Samsung | SM-G965F/DS | Samsung Galaxy S9+ คู่มือการใช้งาน (Oreo)

SM-G960F/DS
SM-G965F/DS
คู่มือการใช้งาน
Thai. 03/2018. Rev.1.1
www.samsung.com
สารบัญ
เบื้องต้น
85 อินเทอร์เน็ต
87 อีเมล
88 กล้องถ่ายรูป
120 แกลเลอรี่
126 Always On Display
128 หน้าจอขอบ
135 มัลติวินโดว์
141 Samsung Pay
144 Samsung Gear
145 Samsung Members
146 Samsung Notes
147 ปฏิทิน
148 Samsung Health
155 บันทึกเสียง
157 ไฟล์ส่วนตัว
157 นาฬิกา
159 เครื่องคิดเลข
159 Game Launcher
162 SmartThings
166 การแชร์เนื้อหา
167 Samsung DeX
178 การเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอแสดงผล
ภายนอก
179 แอพ Google
4 อ่านก่อน
6 สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไป
และการแก้ปัญหา
10 รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
16 แบตเตอรี่
21 SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM)
27 การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
31 การเปิดและปิดเครื่อง
32 การตั้งค่าเริ่มต้น
35 Samsung account
37 การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
39 การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
52 แผงแจ้งเตือน
54 การกรอกข้อความ
แอพและคุณสมบัติ
57 การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
59Bixby
73 โทรศัพท์
78 รายชื่อ
82 ข้อความ
2
สารบัญ
การ​ตั้ง​ค่า
219 การจดจ�ำลายนิว้ มือ
222 Samsung Pass
226 โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
230 Cloud และบัญชีผู้ใช้
231 Samsung Cloud
233 Smart Switch
236Google
237 การช่วยเหลือการเข้าถึง
237 การจัดการทัว่ ไป
238 อัพเดทซอฟท์แ​ ว​ร์
239 คู่มือการใช้
239 เกี่ยวกับโทรศัพท์
181 บทน�ำ
181 การ​เชื่อม​ต่อ
182 Wi-Fi
185 บลูทูธ
187 ประหยัดข้อมูล
188 NFC และการช�ำระเงิน
190 ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือ
ข่าย
191 ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด (รุ่นสอง SIM)
192 การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
195 เสียงและการสั่น
196 Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
196 การแจ้งเตือน
197 จอภาพ
198 ตัวกรองแสงสีฟ้า
199 เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ
200 ความละเอียดของหน้าจอ
200 ภาพพักหน้าจอ
201 วอลเปเปอร์และธีม
201 คุณสมบัติขั้นสูง
203 Dual Messenger
204 การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
207 แอพ
207 หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน
209 Smart Lock
209 การสแกนอัจฉริยะ
212 การจดจ�ำใบหน้า
214 การสแกนม่านตา
ภาคผนวก
240 การช่วยเหลือการเข้าถึง
258 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
3
เบื้องต้น
อ่านก่อน
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
• เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ รายละเอียดของรุ่น หรือซอฟต์แวร์ของ
เครื่อง
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยน
แปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจท�ำให้เครื่องหรือแอพท�ำงานผิด
ปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การ
ดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบ
ทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ
หรือการใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ ส�ำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอ
แนะน�ำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
• แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากคุณมีคำ� ถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้
ให้บริการ
4
เบื้องต้น
• การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำ� งานผิดปกติ ข้อมูล
เสียหาย หรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับ
ประกันสิ้นสุดลง
• อุปกรณ์บางเครื่องจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
และรุ่น หากเครื่องของคุณได้รับการอนุมัติจาก FCC คุณจะสามารถดูรหัส FCC ของเครื่องดังกล่าวได้ เพื่อดูรหัส FCC
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส เกี่ยวกับโทรศัพท์ → สถานะ
การดูแลรักษาคุณสมบัติกันน�้ำและกันฝุ่น
อุปกรณ์ของคุณมีคุณสมบัติกันน�้ำและกันฝุ่น ปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อดูแลรักษาคุณสมบัติกันน�้ำและกัน
ฝุ่นของอุปกรณ์ของคุณ การไม่กระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
• ห้ามจุ่มเครื่องลงในน�้ำจืดที่ความลึกเกิน 1.5 ม. หรือแช่ไว้นานเกิน 30 นาที หากคุณแช่เครื่องในของเหลวใดๆ ที่นอก
เหนือจากน�้ำจืด เช่น น�้ำเกลือ น�้ำไอออไนซ์ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของเหลวจะเข้าสู่เครื่องได้เร็วขึ้น
• ห้ามน�ำเครื่องไปสัมผัสถูก นํ้าที่ไหลแรง
• ถ้าหากเครื่องสัมผัสถูกน�้ำจืด ให้ทำ� ให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดและนุ่ม ถ้าหากเครื่องสัมผัสถูกของเหลวอื่นๆ เช่นน�้ำ
เกลือ น�้ำที่มีส่วนผสมของไอออน หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ล้างออกด้วยน�้ำจืดและแห้งได้อย่างทั่วถึงด้วยการท�ำความ
สะอาดด้วยผ้านุ่ม ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพและรูปลักษณ์ของเครื่องได้
• ถ้าเครื่องตกน�ำ้ หรือไมโครโฟนหรือล�ำโพงเปียก เสียงที่ได้ยินในระหว่างการโทรอาจไม่ชัดเจน หลังจากการเช็ดที่เครื่อง
ด้วยผ้าแห้ง ท�ำให้แห้งอย่างทั่วถึงก่อนการใช้งาน
• หน้าจอสัมผัสและคุณสมบัติอื่นๆ อาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ ถ้าใช้งานเครื่องในน�้ำ
• ถ้าเครื่องร่วงหล่นหรือถูกกระแทก คุณสมบัติการกันน�้ำและฝุ่นของเครื่องอาจได้รับความเสียหาย
• เครื่องของคุณได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการควบคุม และผ่านการรับรองคุณสมบัติการกันน�้ำและ
ฝุ่นภายใต้สภาวะที่กำ� หนด (ตรงตามข้อก�ำหนดของการจัดประเภท IP68 ดังที่ระบุไว้ในมาตรฐานสากล IEC 60529 ระดับการป้องกันโดยตัวถัง [รหัส IP], สภาวะการทดสอบเครื่อง: 15–35 °C, 86–106 kPa, น�้ำจืด 1.5 เมตร เป็น
เวลา 30 นาที) แม้จะมีการจัดประเภทแล้วก็ตาม แต่ยังคงเป็นไปได้ที่อุปกรณ์ของคุณอาจได้รับความเสียหายจากบาง
สถานการณ์
5
เบื้องต้น
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม
สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไปและการแก้ปัญหา
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่
ในขณะก�ำลังชาร์จ เครื่องและเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ระหว่างการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จอย่างรวดเร็ว เมื่อแตะ
เครื่องอาจจะรู้สึกร้อน ดังกล่าวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องและอยู่ในช่วงปกติของการ
ด�ำเนินงานของเครื่อง หากแบตเตอรี่มีอาการร้อนเกินไป เครื่องชาร์จอาจหยุดการชาร์จ
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
• ถอดเครื่องชาร์จจากเครื่องและปิดแอพใดๆที่กำ� ลังเปิดใช้งานอยู่ รอให้เครื่องเย็นลงและจากนั้นเริ่มท�ำการชาร์จ
เครื่องอีกครั้ง
• หากส่วนล่างของเครื่องมีอาการร้อนจัด อาจเป็นเพราะสาย USB ที่เชื่อมต่อได้รับความเสียหาย แทนที่สาย USB
ที่เสียหายกับสายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากซัมซุงแล้ว
• เมื่อใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สาย อย่าวางวัตถุแปลกปลอม เช่นวัตถุที่เป็นโลหะ แม่เหล็ก และบัตรแถบแม่เหล็ก
ระหว่างเครื่องและเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
คุณสมบัติการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จด่วนนั้นมีให้ใช้งานได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
6
เบื้องต้น
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน
เมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเหล่านั้นเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้น
ชั่วคราวเนื่องจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น ปิดแอพใดๆที่เปิดใช้งานอยู่และโปรดพักการใช้งานเครื่องสักครู่
ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่เครื่องอาจมีอาการร้อนจัด ตัวอย่างต่อไปนี้อาจใช้ไม่ได้กับรุ่นของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฟังก์ชั่นและแอพที่คุณใช้
• ในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากที่ซื้อหรือเมื่อท�ำการเรียกคืนข้อมูล
• เมื่อมีการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
• เมื่อใช้แอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อบันทึกวิดีโอเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อสตรีมมิ่งวิดีโอในขณะที่ใช้การตั้งค่าความสว่างสูงสุด
–– เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์
• ในขณะที่ใช้งานแบบมัลติทาสกิ้ง (หรือ เมื่อเปิดใช้งานแอพจ�ำนวนมากในพื้นหลัง)
–– เมื่อใช้งานมัลติวินโดว์
–– เมื่อท�ำการปรับปรุงหรือท�ำการติดตั้งแอพในขณะที่ทำ� การบันทึกวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการบันทึกวิดีโอขณะที่ใช้แอพทิศทาง
• เมื่อใช้ข้อมูลจ�ำนวนมากส�ำหรับการซิงค์กับคลาวด์ อีเมล์ หรือบัญชีอื่นๆ
• เมื่อใช้แอพทิศทางในรถยนต์ในขณะที่เครื่องถูกวางไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง
• เมื่อใช้ฮอตสปอตมือถือและคุณสมบัติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• เมื่อใช้เครื่องในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อนหรือไม่สามารถรับสัญญาณได้
• เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสาย USB ที่ได้รับความเสียหาย
• เมื่อแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่องได้รับความเสียหายหรือสัมผัสกับวัตถุแปลกปลอม เช่นของเหลว ฝุ่น ผงโลหะ และไส้
ดินสอ
• เมื่อคุณท�ำการโรมมิ่ง
7
เบื้องต้น
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
•
•
•
•
•
•
•
ท�ำการปรับปรุงเครื่องด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดเป็นประจ�ำ
การขัดกันระหว่างแอพที่เปิดใช้งานอยู่อาจท�ำให้เครื่องเกิดอาการร้อนขึ้น เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
เลิกการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi GPS และบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ปิดแอพที่เพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่หรือที่เปิดใช้งานในพื้นหลังเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ลบไฟล์ที่ไม่จำ� เป็นหรือแอพที่ไม่ได้ใช้
ลดความสว่างของหน้าจอ
ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน โปรดพักการใช้งานอุปกรณ์สักครู่ ถ้าอุปกรณ์ยัง
ร้อนอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
อุปกรณ์จะถูกจ�ำกัดการใช้งานเมื่ออุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป
เมื่ออุปกรณ์นี้เกิดความร้อนขึ้น คุณสมบัติและประสิทธิภาพการท�ำงานอาจถูกจ�ำกัด หรืออุปกรณ์อาจปิดการท�ำงานลงเพื่อให้
อุปกรณ์เย็นขึ้น คุณสมบัติดังกล่าวใช้ได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
• หากอุปกรณ์นี้ร้อนมากกว่าปกติ ข้อความแสดงว่าอุปกรณ์เกิดความร้อนจะปรากฎขึ้น เพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์
ความสว่างของหน้าจอและความเร็วในการปฏิบัติงานจะถูกจ�ำกัด และการชาร์จแบตเตอรี่จะหยุดลง แอพพลิเคชั่นที่
ท�ำงานอยู่จะถูกปิด และคุณจะสามารถท�ำโทรฉุกเฉินได้เท่านั้น จนกว่าอุปกรณ์เย็นลง
• ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน ข้อความแสดงให้ปิดอุปกรณ์จะปรากฎขึ้น ปิดอุปกรณ์นี้
และรอจนกว่าจะเย็นลง
8
เบื้องต้น
ข้อควรระวังส�ำหรับสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ที่สั้นลง, ความเสียหายกับอุปกรณ์นี้หรืออาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
• อย่าจัดเก็บเครื่องของคุณไว้ในที่ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
• อย่าให้เครื่องของคุณสัมผัสถูกแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน
• อย่าใช้หรือจัดเก็บเครื่องของคุณในบริเวณที่ร้อนจัดเป็นระยะเวลานาน เช่นภายในรถยนต์ในฤดูร้อน
• อย่าวางเครื่องในพื้นที่ใดๆที่อาจจะท�ำให้มีอาการร้อนจัด เช่นบนเสื่อร้อนไฟฟ้า
• อย่าเก็บอุปกรณ์นี้ของคุณใกล้หรืออยู่ในเครื่องท�ำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำ� อาหาร หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
• ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย
9
เบื้องต้น
รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนส�ำหรับเนื้อหาแพคเกจ
•
•
•
•
รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
10
เบื้องต้น
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
►
รุ่น Galaxy S9:
เซนเซอรพร็อกซิมิตี/แสง
ลําโพง
แอลอีดีสแกนมานตา
กลองหนา
ตัวบงชี้ LED
กลองสแกนมานตา
ปุมระดับเสียง
ปุมเปด/ปด
ปุม Bixby
หนาจอขอบ
หนาจอขอบ
หนาจอสัมผัส
แจ็คอเนกประสงค (USB
ประเภท-C)
11
เบื้องต้น
กลองหลัง
เสาอากาศ MST
ถาดใส SIM การด /
การดความจํา
ไมโครโฟน
แฟลช
เสาอากาศ GPS
เซนเซอรวัดอัตราการเตนของ
หัวใจ
เซนเซอรอานลายนิ้วมือ
เสาอากาศ NFC/
แผนชารจแบบไรสาย
เสาอากาศหลัก
ลําโพง
แจ็คหูฟง
ไมโครโฟน
12
เบื้องต้น
►
รุ่น Galaxy S9+:
เซนเซอรพร็อกซิมิตี/แสง
ลําโพง
แอลอีดีสแกนมานตา
กลองหนา
ตัวบงชี้ LED
กลองสแกนมานตา
ปุมระดับเสียง
ปุมเปด/ปด
ปุม Bixby
หนาจอขอบ
หนาจอขอบ
หนาจอสัมผัส
แจ็คอเนกประสงค (USB
ประเภท-C)
13
เบื้องต้น
เสาอากาศ MST
ถาดใส SIM การด /
การดความจํา
ไมโครโฟน
แฟลช
เสาอากาศ GPS
กลองหลัง (คู)
เซนเซอรวัดอัตราการเตนของ
หัวใจ
เซนเซอรอานลายนิ้วมือ
เสาอากาศ NFC/
แผนชารจแบบไรสาย
เสาอากาศหลัก
ลําโพง
แจ็คหูฟง
ไมโครโฟน
เมื่อใช้ล�ำโพง เช่น เมื่อเล่นไฟล์มีเดียหรือใช้ล�ำโพงนอก อย่าวางเครื่องไว้ใกล้กับหูของคุณ
• ปัญหาการเชื่อมต่อและแบตเตอรี่หมดอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
–– ถ้าคุณติดสติ๊กเกอร์สีเมทัลลิกที่บริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์
–– ถ้าคุณติดฝาครอบที่ทำ� จากวัสดุที่เป็นโลหะลงบนอุปกรณ์
–– ถ้าคุณใช้มือหรือวัตถุอื่นๆ ปิดบริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์ขณะใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การโทร
หรือการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
• แนะน�ำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง การใช้ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เซ็นเซอร์ท�ำงานผิดปกติได้
• อย่าครอบพื้นที่เซนเซอร์พร็อกซิมิตี/แสงด้วยอุปกรณ์เสริมหน้าจอ เช่น ฟิล์มกันรอยหรือสติกเกอร์ การกระท�ำ
เช่นนั้นอาจท�ำให้เซนเซอร์ทำ� งานผิดปกติ
• สีที่หน้าจอขอบอาจดูแตกต่างกันขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งการมองของคุณ
14
เบื้องต้น
ปุ่มฮาร์ดคีย์
ปุมระดับเสียง
ปุมเปด/ปด
ปุม Bixby
ปุ่ม
ปุ่มเปิด/ปิด
Bixby
ระดับเสียง
ฟังก์ชั่น
• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
• กดเพื่อเปิดการท�ำงานหรือล็อกหน้าจอ
• กดเพื่อเปิดหน้าหลัก Bixby โปรดดูที่ Bixby ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง
ปุ่มซอฟท์คีย์
แสดงและซอนปุม
ปุมยอนกลับ
ปุมลาสุด
ปุมหนาหลัก
เมื่อคุณเปิดเครื่องแล้ว ปุ่มซอฟท์คีย์จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ ได้มีการก�ำหนดปุ่มซอฟท์คีย์เป็นปุ่มล่าสุด ปุ่มหน้าหลัก
และปุ่มย้อนกลับโดยเป็นค่าเริ่มต้น โปรดดูที่ แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
15
เบื้องต้น
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก หรือเมื่อไม่นำ� มาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่
ผ่านการรับรองอาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือท�ำให้เครื่องเสียหาย
• การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิด
จากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
• ใช้เฉพาะสาย USB ประเภท C ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น เครื่องอาจเสียหายได้ถ้าคุณใช้สาย Micro USB
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีสวิตช์เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอด
ปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้
กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำ� ลังชาร์จ
1 เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB
2 เสียบสาย USB เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่อง
16
เบื้องต้น
3 เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
4 หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่อง จากนั้น ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า
การชาร์จเครื่องอื่นๆ
ใช้ขั้วต่อ USB (USB ประเภท-C) เพื่อชาร์จเครื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นด้วยแบตเตอรี่ของเครื่องของคุณ
เสียบขั้วต่อ USB (USB ประเภท-C) เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่องของคุณ และเชื่อมต่อเครื่องของคุณและเครื่องอื่นๆ
ผ่านทางสาย USB ของเครื่องอื่นๆ
เมื่อเริ่มต้นการชาร์จ ไอคอนการชาร์จแบตเตอรี่จะปรากฏบนหน้าจอของเครื่องอื่นๆ
อุปกรณของคุณ
เครื่องอื่นๆ
ขั้วตอ USB (USB
ประเภท-C)
สาย USB ของเครื่องอื่น
หน้าต่างป๊อปอัพเลือกแอพที่ปรากฏขึ้นบนเครื่องของคุณนั้นส�ำหรับการถ่ายโอนข้อมูล อย่าเลือกแอพจากหน้าต่าง
ป๊อปอัพ
17
เบื้องต้น
วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่
เครื่องของคุณมีทางเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้
• เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยใช้คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาของเครื่อง
• เมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง ให้ปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
• เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
• ปิดแอพที่ไม่จ�ำเป็น
• ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพที่จ�ำเป็นต้องมีการซิงค์
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ตำ �่ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่
ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
• หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลง
อย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุก
ครั้ง
• การใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่เครื่องชาร์จ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเนื่องจากมีกระแสไฟ
ต�่ำ
• เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• หากเครื่องได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอด
เครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
18
เบื้องต้น
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์และเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพ
ของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�ำงาน
• ถ้าคุณชาร์จอุปกรณ์ขณะที่แจ็คอเนกประสงค์เปียก อุปกรณ์อาจเสียหายได้ โปรดท�ำให้แจ็คอเนกประสงค์แห้งจนหมดจด
ก่อนท�ำการชาร์จอุปกรณ์
• หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้น�ำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
การชาร์จแบบเร็ว
อุปกรณ์มีคุณสมบัติการชาร์จอย่างเร็วในตัว คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นขณะที่เครื่องหรือหน้าจอดับ
การเพิ่มความเร็วการชาร์จ
การเพิ่มความเร็วการชาร์จ ให้ปิดเครื่องหรือหน้าจอของเครื่องเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อปิดเครื่อง
อยู่ ไอคอน จะปรากฏบนหน้าจอ
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติชาร์จเร็ว เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่ → →
การตั้งค่าขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ การชาร์จแบบต่อสายด่วน เพื่อเปิดใช้งาน
• คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติการชาร์จอย่างเร็วภายในตัวเครื่องเมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องชาร์จแบบ
มาตรฐาน
• หากเครื่องร้อนหรืออุณหภูมิอากาศรอบข้างเพิ่มขึ้น ความเร็วการชาร์จอาจลดลงโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสภาพ
แวดล้อมการท�ำงานปกติเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่อง
19
เบื้องต้น
การชาร์จแบบไร้สาย
อุปกรณ์มีคอยล์ที่ชาร์จแบบไร้สายในตัว คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สาย (มีขายแยกต่างหาก)
การชาร์จไร้สายแบบเร็ว
คุณสามารถชาร์จเครื่องของคุณได้เร็วขึ้นโดยใช้คุณสมบัติการชาร์จไร้สายแบบเร็ว ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องใช้เครื่อง
ชาร์จและส่วนประกอบที่รองรับคุณสมบัติการชาร์จไร้สายแบบเร็ว
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติการชาร์จไร้สายแบบเร็ว เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ →
แบตเตอรี่ → → การตั้งค่าขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ การชาร์จแบบไร้สายด่วน เพื่อเปิดใช้งาน
• จะมีการเพิ่มตัวเลือกเปิด/ปิดไว้ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์เมื่อคุณวางบนเครื่องชาร์จครั้งแรก
• พัดลมภายในเครื่องชาร์จอาจมีเสียงรบกวนระหว่างการชาร์จไร้สายแบบเร็ว
การชาร์จแบตเตอรี่
1 วางกึ่งกลางของด้านหลังเครื่องลงตรงกึ่งกลางของเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
เวลาในการชาร์จโดยประมาณจะปรากฏบนหน้าจอ ระยะเวลาในการชาร์จจริงอาจแตกต่างกันตามสภาพในการชาร์จ
20
เบื้องต้น
2 หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
ข้อควรระวังส�ำหรับการชาร์จแบบไร้สาย
• อย่าวางเครื่องที่เครื่องชาร์จแบบไร้สายพร้อมกับบัตรเครดิตหรือบัตรประจ�ำตัวที่ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
(RFID) (เช่นบัตรขนส่งหรือคีย์การ์ด) ที่วางอยู่ระหว่างด้านหลังของเครื่องและฝาครอบของเครื่อง
• อย่าวางเครื่องที่เครื่องชาร์จแบบไร้สายเมื่อมีวัสดุที่เป็นตัวน�ำไฟฟ้า เช่นวัตถุที่เป็นโลหะและแม่เหล็ก ที่วางอยู่
ระหว่างเครื่องและเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
เครื่องอาจจะไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้องหรืออาจจะร้อนจัด หรือเครื่องและบัตรอาจเสียหายได้
• หากคุณใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สายในพื้นที่ที่มีสัญญาณเครือข่ายอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ
• ใช้เครือ่ งชาร์จแบบไร้สายที่รับรองโดยซัมซุง หากคุณใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สายอื่น แบตเตอรี่อาจไม่ได้ชาร์จ
อย่างถูกต้อง
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM)
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา
ส�ำหรับรุ่นสอง SIM คุณสามารถใส่สอง SIM หรือ USIM การ์ดเพื่อมีหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขหรือผู้ให้บริการสอง
รายในหนึ่งเครื่องได้ ในบางพื้นที่ การใส่สอง SIM ในเครื่องอาจท�ำให้ความเร็วในการโอนข้อมูลช้ากว่าการใส่หนึ่ง SIM
ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
หรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเกี่ยว
กับความพร้อมให้บริการ
21
เบื้องต้น
►
รุ่น SIM เดียว:
1
2
3
4
5
22
เบื้องต้น
►
รุ่นสอง SIM:
1
2
3
4
5
23
เบื้องต้น
1 สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
2 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
3 ► รุ่น SIM เดียว: วาง SIM หรือ USIM การ์ดบน ถาด 1 ที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
►
รุ่นสอง SIM: วาง SIM หรือ USIM การ์ดบนถาดที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง วาง SIM หรือ USIM การ์ดหลัก
ลงบน ถาด 1 ( 1 ) และวาง SIM หรือ USIM การ์ดรองบน ถาด 2 ( 2 )
1
ถาด 1
2
ถาด 2
4 ค่อยๆ กด SIM หรือ USIM การ์ดลงในถาดเพื่อให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น SIM การ์ดอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
24
เบื้องต้น
วิธีติดตั้งการ์ดที่ถูกต้อง
►
รุ่น SIM เดียว:
การด Nano-SIM
การด microSD
►
รุ่นสอง SIM:
การด Nano-SIM 1
การด Nano-SIM 2
การด Nano-SIM
การด microSD
• ใช้แต่การ์ด Nano-SIM เท่านั้น
• คุณไม่สามารถใส่การ์ด Nano-SIM และการ์ด microSD ลงใน ถาด 2 พร้อมกันได้
25
เบื้องต้น
การถอด SIM หรือ USIM การ์ด
1 สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
2 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
3 ถอด SIM หรือ USIM การ์ด
4 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
การใช้สอง SIM หรือ USIM การ์ด (รุ่นสอง SIM)
หากคุณใส่สอง SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถมีหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขหรือผู้ให้บริการสองรายในหนึ่งเครื่อง
ได้
การเปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ด
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด เลือก SIM หรือ USIM การ์ด และสัมผัส
สวิตช์เพื่อเปิดใช้
การก�ำหนดค่า SIM หรือ USIM การ์ด
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด และจากนั้นเลือก SIM หรือ USIM การ์ดเพื่อเข้า
ถึงตัวเลือกต่อไปนี้:
• ไอคอน: เปลี่ยนไอคอนของ SIM หรือ USIM การ์ด
• ชื่อ: เปลี่ยนชื่อที่แสดงของ SIM หรือ USIM การ์ด
• โหมด​เครือ​ข่าย: เลือกประเภทเครือข่ายที่จะใช้กับ SIM หรือ USIM การ์ด
การตั้งค่า SIM หรือ USIM การ์ดที่ต้องการ
