abecedných alebo 30 východoázijských znakov (2-bytové znaky ako kórejské a činske).
~ O DIVX VIDEU: DivX® je digitálny formát videa vytvorený DivX, Inc. Toto zariadenie má oficiálnu certifikáciu
DivX alebo DivX Ultra a prehráva DivX video.
O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie certifikované DivX® musí byť zaregistrované, aby prehrávalo obsah DivX
Video-on-Demand (VOD). Najskôr pre svoje zariadenie vytvorte registračný kód DivX VOD a predložte ho počas procesu
registrácie. [Dôležité: Obsah DivX VOD je chránený systémom DivX DRM (Správa digitálnych práv), ktorý registrovaným
obmedzuje prehrávanie na certifikované zariadenia DivX. Ak sa pokúsite prehrať obsah DivX VOD, ktorý nie je pre vaše
zariadenie autorizovaný, zobrazí sa odkaz „Authorization Error“ (Chyba autorizácie) a obsah sa neprehrá.] Viac sa
dozviete na www.divx.com/vod.
DivX® je ochrannou známkou DivX, Inc. a je použité v licencii.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 32
2009-03-07 �� 2:59:14
Zobrazenie informácií o disku
dBAGD
SK
POUŽÍVANIE FUNKCIE PREHRáVANIA
Na televíznej obrazovke môžete zobraziť informácie o disku.
Stlačte INFO.
` V závislosti od obsahu disku sa môžu zobrazované informácie
● PREHRáVANIE
M
líšiť.
` Niektoré disky tiež umožňujú zvoliť DTS, DOLBY DIGITAL.
Na TV obrazovke sa zobrazí
Ak sa na TV obrazovke počas ovládania tlačidiel zobrazí tento symbol,
pri práve prehrávanom disku daná operácia nie je možná.
Zobrazenie zostávajúceho času
dBA
Stlačte tlačidlo REMAIN.
~ Môžete zobraziť celkový a zostávajúci čas titulu alebo
kapitoly.
Po každom stlačení tlačidla REMAIN
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 33
2009-03-07 �� 2:59:16
prehrávanie
POUŽÍVANIE FUNKCIE PREHRáVANIA (pokračovanie)
Zrýchlené prehrávanie
dBAD
Stlačte tlačidlo (,).
~ Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť
prehrávania mení nasledovne:
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
M
` Počas zrýchleného prehrávania CD alebo MP3-CD disku je zvuk počuť len pri rýchlosti 2x. Pri rýchlostiach 4x,
8x a 32x nie je zvuk počuť.
Spomalené prehrávanie
dD
Stlačte tlačidlo SLOW
~ Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa
rýchlosť prehrávania mení nasledovne:
*1/2*1/4*1/8&1/2&1/4&1/8
 PLAY
D *1/2 *1/4 *1/8   PLAY
M
` Počas spomaleného alebo krokovaného prehrávania nie je počuť zvuk.
` Spiatočné pomalé prehrávanie nefunguje s DivX.
Prepínanie scén/skladieb
dA
Stlačte tlačidlo [,].
~ Po každom krátkom stlačení tlačidla počas prehrávania sa
spustí prehrávanie predošlej alebo ďalšej kapitoly, skladby,
priečinka (súboru).
4
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 34
2009-03-07 �� 2:59:18
dBAGD
Kapitoly, tituly, skladby alebo priečinky (súbory MP3) na disku
je možné opakovane prehrávať.
SK
Opakované prehrávanie
Stlačte REPEAT.
~ Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa režim
opakovaného prehrávania meni nasledovne:
B
AGD
REPEAT : TRACK  REPEAT : DISC  REPEAT : OFF
REPEAT : OFFREPEAT : RANDOM  REPEAT : TRACK  REPEAT : DIR
 REPEAT : DISC  REPEAT : OFF
● PREHRáVANIE
CHAPTER Ý REPEAT  TITLE Ý REPEAT  OFF
DVD-VIDEO
CHAPTER: Opakované prehrávanie zvolenej kapitoly.
TITLE: Opakované prehrávanie zvoleného titulu.
RANDOM: Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. (Prehraná skladba sa môže prehrať znova.)
TRACK: Opakované prehrávanie zvolenej skladby.
DIR: Opakované prehrávanie všetkých skladieb vo zvolenom priečinku.
DISC: Opakované prehrávanie celého disku.
OFF: Zrušenie opakovaného prehrávania.
Výber režimu opakovaného prehrávania v informačnom zobrazení o disku
dB
1. Dvakrát stlačte INFO.
. Stláčaním tlačidla  vyberte zobrazenie REPEAT
PLAYBACK ( ) .
. Stláčaním tlačidla  vyberte želaný spôsob opakovania.
~ Ak chcete vybrať iný album a skladbu, opakujte hore
uvedené kroky 2 a 3.
4. Stlačte ENTER.
OFF  A-  CHAP  TITLE  OFF
B OFF  A-  TRACK  DISC  OFF
M
` Pri diskoch DivX, MP3 a JPEG nie je možné vybrať funkciu Repeat Play (Opakované prehrávanie) z informácií
na obrazovke.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 35
2009-03-07 �� 2:59:19
prehrávanie
POUŽÍVANIE FUNKCIE PREHRáVANIA (pokračovanie)
d
Prehrávanie A-B Repeat
Môžete opakovane prehrávať zvolený úsek DVD disku.
1. Dvakrát stlačte INFO.
. Stláčaním tlačidla  vyberte zobrazenie REPEAT
APLAYBACK ( ) .
. Stláčaním tlačidiel , vyberte A- a stlačením tlačidla
ENTER vyberte začiatok časti, ktorá sa má opakovať.
~ Po stlačení tlačidla ENTER sa zvolené miesto uloži do
A -?
pamäte.
REPEAT : AÐ
4. V koncovom mieste úseku, ktorý chcete opakovane
prehrávať, stlačte ENTER.
~ Zvolený úsek sa bude opakovane prehrávať.
A-B
d Pre obnovenie štandardného prehrávania zvoľte stláčaním , položku
M
OFF.
` Funkcia A-B Repeat (Opakovať A-B) nefunguje naA TO
diskoch
DivX, MP3 alebo JPEG.
B REPEAT ON
Funkcia krokovania
dD
Stlačte STEP.
~ Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa obraz
posunie o jednu snímku vpred.
M
` Počas prehrávania krokovým pohybom nie je počuť žiadny zvuk.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 36
2009-03-07 �� 2:59:21
Táto funkcia umožňuje sledovať rovnakú scénu z rôznych
zorných uhlov.
SK
d
Funkcia zorných uhlov
1. Stlačte INFO.
. Stláčaním tlačidla  vyberte zobrazenie ANGLE (
).
1/3 
M
2/3 
3/3 
● PREHRáVANIE
. Stláčaním tlačidiel , alebo čiselných tlačidiel zvoľte
požadovaný zorný uhol.
~ Po každom stlačení tlačidla sa uhol záberu mení
nasledovne:
1/3
` Funkcia zorných uhlov pracuje len pri disku, na ktorom sú zaznamenané viaceré zorné uhly.
d
Funkcia Zoom (Zväčšenie obrazu)
Táto funkcia umožňuje zväčšiť určitú časť zobrazeného obrazu.
1. Stláčajte ZOOM.
. Stláčaním tlačidiel ,,, sa posuňte na časť, ktorú
chcete zväčšiť.
. Stlačte ENTER.
~ Po každom stlačení tlačidla sa miera zväčšenia prepína
~ nasledovne:
ZOOM X 1.5  ZOOM X 2  ZOOM X 3  ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
Funkcia výberu jazyka pre zvuk
d
1. Dvakrát stlačte tlačidlo INFO.
. Stláčaním čiernych tlačidiel alebo , zvoľte požadovaný
jazyk pre zvuk.
