Samsung | HW-MS650 | Samsung Sound+ soundbar HW-MS651 Rýchly sprievodca

USER MANUAL
HW-MS650 / HW-MS651
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM
•• Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové
zásuvce, která je řádně uzemněna.
PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT
VÝSTRAHA
PŘÍSTROJE.
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ
•• ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU
MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE
SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY
DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
•• Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové
VÝSTRAHA
zásuvce, která je řádně uzemněna.
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. NEOTEVÍREJTE!
•• Pro odpojování přístroje od sítě je třeba
odpojit síťový napájecí kabel ze síťové
Tento symbol znamená, že součásti
uvnitř jsou pod vysokým napětím.
Jakýkoli kontakt s vnitřní částí
přístroje je nebezpečný.
zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato
zástrčka snadno přístupná.
•• Nevystavujte tento přístroj kapající nebo
stříkající vodě. Neumisťujte na přístroj nádoby
Tento symbol označuje, že k tomuto
přístroji byla přiložena důležitá
dokumentace týkající se provozu
a údržby.
naplněné kapalinou, například vázy.
•• Pro úplné vypnutí přístroje je nutné
vytáhnout napájecí zásuvku ze zástrčky.
Výrobek třídy II: Tento symbol indikuje,
že zařízení nevyžaduje ochranné
elektrické uzemnění.
Střídavé napětí (AC): Tento symbol
indikuje, že jmenovité napětí označené
tímto symbolem je střídavé napětí.
Stejnosměrné napětí (DC): Tento
symbol indikuje, že jmenovité napětí
označené tímto symbolem je
stejnosměrné napětí.
Upozornění, nahlédněte do pokynů
k použití: Tento symbol radí uživateli,
aby nahlédl do uživatelské příručky,
kde najde další informace související
s bezpečností.
CZE - ii
Napájecí zásuvka proto musí být vždy dobře
přístupná.
BEZPEČNOSTNÍ
OPATŘENÍ
5. Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje
chemikálie, které mohou poškodit životní
prostředí. Nevyhazujte použité baterie do
běžného domovního odpadu. Nevyhazujte
baterie do ohně. Nezkratujte, nerozebírejte
1. Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve
vašem domě odpovídají údajům na
nebo nepřehřívejte baterie. V případě
identifikačním štítku umístěném na zadní
nesprávné výměny baterie hrozí riziko
straně přístroje.
výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za baterii
Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na
stejného typu.
vhodný podklad (např. nábytek) s
dostatečným prostorem okolo pro větrání 7
– 10 cm. Neblokujte ventilační otvory.
Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná
zařízení, která se mohou zahřívat. Přístroj je
navržen pro nepřetržité používání.
Pro úplné vypnutí přístroje odpojte napájecí
O PŘÍRUČCE
Uživatelská příručka má dvě části: tato
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA v tištěné podobě a
podrobná KOMPLETNÍ PŘÍRUČKA, kterou si
můžete stáhnout.
zástrčku od zásuvky. Pokud se chystáte
přístroj delší dobu nepoužívat, odpojte jej od
zásuvky.
2. Během bouřky odpojte zástrčku napájecího
kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě.
Napěťové špičky způsobené blesky by mohly
přístroj poškodit.
3. Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu
světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Tato příručka obsahuje bezpečnostní pokyny,
informace o instalaci výrobku, součástech,
připojeních a specifikaci výrobku.
přehřátí a následná porucha přístroje.
4. Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a
horkem (např. krb) a neumisťujte jej do
blízkosti zdrojů silných magnetických nebo
elektrických polí. V případě poruchy přístroje
odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné
sítě. Přístroj není určen k průmyslovému
využití. Používejte jej pouze pro osobní účely.
Pokud byl přístroj uložen v chladném
prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při
přepravě přístroje v zimním období počkejte
před jeho opětovným použitím přibližně 2
hodiny, než získá pokojovou teplotu.
KOMPLETNÍ PŘÍRUČKA
Po naskenováním QR kódu získáte přístup ke
Kompletní příručce ve středisku online
zákaznické podpory společnosti Samsung.
Chcete-li si tuto příručku zobrazit na svém
počítači nebo mobilním telefonu, stáhněte si ji
z webu ve formátu dokumentu.
(http://www.samsung.com/support)
Konstrukce, technické údaje a obrazovka aplikací se
mohou změnit bez předchozího upozornění.
CZE - iii
OBSAH
01
Kontrola součástí
2
Vložení baterií do dálkového ovladače (2 tužkové baterie AA)
02
03
Popis výrobku
3
Přední panel / pravý panel zařízení Soundbar
-------------------------- 3
Dolní panel zařízení Soundbar
-------------------------- 3
Připojení zařízení soundbar
Připojení napájení
04
05
06
-------------------------- 2
4
-------------------------- 4
Připojení k televizoru
5
Metoda 1: Připojení pomocí kabelu
–– Připojení pomocí optického kabelu
–– Připojení televizoru pomocí kabelu HDMI
-------------------------- 5
-------------------------- 5
-------------------------- 6
Metoda 2: Bezdrátové připojení
–– Připojení televizoru přes Bluetooth
–– Připojení přes Wi-Fi
-------------------------- 7
-------------------------- 7
-------------------------- 8
Připojení externího zařízení
11
Připojení pomocí optického či analogového audio kabelu (AUX)
-------------------------- 11
Připojení pomocí kabelu HDMI
-------------------------- 12
Připojení mobilního zařízení
13
Metoda 1. Připojení přes Bluetooth
-------------------------- 13
Metoda 2. Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)
-------------------------- 14
CZE - iv
07
08
Používání dálkového ovladače
16
Jak používat dálkový ovladač
-------------------------- 16
Nastavení hlasitosti zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače
-------------------------- 18
Instalace sady pro upevnění na stěnu
19
Bezpečnostní opatření při montáži
-------------------------- 19
Součásti pro upevnění na stěnu
-------------------------- 19
Montáž držáku kabelů
-------------------------- 21
Instalace podstavce držáku
-------------------------- 22
09
Aktualizace softwaru
22
10
Řešení problémů
23
11
Licence
24
12
Poznámka k licenci otevřeného softwaru
24
13
Důležité upozornění k servisu
25
14
Technické údaje a další informace
25
Technické údaje
-------------------------- 25
CZE - v
01 KONTROLA SOUČÁSTÍ
SMART
MODE
Surround
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
Hlavní jednotka Soundbar
Držák kabelů
Dálkový
ovladač /
baterie
Napájecí kabel
Podstavec držáku (2 ks)
Optický kabel
Šroub
(podstavce držáku : 2 ks)
(držáku kabelů : 1 ks)
•• Součásti pro upevnění zařízení Soundbar na stěnu najdete na straně 19.
•• Pokyny k používání Držák kabelů najdete na straně 21.
•• Chcete-li zakoupit další součásti nebo volitelné kabely, obraťte se na servisní středisko společnosti
Samsung nebo na oddělení péče o zákazníky společnosti Samsung.
Vložení baterií do dálkového ovladače (2 tužkové baterie AA)
Sundejte kryt baterií ve směru šipky. Do ovladače vložte 2 baterie AA (1,5 V) s ohledem na správnou
polaritu. Zasuňte kryt baterií zpět na místo.
CZE - 2
02 POPIS VÝROBKU
Přední panel / pravý panel zařízení Soundbar
Pravá strana zařízení Soundbar
Výrobek postavte
Hlasitost
Vypínač
tak, aby bylo logo
SAMSUNG nahoře.
Displej
Dolní panel zařízení Soundbar
POWER
OUT
(For TV)
POWER
IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
WIRELESS
AUX IN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Wi-Fi SETUP SPK ADD
Wi-Fi SETUP SPK ADD
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
Zdroj
POWER OUT
(For TV)
POWER IN
D.IN
WIRELESS
AUX
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Slouží k výběru režimu vstupního zdroje. (D.IN / AUX / HDMI / WIFI / BT )
•• Chcete-li zapnout režim „BT PAIRING“, změňte zdroj na režim „BT“ a stiskněte a déle
než 5 sekund podržte tlačítko
(Zdroj).
Připojte napájecí kabel televizoru Samsung, který je propojen se Soundbarem a
připevněn na stěnu pomocí sady pro upevnění na zeď (WMN300SB – není součástí
balení).
Připojte AC napájecí kabel Soundbaru.
Slouží k připojení k digitálnímu (optickému) výstupu externího zařízení.
Připojte bezdrátový hardwarový klíč, který propojuje Soundbar s prostorovými
reproduktory a subwooferem přes bezdrátovou síť (prostorové reproduktory, subwoofer
a bezdrátový hardwarový klíč se prodávají samostatně).
Slouží k připojení k analogovému výstupu externího zařízení.
CZE - 3
Umožňuje současné vysílání signálů digitálního videa a zvuku přes kabel HDMI.
HDMI IN
HDMI OUT
Wi-Fi SETUP
/ SPK ADD
Slouží k připojení k výstupu HDMI externího zařízení.
Slouží k připojení ke konektoru HDMI (ARC) na televizoru.
Připojte se k bezdrátové síti (Wi-Fi) prostřednictvím aplikace Samsung Multiroom.
03 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ SOUNDBAR
Připojení napájení
•• Další informace týkající se požadovaného napájení a spotřeby energie naleznete na štítku výrobku.
(Štítek: Spodní strana hlavní jednotky Soundbar)
•• Přiložený napájecí kabel zapojte do
Napájecí kabel
konektoru POWER IN.
POWER
IN
Připojení
napájení
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Spodní strana hlavní jednotky Soundbar
•• Konektor POWER OUT slouží k napájení televizoru Samsung
upevněného na stěnu pomocí sady pro upevnění na zeď
POWER
OUT
(For TV)
WMN300SB – není součástí balení.
•• Ke konektoru POWER OUT lze připojit pouze televizory
Samsung s 2 kolíkovým napájecím kabelem a spotřebou
400 W nebo méně (pokud k tomuto konektoru připojíte
zařízení s vyšší spotřebou než 400 W, může dojít k
POWER IN
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
poškození Soundbaru nebo k poruše).
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Spodní strana hlavní jednotky Soundbar
Seznam televizorů Samsung, které jsou kompatibilní se
sadou pro upevnění na zeď WMN300SB a konektorem
POWER OUT, najdete v uživatelské příručce k sadě pro
upevnění na zeď WMN300SB.
Příručku najdete online na adrese
http://www.samsung.com/support.
CZE - 4
04 PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU
Zvuk televizoru můžete ze zařízení Soundbar poslouchat prostřednictvím kabelového nebo
bezdrátového připojení.
•• Pokud je zařízení Soundbar připojeno k vybraným televizorům Samsung, je možné jej ovládat
dálkovým ovladačem televizoru.
–– Při použití kabelu optického kabelu mohou tuto funkci podporovat televizory Samsung Smart
TV z roku 2017, které podporují funkci Bluetooth.
–– Tato funkce vám rovněž umožňuje pomocí nabídky televizoru upravit zvukové pole a různá
nastavení včetně hlasitosti a ztlumení zvuku.
Metoda 1: Připojení pomocí kabelu
Pokud jsou vysílané signály Dolby Digital a „formát výstupu digitálního zvuku“ je na vašem televizoru
nastaven na PCM, doporučujeme změnit toto nastavení na Dolby Digital. Změnou tohoto nastavení
dosáhnete lepší kvality zvuku. (Nabídka se může lišit v závislosti na výrobci televizoru.)
Připojení pomocí optického kabelu
Spodní strana zařízení Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optický kabel
WIRELESS
AUX IN
D.IN
Pravá strana zařízení
Soundbar
1. Pomocí digitálního optického kabelu propojte konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na zařízení
Soundbar s konektorem OPTICAL OUT na televizoru.
2. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
(Zdroj) a vyberte režim „D.IN“.
Auto Power Link
Funkce Auto Power Link umožňuje zapnout televizor současně se zařízením Soundbar.
1. Pomocí digitálního optického kabelu propojte zařízení Soundbar s televizorem.
2. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
CZE - 5
(Zdroj) a vyberte režim „D.IN“.
3. Stisknutím tlačítka Vlevo na dálkovém ovladači na 5 sekund můžete zapnout
nebo vypnout funkci Auto Power Link.
•• Funkce Auto Power Link je ve výchozím nastavení zapnutá (ON) (chcete-li
tuto funkci vypnout, vypněte na zařízení Soundbar funkci Auto Power).
•• V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce Auto Power Link fungovat.
•• Tato funkce je k dispozici pouze v režimu „D.IN“.
Připojení televizoru pomocí kabelu HDMI
Spodní strana zařízení Soundbar
Zapojit do konektoru
HDMI IN (ARC) na televizoru.
HDMI IN
HDMI IN
(ARC)
Kabel HDMI
HDMI OUT
(není součástí
(TV-ARC)
balení)
Zapojit do konektoru
HDMI OUT (TV-ARC) na hlavní
jednotce Soundbar.
TV
ARC
Pravá strana zařízení
Soundbar
1. Zapněte zařízení Soundbar a televizor a podle obrázku připojte kabel HDMI (není součástí balení).
2. Na displeji hlavní jednotky Soundbar se zobrazí „TV ARC“ a zařízení Soundbar začne přehrávat zvuk
z televizoru.
•• Pokud není zvuk televizoru slyšet, přepněte pomocí tlačítka
(Zdroj) na dálkovém ovladači
nebo na pravé straně zařízení Soundbar do režimu „D.IN“. Na obrazovce se postupně objeví
„D.IN“ a „TV ARC“ a zařízení Soundbar začne přehrávat zvuk z televizoru.
•• Pokud se na displeji hlavní jednotky Soundbar nezobrazí „TV ARC“, zkontrolujte, zda je kabel
zapojen do správného konektoru.
•• Pomocí tlačítek hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru můžete měnit úroveň hlasitosti
zařízení Soundbar.
CZE - 6
Metoda 2: Bezdrátové připojení
Připojení televizoru přes Bluetooth
Pokud k zařízení Soundbar připojíte přes Bluetooth televizor, můžete poslouchat stereofonní zvuk bez
zbytečně překážejících kabelů.
•• Současně lze připojit pouze jeden televizor.
První připojení
1. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
(Zdroj) a vyberte režim „BT“.
2. Změňte „BT“ na „BT PAIRING“.
•• Pokud se na displeji zobrazí „BT READY“, stiskněte na pravém panelu zařízení Soundbar nebo na
dálkovém ovladači tlačítko
(Zdroj) a déle než 5 sekund je podržte. Zobrazí se „BT PAIRING“.
3. Na televizoru zvolte režim Bluetooth (další informace najdete v příručce k televizoru).
4. Na obrazovce televizoru vyberte ze seznamu možnost „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“. V
seznamu zařízení Bluetooth na obrazovce televizoru je dostupné zařízení Soundbar označeno
zprávou „Need Pairing“ nebo „Paired“. Chcete-li zařízení Soundbar připojit, vyberte tuto zprávu a
vytvořte připojení.
•• Po připojení televizoru se na předním displeji zařízení Soundbar zobrazí [Název televizoru] →
„BT“.
5. Nyní uslyšíte ze zařízení Soundbar zvuk televizoru.
Pokud se připojení zařízení nezdaří
•• Pokud se v seznamu objeví dříve připojené zařízení Soundbar (např. „[AV] Samsung Soundbar
MSxxx“), odstraňte je.
•• V režimu „BT“ stiskněte na pravém panelu zařízení Soundbar nebo na dálkovém ovladači tlačítko
(Zdroj) a podržte je déle než 5 sekund. Tím dojde k přepnutí do režimu „BT PAIRING“. Na
obrazovce televizoru vyberte ze seznamu vyhledaných položek možnost „[AV] Samsung Soundbar
MSxxx“.
Co znamená stav BT READY a BT PAIRING?
•• BT READY : V tomto režimu můžete vyhledávat dříve připojené televizory nebo se můžete připojit k
zařízení Soundbar z dříve připojeného mobilního zařízení.
•• BT PAIRING : V tomto režimu se můžete připojit k novému zařízení. (V režimu „BT“ stiskněte na
pravé straně zařízení Soundbar nebo na dálkovém ovladači tlačítko
5 sekund.)
CZE - 7
(Zdroj) a podržte je déle než
POZNÁMKY
•• Budete-li při připojování zařízení Bluetooth vyzváni k zadání PIN kódu, zadejte <0000>.
•• Pokud bude v režimu připojení přes Bluetooth vzdálenost mezi zařízením Soundbar a zařízením
Bluetooth větší než 10 metrů, dojde ke ztrátě připojení.
•• Zařízení Soundbar se po 5 minutách ve stavu Ready automaticky vypne.
•• Vyhledávání nebo připojení přes Bluetooth nemusí u zařízení Soundbar fungovat v těchto
případech:
–– V okolí zařízení Soundbar je silné elektrické pole.
–– Se zařízením Soundbar je současně spárováno několik zařízení Bluetooth.
–– Zařízení Bluetooth je vypnuto, není na svém místě nebo má poruchu.
•• Elektronická zařízení mohou působit vysokofrekvenční rušení. Zařízení, která generují
elektromagnetické vlnění (např. součásti mikrovlnných a bezdrátových sítí), musí být mimo dosah
hlavní jednotky Soundbar.
Odpojení zařízení Soundbar od televizoru
Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
(Zdroj) a vyberte jiný režim než
„BT“.
•• Vzhledem k tomu, že televizor musí přijmout od zařízení Soundbar odezvu, bude odpojení chvíli
trvat (požadovaný čas se může lišit v závislosti na modelu televizoru).
•• Chcete-li zrušit automatické připojení přes Bluetooth mezi Soundbarem a televizorem, stiskněte na
dálkovém ovladači na 5 sekund tlačítko p (Přehrát/Pozastavit) ve stavu „BT READY“.
(Přepnutí mezi Zapnuto → Vypnuto)
Připojení přes Wi-Fi
Kontrolní seznam před připojením
1. Zkontrolujte, zda byl televizor Samsung Smart TV uveden na trh po roce 2014. Tato funkce je
kompatibilní pouze s televizory Samsung Smart TV uvedenými na trh po roce 2014.
2. Zkontrolujte, zda je váš bezdrátový směrovač (Wi-Fi) připraven a funguje.
3. Zkontrolujte, zda je televizor připojen k bezdrátovému směrovači (vaší síti Wi-Fi).
CZE - 8
Krok 1: Připojení Soundbaru k Wi-Fi
1. Stisknutím tlačítka
(Zdroj) na pravé straně Soundbaru nebo na dálkovém ovladači vyberte
režim „WIFI“.
•• Při použití vybraného televizoru Samsung (televizory Samsung Smart TV z roku 2016 nebo 2017
podporující funkci Bluetooth)
–– Pokud je televizor zapnutý a vybrali jste režim „WIFI“, zobrazí se na obrazovce televizoru
okno s pokyny pro automatické připojení Soundbaru k bezdrátovému směrovači (Wi-Fi).
Postupujte podle pokynů v okně na obrazovce televizoru.
