Samsung HT-TXQ120 User guide

Samsung HT-TXQ120 User guide
Návod na použitie
SK
DIGITÁLNY SYSTÉM
DOMÁCEHO KINA
HT-TXQ120
COMPACT
AH68-01959G
DIGITAL AUDIO
Bezpecnostné varovania
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
SK
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätievzariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnotyvyvolávajúce riziko úrazu elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny
týkajúcesa používania alebo údržby (servisu)
tohto zariadenia,ktoré sa nachádzajú v tomto
návode.
ZARIADENIE S LASEROM TRIEDY 1
Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1
LASER.
Aby ste predišli riziku ožiarenia, zariadenie používajte len v
súladespokynmi popísanými v návode na použitie.
UPOZORNENIE - PO OTVORENÍ ZARIADENIA
HROZÍRIZIKO OŽIARENIA NEVIDITEĽNÝM
LASEROVÝMŽIARENÍM. NEVYSTAVUJTE
SA LASEROVÉMU LÚČU.
Skontrolujte, či sa striedavé napätie v miestnej elektrickej sieti zhoduje s napätím vyznačeným na typovom štítku na
zadnej strane prehrávača alebo subwoofera. Prehrávač alebo subwoofer nainštalujte vo vodorovnej polohe na vhodnom
podstavci (nábytku) s dostatočným priestorom okolo na cirkuláciu vzduchu (7,5 až 10 cm). Skontrolujte, či nie sú zakryté
ventilačné otvory. Navrch prehrávača ani subwoofera nič neumiestňujte. Neumiestňujte prehrávač ani subwoofer na
zosilňovače ani na iné zariadenia, ktoré sa môžu zahrievať. Pred premiestňovaním prehrávača skontrolujte, či sa v ňom
nenachádza disk. Tento prehrávač je určený na plynulú prevádzku. Prepnutie prehrávača diskov DVD do pohotovostného režimu neznamená jeho odpojenie od napájania. Ak chcete prehrávač odpojiť od zdroja napájania úplne, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky, najmä v prípade, že nebudete prehrávač dlhšiu dobu používať.
PRÍPRAVA
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE REAR COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS
INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE
PERSONNEL.
Bezpečnostné upozornenia
VÝSTRAHA : Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a rizikuúrazu elektrickým prúdom, nevystavujtezariadenie dažďu
ani vlhkosti.
UPOZORNENIE : ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝMPRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKUSIEŤOVEJ
ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJZÁSUVKY.
• Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
• Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou
bolomožné manipulovať.
Táto značka znázornená na výrobku alebo uvedená v dokumentácii k nemu signalizuje, že
prístroj sa nesmie po skončení životnosti likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.
Namiesto toho je vašou povinnosťou zlikvidovať nepotrebné zariadenia ich odovzdaním na
určenom zbernom mieste, aby sa mohli nepotrebné elektrické a
elektronické zariadenia recyklovať. Domáci používatelia sa musia obrátiť buď na
predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú informácie
o mieste a spôsobe manipulácie s týmto výrobkom, ktorý bude šetrný voči životnému prostrediu. Firemní používatelia sa musia obrátiť na svojho dodávateľa a overiť si podmienky
uvedené v kúpnej zmluve.
Tento výrobok sa nesmie pri likvidácii miešať s iným firemným odpadom.
Počas búrky odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky.Napäťový náraz môže zariadenie
poškodiť.
Zástrčka elektrického napätia sa používa na odpojenie
zariadenia a mala by ostať pohotovo použiteľná kedykoľvek.
Phones
Zariadenie chráňte pred vlhkosťou (neklaďte naň
nádoby naplnenékvapalinou, napríklad vázy) a pred
vysokými teplotami (blízkosť ohňa) ajpred zdrojmi
silného magnetického alebo elektrického poľa.
V prípadeporuchy odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky. Zariadenie nie jeurčené na komerčné
používanie. Zariadenia je určené len na
osobnépoužitie.Ak ste zariadenie skladovali v chladnom prostredí,
v jeho vnútri môžeskondenzovať vlhkosť. Po prenesení
zariadenia z chladného prostredia do teplého
počkajtecca2 hodiny pred zapnutím zariadenia,
kým sa nedosiahne izbováteplota.
2
Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu anipôsobeniu tepelných zdrojov.
Zariadenie sa môže prehriať a poškodiť sa.
Batérie používané v zariadení obsahujú
chemikálieškodlivé pre životné prostredie.
Batérie nelikvidujte v bežnom komunálnom odpade.
3
Charakteristické vlastnosti
Prehrávanie rôznych diskov a FM rádio
Model HT-TXQ120 dokáže prehrávať rôzne typy diskov ako DVD-AUDIO,DVD-VIDEO, SACD, CD, MP3-CD, WMACD, DivX, CD-R/RW a DVD R/RW disky a disponuje tiežkvalitným FM rádiom.
Možnosť prehrávať vysokokvalitný zvuk z DVD-Audio diskov. Vstavaný 24-bit/192 kHz DAC prevodník umožňuje
zariadeniu reprodukovať vysokokvalitný zvukzhľadiska dynamického rozsahu, nízkoúrovňového šumu a
vysokofrekvenčných detailov.
Podpora funkcie USB Host prehrávania
Po pripojení pamäťového zariadenia k USB portu domáceho kina môžete vo vysokej kvalite obrazua s 5.1-kanálovým
zvukom prehrať mediálne súbory, ako sú obrázky, filmy a hudba, ktoré máte uloženévMP3 prehrávači, USB
pamäťovej jednotke alebo digitálnom fotoaparáte.
Prehrávanie diskov SACD
K dispozícii je počúvanie viackanálového zvuku s vysokou kvalitou, ktorý presahuje kvality prehrávania bežného disku
CD.
PRÍPRAVA
Bezpečnostné varovania ....................................................2
Bezpečnostné upozornenia ................................................3
Charakteristické vlastnosti ..................................................4
Poznámky k diskom............................................................6
Popis...................................................................................8
ZAPOJENIA
Inštalácia reproduktora .....................................................12
Inštalácia DVD prehrávača ...............................................13
Pripojenie reproduktorov ..................................................14
Pripojenie bezdrôtového zosilňovača príjmu ....................17
Pripojenie výstupu obrazu k televízoru .............................19
Pripojenie HDMI IN/OUT ..................................................20
Funkcia HDMI ...................................................................21
Pripojenie zvuku z externých zariadení ............................22
Pripojenie FM antény........................................................23
SK
NASTAVENIA
Nastavenie........................................................................44
Nastavenie jazyka..........................................................44
Setting TV Screen type ..................................................45
Nastavenie rodičovského zámku (Úroveň obmedzení) ........46
Nastavenie hesla ...........................................................46
Nastavenie pozadia .......................................................47
TVýber jedného z troch nastavených pozadí.................47
DVD Playback Mode......................................................48
Registrácia DivX (R) ......................................................48
Režim prehrávania SACD..............................................49
Nastavenie režimu reproduktorov ..................................49
Nastavenie oneskorenia ................................................50
Nastavenie testovacieho tónu........................................51
Nastavenie zvuku ..........................................................52
Nastavenie DRC (Dynamic Range Compression kompresia dynamického rozsahu) .................................53
Nastavenie AV SYNC ....................................................53
Režim Dolby Pro Logic II ..................................................54
Efekt Dolby Pro Logic II ....................................................55
PRÍPRAVA
Kompatibilita s DVD-Audio diskmi
Obsah
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II je nová forma dekódovacej technológie multikanálového audio signálu, ktorá jedokonalejšia
než existujúci systém Dolby Pro Logic.
DTS (Digital Theater System - Systém domáceho kina)
DTS je formát kompresie zvuku vyvinutý spoločnosťou Digital Theater Systems Inc. Vytváraširokopásmový
5.1-kanálový zvuk.
Šetrič obrazovky
Model HT-TXQ120 automaticky rozjasní a stmavne TV obrazovku po cca3 minútach v režime zastavenia.
Model HT-TXQ120 sa automaticky prepne do úsporného režimu po cca20 minútach v režime šetriča
obrazovky.
Režim úspory energie
Model HT-TXQ120 sa automaticky vypne po cca 20 minútach vrežimezastavenia.
Nastaviteľné zobrazenia na TV obrazovke
Zariadenie HT-TXQ120 umožňuje počas prehrávania súborov JPEG, diskov DVD vybrať svoj obľúbený obrázok a
nastaviť ho ako tapetu na pozadie.
HDMI
HDMI prenáša obrazový a zvukový signál disku DVD súčasne, vďaka čomu je obraz ostrejší.
Podpora 1080p poskytuje ešte ostrejší obraz.
4
PREVÁDZKA
Pred čítaním používateľskej príručky ...............................24
Pred používaním domáceho kina .....................................25
Prehrávanie disku .............................................................26
Prehrávanie diskov SACD (Super Audio CD)...................27
Prehrávanie MP3/WMA-CD disku ....................................28
Prehrávanie súborov JPEG ..............................................29
Prehrávanie súborov DivX ................................................30
Používanie funkcie prehrávania .......................................32
Zobrazenie informácií o disku ........................................32
Zobrazenie zostávajúceho času ....................................33
Zrýchlené prehrávanie ...................................................33
Spomalené prehrávanie.................................................33
Prepínanie scén/skladieb...............................................34
Opakované prehrávanie ................................................35
Výber režimu opakovaného prehrávania v
informačnom zobrazení o disku ......................................35
Prehrávanie A-B Repeat ................................................36
Funkcia krokovania ........................................................36
Funkcia zorných uhlov ...................................................37
Funkcia Zoom (Zväčšenie obrazu) ................................37
Funkcia EZ VIEW ..........................................................38
Skupina Bonus...............................................................38
Navigačné strany ...........................................................38
Funkcia výberu jazyka pre zvuk.....................................39
Funkcia výberu jazyka pre titulky ...................................39
Priamy výber scény/skladby ..........................................40
Menu DVD disku ...........................................................41
Menu titulov ...................................................................41
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou funkcie USB Host .....42
RÔZNE
Nastavenie automatickej kalibrácie zvuku ........................56
Režim živého priestorového zvuku ...................................58
Počúvanie rozhlasu ..........................................................60
Informácie o vysielaní RDS ..............................................61
Praktické funkcie ..............................................................63
Ovládanie TVP pomocou diaľkového ovládania...............64
Riešenie problémov ..........................................................66
Manipulácia s diskmi a ich skladovanie ............................68
Tabuľka kódov jazykov .....................................................69
Zariadenia s podporou funkcie USB Host ........................70
Technické údaje ...............................................................71
5
Poznámky k diskom
SK
DVD (Digital Versatile Disc) disk ponúka fantastický obraz a zvuk vďaka zvuku DolbyDigital a
technológie video kompresie MPEG-2. Tieto realistické efekty známe z kinosálakoncertných sál si
teraz môžete vychutnať v pohodlí vášho domova.
~ 6
DVD prehrávače a disku sú označované regionálnymi kódmi. Aby sa disk prehral, regionálnykód
disku a prehrávača musia byť zhodné. Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá. Regionálny kód
zariadenia je vyznačený na zadnej strane. (Tento DVD prehrávač prehrá len DVD disky označené
rovnakým regionálnym kódom.)
Disky vhodné na prehrávanie
Druh disku
Označenie (Logo)
Rozmer disku
12cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
Obsah disku
Zvuk + Obraz
8cm
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Zvuk
Divx
Zvuk + Obraz
Super Audio
CD
Zvuk
Max.prehrávací čas
Cca 240 min.(jednostranný)
Cca 480 min.(obojstranný)
Cca 80 min.(jednostranný)
Cca 160 min.(obojstranný)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
Nepoužívajte nasledovné typy diskov!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM a DVD-ROM disky, ktoré prehrávač nedokáže prehrať. Pri pokuseprehrať takýto
disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie <WRONG DISC FORMAT>.
• DVD disky zakúpené v zahraničí nemusí byť možné prehrať. Pri pokuse prehrať takýto disksa na TV
obrazovke zobrazí hlásenie <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>.
Ochrana proti kopírovaniu
• Mnoho DVD diskov je kódovaných technológiou na ochranu autorských práv (ochrana
predkopírovaním). Z tohto dôvodu je potrebné pripojiť DVD prehrávač priamo k TVP a nie k VCR.
Pripripojení k VCR sa pri chránených DVD diskoch môže vyskytnúť rušenie obrazu.
• Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľapríslušných
patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporationainých právoplatných
vlastníkov. Použitie tejto technológie je možné iba so súhlasom spoločnostiMacrovision Corporation a je
určené iba na domáce alebo iné obmedzené využívanie, pokiaľ spoločnosťMacrovision Corporation neuvedie
inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie je zakázané.
6
Toto zariadenie nepodporuje chránené (DRM) súbory.
CD-R disky
• V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R diskov v tomto zariadení možné z dôvodu kvality záznamu, stavu
disku, alebo vlastností záznamového zariadenia a záznamového softvéru.
• Používajte 650 MB/74-minútové CD-R disky.Nepoužívajte CD-R disky s kapacitou vyššou než 700 MB/80 minút,
zariadenie ich nemusí prehrať.
• Niektoré CD-RW (prepisovateľné) disky nemusí byť možné prehrať.
• CD-R disk sa prehrá, len ak bol správne uzatvorený. Ak je uzatvorená len sekcia a disk je stále otvorený, nemusíbyť
jeho prehrávanie možné.
PRÍPRAVA
1
Formát záznamu disku
CD-R MP3 Discs
• Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi MP3 v súlade so štandardom ISO 9660 alebo
rozšírenýmformátom - Joliet.
• Názvy MP3 súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
• Dátový tok pri kompresii/dekompresii musí byť vyšší než 128 kb/s.
• Prehrávať je možné len súbory s príponou .mp3.
• Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa naMultisession
disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
• Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
• Pri súboroch s variabilným dátovým tokom (VBR), napr.súbory kódované s nízkym aj vysokým dátovým tokom (t.j.32
kb/s ~ 320 kb/s) môže zvuk počas prehrávania vypadávať.
• Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 500 skladieb.
• Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 300 priečinkov.
CD-R JPEG disky
• Prehrávať je možné len súbory s príponou .jpg.
• Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
• Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi JPEG v súlade so štandardom ISO 9660 alebo
rozšírenýmformátom - Joliet.
• Názvy JPEG súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
• Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa naMultisession
disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
• Na jeden disk môžete uložiť maximálne 9 999 obrazových súborov.
• Pri prehrávaní Kodak/Fuji Picture CD disku je možné prehrať len JPEG súbory z obrazového priečinka (Picture).
• Pri iných obrazových diskoch než Kodak/Fuji Picture CD môže spustenie prehrávania trvať dlhší čas, alebo sanemusia
prehrať vôbec.
Disky DVD R/RW, CD-R/RW DivX
• Pretože toto zariadenie podporuje iba formáty autorizované spoločnosťou DivX Networks, Inc., súbory DivXvytvorené
užívateľom nemusí zariadenie prehrať.
• Aktualizácie pre nepodporované formáty nie sú dostupné. (Napríklad:QPEL, GMC, rozlíšenie vyššie ako 720 x 480 pixelov atď.)