เมื่อเปิดใช้งานทั้งสองการ์ดแล้ว คุณจะสามารถก�ำหนดการโทรปกติ การส่งข้อความ และบริการข้อมูลไปยังการ์ดที่ต้องการ
ได้
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด และจากนั้นตั้งค่าคุณลักษณะของคุณสมบัติที่
ต้องการส�ำหรับการ์ดของคุณใน SIM การ์ดที่เตรียมไว้
26
เบื้องต้น
การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
การติดตั้งการ์ดหน่วยความจ�ำ
ความจุของการ์ดความจ�ำของเครื่องของคุณอาจแตกต่างจากรุ่นอื่นๆและบางการ์ดความจ�ำอาจจะไม่สามารถเข้ากันได้กับ
เครื่องของคุณขึ้นอยู่กับผู้ผลิตการ์ดความจ�ำและประเภท เพื่อดูความจุการ์ดความจ�ำสูงสุดของเครื่องของคุณ ให้ดูที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
• การ์ดความจ�ำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้เครื่อง
หรือการ์ดความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
• ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�ำให้ถูกด้าน
• อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT ส�ำหรับการ์ดความจ�ำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดย
ใช้ระบบไฟล์แบบอื่น เครื่องจะขอให้ฟอร์แมตการ์ดใหม่หรือจะไม่สามารถมองเห็นการ์ดได้ เพื่อใช้การ์ดความจ�ำ คุณจะต้องฟอร์แม็ตก่อน หากเครื่องของคุณไม่สามารถฟอร์แม็ตหรือรู้จักการ์ดความจ�ำได้ ติดต่อผู้ผลิตการ์ด
ความจ�ำหรือศูนย์บริการซัมซุง
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้การ์ดความจ�ำมีอายุการใช้งานสั้นลง
• เมื่อใส่การ์ดความจ�ำลงในเครื่อง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจ�ำจะปรากฏในโฟลเดอร์ ไฟล์ส่วนตัว → SD ​
การ์ด
27
เบื้องต้น
1
2
3
4
5
1 สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
2 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
เมื่อคุณน�ำถาดออกจากอุปกรณ์ การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือจะไม่สามารถใช้งานได้
28
เบื้องต้น
3 วางการ์ดความจ�ำลงบน ถาด 2 โดยหันด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
ถาด 1
ถาด 2
4 ค่อยๆ กดการ์ดความจ�ำลงในถาดเพื่อให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น การ์ดความจ�ำอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
การถอดการ์ดความจ�ำ
ก่อนถอดการ์ดความจ�ำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ที่เก็บ → → การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัด​เก็บ → SD ​การ์ด
→ ถอด
1 สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
2 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
29
เบื้องต้น
3 ถอดการ์ดความจ�ำ
4 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
อย่าลบพื้นที่จัดเก็บภายนอก เช่นการ์ดความจ�ำหรือพื้นที่จัดเก็บ USB ในขณะที่เครื่องก�ำลังโอนหรือก�ำลังเข้าถึง
ข้อมูล หรือในทันทีหลังจากการถ่ายโอนข้อมูล การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย หรือท�ำให้
พื้นที่จัดเก็บภายนอกหรือเครื่องเสียหาย ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย รวมถึงการสูญหายของข้อมูล ที่เกิด
จากการใช้ผิดประเภทของพื้นที่จัดเก็บภายนอกของเครื่อง
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำที่ฟอร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจ�ำบนอุปกรณ์ของคุณ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ที่เก็บ → → การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัด​เก็บ → SD ​การ์ด
→ ฟอร์แมต
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลส�ำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ดความจ�ำ การ
รับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้
30
เบื้องต้น
การเปิดและปิดเครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสักสองสามวินาที เพื่อเปิดเครื่อง
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ท�ำตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
เมื่อต้องการปิดเครื่อง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิด​เครื่อง
ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอ�ำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
การเริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อ
เริ่มต้นการท�ำงานใหม่
ปุมระดับเสียงลง
ปุมเปด/ปด
31
เบื้องต้น
โหมดฉุกเฉิน
คุณสามารถสลับเครื่องไปยังโหมดฉุกเฉินเพื่อลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ แอพและฟังก์ชั่นบางอย่างจะถูกจ�ำกัดการใช้งาน
ในโหมดฉุกเฉิน คุณสามารถโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ส่งข้อมูลต�ำแหน่งของคุณไปให้คนอื่นๆ ส่งเสียงเตือนฉุกเฉิน และอื่นๆ
การเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน
เพื่อเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด และจากนั้นสัมผัส โหมดฉุกเฉิน
เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกันออก
ไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน
การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน ให้สัมผัส → ปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน หรือ กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัส โหมด
ฉุกเฉิน
การตั้งค่าเริ่มต้น
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ท�ำตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของเครื่องและภูมิภาคของคุณ
1 เปิดเครื่อง
32
เบื้องต้น
2 เลือกภาษาของเครื่องที่ต้องการและเลือก
เลือกภาษา
3 ให้เลือกเครือข่าย Wi-Fi และท�ำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้น
หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi, คุณอาจจะไม่สามารถตั้งค่าคุณลักษณะบางอย่างของเครื่องในช่วงการ
ตั้งค่าเริ่มต้นได้
4 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อด�ำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น
5 ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอเพื่อป้องกันเครื่องของคุณ คุณสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการป้องกันไม่ให้
บุคคลอื่นเข้าถึงเครื่องของคุณ เพื่อตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอในภายหลัง สัมผัส ไม่ ขอบคุณ
33
เบื้องต้น
6 ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการของซัมซุงและเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันและ
มีความปลอดภัยในทุกเครื่องของคุณ โปรดดูที่ Samsung account ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
7 รับเนื้อหาของคุณจาก Samsung Cloud หรือเครื่องก่อนหน้านี้ โปรดดูที่ การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
8
ให้เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้งานและด�ำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสิ้น
หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น
34
เบื้องต้น
Samsung account
บทน�ำ
Samsung account ของคุณเป็นบริการบัญชีแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ของซัมซุงที่มีให้ใช้ทั้งบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ทีวี และเว็บไซต์ของซัมซุง เมื่อ Samsung account ของคุณได้รับการจดทะเบียนแล้ว คุณสามารถเก็บ
ข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันและมีความปลอดภัยในเครื่องซัมซุงของคุณกับ Samsung Cloud ติดตามและควบคุมเครื่องที่
สูญหายหรือถูกขโมยของคุณ ดูเคล็ดลับและเทคนิคจากสมาชิกของซัมซุง และอื่นๆ
สร้าง Samsung account ด้วยที่อยู่อีเมลของคุณ
หากต้องการตรวจสอบรายการบริการที่สามารถใช้ด้วย Samsung account ของคุณ โปรดดูที่ account.samsung.com
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung accounts เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอค
เคาท์ → Samsung account → → ช่วยเหลือ
การลงทะเบียน Samsung account ของคุณ
การลงทะเบียน Samsung account ใหม่
ถ้าคุณไม่มี Samsung account คุณควรสร้างใหม่
1 เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์
2 สัมผัส Samsung account → สร้าง​แอคเคาท์
3 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชีให้เสร็จสิ้น
การลงทะเบียน Samsung account ที่มีอยู่
ถ้าคุณมี Samsung account อยู่แล้ว ให้ลงทะเบียนบนเครื่อง
1 เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์
2 สัมผัส Samsung account → เข้าสู่ระบบ
35
เบื้องต้น
3 เอ็นเตอร์ ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
ถ้าคุณลืมข้อมูลบัญชีของคุณ สัมผัส ค้นหา ID หรือ รีเซ็ทรหัสผ่าน คุณสามารถค้นหาข้อมูลบัญชีของคุณเมื่อคุณป้อน
ข้อมูลที่ต้องการ
หากคุณต้องการยืนยันรหัสผ่าน Samsung account ของคุณผ่านข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ เช่น ลายนิ้วมือหรือ
ม่านตา สัมผัส ยืนยันตัวตนโดยใช้ข้อมูลชีวมาตรแทนรหัสผ่านโดยใช้ Samsung Pass โปรดดูที่ Samsung Pass
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
4 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และสัมผัส ยินยอม
5 สัมผัส เรียบร้อย เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน Samsung account ของคุณ
การลบ Samsung account ของคุณ
เมื่อคุณลบ Samsung account ที่ลงทะเบียนแล้วออกจาอุปกรณ์ ข้อมูลของคุณ เช่น ข้อมูลติดต่อหรือเหตุการณ์ จะถูกลบ
ออกไปด้วย
1 เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์
2 สัมผัส Samsung account → → ลบ​แอคเคาท์
3 สัมผัส ลบออก ป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ และจากนั้นสัมผัส ลบ​แอคเคาท์
36
เบื้องต้น
การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
คุณสามารถกู้คืนข้อมูลของคุณ เช่น รูปภาพ รายชื่อ ข้อความ และแอพจาก Samsung Cloud ได้ คุณยังสามารถคัดลอก
จากเครื่องก่อนหน้านี้ผ่าน Smart Switch ได้
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในเครื่องบางเครื่องหรือคอมพิวเตอร์
• สร้างข้อจ�ำกัด ดูรายละเอียดที่ www.samsung.com/smartswitch ซัมซุงถือเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่เคร่งครัด
ส่งเฉพาะเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการส่ง
เนื้อหาต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณสมบัติการกู้คืนข้อมูลที่มีอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Samsung Cloud หรือ Smart Switch โปรดดูที่ Samsung Cloud หรือ Smart Switch
การกู้คืนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณ (Smart Switch)
คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องก่อนหน้าของคุณเข้ากับเครื่องของคุณโดยใช้ขั้วต่อ USB (USB ประเภท-C) และสาย USB เพื่อ
ให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
1 ในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น เมื่อหน้าจอการกู้คืนข้อมูลปรากฏขึ้น สัมผัส จากอุปกรณ์เก่าของคุณ → ถัดไป
2 เสียบขั้วต่อ USB (USB ประเภท-C) เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่องของคุณ
37
เบื้องต้น
3 เชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครื่องก่อนหน้าโดยใช้สาย USB ของเครื่องก่อนหน้า
เครื่องเกา
อุปกรณของคุณ
ขั้วตอ USB (USB ประเภท-C)
สาย USB ของเครื่องเกา
4 ที่เครื่องก่อนหน้า สัมผัส อนุญาต
5 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าของคุณ
อย่าถอดสาย USB หรือขั้วต่อ USB (USB ประเภท-C) ออกจากเครื่องขณะที่คุณก�ำลังส่งไฟล์ การกระท�ำดังกล่าว
อาจท�ำให้สูญเสียข้อมูลหรือท�ำให้เครื่องเสียหายได้
การถ่ายโอนข้อมูลจะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของเครื่องของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณได้ชาร์ตอ
ย่างเพียงพอก่อนท�ำการถ่ายโอนข้อมูล ถ้าพลังงานแบตเตอรี่ต�่ำ การถ่ายโอนข้อมูลอาจถูกขัดขวาง
การกู้คืนข้อมูลผ่าน Samsung Cloud
คุณสามารถกู้คืนข้อมูลที่คุณได้ทำ� การแบ็กอัพจากเครื่องก่อนหน้าของคุณไว้เข้ากับ Samsung Cloud
1 ในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น เมื่อหน้าจอการกู้คืนข้อมูลปรากฏ สัมผัส จาก Samsung Cloud → ถัดไป
2 สัมผัส ภายใต้ แบ็คอัพอุปกรณ์ และเลือกเครื่องของคุณก่อนหน้านี้
3 ท�ำเครื่องหมายที่ประเภทข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
38
เบื้องต้น
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
การควบคุมหน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
ด้วยปลายนิ้วมือแรงเกินไป
• การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการท�ำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจท�ำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอ
สัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง
• เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• แนะน�ำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
การสัมผัส
สัมผัสหน้าจอ
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที
39
เบื้องต้น
การลาก
สัมผัสค้างไว้ที่รายการและลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
สัมผัสสองครั้ง
สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอ
การปัด
ปัดขึ้น ปัดลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน
แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอ
40
เบื้องต้น
แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์)
เมื่อคุณเปิดเครื่องแล้ว ปุ่มซอฟท์คีย์จะปรากฏที่แถบการน�ำทางที่ด้านล่างของหน้าจอ ได้มีการก�ำหนดปุ่มซอฟท์คีย์เป็น
ปุ่มล่าสุด ปุ่มหน้าหลัก และปุ่มย้อนกลับโดยเป็นค่าเริ่มต้น ฟังก์ชั่นของปุ่มสามารถเปลี่ยนไปตามแอพที่มีการใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันหรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
แสดงและซอนปุม
ปุมยอนกลับ
ปุมลาสุด
ปุมหนาหลัก
ปุ่ม
แสดงและซ่อน
ฟังก์ชั่น
• สัมผัสสองครั้งเพื่อปักหมุดหรือซ่อนแถบการน�ำทาง
ล่าสุด
• สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพล่าสุด
หน้าหลัก
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
• สัมผัสค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานแอพ Google
กลับ
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
การแสดงหรือการซ่อนแถบการน�ำทาง
การใช้ปุ่มแสดงและซ่อนที่ด้านซ้ายของแถบการน�ำทาง คุณสามารถก�ำหนดแถบการน�ำทางเพื่อให้ซ่อนหรือปักหมุดไว้ที่หน้า
จอเมื่อคุณใช้แอพหรือคุณสมบัติต่างๆ แถบการน�ำทางถูกปักหมุดตามค่าเริ่มต้น
หากคุณต้องการดูไฟล์หรือใช้แอพแบบเต็มหน้าจอ สัมผัสสองครั้งที่ปุ่มแสดงและซ่อนเพื่อซ่อนแถบการน�ำทาง
เพื่อแสดงแถบการน�ำทางอีกครั้ง ลากขึ้นด้านบนจากด้านล่างของหน้าจอ
• ที่หน้าจอบางหน้าจอ เช่น หน้าจอหลัก แถบการน�ำทางจะปรากฏขึ้นมาเสมอและปุ่มแสดงและซ่อนจะไม่
ปรากฏขึ้น
• แม้หลังจากที่คุณปักหมุดแถบการน�ำทางแล้วก็ตาม คุณสามารถซ่อนได้ขณะที่ใช้แอพหรือคุณสมบัติบางอย่าง
เช่น เครื่องเล่นวีดีโอ
41
เบื้องต้น
การเปิดหน้าจอโดยใช้ปุ่มหน้าหลัก
กดแช่ที่ปุ่มหน้าหลักหรือพื้นที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดหน้าจอ
ที่แสดง Always On Display คุณยังสามารถเปิดหน้าจอโดยการสัมผัสสองครั้งที่ปุ่มหน้าหลัก
การตั้งค่าแถบการน�ำทาง
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ → แถบการน�ำทาง และจากนั้นให้เลือกตัวเลือก
• ปุ่มแสดงและซ่อน: เพิ่มปุ่มเพื่อซ่อนหรือปักหมุดแถบการน�ำทาง คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงหรือไม่แสดงปุ่มส�ำหรับแต่
ละแอพได้
• สีพื้นหลัง: เปลี่ยนสีพื้นหลังของแถบการน�ำทาง
• กดหนักที่ปุ่มหน้าหลัก: ตั้งค่าเครื่องเพื่อกลับสู่หน้าจอหลักเมื่อคุณกดแค้างที่ปุ่มหน้าหลัก คุณยังสามารถปรับปริมาณ
การกดที่ต้องการเพื่อใช้งานปุ่มหน้าหลักเมื่อท�ำการกดค้างที่ปุ่มดังกล่าว
• ปลดล็อกด้วยปุ่มหน้าหลัก: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอโดยไม่ต้องปัดที่หน้าจอล็อกเมื่อคุณกดปุ่มค้างที่ปุ่มหน้า
หลัก คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานได้เมื่อ กดหนักที่ปุ่มหน้าหลัก ถูกเปิดใช้งาน
• รูปแบบปุ่ม: เปลี่ยนล�ำดับของปุ่มต่างๆบนแถบการน�ำทาง
42
เบื้องต้น
หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่
หน้าจออาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ที่จับบนแผง Edge
วิดเจ็ต
ตัวบงชี้หนาหลัก Bixby
ดูเนื้อหาที่กําหนดเองของคุณ
แอพโปรด
แถบการนําทาง (ปุมซอฟทคีย)
43
เบื้องต้น
การสลับกันระหว่างหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
ที่หน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปิดหน้าจอแอพ เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแอพ อีกทางเลือกหนึ่ง
สัมผัสปุ่มหน้าหลักหรือปุ่มย้อนกลับ
หนาจอหลัก
หนาจอแอพ
หากคุณเพิ่มปุ่มแอพที่หน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการสัมผัสที่ปุ่ม ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง
และสัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก → ปุ่มแอพ → แสดงปุ่มแอพ → ใช้ ปุ่มแอพจะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก
ปุมแอพ
44
เบื้องต้น
แสดงหน้าจอในโหมดแนวนอน
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง สัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมดแนวตั้งเท่านั้น เพื่อเปิดใช้
งาน
หมุนเครื่องจนกว่าจะเป็นอยู่ในแนวนอนเพื่อดูหน้าจอในโหมดแนวนอน
การย้ายรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่ การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังแอพที่หน้าจอหลัก สัมผัสรายการหนึ่งค้างไว้ที่หน้าจอแอพ และจากนั้นลากไปยังด้านบนของหน้าจอ
ทางลัดไปยังแอพจะถูกเพิ่มที่หน้าจอหลัก
คุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก
45
เบื้องต้น
การสร้างโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์และรวบรวมแอพที่คล้ายกันไว้เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเปิดใช้งานแอพได้อย่างรวดเร็ว
1 ที่หน้าจอหลักหรือที่หน้าจอแอพ สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และจากนั้นลากไปเหนือแอพอื่น
2 วางแอพเมื่อกรอบโฟลเดอร์ปรากฏรอบๆ แอพ
โฟลเดอร์ใหม่ที่มีแอพที่เลือกไว้จะถูกสร้างขึ้น สัมผัส ใส่ชื่อโฟลเดอร์ แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์
• การเพิ่มเติมแอพ
สัมผัส เพิ่มแอพ ที่โฟลเดอร์ ท�ำเครื่องหมายที่แอพเพื่อเพิ่มและสัมผัส เพิ่ม คุณยังสามารถเพิ่มแอพโดยการลากแอ
พดังกล่าวไปที่โฟลเดอร์
• การย้ายแอพจากโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่แอพหนึ่งเพื่อลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่โฟลเดอร์ และจากนั้นสัมผัส ลบโฟลเดอร์ ระบบจะลบเฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น แอพต่างๆ ที่อยู่ใน
โฟลเดอร์จะถูกย้ายไปอยู่บนหน้าจอแอพ
46
เบื้องต้น
การแก้ไขหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างหรือบีบนิ้วมือของคุณเข้าหากันบนหน้าจอเพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกการแก้ไข คุณ
สามารถตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ เพิ่มวิดเจ็ตและอื่นๆ คุณยังสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงแผงหน้าจอหลักใหม่
• การเพิ่มแผงหน้าจอ: ปัดไปทางซ้าย และจากนั้นสัมผัส
• การย้ายแผงหน้าจอ: สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบแผงหน้าจอ: สัมผัส ที่แผงหน้าจอดังกล่าว
• วอลเปเปอร์: เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
• ธีม: เปลี่ยนธีมของอุปกรณ์ องค์ประกอบภาพของอินเตอร์เฟซเช่น สี ไอคอน และวอลล์เปเปอร์ จะเปลี่ยนไปตามธีมที่
เลือก
• วิดเจ็ด: วิดเจ็ดเป็นแอพขนาดเล็กที่เปิดใช้งานฟังก์ชันของแอพบางอย่างเพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกที่หน้าจอ
หลักของคุณ สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด และจากนั้นลากไปยังหน้าจอหลัก วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก
• การตั้งค่าหน้าหลัก: เปลี่ยนขนาดของตารางเพื่อแสดงรายการเพิ่มหรือลดลงที่หน้าจอหลัก และอื่นๆ
47
เบื้องต้น
การแสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้หน้าจอแอพที่แยกต่างหาก คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อให้แสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก ที่หน้าจอหลัก
สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง และจากนั้นสัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก → รูปแบบหน้าจอหลัก → หน้าจอหลักเท่านั้น → ใช้
ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงแอพทั้งหมดของคุณโดยการปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอหลัก
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด
แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบนสุด
ของหน้าจอ
ไอคอน
ความหมาย
ไม่มีสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
/
SIM หรือ USIM การ์ดที่ต้องการส�ำหรับการโทร (รุ่น SIM คู่)
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
/
เครือข่าย LTE ที่เชื่อมต่อ (รุ่นใช้ LTE ได้)
Wi-Fi ได้รับการเชื่อมต่อแล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
ได้มีการใช้งานการบริการตามสถานที่
ก�ำลังใช้สาย
สายที่ไม่ได้รับ
48
เบื้องต้น
ไอคอน
ความหมาย
ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
ตั้งเวลาเตือนแล้ว
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว
เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
การชาร์จแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่
หน้าจอล็อก
การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปิดแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องตาม
เวลาที่ก�ำหนด
เพื่อปลดล็อกหน้าจอ ปัดไปในทิศทางใดก็ได้เมื่อหน้าจอเปิดขึ้น
หากหน้าจอปิดอยู่ กดปุ่มเปิด/ปิดหรือกดแช่ที่ปุ่มหน้าหลักหรือพื้นที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดหน้าจอ
หนาจอเมื่อล็อก
49
เบื้องต้น
การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
เพื่อเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → ชนิดการล็อกหน้าจอ
และจากนั้นให้เลือกวิธีการ
ขณะที่คุณก�ำหนดรูปแบบ PIN รหัสผ่าน ใบหน้า ม่านตา หรือลายนิ้วมือส�ำหรับวิธีการล็อกหน้าจอ คุณสามารถปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัวได้โดยการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานเครื่องของคุณ หลังจากตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอแล้ว อุปกรณ์จะ
ร้องขอรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่มีผู้ต้องการปลดล็อก
• ปัด: ปัดไปในทิศทางใดๆ บนหน้าจอเพื่อท�ำการปลดล็อก
• รูป​แบบ: วาดรูปแบบโดยใช้สี่จุดขึ้นไปเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• PIN: ป้อน PIN ด้วยตัวเลขอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• ไม่​มี: ไม่ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
• การสแกนอัจฉริยะ: ลงทะเบียนทั้งใบหน้าและม่านตาของคุณไปยังเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอให้สะดวกยิ่งขึ้น โปรดดูที่
การสแกนอัจฉริยะ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ใบหน้า: ลงทะเบียนใบหน้าของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ โปรดดูที่ การจดจ�ำใบหน้า ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ม่านตา: ลงทะเบียนม่านตาของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ โปรดดูที่ การสแกนม่านตา ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ โปรดดูที่ การจดจ�ำลายนิ้วมือ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องของคุณให้คืนค่าจากโรงงานได้ถ้าคุณป้อนรหัสปลดล็อกไม่ถูกต้องติดต่อกันหลายครั้งจนถึง
ขีดจ�ำกัดของการป้อนรหัส เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → การตั้งค่าการล็อก
เพื่อความปลอดภัย ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีล็อกหน้าจอที่ได้กำ� หนดไว้แล้ว และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ รีเซ็ทเป็นค่า
จากโรงงานอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน
50
เบื้องต้น
บันทึกหน้าจอ
บันทึกภาพหน้าจอในขณะที่ใช้เครื่อง และเขียน วาด ตัดภาพ หรือแชร์หน้าจอที่มีการบันทึกภาพไว้ คุณสามารถจับภาพหน้า
จอปัจจุบันและบริเวณที่เลื่อนได้
การบันทึกภาพหน้าจอ
ใช้งานวิธีการต่อไปนี้เพื่อบันทึกภาพหน้าจอ ภาพหน้าจอที่มีการบันทึกภาพไว้จะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
• จับภาพหลัก: กดค้างไว้ที่ปุ่มระดับเสียงลงและปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพร้อมกัน
• การจับภาพโดยการปัดมือ: ปัดมือของคุณไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ
• ขณะที่ก�ำลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
• หากการบันทึกภาพหน้าจอโดยการปัดมือไม่ทำ� งาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และ
จากนั้นสัมผัสสวิตช์ ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ เพื่อเปิดใช้งาน
หลังจากจับภาพหน้าจอ ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้บนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ:
• Bixby Vision: จดจ�ำเนื้อหาโดยใช้ Bixby Vision และค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• เลื่อนการจับภาพ: จับภาพเนื้อหาปัจจุบันและเนื้อหาที่ซ่อนไว้ในหน้าเพจที่ต่อเนื่องกัน เช่น หน้าเว็บ เมื่อคุณสัมผัส
เลื่อนการจับภาพ หน้าจอดังกล่าวจะเลื่อนลงโดยอัตโนมัติและจะบันทึกภาพเนื้อหาเพิ่มเติม
