Samsung | HW-J651 | Samsung HW-J651 Multiroom Guide

Používateľská príručka
Multiroom Link
(pre používateľov zariadenia Soundbar)
Predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako
referenciu, pričom sa môžu sa odlišovať od skutočného vzhľadu produktu.
OBSAH
OBSAH
PRIPOJENIA3
Príprava na pripojenie
Inštalácia aplikácie Samsung Multiroom
Prístup k aplikácii Samsung Multiroom
Bezdrôtové pripojenie
Automatické pripojenie k
bezdrôtovej sieti (Android/iOS)
Manuálne pripojenie k
bezdrôtovej sieti (Android)
Manuálne pripojenie k
bezdrôtovej sieti (iOS)
3
Pripojenie dodatočného rozbočovača
(predáva sa samostatne)
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE
SAMSUNG MULTIROOM
Aplikácia na prvý pohľad
Počúvanie streamovanej hudby
Počúvanie hudby z blízkych zariadení
Počúvanie internetového rádia
Sledovanie stanice
Nastavenie predvolieb
33
Informácie40
PRIPOJENIE NIEKOĽKÝCH
PRODUKTOV41
Vyber produktu
Výber ďalšieho produktu
na prehrávanie
41
41
42
Nastavenie režimu priestorového zvuku43
19
POUŽÍVANIE RÔZNYCH
FUNKCIÍ45
19
21
31
Podpora38
Nastavenie skupín
Prehrávanie hudby
31
Hodiny37
18
20
Prehrávanie hudby uloženej na
inteligentnom zariadení
Nastavenia zariadenia
17
Prepnutie vstupného zdroja
30
Služby32
8
15
28
Sprievodca32
6
Pripojenie s rozbočovačom
(nie je súčasťou dodávky)
Pridávanie zariadenia Soundbar
k rozbočovaču
Pridanie reproduktora
4
13
29
Používanie ponuky nastavení
4
Pridanie ďalších reproduktorov
Nastavenie času spánku
Premenovanie produktu
3
12
28
Nastavenie budíka
3
Pripojenie s káblom LAN
Nastavenie reproduktora
Prehrávanie mediálneho
obsahu uloženého v PC
45
Wireless Audio - Multiroom for Desktop 45
21
24
RIEŠENIE PROBLÉMOV
24
25
26
27
2
48
PRIPOJENIA
PRIPOJENIA
PRÍPRAVA NA PRIPOJENIE
Internet
Bezdrôtový smerovač
Samsung Link
1 Požiadavky: bezdrôtový smerovač, inteligentné zariadenie
2 Bezdrôtový smerovač musí byť pripojený k internetu.
3 Inteligentné zariadenie musí byť pripojené k smerovaču prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi.
●●Inštalácia aplikácie Samsung Multiroom
Ak chcete využívať produkt, musíte prevziať a nainštalovať aplikáciu Samsung
Multiroom, ktorú nájdete v predajni Google Play alebo App Store.
S nainštalovanou aplikáciou Samsung Multiroom máte možnosť prehrávať hudbu
uloženú v inteligentnom zariadení, z pripojených zariadení a od iných poskytovateľov
obsahu, ako aj z internetových rozhlasových staníc.
Android
*Vyhľadávanie v aplikácii Market :
Samsung Multiroom
iOS
*Vyhľadávanie v aplikácii Market :
Samsung Multiroom
ANDROID APP ON
●●Prístup k aplikácii Samsung Multiroom
Ak chcete získať prístup k aplikácii Samsung Multiroom, na inteligentnom zariadení
stlačte ikonu aplikácie Multiroom.
Samsung
Multiroom
3
PRIPOJENIA
BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE
●●Automatické pripojenie k bezdrôtovej sieti (Android/iOS)
AUX IN
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
OPTICAL IN
Bezdrôtový
smerovač
Wi-Fi SETUP
5V 0.5A
SPK ADD
DC 24V
DC 24V
Pripojenie
napájania
1 Zariadenie zapojte do elektrickej zásuvky.
2 Na inteligentnom zariadení vyberte aplikáciu Samsung Multiroom.
3 Pozrite si Tutorial a stlačte tlačidlo Connect Now.
• Vyhľadá zariadenie dostupné na párovanie.
4
PRIPOJENIA
4 Po nájdení dostupného zariadenia prebehne pokus o pripojenie k bezdrôtovej
sieti. V prípade zabezpečenej siete sa na obrazovke inteligentného zariadenia
zobrazí výzva k zadaniu hesla. Na klávesnici na obrazovke zadajte heslo.
• V závislosti od sieťového prostredia sa produkty nemusia automaticky pripojiť.
Vyberte a pokračujte s manuálnymi nastaveniami, ak sa nenašlo žiadne pripojiteľné
zariadenie. (➲ Android strany 6 až 7, iOS strany 8 až 11)
• Vyberte a postupujte podľa manuálnych nastavení, aby ste pripojili model HW-H750
alebo HW-H751 k sieti. (➲ Android strany 6 až 7, iOS strany 8 až 11)
5 Stlačte tlačidlo Connect.
• Sieťové pripojenie sa dokončilo.
●● Ak sa chcete bezpečne pripojiť k bezdrôtovej sieti, musíte zadať platné
heslo.
-- Ak sa chcete pripojiť k bezdrôtovej sieti doma alebo v práci, poraďte sa s
poskytovateľom služby alebo správcom siete.