• Súbory DivX s vysokým počtom snímkou za sekundu nemusí zariadenie prehrať.
• Pre viac informácií týkajúcich sa formátov autorizovaných spoločnosťou DivX Networks, Inc.,navštívteadresu
<www.divxnetworks.net>.
7
Popis
SK
Hlavný prístroj
Subwoofer
<ZADNÝ>
<PREDNÝ>
PRÍPRAVA
<ZADNÝ>
<PREDNÝ>
1
2
3
4
3
11
4
5
8
9
10
11
15
9
16
1. Indikátor pohotovostného režimu
6. Koaxiálny konektor 6 FM 75Ω
2. Indikátor napájania
7. Komponentný video výstup.
Pripojte na obdobný vstup na TV.
3. Vstupný konektor ASC
10
4. Výstupné konektory 5.1kanálového reproduktora
5. Ventilátor
2. Otvor pre disk
9. Tlačidlo Tuning Down & Skip
(Ladenie nadol a Preskočiť) (
3. Tlačidlo Vysuntie
10.Ovládanie hlasitosti
4. Panel s displejom
11.Kábel pripojenia systému
5. Tlačidlo Function (Funkcia)
12.Vstupné optické digitálne konektory
pre externé zariadenie (2)
Pripojenie externého zariadenia s
výstupnýmoptickým digitálnym
konektorom.
7. Tlačidlo Stop (Zastaviť) ( )
8. Tlačidlo Play/Pause
(Prehrať/Pozastaviť) (
8
)
)
6
7
14
8
17
6. Tlačidlo Tuning Up & Skip
(Ladenie nahor a Preskočiť) (
2
13
7
)
5
12
6
1. Tlačidlo Power (Zapnúť) (
1
)
13.Vstupné optické digitálne konektory
pre externé zariadenie (1)
Pripojenie externého zariadenia s
výstupnýmoptickým digitálnym
konektorom.
10.Konektor karty TX
(WIRELESS)
11.Systémový konektor
8. Video výstup, pripojte na
video vstup na TV (video in).
9. Konektory vstupu zvuku pre
externé zariadenia
Príslušenstvo
14.Výstupný konektor HDMI
15.Vstupný konektor HDMI
16.Konektor USB
17.Konektor pre slúchadlá
Diaľkové
ovládanie (DO)
Video kábel
Mikrofón na automatickú
kalibráciu zvuku
Jadro (4EA) (prstencové
feritové jadro)
Držiak kábla
(3EA)
FM anténa
Kábel HDMI
aNávod na použitie
Skrutka (6 ks)
Podstavec
STOJAN
9
Popis (pokračovanie)
SK
Diaľkové ovládanie (DO)
2
19
20
3
21
22
4
5
6
23
24
7
25
26
8
9
27
28
29
30
10
11
12
31
32
33
13
34
14
35
15
16
17
36
37
18
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
38
39
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Tlačidlo TV
Tlačidlo pre DVD receiver
Tlačidlo POWER (zap./vyp.)
Číselné tlačidlá (0~9)
Tlačidlo REMAIN
Tlačidlo STEP
Tlačidlá vyhľadávania
Tlačidlo VOLUME
Tlačidlo MENU
Tlačidlo INFO
Tlačidlo MOVIE (Film)
Tlačidlo MUSIC (Hudba)
Tlačidlo TUNER MEMORY
Tlačidlo ZOOM
Tlačidlo PL II MODE
Tlačidlo SLOW,MO/ST
Tlačidlo PL II EFFECT
Tlačidlo EZ VIEW, NT/PAL
Tlačidlo
DVD
AUX
Tlačidlo
Tlačidlo
TUNER
USB
Tlačidlo
Tlačidlo EJECT
Tlačidlo TV/VIDEO
Tlačidlá výberu RDS
Tlačidlo CANCEL
Tlačidlo REPEAT
Tlačidlo
Prehráv./Pozastav.
Tlačidlo
Zastavenie
Tlačidlo
Ladenie/Prepínanie (CD)
Tlačidlo MUTE
Tlačidlo TUNING/CH
Tlačidlo RETURN
Smerové tlačidlá/potvrdenie
Tlačidlo AUDIO
Tlačidlo SUBTITLE
Tlačidlo ASC (autom. kalibrácia zvuku)
Tlačidlo SUPER 5.1, V-H/P (virtuálne slúchadlá)
Tlačidlo SOUND EDIT
Tlačidlo DIMMER
Tlačidlo SD (Standard Definition)/HD (High Definition)
Tlačidlo LOGO
Tlačidlo HDMI AUDIO SELECT
Tlačidlo SLEEP
1
2
Vyberte kryt batérie v smere naznačenom šípkou.
3
Založte kryt priestorupre batérie späť.
Do diaľkovéhoovládania vložtesprávne dve 1,5 Vbatérie
(veľkosť AAA) podľa správnej polarity(+ a -).
Aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií alebo
prasknutiu článkov,dodržujtenasledovné:
• Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu:(+) do (+) a (-) do (-).
• Používajte správne typy batérií. Rovnako vyzerajúce batérie môžu mať
odlišné napätie.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Batérie nevystavujte priamemu teplu ani ohňu.
PRÍPRAVA
1
Vloženie batérií do diaľkového ovládania
Ovládací dosah diaľkového ovládania
Priamy ovládací dosah diaľkového ovládania je cca 7 metrov.Používať ho môžete tiež pod horizontálnym
uhlomaž do 30° s vrcholom pri senzore signálov DO.
11
Inštalácia DVD prehrávača
Inštalácia reproduktora
Ako nainštalovať reproduktor a stojan (typ vysoký nástavec)
STOJAN
1
PODSTAVEC
2
1
1
Otočte stojan naruby a pripevnite ho na
podstavec.
2
3
Zatiahnite 4 skrutky na spodnej strane podstavca.
PODSTAVEC
STOJAN
REPRODUKTOR
STOJAN
4
5
Pripevnite reproduktor na stojan.
6
Reproduktor je teraz kompletne zmontovaný.
3
ZADNÝ
KRYT
Zatiahnite 2 skrutky na zadnej strane
reproduktora.
4
5
STOJAN
• Skontrolujte, či je reproduktor nainštalovaný na rovnom
a stabilnom mieste. Inak sa môže ľahko prevrátiť.
6
5
2
6
7
8
1
Pripevnite stojan k podstavcu a zatiahnite 4
skrutkami na spodnej strane podstavca.
2
3
4
Uvoľnite 2 skrutky na spodnej strane zadného krytu.
Odnímte pridvihnutím zadný kryt.
Zaistite hlavný prístroj tak, že zarovnáte 4
vyčnievajúce body na zadnej strane hlavného
prístroja s otvormi na upevnenie na stojane.
5 Zatiahnite 2 skrutky v strednej časti stojana.
6 Otvorte ťahaním nahor prstencové feritové jadro
a pripojte systémový kábel. Zatvorte naspäť
zatlačením na všetkých stranách, kým nebudete
počuť zacvaknutie.
7 Zatlačte kábel do otvoru na upevnenie kábla na
stojane.
8 Ak chcete upevniť kábel, zasuňte držiak kábla do
otvoru na stojane.
9 Omotajte kábel v otvore na spodnej strane zadného
krytu a zatvorte zadný kryt.
10 Zatiahnite 2 skrutky na spodnej strane zadného krytu.
11 Otvorte ťahaním nahor prstencové feritové jadro
a pripojte systémový kábel. Zatvorte naspäť
zatlačením na všetkých stranách, kým nebudete
počuť zacvaknutie.
ZAPOJENIA
4
3
Položte stojan na zem a zatiahnite 2 skrutky na
zadnej strane stojana.
SK
• Prstencové jadro je určené na redukciu
elektromagnetických vĺn, ktoré môžu spôsobovať
rušenie.
Balenie reproduktorov
Feritové jadro
Skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky uvedené súčasti.
Príslušenstvo k reproduktorom
Systémový prepojovací
kábel – hlavný prístroj
9
10
Balenie stojana
Skontrolujte, či sa v balení nachádzajú všetky uvedené
súčasti.
Stredový reproduktor
PODSTAVEC
PODSTAVEC
ZADNÝ KRYT
REPRODUKTOR
STOJAN
Skrutka
ZADNÝ KRYT
Skrutka
Skrutka (6 ks)
11
Predný reproduktor (2 ks)/Zadný reproduktor (2 ks)
*Predné a zadné reproduktory sú zabalené
samostatne (ako je znázornené na obrázku).
Subwoofer
Reproduktorový kábel (5 ks)
STOJAN
Držiak kábla (3EA)
Systémový prepojovací kábel – z hlavného
prístroja do subwoofera.
12
13
Pripojenie reproduktorov
SK
Pred premiestňovaním alebo inštaláciou výrobku skontrolujte, či je vypnutý a odpojený napájací kábel.
Zadná strana subwoofera
C
L
SW
Zadná strana hlavného prístroja
R
Stredový reproduktor
SL
Predný reproduktor (L)
SR
Zadný reproduktor (R)
Umiestnenie prehrávača DVD
Výber polohy pri počúvaní
• Umiestnite ho na podstavec alebo na nábytkovú policu,
prípadne do podstavca televízora.
Poloha pri počúvaní by mala byť vo vzdialenosti asi 2,5
až 3-násobku veľkosti obrazovky televízora.
Príklad : pri TV s obrazovkou 32" je to 2 až 2,4 m
pri TV s obrazovkou 55" je to 3,5 až 4 m
Zadný reproduktor (L)
Pripojenie reproduktorov
1
2
Čierny
Červený
1
2
Zatlačte nadol klapku nakonektore na zadnej stranereproduktora.
3
Zapojte pripájacie zástrčky na zadnú stranu domáceho
kina.
Predné reproduktory ei
• Tieto reproduktory pri počúvaní pred seba, natočené
smerom k sebe dovnútra (asi 45°).
• Reproduktory umiestnite tak, aby boli ich vysokotónové
reproduktory v rovnakej výške ako váš sluch.
• Zarovnajte prednú časť predných reproduktorov s
prednou časťou stredového reproduktora, alebo ich umiestnite mierne pred stredovými reproduktormi.
Zadné reproduktory hj
• Tieto reproduktory umiestnite za polohou pri počúvaní.
• Ak tam nie je dostatok miesta, umiestnite ich pred sebou.
• Umiestnite ich 60 až 90 cm nad svoje uši, mierne
natočené smerom nadol.
Zasuňte čierny kábel dočierneho konektora (-)
ačervenýkábel do červeného konektora(+) a klapku
uvoľnite.
ƒ
Skontrolujte, či súhlasia farby na konektoroch reproduktora
s farbami na zástrčkách.
rozdiel od predných a stredových reproduktorov,
* Na
zadné reproduktory sa používajú na spracovanie
hlavných zvukových efektov, a zvuk z nich nevychádza
po celý čas.
• Nedovoľte deťom aby sa hrali s reproduktormi alebovich blízkosti. V prípade, že by reproduktory spadli, môže
dôjsť k úrazu.
• Pri pripájaní káblov k reproduktorom dodržte správnupolaritu (+/-).
• Subwoofer umiestnite mimo dosah detí tak, aby nemohli vkladať svoje ruky alebo cudzie predmety do konek-
Stredový reproduktor f
• Najideálnejšie je nainštalovať ho v rovnakej výške ako
predné reproduktory.
• Môžete ho nainštalovať aj priamo nad alebo pod
televízor.
ZAPOJENIA
Predný reproduktor (R)
torov (otvorov) na subwooferi.
Subwoofer g
• Nevešajte subwoofer na stenu za konektor (otvor).
• Poloha subwoofera nie je taká dôležitá.
Umiestnite ho kam chcete.
• Ak umiestnite reproduktory v blízkosti TVP, môžedôjsť ku skresleniu zvuku z dôvodu rušeniamagnetickým
poľom, ktoré vytvárajú reproduktory. Vtakomto prípade umiestnite reproduktoryvoväčšej vzdialenosti od TVP.
14
15
Pripojenie reproduktorov (pokračovanie)
Pripojenie hlavného prístroja a subwoofera
Pripojenie bezdrôtového zosilňovača príjmu
SK
Pre bezdrôtové pripojenie zadných reproduktorov je potrebné dodatočne zakúpiť bezdrôtový prijímací modul a
vysielaciukartu od predajcu spoločnosti Samsung.
Ak ste si zakúpili modul na bezdrôtový príjem (SWA-3000)
Predný reproduktor (R)
Predný reproduktor (L)
Stredový
reproduktor
Zadná strana subwoofera
ZAPOJENIA
Zadná strana subwoofera
Zadná strana hlavného prístroja
BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMACÍ MODUL
Prepojte systémový konektor na hlavnom prístroji so systémovým konektorom na subwooferi.
Zadný reproduktor (L)
Funkcie subwoofera
Subwoofer : vďaka zabudovanému vyhradenému zosilňovaču s výkonom 165 W produkuje subwoofer silné
basové zvuky.
Zadný reproduktor (R)
1
Pripojte predný reproduktor, stredný reproduktor a subwoofer k
hlavnému prístroju. Pozrite str 15 až 16.
2
Vypnite subwoofer, vložte kartu TX do konektora karty TX
(WIRELESS) na zadnej strane subwoofera.
Ako vložiť jadro do napájacieho kábla subwoofera
„
Ak vložíte jadro do napájacieho kábla subwoofera, môžete predísť
chybám vo funkčnosti spôsobeným nestabilitou elektrického napätia.
1
2
3
„
Potiahnutím za fixačnú úchytku otvorte feritové jadro.
Stočte reproduktorové káble.
Vložte do feritového jadra, tak ako je znázornené na
obrázku, a stlačte, kým jadro nezaklapne.
Zošikmená strana
smeruje doľava.
Karta TX
Karta TX umožňuje komunikáciu medzi subwooferom a bezdrôtovým
prijímačom.
Karta TX umožňuje komunikáciu medzi hlavným prístrojom a
bezdrôtovým prijímačom.
3
Pripojte ľavý a pravý zadný reproduktork bezdrôtovému
prijímaciemu modulu.
4
Pripojte napájací kábel bezdrôtovéhoprijímacieho modulu k
elektrickej sietiazapnite ho stlačením tlačidla <ON>.
• Do zariadenia nevkladajte iné karty ako vysielacie karty určené
pre toto zariadenie.Môžete poškodiť zariadenie, alebo nebude
možnétúto kartu vybrať.
• Nevkladajte vysielaciu kartu naopak alebo opačne.
• Pred vložením karty zariadenie vypnite.Ak vložíte kartu do zapnutého zariadenia, môžete ho poškodiť.
• Ak je vložená karta TX, z konektorov pre zadný reproduktor na
subwooferi nevychádza zvuk.
16
17
Pripojenie bezdrôtového zosilňovača príjmu (pokračovanie)
Resetovanie bezdrôtovej komunikácie
Pripojenie výstupu obrazu k televízoru
SK
Vyberte jeden z troch spôsobov pripojenia k televízoru.
Systém resetujte v prípade, že zariadenie nepracuje správne, alebo indikátor prepojenia (modrá LED kontrolka) na
bezdrôtovom prijímači nesvieti a na displeji zariadenia sa zobrazuje správa <REAR CHECK>. Resetovanie systému
vykonajte len pri vypnutom zariadení a prijímacom module (SWA-3000).