• วาด: เขียนหรือวาดบนภาพหน้าจอ
• ตัด​บาง​ส่วน: ตัดภาพบางส่วนจากภาพหน้าจอ พื้นที่ที่ถูกตัดจะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
• แชร์: แบ่งปันภาพหน้าจอกับผู้อื่น
ถ้าไม่ปรากฏทางเลือกบนหน้าจอที่มีการจับภาพไว้ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้น
สัมผัสสวิตช์ จับภาพอัจฉริยะ เพื่อเปิดใช้งาน
51
เบื้องต้น
แผงแจ้งเตือน
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ เช่น ข้อความ หรือสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ การดูข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด
การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ปัดขึ้นบนหน้าจอ
คุณสามารถเปิดแผงการแจ้งเตือน แม้บนหน้าจอที่ถูกล็อก
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน
เริ่มตน การตั้งคา
ปุมการตั้งคาอยางเร็ว
SIM หรือ USIM
การดที่ตองการสําหรับแตละตัวเลือก
สัมผัสเพื่อเขาถึงการจัดการ SIM การด
(รุนสอง SIM)
ดูรายละเอียดการแจงเตือนและดําเนิน
กิจกรรมตางๆ
ลบการแจงเตือนทั้งหมด
เขาถึงการตั้งคาการแจงเตือน
52
เบื้องต้น
การใช้งานปุ่มการตั้งค่าด่วน
สัมผัสปุ่มการตั้งค่าด่วนเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูปุ่มเพิ่มเติม
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติ สัมผัสข้อความภายใต้แต่ละปุ่ม การดูการตั้งค่าแบบละเอียดเพิ่มเติม สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม
เพื่อจัดเรียงปุ่มใหม่ สัมผัส → ล�ำดับปุ่ม สัมผัสปุ่มค้างไว้ และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
53
เบื้องต้น
การกรอกข้อความ
รูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ
• เมื่อแป้นพิมพ์เปิดขึ้นเป็นครั้งแรก หน้าจอตั้งค่าแป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้น ตั้งค่าภาษาที่ใช้ ชนิดแป้นพิมพ์ และ
การตั้งค่าแป้นพิมพ์และจากนั้นสัมผัส เริ่ม
• การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เป็นภาษาใด
ภาษาหนึ่งที่รองรับ
ฟงกชันแปนพิมพเพิ่มเติม
ดูฟงกชันแปนพิมพเพิ่มเติม
ปอนตัวพิมพใหญ
สําหรับการกรอกตัวพิมพใหญทั้งหมด
ใหสัมผัสสองครั้ง
ใสสัญลักษณ
ลบตัวอักษรที่อยูขางหนา
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
ปอนเวนวรรค
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้
สัมผัส → ภาษาและประเภท → จัดการภาษาที่ป้อนข้อมูล และจากนั้นเลือกภาษาที่จะใช้ เมื่อคุณเลือกภาษาตั้งแต่
สองภาษาขึ้นไป คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ใช้ได้ โดยปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาบนแป้นเว้นวรรค
54
เบื้องต้น
การเปลี่ยนแป้นพิมพ์
สัมผัส
เพื่อเปลี่ยนแป้นพิมพ์
เพื่อเปลี่ยนประเภทแป้นพิมพ์ สัมผัส
ต้องการ
→
ภาษาและประเภท เลือกภาษา และจากนั้นเลือกประเภทแป้นพิมพ์ที่คุณ
• หากปุ่มแป้นพิมพ์ ( ) ไม่ปรากฏที่แถบการน�ำทาง เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป →
ภาษาและการใส่ข้อมูล และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แสดงปุ่มแป้นพิมพ์ เพื่อเปิดใช้งาน
• ที่ แป้น​พิมพ์​แบบ 3x4 ปุ่มกดจะมีสามหรือสี่ตัวอักษรต่อหนึ่งปุุ่ม การป้อนตัวอักษร ให้สัมผัสปุ่มที่สัมพันธ์กัน
ซ�ำ้ ๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น
ฟังก์ชันแป้นพิมพ์เพิ่มเติม
•
: เดาค�ำศัพท์ตามข้อมูลการป้อนของคุณและแสดงค�ำแนะน�ำค�ำศัพท์ เพื่อกลับไปยังรายการฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์
สัมผัส
• : ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
• : ป้อนสติ๊กเกอร์ คุณยังสามารถป้อนสติกเกอร์ My Emoji ที่ดูคล้ายกับคุณ โปรดดูที่ My Emoji ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม
• : ติดภาพเคลื่อนไหว GIF
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
•
•
•
•
: ป้อนข้อความด้วยเสียง
: เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์
→ : เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
→ : เปลี่ยนแป้นพิมพ์ส�ำหรับการท�ำงานมือเดียว
55
เบื้องต้น
การคัดลอกและวาง
1 สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
2 ลาก หรือ เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
3 สัมผัส คัดลอก หรือ ตัด
ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
4 สัมผัสค้างไว้ที่ตำ� แหน่งที่จะแทรกข้อความ จากนั้นสัมผัส วาง
เพื่อวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส คลิปบอร์ด และเลือกข้อความ
พจนานุกรม
ดูความหมายของค�ำในขณะที่ใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น เมื่อเรียกดูเว็บเพจ
1 สัมผัสเหนือค�ำที่คุณต้องการหาความหมายค้างไว้
หากเลือกค�ำที่คุณต้องการหาความหมายไม่ได้ ให้ลาก
หรือ
2 สัมผัส เพิ่มเติม → พจนานุกรม ในรายการตัวเลือก
เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ
หากยังไม่ได้ติดตั้งพจนานุกรมไว้ในเครื่อง สัมผัส ย้ายไปที่ จัดการพจนานุกรม →
ดาวน์โหลด
3 ดูความหมายในหากหน้าต่างป๊อปอัพพจนานุกรม
ถัดไปจากพจนานุกรมเพื่อ
เปลี่ยนเป็นมุมมองเต็มหน้าจอ สัมผัส สัมผัสความหมายบนหน้าจอเพื่อดูความหมายเพิ่มเติม ในมุมมองแบบ
ละเอียด ให้สัมผัส เพื่อเพิ่มค�ำไปยังค�ำที่ชอบของคุณหรือสัมผัส ค้น​หา​เว็บ เพื่อใช้เป็นค�ำที่ค้นหา
56
แอพและคุณสมบัติ
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
Galaxy Apps
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพที่เฉพาะส�ำหรับเครื่อง Samsung Galaxy ได้
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ Galaxy Apps
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัสเขตข้อมูลค้นหาเพื่อค้นหาค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส → การตั้งค่า → อัพเดทแอพอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัวเลือก
Play Store
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ
เปิดใช้งานแอพ Play Store
การติดตั้งแอพ
ค้นหาแอพตามประเภทหรือค้นหาแอพตามค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
ตัวเลือก
→
57
การตั้งค่า → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ จากนั้นเลือก
แอพและคุณสมบัติ
การจัดการแอพ
การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ
สัมผัสค้างไว้ที่แอพและเลือกทางเลือก
• ปิดใช้งาน: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถลบการติดตั้งจากเครื่องได้
• ถอนการติดตั้ง: ลบการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดไว้
การเปิดใช้งานแอป
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส แอพ →
→
ปิดใช้งานแล้ว ให้เลือกแอพ และจากนั้นสัมผัส ท�ำงาน
การตั้งค่าการอนุญาตของแอพ
เพื่อให้บางแอพสามารถท�ำงานได้ตามปกติ พวกเขาอาจต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อ
เปิดแอพ หน้าต่างป๊อปอัพอาจปรากฏขึ้นและร้องขอการข้าถึงคุณสมบัติหรือข้อมูลบางอย่าง สัมผัส อนุญาต บนหน้าต่างป๊อ
ปอัพเพื่อให้อนุญาตแอพ
เพื่อดูการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส แอพ เลือกแอพแล้วสัมผัส การอ​นุ​ญาต คุณ
สามารถดูรายการการอนุญาตของแอพและเปลี่ยนการอนุญาตได้
เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพตามประเภทของการอนุญาต เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส
แอพ → → การอนุญาตแอพ เลือกรายการและสัมผัสสวิตช์ที่อยู่ถัดจากแอพต่างๆ เพื่อให้อนุญาต
ถ้าคุณไม่ให้อนุญาตแอพ คุณสมบัติพื้นฐานของแอพต่างๆ อาจไม่ท�ำงานตามปกติ
58
แอพและคุณสมบัติ
Bixby
บทน�ำ
Bixby เป็นอินเตอร์เฟซใหม่ที่สามารถสื่อสารกับคุณและน�ำเสนอบริการที่จะช่วยให้คุณใช้สมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างสะดวก
ยิ่งขึ้น
• หน้าหลัก Bixby: คุณสามารถดูการบริการและข้อมูลที่ได้รับการแนะน�ำซึ่ง Bixby ให้บริการโดยการวิเคราะห์รูปแบบการ
ใช้งานของคุณและกิจวัตรประจ�ำวันของคุณ
• Bixby Vision: คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุหรือสถานที่ได้อย่างง่ายดายโดยใช้คุณสมบัติการมองเห็น
Bixby
• Reminder: คุณสามารถสร้างตัวแจ้งเตือนเพื่อก�ำหนดเวลาสิ่งที่ต้องท�ำหรือเพื่อดูเนื้อหาในภายหลัง
• เพื่อใช้งานคุณสมบัติ Bixby เครื่องของคุณจะต้องเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัติ Bixby คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
59
แอพและคุณสมบัติ
กดปุ่ม Bixby เพื่อเปิดหน้าหลัก Bixby เพื่อปิดหน้าหลัก Bixby กดปุ่มดังกล่าวอีกครั้ง
กดปุม Bixby
ตัวแจงเตือนตอไป
หนาหลัก Bixby
การบริการ Bixby ที่มีให้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
60
แอพและคุณสมบัติ
การเริ่มต้น Bixby
เมื่อคุณเปิดใช้งาน Bixby เป็นครั้งแรก หน้าบทน�ำ Bixby จะปรากฏขึ้น คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้บัญชี
Samsung account ของคุณตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
1 กดปุ่ม Bixby
ปุม Bixby
2 ตรวจสอบหน้าบทน�ำ Bixby และสัมผัส ถัดไป
3 สัมผัส เข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้ใน Samsung account ของคุณ
หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้ว ขั้นตอนนี้จะไม่ปรากฏ
4 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและสัมผัส ถัดไป
61
แอพและคุณสมบัติ
หน้าหลัก Bixby
ที่หน้าจอหลัก Bixby คุณสามารถดูการบริการและข้อมูลที่ได้รับการแนะน�ำซึ่ง Bixby ให้บริการโดยการวิเคราะห์รูปแบบการ
ใช้งานของคุณและกิจวัตรประจ�ำวันของคุณ
การเปิด Bixby Home
1 กดปุ่ม Bixby หรืออีกวิธีหนึ่ง ปัดไปทางขวาที่หน้าจอหลัก
หน้าจอหลัก Bixby จะปรากฏขึ้น
2 ปัดขึ้นหรือลงเพื่อดูเนื้อหาที่ได้รับการแนะน�ำ
เปลี่ยนการตั้งคาปุม Bixby
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ไปยังเว็บไซต Bixby
ตัวแจงเตือนตอไป
เนื้อหาที่ไดรับการแนะนํา
3 เพื่อปิดหน้าหลัก Bixby กดปุ่ม Bixby อีกครั้ง หรืออีกวิธีหนึ่ง ปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอ
62
แอพและคุณสมบัติ
การใช้เนือ้ หาที่ได้รับการแนะน�ำที่หน้าหลัก Bixby
เมื่อคุณเปิดหน้าหลัก Bixby คุณสามารถดูเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุงอยู่บ่อยๆเป็นบัตร Bixby ปัดขึ้นหรือลงเพื่อดูบัตร Bixby
ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างทางไปยังส�ำนักงานในตอนเช้า คุณสามารถดูตารางเวลาของวันของคุณและเล่นเพลงโปรดของคุณที่
หน้าจอหลัก Bixby ในตอนเย็น คุณสามารถดูตัวเตือน ตรวจสอบกิจกรรมประจ�ำวันของคุณ และดูตัวป้อนของเพื่อนๆ ของ
คุณ
เนื้อหาและล�ำดับของบัตรมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อปรับปรุงบัตรด้วยตนเอง ปัดลง
ด้านล่างที่หน้าจอ
การแก้ไขรายการบัตร Bixby
• เพื่อสลักบัตรไปยังด้านบนของหน้าจอหลัก Bixby สัมผัส → ปักหมุดไว้ด้านบน เพื่อเลิกตรึงบัตร สัมผัส → เลิก
ปักหมุด
• เพือ่ซ่อนบัตรจากรายการ สัมผัส → ซ่อนตอนนี้
• เพื่อหยุดการแสดงบัตรในรายการ สัมผัส → ไม่แสดงอีก
การเลือกแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตร Bixby
เพิ่มหรือลบแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตรที่หน้าจอหลัก Bixby
ที่หน้าจอหลัก Bixby สัมผัส → การตั้งค่า → แอพ และสัมผัสสวิตช์ถัดไปจากรายการเพื่อเพิ่มหรือลบ
หากไม่ได้มีการติดตั้งแอพที่เครื่อง คุณจะต้องติดตั้งเพื่อให้ใช้งานได้ ที่หน้าจอหลัก Bixby สัมผัส → การตั้งค่า
→ แอพ และจากนั้นดาวน์โหลดแอพ
63
แอพและคุณสมบัติ
Bixby Vision
Bixby Vision คือบริการที่ให้ข้อมูล เช่น รูปภาพ สถานที่ตั้ง ข้อความแปล และ QR code ที่คล้ายกัน Bixby Vision จดจ�ำ
วัตถุได้อย่างรวดเร็วและอย่างเป็นธรรมชาติแม้ว่าคุณจะไม่รู้จักชื่อของมันก็ตาม
ใช้คุณสมบัติการมองเห็น Bixby ดังต่อไปนี้
ขอความ
สถานที่
รูปภาพ
รหัส QR
ไวน
•
•
•
•
เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องจะต้องเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
คุณสมบัติที่มีให้และผลการค้นหาอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้หรือคุณอาจจะไม่ได้รับผลการค้นหาที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับขนาด ฟอร์แม็ต หรือ
ความละเอียดของรูปภาพ
• ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบส�ำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดยการมองเห็น Bixby
64
แอพและคุณสมบัติ
การเปิดใช้งานการมองเห็น Bixby
1 เปิดใช้งาน Bixby Vision โดยการใช้หนึ่งในวิธีการเหล่านี้
•
•
•
•
•
ในแอพ กล้องถ่ายรูป เลือกโหมด อัตโนมัติ และสัมผัส
ในแอพ แกลเลอรี่ ให้เลือกรูปภาพและสัมผัส
ในแอพ อินเทอร์เน็ต สัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพและสัมผัส Bixby Vision
จับภาพหน้าจอและเลือก Bixby Vision บนแถบเครื่องมือ
หากคุณได้เพิ่มไอคอนแอพ Bixby Vision ลงในหน้าจอหลัก เปิดใช้งานแอพ Bixby Vision
2 เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการ
3 เก็บวัตถุไว้ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
เมื่อวัตถุได้รับการจดจ�ำแล้ว ผลการค้นหาจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม สัมผัสไอคอนคุณสมบัติหรือเลือกผลการค้นหา
การแปลหรือการแยกข้อความ
จดจ�ำและแสดงข้อความที่แปลที่หน้าจอ คุณยังสามารถแยกข้อความออกจากเอกสารหรือไฟล์ข้อความได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะรู้ว่าป้ายบอกอะไรในขณะเดินทางไปต่างประเทศ ใช้คุณสมบัติการมองเห็น Bixby เครื่องจะ
แปลข้อความของป้ายให้เป็นภาษาที่คุณเลือก
1 เมื่อคุณมีรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ เปิดใช้งาน Bixby Vision
2 ให้เลือก และเก็บข้อความให้อยู่บนหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
ข้อความแปลจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอ
• ในการแยกข้อความ สัมผัส คุณสามารถแบ่งปันหรือบันทึกข้อความที่แยกออกมาได้
• หากต้องการเปลี่ยนภาษาต้นทางหรือภาษาปลายทาง สัมผัสที่แผงการตั้งค่าภาษาที่ด้านบนของหน้าจอ
65
แอพและคุณสมบัติ
การค้นหาภาพที่คล้ายกัน
ค้นหาภาพที่มีความคล้ายคลึงกับวัตถุที่ได้รับการรับรู้ออนไลน์ ท่านสามารถดูภาพต่างๆที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับวัตถุ เช่น
สีหรือรูปร่าง
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะรู้หัวข้อของภาพถ่ายหรือรูปภาพ ใช้คุณสมบัติการมองเห็น Bixby เครื่องจะค้นหาและแสดง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือรูปภาพที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้แก่คุณ
1 เมื่อคุณมีรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ เปิดใช้งาน Bixby Vision
2 ให้เลือก และเก็บวัตถุไว้บนหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
3 สัมผัส หรือเลือกผลการค้นหาที่หน้าจอ
รูปภาพที่คล้ายกันจะปรากฏขึ้น
การค้นหาสถานที่ใกล้เคียง
ค้นหาสถานที่สำ� คัญหรือข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียงโดยการจดจ�ำต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟที่ใกล้เคียงสถานที่ส�ำคัญ ใช้คุณสมบัติ Bixby Vision เครื่องจะ
ค้นหาและแสดงผลร้านกาแฟใกล้เคียงให้แก่คุณ
1 เมื่อคุณมีสถานที่สำ� คัญหรือสถานที่ที่ต้องการ เปิดใช้งาน Bixby Vision
2 ให้เลือก และเก็บสถานที่ส�ำคัญหรือวางไว้บนหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
คุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียงได้
เมื่อคุณเคลื่อนไหวเครื่องของคุณ สถานที่ใกล้เคียงในทิศทางที่กล้องหันอยู่นั้นจะปรากฎที่หน้าจอ
ถ้าคุณใช้งาน Bixby Vision กับกล้องถ่ายรูป คุณสามารถดูต�ำแหน่งปัจจุบันและข้อมูลสภาพอากาศได้ เพื่อดู
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณที่แผนที่ ชี้กล้องถ่ายรูปไปที่พื้น เพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบัน ชี้กล้องถ่ายรูปขึ้นไปบน
ท้องฟ้า
3 สัมผัส
หรือเลือกผลการค้นหาที่หน้าจอ
เครื่องจะแสดงสถานที่ใกล้เคียงขึ้นมา
66
แอพและคุณสมบัติ
การค้นหาข้อมูลไวน์
ตรวจจับข้อมูลจากฉลากไวน์และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไวน์
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพบไวน์ที่คุณชื่นชอบหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวน์ ใช้คุณสมบัติการมองเห็น Bixby
1 เมื่อคุณมีรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ เปิดใช้งาน Bixby Vision
2 ให้เลือก และให้ฉลากขวดไวน์อยู่บนหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
3 สัมผัส หรือเลือกผลการค้นหาที่หน้าจอ
ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากไวน์จะปรากฏ
การอ่าน QR code
จดจ�ำ QR code และดูข้อมูลที่หลากหลาย เช่นเว็บไซต์ ภาพถ่าย วิดีโอ แผนที่ และนามบัตร
1 เมื่อคุณมีรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ เปิดใช้งาน Bixby Vision
2 ให้เลือก และเก็บ QR code ไว้บนหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
ข้อมูลที่เชื่อมต่อเข้ากับ QR code จะปรากฏขึ้น
67
แอพและคุณสมบัติ
Reminder
สร้าง reminder เพื่อก�ำหนดรายการสิ่งที่ต้องท�ำหรือเพื่อดูเนื้อหาในภายหลัง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามเวลาหรือสถานที่
ที่ตั้งไว้ส�ำหรับ reminder แต่ละครั้ง
• เพื่อรับการแจ้งเตือนที่ถูกต้องมากขึ้น เชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้แบบเต็ม คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• เพือ่ ใช้ต้วแจ้งเตือนสถานที่นั้น จะต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS ก่อนเป็นอันดับแรก
การเริ่มต้นตัวแจ้งเตือน
คุณสามารถเริ่มต้นตัวแจ้งเตือนจากหน้าหลัก Bixby
1 กดปุ่ม Bixby หรืออีกวิธีหนึ่ง ปัดไปทางขวาที่หน้าจอหลัก
หน้าจอหลัก Bixby จะปรากฏขึ้น
2 สัมผัส เริ่มต้น ที่บัตร การเตือนที่ก�ำลังจะมาถึง
หน้าบทน�ำตัวแจ้งเตือนจะปรากฏ
เพิม่ ไอคอนแอพไปยังห
นาจอหลัก
68
แอพและคุณสมบัติ
3 สัมผัส เริ่ม
หากตัวเลือก เพิ่ม Reminder บนหน้าจอหลัก ถูกท�ำเครื่องหมาย คุณสามารถเปิดใช้งานแอพ Reminder ( ) จาก
หน้าจอหลักได้
การสร้างตัวแจ้งเตือน
สร้าง reminder ด้วยวิธีต่างๆ ตัวแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนคุณถ้าคุณสร้างตัวแจ้งเตือนที่มีการตั้งค่าเวลาหรือต�ำแหน่งที่ได้
ก�ำหนดไว้ คุณยังสามารถบันทึกเนื้อหาต่างๆ เช่นบันทึกเดียวหรือที่อยู่หน้าเว็บ และดูในภายหลังได้
ต้วอย่างเช่น สร้าง reminder เพื่อแจ้งเตือนคุณให้ ‘รดน�้ำดอกไม้เมื่อกลับถึงบ้าน’
1 เปิดใช้งานแอพ Reminder
2 สัมผัส เขียนการเตือน และป้อน ‘รดน�้ำดอกไม้’
3 สัมผัส ตั้งค่าเงื่อนไข → เลือกสถานที่ และตั้งค่าสถานที่ไปที่บ้าน
4 สัมผัส เมื่อมาถึงที่ → เรียบร้อย
5 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกตัวแจ้งเตือน
เมื่อคุณมาถึงบ้าน การแจ้งเตือน “รดน�ำ้ ดอกไม้” จะปรากฏขึ้น
69
แอพและคุณสมบัติ
การตรวจดูการแจ้งเตือนของตัวแจ้งเตือน
หน้าต่างป๊อปอัพตัวแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นในเวลาหรือสถานที่ที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า สัมผัส เสร็จ หรือ ข้าม
การดูรายการตัวแจ้งเตือน
เปิดใช้งานแอพ Reminder เพื่อดูรายการตัวแจ้งเตือนของคุณ เพื่อดูรายละเอียดตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือน
70
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่ารายละเอียดตัวแจ้งเตือน
เพิ่มหรือแก้ไขรายละเอียดตัวแจ้งเตือน เช่นความถี่ วันที่และเวลา หรือสถานที่
1 เลือกตัวแจ้งเตือนเพื่อแก้ไขและสัมผัส แก้ไข หรืออีกวิธีหนึ่ง ปัดไปทางขวาที่ reminder และสัมผัส แก้ไข
2 แก้ไขเงื่อนไขและสัมผัส บันทึก
ขอมูลตัวแจงเตือน
รายการตรวจสอบ
เงื่อนไขของตัวแจงเตือน
ชวงเวลาการทําซํ้า
เพิ่มรูปภาพ
การเสร็จสิ้นตัวแจ้งเตือน
ท�ำเครื่องหมายที่ตัวแจ้งเตือนที่คุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเป็นเสร็จสิ้น
ที่รายการตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือนและสัมผัส เสร็จสิ้น หรืออีกวิธีหนึ่ง ปัดไปทางซ้ายของ reminder
การกู้คืนตัวแจ้งเตือน
กู้คืนตัวแจ้งเตือนที่ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
1 ที่รายการตัวแจ้งเตือน สัมผัส → เสร็จสิ้นแล้ว → แก้ไข
2 ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
จะมีการเพิ่มตัวแจ้งเตือนในรายการตัวแจ้งเตือนและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า
71
แอพและคุณสมบัติ
การลบตัวแจ้งเตือน
เพื่อลบตัวแจ้งเตือน ปัดไปทางขวาที่ตัวแจ้งเตือนและสัมผัส ลบ เพื่อลบตัวแจ้งเตือนหลายรายการ สัมผัสตัวแจ้งเตือนค้างไว้
ท�ำเครื่องหมายที่ตัวแจ้งเตือนเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
การก�ำหนดการตั้งค่า Bixby
ที่หน้าจอ Bixby Home สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า
• Samsung account: ดูข้อมูลของ Samsung account ของคุณ
• การ์ดบน HOME
–– แอพ: เลือกแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตรที่หน้าจอหลัก Bixby
–– แสดงบนหน้าจอล็อก: เลือกแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตรเมื่อเปิด Bixby Home ที่หน้าจอล็อก
• ทั่วไป
–– ปุ่ม Bixby: ตั้งค่าว่าต้องการเปิด Bixby Home เมื่อคุณกดปุ่ม Bixby หรือไม่
–– อัพเดท Bixby อัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องเพื่ออัพเดตซอฟต์แวร์ของ Bixby โดยอัตโนมัติแม้เมื่อใช้งานเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือของคุณ
คุณสามารถเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้ได้
–– การแจ้งเตือน: ตั้งค่าเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัตร Bixby Home ข้อมูลทางการตลาดและอื่นๆ
–– ความเป็นส่วนตัว: ตั้งค่าให้ใช้บริการแบบโต้ตอบและแบบก�ำหนดเองของ Bixby เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณ คุณ
ยังสามารถลบข้อมูลการโต้ตอบของ Bixby ได้
–– เกี่ยวกับ Bixby: ดูเวอร์ชั่นของ Bixby และข้อมูลทางกฎหมาย
72
แอพและคุณสมบัติ
โทรศัพท์
บทน�ำ
โทรหรือรับการโทรปกติและการโทรวิดีโอ
การโทรออก
1 เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และป้อนหมายเลขโทรศัพท์
หากปุ่มกดไม่ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัส
2 สัมผัส
เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส
ส�ำหรับรุ่นสอง SIM สัมผัส
หรือ
เพื่อเปิดปุ่มกด
เพื่อโทรวีดีโอ
เพื่อโทรออกด้วยเสียง
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
สรางรายชื่อใหม
เพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยูแลว
ดูตัวอยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรที่อยูขางหนา
ซอนปุมกด
73
แอพและคุณสมบัติ
การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ
สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชื่อ และจากนั้นปัดไปทางขวาบนรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปัดเพื่อโทรหรือ
ส่งข้อความ เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้ระบบโทรออกด่วน
ตั้งหมายเลขโทรออกด่วนเพื่อโทรออกอย่างรวดเร็ว
เพื่อตั้งค่าหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส รายชื่อ → → โทรด่วน เลือกหมายเลขโทรออกด่วน และจากนั้นให้เพิ่ม
หมายเลขโทรศัพท์
หากต้องการโทร สัมผัสหมายเลขที่ต้องการโทรออกด่วนบนปุ่มกดค้างไว้ ส�ำหรับหมายเลขโทรออกด่วน 10 หมายเลขขึ้นไป
สัมผัสตัวเลขแรกของหมายเลข จากนั้นสัมผัสตัวเลขสุดท้ายค้างไว้
ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งหมายเลข 123 เป็นหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส 1 สัมผัส 2 จากนั้นสัมผัส 3 ค้างไว้
การโทรจากหน้าจอล็อก
ที่หน้าจอล็อก ลาก
ไปด้านนอกวงกลม
การโทรระหว่างประเทศ
1 สัมผัส เพื่อเปิดปุ่มกดหากปุ่มกดไม่ปรากฏบนหน้าจอ
2 สัมผัสค้างที่ 0 จนกว่าจะมีเครื่องหมาย + ปรากฏขึ้น
3 ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส
ส�ำหรับรุ่น SIM คู่ ป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส
74
หรือ
แอพและคุณสมบัติ
การรับสายโทรเข้า
การรับสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก
ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
การปฏิเสธสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
เพื่อส่งข้อความเมื่อปฏิเสธสายเรียกเข้านั้น ลากแถบ ส่งข้อความ ขึ้นไปด้านบน คุณสามารถส่งข้อความหรือสติกเกอร์เพื่อ
ปฏิเสธสายได้ หากมีการเลือก เพิ่มการเตือน reminder จะได้รับการบันทึกเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงสายที่ได้รับการ
ปฏิเสธหลังจากหนึ่งชั่วโมง
เพื่อสร้างข้อความการปฏิเสธหลายข้อความ เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ สัมผัส → การตั้งค่า → ข้อความปฏิเสธด่วน
ป้อนข้อความ และจากนั้นสัมผัส
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอน ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธี
หนึ่ง เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ
การบล็อกหมายเลขโทรศัพท์
บล็อกสายจากบางหมายเลขที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1 เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส → การตั้งค่า → บล็อกหมายเลข
2 สัมผัส เลือกรายชื่อ แล้วสัมผัส เรียบร้อย
การป้อนหมายเลขด้วยตัวเอง สัมผัส ใส่หมายเลขโทรศัพท์ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส
เมื่อหมายเลขที่ถูกบล็อกพยายามจะติดต่อคุณ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ระบบจะบันทึกการโทรเหล่านั้นลงในบันทึกการ
โทร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบล็อกสายที่โทรเข้าจากผู้คนที่ไม่แสดง ID ผู้โทร สัมผัสสวิตช์ บล็อกผู้โทรที่ไม่รู้จัก เพื่อ
เปิดใช้คุณสมบัติดังกล่าว
75
แอพและคุณสมบัติ