●● Ak sa produkt nepripojí k sieti alebo sieťové pripojenie riadne nefunguje,
produkt premiestnite bližšie k rozbočovaču alebo smerovaču a skúste
znova.
●● Vzdialenosť medzi zariadeniami alebo prekážky a rušenie inými
bezdrôtovými zariadeniami môžu mať vplyv na komunikáciu medzi
produktom a sieťou.
●● Tento produkt môžu vyhľadať aj iné zariadenia Wi-Fi. Nemajú však
oprávnenie na pripojenie k tomuto produktu.
●● Po úspešnom úvodnom nadviazaní spojenie zostáva aktívne, pokiaľ nedôjde
k výmene bezdrôtového smerovača alebo zmene sieťových nastavení.
5
PRIPOJENIA
●●Manuálne pripojenie k bezdrôtovej sieti (Android)
V závislosti od sieťového prostredia sa produkty nemusia automaticky pripojiť.
V tomto prípade môžete produkt manuálne nastaviť na pripájanie k sieti.
AUX IN
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
OPTICAL IN
Bezdrôtový
smerovač
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
DC 24V
SPK ADD
DC 24V
Tlačidlo
Wi-Fi SETUP
5V 0.5A
Wi-Fi SETUP
Pripojenie
napájania
1 Ak automatické nastavenie zlyhá, vyberte možnosť Manual.
2 Po zapnutí produktu stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo Wi-Fi
SETUP, ktoré sa nachádza na zadnej strane.
• V okienku displeja produktu sa zobrazí WIFI SETUP a zaznie pípnutie.
• Funkcia Wi-Fi SETUP sa tiež aktivuje 7 sekundovým stlačením tlačidla
Anynet+ na diaľkovom ovládaní.
• Produkt môže v pohotovostnom režime na nadviazanie spojenia Wi-Fi čakať 2
minúty.
6
PRIPOJENIA
3 Na inteligentnom zariadení stlačte tlačidlo Next.
• Vyhľadá zariadenie dostupné na párovanie.
4 Po nájdení dostupného zariadenia prebehne najskôr pokus o pripojenie produktu
k novo nájdenému inteligentnému zariadeniu a následne prebehne pokus o
pripojenie k bezdrôtovej sieti. V prípade zabezpečenej siete sa na obrazovke
inteligentného zariadenia zobrazí výzva k zadaniu hesla. Na klávesnici na
obrazovke zadajte heslo.
5 Stlačte tlačidlo Connect.
• Sieťové pripojenie sa dokončilo.
Ak sa chcete
pripojiť k inej
bezdrôtovej
sieti, stlačte
toto tlačidlo.
7
PRIPOJENIA
●●Manuálne pripojenie k bezdrôtovej sieti (iOS)
AUX IN
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
OPTICAL IN
Bezdrôtový
smerovač
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
DC 24V
SPK ADD
DC 24V
Tlačidlo
Wi-Fi SETUP
5V 0.5A
Wi-Fi SETUP
Pripojenie
napájania
1 Ak automatické nastavenie zlyhá, vyberte možnosť Manual.
ALEBO
2 Po zapnutí produktu stlačte a na 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo Wi-Fi
SETUP, ktoré sa nachádza na zadnej strane.
• V okienku displeja produktu sa zobrazí WIFI SETUP a zaznie pípnutie.
• Funkcia Wi-Fi SETUP sa tiež aktivuje 7 sekundovým stlačením tlačidla
Anynet+ na diaľkovom ovládaní.
• Produkt môže v pohotovostnom režime na nadviazanie spojenia Wi-Fi čakať 2
minúty.
8
PRIPOJENIA
3 Na inteligentnom zariadení stlačte tlačidlo Next.
• Vyhľadá zariadenie dostupné na párovanie.
4 V systéme iOS prejdite na položky Settings ; Wi-Fi a vyberte možnosť
[Samsung]Soundbar.
5 Ak chcete inteligentné zariadenie pripojiť k produktu, na zadanie hesla použite
zobrazenú klávesnicu.
• Predvolené heslo je 1234567890.
• Produkt a inteligentné zariadenie sa vzájomne pripoja.
9
PRIPOJENIA
6 Vráťte sa do aplikácie Samsung Multiroom.
7 Vyberte možnosť Next.
8 Zo zoznamu bezdrôtových sietí si vyberte svoju sieť.
9 Pokiaľ ide o zabezpečenú sieť, na obrazovke inteligentného zariadenia sa
zobrazí výzva na zadanie hesla. Na klávesnici na obrazovke zadajte heslo.
• Po skončení zadávania sa produkt pripojí k sieti.
10 V operačnom systéme iOS prejdite na Settings ; Wi-Fi a potom vyberte sieť,
ku ktorej je produkt pripojený.
(Produkt a inteligentné zariadenie musia byť pripojené k rovnakému
bezdrôtovému smerovaču.)
• Inteligentné zariadenie sa pripojí k sieti.
11 Keď je produkt kompletne pripojený, stlačte tlačidlo Next.
10
PRIPOJENIA
12 Vráťte sa do aplikácie Samsung Multiroom.
• Všetky sieťové pripojenia sú dokončené.