1
Pri vypnutom zariadení zatlačte a pridržtestlačené tlačidlo
REMAIN na DO viac ako5 sekúnd.
„
Pri zapnutom bezdrôtovom prijímačipomocou pera alebo
spinky stlačtetlačidlo RESET na zadnej stranezariadenia.
„
3
TV
Kontrolka STANDBY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM) na
prednom paneli modulu bezdrôtového prijímača blikne dvakrát.
2. SPÔSOB
Zapnite zariadenie.
„
„
LED indikátor s označením Link na bezdrôtovom
prijímacommodule sa rozsvieti a tým je nastavenie ukončené.
Ak je zariadenie naďalej vypnuté, zopakujte znova kroky 1 až 3.
3. SPÔSOB
(je súčasťou
balenia)
1. SPÔSOB
(je súčasťou
balenia)
ZAPOJENIA
2
Kontrolka STANDBY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM) na prednom
paneli modulu bezdrôtového prijímača blikne.
• Keď je inštalácia modulu bezdrôtového prijímača hotová, z výstupného konektora zadného reproduktora na
zadnej strane subwoofera nevychádza žiadny zvukový signál.
• Anténa pre bezdrôtový príjem je vstavaná v bezdrôtovom prijímacom module.Zariadenie udržujte v suchom a
čistom prostredí.
• Pre optimálnu reprodukciu zvuku skontrolujte, či v okolí bezdrôtového prijímača nie sú žiadne prekážky.
• Zvuk zadných bezdrôtových reproduktorov budete počuť iba v režime DVD 5.1-CH alebo Dolby Pro Logic II.
• V dvojkanálovom režime nebude zadnými reproduktormi reprodukovaný žiadny zvuk.
Zadná strana
subwoofera
Zadná strana hlavného prístroja
• Bezdrôtový prijímací modul umiestnite na zadnú stranu.Ak je bezdrôtový prijímací modul príliš blízko pri
zariadení, môže byťzvuk rušený elektromagnetickým poľom.
• Ak v blízkosti zariadenia používate mikrovlnnú rúru, bezdrôtovú LAN kartu, zariadenia so systémom
Bluetooth alebo inézariadenia, ktoré používajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz) ako systém, môže dôjsť k
rušeniu.
• Vysielacia vzdialenosť rádiových vĺn je cca 10 metrov.Môže sa však v závislosti od okolitého prostredia líšiť.
Ak je medzi bezdrôtovým zariadením a hlavným zariadením stena so železnou výstužou alebo železná
stena, zariadenie nemusífungovať, pretože rádiové vlny sa nedokážu šíriť cez železo.
1. SPÔSOB : HDMI ....... (najlepšia kvalita)
Dodávaným video káblom prepojte konektor VIDEO OUT na zadnej strane subwoofera s konektorom VIDEO IN na
svojom televízore.
2. SPÔSOB : Komponentné....... (lepšia kvalita)
Ak je televízor vybavený vstupnými konektormi komponentného videa, prepojte komponentným video káblom
(nie je súčasťou balenia) konektory Pr, Pb a Y na zadnej strane subwoofera s príslušnými konektormi na televízore.
3. SPÔSOB : Kompozitný obraz ....... (dobrá kvalita)
Prepojte výstupný konektor HDMI OUT na zadnej strane hlavného prístroja so vstupným konektorom HDMI INPUT na
svojom televízore.
• Tento výrobok funguje pri komponentnom výstupe v režime prekladaného riadkovania (576i, 480i).
18
19
Pripojenie HDMI IN/OUT
Funkcia HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je nová generácia televízneho digitálneho rozhrania, ktorá umožňuje prenášanie
digitálneho obrazového a zvukového signálu jedným káblom. Okrem toho umožňuje vychutnať si viackanálový digitálny zvuk.
SK
Funkcia zapnutia a vypnutia zvuku HDMI
Zvukové signály prenášané káblom HDMI je možné zapnúť alebo vypnúť.
Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo HDMI AUDIO SELECT.
„ Tým prepínate na displeji medzi možnosťami <ON> a <OFF>.
• ON (Zapnuté) : cez kábel HDMI sa prenáša obrazový aj zvukový signál, a zvukový výstup ide len cez
reproduktory televízora.
• OFF (Vypnuté) : cez kábel HDMI sa prenáša len obrazový signál, a zvukový výstup ide len cez reproduktory
domáceho kina.
• Predvolená hodnota nastavenia je na tomto výrobku HDMI AUDIO OFF.
• Zvuk HDMI je automaticky premixovaný na dvojkanálový zvuk pre reproduktory
televízora.
• Zvuk HDMI nie je k dispozícii v prípade, že používate funkciu vstupu HDMI IN.
TV
Čo je HDMI (Multimediálne rozhranie svysokým rozlíšením)?
Toto zariadenie dokáže na výstup priamo vyviesť digitálny DVD video signál bez jeho
konverzie naanalógový. Po pripojení zariadenia k TVP HDMI prepojovacím káblom
získate kvalitný digitálny obraz.
Set-top box alebo
ZAPOJENIA
Kábel HDMI
(je súčasťou balenia)
Nastavenie rozlíšenia
1
2
3
Prepojte vstupný konektor HDMI IN na tomto prístroji s výstupným konektorom na set-top boxe
alebo na DVD prehrávači.
Prepojte výstupný konektor HDMI OUT na tomto prístroji so vstupným konektorom HDMI IN na
svojom televízore.
Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte možnosť <HDMI>.
Režim sa prepína nasledovne : <DVD> <USB> <HDMI> <D.IN 1> <D.IN 2> <AUX> <FM>.
• Zvukové údaje v oblasti SACD multi/stereo sa neprehrávajú. Ak chcete prehrávať disk DVD, ktorý je autorsky chránený
systémom CPPM, použite prehrávač podporujúci CPPM.
• Kvalita zvukového výstupu cez konektor HDMI (vzorkovacia frekvencia a dátový tok) môžu byť obmedzené výkonom
pripojeného zariadenia.
• Pretože pripojenie cez HDMI podporuje obraz aj zvuk, nepripájajte osobitný zvukový kábel.
• Keď je zariadenie vypnuté, z tohto prístroja nevychádza žiadny obrazový ani zvukový signál.
• Ak je káblová skrinka/satelitný prijímač pripojený do vstupu HDMI IN, tlačidlo SD/HD (štandarrdné/vysoké rozlíšenie) na
diaľkovom ovládaní nefunguje.
• Ak je výstup, ktorý vychádza z externého zariadenia pripojeného k tomuto prístroju, typu DVI, na výstupe nebude žiadny
zvuk. V takom prípade môžete počúvať digitálny zvuk prepojením optického výstupu na zdrojovom zariadení a optickým
vstupom na tomto prístroji (aj v prípade, že je zdrojové zariadenie pripojené k tomuto prístroju cez rozhranie DVI).
Ak chcete prehrávať digitálny obsah pomocou
pripojenia cez HDMI, externé zariadenie aj
televízor musia podporovať systém Highbandwidth Digital Content Protection System
(HDCP). Tento výrobok podporuje systém
HDCP.
20
V režime zastavenia zatlačte a pridržte tlačidlo SD/HD (štandardné/vysoké
rozlíšenie) na DO.
„
Pre výstupný HDMI signál je dostupné rozlíšenie 576p(480p), 720p, 1080i a
„
SD (štandardné rozlíšenie) je 576p(480p) a HD (vysoké rozlíšenie) je
720p/1080i/1080p.
1080p.
„ Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION na hlavnom prístroji.
Podpora systému HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection)
Táto funkcia umožňuje nastaviť rozlíšenie pre HDMI výstup.
Ak TVP nepodporuje nastavené rozlíšenie, obraz sa nebude
zobrazovaťsprávne.
• Podrobnosti o výbere zdroja vstupného signálu na TVPpozriv jeho návode na
použitie.
„
KOMPATIBILITA S TV PRIJÍMAČMI PODPORUJÚCIMI HDMI
Televízor s konektorom HDMI
Video/Audio
Televízor s konektorom DVI-D (TV podporujúci HDCP)
Video
Televízor s konektorom DVI-D (TV nepodporujúci HDCP)
-
21
Pripojenie zvuku z externých zariadení
Pripojenie FM antény
SK
FM anténa (dodávaná)
ZAPOJENIA
Optický
kábel(nedodávaný)
Audio kábel (nedodávaný)
Ak je externé analógovézariadenie
vybavené lenjedným výstupným audiokonektorom, prepojte ľavýalebo
pravý konektor.
1
2
Pripojenie externého digitálneho zariadenia
Zariadenia s s digitálnym signálom, napríklad set-top box alebo CD rekordér.
1
2
Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup <D.IN1> <D.IN2>.
Režim sa prepína nasledovne : <DVD> <USB> <HDMI> <D.IN 1> <D.IN 2> <AUX> <FM>.
Pripojenie zvuku z externých zariadení
analógový signál zariadenia, akým je napríklad videorekordér.
Prepojte vstup AUX (Audio) na subwooferi a zvukový výstup externého analógového zariadenia.
„ Skontrolujte, či súhlasí farebné označenie konektorov.
2
Pomaly pohybujte káblom tak, aby bol signál kvalitný, potom kábel antény upevnite na stenualebo iný
pevný povrch.
• Ventilátor vháňa chladný vzduch do zariadenia, aby sa neprehrialo.
Prepojte digitálny vstup (OPTICAL 1 alebo 2) s digitálnym výstupom na externom digitálnom zariadení.
„ Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION (FUNKCIA) na hlavnom prístroji.
1
Ku koaxiálnemu konektoru 75 Ω pripojte anténu FM.
Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup <AUX>.
„
oužiť môžete aj tlačidlo FUNCTION (FUNKCIA) na hlavnom prístroji. Režim sa prepína nasledovne :
Ventilátor
Chladiaci ventilátor dodáva studený vzduch subwooferu, čím ho chráni pred prehrievaním.
Chladiaci ventilátor dodáva studený vzduch subwooferu, čím ho chráni pred
prehrievaním.
„
Skontrolujte, či je systém dostatočne chladený. Ak je ventilácia nedostatočná,
teplota vnútri zariadenia značnevzrastie a zariadenie sa môže poškodiť.
„
Neblokujte chladiaci ventilátor ani ventilačné otvory. (Ak by ste zablokovali chladiaci
ventilátor alebo ventilačnéotvory napr. novinami alebo obrusom,
zariadenie sa môže prehrievať a následne môže dôjsť k požiaru.)
<DVD> <USB> <HDMI> <D.IN 1> <D.IN 2> <AUX> <FM>.
• Ak chcete počúvať 5.1-kanálový zvuk z televízora prostredníctvom hlavného prístroja, stlačte tlačidlo Dolby Pro Logic II
alebo tlačidlo SUPER 5.1.
• Môžete prepojiť konektor výstupu obrazu na svojom videorekordéri s televízorom a konektory výstupu zvuku
na videorekordéri s konektormi na tomto prístroji.
22
23
Pred čítaním používateľskej príručky
Pred používaním domáceho kina
Ako ovládať televízor Samsung a domáce kino diaľkovým ovládaním zariadenia HT-TXQ120
Pred čítaním používateľskej príručky si preštudujte nasledujúce výrazy.
Diaľkové ovládanie domáceho kina je možné použiť na ovládanie televízorov značky Samsung.
Ikony, ktoré budú v príručke použité
1
Ikona
Výraz
Popis
DVD
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch DVD alebo DVD-R/DVDRW, ktoré boli zapísané a uzatvorené v režime Video.
Super Audio CD
CD
MP3
Vyvolá funkcie, ktoré sú k dispozícii na disku Super Audio CD (s jednou vrstvou, s dvomi
vrstvami alebo s hybridnou vrstvou).
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch Data CD (CD-R alebo CD-RW).
namená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch CD-R/-RW.
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch CD-R/-RW.
DivX
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch MPEG4 (DVD R/RW, CD-R alebo CD-RW)
OSTRZEŻENIE
Znamená to situáciu, kedy funkcia nie je aktívna, alebo môže byť nastavenie
zrušené.
Znamená to tipy alebo pokyny na strane, ktoré pomáhajú pri používaní funkcie.
• Pokyny v tejto príručke označené symbolom <DVD (
„
Pred zapojením systému do elektrickej zásuvky musíte skontrolovať nastavenie
napätia (VOLITEĽNÉ). Ak napätie zásuvky nezodpovedá nastaveniu na zadnej
strane prístroja, môže byť systém vážne poškodený.
2
Stlačením tlačidla TV nastavte DO do režimuovládania TV.
3
Pre zapnutie TVP Samsungstlačte tlačidlo POWER na DO.
4
Pre výber vstupného signálu VIDEO na vašomTVP stlačte TV/VIDEO.
VIDEO
5
Stlačením tlačidla DVD RECEIVER prepnite do režimu DVD RECEIVER,
potrebného pre prevádzku domáceho DVD kina (DVD Home Theater).
6
Pre výber prehrávania DVD/CD disku stláčajte na zariadení tlačidlo
FUNCTION alebostlačte tlačidlo DVD na DO.
)> sa týkajú diskov DVD-VIDEO,
DVD-AUDIO a DVD-R/-RW, ktoré boli zapísané v režime Video, a potom boli uzatvorené.
Kde sa spomína niektorý typ DVD samostatne, je to označené osobitne.
• Ak neboli disky DVD-R/-RW zapísané správne vo formáte DVD Video, nebudú sa dať prehrávať.
Zapojte napájací kábel hlavného prístroja do elektrickej zásuvky so
striedavým napätím.
PREVÁDZKA
JPEG
UWAGA
SK
Výber formátu obrazu
Nechajte prístroj vypnutý, stlačte a podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo NT/
PAL na diaľkovom ovládaní.
„
„
„
„
24
V predvolenom nastavení je formát obrazu nastavený na hodnotu <PAL>.
Na displeji sa objaví nápis <NTSC> alebo <PAL>. Vtedy krátkym stlačením tlačidla
NT/PAL vyberte spomedzi možností <NTSC> a <PAL>.
Každá krajina používa inú normu formátu obrazu.
Z dôvodu normálneho prehrávania musí byť formát disku rovnaký ako formát obrazu
televízora.
25
Prehrávanie disku
1
Prehrávanie diskov SACD (Super Audio CD)
K dispozícii máte možnosť počúvať originálny viackanálový zvuk s vysokou kvalitou prekračujúci obmedzenia ľudského
vnímania.
Vložte disk v zvislej polohe do otvoru na disk.
„ Disk vkladajte potlačenou stranou dopredu.
„ Prehrávanie sa spustí automaticky.
2
SK
1
Ak chcete vysunúť disk, stlačte tlačidlo EJECT.
Vložte disk SACD.
„ Objaví sa ponuka disku SACD a spustí sa prehrávanie.
2
Keď je prehrávanie zastavené, vyberte skladbu pomocou tlačidla ▲,▼,
potom stlačte tlačidlo ENTER.
„ Počas prehrávania nie je možné pomocou tlačidla ▲,▼ vybrať skladbu.
