Samsung | HW-D700 | Samsung HW-D700 Používateľská príručka

HW-D700
HW-D770S
Systém AV prijímača
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Zaregistrujte svoj výrobok na
www.samsung.com/register
a získajte kompletnejšie služby.
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 1
2011-06-10
10:39:48
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné varovania
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODOBERAJTE PREDNÝ (ANI
ZADNÝ) KRYT.
ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU
PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné
napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť
hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Tento symbol upozorňuje na dôležité
pokyny týkajúce sa používania alebo
údržby (servisu) tohto zariadenia, ktoré
sa nachádzajú v tomto návode.
VÝSTRAHA
• Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
UPOZORNENIE
ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU SIEŤOVEJ ŠNÚRY
DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
• Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
• Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s
ňou bolo možné manipulovať.
• Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu a na zariadenie nesmiete umiestňovať
predmety s tekutinami, ako sú napr. vázy.
• Zástrčka prívodu elektrickej energie sa používa na odpojenie zariadenia a vždy by mala byť pripravená na
použitie.
2
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 2
2011-06-10
10:39:58
Bezpečnostné opatrenia
• Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej
strane vášho produktu.
• Produkt nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným priestorom pre ventiláciu (7,5 –
10 cm).
• Prehrávač neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje.
Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté.
• Na vrchnú stranu prehrávača nič neukladajte.
• Ak chcete výrobok úplne odpojiť od elektrického napájania, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Ak výrobok nebudete dlhý čas používať, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky. Vrcholové napätie kvôli bleskom by mohlo poškodiť zariadenie.
• Jednotku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehriatie a
poruchu zariadenia.
• Prehrávač chráňte pred vlhkosťou a nadmerným ohrevom alebo pred zariadeniami, ktoré vytvárajú silné
magnetické alebo elektrické pole (napr. reproduktory).
• V prípade poruchy zariadenia odpojte sieťový kábel od zástrčky.
• Výrobok nie je určený na priemyselné použitie. Tento výrobok používajte iba na osobné účely.
• Pri skladovaní výrobku pri nízkych teplotách sa môže vyskytnúť kondenzácia. Pri prenose výrobku cez zimu
počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.
• Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.
Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 3
2011-06-10
3
10:39:59
Obsah
2
3
Bezpečnostné varovania
Bezpečnostné opatrenia
ZAČÍNAME
6
6
6
8
9
10
Príslušenstvo
Popis
Predný panel
Displej
Zadný panel
Diaľkový ovládač
PRIPOJENIA
14
16
18
19
21
22
23
24
25
26
Umiestnenie reproduktora
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie reproduktora Bi-AMP
Pripojenie externých zariadení/vášho televízora cez HDMI
Funkcia HDMI
Pripojenie k vášmu televízoru
Pripojenie DVD alebo BD (Blu-ray) prehrávača
Pripojenie kábla, satelitu alebo Set-top Boxu
Pripojenie k CD prehrávaču
Pripojenie pomocou externého zosilňovača (napr. v druhej
miestnosti)
Pripojenie iPod
Pripojenie FM antény
Pripojenie doplnkových komponentov
BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE
2
6
14
27
29
29
NASTAVENIE
30
30
30
31
32
35
35
35
37
38
39
40
41
41
41
42
42
43
43
43
44
44
44
46
46
46
47
4
Pred použitím av prijímača
Domovská ponuka
Voľba Digitálny/HDMI/Analógovýue
Stromová štruktúra ponuky nastavenia
Nastavenie zvuku
Výber zdrojového zariadenia a konektora pripojenia
(Digitálny zvukový vstup)
Nastavenie veľkosti reproduktora
Nastavenie pripojenia pre priestorový zadný
reproduktor
Nastavenie vzdialenosti počúvania reproduktora
Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktora
Nastavenie skúšobného tónu
Nastavenie režimu Dolby Pro Logic
Nastavenie priestorového zvuku
Nastavenie Dolby Pro Logic IIx
Nastavenie režimu NEO:6
Nastavenie režimu EX/ES
Ďalšie nastavenia
Synchronizácia zvuku
Regulácia tónu
Vylepšenie zvuku MP3
Inteligentná hlasitosť
Nastavenie automatickej kalibrácie
Nastavenie DRC
Duálne monofónne nastavenie
Nastavenie HDMI
Nastavenie konverzie videa
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 4
2011-06-10
10:39:59
PREVÁDZKA
49
49
49
50
51
51
52
52
53
53
53
54
55
55
55
56
56
57
57
57
58
58
Používanie priestorových režimov
Používanie tlačidla S.DIRECT
Používanie tlačidla AUDIO EFFECT na prednej strane
hlavnej jednotky
Použitie tlačidla SUBWOOFER
Počúvanie rádia
Počúvanie Mono/Stereo
Prednastavenie rádiových staníc
Informácie o vysielaní RDS
Používanie služby RDS (Radio Data System) na príjem
staníc FM
Ako zobraziť informácie služby RDS
Označenie PTY (Typ programu) a funkcia PTYSEARCH
Používanie iPod
Počúvanie hudby (Funkcia zvuku iPod)
Sledovanie filmu (Funkcia videa iPod)
Praktické funkcie
Funkcia časovača spánku
Funkcia vypnutia hlasitosti
Nastavenie displeja
Funkcia resetu
Používanie slúchadiel
Aktualizácia softvéru
59
60
Ovládanie televízora diaľkovým ovládačom
Ovládanie vášho DVD prehrávača alebo Videa diaľkovým
ovládačom
ĎALŠIE INFORMÁCIE
61
62
63
64
Riešenie problémov
Funkcia ochrany výrobku
Zoznam chýb automatickej kalibrácie
Technické údaje
59
61
SLOVENSKY
RÔZNE
•
Obrázky a ilustrácie v tomto návode na použitie slúžia iba ako referenčné a môžu sa odlišovať od aktuálneho vzhľadu
výrobku.
•
Administratívny poplatok je možné účtovať, ak:
a. privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku)
b. prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľs kú príručku)
•
Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo
domácnosti.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 5
2011-06-10
5
10:39:59
Začíname
Príslušenstvo
Skontrolujte dodané príslušenstvo uvedené nižšie.
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
AMP
TV
BD
DVD
TA
RDS DISPLAY
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
6
SLEEP
DIMMER
NEO:6
3
PTY+
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
S.DIRECT
TONE
MO/ST
TUNER MEMORY
SETUP/MENU
INFO
RETURN
BD/DVD
AV SYNC
ASC
EXIT
SAT
AUX
SUB
WOOFER
GAME/TV
CD
iPod
TUNER
CROSS
OVER
3D SOUND
Diaľkový ovládač
/Batérie (veľkosť AAA)
FM anténa
Návod na použitie
(Pre kábel reproduktora)
Dok iPodu
ASC mikrofón
Prstencové feritové jadro
Popis
Predný panel
1
2 3
4 5
6
7
8 9 10 11
12
13
Bi-AMP
14
6
15
16
17 18 19
20
21 22
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 6
2011-06-10
10:39:59
01
Začíname
1
OVLÁDANIE VÝBERU VSTUPU
Používa sa na výber zdroja.
FM TV BD/DVD SAT GAME AUX CD IPOD AUDIO IPOD VIDEO
2
3
4
5
6
TLAČIDLO SETUP
Zobrazuje ponuku SETUP.
TLAČIDLO AUDIO ASSIGN
Prepína výber vstupného režimu pre vybraný zdroj.
TLAČIDLO AUDIO EFFECT
Prepína medzi výberom režimu priestorového zvuku.
TLAČIDLO 3D SOUND
Stlačte pre aktivovanie efektu 3D Sound.
DISPLEJ
Zobrazuje stav vstupu reproduktora/zvuku, režim počúvania atď.
TLAČIDLÁ HORE (,),
DOLE (.), DOĽAVA (<),
DOPRAVA (>)
Používa sa na posun kurzora smerom hore, dole, doľava alebo doprava.
Používajú sa tiež na výber podrobných možností v režime AUDIO EFFECT a na
zmenu úrovne tónu.
8
9
10
11
12
13
14
INDIKÁTOR Bi-AMP
Tento indikátor sa rozsvieti, keď zapnete funkciu Bi-AMP.
TLAČIDLO ENTER
Používa sa na výber položky v ponuke SETUP.
TLAČIDLO TONE CONTROL
Používa sa na nastavenie úrovne basov, výšok a na vypnutie/zapnutie tónu.
TLAČIDLO ASC
Používa sa na výber režimu Automatická kalibrácia.
OVLÁDAČ MASTER VOLUME
Upravuje hladinu zvuku.
TLAČIDLO NAPÁJANIA (
Zapína/vypína zariadenie.
KONEKTOR PHONES
Používa sa na pripojenia slúchadiel.
15
KONEKTORY VSTUPU AUX
Pomocné vstupné konektory sa používajú na pripojenie videokamery, prenosného
DVD prehrávača alebo hracieho zariadenia.
16
KONEKTOR MIKROFÓNU
ASC
Používa sa na pripojenie ASC MIC na nastavenie automatickej kalibrácie.
17
18
19
20
21
TLAČIDLO RETURN
Stlačte, ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky.
TLAČIDLO AV SYNC
Používa sa na výber režimu omeškania zvuku.
TLAČIDLO TUNING MODE
Používa sa na výber manuálneho režimu alebo režimu predvoľby pre FM rádio.
TLAČIDLO SELECT
Používa sa na zmenu frekvencie rádia.
TLAČIDLO TUNER MEMORY
Používa sa na predvolenie frekvencie rádia.
22
TLAČIDLO S.DIRECT
Používa sa na výber režimu S.DIRECT.
(Výstup originálneho signálu tak, ako je, bez aplikovania efektu zvukového poľa
alebo akéhokoľvek iného zvukového efektu.)
7
)
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 7
2011-06-10
7
10:40:00
Začíname
Displej
1
2
3
4
5
7
6
1
INDIKÁTORY REPRODUKTOROV
Zobrazujú pripojené reproduktory.
2
INDIKÁTORY REŽIMU
POČÚVANIA
Zobrazuje aktuálny režim počúvania.
3
INDIKÁTORY LADENIA
Zobrazuje stav aktuálneho vysielania rádia.
4
INDIKÁTORY VSTUPU ZVUKU
Zobrazujú typ vstupného signálu aktuálneho pripojeného externého zdroja
zvuku.
5
INDIKÁTOR ÚROVNE
REPRODUKTORA
Zobrazuje úroveň reproduktora.
6
INDIKÁTOR FREKVENCIE RÁDIA
Zobrazuje aktuálny rozsah frekvencie rádia.
7
DISPLEJ S ODKAZMI
Informuje vás o stave prijímača.
8
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 8
2011-06-10
10:40:00
01
Začíname
Zadný panel
1
2
3
4
5
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KONEKTORY VIDEO IN
Prijímajú signál videa z prehrávača videa (BD/DVD, SAT, TV).
USB PORT
Môže sa používať iba pre aktualizáciu firmvéru.
KONEKTORY HDMI OUT
Vysiela súčasne signály digitálneho videa a zvuku pomocou HDMI kábla.
KONEKTORY HDMI IN
Prijímajú súčasne signály digitálneho videa a zvuku pomocou HDMI kábla.
KONEKTOR VIDEO OUT
Vysiela signál videa do video zariadení (televízor, projektor atď.).
KONEKTOR FM ANTÉNY
Pripojenie FM antény.
KONEKTOR iPod
Prijíma audio/video signál z iPod.
KONEKTOR ONLY FOR SERVICE
Používa sa na servisné opravy.
KONEKTORY AUDIO IN
Prijímajú signál videa z prehrávača videa (BD/DVD, SAT, TV).
10
13
KONEKTORY VSTUPU
KOMPONENTNÉHO VIDEA
KONEKTORY VÝSTUPU
KOMPONENTNÉHO VIDEA
KONEKTORY OPTICKÉHO VSTUPU
(VSTUP DIGITÁLNEHO ZVUKU)
KONEKTOR KOAXIÁLNEHO VSTUPU
(VSTUP DIGITÁLNEHO ZVUKU)
14
KONEKTORY LINE OUT
Vychádza z nich analógový zvukový signál do externého zosilňovača.
Výstup digitálneho signálu nie je podporovaný.
15
KONEKTORY SUBWOOFER AUDIO
OUT
Pripojte subwoofer. (Iba aktívny subwoofer)
16
KONCOVKY VÝSTUPU
REPRODUKTOROV
Koncovky pripojenia reproduktora.
Konektory predného reproduktora a priestorového zadného reproduktora sa
môžu pripojiť k reproduktoru, ktorý podporuje bi-zosilnenie. Ohľadom
pripojenia k bi-zosilňovaču si pozrite stranu 18.
11
12
Prijímajú signál komponentného videa.
Vysielajú signál komponentného videa.
Prijímajú digitálny optický zvukový signál.
Prijíma digitálny koaxiálny zvukový signál.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 9
2011-06-10
9
10:40:01
Začíname
Diakový ovládač
Sprievodca diaľkovým ovládaním
1
INPUT SELECT
TV SOURCE
POWER
20
21
2
3
4
5
AMP
TV
BD
DVD
TA
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
NEO:6
SLEEP
DIMMER
7
8
9
PROLOGIC
AUDIO ASSIGN
DSP
0
6
22
23
24
25
26
7
27
28
8
29
MUTE
9
10
TUNING
/CH
VOL
S.DIRECT
11
12
TONE
MO/ST
TUNER MEMORY
32
INFO
33
34
14
16
31
SETUP/MENU
13
15
30
RETURN
EXIT
BD/DVD
SAT
GAME/TV
CD
AV SYNC
AUX
iPod
TUNER
ASC
SUB
WOOFER
35
17
10
CROSS
OVER
3D SOUND
18
36
19
37
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 10
2011-06-10
10:40:03
01
Začíname
1
TLAČIDLO POWER
Zapína/vypína zariadenie.
2
TLAČIDLO TV
Ak chcete prepnúť na režim TV, stlačte tlačidlo TV.
3
TLAČIDLO AMP
Ak chcete prepnúť na režim AMP, stlačte tlačidlo AMP.
4
ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ
Používajú sa na výber televízneho kanála.
5
TLAČIDLO NEO : 6
Vyberte požadovaný režim NEO:6.
6
TLAČIDLO PROLOGIC
Vyberte požadovaný režim zvuku Dolby Pro Logic.
7
TLAČIDLÁ PRESKOČENIA
8
TLAČIDLO ZASTAVENIA/
PREHRÁVANIA
Stlačte dvakrát, ak chcete preskakovať dopredu alebo dozadu na
pripojenom DVD/BD prehrávači alebo iPod.
Stlačte, ak chcete zastaviť/spustiť prehrávanie na pripojenom DVD/BD
prehrávači alebo iPod.
9
TLAČIDLO MUTE
Vypína zvuk pripojeného zariadenia.
10
TLAČIDLÁ OVLÁDANIA
HLASITOSTI
Nastavujú hlasitosť vybraného zariadenia.
11
TLAČIDLO MO/ST
Výber MONO alebo STEREO pre vysielanie rádia.
12
TLAČIDLO TONE
Môžete nastaviť úroveň basov a výšok.
13
TLAČIDLO SETUP/MENU
Zobrazuje ponuku SETUP
14
TLAČIDLÁ HORE/DOLE/DOĽAVA/
DOPRAVA
Používajú sa na navigáciu v ponuke.
15
TLAČIDLO RETURN
Používa sa na návrat do predchádzajúcej ponuky z ponuky SETUP.
16
TLAČIDLÁ VÝBERU FUNKCIE
Používajú sa na výber vstupného zdroja.
17
TLAČIDLO AV SYNC
Používa sa na výber režimu omeškania zvuku.
18
TLAČIDLO ASC
Používa sa na výber režimu automatickej kalibrácie zvuku.
19
TLAČIDLO SUBWOOFER
Používa sa na výber subwoofera.
20
TLAČIDLO INPUT SELECT,
TV SOURCE
Prepína medzi nájdením a výberom vstupného zdroja.
Stlačte, ak chcete vybrať zdroj videa pripojeného televízora.
21
TLAČIDLO BD
Ak chcete prepnúť na režim BD, stlačte tlačidlo BD.
22
TLAČIDLO DVD
Ak chcete prepnúť na režim DVD, stlačte tlačidlo DVD.
23
TLAČIDLÁ VÝBERU RDS
Používajú sa na výber funkcií RDS.
24
TLAČIDLO SLEEP
Používa sa na nastavenie časovača.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 11
11
2011-06-10
10:40:03
Začíname
25
TLAČIDLO DIMMER
Nastavuje jas displeja.
26
TLAČIDLO DSP
Používa sa na výber režimu SFE.
27
TLAČIDLO AUDIO ASSIGN
Prepína výber vstupného režimu pre vybraný zdroj.
28
TLAČIDLO VYHĽADÁVANIA
Stlačením preskakujete dozadu alebo dopredu.
29
TLAČIDLO POZASTAVENIA
Pozastavuje prehrávanie pripojeného zariadenia.
30
TLAČIDLÁ LADENIA/KANÁLA
Používajú sa na zmenu frekvencie vysielania rádia alebo televízneho kanálu.
31
TLAČIDLO S.DIRECT
Stlačením zvolíte režim S.DIRECT.
32
TLAČIDLO TUNER MEMORY
Používa sa na predvolenie frekvencie rádia.
33
TLAČIDLO INFO
Zobrazuje informácie o aktuálne používanom pripojenom zariadení.
34
TLAČIDLO VSTÚPIŤ
Používa sa na výber položky v ponuke SETUP.
35
TLAČIDLO EXIT
Opustenie ponuky SETUP.
36
TLAČIDLO 3D SOUND
Stlačte pre aktivovanie efektu 3D Sound.
37
TLAČIDLO CROSS OVER
Stlačte, ak chcete nastaviť deliacu frekvenciu.
12
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 12
2011-06-10
10:40:03
01
Začíname
Inštalácia batérií do diaľkového ovládača
* Batérie (veľkosť AAA)
✎ POZNÁMKA
Aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérií alebo prasknutiu článkov, dodržujte nasledovné:





Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu: (+) do (+) a (-) do (-).
V prípade bežného používania AVR vydržia batérie približne jeden rok.
Používajte správne typy batérií. Rovnako vyzerajúce batérie môžu mať odlišné napätie.
Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
Batérie nevystavujte priamemu teplu ani ohňu.
Ovládací dosah diaľkového ovládania
Diaľkový ovládač môžete používať približne do vzdialenosti 7 metrov v priamej línii. Môžete ho tiež
používať v horizontálnom uhle do 30° od senzora diaľkového ovládača.
Bi-AMP
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 13
13
2011-06-10
10:40:04
Pripojenia
Táto časť sa týka rôznych spôsobov pripojenia domáceho AV prijímača k ďalším externým
komponentom.
Pred presúvaním alebo inštaláciou výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili sieťový kábel.
Umiestnenie reproduktora
Na umiestnenie reproduktorov existujú dva spôsoby.
Pri používaní systému Dolby Pro Logich IIz umiestnite priestorové zadné reproduktory do polohy FHL, FHR
a pripojte ich ku konektorom SURROUND BACK/ FRONT HEIGHT.
* Reproduktory sa dodávajú iba k modelu HW-D770S. Model HW-D700 sa nedodáva s
reproduktormi.
FHL
FHR
6.6~9.8 feet (2~3m)
6.6~9.8 feet (2~3m)
AV PRIJÍMAČ
AV PRIJÍMAČ
Bi-AMP
Bi-AMP
SL
SR
SBL
SL
SR
SBR
L, R, C, SW, SL, SR, SBL, SBR ( Dolby Pro Logic IIx )
L, R, C, SW, SL, SR, FHL, FHR( Dolby Pro Logic IIz)
Poloha AV prijímača
AV prijímač umiestnite na špecializovaný stojan alebo poličku.
Subwoofer g
Poloha subwoofera nie je rozhodujúca. Umiestnite ho kamkoľvek chcete.
Funkcia subwoofera (iba pre HW-D770S)
Aktívny subwoofer s integrovaným 150 W zosilňovačom,
vytvára sýty basový zvuk.
• Pripojte koncovku zosilňovača SW OUT ku koncovke
INPUT (VSTUP) na subwooferi.
• Stlačte tlačidlo POWER na zadnej strane subwoofera a
zapnite zariadenie.
• Pomocou ovládania hlasitosti subwoofera môžete
nastaviť požadovanú úroveň basov (viď strana 39
Nastavenie úrovne subwoofera v ponuke nájdete na
strane „Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktora“).
Predné reproduktory
Tieto reproduktory umiestnite dopredu od vašej polohy počúvania, smerom dnu (asi 45 °) smerom k sebe.
Reproduktory umiestnite tak, aby sa nachádzali v rovnakej výške, ako vaše uši.
Prednú stranu predných reproduktorov zrovnajte s prednou stranou stredového reproduktora, alebo ich od
stredových reproduktorov umiestnite mierne dopredu.
14
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 14
2011-06-10
10:40:05
02
Pripojenia
Stredový reproduktor
Najlepšie je nainštalovať ho do rovnakej výšky, ako predné reproduktory.
Môžete ho tiež nainštalovať priamo nad alebo pod televízor.
Priestorové reproduktory
Tieto reproduktory umiestnite za svoju polohu počúvania.
Ak je tam málo miesta, umiestnite tieto reproduktory tak, aby boli otočené smerom k sebe.
Umiestnite ich asi 60 až 90 cm nad vaše uši tak, aby boli mierne otočené smerom dole.
Na rozdiel od stredových reproduktorov sa priestorové reproduktory používajú hlavne na zvukové efekty a
zvuk z nich nebude vychádzať stále.
Zadné priestorové reproduktory
SBL SBR
(pri Dolby Pro Logic IIx)
Ak používate dva zadné stredové reproduktory, umiestnite ich tak, aby boli otočené dopredu, spoza
polohy počúvania.
Zadný reproduktor priestorového zvuku umiestnite do výšky 70 cm až 1 m.
Predné výškové reproduktory
FHL FHR
(pri Dolby Pro Logic IIz)
Ak používate Dolby Pro Logic IIz, umiestnite zadné priestorové reproduktory do polohy FHL, FHR nad Ľ
predný a P predný reproduktor minimálne 1 m nad každým.
✎ POZNÁMKA
 Ak reproduktory pripevňujete na stenu uistite sa, že sú prichytené pevne a nespadnú.
Konfigurácia reproduktorov
Pre najlepší zážitok z priestorového zvuku by ste mali pripojiť päť reproduktorov a napájaný subwoofer.
Nasledovná tabuľka zobrazuje, ktoré kanály by ste mali použiť podľa množstva reproduktorov, ktoré máte.
2 reproduktory 3 reproduktory 4 reproduktory 5 reproduktory
7 reproduktory 7 reproduktory
(DPL IIx)
(DPL IIz)
SBL
FHL
SBR
FHR
✎ POZNÁMKA
 Nezáleží na množstve reproduktorov, ktoré máte, ale kvôli výkonným a celistvým basom vám odporúčame
použiť napájaný subwoofer.
 Ak umiestnite reproduktor blízko televízora, farba obrazovky môže byť skreslená z dôvodu magnetického
poľa vyžarovaného reproduktorom. Ak sa to vyskytne, umiestnite svoje reproduktory mimo televízora.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 15
15
2011-06-10
10:40:06
Pripojenia
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie vedenia reproduktora
1. Otočte regulátor proti smeru hodinových ručičiek a uvoľnite ho.
2. Holú stranu vedenia vložte do otvoru na strane každej
koncovky.
3. Regulátor pritiahnite otočením v smere hodinových ručičiek a
upevnite vedenie.
PREDNÝ (R)
PRIESTOROVÝ
(R)
ZADNÝ
PRIESTOROVÝ (R)
ZADNÝ
PRIESTOROVÝ (L)
PREDNÝ (L)
AKTÍVNY SUBWOOFER
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
UPDATE
STREDOVÝ
LINE OUT
PRIESTOROVÝ (L)
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
16
Model HW-D700
AV prijímač
HW-D700
Model HW-D770S
AV prijímač
PREDNÝ REPRODUKTOR
STREDOVÝ REPRODUKTOR
PRIESTOROVÝ REPRODUKTOR
ZADNÝ PRIESTOROVÝ REPRODUKTOR
AKTÍVNY SUBWOOFER
HW-D700
PS-FC770S
PS-CC770S
PS-RC770S
PS-BC770S
PS-AW730
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 16
2011-06-10
10:40:09
02
 Reproduktory sa dodávajú iba k modelu HW-D770S. Model HW-D700 sa nedodáva s reproduktormi.
 Dodávaný je jeden aktívny subwoofer, ak chcete používať ďalší, zakúpte si ho u predajcu, kde ste
si kúpili prehrávač a pripojte ho k ďalšiemu konektoru VÝSTUPU SUBWOOFERA.
Pripojenia
✎ POZNÁMKA
 Subwoofer udržujte mimo dosahu detí, aby ste predišli tomu, že vložia ruky alebo predmet do
otvoru v subwooferi.
 Keď je zariadenie zapnuté, nikdy sa nedotýkajte koncoviek reproduktora. Ak tak spravíte, mohlo
by to vyústiť do poranenia elektrickým prúdom.
 Uistite sa, že polarity (+ a –) sú správne.
 Ak chcete používať dva aktívne subwooferové reproduktory, pripojte ich oba ku konektorom
SUBWOOFER OUT (VÝSTUP PRE SUBWOOFER) na zadnom paneli.
 Pri používaní systému Dolby Pro Logich IIz pripojte predné vysoké reproduktory (FHL, FHR) ku
konektorom pre priestorový zadný reproduktor.
Pripojenie prstencového feritového jadra ku káblu reproduktora
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
1. Otvorte prstencové feritové jadrá potiahnutím zaisťovacej páčky.
2. Usporiadajte všetky káble reproduktorov, ktoré sú pripojené k jednotke a vytvorte slučku.
• Feritové jadro pripevnite čo najbližšie k jednotke.
3. Prstencové feritové jadro umiestnite na kábel reproduktora so slučkou podľa obrázka a potom ho
zatlačením zatvorte, až kým nezačujete cvaknutie.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 17
17
2011-06-10
10:40:13
Pripojenia
Pripojenie reproduktora Bi-AMP
Pripojte port pre výškový reproduktor (vysoký rozsah) k prednému portu a basový reproduktor (nízky rozsah)
k portu priestorového zadného reproduktora podľa vhodnosti. Potom môžete použiť funkciu dvojitého
zosilnenia, ktorá podporuje bohaté tóny vo vysokom aj nízkom rozsahu.
Bi-AMP reproduktor R
Bi-AMP reproduktor L
Výškový
reproduktor
Výškový
reproduktor
Basový
reproduktor
Basový
reproduktor
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
1. Pripojte konektor FRONT L (zadná strana hlavnej jednotky) k portu výškového reproduktora na
prednom ľavom reproduktore.
2. Pripojte konektor FRONT R (zadná strana hlavnej jednotky) k portu výškového reproduktora na
prednom pravom reproduktore.
3. Pripojte konektor SURROUND BACK L (zadná strana hlavnej jednotky) k portu basového
reproduktora na prednom ľavom reproduktore.
4. Pripojte konektor SURROUND BACK R (zadná strana hlavnej jednotky) k portu basového
reproduktora na prednom pravom reproduktore.
! UPOZORNENIE
 Ak je aktívna funkcia Bi-amp, môžete natrafiť na obmedzený prístup, ak ste neodstránili skratovaciu
lištu (napríklad spojku) v portoch výškového aj basového reproduktora v prednom reproduktore.
 Skôr, ako začnete používať funkciu bi-amp, sa ubezpečte, že používate reproduktor, ktorý podporuje
dvojité zosilnenie.
✎ POZNÁMKA
 Ak chcete aktivovať funkciu Bi-Amp, musíte nastaviť položku 7.1 CHANNEL na Bi-AMP v ponuke SETUP.
Pozrite si stranu 37.
 S funkciou Bi-amp môžete použiť až 5.1 kanálov pre výstup reproduktorov v hlavnej jednotke.
18
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 18
2011-06-10
10:40:16
02
Pripojenia
Pripojenie externých zariadení/vášho televízora cez HDMI
HDMI je digitálne štandardné rozlíšenie na pripojenie k takým zariadeniam, ako je televízor, projektor, DVD
prehrávač, Blu-ray prehrávač, settop box a iným.
HDMI odstraňuje akúkoľvek stratu signálu z analógovej konverzie a umožňuje vám, aby ste si vychutnali
kvalitu videa a zvuku tak, ako to bolo originálne vytvorené v digitálnom zdroji.
Pri pripojení cez rozhranie HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) môžete prehrávať digitálne
video a zvuk.
DVD alebo
Blu-ray prehrávač
SAT
(Káblová televízia/
Satelit/Set-top box)
Hracia konzola
alebo
HDTV tuner
(Pozemný prijímač
HDTV)
Videokamera
ONLY FOR
UPDATE
• Pomocou dvoch
konektorov HDMI OUT
(HDMI VÝSTUP) môžete
naraz pripojiť dva
televízory alebo projektory.
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
OPTICAL
OUT
• Pripojte, ak chcete použiť funkciu
Anynet+. (Ak pripojený TV
podporuje ARC, nie je potrebné
pripájať konektor OPTICAL OUT).
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 19
19
2011-06-10
10:40:19
Pripojenia
Konektor MAIN
• Podporuje Anynet+ a ARC.
• Podporuje Full HD a 3D.
Konektor SUB
• Neodporuje Anynet+ a ARC.
• Keď sú naraz zapojené konektory Main a SUB, výstupný signál zo SUB bude rovnaký ako z Main, ktorý
sa zhoduje s parametrami TV pripojeného ku konektoru Main.
KONEKTOR
Anynet+
ARC
Rozlíšenie
3D
MAIN
O
O
1080p
O
SUB
X
X
1080p
O
✎ POZNÁMKA
 Keď je naraz pripojený 3D televízor ku konektoru Main a 2D televízor ku konektoru SUB, z oboch konektorov
Main aj Sub vychádza 3D signál a na televízore pripojenom ku konektoru SUB sa nič nezobrazí.
 Ak váš televízor podporuje funkciu ARC, pripojte k portu podporujúcemu ARC na televízore. (Ak chcete
aktivovať funkciu ARC pre televízor pripojený ku konektoru SUB, televízor podporujúci funkciu ARC mal byť
pripojený ku konektoru MAIN).
Podpora systému ochrany širokopásmového digitálneho obsahu (HDCP)
Ak chcete prehrávať digitálny obsah cez pripojenie HDMI, externé zariadenie aj televízor musia podporovať
systém ochrany širokopásmového digitálneho obsahu (HDCP). Tento výrobok podporuje HDCP.
Kompatibilita s televízorom, ktorý podporuje HDMI
Televízor s konektorom HDMI
Video/Zvuk
Televízor s konektorom DVI-D (televízor, ktorý podporuje HDCP)
Video
Televízor s konektorom DVI-D (televízor, ktorý nepodporuje HDCP)
-
✎ POZNÁMKA
 Pri tomto pripojení nebudete z diskov SACD počuť zvuk. Ak chcete prehrávať DVD disky, ktoré sú chránené
autorskými právami CPPM, použite prehrávač, ktorý podporuje CPPM.
 Kvalita výstupu zvuku cez konektor HDMI (vzorkovacia frekvencia a dátový tok) môže byť obmedzená
výkonom pripojeného zariadenia.
 Pretože pripojenie HDMI podporuje video aj zvuk, nemusíte pripájať dodatočný audio kábel.
20
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 20
2011-06-10
10:40:24
02
Pripojenia
Funkcia HDMI
Používanie Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcia, ktorá vám umožňuje ovládať iné zariadenia Samsung pomocou vášho diaľkového
ovládača televízora Samsung. Anynet + môžete používať pripojením tohto AV prijímača k televízoru
SAMSUNG pomocou HDMI kábla. Táto funkcia je dostupná iba s televízormi SAMSUNG a výrobkami
SAMSUNG AV, ktoré podporujú funkciu Anynet+.
1. AV prijímač pripojte k televízoru Samsung pomocou HDMI kábla. (viď strana 19)
2. Nastavenie funkcie Anynet+ na vašom televízore.
(Viac informácií nájdete v návode na použitie televízora.)
• Hlasitosť AV prijímača môžete ovládať pomocou tlačidiel hlasitosti na diaľkovom ovládači
televízora.
Zapnutie Anynet+
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a SETUP OFF.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte OPTION a potom stlačte tlačidlo ENTER.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte HDMI SETUP a potom stlačte tlačidlo ENTER.
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte HDMI ANYNET+ a potom stlačte tlačidlo ENTER.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ nastavte ANYNET+ na ON a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Opustenie režimu nastavenia
• Stlačte tlačidlo SETUP/MENU alebo EXIT.
Na displeji sa zobrazí SETUP OFF a opustíte režim nastavenia.
✎ POZNÁMKA
 Ak na pripojenie televízora Samsung k DVD prehrávaču používate kábel HDMI, môžete ovládať AV
prijímač pomocou diaľkového ovládača na televízor. Táto funkcia je dostupná iba pri pripojení k
televízoru Samsung a prehrávaču DVD, ktorý podporuje funkciu Anynet+ (HDMI-CEC).
 Skontrolujte, či sa na vašom televízore nachádza logo ANYNET+. Ak má váš televízor logo
ANYNET+, podporuje funkciu Anynet+.
 Pri vytváraní pripojenia Anynet+ nepripájajte viac, ako dva AV prijímače (s inštalovaným Anynet+).
V opačnom prípade spôsobíte poruchu.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 21
21
2011-06-10
10:40:24
Pripojenia
Pripojenie k vášmu televízoru
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
alebo
VIDEO
IN
COMPONENT
IN
OPTICAL
OUT
AUDIO
OUT
Pripojenie videa
Ak je váš televízor vybavený vstupmi komponentného videa, pripojte komponentný video kábel (nie je
súčasťou dodávky) z konektorov Component Video Output (Výstup komponentného videa) (PR, PB a Y)
na zadnej strane AV prijímača ku konektorom Component Video Input (Vstup komponentného videa)
na vašom televízore.
ALEBO
Pripojte kábel videa (nie je súčasťou dodávky) z konektoru VIDEO OUT (MONITOR) na zadnej strane vášho AV
prijímača ku konektoru vstupu videa na vašom televízore.
Pripojenie zvuku
Pripojte digitálny vstup (OPTICAL 3) na vašom AV prijímači k digitálnemu výstupu na vašom televízore.
ALEBO
Pripojte AUDIO IN (televízor) na vašom AV prijímači k výstupu zvuku na vašom televízore.
22
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 22
2011-06-10
10:40:24
02
Pripojenia
Pripojenie DVD alebo BD (Blu-ray) prehrávača
VIDEO
IN
COMPONENT
IN
alebo
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
alebo
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
COMPONENT
OUT
alebo
OPTICAL
OUT
DVD alebo BD
prehrávač
Pripojenie videa
Pripojte kábel komponentného videa (nie je súčasťou dodávky) z konektorov COMPONENT IN (BD/
DVD) (PR, PB a Y) na zadnej strane vášho AV prijímača ku konektorom výstupu komponentného videa
na vašom DVD/BD prehrávači.
ALEBO
Pripojte kábel videa (nie je súčasťou dodávky) z konektoru VIDEO IN (BD/DVD) na zadnej strane vášho AV
prijímača ku konektoru výstupu videa na vašom DVD/BD prehrávači.
Pripojenie zvuku
Pripojte digitálny vstup (OPTICAL 1) na vašom AV prijímači k digitálnemu výstupu na vašom DVD/BD prehrávači.
ALEBO
Pripojte AUDIO IN (BD/DVD) na vašom AV prijímači k výstupu zvuku na vašom DVD/BD prehrávači.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 23
23
2011-06-10
10:40:28
Pripojenia
Pripojenie kábla, satelitu alebo Set-top Boxu
VIDEO
IN
COMPONENT
IN
alebo
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
alebo
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
COMPONENT OPTICAL
OUT
OUT
SAT(Káblová televízia/Satelit/
Set-top box)
alebo
Pripojenie videa
Pripojte kábel komponentného videa (nie je súčasťou dodávky) z konektorov COMPONENT IN (SAT)
(PR, PB a Y) na zadnej strane vášho AV prijímača ku konektorom výstupu komponentného videa na
satelite.
ALEBO
Pripojte kábel videa (nie je súčasťou dodávky) z konektoru VIDEO IN (SAT) na zadnej strane vášho AV prijímača
ku konektoru výstupu videa na vašom satelite.
Pripojenie zvuku
Pripojte digitálny vstup (OPTICAL 2) na vašom AV prijímači k digitálnemu výstupu na vašom satelite.
ALEBO
Pripojte AUDIO IN (SAT) na vašom AV prijímači k výstupu zvuku na vašom satelite.
✎ POZNÁMKA
 Ak túto jednotku nebudete používať dlhší čas, odpojte zástrčku zo zásuvky.
 Ak má káblový/set-top box iba jeden konektor výstupu zvuku, pripojte ho k pravému alebo ľavému konektoru
vstupu zvuku na hlavnej jednotke. Červenú zástrčku zvukového kábla pripojte k červenému konektoru a biely
kábel k bielemu konektoru.
24
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 24
2011-06-10
10:40:32
02
Pripojenia
Pripojenie k CD prehrávaču
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
alebo
AUDIO
OUT
OPTICAL
OUT
COAXIAL
OUT
CD prehrávač
Pripojenie zvuku
Pripojte digitálny vstup (COAXIAL, OPTICAL1~3) na vašom AV prijímači k digitálnemu výstupu na vašom CD
prehrávači.
ALEBO
Pripojte AUDIO IN (CD) na vašom AV prijímači k výstupu zvuku na vašom CD prehrávači.
✎ POZNÁMKA
 Červenú zástrčku zvukového kábla pripojte k červenému konektoru a biely kábel k bielemu konektoru.
 Ak má CD prehrávač iba jeden konektor výstupu zvuku, pripojte ho k pravému alebo ľavému konektoru
vstupu zvuku na hlavnej jednotke.
 Ak má CD prehrávač iba OPTICAL konektor digitálneho výstupu, pripojte ho ku konektoru OPTICAL 1
alebo 2 na hlavnej jednotke. Pozrite si časť „Nastavenie zvuku“ na strane 35.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 25
25
2011-06-10
10:40:36
Pripojenia
Pripojenie pomocou externého zosilňovača (napr. v druhej miestnosti)
Toto nastavenie umožňuje 7.1-kanálové prehrávanie vo vašej hlavnej miestnosti na počúvanie a 2kanálové stereofonické prehrávanie v druhej miestnosti s rovnakým zdrojom v oboch miestnostiach.
• Na pripojenie konektorov LINE OUT L/R AV prijímača k analógovému zvukovému vstupu na vašom
zosilňovači v druhej miestnosti použite RCA zvukový kábel.
• Reproduktory v druhej miestnosti pripojte k reproduktorovým konektorom na vašom zosilňovači v
druhej miestnosti.
Nainštalujte
reproduktor na
vedľajšom mieste
AV PRIJÍMAČ
Bi-AMP
SL
SR
SBL
B
Druhá miestnosť
Pripojenie pomocou externého zosilňovača
SBR
R
Nainštalujte reproduktor na hlavnom mieste
LINE OUT
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
✎ POZNÁMKA
Druhá miestnosť