~ Podľa počtu jazykov na DVD disku sa po každom stlačení
tlačidla môže zvoliť iný jazyk (ENGLISH, SPANISH,
FRENCH atď.).
EN 1/3  SP 2/3  FR 3/3  EN 1/3
M
` Na ovládanie tejto funkcie môžete tiež použiť tlačidlá AUDIO na diaľkovom ovládači.
` Funkcie Audio Language nemusia byť dostupné, záleží od disku.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 37
2009-03-07 �� 2:59:23
prehrávanie
POUŽÍVANIE FUNKCIE PREHRáVANIA (pokračovanie)
d
Funkcia výberu jazyka pre titulky
1. Dvakrát stlačte INFO.
. Stláčaním tlačidiel  vyberte zobrazenie SUBTITLE (
).
. Stláčaním čiernych tlačidiel alebo  zvoľte požadovaný
jazyk pre titulky.
EN 01/03  SP 02/03  FR 03/03  OFF/03 
EN 01/03
M
` Na ovládanie tejto funkcie môžete tiež použiť tlačidlo SUBTITLE na diaľkovom ovládači.
` Funkcie jazyka titulkov nemusia byť dostupné, záleží od disku.
dBAG
Priamy výber scény/skladby
dB
1. Stlačte INFO.
. Stláčaním smerových tlačidiel , alebo čiselných tlačidiel
zvoľte požadovaný titul/stopu (skladbu)
( ) a stlačte ENTER.
. Stláčaním tlačidiel , vyberte zobrazenie pre kapitolu
( ).
4. Stláčaním číselných tlačidiel alebo tlačidiel , zvoľte
požadovanú kapitolu a stlačte tlačidlo ENTER.
. Stláčaním tlačidiel , vyberte zobrazenie (
) času.
. Stlačením číselných tlačidiel zadajte požadovaný čas a
stlačte ENTER.
AG
Stláčajte číselné tlačidlá.
~ Zvolený súbor sa prehrá.
~ Pri prehrávaní MP3 alebo JPEG disku nie je možné pomocou
, prepínať priečinky. Ak chcete prepínať priečinky, stlačte
STOP (@) a potom stláčajte ,.
M
` Pre priamy presun na želaný titul, kapitolu, alebo skladbu môžete použiť tlačidlo
[,] na diaľkovom ovládači.
` Niektoré disky neumožňujú vyhľadať zvolený titul alebo zadať požadovaný čas.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 38
2009-03-07 �� 2:59:25
Ponuka DVD disku sa pri jednotlivých diskoch líši. Ponuky
môžete používať pre jazyk zvuku, jazyk titulkov, profil, atď.
SK
d
Ponuka DVD disku
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
● PREHRáVANIE
. Pomocou tlačidla kurzora , vyberte Disc Menu a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
~ Keď zvolíte ponuku disku, ktorá disk nepodporuje, na
obrazovke sa zobrazí hlásenie „This menu is not
supported“ (Táto ponuka nie je podporovaná).).
. Stláčaním tlačidiel ,,, vyberte požadovanú položku.
4. Stlačte ENTER.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Zobrazenie ponuky disku môže byť v závislosti od disku odlišné.
d
Ponuka titulov
Pri DVD diskoch, ktoré obsahujú viaceré tituly môžete jednotlivé
tituly zobraziť. Dostupnosť tejto funkcie závisí od disku.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Stláčaním tlačidiel , vyberte zobrazenie Title Menu.
. Stlačte ENTER.
~ Zobrazí sa ponuka titulov.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Zobrazenie ponuky titulov sa môže v závislosti od disku líšiť.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 39
2009-03-07 �� 2:59:29
prehrávanie
Použitie BLUETOOTH
Zariadenie Bluetooth môžete používať na vychutnávanie hudby v stereo zvuku s vysokou kvalitou, a to všetko bez káblov!
Čo je Bluetooth?
Bluetooth je nová technológia, ktorá popisuje, ako môžete zariadenia vyhovujúce Bluetooth
jednoducho prepojiť pomocou krátkeho bezdrôtového spojenia.
~ Zariadenie Bluetooth môže spôsobiť šum alebo zlyhanie, záleží od podmienok používania.
~ Ak je časť telesa v kontakte s prijímacím/vysielacím systémom zariadenia Bluetooth alebo so
systémom domáceho kina.
~ Kolísanie elektriky z elektrického rušenia stenou, rohom alebo prepážky kancelárie.
~ Elektrické rušenie kvôli zariadeniam s rovnakou frekvenciou, vrátane lekárskych zariadení,
mikrovlnnej rúry a bezdrôtovej LAN.
~ Pri párovaní systému domáceho kina so zariadením Bluetooth ho vykonajte v najmenšej možnej vzdialenosti.
~ Čím väčšia vzdialenosť bude medzi systémom domáceho kina a zariadením Bluetooth, tým bude
kvalita horšia. Ak vzdialenosť prekračuje limit, komunikácia sa preruší.
~ Pripojenie Bluetooth nemusí fungovať správne v oblastiach so slabým príjmom.
~ Systém domáceho kina má efektívny dosah príjmu až 10 m vo všetkých smeroch, ak nie sú prekážky.
Ak je vzdialenosť mimo tohto rozsahu, spojenie sa automaticky preruší. Dokonca aj v tomto rozsahu
môže byť kvalita zvuku zhoršená z dôvodu prekážok, ako sú napríklad steny alebo dvere.
Pripojenie systému domáceho kina k zariadeniu Bluetooth
Skontrolujte, či zariadenie Bluetooth podporuje funkciu stereo slúchadiel vyhovujúcu Bluetooth.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION na prednom paneli systému domáceho kina, až kým sa
nezobrazí „BT AUDIO“.
~ Režim sa prepína nasledovne :
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT
AUDIO  TUNER.
~ Na prednom displeji systému domáceho kina uvidíte na
2 sekundy „WAIT“ a potom „READY“.
. V zariadení Bluetooth, ktoré chcete pripojiť vyberte
ponuku Bluetooth. (Viac informácií nájdete v návode na
použitie zariadenia Bluetooth.)
. V zariadení Bluetooth vyberte ponuku stereo slúchadiel.
~ Uvidíte zoznam vyhľadaných zariadení.
Pripojenie
4. Z vyhľadaného zoznamu vyberte „Samsung Home Theater“.
~ Keď je systém domáceho kina pripojený k zariadeniu
Bluetooth, na prednom displeji systému domáceho kina sa
zobrazí „Connect“ a nasleduje názov zariadenia pripojeného
Zariadenie
zariadenia Bluetooth.
Bluetooth
~ Pripojenie systému domáceho kina je ukončené.
. Prehrávanie hudby na pripojenom zariadení.
~ Hudbu z pripojeného zariadenia Bluetooth môžete počúvať priamo zo systému domáceho kina.
M
` Pri pripojení zariadenia Bluetooth k systému domáceho kina môžete byť požiadaní o zadanie PIN kódu (hesla).
Ak sa objaví okno pre zadanie PIN kódu, zadajte „0000“.
` Systém domáceho kina môže ovládať funkcie príslušné k prehrávaniu iba vtedy, ak pripojené zariadenie tieto
funkcie podporuje.
` Systém domáceho kina podporuje iba SBC údaje strednej kvality (do 237 kb/[email protected] kHz), ale nepodporuje SBC
údaje vysokej kvality (328 kb/[email protected],1 kHz).
40
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 40
2009-03-07 �� 2:59:29
SK
Odpojenie zariadenia Bluetooth od systému domáceho kina
Systém domáceho kina môžete od zariadenia Bluetooth
odpojiť. (obráťte sa na návod na použitie zariadenia Bluetooth)
~ Systém domáceho kina bude odpojený.
~ Keď je systém domáceho kina odpojený od zariadenia
Bluetooth, na prednom displeji systému domáceho kina sa
zobrazí „DISCONNECT“.
