Samsung | HT-X20 | Samsung HT-X20 Používateľská príručka

Návod na použitie
SK
DIGITÁLNY SYSTÉM
DOMÁCEHO KINA
HT-X20
HT-TX22
HT-TX25
THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED BY:
AH68-01964G
COMPACT
DIGITAL AUDIO
AH68-01660E
REV: 01
PRÍPRAVA
Bezpečnostné varovania
UPOZORNENIE
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
SK
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
Napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu elektrickým prúdom.
PRÍPRAVA
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU
A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEODOBERAJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
NEPOKÚŠAJTE SA SVOJPOMOCNE
OPRAVOVAŤ ZARIADENIE. OPRAVY
PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
Bezpečnostné upozornenia
Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny
týkajúcesa používania alebo údržby (servisu) tohto
zariadenia,ktoré sa nachádzajú v tomto návode.
ZARIADENIE S LASEROM TRIEDY 1
Toto zariadenie je klasifikované ako výrobok CLASS 1
LASER.
Aby ste predišli riziku ožiarenia, zariadenie používajte len v
súlade s pokynmi popísanými v návode na použitie.
UPOZORNENIE - PO OTVORENÍ ZARIADENIA HROZÍ RIZIKO
OŽIARENIA NEVIDITEĽNÝM LASEROVÝM
ŽIARENÍM.
NEVYSTAVUJTE SA LASEROVÉMU LÚČU.
Skontrolujte, či sa striedavé napätie v miestnej elektrickej sieti zhoduje s napätím vyznačeným na typovom štítku
na zadnej strane prehrávača. Prehrávač nainštalujte vo vodorovnej polohe na vhodnom podstavci (nábytku) s
dostatočným priestorom okolo na cirkuláciu vzduchu (7,5 až 10 cm). Skontrolujte, či nie sú zakryté ventilačné otvory.
Navrch prehrávača nič neumiestňujte. Neumiestňujte prehrávač na zosilňovače ani na iné zariadenia, ktoré sa
môžu zahrievať. Pred premiestňovaním prehrávača skontrolujte, či je zásuvka na disk prázdna. Tento prehrávač je
určený na nepretržité používanie. Prepnutie prehrávača DVD do pohotovostného režimu neznamená jeho odpojenie
od napájania. Ak chcete prehrávač úplne odpojiť zo zásuvky, vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky – najmä v
prípade, že ho nebudete dlhšiu dobu používať.
VÝSTRAHA : Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
UPOZORNENIE : ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU SIEŤOVEJ
ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
• Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
• Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo
možné manipulovať.
Táto značka znázornená na výrobku alebo uvedená v dokumentácii k nemu signalizuje,
že prístroj sa nesmie po skončení životnosti likvidovať spolu s ostatným domovým
odpadom. Namiesto toho je vašou povinnosťou zlikvidovať nepotrebné zariadenia ich
odovzdaním na určenom zbernom mieste, aby sa mohli nepotrebné elektrické a
elektronické zariadenia recyklovať. Domáci používatelia sa musia obrátiť buď na
predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú
informácie o mieste a spôsobe manipulácie s týmto výrobkom, ktorý bude šetrný voči
životnému prostrediu. Firemní používatelia sa musia obrátiť na svojho dodávateľa a
overiť si podmienky uvedené v kúpnej zmluve.
Tento výrobok sa nesmie pri likvidácii miešať s iným firemným odpadom.
2
Počas búrky odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky.Napäťový náraz môže zariadenie
poškodiť.
Zástrčka elektrického napätia sa používa na odpojenie
zariadenia a mala by ostať pohotovo použiteľná kedykoľvek.
Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu ani pôsobeniu tepelných zdrojov.
Zariadenie sa môže prehriať a poškodiť sa.
Phones
Zariadenie chráňte pred vlhkosťou (neklaďte naň
nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy) a pred
vysokými teplotami (blízkosť ohňa) aj pred zdrojmi
silného magnetického alebo elektrického poľa.
V prípade poruchy odpojte zariadenie od elektrickej
zásuvky. Zariadenie nie je určené na komerčné
používanie. Zariadenia je určené len na osobné použitie.
Ak ste zariadenie skladovali v chladnom prostredí,
v jeho vnútri môže skondenzovať vlhkosť. Po prenesení
zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte
cca 2 hodiny pred zapnutím zariadenia,
kým sa nedosiahne izbová teplota.
Batérie používané v zariadení obsahujú chemikálie
škodlivé pre životné prostredie.
Batérie nelikvidujte v bežnom komunálnom odpade.
3
Charakteristické vlastnosti
SK
PRÍPRAVA
NASTAVENIA
Model HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 dokáže prehrávať rôzne typy diskov ako DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD,
DivX, CD-R/RW a DVD R/RW disky a disponuje tiež kvalitným FM rádiom.
Bezpečnostné varovania .....................................2
Bezpečnostné upozornenia .................................3
Charakteristické vlastnosti ...................................4
Poznámky k diskom.............................................6
Popis....................................................................8
Nastavenie.........................................................42
Nastavenie jazyka .........................................42
Nastavenie typ TV obrazovky .......................43
Nastavenie rodičovského zámku
(Úroveň obmedzení) .....................................44
Nastavenie hesla ..........................................44
Nastavenie pozadia ......................................45
TVýber jedného z troch nastavených pozadí ........45
Registrácia DivX (R)......................................46
Nastavenie režimu reproduktorov .................46
Nastavenie oneskorenia ...............................47
Nastavenie testovacieho tónu .......................48
Nastavenie zvuku ..........................................49
Nastavenie DRC (Dynamic Range Compression kompresia dynamického rozsahu) .........................50
Nastavenie AV SYNC ...................................50
Zvukové pole (DSP)/Ekvalizér (EQ) ..................51
Režim Dolby Pro Logic II ...................................52
Efekt Dolby Pro Logic II .....................................53
Po pripojení pamäťového zariadenia k USB portu domáceho kina môžete vo vysokej kvalite obrazu a s 5.1-kanálovým
zvukom prehrať mediálne súbory, ako sú obrázky, filmy a hudba, ktoré máte uloženévMP3 prehrávači, USB
pamäťovej jednotke alebo digitálnom fotoaparáte.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II je nová forma dekódovacej technológie multikanálového audio signálu, ktorá je dokonalejšia
než existujúci systém Dolby Pro Logic.
ZAPOJENIA
Pripojenie reproduktorov ...................................12
Inštalácia reproduktora ......................................15
Pripojenie voliteľného bezdrôtového zosilňovača ......16
Pripojenie výstupu obrazu k televízoru ..............19
Funkcia P.SCAN (Progressive Scan –
Progresívne riadkovanie)...................................20
Pripojenie zvuku z externých zariadení .............21
Pripojenie FM antény.........................................22
DTS (Digital Theater System - Systém domáceho kina)
PREVÁDZKA
DTS je formát kompresie zvuku vyvinutý spoločnosťou Digital Theater Systems Inc. Vytvára širokopásmový
5.1-kanálový zvuk.
Pred čítaním používateľskej príručky ................23
Pred používaním domáceho kina ......................24
Prehrávanie disku ..............................................25
Prehrávanie MP3/WMA-CD disku .....................26
Prehrávanie súborov JPEG ...............................27
Prehrávanie súborov DivX .................................28
Používanie funkcie prehrávania ........................30
Zobrazenie informácií o disku........................30
Zobrazenie zostávajúceho času ....................31
Zrýchlené prehrávanie ...................................31
Spomalené prehrávanie ................................31
Prepínanie scén/skladieb ..............................32
Opakované prehrávanie ................................33
Výber režimu opakovaného prehrávania
v informačnom zobrazení o disku ..................33
Prehrávanie A-B Repeat................................34
Funkcia krokovania........................................34
Funkcia zorných uhlov ...................................35
Funkcia Zoom (Zväčšenie obrazu) ................35
Funkcia EZ VIEW ..........................................36
Funkcia výberu jazyka pre zvuk ....................37
Funkcia výberu jazyka pre titulky...................37
Priamy výber scény/skladby ..........................38
Menu DVD disku............................................39
Menu titulov ...................................................39
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou
funkcie USB Host ..............................................40
Šetrič obrazovky
Model HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 automaticky rozjasní a stmavne TV obrazovku po cca3 minútach v režime
zastavenia.
Model HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 sa automaticky prepne do úsporného režimu po cca 20 minútach v režime
šetriča obrazovky.
Režim úspory energie
Model HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 sa automaticky vypne po cca 20 minútach v režime zastavenia.
Nastaviteľné zobrazenia na TV obrazovke
Zariadenie HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 umožňuje počas prehrávania súborov JPEG, diskov DVD vybrať svoj obľúbený
obrázok a nastaviť ho ako tapetu na pozadie.
PRÍPRAVA
Prehrávanie rôznych diskov a FM rádio
Podpora funkcie USB Host prehrávania
4
Obsah
RÔZNE
Počúvanie rozhlasu ...........................................54
Informácie o vysielaní RDS ...............................56
Praktické funkcie ...............................................58
Ovládanie TVP pomocou diaľkového ovládania ........59
Riešenie problémov ...........................................61
Manipulácia s diskami a ich skladovanie ...........63
Tabuľka kódov jazykov ......................................64
Zariadenia s podporou funkcie USB Host .........65
Technické údaje ................................................66
5
Poznámky k diskom
SK
1
~ 6
DVD prehrávače a disky sú označované regionálnymi kódmi. Aby sa disk prehral,
Regionálny kód disku a prehrávača musia byť zhodné. Ak sa kódy nezhodujú, disk
sa neprehrá. Regionálny kód zariadenia je vyznačený na zadnej strane. (Tento
DVD prehrávač prehrá len DVD disky označené rovnakým regionálnym kódom.)
Disky vhodné na prehrávanie
Formát záznamu disku
Toto zariadenie nepodporuje chránené (DRM) súbory.
CD-R disky
• V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie CD-R diskov v tomto zariadení možné z dôvodu kvality záznamu, stavu
disku, alebo vlastností záznamového zariadenia a záznamového softvéru.
• Používajte 650 MB/74-minútové CD-R disky. Nepoužívajte CD-R disky s kapacitou vyššou než 700 MB/80 minút,
zariadenie ich nemusí prehrať.
• Niektoré CD-RW (prepisovateľné) disky nemusí byť možné prehrať.
• CD-R disk sa prehrá, len ak bol správne uzatvorený. Ak je uzatvorená len sekcia a disk je stále otvorený, nemusí byť
jeho prehrávanie možné.
PRÍPRAVA
DVD (Digital Versatile Disc) disk ponúka fantastický obraz a zvuk vďaka zvuku
DolbyDigital a technológie video kompresie MPEG-2. Tieto realistické efekty
známe z kinosál a koncertných sál si teraz môžete vychutnať v pohodlí
vášho domova.
CD-R MP3 disky
Druh disku
Označenie (Logo)
Obsah disku
Rozmer disku
12cm
DVD-VIDEO
Zvuk + Obraz
8cm
COMPACT
AUDIO-CD
Divx
Zvuk
DIGITAL AUDIO
Zvuk + Obraz
Max.prehrávací čas
Cca 240 min.(jednostranný)
Cca 480 min.(obojstranný)
Cca 80 min.(jednostranný)
Cca 160 min.(obojstranný)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
Nepoužívajte nasledovné typy diskov!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM a DVD-ROM disky, ktoré prehrávač nedokáže prehrať. Pri pokuse prehrať
takýto disk sa na TV obrazovke zobrazí hlásenie <WRONG DISC FORMAT>.
• DVD disky zakúpené v zahraničí nemusí byť možné prehrať. Pri pokuse prehrať takýto disk na TV
obrazovke zobrazí hlásenie <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>.
Ochrana proti kopírovaniu
• Mnoho DVD diskov je kódovaných technológiou na ochranu autorských práv (ochrana
pred kopírovaním). Z tohto dôvodu je potrebné pripojiť DVD prehrávač priamo k TVP a nie k VCR.
Pripripojení k VCR sa pri chránených DVD diskoch môže vyskytnúť rušenie obrazu.
• Toto zariadenie je vybavené technológiou na ochranu autorských práv vlastníka programu podľa príslušných
• patentov USA a iných práv o duševnom vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporation a iných
právoplatných vlastníkov. Použitie tejto technológie je možné iba so súhlasom spoločnosti Macrovision
Corporation a je určené iba na domáce alebo iné obmedzené využívanie, pokiaľ spoločnosť Macrovision
Corporation neuvedie inak. Spätné upravovanie a disasemblovanie je zakázané.
6
• Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi MP3 v súlade so štandardom ISO 9660 alebo Rozšíreným
formátom - Joliet.
• Názvy MP3 súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
• Dátový tok pri kompresii/dekompresii musí byť vyšší než 128 kb/s.
• Prehrávať je možné len súbory s príponou .mp3.
• Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na Multisession
disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
• Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
• Pri súboroch s variabilným dátovým tokom (VBR), napr. súbory kódované s nízkym aj vysokým dátovým tokom (t.j.32
kb/s ~ 320 kb/s) môže zvuk počas prehrávania vypadávať.
• Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 500 skladieb.
• Z jedného disku môže byť prehraných maximálne 300 priečinkov.
CD-R JPEG disky
• Prehrávať je možné len súbory s príponou .jpg.
• Ak disk nie je uzatvorený, spustenie prehrávania trvá dlhší čas a nie všetky súbory sa musia prehrať.
• Zariadenie dokáže prehrávať CD-R disky so súbormi JPEG v súlade so štandardom ISO ý660 alebo rozšíreným
formátom - Joliet.