ทางเลือกระหว่างการโทร
หากพื้นที่รอบๆ บริเวณกล้องหลังและเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือถูกปกคลุม อาจเกิดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ใน
ระหว่างการเรียกสายได้ ถอดอุปกรณ์เสริม เช่น ตัวป้องกันหน้าจอหรือสติกเกอร์ รอบบริเวณกล้องหลัง
ระหว่างการโทรด้วยเสียง
สามารถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• เพิ่มการโทร: โทรออกไปยังสายที่สอง สายแรกจะจะได้รับการพักสายไว้ เมื่อคุณเสร็จสิ้นสายที่สอง สายแรกจะได้รับ
การต่อสายอีกครั้ง
• ดังเป็นพิเศษ: เพิ่มระดับเสียง
• บลูทูธ: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
• ล�ำโพง​: เปิดหรือปิดการท�ำงานของล�ำโพง เมื่อใช้ล�ำโพงนอก รักษาระยะให้เครื่องห่างจากหูของคุณ
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• ปุ่มกด / ซ่อน: เปิดหรือปิดปุ่มกด
• : จบการสนทนาสายปัจจุบัน
ระหว่างการโทรวิดีโอ
สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• กล้องถ่ายรูป: ปิดกล้องเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณ
• สวิตช์: สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
• : จบการสนทนาสายปัจจุบัน
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• ล�ำโพง​: เปิดหรือปิดการท�ำงานของล�ำโพง เมื่อใช้ล�ำโพงนอก รักษาระยะให้เครื่องห่างจากหูของคุณ
76
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากปุ่มกด
1 เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์
2 ป้อนหมายเลข
หากปุ่มกดไม่ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัส
เพื่อเปิดปุ่มกด
3 สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากรายการโทร
1 เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
2 สัมผัสที่ภาพของผู้โทร หรือสัมผัสหมายเลขโทรศัพท์ → รายละเอียด
3 สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
การเพิ่มแท็กลงในหมายเลขโทรศัพท์
คุณสามารถเพิ่มแท็กลงในตัวเลขได้โดยไม่ต้องบันทึกลงในรายชื่อ ดังกล่าวนี้ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลของผู้โทรเมื่อพวกเขา
โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาโดยไม่ต้องระบุไว้ในรายชื่อ
1 เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
2 สัมผัสหมายเลขโทรศัพท์ → รายละเอียด
3 สัมผัส เพิ่มแท็ก ป้อนแท็ก และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
เมื่อมีสายเข้ามาจากหมายเลขนั้น แท็กจะแสดงขึ้นตามหมายเลขดังกล่าว
77
แอพและคุณสมบัติ
รายชื่อ
บทน�ำ
สร้างรายชื่อใหม่หรือจัดการรายชื่อบนเครื่อง
การเพิ่มรายชื่อ
การสร้างรายชื่อใหม่
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ สัมผัส
2 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
และจากนั้นให้เลือกต�ำแหน่งพื้นที่จัดเก็บ
ใหเลือกตําแหนงของพื้นที่จัดเก็บ
เพิ่มรูปภาพ
ใสขอมูลรายชื่อ
เปดฟลดขอมูลใหมากขึ้น
สแกนขอมูลการติดตอจากนามบัตร
ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งจัดเก็บข้อมูลที่เลือกไว้ ประเภทของข้อมูลที่คุณสามารถบันทึกอาจแตกต่างกัน
3 สัมผัส บันทึก
78
แอพและคุณสมบัติ
การน�ำเข้ารายชื่อ
เพิ่มรายชื่อโดยการน�ำเข้ารายชื่อเหล่านั้นจากพื้นที่จัดเก็บอื่นไปยังเครื่องของคุณ
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → จัดการรายชื่อ → น�ำ​เข้า/​น�ำ​ออกราย​ชื่อ → น�ำเข้า
2 ให้เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บเพื่อน�ำเข้าจากรายชื่อ
3 ท�ำเครื่องหมายที่ไฟล์ VCF หรือรายชื่อเพื่อน�ำเข้าและสัมผัส เรียบร้อย
4 ให้เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บเพื่อบันทึกรายชื่อและสัมผัส น�ำเข้า
การซิงค์รายชื่อกับบัญชีเว็บของคุณ
ซิงค์รายชื่อของเครื่องของคุณกับรายชื่อออนไลน์ที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีเว็บของคุณ เช่น Samsung account ของคุณ
1 เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์ และเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
2 สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ และสัมผัสสวิตซ์ ซิงค์ สมุดโทรศัพท์ เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การตั้งค่าการซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ สมุดโทรศัพท์ เพื่อเปิดใช้งาน
การค้นหารายชื่อ
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ
ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
• ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
• สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา
79
แอพและคุณสมบัติ
สัมผัสที่ภาพของผู้ติดต่อ หรือสัมผัสชื่อของผู้ติดต่อ → รายละเอียด จากนั้นให้ด�ำเนินการหนึ่งในข้อดังต่อไปนี้:
• : เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
• / : ท�ำการโทรออกหรือโทรวิดีโอ
• : เขียนข้อความ
• : เขียนอีเมล
การแชร์รายชื่อ
คุณสามารถแชร์รายชื่อกับผู้อื่นได้โดยใช้ทางเลือกการแชร์ต่างๆ
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
2 ให้เลือกรายชื่อและสัมผัส แชร์
3 เลือกวิธีการแชร์
→
แชร์
การบันทึกและการแบ่งปันรายละเอียด
บันทึกและแบ่งปันข้อมูลรายละเอียดของคุณ เช่นรูปของคุณและข้อความแสดงสถานะ กับผู้อื่นโดยใช้คุณสมบัติการแบ่งปัน
ข้อมูล
• คุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดอาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดจะใช้ได้ส�ำหรับรายชื่อที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดที่เครื่อง
ของพวกเขาแล้วเท่านั้น
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และให้เลือกโปรไฟล์ของคุณ
2 สัมผัส แก้ไข แก้ไขรายละเอียดของคุณ และสัมผัส บันทึก
3 สัมผัส → การแชร์โปรไฟล์ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะต้องได้รับการยืนยันก่อน คุณสามารถดูข้อ
มูลโพรไฟล์ล่าสุดใน รายชื่อ
เพื่อเปลี่ยนขอบเขตของรายชื่อเพื่อแบ่งปันโปรไฟล์ของคุณ สัมผัส แชร์กับ เลือกรายการที่จะแบ่งปัน และจากนั้นให้
เลือกทางเลือก
80
แอพและคุณสมบัติ
การสร้างกลุ่ม
คุณสามารถเพิ่มกลุ่ม เช่น ครอบครัวหรือเพื่อน และจัดการรายชื่อตามกลุ่มได้
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส กลุ่ม → สร้าง
2 ป้อนชื่อกลุ่ม
เพื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม สัมผัส เสียงเรียกกลุ่ม และเลือกเสียงเรียกเข้า
3 สัมผัส เพิ่ม​สมาชิก เลือกรายชื่อเพื่อเพิ่มไปยังกลุ่ม และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
4 สัมผัส บันทึก
การส่งข้อความกลุ่ม
คุณสามารถส่งข้อความกลุ่มไปยังสมาชิกกลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ สัมผัส กลุ่ม ให้เลือกกลุ่ม และจากนั้นสัมผัส → ส่งข้อความ
ผสานรายชื่อที่ซ�้ำกัน
เมื่อคุณน�ำเข้ารายชื่อจากพื้นที่จัดเก็บอื่นๆ หรือ ซิงค์กับบัญชีอื่นๆ รายการรายชื่อของคุณอาจรวมรายชื่อที่ซำ�้ กันได้ ผสาน
รายชื่อที่ซ�้ำกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปรับปรุงรายการรายชื่อของคุณ
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → จัดการรายชื่อ → รวมรายชื่อ
2 ท�ำเครื่องหมายที่รายชื่อและสัมผัส รวม
การลบรายชื่อ
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
2 ให้เลือกรายชื่อและสัมผัส ลบ
→
ลบ
เพื่อลบผู้ติดต่อทีละราย เปิดรายการผู้ติดต่อและสัมผัสภาพของผู้ติดต่อหรือสัมผัสชื่อของผู้ติดต่อ → รายละเอียด จากนั้น
สัมผัส → ลบ
81
แอพและคุณสมบัติ
ข้อความ
บทน�ำ
ส่งและดูข้อความผ่านการสนทนา
การส่งข้อความ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1 เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส
2 เพิ่มผู้รับและสัมผัส เริ่ม
3 ป้อนข้อความ
เพื่อบันทึกและส่งข้อความเสียง สัมผัสค้างไว้ที่ พูดข้อความของคุณ และจากนั้นปล่อยนิ้วของคุณ ไอคอนการ
บันทึกจะปรากฏขึ้นมาเฉพาะเมื่อแป้นพิมพ์ถูกซ่อนไว้เท่านั้น
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
ผูรับ
โทรศัพทไปยังผูรับ
แนบไฟล
สงขอความ
ปอนขอความ
4 สัมผัส
เพื่อส่งข้อความ
ส�ำหรับรุ่นสอง SIM สัมผัส
หรือ
ปอนสติ๊กเกอร
เพื่อส่งข้อความ
82
แอพและคุณสมบัติ
การส่งสติ๊กเกอร์ My Emoji
คุณสามารถส่งสติกเกอร์ My Emoji ที่มีลักษณะคล้ายกับคุณผ่านทางข้อความ
ขณะเขียนข้อความ สัมผัส หรือ ที่แป้นพิมพ์ซัมซุงและสัมผัสไอคอน My Emoji สติ๊กเกอร์ My Emoji จะปรากฏขึ้น
เลือกสติกเกอร์ที่คุณต้องการแบ่งปัน
สติกเกอร์ My Emoji จะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณสร้าง My Emoji ในแอพ กล้องถ่ายรูป โปรดดูที่ My Emoji
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การดูข้อความ
ข้อความจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการรับข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1 เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส การสนทนา
2 บนรายการข้อความ ให้เลือกรายชื่อ
83
แอพและคุณสมบัติ
3 ดูการสนทนา
เพื่อตอบกลับข้อความ สัมผัสป้อนข้อความ ใส่ข้อความ และจากนั้นสัมผัส
ส�ำหรับรุ่นสอง SIM สัมผัส
หรือ
การบล็อกข้อความที่ไม่ต้องการ
บล็อกข้อความจากหมายเลขที่ก�ำหนดที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1 เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส → การตั้งค่า → บล็อกเบอร์และข้อความ → บล็อกหมายเลข
2 สัมผัส ข้อความเข้า และเลือกรายชื่อ หรือ สัมผัส สมุด​โทรศัพท์ เลือกรายชื่อ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
เพื่อเอ็นเตอร์หมายเลขด้วยตัวเอง สัมผัส ใส่หมายเลข เอ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส
การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน แสดงทางเลือก และอีกมากมาย
1 เปิดใช้งานแอพ ข้อความ สัมผัส
2 เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
→
การตั้งค่า → การแจ้งเตือน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
การตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อความ
คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเป็นช่วงเวลาได้ เพื่อให้คุณทราบว่าคุณข้อความแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ หากคุณสมบัตินี้
ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวแจ้งเตือน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
งาน จากนั้น สัมผัสสวิตช์ ข้อความ เพื่อเปิดใช้
84
แอพและคุณสมบัติ
อินเทอร์เน็ต
บทน�ำ
ค้นหาบนอินเตอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลและบุ๊กมาร์คหน้าเว็บโปรดเพื่อเข้าถึงได้สะดวก
การเรียกดูหน้าเว็บ
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ อินเทอร์เน็ต
2 สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่
3 ใส่ที่อยู่เว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป
การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ
เพื่อสลับระหว่างแท็บอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาที่ช่องที่อยู่
บุคมารกหนาเว็บปจจุบัน
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
รีเฟรชหนาเว็บปจจุบัน
เปดหนัาหลัก
เมนูดวน
แสดงบุคมารค เว็บเพจที่บันทึกไว
และประวัติการเรียกดูลาสุดของคุณ
ยายระหวางหนา
เปดตัวจัดการแท็บของเบราวเซอร
85
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดลับ
ในโหมดลับ คุณจะสามารถจัดการแท็บที่เปิด บุ๊คมาร์ก และหน้าที่บันทึกไว้แบบแยกจากกันได้ คุณสามารถล็อกโหมดลับโดย
ใช้รหัสผ่านและลายนิ้วมือหรือม่านตาของคุณได้
การเปิดใช้งานโหมดลับ
ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ สัมผัส แท็บ → เปิดโหมดความลับ ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ตั้งค่าว่า
จะใช้รหัสผ่านหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณส�ำหรับโหมดลับ
ในโหมดลับ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น การจับภาพหน้าจอได้
ในโหมดลับ อุปกรณ์จะเปลี่ยนสีของแถบเครื่องมือ
การเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านหรือวิธีการล็อกของคุณได้
สัมผัส → ตั้งค่า → ส่วนตัว → ระบบป้องกันโหมดความลับ → เปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อตั้งค่าลายนิ้วมือหรือม่านตาที่ลง
ทะเบียนของคุณเป็นวิธีการล็อกร่วมกับรหัสผ่าน สัมผัส สวิตช์ ลาย​นิ้ว​มือ หรือ ม่านตา เพื่อเปิดใช้งาน โปรดดูที่ การจดจ�ำ
ลายนิ้วมือ หรือ การสแกนม่านตา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ลายนิ้วมือหรือม่านตาของคุณ
การปิดใช้งานโหมดลับ
ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ สัมผัส แท็บ → ปิดโหมดความลับ
86
แอพและคุณสมบัติ
อีเมล
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล
ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ อีเมล เป็นครั้งแรก
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ อีเมล
2 ป้อนที่อยู่อีเมลบัญชีของคุณและรหัสผ่าน แล้วสัมผัส เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียนบัญชีอีเมลด้วยตนเอง สัมผัส การ​ตั้ง​ค่า​เอง
3 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลเพิ่มเติม สัมผัส → → เพิ่ม​แอคเคาท์
หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถตั้งค่าให้บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีค่าเริ่มต้น สัมผัส
ค่าบัญชีผู้ใช้เริ่มต้น
→
→ →
ตั้ง
การส่งอีเมล
1 สัมผัส เพื่อเขียนอีเมล
2 เพิ่มผู้รับและใส่บรรทัดหัวเรื่องและข้อความ
3 สัมผัส ส่ง เพื่อส่งเมล
การอ่านอีเมล
เมื่อเปิด อีเมล เครื่องจะดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ เพื่อเรียกคืนอีเมลเหล่านั้นด้วยตนเอง ปัดหน้าจอลงที่ด้านบน
ของรายการอีเมล
สัมผัสอีเมลที่อยู่บนหน้าจอเพื่ออ่าน
หากปิดใช้การซิงค์อีเมล ระบบจะไม่สามารถดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาได้ เพื่อต้องการเปิดการซิงค์อีเมล สัมผัส
→
→ ชื่อบัญชีของคุณ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ เพื่อเปิดใช้งาน
87
แอพและคุณสมบัติ
กล้องถ่ายรูป
บทน�ำ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โหมดและการตั้งค่าต่างๆ
มารยาทในการใช้กล้อง
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
การเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานกล้องถ่ายรูป:
• เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป
• กดปุ่มเปิด/ปิดสองครั้งอย่างรวดเร็ว
• ที่หน้าจอล็อก ลาก ไปด้านนอกวงกลม
• บางวิธีการอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัติบางอย่างของกล้องไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณเปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป จากหน้าจอล็อกหรือเมื่อหน้า
จอดับอยู่ขณะตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
• หากรูปภาพที่คุณถ่ายพร่ามัว ท�ำความสะอาดเลนส์กล้องถ่ายรูปและลองอีกครั้ง
88
แอพและคุณสมบัติ
การถ่ายภาพเบื้องต้น
การถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ
1 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�ำการโฟกัสที่จุดนั้น
2 สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส เพื่อบันทึกวิดีโอ
ซูมออพติอล 2 เทา
(เฉพาะรุน Galaxy S9+
เทานั้น)
โหมดถายภาพ
สลับระหวางกลองถาย
รูปดานหนาและกลอง
หลัง
ภาพตัวอยางขนาดยอ
โหมดปจจุบัน
ถายรูป
บันทึกวีดีโอ
การตั้งคากลองถายรูป
Bixby Vision
ตัวเลือกสําหรับโหมด
การถายภาพปจจุบัน
• หากต้องการปรับความสว่างของภาพหรือวิดีโอ ให้สัมผัสที่หน้าจอ เมื่อแถบการปรับปรากฏขึ้น ลาก ที่แถบ
การปรับผ่าน หรือ
• การบันทึกภาพจากวิดีโอขณะที่ก�ำลังบันทึกวิดีโอ สัมผัส
• การเปลี่ยนโฟกัสขณะที่บันทึกวิดีโอ ให้สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการโฟกัส เพื่อใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติ สัมผัส
89
แอพและคุณสมบัติ
• หน้าจอแสดงตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดและกล้องที่ใช้งาน
• กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ไม่ได้รับความเสียหายหรือการปนเปื้อน มิฉะนั้นเครื่องอาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบาง
โหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
• กล้องของเครื่องของคุณจะมีเลนส์มุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพถ่ายหรือวีดีโอมุมกว้าง และไม่
ได้แสดงถึงปัญหาการท�ำงานของเครื่องแต่อย่างใด
• เวลาการบันทึกที่นานที่สุดอาจลดลงเมื่อคุณบันทึกวิดีโอที่ความละเอียดสูง
การเพิ่มปุ่มกล้องถ่ายรูปอื่น
เพิ่มปุ่มกล้องถ่ายรูปอื่นไปยังต�ำแหน่งที่คุณต้องการที่หน้าจอเพื่อจับภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น
ลาก ไปที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
หากไม่ได้เพิ่มปุ่มกล้องถ่ายรูปอื่น สัมผัส
ใช้งาน
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่างและสัมผัสสวิตช์ ปุ่มกล้องแบบลอย เพื่อเปิด
90
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่าการท�ำงานของปุ่มกล้องถ่ายรูป
คุณสามารถถ่ายรูปได้หลายรูปแบบหรือสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF โดยการสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มกล้องถ่ายรูป
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส → กดค้างที่ปุ่มกล้องเพื่อ และเลือกสิ่งที่คุณต้องการใช้
• ถ่ายช็อตต่อเนือ่ ง: ถ่ายภาพถ่ายเป็นชุด
• สร้าง GIF: สร้าง GIF ที่มีภาพเคลื่อนไหวพร้อมรูปภาพเรียงล�ำดับตามที่คุณถ่าย
คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพบางโหมดเท่านั้น
ซูมเข้าและออก
ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อซูมเข้าหรือซูมออก
• แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก
• ควบคุมการซูมด้วยนิ้วเดียว ลาก ที่แถบซูมไปยัง หรือ
• ใช้ซูมออพติคัล 2เท่าเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สดใสและชัดเจนแม้ในขณะที่คุณซูมเข้าในระยะไกล บนหน้าจอตัวอย่าง ให้
สัมผัส (เฉพาะรุ่น Galaxy S9+ เท่านั้น)
• คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เมื่อใช้กับกล้องหลังเท่านั้น
• หากคุณใช้คุณสมบัติการซูมวีดีโอเป็นเวลานานขณะบันทึกวีดีโอ คุณภาพของวีดีโออาจลดลงเพื่อป้องกันไม่ให้
เครื่องของคุณร้อนเกินไป (เฉพาะรุ่น Galaxy S9+ เท่านั้น)
• ระบบออปติคัลซูม 2เท่าอาจไม่ท�ำงานในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงน้อย (เฉพาะรุ่น Galaxy S9+ เท่านั้น)
91
แอพและคุณสมบัติ
การใช้คุณสมบัติโฟกัสและการรับแสง
การล็อกโฟกัส (AF) และการรับแสง (AE)
คุณสามารถล็อกโฟกัสหรือการรับแสงในพื้นที่ที่ได้เลือกไว้เพื่อป้องกันกล้องจากการปรับโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือแหล่งที่มาของแสง
สัมผัสบริเวณที่จะโฟกัสค้างไว้ กรอบ AF/AE จะปรากฏในบริเวณนั้นและจะล็อกการตั้งค่าโฟกัสและการรับแสง จะยังคงล็อก
การตั้งค่าแม้จะถ่ายรูปแล้ว
คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เฉพาะโหมด อัตโนมัติ และ โปร เท่านั้น
การแยกกันระหว่างพื้นที่โฟกัสและพื้นที่การรับแสง
คุณสามารถแยกกันระหว่างพื้นที่โฟกัสและพื้นที่การรับแสง
สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอภาพตัวอย่าง กรอบ AF/AE จะปรากฏที่หน้าจอ ลากกรอบไปยังบริเวณที่คุณต้องการแยกพื้นที่โฟกัส
และพื้นที่รับแสง
คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในโหมด โปร เท่านั้น
92
แอพและคุณสมบัติ
ซูเปอร์สโลว์โมชั่น
คุณสามารถจับภาพช่วงเวลาทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วที่สุดโดยไม่พลาด และกลับมาเล่นใหม่ได้ในรูปแบบการเคลื่อนไหวช้า
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษจะช่วยให้คุณสามารถบันทึกฉากพิเศษและฉากที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและ
เพลิดเพลินไปกับความสนุกสนานในรูปแบบใหม่ เมื่อคุณเล่นวิดีโอ กลุ่มที่บันทึกในแบบการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษนั้นจะเล่น
ในแบบการเคลื่อนไหวช้าได้
• หลายช่วงเวลา: บันทึกวิดีโอและจับภาพหลายช่วงเวลาในแบบการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษ
• ช่วงเวลาเดียว: บันทึกวิดีโอสั้นๆ โดยการจับภาพช่วงเวลาเดียวในแบบการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษ
• ใช้คุณสมบัตินี้ในที่ที่มีแสงเพียงพอ
• เมือ่ บันทึกวิดีโอในโหมด Auto การบันทึกการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการหาก
มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
–– เมื่อเครื่องสั่น
–– เมื่อมีวัตถุอื่นเคลื่อนที่เข้ามาใกล้วัตถุในบริเวณตรวจจับการเคลื่อนไหว
–– เมื่อมีการบันทึกภายใต้แสงกะพริบ เช่น แสงจากหลอดนีออน
–– เมื่อมีการบันทึกในบริเวณที่มืดที่มีเสียงเกิดขึ้น
93
แอพและคุณสมบัติ
การบันทึกในแบบหลายครั้งพร้อมๆกัน
ในขณะที่ทำ� การบันทึกวิดีโอ ช่วงเวลาทั้งหมดที่วัตถุกำ� ลังเคลื่อนที่จะถูกจับภาพไว้ในแบบการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษ
1 ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส ซูเปอร์สโลว์โมชั่น
2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าโหมดเป็น Auto
ดูขอมูล
พื้นที่การตรวจจับการ
เคลื่อนไหว
เริ่มตนบันทึกวีดีโอ
หยุดการบันทึกวิดีโอ
สลับระหวางโหมด
อัตโนมัติและโหมดปรับ
ดวยตัวเอง
94
แอพและคุณสมบัติ
3 สัมผัส
เพื่อเริ่มถ่ายวิดีโอ
เมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวในพื้นที่ตรวจจับการเคลื่อนไหว เครื่องจะจับภาพช่วงเวลาในแบบการเคลื่อนไหวช้าเป็น
พิเศษ คุณสามารถดูจำ� นวนครั้งที่คุณใช้การเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษโดยสังเกตุจ�ำนวนจุดสีขาวที่ปรากฏอยู่ด้านบน
ไอคอน คุณสามารถใช้การเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษได้จนถึง 20 ครั้ง ในวิดีโอหนึ่งเดียว
จํานวนของการเคลื่อนไหวชาเปน
พิเศษที่ไดใชงาน
หากเครื่องสั่น การเคลื่อนไหวอาจถูกตรวจพบและช่วงเวลาที่ไม่พึงประสงค์อาจถูกบันทึกไว้ในแบบการเคลื่อนไหว
ช้าเป็นพิเศษ
4 สัมผัส
เพื่อหยุดถ่ายวิดีโอ
การบันทึกในแบบครั้งเดียว
บันทึกวิดีโอสั้นๆ โดยการจับภาพช่วงเวลาเดียวที่วัตถุกำ� ลังเคลื่อนที่อยู๋
1 ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส ซูเปอร์สโลว์โมชั่น
2 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส → ซูเปอร์สโลว์โมชั่น → ช่วงเวลาเดียว และสัมผัสสองครั้งที่ปุ่มย้อนกลับ
3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าโหมดเป็น Auto
4 สัมผัส
เมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวในพื้นที่ตรวจจับการเคลื่อนไหว เครื่องจะจับภาพช่วงเวลาในแบบการเคลื่อนไหวช้าเป็น
พิเศษและบันทึกเป็นวิดีโอสั้นๆ
หากเครื่องสั่น การเคลื่อนไหวอาจถูกตรวจพบและช่วงเวลาที่ไม่พึงประสงค์อาจถูกบันทึกไว้ในแบบการเคลื่อนไหว
ช้าเป็นพิเศษ
95
แอพและคุณสมบัติ
การเปลี่ยนพื้นที่ตรวจจับการเคลื่อนไหว
เพื่อย้ายพื้นที่การตรวจจับการเคลื่อนไหว สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่อยู่ภายในกรอบและลากไปที่ตำ� แหน่งใหม่ เพื่อปรับขนาด
พื้นที่ สัมผัสค้างไว้ที่มุมของกรอบและลาก
การบันทึกในโหมดปรับด้วยตัวเอง
คุณยังสามารถเลือกบันทึกในแบบการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษโดยการสัมผัสที่ปุ่มด้วยตนเอง
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่างแบบการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษ สัมผัส Auto เพื่อสลับไปยังโหมด ตั้งเอง
ในขณะที่คุณต้องการใช้งานแบบการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษ สัมผัส
การเล่นวิดีโอการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษ
เลือกวิดีโอการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษและสัมผัส
เพลงพื้นหลังแบบสุ่มจะมาพร้อมกับวิดีโอโดยอัตโนมัติในระหว่างการเล่น
การแก้ไขวิดีโอการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษ
ที่หน้าจอการเล่น คุณสามารถแก้ไขวิดีโอและบันทึกเป็นไฟล์ที่แตกต่างกันหรือแบ่งปันได้
เปดหรือปดเอฟเฟกตการเคลื่อน
ไหวชาเปนพิเศษ
ดูสวนการเคลื่อนไหวชาเปนพิเศษ
เปลี่ยนเพลงพื้นหลัง
ตัดสวน
•
: เลือกและดูส่วนของการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษของวิดีโอ หากคุณต้องการปิดเอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหวช้าเป็น
พิเศษ สัมผัส
96
แอพและคุณสมบัติ
•
: ตัดส่วนที่ต้องการออก ลากวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดไปในจุดที่ต้องการเพื่อเลือกส่วนที่จะเก็บ
เริ่มตนการถายครอม
•
สิ้นสุดการถายครอม
: เปลี่ยนเพลงพื้นหลัง
การแบ่งปันวิดีโอของคุณภาพเคลื่อนไหว GIF
1 เลือกวิดีโอการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษและลากขึ้นมาที่หน้าจอแสดงตัวอย่างวิดีโอ
คลิปสั้นๆ ที่มีเอ็ฟเฟกต์ต่างๆ จะปรากฏขึ้น
2 เลือกคลิปที่คุณต้องการ
3 สัมผัส แชร์
คลิปจะถูกบันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหว GIF
4 เลือกวิธีการแชร์
• เมื่อบันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหว GIF คุณภาพวิดีโออาจลดลงเนื่องจากความจุของไฟล์ลดลง
• บริการเครือข่ายทางสังคมบางส่วนและแอพเมสเสนเจอร์อาจไม่สนับสนุนคุณสมบัติการแบ่งปันภาพเคลื่อนไหว
GIF
• คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับวิดีโอต้นฉบับที่ยังไม่ได้แก้ไขที่ถูกบันทึกในแบบการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษเท่านั้น
97
แอพและคุณสมบัติ
ไลฟ์โฟกัส (เฉพาะรุ่น Galaxy S9+ เท่านั้น)
กล้องคู่ช่วยให้คุณถ่ายภาพโฟกัสแบบชัดตื้น ซึ่งพื้นหลังเบลอและวัตถุข้างหน้าเด่นชัดขึ้น นอกจากนี้ คุณสมบัติการจับภาพ
แบบคู่ช่วยให้คุณถ่ายภาพระยะใกล้ที่ซูมเข้าที่วัตถุและภาพถ่ายมุมกว้างที่มีพื้นหลังที่กว้างกว่าทั้งหมดในการถ่ายหนึ่งครั้ง
