Samsung | UE32N5300AU | Samsung UE32N5300AU Používateľská príručka

E-MANUAL
Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung.
Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby,
zaregistrujte si svoj produkt na adrese
www.samsung.com
Model__________________Sériové číslo__________________
Ak chcete priamo prejsť na stránku, ktorá poskytuje
informácie o tom, ako používať príručku pre
používateľov so zrakovým postihnutím, vyberte nižšie
uvedený odkaz Naučiť sa ponuku obrazovky.
Odkaz „Naučiť sa ponuku obrazovky“
Obsah
Rýchla príručka
Používanie služby Smart Hub
Aktualizácia softvéru televízora
9
Aktualizácia softvéru televízora na najnovšiu verziu
9
Automatická aktualizácia televízora
Pripojenie videozariadení
19
Pripojenie pomocou kábla HDMI
19
Pripojenie pomocou komponentného kábla
20
Pripojenie pomocou kompozitného kábla (A/V)
21
Pripojenie pomocou komponentového kábla (len modely
s konektorom COMPONENT IN / AV IN)
22
Pripojenie pomocou kompozitného kábla (len modely
s konektorom COMPONENT IN / AV IN)
Získanie podpory
Pripojenia vstupu a výstupu zvuku
10
Získanie podpory prostredníctvom funkcie Vzdialená správa
11
Získanie kontaktných údajov na servis
23
Pripojenie pomocou kábla HDMI (ARC)
11
Žiadosť o servis
23
Pripojenie pomocou (optického) kábla digitálneho zvuku
23
Pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete
Pripojenia
Pripojenie počítača
24
(HDMI)
Sprievodca pripojením
Pripojenie antény (Anténa)
Pripojenie k internetu
Pripojenie prostredníctvom portu HDMI – zdieľanie obrazovky
Mobilné zariadenie – pripojenie
25
Pripojenie k televízoru pomocou aplikácie SmartThings
26
Obojsmerné zrkadlenie televízora a mobilného zariadenia
pomocou aplikácie SmartThings
14
Pripojenie k internetovej sieti
16
Kontrola stavu internetového pripojenia
16
Obnovenie nastavení siete
16
Mobilné zariadenie môže slúžiť na zapnutie televízora
16
Pripojenie ovládacieho zariadenia IP k televízoru
27
Zmena vstupného signálu
17
Nastavenie internetového pripojenia prostredníctvom
27
Úprava názvu a ikony externého zariadenia
protokolu IPv6
28
Používanie ďalších funkcií
17
Zmena názvu televízora v sieti
Riešenie problémov s pripojením k internetu
17
Riešenie problémov s pripojením k internetu
26
Správa mobilného zariadenia
Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými
k televízoru
Poznámky týkajúce sa pripojenia
28
Poznámky k pripojeniu pomocou rozhrania HDMI
29
Poznámky k pripojeniu zvukových zariadení
30
Poznámky k pripojeniu počítača
30
Poznámky k pripojeniu mobilných zariadení
Periférne zariadenia
Používanie aplikácie Gallery
Používanie aplikácie Univerzálny sprievodca
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
31
Pripojenie externého zariadenia prostredníctvom rozhrania
Anynet+ a pomocou príslušných ponúk
Ovládanie televízora pomocou klávesnice alebo myši
32
Pripojenie klávesnice alebo myši USB
32
Používanie klávesnice a myši
33
Nastavenie vstupných zariadení
Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice na obrazovke
Používanie aplikácie SmartThings
Používanie príručky e-Manual
51
Spustenie príručky e-Manual
52
Používanie tlačidiel v príručke e-Manual
Používanie príručky Internet
Prehrávanie obrázkov/videí/hudby
54
Prehrávanie mediálneho obsahu
Funkcie Smart
Sledovanie televízie
Smart Hub
Prehľad informácií o digitálnom vysielaní
36
Prístupový panel – zobrazenie
40
Automatické spustenie služby Smart Hub
40
Automatické spustenie poslednej použitej aplikácie
40
Testovanie pripojenia služby Smart Hub
40
Obnovenie nastavení služby Smart Hub
Používanie účtu Samsung
41
Vytvorenie a správa účtu Samsung
42
Prihlásenie do účtu Samsung
Používanie služby Moje aplikácie
45
Inštalácia a spustenie aplikácie
46
Správa zakúpených alebo nainštalovaných aplikácií
55
Používanie obrazovky Sprievodca
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie
56
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie pre kanál
57
Úprava naplánovaného sledovania
Používanie príručky Zoznam kanálov
Úprava kanálov
59
Odstránenie registrovaných kanálov
59
Úprava registrovaných kanálov
Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek
60
Registrácia kanálov ako obľúbených
61
Zobrazenie a výber kanálov len v zozname obľúbených
Úprava zoznamu Obľúbené
61
Pridanie kanálov do zoznamu obľúbených položiek
61
Odstránenie kanálov zo zoznamu obľúbených kanálov
61
Zmena usporiadania zoznamu Obľúbené
61
Premenovanie zoznamu Obľúbené
Funkcie podpory sledovania televízie
Obraz a Zvuk
62
Zmena signálu vysielania
62
Vyhľadávanie dostupných kanálov
63
Kontrola signálu digitálneho kanála a jeho intenzity
69
Výber režimu obrazu
63
Obmedzenie sledovania na konkrétne kanály
70
Konfigurácia rozšírených nastavení obrazu
63
Používanie služby Označiť kanály pre dospelých
63
Výber možnosti zvuku vysielania
64
Používanie služby Zámok hodnotenia programu
71
Hranie hier na optimalizovanej obrazovke
64
Konfigurácia rozšírených nastavení vysielania
71
Použitie funkcie HDMI úroveň čiernej
64
Čítanie digitálneho textu
65
Výber jazyka zvuku vysielania
65
Manuálne ladenie signálov vysielania
66
Jemné ladenie analógového vysielania
66
Prenos zoznamu kanálov
66
Povolenie/zakázanie úpravy čísel kanálov
67
Odstránenie profilu operátora CAM
67
Nastavenie satelitného systému
67
Zmena jazyka teletextu
67
Zobrazenie ponuky Rozhranie TVkey
68
Zobrazenie ponuky bežného rozhrania
Úprava kvality obrazu
Nastavenie prostredia, v ktorom sledujete televízor, pre
externé zariadenia
Podporné funkcie obrazu
72
Zmena veľkosti obrazu
72
Automatická zmena veľkosti obrazu
72
Zmena veľkosti obrazu v režimoch 4:3 alebo Prisp. veľ. obr.
73
Prispôsobenie veľkosti obrazu podľa obrazovky
73
Nastavenie veľkosti a/alebo polohy obrazu
Konfigurácia režimu Režim zvuku a nastavení Odborné
nastavenia
73
Výber režimu zvuku
74
Konfigurácia rozšírených nastavení zvuku
Používanie podporných funkcií zvuku
75
Výber reproduktorov
75
Počúvanie zvuku televízora prostredníctvom zvukového
zariadenia Samsung s podporou funkcie Wi-Fi
Systém a Podpora
Používanie karty na sledovanie televízie („CI alebo CI+ Card“)
86
INTERFACE pomocou adaptéra karty Cl CARD
Používanie časových funkcií a časovačov
76
Nastavenie aktuálneho času
77
Používanie časovačov
Používanie funkcie Čas automatickej ochrany a funkcií na
úsporu energie
78
Nastavenie funkcie Čas automatickej ochrany
78
Zníženie spotreby energie televízora
Aktualizácia softvéru televízora
79
Aktualizácia softvéru televízora na najnovšiu verziu
79
Automatická aktualizácia televízora
Ochrana televízora pred hackingom a škodlivým kódom
80
Vyhľadávanie škodlivého kódu v televízore a pripojenom
úložnom zariadení
Používanie ďalších funkcií
80
Spustenie funkcií prístupnosti
80
Spustenie funkcie Skratky prístupnosti
81
Aktivovanie hlasového sprievodcu pre osoby so zrakovým
postihnutím
81
Audio komentár
82
Biely text na čiernom pozadí (vysoký kontrast)
82
Zväčšenie písma (pre zrakovo postihnutých)
82
Rozpoznávanie tlačidiel diaľkového ovládača (pre zrakovo
postihnutých)
Pripojenie karty „Cl alebo Cl+ Card“ cez priečinok COMMON
87
Pripojenie karty „CI alebo CI+ Card“ do slotu COMMON
INTERFACE
87
Používanie karty „CI alebo CI+ Card“
Funkcia Teletext
90
Typická stránka teletextu
Riešenie problémov
Získanie podpory
91
Získanie podpory prostredníctvom vzdialenej správy
92
Získanie kontaktných údajov na servis
92
Žiadosť o servis
Diagnostika problémov s prevádzkou televízora
Problém s obrazom
93
Testovanie obrazu
Zvuk nie je jasne počuť
96
Testovanie zvuku
Problém s vysielaním
Problém s pripojením k počítaču
Televízor sa nedokáže pripojiť na internet
82
Prehľad ponuky televízora
83
Sledovanie TV vysielania s titulkami
83
Konfigurácia rozšírených nastavení systému
Problém so spúšťaním/používaním aplikácií
84
Obnovenie televízora na nastavenia od výrobcu
Súbor nemožno prehrať
HbbTV
Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) nefunguje
Chcem obnoviť televízor
Iné problémy
Upozornenia a poznámky
Podporované rozlíšenia pre obrazové signály
118 VESA CVT
Podporované možnosti zvuku vysielania
Prečítajte si, než začnete používať funkciu Moje aplikácie
Prečítajte si, než začnete používať funkciu Internet
107 Prečítajte si pred nastavením bezdrôtového internetového
118 CEA-861
Tlačidlá a funkcie dostupné počas prehrávania
multimediálneho obsahu
Licencia
pripojenia
Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo
hudobných súborov
108 Obmedzenia týkajúce sa používania súborov fotografií, videí
alebo hudobných súborov
109 Podporované externé titulky
Sprievodca prístupnosťou
Naučiť sa ponuku obrazovky
Používanie ponuky prístupnosti
109 Podporované interné titulky
122 Ponuka Skratky prístupnosti
110 Podporované formáty a rozlíšenia obrázkov
123 Podrobné pokyny na spustenie možností
110 Podporované hudobné formáty a kodeky
111 Podporované kodeky videa
Prečítajte si po nainštalovaní televízora
113 Veľkosť obrazu a vstupný signál
113 Inštalácia zámky proti odcudzeniu
Prečítajte si pred pripojením počítača (podporované rozlíšenia)
114 Full HD TV
114 IBM
114 MAC
Používanie televízora so zapnutou funkciou Hlasový sprievodca
125 Sledovanie televízie
Používanie obrazovky Sprievodca
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie
129 Zrušenie naplánovaného sledovania
Používanie príručky Zoznam kanálov
131 Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek
Používanie služby Smart Hub
115 VESA DMT
133 Smart Hub
116 HD TV
134 Používanie obrazovky Prístupový panel v službe Smart Hub
116 IBM
116 MAC
117 VESA DMT
Spustenie príručky e-Manual
Rýchla príručka
Môžete sa rýchlo naučiť spúšťať a používať najčastejšie používané funkcie.
Používanie služby Smart Hub
Pripojte sa k funkcii Smart Hub pre viac aplikácií, hier, filmov a oveľa viac.
Vychutnajte si viacero funkcií poskytovaných službou Smart Hub na jedinej obrazovke.
Zdroje
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Sprievodca p…
Zdroj
"" V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo
, môžete používať nasledujúce funkcie.
1 Oznámenie
Môžete zobraziť zoznam oznámení pre všetky udalosti vo vašom televízore. Na obrazovke sa zobrazí oznámenie, keď
nadíde čas vysielania naplánovaného programu alebo keď nastane nejaká udalosť na zaregistrovanom zariadení.
"" Ďalšie informácie nájdete v časti „Prístupový panel – zobrazenie“.
-7-
2 Nastavenia
Pri presunutí zvýraznenia na ikonu
sa nad ponukou zobrazí zoznam ikon rýchlych nastavení. Kliknutím na ikony
môžete rýchlo nastaviť často používané funkcie.
3 Zdroj
Môžete vybrať externé zariadenie pripojené k televízoru.
"" Ďalšie informácie nájdete v časti „Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru“.
4 Hľadať
Pomocou služby Smart Hub môžete vyhľadávať obsah, ako sú kanály, programy, názvy filmov a aplikácie.
"" Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
5 APPS
Inštaláciou príslušných aplikácií v televízore si môžete vychutnať množstvo obsahu vrátane aktualít, noviniek zo
sveta športu, správ o počasí a hier.
"" Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
"" Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby Moje aplikácie“.
6 Univerzálny sprievodca
Univerzálny sprievodca je aplikácia, ktorá vám umožňuje na jednom mieste vyhľadávať a vychutnať si rôzny obsah,
napríklad televízne programy, seriály, filmy a hudbu. Aplikácia Univerzálny sprievodca dokáže odporučiť obsah
prispôsobený podľa vašich preferencií a upozorniť na termín vysielania nového seriálu.
"" Ďalšie informácie o funkcii Univerzálny sprievodca nájdete v časti „Používanie aplikácie Univerzálny sprievodca“.
"" Obrázky môžu vyzerať rozmazane v závislosti od podmienok poskytovateľa služieb.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
-8-
Aktualizácia softvéru televízora
Zobrazte verziu softvéru televízora a v prípade potreby vykonajte jeho aktualizáciu.
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru Skús teraz
Aktualizácia softvéru televízora na najnovšiu verziu
[[ NEVYPÍNAJTE napájanie televízora, kým sa aktualizácia nedokončí. Televízor sa po dokončení aktualizácie
softvéru automaticky vypne a zapne. Nastavenia videa a zvuku sa obnovia na predvolené hodnoty po
aktualizácii softvéru.
Aktualizácia cez internet
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Aktualizovať teraz Skús teraz
"" Aktualizácia prostredníctvom internetu vyžaduje aktívne internetové pripojenie.
Aktualizácia pomocou zariadenia USB
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Aktualizovať teraz
Po prevzatí súboru aktualizácie z webovej lokality Samsung a jeho uložení do zariadenia USB pripojte toto zariadenie
USB k televízoru, ktorý chcete aktualizovať.
"" Ak chcete vykonať aktualizáciu prostredníctvom jednotky USB flash, prevezmite do počítača balík aktualizácie z lokality
Samsung.com. Potom uložte balík aktualizácií do zariadenia USB do priečinka najvyššej úrovne. Televízor inak balík
aktualizácií nebude môcť nájsť.
Automatická aktualizácia televízora
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Automatická aktualizácia Skús teraz
Ak je televízor pripojený k internetu, softvér televízora sa môže aktualizovať automaticky počas sledovania televízie.
Po dokončení aktualizácie na pozadí sa aktualizácia použije pri ďalšom zapnutí televízora.
Ak vyjadríte súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub, položka Automatická aktualizácia sa automaticky
nastaví na možnosť Zap.. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, vypnite ju pomocou tlačidla Výber.
"" Táto funkcia môže trvať dlhšie, ak je zároveň spustená iná funkcia, ktorá vyžaduje pripojenie k sieti.
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
-9-
Získanie podpory
Ak máte problém s televízorom, získajte pomoc priamo od spoločnosti Samsung.
Získanie podpory prostredníctvom funkcie Vzdialená správa
Nastavenia
Podpora
Vzdialená správa Skús teraz
Po vyjadrení súhlasu s našou zmluvou o používaní služby môžete používať funkciu Vzdialená správa na prístup
k vzdialenej podpore, prostredníctvom ktorej môžete nechať servisného technika diagnostikovať váš televízor,
odstrániť problémy a aktualizovať softvér vášho televízora na diaľku prostredníctvom webu. Funkciu Vzdialená
správa môžete aj zapnúť a vypnúť.
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
"" Túto funkciu môžete aktivovať aj stlačením a podržaním tlačidla
po dobu minimálne 5 sekúnd.
Čo je vzdialená podpora?
Služba vzdialenej podpory od spoločnosti Samsung vám ponúka individuálnu podporu technického pracovníka
Samsung, ktorý na diaľku dokáže:
●●
diagnostikovať váš televízor,
●●
upraviť nastavenia televízora,
●●
vykonať obnovenie nastavení televízora od výrobcu,
●●
nainštalovať odporúčané aktualizácie firmvéru.
Ako funguje podpora na diaľku?
Môžete jednoducho získať prístup k službe podpory Samsung Remote Support pre váš televízor:
1.
Zavolajte do kontaktného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o podporu na diaľku.
2.
Otvorte ponuku v televízore a prejdite do časti Podpora. (
3.
Vyberte položku Vzdialená správa, prečítajte si podmienky poskytovania služby a vyjadrite s nimi súhlas. Keď
Nastavenia
sa zobrazí obrazovka čísla PIN, poskytnite technikovi svoje číslo PIN.
4.
Technik potom získa prístup do vášho televízora.
- 10 -
Podpora)
Získanie kontaktných údajov na servis
Nastavenia
Podpora
Informácie o produkte Skús teraz
Môžete zobraziť adresu webovej lokality spoločnosti Samsung, telefónne číslo telefonického centra, číslo modelu
televízora, verziu softvéru televízora, licenciu Open Source a ďalšie informácie potrebné na poskytnutie servisnej
podpory od operátora spoločnosti Samsung alebo na webovej lokalite spoločnosti Samsung.
"" Informácie môžete zobraziť aj naskenovaním kódu QR televízora.
"" Túto funkciu môžete aktivovať aj stlačením a podržaním tlačidla
(Prehrať) na minimálne 5 sekúnd. Tlačidlo naďalej držte,
kým sa nezobrazí kontextové okno s informáciami pre zákazníkov.
Žiadosť o servis
Nastavenia
Podpora
Požiadať o pomoc Skús teraz
Ak máte problémy s TV, môžete požiadať o servisný zásah. Vyberte položku zodpovedajúcu vášmu problému a potom
vyberte možnosť Požiadať teraz alebo Naplánovať dohodnuté stretnutie
Odoslať. Vaša žiadosť o službu bude
zaregistrovaná. Kontaktné stredisko spoločnosti Samsung sa s vami spojí a dohodne alebo potvrdí termín servisu.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od geografickej oblasti.
"" Na vyžiadanie servisu musíte vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami.
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
- 11 -
Pripojenia
Môžete sledovať živé prenosy pripojením antény a kábla antény k televízoru a získať prístup na internet pomocou
kábla siete LAN alebo pomocou bezdrôtového smerovača. Pomocou rôznych konektorov môžete tiež pripojiť
externé zariadenia.
Sprievodca pripojením
Môžete zobraziť podrobné informácie o externých zariadeniach, ktoré je možné pripojiť k televízoru.
Zdroj
Sprievodca pripojením
Zobrazia sa graficky znázornené pokyny na pripojenie rôznych externých zariadení, ako sú napríklad káblový
prijímač, herná konzola a počítač. Podrobné informácie sa zobrazia po výbere spôsobu pripojenia externého
zariadenia.
Sprievodca pripojením
Káblový box/Prehráva…
HDMI
Herná konzola
AV
PC
Komponent
Zvukové zariadenie
Mobilné zariadenie
Externá pamäť
Príslušenstvo
"" V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
- 12 -
Pripojenie antény (Anténa)
K televízoru môžete pripojiť kábel antény.
"" Pri pripojení káblového alebo satelitného prijímača nie je pripojenie antény potrebné.
ANT IN
(SATELLITE)
Najlepší spôsob je pripojiť oba konektory pomocou prepínača Multi alebo DiSEqC atď. a nastaviť položku Typ
pripojenia antény na možnosť Duálny oscilátor.
"" Spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti od modelu.
"" Systém DVB-T2 nemusí byť podporovaný, závisí to od geografickej oblasti.
"" V závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- 13 -
Pripojenie k internetu
Prostredníctvom televízora môžete získať prístup na internet.
Pripojenie k internetovej sieti
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Otvorte Nastavenia siete Skús teraz
Pripojte sa k dostupnej sieti.
Vytvorenie káblového internetového pripojenia
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Otvorte Nastavenia siete
Ak pripojíte kábel LAN, televízor sa automaticky pripojí k internetu.
"" Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*).
* Shielded Twist Pair
"" Ak je rýchlosť siete nižšia ako 10 Mb/s, televízor sa nebude môcť pripojiť k internetu.
- 14 -
Kábel
Vytvorenie bezdrôtového internetového pripojenia
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Otvorte Nastavenia siete
Bezdrôtový
Pred pokusom o pripojenie sa ubezpečte, že máte k dispozícii nastavenia identifikátora SSID (názov) bezdrôtového
smerovača a hesla. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Bezdrôtové pripojenie
Vyberte svoju bezdrôtovú sieť.
Obnoviť
"" V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
"" Ak sa nenájde žiaden bezdrôtový smerovač, vyberte položku Pridať sieť v spodnej časti zoznamu a zadajte názov siete
(SSID).
"" Ak je váš smerovač vybavený tlačidlom WPS alebo PBC, vyberte položku Použiť WPS v spodnej časti zoznamu a potom na
smerovači do 2 minút stlačte tlačidlo WPS alebo PBC. Televízor sa pripojí automaticky.
- 15 -
Kontrola stavu internetového pripojenia
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Stav siete Skús teraz
Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu siete a internetu.
Obnovenie nastavení siete
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Obnoviť sieť Skús teraz
Obnovte nastavenia siete na výrobné nastavenia.
Mobilné zariadenie môže slúžiť na zapnutie televízora
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Odborné nastavenia
Zapnutie napájania pomocou
mobilu
Televízor môžete zapnúť pomocou mobilného zariadenia v prípade, ak sú obidve zariadenia pripojené k tej istej sieti.
Pripojenie ovládacieho zariadenia IP k televízoru
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Odborné nastavenia
IP Diaľkový ovládač
Ovládacie zariadenie IP môžete k televízoru diaľkovo pripojiť, čo vám umožňuje spravovať svoje zariadenie IP.
"" Ak chcete používať túto funkciu, musí byť zapnutá funkcia Zapnutie napájania pomocou mobilu.
"" Zapnutie tejto funkcie môže umožniť iným ovládacím zariadeniam IP ovládať váš televízor. Odporúčame vám túto funkciu
zapnúť iba v prípade, ak je vlastný autorizovaný ovládač od iných výrobcov nainštalovaný a nakonfigurovaný zvlášť pre
televízor Samsung a ak je vaša sieť Wi-Fi chránená heslom.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 16 -
Nastavenie internetového pripojenia prostredníctvom protokolu IPv6
Konfigurácia nastavení pripojenia IPv6
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Odborné nastavenia
IPv6
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Kontrola nastavenia internetového pripojenia prostredníctvom protokolu IPv6
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Odborné nastavenia
Stav IPv6
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Zmena názvu televízora v sieti
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Názov zariadenia Skús teraz
Môžete zmeniť názov televízora v sieti. Vyberte položku Vstup používateľa v spodnej časti zoznamu a zmeňte názov.
Riešenie problémov s pripojením k internetu
Ak sa televízor nepripojí k internetu, skúste riešenia nižšie.
Riešenie problémov s pripojením k internetu Skús teraz
Pri riešení problémov týkajúcich sa internetového pripojenia postupujte podľa pokynov uvedených v nasledujúcej
časti. Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
Nenašiel sa žiadny sieťový kábel
Uistite sa, že sú zapojené oba konce kábla LAN. Ak je zapojený, uistite sa, že je zapnutý smerovač. Ak je smerovač
zapnutý, skúste ho vypnúť a znova zapnúť.
- 17 -
Pripojenie k bezdrôtovej sieti zlyhalo
Ak sa vybratý bezdrôtový smerovač nenájde, prejdite do ponuky Otvorte Nastavenia siete a vyberte správny
smerovač.
Nastavenia
––
Všeobecné
Sieť
Otvorte Nastavenia siete
Nie je možné pripojiť sa k bezdrôtovému smerovaču
1.
Skontrolujte, či je smerovač zapnutý. Ak je zapnutý, skúste ho vypnúť a znova zapnúť.
2.
V prípade potreby zadajte správne heslo.
Automatické nastavenie adresy IP zlyhalo
1.
Nakonfigurujte nastavenia v položke Nast. IP.
––
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Stav siete
Nast. IP
2.
Uistite sa, že je v smerovači povolený server DHCP. Potom smerovač odpojte a znova zapojte.
3.
V prípade potreby resetujte smerovač.
––
Zadajte správne heslo, ak si ho bezdrôtové pripojenie vyžaduje.
Nedá sa pripojiť k sieti
1.
Skontrolujte všetky Nast. IP.
––
2.
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Stav siete
Nast. IP
Po kontrole stavu servera DHCP (musí byť aktívny) v smerovači odpojte kábel LAN a potom ho znova pripojte.
––
Zadajte správne heslo, ak si ho bezdrôtové pripojenie vyžaduje.
Pripojené k lokálnej sieti, nie však k internetu
1.
Ubezpečte sa, že internetový kábel siete LAN je pripojený k externému portu LAN smerovača.
2.
Skontrolujte hodnoty servera DNS v rámci položky Nast. IP.
––
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Stav siete
Nast. IP
Nastavenie siete je dokončené, nemožno sa však pripojiť k internetu
Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.
- 18 -
Pripojenie videozariadení
Správne prepojte televízor a externé zariadenia na prenos videa.
Pripojenie pomocou kábla HDMI
HDMI IN
Pripojenie pomocou komponentného kábla
Pripojte komponentný kábel k vstupným komponentným konektorom televízora a k výstupným komponentným
konektorom na zariadení, ako je to znázornené na obrázku nižšie.
Ubezpečte sa, že farby kábla sa zhodujú s farbami konektora.
"" V závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- 19 -
Pripojenie pomocou kompozitného kábla (A/V)
Pripojte kábel AV k vstupným konektorom AV televízora a k výstupným konektorom AV na zariadení, ako je to
znázornené na obrázku nižšie.
Ubezpečte sa, že farby kábla sa zhodujú s farbami konektora.
"" V závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- 20 -
Pripojenie pomocou komponentového kábla (len modely s konektorom
COMPONENT IN / AV IN)
Komponentové pripojenie vám umožňuje sledovať video v rozlíšení až 1080p. Na prehrávanie videa z väčšiny
zariadení DVD a Blu-ray použite komponentové pripojenie.
Pozrite si nižšie uvedený obrázok a pomocou dodaného komponentového adaptéra a AV adaptéra prepojte konektory
Component IN a AV IN televízora s konektorom Component OUT externého zariadenia. Uistite sa, že ste k sebe
pripojili konektory rovnakej farby. (modrý k modrému, žltý k žltému atď.)
COMPONENT IN / AV IN
COMPONENT IN
AV IN
"" Ak chcete použiť komponentové zariadenie, pripojte komponentový adaptér (modrý) aj AV adaptér (žltý).
"" V závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- 21 -
Pripojenie pomocou kompozitného kábla (len modely s konektorom
COMPONENT IN / AV IN)
Prostredníctvom pripojenia AV môžete využívať rozlíšenie až 576i.