• Názvy JPEG súborov nesmú byť dlhšie ako osem znakov a nesmú obsahovať medzery ani špeciálne znaky (./ = +).
• Prehrávať je možné len také Multisession disky, ktorých sekcie boli zapisované v slede po sebe. Ak sa na Multisession
disku nachádza medzi sekciami voľné miesto, disk sa prehrá len po voľné miesto.
• Na jeden disk môžete uložiť maximálne 9999 obrazových súborov.
• Pri prehrávaní Kodak/Fuji Picture CD disku je možné prehrať len JPEG súbory z obrazového priečinka (Picture).
• Pri iných obrazových diskoch než Kodak/Fuji Picture CD môže spustenie prehrávania trvať dlhší čas, alebo sa nemusia
prehrať vôbec.
Disky DVD R/RW, CD-R/RW DivX
• Pretože toto zariadenie podporuje iba formáty autorizované spoločnosťou DivX Networks, Inc., súbory DivX vytvorené
užívateľom nemusí zariadenie prehrať.
• Aktualizácie pre nepodporované formáty nie sú dostupné. (Napríklad:QPEL, GMC, rozlíšenie vyššie ako 720X480 pixelov atď.)
• Súbory DivX s vysokým počtom snímkou za sekundu nemusí zariadenie prehrať.
• Pre viac informácií týkajúcich sa formátov autorizovaných spoločnosťou DivX Networks, Inc.,navštívte adresu
<www.divxnetworks.net>.
7
Popis
SK
Predný panel
Bočný panel
7
2
8
3 4
5
6
1
10
9
4
1. Zásuvka na disk
5. Ovládanie hlasitosti
9. Tlačidlo Open/Close (Otvoriť/Zavrieť)
2. Tlačidlo Function (Funkcia)
6. Konektor USB
3. Tlačidlo Stop (Zastaviť) ()
7. Tlačidlo Power (Zapnúť) (
4. Tlačidlo Play/Pause
(Prehrať/Pozastaviť) (
8. Indikátor pohotovostného režimu
10. Tlačidlo Tuning Up & Skip
(Ladenie nahor a Preskočiť) (
Tlačidlo Tuning Down & Skip
(Ladenie nadol a Preskočiť) (
)
)
)
)
5
1. Výstupný video konektor
6
7
2
3
PRÍPRAVA
1
8
5. Ventilátor
TVP so vstupnými video konektormi(VIDEOIN)
pripojte do konektora VIDEO OUT.
2. Konektory výstupu komponentného obrazu
Do týchto konektorov pripojte televízor so vstupmi
komponentného obrazu.
3. KOAXIÁLNY konektor FM 75Ω
6. Konektor karty TX (WIRELESS)
7. Konektory AUX IN (Vstup zvuku)
8. Konektor SCART
Slúži na pripojenie k televízoru so vstupným konektorom
Scart.
4. Výstupné konektory pre 5.1-kanálovýsystém
reproduktorov
Displej
1
14
2
3
4
15
16
5
1. Indikátor P.SCAN
7
9
8
17
10
Príslušenstvo
11 12 13
18
19
8. Indikátor PROGRAM
16. Indikátor DSP
2. Indikátor DOLBY DIGITAL
9. Indikátor REPEAT (OPAKOVAŤ)
17. Displej stavu systému
3. Indikátor DTS Disc (Disk DTS)
10. Indikátor TUNER
18. Indikátor RADIO FREQUENCY
4. Indikátor LINEAR PCM
11. Indikátor STEREO
(LINEÁRNE PCM)
8
6
12. Indikátor RTA
5. Indikátor TITLE (TITUL)
13. Indikátor RDS
6. Indikátor CHAPTER (KAPITOLA)
14. Indikátor PRO LOGIC
7. Indikátor TRACK (SKLADBA)
15. Indikátor MPEG
Diaľkové
ovládanie (DO)
Video kábel
FM anténa
aNávod na
použitie
(ROZHLAS: FREKVENCIA)
19. Indikátor SPEAKER
(REPRODUKTOR)
9
Popis (pokračovanie)
SK
Diaľkové ovládanie (DO)
2
3
18
19
20
21
4
22
5
6
23
24
7
25
8
26
27
9
28
29
10
11
12
30
31
32
33
13
34
14
35
15
10
36
16
37
17
38
1. Tlačidlo pre DVD receiver
2. Tlačidlo TV
3. Tlačidlo POWER (zap./vyp.)
4. Číselné tlačidlá (0~9)
5. Tlačidlo REMAIN
6. Tlačidlo STEP
7. Tlačidlá Ladenie/Prepínanie (CD)
8. Tlačidlo VOLUME
9. Tlačidlo MENU
10. Tlačidlo INFO
11. Tlačidlo PL II EFFECT
PL II MODE
12. Tlačidlo
13. Tlačidlo PAMÄŤ TUNERA, P.SCAN
14. Tlačidlo ZOOM
15. Tlačidlo SLEEP
16. Tlačidlo SLOW,MO/ST
17. Tlačidlo DIMMER
18. Tlačidlo
DVD
Tlačidlo
TUNER
Tlačidlo
AUX
Tlačidlo
USB
19. Tlačidlo OPEN/CLOSE
20. Tlačidlo TV/VIDEO
21. Tlačidlá výberu RDS
22. Tlačidlo VIDEO SEL.
23. Tlačidlo CANCEL
24. Tlačidlo REPEAT
25. Tlačidlo
Prehráv./Pozastav.
Tlačidlo
Zastavenie
Tlačidlo
Tlačidlá vyhľadávania
26. Tlačidlo TUNING/CH
27. Tlačidlo MUTE
28. Tlačidlo RETURN
29. Smerové tlačidlá/potvrdenie
30. Tlačidlo AUDIO
31. Tlačidlo SUBTITLE
32. Tlačidlo DSP/EQ
33. Tlačidlo TEST TONE (Testovací tón)
34. Tlačidlo SOUND EDIT
35. Tlačidlo DIGEST
36. Tlačidlo LOGO
37. Tlačidlo SLIDE MODE
38. Tlačidlo EZ VIEW, NT/PAL
1
2
Vyberte kryt batérie v smere naznačenom šípkou.
3
Založte kryt priestoru pre batérie späť.
Do diaľkového ovládania vložte správne dve 1,5 V batérie
(veľkosť AAA) podľa správnej polarity(+ a -).
PRÍPRAVA
1
Vloženie batérií do diaľkového ovládania
Aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií alebo
prasknutiu článkov, dodržujte nasledovné:
• Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu:(+) do (+) a (-) do (-).
• Používajte správne typy batérií. Rovnako vyzerajúce batérie môžu mať
odlišné napätie.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Batérie nevystavujte priamemu teplu ani ohňu.
Ovládací dosah diaľkového ovládania
Priamy ovládací dosah diaľkového ovládania je cca 7 metrov. Používať ho môžete tiež pod horizontálnym
uhlom až do 30° s vrcholom pri senzore signálov DO.
11
ZAPOJENIA
Pripojenie reproduktorov
SK
Pred premiestňovaním alebo inštaláciou výrobku skontrolujte, či je vypnutý a odpojený napájací kábel.
HT-X20
Stredový
reproduktor
C
L
SW
Predný reproduktor (L)
Zadný reproduktor (R)
Zadný reproduktor (L)
R
ZAPOJENIA
SL
Predný reproduktor (R)
SR
Subwoofera
Umiestnenie prehrávača DVD
Výber polohy pri počúvaní
• Umiestnite ho na podstavec alebo na nábytkovú policu,
prípadne do podstavca televízora.
Poloha pri počúvaní by mala byť vo vzdialenosti asi
2,5 až 3-násobku veľkosti obrazovky televízora.
Príklad : pri TV s obrazovkou 32" je to 2 až 2,4 m
pri TV s obrazovkou 55" je to 3,5 až 4 m
Pripojenie reproduktorov
1
2
Čierny
Červený
1
2
Predné reproduktory ei
• Umiestnite tieto reproduktory pri počúvaní pred seba,
natočené smerom k sebe dovnútra (asi 45°).
• Reproduktory umiestnite tak, aby boli ich vysokotónové
reproduktory v rovnakej výške ako váš sluch.
• Zarovnajte prednú časť predných reproduktorov s
prednou časťou stredového reproduktora, alebo ich
umiestnite mierne pred stredovými reproduktormi.
Zadné reproduktory hj
• Tieto reproduktory umiestnite za polohou pri počúvaní.
• Ak tam nie je dostatok miesta, umiestnite ich pred
sebou.
• Umiestnite ich 60 až 90 cm nad svoje uši, mierne
natočené smerom nadol.
rozdiel od predných a stredových reproduktorov,
* Na
zadné reproduktory sa používajú na spracovanie
Stredový reproduktor f
• Najideálnejšie je nainštalovať ho v rovnakej výške ako
predné reproduktory.
• Môžete ho nainštalovať aj priamo nad alebo pod
televízor.
12
hlavných zvukových efektov, a zvuk z nich nevychádza
po celý čas.
Subwoofer g
• Poloha subwoofera nie je taká dôležitá.
Umiestnite ho kam chcete.
3
Zatlačte nadol klapku na konektore na zadnej strane reproduktora.
Zasuňte čierny kábel dočierneho konektora (-) a červený
A červený kábel do červeného konektora(+) a klapku
uvoľnite.
Zapojte vstupné konektory na zadnú stranu domáceho kina.
 Skontrolujte, či súhlasia farby na konektoroch reproduktora s
farbami na zástrčkách.
• Nedovoľte deťom aby sa hrali s reproduktormi alebo v ich blízkosti. V prípade, že by reproduktory spadli, môže
dôjsť k úrazu.
• Pri pripájaní káblov k reproduktorom dodržte správnu polaritu (+/-).
• Subwoofer umiestnite mimo dosah detí tak, aby nemohli vkladať svoje ruky alebo cudzie predmety do
konektorov (otvorov) na subwooferi.
• Nevešajte subwoofer na stenu za konektor (otvor).
• Ak umiestnite reproduktory v blízkosti TVP, môže dôjsť ku skresleniu zvuku z dôvodu rušenia magnetickým
poľom, ktoré vytvárajú reproduktory. V takomto prípade umiestnite reproduktory vo väčšej vzdialenosti od TVP.
13
Pripojenie reproduktorov (pokračovanie)
Inštalácia reproduktora
SK
V prípade predných reproduktorov HT-TX22 a predných/zadných reproduktorov HT-TX25 máte možnosť voľby inštalácie
reproduktorov na stojan alebo priamo na základňu stojana.
HT-TX22
Komponenty reproduktora (HT-TX22/HT-TX25)
Stredový
reproduktor
Predný reproduktor (R)
REPRODUKTOR
Predný reproduktor (L)
STOJAN
PODSTAVEC
Skrutka (A)
Skrutka (B)
1
2
Zadný reproduktor (L)
Zadný reproduktor (R)
3
Subwoofera
4
HT-TX25
5
1
Pretočte STOJAN naopak a pripevnite ho k
PODSTAVCU.
2
Vložte dve skrutky (A) do dvoch dier označených šípkami
použitím skrutkovača podľa ilustrácie.
3
Vložte skrutku (B) do diery na zadnej strane STOJANA
reproduktora.
4
5
Pripevnite zmontovaný stojan k REPRODUKTORU.
6
Toto je REPRODUKTOR úspešne namontovaný na stojan.
ZAPOJENIA
Inštalácia reproduktora na stojan
Vložte druhú skrutku (B) do diery na zadnej strane
reproduktora použitím skrutkovača podľa ilustrácie.
6
• Skontrolujte, či je reproduktor nainštalovaný na rovnom a
stabilnom mieste. Inak sa môže ľahko prevrátiť.
Stredový
reproduktor
Predný reproduktor (R)
Predný reproduktor (L)
Inštalácia reproduktora na základňu stojana
1
2
1
2
3
Zadný reproduktor (R)
Zadný reproduktor (L)
Pripevnite REPRODUKTOR k PODSTAVCU.
Vložte skrutku (B) do diery na zadnej strane reproduktora
použitím skrutkovača podľa ilustrácie.
Toto je REPRODUKTOR úspešne namontovaný na
základňu stojana.
3
Subwoofera
14
15
Pripojenie voliteľného bezdrôtového zosilňovača
SK
Pre bezdrôtové pripojenie zadných reproduktorov je potrebné dodatočne zakúpiť bezdrôtový prijímací modul
a vysielaciu kartu od predajcu spoločnosti Samsung.
HT-TX25
Ak ste si zakúpili modul na bezdrôtový príjem (SWA-3000)
Predný reproduktor (R)
Predný reproduktor (L)
HT-X20
Predný reproduktor (R)
Stredový reproduktor
Predný reproduktor (L)
Stredový reproduktor
ZAPOJENIA
Subwoofera
Subwoofera
Zadný reproduktor (R)
Zadný reproduktor (L)
Zadný reproduktor (R)
Zadný reproduktor (L)
BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMACÍ MODUL
BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMACÍ MODUL
HT-TX22
Predný reproduktor (R)
Predný reproduktor (L)
1
Pripojte predný reproduktor, stredný reproduktor a subwoofer k
hlavnému prístroju. Pozrite str. 13 až 15.
2
Vypnite hlavný prístroj, vložte kartu TX do konektora karty TX
(WIRELESS) na zadnej strane hlavného prístroja.
Kartu TX držte tak, aby zošikmená strana smerovala nadol, a vložte kartu
do portu.
Stredový reproduktor
Karta TX umožňuje komunikáciu medzi hlavným prístrojom a
bezdrôtovým prijímačom.