11
PRIPOJENIA
PRIPOJENIE S KÁBLOM LAN
Kábel LAN
AUX IN
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
OPTICAL IN
Bezdrôtový
smerovač
5V 0.5A
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
DC 24V
DC 24V
Pripojenie
napájania
1 Pripojte jeden koniec kábla LAN k portu LAN na produkte a druhý koniec k
bezdrôtovému smerovaču.
(Produkt a inteligentné zariadenie musia byť pripojené k rovnakému
bezdrôtovému smerovaču.)
2 Zariadenie zapojte do elektrickej zásuvky.
3 Z inteligentného zariadenia spustite aplikáciu Samsung Multiroom. Pokračujte s
pripájaním vášho reproduktora. (➲ Pozrite si strany 4 až 5)
12
PRIPOJENIA
PRIDANIE ĎALŠÍCH REPRODUKTOROV
Ak chcete k existujúcemu pripojeniu reproduktorov pridať ďalšie reproduktory,
použite funkciu Add Speaker.
1 Na inteligentnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Multiroom.
2 Ak chcete zobraziť zoznam všetkých reproduktorov, stlačte tlačidlo
3 Stlačte tlačidlo
.
.
4 Stlačte tlačidlo Add Speaker.
5 Napájací kábel pridávaného reproduktora zapojte do elektrickej zásuvky.
• Ak pripájate napájací kábel reproduktora k elektrickej zásuvke, Wi-Fi sa
automaticky prepne do pohotovostného režimu.
• Produkt môže v pohotovostnom režime na nadviazanie spojenia Wi-Fi čakať 2
minúty.
6 Po nájdení dostupného zariadenia prebehne pokus o pripojenie k bezdrôtovej
sieti. V prípade zabezpečenej siete sa na obrazovke inteligentného zariadenia
zobrazí výzva k zadaniu hesla. Na klávesnici na obrazovke zadajte heslo.
• V závislosti od sieťového prostredia sa produkty nemusia automaticky pripojiť.
Vyberte a pokračujte s manuálnymi nastaveniami, ak sa nenašlo žiadne pripojiteľné
zariadenie. (➲ Android strany 6 až 7, iOS strany 8 až 11)
13
PRIPOJENIA
7 Stlačte tlačidlo Connect.
• Dôjde ku kompletnému pridaniu doplnkového nového reproduktora.
14
PRIPOJENIA
PRIPOJENIE S ROZBOČOVAČOM (NIE JE
SÚČASŤOU DODÁVKY)
Pripojenie
napájania
AUX IN
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
OPTICAL IN
DC 24V
Wi-Fi SETUP
5V 0.5A
SPK ADD
DC 24V
Rozbočovač
Bezdrôtový
smerovač
Kábel LAN
Pripojenie
napájania
1 Sieťový kábel LAN pripojte k smerovaču a konektoru ETHERNET SWITCH na
zadnej strane rozbočovača.
• Ak je produkt už pripojený k smerovaču káblom, odpojte kábel LAN od
produktu a následne pripojte kábel medzi rozbočovač a smerovač.
• Kábel LAN môžete pripojiť k ľubovoľnému portu ETHERNET SWITCH
na rozbočovači.
2 Napájací kábel zariadenia HUB pripojte k portu napájania na zadnej strane
zariadenia HUB a potom pripojte napájací kábel k elektrickej zásuvke.
3 Indikátory napájania (
) a rozbočovača (
) na prednej strane rozbočovača
sa rozsvietia. Keď indikátor párovania (
) začne blikať, produkt zapojte do
zásuvky.
Ak indikátor párovania na rozbočovači nezačne blikať, stlačte tlačidlo SPK ADD
na zadnej strane rozbočovača.
• Ak pridávate niekoľko produktov, všetky produkty zapojte do elektrických
zásuviek. Ak nepripájate všetky produkty, pozrite si strany 13 až 14.
15
PRIPOJENIA
4 Na okienku displeja produktu sa zobrazí NETWORK CONNECTED a po
nadviazaní pripojenia zaznie pípnutie.
• Pri pripájaní k rozbočovaču každý produkt umiestnite aspoň 50 cm od
rozbočovača.
• Vaše inteligentné zariadenie sa nemôže pripojiť k produktu ani zariadeniu
HUB, ak nie je k dispozícii bezdrôtový smerovač.
• Ak chcete overiť, či máte k dispozícii náležité pripojenie, skontrolujte
indikátor párovania na prednej strane rozbočovača.
-- Keď po prvýkrát zapnete rozbočovač, nastane 20 minútové obdobie
párovania. Indikátor párovania (
) bude blikať týchto 20 minút
alebo kým nedôjde k spárovaniu. Keď stlačíte tlačidlo SPK ADD na
spárovanie ďalších produktov, obdobie párovania sa skráti na 10
minút. Indikátor párovania (
) bliká 10 minút alebo kým nedôjde k
spárovaniu. Zapnite produkt, ktorý chcete spárovať, kým indikátor
párovania bliká.
-- Ak je režim párovania vypnutý, stlačte tlačidlo SPK ADD na zadnej
strane rozbočovača, aby ste opätovne zapli režim párovania. Následne
produkt reštartujte alebo stlačte a na viac ako 5 sekúnd podržte
stlačené tlačidlo SPK ADD na zadnej strane produktu, aby ste produkt
spojili s rozbočovačom.
• V záujme správneho pripojenia rozbočovač pred zapnutím produktu
pripojte k smerovaču.
