Samsung | SM-G965F/DS | Samsung Galaxy S9+ คู่มือการใช้งาน (Oreo)

SM-G960F/DS
SM-G965F/DS
ស�ៀវភ�ៅណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
Khmer. 08/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
តារាង​មាតិកា
មូលដ្ឋាន
4
87 អ៊ីមែល
88 កាមេរ៉ា
អាន​ខ្ញុំ​ជាមុន​សិន
120 វិចិត្រសាល
6ស្ថានភាព​ឧបករណ៍​ឡ�ើងកម្ដៅ និង
ដំណ�ោះស្រាយ
126 Always On Display
128អេក្រង់​គែម
10ទ្រង់ទ្រាយ និង មុខងារ​នៃ​ឧបករណ៍
135 ពហុវីនដូវ
16 ថ្ម
140 Samsung Gear
21 កាត SIM ឬ USIM (កាត nano-SIM)
141 Samsung Members
27 កាត​មេម៉ូរី (កាត microSD)
142 Samsung Notes
31 ការបិទ​និង​ប�ើក​ឧបករណ៍
143ប្រតិទិន
32 ការរ�ៀបចំ​ដំបូង
144 Samsung Health
35 Samsung Account
151 ថត​សំឡេង
37 ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ​ឧ
ី បករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក
153 ឯកសារ​ខ្ញុំ
ី
39 ការយល់ដឹងអ
​ ំព​អេក្រ
ង់
153 នាឡិកា
52ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង
155គិត​លេខ
54 ការវាយបញ្ចូល​អត្ថបទ
155 Game Launcher
158 SmartThings
កម្មវិធី និង មុខងារ
162 ការចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន
163 Samsung DeX
57 ការដំឡ�ើងឬ
​ ​ការលុបក
​ ម្មវិធី
174 ការតភ្ជាប់ជាមួយអេក្រង់ផ្នែកខាងក្រៅ
59 Bixby
175 កម្មវិធី Google
73ទូរសព្ទ
78ទំនាក់ទំនង
82សារ
85 អ៊ីនធ�ើណិត
2
តារាងមាតិកា
ការកំណត់
226ក្លោដ និង គណនី
227 Samsung Cloud
177 ការណែនាំ
229 Smart Switch
177 ការភ្ជាប់
232 Google
178 Wi-Fi
233 លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ
181 Bluetooth
233 ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ
183មុខងារ​សំចៃទិន្នន័យ
234 អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ
184 NFC និង ការបង់ប្រាក់
235 ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់
186 ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង
235 អំពី​ទូរសព្ទ
187 អភិបាល​កាត SIM (ម៉ូដែលប្រើស៊ីមពីរ)
188 ការកំណត់​ការភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត
191សំឡេង និង រំញ័រ
ឧបសម្ពន្ធ
192 Dolby Atmos (សំឡេងរងំ)
236 លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ
192 ការជូនដំណឹង
254 ការដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា
193អេក្រង់
194 ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ
195 ការប្តូរ​ទម្រង់​អេក្រង់ ឬ ការលៃតម្រូវ​
ពណ៌​អេក្រង់
196 រីសូលស
ូ ិន​អេក្រង់
196 ធាតុរក្សាអេក្រង់
197 រូបផ្ទៃអេក្រង់ន
​ ិង​រូបរាង
197មុខងារ​កម្រិតខ
​ ្ពស់
199 Dual Messenger
200 ការថែទាំ​ឧបករណ៍
203 កម្មវិធី
203អេក្រង់​ជាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ
205 Smart Lock
205 ស្កេន​វាងវៃ
208 ការស្គាល់ផ្ទៃមុខ
210 ការសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែក
215 ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ
218 Samsung Pass
222សឺមី​សន្តិសុខ
3
មូលដ្ឋាន
អាន​ខ្ញុំ​ជាមុនស
​ ិន
សូម​អាន​ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​នេះ មុនពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍​នេះ ដ�ើម្បី​ធានា​ឲ្យ​បាន​នូវក
​ ារប្រើប្រាស់​ដែល​ត្រឹមត្រូវ​និង​មាន​
សុវត្ថិភាព។
• ការពណ៌នា​គឺ​ផ្អែក​ល�ើក
​ ារកំណត់​លំនាំដ�ើម​របស់​ឧបករណ៍។
• ខ្លឹមព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួនអ
ុ ពី​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ អ្នកផ្តល់ស​េវា លក្ខណៈពិសេស​
​ ាច​ខស​
បច្ចេកទេស​នៃ​ម៉ូដែល ឬ​សុហ្វវែរ​របស់ឧ
​ បករណ៍។
• ខលឹមស
្
ារ (ខ្លឹមសារគុណភាពខ្ពស់) ដែលតម្រូវឱ្យប្រើ CPU និង RAM កម្រិតខ្ពស់នឹងប៉ះពាល់ដល់
ប្រតិបត្តិការជារួមរបស់ឧបករណ៍។ កម្មវិធីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារនេះអាចដំណ�ើរការខុសប្រក្រតី
អាស្រ័យល�ើសមាសភាគលម្អិតរបស់ឧបករណ៍ន
​ ិងមជ្ឈដ្ឋានដែលវាត្រូវបានប្រើប្រាស់។
• Samsung មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ល�ើ​បញ្ហា​ប្រសិទ្ធផល​ដែល​បង្ក​ឡ�ើង​ដ�ោយ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជ
​ ូន​ដ�ោយ​
អ្នកផ្ដល់​ក្រៅ​ពី Samsung ឡ�ើយ។
• Samsung មិនទទួលខុសត្រូវចំព�ោះបញ្ហាប្រតិបត្តិការ ឬភាពមិនត្រូវគ្នា បណ្តាលមកពីការកំណត់ការចុះ
ឈ្មោះដែលបានកែសម្រួល ឬកម្មវិធីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលមានការកែប្រែឡ�ើយ។ ការព្យាយាមកែប្រែប្រព័
ន្ធប្រតិបត្តិការអាចបណ្តាលឱ្យឧបករណ៍ដណ�
ំ
ើរការខុសប្រក្រតី។
• កម្មវិធី ប្រភពសំឡេង រូបផ្ទៃអេក្រង់​រូបភាព និងឯកសារមេឌ�ៀផ្សេងទ�ៀត ដែលផ្តល់សម្រាប់ឧបករណ៍នេះទ
ទួលបានអាជ្ញាបណ្ណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មានកំណត់។ ការដកស្រង់ ឬប្រើប្រាស់សម្ភារៈទាំងនេះសម្រាប់ធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្ម ឬសម្រាប់គ�ោលបំណងផ្សេងគឺជាការរំល�ោភបំពានច្បាប់កម្មសិទ្ធិប​ញ្ញា។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវទទួ
លខុសត្រូវទាំងស្រុងចំព�ោះការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ចព�
ំ ោះឯកសារមេឌ�ៀទាំងនេះ។
• អ្នកអាចត្រូវបានគិតប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់សេវាទិន្នន័យដូចជា ការផ្ញើសារ ការបញ្ជូន និងការទាញយក
ការធ្វើសមកាលកម្មស្វ័យប្រវត្តិ ឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្មទីតាំង អាស្រ័យល�ើគម្រោងទិន្នន័យរបស់អ្នក។
យ�ើងសូមណែនាំឱ្យប្រើមុខងារ Wi-Fi ន�ៅពេលផ្ទេរទិន្នន័យទំហំធំ។
• កម្មវិធីលំនាំដ�ើមដែលភ្ជាប់មកជាមួយឧបករណ៍តម្រូវឱ្យមានការអាប់ដេត ហ�ើយវាអាចលែងទទួលបានការ
គាំទ្រដ�ោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានសំណួរអំពីកម្មវិធីដែលភ្ជាប់មកជាមួយឧបក
រណ៍ សូមទាក់ទងទ�ៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម Samsung។ សម្រាប់កម្មវិធីដែលដំឡ�ើងដ�ោយអ្នកប្រើប្រាស់
សូមទាក់ទងទ�ៅក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា។
• ការកែប្រែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ ឬដំឡ�ើងកម្មវិធីដែលមានប្រភពមិនផ្លូវការ អាចបណ្តាលឱ្យឧប
ករណ៍ដំណ�ើរការខុសប្រក្រតី ហ�ើយអាចបណ្តាលឱ្យខូច ឬបាត់បង់ទិន្នន័យ។ សកម្មភាពទាំងនេះបំពានកិច្ច
ព្រមព្រៀងអាជ្ញាបណ្ណ Samsung ហ�ើយវានឹងធ្វើឱ្យការធានារបស់អ្នកអស់សុពលភាព។
4
មូលដ្ឋា
• ឧបករណ៍មួយចំនួនតម្រូវឱ្យមានការទទួលស្គាល់ពីគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងសហព័ន្ធ (FCC)
អាស្រ័យតាមតំបន់ ឬម៉ូដែល។ ប្រសិនប�ើឧបករណ៍របស់អ្នកមានការទទួលស្គាល់ពី FCC
អ្នកអាចម�ើលលេខសម្គាល់ FCC របស់ឧបករណ៍បាន។ ដ�ើម្បីម�ើលលេខសម្គាល់ FCC សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី
ការកំណត់ រួចចុច អំពទ
ី​ ូរសព្ទ → ស្ថានភាព។
ការការពារន�ៅពេលប្រើមុខងារមិនចូលទឹក និងធូលី
ឧបករណ៍របស់អ្នកមានមុខងារមិនចូលទឹក និងធូលី។ សូមអនុវត្តតាមគន្លឹះទាំងនេះដ�ោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដ�ើម្បីកា
រការពារន�ៅពេលប្រើមុខងារមិនចូលទឹក និងធូលីរបស់ឧបករណ៍។ ការមិនអនុវត្តតាមអាចបណ្តាលឱ្យខូចឧបក
រណ៍។
• មិនត្រូវជ្រមុជឧបករណ៍ទ�ៅក្នុងទឹកសាបក្នុងជម្រៅជ្រៅជាង 1.5 m ឬជ្រមុជវាក្នុងរយៈពេលយូរជាង
30 នាទីន�ោះទេ។ ប្រសិនប�ើអ្នកជ្រមុជឧបករណ៍ន�ៅក្នុងសារធាតុរាវផ្សេងខុសពីទឹកសាប ដូចជាទឹកប្រៃ
ទឹកអ៊ីយ៉ុង ឬភេសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹង សារធាតុរាវទាំងនេះនឹងជ្រាបចូលឧបករណ៍កាន់តែឆាប់។
• មិនត្រូវដាក់ឧបករណ៍ន�ៅក្នុង ទឹកដែលមានកម្លាំងលំហូរ ន�ោះទេ។
• ប្រសិនប�ើឧបករណ៍ត្រូវទឹកសាប សូមជូតសម្ងួតវាឱ្យត្រឹមត្រូវដ�ោយប្រើក្រណាត់ទន់ស្អាត។
ប្រសិនប�ើឧបករណ៍ត្រូវសារធាតុរាវផ្សេង ដូចជាទឹកប្រៃ អ៊ីយ៉ុង ឬភេសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹង
សូមលាងសម្អាតវាជាមួយទឹកសាប រួចជូតសម្ងួតវាឱ្យត្រឹមត្រូវដ�ោយប្រើក្រណាត់ទន់ស្អាត។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនអនុវត្តតាមការណែនាំទាំងនេះ វាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការ
និងស�ោភ័ណភាពរបស់ឧបករណ៍។
• ប្រសិនប�ើជ្រមុជឧបករណ៍ក្នុងទឹក ឬមីក្រូហ្វ្រូន ឬឧបករណ៍បំពងសំឡេងស�ើម សំឡេងអាចនឹងមិនឮច្បាស់
អំឡុងពេលនិយាយទូរសព្ទ។ បន្ទាប់ពីជូតឧបករណ៍ដ�ោយប្រើក្រណាត់ស្ងួតរួចហ�ើយ
សូមសម្ងួតវាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ មុនពេលប្រើប្រាស់។
• អេក្រង់ប៉ះ និងមុខងារផ្សេងទ�ៀតអាចដំណ�ើរការខុសប្រក្រតី ប្រសិនប�ើប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ន�ៅក្នុងទឹក។
• ប្រសិនប�ើឧបករណ៍ធ្លាក់ ឬរងកម្លាំងទង្គិច មុខងារមិនចូលទឹក និងធូលីអាចនឹងខូច។
• ឧបករណ៍ត្រូវបានសាកល្បងន�ៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង និងទទួលស្គាល់ថាមិនចូលទឹក
និងធូលីន�ៅក្នុងស្ថានភាពជាក់លាក់ (ស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់បច្ចេកវិទ្យាប្រភេទ IP68 ដូចបានរ�ៀ
បរាប់ដ�ោយបទដ្ឋានអន្តរជាតិសម្រាប់កម្រិតនៃការការពារ IEC 60529 ដែលផ្តល់ដ�ោយ Enclosures
[IP Code] ផ្អែកតាមស្ថានភាពសាកល្បង៖ សីតុណ្ហភាព 15-35 °C សម្ពាធខ្យល់ 86-106 kPa
ទឹកសាបជម្រៅ 1.5 ម៉ែត្រ រយៈពេល 30 នាទី)។ ទ�ោះបីជាវាប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្រភេទនេះក៏ដ�ោយ ឧបករណ៍រ
បស់អ្នកន�ៅតែអាចខូចខាតន�ៅក្នុងស្ថានភាពជាក់លាក់មួយចំនួនដដែល។
5
មូលដ្ឋា
អាយខុន​ណែនាំ
ព្រមាន៖ ស្ថានភាពដែលអាចបណ្តាលឱ្យអ្នក ឬអ្នកដទៃរងរបួស
ប្រុងប្រយ័ត៖្ន ស្ថានភាពដែលអាចបណ្តាលឱ្យឧបករណ៍ ឬសម្ភារៈផ្សេងទ�ៀតរបស់អ្នកខូចខាត
កំណត់សម្គាល់៖ ចំណាំ គន្លឹះប្រើប្រាស់ ឬព័ត៌មានបន្ថែម
ស្ថានភាព​ឧបករណ៍​ឡ�ើងកម្ដៅ និង ដំណ�ោះស្រាយ
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍ឡ�
​ ើង​កម្ដៅ ខណៈពេល​កំពុងស
​ ាក​ថ្ម
ឧបករណ៍ និងឆ្នាំងសាកអាចនឹងក្ដៅ ពេលកំពុងសាកថ្ម។ អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាក្តៅជាងធម្មតា ន�ៅ
ពេលប៉ះឧបករណ៍អំឡុងពេលសាកថ្មរហ័ស ឬសាកថ្មឥតខ្សែ។ វាមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុកាលប្រើប្រាស់
ឬប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ន�ោះទេ ហ�ើយឧបករណ៍អាចប្រតិបត្តិការបានធម្មតា។ ប្រសិនប�ើថ្មក្តៅខ្លាំង
ឆ្នាំងសាកអាចនឹងឈប់សាក។
សូមធ្វ
​ ើ​ដូចខ
​ ាងក្រោម​ន�ៅពេល​ឧបករណ៍ឡ�
​ ើង​កម្ដៅ៖
• ផ
្តាច់ឆ្នាំងសាកពីឧបករណ៍ និងបិទកម្មវិធីទាំងឡាយដែលកំពុងដំណ�ើរការ។
សូមរង់ចាំឱ្យឧបករណ៍ថយកម្តៅសិន ទ�ើបចាប់ផ្តើមសាកម្តងទ�ៀត។
• ប្រស
ិនប�ើផ្នែកខាងក្រោមរបស់ឧបករណ៍ក្តៅខ្លាំង វាអាចបណ្តាលមកពីខ្សែ USB
ដែលបានភ្ជាប់មានការខូចខាត។ សូមផ្លាស់ប្តូរខ្សែ USB ដែលខូចខាត ដ�ោយប្រើខ្សែថ្មីដែលមានការទ
ទួលស្គាល់ពី Samsung។
• ន�
ៅពេល​ប្រើ​គ្រឿងសាក​ឥតខ្សែ សូម​កុំ​ដាក់​សម្ភារៈ​ផ្សេងទ�ៀត ដូចជា​វត្ថុល�ោហៈ មេដែក បណ្ណ​ដែល​
មាន​ចម្រៀក​ម៉ាញ៉េទិក ន�ៅ​ចន្លោះ​ឧបករណ៍​និង​គ្រឿងសាក​ឥតខ្សែ។
មុខងារ​សាក​ថ្ម​ឥតខ្សែ​ឬ​សាក​រហ័ស អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ចំព�ោះ​ម៉ូដែល​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​ប៉ុណ្ណោះ។
6
មូលដ្ឋា
ន�ៅពេល​ឧបករណ៍ឡ�
​ ើង​កម្ដៅ​ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ប្រើ
ន�ៅពេលប្រើមុខងារ ឬកម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មច្រើន ឬប្រើវាក្នុងរយៈពេលយូរ ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចក�ើ
នកម្ដៅជាបណ្តោះអាសន្ន ដ�ោយសារវាប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មច្រើន។ សូមបិទកម្មវិធីទាំងឡាយដែលកំពុងដំណ�ើរ
ការ ហ�ើយឈប់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយស្របក់។
ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមគឺជាស្ថានភាព ន�ៅពេលឧបករណ៍អាចនឹងក្តៅខ្លាំង។ ឧទាហរណ៍ទាំងនេះអាចនឹងមិនអនុវ
ត្តចំព�ោះម៉ូដែលរបស់អ្នកន�ោះទេ អាស្រ័យល�ើមុខងារ និងកម្មវិធីដែលអ្នកប្រើប្រាស់។
• អឡុ
ំ ងពេល​រ�ៀបចំ​ដំបូងប
​ ន្ទាបព
់​ ​ទ
ី ិញ ឬ​ក​ន�
៏ ៅពេល​ស្តារ​ទិន្នន័យ
• ន�ៅពេល​ទាញយក​ឯកសារ​ធំ
• ន�ៅពេល​ប្រើក
​ ម្មវិធី​ដែល​ត្រូវការ​ថាមពល​ច្រើន ឬក៏​ប្រើ​កម្មវិធក
ី​ ្នុង​រយៈពេល​យូរ
– ន�ៅពេល​លេង​ហ្គេម​គុ
–
ណភាព​ខ្ពសរ់​យៈពេល​យូរ
– ន�ៅពេល​
–
ថត​វដេ
ី អូ​រយៈពេល​យូរ
– ន�ៅពេល​ស្ទ្រីម​
–
វីដេអូ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​ការកំណត់ព
​ ន្អ
លឺ​ តិបរមា
– ន�ៅពេល​ភ្
–
ជាប់​ទ�ៅ TV
• ខណៈពេល​កំពុង​ធ្វើ​ពហុកិច្ចការ (ឬ​ក​ន�
៏ ៅពេល​ដំណ�ើរការ​កម្មវិធី​ច្រើន​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ)
– ន�ៅពេល​ប្រើ
–
​ពហុវីនដូវ
– ន�ៅពេល​
–
អាប់ដេត ឬ​ក៏​ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​វីដេអូ
– ន�ៅពេល​ទាញយក​
–
ឯកសារ​ធំ ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ហ�ៅ​វីដេអូ
– ន�ៅពេល​
–
ថត​វដេ
ី អូ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធ​បី ្រាប់​ទិសដ�ៅ
• ន�ៅពេល​ប្រើ​ទិន្នន័យ​ច្រើន​សម្រាប់ក
​ ារធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ​ក្លោដ អ៊មែ
ី ល ឬ​គណនី​ផ្សេង
• ន�ៅពេល​ប្រើក
​ ម្មវិធី​ប្រាប់​ទិសដ�ៅ​ក្នុង​ឡាន ខណៈពេល​ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្រោម​កម្ដៅ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់
• ន�ៅពេល​ប្រើ​មុខងារ​ហត់ស្ប៉តច
​់ ល័ត និង ចំណង
• ន�ៅពេល​ប្រើឧ
​ បករណ៍​ក្នុង​តំបន់​ដែល​មាន​រលកសញ្ញា​ខ្សោយ ឬ គ្មាន​សេវា
• ន�ៅពេល​សាក​ថ​ដ�
្ម ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB ខូច
• ន�ៅពេល​ស្នូក​ពហុបំណង​របស់​ឧបករណ៍ខ
​ ូច ឬ​ក៏​ប៉ះន
​ ឹង​របស់ខ
​ ាងក្រៅ ដូចជា​ទឹក ធូលី ម្សៅ​ល�ោហៈ និង​
បណ្ដូល​ខ្មៅដៃ
• ន�ៅពេល​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​រម
៉ូ ីង
7
មូលដ្ឋា
សូមធ្វ
​ ើ​ដូចខ
​ ាងក្រោម​ន�ៅពេល​ឧបករណ៍ឡ�
​ ើង​កម្ដៅ៖
• រ ក្សា​បច្ចុប្បន្នភាព​ឧបករណ៍​ជាមួយ​សុហ្វវែរ​ថ្មីបំផុត។
• ក
ារប្រឆាំងគ្នារវាងកម្មវិធីអាចបណ្តាលឱ្យឧបករណ៍ក�ើនកម្តៅ។ សូមចាប់ផ្តើមឧបករណ៍ឡ�ើងវិញ។
• ប
ិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi, GPS និង Bluetooth ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ​ពួកវា។
• ប
ិទ​កម្មវិធី​ដែល​ស៊ី​ថ្ម​ច្រើន ឬ កម្មវិធី​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• ល
ុបឯ
​ កសារ​មិន​ចាំបាច់​ឬ​មិន​ប្រើ។
• ប
ន្ថយ​ពន្លឺ​អេក្រង់។
• ប្រស
ិនប�ើឧបករណ៍ក្តៅខ្លាំង ឬមានអារម្មណ៍ថាក្តៅខ្លាំងក្នុងរយៈពេលយូរ សូមឈប់ប្រើវាមួយស្របក់។
ប្រសិនប�ើឧបករណ៍ន�ៅតែក្តៅខ្លាំង សូមទាក់ទងទ�ៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម Samsung។
ដែនកំណត់ឧ
​ បករណ៍ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ឡ�ើង​កម្ដៅជ្រុ
​ ល
ន�ៅពេលឧបករណ៍ក�ើនកម្តៅ មុខងារ និងប្រតិបត្តិការអាចដំណ�ើរការមានកម្រិត ឬឧបករណ៍អាចនឹងបិទ
ដ�ើម្បីបន្ថយកម្តៅ។ មុខងារនេះអាចប្រើបានជាមួយម៉ូដែល ដែលស្គាល់មុខងារនេះតែប៉ុណ្ណោះ។
• ប្រសិនប�ើឧបករណ៍ក្តៅជាងធម្មតា សារជូនដំណឹងថាឧបករណ៍ក្តៅខ្លាំងនឹងបង្ហាញឡ�ើង។
ដ�ើម្បីបន្ថយសីតុណ្ហភាពរបស់ឧបករណ៍ កម្រិតពន្លឺអេក្រង់ និងល្បឿនប្រតិបត្តិការនឹងត្រូវបានកម្រិត
ហ�ើយការសាកថ្មនឹងឈប់។ កម្មវិធីកំពុងដំណ�ើរការនឹងបិទ ហ�ើយអ្នកនឹងប្រើបានតែមុខងារហ�ៅទូរសព្ទគ្រា
អាសន្នប៉ុណ្ណោះ រហូតទាល់តែឧបករណ៍ថយកម្តៅ។
• ប្រសិនប�ើឧបករណ៍ក្តៅខ្លាំង ឬមានអារម្មណ៍ថាក្តៅខ្លាំងក្នុងរយៈពេលយូរ សារជូនដំណឹងអំពីការបិទឧបករ
ណ៍នឹងបង្ហាញឡ�ើង។ សូមបិទឧបករណ៍ ហ�ើយរង់ចាំរហូតដល់កម្តៅរបស់វាធ្លាក់ចុះ។
8
មូលដ្ឋា
ការប្រុងប្រយ័តច
្ន​ ំព�ោះ​បរិស្ថាន​ប្រតិបត្តិការ
ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចក�ើនកម្តៅ ដ�ោយសារមជ្ឈដ្ឋានន�ៅក្នុងស្ថានភាពខាងក្រោម។ សូមប្រើដ�ោយប្រុងប្រយ័ត្ន
ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងកុំឱ្យអាយុកាលប្រើប្រាស់ថ្មខ្លីជាងមុន ខូចខាតឧបករណ៍ ឬបណ្តាលឱ្យមានភ្លើងឆេះ។
• កំុ​ទុកឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក​ក្នុង​សីតុណ្ហភាព​ត្រជាក់​ខ្លាំងឬ
​ ​ក្តៅ​ខ្លាំង។
• កុំ​ដាក់​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នកឲ
​ ្យ​ត្រូវ​កម្ដៅ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់ក
​ ្នុងអ
​ ំឡុងពេល​យូរ។
• កុំ​ប្រើ​ឬ​ទុកឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក​ន�ៅ​កន្លែង​ក្តៅ​ខ្លាំង​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ ដូចជា​ន�ៅក្នុង​ឡាន​នា​រដូវ​ក្តៅ។
• កុំ​ដាក់​ឧបករណ៍​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​អាច​ឡ�ើងក
​ ម្ដៅ​ជ្រុល ដូចជា​កម្រាល​ស្អំ​អគ្គីសនី។
• កុំ​ទុកឧ
​ បករណ៍​ក្បែរ​ឬ​ក្នុង​ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ ម៉ាស៊ីនដុតនំ គ្រឿងបរិក្ខារច
​ ម្អិន​ដែល​ក្ដៅ ឬ​ប្រដាប់ដាក់​ដែល​មាន​
សម្ពាធ​ខ្លាំង។
• កុំ​ប្រើ​គ្រឿងសាក​ឬ​ថ្ម​ដែល​ខូច។
9
មូលដ្ឋា
ទ្រង់ទ្រាយ និង មុខងារ​នៃ​ឧបករណ៍
វត្ថុដែលមានក្នុងប្រអប់
សូម​ម�ើលមគ្គទេសក៍ច
​ ាប់ផ្ដើម​រហ័ស ដ�ើម្បី​ពិនិត្យម�ើលវត្ថុដែលមានក្នុងប្រអប់។
• រ បស់​ដែល​ផ្ដល់​មក​ជាមួយ​ឧបករណ៍​និង​គ្រឿងបន្សំ​ដែល​មាន អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​​
អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
• រ បស់​ដែល​បាន​ផ្តល់ជ
​ ូន​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡ�ើង​សម្រាប់​តែ​ឧបករណ៍​នេះ​ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយ​អាច​មិន​ត្រូវគ្នា​
ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្សេង។
• រ ូបរាង និង លក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស​អាច​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ ដ�ោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹងជ
​ ាមុន។
• អ
្នកអាចទិញគ្រឿងបន្លាស់បន្ថែមពីអ្នកលក់ផលិតផល Samsung ន�ៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។
សូមប្រាកដថា គ្រឿងបន្លាស់ទាំងន�ោះត្រូវជាមួយឧបករណ៍ មុនពេលសម្រេចចិត្តទិញ។
• ស
មប្រ
ូ
ើប្រាស់តែគ្រឿងបន្លាស់ដែលមានការទទួលស្គាល់ពី Samsung ប៉ុណ្ណោះ។ ការ
ប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់ដែលគ្មានការទទួលស្គាល់អាចបណ្តាលឱ្យប្រតិបត្តិការមានបញ្ហា
និងដំណ�ើរការខុសប្រក្រតី ហ�ើយមិនមានការរ៉ាប់រងពីការធានាឡ�ើយ។
• ក
ារផ្តល់ជូនគ្រឿងបន្លាស់ទាំងអស់អាចផ្លាស់ប្តូរ អាស្រ័យល�ើក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ទាំង​
ស្រុង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគ្រឿងបន្លាស់ដែលមានផ្តល់ជូន សូមចូលទ�ៅកាន់គេហទំព័រ
Samsung។
10
មូលដ្ឋា
ទ្រង់ទ្រាយ​ឧបករណ៍
► ម៉ូដែល Galaxy S9៖
ឧបល័រ
េសនស័រចាប់ស��ាជិតៗ/ពន�ឺ
ពន�ឺសម�ាល់�ប�សីែភ�ក
កាេមរ�ាមុខ
ស��ាសម�ាល់ជាពន�ឺ
កាេមរ�ាសម�ាល់�ប�សីែភ�ក
�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
�គាប់ចុចថាមពល
�គាប់ចុច Bixby
េអ�កង់េកោង
េអ�កង់េកោង
េអ�កង់ប៉ះ
ស��កពហុបំណង (USB
Type-C)
11
មូលដ្ឋា
កាេមរ�ាេ�កោយ
អង់ែតន MST
ស�កកាត SIM/ស�កកាតេមម៉ូរ�
មី�កូហ�ន
ពន�ឺផ�ាស៍
អង់ែតន GPS
សិនសឺអ�តាេបះដូង
សិនសឺសម�ាល់េខ�ៅៃដ
អង់ែតន NFC /
សន�ះសាកថ�ឥតែខ�
អង់ែតនចំបង
ឧបល័រ
ស��កកាស
មី�កូហ�ន
12
មូលដ្ឋា
► ម៉ូដែល Galaxy S9+៖
ឧបល័រ
េសនស័រចាប់ស��ាជិតៗ/ពន�ឺ
ពន�ឺសម�ាល់�ប�សីែភ�ក
កាេមរ�ាមុខ
ស��ាសម�ាល់ជាពន�ឺ
កាេមរ�ាសម�ាល់�ប�សីែភ�ក
�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
�គាប់ចុចថាមពល
�គាប់ចុច Bixby
េអ�កង់េកោង
េអ�កង់េកោង
េអ�កង់ប៉ះ
ស��កពហុបំណង (USB
Type-C)
13
មូលដ្ឋា
អង់ែតន MST
ស�កកាត SIM/ស�កកាតេមម៉ូរ�
មី�កូហ�ន
ពន�ឺផ�ាស៍
អង់ែតន GPS
កាេមរ�ាេ�កោយ (េភ�ោះ)
សិនសឺអ�តាេបះដូង
សិនសឺសម�ាល់េខ�ៅៃដ
អង់ែតន NFC /
សន�ះសាកថ�ឥតែខ�
អង់ែតនចំបង
ឧបល័រ
ស��កកាស
មី�កូហ�ន
ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបល័រ ដូចជា​ន�ៅពេល​ចាក់ឯ
​ កសារ​មេឌ�ៀ ឬ​ក៏​ប្រើ​ឧបល័រទូរសព្ទ សូម​កុ​ដ
ំ ាក់​ឧបករណ៍​ន�ៅ​
ជិត​ត្រច�ៀក​របស់​អ្នក។
• ប
ញ្ហា​ល�ើ​ភាពភ្ជាប់ និង ការស៊ីថ
​ ្ម​ច្រើន អាច​ក�ើតឡ�ើងក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ខាងក្រោម៖
– ប�ើ– ​អ្នក​បិទ​ស្ទីកឃ័រ​ដែល​មាន​ជាតិ​ល�ោហៈ​ល�ើត
​ ំបន់អ
​ ង់តែន​នៃ​ឧបករណ៍
– ប�ើ– ​អ្នក​ដាក់​ស្រោម​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​ជាតិ​ល�ោហៈ
– ប�ើ– ​អ្នក​យក​ដៃ​ឬ​វត្ថុ​ផ្សេង​គ្រប​ល�ើត
​ ំបន់អ
​ ង់តែន​នៃ​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​មុខងារ​មួយ​
ចំនួន ដូចជា​ការហ�ៅ​ឬ​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័ត
• យ�
ើងសូមណែនាំឱ្យប្រើស្គ្រីនការពារអេក្រង់ដែលមានការទទួលស្គាល់ពី Samsung។ ស្គ្រីនការពារ
អេក្រង់ដែលមិនមានការទទួលស្គាល់អាចបណ្តាលឱ្យសិនសឺដំណ�ើរការខុសប្រក្រតី។
• ម
ិនត្រូវប្រើគ្រឿងបន្លាស់បិទល�ើអេក្រង់ ដូចជាស្គ្រីនការពារអេក្រង់ ឬស្ទីគ័រ ដែលគ្របល�ើសិនសឺពន្លឺ/
សិនសឺចាប់សញ្ញាន�ៅជិតៗន�ោះទេ។ ការធ្វើដូច្នេះអាចបណ្តាលឱ្យសិនសឺដំណ�ើរការខុសប្រក្រតី។
• ព
ណ៌ន�ៅល�ើអេក្រង់ក�ោងអាចមានភាពខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើជ្រុងដែលអ្នកម�ើលអេក្រង់។
14
មូលដ្ឋា
គ្រាប់ចុចរ​ឹង
�គាប់ចុចក�មិតសំេឡង
�គាប់ចុចថាមពល
�គាប់ចុច Bixby
គ្រាប់ចុច
មុខងារ
• ច
ុច​ឲ្យ​ជាប់ ដ�ើម្បី​ប�ើក​ឬ​បិទ​ឧបករណ៍។
ថាមពល
• ច
ុច ដ�ើម្បី​ប�ើក​ឬ​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់។
Bixby
• ច
ុចដ�ើម្បីប�ើកអេក្រង់ដ�ើម Bixby។ សូមម�ើល Bixby សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
កម្រិតសំឡេង
• ច
ុច ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​កម្រិត​សំឡេង​ឧបករណ៍។
ប៊ូតុងទ
​ ន់
ប៊ូតុងលាក់ និងបង�ាញ
ប៊ូតុងថយេ�កោយ
ប៊ូតុងថ�ីៗ
េគហប៊ូតុង
ន�ៅពេលអ្នកប�ើកឧបករណ៍ ប៊ូតុងទន់នឹងបង្ហាញឡ�ើងន�ៅផ្នែកខាងក្រោមអេក្រង់។ ប៊ូតុងទន់ត្រូវបានកំណ
ត់ជាប៊ូតុងកម្មវិធីថ្មីៗ គេហប៊ូតុង និងប៊ូតុងថយក្រោយតាមលំនាំដ�ើម។ សូមម�ើល របារ​រុករក (ប៊ូតុង​ទន់)
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
15
មូលដ្ឋា
ថ្ម
ការសាកថ្ម
សាក​ថ្ម មុនពេល​ប្រើ​វា​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ខាន​បាន​ប្រើវ​ា​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ។
សូមប្រើឆ្នាំងសាក ថ្ម និងខ្សែដែលមានការទទួលស្គាល់ពី Samsung តែប៉ុណ្ណោះ។ ឆ្នាំងសាក ឬខ្សែដែ
លមិនមានការទទួលស្គាល់អាចបណ្តាលឱ្យថ្មផ្ទុះ ឬខូចខាតឧបករណ៍។
• ក
ារភ្ជាប់ឆ្នាំងសាកមិនត្រឹមត្រូវអាចបណ្តាលឱ្យឧបករណ៍ខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។ ការខូចខាតទាំងឡាយដែ
លបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវមិនមានការរ៉ាប់រងពីការធានាឡ�ើយ។
• ប្រ
ើខ្សែ USB Type-C ដែលភ្ជាប់មកជាមួយឧបករណ៍តែប៉ុណ្ណោះ។ ឧបករណ៍អាចនឹងខូចខាត
ប្រសិនប�ើអ្នកប្រើខ្សែ USB ខ្នាតតូច។
ដ�ើម្បីសន្សំថាមពល សូមដកឆ្នាំងសាកចេញ ន�ៅពេលមិនប្រើប្រាស់។ ឆ្នាំងសាកមិនមាន
គន្លឹះបិទប�ើកថាមពលន�ោះទេ ដូច្នេះអ្នកត្រូវដកវាចេញពីព្រីភ្លើង ន�ៅពេលមិនប្រើប្រាស់
ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយថាមពល។ ឆ្នាំងសាកគួរតែស្ថិតន�ៅជិតព្រីភ្លើង និងងាយស្រួល​ប្រើប្រាស់​
ពេល​កំពុងសាកថ្ម។
1 ភ្ជាប់​ខ្សែ USB ទ�ៅ​ដុំសាកថាមពល USB។
2 ដ�ោតខ្សែ USB ទ�ៅក្នុង​ស្នូក​ពហុបំណង​របស់ឧ​ បករណ៍។
16
មូលដ្ឋា
3 ដ�ោត​ដុំសាកថាមពល USB ទ�ៅក្នុង​ព្រី​អគ្គិសនី។
4 បន្ទាប់ពីសាកថ្មពេញហ�ើយ សូមផ្តាច់ឆ្នាំងសាកចេញពីឧបករណ៍។ បន្ទាប់មក ដកឆ្នាំងសាកចេញពីព្រីភ្លើង។
ការសាកថ្មឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត
ប្រើឧបករណ៍តភ្ជាប់ខ្សែ USB (USB Type-C) ដ�ើម្បីសាកថ្មឧបករណ៍ចល័តផ្សេងតាមរយៈថ្មឧបករណ៍របស់
អ្នក។
សូមដ�ោតឧបករណ៍តភ្ជាប់ USB (USB Type-C) ទ�ៅក្នុងស្នូកពហុបណ
ំ ងនរបស់ឧបករណ៍អ្នក រួចភ្ជាប់ឧបករ
ណ៍របស់អ្នកជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតតាមរយៈខ្សែ USB របស់ឧបករណ៍ន�ោះ។
ន�ៅពេលការសាកថ្មចាប់ផ្តើម រូបសាកថ្មនឹងបង្ហាញន�ៅល�ើអេក្រង់ឧបករណ៍ន�ោះ។
ឧបករណ៍របស់អ�ក
ឧបករណ៍េផ�ង
ឧបករណ៍ភ�ាប់ USB
(USB Type-C)
ែខ� USB
របស់ឧបករណ៍េផ�ង
វីនដូវល�ោតឡ�ើងសម្រាប់ជ្រើសរ�ើសកម្មវិធី ដែលបង្ហាញន�ៅល�ើឧបករណ៍របស់អ្នកគឺសម្រាប់ការ​
ផ្ទេរទិន្នន័យ។ មិនត្រូវជ្រើសរ�ើសកម្មវិធីពីវីនដូវល�ោតឡ�ើងន�ោះទេ។
17
មូលដ្ឋា
ការកាត់​បន្ថយ​ការប្រើ​ថ្ម
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ផ្ដល់​ជូន​ជម្រើស​ផ្សេងៗ ដែល​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការ​សំចៃ​ថាមពល​ថ្ម។
• ធ្វើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ល្អប្រស�ើរ ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ថែទាំ​ឧបករណ៍។
• ន�ៅពេល​អ្នក​មិន​ប្រើ​ឧបករណ៍ សូម​បិទ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ចុច​គ្រាប់ចុច​ថាមពល។
• ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់​សំចៃ​ថាមពល។
• បិទ​កម្មវិធី​មិន​ចាំបាច់។
• បទ
ិ ដំណ�ើរការ​មុខងារ Bluetooth ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• បិទដំណ�ើរការ​ស្វ័យ​សមកាល​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវការ​ធ្វើ​សមកាល។
• បន្ថយរ​យៈពេល​បភ
ំ ្លឺ​អេក្រង់។
• បន្ថយព
​ ន្លឺ​អេក្រង់។
គន្លឹះនិងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនចំព�ោះការសាកថ្ម
• ន�ៅពេល​ថាមពល​ថ្ម​ខ្សោយ អាយខុនថ
​ ្ម​លេចឡ�ើង​ទទេ។
• ប្រសិនប�ើអស់ថ្មទាំងស្រុង ឧបករណ៍មិនអាចប�ើកភ្លាមៗ ន�ៅពេលភ្ជាប់ជាមួយឆ្នាំងសាកន�ោះទេ។ សូមសា
កថ្មដែលអស់ទាំងស្រុងឱ្យបានពីរបីនាទី មុនពេលប�ើកឧបករណ៍។
• ថ្មនឹងអស់ល�ឿន ប្រសិនប�ើអ្នកប្រើកម្មវិធច្រ
ី ើនក្នុងពេលតែមួយ កម្មវិធីបណ្តាញ
ឬកម្មវិធីដែល​ត្រូវការតភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ផ្សេង។ ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងកុំឱ្យអស់ថាមពល
អំឡុងពេលផ្ទេរទិន្នន័យ សូមប្រើកម្មវិធីទាំងនេះ បន្ទាប់ពីសាកថ្មពេញតែប៉ុណ្ណោះ។
• ការប្រើ​ប្រភព​ថាមពល​ផ្សេង​ក្រៅ​ព​គ្រ
ី ឿងសាក ដូចជា​កុំព្យូទ័រ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ការសាក​ថ្ម​យឺត ដ�ោយសារ​វា​មាន​
ចរន្ត​អគ្គិសនី​ទាប។
• ឧបករណ៍​អាច​ប្រើ​បាន ខណៈពេល​វា​កំពុង​សាក ប៉ុន្តែ​វា​អាច​នឹង​ត្រូវការ​ពេល​យូរ​ទម្រាំ​តែ​វា​សាក​ថ្ម​ពេញ។
• អេក្រង់ប៉ះអាចមិនដំណ�ើរការ ប្រសិនប�ើឧបករណ៍ទទួលការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលគ្មានស្ថិរភាពពេលកំពុងសាក
ថ្ម។ សូមដកឆ្នាំងសាកចេញពីឧបករណ៍ ប្រសិនប�ើករណីនេះក�ើតឡ�ើង។
18
មូលដ្ឋា
• ឧបករណ៍ និងឆ្នាំងសាកអាចនឹងក�ើនកម្តៅ ពេលកំពុងសាកថ្ម។ នេះគឺជាស្ថានភាពធម្មតា ហ�ើយវាមិន
គួរប៉ះពាល់ដល់អាយុកាលប្រើប្រាស់ ឬប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ន�ោះទេ។ ប្រសិនប�ើថ្មក្តៅជាងធម្មតា
ឆ្នាំងសាកអាចនឹងឈប់សាកថ្ម។
• ប្រសិនប�ើអ្នកសាកឧបករណ៍ ពេលស្នូកពហុបំណងស�ើម ឧបករណ៍អាចនឹងខូចខាត។ សូមសម្ងួតរន្ធមានមុ
ខងារច្រើនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ មុនពេលសាកឧបករណ៍។
• ប�ើ​ឧបករណ៍​មិន​សាក​ថ្ម​ជា​ប្រក្រតី​ទេ សូម​នាំ​យក​ឧបករណ៍​និង​គ្រឿងសាក​ទ�ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលសេវា
Samsung។
ការសាកថ្មរហ័ស
ឧបករណ៍ភ្ជាប់មកជាមួយមុខងារសាកថ្មរហ័ស។ អ្នកអាចសាកថ្មបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ពេលឧបករណ៍
ឬអេក្រង់របស់វាបិទ។
ការបង្កើនល្បឿនសាកថ្ម
ដ�ើម្បីបង្កើនល្បឿនសាកថ្ម សូមបិទឧបករណ៍ ឬអេក្រង់របស់វា ន�ៅពេលសាកថ្ម។ រូប នឹងបង្ហាញន�ៅល�ើអេក្រង់
ពេលកំពុងសាកថ្មដ�ោយបិទឧបករណ៍។
ប្រសិនប�ើមុខងារសាកថ្មរហ័សមិនប�ើកដំណ�ើរការ សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច ការថែទាំ​ឧបករណ៍ →
ថ្ម → → ការកំណត់​កម្រិត​ខ្ពស់ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ការសាក​ល�ឿន​តាម​ខ្សែ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
• អ
្នកមិនអាចប្រើមុខងារសាកថ្មរហ័សដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ដ�ោយប្រើប្រាស់ឆ្នាំងសាកថ្មធម្មតាន�ោះ
ទេ។
• ប្រស
ិនប�ើឧបករណ៍ក�ើនកម្តៅ ឬសីតុណ្ហភាពខ្យល់ន�ៅជុំវិញក�ើនឡ�ើង ល្បឿនសាកថ្មអាចធ្លាក់ចុះ
ដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។ នេះគឺជាស្ថានភាពប្រតិបត្តិការធម្មតា ដ�ើម្បីការពារឧបករណ៍មិនឱ្យខូចខាត។
19
មូលដ្ឋា
ការសាកថ្មឥតខ្សែ
ឧបករណ៍ភ្ជាប់មកជាមួយសន្ទះសាកថ្មឥតខ្សែ។ អ្នកអាចសាកថ្ម ដ�ោយប្រើឆ្នាំងសាកឥតខ្សែ
(លក់ដាច់ដ�ោយឡែក)។
ការសាកថ្មឥតខ្សែរហ័ស
អ្នកអាចសាកឧបករណ៍របស់អ្នកបានយ៉ាងរហ័ស ដ�ោយប្រើមុខងារសាកថ្មឥតខ្សែរហ័ស។ ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះ
អ្នកត្រូវប្រើឆ្នាំងសាក និងគ្រឿងបន្លាស់ដែលស្គាល់មុខងារសាកថ្មឥតខ្សែរហ័សនេះបាន។
ប្រសិនប�ើមុខងារសាកថ្មឥតខ្សែរហ័សមិនប�ើកដំណ�ើរការ សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច ការថែទាំ​
ឧបករណ៍ → ថ្ម → → ការកំណត់​កម្រិត​ខ្ពស់ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ការសាក​ឥតខ្សែ​ល�ឿន
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
• ជ
ម្រើសបិទ/ប�ើកនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទ�ៅក្នុងម៉ឺនុយការកំណត់របស់ឧបករណ៍ ន�ៅពេលអ្នកដាក់វាន�ៅ
ល�ើឆ្នាំងសាកល�ើកដំបូង។
• ក
ង្ហារន�ៅក្នុងឆ្នាំងសាកអាចបញ្ចេញសំឡេង អំឡុងពេលសាកថ្មឥតខ្សែរហ័ស។
ការសាកថ្ម
1 ដាក់ផ្នែកកណ្តាលនៃខ្នងឧបករណ៍ឱ្យចំផ្នែកកណ្តាលឆ្នាំងសាកឥតខ្សែ។
រយៈពេលសាកប៉ាន់ស្មាននឹងបង្ហាញន�ៅល�ើអេក្រង់។ រយៈពេលសាកជាក់ស្តែងអាចមានភាពខុសគ្នា
អាស្រ័យល�ើស្ថានភាពនៃការសាកថ្ម។
20
មូលដ្ឋា
2 បន្ទាប់ពីសាកថ្មពេញហ�ើយ សូមផ្តាច់ឧបករណ៍ចេញពីឆ្នាំងសាកឥតខ្សែ។
ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនចំព�ោះការសាកថ្មឥតខ្សែ
• ម
ិនត្រូវដាក់ឧបករណ៍ន�ៅល�ើឆ្នាំងសាកឥតខ្សែ ដ�ោយដាក់ជាមួយកាតឥណទាន
ឬកាតសម្គាល់មានសារធាតុរលកវិទ្យុ (RFID) (ដូចជាកាតដឹកជញ្ជូន ឬកាតស�ោ) ន�ៅចន្លោះខ្នង
និងផ្នែកខាងមុខរបស់ឧបករណ៍ឡ�ើយ។
• ម
ន
ិ ត្រូវដាក់ឧបករណ៍ន�ៅល�ើឆ្នាំងសាកឥតខ្សែ ន�ៅពេលដាក់សារធាតុចម្លងចរន្តអគ្គិសនីដូចជា
ល�ោហធាតុ និងដែកឆក់ ន�ៅចន្លោះឧបករណ៍ និងឆ្នាំងសាកឥតខ្សែឡ�ើយ។
ឧបករណ៍អាចនឹងមិនសាកដូចប្រក្រតី ឬអាចក្តៅខ្លាំង ឬអាចបណ្តាលឱ្យឧបករណ៍ និងកាតខូចខាត។
• ប្រស
ិនប�ើអ្នកប្រើឆ្នាំងសាកឥតខ្សែន�ៅកន្លែងមានសេវាខ្សោយ
ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចនឹងដាច់សេវា។
• ស
មប្រ
ូ
ើឆ្នាំងសាកឥតខ្សែដែលមានការទទួលស្គាល់ពី Samsung។ ប្រសិនប�ើអ្នកប្រើឆ្នាំងឥតខ្សែ​
ផ្សេង ថ្មអាចនឹងមិនសាកដូចប្រក្រតីន�ោះទេ។
កាត SIM ឬ USIM (កាត nano-SIM)
ការដំឡ�ើងក
​ ាត SIM ឬ USIM
បញ្ចូល​កាត SIM ឬ USIM ដែល​ផ្តល់​ដ�ោយ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា​ទូរសព្ទ​ចល័ត។
សម្រាប់ម៉ូដែលឧបករណ៍ដែលអាចប្រើស៊ីមពីរ អ្នកអាចបញ្ចូលកាត SIM ឬកាត USIM ពីរ
ដូច្នេះអ្នកអាចមានលេខទូរសព្ទ ឬក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាពីរន�ៅក្នុងឧបករណ៍តែមួយ។ ក្នុងតំបន់មួយចំនួន
ការប្រើកាត SIM ពីរអាចមានល្បឿនផ្ទេរទិន្នន័យយឺតជាងពេលប្រើប្រាស់កាត SIM មួយ។
សូមប្រយ័ត្នកុំឱ្យបាត់ ឬអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដទៃប្រើប្រាស់កាត SIM ឬកាត USIM របស់អ្នក។
Samsung មិនទទួលខុសត្រូវចំព�ោះការខូចខាត ឬបញ្ហាផ្សេងៗដែលបណ្តាលមកពីការលួច
ឬបាត់ស៊ីមកាតឡ�ើយ។
សេវាកម្ម LTE មួយចំនួនប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា។
ស​ម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការផ្តល់ជូនសេវាកម្ម សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវារបស់អ្នក។
21
មូលដ្ឋា
► ម៉ូដែលប្រើស៊ីមមួយ៖
1
2
3
4
5
22
មូលដ្ឋា
► ម៉ូដែលប្រើស៊ីមពីរ៖
1
2
3
4
5
23
មូលដ្ឋា
1 សូម​ដ�ោត​ម្ជុល​បញ្ចេញ​ស្ពក​ទ�ៅក្នុង​រន្ធ​ន�ៅ​ល�ើ​ស្ពក ដ�ើម្បី​បញ្ចេញ​ស្ពក​ន�ោះ។
សូម​ប្រាកដថា​ដ�ោតម្ជុល​ដក​ស៊ីមឱ្យត្រូវ​រន្ធ។ ពុំន�ោះទេ ឧបករណ៍អ
​ ាចនឹងខូចខាត។
2 ទាញ​ស្ពក​ថ្នមៗ​ចេញ​ពី​ប្រហ�ោង​ស្ពក។
3 ► ម៉ូដែលប្រើស៊ីមមួយ៖ សូមដាក់កាត SIM ឬកាត USIM ន�ៅល�ើស្ពកទី 1 ដ�ោយដាក់ផ្នែកដែលមាន​
ស្រោបពណ៌មាសផ្កាប់ចុះក្រោម។
► ម៉ូដែលប្រើស៊ីមពីរ៖ សូមដាក់កាត SIM ឬកាត USIM ន�ៅល�ើស្ពកដ�ោយដាក់ផ្នែកដែលមាន​
ស្រោបពណ៌មាសផ្កាប់ចុះក្រោម។ សូមដាក់កាត SIM ឬកាត USIM ចម្បងន�ៅល�ើស្ពកទី 1 ( 1 )
ហ�ើយកាត SIM ឬកាត USIM ទីពីរន�ៅល�ើស្ពកទី 2 ( 2 )។
1
ស�កទី 1
2
ស�កទី 2
4 សង្កតក់​ ាត SIM ឬ USIM ថ្នមៗ ចូល​ទ�ៅ​ល�ើ​ស្ពក ដ�ើម្បី​ឲ្យ​វា​ជាប់​នឹងក​ ន្លែង។
ប�ើ​កាត SIM មិន​ស្ថិត​ណែន​ក្នុង​ស្ពក​ទេ កាត SIM ន�ោះ​អាច​របូតឬ
​ធ
​ ្លាក់​ចេញ​ពី​ស្ពក។
5 បញ្ចូល​ស្ពកច​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពកវ​ិញ។
• ប្រស
ិនប�ើអ្នកបញ្ចូលស្ពកទ�ៅក្នុងឧបករណ៍ ន�ៅពេលស្ពកន�ោះស�ើម
ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចនឹងខូចខាត។ សូមប្រាកដថាស្ពកស្ងួតជានិច្ច។
• ប
ញ្ចូល​ស្ពក​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពក ដ�ើម្បី​រារាំង​កុំ​ឲ្យ​ជ្រាប​ទឹកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ឧបករណ៍។
24
មូលដ្ឋា
ការដំឡ�ើងក
​ ាត​ត្រឹមត្រូវ
► ម៉ូដែលប្រើស៊ីមមួយ៖
កាត nano-SIM
កាត microSD
► ម៉ូដែលប្រើស៊ីមពីរ៖
កាត nano-SIM 1
កាត nano-SIM 2
កាត nano-SIM
កាត microSD
• ប្រ
ើ​តែ​កាត nano-SIM ប៉ុណ្ណោះ។
• អ
្នកមិនអាចបញ្ចូលកាត nano-SIM និងកាត microSD ទ�ៅក្នុងស្ពកទី 2
ក្នុងពេលតែមួយបានន�ោះទេ។
25
មូលដ្ឋា
ការដក​កាត SIM ឬ USIM ចេញ
1 សូម​ដ�ោត​ម្ជុល​បញ្ចេញ​ស្ពក​ទ�ៅក្នុង​រន្ធ​ន�ៅ​ល�ើ​ស្ពក ដ�ើម្បី​បញ្ចេញ​ស្ពក​ន�ោះ។
2 ទាញ​ស្ពក​ថ្នមៗ​ចេញ​ពី​ប្រហ�ោង​ស្ពក។
3 ដក​កាត SIM ឬ USIM ចេញ។
4 បញ្ចូល​ស្ពកច​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពកវ​ិញ។
កាត SIM ឬកាត USIM ពីរ (ម៉ូដែលប្រើស៊ីមពីរ)
ប�ើ​អ្នក​បញ្ចូល​កាត SIM ឬ USIM ពីរ អ្នកអ
​ ាច​មាន​លេខ​ទូរសព្ទ​ពីរ​ខ្សែ ឬ អ្នកផ្ដល់ស​េវា​ពីរ ន�ៅល�ើឧ
​ បករណ៍​
តែមួយ។
ការប�ើកដំណ�ើរការ​កាត SIM ឬ USIM
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM។ ជ្រើសរ�ើសកាត SIM ឬកាត USIM
ណាមួយ រួចចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ការប្ដូរ​កាត SIM ឬ USIM តាមបំណង
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ រួចប
​ ៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM រួច​ជ្រើស​កាត SIM ឬ USIM មួយ ដ�ើម្បី​
ចូលប្រើជ
​ ម្រើស​ខាងក្រោម៖
• អាយខុន៖ ប្តូរអាយខុនរបស់កាត SIM ឬកាត USIM។
• ឈ្មោះ៖ ប្តូរឈ្មោះបង្ហាញរបស់កាត SIM ឬកាត USIM។
• ទម្រង់ប
​ ណ្ដាញ៖ ជ្រើសរ�ើសប្រភេទបណ្តាញ ដ�ើម្បីប្រើជាមួយកាត SIM ឬកាត USIM។
ការកំណត់​កាត SIM ឬ USIM ដែល​ចូលចិត្ត
ន�ៅពេល​កាត​ទាំងពីរ​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ហ�ើយ អ្នកអ
​ ាច​កណ
ំ ត់ក
​ ារហ�ៅ​សំឡេង សារ និងស​េវា​ទិន្នន័យ​ឲ្យ​កាត​
ជាក់លាក់​ណា​មួយ។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM រួច​ហ�ើយក
​ណ
ំ ត់​ចំណូលចិតនៃ​មុ
្ត​ ខងារ​សម្រាប់​
កាត​របស់​អ្នកក
​ ្នុង កាត SIM ដែល​ចូលចិត។
្ត
26
មូលដ្ឋា
កាត​មេម៉ូរី (កាត microSD)
ការដំឡ�ើងក
​ ាត​មេម៉ូរី
កម្រិតផ្ទុកកាតមេម៉ូរីរបស់ឧបករណ៍អ្នកអាចខុសគ្នាទ�ៅតាមប្រភេទម៉ូដែល ហ�ើយកាតមេម៉ូរម
ី ួយចំនួនអាចនឹងមិន
ត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នកទេ អាស្រ័យល�ើប្រភេទ និងក្រុមហ៊ុនផលិតកាតមេម៉ូរន�
ី ោះ។ ដ�ើម្បីម�ើលកម្រិតផ្ទុ
កកាតមេម៉ូរីអតិបរមារបស់ឧបករណ៍អ្នក សូមម�ើលគេហទំព័រ Samsung។
• ក
ាតមេម៉ូរីមួយចំនួនអាចនឹងមិនត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នកទាំងស្រុងន�ោះទេ។
ការប្រើ​ប្រាស់កាតមេម៉ូរីដែលមិនត្រូវគ្នាអាចបណ្តាលឱ្យឧបករណ៍ ឬកាតមេម៉ូរីខូចខាត
ឬធ្វើឱ្យខូចទិន្នន័យដែលផ្ទុកន�ៅក្នុងន�ោះ។
• ស
ូម​ប្រុងប្រយ័តក
្ន​ ្នុង​ការ​បញ្ចូល​កាត​មេម៉ូរី​ដ�ោយ​ដាក់ជ្រុង​ខាងស្តាំ​ន�ៅ​ខាងល�ើ។
• ឧ
បករណ៍ស្គាល់ប្រព័ន្ធឯកសារ FAT និង exFAT សម្រាប់កាតមេម៉ូរី។ ន�ៅពេលបញ្ចូលកាតមេម៉ូរីដែ
លមានទម្រង់ប្រព័ន្ធឯកសារខុសគ្នា ឧបករណ៍នឹងស្នើឱ្យអ្នកលុបកាតមេម៉ូរីន�ោះទាំង​ស្រុងឡ�ើងវិញ
ឬមិនស្គាល់កាតន�ោះ។ ដ�ើម្បីប្រើកាតមេម៉ូរី អ្នកត្រូវលុបវាទាំងស្រុង។ ប្រសិនប�ើឧបករណ៍របស់អ្ន
កមិនអាចលុបវាទាំងស្រុង ឬសម្គាល់កាតមេម៉ូរីបានទេ សូមទាក់ទងទ�ៅក្រុមហ៊ុនផលិតកាតមេម៉ូរី
ឬមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម Samsung។
• ក
ារសរសេរ​និង​ការលុប​ទិន្នន័យ​ញឹកញាប់​នឹង​បន្ថយអាយុកាលប្រើប្រាស់ក
​ ាត​មេម៉ូរី។
• ន�
ៅពេល​បញ្ចូល​កាត​មេម៉ូរច
ី​ ូល​ទ�ៅក្នុង​ឧបករណ៍ មែកធាង​ឯកសា​របស់​កាត​មេម៉ូរី​ន�ោះ​នឹង​លេចឡ�ើង​
ក្នុង ឯកសារ​ខ្ញុំ → សឺមី កាត SD។
27
មូលដ្ឋា
1
2
3
4
5
1 សូម​ដ�ោត​ម្ជុលដកស៊ីម​ទ�ៅក្នុងរ​ន្ធ​ន�ៅ​ល�ើ​ស្ពក ដ�ើម្បី​បញ្ចេញ​ស្ពក​ន�ោះ។
សូម​ប្រាកដថា​ដ�ោតម្ជុលបញ្ចេញស្ពកឱ្យត្រូវ​រន្ធ។ ពុំន�ោះទេ ឧបករណ៍អ
​ ាចនឹងខូចខាត។
2 ទាញ​ស្ពក​ថ្នមៗ​ចេញ​ពី​ប្រហ�ោង​ស្ពក។
ន�ៅពេល​អ្នក​ដក​ស្ពក​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍ ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យ​ចល័តន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​បទ
ិ ។
28
មូលដ្ឋា
3 ដាក់​កាត​មេម៉ូរី​ន�ៅល�ើ ស្ពក 2 ដ�ោយ​ឲ្យ​កន្លែងប៉ះព​ ណ៌​មាស​ផ្កាប់ច​ ុះក្រោម។
ស�កទី 1
ស�កទី 2
4 សង្កតក់​ ាត​មេម៉ូរថី​ ្នមៗ​ទ�ៅ​ល�ើ​ស្ពក ឲ្យ​វា​ជាប់ន​ ឹង​កន្លែង។
ប�ើ​កាត​មិន​ស្ថិត​ន�ៅ​ណែន​ល្អ​ល�ើ​ស្ពក​ទេ កាត​មេម៉ូរី​អាច​នឹង​របូត ឬ​ក៏​ធ្លាក់​ចេញ​ពី​ស្ពក។
5 បញ្ចូល​ស្ពកច​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពកវ​ិញ។
• ប្រស
ិនប�ើអ្នកបញ្ចូលស្ពកទ�ៅក្នុងឧបករណ៍ ន�ៅពេលស្ពកន�ោះស�ើម
ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចនឹងខូចខាត។ សូមប្រាកដថាស្ពកស្ងួតជានិច្ច។
• ប
ញ្ចូល​ស្ពក​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពក ដ�ើម្បី​រារាំង​កុំ​ឲ្យ​ជ្រាប​ទឹកច
​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ឧបករណ៍។
ការដក​កាត​មេម៉ូរី​ចេញ
មុនពេល​ដក​កាត​មេម៉ូរច
ី​ ញ សូម​ដកផ្ដាច់ជ
​ ាមុន​សិន ដ�ើម្បី​ឲ្យ​ការដក​ចេញ​មាន​សុវត្ថិភាព។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍ → ឃ្លាំង​ផ្ទុក → → ការកំណត់​ឃ្លាំង​ផ្ទុក → កាត
SD → អាន់ម�៉ោន។
1 សូម​ដ�ោត​ម្ជុល​បញ្ចេញ​ស្ពក​ទ�ៅក្នុង​រន្ធ​ន�ៅ​ល�ើ​ស្ពក ដ�ើម្បី​បញ្ចេញ​ស្ពក​ន�ោះ។
2 ទាញ​ស្ពក​ថ្នមៗ​ចេញ​ពី​ប្រហ�ោង​ស្ពក។
29
មូលដ្ឋា
3 ដក​កាត​មេម៉ូរី​ចេញ។
4 បញ្ចូល​ស្ពកច​ ូល​ទ�ៅ​ក្នុង​ប្រហ�ោង​ស្ពកវ​ិញ។
មិនត្រូវដកឧបករណ៍ផ្ទុកផ្នែកខាងក្រៅចេញ ដូចជាកាតមេម៉ូរី ឬឃ្លាំង​ផ្ទុក USB
ន�ៅពេលឧបករណ៍កំពុងផ្ទេរទិន្នន័យ ឬចូលប្រើព័ត៌មាន ឬបន្ទាប់ពីផ្ទេរទិន្នន័យហ�ើយភ្លាមៗ
ន�ោះទេ។ ការធ្វើដូច្នេះអាចបណ្តាលឱ្យទិន្នន័យខូច ឬបាត់បង់ ឬបង្កការខូចខាតដល់ឧបករណ៍
ឬឧបករណ៍ផ្ទុកផ្នែកខាងក្រៅ។ Samsung មិនទទួលខុសត្រូវចំព�ោះការបាត់បង់ផ្សេងៗ
រួមទាំងការបាត់បង់ទិន្នន័យ ដែលបណ្តាលពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្ទុកផ្នែកខាងក្រៅមិនត្រឹម​
ត្រូវឡ�ើយ។
ការសម្អាតក
​ ាត​មេម៉ូរី
ការលុបកាតមេម៉ូរីទាំងស្រុងន�ៅល�ើកុំព្យូទ័រអាចធ្វើឱ្យវាមិនត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍។ សូមលុបកាតមេម៉ូរទ
ី ាំងស្រុង
ន�ៅល�ើឧបករណ៍។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍ → ឃ្លាំង​ផ្ទុក → → ការកំណត់​ឃ្លាំង​ផ្ទុក → កាត
SD → សម្អាត។
មុនពេលលុបកាតមេម៉ូរីទាំងស្រុង សូមចងចាំថាត្រូវបម្រុងទុកច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យសំខាន់ៗទាំងអស់
ដែលផ្ទុកន�ៅក្នុងកាតមេម៉ូរី។ ការធានាពីក្រុមហ៊ុនផលិតមិនរ៉ាប់រងល�ើការបាត់បង់ទិន្នន័យ ដែលបណ្តា
លមកពីសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឡ�ើយ។
30
មូលដ្ឋា
ការបិទន
​ ិង​ប�ើក​ឧបករណ៍
ចុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​ក្នុង​រយៈពេល​ពីរបី​វិនាទី ដ�ើម្បី​ប�ើក​ឧបករណ៍។
ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​កប
៏​ ន្ទាបព
់​ ី​ធ្វក
ើ​ ារកំណត់​ទិន្នន័យ​ឡ�ើងវិញ សូម​ធ្វើតាម​
ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ដ�ើម្បី​បិទ​ឧបករណ៍ សូម​ចុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ បិទថ
​ ាមពល។
សូម​គ�ោរព​តាម​ការព្រមាន​និង​ការបង្គាប់​ដែល​បាន​ប្រកាស​ពី​មន្ត្រី​មាន​សមត្ថកិចក្នុ
្ច​ ងត
​ ំបន់​ដែល​កំហិត​ល�ើ​
ការប្រើ​ឧបករណ៍​ឥតខ្សែ ដូចជា​ល�ើ​យន្តហ�ោះ និង ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ ជាដ�ើម។
ការចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​និង​មិន​ឆ្លើយតប សូម​ចុចឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​និង​គ្រាប់ចុចប
​ ន្ថយ​សំឡេង​ក្នុង​
ពេល​ដំណាលគ្នា ឲ្យ​បាន​ល�ើសពី 7 វិនាទី ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​វា​ឡ�ើងវិញ។
�គាប់ចុចបន�យក�មិតសំេឡង
�គាប់ចុចថាមពល
31
មូលដ្ឋា
ទម្រង់អ
​ ាសន្ន
អ្នកអាចកំណត់ឱ្យឧបករណ៍ប្រើទម្រង់អាសន្ន ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលថ្ម។ កម្មវិធី និងមុខងារមួយ
ចំនួននឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹង។ ន�ៅក្នុងទម្រង់អាសន្ន អ្នកអាចធ្វើការហ�ៅទូរសព្ទពេលគ្រាមានអាសន្ន ព្រមទាំងផ្ញើព័ត៌
មានអំពីទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកទ�ៅអ្នកដទៃ បង្កើតសំឡេងប្រកាសអាសន្ន និងធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនទ�ៀត។
ការប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន សូម​ចុច​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ទម្រង់អ
​ ាសន្ន។
រយៈពេលន�ៅសល់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់បង្ហាញរយៈពេលន�ៅសល់ មុនពេលឧបករណ៍អស់ថ្ម។ រយៈពេ
លន�ៅសល់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់អាចមានភាពខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើការកំណត់ និងស្ថានភាពប្រតិបត្តិកា
រឧបករណ៍របស់អ្នក។
ការបិទដំណ�ើរការ​ទម្រង់អ
​ ាសន្ន
ដ�ើម្បីបិទទម្រង់អាសន្ន សូមចុច → បិទទ
​ ម្រង់អ
​ ាសន្ន។ ឬអ្នកអាចចុចសង្កត់គ្រាប់ចុចថាមពលឱ្យជាប់
បន្ទាប់មកចុច ទម្រង់អ
​ ាសន្ន។
ការរ�ៀបចំ​ដំបូង
ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជា​ល�ើកដំបូង ឬ​ក៏ប
​ ន្ទាបព
់​ ី​ធ្វក
ើ​ ារកំណត់​ទិន្នន័យ​ឡ�ើងវិញ សូម​ធ្វើតាម​
ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំ​ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នក។
ទម្រង់ការ​នៃ​ការរ�ៀបចំ​ដំបូងអ
​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​សុហ្វវែរ​របស់​ឧបករណ៍ន
​ ិងត
​ ំបន់រ​បស់អ
​ ្នក។
1 ប�ើក​ឧបករណ៍។
32
មូលដ្ឋា
2 ជ្រើស​ភាសា​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នកច​ ូលចិត្ត រួច​ជ្រើស
។
េ�ជើសេរើសភាសា។
3 ជ្រើស​បណ្ដាញ Wi-Fi និង ភ្ជាប់​ទ�ៅ​វា។
ប�ើ​អ្នក​មិន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi ទេ អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​រ�ៀបចំ​មុខងារ​ខ្លះ​របស់ឧ
​ បករណ៍​
បានឡ�ើយ ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​នៃ​ការរ�ៀបចំ​ដំបូង។
4 ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បន្ត​ការរ�ៀបចំដ​ ំបូង។
5 កំណត់វិធីចាក់ស�ោដ�ើម្បីការពារឧបករណ៍។ អ្នកអាចការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
​ ្យអ្នកដទៃចូលប្រើឧបករណ៍របស់អ្នក។ ដ�ើម្បីកណ
ំ ត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ន�ៅពេលក្រោយ
ដ�ោយទប់ស្កាត់មិនឱ
សូមចុច ទេ សូមអ
​ រគុណ។
33
មូលដ្ឋា
6 ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ្នក។ អ្នកអាចរីករាយជាមួយសេវាកម្មនានារបស់ Samsung
និងរក្សាទិន្នន័យឱ្យមានបច្ចុប្បន្នភាព និងសុវត្ថិភាពន�ៅល�ើឧបករណ៍ទាំងអស់របស់អ
​ ្នក។ សូមម�ើល
Samsung Account សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
7 ទាញយកខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកពីកម្មវិធី Samsung Cloud ឬឧបករណ៍ចាស់។ សូមម�ើល ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​
ពី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់អ
​ ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
8
ជ្រើស​មុខងារ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ហ�ើយ​បញ្ចបក
់​ ាររ�ៀបចំ​ដំបូង។
គេហអេក្រង់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើង។
34
មូលដ្ឋា
Samsung Account
ការណែនាំ
Samsung Account របស់អ្នកគឺជាសេវាកម្មគណនីរួម អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម
ផ្សេងៗរបស់ Samsung ដែលផ្តល់ដ�ោយឧបករណ៍ចល័ត TV និងគេហទំព័រ Samsung។
បន្ទាប់ពីអ្នកចុះឈ្មោះ Samsung Account របស់អ្នករួចហ�ើយ អ្នកអាចរក្សាទិន្នន័យឱ្យមានបច្ចុប្បន្ន
ភាព និងសុវត្ថិភាពន�ៅល�ើឧបករណ៍ Samsung ទាំងអស់របស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធី Samsung Cloud
ព្រមទាំងតាមដាន និងគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ដែលបាត់ ឬត្រូវគេលួច ម�ើលគន្លឹះ និងល្បិចប្រើប្រាស់របស់សមាជិក
Samsung និងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើនទ�ៀត។
បង្កើត Samsung Account របស់​អ្នក ដ�ោយ​ប្រើ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់អ
​ ្នក។
ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលបញ្ជីសេវាកម្ម ដែលអាចប្រើប្រាស់ជាមួយ Samsung Account របស់អ្នក
សូមចូលទ�ៅកាន់គេហទំព័រ account.samsung.com។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី Samsung Account
សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច ក្លោដ និង គណនី → គណនី → Samsung Account → →
ជំនួយ។
ការចុះបញ្ជី Samsung Account របស់អ
​ ្នក
ការចុះបញ្ជី Samsung Account ថ្មី
ប�ើ​អ្នក​មិនមាន Samsung Account ទេ អ្នក​គួរ​តែ​បង្កើត​មួយ។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី → ថែម​គណនី។
2 ប៉ះ Samsung Account → បង្កើតគ​ ណនី។
3 ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចបក់​ ារបង្កើត​គណនី​របស់អ​ ្នក។
ការចុះបញ្ជី Samsung Account ដែល​មាន​ស្រាប់
ប�ើ​អ្នក​ធ្លាប់​មាន Samsung Account រួចហ�ើយ សូម​ចុះបញ្វា​ល�ើ
ជី​
​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី → ថែម​គណនី។
2 ប៉ះ Samsung Account → ចុះឈ្មោះចូល។
35
មូលដ្ឋា
3 វាយបញ្ចូល Samsung Account ID និងព​ ាក្យសម្ងាត់រ​បស់​អ្នក ហ�ើយប​ ៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
ប្រសិនប�ើអ្នកភ្លេចព័ត៌មានគណនី សូមចុច រក ID ឬ កំណត់​ពាក្យសម្ងាត់ឡ�
​ ើងវិញ។
អ្នកអាចរកម�ើលព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នក ន�ៅពេលអ្នកបញ្ចូលព័ត៌មានចាំបាច់។
ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ផ្ទៀងផ្ទាត់ Samsung Account របស់អ្នកតាមរយៈទិន្នន័យជីវមាត្រ ដូចជាខ្ចៅដៃ
ឬប្រស្រីភ្នែក សូមចុច ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណជាមួយជីវមាត្រ ជំនួសឲ្យពាក្យសម្ងាត់ដ�ោយប្រើ Samsung
Pass។ សូមម�ើល Samsung Pass សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
4 អាន​និង​យល់ព្រម​តាម​លក្ខខណ្ឌ និង ពេលវេលា ហ�ើយប​ ៉ះ យល់ព្រម។
5 ប៉ះ រួចរាល់ ដ�ើម្បី​បញ្ចបក់​ ារចុះបញ្ជី Samsung Account របស់អ​ ្នក។
ការលុប Samsung Account របស់អ
​ ្នក
ន�ៅពេល​អ្នក​លុប Samsung Account ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ជី​ចេញ​ពី​ឧបករណ៍ ទិន្នន័យដ
​ ូចជា ទំនាក់ទំនង ឬ
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​លុប​ផងដែរ។
ព្រឹត្តិការណ៍ ក៏ន
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយប​ ៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី។
2 ប៉ះ Samsung Account →
→ លុបគ
​ ណនី។
3 ប៉ះ លុប, វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់អ​ ្នក រួច​ហ�ើយប​ ៉ះ លុបគ​ ណនី។
36
មូលដ្ឋា
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់​អ្នក
អ្នកអាចស្តារទិន្នន័យរបស់អ្នក ដូចជារូបភាព ទំនាក់ទំនង សារ និងកម្មវិធីផ្សេងៗពីកម្មវិធី Samsung Cloud។
អ្នកក៏អាចចម្លងឯកសារទាំងនេះពីឧបករណ៍ចាស់របស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធS
ី​ mart Switch បានដែរ។
• ម
ខ
ុ ងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិន​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​ឡ�ើយ​ល�ើ​ឧបករណ៍​ឬ​កុំព្យូទ័រ​ខលះ្ ។
• ក
ារដាក់កម្រិតចំព�ោះការផ្ទេរទិន្នន័យនឹងអនុវត្ត។ សូមចូលទ�ៅកាន់គេហទំព័រ
www.samsung.com/smartswitch សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ Samsung ចាត់ទុកកម្មសិ
ទ្ធិបញ្ញាជាបញ្ហាសំខាន់។ សូមផ្ទេរខ្លឹមព័ត៌មានដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នក ឬឯកសារដែលអ្នកមានសិទ្ធិ
ផ្ទេរតែប៉ុណ្ណោះ។
ខ្លឹមព័ត៌មានខាងក្រោមគឺនិយាយអំពីមុខងារស្តារទិន្នន័យ ដែលមានផ្តល់ជូនអំឡុងពេលនីតិវិធីនៃការរ�ៀបចំល�ើ
កដំបូង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី Samsung Cloud ឬកម្មវិធី Smart Switch សូមចូលម�ើល
Samsung Cloud ឬ Smart Switch។
ការស្តារទិន្នន័យពីឧបករណ៍ចាស់ (Smart Switch)
អ្នកអាចភ្ជាប់ឧបករណ៍ចាស់ទ�ៅឧបករណ៍ថ្មីតាមរយៈឧបករណ៍តភ្ជាប់ខ្សែ USB (USB Type-C) និងខ្សែ USB
ដ�ើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យបានរហ័ស និងងាយស្រួល។
1 ន�ៅពេលអេក្រង់ស្តារទិន្នន័យបង្ហាញឡ�ើង អំឡុងពេលរ�ៀបចំល�ើកដំបូង សូមចុច ពី​ឧបករណ៍​ចាស់​របស់​អ្នក
→ បន្ទាប។
់
2 ដ�ោតឧបករណ៍តភ្ជាប់ USB (USB Type-C) ទ�ៅក្នុងស្នូកពហុបំណងនៃឧបករណ៍របស់អ្នក។
37
មូលដ្ឋា
3 ភ្ជាប់ឧបករណ៍ថ្មី និងឧបករណ៍ចាស់ ដ�ោយប្រើខ្សែ USB របស់ឧបករណ៍ចាស់។
ឧបករណ៍ចាស់
ឧបករណ៍របស់អ�ក
ឧបករណ៍ភ�ាប់ USB (USB
Type-C)
ែខ� USB
របស់ឧបករណ៍ចាស់
4 ចុច អនុញ្ញាត ន�ៅល�ើឧបករណ៍ចាស់។
5 អនុវត្តតាមការណែនាំន�ៅល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យពីឧបករណ៍ចាស់។
មិនត្រូវផ្តាច់ខ្សែ USB ឬឧបករណ៍តភ្ជាប់ USB (USB Type-C) ពីឧបករណ៍
ន�ៅពេលអ្នកកំពុងផ្ទេរឯកសារឡ�ើយ។ ការធ្វើដច្នេះ
ូ អាចបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬខូចឧបករណ៍។
ការផ្ទេរទិន្នន័យធ្វើឱ្យឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មច្រើនជាងមុន។ ត្រូវប្រាកដថាសាកថ្មឧបករណ៍ឱ្យបា
នគ្រប់គ្រាន់ មុនពេលផ្ទេរទិន្នន័យ។ ប្រសិនប�ើថាមពលថ្មខ្សោយ ការផ្ទេរទិន្នន័យអាច​ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់។
ការស្តារទិន្នន័យពីកម្មវិធី Samsung Cloud
អ្នកអាចស្តារទិន្នន័យ ដែលអ្នកបានបម្រុងទុកពីឧបករណ៍ចាស់របស់អ្នកទ�ៅកម្មវិធី Samsung Cloud។
1 ន�ៅពេលអេក្រង់ស្តារទិន្នន័យបង្ហាញឡ�ើង អំឡុងពេលរ�ៀបចំល�ើកដំបូង សូមចុច ពី Samsung Cloud
→ បន្ទាប។
់
2 ចុច
ន�ៅផ្នែកខាងក្រោម ឧបករណ៍​ចម្លងទុក រួចជ្រើសរ�ើសឧបករណ៍ចាស់របស់អ្នក។
3 ធីក​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្តារ ហ�ើយប​ ៉ះ ស្ដារ។
38
មូលដ្ឋា
ការយល់ដឹងអ
​ ំពី​អេក្រង់
ការត្រួតត្រា​អេក្រង់ប៉ះ
• ម
ិនត្រូវដាក់ឱ្យអេក្រង់ប៉ះត្រូវជាមួយឧបករណ៍អគ្គិសនីផ្សេងទ�ៀតន�ោះទេ។ ការបញ្ចេញអគ្គិសនីស្តាទិ
ចអាចធ្វើឱ្យអេក្រង់ប៉ះដំណ�ើរការខុសប្រក្រតី។
• ដ�
ើម្បី​ជ�ៀសវាង​ការខូចខាតដល់​អេក្រង់ប៉ះ សូម​កុំ​ឲ្យ​មុតស្រួច​ប៉ះ​វា ឬ​ក៏​ប្រមើ​្រាមដៃ​សង្កតវ់​ា​ដ�ោយ​
​ ្ងន់ៗ។
កម្លាំងធ
• ក
ារប�ើកអេក្រង់ប៉ះទុកច�ោលរយៈពេលយូរអាចបណ្តាលឱ្យមានស្នាមរូបភាព
(ឆេះផ្នែកខាងក្នុងអេក្រង់) ឬដានរូបភាព។ សូមបិទអេក្រង់ប៉ះ ន�ៅពេលអ្នកមិនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍។
• ឧ
បករណ៍អ
​ ាច​មិន​ស្គាល់ក
​ ារបញ្ចូល​ដ�ោយ​ការប៉ះ​ន�ៅ​ក្បែរ​គែម​នៃ​អេក្រង់ ដែល​វា​ស្ថិត​ន�ៅ​ក្រៅ​ផ្ទៃ​
បញ្ចូល​ការប៉ះ។
• យ�
ើង​សូម​ណែនាំ​ឲ្យ​ប្រើ​ម្រាមដៃ​ន�ៅពេល​ប្រើ​អេក្រង់ប៉ះ។
ការប៉ះ
ប៉ះ​អេក្រង់។
ការប៉ះ​ជាប់
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ្នុង​ពេល​ប្រមាណ 2 វិនាទី។
39
មូលដ្ឋា
ការចាប់អូស
ប៉ះ​ជាប់​ល�ធ
ើ​ ាតុ​មួយ ហ�ើយអ
​ ស​
ូ វា​ទ�ៅ​ទីតាំង​
គ�ោលដ�ៅ។
ការប៉ះ​ពីរដង
ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើ​អេក្រង់។
ការអូស
អូស​ឡ�ើងល�ើ ចុះក្រោម មក​ឆ្វេង ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ។
ការញែក និង ការក�ៀប
ញែក​ម្រាមដៃ​ពីរ​ចេញ​ពី​គ្នា ឬ ក�ៀប​ល�ើ​អេក្រង់។
40
មូលដ្ឋា
របារ​រុករក (ប៊ូតុងទ
​ ន់)
ប៊ូតុងទន់នឹងបង្ហាញឡ�ើងន�ៅល�ើរបាររុករក ន�ៅផ្នែកខាងក្រោមអេក្រង់ ន�ៅពេលអ្នកប�ើកឧបករណ៍។ ប៊ូតុងទន់ត្រូ
វបានកំណត់ជាប៊ូតុងកម្មវិធីថ្មីៗ គេហប៊ូតុង និងប៊ូតុងថយក្រោយតាមលំនាំដ�ើម។ មុខងាររបស់ប៊ូតុងអាចផ្លាស់ប្តូរ
ដ�ោយផ្អែកល�ើកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងប្រើ ឬមជ្ឈដ្ឋានប្រើប្រាស់។
ប៊ូតុងលាក់ និងបង�ាញ
ប៊ូតុងថយេ�កោយ
ប៊ូតុងថ�ីៗ
ប៊ូតុង
េគហប៊ូតុង
មុខងារ
បង្ហាញ ឬ លាក់
• ប
៉ះ​ពីរដង ដ�ើម្បី​ខ្ទាស់ឬ
​ ​លាក់រ​បារ​រុករក។
ថ្មីៗ
• ប
ះ៉ ដ�ើម្បី​ប�ើក​បញ្ជី​កម្មវិធថ
ី​ ្មីៗ។
គេហ
ថយ
• ប
៉ះ ដ�ើម្បី​ត្រឡប់​មក​គេហអេក្រង់។
• ច
ុចសង្កត់ឱ្យជាប់ ដ�ើម្បីចាប់ផ្តើមកម្មវិធី Google។
• ប
៉ះ ដ�ើម្បី​ថយ​ទ�ៅ​អេក្រង់ព
​ ីមុន។
ការបង្ហាញ​ឬ​ការលាក់​របារ​រុករក
អ្នកអាចកំណត់ឱ្យរបាររុករកលាក់ ឬខ្ទាស់ន�ៅល�ើអេក្រង់ ន�ៅពេលប្រើកម្មវិធី ឬមុខងារផ្សេងៗ
ដ�ោយប្រើប្រាស់ប៊ូតុងបង្ហាញ​និងលាក់ ន�ៅផ្នែកខាងឆ្វេងរបាររុករក។ របាររុករកត្រូវបានខ្ទាស់តាមលំនាំដ�ើម។
ប�ើ​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​ពេញ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើប
​ ៊ូតុងប
​ ង្ហាញ​និងល
​ ាក់ ដ�ើម្បី​លាក់រ​បារ​រុករក។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​របារ​រុករក​ម្តងទ�ៀត សូម​អូស​ឡ�ើង​ពី​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។
• ល�
​អេក្រ
ើ
ង់​មួយច
​ ំនួន ដូចជា​គេហអេក្រង់ ជានិច្ចកាល របារ​រុករក​នឹង​បង្ហាញ​ឡ�ើយ ហ�ើយប
​ ៊ូតុង​
បង្ហាញ​និង​លាក់​នឹង​បាត់។
• ស
ូម្បី​បន្ទាប់ពអ
ី​ ្នក​ខ្ទាស់​របារ​រុករក​ក៏​ដ�ោយ ក៏វ​ា​អាច​ត្រូវ​បាន​លាក់​ដែរ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើក
​ ម្មវិធឬ
​ី ​
មុខងារ​ខ្លះ ដូចជា​កម្មវិធច
ី​ ាក់​វីដេអូ។
41
មូលដ្ឋា
ការប�ើក​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​គេហប៊ូតុង
ចុចគេហប៊ូតុង ឬផ្នែកជុំវិញគេហប៊ូតុងឱ្យជាប់ ដ�ើម្បីប�ើកអេក្រង់។
អ្នកក៏អាចប�ើកអេក្រង់ដ�ោយចុចគេហប៊ូតុងពីរដង ន�ៅល�ើ Always On Display ផងដែរ។
ការកំណត់​របារ​រុករក
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ អេក្រង់ → របារ​រុករក រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
• បង្ហាញ ឬ លាក់ប
​ ៊ូតុង៖ បញ្ចូលប៊ូតុងដ�ើម្បីលាក់ ឬខ្ទាស់របាររុករក។ អ្នកអាចកំណត់ថាត�ើត្រូវបង្ហាញប៊ូតុង
សម្រាប់កម្មវិធីនីមួយៗឬអត់។
• ពណ៌​ផ្ទៃខាងក្រោយ៖ ប្តូរពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយរបស់របាររុករក។
• ចុចខ
​ ្លាំង​ល�ើ​គេហប៊ូតុង៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ត្រឡប់ទ�ៅអេក្រង់ដ�ើម ន�ៅពេលអ្នកចុចសង្កត់គេហប៊ូតុង។ អ្ន
កក៏អាចកែសម្រួលកម្រិតសង្កត់ដែលចង់ប្រើ ន�ៅពេលចុចសង្កតគេ
់ ហប៊ូតុងបានផងដែរ។
• ដ�ោះស�ោ​ជាមួយ​គេហប៊ូតុង៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយមិនចាំបាច់អូសន�ៅល�ើអេក្រង់ជាប់
ស�ោ ន�ៅពេលអ្នកចុចសង្កត់គេហប៊ូតុង។ មុខងារនេះអាចប្រើបាន ន�ៅពេលប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ ចុចខ
​ ្លាំង​
ល�ើ​គេហប៊ូតុង។
• ប្លងប
់​ ៊ូតុង៖ ប្តូរលំដាប់ប៊ូតុងន�ៅល�ើរបាររុករក។
42
មូលដ្ឋា
គេហអេក្រង់ និង អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី
អេក្រង់ដ�ើមគឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់ចូលប្រើមុខងារទាំងអស់របស់ឧបករណ៍។ វាបង្ហាញវីដជីត
ផ្លូវកាត់ចូលកម្មវិធី និងអ្វីៗជាច្រើនទ�ៀត។
ី​ ង្ហាញ​អាយខុន​សម្រាប់ក
​ ម្មវិធី​ទាំងអស់ រួមទាំងក
​ ម្មវិធី​ដែល​បាន​ដំឡ�ើងថ
​ ្មីៗ។
អេក្រង់​កម្មវិធប
អេក្រង់​អាច​លេចឡ�ើងខ
​ ុសៗ​គ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
រ�ារ�គប់�គងែគមេអ�កង់
វ�ដជីត
ស��ាចង��លបង�ាញរបស់េអ�កង់េដើម
Bixby។
េមើលខ�ឹមព័ត៌មានផ�ាល់ខ�នរបស់អ�ក។
កម�វ�ធីសំណព�
រ�ាររុករក (ប៊ូតុងទន់)
43
មូលដ្ឋា
ការប្ដូរ​រវាង​គេហអេក្រង់ន
​ ិង​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី
ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់ សូម​អូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បី​ប�ើក​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។
ដ�ើម្បីត្រឡប់ទ�ៅអេក្រង់ដ�ើមវិញ សូមអូសឡ�ើងល�ើ ឬចុះក្រោមន�ៅល�ើអេក្រង់កម្មវិធី។ ឬចុចគេហប៊ូតុង
ឬប៊ូតុងថយក្រោយ។
េអ�កង់េដើម
េអ�កង់កម�វ�ធី
ប្រសិនប�ើអ្នកបញ្ចូលប៊ូតុងកម្មវិធីន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើម អ្នកអាចប�ើកអេក្រង់កម្មវិធីដ�ោយចុចល�ើប៊ូតុងន�ោះ។
ន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើម សូមចុចសង្កត់ផ្នែកទទេឱ្យជាប់ រួចចុច ការកំណត់​គេហ​អេក្រង់ → ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី → បង្ហាញ​
ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី → ប្រើ។ ប៊ូតុងកម្មវិធីនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទ�ៅផ្នែកខាងក្រោមអេក្រង់ដ�ើម។
ប៊ូតុងកម�វ�ធី
44
មូលដ្ឋា
បង្ហាញអេក្រង់ជាលក្ខណៈផ្តេក
ន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើម សូមចុចសង្កតផ់ ្នែកទទេឱ្យជាប់ រួចចុច ការកំណត់​គេហ​អេក្រង់ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក
ទម្រង់ប
​ ញ្ឈរ​ប៉ុណ្ណោះ ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការវា។
បង្វិលឧបករណ៍ឱ្យផ្តេក ដ�ើម្បីបង្ហាញអេក្រង់ជាលក្ខណៈផ្តេក។
ការផ្លាស់ទធ
ី​ ាតុ
ចុចសង្កត់ធាតុណាមួយឱ្យជាប់ បន្ទាប់មកអូសវាទ�ៅទីតាំងថ្មី។ ដ�ើម្បីផ្លាស់ទីធាតុណាមួយទ�ៅផ្ទាំងផ្សេង
សូមអូសវាទ�ៅផ្នែកខាងនៃអេក្រង់។
ដ�ើម្បីបញ្ចូលផ្លូវកាត់ទ�ៅកាន់កម្មវិធីណាមួយន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើម សូមចុចសង្កត់ល�ើធាតុណាមួយន�ៅល�ើអេក្រង់កម្ម
វិធី បន្ទាប់មកអូសវាទ�ៅផ្នែកខាងល�ើអេក្រង់។ ផ្លូវកាត់ទ�ៅកាន់កម្មវិធីនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទ�ៅក្នុងអេក្រង់ដ�ើម។
អ្នក​ក៏​អាច​ផ្លាស់ទក
ី​ ម្មវិធ​ដែ
ី ល​ប្រើ​ញឹកញាប់​ទ�ៅ​តំបន់​ផ្លូវកាត់​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​គេហអេក្រង់​ផងដែរ។
45
មូលដ្ឋា
ការបង្កើតស
​ ឺមី
បង្កើត​សឺមី​និង​ប្រមូល​កម្មវិធី​ស្រដ�ៀងគ្នា​ដ�ើម្បី​ចូលប្រើន
​ ិង​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី​ទាំងន�ោះ​យ៉ាង​រហ័ស។
1 ន�ៅ​ល�ើ​គេហអេក្រង់ឬ​ ​អេក្រង់ក​ ម្មវិធី សូម​ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�កើ​ ម្មវិធី​មួយ រួច​ហ�ើយ​អូស​វា​ដាក់​ល�កើ​ ម្មវិធី​មួយ​ទ�ៀត។
2 ទម្លាក់ក​ ម្មវិធី​ន�ោះ​ន�ៅពេល​ស៊ុម​សឺមី​លេចឡ�ើងជ​ ុំវិញ​កម្មវិធ​ទី ាំងន�ោះ។
បន្ទាប់ពីន�ោះ សឺមីថ្មីផ្ទុកកម្មវិធីដែលបានជ្រើសរ�ើសនឹងបង្កើតឡ�ើង។ សូមចុច វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​សឺមី
រួចបញ្ចូលឈ្មោះសឺមី។
• ការថែម​កម្មវិធចី​្រើនទ�ៀត
ចុច ថែម​កម្មវិធី ទ�ៅក្នុងសឺមី។ ធីកកម្មវិធីដ�ើម្បីបញ្ចូល រួចចុច ថែម។ អ្នកក៏អាចបញ្ចូលកម្មវិធី
ដ�ោយអូសវាចូលក្នុងសឺមីបានដែរ។
• ការផ្លាស់ទក
ី​ ម្មវិធី​ចេញ​ពី​សឺមី
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ម្មវិធី​មួយ ដ�ើម្បី​អូស​វា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។
• ការលុបស
​ ឺមី
ចុចសង្កត់សឺមីឱ្យជាប់ បន្ទាប់មកចុច លុបស
​ ឺមី។ សកម្មភាពនេះនឹងលុបតែសឺមីប៉ុណ្ណោះ។ កម្មវិធីន�ៅក្នុងសឺ
មីនឹងផ្លាស់ទីទ�ៅអេក្រង់កម្មវិធី។
46
មូលដ្ឋា
ការកែ​គេហអេក្រង់
ន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើម សូមចុចសង្កតផ់ ្នែកទទេឱ្យជាប់ ឬប្រើម្រាមដៃក�ៀប ដ�ើម្បីចូលប្រើជម្រើសកែសម្រួល។
អ្នកអាចកំណត់រូបផ្ទៃអេក្រង់ បញ្ចូលវីដជីត និងធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនទ�ៀត។ អ្នកក៏អាចបញ្ចូល លុប
ឬរ�ៀបចំអេក្រង់ដ�ើមឡ�ើងវិញបានផងដែរ។
• ការថែម​ផ្ទាំង៖ អូស​មក​ឆ្វេង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
។
• ការផ្លាស់ទី​ផ្ទាំង៖ ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ារបង្ហាញ​ផ្ទាំង រួច​ហ�ើយ​អូស​វា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី។
• ការលុប​ផ្ទាំង៖ ប៉ះ
ន�ៅល�ើ​ផ្ទាំង។
• រូបផ្ទៃអេក្រង់៖ ប្តូរការកំណត់រូបផ្ទៃអេក្រង់សម្រាប់អេក្រង់ដ�ើម និងអេក្រង់ជាប់ស�ោ។
• រូបរាង៖ ប្តូររចនាប័ទ្មរបស់ឧបករណ៍។ សមាសធាតុបង្កើតស�ោភ័ណភាពផ្ទៃបង្ហាញ ដូចជាពណ៌ អាយខុន
និងរូបផ្ទៃអេក្រង់ នឹងផ្លាស់ប្តូរអាស្រ័យល�ើរចនាប័ទ្មដែលបានជ្រើសរ�ើស។
• វដ
ី ជីត៖ ធាតុក្រាហ្វិកគឺជាកម្មវិធីតូចៗ ដែលចាប់ផ្តើមមុខងារកម្មវិធីជាក់លាក់ ដ�ើម្បីផ្តល់ព័តម
៌ ាន
និងភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលប្រើន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើមរបស់អ្នក។ ចុចសង្កត់វីដជីតឱ្យជាប់
បន្ទាប់មកអូសវាទ�ៅកាន់អេក្រង់ដ�ើម។ វីដជីតនឹងត្រូវបានបញ្ចូលន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើម។
• ការកំណត់​គេហ​អេក្រង់៖ ប្តូរទំហំក្រឡា ដ�ើម្បីបង្ហាញធាតុច្រើន ឬតិចជាងមុនន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើម
និងអ្វីៗជាច្រើនទ�ៀត។
47
មូលដ្ឋា
ការបង្ហាញ​កម្មវិធទ
ី​ ាំងអស់ល�
​ ើ​គេហអេក្រង់
អ្នកអាចកំណត់ឱ្យឧបករណ៍បង្ហាញកម្មវិធីទាំងអស់ន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើម ដ�ោយមិនចាំបាច់ប្រើអេក្រង់កម្មវិធីដាច់
​ ហ​អេក្រង់ → ប្លង់​
ដ�ោយឡែក។ ន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើម សូមចុចសង្កតផ់ ្នែកទទេឱ្យជាប់ បន្ទាប់មកចុច ការកំណត់គេ
គេហអេក្រង់ → គេហអេក្រង់ប
​ ៉ុណ្ណោះ → ប្រើ។
ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាច​ចូលប្រើក
​ ម្មវិធី​ទាំងអស់​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​អស​ម
ូ
ក​ឆ្វេង​ន�ៅល�ើ​គេហអេក្រង់។
អាយខុនស
​ ញ្ញាបង្ហាញ
អាយខុនសញ្ញាបង្ហាញនឹងបង្ហាញន�ៅល�ើរបារស្ថានភាព ដែលស្ថិតន�ៅផ្នែកខាងល�ើអេក្រង់។ អាយខុនដែលមាន
ន�ៅក្នុងតារាងខាងក្រោមគឺជាអាយខុនទូទ�ៅបំផុត។
ន�ៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួន របារស្ថានភាពអាចនឹងមិនបង្ហាញន�ៅផ្នែកខាងល�ើអេក្រង់ន�ោះទេ។
ដ�ើម្បីបង្ហាញរបារស្ថានភាព សូមអូសពីផ្នែកខាងល�ើអេក្រង់ចុះក្រោម។
អាយខុន
អត្ថន័យ
គ្មាន​រលកសញ្ញា
កម្លាំងរ​លកសញ្ញា
រ៉ូមីង (ន�ៅ​ក្រៅ​តំបន់ស​េវា​ធម្មតា)
/
កាត SIM ឬកាត USIM ដែលចង់ប្រើសម្រាប់ការហ�ៅទូរសព្ទ (ម៉ូដែលប្រើស៊ីមពីរ)
បាន​ភ្ជាប់ប
​ ណ្ដាញ GPRS
បាន​ភ្ជាប់ប
​ ណ្ដាញ EDGE
បាន​ភ្ជាប់ប
​ ណ្ដាញ UMTS
បាន​ភ្ជាប់ប
​ ណ្ដាញ HSDPA
បាន​ភ្ជាប់ប
​ ណ្ដាញ HSPA+
/
ភ្ជាប់បណ្តាញ LTE (ម៉ូដែលអាចប្រើ LTE)
ភ្ជាប់ Wi-Fi
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Bluetooth
កំពុង​ប្រើ​សេវា​ទីកន្លែង
កំពុង​ហ�ៅ​ទូរសព្ទ
ខកខាន​ការហ�ៅ
សារ​អត្ថបទ​ឬ​ពហុព័ត៌មាន​ថ្មី
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ម�៉ោងរ�ោទ៍
48
មូលដ្ឋា
អាយខុន
អត្ថន័យ
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ប
​ ិទសំឡេង
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ញ
​ ័រ
បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់យ
​ ន្តហ�ោះ
បញ្ហា​បាន​ក�ើតឡ�ើង ឬ ត្រូវការ​នូវក
​ ារប្រុងប្រយ័ត្ន
កំពុង​សាក​ថ្ម
កម្រិតថ
​ ាមពល​ថ្ម
អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ
ការចុចគ្រាប់ចុចថាមពលនឹងបិទអេក្រង់ ហ�ើយចាក់ស�ោវា។ អេក្រង់ក៏នឹងបិទ
ហ�ើយចាក់ស�ោដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនប្រើឧបករណ៍ក្នុងចន្លោះរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ។
ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ សូម​អូស​ទ�ៅ​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ ន�ៅពេល​អេក្រង់​ប�ើក។
ប្រសិនប�ើអេក្រង់បិទ សូមចុចគ្រាប់ចុចថាមពល ឬចុចសង្កត់គេហប៊ូតុង ឬផ្នែកជុំវិញគេហប៊ូតុង
ដ�ើម្បីប�ើកអេក្រង់។
េអ�កង់ជាប់េសោ
49
មូលដ្ឋា
ការប្ដូរ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់
ដ�ើម្បីប្តូរវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ →
ប្រភេទស�ោអេក្រង់ បន្ទាប់មកជ្រើសរ�ើសវិធីមួយ។
ន�ៅពេលអ្នកកំណត់លំនាំ, កូដ PIN, ពាក្យសម្ងាត់, មុខ, ប្រស្រីភ្នែក ឬខ្ចៅដៃធ្វើជាវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់
អ្នកអាចការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដ�ោយទប់ស្កាត់មិនឱ្យអ្នកដទៃចូលប្រើឧបករណ៍របស់អ្នក។ បន្ទាប់ពីកណ
ំ ត់វិធី
ចាក់ស�ោអេក្រង់រួចហ�ើយ ឧបករណ៍នឹងតម្រូវឱ្យមានកូដដ�ោះស�ោ រាល់ពេលដ�ោះស�ោ។
• អូស៖ អូសទ�ៅទិសណាមួយន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោ។
• លំនាំ៖ គូសលំនាំដែលមានយ៉ាងហ�ោចណាស់បួនចំណុច ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។
• PIN៖ បញ្ចូលកូដ PIN ដែលមានលេខយ៉ាងហ�ោចណាស់បួនខ្ទង់ ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។
• ពាក្យសម្ងាត់៖ បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ដែលមានតួអក្សរ លេខ ឬសញ្ញាយ៉ាងហ�ោចណាស់បួនតួ
ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។
• គ្មាន៖ កុំកំណត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់។
• ស្កេន​វាងវៃ៖ ថតបញ្ចូលមុខ និងប្រស្រីភ្នែកទ�ៅក្នុងឧបករណ៍ ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់ប្រកបដ�ោយភាពងាយ​
ស្រួល។ សូមម�ើល ស្កេន​វាងវៃ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ផ្ទៃមុខ៖ ថតបញ្ចូលមុខរបស់អ្នក ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។ សូមម�ើល ការស្គាល់ផ្ទៃមុខ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ប្រស្រីភ្នែក៖ ថតបញ្ចូលប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។ សូមម�ើល ការសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែក
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ខ្ចៅដៃ៖ ថតបញ្ចូលខ្ចៅដៃរបស់អ្នក ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។ សូមម�ើល ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
អ្នកអាចកំណត់ឱ្យឧបករណ៍របស់អ្នកធ្វើការកំណត់ទិន្នន័យឱ្យដូចដ�ើមទាំងស្រុងឡ�ើងវិញ
​ប្រសិនអ្នកបញ្ចូលកូដដ�ោះស�ោមិនត្រឹមត្រូវច្រើនដងជាប់ៗគ្នា និងឈានដល់កម្រិតកំណត់។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → ការកំណត់​ស�ោ​សន្តិសុខ ហ�ើយ
ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ជាមុន បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ស្វ័យ​
កំណត់​ឡ�ើងវិញ​ពី​រ�ោងចក្រ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
50
មូលដ្ឋា
ការថត​រូបអេក្រង់
ថតអេក្រង់ពេលកំពុងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ និងសរសេរល�ើ គូសល�ើ ច្រឹប ឬចែករំលែកអេក្រង់ដែលបានថតន�ោះ។
អ្នកអាចថតអេក្រង់បច្ចុប្បន្ន និងផ្នែកដែលអាចអូសបាន។
ការថតអេក្រង់
សូមប្រើវិធីខាងក្រោម ដ�ើម្បីថតអេក្រង់។ រូបថតអេក្រង់ដែលបានថតនឹងត្រូវបានរក្សាទុកន�ៅក្នុង វិចិត្រសាល។
• ថតដ�ោយប្រើប៊ូតុង៖ ចុចសង្កត់ប៊ូតុងបន្ថយកម្រិតសំឡេង និងគ្រាប់ចុចថាមពលដំណាលគ្នាឱ្យជាប់។
• ថតដ�ោយចលនាអូស៖ អូសដៃរបស់អ្នកទ�ៅឆ្វេង ឬទ�ៅស្តាំន�ៅល�ើអេក្រង់។
• អ
ក
្ន ​មិនអ
​ ាច​ថត​រូបអេក្រង់​ឡ�ើយ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធន
​ី ិង​មុខងារ​ខ្លះ។
• ប្រស
ិនប�ើការថតអេក្រង់ដ�ោយចលនាអូសមិនប�ើកដំណ�ើរការ សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី
ការកំណត់ រួចចុច មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក អូសប
​ ាត​ដៃ​ដ�ើម្បី​ថត​អេក្រង់
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
បន្ទាប់ពីថតអេក្រង់រួចហ�ើយ សូមប្រើជម្រើសខាងក្រោមន�ៅល�ើរបារឧបករណ៍
ដែលស្ថិតន�ៅផ្នែកខាងក្រោមអេក្រង់៖
• Bixby Vision៖ សម្គាល់ខ្លឹមព័ត៌មានដ�ោយប្រើ Bixby Vision និងស្វែងរកព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ។
• ថត​រំកិល៖ ថតខ្លឹមសារបច្ចុប្បន្ន និងខ្លឹមសារបង្កបន�
់ ៅក្នុងទំព័ររាងទ្រវែង ដូចជាគេហទំព័រជាដ�ើម។
ន�ៅពេលអ្នកចុច ថត​រំកិល អេក្រង់នឹងអូសចុះក្រោមដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ហ�ើយវានឹងថតខ្លឹមព័ត៌មានបន្ថែម
ទ�ៀត។
• គូស៖ សរសេរ ឬគូសន�ៅល�ើរូបថតអេក្រង់។
• ច្រឹប៖ ច្រឹបផ្នែកណាមួយចេញពីរូបថតអេក្រង់។ ផ្នែកដែលបានច្រឹបនឹងត្រូវបានរក្សាទុកន�ៅក្នុង
វិចត្រ
ិ សាល។
• ចែករំលែក៖ ចែករំលែករូបថតអេក្រង់ជាមួយអ្នកដទៃ។
ប្រសិនប�ើមិនឃ�ើញជម្រើសន�ៅល�ើអេក្រង់ដែលបានថត សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច មុខងារ​
កម្រិត​ខ្ពស់ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ថត​វៃឆ្លាត ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
51
មូលដ្ឋា
ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង
ន�ៅពេលអ្នកទទួលបានការជូនដំណឹងថ្មីៗ ដូចជាសារ ឬការខកខានទទួលទូរសព្ទ អាយខុនសញ្ញាបង្ហាញ
នឹងបង្ហាញន�ៅល�ើរបារស្ថានភាព។ ដ�ើម្បីម�ើលព័ត៌មានច្រើនទ�ៀតអំពីអាយខុន សូមប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង
រួចម�ើលព័ត៌មានលម្អិត។
ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង សូមអូសរបារស្ថានភាពចុះក្រោម។ ដ�ើម្បីបិទផ្ទាំងជូនដំណឹង
សូមអូសឡ�ើងល�ើន�ៅល�ើអេក្រង់។
អ្នក​អាច​ប�ើក​ផ្ទាំងជ
​ ូនដំណឹង សូម្បី​ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ​ក៏​ដ�ោយ។
អ្នក​អាច​ប្រើ​មុខងារ​ខាងក្រោម​ល�ើ​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង។
ចាប់េផ�ើម ការកំណត់។
ប៊ូតុងការកំណត់រហ័ស
កាត SIM ឬកាត USIM
ែដលចង់េ�បើស�មាប់ជេ�មើសនីមួយៗ។
ចុចេដើម�ីចូលេ�បើកម�វ�ធី�គប់�គងកាត
SIM។ (ម៉ូែដលេ�បើសុីមពីរ)
េមើលព័ត៌មានលម�ិតអំពីការជូនដំណឹង
និងេធ�ើសកម�ភាពេផ�ងៗ។
សម�ាតការជូនដំណឹងទាំងអស់។
ចូលេ�បើការកំណត់ការជូនដំណឹង។
52
មូលដ្ឋា
ការប្រើ​ប៊ូតុងក
​ ារកំណត់​រហ័ស
ចុចប៊ូតុងការកំណត់រហ័ស ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការមុខងារជាក់លាក់។ អូសចុះក្រោមន�ៅល�ើផ្ទាំងជូនដំណឹង
ដ�ើម្បីម�ើលប៊ូតុងច្រើនទ�ៀត។
ដ�ើម្បីផ្លាស់ប្តូរការកំណត់មុខងារ សូមចុចអក្សរន�ៅផ្នែកខាងក្រោមប៊ូតុងនីមួយៗ។
ដ�ើម្បីម�ើលការកំណត់លម្អិតបន្ថែម សូមចុចសង្កត់ប៊ូតុងឱ្យជាប់។
​ ៊ូតុង, ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ប
ើ​ ៊ូតុង​មួយ រួច​ហ�ើយអ
​ ូស​វា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​មួយ​
ដ�ើម្បី​រ�ៀបចំ​ប៊ូតុង​ឡ�ើងវិញ សូម​ប៉ះ → លំដាប់ប
ទ�ៀត។
53
មូលដ្ឋា
ការវាយបញ្ចូល​អត្ថបទ
ប្លងក
់​ ្ដារចុច
ក្ដារចុច​លេចឡ�ើង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​អ្នកវ​ាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​ដ�ើម្បី​ផ្ញើ​សារ បង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់ ជាដ�ើម។
• ន�
ៅពេលប�ើកក្តារចុចល�ើកដំបូង អេក្រង់រ�ៀបចំក្តារចុចនឹងបង្ហាញឡ�ើង។ កំណត់ភាសាបញ្ចូល
ប្រភេទក្តារចុច និងការកំណត់ក្តារចុច បន្ទាប់មកចុច ចាប់ផ្ដើម។
• ភ
ាសាមួយចំនួនមិនស្គាល់ការបញ្ចូលអក្សរទេ។ ដ�ើម្បីបញ្ចូលអក្សរ អ្នកត្រូវផ្លាស់ប្តូរភាសាបញ្ចូលទ�ៅ
ភាសាដែលស្គាល់ណាមួយ។
មុខងារក�ារចុចបែន�ម
េមើលមុខងារក�ារចុចេ�ចើនេទៀត។
ប���លអក�រធំ។
េដើម�ីប���លអក�រធំទាំងអស់
សូមចុចពីរដង។
លុបតួអក�រេនៅខាងេ�កោយ។
ប���លនិមិត�ស��ា។
ចុះបន�ាត់។
ប���លចេន�ោះដកឃ�ា។
ការប្ដូរ​ភាសា​បញ្ចូល
→ ភាសា និង ប្រភេទ → គ្រប់គ្រង​ភាសា​បញ្ចូល បន្ទាប់មកជ្រើសរ�ើសភាសាដ�ើម្បី​ប្រើ។ ន�ៅពេលអ្នកជ្រើ
ចុច
សរ�ើសភាសាចាប់ពីពីរឡ�ើង អ្នកអាចប្តូរឆ្លាស់ភាសាបញ្ចូលដ�ោយអូសទ�ៅឆ្វេង ឬទ�ៅស្តាំន�ៅល�ើគ្រាប់ចុចដកឃ្លា។
54
មូលដ្ឋា
ការប្ដូរ​ក្ដារចុច
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ក្តាចុច។
ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ប្រភេទ​ក្តាចុច សូម​ប៉ះ
អ្នក​ចង់​បាន។
→ ភាសា និង ប្រភេទ, ជ្រើស​ភាសា​មួយ រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ប្រភេទ​ក្ដារចុច​ដែល​
• ប�
ើ​ប៊ូតុងក
​ ្ដារចុច ( ) មិន​លេចឡ�ើងល�ើរ​បារ​រុករក​ទេ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ
ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ → ភាសា និង ការបញ្ចូល រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ បង្ហាញ​ប៊ូតុងក
​ ្ដារចុច ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
• ប
ូត
៊ ុងមួយមានតួអក្សរបី ឬបួនន�ៅក្នុង ក្ដារចុច 3x4។ ដ�ើម្បីបញ្ចុលតួអក្សរ សូមចុចគ្រាប់ចុចតំណាង
ឱ្យតួអក្សរដដែលៗរហូតតួអក្សរដែលអ្នកចង់បានបង្ហាញឡ�ើង។
មុខងារ​ក្ដារចុចប
​ ន្ថែម
• ៖ បញ្ចូលសញ្ញារម្មណ៍។
៖ បញ្ចូលស្ទីកឃ័រ។ អ្នកក៏អាចបញ្ចូលស្ទីគ័រ My Emoji ដែលមានរូបរាងដូចអ្នកបានផងដែរ។
សូមម�ើល My Emoji សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• • ៖ ភ្ជាប់ GIF ជីវចល។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើត
​ ំបន់ឬ
​អ
​ ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ៖ បញ្ចូលអក្សរតាមរយៈសំឡេង។
• ៖ ប្តូរការកំណត់ក្តារចុច។
• →
៖ បញ្ចូលធាតុពីក្តារតម្បៀតខ្ទាស់។
• →
៖ ប្តូរក្តារចុចសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដៃម្ខាង។
55
មូលដ្ឋា
ការចម្លង និង ការបិទភ្ជាប់
1 ប៉ះឲ្យជាប់ល�ើអត្ថបទ។
2 អូស
ឬ
ដ�ើម្បីជ្រើសអត្ថបទដែលចង់បាន ឬក៏ប៉ះ ជ្រើសទ
​ ាំងអស់ ដ�ើម្បីជ្រើសអត្ថបទទាំងអស់។
3 ប៉ះ ចម្លង ឬ កាត់។
អត្ថបទដែលបានជ្រើសត្រូវបានចម្លងទ�ៅក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់។
4 ប៉ះឲ្យជាប់ត្រង់កន្លែងដែលត្រូវបញ្ចូលអត្ថបទ ហ�ើយប៉ះ បិទភ្ជាប់។
ដ�ើម្បីបិទភ្ជាប់អត្ថបទដែលអ្នកបានចម្លងពីមុន សូមប៉ះ ក្ដារ​តម្បៀតខ្ទាស់ រួចជ្រើសអត្ថបទន�ោះ។
វចនានុក្រម
រកម�ើលនិយមន័យពាក្យ ខណៈពេលកំពុងប្រើមុខងារមួយចំនួន ដូចជាន�ៅពេលប�ើកម�ើលទំព័រវិប។
1 ប៉ះឲ្យជាប់ល�ើពាក្យដែលអ្នកចង់រក។
ប�ើពាក្យដែលអ្នកចង់រកមិនត្រូវបានជ្រើសទេ សូមអូស
ឬ
ដ�ើម្បីជ្រើសអត្ថបទដែលចង់បាន។
2 ប៉ះ ច្រើនទ�​ ៀត → វចនានុក្រម ល�ើបញ្ជីជម្រើស។
ប�ើវចនានុក្រមមិនត្រូវបានដំឡ�ើងជាមុនល�ើឧបករណ៍ទេ សូមប៉ះ ផ្លាស់ទីទ�ៅ [គ្រប់គ្រងវចនានុក្រម] →
ជាប់នឹងវចនានុក្រម ដ�ើម្បីទាញយកវា។
3 បង្ហាញនិយមន័យក្នុងវីនដូវផុសនៃវចនានុក្រម។
ដ�ើម្បីប្តូរទ�ៅទិដ្ឋភាពពេញអេក្រង់ សូមចុច ។ ចុចនិយមន័យន�ៅល�ើអេក្រង់
ដ�ើម្បីបញ្ចូលពាក្យទ�ៅក្នុងបញ្ជីពាក្យ
ដ�ើម្បីម�ើលនិយមន័យច្រើនទ�ៀត។ ន�ៅក្នុងទិដ្ឋភាពលម្អិត សូមចុច
ដែលអ្នកចូលចិត្ត ឬចុច ស្វែងរកល�ើអ៊ីនធឺណិត។ ដ�ើម្បីប្រើពាក្យន�ោះជាពាក្យស្វែងរក។
56
កម្មវិធី និង មុខងារ
ការដំឡ�ើងឬ
​ ​ការលុបក
​ ម្មវិធី
Galaxy Apps
ទិញ​និង​ទាញយក​កម្មវិធី។ អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីដែលបង្កើតឡ�ើងជាពិសេសសម្រាប់ឧបករណ៍ Samsung
Galaxy។
ប�ើក​សឺមី Samsung ហ�ើយ​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Galaxy Apps។
កម្មវិធី​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន អាស្រ័យ​ល�ើត
​ ំបន់ឬ
​អ
​ ្នកផ្តល់ស​េវា។
ការដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី
ប�ើករក​កម្មវិធត
ី​ ាម​ប្រភេទ ឬ​ក៏​ប៉ះ​វាល​ស្វែងរក ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ពាក្យគន្លឹះ។
ជ្រើសរ�ើសកម្មវិធីណាមួយ ដ�ើម្បីម�ើលព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីន�ោះ។ ដ�ើម្បីទាញយកកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ សូមចុច
ដំឡ�ើង។ ដ�ើម្បីទិញ និងទាញយកកម្មវិធីគិតថ្លៃ សូមចុចតម្លៃ រួចអនុវត្តតាមការណែនាំន�ៅល�ើអេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​ស្វ័យ​អាប់ដេត សូម​ប៉ះ → ការកំណត់ → ស្វ័យ​អាប់ដេត​កម្មវិធី រួច​ជ្រើស​ជម្រើស​
មួយ។
Play Store
ទិញ​និង​ទាញយក​កម្មវិធី។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Play Store។
ការដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី
ប�ើករក​កម្មវិធត
ី​ ាម​ប្រភេទ ឬ​ក៏​ស្វែងរក​កម្មវិធី​ដ�ោយ​ប្រើ​ពាក្យគន្លឹះ។
ជ្រើសរ�ើសកម្មវិធីណាមួយ ដ�ើម្បីម�ើលព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីន�ោះ។ ដ�ើម្បីទាញយកកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ សូមចុច
ដំឡ�ើង។ ដ�ើម្បីទិញ និងទាញយកកម្មវិធីគិតថ្លៃ សូមចុចតម្លៃ រួចអនុវត្តតាមការណែនាំន�ៅល�ើអេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​ស្វ័យ​ស្វ័យប្រវត្តិ
ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
→ ការកំណត់ → ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីសវ័យ
្ ប្រវត្តិ រួច​ហ�ើយ​
57
កម្មវិធី និង មុខងា
ការគ្រប់គ្រង​កម្មវិធី
ការលុបឬ
​ ​ការបិទ​កម្មវិធី
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ក
ើ​ ម្មវិធី​មួយ រួច​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
• បទ
ិ ៖ បិទដំណ�ើរការកម្មវិធីលំនាំដ�ើមដែលបានជ្រើសរ�ើស ដែលមិនអាចលុបចេញពីឧបករណ៍។
• លុប៖ លុបកម្មវិធីដែលបានទាញយក។
ការប�ើកប្រើ​កម្មវិធី
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ កម្មវិធី →
→ បាន​បិទ, ជ្រើស​កម្មវិធី​មួយ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ប�ើកប្រើ។
ការកំណត់​ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធី
កម្មវិធីមួយចំនួនអាចត្រូវការការអនុញ្ញាតដ�ើម្បីចូលប្រើ ឬប្រើព័ត៌មានន�ៅល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក
ដ�ើម្បីដំណ�ើរការបានត្រឹមត្រូវ។ ន�ៅពេលអ្នកប�ើកកម្មវិធី វីនដូវល�ោតឡ�ើងអាចនឹងបង្ហាញ
ហ�ើយស្នើសុំសិទ្ធិចូលប្រើមុខងារ ឬព័ត៌មានជាក់លាក់មួយចំនួន។ ចុច អនុញ្ញាត ន�ៅល�ើវីនដូវល�ោតឡ�ើង ដ�ើម្បីផ្ត
ល់ការអនុញ្ញាតដល់កម្មវិធីន�ោះ។
ដ�ើម្បីម�ើលការកំណត់ការអនុញ្ញាតកម្មវិធី សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច កម្មវិធ។
ី ជ្រើសរ�ើសកម្មវិធី
រួចចុច ការអនុញ្ញាត។ អ្នកអាចម�ើលបញ្ជីការអនុញ្ញាតរបស់កម្មវិធី និងប្តូរការអនុញ្ញាតរបស់វាបាន។
ដ�ើម្បីម�ើល ឬប្តូរការកំណត់ការអនុញ្ញាតកម្មវិធីតាមប្រភេទនៃការអនុញ្ញាត សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់
ី ជ្រើសរ�ើសធាតុណាមួយ រួចចុចប៊ូតុងបិទប�ើកន�ៅក្បែរកម្មវិធី
រួចចុច កម្មវិធី → → ការអនុញ្ញាត​កម្មវិធ។
ដ�ើម្បីផ្តល់ការអនុញ្ញាត។
ប�ើ​អ្នក​មិន​ផ្តល់​ការអនុញ្ញាត​ដល់ក
​ ម្មវិធី​ន�ោះ​ទេ មុខងារ​មូលដ្ឋាន​របស់​កម្មវិធអ
​ី ាច​មិន​ធ្វើ​មុខងារ​ប្រក្រតី។
58
កម្មវិធី និង មុខងា
Bixby
ការណែនាំ
Bixby គឺ​ជា​អ៊ីនធ�ើហ្វេស​ថ្មី​ដែល​អាច​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយអ
​ ្នក ហ�ើយវ​ា​ផ្ដល់​សេវា​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ទូរសព្ទ​
វៃឆ្លាត​របស់​អ្នក​បាន​កាន់តែ​ងាយស្រួល។
• Bixby Home៖ អ្នកអាចម�ើលសេវាកម្ម និងព័ត៌មានដែលបានណែនាំ ផ្តល់ដ�ោយ Bixby
ដ�ោយវិភាគល�ើលំនាំនៃការប្រើប្រាស់ និងទម្លាប់របស់អ្នក។
• Bixby Vision៖ អ្នកអ
​ ាច​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​ពាក់ព័នន
្ធ​ ឹង​វត្ថុ​ឬ​ទីកន្លែង​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ
Bixby Vision។
• ការរំឭក៖ អ្នកអ
​ ាច​បង្កើតក
​ ាររំឭក​ដ�ើម្បី​រ�ៀប​កាលវិភាគ​កិច្ចការ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ ឬ​ក​ដ�
៏ ើម្បី​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ន�ៅ​
ពេលក្រោយ។
• ដ�
ម
ើ ្បី​ប្រើ​មុខងារ Bixby ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​ត្រូវតែ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្ដាញ​ចល័ត។
• ដ�
ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ Bixby អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះបញ្ជី​និង​ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
​ ្នក។
59
កម្មវិធី និង មុខងា
ចុចគ្រាប់ចុច Bixby ដ�ើម្បីប�ើក Bixby Home។ ដ�ើម្បីបិទ Bixby Home សូមចុចគ្រាប់ចុចន�ោះម្តងទ�ៀត។
�គាប់ចុច
Bixby។
ការរ�លឹកបន�ាប់
Bixby Home
សេវាកម្ម Bixby ដែលមានផ្តល់ជូនអាចមានភាពខុសៗគ្នាទ�ៅតាមតំបន់ ឬក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា។
60
កម្មវិធី និង មុខងា
ការចាប់ផ្ដើម Bixby
ន�ៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើម Bixby ជាល�ើកដំបូង ទំព័រណែនាំអំពី Bixby នឹងបង្ហាញឡ�ើង។ អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះ
ហ�ើយចូល Samsung Account របស់អ្នកតាមការណែនាំន�ៅល�ើអេក្រង់ និងយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌ។
1 ចុចគ្រាប់ចុច Bixby។
�គាប់ចុច Bixby
2 ពិនិត្យ​ទំព័រ​ណែនាំអ​ ំពី Bixby ហ�ើយ​ប៉ះ បន្ទាប។់
3 ប៉ះ ចុះឈ្មោះចូល រួច​ធ្វើត​ ាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់​អ្នក។
ប�ើ​អ្នក​បាន​ចុះឈ្មោះចូល​រួច​ហ�ើយ ជំហាន​នេះ​នឹង​បាត់។
4 អាន​និង​យល់ព្រម​តាម​ពេលវេលា​និង​លក្ខខណ្ឌ ហ�ើយប​ ៉ះ បន្ទាប។់
61
កម្មវិធី និង មុខងា
Bixby Home
ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home អ្នកអ
​ ាច​បង្ហាញ​សេវា​និងព
​ ័ត៌មាន​ដែល​បាន​ណែនាំ ដែល Bixby ផ្តល់ជ
​ ូន​តាមរយៈ​
ការវិភាគ​លំនាំ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​និង​ទម្លាប់​របស់​អ្នក។
ការប�ើក Bixby Home
1 ចុចគ្រាប់ចុច Bixby។ ឬអូសទ�ៅស្តាំន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើម។
អេក្រង់ Bixby Home នឹង​លេចឡ�ើង។
2 អូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ណែនាំ។
ប��រការកំណត់�គាប់ចុច Bixby។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
ការរ�លឹកបន�ាប់
ខ�ឹមព័ត៌មានែដល�ានែណនាំ
3 ដ�ើម្បីបិទ Bixby Home សូមចុចគ្រាប់ចុច Bixby ម្តងទ�ៀត។ ឬអូសទ�ៅឆ្វេងន�ៅល�ើអេក្រង់។
62
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ណែនាំ​ល�ើ Bixby Home
អ្នកអាចម�ើលខ្លឹមព័ត៌មានដែលអាប់ដេតញឹកញាប់ក្នុងទម្រង់ជាកាត Bixby ន�ៅពេលអ្នកប�ើក Bixby Home។
អូសឡ�ើងល�ើ ឬចុះក្រោមដ�ើម្បីម�ើលកាត Bixby។
ឧទាហរណ៍៖ ពេលកំពុងធ្វើដណ�
ំ
ើរទ�ៅធ្វើការន�ៅពេលព្រឹក អ្នកអាចម�ើលកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃ ព្រមទាំងចាក់
តន្រ្តីដែលអ្នកចូលចិត្តន�ៅល�ើអេក្រង់ Bixby Home បានផងដែរ។ ន�ៅពេលល្ងាច អ្នកអាចម�ើលម�៉ោងរ�ោទ៍
ពិនិត្យសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ និងម�ើលព័ត៌មានថ្មីៗរបស់មិត្តភ័ក្តិអ្នក។
ខ្លឹមព័ត៌មាន និងលំដាប់នៃកាតនឹងអាប់ដេតដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិន�ៅចន្លោះពេលដែលបានបញ្ជាក់។
ដ�ើម្បីអាប់ដេតកាតដ�ោយផ្ទាល់ សូមអូសចុះក្រោមន�ៅល�ើអេក្រង់។
ការកែ​បញ្ជី​បណ្ណ Bixby
• ដ�ើម្បីខ្ទាស់កាតទ�ៅល�ើផ្នែកខាងល�ើនៃអេក្រង់ Bixby Home សូមចុច → ខ្ទាស់​ន�ៅ​ខាងល�ើ។
់
ដ�ើម្បីឈប់ខ្ទាស់កាត សូមចុច → ឈប់ខ្ទាស។
• ដ�ម
ើ ្បី​លាក់ប
​ ណ្ណ​ពប
​ី ញ្ជី សូម​ប៉ះ → លាក់​ឥឡូវ។
• ដ�ើម្បី​ឈប់ប
​ ង្ហាញ​បណ្ណ​ល�ើ​បញ្ជី សូម​ប៉ះ → កុំ​បង្ហាញ​ម្ដងទ�ៀត។
ការជ្រើស​កម្មវិធី ដ�ើម្បីប
​ ង្ហាញ​ជា​បណ្ណ Bixby
ថែម​ឬ​លុបក
​ ម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​ជា​កាត​ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home។
ន�ៅល�ើអេក្រង់ Bixby Home សូមចុច → ការកំណត់ → កម្មវិធី រួចចុចប៊ូតុងបិទប�ើកន�ៅក្បែរធាតុ
ដ�ើម្បីបញ្ចូល ឬលុបធាតុទាំងន�ោះ។
ប្រសិនប�ើមិនបានដំឡ�ើងកម្មវិធីន�ៅល�ើឧបករណ៍ទេ អ្នកត្រូវដំឡ�ើងកម្មវិធន�
ី ោះ ទ�ើបអាចប្រើវាបាន។
ន�ៅល�ើអេក្រង់ Bixby Home សូមចុច → ការកំណត់ → កម្មវិធី បន្ទាប់មកទាញយកកម្មវិធី។
63
កម្មវិធី និង មុខងា
Bixby Vision
Bixby Vision គឺជាសេវាកម្មដែលផ្តល់ព័ត៌មាន ដូចជារូបភាព ទីតាំង អត្ថបទបកប្រែ និងកូដ QR
ដែលស្រដ�ៀងគ្នា។ Bixby Vision សម្គាល់វត្ថុផ្សេងៗបានយ៉ាងរហ័ស និងងាយស្រួល ទ�ោះបីជាអ្នកមិនស្គាល់
ឈ្មោះវាក៏ដ�ោយ។
ប្រើ​មុខងារ Bixby Vision ខាងក្រោម។
អត�បទ
កែន�ង
កូដ QR
�សាទំពាំង�ាយជូរ
រូប
• ដ�
ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ ឧបករណ៍​ត្រូវតែ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ បណ្តាញ​ចល័ត។
• ដ�
ម
ើ ្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះបញ្ជី​និង​ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់​អ្នក។
• ម
ខ
ុ ងារ​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​និង​លទ្ធផល​ស្វែងរក​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ម
ុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ ឬ​ក៏​អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ទទួល​លទ្ធផល​ស្វែងរក​ត្រឹមត្រូវ​
ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើ​ទំហរំ​ូប ទ្រង់ទ្រាយ ឬ​រស
ី ូលស
ូ ិន។
• S
amsung មិន​ទទួល​ខស​ត្រូ
ុ
វ​ចំព�ោះ​ព័ត៌មាន​ផលិតផល​ដែល​ផ្ដល់​ដ�ោយ Bixby Vision ឡ�ើយ។
64
កម្មវិធី និង មុខងា
ការចាប់ផ្ដើម Bixby Vision
1 ចាប់ផ្ដើម Bixby Vision ដ�ោយ​ប្រើវ​ិធី​មួយ​ក្នុង​ចំណ�ោម​វិធី​ទាំងនេះ។
• ន�
ៅក្នុងកម្មវិធី កាមេរ៉ា សូមជ្រើសរ�ើសមុខងារ ស្វ័យប្រវត្តិ រួចចុច
• ក
្នុង​កម្មវិធី វិចត្រ
ិ សាល សូម​ជ្រើស​រូប ហ�ើយប
​ ៉ះ
។
។
• ក
្នុងក
​ ម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត សូម​ប៉ះឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�រើ​ូប​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ Bixby Vision។
• ថ
តអេក្រង់ រួចជ្រើសរ�ើស Bixby Vision ន�ៅល�ើរបារឧបករណ៍។
• ប្រស
ិនប�ើអ្នកបានបញ្ចូលរូបកម្មវិធី Bixby Vision ទ�ៅក្នុងអេក្រង់ដ�ើមរួចហ�ើយ សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី
Bixby Vision។
2 ជ្រើស​មុខងារ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។
3 ដាក់​វត្ថុ​ន�ៅក្នុង​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ឲ្យ​ស្គាល់វ​ា។
ន�ៅពេលស្គាល់វត្ថុន�ោះហ�ើយ លទ្ធផលស្វែងរកនឹងបង្ហាញន�ៅល�ើអេក្រង់។
ដ�ើម្បីម�ើលព័ត៌មានបន្ថែម សូមចុចអាយខុនមុខងារ ឬជ្រើសរ�ើសលទ្ធផលស្វែងរកណាមួយ។
ការបកប្រែ​ឬ​ការស្រង់​អត្ថបទ
សម្គាល់ និងបង្ហាញអត្ថបទបកប្រែន�ៅល�ើអេក្រង់។ អ្នកក៏អាចដកស្រង់អត្ថបទពីឯកសារ
ឬឯកសារអត្ថបទបានផងដែរ។
ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ដឹងពីអត្ថន័យនៃសញ្ញាណាមួយពេលធ្វើដំណ�ើរន�ៅក្រៅប្រទេស សូមប្រើមុខងារ
Bixby Vision។ ឧបករណ៍នឹងបកប្រែពាក្យរបស់សញ្ញាន�ោះទ�ៅជាភាសាដែលអ្នកជ្រើសរ�ើស។
1 ន�ៅពេល​អ្នក​មាន​រូប​ឬវ​ត្ថុ​ពេញចិត្ត សូម​ចាប់ផ្ដើម Bixby Vision។
2 ជ្រើស
និង ដាក់អ
​ ត្ថបទ​ក្នុង​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ឲ្យ​ស្គាល់វ​ា។
ពាក្យបកប្រែនឹងបង្ហាញន�ៅល�ើអេក្រង់។
• ដ�
ម
ើ ្បីដកស្រង់អត្ថបទ សូមចុច
។ អ្នកអាចចែករំលែក ឬរក្សាទុកអត្ថបទដកស្រង់បាន។
• ដ�
ើម្បី​ប្តូរ​ភាសា​ប្រភព​និង​ភាសា​គ�ោលដ�ៅ សូម​ប៉ះ​ផ្ទាំងក
​ ារកំណត់​ភាសា​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់។
65
កម្មវិធី និង មុខងា
ការស្វែងរក​រូប​ស្រដ�ៀងគ្នា
ស្វែងរករូបភាពដែលស្រដ�ៀងនឹងវត្ថុដែលបានសម្គាល់ តាមរយៈអ៊ីនធ�ើណិត។ អ្នកអាចម�ើលរូបភាពផ្សេងៗដែល
មានលក្ខណៈស្រដ�ៀងនឹងវត្ថុន�ោះ ដូចជាពណ៌ ឬរូបរាងជាដ�ើម។
ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ស្គាល់ចំណងជ�ើងរូបថត ឬរូបភាព សូមប្រើមុខងារ Bixby Vision។
ឧបករណ៍នឹងស្វែងរក ហ�ើយបង្ហាញព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ ឬរូបភាពដែលមានលក្ខណៈស្រដ�ៀងគ្នាដល់អ្នក។
1 ន�ៅពេល​អ្នក​មាន​រូប​ឬវ​ត្ថុ​ពេញចិត្ត សូម​ចាប់ផ្ដើម Bixby Vision។
2 ជ្រើស
3 ចុច
ដាក់វ​ត្ថុ​ន�ោះ​ក្នុង​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​សម្គាល់វា។
ឬជ្រើសរ�ើសលទ្ធផលស្វែងរកណាមួយន�ៅល�ើអេក្រង់។
រូប​ស្រដ�ៀងគ្នា​នឹង​លេចឡ�ើង។
ការស្វែងរក​កន្លែង​ន�ៅក្បែរ
ស្វែងរកទីតាំងសម្គាល់ ឬព័ត៌មានអំពីទីកន្លែងន�ៅជិតៗ តាមរយៈការសម្គាល់ទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។
ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ស្វែងរកហាងកាហ្វេដែលន�ៅជិតទីតាំងសម្គាល់ សូមប្រើមុខងារ Bixby Vision។
ឧបករណ៍នឹងស្វែងរក ហ�ើយបង្ហាញហាងកាហ្វេដែលន�ៅជិតសម្រាប់អ្នក។
1 ន�ៅពេលអ្នកមានទីតាំងសម្គាល់ ឬទីកន្លែងដែលចង់សម្គាល់ សូមចាប់ផ្តើម Bixby Vision។
2 ជ្រើសរ�ើស
រួចដាក់ទីតាំងសម្គាល់ ឬទីកន្លែងឱ្យចំអេក្រង់ ដ�ើម្បីសម្គាល់វា។
អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ព័តម
៌ ាន​មូលដ្ឋាន​អំពី​កន្លែង​ន�ៅក្បែរ។
ន�ៅពេល​អ្នក​ផ្លាស់ទី​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក ទីកន្លែង​ន�ៅក្បែរ​ក្នុង​ទិសដ�ៅ​ដែល​កាមេរ៉ា​បែរ​ទ�ៅ នឹង​លេចឡ�ើងល�ើ​
អេក្រង់។
ប្រសិនប�ើអ្នកប្រើប្រាស់ Bixby Vision ជាមួយកាមេរ៉ា អ្នកអាចម�ើលព័តម
៌ ានអំពីទីតាំង
និងអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្នបាន។ ដ�ើម្បីម�ើលទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកន�ៅល�ើផែនទី
សូមតម្រង់កាមេរ៉ាចុះក្រោម។ ដ�ើម្បីម�ើលព័ត៌មានអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ន សូមតម្រង់កាមេរ៉ាទ�ៅល�ើ។
3 ចុច
ឬជ្រើសរ�ើសលទ្ធផលស្វែងរកណាមួយន�ៅល�ើអេក្រង់។
ឧបករណ៍​នឹង​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​នៃ​ទីកន្លែង​ន�ៅក្បែរ។
66
កម្មវិធី និង មុខងា
ការស្វែងរក​ព័ត៌មាន​ស្រា
ចាប់​ព័ត៌មាន​ពី​សា្លក​ស្រា​និង​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​អំព​ស្រា​ន�
ី
ោះ។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
​ ្នក​រក​ឃ�ើញ​ស្រា​សំណព្វរ​បស់​អ្នក ឬ​កច
​ ឹង​ច្រើនទ�ៀត​អំពី​ស្រា​ណាមួយ សូម​ប្រើ​មុខងារ
៏​ ង់ដ
Bixby Vision។
1 ន�ៅពេល​អ្នក​មាន​រូប​ឬវ​ត្ថុ​ពេញចិត្ត សូម​ចាប់ផ្ដើម Bixby Vision។
2 ជ្រើស
3 ចុច
និង ដាក់ឲ
​ ្យ​ស្លាក​ស្រា​ន�ៅក្នុង​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​សម្គាល់វា។
ឬជ្រើសរ�ើសលទ្ធផលស្វែងរកណាមួយន�ៅល�ើអេក្រង់។
ព័តម
៌ ាន​អំពី​ស្លាក​ស្រា​នឹង​លេចឡ�ើង។
ការអាន​កូដ QR
សម្គាល់ក
​ ូដ QR និង បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ ដូចជា​វិបសៃ រូបថត វីដេអូ ផែនទី និងន
​ ាមបណ្ណ។
1 ន�ៅពេល​អ្នក​មាន​រូប​ឬវ​ត្ថុ​ពេញចិត្ត សូម​ចាប់ផ្ដើម Bixby Vision។
2 ជ្រើស
និងដ
​ ាក់​កូដ QR ក្នុង​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ឲ្យ​ស្គាល់វ​ា។
ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ជ
​ ាមួយ​កូដ QR ន�ោះ នឹង​លេចឡ�ើង។
67
កម្មវិធី និង មុខងា
ការរំឭក
បង្កើតការរំឭកដ�ើម្បីកំណត់កាលវិភាគសម្រាប់សកម្មភាពដែលត្រូវ​ធ្វើ ឬដ�ើម្បីម�ើលខ្លឹមព័ត៌មានន�ៅពេលក្រោយ។
អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងពេលស្ថិតន�ៅទីតាំង ឬដល់ពេលដែលបានកំណត់ សម្រាប់ការរំលឹកនីមួយៗ។
• ដ�
ម
ើ ្បី​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងក
​ ាន់តែ​សុក្រឹត សូម​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្ដាញ​ចល័ត។
• ដ�
ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ​ឲ្យ​បាន​ពេញលេញ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះបញ្ជី​និង​ចុះឈ្មោះចូល Samsung
Account របស់​អ្នក។
• ដ�
ើម្បី​ប្រើ​ការរំឭក​ទីកន្លែង មុខងារ GPS ត្រូវតែ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ។
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ាររំឭក
អ្នក​អាច​ចាប់ផ្ដម​
ើ ការរំឭក​ពី Bixby Home។
1 ចុចគ្រាប់ចុច Bixby។ ឬអូសទ�ៅស្តាំន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើម។
អេក្រង់ Bixby Home នឹង​លេចឡ�ើង។
2 ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម ល�ើប​ ណ្ណ ការរំឭក​នឹងម​ កដល់។
​ ំពក
ទំព័រណ​ែនាំអ
ី​ ាររំឭក​នឹង​លេចឡ�ើង។
ប���លអាយខុនកម�
វ�ធីេទៅក��ងេអ�កង់។
68
កម្មវិធី និង មុខងា
3 ប៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
ប�ើ​ជម្រើស ថែម​ការរំឭក​ល�ើ​គេហអេក្រង់ ត្រូវ​បាន​ធីក អ្នកអ
​ ាច​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការរំឭក (
គេហអេក្រង់។
) ពី​
ការបង្កើតក
​ ាររំឭក
បង្កើតការរំលឹកដ�ោយប្រើវិធផី ្សេងៗ។ ការរំលឹកនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នក ប្រសិនប�ើអ្នកបង្កើតការរំលឹកដ�ោយ
ប្រើការកំណត់ពេលវេលា ឬទីកន្លែងដែលបានបញ្ជាក់។ អ្នកក៏អាចរក្សាទុកខ្លឹមព័ត៌មានផ្សេងៗ ដូចជាមេម៉ូ
ឬអាសយដ្ឋានគេហទំព័រ ហ�ើយម�ើលវាន�ៅពេលក្រោយបានផងដែរ។
ឧទាហរណ៍ បង្កើ្តតក
​ ាររំឭក​មួយ​ដ�ើម្បី​ប្រាប់ដំណឹងអ
​ ្នក​ឲ្យ ‘ស្រោចផ្កា ន�ៅពេល​ខ្ញុំ​ទ�ៅ​ដល់​ផ្ទះ’។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការរំឭក។
2 ប៉ះ សរសេរ​ការរំឭក រួចវ​ាយបញ្ចូល​ឃ្លា ‘ស្រោច​ផ្កា’។
3 ប៉ះ កំណត់​លក្ខខណ្ឌ → រ�ើស​កន្លែង​មួយ រួច​កំណត់​ទីកន្លែង​ជា ផ្ទះ។
4 ប៉ះ ន�ៅពេល​ខុំ​ម្ញ កដល់ន​�ៅ → រួចរាល់។
5 ប៉ះ រក្សាទុក ដ�ើម្បី​រក្សាទុកក​ ាររំឭក​ន�ោះ។
ន�ៅពេល​អ្នក​ទ�ៅ​ដល់​ផ្ទះ ការជូនដំណឹង ‘ស្រោចផ្កា’ នឹង​លេចឡ�ើង។
69
កម្មវិធី និង មុខងា
ការពិនិត្យ​ការជូនដំណឹងអ
​ ំពក
ី​ ាររំឭក
ពេលស្ថិតន�ៅទីតាំង ឬដល់ពេលដែលបានបញ្ជាក់ វីនដូវល�ោតឡ�ើងនៃការជូនដំណឹងនឹងបង្ហាញ។ ចុច បញ្ចប់ ឬ
ស្ងប។
់
ការបង្ហាញ​បញ្ជី​នៃ​ការរំឭក
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការរំឭក ដ�ើម្បីម�ើលបញ្ជីការរំលឹករបស់អ្នក។ ដ�ើម្បីម�ើលព័ត៌មានលម្អិតអំពីការរំលឹក
សូមជ្រើសរ�ើសការរំលឹកណាមួយ។
70
កម្មវិធី និង មុខងា
ការកំណត់​ព័ត៌មាន​លម្អិតអ
​ ំពក
ី​ ាររំឭក
ថែម​ឬ​កែ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​ការរំឭក ដូចជា​ភាពញឹកញាប់ កាលបរិច្ឆេទ​និង​ម�៉ោង ឬ​ទីកន្លែង។
1 ជ្រើសរ�ើសការរំលឹកដែលត្រូវកែសម្រួល រួចចុច កែ។ ឬអូសទ�ៅស្តាំល�ើការរំឭក រួចចុច កែ។
2 កែ​លក្ខខណ្ឌ ហ�ើយប​ ៉ះ រក្សាទុក។
ព័ត៌មានអំពីការរ�លឹក
ប��ី�តួតពិនិត�
ស�ានភាពៃនការរ�លឹក
ចេន�ោះេពលរ�លឹកេឡើងវ�ញ
ប���លរូបភាព។
ការបញ្ចប់​ការរំឭក
សម្គាល់ក
​ ាររំឭក​ដែល​អ្នក​មិន​ត្រូវការ​ឲ្យ​រំឭក​ថា​បាន​បញ្ចប់។
ន�ៅល�ើបញ្ជីការរំឭក សូមជ្រើសរ�ើសការរំឭកន�ៅល�ើបញ្ជីការរំឭក រួចចុច បញ្ចប់។ ឬអូសទ�ៅឆ្វេងល�ើការរំឭក។
ការស្តារ​ការរំឭក
ស្តារ​ការរំឭក​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ហ�ើយ។
1 ល�ើ​បញ្ជី​ការរំឭក សូម​ប៉ះ
→ បាន​បញ្ចប់ → កែ។
2 ធីក​ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​ស្តារ ហ�ើយប​ ៉ះ ស្ដារ។
ការរំឭក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ការរំ
ជី​ ឭក ហ�ើយអ
​ ្នកន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​រំឭក​ន�ៅ​ពេល​ដែល​បាន​កំណត់ជ
​ ាមុន។
71
កម្មវិធី និង មុខងា
ការលុបក
​ ាររំឭក
ដ�ើម្បីលុបការរំឭកណាមួយ សូមអូសទ�ៅស្តាំន�ៅល�ើការរំឭក រួចចុច លុប។ ដ�ើម្បីលុបការរំឭកច្រើន
សូមចុចសង្កត់ការរំឭកណាមួយឱ្យជាប់ រួចធីកការរំឭកដែលត្រូវលុប បន្ទាប់មកចុច លុប។
ការប្ដូរ​ការកំណត់ Bixby តាមបំណង
ល�ើ​អេក្រង់ Bixby Home សូម​ប៉ះ → ការកំណត់។
• Samsung Account៖ ម�ើលព័ត៌មាន Samsung Account របស់អ្នក។
• បណ្ណល�
​ គេ
ើ​ ហ
– កម្ម
– វិធ៖ី ជ្រើសរ�ើសកម្មវិធីដែលត្រូវបង្ហាញជាកាត ន�ៅល�ើអេក្រង់ Bixby Home។
– បង្
– ហាញ​ល�អេក្រ
ើ​
ង់ជ
​ ាប់ស�ោ៖ ជ្រើសរ�ើសកម្មវិធីដែលត្រូវបង្ហាញជាកាត ន�ៅពេលប�ើក Bixby Home
ន�ៅល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ។
• ទូទ�ៅ
– គ្រាប់
– ចុច Bixby៖ កំណត់ថាត្រូវប�ើក Bixby Home ន�ៅពេលអ្នកចុចប៊ូតុង Bixby ដែរឬអត់។
– ស្– វ័យ​អាប់ដេត Bixby៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍អាប់ដេតកម្មវិធី Bixby ដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ទ�ោះបីជាន�ៅពេ
លប្រើប្រាស់បណ្តាញទូរសព្ទចល័តក៏ដ�ោយ។
អ្នកអាចនឹងត្រូវបង់ប្រាក់បន្ថែម ន�ៅពេល​ប្រើ​មុខងារ​នេះ។
– ការជូ
– នដំណឹង៖ កំណត់ឱ្យទទួលការជូនដំណឹងអំពីកាត Bixby Home ព័ត៌មានទីផ្សារ
និងព័តម
៌ ានផ្សេងទ�ៀត។
– ភាពឯកជន៖
–
កំណត់ឱ្យប្រើសេវាកម្មអន្តរកម្ម និងសេវាកម្មលក្ខណៈផ្ទាល់ខលួន
្ របស់ Bixby
ដ�ើ​ម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចលុបទិន្នន័យអន្តរកម្មរបស់ Bixby
បានផងដែរ។
– អំ–ពី Bixby៖ ម�ើលកំណែ Bixby និងព័ត៌មានផ្នែកច្បាប់។
72
កម្មវិធី និង មុខងា
ទូរសព្ទ
ការណែនាំ
ធ្វើ​ឬ​ឆ្លើយការហ�ៅជាសំឡេង​និង​វីដេអូ។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ រួច​ហ�ើយ​វាយបញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទ។
ប�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច​មិន​លេចឡ�ើងល�ើ​អេក្រង់​ទេ សូម​ប៉ះ
2 ចុច
ដ�ើម្បីហ�ៅជាសំឡេង ឬចុច
សម្រាប់ម៉ូដែលប្រើស៊ីមពីរ សូមចុច
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
ដ�ើម្បីហ�ៅជាវីដេអូ។
ឬ
ដ�ើម្បីធ្វើការហ�ៅជាសំឡេង។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
បេង�ើតទំនាក់ទំនងថ�ី។
ប���លេលខេទៅក��ងទំនាក់ទំនងែដលមា
ន�សាប់។
េមើលេលខទូរសព�សាកល�ង។
លុបតួអក�រេនៅខាងេ�កោយ។
លាក់ផ�ាំងប៊ូតុង។
73
កម្មវិធី និង មុខងា
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ពី​កំណត់ហេតុហ�
​ ៅ​ឬ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង
ប៉ះ ថ្មីៗ ឬ ទំនាក់ទំនង រួច​ហ�ើយ​អូស​ទ�ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​ទំនាក់ទំនង​ឬ​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ ដ�ើម្បី​ធ្វើក
​ ារហ�ៅ។
ើ កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់
ប�ើ​មុខងារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បទ
ិ ដំណ�ើរការ សូម​ចាប់ផ្ដម​
អូសដ�
​ ើម្បី​ហ�ៅ ឬ ផ្ញើស
​ ារ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការប្រើ​ការហ�ៅ​ល�ឿន
កំណត់​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន ដ�ើម្បី​ធ្វើក
​ ារហ�ៅ​យ៉ាង​រហ័ស។
ដ�ើម្បីកំណត់លេខទូរសព្ទសម្រាប់ហ�ៅរហ័ស សូមចុច ទំនាក់ទំនង → → លេខហ�ៅល�ឿន
ជ្រើសរ�ើសលេខទូរសព្ទសម្រាប់ហ�ៅរហ័ស បន្ទាប់មកបញ្ចូលលេខទូរសព្ទ។
ដ�ើម្បីហ�ៅទូរសព្ទ សូមចុចសង្កត់លេខទូរសព្ទសម្រាប់ហ�ៅរហ័សន�ៅល�ើបន្ទះចុចលេខឱ្យជាប់។ សម្រាប់លេខទូ
រសព្ទហ�ៅរហ័សដែលចាប់ពីលេខ 10 ឡ�ើងទ�ៅ សូមចុចខ្ទង់ទីមួយនៃលេខទូរសព្ទ បន្ទាប់មកចុចសង្កត់ខ្ទង់ចុង​
ក្រោយឱ្យជាប់។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
​ ្នក​កំណត់​លេខ 123 ជា​លេខ​ហ�ៅ​ល�ឿន សូម​ប៉ះ 1, ប៉ះ 2 រួចប
​ ៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​លេខ 3។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ពី​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ
ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូម​អូស
ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់។
ការធ្វើ​ការហ�ៅ​ទ�ៅ​ក្រៅ​ប្រទេស
1 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច ប�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច​មិន​លេចឡ�ើងល�ើ​អេក្រង់។
2 ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ 0 ទាល់​តែ​សញ្ញា + លេចឡ�ើង។
3 បញ្ចូលលេខកូដប្រទេស លេខកូដតំបន់ និងលេខទូរសព្ទ បន្ទាប់មកចុច
។
សម្រាប់ម៉ូដែលប្រើស៊ីមពីរ សូមបញ្ចូលលេខកូដប្រទេស លេខកូដតំបន់ និងលេខទូរសព្ទ បន្ទាប់មកចុច
ឬ
។
74
កម្មវិធី និង មុខងា
ការទទួលក
​ ារហ�ៅ
ការឆ្លើយ​ការហ�ៅ
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូល​មក សូម​អូស
ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់​ធំ។
ការច្រានច�ោល​ការហ�ៅ
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូល​មក សូម​អូស
ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់​ធំ។
ដ�ើម្បីផ្ញើសារ ន�ៅពេលបដិសេធមិនទទួលការហ�ៅចូល សូមអូសរបារ ផ្ញើ​សារ ទ�ៅល�ើ។ អ្នកអាចផ្ញើសារជាអក្សរ
ឬស្ទីគ័រដ�ើម្បីបដិសេធមិនទទួលទូរសព្ទ។ ប្រសិនប�ើជ្រើសរ�ើស ថែម​ការរំឭក ការរំលឹកនឹងត្រូវរក្សាទុក​ដ�ើម្បីជូនដំ
ណឹងដល់អ្នកអំពីការបដិសេធមិនទទួលទូរសព្ទរយៈពេលមួយម�៉ោង​ក្រោយ។
ដ�ើម្បី​បង្កើត​សារ​ច្រានច�ោល​ផ្សេងៗ សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ, ប៉ះ → ការកំណត់ → សារ​បដិសេធ​រហ័ស
។
វាយបញ្ចូល​សារ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ
ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន
ប្រសិនប�ើខកខានមិនបានទទួលទូរសព្ទ ន�ោះរូប
នឹងបង្ហាញឡ�ើងន�ៅល�ើរបារស្ថានភាព។
ប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង ដ�ើម្បីម�ើលបញ្ជីនៃការខកខានទទួលទូរសព្ទ។ ឬចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ទូរសព្ទ រួចចុច ថ្មីៗ ដ�ើម្បីម�ើ
លការហ�ៅដែលខកខានមិនបានទទួល។
ការខ្ទប់​លេខ​ទូរសព្ទ
ខ្ទប​ក
់ ារហ�ៅ​ពី​លេខ​ជាក់លាក់​ដែល​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ជី​ខ្ទប់​របស់​អ្នក។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប​ ៉ះ
2 ប៉ះ
→ ការកំណត់ → ខ្ទបលេ
់​ ខ។
, ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រួចរាល់។
ដ�ើម្បី​វាយបញ្ចូល​លេខ​ដ�ោយដៃ សូម​ប៉ះ វាយបញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទ, វាយបញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ រួច​ហ�ើយ​
។
ប៉ះ
ន�ៅពេលលេខដែលបានទប់ស្កាត់ព្យាយាមទាក់ទងមកអ្នក អ្នកនឹងមិនទទួលបានការជូនដំណឹងទេ។ ការហ�ៅទាំង
ន�ោះនឹងត្រូវបានកត់ត្រាទុកក្នុងកំណត់ហេតុហ�ៅទូរសព្ទ។
អ្នកក៏អាចទប់ស្កាត់ការហ�ៅចូលពីបុគ្គលដែលមិនបង្ហាញលេខសម្គាល់អ្នកហ�ៅទូរសព្ទរបស់គេផងដែរ។
ចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ខ្ទបអ
់​ ្នកហ�ៅ​មិនស្គាល់ ដ�ើម្បីដំណ�ើរការមុខងារនេះ។
75
កម្មវិធី និង មុខងា
ជម្រើសក
​ ្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ហ�ៅ​ទូរសព្ទ
ប្រសិនប�ើមានអ្វីបាំងផ្នែកន�ៅជុំវិញកាមេរ៉ាក្រោយ និងសិនសឺសម្គាល់ខ្ចៅដៃ វាអាចនឹងមានសំឡេងរំខា
នអំឡុងពេលនិយាយទូរសព្ទ។ សូមដ�ោះគ្រឿងបន្លាស់ ដូចជាស្គ្រីនការពារ ឬស្ទីគ័រដែលមានន�ៅជុំវិញ​
កាមេរ៉ាក្រោយ។
ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ហ�ៅ​សឡំ េង
សកម្មភាព​ខាងក្រោម​អាច​ធ្វើ​បាន៖
• ៖ ចូលប្រើជម្រើសបន្ថែម។
• → ថែម​ការហ�ៅ៖ ហ�ៅទូរសព្ទទ�ៅកាន់លេខទីពីរ។ ការហ�ៅទូរសព្ទទីមួយនឹងត្រូវបានផ្អាក។ ន�ៅពេលអ្នកប
ញ្ចប់ការហ�ៅទូរសព្ទទីពីរ ការហ�ៅទូរសព្ទទីមួយនឹងបន្តឡ�ើងវិញ។
• សឡំ េង​បន្ថែម៖ បង្កើនក
​ ម្រិត​សំឡេង។
• Bluetooth៖ ប្ដូរ​ទ�ៅ​កាស Bluetooth ប�ើ​បាន​ភ្ជាប់វ​ា​ជាមួយ​ឧបករណ៍។
• ឧបល័រ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ ឬបិទដំណ�ើរការឧបល័រសម្រាប់និយាយទូរសព្ទ។ ន�ៅពេលប្រើប្រាស់ឧបល័រសម្រា
ប់និយាយទូរសព្ទ សូមដាក់ឧបករណ៍ឱ្យឆ្ងាយពីត្រច�ៀករបស់អ្នក។
• សងា្ ត់៖ បិទ​មីក្រូហ្វូន ដ�ើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ភាគី​ម្ខាងទ�ៀត​ឮ​សំឡេង​របស់អ
​ ្នក។
• ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច / លាក់៖ ប�ើក ឬបិទបន្ទះចុចលេខ។
• ៖ បញ្ចប់ការហ�ៅទូរសព្ទបច្ចុប្បន្ន។
ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ហ�ៅ​វដេ
ី អូ
ប៉ះ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ប្រើ​ជម្រើស​ខាងក្រោម៖
• ៖ ចូលប្រើជម្រើសបន្ថែម។
• កាមេរ៉ា៖ បិទ​កាមេរ៉ា ដ�ើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ភាគី​ម្ខាងទ�ៀត​ឃ�ើញ​អ្នក។
• បរ្ដូ ៖ ប្តូរ​រវាង​កាមេរ៉ា​មុខន
​ ិង​ក្រោយ។
• ៖ បញ្ចប់ការហ�ៅទូរសព្ទបច្ចុប្បន្ន។
• ស្ងាត់៖ បិទ​មីក្រូហ្វូន ដ�ើម្បី​កុ​ឲ
ំ ្យ​ភាគី​ម្ខាងទ�ៀត​ឮ​សំឡេង​របស់អ
​ ្នក។
• ឧបល័រ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ ឬបិទដំណ�ើរការឧបល័រសម្រាប់និយាយទូរសព្ទ។ ន�ៅពេលប្រើប្រាស់ឧបល័រសម្រា
ប់និយាយទូរសព្ទ សូមដាក់ឧបករណ៍ឱ្យឆ្ងាយពីត្រច�ៀករបស់អ្នក។
76
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ​ពី​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចទ�
​ ៅ​ទំនាក់ទំនង
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ។
2 វាយបញ្ចូល​លេខ។
ប�ើ​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច​មិន​លេចឡ�ើងល�ើ​អេក្រង់​ទេ សូម​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
3 ប៉ះ បង្កើតទ​ ំនាក់ទ​ ំនង ដ�ើម្បី​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ថ្មី​មួយ ឬ​កប៏​ ៉ះ អាប់ដេត​មាន​ស្រាប់ ដ�ើម្បី​ថែម​លេខ​ទ�ៅ​
ទំនាក់ទំនង​ដែល​មាន​ស្រាប់។
ការថែម​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ​ពី​បញ្ជី​ការហ�ៅ​ទ�ៅ​ទំនាក់ទំនង
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប​ ៉ះ ថ្មីៗ។
2 ប៉ះ​រូប​អ្នកហ�ៅ ឬ​កប៏​ ៉ះ​លេខ​ទូរសព្ទ → ព័ត៌មាន​លម្អិត។
3 ប៉ះ បង្កើតទ​ ំនាក់ទ​ ំនង ដ�ើម្បី​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ថ្មី​មួយ ឬ​កប៏​ ៉ះ អាប់ដេត​មាន​ស្រាប់ ដ�ើម្បី​ថែម​លេខ​ទ�ៅ​
ទំនាក់ទំនង​ដែល​មាន​ស្រាប់។
ការថែម​ស្លាក​ទ�ៅ​លេខ​ទូរសព្ទម
​ ួយ
អ្នកអាចថែមស្លាកទ�ៅក្នុងលេខទូរសព្ទ ដ�ោយមិនចាំបាច់រក្សាទុកទ�ៅក្នុងទំនាក់ទំនងបាន។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកម�ើល
ព័តម
៌ ានរបស់អ្នកហ�ៅទូរសព្ទ ន�ៅពេលពួកគេហ�ៅទូរសព្ទមក ដ�ោយមិនចាំបាច់បញ្ចូលក្នុងទំនាក់ទំនង។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទូរសព្ទ ហ�ើយប​ ៉ះ ថ្មីៗ។
2 ប៉ះ​លេខ​ទូរសព្ទ​មួយ → ព័ត៌មាន​លម្អិត។
3 ប៉ះ ថែម​ស្លាក, បញ្ចូល​ស្លាក រួច​ហ�ើយប​ ៉ះ រួចរាល់។
ន�ៅពេល​មាន​ការហ�ៅ​ចូលព
​ ី​លេខ​ន�ោះ ស្លាក​នឹងប
​ ង្ហាញ​ក្រោម​លេខ។
77
កម្មវិធី និង មុខងា
ទំនាក់ទំនង
ការណែនាំ
បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ថ្មី ឬ គ្រប់គ្រង​ទំនាក់ទំនង​ល�ើ​ឧបករណ៍។
ការថែម​ទំនាក់ទំនង
ការបង្កើតទ
​ ំនាក់ទំនង​ថ្មី
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង, ប៉ះ
រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃលា្ ំងផ្ទុក។
2 វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង។
េ�ជើសេរើសទីតាំងផ��ក។
ប���លរូបភាព។
វាយប���លព័ត៌មានទំនាក់ទំនង។
េបើកែផ�កព័ត៌មានបែន�ម។
េស�នព័ត៌មានទំនាក់ទំនងពីនាមបណ�។
អាស្រ័យ​ល�ើ​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​បាន​ជ្រើស ប្រភេទ​នៃ​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​អាច​រក្សាទុក​អាច​ខុសគ្នា។
3 ប៉ះ រក្សា​ទុក។
78
កម្មវិធី និង មុខងា
ការនាំចូលទ
​ ំនាក់ទំនង
ថែម​ទំនាក់ទំនង​ដ�ោយ​នាំចូលព
​ ួកវា​ព​ឃ
ី លា្ ំងផ្ទុក​ផ្សេងទ�ៀត​ដាក់​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នក។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប​ ៉ះ
នាំចូល។
→ គ្រប់គ្រង​ទំនាក់ទំនង → នាំ​ចូល/​នាំចេ
​ ញ​ទំនាក់ទ
​ ំនង →
2 ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​ត្រូវ​នាំចូល​ទំនាក់ទំនង​ពី​ន�ោះ។
3 ធីក​ឯកសារ VCF ឬ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​ត្រូវ​នាំចូល ហ�ើយប​ ៉ះ រួចរាល់។
4 ជ្រើស​ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ដែល​ត្រូវ​រក្សាទុក​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប​ ៉ះ នាំចូល។
ការធ្វើសមកាលកម្មទំនាក់ទំនងជាមួយគណនីល�ើអ៊ីនធ�ើណិត
ធ្វើ​សមកាល​ទំនាក់ទំនង​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ទំនាក់ទំនង​ល�ើបណ្ដាញ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​គណនី​វិប​
របស់​អ្នក​ដូចជា Samsung Account។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី រួច​ជ្រើស​គណនី​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​
ជាមួយ។
2 ប៉ះ ធ្វើ​សមកាល​គណនី រួចប​ ៉ះក​ ុងតាក់ សមកាល ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
សម្រាប់ Samsung Account សូម​ប៉ះ → ការកំណត់​សមកាល រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការស្វែងរក​ទំនាក់ទំនង
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង។
ប្រើ​វិធី​ស្វែងរក​ណាមួយ​ខាងក្រោម៖
• រំកិល​ទ�ៅល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម​ល�ើ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង។
• អូស​ម្រាមដៃ​តាម​លិបិក្រម​ន�ៅ​ជ្រុង​ខាង​ស្តានំ​ៃ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង ដ�ើម្បី​រំកិលវ​ា​យ៉ាង​រហ័ស។
• ប៉ះ​វាល​ស្វែងរក​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង រួចវ​ាយបញ្ចូល​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆយ​នៃ​ការស្វែងរក។
79
កម្មវិធី និង មុខងា
ចុចរូបភាពរបស់ទំនាក់ទំនង ឬចុចឈ្មោះរបស់ទំនាក់ទំនង → ព័ត៌មាន​លម្អិត។ បន្ទាប់មកធ្វើតាមសកម្មភាពណា
មួយក្នុងចំណ�ោមសកម្មភាពខាងក្រោម៖
• ៖ បញ្ចូលទ�ៅទំនាក់ទំនងដែលអ្នកពេញចិត្ត។
• /
• ៖ សរសេរសារ។
• ៖ សរសេរអ៊ីមែល។
៖ ធ្វើការហ�ៅទូរសព្ទជាសំឡេង ឬវីដេអូ។
ការចែករំលែក​ទំនាក់ទំនង
អ្នក​អាច​ចែករំលែក​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​អ្នកដទៃ​ដ�ោយ​ប្រើជ
​ ម្រើស​ចែករំលែក​ផ្សេងៗ។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប​ ៉ះ
→ ចែក​រំលែក។
2 ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប​ ៉ះ ចែក​រំលែក។
3 ជ្រើស​វិធី​ចែករំលែក។
ការរក្សាទុក​និងក
​ ារចែករំលែក​ទម្រង់
រក្សាទុក​និង​ចែករំលែក​ព័តម
៌ ាន​ទម្រង់​របស់​អ្នក ដូចជា​រូបថត​និង​សារ​ស្ថានភាព ជាមួយអ
​ ្នកដទៃ ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​
ចែករំលែក​ទម្រង់។
• ម
ុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើត
​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
• ម
ុខងារ​ចែករំលែក​ទម្រង់អ
​ ាច​ប្រើ​បាន​តែ​ជាមួយ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​
ចែករំលែក​ទម្រង់​ន�ៅ​ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់​ពួកគេ​ប៉ណ្ណ
ុ
ោះ។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង រួច​ជ្រើស​ទម្រង់រ​បស់អ​ ្នក។
2 ប៉ះ កែ, កែ​ទម្រង់រ​បស់​អ្នក ហ�ើយប​ ៉ះ រក្សា​ទុក។
3 ប៉ះ
→ ការចែករំលែក​ទម្រង់ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់លេខទូរសព្ទរបស់អ្នក ដ�ើម្បីប្រើមុខងារចែករំលែកកម្រងព័ត៌មាន។ អ្នកអាចម�ើលព័ត៌មានទម្រ
ង់ដែលបានអាប់ដេតរបស់ទំនាក់ទំនងន�ៅក្នុង ទំនាក់ទំនង។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរវ​ិសាលភាព​នៃ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​ត្រូវ​ចែករំលែក​ទម្រង់រ​បស់​អ្នក​ជាមួយ សូម​ប៉ះ ចែករំលែក​ជាមួយ
ជ្រើស​ធាតុ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ចែករំលែក រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
80
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្កើតក្រុម
អ្នកអាចបញ្ចូលក្រុម ដូចជាគ្រួសារ ឬមិត្តភ័ក្តិជាដ�ើម ហ�ើយគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងតាមក្រុមបាន។
1 ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ទំនាក់ទំនង រួចចុច ក្រុម → បង្កើត។
2 បញ្ចូលឈ្មោះក្រុម។
ដ�ើម្បីកំណត់សំឡេងរ�ោទ៍សម្រាប់ក្រុម សូមចុច ដាក់សំឡេងរ�ោទ៍ជាក្រុម រួចជ្រើសរ�ើសសំឡេងរ�ោទ៍។
3 ចុច ថែម​សមាជិក រួចជ្រើសរ�ើសទំនាក់ទំនងដែលត្រូវបញ្ចូលទ�ៅក្នុងក្រុម បន្ទាបម់ កចុច រួចរាល់។
4 ប៉ះ រក្សា​ទុក។
ការផ្ញើសារជាក្រុម
អ្នកអាចផ្ញើសារជាក្រុមទ�ៅកាន់សមាជិកផ្សេងៗក្នុងក្រុមបានក្នុងពេលតែមួយ។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ទំនាក់ទំនង រួចចុច ក្រុម ហ�ើយជ្រើសរ�ើសក្រុម បន្ទាប់មកចុច → ផ្ញើ​សារ។
ការបញ្ចូល​ទំនាក់ទំនង​ស្ទួនច
​ ូលគ្នា
ន�ៅពេលអ្នកនាំចូលទំនាក់ទំនងពីទំហំផ្ទុកផ្សេង ឬធ្វើសមកាលកម្មទំនាក់ទំនងជាមួយគណនីផ្សេង បញ្ជីទំនាក់ទំ
នងរបស់អ្នកអាចនឹងបញ្ចូលទំនាក់ទំនងស្ទួនគ្នា។ សូមបញ្ចូលទំនាក់ទំនងស្ទួនចូលគ្នាតែមួយ ដ�ើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធ
ភាពនៃបញ្ជីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប​ ៉ះ
→ គ្រប់គ្រង​ទំនាក់ទំនង → បញ្ចូល​ទំនាក់ទំនង​ចូលគ្នា។
2 ធីក​ទំនាក់ទំនង​ទាំងន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ បញ្ចូល។
ការលុបទ
​ ំនាក់ទំនង
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប​ ៉ះ
→ លុប។
2 ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង ហ�ើយប​ ៉ះ លុប។
ដ�ើម្បីលុបទំនាក់ទំនងម្តងមួយៗ សូមប�ើកបញ្ជីទំនាក់ទំនង រួចចុចរូបភាពរបស់ទំនាក់ទំនង
ឬចុចឈ្មោះរបស់ទំនាក់ទំនង → ព័ត៌មាន​លម្អិត។ បន្ទាប់មកចុច → លុប។
81
កម្មវិធី និង មុខងា
សារ
ការណែនាំ
ផ្ញើ​និង​បង្ហាញ​សារ​តាមការសន្ទនា។
ការផ្ញើ​សារ
អ្នកអាចនឹងត្រូវបង់ប្រាក់បន្ថែម​សម្រាប់​ការផ្ញើ​សារ ន�ៅពេល​អ្នកក
​ ំពុងរ​៉ូមីង។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សារ ហ�ើយប​ ៉ះ
។
2 ថែម​អ្នកទទួល ហ�ើយប​ ៉ះ ចាប់ផ្ដើម។
3 វាយបញ្ចូល​សារ។
ឱ្យជាប់ រួចនិយាយសារជាសំឡេង
ដ�ើម្បីថត និងផ្ញើសារជាសំឡេង សូមចុចសង្កត់
បន្ទាប់មកព្រលែងម្រាមដៃរបស់អ្នក។ រូបការថតសំឡេងបង្ហាញឡ�ើង ន�ៅពេលលាក់ក្តារចុចតែប៉ុណ្ណោះ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
អ�កទទួល
េធ�ើការេហៅទូរសព�េទៅអ�កទទួល។
ភ�ាប់ឯកសារ។
េផ�ើសារ។
វាយប���លសារ។
4 ចុច
ប���លស�ីកឃ័រ។
ដ�ើម្បីផ្ញើសារ។
សម្រាប់ម៉ូដែលប្រើស៊ីមពីរ សូមចុច
ឬ
ដ�ើម្បីផ្ញើសារ។
82
កម្មវិធី និង មុខងា
ការផ្ញើស្ទីកឃ័រ My Emoji
អ្នកអាចផ្ញើស្ទីកឃ័រ My Emoji ដែលមានមុខមាត់ដូចអ្នកតាមរយៈសារ។
ឬ
ន�ៅល�ើក្តារចុច Samsung រួចចុចរូប My Emoji។ បន្ទាប់ពីន�ោះ
ន�ៅពេលកំពុងសរសេរសារ សូមចុច
ស្ទីកឃ័រ My Emoji នឹងបង្ហាញឡ�ើង។ ជ្រើសរ�ើសស្ទីកឃ័រដែលអ្នកចង់ចែករំលែក។
ស្ទីកឃ័រ My Emoji នឹងបង្ហាញឡ�ើង បន្ទាប់ពីអ្នកបង្កើត My Emoji ន�ៅក្នុងកម្មវិធី កាមេរ៉ា។
សូមម�ើល My Emoji សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
ការបង្ហាញ​សារ
សារ​ត្រូវ​បាន​រ�ៀប​ជាក្រុម​ទ�ៅ​ជា​ខ្សែសន្ទនា​តាម​ទំនាក់ទំនង។
អ្នកអាចនឹងត្រូវបង់ប្រាក់បន្ថែម​សម្រាប់​ការទទួល​សារ ន�ៅពេល​អ្នកក
​ ំពុងរ​ម
៉ូ ីង។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សារ ហ�ើយប​ ៉ះ សន្ទនា។
2 ល�ើ​បញ្ជី​សារ សូម​ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង​មួយ។
83
កម្មវិធី និង មុខងា
3 បង្ហាញ​សន្ទនា​របស់​អ្នក។
ដ�ើម្បីឆ្លើយតបនឹងសារ សូមចុច វាយបញ្ចូល​សារ រួចបញ្ចូលសារ បន្ទាប់មកចុច
ឬ
។
សម្រាប់ម៉ូដែលប្រើស៊ីមពីរ សូមចុច
។
ការខ្ទបស
់​ ារ​មិនច
​ ង់​បាន
ខ្ទប​ស
់ ារ​ពី​លេខ​ជាក់លាក់​ដែល​បាន​ថែម​ទ�ៅ​បញ្ជី​ខ្ទប់​របស់​អ្នក។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សារ ហ�ើយប​ ៉ះ
→ ការកំណត់ → ខ្ទបលេ
់​ ខ​និងស
​ ារ → ខ្ទបលេ
់​ ខ។
2 ចុច ប្រអប់​ទទួល រួចជ្រើសរ�ើសទំនាក់ទំនង។ ឬចុច ទំនាក់ទំនង ហ�ើយជ្រើសរ�ើសទំនាក់ទំនង បន្ទាប់មកចុច
រួចរាល់។
​ ខ, វាយបញ្ចូល​លេខ​ទូរសព្ទ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ
ដ�ើម្បី​វាយបញ្ចូល​លេខ​មួយ​ដ�ោយដៃ សូម​ប៉ះ វាយបញ្ចូលលេ
។
ការកំណត់​ការជូនដំណឹងស
​ ារ
អ្នក​អាច​ប្ដូរ​សំឡេង​ជូនដំណឹង ជម្រើស​បង្ហាញ ជាដ�ើម។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សារ, ប៉ះ
→ ការកំណត់ → ការជូនដ
​ ំណឹង រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះក
​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
2 ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ការជូនដំណឹង។
ការកំណត់​ការរំឭក​សារ
អ្នកអាចកំណត់ការជូនដំណឹងន�ៅចន្លោះពេលណាមួយ ដ�ើម្បីឱ្យអ្នកដឹងថាអ្នកមានការជូនដំណឹងដែលមិនទាន់
ម�ើល។ ប្រសិនប�ើមុខងារនេះមិនប�ើកដំណ�ើរការ សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូលប​្រើ →
ការរំឭក​ពី​ការជូនដំណឹង បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ ហ�ើយចុចប៊ូតុងបិទប�ើក សារ
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
84
កម្មវិធី និង មុខងា
អ៊ីនធ�ើណិត
ការណែនាំ
ប�ើកម�ើល​ល�ើ​អ៊ីនធ�ើណិត​ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន ព្រមទាំងច
​ ំណាំ​ទំព័រវិប​សំណព្វ​របស់​អ្នក​ដ�ើម្បី​ចូលម�ើលព
​ ួកវា​
យ៉ាង​ងាយស្រួល។
ការប�ើកម�ើលទ
​ ំព័រវិប
1 ប�ើក​សឺមី Samsung ហ�ើយ​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី អ៊ីនធ�ើណិត។
2 ប៉ះ​វាល​អាសយដ្ឋាន។
3 វាយបញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​វិបឬ​ ព​ ាក្យគន្លឹះ​មួយ រួច​ហ�ើយប​ ៉ះ ទ�ៅ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​របារឧបករណ៍ សូម​អូស​ម្រាមដៃ​របស់អ
​ ្នក​ចុះក្រោម​បន្តិច​ល�ើ​អេក្រង់។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​រវាង​ថេប​យ៉ាង​រហ័ស សូម​អូស​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ​ល�វើ​ាល​អាសយដ្ឋាន។
កំណត់ចំណាំេគហទំព័របច��ប�ន�។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
រ�េ�ហ�សេគហទំព័របច��ប�ន�។
េមើលេគហទំព័រ។
េមើលចំណាំ េគហទំព័រែដល�ានរក�ាទុក
និង�បវត�ិរុករកថ�ីៗរបស់អ�ក។
មុឺនុយរហ័ស
េបើកកម�វ�ធី�គប់�គងផ�ាំងរបស់កម�វ�ធីរុករ
កតាមអ៊�នេធើណិត។
ឆ�ាស់េទៅមករវាងទំព័រេផ�ងៗ។
85
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់
អ្នកអាចគ្រប់គ្រងផ្ទាំងប�ើក ចំណាំ និងទំព័រដែលបានរក្សាទុកដាច់ដ�ោយឡែកពីគ្នាន�ៅក្នុងទម្រង់សម្ងាត់។ អ្នកអាច
ចាក់ស�ោទម្រង់សម្ងាត់ដ�ោយប្រើពាក្យសម្ងាត់ និងខ្ចៅដៃ ឬប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក។
ការប�ើកដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់
ន�ៅក្នុងរបារឧបករណ៍ដែលស្ថិតន�ៅផ្នែកខាងក្រោមអេក្រង់ សូមចុច ថេប → ប�ើកទម្រង់សម្ងាត់។
​ប្រសិនប�ើអ្នកប្រើប្រាស់ទម្រង់នេះជាល�ើកដំបូង សូមកំណត់ថាត្រូវប្រើពាក្យសម្ងាត់ ឬទិន្នន័យជីវមាត្ររបស់អ្នកស
ម្រាប់ទម្រង់សម្ងាត់។
ក្នុង​ទម្រង់​សម្ងាត់ អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ​មុខងារ​ខ្លះ​ដូចជា​ការថត​រូបអេក្រង់​ឡ�ើយ។
ក្នុង​ទម្រង់​សម្ងាត់ ឧបករណ៍​នឹង​ប្ដូរព
​ ណ៌​នៃ​របារឧបករណ៍។
ការប្ដូរ​ការកំណត់​សន្តិសុខ
អ្នក​អាច​ប្ដូរ​ពាក្យសម្ងាត់ឬ
​ ​វិធី​ចាក់ស�ោ​របស់​អ្នក។
​ ម្រង់ស
​ ម្ងាត់ → ប្ដូរ​ពាក្យសម្ងាត់។ ដ�ើម្បីកំណត់ខ្ចៅដៃ ឬ​
ចុច → ការកំណត់ → ភាពឯកជន → សន្តិសុខទ
ប្រស្រីភ្នែកដែលអ្នកបានថតបញ្ចូលជាវិធីចាក់ស�ោរួមជាមួយនឹងពាក្យសម្ងាត់ សូមចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ខ្ចៅដៃ ឬ
ប្រស្រីភ្នែក ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ សូមម�ើល ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ ឬ ការសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែក សម្រាប់ព័តម
៌ ានបន្ថែម
អំពីការប្រើប្រាស់ខ្ចៅដៃ ឬប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក។
ការបិទដំណ�ើរការ​ទម្រង់ស
​ ម្ងាត់
ក្នុង​របារឧបករណ៍​ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះ ថេប → បិទទ
​ ម្រង់ស
​ ម្ងាត់។
86
កម្មវិធី និង មុខងា
អ៊ីមែល
ការរ�ៀបចំ​គណនី​អ៊ីមែល
រ�ៀបចំគណនីអ៊ីមែល ន�ៅពេលប�ើក អ៊ីមែល ជាល�ើកដំបូង។
1 ប�ើក​សឺមី Samsung ហ�ើយ​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី អ៊ីមែល។
2 វាយបញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​និងព​ ាក្យសម្ងាត់ រួច​ហ�ើយប​ ៉ះ ចុះឈ​្មោះ​ចូល។
ដ�ើម្បី​ចុះបញ្ជី​គណនី​អ៊ីមែល​មួយ​ដ�ោយដៃ សូម​ប៉ះ ការរ�ៀបចំដ�
​ ោយដៃ។
3 ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចបក់​ ាររ�ៀបចំ។
ដ�ើម្បីរ�ៀបចំគណនីអ៊ីមែលមួយទ�ៀត សូមប៉ះ
→
→ ថែម​គណនី។
ប្រសិនប�ើអ្នកមានគណនីអ៊ីមែលច្រើនជាងមួយ អ្នកអាចកំណត់គណនីមួយជាគណនីលំនាំដ�ើម។ ចុច
→ → កំណត់​គណនី​លំនាំដ�ើម។
ការផ្ញើ​អ៊ីមែល
1 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​សរសេរ​អ៊ីមែល​មួយ។
2 បញ្ចូលអ្នកទទួល រួចបញ្ចូលប្រធានបទ និងអត្ថបទ។
3 ប៉ះ ផ្ញើ ដ�ើម្បី​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​ន�ោះ។
ការអាន​អ៊ីមែល
ន�ៅពេលប�ើកកម្មវិធី អ៊ីមែល ឧបករណ៍នឹងទាញយកអ៊ីមែលថ្មីដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ដ�ើម្បីទាញយកអ៊ីមែលដ�ោយផ្ទាល់ សូមអូសពីផ្នែកខាងល�ើបញ្ជីអ៊ីមែលចុះក្រោម។
ប៉ះ​អមែ
៊ី ល​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​អាន​វា។
ប្រសិនប�ើបិទការធ្វើសមកាលកម្មអ៊ីមែល អ៊ីមែលថ្មីនឹងមិនអាចទាញយកបានទេ។
→ ឈ្មោះគណនីរបស់អ្នក
ដ�ើម្បីប�ើកការធ្វើសមកាលកម្មអ៊ីមែល សូមចុច →
បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ធ្វើ​សមកាល​គណនី ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
87
→
កម្មវិធី និង មុខងា
កាមេរ៉ា
ការណែនាំ
ថត​រូប​និង​ថត​វីដេអូ​ដ�ោយ​ប្រើ​ទម្រង់ន
​ ិង​ការកំណត់​ផ្សេងៗ។
ការប្រើ​កាមេរ៉ា​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ
• កុំ​ថត​រូប​ឬ​ថត​វដេ
ី អូ​អ្នកដទៃ​ដ�ោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ពី​ពួកគេ។
• កុំ​ថត​រូប​ឬថ
​ ត​វដេ
ី អូ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​ការហាមប្រាម​តាម​ផ្លូវច្បាប់។
• កំុ​ថត​រូប​ឬ​ថត​វដេ
ី អូ​ក្នុងក
​ ន្លែង​ដែល​អ្នក​អាច​បំពាន​ល�ើ​ភាពឯកជន​របស់អ
​ ្នកដទៃ។
ការចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា
ប្រើ​វិធី​ខាងក្រោម ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​កាមេរ៉ា៖
• ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី កាមេរ៉ា។
• ចច
ុ ​គ្រាប់ចុច​ថាមពល​ពីរដង​យ៉ាង​រហ័ស។
• ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ សូម​អូស
ទ�ៅ​ក្រៅ​រង្វង់។
• វ ិធី​ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យ​ល�ើត
​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ម
ុខងារកាមេរ៉ាខ្លះមិនអាចប្រើបានទេ ន�ៅពេលចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី កាមេរ៉ា ពីអេក្រង់ជាប់ស�ោ
ឬក៏ន�ៅពេលអេក្រង់រលត់ ខណៈពេលបានកំណត់វិធីចាក់ស�ោអេក្រង់។
• ប�
ើ​រូបថត​ដែល​អ្នកថ
​ ត​ម�ើល​ទ�ៅ​ព្រិល សូម​សម្អាត​ឡិន​កាមេរ៉ា ហ�ើយ​សាកល្បង​ម្តងទ�ៀត។
88
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថត​មូលដ្ឋាន
ការថត​រូប ឬ ការថត​វដេ
ី អូ
1 ប៉ះ​រូប​ល�ើ​អេក្រង់ប​ ង្ហាញ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​កាមេរ៉ា​គួរ​ផ្តោត។
2 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រូប ឬ​ក​ប
៏ ៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​វីដេអូ។
ការព�ងីក�បេភទអុបទិច
2 ដង (ម៉ូែដល Galaxy
S9+ ែតប៉ុេណ�ោះ)
ទ�មង់ថត
ប��រឆ�ាស់កាេមរ�ាមុខ
និងកាេមរ�ាេ�កោយ។
េមើលរូបភាពតូចសាក
ល�ង
ទ�មង់បច��ប�ន�
ថតរូបភាព។
ថតវ�េដអូ។
ការកំណត់កាេមរ�ា
Bixby Vision
ជេ�មើសស�មាប់ទ�មង់
ថតបច��ប�ន�
• ដ�
ម
ើ ្បីកែសម្រួលកម្រិតពន្លឺរបស់រូបថត ឬវីដេអូ សូមចុចល�ើអេក្រង់។
ន�ៅល�ើរបារកែសម្រួលទ�ៅកាន់
ន�ៅពេលរបារកែសម្រួលបង្ហាញឡ�ើង សូមអូស
• ដ�
ើម្បី​ថត​រូប​ពី​វីដេអូ ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​វីដេអូ សូម​ប៉ះ
ឬ
។
។
• ដ�
ើម្បីផ្លាស់បតូរ្ ការផ្តោត ពេលកំពុងថតវីដេអូ សូមចុចផ្នែកដែលអ្នកចង់ផ្តោត។ ដ�ើម្បីប្រើមុខងារផ្តោតដ�ោ
។
យស្វ័យប្រវត្តិ សូមចុច
89
កម្មវិធី និង មុខងា
• អេក្រ
ង់​បង្ហាញ​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ទម្រង់ថ
​ ត​និង​កាមេរ៉ា​ណា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ។
• ក
ាមេរ៉ាន
​ ឹង​បិទ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
• ស
ូមប្រាកដថា កញ្ចក់កាមេរ៉ាមិនខូចខាត ឬកខ្វក់ឡ�ើយ។ ពុំន�ោះទេ
ឧបករណ៍អាចដំណ�ើរការខុសប្រក្រតី ន�ៅក្នុងមុខងារមួយចំនួនដែលតម្រូវឱ្យមានកម្រិតច្បាស់ខស
្ព ់។
• ម
ុខងារកាមេរ៉ាន�ៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នកមានកញ្ចក់កាមេរ៉ាថតបានផ្ទៃធំ។ រូបថត ឬវីដេអូថតបានផ្ទៃ
ធំអាចការខូចទ្រង់ទ្រាយតិចតួច ហ�ើយវាមិនមែនជាបញ្ហាចំព�ោះដំណ�ើរការរបស់ឧបករណ៍ឡ�ើយ។
• រ យៈពេលអតិបរមាដែលអ្នកអាចថតបាននឹងថយចុះ ន�ៅពេលថតវីដេអូដែលមានកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់។
ការថែម​ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា​មួយទ�
​ ៀត
ថែម​ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា​មួយ​ទ�ៀត​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ដែល​អ្នកច
​ ង់​បាន​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ថត​រូបក
​ ាន់តែ​ងាយស្រួល។
ទ�ៅ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ។
អូស
ប�ើ​ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា​មួយ​ទ�ៀត​មិន​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទេ សូម​ប៉ះ
កាមេរ៉ា​អណ្ដែត ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
90
ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ប៊ូតុង​
កម្មវិធី និង មុខងា
ការកំណត់សកម្មភាពប៊ូតុងកាមេរ៉ា
អ្នកអាចថតរូបជាប់ៗគ្នា ឬបង្កើត GIF ជីវចល ដ�ោយចុចសង្កត់ប៊ូតុងកាមេរ៉ាឱ្យជាប់។
→ ចុចប
​ ៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា​ឲ្យ​ជាប់​ដ�ើម្បី រួចជ្រើសរ�ើសសកម្មភាពដែលអ្នកច
ន�ៅល�ើអេក្រង់ម�ើលសាកល្បង សូមចុច
ង់ប្រើ។
• ថត​រូប​ល�ឿន​ជាប់ៗគ
​ ្នា៖ ថតរូបជាប់ៗគ្នា។
• បង្កើត GIF៖ បង្កើត GIF ជីវចលដ�ោយប្រើរូបថតជាប់ៗគ្នា ដែលអ្នកបានថត។
មុខងារនេះអាចប្រើបានន�ៅក្នុងមុខងារថតមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ។
ការពង្រីក និង ការបង្រួម
ប្រើ​វិធី​ផ្សេងៗ​ក្នុងក
​ ារ​ពង្រីក​ឬ​បង្រួម។
• ញែក​ម្រាមដៃ​ពីរ​ចេញ​ព​គ្នា​ល�
ី
ើ​អេក្រង់​ដ�ើម្បី​ពង្រីក និង ក�ៀប​ដ�ើម្បី​បង្រួម។
• គ្រប់គ្រងការពង្រីកបង្រួមដ�ោយប្រើម្រាមដៃមួយ។ អូស
របារពង្រីកបង្រួមទ�ៅ
ឬ
។
• ប្រើការពង្រីកអុបទិក 2x ដ�ើម្បីទទួលបានរូបថតច្បាស់ ទ�ោះបីជាន�ៅពេលអ្នកពង្រីករូបន�ៅឆ្ងាយក៏ដ�ោយ។
។ (សម្រាប់ម៉ូដែល Galaxy S9+ តែប៉ុណ្ណោះ)
ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ សូម​ប៉ះ
• ម
ុខងារ​ហ្ស៊ូម​អាច​ប្រើ​បាន​តែ​ន�ៅពេល​ប្រើក
​ ាមេរ៉ា​ខាង​ក្រោយ​ប៉ុណ្ណោះ។
• ប្រស
ិនប�ើអ្នកប្រើមុខងារពង្រីកវីដេអូរយៈពេលយូរ ពេលកំពុងថតវីដេអូ
ន�ោះគុណភាពវីដេអូអាចនឹងធ្លាក់ចុះ ដ�ើម្បីទប់ស្កាត់កុំឱ្យឧបករណ៍ក្ដៅខ្លាំង។ (សម្រាប់ម៉ូដែល
Galaxy S9+ តែប៉ុណ្ណោះ)
• ក
ារពង្រីកអុបទិក 2x អាចនឹងមិនដំណ�ើរការន�ៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដែលមានពន្លឺតិចឡ�ើយ។
(សម្រាប់ម៉ូដែល Galaxy S9+ តែប៉ុណ្ណោះ)
91
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​មុខងារ​ផ្ដោត​និង​ពន្លឺប៉ះ
ចាក់ស�ោមុខងារផ្តោត (AF) និងពន្លឺ (AE)
អ្នក​អាច​ចាក់ស�ោ​ការផ្ដោត​ឬ​ពន្លឺប៉ះ​ល�ើ​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស ដ�ើម្បី​រារាំង​កាមេរ៉ា​កឲ
ុំ​ ្យ​លៃតម្រូវ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ផ្អែក​
ល�ើ​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ល�ើ​រូប​ឬ​ប្រភព​ពន្លឺ។
ចុចសង្កត់ផ្នែកដែលត្រូវផ្តោតឱ្យជាប់ ន�ោះស៊ុម AF/AE នឹងបង្ហាញឡ�ើងល�ើផ្នែកន�ោះ
ហ�ើយការកំណត់មុខងារផ្តោត និងពន្លឺនឹងត្រូវបានចាក់ស�ោ។ ការកំណត់នេះនឹងន�ៅតែចាក់ស�ោដដែល
ទ�ោះបីជាអ្នកថតរូបហ�ើយក៏ដ�ោយ។
មុខងារនេះអាចប្រើបានន�ៅក្នុងមុខងារ ស្វ័យប្រវត្តិ និង PRO តែប៉ណ្ណ
ុ
ោះ។
បែងចែកផ្នែកផ្ដោត និងផ្នែកពន្លឺដាច់ដ�ោយឡែកពីគ្នា
អ្នកអាចបែងចែកផ្នែកផ្ដោត និងផ្នែកពន្លឺដ�ោយឡែកពីគ្នាបាន។
ចុចសង្កត់ល�ើអេក្រង់ម�ើលសាកល្បង។ បន្ទាប់មក ស៊ុម AF/AE នឹងបង្ហាញឡ�ើងន�ៅល�ើអេក្រង់ន�ោះ។ អូសស៊ុម
ទ�ៅផ្នែកដែលអ្នកចង់បែងចែកផ្នែកផ្ដោត និងផ្នែកពន្លឺ។
មុខងារនេះអាចប្រើបានន�ៅក្នុងមុខងារ PRO តែប៉ុណ្ណោះ។
92
កម្មវិធី និង មុខងា
ចលនា​យឺត​បំផុត
អ្នកអាចថតគ្រប់ចលនាទាំងអស់ដែលអ្នកមិនចង់រំលង ក្នុងល្បឿនល�ឿនបំផុត
ហ�ើយចាក់វាឡ�ើងវិញក្នុងចលនាយឺត។ មុខងារចលនាយឺតបំផុតនឹងជួយឱ្យអ្នកថតសកម្មភាពពិសេសៗ
និងឈុតដែលមានចលនាល�ឿន ហ�ើយរីករាយជាមួយវាតាមរយៈវិធីថ្មីសប្បាយៗ។ ន�ៅពេលអ្នកចាក់វដេ
ី អូ ផ្នែកដែ
លថតជាចលនាយឺតបំផុតនឹងចាក់ក្នុងចលនាយឺត។
• ពហុថត៖ ថតវីដេអូ ហ�ើយថតសកម្មភាពជាច្រើនជាចលនាយឺតបំផុត។
• ថត​ម្ដង៖ ថតវីដេអូខ្លី ដ�ោយថតសកម្មភាពតែមួយជាចលនាយឺតបំផុត។
• ប្រ
​ម
ើ ុខងារ​នេះ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​ពន្លឺ​គ្រប់គ្រាន់។
• ន�
ៅពេលថតវីដេអូក្នុងមុខងារ ស្វ័យប្រវត្តិ ការថតចលនាយឺតបំផុតអាចចាប់ផ្តើមខុសពេល ប្រសិន
ប�ើវាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោម៖
– ន�ៅពេលឧបករណ៍
–
រង្គើ។
– ន�ៅពេលមានវត្
–
ថុផ្សេងទ�ៀតមានចលនាន�ៅជិតវត្ថុដែលស្ថិតក្នុងកន្លែងចាប់យកចលនា។
– ន�ៅពេលថតវី
–
ដេអូក្រោមពន្លឺភ្លឹបភ្លែត ដូចជាពន្លឺអំពូលភ្លើងជាដ�ើម។
– ន�ៅពេលថតន�ៅកន្លែងងងឹ
–
ត ដែលធ្វើឱ្យរូបភាពគ្រើម។
93
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថតដ�ោយប្រើមុខងារថតសកម្មភាពច្រើន
ន�ៅពេលថតវីដេអូ សកម្មភាពទាំងអស់ដែលវត្ថុមានចលនានឹងត្រូវថតជាចលនាយឺតបំផុត។
1 ចុច ចលនា​យឺត​បំផុត ន�ៅល�ើបញ្ជីមុខងារថត។
2 សូមប្រាកដថាអ្នកបានកំណត់មុខងារនេះទ�ៅ ស្វ័យប្រវត្តិ។
េមើលព័ត៌មាន។
តំបន់ចាប់ចលនា
ចាប់េផ�ើមថតវ�េដអូ។
ឈប់ថតវ�េដអូ។
ប��រឆ�ាស់រវាងមុខងារ
ស�័យ�បវត�ិ
និងមុខងារស�មួល
េដោយខ��នឯង។
94
កម្មវិធី និង មុខងា
3 ចុច
ដ�ើម្បីចាប់ផ្តើមថតវីដេអូ។
ន�ៅពេលចលនាត្រូវបានចាប់ក្នុងផ្នែកចាប់ចលនា ឧបករណ៍នឹងថតសកម្មភាពន�ោះជាចលនាយឺតបំ
ំ ុចពណ៌ស
ផុត។ អ្នកអាចឃ�ើញចំនួនដងដែលអ្នកបានប្រើចលនាយឺតបំផុតតាមរយៈលេខរបស់ចណ
។ អ្នកអាចប្រើចលនាយឺតបំផុតបានរហូតដល់ 20 ដង ន�ៅក្នុងវីដេអូមួយ។
ដែលបង្ហាញន�ៅល�ើរូប
ចំនួនដងៃនការេ�បើ��ាស់មុខងារ
ចលនាយឺតបំផុត
ប្រសិនប�ើឧបករណ៍រង្គើ វាអាចនឹងចាប់ចលនាណាមួយ ហ�ើយថតសកម្មភាពដែលមិនចង់បានជាចល
នាយឺតបំផុត។
4 ចុច
ដ�ើម្បីបញ្ឈប់ការថតវីដេអូ។
ការថតដ�ោយប្រើមុខងារថតសកម្មភាពទ�ោល
ថតវីដេអូខ្លីដ�ោយថតសកម្មភាពតែមួយ ន�ៅពេលវត្ថុកំពុងមានចលនា។
1 ចុច ចលនា​យឺត​បំផុត ន�ៅល�ើបញ្ជីមុខងារថត។
2 ន�ៅល�ើអេក្រង់ម�ើលសាកល្បង សូមចុច
រួចចុចប៊ូតុងថយក្រោយពីរដង។
→ ចលនា​យឺត​បំផុត → ថត​ម្ដង
3 សូមប្រាកដថាបានកំណត់មុខងារនេះទ�ៅ ស្វ័យប្រវត្តិ។
4 ប៉ះ
។
ន�ៅពេលចលនាត្រូវបានចាប់ក្នុងផ្នែកចាប់ចលនា ឧបករណ៍នឹងថតសកម្មភាពន�ោះជាចលនាយឺតបំផុត
ហ�ើយរក្សាវាទុកជាវីដេអូខ្លី។
ប្រសិនប�ើឧបករណ៍រង្គើ វាអាចនឹងចាប់ចលនាណាមួយ ហ�ើយថតសកម្មភាពដែលមិនចង់បានជាចល
នាយឺតបំផុត។
95
កម្មវិធី និង មុខងា
ការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកចាប់ចលនា
ដ�ើម្បីប្តូរផ្នែកចាប់ចលនា សូមចុចសង្កត់ផ្នែកន�ៅក្នុងស៊ុមឱ្យជាប់ រួចអូសវាទ�ៅកាន់ទីតាំងថ្មី។
ដ�ើម្បីកែសម្រួលទំហំផ្នែកន�ោះ សូមចុចសង្កត់ជ្រុងណាមួយរបស់ស៊ុមឱ្យជាប់ន�ោះ រួចអូសវា។
ការថតក្នុងមុខងារថតខ្លួនឯង
អ្នកក៏អាចជ្រើសរ�ើសថតជាចលនាយឺតបំផុតដ�ោយខ្លួនឯងដ�ោយចុចប៊ូតុងបានផងដែរ។
ន�ៅល�ើអេក្រង់ម�ើលចលនាយឺតបំផុតសាកល្បង សូមចុច ស្វ័យប្រវត្តិ ដ�ើម្បីប្តូរទ�ៅមុខងារ ដ�ោយដៃ។
ន�ៅពេលអ្នកចង់ប្រើចលនាយឺតបំផុត សុមចុច ។
ការចាក់វីដេអូចលនាយឺតបំផុត។
ជ្រើសរ�ើសវីដេអូចលនាយឺតបំផុតណាមួយ រួចចុច
។
តន្រ្តីន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយចៃដន្យនឹងចាក់អមជាមួយវីដេអូដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ អំឡុងពេលចាក់វីដេអូន�ោះ។
ការកែសម្រួលវីដេអូចលនាយឺតបំផុត
អ្នកអាចកែសម្រួលវីដេអូ ហ�ើយរក្សាទុកវាជាឯកសារផ្សេង ឬចែករំលែកន�ៅល�ើអេក្រង់ចាក់វីដេអូ។
បិទ
ឬេបើកមុខងារចលនាយឺតបំផុត។
េមើលែផ�កមុខងារចលនាយឺតបំផុ
ត។
ប��រត�ន�ីៃផ�ខាងេ�កោយ។
�ចឹបែផ�កណាមួយ។
៖ ជ្រើសរ�ើស និងម�ើលផ្នែកចលនាយឺតបំផុតរបស់វីដេអូ។ ប្រសិនប�ើអ្នកចង់បិទស្តាយ៍ចលនាយឺតបំ
។
ផុត សូមចុច
• 96
កម្មវិធី និង មុខងា
៖ ច្រឹបផ្នែកចង់បាន។ អូសឃ្នាបចាប់ផ្ដម
ើ និងឃ្នាបបញ្ចប់ទ�ៅចំណុចចង់បាន ដ�ើម្បីជ្រើសរ�ើសផ្នែកត្រូវរ
ក្សាទុក។
• រ�ារចាប់េផ�ើម
• រ�ារប��ប់
៖ ប្ដូរតន្រ្តីផ្ទៃខាងក្រោយ។
ការចែករំលែកវីដេអូជា GIF ជីវចល
1 ជ្រើសរ�ើសវីដេអូចលនាយឺតបំផុតណាមួយ ហ�ើយអូសឡ�ើងល�ើន�ៅល�ើអេក្រង់ម�ើលវីដេអូសាក​ល្បង។
ឃ្លីបខ្លីដែលមានស្តាយ៍ខុសៗគ្នានឹងបង្ហាញឡ�ើង។
2 បន្ទាប់មក ជ្រើសរ�ើសឃ្លីបដែលអ្នកចង់បាន។
3 ចុច ចែករំលែក។
ឃ្លីបនឹងត្រូវបានរក្សាទុកជា GIF ជីវចល។
4 ជ្រើស​វិធី​ចែករំលែក។
• ន�
ៅពេលរក្សាទុកជា GIF ជីវចល គុណភាពវីដេអូអាចនឹងធ្លាក់ចុះ
ដ�ោយសារទំហំឯកសារត្រូវបានបន្ថយ។
• ស េវាកម្មបណ្ដាញសង្គម និងកម្មវិធីផ្ញើសារមួយចំនួនអាចមិនស្គាល់មុខងារចែករំលែក GIF ទេ។
• ម
ខ
ុ ងារនេះអាចប្រើបានសម្រាប់វីដេអូដ�ើមមិនទាន់កែសម្រួល ដែលបានថតជាចលនាយឺតបំផុតតែប៉ុ
ណ្ណោះ។
97
កម្មវិធី និង មុខងា
ផ្ដោត​ផ្ទាល់ (សម្រាប់ម៉ូដែល Galaxy S9+ តែប៉ុណ្ណោះ)
កាមេរ៉ា​ភ្លោះ​អនុញញា្ ត​ឲ្យ​អ្នក​ថត​រូប​ផ្ដោត​រាក់ៗ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ព្រិល ហ�ើយរ​ូប​លេចធ្លោ​យ៉ាង​ច្បាស់។
ំ លមានផ្ទៃធំជាង
ល�ើសពីនេះ មុខងារថតឌុបអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកថតរូបជិតដ�ោយពង្រីកទ�ៅល�ើវត្ថុ និងរូបមានផ្ទៃធដែ
ុ
ោះ។
មុន ដ�ោយគ្រាន់តែថតម្តងប៉ណ្ណ
ការថត​រូបមួយកំណាត់ខ្លួនឲ
​ ្យ​លេចធ្លោ ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ផ្ដោត​ផ្ទាល់
លៃតម្រូវ​កម្រិត​ព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ រួច​ហ�ើយ​ថត​រូប​មួយ​ដែល​រំលេច​រូប​ក្នុង​ន�ោះ។
• ប្រ
​ម
ើ ុខងារ​នេះ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​ពន្លឺ​គ្រប់គ្រាន់។
• ភ
ាពព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​អាច​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ត្រឹមត្រូវ​ក្នុង​ស្ថានភាព​ខាងក្រោម៖
– ឧបករណ៍
–
​ឬ​រូបក
​ ំពុង​ផ្លាស់ទី។
– រូប– ​មាន​លក្ខណៈ​ស្ដើង​ឬ​ថលា្ ។
– រូប– ​មាន​ពណ៌​ឬល
​ ំនាំ​ស្រដ�ៀងគ្នា​នឹង​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
– រូប– ​ឬ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មាន​ផ្ទៃ​លាត។
1 ចុច ផ្ដោត​ផ្ទាល់ ន�ៅល�ើបញ្ជីមុខងារថត។
2 អូស​របារ​លៃតម្រូវ​ភាពព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​កម្រិត​ព្រិល។
98
កម្មវិធី និង មុខងា
3 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រូប។
ទ�មង់ថត
រ�ារែកស�មួលក�មិត�ពិលៃផ�ខាងេ�កោយ
ែបបែផនស�មស់
ថតពីរ
99
កម្មវិធី និង មុខងា
ការកែ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​នៃ​រូបថត​ផ្ដោត​ផ្ទាល់
អ្នកក៏អាចកែសម្រួលកម្រិតព្រិលផ្ទៃខាងក្រោយដែលថតដ�ោយប្រើមុខងារផ្ដោត​ផ្ទាល់បានផងដែរ។ ន�ៅពេលពន្លឺ
ផ្ទៃខាងក្រោយបង្ហាញន�ៅក្នុងចំណុចព្រិល អ្នកអាចប្ដូររូបរាងនៃភាពព្រិលផ្ទៃខាងក្រោយបាន។ ជ្រើសរ�ើសរូបរាង
ដូចជាបេះដូង ផ្កាយ ឬផ្កា ដ�ើម្បីតុបតែងរូបថត និងធ្វើឱ្យវាមានភាពខុសប្លែក។
ការលៃតម្រូវ​កម្រិត​ព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ
ការប្តូរសណ្ឋាននៃភាពព្រិលន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយ
100
កម្មវិធី និង មុខងា
1 ជ្រើស​រូប​ដែល​បាន​ថត​ដ�ោយ​ប្រើ​មុខងារ​ផ្ដោត​ផ្ទាល់ ហ�ើយប​ ៉ះ លៃតម្រូវ​ភាពព្រិល​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
2 ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវក​ ម្រិត​ព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ សូម​អូស​របារ​លៃតម្រូវក​ ម្រិត​ព្រិល​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មក​ឆ្វេង​ឬ​
ទ�ៅ​ស្តាំ។
ដ�ើម្បីប្ដូររូបរាងភាពព្រិលផ្ទៃខាងក្រោយ សូមអូសបញ្ជីបែបផែនទ�ៅឆ្វេង ឬស្ដាំ
ហ�ើយជ្រើសរ�ើសបែបផែនដែលអ្នកចង់បាន។ បញ្ជីបែបផែននឹងបង្ហាញ ពេលរូបថតមានរូបរាងភាពព្រាលន�ៅ
ផ្ទៃខាងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ។
ែកស�មួលក�មិត�ពិ
លៃផ�ខាងេ�កោយ។
ប��ររូបរាង�ពិលៃផ�ខាង
េ�កោយ។
3 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​រក្សាទុក​រូបថត។
101
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថតរូបលាក់ផ្ទៃខាងក្រោយដ�ោយប្រើមុខងារថតឌុប
អ្នកអាចថតទាំងរូបជិត និងរូបមានផ្ទៃធដែ
ំ លមានផ្ទៃខាងក្រោយធំ ដ�ោយចុចម្ដងប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកអាចម�ើលទេសភា
ពផ្ទៃខាងក្រោយដែលលាក់ន�ៅល�ើអេក្រង់ម�ើលសាកល្បង។
ចុច ផ្ដោត​ផ្ទាល់ ន�ៅល�ើបញ្ជីមុខងារថត។ សូមប្រាកដថាមុខងារថតឌុបប�ើកដំណ�ើរការ ( )
ហ�ើយចាប់ផ្តើមថតរូប។ បន្ទាប់ពីន�ោះ សូមជ្រើសរ�ើសរូបថត ហ�ើយម�ើលរូបថតជិត និងរូបមានផ្ទៃធំ។
រូបថតបង�ាញជិត
រូបថតបង�ាញទិដ�ភាពធំ
102
កម្មវិធី និង មុខងា
AR EMOJI
My Emoji
អ្នកអាចបង្ហាញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានតាមវិធីសប្បាយៗ និងមានការច្នៃប្រឌិតដ�ោយប្រើ My Emoji
ដែលម�ើលទ�ៅដូចរូបអ្នក។ អ្នកអាចថតរូប និងវីដេអូដ�ោយប្រើ My Emoji ឬចែករំលែកស្ទីកឃ័រររបស់ My
Emoji ជាមួយអ្នកផ្សេង។
ការបង្កើត My Emoji
1 ចុច AR EMOJI ន�ៅល�ើបញ្ជីមុខងារថត។
2 ចុច បង្កើត My Emoji។
3 ដាក់មុខរបស់អ្នកឱ្យចំអេក្រង់ រួចចុច
ដ�ើម្បីថតរូប។
4 ជ្រើសរ�ើសភេទសម្រាប់ My Emoji រួចចុច បន្ទាប។់
5 រចនា My Emoji រួចចុច រក្សា។
103
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថតរូប និងវីដេអូដ�ោយប្រើ My Emoji
អ្នកអាចថតរូប និងវីដេអូដ�ោយប្រើ My Emoji ដែលធ្វើត្រាប់តាមទឹកមុខរបស់អ្នក។
1 ចុច AR EMOJI ន�ៅល�ើបញ្ជីមុខងារថត។
2 ចុច
រួចជ្រើសរ�ើស My Emoji។
3 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រូប ឬ​ក​ប
៏ ៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​វីដេអូ។
ការលុប My Emoji
ចុចសង្កត់ My Emoji ដែលអ្នកចង់លុបឱ្យជាប់ រួចចុច
។
ការប្រើប្រាស់ស្ទីកឃ័រ My Emoji
អ្នកអាចប្រើស្ទីកឃ័រ My Emoji ក្នុងពេលសន្ទនាតាមរយៈការផ្ញើសារ ឬន�ៅល�ើបណ្ដាញសង្គម។
រួចចុចរូប​My Emoji ន�ៅល�ើក្ដារចុច Samsung។ បន្ទាប់ពីន�ោះ ស្ទីកឃ័រ My Emoji
ចុច
ដែលមានទឹកមុខផ្សេងៗនឹងបង្ហាញឡ�ើង។ ហ�ើយអ្នកអាចជ្រើសរ�ើសស្ទីកឃ័រ My Emoji ណាមួយ។
បន្ទាប់ពីជ្រើសរ�ើសហ�ើយ ស្ទីកឃ័រ My Emoji នឹងត្រូវបានបញ្ចូល។
104
កម្មវិធី និង មុខងា
ការលុបស្ទីកឃ័រ My Emoji
1 ចុច
→
ន�ៅល�ើក្ដារចុច Samsung។
2 ជ្រើសរ�ើសស្ទីកឃ័រ My Emoji ដែលអ្នកចង់លុប រួចចុច លុប។
ស្ទីកឃ័រជ
​ ីវចល
ថតរូប និងវីដេអូដ�ោយប្រើស្ទីកឃ័របន្តផ្ទាល់ផ្សេងៗ។ ន�ៅពេលមុខរបស់អ្នកមានចលនា
ស្ទីកឃ័រនឹងធ្វើតាមចលនារបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចថតស្ទីកឃ័រកំប្លែងៗ និងគួរឱ្យស្រលាញ់ដែលអាចមានចលនាន�ៅ
ក្នុងវីដេអូបានផងដែរ។
1 ចុច AR EMOJI ន�ៅល�ើបញ្ជីមុខងារថត។
2 ចុច
ឬ
3 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រូប ឬ​ក៏​ប៉ះ
រួចជ្រើសរ�ើសស្ទីកឃ័រអ្នកចង់បាន។
ដ�ើម្បី​ថត​វីដេអូ។
ការប្រើ​ស្ទីកឃ័រដ�
​ ោយ​ចៃដន្យ
អ្នក​អាច​ប្រើ​ស្ទីកឃ័រ​ដ�ោយ​ចៃដន្យ ជំនួស​ឲ្យ​ការជ្រើស​វា​ពប
ី​ ញ្ជី​ស្ទីកឃ័រ។
ប៉ះ ចៃដន្យ ដដែលៗ រហូតដ
​ ល់​ស្ទីកឃ័រ​ដែល​អ្នកច
​ ង់​បាន​លេចឡ�ើង។
105
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ទម្រង់ថ
​ត
ដ�ើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ថត សូមអូសបញ្ជីទម្រង់ថតទ�ៅឆ្វេង ឬទ�ៅស្ដាំ ឬអូសទ�ៅឆ្វេង
ឬស្ដាំន�ៅល�ើអេក្រង់ម�ើលសាកល្បង។
​ ត​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន។
ជ្រើស​ទម្រង់ថ
→ កែ​ទម្រង់​កាមេរ៉ា ន�ៅល�ើអេក្រង់ម�ើលសាកល្បង។
អ្នកអាចកែសម្រួលបញ្ជីទម្រង់ថតបាន។ ចុច
ឬចុចសង្កត់បញ្ជីទម្រង់ថតន�ៅល�ើអេក្រង់ម�ើលសាកល្បងឱ្យជាប់។
ទម្រង់ស
​ ្វ័យប្រវត្តិ
ទម្រង់​ស្វ័យប្រវត្តិ​អនុញញា្ ត​ឲ្យ​កាមេរ៉ា​វាយតម្លៃ​បរិស្ថាន​ជុំវិញន
​ ិងក
​ ំណត់​ទម្រង់ល
​ ្អប្រស�ើរ​សម្រាប់រ​ូបថត។
ចុច ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅល�ើបញ្ជីទម្រង់ថត។
ទម្រង់ Pro
ថត​រូប​និង​វីដេអូ ខណៈពេល​លៃតម្រូវ​ទម្រង់ថ
​ ត​ផ្សេងៗ​ដ�ោយដៃ ដូចជា​តម្លៃ​ពន្លឺប៉ះ និង តម្លៃ ISO។
ចុច PRO ន�ៅល�ើបញ្ជីមុខងារថត។ ជ្រើសរ�ើសជម្រើស និង​កែសម្រួលការកំណត់តាមការចង់បាន រួចចុច
ដ�ើម្បីថតវីដេអូ។
ដ�ើម្បីថតរូប ឬចុច
ជម្រើសដ​ែល​មាន
៖ ជ្រើសរ�ើសតម្លៃ ISO។ ចំណុចនេះគ្រប់គ្រងកម្រិតពន្លឺរបស់កាមេរ៉ា។ តម្លៃទាបប្រើប្រាស់ស
ម្រាប់រូបភាពន�ៅស្ងៀម ឬវត្ថុមានពន្លឺភ្លឺខលា្ ំង។ តម្លៃខ្ពស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់រូបភាពមានចលនាល�ឿន
ឬវត្ថុមិនសូវមានពន្លឺ។ ទ�ោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដ�ោយ ការកំណត់ ISO ខ្ពស់អាចបណ្តាលឱ្យរូបភាពគ្រើម។
• ប្រសិនប�ើអ្នកកំណត់ល្បឿនចាប់យកពន្លឺដ�ោយផ្ទាល់ អ្នកមិនអាចកំណត់ការកំណត់ ISO ឱ្យ
AUTO បានទេ។
៖ កែសម្រួលល្បឿនចាប់យកពន្លឺ។ ល្បឿនចាប់យកពន្លឺយឺតអាចឱ្យពន្លឺច្រើនចូលក្នុងកាមេ
រ៉ា ដូច្នេះរូបភាពមានពន្លឺភ្លឺ។ វាស័ក្តិសមសម្រាប់ការថតទេសភាព ឬរូបភាពន�ៅពេលយប់។ ល្បឿន
ចាប់យកពន្លឺរហ័សអាចឱ្យពន្លឺតិចចូលក្នុងកាមេរ៉ា។ វាស័ក្តិសមសម្រាប់ថតវត្ថុមានចលនាល�ឿន។
អ្នកអាចជ្រើសរ�ើសតម្លៃ aperture ដែលនឹងកំណត់កម្រិតពន្លឺ និងជម្រៅរូបភាព។ ចុច F1.5 ឬ F2.4។
• • ៖ ជ្រើសរ�ើសកម្រិតពណ៌។ ដ�ើម្បីបង្កើតកម្រិតពណ៌ផ្ទាល់ខលួន
្ សូមចុច ទឹកពណ៌ 1 ឬ ទឹកពណ៌ 2។
106
កម្មវិធី និង មុខងា
៖ ប្ដូរទម្រង់ផ្ដោត។ អូសរបារកែសម្រួលទ�ៅ
ឬ
ដ�ើម្បីកែសម្រួលចំណុចផ្ដោតដ�ោយផ្ទាល់។
ដ�ើម្បីកំណត់ទម្រង់ផ្ដោតស្វ័យប្រវត្តិ សូមចុច MANUAL។
• ៖ ជ្រើសរ�ើសកម្រិតពណ៌សដែលសមស្រប ដូច្នេះរូបភាពនឹងមានកម្រិតពណ៌រស់រវ�ើកដូចពិតៗ។
រួចអូសម្រាមដៃន�ៅល�ើរបារស្រម�ោលពណ៌។
អ្នកអាចកំណត់ស្រម�ោលពណ៌បាន។ ចុច
• ៖ ផ្លាស់ប្តូរតម្លៃពន្លឺ។ ចំណុចនេះកំណត់ពន្លឺដែលសិនសឺកាមេរ៉ារបស់អ្នកចាប់បាន។ សូមប្រើពន្លឺខស
្ព ់
ន�ៅកន្លែងដែលមានពន្លឺតិច។
• ប្រសិនប�ើអ្នកកំណត់ល្បឿនចាប់យកពន្លឺដ�ោយខ្លួនឯង អ្នកមិនអាចផ្លាស់បតូរ្ តម្លៃពន្លឺបានទេ។
តម្លៃពន្លឺនឹងផ្លាស់ប្តូរ និងត្រូវបានបង្ហាញដ�ោយផ្អែកល�ើការកំណត់ល្បឿនចាប់យកព​ន្លឺ។
ទម្រង់ស
​ ព្វទស្សន៍
ដ�ោយ​ប្រើ​ទម្រង់​សព្វទស្សន៍ សូម​ថត​រូប​ជា​ស៊េរី រួច​ហ�ើយ​ភ្ជាប់ព
​ ួកវា​ជាមួយ​គ្នា ដ�ើម្បី​បង្កើត​ទិដ្ឋភាព​ទូលាយ។
ដ�ើម្បី​ថត​រូប​ឲ្យ​បាន​ល្អ​បំផុត ដ�ោយ​ប្រើ​ទម្រង់​សព្វទស្សន៍ សូម​ធ្វើ​តាម​គន្លឹះ​ទាំងនេះ៖
• ផ
លាស
្ ់ទក
ី​ ាមេរ៉ា​យឺតៗ​ក្នុង​ទិសដ�ៅ​ណា​មួយ។
• រ ក្សារូបភាពឱ្យស្ថិតន�ៅក្នុងស៊ុមន�ៅក្នុងផ្ទាំងឆ្លុះម�ើលរបស់កាមេរ៉ា។ ប្រសិនប�ើរូបភាពម�ើលសាកល្បង
មិនស្ថិតន�ៅក្នុងស៊ុមតាមទិសដ�ៅ ឬអ្នកមិនផ្លាស់ទីឧបករណ៍ឧ
​ បករណ៍នឹងឈប់ថតរូបភាពដ�ោយស្វ័
យប្រវត្តិ។
• ជ�
ៀសវាង​ការថត​រូប​ដែល​មាន​ផ្ទៃខាងក្រោយ​មិនជ
​ ាក់លាក់ ដូចជា​ផ្ទៃមេឃ​ទទេ​ឬ​ជញ្ជាំងល
​ ាត។
1 ចុច សព្វទស្សន៍ ន�ៅក្នុងបញ្ជីមុខងារថត។
2 ប៉ះ
រួច​ផ្លាស់ទឧ
ី​ បករណ៍​យឺតៗ​ក្នុង​ទិសដ�ៅ​ណាមួយ។
3 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ឈប់​ថត​រូប។
107
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថតសព្វទស្សន៍ច
​ លនា
អ្នកអាចថត និងម�ើលរូបសព្វទស្សន៍ច
​ លនាបាន។
កាមេរ៉ានឹងមិនថតសំឡេងទេ ន�ៅពេលថតរូបសព្វទស្សន៍ច
​ លនា។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ទិដ្ឋភាព​សព្វទស្សន៍ សូមប្រាកដថាអ្នកប�ើកដំណ�ើរការមុខងារមានចលនា
(
) បន្ទាប់មកថតរូបសព្វទស្សន៍ច
​ លនា។
2 ចុចរូបភាពតូចម�ើលសាកល្បង ន�ៅល�ើអេក្រង់ម�ើលសាកល្បង។
3 ចុច បង្ហាញ​ជា​សព្វទស្សន៍ច​ លនា។
បន្ទាប់ពីន�ោះ រូបសព្វទស្សន៍ច
​ លនាដែលបានថតនឹងចាក់។
4 ផ្អៀងឧបករណ៍ ឬអូសន�ៅល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបង្វិលរូបសព្វទស្សន៍ដែលបានថត។
ដ�ើម្បីរក្សាទុករូបសព្វទស្សន៍ច
​ លនាជាឯកសារវីដេអូ សូមចុច រក្សាទុក​វីដេអូ។
ទម្រង់ខ
​ ារ​ល�ឿន
ថតទស្សនីយភាព ដូចជាមនុស្ស ឬរថយន្តធ្វើដំណ�ើរឆ្លងកាត់ និងម�ើលសកម្មភាពទាំងនេះក្នុងទម្រង់វីដេអូខារ​
ល�ឿន។
1 ចុច ខារ​ល�ឿន ន�ៅក្នុងបញ្ជីមុខងារថត។
2 ចុច
រួចជ្រើសរ�ើសកម្រិតហ្វ្រេមណាមួយ។
3 ចុច
ដ�ើម្បីចាប់ផ្តើមថត។
4 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការថត។
ប្រសិនប�ើអ្នកកំណត់កម្រិតហ្វ្រេមជាទម្រង់ ស្វ័យប្រវត្តិ ឧបករណ៍នឹងកែសម្រួលកម្រិតហ្វ្រេមដ�ោយស្វ័យប្រវ
ត្តិ ផ្អែកល�ើកម្រិតផ្លាស់ប្តូរហ្វ្រេមន�ៅក្នុងឈុតន�ោះ។
5 ចុចល�ើរូបភាពតូចម�ើលសាកល្បង​រួចចុច
ដ�ើម្បីម�ើលវីដេអូន�ៅល�ើអេក្រង់ម�ើលសាកល្បង។
108
កម្មវិធី និង មុខងា
ទម្រង់អាហារ
ថតរូបអាហារដ�ើម្បីទទួលបានរូបភាពមានពណ៌ស្រស់បំព្រងជាងមុន។
1 ចុច អាហារ ន�ៅក្នុងបញ្ជីទម្រង់ថត។
2 ចុចល�ើអេក្រង់ រួចអូសស៊ុមរង្វង់ន�ៅល�ើផ្នែកន�ោះដ�ើម្បីហាយឡាយ៍។
ផ្នែកន�ៅខាងក្រៅស៊ុមរង្វង់ន�ោះនឹងព្រិល។
ដ�ើម្បីប្តូរទំហំស៊ុមរង្វង់ សូមអូសជ្រុងណាមួយរបស់ស៊ុមន�ោះ។
3 ចុច
រួចអូសរបារកែសម្រួល ដ�ើម្បីកែសម្រួលកម្រិតពណ៌។
4 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រូប។
109
កម្មវិធី និង មុខងា
ទម្រង់ចលនាយឺត
ថតវីដេអូដ�ើម្បីម�ើលវាក្នុងចលនាយឺត។ អ្នកអាចបញ្ជាក់ផ្នែកដែលត្រូវចាក់ជាលក្ខណៈចលនាយឺតន�ៅក្នុងវីដេអូរប
ស់អ្នក។
អ្នកត្រូវបញ្ចូលមុខងារនេះទ�ៅក្នុងបញ្ជីមុខងារថតជាមុនសិន ទ�ើបអ្នកអាចប្រើវាបាន។
→ កែ​ទម្រង់ក
​ ាមេរ៉ា → កាមេរ៉ា​ក្រោយ បន្ទាប់មកធីក
ន�ៅល�ើអេក្រង់ម�ើលសាកល្បង សូមចុច
ចលនា​យឺតៗ។
1 ចុច ចលនាយឺតៗ ន�ៅល�ើបញ្ជីទម្រង់ថត។
2 ចុច
ដ�ើម្បីចាប់ផ្តើមថត។
3 ន�ៅពេលអ្នកបញ្ចប់ការថតហ�ើយ សូមចុច
ដ�ើម្បីបញ្ឈប់។
4 ចុចរូបភាពតូចម�ើលសាកល្បង ន�ៅល�ើអេក្រង់ម�ើលសាកល្បង។
5 ប៉ះ
។
ផ្នែកដែលល�ឿនបំផុតនៃវីដេអូន�ោះនឹងត្រូវបានកំណត់ជាផ្នែកចលនាយឺត ហ�ើយវីដេអូនឹងចាប់ផ្តើមចាក់។ ផ្នែ
កចលនាយឺតរហូតដល់ទ�ៅពីរនឹងត្រូវបានបង្កើត ផ្អែកល�ើវីដេអូន�ោះ។
ដ�ើម្បីកែសម្រួលផ្នែកចលនាយឺត សូមអូស
ទ�ៅឆ្វេង ឬទ�ៅស្តាំ។
ទម្រង់កីឡា
ថត​រូប​ផ្លាស់ទី​ល�ឿន​បាន​កាន់តែ​ច្បាស់ ដូចជា​ពេល​មនុស្ស​កំពុងរ​ត់ ឬ សត្វច
​ ិញ្ចឹម​កំពុង​មាន​ចលនា។
ចុច កីឡា ន�ៅល�ើបញ្ជីទម្រង់ថត។
អ្នកត្រូវបញ្ចូលទម្រង់នេះទ�ៅក្នុងបញ្ជីទម្រង់ថតជាមុនសិន ទ�ើបអ្នកអាចប្រើវាបាន។
→ កែ​ទម្រង់ក
​ ាមេរ៉ា → កាមេរ៉ា​ក្រោយ បន្ទាប់មកធីក
ន�ៅល�ើអេក្រង់ម�ើលសាកល្បង សូមចុច
កីឡា។
110
កម្មវិធី និង មុខងា
មុខងារផ្តោតដ�ោយផ្នែក (ម៉ូដែល Galaxy S9 តែប៉ុណ្ណោះ)
ប្រើបែបផែនព្រិល ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យវត្ថុជាក់លាក់មានភាពលេចធ្លោន�ៅក្នុងរូបភាព។
1 ចុច ការផ្ដោត​តាម​ជម្រើស ន�ៅក្នុងបញ្ជីទម្រង់ថត។
2 ប៉ះ​រូប​ល�ើ​អេក្រង់ប​ ង្ហាញ​ន�ៅ​កន្លែង​ដែល​កាមេរ៉ា​គួរ​ផ្តោត។
3 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រូប។
4 ចុចរូបភាពតូចម�ើលសាកល្បង។
5 ចុច លៃតម្រូវ​ភាពព្រិល​ផ្ទៃខាងក្រោយ រួចជ្រើសរ�ើសចំណុចខាងក្រោម៖
• ផ្
ដោត​ជិត៖ ធ្វើឱ្យវត្ថុន�ៅជិតមានភាពលេចធ្លោ ហ�ើយធ្វើឱ្យផ្ទៃខាងក្រោយដែលន�ៅជុំវិញវត្ថុន�ោះមានភាព​
ព្រិល។
• ផ្
ដោត​ឆ្ងាយ៖ ធ្វើឱ្យវត្ថុន�ៅជិតមានភាពព្រិល ហ�ើយធ្វើឱ្យផ្ទៃខាងក្រោយដែលន�ៅជុំវិញវត្ថុន�ោះមានភាពលេ
ចធ្លោ។
• ផ្
ដោត​រំកិល៖ ធ្វើឱ្យវត្ថុ និងផ្ទៃខាងក្រោយរបស់វាមានភាពលេចធ្លោ។
6 ប៉ះ រក្សា​ទុក។
• យ�
ើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកដាក់វត្ថុន�ៅចន្លោះ 50 cm រវាងឧបករណ៍។ ដាក់វត្ថុដែលអ្នកចង់ផ្តោតន�ៅជិត
ឧបករណ៍។
• ន�
ៅពេលថតរូបភាព សូមប្រាកដថាមានចន្លោះចម្ងាយគ្រប់គ្រាន់រវាងវត្ថុន�ោះ និងផ្ទៃខាងក្រោយ។
ចម្ងាយន�ោះគួរតែមានប្រវែងល�ើសពីចម្ងាយរវាងឧបករណ៍ និងវត្ថុបីដង។
• ក
ាន់ឧបករណ៍ឱ្យនឹង ហ�ើយន�ៅឱ្យស្ងៀមពេលកំពុងថតរូបភាព។
• គ
ុណភាពរូបភាពដែលថតដ�ោយឧបករណ៍អាចប៉ះពាល់ដ�ោយស្ថានភាពខាងក្រោម៖
– ឧបករណ៍
–
​ឬ​រូបក
​ ំពុង​ផ្លាស់ទី។
– មានពន្
–
លឺផ្ទៃខាងក្រោយខ្លាំង កម្រិតពន្លឺទាប ឬអ្នកកំពុងថតរូបភាពន�ៅបរិវេណខាងក្នុងមិនសូវមា
នពន្លឺ។
– រូប– ​មាន​ពណ៌​ឬល
​ ំនាំ​ស្រដ�ៀងគ្នា​នឹង​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
111
កម្មវិធី និង មុខងា
ទម្រង់ថ
​ តខ្លួនឯង
ថតរូបខ្លួនឯងដ�ោយប្រើកាមេរ៉ាមុខ។ អ្នកអាចម�ើលស្តាយ៍ល�ើកសម្រស់ផ្សេងៗសាកល្បងន�ៅល�ើអេក្រង់។
1 ល�ើ​អេក្រង់ប​ ង្ហាញ សូម​អូស​ឡ�ើងល�ើឬ​ ច​ ុះក្រោម ឬ​ក៏​ប៉ះ
ការថតរូបខ្លួនឯង។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ទ�ៅ​កាមេរ៉ា​មុខ​សម្រាប់​
2 ចុច ថតខ្លួនឯង ន�ៅក្នុងបញ្ជីទម្រង់ថត។
3 បែរ​ឲ្យ​ចំ​ឡិនក​ ាមេរ៉ា​មុខ។
4 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រូប។
ឬបង្ហាញបាតដៃរបស់អ្នកន�ៅមុខកាមេរ៉ាមុខ។ បន្ទាប់ពីសម្គាល់បាតដៃរបស់អ្នកហ�ើយ កម្មវិធីកំណត់ពេលរា
ប់ថយក្រោយនឹងបង្ហាញឡ�ើង។ ឧបករណ៍នឹងថតរូបភាព ន�ៅពេលដល់ពេលកំណត់។
អ្នកក៏អាចថតរូបភាពដ�ោយចុចសិនសឺអត្រាបេះដូង ឬអេក្រង់បានផងដែរ។ ដ�ើម្បី​ប្រើ​ជម្រើស​ថត​ផ្សេងៗ​
→ វិធី​ថត រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់​នេះ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​ពួកវា។
សម្រាប់ក
​ ាមេរ៉ា​មុខ សូម​ប៉ះ
ការប្រើ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត។
អ្នកអាចប្រើស្តាយ៍បង្ហាញភាពលេចធ្លោ ឬកែសម្រួលទម្រង់មុខ ដូចជាពណ៌ស្បែក ឬទ្រង់ទ្រាយមុខ
មុខពេលថតរូបខ្លួនឯងបានផងដែរ។ អ្នកក៏អាចសាកល្បងប្រើការផាត់មុខផ្សេងៗន�ៅល�ើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកបានផង
ដែរ។
1 ល�ើ​អេក្រង់ប​ ង្ហាញ សូម​ប៉ះ
។
2 ជ្រើស​ជម្រើស​ដ�ើម្បី​ប្រើ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត​ល�ើ​ផ្ទៃមុខ​របស់អ​ ្នក រួចថ​ ត​រូប​ខ្លួនឯង។
112
កម្មវិធី និង មុខងា
ទម្រង់ផ្ត
​ ោត​ថតខ្លួនឯង
ថត​រូប​ខ្លួនឯង​ដែល​ផ្ដោត​ល�ើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក ដ�ោយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​ព្រិល។
1 ល�ើ​អេក្រង់ប​ ង្ហាញ សូម​អូស​ឡ�ើងល�ើឬ​ ច​ ុះក្រោម ឬ​ក៏​ប៉ះ
ការថតរូបខ្លួនឯង។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ទ�ៅ​កាមេរ៉ា​មុខ​សម្រាប់​
2 ចុច ផ្ដោត​ថតខ្លួនឯង ន�ៅល�ើបញ្ជីមុខងារថត។
3 បែរ​ឲ្យ​ចំ​ឡិនក​ ាមេរ៉ា​មុខ។
4 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រូប។
ឬបង្ហាញបាតដៃរបស់អ្នកន�ៅមុខកាមេរ៉ាមុខ។ បន្ទាប់ពីសម្គាល់បាតដៃរបស់អ្នកហ�ើយ កម្មវិធីកំណត់ពេលរា
ប់ថយក្រោយនឹងបង្ហាញឡ�ើង។ ឧបករណ៍នឹងថតរូបភាព ន�ៅពេលដល់ពេលកំណត់។
អ្នកក៏អាចថតរូបភាពដ�ោយចុចសិនសឺអត្រាបេះដូង ឬអេក្រង់បានផងដែរ។ ដ�ើម្បី​ប្រើ​ជម្រើស​ថត​ផ្សេងៗ​
→ វិធី​ថត រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់​នេះ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​ពួកវា។
សម្រាប់ក
​ ាមេរ៉ា​មុខ សូម​ប៉ះ
ការប្រើ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត។
អ្នក​អាច​លៃតម្រូវ​សម្បុរ​ស្បែក​មុនពេល​ថត​រូប​ខ្លួនឯង។
1 ល�ើ​អេក្រង់ប​ ង្ហាញ សូម​ប៉ះ
។
2 ជ្រើស​ជម្រើស​ដ�ើម្បី​ប្រើ​បែបផែន​ស្រស់ស្អាត​ល�ើ​ផ្ទៃមុខ​របស់អ​ ្នក រួចថ​ ត​រូប​ខ្លួនឯង។
• ព
ណ៌៖ កែសម្រួលកម្រិតពណ៌អេក្រង់។
• ព
ណ៌ស្បែ
​ ក៖ ធ្វើឱ្យស្បែករបស់អ្នកភ្លឺ និងម៉ដ្ដជាងមុន។
113
កម្មវិធី និង មុខងា
ទម្រង់ថ
​ តខ្លួនឯង​ទូលាយ
ថត​រូប​ខ្លួនឯង​ទូលាយ​និង​បញ្ចូល​មនុស្ស​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ទ�ៅ​ក្នុងរ​ូបថត​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន ដ�ើម្បី​កុឲ
ំ​ ្យ​បាត់​នរណា​
ម្នាក់​ពី​ក្នុង​រូប​ន�ោះ។
1 ល�ើ​អេក្រង់ប​ ង្ហាញ សូម​អូស​ឡ�ើងល�ើឬ​ ច​ ុះក្រោម ឬ​ក៏​ប៉ះ
ការថតរូបខ្លួនឯង។
ដ�ើម្បី​ប្តូរ​ទ�ៅ​កាមេរ៉ា​មុខ​សម្រាប់​
2 ចុច ថតខ្លួនឯង​ទូលាយ ន�ៅល�ើបញ្ជីមុខងារថត។
3 បែរ​ឲ្យ​ចំ​ឡិនក​ ាមេរ៉ា​មុខ។
4 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ថត​រូប។
ឬបង្ហាញបាតដៃរបស់អ្នកន�ៅមុខកាមេរ៉ាមុខ។ បន្ទាប់ពីសម្គាល់បាតដៃរបស់អ្នកហ�ើយ កម្មវិធីកំណត់ពេលរា
ប់ថយក្រោយនឹងបង្ហាញឡ�ើង។ ឧបករណ៍នឹងថតរូបភាព ន�ៅពេលដល់ពេលកំណត់។
អ្នកក៏អាចថតរូបភាពដ�ោយចុចសិនសឺអត្រាបេះដូង ឬអេក្រង់បានផងដែរ។ ដ�ើម្បី​ប្រើ​ជម្រើស​ថត​ផ្សេងៗ​
→ វិធី​ថត រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់​នេះ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​ពួកវា។
សម្រាប់ក
​ ាមេរ៉ា​មុខ សូម​ប៉ះ
5 បង្វិលឧ​ បករណ៍​យឺតៗ​មក​ឆ្វេង រួច​ទ�ៅ​ស្ដាំ ឬ​កប៏​ ញ្ច្រាស​មក​វិញ ដ�ើម្បី​ថត​រូប​ខ្លួនឯង​ទូលាយ។
ឧបករណ៍​នឹង​ថត​បន្ថែម ន�ៅពេល​ស៊ុម​ពណ៌​ស​ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ​ចុង​នីមួយៗ​នៃ​វីនដូវ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ។
• ស
ូម​ប្រាកដ​ថា​រក្សា​ស៊ុម​ពណ៌​ស​ន�ៅ​ក្នុង​វីនដូវ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ។
• រ ូប​គួរ​ស្ថិត​ន�ៅ​ស្ងៀម ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​រូបខ
​ ្លួនឯង​ទូលាយ។
• ផ ្នែក​ខាងល�ើន
​ ិង​ខាងក្រោម​នៃ​រូប​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ អាច​ត្រូវ​បាន​កាត់​ចេញ​ព​រី ូបថត
អាស្រ័យ​ល�ើ​ស្ថានភាព​នៃ​ការថត។
114
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថត​រូប​ខលួន
្ ឯ
​ ង​ទូលាយមានចលនា
អ្នកអាចថត និងម�ើលរូបថត​រូប​ខលួន
្ ​ឯង​ទូលាយមានចលនាបាន។
• ស
ំឡេងនឹងមិនត្រូវបានថតទេ ន�ៅពេលថត​រូប​ខលួន
្ ​ឯង​ទូលាយមានចលនា។
• ច
លនាអាចនឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកន�ោះទេ អាស្រ័យល�ើស្ថានភាពនៃការថត។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់បង្ហាញ​ការថត​រូបខ​ លួន្ ឯ​ ង​ទូលាយ សូមប្រាកដថាអ្នកប�ើកដំណ�ើរការមុខងារចលនា (
រួចថត​រូប​ខលួន
្ ​ឯង​ទូលាយមានចលនា។
2 ចុចរូបភាពតូចម�ើលសាកល្បង ន�ៅល�ើអេក្រង់ម�ើលសាកល្បង។
3 ចុច រូបថត​ខ្លួនឯង​មុំ​ទូលាយ​មាន​ចលនា។
រូបថតខ្លួនឯងផ្ទៃធំដែលបានថតនឹងចាក់។
4 ផ្អៀងឧបករណ៍ ឬអូសន�ៅល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបង្វិលរូបថតខ្លួនឯងផ្ទៃធំដែលបានថត។
ដ�ើម្បីរក្សាទុករូបថតខ្លួនឯងផ្ទៃធំជាឯកសារវីដេអូ សូមចុច រក្សាទុក​វីដេអូ។
115
)
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្ដូរ​ការកំណត់​កាមេរ៉ា​តាមបំណង
ជម្រើសស
​ ម្រាប់ទ
​ ម្រង់ថ
​ ត​បច្ចុប្បន្ន
ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ សូម​ប្រើ​ជម្រើស​ខាងក្រោម។
ជម្រើស​ដែល​មាន​អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ទម្រង់ថ
​ ត និង កាមេរ៉ាក
​ ំពុង​ប្រើ។
• ៖ ប�ើក និងបិទអេក្រង់ម�ើលសាកល្បងពេញ។
• ៖ ជ្រើសរ�ើសកម្រិតហ្វ្រេម។
• ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ ឬបិទដំណ�ើរការពន្លឺផ្លាស៍។
• ៖ ជ្រើសរ�ើសស្តាយ៍តម្រងសម្រាប់ប្រើ ន�ៅពេលថតរូបភាព ឬវីដេអូ។
៖ ជ្រើសរ�ើសវិធីវាស់ស្ទង់ពន្លឺ។ ចំណុចនេះកំណត់រប�ៀបនៃការគណនាតម្លៃពន្លឺ។
ផ្តោតចំកណ្តាល
ចំណុច
ប្រើពន្លឺក្នុងផ្នែកកណ្តាលនៃរូបភាព ដ�ើម្បីគណនាពន្លឺរបស់រូបភាព។
ម៉ាទ្រិច កំណត់កម្រិតមធ្យ
​ប្រើពន្លឺន�ៅក្នុងផ្នែកកណ្តាលរួមផ្តុំនៃរូបភាព ដ�ើម្បីគណនាពន្លឺរបស់រូបភាព។
មនៃរូបភាពទាំងមូល។
• ៖ ប្តូរផ្នែកផ្តោតន�ៅក្នុងមុខងារផ្តោតដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ពហុ ផ្តោតន�ៅល�ើផ្នែកជាច្រើនន�ៅក្នុងរូប
កណ្តាល ផ្តោតន�ៅល�ើផ្នែកកណ្តា
ភាព។ ពហុចតុក�ោណកែងនឹងបង្ហាញឡ�ើង ដ�ើម្បីបង្ហាញផ្នែកផ្តោត។
លន�ៅក្នុងរូបភាព។
• ៖ បង្កើតរូបប៉ាណូរ៉ាម៉ាមានចលនា ឬរូបសែលហ្វីផ្ទៃធំមានចលនា ដែលអាចចាក់ជាវីដេអូបាន។ អ្នកអា
ចម�ើលរូបថតមានចលនាន�ៅក្នុងជ្រុងខុសៗគ្នាដ�ោយផ្អៀងឧបករណ៍ ឬអូសន�ៅល�ើអេក្រង់។
• • ៖ ន�ៅក្នុងទម្រង់ អាហារ ផ្តោតល�ើវត្ថុន�ៅក្នុងស៊ុមរង្វង់ ហ�ើយធ្វើឱ្យរូបន�ៅក្រៅស៊ុមន�ៅព្រិល។
• ៖ ប�ើកដំណ�ើរការ ឬបិទដំណ�ើរការទម្រង់ថតឌុប។ (សម្រាប់ម៉ូដែល Galaxy S9+ តែប៉ុណ្ណោះ)
116
កម្មវិធី និង មុខងា
ការកំណត់​កាមេរ៉ា
ល�ើ​អេក្រង់ប
​ ង្ហាញ សូម​ប៉ះ
។ ជម្រើសមួយចំនួនប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានទេ អាស្រ័យល�ើទម្រង់ថត។
កាមេរ៉ាក​្រោយ
• ទំហរំ​ូបភាព៖ ជ្រើសរ�ើសកម្រិតច្បាស់សម្រាប់រូបថត។ ការប្រើប្រាស់កម្រិតច្បាស់កាន់តែខ្ពស់នឹងផ្តល់នូវគុ
ណភាពរូបភាពកាន់តែខ្ពស់ ប៉ុន្តែវាប្រើប្រាស់មេម៉ូរីផ្ទុកច្រើន។
ចុចប៊ូតុងបិទប�ើក រក្សាទុក​ឯកសារ RAW និង JPEG ដ�ើម្បីកំណត់ឱ្យឧបករណ៍រក្សាទុករូបថតជាឯកសារ
RAW ដែលមិនបង្ហាប់ (ទម្រង់ឯកសារ DNG) ន�ៅក្នុងមុខងារអ្នកជំនាញ។ ឯកសារ RAW រក្សាទិន្នន័យទាំ
ងអស់របស់រូបថតដ�ោយផ្តល់នូវគុណភាពរូបភាពល្អបំផុត ប៉ុន្តែវាប្រើប្រាស់មេម៉ូរីផ្ទុកច្រើន។
រូបថតនីមួយៗត្រូវបានទុកក្នុងទម្រង់ពីរ ដូចជាទម្រង់ DNG និង JPG ន�ៅពេលប្រើមុខងារនេះ។
• ទំហវំ​ីដេអូ៖ ជ្រើសរ�ើសកម្រិតច្បាស់សម្រាប់វីដេអូ។ ការប្រើប្រាស់កម្រិតច្បាស់កាន់តែខ្ពស់នឹងផ្តល់នូវគុណ
ភាពវីដេអូកាន់តែខ្ពស់ ប៉ុន្តែវាប្រើប្រាស់មេម៉ូរីផ្ទុកច្រើន។
ប្រសិនប�ើអ្នកប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ វីដេអូ​មាន​ប្រសិទ្ធផល​ខ្ពស់ អ្នកអាចថតវីដេអូក្នុងទម្រង់កូដវីដេអូមាន​
ប្រសិទ្ធភាពកម្រិតខ្ពស់ (HEVC) បាន។ វីដេអូ HEVC នឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាឯកសារបង្ហាប់ ដ�ើម្បីសន្សំមេ
ម៉ូរីផ្ទុករបស់ឧបករណ៍។
• អ
ក
្ន មិនអាចចាក់វីដេអូ HEVC ន�ៅល�ើឧបករណ៍ផ្សេង
ឬចែករំលែកវាន�ៅល�ើអ៊ីនធ�ើណិតបានទេ។
• ម
ិនអាចថតវីដេអូចលនាយឺត និងចលនាយឺតបំផុតក្នុងទម្រង់ HEVC បានទេ។
• រង្វាស់ពេល៖ ជ្រើសរ�ើសរយៈពេលពន្យារ​ពេលថត មុនពេល​កាមេរ៉ាថតរូបភាព​ដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។
• HDR (សម្បូរទ
​ ឹកពណ៌)៖ ថតរូបភាពជាមួយពណ៌ស្រស់ស្អាត និងបង្កើនភាពច្បាស់
ទ�ោះបីជាន�ៅក្នុងផ្នែកដែលមានពន្លឺ ឬងងឹតក៏ដ�ោយ។
117
កម្មវិធី និង មុខងា
• AF តាមដាន៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍តាមដាន និងផ្តោតដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិល�ើវត្ថុដែលបានជ្រើសរ�ើស។
ន�ៅពេលអ្នកជ្រើសរ�ើសវត្ថុណាមួយន�ៅល�ើអេក្រង់ម�ើលសាកល្បង ឧបករណ៍នឹងផ្តោតន�ៅល�ើវត្ថុន�ោះ
មិនថាវត្ថុន�ោះកំពុងមានចលនា ឬអ្នកផ្លាស់ប្តូរទីតាំងកាមេរ៉ាក៏ដ�ោយ។
• អ
្នកមិនអាចប្រើមុខងារលំនឹងវីដេអូបានទេ ន�ៅពេលមុខងារនេះប�ើកដំណ�ើរការ។
• ក
ារតាមដានវត្ថុអាចនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពន�ៅក្នុងស្ថានភាពខាងក្រោម៖
– វត្– ថុធំ ឬតូចពេក។
– វត្– ថុមានចលនាខ្លាំងជ្រុល។
– វត្– ថុមានពន្លឺចាំងពីផ្នែកខាងក្រោយ ឬអ្នកកំពុងថតន�ៅក្នុងទីងងឹត។
– ពណ៌
– ឬលំនាំរបស់វត្ថុ និងផ្ទៃខាងក្រោយដូចគ្នា។
– វត្– ថុដែលមានខ្សែឆ្នូតផ្តេក ដូចជារនាំងជាដ�ើម។
– កាមេរ៉
– ារង្គើខ្លាំង។
– កម្រិ
– តច្បាស់វីដេអូខ្ពស់។
– ន�ៅពេលពង្រីក
–
ឬបង្រួមដ�ោយប្រើការពង្រីកអុបទិក 2 ដង។ (សម្រាប់ម៉ូដែល Galaxy
S9+ តែប៉ុណ្ណោះ)
• ចលនា​យឺត​បំផុត៖ ជម្រើសរប�ៀបដែលអ្នកចង់ថតវីដេអូមានចលនាយឺតបំផុត។
កាមេរ៉ា​មុខ
• ទំហរំ​ូបភាព៖ ជ្រើសរ�ើសកម្រិតច្បាស់សម្រាប់រូបថត។ ការប្រើប្រាស់កម្រិតច្បាស់កាន់តែខ្ពស់នឹងផ្តល់នូវគុ
ណភាពរូបភាពកាន់តែខ្ពស់ ប៉ុន្តែវាប្រើប្រាស់មេម៉ូរីផ្ទុកច្រើន។
• ទហ
ំ វំ​ីដេអូ៖ ជ្រើសរ�ើសកម្រិតច្បាស់សម្រាប់វីដេអូ។ ការប្រើប្រាស់កម្រិតច្បាស់កាន់តែខ្ពស់នឹងផ្តល់នូវគុណ
ភាពវីដេអូកាន់តែខ្ពស់ ប៉ុន្តែវាប្រើប្រាស់មេម៉ូរីផ្ទុកច្រើន។
ប្រសិនប�ើអ្នកប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ វីដេអូ​មាន​ប្រសិទ្ធផល​ខ្ពស់ អ្នកអាចថតវីដេអូក្នុងទម្រង់កូដវីដេអូមាន​
ប្រសិទ្ធភាពកម្រិតខ្ពស់ (HEVC) បាន។ វីដេអូ HEVC នឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាឯកសារបង្ហាប់ ដ�ើម្បីសន្សំមេ
ម៉ូរីផ្ទុករបស់ឧបករណ៍។
អ្នកមិនអាចចាក់វីដេអូ HEVC ន�ៅល�ើឧបករណ៍ផ្សេង ឬចែករំលែកវាន�ៅល�ើអ៊ីនធ�ើណិតបានទេ។
• រង្វាស់ពេល៖ ជ្រើសរ�ើសរយៈពេលពន្យារ​ពេលថត មុនពេល​កាមេរ៉ាថតរូបភាព​ដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។
• HDR (សម្បូរទ
​ ឹកពណ៌)៖ ថតរូបភាពជាមួយពណ៌ស្រស់ស្អាត និងបង្កើនភាពច្បាស់
ទ�ោះបីជាន�ៅក្នុងផ្នែកដែលមានពន្លឺ ឬងងឹតក៏ដ�ោយ។
118
កម្មវិធី និង មុខងា
• រក្សាទុក​រូបភាព​ដូច​បាន​បង្ហាញ៖ រក្សាទុករូបភាពបញ្ច្រាស ដ�ើម្បីបង្កើតរូបភាពដ�ើមឱ្យដូចរូបភាពម�ើលក្នុងក
ញ្ចក់ ន�ៅពេលថតរូបដ�ោយប្រើកាមេរ៉ាមុខ។
• វធ
ិ ី​ថត៖ ជ្រើសរ�ើសជម្រើសថតសម្រាប់ប្រើ។
• ការកែ​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទៃមុខ៖ ន�ៅពេលមុខរបស់អ្នកស្ថិតន�ៅចុងអេក្រង់ម�ើលសាក​ល្បង វានឹងមានទម្រង់វ�ៀច។
សូមប�ើកជម្រើសនេះ ដ�ើម្បីកែតម្រូវទម្រង់មុខរបស់អ្នក។ បន្ទាប់ពីកែតម្រូវទម្រង់មុខហ�ើយ
ផ្ទៃខាងក្រោយនឹងវ�ៀចបន្តិច។
ទូទ�ៅ
• កែ​ទម្រង់ក
​ ាមេរ៉ា៖ ម�ើលទម្រង់ថតដែលអាចប្រើបាន ឬកែសម្រួលបញ្ជីទម្រង់ថត។
• រូបថត​ចលនា៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ថតឈុតវីដេអូខលីរ្ យៈពេលពីរបីវិនាទី មុនពេលចុច
។ មុខងារនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកថតសកម្មភាព ដែលអ្នកអាចនឹងរំលង។ ដ�ើម្បីម�ើលវីដេអូន�ោះ
សូមចុចរូបភាពតូចម�ើលសាកល្បង រួចចុច ចាក់​រូបថត​ចលនា។ ដ�ើម្បីថតរូបភាពគ្មានចលនាពីវីដេអូឃ្លីបន�ោះ
សូមចុចល�ើអេក្រង់ដ�ើម្បីបញ្ឈប់ការចាក់ រួចចុច ថត។ មុខងារនេះអាចប្រើបានន�ៅក្នុងទម្រង់ ស្វ័យប្រវត្តិ និង
ថតខ្លួនឯង តែប៉ណ្ណ
ុ
ោះ។
• លំនឹងវ​ីដេអូ៖ ប�ើកដំណ�ើរការមុខងារការពាររង្គើ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយ ឬលុបបំបាត់រូបភាពព្រិល
ដែលបណ្តាលមកពីការរង្គើ ពេលកំពុងថតវីដេអូ។
ន�ៅពេលប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ AF តាមដាន អ្នកមិនអាចប្រើមុខងារនេះបានទេ។
• បន្ទាតក្រឡ
់​
ា៖ បង្ហាញការណែនាំនៃផ្ទាំងឆ្លុះម�ើល ដ�ើម្បីជួយរ�ៀបចំប្លង់ ន�ៅពេលជ្រើសរ�ើសវត្ថុផ្សេងៗ។
• ស្លាក​ទីកន្លែង៖ ភ្ជាប់ស្លាកទីតាំង GPS ទ�ៅរូបថត។
• ក
ម្លាំងរ​លកសញ្ញា GPS អាច​នឹង​ថយចុះ​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​រលកសញ្ញា​មាន​ឧបសគ្គ ដូចជា​ន�ៅ​
ចន្លោះ​អគារ​ឬ​កន្លែង​ទាប ឬ​ក៏​ក្នុង​ស្ថានភាព​អាកាសធាតុ​មិនល
​ ្អ។
• ទ
ត
ី ាំងរបស់អ្នកអាចនឹងបង្ហាញល�ើរូបថត ន�ៅពេលអ្នកបញ្ជូនវាល�ើអ៊ីនធ�ើណិត។
ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងបញ្ហានេះ សូមបិទដំណ�ើរការការកំណត់ស្លាកទីតាំង។
• ពិនិត្យ​រូបភាព៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បង្ហាញរូបថត បន្ទាប់ពីថតហ�ើយ។
• ការចាប់ផ្ដើមរ​ហ័ស៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ចាប់ផ្តើមកាមេរ៉ាដ�ោយចុចគ្រាប់ចុចថាមពលពីរដងឱ្យរហ័ស។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើត
​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
119
កម្មវិធី និង មុខងា
• ទីកន្លែង​ឃ្លាំងផ្ទុក៖ ជ្រើសរ�ើសទីតាំងមេម៉ូរីផ្ទុកសម្រាប់ការផ្ទុក។ មុខងារនេះនឹងបង្ហាញ
ន�ៅពេលអ្នកបញ្ចូលមេម៉ូរីកាត។
• សំឡេង​បញ្ជា៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ថតរូបភាព​ឬថតវីដេអូតាមរយៈការបញ្ជាជាសំឡេង។
អ្នកអាចនិយាយថា “Smile”, “Cheese”, “Capture” ឬ “Shoot” ដ�ើម្បីថតរូបភាព។ ដ�ើម្បីថតវីដេអូ
សូមនិយាយថា “Record video”។
• ប៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា​អណ្ដែត៖ បញ្ចូលប៊ូតុងកាមេរ៉ា ដែលអ្នកអាចដាក់គ្រប់ទីកន្លែងន�ៅល�ើអេក្រង់។
• ចច
ុ ប
​ ៊ូតុងក
​ ាមេរ៉ា​ឲ្យ​ជាប់​ដ�ើម្បី៖ ជ្រើសរ�ើសធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ ន�ៅពេលអ្នកចុចសង្កត់ប៊ូតុងកាមេរ៉ាឱ
​ ្យជាប់។
• ចច
ុ គ្រា
​ ប់ចុចក
​ ម្រិត​សឡំ េង​ដ�ើម្បី៖ កំណត់ឧបករណ៍ឱ្យប្រើគ្រាប់ចុចក
​ ម្រិតសំឡេង ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងប៊ូតុងថត
ឬពង្រីក ឬបង្រួម។
• កំណត់​ការកំណត់​ឡ�ើង​វិញ៖ កំណត់ការកំណត់កាមេរ៉ាឡ�ើងវិញ។
• ទាក់ទង​យ�ើង៖ សួរសំណួរ ឬម�ើលសំណួរដែលសួរជាញឹកញាប់។ សូមម�ើល Samsung Members
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
វិចិត្រសាល
ការណែនាំ
ម�ើលរូបភាព និងវីដេអូដែលរក្សាទុកន�ៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចគ្រប់គ្រងរូបភាព
និងវីដេអូតាមអាល់ប៊ុម ឬបង្កើតសាច់រ�ឿងផងដែរ។
120
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​រូប
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប​ ៉ះ រូបភាព។
2 ជ្រើស​រូប​មួយ។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
ប���លរូបភាពេទៅសំណព�។
Bixby Vision
គូសេលើរូបភាព។
ប���លស�ីគ័រ។
េ�បើចេ�មោះ ឬស�ាយ៍រូបភាព។
ែចករ�ែលករូបភាពជាមួយអ�កដៃទ។
ែកស�មួលរូបភាព។
លុបរូបភាព។
អ្នកអាចបង្កើតភាពយន្ត, GIF ជីវចល ឬរូបផ្គុំពីបណ្តុំរូបភាពជាច្រើន។ ន�ៅល�ើបញ្ជី សូមចុច →
បង្កើតកុន, បង្កើត GIF ឬ បង្កើតរូបផ្តុំ ហ�ើយបន្ទាប់មកជ្រើសរ�ើសរូបភាព។
ការស្វែងរក​រូប
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយ​ប៉ះ
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​រូប​ដែល​បាន​តម្រៀប​តាម​ពពួក ដូចជា​ប្រភេទ ទីកន្លែង ឬ​
ឯកសារ។
​ ាក្យគន្លឹះ សូម​ប៉ះវ​ាល​ស្វែងរក។
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​រូប​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូលព
ការកែ​ផ្ទៃខាងក្រោយ​នៃ​រូបថត​ផ្ដោត​ផ្ទាល់ (សម្រាប់ម
​ ៉ូដែល Galaxy S9+ ប៉ុណ្ណោះ)
អ្នកអាចកែសម្រួលកម្រិតព្រិលផ្ទៃខាងក្រោយរបស់រូបថតដែលថតដ�ោយប្រើមុខងារផ្ដោត​ផ្ទាល់បាន។ ប្រសិនប�ើព
ន្លឺផ្ទៃខាងក្រោយរបស់រូបថតផ្ដោត​ផ្ទាល់បង្ហាញជាចំណុចព្រិល អ្នកអាចប្ដុររូបរាងភាពព្រិលនៃ​ផ្ទៃខាងក្រោយន�ោះ។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល, ជ្រើសរូបថតដែលបានថតដ�ោយប្រើមុខងារផ្ដោតផ្ទាល់ រួចប៉ះ លៃតម្រូវ​ភាពព្រិល​
ផ្ទៃខាងក្រោយ ដ�ើម្បីកែកម្រិតព្រិល ឬក៏ប្ដូរសណ្ឋាននៃភាពព្រិលន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយ។
121
កម្មវិធី និង មុខងា
ការម�ើលរូបភាពដែលថតដ�ោយប្រើមុខងារថតឌុប (សម្រាប់ម៉ូដែល Galaxy S9+
តែប៉ុណ្ណោះ)
ម�ើលរូបថតជិត និងរូបថតមានផ្ទៃធំដែលថតដ�ោយមុខងារថតឌុប។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយជ្រើសរ�ើសរូបភាពដែលថតដ�ោយប្រើមុខងារថតឌុប រួចចុច មុំ​ទូលាយ ឬ ជិត។
ការបង្ហាញ​វីដេអូ
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប​ ៉ះ រូបភាព។
2 ជ្រើសរ�ើសវីដេអូណាមួយដ�ើម្បីចាក់។ បន្ទាប់ពីន�ោះ ឯកសារវីដេអូនឹងបង្ហាញរូប
ន�ៅល�ើរូបភាពតូចម�ើលសាកល្បង។
3 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ចាក់​វីដេអូ។
រ�លងេទៅវ�េដអូមុន។
ចុចសង�តឱ
់ �ជាប់េដើម�ី
ខាថយេ�កោយ។
ចូលេ�បើជេ�មើស
បែន�ម។
រ�លងេទៅវ�េដអូបន�ាប់។
ចុចសង�តឱ
់ �ជាប់េដើម�ី
ខាេទៅមុខ។
ថតេអ�កង់បច��ប�ន�។
ខាថយេ�កោយឬេទៅ
មុខេដោយអូសរ�ារ។
ផ�ាកនិងបន�ការ
ចាក់វ�េដអូ។
ចាក់េសោេអ�កង់
ចាក់វ�េដអូ។
ប��រសមាមា�តេអ�កង់។
ប��រេទៅកម�វ�ធីចាក់វ�េដអូ
េលោតេឡើង។
បេង�ើត GIF ជីវចល
អូស​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម​ល�ើ​ជ្រុង​ខាងឆ្វេង​នៃ​អេក្រង់ច
​ ាក់ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវព
​ ន្លឺ ឬ​ក៏​អូស​ម្រាមដៃ​
របស់​អ្នក​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម​ល�ើ​ជ្រុង​ខាងស្តានំ​ៃ​អេក្រង់ច
​ ាក់ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវក
​ ម្រិតសំឡេង។
ដ�ើម្បី​ខារថយក្រោយ​ឬ​ខារល�ឿនទ�ៅមុខ សូម​អូស​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ​ល�ើ​អេក្រង់ច
​ ាក់។
122
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើប្រាស់មុខងារបង្កើនគុណភាពវីដេអូ
បង្កើនគុណភាពរូបភាពវីដេអូរបស់អ្នក ដ�ើម្បីរីករាយជាមួយពន្លឺភ្លឺច្បាស់ និងពណ៌ស្រស់ស្អាតជាងមុន។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក កម្មវិធកែ
ី​ លម្អវ​ីដេអូ
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
• ម
ខ
ុ ងារនេះអាចប្រើបានជាមួយកម្មវិធម
ី ួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ។
• ឧ
បករណ៍នឹងប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មច្រើនន�ៅពេលប្រើមុខងារនេះ។
ការបង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិតន​ៃ​រូប​និងវ​ដេ
ី អូ
អ្នកអាចម�ើលព័តម
៌ ានលម្អិតរបស់ឯកសារ ដូចជាមនុស្ស ទីតាំង និងព័ត៌មានមូលដ្ឋានជាដ�ើម។ ប្រសិនប�ើមានខ្លឹម
ព័ត៌មានបង្កើតដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ដូចជារ�ឿងរ៉ាវ ឬ GIF ខ្លឹមព័ត៌មានន�ោះក៏នឹងត្រូវបានបង្ហាញផងដែរ។
ន�ៅពេលកំពុងម�ើលរូបភាព ឬន�ៅល�ើអេក្រង់ម�ើលវីដេអូសាកល្បង សូមអូសឡ�ើងល�ើន�ៅល�ើអេក្រង់។ បន្ទាប់ពីន�ោះ
ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ឯកសារនឹងបង្ហាញឡ�ើង។
អ្នក​ក៏​អាច​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ​ផងដែរ ដ�ោយ​ប៉ះព
​ ័ត៌មាន​ល�ើ​អេក្រង់។
ែកស�មួលព័ត៌មាន។
ព័តម
៌ ានលម�ត
ិ អំពឯ
ី ក
សារ
ព័ត៌មានអំពីមនុស�
ព័ត៌មានអំពីទីតាំង
ខ�ឹមព័ត៌មានបេង�ើត
េឡើងេដោយស�័យ�បវត�ិ
ស�ាក
123
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្ហាញ​អាល់ប៊ុម
អ្នកអាចម�ើលរូបភាព និងវីដេអូដែលតម្រៀបតាមសឺមី ឬអាល់ប៊ុមបាន។ ភាពយន្ត, GIF ជីវចល ឬរូបផ្គុំដែលអ្នក
៊ុ របស់អ្នក។
បានបង្កើតនឹងត្រូវបានតម្រៀបន�ៅក្នុងសឺមីន�ៅល�ើបញ្ជីអាល់បម
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ អាល់ប៊ុម រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​អាល់បម​ម
៊ុ ួយ។
ការលាក់​អាល់ប៊ុម
អ្នក​អាច​លាក់​អាល់ប៊ុម។
អ្នក​មិន​អាច​លាក់​អាល់ប៊ុម​ដែល​បាន​បង្កើតត
​ ាម​លំនាំដ�ើម ដូចជា​អាល់ប៊ុម កាមេរ៉ា និង រូបថត​អេក្រង់
ឡ�ើយ។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប​ ៉ះ អាល់ប៊ុម។
2 ប៉ះ
→ លាក់​ឬឈ
​ ប់​លាក់​អាល់ប៊ុម។
3 ជ្រើស​អាល់ប៊ុម​ដែល​ត្រូវ​លាក់ ហ�ើយប​ ៉ះ ប្រើ។
​ ប់​លាក់​អាល់ប៊ុម, ឈប់ជ្រើស​អាល់ប៊ុម​ដែល​
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​អាល់ប៊ុម​ទាំងន�ោះ​ម្តងទ�ៀត សូម​ប៉ះ → លាក់​ឬឈ
ត្រូវ​បង្ហាញ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ប្រើ។
ការបង្ហាញ​រ�ឿង
ន�ៅពេលអ្នកថត ឬរក្សាទុករូបភាព និងវីដេអូ ឧបករណ៍នឹងអានស្លាកទីតាំង និងកាលបរិច្ឆេទ
់ កបង្កើតរ�ឿងរ៉ាវផ្សេងៗ។ ដ�ើម្បីបង្កើតរ�ឿងរ៉ាវដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ អ្នកត្រូវថត
ហ�ើយតម្រៀបរូបភាព និងវីដេអូ បន្ទាបម
ឬរក្សាទុកបណ្តុំរូបភាព និងវីដេអូច្រើន។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចិត្រសាល, ប៉ះ រ�ឿង រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​រ�ឿង​មួយ។
ការបង្កើតរ�
​ ឿង
បង្កើត​រ�ឿង​ជាមួយ​រូបរាង​ផ្សេងៗ។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប​ ៉ះ រ�ឿង។
2 ប៉ះ
→ បង្កើតរ�
​ ឿង។
124
កម្មវិធី និង មុខងា
3 ធីក​រូប​ឬ​វីដេអូ ដ�ើម្បី​រួមបញ្ចូលក​ ្នុង​រ�ឿង ហ�ើយប​ ៉ះ រួចរាល់។
4 វាយបញ្ចូល​ចំណងជ�ើង​មួយ​សម្រាប់​រ�ឿង​ន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ បង្កើត។
ដ�ើម្បី​ថែម​រូប​ឬ​វីដេអូ​ទ�ៅ​រ�ឿង​មួយ សូម​ជ្រើស​រ�ឿង​ន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ ថែម។
ី អូ​ដែល​ត្រូវ​លុប រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ
ដ�ើម្បី​លុបរ​ូបឬ
​ វ​ីដេអូ​ពី​រ�ឿង​មួយ សូម​ជ្រើស​រ�ឿង​ន�ោះ ហ�ើយ​ប៉ះ → កែ, ធីករ​ូប​ឬ​វដេ
→ លុបព
​ ី​រ�ឿង។
ការលុបរ�
​ ឿង
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចិត្រសាល ហ�ើយប​ ៉ះ រ�ឿង។
2 ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​រ�ឿង​ដែល​ត្រូវ​លុប ហ�ើយប​ ៉ះ លុប។
ការធ្វើ​សមកាល​រូប​និង​វីដេអូ​ជាមួយ Samsung Cloud
អ្នកអាចធ្វើសមកាលកម្មរូបភាព និងវីដេអូដែលបានរក្សាទុកក្នុង វិចិត្រសាល ជាមួយ Samsung Cloud
ហ�ើយចូលប្រើវាពីឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។ អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះ ហ�ើយចូល Samsung Account របស់អ្នក
ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ Samsung Cloud។ សូមម�ើល Samsung Account សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី វិចិត្រសាល រួចចុច → ការកំណត់ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក Samsung Cloud
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ រូបភាព និងវីដេអូដែលថតន�ៅល�ើឧបករណ៍នឹងត្រូវបានរក្សាទុកទ�ៅក្នុង Samsung
Cloud ដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ការលុបរ​ូប​ឬ​វីដេអូ
ការលុបរ​ូប​មួយ​ឬ​វីដេអូ​មួយ
ជ្រើស​រូប​ឬ​វីដេអូ​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ
ន�ៅ​ផ្នែកខ
​ ាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់។
ការលុបរ​ូប​និងវ​ីដេអូ​ច្រើន
1 ល�ើ​អេក្រង់វ​ិចិត្រសាល សូម​ប៉ះឲ​ ្យ​ជាប់​ល�រើ​ូប​ឬវ​ីដេអូ​ដែល​ត្រូវ​លុប។
2 ធីក​រូប​ឬ​វីដេអូ​ដែល​ត្រូវ​លុប។
3 ប៉ះ លុប។
125
កម្មវិធី និង មុខងា
Always On Display
អ្នក​អាច​ម�ើលព
​ ័ត៌មាន​ដូចជា​ម�៉ោង​ឬ​ប្រតិទិន ឬ​ក​ប
៏ ញ្ជា​ការចាក់ត
​ ន្រ្តី​ល�ើ​អេក្រង់ជ
​ ានិច្ច ន�ៅពេល​វា​រលត់។
អ្នក​ក៏​អាច​ពិនិត្យ​ម�ើល​ការជូនដំណឹង​សម្រាប់​សារ​ថ្មីៗ ឬ ការហ�ៅ​ដែល​បាន​ខកខាន​ផងដែរ។
• ព
ន្លឺ​នៃ Always On Display អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ទ�ៅ​តាម​ស្ថានភាព​ពន្លឺ។
• ប្រស
ិនប�ើសិនសឺន�ៅផ្នែកខាងល�ើឧបករណ៍ត្រូវបានគ្របក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ ន�ោះ
Always On Display នឹងបិទ។
ការប�ើក​ការជូនដំណឹងល�
​ ើ Always On Display
ន�ៅពេលអ្នកបានទទួលសារ ការខកខានទទួលទូរសព្ទ ឬការជូនដំណឹងកម្មវិធីផ្សេងៗ
រូបការជូនដំណឹងនឹងបង្ហាញន�ៅល�ើ Always On Display។ សូមចុចរូបការជូនដំណឹងពីរដង
ដ�ើម្បីម�ើលការជូនដំណឹងរបស់វា។
ប�ើ​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ អ្នក​ត្រូវតែ​ដ�ោះស�ោ​វា ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ការជូនដំណឹង។
126
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបញ្ជា​ការចាក់​តន្រ្តី​ល�ើ Always On Display
អ្នក​អាច​បញ្ជា​ការចាក់​តន្រ្តី​ល�ើ Always On Display ដ�ោយ​មិន​ប�ើក​អេក្រង់។
1 ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → នាឡិកា និង FaceWidgets →
FaceWidgets បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ប្រដាប់ប
​ ញ្ជា​តន្ដ្រី ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
2 ដ�ើម្បី​បញ្ជា​ការចាក់ត​ ន្រ្តី​ល�ើ Always On Display សូម​ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើ​នាឡិកា។
3 អូស​មក​ឆ្វេង​ឬ​ទ�ៅ​ស្តាំ​ល�នើ​ ាឡិកា ដ�ើម្បី​ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ​ប្រដាប់បញ្ជា​តន្រ្តី។
4 ប៉ះ​អាយខុន ដ�ើម្បី​បញ្ជា​ការចាក់។
ការបង្ហាញរូបភាពន�ៅល�ើ Always On Display
អ្នកអាចបង្ហាញរូបភាពន�ៅល�ើ Always On Display បាន។ អ្នកក៏អាចបង្ហាញ GIF ជីវចលផងដែរ។
1 ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ → អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → នាឡិកា និង FaceWidgets →
ស្ទីលនាឡិកា។
2 អូសបញ្ជីប្រភេទទ�ៅឆ្វេង រួចជ្រើសរ�ើសរូបតំណាងដែលមានរូបភាពន�ៅល�ើវា។
3 ចុច
រួចជ្រើសរ�ើសរូបភាព។
ដ�ើម្បីបញ្ចូល GIF ជីវចល សូមចុច ថែម GIF រួចជ្រើសរ�ើសឯកសារណាមួយ។
4 ចុច ប្រើ។
ការប្ដូរ​កាលវិភាគ​សម្រាប់ម
​ ុខងារ Always On Display
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → Always On Display → កំណត់​
កាលវិភាគ រួចកំណត់ពេលចាប់ផ្ដើម និងបញ្ចប់។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ Always On Display ជានិច្ច សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ បង្ហាញ​ជានិច្ច ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ការបិទដំណ�ើរការ​មុខងារ Always On Display
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក Always On
Display ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការវា។
127
កម្មវិធី និង មុខងា
អេក្រង់គែ
​ ម
ការណែនាំ
អ្នកអាចចូលប្រើកម្មវិធី មុខងារ និងទំនាក់ទំនងដែលអ្នកពេញចិត្ត ពីផ្ទាំងផ្នែកគែមផ្សេងៗ។
ការប្រើប្រាស់ផ្ទាំងផ្នែកគែម
អូសរបារផ្ទាំងផ្នែកគែមទ�ៅកណ្ដាលអេក្រង់។ បន្ទាបម
់ ក អូសទ�ៅឆ្វេង ឬស្ដាំដ�ើម្បីប្ដូរឆ្លាស់រវាងផ្ទាំងផ្នែកគែម។
រួចជ្រើសរ�ើសផ្ទាំងដែលអ្នកចង់ប្រើ។
ឬចុច
ប្រសិនប�ើរបារផ្ទាំងផ្នែកគែមមិនបង្ហាញទេ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច អេក្រង់ → អេក្រង់គែ
​ ម
បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ផ្ទាំង​ន�ៅ​គែម ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ផ�ាំងេនៅែគម
រ�ារ�គប់�គងែគមេអ�កង់
Apps Edge
People Edge
េ�ជើសៃវឆ�ាត
128
កម្មវិធី និង មុខងា
ការកែសម្រួលផ្ទាំងផ្នែកគែម
ជ្រើសរ�ើសផ្ទាំងដ�ើម្បីបង្ហាញន�ៅល�ើអេក្រង់ក�ោង ឬកែសម្រួលវា។
1 អូសរបារផ្ទាំងផ្នែកគែមទ�ៅកណ្ដាលអេក្រង់។
2 ចុច
ដ�ើម្បីប�ើកអេក្រង់ការកំណត់ផ្ទាំងផ្នែកគែម។
3 ធីកផ្ទាំងផ្នែកគែមដ�ើម្បីបង្ហាញ។
ដ�ើម្បីកែសម្រួលផ្ទាំង សូមចុច កែ។
ដ�ើម្បីទាញយកផ្ទាំងបន្ថែម សូមចុច ទាញយក។
​ ើង​វិញ ហ�ើយអូស
ដ�ើម្បីរ�ៀបចំផ្ទាំងឡ�ើងវិញ សូមចុច → រ�ៀប​លំដាប់ឡ�
ទ�ៅទីតាំងផ្សេងទ�ៀត។
ការកំណត់របារផ្ទាំងផ្នែកគែម
អ្នកអាចប្ដូរការកំណត់ទីតាំង ទំហំ កម្រិតថ្លា ឬរំញ័ររបស់របារបាន។
→ → បង្កានផ
់​ ្ទាំងគែម។
អូសរបារផ្ទាំងផ្នែកគែមទ�ៅកណ្ដាលអេក្រង់។ បន្ទាប់មក សូមចុច
Apps Edge
ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីប្រើញឹកញាប់បានយ៉ាងរហ័ស។
1 អូសរបារផ្ទាំងផ្នែកគែមទ�ៅកណ្ដាលអេក្រង់។
2 អូសទ�ៅឆ្វេង ឬស្ដាំដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងកម្មវិធីផ្នែកគែម។ ឬចុច
3 ជ្រើសរ�ើសកម្មវិធីណាមួយដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើម។
129
→ Apps Edge។
កម្មវិធី និង មុខងា
ការកែសម្រួលផ្ទាំងកម្មវិធីផ្នែកគែម
• ដ�ម
ើ ្បីបញ្ចូលកម្មវិធី សូមចុច
ន�ៅល�ើផ្ទាំង រួចចុចកម្មវិធីពីបញ្ជីកម្មវិធី។
• ដ�ើម្បីបង្កើតសឺមីន�ៅល�ើផ្ទាំងន�ោះ សូមចុច
ន�ៅល�ើផ្ទាំង រួចចុចសង្កត់កម្មវិធីពីបញ្ជីកម្មវិធីឱ្យជាប់ បន្ទាប់
មកអូសវាល�ើកម្មវិធីផ្សេងទ�ៀតន�ៅល�ើផ្ទាំងកម្មវិធីផ្នែកគែម។ ទម្លាក់ក
​ ម្មវិធី​ន�ោះ​ន�ៅពេល​ស៊ុម​សឺមី​លេចឡ�ើង​
ជុំវិញ​កម្មវិធី​ទាំងន�ោះ។
• ដ�ម
ើ ្បីលុបកម្មវិធី សូមចុចសង្កត់កម្មវិធីឱ្យជាប់ន�ៅល�ើផ្ទាំង រួចអូសវាដ�ើម្បី លុប ន�ៅផ្នែកខាងល�ើផ្ទាំង។
• ដ�ើម្បីប្ដូរលំដាប់កម្មវិធី សូមចុចសង្កត់កម្មវិធីឱ្យជាប់ រួចអូសវាទ�ៅទីតាំងផ្សេង។
អ្នកក៏អាចកែសម្រួលផ្ទាំងកម្មវិធីផ្នែកគែមដ�ោយចុច កែ ផងដែរ។
People Edge
បញ្ចូលទំនាក់ទំនងដែលចូលចិត្តទ�ៅផ្ទាំងទំនាក់ទំនងផ្នែកគែម ដ�ើម្បីទាក់ទងជាមួយពួកគេ និងម�ើលការជូនដំណឹ
ងដែលទទួលបានពីពួកគេយ៉ាងរហ័ស។
1 អូសរបារផ្ទាំងផ្នែកគែមទ�ៅកណ្ដាលអេក្រង់។
2 អូសទ�ៅឆ្វេង ឬស្ដាំដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងទំនាក់ទំនងផ្នែកគែម។ ឬចុច
→ People Edge។
ការបញ្ចូលទំនាក់ទំនងទ�ៅផ្ទាំងទំនាក់ទំនងផ្នែកគែម
បញ្ចូលទំនាក់ទំនងប្រើញឹកញាប់ទ�ៅផ្ទាំងទំនាក់ទំនងផ្នែកគែម រួចកំណត់វាជាទំនាក់ទំនងអាទិភាព។
ហ�ើយជ្រើសរ�ើសទំនាក់ទំនងពីបញ្ជីដែលអ្នកចូលចិត្ត ឬចុច ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង រួចជ្រើសរ�ើសទំនាក់ទំនង
ចុច
បន្ទាប់មកចុច រួចរាល់។
មានតែទំនាក់ទំនងដែលបានរក្សាទុកក្នុង ទំនាក់ទំនង ប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ចូលទ�ៅក្នុងផ្ទាំងទំនាក់ទំន
ងផ្នែកគែមបាន។
130
កម្មវិធី និង មុខងា
ការកែសម្រួលផ្ទាំងទំនាក់ទំនងផ្នែកគែម
• ដ�ម
ើ ្បីលុបទំនាក់ទំនង សូមចុចសង្កត់រូបទំនាក់ទំនងឱ្យជាប់ រួចអូសវាដ�ើម្បី យក​ចេញ
ន�ៅផ្នែកខាងល�ើអេក្រង់។
• ដ�ើម្បីប្ដូរលំដាប់ទំនាក់ទំនង ចុចសង្កត់រូបទំនាក់ទំនងឱ្យជាប់ រួចអូសវាទ�ៅទីតាំងផ្សេង។
អ្នកក៏អាចកែសម្រួលផ្ទាំងទំនាក់ទំនងផ្នែកគែមដ�ោយចុច កែ បានផងដែរ។
ការទាក់ទងទ�ៅមនុស្សពីផ្ទាំងទំនាក់ទំនងផ្នែកគែម
ប�ើកផ្ទាំងទំនាក់ទំនងផ្នែកគែម រួចចុចទំនាក់ទំនង។ បន្ទាប់ពីន�ោះ ប៊ូតុងទំនាក់ទំនងនឹងបង្ហាញន�ៅល�ើអេ​ក្រង់។
ចុចប៊ូតុងដែលចង់ប្រើ ដ�ើម្បីហ�ៅទូរសព្ទ ឬផ្ញើសារទ�ៅបុគ្គលក្នុងទំនាក់ទំនង។
131
កម្មវិធី និង មុខងា
ជ្រើស​វៃឆ្លាត
ជ្រើសរ�ើសផ្នែកដែលត្រូវថតជារូបភាព ឬជា GIF ជីវចល។ អ្នកក៏អាចខ្ទាស់រូបភាពបានផងដែរ ដ�ើម្បីឱ្យវាបង្ហាញ
ន�ៅល�ើគេជានិច្ចន�ៅក្នុងបញ្ជី។
ការថតរូបភាព
1 អូសរបារផ្ទាំងផ្នែកគែមទ�ៅកណ្ដាលអេក្រង់។
2 អូសទ�ៅឆ្វេង ឬស្ដាំដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងជ្រើសរ�ើសឆ្លាតវៃ។ ឬចុច
→ ជ្រើសវៃ
​ ឆ្លាត។
3 ជ្រើសរ�ើសអាយខុនមានរូបរាងដូចដែលអ្នកចង់បានន�ៅល�ើផ្ទាំង។
4 អូសស៊ុមន�ៅល�ើខ្លឹមព័ត៌មានដែលអ្នកចង់ជ្រើសរ�ើស។
ដ�ើម្បីប្ដូរទំហំស៊ុម សូមអូសចុងជ្រុងរបស់ស៊ុមន�ោះ។
5 ប៉ះ រួចរាល់។
ប្រសិនប�ើអត្ថបទបានបញ្ចូលន�ៅក្នុងផ្នែកដែលបានជ្រើសរ�ើសហ�ើយ សូមចុច ស្រង់​អត្ថបទ ដ�ើម្បីសម្គាល់ និ
ងដកស្រង់អត្ថបទពីផ្នែកដែលបានជ្រើសរ�ើសន�ោះ។
6 ជ្រើសរ�ើសជម្រើសណាមួយ ដ�ើម្បីប្រើក្នុងផ្នែកដែលបានជ្រើសរ�ើស។
• B
ixby Vision៖ សម្គាល់ខ្លឹមព័តម
៌ ានដ�ោយប្រើ Bixby Vision និងស្វែងរកព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ។
• គ
ូស៖ សរសេរ ឬគូរន�ៅល�ើផ្នែកដែលបានជ្រើសរ�ើស។
• ចែ
ករំលែក៖ ចែករំលែកផ្នែកដែលបានជ្រើសរ�ើសជាមួយអ្នកដទៃ។
• ក
ំណត់​ជា៖ កំណត់ផ្នែកដែលបានជ្រើសរ�ើសឱ្យបង្ហាញ ន�ៅពេលអេក្រង់បិទ។
• រ ក្សាទុក៖ រក្សាទុកផ្នែកដែលបានជ្រើសរ�ើសន�ៅក្នុង វិចិត្រសាល។
132
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថតផ្នែកណាមួយពីវីដេអូ
ន�ៅពេលកំពុងចាក់វីដេអូ សូមជ្រើសរ�ើសផ្នែកណាមួយហ�ើយថតវាជា GIF ជីវចល។
1 អំឡុងពេលចាក់វីដេអូ សូមអូសរបារផ្ទាំងផ្នែកគែមទ�ៅកណ្ដាលអេក្រង់ ន�ៅពេលមានខ្លឹមព័ត៌មានដែលអ្នកច
ង់ថត។
2 អូសទ�ៅឆ្វេង ឬស្ដាំដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងជ្រើសរ�ើសឆ្លាតវៃ។ ឬចុច
→ ជ្រើសវៃ
​ ឆ្លាត។
3 ចុច ជីវចល ន�ៅល�ើផ្ទាំងន�ោះ។
4 កែសម្រួលទីតាំង និងទំហំរបស់ផ្នែកថត។
ែកស�មួលទីតាំង។
អូសចុង�ជុងស៊ុមេដើ
ម�ីប�រទំហំ។
េ�ជើសេរើសគុណភាព។
5 ចុច ថត ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមថត។
• ម
ុនពេលថតវីដេអូ សូមប្រាកដថាវីដេអូកំពុងចាក់។
• រ យៈពេលអតិបរមាដែលអ្នកអាចថតផ្នែកណាមួយនៃវីដេអូន�ោះនឹងបង្ហាញន�ៅល�ើអេក្រង់។
• ន�
ៅពេលថតផ្នែកណាមួយពីវីដេអូ សំឡេងរបស់វានឹងមិនត្រូវបានថតទេ។
6 ចុច បញ្ឈប់ ដ�ើម្បីបញ្ឈប់ការថត។
7 ជ្រើសរ�ើសជម្រើសណាមួយ ដ�ើម្បីប្រើក្នុងផ្នែកដែលបានជ្រើសរ�ើស។
• គ
ូស៖ សរសេរ ឬគូរន�ៅល�ើផ្នែកដែលបានជ្រើសរ�ើស។ ចុច ម�ើលសាក ដ�ើម្បីម�ើលលទ្ធផលមុនពេលរក្សា
ឯកសារទុក។
• ចែ
ករំលែក៖ ចែករំលែកផ្នែកដែលបានជ្រើសរ�ើសជាមួយអ្នកដទៃ។
• រ ក្សាទុក៖ រក្សាទុកផ្នែកដែលបានជ្រើសរ�ើសន�ៅក្នុង វិចិត្រសាល។
133
កម្មវិធី និង មុខងា
ពន្លឺ​គែម
អ្នកអាចកំណត់ឧបករណ៍ឱ្យបំភ្លឺផ្នែកគែមអេក្រង់ និងបង្ហាញវីនដូវល�ោតឡ�ើង
ន�ៅពេលអ្នកទទួលបានការជូនដំណឹង ដូចជាសារថ្មីៗជាដ�ើម។
ទ�ោះបីជាអេក្រង់ឧបករណ៍ផ្កាប់ចុះក៏ដ�ោយ ផ្នែកគែមអេក្រង់នឹងន�ៅតែបំភ្លឺដដែល ដ�ើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្ន
កអំពីការជូនដំណឹងថ្មីៗ ឬការហ�ៅទូរសព្ទ។ ន�ៅពេលវីនដូវល�ោតឡ�ើងបង្ហាញ ពេលកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធី
សូមអូសវីនដូវន�ោះចុះក្រោម ដ�ើម្បីម�ើលខ្លឹមព័ត៌មានបានរហ័ស និងធ្វើសកម្មភាពដែលអាចធ្វើបាន។
ការគ្រប់គ្រងការជូនដំណឹង ដ�ើម្បីបង្ហាញជាការបំភលឺផ្នែ
្ កគែម
1 ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច អេក្រង់ → អេក្រង់គែ​ ម → ពន្គែលឺ​ ម។
2 ចុច គ្រប់គ្រង​ការជូនដំណឹង រួចចុចប៊ូតុងបិទប�ើកន�ៅជិតកម្មវិធី ដ�ើម្បីទទួលបានការជូនដំណឹងជាការបំភ្លឺផ្នែ
កគែម។
ការជូនដំណឹងមួយចំនួនប្រហែលជាមិនបង្ហាញជាការបំភ្លឺផ្នែកគែមបានន�ោះទេ
អាស្រ័យល�ើប្រភេទការជូនដំណឹង។
ឆ្លើយតប​រហ័ស
អ្នកអាចបដិសេធការហ�ៅចូលដ�ោយប្រើសារបដិសេធផ្ទាល់ខលួន
្ ។ ន�ៅពេលអេក្រង់ឧបករណ៍ផ្កាប់ចុះ
សូមប្រើម្រាមដៃសង្កត់ន�ៅល�ើសិនសឺអត្រាបេះដូងន�ៅផ្នែកខាងក្រោយឧបករណ៍រយៈពេលពីរវិនាទី
ដ�ើម្បីបដិសេធការហ�ៅទូរសព្ទ។
ដ�ើម្បីកែសម្រួលសារបដិសេធលំនាំដ�ើម សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច អេក្រង់ → អេក្រង់គែ
​ ម → ពន្លឺ​
គែម → → ឆ្លើយតប​រហ័ស បន្ទាប់មកចុចសារជាអក្សរន�ៅខាងក្រោម សារ​ឆ្លើយតប​រហ័ស។
134
កម្មវិធី និង មុខងា
ពហុវីនដូវ
ការណែនាំ
ពហុវីនដូវអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដំណ�ើរការកម្មវិធីពីរក្នុងពេលតែមួយន�ៅក្នុងទិដ្ឋភាពអេក្រង់បំបែក។ អ្នកក៏អាចដំណ�ើរកា
រកម្មវិធីច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ន�ៅក្នុងផ្ទាំងល�ោតឡ�ើងបានផងដែរ។
កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិន​គាំទ្រ​មុខងារ​នេះ​ទេ។
ទិដ�ភាពបំែបកេអ�កង់
ទិដ�ភាពផុស
135
កម្មវិធី និង មុខងា
ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់
ជី​ កម្មវិធី​ដែល​បាន​ប្រើថ
​ ្មីៗ។
1 ប៉ះ​ប៊ូតុងថ​ ្មីៗ ដ�ើម្បី​ប�ើក​បញ្នៃ​
2 អូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម ហ�ើយប​ ៉ះ
ល�ើ​វីនដូវ​កម្មវិធថ
ី​ ្មីៗ។
កម្មវិធី​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ក្នុង​វីនដូវ​ខាងល�ើ។
3 ក្នុង​វីនដូវ​ខាងក្រោម សូម​អូស​ឡ�ើងល�ើឬ​ ច​ ុះក្រោម ដ�ើម្បី​ជ្រើស​កម្មវិធ​មី ួយ​ទ�ៀត​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដមើ ។
​ ញ្កម្ម
ជី​ វិធី​ទ�ើប​ប្រើ​ថ្មីៗ សូម​ប៉ះ បញ្ជី​កម្មវិធី រួច​ជ្រើស​កម្មវិធី​មួយ។
ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី​ដែល​មិនមាន​ក្នុងប
136
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ជម្រើសប
​ ន្ថែម
ប៉ះ​របារ​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធី ដ�ើម្បី​ចូលប្រើជ
​ ម្រើស​បន្ថែម។
ប���លគូកម�វ�ធីេនះេទៅេអ�កង់
េដើម។
េ�បើមុខងារផ�ាំងវ�នដូវរហ័ស។
បិទកម�វ�ធី។
ប��រផ�ាំងវ�នដូវែដល�ានេ�ជើសេរើ
សេទៅផ�ាំងទិដ�ភាពេលោតេឡើង។
ប�រ� ទីតាំងរវាងផ�ាង
ំ វ�នដូវកម�វធ
� ។
ី
ការលៃតម្រូវ​ទំហវំ​ីនដូវ
អូស​របារ​ដែល​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធី​ឡ�ើងល�ើ​ឬច
​ ុះក្រោម ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ទំហនំ​ៃ​វីនដូវ​ទាំងន�ោះ។
ន�ៅពេល​អ្នក​អូស​របារ​ដែល​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធ​ទ�
ី ៅ​រក​គែម​ខាងល�ើឬ
​ខ
​ ាងក្រោម​នៃ​អេក្រង់ វីនដូវ​ន�ោះ​នឹងព
​ ង្រីក​
អតិបរមា។
ការបង្រួម​ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់
ចុចគេហប៊ូតុង ដ�ើម្បីបង្រួមទិដ្ឋភាពអេក្រង់បំបែក។ រូប
នឹងបង្ហាញន�ៅល�ើរបារស្ថានភាព។ កម្មវិធីក្នុងវីនដូវផ្នែ
កខាងក្រោមនឹងបិទ ហ�ើយកម្មវិធីក្នុងវីនដូវផ្នែកខាងល�ើនឹងន�ៅតែបន្តដំណ�ើរការន�ៅក្នុងទិដ្ឋភាពអេក្រង់បំបែកដែ
លបានបង្រួមដដែល។
េអ�កង់បំែបកប�ងួម
ដ�ើម្បី​បិទ​ទិដ្ឋភាព​បំបែក​អេក្រង់​ដែល​បាន​បង្រួម សូម​ប៉ះ
137
។
កម្មវិធី និង មុខងា
វីនដូវ​ខ្ទាស់
អ្នក​អាច​ជ្រើស​ផ្ទៃ​មួយ រួចខ
​ ្ទាស់​វា​ន�ៅ​ផ្នែក​ខាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់ និង ប្រើក
​ ម្មវិធី​ផ្សេងទ�ៀត​ក្នុង​វីនដូវ​ខាងក្រោម។
ជី​ កម្មវិធី​ដែល​បាន​ប្រើថ
​ ្មីៗ។
1 ប៉ះ​ប៊ូតុងថ​ ្មីៗ ដ�ើម្បី​ប�ើក​បញ្នៃ​
2 ប៉ះ
រួច​អស​ស
ូ
៊ុម​ទ�ៅ​ផ្ទៃ​ដែល​អ្នក​ចង់​ខ្ទាស់​វា។
ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ទំហរំ​បស់​ស៊ុម សូម​អូស
ឡ�ើងល�ើឬ
​ ​ចុះក្រោម។
3 ប៉ះ រួចរាល់។
វីនដូវកម្មវិធីដែលបានជ្រើសរ�ើសនឹងត្រូវបានខ្ទាស់ន�ៅផ្នែកខាងល�ើអេក្រង់។ ដ�ើម្បីឈប់ខ្ទាស់ សូមអូសរបារ
ន�ៅចន្លោះវីនដូវកម្មវិធី។
4 ក្នុង​វីនដូវ​ខាងក្រោម សូម​អូស​ឡ�ើងល�ើឬ​ ច​ ុះក្រោម ដ�ើម្បី​ជ្រើស​កម្មវិធ​មី ួយ​ទ�ៀត​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ផ្ដមើ ។
ការថែម​គូ​កម្មវិធទ�
ី​ ៅ​គេហអេក្រង់។
ន�ៅពេល​អ្នក​ថែម​គូ​កម្មវិធី​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់ អ្នកអ
​ ាច​ដំណ�ើរការ​កម្មវិធី​ទាំងពីរ​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​អេក្រង់ប
​ ំបែក ដ�ោយ​ប៉ះ​
ម្តង​ប៉ុណ្ណោះ។
ប៉ះ​របារ​ន�ៅ​ចន្លោះ​វីនដូវ​កម្មវិធី ហ�ើយប
​ ៉ះ ។
គូ​កម្មវិធប
ី​ ច្ចុប្បន្នន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់។
គូកម�វ�ធី
138
កម្មវិធី និង មុខងា
ទិដ្ឋភាព​ផុស
ជី​ កម្មវិធី​ដែល​បាន​ប្រើថ
​ ្មីៗ។
1 ប៉ះ​ប៊ូតុងថ​ ្មីៗ ដ�ើម្បី​ប�ើក​បញ្នៃ​
2 អូស​ឡ�ើងល�ើ​ឬ​ចុះក្រោម, ប៉ះឲ​ ្យ​ជាប់​ល�វើ​ីនដូវក​ ម្មវិធី​មួយ រួច​ហ�ើយ​អូស​វា​ដ�ើម្បី ទម្លាក់ទ​ ីនេះ​សម្រាប់ទ​ ិដ្ឋភាព​
ផុស។
ី​ ឹង​លេចឡ�ើង​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ផុស។
អេក្រង់​កម្មវិធន
ប�ងួមវ�នដូវ។
បិទកម�វ�ធី។
ព�ងីកវ�នដូវ។
ការផ្លាស់ទវី​ីនដូវ​ផុស
ដ�ើម្បី​ផ្លាស់ទវី​ីនដូវ​ផុស សូម​ប៉ះ​របារ​ឧបករណ៍​របស់វ​ីនដូវ​ន�ោះ រួចអ
​ ូស​វា​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ថ្មី​មួយ។
139
កម្មវិធី និង មុខងា
ការម�ើលការជូនដំណឹងតាមរយៈវីនដូវល�ោតឡ�ើង
ន�ៅពេលអ្នកទទួលបានការជូនដំណឹងតាមរយៈការបំភ្លឺផ្នែកគែម អ្នកអាចម�ើលខ្លឹមព័ត៌មានរបស់វាបានយ៉ាងរហ័ស
និងធ្វើសកម្មភាពដែលអាចធ្វើបាន ដ�ោយប�ើកវីនដូវល�ោតឡ�ើង។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនប�ើអ្នកទទួលបានសារ
ន�ៅពេលកំពុងទស្សនាវីដេអូឬ
​ លេងហ្គេម អ្នកអាចម�ើលសារន�ោះ និងឆ្លើយតបដ�ោយមិនចាំបាច់ប្ដូរអេក្រង់។
ន�ៅពេលអ្នកទទួលបានការជូនដំណឹងតាមរយៈការបំភ្លឺផ្នែកគែម ពេលកំពុងប្រើកម្មវិធី
សូមអូសការជូនដំណឹងន�ោះចុះក្រោម។
មុខងារនេះអាចប្រើបានជាមួយកម្មវិធដែ
ី លស្គាល់មុខងារផ្ទាំងវីនដូវច្រើន និងមុខងារបំភ្លឺផ្នែកគែមតែប៉ុ
​ ម
ណ្ណោះ។ ដ�ើម្បីម�ើលកម្មវិធីដែលស្គាល់ សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច អេក្រង់ → អេក្រង់គែ
→ ពន្គែ
លឺ​ ម → គ្រប់គ្រង​ការជូនដំណឹង។
Samsung Gear
Samsung Gear ជាកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រប់នាឡិកាឆ្លាតវៃ Gear។
ន�ៅពេលអ្នកភ្ជាប់ឧបករណ៍ទ�ៅ Gear អ្នកអាចកែសម្រួលការកំណត់ និងកម្មវិធីរបស់ Gear តាមការចង់បាន។
ប�ើកសឺមី Samsung រួចចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី Samsung Gear។
ចុច ចាប់ផ្ដើមដ
​ ំណ�ើរ ដ�ើម្បីភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកទ�ៅ Gear។ អនុវត្តតាមការណែនាំន�ៅល�ើអេក្រង់
ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការរ�ៀបចំ។ សូមម�ើលឯកសារណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ Gear សម្រាប់ព័ត៌មានប​
ន្ថែមអំពីរប�ៀបភ្ជាប់ និងប្រើ Gear ជាមួយឧបករណ៍។
140
កម្មវិធី និង មុខងា
Samsung Members
Samsung Members ផ្ដល់សេវាកម្មជំនួយដល់អតិថិជន ដូចជាការវិភាគបញ្ហារបស់ឧបករណ៍ និង
អនុញញា្ តឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដាក់បញ្ជូនសំណួរ និងរបាយការណ៍អំពីបញ្ហាផ្សេងៗ។ អ្នកក៏អាចចែករំលែកព័ត៌
មានជាអ្នកដទៃន�ៅក្នុងសហគមន៍អ្នកប្រើប្រាស់ Galaxy ឬម�ើលព័ត៌មាន និងគន្លឹះថ្មីបំផុតទាក់ទងនឹងឧ
បករណ៍ Galaxy។ Samsung Members អាចជួយអ្នកដ�ោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលអ្នកជួបប្រទះ
ន�ៅពេលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍។
ជេ�មើសបែន�ម
េផ�ើមតិែកលម�។
• ក
ារផ្ដល់ជូនកម្មវិធីនេះ និង មុខងារ​ដែល​បាន​គាំទ្រ អាច​ខសគ្នា
ុ
អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ដ�
ើម្បីដាក់បញ្ជូនមតិកែលម្អ ឬបង្ហោះយ�ោបល់របស់អ្នក អ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះ ហ�ើយចូល Samsung
Account របស់អ្នក។ សូមម�ើល Samsung Account សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
141
កម្មវិធី និង មុខងា
Samsung Notes
បង្កើតកំណត់ចំណាំដ�ោយបញ្ចូលអក្សរតាមរយៈក្ដារចុច ឬសរសេរដ�ោយដៃ ឬគូរន�ៅល�ើអេក្រង់។
អ្នកក៏អាចបញ្ចូលរូបភាព និងការថតសំឡេងទ�ៅក្នុងកំណត់ចំណាំរបស់អ្នកបានផងដែរ។
ការបង្កើតក
​ ំណត់សម្គាល់
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Samsung Notes ហ�ើយ​ប៉ះ ទាំងអស់ →
។
2 ជ្រើស​វិធី​បញ្ចូលព​ រី​បារឧបករណ៍​ន�ៅ​ផ្នែកខ​ ាងល�ើន​ៃ​អេក្រង់ រួច​តែង​កំណត់សម្គាល់​មួយ។
ប៉ះ
→ រូប ដ�ើម្បីបញ្ចូលរូប ដ�ោយជ្រើសពី វិចិត្រសាល ឬ ដ�ោយថតរូបមួយ។
→ សំឡេង ដ�ើម្បីថតសំឡេង និងបញ្ចូលវាទ�ៅក្នុងកំណត់ចំណាំន�ោះ។
ចុច
ការថតសំឡេងនឹងចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗ។
ប���លអក�រេដោយេ�បើក�ារចុច។
ប���លរូបភាព ឬសំេឡង។
សរេសរ ឬគូសេដោយេ�បើប៊�ក។
ផាត់ពណ៌េដោយេ�បើជក់។
ំ ត់សម្គាល់ សូម​ប៉ះ រក្សា​ទុក។
3 ន�ៅពេល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់​ការតែង​កណ
ការលុបក
​ ំណត់សម្គាល់
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Samsung Notes, ប៉ះ ទាំងអស់ ឬ សមូហកម្ម រួចហ�ើយ​ជ្រើស​ប្រភេទ​មួយ។
2 ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�កើ​ ំណត់សម្គាល់​ដែល​ត្រូវ​លុប។
ដ�ើម្បី​លុបក
​ ំណត់សម្គាល់​ច្រើន សូម​ធីក​កំណត់សម្គាល់ជ
​ ាច្រើន​ដែល​ត្រូវ​លុប។
3 ប៉ះ
។
142
កម្មវិធី និង មុខងា
ប្រតិទិន
គ្រប់គ្រង​កាលវិភាគ​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូលកិច្ចការ ឬព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខក
​ ្នុងក
​ ម្មវិធី​រ�ៀបចំ​គម្រោង​
របស់​អ្នក។
ការបង្កើតព្រឹ
​ ត្តិការណ៍
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយប​ ៉ះ
ឬ​ប៉ះ​ពីរដង​ល�ើ​កាលបរិច្ឆេទ​មួយ។
ប�ើ​កាលបរិច្ឆេទ​ន�ោះ​មាន​ព្រឹត្តិការណ៍ឬ
​ ​កិច្ចការ​ដែល​បាន​រក្សាទុកក
​ ្នុង​ន�ោះ​ហ�ើយ សូម​ប៉ះក
​ ាលបរិច្ឆេទ​ន�ោះ
។
ហ�ើយ​ប៉ះ
2 វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​ព្រឹត្តិការណ៍។
កំណត់ថិរេវលា។
េ�ជើសេរើសស�ីគ័រេដើម�ីបង�ាញជាមួយ�ពឹត�ិ
ការណ៍។
ប���លចំណងេជើង។
ប��រពណ៌�ពឹត�ិការណ៍។
េ�ជើសេរើស�បតិទិនេដើម�ីរក�ាទុក�ពឹត�ិការ
ណ៍។
កំណត់េម៉ោងេរោទ៍។
ប���លទីតាំង។
ភ�ាប់ែផនទី។
ប���លកំណាត់ចំណាំ។
ប���លព័ត៌មានលម�ិតបែន�ម។
3 ប៉ះ រក្សា​ទុក ដ�ើម្បី​រក្សាទុក​ព្រឹត្តិការណ៍​ន�ោះ។
143
កម្មវិធី និង មុខងា
ការបង្កើតក
​ ិច្ចការ
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ប្រតិទិន ហ�ើយប​ ៉ះ បង្ហាញ → កិច្ចការ។
2 ប៉ះ
រួច​វាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​កិច្ចការ។
3 ប៉ះ រក្សា​ទុក ដ�ើម្បី​រក្សាទុកក​ ិច្ចការ​ន�ោះ។
ការធ្វើ​សមកាល​ព្រឹត្តិការណ៍​និងក
​ ិច្ចការ​ជាមួយ​គណនី​របស់​អ្នក
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → គណនី រួច​ជ្រើស​គណនី​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​សមកាល​
ជាមួយ។
2 ប៉ះ ធ្វើ​សមកាល​គណនី រួចប​ ៉ះក​ ុងតាក់ សមកាល ប្រតិទិន ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
សម្រាប់ Samsung Account សូម​ប៉ះ → ការកំណត់​សមកាល រួច​ប៉ះ​កុងតាក់ ប្រតិទិន ដ�ើម្បី​
ដំណ�ើរការ​វា។
ដ�ើម្បីបញ្ចូលគណនីសម្រាប់ធ្វើសមកាលកម្ម សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ប្រតិទិន រួចចុច → គ្រប់គ្រង​ប្រតិទិន
→ ថែម​គណនី។ បន្ទាប់មក ជ្រើសរ�ើសគណនីណាមួយដែលត្រូវធ្វើសមកាលកម្មជាមួយ រួចចុះឈ្មោះចូល។
ន�ៅពេលគណនីត្រូវបានបញ្ចូលហ�ើយ វានឹងបង្ហាញន�ៅល�ើបញ្ជី។
Samsung Health
ការណែនាំ
Samsung Health ជួយឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសុខភាព និងកាយសម្បទារបស់អ្នក។ កំណត់គ�ោលដ�ៅកាយសម្បទា
ពិនិត្យការវិវឌ្ឍ និងបន្តតាមដានសុខភាព និងកាយសម្បទាជារួម។
144
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ Samsung Health
អ្នកអាចម�ើលព័តម
៌ ានសំខាន់ៗពីម៉ឺនុយ Samsung Health និងគ្រឿងតាមដាន ដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យសុខភាព
និងកាយសម្បទារបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចប្រៀបធ�ៀបកំណត់ត្រាជំហានរបស់អ្នកជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ Samsung
Health ផ្សេងទ�ៀត ក៏ដូចជាប្រកួតជាមួយមិត្តភ័ក្ដិ និងម�ើលគន្លឹះសុខភាពផ្សេងៗផងដែរ។
ប�ើកសឺមី Samsung រួចចាប់ផ្ដម
ើ កម្មវិធី Samsung Health។ ន�ៅពេលដំណ�ើរការកម្មវិធនេ
ី ះជាល�ើក
ដំបូង ឬចាប់ផ្ដើមវាឡ�ើងវិញបន្ទាប់ពីធ្វើការកំណត់ទិន្នន័យឡ�ើងវិញ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំន�ៅល�ើអេក្រង់
ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការរ�ៀបចំ។
មុខងារ​ខ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ឡ�ើយ អាស្រ័យតាមតំបន់។
�តួតពិនិត�សុខភាព
និងសម�ទារបស់អ�ក។
េ�បៀបេធៀបកំណត់�តាៃនការរាប់ជំហានជា
មួយអ�កេ�បើ��ាស់កម�វ�ធី
Samsung Health ដៃទ
ឬ�បកួត�បែជងជាមួយមិត�ភ័ក�ិរបស់អ�ក។
កំណត់េគោលេដៅ�បចាំៃថ�
និងតាមដានការវ�វឌ�របស់អ�ក។
េមើល និង�គប់�គងេ�គឿងតាមដាន។
េមើលការជូនដំណឹង
ឬសារែណនាំពីកម�វ�ធី
Samsung Health។
145
កម្មវិធី និង មុខងា
ដ�ើម្បី​ថែម​ធាតុ​នានា​ទ�ៅ​អេក្រង់ Samsung Health សូម​ប៉ះ → គ្រប់គ្រង​ធាតុ រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ធាតុ​
ទាំងន�ោះ។
• ទីគ�ោលដ�ៅ៖ កំណត់គ�ោលដ�ៅកាយសម្បទាប្រចាំថ្ងៃ និងម�ើលការវិវឌ្ឍរបស់អ្នក។
• កម្មវិធ៖ី ប្រើកម្មវិធីលំហាត់ប្រាណដែលអាចកែសម្រួលតាមការចង់បាន។
• ឧបករណ៍តាមដានទូទ�ៅ៖ ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាព ការទទួលទានអាហារ និងទំហំរាងកាយរបស់អ្នក។
• ឧបករណ៍តាមដានការហាត់ប្រាណ៖ បញ្ចូលគ្រឿងតាមដានលំហាត់ប្រាណផ្សេងៗ និងត្រួតពិនិត្យសកម្មភា
ពរបស់អ្នក។
គ�ោលដ�ៅ
អ្នកអាចកំណត់គ�ោលដ�ៅសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទម្ងន់ ឬជីវិតដែលមានតុល្យភាពជាងមុន។ បន្ទាប់ពីកណ
ំ ត់គ�ោល
ដ�ៅរបស់អ្នករួចហ�ើយ អ្នកអាចតាមដានការវិវឌ្ឍ ឬម�ើលការណែនាំន�ៅល�ើអេក្រង់ Samsung Health។
ន�ៅល�ើអេក្រង់ Samsung Health សូមចុច កំណត់គ�ោលបំណង។ ឬចុច → គ្រប់គ្រង​ធាតុ រួចជ្រើសរ�ើស
ការគ្រប់គ្រងទម្ងន់ ឬ ជីវិតមានតុល្យភាព។
TOGETHER
មុខងារទាំងអស់គ្នាអនុញញា្ តឱ្យអ្នកកំណត់ចំនួនជំហានគ�ោលដ�ៅ និងប្រកួតជាមួយមិត្តភ័ក្តិ។ អ្នកអាចអញ្ជើញ
មិត្តភ័ក្ដិឱ្យដ�ើរជាមួយគ្នា កំណត់ចំនួនជំហានគ�ោលដ�ៅ ប្រកួតប្រជែង និងម�ើលចំណាត់ថា្នក់របស់អ្នកន�ៅល�ើ
ក្ដារអ្នកនាំមុខជ
​ ំហាន។
ល�ើ​អេក្រង់ Samsung Health សូម​ប៉ះ TOGETHER។
146
កម្មវិធី និង មុខងា
ជំហាន
ឧបករណ៍​នឹង​រាប់​ចំនួនជ
​ ំហាន​ដែល​អ្នក​ដ�ើរ​និង​វាស់​ចម្ងាយ​ដែល​បាន​ធ្វើដ
​ ំណ�ើរ។
ី​ ាមដាន​ជំហាន។
ល�ើ​អេក្រង់ Samsung Health សូម​ប៉ះ​កម្មវិធត
សរុបជំហានបច��ប�ន�
េគោលេដៅ
• អ
្នកអាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានយឺតបន្តិច ន�ៅពេលកម្មវិធីតាមដានជំហានកំពុងត្រួតពិនិត្យ និងបង្ហា
ញចំនួនជំហានទាំងន�ោះដល់អ្នក។ អ្នកអាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានយឺតបន្តិច ពីវីនដូវល�ោតឡ�ើងដែ
លបង្ហាញថាអ្នកបានសម្រេចគ�ោលដ�ៅ។
• ប�
​អ
ើ ្នក​ប្រើ​កម្មវិធត
ី​ ាមដាន​ជំហាន ខណៈពេល​កំពុង​ធ្វើដំណ�ើរ​តាម​ឡាន​ឬ​រថភ្លើង រំញ័រ​អាច​ប៉ះពាល់​
ដល់ក
​ ាររាប់ជ
​ ំហាន​របស់​អ្នក។
147
កម្មវិធី និង មុខងា
អត្រាបេះដូង
វាស់ និងថតអត្រាបេះដូងរបស់អ្នក។
កម្មវិធីតាមដានអត្រាបេះដូងមានគ�ោលបំណងសម្រាប់ការថែទាំកាយសម្បទា និងផ្តល់ព័តម
៌ ានប៉ុណ្ណោះ
មិនមែនសម្រាប់វិភាគរ�ោគសញ្ញា ឬស្ថានភាពជំងឺផ្សេងៗ ឬសម្រាប់ព្យាបាល ធ្វើឱ្យធូរស្រាល
ឬការពារពីជម្ងឺឡ�ើយ។
ត្រូវដឹងពីស្ថានភាពខាងក្រោម មុនពេលវាស់អត្រាបេះដូង៖
• សម្រាក 5 នាទី មុនពេលវាស់។
• ប្រសិនប�ើការវាស់មានលទ្ធផលខុសពីអត្រាបេះដូងដែលបានរំពឹងទុកខ្លាំង សូមសម្រាក 30 នាទី
បន្ទាប់មកវាស់ម្ដងទ�ៀត។
• អឡុ
ំ ងពេលរដូវរងា ឬអាកាសធាតុត្រជាក់ សូមរក្សាខ្លួនរបស់អ្នកឱ្យមានកម្ដៅពេលវាស់អត្រាបេះដូង។
• ការជក់បារី ឬសេពគ្រឿងស្រវឹងមុនពេលវាស់អាចធ្វើឱ្យអត្រាបេះដូងរបស់អ្នកខុសពីអត្រាបេះដូងធម្មតា។
• មិនត្រូវនិយាយ ស្ងាប ឬដកដង្ហើមវែងៗ ពេលវាស់អត្រាបេះដូងន�ោះទេ។ ការធ្វើបែបនេះអាចបណ្ដាលឱ្យកា
រថតអត្រាបេះដូងរបស់អ្នកមិនបានត្រឹមត្រូវ។
• ការវាស់អត្រាបេះដូងអាចមានភាពខុសៗគ្នា អាស្រ័យល�ើវិធីវាស់ និងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ។
• ប្រសិនប�ើសិនសឺអត្រាបេះដូងមិនដំណ�ើរការ សូមប្រាកដថាមិនមានអ្វីកំពុងបាំងសិនសឺន�ោះទេ។ ប្រសិនប�ើ
សិនសឺអត្រាបេះដូងន�ៅតែមានបញ្ហាដដែល សូមទ�ៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម Samsung។
148
កម្មវិធី និង មុខងា
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ Samsung Health សូមចុចកម្មវិធីតាមដានអត្រាបេះដូង រួចចុច វាស់ស្ទង់ ដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើម
វាស់អត្រាបេះដូងរបស់អ្នក។
2 ដាក់ម្រាមដៃន�ៅល�ើសិនសឺអត្រាបេះដូងន�ៅផ្នែកខាងក្រោយឧបករណ៍។
3 បន្តិចក្រោយមក អត្រាបេះដូងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកនឹងបង្ហាញន�ៅល�ើអេក្រង់។ ដកម្រាមដៃពីសិនសឺ។
ចង�ាក់េបះដូងបច��ប�ន�របស់អ�ក
149
កម្មវិធី និង មុខងា
ព័ត៌មាន​បន្ថែម
• Samsung Health មាន​គ�ោលបំណងសម្រាប់ការថែទាំកាយសម្បទា​និង​សុខុមាលភាព​ប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយ​
មិនមាន​បំណង​ឲ្យ​ប្រើ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​រ�ោគវិនិច្ឆយ​ល�ើ​ជំងឺ​ឬ​ស្ថានភាព​ជំងឺ​ផ្សេងៗ ព្យាបាល​ជំងឺ បន្ធូរជ
​ ំងឺ ការពារ​ជំងឺ
ឬ​បង្ការ​ជំងឺ​ឡ�ើយ។
• មុខងារដែលអាចប្រើបាន និងកម្មវិធីដែលអាចបញ្ចូលបានសម្រាប់ Samsung Health អាចមានភាពខុ
សៗគ្នាទ�ៅតាមប្រទេសនីមួយៗ ដ�ោយសារច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិក្នុងស្រុកផ្សេងៗគ្នា។ អ្នកគួរតែពិនិត្យមុខងារ
និងកម្មវិធីដែលអាចប្រើបានន�ៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់របស់អ្នក មុនពេលប្រើប្រាស់។
• កម្មវិធី Samsung Health និង សេវា​របស់វ​ា អាច​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ​ឬ​បញ្ឈប់ ដ�ោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹង​
ជាមុន។
• គ�ោលបំណងនៃការប្រមូលទិន្នន័យត្រូវបានកម្រិតចំព�ោះការផ្ដល់សេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំប៉ុ​ណ្ណោះ
ដែលរួមមានការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមដ�ើម្បីពង្រឹងសុខភាព ធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យ វិភាគទិន្នន័យ
និងស្ថិតិ ឬដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍ និងផ្ដល់សេវាកម្មដែលប្រស�ើរជាងមុន។ (ប៉ុន្តែប្រសិនប�ើអ្នកចុះឈ្មោះចូល
Samsung Account របស់អ្នកពី Samsung Health ទិន្នន័យរបស់អ្នកអាចត្រូវបានរក្សា
ទុកន�ៅល�ើម៉ាស៊ីនមេក្នុងគ�ោលបំណងបម្រុងទុកទិន្នន័យ។) ព័ត៌មានផ្ទាល់ខលួន
្ អាចត្រូវបានទុក
រហូតដល់ពេលបញ្ចប់គ�ោលបំណងន�ោះ។ អ្នកអាចលុបទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានរក្សាទុកដ�ោយ
Samsung Health ដ�ោយប្រើជម្រើសកំណត់ទិន្នន័យឡ�ើងវិញន�ៅក្នុងម៉ឺនុយការកំណ
ត់។ ដ�ើម្បីលុបទិន្នន័យដែលអ្នកបានចែករំលែកន�ៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ឬផ្ទេរទ�ៅឧបករណ៍ផ្ទុក
អ្នកត្រូវតែលុបវាដាច់ដ�ោយឡែក។
• អ្នកអាចចែករំលែក និង/ឬធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យរបស់អ្នកជាមួយសេវាកម្ម Samsung បន្ថែម ឬសេ
ី វគ្នាដែលអ្នកជ្រើសរ�ើស ក៏ដូចជាឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់របស់អ្នកផ្សេងទ�ៀតផងដែរ។
វាកម្មភាគីទីបត្រូ
ការចូលប្រើព័ត៌មាន Samsung Health ដ�ោយសេវាកម្មបន្ថែម ឬឧបករណ៍ភាគីទីបីទាំងន�ោះនឹងត្រូវអនុ
ញ្ញាត លុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីអ្នកប៉ុណ្ណោះ។
• អ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំព�ោះការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យមិនសមរម្យ
ដែលបានចែករំលែកន�ៅល�ើបណ្ដាញសង្គម ឬបញ្ជូនទ�ៅឱ្យអ្នកដទៃ។ សូមប្រុងប្រយ័ត្ន ន�ៅពេលចែករំលែក
ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដទៃ។
• ប្រសិនប�ើឧបករណ៍ត្រូវបានភ្ជាប់ទ�ៅឧបករណ៍វាស់ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់វិធីទំនាក់ទំនងដ�ើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិកា
រត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនប�ើអ្នកប្រើការតភ្ជាប់ឥតខ្សែ ដូចជា Bluetooth ឧបករណ៍អាចប៉ះពាល់ដ�ោយសាររលក
សញ្ញាអេឡិចត្រូនិកពីឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។ ជ�ៀសវាងប្រើឧបករណ៍ន�ៅជិតឧបករណ៍ផ្សេងដែលបញ្ជូនរល
កវិទ្យុ។
• សម​
ូ អាន​ពេលវេលា និង លក្ខខណ្ឌ ព្រមទាំង​គ�ោលការណ៍​ភាពឯកជន​នៃ Samsung Health ដ�ោយ​
យកចិត្តទុកដាក់ មុនពេល​ប្រើ​វា។
150
កម្មវិធី និង មុខងា
ថត​សំឡេង
ការណែនាំ
ប្រើទម្រង់ថតសំឡេងផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ស្ថានភាពខុសៗគ្នា។ ឧបករណ៍អាចបំប្លែងសំឡេងរបស់អ្នកទ�ៅជាអក្សរ
និងបែងចែកប្រភពសំឡេងខុសៗគ្នា។
ការថតសំឡេង
1 ប�ើក​សឺមី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដម​ើ កម្មវិធី ថត​សឡំ េង។
2 ចុច
ប៉ះ
ដ�ើម្បីចាប់ផ្តើមថត។ និយាយឱ្យចំមីក្រូហ្វូន។
ដ�ើម្បី​ផ្អាក​ការថត។
ខណៈពេល​កំពុងថ
​ ត​សំឡេង សូម​ប៉ះ ទំព័រ​ចំណាំ ដ�ើម្បី​បញ្ចូល​ទំព័រច
​ ំណាំ។
ប��រទ�មង់ថត។
ចាប់េផ�ើមថត។
3 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​បញ្ចប់​ការថត។
4 វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​ឯកសារ ហ�ើយប​ ៉ះ រក្សា​ទុក។
151
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្ដូរទម្រង់ថត
ប�ើក​សឺមី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី ថត​សំឡេង។
ជ្រើសរ�ើសទម្រង់ពីផ្នែកខាងល�ើអេក្រង់កម្មវិធីថតសំឡេង។
• សង
្ត ់ដា៖ នេះគឺជាទម្រង់ថតសំឡេងធម្មតា។
• សម្ភាសន៍៖ មីក្រូហ្វូនអាចមានបញ្ហាជាមួយសំឡេងមកពីទិសដ�ៅពីរ។ ន�ៅក្នុងទម្រង់នេះ ផ្នែកខាងល�ើ និង
ខាងក្រោមឧបករណ៍នឹងស្រូបសំឡេងស្មើគ្នា។
• សម្ដីទ�
​ ៅ​អត្ថបទ៖ ឧបករណ៍ថតសំឡេងរបស់អ្នក ហ�ើយន�ៅពេលជាមួយគ្នាន�ោះបំប្លែងវាទ�ៅជាអត្ថបទន�ៅ
ល�ើអេក្រង់។ ដ�ើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបផ
ំ ុត សូមដាក់ឧបករណ៍ន�ៅជិតមាត់របស់អ្នក រួចនិយាយឱ្យឮច្បា
ស់ន�ៅកន្លែងស្ងាត់។
ប្រសិនប�ើភាសាប្រព័ន្ធមេម៉ូសំឡេងមិនត្រូវគ្នាជាមួយភាសាដែលអ្នកកំពុងនិយាយ ឧបករណ៍នឹងមិ
នស្គាល់សំឡេងរបស់អ្នកទេ។ មុនពេលប្រើមុខងារនេះ សូមចុចភាសាបច្ចុប្បន្នដ�ើ
​ម្បីកំណត់ភាសាប្រព័ន្ធមេម៉ូសំឡេង។
ការចាក់ការថតសំឡេងដែលបានជ្រើសរ�ើស
ពេលអ្នកពិនិត្យម�ើលការថតសំឡេងសម្ភាសន៍ អ្នកអាចបិទ ឬប�ើកប្រភពសំឡេងជាក់លាក់ន�ៅក្នុងការថតន�ោះ
បាន។
1 ប�ើក​សឺមី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដម​ើ កម្មវិធី ថត​សឡំ េង។
2 ចុច បញ្ជី រួចជ្រើសរ�ើសសំឡេងថតដែលបានថតដ�ោយប្រើទម្រង់សម្ភាសន៍។
3 ដ�ើម្បីបិទប្រភពសំឡេងជាក់លាក់ សូមចុច
បន្ទាប់ពីន�ោះ អាយខុននឹងប្ដូរទ�ៅជា
សម្រាប់ទិសដ�ៅត្រូវគ្នាដែលត្រូវបិទសំឡេង។
ហ�ើយសំឡេងន�ោះនឹងបិទ។
�បភពបិទសំេឡង
�បភពេបើកសំេឡង
152
កម្មវិធី និង មុខងា
ឯកសារ​ខ្ញុំ
ចូលប្រើន
​ ិង​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍ឬ
​ក
​ ្នុង​ទីកន្លែង​ផ្សេងទ�ៀត ដូចជា​សេវា​
ឃ្លាំងផ្ទុក​ក្លោដ។
ប�ើក​សឺមី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដម​
ើ កម្មវិធី ឯកសារ​ខ្ញុំ។
ី ួយៗ។
បង្ហាញ​ឯកសារ​ដែល​បាន​រក្សាទុកក
​ ្នុង​ឃ្លាំងផ្ទុក​នម
​ ំហច​្រើនទ�ៀត។
ដ�ើម្បី​ធ្វើឲ
​ ្យ​ឃលា្ ំងផ្ទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍​ទំនេរ សូម​ប៉ះ → ទទួលល
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ឯកសារ​ឬ​សឺមី សូម​ប៉ះ ។
នាឡិកា
ការណែនាំ
កំណត់​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ពិនិត្យ​ម�៉ោង​បច្ចុប្បន្នក
​ ្នុង​ទីក្រុង​ជាច្រើន​ជុំវិញ​ពិភពល�ោក, វាស់​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ ឬ កំណត់​
រយៈពេល​ជាក់លាក់។
ម�៉ោងរ�ោទ៍
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ ម�៉ោងរ�ោទ៍។
ការកំណត់​ម�៉ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ
ក្នុងប
​ ញ្ជី​ម�៉ោងរ�ោទ៍ សូម​កំណត់​ពេលវេលា​នៃ​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ជ្រើស​ថ្ងៃ​ដែល​ម�៉ោងរ�ោទ៍​ធ្វើឡ�ើងវិញ, កំណត់​
ជម្រើស​ម�៉ោងរ�ោទ៍​ដទៃ​ផ្សេងទ�ៀត រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ រក្សា​ទុក។
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចវ​ាយបញ្ចូល​ម�៉ោងរ�ោទ៍ សូម​ប៉ះ​វាល​បញ្ចូល​ពេលវេលា។
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​ឬ​បទ
ិ ដំណ�ើរការ​ម�៉ោងរ�ោទ៍ សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ជ
​ ាប់​នឹង​ម�៉ោងរ�ោទ៍​ក្នុង​បញ្ជី​ម�៉ោងរ�ោទ៍។
ការបញ្ឈប់​ម�៉ោងរ�ោទ៍
ចុច ច�ោល ដ�ើម្បីបញ្ឈប់ម�៉ោងរ�ោទ៍។ ប្រសិនប�ើអ្នកបានប�ើកជម្រើសផ្អាកកាលពីមុន សូមចុច ស្ងប់
ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យម�៉ោងរ�ោទ៍ម្ដងទ�ៀត បន្ទាប់ពីរយៈពេលកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់។
153
កម្មវិធី និង មុខងា
ការលុបម�៉
​ ោងរ�ោទ៍
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ម�៉ោងរ�ោទ៍, ធីក​ម�៉ោងរ�ោទ៍​ដែល​ត្រូវ​លុប រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។
នាឡិកា​ពិភពល�ោក
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ នាឡិកា​ពិភពល�ោក។
ការបង្កើតន
​ ាឡិកា
ប៉ះ
, វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​ទីក្រុង ឬ​ក៏​ជ្រើស​ទីក្រុង​មួយ​ពី​ផែនដី រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ ថែម។
ការលុបន
​ ាឡិកា
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ន
ើ​ ាឡិកា​មួយ, ធីក​នាឡិកា​ដែល​ត្រូវ​លុប រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។
នាឡិកា​វាស់​ពេល
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ នាឡិកា​វាស់ពេ​ ល។
2 ប៉ះ ចាប់ផ្​ ដើម ដ�ើម្បី​វាស់​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ។
​ ុំ ខណៈពេល​កំពុងវ​ាស់​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ សូម​ប៉ះ ជុំ។
ដ�ើម្បី​កត់ត្រា​ចំនួនជ
3 ប៉ះ ឈប់ ដ�ើម្បី​បញ្ឈប់ក​ ារវាស់​ពេល។
​ ន្ត។
ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​ការវាស់​ពេល​ឡ�ើងវិញ សូម​ប៉ះ ចាប់ផ្ដើមប
ដ�ើម្បី​ជម្រះ​ចំនួនជ
​ ុំ សូម​ប៉ះ កំណត់ឡ�
​ ើងវិញ។
រង្វាស់​ពេល
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី នាឡិកា ហ�ើយ​ប៉ះ រង្វាស់ពេ​ ល។
2 កំណត់​រយៈពេល រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ចាប់ផ្​ ដើម។
ដ�ើម្បី​ប�ើក​ផ្ទាំង​គ្រាប់ចុចវ​ាយបញ្ចូល​រយៈពេល សូម​ប៉ះ​វាល​បញ្ចូល​រយៈពេល។
3 ប៉ះ ច�ោល ន�ៅពេល​រង្វាស់ពេល​អស់​ម�៉ោង។
154
កម្មវិធី និង មុខងា
គិតលេ
​ ខ
ធ្វើ​ការគណនា​ធម្មតា​ឬ​ស្មុគ្រស្មាញ។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី គិត​លេខ។
បង្វិលឧបករណ៍ទ�ៅទិសផ្ដេក ដ�ើម្បីបង្ហាញជាម៉ាស៊ីនគិតលេខវិទ្យាសាស្ត្រ។ ប្រសិនប�ើ ស្វ័យ បង្វិល បិទ សូមចុច
ដ�ើម្បីបង្ហាញម៉ាស៊ីនគិតលេខវិទ្យាសាស្ត្រ។
ដ�ើម្បីម�ើលប្រវត្តិនៃការគណនា សូមចុច ប្រវត្តិ។ ដ�ើម្បីបិទផ្ទាំងប្រវត្តិនៃការគណនា សូមចុច ផ្ទាំងគ្រាប់ចុច។
ដ�ើម្បី​ជម្រះ​ប្រវត្តិ សូម​ប៉ះ ប្រវត្តិ → ជម្រះ​ប្រវត្តិ។
។ អ្នកអាចបំប្លែងតម្លៃផ្សេងៗ ដូចជាផ្ទៃក្រលា ប្រវែង
ដ�ើម្បីប្រើវិធីបំប្លែងខ្នាត សូមចុច
ឬសីតុណ្ហភាពទ�ៅជាខ្នាតផ្សេងៗ។
Game Launcher
ការណែនាំ
កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមហ្គេមប្រមូលផ្ដុំហ្គេមដែលអ្នកបានទាញយកពី Play Store និង Galaxy Apps
ទ�ៅក្នុងកន្លែងតែមួយ ដ�ើម្បីងាយស្រួលចូលប្រើប្រាស់។ អ្នកអាចកំណត់ឧបករណ៍ទ�ៅមុខងារហ្គេម ដ�ើម្បីលេងហ្គេ
មបានកាន់តែងាយស្រួល។
េមើលព័ត៌មានេលងេហ�មរបស់អ�ក។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
កម�វ�ធីែដល�ានទាញយក។
េបើកេហ�មជាមួយសំេឡង
ឬគ�ានសំេឡង។
ប��រមុទ�មង់រ�បតិបត�ិការ។
េមើលេហ�មេ�ចើនេទៀត
និងដំេឡើងេហ�មទាំងេនោះ។
155
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ Game Launcher
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → ហ្គេម រួច​ហ�ើយប​ ៉ះ​កុងតាក់ Game Launcher
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
Game Launcher នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទ�ៅក្នុងអេក្រង់ដ�ើម ឬអេក្រង់កម្មវិធី។
ន�ៅពេល​អ្នក​បិទដំណ�ើរការ​មុខងារ​នេះ Game Launcher នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប​ចេញ​ពី​គេហអេក្រង់ន
​ ិង​
អេក្រង់​កម្មវិធី។
2 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Game Launcher។
3 ប៉ះ​ហ្គេម​មួយព​ បី​ ញ្ជី​ហ្គេម។
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ហ្គេម​ច្រើនទ�ៀត សូម​អូស​អេក្រង់​ឡ�ើងល�ើ។
ហ្គេមដែលទាញយកបានពី Play Store និង Galaxy Apps នឹងត្រូវបានបង្ហាញដ�ោយស្វ័យប្រវ
ត្តិន�ៅល�ើអេក្រង់កម្មវិធីចាប់ផ្ដមហ្គេម
ើ
។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនឃ�ើញមានហ្គេមទេ សូមចុច → ថែម​ហ្គេម​
មួយ។
ការលុបហ្គេ
​ ម​មួយ​ចេញ​ពី Game Launcher
ប៉ះ​ឲ្យ​ជាប់​ល�ើ​ហ្គេម​មួយ ហ�ើយប
​ ៉ះ លុប។
ការប្ដូរ​ទម្រង់ប្រ
​ សិទ្ធផល
អ្នក​អាច​ប្ដូរ​ទម្រង់​ប្រសិទ្ធផល​ហ្គេម។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី Game Launcher, ប៉ះ ប្រសិទ្ធផល​ហ្គេម រួច​ហ�ើយច
​ ាប់អ
​ ូស​របារ​ដ�ើម្បី​ជ្រើស​ទម្រង់​ដែល​អ្នក​
ចង់​ប្រើ។
• ផ្ោដ ត​ល�ើ​ការសំចៃថាមពល៖ នេះ​សំចៃ​ថាមពល​ថ្ម ខណៈពេល​កំពុង​លេង​ហ្គេម។
• មាន​តុល្យភាព៖ នេះ​នឹង​រក្សា​តុល្យភាព​រវាង​ប្រសិទ្ធផល​និង​ពេល​ប្រើប្រាស់ថ
​ ្ម។
• ផ្ដោត​ល�ប្រ
ើ​ សិទ្ធផល៖ នេះ​ផ្ដោត​ល�ើក
​ ារផ្ដល់ជ
​ ូនអ
​ ្នក​នូវ​ប្រសិទ្ធផល​អាច​មាន​ល្អបផ
ំ ុត ន�ៅពេល​អ្នក​លេង​
ហ្គេម។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរក
​ ារកំណត់​សម្រាប់​ហ្គេម​នម
ី ួយៗ សូម​ប៉ះ​កុងតាក់ ការកំណត់​សម្រាប់ហ្គេ
​ ម​នីមួយៗ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​
វា។
ប្រសិទ្ធភាព​ថាមពល​ថអ
្ម​ ាច​ខសគ្នា​ទ�
ុ
ៅ​តាម​ហ្គេម។
156
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ Game Tools
អ្នកអាចប្រើជម្រើសផ្សេងៗន�ៅល�ើផ្ទាំងឧបករណ៍ហ្គេម ពេលកំពុងលេងហ្គេម។ ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងឧបករណ៍ហ្គេម
ន�ៅល�ើរបាររុករក។ ប្រសិនប�ើរបាររុករកត្រូវបានលាក់ សូមអូសវាពីផ្នែកខាងក្រោមអេក្រង់ឡ�ើងល�ើ
សូមចុច
ដ�ើម្បីបង្ហាញវា។
ចូលេ�បើេអ�កង់កម�វ�ធីចាប់េផ�ើមេហ�ម។
ចូលេ�បើការកំណត់ឧបករណ៍ស�មាប់េហ�
ម។
េលងេហ�មក��ងទិដ�ភាពេពញេអ�កង់។
បិទសំេឡងជូនដំណឹង
េហើយបង�ាញការជូនដំណឹងេនៅេពលមាន
ការេហៅចូល
និងការជូនដំណឹង�គាអាសន�ែតប៉ុេណ�ោះ។
ចាក់េសោមុខងារចុចសង�ត់េគហប៊ូតុង។
ចាក់េសោមុខងារែកស�មួលក�មិតពន�ឺស�័
យ�បវត�ិ។
ចាក់េសោេអ�កង់េកោង។
លាក់ប៊ូតុងេនៅេលើរ�ាររុករក។
ថតការេលងេហ�មរបស់អ�ក។
ចាក់េសោេអ�កង់ប៉ះេពលកំពុងេលង
េហ�ម។
ថតរូបេអ�កង់។
ការខ្ទបក
់​ ារជូនដំណឹង ក្នុងពេ
​ ល​លេង​ហ្គេម
ចុច
រួចចុចប៊ូតុងបិទប�ើក គ្មាន​ការប្រាប់ដំណឹង​ក្នុងពេ
​ ល​លេង​ហ្គេម ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ឧបករណ៍នឹងបិទសំឡេងការជូនដំណឹង និងបង្ហាញតែការជូនដំណឹងសម្រាប់ការហ�ៅចូល និងការជូ
នដំណឹងគ្រាអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះអ្នកអាចរីករាយជាមួយការលេងហ្គេមដ�ោយមិនមានការរំខាន។
ប្រសិនប�ើអ្នកទទួលការហ�ៅចូល ការជូនដំណឹងតូចនឹងបង្ហាញន�ៅផ្នែកខាងល�ើអេក្រង់។
157
កម្មវិធី និង មុខងា
SmartThings
ការណែនាំ
ភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកទ�ៅឧបករណ៍ន�ៅជិតៗ ដូចជាកាស Bluetooth ឬស្មាតហ្វូនផ្សេងទ�ៀតបានយ៉ាងងាយ
ស្រួល និងរហ័ស។ អ្នកក៏អាចបញ្ជា និងគ្រប់គ្រង TV គ្រឿងបរិក្ខារប្រើក្នុងផ្ទះ និងគ្រឿងបរិក្ខារភ្ជាប់អ៊ីនធ�ើណិត
(IoT) ជាមួយស្មាតហ្វូនបានផងដែរ។
• ការភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ន�ៅជិតៗ៖ ភ្ជាប់ឧបករណ៍ដែលន�ៅជិតៗ ដូចជាកាស Bluetooth
ឬឧបករណ៍ពាក់បានយ៉ាងងាយស្រួល និងរហ័ស។
• ការចុះឈ្មោះ និងគ្រប់គ្រងគ្រឿងបរិក្ខារប្រើកនុង
្ ផ្ទះ ទូរទស្សន៍ និងគ្រឿងបរិក្ខារភ្ជាប់អ៊ីនធ�ើ
ណិត៖ ចុះឈ្មោះទូទឹកកកឆ្លាតវៃ ម៉ាស៊ីនប�ោកខ�ោអាវ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឧបករណ៍បន្សុទ្ធខ្យល់ TV
និងគ្រឿងបរិក្ខារភ្ជាប់អ៊ីនធ�ើណិត (IoT) ន�ៅល�ើស្មាតហ្វូន និងម�ើលស្ថានភាព ឬបញ្ជាពួកវាតាមរយៈអេក្រង់
ស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។
• ការទទួលការជូនដំណឹង៖ ទទួលការជូនដំណឹងពីឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ន�ៅល�ើស្មាតហ្វូន។ ឧទាហរណ៍៖
ន�ៅពេលការប�ោកខ�ោអាវបញ្ចប់ អ្នកអាចទទួលការជូនដំណឹងតាមរយៈស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកបាន។
ប�ើក​សឺមី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី SmartThings។ បន្ទាប់ពីន�ោះ ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងនឹងបង្ហាញឡ�ើង។
ចូលេ�បើជេ�មើសបែន�ម។
ែស�ងរក
និងចុះេឈ�ោះឧបករណ៍េនៅជិតៗ។
ឧបករណ៍ែដលស�ាល់
គន�ឹះេ�បើ��ាស់កម�វ�ធី SmartThings
េមើលផ�ាំង�គប់�គង។
�គប់�គងមុខងារស�័យ�បវត�ិ។
�គប់�គងទីតាំង និងឧបករណ៍។
158
កម្មវិធី និង មុខងា
• ដ�
ម
ើ ្បី​ប្រើ SmartThings ទូរសព្ទ​វៃឆ្លាត​និង​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​របស់​អ្នក​ត្រូវតែ​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ
Wi-Fi ឬ បណ្ដាញ​ចល័ត។
• ដ�
ើម្បី​ប្រើ SmartThings ឲ្យ​បាន​ពេញលេញ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះបញ្ជី​និងច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung
Account របស់​អ្នក។
• ឧ
បករណ៍ដែលអ្នកអាចភ្ជាប់អាចមានភាពខុសៗគ្នា អាស្រ័យតាមតំបន់ ឬក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវា។
ដ�ើម្បីម�ើលបញ្ជីឧបករណ៍ដែលអាចភ្ជាប់បាន សូមប�ើកសឺមី Samsung រួចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី
SmartThings បន្ទាប់មកចុច ឧបករណ៍​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ។
• ម
ុខងារ​ដែល​មាន​អាច​ខុសគ្នា​ទ�ៅ​តាម​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់។
• ប
ញ្ហា ឬចំណុចខ្វះខាតផ្ទាល់របស់ឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់មិនមានការរ៉ាប់រងពីការធានារបស់
Samsung​ឡ�ើយ។ ន�ៅពេលបញ្ហា ឬចំណុចខ្វះខាតដែលមានន�ៅល�ើឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ សូម
ទាក់ទងទ�ៅកាន់ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ន�ោះ។
ការភ្ជាប់​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ
ភ្ជាប់​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ​ដូចជា​កាស Bluetooth យ៉ាង​ងាយស្រួល​និង​រហ័ស។
វិធី​ភ្ជាប់​អាច​ខុសគ្នា​ទ�ៅ​តាម​ប្រភេទ​នៃ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ឬ
​ ​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ចែករំលែក។
1 ប�ើក​សឺមី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី SmartThings។
2 ល�ើ​ក្ដារប៉ាណូ សូម​ប៉ះ ថែម​ឧបករណ៍។
3 ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ពី​បញ្ជី រួច​ភ្ជាប់ជ​ ាមួយ​វា ដ�ោយ​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់​ខាងក្រោម។
159
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​ឧបករណ៍​ប្រើប្រាស់​ក្នុងផ
​ ្ទះ, TVs និងផ
​ លិតផល IoT
ម�ើលស្ថានភាព TV គ្រឿងបរិក្ខារភ្ជាប់អ៊ីនធ�ើណិត និងគ្រឿងបរិក្ខារឆ្លាតវៃតាមរយៈអេក្រង់ស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។ អ្ន
កអាចដាក់ឧបករណ៍ជាក្រុមតាមទីតាំង និងបញ្ចូលការកំណត់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ទាំង
ន�ោះបានងាយស្រួល។
ការភ្ជាប់​ឧបករណ៍​នានា
1 ប�ើក​សឺមី Samsung រួច​ចាប់ផ្ដម​ើ កម្មវិធី SmartThings។
2 ល�ើ​ក្ដារប៉ាណូ សូម​ប៉ះ ថែម​ឧបករណ៍។
3 ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ពី​បញ្ជី។
ដែលស្ថិតន�ៅក្រោម ថែម​ឧបករណ៍ដ�
​ ោយដៃ
ប្រសិនប�ើមិនមានឧបករណ៍ក្នុងបញ្ជីទេ សូមចុច
រួចជ្រើសរ�ើសប្រភេទឧបករណ៍។ ឬចុច ស្វែង​រក រួចបញ្ចូលឈ្មោះ ឬម៉ូដែលឧបករណ៍ន�ោះ។
4 ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ចុះបញ្ជី​ឧបករណ៍។
ការបង្ហាញ​និងក
​ ារបញ្ជា​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភជា្ ប់
អ្នកអាចម�ើល និងគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ផ្សេងៗ។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកអាចពិនិត្យម�ើលគ្រឿងទេសផ្សេងៗដែលមានន�ៅ
ក្នុងទូទឹកកក ឬកែសម្រួលកម្រិតសំឡេង TV របស់អ្នក។
1 ប�ើក​សឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី SmartThings រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ឧបករណ៍។
បញ្នៃ​
ជី​ ឧបករណ៍​ដែល​ភ្ជាប់ន
​ ឹង​លេចឡ�ើង។
2 បង្ហាញ​ស្ថានភាព​របស់ឧ​ បករណ៍​ន�ៅ​ល�ើប​ ញ្ជី។
ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ សូមជ្រើសរ�ើសឧបករណ៍ណាមួយ។ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ន�ោះបាន បន្ទាប់ពី
ទាញយកកម្មវិធីគ្រប់គ្រងឧបករណ៍សម្រាប់ឧបករណ៍ដែលបានជ្រើសរ�ើសន�ោះហ�ើយ។
ការថែម​ឧបករណ៍​និងទ
​ ិដ្ឋភាព​តាម​ទីកន្លែង
បញ្ចូលឧបករណ៍តាមប្រភេទទីតាំង ហ�ើយម�ើលបញ្ជីឧបករណ៍ន�ៅក្នុងទីតាំងដូចគ្នា
រួចគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ទាំងន�ោះ។ អ្នកក៏អាចបញ្ចូលរូបភាពទីកន្លែងទ�ៅក្នុងទីតាំងណាមួយ ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងឧបករ
ណ៍ជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយបានផងដែរ។
160
កម្មវិធី និង មុខងា
ការថែម​ទីកន្លែង
1 ប�ើក​សឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី SmartThings រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ឧបករណ៍ → ឧបករណ៍​ទាំងអស់
→ ថែម​ទីកន្លែង។
2 វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​ទីកន្លែង។
ដ�ើម្បី​កំណត់​ទីកន្លែង​មួយ សូម​ប៉ះ ទីកន្លែង​ភូមិសាស្ត្រ ដ�ើម្បី​ជ្រើស​ទីកន្លែង​មួយ​ន�ៅ​ល�ើ​ផែនទី ហ�ើយប
​ ៉ះ
រួចរាល់។
3 ប៉ះ រក្សាទុក។
​ ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម។
ទីកន្លែង​របស់អ
ដ�ើម្បី​ថែម​ឧបករណ៍​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ន�ោះ សូម​ប៉ះ ថែម​ឧបករណ៍ រួច​ធ្វើត
​ ាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ចុះបញ្ជី​
ឧបករណ៍។
ឧបករណ៍​នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​ន�ោះ។
ការថែម​ទិដ្ឋភាព
ថែម​ទិដ្ឋភាព​មួយ រួចច
​ ុះបញ្ជី​ឧបករណ៍​ក្នុង​ន�ោះ ដ�ើម្បី​បញ្ជា​ឧបករណ៍​ច្រើនក
​ ្នុង​ពេល​តែ​មួយ ដ�ោយ​ប៉ះ​ម្ដង​ល�ើ​
ប៊ូតុង​មួយ ឬ​ក៏​ប្រើ​សំឡេង​បញ្ជា។
ប�ើកសឺមី Samsung សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី SmartThings ហ�ើយជ្រើសរ�ើសទីតាំង រួចចុច → ថែម​
ទិដ្ឋភាព បន្ទាប់មកកំណត់ជម្រើសរូបភាពទីកន្លែង។ អ្នកអាចកំណត់ឈ្មោះ អាយខុន និងឧបករណ៍របស់ស៊ីន។
ការថែម​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម
អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​មួយ​ផងដែរ ដ�ើម្បី​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ផ្អែក​ល�ើរ​យៈពេល​ដែល​បាន​
កំណត់​ជាមុន ស្ថានភាព​នៃ​ឧបករណ៍ ជាដ�ើម។
ឧទាហរណ៍ ថែម​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​មួយ​ឲ្យ​ប�ើក​អឌ
ូ ីយ​ដ�
៉ូ ោយ​ស្វ័យប្រវត្ជា​រ�ៀងរាល់
តិ​
​ថ្ងៃ​ន�ៅ​ម�៉ោង 7:00 AM។
1 ប�ើក​សឺមី Samsung, ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី SmartThings រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម → ថែម​
ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។
2 ជ្រើស​ទីកន្លែង​ដ�ើម្បី​ដំណ�ើរការ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។
3 កំណត់​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប�ើកដំណ�ើរការ​សម្រាប់​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​នេះ។
4 ប៉ះ ថែម ជាប់ន​ ឹង ន�ោះ រួច​កំណត់​សកម្មភាព​ត្រូវ​ធ្វើ។
ដ�ើម្បី​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹង ន�ៅពេល​ស្វ័យប្រវត្តិកម្មដ
​ ំណ�ើរការ សូម​ប៉ះ ជូនដំណឹងខ
​ ុំ្ញ រួចវ​ាយបញ្ចូល​សារ។
5 ប៉ះ រក្សាទុក។
161
កម្មវិធី និង មុខងា
ការទទួលក
​ ារជូនដំណឹង
អ្នកអាចទទួលការជូនដំណឹងពីឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ន�ៅល�ើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍៖
ន�ៅពេលការប�ោកខ�ោអាវបញ្ចប់ អ្នកអាចទទួលការជូនដំណឹងតាមរយៈស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកបាន។
ដ�ើម្បីកំណត់ឧបករណ៍ឱ្យទទួលបានការជូនដំណឹង សូមប�ើកសឺមី Samsung រួចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី
SmartThings ហ�ើយចុច → ការជូនដំណឹង → → ការកំណត់ការជូនដំណឹង បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើ
កន�ៅជិតឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់ឱ្យទទួលបានការជូនដំណឹង។
ការចែករំលែក​ខលឹម
្ ព័ត៌មាន
ចែករំលែកខ្លឹមព័ត៌មានដ�ោយប្រើជម្រើសចែករំលែកផ្សេងៗ។ សកម្មភាពខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍នៃការចែករំ
លែករូបភាព។
អ្នកអាចនឹងត្រូវបង់ប្រាក់បន្ថែម ន�ៅពេល​ចែករំលែក​ឯកសារ​តាម​បណ្តាញ​ចល័ត។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចិត្រសាល រួច​ជ្រើស​រូប​មួយ។
2 ប៉ះ
រួច​ជ្រើស​វិធី​ចែករំលែក ដូចជា​សារ​និងអ
​ ៊ីមែល។
មនុស្សដែលអ្នកទាក់ទងជាមួយនឹងបង្ហាញន�ៅល�ើផ្ទាំងជម្រើសចែករំលែក
ន�ៅពេលអ្នកមានប្រវត្តិចែករំលែក ឬទំនាក់ទំនងជាមួយគេ។ ដ�ើម្បីចែករំលែកខ្លឹមសារដ�ោយផ្ទាល់ជាមួ
យគេតាមរយៈកម្មវិធីដែលត្រូវគ្នា សូមជ្រើសរ�ើសរូបមនុស្ស។ ប្រសិនប�ើមុខងារនេះមិនប�ើកដំណ�ើរការទេ
សូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ចែករំលែក​ផ្ទាល់
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
162
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើ​មុខងារ​បន្ថែម
• Link Sharing៖ ចែករំលែក​ឯកសារទំហំធំ។ បញ្ជូនឯកសារទ�ៅកាន់ម៉ាស៊ីនផ្ទុកមេរបស់ Samsung រួ
ចចែករំលែកវាជាមួយអ្នកដទៃតាមរយៈតំណបណ្ដាញ ឬកូដ។ អ្នកត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់លេខទូរសព្ទរបស់អ្នក
ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះ។
• ចែករំលែក​ទ�ៅ​ឧបករណ៍៖ ចែករំលែកខ្លឹមព័តម
៌ ានជាមួយឧបករណ៍ន�ៅជិតៗតាមរយៈ Wi-Fi ផ្ទាល់ ឬ
Bluetooth ឬជាមួយឧបករណ៍ដែលស្គាល់ SmartThings។ អ្នកក៏អាចម�ើលខ្លឹមព័ត៌មានបង្ហាញរបស់
ឧបករណ៍ន�ៅល�ើអេក្រង់ធំ ដ�ោយភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយ TV ឬម៉ូនីទ័រដែលស្គាល់ Smart View
បានផងដែរ។
ការជូនដំណឹងនឹងបង្ហាញន�ៅល�ើឧបករណ៍របស់អ្នកទទួល ន�ៅពេលរូបភាពត្រូវបានបញ្ជូនទ�ៅឧបករណ៍របស់គេ។
ចុចការជូនដំណឹងដ�ើម្បីម�ើល ឬទាញយករូបភាព។
Samsung DeX
ការណែនាំ
Samsung DeX ជាសេវាកម្មដែលអាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកដូចកុំព្យូទ័រ ដ�ោយភ្ជាប់ស្មាតហ្វូនទ�ៅ
អេក្រង់ផ្នែកខាងក្រៅ ដូចជា TV ឬម៉ូនីទ័រជាដ�ើម។ អ្នកអាចប្រើមុខងារស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកន�ៅល�ើអេក្រង់ធំបានយ៉ា
ងងាយស្រួល។
• ស
ូមម�ើលឯកសារណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ DeX Pad សម្រាប់ព័តម
៌ ានបន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់
DeX Pad។
• គ្រ
ឿងបន្លាស់ទាំងអស់មានលក់ដាច់ដ�ោយឡែក រួមទាំង DeX Pad ផងដែរ។
163
កម្មវិធី និង មុខងា
ទ្រង់ទ្រាយឧបករណ៍ DeX Pad
រន�កង�ារបេ��ញកេម�ៅ
ៃផ�
រន�កង�ារបេ��ញកេម�ៅ
ឧបករណ៍តភ�ាប់ឧបករ
ណ៍ចល័ត (USB
Type-C)
រន�ឆ�ាំងសាក (USB
Type-C)
រន� USB
រន� HDMI
164
កម្មវិធី និង មុខងា
ការភ្ជាប់​ឧបករណ៍​នានា
1 ភ្ជាប់ឆ្នាំងសាកទ�ៅរន្ធឆ្នាំងសាករបស់ DeX Pad (USB Type-C)។
ប្រើឆ្នាំងសាកមានការទទួលស្គាល់ពី Samsung ដែលស្គាល់មុខងារសាកថ្មរហ័ស។
2 ភ្ជាប់ចុងខ្សែ HDMI ម្ខាងទ�ៅរន្ធ HDMI​របស់ DeX Pad រួចដ�ោតចុងខ្សែម្ខាងទ�ៀតទ�ៅរន្ធ HDMI របស់
TV ឬម៉ូនីទ័រ។
សូមប្រើខ្សែ HDMI ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ DeX Pad តែប៉ុណ្ណោះ។ ពុំន�ោះទេ DeX Pad
អាចនឹងដំណ�ើរការខុសប្រក្រតី។
165
កម្មវិធី និង មុខងា
3 ភ្ជាប់ស្នូកពហុបំណងនរបស់ស្មាតហ្វូនទ�ៅឧបករណ៍តភ្ជាប់ឧបករណ៍ចល័ត (USB Type-C) ន�ៅល�ើ DeX
Pad។
ឧបករណ៍តភ�ាប់ឧបករណ៍ច
ល័ត (USB Type-C)
• ត្រូ
វធានាថាស្មាតហ្វូនដាក់ផ្តេកស្របនឹងឧបករណ៍តភ្ជាប់។ ពុំន�ោះទេ DeX Pad និងស្មាតហ្វូនរបស់
អ្នកអាចនឹងត្រូវខូចខាត។
• ប្រស
ិនប�ើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកមានស្រោម វាអាចមិនភ្ជាប់ជាមួយ DeX Pad ឬដំណ�ើរការ
Samsung DeX បានត្រឹមត្រូវន�ោះទេ អាស្រ័យល�ើស្រោមរបស់ឧបករណ៍។ សូមដកស្រោមចេញ
មុនពេលប្រើប្រាស់។
4 ជ្រើសរ�ើសទម្រង់អេក្រង់ដែលអ្នកចង់ប្រើ ន�ៅល�ើអេក្រង់ស្មាតហ្វូន។ អ្នកអាចជ្រើសរ�ើសន�ៅក្នុងមុខងារ
Samsung DeX ឬទម្រង់បញ្ចាំងអេក្រង់។
• ច
ាប់ផ្ដើម SAMSUNG DeX៖ អេក្រង់ស្មាតហ្វូននឹងប្ដូរទ�ៅជាផ្ទាំងប៉ះ ហ�ើយបង្ហាញន�ៅល�ើ TV ឬម៉ូនទ
ី ័
រដែលបានភ្ជាប់ក្នុងទម្រង់ Samsung DeX។
• ប
្ដូរ​ទ�ៅ SCREEN MIRRORING៖ អេក្រង់ TV ឬម៉ូនីទ័រដែលបានភ្ជាប់នឹងបង្ហាញដូចន�ៅល�ើអេក្រង់
ស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។
ទ�មង់ Samsung DeX
ទ�មង់ប��ាំងេអ�កង់
ទម្រង់អេក្រង់ដែលអ្នកជ្រើសរ�ើសពីដំបូងនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ការតភ្ជាប់ក្រោយៗទ�ៀត។ សូមម�ើល
ការផ្លាស់ប្ដូរមុខងារអេក្រង់ សម្រាប់ព័តម
៌ ានបន្ថែម។
166
កម្មវិធី និង មុខងា
ការគ្រប់គ្រងអេក្រង់ Samsung DeX
ការគ្រប់គ្រងតាមរយៈស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក
អ្នកអាចប្រើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកជាផ្ទាំងប៉ះបាន។
• អ
្នកអាចប្រើផ្ទាំងប៉ះ ន�ៅពេលប្រើទម្រង់ Samsung DeX តែប៉ណ្ណ
ុ
ោះ។
• ប្រស
ិនប�ើស្រោមស្មាតហ្វូនមានគម្របមុខ សូមប�ើកគម្របមុខដ�ើម្បីប្រើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកជាផ្ទាំង
ប៉ះ។ ប្រសិនប�ើគម្របមុខន�ោះបិទ ផ្ទាំងប៉ះអាចនឹងដំណ�ើរការខុសប្រក្រតី។
ការគ្រប់គ្រងអេក្រង់
• ចុច៖ ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី ឬជ្រើសរ�ើសប៊ូតុងណាមួយ។
• ចច
ុ ដ�ោយប្រើម្រាមដៃពីរ៖ បង្ហាញជម្រើសបន្ថែម។
• អូសដ�ោយប្រើម្រាមដៃពីរ៖ អូសអេក្រង់ទ�ៅទិសដ�ៅណាមួយ។
• ពន្លាត ឬក�ៀបដ�ោយប្រើម្រាមដៃពីរ៖ ពង្រីក ឬបង្រួម។
• ចុចសង្កត់ឱ្យជាប់៖ ជ្រើសរ�ើសធាតុន�ៅល�ើអេក្រង់។
• អូស៖ ផ្លាស់ទីធាតុ ឬជ្រើសរ�ើសអក្សរ។
167
កម្មវិធី និង មុខងា
ការកំណត់ទិសអេក្រង់ស្មាតហ្វូន
ន�ៅពេលអ្នកកំពុងប្រើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកជាផ្ទាំងប៉ះ អ្នកអាចប្រើវាក្នុងទិសផ្ដេក ឬបញ្ឈរបាន។
1 ន�ៅពេលភ្ជាប់ DeX Pad ជាមួយស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក សូមដាក់ឧបករណ៍ទាំងពីរឱ្យកែងនឹងផ្ទៃ ( 1 )។
បន្ទាប់មក សូមដាក់ស្មាតហ្វូនផ្ដេក ឬបញ្ឈរ ក្នុងទិសណាមួយដែលអ្នកចង់បាន ( 2 )។
2
168
1
កម្មវិធី និង មុខងា
2 រំកិល DeX Pad និងស្មាតហ្វូនទ�ៅល�ើ និងក្រោមបន្តិច។
ប្រសិនប�ើផ្ទាំងប៉ះត្រូវបានកំណត់ទិសត្រឹមត្រូវ រូប
នឹងបង្ហាញន�ៅជ្រុងខាងស្ដាំផ្នែកខាងល�ើនៃផ្ទាំងប៉ះ។
169
កម្មវិធី និង មុខងា
ការគ្រប់គ្រងដ�ោយប្រើក្ដារចុច និងម�៉ៅស៍ផ្នែកខាងក្រៅ
ដ�ើម្បីប្រើក្ដារចុច និងម�៉ៅស៍ សូមភ្ជាប់ពួកវាទ�ៅរន្ធ USB របស់ DeX Pad។
• ន�
ៅពេលអ្នកភ្ជាប់ម�៉ៅស៍ ផ្ទាំងប៉ះនឹងមិនបង្ហាញន�ៅល�ើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកទេ។
• អ
្នកអាចគ្រប់គ្រងដ�ោយប្រើក្ដារចុច និងម�៉ៅស៍ ទ�ោះបីជាន�ៅពេលប្រើទម្រង់បញ្ចាំងអេក្រង់ក៏ដ�ោយ។
អ្នកក៏អាចប្រើក្ដារចុច/ម�៉ៅស៍ឥតខ្សែ ឬក្ដារចុច/ម�៉ៅស៍ Bluetooth បានផងដែរ។ សូមម�ើលឯកសារណែនាំរបស់
ឧបករណ៍នីមួយៗ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
170
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើប្រាស់ Samsung DeX
ប្រើមុខងាររបស់ស្មាតហ្វូនក្នុងប្រព័ន្ធស្រដ�ៀងនឹងកុំព្យូទ័រ។ អ្នកអាចធ្វើកិច្ចការបានច្រើន ដ�ោយដំណ�ើរការកម្មវិធី​
ច្រើនក្នុងពេលតែមួយ។ អ្នកក៏អាចពិនិត្យម�ើលការជូនដំណឹង និងស្ថានភាពស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកបានផងដែរ។
កម�វ�ធីសំណព�
េអ�កង់េដើម
Samsung DeX
រ�ារចូលេ�បើរហ័ស
ប៊ូតុងកម�វ�ធី
រ�ារស�ានភាព
រ�ារកិច�ការ
• ក
ម្មវិធីកំពុងដំណ�ើរការអាចនឹងបិទ ន�ៅពេលចាប់ផ្ដើម ឬបញ្ចប់ Samsung DeX។
• ក
ម្មវិធី និងមុខងារមួយចំនួនប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានទេ ន�ៅពេលប្រើប្រាស់ Samsung DeX។
• ដ�
ើម្បីកែសម្រួលការកំណត់អេក្រង់ សូមប្រើការកំណត់អេក្រង់របស់ TV ឬម៉ូនីទ័រ។
• កម្មវិធីសំណព្វ៖ បញ្ចូលកម្មវិធីប្រើញឹកញាប់ទ�ៅក្នុងគេហអេក្រង់ និងដ�ើម្បីចាប់ផ្ដើមវាឆាប់បានរហ័ស។
• ប៊ូតុងកម្មវិធី៖ ម�ើល និងដំណ�ើរការកម្មវិធីស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។ ដ�ើម្បីដំឡ�ើងកម្មវិធីដែលតម្រូវសម្រាប់
Samsung DeX សូមចុច Apps for Samsung DeX។
• របារកិច្ចការ៖ ម�ើលកម្មវិធីដែលកំពុងដំណ�ើរការឥឡូវនេះ។
• របារស្ថានភាព៖ ម�ើលការជូនដំណឹង និងស្ថានភាពស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។ រូបស្ថានភាពអាចបង្ហាញខុសៗគ្នា
ប៊ូតុងការកំណត់រហ័សនឹងបង្ហាញឡ�ើង។
អាស្រ័យល�ើស្ថានភាពស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។ ន�ៅពេលអ្នកចុច
អ្នកអាចប�ើក ឬបិទដំណ�ើរការមុខងារស្មាតហ្វូនជាក់លាក់ ដ�ោយប្រើប៊ូតុងការកំណត់រហ័ស។
• របារឧបករណ៍ចូលប្រើរហ័ស៖ ប្រើឧបករណ៍រហ័ស ដូចជាក្ដារចុចអេក្រង់ ការគ្រប់គ្រងសំឡេង
ឬការស្វែងរកជាដ�ើម។
171
កម្មវិធី និង មុខងា
ការប្រើប្រាស់ក្ដារចុចអេក្រង់
ប�ើកក្ដារចុចអេក្រង់ន�ៅល�ើ TV ឬម៉ូនទ
ី ័រដែលបានភ្ជាប់ ដ�ើម្បីបញ្ចូលអក្សរ។
ន�ៅល�ើរបារឧបករណ៍ចូលប្រើរហ័ស។
ចុច
បន្ទាប់ពីន�ោះ ក្ដារចុចអេក្រង់នឹងបង្ហាញ។
ការរីករាយលេងហ្គេមដ៏ជក់ចិត្តន�ៅល�ើអេក្រង់ធំ
លេងហ្គេមស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកន�ៅល�ើអេក្រង់ធំ។ សូមចាប់ផ្ដម
ើ Game Launcher ន�ៅល�ើ TV
ឬម៉ូនីទ័រដែលបានភ្ជាប់។
ការឆ្លើយទូរសព្ទ
អ្នកអាចឆ្លើយការហ�ៅទូរសព្ទពីស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកន�ៅល�ើ TV ឬម៉ូនីទ័រដែលបានភ្ជាប់ ន�ៅពេលប្រើ Samsung
DeX។ សូមជ្រើសរ�ើសជម្រើសទទួលទូរសព្ទន�ៅល�ើ TV ឬម៉ូនីទ័រដែលបានភ្ជាប់ ដ�ើម្បីទទួលទូរសព្ទ។
ន�ៅពេលន�ោះ ឧបល័រស្មាតហ្វូនរបស់នឹងត្រូវបានប្រើអំឡុងការហ�ៅទូរសព្ទ។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនចង់ប្រើឧបល័រសម្រាប់និយាយទូរសព្ទ សូមដ�ោតកាស
ឬដកស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកចេញពី DeX Pad។
ការផ្លាស់ប្ដូរមុខងារអេក្រង់
អ្នកអាចប្ដូរមុខងារអេក្រង់ន�ៅល�ើ TV ឬម៉ូនទ
ី ័រដែលបានភ្ជាប់។
1 ន�ៅល�ើរបារស្ថានភាព សូមចុច
រួចចុច
ន�ៅជិត Samsung DeX។
172
កម្មវិធី និង មុខងា
2 ចុច
ន�ៅផ្នែកខាងល�ើ ការប្រើ Samsung DeX រួចចុច SCREEN MIRRORING។
មុខងារ Samsung DeX នឹងបញ្ឈប់ ហ�ើយអេក្រង់ TV ឬម៉ូនីទ័រដែលបានភ្ជាប់នឹងបង្ហាញដូចន�ៅល�ើអេក្រ
ង់ស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ន�ៅល�ើស្មាតហ្វូន សូមប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង រួចចុច
DeX បន្ទាប់មកចុច SAMSUNG DEX។
ន�ៅជិត Samsung
ការសាកថ្មស្មាតហ្វូន
អ្នកអាចសាកថ្មស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកដ�ោយប្រើ DeX Pad។
1 ន�ៅល�ើរបារស្ថានភាព សូមចុច
2 ប៉ះ
រួចចុច
ន�ៅជិត Samsung DeX។
ន�ៅផ្នែកខាងល�ើ ការប្រើ Samsung DeX រួចចុច ការសាក​ល�ឿន។
TV ឬម៉ូនីទ័រដែលបានភ្ជាប់នឹងបិទ ហ�ើយស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមសាកថ្ម។
ការបញ្ឈប់ការតភ្ជាប់
ដ�ើម្បីផ្ដាច់ស្មាតហ្វូនពីម៉ូនីទ័រដែលបានភ្ជាប់ សូមដកស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកចេញពី DeX Pad។
សូមប្រាកដថាត្រូវដកស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកចេញជាលក្ខណៈផ្តេក។ ការល�ើកខ្ពស់ពេក ទាញខ្លាំងពេក
ឬអ​ង្រួនវាអាចធ្វើឱ្យឧបករណ៍តភ្ជាប់ទូរសព្ទខូចខាត (USB Type-C)។
173
កម្មវិធី និង មុខងា
ការតភ្ជាប់ជាមួយអេក្រង់ផ្នែកខាងក្រៅ
អ្នកអាចភ្ជាប់ស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកជាមួយអេក្រង់ផ្នែកខាងក្រៅ ដូចជា TV ឬម៉ូនីទ័រជាដ�ើម ហ�ើយម�ើលបទបង្ហាញ
ឬភាពយន្តន�ៅល�ើអេក្រង់ដែលបានភ្ជាប់ន�ោះ។ ភ្ជាប់ស្មាតហ្វូនជាមួយអេក្រង់ផ្នែកខាងក្រៅដ�ោយប្រើខ្សែ HDMI
និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ HDMI (USB Type-C ទ�ៅ HDMI)។ អ្នកអាចម�ើលខ្លឹមព័ត៌មានស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកន�ៅល�ើ
អេ​ក្រង់ដែលបានភ្ជាប់។
• ខ្សែ
និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ HDMI (USB Type-C ទ�ៅ HDMI) មានលក់ដាច់ដ�ោយឡែក។
• ប្រ
ើឧបករណ៍ភ្ជាប់ HDMI ដែលមានការទទួលស្គាល់ពី Samsung តែប៉ណ្ណ
ុ
ោះ (USB Type-C
ទ�ៅ HDMI)។ បញ្ហាប្រតិបត្តិការ និងដំណ�ើរការខុសប្រក្រតីដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿង
បន្លាស់គ្មានការទទួលស្គាល់ មិនមានការរ៉ាប់រងពីការធានាឡ�ើយ។
1 ភ្ជាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ HDMI (USB Type-C ទ�ៅ HDMI) ជាមួយស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។
2 ភ្ជាប់ខ្សែ HDMI ជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់ HDMI (USB Type-C ទ�ៅ HDMI) និងជាមួយរន្ធ HDMI
របស់ TV ឬម៉ូនីទ័រ។
បន្ទាប់ពីន�ោះ អេក្រង់ស្មាតហ្វូនរបស់អ្នកនឹងបង្ហាញន�ៅល�ើអេក្រង់ដែលបានភ្ជាប់។
ែខ� HDMI
ឧបករណ៍ភ�ាប់ HDMI
(USB Type-C េទៅ
HDMI)
174
កម្មវិធី និង មុខងា
កម្មវិធី Google
Google ផ្ដល់ជូនកម្មវិធីអាជីវកម្ម បណ្ដាញសង្គម និងការកម្សាន្តផ្សេងៗ។ អ្នកអាចតម្រូវឱ្យមានគណនី
Google ដ�ើម្បីចូលប្រើកម្មវិធីមួយចំនួន។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ព័តម
៌ ាន​កម្មវិធី​ច្រើនទ�ៀត សូម​ចូលប្រើ​ម៉ឺនុយជ
​ ំនួយ​នៃ​កម្មវិធន
ី​ ីមួយៗ។
កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ ឬ​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ស្លាក​ផ្សេង អាស្រ័យ​ល�ើត
​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់​
សេវា។
Chrome
ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​និង​ប�ើកម�ើល​ទំព័រវិប។
Gmail
ផ្ញើ​ឬ​ទទួលអ
​ ៊ីមែល​តាម​សេវា Google Mail។
ផែនទី
ស្វែងរក​ទីកន្លែង​របស់​អ្នក​ន�ៅល�ើ​ផែនទី ស្វែងរក​ផែនទីព
​ ិភពល�ោក និងប
​ ង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ទីកន្លែង​សម្រាប់​កន្លែង​
ផ្សេងៗ​ន�ៅ​ជុំវិញ​អ្នក។
Play Music
ស្វែងរក ស្ដាប់ និងចែករំលែកតន្ត្រីន�ៅល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកអាចបញ្ជូនកម្រងតន្ត្រី ដែលបានរក្សាទុកន�ៅក្នុ
ងឧបករណ៍របស់អ្នកទ�ៅក្នុងក្លោត ដ�ើម្បីចូលប្រើវាន�ៅពេលក្រោយ។
Play Movies
ទិញ​ឬ​ជួលវ​ីដេអូ ដូចជា​ភាពយន្ត​និង​កម្មវិធី TV ពី Play Store។
ថាស
រក្សាទុក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ល�ើ​ក្លោដ, ចូលប្រើវ​ា​ពី​គ្រប់​ទីកន្លែង និង​ចែករំលែក​វា​ជាមួយអ
​ ្នកដទៃ។
175
កម្មវិធី និង មុខងា
YouTube
ទស្សនា​ឬ​បង្កើតវ​ីដេអូ និង ចែករំលែក​ពួកវា​ជាមួយ​អ្នកដទៃ។
រូបថត
ស្វែងរក គ្រប់គ្រង និង​កែ​រូបថត​និង​វដេ
ី អូ​របស់​អ្នក​ទាំងអស់​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ​ក្នុង​កន្លែង​មួយ។
Google
ស្វែងរក​ធាតុ​នានា​ល�ើ​អ៊ីនធ�ើណិតឬ
​ ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​យ៉ាង​រហ័ស។
Duo
ធ្វើ​ការហ�ៅ​វីដេអូធ
​ ម្មតា។
176
ការកំណត់
ការណែនាំ
កែសម្រួលការកំណត់ឧបករណ៍តាមការចង់បាន។ អ្នកអាចកែសម្រួលការកំណត់ឧបករណ៍ឱ្យស្របនឹងអ
​ ្នក ដ�ោយ
កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជម្រើសនៃការកំណត់ផ្សេងៗ។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់។
ដ�ើម្បី​ស្វែងរក​ការកំណត់​ដ�ោយ​វាយបញ្ចូល​ពាក្យគន្លឹះ សូម​ប៉ះ ស្វែង​រក ឬ ។
ការភ្ជាប់
ជម្រើស
ប្ដូរ​ការកំណត់​សម្រាប់ក
​ ារភ្ជាប់​ផ្សេងៗ ដូចជា​មុខងារ Wi-Fi និង Bluetooth។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់។
• Wi-Fi៖ ប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ Wi-Fi ដ�ើម្បីភ្ជាប់បណ្តាញ Wi-Fi និងចូលប្រើអ៊ីនធ�ើណិត
ឬឧបករណ៍បណ្តាញផ្សេងទ�ៀត។ សូមម�ើល Wi-Fi សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• Bluetooth៖ ប្រើ Bluetooth ដ�ើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យ ឬឯកសារមេឌ�ៀជាមួយឧបករណ៍ដែលមានមុខងារ
Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត។ សូមម�ើល Bluetooth សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ភាពម�ើលឃ�ើញទ
​ ូរសព្ទ៖ អនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ផ្សេងមានលទ្ធភាពរកឃ�ើញឧបករណ៍របស់អ្នក ដ�ើ​ម្បីចែក
រំលែកខ្លឹមព័ត៌មានជាមួយអ្នក។ ន�ៅពេលមុខងារនេះប�ើកដំណ�ើរការ ឧបករណ៍ដទៃនឹងអាចរកឃ�ើញឧបករ
ណ៍របស់អ្នក ន�ៅពេលវាស្វែងរកឧបករណ៍ដែលអាចភ្ជាប់បាន ដ�ោយប្រើជម្រើសផ្ទេរឯកសារទ�ៅឧបករណ៍។
• ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ៖ តាមដានការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក និងកែសម្រួលការកំណត់កម្រិតប្រើប្រាស់
តាមការចង់បាន។ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បិទដំណ�ើរការការតភ្ជាប់ទិន្នន័យទូរសព្ទចល័ត ន�ៅពេលកម្រិតទិន្នន័
យទូរសព្ទចល័តដែលអ្នកប្រើប្រាស់ឈានដល់កម្រិតកំណត់។
អ្នកក៏អាចប�ើកដំណ�ើរការមុខងារសំចៃទិន្នន័យ ដ�ើម្បីទប់ស្កាត់កម្មវិធម
ី ួយចំនួនដែលដំណ�ើរការន�ៅផ្ទៃខាង​
ក្រោយមិនឱ្យបញ្ជូន ឬទទួលទិន្នន័យផងដែរ។ សូមម�ើល មុខងារ​សំចៃទិន្នន័យ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
177
ការកំណត់
• ទម្រង់យ
​ ន្តហ�ោះ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បិទដំណ�ើរការមុខងារឥតខ្សែទាំងអស់ន�ៅល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្ន
កអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលមិនមានការតភ្ជាប់បណ្តាញតែប៉ណ្ណ
ុ
ោះ។
សូមអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិដែលបានផ្តល់ដ�ោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ និងការណែនាំរបស់មន្រ្តីប​
ម្រើការល�ើយន្តហ�ោះ។ ក្នុងករណីដែលមានការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ សូមប្រើវាដ�ោយប�ើ
កដំណ�ើរការមុខងារល�ើយន្តហ�ោះ។
• NFC និង ការបង់ប្រាក់៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអានស្លាកទំនាក់ទំនងន�ៅក្នុងដែនជិត (NFC)
ដែលផ្ទុកព័ត៌មានអំពីផលិតផល។ អ្នកក៏អាចប្រើមុខងារនេះ ដ�ើម្បីធ្វើការទូទាត់ និងទិញសំបុត្រសម្រាប់ការ
ធ្វើដំណ�ើរការ ឬសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗផងដែរ បន្ទាប់ពីទាញយកកម្មវិធីដែលចាំបាច់ហ�ើយ។ សូមម�ើល
NFC និង ការបង់ប្រាក់ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង៖ ប្រើឧបករណ៍ធ្វើជាហត់ស្ប៉ត់ចល័ត ដ�ើម្បីចែករំលែកការតភ្ជាប់
ទិន្នន័យចល័តរបស់ឧបករណ៍ជាមួយឧបករណ៍ផ្សេង ន�ៅពេលមិនមានការតភ្ជាប់បណ្តាញ។
ការតភ្ជាប់អាចធ្វើឡ�ើងតាមរយៈ Wi-Fi, USB, ឬ Bluetooth។ សូមម�ើល ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• បណ្ដាញ​ចល័ត៖​កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការកំណត់បណ្តាញរបស់អ្នក។
• អភិបាល​កាត SIM (ម៉ូដែលប្រើស៊ីមពីរ)៖ ប�ើកដំណ�ើរការកាត SIM ឬកាត USIM របស់អ្នក
រួចកែសម្រួលការកំណត់កាត SIM តាមការចង់បាន។ សូមម�ើល អភិបាល​កាត SIM (ម៉ូដែលប្រើស៊ីមពីរ)
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ទីកន្លែង៖ ផ្លាស់ប្តូរការកំណត់សម្រាប់ការអនុញ្ញាតព័ត៌មានទីតាំង។
• ការកំណត់​ការភ្ជាប់ច​្រើនទ�ៀត៖ កែសម្រួលការកំណត់តាមការចង់បាន ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងមុខងារផ្សេងៗ។
​ ារភ្ជាប់​ច្រើនទ�ៀត សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
សូមម�ើល ការកំណត់ក
Wi-Fi
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ Wi-Fi ដ�ើម្បី​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi និងច
​ ូលប្រើអ
​ ៊ីនធ�ើណិតឬ
​ឧ
​ បករណ៍ប
​ ណ្ដាញ​
ផ្សេងទ�ៀត។
បិទ Wi-Fi ដ�ើម្បី​សំចៃ​ថ្ម ន�ៅពេល​ឈប់​ប្រើ។
178
ការកំណត់
ការភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួច​ហ�ើយប​ ៉ះក​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ជី​
តាញ Wi-Fi។
2 ជ្រើស​បណ្តាញ​មួយព​ បី​ ញ្បណ្
បណ្តាញដែលតម្រូវឱ្យបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់បង្ហាញឡ�ើងជាមួយរូបស�ោ។ សូមបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ រួចចុច
ភ្ជាប់។
• ប
ន្ទាប់ពីឧបករណ៍ភ្ជាប់ទ�ៅបណ្តាញ Wi-Fi ណាមួយហ�ើយ ឧបករណ៍នឹងភ្ជាប់ទ�ៅបណ្តាញន�ោះម្តង
ទ�ៀតដ�ោយមិនចាំបាច់ប្រើពាក្យសម្ងាត់ រាល់ពេលដែលវាអាចប្រើប​ណ្តាញន�ោះបាន។
ដ�ើម្បីទប់​ស្កាត់ឧបករណ៍មិនឱ្យភ្ជាប់ទ�ៅបណ្តាញន�ោះដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ
សូមជ្រើសរ�ើសវាន�ៅក្នុងបញ្ជីបណ្តាញ រួចចុច បំភ្លេច។
• ប�
ើ​អ្នក​មិនអ
​ ាច​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្ដាញ Wi-Fi បាន​ត្រឹមត្រូវ​ទេ សូម​ចាប់ផ្ដម​ម
ើ ុខងារ Wi-Fi ឬ រ�៉ៅទ័រឥ
​ តខ្សែ​
ឡ�ើងវិញ។
Wi-Fi ផ្ទាល់
Wi-Fi ផ្ទាល់ភ្ជាប់ឧបករណ៍ដ�ោយផ្ទាល់តាមរយៈបណ្តាញ Wi-Fi ដ�ោយមិនតម្រូវឱ្យមានចំណុចចូលប្រើន�ោះទេ។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi រួច​ហ�ើយប​ ៉ះក​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
2 ប៉ះ Wi-Fi ផ្ទាល។់
ឧបករណ៍​ដែល​រកឃ�ើញ​ត្រូវ​បាន​រាយ​ក្នុងប
​ ញ្ជី។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​មិន​ស្ថិត​ក្នុងប
​ ញ្ជី សូម​ស្នើ​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ប�ើក​មុខងារ Wi-Fi ផ្ទាល់។
3 ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ។
ឧបករណ៍​នឹង​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ផ្សេង​យល់ព្រម​ទទួល​សំណ�ើ​ការភ្ជាប់ Wi-Fi ផ្ទាល់។
179
ការកំណត់
ការផ្ញើ​និងក
​ ារទទួលទ
​ ិន្នន័យ
អ្នកអាចចែករំលែកទិន្នន័យ ដូចជាទំនាក់ទំនង ឬឯកសារមេឌ�ៀជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតបាន។ សកម្មភាពខា
ងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍នៃការបញ្ជូនរូបភាពទ�ៅឧបករណ៍ផ្សេង។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចិត្រសាល រួច​ជ្រើស​រូប​មួយ។
2 ប៉ះ
→ Wi-Fi ផ្ទាល់ រួច​ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេររ​ូប​ទ�ៅ។
3 ព្រមទទួល​សំណ�ើ​ភ្ជាប់ Wi-Fi ផ្ទាល់​ន�ៅល�ើ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
ប�ើ​ឧបករណ៍​ទាំងន�ោះ​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​គ្នា​រួច​ហ�ើយ រូប​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្ញើ​ទ�ៅ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ដ�ោយ​គ្មាន​
ទម្រង់ការ​ស្នើ​ការភ្ជាប់។
ការបញ្ចប់​ការភ្ជាប់​ឧបករណ៍
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Wi-Fi។
2 ប៉ះ Wi-Fi ផ្ទាល។់
ឧបករណ៍​បង្ហាញ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ន�ៅ​ក្នុង​បញ្ជី។
3 ប៉ះ​ឈ្មោះ​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បី​ផ្តាច់ឧ​ បករណ៍​ទាំងន�ោះ។
180
ការកំណត់
Bluetooth
ប្រើ Bluetooth ដ�ើម្បី​ដ�ោះដូរ​ទិន្នន័យឬ
​ ​ឯកសារ​មេឌ�ៀ​ជាមួយឧ
​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ដែល​បាន​ប�ើកប្រើ
Bluetooth។
• S
amsung មិន​ទទួល​ខសត្រូ
ុ
វ​ល�ើ​ការ​បាត់បង់ ការរអាក់រអួល ឬ​ការប្រើ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ល�ើ​ទិន្នន័យ​
ដែល​បាន​ផ្ញឬ
ើ​ ​ទទួលត
​ ាម Bluetooth ឡ�ើយ។
• ត្រូ
វប្រាកដថាអ្នកចែករំលែក និងទទួលទិន្នន័យជាមួយឧបករណ៍ ដែលជ�ឿទុកចិត្ត និងមានសុវត្ថិភា
ពត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះ។ គួរកាត់បន្ថយចម្ងាយនៃការតភ្ជាប់ ប្រសិនប�ើមានអ្វីបាំងន�ៅច​ន្លោះឧបករណ៍។
• ឧ
បករណ៍​ខ្លះ ជាពិសេស​ឧបករណ៍​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​តេស្ត​ឬ​យល់ព្រម​ដ�ោយ Bluetooth SIG
ប្រហែល​ជា​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក​ឡ�ើយ។
• ក
ុំ​ប្រើ​មុខងារ Bluetooth ក្នុង​គ�ោលបំណង​ខុសច្បាប់ (ឧទាហរណ៍ក
​ ារលួចច
​ ម្លង​ឯកសារ ឬ
ការបន្លំ​ទាក់ទង​ខុសច្បាប់ក
​ ្នុង​គ�ោលបំណង​ពាណិជ្ជកម្ម)។
ុ
ុ ច្បាប់​ល�ើ​មុខងារ Bluetooth
Samsung មិន​ទទួល​ខសត្រូ
វ​ល�ើ​ផលវិបាក​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ខស​
ឡ�ើយ។
ការផ្គូ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ឧបករណ៍​ដែល​រក​ឃ�ើញន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​រាយ​ក្នុង​បញ្ជី។
គូ​ យ។
2 ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដ�ើម្បី​ផ្ជាមួ
ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ដែលមិនមានន�ៅក្នុងបញ្ជី សូមកំណត់ឱ្យឧបករណ៍ន�ោះប�ើកមុខងារ
ភ្ជាប់ Bluetooth។ សូមម�ើលឯកសារណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ឧបករណ៍ន�ោះ។
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​អាច​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ម�ើល​ឃ�ើញ ខណៈពេល​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ Bluetooth
បាន​ប�ើក។
3 ព្រមទទួល​សំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth ល�ើឧ​ បករណ៍រ​បស់អ​ ្នក ដ�ើម្បី​បញ្ជាក់។
ឧបករណ៍​នឹង​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់ ន�ៅពេល​ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត​ព្រមទទួល​សំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth។
181
ការកំណត់
ការផ្ញើ​និងក
​ ារទទួលទ
​ ិន្នន័យ
កម្មវិធីជាច្រើនស្គាល់មុខងារផ្ទេរទិន្នន័យតាមរយៈ Bluetooth។ អ្នកអាចចែករំលែកទិន្នន័យ ដូចជាទំនាក់ទំនង
ឬឯកសារមេឌ�ៀជាមួយឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀតបាន។
សកម្មភាពខាង​ក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍នៃការបញ្ជូនរូបភាពទ�ៅឧបករណ៍ផ្សេង។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី វិចិត្រសាល រួច​ជ្រើស​រូប​មួយ។
2 ប៉ះ
→ Bluetooth រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ផ្ទេររ​ូប​ទ�ៅ។
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​បាន​ផ្ជាមួ
គូ​ យឧ
​ បករណ៍​ន�ោះ​ពីមុន សូម​ប៉ះ​ឈ្មោះ​ឧបកណ៍​ដ�ោយ​មិនច
​ ាំបាច់​បញ្ជាក់​
ស�ោសម្ងាត់​ដែល​បាន​ស្វ័យ​បង្កើត។
ប�ើឧ
​ បករណ៍​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្គូ​ជាមួយ​មិន​ស្ថិត​ក្នុង​បញ្ជី សូម​ស្នើឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ន�ោះ​ប�ើកជ
​ ម្រើស​លទ្ធភាព​
ម�ើលឃ�ើញរ​បស់​វា។
3 ព្រមទទួល​សំណ�ើ​ភ្ជាប់ Bluetooth ល�ើឧ​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
អូឌីយ៉ូ​ពីរ
អ្នកអាចភ្ជាប់ឧបករណ៍សំឡេង Bluetooth ពីរជាមួយស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។ ភ្ជាប់កាស ឬឧបល័រ Bluetooth
ពីរ ដ�ើម្បីប្រើក្នុងពេលតែមួយ។
ដ�ើម្បីប្រើមុខងារនេះ ឧបករណ៍សំឡេង Bluetooth ដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់ត្រូវស្គាល់មុខងារ
អូឌីយ៉ូ​មេឌ�ៀ។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ឧបករណ៍​ដែល​រក​ឃ�ើញន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​រាយ​ក្នុង​បញ្ជី។
2 ចុច ​ → អូឌីយ៉ូ​ពីរ រួចចុចប៊ូតុងបិទប�ើកដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងថយក្រោយ។
គូ​ យ។
3 ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​ដ�ើម្បី​ផ្ជាមួ
ប្រសិនប�ើឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់ជាមួយមិនមានន�ៅក្នុងប​ញ្ជី សូមប�ើកជម្រើសលទ្ធភាពអាចរកឃ�ើញ
ឬប�ើកមុខងារភ្ជាប់ Bluetooth សម្រាប់ឧបករណ៍ន�ោះ។ សូមម�ើលឯកសារណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់រប
ស់ឧបករណ៍ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
182
ការកំណត់
4 ចុច
ន�ៅជិតឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ រួចចុចប៊ូតុងបិទប�ើក អូឌីយ៉ូ​មេឌ�ៀ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
៉ូ​
ៀ របស់វា។
5 ជ្រើសរ�ើសឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតពីបញ្ជី រួចប�ើកដំណ�ើរការមុខងារ អូឌីយមេឌ�
ការឈប់​ផ្គូ​ឧបករណ៍ Bluetooth
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → Bluetooth។
ឧបករណ៍​នឹងប
​ ង្ហាញ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ផ្គូ​ន�ៅក្នុងប
​ ញ្ជី។
2 ប៉ះ
ជាប់ន
​ ឹង​ឈ្មោះ​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បី​ឈប់ផ្គូ។
3 ប៉ះ ឈប់​ផ្គូ។
មុខងារ​សំចៃទិន្នន័យ
កាត់​បន្ថយ​ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក​ដ�ោយ​រារាំង​កម្មវិធខ
ី​ លះ​ដែ
្ ល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ មិនឲ
​ ្យ​ផ្ញើ​ឬ​
ទទួល​ទិន្នន័យ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ → មុខងារ​សចៃ
ំ ​ទិន្នន័យ ហ�ើយ​ប៉ះ​កុងតាក់
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
នឹង​លេចឡ�ើង​ល�ើ​របារ​ស្ថានភាព។
ន�ៅពេល​មុខងារ​សំចៃ​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​ប�ើកដំណ�ើរការ អាយខុន
�ានេបើកដំេណើរការមុខងារសំៃចទិន�ន័យ
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​កម្មវិធី​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ទិន្នន័យ​ដ�ោយ​គ្មាន​កំហិត សូម​ប៉ះ អនុញ្ញាត​កម្មវិធី ខណៈពេល​ប�ើក​
ធាតុសំចៃទ
​ ិន្នន័យ រួច​ជ្រើស​កម្មវិធី។
183
ការកំណត់
NFC និង ការបង់ប្រាក់
ឧបករណ៍របស់អ្នកអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអានស្លាកទំនាក់ទំនងន�ៅក្នុងដែនជិត (NFC)
ដែលផ្ទុកព័ត៌មានអំពីផលិតផល។ អ្នកក៏អាចប្រើមុខងារនេះ ដ�ើម្បីធ្វើការទូទាត់ និងទិញសំបុត្រសម្រាប់ការធ្វើដំ
ណ�ើរការ ឬសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗផងដែរ បន្ទាប់ពីទាញយកកម្មវិធីដែលចាំបាច់ហ�ើយ។
ឧបករណ៍ភ្ជាប់មកជាមួយអង់តែន NFC។ សូមកាន់ឧបករណ៍ដ�ោយប្រុងប្រយ័ត្ន
ដ�ើម្បីជ�ៀងវាងកុំឱ្យខូចខាតអង់តែន NFC។
ការអានព័ត៌មានពីស្លាក NFC
ប្រើមុខងារ NFC ដ�ើម្បីបញ្ជូនរូបភាព ឬទំនាក់ទំនងទ�ៅឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត និងអានព័ត៌មានអំពីផលិតផលតាមរ
យៈស្លាក NFC។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច ការភ្ជាប់ រួចចុចប៊ូតុងបិទប�ើក NFC និង ការបង់ប្រាក់
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
2 ដាក់ផ្នែកអង់តែន NFC ដែលស្ថិតន�ៅផ្នែកខាងក្រោយឧបករណ៍របស់អ្នកឱ្យជិតស្លាក NFC។
ព័តម
៌ ានដែលទទួលបានពីស្លាកនឹងបង្ហាញឡ�ើង។
ត្រូវប្រាកដថាអេក្រង់របស់ឧបករណ៍បានប�ើក និងដ�ោះស�ោ។ ពុំន�ោះទេ ឧបករណ៍នឹងមិនអាចអានស្លាក
NFC ឬទទួលទិន្នន័យបានទេ។
184
ការកំណត់
ការទូទាត់តាមរយៈមុខងារ NFC
អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះប្រើសេវាទូទាត់តាមរយៈទូរសព្ទជាមុនសិន ទ�ើបអ្នកអាចប្រើមុខងារ NFC ដ�ើម្បីទូទាត់បាន។
ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះ ឬទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវាកម្មនេះ សូមទាក់ទងទ�ៅក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវារបស់អ្នក។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច ការភ្ជាប់ រួចចុចប៊ូតុងបិទប�ើក NFC និង ការបង់ប្រាក់
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
2 ដាក់ផ្នែកអង់តែន NFC ដែលស្ថិតន�ៅផ្នែកខាងក្រោយឧបករណ៍របស់អ្នកឱ្យប៉ះឧបករណ៍អានកាត NFC។
ដ�ើម្បីកំណត់កម្មវិធីទូទាត់លំនាំដ�ើម សូមប�ើកអេក្រង់ការកំណត់ រួចចុច ការភ្ជាប់ → NFC និង ការបង់ប្រាក់ →
ប៉ះ និង បង់ប្រាក់ → ការបង់ប្រាក់ បន្ទាប់មកជ្រើសរ�ើសកម្មវិធីណាមួយ។
បញ្ជីសេវាទូទាត់អាចនឹងមិនរួមបញ្ចូលកម្មវិធីទូទាត់ដែលមានផ្តល់ជូនទាំងអស់ន�ោះទេ។
ការបញ្ជូនទិន្នន័យតាមរយៈមុខងារ NFC
អនុញ្ញាតឱ្យផ្ទេរទិន្នន័យ ន�ៅពេលអង់តែន NFC ឧបករណ៍របស់អ្នកប៉ះជាមួយអង់តែន NFC
របស់ឧបករណ៍ផ្សេង។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច ការភ្ជាប់ → NFC និង ការបង់ប្រាក់ រួចចុចប៊ូតុងបិទប�ើក
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
2 ចុចប៊ូតុងបិទប�ើក Android Beam ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
3 ជ្រើសរ�ើសធាតុណាមួយ រួចប៉ះដាក់អង់តែន NFC របស់ឧបករណ៍ផ្សេងឱ្យប៉ះនឹងអង់តែន NFC
ឧបករណ៍របស់អ្នក។
185
ការកំណត់
4 ន�ៅពេល ប៉ះ​ដ�ើម្បី​ប៊ីម។ បង្ហាញន�ៅល�ើអេក្រង់ សូមចុចន�ៅល�ើអេក្រង់ឧបករណ៍របស់អ្នក
ដ�ើម្បីបញ្ជូនធាតុន�ោះ។
ប្រសិនប�ើឧបករណ៍ទាំងពីរព្យាយាមបញ្ជូនទិន្នន័យដំណាលគ្នា ការផ្ទេរទិន្នន័យអាចនឹងបរាជ័យ។
ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង
ប្រើឧបករណ៍ជាហត់ស្ប៉ត់ចល័ត ដ�ើម្បីចែករំលែកការភ្ជាប់ទិន្នន័យចល័តរបស់ឧបករណ៍ជាមួយឧបករណ៍ផ្សេង
ន�ៅពេលមិនមានការតភ្ជាប់បណ្តាញ។ ការតភ្ជាប់អាចធ្វើឡ�ើងតាមរយៈ Wi-Fi, USB, ឬ Bluetooth។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត និង ចំណង។
អ្នកអាចនឹងត្រូវបង់ប្រាក់បន្ថែម ន�ៅពេល​ប្រើ​មុខងារ​នេះ។
• ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត៖ ប្រើហត់ស្ប៉ត់ចល័ត ដ�ើម្បីចែករំលែកការតភ្ជាប់ទិន្នន័យចល័តរបស់ឧបករណ៍ជាមួយកុំព្យូ
ទ័រ ឬឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀត។
• ចំណង Bluetooth៖ ប្រើការភ្ជាប់ទិន្នន័យចល័តតាមរយៈ Bluetooth ដ�ើម្បីចែករំលែកការតភ្ជាប់ទិន្នន័
យចល័តរបស់ឧបករណ៍ជាមួយកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតតាមរយៈ Bluetooth។
• ចំណង USB៖ ប្រើការភ្ជាប់ទិន្នន័យចល័តតាមរយៈ USB ដ�ើម្បីចែករំលែកការតភ្ជាប់ទិន្នន័យចល័តរប
ស់ឧបករណ៍ជាមួយកុំព្យូទ័រតាមរយៈ USB។ ឧបករណ៍នឹងដំណ�ើរការជាម៉ូដឹមឥតខ្សែសម្រាប់កព
ុំ​ ្យូទ័រ
ន�ៅពេលភ្ជាប់ទ�ៅកុំព្យូទ័រ។
186
ការកំណត់
ការប្រើ​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត
ប្រើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជា​ហត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត ដ�ើម្បី​ចែករំលែក​ការភ្ជាប់​ទិន្នន័យច
​ ល័តន​ៃ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក​ជាមួយ​
ឧបករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ហត់ស្ប៉តច់​ ល័ត និង ចំណង → ហត់ស្ប៉តច់​ ល័ត។
2 ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
បង្ហាញន�ៅល�ើរបារស្ថានភាព។ ឧបករណ៍ផ្សេងអាចរកឃ�ើញឧបករណ៍របស់អ្នកន�ៅក្នុង
បន្ទាប់ពីន�ោះ រូប
បញ្ជីបណ្តាញ Wi-Fi។
្ធ​ ត់ស្ប៉តច
់​ ល័ត
ដ�ើម្បីកំណត់ពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ហត់ស្ប៉ត់ចល័ត សូមចុច → កំណត់​រចនាសម្ពនហ
រួចជ្រើសរ�ើសកម្រិតសុវត្ថិភាព។ បន្ទាប់មក បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ រួចចុច រក្សា​ទុក។
3 ល�ើ​អេក្រង់ឧ​ បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត សូម​ស្វែងរក រួច​ជ្រើស​ឧបករណ៍រ​បស់អ​ ្នកព​ ី​បញ្ជី​បណ្តាញ Wi-Fi។
4 ល�ើ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ សូម​ប្រកើ​ ារភ្ជាប់​ទិន្នន័យច​ ល័តរ​បស់​ឧបករណ៍ ដ�ើម្បី​ចូលប្រើអ​ ៊ីនធ�ើណិត។
អភិបាល​កាត SIM (ម៉ូដែលប្រើស៊ីមពីរ)
ប�ើកដំណ�ើរការកាត SIM ឬកាត USIM របស់អ្នក រួចកែសម្រួលការកំណត់កាត SIM តាមការចង់បាន។
សូមម�ើល កាត SIM ឬកាត USIM ពីរ (ម៉ូដែលប្រើស៊ីមពីរ) សម្រាប់ព័តម
៌ ានបន្ថែម។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → អភិបាល​កាត SIM។
• ការហ�ៅ៖ ជ្រើសរ�ើសកាត SIM ឬកាត USIM សម្រាប់ការហ�ៅទូរសព្ទ។
• សារ​អត្ថបទ៖ ជ្រើសរ�ើសកាត SIM ឬកាត USIM សម្រាប់ការផ្ញើសារ។
• ទិន្នន័យច
​ ល័ត៖ ជ្រើសរ�ើសកាត SIM ឬកាត USIM សម្រាប់សេវាកម្មទិន្នន័យ។
• បញ្ផាក់កាត SIM សម្រាប់ការហ�ៅ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ទទួលការហ�ៅចូលពីកាត SIM ឬកាត USIM
មួយទ�ៀត​អំឡុងពេលហ�ៅទូរសព្ទ។
ន�ៅពេល​មុខងារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប�ើកប្រើ អ្នកអ
​ ាច​បង់ប្រាក់ប
​ ន្ថែម​សម្រាប់​ការបញ្ជូនបន្ត​ការហ�ៅ
អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ប�ក
ើ SIM ពីរជានិច៖្ច កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ផជាមួ
្គូ​ យ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា​របស់​អ្នកទទួល ន�ៅពេល​ធ្វើ​ការហ�ៅ។
187
ការកំណត់
ការកំណត់​ការភ្ជាប់ច​្រើនទ�ៀត
ប្ដូរ​ការកំណត់​តាមបំណង ដ�ើម្បី​ត្រួតត្រា​មុខងារ​ផ្សេងទ�ៀត។
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់ច​្រើនទ�ៀត។
ល�ើ​អេក្រង់ក
• ការស្កេន​ឧបករណ៍​ន�ៅក្បែរ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ស្កេនរកឧបករណ៍ន�ៅជិតៗដ�ើម្បីភ្ជាប់។
• ការប�ោះពុម្ព៖ កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការកំណត់សម្រាប់កម្មវិធីជំនួយម៉ាស៊ីនប�ោះពុ
ម្ព ដែលបានដំឡ�ើងន�ៅល�ើឧបករណ៍។ អ្នកអាចរកម�ើលម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ពដែលអ្នកប្រើ
បាន ឬបញ្ចូលម៉ាស៊ីនណាមួយដ�ោយផ្ទាល់ ដ�ើម្បីប�ោះពុម្ពឯកសារ។ សូមម�ើល ការប�ោះពុម្ព
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• MirrorLink៖ ប្រើមុខងារ MirrorLink ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មវិធី MirrorLink របស់ឧបករណ៍អ្នកន�ៅល�ើ
ម៉ូនីទ័របង្ហាញក្នុងរថយន្ត។ សូមម�ើល MirrorLink សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ប៊ូស្ទ័រ​ទាញយក៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ទាញយកឯកសារធំជាង 30 MB រហ័សជាងមុនតាមរយៈ Wi-Fi
និងបណ្តាញទូរសព្ទចល័តដំណាលគ្នា។ សូមម�ើល ប៊ូស្ទ័រ​ទាញយក សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• VPN៖ រ�ៀបចំបណ្តាញនិម្មិត (VPN) ន�ៅល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក ដ�ើម្បីភ្ជាប់ទ�ៅបណ្តាញឯកសាររបស់ក្រុម
ហ៊ុន ឬសាលារ�ៀន។
• អ៊ីសឺរណិត៖ ន�ៅពេលអ្នកភ្ជាប់ឧបករណ៍តភ្ជាប់អ៊ីសឺរណិត អ្នកអាចប្រើបណ្តាញមានខ្សែ និងកំណត់រចនាស
ម្ព័ន្ធការកំណត់បណ្តាញ។
ការប�ោះពុម្ព
កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការកំណត់សម្រាប់កម្មវិធីជំនួយម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព ដែលបានដំឡ�ើងន�ៅល�ើឧបករណ៍។ អ្នកអាច
ភ្ជាប់ឧបករណ៍ទ�ៅម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ពតាមរយៈ Wi-Fi ឬ Wi-Fi ផ្ទាល់ដ�ើម្បីប�ោះពុម្ពរូបភាព​ឬឯកសារផ្សេងៗ។
ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមខ
្ព​ ្លះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បានជាមួយឧបករណ៍នេះទេ។
ការថែម​កម្មវិធប
ី​ ន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព
ថែម​កម្មវិធប
ី​ ន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ភ្ជាប់ឧ
​ បករណ៍​ទ�ៅ។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់ច​្រើនទ�ៀត → ការប�ោះពុម្ព → ថែម​សេវា។
2 ស្វែងរក​កម្មវិធបី​ ន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុមក្ព​ ្នុង Play Store។
3 ជ្រើស​កម្មវិធបី​ ន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព រួចដ​ ំឡ�ើងវ​ា។
188
ការកំណត់
4 ជ្រើស​កម្មវិធបី​ ន្ថែម​នៃ​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព រួចប​ ៉ះក​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ឧបករណ៍​នឹង​ស្វែងរក​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្តាញ Wi-Fi តែ​មួយដ
​ ូចន
​ ឹងឧ
​ បករណ៍​របស់​
អ្នក។
5 ជ្រើស​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដែល​ត្រូវ​ថែម។
ដ�ើម្បី​ថែម​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​ដ�ោយដៃ សូម​ប៉ះ → ថែម​ម៉ាស៊ីនប�
​ ោះពុម្ព។
ការប�ោះពុមខ
្ព​ លឹម
្ ព័ត៌មាន
ខណៈពេល​កំពុងប
​ ង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដូចជា​រូប​ឬឯ
​ កសារ សូម​ចូលប្រើប
​ ញ្ជី​ជម្រើស, ប៉ះ ប�ោះពុម្ព →
ម៉ាស៊ីនប�
​ ោះពុម្ព​ទាំងអស់ ... រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ម៉ាស៊ីនប�ោះពុម្ព​មួយ។
→
វិធី​ប�ោះពុមអ
្ព​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ប្រភេទ​ខ្លឹមព័ត៌មាន។
MirrorLink
អ្នកអាចបង្ហាញអេក្រង់ឧបករណ៍របស់អ្នកន�ៅល�ើម៉ូនីទ័របង្ហាញក្នុងរថយន្ត។
ភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយរថយន្ត ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មវិធី MirrorLink របស់ឧបករណ៍ន�ៅល�ើម៉ូនីទ័របង្ហាញ
ក្នុងរថយន្ត។
ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់ច​្រើនទ�ៀត → MirrorLink។
ឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូវគ្នាជាមួយរថយន្ត ដែលស្គាល់កំណែកម្មវិធី MirrorLink 1.1 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។
ការតភ្ជាប់ឧបករណ៍ទ�ៅរថយន្តតាមរយៈ MirrorLink
សូមភ្ជាប់ឧបករណ៍ជាមួយ Wi-Fi ឬបណ្តាញទូរសព្ទចល័ត ន�ៅពេលប្រើមុខងារនេះជាល�ើកដំបូង។
1 ភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយរថយន្តតាមរយៈ Bluetooth។
សូមម�ើល ការផ្គូ​ជាមួយ​ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
2 ភ្ជាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយរថយន្តដ�ោយប្រើខ្សែ USB។
ន�ៅពេលអ្នកភ្ជាប់រួចហ�ើយ សូមចូលប្រើកម្មវិធី MirrorLink របស់ឧបករណ៍អ្នកន�ៅល�ើម៉ូនីទ័របង្ហាញក្នុងរ
ថយន្ត។
189
ការកំណត់
ការផ្តាច់ការតភ្ជាប់កម្មវិធី MirrorLink
ដកខ្សែ USB ពីឧបករណ៍របស់អ្នក និងរថយន្ត។
ប៊ូស្ទ័រ​ទាញយក
កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ទាញយកឯកសារធំជាង 30 MB, រហ័សជាងមុនតាមរយៈ Wi-Fi
និងបណ្តាញទូរសព្ទចល័តដំណាលគ្នា។ សេវា Wi-Fi ខ្លាំងជាងមុននឹងធ្វើឱ្យល្បឿននៃការទាញយកមានភាពរហ័
សជាងមុន។
ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច ការភ្ជាប់ → ការកំណត់​ការភ្ជាប់ច​្រើនទ�ៀត → ប៊ូស្ទ័រ​ទាញយក។
• ឧ
បករណ៍មួយចំនួនអាចនឹងមិនស្គាល់មុខងារនេះទេ។
• អ
្នកអាចនឹងត្រូវបង់ប្រាក់បន្ថែម ន�ៅពេលទាញយកឯកសារតាមរយៈបណ្តាញទូរសព្ទចល័ត។
• ឧ
បករណ៍អាចនឹងក�ើនកម្តៅ ន�ៅពេលអ្នកទាញយកឯកសារទំហំធំ។ ប្រសិនប�ើសីតណ
ុ ្ហភាពឧបករ
ណ៍ល�ើសកម្រិតកំណត់ មុខងារនេះនឹងបិទ។
• ប្រស
ិនប�ើសេវារបស់បណ្តាញគ្មានស្ថិរភាព ល្បឿន និងប្រតិបត្តិការរបស់មុខងារនេះអាចនឹងមានការ
ប៉ះពាល់។
• ប្រស
ិនប�ើការតភ្ជាប់ Wi-Fi និងបណ្តាញទូរសព្ទចល័តមានល្បឿនផ្ទេរទិន្នន័យខុសគ្នាខ្លាំង ឧបករ
ណ៍អាចនឹងប្រើការតភ្ជាប់ដែលល�ឿនបំផុតតែប៉ណ្ណ
ុ
ោះ។
• ម
ុខងារនេះស្គាល់ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 និង Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS)។ មុខងារនេះមិនអាចប្រើជាមួយវិធផី ្សេងទ�ៀតដូ
ចជា FTP បានទេ។
190
ការកំណត់
សំឡេង និង រំញ័រ
ជម្រើស
ប្តូរ​ការកំណត់​សម្រាប់​សំឡេង​ផ្សេងៗ​ល�ើ​ឧបករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ។
• ទម្រង់ស
​ ំឡេង៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ប្រើទម្រង់សំឡេង មុខងារញ័រ ឬទម្រង់ស្ងាត់។
• ញ័រ ខណៈពេល​រ�ោទ៍៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ញ័រ និងបន្លឺសំឡេងរ�ោទ៍សម្រាប់ការហ�ៅទូរសព្ទចូល។
• ប្រើគ្រា
​ ប់ចុចក
​ ម្រិត​សំឡេង​សម្រាប់​មេឌ�ៀ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍កែសម្រួលកម្រិតសំឡេងមេឌ�ៀ
ន�ៅពេលចុចគ្រាប់ចុចក
​ ម្រិតសំឡេង។
• កម្រិត​សំឡេង៖ កែសម្រួលកម្រិតសំឡេងសម្រាប់សំឡេងរ�ោទ៍នៃការហ�ៅទូរសព្ទ តន្ត្រី និងវីដេអូ
សំឡេងប្រព័ន្ធ និងការជូនដំណឹង។
• ប្រពលភាព​រំញ័រ៖ កែសម្រួលកម្លាំងនៃការជូនដំណឹងញ័រ។
• សឡំ េង​រ�ោទ៍ (ម៉ូដែលប្រើស៊ីមមួយ)៖ ប្តូរសំឡេងរ�ោទ៍នៃការហ�ៅទូរសព្ទ។
សំឡេង​រ�ោទ៍ (ម៉ូដែលប្រើស៊ីមពីរ)៖ ប្តូរសំឡេងរ�ោទ៍សម្រាប់ការហ�ៅទូរសព្ទ ឬការជូនដំណឹង។
• លំនាំ​រំញ័រ៖ ជ្រើសរ�ើសលំនាំរំញ័រ។
• សឡំ េង​ជូនដំណឹង៖ ប្តូរសំឡេងជូនដំណឹង។
• កុំ​រំខាន៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បិទសំឡេងការហ�ៅទូរសព្ទចូល សំឡេងជូនដំណឹង និងមេឌ�ៀ ល�ើកលែងតែ
មុខងារដែលបានអនុញ្ញាតប៉ណ្ណ
ុ
ោះ។
• សំឡេង​ប៉ះ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បន្លឺសំឡេង ន�ៅពេលអ្នកជ្រើសរ�ើសកម្មវិធី
ឬជម្រើសណាមួយន�ៅល�ើអេក្រង់ប៉ះ។
• សំឡេង​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បន្លឺសំឡេង ន�ៅពេលចាក់ស�ោ ឬដ�ោះស�ោអេក្រង់ប៉ះ។
• សឡំ េង​សាក៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បន្លឺសំឡេង ន�ៅពេលភ្ជាប់ជាមួយឆ្នាំងសាក។
• រញ
ំ ័រ​តប៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ញ័រ ន�ៅពេលចុចប៊ូតុងន�ៅល�ើរបាររុករក និងសម្រាប់សកម្មភាពផ្សេងៗ ដូចជា
ការចុចសង្កត់ល�ើធាតុផ្សេងៗឱ្យជាប់ជាដ�ើម។
• សំឡេង​ផ្ទាំងគ្រាប់ចុចហ�
​ ៅ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បន្លឺសំឡេង ន�ៅពេលចុចប៊ូតុងន�ៅល�ើបន្ទះចុចលេខ។
• សំឡេង​ក្ដារចុច៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បន្លឺសំឡេង ន�ៅពេលប៉ះគ្រាប់ចុច។
191
ការកំណត់
• រំញ័រ​ក្ដារចុច៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ញ័រ ន�ៅពេលប៉ះក្តារចុច។
• គុណភាព និង បែបផែន​សំឡេង៖ កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការកំណត់សំឡេងបន្ថែម។
អ្នកក៏អាចប�ើកដំណ�ើរការមុខងារសំឡេងរងំបានផងដែរ។ សូមម�ើល Dolby Atmos (សំឡេងរងំ)
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• សំឡេង​កម្មវិធដ
ី​ ាច់ដ�ោយឡែក៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ចាក់សំឡេងមេឌ�ៀពីកម្មវិធីជាក់លាក់ន�ៅល�ើឧបករណ៍
បំពងសំឡេង ឬកាស Bluetooth ដែលបានភ្ជាប់ ខុសពីសំឡេងកម្មវិធផី ្សេងទ�ៀត។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកអា
ចស្តាប់សំឡេងកម្មវិធីរុករកទិសដ�ៅតាមរយៈឧបល័ររបស់ឧបករណ៍ ពេលកំពុងចាក់តន្ត្រីន�ៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រី
តាមរយៈឧបល័រ Bluetooth របស់រថយន្ត។
Dolby Atmos (សំឡេងរងំ)
ជ្រើសរ�ើសមុខងារសំឡេងរងំដែលបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រភេទសំឡេងខុសៗគ្នា
ដូចជាសំឡេងសម្រាប់ភាពយន្ត តន្ត្រី និងសំឡេងនិយាយជាដ�ើម។ ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Dolby Atmos អ្នកអាច
ទទួលបទពិស�ោធន៍សំឡេងដ៏ពិរ�ោះរណ្តំន�ៅជុំវិញអ្នក។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ សំឡេង និង រំញ័រ → គុណភាព និង បែបផែន​សំឡេង → Dolby Atmos, ប៉ះ​
កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា រួច​ហ�ើយ​ជ្រើស​ទម្រង់​មួយ។
ការជូនដំណឹង
ប្តូរ​ការកំណត់​ការជូនដំណឹង​សម្រាប់​កម្មវិធន
ី​ ម
ី ួយៗ។
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការជូនដំណឹង។
ល�ើ​អេក្រង់ក
ដ�ើម្បីបង្ហាញស្លាកអាយខុន សូមចុចប៊ូតុងបិទប�ើក សញ្ញាលក្ខណ​អាយខុន​កម្មវិធី ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ដ�ើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្តាយ៍ស្លាក សូមចុច សញ្ញាលក្ខណ​អាយខុន​កម្មវិធ។
ី
មានេលខ
គ�ានេលខ
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ការជូនដំណឹងត
​ ាមបំណង​សម្រាប់​កម្មវិធី​ច្រើនទ�ៀត សូម​ប៉ះ កម្រិត​ខ្ពស់ រួច​ជ្រើស​កម្មវិធី​
មួយ។
192
ការកំណត់
អេក្រង់
ជម្រើស
ប្តូរ​ការកំណត់​នៃ​អេក្រង់ន
​ ិង​គេហអេក្រង់។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់។
• ពន្លឺ៖ កែសម្រួលកម្រិតពន្លឺអេក្រង់។
• ស្វ័យ​ពន្៖លឺ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍តាមដានការកែសម្រួលកម្រិតពន្លឺរបស់អ្នក ហ�ើយអនុវត្តវាដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ
ន�ៅក្នុងស្ថានភាពពន្លឺស្រដ�ៀងគ្នា។
• ចម្រោះ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ៖ ប�ើកដំណ�ើរការតម្រងពន្លឺពណ៌ខ�ៀវ និងផ្លាស់ប្តូរការកំណត់តម្រង។ សូមម�ើល ចម្រោះ​ពន្លឺ​
ខ�ៀវ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ពុម្ពអក្សរ និង ហ្ស៊ូមអេក្រ
​
ង់៖ ប្តូរការកំណត់ការពង្រីកបង្រួមអេក្រង់ ឬទំហំ និងស្តាយ៍ពុម្ពអក្សរ។
• ទម្រង់អេក្រ
​
ង់៖ ប្តូរទម្រង់អេក្រង់ ដ�ើម្បីកែសម្រួលពណ៌ និងភាពដិតរបស់អេក្រង់។ សូមម�ើល ការប្តូរ​ទម្រង់​
អេក្រង់ ឬ ការលៃតម្រូវព
​ ណ៌​អេក្រង់ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• រីសូលូសិនអេក្រ
​
ង់៖ ប្តូរកម្រិតច្បាស់របស់អេក្រង់។ សូមម�ើល រីសូលស
ូ ិន​អេក្រង់ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• គេហ​អេក្រង់៖ ប្តូរទំហំក្រឡា ដ�ើម្បីបង្ហាញធាតុច្រើន ឬតិចជាងមុនន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើម
និងអ្វីៗជាច្រើនទ�ៀត។
• កម្មវិធពេ
ី​ ញអេក្រង់៖ ជ្រើសរ�ើសកម្មវិធី ដ�ើម្បីប្រើដ�ោយបង្ហាញក្នុងទំហពេ
ំ ញអេក្រង់។
• ទម្រង់ង
​ ាយស្រួល៖ ប្តូរទ�ៅទម្រង់ងាយស្រួល ដ�ើម្បីបង្ហាញអាយខុនធំជាងមុន និងប្រើប្លង់សាមញ្ញជាងមុន
ន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើម។
• ស៊ុមអ
​ ាយខុន៖ កំណត់ថាត្រូវបង្ហាញផ្ទៃខាងក្រោយដែលមានស្រម�ោល ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យអាយខុនលេចធ្លោឬអត់។
• អេក្រង់​គែម៖ ប្តូរការកំណត់សម្រាប់អេក្រង់ក�ោង។ សូមម�ើល អេក្រង់​គែម សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• សញ្ញា​បង្ហាញ LED៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ប�ើកសញ្ញាសម្គាល់ជាពន្លឺ ន�ៅពេលអ្នកសាកថ្ម
មានការជូនដំណឹង ឬថតសំឡេង ខណៈពេលបិទអេក្រង់។
• របារ​ស្ថានភាព៖ កែសម្រួលការកំណត់សម្រាប់បង្ហាញការជូនដំណឺង ឬសញ្ញាសម្គាល់ន�ៅល�ើរបារ​
ស្ថានភាពតាមការចង់បាន។
193
ការកំណត់
• របារ​រុករក៖ ប្តូរការកំណត់របាររុករក។ សូមម�ើល របារ​រុករក (ប៊ូតុង​ទន់) សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• អេក្រង់​ត្រូវ​រលត់៖ កំណត់រយៈពេលដែលឧបករណ៍ត្រូវរង់ចាំ មុនពេលបិទពន្លឺផ្នែកខាងក្រោយរបស់អេក្រង់។
• ខប
្ទ ក
់​ ារប៉ះ​ដ�ោយ​ចៃដន្យ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ការពារអេក្រង់ដ�ោយទប់ស្កាត់ការចាប់យកស​ញ្ញាប៉ះ
ន�ៅពេលវាស្ថិតន�ៅកន្លែងងងឹត ដូចជាន�ៅក្នុងហ�ោប�៉ៅ ឬកាបូបជាដ�ើម។
• ធាតុរក្សាអេក្រង់៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ចាប់ផ្តើមប�ើករូបភាពរក្សាអេក្រង់ ន�ៅពេលឧបករណ៍កំពុងសាកថ្ម។
សូមម�ើល ធាតុរក្សាអេក្រង់ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
ចម្រោះ​ពន្ខ�
លឺ​ ៀវ
កាត់​បន្ថយ​ការរ�ោយ​ភ្នែក ដ�ោយ​កម្រិតប
​ រិមាណ​នៃ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ​ដែល​បញ្ចេញ​ដ�ោយ​អេក្រង់។
ខណៈពេល​អ្នក​កំពុង​ម�ើល​វីដេអូ HDR ពី​សេវា​វីដេអូ​ផ្ដាច់មុខ HDR ន�ោះ​ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ​ប្រហែល​ជា​មិន​
ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ឡ�ើយ។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ចម្រោះ​ពន្ខ�លឺ​ ៀវ រួច​ហ�ើយ​ប៉ះក​ ុងតាក់ ប�ើក​ឥឡូវ ដ�ើម្បី​
ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
2 អូស​របារ​លៃតម្រូវ ដ�ើម្បី​លៃតម្រូវ​ភាពស្រអាប់ន​ៃ​ចម្រោះ។
3 ដ�ើម្បី​រ�ៀប​កាលវិភាគ​សម្រាប់ក​ ារប្រើ​ចម្រោះ​ពន្លឺ​ខ�ៀវ​ល�ើ​អេក្រង់ សូម​ប៉ះក​ ុងតាក់ ប�ើក ដូចប​ ាន​រ�ៀប​កាលវិភាគ
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា រួច​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
• ថ្ងៃ
លិចដ
​ ល់​ថ្ងៃរះ៖ កំណត់ពេលប្រើតម្រងពន្លឺពណ៌ខ�ៀវន�ៅពេលយប់ ហ�ើយបិទវាន�ៅពេលព្រឹក
​ផ្អែកតាមទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។
• រ�
ៀបកាលវិភាគ​តាមបំណង៖ កំណត់ពេលជាក់លាក់សម្រាប់ប្រើតម្រងពន្លឺពណ៌ខ�ៀវ។
194
ការកំណត់
ការប្តូរ​ទម្រង់អេក្រ
​
ង់ ឬ ការលៃតម្រូវ​ពណ៌​អេក្រង់
ជ្រើសរ�ើសទម្រង់អេក្រង់ដែលស័កតិសមស
្
ម្រាប់ការម�ើលភាពយន្ត ឬរូបភាព ឬកែសម្រួលពណ៌អេក្រង់​
​ ប់ អ្នកអាចកែសម្រួលតុល្យភាពព
ឱ្យស្របតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើអ្នកជ្រើសរ�ើសទម្រង់ អេក្រង់ត្រា
ណ៌អេក្រង់តាមរយៈតម្លៃពណ៌។
ការប្តូរ​ទម្រង់អេក្រ
​
ង់
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អេក្រ
​
ង់ រួច​ជ្រើស​ទម្រង់​ដែល​អ្នកច
​ ង់​ប្រើ។
• អេក្រង់​ត្រាប់៖ ទម្រង់នេះបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកម្រិតពណ៌ ភាពដិត និងភាពម៉ត់នៃអេក្រង់របស់អ្នក។ អ្នកក៏អា
ចកែសម្រួលតុល្យភាពពណ៌អេក្រង់តាមរយៈតម្លៃពណ៌ផងដែរ។
• រ�ោងកុន AMOLED៖ ទម្រង់នេះស័ក្តិសមសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ។
• រូបថត AMOLED៖ ទម្រង់នេះស័ក្តិសមសម្រាប់ការម�ើលរូបភាព។
• មូលដ្ឋាន៖ ទម្រង់នេះត្រូវបានកំណត់ជាលំនាំដ�ើម ហ�ើយវាស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទ�ៅ។
• អ
ក
្ន ​អាច​លៃតម្រូវព
​ ណ៌​អេក្រង់​តែ​ក្នុង​ទម្រង់ អេក្រង់​ត្រាប់ ប៉ុណ្ណោះ។
• ទ
ម្រង់ អេក្រង់​ត្រាប់ ប្រហែល​ជា​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​កម្មវិធត
ី​ តីយភាគី​ឡ�ើយ។
• អ
្នក​មិន​អាច​ប្តូរ​ទម្រង់​អេក្រង់​ឡ�ើយ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​ចម្រោះ​ពន្​ខ�
លឺ ៀវ។
ការធ្វើ​ឲ្យ​តុល្យភាព​ពណ៌​ពេញ​អេក្រង់ល
​ ្អប្រស�ើរ
ធ្វើ​ឲ្យ​ពណ៌​អេក្រង់​ល្អប្រស�ើរ ដ�ោយ​លៃតម្រូវ​ទឹកពណ៌​តាម​ចំណូលចិតរបស់
្ត​
​អ្នក។
ន�ៅពេលអ្នកអូសរបារកែសម្រួលពណ៌ទ�ៅផ្នែក ត្រជាក់ កម្រិតពន្លឺពណ៌ខ�ៀវនឹងក�ើនឡ�ើង។ ន�ៅពេលអ្នកអូសរបារ
កែសម្រួលពណ៌ទ�ៅផ្នែក កក់ក្ដៅ កម្រិតពន្លឺពណ៌ក្រហមនឹងក�ើនឡ�ើង។
​
ង់ → អេក្រង់ត្រា
​ ប់។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អេក្រ
2 លៃតម្រូវ​របារ​លៃតម្រូវព​ ណ៌​ក្រោម តុល្យភាព​ពណ៌ពេ​ ញ​អេក្រង់។
តុល្យភាព​ពណ៌ន​ៃ​អេក្រង់ន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រស�ើរ។
195
ការកំណត់
ការលៃតម្រូវ​ទឹកពណ៌អេក្រ
​
ង់ត
​ ាម​តម្លៃ​ពណ៌
បង្កើនឬ
​ ​បន្ទាប​ទឹកពណ៌​មួយ​ចំនួន ដ�ោយ​លៃតម្រូវ​តម្លៃ ក្រហម, បៃតង ឬ ខ�ៀវ មួយៗ។
​
ង់ → អេក្រង់ត្រា
​ ប់។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ទម្រង់អេក្រ
2 ធីក ជម្រើសក​ ម្រិត​ខ្ពស់។
្ត​
​អ្នក។
3 លៃតម្រូវ​របារ​ពណ៌ ក្រហម, បៃតង ឬ ខ�ៀវ ទ�ៅ​តាម​ចំណូលចិតរបស់
អេក្រង់​ទឹកពណ៌​អេក្រង់​នឹង​ត្រូវ​បាន​លៃតម្រូវ។
រីសូលូសិនអេក្រ
​
ង់
ផ្លាស់បតូរ្ កម្រិតច្បាស់របស់អេក្រង់។ តាមលំនាំដ�ើម វាត្រូវបានកំណត់ក្នុងកម្រិត FHD+។ កម្រិតច្បាស់កាន់តែខ្ពស់
ុ វានឹងប្រើថាមពលច្រើន។
ធ្វើឱ្យអេក្រង់បង្ហាញរូបភាពកាន់តែស្រស់បំព្រង ប៉ន្តែ
​
ង់។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ → រីសូលូសិនអេក្រ
2 អូសរបារកែសម្រួល ដ�ើម្បីកែសម្រួលកម្រិតច្បាស់របស់អេក្រង់ បន្ទាប់មកចុច ប្រើ។
កម្មវិធីកំពុងដំណ�ើរការបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនអាចបិទ ន�ៅពេលផ្លាស់ប្តូរកម្រិតច្បាស់។
ធាតុរក្សាអេក្រង់
អ្នកអាចកំណត់ឱ្យបង្ហាញរូបភាពជារូបភាពរក្សាអេក្រង់ ន�ៅពេលអេក្រង់បិទដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។
រូបភាពរក្សាអេក្រង់នឹងបង្ហាញ ន�ៅពេលឧបករណ៍កំពុងសាកថ្ម។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អេក្រង់ → ធាតុរក្សាអេក្រង់ រួចប​ ៉ះក​ ុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
2 ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
ប្រសិនប�ើអ្នកជ្រើសរ�ើស ស៊ុមរ​ូបថត រូបភាពដែលបានជ្រើសរ�ើសនឹងចាប់ផ្តើមបង្ហាញជាលក្ខណៈ​ស្លាយ៍។
ប្រសិនប�ើអ្នកជ្រើសរ�ើស តុ​រូបថត រូបភាពដែលបានជ្រើសរ�ើសនឹងបង្ហាញជាលក្ខណៈកាតតូចៗជាន់ល�ើគ្នា។
196
ការកំណត់
3 ប៉ះ
ដ�ើម្បី​ជ្រើស​អាល់ប៊ុម​សម្រាប់​ការបង្ហាញ​រូប។
4 ន�ៅពេល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់ សូម​ប៉ះប​ ៊ូតុងថ​ យ។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ជម្រើស​ដែល​បាន​ជ្រើស សូម​ប៉ះ ម�ើលសាក។
ន�ៅពេល​អ្នក​ប៉ះ​អេក្រង់ ខណៈពេល​ធាតុរក្សា​អេក្រង់រ​បស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ អេក្រង់ន
​ ឹង​ប�ើក។
រូបផ្ទៃអេក្រង់ន
​ ិងរ​ូបរាង
ប្តូរ​ការកំណត់​រូបផ្ទៃអេក្រង់​សម្រាប់​គេហអេក្រង់​និង​អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ ឬ​ក៏​ប្ររើ​ូបរាង​ផ្សេងៗ​សម្រាប់ឧ
​ បករណ៍។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ រូបផ្ទៃអេក្រង់ន
​ ិង​រូបរាង។
• រូបផ្ទៃអេក្រង់៖ ប្តូរការកំណត់រូបផ្ទៃអេក្រង់សម្រាប់អេក្រង់ដ�ើម និងអេក្រង់ជាប់ស�ោ។
• រូបរាង៖ ប្តូររចនាប័ទ្មរបស់ឧបករណ៍។
• អាយខុន៖ ប្តូររចនាប័ទ្មរូបតំណាង។
• AOD៖ ជ្រើសរ�ើសរូបភាព ដ�ើម្បីបង្ហាញន�ៅល�ើ Always On Display។
មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់
ជម្រើស
ប�ើកដំណ�ើរការ​មុខងារ​កម្រិតខ្ពសន
់​ ិង​ប្តូរ​ការកំណត់​ដែល​ត្រួតត្រា​ពួកវា។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់។
ការអង្រួន​ខ្លាំង​ឬ​ការប៉ះ​ទង្គិចឧ
​ បករណ៍ អាច​ធ្វើឲ
​ ្យ​មាន​ការបញ្ចូល​ដ�ោយ​អចេតនា​សម្រាប់​មុខងារ​ខ្លះ​ដែល​
ប្រើ​សិនសឺ។
• Smart stay៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ទប់ស្កាត់មិនឱ្យអេក្រង់បិទ ន�ៅពេលអ្នកកំពុងម�ើលវា។
• ហ្គេម៖ ប�ើកដំណ�ើរការកម្មវិធីចាប់ផ្តើមហ្គេម។ សូមម�ើល Game Launcher សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ទម្រង់ប​្រើ​ដៃ​ម្ខាង៖ ប�ើកដំណ�ើរការមុខងារប្រើដៃម្ខាង ដ�ើម្បីមានភាពងាយស្រួល
ន�ៅពេលប្រើឧបករណ៍ដ�ោយដៃម្ខាង។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើត
​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
197
ការកំណត់
• កាយវិការ​សិនសឺម្រា
​ មដៃ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ប�ើក ឬបិទផ្ទាំងជូនដំណឹង ន�ៅពេលអ្នកអូសឡ�ើងល�ើ ឬចុះ
ក្រោមន�ៅល�ើសិនសឺសម្គាល់ខ្ចៅដៃ។ មុខងារនេះមិនអាចប្រើបានទេ ន�ៅពេលសិនសឺកំពុងចាប់យកខ្ចៅដៃរ
បស់អ្នក។
• ចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា​រហ័ស៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ចាប់ផ្តើមកាមេរ៉ាដ�ោយចុចគ្រាប់ចុចថាមពលពីរដងឱ្យរហ័ស។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើត
​ ំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• កម្មវិធជ
ី​ ំនួយ​ឧបករណ៍៖ ជ្រើសរ�ើសកម្មវិធីជំនួយការឧបករណ៍ដ�ើម្បីចាប់ផ្តើម ន�ៅពេលអ្នកចុចសង្កត់គេ
ហប៊ូតុងឱ្យជាប់។ កម្មវិធីជំនួយការឧបករណ៍នឹងប្រមូលព័ត៌មានពីអេក្រង់បច្ចុប្បន្ន និងផ្តល់ព័តម
៌ ាន កម្មវិធី
និងមុខងារដែលពាក់ព័ន្ធ។
• ពហុវីនដូវ៖ ជ្រើសរ�ើសវិធីចាប់ផ្តើមពហុផ្ទាំងវីនដូវ។
• ថត​វៃឆ្លាត៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ថតអេក្រង់បច្ចុប្បន្ន និងផ្នែកដែលអាចអូសបាន ហ�ើយច្រឹប
និងចែករំលែករូបថតអេក្រង់ភ្លាមៗ។
• អូសប
​ ាត​ដៃ​ដ�ើម្បី​ថត​អេក្រង់៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ថតអេក្រង់ ន�ៅពេលអ្នកអូសដៃទ�ៅឆ្វេង
ឬស្តាំន�ៅល�ើអេក្រង់។ អ្នកអាចម�ើលរូបភាពដែលបានថតន�ៅក្នុង វិចិត្រសាល។
អ្នក​មិន​អាច​ថត​រូបអេក្រង់​ឡ�ើយ ខណៈពេល​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធន
ី​ ិង​មុខងារ​ខ្លះ។
• ការហ�ៅផ្ទាល់៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ធ្វើការហ�ៅជាសំឡេងដ�ោយល�ើកឧបករណ៍ដាក់ជិតត្រច�ៀករបស់អ្នក
ពេលកំពុងម�ើលសារ ឬព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង។
• ការប្រាប់វៃឆ្លាត៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ជូនដំណឹងដល់អ្នក ន�ៅពេលល�ើកឧបករណ៍ ប្រសិនប�ើអ្នកខកខានមិ
នបានទទួលទូរសព្ទ ឬសារថ្មី។
មុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​ទេ ប�ើ​អេក្រង់​ប�ើក ឬ ឧបករណ៍​មិន​ស្ថិត​ល�ើ​ផ្ទៃ​រាបស្មើ។
• ងាយ​បិទស
​ ឡំ េង៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បិទសំឡេងការហ�ៅទូរសព្ទចូល ឬម�៉ោងរ�ោទ៍
ដ�ោយប្រើចលនាបាតដៃ ឬដាក់អេក្រង់ឧបករណ៍ផ្កាប់ចុះក្រោម។
• អូសដ�
​ ើម្បី​ហ�ៅ ឬ ផ្ញើស
​ ារ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ធ្វើការហ�ៅទូរសព្ទ ឬផ្ញើសារ ន�ៅពេលអ្នកអូសទ�ៅស្តាំ
ឬឆ្វេងន�ៅល�ើទំនាក់ទំនង ឬលេខទូរសព្ទន�ៅក្នុងកម្មវិធី ទូរសព្ទ ឬ ទំនាក់ទំនង។
• Dual Messenger៖ ដំឡ�ើងកម្មវិធីទីពីរ ហ�ើយប្រើគណនីពីរដាច់ដ�ោយឡែកសម្រាប់កម្មវិធផី ្ញើសារដូច
គ្នា។ សូមម�ើល Dual Messenger សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
198
ការកំណត់
• ផ្ញើ​សារ SOS៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ផ្ញើសារសុំជំនួយដ�ោយចុចគ្រាប់ចុចថាមពលបីដង។ អ្នកក៏អាចផ្ញើការថ
តសំឡេងជាមួយសារន�ោះទ�ៅអ្នកទទួលបានផងដែរ។
• ចែករំលែក​ផ្ទាល់៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បង្ហាញមនុស្ស ដែលអ្នកបានទាក់ទងន�ៅល�ើផ្ទាំងជម្រើសចែករំលែក
ដ�ើម្បីអាចឱ្យអ្នកចែករំលែកខ្លឹមព័ត៌មានដ�ោយផ្ទាល់។
• កម្មវិធកែ
ី​ លម្អវ​ីដេអូ៖ បង្កើនគុណភាពវីដេអូរបស់អ្នក ដ�ើម្បីរីករាយជាមួយរូបភាពភ្លឺច្បាស់
និងស្រស់ស្អាតជាងមុន។
មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានន�ៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួន។
• ភាពចាប់បាន​ការប៉ះ៖ បង្កើនកម្រិតរំញ�ោចនៃការប៉ះអេក្រង់សម្រាប់ប្រើជាមួយស្គ្រីនការពារអេក្រង់។
Dual Messenger
ដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធី​ទីពីរន
​ ិង​ប្រើ​គណនី​ដាក់ពីគ្នា​ពីរ​សម្រាប់ក
​ ម្មវិធី​ផ្ញើ​សារ​តែ​មួយ។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → Dual Messenger។
កម្មវិធី​ដែល​ទទួលក
​ ារគាំទ្រ​នឹង​លេចឡ�ើង។
2 ប៉ះ​កុងតាក់ន​ៃ​កម្មវិធី​មួយ ដ�ើម្បី​ដំឡ�ើងក​ ម្មវិធី​ទពី​ ីរ។
បន្ទាប់ពីន�ោះ កម្មវិធីទីពិរនឹងត្រូវបានដំឡ�ើង។ អាយខុនកម្មវិធីទីពីរនឹងបង្ហាញជាមួយរូប ។
ដ�ើម្បីបែងចែកវាពីការជូនដំណឹងរបស់កម្មវិធទ
ី ីមួយ ន�ៅពេលអ្នកទទួល
ការជូនដំណឹងនឹងបង្ហាញជារូប
ការជូនដំណឹងពីកម្មវិធីទីពីរ។
កម�វ�ធីទីពីរ
• ម
ុខងារ Dual Messenger ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​កម្មវិធី។
• ម
ុខងារ​ខ្លះ​នៃ​កម្មវិធី​នេះ​អាច​មាន​កម្រិត​សម្រាប់​កម្មវិធ​ទ
ី ី​ពីរ។
199
ការកំណត់
ការលុបក
​ ម្មវិធទ
ី​ ី​ពីរ។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ មុខងារ​កម្រិត​ខ្ពស់ → Dual Messenger។
2 ប៉ះ​កុងតាក់ន​ៃ​កម្មវិធី​ដែល​អ្នកច​ ង់​បិទ ហ�ើយប​ ៉ះ បិទ ឬ លុប។
ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ដែល​ទាក់ទង​នឹងក
​ ម្មវិធី​ទីពីរន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​លុប។
ប�ើ​អ្នក​លុបក
​ ម្មវិធី​ទី​មួយ កម្មវិធី​ទី​ពីរក
​ ៏​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប​ផងដែរ។
ការថែទាំ​ឧបករណ៍
មុខងារថែទាំឧបករណ៍ផ្តល់នូវការសង្ខេបអំពីស្ថានភាពថ្ម ទំហផ្ទុ
ំ ក មេម៉ូរី និងសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធរបស់ឧបករណ៍។ អ្ន
កក៏អាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់ឧបករណ៍ដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ តាមរយៈការចុចដ�ោយប្រើម្រាមដៃផងដែរ។
ថ�
សន�ិសុខឧបករណ៍
ទ�មង់�បសិទ�ផល
េមម៉ូរ�
ឃ�ាំងផ��ក
200
ការកំណត់
ការប្រើ​មុខងារ​ធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើររ​ហ័ស
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍ → កែ​ឥឡូវ ឬ ធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរឥ
​ ឡូវ។
​ ាមរយៈ​សកម្មភាព​ខាងក្រោម។
មុខងារ​ធ្វើ​ឲ្យ​ល្អប្រស�ើរ​រហ័ស​នឹង​បង្កើន​ប្រសិទ្ធផល​នៃ​ឧបករណ៍ត
• ការសម្អាត​មេម៉ូរី​ខ្លះ។
• ការលុបឯ
​ កសារ​មិន​ចាំបាច់ និង ការបិទ​កម្មវិធី​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ។
• ការគ្រប់គ្រង​ការប្រើប្រាស់​ថ​ម
្ម ិន​ប្រក្រតី។
• ការស្កេនរ​ក​ម�ើលក
​ ម្មវិធី​គាំង និង សុហវែ
្វ រ​ព្យាបាទ។
ថ្ម
ពិនិត្យម�ើលថាមពលថ្មន�ៅសល់ និងរយៈពេលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍។ សូមសំចៃថាមពលថ្មដ�ោយប�ើកដំណ�ើរការមុ
ខងារសំចៃថាមពលថ្ម សម្រាប់ឧបករណ៍ដែលមានកម្រិតថ្មខ្សោយ។
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍ → ថ្ម។
ល�ើ​អេក្រង់ក
• រ យៈពេលន�ៅសល់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់បង្ហាញរយៈពេលន�ៅសល់ មុនពេលឧបករណ៍អស់ថ្ម។ រយៈ
ពេលន�ៅសល់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់អាចមានភាពខុសគ្នា អាស្រ័យល�ើការកំណត់ និងស្ថានភាពប្រតិ
បត្តិការឧបករណ៍របស់អ្នក។
• អ
្នក​អាច​មិន​ទទួលក
​ ារជូនដំណឹងព
​ ី​កម្មវិធខ
ី​ ្លះ​ដែល​ប្រើ​ទម្រង់​សំចៃ​ថាមពល។
ប�ើកប្រើទម្រង់សំចៃថាមពល
• កណ្តាល៖ ប�ើកដំណ�ើរការទម្រង់​សំចៃ​ថាមពល ដ�ើម្បីបង្កើនរយៈពេលប្រើប្រាស់ថ្ម។
• អតិបរមា៖ ន�ៅក្នុងទម្រង់​សំចៃ​ថាមពលអតិបរមា ឧបករណ៍កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្ម
ដ�ោយប្រើរចនាប័ទ្មងងឹត និងដាក់កម្រិតល�ើការប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងមុខងារផ្សេងៗ។
ការតភ្ជាប់បណ្តាញនឹងបិទដំណ�ើរការ ល�ើកលែងតែបណ្តាញទូរសព្ទចល័តប៉ុណ្ណោះ។
ការគ្រប់គ្រង​ថ្ម
អ្នកអាចសំចៃថាមពលថ្មដ�ោយទប់ស្កាត់មិនឱ្យកម្មវិធី ដែលកំពុងដំណ�ើរការន�ៅផ្ទៃខាងក្រោយប្រើប្រាស់ថាមពល
ថ្ម ន�ៅពេលមិនប្រើប្រាស់វា។ ធីកកម្មវិធីដែលមានន�ៅក្នុងបញ្ជីកម្មវិធី រួចចុច សំចៃ​ថាមពល។ ហ�ើយក៏សូមចុច
→ ការកំណត់​កម្រិតខ្ពស់ រួចកំណត់ជម្រើស ឧបទស្សន៍ថ
​ ាមពល​កម្មវិធ។
ី
អ្នកអាចកំណត់ឱ្យឧបករណ៍សាកថ្មបានរហ័សជាងមុន។ ចុច → ការកំណត់​កម្រិតខ្ពស់ រួចចុចប៊ូតុងបិទប�ើក
ការសាក​ល�ឿន​តាម​ខ្សែ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
201
ការកំណត់
ទម្រង់ប្រ
​ សិទ្ធផល
ផ្លាស់បតូរ្ មុខងារប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ ផ្អែកល�ើការប្រើប្រាស់របស់អ្នក ដូចជាការលេងហ្គេម
ឬចាក់តន្ត្រីជាដ�ើម ដ�ើម្បីទទួលបានប្រតិបត្តិការដ៏ល្អបំផុត។
ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច ការថែទាំ​ឧបករណ៍ → ទម្រង់ប្រ
​ សិទ្ធផល។
• ល្អប្រស�ើរ (ឲ្យ​យ�ោបល់)៖ ធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងថាមពលថ្ម និងកម្រិតច្បាស់របស់អេក្រង់សម្រាប់ការប្រើ​
ប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។
• ហ្គេម៖ ជំរុញឱ្យបទពិស�ោធន៍នៃការលេងហ្គេមរបស់អ្នកប្រស�ើរឡ�ើង ដ�ោយធ្វើឱ្យហ្គេមដំណ�ើរការយ៉ាងរ
លូន។
• ការកម្សាន្ត៖ ប្រើប្រាស់សំឡេងគុណភាពខ្ពស់បំផុត ព្រមទាំងរូបភាពគុណភាពខ្ពស់
និងការកំណត់អេក្រង់កម្រិតអតិបរមា ដ�ើម្បីទទួលបានភាពរីករាយជាមួយតន្ត្រី
និងវីដេអូថែមមួយកម្រិតទ�ៀត។
• ប្រសិទ្ធផល​ខ្ពស៖់ ប្រើប្រាស់ការកំណត់អេក្រង់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត។
ការប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មនឹងក�ើនឡ�ើង អាស្រ័យល�ើទម្រង់ដែលបានជ្រើសរ�ើស។
ឃ្លាំង​ផ្ទុក
ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​នៃ​មេម៉ូរី​ដែល​បាន​ប្រើន
​ ិង​ទំនេរ។
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍ → ឃ្លាំង​ផ្ទុក។
ល�ើ​អេក្រង់ក
• ទ
ំហំផ្ទុកន�ៅសល់ពិតប្រាកដរបស់មេម៉ូរីផ្ទុកខាងក្នុងតិចជាងទំហដែ
ំ លបានបញ្ជាក់
ដ�ោយសារប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងកម្មវិធីលំនាំដ�ើមប្រើប្រាស់ផ្នែកមួយចំនួនរបស់មេម៉ូរន�
ី ោះ។
ទំហំផ្ទុកន�ៅសល់អាចផ្លាស់ប្ដូរ ន�ៅពេលអ្នកអាប់ដេតឧបករណ៍។
• អ
្នក​អាច​បង្ហាញ​ចណ
ំ ុះ​ទំនេរ​នៃ​មេម៉ូរី​ខាងក្នុង ន�ៅក្នុង​ផ្នែក​លក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស សម្រាប់​
ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ល�ើ​វិបសៃ Samsung។
ការគ្រប់គ្រង​មេម៉ូរី
ដ�ើម្បីលុបឯកសារឥតបានការ ដូចជាឯកសារក្នុងឃ្លាំងសម្ងាត់ សូមចុច សម្អាតឥ
​ ឡូវ។ ដ�ើម្បីលុបឯកសារ
ឬលុបកម្មវិធី ដែលអ្នកឈប់ប្រើប្រាស់ សូមជ្រើសរ�ើសប្រភេទន�ៅផ្នែកខាងក្រោម ទិន្នន័យអ
​ ្នកប្រើប្រាស់។
បន្ទាប់មក ធីកធាតុដ�ើម្បីជ្រើសរ�ើស រួចចុច លុប ឬ លុប។
មេម៉ូរី
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍ → មេម៉ូរី។
ដ�ើម្បី​បង្កើន​ល្បឿន​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ដ�ោយ​បញ្ឈប់​កម្មវិធី​ដែល​ដំណ�ើរការ​ន�ៅ​ផ្ទៃខាងក្រោយ សូម​ធីកក
​ ម្មវិធី​
ី ញ្ជី​កម្មវិធី ហ�ើយប
ទាំងន�ោះ​ព​ប
​ ៉ះ សម្អាតឥ
​ ឡូវ។
202
ការកំណត់
សន្តិសុខឧ
​ បករណ៍
ពិនិត្យស្ថានភាពសុវត្ថិភាពរបស់ឧបករណ៍។ មុខងារនេះស្កេនរកកម្មវិធីគ្រោះថ្នាក់ន�ៅល�ើឧបករណ៍របស់អ
​ ្នក។
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការថែទាំ​ឧបករណ៍ → សន្តិសុខឧ
​ បករណ៍ → ស្កេន​ទូរសព្ទ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
កម្មវិធី
គ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់ឧបករណ៍ និងផ្លាស់ប្តូរការកំណត់របស់វា។ អ្នកអាចម�ើលព័ត៌មានប្រើប្រាស់របស់កម្មវិធី
ផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ការអនុញ្ញាត និងការជូនដំណឹងរបស់វា ឬលុប ឬបិទដំណ�ើរការកម្មវិធីមិនចាំបាច់។
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ កម្មវិធ។
ី
ល�ើ​អេក្រង់ក
អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ
ជម្រើស
ប្ដូរ​ការកំណត់​ដ�ើម្បី​រក្សា​សន្តិសុខឧ
​ បករណ៍។
សូមចុច អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់។
ជម្រើស​ដែល​មាន​អាច​ខុសគ្នា​ទ�ៅ​តាម​វិធ​ច
ី ាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​ជ្រើស។
• ប្រភេទស�ោអេក្រង់៖ ផ្លាស់ប្តូរវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់។
• Smart Lock៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ដ�ោះស�ោដ�ោយខ្លួនវា ន�ៅពេលវាសម្គាល់ទីតាំង
ឬឧបករណ៍ដែលជ�ឿទុកចិត្ត។ សូមម�ើល Smart Lock សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ការកំណត់​ស�ោ​សន្តិសុខ៖ ផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ការចាក់ស�ោអេក្រង់សម្រាប់វិធីចាក់ស�ោដែលបានជ្រើសរ�ើស។
• ស្កេន​វាងវៃ៖ ថតបញ្ចូលមុខ និងប្រស្រីភ្នែកទ�ៅក្នុងឧបករណ៍ ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់ប្រកបដ�ោយភាពងាយ​
ស្រួល។ សូមម�ើល ស្កេន​វាងវៃ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយសម្គាល់មុខរបស់អ្នក។ សូមម�ើល
ការស្គាល់ផ្ទៃមុខ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ប្រដាប់ស្កេន​ប្រស្រីភ្នែក៖ បញ្ចូលប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។ សូមម�ើល
ការសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែក សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ប្រដាប់ស្កេន​ខ្ចៅដៃ៖ បញ្ចូលខ្ចៅដៃរបស់អ្នក ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់។ សូមម�ើល ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• បែបផែន​អន្តរកម្មអេក្រ
​
ង់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​បង្ហាញ​បែបផែន​អន្តរកម្ម ន�ៅពេល​អ្នក​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​
ប្រើ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់អ
​ ្នក។
203
ការកំណត់
• Always On Display៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បង្ហាញព័ត៌មាន ន�ៅពេលបិទអេក្រង់។ សូមម�ើល
Always On Display សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• នាឡិកា និង FaceWidgets៖ ផ្លាស់ប្តូរការកំណត់របស់ធាតុ ដែលបង្ហាញន�ៅល�ើ Always On
Display ឬអេក្រង់ជាប់ស�ោ។
• ការជូនដំណឹង៖ កំណត់ថាត�ើត្រូវបង្ហាញការជូនដំណឹងន�ៅល�ើ Always On Display
ឬអេក្រង់ជាប់ស�ោឬអត់ រួចជ្រើសរ�ើសថាត្រូវបង្ហាញការជូនដំណឹងណាខ្លះ។
• ផ្លូវកាត់ក
​ ម្មវិធី៖ ជ្រើសរ�ើសកម្មវិធីឱ្យបង្ហាញផ្លូវកាត់ន�ៅល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ។
• Google Play Protect៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍រកម�ើលកម្មវិធី និងសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ បន្ទាប់មកព្រមា
នអំពគ្រ
ី ោះថ្នាក់ដែលអាចក�ើតមាន ហ�ើយលុបវាចេញ។
• រក​ឧបករណ៍​ចល័តរ​បស់​ខ្ញុំ៖ ប�ើក ឬបិទដំណ�ើរការមុខងារស្វែងរកទូរសព្ទរបស់ខ្ញុំ។ សូមចូលទ�ៅកាន់គេហទំ
ព័រមុខងារស្វែងរកទូរសព្ទរបស់ខ្ញុំ (findmymobile.samsung.com) ដ�ើម្បីតាមដាន
និង​គ្រប់គ្រងឧបករណ៍របស់អ្នកដែលបានបាត់ ឬត្រូវបានគេលួច។
​ ័ត៌មាន​កាន់តែ​សុក្រឹត​អំពី​ទីកន្លែង​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​
អ្នក​ក៏​អាច​អនុញញា្ ត​ឲ្យ​សេវា​ទីកន្លែង Google ផ្ដល់ព
អ្នក​ផងដែរ។
• អាប់ដេតនៃសន្តិសុខ៖ អាប់ដេតកម្មវិធីឧបករណ៍របស់អ្នកតាមរយៈសេវាកម្មអាប់ដេតកម្មវិធីបង្កប់តាមបណ្ដា
ញឥតខ្សែ (FOTA)។ អ្នកក៏អាចកំណត់កាលវិភាគអាប់ដេតកម្មវិធីបានផងដែរ។
• ដឡ�
​ ម្មវិធម
ី​ ិនស្គាល់៖ កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​អនុញ្ញាត​ការដំឡ�ើងក
​ ម្មវិធព
ី​ ី​ប្រភព​មិនស្គាល់។
ំ ើងក
• Samsung Pass៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណបានយ៉ាងងាយស្រួល និងប្រកបដ�ោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈទិ
ន្នន័យជីវមាត្ររបស់អ្នក។ សូមម�ើល Samsung Pass សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• សឺមស
ី​ ន្តិសុខ៖ បង្កើតសឺមីសន្តិសុខ ដ�ើម្បីការពារកម្មវិធី និងខ្លឹមព័ត៌មានរបស់អ្នកពីអ្នកដទៃ។ សូមម�ើល
សឺមី​សន្តិសុខ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• ឧបទស្សន៍ក
​ ារអនុញ្ញាត​កម្មវិធី៖ កំណត់ឱ្យទទួលការជូនដំណឹង ន�ៅពេលកម្មវិធីដែលអ្នកមិនកំពុង​ប្រើប្រាស់
ប្រើការអនុញ្ញាតដែលអ្នកជ្រើសរ�ើស។ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងការកំណត់របស់កម្មវិធីនីមួយៗ និងម�ើលប្រវត្តិនៃកា
រប្រើប្រាស់ការអនុញ្ញាតរបស់វា។
• ការចាប់ផ្ដើមដ�
​ ោយ​សន្តិសុខ៖ ការពារឧបករណ៍របស់អ្នកដ�ោយតម្រូវឱ្យបញ្ចូលលេខកូដដ�ោះស�ោអេ​
ក្រង់ ន�ៅពេលប�ើកឧបករណ៍។ អ្នកត្រូវបញ្ចូលលេខកូដដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បីចាប់ផ្តើមឧបករណ៍ ទទួលសារ
និងការជូនដំណឹង។
• អ៊ិនគ្រីប​កាត SD៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ដាក់លេខកូដរក្សាសុវត្ថិភាពឯកសារន�ៅល�ើកាតមេម៉ូរី។
ប្រសិនប�ើអ្នកកំណត់ឧបករណ៍ឱ្យដូចដ�ើមទាំងស្រុងឡ�ើងវិញដ�ោយប�ើកដំណ�ើរការការកំ
ណត់នេះ ឧបករណ៍នឹងមិនអាចអានឯកសារដែលបានដាក់លេខកូដរក្សាសុវត្ថិភាពទេ។
សូមបិទដំណ�ើរការការកំណត់នេះ មុនពេលកំណត់ឧបករណ៍ឡ�ើងវិញ។
• ការកំណត់​សន្តិសុខផ្
​ សេងទ�ៀត៖ កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការកំណត់សុវត្ថិភាពបន្ថែម។
204
ការកំណត់
Smart Lock
អ្នក​អាច​កំណត់ឲ
​ ្យ​ដ�ោះស�ោ​ដ�ោយ​ខ្លួនឯង ហ�ើយ​ន�ៅតែ​ដ�ោះស�ោ ន�ៅពេល​ចាប់​បាន​ទីកន្លែង​ឬឧ
​ បករណ៍​ដែល​ទុក​
ចិត្ត។
ឧទាហរណ៍ ប�ើអ
​ ្នក​បាន​កណ
​ ិត្ត ន�ៅពេល​អ្នក​មក​ដល់​ផ្ទះ ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​
ំ ត់​ផ្ទះ​របស់​អ្នក​ជា​ទីកន្លែង​ដែល​ទុកច
នឹង​ស្គាល់​ទីកន្លែង​នេះ រួច​ដ�ោះស�ោ​ខលួន
្ ឯង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។
• ម
ុខងារ​នេះ​នឹងអ
​ ាច​ប្រើ​បាន បន្ទាបព
់​ ី​អ្នក​បាន​កណ
ំ ត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​មួយ។
• ប�
ើ​អ្នក​មិន​ប្រើ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នកក
​ ្នុង​ពេល​បួន​ម�៉ោង ឬ​ក​ន�
៏ ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​ឧបករណ៍ អ្នក​ត្រូវតែ​
ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់ ដែល​អ្នក​បាន​កណ
ំ ត់។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → Smart Lock។
2 ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
3 ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ និង ធ្វើត​ ាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចបក់​ ាររ�ៀបចំ។
ស្កេន​វាងវៃ
អ្នកអាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ និងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណបានយ៉ាងងាយស្រួល ដ�ោយប្រើមុខ
និងប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក។
• ម
ុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ប្រស
ិនប�ើអ្នកប្រើមុខងារស្កេនឆ្លាតវៃជាវិធីចាក់ស�ោ មុខ និងប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកមិនអាចប្រើ
ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់ភ្លាមបានទេ បន្ទាប់ពីអ្នកប�ើកឧបករណ៍។ ដ�ើម្បីប្រើឧបករណ៍ អ្នកត្រូវដ�ោះ
ស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើលំនាំ កូដ PIN ឬពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់ ន�ៅពេលថតបញ្ចូលមុខ
និងប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក។ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឱ្យភ្លេចលំនាំ កូដ PIN ឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។
• ប្រស
ិនប�ើឧបករណ៍មិនស្គាល់ប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក សូមដ�ោះស�ោឧបករណ៍ដ�ោយប្រើលំនាំ
កូដ PIN ឬពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់ ន�ៅពេលបញ្ចូលប្រស្រីភ្នែក បន្ទាប់មកថត
បញ្ចូលប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកម្តងទ�ៀត។ ប្រសិនប�ើអ្នកភ្លេចលំនាំ កូដ PIN ឬពាក្យសម្ងាត់
អ្នកនឹងមិនអាចប្រើឧបករណ៍បានទេ លុះត្រាតែអ្នកកំណត់វាឡ�ើងវិញ។ Samsung មិនទទួលខុស​
ត្រូវចំព�ោះការបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬបញ្ហាផ្សេងៗដែលបណ្តាលមកពីការភ្លេចលេខកូដដ�ោះស�ោឡ�ើយ។
• ប្រស
ិនប�ើអ្នកផ្លាស់ប្តូរវិធីដ�ោះស�ោអេក្រង់ទ�ៅជាការដ�ោះស�ោដ�ោយ អូស ឬ គ្មាន
ដែលជាវិធីគ្មានសុវត្ថិភាព ទិន្នន័យជីវមាត្រទាំងអស់របស់អ្នកនឹងត្រូវលុប។ ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ប្រើទិន្ន
ន័យជីវមាត្ររបស់អ្នកន�ៅក្នុងកម្មវិធី ឬមុខងារផ្សេងៗដូចជា Samsung Pass អ្នកត្រូវថតបញ្ចូល
ទិន្នន័យជីវមាត្រជាមុនសិន។
205
ការកំណត់
ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនចំព�ោះការប្រើមុខងារស្កេនឆ្លាតវៃ
មុនពេលប្រើមុខងារស្កេនឆ្លាតវៃ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំចំព�ោះការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនន�ៅផ្នែកខាង​ក្រោម។
• ដ�ម
ើ ្បីការពារភ្នែករបស់អ្នក សូមរក្សាអេក្រង់ឱ្យស្ថិតន�ៅចម្ងាយយ៉ាងហ�ោចណាស់ 20 cm ពីមុខរបស់អ្នក
ន�ៅពេលប្រើការសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែក។
• មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអាចសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកបានទេ ប្រសិនប�ើអ្នកបិទភ្ជាប់ស្គ្រីនការពារអេក្រ
ង់ (ហ្វ៊ីលការពារព័ត៌មានឯកជន ឬស្គ្រីនកញ្ចក់ការពារអេក្រង់ ។ល។)
• មន
ិ ត្រូវប្រើមុខងារនេះជាមួយទារកន�ោះទេ។ ការធ្វើដូច្នេះ អាចបណ្តាញឱ្យខូចភ្នែកទារកន�ោះ។
• អក
្ន ដែលធ្លាប់វិលមុខ ប្រកាច់ បាត់បង់ស្មារតី មិនដឹងខ្លួន ឬអាការៈផ្សេងទ�ៀត ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺឆ្កួតជ្រូក
ឬមានប្រវត្តិគ្រួសារដែលមានអាការៈ ឬស្ថានភាពទាំងនេះ គួរពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត
មុនពេលប្រើមុខងារនេះ។
• មុខងារស្កេនឆ្លាតវៃមិនត្រូវបានប្រើក្នុងគ�ោលបំណងវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ការបង្ការ ព្យាបាល
ឬវិភាគរ�ោគសញ្ញាឡ�ើយ។
• បុគ្គលដែលមានមុខស្រដ�ៀងអ្នកអាចដ�ោះស�ោទូរសព្ទរបស់អ្នកបាន។
• រក្សាសុវត្ថិភាពទូរសព្ទ ដ�ោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដទៃដ�ោះស�ោទូរសព្ទរបស់អ្នក។
សម្រាប់ការសម្គាល់មុខ និងប្រស្រីភ្នែកដែលប្រស�ើរជាងមុន
ទូរសព្ទប្រហែលជាមិនអាចសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែក ឬមុខរបស់អ្នកបានទេ ន�ៅពេល៖
• មានអ្វីមួយបាំងមិនឱ្យម�ើលឃ�ើញមុខ ឬភ្នែករបស់អ្នកច្បាស់ (ឧ. វ៉ែនតា លែនដាក់ក្នុងភ្នែក មួក
ត្របកភ្នែកទាប ទ�ើបវះកាត់ភ្នែកថ្មីៗ មានជំងឺ កាមេរ៉ាខូច កខ្វក់ ឬមានចលនាខ្លាំង)។
ការថតបញ្ចូលប្រស្រីភ្នែក និងមុខ
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → ស្កេន​វាងវៃ។
2 ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
ប�ើ​អ្នក​មិន​បាន​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ទេ សូម​បង្កើតវ​ា។
206
ការកំណត់
3 សូមអានការណែនាំល�ើអេក្រង់ ហ�ើយប៉ះ បន្ត។
4 ថតបញ្ចូលប្រស្រីភ្នែក និងមុខ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមម�ើល ការស្គាល់ផ្ទៃមុខ និង ការសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែក។
ន�ៅពេលអេក្រង់ដ�ោះស�ោនៃការស្កេនឆ្លាតវៃបង្ហាញឡ�ើង សូមចុច ប�ើក ដ�ើម្បីប្រើមុខ និងប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក
សម្រាប់ដ�ោះស�ោអេក្រង់។
ការលុបទិន្នន័យមុខ និងប្រស្រីភ្នែកដែលបានថតបញ្ចូល
អ្នកអាចលុបទិន្នន័យមុខ និងប្រស្រីភ្នែក ដែលអ្នកបានថតបញ្ចូល។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → ស្កេន​វាងវៃ។
2 ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
3 ចុច លុបទ​ ិន្នន័យ​ផ្ទៃមុខន​ ិង​ប្រស្រីភ្នែក។
បន្ទាប់ពីទិន្នន័យមុខ និងប្រស្រីភ្នែកដែលបានបញ្ចូលត្រូវបានលុបហ�ើយ មុខងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏នឹងត្រូវបិ
ទដំណ�ើរការដែរ។
ការដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើមុខងារស្កេនឆ្លាតវៃ
អ្នកអាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើមុខ និងប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក ជំនួសឱ្យការប្រើលំនាំ កូដ PIN ឬពាក្យសម្ងាត់។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → ស្កេន​វាងវៃ។
2 ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
3 ចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ស្កេន​វាងវៃ​ដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
4 ល�ើ​អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ សូម​ម�ើល​អេក្រង់។
ន�ៅពេលឧបករណ៍ស្គាល់មុខ និងប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកហ�ើយ អ្នកអាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយមិនចាំបាច់ប្រើវិ
ធីដ�ោះស�ោអេក្រង់ផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើឧបករណ៍មិនស្គាល់មុខ និងប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក សូមប្រើវិធី
ចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំណត់ជាមុន។
207
ការកំណត់
ការស្គាល់ផ្ទៃមុខ
អ្នក​អាច​កំណត់ឲ
​ ្យ​ឧបករណ៍​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់ត
​ ាមរយៈ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក។
• ប្រស
ិនប�ើអ្នកប្រើមុខជាវិធីដ�ោះស�ោអេក្រង់ មុខរបស់អ្នកមិនអាចប្រើ
ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់ភ្លាមបានទេ បន្ទាប់ពីអ្នកប�ើកឧបករណ៍។ ដ�ើម្បីប្រើឧបករណ៍ អ្នកត្រូវដ�ោះស�ោ
អេក្រង់ដ�ោយប្រើលំនាំ កូដ PIN ឬពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់ ន�ៅពេលថតបញ្ចូលមុខ។ ត្រូវ​
ប្រុងប្រយ័ត្នកុំឱ្យភ្លេចលំនាំ កូដ PIN ឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។
• ប្រស
ិនប�ើអ្នកផ្លាស់ប្តូរវិធីដ�ោះស�ោអេក្រង់ទ�ៅជាការដ�ោះស�ោដ�ោយ អូស ឬ គ្មាន
ដែលជាវិធីគ្មានសុវត្ថិភាព ទិន្នន័យជីវមាត្រទាំងអស់របស់អ្នកនឹងត្រូវលុប។ ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ប្រើទិន្ន
ន័យជីវមាត្ររបស់អ្នកន�ៅក្នុងកម្មវិធី ឬមុខងារផ្សេងៗដូចជា Samsung Pass អ្នកត្រូវថតបញ្ចូល
ទិន្នន័យជីវមាត្រជាមុនសិន។
ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនចំព�ោះការប្រើការស្គាល់ផ្ទៃមុខ
មុនពេល​ប្រើ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ​ដ�ើម្បី​ដ�ោះស�ោ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូម​ប្រុងប្រយ័តដ
្ន​ ូចខ
​ ាងក្រោម។
• ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​អាច​ត្រូវ​បាន​ដ�ោះស�ោ​ដ�ោយ​នរណា​ម្នាក់​ឬអ
​ ្វី​មួយ​ដែល​ម�ើល​ទ�ៅ​ដូច​រូបរ​បស់អ
​ ្នក។
• ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ​មិន​សូវ​មាន​សុវត្ថិភាព​ដូច​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់​ឡ�ើយ។
ដ�ើម្បី​ស្គាល់ផ្ទៃ
​ មុខក
​ ាន់តែ​ប្រស�ើរ
សូម​ពិចារណា​ខាងក្រោម ន�ៅពេល​ប្រើ​ការស្គាល់​ផ្ទៃមុខ៖
• គិត​អំពី​ស្ថានភាព​ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី ដូចជា​ការពាក់​វ៉ែនតា មួក របាំងមុខ ពុកមាត់ ឬ​ការផាត់មុខខ
​ ្លាំង
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​មាន​ពន្លឺ​ភ្លឺ​ល្អ ហ�ើយកញ្ចក់កាមេរ៉ា​ស្អាត​ល្អ ន�ៅពេល​ចុះបញ្ជី
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា រូប​របស់​អ្នក​មិន​ព្រិល ដ�ើម្បី​ទទួលល
​ ទ្ធផល​ផ្គូផ្គង​កាន់តែ​ប្រស�ើរ
ការចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក
ដ�ើម្បី​ចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខឲ
​ ្យ​បាន​ល្អប្រស�ើរ សូម​ចុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​ន�ៅ​ក្នុងអ
​ គារ​និង​មិន​ត្រូវ​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ផ្ទាល់។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់ផ្ទៃ​ មុខ។
2 ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
ប�ើ​អ្នក​មិន​បាន​កំណត់​វិធ​ច
ី ាក់ស�ោ​អេក្រង់​ទេ សូម​បង្កើតវ​ា។
3 សូមអានការណែនាំល�ើអេក្រង់ ហ�ើយប៉ះ បន្ត។
208
ការកំណត់
4 កាន់​ឧបករណ៍​ដ�ោយ​ឲ្យ​អេក្រង់​បែរ​មក​រក​អ្នក រួច​ម�ើល​អេក្រង់។
5 កំណត់​ទីតាំង​ផ្ទៃមុខ​របស់អ​ ្នក​ឲ្យ​ន�ៅ​ក្នុងរ​ង្វង់​ល�ើ​អេក្រង់។
កាមេរ៉ា​នឹង​ស្កេន​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក។
ប�ើ​ការដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក​មិនដ
​ ំណ�ើរការ​ត្រឹមត្រូវ​ទេ សូម​ប៉ះ លុបទ
​ ិន្នន័យ​ផ្ទៃមុខ
ដ�ើម្បី​លុប​ផ្ទៃមុខ​ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ជី រួចច
​ ុះបញ្ជី​ផ្ទៃមុខរ​បស់អ
​ ្នក​ម្តងទ�ៀត។
ការលុបទ
​ ិន្នន័យ​ផ្ទៃមុខដ​ែល​បាន​ចុះបញ្ជី
អ្នក​អាច​លុប​ទិន្នន័យ​ផ្ទៃមុខ​ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ជី​ហ�ើយ។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់ផ្ទៃ​ មុខ។
2 ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
3 ប៉ះ លុបទ​ ិន្នន័យ​ផ្ទៃមុខ។
​ន
ន�ៅពេល​ផ្ទៃមុខ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ត្រូវ​បាន​លុប​ហ�ើយ មុខងារ​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់ក
៏​ ឹង​ត្រូវ​បាន​បិទដំណ�ើរការ​
ផងដែរ។
ការដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ផ្ទៃមុខរ​បស់​អ្នក
អ្នក​អាច​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ផ្ទៃមុខ​របស់​អ្នកជ
​ ំនួស​ឲ្យ​ការប្រើ​លំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → ការស្គាល់ផ្ទៃ​ មុខ។
2 ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
3 ប៉ះ​កុងតាក់ ផ្ទៃមុខដ�​ ោះស�ោ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
ប្រសិនប�ើអ្នកចង់កាត់បន្ថយលទ្ធភាពសម្គាល់មុខន�ៅក្នុងរូបថត ឬវីដេអូ សូមចុចប៊ូតុងបិទប�ើក
ការស្គាល់​កាន់តែល�
​ ឿន ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការវា។ ការកំណត់នេះអាចកាត់បន្ថយល្បឿននៃការស្គាល់ផ្ទៃ
មុខ។
209
ការកំណត់
4 ល�ើ​អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ សូម​ម�ើល​អេក្រង់។
ន�ៅពេលឧបករណ៍ស្គាល់មុខរបស់អ្នក អ្នកអាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយមិនចាំបាច់ប្រើវិធដ�
ី ោះស�ោអេ​
ក្រង់ផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើឧបករណ៍មិនស្គាល់មុខរបស់អ្នក សូមប្រើវិធីចាក់ស�ោអេក្រង់ដែលបានកំ
ណត់ជាមុន។
ការសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែក
មុខងារសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែកប្រើលក្ខណៈពិសេសនៃប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក ដូចជារូបរាង និងលំនាំរបស់វា
ដ�ើ​ម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ឧបករណ៍។ ទិន្នន័យប្រស្រីភ្នែកអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គ�ោលបំណងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្ត
សញ្ញាណផ្សេងៗ។ បន្ទាប់ពីថតបញ្ចូលប្រស្រីភ្នែករួចហ�ើយ
អ្នកអាចកំណត់ឱ្យឧបករណ៍ប្រើប្រ​ស្រីភ្នែករបស់អ្នកសម្រាប់មុខងារខាងក្រោម៖
• Samsung Pass (ការផ្ទៀងផ្ទាត់ Samsung Account និង ការចុះឈ្មោះចូលវ​ិប)
• ស�ោ​អេក្រង់
• សឺមីសន្តិសុខ
• ម
ុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ប្រស
ិនប�ើអ្នកប្រើប្រស្រីភ្នែកជាវិធីដ�ោះស�ោ ប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកមិនអាចប្រើ
ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់ភ្លាមបានទេ បន្ទាប់ពីអ្នកប�ើកឧបករណ៍។ ដ�ើម្បីប្រើឧបករណ៍ អ្ន
កត្រូវដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើលំនាំ កូដ PIN ឬពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់
ន�ៅពេលថតបញ្ចូលប្រស្រីភ្នែក។ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឱ្យភ្លេចលំនាំ កូដ PIN ឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។
• ប្រស
ិនប�ើឧបករណ៍មិនស្គាល់ប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក សូមដ�ោះស�ោឧបករណ៍ដ�ោយប្រើលំនាំ
កូដ PIN ឬពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់ ន�ៅពេលបញ្ចូលប្រស្រីភ្នែក បន្ទាបម
់ កថត
បញ្ចូលប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកម្តងទ�ៀត។ ប្រសិនប�ើអ្នកភ្លេចលំនាំ កូដ PIN ឬពាក្យសម្ងាត់
អ្នកនឹងមិនអាចប្រើឧបករណ៍បានទេ លុះត្រាតែអ្នកកំណត់វាឡ�ើងវិញ។ Samsung មិនទទួលខុស​
ត្រូវចំព�ោះការបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬបញ្ហាផ្សេងៗដែលបណ្តាលមកពីការភ្លេចលេខកូដដ�ោះស�ោឡ�ើយ។
• ប្រស
ិនប�ើអ្នកផ្លាស់ប្តូរវិធីដ�ោះស�ោអេក្រង់ទ�ៅជាការដ�ោះស�ោដ�ោយ អូស ឬ គ្មាន
ដែលជាវិធីគ្មានសុវត្ថិភាព ទិន្នន័យជីវមាត្រទាំងអស់របស់អ្នកនឹងត្រូវលុប។ ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ប្រើទិន្ន
ន័យជីវមាត្ររបស់អ្នកន�ៅក្នុងកម្មវិធី ឬមុខងារផ្សេងៗដូចជា Samsung Pass អ្នកត្រូវថតបញ្ចូល
ទិន្នន័យជីវមាត្រជាមុនសិន។
210
ការកំណត់
ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនចំព�ោះការប្រើការសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែក
មុនពេលប្រើការសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែក សូមអនុវត្តតាមការណែនាំចំព�ោះការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនន�ៅផ្នែកខាង​ក្រោម។
• ដ�ម
ើ ្បីការពារភ្នែករបស់អ្នក សូមរក្សាអេក្រង់ឱ្យស្ថិតន�ៅចម្ងាយយ៉ាងហ�ោចណាស់ 20 cm ពីមុខរបស់អ្នក
ន�ៅពេលប្រើការសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែក។
• មុខងារនេះប្រហែលជាមិនអាចសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកបានទេ ប្រសិនប�ើអ្នកបិទភ្ជាប់ស្គ្រីនការពារអេក្រ
ង់ (ហ្វ៊ីលការពារព័ត៌មានឯកជន ឬស្គ្រីនកញ្ចក់ការពារអេក្រង់ ។ល។)
• មន
ិ ត្រូវប្រើមុខងារសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែកជាមួយទារកន�ោះទេ។ ការធ្វើដូច្នេះ
អាចបណ្តាញឱ្យខូចភ្នែកទារកន�ោះ។
• អ្នកដែលធ្លាប់វិលមុខ ប្រកាច់ បាត់បង់ស្មារតី មិនដឹងខ្លួន ឬអាការៈផ្សេងទ�ៀត ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺឆ្កួតជ្រូក
ឬមានប្រវត្តិគ្រួសារដែលមានអាការៈ ឬស្ថានភាពទាំងនេះ គួរពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត មុនពេលប្រើការស​
ម្គាល់ប្រស្រីភ្នែក។
• ទន
ិ ្នន័យជីវមាត្រត្រូវបានប្រមូល និងរក្សាទុកជាមូលដ្ឋានដ�ោយកម្មវិធីស្កេនប្រស្រីភ្នែក
ហ�ើយវាមិន​ត្រូវបានប្រើក្នុងគ�ោលបំណងវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ការបង្ការ ព្យាបាល ឬវិភាគរ�ោគសញ្ញាឡ�ើយ។
សម្រាប់ការសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែកដែលប្រស�ើរជាងមុន
ទូរសព្ទប្រហែលជាមិនអាចសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែកបានទេ ន�ៅពេល៖
• មានអ្វីមួយបាំងកាមេរ៉ាមិនឱ្យម�ើលឃ�ើញប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកច្បាស់ (ឧ. វ៉ែនតា ត្របកភ្នែកទាប
ទ�ើបវះកាត់ភ្នែកថ្មីៗ មានជំងឺ កាមេរ៉ាខូច កខ្វក់ ឬមានចលនាខ្លាំង)។
• ពន្លឺខុសគ្នាខ្លាំងប�ើប្រៀបធ�ៀបនឹងពេលដែលអ្នកថតប្រស្រីភ្នែក (ឧ. ត្រូវពន្លឺថ្ងៃ)។
កាន់ឧបករណ៍ឱ្យន�ៅចម្ងាយប្រហែល 25-35 cm ពីមុខរបស់អ្នក ដ�ោយដាក់អេក្រង់ឱ្យបែរមករកអ្នក។
211
ការកំណត់
ការថតបញ្ចូលប្រស្រីភ្នែក
ឧបករណ៍អាចរក្សាទុកទិន្នន័យប្រស្រីភ្នែករបស់មនុស្សម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកមិនអាចថតបញ្ចូល​
ប្រស្រីភ្នែកល�ើសពីមួយគូបានទេ។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេន​ប្រស្រីភ្នែក។
2 ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
ប�ើ​អ្នក​មិន​បាន​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ទេ សូម​បង្កើត​មួយ។
3 សូមអានការណែនាំល�ើអេក្រង់ ហ�ើយប៉ះ បន្ត។
ដ�ើម្បីថតបញ្ចូលប្រស្រីភ្នែកណាមួយរបស់អ្នក សូមចុច ចុះបញ្ជី​ប្រស្រីភ្នែក 1 ប៉ុណ្ណោះ។
4 កាន់​ឧបករណ៍​ដ�ោយ​ឲ្យ​អេក្រង់​បែរ​មក​រក​អ្នក រួច​ម�ើល​អេក្រង់។
212
ការកំណត់
5 ដាក់ភ្នែករបស់អ្នកឱ្យចំរង្វង់ន�ៅល�ើអេក្រង់ ហ�ើយប�ើកភ្នែកឱ្យធំ។
បន្ទាប់ពីន�ោះ កាមេរ៉ាសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែកនឹងស្កេនប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក។
ន�ៅពេលអេក្រង់ដ�ោះស�ោដ�ោយប្រើប្រស្រីភ្នែកបង្ហាញឡ�ើង សូមចុច ប�ើក ដ�ើម្បីប្រើប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកស​
ម្រាប់ដ�ោះស�ោអេក្រង់។
ការលុបទិន្នន័យប្រស្រីភ្នែកដែលបានថតបញ្ចូល
អ្នកអាចលុបទិន្នន័យប្រស្រីភ្នែក ដែលអ្នកបានថតបញ្ចូល។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេន​ប្រស្រីភ្នែក។
2 ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
3 ចុច លុបទ​ ិន្នន័យ​ប្រស្រីភ្នែក។
បន្ទាប់ពីលុបទិន្នន័យប្រស្រីភ្នែកដែលបានថតបញ្ចូលហ�ើយ មុខងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏នឹងបិទដំណ�ើរការ
ដែរ។
ការប្រើ Samsung Pass
ន�ៅពេលអ្នកថតបញ្ចូលប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកទ�ៅក្នុងកម្មវិធី Samsung Pass អ្នកអាចប្រើវាដ�ើម្បីផ្ទៀងផ្ទា
ត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក ឬចុះឈ្មោះចូលគេហទំព័របានយ៉ាងងាយស្រួល។ សូមម�ើល Samsung Pass
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
213
ការកំណត់
ការដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើប្រស្រីភ្នែក
អ្នកអាចដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក ជំនួសឱ្យការប្រើលំនាំ កូដ PIN ឬពាក្យសម្ងាត់។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេន​ប្រស្រីភ្នែក។
2 ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
3 ចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ប្រស្រីភ្នែក​ដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
4 ន�ៅល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ សូមអូសទ�ៅទិសដ�ៅណាមួយ ហ�ើយដាក់ភ្នែកន�ៅក្នុងរង្វង់ល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បី​
ស្កេនប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក។
25–35 cm
ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើការសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែក ដ�ោយមិនចាំបាច់អូសន�ៅល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ
សូមចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ការស្គាល់ប្រស្រីភ្នែកល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
214
ការកំណត់
ការស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ
ដ�ើម្បីឱ្យការសម្គាល់ខ្ចៅដៃដំណ�ើរការ អ្នកត្រូវថតបញ្ចូលព័ត៌មានខ្ចៅដៃ និងរក្សាទុកន�ៅល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក។
បន្ទាប់ពីថតបញ្ចូលរួចហ�ើយ អ្នកអាចកំណត់ឱ្យឧបករណ៍ប្រើខ្ចៅដៃរបស់អ្នកសម្រាប់មុខងារខាងក្រោម៖
• Samsung Pass (ការផ្ទៀងផ្ទាត់ Samsung Account និង ការចុះឈ្មោះចូលវ​ិប)
• ស�ោ​អេក្រង់
• សឺមីសន្តិសុខ
• ម
ុខងារ​នេះ​ប្រហែល​ជា​មិនអ
​ ាច​ប្រើ​បាន​ទេ អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
• ក
ារសម្គាល់ខ្ចៅដៃប្រើលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្ចៅដៃនីមួយៗ ដ�ើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពឧបករណ៍
របស់អ្នក។ សិនសឺខ្ចៅដៃមិនងាយច្រឡំខ្ចៅដៃពីរផ្សេងគ្នាឡ�ើយ។ ទ�ោះបីជាយ៉ាងក៏ដ�ោយ
ន�ៅក្នុងករណីកម្រមួយចំនួន សិនសឺអាចសម្គាល់ថាខ្ចៅដៃពីរផ្សេងគ្នាជាខ្ចៅដៃតែមួយ
ន�ៅពេលវាស្រដ�ៀងគ្នាខ្លាំង។
• ប្រស
ិនប�ើអ្នកប្រើខ្ចៅដៃជាវិធីដ�ោះស�ោ ខ្ចៅដៃរបស់អ្នកមិនអាចប្រើ ដ�ើម្បីដ�ោះស�ោអេក្រង់ភ្លាមបានទេ
បន្ទាប់ពីអ្នកប�ើកឧបករណ៍។ ដ�ើម្បីប្រើឧបករណ៍ អ្នកត្រូវដ�ោះស�ោអេក្រង់ដ�ោយប្រើលំនាំ កូដ PIN
ឬពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់ ន�ៅពេលថតបញ្ចូលខ្ចៅដៃ។ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឱ្យភ្លេចលំនាំ កូដ
PIN ឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។
• ប្រស
ិនប�ើឧបករណ៍មិនស្គាល់ខ្ចៅដៃ សូមដ�ោះស�ោឧបករណ៍ដ�ោយប្រើលំនាំ កូដ PIN
ឬពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់ ន�ៅពេលថតបញ្ចូលខ្ចៅដៃ បន្ទាបម
់ កថតបញ្ចូលខ្ចៅដៃរបស់អ្ន
កម្តងទ�ៀត។ ប្រសិនប�ើអ្នកភ្លេចលំនាំ កូដ PIN ឬពាក្យសម្ងាត់ អ្នកនឹងមិនអាចប្រើឧបករណ៍បានទេ
លុះត្រាតែអ្នកកំណត់វាឡ�ើងវិញ។ Samsung មិនទទួលខុសត្រូវចំព�ោះការបាត់បង់ទិន្នន័យ
ឬប​ញ្ហាផ្សេងៗដែលបណ្តាលមកពីការភ្លេចលេខកូដដ�ោះស�ោឡ�ើយ។
• ប្រស
ិនប�ើអ្នកផ្លាស់ប្តូរវិធីដ�ោះស�ោអេក្រង់ទ�ៅជាការដ�ោះស�ោដ�ោយ អូស ឬ គ្មាន
ដែលជាវិធីគ្មានសុវត្ថិភាព ទិន្នន័យជីវមាត្រទាំងអស់របស់អ្នកនឹងត្រូវលុប។ ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ប្រើទិន្ន
ន័យជីវមាត្ររបស់អ្នកន�ៅក្នុងកម្មវិធី ឬមុខងារផ្សេងៗដូចជា Samsung Pass អ្នកត្រូវថតបញ្ចូល
ទិន្នន័យជីវមាត្រជាមុនសិន។
215
ការកំណត់
ដ�ើម្បី​ស្គាល់ខ្ច
​ ៅដៃ​កាន់តែប្រស�
​
ើរ
ន�ៅពេល​អ្នក​ស្កេន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ល�ើ​ឧបករណ៍ សូម​យកចិត្តទុកដាក់​ល�ើ​ស្ថានភាព​ខាងក្រោម​ដែល​អាច​ប៉ះពាល់​
ដល់​ប្រសិទ្ធផល​នៃ​មុខងារ​នេះ៖
• សិនសឺសម្គាល់ខ្ចៅដៃមានតួនាទីសម្គាល់ខ្ចៅដៃ។ ដូច្នេះត្រូវប្រាកដថាសិនសឺសម្គាល់ខ្ចៅដៃមិនឆ្កូត
ឬរងការខូចខាតដ�ោយសារវត្ថុផ្សេងៗ ដូចជាកាក់ ស�ោ និងខ្សែកជាដ�ើម។
• ការគ្របហ្វ៊ីលការពារ ស្ទីកឃ័រ ឬគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗល�ើសិនសឺសម្គាល់ខ្ចៅដៃ អាចកាត់បន្ថយកម្រិត
នៃការសម្គាល់ខ្ចៅដៃ។ ប្រសិនប�ើសិនសឺសម្គាល់ខ្ចៅដៃមានបិទហ្វ៊ីលការពារជាស្រេច សូមដកវាចេញ
មុនពេលប្រើសិនសឺសម្គាល់ខ្ចៅដៃ។
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​និង​ខ្ចៅដៃ​របស់អ
​ ្នក​ស្អាត​ល្អ​និង​ស្ងួត។
• ឧបករណ៍​អាច​មិន​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ដែល​មាន​ស្នាម​ជ្រួញ​ឬ​សម្លាក។
• ឧបករណ៍​អាច​មិន​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ​ពី​ម្រាមដៃ​ដែល​តូចឬ
​ ​ស្ដើង។
• ប្រសិនប�ើអ្នកពត់ម្រាមដៃ ឬប្រើចុងម្រាមដៃ ឧបករណ៍អាចនឹងមិនស្គាល់ខ្ចៅដៃរបស់អ្នកឡ�ើយ។ ត្រូវប្រាកដ
ថាដាក់ម្រាមដៃទាំងមូលន�ៅល�ើសិនសឺសម្គាល់ខ្ចៅដៃ។
• ដ�ើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធផល​នៃ​ការស្គាល់ សូម​ចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ​ពី​ដៃ​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ញឹកញាប់​ដ�ើម្បី​ធ្វើ​កិច្ចការ​នានា​ល�ើ​
ឧបករណ៍។
• អគ្គិសនីស្តាទិចអាចកក�ើតន�ៅក្នុងឧបករណ៍ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានស្ងួត។ សូមជ�ៀសវាងប្រើមុខងារនេះន�ៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋា
នស្ងួត ឬអ្នកអាចបញ្ចេញអគ្គិសនីស្តាទិចដ�ោយប៉ះវានឹងល�ោហធាតុអ្វីមួយ មុនពេលប្រើមុខងារនេះ។
ការចុះបញ្ជី​ខ្ចៅដៃ
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេន​ខ្ចៅដៃ។
2 ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
ប�ើ​អ្នក​មិន​បាន​កំណត់​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ទេ សូម​បង្កើត​មួយ។
216
ការកំណត់
3 អូសម្រាមដៃចុះក្រោមន�ៅល�ើសិនសឺសម្គាល់ខ្ចៅដៃ។
ធ្វើសកម្មភាពនេះសាឡ�ើងវិញ រហូតថតបញ្ចូលខ្ចៅដៃរួច។ ន�ៅពេលបញ្ចប់ការថតបញ្ចូលខ្ចៅដៃរបស់អ្នក
ហ�ើយ សូមចុច រួចរាល់។
​ ាក់ស�ោ​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​លេចឡ�ើង សូម​ប៉ះ ប�ើក ដ�ើម្បី​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក​ដ�ោះស�ោ​
ន�ៅពេល​អេក្រង់ច
អេក្រង់។
ការលុបខ្ច
​ ៅដៃ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី
អ្នក​អាច​លុប​ខ្ចៅដៃ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេន​ខ្ចៅដៃ។
2 ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
3 ប៉ះ កែ។
4 ធីក​ខ្ចៅដៃ​ដែល​ត្រូវ​លុប ហ�ើយប​ ៉ះ លុប។
ការប្រើ Samsung Pass
ន�ៅពេលអ្នកថតបញ្ចូលខ្ចៅដៃទ�ៅក្នុងកម្មវិធី Samsung Pass អ្នកអាចប្រើវា ដ�ើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ
ឬចុះឈ្មោះចូលគេហទំព័របានយ៉ាងងាយស្រួល។ សូមម�ើល Samsung Pass សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
217
ការកំណត់
ការដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក
អ្នក​អាច​ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក ជំនួស​ឲ្យ​ការប្រើល
​ ំនាំ, PIN ឬ ពាក្យសម្ងាត់។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → ប្រដាប់ស្កេន​ខ្ចៅដៃ។
2 ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
3 ប៉ះ​កុងតាក់ ខ្ចៅដៃ​ដ�ោះស�ោ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
4 ល�ើ​អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ សូម​ដាក់​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​ល�ើ​សិនសឺ​ស្គាល់​ខ្ចៅដៃ រួចស​្កេន​ខ្ចៅដៃ​របស់​អ្នក។
Samsung Pass
Samsung Pass អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់អ
​ ្នក វិបសៃ ឬ​កម្មវិធន
ី​ ានា​
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក ដូចជា​ខ្ចៅដៃ​ឬ​ប្រស្រីភ្នែក ជំនួស​ឲ្យ​
កាន់តែ​ងាយស្រួល​និង​មាន​សសុវត្ថិភាពតាមរយៈ​ទិន្នន័យជ
ការវាយបញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ចុះឈ្មោះចូល​របស់​អ្នក។
ចុះបញ្ជី​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់​អ្នក​ក្នុង Samsung Pass រួចក
​ណ
ំ ត់​ឲ្យ​ចុះឈ្មោះចូលវ​ិបសៃ​ឬ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​
គាំទ្រ​ដ�ោយ​ប្រើ​ទិន្នន័យត
​ ាម Samsung Pass។
• ដ�
ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​ត្រូវតែ​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ Wi-Fi ឬ​បណ្តាញ​ចល័ត។
• ដ�
ើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះបញ្និ
ជី​ ងច
​ ុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់​អ្នក។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមម�ើល Samsung Account។
• ម
ខ
ុ ងារចុះឈ្មោះចូលគេហទំព័រអាចប្រើបានសម្រាប់គេហទំព័រ ដែលអ្នកចូលប្រើតាមរយៈកម្មវិធី
អ៊ីនធ�ើណិត ប៉ុណ្ណោះ។ គេហទំព័រមួយចំនួនអាចនឹងមិនស្គាល់មុខងារនេះទេ។
218
ការកំណត់
ការចុះបញ្ជី Samsung Pass
មុនពេល​ប្រើ Samsung Pass សូម​ចុះបញ្ជី​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​របស់អ
​ ្នកក
​ ្នុង Samsung Pass។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។
2 អាន​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ហ�ើយប​ ៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
3 វាយបញ្ចូល Samsung Account ID និងព​ ាក្យសម្ងាត់រ​បស់​អ្នក ហ�ើយប​ ៉ះ ចុះឈ្មោះចូល។
4 អាន និងយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌ រួចចុច បន្ទាប។់
5 ចុច ខ្ចៅដៃ ឬ ប្រស្រីភ្នែក រួចថតបញ្ចូលខ្ចៅដៃ ឬប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក។
សូមម�ើល ការស្គាល់​ខ្ចៅដៃ ឬ ការសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែក សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
6 ស្កេនខ្ចៅដៃ ឬប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក រួចចុច បន្ទាប់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធី Samsung
Pass។
ប�ើ​ជម្រើស ថែម​ទ�ៅ​គេហអេក្រង់ ត្រូវ​បាន​ធីក ន�ោះ​អាយខុន Samsung Pass នឹង​ត្រូវ​បាន​ថែម​ល�ើ​
គេហអេក្រង់។
ការផ្ទៀងផ្ទាតព
់​ ាក្យសម្ងាត់ Samsung Account
អ្នកអាចប្រើកម្មវិធី Samsung Pass ដ�ើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់អ្នក។
អ្នកអាចប្រើទិន្នន័យជីវមាត្រ ជំនួសឱ្យការបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ ឧទាហរណ៍ ន�ៅពេលអ្នកទិញខ្លឹមសារពី Galaxy
Apps ជាដ�ើម។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។
2 ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
3 ប៉ះ
→ ការកំណត់ → Samsung Account រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ ប្រើ​ជាមួយ Samsung Pass
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
219
ការកំណត់
ការប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីច
​ ុះឈ្មោះចូល​វិបសៃ
អ្នក​អាច​ប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បី​ចុះឈ្មោះចូលវ​ិបសៃ​ដែល​គាំទ្រ​ស្វ័យ​បំពេញ ID និង ពាក្យសម្ងាត់យ
​ ៉ាង​
ងាយស្រួល។
1 ប�ើក​វិបសៃ​ដែល​អ្នកច​ ង់ច​ ុះឈ្មោះចូល។
2 វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​អ្នកប្រើប្រាស់ន​ ិងព​ ាក្យសម្ងាត់រ​បស់អ​ ្នក រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​ប៊ូតុងច​ ុះឈ្មោះចូល​របស់វ​ិបសៃ​ន�ោះ។
3 ន�ៅពេលវីនដូវល�ោតឡ�ើងសួរអ្នកថា ចង់រក្សាទុកព័ត៌មានចុះឈ្មោះចូលឬអត់ សូមធីក ចុះឈ្មោះចូលដ�​ ោយ​
ប្រើ​ជីវមាត្រ​តាម Samsung Pass រួចចុច ចងចាំ។
ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ក្នុ
ជី​ ង Samsung Pass ន�ៅពេល​ចុះឈ្មោះចូល​
វិបសៃ​ន�ោះ។
ការប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បីច
​ ុះឈ្មោះចូល​កម្មវិធន
ី​ ានា
អ្នក​អាច​ប្រើ Samsung Pass ដ�ើម្បី​ចុះឈ្មោះចូលក
​ ម្មវិធី​ដែល​គាំទ្រ​ស្វ័យ​បំពេញ ID និង ពាក្យសម្ងាត់យ
​ ៉ាង​
ងាយស្រួល។
1 ប�ើក​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​អ្នកច​ ង់​ចុះឈ្មោះចូល។
2 វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​អ្នកប្រើប្រាស់ន​ ិងព​ ាក្យសម្ងាត់រ​បស់អ​ ្នក រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ​ប៊ូតុងច​ ុះឈ្មោះចូល​របស់ក​ ម្មវិធី​ន�ោះ។
3 ន�ៅពេល​វីនដូវ​ផុស​សួរថ​ ា​ត�ើអ​ ្នក​ចង់​រក្សាទុកព​ ័ត៌មាន​នៃ​ការចុះឈ្មោះចូល​ឬ​ទេ​លេចឡ�ើង សូម​ប៉ះ រក្សាទុក។
ឥឡូវ អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​ទិន្នន័យជ
​ ីវមាត្រ​ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ជី​ក្នុង Samsung Pass ន�ៅពេល​ចុះឈ្មោះចូល​
កម្មវិធី​ន�ោះ។
ការគ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​ចុះឈ្មោះចូល
បង្ហាញ​បញ្នៃ​
ជី​ វិបសៃ​និង​កម្មវិធី​ដែល​អ្នក​បាន​កណ
ំ ត់​ឲ្យ​ប្រើ Samsung Pass និង គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​
ចុះឈ្មោះចូល​របស់​អ្នក។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។
2 ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
220
ការកំណត់
3 ជ្រើស​វិបសៃ​ឬ​កម្មវិធពី​ ី​បញ្ជី។
4 ប៉ះ
→ កែ រួច​កែ ID របស់អ
​ ្នក, ពាក្យសម្ងាត់ និង​ឈ្មោះ​របស់វ​ិបសៃ​ឬ​កម្មវិធី​ន�ោះ។
ដ�ើម្បី​លុបវ​ិបសៃ​ឬ​កម្មវិធី​ន�ោះ សូម​ប៉ះ → លុប។
ការប្រើ Samsung Pass ជាមួយ​វិបសៃ​និងក
​ ម្មវិធី
ន�ៅពេល​ប្រើ​វិបសៃ​ឬ​កម្មវិធី​ដែល​គាំទ្រ Samsung Pass អ្នកអ
​ ាច​ចុះឈ្មោះចូលយ
​ ៉ាង​ងាយស្រួល​ដ�ោយ​ប្រើ
Samsung Pass។
ដ�ើម្បីម�ើលបញ្ជីគេហទំព័រ និងកម្មវិធីដែលស្គាល់កម្មវិធី Samsung Pass សូមប�ើកអេក្រង់ការកំណត់
រួចចុច អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass បន្ទាប់មកជ្រើសរ�ើសផ្ទាំងគេហទំព័រ
ឬកម្មវិធី។ ប្រសិនប�ើមិនមានគេហទំព័រ និងកម្មវិធដែ
ី លស្គាល់កម្មវិធី Samsung Pass ផ្ទាំងគេហទំព័រ
ឬកម្មវិធីនឹងមិនបង្ហាញទេ។
• វ ិបសៃ​និង​កម្មវិធី​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន អាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​តំបន់ឬ
​ ​អ្នកផ្ដល់ស​េវា។
• S
amsung មិន​ទទួលខ
៏ ាពមិនសុខស្រួល​ដែល​ក�ើតឡ�ើង​
​ ុសត្រូវ​ល�ើ​ការបាត់បង់​ណា​មួយ ឬ​ក​ភ
ដ�ោយសារ​ការចុះឈ្មោះចូលវ​ិបសៃ​ឬ​កម្មវិធត
ី​ ាម Samsung Pass ឡ�ើយ។
ការលុបទ
​ ិន្នន័យ Samsung Pass
អ្នកអាចលុបទិន្នន័យជីវមាត្រ ព័ត៌មានចុះឈ្មោះចូលគេហទំព័រ និងទិន្នន័យកម្មវិធី
ដែលបានចុះឈ្មោះន�ៅក្នុងកម្មវិធី Samsung Pass តាមរយៈ លុបទ
​ ិន្នន័យ។ ការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកជាមួយល
ក្ខខណ្ឌ និង Samsung Account នឹងន�ៅតែសកម្មដដែល។
1 ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ សូមចុច អេក្រង់ជ​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → Samsung Pass។
2 ដ�ោះស�ោ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​អេក្រង់​ដែល​បាន​កំណត់​ពីមុន។
3 ប៉ះ
→ ការកំណត់ → លុប​ទិន្នន័យ។
4 វាយបញ្ចូល​ពាក្យសម្ងាត់ Samsung របស់អ​ ្នក ហ�ើយប​ ៉ះ បញ្ជាក់។
ទិន្នន័យ Samsung Pass របស់​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប។
221
ការកំណត់
សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
សឺមីសន្តិសុខការពារខ្លឹមព័ត៌មាន និងកម្មវិធីឯកជនរបស់អ្នក ដូចជារូបថត និងទំនាក់ទំនង
មិនឱ្យអ្នកដទៃចូលប្រើ។ អ្នកអាចរក្សាខ្លឹមព័ត៌មាន និងកម្មវិធីឯកជនប្រកបដ�ោយសុវត្ថិភាព ទ�ោះបីជាឧបករណ៍រ
បស់អ្នកមិនចាក់ស�ោក៏ដ�ោយ។
សឺមីសន្តិសុខគឺជាកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យដែលមានសុវត្ថិភាពដាច់ដ�ោយឡែក។ ទិន្នន័យន�ៅក្នុងសឺមីសន្តិសុ
ខមិនអាចផ្ទេរទ�ៅឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតតាមរយៈវិធីចែករំលែកដែលមិនមានការទទួលស្គាល់ ដូចជា USB
ឬ Wi-Fi ផ្ទាល់បានឡ�ើយ។ ការព្យាយាមកែសម្រួលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ឬកែប្រែកម្មវិធីនឹងធ្វើឱ្យសឺមីសន្តិ
សុខចាក់ស�ោ និងមិនអាចចូលប្រើបានដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។ សូមប្រាកដថា អ្នកបានបម្រុងទុកច្បាប់ចម្លង
ទិន្នន័យទ�ៅក្នុងទីតាំងមានសុវត្ថិភាពផ្សេងទ�ៀត មុនពេលរក្សាទុកទិន្នន័យន�ៅក្នុងសឺមីសន្តិសុខ។
ការរ�ៀបចំ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ី​ ន្តិសុខ។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
ឬចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច អេក្រង់ជ
​ ាប់ស�ោ និង សន្តិសុខ → សឺមស
ី​ ន្តិសុខ។
2 ប៉ះ ចាប់ផ្​ ដើម។
222
ការកំណត់
3 ប៉ះ ចុះឈ​្មោះ​ចូល រួចច​ ុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់​អ្នក។
4 ជ្រើស​វិធី​ចាក់ស�ោ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​សម្រាប់​សឺមី​សន្តិសុខ រួច​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចប​ក់ ាររ�ៀបចំ។
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ឬ​ពណ៌អ
​ ាយខុនរ​បស់​សឺមី​សន្តិសុខ សូម​ប៉ះ → ប្ដូរ​អាយខុន​តាមបំណង។
• ន�
ៅពេល​អ្នក​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ អ្នក​ត្រូវតែ​ដ�ោះស�ោ​កម្មវិធ​ន�
ី ោះ​ដ�ោយប្រើ​វិធី​ចាក់ស�ោ​
ដែល​អ្នក​បាន​កណ
ំ ត់ព
​ ីមុន។
• ប្រស
ិនប�ើអ្នកភ្លេចលេខកូដដ�ោះស�ោសឺមីសន្តិសុខ អ្នកអាចកំណត់វាឡ�ើងវិញដ�ោយប្រើ
Samsung Account របស់អ្នក។ ចុចប៊ូតុងកំណត់ឡ�ើងវិញន�ៅផ្នែកខាងក្រោមអេក្រង់ជាប់ស�ោ
រួចបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ Samsung Account របស់អ្នក។
ការកំណត់​ស្វ័យ​ចាក់ស�ោ​សម្រាប់ស
​ ឺមស
ី​ ន្តិសុខ
កំណត់​ឲ្យ​ឧបករណ៍​ចាក់ស�ោ​សឺមី​សន្តិសុខ​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេល​មិន​ប្រើ​វា។
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
→ ការកំណត់ → ស្វ័យ​ចាក់ស�ោ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ។
2 ជ្រើស​ជម្រើស​ចាក់ស�ោ​មួយ។
ដ�ើម្បី​ចាក់ស�ោ​សឺមី​សន្តិសុខរ​បស់​អ្នក​ដ�ោយដៃ សូម​ប៉ះ ស�ោ។
ការផ្លាស់ទខ
ី​ ្លឹមព័ត៌មាន​ទ�ៅ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ផ្លាស់ទីខ្លឹមព័ត៌មានដូចជារូបថត និងទំនាក់ទំនង ទ�ៅក្នុងសឺមីសន្តិសុខ។ សកម្មភាពខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍នៃ
ការផ្លាស់ទីរូបភាពពីទំហំផ្ទុកលំនាំដ�ើមទ�ៅក្នុងកម្មវិធីសឺមីសន្តិសុខ។
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថែម​ឯកសារ។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
2 ប៉ះ រូប, ធីករ​ូប​ដែល​ត្រូវ​ផ្លាស់ទី រួច​ហ�ើយប​ ៉ះ រួចរាល់។
3 ប៉ះ ផ្លាស់ទ។ី
ធាតុដែលបានជ្រើសរ�ើសនឹងត្រូវបានលុបពីសឺមីដ�ើម និងផ្លាស់ទ�ៅសឺមីសន្តិសុខ។ ដ�ើម្បីចម្លងធាតុផ្សេងៗ
សូមចុច ចម្លង។
វិធី​សម្រាប់ក
​ ារផ្លាស់ទខ
ី​ លឹម
្ ព័ត៌មាន​អាច​ខុសគ្នា​ទ�ៅ​តាម​ប្រភេទ​ខ្លឹមព័ត៌មាន។
223
ការកំណត់
ការផ្លាស់ទខ
ី​ ្លឹមព័ត៌មាន​ពី​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ផ្លាស់ទីខ្លឹមសារពីសឺមីសន្តិសុខទ�ៅកម្មវិធីរក្សាទុកផ្សេងទ�ៀតន�ៅក្នុងទំហផ្ទុ
ំ កលំនាំដ�ើម។
សកម្មភាពខាង​ក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍នៃការផ្លាស់ទីរូបភាពពីសឺមីសន្តិសុខទ�ៅទំហំផ្ទុកលំនាំដ�ើម។
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ វិចិត្រសាល។
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
2 ជ្រើស​រូប​មួយ ហ�ើយ​ប៉ះ
→ ផ្លាស់ទីចេញពី សឺមីសនិ្តសុខ។
ធាតុ​ដែលបាន​ជ្រើស​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ វិចិត្រសាល ក្នុងឃ
​ ្លាំងផ្ទុក​លំនាំដ�ើម។
ការថែម​កម្មវិធន
ី​ ានា
ថែម​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ក្នុង​សឺមី​សន្តិសុខ។
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ ថែម​កម្មវិធ។
ី
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
2 ធីក​កម្មវិធី​មួយឬ​ ​ច្រើន​ដែល​បាន​ដំឡ�ើង​ល�ើ​ឧបករណ៍ ហ�ើយប​ ៉ះ ថែម។
​ ម្មវិធព
ី​ ី Play Store ឬ Galaxy Apps សូម​ប៉ះ ទាញយក​ពី PLAY STORE​ឬ
ដ�ើម្បី​ដំឡ�ើងក
ទាញយក​ពី GALAXY APPS។
ការលុបក
​ ម្មវិធព
ី​ ី​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ប៉ះ កែ​កម្មវិធ,ី ធីកក
​ ម្មវិធី រួច​ហ�ើយ​ប៉ះ លុប។
ការថែម​គណនី
ថែម​គណនី Samsung និង Google របស់អ
​ ្នក ឬ​ក​គណ
៏
នី​ផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បី​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ​កម្មវិធក
ី​ ្នុង​
សឺមី​សន្តិសុខ។
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
→ ការកំណត់ → គណនី → ថែម​គណនី។
2 ជ្រើស​សេវា​គណនី​មួយ។
3 ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​បញ្ចបក់​ ាររ�ៀបចំ​គណនី។
224
ការកំណត់
ការលាក់​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
អ្នក​អាច​លាក់​ផ្លូវកាត់ន​ៃ​សឺមី​សន្តិសុខព
​ ី​អេក្រង់ក
​ ម្មវិធី។
​ ៉ះ​កុងតាក់ បង្ហាញ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ដ�ើម្បី​
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ, ប៉ះ → ការកំណត់ រួច​ហ�ើយប
បិទដំណ�ើរការ​វា។
ឬអូសរបារស្ថានភាពចុះក្រោម ដ�ើម្បីប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង។ បន្ទាប់មកអូសចុះក្រោមន�ៅល�ើផ្ទាំងជូនដំណឹង រួចចុច
សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការមុខងារនេះ។
ការចម្លងទុកន
​ ិងក
​ ារស្ដារ​សឺមស
ី​ ន្តិសុខ
ចម្លងទុកខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​និង​កម្មវិធក
ី​ ្នុង​សឺមី​សន្តិសុខ​ទ�ៅ Samsung Cloud ដ�ោយ​ប្រើ Samsung Account
របស់​អ្នក រួច​ស្តារ​ពួកវា​ពេលក្រោយ។
ការចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យ
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
→ ការកំណត់ → ចម្លងទុក និង ស្ដារ។
2 ប៉ះ ថែម​គណនី រួចច​ ុះបញ្និជី​ ង​ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់​អ្នក។
3 ប៉ះ ចម្លងទុកទិន្នន័យ សឺមីសនិ្ដសុខ។
4 ធីក​ធាតុ​ដែល​អ្នក​ចង់ច​ ម្លងទុក ហ�ើយប​ ៉ះ ចម្លងទុកឥ​ ឡូវ។
ទិន្នន័យន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ចម្លងទុកក
​ ្នុង Samsung Cloud។
ការស្តារ​ទិន្នន័យ
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយប
​ ៉ះ
1 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
→ ការកំណត់ → ចម្លងទុក និង ស្ដារ។
2 ប៉ះ ស្ដារ។
3 ជ្រើស​ឧបករណ៍​មួយ​និង​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នកច​ ង់​ស្ដារ ហ�ើយប​ ៉ះ ស្ដារ​ឥឡូវ។
ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចម្លងទុកន
​ ឹង​ត្រូវ​បាន​ស្ដារ​ដាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
225
ការកំណត់
ការលុបស
​ ឺមស
ី​ ន្តិសុខ
អ្នក​អាច​លុប​សឺមី​សន្តិសុខ រួមទាំងខ
​ ្លឹមព័ត៌មាន​និងក
​ ម្មវិធក
ី​ ្នុង​ន�ោះ។
ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី សឺមស
ី​ ន្តិសុខ ហ�ើយ​ប៉ះ → ការកំណត់ → ការកំណត់​ច្រើនទ�ៀត → លុប។
ី​ កសារ​មេឌ�ៀ​ចេញ​ពី​សឺមី​
ដ�ើម្បីបម្រុងទុកខ្លឹមព័ត៌មាន មុនពេលលុបកម្មវិធីសឺមីសន្តិសុខ សូមចុច ផ្លាស់ទឯ
សន្តិសុខ រួចចុច លុប។ ដ�ើម្បីចូលប្រើទិន្នន័យដែលបានបម្រុងទុកពីសឺមីសន្តិសុខ សូមប�ើកសឺមី Samsung
រួចចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ឯកសារ​ខ្ញុំ បន្ទាប់មកចុច ឃ្លាំងផ្ទុកខ
​ ាងក្នុង → Secure Folder។
កំណត់សម្គាល់​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង Samsung Notes នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ចម្លងទុក​ឡ�ើយ។
ក្លោដ និង គណនី
ជម្រើស
ធ្វើសមកាលកម្ម បម្រុងទុក ឬស្តារទិន្នន័យរបស់ឧបករណ៍អ្នកដ�ោយប្រើកម្មវិធី Samsung Cloud។
អ្នកក៏អាចចុះឈ្មោះ និងគ្រប់គ្រងគណនីផ្សេងៗ ដូចជា Samsung Account ឬគណនី Google របស់អ្នក
ឬផ្ទេរទិន្នន័យទ�ៅ ឬមកពីឧបករណ៍ផ្សេងទ�ៀតតាមរយៈកម្មវិធី Smart Switch បានផងដែរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី។
ចម្លងទុក​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក​ជា​ប្រចាំ​ទ�ៅ​ទីកន្លែង​មាន​សុវត្ថិភាព ដូចជា Samsung Cloud ឬ​កុំព្យូទ័រ
ដ�ើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​អាច​ស្ដារ​វា ប�ើ​ទិន្នន័យ​ន�ោះ​ខូច​ឬ​បាត់ ដ�ោយសារ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ ​រ�
ី ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ​
ដ�ោយ​អចេតនា។
• Samsung Cloud៖ គ្រប់គ្រងខ្លឹមព័ត៌មានដែលអ្នកចង់រក្សាទុកន�ៅក្នុងកម្មវិធី Samsung
Cloud ដ�ោយសុវត្ថិភាព។ ពិនិត្យម�ើលស្ថានភាពប្រើប្រាស់ទំហំផ្ទុកកម្មវិធី​Samsung Cloud
ព្រមទាំងធ្វើសមកាលកម្ម បម្រុងទុក និងស្តារទិន្នន័យរបស់អ្នក។ សូមម�ើល Samsung Cloud
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• គណនី៖ បញ្ចូល Samsung Account និង Google ឬគណនីផ្សេងទ�ៀតរបស់អ្នក
ដ�ើម្បីធ្វើសមកាលកម្ម។
• ចម្លងទុក និង ស្ដារ៖ រក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខលួន
្ ទិន្នន័យកម្មវិធី និងការកំណត់ប្រកបដ�ោយសុវត្ថិភា
ពន�ៅល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក។ អ្នកអាចបម្រុងទុកព័ត៌មានរស�ើប និងចូលប្រើវាន�ៅពេលក្រោយ។
អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះចូលគណនី Google ឬ Samsung account របស់អ្នក ដ�ើម្បីបម្រុងទុក
ឬស្តារទិន្នន័យ។
• Smart Switch៖ ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី Smart Switch ហ�ើយផ្ទេរទិន្នន័យពីឧបករណ៍ចាស់របស់អ
​ ្នក។
សូមម�ើល Smart Switch សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
226
ការកំណត់
Samsung Cloud
បម្រុងទុកទិន្នន័យពីឧបករណ៍ចាស់ទ�ៅកម្មវិធី Samsung Cloud រួចស្តារទិន្នន័យន�ោះន�ៅក្នុងឧបករណ៍ថ្មីរប
ស់អ្នក។ អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះ ហ�ើយចូល Samsung Account របស់អ្នក ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ Samsung Cloud។
សូមម�ើល Samsung Account សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
ការចម្លងទុកទ
​ ិន្នន័យ
1 ន�ៅល�ើ​ឧបករណ៍ព​ ីមុន សូម​ចុះឈ្មោះចូល Samsung Account របស់​អ្នក។
2 ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ជ្រើស​ជម្រើស​ចម្លងទុក ហ�ើយច​ ម្លងទុក​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក។
• ប�
ើ​ឧបករណ៍រ​បស់អ
​ ្នក​គាំទ្រ Samsung Cloud សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ក្លោដ
​ ្នក​ក្រោម ចម្លងទុក និង ស្ដារ, ប៉ះ
និង គណនី → Samsung Cloud, ជ្រើស​ឧបករណ៍​របស់អ
ចម្លងទុក រួច​ហ�ើយ​ចម្លងទុក​ទិន្នន័យរ​បស់​អ្នក។
• វ ិធី​ចម្លងទុក​ទិន្នន័យអ
​ ាច​ខុសគ្នា អាស្រ័យ​ល�ើ​ម៉ូដែល​របស់​អ្នក។
• ទ
ិន្នន័យមួយចំនួននឹងមិនបម្រុងទុកន�ោះទេ។ ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលថាទិន្នន័យណាដែលនឹងបម្រុងទុក
សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច ក្លោដ និង គណនី → Samsung Cloud
ជ្រើសរ�ើសឧបករណ៍របស់អ្នកន�ៅផ្នែកខាងក្រោម ចម្លងទុក និង ស្ដារ បន្ទាប់មកចុច ចម្លងទុក។
227
ការកំណត់
ការស្តារ​ទិន្នន័យ
1 ន�ៅ​ល�ើ​ឧបករណ៍ថ​ ្មី​របស់​អ្នក សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Samsung
Cloud។
2 ជ្រើស​ឧបករណ៍ព​ ីមុន​ក្រោម ចម្លងទុក និង ស្ដារ ហ�ើយ​ប៉ះ ស្ដារ​ទិន្នន័យ។
3 ធីក​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដែល​អ្នក​ចង់​ស្តារ ហ�ើយប​ ៉ះ ស្ដារ។
ការធ្វើ​សមកាល​ទិន្នន័យ
អ្នក​អាច​ធ្វើ​សមកាល​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ជាមួយ Samsung Cloud និង ចូលប្រើ​
វា​ព​ឧ
ី បករណ៍​ផ្សេងទ�ៀត។
1 ន�ៅ​ល�ើ​ឧបករណ៍ថ​ ្មី​របស់​អ្នក សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Samsung
Cloud។
2 ប៉ះ
→ ការកំណត់ → ការកំណត់​សមកាល។
3 ប៉ះ​កុងតាក់ជ​ ាប់ន​ ឹងធ​ ាតុ​ដែល​អ្នកច​ ង់​ធ្វើ​សមកាល​ជាមួយ។
ការពិនិត្យ​ទិន្នន័យ
អ្នកអាចពិនិត្យម�ើលធាតុដែលបានរក្សាទុក និងមេម៉ូរីផ្ទុកដែលបានប្រើន�ៅក្នុងកម្មវិធី Samsung Cloud
របស់អ្នក។ ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច ក្លោដ និង គណនី → Samsung Cloud។
• អ្នកអាចពិនិត្យម�ើលមេម៉ូរីផ្ទុកដែលបានប្រើ និងធាតុដែលបានរក្សាទុករបស់អ្នកភ្លាមៗ ដូចជា
វិចិត្រសាល, SAMSUNG NOTES និង SAMSUNG CLOUD DRIVE ជាដ�ើម។ ចុចកាតនីមួយៗ
រួចចូលទ�ៅកាន់ទំព័របន្ទាប់។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ ឬពិនិត្យម�ើលទិន្នន័យដែលបានរក្សាទុក។
• អ្នកអាចពិនិត្យម�ើលទិន្នន័យបម្រុងទុកន�ៅក្នុង Samsung Account របស់អ្នកដ�ោយប្រើជម្រើស
ចម្លងទុក និង ស្ដារ។ ជ្រើសរ�ើសឧបករណ៍របស់អ្នក រួចចុច ស្ដារ​ទិន្នន័យ។
228
ការកំណត់
Smart Switch
ផ្ទេរទិន្នន័យរវាងឧបករណ៍ចល័តតាមរយៈកម្មវិធី Smart Switch។
ន�ៅល�ើអេក្រង់ការកំណត់ ​សូមចុច ក្លោដ និង គណនី → Smart Switch។
ការផ្ទេរទិន្នន័យដ�ោយប្រើឧបករណ៍តភ្ជាប់ USB (USB Type-C)
អ្នកអាចភ្ជាប់ឧបករណ៍ចាស់ទ�ៅឧបករណ៍របស់អ្នកតាមរយៈឧបករណ៍តភ្ជាប់ (USB Type-C) ជាមួយខ្សែ USB
ដ�ើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យបានយ៉ាងងាយស្រួល និងរហ័ស។
1 ដ�ោតឧបករណ៍តភ្ជាប់ USB (USB Type-C) ទ�ៅក្នុងស្នូកពហុបំណងនៃឧបករណ៍របស់អ្នក។
2 ភ្ជាប់ឧបករណ៍ថ្មី និងឧបករណ៍ចាស់ ដ�ោយប្រើខ្សែ USB របស់ឧបករណ៍ចាស់។
ឧបករណ៍ចាស់
ឧបករណ៍របស់អ�ក
ឧបករណ៍ភ�ាប់ USB (USB
Type-C)
ែខ� USB
របស់ឧបករណ៍ចាស់
229
ការកំណត់
3 ន�ៅពេលវីនដូវល�ោតឡ�ើងសម្រាប់ការជ្រើសរ�ើសកម្មវិធីបង្ហាញ សូមចុច Smart Switch → ទទួល។
4 ចុច អនុញ្ញាត ន�ៅល�ើឧបករណ៍ចាស់។
ប�ើ​អ្នក​មិន​មាន​កម្មវិធី​ទេ សូម​ទាញយក​វា​ពី Galaxy Apps ឬ Play Store។
បន្ទាប់ពីន�ោះ ឧបករណ៍របស់អ្នកនឹងស្គាល់ឧបករណ៍ចាស់ ហ�ើយបញ្ជីទិន្នន័យដែលអ្នកអាចផ្ទេរបាននឹងប​
ង្ហាញ។
5 អនុវត្តតាមការណែនាំន�ៅល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យពីឧបករណ៍ចាស់។
មិនត្រូវផ្តាច់ខ្សែ USB ឬឧបករណ៍តភ្ជាប់ USB (USB Type-C) ពីឧបករណ៍
ន�ៅពេលអ្នកកំពុងផ្ទេរឯកសារឡ�ើយ។ ការធ្វើដច្នេះ
ូ អាចបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬខូចឧបករណ៍។
ការផ្ទេរទិន្នន័យធ្វើឱ្យឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មច្រើនជាងមុន។ ត្រូវប្រាកដថាសាកថ្មឧបករណ៍ឱ្យបា
នគ្រប់គ្រាន់ មុនពេលផ្ទេរទិន្នន័យ។ ប្រសិនប�ើថាមពលថ្មខ្សោយ ការផ្ទេរទិន្នន័យអាច​ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់។
ការផ្ទេរទិន្នន័យឥតខ្សែតាមរយៈ Wi-Fi ផ្ទាល់
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព
​ ី​ឧបករណ៍​ពម
ី ុនរ​បស់​អ្នក​មក​ដាក់​ក្នុង​ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នក​ដ�ោយ​ឥត​ប្រើ​ខ្សែ​តាម Wi-Fi ផ្ទាល់។
1 ល�ើ​ឧបករណ៍ព​ ីមុន សូម​ចាប់ផ្ដើម Smart Switch។
ប�ើ​អ្នក​មិន​មាន​កម្មវិធី​ទេ សូម​ទាញយក​វា​ពី Galaxy Apps ឬ Play Store។
2 ល�ើ​ឧបករណ៍រ​បស់អ​ ្នក សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Smart
Switch។
3 ដាក់​ឧបករណ៍​ន�ៅ​ជិត​គ្នា។
230
ការកំណត់
4 ន�ៅល�ើឧបករណ៍ចាស់ សូមចុច ឥតខ្សែ → ផ្ញើ → ភ្ជាប់។
5 ល�ើ​ឧបករណ៍រ​បស់អ​ ្នក សូម​ប៉ះ ឥតខ្សែ → ទទួល រួច​ជ្រើស​ប្រភេទ​នៃ​ឧបករណ៍​ពីមុន។
6 ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព​ ឧី​ បករណ៍​ពីមុនរ​បស់អ​ ្នក។
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យដ�
​ ោយ​ប្រើ​ឃ្លាំងផ្ទុកខ
​ ាងក្រៅ
ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​ដ�ោយ​ប្រើ​ឃលា្ ំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ ដូចជា​កាត microSD។
1 ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព​ ឧី​ បករណ៍​ពីមុន​ទ�ៅ​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
2 បញ្ចូល​ឬ​ភ្ជាប់ឧ​ បករណ៍​ឃ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
3 ល�ើ​ឧបករណ៍រ​បស់អ​ ្នក សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់ ហ�ើយ​ប៉ះ ក្លោដ និង គណនី → Smart Switch
→ ឃ្លាំងផ្ទុកខ
​ ាងក្រៅ → ស្ដារ។
ី​ ្លាំងផ្ទុក​ខាងក្រៅ។
4 ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យព​ ឃ
ការផ្ទេរ​ទិន្នន័យច
​ ម្លងទុកព
​ ី​កុំព្យូទ័រ
ផ្ទេរទិន្នន័យរវាងឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយកុំព្យូទ័រ។ អ្នកត្រូវទាញយកកំណែកម្មវិធី Smart Switch
សម្រាប់កុំព្យូទ័រពី www.samsung.com/smartswitch។ បម្រុងទុកទិន្នន័យពីឧបករណ៍ចាស់ទ�ៅកុំព្យូទ័រ
ដ�ើម្បីនាំចូលទិន្នន័យទ�ៅឧបករណ៍របស់អ្នក។
231
ការកំណត់
1 ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូម​ចូលទ�ៅ www.samsung.com/smartswitch ដ�ើម្បី​ទាញយក Smart
Switch។
2 ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូម​ចាប់ផ្ដមើ Smart Switch។
ប្រសិនប�ើឧបករណ៍ចាស់របស់អ្នកមិនមែនជាឧបករណ៍ Samsung ទេ សូមបម្រុងទុកទិន្នន័
យទ�ៅកុំព្យូទ័រ ដ�ោយប្រើកម្មវិធីដែលបានផ្តល់ដ�ោយក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ន�ោះ។ បន្ទាប់មក
រំលងទ�ៅជំហានទីប្រាំ។
3 ភ្ជាប់​ឧបករណ៍ព​ ីមុនរ​បស់អ​ ្នក​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB របស់ឧ​ បករណ៍។
4 ន�ៅល�ើកុំព្យូទ័រ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំន�ៅល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបម្រុងទុកទិន្នន័យពីឧបករណ៍ន�ោះ។
បន្ទាប់មក ផ្ដាច់ឧបករណ៍ចាស់របស់អ្នកចេញពីកុំព្យូទ័រ។
5 ភ្ជាប់​ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ​ដ�ោយ​ប្រើ​ខ្សែ USB។
6 ន�ៅល�ើ​កុំព្យូទ័រ សូម​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បី​ផ្ទេរ​ទិន្នន័យ​ដាក់​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
ការបង្ហាញ​ទិន្នន័យន
​ ាំចូល
អ្នក​អាច​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​នាំចូល​ន�ៅល�ើក
​ ម្មវិធដ
ី​ ូចគ្នា​នឹងក
​ ម្មវិធព
ី​ ី​ឧបករណ៍​ពីមុនរ​បស់អ
​ ្នក។
ប្រសិនប�ើឧបករណ៍ថ្មីរបស់អ្នកមិនមានកម្មវិធីដូចគ្នាដ�ើម្បីម�ើល ឬចាក់ទិន្នន័យដែលបាននាំចូល ទិន្នន័យន�ោះនឹង
ត្រូវបានរក្សាទុកទ�ៅក្នុងកម្មវិធីស្រដ�ៀងគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនប�ើអ្នកនាំចូលមេម៉ូ ហ�ើយឧបករណ៍របស់អ្នកមិន
ស្គាល់កម្មវិធីមេម៉ូន�ោះ អ្នកអាចម�ើលមេម៉ូន�ោះន�ៅក្នុងកម្មវិធី Samsung Notes បាន។
Google
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​សម្រាប់​មុខងារ​ខលះ​ដែ
្ ល Google បាន​ផ្ដល់ជូន។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ Google។
232
ការកំណត់
លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ
ធ្វើ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​ផ្សេងៗ ដ�ើម្បី​កែលម្អ​លទ្ធភាព​ចូលប្រើឧ
​ បករណ៍។ សូមម�ើល លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ លទ្ធភាព​ចូលប​្រើ។
ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ
ប្ដូរ​ការកំណត់​ប្រព័នន្ធ​ៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​តាមបំណង ឬ​ក៏​កំណត់​ឧបករណ៍​ឡ�ើងវិញ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ។
• ភាសា និង ការបញ្ចូល៖ ជ្រើសរ�ើសភាសារបស់ឧបករណ៍ និងផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ ដូចជាក្ដារចុច
និងប្រភេទនៃការបញ្ចូលសំឡេងជាដ�ើម។ ជម្រើសមួយចំនួនប្រហែលជាមិនអាចប្រើបានទេ
អាស្រ័យល�ើភាសាដែលបានជ្រើសរ�ើស។ សូមម�ើល ការថែម​ភាសា​ឧបករណ៍ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• កាល​បរិច្ឆេទ និង ម�៉ោង៖ ចូលប្រើ និងផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងការបង្ហាញម�៉ោង
និងកាលបរិច្ឆេទន�ៅល�ើឧបករណ៍។
ប�ើ​ថ្ម​ន�ៅតែ​អស់ប
​ ន្ទុក​ទាំងស្រុង ន�ោះ​ម�៉ោង​និង​កាលបរិច្ឆេទ​នឹង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឡ�ើងវិញ។
• ទាក់ទង​យ�ើង៖ សួរសំណួរ ឬម�ើលសំណួរដែលសួរជាញឹកញាប់។ សូមម�ើល Samsung Members
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
• រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​កំហុសវិនិច្ឆយ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ផ្ញើព័ត៌មានប្រើប្រាស់
និងព័តម
៌ ានវិភាគរបស់ឧបករណ៍ទ�ៅ Samsung ដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ។
• ព័ត៌មាន​ធ្វើ​ទីផ្សារ៖ កំណត់ថាត�ើត្រូវទទួលព័ត៌មានទីផ្សាររបស់ Samsung ដូចជាការផ្តល់ជូនពិសេស
អត្ថប្រយ�ោជន៍នៃសមាជិកភាព និងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានឬអត់។
• កំណត់​ឡ�ើងវិញ៖ កំណត់ការកំណត់របស់ឧបករណ៍ឡ�ើងវិញ ឬធ្វើការកំណត់ដូចដ�ើមទាំងស្រុងឡ�ើងវិញ។
អ្នកអាចកំណត់ការកំណត់ និងការកំណត់បណ្តាញទាំងអស់របស់អ្នកឡ�ើងវិញ។ អ្នកក៏អាចកំណត់ឱ្យឧបករ
ណ៍ចាប់ផ្តើមឡ�ើងវិញដ�ោយកំណត់ពេលជាមុន ដ�ើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពឧបករណ៍ផងដែរ។
233
ការកំណត់
ការថែម​ភាសា​ឧបករណ៍
អ្នក​អាច​ថែម​ភាសា​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ល�ឧ
ើ​ បករណ៍​របស់​អ្នក។
1 ល�ើ​អេក្រង់ក​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ → ភាសា និង ការបញ្ចូល → ភាសា → ថែម​ភាសា។
ដ�ើម្បី​បង្ហាញ​ភាសា​ទាំងអស់​ដែល​អាច​ថែម​បាន សូម​ប៉ះ → ភាសា​ទាំង​អស់។
2 ជ្រើស​ភាសា​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ថែម។
3 កំណត់ភាសាដែលបានជ្រើសរ�ើសជាភាសាលំនាំដ�ើម រួចចុច កំណត់​ជា​លំនាំដ�ើម។ ដ�ើម្បីរក្សាការកំណត់ភា
សាបច្ចុប្បន្ន សូមចុច រក្សា​បច្ចុប្បន្ន។
ភាសាដែលបានជ្រើសរ�ើសនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទ�ៅក្នុងបញ្ជីភាសារបស់អ្នក។ ភាសាដែលបានជ្រើសរ�ើសន�ោះ
នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទ�ៅផ្នែកខាងល�ើបញ្ជី ប្រសិនប�ើអ្នកបានប្តូរភាសាលំនាំដ�ើម។
ដ�ើម្បីប្តូរភាសាលំនាំដ�ើមពីបញ្ជីភាសារបស់អ្នក សូមអូស ន�ៅជិតភាសាណាមួយ
រួចផ្លាស់ទីវាទ�ៅផ្នែកខាងល�ើបញ្ជី។ បន្ទាប់មកចុច ប្រើ។ ប្រសិនប�ើកម្មវិធីណាមួយមិនស្គាល់ភាសាលំនាំដ�ើម ន�ោះ
់ ៅក្នុងបញ្ជីនឹងត្រូវបានប្រើ។
ភាសាដែលស្គាល់បន្ទាបន�
អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ
អាប់ដេតកម្មវិធីឧបករណ៍របស់អ្នកតាមរយៈសេវាកម្មអាប់ដេតកម្មវិធីបង្កប់តាមបណ្ដាញឥតខ្សែ (FOTA)។ អ្នកក៏
អាចកំណត់កាលវិភាគអាប់ដេតកម្មវិធីបានផងដែរ។
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
ប�ើ​អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ​អាសន្ន​ត្រូវ​បាន​បញ្ចេញ​ដ�ើម្បី​ការពារ​សុវត្ថិភាពឧបរកណ៍រ​បស់អ
​ ្នក និង ដ�ើម្បី​
ខ្ទប់​ប្រភេទ​នៃ​ការគំរាមកំហែង​សុវត្ថិភាព​ថ្មីៗ ពួកវា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដំឡ�ើង​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ដ�ោយ​គ្មាន​
ការយល់ព្រម​ពី​អ្នក។
• ទាញយក​អាប់ដេត​ដ�ោយដៃ៖ រកម�ើល និងដំឡ�ើងការអាប់ដេតដ�ោយផ្ទាល់។
• ទាញយក​អាប់ដេត​ដ�ោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ទាញយកការអាប់ដេតដ�ោយស្វ័យប្រវ​ត្តិ
ន�ៅពេលភ្ជាប់បណ្តាញ Wi-Fi។
• អាប់ដេត​នៃ​សុហ្វវែរ​ដែល​បាន​រ�ៀប​កាលវិភាគ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ដឡំ �ើងការអាប់ដេតន�ៅពេលជាក់លាក់។
• ព័ត៌មានអាប់ដេតចុងក្រោយ៖ ម�ើលព័ត៌មានអំពីការអាប់ដេតកម្មវិធីថ្មីបំផុត។
234
ការកំណត់
ព័ត៌មាន​អំពអ
ី​ ាប់ដេត​នៃ​សន្តិសុខ
ការអាប់ដេតផ្នែកសុវត្ថិភាពត្រូវបានផ្តល់ ដ�ើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពឧបករណ៍ និងការពារព័តម
៌ ានផ្ទាល់ខលួ្
នរបស់អ្នក។ ដ�ើម្បីទទួលបានការអាប់ដេតផ្នែកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ម៉ូដែលរបស់អ្នក សូមចូលទ�ៅកាន់
security.samsungmobile.com។
វិបសៃ​នេះ​ស្គាល់តែ​ភាសា​ខ្លះ​ប៉ុណ្ណោះ។
ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់
បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ជំនួយ ដ�ើម្បី​ស្វែងយល់​អំពី​រប�ៀប​ប្រើ​ឧបករណ៍ន
​ ិងក
​ ម្មវិធី ឬ​ក៏​ធ្វក
ើ​ ារកំណត់​រចនាសម្ពន​ស
្ធ ំខាន់ៗ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ ស�ៀវភ�ៅ​ណែនាំ​អ្នកប្រើប្រាស់។
អំពទ
ី​ ូរសព្ទ
ចូលម�ើលព
​ ័តម
៌ ាន​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។
​ ារកំណត់ សូម​ប៉ះ អំពទ
ី​ ូរសព្ទ។
ល�ើ​អេក្រង់ក
ដ�ើម្បី​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក សូម​ប៉ះ កែ។
• សថា្ នភាព៖ ម�ើលព័តម
៌ ានផ្សេងៗរបស់ឧបករណ៍ ដូចជាស្ថានភាពកាត SIM អាសយដ្ឋាន MAC របស់
Wi-Fi និងលេខស៊េរីជាដ�ើម។
• ព័ត៌មាន​អំពច
ី​ ្បាប់៖ ម�ើលព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍ ដូចជាព័ត៌មានសុវត្ថិភាព
និងអាជ្ញាបណ្ណប្រភពប�ើកចំហជាដ�ើម។
• ពត
័ ៌មាន​សុហ្វវែរ៖ ម�ើលព័ត៌មានកម្មវិធីរបស់ឧបករណ៍ ដូចជាកំណែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ
និងកំណែកម្មវិធីបង្កប់ជាដ�ើម។
• ព័ត៌មាន​ថ្ម៖ ម�ើលព័ត៌មាន និងស្ថានភាពថ្មរបស់ឧបករណ៍។
235
ឧបសម្ពន្ធ
លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ
អំពីលទ្ធភាពប្រើប្រាស់
ជំរុញឱ្យលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ប្រស�ើរឡ�ើងតាមរយៈមុខងារផ្សេងៗ ដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់អ្នក​
ប្រើប្រាស់ដែលខ្សោយភ្នែក ស្តាប់មិនសូវឮ និងពិបាកប្រើដៃកាន់។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ។
ជំនួយការជាសំឡេង (ការឆ្លើយតបជាសំឡេង)
ការប�ើក ឬបិទដំណ�ើរការជំនួយការជាសំឡេង
ន�ៅពេលអ្នកប�ើកដំណ�ើរការជំនួយការជាសំឡេង ឧបករណ៍នឹងចាប់ផ្តើមការឆ្លើយតបជាសំឡេង។ ន�ៅពេលអ្នកចុ
ចម្តងល�ើមុខងារដែលបានជ្រើសរ�ើស ឧបករណ៍នឹងអានអក្សរន�ៅល�ើអេក្រង់ឮៗ។ ការចុចពីរដងល�ើមុខងារនឹងដំ
ណ�ើរការមុខងារន�ោះ។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ចក្ខុ → Voice Assistant
បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការមុខងារជំនួយការជាសំឡេង សូមចុចប៊ូតុងបិទប�ើក រួចចុចឱ្យរហ័សពីរដងន�ៅកន្លែងណាមួយ
ល�ើអេក្រង់។
ន�ៅពេលអ្នកប�ើកដំណ�ើរការមុខងារជំនួយការជាសំឡេងជាល�ើកដំបូង ការបង្រៀននឹងចាប់ផ្តើមក្រោយពេលប�ើក
ដំណ�ើរការ។ អ្នកអាចចាក់វាឡ�ើងវិញដ�ោយចុច ជំនួយ​នៃ Voice Assistant។
មុខងារមួយចំនួនមិនអាចប្រើបានន�ោះទេ ពេលកំពុងប្រើប្រាស់មុខងារជំនួយការជាសំឡេង។
236
ឧបសម្ពន
ការគ្រប់គ្រងអេក្រង់ដ�ោយចលនាម្រាមដៃ
អ្នកអាចប្រើចលនាម្រាមដៃខុសៗគ្នា ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងអេក្រង់ ពេលកំពុងប្រើប្រាស់មុខងារជំនួយការជាសំឡេង។
ចលនាដ�ោយប្រើម្រាមដៃមួយ
• ចុច៖ អានធាតុន�ៅក្រោមម្រាមដៃរបស់អ្នកឱ្យឮៗ។ ដ�ើម្បីធ្វើការរុករកន�ៅល�ើអេក្រង់
សូមដាក់ម្រាមដៃណាមួយន�ៅល�ើអេក្រង់ រួចធ្វើចលនាន�ៅល�ើអេក្រង់ន�ោះ។
• ចុចពីរដង៖ ប�ើកធាតុដែលបានជ្រើសរ�ើស។ ន�ៅពេលជំនួយការជាសំឡេងកំពុងអានធាតុដែលបានជ្រើសរ�ើ
សឮៗ ហ�ើយអ្នកស្តាប់ឮធាតុដែលអ្នកចង់បាន សូមព្រលែងម្រាមដៃពីធាតុន�ោះ។ បន្ទាប់មក ចុចពីរដងឱ្យរ
ហ័សល�ើផ្នែកណាមួយរបស់អេក្រង់។
• ចុចពីរដងន�ៅល�ើអេក្រេង់ ហ�ើយសង្កត់ឱ្យជាប់៖ ផ្លាស់ទីធាតុណាមួយ ឬចូលប្រើជម្រើសដែលអាចប្រើបាន។
• អសទ�
ូ
ៅឆ្វេង៖ ផ្លាស់ទីទ�ៅកាន់ធាតុពីមុន។
• អូសទ�ៅស្តាំ៖ ផ្លាស់ទីទ�ៅកាន់ធាតុបន្ទាប់។
• អូសឡ�ើងល�ើ ឬចុះក្រោម៖ ផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ម៉ឺនុយបរិបទថ្មីបំផុត។
• អសទ�
ៅឆ្វេង បន្ទាប់មកអូសទ�ៅស្តាំក្នុងចលនារួមគ្នា៖ អូសអេក្រង់ឡ�ើងល�ើ។
ូ
• អូសទ�ៅស្តាំ បន្ទាប់មកអូសទ�ៅឆ្វេងក្នុងចលនារួមគ្នា៖ អូសអេក្រង់ចុះក្រោម។
• អសឡ
ូ �ើងល�ើ បន្ទាប់មកអូសចុះក្រោមក្នុងចលនារួមគ្នា៖ ផ្លាស់ទីទ�ៅកាន់ធាតុដំបូងន�ៅល�ើអេក្រង់។
• អស
ូ ចុះក្រោម បន្ទាប់មកអូសឡ�ើងល�ើក្នុងចលនារួមគ្នា៖ ផ្លាស់ទីទ�ៅកាន់ធាតុចុងក្រោយន�ៅល�ើអេក្រង់។
ចលនាដ�ោយប្រើម្រាមដៃពីរ
• ចុចពីរដង៖ ចាប់ផ្តើម ផ្អាក ឬបន្តសកម្មភាពបច្ចុប្បន្ន។
• ចុចបីដង៖ ពិនិត្យម�ើលម�៉ោងបច្ចុប្បន្ន ថាមពលថ្មន�ៅសល់ និងព័តម
៌ ានជាច្រើនទ�ៀត។
ដ�ើម្បីផ្លាស់ប្តូរធាតុដែលអានឮៗ សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូលប​្រើ → ចក្ខុ →
Voice Assistant → ការកំណត់ → ព័ត៌មាន​របារ​សថា្ នភាព។
• ចុចបួនដង៖ បិទ ឬប�ើកដំណ�ើរការការឆ្លើយតបជាសំឡេង។
• អសទ�
ូ
ៅឆ្វេង៖ ទ�ៅទំព័របន្ទាប់។
• អូសទ�ៅស្តាំ៖ ត្រឡប់ទ�ៅទំព័រមុន។
• អសឡ
ូ �ើងល�ើ៖ អូសចុះក្រោមន�ៅក្នុងបញ្ជី។
• អស
ូ ចុះក្រោម៖ អូសឡ�ើងល�ើន�ៅក្នុងបញ្ជី។
237
ឧបសម្ពន
• អូសឡ�ើងល�ើ ឬចុះក្រោមន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើម៖ ប�ើកអេក្រង់កម្មវិធី។
• អូសឡ�ើងល�ើ ឬចុះក្រោមន�ៅល�ើអេក្រង់កម្មវិធី៖ ត្រឡប់ទ�ៅអេក្រង់ដ�ើម។
• អូសទ�ៅទិសណាមួយន�ៅល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ៖ ដ�ោះស�ោអេក្រង់។
• អូសចុះក្រោមពីផ្នែកខាងល�ើអេក្រង់៖ ប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹង។
ចលនាដ�ោយប្រើម្រាមដៃបី
• ចុច៖ ចាប់ផ្តើមអានធាតុផ្សេងៗឱ្យឮៗពីផ្នែកខាងល�ើ។
• ចច
ុ ពីរដង៖ ចាប់ផ្តើមអានពីធាតុបន្ទាប់។
• ចច
ុ បីដង៖ អានអក្សរដែលបានជ្រើសរ�ើសចុងក្រោយ និងចម្លងវាទ�ៅក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់។
• អូសទ�ៅឆ្វេង ឬស្តាំ៖ ប�ើកម៉ឺនុយបរិបទ និងអូសម�ើលជម្រើស។
• អូសឡ�ើងល�ើ ឬចុះក្រោម៖ ផ្លាស់ប្តូរការអានអក្សរ និងជ្រើសរ�ើសកម្រិតលម្អិត។
• អូសឡ�ើងល�ើ បន្ទាបម
់ កអូសចុះក្រោមក្នុងចលនារួមគ្នា៖ ត្រឡប់ទ�ៅអេក្រង់ពីមុន។
• អូសចុះក្រោម បន្ទាបម
់ កអូសឡ�ើងល�ើក្នុងចលនារួមគ្នា៖ ត្រឡប់ទ�ៅអេក្រង់ដ�ើម។
ចលនាដ�ោយប្រើម្រាមដៃបួន
• ចុច៖ ត្រឡប់ទ�ៅអេក្រង់ពីមុន។
• ចុចពីរដង៖ ត្រឡប់ទ�ៅអេក្រង់ដ�ើម។
• ចុចបីដង៖ ប�ើកបញ្ជីកម្មវិធីថ្មីៗ។
ការប្រើប្រាស់ម៉ឺនុយបរិបទ
សូមអូសទ�ៅឆ្វេង ឬស្តាំដ�ោយប្រើម្រាមដៃបី ពេលកំពុងប្រើប្រាស់មុខងារជំនួយការជាសំឡេង។
ម៉ឺនុយបរិបទនឹងបង្ហាញ បន្ទាប់មកឧបករណ៍នឹងអានជម្រើសឮៗ។ អូសទ�ៅឆ្វេង ឬស្តាំដ�ោយប្រើម្រាមដៃបី
ដ�ើម្បីអូសម�ើលជម្រើស។ ន�ៅពេលអ្នកស្តាប់ឮជម្រើសដែលអ្នកចង់បាន សូមអូសឡ�ើងល�ើ ឬចុះក្រោម
ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ជម្រើស ឬកែសម្រួលការកំណត់សម្រាប់ជម្រើសន�ោះ។ ឧទាហរណ៍៖ ន�ៅពេលអ្នកស្តាប់ឮ
កម្រិតសំឡេង​សម្ដី អ្នកអាចកែសម្រួលកម្រិតសំឡេងដ�ោយអូសឡ�ើងល�ើ ឬចុះក្រោម។
238
ឧបសម្ពន
ការបញ្ចូល និងការគ្រប់គ្រងស្លាករូបភាព
អ្នកអាចដាក់ស្លាកល�ើរូបភាពន�ៅល�ើអេក្រង់បាន។ ឧបករណ៍នឹងអានស្លាកន�ោះឮៗ
ន�ៅពេលរូបភាពត្រូវបានជ្រើសរ�ើស។ បញ្ចូលស្លាកទ�ៅក្នុងរូបភាពដែលគ្មានស្លាកដ�ោយចុចល�ើអេក្រង់ពីរដងដ�ោ
យប្រើម្រាមដៃបី ហ�ើយសង្កត់ឱ្យជាប់។
ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងស្លាក សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូលប​្រើ → ចក្ខុ → Voice Assistant
→ ការកំណត់ → គ្រប់គ្រង​ស្លាក​តាមបំណង។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការកំណត់សម្រាប់ជំនួយការជាសំឡេង
កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ជំនួយការជាសំឡេងដ�ើម្បីងាយស្រួលប្រើប្រាស់។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ចក្ខុ → Voice Assistant → ការកំណត់។
• កម្រិតសំឡេង​សម្ដី៖ ជ្រើសរ�ើសកម្រិតសំឡេងសម្រាប់ការឆ្លើយតបជាសំឡេង។
• អត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្តី៖ ផ្លាស់ប្តូរការកំណត់សម្រាប់មុខងារបំប្លែងអក្សរទ�ៅជាការនិយាយដែលប្រើ
ន�ៅពេលប�ើកមុខងារជំនួយការជាសំឡេង ដូចជាភាសា ល្បឿន និងចំណុចជាច្រើនទ�ៀត។
• ការប្ដូរ​កម្រិត​សូរ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍អានអក្សរឮៗជាមួយកម្រិតនៃការបញ្ចេញសំឡេងដែលបាន​ផ្លាស់ប្តូរ
ពេលកំពុងប្រើប្រាស់ក្តារចុច។
• អាន​ការបញ្ចូលដ�
​ ោយ​ក្ដារចុចឲ
​ ្យ​ឮ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍អានធាតុន�ៅក្រោមម្រាមដៃរបស់អ្នកឮៗ
ពេលកំពុងប្រើប្រាស់ក្តារចុច។
• និយាយ ខណៈពេល​អេក្រង់រ​លត់៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍អានការជូនដំណឹងឮៗ ន�ៅពេលបិទអេក្រង់។
• បិទស
​ ំឡេង​ជាមួយ​សិនសឺទ
​ ីជិតខាង៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ផ្អាកការឆ្លើយតបជាសំឡេង
ន�ៅពេលអ្នកដាក់ដៃល�ើសិនសឺ ដែលស្ថិតន�ៅផ្នែកខាងល�ើឧបករណ៍ន�ោះ។
• អង្រួន ដ�ើម្បីប
​ ន្តក
​ ារអាន៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍អានអក្សរដែលបង្ហាញន�ៅល�ើអេក្រង់ឮៗ
ន�ៅពេលអ្នកគ្រវីឧបករណ៍។ អ្នកអាចជ្រើសរ�ើសជម្រើសល្បឿនគ្រវីខុសៗគ្នា។
• អាន ID អ្នកហ�ៅ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍អានឈ្មោះរបស់អ្នកហ�ៅទូរសព្ទមកឱ្យឮៗ
ន�ៅពេលមានការហ�ៅចូល។
• អក្ខរក្រម​ជា​សូរសព្ទ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍អានពាក្យចាប់ផ្តើមដ�ោយអក្សរ ដែលអ្នកចុចសង្កត់ជាប់ន�ៅល�ើកតា្
រចុចឱ្យឮៗ។
239
ឧបសម្ពន
• ការណែនាំ​ពី​ការប្រើប្រាស់៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍អានគន្លឹះប្រើប្រាស់ឮៗ ន�ៅពេលអ្នកជ្រើសរ�ើសធាតុណាមួ
យដ�ោយប្រើចលនាអូស។
• រញ
ំ ័រ​តប៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ញ័រ ន�ៅពេលអ្នកគ្រប់គ្រងអេក្រង់
ដូចជាពេលជ្រើសរ�ើសធាតុណាមួយជាដ�ើម។
• សំឡេង​តប៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បញ្ចេញសំឡេង ន�ៅពេលអ្នកគ្រប់គ្រងអេក្រង់
ដូចជាពេលជ្រើសរ�ើសធាតុណាមួយជាដ�ើម។
• ផ្ោដ ត​ល�ើ​អូឌីយ៉ូ​សម្ដី៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បន្ថយកម្រិតសំឡេងមេឌ�ៀ
ន�ៅពេលឧបករណ៍អានធាតុណាមួយឮៗ។
• កម្រិត​សំឡេង​តប៖ កែសម្រួលកម្រិតសំឡេងដែលបន្លឺឡ�ើង ន�ៅពេលអ្នកប៉ះអេ​ក្រង់ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងវា។
មុខងារនេះអាចប្រើបាន ន�ៅពេល សំឡេង​តប ប�ើកដំណ�ើរការ។
• ទស្សន៍ទ្រនិចធ
​ ំ៖ កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ដាក់ស៊ុមក្រាស់ល�ើទស្សន៍ទ្រនិចរាងជ្រុងដែលបង្ហាញ
ន�ៅពេលអ្នកចុចល�ើធាតុផ្សេងៗ។
• ពណ៌​ទស្សន៍ទ្រនិច៖ ជ្រើសរ�ើសពណ៌សម្រាប់ទស្សន៍ទ្រនិចរាងការ៉េដែលបង្ហាញ
ន�ៅពេលអ្នកចុចល�ើធាតុផ្សេងៗ។
• ម៉ឺនុយ​រហ័ស៖ ជ្រើសរ�ើសជម្រើសម៉ឺនុយបរិបទដ�ើម្បីបង្ហាញ​ន�ៅពេលអ្នកអូសទ�ៅឆ្វេង
ឬទ�ៅស្តាំដ�ោយប្រើម្រាមដៃបី។
• គ្រប់គ្រង​ស្លាក​តាមបំណង៖ គ្រប់គ្រងស្លាកដែលអ្នកបានបញ្ចូល។
• ផ្លូវកាត់ក
​ ្ដារចុច៖ កំណត់ផ្លូវកាត់ក្តារចុចសម្រាប់ប្រើ ន�ៅពេលប្រើប្រាស់ក្តារចុចដែលភ្ជាប់ពីផ្នែកខាង​ក្រៅ។
• ព័ត៌មាន​របារ​ស្ថានភាព៖ ជ្រើសរ�ើសធាតុដែលអ្នកចង់ឱ្យអានឮៗ ន�ៅពេលចុចល�ើអេក្រង់បីដងដ�ោយប្រើម្រា
មដៃពីរ។
• ជម្រើសអ
​ ភិវឌ្ឍនករ៖ កំណត់ជម្រើសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី។
ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពេលបិទអេក្រង់
អ្នកអាចកំណត់ឱ្យឧបករណ៍ដំណ�ើរការជាធម្មតា ន�ៅពេលបិទអេក្រង់ ដ�ើម្បីការពារព័ត៌មានឯកជន។
អេក្រង់នឹងមិនប�ើកន�ោះទេ ន�ៅពេលអ្នកចុចប៊ូតុង ឬចុចន�ៅល�ើអេក្រង់។ បច្ចុប្បន្ន
មុខងារដែលបានប�ើកដំណ�ើរការមិនបិទ ន�ៅពេលអេក្រង់បិទន�ោះទេ។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ចក្ខុ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក អេក្រង់ង
​ ងឹត
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ អ្នកអាចប�ើកដំណ�ើរការ ឬបិទដំណ�ើរការមុខងារនេះដ�ោយចុចគ្រាប់ចុចថាមពលពីរដង​
ឱ្យរហ័ស។
240
ឧបសម្ពន
ការបញ្ចូលអក្សរដ�ោយប្រើក្តារចុច
ដ�ើម្បីបង្ហាញក្តារចុច សូមចុចប្រអប់បញ្ចូលអក្សរ បន្ទាបម
់ កចុចឱ្យរហ័សពីរដងន�ៅកន្លែងណាមួយល�ើអេ​ក្រង់។
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការមុខងារបញ្ចូលដ�ោយប្រើគ្រាប់ចុចរហ័ស សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​
ចូលប​្រើ → ចក្ខុ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ការបញ្ចូលគ្រា
​ ប់ចុចរ​ហ័ស ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ន�ៅពេលអ្នកប៉ះក្តារចុចដ�ោយប្រើម្រាមដៃ ឧបករណ៍នឹងអានប៊ូតុងតួអក្សរដែលស្ថិតន�ៅក្រោមម្រាមដៃរបស់អ្នក
ឱ្យឮៗ។ ន�ៅពេលអ្នកឮសំឡេងតួអក្សរដែលអ្នកចង់បាន សូមដកម្រាមដៃចេញពីអេក្រង់ ដ�ើម្បីជ្រើសរ�ើសវា។
តួអក្សរនឹងត្រូវបានបញ្ចូល ហ�ើយឧបករណ៍នឹងអានអក្សរន�ោះឮៗ។
ប្រសិនប�ើមុខងារ ការបញ្ចូល​គ្រាប់ចុចរ​ហ័ស មិនប�ើកដំណ�ើរការ សូមដកម្រាមដៃចេញពីតួអក្សរដែលអ្នកចង់បាន
បន្ទាប់មកចុចឱ្យរហ័សពីរដងន�ៅកន្លែងណាមួយល�ើអេក្រង់។
ការបញ្ចូលតួអក្សរបន្ថែម
ចុចសង្កត់គ្រាប់ចុចណាមួយន�ៅល�ើក្តារចុចឱ្យជាប់ ដ�ើម្បីបញ្ចូលតួអក្សរបន្ថែមដែលមានស​ម្រាប់គ្រាប់ចុចន�ោះ។
វីនដូវល�ោតបង្ហាញខាងល�ើគ្រាប់ចុចន�ោះ បង្ហាញពីតួអក្សរដែលមាន។ ដ�ើម្បីជ្រើសរ�ើសតួអក្សរណាមួយ សូ
មអូសម្រាមដៃរបស់អ្នកន�ៅល�ើវីនដូវល�ោតឡ�ើងន�ោះ រហូតទាល់តែឮការអានតួអក្សរដែលអ្នកចង់បាន
បន្ទាប់មកដកម្រាមដៃចេញ។
241
ឧបសម្ពន
ចក្ខុ
ការបញ្ចូលការថតសំឡេងទ�ៅក្នុងស្លាកសំឡេង
អ្នកអាចប្រើស្លាកសំឡេង ដ�ើម្បីបែងចែកវត្ថុមានរូបរាងស្រដ�ៀងគ្នា ដ�ោយដាក់ស្លាកល�ើវា។ អ្នកអាចថត និងបញ្ចូ
លការថតសំឡេងទ�ៅក្នុងស្លាកសំឡេងដែលប្រើមុខងារ NFC។ ការថតសំឡេងនឹងចាក់ឡ�ើងវិញ ន�ៅពេលអ្នកដា
ក់ឧបករណ៍របស់អ្នកន�ៅក្បែរស្លាកន�ោះ។
ប�ើកមុខងារ NFC មុនពេលប្រើមុខងារនេះ។
1 ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូលប​្រើ → ចក្ខុ → ស្លាក​សំឡេង។
កម្មវិធីថតសំឡេងនឹងចាប់ផ្តើម។
2 ចុច
ដ�ើម្បីចាប់ផ្តើមថត។ និយាយឱ្យចំមីក្រូហ្វូន។
3 ន�ៅពេលអ្នកបញ្ចប់ការថត សូមចុច រួចរាល់ ដ�ើម្បីបញ្ឈប់។
4 ដាក់ផ្នែកខាងក្រោយនៃឧបករណ៍របស់អ្នកន�ៅល�ើស្លាកសំឡេង។
ព័ត៌មានន�ៅក្នុងការថតសំឡេងនឹងត្រូវបានចម្លងទ�ៅក្នុងស្លាកសំឡេង។
ការផ្លាស់ប្តូរការពង្រីកបង្រួមអេក្រង់ និងពុម្ពអក្សរ
ផ្លាស់បតូរ្ ការកំណត់ការពង្រីកបង្រួមអេក្រង់ ឬទំហំ និងរចនាប័ទ្មពុម្ពអក្សរ។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ចក្ខុ → ពុម្ពអក្សរ និង ហ្ស៊ូមអេក្រ
​
ង់។
ការប្រើពុម្ពអក្សរដែលមានភាពដិតខ្ពស់
កែសម្រួលពណ៌ និងស្រម�ោលពុម្ពអក្សរ ដ�ើម្បីបង្កើនភាពដិតរវាងអក្សរ និងផ្ទៃខាងក្រោយ។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ចក្ខុ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ពុម្ពអក្សរ​ពន្លឺកុងខ
​ ្ពស់
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
242
ឧបសម្ពន
ការប្រើប្រាស់ក្តារចុចដែលមានភាពដិតខ្ពស់
បង្កើនទំហំក្តារចុច Samsung រួចផ្លាស់បតូរ្ ពណ៌ក្តារចុច ដ�ើម្បីបង្កើនភាពដិតរវាងអក្សរ និងផ្ទៃខាងក្រោយ។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ចក្ខុ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ក្ដារចុចព
​ ន្លឺកុងខ
​ ្ពស់
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ការបង្ហាញរូបរាងប៊ូតុង
បង្ហាញរូបរាងប៊ូតុងជាមួយស៊ុម ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យវាមានភាពលេចធ្លោ។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ចក្ខុ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក បង្ហាញ​រូបសណ្ឋាន​
ប៊ូតុង ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ការប្រើប្រាស់កែវពង្រីក
ប�ើកដំណ�ើរការកែវពង្រីក ដ�ើម្បីពង្រីកន�ៅល�ើអេក្រង់សម្រាប់ម�ើលខ្លឹមព័ត៌មានបានធំជាងមុន។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ចក្ខុ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក វីនដូវ​កែវពង្រីក
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ កែវពង្រីកនឹងបង្ហាញន�ៅល�ើអេក្រង់។
អូសរបារន�ៅក្រោមកែវពង្រីក ដ�ើម្បីផ្លាស់ទីកែវពង្រីកន�ោះទ�ៅផ្នែកដែលអ្នកចង់ពង្រីកន�ៅល�ើអេក្រង់។
ការពង្រីកអេក្រង់
ពង្រីកអេក្រង់ និងពង្រីកន�ៅល�ើផ្នែកជាក់លាក់។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ចក្ខុ → ការពង្រីក។
• បះ៉ ​បីដង​ល�ើ​អេក្រង់ ដ�ើម្បីព
​ ង្រីក៖ ពង្រីកដ�ោយចុចន�ៅល�ើអេក្រង់បីដង។ ដ�ើម្បីត្រឡប់ទ�ៅទិដ្ឋភាពបង្ហាញធ
ម្មតាវិញ សូមចុចន�ៅល�ើអេក្រង់បីដងសាជាថ្មី។
• ប៉ះ ប៊ូតុង ដ�ើម្បីព
់ កចុចន�ៅកន្លែងដែលអ្នកចង់ពង្រីក
​ ង្រីក៖ ពង្រីកដ�ោយចុច ន�ៅល�ើរបាររុករក បន្ទាបម
ន�ៅល�ើអេក្រង់។ ដ�ើម្បីត្រឡប់ទ�ៅទិដ្ឋភាពធម្មតាវិញ សូមចុច ។
ដ�ើម្បីរុករកន�ៅល�ើអេក្រង់ សូមប្រើម្រាមដៃពីរ ឬច្រើនជាងនេះអូសន�ៅល�ើអេក្រង់ដែលបានពង្រីក។
ដ�ើម្បីកែសម្រួលសមាមាត្រនៃការពង្រីកបង្រួម សូមប្រើម្រាមដៃពីរ ឬច្រើនជាងនេះក�ៀប
ឬត្រដាងវាន�ៅល�ើអេក្រង់។
243
ឧបសម្ពន
អ្នកក៏អាចពង្រីកអេក្រង់ជាបណ្តោះអាសន្នបានផងដែរ ដ�ោយចុចបីដងន�ៅល�ើអេក្រង់ ហ�ើយសង្កត់ឱ្យជាប់។
់
ង់ឱ្យជាប់។ សូមអូសម្រាមដៃរបស់អ្នក ដ�ើម្បីរុករកន�ៅល�ើអេក្រង់
ឬចុច បន្ទាប់មកចុចសង្កតអេក្រ
ពេលកំពុងសង្កត់អេក្រង់។ ដកម្រាមដៃរបស់អ្នកចេញ ដ�ើម្បីត្រឡប់ទ�ៅទិដ្ឋភាពធម្មតាវិញ។
• ម
ិនអាចពង្រីកក្តារចុចន�ៅល�ើអេក្រង់បានទេ។
• ន�
ៅពេលមុខងារនេះប�ើកដំណ�ើរការ វាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់កម្មវិធីមួយចំនួន។
ការពង្រីកសញ្ញាព្រួញម�៉ៅស៍ ឬផ្ទាំងប៉ះ
ពង្រីកសញ្ញាព្រួញ ន�ៅពេលប្រើផ្ទាំងប៉ះ ឬកណ្តុរផ្នែកខាងក្រៅ។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ចក្ខុ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក សញ្ញាចង្អុលម�
​ ៅស៍/​
ផ្ទាំងប៉ះធ
​ ំ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ការបញ្ច្រាសពណ៌អេក្រង់
ធ្វើឱ្យអេក្រង់ងាយស្រួលម�ើលជាងមុន ដ�ើម្បីជួយឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់សម្គាល់អក្សរន�ៅល�ើអេក្រង់បានងាយ​
ស្រួលជាងមុន។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ចក្ខុ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ពណ៌​អវិជ្ជមាន
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ការលៃ​តម្រូវ​ពណ៌
កែសម្រួលការបង្ហាញពណ៌ន�ៅល�ើអេក្រង់ ប្រសិនប�ើអ្នកពិបាកបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងពណ៌ផ្សេងៗ។ ឧបករណ៍
នឹងផ្លាស់ប្តូរពណ៌ទ�ៅពណ៌ដែលងាយសម្គាល់ជាងមុន។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ចក្ខុ → ការលៃ​តម្រូវ​ពណ៌ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ។
ដ�ើម្បីកែសម្រួលអាំងតង់ស៊ីតេពណ៌ សូមអូសរបារកែសម្រួលន�ៅផ្នែកខាងក្រោម ប្រពលភាព។
ប្រសិនប�ើអ្នកជ្រើសរ�ើស ពណ៌តាមបុគ្គល អ្នកអាចកំណត់ពណ៌អេក្រង់តាមការចង់បាន។
អនុវត្តតាមការណែនាំន�ៅល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីបញ្ចប់នីតិវិធីកែសម្រួលពណ៌។
ឡិនព
​ ណ៌
កែសម្រួលពណ៌អេក្រង់ ប្រសិនប�ើអ្នកពិបាកអានអក្សរ។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ចក្ខុ → ឡិនព
​ ណ៌ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ ជ្រើសរ�ើសពណ៌ដែលអ្នកចង់បាន។
ដ�ើម្បីកែសម្រួលកម្រិតថ្លា សូមអូសរបារកែសម្រួលន�ៅផ្នែកខាងក្រោម ភាពស្រអាប់។
244
ឧបសម្ពន
ការឮ
កម្មវិធច
ី​ ាប់​សំឡេង
កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ញ័រ ន�ៅពេលវាចាប់បានសំឡេងកណ្តឹងទ្វារ ឬសំឡេងក្មេងយំ។
មុខងារសម្គាល់សំឡេងនឹងមិនដំណ�ើរការទេ ន�ៅពេលប�ើកមុខងារនេះ។
កម្មវិធច
ី​ ាប់​ទារក​យំ
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ការឮ → កម្មវិធច
ី​ ាប់​សំឡេង
បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក កម្មវិធច
ី​ ាប់​ទារក​យំ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ ឧបករណ៍នឹងញ័រ
ន�ៅពេលវាចាប់បានសំឡេង ហ�ើយការរំលឹកនឹងត្រូវរក្សាទុកជាកំណត់ហេតុ។
កម្មវិធច
ី​ ាប់​កណ្ដឹងទ្វារ
1 ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូលប​្រើ → ការឮ → កម្មវិធចី​ ាប់​សឡំ េង
បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក កម្មវិធច
ី​ ាប់​កណ្ដឹងទ្វារ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
2 ចុច
ដ�ើម្បីថតសំឡេងកណ្តឹងទ្វាររបស់អ្នក។
ឧបករណ៍នឹងចាប់សំឡេង ហ�ើយថតសំឡេងកណ្តឹងទ្វារ។
3 ចុច
ហ�ើយចុចកណ្តឹងទ្វាររបស់អ្នក ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលថាបានថតសំឡេងកណ្តឹងទ្វារត្រឹមត្រូវហ�ើយឬន�ៅ។
ន�ៅពេលឧបករណ៍ចាប់បានសំឡេងកណ្តឹងទ្វារ សូមចុច ព្រម។
ដ�ើម្បីផ្លាស់ប្តូរសំឡេងកណ្តឹងទ្វារ សូមចុច ប្ដូរ​សឡំ េង​កណ្ដឹងទ្វារ។
ឧបករណ៍នឹងញ័រ ន�ៅពេលវាចាប់បានសំឡេង ហ�ើយការរំលឹកនឹងត្រូវរក្សាទុកជាកំណត់ហេតុ។
ការកំណត់ការជូនដំណឹងតាមរយៈពន្លឺ
កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បញ្ចេញពន្លឺផ្លាស៍ ឬបញ្ចេញពន្ល�
លឺ ើអេក្រង់ ន�ៅពេលម�៉ោងរ�ោទ៍បន្លឺសំឡេង
ឬន�ៅពេលមានការជូនដំណឹង ដូចជាការហ�ៅទូរសព្ទចូល ឬសារថ្មីៗជាដ�ើម។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ការឮ → ការជូនដំណឹងភ
​ ្លាស បន្ទាបម
់ កចុចប៊ូតុងបិទប�ើ
កន�ៅក្បែរជម្រើស ដែលអ្នកចង់ប�ើកដំណ�ើរការ។
245
ឧបសម្ពន
ការបិទសំឡេងទាំងអស់
កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បិទសំឡេងទាំងអស់ន�ៅក្នុងឧបករណ៍ ដូចជាសំឡេងមេឌ�ៀ
និងសំឡេងរបស់អ្នកហ�ៅទូរសព្ទចូលមក អំឡុងពេលនិយាយទូរសព្ទជាដ�ើម។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ការឮ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក បិទស
​ ំឡេង​ទាំងអស់
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ការកំណត់អក្សររត់
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ការឮ → ចំណងជ�ើងរ​ង Samsung (CC) ឬ
ចំណងជ�ើងរ​ង Google (CC) បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ជ្រើសរ�ើសជម្រើសសម្រាប់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការកំណត់អក្សររត់។
ការកែសម្រួលតុល្យភាពសំឡេង
កំណត់ឱ្យឧបករណ៍កែសម្រួលតុល្យភាពសំឡេង ន�ៅពេលប្រើកាស។
1 ភ្ជាប់កាសទ�ៅឧបករណ៍ ហ�ើយពាក់កាសន�ោះ។
2 ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូលប​្រើ → ការឮ។
3 អូសរបារកែសម្រួលន�ៅផ្នែកខាងក្រោម តុល្យភាព​សំឡេង​ឆ្វេង/​ស្ដាំ ទ�ៅឆ្វេង ឬទ�ៅស្តាំ
រួចកែសម្រួលតុល្យភាពសំឡេង។
អូឌីយ៉ូ​ម៉ូណូ
ការបញ្ចេញសំឡេងម៉ូណូរួមបញ្ចូលជាមួយសំឡេងស្តេរ៉េអូទ�ៅជារលកសំឡេងតែមួយ ដែលចាក់តាមរយៈឧបករ
ណ៍បញ្ចេញសំឡេងទាំងអស់របស់កាស។ ប្រើមុខងារនេះ ប្រសិនប�ើអ្នកខ្សោយត្រច�ៀក ឬប្រសិនប�ើការស្តាប់កា
សមួយចំហ�ៀងមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ការឮ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក អូឌីយ៉ូ​ម៉ូណូ
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
246
ឧបសម្ពន
ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម
កុងតាក់ស
​ ាកល
អ្នកអាចគ្រប់គ្រងអេក្រង់ប៉ះដ�ោយភ្ជាប់ជាមួយប៊ូតុងបិទប�ើកផ្នែកខាងក្រៅ តាមរយៈការចុចន�ៅល�ើអេក្រង់
ឬតាមរយៈការប្រើចលនាក្បាល ឬចលនាមុខ។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម → កុងតាក់ស
​ ាកល
បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ ប្រសិនប�ើមិនបានចុ
ះ​ឈ្មោះប៊ូតុងបិទប�ើកសកលន�ៅល�ើឧបករណ៍ទេ សូមចុច ថែម​កុងតាក់ រួចកំណត់ប៊ូតុងបិទប�ើក
ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងឧបករណ៍។
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការមុខងារប៊ូតុងបិទប�ើកសកល អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះប៊ូតុងបិទប�ើកយ៉ាងហ�ោចណាស់
មួយ។
ដ�ើម្បីកំណត់ប៊ូតុងបិទប�ើកសម្រាប់គ្រប់គ្រងឧបករណ៍ សូមចុច ការកំណត់ → កុងតាក់។
ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការមុខងារនេះ សូមចុចគ្រាប់ចុចថាមពល និងចុចគ្រាប់ចុចក
​ ម្រិតសំឡេងដំណាលគ្នា។
ម៉ឺនុយ​ជំនួយ
ការបង្ហាញរូបតំណាងផ្លូវកាត់ជំនួយការ
កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បង្ហាញអាយខុនផ្លូវកាត់ជំនួយការសម្រាប់ចូលប្រើកម្មវិធី មុខងារ និងការកំណត់ផ្សេងៗ។ អ្នក
អាចគ្រប់គ្រងឧបករណ៍បានយ៉ាងងាយស្រួលដ�ោយចុចល�ើម៉ឺនុយជំនួយការន�ៅក្នុងរូបតំណាង។
1 ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូលប​្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម → ម៉ឺនុយ​ជំនួយ។
2 ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
អាយខុនផ្លូវកាត់ជំនួយការបង្ហាញន�ៅខាងក្រោមផ្នែកខាងស្តាំអេក្រង់។
ដ�ើម្បីកែសម្រួលកម្រិតថ្លារបស់អាយខុនផ្លូវកាត់ជំនួយការ សូមអូសរបារកែសម្រួលន�ៅខាងក្រោម ភាពថ្លា។
ការចូលប្រើម៉ឺនុយជំនួយការ
អាយខុនផ្លូវកាត់ជំនួយការបង្ហាញជាអាយខុនអណ្តែត ដ�ើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលប្រើម៉ឺនុយជំនួយការ
ពីអេក្រង់ទាំងអស់។
ន�ៅពេលអ្នកចុចល�ើអាយខុនផ្លូវកាត់ជំនួយការ អាយខុនន�ោះនឹងរីកធំជាងមុនបន្តិច ហ�ើយម៉ឺនុយជំនួយជានឹងប​
ង្ហាញន�ៅល�ើអាយខុនន�ោះ។ ចុចសញ្ញាព្រួញខាងឆ្វេង ឬខាងស្តាំ ដ�ើម្បីផ្លាស់ទ�ៅផ្ទាំងផ្សេង ឬអូសទ�ៅឆ្វេង
ឬទ�ៅស្តាំ ដ�ើម្បីជ្រើសរ�ើសម៉ឺនុយផ្សេងទ�ៀត។
247
ឧបសម្ពន
ការប្រើប្រាស់ទស្សន៍ទ្រនិច
សូមចុច ទស្សន៍ទ្រនិច ន�ៅល�ើម៉ឺនុយជំនួយការ។ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងអេក្រង់ ដ�ោយប្រើចលនាម្រាមដៃកូនន�ៅល�ើ​
ផ្នែកប៉ះ។ អូសម្រាមដៃន�ៅល�ើផ្នែកប៉ះ ដ�ើម្បីផ្លាស់ទីទស្សន៍ទ្រនិច។ អ្នកក៏អាចចុចន�ៅល�ើអេក្រង់ ដ�ើម្បីជ្រើសរ�ើស
ធាតុន�ៅខាងក្រោមទស្សន៍ទ្រនិចបានផងដែរ។
ប្រើជម្រើសខាងក្រោម៖
• /
៖ អូសទ�ៅឆ្វេង ឬទ�ៅស្តាំន�ៅល�ើអេក្រង់។
• /
៖ អូសឡ�ើង ឬចុះន�ៅល�ើអេក្រង់។
• ៖ ពង្រីកផ្នែកដែលទស្សន៍ទ្រនិចស្ថិតន�ៅ។
• ៖ផ្លាស់ទីផ្នែកប៉ះទ�ៅកន្លែងផ្សេង។
• ៖ បិទផ្នែកប៉ះ។
ដ�ើម្បីផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ទស្សន៍ទ្រនិច និងផ្នែកប៉ះ សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូលប​្រើ →
ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម → ម៉ឺនុយ​ជំនួយ។ បន្ទាប់មក ផ្លាស់បតូរ្ ការកំណត់តាមបំណងន�ៅក្នុង ទស្សន៍ទ្រនិច
និង ការបញ្ជាអេក្រ
​
ង់។
ការប្រើប្រាស់ម៉ឺនុយជំនួយការបន្ថែម
កំណត់ឱ្យឧបករណ៍បង្ហាញម៉ឺនុយជំនួយការបន្ថែមសម្រាប់កម្មវិធីដែលបានជ្រើសរ�ើស។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម → ម៉ឺនុយ​ជំនួយ → ជំនួយ​
បន្ថែម បន្ទាបម
់ កចុចប៊ូតុងបិទប�ើកដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា រួចជ្រើសរ�ើសកម្មវិធី។
ងាយ​ប�ើក​អេក្រង់
ប�ើកអេក្រង់ដ�ោយធ្វើចលនាដៃរបស់អ្នកន�ៅល�ើសិនសឺ ដែលស្ថិតន�ៅផ្នែកខាងល�ើឧបករណ៍។ អ្នកអាចប�ើកអេ
ក្រង់ដ�ោយមិនចាំបាច់ចុចគ្រាប់ចុចឡ�ើយ។ ន�ៅពេលប្រើប្រាស់មុខងារនេះ សូមដាក់ឧបករណ៍ន�ៅផ្ទៃរាបស្មើ
ដ�ោយដាក់អេក្រង់ផ្ងារមកមុខ ឬដាក់វាឱ្យន�ៅនឹងមួយកន្លែង ដ�ើម្បីកុំឱ្យវាមានចលនាចុះឡ�ើង។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម និងអន្តរកម្ម
បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ងាយ​ប�ើក​អេក្រង់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ការពន្យារពេល​ប៉ះ​ជាប់
កំណត់ពេលសម្គាល់សម្រាប់ការចុចសង្កត់អេក្រង់ឱ្យជាប់។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម → ការពន្យារពេល​ប៉ះ​ជាប់
បន្ទាប់មកជ្រើសរ�ើសជម្រើស។
248
ឧបសម្ពន
ចុច បន្ទាបព
់​ ី​សញ្ញាចង្អុលឈ
​ ប់
កំណត់ឱ្យឧបករណ៍ជ្រើសរ�ើសធាតុណាមួយដ�ោយស្វ័យប្រវត្តិ ន�ៅពេលអ្នកដាក់សញ្ញាព្រួញកណ្តុរន�ៅល�ើធាតុ
ន�ោះ។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម បន្ទាប់មកចុចគន្លឹះបិទប�ើក
ចុច បន្ទាបព
់​ ី​សញ្ញាចង្អុលឈ
​ ប់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ការត្រួតត្រា​អន្តរកម្ម
ប�ើកដំណ�ើរការមុខងារគ្រប់គ្រងអន្តរកម្ម ដ�ើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លើយតបរបស់ឧបករណ៍ចំព�ោះការបញ្ចូល
ពេលកំពុងប្រើកម្មវិធី។
1 ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូលប​្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម → ការត្រួតត្រា​
អន្តរកម្ម។
2 ប៉ះ​កុងតាក់ ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា។
3 ចុចសង្កត់គ្រាប់ចុចថាមពល និងគ្រាប់ចុចក​ ម្រិតសំឡេងតំណាលគ្នាឱ្យជាប់ ពេលកំពុងប្រើកម្មវិធី។
4 កែសម្រួលទំហំស៊ុម ឬគូសបន្ទាបន�់ ៅជុំវិញផ្នែក ដែលអ្នកចង់ទប់ស្កាត់។
5 ប៉ះ រួចរាល់។
ឧបករណ៍នឹងបង្ហាញផ្នែកដែលបានទប់ស្កាត់។ ផ្នែកដែលបានទប់ស្កាត់នឹងមិនឆ្លើយតបន�ោះទេ
ន�ៅពេលអ្នកប៉ះវា ហ�ើយប៊ូតុងរបស់ឧបករណ៍នឹងត្រូវបានបិទដំណ�ើរការ។ ទ�ោះបីយ៉ាងណាក្តី អ្នកអាចប�ើក
មុខងារផ្សេងៗសម្រាប់គ្រាប់ចុចថាមពល គ្រាប់ចុចក
​ ម្រិតសំឡេង និងក្តារចុចន�ៅក្នុងមុខងារគ្រប់គ្រងអន្តរក
ម្មបាន។
ដ�ើម្បីបិទដំណ�ើរការមុខងារគ្រប់គ្រងអន្តរកម្ម សូមចុចសង្កតគ្រា
់ ប់ចុចថាមពល និងគ្រាប់ចុច​
កម្រិតសំឡេងតំណាលគ្នាឱ្យជាប់។
ដ�ើម្បីកំណត់ឱ្យឧបករណ៍ចាក់ស�ោអេក្រង់ បន្ទាប់ពីបទ
ិ ដំណ�ើរការមុខងារគ្រប់គ្រងអន្តរកម្ម សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី
ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ហត្ថក�ោសល្យ និង អន្តរកម្ម → ការត្រួតត្រា​អន្តរកម្ម
បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ប្រើស�
​ ោ​អេក្រង់ ន�ៅពេល​រលត់ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
249
ឧបសម្ពន
ការកំណត់មុខងារបំប្លែងអក្សរទ�ៅជាការនិយាយ
ផ្លាស់បតូរ្ ការកំណត់សម្រាប់មុខងារបំប្លែងអក្សរទ�ៅជាការនិយាយដែលប្រើ ន�ៅពេលប�ើកដំណ�ើរការមុខងារជំនួយ
ការជាសំឡេង ដូចជាភាសា ល្បឿន និងចំណុចជាច្រើនទ�ៀត។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → អត្ថបទ-ទ�ៅ-សម្តី បន្ទាប់មកប្រើមុខងារខាងក្រោម៖
• ម៉ាស៊ីនដ​ែល​ចូលចិត៖្ត ជ្រើសរ�ើសម៉ាស៊ីនណាមួយ សម្រាប់មុខងារបំប្លែងអក្សរទ�ៅជាការនិយាយ។
• ភាសា៖ ផ្លាស់ប្តូរភាសានិយាយរបស់មុខងារបំប្លែងអក្សរទ�ៅជាការនិយាយ។
• អត្រា​សម្តី៖ កែសម្រួលល្បឿនសម្រាប់មុខងារបំប្លែងអក្សរទ�ៅជាការនិយាយ។
• សូរ៖ កែសម្រួលកម្រិតនៃការបញ្ចេញសំឡេងរបស់មុខងារបំប្លែងអក្សរទ�ៅជាការនិយាយ។
• ចាក់៖ ចាក់ការបង្ហាញសាកល្បងខ្លីអំពីការកំណត់ការនិយាយរបស់អ្នក។
• កំណត់​ឡ�ើងវិញ៖ កំណត់ល្បឿននៃការនិយាយ និងកម្រិតនៃការបញ្ចេញសំឡេងឡ�ើងវិញ។
ស�ោ​ទិសដ�ៅ
បង្កើតបន្សំនៃការគូសទិសដ�ៅ ដ�ើម្បីចាក់ស�ោអេក្រង់។
1 ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូលប​្រើ → ស�ោ​ទិសដ�ៅ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
2 អូសម្រាមដៃឡ�ើងល�ើ ចុះក្រោម ទ�ៅឆ្វេង ឬទ�ៅស្តាំឱ្យបានចាប់ពីប្រាំមួយទ�ៅប្រាំបីដង បន្ទាប់មកចុច បន្ត។
3 គូសបន្សំទិសដ�ៅម្តងទ�ៀតដ�ើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ រួចចុច បញ្ជាក់។
250
ឧបសម្ពន
ការចូលប្រើផ
​ ្ទាល់
កំណត់ឱ្យប�ើកម៉ឺនុយលទ្ធភាពប្រើប្រាស់រហ័ស។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ការចូលប្រើផ
​ ្ទាល់ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ បន្ទាប់មកជ្រើសរ�ើសម៉ឺនុយលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីប�ើក ន�ៅពេលអ្នកចុចសង្កត់​
គ្រាប់ចុចថាមពល និងគ្រាប់ចុចក
​ ម្រិតសំឡេងតំណាលគ្នាឱ្យជាប់។
អ្នកអាចចូលប្រើម៉ឺនុយលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ខាងក្រោម៖
• លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ
• Voice Assistant
• កង
ុ តាក់​សាកល
• វីនដូវ​កែវពង្រីក
• ពណ៌​អវិជ្ជមាន
• ការលៃ​តម្រូវ​ពណ៌
• ការត្រួតត្រា​អន្តរកម្ម
ផ្លូវកាត់ន​ៃ​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ
កំណត់ឱ្យចាប់ផ្តើមសេវាកម្មផ្លូវកាត់រហ័ស។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ផ្លូវកាត់ន​ៃ​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។ បន្ទាប់មកចុច សេវា​ផ្លូវកាត់ រួចជ្រើសរ�ើសសេវាកម្មផ្លូវកាត់ដ�ើម្បីចាប់ផ្តើម ន�ៅពេលអ្នកចុ
ចសង្កត់ប៊ូតុងបង្កើនកម្រិតសំឡេង និងប៊ូតុងបន្ថយកម្រិតសំឡេងតំណាលគ្នាឱ្យជាប់រយៈពេលបីវិនាទី។
អ្នកអាចចូលប្រើសេវាកម្មផ្លូវកាត់ខាងក្រោម៖
• កុងតាក់​សាកល Samsung
• Voice Assistant
251
ឧបសម្ពន
ការរំឭក​ពី​ការជូនដំណឹង
កំណត់ឱ្យឧបករណ៍រំឭកអ្នកអំពីការជូនដំណឹង ដែលអ្នកមិនបានពិនិត្យម�ើលន�ៅចន្លោះពេលណាមួយ។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ការរំឭក​ពី​ការជូនដំណឹង បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ដ�ើម្បីកំណត់ឱ្យឧបករណ៍ញ័រ ន�ៅពេលអ្នកមិនបានពិនិត្យម�ើលការជូនដំណឹង សូមចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ញ័រ
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
ដ�ើម្បីកំណត់ចន្លោះពេលនៃការរំឭក សូមចុច ចន្លោះពេល​ការរំឭក។
ដ�ើម្បីកំណត់កម្មវិធីឱ្យរំឭកអ្នកអំពីការជូនដំណឹង សូមជ្រើសរ�ើសកម្មវិធីន�ៅផ្នែកខាងក្រោម បង្ហាញ​ការជូនដំណឹង​
ពី។
ការឆ្លើយ និងបញ្ចប់ការនិយាយទូរសព្ទ
ផ្លាស់បតូរ្ វិធីឆ្លើយ ឬបញ្ចប់ការនិយាយទូរសព្ទ។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ការឆ្លើយ និង ការបញ្ចបក
់​ ារហ�ៅ។
ជ្រើសរ�ើសវិធីដែលចង់ប្រើ។
ការប្រើប្រាស់មុខងារចុចម្តង
ន�ៅពេលសំឡេងម�៉ោងរ�ោទ៍ ឬសំឡេងទូរសព្ទហ�ៅចូលបន្លឺឡ�ើង សូមចុចប៊ូតុងដ�ើម្បីបញ្ឈប់ម�៉ោងរ�ោទ៍ ឬឆ្លើយតប
ឬបដិសេធការហ�ៅចូល ជំនួសឱ្យការអូសប៊ូតុង។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបិទប�ើក ទម្រង់ប
​ ៉ះ​ម្ដង
ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
252
ឧបសម្ពន
ការគ្រប់គ្រងការកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើ
ការរក្សាទុកការកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើន�ៅក្នុងឯកសារ
នាំចេញការកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើបច្ចុប្បន្នន�ៅក្នុងឯកសារ។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ការចម្លងទុកក
​ ារកំណត់​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ → នាំចូល/​
នាំចេញ → នាំចេញ​ទ�ៅ​ឯកសារ​របស់​ខ្ញុំ។
ការនាំចូលឯកសារនៃការកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើ
នាំចូលឯកសារនៃការកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើ និងអាប់ដេតការកំណត់បច្ចុប្បន្ន។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ការចម្លងទុកក
​ ារកំណត់​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ → នាំចូល/​
នាំចេញ → នាំចូលព
​ ី ឯកសារ​ខ្ញុំ។ ជ្រើសរ�ើសឯកសារណាមួយដ�ើម្បីនាំចូល រួចចុច រួចរាល់។ ការកំណត់លទ្ធភាព
ចូលប្រើនឹងអាប់ដេត ផ្អែកតាមឯកសារដែលបាននាំចូល។
ការចែករំលែកឯកសារនៃការកំណត់លទ្ធភាពចូលប្រើ
ចែករំលែកឯកសារនៃការកំណត់លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ជាមួយអ្នកដទៃតាមរយៈអ៊ីមែល, Wi-Fi ផ្ទាល់, Bluetooth
និងមុខងារជាច្រើនទ�ៀត។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច លទ្ធភាព​ចូល​ប្រើ → ការចម្លងទុកក
​ ារកំណត់​លទ្ធភាព​ចូលប្រើ →
ចែករំលែក។ បន្ទាប់មកជ្រើសរ�ើសឯកសារលទ្ធភាពចូលប្រើ រួចចុច រួចរាល់។ ជ្រើសរ�ើសវិធីចែករំលែក
រួចអនុវត្តតាមការណែនាំ ដ�ើម្បីចែករំលែកឯកសារ។
253
ឧបសម្ពន
ការដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា
សូមសាកល្បងអនុវត្តតាមដំណ�ោះស្រាយខាងក្រោមជាមុនសិន មុនពេលទាក់ទងទ�ៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម
Samsung។ ករណីមួយចំនួនអាចនឹងមិនអនុវត្តចំព�ោះឧបករណ៍របស់អ្នកន�ោះទេ។
ន�ៅពេល​អ្នកប�
​ ើក​ឧបករណ៍ ឬ​ក៏​ខណៈពេល​អ្នក​កំពុងប​្រើ​ឧបករណ៍ វា​សុំ​ឲ្យ​អ្នក​
វាយបញ្ចូល​កូដ​ណា​មួយ​ខាងក្រោម៖
• ពាក្យសម្ងាត់៖ ន�ៅពេល​មុខងារ​ចាក់ស�ោ​ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​ប�ើកប្រើ អ្នក​ត្រូវតែ​វាយបញ្ចូលព
​ ាក្យសម្ងាត់​ដែល​
អ្នក​បាន​កំណត់​សម្រាប់ឧ
​ បករណ៍។
• កូដ PIN៖ ន�ៅពេលប្រើឧបករណ៍ជាល�ើកដំបូង ឬន�ៅពេលប�ើកមុខងារតម្រូវឱ្យបញ្ចូលកូដ PIN
អ្នកត្រូវបានបញ្ចូលកូដ PIN ដែលភ្ជាប់មកជាមួយស៊ីកាត SIM ឬកាត USIM។ អ្នកអាចបិទមុខងារនេះ
ដ�ោយប្រើម៉ឺនុយចាក់ស�ោកាត SIM។
• កូដ PUK៖ ជាធម្មតាកាត SIM ឬកាត USIM ជាប់ស�ោ ដ�ោយសារអ្នកបញ្ចូលកូដ PIN ខុសច្រើនដង។
អ្នកត្រូវបញ្ចូលកូដ PUK ដែលបានផ្តល់ដ�ោយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវារបស់អ្នក។
• កដ
ូ PIN2៖ ន�ៅពេលចូលប្រើម៉ឺនុយដែលតម្រូវឱ្យមានកូដ PIN2 អ្នកត្រូវបញ្ចូលកូដ PIN2
ដែលភ្ជាប់មកជាមួយកាត SIM ឬកាត USIM។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងទ�ៅក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេ
វារបស់អ្នក។
ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកប
​ ង្ហាញ​សារ​កំហុសប
​ ណ្ដាញ​ឬសេ
​ វា
• ន�ៅពេលស្ថិតន�ៅកន្លែងមានសេវាខ្សោយ ឬទទួលសេវាខ្សោយ ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចនឹងដាច់សេវា។
សូមផ្លាស់ទីទ�ៅកន្លែងផ្សេង រួចព្យាយាមម្តងទ�ៀត។ ពេលកំពុងផ្លាស់ទី សារបញ្ហាអាចនឹងបង្ហាញដដែលៗ។
• អ្នកមិនអាចចូលប្រើជម្រើសមួយចំនួនដ�ោយមិនមានការជាវន�ោះទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង
ទ�ៅក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវារបស់អ្នក។
ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកម
​ ិនប�
​ ើក
ន�ៅពេលអស់ថទ
្ម ាំងស្រុង ឧបករណ៍របស់អ្នកនឹងមិនប�ើកន�ោះទេ។ សូមសាកថ្មឱ្យពេញ មុនពេលប�ើកឧបករណ៍។
254
ឧបសម្ពន
អេក្រង់ប៉ះត
​ បត​យឺត​ឬ​មិន​ត្រឹមត្រូវ
• ប�ើ​អ្នក​បិទ​ស្គ្រីន​ការពារ​អេក្រង់ឬ
​ ​ភ្ជាប់​គ្រឿងបន្សំ​ស្រេចចិត្ត​ល�ើ​អេក្រង់ប៉ះ អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​
ដំណ�ើរការមិនបានត្រឹមត្រូវ។
• ប�​អ
ើ ្នក​កំពុងព
​ ាក់​ស្រោមដៃ, ប�ើ​ដៃ​របស់​អ្នក​កខ្វក់ ខណៈពេល​ប៉ះ​អេក្រង់ប៉ះ ឬ​ក៏​ប�ើ​អ្នក​ប៉ះ​អេក្រង់​ដ�ោយ​ប្រើ​វត្ថុ​
ស្រួច​ឬ​ចុង​ម្រាមដៃ​របស់អ
​ ្នក អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្វើ​មុខងារ​ខុសប្រក្រតី។
• អេក្រង់ប៉ះអ
​ ាច​ធ្វើ​មុខងារ​ខុសប្រក្រតីក
​ ្នុង​ស្ថានភាព​ស�ើម ឬ​ក៏​ន�ៅពេល​ត្រូវ​ទឹក។
• ចាប់ផ្ដើម​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ឡ�ើងវិញ ដ�ើម្បី​ជម្រះ​កំហុស​សុហ្វវែរ​បណ្តោះអាសន្ន​នានា។
• ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា សុហ្វវែរ​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​អាប់ដេត​ទ�ៅ​កំណែ​ថ្មីបំផុត។
• ប�​អេក្រ
ើ
ង់ប៉ះឆ
​ ្កូត​ឬ​ខូច សូម​ទ�ៅ​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នកគ
​ ាំង​ឬ​ជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ
សូមសាកល្បងអនុវត្តតាមដំណ�ោះស្រាយខាងក្រោមនេះ។ ប្រសិនប�ើបញ្ហាន�ៅតែមិនអាចដ�ោះស្រាយបាន
សូមទាក់ទងទ�ៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម Samsung។
ការចាប់ផ្ដើមឧ
​ បករណ៍​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​ឬ​ជាប់ អ្នក​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​បទ​
ិ កម្មវិធី ឬ​ក៏​បិទ​ឧបករណ៍ រួច​ប�ើក​វា​ឡ�ើងវិញ។
ការបង្ខំឲ
​ ្យ​ចាប់ផ្ដើម​ឡ�ើងវិញ
ប�ើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​គាំង​និង​មិន​ឆ្លើយតប សូម​ចុចឲ
​ ្យ​ជាប់​ល�ើ​គ្រាប់ចុចថ
​ ាមពល​និង​គ្រាប់ចុចប
​ ន្ថយ​សំឡេង​ក្នុង​
ពេល​ដំណាលគ្នា ឲ្យ​បាន​ល�ើសពី 7 វិនាទី ដ�ើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​វា​ឡ�ើងវិញ។
ការកំណត់​ឧបករណ៍ឡ�
​ ើងវិញ
ប�ើ​វិធខ
ី​ ាងល�ើ​មិន​អាច​ដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា​របស់​អ្នក​បាន​ទេ សូម​ធ្វើ​ការកំណត់​ទិន្នន័យព
​ ​រ�
ី ោងចក្រ​ឡ�ើងវិញ។
ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច ការគ្រប់គ្រង​ទូទ�ៅ → កំណត់ឡ�
​ ើងវិញ → ការកំណត់​ទិន្នន័យរ�
​ ោងចក្រ​
​ ាំង​អស់។ មុនពេលកំណត់ដូចដ�ើមទាំងស្រុងឡ�ើងវិញ សូមកុំភ្លេចបម្រុង
ឡ�ើងវិញ → កំណត់​ឡ�ើងវិញ → លុបទ
ទុកច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យសំខាន់ៗទាំងអស់ដែលផ្ទុកន�ៅក្នុងឧបករណ៍។
255
ឧបសម្ពន
ការហ�ៅ​មិនប
​ ាន​ភជា្ ប់
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នកអ
​ ាច​ប្រើ​បណ្ដាញ​ទូរសព្ទ​ចល័ត​ត្រឹមត្រូវ។
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​មិន​បាន​កំណត់​ការរារាំង​ការហ�ៅ​សម្រាប់​លេខ​ទូរសព្ទ​ដែល​អ្នកក
​ ំពុង​ហ�ៅ។
• សម​ប
ូ ្រាកដ​ថា អ្នក​មិន​បាន​កំណត់​ការរារាំង​ការហ�ៅ​សម្រាប់​លេខ​ទូរសព្ទ​ហ�ៅ​ចូល។
អ្នកដទៃ​មិនអ
​ ាច​ឮ​អ្នកន
​ ិយាយ​តាម​ការហ�ៅ
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​មិន​បាន​គ្រប​ល�ើ​មីក្រូហ្វូនជ
​ ាប់​មកជាមួយ។
• សូម​ប្រាកដ​ថា មីក្រូហ្វូន​ស្ថិត​ន�ៅ​ជិត​មាត់​របស់អ
​ ្នក។
• ប�ើ​ប្រើ​កាស សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ភ្ជាប់វ​ា​ត្រឹមត្រូវ។
សំឡេង​ខ្ទរ ក្នុងអ
​ ំឡុងពេល​ហ�ៅ
លៃតម្រូវ​កម្រិតសំឡេង​ដ�ោយ​ចុច​គ្រាប់ចុច​កម្រិតសំឡេង ឬ​ក៏​ផ្លាស់ទី​ទ�ៅ​កន្លែង​ផ្សេង។
បណ្តាញ​ចល័តឬ
​ ​អ៊ីនធ�ើណិតដ
​ ាច់​ញឹកញាប់ ឬ គុណភាព​អូឌីយ៉ូ​អន់
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​មិន​កំពុងខ
​ ្ទប់​អង់តែន​ខាងក្នុងរ​បស់ឧ
​ បករណ៍។
• ន�ៅពេលស្ថិតន�ៅកន្លែងមានសេវាខ្សោយ ឬទទួលសេវាខ្សោយ ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចនឹងដាច់សេវា។
អ្នកអាចមានបញ្ហាក្នុងការតភ្ជាប់ ដ�ោយសារបញ្ហាដែលបណ្តាលមកពីស្ថានីយមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់
សេវា។ សូមផ្លាស់ទីទ�ៅកន្លែងផ្សេង រួចព្យាយាមម្តងទ�ៀត។
• ន�ៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍ ខណៈពេល​កំពុង​ផ្លាស់ទី សេវា​បណ្តាញ​ឥតខ្សែ​អាច​ត្រូវ​បាន​បិទ ដ�ោយសារ​បញ្ហា​
ជាមួយ​បណ្តាញ​របស់​អ្នកផ្តល់ស​េវា។
អាយខុនថ
​ ្ម​ទទេ
មានន័យថាថ្មខ្សោយ សាក​ថ្ម។
256
ឧបសម្ពន
ថ្ម​មិនស
​ ាក​ប្រក្រតី (សម្រាប់ឆនា្ ំងសាកដែលមានការទទួលស្គាល់ពី Samsung)
• សូម​ប្រាកដ​ថា គ្រឿងសាក​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ត្រឹមត្រូវ។
• សូម​ទ�ៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សេវា Samsung ដ�ើម្បី​ផ្លាស់​ថ្ម។
ថ្ម​ឆាប់​អស់ល�
​ ឿន​ជាង​ពេល​ទ�ើប​ទិញ​ដំបូង
• ន�ៅពេល​អ្នក​ដាក់​ឧបករណ៍ឬ
​ ​ថ​ក
្ម ្នុងក
​ ន្លែង​ដែល​មាន​សីតុណ្ហភាព​ត្រជាក់ឬ
​ ​ក្តៅ​ខ្លាំង បន្ទុក​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​
អាច​ធ្លាក់ចុះ។
• ការប្រើប្រាស់​ថន
​្ម ឹង​ក�ើនឡ�ើង ន�ៅពេល​អ្នក​ប្រើ​មុខងារ​ឬក
​ ម្មវិធី​មួយ​ចំនួនដ
​ ូចជា GPS, ហ្គេម ឬ​អ៊ីនធ�ើណិត។
• ថ្ម​មាន​អាយុកាល​កំណត់ ហ�ើយ​ការសាក​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​នឹងខ
​ ជាងមុ
្លី​
ន​ទ�ៅតាមពេលវេលា។
សារ​កំហុសលេ
​ ចឡ�ើង ន�ៅពេល​ចាប់ផ្ដើមក
​ ាមេរ៉ា
ឧបករណ៍របស់អ្នកត្រូវមានទំហំផ្ទុក និងថាមពលថ្មគ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីដំណ�ើរការកម្មវិធីកាមេរ៉ា។
ប្រសិនប�ើអ្នកទទួលបានសារបញ្ហា ន�ៅពេលចាប់ផ្តើមកាមេរ៉ា សូមសាកល្បងអនុវត្តតាមចំណុចខាង​ក្រោម៖
• សាក​ថ្ម។
• បង្កើនទំហមេម
ី​ បករណ៍រ​បស់​អ្នក។
ំ
៉ូរីខ្លះ ដ�ោយ​ផ្ទេរ​ឯកសារ​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ ឬ​ក៏​លុបឯ
​ កសារ​ចេញ​ពឧ
• សម
ូ ចាប់ផ្តើមឧបករណ៍ឡ�ើងវិញ។ ប្រសិនប�ើកម្មវិធីកាមេរ៉ាន�ៅតែមានបញ្ហា បន្ទាប់ពីសាកល្បងអនុវត្តតាមគ
ន្លឹះទាំងនេះ សូមទាក់ទងទ�ៅ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម Samsung។
គុណភាព​រូបថត​អន់ជ
​ ាង​ការបង្ហាញ
• គុណភាព​នៃ​រូបថត​របស់​អ្នក​អាច​ប្រែប្រួល អាស្រ័យ​ល�ើ​បរិស្ថាន​ជុំវិញន
​ ិងប
​ ច្ចេកទេស​ថត​ដែល​អ្នក​ប្រើ។
• ប�ើ​អ្នក​ថត​រូប​ក្នុង​ទី​ងងឹត ពេល​យប់ ឬ​ក៏​ក្នុង​អគារ ភាពអ៊ូអែ​នៃ​រូប​អាច​ក�ើតឡ�ើង ឬ​ក៏​រូបអ
​ ាច​មិន​ផ្តោត។
257
ឧបសម្ពន
សារ​បញ្ហា​លេចឡ�ើង ន�ៅពេល​ប�ើក​ឯកសារ​ពហុព័ត៌មាន
ប�ើ​អ្នក​ទទួល​សារ​កំហុស ឬ ឯកសារ​ពហុព័ត៌មាន​មិនដ
​ ំណ�ើរការ ន�ៅពេល​អ្នក​ប�ើក​ពួកវា​ល�ើឧ
​ បករណ៍​របស់​អ្នក
សូម​សាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​មេម៉ូរ​ទ
៏​ ុបឯ
ី​ បករណ៍រ​បស់​អ្នក។
ី ំនេរ​ខលះ្ ដ�ោយ​ផ្ទេរ​ឯកសារ​ទ�ៅ​កុំព្យូទ័រ ឬ​កល
​ កសារ​ចេញ​ពឧ
• ត្រូវប្រាកដថាឯកសារតន្ត្រីមិនមានការការពារដ�ោយបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងសិទ្ធិឌីជីថល (DRM)។
ប្រសិនប�ើឯកសារដែលមានការការពារដ�ោយ DRM ត្រូវប្រាកដថា អ្នកមានអាជ្ញាបណ្ណត្រឹមត្រូវ
ឬមានស�ោដ�ើម្បីចាក់ឯកសារន�ោះ។
• ត្រូវប្រាកដថាឧបករណ៍ស្គាល់ទម្រង់ឯកសារន�ោះ។ ប្រសិនប�ើឧបករណ៍មិនស្គាល់ទម្រង់ឯកសារដូចជា
DivX ឬ AC3 សូមដំឡ�ើងកម្មវិធីដែលស្គាល់វា។ ដ�ើម្បីបញ្ជាក់ទម្រង់ឯកសារដែលឧបករណ៍របស់អ្នកស្គាល់
សូមចូលទ�ៅកាន់គេហទំព័រ www.samsung.com។
• ឧបករណ៍របស់អ្នកស្គាល់រូបភាព និងវីដេអូដែលវាថត។ រូបភាព
និងវីដេអូដែលថតដ�ោយឧបករណ៍​ផ្សេងអាចនឹងមិនដំណ�ើរការត្រឹមត្រូវន�ោះទេ។
• ឧបករណ៍របស់អ្នកស្គាល់ឯកសារពហុមេឌ�ៀ ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវារប
ស់អ្នក ឬក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មបន្ថែម។ ខ្លឹមព័ត៌មានមួយចំនួនបានចែកចាយន�ៅល�ើអ៊ីនធ�ើណិត
ដូចជាសំឡេងរ�ោទ៍ វីដេអូ ឬរូបផ្ទៃអេក្រង់ អាចនឹងមិនដំណ�ើរការប្រក្រតីន�ោះទេ។
Bluetooth មិនដ
​ ណ�
ំ
ើរការ​ល្អ
ប�ើ​ឧបករណ៍ Bluetooth មួយ​ទ�ៀត​មិន​ត្រូវ​បាន​រកឃ�ើញ ឬ​ក៏​មាន​បញ្ហា​ការភ្ជាប់​ឬ​ការធ្វើ​មុខងារ​ខុស​ប្រក្រតី
សូម​សាកល្បង​ខាងក្រោម៖
• សូម​ប្រាកដ​ថា ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​ចង់​ភ្ជាប់ជ
​ ាមួយ​បាន​ត្រៀម​រួចរាល់​សម្រាប់ក
​ ារស្កេនរក​ឬ​ភ្ជាប់​ទ�ៅ។
• សូម​ប្រាកដ​ថា ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក និង ឧបករណ៍ Bluetooth ផ្សេងទ�ៀត ស្ថិតក្នុងវ​ិសាលភាព
Bluetooth អតិបរមា (10 m)។
• ល�ើ​ឧបករណ៍​របស់អ
​ ្នក សូម​ចាប់ផ្ដើម​កម្មវិធី ការកំណត់, ប៉ះ ការភ្ជាប់ រួច​ហ�ើយប
​ ៉ះ​កុងតាក់ Bluetooth
ដ�ើម្បី​ប�ើកដំណ�ើរការ​វា​ឡ�ើងវិញ។
• ន�ៅល�ើឧបករណ៍របស់អ្នក សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច ការគ្រប់គ្រង​ទទ�
ូ ៅ → កំណត់ឡ�
​ ើងវិញ
→ ធ្វើ​ការកំណត់​បណ្ដាញ​ឡ�ើងវិញ → កំណត់​ការកំណត់ឡ�
​ ើង​វិញ ដ�ើម្បីកំណត់ការកំណត់បណ្តាញឡ�ើង
វិញ។ អ្នកអាចបាត់បង់ព័ត៌មានចុះឈ្មោះ ន�ៅពេលធ្វើការកំណត់ឡ�ើងវិញ។
ប�ើ​បណ្ណែ​ខាងល�ើ​មិន​អាច​ដ�ោះស្រាយ​បញ្ហា​បាន​ទេ សូម​ទាក់ទង​មជ្ឈមណ្ឌលស​េវា Samsung។
258
ឧបសម្ពន
ការភ្ជាប់​មិនត្រូ
​ វ​បាន​បង្កើត ន�ៅពេល​អ្នកភ
​ ជា្ ប់​ឧបករណ៍​ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ
• សូម​ប្រាកដ​ថា ខ្សែ USB ដែល​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​ត្រូវគ្នា​ជាមួយឧ
​ បករណ៍រ​បស់​អ្នក។
• សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ដំឡ�ើង​ដ្រាយវ�ើ​និង​បាន​អាប់ដេត​វា​ត្រឹមត្រូវ​ល�ើក
​ ុំព្យូទ័រ​របស់អ
​ ្នក។
• ប�​ើអ្នក​ជា​អ្នកប្រើប្រាស់ Windows XP សូម​ប្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ដំឡ�ើង Windows XP Service Pack
3 ឬ​ខស
្ព ់ជាង​នេះ ល�ើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក។
ឧបករណ៍រ​ក​មិនឃ�
​ ើញ​ទីកន្លែង​បច្ចុប្បន្នរ​បស់​អ្នក
សញ្ញា GPS អាចមានការកាត់ផ្តាច់ន�ៅក្នុងទីតាំងមួយចំនួន ដូចជាន�ៅបរិវេណខាងក្នុងជាដ�ើម។
សូមកំណត់ឱ្យឧបករណ៍ប្រើ Wi-Fi ឬបណ្តាញទូរសព្ទចល័ត ដ�ើម្បីស្វែងរកទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកន�ៅក្នុងស្ថាន
ភាពបែបនេះ។
ទិន្នន័យដ​ែល​បាន​រក្សាទុក​កនុង
្ ឧ
​ បករណ៍ប
​ ាន​បាត់
សូមធ្វើការបម្រុងទុកច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យមានសារៈសំខាន់ទាំងអស់ដែលផ្ទុកន�ៅក្នុងឧបករណ៍ជានិច្ច។
ពុន�
ំ ោះទេ អ្នកនឹងមិនអាចស្តារទិន្នន័យឡ�ើងវិញបានឡ�ើយ ប្រសិនទិន្នន័យន�ោះខូច ឬបាត់។ Samsung មិនទ
ទួលខុសត្រូវចំព�ោះការបាត់បង់ទិន្នន័យដែលផ្ទុកន�ៅក្នុងឧបករណ៍ឡ�ើយ។
មាន​ចន្លោះ​តូច​មួយលេ
​ ចឡ�ើងជ
​ ុំវិញ​ផ្នែក​ខាងក្រៅ​នៃ​សម្បក​ឧបករណ៍
• ចន្លោះ​នេះ​គឺ​ជា​លក្ខណៈពិសេស​នៃ​ផលិតកម្ម ហ�ើយក
​ ារយ�ោក​ឬរ​ំញ័រ​តិចតួចខ
​ ្លះ​នៃ​គ្រឿង​នានា​អាច​
ក�ើតឡ�ើង។
• តាម​ពេល ការកកិតរ​វាង​គ្រឿង​នានា​អាច​ធ្វើឲ
​ ្យ​ចន្លោះ​នេះ​រីកប
​ ន្តិច។
ទំហម
ំ​ ិន​គ្រប់គ្រាន់ក
​ នុង
្ ឃ
​ ្លាំងផ្ទុករ​បស់​ឧបករណ៍
លុប​ទិន្នន័យ​មិន​ចាំបាច់​ចេញ ដូចជា​ឃ្លាំងសម្ងាត់ ដ�ោយ​ប្រើ​អភិបាល​វៃឆ្លាត ឬ​ក​ល
៏ ុបក
​ ម្មវិធឬ
ី​ ឯ
​ កសារ​មិន​ប្រើ​
ដ�ោយដៃ ដ�ើម្បី​បង្កើនទំហំក្នុងឃ្លាំងផ្ទុក។
ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធម
ី​ ិន​លេចឡ�ើងល�
​ ើ​គេហអេក្រង់
អ្នកអាចប�ើកអេក្រង់កម្មវិធីដ�ោយអូសឡ�ើងល�ើ ឬចុះក្រោមន�ៅល�ើអេក្រង់ដ�ើម ដ�ោយមិនចាំបាច់ប្រើប៊ូតុងកម្មវិធី។
ដ�ើម្បីបង្ហាញប៊ូតុងកម្មវិធីន�ៅផ្នែកខាងក្រោមអេក្រង់ដ�ើម សូមចាប់ផ្តើមកម្មវិធី ការកំណត់ រួចចុច អេក្រង់ → គេហ​
អេក្រង់ → ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី → បង្ហាញ​ប៊ូតុងក
​ ម្មវិធី → ប្រើ។
259
ឧបសម្ពន
គេហប៊ូតុងម
​ ិនលេ
​ ចឡ�ើង
របាររុករកដែលមានគេហប៊ូតុងអាចនឹងបាត់ ពេលកំពុងប្រើកម្មវិធី និងមុខងារជាក់លាក់មួយចំនួន។
ដ�ើម្បីម�ើលរបាររុករក សូមអូសឡ�ើងល�ើពីផ្នែកខាងក្រោមអេក្រង់។
របារ​លៃតម្រូវ​ពន្អេក្រ
លឺ​
ង់ម
​ ិន​លេចឡ�ើងល�
​ ើ​ផ្ទាំង​ជូនដំណឹង
ប�ើកផ្ទាំងជូនដំណឹងដ�ោយអូសរបារស្ថានភាពចុះក្រោម បន្ទាប់មកអូសផ្ទាំងជូនដំណឹងចុះក្រោម។ ចុច
ដែល
ស្ថិតន�ៅក្បែររបារកែសម្រួលកម្រិតពន្លឺ រួចចុចប៊ូតុងបិទប�ើក បង្ហាញ​ការបញ្ជា​ន�ៅ​ខាងល�ើ ដ�ើម្បីប�ើកដំណ�ើរការវា។
Samsung Cloud មិនដ
​ ំណ�ើរការ
• សម​ប
ូ ្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​ភ្ជាប់​ទ�ៅ​បណ្តាញ​ត្រឹមត្រូវ។
• អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Samsung Cloud បានទេ អំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យសេវាកម្ម Samsung
Cloud។ សូមព្យាយាមម្តងទ�ៀតន�ៅពេលក្រោយ។
ឧបករណ៍មិនស្គាល់ប្រស្រីភ្នែករបស់ខុំន្ញ �ៅល�ើអេក្រង់ជាប់ស�ោ
• ត្រូវប្រាកដថាមិនមានអ្វីបាំងកាមេរ៉ាសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែក និងពន្លឺភ្លើង LED រួចព្យាយាមម្តងទ�ៀត។
• ប្រសិនប�ើស្ថានភាពពន្លឺខុសគ្នាខ្លាំងពីពន្លឺ ន�ៅពេលអ្នកថតបញ្ចូលប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នក ឧបករណ៍ប្រហែល
ជាមិនអាចសម្គាល់ប្រស្រីភ្នែករបស់អ្នកបានទេ។ សូមផ្លាស់ទីទ�ៅកន្លែងផ្សេង រួចព្យាយាមម្តងទ�ៀត។
• ត្រូវប្រាកដថាឧបករណ៍ន�ៅស្ងៀម ឬមិនផ្អៀងខ្លាំងពេក។
260
សិទអ
្ធិ​ ្នកនិពន្ធ
សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ © 2018 Samsung Electronics
ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ដ�ោយ​ច្បាប់​ការរក្សាសិទ្ធិ​អន្តរជាតិ។
គ្មាន​ផ្នែក​ណា​មួយ​នៃ​ស�ៀវភ�ៅណែនាំ​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ឡ�ើងវិញ ចែកចាយ បកប្រែ ឬ​បញ្ជូន​ជា​ទម្រង់​
ណា​មួយ ឬ​ក​ត
៏ ាម​មធ្យោបាយ​ណា​មួយ​ឡ�ើយ មិនថ
​ ា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិចឬ
​ ​មេកានិច រួមទាំងក
​ ារថត​ចម្លង
ការថតទុក ឬ​ការរក្សាទុក​ក្នុង​ឃ្លាំងផ្ទុក​ព័តម
៌ ាន​និង​ប្រព័ន្ធ​ទាញយក​ទិន្នន័យ​មក​វិញ ដ�ោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ជា​
លាយលក្ខណ៍​ជាមុនព
​ ី Samsung Electronics។
ពាណិជ្ជសញ្ញា
• SAMSUNG និង ឡូហ្គោ SAMSUNG គឺ​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​របស់ Samsung
Electronics។
• Bluetooth® គឺ​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​របស់ Bluetooth SIG, Inc. ទូទាំងព
​ ិភពល�ោក។
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ និង ឡូហ្គោ
Wi-Fi គឺ​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្របស់
ជី​
Wi-Fi Alliance។
• បានផលិតក្រោមអាជ្ញាបណ្ណរបស់ Dolby Laboratories។ Dolby, Dolby Atmos និងនិមិត្តសញ្ញា
D ឌុបគឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាចុះបញ្ជីរបស់ Dolby Laboratories។
• ពាណិជ្ជសញ្ញា​និង​ការរក្សាសិទ្ធិ​ដទៃ​ផ្សេងទ�ៀត​ទាំងអស់​គឺ​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ម្ចាសព
់​ ួកវា​រ�ៀងៗ​ខ្លួន។
អំពី HEVC Advance
ផលិតផលនេះត្រូវបានលក់ដ�ោយភ្ជាប់មកជាមួយអាជ្ញាបណ្ណមានកម្រិត និងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើជាមួយខ្លឹ
មព័ត៌មាន HEVC ដែលស្របតាមលក្ខណៈសម្បត្តិខាងក្រោមទាំងបីនេះតែប៉ុណ្ណោះ៖ (1) ខ្លឹមព័ត៌មាន HEVC
សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន (2) ខ្លឹមព័ត៌មាន HEVC ដែលមិនមែនសម្រាប់លក់ និង (3) ខ្លឹមព័តម
៌ ាន HEVC ដែ
លត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ោយម្ចាស់ផលិតផល។
ផលិតផលនេះមិនគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយខ្លឹមព័ត៌មានប្រភេទ HEVC បង្កើតឡ�ើងដ�ោយភាគីទីបី
ដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានបញ្ជាទិញ ឬទិញពីភាគីទីបីន�ោះឡ�ើយ លុះត្រាតែអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានសិទ្ធិដាច់ដ�ោ
យឡែក ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមានខ្លឹមព័តម
៌ ានប្រភេទនេះ ដ�ោយអ្នកលក់ខលឹម
្ ព័ត៌មានដែលមានអាជ្ញាប
ណ្ណ។
ការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយខ្លឹមព័ត៌មានប្រភេទ HEVC ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលយកសិ
ទ្ធិមានកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចដែលបានបញ្ជាក់ខាងល�ើ។
Download PDF

advertising