VYSIELACIAKARTA
Šikmá strana lícom nadol
Subwoofera
Zadný reproduktor (L)
Zadný reproduktor (R)
BEZDRÔTOVÝ PRIJÍMACÍ MODUL
16
3
Pripojte ľavý a pravý zadný reproduktor k bezdrôtovému
prijímaciemu modulu.
4
Pripojte napájací kábel bezdrôtového prijímacieho modulu k
elektrickej sieti a zapnite ho stlačením tlačidla <ON>.
• Do zariadenia nevkladajte iné karty ako vysielacie karty určené pre toto
zariadenie. Môžete poškodiť zariadenie, alebo nebude možné túto kartu
vybrať.
• Nevkladajte vysielaciu kartu naopak alebo opačne.
• Pred vložením karty zariadenie vypnite. Ak vložíte kartu do zapnutého
zariadenia, môžete ho poškodiť.
• Ak je vložená karta TX, z konektorov pre zadný reproduktor na hlavnom
prístroji nevychádza zvuk.
17
Pripojenie voliteľného bezdrôtového zosilňovača (pokračovanie)
Pripojenie výstupu obrazu k televízoru
SK
Vyberte jeden z troch spôsobov pripojenia k televízoru.
Resetovanie bezdrôtovej komunikácie
Systém resetujte v prípade, že zariadenie nepracuje správne, alebo indikátor prepojenia (modrá LED kontrolka) na
bezdrôtovom prijímači nesvieti a na displeji zariadenia sa zobrazuje správa <REAR CHECK>. Resetovanie systému
vykonajte len pri vypnutom zariadení a prijímacom module (SWA-3000).
1
Pri vypnutom zariadení zatlačte a pridržte stlačené tlačidlo
REMAIN na DO viac ako5 sekúnd.
SPÔSOB 3
(je súčasťou
balenia)
2
SPÔSOB 1
ZAPOJENIA
 Kontrolka STANDBY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM) na prednom
paneli modulu bezdrôtového prijímača blikne.
SPÔSOB 2
Pri zapnutom bezdrôtovom prijímači pomocou pera alebo
spinky stlačte tlačidlo RESET na zadnej strane zariadenia.
 Kontrolka STANDBY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM) na
prednom paneli modulu bezdrôtového prijímača blikne
dvakrát.
3
Zapnite zariadenie.
 LED indikátor s označením Link na bezdrôtovom
prijímacom module sa rozsvieti a tým je nastavenie ukončené.
 Ak je zariadenie naďalej vypnuté, zopakujte znova kroky 1 až 3.
1. SPÔSOB : Progresívne riadkovaný komponentný obraz .... (najlepšia kvalita)
Ak je televízor vybavený vstupnými konektormi komponentného videa, prepojte komponentným
video káblom (nie je súčasťou balenia) konektory Pr, Pb a Y na zadnej strane hlavného prístroja s
príslušnými konektormi na televízore.
2. SPÔSOB: Scart ....... (lepšia kvalita)
Ak je televízor vybavený konektorom SCART, prepojte káblom Scart (nie je súčasťou balenia) konektor AV
OUT na zadnom paneli hlavného prístroja s konektorom SCART IN na svojom televízore.
• Keď je inštalácia modulu bezdrôtového prijímača hotová, z výstupného konektora zadného reproduktora na
zadnej strane subwoofera nevychádza žiadny zvukový signál.
• Anténa pre bezdrôtový príjem je vstavaná v bezdrôtovom prijímacom module. Zariadenie udržujte v suchom a
čistom prostredí.
• Pre optimálnu reprodukciu zvuku skontrolujte, či v okolí bezdrôtového prijímača nie sú žiadne prekážky.
• Zvuk zadných bezdrôtových reproduktorov budete počuť iba v režime DVD 5.1-CH alebo Dolby
Pro Logic II.
• V dvojkanálovom režime nebude zadnými reproduktormi reprodukovaný žiadny zvuk.
• Bezdrôtový prijímací modul umiestnite na zadnú stranu. Ak je bezdrôtový prijímací modul príliš blízko pri
zariadení, môže byť zvuk rušený elektromagnetickým poľom.
• Ak v blízkosti zariadenia používate mikrovlnnú rúru, bezdrôtovú LAN kartu, zariadenia so systémom Bluetooth
alebo iné zariadenia, ktoré používajú rovnakú frekvenciu (2,4 GHz) ako systém, môže dôjsť k rušeniu.
• Vysielacia vzdialenosť rádiových vĺn je cca 10 metrov. Môže sa však v závislosti od okolitého prostredia líšiť.
Ak je medzi bezdrôtovým zariadením a hlavným zariadením stena so železnou výstužou alebo železná stena,
zariadenie nemusí fungovať, pretože rádiové vlny sa nedokážu šíriť cez železo.
Funkcia VIDEO SELECT (Výber obrazu)
stlačte a podržte 5 sekúnd tlačidlo VIDEO SEL. (VÝBER OBRAZU) na diaľkovom ovládaní.
• Na displeji sa objaví nápis <COMPOSITE> (Kompozitný) alebo <RGB>. Vtedy krátkym
stlačením tlačidla VIDEO SEL. (VÝBER OBRAZU) vyberte možnosť <COMPOSITE>
(Kompozitný) alebo <RGB>.
• Ak je televízor vybavený konektorom Scart (vstup RGB), stlačením tlačidla VIDEO SEL. (VÝBER OBRAZU)
vyberte režim RGB. Pomocou nastavenia Scart môžete dosiahnuť lepšiu kvalitu obrazu.
• Ak nie je televízor vybavený konektorom Scart (vstup RGB), stlačením tlačidla VIDEO SEL.
(VÝBER OBRAZU) vyberte režim COMPOSITE (Kompozitný).
3. SPÔSOB: Kompozitný obraz ....... (dobrá kvalita)
Dodávaným video káblom prepojte konektor VIDEO OUT na zadnej strane hlavného prístroja s
konektorom VIDEO IN na svojom televízore.
• Ak je vybraný režim progresívneho riadkovania, na výstupe VIDEO (žltý) a SCART nie je žiadny signál.
18
19
Funkcia P.SCAN (Progressive Scan – Progresívne riadkovanie)
Pripojenie zvuku z externých zariadení
Na rozdiel od pravidelného riadkovania, pri ktorom sa dve polia informácie obrazu striedajú a vytvárajú tak celkový
obraz (nepárne riadky, potom párne riadky), progresívne riadkovanie používa jedno informačné pole (všetky riadky sú
zobrazené súčasne) a vytvára tak jasnejší a detailnejší obraz bez viditeľného riadkovania.
1
tlačte tlačidlo STOP().
SK
Pripojenie externého analógového zariadenia
Analógový signál zariadenia, akým je napríklad videorekordér.
 Ak sa prehráva disk, stlačte dvakrát tlačidlo STOP (), na
displeji sa objaví nápis <STOP>.
2
Stlačte a podržte 5 sekúnd tlačidlo P.SCAN. (PROGRESÍVNE RIADKOVANIE) na diaľkovom ovládaní.
 Keď vyberiete možnosť P.SCAN (PROGRESÍVNE
RIADKOVANIE), na displeji sa objaví nápis <P.SCAN>.
Avdio kabel
(ni priložen)
Če ima zunanja analogna
naprava samo en avdio
izhod, ga priključite na levi
ali desni vhod.
 Ak chcete nastaviť režim P.SCAN (Progresívne riadkovanie)
pre disky DivX, vyberte z prístroja disk (na displeji musí byť
nápis "NO DISC"), stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo
P.SCAN (PROGRESÍVNE RIADKOVANIE) na viac ako 5
sekúnd, potom vložte disk DivX a prehrajte ho.
ZAPOJENIA
 Stlačením a podržaním tlačidla na viac ako 5 sekúnd vyberáte
spomedzi možností <Progressive Scan> (Progresívne
riadkovanie) a <Interlace Scan> (Prekladané riadkovanie).
Čo je progresívne (alebo neprekladané) riadkovanie ?
Prekladané riadkovanie ( 1 SNÍMKA = 2 POLIA)
Progresívne riadkovanie (ÚPLNÁ SNÍMKA)
1
Prepojte konektor AUX IN (Audio) na domácom kine s konektorom výstupu zvuku na externom analógovom zariadení.
• Skontrolujte,či súhlasí farebné označenie konektorov.
2
Stlačením tlačidla AUX na diaľkovom ovládaní vyberte vstup <AUX>.
• Použiť môžete aj tlačidlo FUNCTION (FUNKCIA) na hlavnom prístroji.
V obraze s prekladaným riadkovaním pozostáva snímka
z dvoch prekladaných polí (nepárnych a párnych),
pričom v každom poli je v snímke ďalší vodorovný
riadok. Nepárne pole striedajúcich sa riadkov sa
zobrazuje ako prvé, potom sa zobrazí párne pole, ktoré
vyplní medzery zanechané nepárnym poľom a vytvára
tak jednu snímku. Jedna snímka zobrazená každú 1/30
sekundy sa skladá z dvoch prekladaných polí, teda
celkovo sa zobrazuje 60 polí každú 1/60 sekundy.
Prekladaný spôsob riadkovania je určený na snímanie
statických objektov.
Pri progresívnom spôsobe riadkovania sa riadkuje celá
snímka obrazu postupne nadol obrazovky riadok po
riadku.
Celý obraz je vykreslený naraz, na rozdiel od
prekladaného riadkovania, pri ktorom sa obraz sa obraz
vykresľuje v sérii prechodov.
Progresívny spôsob riadkovania je potrebný pri narábaní
s pohybujúcimi sa objektmi.
Režim sa prepína nasledovne : DVD/CD AUX USB FM
• Môžete prepojiť konektor výstupu obrazu na svojom videorekordéri s televízorom a konektory výstupu zvuku na
videorekordéri s konektormi na tomto prístroji.
• Táto funkcia je aktívna len na televízoroch vybavených vstupmi komponentného obrazu (Y, Pr, Pb), ktorý podporuje progresívny obraz. (Nefunguje na televízoroch s tradičnými komponentnými vstupmi, tzn. na televízoroch
s neprogresívnym riadkovaním.)
• V závislosti od vybavenia televízora nemusí byť táto funkcia k dispozícii.
20
21
PREVÁDZKA
Pripojenie FM antény
Pred čítaním používateľskej príručky
SK
Pred čítaním používateľskej príručky si preštudujte nasledujúce výrazy.
Ikony, ktoré budú v príručke použité
Ikona
DVD
FM anténa (dodávaná)
CD
MP3
JPEG
DivX
Výraz
DVD
CD
Pomaly pohybujte káblom tak, aby bol signál kvalitný, potom kábel antény upevnite na stenu alebo iný
pevný povrch.
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch Data CD (CD-R alebo CD-RW).
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch CD-R/-RW.
JPEG
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch CD-R/-RW.
DivX
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch MPEG4 (DVD R/RW, CD-R alebo CD-RW)
Upozornenie
Znamená to situáciu, kedy funkcia nie je aktívna, alebo môže byť nastavenie
zrušené.
Znamená to tipy alebo pokyny na strane, ktoré pomáhajú pri používaní funkcie.
PREVÁDZKA
Ku koaxiálnemu konektoru 75 Ω pripojte anténu FM.
Znamená to funkciu, ktorá je k dispozícii na diskoch DVD alebo DVD-R/DVDRW, ktoré boli zapísané a uzatvorené v režime Video.
MP3
Poznámka
1
2
Popis
• Pokyny v tejto príručke označené symbolom <DVD ( DVD )> sa týkajú diskov DVD-VIDEO a
DVD-R/-RW, ktoré boli zapísané v režime Video, a potom boli uzatvorené.
Kde sa spomína niektorý typ DVD samostatne, je to označené osobitne.
• Ak neboli disky DVD-R/-RW zapísané správne vo formáte DVD Video, nebudú sa dať prehrávať.
• Ventilátor vháňa chladný vzduch do zariadenia, aby sa neprehrialo.
Ventilátor
Chladiaci ventilátor dodáva studený vzduch prístroju, čím ho chráni pred prehrievaním.
Z bezpečnostných dôvodov dbajte na nasledovné.
 Skontrolujte, či je systém dostatočne chladený. Ak je ventilácia nedostatočná,
teplota vnútri zariadenia znaOnevzrastie a zariadenie sa môže poškodiť.
 Neblokujte chladiaci ventilátor ani ventilačné otvory. (Ak by ste
zablokovalichladiaci ventilátor alebo ventilačné otvory napr. novinami alebo
obrusom, zariadenie sa môže prehrievať a následne môže dôjsť k požiaru.)
22
23
Pred používaním domáceho kina
Prehrávanie disku
SK
DVD
CD
Ako ovládať televízor Samsung a domáce kino diaľkovým ovládaním zariadenia HT-X20/HT-TX22/HT-TX25
Diaľkové ovládanie domáceho kina je možné použiť na ovládanie televízorov značky Samsung.
1
Zapojte napájací kábel hlavného prístroja do elektrickej zásuvky so
striedavým napätím.
• Pred zapojením systému do elektrickej zásuvky musíte skontrolovať nastavenie
napätia (VOLITEĽNÉ). Ak napätie zásuvky nezodpovedá nastaveniu na zadnej
strane prístroja, môže byť systém vážne poškodený.
2
3
4
Stlačením tlačidla TV nastavte DO do režimuovládania TV.
1
Stlačením tlačidla OPEN/CLOSE (OTVORIŤ/ZAVRIEŤ) otvorte zásuvku
disku.
2
Vložte disk.
 Položte opatrne disk do zásuvky potlačenou stranou nahor.