Pozrite si nižšie uvedený obrázok a pomocou dodaného AV adaptéra a kompozitného kábla prepojte konektor AV IN
televízora s konektorom AV OUT externého zariadenia. Počas pripájania káblov sa uistite, že sa farby káblov zhodujú
s farbami portov.
COMPONENT IN / AV IN
COMPONENT IN
AV IN
"" Zariadenie AV (kompozitné) pripájajte iba k vstupu AV IN. Nepripájajte ho ku komponentovému vstupu.
"" V závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- 22 -
Pripojenia vstupu a výstupu zvuku
Správne prepojte televízor a externé zariadenia na prenos zvuku.
"" Ďalšie informácie o postupe pri výbere externých reproduktorov nájdete v časti „Výber reproduktorov“.
Pripojenie pomocou kábla HDMI (ARC)
HDMI IN
(ARC)
Pripojenie pomocou (optického) kábla digitálneho zvuku
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Pripojenie prostredníctvom bezdrôtovej siete
Prostredníctvom bezdrôtovej siete môžete televízor pripojiť k zvukovému zariadeniu Samsung s podporou funkcie
Wi-Fi. Tieto dve zariadenia musia byť pripojené k rovnakej sieti. Ďalšie informácie o pripojení a používaní zvukového
zariadenia Samsung s podporou funkcie Wi-Fi nájdete v jeho používateľskej príručke.
- 23 -
Pripojenie počítača
Použite televízor ako monitor počítača alebo ho pripojte k počítaču pomocou vašej siete a získajte prístup k obsahu v
počítači.
Pripojenie prostredníctvom portu HDMI – zdieľanie obrazovky (HDMI)
HDMI IN
DVI
HDMI IN
HDMI
"" Po pripojení počítača prejdite na položky
Zdroj a potom zo zoznamu ikon externých zariadení vyberte ikonu
počítača. Viac informácií o porte nájdete v časti „Úprava názvu a ikony externého zariadenia“.
- 24 -
Mobilné zariadenie – pripojenie
Ak chcete ovládať televízor pomocou mobilného zariadenia alebo si vychutnať obsah mobilného zariadenia na
obrazovke televízora, pripojte mobilné zariadenie k televízoru v rovnakej sieti.
Pomocou aplikácie SmartThings na mobilnom zariadení sa môžete rýchlo a jednoducho pripojiť k televízoru
a ovládať jeho hlavné nastavenia. Okrem toho môžete na diaľku ovládať a kontrolovať stav rôznych zariadení, ako sú
napríklad inteligentné zariadenia Samsung, domáce spotrebiče či reproduktory zaregistrované na serveri.
"" Uistite sa, že televízor podporuje platformu SmartThings. Môžete to skontrolovať v ponuke Podporované zariadenie
v aplikácii SmartThings.
"" Ak chcete používať aplikáciu SmartThings, v televízore sa musíte prihlásiť do svojho účtu Samsung.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu televízora alebo mobilného zariadenia.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
"" Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od verzie aplikácie SmartThings.
Aplikáciu SmartThings si môžete nainštalovať z obchodu App Store alebo z Obchodu Google Play.
Pripojenie k televízoru pomocou aplikácie SmartThings
1.
Zapnite televízor.
2.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu SmartThings.
3.
Na paneli aplikácie SmartThings klepnite na položku Pridať zariadenie. Vyhľadajú sa televízory, ku ktorým sa
môžete pripojiť.
4.
Z výsledkov vyhľadávania vyberte model vášho televízora.
5.
Zadajte kód PIN zobrazený na obrazovke televízora.
Po registrácii televízora v účte Samsung môžete na jeho ovládanie používať aplikáciu SmartThings.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
"" Ak sa na mobilnom zariadení televízor nenájde, obe zariadenia vypnite a znova zapnite.
"" Ak máte viac ako jeden televízor, výber televízora môžete zjednodušiť nastavením rôznych názvov v časti
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Názov zariadenia.
- 25 -
Obojsmerné zrkadlenie televízora a mobilného zariadenia pomocou aplikácie
SmartThings
Obojsmerné zrkadlenie znamená, že môžete prehrať výstup obrazu a zvuku mobilného zariadenia na televízore aj
výstup obrazu a zvuku televízora na mobilnom zariadení. Pomocou aplikácie SmartThings si môžete vychutnať obraz
a zvuk z televízora na mobilnom zariadení alebo prehrať obraz a zvuk mobilného zariadenia na televízore.
V mobilnom zariadení spustite aplikáciu SmartThings. Na paneli alebo zariadení klepnite na svoj televízor. Môžete
používať nasledujúce funkcie:
●●
Obsah obrazovky a zvuk z mobilného zariadenia si môžete vychutnať prostredníctvom televízora.
""
Po pripojení mobilného zariadenia, ktoré podporuje zrkadlenie obrazovky, k televízoru si môžete vďaka zrkadleniu
obrazovky bezdrôtovo vychutnať obsah obrazovky a zvuk mobilného zariadenia prostredníctvom televízora
a prehrávať videosúbory, zvukové súbory a fotografie, ktoré sa práve prehrávajú na mobilnom zariadení.
●●
Obraz a zvuk z televízora môžete sledovať a počúvať na svojom mobilnom zariadení.
●●
Na mobilnom zariadení môžete počúvať iba zvuk televízora.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
"" Prostredníctvom aplikácie SmartThings v mobilnom telefóne môžete pridať nové zariadenie. Podrobnosti nájdete
v používateľskej príručke k aplikácii SmartThings.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu televízora alebo mobilného zariadenia.
"" Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od verzie aplikácie SmartThings.
"" Ak sa nenájde žiaden televízor, vypnite ho a znova zapnite, a potom znova spustite vyhľadávanie.
"" Ak máte viacero televízorov, môžete si ich výber zjednodušiť tak, že v položke
Správca systému
Nastavenia
Všeobecné
Názov zariadenia priradíte každému televízoru iný názov.
Správa mobilného zariadenia
Nastavenia
Všeobecné
Správca externého zariadenia
Správca pripojenia zariadení
Skús teraz
●●
Oznámenie o prístupe
Nastavte, či sa má zobraziť upozornenie, keď sa mobilné zariadenie pokúša pripojiť k televízoru.
●●
Zoznam zariadení
Zoznam mobilných zariadení registrovaných v televízore môžete zobrazovať, upravovať a odstraňovať.
- 26 -
Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými
k televízoru
Môžete prepínať medzi televíznymi programami a obsahom z externých zariadení.
Zmena vstupného signálu
Zdroj
Po výbere externého zariadenia na obrazovke Zdroj sa výstup vybratého zariadenia zobrazí na obrazovke televízora.
"" Po pripojení zariadenia USB do portu USB sa zobrazí kontextová správa, ktorá umožňuje poľahky prepnúť na zoznam
mediálneho obsahu v danom zariadení.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od zariadenia a geografickej oblasti.
Úprava názvu a ikony externého zariadenia
Zdroj
Názov portu pripojeného externého zariadenia môžete zmeniť alebo ho pridať na domovskú obrazovku
Upraviť
Informácie
Zdroje
Pridať na domovskú stránku
Zdroj
"" V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
1.
Označenie presuňte na pripojené externé zariadenie.
2.
Stlačte smerové tlačidlo nahor. K dispozícii budú nasledujúce funkcie.
""
Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od typu portu.
- 27 -
1 Upraviť
Názvy portov môžete zmeniť podľa vstupného zariadenia alebo im môžete priradiť ľubovoľné názvy, čím zjednodušíte
prepínanie režimu vstupu.
2 Informácie
Môžete zobraziť podrobné informácie o externých zariadeniach pripojených k televízoru.
3 Pridať na domovskú stránku
Port externého zariadenia môžete pridať na domovskú obrazovku a využiť rýchle prepínanie.
Používanie ďalších funkcií
Na obrazovke Zdroj môžete používať nasledujúce funkcie.
●●
Sprievodca pripojením: Sprievodca pripojením zariadení.
Poznámky týkajúce sa pripojenia
Pri pripájaní externého zariadenia majte na pamäti nasledujúce poznámky.
"" Počet konektorov a ich názvy a umiestnenie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
"" Pri pripájaní externého zariadenia k televízoru si prečítajte informácie v používateľskej príručke príslušného zariadenia.
Počet konektorov externých zariadení a ich názvy a umiestnenie sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu.
Poznámky k pripojeniu pomocou rozhrania HDMI
●●
●●
Odporúčame nasledujúce typy káblov HDMI:
––
Vysokorýchlostný kábel HDMI
––
Vysokorýchlostný kábel HDMI s ethernetom
Použite kábel HDMI s hrúbkou 17 mm alebo tenší.
- 28 -
●●
Ak použijete necertifikovaný kábel HDMI, dôsledkom môže byť prázdna obrazovka alebo chyba pripojenia.
●●
Niektoré káble a zariadenia HDMI nemusia byť kompatibilné s televízorom z dôvodu odlišných technických
parametrov rozhrania HDMI.
●●
Tento televízor nepodporuje technológiu HDMI Ethernet Channel. Ethernet je lokálna sieť (LAN) vytvorená
pomocou koaxiálnych káblov, ktoré podporujú štandard IEEE.
●●
Mnohé grafické adaptéry počítača nie sú vybavené portmi HDMI, ale majú namiesto nich porty DVI. Ak počítač
nepodporuje výstup videa HDMI, pripojte ho pomocou kábla HDMI-DVI.
""
Ďalšie informácie nájdete v časti „Pripojenie počítača“.
Poznámky k pripojeniu zvukových zariadení
●●
V záujme vyššej kvality zvuku vám odporúčame používať AV prijímač.
●●
Ak pripojíte externé zvukové zariadenie pomocou optického kábla, nastavenie Výstup zvuku sa automaticky
zmení na pripojené zariadenie. Táto zmena však prebehne, len ak externé zvukové zariadene zapnete ešte
pred pripojením optického kábla. Ak chcete nastavenie Výstup zvuku zmeniť manuálne, postupujte podľa
jedného z uvedených krokov:
––
Na zmenu pripojeného zariadenia použite obrazovku Rýchle nastavenia:
Pomocou tlačidla Výber vyberte položku Audio/optický výstup v ponuke Výstup zvuku. (
Nastavenia
––
smerové tlačidlo nahor
Výstup zvuku).
Na zmenu pripojeného zariadenia použite obrazovku Nastavenia:
Vyberte položku Audio/optický výstup v ponuke Výstup zvuku. (
Nastavenia
Zvuk
Výstup
zvuku).
●●
Nezvyčajný zvuk, ktorý počas používania vydáva pripojené zvukové zariadenie, môže znamenať poruchu
zvukového zariadenia. V takomto prípade sa obráťte na výrobcu zvukového zariadenia.
●●
Digitálny zvuk je dostupný len s 5.1-kanálovým vysielaním.
- 29 -
Poznámky k pripojeniu počítača
●●
Informácie o rozlíšeniach podporovaných televízorom nájdete v časti „Prečítajte si pred pripojením počítača
(podporované rozlíšenia)“.
●●
Kým je aktivované zdieľanie súborov, môže dôjsť k neoprávnenému prístupu. Pokiaľ nepotrebujete pristupovať
k údajom, zakážte zdieľanie súborov.
●●
Ak chcete počítač a televízor prepojiť bezdrôtovo, musia byť pripojené k tej istej sieti.
●●
V prípade zdieľania obsahu s inými sieťovými zariadeniami, napríklad úložným systémom IP (internetový
protokol), nemusí byť zdieľanie podporované vzhľadom na konfiguráciu, kvalitu či funkčnosť danej siete,
napríklad ak daná sieť disponuje zariadením NAS (úložisko pripojené k sieti).
Poznámky k pripojeniu mobilných zariadení
●●
Ak chcete použiť funkciu Smart View, mobilné zariadenie musí podporovať funkciu zdieľania, ako napríklad
Screen mirroring alebo Smart View. Ak si chcete overiť, či vaše mobilné zariadenie podporuje funkciu
zdieľania, navštívte webovú stránku výrobcu mobilného zariadenia.
●●
Ak chcete použiť rozhranie Wi-Fi Direct, mobilné zariadenie musí podporovať funkciu Wi-Fi Direct.
Skontrolujte, či mobilné zariadenie podporuje funkciu Wi-Fi Direct.
●●
Mobilné zariadenie a televízor Smart TV musia byť k sebe pripojené v rovnakej sieti.
●●
Prehrávanie videa alebo zvuku sa môže občas prerušiť v závislosti od stavu siete.
●●
V prípade zdieľania obsahu s inými sieťovými zariadeniami, napríklad úložným systémom IP (internetový
protokol), nemusí byť zdieľanie podporované vzhľadom na konfiguráciu, kvalitu či funkčnosť danej siete,
napríklad ak daná sieť disponuje zariadením NAS (úložisko pripojené k sieti).
- 30 -
Periférne zariadenia
Uľahčite si používanie vďaka pripojeniu externých zariadení, ako napríklad klávesnice.
Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)
Ovládajte externé zariadenie pripojené prostredníctvom rozhrania Anynet+ (HDMI-CEC) pomocou diaľkového
ovládača.
Diaľkový ovládač televízora môžete použiť na ovládanie externých zariadení, ktoré sú k televízoru pripojené
pomocou kábla HDMI a ktoré podporujú funkciu Anynet+ (HDMI-CEC). Pripomíname, že nastavovať a obsluhovať
funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) môžete len pomocou diaľkového ovládača.
Pripojenie externého zariadenia prostredníctvom rozhrania Anynet+
a pomocou príslušných ponúk
Nastavenia
Všeobecné
Správca externého zariadenia
Anynet+ (HDMI-CEC)
Skús teraz
1.
Položku Anynet+ (HDMI-CEC) nastavte na možnosť Zap..
2.
K televízoru pripojte zariadenie kompatibilné s HDMI-CEC.
3.
Zapnite pripojené externé zariadenie. Zariadenie sa automaticky pripojí k televízoru. Po dokončení pripojenia
môžete prejsť do ponuky pripojeného zariadenia na obrazovke televízora pomocou diaľkového ovládača a
zariadenie tak ovládať.
"" Môže trvať až 2 minúty, kým sa proces pripojenia dokončí.
Prečítajte si pred pripojením zariadenia Anynet+ (HDMI-CEC)
"" Zariadenia podporujúce funkciu Anynet+ (HDMI-CEC) sa musia k televízoru pripájať pomocou kábla HDMI. Upozorňujeme,
že niektoré káble HDMI nemusia podporovať rozhranie Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Systém Anynet+ nemožno používať na ovládanie externých zariadení, ktoré nepodporujú rozhranie HDMI-CEC.
"" Diaľkový ovládač televízora nemusí za určitých podmienok fungovať. Ak k tomu dôjde, znova nastavte zariadenie ako
zariadenie podporujúce funkciu Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) funguje iba s externými zariadeniami podporujúcimi rozhranie HDMI-CEC a iba vtedy, ak sú
v pohotovostnom režime alebo zapnuté.
"" Pomocou funkcie Anynet+ (HDMI-CEC) môžete ovládať až 12 kompatibilných externých zariadení (najviac 3 rovnakého typu)
s výnimkou domácich kín. Pomocou funkcie Anynet+ (HDMI-CEC) môžete ovládať iba jeden systém domáceho kina.
"" Ak chcete počúvať 5.1-kanálový zvuk z externého zariadenia, pripojte zariadenie k televízoru prostredníctvom kábla HDMI
a systém domáceho kina 5.1 pripojte priamo k výstupnému konektoru digitálneho zvuku externého zariadenia.
- 31 -
Ovládanie televízora pomocou klávesnice alebo myši
Pripojením klávesnice alebo myši na zjednodušenie ovládania televízora.
Nastavenia
Všeobecné
Správca externého zariadenia
Správca vstupných zariadení
Skús teraz
Ak chcete televízor ovládať jednoduchšie, môžete pripojiť klávesnicu alebo myš.
Pripojenie klávesnice alebo myši USB
Kábel klávesnice alebo myši zapojte do portu USB.
"" Ak pripojíte myš, je dostupná iba v aplikácii Internet.
Používanie klávesnice a myši
Tlačidlo
Popis
Smerové klávesy
Posunutie označenia
Kláves Windows
Slúži na zobrazenie nastavení televízora
Kláves Enter
Výber alebo spustenie označenej položky
Kláves ESC
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
Kláves F1 / F2 / F3 / F4
Farebné tlačidlá –
Kláves F5
Slúži na zobrazenie obrazovky Prístupový panel.
Kláves F6
Slúži na zobrazenie obrazovky Zdroj
Kláves F7
Slúži na zobrazenie položky Zoznam kanálov
Kláves F8
Stlmenie zvuku
Kláves F9 / F10
Nastavenie hlasitosti
Kláves F11 / F12
Prepínanie kanálov
Strana nahor / strana nadol
Posúvanie webovej stránky zobrazenej v aplikácii Internet.
/
/
/
- 32 -
Tlačidlo
Popis
Kliknutie ľavým tlačidlom
myši
K dispozícii iba v aplikácii Internet. Môžete kliknúť na ponuku alebo odkaz a vykonať tak
určitú akciu podobne ako na počítači.
K dispozícii iba v aplikácii Internet. Môžete používať nasledujúce funkcie:
"" Možnosti zobrazené v ponuke sa môžu líšiť v závislosti od vybratej položky.
Kliknutie pravým tlačidlom
myši
●● Otvoriť
●● Otvoriť odkaz na novej karte
●● Povoliť režim posúvania
"" Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti podporované.
"" Hlavné operácie sa môžu v niektorých aplikáciách líšiť.
Nastavenie vstupných zariadení
Nastavenie klávesnice
Nastavenia
Nast. klávesnice
Všeobecné
Správca externého zariadenia
Správca vstupných zariadení
Klávesnicu môžete nastaviť pomocou nasledujúcich funkcií:
●●
Jazyk klávesnice
●●
Typ klávesnice
Nastavenie myši
Nastavenia
Nastavenia myši
Všeobecné
Správca externého zariadenia
Myš môžete nastaviť pomocou nasledujúcich funkcií:
●●
Primárne tlačidlo
●●
Rýchlosť kurzora
- 33 -
Správca vstupných zariadení
Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice na obrazovke
Text na televízore môžete zadávať pomocou virtuálnej klávesnice.
Odporúčaný text
Možnosti
Predpovedať ďalší znak
"" V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
1 Odporúčaný text
Po zadaní slova, ktoré chcete vyhľadať, táto funkcia zobrazí súvisiace návrhy, z ktorých si môžete vybrať.
2 Možnosti
Na obrazovke s virtuálnou klávesnicou vyberte ikonu
. K dispozícii sú tieto možnosti:
"" Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od aktuálne spustenej funkcie.
●●
Odporúčaný text
●●
Obnoviť odporúčané textové údaje
●●
Predpovedať ďalší znak (pri použití smerových tlačidiel)
●●
Jazyk
3 Predpovedať ďalší znak
Pri zadávaní znakov na virtuálnej klávesnici sa budú zobrazovať ďalšie predpokladané znaky a vy si pomocou
smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete niektorý vybrať.
- 34 -
Funkcie Smart
Vďaka službe Smart Hub si môžete vychutnať rôzne aplikácie.
Smart Hub
Zobrazenie popisov základných funkcií služby Smart Hub.
V rámci služby Smart Hub môžete používať funkciu vyhľadávania na internete, nainštalovať a používať rôzne
aplikácie, prehliadať fotografie a videá alebo počúvať hudbu z externého úložného zariadenia a vykonávať ďalšie
funkcie.
"" Niektoré služby Smart Hub sú platené.
"" Ak chcete používať službu Smart Hub, televízor musí byť pripojený k internetu.
"" Niektoré funkcie služby Smart Hub nemusia byť podporované, závisí to od poskytovateľa služby, jazyka alebo geografickej
oblasti.
"" Výpadky služby Smart Hub môžu byť spôsobené prerušením internetových služieb.
"" Celý obsah dokumentu Podmienky a stratégia nájdete tu:
Nastavenia
Podpora
Podmienky a stratégia.
Skús teraz
"" Ak chcete prestať používať službu Smart Hub, môžete odstúpiť od zmluvy. Ak chcete zrušiť súhlas so zmluvnými
podmienkami služby Smart Hub (hoci je povinný), vyberte položky Obnoviť Smart Hub (
Samodiagnostika
Obnoviť Smart Hub).
- 35 -
Nastavenia
Podpora
Prístupový panel – zobrazenie
Stlačte tlačidlo
.
Zdroje
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Sprievodca p…
Zdroj
"" V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
Prístupový panel poskytuje možnosť jednoducho spúšťať aplikácie, ktoré ste používali naposledy alebo ktoré
používate často. Aplikácie sa dajú aj presúvať na obrazovke alebo z obrazovky odstraňovať.
1 Oznámenie
Môžete zobraziť zoznam oznámení pre všetky udalosti vo vašom televízore. Na obrazovke sa zobrazí oznámenie, keď
nadíde čas vysielania naplánovaného programu alebo keď nastane nejaká udalosť na zaregistrovanom zariadení.
Ak posuniete zvýraznenie na položku Oznámenie a potom stlačíte tlačidlo Výber, vpravo sa zobrazí okno
s oznámením a budete mať k dispozícii nasledujúce funkcie:
Vymaz. všetko
●●
Môžete odstrániť všetky oznámenia.
Nastavenia
●●
––
Môžete vybrať, o ktorých službách chcete dostávať oznámenia.
––
Po výbere položky Povoliť zvuk pri zobrazení upozornenia zaznie zvukový signál.
- 36 -
2 Nastavenia
Pri presunutí zvýraznenia na ikonu
sa nad ponukou zobrazí zoznam ikon rýchlych nastavení. Kliknutím na ikony
môžete rýchlo nastaviť často používané funkcie.
●●
Režim obrazu
Môžete si vybrať režim obrazu a dosiahnuť najlepší možný zážitok zo sledovania. Ak chcete zmeniť režim
obrazu, stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete vykonať jemné úpravy, stlačte smerové tlačidlo nahor a vyberte
položku Inštalácia obrazu.
●●
Režim zvuku
Môžete vybrať režim zvuku a dosiahnuť najlepší možný zážitok z počúvania. Ak chcete zmeniť režim zvuku,
stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete vykonať jemné úpravy, stlačte smerové tlačidlo nahor a vyberte položku
Inštalácia ekvalizéru.
●●
Výstup zvuku
Môžete vybrať, ktorý reproduktor chcete použiť na výstup zvuku televízora. Ak chcete zmeniť výstup zvuku,
stlačte tlačidlo Výber.
●●
Jazyk zvuku
Môžete zmeniť jazyk zvuku, ktorý chcete počúvať. Ak chcete vykonať jemné úpravy, stlačte smerové tlačidlo
nahor a vyberte položku Prejsť na Možnosti zvuku.
●●
Titulky
K dispozícii máte možnosť sledovať televízne vysielanie s titulkami. Na aktiváciu/deaktiváciu funkcie Titulky
stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete spustiť funkciu Skratky prístupnosti, stlačte smerové tlačidlo nahor a potom
vyberte položku Skratky prístupnosti.
●●
Časovač spánku
Môžete automaticky vypnúť televízor po uplynutí vopred nastavenej doby.
Stlačením tlačidla výberu nastavte časovač prechodu do režimu spánku na 180 minút. Ak chcete upraviť
nastavenia časovača vypnutia, stlačte smerové tlačidlo nahor a vyberte položku Nastavte časovač vypnutia.
●●
Sieť
Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu siete a internetu. Stlačte smerové tlačidlo nahor a potom vyberte
položku Stav siete alebo Nastavenia siete.
"" Po stlačení položky
Nastavenia sa zobrazia všetky dostupné ponuky nastavenia.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 37 -
3 Zdroj
Môžete vybrať externé zariadenie pripojené k televízoru.
"" Ďalšie informácie nájdete v časti „Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru“.
4 Hľadať
Môžete vyhľadávať aplikácie alebo hry v službách Smart Hub.
"" Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
5 APPS
Inštaláciou príslušných aplikácií v televízore si môžete vychutnať množstvo obsahu vrátane aktualít, noviniek zo
sveta športu, správ o počasí a hier.
"" Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
"" Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby Moje aplikácie“.
6 Univerzálny sprievodca
Univerzálny sprievodca je aplikácia, ktorá vám umožňuje na jednom mieste vyhľadávať a vychutnať si rôzny obsah,
napríklad televízne programy, seriály, filmy a hudbu. Aplikácia Univerzálny sprievodca dokáže odporučiť obsah
prispôsobený podľa vašich preferencií a upozorniť na termín vysielania nového seriálu.
"" Ďalšie informácie o funkcii Univerzálny sprievodca nájdete v časti „Používanie aplikácie Univerzálny sprievodca“.
"" Obrázky môžu vyzerať rozmazane v závislosti od podmienok poskytovateľa služieb.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 38 -
Posunúť
Odstrániť
"" V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
7 Prístupový panel – presun položky
Po presunutí zvýraznenia na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, stlačte smerové tlačidlo na diaľkovom ovládači a
vyberte položku Posunúť. Stlačením smerového tlačidla doprava alebo doľava a následným stlačením tlačidla Výber
presuňte aplikáciu na želané miesto. Vybraná aplikácia sa presunie na domovskú obrazovku.
8 Prístupový panel – odstránenie položky
Po presunutí zvýraznenia na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, stlačte smerové tlačidlo na diaľkovom ovládači a
vyberte položku Odstrániť. Vybraná aplikácia sa odstráni.
"" Prístupový panel umožňuje pridať často používané aplikácie pomocou možnosti APPS. Informácie o tom, ako pridať na
obrazovku Prístupový panel obľúbené aplikácie, nájdete v časti „Správa zakúpených alebo nainštalovaných aplikácií“.
- 39 -
Automatické spustenie služby Smart Hub
Nastavenia
Všeobecné
Funkcie Smart
Automatické spustenie Smart Hub Skús teraz
Keď nastavíte službu Automatické spustenie Smart Hub na možnosť Zap., po zapnutí televízora sa automaticky
zobrazí domovská obrazovka. Aj túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou tlačidla Výber.
Automatické spustenie poslednej použitej aplikácie
Nastavenia
Všeobecné
Funkcie Smart
Automatické spustenie poslednej aplikácie
Skús teraz
Ak je možnosť Automatické spustenie poslednej aplikácie nastavená na položku Zap., po zapnutí televízora sa
automaticky spustí posledná použitá aplikácia. Aj túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou tlačidla Výber.
"" Táto funkcia nemusí byť v závislosti od aplikácie podporovaná.
Testovanie pripojenia služby Smart Hub
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Spustiť test pripojenia Smart Hub Skús teraz
Obnovenie nastavení služby Smart Hub
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Obnoviť Smart Hub Skús teraz
"" Nastavenia služby Smart Hub je možné obnoviť. Ak chcete obnoviť nastavenia služby Smart Hub, zadajte kód PIN.
Predvolený kód PIN je 0000 (pre Francúzsko a Taliansko: 1111). Kód PIN môžete nastaviť v časti
Všeobecné
Správca systému
Zmeniť PIN.
- 40 -
Nastavenia
Používanie účtu Samsung
Vytvorte si a spravujte svoje konto Samsung.
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Účet Samsung Skús teraz
Vytvorenie a správa účtu Samsung
"" Celý obsah dokumentu Podmienky a Pravidlá na ochranu osobných údajov zobrazíte výberom položiek
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Účet Samsung
Môj účet
Zmluvné podmienky, Ochrana osobných
údajov po prihlásení sa do konta Samsung.
"" Účet Samsung si môžete vytvoriť aj na stránke http://account.samsung.com. Po vytvorení konta môžete používať rovnaké
ID v televízore aj na webovej lokalite Samsung.
"" Možnosť Pridať účet sa zobrazí alebo nezobrazí podľa toho, či ste sa už prihlásili do svojho účtu Samsung.
Vytvorenie nového konta
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Účet Samsung
(Pridať účet)
Vytvoriť
účet
Ak si chcete vytvoriť nový účet Samsung, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
"" Ak chcete získať ďalšie informácie o zmluvných podmienkach, vyberte položku Zobraziť podrobnosti.
"" Ak chcete ochrániť svoje osobné informácie, vyberte položku Výber obrázka profilu a zadanie hesla (vysoké zabezpečenie)
v poli pod pruhom na zadanie hesla.
"" Ak chcete, aby vás televízor automaticky prihlásil do konta po zapnutí televízora, kliknite na možnosť Prihlás ma
automaticky.
Vytvorenie účtu Samsung pomocou účtu Facebook
Nastavenia Všeobecné Správca systému
Vytvorenie pomocou siete Facebook
Účet Samsung
(Pridať účet)
Účet Samsung
(Pridať účet)
Vytvorenie konta Samsung pomocou konta PayPal
Nastavenia Všeobecné
Vytvorenie pomocou siete PayPal
Správca systému
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 41 -
Prihlásenie do účtu Samsung
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Účet Samsung
Prihlásiť
Účet Samsung
Môj účet
Upraviť
Môj účet
Informácie
Zmena a pridanie informácií do účtu Samsung
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
profil
"" Ak chcete zmeniť informácie o účte, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Samsung.
Spravovanie informácií o platbách uložených v televízore
Nastavenia
o platbe
Všeobecné
Správca systému
Účet Samsung
"" Ak chcete spravovať informácie o platení, musíte sa prihlásiť do svojho konta Samsung.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Konfigurácia nastavení aplikácie Synchronizovať internet
Nastavenia Všeobecné
Synchronizovať internet
Správca systému
Účet Samsung
Môj účet
Po prihlásení do účtu Samsung a konfigurácii nastavení synchronizácie s internetom môžete zdieľať svoje obľúbené
položky, ktoré ste pridali pomocou iných zariadení.
"" Ak chcete konfigurovať nastavenia funkcie Synchronizovať internet, musíte sa najskôr prihlásiť do svojho účtu Samsung.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 42 -
Odstránenie účtu Samsung z televízora
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Účet Samsung
Môj účet
Odstrániť
účet
"" Ak chcete odstrániť informácie o účte, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Samsung.
"" Hoci ste odstránili svoj účet Samsung, ešte nie ste odhlásený/-á. Ak sa chcete odhlásiť z účtu Samsung, prejdite na webovú
lokalitu účtov Samsung (http://account.samsung.com).
Odhlásenie sa z účtu Samsung
Ak sa chcete odhlásiť zo svojho účtu Samsung, posuňte zvýraznenie na svoj účet v časti
Všeobecné
(
Správca systému
Nastavenia
Nastavenia
Účet Samsung a potom stlačte tlačidlo Výber. Prípadne prejdite do časti Môj účet
Všeobecné
Správca systému
Účet Samsung
Môj účet) a potom vyberte možnosť
Odhlásiť.
Zobrazenie používateľskej zmluvy a pravidiel ochrany osobných údajov
Nastavenia Všeobecné Správca systému
podmienky, Ochrana osobných údajov
Účet Samsung
Môj účet
Zmluvné
"" Ak si chcete prečítať používateľskú zmluvu a pravidlá ochrany osobných údajov, musíte sa prihlásiť do účtu Samsung.
- 43 -
Používanie služby Moje aplikácie
Prevezmite a spustite rôzne aplikácie zo služby Smart Hub.
APPS
Inštaláciou príslušných aplikácií v televízore si môžete vychutnať množstvo obsahu vrátane aktualít, noviniek zo
sveta športu, správ o počasí a hier.
"" Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
"" Pri prvom spustení služby Smart Hub sa automaticky nainštalujú predvolené aplikácie. Predvolené aplikácie sa môžu líšiť
v závislosti od geografickej oblasti.
APPS
Voľba redaktora
Najpopulárnejšie
"" V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
1 Prihlásiť
Ak chcete vytvoriť nový účet alebo sa prihlásiť do svojho existujúceho účtu, prejdite na obrazovku Účet Samsung.
2 Vyhľadávanie aplikácie
Môžete vyhľadávať dostupné aplikácie.
3 Nastavenia
Môžete spravovať nainštalované aplikácie.
- 44 -
Inštalácia a spustenie aplikácie
Inštalácia aplikácie
1.
Presuňte sa na aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať, a stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa obrazovka s podrobnými
informáciami.
2.
Vyberte položku Inštalovať. Po dokončení inštalácie sa zobrazí ponuka Otvoriť.
3.
Ak chcete aplikáciu spustiť okamžite, vyberte položku Otvoriť.
"" Nainštalované aplikácie si môžete prezrieť na obrazovke Nastavenia.
"" V prípade nedostatočnej internej pamäte televízora môžete určité špeciálne aplikácie nainštalovať do zariadenia USB.
"" Aplikáciu nainštalovanú na zariadení USB môžete spustiť iba vtedy, keď je zariadenie USB pripojené k televízoru. Ak sa
zariadenie USB odpojí, keď je aplikácia spustená, aplikácia sa ukončí.
"" Aplikáciu nainštalovanú v zariadení USB nemožno spustiť v inom televízore ani počítači.
Spustenie aplikácie
Požadovanú aplikáciu môžete spustiť v časti Stiahnutá aplikácia.
V rámci ikon označených aplikácií sa zobrazia nižšie uvedené ikony, ktoré signalizujú nasledovné:
●●
: Aplikácia je nainštalovaná na zariadení USB.
●●
: Aplikácia je zabezpečená heslom.
●●
: Aplikácia vyžaduje aktualizáciu.
●●
: Aplikácia podporuje funkciu zrkadlenia.
- 45 -
Správa zakúpených alebo nainštalovaných aplikácií
Vyberte možnosť
Nastavenia v časti APPS. Môžete spravovať nainštalované aplikácie.
Nastavenia
Automatická aktualizácia : ZAPNUTÉ
Odstrániť
Pridať na domovskú stránku
Zamknúť/Odomknúť
Posunúť
Nainštal. znovu
Zobraziť podrobnosti
"" V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
1 Odstránenie aplikácie
1.
Presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
2.
Vyberte položku Odstrániť.
Vybraná aplikácia sa odstráni.
"" Uistite sa, že sprievodné údaje aplikácie sa tiež odstránia pri odstránení aplikácie.
2 Prístupový panel – pridanie aplikácií
1.
Presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete pridať.
2.
Vyberte položku Pridať na domovskú stránku.
3.
Po zobrazení domovskej obrazovky presuňte vybranú aplikáciu na požadované miesto.
4.
Stlačte tlačidlo Výber.
Vybratá aplikácia sa pridá na obrazovku Prístupový panel.
- 46 -
3 Zamykanie a odomykanie aplikácií
1.
Presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete uzamknúť alebo odomknúť.
2.
Vyberte položku Zamknúť/Odomknúť.
Vybraná aplikácia sa uzamkne alebo odomkne.
"" Aplikáciu môžete uzamknúť alebo odomknúť po zadaní kódu PIN. Predvolený kód PIN je 0000 (pre Francúzsko a Taliansko:
1111). Kód PIN môžete nastaviť v časti
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Zmeniť PIN.
4 Presúvanie aplikácií
1.
Presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete premiestniť.
2.
Vyberte položku Posunúť.
3.
Presuňte vybratú aplikáciu na požadované miesto.
4.
Stlačte tlačidlo Výber.
Vybratá aplikácia sa presunie.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
5 Opätovná inštalácia aplikácie
1.
Presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete znovu nainštalovať.
2.
Vyberte položku Nainštal. znovu.
Spustí sa opätovná inštalácia.
6 Kontrola podrobných informácií o aplikácii
1.
Presuňte zvýraznenie na aplikáciu, ktorú chcete skontrolovať.
2.
Vyberte položku Zobraziť podrobnosti.
Zobrazí sa obrazovka s informáciami o aplikácii.
"" Aplikáciu môžete na obrazovke s podrobnými informáciami ohodnotiť pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava na
ovládači.
7 Automatická aktualizácia aplikácií
Nainštalované aplikácie sa môžu automaticky aktualizovať. Ak nechcete, aby sa aplikácie aktualizovali automaticky,
nastavte položku Automatická aktualizácia na možnosť VYPNUTÉ.
"" Automatická aktualizácia je dostupná len vtedy, keď je televízor pripojený k internetu.
- 47 -
Používanie aplikácie Gallery
Zobrazenie fotografií a videí synchronizovaných so službou Samsung Cloud.
Gallery
Gallery
Zobraziť: denne
"" V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
Môžete si prezerať rôznorodý obsah synchronizovaný s mobilným zariadením, ktoré podporuje službu Samsung
Cloud. Medzi dostupné typy obsahu patria fotografie, videá, príbehy a ďalší obsah zdieľaný prostredníctvom vašich
skupín.
Ak ste zdieľali obsah vo svojich skupinách, môžete k nemu získať prístup cez oznámenia.
"" Ak chcete používať aplikáciu Gallery, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Samsung.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
1 Otvorenie kategórie
Ak chcete zobraziť obsah synchronizovaný so službou Samsung Cloud podľa kategórií, pomocou smerových tlačidiel
na diaľkovom ovládači prejdite na položku
v ľavej hornej časti obrazovky.
2 Zobraziť: denne / Zobraziť: mesačne
Zoraďte obsah podľa dňa alebo mesiaca.
3 Prihlásiť
Ak chcete vytvoriť nový účet alebo sa prihlásiť do svojho existujúceho účtu, prejdite na obrazovku Účet Samsung.
4 Nastavenia Gallery
Obmedzte prístup k aplikácii Gallery, aby ste ochránili svoje osobné údaje, prípadne si prezrite používateľskú zmluvu
a pravidlá ochrany osobných údajov.
- 48 -
Používanie aplikácie Univerzálny sprievodca
Vyhľadávajte a vychutnávajte si obsah, ako napr. televízne programy, drámy, filmy, športové vysielanie a hudbu.
Univerzálny sprievodca
For You
TV šou
Filmy
Šport
Hudba
Teraz vysielané
"" V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
Univerzálny sprievodca je aplikácia, ktorá vám umožňuje na jednom mieste vyhľadávať a vychutnať si rôzny obsah,
napríklad televízne programy, seriály, filmy a hudbu. Aplikácia Univerzálny sprievodca dokáže odporučiť obsah
prispôsobený podľa vašich preferencií a upozorniť na termín vysielania nového seriálu.
Túto funkciu môžete využívať v mobile vďaka aplikácii Samsung SmartThings.
"" Ak si chcete vychutnávať obsah týchto aplikácií na televízore, musia byť v ňom najprv nainštalované.
"" Ak sledujete platený obsah, môže byť potrebné uskutočniť platbu použitím príslušnej aplikácie.
"" Obrázky môžu vyzerať rozmazane v závislosti od podmienok poskytovateľa služieb.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 49 -
Používanie aplikácie SmartThings
Sledujte a nastavujte inteligentné zariadenia, ktoré máte pripojené k službe SmartThings.
SmartThings
Všetky zariadenia
Nastavte si scénu
Zariadenia
"" V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
Z televízora môžete sledovať a nastaviť inteligentné zariadenia pripojené k službe SmartThings, a to
prostredníctvom aplikácie SmartThings, ktorá je v nich nainštalovaná. Môžete dostávať oznámenia o stave vašich
inteligentných zariadení.
"" Používanie tejto funkcie vyžaduje prihlásenie do účtu Samsung.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
1 Zoznam výberu miesta
Stlačením tlačidla Výber sa vykoná identifikácia všetkých pripojených zariadení alebo zariadení špecifických pre
určité miesto.
- 50 -
2 Prihlásiť
Ak chcete vytvoriť nový účet alebo sa prihlásiť do svojho existujúceho účtu, prejdite na obrazovku Účet Samsung.
3 Nastavenia
Zapnite alebo vypnite oznámenia pre pripojené inteligentné zariadenia.
4 Nastavte si scénu
Vytvorte vlastný režim na jednoduché ovládanie viacerých zariadení pomocou jediného príkazu.
5 Zoznam zariadení
Zobrazenie zoznamu pripojených inteligentných zariadení a ich stavu.
Prostredníctvom aplikácie SmartThings v mobilnom telefóne môžete pridať nové zariadenie. Podrobnosti nájdete
v používateľskej príručke k aplikácii SmartThings.
Používanie príručky e-Manual
Prečítajte si príručku uloženú vo vašom televízore.
Spustenie príručky e-Manual
Nastavenia
Podpora
Otvoriť e-Manual
Môžete si prezrieť integrovanú príručku e-Manual, ktorá obsahuje informácie o hlavných funkciách televízora.
"" Prípadne si môžete príručku e-Manual prevziať z webovej stránky spoločnosti Samsung.
"" Slová modrým písmom (napr. Režim obrazu) označujú položku ponuky.
- 51 -
Používanie tlačidiel v príručke e-Manual
(Hľadať): Výberom položky zo zoznamu výsledkov vyhľadávania načítajte príslušnú stránku.
●●
(Register): Výberom kľúčového slova prejdite na príslušnú stránku.
●●
""
Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od geografickej oblasti.
●●
(Nedávno prehliadané): Vyberte tému zo zoznamu naposledy zobrazených tém.
●●
(Skús teraz): Umožňuje vám otvoriť príslušnú položku ponuky a ihneď si funkciu vyskúšať.
●●
(Prepojiť): Ihneď sa zobrazí podčiarknutá téma uvedená na stránke príručky e-Manual.
"" Na obrazovky niektorých ponúk nemožno prejsť z príručky e-Manual.
Používanie príručky Internet
Surfujte online pomocou aplikácie Internet priamo vo vašom televízore.
Internet
Po spustení aplikácie Internet môžete vidieť nedávno prezerané webové lokality alebo vybrané odporúčania.
Výberom požadovanej webovej lokality ju okamžite otvoríte.
"" Aplikáciu Internet môžete používať jednoduchšie, ak pripojíte klávesnicu a myš.
"" Webové stránky môžete posúvať pomocou smerových tlačidiel.
"" Webové stránky sa môžu líšiť od stránok zobrazených v počítači.
"" Ďalšie informácie o funkcii Internet nájdete v časti „Prečítajte si, než začnete používať funkciu Internet“.
- 52 -
Prehrávanie obrázkov/videí/hudby
Prehrávajte mediálny obsah uložený v televízore, v zariadení USB, smartfóne, fotoaparáte atď.
Zdroj
Pripojené zariadenie Skús teraz
Samsung USB
Samsung USB
Filtrovať podľa : Všetky
Zoradiť podľa : Titul
Možnosti
"" V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
V televízore môžete prehrávať mediálny obsah uložený v úložných zariadeniach, napríklad na zariadení USB,
v mobilnom zariadení či fotoaparáte.
"" Mediálny obsah nemožno prehrať, ak televízor nepodporuje obsah alebo úložné zariadenie. Ďalšie informácie nájdete
v časti „Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo hudobných súborov“.
"" Pred pripojením zariadenia USB zálohujte dôležité súbory. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za poškodené či
stratené súbory.
"" Ak chcete pripojiť televízor k mobilnému zariadeniu, pozrite si časť „Mobilné zariadenie – pripojenie“.
Na obrazovke so zoznamom položiek mediálneho obsahu úložného zariadenia môžete používať nasledujúce funkcie.
1 Filtrovať podľa
Filtrovanie mediálneho obsahu podľa typu média
- 53 -
2 Zoradiť podľa
Zoradenie zoznamu s obsahom.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od typu externého zariadenia.
3 Možnosti
Odstránenie alebo prehrávanie vybratého mediálneho obsahu zo zoznamu mediálneho obsahu. Po výbere položky
Obnoviť sa opätovne načíta zoznam obsahu.
"" Môžete odstrániť iba nahrávky. Ak chcete odstrániť obsah, zmeňte položku Filtrovať podľa na možnosť Nahrané.
Prehrávanie mediálneho obsahu
Prehrávanie multimediálneho obsahu z počítača alebo mobilného zariadenia
1.
V položke
Zdroj vyberte zariadenie s mediálnym obsahom. V zariadení sa zobrazí zoznam s
mediálnym obsahom.
2.
Zo zoznamu vyberte položku s mediálnym obsahom.
Obsah sa prehrá.
"" Ďalšie informácie o tlačidlách nájdete v časti „Tlačidlá a funkcie dostupné počas prehrávania multimediálneho obsahu“.
"" Obsah nemusí byť možné prehrať v závislosti od spôsobu kódovania alebo formátu súboru. Okrem toho môže byť niekoľko
funkcií obmedzených.
"" Obsah v zariadeniach pripojených k televízoru prostredníctvom siete sa nemusí prehrávať plynule z dôvodu komunikačných
problémov so sieťou. V takom prípade použite zariadenie USB.
"" Ďalšie informácie o pripojení k mobilnému zariadeniu nájdete v časti „Mobilné zariadenie – pripojenie“.
Prehrávanie multimediálneho obsahu uloženého v zariadení USB
1.
Pripojte zariadenie USB k portu USB. Po zobrazení kontextovej správy na obrazovke vyberte položku
Prehliadať, čím jednoducho prejdete na zoznam multimediálneho obsahu uloženého v zariadení.
2.
V zozname vyberte položku, ktorú chcete prehrať.
Spustí sa prehrávanie obsahu.
- 54 -
Sledovanie televízie
Počas sledovania televízora môžete používať praktické funkcie. Okrem toho môžete upraviť zoznam kanálov alebo
vytvoriť zoznamy obľúbených kanálov.
Prehľad informácií o digitálnom vysielaní
Pozrite si prehľad ponuky programov jednotlivých kanálov.
Používanie obrazovky Sprievodca
TV naživo
Sprievodca Skús teraz
Sprievodca
Zoznam kanálov
Manažér
harmonogramu
TV naživo
"" V závislosti od modelu a geografickej oblasti sa obraz na vašom televízore môže líšiť od obrázka vyššie.
Denný harmonogram programov vysielaných na jednotlivých staniciach si môžete pozrieť pomocou funkcie
Sprievodca. Môžete tu vyhľadávať aj informácie o programoch, vybrať program, ktorý chcete sledovať, a nastaviť
plánované sledovanie.
"" Ak chcete, aby funkcia Sprievodca zobrazovala informácie o analógových kanáloch a umožňovala používanie funkcií
analógových kanálov, musíte dokončiť úvodné nastavenie poskytovateľa služieb.
"" Ak chcete používať funkciu Sprievodca, musíte najskôr nastaviť hodiny televízora (
Správca systému
Čas
Hodiny).
"" Stlačením tlačidla GUIDE zobrazte ponuku Sprievodca.
- 55 -
Nastavenia
Všeobecné
Ak chcete spustiť naplánované sledovanie alebo ďalšie funkcie pre program, ktorý uvádza ponuka Sprievodca,
najskôr naň presuňte kurzor a potom stlačte a podržte tlačidlo Výber na diaľkovom ovládači. Budete môcť použiť
nasledujúce funkcie:
●●
Naplánovať sledovanie: Môžete naplánovať sledovanie plánovaného vysielania.
""
Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
""
Ďalšie informácie o sledovaní alebo o funkcii Naplánovať sledovanie nájdete v časti „Nastavenie funkcie Naplánovať
sledovanie“.
●●
Zrušiť plánované sledovanie: Môžete zrušiť naplánované sledovania.
""
●●
Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Zobraziť podrobnosti: Môžete si pozrieť podrobné informácie o vybranom programe. Dostupné informácie sa
môžu líšiť v závislosti od signálu vysielania. Ak sa k programu neposkytujú žiadne informácie, nezobrazí sa nič.
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie
Nakonfigurujte televízor tak, aby v konkrétny deň a čas zobrazoval určitý kanál alebo program.
"" Ikona
sa zobrazuje vedľa programov, ktoré ste nakonfigurovali na naplánované sledovanie.
"" Ak chcete nastaviť naplánovanie sledovania, musíte najskôr nastaviť hodiny televízora (
Správca systému
Čas
Nastavenia
Všeobecné
Hodiny).
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie pre kanál
Používanie možností naplánovaného sledovania na obrazovke Sprievodca
Na obrazovke Sprievodca vyberte program, ktorý chcete sledovať, a potom stlačte tlačidlo Výber. Následne
v otvorenej kontextovej ponuke vyberte položku Naplánovať sledovanie.
Používanie možností naplánovaného sledovania v okne s informáciami o programe
Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa okno Informácie o programe. Pomocou smerových
tlačidiel doľava alebo doprava vyberte program, ktorý sa bude vysielať. Ak chcete naplánovať sledovanie tohto
programu, stlačte tlačidlo Výber a potom vyberte položku Naplánovať sledovanie.
- 56 -
Používanie naplánovaného sledovania na sledovanie programov v určenom čase a dni
TV naživo
Manažér harmonogramu
Pridať sledovanie
Ak chcete naplánovať sledovanie, nastavte hodnoty položiek Anténa, Kanál, Opakovať, Dátum a Čas spustenia
vysielaného programu, ktorý chcete sledovať, a vyberte možnosť Uložiť.
Aktuálny čas môžete skontrolovať v ponuke
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas
Hodiny.
"" Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Úprava naplánovaného sledovania
TV naživo
Manažér harmonogramu
Manuálne naplánované
"" V rámci funkcie Naplánovať sledovanie môžete nastaviť maximálne 30 položiek.
"" Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Nastavenie času naplánovaného sledovania
TV naživo
Manažér harmonogramu
Manuálne naplánované
Upraviť
Môžete nastaviť čas spustenia plánovaného sledovania. Ak si program vyberiete v ponuke Sprievodca, položku Čas
spustenia môžete nastaviť najviac 10 minút pred začiatkom programu.
"" Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Zrušenie naplánovaného sledovania
TV naživo
Manažér harmonogramu
Manuálne naplánované
Odstrániť
"" Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Kontrola programov naplánovaného sledovania
TV naživo
Manažér harmonogramu
Manuálne naplánované
"" Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 57 -
Zobraziť podrobnosti
Používanie príručky Zoznam kanálov
Prepnite kanál alebo si pozrite programy na iných digitálnych kanáloch.
TV naživo
Zoznam kanálov
Keď zobrazíte ponuku Zoznam kanálov, môžete prepnúť kanál alebo si pri sledovaní televízie pozrieť program iných
digitálnych kanálov. Stlačením tlačidla CH LIST zobrazte ponuku Zoznam kanálov.
Obrazovka Všetky obsahuje nasledujúce položky:
●●
: Obľúbený kanál
●●
: Uzamknutý kanál
Po stlačení smerového tlačidla doprava na obrazovke Zoznam kanálov môžete použiť nasledovné funkcie:
●●
Všetky
Zobrazenie kanálov, ktoré boli automaticky vyhľadané.
●●
TV PLUS
Keď je televízor pripojený k internetu, kedykoľvek môžete prostredníctvom virtuálneho kanála sledovať
obľúbené programy alebo najzaujímavejšie momenty pre každú tému. Podobne ako pri štandardných
kanáloch, televízor pre TV PLUS poskytuje denný harmonogram programov.
""
●●
Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Obľúbené
Zobrazia sa položky Obľúbené 1 až Obľúbené 5.
●●
Typ kanála
Usporiada zoznam tak, aby obsahoval len kanály vybratého typu. Funkcia Typ kanála sa však dá použiť len v
prípade kanálov, ktoré obsahujú informácie o type.
""
●●
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prijímaného signálu vysielania podporovaná.
Zoradiť
Usporiada zoznam podľa kritéria Číslo alebo podľa kritéria Názov.
""
●●
Táto možnosť je dostupná len na digitálnych kanáloch a nemusí byť dostupná vždy.
Terestriálne, Kábel, alebo Satelit
Umožňuje výber možnosti Terestriálne, Kábel a Satelit.
""
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prijímaného signálu vysielania podporovaná.
""
Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 58 -
Úprava kanálov
Upravujte kanály uložené v televízore.
TV naživo
Zoznam kanálov
Všetky
Upraviť kanály
Ikony obrazovky Upraviť kanály predstavujú nasledujúce položky:
●●
: Obľúbený kanál
●●
: Uzamknutý kanál
Odstránenie registrovaných kanálov
Ak chcete odstrániť určitý kanál, vyberte ho na obrazovke Upraviť kanály a potom vyberte možnosť Odstrániť.
Zoznam kanálov neobsahuje odstránené kanály.
Úprava registrovaných kanálov
Výberom položky Všetky
●●
Upraviť kanály môžete otvoriť nasledovné možnosti:
Uzamknutie alebo odomknutie kanála
Po výbere cieľového kanála v ponuke Upraviť kanály vyberte možnosť Uzamknúť alebo Odomknúť. Vybraný
kanál sa následne uzamkne alebo odomkne. Uzamknutý kanál nie je možné sledovať.
●●
""
Ak chcete nastaviť heslo, nastavte
""
Ďalšie informácie o nastavení hesla nájdete v časti „Nastavenie hesla“.
Nastavenia
Vysielanie
Použiť zámok kanála na možnosť Zap..
Zmena názvu kanála
Po výbere kanála v ponuke Upraviť kanály môžete zmeniť jeho názov výberom položky Premenovať kanál.
""
Táto funkcia je dostupná len pre vybrané kanály.
""
Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.
- 59 -
●●
Zmeniť číslo
Po výbere kanála v ponuke Upraviť kanály môžete zmeniť jeho číslo výberom položky Zmeniť číslo.
●●
""
Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
""
Ak zmeníte číslo kanála, informácie o kanáli sa nebudú aktualizovať automaticky.
Obnoviť TV PLUS
Prijaté kanály TV PLUS môžete opätovne vyhľadávať a ukladať.
""
Ak sú v televízore kanály TV PLUS, systém po odstránení uložených kanálov uloží nové kanály, ktoré vyhľadá.
""
Ak sa v televízore uložili kanály TV PLUS, funkcia Obnoviť TV PLUS odstráni existujúci zoznam a uloží nové kanály,
ktoré vyhľadá.
""
Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek
Označte často sledované kanály ako obľúbené kanály.
Obľúbené kanály sa označia na obrazovkách Upraviť kanály a Zoznam kanálov symbolom
. Možno vytvoriť až päť
zoznamov obľúbených, takže členovia rodiny si môžu vytvoriť vlastné zoznamy obľúbených položiek.
Registrácia kanálov ako obľúbených
TV naživo
Zoznam kanálov
1.
Stlačte smerové tlačidlo doprava na diaľkovom ovládači.
2.
Vyberte položku Obľúbené.
3.
Vyberte jeden z piatich zoznamov obľúbených položiek.
4.
Prejdite na možnosť Uprav obľúbené.
5.
Vyberte kanál a pridajte ho do zoznamu obľúbených položiek.
6.
Vyberte ikonu
.
Vybraný kanál sa zaregistruje v zozname obľúbených položiek.
- 60 -
Zobrazenie a výber kanálov len v zozname obľúbených
TV naživo
Zoznam kanálov
1.
Stlačte smerové tlačidlo doprava na diaľkovom ovládači.
2.
Vyberte položku Obľúbené.
3.
Vyberte požadovaný zoznam spomedzi piatich zoznamov obľúbených položiek na obrazovke.
Zobrazia sa kanály vo vybranom zozname obľúbených položiek.
"" Kanály sa zobrazia iba v zoznamoch obľúbených položiek, ktoré obsahujú zaregistrované kanály.
Úprava zoznamu Obľúbené
Používajte funkcie, ktoré sú k dispozícii počas sledovania televízie.
TV naživo
Zoznam kanálov
Po stlačení smerového tlačidla doprava na diaľkovom ovládači vyberte možnosť Obľúbené
5
Obľúbené 1 - Obľúbené
Uprav obľúbené. Zobrazí sa obrazovka Uprav obľúbené.
Pridanie kanálov do zoznamu obľúbených položiek
Vyberte kanály, ktoré chcete pridať, a vyberte ikonu
. Vybrané kanály sa pridajú do zoznamu obľúbených položiek.
Odstránenie kanálov zo zoznamu obľúbených kanálov
Vyberte kanály v zozname obľúbených a potom vyberte ikonu
.
Zmena usporiadania zoznamu Obľúbené
Vyberte jeden alebo viac kanálov a potom vyberte položku Zmeniť poradie. Zobrazí sa označenie funkcie Zmeniť
poradie. Pomocou smerových tlačidiel nahor/nadol vyberte nové umiestnenie kanálov. Stlačením tlačidla Výber
nastavte kanály na nové miesto.
Premenovanie zoznamu Obľúbené
Vyberte zoznam obľúbených kanálov, ktorý chcete premenovať, a potom vyberte položku Premenovať Obľúbené.
Pomocou klávesnice, ktorá sa zobrazí na obrazovke, zadajte nový názov a potom vyberte položku Dokončiť.
- 61 -
Funkcie podpory sledovania televízie
Použite funkcie, ktoré podporujú digitálne alebo analógové kanály.
Zmena signálu vysielania
TV naživo
Zoznam kanálov
Po stlačení smerového tlačidla doprava na diaľkovom ovládači a následnom presunutí zvýraznenia na položku
Terestriálne alebo Kábel stlačte tlačidlo Výber.
"" Túto funkciu nemusíte používať, ak je váš televízor pripojený ku káblovému alebo satelitnému prijímaču.
Vyhľadávanie dostupných kanálov
Nastavenia
Vysielanie
(Nastavenia automatického ladenia)
Automatické ladenie
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
"" Ak je televízor pripojený ku káblovému alebo satelitnému prijímaču, táto funkcia nie je potrebná.
"" Systém DVB-T2 nemusí byť podporovaný, závisí to od geografickej oblasti.
"" Položka Nastavenia automatického ladenia sa nemusí zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Výber možnosti vyhľadávania v káblovej sieti
Nastavenia Vysielanie
v káblových rozvodoch
(Nastavenia automatického ladenia)
Možnosť vyhľadávania
Nastaví dodatočné možnosti vyhľadávania, ako napríklad frekvenciu a prenosovú rýchlosť pre vyhľadávanie
v káblovej sieti.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
"" Položka Nastavenia automatického ladenia sa nemusí zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Vyhľadávanie dostupných kanálov v pohotovostnom režime
Nastavenia Vysielanie
v pohotovostnom režime
(Nastavenia automatického ladenia)
Automatické ladenie
Automatické vyhľadávanie kanálov, keď je televízor v pohotovostnom režime.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
"" Položka Nastavenia automatického ladenia sa nemusí zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 62 -
Nastavenie Časovača prebudenia
Nastavenia
Vysielanie
(Nastavenia automatického ladenia)
Časovač prebudenia
Časovač plánovania na zapnutie televízora a automatické vyhľadávanie kanálov.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
"" Položka Nastavenia automatického ladenia sa nemusí zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Kontrola signálu digitálneho kanála a jeho intenzity
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Informácie o signáli Skús teraz
"" Ak je k televízoru pripojená anténa s rozhraním OTA, informácie o intenzite signálu môžete použiť na úpravu antény tak,
aby bola intenzita signálu vyššia a príjem kanálov vo vysokom rozlíšení lepší.
"" Funkcia Informácie o signáli je dostupná len pre digitálne kanály.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Obmedzenie sledovania na konkrétne kanály
Nastavenia
Vysielanie
Použiť zámok kanála Skús teraz
Výberom tejto ponuky môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Použiť zámok kanála.
Používanie služby Označiť kanály pre dospelých
Nastavenia
Vysielanie
Označiť kanály pre dospelých
Zapne alebo vypne všetky služby s obsahom pre dospelých. Keď je funkcia vypnutá, služby s obsahom pre dospelých
nie sú dostupné.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Výber možnosti zvuku vysielania
Nastavenia
Vysielanie
Duálny zvuk Skús teraz
Nastavenie možností zvuku pre stereo alebo dvojjazyčné vysielanie. Ďalšie informácie nájdete v časti „Podporované
možnosti zvuku vysielania“.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 63 -
Používanie služby Zámok hodnotenia programu
Nastavenia
Vysielanie
Zámok hodnotenia programu Skús teraz
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Táto funkcia je užitočná na regulovanie obsahu, ktorý smú deti na televízore sledovať. Položka Nastavenia zámku
hodnotenia programu však neumožňuje blokovať programy pochádzajúce z externých zdrojov, ako sú prehrávače
Blu-ray, DVD alebo úložiská USB.
Pri každom otvorení položky Nastavenia zámku hodnotenia programu musíte zadať bezpečnostný kód PIN. Kód
PIN musíte zadať aj vtedy, keď chcete sledovať zablokovaný program. Predvolený kód PIN je 0000 (pre Francúzsko
a Taliansko: 1111). Ak chcete zmeniť kód PIN, prejdite na
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Zmeniť PIN.
"" Ďalšie informácie o nastavení hesla nájdete v časti „Nastavenie hesla“.
"" Funkcia Vysielanie nie je k dispozícii v režime HDMI ani Komponent.
"" V závislosti od vstupného signálu funkcia Zámok hodnotenia programu nemusí byť podporovaná.
Konfigurácia rozšírených nastavení vysielania
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia Skús teraz
Čítanie digitálneho textu
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Digitálny text
Túto funkciu môžete použiť počas sledovania vysielania, ktoré obsahuje textový aj multimediálny obsah.
"" Táto funkcia je dostupná len vo Veľkej Británii.
"" Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHED) predstavuje medzinárodnú normu pre systémy
kódovania údajov používané v multimédiách a hypermédiách. Ide o vyššiu úroveň ako systém MPEG a zahŕňa hypermédiá
s prepojenými údajmi, ako napríklad statické zábery, znakovú službu, animáciu, grafické súbory a videosúbory, ako aj
multimediálne údaje. MHEG je technológia interakcie spustenej používateľom a používa sa v rôznych oblastiach vrátane
videa na požiadanie (Video-On-Demand, VOD), interaktívnej TV (Interactive TV, ITV), elektronického obchodovania
(Electronic Commerce, EC), televízneho vzdelávania, telekonferencií, digitálnych knižníc a sieťových hier.
- 64 -
Výber jazyka zvuku vysielania
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Možnosti zvuku Skús teraz
Je to jazyk, ktorý budete počuť počas pozerania televízora, ak je jazyk súčasťou vysielacieho signálu. Funkcia
Možnosti zvuku sa v prípade analógových a digitálnych kanálov líši.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Výber jazyka
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Možnosti zvuku
Nastavenia jazyka
Možnosti zvuku
Formát zvuku
zvuku
Môžete zmeniť jazyk zvuku, ktorý chcete počúvať.
"" Dostupný jazyk sa môže líšiť v závislosti od vysielania.
Výber audio formátu
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Môžete zmeniť formát zvuku, ktorý chcete počúvať.
"" Podporovaný formát zvuku sa môže líšiť v závislosti od vysielaného programu.
"" Táto možnosť je dostupná len pre digitálne kanály.
Manuálne ladenie signálov vysielania
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Manuálne ladenie Skús teraz
Všetky kanály môžete vyhľadať manuálne a uložiť ich do televízora. Ak chcete zastaviť vyhľadávanie, vyberte položku
Zastaviť.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Ladenie digitálnych kanálov
Nastavenia
kanálov
Vysielanie
Odborné nastavenia
Výberom položky Nový
Hľadať spustíte automatické vyhľadávanie digitálnych kanálov, ktoré sa následne uložia
do zoznamu kanálov v televízore.
- 65 -
Manuálne ladenie
Digitálne ladenie
Ladenie analógových kanálov
Nastavenia
ladenie kanálov
Vysielanie
Odborné nastavenia
Manuálne ladenie
Analógové
Vyberte položku Nový a konfiguráciou možností Program, Norma, Zvukový systém, Kanál a Hľadať spustite
vyhľadávanie analógových kanálov. Potom výberom možnosti Obchod uložte vyhľadané kanály do televízora.
"" Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.
Jemné ladenie analógového vysielania
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Jemné doladenie Skús teraz
"" Táto funkcia je k dispozícii len pre analógové vysielanie.
Prenos zoznamu kanálov
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Presun zozn. kanálov
Zoznam kanálov môžete importovať alebo exportovať na úložné zariadenie USB. Na použitie tejto funkcie je potrebný
kód PIN.
●●
Importovať z USB: Import zoznamu kanálov zo zariadenia USB.
●●
Exportovať na USB: Export zoznamu kanálov uložených v televízore na úložné zariadenie USB.
"" Táto funkcia je dostupná po pripojení zariadenia USB.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Povolenie/zakázanie úpravy čísel kanálov
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Upraviť čísla kanálov
Túto možnosť môžete použiť na zmenu čísla kanála. Ak zmeníte číslo kanála, informácie o kanáli sa nebudú
aktualizovať automaticky.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 66 -
Odstránenie profilu operátora CAM
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Vymazať profil operátora CAM
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Nastavenie satelitného systému
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Satelitný systém
Skôr než spustíte vyhľadávanie kanálov, môžete konfigurovať množinu nastavení satelitného taniera.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Zmena jazyka teletextu
Nastavenia
teletextu
Vysielanie
Odborné nastavenia
Nastavenia jazyka teletextu
Jazyk
Môžete nastaviť alebo zmeniť jazyk teletextu. Ak chcete sledovať teletext vysielania v preferovanom jazyku, vyberte
v ponuke Hlavný jazyk teletextu požadovaný jazyk. Ak tento jazyk nie je podporovaný, môžete sledovať teletext
vysielania v druhom preferovanom jazyku nastavenom v ponuke Druhý jazyk teletextu.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Zobrazenie ponuky Rozhranie TVkey
Nastavenia
Vysielanie
Odborné nastavenia
Rozhranie TVkey
Zobrazte informácie o ponuke rozhrania TVkey.
●●
Ponuka TVkey: Zobraziť ponuku rozhrania TVkey.
●●
Sprievodca: Vyberte sprievodcu, ktorého chcete použiť pri sledovaní pomocou TVkey.
●●
Odstrániť profil operátora TVkey.: Zobraziť zoznam operátorov pre TVkey na odstránenie.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 67 -
Zobrazenie ponuky bežného rozhrania
Nastavenia
Vysielanie
Bežné rozhranie
Môžete zobraziť informácie o bežných rozhraniach.
●●
Ponuka CI
Umožňuje používateľovi vykonať výber z poskytnutej ponuky CAM. V závislosti od ponuky karty PC Card
vyberte ponuku CI.
●●
Informácie o aplikácii
Zobrazenie informácií o module CAM vloženom do slotu CI a o karte „CI alebo CI+ CARD“ vloženej do modulu
CAM. Modul CAM môžete nainštalovať kedykoľvek, či už pri zapnutom alebo vypnutom televízore.
●●
CICAM PIN Manažér
Spravovanie čísel PIN modulu CICAM (Common Interface Common Access Module). Uložte číslo PIN alebo
zmeňte uložené číslo PIN a potom nastavte ostatné možnosti pre číslo PIN.
""
Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
●●
Režim dekódovania
●●
Transkódovanie CAM Video
Automatická konfigurácia nastavenia na transkódovanie kodeku videa z modulu CAM. Ak túto funkciu
nechcete používať, vypnite ju.
""
Musíte používať modul CAM, ktorý podporuje transkódovanie kodeku videa.
- 68 -
Obraz a Zvuk
Môžete zmeniť nastavenia obrazu a zvuku podľa vašich preferencií.
Úprava kvality obrazu
Umožňuje zmeniť Režim obrazu a nastaviť Odborné nastavenia.
Výber režimu obrazu
Nastavenia
Obraz
Režim obrazu Skús teraz
Môžete vybrať možnosť Režim obrazu a dosiahnuť najlepší možný zážitok zo sledovania.
●●
Dynamický
Slúži na zjasnenie a zvýraznenie obrazu v prostredí s jasným svetlom.
●●
Štandardný
Predvolený režim vhodný pre väčšinu prostredí sledovania.
●●
Prirodzený
Znižuje únavu očí pre pohodlné sledovanie.
●●
Film
Vhodný na sledovanie televízie alebo filmov v tmavej miestnosti.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
- 69 -
Konfigurácia rozšírených nastavení obrazu
Nastavenia
Obraz
Odborné nastavenia Skús teraz
Nastavenia obrazovky môžete prispôsobiť podľa svojho vkusu použitím nasledujúcich funkcií:
●●
Podsvietenie Skús teraz
●●
Jas Skús teraz
●●
Kontrast Skús teraz
●●
Ostrosť Skús teraz
●●
Farba Skús teraz
●●
Odtieň (Z/Č) Skús teraz
●●
Použiť nastavenia obrazu Skús teraz
●●
Digitálna redukcia šumu Skús teraz
●●
Vylepšenie kontrastu Skús teraz
●●
Režim filmu Skús teraz
""
Táto funkcia je k dispozícii len pri vstupných signáloch TV, AV, Komponent (480i, 576i, 1080i) alebo HDMI (1080i).
●●
Odtieň farby Skús teraz
●●
Vyváženie bielej Skús teraz
●●
Gamma Skús teraz
●●
Nastavenie farebného priestoru Skús teraz
●●
Obnoviť obraz Skús teraz
- 70 -
Nastavenie prostredia, v ktorom sledujete televízor, pre externé
zariadenia
Môžete televízor optimalizovať na zobrazenie konkrétnych formátov videa.
Hranie hier na optimalizovanej obrazovke
Nastavenia
Všeobecné
Správca externého zariadenia
Herný režim
Môžete zapnúť herný režim a optimalizovať nastavenia televízora na hranie videohier na hernej konzole, ako je
napríklad PlayStation™ alebo Xbox™.
"" Herný režim nie je dostupný na normálne sledovanie televízie.
"" Obrazovka sa môže trochu triasť.
"" Keď je zapnutý režim Herný režim, režimy Režim obrazu a Režim zvuku sa automaticky nastavia na možnosť Hra.
"" Ak chcete na tom istom porte používať iné externé zariadenie, odpojte hernú konzolu, vypnite funkciu a potom do daného
portu zapojte externé zariadenie.
Použitie funkcie HDMI úroveň čiernej
Nastavenia
Všeobecné
Správca externého zariadenia
HDMI úroveň čiernej
Skús teraz
Pomocou funkcie HDMI úroveň čiernej môžete prispôsobením úrovne čiernej kompenzovať nízku úroveň čiernej,
nízky kontrast alebo nevýrazné farby generované externými zariadeniami pripojenými k televízoru prostredníctvom
kábla HDMI.
"" Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak je vstupný signál pripojený k televízoru prostredníctvom konektora HDMI
nastavený na možnosť RGB444.
- 71 -
Podporné funkcie obrazu
Nakonfigurujte nastavenia obrazu vášho televízora.
Zmena veľkosti obrazu
Nastavenia
Obraz
Nastavenia veľkosti obrazu
Veľkosť obrazu Skús teraz
Môžete zmeniť veľkosť obrazu zobrazeného na obrazovke televízora.
●●
Štandard 16:9
●●
Vlastný
●●
4:3
"" Podporované veľkosti obrazu sa líšia v závislosti od vstupného signálu. Viac informácií o podporovaných veľkostiach obrazu
nájdete v časti „Veľkosť obrazu a vstupný signál“.
Automatická zmena veľkosti obrazu
Nastavenia
Obraz
Nastavenia veľkosti obrazu
Automaticky širokouhlo Skús teraz
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Zmena veľkosti obrazu v režimoch 4:3 alebo Prisp. veľ. obr.
Nastavenia
Obraz
Nastavenia veľkosti obrazu
Pomer strán 4:3 Skús teraz
Počas sledovania televízie v režime 4:3 alebo Prispôsobiť obrazovke môžete vybrať veľkosť obrazu zodpovedajúcu
vašej geografickej oblasti. Podporované veľkosti obrazu sa líšia v závislosti od krajiny. V takomto prípade vám táto
funkcia umožní upraviť veľkosť obrazu.
"" Režim 4:3 nie je dostupný, keď je externé zariadenie pripojené k televízoru prostredníctvom komponentného konektora
alebo konektora HDMI.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 72 -
Prispôsobenie veľkosti obrazu podľa obrazovky
Nastavenia
Obraz
Nastavenia veľkosti obrazu
Prispôsobiť obrazovke Skús teraz
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od nastavenia položky Veľkosť obrazu.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od signálov vysielania.
Nastavenie veľkosti a/alebo polohy obrazu
Nastavenia
Obraz
Nastavenia veľkosti obrazu
Priblíženie a pozícia Skús teraz
"" Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka Veľkosť obrazu nastavená na možnosť Vlastný.
"" Ak chcete zmeniť polohu obrazu analógových kanálov, najskôr zväčšite obraz a až potom zmeňte jeho polohu.
Konfigurácia režimu Režim zvuku a nastavení Odborné
nastavenia
Umožňuje zmeniť Režim zvuku a nastaviťOdborné nastavenia.
Výber režimu zvuku
Nastavenia
Zvuk
Režim zvuku Skús teraz
Môžete si vybrať obľúbený režim zvuku vhodný pre daný typ obsahu alebo prostredia.
●●
Štandardný
●●
Optimalizovaný
●●
Zosilnený
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
"" Keď sa pripojí externé zariadenie, príslušne sa môže zmeniť položka Režim zvuku.
- 73 -
Konfigurácia rozšírených nastavení zvuku
Nastavenia
Zvuk
Odborné nastavenia Skús teraz
Úpravou nasledujúcich nastavení môžete prispôsobiť kvalitu zvuku.
●●
Vyváženie Skús teraz
●●
Ekvalizér Skús teraz
●●
Vstup formátu zvuku HDMI Skús teraz
●●
Formát digitálneho výstupu zvuku Skús teraz
""
Ak používate prijímač, ktorý nepodporuje štandard Dolby Digital Plus, po výbere možnosti Dolby Digital+ nebude
znieť žiaden zvuk.
""
Možnosť Dolby Digital+ je k dispozícii iba prostredníctvom rozhrania ARC(HDMI) pre externé zariadenia, ktoré
podporujú tento formát.
●●
Oneskorenie zvuku Skús teraz
●●
Automatická hlasitosť
●●
Zvuková spätná väzba Skús teraz
●●
Obnoviť zvuk Skús teraz
""
Vzorkovacia frekvencia štandardných zvukových signálov je 48 kHz, zatiaľ čo vzorkovacia frekvencia zvukových
signálov HD je 96 kHz.
""
Niektoré prijímače S/PDIF nemusia byť kompatibilné s HD audio formátom.
- 74 -
Používanie podporných funkcií zvuku
Nakonfigurujte nastavenia zvuku vášho televízora.
Výber reproduktorov
Nastavenia
Zvuk
Výstup zvuku Skús teraz
Môžete vybrať, ktorý reproduktor chcete použiť na výstup zvuku televízora.
"" Externé reproduktory sa nemusia dať ovládať diaľkovým ovládačom. Keď je povolené používanie externého reproduktora,
systém nepodporuje niektoré ponuky nastavenia zvuku.
Počúvanie zvuku televízora prostredníctvom zvukového zariadenia Samsung
s podporou funkcie Wi-Fi
Ďalšie informácie o pripojení a používaní zvukového zariadenia Samsung s podporou funkcie Wi-Fi nájdete v jeho
používateľskej príručke.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Vytvorenie konfigurácie priestorového zvuku pomocou zvukových zariadení Samsung
s podporou funkcie Wi-Fi
Nastavenia
Zvuk
Wi-Fi Nastavenie priestorového zvuku reproduktora Skús teraz
Ak ste k televízoru pripojili jedno alebo viacero bezdrôtových zvukových zariadení Samsung s podporou funkcie
Wi-Fi, optimálne nastavenie zvuku dosiahnete konfiguráciou nastavení priestorového efektu. Môžete si vybrať
akúkoľvek konfiguráciu priestorového zvuku (so zariadením Soundbar alebo bez neho).
Konfiguráciu priestorového zvuku je možné použiť v prípade splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
●●
K tej istej bezdrôtovej sieti musia byť pripojené minimálne dva bezdrôtové reproduktory Samsung rovnakého
typu.
●●
Zvukové zariadenia Samsung s podporou funkcie Wi-Fi musia byť pripojené k tej istej bezdrôtovej sieti ako
televízor.
"" Konfigurácie priestorového zvuku so zariadením Soundbar nemusia byť podporované, závisí to od produktu.
"" Ak počas používania zvukového zariadenia Samsung s podporou funkcie Wi-Fi aktivujete funkciu Screen mirroring,
pripojenie sa preruší.
"" V závislosti od typu zariadenia sa môžu vyskytnúť chyby synchronizácie zvuku s pohybom úst v prípade nezhody kodekov
videa a zvuku.
- 75 -
Systém a Podpora
Systém si môžete nakonfigurovať a využívať nastavenia, ako sú hodiny a časovače, funkcie na zníženie spotreby
energie a aktualizácie softvéru.
Používanie časových funkcií a časovačov
Nastavte aktuálny čas a používajte funkciu časovača.
Nastavenie aktuálneho času
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas Skús teraz
Hodiny môžete nastaviť manuálne alebo automaticky. Po nastavení Hodiny si môžete na televízore kedykoľvek
pozrieť aktuálny čas.
Hodiny musíte nastaviť v nasledujúcich prípadoch:
●●
Dôjde k odpojeniu a opätovnému pripojeniu napájacieho kábla.
●●
Režim hodín sa zmení z nastavenia Automatický na nastavenie Manuálny.
●●
Televízor nie je pripojený na internet.
●●
Televízor neprijíma žiadne signály vysielania.
Automatické nastavenie hodín
Nastavenia
Automatický
Všeobecné
Správca systému
Čas
Hodiny
Režim hodín
"" Táto funkcia funguje, len keď je televízor pripojený k internetu alebo prijíma digitálne vysielanie prostredníctvom
pripojenej antény.
"" Presnosť prijatých časových údajov sa môže líšiť v závislosti od kanálu a signálu.
"" Ak sledujete televízor pomocou káblového alebo satelitného prijímača pripojeného k portu HDMI alebo komponentnému
portu, aktuálny čas musíte nastaviť manuálne.
Manuálne nastavenie hodín
Nastavenia
Manuálny
Všeobecné
Správca systému
Čas
Hodiny
Režim hodín
Keď je položka Režim hodín nastavená na možnosť Manuálny, môžete aktuálny čas zadať priamo. Tlačidlami so
šípkami na diaľkovom ovládači vyberte Dátum a Čas.
- 76 -
Nastavenie hodín podľa položky DST a časového pásma
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas
Hodiny
Časové pásmo
Nastavenie správneho času nastavením letného času (Daylight Savings Time, DST) a miestneho časového pásma.
"" Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka Režim hodín nastavená na možnosť Automatický.
●●
GMT
Výber časového pásma.
●●
DST
Automatické nastavenie letného času (DST).
""
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka Režim hodín nastavená na možnosť Automatický.
Zmena aktuálneho času
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas
Hodiny
Časový posun
"" Pomocou funkcie Časový posun môžete upraviť čas prostredníctvom sieťového pripojenia. Táto funkcia je dostupná
len v prípade, že je funkcia Režim hodín nastavená na možnosť Automatický a televízor je pripojený k internetu
prostredníctvom siete LAN.
"" Ak sa televízoru nepodarí prijať informácie o čase prostredníctvom normálnych signálov digitálneho vysielania, čas nastaví
funkcia Časový posun.
Používanie časovačov
Používanie časovača vypnutia
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas
Časovač spánku
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť automatické vypnutie televízora po uplynutí vopred nastavenej doby.
Pomocou funkcie časovača prechodu do režimu spánku, ktorú je možné nastaviť až na 180 minút, sa môže televízor
automaticky vypnúť.
Vypnutie televízora pomocou časovača vypnutia
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas
Časovač vypnutia
Pomocou funkcie Časovač vypnutia môžete nastaviť, aby sa televízor v stanovenom čase automaticky vypol. Funkcia
Časovač vypnutia je dostupná len v prípade, keď je nastavená položka Hodiny.
- 77 -
Používanie funkcie Čas automatickej ochrany a funkcií na úsporu
energie
Nastavením funkcie Čas automatickej ochrany môžete znížiť spotrebu energie televízora.
Nastavenie funkcie Čas automatickej ochrany
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas automatickej ochrany Skús teraz
Aktivujte šetrič obrazovky, keď TV zobrazuje statický obraz dve hodiny alebo viac.
Zníženie spotreby energie televízora
Nastavenia
Všeobecné
Eko riešenie Skús teraz
Môžete upraviť úroveň jasu televízora, znížiť tak celkovú spotrebu energie a zabrániť prehriatiu.
●●
Detekcia okolitého osvetlenia Skús teraz
Automaticky upravuje úroveň jasu televízora na základe úrovne okolitého osvetlenia v záujme zníženia
spotreby elektrickej energie. Ak sa pomocou funkcie Detekcia okolitého osvetlenia upravila úroveň jasu
obrazovky na príliš svetlú alebo tmavú úroveň, výberom položky Minimálne podsvietenie môžete manuálne
nastaviť minimálnu úroveň jasu obrazovky.
●●
Minimálne podsvietenie Skús teraz
Keď je zapnutá funkcia Detekcia okolitého osvetlenia, môžete manuálne upraviť minimálnu úroveň jasu
obrazovky televízora na základe úrovne jasu okolitého prostredia. Táto funkcia sa aktivuje iba v prípade, keď je
hodnota menšia ako nastavenie v časti
Nastavenia Obraz Odborné nastavenia Podsvietenie.
●●
Režim úspory energie Skús teraz
Umožňuje vám v zozname vybrať nastavenie jasu s cieľom znížiť spotrebu energie televízora.
●●
Pohybové osvetlenie Skús teraz
Úprava jasu v závislosti od pohybov na obrazovke s cieľom znížiť spotrebu energie.
●●
Automatické vypnutie Skús teraz
V záujme úspory energie automaticky vypne televízor, keď sa po dobu 4 hodín nevykoná žiadna činnosť.
- 78 -
Aktualizácia softvéru televízora
Zobrazte verziu softvéru televízora a v prípade potreby vykonajte jeho aktualizáciu.
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru Skús teraz
Aktualizácia softvéru televízora na najnovšiu verziu
[[ NEVYPÍNAJTE napájanie televízora, kým sa aktualizácia nedokončí. Televízor sa po dokončení aktualizácie
softvéru automaticky vypne a zapne. Nastavenia videa a zvuku sa obnovia na predvolené hodnoty po
aktualizácii softvéru.
Aktualizácia cez internet
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Aktualizovať teraz Skús teraz
"" Aktualizácia prostredníctvom internetu vyžaduje aktívne internetové pripojenie.
Aktualizácia pomocou zariadenia USB
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Aktualizovať teraz
Po prevzatí súboru aktualizácie z webovej lokality Samsung a jeho uložení do zariadenia USB pripojte toto zariadenie
USB k televízoru, ktorý chcete aktualizovať.
"" Ak chcete vykonať aktualizáciu prostredníctvom jednotky USB flash, prevezmite do počítača balík aktualizácie z lokality
Samsung.com. Potom uložte balík aktualizácií do zariadenia USB do priečinka najvyššej úrovne. Televízor inak balík
aktualizácií nebude môcť nájsť.
Automatická aktualizácia televízora
Nastavenia
Podpora
Aktualizácia softvéru
Automatická aktualizácia Skús teraz
Ak je televízor pripojený k internetu, softvér televízora sa môže aktualizovať automaticky počas sledovania televízie.
Po dokončení aktualizácie na pozadí sa aktualizácia použije pri ďalšom zapnutí televízora.
Ak vyjadríte súhlas so zmluvnými podmienkami služby Smart Hub, položka Automatická aktualizácia sa automaticky
nastaví na možnosť Zap.. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, vypnite ju pomocou tlačidla Výber.
"" Táto funkcia môže trvať dlhšie, ak je zároveň spustená iná funkcia, ktorá vyžaduje pripojenie k sieti.
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
- 79 -
Ochrana televízora pred hackingom a škodlivým kódom
Chráňte televízor pred pokusmi o hackovanie a škodlivým kódom.
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Inteligentné zabezpečenie Skús teraz
Funkciu Inteligentné zabezpečenie môžete použiť ako ochranu televízora pred aktivitami hackerov a škodlivým
kódom počas pripojenia televízora k internetu.
Vyhľadávanie škodlivého kódu v televízore a pripojenom úložnom zariadení
Nastavenia
Prehľadávať
Všeobecné
Správca systému
Inteligentné zabezpečenie
Ak sa nájde škodlivý kód, výsledky hľadania sa zobrazia na obrazovke. Toto okno s výsledkami zobrazuje všetok
nájdený škodlivý kód. Kód môžete umiestniť do karantény (izolovať). Karanténa zabráni jeho spusteniu.
1.
Vyberte všetok škodlivý kód do karantény.
2.
Vyberte položku Izolovať.
Vybraný škodlivý kód sa premiestni do umiestnenia Zoznam izolovaných.
"" Položka Zoznam izolovaných zobrazuje všetky škodlivé kódy v karanténe.
Používanie ďalších funkcií
Pozrite si ďalšie funkcie.
Spustenie funkcií prístupnosti
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť Skús teraz
Spustenie funkcie Skratky prístupnosti
Skratky prístupnosti poskytujú prístup k funkciám zjednodušenia prístupu. Ponuku Skratky prístupnostizobrazíte
stlačením tlačidla AD/SUBT.. Môžete jednoducho zapnúť alebo vypnúť funkcie, ako sú Hlasový sprievodca, Audio
komentár, Vysoký kontrast, Zväčšiť, Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV, Naučiť sa ponuku obrazovky, Titulky
atď.
"" V ponuke Skratky prístupnosti sa hlasový sprievodca spustí aj vtedy, keď je položka Hlasový sprievodca nastavená na
možnosť Vyp..
"" Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 80 -
Aktivovanie hlasového sprievodcu pre osoby so zrakovým postihnutím
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť
Nastavenia hlasového sprievodcu Skús teraz
Môžete aktivovať hlasového sprievodcu, ktorý nahlas opíše možnosti ponuky pre ľudí so zrakovým postihnutím.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku Hlasový sprievodca na Zap.. Keď je funkcia Hlasový sprievodca
zapnutá, televízor ponúka hlasového sprievodcu na prepnutie kanála, zmenu úrovne hlasitosti, informácie
o aktuálnom aj nasledujúcom programe, naplánované sledovanie a ďalšie funkcie televízora, ako aj pre rôzny obsah
v aplikácii Internet a v rámci funkcie Hľadať.
Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť prejdením na položku Hlasový sprievodca a stlačením tlačidla Výber.
"" Funkcia Hlasový sprievodca je dostupná v jazyku uvedenom na obrazovke Jazyk. Funkcia Hlasový sprievodca však
nepodporuje niektoré jazyky, aj keď sú na obrazovke Jazyk uvedené. Jazyk Angličtina je podporovaný vždy.
"" Ďalšie informácie o nastaveniach jazyka televízora nájdete v časti „Zmena jazyka ponuky“.
Hlasový sprievodca – zmena hlasitosti, rýchlosti a výšky hlasu
Môžete nastaviť hlasitosť, rýchlosť a hlas funkcie Hlasový sprievodca.
Audio komentár
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť
Nastavenia audio komentára Skús teraz
Funkciu Audio Stream môžete použiť pre Audio komentár, ktorý vysielateľ odosiela spolu s hlavným zvukom.
Pomocou tlačidla Hlasitosť audio komentára nastavíte hlasitosť audio komentára.
"" Táto funkcia je dostupná len pre digitálne kanály.
●●
Audio komentár
Zapnutie alebo vypnutie audio komentára.
●●
Hlasitosť audio komentára
Nastavenie hlasitosti audio komentára.
- 81 -
Biely text na čiernom pozadí (vysoký kontrast)
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť
Vysoký kontrast Skús teraz
Službu Smart Hub môžete zmeniť a obrazovky ponuky nastaviť tak, aby sa v nich zobrazoval biely text na čiernom
pozadí, prípadne môžete zmeniť priehľadné ponuky televízora na nepriehľadné, aby bol text ľahšie čitateľný. Ak
chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku Vysoký kontrast na Zap..
"" Keď je zapnuté nastavenie Vysoký kontrast, niektoré ponuky funkcie Prístupnosť nie sú k dispozícii.
Zväčšenie písma (pre zrakovo postihnutých)
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť
Zväčšiť Skús teraz
Môžete zmeniť veľkosť písma na obrazovke. Ak chcete aktivovať túto funkciu, nastavte položku Zväčšiť na Zap..
Rozpoznávanie tlačidiel diaľkového ovládača (pre zrakovo postihnutých)
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť
Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV
Skús teraz
Táto funkcia pomáha používateľom so zrakovým postihnutím naučiť sa pozície tlačidiel na diaľkovom ovládači. Keď
je táto funkcia aktivovaná, po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači z televízora zaznie názov daného tlačidla.
Dvojitým stlačením tlačidla
alebo EXIT opustíte obrazovku Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV.
"" Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak je aktivovaná položka Hlasový sprievodca.
Prehľad ponuky televízora
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť
Naučiť sa ponuku obrazovky Skús teraz
Získajte informácie o ponukách na obrazovke televízora. Po aktivácii tejto funkcie televízor zobrazí štruktúru
a funkcie zvolených ponúk.
"" Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak je aktivovaná položka Hlasový sprievodca.
- 82 -
Sledovanie TV vysielania s titulkami
Nastavenia
Všeobecné
Prístupnosť
Nastavenie titulkov Skús teraz
Položku Titulky nastavte na možnosť Zap.. Následne môžete sledovať program so zobrazenými titulkami.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
"" Na televízore sa nedajú ovládať ani upravovať titulky diskov DVD ani Blu-ray. Ak chcete ovládať titulky diskov DVD alebo
Blu-ray, použite funkciu titulkov prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray a diaľkový ovládač prehrávača.
●●
Titulky
Zapne alebo vypne titulky.
●●
Režim titulkov
Nastavenie režimu titulkov.
●●
Jazyk titulkov
Nastavuje jazyk titulkov.
""
Na televízore sa nedajú ovládať ani upravovať titulky diskov DVD ani Blu-ray. Ak chcete ovládať titulky diskov DVD
alebo Blu-ray, použite funkciu titulkov prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray a diaľkový ovládač prehrávača.
Výber jazyka titulkov vysielania
Môžete vybrať predvolený jazyk titulkov. Zoznam režimov sa môže líšiť v závislosti od vysielania.
●●
Hlavný jazyk titulkov
Nastaví primárny jazyk titulkov.
●●
Druhý jazyk titulkov
Nastaví sekundárny jazyk titulkov.
Konfigurácia rozšírených nastavení systému
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému Skús teraz
Všeobecné
Správca systému
Zmena jazyka ponuky
Nastavenia
- 83 -
Jazyk Skús teraz
Nastavenie hesla
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Zmeniť PIN Skús teraz
Zobrazí sa okno na zadanie čísla PIN. Zadajte číslo PIN. Opätovným zadaním potvrďte číslo. Predvolený kód PIN je
0000 (pre Francúzsko, Taliansko: 1111).
"" Ak svoje číslo PIN zabudnete, môžete ho obnoviť pomocou diaľkového ovládača. Keď je televízor zapnutý, stlačením
nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači v zobrazenom poradí obnovíte kód PIN na 0000 (pre Francúzsko, Taliansko:
1111).
Vyberte tlačidlo
RETURN.
(
.
(
) (Zvýšiť hlasitosť)
) (Zvýšiť hlasitosť)
Vyberte tlačidlo RETURN.
(
) (Znížiť hlasitosť)
Vyberte tlačidlo
Vyberte tlačidlo RETURN.
Výber režimu používania alebo režimu Predajňa
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Režim používania Skús teraz
Nastavením režimu Režim používania na možnosť Režim Predajňa môžete televízor používať v maloobchodných
predajniach.
"" Pri akomkoľvek inom použití vyberte položku Režim Doma.
"" V režime Režim Predajňa sú niektoré funkcie vypnuté a televízor sa po uplynutí predvoleného času automaticky obnoví.
Obnovenie televízora na nastavenia od výrobcu
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Obnoviť Skús teraz
Všetky nastavenia televízora (okrem internetu a nastavení siete) môžete obnoviť na predvolené nastavenia od
výrobcu.
1.
Vyberte položku Obnoviť. Zobrazí sa okno na zadanie bezpečnostného kódu PIN.
2.
Zadajte bezpečnostný kód PIN a vyberte možnosť Áno. Týmto postupom sa obnovia všetky nastavenia.
Televízor sa automaticky vypne a opätovne zapne, pričom zobrazí obrazovku Spustiť nastavenie.
"" Ďalšie informácie o položke Spustiť nastavenie nájdete v používateľskej príručke dodanej s televízorom.
- 84 -
HbbTV
Služba HbbTV umožňuje prístup k službám od poskytovateľov zábavy, online poskytovateľov a výrobcov
s certifikáciou CE.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
"" Niektoré kanály službu HbbTV nemusia obsahovať.
V niektorých krajinách je služba HbbTV predvolene zakázaná. V takom prípade možno službu HbbTV používať po
nainštalovaní aplikácie HbbTV (inštalačná aplikácia HbbTV) z obchodu Samsung APPS.
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické spustenie HbbTV, prejdite na
Odborné nastavenia
Nastavenia
Vysielanie
Nastavenia HbbTV a zapnite alebo vypnite možnosť HbbTV. (V závislosti od geografickej
oblasti.)
Ak chcete túto funkciu aktivovať alebo deaktivovať, zapnite alebo vypnite ju pomocou tlačidla Výber.
●●
Aplikácia v službe HbbTV môže dočasne zlyhať v závislosti od podmienok vysielacej stanice alebo
poskytovateľa aplikácie.
●●
Služba HbbTV funguje zvyčajne iba vtedy, keď je televízor pripojený k externej sieti. Aplikácia môže zlyhať
v závislosti od stavu siete.
●●
Keď vysielaný program podporuje službu HbbTV a služba HbbTV je nainštalovaná, na obrazovke sa zobrazí
červené tlačidlo.
●●
Je možné použiť digitálny aj klasický teletext v niekoľkých vybraných kanáloch stláčaním tlačidla TTX/MIX na
ovládači formou prepínania.
●●
Po stlačení tlačidla TTX/MIX v režime HbbTV sa aktivuje digitálny režim TTX služby HbbTV.
●●
Po dvojitom stlačení tlačidla TTX/MIX v režime HbbTV sa aktivuje režim klasického teletextu.
- 85 -
Používanie karty na sledovanie televízie („CI alebo CI+ Card“)
Sledovanie platených kanálov po zasunutí karty na sledovanie televízie do slotu COMMON INTERFACE.
"" Dva sloty na kartu CI nemusia byť podporované, závisí to od modelu.
"" Ak chcete pripojiť alebo odpojiť kartu „CI alebo Cl+ Card“, televízor vypnite.
"" Karta na sledovanie televízie („CI alebo CI+ Card“) nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu.
"" V závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
"" Obraz sa môže líšiť v závislosti od modelu.
Pripojenie karty „Cl alebo Cl+ Card“ cez priečinok COMMON INTERFACE
pomocou adaptéra karty Cl CARD
Pripojenie adaptéra karty Cl CARD cez priečinok COMMON INTERFACE
Ak chcete pripojiť adaptér karty CI CARD k televízoru, postupujte podľa týchto krokov:
1.Adaptér karty CI CARD vložte do dvoch otvorov na zadnej strane televízora.
""
Nájdite dva otvory na zadnej strane televízora vedľa priečinka COMMON INTERFACE.
2.Adaptér karty CI CARD pripojte do slotu COMMON INTERFACE na zadnej strane televízora.
Pripojenie karty „CI alebo CI+ Card“
Pripojte kartu „CI alebo CI+ Card“ do slotu COMMON INTERFACE tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.
- 86 -
Pripojenie karty „CI alebo CI+ Card“ do slotu COMMON INTERFACE
"" V závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
"" Obraz sa môže líšiť v závislosti od modelu.
Pripojte kartu „CI alebo CI+ Card“ do slotu COMMON INTERFACE tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie.
Používanie karty „CI alebo CI+ Card“
Ak chcete sledovať platené kanály, musíte vložiť kartu „CI alebo CI+ CARD“.
●●
Televízor Samsung vyhovuje štandardu CI+ 1.4. Pokiaľ sa na televízore zobrazí kontextová správa, môže to byť
spôsobené nesúladom verzie CI+ 1.4. V prípade problémov sa obracajte na kontaktné stredisko spoločnosti
Samsung.
""
Televízor Samsung je vyhovuje štandardu CI+ 1.4.
""
V prípade, že modul rozhrania CI+ Common Interface je nekompatibilný s týmto zariadením, vyberte ho zo zariadenia
a požiadajte o pomoc operátora modulu CI+.
●●
Ak nevložíte kartu CI alebo CI+ CARD, pri niektorých kanáloch sa zobrazí kontextová správa.
●●
Za približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá obsahuje telefónne číslo, ID karty „CI alebo
CI+ CARD“, ID hostiteľa a iné informácie. Ak sa zobrazí chybová správa, obráťte sa na poskytovateľa služby.
●●
Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí hlásenie „Aktualizácia ukončená“, ktoré informuje
o tom, že sa práve aktualizoval zoznam kanálov.
"" Kartu „CI alebo CI+ CARD“ si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
"" Pri vyberaní karty „CI alebo CI+ CARD“ postupujte opatrne, pretože pádom by sa karta „CI alebo CI+ CARD“ mohla poškodiť.
"" Kartu „CI alebo CI+ CARD“ vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.
"" Umiestnenie slotu COMMON INTERFACE sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
"" Karta „CI alebo CI+ CARD“ nie je v niektorých krajinách a oblastiach podporovaná. Poraďte sa so svojím autorizovaným
predajcom.
"" V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na poskytovateľa služieb.
"" Vložte kartu „CI alebo CI+ CARD“, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Ak tak neurobíte, obrazovka nemusí vyzerať
normálne.
- 87 -
Funkcia Teletext
Naučte sa používať Teletext a spúšťať funkcie, ktoré ponúka služba Teletext.
"" Táto funkcia je dostupná len pre kanál, ktorý podporuje službu Teletext.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
"" Funkciu Teletext spustíte stlačením tlačidla / TTX/MIX.
"" Ak chcete ukončiť funkciu Teletext, stláčajte tlačidlo / TTX/MIX na diaľkovom ovládači, kým sa nezobrazí živé
televízne vysielanie.
Stránka registra služby teletext poskytuje informácie o spôsobe používania služby. Aby sa informácie teletextu
zobrazovali správne, príjem kanálu musí byť stabilný. Inak môžu informácie chýbať alebo sa niektoré stránky
nemusia zobrazovať.
"" Stránky teletextu môžete prepínať pomocou numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
"" Na štandardnom diaľkovom ovládači sú ikony funkcie Teletext vytlačené na niektorých tlačidlách. Ak chcete spustiť funkciu
Teletext, vyhľadajte jej ikonu vytlačenú na tlačidle diaľkového ovládača a potom toto tlačidlo stlačte.
/ TTX/MIX
Plný režim TTX / Polovičný režim TTX / Mix / TV naživo: Režim Teletext sa aktivuje na kanáli, ktorý práve sledujete. Po
každom stlačení tlačidla / TTX/MIX sa zobrazenie režimu Teletext zmení v nasledovnom poradí: Plný režim TTX
→ Polovičný režim TTX → Mix → TV naživo.
●●
Plný režim TTX: Režim Teletext sa zobrazí na celú obrazovku.
●●
Polovičný režim TTX: Režim Teletext sa zobrazí na jednej polovici obrazovky, pričom na druhej polovici bude
zobrazený sledovaný kanál.
●●
Mix: Režim Teletext sa zobrazí ako priehľadné zobrazenie prekrývajúce aktuálne sledovaný kanál.
●●
TV naživo: Znova sa zobrazí obrazovka živého televízneho vysielania.
Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré): Ak vysielacia spoločnosť používa systém FASTEXT, rôzne témy
na teletextových stránkach sú farebne odlíšené a dajú sa vybrať stlačením farebných tlačidiel. Stlačte farbu
zodpovedajúcu vybratej téme. Zobrazí sa nová farebne rozlíšená stránka. Položky je možné vyberať rovnakým
spôsobom. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku, vyberte príslušné farebné tlačidlo.
- 88 -
6 SETTINGS
Index: Zobrazí stránku registra (obsahu) kedykoľvek počas sledovania teletextu.
1 PRE-CH
Sub Page: Zobrazí dostupnú podstránku.
0 SOURCE
List/Flof: Vyberie režim služby Teletext. Ak sa stlačí v režime LIST (ZOZNAM), prepne režim na režim uloženia do
zoznamu. V režime uloženia zoznamu môžete stranu teletextu uložiť do zoznamu pomocou tlačidla 8 (Store).
8 CH LIST
Store: Uloží stránky teletextu.
2 CH <
Page Up: Zobrazí nasledujúcu stránku teletextu.
3 CH >
Page Down: Zobrazí predchádzajúcu stránku teletextu.
5 INFO
Reveal/Conceal: Zobrazí alebo skryje skrytý text (napríklad odpovede na kvízové otázky). Ak chcete zobraziť
normálnu obrazovku, stlačte ho znova.
4 E-MANUAL
"" V závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
Size: Zobrazí teletext v hornej polovici obrazovky v dvojnásobnej veľkosti. Ak chcete text presunúť na spodnú
polovicu obrazovky, stlačte ho znova. Ak chcete obnoviť normálne zobrazenie, stlačte ho ešte raz.
9 RETURN
Hold: Zachová zobrazenie aktuálnej stránky, ak automaticky nasleduje niekoľko sekundárnych stránok. Ak chcete
krok vrátiť späť, stlačte ho znova.
7 EXIT
Cancel: Zmenší zobrazenie teletextu, aby prekrývalo aktuálne vysielanie.
- 89 -
Typická stránka teletextu
Časť
Obsah
A
Číslo vybratej stránky.
B
Identifikácia vysielacieho kanála.
C
Číslo aktuálnej stránky alebo indikácie vyhľadávania.
D
Dátum a čas.
E
Text.
F
Informácie o stave. Informácie FASTEXT.
- 90 -
Riešenie problémov
Ak máte s televízorom problém, rôzne riešenia si môžete pozrieť aj počas jeho sledovania. Ak váš problém
nenájdete v časti Riešenie problémov, obráťte sa na kontaktné stredisko spoločnosti Samsung.
Získanie podpory
Ak máte problém s televízorom, získajte pomoc priamo od spoločnosti Samsung.
Získanie podpory prostredníctvom vzdialenej správy
Nastavenia
Podpora
Vzdialená správa Skús teraz
Po vyjadrení súhlasu s našou zmluvou o používaní služby môžete používať funkciu Vzdialená správa na prístup
k vzdialenej podpore, prostredníctvom ktorej môžete nechať servisného technika diagnostikovať váš televízor,
odstrániť problémy a aktualizovať softvér vášho televízora na diaľku prostredníctvom webu. Funkciu Vzdialená
správa môžete aj zapnúť a vypnúť.
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
"" Funkciu Vzdialená správa môžete aktivovať aj stlačením a podržaním tlačidla
na minimálne 5 sekúnd.
Čo je vzdialená podpora?
Služba vzdialenej podpory od spoločnosti Samsung vám ponúka individuálnu podporu technického pracovníka
Samsung, ktorý na diaľku dokáže:
●●
diagnostikovať váš televízor,
●●
upraviť nastavenia televízora,
●●
vykonať obnovenie nastavení televízora od výrobcu,
●●
nainštalovať odporúčané aktualizácie firmvéru.
Ako funguje podpora na diaľku?
Môžete jednoducho získať prístup k službe podpory Samsung Remote Support pre váš televízor:
1.
Zavolajte do kontaktného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o podporu na diaľku.
2.
Otvorte ponuku v televízore a prejdite do časti Podpora. (
3.
Vyberte položku Vzdialená správa, prečítajte si podmienky poskytovania služby a vyjadrite s nimi súhlas. Keď
Nastavenia
sa zobrazí obrazovka čísla PIN, poskytnite technikovi svoje číslo PIN.
4.
Technik potom získa prístup do vášho televízora.
- 91 -
Podpora)
Získanie kontaktných údajov na servis
Nastavenia
Podpora
Informácie o produkte Skús teraz
Môžete zobraziť adresu webovej lokality spoločnosti Samsung, telefónne číslo telefonického centra, číslo modelu
televízora, verziu softvéru televízora, licenciu Open Source a ďalšie informácie potrebné na poskytnutie servisnej
podpory od operátora spoločnosti Samsung alebo na webovej lokalite spoločnosti Samsung.
"" Informácie môžete zobraziť aj naskenovaním kódu QR televízora.
"" Túto funkciu môžete aktivovať aj stlačením a podržaním tlačidla
(Prehrať) na minimálne 5 sekúnd. Tlačidlo naďalej držte,
kým sa nezobrazí kontextové okno s informáciami pre zákazníkov.
Žiadosť o servis
Nastavenia
Podpora
Požiadať o pomoc Skús teraz
Ak máte problémy s TV, môžete požiadať o servisný zásah. Vyberte položku zodpovedajúcu vášmu problému a potom
vyberte možnosť Požiadať teraz alebo Naplánovať dohodnuté stretnutie
Odoslať. Vaša žiadosť o službu bude
zaregistrovaná. Kontaktné stredisko spoločnosti Samsung sa s vami spojí a dohodne alebo potvrdí termín servisu.
"" Na vyžiadanie servisu musíte vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od geografickej oblasti.
"" Táto funkcia vyžaduje internetové pripojenie.
Diagnostika problémov s prevádzkou televízora
Môžete vykonať diagnostiku problémov s televízorom a službou Smart Hub, ako aj spustiť funkcie obnovenia.
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika Skús teraz
Na diagnostiku problémov s obrazom môžete použiť funkciu Test obrazu a na diagnostiku problémov so zvukom
funkciu Test zvuku. Okrem toho môžete skontrolovať informácie o intenzite digitálneho signálu šíreného vzduchom
(OTA), otestovať internetové pripojenie služby Smart Hub a spustiť funkcie obnovenia výrobných nastavení televízora
a služby Smart Hub.
●●
Spustiť test obrazu
●●
Spustiť test zvuku
●●
Informácie o signáli
●●
Spustiť test pripojenia Smart Hub
●●
Obnoviť Smart Hub
●●
Obnoviť
- 92 -
Problém s obrazom
Ak sa vyskytnú problémy s obrazom televízora, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Testovanie obrazu
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Spustiť test obrazu Skús teraz
Skôr než si prečítate zoznam problémov a riešení uvedený nižšie, spustite funkciu Spustiť test obrazu, aby ste zistili,
či problém spôsobuje televízor. Funkcia Spustiť test obrazu zobrazí obraz vo vysokom rozlíšení, ktorý môžete použiť
na overenie prítomnosti chýb a nedostatkov.
Problém
Skúste toto!
Ak televízor Samsung bliká alebo sporadicky stráca jas, možno budete musieť vypnúť
niektoré z jeho funkcií na úsporu energie.
Blikanie a strácanie jasu
Vypnite funkciu Detekcia okolitého osvetlenia, Režim úspory energie alebo Pohybové
osvetlenie.
●●
Nastavenia
Všeobecné
Eko riešenie
Detekcia okolitého osvetlenia
●●
Nastavenia
Všeobecné
Eko riešenie
Režim úspory energie
●●
Nastavenia
Všeobecné
Eko riešenie
Pohybové osvetlenie
Ak farba na obrazovke televízora nie je správna, prípadne sú čierna a biela farba vypnuté,
spustite funkciu Spustiť test obrazu.
●●
Komponentné pripojenie/
farba obrazovky
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Spustiť test obrazu
Ak výsledky testu naznačia, že problém nie je v televízore, vykonajte nasledujúce kroky:
●● Ubezpečte sa, že sú vstupné konektory videa zapojené do správnych výstupných
konektorov videa na externom zariadení.
●● Skontrolujte aj ostatné pripojenia. Ak je televízor pripojený k externému zariadeniu
pomocou komponentného kábla, ubezpečte sa, že konektory Pb, Pr a Y sú zapojené
do správnych konektorov.
Ak sú farby na televízore Samsung správne, no príliš tmavé alebo svetlé, skúste najskôr
upraviť nasledujúce nastavenia.
Jas obrazovky
●●
Nastavenia
Obraz
Odborné nastavenia
Podsvietenie
●●
Nastavenia
Obraz
Odborné nastavenia
Kontrast
●●
Nastavenia
Obraz
Odborné nastavenia
Jas
●●
Nastavenia
Obraz
Odborné nastavenia
Ostrosť
●●
Nastavenia
Obraz
Odborné nastavenia
Farba
●●
Nastavenia
Obraz
Odborné nastavenia
Odtieň (Z/Č)
- 93 -
Problém
Skúste toto!
Ak sa váš televízor sám od seba vypína, skúste vypnúť niektoré z jeho funkcií na úsporu
energie.
Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia Časovač spánku. Funkcia Časovač spánku
automaticky vypne televízor po uplynutí vopred nastaveného časového intervalu.
Neželané vypnutie
●●
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas
Časovač spánku
Ak funkcia Časovač spánku nie je zapnutá, skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia
Automatické vypnutie alebo Časovač vypnutia a prípadne ju vypnite.
●●
Nastavenia
Všeobecné
Eko riešenie
●●
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Automatické vypnutie
Čas
Časovač vypnutia
Ak sa vyskytnú problémy pri zapínaní televízora, skôr než zavoláte na servisné oddelenie,
skontrolujte nasledujúcich pár vecí.
Problémy so zapnutím
Ubezpečte sa, že napájací kábel televízora je na oboch koncoch zapojený správne a že
diaľkový ovládač správne funguje.
Uistite sa, že kábel antény alebo káblovej televízie je pevne zapojený.
Ak máte káblový alebo satelitný prijímač, skontrolujte, či je zapojený a zapnutý.
Ak televízor nie je pripojený ku káblovému ani satelitnému prijímaču, spustite funkciu
Automatické ladenie.
Nemožno nájsť kanál
●●
Nastavenia
Automatické ladenie
Vysielanie
(Nastavenia automatického ladenia)
"" Položka Nastavenia automatického ladenia sa nemusí zobraziť, závisí to od modelu
alebo geografickej oblasti.
Televízory vystavené v predajniach sú naladené na digitálny HD kanál.
Ak máte analógový káblový alebo satelitný prijímač, prejdite na digitálny káblový alebo
satelitný prijímač. Ak chcete zabezpečiť HD kvalitu obrazu (vysoké rozlíšenie), používajte
HDMI alebo komponentné káble.
Obraz na televízore nevyzerá
tak dobre ako v obchode
Mnoho kanálov HD je prekonvertovaných z obsahu s bežným rozlíšením (SD). Vyhľadajte
kanál, ktorý obsah vysiela v rozlíšení HD.
●● Predplatitelia káblového/satelitného vysielania: vyskúšajte kanály HD z ponuky kanálov.
●● Pripojenie terestriálnej/káblovej antény: Vyskúšajte kanály HD po spustení funkcie
Automatické ladenie.
●●
Nastavenia
Automatické ladenie
Vysielanie
(Nastavenia automatického ladenia)
"" Položka Nastavenia automatického ladenia sa nemusí zobraziť, závisí to od modelu
alebo geografickej oblasti.
Nastavte rozlíšenie výstupu videa na káblovom alebo satelitnom prijímači na hodnotu 1080i
alebo 720p.
- 94 -
Problém
Skúste toto!
Kompresia videa môže spôsobiť zdeformovanie obrazu, a to najmä pri rýchlo sa
pohybujúcich obrazoch, ako napríklad pri športových prenosoch a akčných filmoch.
Obraz je skreslený
Ak je príjem signálu slabý alebo nekvalitný, môže dôjsť k skresleniu na obrazovke. Nejde
však o poruchu.
Mobilné telefóny používané v blízkosti televízora (do vzdialenosti 1 m) môžu spôsobovať
rušenie analógových a digitálnych kanálov.
Farby nezodpovedajú alebo
chýbajú
Ak používate komponentné pripojenie, uistite sa, že komponentné káble sú pripojené
k správnym konektorom. Nesprávne alebo uvoľnené pripojenia môžu mať za následok
problémy s farbami, prípadne prázdnu obrazovku.
Prejdite do ponuky Obraz a upravte nastavenia položiek Režim obrazu, Jas, Ostrosť a Farba.
Farby sú nekvalitné alebo
obraz nie je dostatočne jasný
●●
Nastavenia
Obraz
Režim obrazu
●●
Nastavenia
Obraz
Odborné nastavenia
Jas
●●
Nastavenia
Obraz
Odborné nastavenia
Ostrosť
●●
Nastavenia
Obraz
Odborné nastavenia
Farba
Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia Režim úspory energie.
●●
Nastavenia
Všeobecné
Eko riešenie
Režim úspory energie
Skúste obnoviť obraz.
●●
Na okraji obrazovky sa
nachádza bodkovaná čiara
Obraz je čiernobiely
Nastavenia
Obraz
Odborné nastavenia
Obnoviť obraz
Položku Veľkosť obrazu prestavte na Štandard 16:9.
●●
Nastavenia
Štandard 16:9
Obraz
Nastavenia veľkosti obrazu
Veľkosť obrazu
Ak používate audiovizuálne alebo analógové zariadenie, odpojte adaptér z komponentového
vstupného portu (modrý) televízora a pripojte ho do vstupného portu AV (žltý).
"" Komponentový vstupný port alebo vstupný port AV nemusia byť v závislosti od modelu
alebo geografickej oblasti súčasťou výbavy.
"" Ak sa testovací obraz nezobrazí, prípadne je na ňom prítomný šum alebo skreslenie, môže to znamenať poruchu televízora.
Podporu vám poskytne stredisko telefonickej podpory spoločnosti Samsung.
"" Ak sa testovací obraz zobrazí správne, problém možno nastal v externom zariadení. Skontrolujte pripojenia.
"" Ak problém pretrváva, skontrolujte intenzitu signálu alebo si pozrite používateľskú príručku externého zariadenia.
- 95 -
Zvuk nie je jasne počuť
Ak sa vyskytnú problémy so zvukom televízora, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Testovanie zvuku
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Spustiť test zvuku Skús teraz
Ak televízor prehrá melódiu Spustiť test zvuku bez rušenia, problém možno nastal v externom zariadení alebo sa
vyskytli problémy s intenzitou signálu vysielania.
Problém
Žiadny zvuk alebo príliš
tichý zvuk pri maximálnej
hlasitosti
Skúste toto!
Skontrolujte hlasitosť zariadenia (káblový alebo satelitný prijímač, DVD, Blu-ray atď.)
pripojeného k televízoru.
Položku Výstup zvuku nastavte na možnosť Reproduktor TV.
●●
Nastavenia
Zvuk
Výstup zvuku
Ak používate externé zariadenie, skontrolujte možnosť výstupu zvuku zariadenia. Možno
budete musieť napríklad zmeniť možnosť zvuku káblového prijímača na HDMI, ak je
prijímač pripojený k televízoru pomocou kábla HDMI.
Dobrý obraz bez zvuku
Ak chcete počuť zvuk z počítača, pripojte k výstupnému konektoru zvuku na počítači
externý reproduktor.
Ak je televízor vybavený konektorom na slúchadlá, skontrolujte, či k nemu nie je nič
pripojené.
Reštartujte pripojené zariadenie tak, že odpojíte a opätovne pripojíte napájací kábel
zariadenia.
Nie je počuť žiaden zvuk.
Skontrolujte, či je položka Formát digitálneho výstupu zvuku nastavená na možnosť Dolby
Digital+. Ak používate prijímač, ktorý nepodporuje štandard Dolby Digital Plus, po výbere
možnosti Dolby Digital+ nebude znieť žiaden zvuk.
●●
zvuku
Nastavenia
Zvuk
Dolby Digital+
Odborné nastavenia
Formát digitálneho výstupu
Spustite funkciu Spustiť test zvuku.
●●
Reproduktory vydávajú čudný
zvuk
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Spustiť test zvuku
Ubezpečte sa, že zvukový kábel je zapojený do správneho výstupného konektora zvuku na
externom zariadení.
V prípade pripojení prostredníctvom antény alebo kábla skontrolujte informácie o signáli.
Slabá intenzita signálu môže spôsobovať rušenie zvuku.
- 96 -
Problém s vysielaním
Ak sa vyskytnú problémy s príjmom signálu vysielania, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Skúste toto!
Výberom položky
Na televízore sa zobrazuje
hlásenie „Slabý alebo žiadny
signál“ v režime televízora/
nedá sa nájsť kanál.
Zdroj potvrdíte, že bol zvolený správny vstupný zdroj.
Ak televízor nie je pripojený ku káblovému ani satelitnému prijímaču, spustite funkciu
Automatické ladenie, čím sa vyhľadajú kanály.
●●
Nastavenia
Automatické ladenie
Vysielanie
(Nastavenia automatického ladenia)
"" Položka Nastavenia automatického ladenia sa nemusí zobraziť, závisí to od modelu
alebo geografickej oblasti.
Ubezpečte sa, že koaxiálny kábel je pevne pripojený k televízoru.
Spustite funkciu Spustiť nastavenie alebo Automatické ladenie.
Televízor neprijíma všetky
kanály
●●
Nastavenia
Automatické ladenie
Vysielanie
(Nastavenia automatického ladenia)
"" Položka Nastavenia automatického ladenia sa nemusí zobraziť, závisí to od modelu
alebo geografickej oblasti.
Prejdite na položku Titulky a zmeňte nastavenie možnosti Režim titulkov.
Digitálne kanály neobsahujú
žiadne titulky
●●
Nastavenia
Režim titulkov.
Všeobecné
Prístupnosť
Nastavenie titulkov
Titulky
Niektoré kanály nemusia mať k dispozícii údaje titulkov.
Obraz je skreslený
Kompresia videa môže spôsobiť zdeformovanie obrazu. Stáva sa to najmä pri rýchlo sa
pohybujúcom obraze, ako napríklad pri športových prenosoch a akčných filmoch.
Deformáciu obrazu môže spôsobovať aj slabý signál. Nejde o poruchu televízora.
Kvalita obrazu je nízka.
Vyberte kanály alebo programy s vysokým rozlíšením (HD).
- 97 -
Problém s pripojením k počítaču
Ak sa vyskytnú problémy s pripojením k počítaču, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Zobrazuje sa hlásenie
Nepodporovaný režim
Skúste toto!
Nastavte výstupné rozlíšenie počítača tak, aby zodpovedalo rozlíšeniu, ktoré podporuje
televízor.
Ak používate pripojenie HDMI, skontrolujte nastavenie výstupu zvuku v počítači.
Dobré video bez zvuku
Ak používate kábel HDMI/DVI, vyžaduje sa samostatný zvukový kábel. Upozorňujeme, že
pripojenie HDMI/DVI podporuje len port HDMI (DVI), pričom sa neprenáša zvukový signál.
Ak chcete počuť zvuk z počítača, pripojte ku konektoru pre výstup zvuku na počítači externé
reproduktory.
Televízor sa nedokáže pripojiť na internet
Ak sa vyskytnú problémy s pripojením k internetu, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Televízor sa nemôže
pripojiť k vašej sieti alebo
aplikáciám (iba pre modely
kompatibilné s internetom).
Zlyhanie pripojenia
k bezdrôtovej sieti
Signál bezdrôtovej siete je
príliš slabý.
Skúste toto!
Skontrolujte, či je televízor pripojený k sieti.
●●
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Stav siete
Obráťte sa na svojho internetového operátora.
Uistite sa, že je bezdrôtový modem/smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
Umiestnite svoj bezdrôtový router, modemový router alebo prístupový bod do centrálnej
polohy. Neukladajte ho do rohu.
Použite zosilňovač bezdrôtového signálu na okamžité zosilnenie signálu. Umiestnite
zosilňovač do polovičnej vzdialenosti medzi váš bezdrôtový router a televízor.
- 98 -
Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) nefunguje
Ak systém Anynet+ (HDMI-CEC) nefunguje, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Skúste toto!
Skontrolujte, či zariadenie podporuje funkciu Anynet+. Systém Anynet+ podporuje iba
zariadenia Anynet+.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel zariadenia Anynet+.
Skontrolujte káblové pripojenia zariadenia Anynet+.
Systém Anynet+
nefunguje.
Prejdite do ponuky Anynet+ (HDMI-CEC) a skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC)
nastavená na možnosť Zap..
●●
CEC)
Nastavenia
Všeobecné
Správca externého zariadenia
Anynet+ (HDMI-
Systém Anynet+ nemusí fungovať, ak sú aktivované niektoré ďalšie funkcie vrátane
vyhľadávania kanálov, úvodného nastavenia, služby Smart Hub atď.
Ak ste odpojili a následne pripojili kábel HDMI, vyhľadajte zariadenia znova alebo vypnite a
zapnite televízor.
V ponuke
tlačidlo nahor.
Chcem spustiť systém
Anynet+
Skontrolujte, či je zariadenie s funkciou Anynet+ správne pripojené k televízoru a potom
vyberte ponuku Anynet+ (HDMI-CEC) a overte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavená na
možnosť Zap..
●●
Chcem ukončiť systém
Anynet+.
Zdroj posuňte zvýraznenie na zariadenie Anynet+ a stlačte smerové
CEC)
Nastavenia
Všeobecné
Správca externého zariadenia
Anynet+ (HDMI-
Položku Anynet+ (HDMI-CEC) nastavte na možnosť Vyp..
●●
CEC)
Nastavenia
Všeobecné
Správca externého zariadenia
Anynet+ (HDMI-
Na obrazovke sa
zobrazuje hlásenie
„Pripája sa k zariadeniu
Anynet+...“ alebo
„Odpája sa od zariadenia
Anynet+...“.
Počas konfigurácie zariadenia Anynet+ alebo prepínania do režimu sledovania nie je možné
používať diaľkový ovládač. Diaľkový ovládač použite, až keď televízor dokončí konfiguráciu
zariadenia Anynet+ alebo sa prepne do režimu sledovania.
Zariadenie Anynet+
neprehráva obsah.
Funkciu prehrávania nemožno používať, keď prebieha Spustiť nastavenie.
- 99 -
Problém
Skúste toto!
Skontrolujte, či zariadenie podporuje systém Anynet+.
Skontrolujte, či je správne pripojený kábel HDMI.
Prejdite do ponuky Anynet+ (HDMI-CEC) a skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC)
nastavená na možnosť Zap..
Nezobrazí sa pripojené
zariadenie
●●
CEC)
Nastavenia
Všeobecné
Správca externého zariadenia
Anynet+ (HDMI-
Znova vyhľadajte zariadenia Anynet+.
Zariadenia Anynet+ musia byť k televízoru pripojené pomocou kábla HDMI. Uistite sa, že
zariadenie je pripojené k televízoru pomocou kábla HDMI. Niektoré káble HDMI nemusia
podporovať rozhranie Anynet+.
Ak v dôsledku výpadku napájania alebo odpojenia kábla HDMI dôjde k prerušeniu spojenia,
znova vyhľadajte zariadenie.
Pripojte optický kábel k televízoru a prijímaču.
Zvuk televízora sa
neprehráva cez prijímač
Funkcia ARC umožňuje televízoru reprodukovať digitálny zvuk prostredníctvom portu HDMI
(ARC).
Funkcia ARC je však dostupná len v prípade, ak je televízor pripojený k zvukovému prijímaču
s podporou funkcie ARC.
Problém so spúšťaním/používaním aplikácií
Ak sa vyskytnú problémy s funkčnosťou aplikácií, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Aplikácia sa spustila,
no je v angličtine. Ako
môžem zmeniť jazyk?
Moja aplikácia nefunguje
Skúste toto!
Jazyk podporovaný aplikáciou sa môže odlišovať od jazyka používateľského rozhrania. Možnosť
zmeny jazyka závisí od poskytovateľa služby.
Overte si to u daného poskytovateľa služby.
Prečítajte si časť Pomocník na webovej lokalite poskytovateľa aplikácie.
- 100 -
Súbor nemožno prehrať
Ak sa vyskytnú problémy s prehrávaním súborov, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tento problém vyriešiť.
Problém
Skúste toto!
Niektoré súbory nemožno
prehrať
Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade súborov s vysokou bitovou rýchlosťou. Väčšinu
súborov možno prehrávať bez ťažkostí, v prípade súborov s vysokou bitovou rýchlosťou sa však
môžu vyskytnúť problémy.
Chcem obnoviť televízor
Obnovte nastavenia na výrobné hodnoty.
Obnovenie
Cesta
Popis
Obnovenie
nastavení
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Obnoviť
Obnovte nastavenia Obraz, Zvuk, Vysielanie a všetky ostatné
nastavenia (okrem nastavení siete) na predvolené hodnoty.
Obnoviť Smart Hub
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Obnoviť Smart Hub
Obnoví všetky nastavenia služby Smart Hub na predvolené
hodnoty od výrobcu a odstráni všetky informácie týkajúce sa účtov
Samsung, prepojených účtov služieb, podmienok služby Smart Hub
a aplikácií služby Smart Hub.
Reset obrazu
Nastavenia
Obraz
Odborné
nastavenia
Obnoviť obraz
Obnoví aktuálne nastavenia obrazu.
Vynulovanie zvuku
Nastavenia
Zvuk
Odborné nastavenia
Obnoviť zvuk
Obnoví aktuálne nastavenia zvuku.
- 101 -
Iné problémy
Ak chcete vyriešiť ďalšie možné problémy, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Problém
Televízor je horúci
Skúste toto!
Ak televíziu sledujete dlhší čas, panel začne produkovať teplo. Teplo z panela sa rozptyľuje
pomocou vetracích otvorov umiestnených pozdĺž vrchnej časti televízora. Spodná časť však
môže byť pri dlhšom používaní horúca na dotyk. Deti sledujúce televíziu vyžadujú neustály
dozor dospelej osoby, ktorá im zabráni dotýkať sa televízora. Toto teplo však neznamená
poruchu a neovplyvňuje funkčnosť televízora.
Na kanáloch HD sa pri sledovaní prekonvertovaného obsahu SD (4:3) zobrazia na oboch
stranách obrazovky čierne pásy.
Obraz sa nezobrazí na celú
obrazovku
Čierne pásy na hornej a spodnej strane obrazovky sa zobrazia pri sledovaní filmov, ktorých
pomery strán sa odlišujú od pomerov strán televízora.
Upravte možnosti veľkosti obrazu na externom zariadení alebo na televízore na celú
obrazovku.
●●
Nastavenia
Obraz
Nastavenia veľkosti obrazu
Zobrazuje sa hlásenie
Nepodporovaný režim
Televízor nepodporuje výstupné rozlíšenie pripojeného zariadenia. Skontrolujte
podporované hodnoty rozlíšenia televízora a podľa toho nastavte výstupné rozlíšenie
externého zariadenia.
Položka Titulky v televízore
je sivá.
Keď je pripojené externé zariadenie pomocou kábla HDMI alebo komponentového kábla,
funkcia Titulky nie je dostupná. Upravte nastavenie titulkov na externom zariadení.
Televízor produkuje zápach
plastu
Tento zápach je bežný a časom sa stratí.
Položka Informácie o signáli
v časti Samodiagnostika nie
je aktivovaná.
Televízor je naklonený
nabok
Skontrolujte, či je aktuálny kanál digitálnym kanálom.
Funkcia Informácie o signáli je dostupná len pre digitálne kanály.
●●
Nastavenia
Podpora
Samodiagnostika
Informácie o signáli
Odmontujte základňu stojana televízora a opätovne ju namontujte.
- 102 -
Problém
Skúste toto!
Stojan sa kolíše alebo je
nakrivo.
Uistite sa, že sú šípky indikátora na stojane a na držiaku stojana riadne zarovnané.
Diaľkový ovládač nefunguje.
Televízor sa dodáva s ochrannými nálepkami, ktoré zakrývajú niektoré snímače. Uistite sa,
že sú všetky nálepky odstránené.
Funkcia Vysielanie bola
deaktivovaná.
Nastavenia sa stratia po 5
minútach alebo pri každom
vypnutí televízora
Možnosť Vysielanie je dostupná len v prípade, ak je položka Zdroj nastavená na možnosť TV.
Pri sledovaní televízie prostredníctvom káblového alebo satelitného prijímača nie je možné
otvoriť položku Vysielanie.
Ak je položka Režim používania nastavená na možnosť Režim Predajňa, nastavenia zvuku a
obrazu v televízore sa automaticky obnovujú každých 5 minút.
Položku Režim používania prestavte na Režim Doma.
●●
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Režim používania
Na obrazovke sa zobrazuje
POP (interný reklamný pruh
televízora)
Položku Režim používania prestavte na Režim Doma.
Televízor vydáva praskavý
zvuk
Rozťahovanie a sťahovanie vonkajšej skrine televízora sa môže prejaviť praskavým zvukom.
Nejde pritom o poruchu produktu. Televízor je bezpečné používať.
●●
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Režim používania
Televízor používa vysokorýchlostné spínacie obvody a vysoké hodnoty elektrického prúdu.
V závislosti od nastavenej úrovne jasu sa môže zdať o trochu hlučnejší než bežné televízory.
Televízor hučí
Televízor prešiel prísnymi kontrolami kvality, ktoré spĺňajú naše náročné požiadavky na
výkon a spoľahlivosť.
Určitý hluk produkovaný televízorom je normálny a nepovažuje sa za oprávnený dôvod na
výmenu produktu alebo vrátenie peňazí.
Skontrolujte stav sieťového pripojenia.
Aktualizácia softvéru cez
internet zlyhala
●●
Nastavenia
Všeobecné
Sieť
Stav siete
Ak televízor nie je pripojený k sieti, pripojte ho.
Aktualizácia sa zastaví, ak už máte najnovšiu verziu softvéru.
- 103 -
Upozornenia a poznámky
Môžete získať pokyny a informácie, ktoré je potrebné si prečítať po inštalácii.
Podporované možnosti zvuku vysielania
Skontrolujte podporované možnosti zvuku vysielania.
A2 Stereo
NICAM Stereo
Typ zvuku
Duálny zvuk
Predvolené
Monofónny
Monofónny
Automaticky zmeniť
Stereofónny
Stereofónny, Monofónny
Automaticky zmeniť
Duálny
Dual I, Dual II
Dual I
Monofónny
Monofónny
Automaticky zmeniť
Stereofónny
Monofónny, Stereofónny
Automaticky zmeniť
Duálny
Monofónny, Dual I, Dual II
Dual I
"" Ak je signál Stereofónny slabý a dochádza k automatickému prepínaniu, vyberte režim Monofónny.
"" Táto možnosť je k dispozícii len pre stereo signál.
"" Dostupné len v prípade, ak je zdroj vstupu nastavený na možnosť TV.
- 104 -
Prečítajte si, než začnete používať funkciu Moje aplikácie
Skôr ako začnete používať funkciu Moje aplikácie, prečítajte si tieto informácie.
●●
V dôsledku rôznych vlastností produktov v službe Smart Hub od spoločnosti Samsung, ako aj obmedzení
dostupného obsahu, nemusia byť niektoré funkcie, aplikácie a služby dostupné na všetkých zariadeniach
alebo na všetkých územiach. Navštívte webovú lokalitu http://www.samsung.com, kde nájdete ďalšie
informácie o konkrétnych zariadeniach a dostupnosti obsahu. Dostupnosť služieb a obsahu sa môže zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
●●
Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za akékoľvek narušenie prevádzky
služieb aplikácií spôsobené poskytovateľom služieb z akýchkoľvek príčin.
●●
Služby aplikácií môžu byť k dispozícii len v angličtine a dostupný obsah sa môže líšiť v závislosti od
geografickej oblasti.
●●
Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikáciách, navštívte webovú lokalitu príslušného poskytovateľa služieb.
●●
V dôsledku nestabilného internetového pripojenia môže dochádzať k oneskoreniu alebo výpadkom. Aplikácie
sa navyše môžu v závislosti od prostredia siete ukončiť automaticky. V takom prípade skontrolujte internetové
pripojenie a skúste to znova.
●●
Služby a aktualizácie aplikácií sa môžu prestať poskytovať.
●●
Poskytovateľ služieb môže zmeniť obsah aplikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
●●
Konkrétne služby sa môžu líšiť v závislosti od verzie aplikácie nainštalovanej v televízore.
●●
Funkčnosť aplikácie sa môže vo verziách vydaných v budúcnosti zmeniť. V takom prípade aktivujte sprievodcu
aplikáciou alebo navštívte webovú lokalitu poskytovateľa služieb.
●●
V závislosti od pravidiel poskytovateľa služieb nemusia niektoré aplikácie podporovať multitasking.
- 105 -
Prečítajte si, než začnete používať funkciu Internet
Skôr než začnete používať aplikáciu Internet, prečítajte si tieto informácie.
●●
Aplikácia Internet nie je kompatibilná s aplikáciami Java.
●●
Stiahnutie súboru nie je podporované.
●●
Cez funkciu Internet nemusí byť možné získať prístup k určitým webovým lokalitám.
●●
Televízor nepodporuje prehrávanie videí vo formáte Flash.
●●
Elektronické obchodovanie na nákup online sa nepodporuje.
●●
V prípade webových lokalít s posúvateľnými oknami sa môžu pri posúvaní okna zobraziť poškodené znaky.
●●
Technológia ActiveX sa nepodporuje.
●●
Podporuje sa len obmedzený počet typov písma. Niektoré symboly a znaky sa nemusia zobrazovať správne.
●●
Reakcia na príkazy diaľkového ovládania a príslušné zobrazenie na obrazovke sa môže oneskoriť v dôsledku
načítavania webovej stránky.
●●
V prípade určitých operačných systémov sa môže načítanie webovej stránky oneskoriť alebo úplne prerušiť.
●●
Funkcie kopírovania a prilepenia sa nepodporujú.
●●
Pri písaní e-mailov alebo jednoduchých správ nemusia byť dostupné určité funkcie ako veľkosť písma a výber
farby.
●●
Počet záložiek a veľkosť súboru denníka, ktorý možno uložiť, je obmedzený.
●●
Počet okien, ktoré môžu byť súčasne otvorené, sa líši v závislosti od podmienok vyhľadávania a modelu
televízora.
●●
Rýchlosť prehliadania webu sa bude líšiť v závislosti od prostredia siete.
●●
Ak ste nenastavili Hodiny, história prehliadania sa neuloží.
––
Nastavenia
Všeobecné
Správca systému
Čas
Hodiny
●●
História prehliadania sa ukladá od najnovšieho po najstarší záznam, pričom najstaršie záznamy sa prepíšu
najskôr.
●●
V závislosti od podporovaných typov kodekov videa a zvuku sa počas prehrávania videí alebo zvuku vo formáte
HTML5 nemusia dať prehrávať určité videá a zvukové súbory.
●●
Zdroje videa poskytovateľov služieb dátových tokov optimalizovaných pre počítač sa v našej aplikácii Internet
nemusia správne prehrávať.
- 106 -
Prečítajte si pred nastavením bezdrôtového internetového pripojenia
Upozornenia týkajúce sa bezdrôtového internetu
●●
Tento televízor podporuje komunikačné protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Spoločnosť Samsung odporúča
používať protokol IEEE 802.11n. Videosúbory uložené v zariadení pripojenom k televízoru prostredníctvom
domácej siete sa nemusia prehrávať plynule.
""
Niektoré komunikačné protokoly IEEE 802.11 nemusia byť v závislosti od modelu podporované.
●●
Ak chcete používať bezdrôtový internet, televízor musí byť pripojený k bezdrôtovému smerovaču alebo
modemu. Ak bezdrôtový smerovač podporuje protokol DHCP, televízor môže na pripojenie k bezdrôtovej sieti
používať DHCP alebo statickú adresu IP.
●●
Pre bezdrôtový smerovač vyberte kanál, ktorý sa momentálne nepoužíva. Ak kanál nastavený pre bezdrôtový
smerovač momentálne používa iné zariadenie, zvyčajne dochádza k rušeniu alebo zlyhaniu spojenia.
●●
Väčšina bezdrôtových sietí disponuje voliteľným systémom zabezpečenia. Ak chcete povoliť systém
zabezpečenia bezdrôtovej siete, musíte si vytvoriť heslo pozostávajúce zo znakov a čísel. Toto heslo sa potom
bude vyžadovať pri pripojení k zabezpečenému prístupovému bodu.
Protokoly zabezpečenia bezdrôtovej komunikácie
Televízor podporuje len nasledujúce protokoly zabezpečenia bezdrôtovej siete:
––
Režimy overovania: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Typy šifrovania: WEP, TKIP, AES
Televízor sa nedokáže pripojiť k necertifikovaným bezdrôtovým smerovačom.
V súlade s najnovšími certifikačnými špecifikáciami štandardu Wi-Fi nepodporujú televízory Samsung šifrovanie
zabezpečenia protokolom WEP ani TKIP v sieťach prevádzkovaných v režime 802.11n. Ak váš bezdrôtový smerovač
podporuje protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup), televízor môžete pripojiť k sieti prostredníctvom automatickej
konfigurácie PBC (Push Button Configuration) alebo čísla PIN (Personal Identification Number). Protokol WPS
automaticky nakonfiguruje identifikátor SSID a kľúč WPA.
- 107 -
Prečítajte si pred prehrávaním súborov fotografií, videí alebo
hudobných súborov
Prečítajte si tieto informácie pred prehrávaním mediálneho obsahu.
Obmedzenia týkajúce sa používania súborov fotografií, videí alebo
hudobných súborov Skús teraz
●●
Televízor podporuje iba veľkokapacitné zariadenia USB typu MSC. MSC je označenie triedy veľkokapacitných
úložných zariadení. Medzi typy zariadení MSC patria externé pevné disky, čítačky kariet flash a digitálne
fotoaparáty. (Rozbočovače USB nie sú podporované.) Tieto typy zariadení sa musia pripájať priamo k portu
USB. Ak zariadenie USB pripojíte k televízoru prostredníctvom predlžovacieho kábla USB, televízor nemusí
zariadenie rozpoznať, prípadne nemusí prečítať súbory, ktoré sú v ňom uložené. Počas prenosu súborov
neodpájajte zariadenie USB.
●●
Na pripojenie externého pevného disku použite port USB (HDD). Odporúčame použiť externý pevný disk
s vlastným napájacím adaptérom.
●●
Niektoré digitálne fotoaparáty a zvukové zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto televízorom.
●●
Ak je k televízoru pripojených viacero zariadení USB, televízor nemusí rozpoznať niektoré alebo žiadne z týchto
zariadení. Zariadenia USB, ktoré používajú vstup s vysokým výkonom, by mali byť pripojené k portu USB [5 V,
1 A].
●●
Televízor podporuje systémy súborov FAT, exFAT a NTFS.
●●
Po zoradení súborov v režime zobrazenia priečinkov môže televízor zobraziť až 1 000 súborov v jednom
priečinku. Ak však zariadenie USB obsahuje viac ako 8 000 súborov a priečinkov, niektoré z nich nemusia byť
dostupné.
●●
Niektoré súbory sa v závislosti od metódy kódovania nemusia dať prehrať v televízore.
●●
Niektoré súbory nie sú podporované vo všetkých modeloch.
●●
Modely televízorov Samsung vyrobené v roku 2018 nepodporujú kodeky DivX a DTS.
- 108 -
Podporované externé titulky
Názov
Formát
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub alebo .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
SMPTE-TT Text
.xml
Podporované interné titulky
Názov
Kontajner
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
TTML vo vysielaní smooth
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
- 109 -
Podporované formáty a rozlíšenia obrázkov
Prípona súboru
Formát
Rozlíšenie
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
4096 x 4096
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
*.jpg
*.jpeg
"" Formát MPO je čiastočne podporovaný.
Podporované hudobné formáty a kodeky
Prípona
súboru
Formát
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Podporuje až 2 kanály.
*.ogg
OGG
Vorbis
Podporuje až 2 kanály.
*.wma
WMA
WMA
WMA je podporované po verziu 10 Pro pre 5.1 kanálov
a profil M2.
Poznámka
*.m4a
*.mpa
*.aac
WMA1, WMA bezstratový / hlasový nie sú podporované.
*.wav
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
wav
wav
Podporuje typ 0 a typ 1.
midi
midi
Vyhľadávanie nie je podporované.
Podporuje len zariadenie USB.
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
- 110 -
Podporované kodeky videa
Formát
súboru
Kontajner
Kodeky videa
Rozlíšenie
H.264 BP/MP/HP
Frekvencia
snímok (sn./s)
Bitová
rýchlosť
(Mb/s)
Kodeky
zvuku
60
HEVC (H.265 - Main, Main10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
30
Dolby Digital
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
MKV
*.3gp
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
TS
*.vob
SVAF
*.svi
LPCM
ADPCM(IMA,
MS)
MPEG4 SP/ASP
Window Media Video v9 (VC1)
AAC
HE-AAC
60
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG2
MPEG(MP3)
MPEG1
1920 x 1080
20
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
G.711(A-Law,
μ-Law)
OPUS
Window Media Video v7 (WMV1),
v8 (WMV2)
*.m2ts
H.263 Sorrenson
*.mts
30
VP6
*.webm
WebM
VP8
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
60
Vorbis
RealAudio 6
"" V závislosti od modelu nemusí byť rozlíšenie podporované.
- 111 -
Iné obmedzenia
●●
V prípade problému s obsahom nemusia kodeky fungovať správne.
●●
Ak je chyba v obsahu alebo v kontajneri, video sa neprehrá alebo sa neprehrá správne.
●●
Zvuk alebo video nemusí fungovať, ak je jeho štandardná bitová rýchlosť/frekvencia snímok nad úrovňou
technických možností televízora.
●●
Ak tabuľka registra vykazuje chybu, funkcia vyhľadávania (Skočiť) nefunguje.
●●
Keď prehrávate video cez sieťové pripojenie, video sa nemusí prehrávať plynulo v dôsledku rýchlostí prenosu
údajov.
●●
Niektoré zariadenia USB/digitálne fotoaparáty nemusia byť s televízorom kompatibilné.
●●
Kodek HEVC je dostupný iba pre kontajnery MKV / MP4 / TS.
●●
Kodek MVC je čiastočne podporovaný.
Video dekodéry
●●
Štandard H.264 je podporovaný po úroveň 4.1. (Televízor nepodporuje možnosti FMO/ASO/RS)
●●
VC1 AP L4 nie je podporované.
●●
GMC 2 alebo vyššia verzia nie je podporovaná.
Zvukové dekodéry
●●
WMA je podporované po verziu 10 Pro pre 5.1 kanálov a profil M2.
●●
WMA1, WMA bezstratový / hlasový nie sú podporované.
●●
Kodeky QCELP a AMR NB / WB nie sú podporované.
●●
Vorbis je podporovaný na max. 5.1 kanáloch.
●●
Dolby Digital Plus je podporované pre max. 5.1-kanálový formát.
●●
Podporované vzorkovacie frekvencie sú 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 a 48 kHz a líšia sa v závislosti od
kodeku.
- 112 -
Prečítajte si po nainštalovaní televízora
Po nainštalovaní televízora si prečítajte tieto informácie.
Veľkosť obrazu a vstupný signál
Na aktuálny zdroj sa použijú nastavenia položky Veľkosť obrazu. Použité nastavenia položky Nastavenia veľkosti
obrazu sa aplikujú vždy, keď vyberiete daný zdroj (pokiaľ ich nezmeníte).
Vstupný signál
Veľkosť obrazu
Komponent
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
Digitálny kanál (720p)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
Digitálny kanál (1080i, 1080p)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
HDMI (720p)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
USB (720p)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
USB (1080i/p pri 60 Hz)
Štandard 16:9, Vlastný, 4:3
Inštalácia zámky proti odcudzeniu
Zámka proti odcudzeniu je fyzické zariadenie, ktoré možno použiť na zabezpečenie televízora proti krádeži.
Vyhľadajte slot zámky na zadnej strane televízora. Vedľa slotu sa nachádza ikona
. Ak chcete použiť zámku, lanko
zámky upevnite k predmetu, ktorý je príliš ťažký na to, aby sa dal odniesť, a potom ho prevlečte slotom zámky na
televízore. Zámka sa predáva samostatne. Spôsob používania zámky proti odcudzeniu sa môže líšiť v závislosti od
modelu televízora. Ďalšie informácie o zámke proti odcudzeniu nájdete v príručke.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 113 -
Prečítajte si pred pripojením počítača (podporované rozlíšenia)
Pozrite si podporované rozlíšenia pre vstupný signál z počítača.
Full HD TV
Pri pripojení televízora k počítaču nastavte grafickú kartu počítača na jedno zo štandardných rozlíšení
uvedených v tabuľkách nižšie alebo na ďalšej stránke. Televízor sa automaticky prispôsobí vybranému rozlíšeniu.
Upozorňujeme, že optimálne a odporúčané rozlíšenie je 1920 x 1080 pri 60 Hz. Ak nastavíte rozlíšenie, ktoré nie je
uvedené v tabuľkách, môže sa zobraziť prázdna obrazovka, prípadne sa zapne len indikátor napájania. Informácie
o kompatibilných rozlíšeniach nájdete v používateľskej príručke k vašej grafickej karte.
"" Optimálne rozlíšenie závisí od modelu.
"" V závislosti od modelu nemusí byť rozlíšenie podporované.
IBM
Rozlíšenie
(body x riadky)
720 x 400
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna /
vertikálna)
70 Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
Formát zobrazenia
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna /
vertikálna)
Formát zobrazenia
MAC
Rozlíšenie
(body x riadky)
640 x 480
67 Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
832 x 624
75 Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
- 114 -
VESA DMT
Rozlíšenie
(body x riadky)
Formát zobrazenia
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna /
vertikálna)
640 x 480
60 Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
72 Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75 Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72 Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75 Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
1366 x 768
60 Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
1440 x 900
60 Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
1600 x 900
60 Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
"" Optimálne rozlíšenie závisí od modelu.
- 115 -
HD TV
Po pripojení počítača k televízoru nastavte rozlíšenie obrazovky televízora na počítači. Ak je nastavené iné rozlíšenie
ako v tabuľke nižšie, na televízore sa nemusí nič zobraziť. Nastavte správne rozlíšenie podľa používateľskej príručky k
počítaču alebo grafickej karty.
"" Optimálne rozlíšenie závisí od modelu.
"" V závislosti od modelu nemusí byť rozlíšenie podporované.
IBM
Rozlíšenie
(body x riadky)
720 x 400
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna /
vertikálna)
70 Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
Formát zobrazenia
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna /
vertikálna)
Formát zobrazenia
MAC
Rozlíšenie
(body x riadky)
640 x 480
67 Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
832 x 624
75 Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
- 116 -
VESA DMT
Rozlíšenie
(body x riadky)
Formát zobrazenia
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna /
vertikálna)
640 x 480
60 Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
72 Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75 Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72 Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75 Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1360 x 768
60 Hz
47,712
60,015
85,500
+/+
1366 x 768
60 Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
"" Optimálne rozlíšenie závisí od modelu.
- 117 -
Podporované rozlíšenia pre obrazové signály
Pozrite si podporované rozlíšenia pre signály videa.
VESA CVT
Rozlíšenie
(body x riadky)
Formát zobrazenia
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna /
vertikálna)
1920 x 1080
100 Hz
112,500
100,000
297,000
+/+
1920 x 1080
120 Hz
135,000
120,003
297,000
+/+
Horizontálna
frekvencia
Vertikálna
frekvencia
Taktovacia
frekvencia
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarita
(horizontálna /
vertikálna)
"" V závislosti od modelu nemusí byť rozlíšenie podporované.
CEA-861
Rozlíšenie
(body x riadky)
Formát
zobrazenia
720 (1440) x 576i
50 Hz
15,625
50,000
27,000
-/-
720 (1440) x 480i
60 Hz
15,734
59,940
27,000
-/-
720 x 576
50 Hz
31,250
50,000
27,000
-/-
720 x 480
60 Hz
31,469
59,940
27,000
-/-
1280 x 720
50 Hz
37,500
50,000
74,250
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28,125
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33,750
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27,000
24,000
74,250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28,125
25,000
74,250
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33,750
30,000
74,250
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56,250
50,000
148,500
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
- 118 -
Tlačidlá a funkcie dostupné počas prehrávania multimediálneho
obsahu
Zoznámte sa s tlačidlami a funkciami, ktoré môžete používať počas sledovania televízie alebo prehrávania
mediálneho obsahu.
Počas prehrávania videa, nahraného obsahu alebo súborov s fotografiami stlačte tlačidlo Výber. Zobrazia sa
nasledujúce tlačidlá.
"" Uvedené tlačidlá a funkcie nemusia byť podporované, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
"" Dostupné tlačidlá a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od sledovaného obsahu.
●●
Pozastaviť / Prehrať
Pozastavenie alebo prehrávanie multimediálneho obsahu. Pri pozastavenom videu môžete používať
nasledujúce funkcie.
––
Pomaly posunúť dozadu alebo Pomaly posunúť dopredu: Výberom možnosti
alebo
môžete prehrávať
video pomalou rýchlosťou dozadu alebo dopredu. Ak chcete zmeniť rýchlosť prehrávania v 3 úrovniach,
túto možnosť stlačte opakovane. Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť, vyberte možnosť
alebo stlačte
tlačidlo
(Prehrať).
––
Preskočiť dozadu / Preskočiť dopredu: Stlačením smerového tlačidla nahor zvýraznite ovládací panel
prehrávania a potom výberom smerového tlačidla doľava alebo doprava na ovládacom paneli prehrávania
posuňte video o 10 sekúnd dozadu alebo dopredu.
––
Prejdite na konkrétnu časť prehrávaného obsahu, presuňte zvýraznenie na panel prehrávania a vyberte
jednu z piatich miniatúr.
""
●●
Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od formátu súboru.
Predch. / Ďalej
Zobrazenie predchádzajúceho alebo ďalšieho multimediálneho súboru.
●●
Posunúť dozadu / Posunúť dopredu
Posunutie multimediálneho obsahu dozadu alebo dopredu. Ak chcete zrýchliť posúvanie dozadu alebo
dopredu až 3-násobne, opakovane stlačte dané tlačidlo. Ak chcete obnoviť štandardnú rýchlosť, vyberte
možnosť
alebo stlačte tlačidlo
(Prehrať).
●●
Opakovať
Opakované prehrávanie aktuálneho multimediálneho obsahu alebo všetkého multimediálneho obsahu
v jednom priečinku.
●●
Premiešať
Prehrávanie hudobných súborov v náhodnom poradí.
●●
Vyp. obraz
Prehrávanie multimediálneho obsahu pri vypnutej obrazovke.
- 119 -
●●
Prispôsobiť obrazovke
Prispôsobenie veľkosti fotografie podľa obrazovky.
●●
Priblížiť
Zväčšenie fotografie až na 2-násobnú veľkosť.
●●
Otočiť vľavo / Otočiť vpravo
Otočenie fotografie doľava alebo doprava.
●●
Hudba v pozadí
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania hudby na pozadí počas prezentácie.
●●
Možnosti
""
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu a obsahu.
Funkcia
Popis
Rýchlosť prezentácie
Nastavenie rýchlosti prezentácie.
Efekt prezentácie
Použitie efektu prechodu v prezentácii.
Prehrávanie hudby v pozadí počas zobrazovania fotografií na televízore.
Hudba v pozadí
"" Hudobný súbor musí byť uložený v rovnakom zariadení USB ako súbory fotografie.
"" Ak chcete pozastaviť hudbu na pozadí, v spodnej časti obrazovky prehrávania vyberte položku
Hudba v pozadí.
Ovládanie titulkov videa.
Titulky: Zapnutie alebo vypnutie jazyka titulkov.
Synchronizovať: Nastavenie synchronizácie videa a titulkov, ak nie sú zosynchronizované.
Obnoviť synchronizáciu: Obnovenie úpravy synchronizácie titulkov na hodnotu 0.
Titulky
Veľkosť: Výber veľkosti písma pre titulky.
Kódovanie: Zobrazenie zoznamu jazykov kódovania. Umožnenie zmeny jazyka kódovania pri
nesprávnom zobrazení titulkov.
Typ okr.: Upraví polohu okraja textu a titulkov.
Farba okr.: Upraví farbu okraja titulkov.
Otočiť
Jazyk zvuku
Informácie
Otočenie videa.
Zmena jazyka zvuku, ktorý chcete počúvať.
"" Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak video podporuje zvuk z viacerých zvukových stôp.
Zobrazenie podrobných informácií o aktuálnom multimediálnom obsahu.
- 120 -
Licencia
Pozrite si informácie o licencii a obchodných známkach, ktoré platia pre váš televízor.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License
Notice is written only English.
Ochranná známka: Rovi a Rovi Guide sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočiek.
Licencia: Systém Rovi Guide sa vyrába pod licenciou od spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočiek.
Patent: Systém Rovi Guide je chránený patentmi a žiadosťami o vystavenie patentu evidovanými v USA, Európe a iných krajinách
vrátane amerických patentov 6 396 546; 5 940 073; 6 239 794 vydaných spoločnosti Rovi Corporation a jej pobočkám.
Vyhlásenie: Spoločnosť Rovi Corporation ani jej pobočky a príslušné dcérske spoločnosti nenesú žiadnym spôsobom
zodpovednosť za presnosť a dostupnosť informácií uvádzaných v harmonograme vysielania, ako ani iných údajov v systéme Rovi
Guide, ani nedokážu zaručiť dostupnosť služby vo vašej oblasti. Spoločnosť Rovi Corporation a jej príslušné dcérske spoločnosti
nebudú za žiadnych okolností niesť zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v spojitosti s presnosťou alebo dostupnosťou
informácií z harmonogramu vysielania alebo iných údajov v systéme Rovi Guide.
- 121 -
Sprievodca prístupnosťou
Poskytuje ponuku a sprievodcu diaľkovým ovládaním, ktoré pomáhajú zrakovo postihnutým.
Naučiť sa ponuku obrazovky
Získajte informácie o ponukách na obrazovke televízora. Po aktivácii tejto funkcie televízor zobrazí štruktúru
a funkcie zvolených ponúk.
Používanie ponuky prístupnosti
Zobrazenie opisov funkcií ponuky prístupnosti.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Ponuka Skratky prístupnosti
Stlačením tlačidla AD/SUBT. zobrazte ponuku Skratky prístupnosti.
Ponuka Skratky prístupnosti vám umožňuje prostredníctvom zmeny nastavení vypnúť alebo zapnúť funkciu Hlasový
sprievodca. Funkcia Hlasový sprievodca vysloví položky ponuky zobrazené na obrazovke, vďaka čomu môžu ľudia,
ktorí na obrazovku nevidia, jednoducho používať televízor.
Ponuka obsahuje niekoľko položiek vrátane:
●●
Hlasový sprievodca: Táto funkcia funguje na každej obrazovke televízora a po zapnutí hovorí názvy položiek
zobrazených na obrazovke. Oznámi vám napríklad zvolenú hlasitosť, aktuálny kanál a informácie o programe.
Okrem toho prečíta informácie o programoch v elektronickom programovom sprievodcovi (EPG).
●●
Vysoký kontrast: Táto funkcia vám umožňuje zobraziť všetky ponuky s nepriehľadným čiernym pozadím
a bielym písmom, čo poskytuje maximálny kontrast.
●●
Zväčšiť: Táto funkcia umožňuje zväčšiť dôležité prvky na obrazovke (napríklad názvy programov).
●●
Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV: Spoznajte názvy a funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládači.
Stlačením tlačidla napájania (ľavé vrchné tlačidlo) na tejto obrazovke sa televízor vypne, no po stlačení
ktoréhokoľvek iného tlačidla televízor povie názov tlačidla a stručne opíše, čo sa tlačidlom robí. Tento režim
učenia vám pomôže zapamätať si umiestnenie a fungovanie tlačidiel na diaľkovom ovládači bez ovplyvnenia
bežnej prevádzky televízora. Dvojitým stlačením tlačidla alebo EXIT opustíte obrazovku Naučte sa používať
diaľkové ovládanie TV.
●●
Naučiť sa ponuku obrazovky: Naučte sa ponuky na obrazovke TV. Po zapnutí tejto funkcie sa z TV dozviete
informácie o štruktúre a funkciách vybraných ponúk.
- 122 -
Otvorenie ponuky Skratky prístupnosti
Ak stlačíte tlačidlo AD/SUBT., keď je vypnutá funkcia Hlasový sprievodca, zobrazí sa ponuka Skratky prístupnosti
a spustí sa funkcia Hlasový sprievodca. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie, ako sú Hlasový sprievodca, Audio
komentár, Vysoký kontrast, Zväčšiť, Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV, Naučiť sa ponuku obrazovky, Titulky.
Okrem toho môžete prejsť na stránky Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV a Naučiť sa ponuku obrazovky.
"" Položky Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV a Naučiť sa ponuku obrazovky sú dostupné, len ak je zapnutá možnosť
Hlasový sprievodca.
Používanie ponuky Skratky prístupnosti
Ak chcete používať ponuku Skratky prístupnosti, musíte vedieť, kde sa nachádza smerové tlačidlo a tlačidlo Výber.
Informácie o umiestnení jednotlivých tlačidiel nájdete v ponuke Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV.
Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa môžete posúvať po položkách ponuky. Stlačením tlačidla Výber
zapnete alebo vypnete funkciu uvedenú vedľa ponuky, na ktorej sa nachádzate. Aj medzi možnosťami sa môžete
presúvať pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol a konkrétnu možnosť vyberiete pomocou tlačidla Výber. Ak
chcete túto ponuku zatvoriť, pomocou tlačidla so šípkou doprava prejdite na možnosť Zatvoriť a vyberte ju, prípadne
stlačte tlačidlo
.
Podrobné pokyny na spustenie možností
Zapnutie funkcie Hlasový sprievodca
1.
Stlačte tlačidlo AD/SUBT. na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa ponuka Skratky prístupnosti.
2.
Stlačením smerových tlačidiel nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači prejdite na možnosť Hlasový
sprievodca a označte ju.
3.
Stlačením tlačidla Výber na diaľkovom ovládači zapnite alebo vypnite funkciu Hlasový sprievodca.
4.
Ponuku zatvorte stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládači, prípadne stlačením smerového tlačidla doprava
označte možnosť Zatvoriť a následne stlačte tlačidlo Výber.
- 123 -
Zapnutie funkcie Audio komentár
1.
Stlačte tlačidlo AD/SUBT. na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa ponuka Skratky prístupnosti.
2.
Stlačením smerových tlačidiel nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači prejdite na možnosť Audio komentár
a označte ju.
3.
Stlačením tlačidla Výber na diaľkovom ovládači zapnite alebo vypnite funkciu Audio komentár.
4.
Ponuku zatvorte stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládači, prípadne stlačením smerového tlačidla doprava
označte možnosť Zatvoriť a následne stlačte tlačidlo Výber.
Oboznámenie sa s diaľkovým ovládačom televízora
1.
Stlačte tlačidlo AD/SUBT. na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa ponuka Skratky prístupnosti.
2.
Stlačením smerových tlačidiel nahor alebo nadol na diaľkovom ovládači prejdite na možnosť Naučte sa
používať diaľkové ovládanie TV a označte ju.
3.
Stlačte tlačidlo Výber na diaľkovom ovládači. Teraz ste v príručke e-Manual, konkrétne na stránke Naučte sa
používať diaľkové ovládanie TV.
4.
Stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači. Zaznie názov a funkcia daného tlačidla.
5.
Ak ste skončili a chcete ukončiť príručku e-Manual, dvakrát stlačte tlačidlo
alebo EXIT, čím opustíte
obrazovku Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV.
"" Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, ak je aktivovaná položka Hlasový sprievodca.
Získať prístup k hlavnej ponuke prístupnosti na zmenu nastavení funkcie Hlasový sprievodca
Do ponuky prístupnosti možno prejsť aj cez ponuku nastavení televízora. Tá poskytuje viac možností, napríklad
zmenu rýchlosti funkcie Hlasový sprievodca.
Televízor túto ponuku neprečíta, ak nie je zapnutá funkcia Hlasový sprievodca.
1.
Stlačte tlačidlo
2.
Pomocou smerového tlačidla doľava prejdite na položku
3.
Stlačením tlačidla Výber otvorte ponuku.
4.
Pomocou smerového tlačidla nadol prejdite na položku Všeobecné a stlačením tlačidla Výber túto ponuku
.
Nastavenia.
otvorte.
5.
Pomocou smerových tlačidiel prejdite na možnosť Prístupnosť a stlačením tlačidla Výber túto ponuku otvorte.
6.
Zobrazí sa ponuka, v ktorej bude ako prvá uvedená ponuka Nastavenia hlasového sprievodcu. Zvýraznite
položku Nastavenia hlasového sprievodcu a stlačte tlačidlo Výber.
7.
Zobrazí sa ponuka s položkami umožňujúcimi zmeniť funkciu Hlasový sprievodca a nastavenia Hlasitosť,
Rýchlosť a Výška.
8.
Pomocou smerových tlačidiel vyberte ponuku a potom stlačte tlačidlo Výber.
- 124 -
Používanie televízora so zapnutou funkciou Hlasový sprievodca
Môžete aktivovať funkciu Hlasový sprievodca, ktorá nahlas opíše možnosti ponuky pre ľudí so zrakovým postihnutím.
Sledovanie televízie
Zapnutie televízora
Stlačením tlačidla
zapnite televízor. Hlasový sprievodca vysloví názov kanála.
Prepínanie kanálov
Kanál môžete prepnúť niekoľkými spôsobmi. Vždy, keď prepnete kanál, zaznejú údaje o novom kanáli. Spôsoby
prepínania kanálov sú uvedené nižšie.
●●
Zoznam kanálov (
TV naživo
Zoznam kanálov)
Stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládači otvorte položku Smart Hub, stlačením smerového tlačidla doľava
alebo doprava prejdite na položku TV naživo, stlačením smerového tlačidla nahor prejdite na horný riadok,
stlačením smerového tlačidla doprava prejdite na položku Zoznam kanálov a potom stlačte tlačidlo Výber.
●●
Ak chcete zmeniť kanál, použite priamo tlačidlá s číslami alebo stlačte tlačidlo CH na štandardnom diaľkovom
ovládači.
Zmena hlasitosti
Hlasitosť možno meniť pomocou ľavého tlačidla VOL. Pri každej zmene hlasitosti budete upozornení na novú úroveň
hlasitosti.
Používanie informácií o programoch
Počas sledovania televízneho vysielania stlačením tlačidla Výber zobrazíte vo vrchnej časti obrazovky informácie
o programe. Hlasový sprievodca bude hovoriť titulky programu alebo zvukové popisy (ak sú k dispozícii). Ak chcete
zobraziť podrobnejšie informácie o programe, stlačte a podržte tlačidlo Výber. Funkcia Hlasový sprievodca povie
podrobnejšie informácie, napríklad stručný obsah programu.
Stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava zobrazíte nasledujúci program daného kanála. Stlačením
smerového tlačidla nahor alebo nadol sa presuniete na ďalšie kanály a môžete zistiť, aký program sa na nich
aktuálne vysiela.
Pomocou tlačidla
prejdete späť alebo zavriete podrobnosti o programe.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 125 -
Používanie obrazovky Sprievodca
Pozrite si prehľad ponuky programov jednotlivých kanálov.
Keď chcete počas sledovania programu zistiť informácie o dennom programe pre každý kanál, stlačte tlačidlo GUIDE
na diaľkovom ovládači. Pomocou smerových tlačidiel zobrazíte informácie o programe.
TV naživo
Sprievodca
Denný harmonogram programov vysielaných na jednotlivých staniciach a informácie o programe môžete zobraziť v
službe Sprievodca. Môžete vybrať programy a naplánovať ich sledovanie.
"" Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
"" Informácie obrazovky Sprievodca sú dostupné len pre digitálne kanály. Analógové kanály nie sú podporované.
"" Ak nie sú nastavené Hodiny, funkcia Sprievodca sa neposkytuje. Najprv nastavte Hodiny. (
Všeobecné
Správca systému
Čas
Nastavenia
Hodiny)
Ak musíte nastaviť hodiny znova, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
1.
Stlačením tlačidla
2.
Stlačením smerového tlačidla doľava sa presuňte na položku
3.
Stlačením tlačidla Výber zobrazte obrazovku ponuky Nastavenia.
4.
Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa presuňte na ponuku Všeobecné a potom stlačte tlačidlo Výber.
5.
Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa presuňte na ponuku Správca systému a potom stlačte tlačidlo
otvorte službu Smart Hub.
Nastavenia.
Výber.
6.
Vyberte ponuku Čas a potom stlačte tlačidlo Výber.
7.
Vyberte ponuku Hodiny a potom stlačte tlačidlo Výber.
8.
Vyberte ponuku Režim hodín, stlačte tlačidlo Výber a potom vyberte položku Automatický alebo Manuálny.
""
Ak vyberiete možnosť Manuálny, môžete prejsť do ponuky Dátum alebo Čas nižšie a nastaviť čas.
- 126 -
Keď otvoríte službu Sprievodca, zobrazí sa tabuľková mriežka s kanálmi a programami. V hornom riadku sa zobrazuje
položka Kanálový filter, dátum a čas. V každom riadku je naľavo uvedený názov kanála a napravo programy na danom
kanáli.
Na obrazovke Sprievodca sa pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol môžete presúvať medzi kanálmi a pomocou
smerových tlačidiel doľava a doprava medzi programami v rámci kanála. Pomocou tlačidla
(Prehrať) môžete
prejsť na aktuálny čas.
Keď presuniete zvýraznenie na program, budete počuť podrobné informácie o vybratom programe. Zaznie aj
informácia, či sú pre program k dispozícii funkcie Audio komentár a Titulky. Keď prejdete na iný kanál, zaznie názov
a číslo kanála, ako aj podrobnosti o programe. Ak prejdete na iný deň, systém vám oznámi deň vysielania prvého
programu, na ktorý v daný deň prejdete. Deň sa nezopakuje, takže ak si nie ste istí, o aký deň ide, môžete sa posunúť
dopredu a dozadu o 24 hodín, čím zaznie oznámenie dňa.
Sledovanie práve vysielaného programu
Na obrazovke Sprievodca sa presuňte na aktuálne vysielaný program a stlačením tlačidla Výber prejdite na živé
vysielanie vybratého kanála a programu.
Ďalšie možnosti v sprievodcovi
Na obrazovke Sprievodca sa presuňte na program s naplánovaným časom vysielania a stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí
sa kontextová ponuka so zoznamom nižšie uvedených funkcií. Pri aktuálne sledovanom programe stlačte a podržte
tlačidlo Výber.
V tejto ponuke sa presúvajte pomocou smerových tlačidiel a stlačením tlačidla Výber vyberte želanú položku.
Stlačením tlačidla
●●
zatvoríte ponuku a vrátite sa do služby Sprievodca.
Naplánovať sledovanie
Môžete naplánovať sledovanie programu s naplánovaným časom vysielania.
●●
Zrušiť plánované sledovanie
Môžete zrušiť naplánované sledovania.
""
●●
Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Zobraziť podrobnosti
Môžete si pozrieť podrobné informácie o vybranom programe. Dostupné informácie sa môžu líšiť v závislosti
od signálu vysielania. Ak sa k programu neposkytujú žiadne informácie, nezobrazí sa nič.
Stlačte tlačidlo Výber na možnosti Zobraziť podrobnosti. Tým sa otvorí kontextové okno podrobností so
stručným obsahom daného programu. Kontextové okno podrobností pozostáva z podrobných informácií a
možnosti OK. Ak chcete po prečítaní podrobných informácií zavrieť kontextové okno, stlačte tlačidlo Výber na
diaľkovom ovládači.
- 127 -
Zobrazenie obľúbených kanálov:
Ak ste nastavili obľúbené kanály, budete môcť filtrovať službu Sprievodca tak, aby sa zobrazovali len tieto kanály.
Takto ľahšie nájdete požadované programy.
Ak chcete zobraziť zoznam obľúbených kanálov, prejdite na aktuálny čas (stlačte tlačidlo
(Prehrať)) a potom
stlačením smerového tlačidla doľava prejdite na zoznam kanálov. Pomocou smerového tlačidla nahor sa presúvajte
nahor po zozname, kým sa nedostanete na možnosť Filtrovať podľa : Všetky. Stlačením tlačidla Výber zobrazíte
zoznam možností. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa presúvajte medzi kategóriami v zozname.
Zvýraznite požadovanú možnosť, napríklad Obľúbené 1, a stlačte tlačidlo Výber. V službe Sprievodca sa potom
zobrazia informácie len pre tieto kanály.
"" Ak ste v službe Sprievodca nastavili filter, po zatvorení a opätovnom otvorení služby Sprievodca ostane zachovaný. Ak
zistíte, že nemáte kanály, ktoré by ste podľa vás mali mať, odporúčame skontrolovať kategóriu a vybrať možnosť „Filtrovať
podľa : Všetky“, čím sa zobrazia všetky naladené kanály.
Nastavenie funkcie Naplánovať sledovanie
Nakonfigurujte televízor tak, aby v konkrétny deň a čas zobrazoval určitý kanál alebo program.
Vedľa programov, ktoré ste nakonfigurovali na naplánované sledovanie, sa zobrazuje ikona
"" Ak chcete nastaviť naplánovanie sledovania, musíte najskôr nastaviť hodiny televízora (
Správca systému
Čas
.
Nastavenia
Všeobecné
Hodiny).
Nastavenie naplánovaného sledovania
●●
Obrazovka Sprievodca
Na obrazovke Sprievodca vyberte program, ktorý chcete sledovať, a potom stlačte a podržte tlačidlo Výber. Na
zobrazenej kontextovej obrazovke zvoľte položku Naplánovať sledovanie.
●●
Obrazovka Informácie o programe
Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo Výber. Zobrazí sa okno Informácie o programe. Pomocou
smerových tlačidiel doľava alebo doprava vyberte program s naplánovaným časom vysielania a potom stlačte
tlačidlo Výber. Sledovanie programu môžete naplánovať výberom položky Naplánovať sledovanie.
- 128 -
Zrušenie naplánovaného sledovania
K dispozícii máte dva spôsoby na zrušenie naplánovaného sledovania.
1. Zrušenie naplánovaného sledovania na obrazovke Sprievodca
TV naživo
Sprievodca
Presuňte sa na program, ktorého naplánované sledovanie chcete zrušiť, a stlačte tlačidlo Výber. Presuňte sa na
položku Zrušiť plánované sledovanie a stlačte tlačidlo Výber. Keď sa zobrazí kontextová správa s otázkou, či chcete
zrušiť vybrané naplánované sledovanie, vyberte možnosť Áno. Vybrané naplánované sledovanie sa zruší a opäť sa
otvorí obrazovka Sprievodca.
2. Zrušenie naplánovaného sledovania v službe Smart Hub
TV naživo
1.
Manažér harmonogramu
Stlačením tlačidla
Manuálne naplánované
Odstrániť
otvorte službu Smart Hub a následným stlačením smerového tlačidla doprava
alebo doľava prejdite na položku TV naživo. Stlačením smerového tlačidla nahor sa presuňte na horný
riadok a následným stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava sa presuňte na položku Manažér
harmonogramu.
2.
Stlačením tlačidla Výber otvorte položku Manažér harmonogramu.
3.
Pomocou smerového tlačidla nadol sa presuňte na zoznam naplánovaných programov, z ktorých chcete
niektorý zobraziť.
4.
Pomocou smerového tlačidla doprava sa posuňte na možnosť Odstrániť a následným stlačením tlačidla Výber
odstránite vybranú položku.
"" Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 129 -
Používanie príručky Zoznam kanálov
Spôsob zostavenia zoznamu kanálov dostupných v televízore.
TV naživo
Zoznam kanálov
Keď zobrazíte ponuku Zoznam kanálov, môžete prepnúť kanál alebo si pri sledovaní televízie pozrieť programy na
iných digitálnych kanáloch.
Stlačením tlačidla
na diaľkovom ovládači otvorte položku Smart Hub, stlačením smerového tlačidla doľava alebo
doprava prejdite na položku TV naživo, stlačením smerového tlačidla nahor prejdite na horný riadok, stlačením
smerového tlačidla doprava prejdite na položku Zoznam kanálov a potom stlačte tlačidlo Výber. Tým sa zobrazí
zoznam kanálov a momentálne vysielaný program. Zvýrazní sa kanál, ktorý momentálne sledujete, a zobrazia sa
názov kanála, číslo kanála a názov programu.
V zozname kanálov sa presúvajte pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol.
Stlačením smerového tlačidla doprava v ponuke Zoznam kanálov sa presuňte na položku Zoznam kategórií. V tomto
zozname sa presúvajte pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol. Stlačením tlačidla Výber vyberte v ponuke
Zoznam kategórií želanú kategóriu. Zoznam kategórií obsahuje Všetky kanály a Obľúbené. Pomocou smerových
tlačidiel nahor a nadol prejdite na želaný kanál a stlačte tlačidlo Výber.
●●
Všetky
Zobrazenie kanálov, ktoré boli automaticky vyhľadané.
●●
TV PLUS
Keď je televízor pripojený k internetu, kedykoľvek môžete prostredníctvom virtuálneho kanála sledovať
obľúbené programy alebo najzaujímavejšie momenty pre každú tému. Tak ako na bežnom kanáli, aj tu sa
uvádzajú harmonogramy programov TV PLUS.
""
●●
Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Obľúbené
Zobrazia sa položky Obľúbené 1 až Obľúbené 5. V zozname obľúbených položiek sa môžete presúvať pomocou
smerových tlačidiel nahor a nadol. Zvýraznite požadovanú položku a stlačte tlačidlo Výber. V zozname kanálov
sa teraz zobrazia len kanály v tomto zozname.
●●
Typ kanála
Usporiada zoznam tak, aby obsahoval len kanály vybratého typu. Funkcia Typ kanála sa však dá použiť len v
prípade kanálov, ktoré obsahujú informácie o type.
""
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prijímaného signálu vysielania podporovaná.
- 130 -
●●
Zoradiť
Usporiada zoznam podľa kritéria Číslo alebo podľa kritéria Názov.
""
●●
Táto možnosť je dostupná len na digitálnych kanáloch a nemusí byť dostupná vždy.
Terestriálne, Kábel, alebo Satelit
Umožňuje výber možnosti Terestriálne, Kábel a Satelit.
""
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od prijímaného signálu vysielania podporovaná.
""
Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Vytvorenie zoznamu osobne obľúbených položiek
Označte často sledované kanály ako obľúbené kanály.
Obľúbené kanály sa označia na obrazovkách Upraviť kanál a Zoznam kanálov symbolom
.
Registrácia kanálov ako obľúbených
TV naživo
Zoznam kanálov
1.
Stlačením smerového tlačidla doprava sa presuňte na ponuku Zoznam kategórií.
2.
Vyberte položku Obľúbené.
3.
Keď si vyberiete zoznam obľúbených, zobrazí sa obrazovka Uprav obľúbené.
4.
Presuňte sa na kanál, ktorý chcete pridať, a stlačte tlačidlo Výber.
5.
Opakovaním kroku 4 vyberte všetky kanály, ktoré chcete pridať.
6.
Pomocou smerového tlačidla doprava sa presuňte na ikonu
sa pridajú do zoznamu obľúbených.
- 131 -
a potom stlačte tlačidlo Výber. Vybrané kanály
Pridávanie kanálov do zoznamu obľúbených kanálov – podrobnosti
1.
Otvorte zoznam Zoznam kanálov.
2.
Stlačením smerového tlačidla doprava sa presuňte na ponuku Zoznam kategórií.
3.
Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol prejdite na položku Obľúbené a stlačte tlačidlo Výber. Zobrazia sa
položky Obľúbené 1 až Obľúbené 5. Presuňte sa na zoznam, do ktorého chcete pridať kanály, a stlačte tlačidlo
Výber.
4.
Pomocou smerového tlačidla sa presuňte na položku Uprav obľúbené a potom stlačte tlačidlo Výber.
5.
Na obrazovke Uprav obľúbené prejdite na kanál, ktorý chcete pridať do zoznamu obľúbených, a potom stlačte
tlačidlo Výber.
6.
Opakovaním kroku 5 vyberte všetky kanály, ktoré chcete pridať.
7.
Pomocou smerového tlačidla doprava sa presuňte na ikonu
a potom stlačte tlačidlo Výber. Vybrané kanály
sa pridajú do zoznamu obľúbených.
Odstraňovanie kanálov zo zoznamu obľúbených kanálov – podrobnosti
1.
Otvorte zoznam Zoznam kanálov.
2.
Stlačením smerového tlačidla doprava sa presuňte na ponuku Zoznam kategórií.
3.
Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol prejdite na položku Obľúbené a stlačte tlačidlo Výber. Zobrazia sa
položky Obľúbené 1 až Obľúbené 5. Presuňte sa na zoznam, z ktorého chcete odstrániť kanály, a stlačte tlačidlo
Výber.
4.
Pomocou smerového tlačidla sa presuňte na položku Uprav obľúbené a potom stlačte tlačidlo Výber.
5.
Na obrazovke Uprav obľúbené prejdite na kanál, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu obľúbených, a potom
stlačte tlačidlo Výber.
6.
Opakovaním kroku 5 vyberte všetky kanály, ktoré chcete odstrániť.
7.
Pomocou smerového tlačidla doľava sa presuňte na ikonu
odstránia zo zoznamu obľúbených.
- 132 -
a potom stlačte tlačidlo Výber. Vybrané kanály sa
Zobrazenie a výber kanálov len v zozname obľúbených
TV naživo
Zoznam kanálov
1.
Otvorte zoznam Zoznam kanálov.
2.
Stlačením smerového tlačidla doprava sa presuňte na ponuku Zoznam kategórií.
3.
Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol prejdite na položku Obľúbené a stlačte tlačidlo Výber.
4.
Zobrazia sa položky Obľúbené 1 až Obľúbené 5. Presuňte sa na želaný zoznam a stlačte tlačidlo Výber. Zobrazia
sa kanály vo vybranom zozname obľúbených položiek.
Používanie služby Smart Hub
Naučte sa, ako otvoriť službu Smart Hub na získanie prístupu k aplikáciám, hrám, filmom a ďalšiemu obsahu.
Smart Hub
Po stlačení tlačidla
na diaľkovom ovládači môžete prezerať webové stránky a preberať aplikácie pomocou služby
Smart Hub.
"" Niektoré služby Smart Hub sú spoplatnené.
"" Ak chcete používať službu Smart Hub, televízor musí byť pripojený k internetu.
"" Niektoré funkcie služby Smart Hub nemusia byť podporované, závisí to od poskytovateľa služby, jazyka alebo geografickej
oblasti.
"" Výpadky služby Smart Hub môžu byť spôsobené prerušením internetových služieb.
"" Celý obsah dokumentu Podmienky a stratégia zobrazíte prejdením na položku
Nastavenia
Podpora
Podmienky a stratégia.
"" Ak chcete prestať používať službu Smart Hub, môžete odstúpiť od zmluvy. Ak chcete zrušiť súhlas so zmluvnými
podmienkami služby Smart Hub (hoci je povinný), vyberte položky Obnoviť Smart Hub (
Samodiagnostika
Stlačte tlačidlo
Nastavenia
Podpora
Obnoviť Smart Hub).
na diaľkovom ovládači. Týmto sa zobrazí zobrazenie v 2 radoch. Presuňte zvýraznenie na položku
TV naživo alebo na inú položku v spodnom riadku. Možnosti na vrchnom riadku sa menia v závislosti od položky
vybranej na spodnom riadku.
- 133 -
Tlačidlá napravo od možnosti TV naživo poskytujú rýchly prístup k aplikáciám, ako sú Netflix či Amazon. V súčasnosti
mnohé z týchto aplikácií nie sú prístupné pomocou funkcie Hlasový sprievodca.
Pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava sa presúvajte medzi možnosťami v riadku a pomocou smerových
tlačidiel nahor a nadol sa presúvajte medzi riadkami. Stlačením tlačidla Výber môžete otvoriť ponuku alebo
aplikácie.
Keď otvoríte službu Smart Hub, budete na možnosti TV naživo alebo TV PLUS. Stlačením smerového tlačidla nahor
prejdite na horný riadok. Dostanete sa na položku Sprievodca. Na tomto riadku sú nasledujúce položky:
●●
Sprievodca: Výberom prejdete na obrazovku, kde si môžete prezrieť programového sprievodcu pre viacero
kanálov.
●●
Zoznam kanálov: Výberom otvoríte zoznam kanálov, v ktorom si môžete prezrieť programy vysielané na iných
kanáloch a prejsť na ne.
●●
Manažér harmonogramu: Môžete prejsť na obrazovku Manažér harmonogramu.
""
●●
Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Napravo od možnosti Manažér harmonogramu sa zobrazujú nedávno sledované programy a programy
aktuálne vysielané na iných kanáloch. Ak chcete prejsť na niektorý z týchto kanálov, presuňte sa naň a stlačte
tlačidlo Výber.
""
Ponuky sa nemusia zobraziť, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
Používanie obrazovky Prístupový panel v službe Smart Hub
Na ľavej strane obrazovky Prístupový panel v službe Smart Hub sa nachádza statická ponuka uvedená nižšie.
Môžete rýchlo a jednoducho využívať položky uvedenej ponuky na prístup k hlavným nastaveniam televízora alebo
k externým zariadeniam, vyhľadávaniu či aplikáciám.
Oznámenie
●●
Môžete zobraziť zoznam oznámení pre všetky udalosti vo vašom televízore. Na obrazovke sa zobrazí
oznámenie, keď nadíde čas vysielania naplánovaného programu alebo keď nastane nejaká udalosť na
zaregistrovanom zariadení.
Ak posuniete zvýraznenie na položku Oznámenie a potom stlačíte tlačidlo Výber, vpravo sa zobrazí okno
s oznámením a budete mať k dispozícii nasledujúce funkcie:
––
––
Vymaz. všetko: Môžete odstrániť všetky oznámenia.
Nastavenia: Môžete vybrať, o ktorých službách chcete dostávať oznámenia. Po výbere položky Povoliť
zvuk pri zobrazení upozornenia zaznie zvukový signál.
- 134 -
Nastavenia
●●
Pri presunutí zvýraznenia na ikonu
sa nad ponukou zobrazí zoznam ikon rýchlych nastavení. Kliknutím na
ikony môžete rýchlo nastaviť často používané funkcie.
––
Režim obrazu
Môžete si vybrať režim obrazu a dosiahnuť najlepší možný zážitok zo sledovania. Ak chcete zmeniť režim
obrazu, stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete vykonať jemné úpravy, stlačte smerové tlačidlo nahor a vyberte
položku Inštalácia obrazu.
––
Režim zvuku
Môžete vybrať režim zvuku a dosiahnuť najlepší možný zážitok z počúvania. Ak chcete zmeniť režim zvuku,
stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete vykonať jemné úpravy, stlačte smerové tlačidlo nahor a vyberte položku
Inštalácia ekvalizéru.
––
Výstup zvuku
Môžete vybrať, ktorý reproduktor chcete použiť na výstup zvuku televízora. Ak chcete zmeniť výstup
zvuku, stlačte tlačidlo Výber.
––
Jazyk zvuku
Môžete zmeniť jazyk zvuku, ktorý chcete počúvať. Ak chcete vykonať jemné úpravy, stlačte smerové
tlačidlo nahor a vyberte položku Prejsť na Možnosti zvuku.
––
Titulky
K dispozícii máte možnosť sledovať televízne vysielanie s titulkami. Na aktiváciu/deaktiváciu funkcie
Titulky stlačte tlačidlo Výber. Ak chcete spustiť funkciu Skratky prístupnosti, stlačte smerové tlačidlo
nahor a potom vyberte položku Skratky prístupnosti.
––
Časovač spánku
Môžete automaticky vypnúť televízor po uplynutí vopred nastavenej doby.
Stlačením tlačidla výberu nastavte časovač prechodu do režimu spánku na 180 minút. Ak chcete upraviť
nastavenia časovača vypnutia, stlačte smerové tlačidlo nahor a vyberte položku Nastavte časovač
vypnutia.
––
Sieť
Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu siete a internetu. Stlačte smerové tlačidlo nahor a potom vyberte
položku Stav siete alebo Nastavenia siete.
""
Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 135 -
Zdroj
●●
Môžete vybrať externé zariadenie pripojené k televízoru.
""
Ďalšie informácie nájdete v časti „Prepnutie medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru“.
Hľadať
●●
Na obrazovke sa zobrazí virtuálna klávesnica, pomocou ktorej môžete vyhľadať kanály, aplikácie, názvy filmov
alebo aplikácie zo služby Smart Hub.
""
Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
APPS
●●
Inštaláciou príslušných aplikácií v televízore si môžete vychutnať množstvo obsahu vrátane aktualít, noviniek
zo sveta športu, správ o počasí a hier.
""
Ak chcete používať túto službu, televízor musí byť pripojený k internetu.
""
Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie služby Moje aplikácie“.
Univerzálny sprievodca
●●
Univerzálny sprievodca je aplikácia, ktorá vám umožňuje na jednom mieste vyhľadávať a vychutnať si
rôzny obsah, napríklad televízne programy, seriály, filmy a hudbu. Aplikácia Univerzálny sprievodca dokáže
odporučiť obsah prispôsobený podľa vašich preferencií a upozorniť na termín vysielania nového seriálu.
""
Ďalšie informácie o funkcii Univerzálny sprievodca nájdete v časti „Používanie aplikácie Univerzálny sprievodca“.
""
Obrázky môžu vyzerať rozmazane v závislosti od podmienok poskytovateľa služieb.
""
Táto funkcia nemusí byť podporovaná, závisí to od modelu alebo geografickej oblasti.
- 136 -
Spustenie príručky e-Manual
Otvorte používateľskú príručku, ktorá sa nachádza vo vašom televízore.
Stlačením tlačidla E-MANUAL na štandardnom diaľkovom ovládači otvorte ponuku. Prípadne môžete stlačením
tlačidla
otvoriť službu Smart Hub, pomocou smerového tlačidla doľava sa presunúť na
Nastavenia a potom
stlačiť tlačidlo Výber.
Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol prejdite na položku Podpora a výberom možnosti Otvoriť e-Manual
otvorte príručku e-Manual.
Nastavenia
Podpora
Otvoriť e-Manual
Môžete si prezrieť integrovanú príručku e-Manual, ktorá obsahuje informácie o hlavných funkciách televízora.
"" Prípadne si môžete príručku e-Manual prevziať z webovej stránky spoločnosti Samsung.
"" Slová modrým písmom (napr. Režim obrazu) označujú položku ponuky.
Príručka e-Manual obsahuje 2 riadky ikon ponuky. Pomocou smerových tlačidiel nahor a nadol sa presúvajte medzi
riadkami a pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava sa presúvajte po riadku. Stlačením tlačidla Výber otvorte
časť, ktorú chcete čítať.
Príručka e-Manual obsahuje v rámci Sprievodca prístupnosťou časť „Naučte sa používať diaľkové ovládanie TV“
(v pravom rohu obrazovky). Táto časť je užitočná najmä pre ľudí, ktorí majú ťažkosti s rozpoznávaním tlačidiel
na diaľkovom ovládači alebo presne nevedia, akú má dané tlačidlo funkciu. Keď prezeráte túto časť dokumentu
e-Manual, stláčanie tlačidiel na diaľkovom ovládači nemá na televízor žiadny účinok. Upozorňujeme, že položka
„Sprievodca prístupnosťou“ je dostupná len vedy, keď je povolená funkcia Hlasový sprievodca (
Všeobecné
Prístupnosť
Nastavenia hlasového sprievodcu
- 137 -
Hlasový sprievodca).
Nastavenia
Download PDF

advertising