ALL
3
Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP ().
PREVÁDZKA
Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo STOP (ZASTAVIŤ).
„
Ak ho stlačíte raz, zobrazí sa nápis <PRESS PLAY> (STLAČTE PREHRAŤ), do pamäte sa uloží miesto
zastavenia. Ak sa stlačí tlačidlo PLAY/PAUSE (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (
) alebo ENTER, prehrávanie
bude pokračovať od miesta, kde bolo zastavené. (Táto funkcia sa týka len diskov DVD.)
„
Ak ho stlačíte dvakrát, zobrazí sa nápis <STOP> (ZASTAVENÉ). Ak potom stlačíte tlačidlo PLAY/PAUSE
(PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (
), prehrávanie začne od začiatku.
Ak chcete dočasne pozastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo PLAY/PAUSE
(PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (
).
„
Ak chcete pokračovať v prehrávaní, stlačte znova tlačidlo PLAY/PAUSE (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (
).
• V závislosti od obsahu disku sa môže úvodná obrazovka líšiť.
• V prehrávači nie je možné spúšťať žiadne pirátske nahrávky. V opačnom prípade ide o porušenie odporúčaní
systému CSS (Content Scrambling System: systém na ochranu proti kopírovaniu).
Parametre disku
Položka
CD
SACD
Audio DVD
Počet kanálov a čas
prehrávania
2 kanály : 70 minút
2 kanály : 110 minút
5.1 kanálov : 81 minút
2 kanály : 120 minút
5.1 kanálov : 89 minút
Vzorkovacia frekvencia
44.1 KHz
2822,4 kHz
(64-otáčkové CD)
44,1 kHz až 192 kHz
(4,4-otáčkové CD)
Dynamický rozsah
96 dB
120 dB
144 dB
Prehrávacia frekvencia
do 20 kHz
do 100 kHz
do 96 kHz
• Disk SACD má tri typy formátov : Jednovrstvový disk má jednu vrstvu HD, dvojvrstvový disk má 2 vrstvy HD a hybridný
disk má vrstvu CD aj HD. Hybridné disky sa môžu prehrávať aj na štandardných prehrávačoch diskov CD.
26
27
Prehrávanie MP3/WMA-CD disku
Prehrávanie súborov JPEG
Prehrávať je možné disky Data CD (CD-R, CD-RW) kódované vo formáte MP3/WMA.
1
„
„
„ Prehrávanie sa spustí automaticky. Každý obrázok bude zobrazený 5 sekúnd, potom sa
zobrazí nasledujúci obrázok.
Pre prepnutie na ďalší obrázok stlačte tlačidlo #,$.
„
Po každom stlačení tlačidla sa prepne predošlý alebo ďalší obrázok.
Stláčaním tlačidla ▲,▼ vyberte skladbu.
Ak chcete album zmeniť, počas zastavenia stláčaním ▲,▼,◄,► zvoľte
iný album a potom stlačte ENTER.
„
4
Vložte disk JPEG.
Zobrazí sa Menu MP3/WMA aprehrávanie sa spustí.
Obsah ponuky Menu je pri rôznych MP3/WMA diskoch rozdielny.
Súbory WMA-DRM nie sú podporované.
V režime zastavenia vyberte pomocou tlačidla ▲,▼,◄,► album a stlačte
tlačidlo ENTER.
„
3
Zábery nasnímané digitálnym fotoaparátom alebo kamkordérom alebo obrazové súbory JPEG z PC môžeteuložiť na
CD disk a potom ich prehrať týmto domácim kinom.
Vložte disk MP3.
„
2
SK
Pre výber iného albumu alebo skladby zopakujte kroky 2 a 3 vyššie.
Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP (zastavenie) ( ).
Otočenie/Zrkadlové zobrazenie
Počas prehrávania stláčajte tlačidlá ▲,▼,◄,►.
prehrať.
• Obsah MP3/WMA-CD disku závisí od formátu MP3/WMA skladieb na disku.
Tlačidlo ▲ : Zrkadlové vertikálne preklopenie.
PREVÁDZKA
• V závislosti od režimu záznamu sa niektoré MP3/WMA-CD disky nemusia
Pre prehrávanie súboru s ikonou,
„
Stlačte tlačidlo ▲,▼,◄,► režime zastavenia avyberte želanú ikonu v hornej časti menu.
Ikona audio súboru : Ak si želáte prehrávať iba hudobné súbory vyberte ikonu
Ikona obrazového súboru : Ak si želáte prehrávať iba obrázkové súbory vyberte ikonu
Ikona video súboru : Ak si želáte prehrávať iba video súbory vyberte ikonu
Ikona pre všetky súbory : Pre výber všetkých súborov vyberte ikonu
Pôvodný obrázok
.
.
Tlačidlo ◄ : Otočenie
o 90°doľava.
Tlačidlo ► :
Otočenie o 90°
doprava.
.
Tlačidlo ▼ : Zrkadlové
horizontálne preklopenie.
.
• Maximálne rozlíšenie, ktoré podporuje toto zariadenie, je 5120 x 3480 (alebo
19.0 megapixelov)pre štandardné JPEG súbory a 2048 x 1536 (alebo 3,0
megapixelov) pre progresívne obrazové súbory.
28
29
Prehrávanie súborov DivX
SK
Funkcie popisované na tejto strane sa týkajú prehrávania DivX diskov.
Zobrazenie titulkov
Prepínanie vpred/vzad
Stlačte tlačidlo SUBTITLE.
„
Počas prehrávania stlačte tlačidlo #,$.
„
„
Ak sú na disku dva a viac súborov, stlačením tlačidla $ prepnete na ďalší súbor.
Ak sú na disku dva a viac súborov, stlačením tlačidla # prepnete na
predchádzajúci súbor.
„
„
Zrýchlené prehrávanie
Ak je na disku viac než jeden súbor s titulkami
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo  alebo  počas
prehrávania.
„
Po každom stlačení tlačidla sa prepína medzi <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> a
<SUBTITLE OFF>.
Ak disk obsahuje len jedny titulky, prehrajú sa automaticky.
Ďalšie informácie týkajúce sa použitia titulkov pri DivX diskoch pozri v bode
číslo 2 (Titulky) nižšie.
Ak je na disku viac než jeden súbor s titulkami, predvolené titulky nemusia
zodpovedať filmu. Môžete vybrať svoj jazyk titulkov nasledujúcim postupom:
Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania mení nasledovne:
2x 4x 8x 32x Normálna rýchlosť.
1
V režime zastavenia stlačením tlačidla kurzora ▲,▼ vyberte na televíznej
obrazovke požadované titulky (
2
Počas prehrávania stlačte tlačidlo ◄,►.
„
„
Po stlačení tlačidla ► sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vpred.
Po stlačení tlačidla ◄ sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vzad.
DivX (Digitálny internetový video súbor)
DivX je formát video súborov vyvinutý na základe kompresnej technológie Microsoft MPEG4, vďaka čomu sa
poskytujú audio a video dáta cez Internet v reálnom čase.
MPEG4 sa využíva na kódovanie video signálu a MP3 na kódovanie audio signálu. Môžete tak sledovať záznamy v
kvalite približujúcej sa DVD diskom.
Funkcia Zoom (zväčšenie)
1
Stláčajte ZOOM..
„
2
Keď vyberiete na televíznej obrazovke požadovaný súbor DivX, film sa
bude normálne prehrávať.
Po každom stlačení tlačidla sa striedavo prepína medzi <ZOOM X2> a
<ZOOM OFF>.
1
PREVÁDZKA
Funkcia 5 Minute Skip
), potom stlačte tlačidlo ENTER.
Podporované formáty
Tento produkt podporuje len nasledovné mediálne formáty. Ak formát video ani audio signálu nie je podporovaný,
môžu sa vyskytnúť problémy, ako sú výpadky obrazu alebo zvuku.
Stláčaním tlačidiel ▲,▼,◄,► sa posuňte na časť, ktorú chcete zväčšiť.
Podporované formáty video signálu
• Súbor DIVX je možné zväčšiť len v režime ZOOM X2.
• Súbory DivX majú príponu .avi, ale nie všetky súbory s príponou .avi sú
súbory DivX a zariadenie ich nemusí prehrať.
Formát
AVI
WMV
Podporované verzie
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podporované formáty audio signálu
Prepínanie zvuku
Stlačte tlačidlo AUDIO.
Ak sa na disku nachádza viac zvukových stôp, môžete medzi nimi prepínať.
„
Po každom stlačení tlačidla sa prepína medzi <AUDIO (1/1, 1/2 ...)> a <
„
„
>.
„
> sa zobrazí, ak je na disku len jedna podporovaná zvuková
Poznámka á stopa.
2
Rýchlosť prenosu
80~384kbps
44.1khz
WMA
AC3
DTS
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Súbory DivX (zvukové súbory aj videosúbory) vytvorené vo formáte DTS podporujú len 6 Mb/s.
Pomer strán: Aj keď je predvolené rozlíšenie pri DivX súboroch 640 x 480 pixelov (4:3), toto zariadenie podporuje
rozlíšenie až 720 x 480 pixelov (16:9). Vyššie rozlíšenie TV obrazovky než 800 bodov nie je podporované.
Ak prehrávate disk s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 48 kHz alebo dátovým tokom 320 kb/s, môžu sa počas
prehrávania vyskytnúť otrasy obrazu.
Titulky
„
„
30
MP3
Vzorkovací kmitočet
„
• <
Formát
„
Aby ste túto funkciu používali správne, vyžadujú sa určité skúsenosti z rozbaľovaním a editovaním video súborov.
Aby titulky fungovali, uložte súbor s titulkami (*.smi) s rovnakým názvom ako súbor DivX (*.avi) a do rovnakého
priečinka.
Príklad. Hlavný priečinok Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
Názov súboru môže obsahovať až 60 abecedných alebo 30 východoázijských znakov (2-bytové znaky ako kórejské a čínske).
31
Používanie funkcie prehrávania
SK
Zobrazenie informácií o disku
Zobrazenie zostávajúceho času
Na TV obrazovke môžete zobraziť informácie o prehrávanom disku.
Stlačte tlačidlo REMAIN.
„
Stlačte INFO.
„
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie zmení nasledovne:
Môžete zobraziť celkový prehrávací a zostávajúci čas prehrávaného titulu alebo kapitoly.
Po každom stlačení tlačidla REMAIN
TITLE ELAPSED TITLE REMAIN CHAPTER ELAPSED CHAPTER REMAIN
GROUP ELAPSED GROUP REMAIN TRACK ELAPSED TRACK REMAIN
Zobrazenie sa vypne
TRACK ELAPSED TRACK REMAIN TOTAL ELAPSED TOTAL REMAIN
TRACK REMAIN TRACK ELAPSED
• V závislosti od
Zrýchlené prehrávanie
Stlačte tlačidlo ,.
„
Na TV obrazovke sa zobrazí
Zobrazenie sa vypne
!
Ak sa na TV obrazovke
počas ovládanie tlačidiel
zobrazí tento symbol,
pri práve prehrávanom
disku daná operácia nie je
možná.
Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť prehrávania
mení nasledovne:
 2X  4X  8X  32X ► PLAY
PREVÁDZKA
Zobrazenie sa vypne
obsahu disku sa
môžu zobrazované
informácie líšiť.
• Niektoré disky
tiež umožňujú
zvoliť DTS,
DOLBY DIGITAL
 2X  4X  8X  32X ► PLAY
• Počas zrýchleného prehrávania SACD, CD alebo MP3-CD disku je zvuk
počuť len prirýchlosti 2x. Pri rýchlostiach 4x, 8x a 32x nie je zvuk počuť.
Spomalené prehrávanie
Zobrazenie sa vypne
Stlačte tlačidlo SLOW.
„
Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť prehrávania mení nasledovne:
1/2 1/4 1/8 1/2 1/4 1/8 ►PLAY
Screen Display
32
1/2 1/4 1/8 ► PLAY
DVD
Zobrazenie
pre DVD disk
Zobrazenie pre
titul
Uplynutý čas
Zobrazenie STEREO
(L/R)
CD
Zobrazenie
pre CD disk
Zobrazenie pre
kapitolu
Zobrazenie režimu
opakovaného prehrávania
Displej MCH 2CH/Multi
CH
DVD
AUDIO
Zobrazenie pre
DVD-AUDIO disk
Zobrazenie pre
skladbu (súbor)
Zobrazenie jazyka
pre zvuk
Zobrazenie DOLBY
DIGITAL
SACD
Displej SACD
Zobrazenie pre
skupinu
Zobrazenie titulkov
Zobrazenie pre zorné
uhly
• Počas spomaleného alebo krokovaného prehrávania nie je počuť zvuk.
• Spomalené prehrávanie vzad nefunguje pri DivX diskoch.
33
Používanie funkcie prehrávania (pokračovanie)
Prepínanie scén/skladieb
Opakované prehrávanie
Kapitoly, tituly, skladby alebo priečinky (súbory MP3) na disku je možné opakovane prehrávať.
Stlačte tlačidlo #,$.
„
„
SK
Po každom krátkom stlačení tlačidla počas prehrávania sa spustí prehrávanie predošlej alebo ďalšej kapitoly, skladby, priečinka (súboru).
Nie je možné súvislo preskakovať kapitoly.
Stlačte REPEAT.
„
Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa režim opakovaného
prehrávania mení nasledovne:
REPEAT : CHAPTER REPEAT : TITLE REPEAT : OFF
REPEAT : TRACK REPEAT : GROUP REPEAT : OFF
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
REPEAT : DISC REPEAT : TRACK REPEAT : OFF
#
REPEAT : TRACK REPEAT : DISC REPEAT : OFF
$
REPEAT : RANDOM REPEAT : TRACK REPEAT : DIR REPEAT : DISC REPEAT : OFF
#
$
CHAPTER (KAPITOLA) : Opakované prehrávanie
zvolenej kapitoly.
TITLE (TITUL) : Opakované prehrávanie zvoleného titulu.
GROUP (SKUPINA) : Opakované prehrávanie
zvolenej skupiny.
RANDOM (NÁHODNE) : Prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí. (Prehraná skladba sa môže prehrať znova.)
TRACK (SKLADBA) : Opakované prehrávanie
zvolenej skladby.
DIR (PRIEČINOK) : Opakované prehrávanie všetkých
skladieb vo zvolenom priečinku.
DISC (DISK) : Opakované prehrávanie celého disku.
OFF (VYPNUTÉ) : Zrušenie opakovaného prehrávania.
PREVÁDZKA
Voľby režimu opakovaného prehrávania
Výber režimu opakovaného prehrávania v informačnom zobrazení o disku
1
2
3
Dvakrátát stlačte tlačidlo INFO.
Stláčaním tlačidla ► vyberte zobrazenie REPEAT PLAYBACK (
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte želaný spôsob opakovania.
„
4
).
Ak chcete vybrať iný album a skladbu, opakujte hore uvedené kroky 2 a 3.
Stlačte ENTER.
• Pri diskoch DivX, MP3 a JPEG nie je možné vybrať funkciu Repeat Play (Opakované prehrávanie)
z informácií na obrazovke.