3
Zatvorte zásuvku opätovným stlačením tlačidla OPEN/CLOSE
(OTVORIŤ/ZAVRIEŤ).
 Prehrávanie sa spustí automaticky.
Pre zapnutie TVP Samsungstlačte tlačidlo POWER na DO.
Pre výber vstupného signálu VIDEO na vašomTVP stlačte TV/VIDEO.
VIDEO
5
Stlačením tlačidla DVD RECEIVER (DVD PRIJÍMAČ) prepnite do režimu
DVD RECEIVER, aby ste mohli ovládať domáce kino DVD.
6
Pre výber prehrávania DVD/CD disku stláčajte na zariadení tlačidlo
FUNCTION alebo stlačte tlačidlo DVD na DO.
 Ak ho stlaOite raz, zobrazi sa nápis <PRESS PLAY> (STLAČTE PREHRAŤ), do pamäte sa uloži miesto
zastavenia. Ak sa stlači tlačidlo PLAY/PAUSE (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (
) alebo ENTER, prehrávanie
bude pokračovať od miesta, kde bolo zastavené. (Táto funkcia sa týka len diskov DVD.)
PREVÁDZKA
d Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo STOP (ZASTAVIŤ). ().
 Ak ho stlačite dvakrát, zobrazí sa nápis <STOP> (ZASTAVENÉ). Ak potom stlačite tlačidlo PLAY/
PAUSE (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (
), prehrávanie začne od začiatku.
d Ak chcete dočasne pozastaviť prehrávanie, stlačte počas prehrávania tlačidlo PLAY/PAUSE
(PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (
).
Výber formátu obrazu
Nechajte pristroj vypnutý, stlačte a podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo NT/PAL
na diaľkovom ovládaní.
 V predvolenom nastavení je formát obrazu nastavený na hodnotu <PAL>.
 Ak chcete pokračovať v prehrávani, stlačte znova tlačidlo PLAY/PAUSE (PREHRAŤ/POZASTAVIŤ) (
).
• V závislosti od obsahu disku sa môže úvodná obrazovka líšiť.
• V prehrávači nie je možné spúšťať žiadne pirátske nahrávky. V opačnom pripade ide o porušenie odporúčani
systému CSS (Content Scrambling System: systém na ochranu proti kopirovaniu).
 Na displeji sa objavi nápis <NTSC> alebo <PAL>. Vtedy krátkym stlačenim tlačidla
NT/PAL vyberte spomedzi možnosti <NTSC> a <PAL>.
 Každá krajina používa inú normu formátu obrazu.
 Z dôvodu normálneho prehrávania musí byť formát disku rovnaký ako formát obrazu
televízora.
24
25
Prehrávanie MP3/WMA-CD disku
Prehrávanie súborov JPEG
MP3
Prehrávať je možné disky Data CD (CD-R, CD-RW) kódované vo formáte MP3/WMA.
1
Režim prepínania obrázkov (Slide)
Vložte disk MP3/WMA do zásuvky disku.
1
 Obsah ponuky Menu je pri rôznych MP3/WMA diskoch rozdielny.
 Súbory WMA-DRM nie sú podporované.
2
V režime zastavenia vyberte pomocou tlačidla ▲,▼,◄,► album a stlačte
tlačidlo ENTER.
Ak chcete album zmeniť, počas zastavenia stláčanim ▲,▼,◄,► zvoľte iný
album a potom stlačte ENTER.
 Prehrávanie sa spusti automaticky. Každý obrázok bude zobrazený 5
sekúnd, potom sa zobrazí nasledujúci obrázok.
Stlačte tlačidlo SLIDE MODE.
d Pre prepnutie na ďalši obrázok stlačte tlačidlo #,$.
 Po každom stlačení tlačidla sa prepne predošlý alebo ďalší obrázok.
 Pre výber iného albumu alebo skladby zopakujte kroky 2 a 3 vyššie.
4
Vložte disk JPEG do zásuvky disku.
 Pri každom stlačení tlačidla sa striedajú nasledujúce prechody obrázkov:
SLIDE SHOW MODE : 1~11 SLIDE SHOW MODE : RANDOM SLIDE SHOW MODE : NONE
 Stláčanim tlačidla ▲,▼ vyberte skladbu.
3
JPEG
Zábery nasnímané digitálnym fotoaparátom alebo kamkordérom alebo obrazové súbory JPEG z PC môžete uložiť na
CD disk a potom ich prehrať týmto domácim kinom.
 Zobrazí sa Menu MP3/WMA a prehrávanie sa spusti.
2
SK
Funkcia prehľadu
Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP (zastavenie) ().
Na TV obrazovke môžete zobraziť naraz až 9 obrázkov JPEG.
1
Počas prehrávania stlačte tlačidlo DIGEST.
 Súbory JPEG sa zobrazia v 9 políčkach.
2
Stláčaním tlačidiel ▲,▼,◄,► zvoľte požadovaný obrázok a stlačte tlačidlo
ENTER.
 Vybrané obrázky sa zobrazia, každý obrázok sa zobrazí na 5 sekúnd.
PREVÁDZKA
• V závislosti od režimu záznamu sa niektoré MP3/WMA-CD disky nemusia
prehrať.
• Obsah MP3-CD disku závisí od formátu MP3/WMA skladieb na disku.
d Pre zobrazenie ďalšieho okna s ý obrázkami stlačte tlačidlo #,$.
d Pre prehrávanie súboru s ikonou,
 stlačte tlačidlo ▲,▼,◄,► režime zastavenia a vyberte želanú ikonu v hornej časti menu.
Ikona audio súboru : Ak si želáte prehrávať iba hudobné súbory vyberte ikonu
.
Ikona obrazového súboru : Ak si želáte prehrávať iba obrázkové súbory vyberte ikonu
Ikona video súboru : Ak si želáte prehrávať iba video súbory vyberte ikonu
Ikona pre všetky súbory : Pre výber všetkých súborov vyberte ikonu
.
.
.
Otočenie/Zrkadlové zobrazenie
Počas prehrávania stláčajte tlačidlá
▲,▼,◄,►.
Tlačidlo ▲ : Zrkadlové vertikálne preklopenie.
Pôvodný obrázok
Tlačidlo ◄ : Otočenie o
90°doľava.
Tlačidlo ► : Otočenie o 90°
doprava.
Tlačidlo ▼ : Zrkadlové
horizontálne preklopenie.
• Maximálne rozlíšenie, ktoré podporuje toto zariadenie, je 5120 x 3480 (alebo 19.0 megapixelov)pre štandardné JPEG
súbory a 2048 x 1536 (alebo 3,0 megapixelov) pre progresívne obrazové súbory.
26
27
Prehrávanie súborov DivX
SK
DivX
Funkcie popisované na tejto strane sa týkajú prehrávania DivX diskov.
Zobrazenie titulkov
Prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo #,$.
Stlačte tlačidlo SUBTITLE.
 Ak sú na disku dva a viac súborov, stlačením tlačidla # prepnete na predchádzajúci
súbor.
 Ak disk obsahuje len jedny titulky, prehrajú sa automaticky.
 Po každom stlačení tlačidla sa prepina medzi <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> a
<SUBTITLE OFF>.
 Ak sú na disku dva a viac súborov, stlačením tlačidla $ prepnete na ďalší súbor.
 Ďalšie informácie týkajúce sa použitia titulkov pri DivX diskoch pozri v bode čislo 2
(Titulky) nižšie.
Zrýchlené prehrávanie
Ak je na disku viac než jeden súbor s titulkami
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo  alebo  počas
prehrávania.
Ak je na disku viac než jeden súbor s titulkami, predvolené titulky nemusia
zodpovedať filmu. Môžete vybrať svoj jazyk titulkov nasledujúcim postupom:
 Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania meni nasledovne:
2x 4x 8x 32x Normálna rýchlosť.
1
obrazovke požadované titulky (
Funkcia 5 Minute Skip
 Po stlačení tlačidla ◄ sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vzad.
Funkcia Zoom (zväčšenie)
1
Stláčajte ZOOM.
 Po každom stlačení tlačidla sa striedavo prepina medzi <ZOOM X2> a
<ZOOM OFF>.
2
DivX je formát video súborov vyvinutý na základe kompresnej technológie Microsoft MPEG4, vďaka čomu sa
poskytujú audio a video dáta cez Internet v reálnom čase.
MPEG4 sa využíva na kódovanie video signálu a MP3 na kódovanie audio signálu. Môžete tak sledovať záznamy v
kvalite približujúcej sa DVD diskom.
1. Podporované formáty
Tento produkt podporuje len nasledovné mediálne formáty. Ak formát video ani audio signálu nie je podporovaný,
môžu sa vyskytnúť problémy, ako sú výpadky obrazu alebo zvuku.
Podporované formáty video signálu
Formát
AVI
WMV
Supported Versions
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podporované formáty audio signálu
Formát
Bit Rate
Sampling Frequency
Prepínanie zvuku
stlačte tlačidlo AUDIO.
 Ak sa na disku nachádza viac zvukových stôp, môžete medzi nimi prepínať.
 Po každom stlačení tlačidla sa prepína medzi <AUDIO (1/N, 2/N ...)> a <
>.
• <
> sa zobrazí, ak je na disku len jedna podporovaná zvuková Poznámka
á stopa.
28
Keď vyberiete na televíznej obrazovke požadovaný súbor DivX, film sa bude
normálne prehrávať.
DivX (Digitálny internetový video súbor)
Stláčaním tlačidiel ▲,▼,◄,► sa posuňte na Časť, ktorú chcete zväOšiť.
• Súbor DIVX je možné zväčšiť len v režime ZOOM X2.
• Súbory DivX majú príponu .avi, ale nie všetky súbory s príponou .avi sú
súbory DivX a zariadenie ich nemusí prehrať.
), potom stlačte tlačidlo ENTER.
PREVÁDZKA
2
Počas prehrávania stlačte tlačidlo ◄,►.
 Po stlačení tlačidla ► sa v prehrávaní posuniete o 5 minút vpred.
V režime zastavenia stlačením tlačidla kurzora ▲,▼ vyberte na televíznej
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
DTS
128~384kbps
44.1/48khz
1.5Mbps
44.1khz
• Súbory DivX (zvukové súbory aj videosúbory) vytvorené vo formáte DTS podporujú len 6 Mb/s.
• Pomer strán: Aj keď je predvolené rozlišenie pri DivX súboroch 640 x 480 pixelov (4:3), toto zariadenie podporuje
rozlišenie až 720x480 pixelov (16:9). Vyššie rozlišenie TV obrazovky než 800 bodov nie je podporované.
• Ak prehrávate disk s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 48 kHz alebo dátovým tokom 320 kb/s, môžu sa počas
prehrávania vyskytnúť otrasy obrazu.
2. Titulky
• Aby ste túto funkciu používali správne, vyžadujú sa určité skúsenosti z rozbaľovanim a editovanim video súborov.
• Aby titulky fungovali, uložte súbor s titulkami (*.smi) s rovnakým názvom ako súbor DivX (*.avi) a do rovnakého
priečinka.
Priklad. Hlavný priečinok
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Názov súboru môže obsahovať až 60 abecedných alebo 30 východoázijských znakov (2-bytové znaky ako kórejské a činske).
29
SK
Používanie funkcie prehrávania
Zobrazenie informácií o disku
DVD
CD
MP3
JPEG
Zobrazenie zostávajúceho času
DivX
DVD
CD
MP3
Na TV obrazovke môžete zobraziť informácie o prehrávanom disku.
Stlačte tlačidlo REMAIN.
Stlačte INFO.
 Môžete zobraziť celkový prehrávači a zostávajúci čas prehrávaného titulu alebo kapitoly.
 Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie zmení nasledovne:
Po každom stlačení tlačidla REMAIN
DVD
Zobrazenie sa vypne
DVD
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
CD
TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
MP3
Zrýchlené prehrávanie
CD
DVD
CD
MP3
DivX
 Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť prehrávania meni
nasledovne:
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
MP3
JPEG
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
DivX
PREVÁDZKA
Stlačte tlačidlo ,.
Zobrazenie sa vypne
Zobrazenie sa vypne
• Počas zrýchleného prehrávania CD alebo MP3-CD disku je zvuk poOuť len
prirýchlosti 2x. Pri rýchlostiach 4x, 8x a 32x nie je zvuk poOuť.
• V závislosti od obsahu disku sa môžu zobrazované informácie líšiť.
• Niektoré disky tiež umožňujú zvoliť DTS, DOLBY DIGITAL
Na TV obrazovke sa zobrazí
DVD
DivX
!
Ak sa na TV obrazovke počas ovládanie tlačidiel zobrazi tento symbol,
pri práve prehrávanom disku daná operácia nie je možná.
Screen Display
30
Spomalené prehrávanie
Stlačte tlačidlo SLOW.
 Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa rýchlosť prehrávania meni nasledovne:
DVD
Zobrazenie
pre DVD disk
Zobrazenie pre titul
Uplynutý čas
Zobrazenie STEREO
(L/R)
Zobrazenie
pre CD disk
Zobrazenie pre
kapitolu
Zobrazenie režimu
opakovaného prehrávania
Zobrazenie DOLBY
DIGITAL
Zobrazenie
titulkov
Zobrazenie pre
skladbu (súbor)
Zobrazenie jazyka pre
zvuk
Zobrazenie pre zorné
uhly
DivX
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
• Počas spomaleného alebo krokovaného prehrávania nie je poOuť zvuk.
• Spomalené prehrávanie vzad nefunguje pri DivX diskoch.