-- Pripojenie produktu k rozbočovaču môže trvať niekoľko minút.
-- Po nadviazaní spojenia zaznie krátky zvukový signál.
5 Inteligentné zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi. (Zariadenie HUB a inteligentné
zariadenie musia byť pripojené k rovnakému smerovaču.)
6 Do inteligentného zariadenia prevezmite aplikáciu Samsung Multiroom z lokality
Google Play alebo App Store.
7 Na inteligentnom zariadení vyberte aplikáciu Samsung Multiroom. Spustí sa
inštalácia.
16
PRIPOJENIA
8 Ak automatická inštalácia zlyhá, aplikáciu spustite znovu a podľa pokynov v
príručke aplikácie na zariadení pripojte produkt k rozbočovaču.
●●Pridávanie zariadenia Soundbar k rozbočovaču
1 Stlačte tlačidlo SPK ADD na zadnej strane rozbočovača.
2 Akonáhle začne blikať indikátor párovania (
) na prednej strane rozbočovača,
pripojte zariadenie Soundbar, ku ktorému chcete pridať napájaciu zásuvku a na
1 sekundu stlačte tlačidlo SPK ADD na zadnej strane zariadenia Soundbar.
• Funkcia SPK ADD zariadenia Soundbar sa tiež aktivuje zatlačením tlačidla
WOOFER na viac ako 5 sekúnd na diaľkovom ovládaní.
• Rozbočovač vyhľadá pripojiteľné zariadenie Soundbar a následne sa k nemu
automaticky pripojí.
17
PRIPOJENIA
3 Na okienku displeja zariadenia Soundbar sa zobrazí NETWORK CONNECTED a
raz zaznie pípnutie, keď sa k rozbočovaču pripojí nové zariadenie Soundbar.
4 Z inteligentného zariadenia spustite aplikáciu Samsung Multiroom. Pokračujte s
pripájaním vášho reproduktora. (➲ Pozrite si strany 4 až 5)
• Vyhľadá sa rozbočovač pripojený k bezdrôtovému smerovaču a následne sa
automaticky pripojí.
●● Cez aplikáciu zmeňte názov pripojeného zariadenia Soundbar, aby sa dalo
ľahko odlíšiť od iných zariadení Soundbar. (➲ Pozrite si stranu 30)
●●Pripojenie dodatočného rozbočovača (predáva sa
samostatne)
Produkt a zariadenie HUB sa nemusia úspešne spárovať, ak sú produkt a zariadenie
HUB príliš ďaleko od seba alebo sa nachádzajú na rôznych podlažiach.
V takýchto prípadoch môžete prepojiť dva rozbočovače dohromady nastavením
druhého rozbočovača do režimu opakovača. Doplnkový rozbočovač zosilňuje signál
a umožňuje vám spárovať produkt s najbližším rozbočovačom.
1 Rozbočovač pripojený k bezdrôtovému smerovaču
nastavte do režimu párovania stlačením tlačidla
SPK ADD a jeho podržaním 1 sekundu.
2 Pripojte nový rozbočovač, ktorý používate ako
rozširovač pokrytia, a potom 10 sekúnd podržte
stlačené tlačidlo SPK ADD.
Produkt
3 Indikátory LED na aktuálne pridanom rozbočovači
zhasnú a rozsvietia sa a rozbočovač sa prepne do
režimu opakovača.
4 Po nadviazaní spojenia medzi dvomi rozbočovačmi
indikátor (
blikať.
Rozširovací
rozbočovač
) na pridanom rozbočovači prestane
●● Ak vaše inteligentné zariadenie nie je pripojené
k bezdrôtovému smerovaču prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi, produkt sa nezobrazí v
aplikácii Samsung Multiroom.
Rozbočovač
●● Rozbočovač v režime opakovača umiestnite na vhodné miesto medzi
produkt a rozbočovač pripojený k bezdrôtovému smerovaču.
●● Do režimu opakovača je možné nastaviť len jeden rozbočovač.
●● Rozbočovač nemusí byť dostupný vo viacerých krajinách alebo oblastiach.
Za účelom zakúpenia kontaktujte svojho najbližšieho maloobchodného
predajcu alebo stredisko služieb spoločnosti Samsung.
18
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG
MULTIROOM
APLIKÁCIA NA PRVÝ POHĽAD
Zadajte kľúčové
slovo a následným
stlačením vyhľadajte
požadovanú hudbu.
Pozrite si kompletný
zoznam pripojených
reproduktorov a
následne stlačte
reproduktor, aby ste ho
zmenili alebo nastavili.
*T
áto funkcia sa
nemusí poskytovať,
a to v závislosti od
modelu.
Stlačením zmeňte
zdroj externého
vstupu.
Stlačením zmeňte na
inú pieseň z
aktuálneho zdroja.
Stlačením
skontrolujte zoznam
pohotovostných
zariadení alebo
upravte zoznam
prehrávania.
Otočte kolieskom na
vyhľadanie inej
hudby.
Prejdite na
prehrávanie,
pozastavenie alebo
na predchádzajúcu/
nasledujúcu pieseň
Stlačením použite
ponuku prehrávania.
Stlačením zmeňte
reproduktor na
počúvanie práve
prehrávanej hudby.