ถ่ายภาพบุคคลที่โดดเด่นโดยใช้คุณสมบัติโฟกัสตามเวลาจริง
ปรับระดับความเบลอพื้นหลังที่หน้าจอแสดงตัวอย่างและถ่ายภาพที่เน้นเรื่อง
• ใช้คุณสมบัตินี้ในที่ที่มีแสงเพียงพอ
• อาจไม่สามารถใช้การเบลอพื้นหลังได้อย่างถูกต้องในสภาวะต่อไปนี้:
–– อุปกรณ์หรือเป้าหมายเคลื่อนไหว
–– วัตถุมีความบางหรือโปร่งแสง
–– วัตถุมีสีหรือลวดลายที่คล้ายกับพื้นหลัง
–– วัตถุหรือพื้นหลังเป็นสีพื้นๆ
1 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ไลฟ์โฟกัส
2 ลากแถบปรับความเบลอพื้นหลังไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับความเบลอ
98
แอพและคุณสมบัติ
3 สัมผัส
เพื่อถ่ายรูป
โหมดถายรูป
แถบการปรับพื้นหลังเบลอ
เอ็ฟเฟกตภาพสวย
การจับภาพคู
99
แอพและคุณสมบัติ
การแก้ไขพื้นหลังของภาพถ่ายไลฟ์โฟกัส
คุณยังสามารถแก้ไขระดับความเบลอพื้นหลังของภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้คุณสมบัติไลฟ์โฟกัส เมื่อแสงพื้นหลังปรากฏขึ้นใน
จุดเบลอ คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างของความเบลอพื้นหลังได้ เลือกรูปร่าง เช่น หัวใจ ดวงดาว หรือดอกไม้ เพื่อตกแต่ง
ภาพถ่ายและท�ำให้ดูแตกต่างกัน
การปรับระดับความเบลอพื้นหลัง
การเปลี่ยนรูปร่างของความเบลอพื้นหลัง
100
แอพและคุณสมบัติ
1 เลือกภาพที่ถ่ายด้วยคุณสมบัติไลฟ์โฟกัสและสัมผัส ปรับแต่งความเบลอพื้นหลัง
2 เพื่อปรับระดับความเบลอพื้นหลัง ลากแถบปรับความเบลอพื้นหลังไปทางซ้ายหรือขวา
เพื่อเปลี่ยนรูปร่างความเบลอพื้นหลัง ลากรายการเอฟเฟ็กต์ไปทางซ้ายหรือขวาและเลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ ราย
การเอฟเฟ็กต์จะปรากฏขึ้นเมื่อภาพถ่ายมีรูปร่างเบลอที่พื้นหลังเท่านั้น
ปรับระดับความเบลอ
พื้นหลัง
เปลี่ยนรูปรางควา
มเบลอพื้นหลัง
3 สัมผัส
เพื่อบันทึกรูปภาพ
101
แอพและคุณสมบัติ
ถ่ายภาพพื้นหลังที่ซ่อนอยู่ด้วยคุณสมบัติการจับภาพแบบคู่
ด้วยการถ่ายภาพเพียงครั้งเดียว คุณสามารถถ่ายภาพได้ทั้งภาพระยะใกล้และภาพมุมกว้างที่มีพื้นหลังที่กว้างกว่า คุณ
สามารถดูฉากหลังที่ซ่อนอยู่ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ไลฟ์โฟกัส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติการจับภาพแบบคู่ ( ) และจากนั้นจึง
ถ่ายภาพ เลือกภาพถ่ายและดูภาพระยะใกล้และมุมกว้าง
ภาพถายมุมกวาง
ภาพระยะใกล
102
แอพและคุณสมบัติ
อีโมจิ AR
My Emoji
คุณสามารถแสดงตนออกมาในรูปแบบที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ด้วย My Emoji ที่ดูคล้ายกับคุณ คุณสามารถถ่ายภาพและ
วิดีโอด้วย My Emoji หรือแบ่งปันสติกเกอร์ My Emoji กับคนอื่นๆ ได้
การสร้างอิโมจิของฉัน
1 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส อีโมจิ AR
2 สัมผัส สร้าง My Emoji
3 ปรับต�ำแหน่งใบหน้าของคุณให้ตรงกับหน้าจอและสัมผัส
4 เลือกเพศของอิโมจิของฉันและสัมผัส ถัดไป
5 ตกแต่งอิโมจิของฉันและสัมผัส ตกลง
103
เพื่อถ่ายภาพ
แอพและคุณสมบัติ
การจับภาพถ่ายและวิดีโอด้วย My Emoji
คุณสามารถจับภาพและวิดีโอด้วย My Emoji ที่เลียนแบบการแสดงออกของคุณได้
1 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส อีโมจิ AR
2 สัมผัส และเลือก My Emoji
3 สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส เพื่อบันทึกวิดีโอ
การลบ My Emoji
สัมผัสค้างไว้ที่ My Emoji ที่คุณต้องการลบและสัมผัส
การใช้สติกเกอร์ My Emoji
คุณสามารถใช้สติกเกอร์ My Emoji ในระหว่างการสนทนาผ่านข้อความหรือในเครือข่ายทางสังคม
ที่แป้นพิมพ์ซัมซุง สัมผัส และสัมผัสไอคอน My Emoji สติกเกอร์ My Emoji ที่มีการแสดงออกต่างๆ จะปรากฏขึ้น
เลือกหนึ่งในสติ๊กเกอร์อิโมจิของฉัน
สติ๊กเกอร์อิโมจิของฉันจะถูกแทรกเข้าไป
104
แอพและคุณสมบัติ
การลบสติกเกอร์ My Emoji
1 ที่แป้นพิมพ์ซัมซุง สัมผัส →
2 เลือกสติกเกอร์ My Emoji ที่คุณต้องการลบและสัมผัส ลบ
สติกเกอร์สด
จับภาพและวีดีโอด้วยสติกเกอร์ต่างๆ เมื่อคุณเลื่อนใบหน้า สติกเกอร์จะติดตามการเคลื่อนไหวของคุณ คุณยังสามารถบันทึก
สติ๊กเกอร์ที่น่ารักและตลกที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในวีดีโอ
1 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส อีโมจิ AR
2 สัมผัส หรือ และเลือกสติ๊กเกอร์ที่คุณต้องการ
3 สัมผัส
เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส
เพื่อบันทึกวิดีโอ
การใช้สติกเกอร์แบบสุ่ม
คุณสามารถใช้สติกเกอร์แบบสุ่ม แทนการเลือกจากรายการสติกเกอร์ได้
สัมผัส สุ่ม ซ�้ำๆ จนกว่าสติกเกอร์ที่คุณต้องการจะปรากฏขึ้น
105
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดการถ่ายภาพ
เพื่อเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ ลากรายการโหมดการถ่ายภาพไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาที่หน้า
จอแสดงตัวอย่าง
เลือกโหมดถ่ายภาพที่คุณต้องการ
คุณสามารถแก้ไขรายการโหมดการถ่ายภาพได้ ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส
วิธีหนึ่ง สัมผัสค้างไว้ที่รายการโหมดการถ่ายภาพที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
→
แก้ไขโหมดกล้อง หรืออีก
โหมดอัตโนมัติ
ใช้โหมดอัตโนมัติเพื่ออนุญาตให้กล้องประเมินสิ่งแวดล้อมและพิจารณาโหมดที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับภาพ
ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส อัตโนมัติ
โหมดโปร
จับภาพและวีดีโอในขณะที่ปรับตัวเลือกต่างๆ ในการถ่ายภาพด้วยตนเอง เช่น ค่าแสงและค่า ISO
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส โปร เลือกตัวเลือกและก�ำหนดการตั้งค่า และจากนั้นสัมผัส เพื่อถ่ายรูปหรือสัมผัส
เพื่อบันทึกวีดีโอ
ทางเลือกที่มี
•
: เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ค่าที่ต�่ำกว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่าง
มาก ค่าที่สูงขึ้นจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่างน้อย อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าความไวแสง ISO สูงขึ้น
อาจท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนในรูปภาพ
หากตั้งความเร็วชัตเตอร์แบบก�ำหนดเอง คุณไม่สามารถตั้งค่า ISO เป็น AUTO
•
: ปรับความเร็วชัตเตอร์ ความเร็วชัตเตอร์ต�่ำให้แสงเข้ามาก ภาพจะสว่างขึ้น เหมาะส�ำหรับภาพทิวทัศน์หรือภาพ
ที่ถ่ายตอนกลางคืน ความเร็วชัตเตอร์สูงให้แสงน้อย เหมาะส�ำหรับถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว คุณสามารถเลือกค่ารูรับ
แสงที่จะก�ำหนดความสว่างและความลึกได้ สัมผัส F1.5 หรือ F2.4
•
: เลือกโทนสี หากต้องการสร้างโทนสีเอง สัมผัส โทน 1 หรือ โทน 2
106
แอพและคุณสมบัติ
•
: เปลี่ยนโหมดโฟกัส ลากแถบการปรับผ่าน หรือ
เพื่อปรับโฟกัสด้วยตัวเอง เพื่อสลับไปเป็นโหมดโฟกัส
อัตโนมัติ สัมผัส MANUAL
•
: เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น คุณสามารถตั้งอุณหภูมิสีได้ สัมผัส
และลากนิ้วบนแถบอุณหภูมิสี
•
: เปลี่ยนค่ารับแสง ก�ำหนดปริมาณแสงที่เซนเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา ส�ำหรับสภาวะที่มีแสงน้อย
ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
หากตั้งความเร็วชัตเตอร์แบบก�ำหนดเอง คุณไม่สามารถเปลี่ยนค่ารับแสงได้ ค่ารับแสงจะเปลี่ยนและปรากฏ
ตามการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์
โหมดพานอราม่า
การใช้งานโหมดพานอราม่า ถ่ายภาพชุดและจากนั้นท�ำให้ภาพอยู่รวมกันเพื่อสร้างฉากกว้าง
เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุดโดยใช้โหมดพานอราม่า ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้:
• เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
• รักษาให้ภาพอยู่ภายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง หากภาพตัวอย่างอยู่นอกกรอบน�ำ หรือคุณไม่ได้ขยับ
อุปกรณ์เลย อุปกรณ์จะหยุดถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า
1 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส พาโนรามา
2 สัมผัส แล้วเคลื่อนย้ายเครื่องอย่างช้าๆไปในทิศทางเดียวกัน
3 สัมผัส เพื่อหยุดการถ่ายภาพ
107
แอพและคุณสมบัติ
การถ่ายภาพพานอราม่าแบบเคลื่อนไหว
คุณสามารถถ่ายและดูภาพพานอราม่าที่มีการเคลื่อนไหวได้
ขณะถ่ายภาพพานอราม่าแบบเคลื่อนไหว เสียงจะไม่ถูกบันทึก
1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่างพานอราม่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้คุณสมบัติการเคลื่อนไหว (
ราม่าแบบเคลื่อนไหว
) และถ่ายภาพพานอ
2 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สัมผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ
3 สัมผัส ดูเป็นพาโนรามาเคลื่อนไหว
ภาพพานอราม่าแบบเคลื่อนไหวที่จับภาพแล้วจะเล่น
4 เอียงเครื่องหรือปัดบนหน้าจอเพื่อหมุนภาพพานอราม่าแบบเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้
หากต้องการบันทึกภาพพานอราม่าแบบเคลื่อนไหวเป็นไฟล์วิดีโอ ให้สัมผัส บันทึกวิดีโอ
โหมด Hyperlapse
บันทึกฉาก เช่น ภาพผู้คนหรือรถที่ก�ำลังเคลื่อนผ่านไป แล้วดูเป็นวิดีโอที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
1 ที่รายการโหมการถ่ายภาพ สัมผัส HYPERLAPSE
2 สัมผัส และเลือกตัวเลือกอัตราเฟรม
ถ้าคุณตั้งค่าอัตราเฟรมเป็น อัตโนมัติ อุปกรณ์จะปรับอัตราเฟรมตามอัตราฉากที่เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ
3 สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก
4 สัมผัส เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
5 บนหน้าจอตัวอย่าง สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อ และสัมผัส
108
เพื่อดูวิดีโอ
แอพและคุณสมบัติ
โหมดอาหาร
ถ่ายภาพอาหารด้วยโทนสีที่สดใสยิ่งขึ้น
1 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส อาหาร
2 สัมผัสหน้าจอแล้วจากกรอบวงกลมมาที่บริเวณนั้นเพื่อไฮไลท์
พื้นที่นอกกรอบวงกลมจะเบลอ
หากต้องการปรับขนาดกรอบวงกลม ให้ลากมุมของกรอบ
3 สัมผัส
4 สัมผัส
และลากแถบการปรับเพื่อปรับโทนสี
เพื่อถ่ายรูป
109
แอพและคุณสมบัติ
โหมดเคลื่อนไหวช้า
บันทึกวิดีโอส�ำหรับการดูในแบบสโลว์โมชั่น คุณสามารถระบุส่วนของวิดีโอให้เล่นในแบบสโลว์โมชั่นได้
คุณต้องเพิ่มโหมดนี้ลงในรายการโหมดการถ่ายภาพก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส
→ แก้ไขโหมดกล้อง → กล้องหลัง และจากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ เคลื่อนไหวช้า
1 ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส เคลื่อนไหวช้า
2 สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก
3 เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส เพื่อหยุด
4 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สัมผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ
5 สัมผัส
ส่วนที่เร็วที่สุดของวีดีโอจะถูกก�ำหนดให้เป็นส่วนการเคลื่อนไหวช้าและวีดีโอจะเริ่มเล่น จะมีการสร้างส่วนการเคลื่อนไหว
ช้าถึงสองส่วนด้วยกันพื้นฐานของวีดีโอ
เพื่อแก้ไขส่วนการเคลื่อนไหวช้า ลาก ไปทางซ้ายหรือทางขวา
โหมดกีฬา
ถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนที่เร็วที่ชัดเจนกว่า เช่น คนที่กำ� ลังวิ่งหรือสัตว์เลี้ยงในขณะก�ำลังเคลื่อนไหว
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส กีฬา
คุณต้องเพิ่มโหมดนี้ลงในรายการโหมดการถ่ายภาพก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส
→ แก้ไขโหมดกล้อง → กล้องหลัง และจากนั้นท�ำเครื่องหมายที่ กีฬา
110
แอพและคุณสมบัติ
โหมดโฟกัสที่เลือก (เฉพาะรุ่น Galaxy S9 เท่านั้น)
ใช้เอฟเฟคนอกโฟกัสเพื่อท�ำให้วัตถุที่เจาะจงลอยเด่นขึ้นในรูปภาพ
1 ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส โฟกัสที่เลือก
2 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�ำการโฟกัสที่จุดนั้น
3 สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
4 สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อ
5 สัมผัส ปรับแต่งความเบลอพื้นหลัง และเลือกหนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้:
• โฟกัสใกล้: ท�ำให้เป้าหมายโดดเด่น และท�ำฉากหลังเบลอรอบเป้าหมาย
• โฟกัสไกล: เบลอเป้าหมายและท�ำให้ฉากหลังโดดเด่นรอบเป้าหมาย
• โฟกัสเคลื่อนที่: ท�ำให้เป้าหมายและฉากหลังโดดเด่น
6 สัมผัส บันทึก
• แนะน�ำให้คุณจัดระยะเป้าหมายไว้ภายใน 50 ซม. จากเครื่อง จัดต�ำแหน่งเป้าหมายที่คุณต้องการโฟกัสให้เข้า
มาใกล้กับเครื่อง
• เมื่อถ่ายภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างเป้าหมายและฉากหลังมากเพียงพอ ระยะห่างจะต้อง
มากกว่าสามเท่าของระยะห่างระหว่างเครื่องกับเป้าหมาย
• ถืออุปกรณ์อย่างมั่นคงและอยู่นิ่งกับที่ขณะที่ถ่ายภาพ
• คุณภาพของภาพที่ถ่ายด้วยเครื่องอาจได้รับผลกระทบในสภาพเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
–– อุปกรณ์หรือเป้าหมายเคลื่อนไหว
–– มีแสงพื้นหลังสว่างจ้า ระดับแสงต�ำ ่ หรือถ่ายภาพในที่ร่ม
–– วัตถุมีสีหรือลวดลายที่คล้ายกับพื้นหลัง
111
แอพและคุณสมบัติ
โหมดถ่ายภาพตนเอง
ถ่ายภาพตัวเองด้วยกล้องหน้า คุณสามารถเรียกดูเอฟเฟกต์ความงามต่างๆ ได้บนหน้าจอ
1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส
2 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส เซลฟี่
3 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
4 สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลา
หมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
คุณยังสามารถถ่ายภาพโดยการสัมผัสที่เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือหน้าจอได้ เพื่อใช้ตัวเลือกการถ่าย
ภาพที่หลากหลายส�ำหรับกล้องหน้า สัมผัส → วิธีการถ่าย และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้เอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์สปอตไลท์หรือแก้ไขคุณสมบัติบนใบหน้า เช่น สีผิว หรือรูปหน้า ก่อนถ่ายภาพตนเองได้ คุณยัง
สามารถลองการแต่งหน้าต่างๆ ที่ใบหน้าของคุณได้
1 บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
2 เลือกตัวเลือกเพื่อใช้เอฟเฟกต์ภาพสวยที่ใบหน้าของคุณและถ่ายภาพของคุณเอง
112
แอพและคุณสมบัติ
โหมดโฟกัสถ่ายภาพตนเอง
ถ่ายภาพตนเองที่โฟกัสใบหน้าของคุณโดยการเบลอพื้นหลัง
1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
2 ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ สัมผัส โฟกัสส�ำหรับเซลฟี่
3 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
4 สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลา
หมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
คุณยังสามารถถ่ายภาพโดยการสัมผัสที่เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือหน้าจอได้ เพื่อใช้ตัวเลือกการถ่าย
ภาพที่หลากหลายส�ำหรับกล้องหน้า สัมผัส → วิธีการถ่าย และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้เอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
คุณสามารถปรับโทนสีผิวก่อนถ่ายภาพตนเองได้
1 บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
2 เลือกตัวเลือกเพื่อใช้เอฟเฟกต์ภาพสวยที่ใบหน้าของคุณและถ่ายภาพของคุณเอง
• สี: ปรับโทนสีหน้าจอ
• สีผิว: ท�ำให้ผิวสว่างขึ้นและเนียนขึ้น
113
แอพและคุณสมบัติ
โหมดถ่ายภาพตนเองมุมกว้าง
ถ่ายภาพตัวเองมุมกว้างและให้จุคนในรูปได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการออกนอกกรอบ
1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
2 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ถ่ายภาพตนเองมุมกว้าง
3 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
4 สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลา
หมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
คุณยังสามารถถ่ายภาพโดยการสัมผัสที่เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือหน้าจอได้ เพื่อใช้ตัวเลือกการถ่าย
ภาพที่หลากหลายส�ำหรับกล้องหน้า สัมผัส → วิธีการถ่าย และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
5 ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปทางซ้ายและขวาช้าๆ หรือกลับกันเพื่อถ่ายตัวเองมุมกว้าง
เครื่องจะถ่ายภาพเพิ่มเมื่อกรอบสีขาวเลื่อนไปยังปลายหน้าต่างช่องมองภาพแต่ละด้าน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบสีขาวอยู่ภายในหน้าต่างช่องมองภาพ
• ตัวแบบควรยังคงอยู่นิ่งเมื่อถ่ายภาพบุคคลมุมกว้าง
• ส่วนบนและล่างของภาพที่แสดงบนหน้าจอแสดงตัวอย่างอาจถูกตัดออกจากรูปภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการ
ถ่ายรูป
114
แอพและคุณสมบัติ
การถ่ายภาพตนเองแบบเคลื่อนไหวในมุมกว้าง
คุณสามารถถ่ายและดูภาพถ่ายตัวเองที่มีการเคลื่อนไหวได้
• เมื่อถ่ายภาพตัวเองแบบกว้างที่มีการเคลื่อนไหว เสียงจะไม่ได้รับการบันทึก
• ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการถ่ายภาพ การเคลื่อนไหวอาจจะไม่ได้รับการบันทึก
1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่างถ่ายภาพตนเองมุมกว้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้คุณสมบัติการเคลื่อนไหว (
ถ่ายภาพตนเองแบบเคลื่อนไหวในมุมกว้าง
2 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สัมผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ
3 สัมผัส การถ่ายภาพตนเองแบบเคลื่อนไหวในมุมกว้าง
การถ่ายภาพตัวเองมุมกว้างที่จับภาพไว้จะปรากฏขึ้น
4 เอียงเครื่องหรือปัดบนหน้าจอเพื่อหมุนภาพการเคลื่อนไหวถ่ายภาพตัวเองมุมกว้างที่จับภาพไว้
เพื่อบันทึกภาพถ่ายตนเองแบบกว้างเป็นไฟล์วิดีโอ สัมผัส บันทึกวิดีโอ
115
) และ
แอพและคุณสมบัติ
การก�ำหนดการตั้งค่ากล้อง
ตัวเลือกส�ำหรับโหมดการถ่ายภาพปัจจุบัน
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายรูปและกล้องที่ใช้งาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
: เปิดและปิดหน้าจอแสดงตัวอย่างแบบเต็ม
: เลือกอัตราเฟรม
: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแฟลช
: เลือกเอฟเฟคฟิลเตอร์เพื่อใช้เมื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
: เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการก�ำหนดวิธีการค�ำนวณค่าแสง เฉลี่ยหนักกลาง ใช้แสงที่ตรงกลางของภาพเพื่อ
ค�ำนวณการรับแสงของภาพ เฉพาะจุด ใช้แสงจากบริเวณตรงกลางของภาพเพื่อค�ำนวณการรับแสงของภาพ
แบ่งส่วนพื้นที่ เฉลี่ยทั้งฉาก
: เปลี่ยนพื้นที่โฟกัสในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
หลายจุด ที่ต�ำแหน่งต่างๆภายในกรอบ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลาย
รูปจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุพื้นที่ที่โฟกัส
ตรงกลาง ที่ต�ำแหน่งกึ่งกลางภายในกรอบ
: สร้างภาพถ่ายพานอราม่าแบบเคลื่อนไหวหรือภาพถ่ายเซลฟีมุมกว้างแบบเคลื่อนไหวที่สามารถเล่นเป็นวิดีโอได้
คุณสามารถดูภาพถ่ายแบบเคลื่อนไหวจากมุมอื่นโดยการเอียงเครื่องหรือปัดบนหน้าจอได้
: ในโหมด อาหาร เน้นที่วัตถุภายในกรอบวงกลมและเบลอรูปภาพที่อยู่นอกกรอบ
: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติจับภาพคู่ (เฉพาะรุ่น Galaxy S9+ เท่านั้น)
116
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
ทางเลือกบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับโหมดการถ่ายภาพ
กล้องด้านหลัง
• ขนาดรูปภาพ: เลือกความละเอียดส�ำหรับรูปภาพ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้รูปภาพมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะ
ใช้ความจ�ำมากขึ้น
สัมผัสสวิตซ์ บันทึกไฟล์ RAW และ JPEG เพื่อตั้งค่าให้เครื่องบันทึกรูปภาพเป็นไฟล์ RAW แบบไม่บีบอัด (รูปแบบ
ไฟล์ DNG) ในโหมด โปร ไฟล์ RAW จะรักษาข้อมูลของรูปภาพให้มีคุณภาพดีที่สุด แต่จะใช้หน่วยความจ�ำมากขึ้น
ขณะใช้คุณสมบัตินี้ รูปภาพแต่ละรูปจะถูกบันทึกไว้สองแบบ คือ DNG และ JPG
• ขนาดวิดีโอ: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้
ความจ�ำมากขึ้น
หากคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ วิดีโอประสิทธิภาพสูง คุณสามารถบันทึกวิดีโอได้ในรูปแบบตัวแปลงสัญญาณวิดีโอที่มี
ประสิทธิภาพสูง (HEVC) วิดีโอ HEVC ของคุณจะได้รับการบันทึกเป็นไฟล์บีบอัดเพื่อรักษาความจ�ำของเครื่องไว้
• คุณไม่สามารถเล่นวิดีโอ HEVC ที่เครื่องอื่นๆ หรือแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ได้
• ไม่สามารถบันทึกภาพการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษและการเคลื่อนไหวช้าในรูปแบบ HEVC ได้
• ตัวจับเวลา: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• HDR (ริชโทน): ถ่ายรูปที่มีสีสันสดใสและให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว
117
แอพและคุณสมบัติ
• แทร็ก AF: ตั้งค่าเครื่องให้ติดตามและโฟกัสอัตโนมัติที่เป้าหมายของคุณ เมื่อคุณเลือกเป้าหมายที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง
เครื่องจะโฟกัสบนเป้าหมายดังกล่าวแม้วัตถุก�ำลังเคลื่อนที่หรือเมื่อคุณเปลี่ยนต�ำแหน่งของกล้องก็ตาม
• เมื่อเปิดใช้คุณสมบัตินี้ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติเกี่ยวกับความเสถียรของวิดีโอได้
• การติดตามเป้าหมายอาจล้มเหลวในเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
–– เป้าหมายนั้นใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป
–– เป้าหมายมีการเคลื่อนที่มากเกินไป
–– เป้าหมายมีแสงส่องด้านหลังหรือคุณก�ำลังถ่ายภาพในที่มืด
–– เป้าหมายและฉากหลังมีสีหรือลวดลายเหมือนกัน
–– เป้าหมายมีลวดลายแนวนอน เช่น มู่ลี่
–– กล้องถ่ายรูปสั่นมากเกินไป
–– วิดีโอความละเอียดสูง
–– เมื่อซูมเข้าหรือออกโดยใช้ระบบออปติคัลซูม 2เท่า (เฉพาะรุ่น Galaxy S9+ เท่านั้น)
• ซูเปอร์สโลว์โมชั่น: เลือกว่าคุณต้องการบันทึกวิดีโอการเคลื่อนไหวช้าเป็นพิเศษอย่างไร
กล้อง​ด้าน​หน้า
• ขนาดรูปภาพ: เลือกความละเอียดส�ำหรับรูปภาพ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้รูปภาพมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะ
ใช้ความจ�ำมากขึ้น
• ขนาดวิดีโอ: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้
ความจ�ำมากขึ้น
หากคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ วิดีโอประสิทธิภาพสูง คุณสามารถบันทึกวิดีโอได้ในรูปแบบตัวแปลงสัญญาณวิดีโอที่มี
ประสิทธิภาพสูง (HEVC) วิดีโอ HEVC ของคุณจะได้รับการบันทึกเป็นไฟล์บีบอัดเพื่อรักษาความจ�ำของเครื่องไว้
คุณไม่สามารถเล่นวิดีโอ HEVC ที่เครื่องอื่นๆ หรือแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ได้
• ตัวจับเวลา: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• HDR (ริชโทน): ถ่ายรูปที่มีสีสันสดใสและให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว
118
แอพและคุณสมบัติ
• บันทึกรูปภาพตามที่แสดงในตัวอย่าง: กลับภาพเพื่อสร้างเงาสะท้อนของภาพเดิมขณะถ่ายภาพด้วยกล้องหน้า
• วิธกี ารถ่าย: เลือกตัวเลือกการถ่ายภาพที่ต้องการใช้
• การแก้ไขรูปหน้า: เมื่อใบหน้าอยู่ที่ขอบของหน้าจอแสดงตัวอย่าง ภาพดังกล่าวจะดูบิดเบี้ยว ให้เปิดใช้ตัวเลือกนี้เพื่อ
แก้ไขรูปหน้าของคุณ หลังแก้ไขใบหน้าเสร็จแล้ว ภาพพื้นหลังอาจดูบิดเบี้ยวเล็กน้อย
ทั่วไป
• แก้ไขโหมดกล้อง: ดูโหมดถ่ายภาพที่ใช้ได้ หรือ แก้ไขรายการโหมดถ่ายภาพ
• รูปภาพการเคลื่อนไหว: ตั้งค่าเครื่องให้ถ่ายวิดีโอคลิปนาน 2–3 วินาทีก่อนสัมผัส คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณ
สามารถบันทึกภาพช่วงเวลาที่คุณอาจพลาดได้ เพื่อดูวิดีโอ สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อและสัมผัส เล่นรุปภาพ
เคลื่อนไหว หากต้องการเก็บภาพนิ่งจากคลิปวิดีโอ สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดการเล่นและสัมผัส จับ​ภาพ คุณสมบัตินี้มี
เฉพาะในโหมด อัตโนมัติ และ เซลฟี่ เท่านั้น
• ความเสถียรของวิดีโอ: เปิดใช้ระบบป้องการสั่นไหวเพื่อลดภาพเบลอเนื่องจากกล้องสั่นขณะที่ก�ำลังบันทึกวิดีโอ
เมื่อมีการเปิดใช้งานคุณสมบัติ แทร็ก AF แล้ว คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้
• จุดตัดเก้าช่อง: แสดงเส้นบอกแนวบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
• แท็กสถานที่: แนบต�ำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย
• ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในต�ำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ต�ำแหน่ง
ระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต�่ำกว่าน�้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
• ต�ำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้
ปิดใช้งานการตั้งค่าการแท็กต�ำแหน่ง
• ตรวจสอบรูปภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากการถ่ายภาพ
• เริ่มด่วน: ตัง้ ค่าให้เครื่องเปิดใช้งานกล้องโดยการกดที่ปุ่มเปิด/ปิดสองครั้งอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
119
แอพและคุณสมบัติ
• ต�ำแหน่งที่จัดเก็บ: เลือกต�ำแหน่งหน่วยความจ�ำส�ำหรับจัดเก็บข้อมูล คุณสมบัตินี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณใส่การ์ดความจ�ำ
• ควบคุมด้วยเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอด้วยการสั่งด้วยเสียง คุณสามารถพูดว่า “ยิ้ม” “ชีส” “จับภาพ”
หรือ “ถ่าย” เพื่อถ่ายภาพได้ กรณีต้องการบันทึกวิดีโอ พูดว่า “บันทึกวิดีโอ”
• ปุ่มกล้องแบบลอย: เพิ่มปุ่มกล้องถ่ายรูปที่คุณสามารถวางที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
• กดค้างที่ปุ่มกล้องเพื่อ: เลือกการด�ำเนินการที่จะท�ำเมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มกล้องถ่ายรูป
• กดปุ่มระดับเสียงเพื่อ: ตั้งค่าให้เครื่องใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อควบคุมชัตเตอร์หรือซูมเข้าหรือซูมออก
• ตั้งค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่ส�ำหรับกล้องถ่ายรูป
• ติดต่อเรา: ถามค�ำถามหรือดูคำ� ถามที่พบบ่อย โปรดดูที่ Samsung Members ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
แกลเลอรี่
บทน�ำ
ดูรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้ในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถจัดการรูปภาพและวิดีโอโดยอัลบั้มหรือสร้างเรื่องราวได้
120
แอพและคุณสมบัติ
การดูรูปภาพ
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูป​ภาพ
2 เลือกรูปภาพ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มรูปภาพไปยังรายการโปรด
Bixby Vision
วาดบนรูปภาพ
เพิ่มสติกเกอร
ใชตัวกรองหรือเอฟเฟกต
แบงปนรูปภาพกับผูอื่น
ลบรูปภาพ
แกไขรูปภาพ
คุณสามารถสร้างภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว GIF หรือภาพตัดปะจากภาพหลายๆ ภาพได้ ที่รายการดังกล่าว
สัมผัส → สร้างใหม่ → ภาพยนตร์ GIF หรือ คอลลาจ และจากนั้นเลือกรูปภาพต่างๆ
การค้นหารูปภาพ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เพื่อดูรูปภาพที่เรียงตามหมวดหมู่ เช่น ประเภท สถานที่ หรือเอกสาร
เพื่อค้นหาภาพโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัสช่องการค้นหา
การแก้ไขภาพพื้นหลังของภาพถ่ายไลฟ์โฟกัส (เฉพาะรุ่น Galaxy S9+ เท่านั้น)
คุณสามารถแก้ไขระดับความเบลอพื้นหลังของภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้คุณสมบัติไลฟ์โฟกัส หากแสงพื้นหลังของภาพถ่ายไลฟ์
โฟกัสปรากฏขึ้นในจุดเบลอ คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างของความเบลอพื้นหลังได้
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ เลือกภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้คุณสมบัติไลฟ์โฟกัส สัมผัส ปรับแต่งความเบลอพื้นหลัง เพื่อแก้ไข
ระดับเบลอหรือเปลี่ยนรูปร่างของความเบลอพื้นหลัง
121
แอพและคุณสมบัติ
การดูภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยคุณสมบัติการจับภาพคู่ (เฉพาะรุ่น Galaxy S9+ เท่านั้น)
ดูภาพระยะใกล้และภาพมุมกว้างที่ได้ถ่ายไว้ด้วยคุณสมบัติการจับภาพแบบคู่
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ เลือกภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ด้วยคุณสมบัติการจับภาพคู่ และจากนั้นสัมผัส มุมกว้าง หรือ ระยะใกล้
การดูวิดีโอ
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูป​ภาพ
2 เลือกวีดีโอที่จะเล่น ไฟล์วีดีโอจะแสดงไอคอน
3 สัมผัส เพื่อเล่นวิดีโอ
บนภาพตัวอย่างขนาดย่อ
ขามไปยังวิดีโอ
กอนหนา สัมผัส
คางไวเพื่อกรอ
กลับขางหลัง
เขาถึงทางเลือกเพิม่ เติม
ขามไปยังวิดีโอถัดไป
สัมผัสคางไวเพื่อกรอไป
ขางหนา
จับภาพหนาจอปจจุบัน
เลื่อนไปขางหนาหรือ
ถอยหลังโดย
การลากแถบ
พักและเลนตอ
ล็อกหนาจอการเลน
เปลีย่ นอัตราสวนหนาจอ
สลับไปยังเครื่องเลน
วิดีโอแบบปอปอัพ
สรางภาพเคลื่อนไหว
GIF
ลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างซ้ายของหน้าจอเล่นเพื่อปรับความสว่าง หรือลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างขวาของหน้า
จอเล่นเพื่อปรับระดับเสียง
เล่นถอยหลังหรือเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเล่นเพลง
122
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานคุณสมบัติการปรับปรุงวีดีโอ
ปรับปรุงคุณภาพภาพถ่ายของวิดีโอของคุณเพื่อเพลิดเพลินไปกับสีที่สว่างกว่าและสดใสมากยิ่งขึ้น เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า
สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Video enhancer เพื่อเปิดใช้งาน
• คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในบางแอพเท่านั้น
• การใช้คุณลักษณะนี้จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่
การดูรายละเอียดของรูปภาพและวิดีโอ
คุณสามารถดูรายละเอียดไฟล์ เช่น บุคคล สถานที่ และข้อมูลพื้นฐานได้ หากมีเนื้อหาที่สร้างขึ้นอัตโนมัติ เช่น เรื่องราวหรือ
ภาพเคลื่อนไหว GIF เนื้อหาก็จะปรากฏขึ้นด้วย
ขณะที่ดูรูปภาพหรือที่หน้าจอแสดงตัวอย่างวิดีโอ ลากขึ้นมาที่หน้าจอ รายละเอียดต่างๆ ของไฟล์จะปรากฏขึ้น
คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยการสัมผัสข้อมูลที่หน้าจอได้
ขอมูลการแกไข
รายละเอียดตางๆ
ของไฟล
ขอมูลผูคน
ขอมูลถานที่
เนื้อหาที่สรางขึ้นมา
โดยอัตโนมัติ
แท็ก
123
แอพและคุณสมบัติ
การดูอัลบั้ม
คุณสามารถดูภาพถ่ายและวีดีโอของคุณเรียงตามโฟลเดอร์หรืออัลบั้มของคุณได้ ภาพยน ภาพเคลื่อนไหว GIF หรือภาพตัด
ปะที่คุณได้สร้างขึ้นก็จะถูกจัดเรียงในโฟลเดอร์ของคุณที่อยู่ในรายการอัลบั้ม
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส อัลบั้ม และจากนั้นให้เลือกอัลบั้ม
การซ่อนอัลบั้ม
คุณสามารถซ่อนอัลบั้มได้
คุณไม่สามารถซ่อนอัลบั้มที่สร้างไว้โดยค่าตั้งต้นได้ เช่น อัลบั้ม กล้องถ่ายรูป และ ภาพหน้าจอ
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส อัลบั้ม
2 สัมผัส → ซ่อนหรือเลิกซ่อนอัลบั้ม
3 เลือกอัลบั้มภาพที่จะซ่อนและสัมผัส ใช้
เพื่อแสดงอัลบั้มอีกครั้ง สัมผัส → ซ่อนหรือเลิกซ่อนอัลบั้ม ยกเลิกการเลือกอัลบั้มที่จะแสดง และจากนั้นสัมผัส ใช้
การแสดงเรื่องราว
เมื่อคุณจับภาพหรือบันทึกรูปภาพและวิดีโอ เครื่องจะอ่านวันที่และต�ำแหน่งแท็กของพวกเขา เรียงล�ำดับรูปภาพและวิดีโอ
และจากนั้นจะสร้างเรื่องราว เพื่อสร้างเรื่องราวโดยอัตโนมัติ คุณต้องจับภาพหรือบันทึกหลากหลายรูปภาพและวิดีโอ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส เรื่องราว และจากนั้นเลือกเรื่องราว
การสร้างเรื่องราว
สร้างเรื่องราวด้วยธีมต่างๆ
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
2 สัมผัส → สร้างเรื่องราว
124
แอพและคุณสมบัติ
3 ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวีดีโอเพื่อรวมเข้าอยู่ในเรื่องราวและสัมผัส เรียบร้อย
4 เอ็นเตอร์ชื่อส�ำหรับเรื่องราวและสัมผัส สร้าง
เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอไปยังเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราวและสัมผัส เพิ่ม
เพื่อลบรูปภาพหรือวีดีโอจากเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราว สัมผัส → แก้ไข ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวีดีโอเพื่อลบ และ
จากนั้นสัมผัส → ลบออกจากเรื่องราว
การลบเรื่องราว
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
2 สัมผัสค้างไว้ที่เรื่องราวเพื่อลบ และสัมผัส ลบ
ซิงค์ภาพและวิดีโอกับ Samsung Cloud
คุณสามารถซิงค์ภาพและวิดีโอที่บันทึกไว้ใน แกลเลอรี่ ด้วย Samsung Cloud และเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้จากเครื่องอื่นๆ คุณ
ต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณเพื่อการใช้งาน Samsung Cloud โปรดดูที่ Samsung account
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Samsung Cloud เพื่อเปิดใช้งาน ภาพและวิดีโอ
ที่ได้มีการจับภาพไว้บนเครื่องจะได้รับการบันทึกไปยัง Samsung Cloud โดยอัตโนมัติ
การลบรูปหรือวิดีโอ
ลบรูปภาพหรือวิดีโอ
เลือกภาพหรือวีดีโอและสัมผัส
ที่ด้านล่างของหน้าจอ
การลบรูปภาพและวิดีโอจ�ำนวนมาก
1 ที่หน้าจอแกลเลอรี่ สัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อลบ
2 ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อลบ
3 สัมผัส ลบ
125
แอพและคุณสมบัติ
Always On Display
คุณสามารถดูข้อมูลได้ตลอดเวลา เช่นนาฬิกาหรือปฏิทิน หรือควบคุมการเล่นเพลงเมื่อหน้าจอปิด
คุณยังสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนส�ำหรับข้อความใหม่หรือสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับ
• ความสว่างของแสดงบน Always On Display อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแสง
• หากเซ็นเซอร์ที่ด้านบนของเครื่องถูกปิดอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง แสดงบน Always On Display จะดับลง
การเปิดการแจ้งเตือนที่แสดงบน Always On Display
เมื่อคุณได้รับข้อความ สายที่ไม่ได้รับ หรือการแจ้งเตือนแอพ จะมีไอคอนแจ้งเตือนปรากฏที่หน้าจอแสดงบน Always On
Display สัมผัสสองครั้งที่ไอคอนการแจ้งเตือนเพื่อดูการแจ้งเตือน
ถ้าหน้าจอถูกล็อก คุณต้องปลดล็อกเพื่อดูการแจ้งเตือน
126
แอพและคุณสมบัติ
การควบคุมการเล่นเพลงที่แสดงบน Always On Display
คุณสามารถควบคุมการเล่นเพลงที่แสดงบน Always On Display โดยไม่ต้องเปิดหน้าจอ
1 เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → นาฬิกาและ FaceWidget → FaceWidgets และ
จากนั้นสัมผัสสวิตซ์ ตัวควบคุมเพลง เพื่อเปิดใช้งาน
2 เพื่อควบคุมการเล่นเพลงที่แสดงบน Always On Display สัมผัสสองครั้งที่นาฬิกา
3 ปัดไปทางซ้ายหรือขวาที่นาฬิกาเพื่อเลื่อนไปยังตัวควบคุมเพลง
4 สัมผัสไอคอนเพื่อควบคุมการเล่น
การแสดงรูปภาพที่ Always On Display
คุณสามารถแสดงรูปภาพที่ Always On Display ได้ คุณยังสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว GIF ได้
1 เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า → หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → นาฬิกาและ FaceWidget → รูปแบบนาฬิกา
2 ลากรายการประเภทไปทางซ้ายและเลือกไอคอนที่มีรูปภาพอยู่
3 สัมผัส และเลือกรูปภาพ
เพื่อแทรกภาพเคลื่อนไหว GIF สัมผัส เพิ่ม GIF และเลือกไฟล์
4 สัมผัส ใช้
การเปลี่ยนตารางเวลาส�ำหรับคุณสมบัติแสดงบ Always On Display
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → Always On Display → ตั้งค่าก�ำหนดการ และตั้งค่า
เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
เพื่อแสดงหน้าจอแสดงบน Always On Display สัมผัสสวิตช์ แสดงตลอดเวลา เพื่อเปิดใช้งาน
การปิดใช้งานคุณสมบัติแสดงบน Always On Display
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Always On Display เพื่อปิดใช้งาน
127
แอพและคุณสมบัติ
หน้าจอขอบ
บทน�ำ
คุณสามารถเข้าถึงแอพ คุณสมบัติ และรายชื่อโปรดของคุณได้อย่างง่ายดายจากแผง Edge อันหลากหลาย
การใช้งานแผง Edge
ลากแถบจัดการแผง Edge ไปที่กลางหน้าจอ จากนั้น ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสวิตช์ระหว่างแผง Edge หรืออีกวิธีหนึ่ง
สัมผัส และเลือกแผงที่คุณต้องการ
หากที่จับบนแผง Edge ไม่ปรากฏ เปิดแอพ การ​ตั้งค​ ่า สัมผัส จอภาพ → หน้าจอขอบ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แผง Edge
เพื่อเปิดใช้งาน
แผง Edge
ที่จับบนแผง Edge
Apps edge
People edge
การเลือกอัจฉริยะ
128
แอพและคุณสมบัติ
การแก้ไขแผง Edge
เลือกแผงที่จะแสดงบนหน้าจอขอบหรือแก้ไข
1 ลากแถบจัดการแผง Edge ไปที่กลางหน้าจอ
2 สัมผัส เพื่อเปิดหน้าจอการตั้งค่าแผง Edge
3 เลือกแผงจอที่จะแสดง
เพื่อแก้ไขแผง สัมผัส แก้ไข
การดาวน์โหลดแผงเพิ่มเติม สัมผัส ดาวน์โหลด
ในการจัดเรียงแผงใหม่ สัมผัส → เรียง​ล�ำดับ​ใหม่ และลาก
ไปที่ต�ำแหน่งอื่น
การตั้งค่าแถบจัดการแผง Edge
คุณสามารถเปลี่ยนต�ำแหน่ง ขนาด ความโปร่งใส หรือการตั้งค่าการสั่นของแถบจัดการได้
ลากแถบจัดการแผง Edge ไปที่กลางหน้าจอ จากนั้น สัมผัส → → ตัวจัดการแผงขอบ
Apps edge
เปิดการท�ำงานของแอพที่ใช้บ่อยๆ อย่างรวดเร็ว
1 ลากแถบจัดการแผง Edge ไปที่กลางหน้าจอ
2 ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดแผง Apps edge หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส
3 เลือกแอพเพื่อเริ่มต้น
129
→
Apps edge
แอพและคุณสมบัติ
การแก้ไขแผง Apps edge
• ในการเพิ่มแอพ ให้สัมผัส ในแผงแล้วสัมผัสแอพจากรายการแอพ
• ในการสร้างโฟลเดอร์บนแผง สัมผัส บนแผง สัมผัสแอพค้างไว้จากรายการแอพ จากนั้นลากไปบนแอพอื่นบนแผง
Apps edge วางแอพเมื่อกรอบโฟลเดอร์ปรากฏรอบๆ แอพ
• หากต้องการลบแอพ ให้สัมผัสแอพในแผงค้างไว้แล้วลากแอพไปที่ ลบ ซึ่งอยู่ด้านบนสุดของแผง
• หากต้องการเปลี่ยนล�ำดับของแอพ สัมผัสแอพค้างไว้ แล้วลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
คุณยังสามารถแก้ไขแผง Apps edge ได้ด้วยการสัมผัส แก้ไข
People edge
เพิ่มผู้ติดต่อโปรดไปยังแผง People edge เพื่อติดต่อพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและดูการแจ้งเตือนที่ได้รับจากพวกเขา
1 ลากแถบจัดการแผง Edge ไปที่กลางหน้าจอ
2 ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดแผง People edge หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส
→
People edge
การเพิ่มรายชื่อไปยังแผง People edge
เพิ่มผู้ติดต่อที่ใช้บ่อยไปยังแผง People edge และตั้งค่าเป็นผู้ติดต่อที่ส�ำคัญ
สัมผัส และเลือกรายชื่อจากรายการโปรดของคุณ หรือสัมผัส เลือกรายชื่อ เลือกรายชื่อ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
เฉพาะรายชื่อผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ใน รายชื่อ เท่านั้นจึงจะสามารถถูกเพิ่มไปยังแผง People edge ได้
130
แอพและคุณสมบัติ
การแก้ไขแผง People edge
• การลบผู้ติดต่อ สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนผู้ติดต่อและลากไปยัง ลบ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
• การเปลี่ยนล�ำดับของผู้ติดต่อ สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนผู้ติดต่อและลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
คุณยังสามารถแก้ไขแผง People edge ได้ด้วยการสัมผัส แก้ไข
การติดต่อกับผู้อื่นจากแผง People edge
เปิดแผง People edge และสัมผัสรายชื่อ ปุ่มการสื่อสารจะปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสปุ่มที่ต้องการเพื่อโทรหรือส่งข้อความไป
ยังรายชื่อ
131
แอพและคุณสมบัติ
การเลือกอัจฉริยะ
เลือกพื้นที่ที่จะจับภาพเป็นภาพหรือภาพเคลื่อนไหว GIF นอกจากนี้คุณยังสามารถสลักภาพเพื่อให้ปรากฏที่ด้านบนของ
รายการ
การจับภาพ
1 ลากแถบจัดการแผง Edge ไปที่กลางหน้าจอ
2 ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดแผงการเลือกอัจฉริยะ หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส
3 เลือกไอคอนรูปทรงที่ต้องการบนแผง
4 ลากกรอบไปบนเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก
→
การเลือกอัจฉริยะ
เพื่อปรับขนาดกรอบ ลากมุมของกรอบ
5 สัมผัส ท�ำ
หากมีข้อความรวมอยู่ด้วยในพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ สัมผัส แยกข้อความ เพื่อจ�ำแนกและแยกข้อความจากพื้นที่ที่ได้เลือกไว้
6 เลือกทางเลือกเพื่อใช้กับพื้นที่ที่เลือก
•
•
•
•
•
Bixby Vision: จดจ�ำเนื้อหาโดยใช้ Bixby Vision และค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
วาด: เขียนหรือวาดบนพื้นที่ที่ได้เลือกไว้
แชร์: แบ่งปันพื้นที่ที่เลือกกับผู้อื่น
ตั้ง​เป็น: ตั้งค่าพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ให้แสดงหน้าจอเมื่อหน้าจอปิด
บันทึก: บันทึกพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ลงใน แกลเลอรี่
132
แอพและคุณสมบัติ
การจับภาพพื้นที่จากวีดีโอ
ขณะที่กำ� ลังเล่นวิดีโอ เลือกพื้นที่และจับภาพเป็นภาพเคลื่อนไหว GIF ได้
1 เมื่อมีเนื้อหาที่คุณต้องการที่จะจับภาพในระหว่างการเล่นวิดีโอ ลากที่จับแผงขอบไปยังส่วนกลางของหน้าจอ
2 ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดแผงการเลือกอัจฉริยะ หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส → การเลือกอัจฉริยะ
3 ที่แผง สัมผัส ภาพเคลื่อนไหว
4 ปรับต�ำแหน่งและขนาดของพื้นที่จับภาพ
ปรับตําแหนง
ลากมุมของกรอบเพื่อ
ปรับขนาด
เลือกคุณภาพ
5 สัมผัส บันทึก เพื่อเริ่มต้นการจับภาพ
• ก่อนการจับภาพวิดีโอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเล่นวิดีโอ
• ระยะเวลาสูงสุดที่คุณสามารถจับภาพพื้นที่ของวิดีโอได้จะแสดงบนหน้าจอ
• เมือ่ จับภาพพื้นที่จากวิดีโอ เสียงจะไม่ถูกบันทึกไปด้วย
6 สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับภาพ
7 เลือกทางเลือกเพื่อใช้กับพื้นที่ที่เลือก
• วาด: เขียนหรือวาดบนพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ สัมผัส ตัวอย่าง เพื่อดูผลก่อนที่จะบันทึกไฟล์
• แชร์: แบ่งปันพื้นที่ที่เลือกกับผู้อื่น
• บันทึก: บันทึกพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ลงใน แกลเลอรี่
133
แอพและคุณสมบัติ
Edge lighting
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้สว่างขึ้นที่ขอบของหน้าจอและแสดงหน้าต่างป๊อปอัพเมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน เช่น ข้อความ
ใหม่
แม้ในขณะที่หน้าจอของเครื่องหันลงด้านล่าง ขอบของหน้าจอจะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าหรือการแจ้ง
เตือนใหม่ๆ เมื่อหน้าต่างป็อปอัพปรากฏขึ้นขณะใช้แอพ ลากหน้าต่างไปด้านล่างเพื่อดูเนื้อหาและด�ำเนินการที่มีอยู่ได้อย่าง
รวดเร็ว
การจัดการการแจ้งเตือนเพื่อแสดง Edge lighting
1 เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ → หน้าจอขอบ → Edge lighting
2 สัมผัส จัดการการแจ้งเตือน และสัมผัสสวิตช์ที่อยู่ถัดไปจากแอพเพื่อรับการแจ้งเตือนเป็น Edge lighting
การแจ้งเตือนบางอย่างอาจไม่แสดงเป็น Edge lighting ขึ้นอยู่กับประเภทการแจ้งเตือน
ตอบกลับด่วน
คุณสามารถปฏิเสธสายโทรเข้าได้โดยใช้ข้อความการปฏิเสธแบบก�ำหนดเอง ขณะที่หน้าจอของเครื่องก�ำลังคว�่ำลง ให้ใช้นิ้ว
จับที่เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ด้านหลังของเครื่องเป็นเวลาสองวินาทีเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า
เพื่อแก้ไขข้อความปฏิเสธตามค่าตั้งต้น เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ → หน้าจอขอบ → Edge lighting →
→ ตอบกลับด่วน และจากนั้นสัมผัสข้อความภายใต้ ข้อความตอบกลับด่วน
134
แอพและคุณสมบัติ
มัลติวินโดว์
บทน�ำ
มัลติวินโดว์ให้คุณท�ำงานแอพสองตัวได้ในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแบบแยก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หลายแอพใน
มุมมองป๊อปอัพได้ในเวลาเดียวกัน
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
มุมมองหนาจอแบบแยก
มุมมองปอปอัพ
135
แอพและคุณสมบัติ
มุมมองหน้าจอแบบแยก
1 สัมผัสปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
2 ปัดขึ้นหรือลงและสัมผัส ที่หน้าต่างแอพล่าสุด
แอพที่เลือกจะเริ่มต้นในหน้าต่างส่วนบน
3 ในหน้าต่างที่ตำ�่ กว่า รูดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกแอพอื่นในการเปิดใช้งาน
เพื่อเปิดใช้งานแอพที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของแอพที่ใช้งานล่าสุด สัมผัส รายการแอพ และเลือกแอพ
136
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม
สัมผัสที่แถบที่อยู่ระหว่างหน้าต่างแอพเพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มคูแอพนี้ไปยังหนาจอหลัก
ใชคุณสมบัติสหนาตางสแนพ
ปดแอพ
สลับหนาตางที่เลือกไวไปยัง
มุมมองปอบอัพ
สลับตําแหนงระหวางหนา
ตางแอพ
การปรับขนาดหน้าต่าง
ลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
เมื่อคุณลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพไปที่ขอบบนหรือด้านล่างของหน้าจอ หน้าต่างจะขยายได้ใหญ่สุด
การลดมุมมองหน้าจอแบบแยก
กดปุ่มหน้าหลักเพื่อลดมุมมองหน้าจอแบบแยก ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ แอพในหน้าต่างที่ต�่ำกว่าจะปิดลงและ
แอพในหน้าต่างที่สูงกว่าจะยังคงใช้งานในมุมมองหน้าจอแบบแยกที่ลดลง
การยอหนาจอแยก
เพื่อปิดมุมมองหน้าจอแบบแยกที่ลดลง สัมผัส
137
แอพและคุณสมบัติ
หน้าต่างสแนพ
คุณสามารถเลือกพื้นที่และสลักไปยังด้านบนของหน้าจอและใช้แอพอื่นๆ ในหน้าต่างที่ต�่ำกว่าได้
1 สัมผัสปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
2 สัมผัส และลากกรอบไปยังพื้นที่ที่คุณต้องการที่จะตรึงมันไว้
เพื่อปรับขนาดของกรอบ ลาก
ขึ้นบนหรือลงล่าง
3 สัมผัส เรียบร้อย
หน้าต่างแอพที่ถูกเลือกจะถูกตรึงไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ เพื่อเลิกตรึงหน้าต่าง ลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพ
4 ในหน้าต่างที่ตำ�่ กว่า รูดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกแอพอื่นในการเปิดใช้งาน
การเพิ่มคู่แอพไปยังหน้าจอหลัก
เมื่อคุณเพิ่มคู่แอพไปยังหน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดใช้งานแอพสองรายการในมุมมองหน้าจอแบบแยกด้วยสัมผัสเพียงครั้ง
เดียว
สัมผัสแถบระหว่างหน้าต่างแอพและสัมผัส
คู่แอพปัจจุบันจะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก
คูแอพ
138
แอพและคุณสมบัติ
มุมมองป๊อปอัพ
1 สัมผัสปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
2 ปัดขึ้นหรือลง สัมผัสค้างไว้ที่แอพหน้าต่าง และจากนั้นลากไปที่ วางที่นี่ส�ำหรับมุมมองป๊อปอัพ
หน้าจอแอพจะปรากฏในมุมมองป๊อปอัพ
ยอหนาตาง
ปดแอพ
ขยายหนาตาง
การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ
เพื่อย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ สัมผัสแถบเครื่องมือหน้าต่างแล้วลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
139
แอพและคุณสมบัติ
การดูการแจ้งเตือนผ่านหน้าต่างป๊อบอัพ
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนด้วยไฟแจ้งเตือนที่ขอบ คุณสามารถดูเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและด�ำเนินการที่ท�ำได้โดยการเปิด
หน้าต่างป๊อปอัพ ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับข้อความขณะดูวิดีโอหรือเล่นเกม คุณสามารถดูข้อความและตอบกลับได้โดยไม่
ต้องสลับหน้าจอ
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนด้วยไฟแจ้งเตือนที่ขอบในขณะที่ใช้แอพ ลากการแจ้งเตือนไปด้านล่าง
คุณลักษณะนี้ใช้ได้กับแอพที่รองรับมัลติวินโดว์และการส่องสว่างที่ขอบเท่านั้น เพื่อดูแอพที่รองรับ เปิดใช้งานแอพ
การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส จอภาพ → หน้าจอขอบ → Edge lighting → จัดการการแจ้งเตือน
140
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Pay
บทน�ำ
ลงทะเบียนการ์ดที่ใช้บ่อยไปที่ Samsung Pay บริการช�ำระเงินบนมือถือ เพื่อท�ำการช�ำระเงินอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
Samsung Pay รองรับการส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กอย่างปลอดภัย (Magnetic Secure Transmission- MST) รวมถึง
การสื่อสารไร้สายระยะสั้น (Near Field Communication- NFC) เพื่ออนุญาตการช�ำระเงินผ่านเครื่องอ่านบัตรเครดิตแบบ
มาตรฐาน
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น การ์ดที่รองรับคุณสมบัตินี้ ที่ www.samsung.com/samsungpay หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิด
ใช้งานแอพ Samsung Pay และสัมผัส → ช่วยเหลือ
• เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Samsung account และลงทะเบียนข้อมูลไบโอแมทริกซ์ของ
คุณ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Samsung account การจดจ�ำลายนิ้วมือ และ การสแกนม่านตา
• หากต้องการช�ำระเงินด้วย Samsung Pay อุปกรณ์อาจเรียกร้องการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
• ความพร้อมใช้งานของแอพนี้และคุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• กระบวนการส�ำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นและการลงทะเบียนการ์ดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
141
แอพและคุณสมบัติ
การตั้งค่า Samsung Pay
เมื่อใช้แอพนี้เป็นครั้งแรก หรือเริ่มต้นการท�ำงานใหม่หลังจากรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเริ่ม
ต้นให้เสร็จ
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Pay
2 ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account
3 อ่านและยอมรับข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
4 ลงทะเบียนลายนิ้วมือหรือม่านตาของคุณเพื่อใช้ขณะท�ำการช�ำระเงิน
5 สร้าง PIN เพื่อใช้ขณะท�ำการช�ำระเงิน
PIN นี้จะถูกใช้เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินการต่างๆ ใน Samsung Pay เช่น การช�ำระเงินและการปลดล็อกแอพ
การลงทะเบียนการ์ด
คุณสามารถลงทะเบียนการ์ดได้อย่างง่ายดายโดยการจับภาพด้วยกล้อง
คุณสามารถตรวจสอบการ์ดต่างๆ ที่รองรับคุณสมบัตินี้จากเว็บไซต์ของ Samsung Pay
(www.samsung.com/samsungpay)
เปิดใช้งานแอพ Samsung Pay สัมผัส เพิ่ม และจากนั้นปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการลงทะเบียนบัตรของคุณ
ให้เสร็จสิ้น
142
แอพและคุณสมบัติ
การช�ำระเงิน
1 สัมผัสรูปการ์ดที่ด้านล่างของหน้าจอค้างไว้ และลากขึ้น
อีกทางเลือกหนึ่ง เปิดใช้งานแอพ Samsung Pay
2 บนรายการการ์ด ปัดไปทางซ้ายหรือขวา และเลือกการ์ดที่จะใช้
143
แอพและคุณสมบัติ
3 สแกนลายนิ้วมือหรือม่านตาของคุณ
หรือป้อน PIN การช�ำระเงินที่คุณตั้งค่าไว้ขณะตั้งค่า Samsung Pay
4 แตะด้านหลังอุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่องอ่านการ์ด
เมื่อเครื่องอ่านการ์ดจดจ�ำข้อมูลการ์ดแล้ว การช�ำระเงินจะด�ำเนินการ
• แต่การช�ำระเงินอาจไม่ด�ำเนินการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
• วิธีการตรวจสอบส�ำหรับการช�ำระเงินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องอ่านการ์ด
การยกเลิกการช�ำระเงิน
คุณสามารถยกเลิกการช�ำระเงินโดยการไปที่ที่ตั้งที่คุณด�ำเนินการ
บนรายการการ์ด ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกการ์ดที่จะใช้ ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการยกเลิกการช�ำระ
เงินให้เสร็จสมบูรณ์
การเปลี่ยนการตั้งค่า Samsung Pay
ที่หน้าจอ Samsung Pay สัมผัส → การตั้งค่า เลือกหน้าจอที่รูปการ์ดจะปรากฏเพื่อเปิดใช้งาน Samsung Pay ที่หน้าจอ
หลัก หรือหน้าจอล็อก หรือเมื่อหน้าจอปิดอยู่
Samsung Gear
Samsung Gear เป็นแอพที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้กับ Gear เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ
Gear คุณจะสามารถปรับการตั้งค่าและแอพของ Gear ได้
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ Samsung Gear
สัมผัส เริ่มการเดินทาง เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับ Gear ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จ
สมบูรณ์ โปรดดูคู่มือการใช้งานของ Gear ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อและใช้ Gear กับอุปกรณ์ของคุณ
144
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Members