Sekundárny zosilňovač sa zvyčajne používa v druhej miestnosti.
Z výstupu Line Out vychádza iba analógový signál.
Line Out (Linkový výstup) nie je ovplyvnený ovládaním hlasitosti.
Mali by ste použiť externý zosilňovač s ovládaním hlasitosti (napríklad AV zosilňovač alebo
predzosilňovač hlavného zosilňovača).
 Hlasitosť sa dá ovládať na externom zosilňovači.
26
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 26
2011-06-10
10:40:40
02
Pripojenia
Pripojenie iPod
Zvuk z iPodu môžete počúvať cez hlavnú jednotku. Viac informácií o používaní iPodu s vašim
prijímačom nájdete na tejto strane a na stranách 55 – 56.
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
1. Konektor doku iPodu pripojte ku konektoru iPod na vašom prijímači.
2. iPod umiestnite do doku.
• Ak chcete prehrávať fil, uložený vo vašom prehrávači iPod, mali by ste na prehrávači pred jeho
vložením do doku nastaviť TV Out na On. Viď stranách 55 – 56.
3. Stlačte tlačidlo iPod na diaľkovom ovládači.
• Môžete tiež použiť INPUT SELECT na hlavnej jednotke.
Režim sa prepína nasledovne:
FM TV BD/DVD SAT GAME AUX CD IPOD AUDIO IPOD VIDEO
✎ POZNÁMKA
 Ak chcete pozerať iPod video, musíte mať výstup VIDEO (Monitor alebo VCR) pripojený k
televízoru. Viď stranu 22.
 Predtým, ako pripojíte iPod a AV prijímač, nastavte hlasitosť na miernu úroveň.
 Keď je zariadenie zapnuté a vy pripojíte iPod, jednotka nabije batériu vášho prehrávača iPod.
 Uistite sa, že konektor doku ste pripojili tak, že nálepka „SAMSUNG” smeruje dole.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 27
27
2011-06-10
10:40:45
Pripojenia
Odpojenie iPod
Postupujte podľa krokov uvedených nižšie, aby ste pri odpájaní od AV prijímača predišli poškodeniu
iPodu a údajov.
1. Použite INPUT SELECT na hlavnej jednotke na prepnutie do iného režimu ako IPOD AUDIO
alebo IPOD VIDEO.
ALEBO
1. Vypnite AV prijímač.
2. Prehrávač iPod odpojte od doku iPod,u, alebo odpojte dok iPodu od AV prijímača.
Modely iPod/iPhone, ktoré môžete používať s týmto výrobkom
 iPod touch (3. generácia)
 iPod touch (2. generácia)
 iPod touch (1. generácia)
 iPod classic
 iPod s videom
 iPod s dokovacím konektorom
 iPod s klikacím kolieskom





iPod nano (5. generácia)
iPod nano (4. generácia)
iPod nano (3. generácia)
iPod nano (2. generácia)
iPod nano (1. generácia)




iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
✎ POZNÁMKA
 „Made for iPod“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k iPodu a
bolo certifikované výrobcom, že spĺňa štandardy spoločnosti Apple na prevádzku.
 „Made for iPhone“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k
zariadeniu iPhone a bolo certifikované výrobcom, že spĺňa štandardy spoločnosti Apple na prevádzku.
 Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za to, či zodpovedá bezpečnostným a
regulačným štandardom.
iPod je obchodná značka Apple Inc., registrovaná v Spojených štátoch a iných krajinách.
iPhone je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.
28
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 28
2011-06-10
10:40:49
02
Pripojenia
Pripojenie FM antény
1. Dodanú FM anténu pripojte ku koncovke FM ANTENNA, ako dočasné opatrenie.
2. Pomaly pohybujte s anténnym káblom, až kým nenájdete miesto s dobrým signálom. Kábel potom
pripevnite k stene alebo k inému pevnému povrchu.
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
FM anténa (dodávaná)
✎ POZNÁMKA
 Kábel antény neumiestňujte do blízkosti sieťového kábla. Dajte ho tak ďaleko, ako sa to dá.
 Ak máte slabý FM príjem, použite externú anténu.
Pripojenie doplnkových komponentov
Kvôli väčšiemu pohodliu môžete k prednej strane zariadenia pripojiť na krátku dobu externé zariadenia
(videokamera, herná konzola, vybavenie mobilného telefónu, atď.).
Bi-AMP
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
Videokamera
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 29
29
2011-06-10
10:40:49
Nastavenie
Kvôli lepšiemu pohodliu si môžete nastaviť funkcie tohto AV prijímača.
Pred použitím av prijímača
Zapnutie/Vypnutie
Zástrčku pripojte k zásuvke.
Táto jednotka sa prepne do pohotovostného režimu.
Na 2 sekundy stlačte tlačidlo POWER na hlavnej jednotke.
• Táto jednotka sa zapne.
• Jednotku tiež môžete zapnúť/vypnúť stlačením tlačidla POWER na diaľkovom ovládači.
Funkcie diaľkového ovládača
Váš zosilňovač (tento AV prijímač), televízor a BD prehrávač (iba Samsung) môžete ovládať týmto diaľkovým
ovládačom. Viac informácií nájdete na stranách 59 - 60.
Výber funkcie
Spôsob 1
Stlačte tlačidlo INPUT SELECT na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tohto tlačidla postupne prepínate medzi FM TV BD/DVD SAT GAME AUX CD IPOD AUDIO IPOD VIDEO.
Spôsob 2
Stlačte tlačidlo BD/DVD, SAT, GAME/TV, CD, iPod alebo TUNER.
• Požadovanú funkciu môžete vybrať priamo.
Domovská ponuka
Na prepojenie hlavnej jednotky a monitora použite HDMI
kábel. Stlačením tlačidla SETUP/MENU zobrazíte správu
„INPUT“ na obrazovke displeja. O niekoľko sekúnd uvidíte
ponuku OSD.
✎ POZNÁMKA
 Ponuka OSD sa zobrazí iba vtedy, keď na
prepojenie použijete HDMI kábel.
 Ohľadom používania ponúk OSD si pozrite
INPUT
INPUT SELECTION
SPEAKER
Q SURROUND
OPTION
> MOVE
SELECT
' RETURN
EXIT
používanie ponúk na obrazovke displeja.
 OSD (Obrazovkové zobrazenie) sa môže v tomto
výrobku zmeniť po aktualizovaní verzie softvéru.
30
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 30
2011-06-10
10:40:52
03
Nastavenie
Voľba Digitálny/HDMI/Analógový
Pomocou tejto jednotky môžete počúvať zvuk z analógového, HDMI,
optického vstupu.
1. Stlačením tlačidla INPUT SELECT na diaľkovom ovládači vyberte
požadovanú funkciu (BD/DVD, SAT, TV, CD, AUX). Pozrite si
stranu 30.
2. Stlačením tlačidla AUDIO ASSIGN na diaľkovom ovládači zvoľte zdroj
zvukového vstupu externého zariadenia, ktoré ste pripojili.
• Každým stlačením tlačidla sa vstupný režim zmení nasledovne:
• Pre funkciu BD/DVD






• Pre funkciu SAT
• Pre funkciu TV
• Pre funkciu CD

• Pre funkciu AUX

✎ POZNÁMKA
 Vstupný režim tiež môžete zmeniť stlačením tlačidla AUDIO ASSIGN na prednej strane vášho AV
prijímača.
 Dolby Digital alebo DTS si môžete vychutnávať, ak pripojíte konektor výstupu digitálneho zvuku
komponentu externého zvuku k optickému alebo koaxiálnemu konektoru vstupu digitálneho
zvuku na hlavnej jednotke.
 Pre funkciu TV sa ponuka TV ARC zobrazí iba vtedy, keď je pripojený televízor podporujúci
funkciu ARC.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 31
31
2011-06-10
10:40:52
Nastavenie
Stromová štruktúra ponuky nastavenia
Toto je rýchly náhľad, ako sú ponuky nastavenia vášho AV prijímača organizované.
INPUT
INPUT SELECTION
BD/DVD
OPTICAL1, 2
COAXIAL
OPTICAL1, 2
COAXIAL
OPTICAL1, 2
COAXIAL
SAT
CD
SPEAKER
SPEAKER SIZE
7.1 CHANNEL
SPEAKER DISTANCE
SPEAKER LEVEL
TEST TONE
SURROUND
DPLIIx
DTS NEO:6
EX/ES
OPTION
AUDIO SYNC
TONE CONTROL
MP3 ENHANCER
SMART VOLUME
AUTO CALIBRATION
DRC
DUAL MONO
HDMI SETUP
CONVERT VIDEO
32
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 32
2011-06-10
10:40:56
03
Nastavenie
SPEAKER
SPEAKER SIZE
FRONT
LARGE
SMALL
CENTER
LARGE
SMALL
NONE
SURROUND
LARGE
SMALL
NONE
SURROUND BACK
LARGE
SMALL
NONE
FRONT HEIGHT
LARGE
SMALL
SUBWOOFER
YES
NO
CROSSOVER
7.1 CHANNEL
60Hz, 80Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 180Hz, 200Hz
SURR.BACK
PLIIz
BI-AMP
SPEAKER DISTANCE
FRONT LEFT
FRONT RIGHT
CENTER
SURROND LEFT
0,3 – 9,0 m (krok 0,3 m), východiskové nastavenie: 3,0 m
SURROUND RIGHT
SURROUND BACK LEFT
FRONT HEIGHT LEFT
SURROUND BACK RIGHT
FRONT HEIGHT RIGHT
SUBWOOFER
SPEAKER LEVEL
FRONT LEFT
FRONT RIGHT
CENTER
SURROND LEFT
SURROUND RIGHT
-10 – +10 dB (krok 1 dB), východiskové nastavenie: 00 dB
SURROUND BACK LEFT
FRONT HEIGHT LEFT
SURROUND BACK RIGHT
FRONT HEIGHT RIGHT
SUBWOOFER
TEST TONE
AUTO
presun na „stránku Kontrola testovacieho tónu“
MANUAL
✎ POZNÁMKA
 Ak je Dolby Pro Logic IIz zapnuté, zadný priestorový reproduktor (SBL/SBR) sa zmení na predný
výškový reproduktor (FHL/FHR).
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 33
33
2011-06-10
10:40:56
Nastavenie
SURROUND
DPLIIx
PANORAMA
OFF
ON
DIMENSION
-7~+7
CENTER WIDTH
0~7
DTS NEO:6
CENTER IMAGE
0~5
EX/ES
AUTO
OFF
ON
OPTION
AUDIO SYNC
TONE CONTROL
0 ms ~ 240 ms (kroky po 10 ms)
TONE
OFF
ON
BASS
-6dB ~ +6dB (kroky po 1dB)
TREBLE
-6dB ~ +6dB (kroky po 1dB)
MP3 ENHANCER
OFF
ON
SMART VOLUME
OFF
ON
AUTO CALIBRATION
MODE
OFF
prejsť na „stranu merania automatickej kalibrácie“
MEASUREMENT
DRC
AUTO
DUAL MONO
CH1
HDMI SETUP
AUTO SYNC
ON
MINIMUM
STANDARD
MAXIMUM
CH2
BOTH
OFF
ON
AVR
TV
OFF
ON
OFF
AUTO
HDMI AUDIO
HDMI ANYNET+
ARC
CONVERT VIDEO
34
AUTO
BYPASS
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 34
2011-06-10
10:40:56
03
Nastavenie
Nastavenie zvuku
Výber zdrojového zariadenia a konektora pripojenia (Digitálny zvukový vstup)
Vyberte externé zariadenie, ktoré ste pripojili k prijímaču.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a
SETUP OFF.
2. Stlačte tlačidlo ENTER a vyberte INPUT.
3. Stlačte tlačidlo ENTER a vyberte INPUT SELECTION.
4. Stlačením tlačidla ▲▼ vyberte požadovaný konektor.
• Zdrojové zariadenie prepína nasledovne; BD/DVD, SAT, CD

✎ POZNÁMKA

 Rovnako môžete použiť tlačidlá SETUP, ,,., ENTER,
RETURN na prednej strane vášho AV prijímača.
Nastavenie veľkosti reproduktora
Výstupy signálu a citlivosť frekvencie reproduktora budú nastavené podľa usporiadania vašich
reproduktorov a podľa toho, či sú alebo nie sú niektoré reproduktory použité.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a
SETUP OFF.

2. Tlačidlami ▲▼ zvoľte možnosť SPEAKER a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
3. Tlačidlami ▲▼ zvoľte možnosť SPK SIZE a potom stlačte
tlačidlo ENTER.

4. Tlačidlami ▲▼ zvoľte požadovaný reproduktor a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
• Každým stlačením tlačidiel ▲▼ sa postupne prepína medzi
FRONT CENTER  SURR  SBACK(DPLIIx) /
FRONTH(DPLIIz)   SUBW  CROVR.
5. Stlačením tlačidiel ▲▼ nastavte pre vybraný
reproduktor režim (LARGE, SMALL atď.).
SPEAKER SIZE
6. Pre nastavenie režimu pre každý reproduktor
opakujte kroky 2 - 5.
USER
> MOVE
FRONT
: SMALL
LARGE
CENTER
: SMALL
SMALL
SURROUND
:
SMALL
SURROUND BACK
:
SMALL
SUBWOOFER
:
YES
CROSSOVER
:
100Hz
SELECT
' RETURN
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 35
EXIT
35
2011-06-10
10:40:57
Nastavenie
- Opustenie režimu nastavenia • Stlačte tlačidlo SETUP/MENU alebo EXIT.
Na displeji sa zobrazí SETUP OFF a opustíte režim nastavenia.
Nastavenie reproduktora
REPRODUKTOR
Možné nastavenia
Východiskové nastavenie
FRONT (Predný)
LARGE, SMALL
SMALL
CENTER (Stredový)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
SURR (Priestorový)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
SBACK (Zadný priestorový)
LARGE, SMALL, NONE
SMALL
FRONTH (Predný výškový)
LARGE, SMALL
SMALL
SUBW (Subwoofer)
YES, NO
YES
CROVR (Prechodová frekvencia)
60, 80, 100,120, 150, 180, 200(Hz)
100Hz
•
•
•
•
•
•
LARGE : Vyberte ak používate veľké reproduktory. Zvuk budete počuť v plnom rozsahu.
SMALL : Vyberte ak používate malé reproduktory.
NONE : Vyberte ak nepoužívate žiadne reproduktory.
YES (subwoofer) : Vyberte ak používate subwoofer.
NO (subwoofer) : Vyberte ak nepoužívate subwoofer.
CROVR : Zvoľte deliacu frekvenciu pre čo najlepšiu basovú odozvu vo vašich reproduktoroch.
✎ POZNÁMKA
 Rovnako môžete použiť tlačidlá SETUP, ,,., ENTER, RETURN na prednej strane vášho AV
prijímača.
 Iba ak je predný reproduktor nastavený na LARGE, môžete vybrať LARGE ostatných reproduktorov.
 Keď je priestorový reproduktor nastavený na LARGE, môžete zvoliť možnosť LARGE
reproduktora SBACK.
 Keď je KANÁL 7.1 nastavený na PLIIz, nie je možné vybrať NONE priestorový alebo predný
výškový reproduktor.
 Deliacu frekvenciu môžete tiež zmeniť pomocou tlačidiel CROSS OVER a <, > na diaľkovom ovládaní.
36
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 36
2011-06-10
10:40:57
03
Nastavenie
Nastavenie pripojenia pre priestorový zadný reproduktor
Nastavenia pre priestorový zadný reproduktor sa líšia v závislosti od spôsobu pripojenia a miesta
inštalácie reproduktora, ktorý bude pripojený. Musíte konfigurovať nastavenia 7.1 CHANNEL podľa
pripojeného reproduktora, aby ste mohli správne počúvať hudbu.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a
SETUP OFF.

2. Tlačidlami ▲▼ zvoľte možnosť SPEAKER a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
3. Tlačidlami ▲▼ zvoľte možnosť 7.1 CHANNEL a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
4. Tlačidlami ▲▼ zvoľte vhodné nastavenie pre priestorový zadný
reproduktor.
• SURR.BACK : Zvoľte túto možnosť, ak chcete nainštalovať
priestorový zadný reproduktor s predvolenými nastaveniami.
Pri tomto nastavení môžete aktivovať režim Dolby
Pro Logic IIx.
• PLIIz : Zvoľte túto možnosť, ak chcete nainštalovať
priestorový zadný reproduktor v hornom prednom
INPUT
rohu. Pri tomto nastavení môžete aktivovať režim
Dolby Pro Logic IIz.
SPEAKER
• BI-AMP : Zvoľte túto možnosť, ak chcete pripojiť
Q SURROUND
reproduktor podporujúci zapojenie Bi-Amp k portu
OPTION
priestorového zadného reproduktora. Pri tomto
nastavení môžete aktivovať funkciu Bi-Amp.
> MOVE

SPEAKER SIZE
7.1 CHANNEL
SURR.BACK
SPEAKER DISTANCE
PLIIz
SPEAKER LEVELBI-AMP
TEST TONE
SELECT
' RETURN
EXIT
✎ POZNÁMKA
 V závislosti od nastavení 7.1 CHANNEL sa ponuky priestorového zadného reproduktora alebo
predného vysokého reproduktora nemusia aktivovať alebo sa môžu odlišovať v ponuke
reproduktora: SPEAKER SIZE, SPEAKER LEVEL, SPEAKER DISTANCE.
 V závislosti od vášho nastavenia je možné, že nebudete môcť používať odlišné funkcie naraz.
Napríklad ak nastavíte SURRBACK, nemôžete používať nasledovné funkcie: PLIIz a BI-AMP.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 37
37
2011-06-10
10:40:58
Nastavenie
Nastavenie vzdialenosti počúvania reproduktora
Ak nemôžete reproduktory umiestniť do rovnakej vzdialenosti od miesta počúvania, môžete nastaviť dobu
omeškania zvukových signálov zo stredového a priestorového reproduktora.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a
SETUP OFF.

2. Tlačidlami ▲▼ zvoľte možnosť SPEAKER a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
3. Tlačidlami ▲▼ zvoľte možnosť SPK DISTANCE a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
4. Tlačidlami ▲▼ zvoľte požadovaný reproduktor.
• Každým stlačením tlačidla ▲▼ budete postupne prepínať
medzi, F.L  F.R CEN  S.L  S.R  SBL  SBR 
S.W.

5. Stlačením tlačidla ◄ ► nastavte vzdialenosť reproduktora.
• Pre reproduktory FRONT LEFT, FRONT RIGHT,
CENTER, SURR. LEFT, SURR. RIGHT a
SUBWOOFER môžete nastaviť vzdialenosť
FRONT LEFT
reproduktora od polohy počúvania medzi 0,3 – 9,0
FRONT RIGHT
m v intervaloch po 0,3 m.
CENTER
SPEAKER DISTANCE
►
3.0m
3.0m
3.0m
SURROUND LEFT
3.0m
SURROUND RIGHT
3.0m
▼
> MOVE
SELECT
' RETURN
EXIT
- Nastavenie vzdialenosti reproduktora Nastavte vzdialenosť od reproduktora po polohu počúvania v 0,3 m intervaloch.
• F.L (ľavý predný) : 0,3 ~ 9,0 m
• SW (subwoofer) : 0,3 ~ 9,0 m
• F.R (pravý predný) : 0,3 ~ 9,0 m
• SBL (zadný priestorový ľavý) : 0.3m~9.0m
• S.L (ľavý priestorový) : 0,3 ~ 9,0 m
• SBR (zadný priestorový pravý) : 0.3m~9.0m
• S.R (pravý priestorový) : 0,3 ~ 9,0 m
• FHL (predný výškový ľavý) : 0.3m~9.0m
• CEN (stredový) : 0,3 ~ 9,0 m
• FHR (predný výškový pravý) : 0.3m~9.0m
✎ POZNÁMKA
 Ak je po umiestnení reproduktora poloha počúvania mimo rozsahu nastavenia reproduktora,
nastavte vzdialenosť na maximum.
 Ak je Dolby Pro Logic IIz zapnuté, zadný priestorový reproduktor (SBL/SBR) sa zmení na predný
výškový reproduktor (FHL/FHR).
38
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 38
2011-06-10
10:40:58
03
Nastavenie
Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktora
Môžete nastaviť vyváženie a úroveň reproduktorov.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a
SETUP OFF.
2. Tlačidlami ▲▼ zvoľte možnosť SPEAKER a potom stlačte
tlačidlo ENTER.

3. Tlačidlami ▲▼ zvoľte možnosť SPK LEVEL a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
4. Tlačidlami ▲▼ zvoľte požadovaný reproduktor.
• Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať
medzi F.L  F.R CEN  S.L  S.R  SBL  SBR 
S.W.

5. Stlačením tlačidiel ◄ ► nastavte režim úrovne reproduktora.
• Môžete ho nastaviť od -10 do +10 dB krokom po 1
dB.
• Zvuk je pri -10 dB tichší a pri +10 dB hlasnejší.
FRONT LEFT
SPEAKER LEVEL
◄
0dB
FRONT RIGHT
0dB
CENTER
0dB
SURROUND LEFT
0dB
SURROUND RIGHT
0dB
►
▼
> MOVE
' RETURN
SELECT
EXIT
- Nastavenie úrovne reproduktora • F.L (ľavý predný) : -10 ~ +10dB
• S.W (subwoofer) : -10 ~ +10dB
• F.R (pravý predný) : -10 ~ +10dB
• SBL (zadný priestorový ľavý) : -10 ~ +10dB
• S.L (ľavý priestorový) : -10 ~ +10dB
• SBR (zadný priestorový pravý) : -10 ~ +10dB
• S.R (pravý priestorový) : -10 ~ +10dB
• FHL (predný výškový ľavý) : -10 ~ +10dB
• CEN (stredový) : -10 ~ +10dB
• FHR (predný výškový pravý) : -10 ~ +10dB
✎ POZNÁMKA
 Ak je Dolby Pro Logic IIz zapnuté, zadný priestorový reproduktor (SBL/SBR) sa zmení na predný
výškový reproduktor (FHL/FHR).
 Úroveň subwoofera môžete tiež zmeniť pomocou tlačidiel SUBWOOFER a <, > na diaľkovom
ovládaní.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 39
39
2011-06-10
10:40:59
Nastavenie
Nastavenie skúšobného tónu
Skúšobný tón používajte na kontrolu stavu alebo úrovne pripojenia reproduktora.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a
SETUP OFF.
2. Tlačidlami ▲▼ zvoľte možnosť SPEAKER a potom stlačte
tlačidlo ENTER.

3. Tlačidlami ▲▼ zvoľte možnosť TEST TONE a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
4. Tlačidlami ▲▼ zvoľte požadovanú možnosť a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
• AUTO : Skúšobný signál bude automatický vychádzať
nasledovne F.L  CEN  S.W  F.R  S.R  SBR 
SBL  S.L.
- Počas výstupu skúšobného tónu stlačte tlačidlá ▲▼ a
nastavte úroveň výstupu reproduktora od -10 po +10 dB
krokom po 1 dB.
• MANUAL : Umožňuje vám nastaviť úroveň výstupu
reproduktora manuálne.
1) Stlačením tlačidla ENTER vyberte požadovaný
reproduktor.
Každým stlačením tlačidla ENTER budete
postupne prepínať medzi F.L  CEN  S.W 
F.R  S.R  SBR  SBL S.L.
2) Stlačením tlačidiel ▲▼ nastavte požadovaný
skúšobný tón.
Úroveň výstupu reproduktora môžete nastaviť
od -10 po +10 dB krokom po 1 dB.
Zvuk je pri -10 dB tichší a pri +10 dB hlasnejší.

MANUAL
▲FL
C
0dB
0dB
▼
SL
0dB
FR
0dB
SW
0dB
SR
0dB
USER
SBL
0dB
> MOVE
SBR
0dB
SELECT
' RETURN
EXIT
- Výstup skúšobného tónu • F.L (ľavý predný) : -10 ~ +10dB
• F.R (pravý predný) : -10 ~ +10dB
• S.L (ľavý priestorový) : -10 ~ +10dB
• S.R (pravý priestorový) : -10 ~ +10dB
• CEN (stredový) : -10 ~ +10dB
• S.W (subwoofer) : -10 ~ +10dB
• SBL (zadný priestorový ľavý) : -10 ~ +10dB
• SBR (zadný priestorový pravý) : -10 ~ +10dB
- Zastavenie skúšobného tónu • Jedenkrát stlačte tlačidlo SETUP/MENU.
Na displeji sa zobrazí SETUP OFF a skúšobný tón sa zastaví.
✎ POZNÁMKA
 V režime Dolby Pro Logic IIz bude skúšobný signál automatický vychádzať nasledovne : F.L 
FHL  CEN  S.W  FHR  F.R  S.R  S.L.
40
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 40
2011-06-10
10:40:59
03
Tento režim poskytuje až 7.1-kanálový zvuk z 2-kanálových zdrojov, alebo poskytuje 7.1-kanálový zvuk
z 5.1 kanálových zdrojov pre režim hudby alebo filmu.
Stlačte tlačidlo PROLOGIC na diaľkovom ovládači.
Nastavenie
Nastavenie režimu Dolby Pro Logic
• MOVIE : Filmu pridáva reálny zvuk.
• MUSIC : Poskytuje 7.1 kanálový priestorový zvuk pre digitálne, analógové alebo existujúce stereo
zdroje.
• GAME : Zvyšuje vzrušenie zo zvuku hry.
• MATRIX : Budete počuť 7.1 kanálový priestorový zvuk.
• PL (Pro Logic) : Môžete si vychutnať priestorový efekt s 5.1-kanálovým priestorovým zvukom.
• OFF : Výstup originálneho signálu tak, ako je, bez aplikovania efektu zvukového poľa alebo
akéhokoľvek iného zvukového efektu.
Nastavenie priestorového zvuku
Nastavenie Dolby Pro Logic IIx
Táto funkcia pracuje iba v režime Dolby Pro Logic IIx MUSIC.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a
SETUP OFF.
2. Tlačidlami ▲▼ zvoľte možnosť SURROUND a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
3. Tlačidlami ▲▼ zvoľte možnosť DPLIIx a potom stlačte tlačidlo
ENTER.

4. Tlačidlami ▲▼ zvoľte požadovanú možnosť a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
• PANORAMA : Tlačidlami ▲▼ vyberte možnosť ON alebo

OFF.
(Tento režim rozširuje predný stereo zvuk, aby zahrnul
priestorové reproduktory do vzrušujúceho „zahaľujúceho"
efektu s bočným zobrazovaním.)
• DIMENSION : Tlačidlami ◄ ► nastavte hodnotu od -7 do 7.
(Postupné nastavenie zvukového poľa (DSP) z predných a priestorových reproduktorov.)
• C- WIDTH : Tlačidlami ◄ ► nastavte hodnotu od 0 do 7.
(Nastavenie šírky zobrazenia stredového zvuku. Čím vyššie nastavenie, tým menej zvuku
vychádza zo stredového reproduktora.)
✎ POZNÁMKA
 Nastavenia PANORAMA, DIMENSION a CENTER WIDTH sú aktívne iba vtedy, keď je režim Dolby
Pro Logic nastavený na MUSIC.
 Režim Dolby Pro Logic llx nemôžete používať pre viackanálové signály, ako je Dolby Digital, Dolly
Digital +, Dolby true HD, DTS, DTS-HD Master Audio.
 Pro Logic funguje iba pri zvukových signáloch PCM s frekvenciou 32 kHz, 44 kHz alebo 48 kHz.
 Keď je Pro Logic IIz nastavený na ON, Dolby Pro Logic IIx nemôžete používať.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 41
41
2011-06-10
10:41:00
Nastavenie
Nastavenie režimu NEO:6
Môžete prehrávať 2-kanálový zvuk cez 5.1 alebo 7.1 kanálov pri počúvaní hudby alebo sledovaní filmu.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a SETUP OFF.
2. Tlačidlami ▲▼ zvoľte možnosť SURROUND a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
3. Tlačidlami ▲▼ zvoľte možnosť DTS NEO:6 a potom stlačte
tlačidlo ENTER.

4. Stláčaním tlačidla ENTER nastavte požadovaný režim CIMAGE. Tlačidlami ◄ ► nastavte hodnotu C-IMAGE od 0 do
5. Tento parameter nastavuje stredový obraz cez predné a
stredové reproduktory. Hodnota „5“ je širšia.
Používanie režimu NEO:6

Stlačte tlačidlo NEO:6 na diaľkovom ovládači.
• MUSIC : Pri počúvaní hudby budete počuť zvukové efekty,
akoby ste počúvali skutočné predstavenie.
• CINEMA : Pridáva reálnosť zvukovej stope filmu.
• OFF : Výstup originálneho signálu tak, ako je, bez aplikovania efektu zvukového poľa alebo
akéhokoľvek iného zvukového efektu.
✎ POZNÁMKA
 Režim NEO:6 funguje iba pre 2-kanálové zvukové signály so vzorkovacou frekvenciou 32 kHz, 44
kHz alebo 48 kHz.
Nastavenie režimu EX/ES
Keď sú pripojené priestorové zadné reproduktory, môžete počúvať 7.1-kanálový zvuk pomocou
zabudovaného dekodéra Dolby Digital Surround EX alebo DTS ES. Táto funkcia funguje keď vstupuje
zdroj Dolby Digital alebo DTS (ako napríklad DVD prehrávač) a nefunguje s 2 kanálovými zdrojmi L.
PCM a Dolby Digital.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a SETUP OFF.
2. Tlačidlami ▲▼ zvoľte možnosť SURROUND a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
3. Tlačidlami ▲▼ zvoľte možnosť EX/ES a potom stlačte tlačidlo
ENTER.
4. Pomocou tlačidla ▲▼ nastavte požadovanú EX/ES.
• AUTO : Ak jednotka prijíma zvukový signál, ktorý dokáže
rozoznať, vyberie optimálny dekodér na prehrávanie 7.1
kanálov. Ak zosilňovač nerozozná zvukový signál, nebude
prehrávať v 7.1 kanáloch automaticky.
• OFF : Na prehrávanie nebude použitý dekodér Dolby Digital
Surround EX/DTS ES.
• ON : Dolby Digital alebo DTS signál bude prehraný v 7.1
kanáloch pomocou dekodéra Dolby Digital Surround EX/
DTS ES.


✎ POZNÁMKA
 DTS-ES nemôžete používať bez pripojených zadných priestorových reproduktorov.
42
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 42
2011-06-10
10:41:00
03
Nastavenie
Ďalšie nastavenia
Synchronizácia zvuku
Keď je prehrávač pripojený k digitálnemu televízoru môže sa vám video zdať pomalšie ako zvuk. Ak sa
tak stane, nastavte dobu oneskorenia zvuku tak, aby zodpovedal videu.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a
SETUP OFF.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte OPTION a potom stlačte
tlačidlo ENTER.

3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte AUDIO SYNC a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
4. Stlačením tlačidiel ◄ ► nastavíte čas omeškania AUDIO
SYNC.
• Môžete ho nastaviť od 0 do 240 MS v 10 MS krokoch.

Regulácia tónu
Toto vám umožní nastaviť úroveň basov a výšok.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a
SETUP OFF.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte OPTION a potom stlačte tlačidlo
ENTER.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte TONE CONTROL a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte TONE a potom stlačte tlačidlo
ENTER.


5. Tlačidlami ▲▼ zvoľte požadovanú možnosť ON alebo OFF a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
• Ak je nastavenie na TONE OFF, funkcia ovládania bude
deaktivovaná.
6. Stlačením tlačidiel ▲▼ nastavíte požadovaný skúšobný tón.
• BASS & TREBLE : Tlačidlami ◄ ► nastavte hodnotu od -6 do 6.
• Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi TONE  BASS  TREBLE.
• Môžete ho nastaviť od -6 do +6 dB krokom po 1 dB.
• Zvuk je pri -6 dB tichší a pri +6 dB hlasnejší.
✎ POZNÁMKA
 Funkcia regulácie tónu sa dá použiť iba na predné kanály.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 43
43
2011-06-10
10:41:01
Nastavenie
Vylepšenie zvuku MP3
Táto funkcia tiež napomáha k zvýšeniu vášho zážitku zo zvuku (napr. MP3 hudby). Túto funkciu
použite, ak chcete počuť lepší zvuk z mp3 zdroja s nízkou kvalitou.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a
SETUP OFF.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte OPTION a potom stlačte
tlačidlo ENTER.

3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte MP3 ENHANCER a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte ON alebo OFF.

Inteligentná hlasitosť
Reguluje a stabilizuje úroveň hlasitosti proti drastickej zmene hlasitosti v prípade zmeny kanála alebo
počas prechodu v scéne.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a
SETUP OFF.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte OPTION a potom stlačte
tlačidlo ENTER.

3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte SMART VOLUME a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
4. Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberte ON alebo OFF.

Nastavenie automatickej kalibrácie
Po prvom nastavením kalibrácie po premiestnení alebo inštalovaní jednotky táto automaticky rozpozná
vzdialenosť medzi reproduktormi, úrovne medzi kanálmi a kmitočtovú charakteristiku na vytvorenie
7.1-kanálového zvukového poľa, ktoré je optimalizované pre vaše prostredie.
- Pred nastavením 1. ASC mikrofón pripojte k vstupnému konektoru ASC MIC.
2. ASC mikrofón umiestnite do polohy počúvania.
3. Stlačte tlačidlo ASC na prednom paneli a potom stlačte tlačidlo ENTER.
44
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 44
2011-06-10
10:41:01
03
Nastavenie
CALIBRATION
FL
0dB
0.3m
Bi-AMP
ASC mikrofón
SL
0dB
0.3m
FR
0dB
0.3m
SW
0dB
0.3m
C
0dB
0.3m
SR
0dB
0.3m
USER
SBL
0dB
0.0m
> MOVE
SBR
0dB
0.0m
SELECT
' RETURN
EXIT
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a SETUP OFF.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte OPTION a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte AUTO CALIBRATION a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte MEASUREMENT a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
• Aby ste vytvorili optimálne 7.1-kanálové zvukové pole, výbery
sa nachádzajú v nasledovnej časti:
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SBR ➞ SBL ➞ SL ➞ SW
• MODE ON : Automatická kalibrácia je zapnutá.


MODE OFF: Automatická kalibrácia je vypnutá.
Ak chcete zrušiť nastavenie automatickej kalibrácie.
Toto sa automaticky vráti, ak stlačíte tlačidlo RETURN.
• Ak sa vyskytne chyba kalibrácie, viď „Zoznam chýb automatickej kalibrácie“ na strane 63.
✎ POZNÁMKA
 Nastavenie kalibrácie trvá približne 3 minúty.
 Keďže úroveň hlasitosti tónu je počas Nastavenia automatickej kalibrácie pevná, nemôžete
upravovať hlasitosť pomocou diaľkového ovládača.
 Ak počas Nastavenia automatickej kalibrácie odpojíte ASC mikrofón, nastavenie sa zruší.
 Na používanie tejto funkcie môžete tiež použiť tlačidlo ASC na diaľkovom ovládači.
 Ak je Dolby Pro Logic IIz nastavený na ON, výber bude mať nasledovnú postupnosť :
FL  CEN  FR  SR  FHR  FHL  SL  SW.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 45
45
2011-06-10
10:41:02
Nastavenie
Nastavenie DRC
Túto funkciu môžete použiť na vychutnávanie si zvuku Dolby Digital ak pozeráte filmy pri nízkej
hlasitosti v noci.DRC komprimuje zvuk, aby bol najhlasnejší zvuk tichší a najtichší zvuk hlasnejší.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a
SETUP OFF.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte OPTION a potom stlačte
tlačidlo ENTER.

3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte DRC a potom stlačte tlačidlo
ENTER.
4. Tlačidlami ▲▼ zvoľte požadovaný DRC.
• AUTO : Ovládanie dynamického rozsahu bude nastavené
automaticky na základe informácií poskytnutých zvukovou
stopou Dolby TrueHD.
• MIN : Nastavenie efektu DRC na minimum.
• STD : Nastavenie efektu DRC na štandard.
• MAX : Nastavenie efektu DRC na maximum.

Duálne monofónne nastavenie
Duálne monofónne programy majú dva nezávislé monofónne kanály.
Túto funkciu môžete použiť pri prehrávaní duálnych monofónnych programov.
Pri použití tejto funkcie zvoľte zvukové kanály CH1, CH2 alebo oba kanály.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a
SETUP OFF.
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte OPTION a potom stlačte
tlačidlo ENTER.

3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte DUAL MONO a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
4. Tlačidlami ▲▼ zvoľte požadovanú možnosť DUAL MONO.
• CH1 : Budete počuť iba kanál 1.
• CH2 : Budete počuť iba kanál 2.
• BOTH : Z predných reproduktorov budete počuť oba kanály.

Nastavenie HDMI
Túto funkciu použite, ak chcete prenášať zvukový signál pomocou HDMI kábla.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a SETUP OFF.
46
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 46
2011-06-10
10:41:03
03
Nastavenie
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte OPTION a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte HDMI SETUP a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
4. Tlačidlami ▲▼ nastavte požadovaný režim HDMI Setup a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
5. Tlačidlami ▲▼ zvoľte požadovanú možnosť.
• AUTO SYNC : ON, OFF
AV prijímač môže byť nastavený na automatické opravovanie
akéhokoľvek omeškania medzi videom a zvukom, na základe
údajov z pripojeného televízora.
- ON : HDMI Sync je aktivovaná.
- OFF : HDMI Sync je deaktivovaná.


• HDMI AUDIO : AVR(Audio Video Receiver), TV
Tento výber určuje, či zvuk prijímaný cez HDMI IN vystupuje cez HDMI OUT. Ak chcete počúvať
zvuk z pripojeného externého zariadenia HDMI pomocou reproduktorov pripojených k televízoru
s HDMI, nastavte ho na TV. V opačnom prípade nechajte nastavenie na AVR a počúvajte zvuk z
A/V prijímača.
- AVR : HDMI zvuk nevystupuje
- TV : HDMI HDMI zvuk vystupuje
• HDMI ANYNET+ : ON, OFF
Anynet+ je funkcia, ktorá vám umožňuje ovládať iné zariadenia Samsung pomocou diaľkového
ovládača televízora Samsung.
- ON : Anynet + aktivovaná.
- OFF : Anynet +je deaktivovaná.
• ARC : AUTO , OFF
Ak používate HDMI kábel na prepojenie medzi vstupom HDMI IN televízora podporujúceho
zvukový spätný kanál a výstupom HDMI OUT (ARC) hlavnej jednotky, môžete počúvať zvuk
televízora cez reproduktor pripojený k hlavnej jednotke bez ďalšieho pripojenia.
- AUTO : Zvukový signál z televízora sa môže odoslať do výstupu HDMI OUT hlavnej jednotky.
- OFF : Vypnutie funkcie TV ARC.
✎ POZNÁMKA
 HDMI Audio je umožnená iba vtedy, keď sú pripojenia HDMI INPUT a HDMI OUT pripojené
správne a fungujú normálne.
 Funkcia synchronizácie HDMI funguje iba vtedy, keď váš HDMI kompatibilný televízor túto funkciu
podporuje.
 Ak je funkcia HDMI ANYNET+ nastavená na VYP., funkcia televízora ARC bude podľa nej
nastavená na VYP. a nebude sa dať prepnúť na AUTO.
 Funkcia ARC bude aktívna iba cez koncovku HDMI OUT.
Nastavenie konverzie videa
Môžete konvertovať vstupný kompozitný alebo komponentný videosignál na maximálnu kvalitu
pripojeného televízora, ak konvertovaný videosignál vychádza cez konektor HDMI OUT.
1. Stlačte tlačidlo SETUP/MENU na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tlačidla sa režim prepína medzi INPUT a SETUP OFF.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 47
47
2011-06-10
10:41:04
Nastavenie
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte OPTION a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte CONV. VIDEO a potom stlačte
tlačidlo ENTER.

4. Tlačidlami ▲▼ vyberte možnosť BYPASS alebo AUTO.
• BYPASS : Konvertuje vstupný obrazový zdroj na digitálny
duplikát bez zmeny rozlíšenia.
• AUTO : Konvertuje vstupný videosignál pred výstupom v
maximálnom rozlíšení, ktoré pripojený televízor podporuje.

Tok konverzie videa podľa pripojeného portu
Ako vidno na obrázku, výstup HDMI Out jednotky je pripojený k TV alebo monitoru, analógový zdroj
videa (kompozitný alebo komponentný) z video zariadenia sa spracováva pre konverziu nahor
automaticky pre výstup HDMI.
Pri pripojení k TV alebo monitoru cez kompozitné alebo komponentné porty bude na výstupe
zodpovedajúci analógový signál bez akejkoľvek konverzie. V prípade, že sú jednotka a zariadenie
zdrojového videa prepojené viacerými spôsobmi (HDMI, komponentné a kompozitné video) súčasne:
Vstupný videosignál sa automaticky zvolí v poradí Component Video Composite Video.
ONLY FOR
UPDATE
LINE OUT
SUBWOOFER
OUT
ONLY FOR
SERVICE
Vstupný
signál
HDMI OUT
Výstupný
signál
Konverzia
videa
HDMI IN
HDMI OUT
HDMI IN
COMPONENT OUT
COMPONENT IN
COMPONENT OUT
COMPONENT IN
VIDEO OUT
VIDEO IN
VIDEO OUT
VIDEO IN
✎ POZNÁMKA
 To umožňuje konverziu nahor na kvalitu 1080p.
 Automatická konverzia sa neuplatňuje na video zdroj prichádzajúci z portu HDMI IN.
48
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 48
2011-06-10
10:41:04
04
Prevádzka
Prevádzka
Používanie priestorových režimov
Používanie tlačidla S.DIRECT
Výstup originálneho signálu tak, ako je, bez aplikovania efektu zvukového poľa alebo akéhokoľvek
iného zvukového efektu.
Stlačte tlačidlo S.DIRECT.
✎ POZNÁMKA
 Na obrazovke sa zobrazí „DIRECT“, nie „S.DIRECT“.
Tabuľka vstupného signálu a priestorového zvuku
o = aktívny, – = neaktívny
Vstupný signál
Dolby Digital
Režim priestorového
zvuku
L/R
Výstupný kanál
SL SBL
C
SUBW
SR SBR
Informácie na displeji
Formát signálu
Dolby Digital
O
O
O
–
O
Digitálny + Dolby Digital
Stav kanála
L, C, R, SL, SR, SW
Dolby Digital EX
O
O
O
O
O
Digitálny +Dolby Digital EX
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
Dolby Digitital EX
Dolby Digital + ProLogic IIx
O
O
O
O
O
Digitálny + Dolby Digital + ProLogic IIx
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
Dolby Digital + ProLogic IIz
O
O
O
O (Výška)
O
Digitálny + Dolby Digital + ProLogic IIz
Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus
O
O
O
O
O
Digitálny + Dolby Digital Plus
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD
O
O
O
O
O
Dolby TrueHD
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS (5.1-ch)
DTS Surround
O
O
O
–
O
DTS
DTS-ES
DTS Digital + ProLogic IIx
O
O
O
O
O
DTS + ProLogic IIx
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS Digital + ProLogic IIz
O
O
O
O (Výška)
O
DTS + ProLogic IIz
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS-ES
O
O
O
O
O
DTS ES
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS 96/24
O
O
O
–
O
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio
O
O
O
O
O
DTS-HD MSTR
DTS 96/24
DTS-HD
LPCM Multi-Channel
2-ch PCM
Analogue 2-ch
L, C, R, SL, SR, H, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS-HD High Resolution
O
O
O
O
O
DTS-HD
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
Multi-Channel
O
O
O
O
O
Digitálny + LPCM
L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
Multi-Channel
O
O
O
O (Výška)
O
Digitálny + LPCM
L, C, R, SL, SR, H, SW
Stereo
O
–
–
–
O
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
ProLogic IIx
O
O
O
O
O
ProLogic IIz
O
O
O
O (Výška)
O
NEO:6
O
O
O
O
O
Digitálny + LPCM
Digitálny + LPCM + Dolby Digital +
ProLogic IIx
Digitálny + LPCM + Dolby Digital +
ProLogic IIz
Digitálny + LPCM + DTS + NEO:6
SFE
O
O
O
O
O
Dig Digitálny ital + LPCM + LIVE SURR
Stereo
O
–
–
–
O
Analógový
ProLogic IIx
O
O
O
O
O
Analógový + Dolby Digital + ProLogic IIx
L, R, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
L, C, R, SL, SR, H, SW
L, R, SW
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
ProLogic IIz
O
O
O
O (Výška)
O
Analógový + Dolby Digital + ProLogic IIz
NEO:6
O
O
O
O
O
Analógový + DTS NEO:6
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
SFE
O
O
O
O
O
Analógový + LIVE SURR
L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
• L/R : predný reproduktor (ľavý/pravý)
C : stredový reproduktor
SL/SR : priestorové reproduktor (ľavý/pravý)
SBL/SBR : zadný priestorový reproduktor (ľavý/pravý)
H = FHL/FHR : predný vysoký reproduktor (ľavý/pravý)
SW : subwoofer
L, C, R, SL, SR, H, SW
• LIVE SURR : LIVE SURROUND
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 49
49
2011-06-10
10:41:06
Prevádzka
✎ POZNÁMKA
 Zobrazenia stavu kanála záležia od usporiadania reproduktorov.
 Režim SFE pracuje s 2 kanálovými signálmi.
 Ak je Dolby Pro Logic IIz zapnuté, zadný priestorový reproduktor (SBL/SBR) sa zmení na predný
výškový reproduktor (FHL/FHR), Dolby true HD, Dolby plus, DTS-HD Audio, SFE a NE0:6 budú
vysielané 5.1-kanálovo.
 ProLogic IIx a ProLogic IIz funguje iba pri zvukových signáloch so vzorkovacou frekvenciou 32
kHz, 44 kHz alebo 48 kHz.
Používanie tlačidla AUDIO EFFECT na prednej strane hlavnej jednotky
Výber režimu DPLIIx
1. Tlačidlom AUDIO EFFECT zvoľte režim DPLIIx.
• Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi
 3D SOUND.


2. Stlačte tlačidlo <, >.
• Každým stlačením tlačidla <, > budete postupne prepínať medzi MUSIC  GAME 
MATRIX  PL  PL OFF  MOVIE.
• Ak zapnete Dolby Pro Logic IIz, zvolí sa striedavo HEIGHT  PL OFF.
• Režim DPLllx môžete tiež vybrať stlačením tlačidla PROLOGIC na diaľkovom ovládačintrol.
Výber režimu NEO:6
1. Tlačidlom AUDIO EFFECT zvoľte režim NEO:6.
• Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi
 3D SOUND.


2. Stlačte tlačidlo <, >.
• Každým stlačením tlačidla <, > budete postupne prepínať medzi MUSIC  CINEMA  OFF.
• Režim NEO:6 môžete tiež vybrať stlačením tlačidla NEO:6 na diaľkovom ovládačintrol.
Výber režimu DSP
1. Tlačidlom AUDIO EFFECT zvoľte režim DSP.
• Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi
 3D SOUND.


2. Stlačte tlačidlo <, >.
• Každým stlačením tlačidla <, > budete postupne prepínať medzi STEREO  HALL 1 HALL
2  J.CLUB  CHURCH  ROCK  CLASSIC  LIVE  GAME  MOVIE  CONCERT
 STADIUM.
• Režim DSP môžete tiež vybrať stlačením tlačidla DSP na diaľkovom ovládačintrol.
50
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 50
2011-06-10
10:41:06
04
Prevádzka
Výber režimu 3D SOUND
1. Tlačidlom AUDIO EFFECT zvoľte režim 3D SOUND.
• Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi
 3D SOUND.


2. Stlačte tlačidlo <, >.
• Každým stlačením tlačidla <, > budete postupne prepínať medzi 3D SOUND ON  3D SOUND
OFF.
• Režim 3D SOUND môžete tiež vybrať stlačením tlačidla 3D SOUND na diaľkovom
ovládačintrol.
✎ POZNÁMKA
 3D zvukový efekt nebude dostupný pre Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio
a DTS-HD High Resolution Audio.
 Nemôžete použiť režim Dolby Pro Logic llx pre analógové multikanálové signály, LPCM
multikanálové signály z HDMI, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio a DTSHD High Resolution Audio.
 Systém Pro Logic funguje so zvukovými signálmi so vzorkovacími frekvenciami 32 kHz, 44 kHz
alebo 48 kHz.
 3D zvukový efekt nebude dostupný pre FM.
Použitie tlačidla SUBWOOFER
Môžete nastaviť úroveň subwoofera.
1. Stlačte tlačidlo SUBWOOFER.
2. Tlačidlami ◄ ► zvoľte úroveň subwoofera v časti
Display pomocou S.W. (zobrazenie automaticky zmizne.)
- Nastavenie úrovne subwoofera• SW (Subwoofer) : -10 ~ +10dB
Počúvanie rádia
Rádio môžete počúvať pomocou automatického alebo manuálneho ladenia.
1. Stlačte tlačidlo INPUT SELECT a vyberte FM.
2. Vyberte frekvenciu (vysielanie rádia).
• Predvolené ladenie :
Stlačením tlačidla #,$ na diaľkovom ovládači vyberte predvolenú frekvenciu.
• Manuálne ladenie 1 (Automatické ladenie):
Stlačením a podržaním tlačidla TUNING/CH ( .,, ) na diaľkovom ovládači sa frekvencia naladí
automaticky.
• Manuálne ladenie 2 :
Stlačením tlačidiel TUNING/CH ( .,, ) na diaľkovom ovládači zvyšujete alebo znižujete
frekvenciu krok za krokom.
✎ POZNÁMKA
 Rovnako tiež môžete použiť tlačidlá SELECT (.,,) na hlavnej jednotke na zmenu frekvencie
rádia.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 51
51
2011-06-10
10:41:06
Prevádzka
Počúvanie Mono/Stereo
Stlačte tlačidlo MO/ST na diaľkovom ovládači.
• Každým stlačením tohto tlačidla budete postupne prepínať medzi STEREO alebo MONO.
• Ak v oblasti so slabým príjmom vyberiete MONO, pomôže to znížiť šum.
• Túto funkciu môžete ovládať iba diaľkovým ovládačom.
Prednastavenie rádiových staníc
Môžete prednastaviť do 15 FM staníc.
Napr. Nastavenie stanice FM 89,10 na predvoľbu 2.
1. Stlačte tlačidlo INPUT SELECT a vyberte FM.
2. Stlačením tlačidiel TUNING/CH ( .,, ) na diaľkovom ovládači
vyberte 89.10.
• Pre automatické a manuálne ladenie sa obráťte na krok 2.
3. Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY na hlavnej jednotke.
• Rovnako tiež môžete použiť tlačidlo TUNER MEMORY na
diaľkovom ovládači.
• Číslo stanice bude blikať na displeji.
4. Stlačením tlačidla TUNING/CH ( .,, ) na diaľkovom ovládači
a vyberte predvoľbu 2.
• Predvoľbu môžete vybrať od 1 do 15.
3. Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY na hlavnej jednotke.
• Naladené číslo sa stratí a stanica 89,10 bude uložená v
predvoľbe 2.
6. Ak chcete nastaviť ďalšie stanice, opakujte kroky 2 až 5.



Počúvanie predvolených staníc
• Stlačením tlačidla TUNING MODE vyberte PRESET a stlačte tlačidlá SELECT ( .,, ).
52
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 52
2011-06-10
10:41:07
04
Prevádzka
Informácie o vysielaní RDS
Používanie služby RDS (Radio Data System) na príjem staníc FM
Služba RDS umožňuje staniciam FM odosielať spolu so signálom
pravidelného programu ďalší signál. Stanice napríklad odosielajú svoje
názvy ako aj informácie o type programu, ktorý vysielajú, napríklad
šport alebo hudba atď.
Keď sa naladí nejaká stanica FM, ktorá poskytuje službu RDS, na
displeji sa rozsvieti indikátor RDS.
Popis funkcií RDS
• PTY (Program Type) : Zobrazuje typ práve vysielaného programu.
• PS NAME (Program Service Name) : Označuje názov vysielajúcej stanice, skladá sa
z 8 znakov.
• RT (Radio Text) : Dekóduje text vysielaný stanicou (ak nejaký vysiela), skladá sa najviac z 64 znakov.
• CT (Clock Time) : Dekóduje z frekvencie FM reálny čas hodín. Niektoré stanice
nemusia vysielať informácie typu PTY, RT alebo CT, teda nie vždy sa musia
zobrazovať.
• TA (Traffic Announcement) : Keď sa zobrazí „TA ON“ znamená to, že dopravné správy sú v
prevádzke.
✎ POZNÁMKA
 RDS nemusí správne fungovať, ak naladená stanica neprenáša signál RDS správne, alebo v
prípade, že je intenzita signálu slabá.
Ako zobraziť informácie služby RDS
Signály RDS odosielané stanicou je možné vidieť na displeji.
Počas počúvania stanice FM stlačte tlačidlo RDS DISPLAY
(ZOBRAZIŤ RDS).
• Pri každom stlačení tlačidla sa displej bude meniť a zobrazovať
nasledujúce informácie :
PS NAME  RADIO TEXT  CLOCK/TIME  FREQUENCY
• PS (Program Service) : počas vyhľadávania sa objaví nápis <PS
NAME>, potom sa zobrazia názvy staníc. Ak
sa neodosiela žiadny signál, objaví sa nápis <NO PS NAME>.
• RT(RadioText) : počas vyhľadávania sa objaví nápis <RADIO TEXT>, potom sa zobrazia textové
správy odosielané stanicou. Ak sa neodosiela žiadny signál, objaví sa nápis <NO
RT>.
• Frequency : frekvencia stanice (žiadna služba RDS).
Informácie o znakoch zobrazených na displeji
Ak displej zobrazuje signály PS,alebo RT, použíjú sa nasledovné znaky.
• Displej nedokáže rozlišovať veľké a malé pismená. Vždy používa veľké písmena.
• Displej nedokáže zobrazovať písmena s diakritikou. Napríklad písmeno <A> môže znamenať
písmeno <A’s> diakritikou, napríklad <À, Â, Ä, Á, Å a Ã.>
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 53
53
2011-06-10
10:41:07
Prevádzka
Označenie PTY (Typ programu) a funkcia PTY-SEARCH
Jednou z výhod služby RDS je to, že môžete vyhľadávať určitý druh programu spomedzi predvolených
kanálov určením kódov PTY.
Ako vyhľadať program pomocou kódov PTY
Najprv si zapamätajte...
• Funkcia PTY Search (Hľadanie PTY) sa týka len predvolených stanic.
• Ak chcete kedykoľvek počas procesu zastaviť vyhľadávanie, stlačte počas vyhľadávania tlačidlo
PTY-SEARCH.
• Pri vykonávani nasledujúcich krokov neexistuje žiadny časový limit. Ak sa nastavenie zastavi pred
dokončením, spustite ho znova od kroku 1.
• Pri stláčaní tlačidiel na diaľkovom ovládani skontrolujte, či je stanica FM vybraná pomocou
primárneho diaľkového ovládania.
1. Počas počúvania stanice FM stlačte tlačidlo PTY SEARCH.
2. Stláčajte tlačidlo PTY- alebo PTY+, kým sa na displeji neobjavi
požadovaný kód PTY.
• Na pravej strane displeja sa zobrazuje popis kódov PTY.
3. Znova stlačte tlačidlo PTY SEARCH, kým je ešte na displeji stále
zobrazený kód PTY vybraný v predchádzajúcom kroku.
• Centrálny pristroj prehľadáva 29 predvolených stanic FM.
Zastavi sa, keď nájde vybraný kód a naladi stanicu.
Displej
Typ programu
NEWS
Novinky zahŕňajúce komentáre a správy
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
Rôzne témy zahŕňajúce aktuálne udalosti,
dokumenty, diskusie a analýzy
Informácie zahŕňajúce merania, inzertné akcie
a počasie, témy zaujimajúce spotrebiteľov,
zdravotnicke informácie atď.
Informácie zo športu
Vzdelávacie informácie
Rozhlasové dramatické seriály atď.
Ľudová alebo regionálna kultúra
zahŕňajúca cirkevné záležitosti, sociálne
vedy, jazyk, divadlo atď.
Displej
Typ programu
LIGHT M
Ľahká klasická hudba – klasická hudba,
inštrumentálna a zborová hudba
CLASSICS
Vážna klasická hudba – orchestrálna hudba,
symfónie, komorná hudba a opera
OTHER M
Ostatná hudba – džez, R&B, country
WEATHER
Počasie
FINANCE
Financie
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
Náboženstvo
PHONE IN
Telefonické
Prírodné vedy a technológie
TRAVEL
Cestovanie
Ostatné hovorené nehudobné programy
(kvízy, súťaže), rozhovory, komediálne a
satirické pásma atď.
LEISURE
Voľný čas
Populárna hudba
ROCK M
Rocková hudba
M.O.R.M
Súčasná novodobá hudba určená na
<ľahké počúvanie>
JAZZ
Džezová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATION M
Ľudová hudba
OLDIES
Staršia hudba
FOLK M
Folková hudba
DOCUMENT
54
Detské programy
Spoločenské záležitosti
Dokumentárne vysielanie
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 54
2011-06-10
10:41:08
04
Prevádzka
Používanie iPod
Prehrávanie svojho iPodu si môžete vychutnávať pomocou dodaného diaľkového
ovládača.
Počúvanie hudby (Funkcia zvuku iPod)
Pripojením iPodu k AV prijímaču môžete prehrávať hudbu, ktorá je v ňom
uložená.
1. Konektor doku iPodu pripojte ku konektoru iPod na AV prijímači.
2. iPod umiestnite do doku.
• Váš iPod sa automaticky zapne.
3. Stlačte tlačidlo INPUT SELECT na diaľkovom ovládači a vyberte režim IPOD
AUDIO.
4. Stlačte tlačidlo PREHRAŤ na diaľkovom ovládači a spustite prehrávanie.
• AV prijímač spustí prehrávanie od prvej skladby prehrávača iPod.
5. Na ovládanie jednoduchých funkcií prehrávania, ako napríklad PREHRAŤ, POZASTAVIŤ,
ZASTAVIŤ, PRESKOČIŤ (#,$) môžete používať diaľkový ovládač.
✎ POZNÁMKA
 Kompatibilné prehrávače iPod nájdete na strane 28.
Kompatibilita záleží od verzii softvéru vášho iPodu.
 Stlačením tlačidla iPod na diaľkovom ovládači môžete tiež vybrať iPod.
Sledovanie filmu (Funkcia videa iPod)
Pripojením prehrávača iPod k AV prijímaču môžete prehrávať súbory
s videom, ktoré sú v ňom uložená.
1. Konektor doku iPodu pripojte ku konektoru iPod na AV prijímači.
2. Na obrazovke iPodu sa presuňte k Videos > Settings a nastavte
možnosť TV Out na On.
3. iPod umiestnite do doku.
4. Stlačte tlačidlo INPUT SELECT na diaľkovom ovládači a vyberte režim
IPOD VIDEO.
5. Na televízore, ktorý je pripojený k AV prijímaču nastavte možnosť
AV IN na COMPOSITE.
<obrazovka iPod>
Pri ďalších krokoch postupujte podľa obrazovkového
sprievodcu iPodu.
6. Stlačením tlačidiel , vyberte Videos a potom stlačte tlačidlo ENTER.
7. Stlačením tlačidiel , na diaľkovom ovládači vyberte Movies a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 55
55
2011-06-10
10:41:08
Prevádzka
8. Stlačením tlačidiel , vyberte súbor, ktorý chcete prehrávať a
potom stlačte tlačidlo ENTER.
• Na televíznej obrazovke sa prehrajú súbory s videom
prehrávača iPod.
9. Na ovládanie jednoduchých funkcií prehrávania, ako napríklad
PREHRAŤ, POZASTAVIŤ, ZASTAVIŤ, PRESKOČIŤ (#,$)
môžete používať diaľkový ovládač.
• Ak po prehraní stlačíte tlačidlo PREV, prehrávač prejde do
obrazovky spustenia aktuálneho súboru.
<obrazovka iPod>
• Ak chcete pozastaviť prehrávanie a vrátiť sa k obrazovke so zoznamom, stlačte tlačidlo
ZASTAVIŤ.
• Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo RETURN.
✎ POZNÁMKA
 Predtým, ako budete môcť prehrať video súbory v prehrávači iPod, musíte pripojiť konektory
Audio/Video na televízore pomocou kompozitného (A/V) kábla.
 Prehrávače iPod nájdete na strane 28.
Kompatibilita záleží od verzii softvéru vášho iPodu.
 Keď sa aktuálny súbor prehrá až do konca, ďalší súbor nebude prehraný automaticky.
Ak chcete prehrať ďalší súbor, na obrazovke so zoznamom prehrávača iPod vyberte ten, ktorý
chcete prehrať.
 Na obrazovke televízora sa nezobrazí žiadny iný súbor ako ten na prehrávanie. Skontrolujte ďalšie
obrazovky prehrávača iPod.
Praktické funkcie
Funkcia časovača spánku
Môžete nastaviť čas automatického vypnutia zariadenia.
Stlačte tlačidlo SLEEP.
• SLEEP : OFF  10M  20M  30M  60M  90M  120M 
150M sa postupne bude prepínať.
Kontrola časovača
Stlačte tlačidlo SLEEP.
• Na displeji bude zobrazený zostávajúci čas pred automatickým
vypnutím zariadenia.
• Opätovným stlačením tlačidla zmeníte čas vypnutia, ktorý ste nastavili predtým.
Zrušenie časovača
• Tlačidlo SLEEP stláčajte, až kým sa na displeji nezobrazí SLEEP OFF.
56
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 56
2011-06-10
10:41:09
04
Prevádzka
Funkcia vypnutia hlasitosti
Táto funkcia je užitočná ak chcete odpovedať na zvonček pri dverách, alebo ak telefonujete.
Stlačte tlačidlo MUTE.
• Na displeji sa zobrazí MUTE
Opätovné spustenie hlasitosti
Stlačte tlačidlo MUTE opätovne, alebo stlačte tlačidlo hlasitosti.
• MUTE z displeja zmizne a zvuk začne opätovne vychádzať.
Nastavenie displeja
Môžete nastaviť jas displeja.
Stlačte tlačidlo DIMMER.
• Každým stlačením tohto tlačidla sa jas zmení v nasledovne :
Tmavý  jasný.
✎ POZNÁMKA
 Funkcie Spánok, Vypnutie hlasitosti a Nastavenie displeja môžete
ovládať iba diaľkovým ovládačom.
Funkcia resetu
Keď je napájanie zapnuté
1. Stlačte tlačidlo MUTE.
• Na displeji sa zobrazí MUTE.
2. Päťkrát stlačte tlačidlo 2 a potom stlačte tlačidlo ENTER.
• Na displeji sa zobrazí INITIAL : NO.
3. Stlačením tlačidiel ◄ ► vyberte YES.
• Zariadenie sa po 5 sekundách vypne.
Keď je napájanie vypnuté
1. Stlačte a podržte tlačidlo TUNER MEMORY na prednej strane vášho
AV prijímača na dlhšie ako 5 sekúnd.
• KONTROLKA NAPÁJANIA jedenkrát zabliká.
✎ POZNÁMKA
 Pomocou funkcie RESET vymažete všetky uložené nastavenia.
 Kým nie je táto funkcia nevyhnutná, nepoužívajte ju.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 57
57
2011-06-10
10:41:10
Prevádzka
Používanie slúchadiel
Slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky) používajte na súkromné potešenie z počúvania.
Slúchadlá pripojte k konektorom slúchadiel a počúvajte hudbu.
✎ POZNÁMKA
 Pri použití slúchadiel hlasitosť príliš nezvyšujte, pretože by ste si mohli poškodiť sluch.
Aktualizácia softvéru
Spoločnosť Samsung môže poskytnúť aktualizáciu firmvéru AV prijímača.
Navštívte Samsung.com alebo kontaktujte stredisko Samsung, kde
získate informácie o aktualizáciách na stiahnutie a používaní USB
mechaniky.
Aktualizácie si môžete stiahnuť pripojením USB mechaniky k USB
portu, ktorý sa nachádza na vašom AV prijímači.
ONLY FOR
UPDATE
✎ POZNÁMKA
 Vložte USB mechaniku s aktualizáciou firmvéru do USB portu na
zadnej strane hlavnej jednotky.
 Dávajte pozor, aby ste počas aplikácie aktualizácií neodpojili
napájanie, alebo aby ste neodpojili USB mechaniku. Po dokončení
aktualizácie firmvéru sa hlavná jednotka automaticky vypne.
Po aktualizácii softvéru sa nastavenia, ktoré ste vykonali, vrátia do
východiskových nastavení (z továrne) Odporúčame vám, aby ste si
vaše nastavenia zapísali a tak ich budete môcť po aktualizácii jednoducho opätovne nastaviť.
 Ak aktualizácia softvéru zlyhala, odporúčame vám, aby ste všetky USB údaje naformátovali na
FAT16 a potom sa o aktualizáciu softvéru pokúste opätovne.
 Systém súborov NTFS USB nie je podporovaný.
 USB nemusí byť podporované, záleží od výrobcu.
ONLY FOR
SERVICE
58
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 58
2011-06-10
10:41:11
05
Rôzne
Rôzne
Ovládanie televízora diaľkovým ovládačom
1. Stlačte tlačidlo POWER a zapnite televízor.
2. Stlačte tlačidlo TV a diaľkový ovládač nastavte do režimu televízora.
3. Diaľkový ovládač namierte na televízor.
4. Stláčajte tlačidlo POWER a zadajte kód, ktorý zodpovedá značke vášho televízora.
• Ak je pre váš televízor v tabuľke uvedený viac ako jeden kód, zadajte ich postupne a zistite, ktorý
kód je ten správny.
• Ak kód zodpovedá kódu televízora, televízor sa vypne.
5. Keď sa televízor zapne alebo vypne keď stlačíte vypínač na diaľkovom ovládači, nastavenie je
ukončené.
• Môžete používať tlačidlá TV POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU a tiež číselné tlačidlá (0 - 9).
✎ POZNÁMKA
 Diaľkový ovládač nebude s niektorými značkami televízorov fungovať. Niektoré funkcie sa tiež
nebudú dať ovládať, záleží od vašej značky televízora.
 Východiskové nastavenie diaľkového ovládača je televízor Samsung.
Zoznam kódov značiek televízora
Značka
Číslo kódu
Značka
Číslo kódu
Značka
Číslo kódu
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Realistic
03, 19
A Mark
01, 15
Inkel
45
Sampo
40
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13, 14
JC Penny
56, 59, 67, 86
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46,
47, 48, 49, 59, 60, 98
AOC
01, 18, 40, 48
Bell & Howell
(M.Wards)
Brocsonic
Candle
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
57, 58, 81
KEC
03, 15, 40
59, 60
KMC
15
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44
Luxman
18
18
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Classic
03
Concerto
18
Contec
46
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature 2000
(M.Wards)
57, 58
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Soundesign
03, 40
Marantz
40, 54
Spectricon
01
Matsui
54
SSS
18
MGA
18, 40
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
Symphonic
61, 95, 96
Croslex
62
MTC
18
Tatung
06
Crown
03
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Techwood
18
Curtis Mates
59, 61, 63
Nikei
03
Teknika
03, 15, 18, 25
CXC
03
Onking
03
TMK
18, 40
Onwa
03
Toshiba
19, 57, 63, 71
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Vidtech
18
Daytron
40
Penney
18
Videch
59, 60, 69
Dynasty
03
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
15, 17, 18, 40, 48, 54,
60, 64
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82,
83, 84, 85
Philips
Pioneer
63, 66, 80, 91
Yamaha
18
Fisher
19, 65
Portland
15, 18, 59
York
40
Funai
03
Proton
40
Futuretech
03
Quasar
06, 66, 67
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
40
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Emerson
Hall Mark
Yupiteru
03
Zenith
58, 79
Zonda
01
Dongyang
03, 54
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 59
59
2011-06-10
10:41:13
Rôzne
Ovládanie vášho DVD prehrávača alebo Videa diaľkovým ovládačom
1. Stlačte tlačidlo POWER a zapnite DVD (BD) prehrávač.
2. Stlačte tlačidlo BD/DVD a diaľkový ovládač nastavte do režimu DVD (BD).
3. Diaľkový ovládač namierte na DVD (BD).
4. Stláčajte tlačidlo POWER a zadajte kód, ktorý zodpovedá značke vášho DVD (BD).
• Ak je pre vaše DVD (BD) v tabuľke uvedený viac ako jeden kód, zadajte ich postupne a zistite,
ktorý kód je ten správny.
• Ak kód zodpovedá kódu DVD (BD), DVD (BD) sa vypne.
5. Keď sa DVD zapne alebo vypne keď stlačíte vypínač na diaľkovom ovládači, nastavenie je
ukončené.
• Môžete používať tlačidlá DVD (BD) POWER, PREHRAŤ, POZASTAVIŤ, ZASTAVIŤ, PRESKOČIŤ,
MENU a číselné tlačidlá (0 - 9).
✎ POZNÁMKA
 Diaľkový ovládač nemusí s niektorými značkami DVD fungovať.
Niektoré funkcie sa možno tiež nebudú dať ovládať, záleží od vašej značky DVD.
 Východiskové nastavenie diaľkového ovládača je DVD (BD) Samsung.
Zoznam kódov značiek DVD
Značka
DENON
DOONOON
DMTECH
FISHER
GE
HARMAN/KARDON
JVC
KENWOOD
LG
MAGNAVOX
MITSUBISHI
Číslo kódu
003, 032
019
017
002
006
012
010, 013
008
001
004
005, 016
Značka
Číslo kódu
ONKYO
OPTIMUS
PANASONIC
PROSCAN
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
SANYO
SONY
THETA DIGITAL
004, 014
011
021
006
004, 023
007, 011, 022, 025
006
000, 027
002
015, 020
011
Značka
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
TAEGWANG
PS2
X-BOX
APEX
Marantz
Číslo kódu
004, 018
009, 033
004, 024
026
028
029
030
031
Zoznam kódov značiek BD prehrávača
Značka
SAMSUNG
Číslo kódu
000, 001, 002, 003, 004
✎ POZNÁMKA
 Diaľkový ovládač bude ovládať iba BD prehrávače spoločnosti Samsung.
60
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 60
2011-06-10
10:41:14
06
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Pred požiadaním o opravu skontrolujte najskôr nasledovné.
Symptóm
Skontrolujte
Náprava
Zariadenie sa nezapne.
• Je sieťový kábel pripojený k zásuvke?
• Zástrčku pripojte k zásuvke.
Po stlačení tlačidla funkcia
nefunguje.
• Je vo vzduchu statická elektrina?
• Odpojte zástrčku a opätovne ju pripojte.
Nevychádza zvuk.
• Sú reproduktory a externé komponenty
pripojené správne?
• Pripojte ich správne.
• Je zapnutá funkcia vypnutia zvuku?
• Nastavte hlasitosti.
• Je hlasitosť nastavená na minimum?
• Obráťte sa na stranu 36 a vyberte LARGE,
SMALL alebo YES.
• Je veľkosť reproduktoru nesprávne nastavená
na NONE?
• Stlačením tlačidla MUTE funkciu zrušte.
Po vybratí funkcie sa na
televízore neobjaví obraz
• Je externé zariadenie pripojené správne?
• Pripojte ho správne.
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Sú vybité batérie?
• Batérie vymeňte za nové.
• Nie je vzdialenosť medzi diaľkovým
ovládačom a hlavnou jednotkou príliš veľká?
• Obsluhujte z bližšej vzdialenosti.
Zvuk z ľavých/pravých kanálov
je opačný.
• Sú ľavý/pravý reproduktor alebo ľavé/pravé
výstupné káble pripojené správne?
• Skontrolujte ľavý/pravý kanál a pripojte ho/
ich správne.
Nedá sa zachytiť vysielanie
rádia.
• Je FM anténa pripojená správne?
• Anténu pripojte správne.
Z priestorových reproduktorov
nevychádza zvuk.
• Je priestorový reproduktor pripojený správne?
• Ak je vstupná sila signálu antény slabá,
nainštalujte FM anténu na miesto s
dobrým príjmom.
• Je SURR (priestorový zvuk) nesprávne
nastavený na NONE v položke Speaker Size?
• Je priestorový režim nastavený na stereo?
• Obráťte sa na stranu 16 a pripojte ho
správne.
• Obráťte sa na stranu 36 a vyberte LARGE
alebo SMALL.
• Obráťte sa na strany 49 - 51 a vyberte iné
priestorové režimy.
Z priestorových reproduktorov
nevychádza zvuk.
• Sú zadné priestorové reproduktory pripojené
správne?
• Obráťte sa na stranu 16 a pripojte ho
správne.
• Je nastavenie reproduktora SBACK (ZADNÝ
PRIESTOROVÝ) nastavený na NONE
(ŽIADNY)?
• Obráťte sa na stranu 36 a vyberte LARGE
alebo SMALL.
• Je priestorový režim nastavený na EX/ES?
• Obráťte sa na stranu 42 a nastavte režim
Priestorový na EX/ES.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 61
61
2011-06-10
10:41:14
Ďalšie informácie
Symptóm
Režim EX/ES sa nedá
vybrať.
Skontrolujte
Náprava
• Je nastavenie reproduktora SBACK
(ZADNÝ PRIESTOROVÝ) v Speaker Setup
(Nastavenie reproduktorov) nastavený na
NONE (ŽIADNY)?
• Obráťte sa na stranu 36 a vyberte
LARGE (VEĽKÝ) alebo SMALL (MALÝ).
• Použite 7.1 kanálový externý
komponent.
• Je vstupný signál vybraný správne?
Nedá sa vybrať Režim
Dolby Pro Logic llx.
• Je vstupný signál vybraný správne?
• V režime Dolby Pro Logic II sa dá
vybrať iba 2-kanálový signál. (príklad:
Dolby Digital, PCM, 2-kanálový signál
analógového vstupu.)
Režim NEO:6 sa nedá
vybrať.
• Je vstupný signál vybraný správne?
• Použite vstupný signál PCM a Analog.
Pri prehrávaní DVD so
zakódovaným DTS nie
je zvuk.
• Je vybraný digitálny vstup?
• Skontrolujte, či je DVD prehrávač
správne pripojený a pre výber
digitálneho vstupu sa obráťte na
stranu 31.
Funkcia ochrany výrobku
Ochrana proti prehriatiu
• Ochranná funkcia sa zapne ak sa hlavná jednotka alebo sieťový transformátor prehrejú.
Na displeji sa zobrazí "
".
Táto funkcia sa zapne:
- Ak skratuje koncovka reproduktora
- Ak skratuje kábel reproduktora
Ak po vypnutí zariadenie opätovne zapnete a nenachádza sa tam žiadny problém, znak
PROTECTION sa z displeja stratí a jednotka bude fungovať správne.
62
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 62
2011-06-10
10:41:14
06
Ďalšie informácie
Zoznam chýb automatickej kalibrácie
Číslo chyby
Chybová správa automatickej kalibrácie na OSD
E02 NO MIC
Pripojte kalibračný mikrofón.
E03 NOISY
Počas merania zostaňte potichu.
E04 MIC LEVL
Reproduktor je príliš blízko mikrofónu.
Všetky reproduktory a kalibračný mikrofón nainštalujte na správne miesto.
E05 NO FRONT
Pripojte predný reproduktor správne.
E07 LEVL OVR
Všetky reproduktory a kalibračný mikrofón nainštalujte na správne miesto.
E08 DIST OVR
Niektoré reproduktory sú príliš ďaleko od kalibračného mikrofónu.
Všetky reproduktory a kalibračný mikrofón nainštalujte na správne miesto.
E13 TIME OVR
Odpojte a opätovne pripojte napájací kábel.
Potom uskutočnite meranie opätovne.
E14 CODE ERR
Odpojte a opätovne pripojte napájací kábel.
Potom uskutočnite meranie opätovne.
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 63
63
2011-06-10
10:41:14
Ďalšie informácie
Technické údaje
VŠEOBECNÉ
FM TUNER
ZOSILŇOVAČ
FREKVENČNÁ
CHARAKTERISTIKA
HDMI
VIDEO VÝSTUP
Hmotnosť
6,2 kg
Rozmery (Š x V x H)
429,2 x 165,1 x 360,6 mm
Rozsah prevádzkovej teploty
+5°C~+35°C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
10%~75%
Frekvenčná charakteristika
87,5~108,0MHz
Použiteľná citlivosť
12dBf
Pomer signálu k šumu
MONO/STEREO 55/55dB
Skreslenie
MONO/STEREO 0,3/0,8%
Stereo oddelenie
30dB
Výstupná úroveň tunera
1kHz, 75kHz Dev
Menovitý výkon
20Hz~20kHz/THD = 0,9%
Predný reproduktor (ľavý + pravý)
6 Ω 120W/CH
Stredový reproduktor
6 Ω 120W/CH
Priestorový reproduktor (ľavý + pravý)
6 Ω 120W/CH
Zadné priestorové reproduktory (ľavý + pravý)
6 Ω 120W/CH
Subwoofer
8 Ω 150W/CH
Vstupná citlivosť/impedancia
450mV/47kΩ
Pomer signálu k šumu (analógový vstup)
80dB
Rozdelenie (1 kHz)
60dB
Analógový vstup
20Hz~20kHz(±3dB)
Digitálny vstup/96 kHz PCM
20Hz ~44kHz(±3dB)
Vstup
Kompatibilný 1080p
Výstup
Kompatibilný 1080p
Formát TV
NTSC/PAL
Vstupná úroveň/impedancia
1Vp-p/75 Ω
Výstupná úroveň/impedancia
1Vp-p/75 Ω
Frekvenčná charakteristika videa
5 Hz až 10 kHz (-3 dB)
Pomer signálu k šumu
60dB
* Pomer signálu k šumu, prekrútenie, separácia a použiteľná citlivosť sú založené na meraniach pomocou
filtra AES (Spoločnosť zvukového inžinierstva).
- Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho
upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú iba približné.
- Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ohľadom sieťového napájania a spotreby energie sa obráťte na štítok upevnený na produkte.
64
Slovensky
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 64
2011-06-10
10:41:14
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte
stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Area
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Contact Centre 
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Austria
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
` Asia Pacific
-
www.samsung.com
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
Indonesia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` CIS
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 65
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0-800-502-000
www.samsung.com
Bosnia
Bulgaria
Croatia
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
Ukraine
1-800-SAMSUNG (726-7864)
02-201-24-18
Switzerland
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
0-800-100-5303
Belgium
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Centre 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
` Europe
Albania
Area
Serbia
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-06-10
10:41:14
Správna likvidácia batérií tohto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
Toto označenie, ktoré sa nachádza na batérii, v literatúre alebo na obalu, zobrazuje, že batérie v tomto
výrobku na konci ich životnosti nemôžete likvidovať s domácim odpadom. Tam, kde je to označené,
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb indikujú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo vo väčšom
pomere, ako je to stanovené v smernici ES 2006/66. Ak nie sú batérie správne likvidované, tieto látky by
mohli spôsobiť poškodenie ľudského zdravia alebo životného prostredia.
Kvôli ochrane zdrojov a na podporu opätovného použitia materiálu, separujte prosím batérie od ostatých
druhov odpadu a recyklujte ich pomocou vášho systému bezplatného vrátenia.
Správna likvidácia batérií tohto výrobku
(Odpadové elektrické a elektronické zariadenie)
(Aplikovateľné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so systémami separovaného zberu)
Toto označenie, ktoré sa nachádza na výrobku, jeho príslušenstvu alebo v jeho literatúre zobrazuje, že výrobok a jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by nemali byť likvidované s ostatným domácim
odpadom na konci životnosti. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z
voľnej likvidácie odpadu, separujte prosím tieto položky od ostatných druhov odpadov a zodpovedne ich recyklujte,
aby ste podporili fungujúce zdroje opätovného použitia materiálov.
Domáci používatelia by mali kontaktovať maloobchodníka, u ktorého tento výrobok zakúpili a tiež miestnu správcovskú
kanceláriu kvôli informáciám kde a ako môžu vziať tieto položky na recyklovanie bezpečné pre životné prostredie.
Obchodní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávať a skontrolovať podmienky nákupnej zmluvy.
Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo nemôžete pri likvidácii zmiešať s ostatným komerčným odpadom.
HW-D700_D770S_SK_0610.indd 66
2011-06-10
10:41:15
Download PDF

advertising