Stláčajte tlačidlo FUNCTION na prednom paneli systému domáceho kina a prepnite „BT AUDIO“ na iný
režim.
~ Pred ukončením pripojenia bude pripojené zariadenie Bluetooth čakať chvíľu na odozvu zo systému
domáceho kina. (Doba odpojenia sa môže líšiť, záleží od zariadenia Bluetooth)
~ Aktuálne pripojené zariadenie bude odpojené.
M
● prehrávanie
Odpojenie systému domáceho kina od zariadenia Bluetooth
` V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi systémom domáceho kina a
zariadením Bluetooth prekročí 10 m.
Ak sa vzdialenosť vráti do výkonného rozsahu alebo ak zariadenie Bluetooth reštartujete, pripojenie Bluetooth
môže byť obnovené.
` Niektoré funkcie nemusia s niektorými zariadeniami Bluetooth fungovať správne.
41
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 41
2009-03-07 �� 2:59:30
prehrávanie
PREHRáVANIE MEDIáLNYCH SÚBOROV POMOCOU FUNKCIE USB HOST
Pripojením pamäťového zariadenia k USB portu domáceho kina si môžete vychutnať mediálne súbory, ako napríklad
obrázky, filmy a hudbu uložené v MP3 prehrávači, pamäťovej karte USB Memory Stick, vo vysokej kvalite videa so
zvukom 5.1 kanálového domáceho kina.
1. Pripojte USB zariadenie do USB konektora na bočnej
strane zariadenia.
. Na DVD prehrávači stlačte tlačidlo FUNCTION alebo
tlačidlo PORT na diaľkovom ovládači a vyberte režim
USB.
~ Na displeji sa zobrazí USB a po chvíľke zobrazenie
zmizne.
~ Na obrazovke televízora sa zobrazí obrazovka USB
MENU a uložené súbory sa začnú prehrávať.
. Prehrávanie zastavite stlačením tlačidla STOP (@).
Bezpečné odstránenie USB
Aby ste predišli poškodeniu údajov uložených na USB
zariadení, vykonajte ešte pred odobratím zariadenia bezpečné
odpojenie.
~ Stlačte na riadku dvakrát tlačidlo STOP (@) Na displeji sa
zobrazí REMOVE USB.
~ Odpojte USB kábel.
M
` Ak chcete hudobné súbory počúvať s 5.1 kanálovým zvukom domáceho kina, musíte režim Dolby Pro Logic II
nastaviť na Matrix (viď strana 54).
Prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [,].
~ V prípade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla
] označí ďalší súbor.
~ V pripade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla
[ označí predchádzajúci súbor.
Zrýchlené prehrávanie
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo (,)
počas prehrávania.
~ Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania meni
nasledovne :
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
4
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 42
2009-03-07 �� 2:59:31
Špecifikácia USB
hostiteľa
Nepodporuje
Prevádzkové
obmedzenia
● prehrávanie
• Podporuje zariadenia kompatibilné s USB 1.1 alebo USB 2.0.
• Podporuje zariadenia pripojené pomocou USB kábla typu A.
• Podporuje zariadenia kompatibilné s UMS (Veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB) V1.0.
• Podporuje zariadenie, ktorého pripojená mechanika je formátovaná v systéme súborov FAT
(FAT, FAT16, FAT32).
• N epodporuje zariadenie, ktoré si vyžaduje inštaláciu samostatného ovládača do počítača (Windows).
• Nepodporuje pripojenie k USB rozbočovaču.
• U SB zariadenie, ktoré je pripojené pomocou predlžovacieho USB kábla nemusí byť rozoznané.
• USB zariadenie, ktoré si vyžaduje samostatný zdroj napájania, musí mať samostatné
pripojenie napájania.
• Ak má pripojené zariadenie nainštalované viaceré jednotky (alebo oddiely), môžete pripojiť
iba jednu jednotku (alebo oddiel).
• Zariadenie, ktoré podporuje iba USB 1.1 môže spôsobiť rozdiel v kvalite obrazu, záleží od
zariadenia.
SK
Špecifikácia USB hostiteľa
Podporované zariadenia
1. USB pamäťové zariadenie
. MP3 prehrávač
. Digitálny fotoaparát
4. Odstrániteľné HDD
~ Podporované je odstrániteľné HDD s menej, ako 160 GB. Odstrániteľné HDD s 160 GB alebo viac
sa nemusí dať rozoznať, záleží od zariadenia.
~ Ak pripojené zariadenie nefunguje z dôvodu nedostatočného napájania, môžete na dodanie
elektrickej energie použiť samostatný napájací kábel, aby zariadenie fungovalo správne. Konektor
USB kábla sa môže líšiť, záleží od výrobcu USB zariadenia.
. USB čítačka kariet: USB čítačka s jedným otvorom na kartu a USB čítačka s viacerými otvormi na kartu.
~ USB čítačka kariet nemusí byť podporovaná, záleží od výrobcu.
~ Ak do čítačky viacerých kariet nainštalujete viacero pamäťových zariadení, môžete zaznamenať problém.
Podporované formáty súborov
Formát
Názov
súboru
Prípona
súboru
Dátový tok
Verzia
Rozlíšenie
Vzorkovacia
frekvencia
Obrázok
JPG
JPG .JPEG
–
–
640 x 480
–
MP3
.MP3
80 - 384kbps
–
–
44.1 kHz
WMA
.WMA
56 - 128kbps
V8
–
44.1 kHz
WMV
.WMV
4 Mbps
V1,V2,V3,V7
720 x 480
44.1 kHz - 48 kHz
DivX
.AVI,.ASF
4 Mbps
DivX3.11DivX5.1, XviD
720 x 480 44.1 kHz - 48 kHz
Zvuk
Video
~ CBI (Ovládanie/Veľkosť/Prerušenie) nie je podporované.
~ Digitálne fotoaparáty, ktoré používajú PTP protokol alebo vyžadujú inštaláciu doplnkového programu
po pripojení k počítaču, nie sú podporované.
~ Zariadenie používajúce systém súborov NTFS nie je podporované. (Podporovaný je iba systém
súborov FAT 16/32 (Alokačná tabuľka súborov 16/32).)
~ Nepracuje so zariadeniami Janus, ktoré podporujú MTP (Protokol o prenose médií).
43
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 43
2009-03-07 �� 2:59:31
nastavenie systému
Pre vaše pohodlie môžete nastaviť funkcie tohto DVD domáceho kina pre čo najlepšie použitie vo vašom
domácom prostredí.
Nastavenie jazyka
Z výroby je jazyk pre OSD (zobrazenia na obrazovke) nastavený na English (angličtina).
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Stláčaním tlačidla % vyberte zobrazenie Setup a stlačte tlačidlo
ENTER.
. Zvoľte LANGUAGE a stlačte ENTER alebo +.
4. Stláčaním tlačidiel $,% vyberte zobrazenie OSD LANGUAGE
a stlačte tlačidlo ENTER alebo +.
. Stlačením tlačidiel $,% zvoľte požadovaný jazyk a stlačte ENTER.
~ Ak ste ako jazyk zvolili English, po dokončení nastavení sa
budú OSD zobrazenia zobrazovať v angličtine.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
~ OSD LANGUAGE : Výber jazyka pre OSD zobrazenia
~ AUDIO : Výber jazyka pre zvuk (zvuk na disku)
~ SUBTITLE : Výber jazyka pre titulky (titulky na disku)
~ DISC MENU : Výber jazyka pre Menu disku (Menu na disku)
a Ak zvolený jazyk nie je na disku zaznamenaný, jazyk pre Menu disku
sa nezmení ani po jeho nastavení.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
ENGLISH
KOREAN
~ OTHERS : Ak chcete zvoliť iný jazyk, zvoľte OTHERS a zadajte kód
podľa príslušnej krajiny (viď strana 63).
Môžete vybrať jazyky pre ZVUK, TITULKY a PONUKA
DISKU.
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
CROATIAN
CZECH
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Nastavenie REŽIMU VÝSTUPU HDMI VIDEA
Vyberá typ výstupu z konektoru HDMI/OUT.
~ YCbCr : Normálny typ, vyberte pri pripojení k HDMI zariadeniu.
~ RGB : Poskytuje jasnejšie farby a tmavšiu čiernu. Vyberte, ak sú farby
nevýrazné.
1. V režime zastavenia stlačte tlačidlo MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora ▼ sa presuňte na Setup a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
. Pomocou tlačidla kurzora ▼ sa presuňte na HDMI VIDEO OUT a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
44
4. Stlačte tlačidlo kurzora ▲,▼, vyberte požadovanú položku a potom stlačte tlačidlo ENTER.
~ Keď je už nastavenie ukončené, prejdete na predchádzajúcu obrazovku.
d Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo RETURN.
d Stlačte tlačidlo EXIT, ak chcete opustiť obrazovku s nastaveniami.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 44
2009-03-07 �� 2:59:32
SK
Nastavenie TYPU obrazovky TELEVÍZORA
V závislosti od typu vášho televízora (široká obrazovka alebo bežný 4:3) môžete vybrať pomer strán.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte TV DISPLAY a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
● nastavenie systému
4. Stláčaním tlačidiel $,% vyberte požadovanú položku a stlačte
tlačidlo ENTER.
~ Po dokončení nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
Nastavenie pomeru strán televízora (rozmer obrazovky)
Pomer horizontálnej strany k vertikálnej je pri bežných televízoroch 4:3, pri širokouhlých a vysokokvalitných
televízoroch je pomer strán 16:9. Tento pomer sa nazýva pomer strán. Pri prehrávaní DVD disku so záznamom s
iným pomerom strán nastavte pomer strán tak, aby zodpovedal vášmu televízoru alebo monitoru.
Pre štandardný televízor zvoľte podľa potreby voľbu 4:3PS alebo 4:3LB. Pri širokouhlom
televízore zvoľte WIDE/HDTV.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Zvoľte na sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 v režime Pan-scan na
bežnom televízore.
~ Stredná časť obrazu sa zobrazi na celú obrazovku a časti obrazu s pomerom
strán 16:9, ktoré presahujú obrazovku, sú orezané (pravá a ľavá).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Zvoľte na sledovanie obrazu s pomerom strán16:9 v režime Letter box na
bežnom televízore.
~ Vo vrchnej a spodnej časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.
WIDE/HDTV
Zvoľte na sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 na celej ploche
obrazovky širokouhlého televízora.
~ Môžete sledovať širokouhlý obraz.
M
` Pri DVD diskoch s obrazom s pomerom strán 4:3 nie je možné zobraziť obraz širokouhlo.
` Keďže DVD disky obsahujú záznam v rôznych formátoch obrazu, v závislosti od záznamu, typu televízora a
nastavenia pomeru strán sa môže obraz zobrazovať rôzne.
` V režime HDMI sa obrazovka automaticky prepne do širokouhlého režimu.
45
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 45
2009-03-07 �� 2:59:33
nastavenie systému
Nastavenie rodičovského zámku (STUPEŇ OHODNOTENIA)
Funkcia umožňuje obmedzenie prehrávania nevhodných alebo násilných scén, ktoré nie sú vhodné pre deti.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte PARENTAL a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stláčaním tlačidiel $,% vyberte požadovanú úroveň a stlačte tlačidlo
ENTER.
~ Ak zvolíte úroveň obmedzení 6, nie je možné sledovať DVD disky
klasifikované s úrovňou 7 a vyššie.
~ Čím je úroveň vyššia, tým je záznam nevhodnejší pre deti.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5. Z
adajte heslo a stlačte ENTER.
~ Z výroby je nastavené heslo „7890“.
~ Po dokončení nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
M
` Táto funkcia pracuje len pri DVD diskoch klasifikovaných informáciou o úrovni obmedzení.
Nastavenie hesla
Pre rodičovský zámok (Parental Control) môžete tiež nastaviť heslo.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte PASSWORD a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stlačte ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. Zadajte heslo a stlačte ENTER.
~ Zadajte staré heslo, nové heslo a potvrďte nové heslo.
~ Nastavenie je dokončené.
M
` Z výroby je nastavené heslo „7890“.
Ak ste zabudli vaše heslo, vykonajte nasledovné:
~ Keď nie je vložený žiadny disk, zatlačte a pridržte tlačidlo STOP (@) na zariadení na viac ako
5 sekúnd. Na displeji sa zobrazi „INITIAL“ a obnovia sa výrobné nastavenia všetkých nastavení.
~ Stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
46
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 46
2009-03-07 �� 2:59:33
dG
SK
NASTAVENIE POZADIA
Počas sledovania DVD alebo JPEG CD diskov môžete zvoliť určitý obraz a nastaviť ho ako pozadie.
1. Počas prehrávania stlačte PAUSE (
požadovaný obraz.
) keď sa zobrazí
● NASTAVENIE SYSTÉMU
. Stlačte tlačidlo LOGO.
~ Na obrazovke televízora sa zobrazí COPY LOGO DATA.
. Zariadenie sa vypne a znova zapne.
~ Zobrazí sa zvolené pozadie.
~ Nastaviť môžete až 3 pozadia.
COPY LOGO DATA
# PAUSE
LOGO IS COPIED
# PAUSE
VÝBER JEDNÉHO Z TROCH NASTAVENÝCH POZADÍ
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Setup a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte LOGO a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stláčaním tlačidla $,% zvoľte požadovanú predvoľbu USER a
stlačte ENTER.
~ Výber jedného z troch nastavených pozadí.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
~ ORIGINAL: Ak chcete ako pozadie nastaviť logo
Samsung, zvoľte toto nastavenie.
~ USER: Ak chcete ako pozadie nastaviť vybraný obrázok,
zvoľte toto nastavenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
Registrácia DivX (R)
Na registráciu tohto systému domáceho kina s formátom DivX(R) Video On Demand, použite prosím
registračný kód. Viac informácií nájdete na www.divx.com/vod
4
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 47
2009-03-07 �� 2:59:36
nastavenie systému
Nastavenie režimu reproduktorov
Výstupný signál a frekvenčný rozsah reproduktorov sa automaticky
nastaví podľa konfigurácie reproduktorov a podľa toho, ktoré
reproduktory práve používate.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % sa presuňte na Audio a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
. V SPEAKER SETUP stlačte opätovne tlačidlo ENTER alebo +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
. Stláčaním tlačidiel ,,, vyberte želaný reproduktor a stlačte
tlačidlo ENTER.
~ Pri reproduktoroch C, SL a SR sa po každom stlačení tlačidla režim prepina
nasledovne : SMALL ➞ NONE.
~ Pri reproduktoroch L a R je režim nastavený na SMALL.
~ SMALL : Zvoľte, ak reproduktory používate.
~ NONE : Zvoľte, ak dané reproduktory nepoužívate.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
M
` Podľa nastavenia PRO LOGIC a STEREO sa môže režim reproduktorov líšiť (pozri str.54).
Nastavenie oneskorenia
Ak nie je možné jednotlivé reproduktory umiestniť do rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania, môžete
nastaviť oneskorenie reprodukcie zvuku zo stredového a surround reproduktorov.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % sa presuňte na Audio a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte DELAY TIME a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stlačte tlačidlo ENTER.
. Stlačte tlačidlo kurzora _, + a nastavte dobu omeškania.
~ Pre reproduktor C môžete oneskorenie nastaviť v rozsahu 00 až 05 ms
a pre reproduktory SL a SR v rozsahu 00 a 15 ms.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
48
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 48
2009-03-07 �� 2:59:36
SK
Nastavenie oneskorenia reprodukcie zvuku z reproduktorov
Keď prehrávate 5.1-kanálový surround zvuk, najlepší zvuk
dosiahnete, ak je vzdialenosť miesta počúvania od každého
reproduktora rovnaká.