34
35
Používanie funkcie prehrávania (pokračovanie)
Prehrávanie A-B Repeat
SK
Funkcia zorných uhlov
Môžete opakovane prehrávať zvolený úsek DVD disku.
Táto funkcia umožňuje sledovať rovnakú scénu z rôznych zorných uhlov.
1
Dvakrát stlačte INFO.
2
3
Stláčaním tlačidla ► vyberte zobrazenie REPEAT PLAYBACK (
1
2
3
).
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte <A-> a stlačením tlačidla ENTER vyberte
začiatok časti, ktorá sa má opakovať.
„
4
Po stlačení tlačidla ENTER sa zvolené miesto uloží do pamäte.
Stlačte INFO.
Stláčaním tlačidla ► vyberte zobrazenie ANGLE (
Stláčaním tlačidiel ▲, ▼ alebo číselných tlačidiel zvoľte požadovaný
zorný uhol.
„
Po každom stlačení sa zorný uhol prepne nasledovne:
V koncovom mieste úseku, ktorý chcete opakovane prehrávať,
stlačte ENTER.
„
).
1/3
2/3
Zvolený úsek sa bude opakovane prehrávať.
3/3
A-B
• Funkcia zorných uhlov pracuje len pri disku, na ktorom sú zaznamenané
• Funkcia A-B Repeat (Opakovať A-B) nefunguje na diskoch DivX, SACD, MP3
alebo JPEG.
viaceré zorné uhly.
Funkcia Zoom (Zväčšenie obrazu)
Táto funkcia umožňuje vytvoriť zväčšiť určitú časť zobrazeného obrazu.
Funkcia krokovania
1
2
3
Stlačte STEP.
„
Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa obraz posunie o jednu snímku
vpred.
PREVÁDZKA
Pre obnovenie štandardného prehrávania zvoľte stláčaním ▲,▼ položku
OFF.
Stláčajte ZOOM.
Stláčaním tlačidiel ▲,▼,◄,► sa posuňte na časť, ktorú chcete zväčšiť.
Stlačte ENTER.
„
Po každom stlačení tlačidla sa miera zväčšenia prepína nasledovne:
ZOOM X 1.5 ZOOM X 2 ZOOM X 3 ZOOM OFF
• Počas prehrávania krokovým pohybom nie je počuť žiadny zvuk.
• Keď sa prehráva disk DivX, obrazovka sa zväčší až na dvojnásobok
SELECT ZOOM POSITION
36
bežnej veľkosti.
37
Používanie funkcie prehrávania (pokračovanie)
Funkcia EZ VIEW
SK
Funkcia výberu jazyka pre zvuk
Stlačte tlačidlo EZ VIEW.
„
„
Po každom stlačení tlačidla sa funkcia Zoom zapína a vypína.
Ak prehrávate záznam v širokouhlom formáte, môžete stlačením tlačidla
EZ VIEW odstrániť zobrazenie čiernych pruhov na vrchu a spodku obrazu.
1
2
Dvakrát stlačte INFO.
Stláčaním číselných tlačidiel alebo ▲,▼ zvoľte požadovaný jazyk pre zvuk.
„
Podľa počtu jazykov na DVD disku sa po každom stlačení tlačidla môže
zvoliť iný jazyk (ENGLISH, SPANISH, FRENCH atď.).
EZ VIEW
EZ VIEW OFF
SP 2/3
FR 3/3
• Táto funkcia nefunguje, ak DVD disk obsahuje záznam s viacerými zornými
uhlami.
• Zobrazenie čiernych pruhov sa nemusí odstrániť, keďže niektoré DVD disky
Skupina Bonus
Niektoré DVD-Audio disky obsahujú zvláštnu skupinu 'Bonus', ktorej sprístupnenie vyžaduje zadanie 4-ciferného
kódu. Podrobnosti a kód pozri na obale disku.
Ak prehrávate DVD-Audio disk obsahujúci skupinu Bonus, automaticky
BONUS GROUP
sa zobrazí zobrazenie na zadanie kódu.
KEY NUMBER :
• Ak vysuniete disk, vypnete zariadenie, alebo ho odpojíte od elektrickej siete, kód
bude potrebné zadať znova.
Funkcia výberu jazyka pre titulky
1
2
3
Dvakrát stlačte INFO.
Stláčaním tlačidiel ► vyberte zobrazenie SUBTITLE (
).
PREVÁDZKA
majú pomer strán fixne zadaný.
• Táto funkcia nie je dostupná pri prehrávaní diskov DivX.
• Počas činnosti EZ View, ľavá a pravá strana môžu byť mierne orezané.
Stláčaním číselných tlačidiel alebo ▼ zvoľte požadovaný jazyk pre titulky.
EN 1/3
EN 01/ 03
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
• Ak chcete ovládať túto funkciu, môžete stlačiť aj tlačidlo AUDIO (ZVUK) alebo
Navigačné strany
SUBTITLE (TITULKY) na diaľkovom ovládaní.
• V závislosti od disku sa nemusí dať zvoliť jazyk pre zvuk a titulky.
Počas prehrávania stlačte tlačidlo ,,. na DO.
„
„
38
Z DVD-Audio disku obsahujúceho obrázky môžete zvoliť požadovaný
obrázok.
Pri niektorých diskoch nie je výber obrázka možný.
39
Používanie funkcie prehrávania (pokračovanie)
Priamy výber scény/skladby
SK
Menu DVD disku
Cez ponuky Menu disku môžete položky také položky, ako jazyk pre titulky a zvukovú stopu, profil atď.
Menu DVD disku sa pri jednotlivých diskoch líši.
1
2
1
2
Stlačte INFO.
Stláčaním smerových tlačidiel ▲,▼ alebo číselných tlačidiel zvoľte
požadovaný titul/stopu (skladbu) ( ) a stlačte ENTER.
3
4
Stláčaním tlačidiel ◄,► vyberte zobrazenie pre kapitolu (
5
6
Stláčaním tlačidiel ◄,► vyberte zobrazenie (
3
4
Stláčaním číselných tlačidiel alebo tlačidiel ▲,▼ zvoľte požadovanú
kapitolu a stlačte tlačidlo ENTER.
001/040
0:00:37
Keď zvolíte Menu disku, ktoré disk nepodporuje, na obrazovke sa zobrazí
hlásenie <This menu is not supported> (Toto Menu nie je podporované).
Stláčaním tlačidiel ▲,▼,◄,► vyberte požadovanú položku.
Stlačte ENTER.
WStlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
) času.
• Zobrazenie Menu disku môže byť v závislosti od disku Poznámka sku
MOVE
ENTER
odlišné.
EXIT
1/1
Menu titulov
Stláčajte číselné tlačidlá.
„
„
Pri DVD diskoch, ktoré obsahujú viaceré tituly môžete jednotlivé tituly zobraziť. Dostupnosť tejto funkcie závisí od
disku.
1
2
3
Zvolený súbor sa prehrá.
Pri prehrávaní MP3 alebo JPEG disku nieje možné pomocou ▲,▼ prepínaťpriečinky.
Ak chcete prepínať priečinky, stlačte STOP (zastavenie) ( ) a potom stláčajte ▲,▼.
PREVÁDZKA
01/05
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte <Disc Menu> a stlačte tlačidlo ENTER.
„
).
Stlačením číselných tlačidiel zadajte požadovaný časastlačte
ENTER.
Počas zastavenia stlačte MENU.
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte zobrazenie <Title Menu>.
Stlačte ENTER.
„
Zobrazí sa Menu titulov.
Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
• Pre priamy presun na želaný titul,kapitolu, alebo skladbu môžete použiť
tlačidlo #,$ na DO.
• Niektoré disky neumožňujú vyhľadať zvolený titul alebo zadať požadovaný
čas.
40
•
MOVE
ENTER
Zobrazenie ponuky Menu titulov sa môže v závislosti od disku líšiť.
EXIT
41
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou funkcie USB Host
Po pripojení pamäťového zariadenia k USB portu domáceho kina môžete vo vysokej kvalite obrazu a s 5.1-kanálovým
zvukom prehrať mediálne súbory, ako sú obrázky, filmy a hudba, ktoré máte uložené v MP3 prehrávači, USB
pamäťovej jednotke alebo digitálnom fotoaparáte.
1
SK
Kompatibilné zariadenia
1
USB zariadenia ktoré podporujú USB Mass Storage v1.0. (USB zariadenia, ktoré fungujú ako
vymeniteľný disk vo Windows (2000 alebo novšie verzie) bez nutnosti inštalácie prídavných ovládačov.)
2
MP3 prehrávač: MP3 prehrávače s pevným diskom (HDD) alebo pamäťou Flash.
3
Digitálny fotoaparát: Fotoaparáty podporujúce štandard USB Mass Storage v1.0.
Pripojte USB zariadenie do USB konektora na bočnej strane zariadenia.
„
4
2
„
„
Na displeji sa zobrazí <USB> a po chvíľke zobrazenie zmizne.
Na obrazovke TVP sa zobrazí TV a uložené súbory sa začnú prehrávať.
„
5
Bezpečné odpojenie USB zariadenia
„ Aby ste predišli poškodeniu údajov uložených na USB zariadení,
vykonajte ešte pred odobratím zariadenia bezpečné odpojenie.
(1) Stlačte na riadku dvakrát tlačidlo STOP (ZASTAVIŤ) ().
Na displeji sa zobrazí REMOVE USB.
(2) Odpojte USB kábel.
USB čítačka kariet: USB čítačka kariet s jedným a viacerými slotmi
„
Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP ().
„
6
Ak pripojíte zariadenie USB1.1, môžete postrehnúť rozdiel v kvalite prehrávania.
V prípade USB pevných diskov sa uistite, že sú napájané externým zdrojom napájania.
V závislosti od výrobcu nemusí byť USB čítačka kariet podporovaná.
Ak vložíte do čítačky kariet s viacerými slotmi viacpamäťové karty, môžu nastať problémy.
Ak používate USB predlžovací kábel, USB zariadenie sa nemusí sprístupniť.
Podporované formáty
Obrázok
Zvuk
• Ak chcete počúvať hudobné súbory s 5.1 kanálovým zvukom domáceho kina,
musíte režim Dolby Pro Logic II nastaviť na hodnotu Matrix. (Pozrite stranu 54.)
Prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo #,$.
„
„
V prípade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla $ označí ďalší
súbor.
V prípade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla # označí
predchádzajúci súbor.
Video
Názov
súboru
Prípona súboru
Dátový tok
Verzia
Rozlíšenie
Vzorkovacia
frekvencia
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
44.1kHz
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
PREVÁDZKA
3
USB pevné disky a USB pamäte Flash: Zariadenia podporujúce USB2.0 alebo USB1.1.
„
Pre výber režimu USB stlačte tlačidlo FUNCTION na zariadení, alebo
tlačidlo USB na diaľkovom ovládaní.
Fotoaparáty, ktoré fungujú ako vymeniteľný disk vo Windows (2000 alebo novšie verzie) bez nutnosti inštalácie
prídavných ovládačov.
• Funkcia CBI (Riadenie/Hromadenie/Prerušenie) nie je podporovaná.
• Digitálne fotoaparáty používajúce protokol PTP, alebo tie, ktoré vyžadujú pri pripojení k PC ovládače, nie sú
podporované.
• Zariadenia používajúce súborový systém NTFS nie sú podporované. Sú podporované iba súborové systémy FAT 16/32
(Tabuľka alokácie súborov 16/32).
• Niektoré MP3 prehrávače po pripojení k zariadeniu nemusia v závislosti od veľkosti sektora ich súborového systému
fungovať.
Prehrávanie vyššou rýchlosťou
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo   počas
prehrávania.
„
Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania mení nasledovne:
• Funkcia USB HOST nie je podporovaná, ak pripojené zariadenie používa pri prenose údajov špeciálny program od
výrobcu.
• Nie sú podporované zariadenia s Janus MTP (Protokol pre prenos mediálnych súborov).
• Funkcia USB host nachádzajúca sa v tomto zariadení nepodporuje všetky USB zariadenia. Informácie o
podporovaných zariadeniach pozri na str. 70.
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normálna rýchlosť.
42
43
Nastavenie
SK
Nastavenie jazyka
Nastavenie typu TV obrazovky
Z výroby je jazyk pre OSD (zobrazenia na obrazovke) nastavený na English (angličtina).
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
Počas zastavenia stlačte MENU.
1
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo
ENTER.
2
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo
ENTER.
3
Zvoľte <LANGUAGE> a stlačte ENTER.
3
Stláčaním tlačidiel ▼ vyberte <TV DISPLAY> a stlačte tlačidlo ENTER.
4
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte zobrazenie <OSD LANGUAGE> a stlačte
tlačidlo ENTER.
4
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo
ENTER.
5
Stlačením tlačidiel ▲,▼ zvoľte požadovaný jazyk a stlačte ENTER.
„
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Ak ste ako jazyk zvolili English, po dokončení nastavení sa budú OSD
zobrazenia zobrazovať v angličtine.
Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
ENTER
RETURN
EXIT
• OSD LANGUAGE : Výber jazyka pre OSD zobrazenia
• AUDIO : Výber jazyka pre zvuk (zvuk na disku)
• UBTITLE : Výber jazyka pre titulky (titulky na disku)
• DISC MENU : Výber jazyka pre Menu disku (Menu na disku)
a Ak zvolený jazyk nie je na disku zaznamenaný, jazyk pre Menu disku sa nezmení ani po jeho nastavení.
• OTHER : Ak chcete zvoliť iný jazyk, zvoľte OTHER a zadajte kód podľa príslušnej
krajiny. (Kódy jazykov pozri na str. 69.)
Zvoliť môžete jazyk pre AUDIO, SUB TITLE a DISC MENU (zvuk, titulky
a Menu disku).
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
„
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Po dokončení nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
Nastavenie pomeru strán TVP (rozmer obrazovky)
Pomer horizontálnej strany ku vertikálnej je pri bežných TVP 4:3, pri širokouhlých a vysokokvalitných TVP je pomer
strán 16:9. Tento pomer sa nazýva pomer strán. Pri prehrávaní DVD disku so záznamom s iným pomerom strán
nastavte pomer strán tak, aby zodpovedal vášmu TVP alebo monitoru.
Pre štandardný TVP zvoľte podľa potreby voľbu <4:3LB> alebo <4:3PS> Pri širokouhlom TVP zvoľte <16:9>.
WIDE
Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 na celej ploche obrazovky
širokouhlého TVP.
„ Môžete sledovať širokouhlý obraz.
NASTAVENIA
MOVE
Depending on your TV type (Wide Screen or conventional 4:3), you can select the TV's aspect ratio.
4:3LB (4:3 Letterbox)
Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán16:9 v režime Letter box na
bežnom TVP.
 Vo vrchnej a spodnej časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 v režime Pan-scan na bežnom
TVP.
 Stredná časť obrazu sa zobrazí na celú obrazovku a časti obrazu s pomerom
strán 16:9, ktoré presahujú obrazovku, sú orezané (pravá a ľavá).
• Pri DVD diskoch s obrazom s pomerom strán 4:3 nie je možné zobraziť obraz širokouhlo.