Samsung Members บริการสนับสนุนให้กับลูกค้า เช่น การวินิจฉัยปัญหาของเครื่อง และช่วยให้ผู้ใช้ส่งค�ำถามและรายงาน
ข้อผิดพลาดได้ คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกับคนอื่นๆในชุมชนผู้ใช้ Galaxy หรือดูข่าวและเคล็ดลับล่าสุดของ Galaxy
Samsung Members สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาใดๆ ที่คุณอาจะพบขณะใช้งานเครื่องของคุณ
ตัวเลือกเพิ่มเติม
สงขอเสนอแนะ
• ความพร้อมใช้งานของแอพนี้และคุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• เพื่อส่งข้อเสนอแนะหรือโพสต์ความคิดเห็นของคุณ คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account
ของคุณ โปรดดูที่ Samsung account ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
145
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Notes
สร้างสมุดบันทึกโดยการป้อนข้อความจากแป้นพิมพ์ หรือ โดยการเขียน หรือวาดบนหน้าจอ คุณยังสามารถแทรกภาพหรือ
การบันทึกเสียงลงในบันทึกของคุณ
การสร้างบันทึก
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes และสัมผัส ทั้งหมด →
2 ให้เลือกวิธีการป้อนข้อมูลจากแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอและเขียนบันทึก
สัมผัส
สัมผัส
→
รูปภาพ เพื่อแทรกรูปภาพโดยการเลือกจาก แกลเลอรี่ หรือโดยการถ่ายรูป
→ เสียง เพื่อบันทึกการบันทึกเสียงและแทรกเข้าไปในบันทึก การบันทึกเสียงจะเริ่มต้นในทันที
ใสขอความโดยใชแปนพิมพ
แทรกภาพหรือการบันทึกเสียง
เขียนหรือวาดดวยปากกา
วาดดวยแปรง
3 เมื่อคุณเขียนบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส บันทึก
การลบบันทึก
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes สัมผัส ทั้งหมด หรือ คอลเลคชั่น และจากนั้นเลือกหมวดหมู่
2 สัมผัสค้างไว้ที่บันทึกเพื่อลบ
เพื่อลบบันทึกหลายรายการ ให้ทำ� เครื่องหมายเพิ่มเติมที่บันทึกเพื่อลบ
3 สัมผัส
146
แอพและคุณสมบัติ
ปฏิทิน
จัดการก�ำหนดการของคุณโดยเข้าสู่เหตุการณ์ที่กำ� ลังจะมาถึงหรืองานในแผนงานของคุณ
การสร้างเหตุการณ์
1 เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส
หรือสัมผัสสองครั้งที่วันที่
ถ้าวันที่นั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำอยู่แล้ว สัมผัสที่วันที่นั้น และสัมผัส
2 ป้อนรายละเอียดเหตุการณ์
ตั้งคาระยะเวลา
เลือกสติกเกอรเพือ่ แสดงพรอมกับเหตุการณ
ใสหัวขอ
เปลี่ยนสีของเหตุการณ
เลือกปฏิทินเพื่อบันทึกเหตุการณ
ตั้งคาการเตือน
ปอนสถานที่
แนบแผนที่
เพิ่มบันทึก
เพิ่มรายละเอียด
3 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์
147
แอพและคุณสมบัติ
การสร้างงาน
1 เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส ดู → สิ่งที่ต้องท�ำ
2 สัมผัส และเอ็นเตอร์รายละเอียดงาน
3 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกงาน
ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องท�ำไปยังบัญชีของคุณ
1 เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์ และเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
2 สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ และสัมผัสสวิตซ์ ซิงค์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การตั้งค่าการซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อเพิ่มบัญชีในการซิงค์ เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส → จัดการปฏิทิน → เพิ่ม​แอคเคาท์ จากนั้น เลือกบัญชีที่
จะซิงค์และลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้วจะมีวงกลมสีเขียวแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี
Samsung Health
บทน�ำ
Samsung Health ช่วยคุณในการจัดการเรื่องสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายของคุณ ตั้งค่าเป้าหมายสมรรถนะของ
ร่างกาย ตรวจสอบความคืบหน้าของคุณ และติดตามสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายโดยรวมของคุณ
148
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งาน Samsung Health
คุณสามารถดูข้อมูลส�ำคัญจากเมนู Samsung Health และแทรกเกอร์เพื่อตรวจดูสุขภาพและการออกก�ำลังกายของคุณ คุณ
ยังสามารถเปรียบเทียบการบันทึกจ�ำนวนก้าวของคุณกับผู้ใช้ Samsung Health อื่นๆ แข่งขันกับเพื่อนของคุณ และดูเคล็ด
ลับสุขภาพ
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ Samsung Health เมื่อใช้แอพนี้เป็นครั้งแรก หรือเริ่มต้นการท�ำงานใหม่หลัง
จากรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าให้เสร็จ
บางคุณสมบัติอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
เปรียบเทียบบันทึกจํานวนกาวของคุณกับผู
ใช Samsung Health อื่นๆ
หรือแขงขันกับเพื่อนๆ ของคุณ
ตรวจสอบสุขภาพและการออกกําลังกาย
ของคุณ
ดูเคล็ดลับสุขภาพ
ตั้งคาเปาหมายการออกกําลังกายประจํา
วันของคุณและดูความคืบหนาของคุณ
ดูและจัดการแทรกเกอร
ดูขอความแนะนําหรือการแจงเตือนจาก
Samsung Health
149
แอพและคุณสมบัติ
เพื่อเพิ่มรายการไปยังหน้าจอ Samsung Health สัมผัส → จัดการรายการต่างๆ และจากนั้นเลือกรายการ
• เป้าหมาย: ตั้งค่าเป้าหมายการออกก�ำลังกายรายวันของคุณและดูความคืบหน้าของคุณ
• โปรแกรม: ใช้โปรแกรมการออกก�ำลังกายที่กำ� หนดเองได้
• ตัวติดตามทั่วไป: ติดตามกิจกรรมของคุณ อาหารที่ได้รับเข้าไป และการวัดร่างกาย
• ตัวติดตามการออกก�ำลังกาย: เพิ่มแทร็กเกอร์การออกก�ำลังกายต่างๆ และติดตามกิจกรรมของคุณ
เป้าหมาย
คุณสามารถก�ำหนดเป้าหมายของคุณในการจัดการน�ำ้ หนักหรือเพื่อชีวิตที่สมดุลมากยิ่งขึ้น หลังจากการตั้งค่าเป้าหมายของ
คุณแล้ว คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าหรือดูค�ำแนะน�ำที่หน้าจอ Samsung Health ได้
ที่หน้าจอ Samsung Health สัมผัส ตั้งเป้าหมาย หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส → จัดการรายการต่างๆ และเลือก การจัดการ
น�ำ้ หนัก หรือ ชีวิตที่สมดุล
TOGETHER
ด�ำเนินการพร้อมกันนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าเป้าหมายของการนับและแข่งขันกับเพื่อนๆของคุณ คุณสามารถเชิญเพื่อนๆ
ให้เดินไปด้วยกัน ตั้งค่าการนับก้าว แข่งขันในการแข่งขันต่างๆ และดูอันดับของคุณใน กระดานคะแนนจ�ำนวนก้าว
ที่หน้าจอ Samsung Health สัมผัส TOGETHER
150
แอพและคุณสมบัติ
ก้าว
เครื่องจะนับจ�ำนวนก้าวของคุณและวัดระยะทางที่ได้เดินทางแล้ว
ที่หน้าจอ Samsung Health สัมผัสแทรกเกอร์จำ� นวนก้าว
รวมจํานวนกาวปจจุบัน
เปาหมาย
• คุณอาจพบความล่าช้าเล็กน้อยขณะที่ระบบติดตามจ�ำนวนก้าวติดตามจ�ำนวนก้าวของคุณ จากนั้นจะแสดง
จ�ำนวนก้าวของคุณ คุณอาจพบความล่าช้าเล็กน้อยก่อนที่หน้าต่างป๊อบอัพแจ้งว่าคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว
• ถ้าคุณใช้งานระบบติดตามจ�ำนวนก้าวขณะเดินทางในรถยนต์หรือรถไฟ การสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อการนับ
จ�ำนวนก้าวของคุณ
151
แอพและคุณสมบัติ
อัตราการเต้นหัวใจ
วัดและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ
แทรกเกอร์อัตราการเต้นของหัวใจถูกออกแบบมาเพื่อใช้บอกสมรรถนะของร่างกายและเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้
มีไว้ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือการเจ็บป่วยอื่นๆ หรือใช้ในการรักษา บรรเทาหรือการป้องกันโรค
โปรดทราบเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนวัดอัตราการเต้นของหัวใจ:
• พักเป็นเวลา 5 นาที ก่อนท�ำการวัด
• ถ้าาผลการวัดต่างจากอัตราการเต้นของหัวใจที่คาดไว้มาก ให้พักเป็นเวลา 30 นาที แล้วลองวัดอีกครั้ง
• ในช่วงฤดูหนาวหรือสภาพอากาศหนาวเย็น โปรดท�ำให้ร่างกายอบอุ่นในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
• การสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนวัดอาจท�ำให้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจแตกต่างจากอัตราการเต้นปกติ
ของคุณ
• อย่าพูดคุย หาว หรือหายใจลึกๆ ในขณะวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้วัดอัตราการเต้นได้ไม่
แม่นย�ำ
• ผลการวัดอัตราการเต้นของหัวใจอาจแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับวิธีการวัดและสภาพแวดล้อมในขณะที่วัด
• หากเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจไม่ท�ำงาน ให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดๆมากีดขวางเซนเซอร์ หากเซนเซอร์วัดอัตรา
การเต้นของหัวใจยังคงเกิดปัญหาเช่นเดิม ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
152
แอพและคุณสมบัติ
1 ที่หน้าจอ Samsung Health สัมผัสแทรกเกอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจและสัมผัส วัด เพื่อเริ่มต้นการวัดอัตราการเต้น
ของหัวใจของคุณ
2 วางนิ้วของคุณบนเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ด้านหลังเครื่อง
3 หลังจากผ่านไปสักครู่ อัตราการเต้นของหัวใจปัจจุบันจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ น�ำนิ้วของคุณออกจากเซนเซอร์
อัตราการเตนของหัวใจในปจจุบันของคุณ
153
แอพและคุณสมบัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• Samsung Health ออกแบบมาเพื่อใช้บอกสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายเท่านั้น ไม่ได้มีไว้ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือ
การเจ็บป่วยอื่นๆ หรือใช้ในการรักษา บรรเทาหรือการป้องกันโรค
• ฟังก์ชัน คุณสมบัติ และแอพพลิเคชั่นที่เพิ่มเข้าไปได้ที่มีอยู่สำ� หรับ Samsung Health อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
เนื่องจากกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบที่แตกต่างกัน คุณควรตรวจสอบคุณสมบัติและแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ในภูมิภาค
ของคุณก่อนใช้งาน
• แอพพลิเคชั่น Samsung Health และบริการสามารถถูกเปลี่ยนหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลมีข้อจ�ำกัดในการให้บริการที่คุณร้องขอ รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมี
สุขภาพดีของคุณ เชื่อมโยง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ หรือเพื่อพัฒนาและให้บริการที่ดีขึ้น (แต่ถ้าหากคุณลงชื่อเข้า
ใช้ Samsung account จาก Samsung Health ข้อมูลอาจถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการส�ำรองข้อมูล)
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย
Samsung Health ได้โดยใช้ทางเลือกรีเซ็ตข้อมูลในเมนูการตั้งค่า การลบข้อมูลใดๆ ที่คุณแชร์กับเครือข่ายสังคมหรือ
ถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์บันทึก คุณจะต้องลบข้อมูลเหล่านั้นแยกต่างหาก
• คุณสามารถแชร์และ/หรือซิงค์ข้อมูลของคุณเข้ากับบริการเพิ่มเติมของซัมซุงหรือของบริษัทอื่นที่คุณเลือกและเครื่อง
รองรับได้ ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ เข้าถึงข้อมูล Samsung Health โดยบริการเพิ่มเติมดังกล่าวหรือบริการ
จากเครื่องบริษัทอื่นจะได้รับอนุญาตจากการอนุมัติให้เป็นพิเศษของคุณเท่านั้น
• คุณมีความรับผิดชอบทุกประการส�ำหรับการใช้งานข้อมูลที่แชร์ในเครือข่ายสังคมหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น
• ถ้าเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจวัด ให้ตรวจสอบความถูกต้องของโพรโทคอลการสื่อสาร เพื่อยืนยันว่าจะมีการ
ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อไร้สาย เช่น บลูทูธ เครื่องอาจถูกรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจาก
อุปกรณ์อื่น หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องใกล้กับอุปกรณ์อื่นที่ส่งคลื่นวิทยุ
• โปรดอ่านข้อก�ำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung Health อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้
154
แอพและคุณสมบัติ
บันทึกเสียง
บทน�ำ
ใช้โหมดการบันทึกอื่นในสถานการณ์ต่างๆ เครื่องสามารถแปลงเสียงของคุณเป็นข้อความและจ�ำแนกความแตกต่างของแหล่ง
เสียงได้
สร้างการบันทึกเสียง
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ บันทึกเสียง
2 สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน
สัมผัส เพื่อพักการบันทึก
ขณะที่กำ� ลังสร้างการบันทึกเสียง ให้สัมผัส บุ๊ค​มา​ร์ค เพื่อแทรกบุ๊คมาร์ก
เปลี่ยนโหมดการบันทึก
เริ่มตนการบันทึก
3 สัมผัส เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
4 ใส่ชื่อไฟล์และสัมผัส บันทึก
155
แอพและคุณสมบัติ
การเปลี่ยนโหมดการบันทึก
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ บันทึกเสียง
เลือกโหมดที่ส่วนบนของหน้าจอเครื่องบันทึกเสียง
• มาตรฐาน: เป็นโหมดบันทึกแบบปกติ
• สัมภาษณ์: ไมโครโฟนจะมีความไวต่อเสียงจากสองทิศทาง ในโหมดนี้ ทั้งปุ่มบนและล่างของอุปกรณ์จะเก็บปริมาณ
เสียงเท่าๆ กัน
• ค�ำพูดเป็นข้อความ: เครื่องบันทึกเสียงของคุณและแปลงเป็นข้อความบนหน้าจอไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุด ควรวางเครื่องให้ใกล้กับปากและพูดเสียงดังชัดเจนในสถานที่เงียบ
หากภาษาระบบเสียงบันทึกไม่ตรงกับภาษาที่คุณพูด เครื่องจะไม่รับรู้เสียงของคุณ ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ สัมผัส
ภาษาปัจจุบันเพื่อตั้งภาษาระบบบันทึกเสียง
ก�ำลังเล่นการบันทึกเสียงที่ได้เลือกไว้
เมื่อตรวจดูบันทึกการสัมภาษณ์ คุณสามารถปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียงจากบางแหล่งที่บันทึกได้
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ บันทึกเสียง
2 สัมผัส รายการ และให้เลือกการบันทึกเสียงที่ได้สร้างขึ้นในโหมดการสัมภาษณ์
3 ในการปิดเสียงจากบางแหล่ง ให้สัมผัส ไปตามทิศทางที่ปิดเสียง
ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น
และจะปิดเสียง
ปดแหลงเสียง
ยกเลิกการปดแหลงเสียง
156
แอพและคุณสมบัติ
ไฟล์ส่วนตัว
เข้าถึงและจัดการกับไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือต�ำแหน่งอื่นๆ เช่น บริการจัดเก็บบนคลาวด์
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ ไฟล์ส่วนตัว
ดูไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในแต่ละการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บของเครื่อง สัมผัส → รับพื้นที่เพิ่ม
เพื่อค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ สัมผัส
นาฬิกา
บทน�ำ
ตั้งการเตือน ตรวจสอบเวลาปัจจุบันของหลายเมืองทั่วโลก เวลาจัดงาน หรือตั้งระยะเวลาเฉพาะ
เตือน
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เตือน
การตั้งค่าการเตือน
สัมผัส ในรายการการเตือน เลือกเวลาที่จะให้มีการเตือนซ�้ำ ตั้งค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนั้นสัมผัส บันทึก
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนเวลาปลุก สัมผัส ช่องอินพุตเวลา
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัสสวิตช์ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน
การหยุดการเตือน
สัมผัส ปฎิเสธ เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกข้ามมาก่อน สัมผัส ข้าม เพื่อปลุกซ�้ำหลังจากระยะเวลาที่ก�ำหนด
157
แอพและคุณสมบัติ
การลบการเตือน
สัมผัสค้างไว้ที่ปลุก ท�ำเครื่องหมายที่ปลุกเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
เวลาโลก
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เวลาโลก
การสร้างนาฬิกา
สัมผัส
เอ็นเตอร์ชื่อของเมืองหรือให้เลือกเมืองหนึ่งจากลูกโลก และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
การลบนาฬิกา
สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา ท�ำเครื่องหมายที่นาฬิกาเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
การจับเวลา
1 เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส การจับเวลา
2 สัมผัส เริ่ม เพื่อจับเวลากิจกรรม
การบันทึกเวลาของรอบขณะที่จับเวลาเหตุการณ์ ให้สัมผัส รอบ
3 สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับเวลา
การเริ่มต้นจับเวลาใหม่ ให้สัมผัส กลับ
การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส ตั้งค่าใหม่
การตั้งเวลา
1 เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส การตั้งเวลา
2 ตั้งระยะเวลา แล้วสัมผัส เริ่ม
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนระยะเวลา สัมผัส ช่องอินพุตระยะเวลา
3 สัมผัส ปฎิเสธ เมื่อตัวตั้งเวลาเสร็จสิ้นการนับ
158
แอพและคุณสมบัติ
เครื่องคิดเลข
ค�ำนวณแบบง่ายหรือซับซ้อน
เปิดใช้งานแอพ เครื่องคิดเลข
หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอนเพื่อแสดงเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ หากปิดใช้ หมุนอัตโนมัติ สัมผัส เพื่อแสดงเครื่องคิด
เลขวิทยาศาสตร์
การดูประวัติการค�ำนวณ สัมผัส ประวัติ การปิดแผงประวัติการค�ำนวณ สัมผัส ปุ่มกด
การล้างประวัติ สัมผัส ประวัติ → ลบประวัติ
เพื่อใช้เครื่องมือในการแปลงหน่วย สัมผัส
คุณสามารถแปลงค่าต่างๆ เช่นพื้นที่ ความยาว หรืออุณหภูมิไปในหน่วย
อื่นๆ ได้
Game Launcher
บทน�ำ
Game Launcher รวบรวมเกมที่คุณดาวน์โหลดจาก Play Store และ Galaxy Apps ไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดเกมเพื่อให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้น
ดูขอมูลการเลนเกมของคุณ
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
แอพที่ดาวนโหลด
การคนหาเกม
เปดเกมโดยมีหรือไมมีเสียง
เปลี่ยนโหมดการปฏิบัติงาน
ดูเกมอื่นๆ เพิ่มเติมและติดตั้งเกมเหลานั้น
159
แอพและคุณสมบัติ
การใช้ Game Launcher
1 เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → เกม และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Game Launcher เพื่อเปิดใช้งาน
Game Launcher จะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพ
เมื่อคุณปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ Game Launcher จะถูกลบออกจากหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
2 เปิดใช้งานแอพ Game Launcher
3 สัมผัสเกมจากรายการเกม
เพื่อค้นหาเกมเพิ่มเติม ลากหน้าจอขึ้นไปด้านบน
เกมที่ดาวน์โหลดจาก Play Store และ Galaxy Apps จะแสดงโดยอัตโนมัติบนหน้าจอ Game Launcher หากคุณ
ไม่สามารถมองเห็นเกมของคุณ สัมผัส → เพิ่มเกม
การลบเกมออกจาก Game Launcher
สัมผัสค้างไว้ที่เกม และสัมผัส ลบ
การเปลี่ยนโหมดการด�ำเนินงาน
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการด�ำเนินงานของเกม
เปิดใช้งานแอพ Game Launcher สัมผัส ประสิทธิภาพปกติ และจากนั้นสัมผัสปุ่มซ�ำ้ ๆเพื่อเลือกโหมดที่คุณต้องการ
• ประสิทธิภาพปกติ: ไม่ได้ใช้งานโหมดประหยัดพลังงานหรือโหมดประสิทธิภาพสูง
• ประหยัดพลังงาน: จะช่วยลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่แต่จะลดประสิทธิภาพของระบบ
• ประสิทธิภาพสูง: จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแต่จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่
ทั้งนี้ ประสิทธิภาพพลังแบตเตอรี่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเกม
160
แอพและคุณสมบัติ
การใช้เครื่องมือเกม
คุณสามารถใช้ทางเลือกต่างๆในแผงเครื่องมือเกมในขณะที่เล่นเกมได้ เพื่อเปิดแผงเครื่องมือเกม สัมผัส
ทาง ถ้าแถบการน�ำทางถูกซ่อนไว้ ลากขึ้นมาจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อให้หน้าจอแสดง
บนแถบการน�ำ
เขาถึงหนาจอ Game Launcher
เขาถึงการตั้งคาเครื่องมือเกม
เลนเกมแบบเต็มหนาจอ
ปดเสียงแจงเตือนและแสดงเฉพาะการแจ
งเตือนของสายเรียกเขาและการแจงฉุกเฉิ
นเทานั้น
ล็อกคุณสมบัติการกดหนักที่ปุมหนาหลัก
ล็อกคุณสมบัติการปรับความสวางอัตโนมัติ
ล็อกหนาจอขอบ
ซอนปุมที่แถบการนําทาง
บันทึกเซสชันเกมของคุณ
บันทึกภาพหนาจอ
ล็อกหนาจอสัมผัสขณะกําลังเลนเกม
การบล็อกการแจ้งเตือนระหว่างการเล่นเกม
สัมผัส และสัมผัสสวิตช์ ไม่มีการเตือนในเกม เพื่อเปิดใช้งาน เครื่องจะปิดเสียงการแจ้งเตือนและแสดงแต่เพียงการแจ้ง
เตือนของสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเกมต่างๆ ของคุณได้โดยไม่ถูก
รบกวน หากมีสายโทรเข้า จะปรากฏการแจ้งเตือนขนาดเล็กที่ด้านบนของหน้าจอ
161
แอพและคุณสมบัติ
SmartThings
บทน�ำ
เชื่อมต่อไปยังเครื่องใกล้เคียง เช่นเฮดเซ็ทบลูทูธหรือสมาร์ทโฟนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว คุณยังสามารถควบคุม
และจัดการโทรทัศน์ เครื่องใช้ภายในบ้าน และผลิตภัณฑ์ (IoT) ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ
• การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใกล้เคียง: เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใกล้เคียง เช่น เฮดเซ็ทบลูทูธหรือเครื่องที่สวมใส่ได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว
• การลงทะเบียนและการควบคุมเครื่องใช้ในบ้าน ทีวี และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (IoT): ลงทะเบียนตู้เย็น
อัจฉริยะ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ ทีวีและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่สมาร์ทโฟน
ของคุณ และดูสถานะหรือควบคุมได้จากหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ
• การรับการแจ้งเตือน: รับการแจ้งเตือนจากเครื่องที่เชื่อมต่อที่สมาร์ทโฟนของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อเสร็จสิ้นการซักรีด
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่สมาร์ทโฟนของคุณ
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ SmartThings แผงหน้าปัดจะปรากฏขึ้น
เขาถึงทางเลือกเพิ่มเติม
การคนหาและลงทะเบียนเครื่องใกลเคียง
เครื่องที่รองรับ
เคล็ดลับ SmartThings
เรื่องราวของผูใช
จัดการระบบอัตโนมัติ
ดูแผงหนาปด
จัดการสถานที่และเครื่อง
162
แอพและคุณสมบัติ
• เพื่อใช้ SmartThings นั้น สมาร์ทโฟนและเครื่องอื่นๆ ของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ
• เพื่อใช้งาน SmartThings แบบเต็ม คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• เครื่องที่คุณสามารถเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ เพื่อดูรายการเครื่องที่
สามารถเชื่อมต่อได้ เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งานแอพ SmartThings และจากนั้นสัมผัส อุปกรณ์ที่
รองรับ
• คุณสมบัติที่มีอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องที่เชื่อมต่อ
• ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเองของเครื่องที่เชื่อมต่อนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันของ
ซัมซุง เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องขึ้นที่เครื่องที่เชื่อมต่อ ติดต่อผู้ผลิตเครื่องดังกล่าว
การเชื่อมต่อกับเครื่องใกล้เคียง
เชื่อมต่อไปยังเครื่องใกล้เคียง เช่นเฮดเซ็ทบลูทูธ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับชนิดของเครื่องที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่แชร์
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ SmartThings
2 ที่แผงหน้าปัด สัมผัส เพิ่มอุปกรณ์
3 เลือกอุปกรณ์จากรายการและเชื่อมต่อโดยท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
163
แอพและคุณสมบัติ
การใช้เครื่องใช้ในบ้าน ทีวี และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT)
ดูสถานะของเครื่องใช้อัจฉริยะ ทีวีและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT) ของคุณจากหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ
คุณสามารถจัดกลุ่มเครื่องตามสถานที่ตั้งและเพิ่มกฎระเบียบเพื่อควบคุมเครื่องได้อย่างง่ายดายและสะดวก
การเชื่อมต่อเครื่อง
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ SmartThings
2 ที่แผงหน้าปัด สัมผัส เพิ่มอุปกรณ์
3 เลือกเครื่องจากรายการ
หากไม่มีเครื่องในรายการ สัมผัส
และป้อนชื่อหรือรุ่นของเครื่อง
ภายใต้ เพิ่มอุปกรณ์ด้วยตนเอง และเลือกประเภทเครื่อง หรือ สัมผัส ค้น​หา
4 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนเครื่อง
การดูและการควบคุมเครื่องที่ได้เชื่อมต่อไว้
คุณสามารถดูและควบคุมเครื่อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบส่วนประกอบในตู้เย็นหรือปรับระดับเสียงทีวีได้
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งานแอพ SmartThings และจากนั้นสัมผัส อุปกรณ์
รายการเครื่องที่ได้เชื่อมต่อไว้จะปรากฎขึ้น
2 ดูสถานะของเครื่องในรายการ
เพื่อควบคุมเครื่อง ให้เลือกเครื่อง เมื่อมีการดาวน์โหลดตัวควบคุมเครื่องที่มาพร้อมกับเครื่องแล้ว คุณจะสามารถ
ควบคุมเครื่องได้
การเพิ่มเครื่องและฉากตามสถานที่
เพิ่มเครื่องตามสถานที่ ดูรายการเครื่องต่างๆ ในสถานที่เดียวกัน และควบคุมเครื่องเหล่านั้น คุณยังสามารถเพิ่มฉากไปยัง
สถานที่ตั้งเพื่อควบคุมเครื่องหลายๆเครื่องในเวลาเดียวกัน
164
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มสถานที่
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งานแอพ SmartThings และจากนั้นสัมผัส อุปกรณ์ → อุปกรณ์ทั้งหมด → เพิ่ม
ต�ำแหน่ง
2 ใส่ชื่อสถานที่
เพื่อตั้งค่าสถานที่ สัมผัส ต�ำแหน่งภูมิศาสตร์ เพื่อเลือกสถานที่บนแผนที่และสัมผัส ท�ำ
3 สัมผัส บันทึก
สถานที่ของคุณจะได้รับการเพิ่มเข้าไป
เพื่อเพิ่มเครื่องไปยังสถานที่ สัมผัส เพิ่มอุปกรณ์ และท�ำตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อลงทะเบียนเครื่อง
เครื่องที่ถูกเลือกไว้จะถูกเพิ่มไปยังสถานที่ดังกล่าว
การเพิ่มฉาก
เพิ่มฉากและลงทะเบียนเครื่องเพื่อควบคุมหลายๆ เครื่องในเวลาเดียวกันด้วยการสัมผัสปุ่มเพียงครั้งเดียวหรือโดยค�ำสั่งด้วย
เสียง
เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งานแอพ SmartThings เลือกสถานที่ สัมผัส → เพิ่มฉาก และจากนั้นตั้งค่าตัวเลือกฉาก
คุณสามารถตั้งชื่อฉาก ไอคอน และเครื่องต่างๆ
การเพิ่มระบบอัตโนมัติ
คุณยังสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อด�ำเนินการโดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ตั้งไว้หรือสถานะของเครื่อง
ตัวอย่างเช่น เพิ่มระบบอัตโนมัติเพื่อให้เปิดเสียงโดยอัตโนมัติทุกวันในเวลา 07.00 น.