WIFI
2. Připojte své mobilní zařízení (chytrý telefon, tablet atd.) k síti Wi-Fi, k níž je připojen televizor.
3. Do svého mobilního zařízení (chytrého telefonu, tabletu atd.) nainstalujte aplikaci Samsung
Multiroom a spusťte ji.
Aplikace Samsung Multiroom
Android
iOS
4. Postupujte podle pokynů aplikace na obrazovce mobilního zařízení pro připojení Soundbaru k vaší
síti Wi-Fi.
Krok 2 : Konfigurace nastavení na televizoru
•• Pokud se televizor po změně vstupního zdroje na Soundbar odpojí od bezdrátové sítě, připojte jej
znovu k síti prostřednictvím nabídky televizoru.
Televizory vyrobené v roce 2017
1. Nabídka Domů  Nastavení (
)  Zvuk  Zvukový výstup  Vyberte [AV] Soundbar MSxxx
(Wi-Fi)
2. Ze Soundbaru vychází zvuk televizoru.
Televizory vyrobené v roce 2016
1. Nabídka Domů  Nastavení (
)  Zvuk  Zvukový výstup  Vyberte [AV] Samsung Soundbar
MSxxx (Wi-Fi)
2. Ze Soundbaru vychází zvuk televizoru.
CZE - 9
Televizory vyrobené v roce 2015
1. Nabídka Domů  Zvuk  Seznam reproduktorů  Vyberte [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Ze Soundbaru vychází zvuk televizoru.
Televizory vyrobené v roce 2014
1. Nabídka Domů  Zvuk  Nastavení reproduktorů  Vyberte Multiroom Link - Nastavení 
Soundbar+Surround.
2. V části Soundbar vyberte „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ a potvrďte pomocí „OK”.
3. Nabídka Domů  Zvuk  Nastavení reproduktorů  Vyberte Zvukový výstup TV  Multiroom
Link
Nastavení reproduktorů
Zvukový výstup TV
Multiroom Link
Multiroom Link
TV reproduktor
• Typ instalace TV
Stojan
TV SoundConnect
• Seznam zvukových zař. Samsung
• Přidat nové zařízení
Zapnuto
Multiroom Link
• Nastavení
Soundbar+Surround
Soundbar+Surround
3
Soundbar
[AV] Samsung Soundbar MSxxx [AV] Samsung Soundbar MSxxx
c
1
Sluchátka Bluetooth
• Seznam Sluchátek Bluetooth
OK
Nepoužívat
OK
Hlasitost
Test reproduktorů
2
Upravit n
4. Ze Soundbaru vychází zvuk televizoru.
POZNÁMKY
•• Televizor a Soundbar musejí být připojeny ke stejné bezdrátové síti (Wi-Fi).
•• Pokud váš bezdrátový směrovač (Wi-Fi) používá kanál DFS, nebude možné mezi televizorem a
Soundbarem vytvořit připojení Wi-Fi. Podrobnosti získáte od poskytovatele internetových služeb.
•• Pokud 5 GHz připojení Wi-Fi nefunguje bez problémů, použijte šířku pásma 2,4 GHz.
CZE - 10
05 PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ
Připojte se k externímu zařízení prostřednictvím kabelové nebo bezdrátové sítě a přehrávejte zvuk ze
zařízení Soundbar.
Připojení pomocí optického či analogového audio kabelu (AUX)
Pravá strana zařízení
Soundbar
BD/DVD přehrávač / set-top box /
herní konzole
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Optický kabel
WIRELESS
NEBO
AUX IN
R - AUDIO - L
Audio kabel (AUX)
(není součástí balení)
Spodní strana zařízení Soundbar
Optický kabel
XX Pomocí digitálního optického kabelu propojte konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na hlavní
jednotce s konektorem OPTICAL OUT na zdrojovém zařízení.
YY Pomocí tlačítka
(Zdroj) na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači zvolte režim „D.IN“.
NEBO
Audio kabel (AUX)
XX Pomocí audio kabelu propojte konektory AUX IN (Audio) na hlavní jednotce a AUDIO OUT na
zdrojovém zařízení.
YY Pomocí tlačítka
(Zdroj) na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači zvolte režim „AUX“.
CZE - 11
Připojení pomocí kabelu HDMI
Spodní strana zařízení Soundbar
Externí zařízení
HDMI IN
HDMI OUT
Kabel HDMI
(není součástí balení)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
(ARC)
Kabel HDMI
(není součástí balení)
HDMI
Pravá strana zařízení
Soundbar
1. Pomocí kabelu HDMI (není součástí balení) propojte konektor HDMI IN na zadní straně výrobku s
konektorem HDMI OUT na digitálním zařízení.
2. Pomocí kabelu HDMI (není součástí balení) propojte konektor HDMI OUT (TV-ARC) na zadní straně
výrobku s konektorem HDMI IN na vašem televizoru.
3. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
(Zdroj) a vyberte režim
„HDMI“.
4. Na displeji zařízení Soundbar se zobrazí Režim „HDMI“ a zařízení začne přehrávat zvuk.
CZE - 12
06 PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ
Metoda 1. Připojení přes Bluetooth
Pokud k zařízení Soundbar připojíte přes Bluetooth mobilní zařízení, můžete poslouchat stereofonní
zvuk bez zbytečně překážejících kabelů.
•• Současně lze připojit nejvýše jedno zařízení Bluetooth.
Zařízení Bluetooth
První připojení
1. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
(Zdroj) a vyberte režim „BT“.
2. Změňte „BT“ na „BT PAIRING“.
•• Pokud se na displeji zobrazí „BT READY“, stiskněte na pravém panelu zařízení Soundbar nebo na
dálkovém ovladači tlačítko
(Zdroj) a déle než 5 sekund je podržte. Zobrazí se „BT PAIRING“.
3. Vyberte ze seznamu možnost „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“.
•• Po připojení zařízení Soundbar k zařízení Bluetooth se na čelním displeji zobrazí [Název zařízení
Bluetooth] → „BT“.
4. Nyní můžete prostřednictvím zařízení Soundbar přehrávat hudební soubory ze zařízení
připojeného přes Bluetooth.
Pokud se připojení zařízení nezdaří
•• Pokud se v seznamu objeví dříve připojené zařízení Soundbar (např. „[AV] Samsung Soundbar
MSxxx“), odstraňte je.
•• V režimu „BT“ stiskněte na pravém panelu zařízení Soundbar nebo na dálkovém ovladači tlačítko
(Zdroj) a podržte je déle než 5 sekund. Tím dojde k přepnutí do režimu „BT PAIRING“. Na
obrazovce televizoru vyberte ze seznamu vyhledaných zařízení Bluetooth možnost „[AV] Samsung
Soundbar MSxxx“.
Další informace o připojeních přes Bluetooth najdete v části „Připojení televizoru přes
Bluetooth“ na straně 7–8.
CZE - 13
Metoda 2. Připojení přes Wi-Fi (bezdrátovou síť)
•• Po připojení Soundbaru k síti Wi-Fi získáte přístup k různým službám pro streamování hudby a
internetovým rádiím. Pokud k síti Wi-Fi připojíte více Soundbarů, můžete používat skupinové
přehrávání nebo režim stereofonního zvuku.
•• Pro připojení Soundbaru k mobilnímu zařízení přes bezdrátovou síť (Wi-Fi) je nutné použít aplikaci
Samsung Multiroom.
Mobilní zařízení
První připojení
1. Stisknutím tlačítka
(Zdroj) na pravé straně Soundbaru nebo na dálkovém ovladači vyberte
režim „WIFI“.
WIFI
2. Do svého mobilního zařízení (např. smartphonu nebo tabletu) nainstalujte aplikaci Samsung
Multiroom a spusťte ji.
Aplikace Samsung Multiroom
Android
iOS
3. Postupujte podle pokynů aplikace na obrazovce mobilního zařízení pro připojení Soundbaru k
Wi-Fi.
CZE - 14
Instalace dalšího Soundbaru v případě, že jsou již používány bezdrátové reproduktory
Samsung
1. Na domovské obrazovce aplikace Samsung Multiroom vyberte v horní části položku
Nastavení (
) a poté zvolte možnost „Add Speaker“.
2. Chcete-li připojit Soundbar ke 2 bezdrátovým reproduktorům Samsung a nakonfigurovat systém
prostorového zvuku, postupujte podle níže uvedených pokynů (systém prostorového zvuku nelze
nastavit pomocí jednoho zvukového zařízení a jednoho Soundbaru).
XX Klepnutím na přejděte na seznam všech reproduktorů.
YY Napravo od názvu modelu Soundbaru klepněte na .
ZZ Klepněte na Surround Setup. Po přetažení reproduktoru na požadované místo vyberte
možnost Done.
[[ Připojení prostorových reproduktorů je dokončeno.
Soundbar
POZNÁMKA
•• Chcete-li připojit další zařízení SWA-9000S (není součástí balení), deaktivujte systém prostorového
zvuku odpojením bezdrátových reproduktorů Samsung od Soundbaru (pokud připojíte prostorové
reproduktory, aniž byste odpojili zařízení SWA-9000S, bude zvuk vycházet z bezdrátového
reproduktoru Samsung i z prostorového reproduktoru).
CZE - 15
07 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Jak používat dálkový ovladač
Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení Soundbar.
Vypínač
SMART
MODE
Surround
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
Můžete zvolit některou z těchto možností:
TREBLE, SYNC, REAR LEVEL nebo REAR
SPEAKER ON/OFF.
Ovládání zvuku •• Chcete-li nastavit hlasitost TREBLE,
vyberte v části Ovládání zvuku možnost
TREBLE a pomocí tlačítek Nahoru/Dolů
nastavte hlasitost v rozmezí -6 až +6.
•• Nejsou-li obraz a zvuk televizoru a
Soundbaru synchronizovány, vyberte v
části Ovládání zvuku možnost SYNC a
pomocí tlačítek Nahoru/Dolů nastavte
zpoždění na hodnotu 0–300 ms.
•• Jsou-li připojeny prostorové reproduktory
(nejsou
Bluetoothsoučástí balení), vyberte možnost
Surround
POWER
Bluetooth
REAR
LEVEL a pomocí tlačítek Nahoru/
Surround
POWER
Dolů nastavte hlasitost v rozmezí -6 až +6.
Funkci REAR SPEAKER lze ON/OFF pomocí
SOUND
MODE
SOUND tlačítek Nahoru/Dolů.
MODE
•• Služba Audio Sync je podporována pouze u
některých funkcí.
Funkce Prostorový zvuk přidává zvuku hloubku a prostorový pocit.
Bluetooth
POWER tlačítka se zobrazí buď ON nebo OFF.
Při stisknutí
Bluetooth
•• ON : Přehrávání zvuku prostřednictvím všech reproduktorů.
POWER
Surround
•• OFF : Zvuk z původního zdrojového kanálu můžete slyšet z několika reproduktorů.
Surround
Surround
VOL
SOUND
MODE
Požadovaný zvukový efekt si můžete
VOLvybrat z možností
WOOFER STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE,
SPORTS nebo MOVIE.
SOUND
MODE
SOUND MODE
VOL
VOL
WOOFER
•• DRC (Dynamic Range Control)
Umožňuje použít řízení dynamického rozsahu obsahu Dolby Digital. Funkci DRC
(Dynamic Range Control) můžete zapnout nebo vypnout tak, že v pohotovostním
režimu stisknete a podržíte tlačítko SOUND MODE. Po zapnutí funkce DRC dojde ke
ztišení hlasitého zvuku (zvuk může být zkreslený).
WOOFER
WOOFER
CZE - 16
Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat zdroj připojený k zařízení Soundbar.
•• Režim BT PAIRING
Chcete-li aktivovat režim „BT PAIRING“ v režimu „BT“, stiskněte a déle než 5 sekund
podržte tlačítko
(Zdroj). Podrobnosti najdete na straně 13.
Zdroj
Stisknutím tlačítka p dočasně pozastavíte přehrávání hudebního souboru.
Dalším stisknutím tohoto tlačítka bude přehrávání hudebního souboru pokračovat.
Přehrát/
Pozastavit
Surround
(BT/Wi-Fi)
Bluetooth
POWER
Bluetooth
SOUND
MODE
POWER
Surround
Stisknutím uvedených míst zvolte možnost Nahoru/Dolů/
Vlevo/Vpravo.
Nahoru/Dolů/
Bluetooth
POWER
SOUND Surround
MODEVlevo/Vpravo
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
Pomocí možností Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo na tomto tlačítku můžete vybírat a
nastavovat funkce.
•• Opakování
Chcete-li použít funkci opakování, stiskněte tlačítko Nahoru.
VOL
VOL
WOOFER
WOOFER
•• Přeskočení skladby
Stisknutím tlačítka Vpravo vyberete další hudební soubor. Stisknutím tlačítka Vlevo
vyberete předchozí hudební soubor.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Funkce Anynet+ a Auto Power Link se dají zapnout nebo vypnout.
Funkce Anynet+ a Auto Power Link lze ovládat pomocí tlačítek Vpravo a Vlevo.
–– Anynet+ : Je-li zařízení Soundbar připojeno k televizoru Samsung kabelem
HDMI, můžete je dálkovým ovladačem tohoto televizoru ovládat. Stisknutím a
podržením tlačítka Vpravo na 5 sekund můžete přepínat mezi zapnutím (ON) a
vypnutím (OFF) funkce Anynet+.
–– Auto Power Link : Je-li zařízení Soundbar připojeno k vašemu televizoru
digitálním optickým kabelem, může se zapínat automaticky při zapnutí
televizoru. Stisknutím a podržením tlačítka Vlevo na 5 sekund můžete přepínat
mezi zapnutím (ON) a vypnutím (OFF) funkce Auto Power Link.
–– Funkce Anynet+ / Auto Power Link jsou ve výchozím nastavení zapnuty (ON).
Surround
SMART
MODE
Automaticky optimalizuje zvukové efekty tak, aby odpovídaly právě přehrávané scéně.
Při každém stisknutí tlačítka se tento režim zapne nebo vypne.
SMART MODE
SOUND
MODE
VOL
BASS
CZE - 17
BA
SS
D
BA
R
VO
L
SO
SO
M UN
OD D
E
BA
SS
BA
SS
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
SO
M UN
OD D
E
BA
SS
BA
SS
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
BASS
Su
rro
un
d
VOL
SO
M UN
OD D
E
U
N
SO
Pohybem tohoto tlačítka nahoru nebo dolů můžete nastavit hlasitost basů v rozmezí -6
až +6. Po stisknutí tohoto tlačítka se hlasitost basů nastaví na úroveň 0.
•• Po připojení subwooferu (není součástí balení) se tlačítko BASS přepne na tlačítko
Subwoofer. Pohybem tohoto tlačítka nahoru nebo dolů můžete nastavit hlasitost
subwooferu na -12 nebo v rozmezí -6 až +6. Po stisknutí tohoto tlačítka se hlasitost
subwooferu nastaví na úroveň 0.
VOL
U
N
BA
SS
D
BA
R
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
SOUND
MODE
SMART
MODE
VO
L
U
N
D
BA
R
BA
SS
Su
rro
un
d
SO
M UN
OD D
E
SM
M AR
OD T
E
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BASS
BASS
Surround
SO
VO
L
BA
SS
Su
rro
un
d
VOL
SO
M UN
OD D
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
SOUND
MODE
Pohybem tohoto tlačítka nahoru nebo dolů můžete nastavit hlasitost.
•• Ztlumit
Stisknutím tlačítka VOL ztlumíte zvuk. Dalším stisknutím tlačítka zvuk opět zapnete.
Nastavení hlasitosti zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače
V nabídce televizoru nastavte reproduktor televizoru Samsung na možnost externích
reproduktorů (další informace najdete v uživatelské příručce k televizoru).
•• Po dokončení instalace zařízení Soundbar můžete nastavit jeho hlasitost pomocí IR dálkového
ovladače, který je dodáván s televizorem Samsung. (Pokud nechcete tuto funkci používat při
zapnutém zařízení Soundbar, stiskněte a podržte na 5 sekund tlačítko Surround. Na displeji zařízení
Soundbar se zobrazí „OFF-TV REMOTE“ a funkce se vypne.)
Chcete-li nastavit hlasitost pouze pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung, stiskněte
tlačítko Surround a podržte je déle než 5 sekund tak, aby se na displeji zařízení Soundbar zobrazila
zpráva „SAMSUNG-TV REMOTE“.
–– Vždy, když na 5 sekund podržíte tlačítko Surround, dojde k přepnutím režimu v tomto pořadí:
„SAMSUNG-TV REMOTE“ (výchozí režim) → „OFF-TV REMOTE“ → „ALL-TV REMOTE“.
•• Zde je postup, jak nastavit hlasitost zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače dodávaného s
televizorem jiného výrobce: Zapněte zařízení Soundbar a 5 sekund podržte tlačítko Surround (na
displeji zařízení Soundbar se zobrazí zpráva „OFF-TV REMOTE“), uvolněte tlačítko Surround a poté
je znovu na déle než 5 sekund podržte. (na displeji zařízení Soundbar se zobrazí zpráva „ALL-TV
REMOTE“.)
–– Tato funkce nemusí být v závislosti na dálkovém ovladači k dispozici.
–– Seznam výrobců, kteří tuto funkci podporují, najdete v KOMPLETNÍ PŘÍRUČKA ke svému
Soundbaru na webu společnosti Samsung (www.samsung.com/support).
–– Tato funkce ovládání hlasitosti funguje pouze s IR dálkovými ovladači televizorů. S Bluetooth
dálkovými ovladači televizorů nefunguje (ovladače vyžadující spárování).
CZE - 18
08 INSTALACE SADY
PRO UPEVNĚNÍ
NA STĚNU
Součásti pro upevnění na stěnu
450mm
Šablona pro upevnění na stěnu
Bezpečnostní opatření při
montáži
•• Montáž provádějte pouze na svislou stěnu.
Držák šroubu (2 ks)
•• Zařízení neinstalujte v místě s vysokou
Šroub (2 ks)
teplotou a vlhkostí.
•• Zkontrolujte, zda je zeď dostatečně silná, aby
výrobek unesla. Pokud ne, zeď vyztužte nebo
zvolte pro montáž jiné místo.
Držák pro upevnění na stěnu (2 ks)
•• Je třeba zakoupit a používat upevňovací
šrouby nebo kotvy, které se hodí pro typ vaší
zdi (sádrokarton, železná deska, dřevo atd.).
1. Přiložte na plochu stěny Šablona pro
Nosné šrouby upevněte pokud možno do
upevnění na stěnu.
hmoždinek.
•• Šablona pro upevnění na stěnu musí být
•• Upevňovací šrouby do zdi je třeba zakoupit
umístěna vodorovně.
podle typu a tloušťky zdi, na kterou chcete
•• Je-li televizor zavěšen na stěně, musí být
zařízení Soundbar namontovat.
zařízení Soundbar namontováno alespoň
–– Průměr: M5
–– Délka: doporučená délka alespoň 35 mm
5 cm pod ním.