• Keďže DVD disky obsahujú záznam v rôznych formátoch obrazu, v závislosti od záznamu, typu TVP a nastavenia pomeru strán sa môže obraz zobrazovať rôzne.
44
45
Nastavenie (pokračovanie)
Nastavenie rodičovského zámku (Úroveň obmedzení)
Touto funkciou môžete obmedziť prístup detí k filmom pre dospelých alebo k filmom s násilnými scénami.
1
Počas zastavenia stlačte MENU.
2
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo ENTER.
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
SK
Nastavenie pozadia
Počas sledovania DVD alebo JPEG CD diskov môžete zvoliť určitý obraz a nastaviť ho ako pozadie.
1
2
Počas prehrávania stlačte PLAY/PAUSE, keď sa zobrazí požadovaný obraz.
Stlačte tlačidlo LOGO.
„
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <PARENTAL> a stlačte tlačidlo
ENTER.
3
COPY LOGO DATA
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte požadovanú úroveň a stlačte tlačidlo ENTER.
„
„
Na TV obrazovke sa zobrazí <COPY LOGO DATA>.
Zariadenie sa vypne a znova zapne.
„
Zobrazí sa zvolené pozadie.
„
Nastaviť môžete až 3 pozadia.
Ak zvolíte úroveň obmedzení 6, nie je možné sledovať DVD disky
klasifikované s úrovňou 7 a vyššie.
Čím je úroveň vyššia, tým je záznam nevhodnejší pre deti.
5 Zadajte heslo a stlačte ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
„
EXIT
„
Z výroby je nastavené heslo <7890>.
Po dokončení nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
TVýber jedného z troch nastavených pozadí
Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
• Táto funkcia pracuje len pri DVD diskoch klasifikovaných informáciou o
úrovni obmedzení.
ENTER
RETURN
EXIT
Nastavenie hesla
Heslo môžete tiež nastaviť pre rodičovský zámok (Parental Control).
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
4
Stláčaním tlačidla ▲,▼ zvoľte požadovanú predvoľbu <USER> a stlačte
ENTER.
„
Výber jedného z troch nastavených pozadí.
• ORIGINAL : Ak chcete ako pozadie nastaviť logo Samsung, zvoľte toto
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
nastavenie.
• USER : Ak chcete ako pozadie nastaviť vybraný obrázok, zvoľte toto
Stláčaním tlačidla ▼ zvoľte <PASSWORD> a stlačte tlačidlo ENTER.
4
Stlačte ENTER.
Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
5
Zadajte heslo a stlačte ENTER.
Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
„
ENTER
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte <LOGO> a stlačte tlačidlo ENTER.
3
„
MOVE
3
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo ENTER.
5 Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo ENTER.
Počas zastavenia stlačte MENU.
NASTAVENIA
MOVE
1
2
nastavenie.
Zadajte staré heslo, nové heslo a potvrďte nové heslo.
Nastavenie je dokončené.
• Z výroby je nastavené heslo <7890>.
If you have forgotten the rating level password, do the following
• Keď nie je vložený žiadny disk, zatlačte a pridržte tlačidlo STOP () na zariadení na viac než 5 sekúnd. Na displeji sa
zobrazí <INITIALIZE> a obnovia sa výrobné nastavenia všetkých nastavení.
• Stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
46
47
Nastavenie (pokračovanie)
DVD Playback Mode
SK
Režim prehrávania SACD
Niektoré DVD-Audio disky obsahujú DVD-Video aj DVD-Audio.
Ak chcete prehrať video časť DVD-Audio disku, nastavte zariadenie do režimu DVD-Video.
1
Stlačte tlačidlo EJECT (VYSUNUTIE), potom stlačte tlačidlo MENU
(PONUKA).
2
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo ENTER.
AK je disk SACD vytvorený vo formáte HYBRID, disk je možné prehrávať aj v režime CDDA.
MOVE
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
ENTER
RETURN
1
Stlačte tlačidlo EJECT (VYSUNUTIE), potom stlačte tlačidlo MENU
(PONUKA).
2
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo
ENTER.
EXIT
3
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte <DVD TYP> a stlačte tlačidlo ENTER.
3
4
Stlačením tlačidla ▼ sa presuňte na položku <SACD TYPE>, potom
stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte <DVD VIDEO> a stlačte tlačidlo ENTER.
4
Stlačením tlačidla ▲,▼ sa presuňte na položku <SACD MODE>, potom
stlačte tlačidlo ENTER.
„
Ak chcete prepnúť do režimu DVD AUDIO, zopakujte kroky 1 ~ 4.
„ Ak chcete prepnúť do režimu CDDA Play, opakujte znova kroky 1 až 4.
• DVD VIDEO : Prehrávanie DVD-Video záznamu z DVD-Audio disku.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
• DVD AUDIO : Prehrávanie DVD-Audio záznamu z DVD-Audio disku (výrobné nastavenie).
• SACD MODE : tento režim nastavte, ak chcete prehrávať disk SACD.
• CDDA MODE : tento režim nastavte, ak chcete prehrávať obsah CDDA.
• Predvoleným režimom prehrávania DVD je DVD Audio.
• Vypnutím hlavného prístroja sa automaticky prepne do režimu DVD Audio.
Použite registračný kód pri registrovaní tohto prehrávača s DivX (R) video formátom. Pre ďalšie informácie navštívte stránku
www.divx.com/vod.
Nastavenie režimu reproduktorov
Výstupný signál a frekvenčný rozsah reproduktorov sa automaticky nastaví podľa konfigurácie reproduktorov a podľa toho,
ktoré reproduktory práve používate.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
V riadku <SPEAKER SETUP> (NASTAVENIE REPRODUKTORA) stlačte
znova tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel ▲,▼,◄,► vyberte želaný reproduktor a stlačte tlačidlo
ENTER.
„
„
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
NASTAVENIA
Registrácia DivX (R)
• Vypnutím hlavného prístroja sa automaticky prepne do režimu SACD.
Pri reproduktoroch C, SL a SR sa po každom stlačení tlačidla režim prepína
nasledovne : SMALL NONE.
Pri reproduktoroch L a R je režim nastavený na SMALL.
• SMALL : Zvoľte, ak reproduktory používate.
• NONE : Zvoľte, ak dané reproduktory nepoužívate.
• Podľa nastavenia PRO LOGIC a STEREO sa môže režim reproduktorov
líšiť (pozri str.54).
Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
48
49
Nastavenie (pokračovanie)
SK
Nastavenie oneskorenia
Nastavenie testovacieho tónu
Ak nie je možné jednotlivé reproduktory umiestniť do rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania, môžete nastaviť
oneskorenie reprodukcie zvuku zo stredového a surround reproduktorov.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
Počas zastavenia stlačte MENU.
3
Stláčaním tlačidiel ▼ vyberte <DELAY TIME> a stlačte tlačidlo ENTER.
4
Stláčaním tlačidiel ▲,▼,◄,► vyberte želaný reproduktor a stlačte tlačidlo
ENTER.
5
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Počas zastavenia stlačte MENU.
2
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
3
Stlačením tlačidla ▼ zvoľte <TEST TONE> a potom stlačte ENTER.
Testovací tón sa reprodukuje postupne z jednotlivých reproduktorov v
poradí : L C R SR SL SW
Ak znova stlačíte ENTER, reprodukcia testovacieho tónu sa vypne.
Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
Pre reproduktor C môžete oneskorenie nastaviť v rozsahu 00 až 05 ms a
pre reproduktory SL a SR v rozsahu 00 a 15 ms.
Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
ENTER
Keď prehrávate 5.1-kanálový surround zvuk, najlepší zvuk dosiahnete, ak je vzdialenosť miesta počúvania od
každého reproduktora rovnaká. Keďže v závislosti od umiestnenia reproduktorov trvá cesta zvuku do miesta
počúvania rôzny čas, môžete takéto rozdiely eliminovať nastavením oneskorenia reprodukcie zvuku zo stredového a
surround reproduktorov.
Nastavenie stredového reproduktora
EXIT
NASTAVENIA
Nastavenie oneskorenia reprodukcie zvuku z reproduktorov
Ideálne umiestnenie
stredového reproduktora
1
„
Stláčaním tlačidiel ◄,► vyberte čas oneskorenia.
„
MOVE
Funkciu testovacieho signálu použite na kontrolu pripojenia reproduktorov.
Ak je vzdialenosť Dc na obrázku rovnaká alebo dlhšia ako Df, nastavte
0 ms. Inak zmeňte nastavenie podľa tabuľky.
Vzdialenosť medzi Df a Dc
Oneskorenie
0.00 m 0.34 m 0.68 m 1.02 m 1.36 m 1.70 m
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Nastavenie surround (zadných) reproduktorov
Ak je vzdialenosť Df na obrázku rovnaká alebo dlhšia ako Ds,
nastavte 0 ms. Inak zmeňte nastavenie podľa tabuľky.
Ideálne
umiestnenie
surround
reproduktorov
Ideálne je, ak je umiestnenie všetkých reproduktorov v takomto kruhu.
Df: Vzdialenosť od predného reproduktora.
Dc: Vzdialenosť od stredového reproduktora.
Ds: Vzdialenosť od surround reproduktora.
Vzdialenosť medzi Df a Ds
Oneskorenie
0.00 m 1.02 m 2.04 m 3.06 m 4.08 m 5.10 m
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
• Pri 2PL(Dolby Pro Logic II) môže byť oneskorenie v
každom režime rôzne.
• Pri AC-3 a DTS môžete oneskorenie nastaviť v rozsa-
hu 00 až 15 ms.
• Stredový reproduktor je možné nastavovať iba pri dis-
koch s 5.1-kanálovým zvukom.
50
51
Nastavenie (pokračovanie)
Nastavenie zvuku
Nastavenie DRC (Dynamic Range Compression - kompresia dynamického rozsahu)
Môžete nastaviť vyváženie a úroveň hlasitosti jednotlivých reproduktorov.
MOVE
ENTER
RETURN
SK
1
Počas zastavenia stlačte MENU.
2
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
3
Stláčaním tlačidla ▼ zvoľte <SOUND EDIT> a stlačte ENTER.
4
Stláčaním tlačidla ▲,▼ vyberte želanú položku, ktorú chcete nastaviť a
Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť rozdiel medzi najhlasnejším a najtichším zvukom.
Túto funkciu je možné použiť pri zvukoch Dolby Digital, keď sledujete filmy pri nízkej hlasitosti, napr. v noci.
EXIT
MOVE
ENTER
EXIT
nastavte ju. Stláčaním tlačidiel ◄,► upravte nastavenia.
1
2
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
3
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte <DRC> a stlačte tlačidlo ENTER.
4
RETURN
Stláčaním ▲ sa efekt zvýrazňuje a stláčaním ▼ sa efekt znižuje.
Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
ENTER
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ nastavte DRC.
„
Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
MOVE
Počas zastavenia stlačte MENU.
EXIT
CHANGE
Stlačte SOUND EDIT a potom stláčajte ◄,►.
EXIT
Nastavenie AV SYNC
Ak zariadenie pripojíte k digitálnemu TVP, obraz môže zaostávať za zvukom. V takomto prípade nastavte oneskorenie zvuku tak, aby
zodpovedal obrazu.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
Stláčaním tlačidiel ▼ vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
3
Stláčaním tlačidiel ▼ vyberte <AV-SYNC> a stlačte tlačidlo ENTER.
4
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte čas oneskorenia pre AV-SYNC a stlačte
tlačidlo ENTER.
Počas zastavenia stlačte MENU.
„
Nastavenie vyváženia predných/zadných reproduktorov
• Môžete zvoliť hodnoty od 0 do -6 a OFF.
• Hlasitosť sa znižuje smerom k -6.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
NASTAVENIA
Ručné nastavenie hlasitosti reproduktora a vyváženia tlačidlom SOUND EDIT (UPRAVIŤ ZVUK)
RETURN
Oneskorenie zvuku môžete nastaviť v rozsahu 0 ms až 300 ms.
Nastavte optimálny stav.
Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
Nastavenie úrovne hlasitosti stredového/zadných reproduktorov/subwoofera
• Hlasitosť môžete postupne nastavovať od +6 dB do -6 dB.
• Hlasitosť sa zvyšuje smerom k +6 dB a znižuje smerom k -6 dB.
52
53
Nastavenie (pokračovanie)
Režim Dolby Pro Logic II
Efekt Dolby Pro Logic II
Môžete zvoliť požadovaný audio režim Dolby Pro Logic II.
Stlačte 2PL II MODE.
„
SK
Po každom stlačení tlačidla sa režim zmení nasledovne.
Táto funkcia pracuje len v režime Dolby Pro Logic MUSIC.
1
2
Stláčaním 2PL II MODE zvoľte režim <MUSIC>.
Stlačením 2PL II EFFECT vyberte <P> (PANORAMA), potom pomocou
tlačidiel ◄,► vyberte požadované nastavenia efektu.
„
„
3
Stlačením 2PL II EFFECT vyberte <C> (C-WIDTH), potom pomocou
tlačidiel ◄,► vyberte požadované nastavenia efektu.
„
„
• MUSIC : Pri počúvaní hudby získa zvuk reálne zafarbenie.
• CINEMA : Zvuk filmu získa reálne zafarbenie.
• PRO LOGIC : Zvuk získa reálny multikanálový efekt, ako by bolo pripojených
Zvoliť si môžete 0 až 7.
Takto sa nastaví šírka stredného pásma. Čím vyššie je nastavenie, tým
slabší zvuk sa reprodukuje stredovým reproduktorom.
Stlačením 2PL II EFFECT vyberte <D> (DIMENS), potom pomocou
tlačidiel ◄,► vyberte požadované nastavenia efektu.
„
„
Zvoliť si môžete 0 až 6.
Postupne spredu alebo zozadu nastavte zvukové pole (DSP).
5 reproduktorov, pričom sa používajú len predné (ľavý a pravý)
NASTAVENIA
4
PRO LOGIC II
Zvoliť si môžete 0 alebo 1.
Tento režim rozšíri stereo efekt z predných reproduktorov, aby sa vytvoril
aj zvuk zo surround reproduktorov, za účelom pôsobivého <cyklického>
efektu s dojmom vytvorenia bočnej steny.
reproduktory.
• MATRIX : Reprodukuje sa 5.1-kanálový surround zvuk.
STEREO : Zvoľte pre reprodukciu zvuku len z predných (ľavý a pravý)
reproduktorov a subwoofera.
• Pri prehrávaní DVD disku s kódovaným zvukom dvoch alebo viacerých
kanálov sa multikanálový režim zvolí automaticky a tlačidlo 2PLII (Dolby
Pro Logic II) nie je funkčné.
• Ak zvolíte režim Pro Logic II, pripojte externé zariadenie do konekto-
rov AUDIO INPUT (L a R) na prehrávači. Ak prepojíte len jeden vstupný
konektor (L alebo R), nie je možné počúvať surround zvuk.
54
55
Nastavenie automatickej kalibrácie zvuku
PL
Táto funkcia je k dispozícii len pri prehrávaní diskov DVD/CD.