19
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
PREPNUTIE VSTUPNÉHO ZDROJA
Môžete zmeniť vstupný zdroj (hudobné služby, blízke zariadenia alebo iné externé
zariadenie) pre zvolený produkt.
1 Stlačte Source.
2 V zobrazenom zozname zdrojov vyberte požadovaný zdroj.
20
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
PREHRÁVANIE HUDBY
●●Prehrávanie hudby uloženej na inteligentnom zariadení
1 Stlačte Source.
2 Vyberte Songs on Phone (súbory uložené v inteligentnom zariadení).
• Ak je zdroj nastavený na hudbu mobilného telefónu, stlačte
3 Vyberte požadovanú kategóriu.
.
• Songs : Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa
názvu.
• Albums : Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa
albumu.
• Artists : Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa
interpretov.
• Genres : Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa
žánru.
• Folders : Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa
uložených priečinkov.
• Playlists : Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa
zoznamu prehrávania.
• Favourites : Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov označených ako
obľúbené.
4 Po výbere kategórie vyhľadajte a vyberte požadovanú hudbu.
21
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
Používanie ponuky prehrávania
1 Stlačte
.
2 Keď sa zobrazí kontextová ponuka, vyberte požadovanú funkciu.
• Shuffle : Prehrá hudobné súbory v pohotovostnom zozname v náhodnom
poradí.
• Repeat : Opakuje aktuálny hudobný súbor alebo všetky hudobné súbory v
pohotovostnom zozname.
• Add to Playlist : Vytvorí nový zoznam prehrávania alebo pridá aktuálne
prehrávanú hudbu do aktuálneho zoznamu prehrávania.
• Favourite : Pridá aktuálne prehrávaný hudobný súbor do zoznamu
obľúbených.
• Equaliser : Umožňuje vám vhodne upraviť hlasitosť prehrávanej hudby na
základe frekvencie v závislosti od žánru, preferencií a miesta.
22
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
Nastavenie ekvalizéra
Máte možnosť vytvoriť si vlastné nastavenia výberom predvolených nastavení
produktu alebo manuálnym nastavením frekvencií podľa vlastného výberu.
1 Stlačte
.
2 Keď sa zobrazí kontextová ponuka, stlačte tlačidlo Equaliser.
3 Na nastavenie frekvenčných rozsahov basov alebo sopránu potiahnite jazdec
nahor alebo nadol.
4 Stlačte OK.
<Len modely HW-H750 a HW-H751>
●● Keď sú reproduktory v skupine, ekvalizér nie je dostupný.
23
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
●●Počúvanie streamovanej hudby
Počúvanie streamovanej hudby.
1 Stlačte Source.
2 Pod položkou Music Services vyberte požadovanú službu.
●● V závislosti od vášho regiónu alebo výrobcu sa podporované služby obsahu
môžu líšiť.
●● Službu si nie je možné predplatiť z inteligentného zariadenia.
Ak chcete využívať platenú službu, najskôr sa zaregistrujte v rámci služby
pomocou počítača.
●●Počúvanie hudby z blízkych zariadení
Môžete si vypočuť hudbu uloženú na inom zariadení, ktoré je pripojené k rovnakej
sieti.
1 Stlačte Source.
2 Pod položkou Nearby Devices vyberte požadované zariadenie.
3 Prostredníctvom tohto produktu môžete prehrávať hudobné súbory uložené vo
zvolenom zariadení.
24
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
POČÚVANIE INTERNETOVÉHO RÁDIA
1 Stlačte Source.
2 Vyberte TuneIn.
3 Vyberte požadovanú kategóriu.
• Following : Uvádza zoznam staníc pridaných do zoznamu predvolieb alebo
označených ako sledované. Predvolene sa v zozname predvolieb zobrazujú 3
rozhlasové stanice.
• Browse : Zobrazí všetky podporované internetové rozhlasové stanice.
• Search : Umožňuje vám vyhľadať požadovanú rozhlasovú stanicu pomocou
klávesnicového vstupu.
4 Po výbere kategórie vyhľadajte a vyberte požadovanú stanicu.
25
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
●●Sledovanie stanice
Ľubovoľný kanál môžete pridať do zoznamu Following.
1 Vyberte želaný kanál.
2 Stlačením
3 Stlačte Save.
zobrazte kontextovú ponuku a potom vyberte + Following.
• Aktuálne počúvaný kanál sa pridá do zoznamu Following.
26
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
●●Nastavenie predvolieb
Do zoznamu predvolieb môžete pridať internetovú rozhlasovú stanicu, ktorú
sledujete, prípadne môžete zmeniť usporiadanie poradia zobrazenia v tomto
zozname.
1 Stlačením
2 Stlačte
zobrazte kontextovú ponuku a potom vyberte + Following.
a potom stlačte Edit.
3 Požadovaný kanál potiahnite spod položky Following na položku Presets.
4 Ak chcete dokončiť úpravy, stlačte Done.
27
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
NASTAVENIE REPRODUKTORA
●●Nastavenie budíka
Môžete počúvať zvukové služby alebo kanály rozhlasového vysielania v určenom
čase zo zvoleného reproduktora.
1 Ak chcete zobraziť zoznam všetkých reproduktorov, stlačte tlačidlo
.
na požadovanom produkte a následne stlačte tlačidlo Alarm
na zobrazenej rozbaľovacej ponuke.