•• Před montáží zařízení Soundbar na zeď
připojte kabely z jednotky do externích
zařízení.
•• Před montáží zkontrolujte, zda je jednotka
5 cm a více
vypnuta a odpojena. V opačném případě by
mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
CZE - 19
2. Vyrovnejte Osa papírové šablony se středem
5. Každým Držák šroubu prostrčte šroub a
televizoru (pokud montujete zařízení
jednotlivé šrouby pevně zašroubujte do
Soundbar pod televizor) a lepicí páskou
otvorů pro nosné šrouby.
přilepte na zeď Šablona pro upevnění na
stěnu.
•• Pokud zařízení nemontujete pod televizor,
umístěte Osa do středu montážní oblasti.
6. Pomocí 2 Šroubů namontujte na spodní část
Soundbaru ve správném směru 2 Nástěnné
450mm
držáky.
Osa
3. Pomocí nějakého ostrého předmětu,
například tužky nebo propisky, označte místa
pro otvory a poté Šablona pro upevnění na
stěnu sundejte.
450mm
CENTER LINE
•• Během montáže se ujistěte, že jsou za
zadní částí zařízení Soundbar umístěna
závěsná součást Nástěnných držáků.
Zadní strana zařízení Soundbar
4. V místě každé značky vyvrtejte do stěny
vrtákem vhodné velikosti otvor.
•• Pokud značky neodpovídají poloze čepů,
ujistěte se před vložením nosných šroubů,
že jste do otvorů vložili vhodné kotvy
nebo hmoždinky. Používáte-li kotvy nebo
hmoždinky, ujistěte se, že vyvrtané otvory
jsou pro ně dostatečně velké.
Pravý okraj zařízení Soundbar
CZE - 20
7. Montáž zařízení Soundbar proveďte tak, že
zavěsíte přiložené Nástěnných držáků na
Držáky šroubů na stěně.
Montáž držáku kabelů
Pomocí dodaného Šroub upevněte podle obrázku
Držák kabelů k Soundbaru a poté v něm
uspořádejte příslušné kabely.
HDMI
IN
OUT
HDMI C)
(TV-AR
L AUDIO
DIGITA AL)
(OPTIC
8. Zasuňte Soundbar podle následujícího
R
POWET
OU
(For TV)
obrázku tak, aby Nástěnné držáky držely
IN
LESS
WIRE
AUX IN
R
POWE
IN
pevně na Šroubech.
•• Širší (spodní) části Nástěnné držáky
nasaďte na Šroubech a poté posuňte
Držák kabelů
Nástěnné držáky dolů tak, aby zůstaly
pevně viset na Šroubech.
OUT
HDMI C)
(TV-AR
DIO IN
L AU
DIGITA AL)
(OPTIC
LESS
WIRE
R
POWET
OU )
(For TV
AUX IN
R
POWE
IN
Wi-Fi SETUP
HDMI
IN
OUT
HDMI
)
(TV-ARC
AUDIO
DIGITAL L)
(OPTICA
S
WIRELES
POWER
OUT
(For TV)
AUX IN
POWER
IN
CZE - 21
IN
SPK ADD
Instalace podstavce držáku
Pokud montujete Soundbar na stěnu, připojte
pomocí 2 dodaných šroubů 2 Podstavce držáku
09 AKTUALIZACE
SOFTWARU
ke spodní části Soundbaru (viz obrázek níže).
•• Všimněte si, že podstavce některých
Jakmile se Soundbar připojí k internetu,
televizorů Samsung jsou navrženy tak, aby
automaticky se provede aktualizace softwaru, a
poskytovaly požadované místo pro montáž
to i v případě, že je Soundbar vypnutý.
Soundbaru. Po dokončení montáže opřete
•• Chcete-li použít funkci automatických
Podstavce držáku Soundbaru o základnu
aktualizací, musí být Soundbar připojen k
stojanu.
internetu. Pokud dojde k odpojení napájecího
kabelu nebo k přerušení napájení, bezdrátové
připojení k Soundbaru bude ukončeno. V
případě přerušení napájení Soundbar zapněte
a znovu připojte k síti.
Wi-Fi SETUP
HDMI
SPK ADD
IN
OUT
HDMI
(TV-ARC)
AUDIO
DIGITAL
(OPTICAL)
IN
WIRELESS
POWER
OUT
(For TV)
AUX IN
POWER
IN
Umístění Soundbaru
CZE - 22
10 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Dříve, než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže uvedené.
Jednotka nejde zapnout.
Nelze se připojit k televizoru.
Je napájecí kabel připojen do zásuvky?
Připojení prostřednictvím drátové sítě
;; Zapojte zástrčku napájecího kabelu do
;; Zkontrolujte, zda je kabel řádně připojen
zásuvky.
(podle názvu konektoru zkontrolujte, zda je
kabel zapojen do správné konektoru). (další
Po stisknutí tlačítka nefunguje příslušná
funkce.
informace ohledně jednotlivých způsobů
připojení najdete na odpovídající stránce)
;; Stisknutím tlačítka
Je ve vzduchu statická elektřina?
(Zdroj) na pravé
straně Soundbaru nebo na dálkovém
;; Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze
ovladači zkontrolujte, zda je vybrán správný
zásuvky a poté ji znovu zapojte.
režim.
V režimu BT dochází k výpadkům zvuku.
Připojení prostřednictvím bezdrátové sítě
;; Připojení přes Bluetooth
;; Příslušné informace najdete v částech
1. Přepněte Soundbar do režimu „BT
týkajících se připojení přes Bluetooth na
PAIRING“ a pomocí televizoru proveďte
straně 7 a 13.
znovu vyhledávání (podrobnosti najdete
Ze zařízení Soundbar není slyšet zvuk.
na straně 7).
;; Připojení přes Wi-Fi
Je zapnuta funkce Ztlumit?
;; Stisknutím tlačítka VOL tuto funkci zrušíte.
Je hlasitost nastavena na minimální úroveň?
1. Zkontrolujte, zda máte kompatibilní model
televizoru.
•• Podporovány jsou pouze Televizory
;; Nastavte hlasitost.
Samsung Smart uvedené na trh po
Dálkový ovladač nefunguje.
roce 2014.
2. Zkontrolujte, zda je televizor připojen k
Nejsou vybité baterie?
Wi-Fi.
;; Vyměňte baterie za nové.
Není vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a
hlavní jednotkou Soundbar příliš velká?
•• Není-li televizor připojen k Wi-Fi,
vytvořte připojení pomocí nabídky sítě
na televizoru (viz uživatelská příručka k
;; Přejděte s dálkovým ovladačem blíže k
televizoru).
hlavní jednotce Soundbar.
CZE - 23
3. Zkontrolujte, zda je Soundbar připojen k
Wi-Fi.
•• Je-li připojen, zobrazí se po spuštění
aplikace Samsung Multiroom ve
vašem mobilním zařízení (například v
chytrém telefonu nebo tabletu) v
seznamu reproduktorů. (podrobnosti
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
najdete na straně 14).
4. Zkontrolujte kanál DFS.
•• Pokud váš bezdrátový směrovač
•• Software Spotify podléhá licencím třetích
(Wi-Fi) používá kanál DFS, nebude
stran uvedených na adrese
možné mezi televizorem a
www.spotify.com/connect/third-party-
Soundbarem vytvořit připojení Wi-Fi.
licenses.
Podrobnosti získáte od poskytovatele
•• Další informace o funkci Spotify Connect
internetových služeb.
naleznete na webu www.spotify.com/
connect
11 LICENCE
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
12 POZNÁMKA K
LICENCI
OTEVŘENÉHO
SOFTWARU
Další informace o otevřeném softwaru použitém
v tomto přístroji naleznete na webu:
http://opensource.samsung.com
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS Digital
Surround are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
CZE - 24
13 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K SERVISU
•• Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od vlastního
vzhledu přístroje.
•• Může být účtován režijní poplatek, pokud
(a) p
ožádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si
nepřečetli tuto příručku)
(b) odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo
to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
•• Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou
technika u vás.
14 TECHNICKÉ ÚDAJE A DALŠÍ INFORMACE
Technické údaje
OBECNÉ
Hmotnost
6,2 kg
Rozměry
(Š x V x H)
1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
Rozsah provozních teplot
+5°C až +35°C
Rozsah provozní vlhkosti
10 % ~ 75 %
1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
HDMI
Video
2160p@24/25/30Hz 4:4:4
2160p@60/50Hz 4:2:0
Subwoofer x 6, výškový reproduktor x 3,
Reproduktor
4Ω
LPCM 2ch, Dolby Audio™ (podporuje
Podporované formáty pro přehrávání
Výstupní výkon
bezdrátového
zařízení
Dolby® Digital), DTS
Maximální výkon vysílače (Wi-Fi)
100mW při 2,4GHz – 2,4835GHz, 5,15GHz
– 5,35GHz & 5,47GHz – 5,725GHz
Maximální výkon vysílače
(Bluetooth)
100mW při 2,4GHz – 2,4835GHz
POZNÁMKY
•• Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
•• Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
•• Další informace týkající se napájení a spotřeby energie naleznete na štítku na produktu.
(Štítek: Spodní strana hlavní jednotky Soundbar)
CZE - 25
Upozornění : Při zapnutí či vypnutí bezdrátového a kabelového síťové připojení se přístroj
automaticky restartuje.
Celkový příkon v pohotovostním režimu (W)
(Všechny síťové porty aktivní)
4,0W
Wi-Fi/Ethernet
Metoda deaktivace portů
Bezdrátové a kabelové síťové připojení
zapnete či vypnete stiskem tlačítka Wi-Fi
SETUP na přístroji na 30 sekund.
Bluetooth
Metoda deaktivace portů
Funkci Bluetooth zapnete či vypnete stiskem
tlačítka SPK ADD na přístroji na 30 sekund.
•• Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje
požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě najdete na
následující internetové adrese: http://www.samsung.com. Přejděte do části
Podpora, klikněte na Zadejte modelové číslo a zadejte název vašeho modelu.
Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.
Funkci 5GHzWLAN(Wi-Fi nebo SRD) tohoto zařízení lze používat pouze ve
vnitřních prostorách.
CZE - 26
[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]
(Platí pro země se systémem odděleného sběru)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své
životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg,
Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím
referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.
Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od
ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného
odběru baterií.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický & elektronický odpad)
(Platí pro země se systémem odděleného sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat
jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů
odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného
městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické
recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým
odpadem.
Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti životního prostředí a dodržování zákonných
povinností v souvislosti s jednotlivými produkty, jako je např. REACH, OEEZ, baterie, najdete na:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
CZE - 27
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Bezpečnostné varovania
VÝSTRAHA
•• Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
NEODSTRAŇUJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE
OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE
UPOZORNENIE
•• ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU
PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU
PRACOVNÍKOVI.
SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ
ZÁSUVKY.
UPOZORNENIE
•• Toto zariadenie musí byť pripojené k
RIZIKO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAJTE!
striedavému napätiu s ochranným
Tento symbol označuje, že vo vnútri je
vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt
s vnútornými súčasťami tohto produktu
je nebezpečný.
Tento symbol znamená, že k produktu je
priložená dôležitá literatúra o prevádzke
a údržbe.
Produkt triedy II: Tento symbol
uzemňovacím vodičom.
•• Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete
musíte najskôr vytiahnuť koncovku z
elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo možné
manipulovať.
•• Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu.
Na prístroj neumiestňujte predmety naplnené
tekutinami, ako sú napríklad vázy.
•• Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte
zo zásuvky vytiahnuť sieťovú zástrčku. Preto
znamená, že sa nevyžaduje ochranné
musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek
elektrické uzemnenie.
prístupná.
Sieťové napätie (AC): Tento symbol
znamená, že menovité napätie je
označné symbolom Sieťové napätie
(AC).
Striedavé napätie (DC): Tento symbol
znamená, že menovité napätie je
označné symbolom Striedavé napätie
(DC).
Upozornenie, pred používaním si
naštudujte pokyny: Tento symbol
inštruuje používateľa, aby si naštudoval
ďalšie bezpečnostné pokyny v
používateľskej príručke.
SLK - ii
BEZPEČNOSTNÉ
OPATRENIA
1. Ubezpečte sa, že napätie u vás doma
vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na
identifikačnom štítku na zadnej strane vášho
produktu. Produkt nainštalujte horizontálne
na vhodnú základňu (nábytok), s
dostatočným priestorom pre ventiláciu 7
– 10 cm. Ubezpečte sa, že ventilačné otvory
nie sú prikryté. Jednotku neumiestňujte na
zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa
5. Batéria používaná s týmto zariadením
obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre
životné prostredie. Batérie nevyhadzujte s
domácim odpadom. Batérie nelikvidujte v
ohni. Batérie neskratujte, nerozoberajte alebo
neprehrievajte. V prípade nesprávnej výmeny
batérií hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za
rovnaký alebo ekvivalentný typ.
INFORMÁCIE O TEJTO
PRÍRUČKE
Používateľská príručka má dve časti: túto základnú
počas prevádzky zohreje. Táto jednotka je
určená na nepretržité používanie. Ak chcete
zariadenie úplne vypnúť, odpojte sieťovú
papierovú POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA a podrobnú
ÚPLNÁ PRÍRUČKA, ktorú si môžete stiahnuť.
zástrčku zo sieťovej zásuvky na stene.
Odpojte zariadenie, ak ho po dlhší čas
nebudete používať.
2. Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky.
Vrcholové napätie by kvôli bleskom mohlo
poškodiť zariadenie.
3. Jednotku nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla.
Mohlo by to spôsobiť prehriatie a poruchu
zariadenia.
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
V tejto príručke nájdete bezpečnostné pokyny,
informácie o inštalácii produktu, o jeho
súčastiach, pripojeniach, ako aj špecifikácie
produktu.
4. Produkt chráňte pred vlhkosťou (napr. vázy),
nadmerným teplom (napr. kozuby) a taktiež
pred zariadeniami, ktoré produkujú silné
magnetické alebo elektrické polia. Ak má
jednotka poruchu, odpojte napájací kábel od
zásuvky. Výrobok nie je určený na
priemyselné použitie. Tento výrobok
používajte iba na osobné účely. Ak výrobok
alebo disk uskladňujete na miestach s
nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť
kondenzácia. Pri prenose jednotky cez zimu
počkajte pred použitím približne 2 hodiny,
kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.
ÚPLNÁ PRÍRUČKA
Naskenovaním kódu QR získate prístup k
úplnej príručke v online centre zákazníckej
podpory spoločnosti Samsung. Ak si chcete
príručku pozrieť v počítači alebo na mobilnom
zariadení, stiahnite si príručku vo formáte
dokumentu z webovej lokality.
(http://www.samsung.com/support)
Dizajn, špecifikácie a obrazovka aplikácie sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
SLK - iii
OBSAH
01
Kontrola súčastí
2
Vloženie batérií pred použitím diaľkového ovládania (2 batérie AA)
02
03
Opis produktu
3
Predný panel/pravý bočný panel zariadenia Soundbar
-------------------------- 3
Spodný panel zariadenia Soundbar
-------------------------- 3
Pripojenie zariadenia Soundbar
Pripojenie elektrického napájania
04
05
-------------------------- 2
4
-------------------------- 4
Pripojenie k TV
5
Spôsob 1. Pripojenie pomocou kábla
–– Pripojenie pomocou optického kábla
–– Pripojenie TV pomocou kábla HDMI
-------------------------- 5
-------------------------- 5
-------------------------- 6
Spôsob 2. Bezdrôtové pripojenie
–– Pripojenie TV pomocou rozhrania Bluetooth
–– Pripojenie pomocou siete Wi-Fi
-------------------------- 7
-------------------------- 7
-------------------------- 8
Pripojenie externého zariadenia
11
Pripojenie pomocou optického alebo analógového zvukového kábla (AUX) ---------------------------- 11
Pripojenie pomocou kábla HDMI
06
-------------------------- 12
Pripojenie mobilného zariadenia
13
Spôsob 1. Pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth
-------------------------- 13
Spôsob 2. Pripojenie pomocou rozhrania Wi-Fi (bezdrôtová sieť)
-------------------------- 14
SLK - iv
07
08
Používanie diaľkového ovládania
16
Spôsob používania diaľkového ovládania
-------------------------- 16
Nastavenie hlasitosti zariadenia Soundbar pomocou diaľkového
ovládania TV
-------------------------- 18
Inštalácia nástenného držiaka
19
Upozornenia k inštalácii
-------------------------- 19
Súčasti na montáž na stenu
-------------------------- 19
Zostavenie držiaka kábla
-------------------------- 21
Inštalácia nohy držiaka
-------------------------- 22
09
Aktualizácia softvéru
22
10
Riešenie problémov
23
11
Licencie
24
12
Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom
24
13
Dôležitá poznámka ohľadom servisu
25
14
Špecifikácie a príručka
25
Technické údaje
-------------------------- 25
SLK - v
01 KONTROLA SÚČASTÍ
SMART
MODE
Surround
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
Hlavná jednotka zariadenia Soundbar
Držiak kábla
Diaľkové
ovládanie/
Batérie
Napájací kábel
Noha držiaka (2 ks)
Optický kábel
Skrutka
(pre nohu držiaka: 2 ks)
(pre držiak kábla: 1 ks)
•• Súčasti na montáž zariadenia Soundbar na stenu nájdete na strane 19.
•• Na strane 21 nájdete pokyny na používanie Držiak kábla.
•• V prípade záujmu o zakúpenie dodatočných súčastí alebo voliteľných káblov sa obráťte na servisné
stredisko spoločnosti Samsung alebo na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
Vloženie batérií pred použitím diaľkového ovládania (2 batérie AA)
Posúvajte kryt batérií smerom naznačeným šípkou, kým ho úplne nezložíte. Vložte 2 batérie AA (1,5 V)
orientované so správnou polaritou. Zasuňte kryt batérií späť na miesto.
SLK - 2
02 OPIS PRODUKTU
Predný panel/pravý bočný panel zariadenia Soundbar
Pravá strana zariadenia Soundbar
Umiestnite produkt
Hlasitosť
tak, aby sa logo
Napájanie
SAMSUNG
nachádzalo navrchu.
Displej
Spodný panel zariadenia Soundbar
POWER
OUT
(For TV)
POWER
IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
WIRELESS
AUX IN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Wi-Fi SETUP SPK ADD
Wi-Fi SETUP SPK ADD
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
Zdroj
POWER OUT
(For TV)
POWER IN
D.IN
WIRELESS
AUX
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Slúži na výber vstupného režimu zdroja. (D.IN / AUX / HDMI / WIFI / BT )
•• Ak chcete zapnúť režim „BT PAIRING“, prepnite zdroj na režim „BT“ a potom stlačte a
podržte tlačidlo
(Zdroj) na viac ako 5 sekúnd.
Slúži na pripojenie napájacieho kábla televízora Samsung pripojeného k zariadeniu
Soundbar a upevneného na stenu pomocou súpravy nástenného držiaka
(WMN300SB – nie je súčasťou dodávky).
Slúži na pripojenie sieťového napájacieho kábla zariadenia Soundbar.