Automatická kalibrácia zvuku
1
Funkcia automatickej kalibrácie zvuku sa nastavuje len raz – pri premiestňovaní alebo inštalácii zariadenia. Umožňuje
automatické rozpoznanie vzdialeností medzi reproduktormi, úrovní medzi kanálmi a frekvenčných parametrov tak, aby
bolo vytvárané 5.1-kanálové zvukové pole optimalizované podľa prostredia poslucháča.
Pripojte mikrofón na automatickú kalibráciu zvuku do konektora vstupu
automatickej kalibrácie zvuku na subwooferi.
2
Položte mikrofón na automatickú kalibráciu zvuku na miesto poslucháča.
3
Stlačením tlačidiel hlasitosti na prístroji urobte nasledujúce úpravy
nastavenia.
* Nasledujúce obrázky sú len ilustračné, pri rozdielnych výrobkoch sa
môžu líšiť.
„ Ak je vzdialenosť medzi poslucháčom a reproduktorom väčšia ako 5 m : Nastavte
hlasitosť na hlavnom prístroji na hodnotu 25.
„ Ak je vzdialenosť medzi poslucháčom a reproduktorom 3 až 5 m : Nastavte hlasitosť na
hlavnom prístroji na hodnotu 25.
„ Ak je vzdialenosť medzi poslucháčom a reproduktorom menšia ako 3 m : Nastavte
hlasitosť na hlavnom prístroji na hodnotu 15.
Zaznie tón.
4
Stlačte tlačidlo ASC.
„ Ak chcete vytvoriť optimálne pole 5.1-kanálového zvuku, možnosti nasledujú v tejto
postupnosti : L C R SR SL SW
˜
„ Nastavovanie automatickej kalibrácie zvuku trvá asi 2 minúty.
`
¿ł·º–
5
L : Predný reproduktor (ľavý)
R : Predný reproduktor (pravý)
C : Stredový reproduktor
SW : Subwoofer
SL : Zadný reproduktor (ľavý)
SR : Zadný reproduktor (pravý)
Keď sa na displeji objaví hlásenie <REMOVE MIC>, odpojte mikrofón na
automatickú kalibráciu zvuku.
Ak chcete zrušiť nastavovanie automatickej kalibrácie zvuku, stlačte
tlačidlo ASC.
Zobrazí sa výsledok každého
reproduktora.
„ Tón prestane znieť, na displeji sa objaví hlásenie <CANCEL ASC>, potom hlásenie
<REMOVE MIC>, a nastavovanie je zrušené.
Ak chcete počúvať v režime automatickej kalibrácie zvuku, stlačte tlačidlo
ASC.
„ Na displeji sa striedajú možnosti ASC ON (ASC zapnuté) a ASC OFF (ASC vypnuté).
• Po zakúpení zariadenia alebo pri jeho prvej inicializácii sa po stlačení tlačidla automatickej kalibrácie zvuku bez
pripojeného mikrofónu na automatickú kalibráciu zvuku na displeji zobrazí hlásenie <PLEASE SET ASC FUNCTION>
(Nastavte funkciu ASC).
• Pretože úroveň hlasitosti tónu je počas nastavenia automatickej kalibrácie zvuku pevná, nie je možné nastavovať hlasitosť
pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti.
• Ak je počas nastavovania automatickej kalibrácie zvuku mikrofón na automatickú kalibráciu zvuku odpojený, nastavovanie
bude zrušené.
„ Ak vyberiete možnosť <ASC ON>, budete počuť zvuk v režime automatickej kalibrácie.
„ Ak vyberiete možnosť <ASC OFF>, budete počuť zvuk v režime, ktorý je nastavený v
možnostiach zvuku na obrazovke nastavenia.
Ako zapnúť a vypnúť zvukový oznam
1
Stlačte a podržte tlačidlo ASC.
RÔZNE
Keď zapnete napájanie, prístroj vydáva po prečítaní disku zvukový oznam, ktorý signalizuje, že prístroj je pripravený na
prehrávanie.
„ Na displeji sa objaví hlásenie <S.LOGO ON> alebo <S.LOGO OFF>.
2
Krátko stlačte tlačidlo ASC.
„ Pri každom stlačení tlačidla sa mení možnosť <S.LOGO ON> a <S.LOGO OFF>.
„ Ak vyberiete možnosť <S.LOGO ON>, zaznie po zapnutí a dokončení čítania disku
zvukový oznam. Ak vyberiete možnosť <S.LOGO OFF>, žiadny zvukový oznam nezaznie.
56
57
Režim živého priestorového zvuku
Super 5.1
PL
Funkcia virtuálnych slúchadiel
2-kanálový zdroj zvuku, napríklad disk CD alebo rozhlasové vysielanie, je možné reprodukovať v 5.1-kanálovom
priestorovom zvuku.
Stlačte tlačidlo SUPER5.1.
„ Pri každom stlačení tlačidla sa mení možnosť <SUPER 5.1> a <BYPASS>.
Slúchadlá s konektorom 3,5 mm (nie sú súčasťou balenia) používajte v prípade, že chcete počúvať bez vyrušovania
okolia. Pomocou bežných slúchadiel si môžete vychutnať dynamické zvukové efekty podobné tým, ktoré sa vytvárajú pri
5.1-kanálovom priestorovom zvuku.
1
Zapojte slúchadlá do príslušného konektora.
„ Slúchadlá si môžete zakúpiť vo väčšine obchodov s elektronikou.
„ Ak chcete prehrávať 2-kanálový zvuk ako 5.1-kanálový, vyberte možnosť <SUPER 5.1>.
Music (Hudba)
Ak počas počúvania 2-kanálového zdroja zvuku stlačíte tlačidlo MUSIC (Hudba), bude reprodukovaný 4.1-kanálový
priestorový zvuk, takže si môžete vychutnať dynamický zmyselný zvuk.
Stlačte tlačidlo MUSIC.
„ Pri každom stlačení tlačidla sa striedajú nasledujúce možnosti:
CONCERT1 CONCERT2 JAZZ
CATHEDRAL BYPASS
2
Stlačte tlačidlo V-H/P.
„ Pri každom stlačení tlačidla sa mení možnosť <V-H/P ON> a <V-H/P OFF>.
• V-H/P ON : vyberte v prípade, že si chcete vychutnať 5.1-kanálový priestorový zvuk, ktorý
dáva pocit prítomnosti na ihrisku alebo v koncertnej hale.
• V-H/P ON : vyberte, ak chcete počúvať bežný 2-kanálový stereo zvuk.
Movie (Film)
• Ak počúvate pomocou slúchadiel, nepoužívajte privysoké úrovne hlasitosti.
Počúvanie pri vysokej hlasitosti môže viesť k trvalej strate sluchu.
Pri filmoch je možné vybrať si zo 4 rôznych zvukových polí.
Stlačte tlačidlo MOVIE.
„ Pri každom stlačení tlačidla sa striedajú nasledujúce možnosti:
VIRTUAL 9.1 EX-MOVIE CINEMA SPORTS BYPASS
VIRTUAL 9.1: poskytuje domácemu divákovi efekt priestorového zvuku, ktorý simuluje 9.1kanálový priestorový zvuk kina.
58
RÔZNE
• Keď vložíte disk DVD nahratý v 2-kanálovom alebo viackanálovom formáte, a stlačíte tlačidlo SUPER 5.1, na displeji sa
objaví hlásenie <THIS FUNCTION APPLIES ONLY 2CH SOURCE> (Táto funkcia sa používa len pri 2-kanálovom zdroji), a
funkcia nebude aktívna.
• Táto funkcia nie je aktívna, ak sa prehrávajú disky SACD alebo DVD-AUDIO.
• 5.1-kanálový výstup je k dispozícii len v režime VIRTUAL 9.1 alebo EX-MOVIE.
59
Počúvanie rozhlasu
Diaľkové ovládanie (DO)
1
2
Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
Nalaďte požadovanú stanicu.
„
„
„
Automatické ladenie 1 : Po stlačení tlačidla #,$ sa zvolí predvoľba.
Automatické ladenie 2 : Po zatlačení a pridržaní ,,. sa budú stanice ladiť
automaticky.
Manuálne ladenie : Krátkym stláčaním ,,. sa frekvencia zvyšuje alebo
znižuje postupne v krokoch.
Zariadenie
1
2
Stlačte tlačidlo FUNCTION pre výber FM pásma.
Zvoľte nejakú rozhlasovú stanicu.
„
„
„
Automatické ladenie 1 : Stlačením tlačidla () zvoľte <PRESET> a stlačením
#,$ zvoľte predvoľbu.
Automatické ladenie 2 : Stlačením tlačidla () zvoľte <MANUAL> a
zatlačením a pridržaním #,$ sa spustí automatické ladenie.
Manuálne ladenie : Stlačením tlačidla () zvoľte <MANUAL> a následným
krátkym stláčaním tlačidla #,$ krokoch znižujete alebo zvyšujete frekvenciu.
Informácie o vysielaní RDS
Používanie služby RDS (Radio Data System) na príjem staníc FM
Služba RDS umožňuje staniciam FM odosielať spolu so signálom pravidelného programu ďalší signál. Stanice napríklad
odosielajú svoje názvy ako aj informácie o type programu, ktorý vysielajú, napríklad šport alebo hudba atď.
Keď sa naladí nejaká stanica FM, ktorá poskytuje službu RDS, na
displeji sa rozsvieti indikátor RDS.
Popis funkcií RDS
• PTY (Program Type) : Zobrazuje typ práve vysielaného programu.
• PS NAME (Program Service Name) : Označuje názov vysielajúcej stanice, skladá sa
z 8 znakov.
• RT (Radio Text): Dekóduje text vysielaný stanicou (ak nejaký vysiela), skladá sa
najviac z 64 znakov.
• CT (Clock Time): Dekóduje z frekvencie FM reálny čas hodín. Niektoré stanice
nemusia vysielať informácie typu PTY, RT alebo CT, teda nie vždy
sa musia zobrazovať.
• TA (Dopravné informácie) Keď tento symbol bliká, znamená to, že prebieha
dopravné spravodajstvo.
Stláčaním MO/ST môžete prepínať režim zvuku na Mono/Stereo.
„
„
• RDS nemusí správne fungovať, ak naladená stanica neprenáša signál
Po každom stlačení tlačidla sa zvuk prepína do režimu <STEREO> alebo <MONO>.
Ak je príjem nekvalitný, zvoľte MONO. Zvuk bude kvalitnejší a potlačí sa rušenie.
Uloženie staníc
PL
RDS správne, alebo v prípade, že je intenzita signálu slabá.
Ako zobraziť informácie služby RDS
Príklad: Uloženie FM stanice s frekvenciou 89,10 do pamäte.
1
2
Stlačením ,,. vyberte <89,10>.
3
Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
„
4
Pre výber predvoľby stlačte #,$.
Znova stlačte TUNER MEMORY.
„
6
Zvoliť môžete predvoľbu 1 až 15.
„
Tlačidlo TUNER MEMORY (PAMÄŤ TUNERA) stlačte predtým, než sa z displeja
stratí nápis <number>.
<number> sa stratí z displeja a stanica sa uloží do pamäte.
Ostatné stanice uložíte do pamäte opakovaním krokov 2 až 5.
Ak chcete aktivovať uložené predvoľby, stláčaním #,$ na DO zvoľte
požadovanú predvoľbu.
Počas počúvania stanice FM stlačte tlačidlo RDS DISPLAY (ZOBRAZIŤ RDS).
„
Pri každom stlačení tlačidla sa displej bude meniť a zobrazovať nasledujúce
informácie:
• PS (Programová služba) : počas vyhľadávania sa objaví nápis <PS>, potom sa zobrazia názvy
staníc. Ak sa neodosiela žiadny signál, objaví sa nápis <NO PS> (ŽIADNA PS).
• RT (Rozhlasový text) : počas vyhľadávania sa objaví nápis <RT>, potom sa zobrazia
textové správy odosielané stanicou. Ak sa neodosiela žiadny signál, objaví sa nápis
<NO RT> (ŽIADNY ROZHLASOVÝ TEXT).
• Frekvencia : frekvencia stanice (žiadna služba RDS).
Informácie o znakoch zobrazených na displeji
Keď sú na displeji zobrazené signály PS alebo RT, používajú sa nasledujúce znaky.
„
„
RÔZNE
„
5
Na displeji bliká <01>.
Signály RDS odosielané stanicou je možné vidieť na displeji.
Displej nedokáže rozlišovať veľké a malé písmená. Vždy používa veľké písmená.
Displej nedokáže zobrazovať písmená s diakritikou. Napríklad písmeno <A> môže
znamenať písmeno A s diakritikou, napríklad <À, Â, Ä, Á, Å a Ã.>.
• Ak vyhľadávanie dosiahne koniec, na displeji sa neobjaví nápis <PS> a
<RT>.
• Toto zariadenie nedokáže prijímať signál v pásme AM.
60
61
Informácie o vysielaní RDS (pokračovanie)
Praktické funkcie
Označenie PTY (Typ programu) a funkcia PTY-SEARCH (HĽADANIE PTY)
Vypínací časovač
Jednou z výhod služby RDS je to, že môžete vyhľadávať určitý druh programu spomedzi predvolených kanálov určením
kódov PTY.
Môžete nastaviť čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
Stlačte SLEEP.
Ako vyhľadať program pomocou kódov PTY
„
Najprv si zapamätajte...
1
2
Počas počúvania stanice FM stlačte tlačidlo PTY SEARCH (HĽADANIE PTY).
Stláčajte tlačidlo PTY- alebo PTY+, kým sa na displeji neobjaví požadovaný kód
PTY.
„
3
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
Typ programu
Novinky zahŕňajúce komentáre a správy
Rôzne témy zahŕňajúce aktuálne udalosti,
dokumenty, diskusie a analýzy
Informácie zahŕňajúce merania, inzertné akcie
a počasie, témy zaujímajúce spotrebiteľov,
zdravotnícke informácie atď.
Informácie zo športu
Vzdelávacie informácie
Displej
Typ programu
LIGHT M
Ľahká klasická hudba – klasická hudba,
inštrumentálna a zborová hudba
CLASSICS
Vážna klasická hudba – orchestrálna hudba,
symfónie, komorná hudba a opera
OTHER M
Ostatná hudba – džez, R&B, country
WEATHER
Počasie
FINANCE
Financie
Rozhlasové dramatické seriály atď.
SOCIAL A
Spoločenské záležitosti
CULTURE
Ľudová alebo regionálna kultúra
zahŕňajúca cirkevné záležitosti, sociálne
vedy, jazyk , divadlo atď.
RELIGION
Náboženstvo
PHONE IN
Telefonické
SCIENCE
Prírodné vedy a technológie
TRAVEL
Cestovanie
Ostatné hovorené nehudobné programy
(kvízy, súťaže), rozhovory, komediálne a
satirické pásma atď.
LEISURE
Voľný čas
POP M
„
Populárna hudba
ROCK M
Rocková hudba
M.O.R.M
Súčasná novodobá hudba určená na
<ľahké počúvanie>
JAZZ
Džezová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Ľudová hudba
OLDIES
Staršia hudba
FOLK M
DOCUMENT
Zobrazí sa čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
Ak stlačíte tlačidlo znova, môžete zmeniť nastavený čas.