2 Stlačte tlačidlo
3 Stlačte tlačidlo Add Alarm v zozname budíkov.
4 Po nastavení podrobných nastavení stlačte tlačidlo Done.
28
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
●●Nastavenie času spánku
Reproduktor môžete nastaviť tak, aby automaticky vypol zvolený reproduktor po
uplynutí určeného časového obdobia.
1 Ak chcete zobraziť zoznam všetkých reproduktorov, stlačte tlačidlo
.
na požadovanom produkte a následne stlačte tlačidlo Sleep
Timer na zobrazenej rozbaľovacej ponuke.
2 Stlačte tlačidlo
3 Vyberte položku On a následne nastavte naplánový čas.
• Môžete nastaviť až 90 minút v jednotkách po jednej minúte.
4 Stlačte tlačidlo Start.
29
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
●●Premenovanie produktu
Môžete zmeniť názov pripojeného produktu.
1 Ak chcete zobraziť zoznam všetkých reproduktorov, stlačte tlačidlo
.
na požadovanom produkte a následne stlačte tlačidlo Edit
Name na zobrazenej rozbaľovacej ponuke.
2 Stlačte tlačidlo
3 Vyberte predvolený názov zo zoznamu alebo použite svoju klávesnicu, aby ste
zadali požadovaný názov.
30
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
POUŽÍVANIE PONUKY NASTAVENÍ
1 Stlačte tlačidlo
.
●●Pridanie reproduktora
Add Speaker
K aplikácii môžete pripojiť niekoľko produktov.
31
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
●●Sprievodca
Tutorial
Ak sa chcete naučiť používať aplikáciu, vyberte položku Tutorial.
●●Služby
Zobrazí zoznam dostupných služieb.
●● V závislosti od vášho regiónu alebo výrobcu sa podporované služby obsahu
môžu líšiť.
●● Službu si nie je možné predplatiť z inteligentného zariadenia.
Ak chcete využívať platenú službu, najskôr sa zaregistrujte v rámci služby
pomocou počítača.
32
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
●●Nastavenia zariadenia
Country
Môžete vybrať položku Country.
●● Zmena krajiny zmení dostupné služby. Avšak tieto služby nebudú fungovať,
ak nie sú dostupné v krajine, v ktorej sa nachádzate.
Front LED
●● Off : Vypne indikátory Front LED na produkte.
●● On : Zapne indikátory Front LED na produkte.
33
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
Sound Feedback
●● Off : Vypne funkciu Sound Feedback.
●● On : Zapne funkciu Sound Feedback.
Software Update
Zobrazí aktuálnu verziu softvéru produktu a umožňuje vám zapnúť alebo vypnúť
automatickú aktualizáciu.
●● On : Keď je funkcia zapnutá, softvér sa automaticky aktualizuje po vydaní nového
firmvéru.
●● Off : Vypne funkciu automatickej aktualizácie.
●● Automatická aktualizácia je dostupná v čase, keď je produkt pripojený k sieti
a funkcia Software Auto Update je nastavená na možnosť On.
34
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
●● Dôrazne vám odporúčame nastavenia Software Auto Update na všetkých
používaných produktoch nakonfigurovať na možnosť On. V opačnom
prípade môžu nastať problémy so sieťovými funkciami (ako napríklad
skupinové prehrávanie) vzhľadom na problémy s nekompatibilitou, keď sa
na prepojených produktoch používajú rôzne verzie softvéru.
●● Software Auto Update aktualizuje reproduktor len vtedy, keď sa nachádza
v pohotovostnom režime.
Manuálne prepnutie reproduktora do pohotovostného režimu.
1)Nastavte položku Software Auto Update na možnosť On.
2)Stlačte tlačidlo SPK ADD na zadnej strane produktu na dlhšie ako 5
sekúnd. Softvér sa po reštartovaní produktu automaticky aktualizuje.
Update Now
Softvér reproduktora môžete aktualizovať manuálne pomocou tlačidla Update Now.
1 Stlačte
.
2 Vyberte položku Software Update.
3 Vyberte položku Update Now.
4 Funkcia Update Now vyhľadá aktuálnu aktualizáciu softvéru. Ak je aktualizácia
dostupná, prevezme ju a nainštaluje do reproduktora. Ak už máte najnovší
softvér v reproduktore, funkcia Update Now zobrazí „Latest version already
installed.“.
35
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
Soundbar Network Standby
Môžete zapnúť alebo vypnúť režim Soundbar Network Standby pripojeného
reproduktora. Pokiaľ je aktivovaný pohotovostný režim siete zariadenia Soundbar,
tak aj v prípade, že je vypnuté napájanie reproduktora, tak dodaná funkcia
automatického zapnutia umožní automatické zapnutie reproduktora, keď sa vyberie
alebo je nastavený budík.
Continuous Play
Môžete odkloniť aktuálne prehrávanú hudbu na zvolený produkt.
36
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
●●Hodiny
Alarm
Umožňuje vám nastaviť Alarm.
Sleep Timer
Umožňuje vám nastaviť Sleep Timer.
37
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
●●Podpora
Terms & Conditions
Môžete si pozrieť kompletný obsah používateľskej zmluvy všetkých zvolených
reproduktorov alebo zariadení Soundbar.
Device ID
Umožňuje vám overiť Device ID.
38
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
Contact Samsung
Ponúka prepojenie na webovú lokalitu spoločnosti Samsung.
Open Source Licenses
Umožňuje vám zobraziť Open Source Licenses.
39
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE SAMSUNG MULTIROOM
●●Informácie
Samsung Multiroom
Umožní vám skontrolovať číslo verzie reproduktora.
App Version
Umožní vám skontrolovať verziu aplikácie Samsung Multiroom.
40
PRIPOJENIE NIEKOĽKÝCH PRODUKTOV
PRIPOJENIE NIEKOĽKÝCH
PRODUKTOV
VYBER PRODUKTU
Môžete si zvoliť požadovaný produkt spomedzi pripojených produktov a nastaviť
vstupný zdroj pre prehrávanie.
1 Stlačte
, ak chcete prejsť na zoznam všetkých produktov.
2 Vyberte požadovaný produkt.
3 Ak k zvolenému produktu nie je priradený žiaden vstupný zdroj, zobrazí sa
zoznam hudobných súborov uložených v inteligentnom zariadení. Vyberte
požadovaný hudobný súbor, ktorý chcete prehrať.
• Zvolený produkt reprodukuje hudbu.
●●Výber ďalšieho produktu na prehrávanie
Ak chcete aktuálne zvolený vstupný zdroj priradiť k ďalšiemu produktu, použite túto
funkciu.
1 Na obrazovke prehrávania stlačte
2 Vyberte požadovaný produkt.
.
41
PRIPOJENIE NIEKOĽKÝCH PRODUKTOV
NASTAVENIE SKUPÍN
Na prehrávanie rovnakej hudby môžete zhromaždiť niekoľko produktov do jednej
skupiny. Zoskupovanie je k dispozícii len v čase, keď je k aplikácii pripojených
viacero produktov.
1 Stlačte
, ak chcete prejsť na zoznam všetkých produktov.
2 Stlačte Group.
3 Vyberte iné produkty na pridanie do skupiny a potom stlačte tlačidlo Done.
●● Skupinové prehrávanie nie je k dispozícii v prípade pripojení Bluetooth,
TV SoundConnect a AUX IN.
●● Produkt sa dá pridať len do jednej skupiny.
42
PRIPOJENIE NIEKOĽKÝCH PRODUKTOV
NASTAVENIE REŽIMU PRIESTOROVÉHO ZVUKU
Môžete nakonfigurovať niekoľko produktov do režimu priestorového zvuku.
1 Stlačte
, ak chcete prejsť na zoznam všetkých produktov.
2 Stlačte Surround.
3 Stlačte a podržte produkt, potiahnite ho na požadované miesto a vyberte Next.
2
1
43
PRIPOJENIE NIEKOĽKÝCH PRODUKTOV
4 Otestujte produkty, nastavte hlasitosť na produkte a stlačte tlačidlo Done.
●● Režim Surround funguje len v režimoch HDMI alebo D.IN zariadenia
Soundbar.
●● Na prevádzku režimu Surround sa vyžadujú dodatočné reproduktory do
viacerých miestností, ktoré sa predávajú samostatne.
●● Režim Surround sa môže zrušiť automaticky, ak je sieťové pripojenie
nestabilné.
●● Keď povoľujete režim priestorového zvuku, odporúča sa produkty priradiť k
rovnakému výstupu pre Front L a Front R.
44
POUŽÍVANIE RÔZNYCH FUNKCIÍ
POUŽÍVANIE RÔZNYCH FUNKCIÍ
PREHRÁVANIE MEDIÁLNEHO OBSAHU
ULOŽENÉHO V PC
●●Wireless Audio - Multiroom for Desktop
Ak chcete hudobné súbory zo systému iTunes a zdieľaného PC prehrávať
prostredníctvom produktu, nainštalujte aplikáciu Wireless Audio - Multiroom for
Desktop.
Na stránke www.samsung.com prevezmite aplikáciu Wireless Audio - Multiroom
for Desktop a nainštalujte ju.
●● Upozorňujeme vás na skutočnosť, že zdieľané priečinky a produkt musia
byť pripojené k rovnakému bezdrôtovému smerovaču.
●● Ak sa počítač so systémom Windows alebo Mac prepne do režimu vypnutej
obrazovky, úspory energie alebo hlbokého spánku, aplikácia sa zastaví.
●● Ak je v počítači so systémom Windows aktivovaný firewall, aplikácia nemusí
fungovať. V tomto prípade firewall systému Windows alebo od externého
dodávateľa deaktivujte.
●● Inštalačný súbor *.pkg je určený pre systémy Mac, zatiaľ čo súbor *.msi je
určený systémy Windows. Prevezmite príslušný súbory do svojho počítača a
nainštalujte ho.
●● Podporovaný operačný systém: Systém Windows 7 alebo novší, Mac OS X
10.7 alebo novší.
45
POUŽÍVANIE RÔZNYCH FUNKCIÍ
1 Dvakrát kliknite na vytvorenú ikonu na pracovnej ploche PC.
2 Ak chcete nastaviť zdieľané priečinky, vyberte možnosť Next.
Wireless Audio
- Multiroom for
Desktop:
Vypnutý, Zapnutý
Môžete povoliť
alebo zablokovať
prístup z externého
zariadenia.
46
POUŽÍVANIE RÔZNYCH FUNKCIÍ
3 Vyberte typ obsahu a pridajte zvolený priečinok do zoznamu zdieľaných
priečinkov. Po nazdieľaní priečinkov stlačte tlačidlo Done.
1
2
3
4 Na inteligentnom zariadení vyberte aplikáciu Samsung Multiroom.
5 Vyberte požadované PC v aplikácii Samsung Multiroom a zobrazia sa zdieľané
priečinky a súbory uložené v PC. (Viac informácií nájdete na strane 24)
●● Po pridaní alebo zmene obsahu zdieľaných priečinkov nezabudnite stlačiť
tlačidlo y . Ak nestlačíte tlačidlo y , súbory zdieľané počítačovým
zariadením sa nemusia zobraziť v aplikácii Samsung Multiroom.
47
RIEŠENIE PROBLÉMOV
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Pred požiadaním o opravu skontrolujte najskôr nasledovné.
Zariadenie sa nezapne.
●● Je sieťový kábel pripojený k zásuvke?
Nevychádza zvuk.
●● Je zapnutá funkcia vypnutia zvuku?
●● Je hlasitosť nastavená na minimum?
Zariadenie HUB nepracuje správne
¼¼Zástrčku pripojte k zásuvke.
¼¼Stlačením tlačidla Stlmenia funkciu
zrušte.
¼¼Nastavenie hlasitosti.
●● Je zariadenie HUB pripojené?
●● Je kábel LAN riadne pripojený k
bezdrôtovému smerovaču a
zariadeniu HUB?
¼¼Zapojte zariadenie HUB.
●● Keď je zariadenie HUB pripojené,
signalizujú predné indikátory na
zariadení HUB jeho náležitú
prevádzku?
¼¼Resetujte zariadenie HUB.
¼¼Kábel LAN pripojte k portu
ETHERNET SWITCH na zadnej strane
zariadenia HUB a k bezdrôtovému
smerovaču.
¼¼Ak sa vyskytnú problémy s pripojením
zariadenia HUB a zariadenia
Soundbar, skúste premiestniť
zariadenie Soundbar bližšie k
bezdrôtovému smerovaču alebo
zariadeniu HUB.
48
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Aplikácia nepracuje správne.
●● Zobrazí sa spúšťaní aplikácie chyba?
¼¼Uistite sa, že inteligentné zariadenie
podporuje danú aplikáciu.
¼¼Uistite sa, že používate najnovšiu
verziu aplikácie.
¼¼V prípade používania so zariadením
HUB
-- Uistite sa, že zariadenie HUB a
inteligentné zariadenie sú pripojené
k rovnakému smerovaču.
-- Uistite sa, že indikátor LED na
zariadení HUB signalizuje jeho
náležitú prevádzku.
-- Ak sa vyskytnú problémy s
pripojením zariadenia HUB a
zariadenia Soundbar, skúste
premiestniť zariadenie Soundbar
bližšie k bezdrôtovému smerovaču
alebo zariadeniu HUB.
49
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Zariadenie Soundbar nepracuje správne
●● Je zariadenie Soundbar pripojené?
¼¼Skontrolujte, či používaný smerovač
Wi-Fi disponuje certifikáciou pre
štandard Wi-Fi.
¼¼Odpojte zariadenie Soundbar, znovu
ho zapojte a potom ho znovu pripojte
k smerovaču.
¼¼V prípade používania so zariadením
HUB
-- Uistite sa, že inteligentné
zariadenie a zariadenie HUB sú
pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
-- Uistite sa, že indikátor LED na
zariadení HUB signalizuje jeho
náležitú prevádzku.
-- Ak problém pretrváva, resetujte
zariadenie HUB.
-- Odpojte a znovu zapojte zariadenie
HUB. Potom odpojte a znovu
zapojte zariadenie Soundbar.
-- Ak sa vyskytnú problémy s
pripojením zariadenia HUB a
zariadenia Soundbar, skúste
premiestniť zariadenie Soundbar
bližšie k bezdrôtovému smerovaču
alebo zariadeniu HUB.
Nedá sa zoskupiť reproduktory.
●● Je produkt pripojený k sieti pomocou
rozhrania Wi-Fi?
¼¼Ak je produkt pripojený k sieti cez
rozhranie Bluetooth, TV
SoundConnect alebo AUX IN, tak
nemôžete používať funkciu
skupinových reproduktorov.
●● Ak problém pretrváva, pri riešení sa obráťte na servisné stredisko.
50
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti
Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
` Europe
U.K
EIRE
Contact Centre 
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
GERMANY
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 20 7267
LUXEMBURG 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/
NETHERLANDS
Min)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
POLAND
HUNGARY
SLOVAKIA
AUSTRIA
Web Site
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support
(Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/sk/support
Area
Contact Centre 
Web Site
www.samsung.com/ch/support
(German)
SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 CZECH
Praha 4
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
SLOVENIA
www.samsung.com/si
klicni center vam je na voljo od ponedeljka
do petka od 9. do 18. ure.
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
BULGARIA
800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )
ROMANIA
www.samsung.com/ro/support
Apel GRATUIT
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
www.samsung.com/gr/support
GREECE
(+30) 210 6897691 from mobile and land
line
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/at/support
[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický & elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že
batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali
likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade
takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb
znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v
množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice
2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie
alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného
použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov
odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému
bezplatného zberu batérií.
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým
odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky
oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako
ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný
úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa
a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho
elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
Download PDF