31
SK
Používanie funkcie prehrávania (pokračovanie)
Prepínanie scén/skladieb
DVD
Opakované prehrávanie
MP3
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Kapitoly, tituly, skladby alebo priečinky (súbory MP3) na disku je možné opakovane prehrávať.
Stlačte tlačidlo #,$.
 Po každom krátkom stlačení tlačidla počas prehrávania sa spusti prehrávanie
predošlej alebo ďalšej kapitoly, skladby, priečinka (súboru).
 Nie je možné súvislo preskakovať kapitoly.
Stlačte REPEAT.
 Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa režim opakovaného
prehrávania meni nasledovne:
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TLTLE ➞ REPEAT : OFF
DVD
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
DVD
CD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
REPEAT:RANDOM ➞ REPEAT:TRACK ➞ REPEAT:DIR ➞
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
MP3
JPEG
DivX
REPEAT:DISC ➞ REPEAT:OFF
Voľby režimu opakovaného prehrávania
DIR (PRIEČINOK) : Opakované prehrávanie
všetkých skladieb vo zvolenom priečinku.
DISC (DISK) : Opakované prehrávanie celého disku.
OFF (VYPNUTÉ) : Zrušenie opakovaného prehrávania.
Výber režimu opakovaného prehrávania v informačnom zobrazení o disku
1
2
3
4
DVD
PREVÁDZKA
MP3
CHAPTER (KAPITOLA) : Opakované prehrávanie
zvolenej kapitoly.
TITLE (TITUL) : Opakované prehrávanie zvoleného titulu.
RANDOM (NÁHODNE) : Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. (Prehraná skladba sa môže prehrať znova.)
TRACK (SKLADBA) : Opakované prehrávanie
zvolenej skladby.
CD
Dvakrát stlačte INFO.
Stláčaním tlačidla ► vyberte zobrazenie REPEAT PLAYBACK (
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte želaný spôsob opakovania.
).
 Ak chcete vybrať iný album a skladbu, opakujte hore uvedené kroky 2 a 3.
Stlačte ENTER.
DVD
CD
• Pri diskoch DivX, MP3 a JPEG nie je možné vybrať funkciu Repeat Play (Opakované prehrávanie) z
informácií na obrazovke.
32
33
SK
Používanie funkcie prehrávania (pokračovanie)
Prehrávanie A-B Repeat
Funkcia zorných uhlov
DVD
Táto funkcia umožňuje sledovať rovnakú scénu z rôznych zorných uhlov.
Môžete opakovane prehrávať zvolený úsek DVD disku.
1
2
3
1
2
3
Dvakrát stlačte INFO.
Stláčaním tlačidla ► vyberte zobrazenie REPEAT PLAYBACK (
).
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte <A-> a stlačením tlačidla ENTER vyberte
začiatok časti, ktorá sa má opakovať.
Stlačte INFO.
Stláčaním tlačidla ► vyberte zobrazenie ANGLE ( ).
Stláčaním tlačidiel ▲, ▼ alebo čiselných tlačidiel zvoľte požadovaný
zorný uhol.
 Po každom stlačení tlačidla sa uhol záberu mení nasledovne:
 Po stlačení tlačidla ENTER sa zvolené miesto uloži do pamäte.
4
DVD
V koncovom mieste úseku, ktorý chcete opakovane prehrávať,
stlačte ENTER.
 Zvolený úsek sa bude opakovane prehrávať.
A-B
d Pre obnovenie štandardného prehrávania zvoľte Stláčaním ▲,▼ položku
OFF.
• Funkcia A-B Repeat (Opakovať A-B) nefunguje na diskoch DivX, MP3 alebo JPEG.
Funkcia Zoom (Zväčšenie obrazu)
DVD
DivX
PREVÁDZKA
• Funkcia zorných uhlov pracuje len pri disku, na ktorom sú zaznamenané
viaceré zorné uhly.
Táto funkcia umožňuje vytvoriť zväčšiť určitú časť zobrazeného obrazu.
Funkcia krokovania
DVD
DivX
1
2
3
stlačte STEP.
 Po každom stlačení tlačidla počas prehrávania sa obraz posunie o jednu snímku vpred.
Stláčajte ZOOM.
Stláčaním tlačidiel ▲,▼,◄,► sa posuňte na časť, ktorú chcete zväčšiť.
Stlačte ENTER.
 Po každom stlačení tlačidla sa miera zväčšenia prepina nasledovne:
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
• Počas prehrávania krokovým pohybom nie je počuť žiadny zvuk.
SELECT ZOOM POSITION
• Keď sa prehráva disk DivX, obrazovka sa zväčši až na dvojnásobok bežnej
veľkosti.
34
35
SK
Používanie funkcie prehrávania (pokračovanie)
Funkcia EZ VIEW
Funkcia výberu jazyka pre zvuk
DVD
Stlačte tlačidlo EZ VIEW.
 Po každom stlačení tlačidla sa funkcia Zoom zapina a vypina.
1
2
 Ak prehrávate záznam v širokouhlom formáte, môžete stlačením tlačidla
DVD
Dvakrát stlačte INFO.
Stláčaním Oiselných tlačidiel alebo ▲,▼ zvoľte požadovaný jazyk pre zvuk.
 Podľa počtu jazykov na DVD disku sa po každom stlačení tlačidla môže
zvoliť iný jazyk (ENGLISH, SPANISH, FRENCH atď.).
EZ VIEW odstrániť zobrazenie Oiernych pruhov na vrchu a spodku obrazu.
SP 2/3
EZ VIEW
FR 3/3
EZ VIEW OFF
• Táto funkcia nefunguje, ak DVD disk obsahuje záznam s viacerými zornými uhlami.
• Zobrazenie čiernych pruhov sa nemusi odstrániť, keďže niektoré DVD disky majú
pomer strán fixne zadaný.
• Táto funkcia nie je dostupná pri prehrávaní diskov DivX.
• Počas činnosti EZ View, ľavá a pravá strana môžu byť mierne orezané.
1
2
3
PREVÁDZKA
Funkcia výberu jazyka pre titulky
DVD
Dvakrát stlačte INFO.
Stláčaním tlačidiel ► vyberte zobrazenie SUBTITLE (
).
Stláčaním Oiselných tlačidiel alebo ▼ zvoľte požadovaný jazyk pre titulky.
EN 1/3
EN 01/ 03
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
• Ak chcete ovládať túto funkciu, môžete stlačiť aj tlačidlo AUDIO (ZVUK) alebo SUBTITLE
(TITULKY) na diaľkovom ovládaní.
• V závislosti od disku sa nemusí dať zvoliť jazyk pre zvuk a titulky.
36
37
SK
Používanie funkcie prehrávania (pokračovanie)
Priamy výber scény/skladby
DVD
CD
MP3
Menu DVD disku
JPEG
DVD
Menu DVD disku sa pri jednotlivých diskoch líši.
DVD
1
2
1
2
CD
Stlačte INFO.
Stláčaním tlačidiel ◄,► vyberte zobrazenie pre kapitolu (
5
6
Stláčaním tlačidiel ◄,► vyberte zobrazenie (
3
4
).
Stláčaním čiselných tlačidiel alebo tlačidiel ▲,▼ zvoľte požadovanú
kapitolu a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel ▲,▼,◄,► vyberte požadovanú položku.
Stlačte ENTER.
d Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
) času.
Stlačením čiselných tlačidiel zadajte požadovaný čas a stlačte
ENTER.
• Zobrazenie Menu disku môže byť v závislosti od disku Poznámka sku
odlišné.
PREVÁDZKA
MP3
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte <Disc Menu> a stlačte tlačidlo ENTER.
 Keď zvolíte Menu disku, ktoré disk nepodporuje, na obrazovke sa zobrazí
hlásenie <This menu is not supported> (Toto Menu nie je podporované).
Stláčaním smerových tlačidiel ▲,▼ alebo čiselných tlačidiel zvoľte
požadovaný titul/stopu (skladbu) ( ) a stlačte ENTER.
3
4
Počas zastavenia stlačte MENU.
JPEG
Stláčajte číselné tlačidlá.
 Zvolený súbor sa prehrá.
 Pri prehrávaní MP3 alebo JPEG disku nie je možné pomocou ▲,▼ prepinať
priečinky. Ak chcete prepínať priečinky, stlačte STOP (zastavenie) () a potom
stláčajte ▲,▼.
Menu titulov
DVD
Pri DVD diskoch, ktoré obsahujú viaceré tituly môžete jednotlivé tituly zobraziť. Dostupnosť tejto funkcie závisí od
disku.
1
2
3
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte zobrazenie <Title Menu>.
Stlačte ENTER.
 Zobrazí sa Menu titulov.
d Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
• Pre priamy presun na želaný titul, kapitolu, alebo skladbu môžete použiť tlačidlo
#,$ na DO.
• Niektoré disky neumožňujú vyhľadať zvolený titul alebo zadať požadovaný čas.
38
• Zobrazenie ponuky Menu titulov sa môže v závislosti od disku líšiť.
39
SK
Prehrávanie mediálnych súborov pomocou funkcie USB Host
Po pripojení pamäťového zariadenia k USB portu domáceho kina môžete vo vysokej kvalite obrazu a s 5.1kanálovým zvukom prehrať mediálne súbory, ako sú obrázky, filmy a hudba, ktoré máte uložené v MP3 prehrávači,
USB pamäťovej jednotke alebo digitálnom fotoaparáte.
1
Pripojte USB zariadenie do USB konektora na bočnej strane zariadenia.
Kompatibilné zariadenia
1. USB zariadenia ktoré podporujú USB Mass Storage v1.0. (USB zariadenia, ktoré fungujú ako vymeniteľný
disk vo Windows (2000 alebo novšie verzie) bez nutnosti inštalácie prídavných ovládačov.)
2. MP3 prehrávač: MP3 prehrávače s pevným diskom (HDD) alebo pamäťou Flash.
3. Digitálny fotoaparát: Fotoaparáty podporujúce štandard USB Mass Storage v1.0.
• Fotoaparáty, ktoré fungujú ako vymeniteľný disk vo Windows (2000 alebo novšie verzie) bez nutnosti inštalácie
prídavných ovládačov.
4. USB pevné disky a USB pamäte Flash: Zariadenia podporujúce USB2.0 alebo USB1.1.
• Ak pripojíte zariadenie USB1.1, môžete postrehnúť rozdiel v kvalite prehrávania.
• V prípade USB pevných diskov sa uistite, že sú napájané externým zdrojom napájania.
5. USB čitačka kariet: USB čitačka kariet s jedným a viacerými slotmi
2
6. Ak používate USB predlžovací kábel, USB zariadenie sa nemusí sprístupniť.
 Na displeji sa zobrazí <USB> a po chvíľke zobrazenie zmizne.
Podporované formáty
Názov
Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP ().
d Bezpečné odpojenie USB zariadenia
Aby ste predišli poškodeniu údajov uložených na USB zariadení,
vykonajte ešte pred odobratím zariadenia bezpečné odpojenie.
1) Stlačte na riadku dvakrát tlačidlo STOP (ZASTAVIŤ) ().
Na displeji sa zobrazí REMOVE USB.
2) Odpojte USB kábel.
Prepínanie vpred/vzad
Počas prehrávania stlačte tlačidlo #,$.
 V prípade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla $ označí ďalší
súbor.
 V prípade viac ako jedného súboru sa po stlačení tlačidla # označí
predchádzajúci súbor.
Zrýchlené prehrávanie
súboru
Obrázok
Zvuk
Video
Prípona súboru
Dátový tok
Verzia
Rozlíšenie
Vzorkovacia
frekvencia
JPG
JPG .JPEG
–
–
640X480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
PREVÁDZKA
Pre výber režimu USB stlačte tlačidlo FUNCTION na zariadení, alebo
tlačidlo USB na diaľkovom ovládaní.
 Na obrazovke TVP sa zobrazí TV a uložené súbory sa začnú prehrávať.
3
• V závislosti od výrobcu nemusí byť USB čitačka kariet podporovaná.
• Ak vložite do čitačky kariet s viacerými slotmi viacpamäťové karty, môžu nastať problémy.
• Funkcia CBI (Riadenie/Hromadenie/Prerušenie) nie je podporovaná.
• Digitálne fotoaparáty používajúce protokol PTP, alebo tie, ktoré vyžadujú pri pripojení k PC ovládače, nie sú
podporované.
• Zariadenia používajúce súborový systém NTFS nie sú podporované. Sú podporované iba súborové systémy FAT 16/32
(Tabuľka alokácie súborov 16/32).
• Niektoré MP3 prehrávače po pripojení k zariadeniu nemusia v závislosti od veľkosti sektora ich súborového systému
fungovať.
• Funkcia USB HOST nie je podporovaná, ak pripojené zariadenie používa pri prenose údajov špeciálny program od
výrobcu.
• Nie sú podporované zariadenia s Janus MTP (Protokol pre prenos mediálnych súborov).
• Funkcia USB host nachádzajúca sa v tomto zariadení nepodporuje všetky USB zariadenia. Informácie o
podporovaných zariadeniach pozri na str. 65.
Pre prehrávanie disku vyššou rýchlosťou stlačte tlačidlo   počas
prehrávania.
 Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť prehrávania mení nasledovne:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normálna rýchlosť.
40
41
NASTAVENIA
Nastavenie
SK
Nastavenie typ TV obrazovky
Nastavenie jazyka
Z výroby je jazyk pre OSD (zobrazenia na obrazovke) nastavený na English (angličtina).
1
2
3
4
5
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo ENTER.
Zvoľte <LANGUAGE> a stlačte ENTER.
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte zobrazenie <OSD LANGUAGE> a stlačte
tlačidlo ENTER.