Pre zrušenie funkcie vypínacieho časovača stláčajte SLEEP, kým sa na
displeji nezobrazí OFF.
Nastavenie úrovne jasu
Jas displeja na zariadení je možné nastaviť tak, aby nepútal pozornosť pri sledovaní filmov.
Stláčajte tlačidlo DIMMER.
„
Pri každom stlačení tlačidla sa zmení nastavenie jasu predného displeja.
Vypnutie zvuku
Táto funkcia je užitočná najmä pri nečakanom telefonáte alebo návšteve.
Stlačte tlačidlo MUTE.
„
„
Na displeji sa zobrazí <MUTE>.
Pre zapnutie zvuku stlačte tlačidlo znova.
RÔZNE
Detské programy
VARIED
„
Centrálny prístroj prehľadáva 15 predvolených staníc FM. Zastaví sa,
keď nájde vybraný kód a naladí stanicu.
CHILDREN
DRAMA
62
Na pravej strane displeja sa zobrazuje popis kódov PTY.
Ak chcete potvrdiť nastavenie časovača, stlačte SLEEP.
Znova stlačte tlačidlo PTY SEARCH (HĽADANIE PTY), kým je ešte na
displeji stále zobrazený kód PTY vybraný v predchádzajúcom kroku.
„
NEWS
Pri každom stlačení tlačidla sa striedajú nasledujúce predvoľby času:
10 20 30 60 90 120 150 OFF.
• Funkcia PTY Search (Hľadanie PTY) sa týka len predvolených staníc.
• Ak chcete kedykoľvek počas procesu zastaviť vyhľadávanie, stlačte počas vyhľadávania tlačidlo
PTY-SEARCH (HĽADANIE PTY).
• Pri vykonávaní nasledujúcich krokov neexistuje žiadny časový limit. Ak sa nastavenie zastaví pred
dokončením, spustíte ho znova od kroku 1.
• Pri stláčaní tlačidiel na diaľkovom ovládaní skontrolujte, či je stanica FM vybraná pomocou primárneho
diaľkového ovládania.
Displej
PL
Folková hudba
Dokumentárne vysielanie
63
Ovládanie TVP pomocou diaľkového ovládania
PL
Pri ovládaní TVP pomocou DO
1
Stlačte tlačidlo TV, pre nastavenie DO na režim TV.
2
Stlačením tlačidla POWER zapnite TVP.
3
Podržte stlačené tlačidlo POWER a zadajte kód zodpovedajúci svojej
značke televízora.
„
Ak je pri výrobcovi vášho TVP uvedených viacero kódov, postupne vyskúšajte,
ktorý bude fungovať pri vašom TVP.
Príklad: TVP Samsung.
Podržte stlačené tlačidlo POWER a pomocou číselných tlačidiel zadajte 00,
15, 16, 17 a 40.
4
Keď sa televízor vypne, nastavenie je dokončené.
„
Môžete používať tlačidlá TV POWER, VOLUME, CHANNEL a číselné tlačidlá
(0 až 9).
• DO nemusí fungovať pri ovládaní TVP určitých výrobcov. Niektoré funkcie
nemusia byť v závislosti od výrobcu TVP dostupné.
• Diaľkové ovládanie je z výroby nastavené na ovládanie TVP Samsung
(ak nezmeníte kód).
Č.
Výrobca
Kód
Č.
Výrobca
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14
46
Nikei
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
47
Onking
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
48
Onwa
03
6
Brocsonic
59, 60
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7
Candle
18
50
Penney
18
8
Cetronic
03
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Kód
9
Citizen
03, 18, 25
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10
Cinema
97
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
11
Classic
03
54
Portland
15, 18, 59
12
Concerto
18
55
Proton
40
13
Contec
46
56
Quasar
06, 66, 67
14
Coronado
15
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16
Croslex
62
59
Realistic
03, 19
17
Crown
03
60
Sampo
18
Curtis Mates
59, 61, 63
61
Samsung
19
CXC
03
62
Sanyo
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
60, 98
19, 61, 65
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35,
36, 48, 59, 90
63
Scott
03, 40, 60, 61
21
Daytron
40
64
Sears
15, 18, 19
22
Dynasty
03
65
Sharp
15, 57, 64
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
24
Fisher
19, 65
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
25
Funai
03
68
Soundesign
03, 40
26
Futuretech
03
69
Spectricon
01
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
70
SSS
18
28
Hall Mark
40
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
72
Symphonic
61, 95, 96
30
Inkel
45
73
Tatung
06
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
74
Techwood
18
32
JVC
70
75
Teknika
03, 15, 18, 25
33
KTV
59, 61, 87, 88
76
TMK
18, 40
34
KEC
03, 15, 40
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
20
35
KMC
15
78
Vidtech
18
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
79
Videch
59, 60, 69
37
Luxman
18
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
81
Yamaha
18
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
82
York
40
40
Marantz
40, 54
83
Yupiteru
03
41
Matsui
54
84
Zenith
58, 79
42
MGA
18, 40
85
Zonda
01
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
86
Dongyang
03, 54
RÔZNE
64
Kódy výrobcov TVP
65
Riešenie problémov
PL
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného prehľadu.
Ak sa vyskytne problém, ktorý nie je popísaný v prehľade, alebo ak nejaký problém pretrváva, odpojte sieťovú šnúru
zariadenia od napájania a obráťte sa na najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servis Samsung.
Problém
Nemôžem vysunúť disk.
Prehrávanie sa nespustí.
Kontrola/Riešenie
 Je zariadenie správne pripojené k napájaniu?
Nie je počuť zv
Zvuk je reprodukovaný len
niektorými a nie všetkými 6
reproduktormi.
DO nefunguje.
66
 Disk sa otáča, ale nevidno
obraz.
 Kvalita obrazu je nízka a obraz
sa trasie.
•
•
•
•
Je TVP zapnutý?
Sú video káble správne zapojené?
Nie je disk znečistený alebo poškodený?
Niektoré nekvalitné disky nemusí byť možné prehrať.
Jazyk pre zvuk a titulky
nefungujú.
• Jazyk pre zvuk a titulky je možné prepínať, len ak ich DVD disk obsahuje. V
závislosti od disku sa ich používanie môže odlišovať.
 Skontrolujte regionálny kód DVD disku. DVD disky zakúpené v zahraničí sa
nemusia dať prehrať.
 CD-ROM a DVD-ROM disky toto domáce kino nedokáže prehrávať.
Menu sa nezobrazí ani po zvolení
Menu.
• Používate disk, ktorý obsahuje Menu?
 Nie je disk deformovaný alebo poškrabaný?
Nie je možné zmeniť pomer strán
obrazu.
• DVD disky so záznamom s pomerom strán 16:9 môžete prehrávať v režime
16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX alebo 4:3 PAN SCAN. DVD disky so záznamom
s pomerom strán 4:3 však môžete prehrávať len s pomerom strán 4:3.
Skontrolujte popis na obale DVD disku a podľa toho zvoľte správny režim.
 Vyčistite disk.
 Počas zrýchleného, spomaleného prehrávania vpred/vzad a krokovania
nepočuť zvuk.
 Sú reproduktory pripojené správne? Sú reproduktory nastavené správne?
 Nie je disk poškodený?
 Zariadenie nepracuje.
(Príklad: Zariadenie sa vypne,
alebo je počuť neštandardné
zvuky.)
 Zariadenie nepracuje správne.
 Ak prehrávate CD disk alebo rádio, zvuk je reprodukovaný len prednými
reproduktormi (L/R). Ak chcete používať všetkých 6 reproduktorov, stláčaním
2PLII (Dolby Pro Logic II) na DO zvoľte "PRO LOGIC II".
 Skontrolujte, či DVD disk obsahuje 5.1-kanálový zvuk.
 Ak v nastaveniach zvuku v ponuke Setup nastavíte reproduktory C, SL a SR na
NONE, zvuk nebude reprodukovaný stredovým, ale len prednými reproduktormi
(L/R). Nastavte reproduktory C, SL a SR na SMALL.
 Je na obale disku označenie <Dolby Digital 5.1 CH>? Dolby Digital 5.1kanálový zvuk sa reprodukuje, len ak disk obsahuje 5.1-kanálový zvuk.
 Je zvuk v informačnom zobrazení o disku správne nastavený na DOLBY
DIGITAL 5.1-CH?
 Je diaľkové ovládanie používané vo svojom prevádzkovom dosahu (uhol a
vzdialenosť)?
 Nie sú vybité batérie?
 Sú na diaľkovom ovládaní (TV alebo DVD) správne vybrané funkcie režimu
(TV/DVD)?
Zabudli ste heslo pre nastavenie
úrovne obmedzení.
• Vypnite prístroj a podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo STOP (ZASTAVIŤ) ()
na hlavnom prístroji.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
• Keď sa na displeji hlavného prístroja objaví nápis <NO DISC> (ŽIADNY DISK),
podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo STOP (ZASTAVIŤ) () na hlavnom prístroji.
Na displeji sa objaví nápis <INITIALIZE> a všetky nastavenia sa vrátia na
predvolené hodnoty.
• Stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu
používajte len v nutných prípadoch.
Nie je možné prijímať rozhlasové
vysielanie.
Pri počúvaní zvuku z
televízora nevychádza z
prístroja žiadny zvuk.
• Je anténa správne pripojená?
• Ak je vstupný signál z antény nekvalitný, nainštalujte externú FM anténu tak,
aby bol príjem kvalitný.
RÔZNE
Nereprodukuje sa Dolby Digital
5.1-kanálový zvuk.
Kontrola/Riešenie
 Vypnite a znova zapnite zariadenie.
 Skontrolujte správnosť nastavenia úrovne obmedzení.
Prehrávanie sa nespustí ihneď
po stlačení tlačidla prehrávanie/
pozastavenie.
Problém
• Ak je počas počúvania televízora pomocou funkcií D.IN1, D.IN2, AUX
stlačené tlačidlo na vysunutie, zapnú sa funkcie DVD, a zastaví sa
prehrávanie zvuku televízora.
67
Manipulácia s diskmi a ich skladovanie
Aj malé škrabance na disku môžu zhoršiť kvalitu zvuku a obrazu a zapríčiniť preskakovanie. Pri manipulácii s diskmi
dávajte pozor, aby nedošlo k ich poškrabaniu.
Zaobchádzanie s diskmi
Skladovanie diskov
Disky skladujte vo
vetraných miestnostiach.
Disky skladujte v ochranných
obaloch. Disky skladujte vo
zvislej polohe.
• Predchádzajte znečisteniu povrchu disku.
• Disky sa nesmú poškriabať ani prasknúť.
Zaobchádzanie s diskmi a ich skladovanie
Ak je disk znečistený, čistite ho pomocou mierne navlhčenej čistiacej
handričky v slabom roztoku saponátu. Potom disk utrite suchou
handričkou.
„
Disk čistite smerom od stredu k okrajom v smere šípok.
môže vo vnútri zariadenia kondenzovať vlhkosť. Ak dôjde ku kondenzácii
vlhkosti, zariadenie nebude pracovať správne. V takomto prípade vyberte
disk a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy cca 1 - 2 hodiny, kým
sa vlhkosť neodparí.
68
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedis
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswan
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Lingala
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
RÔZNE
• Ak sa dostane do kontaktu teplý vzduch s chladnými časťami zariadenia,
PL
Zadajte príslušný číselný kód, aby sa nastavili počiatočné nastavenia jazyka pre <Disc Audio> (Zvuk), <Disc Subtitle>
(Titulky) a/alebo <Disc Menu> (Menu DVD disku) (pozri str. 44).
Kód
Nedotýkajte sa povrchu disku. Disk chytajte iba na okrajoch, aby ste
predišli znečisteniu povrchu disku odtlačkami prstov.
Na povrch disku nič nenalepujte.
Disky nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu.
Tabuľka kódov jazykov
69
Zariadenia s podporou funkcie USB Host
Digitálny fotoaparát/kamkordér
USB pamäť Flash
PL
Príkon
110W
Hmotnosť
5 kg
Rozmery (š x v x h)
521 x 320 x 178 mm
Zariadenie
Spoločnosť
Typ
Zariadenie
Spoločnosť
Typ
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Prevádzková teplota
+5°C~+35 °C
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Prevádzková vlhkosť
10% ~ 75%
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Citlivosť
10dB
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
Odstup signál/šum (S/N)
60dB
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
0,5%
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Skreslenie
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Kompozitný video výstup
1,0Vš-š(zaťaženie 75Ω)
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Minolta
Digital Camera
Minolta
Digital Camera
Coolpix4200
Nikon
Digital Camera
Zariadenie
Spoločnosť
Typ
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Creative
128 MB MP3 Player
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
YH-920
Samsung
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Samsung
MP3 Player
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
MP3 Player
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
FM
TUNER
VIDEO
VÝSTUP
Y : 1,0Vš-š(zaťaženie 75Ω)
Zložkový video výstup
Pr : 0,70Vš-š(zaťaženie 75Ω)
Pb : 0,70Vš-š(zaťaženie 75Ω)
HDMI
Impedancja : 85~115Ω
Predné reproduktory
167W x 2(3Ω)
Stredový reproduktor
167W (3Ω)
Surround reproduktory
167W x 2(3Ω)
Subwoofer
165W(3Ω)
Frekvenčný rozsah
20Hz~20KHz
Odstup signál/šum (S/N)
70dB
MP3 Player
Separácia kanálov
60dB
Vstupná citlivosť
(AUX)500mV
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
MP3 Player
X-350
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
C-5060
Olympus
Digital Camera
YP-35
Samsung
MP3 Player
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
Olympus
VŠEOBECNE
MP3 prehrávač
Dimage Z1
Dimage X21
X1
ZOSILŇOVAČ
5,1-kanálový systém reproduktorov
Reproduktorový systém
Predné/stredový/zadné
reproduktory
Subwoofer
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Cowon
MP3 Player
Impedancia
3Ω (DCR 3,4Ω)
3Ω (DCR 3,4Ω)
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
45Hz~150Hz
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
Frekvenčný rozsah
100Hz~20kHz
DMC-FX7GD
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
Akustická hladina hluku
84dB/W/M
86dB/W/M
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Menovitý príkon
167W
165W
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
Maximálny príkon
334W
330W
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
Optio 33LF
Pentax
Digital Camera
Optio MX
Pentax
Digital Camera
Rozmery (š x v x h)
Predný/
Zadný
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
USB externý pevný disk
REPRODUKTORY
340 x 1320 x 340 mm
Subwoofera
270 x 420 x 489 mm
Subwoofera
15,8 kg
Stredový 550 x 137 x 85 mm
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
Zariadenie
Spoločnosť
Typ
Sora PDR-T30
Toshiba
Digital Camera
MOMOBAY UX-2
Dvico
USB 2.0
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
Hmotnosť
Predný/
Zadný
6,28 kg
RÔZNE
70
Technické údaje
Stredový 2,22 kg
71
Kontakty na spoločnosť SAMSUNG vo svete
Ak máte nejaké otázky alebo poznámky týkajúce sa výrobkov spoločnosti Samsung, obráťte sa prosím
na zákaznícke centrum.
Región
Krajina
Zákaznícke centrum
Webová stránka
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement