Samsung | HW-K335 | Samsung Soundbar so subwooferom HW-K335 Rýchly sprievodca

HW-K335
User Manual
For further information, refer to the Web Manual.
Web manual : www.Samsung.com → Support →
Product name search → HW-K335
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE.
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU
TECHNIKOVI.
Tento symbol znamená, že součásti uvnitř jsou
pod vysokým napětím. Jakýkoli kontakt
s vnitřní částí přístroje je nebezpečný.
VÝSTRAHA
RIZIKO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM.
NEOTEVÍREJTE!
Tento symbol označuje, že k tomuto přístroji
byla přiložena důležitá dokumentace týkající se
provozu a údržby.
Výrobek třídy II: Tento symbol indikuje, že zařízení nevyžaduje ochranné elektrické uzemnění.
Střídavé napětí (AC): Tento symbol indikuje, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je
střídavé napětí.
Stejnosměrné napětí (DC): Tento symbol indikuje, že jmenovité napětí označené tímto symbolem
je stejnosměrné napětí.
Upozornění, nahlédněte do pokynů k použití: Tento symbol radí uživateli, aby nahlédl do
uživatelské příručky, kde najde další informace související s bezpečností.
VAROVÁNÍ : Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
VÝSTRAHA : ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST
VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
• Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
• Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu
musí být tato zástrčka snadno přístupná.
VÝSTRAHA
• Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Neumisťujte na přístroj nádoby naplněné kapalinou,
například vázy.
• Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí zásuvku ze zástrčky. Napájecí zásuvka proto musí být
vždy dobře přístupná.
· 2 · Česky
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1. Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku
umístěném na zadní straně přístroje.
Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo
pro větrání 7 – 10 cm. Neblokujte ventilační otvory. Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která
se mohou zahřívat. Přístroj je navržen pro nepřetržité používání.
Pro úplné vypnutí přístroje odpojte napájecí zástrčku od zásuvky. Pokud se chystáte přístroj delší dobu
nepoužívat, odpojte jej od zásuvky.
2. Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě.
Napěťové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.
3. Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a následná porucha
přístroje.
4. Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a horkem (např. krb) a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných
magnetických nebo elektrických polí.
V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě. Přístroj není určen k
průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely.
Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním
období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.
5. Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí. Nevyhazujte
použité baterie do běžného domovního odpadu. Nevyhazujte baterie do ohně. Nezkratujte, nerozebírejte
nebo nepřehřívejte baterie. V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Baterii vyměňujte
pouze za baterii stejného typu.
VAROVÁNÍ, NEPOLYKEJTE BATERII, NEBEZPEČÍ POLEPTÁNÍ
[Dálkový ovladač dodaný s] tímto přístrojem obsahuje malou baterii.
Pokud dojde ke spolknutí baterie, může dojít již za 2 hodiny k poleptání vnitřností a úmrtí. Uchovávejte nové a použité
baterie mimo dosah dětí. Pokud není prostor pro baterii řádně uzavřen, přestaňte ovladač používat a uložte ho mimo
dosah dětí. Pokud máte podezření, že byla baterie spolknuta nebo se dostala do jakékoliv jiné části těla, okamžitě
vyhledejte pomoc lékaře.
· 3 · Česky
KONTROLA KOMPLETNOSTI
Hlavní jednotka Soundbar
Nahoře
1 AC/DC adaptér
2 Napájecí kabel
Pravá strana zařízení Soundbar
Dálkové ovládání
a baterie
Subwoofer
c Kabel adaptéru Micro USB do USB se prodává
samostatně. Chcete-li si je zakoupit, obraťte se na
servisní středisko společnosti Samsung nebo na
oddělení péče o zákazníky společnosti Samsung.
PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ
Nejprve připojte kabel reproduktoru na basovém reproduktoru k portu SUBWOOFER na hlavní jednotce
Soundbar a poté připojte zdroj napájení.
V pořadí zřejmém z následujícího obrázku (1, 2) postupně zapojte napájení pro.
c Další informace týkající se napájení a spotřeby energie naleznete na štítku na produktu.
(Štítek: Spodek Hlavní Jednotky Soundbar)
Spodek Hlavní Jednotky Soundbar
DC 24V
SUBWOOFER
1 AC/DC adaptér
2 Napájecí kabel
DC 24V
DC 24V
(napájecí konektor)
Připojení napájení
c Zajistěte, aby byl AC/DC adaptér umístěn na stole nebo na podlaze. Pokud AC/DC adaptér umístíte tak, že
visí a vstup kabelu AC směřuje nahoru, může do adaptéru vnikat voda a jiné cizí látky a tím k jeho selhání.
· 4 · Česky
PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU
Po připojení přístroje Soundbar k televizoru pomocí kabelu nebo bezdrátově lze poslouchat zvuk televize.
c Důležité: Než začnete, vložte do dálkového ovládání baterie. Pokyny naleznete na straně 13.
Metoda 1. Připojení kabelem
Zkontrolujte konektor DIGITAL
AUDIO IN (OPTICAL) na hlavní
jednotce Soundbar.
Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Optický Kabel
OPTICAL OUT
Spodní část přístroje
Soundbar
(není součástí balení)
Zkontrolujte port
OPTICAL OUT na televizoru.
1. Pomocí digitálního optického kabelu (není součástí balení) propojte konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
na zařízení Soundbar konektorem OPTICAL OUT televizoru.
2. Stisknutím tlačítka
vyberte režim D.IN.
na pravé straně zařízení Soundbar nebo tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači
D.IN
c Pokud není slyšet zvuk televizoru, stiskněte tlačítko
na pravé straně hlavní jednotky Soundbar nebo
tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači a na displeji hlavní jednotky Soundbar vyberte režim D.IN.
c Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači na 5 sekund zapnete a vypnete funkci Auto Power Link.
(Funkce Auto Power Link je ve výchozím nastavení ZAPNUTÁ.)
· 5 · Česky
Metoda 2. TV SoundConnect (propojení s televizorem Samsung
prostřednictvím Bluetooth)
1. Zapněte televizor Samsung a zařízení Soundbar.
2. Na displeji zařízení Soundbar zvolte režim TV stisknutím tlačítka
na pravé straně zařízení Soundbar nebo
tlačítka SOURCE na dálkovém ovládání. (Režimy se zobrazují v následujícím pořadí: D.IN → AUX → BT →
TV → USB.)
3. Když se na obrazovce televizoru zobrazí níže uvedená zpráva, vyberte prostřednictvím dálkového ovládání
televizoru možnost <Ano>.
Nalezeno zvukové zařízení Samsung.
Chcete poslouchat zvuk televizoru z
tohoto zařízení?
Ano
Ne
Pomocí dálkového ovládání televizoru vyberte položku <Ano>.
4. Ze zařízení Soundbar vychází zvuk televizoru.
c Pokud se postup propojení TV SoundConnect nezdaří, přejděte u televizoru v nabídce Zvuk na položku
SoundConnect, vyberte možnost Přidat nové zařízení a u položky Přidat nové zařízení zvolte možnost
ZAPNUTO. Potom to zkuste znovu.
c Je-li zařízení Soundbar propojeno s televizorem prostřednictvím funkce TV SoundConnect, můžete na
dálkovém ovládání zařízení Soundbar nebo dálkovém ovládání televizoru pohodlně ovládat hlasitost. Dále
můžete zapnutím funkce Bluetooth POWER On nastavit automatické zapínání a vypínání zařízení Soundbar
společně se zapnutím a vypnutím televizoru. Pokyny naleznete na straně 14.
c Funkce TV SoundConnect (SoundShare) je dostupná pouze u některých televizorů Samsung uvedených na
trh po roce 2012.
c Chcete-li zrušit existující připojení k televizoru a navázat nové připojení k jinému televizoru, stiskněte tlačítko
& na dálkovém ovládání na alespoň 5 sekund.
c V režimu TV SoundConnect nelze zařízení Soundbar spárovat s jiným zařízením Bluetooth.
c Nepokládejte na produkt elektronická zařízení ani kovové předměty.
například drátový/bezdrátový router, set-top box nebo modem.
c Umístěním produktu na podlahu může v závislosti na materiálu podlahy dojít ke snížení výkonu bezdrátové sítě.
· 6 · Česky
PŘIPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM TECHNOLOGIE
BLUETOOTH
Zvukovou lištu Soundbar můžete propojit se zařízením Bluetooth a užívat si hudbu ve stereu a to vše bez kabelů.
c Nelze současně připojit více zařízení Bluetooth.
Připojení
Zařízení Bluetooth
1. Stisknutím tlačítka
vyberte režim BT.
na pravé straně jednotky Soundbar nebo tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači
2. V zařízení Bluetooth, které chcete připojit, vyberte nabídku Bluetooth. (Podrobnosti o tomto postupu
naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.)
3. Ze seznamu zvolte položku "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series".
• Po propojení jendotky Soundbar se zařízením Bluetooth se na předním displeji jednotky Soundbar zobrazí
[Název zařízení Bluetooth] → BT.
4. Spusťte přehrávání hudby na připojeném zařízení.
[Pokud se nepodaří připojit zařízení Bluetooth, nebo je třeba zařízení znovu vyhledat]
• Vymažte předchozí "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" nalezený zařízením Bluetooth a nechte
jednotku Soundbar znovu vyhledat.
c Pokud se při připojování zařízení Bluetooth zobrazí výzva k zadání kódu, zadejte <0000>.
c V režimu připojení Bluetooth se připojení Bluetooth může vypnout, když vzdálenost mezi přístrojem Soundbar
a zařízením Bluetooth přesáhne 10 m.
c Přístroj Soundbar se po 5 minutách ve stavu pohotovosti vypne.
c Za následujících okolností nemusí přístroj Soundbar správně provést vyhledávání zařízení Bluetooth nebo
připojení k němu:
– Pokud je v okolí přístroje Soundbar silné elektrické pole.
– Pokud je s přístrojem Soundbar spárováno více zařízení Bluetooth současně.
– Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, příliš vzdálené nebo má poruchu.
c Elektronická zařízení mohou působit vysokofrekvenční rušení. Zařízení, která generují elektromagnetické
vlnění (např. součásti mikrovlnných a bezdrátových sítí) musí být mimo dosah hlavní jednotky Soundbar.
Odpojení jednotky Soundbar od zařízení Bluetooth
Stisknutím tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači nebo tlačítka
režimu BT do jiného režimu nebo vypněte zařízení Soundbar.
na pravé straně produktu přepněte z
• Připojené zařízení Bluetooth bude určitou dobu čekat na reakci přístroje Soundbar a poté ukončí spojení.
(Čas odpojení se může lišit podle zařízení Bluetooth.)
· 7 · Česky
PŘIPOJENÍ K EXTERNÍMU ZAŘÍZENÍ
Optický Kabel
Po připojení k zařízení Soundbar si můžete užívat zvuk samostatných externích zařízení, jako je například
přehrávač BD / herní konzole / set-top box atd.
Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Spodní část přístroje
Soundbar
Optický Kabel
OPTICAL OUT
Externí zařízení
(není součástí balení)
1. Podle obrázku výše připojte optický kabel (není součástí balení).
2. Stisknutím tlačítka
vyberte režim D.IN.
na pravé straně zařízení Soundbar nebo tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači
3. Přístroj Soundbar zobrazí na displeji text „D.IN“ a reprodukuje zvuk.
USB
Prostřednictvím zařízení Soundbar je možné přehrávat hudební soubory z paměťových zařízení.
Zobrazení
Port USB
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 24V
SUBWOOFER
USB (5V 0.5A)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
Kabel adaptéru
Micro USB do USB
(není součástí balení)
Paměťové zařízení
1. Propojte kabel adaptéru Micro USB do USB se zástrčkou USB 2.0 Micro USB (typ B) na jednom konci a
standardní zásuvkou 2.0 USB (typ A) na druhém konci s konektorem Micro USB zařízení Soundbar.
c Kabel adaptéru Micro USB do USB se prodává samostatně. Chcete-li si jej zakoupit, obraťte se na servisní
středisko společnosti Samsung nebo na oddělení péče o zákazníky společnosti Samsung.
2. Připojte paměťové zařízení k vnitřnímu konektoru kabelu.
· 8 · Česky
3. Stisknutím tlačítka
na pravé straně hlavní jednotky Soundbar nebo tlačítka SOURCE na dálkovém
ovladači vyberte režim USB.
4. Na displeji se zobrazí text USB.
●
Zařízení Soundbar je připojeno k paměťovému zařízení.
●
Zařízení Soundbar se automaticky vypne (automatické vypnutí), nebude-li do 5 minut připojeno žádné
paměťové zařízení.
AKTUALIZACE SOFTWARU
Společnost Samsung může v budoucnu uvolnit aktualizace firmwaru pro přístroj Soundbar.
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 24V
SUBWOOFER
USB (5V 0.5A)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
Kabel adaptéru
Micro USB do USB
(není součástí balení)
Paměťové zařízení
Případnou aktualizaci můžete nainstalovat připojením paměťového zařízení s příslušnou aktualizací firmwaru do
USB portu na zařízení Soundbar.
Informace ke stahování aktualizačních souborů naleznete na stránkách Samsung Electronics (samsung.com/sec).
 Vyhledejte název modelu  a stáhněte si firmware ze zákaznické podpory. Názvy položek v možnostech se
mohou měnit.
· 9 · Česky
Součástky pro upevnění na stěnu
INSTALACE DRŽÁKU NA
ZEĎ
Tento přístroj můžete upevnit na zeď pomocí držáku
na zeď.
(Upevnění na
stěnu L)
Opatření při instalaci
(Upevnění na
stěnu P)
Držák pro upevnění na stěnu (2 ks)
• Instalujte pouze na svislé stěny.
• Jednotku Soundbar nepoužívejte v prostorech s
vysokou teplotou a vlhkostí. Systém upevňujte na
stabilní stěnu s dostatečnou nosností pro hlavní
jednotku Soundbar.
Držák šroubu (2 ks)
Šroub (2 ks)
• Zkontrolujte nosnost stěny. Stěnu s nedostatečnou
nosností je třeba pro upevnění hlavní jednotky
Soundbar vyztužit. Pokud to není možné, k
upevnění hlavní jednotky Soundbar zvolte jinou
stěnu.
• Zakupte a použijte vhodné upevňovací šrouby
nebo ukotvení odpovídající typu stěny (sádrokarton,
plechové panely, dřevo atd.). Je-li to možné,
upevněte nosné šrouby do nosníku stěny.
• Zakupte šrouby pro upevnění na stěnu vhodné pro
typ a tloušťku stěny, na niž bude upevněn přístroj
Soundbar.
– Průměr : M5
Držák pro upevnění na stěnu
1. Přiložte na povrch stěny Šablona pro upevnění
na stěnu.
●
Šablona pro upevnění na stěnu musí být
umístěna vodorovně.
●
Je-li televizor namontován na stěně,
nainstalujte přístroj Soundbar alespoň 5 cm
pod televizor.
– Délka : doporučená délka alespoň 35 mm
• Před instalací přístroje na stěnu k němu připojte
kabely z externích zařízení.
• Před instalací přístroj vypněte a odpojte od
napájení. V opačném případě hrozí úraz
elektrickým proudem.
alespoň 5 cm
· 10 · Česky
HW-K335_EN-CZE_180723.indd 10
2018-07-23
11:46:10
2. Zarovnejte Osa se středem televizoru (pokud
montujete zařízení Soundbar pod televizor) a
potom pomocí lepicí pásky upevněte na stěnu
Šablona pro upevnění na stěnu.
5. Každým Držák šroubu prostrčte šroub a
jednotlivé šrouby (není součástí dodávky) pevně
zašroubujte do otvorů pro nosné šrouby.
c Pokud zařízení nemontujete pod televizor,
umístěte Osa do středu montážní oblasti.
6. Pomocí dvou Šroub (M4 x L12) upevněte Držák
pro upevnění na stěnu L a P ke spodní části
zařízení Sounbar. Aby vše správně pasovalo,
vyrovnejte výstupky na zařízení Soundbar s otvory
na držácích.
Osa
3. Do otvorů ve středech obrázků B-TYPE na
koncích šablony zastrčte špičku pera nebo
ořezané tužky a udělejte značky pro otvory pro
nosné šrouby a potom sejměte Šablona pro
upevnění na stěnu.
4. V místě každé značky vyvrtejte do stěny vrtákem
vhodné velikosti otvor.
c Pokud značky neodpovídají poloze čepů, ujistěte
se před vložením nosných šroubů, že jste do
otvorů vložili vhodné kotvy nebo hmoždinky.
Používáte-li kotvy nebo hmoždinky, ujistěte se, že
vyvrtané otvory jsou pro ně dostatečně velké.
●
Při montáži se ujistěte, že část Držák pro
upevnění na stěnu s hákem směřuje dozadu.
Zadní strana zařízení Soundbar
Pravý okraj zařízení Soundbar
●
Pravý a levý držák mají různý tvar. Přesvědčte
se o jejich správném umístění.
Upevnění na
stěnu P
Upevnění na
stěnu L
· 11 · Česky
HW-K335_EN-CZE_180723.indd 11
2018-07-23
11:46:20
7. Namontujte zařízení Soundbar pomocí přiloženého
Držák pro upevnění na stěnu zavěšením Držák
pro upevnění na stěnu na Držák šroubu na
stěně.
SEJMUTÍ ZAŘÍZENÍ
SOUNDBAR ZE STĚNY
1. Chcete-li zařízení Soundbar sejmout z držáku na
stěnu, posuňte jej ve směru šipky a potom
sundejte ze stěny podle nákresu.
●
Zařízení Soundbar lehce nakloňte, abyste
mohli zasunout obě hlavičky Držák šroubu do
otvorů Držák pro upevnění na stěnu.
Posuňte zařízení Soundbar ve směru šipky a
ujistěte se, že jsou obě strany řádně upevněny.
c Nezavěšujte na nainstalovanou jednotku žádné
předměty a zabraňte úderům do jednotky nebo
jejímu shození.
c Přístroj důkladně upevněte na stěnu, aby
neodpadl. V případě pádu přístroje hrozí úraz
nebo poškození produktu.
c Když je přístroj namontován na stěnu, dávejte
pozor, aby děti netahaly za spojovací kabely, jinak
by mohl upadnout.
c Je-li televizor zavěšen na stěně, za účelem
dosažení optimální výkonnosti instalace na
nástěnný držák instalujte reproduktorový systém
nejméně 5 cm pod televizor.
c Pokud nemontujete jednotku na stěnu, nainstalujte
ji z důvodu vaší vlastní bezpečnosti na bezpečnou
a rovnou plochu, kde nebude hrozit riziko pádu.
· 12 · Česky
TLAČÍTKA A FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Vložení baterie do dálkového ovladače
1. Vhodnou mincí povolte krytku lůžka baterie dálkového ovladače proti
směru hodinových ručiček a způsobem zřejmým z obrázku ji vysaďte.
2. Vložte 3V lithiovou baterii. Baterii vkládejte kladným (+) pólem nahoru.
Nasaďte krytku na otvor a podle obrázku vyrovnejte proti sobě boční
značky (●).
3. Pomocí mince otočte krytem baterií dálkového ovládání po směru
hodinových ručiček na doraz, čímž jej zajistíte na místě.



Ovládání zařízení Soundbar pomocí dálkového
ovládání televizoru
1. Zapněte zařízení Soundbar a stiskněte a déle než 5 sekund podržte
tlačítko
SOUND.
2. Na displeji zařízení Soundbar se zobrazí zpráva „ON - TV REMOTE“.
3. V nabídce televizoru nastavte u položky reproduktor televizoru možnost
externí reproduktor.
c U této funkce nejsou k dispozici žádná tlačítka kromě VOL +/- a tlačítka
.
c Nabídky televizorů se u jednotlivých výrobců a modelů liší.
Další informace naleznete v uživatelské příručce příslušného televizoru.
c Tato funkce není dostupná, když je přístroj Soundbar v režimu
TV SoundConnect.
c Výrobci podporující tuto funkci:
● VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA,
GRUNDIG, Hisense, RCA
● V závislosti na výrobci dálkového ovládání nemusí být funkce
kompatibilní s dálkovým ovládáním vašeho televizoru.
c Chcete-li funkci vypnout, stiskněte na 5 sekund tlačítko
SOUND.
Na displeji zařízení Soundbar se zobrazí zpráva „OFF - TV REMOTE“.
Zapnutí a vypnutí přístroje Soundbar.
Napájení
Výběr zdroje připojeného k přístroji Soundbar.
SOURCE
· 13 · Česky
Dočasné nastavení hlasitosti na úroveň 0.
Zrušíte opětovným stisknutím.
Ztlumení
Nastavení úrovně hlasitosti přístroje.
Hlasitost
Přehrávání a
pozastavení
Stisknutím tlačítka & dočasně pozastavíte přehrávání hudby.
Opětovným stisknutím tlačítka & přehrávání hudby obnovíte.
Volba dalšího souboru.
Přeskočení vpřed
Volba předcházejícího souboru.
Přeskočení vzad
Stisknutím během přehrávání z paměťového zařízení nastavíte funkci Opakování.
• OFF-REPEAT : Zrušení opakovaného přehrávání.
Opakování
• TRACK-REPEAT : Opakované přehrávání stopy.
• ALL-REPEAT : Opakované přehrávání všech stop.
• RANDOM-REPEAT : Přehrávání stop v náhodném pořadí.
Funkce prostorového zvuku přidává zvuku hloubku a dojem prostoru.
Stiskem tlačítka se funkce přepíná mezi stavy ON a OFF.
Prostorový zvuk
Stisknutím zapnete nebo vypnete funkci Bluetooth POWER On. Je-li zapnuta
funkce Bluetooth POWER On, zobrazí se na displeji zařízení Soundbar zpráva
ON - BLUETOOTH POWER.
Bluetooth POWER
Můžete vybírat z 6 zvukových režimů: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS,
MOVIE, a NIGHT.
SOUND EFFECT
c Režim NIGHT
Při změně kanálu nebo zdroje signálu se hlasitost automaticky přizpůsobí na
příjemnou úroveň.
Můžete zvolit možnost TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL nebo
AUDIO SYNC.
SOUND CONTROL
• Stisknutím zvolte možnost TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL nebo
AUDIO SYNC. Potom pomocí tlačítek ,  nastavte úroveň TREBLE nebo
BASS na -6 ~ +6, SUBWOOFER LEVEL od -12, -6 ~ +6.
• Není-li obraz a zvuk televizoru a zařízení Soundbar synchronizován, vyberte v
Nastavení zvuku možnost AUDIO SYNC a pomocí tlačítek ,  nastavte
zpoždění na hodnotu 0–300 milisekund.
· 14 · Česky
TEŠENÍ PROBLÉMŮ
LICENCE
Než začnete hledat pomoc, zkuste následující.
Přístroj se nezapne.
Je napájecí kabel zapojen do zásuvky?
Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka.
Je ve vzduchu statická elektřina?
Odpojte napájecí kabel a opět jej zapojte.
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and
the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
Není slyšet zvuk.
Je funkce ztlumení zvuku zapnutá?
Stiskem tlačítka
(Ztlumení) vypněte tuto funkci.
Je hlasitost nastavena na minimum?
Zvyšte hlasitost.
Dálkové ovládání nefunguje.
Není vybitá baterie?
Vyměňte baterii.
Není vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a hlavní
jednotkou Soundbar příliš velká?
Přejděte s dálkovým ovladačem blíže k hlavní
jednotce Soundbar.
Funkce TV SoundConnect (spárování televizoru)
selhala.
Podporuje váš televizor funkci TV SoundConnect?
Funkci TV SoundConnect podporují některé
televizory Samsung uvedené na trh po roce
2012. Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje
funkci TV SoundConnect.
Je firmware televizoru aktualizován na nejnovější
verzi?
Aktualizujte firmware televizoru na nejnovější
verzi.
Došlo při připojování k chybám?
Obraťte se na středisko podpory Samsung.
Resetujte TV SoundConnect a znovu připojte.
Chcete-li resetovat připojení TV SoundConnect,
stiskněte a 5 sekund podržte tlačítko &.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with
the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United
States and/or other countries. © DTS, Inc. All
Rights Reserved.
POZNÁMKA K LICENCI
OTEVŘENÉHO SOFTWARU
Máte-li dotazy ohledně otevřeného softwaru,
kontaktujte společnost Samsung na e-mailové adrese
(oss.request@samsung.com).
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K
SERVISU
• Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou
pouze informativní a mohou se lišit od vlastního
vzhledu přístroje.
• Může být účtován režijní poplatek, pokud
a. požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada
přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si
nepřečetli tuto příručku)
b. odevzdáte přístroj v servisním středisku a není
zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to,
že jste si nepřečetli tuto příručku)
• Výše režijního poplatku vám bude sdělena před
zahájením práce v servisu nebo před návštěvou
technika u vás.
· 15 · Česky
TECHNICKÉ ÚDAJE
USB
5V / 0,5A
Hlavní jednotka Soundbar
1,5 kg
Subwoofer (PS-WM10)
2,8 kg
Hlavní jednotka Soundbar
907,5 x 53,5 x 70,5 mm
Subwoofer (PS-WM10)
155,0 x 300,0 x 285,0 mm
Hmotnost
OBECNÉ
ZESILOVAČ
Rozměry
(Š x V x H)
Rozsah provozních teplot
+5 °C až + 35 °C
Rozsah provozní vlhkosti
10 % až 75 %
Jmenovitý
výstupní výkon
Hlavní jednotka Soundbar
35 W x 2, 6 Subwoofer (PS-WM10)
60 W, 3 Podporované formáty pro přehrávání
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(podporuje Dolby® Digital), DTS
(Zvuk DTS 2.0 je přehráván ve formátu DTS.)
VÝSTUPNÍ VÝKON
BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Maximální výkon vysílače
(Bluetooth)
100mW při 2,4GHz – 2,4835GHz
• Nominální specifikace
– Změny konstrukce a specifikace bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny.
– Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
– Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
– Další informace týkající se napájení a spotřeby energie naleznete na štítku na produktu.
(Štítek : Spodek Hlavní Jednotky Soundbar)
Celkový příkon v pohotovostním režimu (W)
2,9W
Bluetooth
V režimu „BT“ stiskněte na dálkovém ovládání
tlačítko „Bluetooth POWER“.
Metoda deaktivace portu
• Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky
směrnice 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě najdete na následující internetové adrese:
http://www.samsung.com. Přejděte do části Podpora,
klikněte na Zadejte modelové číslo a zadejte název vašeho modelu.
Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.
· 16 · Česky
[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]
(Platí pro země se systémem odděleného sběru)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány
společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje
rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.
Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a
nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku (Elektrický & elektronický odpad)
(Platí pro země se systémem odděleného sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním
dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od
ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat
informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho
elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti životního prostředí a dodržování zákonných povinností v souvislosti s jednotlivými produkty, jako je
např. REACH, OEEZ, baterie, najdete na: http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
· 17 · Česky
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE
PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.
UPOZORNENIE
RIZIKO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAJTE!
Tento symbol označuje, že vo vnútri je vysoké
napätie. Akýkoľvek kontakt s vnútornými
súčasťami tohto produktu je nebezpečný.
Tento symbol znamená, že k produktu je
priložená dôležitá literatúra o prevádzke a
údržbe.
Produkt triedy II: Tento symbol znamená, že sa nevyžaduje ochranné elektrické uzemnenie.
Sieťové napätie (AC): Tento symbol znamená, že menovité napätie je označné symbolom
Sieťové napätie (AC).
Striedavé napätie (DC): Tento symbol znamená, že menovité napätie je označné symbolom
Striedavé napätie (DC).
Upozornenie, pred používaním si naštudujte pokyny: Tento symbol inštruuje používateľa, aby si
naštudoval ďalšie bezpečnostné pokyny v používateľskej príručke.
VÝSTRAHA : Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
UPOZORNENIE : ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU
SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.
• Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
• Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s
ňou bolo možné manipulovať.
UPOZORNENIE
• Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu. Na prístroj neumiestňujte predmety naplnené tekutinami, ako sú
napríklad vázy.
• Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte zo zásuvky vytiahnuť sieťovú zástrčku. Preto musí byť sieťová
zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.
· 2 · Slovensky
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1. Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej
strane vášho produktu. Produkt nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným
priestorom pre ventiláciu 7 – 10 cm. Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté. Jednotku
neumiestňujte na zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje. Táto jednotka je
určená na nepretržité používanie. Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku zo sieťovej
zásuvky na stene. Odpojte zariadenie, ak ho po dlhší čas nebudete používať.
2. Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky. Vrcholové napätie by kvôli bleskom mohlo poškodiť zariadenie.
3. Jednotku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla.
Mohlo by to spôsobiť prehriatie a poruchu zariadenia.
4. Produkt chráňte pred vlhkosťou (napr. vázy), nadmerným teplom (napr. kozuby) a taktiež pred zariadeniami,
ktoré produkujú silné magnetické alebo elektrické polia. Ak má jednotka poruchu, odpojte napájací kábel od
zásuvky. Výrobok nie je určený na priemyselné použitie. Tento výrobok používajte iba na osobné účely. Ak
výrobok alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť kondenzácia. Pri
prenose jednotky cez zimu počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú
teplotu.
5. Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.
Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom.
Batérie nelikvidujte v ohni. Batérie neskratujte, nerozoberajte alebo neprehrievajte. V prípade nesprávnej
výmeny batérií hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
VAROVANIE: NEPOŽÍVAJTE BATÉRIU, NEBEZPEČESTVO VZNIKU POPÁLENÍN ÚČINKOM
CHEMIKÁLIÍ
[Diaľkové ovládanie dodávané s] Tento produkt obsahuje mincovú článkovú batériu. Ak dôjde k prehltnutiu mincovej
článkovej batérie, v priebehu 2 hodín dokáže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a so smrteľnými následkami. Nové a
použité batérie držte mimo dosahu detí. Ak sa priečinok na batériu nedá riadne uzavrieť, výrobok prestaňte používať a
držte ho mimo dosah detí. Ak máte podozrenie, že mohlo dôjsť k prehltnutiu alebo umiestneniu batérií do ľubovoľnej
časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
· 3 · Slovensky
KONTROLA SÚČASTÍ
Hlavná jednotka zariadenia Soundbar
Hore
1 Sieťový adaptér
2 Napájací kábel
Pravá strana zariadenia
Soundbar
Diaľkové
ovládanie/batérie
Subwoofer
c Adaptérový kábel Micro USB – USB sa predáva
samostatne. V prípade záujmu o zakúpenie sa obráťte
na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na
stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
Samsung.
PRIPOJENIE ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA
Pred pripojením napájania pripojte kábel reproduktora na subwooferi k portu SUBWOOFER na hlavnej
jednotke zariadenia Soundbar.
Pomocou napájacích súčastí (1, 2) zapojte napájanie v nasledujúcom poradí.
c Ďalšie informácie týkajúce sa zdroja napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na produkte.
(Štítok : Spodná časť Hlavnej Jednotky Zariadenia Soundbar)
Spodná časť Hlavnej Jednotky Zariadenia Soundbar
DC 24V
SUBWOOFER
1 Sieťový adaptér
2 Napájací kábel
DC 24V
DC 24V
(Napájací konektor)
Pripojenie elektrického napájania
c Uistite sa, že sieťový adaptér je položený naplocho na stole alebo na podlahe. Ak umiestnite sieťový adaptér
v zavesenej polohe so vstupom pre kábel striedavého prúdu otočeným smerom nahor, voda alebo iné cudzie
látky by mohli preniknúť do adaptéra a spôsobiť jeho poruchu.
· 4 · Slovensky
PRIPOJENIE K TELEVÍZORU
Môžete si vychutnať zvuk TV po pripojení zariadenia Soundbar k TV pomocou kábla alebo bez neho.
c Dôležité: Skôr ako začnete, vložte batérie do diaľkového ovládania. Pozrite si pokyny na strane 13.
Spôsob 1. Pripojenie s káblom
Skontrolujte port DIGITAL AUDIO
IN (OPTICAL) na hlavnej jednotke
zariadenia Soundbar.
Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Spodná strana zariadenia
Soundbar
Optický Kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Skontrolujte port OPTICAL
OUT vášho TV.
1. Pomocou digitálneho optického kábla (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL) na zariadení Soundbar ku konektoru OPTICAL OUT na TV.
2. Stlačením tlačidla
vyberte režim D.IN.
na pravej strane zariadenia Soundbar alebo tlačidla SOURCE na diaľkovom ovládaní
D.IN
c Ak neznie zvukový výstup TV, stlačením tlačidla
na pravej strane zariadenia Soundbar alebo tlačidla
SOURCE na diaľkovom ovládaní vyberte režim D.IN na displeji hlavnej jednotky zariadenia Soundbar.
c Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní na 5 sekúnd zapnete alebo vypnete funkciu automatického
spustenia pri pripojení. (Funkcia automatického spustenia pri pripojení je predvolene zapnutá.)
· 5 · Slovensky
Spôsob 2. TV SoundConnect (pripojenie k TV Samsung cez rozhranie
Bluetooth)
1. Zapnite TV Samsung a zariadenie Soundbar.
2. Na displeji zariadenia Soundbar vyberte režim TV stlačením tlačidla
na pravej strane zariadenia
Soundbar alebo tlačidla SOURCE na diaľkovom ovládaní. (Režimy sa zobrazujú v nasledujúcom poradí:
D.IN → AUX → BT → TV → USB.)
3. Keď sa na obrazovke TV zobrazí správa uvedená nižšie, pomocou diaľkového ovládania TV vyberte možnosť
<Áno>.
Zistilo sa zvukové zariadenie
značky Samsung. Chcete počuť
zvuk TV cez toto zariadenie?
Áno
Nie
Pomocou diaľkového ovládania od TV vyberte možnosť <Áno>.
4. Cez zariadenie Soundbar bude znieť zvukový výstup TV.
c Ak zlyhá proces pripojenia pomocou funkcie TV SoundConnect, prejdite v TV v ponuke Zvuk na položku
SoundConnect, vyberte možnosť Pridať nové zariadenie a nastavte položku Pridať nové zariadenie na
hodnotu ZAP.. Potom to skúste znova.
c Ak je zariadenie Soundbar pripojené k TV pomocou funkcie TV SoundConnect, môžete hlasitosť prakticky
ovládať pomocou diaľkového ovládania zariadenia Soundbar alebo diaľkového ovládania televízora.
Zariadenie Soundbar sa takisto môže automaticky zapínať a vypínať pri zapnutí alebo vypnutí televízora, ak
nastavíte zapnete funkciu Bluetooth POWER On. Pozrite si stranu 14.
c Funkcia TV SoundConnect (SoundShare) je dostupná pri viacerých produktoch TV značky Samsung
vydaných po roku 2012.
c Ak chcete odpojiť existujúce pripojenie k TV a vytvoriť nové pripojenie k inému TV, stlačte na dlhšie ako
5 sekúnd tlačidlo p na diaľkovom ovládaní.
c V režime funkcie TV SoundConnect nie je možné spárovať zariadenie Soundbar s iným zariadením Bluetooth.
c Na výrobok neumiestňujte elektronické zariadenia ani kovové predmety.
Napr. káblový/bezdrôtový smerovač, digitálny prijímač alebo modem.
c Pri umiestnení výrobku na podlahu sa môže v závislosti od materiálu podlahy zhoršiť výkon bezdrôtovej siete.
· 6 · Slovensky
PRIPOJENIE CEZ ROZHRANIE BLUETOOTH
Zariadenie Bluetooth môžete pripojiť k zariadeniu Soundbar a vychutnať si hudbu so stereofónnym zvukom
úplne bez káblov!
c Nie je možné pripojiť viacero zariadení Bluetooth súčasne.
Pripojiť
Zariadenie s rozhraním Bluetooth
1. Stlačením tlačidla
na pravej strane zariadenia Soundbar alebo tlačidla SOURCE na diaľkovom ovládaní
vyberte možnosť BT.
2. Vyberte ponuku Bluetooth na zariadení s rozhraním Bluetooth, ktoré chcete pripojiť. (Pozrite si návod na
obsluhu zariadenia s rozhraním Bluetooth)
3. V zozname vyberte položku „[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series“.
• Keď sa vytvorí pripojenie medzi zariadením Soundbar a zariadením Bluetooth, na prednom displeji
zariadenia Soundbar sa zobrazí text [Názov zariadenia Bluetoothname] → BT.
4. Prehrajte hudbu na pripojenom zariadení.
[Ak sa nepodarí pripojiť k zariadeniu Bluetooth/Ak je potrebné zopakovať vyhľadávanie zariadenia].
• Odstráňte predchádzajúcu položku „[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series“ vyhľadanú pomocou
zariadenia Bluetooth a nechajte znova vyhľadať zariadenie Soundbar.
c Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN pri pripájaní zariadenia Bluetooth, zadajte <0000>.
c V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a
zariadením Bluetooth prekročí 10 m.
c Zariadenie Soundbar sa automaticky vypne po 5 minútach v pohotovostnom stave.
c Produkt Soundbar nemusí v nasledujúcich situáciách správne vykonať vyhľadávanie Bluetooth alebo
nadviazať spojenie:
– Ak je v okolí zariadenia Soundbar silné elektrické pole.
– Ak sa so zariadením Soundbar spáruje súčasne viacero zariadení s rozhraním Bluetooth.
– Ak je zariadenie s rozhraním Bluetooth vypnuté, nie je na mieste alebo má poruchu.
c Elektronické zariadenia môžu spôsobovať rádiové rušenie. V blízkosti hlavnej jednotky zariadenia Soundbar
sa nesmú nachádzať zariadenia, ktoré vytvárajú elektromagnetické vlny – napríklad mikrovlné rúry, zariadenia
bezdrôtovej siete LAN atď.
Odpojenie zariadenia Soundbar od zariadenia Bluetooth
Stlačením tlačidla SOURCE na diaľkovom ovládaní alebo tlačidla
BT na iný režim alebo vypnete zariadenie Soundbar.
na pravej strane produktu zmeníte režim
• Pripojené zariadenie s rozhraním Bluetooth počká po určený čas na odozvu zo zariadenia Soundbar, než
spojenie ukončí. (Čas odpájania sa môže v závislosti od zariadenia s rozhraním Bluetooth odlišovať.)
· 7 · Slovensky
PRIPOJENIE K EXTERNÉMU ZARIADENIU
Optický Kábel
Pripojením samostatného externého zariadenia, ako napríklad prehrávača BD/hernej konzoly/koncového
prijímača atď., k zariadeniu Soundbar si môžete vychutnať zvuk z tohto zariadenia.
Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
Externé zariadenie
Spodná strana zariadenia
Soundbar
Optický Kábel
(nie je súčasťou dodávky)
1. Podľa obrázka uvedeného vyššie pripojte optický kábel (nie je súčasťou dodávky).
2. Stlačením tlačidla
vyberte režim D.IN.
na pravej strane zariadenia Soundbar alebo tlačidla SOURCE na diaľkovom ovládaní
3. Zariadenie Soundbar zobrazí na displeji D.IN a bude prehrávať výstupný zvuk.
USB
Prostredníctvom zariadenia Soundbar môžete prehrávať hudobné súbory, ktoré sa nachádzajú na pamäťových
zariadeniach.
Displej
USB port
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 24V
SUBWOOFER
USB (5V 0.5A)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
Adaptérový kábel
Micro USB – USB
(nie je súčasťou
dodávky)
Pamäťové zariadenie
1. Adaptérový kábel Micro USB – USB so zástrčkou Micro USB rozhrania USB 2.0 (typ B) na jednom konci a
štandardnou zásuvkou rozhrania USB 2.0 (typ A) na druhom konci pripojte ku konektoru Micro USB na
zariadení Soundbar.
c Adaptérový kábel Micro USB – USB sa predáva samostatne. V prípade záujmu o zakúpenie sa obráťte na
servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
2. Pamäťové zariadenie pripojte ku koncu kábla so zásuvkou.
· 8 · Slovensky
3. Stlačením tlačidla
na pravej strane hlavnej jednotky zariadenia Soundbar alebo tlačidla SOURCE na
diaľkovom ovládaní vyberte režim USB.
4. Na obrazovke displeja sa zobrazí USB.
●
Pripojenie zariadenia Soundbar k pamäťovému zariadeniu je dokončené.
●
Zariadenie Soundbar sa automaticky vypne (automatické vypnutie napájania), ak viac ako 5 minút nebolo
pripojené žiadne pamäťové zariadenie.
AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU
Spoločnosť Samsung môže poskytnúť aktualizáciu firmvéru zariadenia Soundbar.
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 24V
SUBWOOFER
USB (5V 0.5A)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
Adaptérový kábel
Micro USB – USB
(nie je súčasťou
dodávky)
Pamäťové zariadenie
Ak je k dispozícii aktualizácia, firmvér môžete aktualizovať pripojením pamäťového zariadenia, na ktorom je
uložená aktualizácia firmvéru, k portu USB zariadenia Soundbar.
Ak chcete získať ďalšie informácie o preberaní aktualizačných súborov, prejdite na lokalitu Samsung Electronics
na adrese (samsung.com/sec)  vyhľadajte názov modelu  pomocou možnosti ponuky podpory pre
zákazníkov prevezmite firmvér. Názov možnosti sa môže líšiť.
· 9 · Slovensky
Súčasti na montáž na Stenu
INŠTALÁC IA STENOVEJ
MONTÁŽNEJ SÚPRAVY
Konzolu na pripevnenie na stenu môžete použiť na
pripevnenie tejto jednotky na stenu.
(Nástenný
držiak Ľ)
Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii
(Nástenný
držiak P)
Konzoly nástenného držiaka (2 ks)
• Montujte len na vertikálnu stenu.
• Systém Soundbar neinštalujte na miestach s
vysokou teplotou a vlhkosťou. Systém nainštalujte
na stabilnej stene, ktorá unesie hmotnosť hlavnej
jednotky zariadenia Soundbar.
Skrutka držiaka (2 ks)
• Skontrolujte pevnosť steny. Ak chcete nainštalovať
systém Soundbar na stenu, ktorá nemusí uniesť
hmotnosť hlavnej jednotky zariadenia Soundbar,
pred inštaláciou stenu spevnite. Ak to nie je možné,
nainštalujte systém na inú stenu, ktorá je
dostatočne stabilná, aby uniesla hmotnosť hlavnej
jednotky zariadenia Soundbar.
• Zakúpte a použite fixačné skrutky alebo hmoždinky
vhodné pre konkrétny typ steny (sadrokartón,
železobetón, drevo atď.). Pokiaľ je to možné,
oporné skrutky ukotvite do nástenných čapov.
• Zakúpte skrutky pre montáž na stenu v súlade s
typom a hrúbkou steny, na ktorú budete zariadenie
Soundbar upevňovať.
Skrutka (2 ks)
Inštalačná pomôcka na montáž na stenu
1. Na povrch steny sa umiestni Inštalačná
pomôcka na montáž na stenu.
●
Inštalačná pomôcka na montáž na stenu
musí byť umiestnená vodorovne.
●
Ak sa TV namontuje na stenu, nainštalujte
zariadenie Soundbar aspoň 5 cm pod TV.
– Priemer : M5
– Dĺžka : Odporúča sa L 35 mm alebo väčšia
dĺžka.
• Pred montážou zariadenia na stenu pripojte káble z
tohto zariadenia k externým zariadeniam.
• Pred inštaláciou sa uistite, že ste jednotku vypli a
odpojili. V opačnom prípade by mohla spôsobiť
poranenie elektrickým prúdom.
5 cm alebo viac
· 10 · Slovensky
HW-K335_EN-SLK_180723.indd 10
2018-07-23
11:48:16
2. Zarovnajte Stredová línia papierovej šablóny so
stredom TV (ak upevňujete zariadenie Soundbar
pod TV) a potom upevnite Inštalačná pomôcka
na montáž na stenu k stene pomocou pásky.
5. Zatlačte skrutku (nie je súčasťou dodávky) cez
Skrutka držiaka a potom pevne zaskrutkujte
každú skrutku do otvoru montážnej skrutky.
c Ak zariadenie neinštalujete pod TV, umiestnite
Stredová línia do stredu inštalačnej plochy.
6. Pomocou dvoch Skrutka (M4 x L12) sa upevní k
spodnej strane zariadenia Soundbar Nástenný
držiak Ľ a P. Na zabezpečenie správneho
dosadnutia zarovnajte výstupky na zariadení
Soundbar s otvormi na konzolách.
Stredová línia
3. Zatlačte hrot pera alebo zastrúhaný hrot ceruzky
cez stred obrázkov s označením B-TYPE na
oboch koncoch inštalačnej pomôcky, čím označíte
otvory na montážne skrutky. Potom demontujte
Inštalačná pomôcka na montáž na stenu.
4. Pomocou vrtáka vhodnej veľkosti vyvŕtajte otvor
do steny v mieste jednotlivých značiek.
c Ak značky nezodpovedajú polohám výstupkov,
pred vložením montážnych skrutiek vložte do
otvorov vhodné kotvy alebo hmoždinky. Ak
používate kotvy alebo hmoždinky, uistite sa, že
vyvŕtané otvory sú dostatočne veľké pre použité
kotvy alebo hmoždinky.
●
Pri montáži sa uistite, že závesná časť
Konzoly nástenného držiaka smeruje
dozadu.
Zadná strana zariadenia Soundbar
Pravý koniec zariadenia Soundbar
●
Držiaky na ľavej a pravej strane majú odlišný
tvar. Uistite sa, že ste ich umiestnili správne.
Nástenný
držiak P
Nástenný
držiak Ľ
· 11 · Slovensky
HW-K335_EN-SLK_180723.indd 11
2018-07-23
11:48:29
7. Zariadenie Soundbar s pripevnenou Konzoly
nástenného držiaka nainštalujte tak, že Konzoly
nástenného držiaka zavesíte na Skrutka držiaka
na stene.
DEMONTÁŽ ZARIADENIA
SOUNDBAR ZO STENY
1. Ak chcete zariadenie Soundbar oddeliť od
nástenného držiaka, zatlačte ho v smere šípky a
potom ho odtiahnite od steny podľa nákresu.
●
Zariadenie Soundbar mierne nakloňte, aby
bolo možné vložiť hlavičky Skrutka držiaka do
otvorov Konzoly nástenného držiaka.
Zatlačte zariadenie Soundbar v smere šípky a
uistite sa, že obe strany sú spoľahlivo
upevnené.
c Nezavesujte na nainštalovaný prístroj žiadne
predmety. Zabráňte nárazom do nainštalovanej
jednotky a jej pádu na zem.
c Jednotku na stenu pripevnite pevne, aby nespadla.
Ak jednotka spadne, môže niekomu spôsobiť
poranenie, alebo môže poškodiť výrobok.
c Po inštalácii jednotky na stenu sa uistite, že na
žiadny z pripájacích káblov nedočiahne dieťa a
nemôže ich potiahnuť, pretože by to mohlo
spôsobiť pád jednotky.
c Pre optimálny výkon pri montáži na stenu montujte
systém reproduktorov vo vzdialenosti aspoň 5 cm
pod televízorom, pokiaľ je TV upevnený na stene.
c V prípade, ak jednotku nemontujete na stenu, v
záujme vlastnej bezpečnosti ju nainštalujte na
pevný a rovný podklad, odkiaľ nemôže ľahko
spadnúť.
· 12 · Slovensky
T
TLAČIDLÁ A FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
Vloženie batérie pred použitím diaľkového
ovládania
1. Pomocou vhodnej mince otočte kryt batérie na diaľkovom ovládaní proti
smeru hodinových ručičiek a demontuje ho podľa znázornenia na
obrázku nižšie.
2. Vložte 3 V lítiovú batériu. Pri vkladaní batérie otočte kladný (+) pól
smerom nahor. Nasaďte kryt batérie a zarovnajte vedľa seba značky „●“
podľa znázornenia na obrázku nižšie.
3. Použite vhodnú mincu na otočenie krytu batérie diaľkového ovládania v
smere hodinových ručičiek tak ďaleko, ako to len pôjde, aby ste ho
upevnili na svojom mieste.



Ovládanie zariadenia Soundbar pomocou
diaľkového ovládania televízora
1. Keď je zariadenie Soundbar zapnuté, stlačte tlačidlo
podržte ho viac ako 5 sekúnd.
SOUND a
2. Na displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí správa „ON - TV REMOTE“.
3. V ponuke TV nastavte reproduktor TV na externý reproduktor.
c Pri tejto funkcii sú zo všetkých tlačidiel k dispozícii len tlačidlá VOL +/- a
.
c Ponuky TV sa líšia v závislosti od výrobcu a modelu. Ďalšie informácie
nájdete v používateľskej príručke k televízoru.
c Táto funkcia nie je k dispozícii, ak je zariadenie Soundbar v režime
TV SoundConnect.
c Výrobcovia, ktorí podporujú túto funkciu:
● VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA,
GRUNDIG, Hisense, RCA
● V závislosti od výrobcu diaľkového ovládania nemusí byť táto
funkcia kompatibilná s diaľkovým ovládaním vášho TV.
c Ak chcete túto funkciu vypnúť, stlačte na 5 sekúnd tlačidlo
SOUND.
Na displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí správa „OFF - TV REMOTE“.
Zapína a vypína zariadenie Soundbar.
Napájanie
Stlačením vyberiete zdroj pripojený k zariadeniu Soundbar.
SOURCE
· 13 · Slovensky
Hlasitosť sa dočasne nastaví na úroveň 0.
Opätovným stlačením zrušíte toto nastavenie.
Vypnúť zvuk
Nastavenie úrovni hlasitosti jednotky.
Hlasitosť
Prehrať/
pozastaviť
Stlačením tlačidla & dočasne pozastavíte hudbu.
Opätovným stlačením tlačidla & spustíte prehrávanie vybratej hudby.
Vyberie nasledujúci súbor.
Preskočiť
dopredu
Vyberie predchádzajúci súbor.
Preskočiť naspäť
Opakovanie
Stlačením nastavte funkciu opakovania počas prehrávania hudby z pamäťového
zariadenia.
• OFF-REPEAT : Zruší opakované prehrávanie.
• TRACK-REPEAT : Opakovane prehrá skladbu.
• ALL-REPEAT : Opakovane prehrá všetky skladby.
• RANDOM-REPEAT : Prehrá skladby v náhodnom poradí.
Funkcia priestorového zvuku pridáva hĺbku a pocit priestoru do zvuku.
Pri stlačení tohto tlačidla sa opakovane mení medzi možnosťami ON a OFF.
Priestorový zvuk
Stlačením zapnete alebo vypnete funkciu Bluetooth POWER On. Keď je funkcia
Bluetooth POWER On zapnutá, na displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí správa
ON - BLUETOOTH POWER.
Bluetooth POWER
Na výber máte 6 zvukových režimov: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE,
SPORTS, MOVIE a NIGHT.
SOUND EFFECT
SOUND CONTROL
c Režim NIGHT
Pri zmene kanálu alebo zdroja hudby sa automaticky upraví rozdiel hlasitosti
medzi vstupnými hudobnými zdrojmi, aby bol vhodný na počúvanie.
Môžete si vybrať z možností TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL alebo
AUDIO SYNC.
• Stlačením vyberte možnosť TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL alebo
AUDIO SYNC. Pomocou tlačidiel ,  môžete upraviť hlasitosť nastavenia
TREBLE alebo BASS v rozsahu -6 ~ +6 a hlasitosť položky SUBWOOFER
LEVEL v rozsahu -12, -6 ~ +6.
• Ak nie je zosynchronizovaný obraz a zvuk medzi TV a zariadením Soundbar,
vyberte možnosť AUDIO SYNC v nastaveniach zvuku a pomocou tlačidiel
,  nastavte oneskorenie zvuku v rozsahu 0 ~ 300 milisekúnd.
· 14 · Slovensky
RIEŠENIE PROBLÉMOV
LICENCIE
Skôr ako sa obrátite na technickú podporu,
skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
Zariadenie sa nezapne.
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and
the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
Je sieťový kábel pripojený k zásuvke?
Zástrčku pripojte k zásuvke.
Po stlačení tlačidla funkcia nepracuje.
Je vo vzduchu statická elektrina?
Odpojte zástrčku a opätovne ju pripojte.
Nevychádza zvuk.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with
the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United
States and/or other countries. © DTS, Inc. All
Rights Reserved.
Je zapnutá funkcia vypnutia zvuku?
Stlačením tlačidla
(Stlmiť) funkciu zrušte.
Je hlasitosť nastavená na minimum?
Nastavenie hlasitosti.
Diaľkový ovládač nefunguje.
Je batéria vybitá?
Vymeňte ju za novú batériu.
Je medzi diaľkovým ovládaním a hlavnou jednotkou
zariadenia Soundbar príliš veľká vzdialenosť?
Premiestnite diaľkové ovládanie bližšie k hlavnej
jednotke zariadenia Soundbar.
POZNÁMKA K LICENCII S
OTVORENÝM ZDROJOVÝM
KÓDOM
Ak nám chcete zaslať dotazy alebo požiadavky
ohľadom otvorených zdrojov, kontaktujte spoločnosť
Samsung e-mailom (oss.request@samsung.com).
Funkcia TV SoundConnect (Párovanie TV)
zlyhala.
Podporuje váš TV funkciu TV SoundConnect?
Funkciu TV SoundConnect podporujú vybrané
TV Samsung uvedené na trh v roku 2012 alebo
neskôr. Skontrolujte, či váš TV podporuje funkciu
TV SoundConnect.
Máte v TV nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru?
Aktualizujte firmvér TV na najnovšiu verziu.
Dochádza pri pripojení k chybe?
Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
Obnovte funkciu TV SoundConnect a znova
vytvorte pripojenie. Ak chcete obnoviť pripojenie
funkcie TV SoundConnect, stlačte a podržte
tlačidlo p na 5 sekúnd.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA
OHĽADOM SERVISU
• Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke
vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa
môžu sa odlišovať od skutočného vzhľadu
produktu.
• Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
a. je na základe vašej požiadavky privolaný technik
a vo výrobku nie je závada (t.j. keď ste si neprečítali
túto používateľskú príručku)
b. prinesiete zariadenie do opravárenského
strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t.j. v
prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú
príručku).
• Výšku daného správneho poplatku vám oznámime
skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci
alebo domácnosti.
· 15 · Slovensky
TECHNICKÉ ÚDAJE
USB
5V / 0,5A
Hlavná jednotka zariadenia Soundbar 1,5 kg
Hmotnosť
Subwoofer (PS-WM10)
VŠEOBECNÉ
ZOSILŇOVAČ
Rozmery
(Š x V x H)
2,8 kg
Hlavná jednotka zariadenia Soundbar 907,5 x 53,5 x 70,5 mm
Subwoofer (PS-WM10)
155,0 x 300,0 x 285,0 mm
Rozsah prevádzkovej teploty
+5 °C až +35 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
10 % až 75 %
Menovité
výstupné
napätie
60W, 3 OHM
Hlavná jednotka zariadenia Soundbar 35W x 2, 6 OHM
Subwoofer (PS-WM10)
(Zvuk vo formáte DTS 2.0 sa prehráva vo formáte DTS.)
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(podpora Dolby® Digital),
DTS
VÝSTUPNÝ VÝKON
BEZDRÔTOVÉHO ZARIADENIA
100 mW pri 2,4 GHz –
2,4835 GHz
Podporované formáty prehrávania
Maximálny výkon vysielača BT
• Nominálna špecifikácia
– Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
– Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho
upozornenia.
– Hmotnosť a rozmery sú približné.
– Ďalšie informácie týkajúce sa zdroja napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na
produkte. (Štítok : Spodná časť Hlavnej Jednotky Zariadenia Soundbar)
Celková spotreba energie v pohotovostnom režime (W)
2,9W
Bluetooth
Stlačte tlačidlo „Bluetooth POWER“ na
diaľkovom ovládaní, keď sa používa režim „BT“.
Spôsob deaktivácie portov
• Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje smernici
2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej
adrese: http://www.samsung.com, prejdite na položky Podpora > Vyhľadať podporu k
produktom a zadajte názov modelu. Toto zariadenie možno prevádzkovať vo všetkých
krajinách EÚ.
· 16 · Slovensky
[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať
spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria
obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a
recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický & elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od
ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať
buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho
elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a o regulačných povinnostiach pre špecifické produkty (napr.
nariadenia REACH, WEEE, nariadenia pre batérie) nájdete na adrese:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
· 17 · Slovensky
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT.
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN OLYAN ALKATRÉSZ, AMELYET HÁZILAG LEHETNE JAVÍTANI.
A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.
Ez a jel a készülék belsejében uralkodó
magasfeszültségre figyelmeztet. Semmiképpen
ne érjen a készülék belsejében található
alkatrészekhez. Veszélyes.
FIGYELEM
FESZÜLTSÉG ALA TT! NE
NYISSA K I A BURKOLATOT!
Ez a jel azt jelzi, hogy a terméket olyan fontos
információkkal látták el, amelyek az
üzemeltetésre és karbantartásra vonatkoznak.
II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy nincs szükség biztonsági elektromos
földelésre.
Váltakozó áramú feszültség : Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges feszültség
váltakozó áramú.
Egyenáramú feszültség : Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges feszültség
egyenáramú.
Vigyázat! Olvassa el a használati utasításokat: Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy el
kell olvasni a felhasználói kézikönyv biztonságra vonatkozó tudnivalóit.
FIGYELMEZTETÉS : A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadéknak, nedvességnek.
FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE
A CSATLAKOZÓALJZATBA.
• Ezt a berendezést mindig váltóáramú aljzathoz csatlakoztassa védővezeték csatlakozással.
• A berendezés hálózatról való leválasztásához, a dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért a hálózati
dugónak bármikor használatra készen kell állni.
FIGYELEM
• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy felcsapódó víznek. Ne helyezzen vízzel teli edényeket, például vázát a
készülékre.
• Kapcsolja ki a teljesen a készüléket és húzza ki a konnektorból. Ezért a tápkábel dugójának mindig könnyen
elérhetőnek kell lennie.
· 2 · Magyar
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
1. Ellenőrizze, hogy a háztartásban rendelkezésre álló tápfeszültség megegyezik a készülék hátulján
feltüntetettel. Helyezze el a készüléket vízszintesen megfelelő felületre (bútorra), és hagyjon mellette elegendő
helyet a szellőzéshez 7~10 cm. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a készléket erősítőre vagy
egyéb készülékre, amely melegedhet. A készülék folyamatos használatra készült. A készülék
áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Áramtalanítsa a készüléket, ha hosszabb ideig nem
használja.
2. Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból.
A villámok miatt keletkező feszültséglökések tönkretehetik a készüléket.
3. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak. Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz
vezethet.
4. Tartsa távol a készüléket a nedvességtől (vízzel teli váza) és a túlzott hőtől (pl. radiátor), illetve az erős
mágneses vagy elektromos mezőt gerjesztő eszközöktől. Meghibásodás esetén húzza ki a dugót a
konnektorból. A termék nem ipari használatra készült. Csak személyes használatra tervezték. Ha hideg
környezetből meleg környezetbe viszi, páralecsapódás keletkezhet. Ha télen szállítja a készüléket, várjon kb.
2 órát, amíg a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.
5. A készülék által használt elemek környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaznak. Ne dobja az elemeket a
háztartási szemétbe. Az elemeket ne dobja tűzbe. Ne zárja rövidre, szerelje szét vagy melegítse túl az
elemeket. Az akkumulátor nem megfelelően végzett cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy
egyenértékű típusúra cserélje.
VIGYÁZAT, NE NYELJE LE AZ ELEMET, VEGYI BELSŐ SÉRÜLÉST OKOZ.
[A mellékelt távirányító] Ez a termék egy gombelemet tartalmaz. A gombelem a lenyelése esetén súlyos belső
sérüléseket okoz 2 órán belül, és halálhoz is vezethet. Tartsa az új és a használt elemeket gyermekektõl távol. Ha az
elemtartó nem zárható be megfelelően, hagyja abba az eszköz használatát, és tartsa gyermekektõl távol. Ha úgy
gondolja, lenyelték az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
· 3 · Magyar
A RÉSZEGYSÉGEK ELLENŐRZÉSE
Soundbar Központi Egység
Felső
1 AC/DC adapter
2 Tápkábel
A Soundbar Jobb Oldala
Távirányító /
Elem
Mélyhangsugárzó
c A Mikro USB-USB adapter kábel külön kapható.
A vásárláshoz vegye fel a kapcsolatot a Samsung
Szervizközponttal vagy a Samsung Vevőszolgálattal.
CSATLAKOZÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ
Mielőtt csatlakoztatná a tápfeszültséget, csatlakoztassa a mélysugárzón levő hangszóró kábelt a Soundbar
központi egységen levő SUBWOOFER porthoz.
Használja a részegységeket (1, 2) a tápforrások csatlakoztatásához, az alábbi sorrendben.
c Az áramellátással és enegriafelhasználással kapcsolatos további információért olvassa el a terméken található
címkét. (Címke : Soundbar Központi Egység alja)
Soundbar Központi Egység alja
DC 24V
SUBWOOFER
1 AC/DC adapter
2 Tápkábel
DC 24V
DC 24V
(Tápfeszültség csatlakozó)
Csatlakozás az elektromos hálózathoz
c Győződjön meg arról, hogy az AC/DC adapter vízszintesen helyezkedik-e el egy asztalon vagy a padlón. Ha
az AC/DC adaptert úgy helyezi el, hogy a levegőben lóg, és az AC vezeték felfelé néz, akkor víz vagy egyéb
idegen anyagok juthatnak be az adapterbe, és ez az adapter hibás működéséhez vezethet.
· 4 · Magyar
CSATLAKOZTATÁS A TELEVÍZIÓHOZ
Élvezze a televízió hangzását, miután a Soundbart vezetékkel, vagy a nélkül csatlakoztatta a televízióhoz.
c Fontos: Mielőtt hozzákezd, tegyen elemet a távvezérlőbe. Erről a 13. oldalon olvashat bővebben.
1. módszer Csatlakozás kábellel
Ellenőrizze a DIGITAL
AUDIO IN (OPTICAL) portot a
Soundbar központi egységen.
Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
A Soundbar alulnézete
OPTICAL OUT
Optikai kábel
(nem része a csomagnak)
Ellenőrizze a TV
OPTICAL OUT portját.
1. Csatlakoztassa a Soundbaron levő DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) csatlakozót a televízió OPTICAL OUT
csatlakozójához egy digitális optikai kábellel (nem része a csomagnak).
2. Nyomja meg a Soundbar jobb oldalán található
mód kiválasztásához.
gombot vagy a SOURCE gombot a távvezérlőn, a D.IN
D.IN
c Ha a televíziónak nincs hangja, nyomja meg a Soundbar jobb oldalán található
gombot a távvezérlőn, hogy a Soundbar kijelzőjén kiválaszthassa a D.IN módot.
gombot vagy a SOURCE
c Tartsa lenyomva 5 másodpercig a távirányító  gombját, az Auto Power Link funkció be- vagy
kikapcsolásához. (Az Auto Power Link funkció alapértelmezésként BE állásban van.)
· 5 · Magyar
2. módszer TV SoundConnect (Samsung televízióval történő
összekapcsolás Bluetooth kapcsolaton keresztül)
1. Kapcsolja be a Samsung televíziót és a Soundbart.
2. A Soundbar kijelzőjén válassza ki a TV módot a Soundbar jobb oldalán lévő
gomb megnyomásával,
vagy a távvezérlőn található SOURCE gombbal. (A módok a következő sorrendben jelennek meg: D.IN →
AUX → BT → TV → USB.)
3. Ha a lenti kapcsolódási üzenet megjelenik a televízió képernyőjén, válassza ki a <Igen> lehetőséget a
távvezérlő segítségével.
A rendszer Samsung audioeszközt
talált. Szeretné a TV
hangját ezen az eszközön
keresztül hallani?
Igen
Nem
Válassza az <Igen> lehetőséget a TV távirányítója segítségével.
4. A Soundbarból a televízió hangja lesz hallható.
c Ha a TV SoundConnect csatlakozási folyamat nem sikerül, akkor lépjen a SoundConnect lehetőségre a
televízió Hang menüjében, válassza az Új eszköz hozzáadása lehetőséget, és állítsa az Új eszköz
hozzáadása opciót BE értékre. Ezt követően próbálja meg újra.
c Ha a TV SoundConnect funkción keresztül csatlakoztatta a televíziót a Soundbarhoz, a Soundbar vagy a
televízió távvezérlőjével kényelmesen szabályozhatja a hangerőt. A televízió be- és kikapcsolásával a Soundbar
is automatikusan be- és kikapcsolható, ha a Bluetooth POWER On opciót választja. Lásd a 14. oldalt.
c A TV SoundConnect (SoundShare) funkció csak a 2012 óta megjelent Samsung TV-kben található meg.
c Amennyiben szeretné megszüntetni a TV-vel létrejött kapcsolatot, és egy új kapcsolatot szertne létrehozni
egy másik TV-vel, nyomja le a távirányító p gombját legalább 5 másodpercre.
c TV SoundConnect módban a Soundbar nem párosítható másik Bluetooth eszközzel.
c Ne helyezzen elektromos eszközöket vagy fémtárgyakat a készülék tetejére.
pl. vezetékes/vezeték nélküli router, set-top box, vagy modem.
c Ha a készüléket a talajra helyezi, akkor ez csökkentheti a vezeték nélküli hálózat teljesítményét, a talaj
anyagától függően.
· 6 · Magyar
CSATLAKOZÁS BLUETOOTH-ON KERESZTÜL
Csatlakoztathat egy Bluetooth eszközt a Soundbarhoz, és sztereó hanggal élvezheti a zenét, vezeték nélkül!
c Nem lehetséges több Bluetooth eszköz egyidejű csatlakoztatása.
Csatlakoztatás
Bluetooth-eszköz
1. Nyomja meg a Soundbar jobb oldalán található
mód kiválasztásához.
gombot vagy a SOURCE gombot a távirányítón, az BT
2. Lépjen be a csatlakoztatni kívánt Bluetooth-eszköz Bluetooth menüjébe. (erről bővebbet a Bluetootheszköz
használati útmutatójában olvashat)
3. A listából válassza ki a "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" lehetőséget.
• Ha a kapcsolat létrejött a Soundbar és a Bluetooth eszköz között, akkor a Soundbar elülső kijelzőablaka a
[Bluetooth eszköznév] → BT.
4. Játssza le a kívánt zenét a csatlakoztatott eszközön.
[Ha nem sikerült csatlakozni a Bluetooth eszközhöz / Ha ismét szükség van az eszköz keresésre].
• Törölje az előző "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" elemet, amelyet a Bluetooth eszköz talált, majd
kerestesse meg ismét a Soundbar elemet
c Ha Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor be kell írnia a PIN-kódot, írja be a <0000> számot.
c Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszűnik, ha a távolság az Soundbar és a Bluetootheszköz között 10 m-nél nagyobb lesz.
c Az Soundbar 5 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.
c Előfordulhat, hogy a következő körülmények között a Soundbar nem tudja elvégezni megfelelően a Bluetooth
keresést és csatlakoztatást:
– Ha erős elektromos mező van az Soundbar körül.
– Ha egyszerre több Bluetooth-eszközt csatlakoztat az Soundbar-hez.
– Ha a Bluetooth-eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén vagy hibásan működik.
c Az elektronikus eszközük elektromos interferenciát okozhatnak. Az elektromágneses hullámokat generáló
eszközöket tartsa távol a Soundbar központi egységtől - pl. mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN eszközök, stb.
A Soundbar leválasztása a Bluetooth eszközről
Nyomja meg a SOURCE gombot a távirányítón, vagy a készülék jobb oldalán található
módról egy másik módra való váltáshoz, vagy a Soundbar kikapcsolásához.
gombot a BT
• A Bluetooth-eszköz egy rövid ideig válaszra vár az Soundbar-től, mielőtt végleg bontaná a kapcsolatot.
(A bontáshoz szükséges idő a Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet)
· 7 · Magyar
CSATLAKOZTATÁS KÜLSŐ ESZKÖZHÖZ
Optikai kábel
Különböző külső eszközök, például BD lejátszó/játékkonzol/set-top box, stb. hangzását is élvezheti, ha
csatlakoztatja azokat a Soundbarhoz.
Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
A Soundbar alulnézete
OPTICAL OUT
Külső eszköz
Optikai kábel
(nem része a csomagnak)
1. Csatlakoztasson egy optikai kábelt (nem része a csomagnak) a fenti képen látható módon.
2. Nyomja meg a Soundbar jobb oldalán található
mód kiválasztásához.
gombot vagy a SOURCE gombot a távvezérlőn, a D.IN
3. A Soundbar kijelzőjén a D.IN felirat jelenik meg, és a hang hallgatható.
USB
Lejátszhatók a tárolóeszközön található zenefájlok a Soundbar-on keresztül.
Kijelző
USB port
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 24V
SUBWOOFER
USB (5V 0.5A)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
Mikro USB-USB
adapter
(nem része a
csomagnak)
Tárolóeszköz
1. Csatlakoztasson egy Mikro USB-USB adapter kábelt egy dugós USB 2.0 Mikro USB csatlakozóval (B típus)
a Soundbaron levő Mikro USB csatlakozó egyik végéhez, és egy szabványos hüvelyes 2.0 USB csatlakozót
(A típus) a másik végéhez.
c A Mikro USB-USB adapter kábel külön kapható. A vásárláshoz vegye fel a kapcsolatot a Samsung
Szervizközponttal vagy a Samsung Vevőszolgálattal.
2. Csatlakoztassa a tárolóeszközt a kábel hüvelyes végéhez.
· 8 · Magyar
3. Nyomja meg a Soundbar központi egység jobb oldalán található
távvezérlőn, az USB mód kiválasztásához.
gombot vagy a SOURCE gombot a
4. Megjelenik az USB felirat a képernyőn.
●
A Soundbar csatlakozása a tárolóeszközhöz megtörtént.
●
A Soundbar automatikusan kikapcsol (Auto Power Off), ha 5 percnél hosszabb ideig nincsen tárolóeszköz
csatlakoztatva.
SZOFTVERFRISSÍTÉS
Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítéseket biztosít a Soundbar rendszer eszközszoftveréhez a
jövőben.
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 24V
SUBWOOFER
USB (5V 0.5A)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
Mikro USB-USB
adapter (nem része
a csomagnak)
Tárolóeszköz
Ha rendelkezésre áll frissítés, frissítheti az eszközszoftvert, ha a frissítést tartalmazó tárolóeszközt csatlakoztatja
a Soundbar USB portjához.
A frissítés fájlok letöltésével kapcsolatos további információkért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára
a (samsung.com/sec) címen  keresse meg a modell nevét  töltse le a firmware-t a felhasználói támogatás
menü opcióból. Az opció neve változhat.
· 9 · Magyar
Fali konzol komponensek
A RÖGZÍTŐBILINCS
FELSZERELÉSE A FALRA
A készülék falra szereléséhez használja a mellékelt
rögzítőbilincset.
(Fali konzol bal)
(Fali konzol jobb)
Fali konzol (2 db)
Felszereléssel kapcsolatos
óvintézkedések
• Csak függőleges falra szerelje.
• Ne telepítse a Soundbar rendszert magas
hőmérsékletű és/vagy páratartalmú helyen.
A rendszert egy stabil falra telepítse, amely elbírja a
Soundbar központi egység súlyát.
Tartócsavar (2 db)
• Ellenőrizze a fal teherbírását. Ha olyan falra telepíti a
Soundbar rendszert, amely nem bírja el a Soundbar
központi egység súlyát, akkor a telepítés előtt erősítse
meg a falat. Ha ez nem lehetséges, akkor telepítse a
rendszert egy másik falra, amely elég erős ahhoz,
hogy elbírja a Soundbar központi egység súlyát.
• Vásároljon és használjon a falnak megfelelő
csavarokat és dübeleket (gipszkarton,
könnyűszerkezetes fal stb.).
Ha lehetséges, a csavarokat dübelekbe csavarja.
Csavar (2 db)
Falikonzol sínt
1. Helyezze a Falikonzol sínt a fal felszínére.
●
Falikonzol sínt szintbe hozva kell elhelyezni.
●
Amennyiben a TV a falra van felszerelve, a
készüléket legalább 5 cm-rel a TV alá helyezze
el.
• Vásároljon rögzítőcsavarokat azon fal
vastagságának és típusának megfelelően,
amelyikre a Soundbar-t felszerelni tervezi.
– Átmérő: M5
– Hosszúság: 35 mm-es vagy hosszabb javasolt
• A felszerelés előtt csatlakoztatni kell a külső
készülékek kábeleit.
• A telepítés előtt kapcsolja ki és húzza ki a
készüléket. Ellenkező esetben áramütést okozhat.
5 cm vagy több
· 10 · Magyar
HW-K335_EN-HUN_180723.indd 10
2018-07-23
11:50:17
2. Igazítsa a papírsablon Középső vonal a televízió
közepéhez (ha a Soundbart a televízió alá szereli
fel), majd rögzítse a Falikonzol sínt a falra
ragasztószalaggal.
5. Nyomjon egy csavart (nem része a csomagnak)
valamennyi Tartócsavar keresztül, majd
csavarozza mindegyik csavart szorosan a
tartócsavar lyukakba.
c Ha a felszerelés nem televízió alá történik, akkor
igazítsa a Középső vonal a felszerelési terület
közepéhez.
6. Használjon két Csavar (M4 x L12) a Fali konzol
bal és jobb felerősítéséhez a Soundbar aljára. A
megfelelő illeszkedés érdekében győződjön meg
arról, hogy a Soundbar kidudorodásait a konzolok
lyukaihoz igazítja-e.
Középső vonal
3. Nyomjon egy tollhegyet vagy hegyes ceruzát az
B-TYPE képek közepén keresztül, a sín mindkét
végén, hogy megjelölhesse a lyukakat a
tartócsavarok számára, majd távolítsa el a
Falikonzol sínt.
4. Egy megfelelő méretű fúrószárral fúrjon lyukat a
falba minden jelölésnél.
c Ha a jelölések nem egyeznek meg a csonkok
pozíciójával, akkor mindenképpen illesszen be
megfelelő horgonyokat vagy tipliket a lyukakba,
mielőtt behelyezné a tartócsavarokat. Ha
horgonyokat vagy tipliket használ, akkor
győződjön meg arról, hogy a kifúrt lyukak elég
nagyok-e a használni kívánt horgonyokhoz vagy
tiplikhez.
●
Az összeszerelés során győződjön meg arról,
hogy hogy a Fali konzol bal akasztós része
hátrafelé néz.
A Soundbar hátoldala
A Soundbar jobb széle
●
A bal és jobb konzolok eltérő alakúak.
Győződjön meg arról, hogy megfelelően
helyezte-e el ezeket.
Fali konzol jobb
Fali konzol bal
· 11 · Magyar
HW-K335_EN-HUN_180723.indd 11
2018-07-23
11:50:27
7. Szerelje fel a Soundbart a mellékelt Fali konzol, a
Fali konzol felfüggesztésével a falon levő
Tartócsavar.
A SOUNDBAR LESZERELÉSE
A FALRÓL
1. A Soundbar falikonzolról történő leszereléséhez
nyomja a nyíl irányában, majd az ábrán látható
módon húzza el a faltól.
●
Enyhén döntse meg a Soundbart, hogy
mindkét Tartócsavar fejet beilleszthesse a Fali
konzol lyukaiba. Nyomja a Soundbart a nyíl
irányában, és győződjön meg arról, hogy
mindkét oldal szorosan rögzítve lett-e.
c Ne akasszon semmit a felszerelt készülékre, és ne
tegye ki ütések hatásának, és ne ejtse le.
c Rögzítse a készüléket biztonságosan a falra, hogy
nehogy lezuhanhasson. Ha a készülék lezuhan,
személyi sérülést vagy kárt okozhat.
c Ha a készüléket falra szereli, figyeljen arra, hogy
gyermekek ne húzhassák a kábeleket, mert a
készülék lezuhanhat.
c Az optimális teljesítmény érdekében falra
szerelésnél szerelje a hangszórórendszert legalább
5 cm-rel a TV alá, ha a TV a falra van szerelve.
c A biztonság érdekében, ha a készüléket nem a
falra rögzíti, helyezze biztonságos, sík felületre,
ahol ne tud leesni.
· 12 · Magyar
TÁVVEZÉRLŐ GOMBOK & FUNKCIÓK
Az elem behelyezése a távirányító használata előtt
1. Használjon egy megfelelő érmét a távirányító elemfedelének
óramutatóval ellentétes elfordításához, az alábbi ábrán látható módon.
2. Helyezzen be egy 3 V-os lítiumelemet. A behelyezéskor az elem pozitív
(+) pólusa legyen felfelé. Helyezze fel az elemfedelet, majd igazítsa
egymás mellé a '●' jeleket, az alábbi ábrán látható módon.
3. Egy megfelelő pénzérmével forgassa az elemtartó fedelét óramutatóval
egyező irányban kattanásig.



A Soundbar vezérlése a televízió távvezérlőjével
1. Nyomja meg és tartsa nyomva a
SOUND gombot legalább
5 másodpercig, míg bekapcsol a Soundbar.
2. A Soundbar kijelzőjén megjelenik az „ON - TV REMOTE” felirat.
3. A televízió menüjében a televízió hangszórója helyett válassza ki a külső
hangszórót.
c A VOL +/- és a
gomb kivételével egyik gomb sem használható
ennél a funkciónál.
c Gyártótól és modelltől függően a televízió menüje különbözhet.
További információért olvassa el a televízió használati utasítását.
c A funkció nem használható, ha a Soundbar TV SoundConnect módban
van.
c A következő gyártó készülékei támogatják ezt a funkciót:
● VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA,
GRUNDIG, Hisense, RCA
● A távvezérlő gyártójától függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem
kompatibilis a televízió távvezérlőjével.
c A funkció kikapcsolásához tartsa nyomva a
SOUND gombot
5 másodpercig.
A Soundbar kijelzőjén megjelenik az „OFF - TV REMOTE” felirat.
A Soundbar be- és kikapcsolására szolgál.
Be/kikapcsolás
Nyomja meg a Soundbarhoz csatlakoztatott jelforrás kiválasztásához.
SOURCE
· 13 · Magyar
A hangerő ideiglenes némítása.
A visszavonáshoz nyomja meg újra.
Némítás
A készülék hangerejét állítja be.
Hangerő
Lejátszás/szünet
A zene ideiglenes leállításához nyomja meg a & gombot.
A & gomb újbóli megnyomásával játssza le a kiválasztott zenét.
A következő fájl kiválasztása.
Ugrás előre
Az előző fájl kiválasztása.
Ugrás hátra
Nyomja meg, hogy beállítsa az Ismétlés funkciót a tárolóeszközről történő
zenelejátszás során.
Ismétlés
• OFF-REPEAT : Ismételt lejátszás megszakítása.
• TRACK-REPEAT : Adott szám lejátszása ismétlődően.
• ALL-REPEAT : Folyamatosan ismétli az összes számot.
• RANDOM-REPEAT : Számok lejátszása véletlen sorrendben.
A Térhatású Hang funkció térhangzást ad a hangnak.
A gomb megnyomásakor a ON és OFF választható ki felváltva.
Térhatású Hang
Nyomja meg a Bluetooth POWER On funkció be- és kikapcsolásához. Ha a
Bluetooth POWER On funkció be van kapcsolva, a Soundbar kijelzőjén az ON BLUETOOTH POWER jelenik meg.
Bluetooth POWER
6 hangzás közül választhat: STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE
és NIGHT.
SOUND EFFECT
SOUND CONTROL
c NIGHT Mód
Csatorna vagy hangforrás váltásakor a hangerőkülönbséget a források között
automatikusan korrigálja a kellemes hallgatáshoz.
A TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL vagy AUDIO SYNC lehetőségek közül
választhat.
• A kiválasztáshoz nyomja meg a TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL vagy
AUDIO SYNC gombot. Ezután használja a ,  gombot, hogy beállítsa a
TREBLE, a BASS hangok szintjét -6 ~ +6 értékre vagy a SUBWOOFER LEVEL
hangerejét -12, -6 ~ +6 értékre.
• Ha a televízió és a Soundbar videó és audio jele nincs szinkronban, válassza ki az
AUDIO SYNC funkciót a Hangbeállítások menüből, és állítsa az audio késleltetést
0~300 milliszekundum közé a ,  gombok segítségével.
· 14 · Magyar
HIBAELHÁRÍTÁS
SZABADALMAK
Mielőtt segítséget kérne, ellenőrizze a következőket:
A készülék nem kapcsolódik be.
Be van dugva a konnektorba?
Dugja be a konnektorba.
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and
the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
Egy funkció nem működik a gomb
megnyomásakor.
Nincs jelen statikus elektromosság?
Húzza ki a dugót, majd csatlakoztassa újra.
Nincs hang.
Nincs bekapcsolva a némítás?
A
(Némítás) gombbal kapcsolja ki a funkciót.
A hangerő nincs minimumon?
Növelje a hangerőt.
A távirányító nem működik.
Lemerült az elem?
Helyezzen be egy új elemet.
Túl nagy a távolság a távirányító és a Soundbar
központi egység között?
Vigye a távirányítót közelebb a Soundbar
központi egységhez.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with
the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United
States and/or other countries. © DTS, Inc. All
Rights Reserved.
NYÍLT FORRÁSKÓDÚ
LICENC MEGJEGYZÉS
A nyílt forráskódú projektekkel kapcsolatos
kérdésekkel és kérésekkel érdeklődjön a Samsung
e-mail címén (oss.request@samsung.com).
A TV SoundConnect (TV csatlakoztatás)
sikertelen.
Támogatja a TV-je a TV SoundConnect funkciót?
A TV SoundConnect funkciót a 2012 után
forgalomba hozott Samsung TV-k támogatják.
Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a
TV SoundConnect funkciót.
A TV szoftvere a legújabb verzió?
Frissítse a TV-t a legújabb eszközszoftverrel.
Nincs hiba a csatlakozás során?
Forduljon a Samsung ügyfélszolgálathoz.
Állítsa alapállapotba a TV SoundConnect
lehetőséget, és csatlakozzon újra.
A TV SoundConnect lehetőség alapállapotba
állításához, tartsa lenyomva 5 másodpercig a
& gombot.
FONTOS MEGJEGYZÉS
A SZERVIZZEL
KAPCSOLATBAN
• Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak
referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék
tényleges megjelenésétől.
• Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
a. mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a
termék nem hibásodott meg (a felhasználói
kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén).
b. a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem
hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv
elolvasásának elmulasztása esetén).
• A látogatás vagy a javítási munka megkezdése
előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.
· 15 · Magyar
MŰSZAKI ADATOK
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a HW-K335 típusú
készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek
USB
5V / 0,5A
Soundbar Központi Egység
1,5 kg
Mélyhangsugárzó (PS-WM10)
2,8 kg
Soundbar Központi Egység
907,5 x 53,5 x 70,5 mm
Mélyhangsugárzó (PS-WM10)
155,0 x 300,0 x 285,0 mm
Tömeg
ÁLTALÁNOS
ERŐSÍTŐ
Méretek
(Szé x Ma x Mé)
Működési hőmérséklet
+5 °C - +35 °C
Páratartalom
10 % - 75 %
Névleges
teljesítmény
Soundbar Központi Egység
35W x 2, 6 OHM
Mélyhangsugárzó (PS-WM10)
60W, 3 OHM
Támogatott lejátszási formátumok
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(Dolby® Digital -t támogatja), DTS
(A DTS 2.0 hang DTS formátumban kerül lejátszásra.)
VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZ
KIMENETI TELJESÍTMÉNY
BT max jeladó teljesítmény
100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz mellett
• Névleges specifikáció
– A megjelenés és a termékjellemzők előzetes figyelmeztetés nélkül is változhatnak.
– A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélküli
megváltoztatására.
– A súly- és méretadatok körülbelüli értékek.
– Az áramellátással és enegriafelhasználással kapcsolatos további információért olvassa el a terméken
található címkét. (Címke : Soundbar Központi Egység alja)
Teljes Energiafogyasztás Kikapcsolt Állapotban (W)
2,9 W
Bluetooth
Nyomja meg a „Bluetooth POWER” gombot a
távirányítón, ha a készülék „BT” módban van.
Port deaktiválási mód
• A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EK
irányelv előírásainak.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat az alábbi weboldalon olvasható:
http://www.samsung.com, lépjen be a Támogatás > Terméktámogatás keresése
menübe, és írja be a modell nevét.
Ez a berendezés az EU összes országában működtethető.
· 16 · Magyar
[A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása]
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem
szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy
az akkumulátor az EK 2006/66.
számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok
nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az
akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos & elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus
tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba
helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól,
és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése
érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová
és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és
tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel kapcsolatban, pl. REACH, WEEE, Akkumulátorok,
látogasson el az alábbi weboldalra: http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
· 17 · Magyar
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care Centre.
Country
Contact Centre 
Web Site
` Europe
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ie/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
SPAIN
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS 088 90 90 100
Contact Centre 
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE) 0818 717100
ITALIA
Country
SWITZERLAND
www.samsung.com/nl/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BULGARIA
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
ROMANIA
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
AH83-00371A-02
HW-K335_EN3-BackCover-180723.indd *1
www.samsung.com/at/support
Web Site
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line (+30) 210 6897691 from
mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
AH83-00371A-02
2018-07-23
1:07:14
Download PDF

advertising