Slúži na pripojenie k digitálnemu (optickému) výstupu externého zariadenia.
Slúži na pripojenie bezdrôtového adaptéra, pomocou ktorého sa zariadenie Soundbar
bezdrôtovo pripája k priestorovým reproduktorom a subwooferu. (Priestorové
reproduktory, subwoofer a bezdrôtový adaptér sa predávajú samostatne.)
Slúži na pripojenie k analógovému výstupu externého zariadenia.
SLK - 3
HDMI IN
HDMI OUT
Wi-Fi SETUP
/ SPK ADD
Slúži na súčasný vstup digitálnych obrazových a zvukových signálov pomocou kábla HDMI.
Slúži na pripojenie k výstupu HDMI externého zariadenia.
Slúži na pripojenie ku konektoru HDMI (ARC) na televízore.
Slúži na pripojenie k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi) prostredníctvom aplikácie Samsung
Multiroom.
03 PRIPOJENIE ZARIADENIA SOUNDBAR
Pripojenie elektrického napájania
•• Ďalšie informácie týkajúce požadovaného elektrického napájania a spotreby energie nájdete na
štítku upevnenom na produkte. (Štítok : spodná časť hlavnej jednotky zariadenia Soundbar)
•• Pripojte dodaný napájací kábel ku
Napájací kábel
konektoru POWER IN.
POWER
IN
Pripojenie
elektrického
napájania
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
AUX IN
Spodná časť hlavnej jednotky
zariadenia Soundbar
•• Konektor POWER OUT slúži na napájanie televízora
Samsung upevneného na stenu pomocou súpravy
nástenného držiaka (WMN300SB – nie je súčasťou dodávky).
•• Konektor POWER OUT možno pripojiť len k televízorom
Samsung, ktoré používajú napájací kábel s 2 kontaktmi a ich
príkon je najviac 400 W. (Pri pripojení tohto konektora k
zariadeniu s príkonom vyšším ako 400 W sa môže poškodiť
zariadenie Soundbar alebo môže dôjsť k poruche.)
POWER
OUT
(For TV)
POWER IN
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
Spodná časť hlavnej jednotky
zariadenia Soundbar
HDMI OUT
(TV-ARC)
Zoznam televízorov Samsung, ktoré sú kompatibilné so
súpravou nástenného držiaka WMN300SB a konektorom
POWER OUT, nájdete v používateľskej príručke k súprave
nástenného držiaka WMN300SB.
Príručku si môžete pozrieť online na lokalite
http://www.samsung.com/support.
SLK - 4
04 PRIPOJENIE K TV
Zvuk z TV môžete počúvať pomocou zariadenia Soundbar prostredníctvom káblového alebo
bezdrôtového pripojenia.
•• Keď je zariadenie Soundbar pripojené k vybratým televízorom Samsung, zariadenie Soundbar
možno ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
–– Pri používaní optického kábla môžu túto funkciu podporovať televízory Samsung Smart TV z
roku 2017, ktoré podporujú rozhranie Bluetooth.
–– Táto funkcia takisto umožňuje používať ponuku televízora na úpravu zvukového poľa a rôznych
nastavení, ako aj hlasitosti a stlmenia zvuku.
Spôsob 1. Pripojenie pomocou kábla
Pokiaľ sú signály vysielania vo formáte zvuku Dolby Digital a na vašom televízore je pre „digitálny
výstupný audio formát“ nastavená možnosť PCM, nastavenie sa odporúča zmeniť na formát Dolby
Digital. Po zmene nastavenia si môžete vychutnať vyššiu kvalitu zvuku. (Ponuka sa môže líšiť v
závislosti od výrobcu televízora.)
Pripojenie pomocou optického kábla
Spodná strana zariadenia Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optický kábel
WIRELESS
AUX IN
D.IN
Pravá strana zariadenia
Soundbar
1. Pomocou digitálneho optického kábla pripojte konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na zariadení
Soundbar ku konektoru OPTICAL OUT na TV.
2. Stlačte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom
vyberte režim „D.IN“.
Auto Power Link
Funkcia Auto Power Link automaticky zapne zariadenie Soundbar pri zapnutí TV.
1. Pomocou digitálneho optického kábla pripojte zariadenie Soundbar a TV.
2. Stlačte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom
vyberte položku „D.IN“.
SLK - 5
3. Stlačením tlačidla Vľavo na diaľkovom ovládaní na 5 sekúnd zapnete alebo
vypnete funkciu Auto Power Link.
•• Funkcia Auto Power Link je predvolene ON. (Ak chcete túto funkciu vypnúť,
vypnite automatické spustenie pomocou zariadenia Soundbar.)
•• V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí funkcia Auto Power Link
pracovať.
•• Táto funkcia je dostupná len v režime „D.IN“.
Pripojenie TV pomocou kábla HDMI
Spodná strana zariadenia Soundbar
Pripojte k portu HDMI IN
(ARC) na televízore.
HDMI IN
HDMI IN
(ARC)
Kábel HDMI
HDMI OUT
(nie je súčasťou
(TV-ARC)
dodávky)
Pripojte k portu HDMI OUT (TV-ARC)
na hlavnej jednotke zariadenia
Soundbar.
TV
ARC
Pravá strana
zariadenia Soundbar
1. Keď je zapnuté zariadenie Soundbar a TV, pripojte kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) podľa
znázornenia na obrázku.
2. Na displeji hlavnej jednotky zariadenia Soundbar sa zobrazí položka „TV ARC“ a zariadenie
Soundbar bude prehrávať zvuk TV.
•• Ak nie je počuť zvuk TV, stlačením tlačidla
(Zdroj) na diaľkovom ovládaní alebo na pravej
strane zariadenia Soundbar nastavte režim „D.IN“. Na obrazovke sa postupne zobrazia položky
„D.IN“ a „TV ARC“ a bude sa prehrávať zvuk TV.
•• Ak sa na displeji hlavnej jednotky zariadenia Soundbar nezobrazí položka „TV ARC“, skontrolujte,
či je kábel pripojený ku správnemu portu.
•• Pomocou tlačidiel hlasitosti na diaľkovom ovládaní TV môžete zmeniť hlasitosť zariadenia
Soundbar.
SLK - 6
Spôsob 2. Bezdrôtové pripojenie
Pripojenie TV pomocou rozhrania Bluetooth
Ak je TV pripojený pomocou rozhrania Bluetooth, môžete počúvať stereofónny zvuk bez starostí s
káblami.
•• Naraz možno pripojiť len jeden TV.
Prvé pripojenie
1. Stlačte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom
vyberte položku „BT“.
2. Zmeňte položku „BT“ na položku „BT PAIRING“.
•• Ak sa zobrazí položka „BT READY“, stlačte a podržte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom
paneli zariadenia Soundbar alebo na diaľkovom ovládaní na viac ako 5 sekúnd, čím sa zobrazí
položka „BT PAIRING“.
3. Vyberte režim Bluetooth na TV. (Ďalšie informácie nájdete v príručke k TV.)
4. Vyberte položku „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ zo zoznamu na obrazovke TV.
Dostupné zariadenie Soundbar je v zozname zariadení Bluetooth na TV označené textom „Need
Pairing“ alebo „Paired“. Na pripojenie k zariadeniu Soundbar vyberte túto správu a vytvorte
pripojenie.
•• Keď je TV pripojený, na prednom displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí text [Názov TV] → „BT“.
5. Zvuk TV teraz môžete počúvať zo zariadenia Soundbar.
Ak pripojenie zariadenia zlyhá
•• Ak sa v zozname zobrazí údaj o v minulosti pripojenom zariadení Soundbar (napr. „[AV] Samsung
Soundbar MSxxx“), vymažte ho.
•• V režime „BT“ stlačte a podržte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli zariadenia Soundbar
alebo na diaľkovom ovládaní na viac ako 5 sekúnd, čím prejdete do režimu „BT PAIRING“. Potom
vyberte položku „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ zo zoznamu vyhľadávania na obrazovke TV.
Čo znamenajú stavy BT READY a BT PAIRING?
•• BT READY : V tomto režime môžete vyhľadať v minulosti pripojené televízory alebo sa pripojiť k
zariadeniu Soundbar z mobilného zariadenia, ktoré bolo pripojené v minulosti.
•• BT PAIRING : V tomto režime sa môžete pripojiť k novému zariadeniu. (V režime „BT“ stlačte a
podržte tlačidlo
(Zdroj) na pravej strane zariadenia Soundbar alebo na diaľkovom ovládaní na
viac ako 5 sekúnd.)
SLK - 7
POZNÁMKY
•• Ak sa pri pripojení zariadenia Bluetooth zobrazí výzva na zadanie kódu PIN, zadajte <0000>.
•• V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi zariadením
Soundbar a zariadením Bluetooth prekročí 10 m.
•• Zariadenie Soundbar sa po 5 minútach v stave pripravenosti automaticky vypne.
•• Za týchto okolností sa môže stať, že zariadenie Soundbar správne neuskutoční vyhľadávanie alebo
nevytvorí pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth:
–– ak sa v okolí zariadenia Soundbar vyskytuje silné elektrické pole,
–– ak sú so zariadením Soundbar naraz spárované viaceré zariadenia Bluetooth,
–– ak je zariadenie Bluetooth vypnuté, nenachádza sa na požadovanom mieste alebo má poruchu.
•• Elektronické zariadenia môžu spôsobovať rádiové rušenie. V blízkosti hlavnej jednotky zariadenia
Soundbar sa nesmú nachádzať zariadenia, ktoré vytvárajú elektromagnetické vlny – napríklad
mikrovlné rúry, zariadenia bezdrôtovej siete LAN atď.
Odpojenie zariadenia Soundbar od TV
Stlačte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a nastavte iný režim
ako „BT“.
•• Odpojenie trvá určitý čas, pretože TV musí prijať odpoveď zo zariadenia Soundbar.
(Požadovaný čas sa môže líšiť v závislosti od modelu TV.)
•• Ak chcete medzi zariadením Soundbar a TV zrušiť automatické pripojenie cez Bluetooth, na
diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo p (Prehrávanie/Pozastavenie) po dobu 5 sekúnd v stave
„BT READY“. (Prepnite Zapnuté → Vypnuté)
Pripojenie pomocou siete Wi-Fi
Kontrolný zoznam pred pripojením
1. Uistite sa, že váš televízor Samsung Smart TV bol uvedený na trh neskôr ako v roku 2014. Táto
funkcia je kompatibilná len s televízormi Samsung Smart TV uvedenými na trh neskôr ako v roku
2014.
2. Uistite sa, že váš Wireless router bezdrôtový smerovač (Wi-Fi) je pripravený a funkčný.
3. Uistite sa, že je televízor pripojený k bezdrôtovému smerovaču (k vašej sieti Wi-Fi).
SLK - 8
Krok 1: Pripojenie zariadenia Soundbar k sieti Wi-Fi
1. Stlačením tlačidla
(Zdroj) na pravej strane zariadenia Soundbar alebo na diaľkovom ovládaní
vyberte režim „WIFI“.
•• Pri používaní vybratých televízorov Samsung (televízory Samsung Smart TV z roku 2016 alebo
2017, ktoré podporujú rozhranie Bluetooth)
–– Ak vyberiete režim „WIFI“, keď je televízor zapnutý, na obrazovke televízora sa zobrazí
kontextové okno s pokynmi na automatické pripojenie zariadenia Soundbar k
bezdrôtovému smerovaču (Wi-Fi). Pozrite si pokyny v kontextovom okne na televízore.
WIFI
2. Pripojte svoje mobilné zariadenie (smartfón, tablet atď.) k sieti Wi-Fi, ku ktorej je pripojený
televízor.
3. Na vašom mobilnom zariadení (smartfón, tablet atď.) nainštalujte a spustite aplikáciu Samsung
Multiroom.
Aplikácia Samsung Multiroom
Android
iOS
4. Podľa pokynov na obrazovke aplikácie na mobilnom zariadení pripojte zariadenie Soundbar k sieti
Wi-Fi.
Krok 2: Konfigurácia nastavení na televízore
•• Ak sa televízor odpojí od bezdrôtovej siete po prepnutí vstupného zdroja na zariadenie Soundbar,
pomocou ponuky televízora opäť pripojte televízor k sieti.
Pre TV uvedené na trh v roku 2017
1. Ponuka Domov  Nastavenia (
)  Zvuk  Výstup zvuku  Vyberte položku [AV] Soundbar
MSxxx (Wi-Fi)
2. Cez zariadenie Soundbar bude znieť zvukový výstup televízora.
Pre TV uvedené na trh v roku 2016
1. Ponuka Domov  Nastavenia (
)  Zvuk  Výstup zvuku  Vyberte položku [AV] Samsung
Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Cez zariadenie Soundbar bude znieť zvukový výstup televízora.
SLK - 9
Pre TV uvedené na trh v roku 2015
1. Ponuka Domov  Zvuk  Zoznam reproduktorov  Vyberte položku [AV] Samsung Soundbar
MSxxx (Wi-Fi)
2. Cez zariadenie Soundbar bude znieť zvukový výstup televízora.
Pre TV uvedené na trh v roku 2014
1. Ponuka Domov  Zvuk  Nastavenie reproduktorov  Vyberte položku Multiroom Link Nastavenia  Soundbar+Surround.
2. Z pozície zariadenia Soundbar vyberte položku „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ a potom stlačte
tlačidlo „OK“.
3. Ponuka Domov  Zvuk  Nastavenie reproduktorov  Vyberte položku Výstup TV zvuku 
Multiroom Link
Nastavenie reproduktorov
Výstup TV zvuku
Multiroom Link
Multiroom Link
Reproduktor TV
• Typ inštalácie TV
Stojan
TV SoundConnect
• Zoznam zvukových zariadení Samsung
• Pridať nové zariadenie
Zap.
Multiroom Link
• Nastavenia
Soundbar+Surround
Soundbar+Surround
3
Soundbar
[AV] Samsung Soundbar MSxxx [AV] Samsung Soundbar MSxxx
c
1
Nepoužívať
Slúchadlá Bluetooth
• Zoznam Slúchadlá Bluetooth
OK
OK
Úroveň hlasitosti
Test reproduktora
2
Upraviť
4. Cez zariadenie Soundbar bude znieť zvukový výstup televízora.
POZNÁMKY
•• Televízor a zariadenie Soundbar musia byť pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti (Wi-Fi).
•• Ak váš bezdrôtový smerovač (Wi-Fi) používa kanál DFS, nebude možné vytvoriť pripojenie Wi-Fi
medzi televízorom a zariadením Soundbar. Obráťte sa na poskytovateľa internetového pripojenia,
ktorý vám poskytne podrobnejšie informácie.
•• Ak pripojenie Wi-Fi v pásme 5 GHz nie je stabilné, použite pásmo 2,4 GHz.
SLK - 10
05 PRIPOJENIE EXTERNÉHO ZARIADENIA
Externé zariadenie môžete pripojiť pomocou káblovej alebo bezdrôtovej siete, aby bolo možné
prehrávať zvuk externého zariadenia prostredníctvom zariadenia Soundbar.
Pripojenie pomocou optického alebo analógového zvukového kábla (AUX)
Pravá strana zariadenia Soundbar
Prehrávač BD/DVD/Externý prijímač/
Herná konzola
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Optický kábel
WIRELESS
ALEBO
AUX IN
R - AUDIO - L
Zvukový kábel (AUX)
(nie je súčasťou
dodávky)
Spodná strana zariadenia Soundbar
Optický kábel
XX Pomocou digitálneho optického kábla pripojte konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na hlavnej
jednotke ku konektoru OPTICAL OUT zdrojového zariadenia.
YY Vyberte režim „D.IN“ stlačením tlačidla
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom
ovládaní.
ALEBO
Zvukový kábel (AUX)
XX Pomocou zvukového kábla pripojte konektor AUX IN (zvuk) na hlavnej jednotke ku konektoru AUDIO
OUT na zvukovom zariadení.
YY Vyberte režim „AUX“ stlačením tlačidla
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom
ovládaní.
SLK - 11
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Spodná strana zariadenia Soundbar
Externé zariadenie
HDMI IN
HDMI OUT
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
(ARC)
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
HDMI
Pravá strana zariadenia
Soundbar
1. Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor HDMI IN na zadnej strane
produktu ku konektoru HDMI OUT na vašom digitálnom zariadení.
2. Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor HDMI OUT (TV-ARC) na zadnej
strane produktu ku konektoru HDMI IN na TV.
3. Stlačte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom vyberte
položku „HDMI“.
4. Režim „HDMI“ sa zobrazí na paneli displeja zariadenia Soundbar a bude sa prehrávať zvuk.
SLK - 12
06 PRIPOJENIE MOBILNÉHO ZARIADENIA
Spôsob 1. Pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth
Ak je mobilné zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth, môžete počúvať stereofónny zvuk
bez starostí s káblami.
•• Súčasne nemožno pripojiť viac než jedno zariadenie Bluetooth.
Zariadenie Bluetooth
Prvé pripojenie
1. Stlačte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom
vyberte položku „BT“.
2. Zmeňte položku „BT“ na položku „BT PAIRING“.
•• Ak sa zobrazí položka „BT READY“, stlačte a podržte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom
paneli zariadenia Soundbar alebo na diaľkovom ovládaní na viac ako 5 sekúnd, čím sa zobrazí
položka „BT PAIRING“.
3. Vyberte položku „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ zo zoznamu.
•• Keď je zariadenie Soundbar pripojené k zariadeniu Bluetooth, na prednom displeji sa zobrazí
text [Názov zariadenia Bluetooth] → „BT“.
4. Prostredníctvom zariadenia Soundbar prehrajte hudobné súbory zo zariadenia pripojeného
pomocou rozhrania Bluetooth.
Ak pripojenie zariadenia zlyhá
•• Ak sa v zozname zobrazí údaj o v minulosti pripojenom zariadení Soundbar (napr. „[AV] Samsung
Soundbar MSxxx“), vymažte ho.
•• V režime „BT“ stlačte a podržte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli zariadenia Soundbar
alebo na diaľkovom ovládaní na viac ako 5 sekúnd, čím prejdete do režimu „BT PAIRING“.
Potom vyberte položku „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ zo zoznamu vyhľadaných zariadení
Bluetooth.
Ďalšie informácie o pripojení prostredníctvom rozhrania Bluetooth nájdete v časti
„Pripojenie TV pomocou rozhrania Bluetooth“ na stranách 7 – 8.
SLK - 13
Spôsob 2. Pripojenie pomocou rozhrania Wi-Fi (bezdrôtová sieť)
•• Pripojením jedného zariadenia Soundbar k sieti Wi-Fi získate prístup k rozličným službám na prenos
hudby a internetovým rádiám. Pripojením viacerých zariadení Soundbar k sieti Wi-Fi môžete
používať režim zoskupeného prehrávania alebo stereofónneho zvuku.
•• Na pripojenie zariadenia Soundbar k mobilnému zariadeniu prostredníctvom bezdrôtovej siete
(Wi-Fi) sa vyžaduje aplikácia Samsung Multiroom.
Mobilné zariadenie
Prvé pripojenie
1. Stlačením tlačidla
(Zdroj) na pravej strane zariadenia Soundbar alebo na diaľkovom ovládaní
vyberte režim „WIFI“.
WIFI
2. Na vašom mobilnom zariadení (napríklad na smartfóne alebo tablete) nainštalujte a spustite
aplikáciu Samsung Multiroom.
Aplikácia Samsung Multiroom
Android
iOS
3. Podľa pokynov na obrazovke aplikácie na mobilnom zariadení pripojte zariadenie Soundbar k sieti
Wi-Fi.
SLK - 14
Nainštalovanie ďalšieho zariadenia Soundbar, keď sa už používajú bezdrôtové reproduktory
Samsung
1. Na obrazovke Domov aplikácie Samsung Multiroom vyberte položku Nastavenia (
) v hornej
časti a potom vyberte položku „Add Speaker“.
2. Ak chcete pripojiť zariadenie Soundbar k 2 bezdrôtovým reproduktorom Samsung a
nakonfigurovať systém s priestorovým zvukom, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.
(Systém s priestorovým zvukom nemožno nakonfigurovať pomocou jedného zvukového zariadenia
a jedného zariadenia Soundbar.)
XX Dotykom položky prejdite do zoznamu všetkých reproduktorov.
YY Dotknite sa položky napravo od názvu modelu zariadenia Soundbar.
ZZ Dotknite sa položky Surround Setup. Potiahnite reproduktor na požadované miesto a potom
vyberte položku Done.
[[ Priestorové pripojenie je dokončené.
Soundbar
POZNÁMKA
•• Ak chcete pripojiť dodatočnú súpravu SWA-9000S (nie je súčasťou dodávky), odpojením
bezdrôtových reproduktorov Samsung od zariadenia Soundbar vypnite systém s priestorovým
zvukom. (Ak sa priestorové reproduktory pripoja bez toho, aby sa odpojila súprava SWA-9000S,
zvuk sa prehráva prostredníctvom bezdrôtového reproduktora Samsung aj priestorového
reproduktora.)
SLK - 15
07 POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
Spôsob používania diaľkového ovládania
Slúži na zapnutie a vypnutie zariadenia
Soundbar.
Napájanie
SMART
MODE
Surround
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
Môžete vybrať možnosť TREBLE, SYNC,
REAR LEVEL alebo REAR SPEAKER ON/OFF.
•• Ak chcete upraviť hlasitosť položky TREBLE,
Ovládanie
vyberte ovládací prvok zvuku TREBLE a
zvuku
pomocou tlačidiel Hore/Dole upravte
hlasitosť v rozsahu –6 až +6.
•• Ak nie je zosynchronizovaný obraz a zvuk
medzi televízorom a zariadením Soundbar,
vyberte možnosť SYNC v ovládacích prvkoch
zvuku a pomocou tlačidiel Hore/Dole
nastavte oneskorenie zvuku v rozsahu 0 až
300 milisekúnd.
•• Ak sú pripojené priestorové reproduktory
(nie
sú súčasťou dodávky), vyberte položku
Bluetooth
Surround
POWER
Bluetooth
REAR
LEVEL a pomocou tlačidiel Hore/Dole
Surround
POWER
upravte hlasitosť v rozsahu –6 až +6.
Funkciu REAR SPEAKER možno nastaviť na
SOUND
MODE
SOUND možnosť ON/OFF pomocou tlačidiel Hore/
MODE Dole.
•• Synchronizácia zvuku je podporovaná len
pri niektorých funkciách.
Funkcia priestorového zvuku dodáva zvuku hĺbku a vytvára dojem priestoru.
Bluetooth
POWER
Každým
stlačením tohto tlačidla prepnete medzi ON a OFF.
Bluetooth
•
•
ON
:
Prehrávanie
zvuku prostredníctvom všetkých reproduktorov.
POWER
VOL
WOOFER
Surround
•• OFF : Zvuk pôvodného zvukového kanála budete počuť z viacerých reproduktorov.
Surround
Surround
VOL
SOUND
MODE
SOUND MODE
VOL
VOL
WOOFER
Požadovaný zvukový efekt môžete zvoliť výberom položky STANDARD, MUSIC, CLEAR
VOICE, SPORTS alebo MOVIE.
SOUND
MODE
•• DRC (Dynamic Range Control)
Umožňuje uplatniť ovládanie dynamického rozsahu stôp s technológiou Dolby Digital.
Ak v pohotovostnom režime stlačíte a podržíte tlačidlo SOUND MODE, funkcia DRC
(Dynamic Range Control) sa zapne alebo vypne. Pri zapnutej funkcii DRC sa zníži
úroveň hlasných zvukov. (Zvuk môže byť skreslený.)
WOOFER
WOOFER
SLK - 16
Stlačením vyberte zdroj pripojený k zariadeniu Soundbar.
•• Režim BT PAIRING
Ak chcete zapnúť režim „BT PAIRING“ v režime „BT“, stlačte a podržte tlačidlo
(Zdroj) na viac ako 5 sekúnd. Podrobnosti nájdete na strane 13.
Zdroj
Stlačením tlačidla p dočasne pozastavíte prehrávanie hudobného súboru.
Ak stlačíte tlačidlo znova, hudobný súbor sa bude prehrávať.
Prehrávanie/
Pozastavenie
(BT/Wi-Fi)
Bluetooth
POWER
Surround
Bluetooth
SOUND
MODE
POWER
Surround
Stlačením vyznačených častí vyberiete smer Hore/Dole/
Vľavo/Vpravo.
Hore/Dole/
Bluetooth
Surround
POWER
SOUND
MODEVľavo/Vpravo
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
Stláčaním možností Hore/Dole/Vľavo/Vpravo na tomto tlačidle môžte vybrať alebo
nastaviť funkcie.
•• Opakovanie
Ak chcete použiť funkciu opakovania, stlačte tlačidlo Hore.
VOL
VOL
WOOFER
WOOFER
•• Preskočenie hudby
Stlačením tlačidla Vpravo vyberiete nasledujúci hudobný súbor. Stlačením tlačidla
Vľavo vyberiete predchádzajúci hudobný súbor.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie Anynet+ a Auto Power Link.
Funkcie Anynet+ a Auto Power Link sa ovládajú pomocou tlačidiel Vpravo a Vľavo.
–– Anynet+ : Ak je zariadenie Soundbar pripojené k TV Samsung pomocou kábla
HDMI, môžete zariadenie Soundbar ovládať pomocou diaľkového ovládania TV
Samsung.
Stlačením a podržaním tlačidla Vpravo na 5 sekúnd prepnete medzi ON a OFF
funkcie Anynet+.
–– Auto Power Link : Zariadenie Soundbar sa v prípade pripojenia k TV
prostredníctvom digitálneho optického kábla môže automaticky zapnúť vždy pri
zapnutí TV. Stlačením a podržaním tlačidla Vľavo na 5 sekúnd prepnete medzi
ON a OFF funkcie Auto Power Link.
–– Funkcie Anynet+/Auto Power Link sú predvolene ON.
Surround
SMART
MODE
Automaticky optimalizuje zvukové efekty, aby zodpovedali aktuálne prehrávanej scéne.
Každým stlačením tohto tlačidla sa tento režim zapne alebo vypne.
SMART MODE
SOUND
MODE
SLK - 17
VOL
BASS
VO
L
D
BA
R
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
SO
SO
M UN
OD D
E
BA
SS
BA
SS
D
N
U
SO
VO
L
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
BA
R
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
Su
rro
un
d
BA
SS
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
Su
rro
un
d
VOL
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
VOL
U
N
BA
SS
D
BA
R
U
N
SO
VO
L
Stlačením tlačidla nahor alebo nadol upravte hlasitosť položky BASS v rozsahu –6 až +6.
Ak chcete nastaviť hlasitosť položky BASS na úroveň 0, stlačte toto tlačidlo.
•• Keď je pripojený subwoofer (nie je súčasťou dodávky), tlačidlo BASS sa prepne na
tlačidlo subwoofera. Stlačením tlačidla nahor alebo nadol upravte hlasitosť
subwoofera na úroveň –12 alebo v rozsahu –6 až +6. Ak chcete nastaviť hlasitosť
subwoofera na úroveň 0, stlačte toto tlačidlo.
SO
M UN
OD D
E
SOUND
MODE
Bluetooth
POWER
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
Su
rro
un
d
BA
SS
D
BA
R
U
N
SO
Surround
SO
M UN
OD D
E
SM
M AR
OD T
E
BASS
BASS
VO
L
D
BA
R
U
N
SO
VO
L
BA
SS
Su
rro
un
d
VOL
SO
M UN
OD D
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
SOUND
MODE
Stlačením tlačidla nahor alebo nadol upravte hlasitosť.
•• Stlmenie
Stlačením tlačidla VOL stlmíte zvuk. Opätovným stlačením tlačidla zrušíte stlmenie
zvuku.
Nastavenie hlasitosti zariadenia Soundbar pomocou diaľkového
ovládania TV
Pomocou ponuky TV vyberte v nastavení reproduktorov na TV Samsung externé
reproduktory. (Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k TV.)
•• Po nainštalovaní zariadenia Soundbar môžete upraviť hlasitosť zariadenia Soundbar pomocou
infračerveného diaľkového ovládania dodaného s TV Samsung. (Ak nechcete používať túto funkciu,
keď je zariadenie Soundbar zapnuté, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo Surround. Na displeji
zariadenia Soundbar sa zobrazí text „OFF-TV REMOTE“a funkcia sa vypne.)
Ak chcete na úpravu hlasitosti používať len diaľkové ovládanie TV Samsung, stlačte a na viac ako
5 sekúnd podržte tlačidlo Surround, až kým sa na displeji zariadenia Soundbar nezobrazí text
„SAMSUNG-TV REMOTE“.
–– Vždy, keď na 5 sekúnd podržíte tlačidlo Surround, režim sa prepne v tomto poradí:
„SAMSUNG-TV REMOTE“(predvolený režim) →“OFF-TV REMOTE” → „ALL-TV REMOTE“.
•• Ak chcete na úpravu hlasitosti zariadenia Soundbar používať diaľkové ovládanie dodané s TV od
iného výrobcu, zapnite zariadenie Soundbar, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo Surround (na
displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí text „OFF-TV REMOTE“), uvoľnite tlačidlo Surround a potom
znova stlačte a na viac ako 5 sekúnd podržte tlačidlo Surround. (Na displeji zariadenia Soundbar sa
zobrazí správa „ALL-TV REMOTE“.)
–– V závislosti od diaľkového ovládania nemusí byť táto funkcia k dispozícii.
–– Výrobcov, ktorí podporujú túto funkciu, nájdete v ÚPLNÁ PRÍRUČKA k zariadeniu Soundbar na
webovej lokalite spoločnosti Samsung (www.samsung.com/support).
–– Táto funkcia na ovládanie hlasitosti funguje len s infračervenými diaľkovými ovládaniami TV.
Nefunguje s diaľkovými ovládaniami TV s rozhraním Bluetooth (diaľkové ovládania, ktoré
vyžadujú spárovanie).
SLK - 18
08 INŠTALÁCIA
NÁSTENNÉHO
DRŽIAKA
Súčasti na montáž na stenu
450mm
Inštalačná pomôcka na montáž na stenu
Upozornenia k inštalácii
•• Inštalujte len na zvislú stenu.
•• Neinštalujte na miestach s vysokou teplotou
Skrutka držiaka
alebo vlhkosťou.
Skrutka (2 ks)
(2 ks)
•• Overte si, či nosnosť steny zodpovedá
hmotnosti produktu. V opačnom prípade
stenu spevnite alebo zvoľte iné miesto
inštalácie.
•• Zakúpte si a použite upevňovacie skrutky
Konzoly nástenného držiaka (2 ks)
alebo kotviace prvky, ktoré sú vhodné pre váš
druh steny (sadrokartón, železo, drevo atď.).
Ak je to možné, upevnite montážne skrutky
1. Na povrch steny sa umiestni Inštalačná
do nosníkov v stene.
•• Zakúpte si skrutky na montáž do steny, ktoré
zodpovedajú druhu a hrúbke steny, na ktorú
chcete upevniť zariadenie Soundbar.
pomôcka na montáž na stenu.
•• Inštalačná pomôcka na montáž na stenu
musí byť umiestnená vodorovne.
•• Ak sa TV namontuje na stenu, nainštalujte
–– Priemer: M5
–– Dĺžka: Odporúča sa L 35 mm alebo väčšia
zariadenie Soundbar aspoň 5 cm pod TV.
dĺžka.
•• Káble z jednotky pripojte k externým
zariadeniam ešte pred inštaláciou zariadenia
Soundbar na stenu.
5 cm alebo viac
•• Pred inštaláciou sa uistite, že je jednotka
vypnutá a odpojená zo zásuvky. V opačnom
prípade by mohlo dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom.
SLK - 19
2. Zarovnajte Stredovú líniu papierovej šablóny
5. Zatlačte skrutku (nie je súčasťou dodávky)
so stredom TV (ak upevňujete zariadenie
cez Skrutka držiaka a potom pevne
Soundbar pod TV) a potom upevnite
zaskrutkujte každú skrutku do otvoru
Inštalačná pomôcka na montáž na stenu k
montážnej skrutky.
stene pomocou pásky.
•• Ak zariadenie neinštalujete pod TV,
umiestnite Stredovú líniu do stredu
inštalačnej plochy.
6. Namontujte 2 Držiaky konzoly na stenu so
správnou orientáciou na spodnú stranu
zariadenia Soundbar pomocou 2 Skrutiek.
450mm
Stredovú líniu
3. Pomocou ostrého predmetu, napríklad pera
alebo ceruzky, označte miesta otvorov a
potom odstráňte Inštalačná pomôcka na
montáž na stenu.
450mm
•• Pri montáži sa uistite, že sa za zadnou
CENTER LINE
stranou zariadenia Soundbar nachádza
diel na zavesenie Konzol nástenného
držiaka.
4. Pomocou vrtáka vhodnej veľkosti vyvŕtajte
Zadná strana zariadenia Soundbar
otvor do steny v mieste jednotlivých značiek.
•• Ak značky nezodpovedajú polohám
nosníkov, pred vložením montážnych
skrutiek vložte do otvorov vhodné kotvy
alebo hmoždinky. Ak používate kotvy
alebo hmoždinky, uistite sa, že vyvŕtané
otvory sú dostatočne veľké pre použité
Pravý koniec zariadenia Soundbar
kotvy alebo hmoždinky.
SLK - 20
7. Zariadenie Soundbar s pripevnenými
Konzolami nástenného držiaka nainštalujte
tak, že Konzoly nástenného držiaka zavesíte
na Skrutky držiaka na stene.
Zostavenie držiaka kábla
Podľa znázornenia na obrázku upevnite Držiak
kábla k zariadeniu Soundbar pomocou dodanej
strojovej Skrutka a potom pomocou Držiak kábla
usporiadajte káble.
HDMI
IN
OUT
HDMI C)
(TV-AR
L AUDIO
DIGITA AL)
(OPTIC
8. Posuňte zariadenie Soundbar nadol podľa
znázornenia nižšie tak, aby Držiaky konzoly
IN
LESS
WIRE
R
POWET
OU
(For TV)
AUX IN
R
POWE
IN
na stenu pevne spočívali na Skrutkách
držiaka.
•• Vložte Skrutky držiaka do širokej
Držiak kábla
(spodnej) časti Držiakov konzoly na stenu
a potom posuňte Držiaky konzoly na
stenu tak, aby Držiaky konzoly na stenu
OUT
HDMI C)
(TV-AR
pevne spočívali na Skrutkách držiaka.
DIO IN
L AU
DIGITA AL)
(OPTIC
LESS
WIRE
R
POWET
OU )
(For TV
AUX IN
R
POWE
IN
Wi-Fi SETUP
HDMI
IN
OUT
HDMI
)
(TV-ARC
AUDIO
DIGITAL L)
(OPTICA
S
WIRELES
POWER
OUT
(For TV)
AUX IN
POWER
IN
SLK - 21
IN
SPK ADD
Inštalácia nohy držiaka
Ak zariadenie Soundbar neupevňujete na stenu,
pomocou 2 dodaných skrutiek upevnite 2 Noha
09 AKTUALIZÁCIA
SOFTVÉRU
držiaka k spodnej časti zariadenia Soundbar
podľa znázornenia nižšie.
Keď je zariadenie Soundbar pripojené k internetu,
•• Stojany niektorých televízorov Samsung sú
softvér sa aktualizuje automaticky, aj keď je
navrhnuté tak, aby umožňovali pevné
zariadenie Soundbar vypnuté.
umiestnenie zariadenia Soundbar. Inštaláciu
•• Aby bolo možné používať funkciu
zariadenia Soundbar dokončite tým, že Noha
automatickej aktualizácie, zariadenie
držiaka zariadenia Soundbar umiestnite do
Soundbar musí byť pripojené k internetu.
prvkov nôh stojana.
Pripojenie Wi-Fi k zariadeniu Soundbar sa
ukončí, ak sa odpojí jeho napájací kábel alebo
ak sa preruší napájanie. Ak sa preruší
napájanie, zapnite zariadenie Soundbar a
opätovne ho pripojte.
Wi-Fi SETUP
HDMI
SPK ADD
IN
OUT
HDMI
(TV-ARC)
AUDIO
DIGITAL
(OPTICAL)
IN
WIRELESS
POWER
OUT
(For TV)
AUX IN
POWER
IN
Umiestnite
zariadenie
Soundbar
SLK - 22
10 RIEŠENIE PROBLÉMOV
Skôr ako sa obrátite na technickú podporu, skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
Jednotka sa nezapne.
Nemožno sa pripojiť k televízoru.
Je napájací kábel pripojený do zásuvky?
Ak sa na pripojenie používa káblová sieť
;; Pripojte sieťovú zástrčku do zásuvky.
;; Skontrolujte, či je kábel pripojený správne.
(Skontrolujte názov portu a uistite sa, či je
Pri stlačení tlačidla sa nevykoná príslušná
funkcia.
kábel pripojený k správnemu portu.)
(Pozrite si príslušnú stranu s jednotlivými
spôsobmi pripojenia)
Je v okolí prítomná statická elektrina?
;; Odpojte sieťovú zástrčku a opäť ju pripojte.
;; Stlačením tlačidla
V režime BT dochádza k výpadkom zvuku.
diaľkovom ovládaní skontrolujte, či sa
používa správny režim.
;; Pozrite si časti venované pripojeniu
Ak sa na pripojenie používa bezdrôtová sieť
;; Pripojené prostredníctvom rozhrania
Bluetooth
Bluetooth na strane 7 a 13.
Neprehráva sa zvuk.
1. Prepnite zariadenie Soundbar do režimu
Je zapnutá funkcia stlmenia?
„BT PAIRING“ a pomocou televízora
;; Stlačením tlačidla VOL zrušte túto funkciu.
Je hlasitosť nastavená na minimum?
;; Upravte hlasitosť.
(Zdroj) na pravej
strane zariadenia Soundbar alebo na
zopakujte vyhľadávanie. (Podrobnosti
nájdete na strane 7)
;; Pripojené prostredníctvom siete Wi-Fi
1. Skontrolujte, či sa používa kompatibilný
Diaľkové ovládanie nefunguje.
model televízora.
Sú batérie vybité?
•• Podporované sú len Televízory
;; Vymeňte ich za nové batérie.
Samsung Smart uvedené na trh
Je medzi diaľkovým ovládaním a hlavnou
neskôr ako v roku 2014.
jednotkou zariadenia Soundbar príliš veľká
2. Skontrolujte, či je televízor pripojený k
vzdialenosť?
sieti Wi-Fi.
;; Premiestnite diaľkové ovládanie bližšie k
•• Ak televízor nie je pripojený k sieti
hlavnej jednotke zariadenia Soundbar.
Wi-Fi, vytvorte pripojenie pomocou
ponuky siete na televízore. (Pozrite si
používateľskú príručku k televízoru)
SLK - 23
3. Skontrolujte, či je zariadenie Soundbar
pripojené k sieti Wi-Fi.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
•• Keď je zariadenie Soundbar pripojené,
nachádza sa v zozname reproduktorov
pri spustení aplikácie Samsung
Multiroom na mobilnom zariadení
(napr. na smartfóne alebo tablete).
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
countries.
(Podrobnosti nájdete na strane 14)
4. Skontrolujte kanál DFS.
•• Ak váš bezdrôtový smerovač (Wi-Fi)
•• Softvér Spotify podlieha licenciám tretích
používa kanál DFS, nemožno vytvoriť
strán, ktoré nájdete na tejto adrese:
pripojenie Wi-Fi medzi televízorom a
www.spotify.com/connect/third-party-
zariadením Soundbar. Obráťte sa na
licenses.
poskytovateľa internetového
•• Bližšie informácie o službe Spotify Connect
pripojenia, ktorý vám poskytne
nájdete na adrese www.spotify.com/connect
podrobnejšie informácie.
11 LICENCIE
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
12 POZNÁMKA K
LICENCII S
OTVORENÝM
ZDROJOVÝM
KÓDOM
Bližšie informácie o otvorenom zdrojovom kóde
používanom v rámci tohto produktu nájdete na
adrese: http://opensource.samsung.com
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS Digital
Surround are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
SLK - 24
13 DÔLEŽITÁ POZNÁMKA OHĽADOM SERVISU
•• Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa
môžu sa odlišovať od skutočného vzhľadu produktu.
•• Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
(a) je na základe vašej požiadavky privolaný technik a vo výrobku nie je závada (t.j. keď ste si
neprečítali túto používateľskú príručku).
(b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t.j. v
prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
•• Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci
alebo domácnosti.
14 ŠPECIFIKÁCIE A PRÍRUČKA
Technické údaje
VŠEOBECNÉ
Hmotnosť
6,2 kg
Rozmery (Š x V x H)
1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
Rozsah prevádzkovej teploty
+5°C až +35°C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
10 % ~ 75 %
1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
HDMI
Video
2160p@24/25/30Hz 4:4:4
2160p@60/50Hz 4:2:0
Hlbokotónový reproduktor x 6,
Reproduktor
výškový reproduktor x 3, 4 ohmy
LPCM 2ch, Dolby Audio™ (podpora
Podporované formáty prehrávania
Výstupný výkon
bezdrôtového
zariadenia
Dolby® Digital), DTS
Maximálny výkon vysielača Wi-Fi
100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz,
5,15 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
Maximálny výkon vysielača BT
100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
POZNÁMKY
•• Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez
predchádzajúceho upozornenia.
•• Hmotnosť a rozmery sú približné.
•• Ďalšie informácie týkajúce sa zdroja napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na
produkte. (Štítok : Spodná časť Hlavnej Jednotky Zariadenia Soundbar)
SLK - 25
Upozornenie : Ak zapnete/vypnete Wi-Fi/Ethernet, produkt sa automaticky reštartuje.
Celková spotreba energie v pohotovostnom
režime (W) (Všetky sieťové porty sú v stave
„ZAP.“)
4,0W
Wi-Fi/Ethernet
Spôsob deaktivácie portov
Stlačením tlačidla Wi-Fi SETUP na produkte a
jeho podržaním na 30 sekúnd zapnete alebo
vypnete Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth
Spôsob deaktivácie portov
Stlačením tlačidla SPK ADD na produkte a
jeho podržaním na 30 sekúnd zapnete alebo
vypnete Bluetooth.
•• Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje
smernici 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.samsung.com, prejdite na položky Podpora > Vyhľadať podporu k
produktom a zadajte názov modelu. Toto zariadenie možno prevádzkovať vo
všetkých krajinách EÚ. Funkciu siete WLAN (Wi-Fi alebo SRD) v pásme 5 GHz na
tomto zariadení je možné prevádzkovať len v interiéri.
SLK - 26
[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich
životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické
symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene
od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický & elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by
produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť
likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito
výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným
priemyselným odpadom.
Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a o regulačných
povinnostiach pre špecifické produkty (napr. nariadenia REACH, WEEE, nariadenia pre batérie) nájdete na
adrese:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
SLK - 27
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELMEZTETÉS
•• A tűz és áramütés veszélyének elkerülése
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE
érdekében ne tegye ki a készüléket
ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK
csapadéknak, nedvességnek.
BURKOLATÁT.
FIGYELEM
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN OLYAN
ALKATRÉSZ, AMELYET HÁZILAG LEHETNE
•• AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A
JAVÍTANI.
HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA
A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.
BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.
•• Ezt a berendezést mindig váltóáramú
aljzathoz csatlakoztassa védővezeték
FIGYELEM
csatlakozással.
FESZÜLTSÉG ALA TT! NE
NYISSA K I A
BURKOLATOT!
•• A berendezés hálózatról való leválasztásához,
a dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért
Ez a jel a készülék belsejében uralkodó
magasfeszültségre figyelmeztet.
Semmiképpen ne érjen a készülék
belsejében található alkatrészekhez.
Veszélyes.
Ez a jel azt jelzi, hogy a terméket olyan
fontos információkkal látták el,
amelyek az üzemeltetésre és
karbantartásra vonatkoznak.
a hálózati dugónak bármikor használatra
készen kell állni.
•• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy
felcsapódó víznek. Ne helyezzen vízzel teli
edényeket, például vázát a készülékre.
•• Kapcsolja ki a teljesen a készüléket és húzza
ki a konnektorból. Ezért a tápkábel dugójának
mindig könnyen elérhetőnek kell lennie.
II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt
jelzi, hogy nincs szükség biztonsági
elektromos földelésre.
Váltakozó áramú feszültség : Ez a
szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt
névleges feszültség váltakozó áramú.
Egyenáramú feszültség : Ez a
szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt
névleges feszültség egyenáramú.
Vigyázat! Olvassa el a használati
utasításokat: Ez a szimbólum arra hívja
fel a figyelmet, hogy el kell olvasni a
felhasználói kézikönyv biztonságra
vonatkozó tudnivalóit.
HUN - ii
BIZTONSÁGI
ÓVINTÉZKEDÉSEK
5. A készülék által használt elemek környezetre
káros vegyi anyagokat tartalmaznak. Ne
dobja az elemeket a háztartási szemétbe.
Az elemeket ne dobja tűzbe. Ne zárja rövidre,
szerelje szét vagy melegítse túl az elemeket.
1. Ellenőrizze, hogy a háztartásban
rendelkezésre álló tápfeszültség megegyezik
Az akkumulátor nem megfelelően végzett
a készülék hátulján feltüntetettel. Helyezze
cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy
el a készüléket vízszintesen megfelelő
egyenértékű típusúra cserélje.
felületre (bútorra), és hagyjon mellette
elegendő helyet a szellőzéshez 7~10 cm. Ne
takarja le a szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a
készléket erősítőre vagy egyéb készülékre,
A KÉZIKÖNYVRŐL
A felhasználói kézikönyv két részből áll: az
amely melegedhet. A készülék folyamatos
egyszerű, papíralapú FELHASZNÁLÓI
használatra készült. A készülék
KÉZIKÖNYV, valamint a részletes TELJES
áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a
KÉZIKÖNYV, amelyet letölthet.
konnektorból. Áramtalanítsa a készüléket,
ha hosszabb ideig nem használja.
2. Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból.
A villámok miatt keletkező feszültséglökések
tönkretehetik a készüléket.
3. Ne tegye ki a készüléket közvetlen
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
napfénynek vagy hőforrásnak.
Ebben a kézikönyvben a biztonsági utasítások,
Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz
terméktelepítés, részegységek,
vezethet.
csatlakoztatások és termékspecifikációk
4. Tartsa távol a készüléket a nedvességtől
találhatók.
(vízzel teli váza) és a túlzott hőtől (pl.
radiátor), illetve az erős mágneses vagy
elektromos mezőt gerjesztő eszközöktől.
Meghibásodás esetén húzza ki a dugót a
konnektorból. A termék nem ipari
használatra készült. Csak személyes
használatra tervezték. Ha hideg
környezetből meleg környezetbe viszi,
páralecsapódás keletkezhet. Ha télen
szállítja a készüléket, várjon kb. 2 órát, amíg
a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.
TELJES KÉZIKÖNYV
A Teljes Kézikönyvet a Samsung
ügyféltámogatási központban, a QR-kód
beszkennelésével érheti el.
A kézikönyv megtekintéséhez számítógépen
vagy mobileszközön, töltse le a kézikönyvet
dokumentum formátumban a honlapról.
(http://www.samsung.com/support)
A kialakítás a műszaki adatok és az alkalmazás
képernyője külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
HUN - iii
TARTALOMJEGYZÉK
01
Részegységek Ellenőrzése
Az elemek behelyezése a távirányító használata előtt (2 db AA elem)
02
03
A Termék Áttekintése
05
06
-------------------------- 2
3
Soundbar Előlap / Jobb Oldali Panel
-------------------------- 3
Soundbar Alsó Panel
-------------------------- 3
A Soundbar Csatlakoztatása
A Tápellátáshoz Történő Csatlakoztatás
04
2
Csatlakoztatás a Televízióhoz
4
-------------------------- 4
5
1. Módszer Csatlakoztatás Kábellel
–– Csatlakoztatás Optikai Kábellel
–– Televízió csatlakoztatása HDMI-kábellel
-------------------------- 5
-------------------------- 5
-------------------------- 6
2. Módszer Vezeték nélküli Csatlakozás
–– Televízió csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül
–– Csatlakozás Wi-Fi-n keresztül
-------------------------- 7
-------------------------- 7
-------------------------- 8
Csatlakoztatás Külső Eszközhöz
11
Csatlakoztatás Optikai vagy Analóg Audio (AUX) Kábellel
-------------------------- 11
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
-------------------------- 12
Mobileszköz Csatlakoztatása
13
1. Módszer Csatlakozás Bluetooth-on Keresztül
-------------------------- 13
2. Módszer Csatlakozás Wi-Fi-n (Vezeték nélküli hálózaton) keresztül
-------------------------- 14
HUN - iv
07
08
A Távvezérlő Használata
16
A Távvezérlő Használatának Módja
-------------------------- 16
A Soundbar hangerejének szabályozása a televízió távvezérlőjével
-------------------------- 18
A Fali Konzol Felszerelése
19
Óvintézkedések a felszerelés során
-------------------------- 19
Fali konzol komponensek
-------------------------- 19
A Tartó-Kábel összeszerelése
-------------------------- 21
A Tartóláb felszerelése
-------------------------- 22
09
Szoftverfrissítés
22
10
Hibaelhárítás
23
11
Szabadalmak
24
12
Nyílt Forráskódú Licenc Megjegyzés
24
13
Fontos Megjegyzés a Szervizzel Kapcsolatban
25
14
Műszaki Adatok és Útmutató
25
Műszaki adatok
-------------------------- 25
HUN - v
01 RÉSZEGYSÉGEK ELLENŐRZÉSE
SMART
MODE
Surround
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
Soundbar Központi Egység
Tartó-Kábel
Távirányító /
Elemek
Tartóláb (2 db)
Hálózati kábel
Optikai kábel
Csavar
(a Tartólábhoz : 2 db)
(a Tartó-Kábelhez : 1 db)
•• A Soundbar fali felszerelésének részegységeiért lásd a 19. oldalt.
•• Lásd a 21. oldalon a Tartó-Kábel használatára vonatkozó utasításokat.
•• A kiegészítő komponensek vagy opcionális kábelek vásárlásához vegye fel a kapcsolatot a
Samsung Szervizközponttal vagy a Samsung Vevőszolgálattal.
Az elemek behelyezése a távirányító használata előtt (2 db AA elem)
Csúsztassa az elemek fedelét a nyíl irányába, amíg teljesen el nem távolítható.
Helyezzen be 2 db AA elemet (1,5V) oly módon, hogy a polaritás megfelelő legyen. Csúsztassa vissza az
elemek fedelét.
HUN - 2
02 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE
Soundbar Előlap / Jobb Oldali Panel
A Soundbar Jobb Oldala
A terméket helyezze
el úgy, hogy a
Hangerő
Bekapcsoló
SAMSUNG logo a
tetején legyen.
Kijelző
Soundbar Alsó Panel
POWER
OUT
(For TV)
POWER
IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
WIRELESS
AUX IN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Wi-Fi SETUP SPK ADD
Wi-Fi SETUP SPK ADD
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
Forrás
POWER OUT
(For TV)
POWER IN
D.IN
WIRELESS
AUX
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
A bemeneti jelforrás mód kiválasztása. (D.IN / AUX / HDMI / WIFI / BT )
•• A „BT PAIRING” mód bekapcsolásához váltsa a jelforrást “BT” módra, majd tartsa
lenyomva legalább 5 másodpercig a
(Forrás) gombot.
Csatlakoztassa a Soundbar-hoz csatlakoztatott és a Fali Konzol segítségével
(WMN300SB - külön kapható) falra szerelt Samsung TV hálózati kábelét.
Csatlakoztassa a Soundbar AC hálózati kábelét.
Egy külső eszköz digitális (optikai) kimenetének csatlakoztatásához.
Erősítse fel a vezeték nélküli hardverkulcsot, amely a Soundbar-t vezeték nélkül
összeköti a térhatású hangszórókkal és a mélysugárzóval. (A térhatású hangszóró, a
mélysugárzó és a vezeték nélküli hardverkulcs külön kapható.)
Egy külső eszköz analóg kimenetének csatlakoztatásához.
HUN - 3
Digitális videó és audió jelek bemenete, egyidejűleg HDMI kábellel csatlakoztatott
HDMI IN
eszközök számára.
Egy külső eszköz HDMI kimenetének csatlakoztatásához.
HDMI OUT
Wi-Fi SETUP
/ SPK ADD
Egy televízió HDMI (ARC) csatlakozójának csatlakoztatásához.
Csatlakozzon egy vezeték nélküli hálózathoz (Wi-Fi) a Samsung Multiroom
alkalmazáson keresztül.
03 A SOUNDBAR CSATLAKOZTATÁSA
A Tápellátáshoz Történő Csatlakoztatás
•• A szükséges áramellátással és energiafelhasználással kapcsolatos további információért olvassa el
a terméken található címkét. (Címke: Soundbar Központi Egység alja)
•• Csatlakoztassa a mellékelt hálózati
Hálózati kábel
kábelt a POWER IN csatlakozóba.
POWER
IN
A Tápellátáshoz
Történő
Csatlakoztatás Soundbar Központi Egység alja
POWER
OUT
(For TV)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
POWER IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI OUT
(TV-ARC)
•• A POWER OUT csatlakozó biztosítja a Fali Konzol
segítségével (WMN300SB - külön kapható) falra szerelt
Samsung TV tápellátását.
•• A POWER OUT csatlakozó csak olyan Samsung TVkészülékekhez csatlakoztatható, amelyek 2-érintkezős
hálózati kábellel rendelkeznek, és maximum 400 W a
fogyasztásuk. (Ha a csatlakozót olyan eszközhöz
csatlakoztatja, amelynek fogyasztása több mint 400 W,
akkor ez károsíthatja a Soundbar-t, vagy hibás működést
POWER
OUT
(For TV)
POWER
OUT
(For TV)
AUX IN
eredményezhet.)
HDMI IN
WIRELESS
POWER
IN
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
Soundbar Központi Egység alja
A Samsung TV-k listájához, amelyek kompatibilisek a
WMN300SB Fali Konzollal és a POWER OUT csatlakozóval,
lásd a WMN300SB Fali Konzol felhasználói útmutatóját.
A kézikönyvet megtekintheti online a
http://www.samsung.com/support.
HUN - 4
04 CSATLAKOZTATÁS A TELEVÍZIÓHOZ
A televízió hangját a Soundbaron keresztül hallgathatja, vezetékes vagy vezeték nélküli csatlakozással.
•• Ha a Soundbar a kiválasztott Samsung TV-khez van csatlakoztatva, akkor a Soundbar a TV
távirányítójával vezérelhető.
–– Amennyiben optikai kábel használ, akkor ezt a funkciót támogatják a 2017-es Samsung Smart
Tv-k, amelyek támogatják a Bluetooth funkciót.
–– A funkció azt is lehetővé teszi, hogy a televízió menüjének használatával állítsa be a hangteret
és a további beállításokat, valamint a hangerőt és a némítást.
1. Módszer Csatlakoztatás Kábellel
Ha a sugárzott jelek Dolby Digital formátumban vannak, és a televízióján a „Digitális Kimeneti
Audioformátum” beállítása PCM, akkor javasoljuk, hogy módosítsa a beállítást Dolby Digital
formátumra. Ha a beállítást módosítja, akkor jobb hangminőséget élvezhet. (A menü a TV-készülék
gyártójától függően változhat.)
Csatlakoztatás Optikai Kábellel
A Soundbar Alja
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optikai kábel
WIRELESS
AUX IN
D.IN
A Soundbar Jobb Oldala
1. Csatlakoztassa a Soundbaron levő DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) csatlakozót a televízió OPTICAL
OUT csatlakozójához egy digitális optikai kábellel.
2. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza a „D.IN” módot.
Auto Power Link
Az Auto Power Link funkció automatikusan bekapcsolja a Soundbart, ha a televíziót bekapcsolják.
1. Csatlakoztassa a Soundbart a televízióhoz egy digitális optikai kábellel.
2. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza a
„D.IN” módot.
HUN - 5
3. Tartsa lenyomva 5 másodpercig a távirányító Bal gombját, az Auto Power Link
funkció be- vagy kikapcsolásához.
•• Az Auto Power Link funkció alapértelmezésként ON állásban van.
(A funkció kikapcsolásához kapcsolja be az Automatikus Bekapcsolást a
Soundbar használatával.)
•• A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy az Auto Power Link
funkció nem működik.
•• Ez a funkció csak a „D.IN” módban érhető el.
Televízió csatlakoztatása HDMI-kábellel
A Soundbar Alja
Csatlakozzon a HDMI IN (ARC)
porthoz a televízión.
HDMI IN
HDMI IN
(ARC)
HDMI-kábel
HDMI OUT
(nem része a
(TV-ARC)
csomagnak)
Csatlakozzon a HDMI OUT (TV-ARC)
porthoz a Soundbar központi egységen.
TV
ARC
A Soundbar
Jobb Oldala
1. A Soundbar és a televízió bekapcsolt állapota mellett csatlakoztassa a HDMI kábelt (külön
kapható), az ábrán látható módon.
2. A „TV ARC” jelenik meg a Soundbar központi egység kijelzőablakán, és a Soundbar a televízió
hangját játssza le.
•• Ha a televíziónak nincs hangja, nyomja meg a
(Forrás) gombot a távvezérlőn, vagy a
Soundbar jobb oldalán, hogy „D.IN” módra válthasson. A képernyő a „D.IN” és a „TV ARC”
feliratot jeleníti meg, és a televízió hangja kerül lejátszásra.
•• Ha a „TV ARC” nem jelenik meg a Soundbar központi egység kijelzőablakán, akkor ellenőrizze,
hogy a kábel a megfelelő porthoz van-e csatlakoztatva.
•• A televízió távirányítójának hangerő gombjaival módosíthatja a Soundbar hangerejét.
HUN - 6
2. Módszer Vezeték nélküli Csatlakozás
Televízió csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül
Ha televíziót csatlakoztat Bluetooth-on keresztül, akkor a kábelezés nehézségei nélkül hallgathatja a
sztereó hangot.
•• Egyszerre csak egy televízió csatlakoztatható.
Az első csatlakoztatás
1. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza a „BT”
módot.
2. Váltson „BT” módról „BT PAIRING” módra.
•• Ha a „BT READY” megjelenik, tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a
(Forrás) gombot a
távvezérlőn, vagy a Soundbar jobb oldalán, a „BT PAIRING” megjelenítéséhez.
3. Válassza ki a Bluetooth módot a televízión. (Bővebb információkat a televízió kézikönyvében talál.)
4. Válassza az “[AV] Samsung Soundbar MSxxx” opciót a televízió képernyőjén levő listán.
A rendelkezésre álló Soundbar “Need Pairing” vagy “Paired” felirattal van megjelölve a televízió
Bluetooth eszköz listáján. A Soundbarhoz való csatlakozáshoz válassza ki az üzenetet, és hozzon
létre kapcsolatot.
•• Ha a televízió csatlakoztatva van, a [TV Név] → “BT” jelenik meg a Soundbar elülső kijelzőjén.
5. Most már hallhatja a televízió hangját a Soundbarból.
Ha az eszköz csatlakozása nem sikerült
•• Ha a korábban csatlakoztatott Soundbar tétel (pl. “[AV] Samsung Soundbar MSxxx”) jelenik meg a
listán, törölje azt.
•• „BT” módban tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a
(Forrás) gombot a távvezérlőn, vagy a
Soundbar jobb oldalán, a „BT PAIRING” módba történő lépéshez.
Majd válassza az “[AV] Samsung Soundbar MSxxx” opciót a televízió keresési listáján.
Mi a BT READY és a BT PAIRING státusz?
•• BT READY : Ebben a módban megkeresheti a korábban csatlakoztatott televíziókat, vagy a
Soundbarhoz csatlakozhat egy korábban csatlakoztatott mobileszközről.
•• BT PAIRING : Ebben a módban egy új eszközhöz csatlakozhat. („BT” módban tartsa lenyomva
legalább 5 másodpercig a
(Forrás) gombot a távvezérlőn, vagy a Soundbar jobb oldalán.)
HUN - 7
MEGJEGYZÉSEK
•• Ha Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor be kell írnia a PIN-kódot, írja be a <0000> számot.
•• Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszűnik, ha a távolság a Soundbar és a
Bluetooth eszköz között 10 m-nél nagyobb lesz.
•• Az Soundbar 5 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.
•• Előfordulhat, hogy a következő körülmények között a Soundbar nem tudja elvégezni megfelelően a
Bluetooth keresést és csatlakoztatást:
–– Ha erős elektromos mező van a Soundbar körül.
–– Ha egyszerre több Bluetooth eszközt csatlakoztat a Soundbarhoz.
–– Ha a Bluetooth eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén, vagy hibásan működik.
•• Az elektronikus eszközük elektromos interferenciát okozhatnak.
Az elektromágneses hullámokat generáló eszközöket tartsa távol a Soundbar központi egységtől
- pl. mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN eszközök, stb.
A Soundbar leválasztása a televízióról
Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és váltson „BT” módról
egy másik módra.
•• A televízió egy rövid ideig válaszra vár a Soundbartól, mielőtt bontaná a kapcsolatot.
(A bontáshoz szükséges idő a televízió modelljétől függően eltérő lehet.)
•• Ha a Soundbar és a TV közötti automatikus Bluetooth csatlakozást törölni kívánja, tartsa lenyomva
5 másodpercig a p (Lejátszás/Szünet) gombot a távirányítón „BT READY” állapotban. (Váltás Be → Ki)
Csatlakozás Wi-Fi-n keresztül
Csatlakoztatás előtti Ellenőrzőlista
1. Győződjön meg arról, hogy az Ön Samsung Smart TV-je 2014 után jelent meg.
Ez a funkció kizárólag a 2014 után megjelent Samsung Smart TV-k esetén kompatibilis.
2. Győződjön meg arról, hogy a Vezeték nélküli útválasztó (Wi-Fi) készen áll-e és működik-e.
3. Győződjön meg arról, hogy a TV csatlakoztatva van-e a vezeték nélküli útválasztóhoz (az Ön
Wi-Fi hálózatához).
HUN - 8
1. lépés : A Soundbar csatlakoztatása a Wi-Fi-hez
1. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a Soundbar jobb oldalán vagy a távvezérlőn, a „WIFI” mód
kiválasztásához.
•• A kiválasztott Samsung TV használata esetén (2016 -os vagy 2017-es Samsung okostelevíziók,
amelyek támogatják a Bluetooth funkciót)
–– Ha a „WIFI” módot választja, amikor a TV be van kapcsolva, a TV képernyője egy felugró
ablakot jelenít meg, amely instrukciókat ad a Soundbar automatikus csatlakoztatásához
egy vezeték nélküli útválasztóhoz (Wi-Fi). Lásd a TV felugró ablakában levő instrukciókat.
WIFI
2. Csatlakoztassa a mobileszközét (okostelefon, tablet, stb.) ahhoz a Wi-Fi hálózathoz, amelyhez a TV
csatlakozik.
3. Telepítse és futtassa a Samsung Multiroom alkalmazást a mobileszközén (okostelefon, tablet,
stb.).
Samsung Multiroom alkalmazás
Android
iOS
4. A Soundbar csatlakoztatásához az Ön Wi-Fi hálózatához, kövesse az alkalmazás képernyőjének
instrukcióit a mobileszközön.
2. lépés: A Beállítások Konfigurálása a TV-n
•• Ha a televízió leválasztásra kerül a vezeték nélküli hálózatból a Soundbar bemeneti jelforrásának
változása miatt, akkor használja a TV menüjét a TV hálózathoz való újbóli csatlakoztatásához.
A 2017-ban kiadott televíziókhoz
1. Kezdőképernyő menü  Beállítások (
)  Hang  Hangkimenet  Válassza a [AV] Soundbar
MSxxx (Wi-Fi)
2. A Soundbar-ból a televízió hangja lesz hallható.
A 2016-ban kiadott televíziókhoz
1. Kezdőképernyő menü  Beállítások (
)  Hang  Hangkimenet  Válassza a [AV] Samsung
Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. A Soundbar-ból a televízió hangja lesz hallható.
HUN - 9
A 2015-ban kiadott televíziókhoz
1. Kezdőképernyő menü  Hang  Hangszórók listája  Válassza a [AV] Samsung Soundbar MSxxx
(Wi-Fi)
2. A Soundbar-ból a televízió hangja lesz hallható.
A 2014-ban kiadott televíziókhoz
1. Kezdőképernyő menü  Hang  Hangszóró-beállítások  Válassza a Multiroom Link - Beállítások
 Soundbar+Surround
2. A Soundbar pozícióban válassza a „[AV] Samsung Soundbar MSxxx” lehetőséget és válassza az
„OK”.
3. Kezdőképernyő menü  Hang  Hangszóró-beállítások  Válassza a TV-hangkimenet 
Multiroom Link
Hangszóró-beállítások
TV-hangkimenet
Multiroom Link
Multiroom Link
TV-hangszóró
• TV-telepítés típusa
TV SoundConnect
• Samsung hangeszközök listája
• Új eszköz hozzáadása
Multiroom Link
• Beállítások
Soundbar+Surround
3
Álló
Soundbar
Be
Soundbar+Surround
Bluetooth-fejhallgató
• Bluetooth-fejhallgatók
OK
[AV] Samsung Soundbar MSxxx [AV] Samsung Soundbar MSxxx
c
1
Ne használja
OK
Hangerő
Hangszóróteszt
2
Névszerke
4. A Soundbar-ból a televízió hangja lesz hallható.
MEGJEGYZÉSEK
•• A televíziót és a Soundbar-t ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni (Wi-Fi).
•• Ha a vezeték nélküli útválasztó (Wi-Fi) egy DFS csatornát használ, akkor nem lehetséges Wi-Fi
csatlakozást létrehozni a TV és a Soundbar között. Lépjen kapcsolatba internetszolgáltatójával a
részletekért.
•• Ha az 5GHz-es Wi-Fi kapcsolat nem zökkenőmentes, akkor használja a 2.4GHz-es sávszélességet.
HUN - 10
05 CSATLAKOZTATÁS KÜLSŐ ESZKÖZHÖZ
Csatlakoztasson külső eszközt vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül, hogy a külső eszköz
hangját lejátszhassa a Soundbaron.
Csatlakoztatás Optikai vagy Analóg Audio (AUX) Kábellel
A Soundbar Jobb Oldala
BD / DVD lejátszó / Set-top box /
Játékkonzol
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Optikai kábel
WIRELESS
VAGY
AUX IN
R - AUDIO - L
Audio (AUX) Kábel
(nincs mellékelve)
A Soundbar Alja
Optikai kábel
XX Csatlakoztassa a központi egységen levő DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) csatlakozót a Forráseszköz
OPTICAL OUT csatlakozójához egy digitális optikai kábellel.
YY Válassza a „D.IN” módot a
(Forrás) gomb megnyomásával a jobb oldali panelen, vagy a
távirányítón.
VAGY
Audio (AUX) Kábel
XX Csatlakoztassa a központi egységen levő AUX IN (Audio) csatlakozót a Forráseszköz AUDIO OUT
csatlakozójához egy audio kábellel.
YY Válassza az „AUX” módot, a
(Forrás) gomb megnyomásával a jobb oldali panelen, vagy a
távirányítón.
HUN - 11
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
A Soundbar Alja
Külső eszköz
HDMI IN
HDMI OUT
HDMI kábel
(nem része a csomagnak)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
(ARC)
HDMI kábel
(nem része a csomagnak)
HDMI
A Soundbar Jobb Oldala
1. Csatlakoztasson egy HDMI kábelt (nem része a csomagnak) a készülék hátoldalán levő HDMI IN
csatlakozóból a digitális eszközén levő HDMI OUT csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztasson egy HDMI kábelt (nem része a csomagnak) a készülék alján levő HDMI OUT
(TV-ARC) csatlakozóból a televízión levő HDMI IN csatlakozóhoz.
3. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza a „HDMI”
módot.
4. A „HDMI” mód megjelenik a Soundbar kijelzőjén és hang hallható.
HUN - 12
06 MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA
1. Módszer Csatlakozás Bluetooth-on Keresztül
Ha mobileszközt csatlakoztat Bluetooth-on keresztül, akkor a kábelezés nehézségei nélkül hallgathatja
a sztereó hangot.
•• Egyszerre csak egy Bluetooth eszköz csatlakoztatható.
Bluetooth eszköz
Az első csatlakoztatás
1. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza a “BT”
módot.
2. Váltson „BT” módról „BT PAIRING” módra.
•• Ha a „BT READY” megjelenik, tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a
(Forrás) gombot a
távvezérlőn, vagy a Soundbar jobb oldalán, a „BT PAIRING” megjelenítéséhez.
3. Válassza az “[AV] Samsung Soundbar MSxxx” opciót a listán.
•• Ha egy Soundbar csatlakoztatva van a Bluetooth eszközhöz, a [Bluetooth Eszköz Név] → „BT”
jelenik meg az elülső kijelzőn.
4. Lejátszhatja a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott eszközön levő zenefájlokat a Soundbaron
keresztül.
Ha az eszköz csatlakozása nem sikerült
•• Ha a korábban csatlakoztatott Soundbar tétel (pl. „ [AV] Samsung Soundbar MSxxx”) jelenik meg a
listán, törölje azt.
•• „BT” módban tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a
(Forrás) gombot a távvezérlőn, vagy a
Soundbar jobb oldalán, a „BT PAIRING” módba történő lépéshez. Majd válassza az „[AV] Samsung
Soundbar MSxxx” opciót a Bluetooth eszköz keresési listáján.
A Bluetooth-csatlakozásokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a
„Televízió csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül” című részt a 7 ~ 8. oldalon.
HUN - 13
2. Módszer Csatlakozás Wi-Fi-n (Vezeték nélküli hálózaton) keresztül
•• Csatlakoztasson egy Soundbar-t a Wi-Fi-hez, hogy elérhessen számos zenei adatfolyamokat kínáló
szolgáltatást, valamint az internetes rádiókat. Csatlakoztasson több Soundbar-t a Wi-Fi-hez, hogy a
csoportos lejátszást, vagy a sztereó hangmódot használhassa.
•• A Soundbar mobileszközhöz történő csatlakoztatásához vezeték nélküli hálózaton keresztül (Wi-Fi),
a Samsung Multiroom alkalmazásra van szükség.
Mobileszköz
Az első csatlakoztatás
1. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a Soundbar jobb oldalán vagy a távvezérlőn, a „WIFI” mód
kiválasztásához.
WIFI
2. Telepítse és futtassa a Samsung Multiroom alkalmazást a mobileszközén (pl. okostelefon, tablet).
Samsung Multiroom alkalmazás
Android
iOS
3. A Soundbar Wi-Fi-hez történő csatlakoztatásához kövesse az alkalmazás képernyőjének
instrukcióit a mobileszközön.
HUN - 14
További Soundbar telepítése, ha Samsung vezeték nélküli hangszórók már használatban
vannak
1. A Samsung Multiroom alkalmazást kezdőképernyőjén válassza a Beállítások (
) lehetőséget a
képernyő tetején, majd válassza az „Add Speaker” lehetőséget
,
2. Ha a Soundbar-t 2 Samsung vezeték nélküli hangszóróhoz kívánja csatlakoztatni, és térhatású
hangrendszert kíván konfigurálni, akkor kövesse az alábbi lépéseket. (Nem hozhat létre térhatású
hangrendszert egy audioeszközzel és egy Soundbar-ral.)
XX Érintse meg a lehetőséget az összes hangszóró listájára lépéshez.
YY Érintse meg a Soundbar modell nevétől jobbra található gombot.
ZZ Érintse meg a Surround Setup. lehetőséget. Miután a hangszórót a kívánt helyre húzta,
válassza a Done lehetőséget.
[[ A Térhatású kapcsolat létrejött.
Soundbar
MEGJEGYZÉS
•• Egy további SWA-9000S csatlakoztatásához (külön kapható), válassza le a Samsung vezeték nélküli
hangszórókat a Soundbar-ról, a térhatású hangrendszer letiltásához. (Ha a térhatású hangszórókat
az SWA-9000S leválasztása nélkül csatlakoztatja, akkor a hang a Samsung vezeték nélküli
hangszórón és a Térhatású hangszórón keresztül is szólni fog.)
HUN - 15
07 A TÁVVEZÉRLŐ HASZNÁLATA
A Távvezérlő Használatának Módja
A Soundbar be- és kikapcsolása.
Bekapcsoló
SMART
MODE
Surround
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
A TREBLE, SYNC, REAR LEVEL, vagy
REAR SPEAKER ON/OFF lehetőségek közül
választhat.
Hangvezérlés
•• A TREBLE hangerejének vezérléséhez a
Hangbeállítások menüpontból válassza ki a
TREBLE opciót, és állítsa be a hangerőt
-6 és +6 értékek között az Fel/Le gombok
segítségével.
•• Ha a televízió és a Soundbar videó és audio
jele nincs szinkronban, válassza ki a SYNC
funkciót a Hangbeállítások menüből, és
állítsa az audio késleltetést 0~300
milliszekundum közé az Fel/Le gombok
segítségével.
•• Ha SMART
térhatású hangszórók (külön kapható)
Surround
SMART
MODE
Surround
vannak
csatlakoztatva, válassza ki a REAR
MODE
LEVEL opciót, és állítsa be a hangerőt
-6 - +6 értékek között az Fel/Le gombok
SOUND
segítségével.
MODE
SOUND
MODE A REAR SPEAKER funkció ON/OFF
kapcsolható az Fel/Le gombok segítségével.
•• Az Audio Szinkron csak bizonyos funkciók
esetén van támogatva.
A Térhatású Hang mélységet és térérzetet ad a hangnak.
SMART
A gombMODE
minden megnyomásával válthat a ON és OFF opció között.
SMART
•• ON : H
ang lejátszása az összes hangszórón
keresztül.
VOL
BASS
MODE
Surround
•• OFF : A
z eredeti forrás csatornaVOL
hangját számos
hangszóróból hallhatja.
BASS
Surround
Surround
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND MODE
VOL
VOL
BASS
A kívánt hangeffektust kiválaszthatja a STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, vagy
MOVIE választásával.
•• DRC (Dynamic Range Control)
A Dolby Digital sávok dinamikus tartományvezérlésének alkalmazását teszi lehetővé.
Ha lenyomva tartja a SOUND MODE gombot kb. 5 másodpercig készenlét módban, a
DRC (Dynamic Range Control) funkció be- vagy kikapcsol.
A DRC bekapcsolt állapotában a hangosra állított hang halkabbá válik.
(ABASS
hang torzulhat.)
HUN - 16
Nyomja meg a Soundbarhoz csatlakoztatott jelforrás kiválasztásához.
•• BT PAIRING mód
A „BT PAIRING” mód bekapcsolásához „BT módban, tartsa lenyomva legalább
5 másodpercig a
(Forrás) gombot. A részleteket lásd a 13. oldalon.
Forrás
A zenei fájl ideiglenes leállításához nyomja meg a p gombot.
Ha újra megnyomja a gombot, a zenei fájl lejátszásra kerül.
Lejátszás /
Szünet
(BT/Wi-Fi)
SMART
MODE
Surround
SOUND
SMART
MODE
Surround
Nyomja meg a jelzett területeket a Fel/Le/Balra/Jobbra
MODE
kiválasztásához.
Fel/Le/Balra/
SOUND
MODE
SMART
MODE
Surround
Jobbra
Nyomja meg a Fel/Le/Balra/Jobbra opciót a gombon, a funkciók kiválasztásához vagy
beállításához.
SOUND
MODE
VOL
BASS
•• Ismétlés
Az ismétlés funkció használatához nyomja meg az Fel gombot.
VOL
VOL
BASS
BASS
•• Zene Átugrása
Nyomja meg a Jobbra gombot a következő zenei fájl kiválasztásához.
Nyomja meg a Balra gombot az előző zenei fájl kiválasztásához.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Az Anynet+ és az Auto Power Link funkciót be- vagy kikapcsolhatja.
Az Anynet+ és az Auto Power Link vezérlése a Jobbra illetve Balra gombokkal
történik.
–– Anynet+ : Ha HDMI kábelen keresztül csatlakoztatta a Samsung Tv-t a
Soundbarhoz, akkor a Soundbart a Samsung TV távvezérlővel irányíthatja.
Tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a Jobbra gombot az Anynet+ ON- és
OFF.
–– Auto Power Link : Ha a Soundbar digitális optikai kábellel van csatlakoztatva a
televízióhoz, akkor automatikusan be tud kapcsolni, ha a televíziót bekapcsolja.
Tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a Balra gombot az Auto Power Link
ON- és OFF.
–– Az Anynet+ / Auto Power Link funkció alapértelmezésként ON állásban van.
Surround
SMART
MODE
Automatikusan optimalizálja a hangeffektusokat, a pillanatnyilag lejátszott jelenethez
igazodva. A üzemmód be- vagy kikapcsol a gomb minden egyes megnyomásakor.
SMART MODE
SOUND
MODE
HUN - 17
VOL
BASS
BA
SS
D
BA
R
VO
L
SO
SM
M AR
OD T
E
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
U
SO
Su
rro
un
d
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
BA
SS
Su
rro
un
d
VO
L
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
BASS
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
MODE
Nyomja
meg a gombot felfelé vagy lefelé, hogy beállítsa a BASS hangerejét -6 - +6
közötti értékre. Ha megnyomja a gombot, akkor ezzel a BASS hangerejét a 0 szintre
állítja.
•• Ha egy Mélysugárzó (külön kapható) van csatlakoztatva, a BASS gomb Mélysugárzó
Gombra vált át. Nyomja meg a gombot felfelé vagy lefelé, hogy beállítsa a
mélysugárzó hangerejét -12 vagy -6 - +6 közötti értékre. Ha megnyomja a gombot,
akkor ezzel a mélysugárzó hangerejét a 0 szintre állítja.
SO
M UN
OD D
E
SOUND
MODE
VOL
SO
M UN
OD D
E
U
N
SO
SO
SMART
Surround
VOL
U
N
BA
SS
D
BA
R
Su
rro
un
d
SM
M AR
OD T
E
SM
M AR
OD T
E
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
SS
Su
rro
un
d
SO
M UN
OD D
E
SM
M AR
OD T
E
U
N
VO
L
D
BA
R
BASS
BASS
SO
VO
L
BA
SS
Su
rro
un
d
VOL
SO
M UN
OD D
E
SM
M AR
OD T
E
SO
M UN
OD D
E
Su
rro
un
d
SOUND
MODE
Nyomja meg a gombot felfelé vagy lefelé, hogy beállítsa a hangerőt.
•• Némítás
Nyomja meg a VOL gombot a hang némításához. Nyomja meg újra a hang
némításának megszüntetéséhez.
A Soundbar hangerejének szabályozása a televízió távvezérlőjével
A televízió menüjében Samsung TV esetén állítsa a televízió hangszóróját külső
hangszóróra.
(Bővebb információkat a televízió felhasználói kézikönyvében talál.)
•• A Soundbar telepítését követően a Soundbar hangerejét a Samsung TV-hez tartozó IR
távirányítóval állíthatja be. (Ha nem kívánja ezt a funkciót használni, amikor a Soundbar be van
kapcsolva, akkor tartsa lenyomva 5 másodpercig a Surround gombot.
A Soundbar kijelzőjén az „OFF-TV REMOTE” jelenik meg, és a funkció kikapcsol.) Ha csak a Samsung
TV távirányítójával kívánja a hangerőt szabályozni, akkor tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a
Surround gombot, amíg a „SAMSUNG-TV REMOTE” meg nem jelenik a Soundbar kijelzőjén.
–– A Surround gomb minden egyes 5 másodpercig történő megnyomásával az alábbi sorrendben
változik az üzemmód: „SAMSUNG-TV REMOTE” (Alapértelmezett mód) →
„OFF-TV REMOTE” → “ALL-TV REMOTE”.
•• A Soundbar hangerejének szabályozásához egy harmadik fél által gyártott TV távirányítójával,
kapcsolja be a Soundbart, tartsa lenyomva 5 másodpercig a Surround gombot
(az “OFF-TV REMOTE” jelenik meg a Soundbar kijelzőjén.), engedje el a Surround gombot, majd újra
lenyomva legalább 5 másodpercig a Surround gombot. (A Soundbar kijelzőjén megjelenik az
„ALL-TV REMOTE” felirat.)
–– Előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el, a távirányítótól függően.
–– A funkciót támogató gyártók listáját a Soundbar TELJES KÉZIKÖNYV tartalmazza a Samsung
weboldalon (www.samsung.com/support).
–– Ez a hangerővezérlési funkció csak IR TV távirányítókkal működik. Nem működik Bluetooth TV
távirányítókkal (párosítást igénylő távirányítók).
HUN - 18
08 A FALI KONZOL
FELSZERELÉSE
Fali konzol komponensek
450mm
Óvintézkedések a felszerelés
során
Falikonzol sín
•• Csak függőleges falra szerelje.
•• Ne telepítse a terméket magas hőmérsékletű
vagy magas páratartalmú helyre.
Tartócsavar (2 db)
•• Ellenőrizze, hogy elég erős-e a fal a készülék
Csavar (2 db)
súlyának megtartására.
•• Ellenkező esetben a telepítés előtt erősítse
meg a falat, vagy válasszon másik telepítési
helyet.
Fali Konzol (2 db)
•• Vásároljon és használjon a falnak megfelelő
rögzítőcsavarokat és horgonyokat
(gipszkarton, vaslemez, fa, stb.). Ha
1. Helyezze a Falikonzol sínt a fal felszínére.
lehetséges, a rögzítőcsavarokat tiplikbe
•• A Falikonzol sínt szintbe hozva kell
csavarja.
elhelyezni.
•• Vásároljon rögzítőcsavarokat azon fal
•• Amennyiben a TV a falra van felszerelve,
vastagságának és típusának megfelelően,
a készüléket legalább 5 cm-el a TV alá
amelyikre a Soundbart felszerelni tervezi.
helyezze el.
–– Átmérő: M5
–– Hossz: 35 mm vagy hosszabb javasolt.
•• A Soundbar falra történő felszerelése előtt
csatlakoztassa kábeleket az egységtől a külső
készülékekhez.
5 cm vagy több
•• A telepítés előtt kapcsolja ki és húzza ki a
hálózatból a készüléket. Ellenkező esetben
áramütést okozhat.
HUN - 19
2. Igazítsa a papírsablon Középső vonalát a
5. Nyomjon egy csavart (nem része a
televízió közepéhez (ha a Soundbart a
csomagnak) valamennyi Tartócsavar
televízió alá szereli fel), majd rögzítse a
keresztül, majd csavarozza mindegyik
Falikonzol sínt a falra ragasztószalaggal.
csavart szorosan a tartócsavar lyukakba.
•• Ha a felszerelés nem televízió alá
történik, akkor igazítsa a Középső vonalát
a felszerelési terület közepéhez.
6. Szereljen fel 2 Fali Konzol a megfelelő
450mm
tájolásban a Soundbar aljára, 2 Csavar
használatával.
Középső vonalát
3. Használjon egy hegyes tárgyat, például tollat
vagy ceruzát, hogy megjelölhesse a lyukak
pozícióját, majd távolítsa el a Falikonzol sín.
450mm
CENTER LINE
•• Az összeszerelés során győződjön meg
arról, hogy a Fali Konzol felfüggesztő
4. Egy megfelelő méretű fúrószárral fúrjon
része a Soundbar hátoldala mögött
lyukat a falba minden jelölésnél.
legyen.
•• Ha a jelölések nem egyeznek meg a
csonkok pozíciójával, akkor mindenképpen
A Soundbar hátoldala
illesszen be megfelelő horgonyokat vagy
tipliket a lyukakba, mielőtt behelyezné a
tartócsavarokat. Ha horgonyokat vagy
tipliket használ, akkor győződjön meg
arról, hogy a kifúrt lyukak elég nagyok-e a
használni kívánt horgonyokhoz vagy
tiplikhez.
A Soundbar jobb széle
HUN - 20
A Tartó-Kábel összeszerelése
7. Szerelje fel a Soundbart a mellékelt Fali
Konzol, a Fali Konzol felfüggesztésével a
A képen látható módon használja a mellékelt
falon levő Tartócsavar.
Csavar a Tartó-Kábel rögzítéséhez a Soundbarra, majd használja a Tartó-Kábel a kábelek
rendezéséhez.
HDMI
8. Az alábbi ábrán látható módon csúsztassa le
a Soundbart, hogy a Tartócsavar stabilan
L AUDIO
DIGITA AL)
(OPTIC
IN
LESS
WIRE
R
POWET
OU
(For TV)
megtartsák a Fali Konzol.
IN
OUT
HDMI C)
(TV-AR
AUX IN
R
POWE
IN
•• Helyezze be a Tartócsavar a
(Falikonzolok) széles (alsó) részébe, majd
csúsztassa le a Fali Konzol, hogy a
Tartó-Kábel
Tartócsavar stabilan megtartsák a Fali
Konzol.
OUT
HDMI C)
(TV-AR
DIO IN
L AU
DIGITA AL)
(OPTIC
LESS
WIRE
R
POWET
OU )
(For TV
AUX IN
R
POWE
IN
Wi-Fi SETUP
HDMI
IN
OUT
HDMI
)
(TV-ARC
AUDIO
DIGITAL L)
(OPTICA
S
WIRELES
POWER
OUT
(For TV)
AUX IN
POWER
IN
HUN - 21
IN
SPK ADD
09 SZOFTVERFRISSÍTÉS
A Tartóláb felszerelése
Ha a Soundbar-t nem falra szereli, használja a 2
mellékelt csavart a 2 Tartóláb felerősítéséhez a
Soundbar alsó részére, az alábbiakban látható
megtörténnek, ha a Soundbar csatlakozik az
módon.
internethez, még akkor is, ha a Soundbar ki van
•• Vegye figyelembe hogy bizonyos Samsung
TV-k úgy vannak kialakítva, hogy stabil helyet
biztosíthassanak a Soundbar számára.
A szoftverfrissítések automatikusan
kapcsolva.
•• Az Automatikus Frissítés funkció
használatához a Soundbar-nak csatlakoznia
A Soundbar felszerelésének befejezéséhez
kell az internethez. A Soundbar Wi-Fi
helyezze a Soundbar Tartóláb az állvány
kapcsolata megszakad, ha kihúzza a hálózati
lábaira.
kábelt, vagy megszakad az áramellátás. Ha a
tápellátás megszakad, kapcsolja be a
Soundbart és csatlakoztassa újra.
Wi-Fi SETUP
HDMI
SPK ADD
IN
OUT
HDMI
(TV-ARC)
AUDIO
DIGITAL
(OPTICAL)
IN
WIRELESS
POWER
OUT
(For TV)
AUX IN
POWER
IN
A Soundbar elhelyezése
HUN - 22
10 HIBAELHÁRÍTÁS
Mielőtt segítséget kérne, ellenőrizze a következőket:
A készülék nem kapcsol be.
Nem lehetséges a kapcsolódás a TV-hez
A hálózati kábel be van dugva a konnektorba?
Vezetékes hálózaton keresztüli csatlakozás
;; A hálózati kábelt csatlakoztassa a
esetén
konnektorba.
;; Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően
van-e csatlakoztatva.
Egy funkció nem működik a gomb
megnyomásakor.
(Ellenőrizze a port nevét, hogy
meggyőződhessen arról, hogy a kábel a
megfelelő porthoz csatlakozik-e.)
Van statikus elektromosság a levegőben?
(Lásd a vonatkozó oldalt az egyes
;; Húzza ki a dugót, majd csatlakoztassa újra.
A hang időnként kihagy BT módban.
csatlakozási módokkal kapcsolatban.)
;; Nyomja meg a
(Forrás) gombot a
Soundbar jobb oldalán vagy a távvezérlőn,
;; Lásd a Bluetooth csatlakozás szakaszokat a
hogy ellenőrizze, megfelelő-e az üzemmód.
7 és 13. ldalon
Vezeték nélküli hálózaton keresztüli
Nincs hang.
csatlakozás esetén
;; Csatlakozás Bluetooth-on keresztül
Be van kapcsolva a némítás?
1. Váltsa a Soundbar-t „BT PAIRING” módba,
;; A VOL gombbal kapcsolja ki a funkciót.
majd használja a Tv-t az újbóli kereséshez.
A hangerő minimumon van?
(A részleteket lásd a 7. oldalon.)
;; Csatlakozás Wi-Fi-n keresztül
;; Állítsa be a hangerőt.
Nem működik a távvezérlő.
1. Ellenőrizze, hogy a televízió kompatibilis
modell-e.
Lemerültek az elemek?
•• Kizárólag a 2014 után megjelent
;; Helyezzen be új elemeket.
Túl nagy a távolság a távirányító és a Soundbar
központi egység között?
Samsung Smart TV-k vannak
támogatva.
2. Ellenőrizze, hogy a televízió kapcsolódik-e
;; Vigye a távirányítót közelebb a Soundbar
Wi-Fi-re.
központi egységhez.
•• Ha a TV nincs csatlakoztatva a
Wi-Fi-re, használja a TV hálózati
menüjét a csatlakozás létrehozásához.
(Lásd a TV felhasználói kézikönyvét.)
HUN - 23
3. Ellenőrizze, hogy a Soundbar
csatlakoztatva van-e Wi-Fi-hez.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
•• Ha csatlakoztatva van, akkor a
Soundbar megtalálható a hangszórók
listáján, ha a Samsung Multiroom
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
alkalmazást fut a mobileszközön
(pl. okostelefon, tablet). (A részleteket
countries.
lásd a 14. oldalon.)
4. Keressen egy DFS csatornát.
•• Ha a vezeték nélküli útválasztó (Wi-Fi)
egy DFS csatornát használ, akkor nem
lehetséges Wi-Fi csatlakozást
létrehozni a TV és a Soundbar között.
Lépjen kapcsolatba
internetszolgáltatójával a részletekért.
11 SZABADALMAK
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
•• A Spotify szoftver az itt található külső
licencek hatálya alá esik:
www.spotify.com/connect/third-partylicenses.
•• A Spotify Connectről további
információkért látogasson el a
www.spotify.com/connect oldalra.
12 NYÍLT
FORRÁSKÓDÚ
LICENC
MEGJEGYZÉS
A termékben használt nyílt forráskódú
szoftverekkel kapcsolatos további információkért
látogasson el a honlapra:
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
http://opensource.samsung.com
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS Digital
Surround are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
HUN - 24
13 FONTOS MEGJEGYZÉS A SZERVIZZEL
KAPCSOLATBAN
•• Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a
termék tényleges megjelenésétől.
•• Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
(a) mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg (a felhasználói
kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén).
(b) a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv
elolvasásának elmulasztása esetén).
•• A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.
14 MŰSZAKI ADATOK ÉS ÚTMUTATÓ
Műszaki adatok
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a
HW-MS650/HW-MS651 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek.
ÁLTALÁNOS
Tömeg
6,2 kg
Méretek
(Szé x Ma x Mé)
1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
Működési hőmérséklet
+5°C - +35°C
Páratartalom
10 % - 75 %
1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
HDMI
Videó
2160p@24/25/30Hz 4:4:4
2160p@60/50Hz 4:2:0
Hangszóró
Mélysugárzó x 6, Magassugárzó x 3, 4ohm
LPCM 2ch, Dolby Audio™
Támogatott lejátszási formátumok
Vezeték nélküli
eszköz kimeneti
teljesítmény
(Dolby® Digital -t támogatja), DTS
Wi-Fi max jeladó teljesítmény
100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz mellett,
5,15 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
BT max jeladó teljesítmény
100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz mellett
MEGJEGYZÉSEK
•• A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélküli
megváltoztatására.
•• A súly- és méretadatok körülbelüli értékek.
•• Az áramellátással és enegriafelhasználással kapcsolatos további információért olvassa el a
terméken található címkét. (Címke : Soundbar Központi Egység alja)
HUN - 25
Figyelem : A készülék automatikusan újraindul, ha be/kikapcsolja a Wi-Fi/Ethernet
funkciót.
Készenléti teljesítményfelvétel (W)
4,0W
(A hálózati portok mind „BE” állapotban)
Wi-Fi/Ethernet
Port inaktiválás
módja
Nyomja meg a Wi-Fi SETUP gombot a terméken
Bluetooth
Port inaktiválás
módja
Nyomja meg a SPK ADD gombot a terméken
30 másodpercre a Bluetooth be/kikapcsolásához.
30 másodpercre a Wi-Fi/Ethernet be/kikapcsolásához.
•• A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/
EK irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat az alábbi weboldalon
olvasható: http://www.samsung.com, lépjen be a Támogatás > Terméktámogatás
keresése menübe, és írja be a modell nevét.
Ez a berendezés az EU összes országában működtethető.
E berendezés 5GHz WLAN(Wi-Fi vagy SRD) funkciója csak beltéren működtethető.
HUN - 26
[A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása]
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd
vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. Számú irányelvben
rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.
Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre
vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük,
különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó
helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos & elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a
terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási
hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és
egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és
felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek
tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés
feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi
kötelezettségeivel kapcsolatban, pl. REACH, WEEE, Akkumulátorok, látogasson el az alábbi weboldalra:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
weboldalra
HUN - 27
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care Centre.
Country
Contact Centre 
Web Site
Country
Contact Centre 
` Europe
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
815 56480
DENMARK
707 019 70
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
AH83-00356A-01
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/
be_fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.
com/pl/support/
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/
hu/support
www.samsung.com/at/
support
ESTONIA
800-7267
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
CROATIA
072 726 786
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO 020 405 888
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
SERBIA
011 321 6899
ALBANIA
045 620 202
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line (+30) 210 6897691 from
mobile and land line
Web Site
www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
support
www.samsung.com/sk/
support
www.samsung.com/hr/
support
www.samsung.com/
support
www.samsung.com/
support
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/rs/
support
www.samsung.com/al/
support
www.samsung.com/
bg/support
www.samsung.com/ro/
support
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
AH83-00356A-01
Download PDF

advertising