Stlačením tlačidiel ▲,▼ zvoľte požadovaný jazyk a stlačte ENTER.
 Ak ste ako jazyk zvolili English, po dokončení nastavení sa budú OSD
zobrazenia zobrazovať v angličtine.
Podľa toho aký máte typ TV (širokouhlý alebo konvenčný 4:3), môžete si vybrať pomer strán obrazu.
1
2
3
4
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel ▼ vyberte <TV DISPLAY> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo
ENTER.
 Po dokončeni nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
Nastavenie pomeru strán TVP (rozmer obrazovky)
OSD LANGUAGE : Výber jazyka pre OSD zobrazenia
AUDIO : Výber jazyka pre zvuk (zvuk na disku)
SUBTITLE : Výber jazyka pre titulky (titulky na disku)
DISC MENU : Výber jazyka pre Menu disku (Menu na disku)
a Ak zvolený jazyk nie je na disku zaznamenaný, jazyk pre Menu disku sa nezmení
ani po jeho nastavení.
Pomer horizontálnej strany ku vertikálnej je pri bežných TVP 4:3, pri širokouhlých a vysokokvalitných TVP je pomer
strán 16:9. Tento pomer sa nazýva pomer strán. Pri prehrávaní DVD disku so záznamom s iným pomerom strán
nastavte pomer strán tak, aby zodpovedal vášmu TVP alebo monitoru.
Pre štandardný TVP zvoľte podľa potreby voľbu <4:3PS> alebo <4:3LB> Pri širokouhlom
TVP zvoľte <WIDE/HDTV>.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 v režime Pan-scan na bežnom
TVP.
 Stredná časť obrazu sa zobrazi na celú obrazovku a časti obrazu s pomerom
strán 16:9, ktoré presahujú obrazovku, sú orezané (pravá a ľavá).
• OTHERS : Ak chcete zvoliť iný jazyk, zvoľte OTHERS a zadajte kód podľa príslušnej
krajiny. (Kódy jazykov pozri na str. 64.)
Zvoliť môžete jazyk pre AUDIO, SUBTITLE a DISC MENU (zvuk, titulky a
Menu disku).
NASTAVENIA
•
•
•
•
4:3LB (4:3 Letterbox)
Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán16:9 v režime Letter box na
bežnom TVP.
 Vo vrchnej a spodnej časti obrazovky sa zobrazia čierne pruhy.
WIDE/HDTV
Zvoľte pre sledovanie obrazu s pomerom strán 16:9 na celej ploche obrazovky
širokouhlého TVP.
 Môžete sledovať širokouhlý obraz.
• Pri DVD diskoch s obrazom s pomerom strán 4:3 nie je možné zobraziť obraz širokouhlo.
• Keďže DVD disky obsahujú záznam v rôznych formátoch obrazu, v závislosti od záznamu, typu TVP a nastavenia pomeru strán sa môže obraz zobrazovať rôzne.
42
43
Nastavenie (pokračovanie)
Nastavenie rodičovského zámku (Úroveň obmedzení)
Funkcia umožňuje obmedzenie prehrávania nevhodných alebo násilných scén, ktoré nie sú vhodné pre deti.
1
2
3
4
5
SK
Nastavenie pozadia
JPEG
Počas sledovania DVD alebo JPEG CD diskov môžete zvoliť určitý obraz a nastaviť ho ako pozadie.
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <PARENTAL> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte požadovanú úroveň a stlačte tlačidlo ENTER.
 Ak zvolíte úroveň obmedzení 6, nie je možné sledovať DVD disky
klasifikované s úrovňou 7 a vyššie.
 Čím je úroveň vyššia, tým je záznam nevhodnejší pre deti.
DVD
1
2
Počas prehrávania stlačte PLAY/PAUSE, keď sa zobrazí požadovaný obraz.
Stlačte tlačidlo LOGO.
3
Zariadenie sa vypne a znova zapne.
 Na TV obrazovke sa zobrazí <COPY LOGO DATA>.
 Zobrazí sa zvolené pozadie.
COPY LOGO DATA
 Nastaviť môžete až 3 pozadia.
Zadajte heslo a stlačte ENTER.
 Z výroby je nastavené heslo <7890>.
 Po dokončení nastavení sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
• Táto funkcia pracuje len pri DVD diskoch klasifikovaných informáciou o úrovni
obmedzení.
TVýber jedného z troch nastavených pozadí
Heslo môžete tiež nastaviť pre rodičovský zámok (Parental Control).
1
2
3
4
5
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidla ▼ zvoľte <PASSWORD> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stlačte ENTER.
Zadajte heslo a stlačte ENTER.
1
2
3
4
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte zobrazenie <Setup> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte <LOGO> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidla ▲,▼ zvoľte požadovanú predvoľbu <USER> a stlačte
ENTER.
NASTAVENIA
Nastavenie hesla
 Výber jedného z troch nastavených pozadí.
5
Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
 Zadajte staré heslo, nové heslo a potvrďte nové heslo.
 Nastavenie je dokončené.
• Z výroby je nastavené heslo <7890>.
• ORIGINAL : Ak chcete ako pozadie nastaviť logo Samsung, zvoľte toto
nastavenie.
• USER : Ak chcete ako pozadie nastaviť vybraný obrázok, zvoľte toto
nastavenie.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
Ak ste zabudli vaše heslo, vykonajte nasledovné:
• Keď nie je vložený žiadny disk, zatlaOte a pridržte tlačidlo STOP () na zariadení na viac než 5 sekúnd. Na displeji
sa zobrazi <INITIAL> a obnovia sa výrobné nastavenia všetkých nastaveni.
• stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia. Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
44
45
Nastavenie (pokračovanie)
Nastavenie oneskorenia
Registrácia DivX (R)
Použite registračný kód pri registrovaní tohto prehrávača s DivX (R) video formátom. Pre ďalšie informácie navštívte stránku
www.divx.com/vod.
Nastavenie režimu reproduktorov
Výstupný signál a frekvenčný rozsah reproduktorov sa automaticky nastaví podľa konfigurácie reproduktorov a podľa toho,
ktoré reproduktory práve používate.
1
2
3
4
SK
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
V riadku <SPEAKER SETUP> (NASTAVENIE REPRODUKTORA) stlačte
znova tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel ▲,▼,◄,► vyberte želaný reproduktor a stlačte tlačidlo
ENTER.
 Pri reproduktoroch C, SL a SR sa po každom stlačení tlačidla režim prepina
nasledovne : SMALL NONE.
 Pri reproduktoroch L a R je režim nastavený na SMALL.
• Podľa nastavenia PRO LOGIC a STEREO sa môže režim reproduktorov líšiť
(pozri str.52).
1
2
3
4
5
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel ▼ vyberte <DELAY TIME> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel ▲,▼,◄,► vyberte želaný reproduktor a stlačte tlačidlo
ENTER.
Stláčaním tlačidiel ◄,► vyberte čas oneskorenia.
 Pre reproduktor C môžete oneskorenie nastaviť v rozsahu 00 až 05 ms a
pre reproduktory SL a SR v rozsahu 00 a 15 ms.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
Nastavenie oneskorenia reprodukcie zvuku z reproduktorov
Keď prehrávate 5.1-kanálový surround zvuk, najlepší zvuk dosiahnete, ak je vzdialenosť miesta počúvania od
každého reproduktora rovnaká. Keďže v závislosti od umiestnenia reproduktorov trvá cesta zvuku do miesta
počúvania rôzny čas, môžete takéto rozdiely eliminovať nastavenim oneskorenia reprodukcie zvuku zo stredového a
surround reproduktorov.
Ideálne umiestnenie
stredového reproduktora
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
Nastavenie stredového reproduktora
Ak je vzdialenosť Dc na obrázku rovnaká alebo dlhšia ako Df, nastavte
0 ms. Inak zmeňte nastavenie podľa tabuľky.
Ideálne
umiestnenie
surround
reproduktorov
Ideálne je, ak je umiestnenie všetkých reproduktorov v takomto kruhu.
Df: Vzdialenosť od predného reproduktora.
Dc: Vzdialenosť od stredového reproduktora.
Ds: Vzdialenosť od surround reproduktora.
Vzdialenosť medzi Df
a Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.02 m
1.36 m
1.70 m
Oneskorenie
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
NASTAVENIA
• SMALL : Zvoľte, ak reproduktory používate.
• NONE : Zvoľte, ak dané reproduktory nepoužívate.
Ak nie je možné jednotlivé reproduktory umiestniť do rovnakej vzdialenosti od pozície počúvania, môžete nastaviť
oneskorenie reprodukcie zvuku zo stredového a surround reproduktorov.
Nastavenie surround (zadných) reproduktorov
Ak je vzdialenosť Df na obrázku rovnaká alebo dlhšia ako Ds,
nastavte 0 ms. Inak zmeňte nastavenie podľa tabuľky.
Vzdialenosť medzi Df
a Ds
0.00 m
1.02 m
2.04 m
3.06 m
4.08 m
5.10 m
Oneskorenie
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
• Pri 2PL(Dolby Pro Logic II) môže byť oneskorenie v každom režime rôzne.
• Pri AC-3 a DTS môžete oneskorenie nastaviť v rozsahu 00 až 15 ms.
• Stredový reproduktor je možné nastavovať iba pri diskoch s 5.1-kanálovým zvukom.
46
47
Nastavenie (pokračovanie)
Nastavenie testovacieho tónu
Aby bolo možné skontrolovať správne zapojenie reproduktorov, použite testovací tón.
1
2
3
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stlačením tlačidla ▼ zvoľte <TEST TONE> a potom stlačte ENTER.
 Testovací tón sa reprodukuje postupne z jednotlivých reproduktorov v
poradí : L C R SR SL SW
Ak znova stlačíte ENTER, reprodukcia testovacieho tónu sa vypne.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
Alternatívny spôsob: stlačte tlačidlo TEST TONE na DO.
Stlačte TEST TONE.
Nastavenie zvuku
Môžete nastaviť vyváženie a úroveň hlasitosti jednotlivých reproduktorov.
1
2
3
4
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním ▼ zvoľte <SOUND EDIT> a stlačte ENTER.
Stláčaním ▲,▼ vyberte želanú položku, ktorú chcete nastaviť a nastavte ju.
Stláčaním tlačidiel ◄,► upravte nastavenia.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením EXIT vypnete nastavovacie zobrazenie.
Ručné nastavenie hlasitosti reproduktora a vyváženia tlačidlom SOUND EDIT (UPRAVIŤ ZVUK)
Stlačte SOUND EDIT a potom stláčajte ◄,►.
 Testovací tón sa reprodukuje nasledovne: Pri prehrávaní DVD
alebo CD disku musíte prehrávanie zastaviť.
Start
 Funkciu použite na kontrolu správnosti zapojenia jednotlivých
reproduktorov a zistenie prípadných problémov.
NASTAVENIA
Multikanálový režim Pro Logic
SK
d Reprodukciu testovacieho tónu vypnete opätovným stlačením
TEST TONE
L : Predný reproduktor (Ľavý) (L) C : Stredový reproduktor
SW : Subwoofer R : Predný reproduktor (Pravý) (R)
SL : Zadný reproduktor (Ľavý) SR : Zadný reproduktor (Pravý)
Nastavenie vyváženia predných/zadných reproduktorov
• Môžete zvoliť hodnoty od 00 do -06 a OFF.
• Hlasitosť sa znižuje smerom k -6.
Nastavenie úrovne hlasitosti stredového/zadných reproduktorov/subwoofera
• Hlasitosť môžete postupne nastavovať od +6 dB do -6 dB.
• Hlasitosť sa zvyšuje smerom k +6 dB a znižuje smerom k -6 dB.
48
49
Nastavenie (pokračovanie)
Nastavenie DRC (Dynamic Range Compression - kompresia dynamického rozsahu)
Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť rozdiel medzi najhlasnejším a najtichším zvukom.
Túto funkciu je možné použiť pri zvukoch Dolby Digital, keď sledujete filmy pri nízkej hlasitosti, napr. v noci.
1
2
3
4
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidla ▼ vyberte <DRC> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ nastavte DRC.
SK
Zvukové pole (DSP)/Ekvalizér (EQ)
Režim DSP (Procesor pre digitálne signály) : bol vytvorený pre simuláciu rôznych zvukových prostredí.
EQ : Za účelom optimalizácie zvuku tak, aby zodpovedal práve počúvanému hudobnému žánru môžete zvoliť ROCK,
POP alebo CLASSIC.
Stlačte DSP/EQ.
 Na displeji sa zobrazí <DSP>.
 Po každom stlačení tlačidla sa voľba zmeni nasledovne:
 Stláčaním ▲ sa efekt zvýrazňuje a stláčaním ▼ sa efekt znižuje.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
Nastavenie AV SYNC
NASTAVENIA
Ak zariadenie pripojíte k digitálnemu TVP, obraz môže zaostávať za zvukom. V takomto prípade nastavte oneskorenie zvuku tak, aby
zodpovedal obrazu.
1
2
3
4
Počas zastavenia stlačte MENU.
Stláčaním tlačidiel ▼ vyberte <Audio> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel ▼ vyberte <AV-SYNC> a stlačte tlačidlo ENTER.
Stláčaním tlačidiel ▲,▼ vyberte čas oneskorenia pre AV-SYNC a stlačte
tlačidlo ENTER.
 Oneskorenie zvuku môžete nastaviť v rozsahu 0 ms až 300 ms.
Nastavte optimálny stav.
d Stlačením RETURN zobrazíte predchádzajúcu úroveň.
d Stlačením MENU vypnete nastavovacie zobrazenie.
50
•
•
•
•
•
•
•
POP, JAZZ, ROCK : V závislosti od hudobného žánru môžete zvoliť POP, JAZZ a ROCK.
STUDIO : Atmosféra akustiky štúdia.
CLUB : Simulácia atmosféry akustiky taneOného klubu s výraznými nizkymi tónmi.
HALL : Atmosféra akustiky koncertnej sály so zvýraznim Oistých vokálov.
MOVIE : Atmosféra akustiky kinosály.
CHURCH : Atmosféra akustiky veľkej katedrály.
PASS : Toto nastavenie zvoľte pri štandardnom počúvaní.
• Funkcia DSP/EQ je dostupná len v režime STEREO. Stláčaním 2PL II
zobrazte na displeji STEREO.
• Táto funkcia je aktívna len na diskoch CD, MP3-CD, DivX a Dolby Digital.
• Pri prehrávani DVD disku s kódovaným zvukom dvoch alebo viacerých kanálov
sa multikanálový režim zvoli automaticky a funkcia DSP/EQ nefunguje.
51
Nastavenie (pokračovanie)
Režim Dolby Pro Logic II
Môžete zvoliť požadovaný audio režim Dolby Pro Logic II.
Stlačte 2PL II MODE.
SK
Efekt Dolby Pro Logic II
Táto funkcia pracuje len v režime Dolby Pro Logic MUSIC.
1
Stláčaním 2PL II MODE zvoľte režim <MUSIC>.
2
Stlačením 2PL II EFFECT vyberte <PANORAMA>, potom pomocou
tlačidiel ◄,► vyberte požadované nastavenia efektu.
 Po každom stlačení tlačidla sa režim zmení nasledovne.
 Zvoliť si môžete 0 alebo 1.
 Tento režim rozširi stereo efekt z predných reproduktorov, aby sa vytvoril
aj zvuk zo surround reproduktorov, za účelom pôsobivého <cyklického>
efektu s dojmom vytvorenia bočnej steny.
PRO LOGIC II
• MUSIC : Pri počúvani hudby získa zvuk reálne zafarbenie.
3
• CINEMA : Zvuk filmu získa reálne zafarbenie.
Stlačením 2PL II EFFECT vyberte <C-WIDTH>, potom pomocou tlačidiel
◄,► vyberte požadované nastavenia efektu.
 Zvoliť si môžete 0 až 7.
 Takto sa nastavi širka stredného pásma. Čim vyššie je nastavenie, tým
slabši zvuk sa reprodukuje stredovým reproduktorom.
• MATRIX : Reprodukuje sa 5.1-kanálový surround zvuk.
STEREO : Zvoľte pre reprodukciu zvuku len z predných (ľavý a pravý)
reproduktorov a subwoofera.
• Ak zvolíte režim Pro Logic II, pripojte externé zariadenie do konektorov AUDIO
INPUT (L a R) na prehrávači. Ak prepojíte len jeden vstupný konektor (L alebo
R), nie je možné počúvať surround zvuk.
4
Stlačením 2PL II EFFECT vyberte <DIMENS>, potom pomocou tlačidiel
◄,► vyberte požadované nastavenia efektu.
 Zvoliť si môžete 0 až 6.
NASTAVENIA
• PRO LOGIC : Zvuk získa reálny multikanálový efekt, ako by bolo pripojených 5
reproduktorov, pričom sa používajú len predné (ľavý a pravý)
reproduktory.
 Postupne spredu alebo zozadu nastavte zvukové pole (DSP).
• Pri prehrávani DVD disku s kódovaným zvukom dvoch alebo viacerých
kanálov sa multikanálový režim zvoli automaticky a tlačidlo 2PLII (Dolby Pro
Logic II) nie je funkčné.
52
53
RÔZNE
Počúvanie rozhlasu
Diaľkové ovládanie (DO)
1
2
Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
Nalaďte požadovanú stanicu.
 Automatické ladenie 1 : Po stlačení tlačidla #,$ sa zvolí predvoľba.
SK
Uloženie staníc
Príklad: Uloženie FM stanice s frekvenciou 89,10 do pamäte.
1
2
Stlačte TUNER a zvoľte pásmo FM.
Stlačením ,,. vyberte <89,10>.
 Automatické ladenie 2 : Po zatlačení a pridržaní ,,. sa budú stanice ladiť
automaticky.
 Manuálne ladenie : Krátkym stláčaním ,,. sa frekvencia zvyšuje alebo znižuje
3
postupne v krokoch.
Zariadenie
1
2
4
Stlačte tlačidlo FUNCTION pre výber FM pásma.
Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
 Na displeji bliká <PRGM>.
Pre výber predvoľby stlačte #,$.
 Zvoliť môžete predvoľbu 1 až 15.
Zvoľte nejakú rozhlasovú stanicu.
 Automatické ladenie 1 : Stlačením tlačidla () zvoľte <PRESET> a stlačením
#,$ zvoľte predvoľbu.
5
 Automatické ladenie 2 : Stlačením tlačidla () zvoľte <MANUAL> a zatlačením a
pridržaním #,$ sa spustí automatické ladenie.
 Manuálne ladenie : Stlačením tlačidla () zvoľte <MANUAL> a následným krát-
6
Znova stlačte TUNER MEMORY.
 Tlačidlo TUNER MEMORY (PAMÄŤ TUNERA) stlačte predtým, než sa z displeja
strati nápis <PRGM>.
 <PRGM> sa stratí z displeja a stanica sa uloží do pamäte.
Ostatné stanice uložíte do pamäte opakovaním krokov 2 až 5.
kym stláčaním tlačidla #,$ po krokoch znižujete alebo zvyšujete frekvenciu.
d Stláčaním MO/ST môžete prepínať režim zvuku na Mono/Stereo.
(Platí len pri počúvani FM stanice.)
d Ak chcete aktivovať uložené predvoľby, stláčaním #,$ na DO zvoľte
požadovanú predvoľbu.
 Po každom stlačení tlačidla sa zvuk prepina do režimu <STEREO> alebo <MONO>.
 Ak je prijem nekvalitný, zvoľte MONO. Zvuk bude kvalitnejší a potlači sa rušenie.
• Toto zariadenie nedokáže prijímať signál v pásme AM.
RÔZNE
54
55
Informácie o vysielaní RDS
Používanie služby RDS (Radio Data System) na príjem staníc FM
Služba RDS umožňuje staniciam FM odosielať spolu so signálom pravidelného programu ďalší signál. Stanice napríklad
odosielajú svoje názvy ako aj informácie o type programu, ktorý vysielajú, napríklad šport alebo hudba atď.
Keď sa naladí nejaká stanica FM, ktorá poskytuje službu RDS, na displeji
sa rozsvieti indikátor RDS.
Popis funkcií RDS
• PTY (Program Type) : Zobrazuje typ práve vysielaného programu.
• PS NAME (Program Service Name) : Označuje názov vysielajúcej stanice, skladá sa
z 8 znakov.
• RT (Radio Text): Dekóduje text vysielaný stanicou (ak nejaký vysiela), skladá sa
najviac z 64 znakov.
• CT (Clock Time): Dekóduje z frekvencie FM reálny čas hodín. Niektoré stanice
nemusia vysielať informácie typu PTY, RT alebo CT, teda nie
vždy sa musia zobrazovať.
• TA (Dopravné informácie) Keď tento symbol bliká, znamená to, že prebieha
dopravné spravodajstvo.
SK
Označenie PTY (Typ programu) a funkcia PTY-SEARCH (HĽADANIE PTY)
Jednou z výhod služby RDS je to, že môžete vyhľadávať určitý druh programu spomedzi predvolených kanálov určením
kódov PTY.
Ako vyhľadať program pomocou kódov PTY
Najprv si zapamätajte...
• Funkcia PTY Search (Hľadanie PTY) sa týka len predvolených stanic.
• Ak chcete kedykoľvek počas procesu zastaviť vyhľadávanie, stlačte počas vyhľadávania tlačidlo
PTY-SEARCH (HĽADANIE PTY).
• Pri vykonávani nasledujúcich krokov neexistuje žiadny Oasový limit. Ak sa nastavenie zastavi pred
dokonOenim, spustite ho znova od kroku 1.
• Pri stláOani tlačidiel na diaľkovom ovládani skontrolujte, Oi je stanica FM vybraná pomocou primárneho
diaľkového ovládania.
1
2
Počas poOúvania stanice FM stlačte tlačidlo PTY SEARCH (HĽADANIE PTY).
StláOajte tlačidlo PTY- alebo PTY+, kým sa na displeji neobjavi požadovaný kód PTY.
 Na pravej strane displeja sa zobrazuje popis kódov PTY.
3
• RDS nemusí správne fungovať, ak naladená stanica neprenáša signál RDS
správne, alebo v prípade, že je intenzita signálu slabá.
 Centrálny pristroj prehľadáva 15 predvolených stanic FM. Zastavi sa, keď
nájde vybraný kód a naladi stanicu.
Ako zobraziť informácie služby RDS
Signály RDS odosielané stanicou je možné vidieť na displeji.
Displej
Počas počúvania stanice FM stlačte tlačidlo RDS DISPLAY (ZOBRAZIŤ RDS).
NEWS
 Pri každom stlačení tlačidla sa displej bude meniť a zobrazovať nasledujúce
informácie:
AFFAIRS
• PS (Programová služba) : počas vyhľadávania sa objaví nápis <PS>, potom sa zobrazia názvy
staníc. Ak sa neodosiela žiadny signál, objaví sa nápis <NO PS> (ŽIADNA PS).
• RT (Rozhlasový text) : počas vyhľadávania sa objaví nápis <RT>, potom sa zobrazia
textové správy odosielané stanicou. Ak sa neodosiela žiadny signál, objaví sa nápis
<NO RT> (ŽIADNY ROZHLASOVÝ TEXT).
• Frekvencia : frekvencia stanice (žiadna služba RDS).
Informácie o znakoch zobrazených na displeji
Ak displej zobrazuje signály PS,alebo RT, použíjú sa nasledovné znaky.
• Displej nedokáže rozlišovať veľké a malé pismená. Vždy používa veľké písmena.
• Displej nedokáže zobrazovať písmena s diakritikou. Napríklad písmeno <A> môže
znamenať písmeno A s diakritikou, napríklad <À, Â, Ä, Á, Å a Ã.>.
INFO
SPORT
56
Novinky zahŕňajúce komentáre a správy
Rôzne témy zahŕňajúce aktuálne udalosti,
dokumenty, diskusie a analýzy
Informácie zahŕňajúce merania, inzertné akcie a
počasie, témy zaujimajúce spotrebiteľov,
zdravotnicke informácie atď.
Informácie zo športu
Displej
Typ programu
LIGHT M
Ľahká klasická hudba – klasická hudba,
inštrumentálna a zborová hudba
CLASSICS
Vážna klasická hudba – orchestrálna hudba,
symfónie, komorná hudba a opera
OTHER M
Ostatná hudba – džez, R&B, country
WEATHER
Počasie
FINANCE
Financie
Vzdelávacie informácie
CHILDREN
Detské programy
Rozhlasové dramatické seriály atď.
SOCIAL A
Spoločenské záležitosti
Ľudová alebo regionálna kultúra zahŕňajúca
cirkevné záležitosti, sociálne vedy, jazyk ,
divadlo atď.
RELIGION
Náboženstvo
CULTURE
PHONE IN
Telefonické
SCIENCE
Prírodné vedy a technológie
EDUCATE
DRAMA
TRAVEL
Cestovanie
LEISURE
Voľný čas
VARIED
Ostatné hovorené nehudobné programy
(kvízy, súťaže), rozhovory, komediálne a
satirické pásma atď.
JAZZ
Džezová hudba
COUNTRY
Country hudba
POP M
Populárna hudba
NATION M
Ľudová hudba
Rocková hudba
OLDIES
Staršia hudba
Súčasná novodobá hudba určená na <ľahké
počúvanie>
FOLK M
Folková hudba
ROCK M
• Ak vyhľadávanie dosiahne koniec, na displeji sa neobjaví nápis <PS> a <RT>.
Typ programu
M.O.R.M
DOCUMENT
RÔZNE
PS NAME RT CT Frekvencia
Znova stlačte tlačidlo PTY SEARCH (HĽADANIE PTY), kým je ešte na
displeji stále zobrazený kód PTY vybraný v predchádzajúcom kroku.
Dokumentárne vysielanie
57
Praktické funkcie
Vypínací časovač
Ovládanie TVP pomocou diaľkového ovládania
SK
Pri ovládaní TVP pomocou DO
Môžete nastaviť čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
Stlačte SLEEP.
 Zobrazí sa nápis <SLEEP> (SPÁNOK). Pri každom stlačení tlačidla sa
striedajú nasledujúce predvoľby času:
1
2
3
10 20 30 60 90 120 150 OFF.
 Zobrazi sa čas, po ktorom sa domáce kino automaticky vypne.
 Ak stlačite tlačidlo znova, môžete zmeniť nastavený čas.
Nastavenie úrovne jasu
Stlačením tlačidla POWER zapnite TVP.
Podržte stlačené tlačidlo POWER a zadajte kód zodpovedajúci svojej značke
televizora.
 Ak je pri výrobcovi vášho TVP uvedených viacero kódov, postupne vyskúšajte,
ktorý bude fungovať pri vašom TVP.
d Ak chcete potvrdiť nastavenie časovača, stlačte SLEEP.
d Pre zrušenie funkcie vypínacieho časovača stláčajte SLEEP, kým sa na
displeji nezobrazí OFF.
Stlačte tlačidlo TV, pre nastavenie DO na režim TV.