Pretože zvuky prichádzajú do polohy počúvania v rôznych
dobách, ktoré závisia od umiestnenia reproduktorov, môžete
tento rozdiel nastaviť tak, že pridáte k zvukom stredových a
priestorových reproduktorov efekt omeškania.
Ideálne umiestnenie
stredového reproduktora
Ak je vzdialenosť Dc na obrázku rovnaká alebo dlhšia ako Df,
nastavte 0 ms. Inak zmeňte nastavenie podľa tabuľky.
Vzdialenosť
medzi Df a
Dc
0.00 m
Čas
omeškania
0 ms
0.34 m
1 ms
0.68 m
2 ms
1.06 m
3 ms
1.40 m
4 ms
Ideálne
umiestnenie
PRIESTOROVÉHO
REPRODUKTORA
1.76 m
5 ms
Ideálne je, ak je umiestnenie všetkých reproduktorov v
takomto kruhu.
Df: Vzdialenosť od predného reproduktora.
Dc: Vzdialenosť od stredového reproduktora.
Ds: Vzdialenosť od PRIESTOROVÉHO REPRODUKTORA.
● nastavenie systému
Nastavenie stredového reproduktora
Nastavenie surround (zadných) reproduktorov
Ak je vzdialenosť Dr na obrázku rovnaká alebo dlhšia ako Ds,
nastavte 0 ms. Inak zmeňte nastavenie podľa tabuľky.
Vzdialenosť
medzi Df a
Dc
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
5.29 m
Čas
omeškania
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
M
` Pri PL II (Dolby Pro Logic II), môže byť oneskorenie v každom režime rôzne.
` Pri AC-3 a DTS môžete oneskorenie nastaviť v rozsahu 00 až 15 ms.
` Stredový reproduktor je možné nastavovať iba pri diskoch s 5.1-kanálovým zvukom.
49
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 49
2009-03-07 �� 2:59:37
nastavenie systému
Nastavenie testovacieho tónu
Aby bolo možné skontrolovať správne zapojenie reproduktorov, použite testovací
tón.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % sa presuňte na Audio a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora vyberte TEST TONE a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
~ Testovací tón sa reprodukuje postupne z jednotlivých
reproduktorov v poradí : L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW.
Ak znova stlačíte ENTER, reprodukcia testovacieho tónu sa vypne.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
STOP
EXIT
Nastavenie zvuku
Môžete nastaviť vyváženie a úroveň hlasitosti jednotlivých reproduktorov.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % sa presuňte na Audio a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora vyberte SOUND EDIT a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stlačte tlačidlo kurzora , a vyberte a nastavte požadovanú
položku.
Stlačte tlačidlo kurzora , a nastavte nastavenia.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
CHANGE
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
MOVE
50
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 50
2009-03-07 �� 2:59:37
SK
Ručné nastavenie hlasitosti reproduktora a vyváženia tlačidlom SOUND EDIT (UPRAVIŤ ZVUK)
Stlačte SOUND EDIT a potom stláčajte ,.
~ Každým stlačením tlačidla SOUND EDIT môžete vidieť
vyváženie a úroveň každého reproduktora.
● NASTAVENIE SYSTÉMU
Nastavenie vyváženia predných/zadných reproduktorov
` Môžete zvoliť hodnoty od 00 do -06 a OFF.
` Hlasitosť sa znižuje smerom k -6.
Nastavenie úrovne hlasitosti stredového/zadných reproduktorov/Subwoofer
` Môžete zvoliť hodnoty od 00 do -06 a OFF.
` Hlasitosť sa znižuje smerom k -6.
NASTAVENIE DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION KOMPRESIA DYNAMICKÉHO ROZSAHU)
Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť rozdiel medzi najhlasnejším a najtichším zvukom.
Túto funkciu je možné použiť pri zvukoch Dolby Digital, keď sledujete filmy pri nízkej hlasitosti, napr. v noci.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % sa presuňte na Audio a potom
stlačte tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte DRC a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stláčaním tlačidiel , nastavte DRC.
~ Stláčaním  sa efekt zvýrazňuje a stláčaním  sa efekt znižuje.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
CHANGE
1
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 51
2009-03-07 �� 2:59:39
nastavenie systému
Nastavenie AV SYNC
Ak zariadenie pripojíte k digitálnemu televízoru, obraz môže zaostávať za zvukom.
V takomto prípade nastavte oneskorenie zvuku tak, aby zodpovedal obrazu.
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Audio a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte AV-SYNC a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stláčaním tlačidiel , vyberte čas oneskorenia pre AV-SYNC
a stlačte tlačidlo ENTER.
~ Oneskorenie zvuku môžete nastaviť v rozsahu 0 ms až 300 ms.
Nastavte optimálny stav.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
Nastavenie zvuku HDMI
Audio signály prenášané cez HDMI kábel je možné zapnúť/vypnúť (ON/OFF).
1. Počas zastavenia stlačte MENU.
. Pomocou tlačidla kurzora % vyberte Audio a potom stlačte tlačidlo
ENTER alebo tlačidlo +.
. Pomocou tlačidla kurzora  vyberte HDMI AUDIO a potom stlačte
tlačidlo ENTER alebo tlačidlo +.
4. Stlačením kurzorových tlačidiel , vyberte položku ON alebo OFF,
potom stlačte tlačidlo ENTER.
• ON: Cez HDMI kábel sa prenáša video aj audio signál a zvuk
sa bude reprodukovať len cez reproduktory televízora.
• OFF: Cez HDMI kábel sa prenáša len video signál a zvuk sa bude
reprodukovať len cez reproduktory tohto systému domáceho kina.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
M
` Výrobné nastavenie pre HDMI AUDIO je OFF.
` HDMI AUDIO sa pri reprodukcii cez reproduktory televízora automaticky zmixuje do dvoch kanálov.
52
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 52
2009-03-07 �� 2:59:43
SK
ZVUKOVÉ POLE (DSP)/EKVALIZÉR (EQ)
Režim DSP (Procesor pre digitálne signály): bol vytvorený pre simuláciu rôznych zvukových prostredí.
EQ : Za účelom optimalizácie zvuku tak, aby zodpovedal práve počúvanému hudobnému žánru môžete zvoliť
ROCK, POP alebo CLASSIC.
Stlačte DSP/EQ.
~ Na displeji sa zobrazí DSP.
● NASTAVENIE SYSTÉMU
Po každom stlačení tlačidla sa voľba zmeni nasledovne:
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
~ POPS, JAZZ, ROCK: V závislosti od hudobného žánru
môžete zvoliť POP, JAZZ a ROCK.
~ STUDIO: Atmosféra akustiky štúdia.
~ CLUB: Simulácia atmosféry akustiky tanečného klubu s
výraznými nizkymi tónmi.
~ HALL: Atmosféra akustiky koncertnej sály so zvýraznim čistých
vokálov.
~ MOVIE: Atmosféra akustiky kinosály.
~ CHURCH: Atmosféra akustiky veľkej katedrály.
~ PASS: Toto nastavenie zvoľte pri štandardnom počúvaní.
M
` Funkcia DSP/EQ je dostupná len v režime STEREO. Stláčaním PL II mode zobrazte na displeji STEREO.
` Táto funkcia pracuje s CD, MP3-CD, DivX, tunerom a diskmi Dolby Digital.
` Pri prehrávani DVD disku s kódovaným zvukom dvoch alebo viacerých kanálov sa multikanálový režim zvoli
automaticky a funkcia DSP/EQ nefunguje.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 53
2009-03-07 �� 2:59:44
nastavenie systému
REŽIM DOLBY PRO LOGIC II
Môžete zvoliť požadovaný audio režim Dolby Pro Logic II.
Stlačte
PL II MODE.
~ Po každom stlačení tlačidla sa režim zmení nasledovne.
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGI ➞ MATRIX ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO LOGIC II
~ MUSIC: Pri počúvani hudby získa zvuk reálne zafarbenie.
~ CINEMA: Zvuk filmu získa reálne zafarbenie.
~ PRO LOGI: Zvuk získa reálny multikanálový efekt, ako by
bolo pripojených 5 reproduktorov, pričom sa
používajú len predné (ľavý a pravý) reproduktory.
~ MATRIX: Reprodukuje sa 5.1-kanálový surround zvuk.
~ STEREO: Zvoľte pre reprodukciu zvuku len z predných (ľavý a pravý) reproduktorov a Subwoofer.
M
` Ak zvolíte režim Pro Logic II, pripojte externé zariadenie do konektorov AUDIO INPUT (L a R) na prehrávači.
Ak prepojíte len jeden vstupný konektor (L alebo R), nie je možné počúvať surround zvuk.
EFEKT DOLBY PRO LOGIC II
Táto funkcia pracuje len v režime Dolby Pro Logic MUSIC.
1. Stlačením tlačidla
. Stlačte tlačidlo
PL II MODE vyberte režim MUSIC.
PL II EFFECT.
. Stlačením tlačidiel , vyberte požadované nastavenie
efektu.
~ PANORAMA : Tento režim rozširuje predný stereo zvuk,
aby zahrnul priestorové reproduktory do vzrušujúceho
„zahaľujúceho“ efektu s bočným zobrazovaním.
Môžete vybrať 0 alebo 1.
~ C- WIDTH : Zvuk vychádza iba zo stredového reproduktora.
Ľavý a pravý reproduktor vydávajú duchový zvuk.
Môžete si vybrať medzi 0 a 7.
~ DIMENS 1 : Dodatočné nastavenie zvukového poľa (DSP) z predných alebo zadných
reproduktorov.
Môžete si vybrať medzi 0 a 6.
4
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 54
2009-03-07 �� 2:59:45
SK
NASTAVENIE ASC (Automatická kalibrácia zvuku)
Jednorazovým nastavením funkcie ASC, keď premiestnite alebo nainštalujete jednotku získate to, že
jednotka automaticky rozozná vzdialenosť medzi reproduktormi, úrovne medzi kanálmi a frekvenčné
charakteristiky pre vytvorenie 5.1-kanálového zvukového poľa, ktoré je pre vaše prostredie
najoptimálnejšie.
● NASTAVENIE SYSTÉMU
ASC mikrofón
L: PREDNÝ REPRODUKTOR (L)
R: PREDNÝ REPRODUKTOR (R)
C: STREDOVÝ REPRODUKTOR
SW: SUBWOOFER
M
SL: ZADNÝ REPRODUKTOR (SL)
SR: ZADNÝ REPRODUKTOR (SR)
` Nastavenie ASC SETUP môžete vykonať keď sa v jednotke nenachádza disk, alebo je v režime Stop s vloženým
DVD/CD.
` Počas nastavovania ASC je úroveň hlasitosti tónu zafixovaná, preto nemôžete pomocou ovládacích tlačidiel
hlasitosť nastavovať.
` Ak počas nastavovania ASC odpojíte mikrofón automatickej kalibrácie zvuku, proces nastavovania bude
zrušený.
` Keď je funkcia ASC aktivovaná, zvukové efekty DSP/EQ, DOLBY PRO LOGIC ll, a P. BASS nebudú fungovať.
Overenie ASC
Krátko stlačte tlačidlo ASC.
~ Na displeji sa zobrazí vzdialenosť a hodnoty úrovne stanovené pre každý kanál.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 55
2009-03-07 �� 2:59:46
nastavenie systému
NASTAVENIE ASC (Automatická kalibrácia zvuku)
1. ASC mikrofón pripojte k vstupnému konektoru ASC.
. ASC mikrofón umiestnite do polohy počúvania.
. Stlačte tlačidlo ASC.
~ Aby ste vytvorili optimálne 5.1-kanálové zvukové pole,
výbery sa nachádzajú v nasledovnej časti:
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW
4. Keď sa na displeji zobrazí odkaz „REMOVE MIC“, odpojte
ASC mikrofón.
M
` Nastavenie funkcie ASC trvá približne 3 minúty.
Ak chcete nastavenie ASC (Automatická kalibrácia zvuku) zrušiť,
stlačte tlačidlo ASC.
Výstup tónu sa zastaví, na displeji sa zobrazí „CANCEL ASC“ a nastavenie sa zruší.
Ak chcete počúvať v režime ASC (Automatická kalibrácia zvuku),
krátko stlačte tlačidlo ASC.
Výber na displeji bude prepínať medzi ASC ON a ASC OFF.
Ak vyberiete „ASC ON“, budete zvuk počuť v režime ASC.
Ak vyberiete „ASC OFF“, budete zvuk počuť v režime, ktorý bol nastavený v nastaveniach zvuku na
nastavovacej obrazovke.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 56
2009-03-07 �� 2:59:47
SK
rádio
POČÚVANIE ROZHLASU
Diaľkové ovládanie
● RáDIO
1. Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
. Nalaďte požadovanú stanicu.
~ Automatické ladenie 1: Po stlačení tlačidla
[,] sa zvolí predvoľba.
~ Automatické ladenie 2: Po zatlačení a pridržaní
,,. sa budú stanice ladiť automaticky.
~ Manuálne ladenie: Krátkym stláčaním ,,. sa
frekvencia zvyšuje alebo znižuje postupne v
krokoch.
Hlavná jednotka
1. Stlačte tlačidlo FUNCTION pre výber FM pásma.
. Zvoľte nejakú rozhlasovú stanicu.
~ Automatické ladenie 1: Stlačením tlačidla STOP (@)
zvoľte PRESET a stlačením [,] zvoľte predvoľbu.
~ Automatické ladenie 2: Stlačením tlačidla STOP (@)
zvoľte MANUAL a zatlačením a pridržaním [,] sa
spustí automatické ladenie.
~ Manuálne ladenie: Stlačením tlačidla STOP (@) zvoľte MANUAL a následným krátkym stláčaním
tlačidla
po krokoch znižujete alebo zvyšujete frekvenciu.
Stláčaním MO/ST môžete prepínať režim zvuku na Mono/Stereo.
• Po každom stlačení tlačidla sa zvuk prepina do režimu STEREO alebo MONO.
• Ak je príjem nekvalitný, zvoľte MONO. Zvuk bude kvalitnejší a potlačí sa rušenie.
ULOŽENIE STANÍC
Príklad: Uloženie FM stanice s frekvenciou 89,10 do pamäte.
1. Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
. Stlačením ,,. vyberte 89,10.
. Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
~ Na displeji bliká 01.
4. Pre výber predvoľby stlačte [,].
~ Zvoliť môžete predvoľbu 1 až 15.
. Znova stlačte TUNER MEMORY.
~ Predtým, ako z displeja zmizne číslo, stlačte tlačidlo
TUNER MEMORY.
~ Číslo z displeja zmizne a stanica sa uloží do pamäte.
. Ostatné stanice uložíte do pamäte opakovaním krokov 2 až 5.
~ Ak chcete aktivovať uložené predvoľby, stláčaním
[,] na diaľkovom ovládači zvoľte požadovanú predvoľbu.
M
` Táto jednotka neprijíma AM(MW) vysielania.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 57
2009-03-07 �� 2:59:49
praktické funkcie
FUNKCIA ČASOVAČA
Môžete nastaviť čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
Stlačte SLEEP.
~ Zobrazí sa nápis SLEEP. Pri každom stlačení tlačidla sa striedajú
nasledujúce predvoľby času:
➞ 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF
Ak chcete potvrdiť nastavenie časovača, stlačte SLEEP.
~ Zobrazí sa čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
~ Ak stlačíte tlačidlo znova, môžete zmeniť nastavený čas.
Pre zrušenie funkcie vypínacieho časovača stláčajte SLEEP, kým sa na displeji nezobrazí OFF.
NASTAVENIE ÚROVNE JASU
Jas displeja na zariadení je možné nastaviť tak, aby nepútal pozornosť pri
sledovaní filmov.
Stláčajte tlačidlo DIMMER.
~ Pri každom stlačení tlačidla sa zmení nastavenie jasu predného
displeja.
VYPNUTIE ZVUKU
Táto funkcia je užitočná najmä pri nečakanom telefonáte alebo návšteve.
Stlačte tlačidlo MUTE.
~ Na displeji sa zobrazí MUTE.
~ Pre zapnutie zvuku stlačte tlačidlo znova.
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 58
2009-03-07 �� 2:59:50
SK
S.VOL (INTELIGENTNá HLASITOSŤ)
Reguluje a stabilizuje úroveň hlasitosti proti drastickej zmene hlasitosti
v prípade zmeny kanála alebo počas prechodu v scéne.
Stlačte tlačidlo S.VOL.
~ Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne:
S.VOL ON  S.VOL OFF
● PRAKTICKÉ FUNKCIE
P.BASS
Funkcia P.BASS zdôrazňuje nízke tóny poskytovaním
dunivých zvukových efektov.
Stlačením tlačidla P.BASS vyberte režim P.BASS.
P BAS ON  P BAS OFF
M
` Funkcia P.BASS je dostupná iba s 2 kanálovými LPCM zdrojmi, ako napríklad MP3, DivX, CD a WMA. Stlačte
tlačidlo P.BASS a na obrazovke sa zobrazí „ZOSILNENIE BASOV ZAP.“.
` Funkcia P.BASS nefunguje s režimami DSP/EQ alebo DOLBY PRO LOGIC 2.
Ak tlačidlo P.BASS stlačíte v režime DSP/EQ, režim DSP/EQ sa automaticky vypne a funkcia P. BASS sa zapne.
ZVYŠOVANIE KVALITY ZVUKU
Táto funkcia tiež napomáha k zvýšeniu vášho zážitku zo zvuku (napr.
MP3 hudby).
Túto funkciu použite, ak chcete počuť lepší zvuk z MP3 zdroja s
nízkou kvalitou.
Stlačte tlačidlo AUDIO UPSCALING.
~ Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne
UPSC ON  UPSC OFF
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 59
2009-03-07 �� 2:59:51
praktické funkcie
ZáKLADNÉ POUŽITIE CD RIPPING
Premieňa audio zvuk CD na formát súboru MP3 pred poslaním do pamäťového média USB.
B
1. Pripojte USB zariadenie.
. Do priehradky na CD vložte audio CD.
. Stlačte CD RIPPING.
~ Ak chcete spustiť prenos aktuálnej stopy, stlačte tlačidlo
CD RIPPING na diaľkovom ovládači, zatiaľ čo systém
prehráva stopu, alebo je dočasne pozastavený.
~ Ak chcete preniesť všetky stopy, ktoré sa nachádzajú na
CD, stlačte a podržte tlačidlo CD RIPPING na diaľkovom
ovládači.
~ Na displeji sa zobrazí odkaz „CD RIPPING“ a prenos sa
spustí.
4. Ak chcete prenos zastaviť, stlačte STOP (@).
~ Po ukončení prenosu sa v USB zariadení vytvorí adresár s
názvom „RIPPING“ a prenesený súbor sa uloží vo formáte
„SAM_XXXX”.mp3“.
M
` Počas prenosu CD neodpájajte USB pripojenie alebo sieťový kábel. V opačnom prípade sa môžu
`
`
`
`
`
`
`
`
poškodiť údaje. Ak chcete prenos CD zastaviť, stlačte tlačidlo STOP a USB zariadenie odpojte až
potom, keď prestane systém prehrávať CD úplne.
Ak počas prenosu CD odpojíte USB pripojenie, systém sa vypne a vy nebudete môcť vymazať
prenesený súbor. V takom prípade pripojte počítač pomocou USB kábla, zálohujte údaje a
naformátujte USB zariadenie.
Ak pripojíte USB zariadenie k systému počas prehrávania CD, systém zastaví prehrávanie a bude v
ňom pokračovať po ukončení inicializácie USB pripojenia. (Doba inicializácie sa môže líšiť v závislosti
od typu USB zariadenia.)
Funkcia PRENOSU ZVUKOVÝCH STOP nie je aplikovaná v DTS-CD.
Ak ukladanie zvukových stop trvá menej ako 5 sekúnd, súbor s uloženými stopami nemusí
byť vytvorený.
Prenos CD je možný iba vtedy, ak je USB zariadenie alebo HDD formátované v systéme
súborov FAT. (Systém súborov NTFS nie je podporovaný.) Zoznam vyhovujúcich zariadení
nájdete v technických údajoch hostiteľského zariadenie USB.
Ukladanie zvukových stop sa vykoná v normálnej rýchlosti (1x) a u niektorých zariadení
USB môže čas ukladania byť dlhší.
Počas toho, ako systém prenáša CD, nebudete počuť zvuk.
Počas prenosu CD systém neurýchľujte.
0
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 60
2009-03-07 �� 2:59:52
SK
riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného
prehľadu. Ak sa vyskytne problém, ktorý nie je popísaný v prehľade, alebo ak nejaký problém pretrváva, odpojte
šnúru zariadenia od napájania a obráťte sa na najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servis Samsung.
Problém
Kontrola/Riešenie
~ Je zariadenie správne pripojené k napájaniu?
~ Vypnite a znova zapnite zariadenie.
Prehrávanie sa nespustí.
• Skontrolujte regionálne číslo DVD.
DVD disky, ktoré ste kúpili v zahraničí sa nemusia dať
prehrávať.
• Na tomto DVD prehrávači sa nedajú prehrávať CD-ROM-y a
DVD-ROM-y.
• Uistite sa, že stupeň ohodnotenia je správny.
Prehrávanie sa nespustí ihneď
po stlačení tlačidla prehrávanie/
pozastavenie.
~ Nie je disk deformovaný alebo poškriabaný?
~ Vyčistite disk.
Nie je počuť zvuk
~ Počas zrýchleného, spomaleného prehrávania vpred/vzad a
krokovania nepočuť zvuk.
~ Sú reproduktory pripojené správne? Sú reproduktory
nastavené správne?
~ Nie je disk poškodený?
Zvuk je reprodukovaný len
niektorými a nie všetkými 6
reproduktormi.
• Ak prehrávate CD disk alebo rádio, zvuk je reprodukovaný
len prednými reproduktormi (L/R). Ak chcete používať
všetkých 6 reproduktorov, stláčaním PL II (Dolby Pro Logic
II) na diaľkovom ovládači zvoľte "PRO LOGIC II".
• Skontrolujte, či DVD disk obsahuje 5.1-kanálový zvuk.
• Ak v nastaveniach zvuku v ponuke Setup nastavíte
reproduktory C, SL a SR na NONE, zvuk nebude
reprodukovaný stredovým, ale len prednými reproduktormi
(L/R). Nastavte reproduktory C, SL a SR na SMALL.
Nereprodukuje sa Dolby Digital
5.1-kanálový zvuk.
~ Je na obale disku označenie "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby
Digital 5.1-kanálový zvuk sa reprodukuje, len ak disk
obsahuje 5.1-kanálový zvuk.
~ Je zvuk v informačnom zobrazeni o disku správne nastavený
na DOLBY DIGITAL 5.1-CH?
Diaľkový ovládač nefunguje.
~ Je diaľkové ovládanie používané vo svojom prevádzkovom dosahu
(uhol a vzdialenosť)?
~ Nie sú vybité batérie?
● riešenie problémov
Nedá sa vysunúť disk.
~ Sú na diaľkovom ovládaní (televízor alebo DVD) správne
vybrané funkcie režimu (TV/DVD)?
61
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 61
2009-03-07 �� 2:59:52
riešenie problémov
Problém
Kontrola/Riešenie
~ Disk sa otáča, ale nevidno
obraz.
~ Kvalita obrazu je nízka a obraz
sa trasie.
~ Je televízor zapnutý?
~ Sú video káble správne zapojené?
~ Nie je disk znečistený alebo poškodený?
~ Niektoré nekvalitné disky nemusí byť možné prehrať.
Jazyk pre zvuk a titulky
nefungujú.
~ Jazyk pre zvuk a titulky je možné prepínať, len ak ich DVD
disk obsahuje. V závislosti od disku sa ich používanie môže
odlišovať.
Ponuka sa nezobrazí ani po
zvolení Menu.
~ Použivate disk, ktorý obsahuje ponuku?
Nie je možné zmeniť pomer strán
obrazu.
~ DVD disky so záznamom s pomerom strán 16:9 môžete
prehrávať v režime 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX alebo 4:3
PAN SCAN. DVD disky so záznamom s pomerom strán 4:3
však môžete prehrávať len s pomerom strán 4:3.
Skontrolujte popis na obale DVD disku a podľa toho zvoľte
správny režim.
~ Zariadenie nepracuje.
(Príklad: Zariadenie sa vypne,
alebo je počuť neštandardné
zvuky.)
~ Zariadenie nepracuje správne.
• Zariadenie vypnite a tlačidlo STOP (@) na hlavnej jednotke
podržte viac ako 5 sekúnd (funkcia resetovania). Na displeji
bude blikať červená LED kontrolka pohotovostného režimu a
všetky nastavenia sa vrátia k východiskovým hodnotám.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
Zabudli ste heslo pre nastavenie
úrovne obmedzení.
• Keď sa na displeji hlavného prístroja objaví nápis „NO DISC“
(ŽIADNY DISK), podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo STOP (@)
na hlavnom prístroji. Na displeji sa objaví nápis
„INITIAL“ a všetky nastavenia sa vrátia na predvolené
hodnoty.
• Stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
Nie je možné prijímať rozhlasové
vysielanie.
~ Je anténa správne pripojená?
~ Ak je vstupný signál z antény nekvalitný, nainštalujte externú
FM anténu tak, aby bol príjem kvalitný.
62
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 62
2009-03-07 �� 2:59:52
SK
tabuľka kódov jazykov
Zadajte príslušný číselný kód, aby sa nastavili počiatočné nastavenia jazyka pre „Disc Audio“ (Zvuk), „Disc Subtitle“
(Titulky) a/alebo „Disc Menu“ (Ponuka DVD disku) (pozri str. 44).
Kód
Jazyk
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1027
Afar
1181
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
● tabuľka kódov jazykov
Kód
63
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 63
2009-03-07 �� 2:59:53
dodatok
Manipulácia s DISKMI a ich skladovanie
Aj malé škrabance na disku môžu zhoršiť kvalitu zvuku a obrazu a zapríčiniť preskakovanie. Pri manipulácii s diskmi
dávajte pozor, aby neprišlo k ich poškrabaniu.
Zaobchádzanie s diskmi
Nedotýkajte sa povrchu disku. Disk chytajte iba na okrajoch, aby ste predišli znečisteniu povrchu disku
odtlačkami prstov.
Na povrch disku nič nenalepujte.
Skladovanie diskov
Disky nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu.
M
Disky skladujte vo
vetraných miestnostiach.
Disky skladujte v ochranných
obaloch. Disky skladujte vo zvislej
polohe.
` Predchádzajte znečisteniu povrchu disku.
` Disky sa nesmú poškriabať ani prasknúť.
Zaobchádzanie s diskmi a ich skladovanie
Ak je disk znečistený, čistite ho pomocou mierne navlhčenej čistiacej handričky v slabom roztoku
saponátu. Potom disk utrite suchou handričkou.
~ Disk čistite smerom od stredu k okrajom v smere šípok.
M
` Ak sa dostane do kontaktu teplý vzduch s chladnými časťami zariadenia, môže sa vo vnútri zariadenia
kondenzovať vlhkosť. Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, zariadenie nebude pracovať správne. V takomto
prípade vyberte disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy cca 1 - 2 hodiny, kým sa vlhkosť neodpari.
64
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 64
2009-03-07 �� 2:59:53
Všeobecne
95 W
Hmotnosť
4,2 kg
Rozmery
449,6 (Š) x 251,5 (H) x 99,1 (V) mm
Prevádzková teplota
+5°C až +35°C
Prevádzková vlhkosťe
10 % až 75 %
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitný video signál
● dodatok
Príkon
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
SK
Technické údaje
Rýchlosť čítania: 3,49 - 4,06 m/s
Približný čas prehrávania (jednostranný, jednovrstvový disk): 135 min
Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s
Maximálna doba prehrávania: 74 min.
Rýchlosť čítania: 4,8 - 5,6 m/s
Maximálny čas prehrávania 20 min
1 kanál 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Y: 1,0 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Video výstup
Komponentný video výstup
Pr: 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Pb: 0,70 Vš-š (impedancia 75 Ohm)
Zosilňovač
HDMI
Impedancia : 85~115Ω
Výstup predného reproduktora
133W x 2(3Ω)
Výstup stredového reproduktora
133W(3Ω)
Výstup zadného reproduktoru
133W x 2(3Ω)
Výstup reproduktora subwoofer
135W(3Ω)
Frekvenčné pásmo
20Hz~20KHz
Pomer signálu k šumu
70dB
Odstup kanálov
60dB
Citlivosť vstupu
(AUX)400mV
65
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 65
2009-03-07 �� 2:59:54
dodatok
Technické údaje (pokračovanie)
HT-X725/HT-X725G
Systém reproduktorov
Reproduktor
Impedancia
Frekvenčné pásmo
Úroveň výstupného akustického tlaku
Menovitý príkon
Maximálny vstup
Rozmery (Š x V x H)
Hmotnosť
5,1-kanálový systém reproduktorov
Predný/Zadný/Stredový
Subwoofer
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
86dB
86dB
133W
135W
266W
270W
Predný : 185 x 605 x 185 mm
Zadný : 93 x 271 x 77 mm
Stredový : 358 x 44 x 68 mm
Subwoofer : 256 x 256 x 298 mm
Predný : 1,6 kg, Zadný : 0,9 kg
Stredový : 0,3 kg, Subwoofer : 4,2 kg
HT-TX725/HT-TX725G
Systém reproduktorov
Reproduktor
Impedancia
Frekvenčné pásmo
Úroveň výstupného akustického tlaku
Menovitý príkon
Maximálny vstup
Rozmery (Š x V x H)
Hmotnosť
5,1-kanálový systém reproduktorov
Predný/Zadný/Stredový
Subwoofer
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
86dB
86dB
133W
135W
266W
270W
Predný/Zadný : 270 x 1115 x 270 mm
Stredový : 358 x 44 x 68 mm
Subwoofer : 256 x 256 x 298 mm
Predný/Zadný : 2,93 kg
Stredový : 0,3 kg, Subwoofer : 4,2 kg
*: Nominálna špecifikácia
-S
poločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú iba približné.
66
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 66
2009-03-07 �� 2:59:54
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Región
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Krajina
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 67
Webová stránka
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Zákaznícke centrum 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-03-07 �� 2:59:54
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd
alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných
typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt
ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok
a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Code No. AH68-02180G (0.0)
HT-X725_XEO_SK-0307.indd 68
2009-03-07 �� 2:59:55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement