Samsung | SM-G965F/DS | Samsung Galaxy S9+ คู่มือการใช้งาน (Oreo)

SM-G960F/DS
SM-G965F/DS
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້
Lao. 08/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
ສາລະບານ
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
4
ອ່ານຂ້ອຍກ່ອນ
7
ສະຖານະການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່
ມີຄວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນອຸປະກອນ
86 ອິນ​ເຕີເ​ ນັດ
88 ອີ​ເມ​ວ
89 ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
121ແກເລີຣີ
127Always On Display
11 ແຜນຜັງ ແລະ ຟັງຄ໌ຊັນຂອງອຸປະກອນ
129ຂອບໜ້າຈໍ
17 ແບັດເຕີຣີ
136ຫຼາຍໜ້າຕ່າງ
22 ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM (ແຜ່ນ nanoSIM)
141Samsung Gear
28 ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ (ແຜ່ນ microSD)
142Samsung Members
32 ການເປີດ ແລະ ປິດອຸປະກອນ
143Samsung Notes
33 ການຕັ້ງທ�ຳອິດ
144ປະຕິທິນ
36 Samsung account
145Samsung Health
38 ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂ
ອງທ່ານ
152ບັນທຶກສຽງ
154ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ
40 ການເຂົ້າໃຈໜ້າຈໍ
154ໂມງ
53 ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
156ເຄື່ອງຄິດເລກ
55 ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມ
156Game Launcher
159SmartThings
163ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນ
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
164Samsung DeX
58 ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບ
175ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ
60 Bixby
176ແອັບ Google
74 ໂທລະສັບ
79 ຜູ້ຕິດຕໍ່
83 ຂໍ້ຄວາມ
2
ສາລະບານ
ຕັ້ງຄ່າ
228ຄລາວແລະບັນຊີ
229Samsung Cloud
231Smart Switch
178ການແນະນ�ຳ
178ການເຊື່ອມຕໍ່
179Wi-Fi
182ບລູທູດ
184ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ
185NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
187ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​
ໂຍງ
188ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM (ລຸ້ນ SIM
ຄູ່)
189ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ
234Google
235ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
235ການຈັດການທົ່ວໄປ
236ອັບ​ເດດ​ຊອບ​ແວຣ
237ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້
237ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
192ສຽງແລະການສັ່ນ
193Dolby Atmos (ສຽງອ້ອມຮອບ)
238ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
256ການແກ້ໄຂບັນຫາ
193ແຈ້ງເຕືອນ
194ຈໍສະແດງຜົນ
195ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ
196ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື
ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ
197ຄວາມລະອຽດໜ້າຈໍ
197ພາບພັກໜ້າຈໍ
198ວອລເປເປີແລະຕີມ
198ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ
200Dual Messenger
201ການບ�ຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ
204ແອັບ
204ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ
206Smart Lock
207ການສະແກນທີ່ສະຫຼາດ
210ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ
212ການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາ
217ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື
220Samsung Pass
224ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
3
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ອ່ານຂ້ອຍກ່ອນ
ກະລຸນາອ່ານຄູ່ມືນີ້ກ່ອນໃຊ້ອຸປະກອນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
• ຄ� ຳອະທິບາຍຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານຂອງອຸປະກອນ.
• ບາງເນື
້ອໃນອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ, ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ,
ການລະບຸລາຍລະອຽດຂອງລຸ້ນ ຫຼື ຊອບແວຂອງອຸປະກອນ.
• ເນື
້ອໃນ (ເນື້ອໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ) ທີ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີການນ�ຳໃຊ້ CPU ແລະ RAM
ສູງ ຈະກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານໂດຍລວມຂອງອຸປະກອນ. ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອ
ໃນອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການລະບຸລາຍລະອຽດຂອງອຸປະກອນ ແລະ
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມັນຖືກໃຊ້ງານຢູ່.
• ຊ� ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາດ້ານການປະຕິບັດງານທີ່ເກີດຈາກແອັບທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິ
ການອື່ນນອກເໜືອຈາກຊ�ຳຊຸງ.
• ຊ� ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາດ້ານການປະຕິບັດງານ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າກັນບໍ່​ໄດ້ທີ່ເກີດຈາກການຕັ້ງຄ່
າການລົງທະບຽນທີ່ຖືກແກ້ໄຂ ຫຼື ຊອບແວລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຖືກປັບປ່ຽນ. ການພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະກກກ�ຳນົດລະບົບປະຕິບັດການເອງອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ ຫຼື ແອັບໃຊ້ງານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
• ຊອບແວ,
ແຫຼ່ງສຽງ, ວອລເປເປີ, ຮູບ ແລະ ມີເດຍອື່ນທີ່ໃຫ້ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດໃຫ້ໃຊ້ງານແບບຈ�ຳກັດ. ການແຍກ ແລະ ການໃຊ້ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານກາ
ນຄ້າ ຫຼື ຈຸດປະສົງອື່ນໆເປັນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລິຂະສິດ. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທັງ
ໝົດຕໍ່ກັບການໃຊ້ມີເດຍແບບຜິດກົດໝາຍ.
• ທ່
ານອາດຈະຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການບໍລິການຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ,
ການອັບໂຫຼດ ແລະ ການດາວໂຫຼດ, ການຊິງຄ໌ອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ການໃຊ້ການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຂຶ້
ນຢູ່ກັບແຜນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ສ�ຳລັບການໂອນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່, ຂໍແນະນ�ຳໃຫ້ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ
Wi-Fi.
• ແອັ
ບມາດຕະຖານທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນອາດຈະມີການອັບເດດ ແລະ
ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບອີກຕໍ່ໄປ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີແຈ້ງການກ່ອນ. ຖ້າທ່ານມີຄ�ຳຖາມກ່ຽວກັບແອັບທີ່ມ
າພ້ອມກັບອຸປະກອນ, ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການລູກຄ້າຂອງຊ�ຳຊຸງ. ສ�ຳລັບແອັບທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍຜູ້ໃຊ້,
ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
4
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
• ການແກ້
ໄຂລະບົບປະຕິບັດການຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງຊອບແວຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປັນທາງກ
ານອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເກີດຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ມູນເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍໄດ້. ການກະທ�ຳເຫຼົ່າ
ນີ້ເປັນການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງໃບອະນຸຍາດຂອງຊ�ຳຊຸງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງທ່ານເ
ປັນໂມຄະ.
• ອຸ ປະກອນບາງຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຄະນະກ�ຳມະການການສື່ສານຂອງລັດຖະບານ
ກາງ (FCC), ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ລຸ້ນ. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກອະນຸຍາດໂດຍ FCC ແລ້ວ,
ທ່ານສາມາດເບິ່ງ FCC ID ຂອງອຸປະກອນໄດ້. ເພື່ອເບິ່ງ FCC ID, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ
ແຕະ ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ → ສະຖານະ.
ການຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຖືກນ�້ຳແລະຝຸ່ນ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອງຮັບການກັນນ�້ຳ ແລະ ກັນຝຸ່ນ. ປະຕິບັດຕາມເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລ
ະວັງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການກັນນ�ຳ້ ແລະ ກັນຝຸ່ນຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ການ​ບໍ່​ເຮັດ​
ແບບ​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມເສຍຫາຍກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ຫ້
າມແຊ່ອຸປະກອນໃນນ�້ຳຈືດທີ່ເລິກກວ່າ 1,5 m ຫຼື ແຊ່ມັນໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 30 ນາທີ.
ຖ້າທ່ານແຊ່ອຸປະກອນໃນຂອງແຫຼວໃດໜຶ່ງນອກຈາກນ�້ຳຈືດ, ເຊັ່ນ ນ�້ຳເກື່ອ, ນ�້ຳໄອອໍໄນ,
ຫຼືເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ, ຂອງແຫຼວຈະເຂົ້າໄປອູປະກອນໄດ້ໄວກວ່າ.
• ຢ່ າໃຫ້ອຸປະກອນສ�ຳຜັດກັບ ນ�້ຳທີ່ໄຫຼແຮງ.
• ຖ້ າອຸປະກອນສ�ຳຜັດກັບນ�້ຳຈືດ, ເຊັດມັນໃຫ້ແຫ້ງທຸກດ້ານດ້ວຍຜ້າທີ່ສະອາດ ແລະ ນຸ້ມ.
ຖ້າອຸປະກອນສ�ຳຜັດກັບຂອງແຫຼວອື່ນໆ, ເຊັ່ນ ນ�້ຳເກືອ, ນ�້ຳໄອອໍໄນ, ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ,
ລ້າງອອກດ້ວຍນ�ຳ້ ຈືດ ແລະ ເຊັດມັນໃຫ້ແຫ້ງທຸກດ້ານດ້ວຍຜ້າທີ່ສະອາດ ແລະ ນຸ້ມ. ຖ້າທ່ານບໍ່ປ
ະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳເຫຼົ່ານີ້, ການປະຕິບັດງານ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ.
• ຖ້
າອຸປະກອນຖືກແຊ່ລົງໃນນ�້ຳ ຫຼື ໄມໂຄຣໂຟນ ຫຼື ລ�ຳໂພງປຽກ, ສຽງອາດຈະບໍ່ໄດ້ຍິນແຈ້ງໃ
ນລະຫວ່າງການໂທ. ຫຼັງຈາກເຊັດອຸປະກອນດ້ວຍຜ້າທີ່ແຫ້ງແລ້ວ, ຕາກມັນໃຫ້ແຫ້ງຢ່າງລະອຽດ
ລະອໍກ່ອນໃຊ້ມັນ.
• ໜ້
າຈໍສຳ� ຜັດ ແລະ ຄຸນສົມບັດອື່ນໆອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
ຖ້າອຸປະກອນຖືກໃຊ້ໃນນ�້ຳ.
• ຖ້
າອຸປະກອນຂອງທ່ານຕົກ ຫຼື ໄດ້ຮັບແຮງກະແທກ, ຄຸນສົມບັດການກັນນ�້ຳ ແລະ ຝຸ່ນຂອງ
ອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
5
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
• ອຸ ປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການທົດສອບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມ
ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າເປັນນ�້ຳ- ແລະຝຸ່ນລະອອງໃນສະຖານະການສະເພາະ (ສອດຄ່ອງ
ກັບຂໍ້ກ�ຳນົດຂອງການແຍກປະເພດ IP68 ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຕາມມາດຖານສາກົນ
IEC 60529-ອົງສາ ຂອງການປ້ອງກັນທີ່ສະໜອງ [ລະຫັດ IP] ທີ່ຄັດຕິດມານ�ຳ;
ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ: 15–35°C, 86–106 kPa, ນ�້ຳຈືດ, 1,5 ແມັດ, 30 ນາທີ).
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການແຍກປະເພດນີ້, ມັນຍັງຄົງເປັນໄປໄດ້ທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະໄດ້
ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນບາງສະຖານະການ.
ໄອຄອນກ່ຽວກັບຄ�ຳແນະນ�ຳ
ຄ�ຳເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ຕົວທ່ານເອງ ຫຼື ຜູ້ອື່ນ
ການເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື
ອຸປະກອນອື່ນໆ
ແຈ້ງການ: ໝາຍເຫດ, ເຄັດລັບການນ�ຳໃຊ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
6
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ສະຖານະການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາ
ມຮ້ອນເກີນໄປໃນອຸປະກອນ
ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງສາກແບັດເຕີຣີ
ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮ້ອນ. ໃນລະຫວ່າງສາກແບບໄວເລສ
ຫຼື ການສາກດ່ວນ, ອຸປະກອນອາດຈະຮູ້ສຶກຮ້ອນຂຶ້ນເມື່ອສ�ຳຜັດ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸໃຊ້ງ
ານ ຫຼື ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຢູ່ໃນໄລຍະການປະຕິບັດງານປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ.
ຖ້າແບັດເຕີຣີຮ້ອນເກີນໄປ, ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດສາກ.
ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ:
• ຕັ ດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ ແລະ ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່.
ລໍຖ້າໃຫ້ອຸປະກອນເຢັນລົງ ແລະ ຈາກນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນສາກອຸປະກອນອີກຄັ້ງ.
• ຖ້ າສ່ວນລຸ່ມຂອງອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າສາຍ USB
ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເສຍຫາຍ. ປ່ຽນແທນສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍດ້ວຍສາຍໃໝ່ທີ່ຜ່ານ​ການ​ຮັບ​
ຮອງ​ຈາກຊ�ຳຊຸງ.
• ເມື
່ອ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ສາກ​ແບບໄວເລສ, ຢ່າວ
​ າງວັດ​ຖແ
ຸ​ ປກ​ປອມ, ເຊັ່ນ ວັດຖຸ​ໂລ​ຫະ, ແມ່​ເຫຼັກ
ແລະ ບັດ​ທີ່​ມີ​ແຖບ​ແມ່​ເຫຼັກໄວ້ລ
​ ະ​ຫວ່າງ​ອຸ​ປະ​ກອນ ແລະ ເຄື່ອງ​ສາກ​ແບບໄວເລສ.
ຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສ ຫຼື ການສາກດ່ວນມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.
7
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງໃຊ້ງານ
ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໃຊ້ມັນເປັນເວລານານ, ອຸ
ປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນເປັນການຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ແບັດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ.
ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່ ແລະ ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນເປັນເວລາໄລຍະໜຶ່ງ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງສະຖານະການທີ່ອຸປະກອນອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ. ຂຶ້ນຢູ່ກັບຟັງຄ໌ຊັນ ແລະ
ແອັບທີ່ທ່ານໃຊ້, ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ນ�ຳໃຊ້ກັບລຸ້ນຂອງທ່ານ.
• ໃນລະຫວ່
າງການຕັ້ງທ�ຳອິດຫຼັງຈາກຊື້ ຫຼື ເມື່ອກ�ຳລັງຣີສະຕໍຣີສະຕໍຂໍ້ມູນ
• ເມື
ອ
່ ກ�ຳລັງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່
• ເມື
່ອກ�ຳລັງໃຊ້ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ກ�ຳລັງໃຊ້ແອັບເປັນໄລຍະເວລານານ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງຫຼິ້ນເກມຄຸນນະພາບສູງເປັນໄລຍະເວລານານ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງບັນທຶກວິດີໂອເປັນໄລຍະເວລານານ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງສະຕຣີມວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າຄວາມແຈ້ງສູງສຸດ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ TV
• ໃນຂະນະທີ
່ກຳ� ລັງເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກ (ຫຼື ເມື່ອກ�ຳລັງເປີດໃຊ້ຫຼາຍແອັບໃນພື້ນຫຼັງ)
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງໃຊ້ມັລຕິວິນໂດ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງອັບເດດ ຫຼື ຕິດຕັ້ງແອັບໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງບັນທຶກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບການກ�ຳນົດທິດທາງ
• ເມື
່ອກ�ຳລັງໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນປະລິມານຫຼາຍສ�ຳລັບການຊິງຄ໌ກັບຄລາວ, ອີເມລ໌ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ
• ເມື
່ອກ�ຳລັງໃຊ້ແອັບການກ�ຳນົດທິດທາງໃນລົດ ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນຖືກວາງຖືກແສງແດດໂດຍ
ກົງ
• ເມື
່ອກ�ຳລັງໃຊ້ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມໂຍງ
• ເມື
່ອກ�ຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີສັນຍານ
• ເມື
່ອກ�ຳລັງສາກແບັດເຕີຣີດ້ວຍສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍ
• ເມື
ອ
່ ແຈັກອະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນເສຍຫາຍ ຫຼື ສ�ຳຜັດກັບວັດຖຸແປກປອມ, ເຊັ່ນ
ຂອງແຫຼວ, ຝຸ່ນ, ຜົງໂລຫະ ແລະ ໄສ້ສໍດ�ຳ
• ເມື
ອ
່ ທ່ານກ�ຳລັງໂຣມມິງ
8
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ:
• ໃຫ້
ອຸປະກອນອັບເດດດ້ວຍຊອບແວຫຼ້າສຸດຕໍ່ໄປ.
• ຄວາມຂັ
ດແຍ່ງລະຫວ່າງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ.
ປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່.
• ປິ ດໃຊ້ງານ Wi-Fi, GPS ແລະ ຄຸນສົມບັດບລູທູດ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພວກມັນ.
• ປິ ດແອັບທີ່ມີການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ທີ່ແລ່ນໃນພື້ນຫຼັງເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
• ລຶ ບໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ ຫຼື ແອັບທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
• ຫຼຸ
ດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍລົງ.
• ຖ້ າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ຮູ້ສຶກຮ້ອນເປັນໄລຍະເວລານານ, ຢ່າໃຊ້ມັນໄລຍະໜຶ່ງ.
ຖ້າອຸປະກອນສືບຕໍ່ຮ້ອນຂຶ້ນ, ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ຂີດຈ�ຳກັດຂອງອຸປະກອນເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ
ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານອາດຈະຖືກຈ�ຳກັດ ຫຼື
ອຸປະກອນອາດຈະປິດເພື່ອໃຫ້ເຢັນລົງ. ຄຸນສົມບັດມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.
• ຖ້ າອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ, ຂໍ້ຄວາມສະແດງຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປ
ຈະປະກົດຂຶ້ນ. ເພື່ອຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນລົງ, ຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍ ແລະ
ຄວາມໄວໃນການປະຕິບັດງານຈະຖືກຈ�ຳກັດ ແລະ ການສາກແບັດເຕີຣີຈະຢຸດ.
ແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ຈະຖືກປິດ ແລະ ທ່ານຈະສາມາດໂທສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ
ຈົນກວ່າອຸປະກອນຈະເຢັນລົງ.
• ຖ້ າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ຮູ້ສຶກຮ້ອນເປັນໄລຍະເວລານານ, ຂໍ້ຄວາມສະແດງໃຫ້ປິດເຄື່ອງຈ
ະປະກົດຂຶ້ນ. ປິດອຸປະກອນ ແລະ ລໍຖ້າຈົນກວ່າມັນເຢັນລົງ.
9
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ຂໍ້ຄວນລະວັງສ�ຳລັບສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດງານ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປ
ນີ້. ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການເຮັດໃຫ້ອາຍຸໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີສັ້ນລົງ,
ການເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນສູນເສຍ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້.
• ຢ່ າເກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃນອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ.
• ຢ່ າໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານສ�ຳຜັດກັບແສງແດດໂດຍກົງເປັນເວລານານ.
• ຫ້
າມ​ໃຊ້ ຫຼື ເກັບຮ
​ ັກ​ສາ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້ເປັນເວລານານ ໃນ​ບລິ
ໍ​ ເ​ ວນ​​ທີຮ
່​ ້ອນ​ຫຼາຍ, ເຊັ່ນ
ພາຍ​ໃນ​ລົດ​ໃນ​ຊ່ວງ​ລະ​ດູ​ຮ້ອນ.
• ຢ່ າວາງອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ, ເຊັ່ນ ເທິງເສື່ອຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ.
• ຫ້
າມ​ເກັບ​ຮັກ​ສາອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້​ໃກ້​ຫຼື ໃນ​ເຄື່ອງ​ໃຫ້ຄ
​ ວາມ​ຮ້ອນ, ໄມ​ໂຄ​ຣເ​ ວບ ອຸ​ປະ​ກອນ​
ແຕ່ງກ
​ ິນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮ້ອນ ຫຼື ຖັງບ
​ ັນ​ຈ​ແ
ຸ ຮງ​ດັນ​ສູງ.
• ຫ້
າມ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ສາກ ຫຼື ແບັດເ​ ຕີ​ຣ​ີທີ່ໄດ້​ຮັບຄ
​ ວາມ​ເສຍ​ຫາຍ.
10
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ແຜນຜັງ ແລະ ຟັງຄ໌ຊັນຂອງອຸປະກອນ
ເນື້ອໃນແພັກເກດ
ເບິ່ງຄ�ຳແນະນ�ຳເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຫຍໍ້ສ�ຳລັບເນື້ອໃນແພັກເກດ.
• ລາຍການທີ
່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່ໃດໜຶ່ງອາດຈະແຕກຕ່າງ
ກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ລາຍການທີ
່ມາພ້ອມຖືກອອກແບບສ�ຳລັບອຸປະກອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນໄ
ດ້ກັບອຸປະກອນອື່ນ.
• ຮູ ບຮ່າງ ແລະ ການລະບຸລາຍລະອຽດອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການແຈ້ງກ່
ອນ.
• ທ່
ານສາມາດຊື້ອຸປະກອນເສີມເພີ່ມເຕີມຈາກ​ຕົວແ
​ ທນ​ຈ�ຳ​
ໜ່າຍຊ�ຳຊຸງໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນກ່
ອນຊື້.
• ໃຊ້
ອຸປະກອນເສີມທີ່ຮັບຮອງຈາກຊ�ຳຊຸງເທົ່ານັ້ນ. ການໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮອ
ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບກາ
ນຄຸ້ມຄອງຕາມການຮັບປະກັນ.
• ການມີ
ຢູ່ຂອງອຸປະກອນເສີມທັງໝົດອາດມີການປ່ຽນແປງ
ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດທັງໝົດ. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່,
ໃຫ້ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຊ�ຳຊຸງ.
11
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ແຜນຜັງອຸປະກອນ
► ລຸ້ນ Galaxy S9:
ເຊັນເຊີຄວາມໃກ�ຊິດ/
ແສງໄຟ
ລ�າໂພງ
LED ການຈົດຈ�າມ�ານຕາ
ກ�ອງໜ�າ
ໄຟສັນຍານ LED
ກ�ອງຖ�າຍຮູບການຈົດຈ�າມ�າ
ນຕາ
ປຸ�ມລະດັບສຽງ
ປຸ�ມເປີດປິດ
ປຸ�ມ Bixby
ຂອບໜ�າຈ�
ຂອບໜ�າຈ�
ໜ�າຈ�ສ�າຜັດ
ແຈັກອະເນກປະສົງ (USB
ປະເພດ-C)
12
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ກ�ອງຫຼັງ
ເສົາອາກາດ MST
ຖາດແຜ�ນ SIM /
ແຜ�ນຄວາມຈ�າ
ໄມໂຄຣໂຟນ
ແຝຼັດ
ເສົາອາກາດ GPS
ເຊັນເຊີອັດຕາຫົວໃຈ
ເຊັນເຊີການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື
ເສົາອາກາດ NFC /
ມ�ວນສາກແບບໄວເລສ
ເສົາອາກາດຫຼັກ
ລ�າໂພງ
ແຈັກຫູຟັງ
ໄມໂຄຣໂຟນ
13
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
► ລຸ້ນ Galaxy S9+:
ເຊັນເຊີຄວາມໃກ�ຊິດ/
ແສງໄຟ
ລ�າໂພງ
LED ການຈົດຈ�າມ�ານຕາ
ກ�ອງໜ�າ
ໄຟສັນຍານ LED
ກ�ອງຖ�າຍຮູບການຈົດຈ�າມ�າ
ນຕາ
ປຸ�ມລະດັບສຽງ
ປຸ�ມເປີດປິດ
ປຸ�ມ Bixby
ຂອບໜ�າຈ�
ຂອບໜ�າຈ�
ໜ�າຈ�ສ�າຜັດ
ແຈັກອະເນກປະສົງ (USB
ປະເພດ-C)
14
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ເສົາອາກາດ MST
ຖາດແຜ�ນ SIM /
ແຜ�ນຄວາມຈ�າ
ໄມໂຄຣໂຟນ
ແຝຼັດ
ເສົາອາກາດ GPS
ກ�ອງຫຼັງ (ຄູ�)
ເຊັນເຊີອັດຕາຫົວໃຈ
ເຊັນເຊີການຈົດຈ�າລາຍນິ້ວມື
ເສົາອາກາດ NFC /
ມ�ວນສາກແບບໄວເລສ
ເສົາອາກາດຫຼັກ
ລ�າໂພງ
ແຈັກຫູຟັງ
ໄມໂຄຣໂຟນ
ເມື່ອໃຊ້ລ�ຳໂພງ, ເຊັ່ນ ເມື່ອຫຼິ້ນໄຟລ໌ມີເດຍ ຫຼື ໃຊ້ລ�ຳໂພງໂທລະສັບ,
ຢ່າວາງອຸປະກອນໃກ້ກັບຫູຂອງທ່ານ.
• ບັ ນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຈົນໝົດອາດເກີດຂຶ້ນໃນສະຖານະການຕໍ່ໄ
ປນີ້:
– ຖ້– າທ່ານຕິດສະຕິກເກີແມ່ເຫຼັກຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ເສົາອາກາດຂອງອຸປະກອນ
– ຖ້– າທ່ານແນບຝາປິດອຸປະກອນທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກໃສ່ອຸປະກອນ
– ຖ້– າທ່ານອັດພື້ນທີ່ເສົາອາກາດຂອງອຸປະກອນດ້ວຍມືຂອງທ່ານ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆ
ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ, ເຊັ່ນ ການໂທ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖື
• ຂໍ ແນະນ�ຳໃຫ້ໃຊ້ກັນແຕກໜ້າຈໍທີ່ຜ່ານ​ການຮັບຮອງ​ຈາກຊ�ຳຊຸງ. ກັນແ
​ ຕກໜ້າຈໍທີ່ບໍ່ຖືກຮັ
ບຮອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຊັນເຊີໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໄດ້.
• ຢ່ າປົກບັງພື້ນທີ່ເຊັນເຊີຄວາມໃກ້ຊິດ/ແສງໄຟດ້ວຍອຸປະກອນເສີມໜ້າຈໍ, ເຊັ່ນ ກັນ​
ແຕກໜ້າຈໍ ຫຼື ສະຕິກເກີ. ການ​ເຮັດ​ແບບ​ນັ້ນອ
​ າດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຊັນເຊີໃຊ້ງ​ ານ​ຜິດປ
​ ົກ​ກະ​
ຕິໄດ້.
• ສີ ໃນຂອບໜ້າຈໍອາດຈະເບິ່ງແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕ�ຳແໜ່ງມຸມມອງຂອງທ່ານ.
15
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ປຸ່ມຮາດ
ປຸ�ມລະດັບສຽງ
ປຸ�ມເປີດປິດ
ປຸ�ມ Bixby
ປຸ່ມ
ເປີດປິດ
ຟັງຄ໌ຊັນ
• ກະລຸ
ນາກົດຄ້າງໄວ້ ເພື່ອເປີດ ຫຼື ປິດອຸປະກອນ.
• ກົ ດເພື່ອເປີດ ຫຼື ລັອກໜ້າຈໍ.
Bixby
• ກົ ດເພື່ອເປີດ Bixby Home. ເບິ່ງ Bixby ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ລະດັບສຽງ
• ກົ ດເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບສຽງອຸປະກອນ.
ປຸ່ມຊອບ
ປຸ�ມສະແດງ ແລະ
ເຊື່ອງ
ປຸ�ມກັບຄືນ
ປຸ�ມຫຼ້າສຸດ
ປຸ�ມໂຮມ
ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນ, ປຸ່ມຊອບຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
ປຸ່ມຊອບຖືກຕັ້ງເປັນປຸ່ມຫຼ້າສຸດ, ປຸ່ມໂຮມ ແລະ ປຸ່ມກັບຄືນຕາມມາດຕະຖານ. ເບິ່ງ
ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ) ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
16
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ແບັດເຕີຣີ
ການສາກແບັດເຕີຣີ
ສາກແບັດເຕີຣີກ່ອນໃຊ້ມັນເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ເມື່ອມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ.
ໃຊ້ເຄື່ອງສາກ, ແບັດເຕີຣີ ແລະ ສາຍທີ່ຜ່ານ​ການຮັບຮອງ​ຈາກຊ�ຳຊຸງ. ເຄື່ອງສາກ
ຫຼື ສາຍທີ່ບໍ່ຜ່ານ​ການຮັບຮອງ​ຈາກຊ�ຳຊຸງສາມາດເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີເກີດລະເບີດ ຫຼື
ເສຍຫາຍໄດ້.
• ການເຊື
່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແ
ຮງຕໍ່ກັບອຸປະກອນ. ຄວາມເສຍຫາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດຈະບໍ່ຖືກຄຸ້
ມຄອງໂດຍການຮັບປະກັນ.
• ໃຊ້
ແຕ່ສາຍ USB ປະເພດ-C ເທົ່ານັ້ນກັບອຸປະກອນ. ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍຖ້າທ່
ານໃຊ້ສາຍໄມໂຄຣ USB.
ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານ, ຖອດເຄື່ອງສາກເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ. ເຄື່ອງສາກບໍ່ມີປຸ່ມສະວິດໄຟ, ດັ່ງ
ນັ້ນທ່ານຈະຕ້ອງຖອດເຄື່ອງສາກອອກຈາກປັກສຽບໄຟເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການສິ້ນເ
ປືອງພະລັງງານ. ເຄື່ອງສາກຄວນຈະຢູ່ໃກ້ກັບປັກສຽບໄຟ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງງ່າ
ຍດາຍໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງສາກ.
1 ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ໃສ່ຫົວສາກ USB.
2 ສຽບສາຍ USB ລົງໃສ່ແຈັກອະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນ.
17
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
3 ສຽບຫົວສາກ USB ລົງໃສ່ຮູປັກສຽບໄຟ.
4 ຫຼັງຈາກສາກເຕັມແລ້ວ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ,
ຖອດເຄື່ອງສາກຈາກຮູປັກສຽບໄຟ.
ການສາກອຸປະກອນອື່ນ
ໃຊ້ຫົວຕໍ່ USB (USB ປະເພດ-C) ເພື່ອສາກອຸປະກອນມືຖືອື່ນກັບແບັດເຕີຣີໃນອຸປະກອນຂອງທ່
ານ.
ສຽບຫົວຕໍ່ USB (USB ປະເພດ-C) ລົງໃສ່ແຈັກອະເນກປະສົງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນຜ່ານສາຍ USB ຂອງອຸປະກອນອື່ນ.
ເມື່ອການສາກເລີ່ມຕົ້ນ, ໄອຄອນການສາກແບັດເຕີຣີຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນອື່ນ.
ອຸປະກອນຂອງ
ທ�ານ
ອຸປະກອນອື່ນ
ຫົວຕ�່ USB (USB
ປະເພດ-C)
ສາຍ USB
ຂອງອຸປະກອນອື່ນ
ໜ້າຕ່າງປັອບອັບການເລືອກແອັບທີ່ປະກົດຂຶ້ນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານແມ່ນເພື່ອການໂອນຂໍ້
ມູນ. ຢ່າເລືອກແອັບຈາກໜ້າຕ່າງປັອບອັບ.
18
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ຕົວເລືອກຫຼາຍໆຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີ.
• ເພີ
່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການບ�ຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ.
• ເມື
່ອທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ, ປິດໜ້າຈໍໂດຍການກົດປຸ່ມເປີດປິດ.
• ເປີ
ດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດໄຟ.
• ປິ ດແອັບທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ.
• ປິ ດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດບລູທູດເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
• ປິ ດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
• ປິ ດໃຊ້ງານການຊິງຄ໌ແອັບອັດຕະໂນມັດທີ່ຈຳ� ເປັນຕ້ອງຖືກຊິງຄ໌.
• ຫຼຸ
ດເວລາແສງເບື້ອງຫຼັງລົງ.
• ຫຼຸ
ດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍລົງ.
ເຄັດລັບ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການສາກແບັດເຕີຣີ
• ເມື
່ອໄຟແບັດເຕີຣີເຫຼືອໜ້ອຍ, ໄອຄອນແບັດເຕີຣີຈະປະກົດວ່າງເປົ່າ.
• ຖ້ າແບັດເຕີຣີໝົດໄຟຮ້ອຍເປີເຊັນ, ຈະບໍ່ສາມາດເປີດອຸປະກອນໄດ້ທັນທີເມື່ອເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອ
ມຕໍ່. ປ່ອຍໃຫ້ແບັດເຕີຣີທີ່ໝົດໄຟນັ້ນສາກເປັນເວລາສອງສາມນາທີກ່ອນເປີດອຸປະກອນຂອງທ່
ານ.
• ຖ້ າທ່ານໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເທື່ອດຽວ, ແອັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະ
ກອນອື່ນ, ແບັດເຕີຣີຈະໝົດໄຟຢ່າງໄວວາ. ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການສູນເສຍໄຟໃນລະຫວ່າງການໂອນຂໍ້
ມູນ, ໃຊ້ແອັບເຫຼົ່ານີ້ທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກສາກແບັດເຕີຣີເຕັມ.
• ການໃຊ້
ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອື່ນນອກເໜືອຈາກເຄື່ອງສາກ, ເຊັ່ນ ຄອມພິວເຕີ,
ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມໄວການສາກຊ້າລົງ ເນື່ອງຈາກກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ.
• ອຸ ປະກອນສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ມັນກ�ຳລັງສາກ, ແຕ່ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເພື່ອສາກແ
ບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມ.
• ຖ້ າອຸປະກອນຮັບການຈ່າຍໄຟທີ່ບໍ່ສະຖຽນໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງສາກ, ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້.
ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ຖອດເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ.
19
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
• ໃນຂະນະທີ
່ກ�ຳລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ. ນີ້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ
ແລະ ບໍ່ຄວນກະທົບຕໍ່ອາຍຸໃຊ້ງານ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ. ຖ້າແບັດເຕີຣີຮ້ອນຂຶ້
ນກວ່າປົກກະຕິ, ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດສາກ.
• ຖ້ າທ່ານສາກອຸປະກອນ ໃນຂະນະທີ່ແຈັກອະເນກປະສົງປຽກຢູ່,
ອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເຊັດແຈັກອະເນກປະສົງໃຫ້ແຫ້ງທັງໝົດ
ກ່ອນສາກອຸປະກອນ.
• ຖ້ າອຸປະກອນກ�ຳລັງສາກຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ນ�ຳເອົາອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກໄປຫາສູນບໍລິການຂ
ອງຊ�ຳຊຸງ.
ການສາກດ່ວນ
ອຸປະກອນມີຄຸນສົມບັດການສາກດ່ວນພາຍໃນເຄື່ອງ. ທ່ານສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ໄວຂຶ້ນ
ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນ ຫຼື ໜ້າຈໍຂອງມັນປິດຢູ່.
ການເພີ່ມຄວາມໄວການສາກ
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວການສາກ, ປິດອຸປະກອນ ຫຼື ໜ້າຈໍຂອງມັນ ເມື່ອທ່ານສາກແບັດເຕີຣີ.
ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງສາກແບັດເຕີຣີ ເມື່ອອຸປະກອນປິດຢູ່, ໄອຄອນ ຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງໜ້າຈໍ.
ຖ້າຄຸນສົມບັດການສາກດ່ວນບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ
ການບ�ຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ → ແບັດເຕີຣີ → → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ການສາກດ້ວຍສາຍສາກໄວ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ທ່
ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການສາກດ່ວນພາຍໃນເຄື່ອງ ເມື່ອທ່ານສາກແບັດເຕີຣີໂດຍ
ໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບັດເຕີຣີມາດຕະຖານ.
• ຖ້ າອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ ຫຼື ອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຮອບເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມໄວການສາກອ
າດຈະຫຼຸດລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ ເພື່ອປ້ອງ
ກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບອຸປະກອນ.
20
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການສາກແບບໄວເລສ
ອຸປະກອນມີລວດສາກແບບໄວເລສພາຍໃນເຄື່ອງ. ທ່ານສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບ
ບໄວເລສ (ທີ່ຂາຍແບບແຍກກັນ).
ການສາກແບບໄວເລສດ່ວນ
ທ່ານສາມາດສາກອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສດ່ວນ.
ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງສາກ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການສາກແ
ບບໄວເລສດ່ວນ.
ຖ້າຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສດ່ວນບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ,
ແຕະ ການບ�ຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ → ແບັດເຕີຣີ → → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ການສາກໄວເລສທີ່ໄວ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ຕົ ວເລືອກເປີດ/ປິດຈະຖືກເພີ່ມໃນເມນູການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານວາງມັ
ນເທິງເຄື່ອງສາກເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ.
• ພັ ດລົມພາຍໃນເຄື່ອງສາກອາດຈະສົ່ງສຽງລົບກວນໃນລະຫວ່າງການສາກແບບໄວເລສດ່
ວນ.
ການສາກແບັດເຕີຣີ
1 ວາງເຄິ່ງກາງຂອງເບື້ອງຫຼັງຂອງອຸປະກອນຢູ່ເທິງຈຸດໃຈກາງເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ.
ເວລາການສາກທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ. ເວລາການສາກຕົວຈິງອາດຈະແຕກຕ່າງ
ກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂການສາກ.
21
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
2 ຫຼັງຈາກສາກເຕັມແລ້ວ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຈາກເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງສ�ຳລັບການສາກແບບໄວເລສ
• ຢ່ າວາງອຸປະກອນເທິງເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສທີ່ມີບັດເຄຣດິດ ຫຼື ບັດປະຈ�ຳຕົວທີ່ມີຄື້ນຄ
ວາມຖີ່ວິທະຍຸ(RFID) (ເຊັ່ນ ບັດຂົນສົ່ງ ຫຼື ຄີກາດ) ທີ່ວາງລະຫວ່າງເບື້ອງຫຼັງຂອງອຸປະ
ກອນ ແລະ ຝາປິດອຸປະກອນ.
• ຢ່ າວາງອຸປະກອນເທິງເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ ເມື່ອວັດສະດຸທີ່ສາມາດເປັນສື່ນ�ຳໄຟ
ຟ້າ, ເຊັ່ນ ວັດຖຸທີ່ເປັນໂລຫະ ແລະ ແມ່ເຫຼັກ, ທີ່ຖືກວາງລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ
ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ.
ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ອຸປະກອນ ແລະ
ບັດອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
• ຖ້ າທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານເຄືອຂ່າຍອ່ອນ, ທ່ານອາດຈະສູ
ນເສຍການຮັບສັນຍານເຄືອຂ່າຍ.
• ໃຊ້
ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສທີ່ຜ່ານ​ການຮັບຮອງຈາກຊ�ຳຊຸງ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄ
ວເລສອື່ນ, ແບັດເຕີຣີອາດຈະບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM (ແຜ່ນ nano-SIM)
ການຕິດຕັ້ງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM
ສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການໂທລະສັບມືຖືເຂົ້າ.
ສ�ຳລັບລຸ້ນ SIM ຄູ່, ທ່ານສາມາດສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສອງແຜ່ນໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາ
ດມີສອງເບີໂທລະສັບ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການສ�ຳລັບອຸປະກອນດຽວ. ໃນບາງພື້ນທີ່, ຖ້າສອງແຜ່ນ
SIM ຖືກສຽບໃສ່ໃນອຸປະກອນ, ຄວາມໄວການໂອນຂໍ້ມູນອາດຈະຊ້າກວ່າເມື່ອໜຶ່ງແຜ່ນ SIM
ຖືກສຽບໃສ່.
ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ສູນເສຍ ຫຼື ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນໃຊ້ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM.
ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກບັດທີ່
ສູນເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ.
ການບໍລິການ LTE ບາງຢ່າງ ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ
ມກ່ຽວກັບການມີຢູ່ຂອງການບໍລິການ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
22
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
► ລຸ້ນ SIM ດຽວ:
1
2
3
4
5
23
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
► ລຸ້ນ SIM ຄູ່:
1
2
3
4
5
24
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
1 ສຽບໝຸດຖອດຖາດຊິມໃສ່ຮູຖາດຊິມເພື່ອຖອດມັນອອກ.
ກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໝຸດຖອດຖາດຊິມຕັ້ງສາກກັບຮູ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,
ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍໄດ້.
2 ດຶງຖາດເບົາໆອອກຈາກຊ່ອງໃສ່ຖາດ.
3 ► ລຸ້ນ SIM ດຽວ: ວາງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເທິງ ຖາດ 1 ທີ່ມີຈຸດຕໍ່ສີທອງທີ່ຫັນໜ້າລົງລຸ່ມ.
► ລຸ້ນ SIM ຄູ່: ວາງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເທິງຖາດທີ່ມີຈຸດຕໍ່ສີທອງທີ່ຫັນໜ້າລົງລຸ່ມ.
ວາງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຫຼັກ ເທິງ ຖາດ 1 ( 1 ) ແລະ ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເທິງ ຖາດ 2
( 2 ).
1
ຖາດ 1
2
ຖາດ 2
4 ຄ່ອຍໆກົດແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ລົງໃສ່ຖາດເພື່ອໃຫ້ມັນແໜ້ນ.
ຖ້າແຜ່ນບໍ່ຖືກໃສ່ລົງໃນຖາດຢ່າງແໜ້ນໜາ, ແຜ່ນ SIM ອາດຈະອອກ ຫຼື ຕົກລົງຈາກຖາດ.
5 ສຽບຖາດກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຖາດ.
• ຖ້ າທ່ານສຽບຖາດລົງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຖາດປຽກ, ອຸປະກອນຂອງທ່າ
ນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າຖາດແຫ້ງດີ.
• ສຽບຖາດລົ
ງໃສ່ໃນຊ່ອງຖາດໃຫ້ແຈບດີເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອ
ນຂອງທ່ານ.
25
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການຕິດຕັ້ງແຜ່ນທີ່ຖືກຕ້ອງ
► ລຸ້ນ SIM ດຽວ:
ແຜ�ນ nano-SIM
ແຜ�ນ microSD
► ລຸ້ນ SIM ຄູ່:
ແຜ�ນ nano-SIM 1
ແຜ�ນ nano-SIM 2
ແຜ�ນ nano-SIM
ແຜ�ນ microSD
• ໃຊ້
ແຜ່ນ Nano-SIM ເທົ່ານັ້ນ.
• ທ່
ານບໍ່ສາມາດແຊກແຜ່ນ nano-SIM ແລະ ແຜ່ນ microSD ໃສ່ໃນ ຖາດ 2
ໃນເວລາດຽວກັນ.
26
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການເອົາແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ອອກ
1 ສຽບໝຸດຖອດຖາດຊິມໃສ່ຮູຖາດຊິມເພື່ອຖອດມັນອອກ.
2 ດຶງຖາດເບົາໆອອກຈາກຊ່ອງໃສ່ຖາດ.
3 ເອົາແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ອອກ.
4 ສຽບຖາດກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຖາດ.
ການໃຊ້ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຄູ່ (ລຸ້ນ SIM ຄູ່)
ຖ້າທ່ານສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສອງແຜ່ນໃສ່, ທ່ານສາມາດມີສອງເບີໂທລະສັບ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍ
ລິການສ�ຳລັບອຸປະກອນດຽວ.
ການເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM. ເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື
USIM ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການກ�ຳນົດແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເອງ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກແຜ່ນ
SIM ຫຼື USIM ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້:
• ໄອຄອນ:
ປ່ຽນໄອຄອນຂອງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM.
• ຊື ່: ປ່ຽນຊື່ສະແດງຂອງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM.
• ໂໝດເຄື
ອຂ່າຍ: ເລືອກປະເພດເຄືອຂ່າຍທີ່ຈະໃຊ້ກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM.
ການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ທີ່ຕ້ອງການ
ເມື່ອສອງແຜ່ນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານສາມາດກ�ຳນົດການໂທດ້ວຍສຽງ, ການສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ
ການບໍລິການຂໍ້ມູນເປັນແຜ່ນສະເພາະ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງຄວາມຕ້ອ
ງການດ້ານຄຸນສົມບັດສ�ຳລັບແຜ່ນຂອງທ່ານໃນ ແຜ່ນ SIM ທີ່ເລືອກ.
27
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ (ແຜ່ນ microSD)
ການຕິດຕັ້ງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ
ຄວາມຈຸຂອງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກລຸ້ນອື່ນ ແລະ ບາງແຜ່ນຄ
ວາມຈ�ຳອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ.
ເພື່ອເບິ່ງຄວາມຈຸສູງສຸດຂອງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�ຳຊຸງ.
• ບາງແຜ່
ນຄວາມຈ�ຳອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນທັງໝົດກັບອຸປະກອນ. ໂດຍໃຊ້ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳທີ່ບໍ່ເ
ຂົ້າກັນອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ ຫຼື ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳເສຍຫາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄ
ວ້ໃນນັ້ນສູນເສຍ.
• ໃຊ້
ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການສຽບແຜ່ນຄວາມຈ�ຳໃສ່ດ້ານຂ້າງເທິງເບື້ອງຂວາ.
• ອຸ ປະກອນຈະຮອງຮັບລະບົບໄຟລ໌ FAT ແລະ exFAT ສ�ຳລັບແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ.
ເມື່ອສຽບແຜ່ນທີ່ຟໍແມັດແລ້ວໃນລະບົບໄຟລ໌ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,
ອຸປະກອນຈະຂໍໃຫ້ຟໍແມັດແຜ່ນຄືນໃໝ່ ຫຼື ຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳແຜ່ນໄດ້. ເພື່ອໃຊ້ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ,
ທ່ານຈະຕ້ອງຟໍແມັດມັນ. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຟໍແມັດ ຫຼື
ຈົດຈ�ຳແຜ່ນຄວາມຈ�ຳໄດ້, ຕິດຕໍ່ຜູ້ຜະລິດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ ຫຼື ສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
• ການຂຽນ
ແລະ ລຶບຂໍ້ມູນເລື້ອຍໆຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳສັ້ນ
ລົງ.
• ເມື
່ອສຽບແຜ່ນຄວາມຈ�ຳລົງໃສ່ອຸປະກອນ, ໄດເຣັກທໍຣີໄຟລ໌ຂອງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳຈະປະກົ
ດຂຶ້ນໃນໂຟ​ລ​ເດີ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ → ແຜ່ນ SD.
28
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
1
2
3
4
5
1 ສຽບໝຸດຖອດຖາດຊິມໃສ່ຮູຖາດຊິມເພື່ອຖອດມັນອອກ.
ກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໝຸດຖອດຖາດຊິມຕັ້ງສາກກັບຮູ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,
ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍໄດ້.
2 ດຶງຖາດເບົາໆອອກຈາກຊ່ອງໃສ່ຖາດ.
ເມື່ອທ່ານເອົາຖາດອອກຈາກອຸປະກອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ.
29
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
3 ວາງແຜ່ນຄວາມຈ�ຳເທິງ ຖາດ 2 ທີ່ມີຈຸດຕໍ່ສີທອງທີ່ຫັນໜ້າລົງລຸ່ມ.
ຖາດ 1
ຖາດ 2
4 ຄ່ອຍໆກົດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳລົງໃສ່ຖາດເພື່ອໃຫ້ມັນແໜ້ນ.
ຖ້າແຜ່ນບໍ່ຖືກໃສ່ລົງໃນຖາດຢ່າງແໜ້ນໜາ, ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳອາດຈະອອກ ຫຼື
ຕົກລົງຈາກຖາດ.
5 ສຽບຖາດກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຖາດ.
• ຖ້ າທ່ານສຽບຖາດລົງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຖາດປຽກ, ອຸປະກອນຂອງທ່າ
ນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າຖາດແຫ້ງດີ.
• ສຽບຖາດລົ
ງໃສ່ໃນຊ່ອງຖາດໃຫ້ແຈບດີເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອ
ນຂອງທ່ານ.
ການເອົາແຜ່ນຄວາມຈ�ຳອອກ
ກ່ອນຈະເອົາແຜ່ນຄວາມຈ�ຳອອກ, ຖອດມັນອອກກ່ອນເພື່ອໃຫ້ການເອົາອອກປອດໄພ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການບ�ຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ → ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ → →
ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ → ແຜ່ນ SD → ຖອດອອກ.
1 ສຽບໝຸດຖອດຖາດຊິມໃສ່ຮູຖາດຊິມເພື່ອຖອດມັນອອກ.
2 ດຶງຖາດເບົາໆອອກຈາກຊ່ອງໃສ່ຖາດ.
30
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
3 ເອົາແຜ່ນຄວາມຈ�ຳອອກ.
4 ສຽບຖາດກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຖາດ.
ຢ່າເອົາບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກອອກ, ເຊັ່ນ ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ ຫຼື ເຄື່ອງເກັບຂໍ້ມູນ USB,
ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນກ�ຳລັງໂອນ ຫຼື ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ຫຼື ແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຫຼັງຈາກໂອນຂໍ້
ມູນ. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນເສຍ ຫຼື ສູນເສຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ຫຼື
ອຸປະກອນເສຍຫາຍ. ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ, ລວມທັງການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, ທີ່ເ
ກີດຈາກການໃຊ້ອຸປະກອນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກໃນທາງທີ່ຜິດ.
ການຟໍແມັດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ
ແຜ່ນຄວາມຈ�ຳທີ່ຖືກຟໍແມັດໃນຄອມພິວເຕີອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນ.
ຟໍແມັດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳໃນອຸປະກອນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການບ�ຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ → ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ → →
ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ → ແຜ່ນ SD → ຮູບ​ແບບ.
ກ່ອນຟໍແມັດແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ, ຢ່າລືມເຮັດການກັອບປີ້ແບັກອັບຂອງຂໍ້ມູນສ�ຳຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດ
ເກັບໄວ້ໃນແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ. ການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດບໍ່ຄຸ້ມຄອງການສູນເສຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ
ຜົນມາຈາກການກະທ�ຳຂອງຜູ້ໃຊ້.
31
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການເປີດ ແລະ ປິດອຸປະກອນ
ກົດປຸ່ມເປີດປິດຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາສອງສາມວິນາທີເພື່ອເປີດອຸປະກອນ.
ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດ
ຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ເພື່ອປິດອຸປະກອນ, ກົດປຸ່ມເປີດປິດຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ປິດເຄື່ອງ.
ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳເຕືອນ ແລະ ຄ�ຳແນະນ�ຳທີ່ໂພສທ໌ໄວ້ທັງໝົດຈາກບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການຈ�ຳກັດການໃຊ້ອຸປະກອນໄວເລສ, ເຊັ່ນ ເຮືອບິນ ແລະ ໂຮງໝໍ.
ການປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່
ຫາກອຸປະກອນຂອງທ່ານຕາຍແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມເປີດປິດແລະປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມ
ໆກັນຄ້າງໄວ້ເປັນເວລດົນກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອເລີ່ມຄືນໃໝ່.
ປຸ�ມຫ�ດລະດັບສຽງ
ປຸ�ມເປີດປິດ
32
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ໂໝດສຸກເສີນ
ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນອຸປະກອນເປັນໂໝດສຸກເສີນເພື່ອຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງ. ແອັບ ແລະ
ຟັງຄ໌ຊັນບາງອັນຈະຖືກຈ�ຳກັດ. ໃນໂໝດສຸກເສີນ, ທ່ານສາມາດເຮັດການໂທອອກສຸກເສີນ, ສົ່ງຂໍ້ມູນ
ຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານຫາຄົນອື່ນ, ເຮັດໃຫ້ໂມງປຸກສຸກ​ເສີນດັງຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆ.
ການເປີດໃຊ້ງານໂໝດສຸກເສີນ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂໝດສຸກເສີນ, ກົດປຸ່ມເປີດປິດຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ໂໝດສຸກເສີນ.
ເວລາການນ�ຳໃຊ້ທີ່ເຫຼືອຈະສະແດງເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກ່ອນໄຟແບັດເຕີຣີຈະໝົດ. ເວລາການນ�ຳໃ
ຊ້ທີ່ເຫຼືອອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານຂອງ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ການປິດໃຊ້ງານໂໝດສຸກເສີນ
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານໂໝດສຸກເສີນ, ແຕະ → ປິດໂໝດສຸກເສີນ. ຫຼືວ່າ, ກົດປຸ່ມເປີດປິດຄ້າງໄວ້ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະ ໂໝດສຸກເສີນ.
ການຕັ້ງທ�ຳອິດ
ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດ
ຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ຂັ້ນຕອນການຕັ້ງທ�ຳອິດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຊອບແວຂອງອຸປະກອນ ແລະ
ພາກພື້ນຂອງທ່ານ.
1 ເປີດອຸປະກອນ.
33
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
2 ເລືອກພາສາອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ເລືອກ
.
ເລືອກພາສາ.
3 ເລືອກເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດຕັ້ງບາງຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະ
ກອນໃນລະຫວ່າງຕັ້ງທ�ຳອິດ.
4 ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອດ�ຳເນີນການຕັ້ງທ�ຳອິດ.
5 ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນຂໍ້ມູ
ນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍການປົກປ້ອງບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ເພື່ອຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍ, ແຕະ ບໍ່, ຂອບໃຈ.
34
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
6 ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດມ່ວນຊື່ນກັບການບໍລິການຕ່າງໆຂ
ອງຊ�ຳຊຸງ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພໃນທຸກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ເບິ່ງ Samsung account ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
7 ຮັບເອົາເນື້ອໃນຂອງທ່ານຈາກ Samsung Cloud ຫຼື ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ. ເບິ່ງ ການໂອນຂໍ້ມູ
ນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
8
ເລືອກຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ ແລະ ສ�ຳເລັດການຕັ້ງທ�ຳອິດ.
ໜ້າຈໍຫຼັກຈະປະກົດຂຶ້ນ.
35
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
Samsung account
ການແນະນ�ຳ
Samsung account ຂອງທ່ານແມ່ນການບໍລິການບັນຊີແບບລວມ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດໃ
ຊ້ການບໍລິການຕ່າງໆຂອງຊ�ຳຊຸງທີ່ມີໃຫ້ໂດຍອຸປະກອນມືຖື, TV ແລະ ເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�ຳຊຸງ. ເມື່ອ
Samsung account ຂອງທ່ານໄດ້ຖືກລົງທະບຽນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດຮັກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ທັນສະໄໝ
ແລະ ປອດໄພໃນອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງຊ�ຳຊຸງຂອງທ່ານກັບ Samsung Cloud, ຕິດຕາມ ແລະ
ຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ເສຍ ຫຼື ຖືກລັກຂອງທ່ານ, ເບິ່ງເຄັດລັບ ແລະ ວິທີຈາກ Samsung
Members ແລະ ອື່ນໆ.
ສ້າງ Samsung account ຂອງທ່ານດ້ວຍທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ຂອງທ່ານ.
ເພື່ອກວດເບິ່ງລາຍຊື່ການບໍລິການທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ Samsung account ຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ
account.samsung.com. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນ Samsung account, ເປີດໃຊ້ແອັບ
ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄລາວແລະບັນຊີ → ບັນຊີຕ່າງໆ → Samsung account → →
ແນະນ�ຳ.
ການລົງທະບຽນ Samsung account ຂອງທ່ານ
ການລົງທະບຽນ Samsung account ໃໝ່
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີ Samsung account, ທ່ານຄວນຈະສ້າງອັນໜຶ່ງ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄລາວແລະບັນຊີ → ບັນຊີຕ່າງໆ → ເພີ່ມບັນຊີ.
2 ແຕະ Samsung account → ສ້າງບັນຊີ.
3 ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສ�ຳເລັດການສ້າງບັນຊີຂອງທ່ານ.
ການລົງທະບຽນ Samsung account ທີ່ມີຢູ່
ຖ້າທ່ານມີ Samsung account ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ລົງທະບຽນມັນໃສ່ອຸປະກອນ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄລາວແລະບັນຊີ → ບັນຊີຕ່າງໆ → ເພີ່ມບັນຊີ.
2 ແຕະ Samsung account → ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້.
36
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
3 ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ
ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້.
ຖ້າທ່ານລືມຂໍ້ມູນບັນຊີຂອງທ່ານ, ແຕະ ຊອກຫາ ID ຫຼື ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຄືນໃໝ່. ທ່ານສາມາ
ດຊອກຫາຂໍ້ມູນບັນຊີຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຈ�ຳເປັນເຂົ້າ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການກວດສອບລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານຜ່ານຂໍ້ມູນໄບ
ໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ລາຍນິ້ວມື ຫຼື ມ່ານຕາ, ແຕະ ກວດສອບຕົວຕົນດ້ວຍໄບໂ
ອແມັດທຣິກແທນລະຫັດຜ່ານ ໂດຍໃຊ້ Samsung Pass. ເບິ່ງ Samsung Pass
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
4 ອ່ານ ແລະ ເຫັນດີນຳ� ຂໍ້ກຳ� ນົດ ແລະເງື່ອນໄຂ ແລະ ແຕະ ເຫັນດີນ�ຳ.
5 ແຕະ ສໍາເລັດ ເພື່ອສ�ຳເລັດການລົງທະບຽນ Samsung account ຂອງທ່ານ.
ການເອົາ Samsung account ຂອງທ່ານອອກ
ເມື່ອທ່ານເອົາ Samsung account ທີ່ລົງທະບຽນແລ້ວຂອງທ່ານອອກຈາກອຸປະກອນ,
ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເຫດການ, ຈະຖືກເອົາອອກໄປເຊັ່ນດຽວກັນ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄລາວແລະບັນຊີ → ບັນຊີຕ່າງໆ.
2 ແຕະ Samsung account →
→ ເອົາບັນຊີອອກໄປ.
3 ແຕະ ເອົາອອກໄປ, ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະ ເອົາບັນຊີອອກໄປ.
37
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດກູ້ຄືນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບ, ຜູ້ຕິດຕໍ່, ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແອັບຈາກ Samsung
Cloud. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກັອບປີພວກມັນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານຜ່ານ
Smart Switch.
• ຄຸ ນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບໃນອຸປະກອນ ຫຼື ຄອມພິວເຕີບາງເຄື່ອງ.
• ການນ�
ຳໃຊ້ຂໍ້ຈ�ຳກັດ. ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/smartswitch
ສ�ຳລັບລາຍລະອຽດ. ຊ�ຳຊຸງໃຊ້ລິຂະສິດຢ່າງຈິງຈັງ. ໂອນເນື້ອໃນທີ່ເປັນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື
ທີ່ມີສິດໃນການໂອນເທົ່ານັ້ນ.
ເນື້ອໃນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການຕັ້ງທ�ຳອິດ.
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Samsung Cloud ຫຼື Smart Switch, ໃຫ້ເບິ່ງ Samsung
Cloud ຫຼື Smart Switch.
ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ (Smart Switch) ຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍຫົວຕໍ່ USB (USB
ປະເພດ-C) ແລະ ສາຍ USB ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.
1 ໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງທ�ຳອິດ, ເມື່ອໜ້າຈໍການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ
ຈາກອຸປະກອນເກົ່າຂອງທ່ານ → ຕໍ່ໄປ.
2 ສຽບຫົວສາກ USB (USB ປະເພດ-C) ລົງໃສ່ແຈັກອະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
38
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
3 ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າໂດຍໃຊ້ສາຍ USB
ຂອງອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ.
ອຸປະກອນກ�
ອນໜ�າ
ອຸປະກອນຂ
ອງທ�ານ
ຫົວຕ�່ USB (USB
ປະເພດ-C)
ສາຍ USB
ຂອງອຸປະກອນກ�ອນໜ�າ
4 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ອະນຸຍາດ.
5 ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ.
ຢ່າຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ຫຼື ຫົວຕໍ່ USB (USB ປະເພດ-C) ຈາກອຸປະກອນເມື່ອທ່ານກ�ຳລັ
ງໂອນໄຟລ໌. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ອຸປະກອນເສຍຫາຍ.
ການໂອນຂໍ້ມູນຈະເພີ່ມການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃ
ຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ສາກເຕັມກ່ອນໂອນຂໍ້ມູນ. ຖ້າໄຟແບັດເຕີຣີເຫຼືອໜ້ອຍ,
ການໂອນຂໍ້ມູນອາດຈະຖືກຂັດຈັງຫວະ.
ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນຈາກ Samsung Cloud
ທ່ານສາມາດກູ້ຄືນຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ແບັກອັບຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ Samsung
Cloud.
1 ໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງທ�ຳອິດ, ເມື່ອໜ້າຈໍການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ຈາກ Samsung
Cloud → ຕໍ່ໄປ.
2 ແຕະ
ພາຍໃຕ້ ແບັກອັບອຸປະກອນ ແລະ ເລືອກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ.
3 ໝາຍຕິກປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຣີສະຕໍ.
39
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການເຂົ້າໃຈໜ້າຈໍ
ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ
• ຢ່ າປ່ອຍໃຫ້ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດໄປສ�ຳຜັດກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນ. ການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າສະຖິ
ດສາມາດເຮັດໃຫ້ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.
• ເພື
່ອຫຼີກຫຼ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ, ຢ່າແຕະມັນດ້ວຍສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ
ທີ່ຄົມ ຫຼື ໃຊ້ປາຍນິ້ວກົດມັນຫຼາຍເກີນໄປ.
• ການປ່
ອຍໃຫ້ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານເປັນໄລຍະເວລານານ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດພາບຕິດ​
​ າບຫຼອນ. ປິດໜ້າຈໍສຳ� ຜັດ ເມື່ອທ່ານບໍ່ໃຊ້ອຸປະກອນ.
ຕາ (ການເຜົາໄໝ້ໃນໜ້າຈໍ) ຫຼື ພ
• ອຸ ປະກອນອາດບໍ່ຈົດຈ�ຳການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສ�ຳຜັດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຂອບໜ້າຈໍ, ເຊິ່ງຢູ່ນອກພື້
ນທີ່ປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສ�ຳຜັດ.
• ຂໍ ແນະນ�ຳໃຫ້ໃຊ້ນິ້ວມື ເມື່ອທ່ານໃຊ້ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ.
ການແຕະ
ແຕະໜ້າຈໍ.
ການແຕະຄ້າງໄວ້
ແຕະໜ້າຈໍຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາປະມານ
2 ວິນາທີ.
40
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການລາກ
ແຕະລາຍການຄ້າງໄວ້ ແລະ
ລາກມັນໃສ່ຕ�ຳແໜ່ງເປົ້າໝາຍ.
ການແຕະສອງຄັ້ງ
ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ.
ການຮູດ
ຮູດຂຶ້ນເທິງ, ລົງລຸ່ມ, ໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາ.
ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການຢິບເຂົ້າ
ຍະມືສອງນິ້ວອອກຈາກກັນ ຫຼື
ຢິບເຂົ້າເທິງໜ້າຈໍ.
41
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ)
ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນ, ປຸ່ມຊອບຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າ
ຈໍ. ປຸ່ມຊອບຖືກຕັ້ງເປັນປຸ່ມຫຼ້າສຸດ, ປຸ່ມໂຮມ ແລະ ປຸ່ມກັບຄືນຕາມມາດຕະຖານ. ຟັງຄ໌ຊັນຂອງປຸ່ມຕ່
າງໆສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມແອັບທີ່ກ�ຳລັງໃຊ້ງານຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມການນ�ຳໃຊ້.
ປຸ�ມສະແດງ ແລະ
ເຊື່ອງ
ປຸ�ມກັບຄືນ
ປຸ�ມຫຼ້າສຸດ
ປຸ່ມ
ປຸ�ມໂຮມ
ຟັງຄ໌ຊັນ
ສະ​ແດງ ແລະ
ເຊື່ອງ
• ແຕະສອງຄັ
້ງເພື່ອປັກໝຸດ ຫຼື
ເຊື່ອງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
ຫຼ້າສຸດ
• ແຕະເພື
່ອເປີດລາຍການແອັບຫຼ້າສຸດ.
ໜ້າຫຼັກ
ກັບຄືນ
• ແຕະເພື
່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ແຕະຄ້
າງໄວ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບ Google.
• ແຕະເພື
່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າ.
ການສະແດງ ຫຼື ການເຊື່ອງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ
ການໃຊ້ປຸ່ມສະແດງ ແລະ ເຊື່ອງທີ່ຢູ່ທາງຂ້າງຊ້າຍຂອງແຖບກ�ຳນົດທິດທາງ,
ທ່ານສາມາດຕັ້ງແຖບການກ�ຳ ນົດທິດທາງທີ່ຈະເຊື່ອງ ຫຼື ປັກໝຸດໃນໜ້າຈໍ ເມື່ອທ່ານໃຊ້ແອັບ ຫຼື
ຄຸນສົມບັດ. ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງຖືກປັກໝຸດຕາມມາດຕະຖານ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງໄຟລ໌ ຫຼື ໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຈໍເຕັມ, ແຕະປຸ່ມສະແດງ ແລະ ເຊື່ອງ
ເພື່ອເຊື່ອງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
ເພື່ອສະແດງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງອີກຄັ້ງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
• ໃນບາງໜ້
າຈໍ, ເຊັ່ນ ໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນທຸກຄັ້ງ ແລະ
ປຸ່ມສະແດງ ແລະ ເຊື່ອງ ຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ.
• ເຖິ
ງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກທ່ານປັກໝຸດແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ, ມັນສາມາດຖືກເຊື່ອງ
ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງໃຊ້ບາງແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດ, ເຊັ່ນ ເຄື່ອງຫຼິ້ນວິດີໂອ.
42
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການເປີດໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ປຸ່ມໂຮມ
ກົດປຸ່ມໂຮມ ຫຼື ຂອບເຂດປຸ່ມໂຮມເນັ້ນໄວ້ ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ.
ໃນ Always On Display, ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໜ້າຈໍໂດຍການແຕະປຸ່ມໂຮມສອງຄັ້ງອີກດ້ວຍ.
ການຕັ້ງຄ່າແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ ແລະ
ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.
• ສະແດງແລະເຊື
່ອງປຸ່ມ: ເພີ່ມປຸ່ມເພື່ອເຊື່ອງ ຫຼື ປັກໝຸດແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ. ທ່ານສາມາດ
ຕັ້ງວ່າຈະສະແດງປຸ່ມສ�ຳລັບແຕ່ລະແອັບຫຼືບໍ່.
• ສີ ພື້ນຫຼັງ: ປ່ຽນສີພື້ນຫຼັງຂອງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
• ກົ ດປຸ່ມໂຮມແຮງໆ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມໂຮມຄ້າງໄວ້.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນປະລິມານຄວາມດັນທີ່ຈ�ຳເປັນໃນການໃຊ້ປຸ່ມໂຮມ
ເມື່ອທ່ານກົດມັນຄ້າງໄວ້.
• ປົ ດລັອກດ້ວຍປຸ່ມໂຮມ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮູດເທິງໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ
ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມໂຮມເນັ້ນໄວ້. ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ເມື່ອ ກົດປຸ່ມໂຮມແຮງໆ ຖືກເປີດໃຊ້ງານ.
• ແຜນຜັ
ງປຸ່ມ: ປ່ຽນດ�ຳລັບຂອງປຸ່ມໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
43
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ
ໜ້າຈໍຫຼັກເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສ�ຳລັບການເຂົ້າໃຊ້ຄຸນສົມບັດທັງໝົດຂອງອຸປະກອນ.
ມັນສະແດງວິດເຈັດ, ທາງລັດໃສ່ແອັບ ແລະ ອື່ນໆ.
ໜ້າຈໍແອັບສະແດງໄອຄອນສ�ຳລັບແອັບທັງໝົດ, ລວມທັງແອັບທີ່ຕິດຕັ້ງໃໝ່ໆ.
ໜ້າຈໍອາດຈະປະກົດຂຶ້ນແບບຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ດ�າມຈັບຂອບແຜງ
ວິດເຈັດ
ຕົວຊີ້ບອກ Bixby Home.
ເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ກ�ານົດເອງຂອງທ�ານ.
ແອັບທີ່ມັກທີ່ສຸດ
ແຖບການກ�ານົດທິດທາງ (ປຸ�ມຊອບ)
44
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການສັບປ່ຽນລະຫວ່າງໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍແອັບ.
ເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍແອັບ. ຫຼືວ່າ, ແຕະປຸ່ມໂຮມ ຫຼື ປຸ່ມກັບຄືນ.
ໜ�າຈ�ຫຼັກ
ໜ�າຈ�ແອັບ
ຖ້າທ່ານເພີ່ມປຸ່ມແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ທ່ານສາມາດເປີດໜ້າຈໍແອັບໂດຍການແຕະປຸ່ມ. ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ,
ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ແລະ ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ → ປຸ່ມແອັບ → ສະແດງປຸ່ມແອັບ →
ນໍາໃຊ້. ປຸ່ມແອັບຈະຖືກເພີ່ມຢູ່ທີ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ.
ປຸ�ມແອັບ
45
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ສະແດງໜ້າຈໍໃນໂໝດແນວນອນ
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້, ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະປຸ່ມ
ໂໝດລວງຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ.
ໝູນອຸປະກອນຈົນກວ່າຈະເປັນແນວນອນ ເພື່ອເບິ່ງໜ້າຈໍໃນໂໝດແນວນອນ.
ການຍ້າຍລາຍການ
ແຕະລາຍການຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່. ເພື່ອຍ້າຍລາຍການໃສ່ແຜງອື່ນ,
ລາກມັນໃສ່ດ້ານຂ້າງຂອງໜ້າຈໍ.
ເພື່ອເພີ່ມທາງລັດໃສ່ແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະລາຍການໃນໜ້າຈໍແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກມັນ
ໃສ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ທາງລັດຫາແອັບຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຍ້າຍແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃສ່ພື້ນທີ່ທາງລັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ
ຫຼັກ.
46
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການສ້າງໂຟລເດີ
ສ້າງໂຟລເດີ ແລະ ຮວບຮວມແອັບທີ່ຄ້າຍກັນເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
1 ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ ຫຼື ໜ້າຈໍແອັບ, ແຕະແແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກມັນຜ່ານແອັບອື່ນ.
2 ວາງແອັບເມື່ອກອບໂຟລເດີສະແດງຂຶ້ນອ້ອມຮອບແອັບ.
ໂຟລເດີໃໝ່ທີ່ມີແອັບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກສ້າງ. ແຕະ ໃສ່ຊື່ໂຟລເດີເຂົ້າໄປ ແລະ
ປ້ອນຊື່ໂຟລເດີເຂົ້າ.
• ການເພີ
່ມແອັບເພີ່ມເຕີມ
ແຕະ ເພີ່ມແອັບ ໃນໂຟລເດີ. ໝາຍຕິກແອັບເພື່ອເພີ່ມ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງ
ສາມາດເພີ່ມແອັບໂດຍການລາກມັນໃສ່ໂຟລເດີ.
• ການຍ້
າຍແອັບອອກຈາກໂຟລເດີ
ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ ເພື່ອລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
• ການລຶ
ບໂຟລເດີ
ແຕະໂຟລເດີຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບໂຟລເດີ. ໂຟລເດີຈະຖືກລຶບເທົ່ານັ້ນ. ແອັບຂອງໂຟ
ລເດີຈະຖືກຍ້າຍໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.
47
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການແກ້ໄຂໜ້າຈໍຫຼັກ
ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ ຫຼື ຢິບນິ້ວມືຂອງທ່ານເຂົ້າກັນເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກການແ
ກ້ໄຂ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງວອລເປເປີ, ເພີ່ມວິດເຈັດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມ, ລຶບ
ຫຼື ຈັດລຽງແຜງໜ້າຈໍຫຼັກຄືນໃໝ່.
• ການເພີ
່ມແຜງ: ຮູດໄປຊ້າຍ ແລະ ຈາກນ້ນແຕະ
.
• ການຍ້
າຍແຜງ: ແຕະການສະແດງຕົວຢ່າງແຜງຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
• ການລຶ
ບແຜງ: ແຕະ
ໃນແຜງ.
• ວອລເປເປີ
: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສ�ຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ຕີ ມ: ປ່ຽນຕີມຂອງອຸປະກອນ. ອົງປະກອບທີ່ເປັນພາບຂອງໜ້າຜູ້ໃຊ້ງານ, ເຊັ່ນ ສີ, ໄອຄອນ
ແລະ ວອລເປເປີ, ຈະປ່ຽນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕີມທີ່ເລືອກໄວ້.
• ວິ ດເຈັດ: ວິດເຈັດເປັນແອັບນ້ອຍໆທີ່ເປີດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນແອັບສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ
ແລະ ການເຂົ້າໃຊ້ທີ່ສະດວກສະບາຍໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງທ່ານ. ແຕະວິດເຈັດຄ້າງໄວ້ ແລະ
ຈາກນັ້ນລາກມັນໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ. ວິດເຈັດຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ການຕັ
້ງຄ່າໜ້າຈໍ: ປ່ຽນຂະໜາດຂອງຕາຕະລາງເພື່ອສະແດງລາຍການຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື
ໜ້ອຍລົງໃນໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ອື່ນໆ.
48
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການສະແດງແອັບທັງໝົດໃນໜ້າຈໍຫຼັກ
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໜ້າຈໍແອັບທີ່ແຍກກັນ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງແອັບທັງໝົດໃນ
ໜ້າຈໍຫຼັກ. ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ ການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ →
ແຜນຜັງໜ້າຈໍຫຼັກ → ໜ້າຈໍຫຼັກເທົ່ານັ້ນ → ນໍາໃຊ້.
ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ແອັບທັງໝົດຂອງທ່ານໂດຍການຮູດໄປຊ້າຍໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງທ່ານ.
ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກ
ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ໄອຄອນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ
ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ເປັນແບບທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ແຖບສະຖານະອາດຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍໃນບາງແອັບ.
ເພື່ອສະແດງແຖບສະຖານະ, ລາກລົງຈາກເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
ໄອຄອນ
ຄວາມໝາຍ
ບໍ່ມີສັນຍານ
ຄວາມແຮງສັນຍານ
ໂຣມມິງ (ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ການບໍລິການປົກກະຕິ)
/
ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ທີ່ຕ້ອງການສ�ຳລັບການໂທ (ລຸ້ນ SIM ຄູ່)
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ GPRS ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ EDGE ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ UMTS ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ HSDPA ແລ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ HSPA+ ແລ້ວ
/
ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ LTE ແລ້ວ (ລຸ້ນ LTE-ທີ່ເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ)
Wi-Fi ເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດບລູທູດແລ້ວ
ການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຖືກໃຊ້ຢູ່
ການໂທດ�ຳເນີນຢູ່
ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມມັລຕິມີເດຍ
ເປີດໃຊ້ງານໂມງປຸກແລ້ວ
49
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ໄອຄອນ
ຄວາມໝາຍ
ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປິດສຽງແລ້ວ
ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການສັ່ນແລ້ວ
ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການບິນແລ້ວ
ເກີດຂໍ້ຂັດຂ້ອງຂຶ້ນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ
ການສາກແບັດເຕີຣີ
ລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີ
ໜ້າຈໍລັອກ
ການກົດປຸ່ມເປີດປິດຈະປິດໜ້າຈໍ ແລະ ລັອກມັນ. ນອກຈາກນີ້, ໜ້າຈໍຈະປິດ ແລະ
ຈະລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຖ້າອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ກ�ຳນົດໄວ້.
ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ, ຮູດໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ ເມື່ອໜ້າຈໍເປີດ.
ຖ້າໜ້າຈໍປິດຢູ່, ກົດປຸ່ມເປີດປິດ ຫຼື ກົດປຸ່ມໂຮມ ຫຼື ຂອບເຂດປຸ່ມໂຮມຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ.
ໜ�າຈ�ທີ່ຖືກລັອກ
50
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍ
ເພື່ອປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ເປີດແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ →
ປະເພດການລັອກໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກວິທີ.
ເມື່ອທ່ານຕັ້ງຮູບແບບ, PIN, ລະຫັດຜ່ານ, ໃບໜ້າ, ມ່ານຕາ ຫຼື ລາຍນິ້ວມືສຳ� ລັບວິທີການລັອກໜ້າຈໍ,
ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນ
ຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກຕັ້ງຄ່າວິທີການລັອກໜ້າຈໍແລ້ວ, ອຸປະກອນຈະຕ້ອງການລະຫັດປົດລັອກ
ເມື່ອເວລາປົດລັອກມັນ.
• ເລື
່ອນ: ຮູດໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງໃນໜ້າຈໍເພື່ອປົດລັອກມັນ.
• ຮູ ບແບບ: ແຕ້ມຮູບແບບທີ່ມີສີ່ຈຸດຂຶ້ນໄປ ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
• PIN:
ປ້ອນ PIN ທີ່ມີຢ່າງໜ້ອຍສີ່ຕົວເລກເຂົ້າ ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
• ລະຫັ
ດຜ່ານ: ປ້ອນລະຫັດຜ່ານທີ່ມີຢ່າງໜ້ອຍສີ່ຕົວອັກສອນ, ຕົວເລກ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍເຂົ້າ
ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
• ບໍ ່ມີ: ບໍ່ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍ.
• ການສະແກນທີ
່ສະຫຼາດ: ລົງທະບຽນທັງໃບໜ້າແລະມ່ານຕາຂອງທ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍໄດ້
ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ເບິ່ງ ການສະແກນທີ່ສະຫຼາດ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໃບໜ້
າ: ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ມ່ ານຕາ: ລົງທະບຽນມ່ານຕາຂອງທ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ລາຍພິ
ມນີ້ວມື: ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃ
ໝ່ ຖ້າທ່ານປ້ອນລະຫັດປົດລັອກເຂົ້າຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ
ຮອດຂີດຈ�ຳກັດຄວາມພະຍາຍາມ. ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ
ແລະຄວາມປອດໄພ → ການຕັ້ງຄ່າລັອກທີ່​ປອດ​ໄພ, ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີການລັອ
ກທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ຕັ້ງຄ່າຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່ອັດຕະໂນມັດ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
51
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ
ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຂຽນຢູ່ເທິງ, ແຕ້ມຢູ່ເທິງ ຫຼື
ແຊຣ໌ໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີ. ທ່ານສາມາດແຄັບເຈີໜ້າຈໍປະຈຸບັນ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດເລື່ອນໄດ້.
ການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ
ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ. ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີຈະຖືກບັນທຶກໃນ
ແກເລີຣີ.
• ແຄັ
ບເຈີແບບໃຊ້ປຸ່ມ: ກົດປຸ່ມຫຼຸດລະດັບປັບສຽງ ແລະ ປຸ່ມເປີດປິດພ້ອມກັນຄ້າງໄວ້.
• ແຄັ
ບເຈີແບບຮູດ: ຮູດມືຂອງທ່ານໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຜ່ານໜ້າຈໍ.
• ມັ ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ
ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.
• ຖ້ າການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍດ້ວຍການຮູດບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ,
ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ໃຊ້ຝາມືປັດເພື່ອແຄັບເຈີ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ຫຼັງຈາກແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ, ໃຊ້ຕົວເລືອກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໃນແຖບເຄື່ອງມືທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ:
• Bixby
Vision: ຈົດຈ�ຳເນື້ອໃນໂດຍໃຊ້ Bixby Vision ແລະ ຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
• ເລື
່ອນແຄັບເຈີ: ແຄັບເຈີເນື້ອໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເນື້ອໃນທີເ່​ ຊື່ອງ​ໄວ້ໃນໜ້າທີ່ຍາວເກີນ,
ເຊັ່ນ ໜ້າເວັບ. ເມື່ອທ່ານແຕະ ເລື່ອນແຄັບເຈີ, ໜ້າຈໍຈະເລື່ອນລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ
ເນື້ອໃນອື່ນໆຈະຖືກແຄັບເຈີ.
• ແຕ້
ມ: ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມຢູ່ເທິງຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ.
• ຕັ ດແຕ່ງ: ຕັດສ່ວນໜຶ່ງຈາກຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ. ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຕັດຈະຖືກບັນທຶກໃນ ແກເລີຣີ.
• ແຊຣ໌
: ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍກັບຄົນອື່ນ.
ຖ້າຕົວເລືອກບໍ່ປະກົດຂຶ້ນເທິງໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ
ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ແຄັບເຈີອັດສະລິຍະ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
52
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃໝ່, ເຊັ່ນ ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ, ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກົ
ດເທິງແຖບສະຖານະ. ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໄອຄອນ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ
ເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ.
ເພື່ອເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ. ເພື່ອປິດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ,
ຮູດຂຶ້ນເທິງໃນໜ້າຈໍ.
ທ່ານສາມາດເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນຕໍ່ໄປນີ້ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.
ເປີດໃຊ� ຕັ້ງຄ�າ.
ປຸ�ມການຕັ້ງຄ�າດ�ວນ
ແຜ�ນ SIM ຫຼື USIM
ທີ່ຕ�ອງການສ�າລັບແຕ�ລະຕົວເລືອກ.
ແຕະເພື່ອເຂົ້າໃຊ�ຕົວຈັດການແຜ�ນ
SIM. (ລຸ�ນ SIM ຄູ�)
ເບິ່ງລາຍລະອຽດການແຈ�ງເຕືອນ ແລະ
ດ�າເນີນການກະທ�າຫຼາຍໆຢ�າງ.
ລຶບການແຈ�ງເຕືອນທັງໝົດ.
ເຂົ້າໃຊ�ການຕັ້ງຄ�າການແຈ�ງເຕືອນ.
53
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການໃຊ້ປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ
ແຕະປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານບາງຄຸນສົມບັດບາງ​ຢ່າງ.
ຮູດລົງລຸ່ມໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອເບິ່ງປຸ່ມເພີ່ມເຕີມ.
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄຸນສົມບັດ, ແຕະຂໍ້ຄວາມທີ່ຢູ່ກ້ອງແຕ່ລະປຸ່ມ. ເພື່ອເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະອຽດເພີ່
ມເຕີມ, ແຕະປຸ່ມຄ້າງໄວ້.
ເພື່ອຈັດລຽງປຸ່ມຄືນໃໝ່, ແຕະ → ລ�ຳດັບປຸ່ມ, ແຕະປຸ່ມຄ້າງໄວ້ ແລະ
ຈາກນັ້ນລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.
54
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມ
ແຜນຜັງຄີບອດ
ຄີບອດຈະປະກົດຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານປ້ອນຂໍ້ຄວາມເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ສ້າງບັນທຶກ ແລະ
ອື່ນໆ.
• ເມື
່ອຄີບອດຖືກເປີດເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ, ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄີບອດຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ຕັ້ງພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ, ປະເພດຄີບອດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຄີບອດ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ເລີ່ມຕົ້ນ.
• ການປ້
ອນຂໍ້ຄວາມບໍ່ຖືກຮອງຮັບໃນບາງພາສາ. ເພື່ອປ້ອນຂໍ້ຄວາມ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ່ຽນພ
າສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເປັນໜຶ່ງໃນພາສາທີ່ຖືກຮອງຮັບ.
ຟັງຄ�ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ
ເບິ່ງຟັງຄ�ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ.
ປ�ອນຕົວພິມໃຫຍ�ເຂົ້າ.
ສ�າລັບຕົວອັກສອນໃຫຍ�ທັງໝົດ,
ແຕະມັນສອງຄັ້ງ.
ລຶບຕົວອັກສອນທີ່ມາກ�ອນ.
ປ�ອນສັນຍາລັກເຂົ້າ.
ແຍກໃສ�ແຖວຖັດໄປ.
ກົດຍະຫວ�າງ.
ການປ່ຽນແປງພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ
→ ພາສາແລະການພິມ → ຈັດການພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ
ແຕະ
ຈາກນັ້ນເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້. ເມື່ອທ່ານເລືອກສອງພາສາຂຶ້ນໄປ, ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນພາສາທີ່ໃຊ້ປ້
ອນຂໍ້ມູນໂດຍການຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາໃນປຸ່ມຍະຫວ່າງ.
55
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການປ່ຽນຄີບອດ
ແຕະ
ເພື່ອປ່ຽນຄີບອດ.
ເພື່ອປ່ຽນປະເພດຄີບອດ, ແຕະ
ະເພດຄີບອດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
→ ພາສາແລະການພິມ, ເລືອກພາສາ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກປ
• ຖ້ າປຸ່ມຄີບອດ ( ) ບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ
ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ພາສາ ແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ສະແດງປຸ່ມຄີບອດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ໃນ
ແປ້ນພິມ 3x4, ປຸ່ມມີສາມ ຫຼື ສີ່ຕົວອັກສອນ. ເພື່ອປ້ອນຕົວອັກສອນເຂົ້າ, ແຕະປຸ່
ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊ�້ຳຫຼາຍເທື່ອຈົນກວ່າຕົວອັກສອນທີ່ຕ້ອງການຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ຟັງຄ໌ຊັນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ
• : ປ້ອນອິໂມຕິຄອນເຂົ້າ.
• : ປ້ອນສະຕິກເກີເຂົ້າ. ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດປ້ອນສະຕິກເກີອີໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ຄ້າຍຄື
ກັນກັບທ່ານໄດ້. ເບິ່ງ ອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• : ຄັດຕິດ GIF ເຄື່ອນໄຫວ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• : ປ້ອນຂໍ້ຄວາມດ້ວຍສຽງ.
• : ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄີບອດ.
• →
: ເພີ່ມລາຍການຈາກຄລິບບອດ.
• →
: ປ່ຽນຄີບອດສ�ຳລັບການດ�ຳເນີນການດ້ວຍມືຂ້າງດຽວ.
56
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ການກັອບປີ້ ແລະ ການວາງ
1 ແຕະເທິງຂໍ້ຄວາມຄ້າງໄວ້.
2 ລາກ
ຫຼື ເພື່ອເລືອກຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ແຕະ ເລືອກທັງໝົດ
ເພື່ອເລືອກຂໍ້ຄວາມທັງໝົດ.
3 ແຕະ ອັດສ�ຳເນົາ ຫຼື ຕັດ.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກກັອບປີໃສ່ຄລິບບອດ.
4 ແຕະບ່ອນທີ່ຂໍ້ຄວາມຈະຖືກສຽບໃສ່ຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ ແປະ.
ເພື່ອວາງຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານໄດ້ກັອບປີໄວ້ກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ກະດານເກັບຄວາມຈໍາ ແລະ
ເລືອກຂໍ້ຄວາມ.
ພົດຈະນານຸກົມ
ຄົ້ນຫານິຍາມສ�ຳລັບຄ�ຳສັບ ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ, ເຊັ່ນ ເມື່ອທ່ອງເບິ່ງໜ້າເວັບ.
1 ແຕະເທິງຄ�ຳສັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຄົ້ນຫາຄ້າງໄວ້.
ຖ້າຄ�ຳສັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຄົ້ນຫາບໍ່ຖືກເລືອກ, ລາກ
ຫຼື
ເພື່ອເລືອກຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການ.
2 ແຕະ ເພີ່ມເຕີມ → Dictionary ໃນລາຍການຕົວເລືອກ.
ຖ້າພົດຈະນານຸກົມບໍ່ຖືກຕິດຕັ້ງກ່ອນໜ້າໃນອຸປະກອນ, ແຕະ Move to Manage
ທີ່ຢູ່ຂ້າງພົດຈະນານຸກົມເພື່ອດາວໂຫຼດມັນ.
dictionaries →
3 ເບິ່ງນິຍາມໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບພົດຈະນານຸກົມ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນມຸມມອງໜ້າຈໍເຕັມ, ແຕະ . ແຕະນິຍາມໃນໜ້າໃຈເພື່ອເບິ່ງນິຍາມເພີ່ມເຕີມ.
ເພື່ອເພີ່ມຄ�ຳສັບໃສ່ລາຍການຄ�ຳສັບທີ່ມັກທີ່ສຸດຂອງທ່ານ ຫຼື
ໃນມຸມມອງທີ່ລະອຽດ, ແຕະ
ແຕະ Search Web ເພື່ອໃຊ້ຄ�ຳສັບເປັນຄ�ຳສັບການ​ຊອກຫາ.
57
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບ
Galaxy Apps
ຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບທີ່ເຮັດເປັນພິເສດສ�ຳລັບອຸປະກອນ
Samsung Galaxy.
ເປີດໂຟລເດີ Samsung ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບ Galaxy Apps.
ແອັບນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ການຕິດຕັ້ງແອັບ
ທ່ອງແອັບຕາມໝວດ ຫຼື ແຕະຊ່ອງຊອກຫາເພື່ອຊອກຫາຄ�ຳສ�ຳຄັນ.
ເລືອກແອັບເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມັນ. ເພື່ອດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ, ແຕະ ຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອຊື້ ແລະ ດາວໂ
ຫຼດແອັບຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແຕະລາຄາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ.
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ →
ແອັບອັບເດດອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.
Play Store
ຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Play Store.
ການຕິດຕັ້ງແອັບ
ທ່ອງແອັບຕາມໝວດ ຫຼື ຊອກຫາແອັບຕາມຄ�ຳສ�ຳຄັນ.
ເລືອກແອັບເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມັນ. ເພື່ອດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ, ແຕະ ຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອຊື້ ແລະ ດາວໂ
ຫຼດແອັບຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແຕະລາຄາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ.
→ ການຕັ້ງຄ່າ →
ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ
ອັບເດດແອັບຯໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈາກນັ້ນ ເລືອກຕົວເລືອກ.
58
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຈັດການແອັບ
ການຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການປິດໃຊ້ງານແອັບ
ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.
• ປິ ດໃຊ້ງານ: ປິດໃຊ້ງານແອັບມາດຕະຖານທີ່ເລືອກໄວ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງຈາກອຸປະກອນໄ
ດ້.
• ຖອນຕິ
ດຕັ້ງ: ຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້.
ການເປີດໃຊ້ງານແອັບ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແອັບ →
ເປີດໃຊ້ງານ.
→ ປິດໃຊ້ງານແລ້ວ, ເລືອກແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບ
ສ�ຳລັບບາງແອັບເພື່ອດ�ຳເນີນການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກມັນອາດຈະຕ້ອງການການອະນຸຍາດເພື່ອເຂົ້າ
ໃຊ້ ຫຼື ໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເປີດແອັບ, ໜ້າຕ່າງປັອບອັບອາດຈະປະກົດຂຶ້ນ
ແລະ ຂໍເຂົ້າໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງ. ແຕະ ອະນຸຍາດ ໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບ
ເພື່ອໃຫ້ການອະນຸຍາດກັບແອັບ.
ເພື່ອເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ແອັບ.
ເລືອກແອັບ ແລະ ແຕະ ສິດ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍການການອະນຸຍາດຂອງແອັບ ແລະ
ປ່ຽນການອະນຸຍາດຂອງມັນ.
ເພື່ອເບິ່ງ ຫຼື ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບຕາມໝວດການອະນຸຍາດ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ
ແລະ ແຕະ ແອັບ → → ການອະນຸຍາດແອັບ. ເລືອກລາຍການ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ທາງຂ້າງແ
ອັບເພື່ອໃຫ້ການອະນຸຍາດ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຫ້ການອະນຸຍາດກັບແອັບ, ຄຸນສົມບັດພື້ນຖານຂອງແອັບອາດຈະໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງ
ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
59
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Bixby
ການແນະນ�ຳ
Bixby ແມ່ນໜ້າຜູ້ໃຊ້ງານໃໝ່ທີ່ສາມາດສື່ສານກັບທ່ານ ແລະ ມັນໃຫ້ການບໍລິການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃ
ຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ.
• Bixby
Home: ທ່ານສາມາດເບິ່ງການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ແນະນ�ຳທີ່ Bixby ໃຫ້ໂດຍການ
ວິເຄາະຮູບແບບການນ�ຳໃຊ້ຂອງທ່ານ ແລະ ວຽກປະຈ�ຳວັນຂອງທ່ານ.
• Bixby
Vision: ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບວັດຖຸ ຫຼື
ຈຸດທີ່ຕັ້ງໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງ Bixby Vision ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
• Reminder:
ທ່ານສາມາດສ້າງການເຕືອນເພື່ອກ�ຳນົດເວລາລາຍການທີ່ຈະເຮັດ ຫຼື
ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນພາຍຫຼັງ.
• ເພື
່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫຼື
ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື
ອ
່ ໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງ Bixby, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
Samsung account ຂອງທ່ານ.
60
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ກົດປຸ່ມ Bixby ເພື່ອເປີດ Bixby Home. ເພື່ອປິດ Bixby Home, ກົດປຸ່ມອີກຄັ້ງ.
ກົດປຸ�ມ Bixby.
ການເຕືອນທີຈ
່ ະ
ມາເຖິງ
Bixby Home
ການບໍລິການຂອງ Bixby ທີ່ມີຢູ່ອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
61
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເລີ່ມຕົ້ນ Bixby
ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ Bixby ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ, ໜ້າຄ�ຳນ�ຳ Bixby ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account
ຂອງທ່ານຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ແລະ ເຫັນດີນ�ຳຂໍ້ກ�ຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ.
1 ກົດປຸ່ມ Bixby.
ປຸ�ມ Bixby
2 ກວດເບິ່ງໜ້າຄ�ຳນ�ຳຂອງ Bixby ແລະ ແຕະ ຖັດໄປ.
3 ແຕະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung
account ຂອງທ່ານ.
ຖ້າທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຂັ້ນຕອນນີ້ຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ.
4 ອ່ານ ແລະ ເຫັນດີນຳ� ຂໍ້ກຳ� ນົດ ແລະເງື່ອນໄຂ ແລະ ແຕະ ຖັດໄປ.
62
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Bixby Home
ໃນໜ້າຈໍ Bixby Home, ທ່ານສາມາດເບິ່ງການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ແນະນ�ຳທີ່ Bixby ໃຫ້ໂດຍກ
ານວິເຄາະຮູບແບບການນ�ຳໃຊ້ຂອງທ່ານ ແລະ ວຽກປະຈ�ຳວັນຂອງທ່ານ.
ການເປີດ Bixby Home
1 ກົດປຸ່ມ Bixby. ຫຼືວ່າ, ຮູດໄປຂວາໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
ໜ້າຈໍ Bixby Home ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
2 ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ແນະນ�ຳ.
ປ�ຽນການຕັ້ງຄ�າປຸ�ມ Bixby.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ໄປທີ່ເວັບໄຊທ�ຂອງ Bixby.
ການເຕືອນທີ່ຈະມາເຖິງ
ເນື້ອໃນແນະນ�າ
3 ເພື່ອປິດ Bixby Home, ກົດປຸ່ມ Bixby ອີກຄັ້ງ. ຫຼືວ່າ, ຮູດໄປຊ້າຍໃນໜ້າຈໍ.
63
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ເນື້ອໃນທີ່ແນະນ�ຳໃນ Bixby Home
ເມື່ອທ່ານເປີດ Bixby Home, ທ່ານສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ອັບເດດເລື້ອຍໆເປັນບັດ Bixby.
ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ເພື່ອເບິ່ງບັດ Bixby.
ຕົວຢ່າງ, ຕາມທາງໄປຫ້ອງການໃນຕອນເຊົ້າ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງກ�ຳນົດເວລາໃນວັນຂອງທ່ານ ແລະ
ຫຼິ້ນເພງທີ່ມັກທີ່ສຸດຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍ Bixby Home. ໃນຕອນແລງ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງໂມງປຸກ,
ກວດເບິ່ງກິດຈະກ�ຳປະຈ�ຳວັນຂອງທ່ານ ແລະ ເບິ່ງຟີດຂອງໝູ່ຂອງທ່ານ.
ເນື້ອໃນ ແລະ ລ�ຳດັບຂອງບັດອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນໄລຍະເວລາທີ່ກ�ຳນົດໄວ້.
ເພື່ອອັບເດດບັດດ້ວຍຕົນເອງ, ຮູດລົງລ
​ ຸ່ມໃນໜ້າຈໍ.
ການແກ້ໄຂລາຍການບັດ Bixby
• ເພື
່ອປັກໝຸດໃສ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ Bixby Home, ແຕະ → ປັກໝຸດໃສ່ເທິງສຸດ.
ເພື່ອຖອດປັກໝຸດບັດ, ແຕະ → ຖອນປັກໝຸດ.
• ເພື
່ອເຊື່ອງບັດຈາກລາຍການ, ແຕະ → ເຊື່ອງສ�ຳລັບຕອນນີ.້
• ເພື
່ອຢຸດການສະແດງບັດໃນລາຍການ, ແຕະ → ຢ່າສະແດງອີກ.
ການເລືອກແອັບທີ່ຈະສະແດງເປັນບັດ Bixby
ເພີ່ມ ຫຼື ລຶບແອັບເພື່ອສະແດງເປັນບັດໃນໜ້າຈໍ Bixby Home.
ໃນໜ້າຈໍ Bixby Home, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ບັດ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງລາຍການ
ເພື່ອເພີ່ມ ຫຼື ລຶບພວກມັນ.
ຖ້າແອັບບໍ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງຕິດຕັ້ງມັນເພື່ອໃຊ້ມັນ. ໃນໜ້າຈໍ Bixby
Home, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ບັດ ແລະ ຈາກນັ້ນດາວໂຫຼດແອັບ.
64
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Bixby Vision
Bixby Vision ແມ່ນການບໍລິການທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຮູບທີ່ຄ້າຍກັນ, ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ຂໍ້ຄວາມທີ່ແປແລ້ວ,
ແລະ ລະຫັດ QR. Bixby Vision ຈົດຈ�ຳວັດຖຸໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໂດຍສັນຊາດຕະຍານ ເຖິງແມ່
ນວ່າໃນເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ຊື່ຂອງມັນ.
ໃຊ້ຄຸນສົມບັດຕໍ່ Bixby Vision.
ຂ�້ຄວາມ
ລະຫັດ QR
ສະຖານທີ່
ຮູບ
ເຫຼົ້າແວັງ
• ເພື
ອ
່ ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື
ອ
່ ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung
account ຂອງທ່ານ.
• ຄຸ ນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຜົນການຊອກຫາອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື
ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ຄຸ ນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຫຼື ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນການຊອກຫາທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຮູບ, ຮູບແບບ ຫຼື ຄວາມລະອຽດ.
• ຊ� ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ Bixby Vision.
65
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເປີດໃຊ້ Bixby Vision
1 ເປີດໃຊ້ Bixby Vision ໂດຍໃຊ້ໜຶ່ງໃນວິທີເຫຼົ່ານີ້.
• ໃນແອັ
ບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ເລືອກໂໝດ ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ແຕະ
• ໃນແອັ
ບ ແກເລີຣີ, ເລືອກຮູບ ແລະ ແຕະ
.
.
• ໃນແອັ
ບ ອິນເ​ ຕີ​ເນັດ, ແຕະຮູບຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ Bixby Vision.
• ແຄັ
ບເຈີໜ້າຈໍ ແລະ ເລືອກ Bixby Vision ໃນແຖບເຄື່ອງມື.
• ຖ້ າທ່ານເພີ່ມໄອຄອນ Bixby Vision ໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກແລ້ວ, ເປີດໃຊ້ແອັບ Bixby Vision.
2 ເລືອກຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
3 ຮັກສາວັດຖຸໄວ້ຢູ່ພາຍໃນໜ້າຈໍເພື່ອຈົດຈ�ຳມັນ.
ເມື່ອວັດຖຸຖືກຈົດຈ�ຳແລ້ວ, ຜົນການຊອກຫາຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ.
ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ແຕະໄອຄອນຄຸນສົມບັດ ຫຼື ເລືອກຜົນການຊອກຫາ.
ການແປ ຫຼື ການແຍກຂໍ້ຄວາມ
ຈົດຈ�ຳ ແລະ ສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ແປແລ້ວໃນໜ້າຈໍ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຍກຂໍ້ຄວາມຈາກເ
ອກະສານ ຫຼື ໄຟລ໌ຂໍ້ຄວາມ.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ປ້າຍບອກຫຍັງໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງເດີນທາງຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ
Bixby Vision. ອຸປະກອນຈະແປຂໍ້ຄວາມຂອງປ້າຍເປັນພາສາທີ່ທ່ານເລືອກ.
1 ເມື່ອທ່ານມີຮູບ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ຕ້ອງການ, ເປີດໃຊ້ Bixby Vision.
2 ເລືອກ
ແລະ ຮັກສາຂໍ້ຄວາມໄວ້ຢູ່ພາຍໃນໜ້າຈໍເພື່ອຈົດຈ�ຳມັນ.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກແປຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ໃນໜ້າຈໍ.
• ເພື
່ອແຍກຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ
. ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ ຫຼື ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກແຍກ.
• ເພື
່ອປ່ຽນພາສາຕົ້ນສະບັບ ຫຼື ພາສາເປົ້າໝາຍ, ແຕະແຜງການຕັ້ງຄ່າພາສາຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງ
ໜ້າຈໍ.
66
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
ຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບວັດຖຸທີ່ຖືກຈົດຈ�ຳທາງອອນໄລນ໌. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບຕ່າງໆທີ່ມີຄຸນສົມ
ບັດຄ້າຍຄືກັນກັບວັດຖຸ, ເຊັ່ນ ສີ ຫຼື ຮູບຮ່າງ.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ຊື່ຂອງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ຮູບ, ໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງ Bixby Vision.
ອຸປະກອນຈະຊອກຫາ ແລະ ສະແດງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຮູບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນໃຫ້ທ່ານເ
ຫັນ.
1 ເມື່ອທ່ານມີຮູບ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ຕ້ອງການ, ເປີດໃຊ້ Bixby Vision.
2 ເລືອກ
3 ແຕະ
ແລະ ຮັກສາວັດຖຸໄວ້ພາຍໃນໜ້າຈໍເພື່ອຈົດຈ�ຳມັນ.
ຫຼື ເລືອກຜົນການຊອກຫາໃນໜ້າຈໍ.
ຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ການຊອກຫາສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງ
ຊອກຫາສະຖານທີ່ສ�ຳຄັນ ຫຼື ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງໂດຍການຈົດຈ�ຳຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງ
ທ່ານ.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຊອກຫາຮ້ານຄາເຟໃກ້ສະຖານທີ່ສຳ� ຄັນ, ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision.
ອຸປະກອນຈະຊອກຫາ ແລະ ສະແດງຮ້ານຄາເຟໃກ້ຄຽງໃຫ້ທ່ານເຫັນ.
1 ເມື່ອທ່ານມີສະຖານທີ່ສຳ� ຄັນ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ, ເປີດໃຊ້ Bixby Vision.
2 ເລືອກ
ແລະ ຮັກສາສະຖານທີ່ສ�ຳຄັນ ຫຼື ສະຖານທີ່ໄວ້ຢູ່ພາຍໃນໜ້າຈໍເພື່ອຈົດຈ�ຳມັນ.
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງໄດ້.
ເມື່ອທ່ານຍ້າຍອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງໃນທິດທາງທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບກ�ຳລັງຫັນໜ້າໃ
ສ່ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ.
ຖ້າທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ Bixby Vision ດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງຈຸດທີ່ຕັ້
ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດ. ເພື່ອເບິ່ງຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນໃນ
ແຜນທີ່, ແນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຫາພື້ນດິນ. ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດປະຈຸບັນ,
ແນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຫາທ້ອງຟ້າ.
3 ແຕະ
ຫຼື ເລືອກຜົນການຊອກຫາໃນໜ້າຈໍ.
ອຸປະກອນຈະສະແດງຂໍ້ມູນຂອງສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງ.
67
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຊອກຫາຂໍ້ມູນເຫຼົ້າແວັງ
ກວດຫາຂໍ້ມູນຈາກສະຫຼາກເຫຼົ້າແວັງ ແລະ ຊອກຫາຂໍ້ມູນໃນເຫຼົ້າແວັງ.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຊອກຫາເຫຼົ້າແວັງທີ່ມັກທີ່ສຸດຂອງທ່ານ ຫຼື ຕ້ອງການຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຫຼົ້າແວັງ,
ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision.
1 ເມື່ອທ່ານມີຮູບ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ຕ້ອງການ, ເປີດໃຊ້ Bixby Vision.
2 ເລືອກ
3 ແຕະ
ແລະ ຮັກສາໃຫ້ສະຫຼາກເຫຼົ້າແວັງໄວ້ຢູ່ພາຍໃນໜ້າຈໍເພື່ອຈົດຈ�ຳມັນ.
ຫຼື ເລືອກຜົນການຊອກຫາໃນໜ້າຈໍ.
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຫຼາກເຫຼົ້າແວັງຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ການອ່ານລະຫັດ QR
ຈົດຈ�ຳລະຫັດ QR ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ເວັບໄຊທ໌, ຮູບຖ່າຍ, ວິດີໂອ, ແຜນທີ່ ແລະ ນາມບັດ.
1 ເມື່ອທ່ານມີຮູບ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ຕ້ອງການ, ເປີດໃຊ້ Bixby Vision.
2 ເລືອກ
ແລະ ຮັກສາລະຫັດ QR ໄວ້ຢູ່ພາຍໃນໜ້າຈໍເພື່ອຈົດຈ�ຳມັນ.
ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະຫັດ QR ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
68
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Reminder
ສ້າງການເຕືອນເພື່ອກ�ຳນົດເວລາລາຍການທີ່ຈະເຮັດ ຫຼື ເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນພາຍຫຼັງ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບກາ
ນແຈ້ງເຕືອນໃນເວລາທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງສ�ຳລັບແຕ່ລະການເຕືອນ.
• ເພື
ອ
່ ຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື
ອ
່ ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
Samsung account ຂອງທ່ານ.
• ເພື
ອ
່ ໃຊ້ການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ຈະຕ້ອງເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ GPS.
ການເລີ່ມຕົ້ນການເຕືອນ
ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການເຕືອນຈາກ Bixby Home.
1 ກົດປຸ່ມ Bixby. ຫຼືວ່າ, ຮູດໄປຂວາໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
ໜ້າຈໍ Bixby Home ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
2 ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ ໃນບັດ ການເຕືອນທີ່ຈະມາເຖິງ.
ໜ້າຄ�ຳນ�ຳການເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ເພີ່ມໄອຄອນແອັບໃ
ສ�ໜ�າຈ�ຫຼັກ.
69
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3 ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນ.
ຖ້າຕົວເລືອກ ເພີ່ມ Reminder ໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ ຖືກໝາຍຕິກ, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ແອັບ
Reminder ( ) ຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ.
ການສ້າງການເຕືອນ
ສ້າງການເຕືອນດ້ວຍຫຼາຍໆວິທີ. ການເຕືອນຈະເຕືອນທ່ານຖ້າທ່ານສ້າງການເຕືອນດ້ວຍເວລາ
ທີ່ກ�ຳນົດໄວ້ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າຈຸດທີ່ຕັ້ງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດບັນທຶກຫຼາຍໆເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ
ບັນທຶກຄວາມຈ�ຳດ່ຽວ ຫຼື ທີ່ຢູ່ໜ້າເວັບ ແລະ ເບິ່ງພາຍຫຼັງ.
ຕົວຢ່າງ, ສ້າງການເຕືອນເພື່ອເຕືອນໃຫ້ທ່ານ ‘ຫົດນ�້ຳດອກໄມ້ເມື່ອຮອດ​ເຮືອນ’.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ Reminder.
2 ແຕະ ຂຽນການເຕືອນ ແລະ ປ້ອນ ‘ຫົດນ�້ຳດອກໄມ້’ ເຂົ້າ.
3 ແຕະ ຕັ້ງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ → ເລືອກສະຖານທີ່ ແລະ ຕັ້ງຈຸດທີ່ຕັ້ງເປັນບ້ານ.
4 ແຕະ ເມື່ອຂ​ ້ອຍມາ​ຮອດ​ຢູ່​ທີ່ → ສໍາເລັດ.
5 ແຕະ ບັນທຶກ ເພື່ອບັນທຶກການເຕືອນ.
ເມື່ອທ່ານມາຮອດເຮືອນ, ການແຈ້ງເຕືອນ ‘ຫົດນ�້ຳດອກໄມ້’ ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
70
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການກວດເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນການເຕືອນ
ໃນເວລາ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ, ໜ້າຕ່າງປັອບອັບການແຈ້ງເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ. ແຕະ
ສ�ຳເລັດ ຫຼື ຫຼັບ.
ການເບິ່ງລາຍການເຕືອນ
ເປີດໃຊ້ແອັບ Reminder ເພື່ອເບິ່ງລາຍການເຕືອນຂອງທ່ານ. ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດການເຕືອນ,
ເລືອກການເຕືອນ.
71
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຕັ້ງຄ່າລາຍລະອຽດການເຕືອນ
ເພີ່ມ ຫຼື ແກ້ໄຂລາຍລະອຽດການເຕືອນ, ເຊັ່ນ ຄວາມຖີ່, ວັນທີແລະເວລາ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
1 ເລືອກການເຕືອນເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ແຕະ ກວດແກ້. ຫຼືວ່າ, ຮູດໄປຂວາໃນການເຕືອນ ແລະ
ແຕະ ກວດແກ້.
2 ແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
ຂ�້ມູນການເຕືອນ
ລາຍການສິ່ງທີ່ຕ�ອງກວດ
ເງື່ອນໄຂການເຕືອນ
ຊ�ວງເວລາການເຮັດຊ�້າ
ເພີ່ມຮູບ.
ການສ�ຳເລັດການເຕືອນ
ໝາຍການເຕືອນທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້ເຕືອນເປັນສ�ຳເລັດ.
ໃນລາຍການເຕືອນ, ເລືອກການເຕືອນ ແລະ ແຕະ ສ�ຳເລັດ. ຫຼືວ່າ, ຮູດໄປຊ້າຍໃນການເຕືອນ.
ການກູ້ຄືນການເຕືອນ
ກູ້ຄືນການເຕືອນທີ່ສ�ຳເລັດແລ້ວ.
1 ໃນລາຍການເຕືອນ, ແຕະ
→ ສ�ຳເລັດແລ້ວ → ກວດແກ້.
2 ໝາຍລາຍການທີ່ຈະກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຣີສະຕໍ.
ການເຕືອນຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການເຕືອນ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເຕືອນໃນເວລາທີ່ຕັ້ງຄ່າມາ
ກ່ອນ.
72
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການລຶບການເຕືອນ
ເພື່ອລຶບການເຕືອນ, ຮູດໄປຂວາໃນການເຕືອນ ແລະ ແຕະ ລຶບ. ເພື່ອລຶບຫຼາຍໆການເຕືອນ,
ແຕະການເຕືອນຄ້າງໄວ້, ໝາຍຕິກການເຕືອນທີ່ຈະລຶບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.
ການກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າ Bixby ເອງ
ໃນໜ້າຈໍ Bixby Home, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ.
• Samsung
account: ເບິ່ງຂໍ້ມູນ Samsung account ຂອງທ່ານ.
• ບັ ດໜ້າຫລັກ
– ບັ–ດ: ເລືອກແອັບທີ່ຈະສະແດງເປັນບັດໃນໜ້າຈໍ Bixby Home.
– ສະແດງໃນໜ້
–
າຈໍລັອກ: ເລືອກແອັບທີ່ຈະສະແດງເປັນບັດ ເມື່ອເປີດ Bixby Home
ໃນໜ້າຈໍທີ່ລັອກ.
• ທົ
ວ
່ ໄປ
– ປຸ–່ມ Bixby: ຕັ້ງວ່າຈະເປີດ Bixby Home ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມ Bixby.
– ອັ– ບເດດ Bixby ອັດຕະໂນມັດ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອັບເດດຊອບແວ Bixby
ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາທີ່ທ່ານໃຊ້ເຄືອຂ່າຍມືຖືຂອງທ່ານຢູ່.
ທ່ານສາມາດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
– ການ​
– ແຈ້ງ​ເຕືອນ: ຕັ້ງເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບບັດ Bixby Home,
ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ, ແລະ ອື່ນໆ.
– ຄວາມເປັ
–
ນສ່ວນຕົວ: ຕັ້ງເພື່ອໃຊ້ການບໍລິການແບບໂຕ້ຕອບ ແລະ ແບບກ�ຳນົດເອງຂອງ
Bixby ເພື່ອເພີ່ມປະສົບການໃຊ້ງານຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດລຶບຂໍ້ມູນການຕິ
ດຕໍ່ພົວພັນຂອງ Bixby.
– ກ່– ຽວກັບ Bixby: ເບິ່ງເວີຊັນ Bixby ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.
73
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂທລະສັບ
ການແນະນ�ຳ
ໂທອອກ ຫຼື ຮັບສາຍໂທດ້ວຍສຽງ ແລະ ວິດີໂອ.
ການໂທອອກ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າ.
ເພື່ອເປີດປຸ່ມໂທ.
ຖ້າປຸ່ມໂທບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ, ແຕະ
2 ແຕະ
ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍສຽງ ຫຼື ແຕະ
ສ�ຳລັບລຸ້ນ SIM ຄູ່, ແຕະ
ຫຼື
ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອ.
ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍສຽງ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ສ�າງຜູ�ຕິດຕ�່ໃໝ�.
ເພີ່ມເບີໂທໃສ�ຜູ�ຕິດຕ�່ທີ່ມີຢູ�.
ສະແດງຕົວຢ�າງເບີໂທລະສັບ.
ລຶບຕົວອັກສອນທີ່ມາກ�ອນ.
ເຊື່ອງປຸ�ມກົດ.
74
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ສ້າງການໂທຈາກບັນທຶກການໂທ ຫຼື ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ແຕະ ຫຼ້າສຸດ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ຈາກນັ້ນ ຮູດໄປຂວາໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບເພື່ອໂທອອກ.
ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກປິດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ຮູດ​ເພື່ອ​ໂທ ຫຼສ
​ື ົ່ງ​ຂຄ
ໍ້​ ວາມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ານມັນ.
ການໃຊ້ໂທດ່ວນ
ຕັ້ງໝາຍເລກໂທດ່ວນເພື່ອໂທອອກຢ່າງວ່ອງໄວ.
ເພື່ອຕັ້ງໝາຍເລກໃນການໂທດ່ວນ, ແຕະ ຜູ້ຕິດຕໍ່ → → ​ເບີໂທດ່ວນ, ເລືອກໝາຍເລກໂທດ່ວນ
ແລະ ຈາກນັ້ນເພີ່ມເບີໂທລະສັບ.
ເພື່ອໂທອອກ, ແຕະໝາຍເລກໂທດ່ວນໃນແປ້ນໂທຄ້າງໄວ້. ສ�ຳລັບໝາຍເລກໂທດ່ວນ 10 ຕົວຂຶ້ນໄປ,
ແຕະຕົວເລກທ�ຳອິດຂອງໝາຍເລກ ຈາກນັ້ນແຕະຕົວເລກສຸດທ້າຍຄ້າງໄວ້.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕັ້ງໝາຍເລກ 123 ເປັນໝາຍເລກໂທດ່ວນ, ແຕະ 1, ແຕະ 2, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
3 ຄ້າງໄວ້.
ການໂທອອກຈາກໜ້າຈໍທີ່ລັອກ
ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ລາກ
ຢູ່ນອກວົງມົນ.
​ການໂທອອກລະຫວ່າງປະເທດ
1 ແຕະ
ເພື່ອເປີດປຸ່ມໂທຖ້າປຸ່ມໂທບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ.
2 ແຕະ 0 ຈົນກວ່າເຄື່ອງໝາຍ + ຈະປະກົດ.
3 ປ້ອນລະຫັດປະເທດ, ລະຫັດພື້ນທີ່ ແລະ ເບີໂທລະສັບເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ
.
ສ�ຳລັບ SIM ຄູ່, ປ້ອນລະຫັດປະເທດ, ລະຫັດພື້ນທີ່ ແລະ ເບີໂທລະສັບເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ
ຫຼື
.
75
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຮັບສາຍໂທ
ການຮັບສາຍໂທ
ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ, ລາກ
ອອກນອກວົງມົນຂະໜາດໃຫຍ່.
ການບໍ່ຮັບສາຍ
ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ, ລາກ
ອອກນອກວົງມົນຂະໜາດໃຫຍ່.
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມເມື່ອບໍ່ຮັບສາຍທີ່ໂທເຂົ້າມາ, ລາກແຖບ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຂຶ້ນເທິງ.
ທ່ານສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕົວອັກສອນ ຫຼື ສະຕິກເກີເພື່ອບໍ່ຮັບສາຍໂທ. ຖ້າ ເພີ່ມການເຕືອນ
ຖືກເລືອກ, ການເຕືອນຈະຖືກບັນທຶກເພື່ອເຕືອນການໂທທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກນັ້ນ.
ເພື່ອສ້າງຂໍ້ຄວາມການບໍ່ຮັບສາຍຕ່າງໆ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ, ແຕະ → ຕັ້ງຄ່າ → ປະຕິເສດຂໍ້​
ຄວາມດ່ວນ, ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ .
ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຖ້າສາຍບໍ່ຖືກຮັບ, ໄອຄອນ
ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ. ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
ເພື່ອເບິ່ງລາຍການສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ. ຫຼືວ່າ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ຫຼ້າສຸດ
ເພື່ອເບິ່ງສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ.
ການບລັອກເບີໂທລະສັບ
ບລັອກການໂທຈາກເບີໂທສະເພາະທີ່ເພີ່ມໃສ່ລາຍການບລັອກຂອງທ່ານ.
1 ເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ
2 ແຕະ
→ ຕັ້ງຄ່າ → ບລັອກໝາຍເລກ.
, ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ເພື່ອປ້ອນເບີໂທດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າ, ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າ
ແລະຈາກນັ້ນແຕະ .
ເມື່ອເບີໂທທີ່ຖືກບ​ລັອກພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ. ການໂທຈະຖືກ
ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນທຶກການໂທ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດບລັອກສາຍໂທເຂົ້າຈາກຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ ID
ຜູ້ໂທຂອງພວກເຂົາ. ແຕະສະວິດທ໌ ບລັອກຜູ້ໂທທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.
76
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຕົວເລືອກໃນລະຫວ່າງການໂທ
ຖ້າພື້ນທີ່ຮອບໆກ້ອງຫຼັງ ແລະ ເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຖືກປິດ, ສຽງລົບກວນທີ່ບໍ່ຕ້ອງ
ການອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໂທ. ເອົາອຸປະກອນເສີມອອກ, ເຊັ່ນ ເຄື່ອງສາຍໜ້າຈໍ
ຫຼື ສະຕິກເກີ, ຮອບໆພື້ນທີ່ກ້ອງຫຼັງ.
ໃນລະຫວ່າງການໂທດ້ວຍສຽງ
ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້ມີຢູ່:
• : ເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
• → ເພີ່ມສາຍ: ກົດສາຍໂທທີສອງ. ສາຍໂທທີໜຶ່ງຈະຖືກພັກສາຍ.
ເມື່ອທ່ານສິ້ນສຸດສາຍໂທທີສອງ, ສາຍໂທທີໜຶ່ງຈະຖືກເລີ່ມຕໍ່.
• ລະດັ
ບສຽງພິເສດ: ເພີ່ມລະດັບສຽງຂຶ້ນ.
• ບລູ
ທູດ: ສັບປ່ຽນເປັນຊຸດຫູຟັງບລູທູດຖ້າມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນ.
• ລໍ າໂພງ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານລ�ຳໂພງໂທລະສັບ. ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ລຳ� ໂພງໂທລະສັບ, ຮັກສາໃ
ຫ້ອຸປະກອນຢູ່ຫ່າງຈາກຫູຂອງທ່ານ.
• ປິ ດສຽງ: ປິດໄມໂຄຣໂຟນ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນທ່ານ.
• ແປ້
ນກົດ / ເຊື່ອງ: ເປີດ ຫຼື ປິດປຸ່ມໂທ.
• : ສິ້ນສຸດສາຍໂທປະຈຸບັນ.
ໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ
ແຕະໜ້າຈໍເພື່ອໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້:
• : ເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
• ກ້ ອງຖ່າຍຮູບ: ປິດກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດເຫັນທ່ານ.
• ສັ ບປ່ຽນ: ສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງຫຼັງ.
• : ສິ້ນສຸດສາຍໂທປະຈຸບັນ.
• ປິ ດສຽງ: ປິດໄມໂຄຣໂຟນ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນທ່ານ.
• ລໍ າໂພງ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານລ�ຳໂພງໂທລະສັບ. ເມື່ອກ�ຳລັງໃຊ້ລ�ຳໂພງໂທລະສັບ, ຮັກສາໃ
ຫ້ອຸປະກອນຢູ່ຫ່າງຈາກຫູຂອງທ່ານ.
77
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເພີ່ມເບີໂທລະສັບໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່
ການເພີ່ມເບີໂທລະສັບໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກປຸ່ມໂທ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ.
2 ປ້ອນເບີໂທເຂົ້າ.
ຖ້າປຸ່ມໂທບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ, ແຕະ
ເພື່ອເປີດປຸ່ມໂທ.
3 ແຕະ ສ້າງລາຍຊື່ ເພື່ອສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ ຫຼື ແຕະ ອັບເດດທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອເພີ່ມເບີໂທໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມີຢູ່
ແລ້ວ.
ການເພີ່ມເບີໂທລະສັບໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກລາຍການໂທ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ຫຼ້າສຸດ.
2 ແຕະຮູບຂອງຜູ້ໂທ ຫຼື ແຕະເບີໂທລະສັບ → ລາຍລະອຽດ.
3 ແຕະ ສ້າງລາຍຊື່ ເພື່ອສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ ຫຼື ແຕະ ອັບເດດທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອເພີ່ມເບີໂທໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມີຢູ່
ແລ້ວ.
ການເພີ່ມແທັກໃສ່ເບີໂທລະສັບ
ທ່ານສາມາດເພີ່ມແທັກໃສ່ເບີໂທໂດຍບໍ່ຕ້ອງບັນທຶກພວກມັນໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາ
ດເບິ່ງຂໍ້ມູນຜູ້ໂທ ເມື່ອພວກເຂົາໂທຫາໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການລະບຸພວກເຂົາໄວ້ໃນຜູ້ຕິດຕໍ່.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂທລະສັບ ແລະ ແຕະ ຫຼ້າສຸດ.
2 ແຕະເບີໂທລະສັບ → ລາຍລະອຽດ.
3 ແຕະ ເພີ່ມແທັກ, ປ້ອນແທັກເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າມາຈາກເບີໂທນັ້ນ, ແທັກຈະສະແດງຢູ່ກ້ອງເບີໂທ.
78
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຜູ້ຕິດຕໍ່
ການແນະນ�ຳ
ສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ ຫຼື ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນອຸປະກອນ.
ການເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່
ການສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ,່ ແຕະ
ແລະ ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.
2 ປ້ອນຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າ.
ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ�ອນເກັບຂ�້ມູນ.
ເພີ່ມຮູບ.
ປ�ອນຂ�້ມູນຜູ�ຕິດຕ�່ເຂົ້າ.
ເປີດຊ�ອງຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ສະແກນຂ�້ມູນຜູ�ຕິດຕ�່ຈາກນາມບັດ.
ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນທີ່ເລືອກໄວ້, ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສາມາດບັນທຶກອາດ
ຈະແຕກຕ່າງກັນ.
3 ແຕະ ບັນທຶກ.
79
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການນ�ຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່
ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ໂດຍການນ�ຳພວກມັນຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນອື່ນ​ເຂົ້າໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
→ ຈັດ​ການ​ຜູ້​ຕິດ​ຕໍ່ → ນໍາ​ເຂົ້າ​/ສົ່ງອອກລາຍການ​ຊື່ →
ນໍາເຂົ້າມາ.
2 ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນເພື່ອນ�ຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກ.
3 ໝາຍຕິກໄຟລ໌ VCF ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ເພື່ອນ�ຳເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
4 ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ເພື່ອບັນທຶກຜູ້ຕິດຕໍ່ໃສ່ ແລະ ແຕະ ນໍາເຂົ້າມາ.
ການຊິງຄ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ດ້ວຍບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ
ຊິງຄ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ທາງອອນໄລນ໌ທີ່ຖືກບັນທຶກໃນບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ,
ເຊັ່ນ Samsung account ຂອງທ່ານ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄລາວແລະບັນຊີ → ບັນຊີຕ່າງໆ ແລະ
ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ດ້ວຍ.
2 ແຕະ ຊິງຄ໌ບັນຊີ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ ຊິງຄ໌ ຜູ່ຕິດຕໍ່ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ສ�ຳລັບ Samsung account, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າການຊິງຄ໌ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ ຜູ່ຕິດຕໍ່
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການຊອກຫາຜູ້ຕິດຕໍ່
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ.່
ໃຊ້ໜຶ່ງໃນວິທີຊອກຫາຕໍ່ໄປນີ້:
• ເລື
ອ
່ ນລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ.
• ລາກນິ
້ວໄປຕາມເຄື່ອງຊີ້ຢູ່ທີ່ຂ້າງຂວາຂອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ເພື່ອເລື່ອນຜ່ານມັນຢ່າງວ່ອງໄວ.
• ແຕະຊ່
ອງຊອກຫາຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ປ້ອນ​ເກນ​ເງື່ອນ​ໄຂການຊອກຫາເຂົ້າ.
80
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ແຕະຮູບຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ແຕະຊື່ຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ → ລາຍລະອຽດ. ຈາກນັ້ນໃຊ້ໜຶ່ງໃນການກະທ�ຳຕໍ່ໄປ
ນີ້:
• : ເພີ່ມໃສ່ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມັກທີ່ສຸດ.
• /
: ໂທອອກດ້ວຍສຽງ ຫຼື ວິດີໂອ.
• : ຂຽນຂໍ້ຄວາມ.
• : ຂຽນອີເມລ໌.
ການແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່
ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣ໌ຫຼາຍໆຢ່າງ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
→ ແບ່ງປັນ.
2 ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ແບ່ງປັນ.
3 ເລືອກວິທີການແຊຣ໌.
ການບັນທຶກແລະການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌
ບັນທຶກ ແລະ ແຊຣ໌ຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຂໍ້ຄວາມສະຖານະ, ກັບບຸກຄົນອື່
ນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌.
• ຄຸ ນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ຄຸ ນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ມີຢູ່ສ�ຳລັບຜູ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ທີ່ເ
ປີດໃຊ້ງານແລ້ວໃນອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ເລືອກໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ.
2 ແຕະ ​ແກ້​ໄຂ, ແກ້ໄຂໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
3 ແຕະ
→ ການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌, ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດສອບເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມ
າດເບິ່ງຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ທີ່ອັບເດດຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານໃນ ຜູ້ຕິດຕໍ່.
ເພື່ອປ່ຽນຂອບເຂດຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຈະແຊຣ໌ໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານກັບ, ແຕະ ແຊຣ໌ກັບ,
ເລືອກລາຍການທີ່ຈະແຊຣ໌ ແລະຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.
81
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການສ້າງກຸ່ມ
ທ່ານສາມາດເພີ່ມກຸ່ມໄດ້, ເຊັ່ນ ຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ ແລະຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ຕາມກຸ່ມ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ກຸ່ມຕ່າງໆ → ສ້າງ.
2 ປ້ອນຊື່ກຸ່ມເຂົ້າ.
ເພື່ອຕັ້ງສຽງໂທເຂົ້າຂອງກຸ່ມ, ແຕະ ສຽງເອີ້ນເຂົ້າຂອງກຸ່ມ ແລະ ເລືອກສຽງໂທເຂົ້າ.
3 ແຕະ ເພີ່ມສະມາຊິກ, ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຈະເພີ່ມເຂົ້າກຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
4 ແຕະ ບັນທຶກ.
ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມກຸ່ມ
ທ່ານສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມກຸ່ມຫາສະມາຊິກໃນກຸ່ມໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ,່ ແຕະ ກຸ່ມຕ່າງໆ, ເລືອກກຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
→ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.
ການລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊ�້ຳກັນເຂົ້າກັນ
ເມື່ອທ່ານນ�ຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນອື່ນ ຫຼື ຊິງຄ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ກັບບັນຊີອື່ນ, ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຂອງທ່າ
ນອາດຈະລວມທັງຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊຳ�້ ກັນ. ລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຊຳ�້ ກັນເຂົ້າກັນເປັນອັນດຽວເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຍຊື່ຜູ້
ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານທັນສະໄໝຂຶ້ນ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
→ ຈັດກ
​ ານ​ຜູ້​ຕິດຕ
​ ໍ່ → ລວມຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າກັນ.
2 ໝາຍຕິກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ລວມເຂົ້າກັນ.
ການລຶບຜູ້ຕິດຕໍ່
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ
→ ລຶບ.
2 ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະ ລຶບ.
ເພື່ອລຶບຜູ້ຕິດຕໍ່ເທື່ອລະຄົນ, ເປີດລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ແຕະຮູບຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ແຕະຊື່ຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່
→ ລາຍລະອຽດ. ຈາກນັ້ນແຕະ → ລຶບ.
82
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຂໍ້ຄວາມ
ການແນະນ�ຳ
ສົ່ງ ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ຄວາມໂດຍການສົນທະນາ.
ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງໂຣມມິງ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ
.
2 ເພີ່ມຜູ້ຮັບ ແລະ ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນ.
3 ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ.
ຄ້າງໄວ້, ເວົ້າຂ
​ຄ
ໍ້​ ວາມ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ຈາກ​ນັ້ນ​
ເພື່ອບ
​ ັນ​ທຶກ ແລະ ສົ່ງຂ
​ຄ
ໍ້​ ວາມ​ສຽງ, ແຕະ
ປ່ອຍ​ນິ້ວມ
​ຂ
ື​ ອງ​ທ່ານ​ອອກ. ໄອ​ຄອນ​ການ​ບັນທ
​ ຶກ​ສຽງຈະ​ປະ​ກົດຂ
​ ຶ້ນໃ​ ນ​ຂະ​ນະ​ທຄີ
ີ່​​ ​ບອດ​ຖືກ​ເຊື່ອງ​
ເທົ່ານ
​ ັ້ນ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ຜູ�ຮັບ
ໂທອອກຫາຜູ�ຮັບ.
ຄັດຕິດໄຟລ�.
ສົ່ງຂ�້ຄວາມ.
ປ�ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າ.
4 ແຕະ
ປ�ອນສະຕິກເກີເຂົ້າ.
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.
ສ�ຳ​ລັບລ
​ ຸ້ນ SIM ຄູ່, ແຕະ
ຫຼື
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.
83
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການ​ສົ່ງ​ສະ​ຕິກ​ເກີ​ອິ​ໂມ​ຈ​ຂ
ິ ອງ​ຂ້ອຍ
ທ່ານສາມາດສົ່ງສະຕິກເກີອີໂມຈິຂອງ​ຂ້ອຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບທ່ານຜ່ານ​ຂໍ້​ຄວາມໄດ້.
ຫຼື
ໃນ​ຄີ​ບອດ​ຊຳ​
� ຊຸງ ແລະ ແຕະ​ໄອ​ຄອນ​ອິ​ໂມ​ຈິ​ຂອງ​ຂ້ອຍ.
ໃນ​ຂະ​ນະ​ທແ
ີ​ ຕ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ, ແຕະ
ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍຈະປະກົດຂຶ້ນ. ເລືອກສະຕິກເກີທີ່ທ່ານຕ້ອງການແຊຣ໌.
ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍຈະປະກົດຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທ່ານສ້າງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນແອັບ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ເບິ່ງ ອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ການເບິ່ງຂໍ້ຄວາມ
ຂໍ້ຄວາມຖືກຈັດເປັນກຸ່ມລົງໃນຫົວຂໍ້ຂ​ອງຂໍ້ຄວາມໂດຍຜູ້ຕິດຕໍ່.
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການຮັບຂໍ້ຄວາມ ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງໂຣມມິງ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ ການສົນທະນາ.
2 ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່.
84
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3 ເບິ່ງການສົນທະນາຂອງທ່ານ.
ເພື່ອຕອບກັບຫາຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ, ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ
. ສ�ຳລັບລຸ້ນ SIM ຄູ່, ແຕະ
ຫຼື
.
ການບ​ລັອກຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ
ບລັອກຂໍ້ຄວາມຈາກເບີໂທສະເພາະທີ່ເພີ່ມໃສ່ລາຍການບລັອກຂອງທ່ານ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະ
→ ຕັ້ງຄ່າ → ບລັອກໝາຍເລກ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ →
ບລັອກໝາຍເລກ.
2 ແຕະ ກ່ອງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່. ຫຼື ແຕະ ຜູ້ຕິດຕໍ,່ ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ເພື່ອປ້ອນເບີໂທດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ ​ໃສ່​ເລກໝາຍ, ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ
.
ການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນຂໍ້ຄວາມ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນສຽງການແຈ້ງເຕືອນ, ຕົວເລືອກການສະແດງ ແລະ ອື່ນໆໄດ້.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
→ ຕັ້ງຄ່າ → ແຈ້ງເຕືອນ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
2 ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ.
ການຕັ້ງຄ່າການເຕືອນຂໍ້ຄວາມ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງການເຕືອນເປັນໄລຍະໄລຍະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານມີການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຍັງບໍ່
ທັນໄດ້ກວດເບິ່ງ. ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
→ ການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະສະວິດທ໌
ຂໍ້ຄວາມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
85
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ອິນ​ເຕີ​ເນັດ
ການແນະນ�ຳ
ທ່ອງອິນເຕີເນັດເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກມາກຄ໌ໜ້າເວັບທີ່ມັກຂອງທ່ານເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນໄດ້
ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.
ການທ່ອງໜ້າເວັບ
1 ເປີດໂຟລເດີ Samsung ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບ ອິນ​ເຕີ​ເນັດ.
2 ແຕະຊ່ອງທີ່ຢູ່.
3 ປ້ອນທີ່ຢູ່ເວັບ ຫຼື ຄ�ຳສ�ຳຄັນເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ໄປ.
ເພື່ອເບິ່ງແຖບເຄື່ອງມື, ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານລົງລຸ່ມໜ້ອຍໜຶ່ງໃນໜ້າຈໍ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງແທັບຢ່າງວ່ອງໄວ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນຊ່ອງທີ່ຢູ່.
ບຸກມາກຄ�ໜ�າເວັບປະຈຸບັນ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ຣີເຟຣຊໜ�າເວັບປະຈຸບັນ.
ເປີດໜ�າຫຼັກ.
ເບິ່ງບຸກມາກຄ�,
ໜ�າເວັບທີ່ບັນທຶກໄວ� ແລະ
ປະຫວັດການທ�ອງເວັບຫຼ້າສຸດຂອງທ�ານ.
ເມນູດ�ວນ
ເປີດຕົວຈັດການແຖບບຣາວເຊີ.
ຍ�າຍລະຫວ�າງໜ�າຕ�າງໆ.
86
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ໂໝດຄວາມລັບ
ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ທ່ານສາມາດຈັດການແທັບທີ່ເປີດ, ບຸກມາກຄ໌ ແລະ
ໜ້າທີ່ບັນທຶກໄວ້ແບບແຍກກັນໄດ້. ທ່ານສາມາດລັອກໂໝດຄວາມລັບໂດຍໃຊ້ລະຫັດຜ່ານ ແລະ
ລາຍນິ້ວມື ຫຼື ມ່ານຕາຂອງທ່ານ.
ການເປີດໃຊ້ງານໂໝດຄວາມລັບ
ໃນແຖບເຄື່ອງມືຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ, ແຕະ ແຖບ → ເປິດ ໂໝດຄວາມລັບ. ຖ້າທ່ານກ�ຳລັງໃ
ຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ, ຕັ້ງວ່າຈະໃຊ້ລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານສ�ຳລັບໂ
ໝດຄວາມລັບ.
ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ບາງຄຸນລັກສະນະ, ເຊັ່ນ ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ.
ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ອຸປະກອນຈະປ່ຽນສີຂອງແຖບເຄື່ອງມື.
ການປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ວິທີລັອກຂອງທ່ານ.
ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ → ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ → ຄວາມປອດໄພໂໝດຄວາມລັບ
→ ປ່ຽນລະຫັດ. ເພື່ອຕັ້ງລາຍນິ້ວມື ຫຼື ມ່ານຕາທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງທ່ານພ້ອມກັບລະຫັດ
ຜ່ານ, ແຕະສະວິດທ໌ ລາຍມື ຫຼື ມ່ານຕາ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ເບິ່ງ ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື ຫຼື
ການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການໃຊ້ລາຍນິ້ວມື ຫຼື ມ່ານຕາຂອງທ່ານ.
ການປິດໃຊ້ງານໂໝດຄວາມລັບ
ໃນແຖບເຄື່ອງມືຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ, ແຕະ ແຖບ → ປີດ ໂໝດຄວາມລັບ.
87
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ອີເ​ ມ​ວ
ການຕັ້ງບັນຊີອີເມລ໌
ຕັ້ງບັນຊີອີເມລ໌ເມື່ອເປີດ ອີເ​ ມ​ວ ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ.
1 ເປີດໂຟລເດີ Samsung ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບ ອີ​ເມ​ວ.
2 ປ້ອນທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ ແລະ ລະຫັດຜ່ານເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້.
ເພື່ອລົງທະບຽນບັນຊີອີເມລ໌ດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ ຕັ້ງຄ່າເອງ.
3 ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ເພື່ອຕັ້ງບັນຊີອີເມລ໌ອື່ນ, ແຕະ
→
→ ເພີ່ມບັນຊີ.
ຖ້າທ່ານມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງບັນຊີອີເມລ໌, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອັນໜຶ່ງເປັນບັນຊີມາດຕະຖານ. ແຕະ
→ → ຕັ້ງຄ່າບັນຊີມາດຕະຖານ.
ການສົ່ງອີເມລ໌
1 ແຕະ
ເພື່ອຂຽນອີເມລ໌.
2 ເພີ່ມຜູ້ຮັບ ແລະ ປ້ອນແຖວຫົວຂໍ້ ແລະ ຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ.
3 ແຕະ ສົ່ງ ເພື່ອສົ່ງເມລ໌.
ການອ່ານອີເມລ໌
ເມື່ອ ອີ​ເມ​ວ ຖືກເປີດ, ອຸປະກອນຈະກູ້ຄືນອີເມລ໌ໃໝ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ເພື່ອກູ້ຄືນອີເມລ໌ດ້ວຍຕົເອງ, ຮູດລົງລຸ່ມໃນເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍການອີເມລ໌.
ແຕະອີເມລ໌ໃນໜ້າຈໍເພື່ອອ່ານມັນ.
ຖ້າການຊິງຄ໌ອີເມລ໌ຖືກປິດໃຊ້ງານ, ອີເມລ໌ໃໝ່ບໍ່ສາມາດຖືກກູ້ຄືນໄດ້.
→ ຊື່ບັນຊີຂອງທ່ານ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານການຊິງຄ໌ອີເມລ໌, ແຕະ →
ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ຊິງຄ໌ບັນຊີ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
88
→
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ການແນະນ�ຳ
ຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອໂດຍໃຊ້ໂໝດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ.
ມາດ​ລະ​ຍາດການ​ໃຊ້​​ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
• ຢ່ າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອຂອງບຸກຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພວກເຂົາ.
• ຢ່ າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອບ່ອນທີ່ຕ້ອງຫ້າມຕາມກົດໝາຍ.
• ຢ່ າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອໃນສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານອາດຈະໄປລ່ວງລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂ
ອງບຸກຄົນອື່ນ.
ການເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ:
• ເປີ
ດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
• ກົ ດປຸ່ມເປີດປິດສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ.
• ໃນໜ້
າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ລາກ
ຢູ່ນອກວົງມົນ.
• ບາງວິ
ທີອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ບາງຄຸ
ນສົມບັດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບບໍ່ມີຢູ່ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ແອັບ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ຈາກໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ ຫຼື ເມື່ອໜ້າຈໍຖືກປິດຢູ່ໃນຂະນະທີ່ວິທີລັອກໜ້າຈໍຖືກຕັ້ງ.
• ຖ້ າຮູບຖ່າຍທີ່ທ່ານຖ່າຍປະກົດຂຶ້ນມົວ, ອະນາໄມເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ
ລອງໃໝ່ອີກ.
89
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຖ່າຍຮູບຂັ້ນພື້ນຖານ
ການຖ່າຍຮູບ ຫຼື ການບັນທຶກວິດີໂອ
1 ແຕະຮູບໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງບ່ອນທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວນຈະໂຟກັສ.
2 ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ຊູມແບບເບິ່ງເຫັນ 2
ເທົ່າ (ລຸ�ນ Galaxy
S9+ ເທົ່ານັ້ນ)
ໂໝດການຖ�າຍຮູບ
ສັບປ�ຽນລະຫວ�າງກ�
ອງໜ�າ ແລະ
ກ�ອງຫຼັງ.
ສະແດງຕົວຢ�າງຮູບນ�
ອຍ
ໂໝດປະຈຸບັນ
ຖ�າຍຮູບ.
ບັນທຶກວິດີໂອ.
ການຕັ້ງຄ�າກ�ອງຖ�າຍ
ຮູບ
Bixby Vision
ຕົວເລືອກສ�າລັບໂໝ
ດການຖ�າຍຮູບປະຈຸ
ບັນ
• ເພື
່ອປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອ, ແຕະໜ້າຈໍ. ເມື່ອແຖບປັບປ່ຽນປະກົດຂຶ້ນ,
ລາກ
ໃນແຖບການປັບປ່ຽນໄປຫາ
ຫຼື .
• ເພື
່ອແຄັບເຈີຮູບຈາກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງບັນທຶກ, ແຕະ
.
• ເພື
່ອປ່ຽນໂຟກັສໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງບັນທຶກວິດີໂອ, ແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂຟກັສ.
ເພື່ອໃຊ້ໂໝດໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ .
90
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ໜ້
າຈໍກ່ອນໜ້າອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ ແລະ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ກ�ຳລັງໃຊ້ຢູ່.
• ກ້ ອງຖ່າຍຮູບຈະປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອບໍ່ໃຊ້.
• ເບິ
່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເລັນສບໍ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ເປິເປື້ອນ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນຈະບໍ່ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າ
ງຖືກຕ້ອງໃນບາງໂໝດທີ່ຕ້ອງການຄວາມລະອຽດສູງ.
• ກ້ ອງຖ່າຍຮູບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານມີເລັນສມຸມກວ້າງ. ຄວາມບິດບ້ຽວໜ້ອຍໜຶ່ງອາດ
ເກີດຂຶ້ນໃນຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອມຸມກວ້າງ ແລະ ບໍ່ບອກເຖິງບັນຫາການປະຕິບັດງານຂອງ
ອຸປະກອນ.
• ເວລາການບັ
ນທຶກສູງສຸດອາດຈະຫຼຸດລົງ ເມື່ອທ່ານບັນທຶກວິດີໂອໃນຄວາມລະອຽດສູງ.
ການເພີ່ມປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບອື່ນ
ເພີ່ມປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບອື່ນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໄດ້ຢ່າງສະດວກ
ສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໃສ່ໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ລາກ
ຖ້າປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບອື່ນບໍ່ຖືກເພີ່ມ, ແຕະ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌
ປຸ່ມລອຍກ້ອງຖ່າຍຮູບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
91
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຕັ້ງການກະທ�ຳປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບໄດ້ຫຼາຍຊຸດ ຫຼື ສ້າງ GIF ເຄື່ອນໄຫວໂດຍການແຕະປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບຄ້າງໄວ້.
→ ກົດປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບໄວ້ເພື່ອ ແລະ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
ເລືອກການກະທ�ຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.
• ຖ່
າຍຮູບເປັນຊຸດ: ຖ່າຍຮູບຫຼາຍຊຸດ.
• ສ້ າງ GIF: ສ້າງ GIF ເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຮູບຖ່າຍຕາມລ�ຳດັບທີ່ທ່ານໄດ້ຖ່າຍ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນບາງໂໝດການຖ່າຍຮູບເທົ່ານັ້ນ.
ການຊູມເຂົ້າ ແລະ ອອກ
ໃຊ້ຫຼາຍໆວິທີເພື່ອຊູມເຂົ້າ ຫຼື ອອກ.
• ຍະສອງນິ
້ວມືອອກຈາກກັນໃນໜ້າຈໍເພື່ອຊູມເຂົ້າ ແລະ ຢິບເຂົ້າເພື່ອຊູມອອກ.
• ຄວບຄຸ
ມການຊູມດ້ວຍມືນິ້ວດຽວ. ລາກ
ໃນແຖບຊູມໄປຫາ
ຫຼື
.
• ໃຊ້
ການຊູມແບບເບິ່ງເຫັນ 2 ເທົ່າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບຖ່າຍທີ່ແຈ້ງ ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາທ່ານຊູມເຂົ້າໃນວັ
. (ລຸ້ນ Galaxy S9+ ເທົ່ານັ້ນ)
ດຖຸທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ. ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
• ຄຸ ນສົມບັດການຊູມມີຢູ່ເມື່ອທ່ານໃຊ້ກ້ອງຫຼັງເທົ່ານັ້ນ.
• ຖ້ າທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຊູມວິດີໂອເປັນເວລານານ ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງບັນທຶກວິດີໂອ,
ຄຸນນະພາບວິດີໂອອາດຈະຫຼຸດລົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮ້ອນເກີນໄປ.
(ລຸ້ນ Galaxy S9+ ເທົ່ານັ້ນ)
• ການຊູ
ມແບບເບິ່ງເຫັນ 2 ເທົ່າອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງໜ້ອຍ.
(ລຸ້ນ Galaxy S9+ ເທົ່ານັ້ນ)
92
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ໂຟກັສ ແລະ ຄຸນສົມບັດຮູຮັບແສງ
ການລັອກໂຟກັສ (AF) ແລະ ຮູຮັບແສງ (AE)
ທ່ານສາມາດລັອກໂຟກັສ ຫຼື ຮູຮັບແສງໃນພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນໂ
ດຍອັດຕະໂນມັດຕາມການປ່ຽນແປງໃນວັດຖຸ ຫຼື ແຫຼ່ງແສງ.
ແຕະພື້ນທີ່ຄ້າງໄວ້ເພື່ອໂຟກັສ, ກອບ AF/AE ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າໂຟກັສ ແລະ
ຮັບຮູ້ແສງຈະຖືກລັອກ. ການຕັ້ງຄ່າຈະຍັງຄົງລັອກຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກທ່ານຖ່າຍຮູບແລ້ວ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນໂໝດ ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ໂປຣ ເທົ່ານັ້ນ.
ການແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງ
ທ່ານສາມາດແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງໄດ້.
ແຕະໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງຄ້າງໄວ້. ກອບ AF/AE ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ. ລາກກອບໃສ່ພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານ
ຕ້ອງການແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນໂໝດ ໂປຣ ເທົ່ານັ້ນ.
93
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າທີ່ສຸດ
ທ່ານສາມາດແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາທັງໝົດທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການພາດດ້ວຍຄວາມໄວສູງເປັນພິເສດ ແລະ ຫຼິ້
ນພວກມັນກັບໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ. ຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດບັ
ນທຶກໂອກາດພິເສດ ແລະ ສາກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໄວ ແລະ ມ່ວນຊື່ນກັບພວກມັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ,
ໃນຮູບແບບໃໝ່. ເມື່ອທ່ານຫຼິ້ນວິດີໂອ, ສ່ວນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າຈະຫຼິ້ນໃນການເຄື່ອ
ນໄຫວຊ້າ.
• ຖ່
າຍຫຼາຍຄັ້ງ: ບັນທຶກວິດີໂອ ແລະ ແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາຕ່າງໆໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ.
• ຖ່
າຍຄັ້ງດຽວ: ບັນທຶກວິດີໂອສັ້ນໂດຍການແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາດຽວໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ.
• ໃຊ້
ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພໍ.
• ເມື
ອ
່ ກ�ຳລັງບັນທຶກວິດີໂອໃນໂໝດ ອັດຕະໂນມັດ, ການບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດອ
າດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ຖ້າມີເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
– ເມື
– ່ອອຸປະກອນສັ່ນ.
– ເມື
– ່ອວັດຖຸອື່ນກ�ຳລັງເຄື່ອນໄຫວໃກ້ກັບວັດຖຸໃນພື້ນທີ່ກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ.
– ເມື
– ່ອບັນທຶກພາຍໃຕ້ແສງກະພິບ, ເຊັ່ນ ແສງໄຟນີອອນ.
– ເມື
– ່ອບັນທຶກໃນພື້ນທີ່ມືດບ່ອນທີ່ມີສຽງດັງ.
94
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການບັນທຶກໃນການຖ່າຍຫຼາຍຮູບ
ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງບັນທຶກວິດີໂອ, ຊ່ວງເວລາທັງໝົດທີ່ວັດຖຸກ�ຳລັງເຄື່ອນໄຫວຈະຖືກແຄັບເຈີໃນການ
ເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ.
1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າທີ່ສຸດ.
2 ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂໝດຖືກຕັ້ງເປັນ ອັດຕະໂນມັດ.
ເບິ່ງຂ�້ມູນ.
ພື້ນທີ່ການກວດຫາ
ການເຄື່ອນໄຫວ
ເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກວິ
ດີໂອ.
ຢຸດບັນທຶກວິດີໂອ.
ສະຫຼັບລະຫວ�າງໂໝ
ດອັດຕະໂນມັດ
ແລະ ກ�ານົດເອງ.
95
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3 ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການບັນທຶກວິດີໂອ.
ເມື່ອການເຄື່ອນໄຫວຖືກກວດພົບໃນພື້ນທີ່ກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ, ອຸປະກອນຈະແຄັບເຈີຊ່ວ
ງເວລາໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ. ທ່ານສາມາດເຫັນຈ�ຳນວນຄັ້ງທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວ
ຊ້າຕາມຈ�ຳນວນຈຸດສີຂາວທີ່ປະກົດຂຶ້ນຢູ່ເທິງໄອຄອນ . ທ່ານສາມາດໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸ
ດໄດ້ເຖິງ 20 ຄັ້ງ ໃນວິດີໂອດຽວ.
ຈ�ານວນຄັ້ງຂອງການເຄື່ອນໄຫ
ວຊ�າສຸດທີ່ຖືກໃຊ�
ຖ້າອຸປະກອນສັ່ນ, ການເຄື່ອນໄຫວອາດຈະຖືກກວດພົບ ແລະ ຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອາດ
ຈະຖືກບັນທຶກໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ.
4 ແຕະ
ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.
ການບັນທຶກໃນການຖ່າຍຮູບດຽວ
ບັນທຶກວິດີໂອສັ້ນໂດຍການແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາດຽວທີ່ວັດຖຸກ�ຳລັງເຄື່ອນໄຫວ.
1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າທີ່ສຸດ.
2 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
ແຕະປຸ່ມກັບຄືນສອງຄັ້ງ.
→ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າທີ່ສຸດ → ຖ່າຍຄັ້ງດຽວ ແລະ
3 ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂໝດຖືກຕັ້ງເປັນ ອັດຕະໂນມັດ.
4 ແຕະ
.
ເມື່ອການເຄື່ອນໄຫວຖືກກວດພົບໃນພື້ນທີ່ກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ, ອຸປະກອນຈະແຄັບເຈີຊ່ວ
ງເວລາໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນວິດີໂອສັ້ນ.
ຖ້າອຸປະກອນສັ່ນ, ການເຄື່ອນໄຫວອາດຈະຖືກກວດພົບ ແລະ ຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອາດ
ຈະຖືກບັນທຶກໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ.
96
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການປ່ຽນພື້ນທີ່ກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ
ເພື່ອຍ້າຍພື້ນທີ່ການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ, ແຕະພື້ນທີ່ໃນກອບຄ້າງໄວ້ ແລະ
ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່. ເພື່ອປັບປ່ຽນຂະໜາດພື້ນທີ່, ແຕະມຸມຂອງກອບຄ້າງໄວ້ ແລະ ລາກມັນໄປ.
ການບັນທຶກໃນໂໝດກ�ຳນົດເອງ
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກເພື່ອບັນທຶກໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດໂດຍການແຕະປຸ່ມດ້ວຍຕົ
ນເອງ.
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ, ແຕະ ອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນໂໝດ
ກ�ຳນົດເອງ.
ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ, ແຕະ .
ການຫຼິ້ນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ
ເລືອກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ແຕະ
.
ເພງພື້ນຫຼັງແບບສຸ່ມຈະມາພ້ອມກັບວິດີໂອໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນຄືນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ການແກ້ໄຂວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ
ໃນໜ້າຈໍການຫຼິ້ນຄືນ, ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂວິດີໂອ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນໄຟລ໌ອື່ນ ຫຼື ແຊຣ໌ມັນ.
ເປີດ ຫຼື
ປິດເອັບເຝັກການເຄື່ອນໄຫວຊ�
າສຸດ.
ເບິ່ງສ�ວນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຊ�
າສຸດ.
ປ�ຽນເພງພື້ນຫຼັງ.
ຕັດສ�ວນໜຶ່ງ.
: ເລືອກ ແລະ ເບິ່ງສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດຂອງວິດີໂອ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປິດເອັບເຝັ
ກການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ, ແຕະ .
• 97
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• : ຕັດສ່ວນທີ່ຕ້ອງການອອກ. ລາກວົງເລັບເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວົງເລັບສຸດທ້າຍໄປຍັງຈຸດທີ່ຕ້ອງກ
ານ ເພື່ອເລືອກສ່ວນທີ່ຈະເກັບໄວ້.
ເປີດວົງເລັບ
ອັດວົງເລັບ
• : ປ່ຽນເພງພື້ນຫຼັງ.
ແຊຣ໌ວິດີໂອຂອງທ່ານເປັນ GIF ເຄື່ອນໄຫວ
1 ເລືອກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ລາກຂຶ້ນເທິງໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງວິດີໂອ.
ຄລິບສັ້ນທີ່ມີເອັບເຝັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະປະກົດຂຶ້ນ.
2 ເລືອກຄລິບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
3 ແຕະ ແຊຣ໌.
ຄລິບຈະຖືກບັນທຶກເປັນ GIF ເຄື່ອນໄຫວ.
4 ເລືອກວິທີການແຊຣ໌.
• ເມື
່ອບັນທຶກເປັນ GIF ເຄື່ອນໄຫວແລ້ວ, ຄຸນນະພາບວິດີໂອອາດຈະຫຼຸດລົງເນື້ອງຈາກຄ
ວາມຈຸຂອງໄຟລ໌ຫຼຸດລົງ.
• ບາງການບໍ
ລິການເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະ ແອັບຕົວສົ່ງຂໍ້ຄວາມອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນ
ສົມບັດການແຊຣ໌ GIF.
• ຄຸ ນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ສ�ຳລັບວິດີໂອຕົ້ນສະບັບທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂທີ່ບັນທຶກໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້
າສຸດ.
98
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂຟກັສສົດ (ລຸ້ນ Galaxy S9+ ເທົ່ານັ້ນ)
ກ້ອງຄູ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຖ່າຍຮູບໂຟກັສແບບຕື້ນ ບ່ອນທີ່ພື້ນຫຼັງມົວ ແລະ ວັດຖຸເດັ່ນຊັດຂຶ້ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຸນລັກສະນະແຄັບເຈີຄູ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບໃກ້ທີ່ຊູມເຂົ້າມາທີ່ວັດຖຸ
ແລະ ຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງທີ່ມີພື້ນຫຼັງກວ້າງຂຶ້ນໃນໜຶ່ງຮູບ.
ການຖ່າຍຮູບເຄິ່ງໂຕທີ່ໂດດເດັ່ນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດໂຟກັສສົດ
ປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມມົວພື້ນຫຼັງໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ຖ່າຍຮູບທີ່ເນັ້ນໃສ່ວັດຖຸ.
• ໃຊ້
ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພໍ.
• ຄວາມມົ
ວພື້ນຫຼັງອາດຈະບໍ່ຖືກນ�ຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
– ອຸ– ປະກອນ ຫຼື ວັດຖຸກ�ຳລັງເຄື່ອນໄຫວ.
– ວັ– ດຖຸບາງ ຫຼື ໂປ່ງໃສ.
– ວັ– ດຖຸມີສີ ຫຼື ຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພື້ນຫຼັງ.
– ວັ– ດຖຸ ຫຼື ພື້ນຫຼັງແຈ້ງ.
1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ໂຟກັສສົດ.
2 ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມມົວພື້ນຫຼັງໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມມົວ.
99
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3 ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ໂໝດການຖ�າຍຮູບ
ແຖບປັບປ�ຽນຄວາມມົວພື້ນຫຼັງ
ເອັບເຝັກຄວາມງາມ
ການແຄັບເຈີຄູ�
100
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແກ້ໄຂພື້ນຫຼັງຂອງຮູບຖ່າຍໂຟກັສແບບສົດ
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂລະດັບຄວາມມົວພື້ນຫຼັງຂອງຮູບຖ່າຍທີ່ຖືກຖ່າຍດ້ວຍຄຸນ
ສົມບັດໂຟກັສສົດ. ເມື່ອແສງພື້ນຫຼັງປະກົດຂຶ້ນໃນຈຸດທີ່ມົວ, ທ່ານສາມາດປ່ຽນຮູບຮ່າງຂອງພື້
ນຫຼັງທີ່ມົວໄດ້. ເລືອກຮູບຮ່າງ, ເຊັ່ນ ຫົວໃຈ, ດາວ ຫຼື ດອກໄມ້, ເພື່ອຕົກແຕ່ງຮູບຖ່າຍ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ມັນເບິ່ງຄືມີຄວາມແຕກຕ່າງ.
ການປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມມົວພື້ນຫຼັງ
ການປ່ຽນຮູບຮ່າງຄວາມມົວພື້ນຫຼັງ
101
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
1 ເລືອກຮູບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍດ້ວຍຄຸນສົມບັດໂຟກັສສົດ ແລະ ແຕະ ປັບ​ປ່ຽນ​ໃຫ້​ພື້ນຫຼັງ​ມົວ.
2 ເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມມົວພື້ນຫຼັງ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມມົວພື້ນຫຼັງໄປຊ້າຍ ຫຼື
ຂວາ.
ເພື່ອປ່ຽນຮູບຮ່າງຄວາມມົວພື້ນຫຼັງ, ລາກລາຍການເອັບເຝັກໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ແລະ
ເລືອກເອັບເຝັກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ລາຍການເອັບເຝັກຈະປະກົດຂຶ້ນເມື່ອຮູບຖ່າຍມີຮູບຮ່າງມົວໃ
ນພື້ນຫຼັງເທົ່ານັ້ນ.
ປັບປ�ຽນລະດັບຄວາ
ມມົວພື້ນຫຼັງ.
ປ�ຽນຮູບຮ�າງຄວາມ
ມົວພື້ນຫລັງ.
3 ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກຮູບຖ່າຍ.
102
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຖ່າຍພື້ນຫຼັງທີ່ເຊື່ອງດ້ວຍຄຸນສົມບັດແຄັບເຈີຄູ່
ດ້ວຍໜຶ່ງຮູບ, ທ່ານສາມາດແຄັບເຈີທັງຮູບຖ່າຍແບບໃກ້ ແລະ ຮູບຖ່າຍມຸມກວ້າງທີ່ມີພື້ນຫຼັງທີ່ກວ້າງ
ຂຶ້ນ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງສາກພື້ນຫຼັງທີ່ຖືກເຊື່ອງຢູ່ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ໂຟກັສສົດ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄຸນສົມບັດແຄັບເຈີຄູ່ຖື
ກເປີດໃຊ້ງານ ( ) ແລະ ຈາກນັ້ນຖ່າຍຮູບ. ເລືອກຮູບຖ່າຍ ແລະ ເບິ່ງຮູບຖ່າຍແບບໃກ້ ແລະ
ແບບມຸມກວ້າງ.
ຮູບຖ�າຍໃກ�
ຮູບຖ�າຍມຸມກວ�າງ
103
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ອິໂມຈິ AR
ອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ທ່ານສາມາດສະແດງຕົວເອງໃນຮູບແບບທີ່ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ສ້າງສັນດ້ວຍອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ເບິ່ງຄ້າຍ
ຄືທ່ານ. ທ່ານສາມາດແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ມີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ຫຼື ແຊຣ໌ສະຕິກເກີຂອງອິໂ
ມຈິຂອງຂ້ອຍກັບບຸກຄົນອື່ນ.
ການສ້າງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ອິໂມຈິ AR.
2 ແຕະ ສ້າງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
3 ປັບໃບໜ້າຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
4 ເລືອກເພດຂອງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ ຕໍ່ໄປ.
5 ຕົກແຕ່ງອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
104
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ມີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ທ່ານສາມາດແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ມີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ຮຽນແບບການສະແດງອອກຂອງ
ທ່ານ.
1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ອິໂມຈິ AR.
2 ແຕະ
3 ແຕະ
ແລະ ເລືອກອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ການລຶບອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ
ແຕະອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ
.
ການໃຊ້​ສະ​ຕິກ​ເກີ​ອິ​ໂມ​ຈຂ
ິ​ ອງ​ຂ້ອຍ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາຜ່ານຂໍ້ຄວາມ ຫຼື
ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ.
ແລະ ແຕະໄອຄອນອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ. ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ມີກາ
ໃນຄີບອດຊ�ຳຊຸງ, ແຕະ
ນສະແດງອອກຫຼາຍໆຢ່າງຈະປະກົດຂຶ້ນ. ເລືອກໜຶ່ງໃນສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍ.
ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍຈະຖືກສຽບໃສ່.
105
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການລຶບ​ສະ​ຕິກ​ເກີ​ອໂິ​ ມ​ຈິ​ຂອງ​ຂ້ອຍ
1 ໃນຄີບອດຊ�ຳຊຸງ, ແຕະ
→
.
2 ເລືອກສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງຂ້ອຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ ແລະ ແຕະ ລຶບ.
ສະຕິກເກີສົດ
ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ມີສະຕິກເກີສົດຫຼາຍໆຢ່າງ. ຂະນະທີ່ທ່ານຍ້າຍໜ້າຂອງທ່ານ, ສະຕິ
ກເກີຈະຕິດຕາມນ�ຳການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດບັນທຶກສະຕິກເກີທີ່ໜ້າ
ຮັກ ແລະ ຕະຫຼົກທີ່ຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວໃນວິດີໂອ.
1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ອິໂມຈິ AR.
2 ແຕະ
ຫຼື
3 ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ແຕະ
ແລະ ເລືອກສະຕິກເກີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ການນ�ຳໃຊ້ສະຕິກເກີແບບສຸ່ມ
ທ່ານສາມາດນ�ຳໃຊ້ສະຕິກເກີແບບສຸ່ມ, ແທນການເລືອກອັນໜຶ່ງຈາກລາຍການສະຕິກເກີ.
ແຕະ ການສຸ່ມ ຊ�້ຳຫຼາຍເທື່ອຈົນກວ່າສະຕິກເກີທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະປະກົດຂຶ້ນ.
106
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ໂໝດການຖ່າຍຮູບ
ເພື່ອປ່ຽນໂໝດຖ່າຍຮູບ, ລາກລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ຫຼື ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື
ຂວາໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ເລືອກໂໝດການຖ່າຍຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
→
ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບໄດ້. ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
ແກ້ໄຂໂໝດກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຫຼືວ່າ, ແຕະລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບຄ້າງໄວ້ໃນໜ້າຈໍສະແດ
ງຕົວຢ່າງ.
ໂໝດອັດຕະໂນມັດ
ໂໝດອັດຕະໂນມັດຊ່ວຍໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບສາມາດປະເມີນສິ່ງ​ຮອບ​ຂ້າງ ແລະ ກ�ຳນົດໂໝດທີ່ເໝາະທີ່
ສຸດສ�ຳລັບຮູບຖ່າຍ.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ອັດຕະໂນມັດ.
ໂໝດໂປຣ
ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍແລະວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບຫຼາຍໆຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງ,
ເຊັ່ນ ຄ່າຮູຮັບແສງ ແລະ ຄ່າ ISO.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ໂປຣ. ເລືອກຕົວເລືອກ ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ແລະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ແຕະ
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ຈາກນັ້ນແຕະ
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່
: ເລືອກຄ່າ ISO. ສິ່ງນີ້ຈະຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງແສງກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ຄ່າຕ�່ຳແມ່ນສ�ຳລັບວັດຖຸທີ່ຢຸດນິ້ງ ຫຼື ທີ່ໃຫ້ແສງສົດໃສ. ຄ່າສູງຂຶ້ນແມ່ນສ�ຳລັບວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນໄຫວ
ໄວ ຫຼື ໃຫ້ແສງໜ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຕັ້ງຄ່າ ISO ສູງຂຶ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີສຽງດັງ
ໃນຮູບຖ່າຍ.
• ຫຼັງຈາກຄວາມໄວຊັດເຕີຖືກຕັ້ງດ້ວຍຕົນເອງ, ທ່ານບໍ່ສາມາດຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າ ISO ເປັນ
AUTO.
: ປັບປ່ຽນຄວາມໄວຊັດເຕີ. ຄວາມໄວຊັດເຕີຊ້າຊ່ວຍໃຫ້ມີແສງເຂົ້າມາຫຼາຍ
ຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຮູບຖ່າຍຈິ່ງແຈ້ງຂຶ້ນ. ສິ່ງນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດສ�ຳລັບຮູບຖ່າຍຂອງສາກ ຫຼື
ຮູບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍໃນຕອນກາງຄືນ. ຄວາມໄວຊັດເຕີທີ່ໄວຊ່ວຍໃຫ້ມີແສງເຂົ້າມາໜ້ອຍ. ສິ່ງນີ້ເໝາະ
ສົມທີ່ສຸດສ�ຳລັບຖ່າຍຮູບຂອງວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄວ. ທ່ານສາມາດເລືອກຄ່າຮູຮັບແສງທີ່ຈະກ�ຳນົ
ດຄວາມແຈ້ງ ແລະ ຄວາມເລິກຂອງຊ່ອງ. ແຕະ F1.5 ຫຼື F2.4.
• • : ເລືອກໂທນສີ. ເພື່ອສ້າງໂທນສີຂອງຕົນເອງ, ແຕະ ໂທນສີ 1 ຫຼື ໂທນສີ 2.
107
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
: ປ່ຽນໂໝດໂຟກັສ. ລາກແຖບການປັບປ່ຽນໄປຫາ
ຫຼື
ເພື່ອປັບປ່ຽນໂຟກັສດ້ວຍຕົນເອງ. ເພື່ອສັບປ່ຽນໂໝດໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ MANUAL.
• • : ເລືອກຄວາມດຸ່ນດ່ຽງສີຂາວທີ່ເໝາະສົມ, ເພື່ອໃຫ້ຮູບມີຊ່ວງສີແບບມີຊີວິດຈິງ.
ແລະ ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານໃນແຖບອຸນຫະພູມສີ.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸນຫະພູມສີໄດ້. ແຕະ
: ປ່ຽນຄ່າຮູຮັບແສງ. ສິ່ງນີ້ຈະກ�ຳນົດປະລິມານແສງທີ່ເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຮັບ.
ສ�ຳລັບສະຖານະການທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ໃຊ້ຮູຮັບແສງສູງຂຶ້ນ.
• ຖ້າຄວາມໄວເຊັດເຕີຖືກຕັ້ງດ້ວຍຕົນເອງ, ທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ຽນຄ່າຮູຮັບແສງໄດ້.
ຄ່າຮູຮັບແສງຈະປ່ຽນ ແລະ ຖືກສະແດງຂຶ້ນຕາມການຕັ້ງຄ່າຄວາມໄວຊັດເຕີ.
ໂໝດພາໂນຣາມາ
ການໃຊ້ໂໝດພາໂນຣາມາ, ຖ່າຍຮູບເປັນຊຸດ ແລະ ຈາກນັ້ນຫຍິບພວກມັນໃຫ້ເຂົ້າກັນເພື່ອສ້າງສາກກ
ວ້າງ.
ເພື່ອໄດ້ຮັບຮູບຖ່າຍທີ່ດີທີ່ສຸດ, ປະຕິບັດຕາມເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້:
• ຍ້ າຍກ້ອງຖ່າຍຮູບຊ້າໆໃນໜຶ່ງທິດທາງ.
• ຮັ ກສາໃຫ້ຮູບຢູ່ພາຍໃນກອບໃນຕົວເບິ່ງພາບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ຖ້າຮູບທີ່ສະແດງຕົວຢ່າງຢູ່ນອກກອບ ຫຼື ທ່ານບໍ່ຍ້າຍອຸປະກອນ, ອຸປະກອນຈະຢຸດຖ່າຍ
ຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
• ຫຼ
ີກຫຼ່ຽງການຖ່າຍຮູບພື້ນຫຼັງທີ່ບໍ່ແຈ້ງ, ເຊັ່ນ ທ້ອງຟ້າທີ່ວ່າງເປົ່າ ຫຼື ຝາທົ່ວໄປ.
1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ພາໂນລາມາ.
2 ແຕະ
ແລະ ຍ້າຍອຸປະກອນຊ້າໆໃນໜຶ່ງທິດທາງ.
3 ແຕະ
ເພື່ອຢຸດຖ່າຍຮູບ.
108
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຖ່າຍພາໂນຣາມາການເຄື່ອນໄຫວ
ທ່ານສາມາດຖ່າຍ ແລະ ເບິ່ງພາໂນຣາມາທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ.
ເມື່ອຖ່າຍພາໂນຣາມາການເຄື່ອນໄຫວ, ສຽງຈະບໍ່ຖືກບັນທຶກ.
1 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງພາໂນຣາມາ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວຖືກເປີດໃຊ້ງາ
ນແລ້ວ (
) ແລະ ຖ່າຍພາໂນຣາມາການເຄື່ອນໄຫວ.
2 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍການສະແດງຕົວຢ່າງ.
3 ແຕະ ເບິ່ງ​ເປັນພາ​ໂນ​ລາ​ມາ​ທ​ເີ່ ຄື່ອນ​ໄຫວ.
ພາໂນຣາມາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກແຄັບເຈີຈະຖືກຫຼິ້ນ.
4 ຫງ່ຽງອຸປະກອນ ຫຼື ຮູດໃນໜ້າຈໍເພື່ອໝູນພາໂນຣາມາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກແຄັບເຈີ.
ເພື່ອບັນທຶກພາໂນຣາມາການເຄື່ອນໄຫວເປັນໄຟລ໌ວິດີໂອ, ແຕະ ບັນທຶກວິດີໂອ.
ໂໝດໄຮເປີເລບສ໌
ບັນທຶກສາກ, ເຊັ່ນ ການຜ່ານຜູ້ຄົນ ຫຼື ລົດ, ແລະ ເບິ່ງພວກມັນເປັນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວໄວ.
1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ HYPERLAPSE.
2 ແຕະ
ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກອັດຕາກອບ.
ຖ້າທ່ານຕັ້ງອັດຕາກອບເປັນ ອັດຕະໂນມັດ, ອຸປະກອນຈະປັບປ່ຽນອັດຕາກອບໂດຍອັດຕະໂນມັ
ດຕາມການປ່ຽນແປງອັດຕາຂອງສາກ.
3 ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ.
4 ແຕະ
ເພື່ອສ�ຳເລັດການບັນທຶກ.
5 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະ
109
ເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອ.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດອາຫານ
ຖ່າຍຮູບອາຫານທີ່ມີສີສັນສົດໃສຫຼາຍຂຶ້ນ.
1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ອາຫານ.
2 ແຕະໜ້າຈໍ ແລະ ລາກກອບວົງມົນຜ່ານພື້ນທີ່ເພື່ອໄຮໄລທ໌.
ພື້ນທີ່ນອກກອບວົງມົນຈະມົວ.
ເພື່ອປ່ຽນຂະໜາດກອບວົງມົນ, ລາກມຸມຂອງກອບ.
3 ແຕະ
ແລະ ລາກແຖບການປັບປ່ຽນ ເພືອປັບປ່ຽນໂທນສີ.
4 ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
110
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ
ບັນທຶກວິດີໂອເພື່ອເບິ່ງມັນໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ. ທ່ານສາມາດກວດສອບສ່ວນຂອງວິດີໂອທີ່ຈະຖືກ
ສະແດງໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
ກ່ອນອື່ນ ທ່ານຈະຕ້ອງເພີ່ມໂໝດນີ້ໃສ່ລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບກ່ອນທ່ານສາມາດໃຊ້
→ ແກ້ໄຂໂໝດກ້ອງຖ່າຍຮູບ → ກ້ອງຫຼັງ ແລະ
ມັນ. ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
ຈາກນັ້ນໝາຍຕິກ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
2 ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ.
3 ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການບັນທຶກ, ແຕະ
ເພື່ອຢຸດ.
4 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍການສະແດງຕົວຢ່າງ.
5 ແຕະ
.
ສ່ວນທີ່ໄວທີ່ສຸດຂອງວິດີໂອຈະຖືກຕັ້ງເປັນສ່ວນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ ແລະ
ວິດີໂອຈະເລີ່ມຕົ້ນຫຼິ້ນ. ອີງຕາມວິດີໂອແລ້ວຈະຖືກສ້າງໄດ້ເຖິງສອງສ່ວນຂອງການເຄື່ອນໄຫວ
ຊ້າ.
ເພື່ອແກ້ໄຂສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ, ລາກ
ໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.
ໂໝດກິລາ
ຖ່າຍຮູບຂອງວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄວແຈ້ງຂຶ້ນ, ເຊັ່ນ ຄົນແລ່ນ ຫຼື ສັດລ້ຽງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ.
ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ກິລາ.
ກ່ອນອື່ນ ທ່ານຈະຕ້ອງເພີ່ມໂໝດນີ້ໃສ່ລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບກ່ອນທ່ານສາມາດໃຊ້
→ ແກ້ໄຂໂໝດກ້ອງຖ່າຍຮູບ → ກ້ອງຫຼັງ ແລະ
ມັນ. ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
ຈາກນັ້ນໝາຍຕິກ ກິລາ.
111
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດໂຟກັສແບບເລືອກ (ລຸ້ນ Galaxy S9 ເທົ່ານັ້ນ)
ໃຊ້ເອັບເຝັກທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນໂຟກັສ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວັດຖຸທີ່ສະເພາະໂດດເດັ່ນໃນຮູບຖ່າຍ.
1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ໂຟກັສຕາມທີ່ເລືອກ.
2 ແຕະຮູບໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງບ່ອນທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວນຈະໂຟກັສ.
3 ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
4 ແຕະຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງ.
5 ແຕະ ປັບ​ປ່ຽນ​ໃຫ້​ພື້ນຫຼັງ​ມົວ ແລະ ເລືອກໜຶ່ງໃນສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ໂຟກັ
ສໃກ້: ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸໂດດເດັ່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພື້ນຫຼັງຮອບໆວັດຖຸນັ້ນມົວ.
• ໂຟກັ
ສໄກ: ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸມົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພື້ນຫຼັງຢູ່ຮອບໆວັດຖຸນັ້ນໂດດເດັ່ນ.
• ແພນໂຟກັ
ສ: ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸ ແລະ ພື້ນຫຼັງຂອງມັນໂດດເດັ່ນ.
6 ແຕະ ບັນທຶກ.
• ຂໍ ແນະນ�ຳໃຫ້ທ່ານວາງຕ�ຳແໜ່ງວັດຖຸຢູ່ພາຍໃນ 50 cm ​ຫ່າງ​ຈາກອຸປະກອນ. ວາງຕ�ຳແ
ໜ່ງວັດຖຸທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂຟກັສໃສ່ໃກ້ກັບອຸປະກອນ.
• ເມື
ອ
່ ຖ່າຍຮູບ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີໄລຍະຫ່າງພຽງພໍລະຫວ່າງວັດຖຸກັບພື້ນຫຼັງ.
ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ວັດຖຸຄວນຈະຕ້ອງຫຼາຍກວ່າສາມເທົ່າ.
• ຖື ອຸປະກອນໃຫ້ທ່ຽງ ແລະ ຮັກສ
​ າ​ໃຫ້ນິ້ງໄວ້ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງຖ່າຍຮູບ.
• ຄຸ ນນະພາບຂອງຮູບຖ່າຍທີ່ຖືກຖ່າຍໂດຍອຸປະກອນສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນເງື່ອນໄ
ຂຕໍ່ໄປນີ້:
– ອຸ– ປະກອນ ຫຼື ວັດຖຸກຳ� ລັງເຄື່ອນໄຫວ.
– ມີ– ແສງພື້ນຫຼັງທີ່ແຮງ, ລະດັບແສງຕ�່ຳ ຫຼື ທ່ານກ�ຳລັງຖ່າຍຮູບໃນອາຄານ.
– ວັ– ດຖຸມີສີ ຫຼື ຮູບແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພື້ນຫຼັງ.
112
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດເຊລຟີ
ຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍກ້ອງໜ້າ. ທ່ານສາມາດສະແດງຕົວຢ່າງເອັບເຝັກຄວາມງາມຫຼາຍໆຢ່າງໃນໜ້າ
ຈໍ.
1 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ຫຼື ແຕະ
ການຖ່າຍຮູບຕົນເອງ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງໜ້າສ�ຳລັບ
2 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເຊລຟີ.
3 ຫັນໜ້າໃສ່ເລັນສກ້ອງໜ້າ.
4 ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ຫຼືວ່າ, ສະແດງຝ່າມືຂອງທ່ານໃສ່ກ້ອງໜ້າ. ຫຼັງຈາກຈົດຈ�ຳຝ່າມືຂອງທ່ານແລ້ວ,
ເວລານັບຖອຍຫຼັງຈະປະກົດຂຶ້ນ. ເມື່ອເຖິງເວລາ, ອຸປະກອນຈະຖ່າຍຮູບ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຖ່າຍຮູບໂດຍການແຕະເຊັນເຊີອັດຕາຫົວໃຈ ຫຼື ໜ້າຈໍ. ເພື່ອໃ
→ ວິທີການຖ່າຍຮູບ ແລະ
ຊ້ຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບຫຼາຍໆຢ່າງສ�ຳລັບກ້ອງໜ້າ, ແຕະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານພວກມັນ.
ການນ�ຳໃຊ້ເອັບເຝັກຄວາມງາມ
ທ່ານສາມາດນ�ຳໃຊ້ເອັບເຝັກໄຟສາຍ ຫຼື ແກ້ໄຂຄຸນສົມບັດໃບໜ້າ, ເຊັ່ນ ສີຜິວ ຫຼື
ຮູບຮ່າງໃບໜ້າຂອງທ່ານ, ກ່ອນຖ່າຍຮູບຕົນເອງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດລອງແຕ່ງໜ້າຂອງທ່າ
ນໃນຫຼາຍໆຮູບແບບ.
1 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
.
2 ເລືອກຕົວເລືອກເພື່ອນ�ຳໃຊ້ເອັບເຝັກຄວາມງາມກັບໃບໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ
ຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານເອງ.
113
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດໂຟກັສເຊລຟີ
ຖ່າຍເຊລຟີທີ່ໂຟກັສໃສ່ໃບໜ້າຂອງທ່ານໂດຍການເຮັດໃຫ້ພື້ນຫຼັງມົວ.
1 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ຫຼື ແຕະ
ການຖ່າຍຮູບຕົນເອງ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງໜ້າສ�ຳລັບ
2 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ໂຟກັສ ເຊລຟີ.
3 ຫັນໜ້າໃສ່ເລັນສກ້ອງໜ້າ.
4 ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ຫຼືວ່າ, ສະແດງຝ່າມືຂອງທ່ານໃສ່ກ້ອງໜ້າ. ຫຼັງຈາກຈົດຈ�ຳຝ່າມືຂອງທ່ານແລ້ວ,
ເວລານັບຖອຍຫຼັງຈະປະກົດຂຶ້ນ. ເມື່ອເຖິງເວລາ, ອຸປະກອນຈະຖ່າຍຮູບ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຖ່າຍຮູບໂດຍການແຕະເຊັນເຊີອັດຕາຫົວໃຈ ຫຼື ໜ້າຈໍ. ເພື່ອໃ
→ ວິທີການຖ່າຍຮູບ ແລະ
ຊ້ຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບຫຼາຍໆຢ່າງສ�ຳລັບກ້ອງໜ້າ, ແຕະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານພວກມັນ.
ການນ�ຳໃຊ້ເອັບເຝັກຄວາມງາມ
ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນສີຜິວກ່ອນຖ່າຍຮູບຕົນເອງ.
1 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
.
2 ເລືອກຕົວເລືອກເພື່ອນ�ຳໃຊ້ເອັບເຝັກຄວາມງາມກັບໃບໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ
ຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານເອງ.
• ສີ : ປັບປ່ຽນໂທນສີໜ້າຈໍ.
• ສີ ຜິວ: ເຮັດໃຫ້ຜິວຂອງທ່ານແຈ້ງຂຶ້ນ ແລະ ສົດໃສຂຶ້ນ.
114
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໂໝດເຊລຟີແບບມຸມກວ້າງ
ຖ່າຍຮູບຕົນເອງແບບມຸມກວ້າງ ແລະ ລວມເອົາຜູ້ຄົນຈ�ຳນວນຫຼາຍເຂົ້າໃນຮູບຖ່າຍໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະ
ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການບໍ່ມີຄົນໃດໜຶ່ງໃນຮູບ.
1 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ຫຼື ແຕະ
ການຖ່າຍຮູບຕົນເອງ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງໜ້າສ�ຳລັບ
2 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ເຊລຟີມຸມກວ້າງ.
3 ຫັນໜ້າໃສ່ເລັນສກ້ອງໜ້າ.
4 ແຕະ
ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ຫຼືວ່າ, ສະແດງຝ່າມືຂອງທ່ານໃສ່ກ້ອງໜ້າ. ຫຼັງຈາກຈົດຈ�ຳຝ່າມືຂອງທ່ານແລ້ວ,
ເວລານັບຖອຍຫຼັງຈະປະກົດຂຶ້ນ. ເມື່ອເຖິງເວລາ, ອຸປະກອນຈະຖ່າຍຮູບ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຖ່າຍຮູບໂດຍການແຕະເຊັນເຊີອັດຕາຫົວໃຈ ຫຼື ໜ້າຈໍ. ເພື່ອໃ
→ ວິທີການຖ່າຍຮູບ ແລະ
ຊ້ຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບຫຼາຍໆຢ່າງສ�ຳລັບກ້ອງໜ້າ, ແຕະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານພວກມັນ.
5 ໝູນອຸປະກອນໄປຊ້າຍ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄປຂວາຢ່າງຊ້າໆ ຫຼື ເຮັດກັບກັນເພື່ອຖ່າຍຮູບຕົນເອງແບບມຸ
ມກວ້າງ.
ອຸປະກອນຈະຖ່າຍຮູບເພີ່ມເຕີມເມື່ອກອບສີຂາວຍ້າຍໄປແຕ່ລະສົ້ນສຸດຂອງໜ້າຕ່າງຕົວເບິ່ງພ
າບ.
• ເບິ
ງ່ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ຮັກສາກອບສີຂາວໄວ້ຂ້າງໃນຕົວເບິ່ງພາບ.
• ຄວນ​
ຮັກ​ສາ​ໃຫ້ວັດຖຸຢູ່ນິ້ງໆໃນຂະນະທີ່ຖ່າຍຮູບຕົນເອງແບບມຸມກວ້າງ.
• ສ່ ວນເທິງສຸດ ແລະ ລຸ່ມສຸດຂອງຮູບທີ່ສະແດງໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງອາດຈະຖືກຕັດອ
ອກຈາກຮູບຖ່າຍ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂການຖ່າຍຮູບ.
115
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຖ່າຍຮູບຕົນເອງແບບມຸມກວ້າງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ
ທ່ານສາມາດຖ່າຍ ແລະ ເບິ່ງຮູບຖ່າຍຕົນເອງແບບມຸມກວ້າງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ.
• ເມື
່ອຖ່າຍຮູບຕົນເອງແບບມຸມກວ້າງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ສຽງຈະບໍ່ຖືກບັນທຶກ.
• ຂຶ ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂການຖ່າຍຮູບ, ການເຄື່ອນໄຫວອາດຈະບໍ່ຖືກບັນທຶກ.
1 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງເຊລຟີມຸມກວ້າງ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວຖືກເປີດໃ
ຊ້ງານແລ້ວ (
) ແລະ ຖ່າຍຮູບຕົນເອງແບບມຸມວກ້າງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ.
2 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍການສະແດງຕົວຢ່າງ.
3 ແຕະ ເຊລຟີມຸມກວ້າງທີ່ເຄື່ອນໄຫວ.
ການຖ່າຍຮູບຕົນເອງແບບມຸມວ້າງທີ່ຖືກແຄັບເຈີຈະຖືກຫຼິ້ນ.
4 ຫງ່ຽງອຸປະກອນ ຫຼື ຮູດໃນໜ້າຈໍເພື່ອໝູນການຖ່າຍຮູບຕົນເອງແບບມຸມກວ້າງທີ່ຖືກແຄັບເຈີ.
ເພື່ອບັນທຶກການຖ່າຍຮູບຕົນເອງແບບມຸມກວ້າງເປັນໄຟລ໌ວິດີໂອ, ແຕະ ບັນທຶກວິດີໂອ.
116
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບເອງ
ຕົວເລືອກສ�ຳລັບໂໝດການຖ່າຍຮູບປະຈຸບັນ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້.
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ ແລະ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ກຳ� ລັງໃຊ້ຢູ່.
• : ເປີດ ແລະ ປິດໜ້າຈໍການສະແດງຕົວຢ່າງແບບເຕັມ.
• : ເລືອກອັດຕາກອບ.
• : ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານແຝຼັດ.
• : ເລືອກເອັບເຝັກຕົວກັ່ນຕອງ ເພື່ອໃຊ້ເມື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອ.
• : ເລືອກວິທີການວັດແທກ. ສິ່ງນີ້ຈະກ�ຳນົດຄ່າແສງທີ່ຈະຖືກຄິດໄລ່.
ໃຊ້ແສງໃນສ່ວນກາງຂອງຮູບຖ່າຍເພື່ອຄິດໄລ່ຮູຮັບແສງຂອງຮູບຖ່າຍ.
ພື້ນທີ່ສູນກາງສຸດຂີດຂອງຮູບຖ່າຍ ເພື່ອຄິດໄລ່ຮູຮັບແສງຂອງຮູບຖ່າຍ.
ສະເລ່ຍສາກທັງໝົດ.
ເນັ້ນຈຸດ-ໃຈກາງ
ຈຸດ ໃຊ້ແສງໃນ
ແມັດທຣິກຊ໌
• : ປ່ຽນພື້ນທີ່ໂຟກັສໃນໂໝດໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ.
ມັລຕິ
ໂຟກັສໃສ່ຫຼາຍໆພື້ນທີ່ພາຍໃນກອບ. ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມຫຼາຍຮູບຈະປະກົດຂຶ້ນເພື່ອຊີ້ບອກພື້ນທີ່ທີ່ຖືກໂ
ສູນ ໂຟກັສໃສ່ໃຈກາງພາຍໃນກອບ.
ຟກັສ.
: ສ້າງຮູບຖ່າຍພາໂນຣາມາການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ເຊລຟີມຸມກວ້າງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສາມາ
ດຫຼິ້ນເປັນວິດີໂອໄດ້. ພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງຮູບຖ່າຍການເຄື່ອນໄຫວໃນມຸມອື່ນໂດຍການຫງ່ຽງອຸ
ປະກອນ ຫຼື ຮູດໜ້າຈໍ.
• • : ໃນໂໝດ ອາຫານ, ໂຟກັສໃສ່ວັດຖຸຢູ່ພາຍໃນກອບວົງມົນ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ຮູບຢູ່ນອກກອບມົວ.
• : ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດແຄັບເຈີຄູ່. (ລຸ້ນ Galaxy S9+ ເທົ່ານັ້ນ)
117
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ
. ບາງຕົວເລືອກອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ.
ກ້ອງຫຼັງ
• ຂະໜາດຮູ
ບ: ເລືອກຄວາມລະອຽດສ�ຳລັບຮູບຖ່າຍ. ການໃຊ້ຄວາມລະອຽດສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຮູ
ບຖ່າຍມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ, ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ຄວາມຈ�ຳຫຼາຍຂຶ້ນ.
ແຕະສະວິດທ໌ ບັນທຶກໄຟລ໌ RAW ແລະ JPEG ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ບັນທຶກຮູບຖ່າຍເປັນໄຟ
ລ໌ RAW ທີ່ບໍ່ຫຍໍ້ (ຮູບແບບໄຟລ໌ DNG) ໃນໂໝດໂປຣ. ໄຟລ໌ RAW ເກັບຂໍ້ມູນທັງໝົດຂອງຮູບ
ຖ່າຍສ�ຳລັບຄຸນນະພາບຮູບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ຄວາມຈ�ຳຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ແຕ່ລະຮູບຖ່າຍຖືກບັນທຶກໃນສອງຮູບແບບ, DNG ແລະ JPG.
• ຂະໜາດວິ
ດີໂອ: ເລືອກຄວາມລະອຽດສ�ຳລັບວິດີໂອ. ການໃຊ້ຄວາມລະອຽດສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້
ວິດີໂອມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ, ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ຄວາມຈ�ຳຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຖ້າທ່ານເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ ວິດີໂອປະສິດທິພາບສູງ,
ທ່ານສາມາດບັນທຶກວິດີໂອໃນຮູບແບບຕົວ​​ແປງວິດີໂອທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (HEVC). ວິດີໂອ
HEVC ຈະຖືກບັນທຶກເປັນໄຟລ໌ທີ່ຫຍໍ້ແລ້ວເພື່ອຮັກສາຄວາມຈ�ຳຂອງອຸປະກອນໄວ້.
• ທ່
ານບໍ່ສາມາດຫຼິ້ນວິດີໂອ HEVC ໃນອຸປະກອນອື່ນ ຫຼື
ແຊຣ໌ພວກມັນທາງອອນໄລນ໌ໄດ້.
• ວິ ດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ
ບໍ່ສາມາດຖືກບັນທຶກໃນຮູບແບບ HEVC ໄດ້.
• ການຕັ
້ງເວລາ: ເລືອກຄວາມຍາວຂອງຄວາມລ່າຊ້າ ກ່ອນກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂ
ນມັດ.
• HDR
(ໂທນສີສົມບູນ): ຖ່າຍຮູບດ້ວຍສີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສ້າງລາຍລະອຽດຂຶ້ນມາໃໝ່
ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ແຈ້ງ ແລະ ມືດ.
118
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ການຕິ
ດຕາມ AF: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຕິດຕາມ ແລະ ໂຟກັສໃສ່ວັດຖຸທີ່ເລືອກໄວ້ໂດຍອັດຕະໂນ
ມັດ. ເມື່ອທ່ານເລືອກວັດຖຸໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ອຸປະກອນຈະໂຟກັສໃສ່ວັດຖຸ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ອຸປະກອນກ�ຳລັງເຄື່ອນທີ່ຢູ່ ຫຼື ທ່ານກ�ຳລັງປ່ຽນຕ�ຳແໜ່ງຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
• ເມື
່ອຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຮັກສາຄວາມສ
ະຖຽນຂອງວິດີໂອໄດ້.
• ການຕິ
ດຕາມວັດຖຸອາດຈະບໍ່ສ�ຳເລັດໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
– ວັ– ດຖຸໃຫຍ່ເກີນໄປ ຫຼື ນ້ອຍເກີນໄປ.
– ວັ– ດຖຸຍ້າຍຫຼາຍເກີນໄປ.
– ວັ– ດຖຸຢ້ອນແສງ ຫຼື ທ່ານກ�ຳລັງຖ່າຍຮູບໃນສະຖານທີ່ມືດ.
– ສີ– ຫຼື ຮູບແບບໃນວັດຖຸ ແລະ ພື້ນຫຼັງຄືກັນ.
– ວັ– ດຖຸມີຮູບແບບແນວນອນ, ເຊັ່ນ ຜ້າມ່ານ.
– ກ້– ອງຖ່າຍຮູບສັ່ນຫຼາຍເກີນໄປ.
– ຄວາມລະອຽດວິ
–
ດີໂອສູງ.
– ເມື
– ່ອກ�ຳລັງຊູມເຂົ້າ ຫຼື ອອກໂດຍໃຊ້ການຊູມທີ່ເບິ່ງເຫັນ 2 ເທົ່າ. (ລຸ້ນ Galaxy
S9+ ເທົ່ານັ້ນ)
• ການເຄື
່ອນໄຫວຊ້າທີ່ສຸດ: ເລືອກວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ.
ກ້ອງໜ້າ
• ຂະໜາດຮູ
ບ: ເລືອກຄວາມລະອຽດສ�ຳລັບຮູບຖ່າຍ. ການໃຊ້ຄວາມລະອຽດສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຮູ
ບຖ່າຍມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ, ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ຄວາມຈ�ຳຫຼາຍຂຶ້ນ.
• ຂະໜາດວິ
ດີໂອ: ເລືອກຄວາມລະອຽດສ�ຳລັບວິດີໂອ. ການໃຊ້ຄວາມລະອຽດສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້
ວິດີໂອມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ, ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ຄວາມຈ�ຳຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຖ້າທ່ານເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ ວິດີໂອປະສິດທິພາບສູງ,
ທ່ານສາມາດບັນທຶກວິດີໂອໃນຮູບແບບຕົວ​​ແປງວິດີໂອທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (HEVC). ວິດີໂອ
HEVC ຈະຖືກບັນທຶກເປັນໄຟລ໌ທີ່ຫຍໍ້ແລ້ວເພື່ອຮັກສາຄວາມຈ�ຳຂອງອຸປະກອນໄວ້.
ທ່ານບໍ່ສາມາດຫຼິ້ນວິດີໂອ HEVC ໃນອຸປະກອນອື່ນ ຫຼື ແຊຣ໌ພວກມັນທາງອອນໄລນ໌ໄດ້.
• ການຕັ
້ງເວລາ: ເລືອກຄວາມຍາວຂອງຄວາມລ່າຊ້າ ກ່ອນກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂ
ນມັດ.
• HDR
(ໂທນສີສົມບູນ): ຖ່າຍຮູບດ້ວຍສີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສ້າງລາຍລະອຽດຂຶ້ນມາໃໝ່
ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ແຈ້ງ ແລະ ມືດ.
119
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ບັ ນທຶກຮູບເປັນ ເບິ່ງຕົວຢ່າງແລ້ວ: ປິ້ນຮູບເພື່ອສ້າງຮູບສະທ້ອນຈາກສາກຕົ້ນສະບັບ,
ເມື່ອຖ່າຍຮູບດ້ວຍກ້ອງໜ້າ.
• ວິ ທີການຖ່າຍຮູບ: ເລືອກຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບເພື່ອໃຊ້.
• ການແກ້
ໄຂຮູບຮ່າງໃບໜ້າ: ເມື່ອໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ຂອບຂອງໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່
າງ, ມັນຈະປະກົດບິດບ້ຽວ. ເປີດໃຊ້ງານຕົວເລືອກນີ້ ເພື່ອແກ້ໄຂຮູບຮ່າງໃບໜ້າຂອງທ່ານ.
ຫຼັງຈາກແກ້ໄຂຮູບຮ່າງ, ພື້ນຫຼັງອາດຈະປະກົດບິດບ້ຽວໜ້ອຍໜຶ່ງ.
ທົ່ວໄປ
• ແກ້
ໄຂໂໝດກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ເບິ່ງໂໝດການຖ່າຍຮູບທີ່ມີຢູ່ ຫຼື
ແກ້ໄຂລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ.
• ຮູ ບຖ່າຍເຄື່ອນໄຫວ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຖ່າຍຄລິບວິດີໂອເປັນເວລາສອງສາມວິນາທີກ່ອນແ
ຕະ . ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານອາດພາດໄປ. ເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອ,
ແຕະຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງ ແລະ ແຕະ ຫຼິ້ນຮ
​ ູບ​ຖ່າຍ​ທເີ່​ ຄື່ອນ​ໄຫວ. ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບນິ້ງຈ
າກຄລິບວິດີໂອ, ແຕະໜ້າຈໍ ເພື່ອຢຸດການຫຼິ້ນ ແລະ ແຕະ ແຄັບເຈີ. ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນໂໝດ
ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເຊລຟີ ເທົ່ານັ້ນ.
• ກັ ນວີດີໂອສັ່ນ: ເປີດໃຊ້ງານປ້ອງກັນການສັ່ນ ເພື່ອຫຼຸດ ຫຼື ຕັດຮູບມົວທີ່ເກີດຈາກການສັ່ນຂອງກ້
ອງຖ່າຍຮູບໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອນັ້ນອອກ.
ເມື່ອຄຸນສົມບັດ ການຕິດຕາມ AF ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໄດ້.
• ເສັ
ນ
້ ເງົາ: ສະແດງຄ�ຳແນະນ�ຳຕົວເບິ່ງພາບ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈັດອົງປະກອບເມື່ອເລືອກວັດຖຸ.
• ແທັ
ກທີ່ຕັ້ງ: ຄັດຕິດແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ GPS ໃສ່ຮູບຖ່າຍ.
• ຄວາມແຮງຂອງສັ
ນຍານ GPS ອາດຈະຫຼຸດລົງໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນທີ່ສັນຍານຖືກບັງ,
ເຊັ່ນ ລະຫວ່າງອາຄານ ຫຼື ໃນພື້ນທີ່ຕຳ�່ , ຫຼື ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດບໍ່ດີ.
• ຈຸ ດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານອາດຈະປະກົດຂຶ້ນໃນຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານອັບໂຫຼດພວກ
ມັນລົງໃນອິນເຕີເນັດ. ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງສິ່ງນີ້, ປິດໃຊ້ງານການຕັ້ງຄ່າແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
• ເບິ
ງ່ ຮູບຄືນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຮູບຖ່າຍຫຼັງຈາກແຄັບເຈີພວກມັນ.
• ເປີ
ດຢ່າງໄວ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບໂດຍການກົດປຸ່ມເປີດປິດສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງ
ໄວ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
120
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ບ່ ອນເກັບຂໍ້ມູນ: ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງຄວາມຈ�ຳສ�ຳລັບບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະປະກົດຂຶ້ນເມື່
ອທ່ານສຽບແຜ່ນຄວາມຈ�ຳເຂົ້າ.
• ຄວບຄຸ
ມດ້ວຍສຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອດ້ວຍຄ�ຳສັ່ງສຽງ.
ທ່ານສາມາດເວົ້າວ່າ “Smile”, “Cheese”, “Capture” ຫຼື “Shoot” ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.
ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ, ເວົ້າວ່າ “Record video”.
• ປຸ ່ມລອຍກ້ອງຖ່າຍຮູບ: ເພີ່ມປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ທ່ານສາມາດວາງໄດ້ທຸກບ່ອນໃນໜ້າຈໍ.
• ກົ ດປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບໄວ້ເພື່ອ: ເລືອກການກະທ�ຳເພື່ອດ�ຳເນີນການເມື່ອທ່ານແຕະປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍ
ຮູບຄ້າງໄວ້.
• ກົ ດປຸ່ມລະດັບສຽງເພື່ອ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ປຸ່ມລະດັບສຽງໃນການຄວບຄຸມຊັດເຕີ ຫຼື
ຊູມເຂົ້າ ຫຼື ຊູມອອກ.
• ຕັ ງ້ ການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່: ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບຄືນໃໝ່.
• ຕິ ດຕໍ່ພວກເຮົາ: ຖາມຄ�ຳຖາມ ຫຼື ເບິ່ງຄ�ຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ. ເບິ່ງ Samsung Members
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ແກເລີຣີ
ການແນະນ�ຳ
ເບິ່ງຮູບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຈັດການຮູບ
ແລະ ວິດີໂອຕາມອາລະບ�ຳ ຫຼື ສ້າງເລື່ອງຕ່າງໆ.
121
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງຮູບ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ຮູບພາບ.
2 ເລືອກຮູບ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ເພີ່ມຮູບໃສ�ລາຍການທີ່ມັກ.
Bixby Vision
ແຕ�ມຢູ�ເທິງຮູບ.
ເພີ່ມສະຕິກເກີ.
ນ�າໃຊ�ຕົວກັ່ນຕອງ ຫຼື ເອັບເຝັກ.
ແຊຣ�ຮູບກັບຄົນອື່ນໆ.
ແກ�ໄຂຮູບ.
ລຶບຮູບ.
ທ່ານສາມາດສ້າງຮູບເງົາ, GIF ເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ຮູບຕິດແປະຈາກຫຼາຍໆຮູບ. ໃນລາຍການ,
ແຕະ → ສ້າງຮູບເງົາ, ສ້າງ GIF, ຫຼື ສ້າງຮູບຕິດແປະ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຮູບ.
ການຊອກຫາຮູບ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ
ເພື່ອເບິ່ງຮູບທີ່ຈັດເກັບໄວ້ຕາມໝວດ, ເຊັ່ນ ປະເພດ,
ຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ເອກະສານ.
ເພື່ອຊອກຫາຮູບໂດຍການປ້ອນຄ�ຳສ�ຳຄັນເຂົ້າ, ແຕະຊ່ອງຊອກຫາ.
ການແກ້ໄຂພື້ນຫຼັງຂອງຮູບຖ່າຍໂຟກັສສົດ (ລຸ້ນ Galaxy S9+ ເທົ່ານັ້ນ)
ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂລະດັບຄວາມມົວພື້ນຫຼັງຂອງຮູບຖ່າຍທີ່ຖືກຖ່າຍດ້ວຍຄຸນສົມບັດໂຟກັສສົດ. ຖ້າ
ແສງພື້ນຫຼັງຂອງຮູບຖ່າຍໂຟກັສສົດປະກົດຂຶ້ນໃນຈຸດທີ່ມົວ, ທ່ານສາມາດປ່ຽນຮູບຮ່າງຂອງພື້ນຫຼັງທີ່
ມົວໄດ້.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ເລືອກຮູບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍດ້ວຍຄຸນສົມບັດໂຟກັສສົດ, ແຕະ ປັບປ
​ ່ຽນ​ໃຫ້​
ພື້ນຫຼັງ​ມົວ ເພື່ອແກ້ໄຂລະດັບຄວາມມົວ ຫຼື ປ່ຽນຮູບຮ່າງຂອງຄວາມມົວພື້ນຫຼັງ.
122
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງຮູບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍດ້ວຍຄຸນສົມບັດແຄັບເຈີຄູ່ (ລຸ້ນ Galaxy S9+
ເທົ່ານັ້ນ)
ເບິ່ງຮູບຖ່າຍໃກ້ ແລະ ຮູບຖ່າຍມຸມກວ້າງທີ່ຖ່າຍດ້ວຍຄຸນສົມບັດແຄັບເຈີຄູ່.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ເລືອກຮູບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍດ້ວຍຄຸນສົມບັດແຄັບເຈີຄູ່ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ
ມຸມກວ້າງ ຫຼື ໃກ້ຊິດ.
ການເບິ່ງວິດີໂອ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ຮູບພາບ.
2 ເລືອກວິດີໂອທີ່ຈະຫຼິ້ນ. ໄຟລ໌ວິດີໂອສະແດງໄອຄອນ
3 ແຕະ
ໃນຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ເພື່ອຫຼິ້ນວິດີໂອ.
ຂ�າມໄປຫາວິດີໂອກ�ອ
ນໜ�າ.
ແຕະຄ�າງໄວ�ເພື່ອມ�ວ
ນກັບຄືນ.
ເຂົາ້ ໃຊ�ຕວ
ົ ເລືອກເພີມ
່
ເຕີມ.
ຂ�າມໄປຫາວິດີໂອຖັດ
ໄປ.
ແຕະຄ�າງໄວ�ເພື່ອໄປ
ທາງໜ�າໄວ.
ແຄັບເຈີໜ�າຈ�ປະຈຸບັ
ນ.
ມ�ວນກັບຄືນ ຫຼື
ໄປທາງໜ�າໄວໂດຍກາ
ນລາກແຖບ.
ຢຸດຊົ່ວຄາວ ແລະ
ເລີ່ມຕົ້ນການຫຼິ້ນ.
ລັອກໜ�າຈ�ການຫຼນ
ິ້ ຄື
ນ.
ປ�ຽນອັດຕາສ�ວນໜ�າ
ຈ�.
ສັບປ�ຽນເປັນເຄື່ອງຫຼິ້
ນວິດີໂອແບບປັອບອັ
ບ.
ສ�າງ GIF
ແບບເຄື່ອນໄຫວ.
ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນຂ້າງຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍການຫຼິ້ນ ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງ ຫຼື
ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນຂ້າງຂວາຂອງໜ້າຈໍການຫຼິ້ນເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບສຽງ.
ເພື່ອມ້ວນກັບ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ດ່ວນ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໜ້າຈໍການຫຼິ້ນ.
123
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດຕົວເພີ່ມວິດີໂອ
ເພີ່ມຄຸນນະພາບຮູບຂອງວິດີໂອຂອງທ່ານ ເພື່ອມ່ວນຊື່ນກັບສີທີ່ສົດໃສ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ຕົວເພີ່ມວິດີໂອ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
• ຄຸ ນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນບາງແອັບເທົ່ານັ້ນ.
• ການໃຊ້
ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະເພີ່ມການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂຶ້ນ.
ການເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຮູບ ແລະ ວິດີໂອ
ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດໄຟລ໌, ເຊັ່ນຜູ້ຄົນ, ຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ. ຖ້າມີເນື້ອໃນທີ່ຖືກສ້າ
ງອັດຕະໂນມັດ, ເຊັ່ນ ເລື່ອງ ຫຼື GIF, ເນື້ອໃນນັ້ນຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.
ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງຮູບ ຫຼື ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງວິດີໂອ, ລາກຂຶ້ນເທິງໃນໜ້າຈໍ.
ລາຍລະອຽດໄຟລ໌ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍການແຕະຂໍ້ມູນໃນໜ້າຈໍ.
ແກ�ໄຂຂ�້ມູນ.
ລາຍລະອຽດໄຟລ�
ຂ�້ມູນຜູ�ຄົນ
ຂ�້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງ
ເນືອ
້ ໃນທີສ
່ �າງຂຶນ
້ ອັດ
ຕະໂນມັດ
ແທັກ
124
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງອາລະບ�ຳ
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບ ແລະ ວິດີໂອຂອງທ່ານທີ່ຈັດເກັບໄວ້ຕາມໂຟລເດີ ຫຼື ອາລະບ�ຳ. ຮູບເງົາ, GIF
ເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ຮູບຕິດແປະທີ່ທ່ານໄດ້ສ້າງໄວ້ຈະຖືກຈັດເກັບໄວ້ໃນໂຟລເດີໃນລາຍການອາລະບ�ຳເຊັ່ນ
ດຽວກັນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ ອາລະບໍາ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກອາລະບ�ຳ.
ການເຊື່ອງອາລະບ�ຳ
ທ່ານສາມາດເຊື່ອງອາລະບ�ຳ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດເຊື່ອງອາລະບ�ຳທີ່ສ້າງໂດຍມາດຕະຖານ, ເຊັ່ນ ອາລະບ�ຳ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ
ຮູບໜ້າຈໍ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ອາລະບໍາ.
2 ແຕະ
→ ເຊື່ອງ ຫຼື ຖອນເຊື່ອງອາລະບ�ຳ.
3 ເລືອກອາລະບ�ຳເພື່ອເຊື່ອງ ແລະ ແຕະ ນ�ຳ​ໃຊ້.
ເພື່ອສະແດງອາລະບ�ຳອີກຄັ້ງ, ແຕະ → ເຊື່ອງ ຫຼື ຖອນເຊື່ອງອາລະບ�ຳ,
ຖອນເລືອກອາລະບ�ຳເພື່ອສະແດງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ນ�ຳ​ໃຊ້.
ການເບິ່ງເລື່ອງຕ່າງໆ
ເມື່ອທ່ານແຄັບເຈີ ຫຼື ບັນທຶກຮູບ ແລະ ວິດີໂອ, ອຸປະກອນຈະອ່ານແທັກວັນທີ ແລະ
ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ປະເພດຂອງຮູບ ແລະ ວິດີໂອຂອງພວກມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສ້າງເລື່ອງ.
ເພື່ອສ້າງເລື່ອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ທ່ານຈະຕ້ອງແຄັບເຈີ ຫຼື ບັນທຶກຮູບ ແລະ ວິດີໂອຫຼາຍໆຢ່າງ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ ເລື່ອງ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເລື່ອງ.
ການສ້າງເລື່ອງ
ສ້າງເລື່ອງດ້ວຍຫຼາຍໆຕີມ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ເລື່ອງ.
2 ແຕະ
→ ສ້າງເລື່ອງ.
125
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3 ໝາຍຕິກຮູບ ຫຼື ວິດີໂອ ເພື່ອລວມເຂົ້າໃນເລື່ອງ ແລະ ແຕະ ສ�ຳ​ເລັດ.
4 ປ້ອນຫົວຂໍ້ສຳ� ລັບເລື່ອງ ແລະ ແຕະ ສ້າງ.
ເພື່ອເພີ່ມຮູບ ຫຼື ວິດີໂອໃສ່ເລື່ອງ, ເລືອກເລື່ອງ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມ.
ເພື່ອເອົາຮູບ ຫຼື ວິດີໂອອອກໄປຈາກເລື່ອງ, ເລືອກເລື່ອງ, ແຕະ → ​ແກ້​ໄຂ, ໝາຍຕິກຮູບ ຫຼື
ວິດີໂອເພື່ອເອົາອອກໄປ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ → ເອົາອອກໄປຈາກເລື່ອງ.
ການລຶບເລື່ອງ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ແຕະ ເລື່ອງ.
2 ແຕະເລື່ອງຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ ລຶບອອກ.
ການຊິງຄ໌ຮູບ ແລະ ວິດີໂອດ້ວຍ Samsung Cloud
ທ່ານສາມາດຊິງຄ໌ຮູບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໃນ ແກເລີຣີ ດ້ວຍ Samsung Cloud
ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນຈາກອຸປະກອນອື່ນ. ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
Samsung account ຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຊ້ Samsung Cloud. ເບິ່ງ Samsung account
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ Samsung
Cloud ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຮູບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ແຄັບເຈີໃນອຸປະກອນຈະຖືກບັນທຶກໃສ່
Samsung Cloud ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ການລຶບຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຕ່າງໆ
ການລຶບຮູບ ຫຼື ວິດີໂອ
ເລືອກຮູບ ຫຼື ວິດີໂອ ແລະ ແຕະ
ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
ການລຶບຫຼາຍໆຮູບ ແລະ ວິດີໂອ
1 ໃນໜ້າຈໍແກເລີຣີ, ແຕະຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ.
2 ໝາຍຕິກຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຕ່າງໆເພື່ອລຶບ.
3 ແຕະ ລຶບອອກ.
126
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Always On Display
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນຕະຫຼອດເວລາ, ເຊັ່ນ ໂມງ ຫຼື ປະຕິທິນ ຫຼື ຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງໃນໜ້າຈໍ
ເມື່ອມັນປິດຢູ່.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນສ�ຳລັບຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ.
• ຄວາມແຈ້
ງຂອງ Always On Display ອາດຈະປ່ຽນແປງໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂຂອງແສງໄຟ.
• ຖ້ າເຊັນເຊີຢູ່ເທິງສຸດຂອງອຸປະກອນຖືກປົກຄຸມເປັນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ, Always On
Display ຈະປິດ.
ການເປີດການແຈ້ງເຕືອນໃນ Always On Display
ເມື່ອທ່ານຮັບຂໍ້ຄວາມ, ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ຂໍ້ມູນແອັບ, ໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນໃນ
Always On Display. ແຕະໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນສອງຄັ້ງເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນຂອງມັນ.
ຖ້າໜ້າຈໍຖືກລັອກ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກມັນເພື່ອເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນ.
127
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງໃນ Always On Display
ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງໃນ Always On Display, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເປີດໜ້າຈໍ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → ໂມງ ແລະ
FaceWidgets → FaceWidgets ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ເຄື່ອງຄວບຄຸມເພງ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2 ເພື່ອຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງໃນ Always On Display, ແຕະໂມງສອງຄັ້ງ.
3 ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໂມງ ເພື່ອຍ້າຍຕົວຄວບຄຸມເພງ.
4 ແຕະໄອຄອນເພື່ອຄວບຄຸມການຫຼິ້ນ.
ການສະແດງຮູບໃສ່ Always On Display
ທ່ານສາມາດການສະແດງຮູບໃນ Always On Display. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດສະແດງ
GIF ເຄື່ອນໄຫວໄດ້.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ → ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → ໂມງ ແລະ FaceWidgets
→ ແບບໂມງ.
2 ລາກລາຍການປະເພດໄປຊ້າຍ ແລະ ເລືອກໄອຄອນທີ່ມີຮູບເທິງມັນ.
3 ແຕະ
ແລະ ເລືອກຮູບ.
ເພື່ອແຊກ GIF ເຄື່ອນໄຫວໃສ່, ແຕະ ເພີ່ມ GIF ແລະ ເລືອກໄຟລ໌.
4 ແຕະ ນ�ຳໃຊ້.
ການປ່ຽນກ�ຳນົດເວລາສ�ຳລັບຄຸນສົມບັດ Always On Display
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → Always On Display →
ຕັ້ງກໍານົດເວລາ ແລະ ຕັ້ງເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດ.
ເພື່ອສະແດງ Always On Display ຕະຫຼອດເວລາ, ແຕະສະວິດທ໌ ສະແດງທຸກເວລາ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Always On Display
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
Always On Display ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
128
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຂອບໜ້າຈໍ
ການແນະນ�ຳ
ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ແອັບ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມັກທີ່ສຸດຂອງທ່ານຈາກຫຼາຍໆຂອບແຜງ.
ການໃຊ້ຂອບແຜງ
ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ. ຈາກນັ້ນ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ
ແລະ ເລືອກແຜງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງຂອບແຜງ. ຫຼືວ່າ, ແຕະ
ຖ້າບໍ່ເຫັນດ້າມຈັບຂອບແຜງ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ຂອບໜ້າຈໍ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ແຜງຂອບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ແຜງຂອບ
ດ�າມຈັບຂອບແຜງ
ຂອບ ແອັບຯ
ຂອບຂອງຄົນ
ເລືອກອັດສະລິຍະ
129
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແກ້ໄຂຂອບແຜງ
ເລືອກແຜງທີ່ຈະສະແດງໃນຂອບໜ້າຈໍ ຫຼື ແກ້ໄຂພວກມັນ.
1 ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.
2 ແຕະ
ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າຂອບແຜງ.
3 ໝາຍຕິກຂອບແຜງທີ່ຈະສະແດງ.
ເພື່ອແກ້ໄຂແຜງ, ແຕະ ​ແກ້ໄ​ ຂ.
ເພື່ອດາວໂຫຼດແຜງເພີ່ມເຕີມ, ແຕະ ດາວໂຫຼດ.
ເພື່ອຈັດແຜງຄືນໃໝ່, ແຕະ → ຈັດລໍາດັບໃໝ່ ແລະ ລາກ
ໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.
ການຕັ້ງຄ່າດ້າມຈັບຂອບແຜງ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ຂະໜາດ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ຫຼື ການສັ່ນຂອງດ້າມຈັບ.
→ →
ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະ
ດ້າມຈັບຂອບແຜງ.
ຂອບ ແອັບຯ
ເປີດໃຊ້ແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆຢ່າງວ່ອງໄວ.
1 ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.
2 ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອເປີດຂອບແຜງແອັບ. ຫຼືວ່າ, ແຕະ
3 ເລືອກແອັບເພື່ອເປີດໃຊ້ມັນ.
130
→ ຂອບ ແອັບຯ.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແກ້ໄຂຂອບແຜງແອັບ
• ເພື
່ອເພີ່ມແອັບ, ແຕະ
ໃນແຜງ ແລະ ແຕະແອັບຈາກລາຍການແອັບ.
• ເພື
່ອສ້າງໂຟລເດີໃນແຜງ, ແຕະ
ໃນແຜງ, ແຕະແອັບຈາກລາຍການແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະຈາກນັ້
ນລາກມັນຜ່ານແອັບອື່ນໃນຂອບແຜງແອັບ. ວາງແອັບເມື່ອກອບໂຟລເດີສະແດງຂຶ້ນອ້ອມຮອບແ
ອັບ.
• ເພື
່ອລຶບແອັບ, ແຕະແອັບໃນແຜງຄ້າງໄວ້ ແລະ ລາກມັນໃສ່ ເອົາອອກໄປ ຢູ່ເທິງສຸດຂອງແຜງ.
• ເພື
່ອປ່ຽນລ�ຳດັບຂອງແອັບ, ແຕະແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂຂອບແຜງແອັບໂດຍການແຕະ ​ແກ້ໄ​ ຂ.
ຂອບ​ຂອ​ງ​ຄົນ
ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ມັກທີ່ສຸດໃສ່ແຜງ People edge ເພື່ອຕິດຕໍ່ຫາພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ເບິ່ງກ
ານແຈ້ງເຕືອນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພວກເຂົາ.
1 ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.
2 ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອເປີດແຜງ People edge. ຫຼືວ່າ, ແຕະ
→ ຂອບ​ຂອ​ງ​ຄົນ.
ການເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ໃສ່ແຜງ People edge
ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃສ່ແຜງ People edge ແລະ ຕັ້ງພວກເຂົາເປັນຜູ້ຕິດຕໍ່ບຸລິມະສິດຂອງທ່
ານ.
ແລະ ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່ຈາກລາຍຊື່ທີ່ມັກຂອງທ່ານ, ຫຼື ແຕະ ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ,່ ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ່
ແຕະ
ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ເທົ່ານັ້ນສາມາດຖືກເພີ່ມໃສ່ແຜງ People edge.
131
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແກ້ໄຂແຜງ People edge
• ເພື
່ອລຶບຜູ້ຕິດຕໍ່, ແຕະໄອຄອນຜູ້ຕິດຕໍ່ຄ້າງໄວ້ ແລະ ລາກມັນໃສ່ ຍ້າຍອອກໄປ
ຢູ່ເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
• ເພື
່ອປ່ຽນລ�ຳດັບຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່, ແຕະໄອຄອນຜູ້ຕິດຕໍ່ຄ້າງໄວ້ ແລະ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແກ້ໄຂແຜງ People edge ໂດຍການແຕະ ແກ້ໄຂ.
ການຕິດຕໍ່ຜູ້ຄົນຈາກແຜງ People edge
ເປີດແຜງ People edge ແລະ ແຕະຜູ້ຕິດຕໍ່. ປຸ່ມການສື່ສານຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ.
ແຕະປຸ່ມທີ່ຕ້ອງການເພື່ອໂທ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາຜູ້ຕິດຕໍ່.
132
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ເລືອກອັດສະລິຍະ
ເລືອກພື້ນທີ່ເພື່ອແຄັບເຈີມັນເປັນຮູບ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວ GIF. ນອກຈາກນີ້
ທ່ານຍັງສາມາດປັກໝຸດຮູບ ເພື່ອໃຫ້ມັນສະແດງຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍການຕະຫຼອດເວລາ.
ການແຄັບເຈີຮູບ
1 ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.
2 ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອເປີດແຜງເລືອກອັດສະລິຍະ. ຫຼືວ່າ, ແຕະ
→ ເລືອກອັດສະລິຍະ.
3 ເລືອກໄອຄອນຮູບຮ່າງໃນແຜງ.
4 ລາກກອບໃນເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເລືອກ.
ເພື່ອປ່ຽນຂະໜາດກອບ, ລາກມຸມຂອງກອບ.
5 ແຕະ ສໍາເລັດ.
ຖ້າຂໍ້ຄວາມຖືກລວມເຂົ້າໃນພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້, ແຕະ ແຍກຂໍ້ຄວາມ ເພື່ອຈົດຈ�ຳ ແລະ ແຍກຂໍ້ຄ
ວາມຈາກພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້.
6 ເລືອກຕົວເລືອກເພື່ອໃຊ້ກັບພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້.
• Bixby
Vision: ຈົດຈ�ຳເນື້ອໃນໂດຍໃຊ້ Bixby Vision ແລະ ຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
• ແຕ້
ມ: ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້.
• ແຊຣ໌
: ແຊຣ໌ພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ກັບຄົນອື່ນ.
• ຕັ ້ງຄ່າເປັນ: ຕັ້ງພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ເພື່ອທີ່ຈະສະແດງເມື່ອໜ້າຈໍປິດ.
• ບັ ນທຶກ: ບັນທຶກພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ໃນ ແກເລີຣີ.
133
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການແຄັບເຈີພື້ນທີ່ຈາກວິດີໂອ
ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງຫຼິ້ນວິດີໂອ, ເລືອກພື້ນທີ່ ແລະ ແຄັບເຈີມັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວ GIF.
1 ເມື່ອມີເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແຄັບເຈີໃນລະຫວ່າງການຫຼິ້ນວິດີໂອ, ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປ
ຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.
2 ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອເປີດແຜງເລືອກອັດສະລິຍະ. ຫຼືວ່າ, ແຕະ
→ ເລືອກອັດສະລິຍະ.
3 ໃນແຜງ, ແຕະ ການເຄື່ອນໄຫວ.
4 ປັບປ່ຽນຕ�ຳແໜ່ງ ແລະ ຂະໜາດຂອງພື້ນທີ່ທີ່ແຄັບເຈີ.
ປັບປ�ຽນຕ�າແໜ�ງ.
ລາກມຸມກອບເພື່ອປັ
ບຂະໜາດ.
ເລືອກຄຸນນະພາບ.
5 ແຕະ ບັນທຶກ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນແຄັບເຈີ.
• ກ່ ອນແຄັບເຈີວິດີໂອ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວິດີໂອກ�ຳລັງຫຼິ້ນຢູ່.
• ໄລຍະເວລາສູ
ງສຸດທີ່ທ່ານສາມາດແຄັບເຈີພື້ນທີ່ຂອງວິດີໂອ ຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ.
• ເມື
ອແຄັບເຈີພື້ນທີ່ຈາກວິດີໂອ, ສຽງຂອງມັນຈະບໍ່ຖືກບັນທຶກ.
6 ແຕະ ຢຸດ ເພື່ອຢຸດແຄັບເຈີ.
7 ເລືອກຕົວເລືອກເພື່ອໃຊ້ກັບພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້.
• ແຕ້
ມ: ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້. ແຕະ ກວດເບິ່ງກ່ອນ
ເພື່ອເບິ່ງຜົນກ່ອນບັນທຶກໄຟລ໌.
• ແຊຣ໌
: ແຊຣ໌ພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ກັບຄົນອື່ນ.
• ບັ ນທຶກ: ບັນທຶກພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ໃນ ແກເລີຣີ.
134
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Edge lighting
ທ່ານສາມາດຕັ້ງໃຫ້ຂອບຂອງໜ້າຈໍສະຫວ່າງຂຶ້ນ ແລະ ສະແດງໜ້າຕ່າງປັອບອັບ
ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນ, ເຊັ່ນ ຂໍ້ຄວາມໃໝ່.
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນກ�ຳລັງຫັນໜ້າລົງລຸ່ມ, ຂອບຂອງໜ້າຈໍຈະສະຫວ່າງຂຶ້ນ
ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນການໂທ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນໃໝ່. ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບປະກົດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແ
ອັບ, ລາກໜ້າຕ່າງລົງລຸ່ມເພື່ອເບິ່ງເນື້ອໃນ ແລະ ດ�ຳເນີນການກະທ�ຳທີ່ມີຢູ່ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ການຈັດການການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອສະແດງເປັນແສງຂອບ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ຂອບໜ້າຈໍ → Edge lighting.
2 ແຕະ ຈັດການການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງແອັບ
ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນເປັນແສງຂອບ.
ບາງການແຈ້ງເຕືອນອາດຈະບໍ່ສະແດງຂຶ້ນເປັນແສງຂອບ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງການແຈ້ງເຕືອນ.
ຕອບຄືນດ່ວນ
ທ່ານສາມາດປະ​ຕິ​ເສດສາຍໂທເຂົ້າໂດຍການໃຊ້ກຳ� ນົດຂໍ້ຄວາມບໍ່ຮັບສາຍເອງ. ໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍຂອງ
ອຸປະກອນກ�ຳລັງຫັນໜ້າລົງ, ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານຢູ່ເທິງເຊັນເຊີອັດຕາຫົວໃຈໃນດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອ
ນເປັນເວລາສອງວິນາທີເພື່ອປະຕິ​ເສດສາຍ.
ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມບໍ່ຮັບສາຍມາດຕະຖານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ →
ຂອບໜ້າຈໍ → Edge lighting → → ຕອບຄືນດ່ວນ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກຂໍ້ຄວາມຕົວອັກສອ
ນຢູ່ກ້ອງ ຂໍຄ
​້ ວາມຕອບຄືນດ່ວນ.
135
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຫຼາຍໜ້າຕ່າງ
ການແນະນ�ຳ
ຫຼາຍ​ໜ້າ​ຕ່າງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເປີດໃຊ້ສອງແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ. ນອກຈາກນີ້
ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມຸມມອງປັອບອັບ.
ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.
ມຸມມອງໜ�າຈ�ແຍກ
ມຸມມອງປັອບອັບ
136
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ
1 ແຕະປຸ່ມຫຼ້າສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ.
2 ຮູບຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ແລະ ແຕະ
ໃນໜ້າຕ່າງແອັບຫຼ້າສຸດ.
ແອັບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະເປີດໃຊ້ໃນໜ້າຕ່າງເບື້ອງເທິງ.
3 ໃນໜ້າຕ່າງເບື້ອງລຸ່ມ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ເພື່ອເລືອກແອັບອື່ນທີ່ຈະເປີດໃຊ້.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ແອັບທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການຂອງແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ, ແຕະ ລາຍການແອັບ ແລະ
ເລືອກແອັບ.
137
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ
ແຕະແຖບລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບ ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ເພີ່ມການຈັບຄູ�ແອັບນີ້ໃສ�ໜ�າ
ຈ�ຫຼັກ.
ໃຊ�ຄຸນສົມບັດໜ�າຕ�າງການຖ�
າຍຮູບ.
ປິດແອັບ.
ສັບປ�ຽນໜ�າຕ�າງທີ່ເລືອກໄວ�ເ
ປັນມຸມມອງປັອບອັບ.
ສັບປ�ຽນຈຸດທີ່ຕັ້ງລະຫວ�າງໜ�
າຕ�າງແອັບ.
ການປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ
ລາກແຖບລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ ເພື່ອປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ.
ເມື່ອທ່ານລາກແຖບລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບໄປຫາຂອບເທິງສຸດ ຫຼື ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ,
ໜ້າຕ່າງຈະຂະຫຍາຍອອກ.
ການຫຍໍ້ມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກລົງ
ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.
ກົດປຸ່ມໂຮມເພື່ອຫຍໍ້ມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກລົງ. ໄອຄອນ
ແອັບໃນໜ້າຕ່າງເບື້ອງລຸ່ມຈະປິດ ແລະ ແອັບໃນໜ້າຕ່າງເບື້ອງເທິງຈະຍັງຄົງເປີດໃຊ້ຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າ
ຈໍແຍກທີ່ຫຍໍ້ລົງແລ້ວ.
ໜ�າຈ�ແຍກທີ່ຖືກຫຍ�້ລົງ
ເພື່ອປິດມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກທີ່ຫຍໍ້ລົງແລ້ວ, ແຕະ
138
.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໜ້າຕ່າງການຖ່າຍຮູບ
ທ່ານສາມາດເລືອກພື້ນທີ່ ແລະ ປັກໝຸດມັນໃສ່ເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ ແລະ
ໃຊ້ແອັບອື່ນໃນໜ້າຕ່າງເບື້ອງລຸ່ມ.
1 ແຕະປຸ່ມຫຼ້າສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ.
2 ແຕະ
ແລະ ລາກກອບໃສ່ພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການປັກໝຸດມັນໃສ່.
ເພື່ອປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງກອບ, ລາກ
ຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ.
3 ແຕະ ສໍາເລັດ.
ໜ້າຕ່າງແອັບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກປັກໝຸດຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ເພື່ອຖອນປັກໝຸດໜ້າຕ່າງ,
ລາກແຖບລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບ.
4 ໃນໜ້າຕ່າງເບື້ອງລຸ່ມ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ເພື່ອເລືອກແອັບອື່ນທີ່ຈະເປີດໃຊ້.
ການເພີ່ມຄູ່ແອັບໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ
ເມື່ອທ່ານເພີ່ມຄູ່ແອັບໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ສອງແອັບໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກດ້ວຍການ
ແຕະຄັ້ງດຽວ.
ແຕະແຖບລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບ ແລະ ແຕະ .
ຄູ່ແອັບປະຈຸບັນຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
ການຈັບຄູ�ແອັບ
139
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ມຸມມອງປັອບອັບ
1 ແຕະປຸ່ມຫຼ້າສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ.
2 ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ, ແຕະໜ້າຕ່າງແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກມັນໃສ່
ວາງລົງທີ່ນີ້ສ�ຳລັບມຸມມອງປັອບອັບ.
ໜ້າຈໍແອັບຈະປະກົດຂຶ້ນໃນມຸມມອງປັອບອັບ.
ຫຍ�້ໜ�າຕ�າງໃຫ�ນ�ອຍລົງ.
ປິດແອັບ.
ຂະຫຍາຍໜ�າຕ�າງໃຫ�ໃຫຍ�ຂຶ້ນ.
ການຍ້າຍໜ້າຕ່າງປັອບອັບ
ເພື່ອຍ້າຍໜ້າຕ່າງປັອບອັບ, ແຕະແຖບເຄື່ອງມືຂອງໜ້າຕ່າງ ແລະ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
140
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານໜ້າຕ່າງປັອບອັບ
ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີແສງຂອບ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນຂອງມັນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ດ�ຳເ
ນີນການກະທ�ຳທີ່ມີຢູ່ໂດຍການເປີດໜ້າຕ່າງປັອບອັບ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຮັບຂໍ້ຄວາມໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງວິ
ດີໂອ ຫຼື ຫຼິ້ນເກມ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຕອບຄືນຫາມັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການສັບປ່ຽນໜ້າຈໍ.
ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີແສງຂອບໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງໃຊ້ແອັບ, ລາກການແຈ້ງເຕືອນລົງລຸ່ມ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ກັບແອັບທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດຫຼາຍ​ໜ້າ​ຕ່າງ ແລະ ແສງຂອບ ເທົ່ານັ້ນ.
ເພື່ອເບິ່ງແອັບທີ່ຮອງຮັບ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ຂອບໜ້າຈໍ →
Edge lighting → ຈັດການການແຈ້ງເຕືອນ.
Samsung Gear
Samsung Gear ເປັນແອັບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ຂອງ
Gear ຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບເກຍ, ທ່ານສາມາດກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າ
ແລະ ແອັບຂອງ Gear ເອງໄດ້.
ເປີດໂຟລເດີ Samsung ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Gear.
ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ Gear. ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ
ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ. ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງ Gear ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການເຊື່ອ
ມຕໍ່ ແລະ ໃຊ້ເກຍກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
141
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Samsung Members
Samsung Members ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລູກຄ້າ, ເຊັ່ນ ການວິນິໄສບັນຫາຂອງອຸປະກອນ
ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສົ່ງຄ�ຳຖາມ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ຂັດຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຊ
ຣ໌ຂໍ້ມູນກັບບຸກຄົນອື່ນໃນຊຸມຊົນຜູ້ໃຊ້ Galaxy ຫຼື ເບິ່ງຂ່າວ ແລະ ເຄັດລັບຫຼ້າສຸດຂອງ Galaxy.
Samsung Members ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ທ່ານອາດຈະປະສົບໃນຂະນະທີ່ໃຊ້
ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ
ສົ່ງຕອບໂຕ�ກັບ.
• ການມີ
ຢູ່ຂອງແອັບນີ້ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ຮອງຮັບອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ເພື
່ອສົ່ງຕອບໂຕ້ກັບຂອງທ່ານ ຫຼື ໂພສທ໌ຄ�ຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນ
ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ Samsung account
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
142
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
Samsung Notes
ສ້າງບັນທຶກໂດຍການປ້ອນຂໍ້ຄວາມຈາກຄີບອດເຂົ້າ ຫຼື ໂດຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານສາມາດແຊກຮູບ ຫຼື ການບັນທຶກສຽງລົງໃນບັນທຶກຂອງທ່ານ.
ການສ້າງບັນທຶກ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Notes ແລະ ແຕະ ທັງໝົດ →
.
2 ເລືອກວິທີການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກແຖບເຄື່ອງມືຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ ແລະ ຂຽນບັນທຶກ.
→ ຮູບ ເພື່ອແຊກຮູບໃສ່ໂດຍການເລືອກຈາກ ແກເລີຣີ ຫຼື ໂດຍການຖ່າຍຮູບ.
ແຕະ
→ ສຽງ ເພື່ອບັນທຶກການບັນທຶກສຽງ ແລະ ສຽບມັນລົງໃສ່ບັນທຶກ.
ແຕະ
ການບັນທຶກສຽງຈະເລີ່ມຕົ້ນທັນທີ.
ປ�ອນຂ�້ຄວາມເຂົ້າໂດຍໃຊ�ຄີບອດ.
ແຊກຮູບໃສ� ຫຼື ການບັນທຶກສຽງ.
ຂຽນ ຫຼື ແຕ�ມດ�ວຍປາກກາ.
ທາສີດ�ວຍແປງທາສີ.
3 ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການຂຽນບົດບັນທຶກ, ແຕະ ບັນທຶກ.
ການລຶບບັນທຶກ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Notes, ແຕະ ທັງໝົດ ຫຼື ການສະສົມ ແລະ
ຈາກນັ້ນເລືອກໝວດ.
2 ແຕະບັນທຶກຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ.
ເພື່ອລຶບຫຼາຍໆບັນທຶກ, ໝາຍຕິກບັນທຶກເພີ່ມເຕີມເພື່ອລຶບ.
3 ແຕະ
.
143
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ປະຕິທິນ
ຈັດການກ�ຳນົດເວລາຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອນເຫດການ ຫຼື ໜ້າວຽກທີ່ຈະມາເຖິງເຂົ້າໃນຕົວວາງແຜ
ນຂອງທ່ານ.
ການສ້າງເຫດການ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ
ຫຼື ແຕະວັນທີສອງຄັ້ງ.
ຖ້າວັນທ/ີໄດ້ບັນທຶກເຫດການ ຫຼື ໜ້າວຽກໃນມັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ແຕະວັນທີ ແລະ ແຕະ
2 ປ້ອນລາຍລະອຽດເຫດການເຂົ້າ.
ຕັ້ງໄລຍະເວລາ.
ເລືອກສະຕິກເກີທີ່ຈະສະແດງກັບເຫດ
ການ.
ເພີ່ມຫົວຂ�້.
ປ�ຽນສີຂອງເຫດການ.
ເລືອກປະຕິທິນເພື່ອບັນທຶກເຫດການໃ
ສ�.
ຕັ້ງໂມງປຸກ.
ປ�ອນຈຸດທີ່ຕັ້ງເຂົ້າ.
ຄັດຕິດແຜນທີ່.
ເພີ່ມບັນທຶກ.
ເພີ່ມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
3 ແຕະ ບັນທຶກ ເພື່ອບັນທຶກເຫດການ.
144
.
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການສ້າງໜ້າວຽກ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ ​ເບິ່ງ → ໜ້າວຽກ.
2 ແຕະ
ແລະ ປ້ອນລາຍລະອຽດໜ້າວຽກເຂົ້າ.
3 ແຕະ ບັນທຶກ ເພື່ອບັນທຶກໜ້າວຽກ.
ການຊິງຄ໌ເຫດການ ແລະ ໜ້າວຽກດ້ວຍບັນຊີຂອງທ່ານ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄລາວແລະບັນຊີ → ບັນຊີຕ່າງໆ ແລະ
ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ດ້ວຍ.
2 ແຕະ ຊິງຄ໌ບັນຊີ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ ຊິງຄ໌ ປະຕິທິນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ສ�ຳລັບ Samsung account, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າການຊິງຄ໌ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌
ປະຕິທິນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເພື່ອເພີ່ມບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ດ້ວຍ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ປະຕິທິນ ແລະ ແຕະ → ຈັດການປະຕິທິນ →
ເພີ່ມບັນຊີ. ຈາກນັ້ນ, ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ດ້ວຍ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້. ເມື່ອບັນຊີຖືກເພີ່ມແລ້ວ,
ມັນຈະປະກົດຂຶ້ນໃນລາຍການ.
Samsung Health
ການແນະນ�ຳ
Samsung Health ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດການການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ
ການອອກກ�ຳລັງກາຍຂອງທ່ານ. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍການອອກກ�ຳລັງກາຍ,
ກວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ ຕິດຕາມການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ
ການອອກກ�ຳລັງກາຍໂດຍລວມຂອງທ່ານ.
145
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ Samsung Health
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສ�ຳຄັນຈາກເມນູ ແລະ ຕົວຕິດຕາມຂອງ Samsung Health
ເພື່ອຕິດຕາມການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ການອອກກ�ຳລັງກາຍຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສ
າມາດປຽບທຽບບັນທຶກການນັບກ້າວຍ່າງຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ Samsung Health ຄົນອື່ນໆ,
ແຂ່ງຂັນກັບໝູ່ຂອງທ່ານ ແລະ ເບິ່ງເຄັດລັບດ້ານສຸຂະພາບ.
ເປີດໂຟລເດີ Samsung ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບ Samsung Health. ເມື່ອເປີດໃຊ້ແອັບນີ້ເປັນຄັ້ງທ
ຳອິດ ຫຼື ປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກດ�ຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເ
ພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ.
ຕິດຕາມສຸຂະພາບ ແລະ
ການອອກກ�າລັງກາຍຂອງທ�ານ.
ປຽບທຽບການບັນທຶກຈ�ານວນກ�າວຂອ
ງການກັບຜູ�ໃຊ� Samsung Health
ຄົນອື່ນໆ ຫຼື ແຂ�ງຂັນກັບໝູ�ຂອງທ�ານ.
ຕັ້ງເປົ້າໝາຍປະຈ�າວັນຂອງທ�ານ ແລະ
ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ�າຂອງທ�ານ.
ເບິ່ງ ແລະ ຈັດການຕົວຕິດຕາມ.
ເບິ່ງຂ�້ຄວາມແນະນ�າ ຫຼື
ການແຈ�ງເຕືອນຈາກ Samsung
Health.
146
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ເພື່ອເພີ່ມລາຍການໃສ່ໜ້າຈໍ Samsung Health, ແຕະ → ຈັດການລາຍການ ແລະ ຈາກນັ້ນ
ເລືອກລາຍການ.
• ເປົ
້າໝາຍ: ຕັ້ງເປົ້າໝາຍການອອກກ�ຳລັງກາຍປະຈ�ຳວັນຂອງທ່ານ ແລະ
ເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງທ່ານ.
• ໂປຣແກຣມ:
ໃຊ້ໂປຣແກຣມການອອກກ�ຳລັງກາຍທີ່ສາມາດກ�ຳນົດເອງ.
• ຕົ ວຕິດຕາມທົ່ວໄປ: ຕິດຕາມກິດຈະກ�ຳ, ການຮັບປະທານອາຫານເຂົ້າໄປ ແລະ
ການວັດແທກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.
• ຕົ ວຕິດຕາມການອອກກ�ຳລັງກາຍ: ເພີ່ມຕົວເລືອກຂອງການອອກກ�ຳລັງກາຍຕ່າງໆ ແລະ
ຕິດຕາມກິດຈະກ�ຳຂອງທ່ານ.
ເປົ້າໝາຍ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານສ�ຳລັບການຈັດການນ�້ຳໜັກ ຫຼື ຊີວິດທີ່ມີຄວາມສົມດຸນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຫຼັງຈາກຕັ້ງເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານແລ້ວ, ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງທ່ານ ຫຼື
ເບິ່ງຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ Samsung Health.
ໃນໜ້າຈໍ Samsung Health, ແຕະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ. ຫຼືວ່າ, ແຕະ → ຈັດການລາຍການ ແລະ
ເລືອກ ການຈັດການນ�້ຳໜັກ ຫຼື ຊີວິດທີ່ສົມດຸນ.
ຮ່ວມກັນ
Together ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັ້ງເປົ້າໝາຍການນັບກ້າວຍ່າງ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບໝູ່ຂອງທ່ານ.
ທ່ານສາມາດເຊີນໝູ່ ເພື່ອຍ່າງນ�ຳກັນ, ຕັ້ງການນັບກ້າວຍ່າງ, ແຂ່ງຂັນໃນການທ້າດວນ ແລະ
ເບິ່ງການຈັດອັນດັບຂອງທ່ານໃນ ລີດເດີບອດຂອງບາດຍ່າງ.
ໃນໜ້າຈໍ Samsung Health, ແຕະ ຮ່ວມກັນ.
147
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ກ້າວຍ່າງ
ອຸປະກອນຈະນັບຈ�ຳນວນກ້າວຍ່າງທີ່ທ່ານຍ່າງ ແລະ ວັດແທກໄລຍະທາງທີ່ເດີນທາງ.
ໃນໜ້າຈໍ Samsung Health, ແຕະ ຕົວຕິດຕາມກ້າວຍ່າງ.
ລວມກ�າວຍ�າງປະຈຸບັນ
ເປົ້າໝາຍ
• ທ່
ານອາດຈະປະສົບກັບຄວາມລ່າຊ້າເລັກໜ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ຕົວຕິດຕາມກ້າວຍ່າງຈ
ະຕິດຕາມກ້າວຍ່າງຂອງທ່ານ ແລະ ຈາກນັ້ນຈະສະແດງການນັບກ້າວຍ່າງຂອງທ່ານ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງຈະປະສົບກັບຄວາມລ່າຊ້າເລັກໜ້ອຍກ່ອນໜ້າຕ່າງປັອບອັບຈະຊີ້ບ
ອກວ່າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານໄດ້ຮອດແລ້ວ.
• ຖ້ າທ່ານໃຊ້ຕົວຕິດຕາມກ້າວຍ່າງໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງດ້ວຍລົດ ຫຼື ລົດໄຟ, ການສັ່ນອາດ
ຈະມີຜົນຕໍ່ການນັບກ້າວຍ່າງຂອງທ່ານ.
148
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ອັດຕາຫົວໃຈ
ວັດແທກ ແລະ ບັນທຶກອັດຕາຫົວໃຈຂອງທ່ານ.
ຕົວຕິດຕາມອັດຕາຫົວໃຈມີຈຸດມຸ້ງໝາຍສ�ຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການອອກກ�ຳລັງກາຍ ແລະ
ການໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະໃຊ້ໃນການບົ່ງມະຕິພະຍາດ ຫຼື ໂຣກອື່ນໆ
ຫຼື ໃນການຮັກສາ, ການປິ່ນປົວ ຫຼື ການປ້ອງກັນພະຍາດ.
ລະວັງເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້ກ່ອນຈະວັດແທກອັດຕາຫົວໃຈຂອງທ່ານ:
• ພັ ກຜ່ອນເປັນເວລາ 5 ນາທີ ກ່ອນເຮັດການວັດແທກ.
• ຖ້ າການວັດແທກແຕກຕ່າງຫຼາຍຈາກອັດຕາຫົວໃຈທີ່ຄາດໄວ້, ພັກຜ່ອນເປັນເວລາ 30 ນາທີ
ແລະ ຈາກນັ້ນວັດແທກມັນອີກຄັ້ງ.
• ໃນຊ່
ວງລະດູໜາວ ຫຼື ໃນຊ່ວງສະພາບອາກາດທີ່ໜາວ, ຮັກສາໃຫ້ຕົວທ່ານມີຄວາມອົບອຸ່ນເມື່ອກ
ຳລັງວັດແທກອັດຕາຫົວໃຈຂອງທ່ານ.
• ການສູ
ບຢາ ຫຼື ການດື່ມເຫຼົ້າກ່ອນເຮັດການວັດແທກອາດຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາຫົວໃຈຂອງທ່ານແຕ
ກຕ່າງຈາກອັດຕາຫົວໃຈປົກກະຕິຂອງທ່ານ.
• ຢ່ າເວົ້າ, ຫາວ ຫຼື ຫາຍໃຈເລິກໆໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງເຮັດການວັດແທກອັດຕາຫົວໃຈ. ການເຮັດເຊັ່
ນນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາຫົວໃຈຂອງທ່ານຖືກບັນທຶກຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
• ການວັ
ດແທກອັດຕາຫົວໃຈອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີການວັດແທກ ແລະ
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ພວກມັນຖືກວັດແທກ.
• ຖ້ າເຊັນເຊີອັດຕາຫົວໃຈໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີຫຍັງບັງເຊັນເຊີ. ຖ້າເຊັນເຊີອັດຕາຫົວ
ໃຈຍັງສືບຕໍ່ມີບັນຫາຄືເກົ່າ, ເຂົ້າໄປທີ່ສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
149
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
1 ໃນໜ້າຈໍ Samsung Health, ແຕະຕົວຕິດຕາມອັດຕາຫົວໃຈ ແລະ ແຕະ ວັດແທກ ເພື່ອເລີ່
ມຕົ້ນວັດແທກອັດຕາຫົວໃຈຂອງທ່ານ.
2 ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານຢູ່ເທິງເຊັນເຊີອັດຕາຫົວໃຈທີ່ຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນ.
3 ຫຼັງຈາກບຶດໜຶ່ງ, ອັດຕາຫົວໃຈປະຈຸບັນຂອງທ່ານຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ. ເອົານິ້ວມືຂອງທ່າ
ນອອກໄປຈາກເຊັນເຊີ.
ອັດຕາຫົວໃຈປະຈຸບັນຂອງທ�ານ
150
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
• Samsung
Health ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍສ�ຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການອອກກ�ຳລັງກາຍ ແລະ
ການມີສຸຂະພາບດີເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະໃຊ້ໃນການບົ່ງມະຕິພະຍາດ ຫຼື ໂຣກອື່ນໆ
ຫຼື ໃນການຮັກສາ, ການປິ່ນປົວ ຫຼື ການປ້ອງກັນພະຍາດ.
• ຟັ ງຄ໌ຊັນທີ່ມີຢູ່, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ສາມາດເພີ່ມໄດ້ສ�ຳລັບ Samsung Health
ອາດຈະແຕກຕ່າງໃນແຕ່ລະປະເທດ ເນື່ອງຈາກກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ. ທ່ານຄວນຈະກວດເບິ່ງຄຸນສົມບັດ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີຢູ່ໃນພາກພື້ນສະເພາະຂອງທ່າ
ນກ່ອນໃຊ້ງານ.
• ແອັ
ບພລິເຄຊັນຂອງ Samsung Health ແລະ ການບໍລິການຂອງມັນສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ຍົກ
ເລີກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ.
• ຈຸ ດປະສົງສ�ຳລັບການສະສົມຂໍ້ມູນມີຂີດຈ�ຳກັດໃນການໃຫ້ການບໍລິການທີ່ທ່ານໄດ້
ຂໍ, ລວມທັງການໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເພີ່ມການມີສຸຂະພາບດີ, ຂໍ້ມູນການຊິງຄ໌,
ການວິນິໄສຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິຂອງທ່ານ ຫຼື ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ດີຂຶ້ນ.
(ແຕ່ຖ້າທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານຈາກ Samsung Health, ຂໍ້ມູນຂ
ອງທ່ານອາດຈະຖືກບັນທຶກໃນເຊີບເວີສ�ຳລັບຈຸດປະສົງການແບັກອັບຂໍ້ມູນ.) ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອາດ
ຈະຖືກຈັດເກັບຈົນກວ່າຈະສ�ຳເລັດຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຈັດເກັບ
ໄວ້ໂດຍ Samsung Health ໂດຍການໃຊ້ຕົວເລືອກຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ໃນເມນູການຕັ້ງຄ່າ. ເພື່ອ
ລຶບຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ແຊຣ໌ກັບເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ຫຼື ທີ່ໄດ້ໂອນໃສ່ອຸປະກອນບ່ອນເກັບຂໍ້
ມູນ, ທ່ານຈະຕ້ອງລຶບພວກມັນແຍກຕ່າງຫາກ.
• ທ່
ານອາດຈະແຊຣ໌ ແລະ/ຫຼື ຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານກັບການບໍລິການເພີ່ມເຕີມຂອງຊ�ຳຊຸງ ຫຼື ການບໍ
ລິການທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ທ່ານເລືອກ, ລວມທັງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆ
ໃດໜຶ່ງຂອງທ່ານ. ການເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນ Samsung Health ໂດຍການບໍລິການດ່ັງກ່າວ ຫຼື ໂດຍອຸ
ປະກອນຂອງພາກສ່ວນທີສາມຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍການອະນຸມັດຢ່າງຊັດເຈນຂອງທ່ານເທົ່າ
ນັ້ນ.
• ທ່
ານຖືວ່າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ກັບການໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ແຊຣ໌ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ຫຼື
ສົ່ງໄປຫາບຸກຄົນອື່ນຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມ. ໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເມື່ອແຊຣ໌ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງ
ທ່ານກັບບຸກຄົນອື່ນ.
• ຖ້ າອຸປະກອນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນການວັດແທກ, ກວດສອບໂປຣໂຕໂຄລການສື່ສານເພື່ອ
ຢືນຢັນການດ�ຳເນີນງານທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໄວເລສ, ເຊັ່ນ ບລູທູດ, ອຸປະກ
ອນອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລົບກວນທາງອີເລັກໂຕຼນິກຈາກອຸປະກອນອື່ນ. ຫຼີກຫຼ່ຽງ
ການໃຊ້ອຸປະກອນໃກ້ກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ນ�ຳສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸ.
• ກະລຸ
ນາອ່ານ ຂໍ້ກ�ຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Samsung
Health ຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນໃຊ້ມັນ.
151
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ບັນທຶກສຽງ
ການແນະນ�ຳ
ໃຊ້ໂໝດການບັນທຶກສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນສ�ຳລັບສະຖານະການຕ່າງໆ. ອຸປະກອນສາມາດປ່ຽນສຽງຂ
ອງທ່ານເປັນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຍກລະຫວ່າງແຫຼ່ງສຽງ.
ການເຮັດການບັນທຶກສຽງ
1 ເປີດໂຟລເດີ Samsung ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບ ບັນທຶກສຽງ.
2 ແຕະ
ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ. ເວົ້າ​ໃສ່ໄ​ ມ​ໂຄ​ຣ​ໂຟນ​.
ເພື່ອຢຸດບັນທຶກຊົ່ວຄາວ.
ໃນຂະນະທີ່ເຮັດການບັນທຶກສຽງຢູ່, ແຕະ ບຸກມາກຄ໌ ເພື່ອແຊກບຸກມາກຄ໌ໃສ່.
ປ�ຽນໂໝດການບັນທຶກ.
ເລີ່ມຕົ້ນການບັນທຶກ.
3 ແຕະ
ເພື່ອສ�ຳເລັດການບັນທຶກ.
4 ປ້ອນຊື່ໄຟລ໌ເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
152
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການປ່ຽນໂໝດການບັນທຶກ
ເປີດໂຟລເດີ Samsung ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບ ບັນທຶກສຽງ.
ເລືອກໂໝດຈາກເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍເຄື່ອງບັນທຶກສຽງ.
• ມາດຕະຖານ:
ນີ້ແມ່ນໂໝດການບັນທຶກປົກກະຕິ.
• ສໍ າພາດ: ໄມໂຄຣໂຟນມີຄວາມໄວຕໍ່ສຽງຈາກສອງທິດທາງ. ໃນໂໝດນີ້, ທັງເບື້ອງເທິງສຸດ ແລະ
ລຸ່ມສຸດຂອງອຸປະກອນຈະຮັບເອົາປະລິມານສຽງເທົ່າກັນ.
• ຄໍ າເວົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມ: ອຸປະກອນຈະບັນທຶກສຽງຂອງທ່ານ ແລະ ແປງເປັນຂໍ້ຄວາມໃນໜ້າຈໍໄປພ້
ອມໆກັນ. ສ�ຳລັບຜົນຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອນຢູ່ໃກ້ກັບປາກຂອງທ່ານ ແລະ ເວົ້າດັງໆ
ແລະ ແຈ້ງໆໃນສະຖານທີ່ທີ່ງຽບ.
ຖ້າພາສາລະບົບບັນທຶກຄວາມຈ�ຳສຽງບໍ່ກົງກັນກັບພາສາທີ່ທ່ານກ�ຳລັງເວົ້າ,
ອຸປະກອນຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳສຽງຂອງທ່ານ. ກ່ອນນ�ຳໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ແຕະພາສາປະຈຸບັນ ເພື່
ອຕັ້ງພາສາລະບົບບັນທຶກຄວາມຈ�ຳສຽງ.
ການຫຼິ້ນການບັນທຶກສຽງທີ່ເລືອກໄວ້
ເມື່ອທ່ານທວນຄືນການບັນທຶກການສ�ຳພາດ, ທ່ານສາມາດປິດສຽງ ຫຼື ຍົກເລີກປິດສຽງແຫຼ່ງສຽງບາງ
ສ່ວນໃນການບັນທຶກ.
1 ເປີດໂຟລເດີ Samsung ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບ ບັນທຶກສຽງ.
2 ແຕະ ລາຍການ ແລະ ເລືອກການບັນທຶກສຽງທີ່ເຮັດໃນໂໝດການສ�ຳພາດ.
3 ເພື່ອປິດແຫຼ່ງສຽງບາງສ່ວນ, ແຕະ
ໄອຄອນຈະປ່ຽນເປັນ
ສ�ຳລັບທິດທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຽງຈະຖືກປິດ.
ແລະ ສຽງຈະຖືກປິດ.
ແຫຼ່ງສຽງທີ່ຖືກປິດສຽງ
ແຫຼ່ງສຽງທີ່ຖືກຖອນປິດສຽງ
153
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ
ເຂົ້າໃຊ້ແລະຈັດການໄຟລ໌ຕ່າງໆທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ ຫຼື ໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ, ເຊັ່ນ
ການບໍລິການບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຄລາວ.
ເປີດໂຟລເດີ Samsung ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ.
ເບິ່ງໄຟລ໌ທີ່ຖືກຈັດເກັບໄວ້ໃນແຕ່ລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.
ເພື່ອເພີ່ມບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນຂຶ້ນ, ແຕະ → ຮັບເອົາພື້ນທີ່ເພີ່ມເຕີມ.
ເພື່ອຊອກຫາໄຟລ໌ ຫຼື ໂຟລເດີ, ແຕະ .
ໂມງ
ການແນະນ�ຳ
ຕັ້ງໂມງປຸກ, ກວດເບິ່ງເວລາປະຈຸບັນໃນຫຼາຍເມືອງໃນທົ່ວໂລກ, ຈັບເວລາເຫດການ ຫຼື
ຕັ້ງໄລຍະເວລາສະເພາະ.
ໂມງປຸກ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ ແລະ ແຕະ ໂມງປຸກ.
ການຕັ້ງໂມງປຸກ
ແຕະ
ໃນລາຍການໂມງປຸກ, ຕັ້ງເວລາໂມງປຸກ, ເລືອກວັນທີ່ຈະໃຫ້ເຮັດການປຸກຊ�້ຳ,
ຕັ້ງຕົວເລືອກໂມງປຸກຕ່າງໆ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ບັນທຶກ.
ເພື່ອເປີດປຸ່ມກົດເພື່ອປ້ອນເວລາໂມງປຸກເຂົ້າ, ແຕະຊ່ອງປ້ອນເວລາເຂົ້າ.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານໂມງປຸກ, ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງໂມງປຸກໃນລາຍການໂມງປຸກ.
ການຢຸດໂມງປຸກ
ແຕະ ຍົກເລີກ ເພື່ອຢຸດໂມງປຸກ. ຖ້າທ່ານໄດ້ເປີດໃຊ້ງານຕົວເລືອກເລື່ອນແຈ້ງເຕືອນກ່ອນໜ້າແລ້ວ,
ແຕະ ຫຼບ
ັ ເພື່ອເຮັດຊ�້ຳການປຸກຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ກຳ� ນົດໄວ້.
154
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການລຶບໂມງປຸກ
ແຕະໂມງປຸກຄ້າງໄວ້, ໝາຍຕິກໂມງປຸກທີ່ຈະລຶບ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.
ໂມງສາກົນ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ ແລະ ແຕະ ໂມງສາກົນ.
ການສ້າງໂມງ
ແຕະ
, ປ້ອນຊື່ເມືອງເຂົ້າ ຫຼື ເລືອກເມືອງຈາກທົ່ວໂລກ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ​ເພີມ
່​ .
ການລຶບໂມງ
ແຕະໂມງຄ້າງໄວ້, ໝາຍຕິກໂມງທີ່ຈະລຶບ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ລຶບ.
ໂມງຈັບເວລາ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ ແລະ ແຕະ ໂມງຈັບເວລາ.
2 ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນ ຈັບເວລາເຫດການ.
ເພື່ອບັນທຶກເວລາເປັນຮອບໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງຈັບເວລາເຫດການຢູ່, ແຕະ ແລັບ.
3 ແຕະ ຢຸດ ເພື່ອຢຸດການຈັບເວລາ.
ເພື່ອປິດເປີດການຈັບເວລາ, ແຕະ ເລີ່ມໃໝ່.
ເພື່ອລຶບເວລາເປັນຮອບ, ແຕະ ຕັ້ງຄ່າໃໝ່.
ການຕັ້ງເວລາ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂມງ ແລະ ແຕະ ການຕັ້ງເວລາ.
2 ຕັ້ງໄລຍະເວລາ, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນ.
ເພື່ອເປີດປຸ່ມໂທເພື່ອປ້ອນໄລຍະເວລາເຂົ້າ, ແຕະຊ່ອງປ້ອນໄລຍະເວລາເຂົ້າ.
3 ແຕະ ຍົກເລີກ ເມື່ອເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຢຸດລົງ.
155
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ເຄື່ອງຄິດເລກ
ເຮັດການຄິດເລກແບບງ່າຍດາຍ ຫຼື ຊັບຊ້ອນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ເຄື່ອງຄິດເລກ.
ໝູນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນທິດທາງແນວນອນ ເພື່ອສະແດງເຄື່ອງຄິດເລກທາງວິທະຍາສາດ.
ເພື່ອສະແດງເຄື່ອງຄິດເລກທາງວິທະຍາສາດ.
ຖ້າ ໝຸນ ອັດຕະໂນມັດ ຖືກປິດໃຊ້ງານ, ແຕະ
ເພື່ອເບິ່ງປະຫວັດການຄິດເລກ, ແຕະ ປະຫວັດ. ເພື່ອປິດປະຫວັດການຄິດເລກ, ແຕະ ປຸ່ມກົດ.
ເພື່ອລຶບປະຫວັດ, ແຕະ ປະຫວັດ → ລຶບປະຫວັດ.
. ທ່ານສາມາດແປງຄ່າຕ່າງໆໄດ້, ເຊັ່ນ ເນື້ອທີ່,
ເພື່ອໃຊ້ເຄື່ອງມືການແປງຫົວໜ່ວຍ, ແຕະ
ຄວາມຍາວ ຫຼື ອຸນຫະພູມ, ເປັນຫົວໜ່ວຍອື່ນ.
Game Launcher
ການແນະນ�ຳ
Game Launcher ຮວບຮວມເກມຂອງທ່ານທີ່ດາວໂຫຼດຈາກ Play Store ແລະ
Galaxy Apps ລົງໃນບ່ອນດຽວເພ່ືອເຂົ້າໃຊ້ງ່າຍ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເປັນໂໝດເກມ
ເພື່ອຫຼິ້ນເກມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
ເບິ່ງຂ�້ມູນການຫຼິ້ນເກມຂອງທ�ານ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ແອັບທີ່ດາວໂຫຼດໄວ�.
ເປີດເກມແບບມີສຽງ ຫຼື ບ�່ມີສຽງ.
ປ�ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານ.
ເບິ່ງເກມເພີ່ມເຕີມ ແລະ
ຕິດຕັ້ງພວກມັນ.
156
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ Game Launcher
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → ເກມ, ແລະ ແຕະສັບປ່ຽນ Game
Launcher ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
Game Launcher ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ ຫຼື ໜ້າຈໍແອັບ.
ເມື່ອທ່ານປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ, Game Launcher ຈະຖືກເອົາອອກໄປຈາກໜ້າຈໍຫຼັກ
ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ.
2 ເປີດໃຊ້ແອັບ Game Launcher.
3 ແຕະເກມຈາກລາຍການເກມ.
ເພື່ອຊອກຫາເກມເພີ່ມເຕີມ, ລາກໜ້າຈໍຂຶ້ນເທິງ.
ເກມທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້ຈາກ Play Store ແລະ Galaxy Apps ຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດໃນໜ້າຈໍຕົວເປີດເກມ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຫັນເກມຂອງທ່ານ, ແຕະ →
ເພີ່ມເກມ.
ການເອົາເກມອອກໄປຈາກ Game Launcher
ແຕະເກມຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ ເອົາ​ອອກ​ໄປ.
ການປ່ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານເກມໄດ້.
ເປີດໃຊ້ແອັບ Game Launcher, ແຕະ ປະສິດທິພາບສູງ, ແລະ ແຕະປຸ່ມຊ�ຳ້ ໆ
ເພື່ອເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ປະສິ
ດທິພາບປົກ​ກະ​ຕ:ິ ໂໝດການປະຢັດໄຟ ຫຼື ໂໝດການປະຕິບັດງານຂັ້ນສູງບໍ່ຖືກໃຊ້.
• ປະຢັ
ດໄຟ: ສິ່ງນີ້ຈະຫຼຸດການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີລົງ ແຕ່ມັນຈະຫຼຸດການປະຕິບັດງານຂອງລະບົບ
ລົງ.
• ປະສິ
ດທິພາບສູງ: ສິ່ງນີ້ຈະປັບປຸງການປະຕິບັດງານຂອງລະບົບ ແຕ່ມັນຈະເພີ່ມການໃຊ້ໄຟແບັ
ດເຕີຣີຂຶ້ນ.
ປະສິດທິພາບການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແອັບ.
157
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ Game Tools
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຕົວເລືອກຫຼາຍໆຢ່າງໃນແຜງ Game Tools ໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງຫຼິ້ນເກມ.
ໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ.
ເພື່ອເປີດແຜງ Game Tools, ແຕະ
ຖ້າແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງຖືກເຊື່ອງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ ເພື່ອສະແດງມັນ.
ເຂົ້າໃຊ�ໜ�າຈ� Game Launcher.
ເຂົ້າໃຊ�ການຕັ້ງຄ�າ Game Tools.
ຫຼິ້ນເກມໃນແບບເຕັມໜ�າຈ�.
ປິດສຽງການແຈ�ງເຕືອນ ແລະ
ສະແດງການແຈ�ງເຕືອນສະເພາະສາຍໂ
ທເຂົ້າ ແລະ
ການເຕືອນສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ.
ລັອກຄຸນສົມບັດກົດເນັ້ນປຸ�ມໂຮມ.
ລັອກຄຸນສົມບັດການປັບປ�ຽນຄວາມແ
ຈ�ງອັດຕະໂນມັດ.
ລັອກຂອບໜ�າຈ�.
ເຊື່ອງປຸ�ມໃນແຖບການກ�ານົດທິດທາງ.
ບັນທຶກເຊສຊັນເກມຂອງທ�ານ.
ລັອກໜ�າຈ�ສ�າຜັດໃນຂະນະທີເ່ ກມກ�າລັ
ງຖືກຫຼິ້ນຢູ�.
ແຄັບເຈີຮູບຖ�າຍໜ�າຈ�.
ການບລັອກການແຈ້ງເຕືອນໃນລະຫວ່າງເກມ
ແຕະ
ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ ບໍ່ມີການເຕືອນໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນເກມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ອຸປະກອນຈະປິດສຽງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ສະແດງການແຈ້ງເຕືອນສ�ຳລັບສາຍໂທເຂົ້າ ແລະ
ການເຕືອນສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດມ່ວນຊື່ນກັບເກມຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການຖືກ
ລົບກວນ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບສາຍໂທເຂົ້າ, ການແຈ້ງເຕືອນນ້ອຍຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
158
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
SmartThings
ການແນະນ�ຳ
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ, ເຊັ່ນ ຊຸດຫູຟັງບລູທູດ ຫຼື ສະມາດໂຟນອື່ນ, ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ
ວ່ອງໄວ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການ TV, ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ຜະລິດຕ
ະພັນອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT) ດ້ວຍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
• ການເຊື
່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ: ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ, ເຊັ່ນ ຊຸດຫູຟັງບລູທູດ ຫຼື
ອຸປະກອນທີ່ສວມໃສ່ໄດ້, ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.
• ການລົ
ງທະບຽນ ແລະ ການຄວບຄຸມເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ, TV ແລະ ຜະລິດຕະພັນ
IoT: ລົງທະບຽນຕູ້ເຢັນອັດສະລິຍະ, ຈັກຊັກເຄື່ອງ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ເຄື່ອງກັ່ນອາກາດ,
TV ແລະ ຜະລິດຕະພັນອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT) ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ ແລະ
ເບິ່ງສະຖານະຂອງທ່ານ ຫຼື ຄວບຄຸມພວກມັນຈາກໜ້າຈໍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
• ການຮັ
ບການແຈ້ງເຕືອນ: ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໃນສະມາດໂຟນຂ
ອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອການຊັກເຄື່ອງສ�ຳເລັດ, ທ່ານສາມາດຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃນສະມາດໂຟນ
ຂອງທ່ານ.
ເປີດໂຟລເດີ Samsung ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings. ແຜງຄວບຄຸມຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ເຂົ້າໃຊ�ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
ຊອກຫາ ແລະ
ລົງທະບຽນອຸປະກອນທີ່ໃກ�ຄຽງ.
ອຸປະກອນທີ່ຖືກຮອງຮັບ
ເຄັດລັບຂອງ SmartThings
ເບິ່ງແຜງຄວບຄຸມ.
ຈັດການລະບົບອັດຕະໂນມັດ.
ຈັດການຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ອຸປະກອນ.
159
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
• ເພື
່ອໃຊ້ SmartThings, ສະມາດໂຟນ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງຖືກເຊື່ອ
ມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື
່ອໃຊ້ SmartThings ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
Samsung account ຂອງທ່ານ.
• ອຸ ປະກອນທີ່ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ​້
ໃຫ້ການບໍລິການ. ເພື່ອເບິ່ງລາຍການຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້, ເປີດໂຟລເດີ
Samsung, ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings ແລະ ແຕະ ອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບ.
• ຄຸ ນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
• ຂໍ ້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງ ຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເອງ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດ
ຍການຮັບປະກັນຂອງຊ�ຳຊຸງ. ເມື່ອຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ບົກ່ອງເກີດຂຶ້ນໃນອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່
ອມຕໍ່, ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ, ເຊັ່ນ ຊຸດຫູຟັງບລູທູດໄດ້ຢ່າງງ່າຍ​ດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.
ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື
ເນື້ອໃນທີ່ຖືກແຊຣ໌.
1 ເປີດໂຟລເດີ Samsung ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
2 ໃນແຜງຄວບຄຸມ, ແຕະ ເພີ່ມອຸປະກອນ.
3 ເລືອກອຸປະກອນຈາກລາຍການ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າ
ຈໍ.
160
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ, TV ແລະ ຜະລິດຕະພັນ IoT
ເບິ່ງສະຖານະຂອງເຄື່ອງໃຊ້, TV ແລະ ຜະລິດຕະພັນ IoT ອັດສະລິຍະຂອງທ່ານຈາກໜ້າຈໍສະມາດໂ
ຟນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດຈັດກຸ່ມອຸປະກອນຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ເພີ່ມກົດເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນໄ
ດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ
1 ເປີດໂຟລເດີ Samsung ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings.
2 ໃນແຜງຄວບຄຸມ, ແຕະ ເພີ່ມອຸປະກອນ.
3 ເລືອກອຸປະກອນຈາກລາຍການ.
ຢູ່ກ້ອງ ເພີ່ມອຸປະກອນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ
ຖ້າບໍ່ມີອຸປະກອນໃນລາຍການ, ແຕະ
ເລືອກປະເພດອຸປະກອນ. ຫຼື, ແຕະ ຄົ້ນຫາ ແລະ ປ້ອນຊື່ອຸປະກອນ ຫຼື ລຸ້ນເຂົ້າ.
4 ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອລົງທະບຽນອຸປະກອນ.
ການເບິ່ງ ແລະ ການຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່
ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນ. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງສ່ວນປະສົມໃນຕູ້ເຢັນ
ຫຼື ປັບລະດັບສຽງ TV.
1 ເປີດໂຟລເດີ Samsung, ເປີດແອັບ SmartThings ແລະ ຈາກນ້ນແຕະ ອຸປະກອນ.
ລາຍການຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
2 ເບິ່ງສະຖານະຂອງອຸປະກອນໃນລາຍການ.
ເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນ, ເລືອກອຸປະກອນ. ເມື່ອຕົວຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອ
ນທີ່ເລືອກໄວ້ຖືກດາວໂຫຼດ, ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມອຸປະກອນໄດ້.
ການເພີ່ມອຸປະກອນ ແລະ ສາກຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງ
ເພີ່ມອຸປະກອນຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ເບິ່ງລາຍການຂອງອຸປະກອນໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງດຽວກັນ ແລະ
ຄວບຄຸມພວກມັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມສາກໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງ ເພື່ອຄວບຄຸມຫຼາຍໆອຸປະກອ
ນໃນເວລາດຽວກັນ.
161
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເພີ່ມຈຸດທີ່ຕັ້ງ
1 ເປີດໂຟລເດີ Samsung, ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings ແລະ ແຕະ ອຸປະກອນ →
ອຸປະກອນທັງໝົດ → ເພີ່ມຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
2 ປ້ອນຊື່ຈຸດທີ່ຕັ້ງເຂົ້າ.
ເພື່ອຕັ້ງຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ແຕະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງທາງພູມີສາດ ເພື່ອເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງໃນແຜນທີ່ ແລະ ແຕະ
ສໍາເລັດ.
3 ແຕະ ບັນທຶກ.
ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານຈະຖືກເພີ່ມ.
ເພື່ອເພີ່ມອຸປະກອນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ແຕະ ເພີ່ມອຸປະກອນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ
ເພື່ອລົງທະບຽນອຸປະກອນ.
ອຸປະກອນຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
ການເພີ່ມສາກ
ເພີ່ມສາກ ແລະ ລົງທະບຽນອຸປະກອນໃສ່ມັນເພື່ອຄວບຄຸມຫຼາຍໆອຸປະກອນໃນເວລາດຽວກັນດ້ວຍ
ການແຕະປຸ່ມພຽງຄັ້ງດຽວ ຫຼື ດ້ວຍຄ�ຳສັ່ງສຽງ.
ເປີດໂຟລເດີ Samsung, ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings, ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ແຕະ → ເພີ່ມສາກ
ແລະຈາກນັ້ນຕັ້ງຕົວເລືອກສາກ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງຊື່ສາກ, ໄອຄອນ ແລະ ອຸປະກອນ.
ການເພີ່ມລະບົບອັດຕະໂນມັດ
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງລະບົບອັດຕະໂນມັດເພື່ອດ�ຳເນີນການກະທ�ຳໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບເວລາທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ ຫຼື ສະຖານະຂອງອຸປະກອນ.
ຕົວຢ່າງ, ເພີ່ມລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອເປີດສຽງໂດຍອັດຕະໂນມັດທຸກໆມື້ໃນເວລາ 7:00 AM.
1 ເປີດໂຟລເດີ Samsung, ເປີດໃຊ້ແອັບ SmartThings ແລະ ແຕະ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ
→ ເພີ່ມລະບົບອັດຕະໂນມັດ.
2 ແຕະ ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ລະບົບອັດຕະໂນມັດນີ້ເມື່ອໃດ? ເພື່ອຕັ້ງເງື່ອນໄຂ ແລະ ແຕະ
ສໍາເລັດ.
3 ແຕະ ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລະບົບອັດຕະໂນມັດນີ້ເຮັດຫຍັງ? ຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ
ການກະທ�ຳທີ່ຈະດ�ຳເນີນການ ແລະ ແຕະ ສໍາເລັດ.
ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ເມື່ອລະບົບອັດຕະໂນມັດແລ່ນຢູ່, ແຕະ ແຈ້ງເຕືອນຂ້ອຍ ແລະ
ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ.
162
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຮັບການແຈ້ງເຕືອນ
ທ່ານສາມາດຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ,
ເມື່ອການຊັກເຄື່ອງສ�ຳເລັດ, ທ່ານສາມາດຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນເພືອ່ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ, ເປີດໂຟລເດີ Samsung, ເປີດໃຊ້ແອັບ
SmartThings, ແຕະ → ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ → → ການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຈາກ
ນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນ
ແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣ໌ຕ່າງໆ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການແຊຣ໌ຮູບ.
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອແຊຣ໌ໄຟລ໌ຜ່ານເຄືອຂ່າຍມືຖື.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.
2 ແຕະ
ແລະ ເລືອກວິທີການແຊຣ໌, ເຊັ່ນ ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອີເມລ໌.
ເມື່ອທ່ານມີການສື່ສານ ຫຼື ປະຫວັດການແຊຣ໌, ຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານໄດ້ຕິດຕໍ່ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແ
ຜງຕົວເລືອກການແຊຣ໌. ເພື່ອແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍກົງກັບພວກເຂົາຜ່ານແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ເລືອກໄອຄອນຂອງຜູ້ຄົນ. ຖ້າຄຸນສົມບັດບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ
ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ແຊຣ໌ໂດຍກົງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
163
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ
• Link
Sharing: ແຊຣ໌ໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່. ອັບໂຫຼດໄຟລ໌ໃສ່ເຊີບເວີບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງຊ�ຳຊຸງ
ແລະ ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນຜ່ານລິ້ງເວັບ ຫຼື ລະຫັດ. ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດ
ສອບເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
• ແຊຣ໌
ກັບອຸປະກອນ: ແຊຣ໌ເນື້ອໃນກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງຜ່ານ Wi-Fi Direct ຫຼື ບລູທູດ ຫຼື
ກັບອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບ SmartThings. ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ຖືກສະແ
ດງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ TV
ຫຼື ຈໍພາບທີ່ເປີດໃຊ້ງານ Smart View.
ເມື່ອຮູບຖືກສົ່ງຫາອຸປະກອນຂອງຜູ້ຮັບ, ການແຈ້ງເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນໃນອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາ.
ແຕະການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອເບິ່ງ ຫຼື ດາວໂຫຼດຮູບ.
Samsung DeX
ການແນະນ�ຳ
Samsung DeX ແມ່ນການບໍລິການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຄືກັນກັບຄອມພິວເ
ຕີໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນກັບຈໍສະແດງພາຍນອກ, ເຊັ່ນ TV ຫຼື ຈໍພາບ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົ
ມບັດໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.
• ສ� ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການໃຊ້ DeX Pad, ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງ DeX Pad.
• ອຸ ປະກອນເສີມທັງໝົດ, ລວມທັງ DeX Pad, ຈະຖືກຂາຍແບບແຍກກັນ.
164
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ແຜນຜັງອຸປະກອນ DeX Pad
ພັດລົມລະບາຍອາກາດ
ໜ�າພຽງ
ພັດລົມລະບາຍອາກາດ
ຫົວຕ�່ອຸປະກອນມືຖື
(USB ປະເພດ-C)
ຜອດເຄື່ອງສາກ (USB
ປະເພດ-C)
ຜອດ USB
ຜອດ HDMI
165
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ
1 ເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກກັບຜອດເຄື່ອງສາກຂອງ DeX Pad (USB ປະເພດ-C).
ໃຊ້ສະເພາະເຄື່ອງ​ສາກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຊ�ຳຊຸງທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການສາກດ່
ວນ.
2 ເຊື່ອມຕໍ່ສົ້ນດ້ານໜຶ່ງຂອງສາຍ HDMI ກັບຜອດ HDMI ຂອງ DeX Pad ແລະ
ສຽບສົ້ນອື່ນຂອງສາຍໃສ່ຜອດ HDMI ຂອງ TV ຫຼື ຈໍພາບ.
ໃຊ້ສາຍ HDMI ທີ່ມາພ້ອມກັບ DeX Pad ເທົ່ານັ້ນ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, DeX Pad
ອາດຈະບໍ່ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
166
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
3 ເຊື່ອມຕໍ່ແຈັກອະເນກປະສົງຂອງສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບຫົວຕໍ່ອຸປະກອນມືຖື (USB
ປະເພດ-C) ໃນ DeX Pad.
ຫົວຕ�່ອຸປະກອນມືຖື
(USB ປະເພດ-C)
• ເບິ
່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະ​ມາດ​ໂຟນ​ຂອງ​ທ່ານຢູ່ໃນແນວນອນໄປຍັງຫົວຕໍ່. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ DeX Pad ແລະ ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານເສຍຫາຍ.
• ຖ້ າທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານທີ່ມີເຄສຄັດຕິດຢູ່, ມັນອາດຈະບໍ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບ
DeX Pad ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ເປີດໃຊ້ Samsung DeX ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຄສອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເອົາເຄສອອກໄປກ່ອນໃຊ້.
4 ໃນໜ້າຈໍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ເລືອກໂໝດໜ້າຈໍທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.
ທ່ານສາມາດເລືອກຈາກໂໝດ Samsung DeX ຫຼື ໂໝດການສາຍພາບໜ້າຈໍ.
• ເລີ
່ມຕົ້ນ SAMSUNG DeX: ໜ້າຈໍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຈະປ່ຽນເປັນແຜງສ�ຳຜັດ ແລະ
ປະກົດຂຶ້ນໃນ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໃນໂໝດ Samsung DeX.
• ສັ ບປ່ຽນເປັນ SCREEN MIRRORING: ໜ້າຈໍດຽວກັນກັບສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຈະປະ
ກົດຂຶ້ນໃນ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
ໂໝດ Samsung DeX
ໂໝດ Screen mirroring
ໂໝດໜ້າຈໍທີ່ທ່ານເລືອກທ�ຳອິດຈະຖືກນ�ຳໃຊ້ສຳ� ລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຕາມມາ. ເບິ່ງ
ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
167
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍ Samsung DeX
ການຄວບຄຸມຜ່ານສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານເປັນແຜງສ�ຳຜັດໄດ້.
• ທ່
ານສາມາດໃຊ້ແຜງສ�ຳຜັດເມື່ອໃຊ້ໂໝດ Samsung DeX ເທົ່ານັ້ນ.
• ຖ້ າເຄສສະມາດໂຟນຂອງທ່ານມີຝາປິດດ້ານໜ້າ, ເປີດຝາປິດດ້ານໜ້າເພື່ອໃຊ້ສະມາດໂຟ
ນຂອງທ່ານເປັນແຜງສ�ຳຜັດ. ຖ້າຝາປິດດ້ານໜ້າຖືກປິດຢູ່, ແຜງສ�ຳຜັດອາດຈະບໍ່ໃຊ້ງານ
ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍ
• ການແຕະ:
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຫຼື ເລືອກປຸ່ມ.
• ການແຕະດ້
ວຍມືສອງນິ້ວ: ສະແດງຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ.
• ການຮູ
ດດ້ວຍມືສອງນິ້ວ: ການເລື່ອນໜ້າຈໍໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ.
• ການຂະຫຍາຍອອກ
ຫຼື ຍຸ້ບເຂົ້າດ້ວຍມືສອງນິ້ວ: ຊູມເຂົ້າ ຫຼື ອອກ.
• ການແຕະຄ້
າງໄວ້: ເລືອກລາຍການໃນໜ້າຈໍ.
• ການລາກ:
ຍ້າຍລາຍການ ຫຼື ເລືອກຂໍ້ຄວາມ.
168
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ກ�ຳນົດທິດທາງໜ້າຈໍສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ
ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານເປັນແຜງສ�ຳຜັດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ມັນໄດ້ທັງແນວນອນ ຫຼື
ແນວຕັ້ງ.
1 ເມື່ອ DeX Pad ແລະ ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຖືກເຊື່ອມຕໍ່, ຍົກທັງສອງຢ່າງຂຶ້ນໃຫ້ຕັ້
ງສາກກັບພື້ນຜິວ ( 1 ). ຈາກນັ້ນ, ໝູນສະມາດໂຟນໃຫ້ເປັນແນວຕັ້ງ ຫຼື ແນວນອນ,
ທິດທາງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ( 2 ).
2
169
1
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
2 ຍ້າຍທັງ DeX Pad ແລະ ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຂຶ້ນ ແລະ ລົງຢ່າງຊ້າໆ.
ຖ້າແຜງສ�ຳຜັດໄດ້ຖືກກ�ຳນົດທິດທາງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໄອຄອນ
ສຸດຂອງແຜງສ�ຳຜັດ.
170
ຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ເບື້ອງຂວາເທິງ
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການຄວບຄຸມດ້ວຍຄີບອດ ແລະ ເມົ້າພາຍນອກ
ເພື່ອໃຊ້ຄີບອດ ແລະ ເມົ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ພວກມັນກັບຜອດ USB ຂອງ DeX Pad.
• ເມື
່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ເມົ້າ, ແຜງສ�ຳຜັດຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
• ທ່
ານສາມາດຄວບຄຸມດ້ວຍຄີບອດ ແລະ ເມົ້າພາຍນອກ ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນໂໝດ
Screen mirroring.
ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດສາມາດໃຊ້ຄີບອດ/ເມົ້າແບບໄວເລສ ຫຼື ຄີບອດ/ເມົ້າບລູທູດ. ເບິ່ງຄູ່ມືຂ
ອງອຸປະກອນນັ້ນໆສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
171
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ Samsung DeX
ໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໃນສະພາບແວດລ້ອມອິນເຕີເຟສທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຄອມພິວ
ເຕີ. ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຢ່າງໂດຍການເປີດໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບພ້ອມໆກັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ
ຍັງສາມາດກວດເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ສະຖານະໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
ແອັບທີ່ມັກທີ່ສຸດ
ໜ�າຈ�ຫຼັກຂອງ
Samsung DeX
ແຖບເຂົ້າໃຊ�ດ�ວນ
ປຸ�ມແອັບ
ແຖບສະຖານະ
ແຖບໜ�າວຽກ
• ເມື
່ອເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ແກ້ໄຂ Samsung DeX, ແອັບທີ່ເປີດໃຊ້ຢູ່ອາດຈະຖືກປິດ.
• ແອັ
ບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ເມື່ອໃຊ້ Samsung DeX.
• ເພື
່ອປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ, ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າສະແດງຂອງ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
• ແອັ
ບທີ່ມັກທີ່ສຸດ: ເພີ່ມແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ເປີດໃຊ້ພວກມັນຢ່າງວ່ອງໄວ.
• ປຸ ່ມແອັບ: ເບິ່ງ ແລະ ເປີດໃຊ້ແອັບໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ. ເພື່ອຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ຖືກເພີ່ມປະສິດ
ທິພາບສ�ຳລັບ Samsung DeX, ແຕະ Apps for Samsung DeX.
• ແຖບໜ້
າວຽກ: ເບິ່ງແອັບທີ່ກ�ຳລັງແລ່ນຢູ່ໃນຂະນະນີ້.
• ແຖບສະຖານະ:
ເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ສະຖານະໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ. ໄອຄອນສະຖາ
ນະອາດຈະປະກົດຂຶ້ນແບບຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານະສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານຄລິກ
, ປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນຈະປະກົດຂຶ້ນ. ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດບາງຢ່
າງຂອງສະມາດໂຟນໂດຍໃຊ້ປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ.
• ເຂົ
້າໃຊ້ແຖບເຄື່ອງມືດ່ວນ: ໃຊ້ເຄື່ອງມືດ່ວນ, ເຊັ່ນ ຄີບອດໜ້າຈໍ, ການຄວບຄຸມລະດັບສຽງ ຫຼື
ຊອກຫາ.
172
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການໃຊ້ຄີບອດໜ້າຈໍ
ເປີດຄີບອດໜ້າຈໍໃນ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ.
.
ໃນແຖບເຄື່ອງມືເຂົ້າໃຊ້ດ່ວນ, ແຕະ
ຄີບອດໜ້າຈໍຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ມ່ວນຊື່ນກັບເກມໃນໜ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ
ຫຼິ້ນເກມໃນໜ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່ໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ. ໃນ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່,
ເປີດໃຊ້ແອັບ Game Launcher.
ການຮັບສາຍໂທ
ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງໃຊ້ Samsung DeX, ທ່ານສາມາດຮັບສາຍໂທຈາກສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ
ໃນ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່. ເລືອກຕົວເລືອກການຮັບສາຍໂທໃນ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່
ເພື່ອຮັບສາຍໂທ. ລ�ຳໂພງໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຈະຖືກໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການໂທ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ລ�ຳໂພງໂທລະສັບ, ເຊື່ອມຕໍ່ຫູຟັງ ຫຼື
ເອົາສະມາດໂຟນຂອງທ່ານອອກໄປຈາກ DeX Pad.
ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ
ທ່ານສາມາດປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍໃນ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
1 ໃນແຖບສະຖານະ, ແຕະ
ແລະ ແຕະ
ຢູ່ຂ້າງ Samsung DeX.
173
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
2 ແຕະ
ຢູ່ເທິງ ການໃຊ້ Samsung DeX ແລະ ແຕະ SCREEN MIRRORING.
ໂໝດ Samsung DeX ຈະສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ໜ້າຈໍດຽວກັນກັບສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຈະປະກົ
ດຂຶ້ນໃນ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສັບປ່ຽນໂໝດໃນສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ແຕະ
ຢູ່ຂ້າງ Samsung DeX, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ SAMSUNG DEX.
ການປ່ຽນແບັດເຕີຣີຂອງສະມາດໂຟນ
ທ່ານສາມາດສາກແບັດເຕີຣີຂອງສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ DeX Pad.
1 ໃນແຖບສະຖານະ, ແຕະ
2 ແຕະ
ແລະ ແຕະ
ຢູ່ຂ້າງ Samsung DeX.
ຢູ່ເທິງ ການໃຊ້ Samsung DeX ແລະ ແຕະ ການສາກດ່ວນ.
TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຈະປິດ ແລະ ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນສາກ.
ການສິ້ນສຸດການເຊື່ອມຕໍ່
ເພື່ອຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຈາກຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່,
ເອົາສະມາດໂຟນຂອງທ່ານອອກໄປຈາກ DeX Pad.
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເອົາສະມາດໂຟນຂອງທ່ານອອກໃນແນວນອນ. ການຍົກສູງເກີນໄປ,
ການດຶງຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ການສັ່ນມັນອາດເຮັດໃຫ້ຫົວຕໍ່ອຸປະກອນມືຖືເສຍຫາຍ (USB
ປະເພດ-C).
174
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ
ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ, ເຊັ່ນ TV ຫຼື ຈໍພາບ ແລະ
ເບິ່ງບົດສະເໜີ ຫຼື ຮູບເງົາໃນຈໍສະແດງຜົນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່. ເຊື່ອມຕໍ່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານກັບຈໍສະແ
ດງຜົນພາຍນອກໂດຍໃຊ້ສາຍ HDMI ແລະ ຫົວຕໍ່ HDMI (USB ປະເພດ-C ກັບ HDMI). ທ່ານສ
າມາດເບິ່ງເນື້ອໃນຂອງສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
• ສາຍ
HDMI ແລະ ຫົວຕໍ່ (USB ປະເພດ-C ໃສ່ HDMI) ຖືກຂາຍແບບແຍກກັນ.
• ໃຊ້
ຫົວຕໍ່ HDMI ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຊ�ຳຊຸງ (USB ປະເພດ-C ກັບ HDMI)
ເທົ່ານັ້ນ. ບັນຫາການປະຕິບັດງານ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ອຸປະກ
ອນເສີມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມການຄ�ຳ້ ປະກັນ.
1 ເຊື່ອມຕໍ່ຫົວຕໍ່ HDMI (USB ປະເພດ-C ກັບ HDMI) ເຂົ້າກັບສະມາດໂຟນຂອງທ່ານ.
2 ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ HDMI ເຂົ້າກັບຫົວຕໍ່ HDMI (USB ປະເພດ-C ກັບ HDMI) ແລະ
ເຂົ້າກັບຜອດ HDMI ຂອງ TV ຫຼື ຈໍພາບ.
ໜ້າຈໍຂອງສະມາດໂຟນຂອງທ່ານຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
ສາຍ HDMI
ຫົວຕ�່ HDMI (USB
ປະເພດ-C ກັບ
HDMI)
175
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
ແອັບ Google
Google ໃຫ້ການບັນເທີງ, ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະ ແອັບທຸລະກິດ.
ທ່ານອາດຈະຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີບັນຊີ Google ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ບາງແອັບ.
ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນແອັບເພີ່ມເຕີມ, ເຂົ້າໃຊ້ເມນູແນະນ�ຳຂອງແຕ່ລະແອັບ.
ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຫຼື ອາດຈະມີຂໍ້ຄວາມກ�ຳກັບແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື
ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
Chrome
ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດຫາໜ້າເວັບ.
Gmail
ສົ່ງ ຫຼື ຮັບອີເມລ໌ຜ່ານການບໍລິການ Google Mail.
ແຜນທີ່
ຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານໃນແຜນທີ່, ຊອກຫາແຜນທີ່ໂລກ ແລະ ເບິ່ງຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງສ�ຳລັບສະຖານ
ທີ່ຕ່າງໆຮອບໆທ່ານ.
Play Music
ຄົ້ນຫາ, ຟັງ ແລະ ແຊຣ໌ເພງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດອັບໂຫຼດການສະສົມເພງທີ່ຈັດເກັບ
ໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ຄລາວ ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນພາຍຫຼັງ.
Play Movies
ຊື້ ຫຼື ເຊົ່າວິດີໂອ, ເຊັ່ນ ຮູບເງົາ, ລາຍການ TV, ຈາກ Play Store.
Drive
ຈັດເກັບເນື້ອໃນຂອງທ່ານໃນຄລາວ, ເຂົ້າໃຊ້ມັນຈາກທຸກບ່ອນ ແລະ ແຊຣ໌ມັນກັບຄົນອື່ນ.
176
ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ
YouTube
ເບິ່ງ ຫຼື ສ້າງວິດີໂອ ແລະ ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນ.
ຮູບພາບ
ຊອກຫາ, ຈັດການ ແລະ ແກ້ໄຂຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທັງໝົດຂອງທ່ານຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆໃນສະຖານທີ່
ດຽວ.
Google
ຊອກຫາລາຍການໃນອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
Duo
ໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອແບບງ່າຍໆ.
177
ຕັ້ງຄ່າ
ການແນະນ�ຳ
ການກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນເອງ. ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນສ່ວນຕົວຫຼາຍຂຶ້
ນໂດຍການກ�ຳນົດຕົວເລືອກການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ.
ເພື່ອຊອກຫາການຕັ້ງຄ່າໂດຍການປ້ອນຄ�ຳສ�ຳຄັນເຂົ້າ, ແຕະ ຄົ້ນຫາ ຫຼື .
ການເຊື່ອມຕໍ່
Options
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ແລະ ບລູທູດ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ.່
• Wi-Fi:
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ
ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນໆ. ເບິ່ງ Wi-Fi ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ບລູ
ທູດ: ໃຊ້ບລູທູດເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລູທູດ
ຢູ່. ເບິ່ງ ບລູທູດ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການເບິ
່ງເຫັນໂທລະສັບ: ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນອື່ນສາມາດຊອກຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ເພື່ອແຊຣ໌ເນື້ອໃນກັບທ່ານ. ເມື່ອຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ອຸປະກອນອື່ນຈະສາມາດເຫັນອຸປ
ະກອນຂອງທ່ານໄດ້ເມື່ອພວກເຂົາຊອກຫາອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ໂດຍໃຊ້ໂອນໄຟລ໌ຂອງພວກເຂົາໃສ່ຕົ
ວເລືອກອຸປະກອນ.
• ການໃຊ້
ຂໍ້ມູນ: ຕິດຕາມປະລິມານການນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບຂີດ
ຈ�ຳກັດເອງ. ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດໃຊ້ງານການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖື ເມື່ອປະລິມານຂໍ້ມູນມືຖືທີ່ທ່ານໄ
ດ້ໃຊ້ຮອດຂີດຈ�ຳກັດທີ່ກ�ຳນົດໄວ້ແລ້ວ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບາງແອັບ
ທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງສົ່ງ ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ. ເບິ່ງ ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
178
ຕັ້ງຄ່າ
• ໂໝດການບິ
ນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນໄວເລສທັງໝົດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິການທີ່ບໍ່ຜ່ານເຄືອຂ່າຍເທົ່ານັ້ນ.
ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທສ
ີ່​ າຍ​ການ​ບິນກ
​ �ຳ​ນົດໃ​ ຫ້ ແລະ ຄ�ຳ​ແນະ​ນ�ຳ​ຂອງ​ພະ​ນັກງ​ ານ​
ປະ​ຈ�ຳເຄື່ອງ​ບິນ. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນບ
ີ​ ່ອນ​ທອະ​
ີ່​​ ນຍ
ຸ​ າດ​ໃຫ້​ໃຊ້ອ
​ປ
ຸ​ ະ​ກອນ, ໃຫ້ໃ​ ຊ້ມ
​ ັນໃ​ ນ​ໂໝດ​
ເຄື່ອງ​ບິນ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ.
• NFC
ແລະການຊ�ຳ​ລະ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານແທັກການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່
ຢູ່ໃກ້ (NFC) ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່
ອເຮັດການຊ�ຳລະ ແລະ ຊື້ປີ້ສຳ� ລັບການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເຫດການຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແອັບທີ່ຕ້ອງການ.
ເບິ່ງ NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຮັ ອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ: ໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌
ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນກັບອຸປະກອນອື່ນ ເມື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍບໍ່ມີຢູ່.
ການເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດຖືກເຮັດຜ່ານ Wi-Fi, USB ຫຼື ບລູທູດ. ເບິ່ງ ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​
ເຊື່ອມ​ໂຍງ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ເຄື
ອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖ:ື ກ�ຳນົດຄ່າຂອງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ຕົ ວຈັດການແຜ່ນ SIM (ລຸ້ນ SIM ຄູ່): ເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ແລະ
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ເອງ. ເບິ່ງ ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM (ລຸ້ນ SIM ຄູ່)
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ທີ
່ຕັ້ງ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການອະນຸຍາດຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
• ການຕັ
້ງຄ່າການ​ແກ້ໄ​ ຂ​ເພີ່ມເຕີມ: ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດອື່ນ. ເບິ່ງ
ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
Wi-Fi
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຫຼື
ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນ.
ປິດ Wi-Fi ເພື່ອປະຢັດແບັດເຕີຣີເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
179
ຕັ້ງຄ່າ
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງ
ານມັນ.
2 ເລືອກເຄືອຂ່າຍຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
ເຄືອຂ່າຍທີ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີລະຫັດຜ່ານຈະປະກົດຂຶ້ນພ້ອມໄອຄອນລັອກ. ປ້ອນລະຫັດຜ່ານເຂົ້າ
ແລະ ແຕະ ເຊື່ອມຕໍ.່
• ເມື
່ອອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ອຸປະກອນຈະເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ກັບເຄືອຂ່
າຍນັ້ນໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ມັນມີຢູ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີລະຫັດຜ່ານ. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນເ
ຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ເລືອກມັນຈາກລາຍການຂອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ
ແຕະ ລືມ.
• ຖ້ າທ່ານບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປິດເປີດຄຸນສົມບັດ
Wi-Fi ຫຼື ເຣົາເຕີ້ໄວເລສຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໂດຍກົງຜ່ານເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຈຸດເຂົ້າໃຊ້.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງ
ານມັນ.
2 ແຕະ Wi-Fi Direct.
ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຂໍໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຄຸນສົມບັດໂດຍ
Wi-Fi Direct ຂອງມັນ.
3 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ.
ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi Direct.
180
ຕັ້ງຄ່າ
ການສົ່ງ ແລະ ການຮັບຂໍ້ມູນ
ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍ, ກັບອຸປະກອນອື່ນ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວ
ຢ່າງຂອງການສົ່ງຮູບໃສ່ອຸປະກອນອື່ນ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.
2 ແຕະ
→ Wi-Fi Direct ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະໂອນຮູບໃສ່.
3 ຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi Direct ໃນອຸປະກອນອື່ນ.
ຖ້າອຸປະກອນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຮູບຈະຖືກສົ່ງຫາອຸປະກອນອື່ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຂັ້ນຕອ
ນຂໍການເຊື່ອມຕໍ່.
ການສິ້ນສຸດການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງອຸປະກອນ
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → Wi-Fi.
2 ແຕະ Wi-Fi Direct.
ອຸປະກອນສະແດງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໃນລາຍການ.
3 ແຕະຊື່ອຸປະກອນເພື່ອຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ.
181
ຕັ້ງຄ່າ
ບລູທູດ
ໃຊ້ບລູທູດເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລູທູດຢູ່.
• ຊ� ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ, ການສະກັດກັ້ນ ຫຼື ການໃຊ້ຂໍ້ມູນຜິດທີ່ສົ່ງ ຫຼື
ຮັບຜ່ານບລູທູດ.
• ເບິ
ງ່ ໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າທ່ານແຊຣ໌ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນກັບອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ
ປອດໄພຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າມີສິ່ງກີດຂວາງລະຫວ່າງອຸປະກອນ, ອາດຈະຫຼຸດໄລຍະຫ່າງກາ
ນປະຕິບັດງານລົງ.
• ບາງອຸ
ປະກອນ, ໂດຍສະເພາະອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຖືກທົດສອບ ຫຼື ຖືກຮັບຮອງໂດຍ
Bluetooth SIG, ອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ຢ່ າໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລູທູດສ�ຳລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ (ຕົວຢ່າງ,
ການລະເມີດລິຂະສິດການກັອບປີ້ໄຟລ໌ ຫຼື ການແຕະການສື່ສານສ�ຳລັບຈຸດປະສົງທາງກາ
ນຄ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍ).
ຊ�ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນສະທ້ອນຂອງການໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລູທູດທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ບລູທູດ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້
ງານມັນ.
ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຈະຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.
2 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະຈັບຄູ່ກັບ.
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເຂົ້າຫາໂໝດການຈັ
ບຄູ່ບລູທູດ. ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນອື່ນ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຖືກອຸປະກອນອື່ນເບິ່ງເຫັນໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າບລູທູດເປີດ
ຢູ່.
3 ຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອຢືນຢັນ.
ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດ.
182
ຕັ້ງຄ່າ
ການສົ່ງ ແລະ ການຮັບຂໍ້ມູນ
ຫຼາຍແອັບຮອງຮັບການໂອນຂໍ້ມູນຜ່ານບລູທູດ. ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື
ໄຟລ໌ມີເດຍ, ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການສົ່ງຮູບໃສ່ອຸປະກອນ
ອື່ນ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ແກເລີຣີ ແລະ ເລືອກຮູບ.
2 ແຕະ
→ ບລູທູດ, ແລະຈາກນັ້ນເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະໂອນຮູບໃສ່.
ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນກ່ອນ, ແຕະຊື່ອຸປະກອນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຢືນຢັນລະຫັ
ດຜ່ານທີ່ສ້າງອັດຕະໂນມັດ.
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຂໍໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຕົວເລືອກການເບິ່
ງເຫັນຂອງມັນ.
3 ຍອມຮັບຄ�ຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດໃນອຸປະກອນອື່ນ.
ສຽງຄູ່
ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນສຽງບລູທູດໃສ່ສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໄດ້ເຖິງສອງເຄື່ອງ.
ເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດຫູຟັງບລູທູດ ຫຼື ລ�ຳໂພງທັງສອງເບື້ອງເພື່ອໃຊ້ພວກມັນໃນເວລາດຽວກັນ.
ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ອຸປະກອນສຽງບລູທູດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່
ຈະຕ້ອງຮອງຮັບຄຸນສົມບັດ ສຽງສື.່
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ບລູທູດ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້
ງານມັນ.
ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຈະຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.
2 ແຕະ
→ ສຽງຄູ່, ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ.
3 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະຈັບຄູ່ກັບ.
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ເປີດຕົວເລືອກການເບິ່ງເຫັນຂອງມັນ
ຫຼື ເຂົ້າຫາໂໝດການຈັບຄູ່ບລູທູດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນສ�ຳລັບຂໍ້
ມູນເພີ່ມເຕີມ.
183
ຕັ້ງຄ່າ
4 ແຕະ
ຢູ່ຂ້າງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ ສຽງສື່ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
5 ເລືອກອຸປະກອນອື່ນຈາກລາຍການ ແລະ ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ ສຽງສື່ ຂອງມັນ.
ການຖອນຈັບຄູ່ອຸປະກອນບລູທູດ
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ບລູທູດ.
ອຸປະກອນສະແດງອຸປະກອນທີ່ຖືກຈັບຄູ່ໃນລາຍການ.
2 ແຕະ
ຢູ່ຂ້າງຊື່ອຸປະກອນເພື່ອຖອນຈັບຄູ່.
3 ແຕະ ແຍກຄູ່.
ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ
ຫຼຸດການນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານລົງໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງສົ່ງ ຫຼື
ຮັບຂໍ້ມູນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ → ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ແລະ
ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.
ເມື່ອຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ໄອຄອນ
ເປີດໃຊ�ງານຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂ�້ມູນ
ແລ�ວ
ເພື່ອເລືອກແອັບທີ່ຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຂໍ້ຈ�ຳກັດ, ແຕະ ອະນຸຍາດແອັບໃນຂະນະຕົວ​
ປະ​ຢັດຂໍ້ມູນເປີດ ແລະ ເລືອກແອັບ.
184
ຕັ້ງຄ່າ
NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອ່ານແທັກການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃກ້ (NFC)
ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອເຮັດການຊ�ຳລະ
ແລະ ຊື້ປີ້ສ�ຳລັບການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເຫດການຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແອັບທີ່ຕ້ອງການ.
ອຸປະກອນມີເສົາອາກາດ NFC ພາຍໃນເຄື່ອງ. ຈັດການອຸປະກອນຢ່າງລະມັດລະວັງ
ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເສົາອາກາດ NFC ເສຍຫາຍ.
ການອ່ານຂໍ້ມູນຈາກແທັກ NFC
ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ NFC ເພື່ອສົ່ງຮູບ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃສ່ອຸປະກອນອື່ນ ແລະ
ອ່ານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນຈາກແທັກ NFC.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2 ວາງພື້ນທີ່ເສົາອາກາດ NFC ເທິງດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃກ້ແທັກ NFC.
ຂໍ້ມູນຈາກແທັກຈະປະກົດຂຶ້ນ.
ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນຖືກເປີດຢູ່ ແລະ ປົດລັອກແລ້ວ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,
ອຸປະກອນຈະບໍ່ອ່ານແທັກ NFC ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ.
185
ຕັ້ງຄ່າ
ການເຮັດການຊ�ຳລະດ້ວຍຄຸນສົມບັດ NFC
ກ່ອນທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ NFC ເພື່ອເຮັດການຊ�ຳລະ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນການບໍ
ລິການການຊ�ຳລະຜ່ານມືຖື. ເພື່ອລົງທະບຽນ ຫຼື ຮັບເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບໍລິການ,
ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2 ສ�ຳຜັດພື້ນທີ່ເສົາອາກາດ NFC ເທິງດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ເຄື່ອງອ່ານບັດ NFC.
ເພື່ອຕັ້ງແອັບການຊ�ຳລະມາດຕະຖານ, ເປີດໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → NFC
ແລະການຊ�ຳ​ລະ → ແຕະ ແລະຈ່າຍ → ການຊໍາລະ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກແອັບ.
ລາຍການບໍລິການຊ�ຳລະອາດຈະບໍ່ລວມທັງແອັບການຊ�ຳລະທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ.
ການສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄຸນສົມບັດ NFC
ອະນຸຍາດມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເມື່ອເສົາອາກາດ NFC ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານສ�ຳຜັດເສົາອາກາດ
NFC ຂອງອຸປະກອນອື່ນ.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → NFC ແລະການຊ�ຳ​ລະ ແລະແຕະສະວິດທ໌
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2 ແຕະສະວິດທ໌ ແອນດຣອຍບີມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
3 ເລືອກລາຍການ ແລະ ສ�ຳຜັດເສົາອາກາດ NFC ຂອງອຸປະກອນອື່ນໃສ່ເສົາອາກາດ NFC
ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
186
ຕັ້ງຄ່າ
4 ເມື່ອ ສໍາຜັດເພື່ອບີມ. ປະກົດໃນໜ້າຈໍ, ແຕະໜ້າຈໍອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອສົ່ງລາຍການ.
ຖ້າອຸປະກອນທັງສອງພະຍາຍາມຈະສົ່ງຂໍ້ມູນພ້ອມໆກັນ, ການໂອນໄຟລ໌ອາດຈະບໍ່ສ�ຳເລັດ.
ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ
ໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນກັບອຸປະກອນ
ອື່ນ ເມື່ອການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍບໍ່ມີຢູ່. ການເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດຖືກເຮັດຜ່ານ Wi-Fi, USB ຫຼື ບລູທູດ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ.
ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
• ຮັ ອດສະປັອດມືຖ:ື ໃຊ້ຮັອດສະປັອດມືຖືເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນກັບຄ
ອມພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນ.
• ການເຊື
່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍດ້ວຍບລູທູດ: ໃຊ້ການເຊື່ອມໂຍງບລູທູດເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ
ມືຖືຂອງອຸປະກອນກັບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນຜ່ານບລູທູດ.
• ການເຊື
່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍ USB: ໃຊ້ການເຊື່ອມໂຍງ USB ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອ
ງອຸປະກອນກັບຄອມພິວເຕີຜ່ານ USB. ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີແລ້ວ, ອຸປະກອນຈະຖືກໃ
ຊ້ເປັນໂມເດມໄວເລສສ�ຳລັບຄອມພິວເຕີ.
187
ຕັ້ງຄ່າ
ການໃຊ້ຮັອດສະປັອດມືຖື
ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນຂອງ
ທ່ານກັບອຸປະກອນອື່ນ.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ →
ຮັອດສະປັອດມືຖ.ື
2 ແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ປະກົດຂຶ້ນເທິງແຖບສະຖານະ. ອຸປະກອນອື່ນສາມາດຊອກຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ໄອຄອນ
ໃນລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
ເພື່ອຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສ�ຳລັບຮັອດສະປັອດມືຖື, ແຕະ → ກ�ຳນົດຄ່າຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ
ເລືອກລະດັບຂອງຄວາມປອດໄພ. ຈາກນັ້ນ, ປ້ອນລະຫັດຜ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ບັນທຶກ.
3 ໃນໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນອື່ນ, ຊອກຫາ ແລະ ເລືອກອຸປະກອນຂອງທ່ານຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ
Wi-Fi.
4 ໃນອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່, ໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງອຸປະກອນ ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ.
ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM (ລຸ້ນ SIM ຄູ່)
ເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ແລະ ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ເອງ. ເບິ່ງ ການໃຊ້ແຜ່ນ SIM
ຫຼື USIM ຄູ່ (ລຸ້ນ SIM ຄູ່) ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ຕົວຈັດການແຜ່ນ SIM.
• ໂທ:
ເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສ�ຳລັບການໂທດ້ວຍສຽງ.
• ຂໍ ຄ
້ ວາມໜັງສື: ເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສ�ຳລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.
• ຂໍ ມ
້ ູນມືຖື: ເລືອກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ສ�ຳລັບການບໍລິການຂໍ້ມູນ.
• ຢື ນຢັນແຜ່ນ SIM ສໍາລັບໂທ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງໜ້າຕ່າງປັອບອັບການເລືອກແຜ່ນ
SIM ຫຼື USIM ເມື່ອໂທກັບ ຫຼື ໂທຈາກຂໍ້ຄວາມ. ໜ້າຕ່າງປັອບອັບຈະປະກົດຂຶ້ນຖ້າແຜ່ນ SIM
ຫຼື USIM ຖືກໃຊ້ສຳ� ລັບການໂທກ່ອນໜ້າເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມຈະແຕກຕ່າງຈາກແຜ່ນ SIM ຫຼື
USIM ທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
• SIM
ຄູ່ເປີດທຸກຄັ້ງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອະນຸຍາດສາຍໂທເຂົ້າຈາກແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM
ອື່ນໃນລະຫວ່າງການໂທ.
ເມື່ອຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບການ
ໂອນສາຍໂທ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
188
ຕັ້ງຄ່າ
ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດອື່ນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້ໄ​ ຂ​ເພີ່ມເຕີມ.
• ການສະແກນອຸ
ປະກອນໃກ້ຄຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສະແກນຫາອຸປະກອນໃກ້ຄຽງເພື່ອຄວບຄຸ
ມໃສ່.
• ການພິ
ມ: ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ.
ທ່ານສາມາດຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ເພີ່ມອັນໜຶ່ງດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອພິມໄຟລ໌. ເບິ່ງ ການພິມ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• MirrorLink:
ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ MirrorLink ເພື່ອຄວບຄຸມແອັບ MirrorLink ຂອງອຸປະກອນ
ຂອງທ່ານໃນຈໍພາບຂອງພາຫານະ. ເບິ່ງ MirrorLink ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ດາວໂຫຼ
ດ ບູສເຕີ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອດາວໂຫຼດໄຟລ໌ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ 30 MB, ໃຫ້ໄວຂຶ້ນຜ່ານ
Wi-Fi ແລະ ເຄືອຂ່າຍມືຖືພ້ອມໆກັນ. ເບິ່ງ ດາວໂຫຼດ ບູສເຕີ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• VPN:
ຕັ້ງເຄືອຂ່າຍສະເໝືອນຈິງ (VPN) ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍສ່ວ
ນຕົວຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື ບໍລິສັດ.
• ອີ ເທີເນັດ: ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຕໍ່ອີເທີເນັດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄືອຂ່າຍແບບມີສາຍ ແລະ
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ.
ການພິມ
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ. ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່
ອຸປະກອນກັບເຄື່ອງພິມຜ່ານ Wi-Fi ຫຼື Wi-Fi Direct ແລະ ພິມຮູບ ຫຼື ເອກະສານ.
ບາງເຄື່ອງພິມອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນກັບອຸປະກອນ.
ເພີ່ມປລັກອິນເຄື່ອງພິມ
ເພີ່ມປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໃສ່.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ → ການພິມ
→ ເພີ່ມການບໍລິການ.
2 ຊອກຫາປລັກອິນເຄື່ອງພິມໃນ Play Store.
3 ເລືອກປລັກອິນເຄື່ອງພິມ ແລະ ຕິດຕັ້ງມັນ.
189
ຕັ້ງຄ່າ
4 ເລືອກປລັກອິນເຄື່ອງພິມ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ອຸປະກອນຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi
ດຽວກັນກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
5 ເລືອກເຄື່ອງພິມທີ່ຈະເພີ່ມ.
ເພື່ອເພີ່ມເຄື່ອງພິມດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ → ເພີ່ມເຄື່ອງພິມ.
ການພິມເນື້ອໃນ
ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ຮູບ ຫຼື ເອກະສານ, ເຂົ້າໃຊ້ລາຍການຕົວເລືອກ, ແຕະ ພິມ →
ທຸກເຄື່ອງພິມ... ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເຄື່ອງພິມ.
→
ວິທີການພິມອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.
MirrorLink
ທ່າສາມາດສະແດງໜ້າຈໍອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຈໍພາບຂອງພາຫານະ.
ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະ ເພື່ອຄວບຄຸມແອັບ MirrorLink ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່
ານໃນຈໍພາບຂອງພາຫານະ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້​ໄຂ​ເພີ່ມເຕີມ → MirrorLink.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານເຂົ້າກັນໄດ້ກັບພາຫານະທີ່ຮອງຮັບເວີຊັນ MirrorLink 1.1 ຫຼື
ສູງກວ່ານັ້ນ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະຜ່ານ MirrorLink
ເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ, ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
1 ຈັບຄູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະຜ່ານບລູທູດ.
ເບິ່ງ ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
2 ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະໂດຍໃຊ້ສາຍ USB.
ເມື່ອພວກມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ເຂົ້າໃຊ້ແອັບ MirrorLink ຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຈໍພາບ.
190
ຕັ້ງຄ່າ
ການສິ້ນສຸດການເຊື່ອມຕໍ່ MirrorLink
ຖອດສາຍ USB ຈາກອຸປະກອນ ແລະ ພາຫານະຂອງທ່ານ.
ດາວໂຫຼດ ບູສເຕີ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອດາວໂຫຼດໄຟລ໌ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ 30 MB, ໃຫ້ໄວ້ຂຶ້ນຜ່ານ Wi-Fi ແລະ
ເຄືອຂ່າຍມືຖືພ້ອມໆກັນ. ສັນຍານ Wi-Fi ທີ່ແຮງຂຶ້ນຈະໃຫ້ຄວາມໄວການດາວໂຫຼດໄວຂຶ້ນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ່ → ການຕັ້ງຄ່າການ​ແກ້ໄ​ ຂ​ເພີ່ມເຕີມ → ດາວໂຫຼດ
ບູສເຕີ.
• ຄຸ ນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ຖືກຮອງຮັບໂດຍບາງອຸປະກອນ.
• ທ່
ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຜ່ານເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເມື
່ອທ່ານດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່, ອຸປະກອນອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ. ຖ້າອຸປະກອນເກີນ
ອຸນຫະພູມທີ່ຕັ້ງໄວ້, ຄຸນສົມບັດຈະປິດ.
• ຖ້ າສັນຍານເຄືອຂ່າຍບໍ່ສະຖຽນ, ຄວາມໄວ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງຄຸນສົມບັດນີ້ອາ
ດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
• ຖ້ າ Wi-Fi ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍມືຖືມີຄວາມໄວໃນການໂອນຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັ
ນຫຼາຍ, ອຸປະກອນອາດຈະໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄວທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ.
• ຄຸ ນສົມບັດນີ້ຮອງຮັບໂປຣໂຕໂຄລການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບໄຮເປີແຕັກ (HTTP) 1.1 ແລະ ຄວ
າມປອດໄພການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບໄຮເປີແຕັກ (HTTPS). ຄຸນສົມບັດບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບໂປ
ຣໂຕໂຄລອື່ນ, ເຊັ່ນ FTP.
191
ຕັ້ງຄ່າ
ສຽງແລະການສັ່ນ
Options
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບສຽງຕ່າງໆໃນອຸປະກອນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະການສັ່ນ.
• ໂໝດສຽງ:
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ໂໝດສຽງ, ໂໝດການສັ່ນ ຫຼື ໂໝດງຽບ.
• ສັ ນ
່ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີສາຍໂທເຂົ້າ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນ ແລະ ຫຼິ້ນສຽງໂທເຂົ້າສ�ຳລັບສາຍໂທເຂົ້າ.
• ໃຊ້
ປຸ່ມລະດັບສຽງສ�ຳລັບມີເດຍ: ຕັ້ງອຸປະກອນ ເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບສຽງມີເດຍ
ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມລະດັບສຽງ.
• ປະລິ
ມານ: ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງສ�ຳລັບສຽງໂທເຂົ້າ, ເພງ ແລະ ວິດີໂອ, ສຽງຂອງລະບົບ ແລະ
ການແຈ້ງເຕືອນ.
• ລະດັ
ບການສັ່ນ: ປັບປ່ຽນການບັງຄັບຂອງການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍການສັ່ນ.
• ສຽງເອີ
້ນເຂົ້າ (ລຸ້ນ SIM ດຽວ): ປ່ຽນສຽງໂທເຂົ້າ.
ສຽງເອີ້ນເຂົ້າ (ລຸ້ນ SIM ຄູ່): ປ່ຽນສຽງໂທເຂົ້າສ�ຳລັບການໂທ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນ.
• ແບບການສັ
່ນສະເທືອນ: ເລືອກຮູບແບບການສັ່ນ.
• ສຽງການແຈ້
ງເຕືອນ: ປ່ຽນສຽງການແຈ້ງເຕືອນ.
• ຫ້
າມລົບກວນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດສຽງສາຍໂທເຂົ້າ, ສຽງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ມີເດຍ, ຍົກ
ເວັ້ນຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຖືກອະນຸຍາດ.
• ສຽງສໍ
າຜັດ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ມີສຽງດັງເມື່ອທ່ານເລືອກແອັບ ຫຼື ຕົວເລືອກໃນໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ.
• ສຽງລັ
ອກໜ້າຈໍ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ມີສຽງດັງເມື່ອທ່ານລັອກ ຫຼື ປົດລັອກໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ.
• ສຽງການສາກ:
ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ມີສຽງດັ່ງເມື່ອມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງສາກ.
• ຕອບສະໜອງການສັ
່ນ: ຕັ້ງໃຫ້ອຸປະກອນສັ່ນເມື່ອທ່ານແຕະປຸ່ມໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ
ແລະ ສ�ຳລັບການກະທ�ຳອື່ນໆ, ເຊັ່ນ ການແຕະລາຍການຄ້າງໄວ້.
• ສຽງປຸ
່ມກົດໂທ: ຕັ້ງໃຫ້ອຸປະກອນມີສຽງດັງເມື່ອທ່ານແຕະປຸ່ມໃນປຸ່ມໂທ.
• ສຽງຄີ
ບອດ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ມີສຽງດັງເມື່ອປຸ່ມຖືກສ�ຳຜັດ.
192
ຕັ້ງຄ່າ
• ການ​
ສັ່ນ​ຄບ
ີ​ ອດ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນເມື່ອປຸ່ມຖືກສ�ຳຜັດ.
• ຄຸ ນ​ນະ​ພາບ​ສຽງ​ແລະ​ເອັບ​ເຝັກ: ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສຽງເພີ່ມເຕີມ.
ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ງານໂໝດສຽງອ້ອມຮອບ. ເບິ່ງ Dolby Atmos
(ສຽງອ້ອມຮອບ) ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ສຽງແອັ
ບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຫຼິ້ນສຽງມີເດຍຈາກແອັບສະເພາະໃນລ�ຳໂພງບ
ລູທູດ ຫຼື ຊຸດຫູຟັງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແບບແຍກຈາກສຽງຂອງແອບອື່ນ. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຟັງສຽ
ງແອັບການກ�ຳນົດທິດທາງຜ່ານລ�ຳໂພງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກຳ� ລັງຟັງການຫຼິ້ນຈາກແ
ອັບເພງຜ່ານລ�ຳໂພງບລູທູດຂອງພາຫານະ.
Dolby Atmos (ສຽງອ້ອມຮອບ)
ເລືອກໂໝດສຽງອ້ອມຮອບທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສ�ຳລັບສຽງປະເພດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ຮູບເງົາ, ເພງ ແລະ
ສຽງເວົ້າ. ດ້ວຍ Dolby Atmos, ທ່ານສາມາດສ�ຳຜັດກັບສຽງທີ່ຍ້າຍໄປອ້ອມຮອບທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ສຽງແລະການສັ່ນ → ຄຸນນ
​ ະ​ພາບ​ສຽງ​ແລະ​ເອັບເ​ ຝັກ → Dolby
Atmos, ແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ຈາກ​ນັ້ນເລືອກໂໝດ.
ແຈ້ງເຕືອນ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນສ�ຳລັບແຕ່ລະແອັບ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແຈ້ງເຕືອນ.
ເພື່ອສະແດງກາໝາຍໄອຄອນ, ແຕະສະວິດທ໌ ກາໝາຍໄອຄອນແອັບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເພື່ອປ່ຽນຮູບແບບກາໝາຍ, ແຕະ ກາໝາຍໄອຄອນແອັບ.
ທີ່ມີເບີໂທ
ທີ່ບ�່ຕ�ອງມີເບີໂທ
ເພື່ອກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນເອງສ�ຳລັບແອັບເພີ່ມເຕີມ, ແຕະ ຂັ້ນສູງ ແລະ ເລືອກແອັບ.
193
ຕັ້ງຄ່າ
ຈໍສະແດງຜົນ
Options
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຈໍສະແດງ ແລະ ໜ້າຈໍຫຼັກ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ.
• ຄວາມສະຫວ່
າງ: ປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຈໍສະແດງຜົນ.
• ຄວາມແຈ້
ງອັດຕະໂນມັດ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຕິດຕາມການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງທ່ານ ແລະ
ນ�ຳໃຊ້ພວກມັນໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນສະພາບແສງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
• ຕົ ວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ: ເປີດໃຊ້ງານຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຕົວກັ່ນຕອງ.
ເບິ່ງ ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຕົ ວໜັງສື ແລະ ການຊູມໜ້າຈໍ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການຊູມໜ້າຈໍ ຫຼື ຂະໜາດ ແລະ
ຮູບແບບຕົວສັງສື.
• ໂໝດໜ້
າຈໍ: ປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍເພື່ອປັບປ່ຽນສີ ແລະ ຄວາມຄົມຊັດຂອງຈໍສະແດງຜົນ. ເບິ່ງ
ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຄວາມລະອຽດໜ້
າຈໍ: ປ່ຽນຄວາມລະອຽດໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ຄວາມລະອຽດໜ້າຈໍ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໜ້
າຫຼັກ: ປ່ຽນຂະໜາດຂອງຕາຕະລາງເພື່ອສະແດງລາຍການຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໜ້ອຍລົງໃນໜ້າຈໍຫຼັກ
ແລະ ອື່ນໆ.
• ແອັ
ບໜ້າຈໍເຕັມ: ເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ກັບສັດສ່ວນແບບເຕັມໜ້າຈໍ.
• ໂໝດງ່
າຍ: ສັບປ່ຽນເປັນໂໝດງ່າຍເພື່ອສະແດງໄອຄອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ແຜນຜັງທີ່ງ່າຍ
ຂຶ້ນໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ເຟຣມໄອຄອນ:
ຕັ້ງວ່າຈະສະແດງພື້ນຫຼັງເປັນເງົາເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄອຄອນໂດດເດັ່ນຂຶ້ນຫຼືບໍ່.
• ຂອບໜ້
າຈໍ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບຂອບໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ຂອບໜ້າຈໍ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຕົ ວຊີ້ບອກ LED: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໄຟສັນຍານ LED ເມື່ອທ່ານສາກແບັດເຕີຣີ,
ເມື່ອທ່ານມີການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ເມື່ອທ່ານເຮັດການບັນທຶກສຽງໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍຖືກປິດ.
• ແຖບສະແດງສະຖານະ:
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງສ�ຳລັບແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື
ໄຟສັນຍານຈໍສະແດງຜົນໃນແຖບສະຖານະ.
194
ຕັ້ງຄ່າ
• ແຖບການກ�ຳນົ
ດທິດທາງ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ. ເບິ່ງ
ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ) ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໝົ
ດເວລາໜ້າຈໍ: ຕັ້ງໄລຍະເວລາທີ່ອຸປະກອນລໍຖ້າກ່ອນປິດໄຟດ້ານຫຼັງຂອງຈໍສະແດງຜົນ.
• ບລັ
ອກການສ�ຳພັດໂດຍບັງເອີນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າຈໍຈາກການກວດຫາການປ້ອນ
ຂໍ້ມູນແບບສ�ຳຜັດເມື່ອມັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ມືດ, ເຊັ່ນ ຖົງສົ້ງ ຫຼື ກະເປົາ.
• ພາບພັ
ກໜ້າຈໍ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອເປີດໃຊ້ຮູບພັກໜ້າຈໍເມື່ອອຸປະກອນກ�ຳລັງສາກຢູ່. ເບິ່ງ
ພາບພັກໜ້າຈໍ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ
ຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍຕາລົງໂດຍການຈ�ຳກັດປະລິມານແສງສີຟ້າທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກໜ້າຈໍ.
ເມື່ອທ່ານກ�ຳລັງເບິ່ງວິດີໂອ HDR ຈາກການບໍລິການວິດີໂອ HDR ພິເສດ, ຕົວກັ່ນຕອງແສງ
ສີຟ້າອາດຈະບໍ່ຖືກນ�ຳໃຊ້.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ, ແລະ ແຕະສະວິດທ໌
ເປີດດຽວນີ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2 ລາກແຖບການປັບປ່ຽນ ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມທຶບຂອງຕົວກັ່ນຕອງ.
3 ເພື່ອຕັ້ງກ�ຳນົດເວລາທີ່ຈະນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າໃສ່ໜ້າຈໍ, ແຕະສະວິດທ໌
ເປີດຕາມເວລາທີ່ກ�ຳນົດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.
• ຕາເວັ
ນຕົກຫາຕາເວັນຂຶ້ນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ
ແລະ ປິດມັນໃນຕອນເຊົ້າ, ອີງຕາມຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.
• ກ�ຳນົ
ດການກ�ຳນົດເວລາເອງ: ຕັ້ງເວລາສະເພາະ ເພື່ອນ�ຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ.
195
ຕັ້ງຄ່າ
ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ
ເລືອກໂໝດໜ້າຈໍທີ່ເໝາະສົມສ�ຳລັບການເບິ່ງຮູບເງົາ ຫຼື ຮູບ ຫຼື ປັບປ່ຽນສີທີ່ສະແດງໃສ່ຄວາມຕ້ອງກ
ານຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານເລືອກໂໝດ ການສະແດງຜົນທີ່ດັດແປງໄດ້, ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນດຸນດ່ຽງ
ສີຈໍສະແດງຜົນຕາມຄ່າສີ.
ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈໍ ແລະ ເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
• ການສະແດງຜົ
ນທີ່ດັດແປງໄດ້: ສິ່ງນີ້ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຊ່ວງ, ການອີ່ມຕົວ ແລະ ຄວາມຄົ
ມຊັດຂອງສີຂອງຈໍສະແດງຜົນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປັບປ່ຽນຄວາມດຸນດ່ຽງສີ
ຂອງຈໍສະແດງຜົນຕາມຄ່າສີໄດ້.
• ຮູ ບເງົາ AMOLED: ສິ່ງນີ້ແມ່ນເໝາະສົມສ�ຳລັບການເບິ່ງວິດີໂອ.
• ຮູ ບຖ່າຍ AMOLED: ສິ່ງນີ້ແມ່ນເໝາະສົມສ�ຳລັບການເບິ່ງຮູບ.
• ພື
້ນຖານ: ສິ່ງນີ້ຖືກຕັ້ງເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ເໝາະສົມສ�ຳລັບການໃຊ້ທົ່ວໄປ.
• ທ່
ານສາມາດປັບປ່ຽນສີຈໍສະແດງຜົນໃນໂໝດ ການສະແດງຜົນທີ່ດັດແປງໄດ້
ເທົ່ານັ້ນ.
• ໂໝດ
ການສະແດງຜົນທີ່ດັດແປງໄດ້ ອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບແອັບພາກສ່ວນທີສາມ.
• ທ່
ານບໍ່ສາມາດປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ນຳ� ໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງແສງສີຟ້າ.
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມດຸ່ນດຽງສີໜ້າຈໍ
ເພີ່ມປະສິດທິພາບສີຈໍສະແດງຜົນໂດຍການປັບປ່ຽນໂທນສີໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ເມື່ອທ່ານລາກແຖບການປັບປ່ຽນສີໄປຍັງ ດີຫຼາຍ, ໂທນສີຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານລາກແຖບໄປຍັງ
ອຸ່ນ, ໂທນສີແດງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈໍ →
ການສະແດງຜົນທີ່ດັດແປງໄດ້.
2 ປັບປ່ຽນແຖບການປັບປ່ຽນສີຢູ່ກ້ອງ ຄວາມດຸນດ່ຽງສີໜ້າຈໍແບບເຕັມ.
ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງໜ້າຈໍຈະຖືກເພີ່ມປະສິດທິພາບ.
196
ຕັ້ງຄ່າ
ການປັບປ່ຽນໂທນສີໜ້າຈໍຕາມຄ່າສີ
ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດໂທສີບາງສ່ວນລົງໂດຍການປັບປ່ຽນຄ່າ ສີແ
​ ດງ, ສີຂຽວ ຫຼື ສີຟ້າ ຂອງແຕ່ລະສີ.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ໂໝດໜ້າຈໍ →
ການສະແດງຜົນທີ່ດັດແປງໄດ້.
2 ໝາຍຕິກ ຕົວເລືອກຂັ້ນສູງ.
3 ປັບປ່ຽນແຖບສີ ສີ​ແດງ, ສີຂຽວ ຫຼື ສີຟ້າ ໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ໜ້າຈໍຂອງໂທນສີໜ້າຈໍຈະຖືກປັບປ່ຽນ.
ຄວາມລະອຽດໜ້າຈໍ
ປ່ຽນຄວາມລະອຽດຂອງໜ້າຈໍ. ມັນຖືກຕັ້ງເປັນ FHD+ ຕາມມາດຕະຖານ. ຄວາມລະອຽດທີ່ສູງຂຶ້ນເ
ຮັດໃຫ້ຈໍສະແດງຜົນມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີຫຼາຍຂຶ້ນ.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ຄວາມລະອຽດໜ້າຈໍ.
2 ລາກແຖບການປັບປ່ຽນ ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມລະອຽດຂອງໜ້າຈໍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ນໍາໃຊ້.
ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນຂະນະນີ້ອາດຈະປິດເມື່ອທ່ານປ່ຽນແປງຄວາມລະອຽດ.
ພາບພັກໜ້າຈໍ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງເພື່ອສະແດງຮູບເປັນຮູບພັກໜ້າຈໍ ເມື່ອໜ້າຈໍປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຮູບພັກໜ້າຈໍຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນ ເມື່ອອຸປະກອນກ�ຳລັງສາກ.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ → ພາບພັກໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2 ເລືອກຕົວເລືອກ.
ຖ້າທ່ານເລືອກ ກອບຮູບ, ສະໄລດ໌ໂຊທີ່ມີຮູບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ຖ້າທ່ານເລືອກ
ຕາຕະລາງຮູບ, ຮູບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະປະກົດຂຶ້ນເປັນບັດນ້ອຍໆ ແລະ ທັບຊ້ອນກັນ.
3 ແຕະ
ເພື່ອເລືອກອາລະບ�ຳສ�ຳລັບຮູບທີ່ສະແດງຂຶ້ນ.
197
ຕັ້ງຄ່າ
4 ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດແລ້ວ, ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ.
ເພື່ອສະແດງຕົວຢ່າງຕົວເລືອກທີ່ເລືອກໄວ້, ແຕະ ເບິ່ງກ່ອນ.
ເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ຮູບພັກໜ້າຈໍຂອງທ່ານຖືກສະແດງຢູ່, ໜ້າຈໍຈະເປີດ.
ວອລເປເປີແລະຕີມ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສ�ຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ ຫຼື
ນ�ຳໃຊ້ຕີມຕ່າງໆກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ວອລເປເປີແລະຕີມ.
• ວອລເປເປີ
: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສ�ຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ຕີ ມ: ປ່ຽນຕີມຂອງອຸປະກອນ.
• ໄອຄອນ:
ປ່ຽນຮູບແບບໄອຄອນ.
• AOD:
ເລືອກຮູບເພື່ອສະແດງໃນ Always On Display.
ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ
Options
ເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າທີ່ຄວບຄຸມພວກມັນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ.
ການສັ່ນ ຫຼື ການມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບອຸປະກອນຫຼາຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ້ອນຂໍ້ມູນ
ແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈສ�ຳລັບບາງຄຸນສົມບັດໂດຍໃຊ້ເຊັນເຊີ.
• Smart
stay: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປິດການສະແດງໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�ຳລັງເບິ່ງມັນ.
• ເກມ:
ເປີດໃຊ້ງານ Game Launcher. ເບິ່ງ Game Launcher ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໂໝດມື
ຂ້າງດຽວ: ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການປະຕິບັດງານດ້ວຍມືຂ້າງດຽວເພື່ອຄວາມສະດວກສະ
ບາຍຂອງທ່ານເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນດ້ວຍມືຂ້າງດຽວ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
198
ຕັ້ງຄ່າ
• ທ່
າທາງເຊັນເຊີນິ້ວມື: ຕັອງອຸປະກອນເພື່ອເປີດ ຫຼື ປິດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
ເມື່ອທ່ານຮູບຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື. ຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ມີຢູ່ ເມື່ອເຊັນເ
ຊີກ�ຳລັງກວດຫາລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ.
• ເປີ
ດໃຊ້ງານກ້ອງຖ່າຍຮູບດ່ວນ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບໂດຍການກົດປຸ່ມເປີດ
ປິດສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ແອັ
ບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອຸປະກອນ: ເລືອກແອັບຕົວຊ່ວຍອຸປະກອນທີ່ຈະເປີດໃຊ້
ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມໂຮມຄ້າງໄວ້. ແອັບຕົວຊ່ວຍອຸປະກອນຈະຮວບຮວມຂໍ້ມູນຈາກໜ້າຈໍປະຈຸບັນ
ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
• ມັ ລຕິວິນໂດ: ເລືອກວິທີເປີດໃຊ້ຫຼາຍ​ໜ້າຕ
​ ່າງ.
• ແຄັ
ບເຈີອັດສະລິຍະ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອແຄັບເຈີໜ້າຈໍປະຈຸບັນ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດເລື່ອນໄດ້,
ແລະ ຕັດ ແລະ ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍທັນທີ.
• ໃຊ້
ຝາມືປັດເພື່ອແຄັບເຈີ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ
ເມື່ອທ່ານຮູດມືຂອງທ່ານໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຜ່ານໜ້າຈໍ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຮູບທີ່ຖືກແຄັບເຈີໃນ
ແກເລີຣີ.
ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ
ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.
• ໂທໂດຍກົ
ງ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອໂທອອກດ້ວຍສຽງໂດຍການຈັບອຸປະກອນຂຶ້ນ ແລະ
ຖືອຸປະກອນໃກ້ກັບຫູຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດຕໍ່.
• ການເຕື
ອນອັດສະລິຍະ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອເຕືອນທ່ານຖ້າທ່ານມີສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື
ຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ເມື່ອທ່ານຈັບອຸປະກອນຂຶ້ນມາ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຖ້າໜ້າຈໍຖືກເປີດ ຫຼື ອຸປະກອນບໍ່ຢູ່ໃນພື້ນຜິວທີ່ຮາບພຽງ.
• ປິ ດສຽງງ່າຍດາຍ: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອປິດສຽງສາຍໂທເຂົ້າ ຫຼື ໂມງປຸກໂດຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫ
ວຂອງຝ່າມື ຫຼື ຂວ້າມໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນລົງ.
• ຮູ ດເ​ ພື່ອ​ໂທ ຫຼສ
​ື ົ່ງຂ
​ ໍ້​ຄວາມ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໂທອອກ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ເມື່ອທ່ານຮູດໄປຊ້າຍ
ຫຼື ຂວາໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບໃນແອັບ ໂທລະສັບ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕໍ.່
• Dual
Messenger: ຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ ແລະ ໃຊ້ສອງບັນຊີແບບແຍກກັນສ�ຳລັບແອັບຕົວສົ່ງ
ຂໍ້ຄວາມດຽວກັນ. ເບິ່ງ Dual Messenger ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
199
ຕັ້ງຄ່າ
• ສົ ່ງຂໍ້ຄວາມ SOS: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມແນະນ�ຳໂດຍການກົດປຸ່ມເປີດປິດສາມຄັ້ງ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດສົ່ງການບັນທຶກສຽງພ້ອມກັບຂໍ້ຄວາມໄປຍັງຜູ້ຮັບໄດ້.
• ແຊຣ໌
ໂດຍກົງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວໃນແຜງຕົວເລືອກການແຊຣ໌
ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍກົງ.
• ຕົ ວເພີ່ມວິດີໂອ: ເພີ່ມຄຸນນະພາບຮູບຂອງວິດີໂອຂອງທ່ານ ເພື່ອມ່ວນຊື່ນກັບສີທີ່ສົດໃສ ແລະ
ມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນບາງແອັບ.
• ຄວາມໄວການສ�ຳຜັ
ດ: ເພີ່ມຄວາມໄວການສ�ຳຜັດຂອງໜ້າຈໍຂຶ້ນສ�ຳລັບໃຊ້ກັບກັນແຕກໜ້າຈໍ.
Dual Messenger
ຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ ແລະ ໃຊ້ສອງບັນຊີແບບແຍກກັນສ�ຳລັບແອັບຕົວສົ່ງຂໍ້ຄວາມດຽວກັນ.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Dual Messenger.
ແອັບທີ່ຮອງຮັບຈະປະກົດຂຶ້ນ.
2 ແຕະສະວິດທ໌ຂອງແອັບ ເພື່ອຕິດຕັ້ງເພື່ອຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ.
ແອັບທີສອງຈະຖືກຕິດຕັ້ງ. ໄອຄອນແອັບທີສອງຈະຖືກສະແດງດ້ວຍ . ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້
ເພື່ອແຍກພວກມັນຈາກກາ
ງເຕືອນຈາກແອັບທີສອງ, ການແຈ້ງເຕືອນຈະຖືກສະແດງດ້ວຍ
ນແຈ້ງເຕືອນຂອງແອັບທ�ຳອິດ.
ແອັບທີສອງ
• ຄຸ ນສົມບັດ Dual Messenger ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບແອັບ.
• ບາງຄຸ
ນສົມບັດຂອງແອັບອາດຈະຖືກຈ�ຳກັດສ�ຳລັບແອັບທີສອງ.
200
ຕັ້ງຄ່າ
ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ → Dual Messenger.
2 ແຕະສະວິດທ໌ຂອງແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການປິດໃຊ້ງານ ແລະ ແຕະ ປິດໃຊ້ງານ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງ.
ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແອັບທີສອງຈະຖືກລຶບ.
ຖ້າທ່ານຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທ�ຳອິດ, ແອັບທີສອງຈະຖືກລຶບເຊັ່ນດຽວກັນ.
ການບ�ຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ
ຄຸນສົມບັດການບ�ຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນໃຫ້ພາບລວມຂອງສະຖານະແບັດເຕີຣີ, ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ,
ຄວາມຈ�ຳ ແລະ ຄວາມປອດໄພລະບົບຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸ
ປະກອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ດ້ວຍການແຕະນິ້ວມືຂອງທ່ານ.
ແບັດເຕີຣີ
ຄວາມປອດໄພອຸປະກອນ
ໂໝດການປະຕິບັດ
ຄວາມຈ�າ
ບ�ອນເກັບຂ�້ມູນ
201
ຕັ້ງຄ່າ
ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການເພີ່ມປະສິດທິພາບດ່ວນ
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການບ�ຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ → ແກ້ໄຂດຽວນີ້ ຫຼື
ເພີ່ມປະສິດທິພາບດຽວນີ.້
ຄຸນສົມບັດການເພີ່ມປະສິດທິພາບດ່ວນປັບປຸງການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຜ່ານການກະທ�ຳຕໍ່ໄປ
ນີ້.
• ການລຶ
ບບາງຄວາມຈ�ຳ.
• ການລຶ
ບໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ ແລະ ການປິດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ.
• ການຈັ
ດການການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
• ການສະແກນແອັ
ບ ແລະ ມາລແວທີ່ແຄຊ໌ໄວ້.
ແບັດເຕີຣີ
ກວດເບິ່ງໄຟ ແລະ ເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ຂອງແບັດເຕີຣີ ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ. ສ�ຳລັບອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບໄຟ
ແບັດເຕີຣີຕ�່ຳ, ປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີໂດຍການເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການປະຢັດໄຟ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການບ�ຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ → ແບັດເຕີຣີ.
• ເວລາການນ�
ຳໃຊ້ທີ່ເຫຼືອຈະສະແດງເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກ່ອນໄຟແບັດເຕີຣີຈະໝົດ. ເວລາການ
ນ�ຳໃຊ້ທີ່ເຫຼືອອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດ
ງານຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ທ່
ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກບາງແອັບທີ່ໃຊ້ໂໝດການປະຢັດໄຟ.
ໂໝດປະຢັດໄຟ
• ປານກາງ:
ເປີດໃຊ້ງານໂໝດປະຢັດໄຟ ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາການນ�ຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີອອກໄປ.
• ສູ ງສຸດ: ໃນໂໝດປະຢັດໄຟສູງສຸດ, ອຸປະກອນຈະຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງໂດຍການນ
ຳໃຊ້ຕີມມືດ ແລະ ການຈ�ຳກັດແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່. ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ,
ຍົກເວັ້ນເຄືອຂ່າຍມືຖື, ຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ.
ການຈັດການແບັດເຕີຣີ
ທ່ານສາມາດປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີໂດຍການປ້ອງກັນແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງຈາກການໃຊ້ໄຟແບັດ
ເຕີຣີ ເມື່ອພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ງານ. ໝາຍຕິກແອັບຈາກລາຍການແອັບ ແລະ ແຕະ ປະຢັດໄຟ.
ນອກຈາກນີ້, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ ແລະ ຕັ້ງຕົວເລືອກ ຕົວຕິດຕາມໄຟແອັບ.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປກອນ ເພື່ອສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ ແລະ
ແຕະສະວິດທ໌ ການສາກດ້ວຍສາຍສາກໄວ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
202
ຕັ້ງຄ່າ
ໂໝດການປະຕິບັດ
ປ່ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຕາມການນ�ຳໃຊ້ຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ການຫຼິ້ນເກມ ຫຼື ເພງ,
ເພື່ອໄດ້ຮັບການປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການບ�ຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ → ໂໝດການປະຕິບັດ.
• ເພີ
່ມປະສິດທິພາບແລ້ວ (ແນະນ�ຳ): ດຸນດ່ຽງອາຍຸໃຊ້ງານແບັດເຕີຣີ ແລະ ຄວາມລະອຽດຂອ
ງໜ້າຈໍສ�ຳລັບການໃຊ້ງານໃນແຕ່ລະວັນ.
• ເກມ:
ເພີ່ມປະສົບການຫຼິ້ນເກມຂອງທ່ານຂຶ້ນໂດຍການເຮັດໃຫ້ເກມແລ່ນຢ່າງບໍ່ຂັດຂ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ.
• ບັ ນເທີງ: ນ�ຳໃຊ້ສຽງຄຸນນະພາບສູງພິເສດ, ຮູບທີ່ຖືກປັບປຸງ ແລະ
ການຕັ້ງຄ່າຈໍສະແດງຜົນສູງສຸດ ເພື່ອມ່ວນຊື່ນກັບເພງ ແລະ ວິດີໂອຂອງທ່ານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
• ການປະຕິ
ບັດງານສູງ: ນ�ຳໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າຈໍສະແດງຜົນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດ.
ການນ�ຳໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດ.
ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ
ກວດເບິ່ງສະຖານະຂອງຄວາມຈ�ຳທີ່ຖືກໃຊ້ແລະ ມີຢູ່.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການບ�ຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ → ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.
• ຄວາມຈຸ
ທີ່ມີຢູ່ຕົວຈິງຂອງຄວາມຈ�ຳພາຍໃນເຄື່ອງຈະໜ້ອຍກວ່າຄວາມຈຸທີ່ລະບຸໄວ້
ເພາະວ່າລະບົບປະຕິບັດການ ແລະ ແອັບມາດຕະຖານຄອບຄອງສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມ
ຈ�ຳ. ຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ອາດຈະປ່ຽນແປງເມື່ອທ່ານອັບເດດອຸປະກອນ.
• ທ່
ານສາມາດເບິ່ງຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ຂອງຄວາມຈ�ຳພາຍໃນເຄື່ອງໃນສ່ວນຂໍ້ກຳ� ນົດສ�ຳລັບອຸປະ
ກອນຂອງທ່ານໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ການຈັດການຄວາມຈ�ຳ
ເພື່ອລຶບໄຟລ໌ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່, ເຊັ່ນ ແຄຊ໌, ແຕະ ລຶບດຽວນີ.້ ເພື່ອລຶບໄຟລ໌ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ທ່ານບໍ່
ໄດ້ໃຊ້ອີກຕໍ່ໄປ, ເລືອກໝວດຢູ່ພາຍໃຕ້ ຂໍ້​ມູນຜ
​ ູ້​ໃຊ້. ຈາກນັ້ນ, ໝາຍຕິກລາຍການ ເພື່ອເລືອກ ແລະ
ແຕະ ລຶບ ຫຼື ຖອນການຕິດຕັ້ງ.
ຄວາມຈໍາ
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການບ�ຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ → ຄວາມຈໍາ.
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວອຸປະກອນຂອງທ່ານຂຶ້ນໂດຍການຢຸດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ,
ໝາຍຕິກແອັບຈາກລາຍການແອັບ ແລະ ແຕະ ລຶບດຽວນີ.້
203
ຕັ້ງຄ່າ
ຄວາມປອດໄພອຸປ
​ ະ​ກອນ
ກວດເບິ່ງສະຖານະຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດສະແກນຫາມາລແວໃນອຸປະ
ກອນຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການບ�ຳລຸງຮັກສາອຸປະກອນ → ຄວາມປອດໄພອຸປ
​ ະ​ກອນ →
ສະແກນໂທລະສັບ.
ແອັບ
ຈັດການແອັບຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງພວກມັນ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນການນ�ຳ
ໃຊ້ຂອງແອັບ, ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ການອະນຸຍາດຂອງພວກມັນ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື
ປິດໃຊ້ງານແອັບທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ແອັບ.
ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ
Options
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພອຸປະກອນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ.
ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີການລັອກໜ້າຈໍທີ່ເລືອກໄວ້.
• ປະເພດການລັ
ອກໜ້າຈໍ: ປ່ຽນວິທີການລັອກໜ້າຈໍ.
• Smart
Lock: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກຕົວມັນເອງ ເມື່ອກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື
ອຸປະກອນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ເບິ່ງ Smart Lock ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການຕັ
້ງຄ່າລັອກທີ່​ປອດ​ໄພ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການລັອກໜ້າຈໍສ�ຳລັບວິທີການລັອກທີ່ເລືອກໄວ້.
• ການສະແກນທີ
່ສະຫຼາດ: ລົງທະບຽນທັງໃບໜ້າແລະມ່ານຕາຂອງທ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍໄດ້
ສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ເບິ່ງ ການສະແກນທີ່ສະຫຼາດ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ການຈົ
ດຈ�ຳໃບໜ້າ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ
ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ເຄື
ອ
່ ງສະແກນມ່ານຕາ: ລົງທະບຽນມ່ານຕາຂອງທ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ
ການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
204
ຕັ້ງຄ່າ
• ເຄື
່ອງສະແກນລາຍນິ້ວມື: ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ
ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• Always
On Display: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍຖືກປິດຢູ່. ເບິ່ງ
Always On Display ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໂມງ
ແລະ FaceWidgets: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງລາຍການທີ່ສະແດງຢູ່ໃນ Always On
Display ຫຼື ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• ແຈ້
ງເຕືອນ: ຕັ້ງວ່າຈະສະແດງການແຈ້ງເຕືອນໃນ Always On Display ຫຼື
ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກຫຼືບໍ່ ແລະ ເລືອກການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຈະສະແດງ.
• ທາງລັ
ດແອັບ: ເລືອກແອັບທີ່ຈະສະແດງທາງລັດຫາພວກມັນໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
• Google
Play Protect: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອກວດຫາແອັບ ແລະ ພຶດຕິກ�ຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ແລະ ເຕືອນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ເອົາພວກມັນອອກໄປ.
• ຊອກຫາມື
ຖືຂອງຂ້ອຍ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດຊອກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ. ເຂົ້າໃ
ຊ້ເວັບໄຊທ໌ຊອກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ (findmymobile.samsung.com) ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ
ຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ.
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດອະນຸຍາດການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງ Google ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກ
ຕ້ອງຂຶ້ນຕື່ມກ່ຽວກັບຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ອັ ບເດດຄວາມປອດໄພ: ອັບເດດຊອບແວອຸປະກອນຂອງທ່ານຜ່ານການບໍລິການເຟີມແວຜ່ານ
ອາກາດ (FOTA). ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກ�ຳນົດເວລາການອັບເດດຊອບແວ.
• ຕິ ຄຕັ້ງແອັບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າແອັບຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.
• Samsung
Pass: ກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ປອດໄພຜ່ານຂໍ້ມູນໄບໂ
ອແມັດທຣິກຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ Samsung Pass ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ໂຟລເດີ
ທີ່ປອດໄພ: ສ້າງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ເພື່ອປົກປ້ອງເນື້ອໃນສ່ວນຕົວ ແລະ
ແອັບຂອງທ່ານຈາກຄົນອື່ນ. ເບິ່ງ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ຕົ ວຕິດຕາມການອະຍຸຍາດແອັບ: ຕັ້ງເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນເມື່ອການອະນຸຍາດທີ່ທ່ານເລືອກ
ຖືກໃຊ້ໂດຍແອັບທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານຢູ່. ທ່ານສາມາດຈັດການການຕັ້ງຄ່າຂອງແຕ່ລະແອັບ ແລະ ເບິ່ງປ
ະຫວັດການນ�ຳໃຊ້ການອະນຸຍາດຂອງພວກມັນ.
• ການເລີ
່ມຕົ້ນທີ່ປອດໄພ: ປົກປ້ອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍການຕັ້ງໃຫ້ມັນຕ້ອງມີກ
ານໃຊ້ລະຫັດປົດລັອກໜ້າຈໍເມື່ອເປີດອຸປະກອນ. ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນລະຫັດປົດລັອກ
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນອຸປະກອນ ແລະ ຮັບຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ.
205
ຕັ້ງຄ່າ
• ໃສ່
ລະຫັດແຜ່ນ SD: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃສ່ລະຫັດໄຟລ໌ໃນແຜ່ນຄວາມຈ�ຳ.
ຖ້າທ່ານຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ເປັນມາດຕະຖານຂອງໂຮງງານທີ່ມີການຕັ້ງຄ່ານີ້ເ
ປີດໃຊ້ງານຢູ່, ອຸປະກອນຈະບໍ່ສາມາດອ່ານໄຟລ໌ທີ່ຖືກໃສ່ລະຫັດຂອງທ່ານໄດ້. ປິດໃຊ້ງາ
ນການຕັ້ງຄ່ານີ້ກ່ອນຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່.
• ການຕັ
້ງຄ່າຄວາມປອດໄພອື່ນໆ: ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ.
Smart Lock
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກຕົວເອງ ແລະ ຍັງຄົງປົດລັອກຢູ່ເມື່ອກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື
ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງບ້ານຂອງທ່ານເປັນຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເມື່ອທ່ານຮອດບ້ານອຸປະກອນຂອງ
ທ່ານຈະກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ປົດລັອກຕົວເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
• ຄຸ ນສົມບັດນີ້ຈະມີຢູ່ໃຫ້ໃຊ້ຫຼັງຈາກທ່ານຕັ້ງວິທີລັອກໜ້າຈໍ.
• ຖ້ າທ່ານບໍ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນເວລາສີ່ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນ, ທ່າ
ນຈະຕ້ອງປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → Smart Lock.
2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3 ເລືອກຕົວເລືອກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງຄ່າ.
206
ຕັ້ງຄ່າ
ການສະແກນທີ່ສະຫຼາດ
ໂດຍໃຊ້ທັງໃບໜ້າ ແລະ ມ່ານຕາຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍ ແລະ ກວດສອບຕົວຕົນຂອ
ງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍ.
• ຄຸ ນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ຖ້ າທ່ານໃຊ້ສະແກນທີ່ສະຫຼາດເປັນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ໃບໜ້າ ແລະ ມ່ານຕາຂອງທ່າ
ນບໍ່ສາມາດຖືກໃຊ້ໄດ້ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍສ�ຳລັບຄັ້ງທ�ຳອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ.
ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ
ທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນໃບໜ້າ ແລະ ມ່ານຕາຂອງທ່ານ. ລະວັງຢ່າລືມຮູບແບບ,
PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.
• ຖ້ າມ່ານຕາຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈ�ຳ, ປົດລັອກອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN
ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນມ່ານຕາ ແລະ ຈາກນັ້ນລົງທະບຽ
ນມ່ານຕາຂອງທ່ານຄືນໃໝ່. ຖ້າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ,
ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນ ຖ້າທ່ານບໍ່ຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່. ຊ�ຳຊຸງຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກາ
ນສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລືມລະຫັດປົດ
ລັອກ.
• ຖ້ າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍເປັນ ເລື່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີ, ເຊິ່ງຈະບໍ່ປອດໄພ, ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທ
ຣິກທັງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກລຶບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານ
ໃນແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດ, ເຊັ່ນ Samsung Pass, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອ
ແມັດທຣິກຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.
207
ຕັ້ງຄ່າ
ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການໃຊ້ສະແກນທີ່ສະຫຼາດ
ກ່ອນໃຊ້ສະແກນທີ່ສະຫຼາດ, ໃຫ້ຄ�ຳນຶງເຖິງຂໍ້ຄວນລະວັງຕໍ່ໄປນີ້.
• ເພື
່ອປ້ອງກັນຕາຂອງທ່ານ, ຮັກສາໃຫ້ໜ້າຈໍຫ່າງຈາກໃບໜ້າຂອງທ່ານຢ່າງໜ້ອຍ 20 cm
ເມື່ອໃຊ້ການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາ.
• ຖ້ າທ່ານຕິດກັນແຕກຂອງໜ້າຈໍ (ຟີມກັນແຕກlສະເພາະ, ກັນແຕກທີ່ເປັນແກ້ວ ແລະ ອື່ນໆ.),
ການຈົດຈ�ຳອາດຈະຫຼົ້ມເຫຼວ.
• ຢ່ າໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ກັບເດັກເກີດ​ໃໝ່. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ສາຍຕາຂອງພວກເຂົາເສ
ຍໄດ້.
• ໃຜກໍ
່ຕາມທີ່ປະສົບກັບອາການວິນຫົວ, ຊັກ, ສູນເສຍການຮັບຮູ້, ການໝົດສະຕິ ຫຼື ອາກາ
ນອື່ນໆທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບພະຍາດບ້າໝູ ຫຼື ມີປະຫວັດທາງກ�ຳມະພັນທີ່ກ່ຽວກັບອາການ ຫຼື
ພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ຄວນປຶກສາທ່ານໝໍກ່ອນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
• ການສະແກນທີ
່ສະຫຼາດບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ສ�ຳລັບຈຸດປະສົງເພື່ອການບົ່ງມະຕິ, ການປິ່ນປົວພະຍາດ ຫຼື
ຈຸດປະສົງທາງການແພດແບບປ້ອງກັນ.
• ໂທລະສັ
ບຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກປົດລັອກໄດ້ໂດຍຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັບທ່ານ.
• ຮັ ກສາໃຫ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານປອດໄພ ແລະ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນປົດລັອກໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
ສ�ຳລັບການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ ແລະ ມ່ານຕາທີ່ດີກວ່າ
ໂທລະສັບອາດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳມ່ານຕາ ຫຼື ໃບໜ້າຂອງທ່ານ ເມື່ອ:
• ບາງສິ
່ງບາງຢ່າງຈະປ້ອງກັນມຸມມອງທີ່ດີຂອງໃບໜ້າ ແລະ ຕາຂອງທ່ານ (ເຊັ່ນ ແວ່ນຕາ,
ຄອນແທັກເລັນສ, ໝວກ, ໜັງຕາເບື້ອງລຸ່ມ, ການຜ່າຕັດຕາທີ່ຜ່ານມາ, ພະຍາດ, ຄວາມເປື້ອນ,
ຄວາມເສຍຫາຍກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍເກີນໄປ).
ການລົງທະບຽນມ່ານຕາ ແລະ ໃບໜ້າ
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → ການສະແກນທີ່ສະຫຼາດ.
2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ສ້າງອັນໜຶ່ງ.
208
ຕັ້ງຄ່າ
3 ອ່ານຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ ສືບຕໍ.່
4 ລົງທະບຽນໃບໜ້າ ແລະ ມ່ານຕາຂອງທ່ານ.
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເບິ່ງ ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ ແລະ ການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາ.
ເມື່ອໜ້າຈໍປົດລັອກດ້ວຍສະແກນທີ່ສະຫຼາດປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ເປີດ ເພື່ອໃຊ້ໃບໜ້າ ແລະ
ມ່ານຕາຂອງທ່ານໃນການປົດລັອກໜ້າຈໍ.
ການລຶບຂໍ້ມູນໃບໜ້າ ແລະ ມ່ານຕາທີ່ລົງທະບຽນໄວ້
ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນໃບໜ້າ ແລະ ມ່ານຕາທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → ການສະແກນທີ່ສະຫຼາດ.
2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3 ແຕະ ເອົາຂໍ້ມູນໃບໜ້າ ແລະ ມ່ານຕາອອກໄປ.
ເມື່ອຂໍ້ມູນໃບໜ້າ ແລະ ມ່ານຕາທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຖືກລຶບແລ້ວ, ຄຸນສົມບັດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈ
ະຖືກປິດໃຊ້ງານເຊັ່ນດຽວກັນ.
ການປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ການສະແກນທີ່ສະຫຼາດ
ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າ ແລະ ມ່ານຕາຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື
ລະຫັດຜ່ານ.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → ການສະແກນທີ່ສະຫຼາດ.
2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3 ແຕະສະວິດທ໌ ການປົດລັອກການສະແກນທີ່ສະຫຼາດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
4 ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ເບິ່ງໄປທີ່ໜ້າຈໍ.
ເມື່ອໃບໜ້າ ແລະ ມ່ານຕາຂອງທ່ານຖືກຈົດຈ�ຳແລ້ວ, ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍບໍ່
ຕ້ອງໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍເພີ່ມເຕີມໃດໜຶ່ງ. ຖ້າໃບໜ້າ ແລະ ມ່ານຕາຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈ�ຳ,
ໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
209
ຕັ້ງຄ່າ
ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ
ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າຂອງທ່ານ.
• ຖ້ າທ່ານໃຊ້ໃບໜ້າຂອງທ່ານເປັນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກໃຊ້ໄດ້ເພື່
ອປົດລັອກໜ້າຈໍສ�ຳລັບຄັ້ງທ�ຳອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ. ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້
ອງປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນໃ
ບໜ້າ. ລະວັງຢ່າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.
• ຖ້ າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍເປັນ ເລື່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີ, ເຊິ່ງຈະບໍ່ປອດໄພ, ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທ
ຣິກທັງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກລຶບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານ
ໃນແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດ, ເຊັ່ນ Samsung Pass, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອ
ແມັດທຣິກຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.
ຂໍ້ຄວນລະວັງສ�ຳລັບການໃຊ້ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ
ກ່ອນໃຊ້ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າເພື່ອປົດລັອກອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ຈົ່ງຄ�ຳນຶງເຖິງຂໍ້ຄວນລະວັງຕໍ່ໄປນີ້.
• ອຸ ປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກປົດລັອກໄດ້ໂດຍຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ໂດຍບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັ
ບຮູບຂອງທ່ານ.
• ການຈົ
ດຈ�ຳໃບໜ້າມີຄວາມປອດໄພໜ້ອຍກວ່າຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.
ສ�ຳລັບການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າທີ່ດີກວ່າ
ພິຈາລະນາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເມື່ອໃຊ້ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ:
• ພິ ຈາລະນາເງື່ອນໄຂເມື່ອລົງທະບຽນ, ເຊັ່ນ ການໃສ່ແວ່ນຕາ, ໝວກ, ໜ້າກາກ, ໜວດ ຫຼື
ການແຕ່ງໜ້າທີ່ໜ້າ
• ເບິ
່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ແລະ ເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບສະອາດໃນເ
ວລາລົງທະບຽນ
• ເບິ
ງ່ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບຂອງທ່ານບໍ່ມົວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ດີຂຶ້ນ
ການລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານ
ສ�ຳລັບການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າທີ່ດີກວ່າ, ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງ ຫຼື
ອອກຈາກແສງແດດໂດຍກົງ.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ.
2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ສ້າງອັນໜຶ່ງ.
210
ຕັ້ງຄ່າ
3 ອ່ານຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ ສືບຕໍ.່
4 ຖືອຸປະກອນໂດຍຫັນໜ້າຈໍໄປຫາທ່ານ ແລະ ເບິ່ງທີ່ໜ້າຈໍ.
5 ວາງຕ�ຳແໜ່ງໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ຂ້າງໃນວົງມົນໃນໜ້າຈໍ.
ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະສະແກນໃບໜ້າຂອງທ່ານ.
ຖ້າການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ໃຊ້ງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແຕະ
ເອົາຂໍ້ມູນໃບໜ້າອອກໄປ ເພື່ອເອົາໃບໜ້າທີ່ລົງທະບຽນຂອງທ່ານອອກໄປ ແລະ
ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.
ການລຶບຂໍ້ມູນໃບໜ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນ
ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນໃບໜ້າທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ.
2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3 ແຕະ ເອົາຂໍ້ມູນໃບໜ້າອອກໄປ.
ເມື່ອໃບໜ້າ​ທີ່​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ໄວ້ຖືກລຶບແລ້ວ, ຄຸນສົມບັດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກປິດໃຊ້ງານເຊັ່ນ
ດຽວກັນ.
ການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ.
2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
211
ຕັ້ງຄ່າ
3 ແຕະສະວິດທ໌ ປົດລັອກດ້ວຍໃບໜ້າ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຫຼຸດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າໃນຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອ,
ແຕະສະວິດທ໌ ການຈົດຈ�ຳທີ່ໄວຂຶ້ນ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານມັນ. ສິ່ງນີ້ອາດຈະປິດໃຊ້ງານຄວາມໄວ
ການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າ.
4 ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ເບິ່ງໄປທີ່ໜ້າຈໍ.
ເມື່ອໃບໜ້າຂອງທ່ານຖືກຈົດຈ�ຳແລ້ວ, ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍ
ເພີ່ມເຕີມໃດໜຶ່ງ. ຖ້າໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈ�ຳ, ໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາ
ຄຸນສົມບັດການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາໃຊ້ລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງມ່ານຕາຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບຮ່າງ
ແລະ ຮູບແບບຂອງພວກມັນ, ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຂໍ້ມູນມ່ານຕາຂ
ອງທ່ານສາມາດຖືກໃຊ້ສຳ� ລັບຈຸດປະສົງຂອງການຮັບຮອງຕ່າງໆ. ຫຼັງຈາກລົງທະບຽນມ່ານຕາຂອງທ່າ
ນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ມ່ານຕາຂອງທ່ານສ�ຳລັບຄຸນສົມບັດຕໍ່ໄປນີ້:
• Samsung
Pass (ການກວດສອບ Samsung account ແລະ ການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບ)
• ການລັ
ອກໜ້າຈໍ
• ໂຟລເດີ
ທີ່ປອດໄພ
• ຄຸ ນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ຖ້ າທ່ານໃຊ້ມ່ານຕາຂອງທ່ານເປັນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ມ່ານຕາຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກໃຊ້ໄດ້ເ
ພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍສ�ຳລັບຄັ້ງທ�ຳອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ. ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່ານຈະ
ຕ້ອງປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນ
ມ່ານຕາ. ລະວັງຢ່າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.
• ຖ້ າມ່ານຕາຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈ�ຳ, ປົດລັອກອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN
ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນມ່ານຕາ ແລະ ຈາກນັ້ນລົງທະບຽ
ນມ່ານຕາຂອງທ່ານຄືນໃໝ່. ຖ້າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ,
ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນ ຖ້າທ່ານບໍ່ຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່. ຊ�ຳຊຸງຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກາ
ນສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລືມລະຫັດປົດ
ລັອກ.
• ຖ້ າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍເປັນ ເລື່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີ, ເຊິ່ງຈະບໍ່ປອດໄພ, ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທ
ຣິກທັງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກລຶບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານ
ໃນແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດ, ເຊັ່ນ Samsung Pass, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອ
ແມັດທຣິກຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.
212
ຕັ້ງຄ່າ
ຂໍ້ຄວນລະວັງສ�ຳລັບການໃຊ້ການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາ
ກ່ອນໃຊ້ການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາ, ໃຫ້ຄຳ� ນຶງເຖິງຂໍ້ຄວນລະວັງຕໍ່ໄປນີ້.
• ເພື
່ອປ້ອງກັນຕາຂອງທ່ານ, ຮັກສາໃຫ້ໜ້າຈໍຫ່າງຈາກໃບໜ້າຂອງທ່ານຢ່າງໜ້ອຍ 20 cm
ເມື່ອໃຊ້ການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາ.
• ຖ້ າທ່ານຕິດກັນແຕກຂອງໜ້າຈໍ (ຟີມກັນແຕກlສະເພາະ, ກັນແຕກທີ່ເປັນແກ້ວ ແລະ ອື່ນໆ.),
ການຈົດຈ�ຳອາດຈະຫຼົ້ມເຫຼວ.
• ຢ່ າໃຊ້ການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາກັບເດັກເກີດ​ໃໝ່. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ສາຍຕາຂອງພວກ
ເຂົາເສຍໄດ້.
• ໃຜກໍ
່ຕາມທີ່ປະສົບກັບອາການວິນຫົວ, ຊັກ, ສູນເສຍການຮັບຮູ້, ການໝົດສະຕິ ຫຼື ອາກາ
ນອື່ນໆທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບພະຍາດບ້າໝູ ຫຼື ມີປະຫວັດທາງກ�ຳມະພັນທີ່ກ່ຽວກັບອາການ ຫຼື
ພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ຄວນປຶກສາທ່ານໝໍກ່ອນໃຊ້ການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາ.
• ຂໍ ມ
້ ູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ຖືກສະສົມ ແລະ ຈັດເກັບໄວ້ໃນເຄື່ອງໂດຍເຄື່ອງສະແກນມ່ານຕາບໍ່ໄດ້ມີ
ໄວ້ສ�ຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການບົ່ງມະຕິ, ການປິ່ນປົວພະຍາດ ຫຼື ຈຸດປະສົງທາງການແພດແບບເຊີ
ງປ້ອງກັນໃດໜຶ່ງ.
ສ�ຳລັບການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາທີ່ດີກວ່າ
ໂທລະສັບອາດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳດວງຕາຂອງທ່ານ ເມື່ອ:
• ບາງສິ
່ງບາງຢ່າງຈະປ້ອງກັນກ້ອງຖ່າຍຮູບຈາກການໄດ້ຮັບມຸມມອງທີ່ດີຂອງມ່ານຕາຂອງທ່
ານ (ເຊັ່ນ ແວ່ນຕາ, ໜັງຕາເບື້ອງລຸ່ມ, ການຜ່າຕັດຕາທີ່ຜ່ານມາ, ພະຍາດ, ຄວາມເປື້ອນ,
ຄວາມເສຍຫາຍກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍເກີນໄປ).
• ແສງແມ່
ນແຕກຕ່າງຫຼາຍຈາກເວລາທີ່ທ່ານບັນທຶກມ່ານຕາຂອງທ່ານ (ເຊັ່ນ
ແສງແດດສ່ອງໂດຍກົງ).
ຖືອຸປະກອນຂອງທ່ານຫ່າງຈາກໃບໜ້າຂອງທ່ານປະມ່ານ 25–35 cm ດ້ວຍຫັນໜ້າຈໍໄປທາງທ່ານ.
25–35 cm
213
ຕັ້ງຄ່າ
ການລົງທະບຽນມ່ານຕາ
ອຸປະກອນສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນມ່ານຕາຂອງໜຶ່ງຄົນເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້
ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຊຸດຂອງມ່ານຕາ.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → ເຄື່ອງສະແກນມ່ານຕາ.
2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ສ້າງອັນໜຶ່ງ.
3 ອ່ານຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ ສືບຕໍ.່
ເພື່ອລົງທະບຽນໜຶ່ງມ່ານຕາຂອງດວງຕາຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ, ແຕະ ລົງທະບຽນພຽງແຕ່ 1
ມ່ານຕາ.
4 ຖືອຸປະກອນໂດຍຫັນໜ້າຈໍໄປຫາທ່ານ ແລະ ເບິ່ງທີ່ໜ້າຈໍ.
25–35 cm
214
ຕັ້ງຄ່າ
5 ວາງຕ�ຳແໜ່ງດວງຕາຂອງທ່ານຢູ່ໃນວົງມົນໃນໜ້າຈໍ ແລະ ມືນຕາຂອງທ່ານໃຫ້ກວ້າງ.
ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງການຈົດຈ�ຳໃບໜ້າຈະສະແກນມ່ານຕາຂອງທ່ານ.
ເມື່ອໜ້າຈໍປົດລັອກດ້ວຍມ່ານຕາປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ເປີດ ເພື່ອໃຊ້ມ່ານຕາຂອງທ່ານໃນການປົດລັ
ອກໜ້າຈໍ.
ການລຶບຂໍ້ມູນມ່ານຕາທີ່ລົງທະບຽນໄວ້
ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນມ່ານຕາທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → ເຄື່ອງສະແກນມ່ານຕາ.
2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3 ແຕະ ເອົາຂໍ້ມູນມ່ານຕາອອກໄປ.
ເມື່ອຂໍ້ມູນມ່ານຕາທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຖືກລຶບແລ້ວ, ຄຸນສົມບັດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກປິດໃຊ້ງາ
ນເຊັ່ນດຽວກັນ.
ການໃຊ້ Samsung Pass
ເມື່ອທ່ານລົງທະບຽນມ່ານຕາຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Pass ແລ້ວ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ພວກມັນກວ
ດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານ ຫຼື ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ເບິ່ງ Samsung Pass
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
215
ຕັ້ງຄ່າ
ການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍມ່ານຕາຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍມ່ານຕາຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → ເຄື່ອງສະແກນມ່ານຕາ.
2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3 ແຕະສະວິດທ໌ ການປົດລັອກດ້ວຍມ່ານຕາ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
4 ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ຮູດໄປທາງໃດໜຶ່ງ ແລະ ວາງຕ�ຳແໜ່ງຕາຂອງທ່ານຢູໃນວົງມົນໃນໜ້າຈໍເພື່
ອສະແກນມ່ານຕາຂອງທ່ານ.
25–35 cm
ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການຮູດໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ,
ແຕະສະວິດທ໌ ການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
216
ຕັ້ງຄ່າ
ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື
ເພື່ອໃຫ້ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືໃຊ້ງານໄດ້, ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ ແລະ
ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກລົງທະບຽນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ລາ
ຍນິ້ວມືຂອງທ່ານສ�ຳລັບຄຸນສົມບັດລຸ່ມນີ້:
• Samsung
Pass (ການກວດສອບ Samsung account ແລະ ການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບ)
• ການລັ
ອກໜ້າຈໍ
• ໂຟລເດີ
ທີ່ປອດໄພ
• ຄຸ ນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
• ການຈົ
ດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືໃຊ້ລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງແຕ່ລະລາຍນິ້ວມື ເພື່ອເພີ່ມຄວາ
ມປອດໄພໃຫ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຊັນເຊີລາຍນິ້ວມືຈະສັບສົນ
ສອງລາຍນິ້ວມືທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນມີໜ້ອຍຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເປັນກໍລະນີທີ່ຫາ
ຍາກທີ່ລາຍນິ້ວມືທີ່ແຍກກັນຈະຄ້າຍຄືກັນເຊິ່ງເຊັນເຊີອາດຈະຈົດຈ�ຳພວກມັນເປັນຄືກັນ
ໝົດທຸກຢ່າງ.
• ຖ້ າທ່ານໃຊ້ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເປັນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກໃ
ຊ້ໄດ້ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍສ�ຳລັບຄັ້ງທ�ຳອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ. ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່
ານຈະຕ້ອງປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທ
ະບຽນລາຍນິ້ວມື. ລະວັງຢ່າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.
• ຖ້ າລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈ�ຳ, ປົດລັອກອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN
ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື ແລະ ຈາກນັ້ນລົງທະບຽ
ນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານຄືນໃໝ່. ຖ້າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ,
ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນ ຖ້າທ່ານບໍ່ຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່. ຊ�ຳຊຸງຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກາ
ນສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລືມລະຫັດປົດ
ລັອກ.
• ຖ້ າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍເປັນ ເລື່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີ, ເຊິ່ງຈະບໍ່ປອດໄພ, ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທ
ຣິກທັງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກລຶບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານ
ໃນແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດ, ເຊັ່ນ Samsung Pass, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອ
ແມັດທຣິກຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.
217
ຕັ້ງຄ່າ
ສ�ຳລັບການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືທີ່ດີກວ່າ
ເມື່ອທ່ານສະແກນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານໃນອຸປະກອນ, ຈົ່ງຄ�ຳນຶງເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບ
ຕໍ່ກັບການປະຕິບັດງານຂອງຄຸນສົມ​ບັດ:
• ເຊັ
ນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື
ບໍ່ມີຮອຍຂີດ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກວັດຖຸທີ່ເປັນແມ່ເຫຼັກ, ເຊັ່ນ ຫຼຽນ, ລູກກະແຈ ແລະ
ສາຍສ້ອຍຄໍ.
• ການປິ
ດເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືດ້ວຍຟີມປ້ອງກັນ, ສະຕິກເກີ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ ອາ
ດຫຼຸດອັດຕາການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືລົງໄດ້. ຖ້າເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຖືກປິດດ້ວຍຟີມປ້ອງ
ກັນໃນຕອນຕົ້ນ, ເອົາມັນອອກໄປກ່ອນໃຊ້ເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື.
• ເບິ
່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື ແລະ ນິ້ວມືຂອງທ່ານສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ.
• ອຸ ປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຮອຍແຫ່ວ ຫຼື ແປ້ວ.
• ອຸ ປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຈາກນິ້ວມືນ້ອຍ ຫຼື ບາງ.
• ຖ້ າທ່ານງໍນິ້ວມືຂອງທ່ານ ຫຼື ໃຊ້ປາຍນິ້ວມື, ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ປິດເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມືທັງໝົດດ້ວຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ.
• ເພື
່ອປັບປຸງການປະຕິບັດງານການຈົດຈ�ຳ, ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງມືທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆທີ່ສຸດ
ເພື່ອປະຕິບັດງານນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ໃນ​
ສະ​ພາບ​​ແວດ​ລ້ອມ​ທ​ແ
​ ຶ້ນ​ໃນອຸປະກອນ. ຫຼີກຫຼ່ຽງການໃຊ້ຄຸນ
ີ່ ຫ້ງ, ໄຟ​ຟ້າ​ສະ​ຖິດ​​ສາ​ມາດ​ເກີດຂ
ສົມບັດນີ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຫ້ງ ຫຼື ກ່ອນໃຊ້ຄຸນສົມບັດ, ປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າສະຖິດອອກໂ
ດຍສ�ຳຜັດກັບວັດຖຸທີ່ເປັນໂລຫະ.
ການລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → ເຄື່ອງສະແກນລາຍນິ້ວມື.
2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ສ້າງອັນໜຶ່ງ.
218
ຕັ້ງຄ່າ
3 ຮູດນິ້ວມືຂອງທ່ານລົງລຸ່ມຜ່ານເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື.
ເຮັດຊ�ຳ້ ການກະທ�ຳນີ້ຈົນກວ່າລາຍນິ້ວມືຈະຖືກລົງທະບຽນ. ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການລົງທະບຽນລ
າຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ແຕະ ສໍາເລັດ.
ເມື່ອໜ້າຈໍປົດລັອກດ້ວຍລາຍນິ້ວມືປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ເປີດ ເພື່ອໃຊ້ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານໃນການ
ປົດລັອກໜ້າຈໍ.
ການລຶບລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້
ທ່ານສາມາດລຶບລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → ເຄື່ອງສະແກນລາຍນິ້ວມື.
2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3 ແຕະ ​ແກ້​ໄຂ.
4 ໝາຍຕິກລາຍນິ້ວມືທີ່ຈະລຶບ ແລະ ແຕະ ເອົາອອກ.
ການໃຊ້ Samsung Pass
ເມື່ອທ່ານລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Pass ແລ້ວ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ພວກມັນກ
ວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານ ຫຼື ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ເບິ່ງ Samsung Pass
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
219
ຕັ້ງຄ່າ
ການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → ເຄື່ອງສະແກນລາຍນິ້ວມື.
2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3 ແຕະສະວິດທ໌ ປົດລັອກລາຍນີ້ວມື ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ.
4 ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານເທິງເຊັນເຊີການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື ແລະ
ສະແກນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ.
Samsung Pass
Samsung Pass ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ,
ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ ຫຼື ແອັບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ປອດໄພຜ່ານຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ
ລາຍນິ້ວມື ຫຼື ມ່ານຕາ, ແທນການປ້ອນຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ.
ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Pass ແລະ ຕັ້ງເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄ
ຊທ໌ຕ່າງໆ ຫຼື ແອັບທີ່ຖືກຮອງຮັບໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຜ່ານ Samsung Pass.
• ເພື
ອ
່ ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ Wi-Fi ຫຼື
ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
• ເພື
ອ
່ ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung
account ຂອງທ່ານ. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເບິ່ງ Samsung account.
• ຄຸ ນສົມບັດການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ມີຢູ່ສ�ຳລັບເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຊ້ຜ່ານແອັບ
ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ເທົ່ານັ້ນ. ບາງເວັບໄຊທ໌ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.
220
ຕັ້ງຄ່າ
ການລົງທະບຽນ Samsung Pass
ກ່ອນໃຊ້ Samsung Pass, ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Pass.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → Samsung Pass.
2 ອ່ານຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້.
3 ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ
ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້.
4 ອ່ານ ແລະ ເຫັນດີນຳ� ຂໍ້ກຳ� ນົດ ແລະເງື່ອນໄຂ, ແລະ ແຕະ ຖັດໄປ.
5 ແຕະ ລາຍນິ້ວມື ຫຼື ມ່ານຕາ ແລະ ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື ຫຼື ມ່ານຕາຂອງທ່ານ.
ເບິ່ງ ການຈົດຈ�ຳລາຍນິ້ວມື ຫຼື ການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
6 ສະແກນລາຍນິ້ວມື ຫຼື ມ່ານຕາຂອງທ່ານ ແລະ ແຕະ ຖັດໄປ ເພື່ອສ�ຳເລັດການລົງທະບຽນ
Samsung Pass.
ຖ້າຕົວເລືອກ ເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ ຖືກໝາຍຕິກ, ໄອຄອນ Samsung Pass
ຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
ກວດສອບລະຫັດຜ່ານ Samsung account
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອກວດສອບລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກຂອງທ່ານແທນການປ້ອນລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ, ຕົວຢ່າງ,
ເມື່ອທ່ານຊື້ເນື້ອໃນຈາກ Galaxy Apps.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → Samsung Pass.
2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3 ແຕະ
→ ການຕັ້ງຄ່າ → Samsung account ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ໃຊ້ກັບ
Samsung Pass ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
221
ຕັ້ງຄ່າ
ການໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບການຕື່ມ ID ແລະ
ລະຫັດຜ່ານໃສ່ອັດຕະໂນມັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
1 ເປີດເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ໃສ່.
2 ປ້ອນຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະປຸ່ມລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌.
3 ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ທີ່ປະກົດຂຶ້ນຫຼືບໍ່,
ໃຫ້ໝາຍຕິກ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ດ້ວຍ Samsung Pass ແລະ ແຕະ ຈື່ໄວ້.
ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໃນ Samsung Pass
ເມື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌.
ການໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບທີ່ຮອງຮັບການຕື່ມ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານ
ໃສ່ອັດຕະໂນມັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
1 ເປີດແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ໃສ່.
2 ປ້ອນຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະປຸ່ມລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງແອັບ.
3 ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຫຼືບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ
ບັນທຶກ.
ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໃນ Samsung Pass
ເມື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບ.
ການຈັດການຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້
ເບິ່ງລາຍການຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໄວ້ເພື່ອໃຊ້ Samsung Pass ແລະ ຈັດ
ການຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → Samsung Pass.
2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
222
ຕັ້ງຄ່າ
3 ເລືອກເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຈາກລາຍການ.
4 ແຕະ
→ ແກ້ໄຂ ແລະ ແກ້ໄຂ ID, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຊື່ຂອງເວັບ ຫຼື ແອັບຂອງທ່ານ.
ເພື່ອລຶບເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບ, ແຕະ → ລຶບ.
ໂດຍໃຊ້ Samsung Pass ກັບເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆ
ເມື່ອໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ທ່ານສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ກັບ
Samsung Pass ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ເພື່ອເບິ່ງລາຍການຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass,
ເປີດໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → Samsung Pass ແລະ
ຈາກນັ້ນເລືອກແຖບເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບ. ຖ້າບໍ່ມີເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບ Samsung
Pass, ແຖບເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ.
• ເວັ
ບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື
ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
• ຊ� ຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກການ
ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຕ່າງໆຜ່ານ Samsung Pass.
ການລຶບຂໍ້ມູນ Samsung Pass ຂອງທ່ານ
ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດທຣິກ, ຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບ ແລະ ຂໍ້ມູນແອັບທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ກັບ
Samsung Pass ດ້ວຍ ລຶບຂໍ້ມູນ. ການເຫັນດີຂອງທ່ານຕໍ່ກັບຂໍ້ກ�ຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ແລະ
Samsung account ຂອງທ່ານຈະຍັງຄົງເປີດໃຊ້ຢູ່.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ → Samsung Pass.
2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
3 ແຕະ
→ ການຕັ້ງຄ່າ → ລຶບຂໍ້ມູນ.
4 ປ້ອນລະຫັດຜ່ານຊ�ຳຊຸງຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ແຕະ ຢືນຢັນ.
ຂໍ້ມູນ Samsung Pass ຂອງທ່ານຈະຖືກລຶບ.
223
ຕັ້ງຄ່າ
ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພປ້ອງກັນເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່,
ຈາກການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ. ທ່ານສາມາດຮັກສາເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ປອ
ດໄພໄດ້ເມື່ອອຸປະກອນຖືກປົດລັອກ.
ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພແມ່ນພື້ນທີ່ຈັດ​ເກັບຂ
​ ໍ້​ມູນແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ປອດໄພ. ຂໍ້ມູນໃນໂຟລເ
ດີທີ່ປອດໄພບໍ່ສາມາດຖືກໂອນໃສ່ອຸປະກອນອື່ນຜ່ານວິທີການແຊຣ໌ທີ່ບໍ່ຜ່ານການອະນຸມັດ,
ເຊັ່ນ USB ຫຼື Wi-Fi Direct. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກ�ຳນົດລະບົບປະຕິບັດການ ຫຼື
ການແກ້ໄຂຊອບແວເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຖືກລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ
ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້. ກ່ອນບັນທຶກຂໍ້ມູນໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ແບັກອັບ
ກັອບປີ້ຂອງຂໍ້ມູນໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນທີ່ປອດໄພແລ້ວ.
ການຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄຟ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
ຫຼືວ່າ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ໜ້າຈໍລັອກ ແລະຄວາມປອດໄພ →
ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
2 ແຕະ ເລີ່ມຕົ້ນ.
224
ຕັ້ງຄ່າ
3 ແຕະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
4 ເລືອກວິທີລັອກເພື່ອໃຊ້ສ�ຳລັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ
ເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງ.
ເພື່ອປ່ຽນຊື່ ຫຼື ສີໄອຄອນຂອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ → ປັບແຕ່ງໄອຄອນ.
• ເມື
່ອທ່ານເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກແອັບໂດຍໃຊ້ວິທີລັອ
ກທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
• ຖ້ າທ່ານລືມລະຫັດປົດລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຂອງທ່ານ,
ທ່ານສາມາດຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່ໂດຍໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ. ແຕະປຸ່ມຕັ້ງຄືນ
ໃໝ່ທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ ແລະ ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account
ຂອງທ່ານເຂົ້າ.
ການຕັ້ງລັອກອັດຕະໂນມັດສ�ຳລັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອມັນບໍ່ຖືກໃຊ້ງານ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ
→ ການຕັ້ງຄ່າ →
ລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພອັດຕະໂນມັດ.
2 ເລືອກຕົວເລືອກການລັອກ.
ເພື່ອລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ ລັອກ.
ການຍ້າຍເນື້ອໃນໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ຍ້າຍເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່, ໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ. ການກະທ�ຳຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂ
ອງການຍ້າຍຮູບຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມໄຟລ໌.
2 ແຕະ ຮູບ, ໝາຍຕິກຮູບ ເພື່ອຍ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສໍາເລັດ.
3 ແຕະ ຍ້າຍ.
ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກລຶບຈາກໂຟລເດີຕົ້ນສະບັບ ແລະ ຖືກຍ້າຍໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
ເພື່ອກັອບປີ້ລາຍການ, ແຕະ ກັອບປີ້.
ວິທີສ�ຳລັບການຍ້າຍເນື້ອໃນອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.
225
ຕັ້ງຄ່າ
ການຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ. ການກະທ�ຳ
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການຍ້າຍຮູບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ແກເລີຣີ.
2 ເລືອກຮູບ ແລະ ແຕະ
→ ຍ້າຍອອກຈາກ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກຍ້າຍໃສ່ ແກເລີຣີ ໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ.
ການເພີ່ມແອັບ
ເພີ່ມແອັບເພື່ອໃຊ້ໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ເພີ່ມແອັບ.
2 ໝາຍຕິກໜຶ່ງແອັບຂຶ້ນໄປທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ ແລະ ແຕະ ​ເພີມ່​ .
ເພື່ອຕິດຕັ້ງແອັບຈາກ Play Store ຫຼື Galaxy Apps, ແຕະ ດາວໂຫຼດຈາກ PLAY
STORE ຫຼື ດາວໂຫຼດຈາກ GALAXY APPS.
ການເອົາແອັບອອກໄປຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ແຕະ ແກ້ໄຂແອັບ, ໝາຍຕິກແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ຖອນຕິດຕັ້ງ.
ການເພີ່ມບັນຊີ
ເພີ່ມ Samsung ແລະ Google accounts ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ, ເພື່ອຊິງຄ໌ກັບແອັບໃນໂຟລ
ເດີທີ່ປອດໄພ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ
→ ການຕັ້ງຄ່າ → ບັນຊີ → ເພີ່ມບັນຊີ.
2 ເລືອກການບໍລິການບັນຊີ.
3 ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສ�ຳເລັດການຕັ້ງບັນຊີ.
226
ຕັ້ງຄ່າ
ການເຊື່ອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ທ່ານສາມາດເຊື່ອງທາງລັດໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຈາກໜ້າຈໍແອັບ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ສະແດງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ຫຼືວ່າ, ລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ ເພື່ອເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ. ຈາກນັ້ນ,
ຮູດລົງລຸ່ມໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.
ການແບັກອັບ ແລະ ການກູ້ຄືນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ແບັກອັບເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ Samsung Cloud ໂດຍໃຊ້ Samsung
account ຂອງທ່ານ ແລະ ກູ້ຄືນພວກມັນພາຍຫຼັງ.
ການແບັກອັບຂໍ້ມູນ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ
→ ການຕັ້ງຄ່າ → ແບັກອັບແລະຣີສະຕໍ.
2 ແຕະ ເພີ່ມບັນຊີ ແລະ ລົງທະບຽນ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
3 ແຕະ ແບັກອັບຂໍ້ມູນ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.
4 ໝາຍຕິກລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການແບັກອັບ ແລະ ແຕະ ແບັກອັບດຽວນີ.້
ຂໍ້ມູນຈະຖືກແບັກອັບໃສ່ Samsung Cloud.
ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ
→ ການຕັ້ງຄ່າ → ແບັກອັບແລະຣີສະຕໍ.
2 ແຕະ ຮີສະຕໍ.
3 ເລືອກປະເພດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຣີສະຕໍດຽວນີ.້
ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກແບັກອັບຈະຖືກກູ້ຄືນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
227
ຕັ້ງຄ່າ
ການຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
ທ່ານສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ລວມທັງເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບໃນມັນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ → ການຕັ້ງຄ່າ → ການຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມ →
ຖອນຕິດຕັ້ງ.
ເພື່ອແບັກອັບເນື້ອໃນກ່ອນຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ໝາຍຕິກ ຍ້າຍໄຟລ໌ມີເດຍອອກ
ຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ແລະ ແຕະ ຖອນຕິດຕັ້ງ. ເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກແບັກອັບຈາກໂຟລເ
ດີທີ່ປອດໄພ, ເປີດໂຟລເດີ Samsung, ເປີດໃຊ້ແອັບ ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ, ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ → Secure Folder.
ບັນທຶກທີ່ບັນທຶກໃນ Samsung Notes ຈະບໍ່ຖືກແບັກອັບ.
ຄລາວແລະບັນຊີ
Options
ຊິງຄ໌, ແບັກອັບ ຫຼື ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Samsung Cloud. ນອກຈາກນີ້
ທ່ານຍັງສາມາດລົງທະບຽນ ແລະ ຈັດການບັນຊີໄດ້, ເຊັ່ນS
​ amsung account ຫຼື ບ
​ ັນຊ
​ ີ Google
ຂອງທ່ານ ຫຼື ໂອນເນື້ອໃນໃສ່ ຫຼື ຈາກອຸປະກອນອື່ນຜ່ານ Smart Switch.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄລາວແລະບັນຊີ.
ແບັກອັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ປອດໄພຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ເຊັ່ນ Samsung Cloud
ຫຼື ຄອມພິວເຕີ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດກູ້ຄືນມັນ ຖ້າຂໍ້ມູນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ ເນື່ອງຈາ
ກມີການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່ແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.
• Samsung
Cloud: ຈັດການເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັດເກັບໃນ Samsung Cloud
ຢ່າງປອດໄພ. ກວດເບິ່ງສະຖານະການນ�ຳໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ Samsung Cloud
ຂອງທ່ານ ແລະ ຊິງຄ໌, ແບັກອັບ ແລະ ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ Samsung Cloud
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ບັ ນຊີຕ່າງໆ: ເພີ່ມບັນຊ
​ ີ Samsung ແລະ ​ບັນຊ
​ ີ Google ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ,
ເພື່ອຊິງຄ໌ກັບ.
• ແບັ
ກອັບແລະຣີສະຕໍ: ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຂໍ້ມູນແອັບ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານໄ
ວ້ໃຫ້ປອດໄພໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດແບັກອັບຂໍ້ມູນທີ່ສ�ຳຄັນຂອງທ່ານ ແລະ
ເຂົ້າໃຊ້ມັນພາຍຫຼັງ. ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊ
​ ີ Google ຫຼື Samsung account
ຂອງທ່ານ ເພື່ອແບັກອັບ ຫຼື ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ.
• Smart
Switch: ເປີດໃຊ້ Smart Switch ແລະ ໂອນເນື້ອໃນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງ
ທ່ານ. ເບິ່ງ Smart Switch ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
228
ຕັ້ງຄ່າ
Samsung Cloud
ແບັກອັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Cloud ແລະ ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໃສ່ອຸປະ
ກອນໃໝ່ຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ
ເພື່ອໃຊ້ Samsung Cloud. ເບິ່ງ Samsung account ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ການແບັກອັບຂໍ້ມູນ
1 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ, ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
2 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ເລືອກຕົວເລືອກແບັກອັບ ແລະ ແບັກອັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ.
• ຖ້ າອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອງຮັບ Samsung Cloud, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ
ຄລາວແລະບັນຊີ → Samsung Cloud, ເລືອກອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່ພາຍໃຕ້
ແບັກອັບ ແລະ ຣີສະຕໍ, ແຕະ ແບັກອັບ, ແລະ ຈາກນັ້ນແບັກອັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ.
• ວິ ທີແບັກອັບຂໍ້ມູນອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນຂອງທ່ານ.
• ບາງຂໍ
້ມູນຈະບໍ່ຖືກແບັກອັບ. ເພື່ອກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຈະຖືກແບັກອັບ,
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄລາວແລະບັນຊີ → Samsung Cloud,
ເລືອກອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່ພາຍໃຕ້ ແບັກອັບ ແລະ ຣີສະຕໍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ
ແບັກອັບ.
229
ຕັ້ງຄ່າ
ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ
1 ໃນອຸປະກອນໃໝ່ຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄລາວແລະບັນຊີ →
Samsung Cloud.
2 ເລືອກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ພາຍໃຕ້ ແບັກອັບ ແລະ ຣີສະຕໍ ແລະ ແຕະ
ຣີສະຕໍຂໍ້ມູນຄືນ.
3 ໝາຍຕິກປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ ຣີສະຕໍ.
ການຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນ
ທ່ານສາມາດຊິງຄ໌ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ Samsung Cloud ແລະ
ເຂົ້າໃຊ້ມັນຈາກອຸປະກອນອື່ນ.
1 ໃນອຸປະກອນໃໝ່ຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄລາວແລະບັນຊີ →
Samsung Cloud.
2 ແຕະ
→ ການຕັ້ງຄ່າ → ການຕັ້ງຄ່າການຊິງຄ໌.
3 ແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊິງຄ໌ດ້ວຍ.
ການກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນ
ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງລາຍການທີ່ບັນທຶກໄວ້ ແລະ ຄວາມຈ�ຳທີ່ໃຊ້ຂອງ Samsung Cloud
ຂອງທ່ານ. ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄລາວແລະບັນຊີ → Samsung Cloud.
• ທ່
ານສາມາດກວດເບິ່ງຄວາມຈ�ຳທີ່ໃຊ້ຂອງທ່ານທັນທີ, ເຊັ່ນ, ແກເລີຣີ, SAMSUNG
NOTES ແລະ SAMSUNG CLOUD DRIVE. ແຕະແຕ່ລະບັດ ແລະ ເຂົ້າສູ່ໜ້າຖັດໄປ. ​
ທ່ານສາມາດປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ ຫຼື ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກບັນທຶກ.
• ທ່
ານສາມາດກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນແບັກອັບໃນ​Samsung account ຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກ
ແບັກອັບ ແລະ ຣີສະຕໍ. ເລືອກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ແຕະ ຣີສະຕໍຂໍ້ມູນຄືນ.
230
ຕັ້ງຄ່າ
Smart Switch
ໂອນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງອຸປະກອນມືຖືຜ່ານ Smart Switch.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄລາວແລະບັນຊີ → Smart Switch.
ການໂອນຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ຫົວຕໍ່ USB (USB ປະເພດ-C)
ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍຫົວຕໍ່ USB (USB
ປະເພດ-C) ແລະ ສາຍ USB ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.
1 ສຽບຫົວສາກ USB (USB ປະເພດ-C) ລົງໃສ່ແຈັກອະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
2 ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າໂດຍໃຊ້ສາຍ USB
ຂອງອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ.
ອຸປະກອນກ�
ອນໜ�າ
ອຸປະກອນຂ
ອງທ�ານ
ຫົວຕ�່ USB (USB
ປະເພດ-C)
ສາຍ USB
ຂອງອຸປະກອນກ�ອນໜ�າ
231
ຕັ້ງຄ່າ
3 ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບການເລືອກແອັບປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ Smart Switch → ຮັບ.
4 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ອະນຸຍາດ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີແອັບ, ດາວໂຫຼດມັນຈາກ Galaxy Apps ຫຼື Play Store.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຈົດຈ�ຳອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ ແລະ
ລາຍການຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສາມາດໂອນ ຈະປະກົດຂຶ້ນ.
5 ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ.
ຢ່າຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ຫຼື ຫົວຕໍ່ USB (USB ປະເພດ-C) ຈາກອຸປະກອນເມື່ອທ່ານກ�ຳລັ
ງໂອນໄຟລ໌. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ອຸປະກອນເສຍຫາຍ.
ການໂອນຂໍ້ມູນຈະເພີ່ມການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃ
ຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ສາກເຕັມກ່ອນໂອນຂໍ້ມູນ. ຖ້າໄຟແບັດເຕີຣີເຫຼືອໜ້ອຍ,
ການໂອນຂໍ້ມູນອາດຈະຖືກຂັດຈັງຫວະ.
ການໂອນຂໍ້ມູນແບບໄວເລສ ຜ່ານ Wi-Fi Direct
ໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານແບບໄວເລສ ຜ່ານ Wi-Fi
Direct.
1 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ເປີດໃຊ້ Smart Switch.
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີແອັບ, ດາວໂຫຼດມັນຈາກ Galaxy Apps ຫຼື Play Store.
2 ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄລາວແລະບັນຊີ → Smart
Switch.
3 ວາງອຸປະກອນໃກ້ກັນ.
232
ຕັ້ງຄ່າ
4 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ ໄວເລສ → ສົ່ງ → ເຊືອ່​ ມຕໍ.່
5 ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ ໄວເລສ → ຮັບ ແລະ ເລືອກປະເພດຂອງອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ.
6 ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ.
ການໂອນເນື້ອໃນໂດຍໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ
ໂອນຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ, ເຊັ່ນ ແຜ່ນ microSD.
1 ໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ.
2 ສຽບ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
3 ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຄລາວແລະບັນຊີ → Smart
Switch → ເຄື່ອງເກັບຂໍ້ມູນທາງນອກ → ຮື້ຟື້ນກັບຄືນ.
4 ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກ.
ການໂອນຂໍ້ມູນແບັກອັບຈາກຄອມພິວເຕີ
ໂອນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ຄອມພິວເຕີ. ທ່ານຈະຕ້ອງດາວໂຫຼດແອັບເວີຊັນຄອ
ມພິວເຕີຂອງ Smart Switch ຈາກ www.samsung.com/smartswitch. ແບັກອັບຂໍ້ມູນຈາ
ກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ຄອມພິວເຕີ ແລະ ນ�ຳເຂົ້າຂໍ້ມູນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
233
ຕັ້ງຄ່າ
1 ໃນຄອມພິວເຕີ, ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/smartswitch ເພື່ອດາວໂຫຼດ Smart
Switch.
2 ໃນຄອມພິວເຕີ, ເປີດໃຊ້ Smart Switch.
ຖ້າອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນຊ�ຳຊຸງ, ແບັກອັບຂໍ້ມູນໃສ່ຄອມພິວເຕີໂດ
ຍໃຊ້ໂປຣແກຣມທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ, ຂ້າມຂັ້ນຕອນທີຫ້າໄປ.
3 ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB ຂອງອຸປະກອນ.
4 ໃນຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອແບັກອັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ,
ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານຈາກຄອມພິວເຕີ.
5 ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB.
6 ໃນຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ການເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກນ�ຳເຂົ້າ
ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກນ�ຳເຂົ້າໃນແອັບດຽວກັນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ.
ຖ້າອຸປະກອນໃໝ່ຂອງທ່ານບໍ່ມີແອັບດຽວກັນເພື່ອເບິ່ງ ຫຼື ຫຼິ້ນຂໍ້ມູນທີ່ສ�ຳຄັນ, ຂໍ້ມູນຈະຖືກບັນທຶກໃ
ສ່ແອັບທີ່ຄ້າຍກັນ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານນ�ຳເຂົ້າບັນທຶກຄວາມຈ�ຳ ແລະ ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ມີແອັບບັນ
ທຶກຄວາມຈ�ຳ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງບັນທຶກຄວາມຈ�ຳໃນແອັບ Samsung Notes ໄດ້.
Google
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບບາງຄຸນສົມບັດທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ Google.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ Google.
234
ຕັ້ງຄ່າ
ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນ. ເບິ່ງ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ.
ການຈັດການທົ່ວໄປ
ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າລະບົບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ.
• ພາສາ
ແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນ: ເລືອກພາສາຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ,
ເຊັ່ນ ປະເພດຄີບອດ ແລະ ການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍສຽງ. ບາງຕົວເລືອກອາດຈະບໍ່ມີຢູ່
ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາສາທີ່ເລືອກໄວ້. ເບິ່ງ ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ວັ ນ ແລະ ເວລາ: ເຂົ້າໃຊ້ ຫຼື ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າເພື່ອຄວບຄຸມວິທີທີ່ອຸປະກອນຈະສະແດງເວລາ
ແລະ ວັນທີ.
ຖ້າແບັດເຕີຣີຍັງຄົງມີໄຟຢູ່ຈົນເຕັມ, ເວລາ ແລະ ວັນທີຈະຖືກຕັ້ງຄືນໃໝ່.
• ຕິ ດຕໍ່ພວກເຮົາ: ຖາມຄ�ຳຖາມ ຫຼື ເບິ່ງຄ�ຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ. ເບິ່ງ Samsung Members
ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
• ລາຍງານຂໍ
້ມູນວິນິໄສ: ຕັ້ງໃຫ້ອຸປະກອນສົ່ງຂໍ້ມູນການວິນິໄສ ແລະ ການນ�ຳໃຊ້ຂອງອຸປະກອນຫ
າຊ�ຳຊຸງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
• ຂໍ ້ມູນການຕະຫຼາດ: ຕັ້ງວ່າຈະຮັບຂໍ້ມູນທາງການຕະຫຼາດຂອງຊ�ຳຊຸງຫຼືບໍ່, ເຊັ່ນ ຂໍ້ສະເໜີພິເສດ,
ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຈົດໝາຍຂ່າວ.
• ຕັ ້ງຄືນ​ໃໝ່: ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ຫຼື ເຮັດການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່. ທ່
ານສາມາດຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າທັງໝົດຂອງທ່ານ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄືນໃໝ່. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ
ຍັງສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດປິດເວລາທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນຄືນໃໝ່ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງອຸປ
ະກອນ.
235
ຕັ້ງຄ່າ
ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ
ທ່ານສາມາດເພີ່ມພາສາເພື່ອໃຊ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ພາສາ ແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນ → ພາສາ
→ ເພີ່ມພາສາ.
ເພື່ອເບິ່ງພາສາທັງໝ
​ ົດທີ່ສາມາດຖືກເພີ່ມໄດ້, ແຕະ → ທຸກພາສາ.
2 ເລືອກພາສາທີ່ຈະເພີ່ມ.
3 ເພື່ອຕັ້ງພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ເປັນພາສາມາດຕະຖານ, ແຕະ ຕັ້ງເປັນມາດຕະຖານ. ເພື່ອຮັກສາກາ
ນຕັ້ງຄ່າພາສາປະຈຸບັນ, ແຕະ ຮັກສາປະຈຸບັນໄວ້.
ພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການພາສາຂອງທ່ານ.
ຖ້າທ່ານປ່ຽນແປງພາສາມາດຕະຖານ, ພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍກ
ານ.
ເພື່ອປ່ຽນພາສາມາດຕະຖານຈາກລາຍການພາສາຂອງທ່ານ, ລາກ ຢູ່ຂ້າງພາສາ ແລະ ຍ້າຍມັນໃສ່ເ
ບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍການ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະ ນໍາໃຊ້. ຖ້າແອັບບໍ່ຮອງຮັບພາສາມາດຕະຖານ, ພາສາທີ່
ຮອງຮັບຖັດໄປຢູ່ໃນລາຍການຈະຖືກໃຊ້.
ອັບ​ເດດ​ຊອບ​ແວຣ
ອັບເດດຊອບແວອຸປະກອນຂອງທ່ານຜ່ານການບໍລິການເຟີມແວຜ່ານອາກາດ (FOTA). ນອກຈາກນີ້
ທ່ານຍັງສາມາດກ�ຳນົດເວລາການອັບເດດຊອບແວ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ອັບ​ເດດ​ຊອບ​ແວຣ.
ຖ້າອັບເດດຊອບແວສຸກເສີນຖືກປ່ອຍອອກເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ແລະ ເພື່ອບລັອກໄພຄຸກຄາມດ້ານຄວາມປອດໄພປະເພດໃໝ່, ພວກມັນຈະຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເຫັນດີຂອງທ່ານ.
• ດາວໂຫຼ
ດອັບເດດດ້ວຍຕົນເອງ: ກວດຫາ ແລະ ຕິດຕັ້ງອັບເດດດ້ວຍຕົນເອງ.
• ດາວໂຫຼ
ດອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອດາວໂຫຼດອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລ້ວ.
• ອັ ບເດດຊອບແວທີ່ຖືກກໍານົດເວລາໄວ້: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຕິດຕັ້ງອັບເດດໃນເວລາທີ່ກ�ຳນົດໄ
ວ້.
• ຂໍ ້ມູນອັບເດດຫຼ້າສຸດ: ເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອັບເດດຊອບແວຫຼ້າສຸດ.
236
ຕັ້ງຄ່າ
ຂໍ້ມູນອັບເດດຄວາມປອດໄພ
ອັບເດດຄວາມປອດໄພມີໄວ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ
ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ສ�ຳລັບອັບເດດຄວາມປອດໄພສ�ຳລັບລຸ້ນຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ
security.samsungmobile.com.
ເວັບໄຊທ໌ຮອງຮັບບາງພາສາເທົ່ານັ້ນ.
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້
ເບິ່ງຂໍ້ມູນແນະນ�ຳເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ແອັບ ຫຼື ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າທີ່ສຳ� ຄັນ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້.
ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ
ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ.
ເພື່ອປ່ຽນຊື່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ ​ແກ້​ໄຂ.
• ສະຖານະ:
ເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ສະຖານະແຜ່ນ SIM, Wi-Fi ທີ່ຢູ່ MAC ແລະ
ເລກລ�ຳດັບ.
• ຂໍ ມ
້ ູນທາງດ້ານກົດໝາຍ: ເບິ່ງຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ
ຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ open source.
• ຂໍ ມ
້ ູນຊອບແວ: ເບິ່ງຂໍ້ມູນຊອບແວຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ເວີຊັນລະບົບປະຕິບັດການຂອງມັນ
ແລະ ເວີຊັນເຟີມແວ.
• ຂໍ ມ
້ ູນແບັດເຕີຣີ: ເບິ່ງສະຖານະ ແລະ ຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນ.
237
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້
ປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນໃຊ້ງານງ່າຍຂຶ້ນສ�ຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວ
າມ​ບົກ​ຜ່ອງ​ທາງສາຍຕາ, ການໄດ້ຍິນ ແ​ລະ ​ຄວາມ​ຊ�ຳ​ນຊ
ິ​ �ຳ​ນານ​ທີ່ຫຼຸດລົງ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ.
Voice Assistant (ຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ)
ການເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ການປິດໃຊ້ງານ Voice Assistant
ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ງານ Voice Assistant, ອຸປະກອນຈະເລີ່ມຕົ້ນຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ. ເມື່ອທ່ານ
ແຕະຄຸນສົມບັດທີ່ເລືອກໄວ້ໜຶ່ງຄັ້ງ, ອຸປະກອນຈະອ່ານຂໍ້ຄວາມໃນໜ້າຈໍດັງໆ. ການແຕະຄຸນສົມບັດ
ສອງຄັ້ງຈະເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເບິ່ງເຫັນ → Voice Assistant ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານ Voice Assistant, ແຕະສະວິດທ໌ ແລະ ແຕະບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ເທິງໜ້າຈໍສອງຄັ້ງຢ່າງວ່
ອງໄວ.
ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ງານ Voice Assistant ເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ, ການແນະນ�ຳເພີ່ມເຕີມຈະເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາ
ກການເປີດໃຊ້ງານ. ທ່ານສາມາດຫຼິ້ນຄືນໃໝ່ໂດຍການແຕະ Voice Assistant ແນະນ�ຳ.
ບາງຄຸນສົມບັດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ Voice Assistant.
238
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍດ້ວຍທ່າທາງນິ້ວມື
ທ່ານສາມາດໃຊ້ທ່າທາງນິ້ວມືຕ່າງໆເພື່ອຄວບຄຸມໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ Voice
Assistant.
ທ່າທາງມືນິ້ວດຽວ
• ການແຕະ:
ອ່ານລາຍການຢູ່ກ້ອງນິ້ວມືຂອງທ່ານດັງໆ. ເພື່ອສ�ຳຫຼວດໜ້າຈໍ, ວາງນິ້ວມືເທິງໜ້າຈໍ
ແລະ ຍ້າຍມັນເທິງໜ້າຈໍ.
• ການແຕະສ້
າງຄັ້ງ: ເປີດລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້. ໃນຂະນະທີ່ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຖືກອ່ານດັ
ງໆ, ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ປ່ອຍນິ້ວມືຂອງທ່ານອອກຈາກລາຍການນັ້ນ.
ຈາກນັ້ນ, ແຕະບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ໃນໜ້າຈໍສອງຄັ້ງໄວໆ.
• ແຕະໜ້
າຈໍສອງຄັ້ງຄ້າງໄວ້: ຍ້າຍລາຍການ ຫຼື ເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່.
• ການຮູ
ດໄປຊ້າຍ: ຍ້າຍໄປຫາລາຍການກ່ອນໜ້າ.
• ການຮູ
ດໄປຂວາ: ຍ້າຍໄປຫາລາຍການຖັດໄປ.
• ການຮູ
ດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າເມນູຕາມບໍລິບົດ.
• ການຮູ
ດໄປຊ້າຍ ຈາກນັ້ນໄປຂວາໃນການເຄື່ອນໄຫວດຽວ: ເລື່ອນໜ້າຈໍຂຶ້ນ.
• ການຮູ
ດໄປຂວາ ຈາກນັ້ນໄປຊ້າຍໃນການເຄື່ອນໄຫວດຽວ: ເລື່ອນໜ້າຈໍລົງ.
• ການຮູ
ດຂຶ້ນເທິງ ຈາກນັ້ນລົງລຸ່ມໃນການເຄື່ອນໄຫວດຽວ: ຍ້າຍໄປຫາລາຍການທ�ຳອິດໃນໜ້າຈໍ.
• ການຮູ
ດລົງລຸ່ມ ຈາກນັ້ນຂຶ້ນເທິງໃນການເຄື່ອນໄຫວດຽວ: ຍ້າຍໄປຫາລາຍການຫຼ້າສຸດໃນໜ້າຈໍ.
ທ່າທາງມືສອງນິ້ວ
• ການແຕະສອງຄັ
້ງ: ເລີ່ມຕົ້ນ, ຢຸດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ເລີ່ມຕໍ່ການກະທ�ຳປະຈຸບັນ.
• ການແຕະສາມຄັ
້ງ: ກວດເບິ່ງເວລາປະຈຸບັນ, ໄຟແບັດເຕີຣີທີ່ເຫຼືອຢູ່ ແລະ ອື່ນໆ.
ເພື່ອປ່ຽນລາຍການທີ່ຖືກອ່ານດັງໆ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ →
ການເບິ່ງເຫັນ → Voice Assistant → ຕັ້ງຄ່າ → ຂໍມ
້​ ູນແຖບສະຖານະ.
• ການແຕະສີ
່ຄັ້ງ: ເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານການຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ.
• ການຮູ
ດໄປຊ້າຍ: ຍ້າຍໄປຫາໜ້າຖັດໄປ.
• ການຮູ
ດໄປຂວາ: ກັບຄືນຫາໜ້າກ່ອນໜ້າ.
• ການຮູ
ດຂຶ້ນເທິງ: ເລື່ອນລາຍການລົງລຸ່ມ.
• ການຮູ
ດລົງລຸ່ມ: ເລື່ອນລາຍການຂຶ້ນເທິງ.
239
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
• ຮູ ດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ: ເປີດໜ້າຈໍແອັບ.
• ຮູ ດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍແອັບ: ກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ການຮູ
ດໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ: ປົດລັອກໜ້າຈໍ.
• ການຮູ
ດລົງຈາກເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ: ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.
ທ່າທາງມືສາມນິ້ວ
• ການແຕະ:
ເລີ່ມຕົ້ນອ່ານລາຍການດັງໆຈາກເບື້ອງເທິງສຸດ.
• ການແຕະສອງຄັ
້ງ: ເລີ່ມຕົ້ນອ່ານຈາກລາຍການຖັດໄປ.
• ການແຕະສາມຄັ
້ງ: ອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ເລືອກໄວ້ຫຼ້າສຸດ ແລະ ກັອບປີ້ມັນໃສ່ຄລິບບອດ.
• ການຮູ
ດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ: ເປີດເມນູຕາມບໍລິບົດ ແລະ ເລື່ອນຜ່ານຕົວເລືອກ.
• ການຮູ
ດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ: ປ່ຽນການອ່ານຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການເລືອກຄວາມລະອຽດ.
• ການຮູ
ດຂຶ້ນເທິງ ຈາກນັ້ນລົງລຸ່ມໃນການເຄື່ອນໄຫວດຽວ: ກັບຄືນຫາໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າ.
• ການຮູ
ດລົງລຸ່ມ ຈາກນັ້ນຂຶ້ນເທິງໃນການເຄື່ອນໄຫວດຽວ: ກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ.
ທ່າທາງມືສີ່ນິ້ວ
• ການແຕະ:
ກັບຄືນຫາໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າ.
• ການແຕະສອງຄັ
້ງ: ກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ.
• ການແຕະສາມຄັ
້ງ: ເປີດລາຍການແອັບຫຼ້າສຸດ.
ການໃຊ້ເມນູຕາມບໍລິບົດ
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ Voice Assistant, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາດ້ວຍມືສາມນິ້ວ.
ເມນູຕາມບໍລິບົດຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ອຸປະກອນຈະອ່ານຕົວເລືອກດັງໆ. ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື
ຂວາດ້ວຍມືສາມນິ້ວ ເພື່ອເລື່ອນຜ່ານຕົວເລືອກ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນສຽງຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງກ
ານ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມເພື່ອໃຊ້ຕົວເລືອກ ຫຼື ປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບຕົວເລືອກ. ຕົວຢ່າງ,
ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນ ລະດັບສຽງການເວົ້າ, ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນລະດັບສຽງໂດຍການຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື
ລົງລຸ່ມ.
240
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ການເພີ່ມ ແລະ ການຈັດການກາໝາຍຮູບ
ທ່ານສາມາດກ�ຳນົດກາໝາຍໃສ່ຮູບໃນໜ້າຈໍ. ອຸປະກອນຈະອ່ານກາໝາຍດັງໆເມື່ອຮູບຖືກເລືອກ. ເພີ່
ມກາໝາຍໃສ່ຮູບທີ່ບໍ່ໄດ້ໃສ່ກາໝາຍໂດຍການແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງດ້ວຍມືສາມນິ້ວຄ້າງໄວ້.
ເພື່ອຈັດການກາໝາຍ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເບິ່ງເຫັນ →
Voice Assistant → ຕັ້ງຄ່າ → ຈັດການປ້າຍທີ່ກ�ຳນົດເອງ.
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບ Voice Assistant
ກ�ຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບ Voice Assistant ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເບິ່ງເຫັນ → Voice Assistant →
ຕັ້ງຄ່າ.
• ລະດັ
ບສຽງການເວົ້າ: ເລືອກລະດັບສຽງສ�ຳລັບການຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ.
• ຂໍ ້ຄວາມເປັນຄໍາເວົ້າ: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບຄຸນສົມບັດຂໍ້ຄວາມ-ເປັນ-ຄ�ຳເວົ້າ ທີ່ໃຊ້ເມື່ອ Voice
Assistant ເປີດໃຊ້ງານຢູ່, ເຊັ່ນ ພາສາ, ຄວາມໄວ ແລະ ອື່ນໆ.
• ການປ່
ຽນແປງລະດັບສຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອ່ານຂໍ້ຄວາມດັງໆດ້ວຍລະດັບສຽງທີ່ປ່ຽນແປງໄ
ດ້ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ຄີບອດຢູ່.
• ອ່ ານການປ້ອນຂໍ້ມູນຄີບອດດັງໆ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອ່ານລາຍການຢູ່ກ້ອງນິ້ວມືຂອງທ່ານດັງໆ
ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ຄີບອດ.
• ເວົ
້າໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍປິດຢູ:່ ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອ່ານການແຈ້ງເຕືອນດັງໆ ເມື່ອໜ້າຈໍປິດຢູ່.
• ປິ ດສຽງທີ່ມີເຊັນເຊີໃກ້ຄຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຢຸດການຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງຊົ່ວຄາວ ເມື່ອທ່າ
ນວາງມືຂອງທ່ານຢູ່ເທິງເຊັນເຊີຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງອຸປະກອນ.
• ສັ ່ນສ�ຳລັບການອ່ານແບບຕໍ່ເນື່ອງ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ສະແດງເທິງໜ້າຈໍດັງໆ
ເມື່ອທ່ານສັ່ນອຸປະກອນ. ທ່ານສາມາດເລືອກຈາກຄວາມໄວການສັ່ນຕ່າງໆ.
• ອ່ ານ ID ຜູ​ໂ້ ທ: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອ່ານຊື່ຂອງຜູ້ໂທດັງໆ ເມື່ອທ່ານມີສາຍໂທເຂົ້າ.
• ພະຍັ
ນຊະນະທີ່ອອກສຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເວົ້າຄ�ຳສັບທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົວອັກສອນທີ່ທ່ານແຕ
ະຄ້າງໄວ້ໃນຄີບອດ.
241
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
• ການແນະນ�ຳການນ�ຳໃຊ້
: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ອ່ານຄ�ຳແນະນ�ຳການນ�ຳໃຊ້ດັງໆ
ເມື່ອທ່ານເລືອກລາຍການດ້ວຍການຮູດ.
• ສຽງສັ
່ນຕອບໂຕ້ຄືນ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນ ເມື່ອທ່ານຄວບຄຸມໜ້າຈໍ, ເຊັ່ນ
ການເລືອກລາຍການ.
• ການຕອບໂຕ້
ກັບສຽງ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປ່ອຍສຽງອອກມາ ເມື່ອທ່ານຄວບຄຸມໜ້າຈໍ, ເຊັ່ນ
ການເລືອກລາຍການ.
• ໂຟ​
ກັ​ສ​ໃສ່​ສຽງ​ຄ�ຳ​ເວົ້າ: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ໝູນລະດັບສຽງມີເດຍລົງ
ເມື່ອອຸປະກອນອ່ານລາຍການດັງໆ.
• ລະ​
ດັບ​ສຽງການຕອບໂຕ້ສຽງ: ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງທີ່ສຽງຖືກຫຼິ້ນເມື່ອທ່ານສ�ຳຜັດໜ້າຈໍເພື່ອຄວ
ບຄຸມມັນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ເມື່ອ ການຕອບໂຕ້ກັບສຽງ ຖືກເປີດໃຊ້ງານ.
• ເຄີ
ເ​ ຊີ​ໃຫຍ່: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເສັ້ນຂອບເຄີເຊີສີ່ຫຼ່ຽມທີ່ປະກົດຂຶ້ນມາໜາຂຶ້ນເມື່ອທ່ານແຕະລາ
ຍການ.
• ສີ ເ​ ຄີ​ເຊີ: ເລືອກສີເຄີເຊີສີ່ຫຼ່ຽມທີ່ປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານແຕະລາຍການ.
• ເມນູ
ໄວ: ເລືອກຕົວເລືອກເມນູຕາມບໍລິບົດເມື່ອທ່ານຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາດ້ວຍມືສາມນິ້ວ.
• ຈັ ດການປ້າຍທີ່ກ�ຳນົດເອງ: ຈັດການກາໝາຍທີ່ທ່ານໄດ້ເພີ່ມ.
• Keyboard
shortcuts: ຕັ້ງທາງລັດປຸ່ມເພື່ອໃຊ້ເມື່ອໃຊ້ຄີບອດພາຍນອກ.
• ຂໍ ້​ມູນແຖບສະຖານະ: ເລືອກລາຍການເພື່ອອ່ານດັງໆເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈໍສາມຄັ້ງດ້ວຍມືສອງ
ນິ້ວ.
• ທາງເລື
ອກຜູ້ພັດທະນາ: ຕັ້ງຕົວເລືອກສ�ຳລັບການພັດທະນາແອັບ.
ການໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ໜ້າຈໍປິດຢູ່
ສ�ຳລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ໃຊ້ງານປົກກະຕິທີ່ໜ້າຈໍປິດຢູ່.
ໜ້າຈໍຈະບໍ່ປິດ ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມ ຫຼື ແຕະໜ້າຈໍ. ຄຸນສົມບັດທີ່ເປີດໃຊ້ງານປະຈຸບັນຈະບໍ່ປິດເມື່ອໜ້າ
ຈໍປິດ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສະວິດທ໌
ໜ້າຈໍມືດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້ໂດຍການກົດປຸ່
ມເປີດປິດສອງຄັ້ງຢ່າງວ່ອງໄວ.
242
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າໂດຍໃຊ້ຄີບອດ
ເພື່ອສະແດງຄີບອດ, ແຕະຊ່ອງການປ້ອນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ໃນໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ
ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍປຸ່ມແບບໄວ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ
ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ປຸ່ມປ້ອນຂໍ້ມູນດ່ວນ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເມື່ອທ່ານສ�ຳຜັດຄີບອດດ້ວຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ອຸປະກອນອ່ານປຸ່ມຕົວອັກສອນພາຍໃຕ້ນິ້ວມືຂອງທ່າ
ນດັງໆ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນຕົວອັກສອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ປ່ອຍນິ້ວມືຂອງທ່ານອອກຈາກໜ້າຈໍເພື່ອເລື
ອກມັນ. ຕົວອັກສອນໄດ້ຖືກປ້ອນເຂົ້າ ແລະ ອຸປະກອນອ່ານຂໍ້ຄວາມດັງໆ.
ຖ້າ ປຸ່ມປ້ອນຂໍ້ມູນດ່ວນ ບໍ່ຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ປ່ອຍນິ້ວມືຂອງທ່ານອອກຈາກຕົວອັກສອນທີ່ທ່ານຕ້ອງ
ການ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ໃນໜ້າຈໍສອງຄັ້ງໄວໆ.
ການປ້ອນຕົວອັກສອນເພີ່ມເຕີມ
ແຕະປຸ່ມໃນຄີບອດຄ້າງໄວ້ ເພື່ອປ້ອນຕົວອັກສອນພິເສດທີ່ມີຢູ່ສ�ຳລັບປຸ່ມ. ໜ້າຕ່າງປັອບອັບຈະປະກົ
ດຂຶ້ນຂ້າງເທິງປຸ່ມທີ່ສະແດງຕົວອັກສອນທີ່ມີຢູ່. ເພື່ອເລືອກຕົວອັກສອນ, ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານໃນໜ້າ
ຕ່າງປັອບອັບຈົນກວ່າທ່ານໄດ້ຍິນຕົວອັກສອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະປ່ອຍມັນ.
243
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ການເບິ່ງເຫັນ
ການເພີ່ມການບັນທຶກສຽງໃສ່ປ້າຍສຽງ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ປ້າຍສຽງ ເພື່ອແຍກວັດຖຸທີ່ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັນອອກໂດຍການຄັດຕິດປ້າຍໃສ່ພວກ
ມັນ. ທ່ານສາມາດບັນທຶກ ແລະ ກ�ຳນົດການບັນທຶກສຽງໃສ່ປ້າຍສຽງ NFC ທີ່ເປີດໃຊ້ງານຢູ່. ການບັ
ນທຶກສຽງຖືກຫຼິ້ນຄືນເມື່ອທ່ານວາງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃກ້ກັບກາໝາຍ.
ເປີດຄຸນສົມບັດ NFC ກ່ອນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເບິ່ງເຫັນ → ປ້າຍສຽງ.
ເຄື່ອງບັນທຶກສຽງຈະເປີດໃຊ້.
2 ແຕະ
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ. ເວົ້າ​ໃສ່ໄ​ ມ​ໂຄ​ຣ​ໂຟນ​.
3 ເມື່ອທ່ານສ�ຳເລັດການບັນທຶກ, ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ ເພື່ອຢຸດ.
4 ຖືດ້ານຫຼັງອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່ເທິງປ້າຍສຽງ.
ຂໍ້ມູນໃນການບັນທຶກສຽງຈະຖືກຂຽນໃສ່ປ້າຍສຽງ.
ການປ່ຽນການຊູມໜ້າຈໍ ແລະ ຕົວສັງສື
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການຊູມໜ້າຈໍ ຫຼື ຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຕົວສັງສື.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເບິ່ງເຫັນ → ຕົວໜັງສື ແລະ
ການຊູມໜ້າຈໍ.
ການໃຊ້ຕົວໜັງສືທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ
ປັບປ່ຽນສີ ແລະ ໂຄງຮ່າງຂອງຕົວໜັງສື ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຄົມຊັດລະຫວ່າງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ພື້ນຫຼັງ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ຕົວໜັງສືທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
244
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ການໃຊ້ຄີບອດທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ
ເພີ່ມຂະໜາດຂອງຄີບອດຊ�ຳຊຸງ ແລະ ປ່ຽນສີປຸ່ມ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຄົມຊັດລະຫວ່າງຂໍ້ຄວາມ ແລະ
ພື້ນຫຼັງຂຶ້ນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ແປ້ນພິມທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການສະແດງຮູບຮ່າງປຸ່ມ
ສະແດງຮູບຮ່າງປຸ່ມທີ່ມີກອບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນໂດດເດັ່ນຂຶ້ນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ສະແດງຮູບຊົງປຸ່ມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍ
ເປີດໃຊ້ງານເຄື່ອງຂະຫຍາຍ ເພື່ອຊູມເຂົ້າໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອເບິ່ງເວີຊັນຂອງເນື້ອໃນທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສະວິດທ໌
ໜ້າຕ
​ ່າງ​ເຄື່ອງຂະຫຍາຍ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ເຄື່ອງຂະຫຍາຍຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ.
ລາກດ້າມຈັບຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍ ເພື່ອຍ້າຍເຄື່ອງຂະຫຍາຍໄປບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊູມເ
ຂົ້າໃນໜ້າຈໍ.
ການຂະຫຍາຍໜ້າຈໍ
ຂະຫຍາຍໜ້າຈໍ ແລະ ຊູມເຂົ້າໃນພື້ນທີ່ສະເພາະ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເບິ່ງເຫັນ → ການຂະຫຍາຍໃຫຍ່.
• ແຕະໜ້
າຈໍສາມຄັ້ງ ເພື່ອຂະຫຍາຍອອກ: ຊູມເຂົ້າໂດຍການແຕະໜ້າຈໍສາມຄັ້ງ.
ເພື່ອກັບຄືນຫາມຸມມອງປົກກະຕິ, ແຕະໜ້າຈໍສາມຄັ້ງໃໝ່ອີກ.
• ແຕະປຸ
ໃນແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ ແລະ
່ມເພື່ອຂະຫຍາຍອອກ: ຊູມເຂົ້າໂດຍການແຕະ
ຈາກນັ້ນແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂະຫຍາຍໜ້າຈໍ. ເພື່ອກັບຄືນຫາມຸມມອງປົກກະຕິ,
ແຕະ .
ເພື່ອສ�ຳຫຼວດໜ້າຈໍ, ລາກດ້ວຍມືສອງນິ້ວຂຶ້ນໄປຜ່ານໜ້າຈໍທີ່ຖືກຂະຫຍາຍ.
ເພື່ອປັບປ່ຽນອັດຕາສ່ວນການຊູມ, ຢິບເຂົ້າດ້ວຍມືສອງນິ້ວ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ​ນັ້ນໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກຂະຫຍາຍ
ຫຼື ຂະຫຍາຍພວກມັນອອກ.
245
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານສາມາດຂະຫຍາຍໜ້າຈໍຊົ່ວຄາວໂດຍການແຕະໜ້າຈໍສາມຄັ້ງຄ້າງໄວ້. ຫຼື, ແຕະ
ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະໜ້າຈໍຄ້າງໄວ້. ໃນຂະນະທີ່ຈັບໜ້າຈໍ, ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານເພື່ອສ�ຳຫຼວດໜ້າຈໍ.
ປ່ອຍນິ້ວມືຂອງທ່ານອອກ ເພື່ອກັບຄືນຫາມຸມມອງປົກກະຕິ.
• ຄີ ບອດໃນໜ້າຈໍບໍ່ສາມາດຖືກຂະຫຍາຍໄດ້.
• ເມື
ອ
່ ຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ, ການປະຕິບັດງານຂອງບາງແອັບອາດຈະໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ.
ການຂະຫຍາຍເມົ້າ ຫຼື ຕົວຊີ້ແຜງສ�ຳຜັດ
ຂະຫຍາຍຕົວຊີ້ ເມື່ອໃຊ້ເມົ້າ ຫຼື ແຜງສ�ຳຜັດພາຍນອກ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ເມົາສ໌ຂະໜາດໃຫຍ່/ຕົວຊື້ແປ້ນສ�ຳຜັດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການຢ້ອນສີຈໍສະແດງຜົນ
ປັບປຸງການເບິ່ງເຫັນໜ້າຈໍ ເພື່ອແນະນ�ຳຜູ້ໃຊ້ຈົດຈ�ຳຂໍ້ຄວາມໃນໜ້າຈໍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຂຶ້ນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສະວິດທ໌
ສີເນກະທີບ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການປັບສີ
ປັບປ່ຽນວິທີສະແດງສີໃນໜ້າຈໍ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການແຍກສີ. ອຸປະກອນຈະປ່ຽນສີເປັນ
ສີທີ່ສາມາດຈົດຈ�ຳໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເບິ່ງເຫັນ → ການປັບສີ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ເລືອກຕົວເລືອກ.
ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມຂອງສີ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຢູ່ພາຍໃຕ້ ຄວາມເຂັ້ມ.
ຖ້າທ່ານເລືອກ ສີທີ່ເຮັດເປັນສ່ວນຕົວ, ທ່ານສາມາດເຮັດສີຂອງໜ້າຈໍເປັນສ່ວນຕົວໄດ້. ປະຕິບັດຕາ
ມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສ�ຳເລັດຂັ້ນຕອນການປັບປ່ຽນສີ.
ເລັນສສີ
ປັບປ່ຽນສີຂອງໜ້າຈໍ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການອ່ານຂໍ້ຄວາມ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການເບິ່ງເຫັນ → ເລັນສສີ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ເລືອກສີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມໂປ່ງແສງ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຢູ່ພາຍໃຕ້ ຄວາມມົວແສງ.
246
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ການໄດ້ຍິນ
ເຄື່ອງກວດສຽງ
ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນ ເມື່ອມັນກວດພົບກະດິງປະຕູ ຫຼື ເດັກນ້ອຍຮ້ອງໄຫ້.
ໃນຂະນະທີ່ຄຸນສົມບັດນີ້ເປີດໃຊ້ງານຢູ່, ການຈົດຈ�ຳສຽງຈະບໍ່ເຮັດວຽກ.
ເຄື່ອງກວດເດັກນ້ອຍກໍາລັງຮ້ອງໄຫ້
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໄດ້ຍິນ → ເຄື່ອງກວດສຽງ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ເຄື່ອງກວດເດັກນ້ອຍກໍາລັງຮ້ອງໄຫ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ອຸປະກອນຈະສັ່ນ ເມື່ອມັນກວດພົບສຽງ ແລະ ການເຕືອນຈະຖືກບັນທຶກເປັນການບັນທຶກ.
ເຄື່ອງກວດຈັບກະດິງປະຕູບ້ານ
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໄດ້ຍິນ → ເຄື່ອງກວດສຽງ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ເຄື່ອງກວດຈັບກະດິງປະຕູບ້ານ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2 ແຕະ
ເພື່ອເຮັດການບັນທຶກສຽງກະດິງປະຕູຂອງທ່ານ.
ອຸປະກອນຈະກວດຫາ ແລະ ບັນທຶກສຽງກະດິງປະຕູ.
3 ແຕະ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ກະດິງປະຕູດັງຂຶ້ນ ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າມັນຖືກບັນທຶກຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວຫຼື
ບໍ່. ເມື່ອອຸປະກອນກວດພົບສຽງກະດິງປະຕູ, ແຕະ ຕົກລົງ.
ເພື່ອປ່ຽນສຽງກະດິງປະຕູ, ແຕະ ປ່ຽນສຽງກະດິງປະຕູ.
ອຸປະກອນຈະສັ່ນ ເມື່ອມັນກວດພົບສຽງ ແລະ ການເຕືອນຈະຖືກບັນທຶກເປັນການບັນທຶກ.
ການຕັ້ງການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍແສງ
ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ກະພິບເປັນແສງແຝຼັດ ຫຼື ໃນໜ້າຈໍ ເມື່ອສຽງໂມງປຸກດັງຂຶ້ນ ຫຼື
ເມື່ອທ່ານມີການແຈ້ງເຕືອນ, ເຊັ່ນ ສາຍໂທເຂົ້າ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມໃໝ່.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໄດ້ຍິນ → ການແຈ້ງເຕືອນແຝຼັດ ແລະ ຈາ
ກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໃຊ້ງານ.
247
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ການປິດສຽງທັງໝົດ
ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດສຽງຂອງອຸປະກອນທັງໝົດ, ເຊັ່ນ ສຽງມີເດຍ ແລະ
ສຽງຂອງຜູ້ໂທໃນລະຫວ່າງການໂທ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໄດ້ຍິນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ປິດສຽງທັງໝົດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການຕັ້ງຄ່າຄໍາອະທິບາຍຮູບ
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໄດ້ຍິນ → ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍຊໍາຊຸງ (CC) ຫຼື
ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ (CC), ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເລືອກຕົວເລືອກສ�ຳລັບການກ�ຳນົດຄ່າຂອງການຕັ້ງຄ່າຄ�ຳອະທິບາຍຮູບ.
ການປັບປ່ຽນຄວາມສົມ​ດູນສຽງ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມ​ສົມ​ດູນສຽງເມື່ອໃຊ້ຊຸດຫູຟັງ.
1 ເຊືອ່ມຕໍ່ຊຸດຫູຟັງກັບອຸປະກອນ ແລະ ໃສ່ມັນ.
2 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໄດ້ຍິນ.
3 ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຢູ່ກ້ອງ ຄວາມ​ດຸນ​ດ່ຽງ​ສຽງ​ຊ້າຍ/ຂວາ ໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ແລະ
ປັບປ່ຽນຄວາມສົມ​ດູນສຽງ.
ສຽງໂມໂນ
ສຽງອອກແບບໂມໂນລວມສຽງສະເຕເຣໂອເຂົ້າເປັນໜຶ່ງສັນຍານທີ່ຖືກຫຼິ້ນຜ່ານລ
ຳໂພງຊຸດຫູຟັງທັງໝົດ. ໃຊ້ສິ່ງນີ້ຖ້າທ່ານມີອາການບົກຜ່ອງທາງການໄດ້ຍິນສຽງ ຫຼື
ຖ້າຫູຟັງຂ້າງດຽງສະດວກສະບາຍກວ່າ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການໄດ້ຍິນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ສຽງໂມໂນ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
248
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະການປະຕິສໍາພັນ
ປຸ່ມ​ສະ​ຫຼັບ​ທົ່ວໄ​ ປ
ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມໜ້າຈໍສ�ຳຜັດໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະວິດທ໌ພາຍນອກ, ໂດຍການແຕະໜ້າຈໍ ຫຼື
ໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອນໄຫວຫົວ ແລະ ທ່າທາງໃບໜ້າ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະການປະຕິສໍາພັນ → ປຸ່ມ​
ສະ​ຫຼັບ​ທົ່ວໄ​ ປ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຖ້າສະວິດທ໌ທົ່ວໄປບໍ່ຖືກລົງທະບ
ຽນໃນອຸປະກອນ, ແຕະ ເພີ່ມ​ປຸ່ມ​ສະ​ຫຼັບ ແລະ ຕັ້ງສະວິດທ໌ເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນ.
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດສະວິດທ໌ທົ່ວໄປ, ຈະຕ້ອງລົງທະບຽນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສະວິດທ໌ໃນ
ອຸປະກອນ.
ເພື່ອຕັ້ງສະວິດທ໌ ເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນ, ແຕະ ຕັ້ງຄ່າ → ປຸ່ມ​ສະ​ຫຼັບ.
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານຄຸນສົມບັດນີ້, ກົດປຸ່ມເປີດປິດ ແລະ ປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມໆກັນ.
ເມນູຊ່ວຍ
ການສະແດງໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍສ�ຳລັບເຂົ້າໃຊ້ແອັບ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ
ການຕັ້ງຄ່າ. ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການແຕະເມນູຕົວຊ່ວຍໃນໄອຄ
ອນ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະການປະຕິສໍາພັນ
→ ເມນູຊ່ວຍ.
2 ແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດເບື້ອງຂວາຂອງໜ້າຈໍ.
ເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມໂປ່ງແສງຂອງໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍ,
ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຢູ່ພາຍໃຕ້ ຄວາມມົວ.
ການເຂົ້າໃຊ້ເມນູແບບຊ່ວຍ
ໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍຈະປະກົດຂຶ້ນເປັນໄອຄອນລອຍສ�ຳລັບການເຂົ້າໃຊ້ເມນູແບບຊ່ວຍຈາກໜ້
າຈໍໃດໜຶ່ງແບບງ່າຍດາຍ.
ເມື່ອທ່ານແຕະໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍ, ໄອຄອນຈະຂະຫຍາຍຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ
ເມນູແບບຊ່ວຍຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໄອຄອນ. ແຕະລູກສອນເບື້ອງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອຍ້າຍໄປຍັງແຜງອື່ນ
ຫຼື ຮູດໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອເລືອກເມນູອື່ນ.
249
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ການໃຊ້ເຄີເຊີ
ໃນເມນູແບບຊ່ວຍ, ແຕະ ເຄີເຊີ. ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງນິ້ວມືນ້ອ
ຍໆໃນພື້ນທີ່ສ�ຳຜັດ. ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານໃນພື້ນທີ່ສຳ� ຜັດ ເພື່ອຍ້າຍເຄີເຊີ. ນອກຈາກນີ້, ແຕະໜ້າຈໍເ
ພື່ອເລືອກລາຍການຢູ່ກ້ອງເຄີເຊີ.
ໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້:
• /
: ເລື່ອນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໜ້າຈໍ.
• /
: ເລື່ອນຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນໜ້າຈໍ.
• : ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ເຄີເຊີຕັ້ງຢູ່.
• : ຍ້າຍພື້ນທີ່ສ�ຳຜັດໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ.
• : ປິດພື້ນທີ່ສ�ຳຜັດ.
ເພື່ອປ່ຽນພື້ນທີ່ສຳ� ຜັດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າເຄີເຊີ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ
→ ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະການປະຕິສໍາພັນ → ເມນູຊ່ວຍ. ຈາກນັ້ນ, ກ�ຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງໃນ
ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຄີ​ເຊີ ແລະ ໜ້າຈ
​ ໍ.
ການໃຊ້ເມນູແບບຊ່ວຍທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງເມນູແບບຊ່ວຍທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສ�ຳລັບແອັບທີ່ເລືອກໄວ້.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະການປະຕິສໍາພັນ →
ເມນູຊ່ວຍ → ຕົວຊ່ວຍເພີ່ມ, ແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ, ແລະຈາກນັ້ນເລືອກແອັບ.
ເປີດໜ້າຈໍງ່າຍ
ເປີດໜ້າຈໍໂດຍການຍ້າຍມືຂອງທ່ານຢູ່ເທິງເຊັນເຊີຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງອຸປະກອນ. ທ່ານສາມາດເປີດ
ໜ້າຈໍໂດຍບໍ່ຕ້ອງກົດປຸ່ມ. ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ວາງອຸປະກອນເທິງພື້ນຜິວຮາບພຽງໂດຍເອົາໜ້
າຈໍຫັນຂຶ້ນ ຫຼື ຖືອຸປະກອນໃຫ້ແໜ້ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະການປະຕິສໍາພັນ ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະ ສະວິດທ໌ ເປີດໜ້າຈໍງ່າຍ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ສ�ຳຜັດການເລື່ອນເວລາຄ້າງໄວ້
ຕັ້ງເວລາການຈົດຈ�ຳສ�ຳລັບການແຕະໜ້າຈໍຄ້າງໄວ້.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະການປະຕິສໍາພັນ →
ສ�ຳຜັດການເລື່ອນເວລາຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.
250
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ຄ​ລິກ​ຫຼັງ​ຈາກ​​ຕົວຊ
​ ີ້ຢຸດ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເລືອກລາຍການໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານວາງຕົວຊີ້ເມົ້າຢູ່ເທິງລາຍການ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະການປະຕິສໍາພັນ, ແລະ
ຈາກນັ້ນແຕະ ສະວິດທ໌ ຄ​ລິກ​ຫຼັງ​ຈາກ​​ຕົວຊ
​ ີ້ຢຸດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ
ເປີດໃຊ້ງານໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ ເພື່ອຈ�ຳກັດການໂຕ້ຕອບຂອງອຸປະກອນຕໍ່ການປ້ອນຂໍ້
ມູນໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບຢູ່.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະການປະຕິສໍາພັນ
→ ການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ.
2 ແຕະສະວິດທ໌ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
3 ກົດປຸ່ມເປີດປິດ ແລະ ປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມກັນຄ້າງໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບຢູ່.
4 ປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງກອບ ຫຼື ແຕ້ມເສັ້ນອ້ອມຮອບພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈ�ຳກັດ.
5 ແຕະ ສໍາເລັດ.
ອຸປະກອນຈະສະແດງພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຈ�ຳກັດ. ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຈ�ຳກັດຈະບໍ່ສະແດງອາການໂ
ຕ້ຕອບ ເມື່ອທ່ານສ�ຳຜັດມັນ ແລະ ປຸ່ມອຸປະກອນຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານຟັງຄ໌ຊັນສ�ຳລັບປຸ່ມເປີດປິດ, ປຸ່ມລະດັບສຽງ ແລະ
ຄີບອດໃນໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ.
ເພື່ອປິດໃຊ້ງານໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ, ກົດປຸ່ມເປີດປິດ ແລະ
ປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມໆກັນຄ້າງໄວ້.
ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ລັອກໜ້າຈໍຫຼັງຈາກປິດໃຊ້ງານໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ,
ເປີດໃຊ້ໜ້າຈໍ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະການປະຕິສໍາພັນ
→ ການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ ໃຊ້ລັອກໜ້າຈໍ ເມື່ອປິດຢູ່
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
251
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ການຕັ້ງຄຸນສົມບັດຂໍ້ຄວາມ-ເປັນ-ຄ�ຳເວົ້າ
ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສ�ຳລັບຄຸນສົມບັດຂໍ້ຄວາມ-ເປັນ-ຄ�ຳເວົ້າ ທີ່ໃຊ້ເມື່ອ Voice Assistant
ເປີດໃຊ້ງານຢູ່, ເຊັ່ນ ພາສາ, ຄວາມໄວ ແລະ ອື່ນໆ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ຂໍ້ຄວາມເປັນຄໍາເວົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນ
ໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນຕໍ່ໄປນີ້:
• ໂປຣແກຣມທີ
່ນິຍົມ: ເລືອກເຄື່ອງມືສ�ຳລັບຄຸນສົມບັດຂໍ້ຄວາມ-ເປັນ-ຄ�ຳເວົ້າ.
• ພາສາ:
ປ່ຽນພາສາທີ່ເວົ້າຂອງຄຸນສົມບັດຂໍ້ຄວາມ-ເປັນ-ຄ�ຳເວົ້າ.
• ອັ ດຕາສ່ວນຄໍາເວົ້າ: ປັບປ່ຽນຄວາມໄວສ�ຳລັບຄຸນສົມບັດຂໍ້ຄວາມ-ເປັນ-ຄ�ຳເວົ້າ.
• ລະດັ
ບສຽງ: ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງຂອງຄຸນສົມບັດຂໍ້ຄວາມ-ເປັນ-ຄ�ຳເວົ້າ.
• ຫຼ
ິ້ນ: ຫຼິ້ນບົດສາທິດສັ້ນໆກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄ່າຄ�ຳເວົ້າຂອງທ່ານ.
• ຕັ ້ງຄ່າຄືນ​ໃໝ່: ຕັ້ງຄວາມໄວ ແລະ ລະດັບສຽງຂອງຄ�ຳເວົ້າຄືນໃໝ່.
ລັອກ​ທິດ​ທາງ
ສ້າງຊຸດທິດທາງ ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ.
1 ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ລັອກ​ທິດ​ທາງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ເ
ພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
2 ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານຂຶ້ນ, ລົງ, ໄປຊ້າຍ, ຫຼື ຂວາ ຫົກຫາແປດຄັ້ງ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ສືບຕໍ.່
3 ແຕ້ມຊຸດທິດທາງອີກຄັ້ງ ເພື່ອກວດສອບມັນ ແລະ ແຕະ ຢືນຢັນ.
252
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ເຂົ້າໃຊ້ໂດຍກົງ
ຕັ້ງເພື່ອເປີດເມນູຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ເຂົ້າໃຊ້ໂດຍກົງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ເພື່
ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຈາກນັ້ນ, ເລືອກເມນູຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ຈະເປີດ ເມື່ອກົດປຸ່ມເປີດປິດ ແລະ
ປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມກັນ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ເມນູຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ຕໍ່ໄປນີ້:
• ການເຂົ
້າໃຊ້ງານ
• Voice
Assistant
• ປຸ ່ມ​ສະ​ຫຼັບ​ທົ່ວ​ໄປ
• ໜ້
າ​ຕ່າງ​ເຄື່ອງຂະຫຍາຍ
• ສີ ເນກະທີບ
• ການປັ
ບສີ
• ການຄວບຄຸ
ມການໂຕ້ຕອບ
ເມນູລັດການເຂົ້າໃຊ້ງານ
ຕັ້ງເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການບໍລິການທາງລັດຢ່າງວ່ອງໄວ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ເມນູລັດການເຂົ້າໃຊ້ງານ ແລະ ຈາ
ກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະ ການບໍລິການທາງລັດ ແລະ
ເລືອກການບໍລິການທາງລັດ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽ
ງພ້ອມໆກັນຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາສາມວິນາທີ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິການທາງລັດຕໍ່ໄປນີ້:
• ສັ ບປ່ຽນແບບທົ່ວໂລກຂອງຊ�ຳຊຸງ
• Voice
Assistant
253
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ການແຈ້ງເຕືອນ
ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອແຈ້ງເຕືອນທ່ານເຖິງການແຈ້ງເຕືອນທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ກວດເບິ່ງເປັນໄລຍະໄລຍະ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ເພື່
ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນ ເມື່ອທ່ານມີການແຈ້ງເຕືອນທີ່ບໍ່ໄດ້ກວດເບິ່ງ, ແຕະສະວິດທ໌ ສັ່ນ
ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
ເພື່ອຕັ້ງຊ່ວງເວລາລະຫວ່າງການເຕືອນ, ແຕະ ​ໄລຍະ​ການ​ເຕືອນ.
ເພື່ອຕັ້ງແອັບໃຫ້ເຕືອນທ່ານເຖິງການແຈ້ງເຕືອນ, ເລືອກແອັບຢູ່ພາຍໃຕ້
ສະແດງການແຈ້ງເຕືອນການຈາກ.
ການຮັບ ຫຼື ການວາງສາຍ
ປ່ຽນວິທີສຳ� ລັບການຮັບ ຫຼື ການວາງສາຍ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ຮັບ ແລະວາງສາຍ.
ເລືອກວິທີທີ່ຕ້ອງການ.
ການໃຊ້ໂໝດແຕະຄັ້ງດຽວ
ເມື່ອໂມງປຸກດັງຂຶ້ນ ຫຼື ມີສາຍໂທເຂົ້າມາ, ແຕະປຸ່ມເພື່ອຢຸດໂມງປຸກ ຫຼື ຮັບສາຍ ຫຼື
ບໍ່ຮັບສາຍໂທແທນການລາກປຸ່ມ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ໂໝດແຕະເທື່ອດຽວ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
254
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ການຈັດການການຕັ້ງຄ່າຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້
ການບັນທຶກການຕັ້ງຄ່າຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໃນໄຟລ໌
ສົ່ງອອກການຕັ້ງຄ່າຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ປະຈຸບັນໃນໄຟລ໌.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການແບັກອັບການຕັ້ງຄ່າຄວາມສາມາດເຂົ້
າໃຊ້ → ນໍາເຂົ້າມາ/ສົ່ງອອກ → ສົ່ງໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍອອກ.
ການນ�ຳເຂົ້າໄຟລ໌ການຕັ້ງຄ່າຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້
ນ�ຳເຂົ້າໄຟລ໌ການຕັ້ງຄ່າຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ອັບເດດການຕັ້ງຄ່າປະຈຸບັນ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການແບັກອັບການຕັ້ງຄ່າຄວາມສາມາດເ
ຂົ້າໃຊ້ → ນໍາເຂົ້າມາ/ສົ່ງອອກ → ນໍາເຂົ້າມາຈາກໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ. ເລືອກໄຟລ໌ທີ່ຈະນ�ຳເຂົ້າ ແລະ
ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ. ການຕັ້ງຄ່າຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ຈະຖືກອັບເດດຕາມໄຟລ໌ທີ່ຖືກນ�ຳເຂົ້າມາ.
ການແຊຣ໌ໄຟລ໌ການຕັ້ງຄ່າຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້
ແຊຣ໌ໄຟລ໌ການຕັ້ງຄ່າຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ກັບຄົນອື່ນຜ່ານອີເມລ໌, Wi-Fi Direct, ບລູທູດ ແລະ
ອື່ນໆ.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການເຂົ້າໃຊ້ງານ → ການແບັກອັບການຕັ້ງຄ່າຄວາມສາມ
າດເຂົ້າໃຊ້ → ແຊຣ໌. ຈາກນັ້ນ, ເລືອກໄຟລ໌ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ແຕະ ສໍາເລັດແລ້ວ.
ເລືອກວິທີການແຊຣ໌ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ�ຳແນະນ�ຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອແຊຣ໌ໄຟລ໌.
255
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ກ່ອນຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ, ຈົ່ງລອງແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້. ບາງສະຖານະການອາດຈະໃຊ້ບໍ່
ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນ, ມັນຈະເຕືອນບອກໃຫ້ທ່ານປ້ອນ
ໜຶ່ງໃນລະຫັດຕໍ່ໄປນີ້:
• ລະຫັ
ດຜ່ານ: ເມື່ອຄຸນສົມບັດການລັອກອຸປະກອນຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນລະຫັດຜ່າ
ນທີ່ທ່ານຕັ້ງສ�ຳລັບອຸປະກອນເຂົ້າ.
• PIN:
ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຫຼື ເມື່ອຂໍ້ກ�ຳນົດ PIN ຖືກເປີດໃຊ້ງານ,
ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເຂົ້າ. ທ່ານສາມາດປິດໃຊ້ງານຄຸນ
ສົມບັດນີ້ໂດຍການໃຊ້ເມນູລັອກແຜ່ນ SIM.
• PUK:
ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຂອງທ່ານຖືກບລັອກ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນຜົນມາຈາກການ
ປ້ອນ PIN ຂອງທ່ານເຂົ້າຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄັ້ງ. ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PUK ທີ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ
ຂອງທ່ານຈັດໃຫ້.
• PIN2:
ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຊ້ເມນູທີ່ຕ້ອງມີ PIN2, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN2 ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜ່ນ
SIM ຫຼື USIM. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຜິດພາດກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື
ການບໍລິການ
• ເມື
່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບໍ່ດີ,
ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ. ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ. ໃນຂະນະທີ່ຍ້າຍ,
ຂໍ້ຄວາມການຂັດຂ້ອງອາດຈະປະກົດຂຶ້ນຊ�ຳ້ ໆກັນ.
• ທ່
ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບາງຕົວເລືອກໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການສະໝັກໃຊ້. ສ�ຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,
ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ເປີດ
ເມື່ອແບັດເຕີຣີໝົດໄຟແລ້ວ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະບໍ່ເປີດ. ສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມກ່ອນເປີດອຸປະກ
ອນ.
256
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດຈະຕອບສະໜອງຢ່າງຊ້າໆ ຫຼື ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ
• ຖ້ າທ່ານແນບກັນແຕກໜ້າຈໍ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມທີ່ເລືອກໄດ້ເຂົ້າກັບໜ້າຈໍ, ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດອາດຈະບໍ່
ໃຊ້ງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
• ຖ້ າທ່ານກ�ຳລັງສວມໃສ່ຖົງມື, ຖ້າມືຂອງທ່ານບໍ່ສະອາດໃນຂະນະທີ່ສ�ຳຜັດໜ້າຈໍສ�ຳຜັດ ຫຼື
ຖ້າທ່ານແຕະໜ້າຈໍດ້ວຍວັດຖຸມີຄົມ ຫຼື ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ໜ້າຈໍສ�ຳຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກ
ກະຕິ.
• ໜ້
າຈໍສຳ� ຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໃນສະພາບທີ່ຊຸ່ມ ຫຼື ເມື່ອສ�ຳຜັດກັບນ�້ຳ.
• ປິ ດເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ເພື່ອລຶບຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຊອບແວຊົ່ວຄາວ.
• ເບິ
ງ່ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອັບເດດເປັນລຸ້ນຫຼ້າສຸດ.
• ຖ້ າໜ້າຈໍສ�ຳຜັດມີຮອຍຂີດ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ເຂົ້າໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢຸດທ�ຳງານ ຫຼື ມີຂໍ້ຂັດຂ້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງ
ລອງການແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້. ຖ້າບັນຫາຍັງຄົງບໍ່ຖືກແກ້ໄຂ, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ການປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່
ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ທຳ� ງານ ຫຼື ຄ້າງ, ທ່ານອາດຈະຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປິດແອັບ ຫຼື ປິດອຸປະກອນ
ແລະ ເປີດມັນຄືນໃໝ່.
ການບັງຄັບໃຫ້ປິດເປີດຄືນໃໝ່
ຫາກອຸປະກອນຂອງທ່ານຕາຍແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມເປີດປິດແລະປຸ່ມລະດັບສຽງຄ່ອຍຄ້າງໄ
ວ້ພ້ອມໆກັນເປັນເວລດົນກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອເລີ່ມຄືນໃໝ່.
ການຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່
ຖ້າວິທີຂ້າງເທິງບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານໄດ້, ໃຫ້ດຳ� ເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່.
ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່ → ຕັ້ງຄ່າໂຮງງານຄືນໃໝ່
→ ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່ → ລຶບທັງໝົດ. ກ່ອນດ�ຳເນີນການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່, ຢ່າລືມເຮັດກາ
ນແບັກອັບສ�ຳເນົາຂໍ້ມູນທີ່ສ�ຳຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.
257
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ສາຍໂທບໍ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່
• ເບິ
່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຊ້ເຄືອຂ່າຍມືຖືທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ.
• ເບິ
່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງການຈ�ຳກັດການໂທສ�ຳລັບເບີໂທລະສັບທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໂທອອກ.
• ເບິ
່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງການຈ�ຳກັດການໂທສ�ຳລັບເບີໂທລະສັບທີ່ໂທເຂົ້າມາ.
ຄົນອື່ນໆບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງທີ່ທ່ານເວົ້າໃນສາຍໂທ
• ເບິ
ງ່ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ປົກປິດໄມໂຄຣໂຟນໃນຕົວເຄື່ອງ.
• ເບິ
ງ່ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄມໂຄຣໂຟນຢູ່ໃກ້ກັບປາກຂອງທ່ານ.
• ຖ້ າກ�ຳລັງໃຊ້ຊຸດຫູຟັງຢູ່, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ສຽງສະ​ທ້ອນໃນລະຫວ່າງການໂທ
ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງໂດຍການກົດປຸ່ມລະດັບສຽງຂຶ້ນ ຫຼື ຍ້າຍໄປໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ.
ເຄືອຂ່າຍມືຖື ຫຼື ອິນເຕີເນັດຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເລື້ອຍໆ ຫຼື
ຄຸນນະພາບສຽງບໍ່ດີ
• ເບິ
່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ບລັອກເສົາອາກາດພາຍໃນຂອງອຸປະກອນ.
• ເມື
່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບໍ່ດີ,
ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ. ທ່ານອາດຈະມີບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ ເນື່ອງຈາກບັນຫາທີ່
ມີກັບສະຖານີຂອງຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ. ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ.
• ເມື
່ອໃຊ້ອຸປະກອນໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງເຄື່ອນທີ່, ການບໍລິການເຄືອຂ່າຍແບບໄວເລສອາດຈະຖືກປິ
ດໃຊ້ງານ ເນື່ອງຈາກບັນຫາທີ່ມີກັບເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ.
ໄອຄອນແບັດເຕີຣີວ່າງເປົ່າ
ແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານອ່ອນ. ສາກແບັດເຕີຣີ.
258
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ແບັດເຕີຣີບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ສ�ຳລັບເຄື່ອງສາກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈ
າກຊ�ຳຊຸງ)
• ເບິ
່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
• ເຂົ
້າໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ ແລະ ປ່ຽນແບັດເຕີຣີ.
ແບັດເຕີຣີໝົດໄວກວ່າເມື່ອຊື້ຕອນທ�ຳອິດ
• ເມື
ອ
່ ທ່ານປະອຸປະກອນ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໃສ່ບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ, ການສາກ
ທີ່ເປັນປະໂຫຍດອາດຈະຫຼຸດລົງ.
• ຈະເພີ
່ມການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂຶ້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບ, ເຊັ່ນ GPS, ເກມ ຫຼື
ອິນເຕີເນັດ.
• ແບັ
ດເຕີຣີເປັນວັດສະດຸສິ້ນເປືອງ ແລະ ການສາກທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈະສັ້ນລົງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.
ຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງມີຄວາມຈ�ຳ ແລະ ໄຟແບັດເຕີຣີທີ່ພຽງພໍເພື່ອໃຊ້ງານແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງເມື່ອເປີດໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ລອງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ສາກແບັ
ດເຕີຣີ.
• ເຮັ
ດໃຫ້ຄວາມຈ�ຳເປົ່າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື
ລຶບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ປິ ດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່. ຖ້າທ່ານຍັງຄົງມີບັນຫາກັບແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼັງຈາກລອງໃຊ້ເຄັດລັ
ບເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
ຄຸນນະພາບຮູບຖ່າຍຕ�່ຳກວ່າການສະແດງຕົວຢ່າງ
• ຄຸ ນນະພາບຂອງຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານອາດແຕກຕ່າງກັນ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງ​ຮອບ​ຂ້າງ ແລະ
ເທັກນິກການຖ່າຍຮູບທີ່ທ່ານໃຊ້.
• ຖ້ າທ່ານຖ່າຍຮູບໃນພື້ນທີ່ທີ່ມືດ, ໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື ໃນຫ້ອງ,
ອາດຈະມີສຽງລົບກວນຂອງຮູບເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ຮູບອາດຈະຢູ່ນອກຈຸດໂຟກັສ.
259
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອເປີດໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍ
ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຫຼິ້ນໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍບໍ່ໄດ້ ເມື່ອທ່ານເປີດພວກມັນໃນອຸປະກອ
ນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ລອງປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ເຮັ
ດໃຫ້ຄວາມຈ�ຳເປົ່າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື
ລຶບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ເບິ
່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄຟລ໌ເພງບໍ່ການຈັດການສິດດິຈິຕອລ (DRM)-ທີ່ຖືກປ້ອງກັນໄວ້. ຖ້າໄຟລ໌ຖືກ​
ປົກ​ປ້ອງ​ໂດຍ DRM, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ປຸ່ມທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຫຼິ້ນໄຟລ໌.
• ເບິ
່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບແບບໄຟລ໌ຖືກຮອງຮັບໂດຍອຸປະກອນ. ຖ້າຮູບແບບໄຟລ໌ບໍ່ຖືກຮອງຮັບ, ເຊັ່ນ
DivX ຫຼື AC3, ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ຮອງຮັບມັນ. ເພື່ອຢືນຢັນຮູບແບບໄຟລ໌ທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອ
ງຮັບ, ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com.
• ອຸ ປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ແຄັບເຈີໂດຍອຸປະກອນ. ຮູບຖ່າຍ ແລະ
ວິດີໂອທີ່ແຄັບເຈີໂດຍອຸປະກອນອື່ນອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
• ອຸ ປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໂດຍຜູ້ໃຫ້ການບໍລິກາ
ນເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງເພີ່ມເຕີມ. ບາງເນື້ອໃນທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນອິນເຕີເ
ນັດ, ເຊັ່ນ ສຽງໂທເຂົ້າ, ວິດີໂອ ຫຼື ວອລເປເປີ, ອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ບລູທູດກ�ຳລັງໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ດີ
ຖ້າຊອກບໍ່ເຫັນອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ຫຼື ມີບັນຫາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື
ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ, ລອງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ເບິ
ງ່ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນທີ່ທ່ານປະສົງທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ພ້ອມທີ່ຈະຖືກສະແກນ ຫຼື
ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວຫຼືບໍ່.
• ເບິ
່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນບລູທູດອື່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດບລູທູດສູງ
ສຸດ (10 m).
• ໃນອຸ
ປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແຕະ ການເຊື່ອມຕໍ,່ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌
ບລູທູດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນຄືນໃໝ່.
• ໃນອຸ
ປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ ການຈັດການທົ່ວໄປ → ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່ →
ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄືນໃໝ່ → ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ ເພື່ອຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄືນໃ
ໝ່. ທ່ານອາດຈະສູນເສຍຂໍ້ມູນທີ່ຖືກລົງທະບຽນໄວ້ ເມື່ອດ�ຳເນີນການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່.
ຖ້າເຄັດລັບຂ້າງເທິງບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊ�ຳຊຸງ.
260
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບຄອມພິວເຕີ
• ເບິ
່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍ USB ທີ່ທ່ານກ�ຳລັງໃຊ້ຢູ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
• ເບິ
່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານ​ຕິດ​ຕັ້ງໄດຣ໌ເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອັບເດດໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານແລ້ວ.
• ຖ້ າທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ Windows XP, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີ Windows XP Service Pack
3 ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນຖືກຕິດຕັ້ງໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໄດ້
ສັນຍານ GPS ອາດຖືກບົດບັງໃນບາງຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ເຊັ່ນ ໃນອາຄານ. ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ Wi-Fi ຫຼື
ເຄືອຂ່າຍມືຖື ເພື່ອຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້.
ຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໃນອຸປະກອນໄດ້ສູນເສຍແລ້ວ
ເຮັດການແບັກອັບສ�ຳເນົາຂໍ້ມູນທີ່ສ�ຳຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຕະຫຼອດເວລາ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,
ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ ຖ້າມັນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ. ຊ�ຳ​ຊຸງ​ບໍ່​ຮັບ​ຜິດຊ
​ ອບ​ຕກ
ໍ່​ ານ​ສູນ​ເສຍ​
ຂໍ້​ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.
ຊ່ອງວ່າງນ້ອຍໆປະກົດຂຶ້ນອ້ອມຮອບດ້ານນອກຂອງເຄສອຸປະກອນ
• ຊ່ ອງວ່າງນີ້ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ຈ�ຳເປັນໃນການຜະລິດ ແລະ ການໂຍກ ຫຼື ການສັ່ນຂອງບາງສ່ວນນ້
ອຍໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
• ເມື
່ອເວລາຜ່ານໄປ, ແຮງຂັດສີລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງວ່າງນີ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ
ໜ້ອຍໜຶ່ງ.
ບໍ່ມີພື້ນທີ່ວ່າງພຽງພໍໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນ
ລຶບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈ�ຳເປັນ, ເຊັ່ນ ແຄຊ໌, ໂດຍໃຊ້ຕົວຈັດການອັດສະລິຍະ ຫຼື ລຶບແອັບ ຫຼື
ໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂຶ້ນ.
ປຸ່ມແອັບບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍຫຼັກ
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ປຸ່ມແອັບ, ທ່ານສາມາດເປີດໜ້າຈໍແອັບໂດຍການຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
ເພື່ອສະແດງປຸ່ມແອັບຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ, ເປີດໃຊ້ແອັບ ຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ ຈໍສະແດງຜົນ →
ໜ້າຫຼັກ → ປຸ່ມແອັບ → ສະແດງປຸ່ມແອັບ → ນໍາໃຊ້.
261
ພາກຊ້ອນທ້າຍ
ປຸ່ມໂຮມບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ
ແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງທີ່ມີປຸ່ມໂຮມອາດຈະຫາຍໄປ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ
ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ. ເພື່ອເບິ່ງແຖບການກ�ຳນົດທິດທາງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
ແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງໜ້າຈໍບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງເ
ຕືອນ
ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນໂດຍການລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກແຜງກາ
ຢູ່ຂ້າງແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງ ແລະ ແຕະສະວິດທ໌
ນແຈ້ງເຕືອນລົງລຸ່ມ. ແຕະ
ສະແດງການຄວບຄຸມຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ.
Samsung Cloud ໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້
• ເບິ
່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ.
• ໃນລະຫວ່
າງການກວດເບິ່ງການບໍລິການຂອງ Samsung Cloud, ທ່ານສາມາດໃຊ້
Samsung Cloud ໄດ້. ລອງໃໝ່ພາຍຫຼັງ.
ອຸປະກອນບໍ່ຈົດຈ�ຳມ່ານຕາຂອງຂ້ອຍຈາກໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ
• ເບິ
ງ່ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີຫຍັງປິດບັງກ້ອງຖ່າຍຮູບການຈົດຈ�ຳມ່ານຕາ ແລະ LED ແລະ
ລອງໃໝ່ອີກ.
• ຖ້ າສະພາບຂອງແສງແຕກຕ່າງຈາກຕອນທີ່ທ່ານລົງທະບຽນມ່ານຕາຂອງທ່ານໄວ້, ອຸປະກອນອາ
ດຈະບໍ່ຈົດຈ�ຳມ່ານຕາຂອງທ່ານ. ຍ້າຍໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ.
• ເບິ
່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນບໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ຫງ່ຽງຫຼາຍເກີນໄປ.
262
ລິຂະສິດ
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2018 Samsung Electronics
ຄູ່ມືນີ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລິຂະສິດລະຫວ່າງປະເທດ.
ຫ້າມຜະລິດຊ�້ຳ, ແຈກຢາຍ, ແປ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຄູ່ມືນີ້ໃນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ ຫຼື
ທັງທາງອີເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື ທາງເຄື່ອງຈັກ, ລວມທັງການອັດເອກະສານ, ການບັນທຶກ ຫຼື
ການຈັດເກັບໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເ
ປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນຈາກ Samsung Electronics.
ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
• ຊ� ຳຊຸງ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຊ�ຳຊຸງເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Samsung
Electronics.
® ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Bluetooth SIG, Inc.
• Bluetooth
ທົ່ວໂລກ.
®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ແລະ
• Wi-Fi
ເຄື່ອງໝາຍ Wi-Fi ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Wi-Fi Alliance.
• ຜະລິ
ດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດຈາກ Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos ແລະ
ສັນຍາລັກ D ຄູ່ ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ Dolby Laboratories.
• ເຄື
່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ລິຂະສິດອື່ນໆທັງໝົດເປັນຊັບສິນຂອງເຈົ້າຂອງທີກ
່​ ່ຽວ​
ຂ້ອງຂອງພວກເຂົາ.
ກ່ຽວກັບ HEVC Advance
ຜະລິດຕະພັນນີ້ຖືກຂາຍພ້ອມກັບໃບອະນຸຍາດທີ່ຈ�ຳກັດ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສະເພ
າະກັບເນື້ອໃນຂອງ HEVC ທີ່ຖືກຕາມເງື່ອນໄຂສາມຢ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: (1) ເນື້ອໃນຂອງ HEVC
ສ�ຳລັບໃຊ້ງານສ່ວນຕົວເທົ່ານັ້ນ; (2) ເນື້ອໃນຂອງ HEVC ທີ່ບໍ່ໄດ້ສະເໜີຂາຍ; ແລະ (3) ເນື້ອໃນຂອງ
HEVC ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ຜະລິດຕະພັນນີ້ອາດຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບເນື້ອໃນທີ່ໃສ່ລະຫັດຂອງ HEVC
ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍບຸກຄົນທີສາມ, ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ສັ່ງຊື້ ຫຼື ຊື້ຈາກບຸກຄົນທີສາມ, ຍົກເວັ້ນຜູ້ໃຊ້ຈະໄດ້ຮັບສິດ
ແບບແຍກຕ່າງຫາກໃນການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວໂດຍຜູ້ຂາຍເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍ
າດ.
ການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງເນື້ອໃນທີ່ໃສ່ລະຫັດຂອງ HEVC ແມ່ນຖືວ່າເປັ
ນການຍອມຮັບຂອງຜູ້ມີອ�ຳນາດທີ່ຈ�ຳກັດໃນການໃຊ້ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ຂ້າງເທິງ.
Download PDF

advertising