Príklad: TVP Samsung.
Podržte stlaOené tlačidlo POWER a pomocou čiselných tlačidiel zadajte 00,
15, 16, 17 a 40.
4
Keď sa televízor vypne, nastavenie je dokončené.
 Môžete použivať tlačidlá TV POWER, VOLUME, CHANNEL a čiselné tlačidlá
(0 až 9).
Jas displeja na zariadení je možné nastaviť tak, aby nepútal pozornosť pri sledovaní filmov.
Stláčajte tlačidlo DIMMER.
 Pri každom stlačení tlačidla sa zmení nastavenie jasu predného displeja.
• DO nemusí fungovať pri ovládani TVP určitých výrobcov. Niektoré funkcie
nemusia byť v závislosti od výrobcu TVP dostupné.
• Diaľkové ovládanie je z výroby nastavené na ovládanie TVP Samsung (ak
nezmenite kód).
Vypnutie zvuku
Stlačte tlačidlo MUTE.
RÔZNE
Táto funkcia je užitočná najmä pri nečakanom telefonáte alebo návšteve.
 Na displeji sa zobrazí <MUTE>.
 Pre zapnutie zvuku stlačte tlačidlo MUTE znova.
58
59
Ovládanie TVP pomocou diaľkového ovládania (pokračovanie)
Č.
Výrobca
Kód
Č.
Výrobca
Kód
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
19
CXC
20
Daewoo
21
Daytron
59, 61, 63
61
Samsung
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
03
62
Sanyo
19, 61, 65
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
86
Dongyang
03, 54
MGA
18, 40
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
Nie je možné vysunúť disk.
Prehrávanie sa nespustí.
Kontrola/Riešenie
 Je zariadenie správne pripojené k napájaniu?
 Vypnite a znova zapnite zariadenie.
 Skontrolujte regionálny kód DVD disku. DVD disky zakúpené v
zahraničí sa nemusia dať prehrať.
 CD-ROM a DVD-ROM disky toto domáce kino nedokáže prehrávať.
 Skontrolujte správnosť nastavenia úrovne obmedzení.
Prehrávanie sa nespustí ihneď
po stlačení tlačidla prehrávanie/
pozastavenie.
Nie je počuť zvuk
60, 98
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
42
Problém
Zvuk je reprodukovaný len niektorými a
nie všetkými 6 reproduktormi.
Nereprodukuje sa Dolby Digital 5.1kanálový zvuk.
DO nefunguje.
 Nie je disk deformovaný alebo poškrabaný?
 Vyčistite disk.
 Počas zrýchleného, spomaleného prehrávania vpred/vzad a
krokovania nepočuť zvuk.
 Sú reproduktory pripojené správne? Sú reproduktory nastavené
správne?
 Nie je disk poškodený?
 Ak prehrávate CD disk alebo rádio, zvuk je reprodukovaný len
prednými reproduktormi (L/R). Ak chcete používať všetkých 6
reproduktorov, stláčaním 2PLII (Dolby Pro Logic II) na DO zvoľte
<PRO LOGIC II>.
 Skontrolujte, či DVD disk obsahuje 5.1-kanálový zvuk.
 Ak v nastaveniach zvuku v ponuke Setup nastavíte reproduktory C,
SL a SR na NONE, zvuk nebude reprodukovaný stredovým, ale len
prednými reproduktormi (L/R). Nastavte reproduktory C, SL a SR na
SMALL.
 Je na obale disku označenie <Dolby Digital 5.1 CH>? Dolby Digital
5.1-kanálový zvuk sa reprodukuje, len ak disk obsahuje 5.1-kanálový
zvuk.
RÔZNE
60
Anam
SK
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie uvedeného prehľadu.
Ak sa vyskytne problém, ktorý nie je popísaný v prehľade, alebo ak nejaký problém pretrváva, odpojte sieťovú šnúru
zariadenia od napájania a obráťte sa na najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servis Samsung.
Kódy výrobcov TVP
3
Riešenie problémov
 Je zvuk v informačnom zobrazeni o disku správne nastavený na
DOLBY DIGITAL 5.1-CH?
 Je diaľkové ovládanie používané vo svojom prevádzkovom dosahu
(uhol a vzdialenosť)?
 Nie sú vybité batérie?
 Sú na diaľkovom ovládaní (TV alebo DVD) správne vybrané funkcie
režimu (TV/DVD)?
61
Riešenie problémov (pokračovanie)
Manipulácia s diskami a ich skladovanie
SK
Aj malé škrabance na disku môžu zhoršiť kvalitu zvuku a obrazu a zapríčiniť preskakovanie. Pri manipulácii s diskami
dávajte pozor, aby nedošlo k ich poškrabaniu.
Problém
Kontrola/Riešenie
 Disk sa otáča, ale nevidno obraz.
 Kvalita obrazu je nízka a obraz sa
trasie.
•
•
•
•
Jazyk pre zvuk a titulky nefungujú.
• Jazyk pre zvuk a titulky je možné prepínať, len ak ich DVD disk
obsahuje. V závislosti od disku sa ich používanie môže odlišovať.
Zaobchádzanie s diskami
Nedotýkajte sa povrchu disku. Disk chytajte iba na okrajoch, aby ste
predišli znečisteniu povrchu disku odtlačkami prstov.
Na povrch disku nič nenalepujte.
Je TVP zapnutý?
Sú video káble správne zapojené?
Nie je disk znečistený alebo poškodený?
Niektoré nekvalitné disky nemusí byť možné prehrať.
Skladovanie diskov
Menu sa nezobrazí ani po zvolení Menu.
Nie je možné zmeniť pomer strán obrazu.
 Zariadenie nepracuje.
(Príklad: Zariadenie sa vypne, alebo je
počuť neštandardné zvuky.)
 Zariadenie nepracuje správne.
• DVD disky so záznamom s pomerom strán 16:9 môžete prehrávať
v režime 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX alebo 4:3 PAN SCAN. DVD
disky so záznamom s pomerom strán 4:3 však môžete prehrávať len
s pomerom strán 4:3. Skontrolujte popis na obale DVD disku a podľa
toho zvoľte správny režim.
Disky skladujte vo
vetraných miestnostiach.
Disky skladujte v ochranných
obaloch. Disky skladujte vo
zvislej polohe.
• Vypnite pristroj a podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo STOP
(ZASTAVIŤ) () na hlavnom prístroji.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
• Keď sa na displeji hlavného prístroja objaví nápis <NO DISC>
(ŽIADNY DISK), podržte viac ako 5 sekúnd tlačidlo STOP
(ZASTAVIŤ) () na hlavnom prístroji. Na displeji sa objaví
nápis<INITIAL> (PRVOTNÉ NASTAVENIE) a všetky nastavenia sa
vrátia na predvolené hodnoty.
• Stlačte tlačidlo POWER.
Po použití funkcie RESET sa vymažú všetky nastavenia.
Funkciu používajte len v nutných prípadoch.
Nie je možné prijímať rozhlasové
vysielanie.
Disky nevystavujte
priamemu slnečnému
žiareniu.
• Je anténa správne pripojená?
• Ak je vstupný signál z antény nekvalitný, nainštalujte externú FM
anténu tak, aby bol príjem kvalitný.
• Predchádzajte znečisteniu povrchu disku.
• Disky sa nesmú poškriabať ani prasknúť.
Zaobchádzanie s diskami a ich skladovanie
RÔZNE
Zabudli ste heslo pre nastavenie úrovne
obmedzení.
• Použivate disk, ktorý obsahuje Menu?
Ak je disk znečistený, čistite ho pomocou mierne navlhčenej čistiacej
handričky v slabom roztoku saponátu. Potom disk utrite suchou
handričkou.
• Disk čistite smerom od stredu k okrajom v smere šípok.
• Ak sa dostane do kontaktu teplý vzduch s chladnými časťami zariadenia,
môže vo vnútri zariadenia kondenzovať vlhkosť. Ak dôjde ku kondenzácii
vlhkosti, zariadenie nebude pracovať správne. V takomto prípade vyberte disk
a ponechajte zariadenie zapnuté bez obsluhy cca 1 - 2 hodiny, kým sa vlhkosť
neodpari.
62
63
Tabuľka kódov jazykov
Zariadenia s podporou funkcie USB Host
SK
Zadajte príslušný číselný kód, aby sa nastavili počiatočné nastavenia jazyka pre <Disc Audio> (Zvuk), <Disc Subtitle>
(Titulky) a/alebo <Disc Menu> (Menu DVD disku) (pozri str. 42).
Digitálny fotoaparát/kamkordér
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Zariadenie
Spoločnosť
Typ
Zariadenie
Spoločnosť
Typ
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage X21
Minolta
Digital Camera
MP3 prehrávač
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
Coolpix4200
Nikon
Digital Camera
Zariadenie
Spoločnosť
Typ
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Creative
128 MB MP3 Player
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
YH-920
Samsung
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Samsung
MP3 Player
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
MP3 Player
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
MP3 Player
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
MP3 Player
X-350
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
C-5060
Olympus
Digital Camera
YP-35
Samsung
MP3 Player
Tatar
X1
Olympus
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Cowon
MP3 Player
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
Spanish
1150
Estonian
1151
1157
1301
Korean
1305
Kashmiri
Basque
1307
Persian
1311
1489
Russian
1491
Kinyarwanda
Kurdish
1495
Kirghiz
1498
1572
Uzbek
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
Digital Camera
1581
Vietnamese
Sanskrit
1587
Volapuk
Optio 33LF
Pentax
Sindhi
1613
Wolof
Optio MX
Pentax
Digital Camera
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
USB externý pevný disk
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
Zariadenie
Spoločnosť
Typ
Sora PDR-T30
Toshiba
Digital Camera
MOMOBAY UX-2
Dvico
USB 2.0
Chinese
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Zulu
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
RÔZNE
1142
1149
64
USB pamäť Flash
65
Technické údaje
SK
HT-X20
VŠEOBECNE
FM TUNER
Príkon
80W
Hmotnosť
3,3kg
Reproduktorový systém
Predné/stredový/zadné reproduktory
Subwoofer
3Ω x 5
3Ω
Rozmery (š x v x h)
430 x 65 x 351,5 mm
Impedancia
Prevádzková teplota
+5°C ~ +35°C
Frekvenčný rozsah
140Hz~20kHz
35Hz~155Hz
Prevádzková vlhkosť
10% ~ 75%
Akustická hladina hluku
86dB/W/M
86dB/W/M
Citlivosť
10dB
Menovitý príkon
100W
100W
Odstup signál/šum (S/N)
60dB
200W
200W
Skreslenie
0,5%
Kompozitný video výstup
1,0Vš-š(zaťaženie 75Ω)
Konektor Scart
VIDEO VÝSTUP
REPRODUKTORY
Maximálny príkon
Rozmery (š x v x h)
Hmotnosť
Kompozitné video : 1,0Vp-p(zaťaženie 75Ω)
Signál RGB : 0,714Vp-p(zaťaženie 75Ω)
Y : 1,0Vš-š(zaťaženie 75Ω)
Zložkový video výstup
Pr : 0,70Vš-š(zaťaženie 75Ω)
Predné reproduktory
100W x 2(3Ω)
Stredový reproduktor
100W (3Ω)
Surround reproduktory
100W x 2(3Ω)
Subwoofer
100W (3Ω)
Frekvenčný rozsah
20Hz~20kHz
Odstup signál/šum (S/N)
75dB
Separácia kanálov
60dB
Vstupná citlivosť
(AUX) 400mV
Predný/Zadný 90 x 168 x 95 mm
Stredový
250 x 90 x 95 mm
Predný/Zadný 0,6 kg/0,5 kg
Stredový
0,7 kg
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
HT-TX22
Reproduktorový systém
Pb : 0,70Vš-š(zaťaženie 75Ω)
ZOSILŇOVAČ
5,1-kanálový systém reproduktoro v
REPRODUKTORY
5,1-kanálový systém reproduktorov
Predné/stredový/zadné reproduktory
Subwoofer
Impedancia
3Ω x 5
3Ω
Frekvenčný rozsah
140Hz-20 kHz
35Hz~155 Hz
Akustická hladina hluku
86dB/W/M
86dB/W/M
Menovitý príkon
100W
100W
Maximálny príkon
Rozmery (š x v x h)
Hmotnosť
200W
200W
Predný
90 x 1045 x 95 mm
Zadný
90 x 168 x 95 mm
Stredový
250 x 90 x 95 mm
Predný/Zadný 3,25 kg/0,5 kg
Stredový
0,7 kg
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
Reproduktorový systém
REPRODUKTORY
Predné/stredový/zadné reproduktory
Subwoofer
Impedancia
3Ω x 5
3Ω
Frekvenčný rozsah
140Hz-20 kHz
35Hz~155 Hz
Akustická hladina hluku
86dB/W/M
86dB/W/M
Menovitý príkon
100W
100W
Maximálny príkon
200W
200W
Rozmery (š x v x h)
Hmotnosť
66
5,1-kanálový systém reproduktorov
Predný
90 x 1045 x 95 mm
Zadný
90 x 1045 x 95 mm
Stredový
250 x 90 x 95 mm
Predný/Zadný 3,25 kg/3,0 kg
Stredový
0,7 kg
RÔZNE
HT-TX25
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
67
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Kontakty na spoločnosť SAMSUNG vo svete)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care centre.
Ak máte nejaké otázky alebo poznámky týkajúce sa výrobkov spoločnosti Samsung, obráťte sa prosim
na zákaznícke centrum.
Región
Krajina
Zákaznícke centrum
Webová stránka
Download PDF

advertising