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งานแอพ SmartThings และจากนั้นสัมผัส รายการอัตโนมัติ → เพิ่มการท�ำงาน
อัตโนมัติ
2 สัมผัส คุณต้องการใช้รายการอัตโนมัตินี้เมื่อใด เพื่อตั้งค่าเงื่อนไขและสัมผัส ท�ำ
3 สัมผัส คุณต้องการให้รายการอัตโนมัตินี้ท�ำอะไร เพื่อตั้งค่าเครื่องและสิ่งที่จะด�ำเนินการและสัมผัส ท�ำ
เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อระบบอัตโนมัติก�ำลังเปิดใช้งานอยู่ สัมผัส แจ้ง​เตือน และป้อนข้อความ
165
แอพและคุณสมบัติ
การรับการแจ้งเตือน
คุณสามารถรับการแจ้งเตือนจากเครื่องที่ได้เชื่อมต่อที่สมาร์ทโฟนของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเสร็จสิ้นการซักรีด คุณจะได้รับ
การแจ้งเตือนที่สมาร์ทโฟนของคุณ
เพื่อตั้งค่าเครื่องให้รับการแจ้งเตือน เปิดโฟลเดอร์ SAMSUNG เปิดใช้งานแอพ SmartThings สัมผัส → การแจ้งเตือน
→ → การตั้งค่าการแจ้งเตือน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ถัดจากเครื่องที่คุณต้องการ
การแชร์เนือ้ หา
แชร์เนื้อหาโดยการใช้ตัวเลือกการแชร์ต่างๆ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการแบ่งปันภาพ
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อแบ่งปันไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
2 สัมผัส และให้เลือกวิธีการแบ่งปัน เช่น ข้อความและอีเมล
เมื่อคุณมีประวัติการติดต่อหรือการแชร์ บุคคลที่คุณได้ติดต่อจะปรากฏบนแผงตัวเลือกการแชร์ เพื่อแชร์เนื้อหา
โดยตรงกับพวกเขาผ่านทางแอพที่สอดคล้องกัน ให้เลือกไอคอนบุคคล หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ
การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แชร์โดยตรง เพื่อเปิดใช้งาน
166
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม
• Link sharing: แบ่งปันไฟล์ขนาดใหญ่ อัพโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลของซัมซุงและแบ่งปันให้กับผู้อื่นผ่าน
ทางเว็บลิงค์หรือรหัส เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน
• แชร์ไปยังอุปกรณ์: แบ่งปันเนื้อหากับเครื่องใกล้เคียงผ่าน Wi-Fi Direct หรือบลูทูธ หรือกับเครื่องที่รองรับ
SmartThings คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่แสดงที่เครื่องของคุณได้ที่หน้าจอขนาดใหญ่โดยการเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้า
กับโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่เปิดใช้ Smart View
เมื่อส่งภาพไปยังเครื่องของผู้รับ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนเครื่องของผู้รับ สัมผัสการแจ้งเตือนเพื่อดูหรือดาวน์โหลด
ภาพ
Samsung DeX
บทน�ำ
Samsung DeX เป็นบริการที่ช่วยให้คุณใช้สมาร์ทโฟนของคุณเหมือนคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับจอแส
ดงผลภายนอก เช่นโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ คุณสามารถใช้คุณสมบัติสมาร์ทโฟนของคุณที่หน้าจอขนาดใหญ่ได้อย่าง
สะดวก
• ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ DeX Pad โปรดดูคู่มือการใช้งานของ DeX Pad
• อุปกรณ์เสริมทั้งหมด รวมทั้ง DeX Pad มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก
167
แอพและคุณสมบัติ
รูปแบบเครื่อง DeX Pad
พัดลมระบายอากาศ
พื้นผิว
พัดลมระบายอากาศ
ขั้วตอเครื่องโทรศัพทมือถือ
(USB ประเภท-C)
ชองเสียบเครื่องชารจ
(USB ประเภท-C)
พอรต USB
พอรต HDMI
168
แอพและคุณสมบัติ
การเชื่อมต่อเครื่อง
1 เชื่อมต่อเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบเครื่องชาร์จของ DeX Pad (USB ประเภท-C)
ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จที่ซัมซุงรับรองที่สนับสนุนคุณสมบัติการชาร์จเร็ว
2 เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย HDMI เข้ากับพอร์ต HDMI ของ DeX Pad และเสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับพอร์ต
HDMI ของโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์
ใช้เฉพาะสาย HDMI ที่มาพร้อมกับ DeX Pad เท่านั้น มิฉะนั้น DeX Pad อาจใช้งานได้ไม่ดี
169
แอพและคุณสมบัติ
3 เชื่อมต่อแจ็คอเนกประสงค์ของสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับขั้วต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือ (USB ประเภท-C) ที่ DeX Pad
ขั้วตอเครื่องโทรศัพทมือถือ
(USB ประเภท-C)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาร์ทโฟนของคุณอยู่ในแนวนอนเข้าไปยังขั้วต่อ ไม่เช่นนั้น DeX Pad และสมาร์ทโฟน
ของคุณอาจเสียหายได้
• หากคุณเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับเคสที่แนบมาให้ อาจเชื่อมต่อกับ DeX Pad ได้อย่างไม่ถูกต้องหรือ
ใช้งาน Samsung DeX ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเคสของเครื่องของคุณด้วย ถอดกรอบออกก่อนใช้งาน
4 ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ ให้เลือกโหมดหน้าจอที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถเลือกจากโหมด Samsung DeX หรือ
โหมด screen mirroring ได้
• เริ่ม SAMSUNG DeX: หน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณจะเปลี่ยนเป็นแผ่นสัมผัสและปรากฏที่โทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์
ที่มีการเชื่อมต่อในโหมด Samsung DeX
• สลับเป็น SCREEN MIRRORING: หน้าจอเช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนของคุณจะปรากฏที่โทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่
มีการเชื่อมต่อ
โหมด Samsung DeX
โหมด Screen mirroring
โหมดหน้าจอที่คุณเลือกครั้งแรกจะถูกน�ำไปใช้ส�ำหรับการเชื่อมต่อในภายหลัง โปรดดูที่ การเปลี่ยนโหมดหน้าจอ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
170
แอพและคุณสมบัติ
การควบคุมหน้าจอ Samsung DeX
การควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนของคุณ
คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนเป็นแผ่นสัมผัสได้
• คุณสามารถใช้แผ่นสัมผัสได้เฉพาะเมื่อใช้โหมด Samsung DeX เท่านั้น
• หากสมาร์ทโฟนของคุณมีฝาครอบด้านหน้า เปิดฝาครอบด้านหน้าเพื่อใช้สมาร์ทโฟนของคุณเป็นแผ่นสัมผัส
หากฝาปิดด้านหน้าปิดไว้ แผ่นสัมผัสอาจท�ำงานไม่ถูกต้อง
การควบคุมหน้าจอ
•
•
•
•
•
•
การสัมผัส: เปิดใช้งานแอพหรือเลือกปุ่ม
การสัมผัสด้วยสองนิ้ว: แสดงตัวเลือกเพิ่มเติม
การปัดด้วยสองนิ้ว: เลื่อนหน้าจอไปในทิศทางใดก็ได้
การแยกนิ้วออกจากกันและการบีบนิ้วเข้าหากันด้วยสองนิ้ว: ซูมเข้าหรือออก
การสัมผัสค้างไว้: เลือกรายการที่หน้าจอ
การลาก: ย้ายรายการหรือเลือกข้อความ
171
แอพและคุณสมบัติ
การก�ำหนดต�ำแหน่งหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ
เมื่อคุณใช้สมาร์ทโฟนของคุณเป็นแผ่นสัมผัส คุณสามารถใช้งานได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
1 เมื่อแผ่น DeX Pad และสมาร์ทโฟนของคุณเชื่อมต่อเข้ากันอยู่ ยกทั้งสองให้ตั้งฉากกับพื้นผิว ( 1 ) จากนั้น หันสมาร์ท
โฟนให้อยู่ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน ทิศทางที่คุณต้องการได้ ( 2 )
2
172
1
แอพและคุณสมบัติ
2 เลื่อนทั้ง DeX Pad และสมาร์ทโฟนของคุณขึ้นและลงเล็กน้อย
หากแผ่นสัมผัสได้รับการจัดต�ำแหน่งอย่างถูกต้องแล้ว
ไอคอนจะปรากฏที่ด้านบนขวาของแผ่นสัมผัส
173
แอพและคุณสมบัติ
การควบคุมด้วยแป้นพิมพ์และเมาส์ภายนอก
เพื่อใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB ของ DeX Pad
• เมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ากับเมาส์ แผ่นสัมผัสจะไม่ปรากฏขึ้นในสมาร์ทโฟนของคุณ
• คุณสามารถควบคุมด้วยแป้นพิมพ์และเมาส์ภายนอกแม้ในโหมด Screen Mirroring
คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์/เมาส์แบบไร้สายหรือแป้นพิมพ์/เมาส์บลูทูธได้ โปรดดูคู่มือการใช้งานของเครื่องที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
174
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งาน Samsung DeX
ใช้คุณสมบัติสมาร์ทโฟนของคุณในสภาพแวดล้อมอินเตอร์เฟสที่คล้ายกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถท�ำมัลติทาสก์ได้โดยการ
เปิดแอพหลายๆแอพพร้อมๆกัน คุณยังสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนและสถานะของสมาร์ทโฟนของคุณ
แอพโปรด
หนาจอหลัก Samsung
DeX
แถบเครื่องมือการเขาถึง
อยางรวดเร็ว
ปุมแอพ
แถบสถานะ
แถบงาน
• เมื่อเริ่มต้นหรือเสร็จสิ้น Samsung DeX แอพที่กำ� ลังใช้งานอยู่อาจจะปิดลง
• แอพหรือคุณสมบัติบางอย่างอาจจะไม่สามารถใช้การได้เมื่อใช้ Samsung DeX
• เพือ่ ปรับการตั้งค่าหน้าจอ ใช้การตั้งค่าหน้าจอของโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่
• แอพโปรด: เพิ่มแอพที่ใช้งานบ่อยๆ ไปที่หน้าจอหลักและเปิดใช้งานได้โดยง่าย
• ปุ่มแอพ: ดูและใช้งานแอพของสมาร์ทโฟนของคุณ เพื่อติดตั้งแอพที่เพิ่มประสิทธิภาพส�ำหรับ Samsung DeX สัมผัส
Apps for Samsung DeX
• แถบงาน: ดูแอพที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
• แถบสถานะ: ดูการแจ้งเตือนและสถานะของสมาร์ทโฟนของคุณ ไอคอนสถานะอาจปรากฏขึ้นแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับสถานะของสมาร์ทโฟนของคุณ เมื่อคุณคลิก ปุ่มการตั้งค่าเร็วจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งาน
คุณสมบัติบางอย่างของสมาร์ทโฟนโดยใช้ปุ่มการตั้งค่าเร็ว
• แถบเครื่องมือการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว: ใช้เครื่องมือเร็ว เช่น หน้าจอแป้นพิมพ์ การควบคุมระดับเสียง หรือการค้นหา
175
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานหน้าจอแป้นพิมพ์
เปิดหน้าจอแป้นพิมพ์ที่โทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อเพื่อป้อนข้อความ
ที่แถบเครื่องมือการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว สัมผัส
หน้าจอแป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้น
ความเพลิดเพลินกับเกมอย่างเต็มตาที่หน้าจอขนาดใหญ่
เล่นเกมสมาร์ทโฟนของคุณที่หน้าจอขนาดใหญ่ ที่จอโทรทัศน์หรือมอนิเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อ เปิดใช้งานแอพ Game
Launcher
การรับสายโทรศัพท์
ในขณะที่ใช้งาน Samsung DeX คุณสามารถรับสายเรียกเข้าจากสมาร์ทโฟนของคุณที่โทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่มีการ
เชื่อมต่อได้ ให้เลือกทางเลือกการรับสายเรียกเข้าที่โทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อเพื่อรับสายเรียกเข้า จะมีการใช้
ล�ำโพงของสมาร์ทโฟนของคุณในระหว่างการโทร
หากคุณไม่ต้องการที่จะใช้ลำ� โพงนอก เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับหรือถอดสมาร์โฟนของคุณออกจาก DeX Pad
การเปลี่ยนโหมดหน้าจอ
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดหน้าจอที่โทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อได้
1 ที่แถบสถานะ สัมผัส
และสัมผัส
ถัดจาก Samsung DeX
176
แอพและคุณสมบัติ
2 สัมผัส
ข้างต้น การใช้ Samsung DeX และเลือก SCREEN MIRRORING
Samsung DeX จะจบไปและหน้าจอเช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนของคุณจะปรากฏที่โทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่มีการเชื่อม
ต่อ
หากคุณต้องการสลับโหมดที่สมาร์ทโฟนของคุณ เปิดแผงการแจ้งเตือน สัมผัส
สัมผัส SAMSUNG DEX
ถัดจาก Samsung DeX และจากนั้น
ก�ำลังชาร์จแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟน
คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนได้โดยใช้ DeX Pad
1 ที่แถบสถานะ สัมผัส และสัมผัส ถัดจาก Samsung DeX
2 สัมผัส ข้างต้น การใช้ Samsung DeX และสัมผัส การชาร์จด่วน
โทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออยู่จะปิดและสมาร์ทโฟนของคุณจะเริ่มต้นการชาร์จเร็ว
การเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ
เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณจากจอมอนิเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อ ลบสมาร์ทโฟนของคุณออกจาก DeX Pad
ต้องให้แน่ใจว่าคุณถอดสมาร์ทโฟนของคุณในแนวนอน การยกในระดับที่สูงเกินไป การดึงแรงเกินไป หรือการสั่น
อาจท�ำให้ขั้วต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือ (USB ประเภท-C) เสียหายได้
177
แอพและคุณสมบัติ
การเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอแสดงผลภายนอก
คุณสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับหน้าจอภายนอก เช่นทีวีหรือจอมอนิเตอร์ และดูการน�ำเสนอหรือภาพยนตร์
ที่หน้าจอที่ได้มีการเชื่อมต่อ เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับหน้าจอภายนอกโดยใช้สาย HDMI และอะแดปเตอร์ HDMI
(USB ประเภท-C เข้ากับ HDMI) คุณสามารถดูเนื้อหาของสมาร์ทโฟนของคุณได้ที่หน้าจอที่ได้เชื่อมต่อไว้แล้ว
• สายและอะแดปเตอร์ HDMI (USB ประเภท-C เข้ากับ HDMI) ได้แยกจ�ำหน่ายต่างหาก
• ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ HDMI ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น (USB ประเภท-C เข้ากับ HDMI) ปัญหาทาง
ด้านประสิทธิภาพและการท�ำงานผิดปกติที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการรับรองจะไม่ได้รับการ
คุ้มครองโดยการรับประกัน
1 เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ HDMI (USB ประเภท-C เข้ากับ HDMI) เข้ากับสมาร์ทโฟนของคุณ
2 เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับอะแดปเตอร์ HDMI (USB ประเภท-C เข้ากับ HDMI) และเข้ากับพอร์ต HDMI ของ
โทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์
หน้าจอของสมาร์ทโฟนของคุณจะปรากฏที่หน้าจอที่ได้มีการเชื่อมต่อไว้
สาย HDMI
อะแดปเตอร HDMI
(USB ประเภท-C เขากับ
HDMI)
178
แอพและคุณสมบัติ
แอพ Google
Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอพบาง
รายการได้
การดูข้อมูลแอพเพิ่มเติม เข้าถึงเมนูวิธีใช้ของแอพแต่ละแอพ
บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีข้อก�ำหนดที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
Chrome
ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ
Gmail
ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail
แผนที่
หาต�ำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาแผนที่โลก และดูข้อมูลต�ำแหน่งของสถานที่ต่างๆรอบๆตัวคุณได้
Play Music
ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครื่องของคุณ คุณสามารถอัพโหลดคอลเล็กชั่นเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณไปที่คลาวด์
แล้วเข้าถึงคอลเล็กชั่นเพลงนั้นในภายหลังได้
Play Movies
ซื้อหรือเช่าวิดีโอ เช่นภาพยนตร์และรายการทีวี จาก Play Store
ไดรฟ์
จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กับผู้อื่น
179
แอพและคุณสมบัติ
YouTube
รับชมหรือสร้างวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่น
Photos
ค้นหา จัดการ และแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอของคุณจากแหล่งต่าง ๆ ในที่แห่งเดียว
Google
ค้นหารายการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณอย่างรวดเร็ว
Duo
ท�ำการสนทนาผ่านวีดีโอแบบง่ายๆ
180
การ​ตั้ง​ค่า
บทน�ำ
การตั้งค่าอุปกรณ์แบบก�ำหนดเอง คุณสามารถใช้งานเครื่องของคุณให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยการก�ำหนดตัวเลือกการ
ตั้งค่าต่างๆ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า
เพื่อค้นหาการตั้งค่าโดยการป้อนค�ำส�ำคัญ สัมผัส ค้นหา หรือ
การ​เชื่อม​ต่อ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการเชื่อมต่อต่างๆ เช่นคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ
• Wi-Fi: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
โปรดดูที่ Wi-Fi ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• บลูทูธ: ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ โปรดดูที่ บลูทูธ ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
• การแสดงโทรศัพท์: อนุญาตให้เครื่องอื่นๆค้นพบเครื่องของคุณเพื่อแบ่งปันเนื้อหากับคุณ เมื่อมีการเปิดใช้งาน
คุณสมบัตินี้ จะสามารถมองเห็นเครื่องของคุณได้ในเครื่องอื่นๆเมื่อพวกเขาค้นหาเครื่องต่างๆที่ใช้งานได้โดยการใช้การ
ถ่ายโอนไฟล์ ไปยังตัวเลือกของเครื่อง
• การ​ใช้​ข้อมูล: ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณและก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัด ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ปิดใช้
งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือโดยอัตโนมัติ เมื่อปริมาณข้อมูลมือถือที่คุณใชัถึงขีดจ�ำกัดที่คุณก�ำหนดไว้
คุณยังสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับ
ข้อมูล โปรดดูที่ ประหยัดข้อมูล ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
181
การตั้งค่า
• โหมดการบิน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชั่นไร้สายทั้งหมดที่เครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายได้เท่านั้น
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่อากาศยาน ในกรณีที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้เครื่องดังกล่าว จะต้องใช้โหมดเครื่องบินเสมอ
• NFC และการช�ำระเงิน: ตั้งค่าเครื่องของคุณให้คุณสามารถอ่านแท็กการสื่อสารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ที่มีข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อท�ำการจ่ายเงินและซื้อตั๋วเพื่อการเดินทางหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ หลังจากดาวน์โหลดแอพที่จำ� เป็นแล้ว โปรดดูที่ NFC และการช�ำระเงิน ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย: ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่อง
ให้กับเครื่องอื่นๆ เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi, USB, หรือบลูทูธ โปรดดูที่
ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• เครือ​ข่าย​มือ​ถือ: ก�ำหนดการตั้งค่าเครือข่ายมือถือของคุณ
• ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด (รุ่นสอง SIM): เปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ดของคุณและก�ำหนดค่า SIM การ์ด โปรดดูที่
ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด (รุ่นสอง SIM) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ต�ำแหน่ง: เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
• การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม: ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ โปรดดูที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน
182
การตั้งค่า
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
2 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ ป้อนรหัสผ่านและสัมผัส เชื่อม​ต่อ
• เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อซ�้ำกับเครือข่ายเดิมในครั้งต่อๆ ไปที่ใช้งานได้
โดยไม่ขอรหัสผ่านอีก การป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย
แล้วสัมผัส ลืม
• หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi หรือเราท์เตอร์ไร้สายของเครื่อง
ใหม่อีกครั้ง
Wi-Fi ​Direct
Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
2 สัมผัส Wi-Fi ​Direct
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
3 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct
183
การตั้งค่า
การส่งและการรับข้อมูล
คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่ง
รูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
2 สัมผัส → Wi-Fi ​Direct และเลือกเครื่องที่จะย้ายภาพไป
3 ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ที่เครื่องอื่น
หากเครื่องดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่แล้ว รูปภาพจะถูกส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่ต้องมีขั้นตอนขอการเชื่อมต่ออีก
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi
2 สัมผัส Wi-Fi ​Direct
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน
3 สัมผัสชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์
184
การตั้งค่า
บลูทูธ
ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → บลูทูธ จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
จะปรากฏรายการของเครื่องที่ได้รับการตรวจพบ
2 เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ตั้งค่าเครื่องให้เข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธ โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานเครื่อง
อื่น
เครื่องของคุณจะมองเห็นได้จากเครื่องอื่นๆ ขณะที่หน้าจอการตั้งค่าบลูทูธเปิดอยู่
3 ยอมรับการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องของคุณเพื่อยืนยัน
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธ
185
การตั้งค่า
การส่งและการรับข้อมูล
แอพจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปก
รณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
2 สัมผัส → บลูทูธ จากนั้นเลือกเครื่องที่ย้ายรูปภาพไป
ถ้าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สัมผัสชื่อเครื่องโดยไม่ต้องใส่รหัสยืนยันที่สร้างโดย
อัตโนมัติ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
3 ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องอื่น
ระบบเสียงคู่
คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเสียงบลูทูธกับสมาร์ทโฟนของคุณได้ถึงสองเครื่อง เชื่อมต่อเฮดเซ็ทบลูทูธสองเครื่องหรือล�ำโพง
เพื่อใช้ในเวลาเดียวกัน
เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องเสียงบลูทูธที่คุณต้องการเชื่อมต่อจะต้องรองรับคุณสมบัติ เสียง​มี​เดีย
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → บลูทูธ จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
จะปรากฏรายการของเครื่องที่ได้รับการตรวจพบ
2 สัมผัส → ระบบเสียงคู่ สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน และจากนั้นสัมผัสปุ่มย้อนกลับ
3 เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
หากเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายการ ให้เปิดทางเลือกการมองเห็นหรือเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธที่ตัวเครื่อง
โปรดดูคู่มือการใช้งานของเครื่องส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
186
การตั้งค่า
4 สัมผัส ถัดไปจากเครื่องที่ได้รับการเชื่อมต่อและสัมผัสสวิตช์ เสียง​มี​เดีย เพื่อเปิดใช้งาน
5 เลือกเครื่องอื่นจากรายการและเปิดใช้งานคุณสมบัติ เสียง​มี​เดีย
การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → บลูทูธ
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่กัน
2 สัมผัส ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่
3 สัมผัส เลิก​จับ​คู่
ประหยัดข้อมูล
ลดการใช้งานข้อมูลของคุณโดยป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับข้อมูล
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การ​ใช้ข​ ้อมูล → ประหยัดข้อมูล และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลแล้ว ไอคอนจะปรากฏบนแถบสถานะ
เปดใชงานคุณสมบัติตัวรักษาขอมูลแลว
เพื่อเลือกแอพเพื่อใช้ข้อมูลโดยไม่มีข้อจ�ำกัด สัมผัส อนุญาตแอพขณะเปิดการประหยัดข้อมูล และเลือกแอพ
187
การตั้งค่า
NFC และการช�ำระเงิน
อุปกรณ์ของคุณสามารถให้คุณอ่านแท็กการสื่อสารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณ
ยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อท�ำการจ่ายเงินและซื้อตั๋วเพื่อการเดินทางหรือเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากดาวน์โหลดแอพที่
จ�ำเป็นแล้ว
เครื่องนี้มีเสาอากาศ NFC ในตัว หยิบจับเครื่องด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสาอากาศ NFC เสียหาย
อ่านข้อมูลจากแท็ก NFC
ใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อส่งรูปภาพหรือรายชื่อผู้ติดต่อไปยังเครื่องอื่น และอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแท็ก NFC
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ และสัมผัสสวิตช์ NFC และการช�ำระเงิน เพื่อเปิดใช้งาน
2 วางบริเวณเสาอากาศ NFC ที่ด้านหลังเครื่องของคุณใกล้แท็ก NFC
ข้อมูลจากแท็กจะปรากฏขึ้น
ตรวจสอบว่าหน้าจอของเครื่องเปิดอยู่และได้รับการปลดล็อกแล้ว มิฉะนั้นเครื่องจะไม่อ่านแท็ก NFC และไม่ได้รับ
ข้อมูล
188
การตั้งค่า
การช�ำระเงินผ่านคุณสมบัติ NFC
ก่อนที่คุณจะใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อช�ำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนบริการช�ำระเงินทางมือถือก่อน การลงทะเบียนหรือ
รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ และสัมผัสสวิตช์ NFC และการช�ำระเงิน เพื่อเปิดใช้งาน
2 แตะบริเวณเสาอากาศ NFC ที่ด้านหลังเครื่องของคุณกับเครื่องอ่านการ์ด NFC
เพื่อตั้งค่าแอพการช�ำระเงินเริ่มต้น เปิดหน้าจอการตั้งค่าและสัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → NFC และการช�ำระเงิน → Tap and
pay → การช�ำระ และจากนั้นให้เลือกแอพ
บริการช�ำระเงินอาจไม่รวมแอพช�ำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่
การส่งข้อมูลด้วยคุณสมบัติ NFC
อนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อมูลเมื่อเสาอากาศ NFC ของเครื่องแตะกับเสาอากาศ NFC ของเครื่องอื่น
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → NFC และการช�ำระเงิน และสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
2 สัมผัสสวิตซ์ Android Beam เพื่อเปิดใช้งาน
3 เลือกรายการแล้วแตะเสาอากาศ NFC ของเครื่องอื่นเข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณ
189
การตั้งค่า
4 เมื่อ แตะเพื่อบีม ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครื่องของคุณเพื่อส่งรายการ
หากทั้งสองเครื่องพยายามส่งข้อมูลพร้อมกัน การถ่ายโอนไฟล์อาจล้มเหลว
ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย
ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับเครื่องอื่นๆเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
ได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi, USB, หรือบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
• ฮอตสปอตมือถือ: ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่น
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่อง
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
190
การตั้งค่า
การใช้งานฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย → ฮอตสปอตมือถือ
2 สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านส�ำหรับฮอตสปอตมือถือ สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ และให้เลือกระดับการรักษาความ
ปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
3 ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด (รุ่นสอง SIM)
เปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ดของคุณและก�ำหนดค่า SIM การ์ด โปรดดูที่ การใช้สอง SIM หรือ USIM การ์ด (รุ่นสอง
SIM) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด
• การ​โทร: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดที่จะใช้กับการโทรปกติ
• ข้อ​ความ​ปกติ: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดส�ำหรับการส่งข้อความ
• ข้อมูล​มือ​ถือ: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดที่จะใช้บริการข้อมูล
• ยืนยัน SIM การ์ดส�ำหรับการโทร: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงหน้าต่างป๊อปอัพการเลือก SIM หรือ USIM การ์ดเมื่อโทรกลับ
หรือโทรจากข้อความ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏเฉพาะในกรณีที่ใช้ การ์ด SIM หรือ USIM ส�ำหรับสายเข้าก่อนหน้า
หรือข้อความที่แตกต่างจากการ์ด SIM หรือ USIM ที่ต้องการของคุณ
• ใช้ SIM คู่เสมอ: ตั้งค่าให้เครื่องยอมรับสายเข้าจาก SIM หรือ USIM การ์ดอื่นระหว่างที่กำ� ลังโทร
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณอาจประสบกับค่าโทรศัพท์เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการท่านั้น
191
การตั้งค่า
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
• การค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อสแกนหาอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อท�ำการเชื่อมต่อ
• พิมพ์: ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่ม
เครื่องพิมพ์เองเพื่อพิมพ์ไฟล์ โปรดดูที่ พิมพ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• MirrorLink: ใช้คุณสมบัติ MirrorLink เพื่อควบคุมแอพ MirrorLink ของเครื่องบนหน้าจอส่วนหน้าของรถยนต์ โปรดดูที่
MirrorLink ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ดาวน์โหลดบูสเตอร์: ตั้งอุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือ
พร้อมกัน โปรดดูที่ ดาวน์โหลดบูสเตอร์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• VPN: ตั้งค่าเครือข่ายเสมือน (VPNs) บนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวของโรงเรียน หรือ บริษัท
• Ethernet: เมื่อคุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ต คุณสามารถใช้เครือข่ายแบบใช้สาย และการตั้งค่าเครือข่าย
พิมพ์
ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านทาง Wi-Fi หรือ
Wi-Fi Direct แล้วพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร
เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
การเพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์
เพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → พิมพ์ → เพิ่มบริการ
2 ค้นหาปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ใน Play Store
3 เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์แล้วติดตั้ง
192
การตั้งค่า
4 เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ
5 ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะเพิ่ม
เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง สัมผัส → เพิ่มเครื่องพิมพ์
การพิมพ์เนือ้ หา
ขณะที่กำ� ลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพหรือเอกสาร เข้าถึงรายการทางเลือก สัมผัส พิมพ์ →
และจากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์
→
วิธีการพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
MirrorLink
คุณสามารถแสดงหน้าจอเครื่องของคุณได้ที่หน้าจอหลักของยานพาหนะ
เชื่อมต่ออุปกรณ์กับรถเพื่อควบคุมแอพ MirrorLink ของเครื่องบนหน้าจอส่วนหน้าของรถยนต์
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → MirrorLink
เครื่องของคุณใช้ได้กับรถยนต์ที่รองรับ MirrorLink เวอร์ชั่น 1.1 หรือสูงกว่า
เชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับรถยนต์ผ่านทาง MirrorLink
เมื่อใช้คุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือมือถือ
1 จับคู่เครื่องของคุณกับรถยนต์ผ่านบลูทูธ
โปรดดูที่ การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
2 เชื่อมต่อเครื่องของคุณไปยังรถยนต์โดยใช้สาย USB
เมื่อท�ำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าถึงแอพ MirrorLink ของเครื่องบนหน้าจอส่วนหน้า
193
เครื่องพิมพ์ทั้งหมด…
การตั้งค่า
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อ MirrorLink
ถอดสาย USB จากเครื่องของคุณและรถยนต์
ดาวน์โหลดบูสเตอร์
ตั้งค่าเครื่องเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึ้นผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน สัญญาณ Wi-Fi
ที่แรงกว่าจะท�ำให้ได้ความเร็วการดาวน์โหลดที่เร็วขึ้น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → ดาวน์โหลดบูสเตอร์
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในอุปกรณ์บางเครื่อง
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
• เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เครื่องอาจมีอุณหภูมิสูง ถ้าเครื่องมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าอุณหภูมิที่กำ� หนด
คุณสมบัตินี้จะปิดการท�ำงาน
• ถ้าสัญญาณเครือข่ายไม่เสถียร ความเร็วและประสิทธิภาพของคุณสมบัตินี้อาจได้รับผลกระทบ
• ถ้าการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายมือถือมีความเร็วการรับส่งข้อมูลแตกต่างกันอย่างมาก เครื่อง
อาจใช้เฉพาะการเชื่อมต่อที่เร็วที่สุด
• คุณสมบัตินี้รองรับ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 และ Hypertext Transmission Protocol
Secure (HTTPS) คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานกับโพรโทคอลอื่น เช่น FTP
194
การตั้งค่า
เสียงและการสั่น
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น
• โหมดเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียง โหมดสั่น หรือโหมดเงียบ
• สั่นเมื่อเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเข้า
• ใช้ปุ่มระดับเสียงส�ำหรับมีเดีย: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปรับระดับเสียงมีเดียเมื่อคุณกดปุ่มระดับเสียง
• ระดับ​เสียง: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวิดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
• ระดับ​การ​สั่น: ปรับค่าความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสั่น
• เสียง​เรียก​เข้า (รุ่น SIM เดี่ยว): เปลี่ยนเสียงเรียกส�ำหรับการโทร
เสียง​เรียก​เข้า (รุ่น SIM คู่): เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าส�ำหรับการโทรหรือการแจ้งเตือน
• รูป​แบบ​ระบบ​สั่น: เลือกรูปแบบของการสั่น
• เสียงการแจ้งเตือน: เปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน
• ห้ามรบกวน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดเสียงสายเรียกเข้า เสียงแจ้งเตือน และมีเดีย ยกเว้นรายการที่อนุญาต
• เสียง​สัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอพหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
• เสียง​ล็อก​หน้า​จอ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
• เสียงการชาร์จ: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ
• การ​ตอบ​สนองด้วย​การสั่น: ตั้งค่าเครื่องให้สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่มต่างๆที่แถบการน�ำทางและส�ำหรับการกระท�ำอื่นๆ เช่น
การสัมผัสค้างไว้ที่รายการ
• เสียงปุ่มกดโทรออก: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มกด
• เสียงแป้นพิมพ์: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อแตะปุ่ม
195
การตั้งค่า
• การสั่นของแป้นพิมพ์: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อแตะปุ่ม
• คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง: ปรับการตั้งค่าเสียงเพิ่มเติม
คุณยังสามารถเปิดใช้งานโหมดเสียงรอบทิศทางได้ โปรดดูที่ Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• แยกเสียงของแอพ: ตั้งค่าเครื่องให้เล่นเสียงมีเดียจากแอพเฉพาะที่ลำ� โพงหรือเฮดเซ็ทบลูทูธที่ได้รับการเชื่อมต่อแยก
ต่างหากจากเสียงของแอพอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถฟังแอพทิศทางผ่านล�ำโพงเครื่องของคุณในขณะฟังการเล่น
เพลงจากแอพเพลงผ่านล�ำโพงบลูทูธของยานพาหนะได้
Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
เลือกโหมดเสียงรอบทิศทางที่เหมาะส�ำหรับเสียงประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนต์ เพลง และเสียง ด้วย Dolby Atmos คุณจะได้
สัมผัสกับเสียงที่เคลื่อนที่ไปทั่วทุกแห่งรอบตัวคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น → คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง → Dolby Atmos สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
และจากนั้นเลือกโหมด
การแจ้งเตือน
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งส�ำหรับแต่ละแอพ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การแจ้งเตือน
เพื่อแสดงเครื่องหมายไอคอน สัมผัสสวิตซ์ สัญลักษณ์แอพ เพื่อเปิดใช้งาน เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเครื่องหมาย สัมผัส
สัญลักษณ์แอพ
ดวยหมายเลข
ไมมีหมายเลข
เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนส�ำหรับแอพเพิ่มเติม สัมผัส ขั้นสูง และเลือกแอพ
196
การตั้งค่า
จอภาพ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอและหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ
• ความ​สว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
• ปรับความ​สว่างอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อให้ติดตามการปรับความสว่างของคุณและน�ำไปใช้โดยอัตโนมัติในสภาพแสงที่
ใกล้เคียงกัน
• ตัวกรองแสงสีฟ้า: เปิดใช้งานตัวกรองแสงสีฟ้าและเปลี่ยนการตั้งค่าตัวกรอง โปรดดูที่ ตัวกรองแสงสีฟ้า ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
• แบบอักษรและการซูมหน้าจอ: เปลี่ยนการตั้งค่าซูมหน้าจอหรือขนาดตัวอักษรและรูปแบบ
• โหมด​หน้า​จอ: เปลี่ยนโหมดหน้าจอเพื่อปรับสีและความคมชัดของหน้าจอ โปรดดูที่ เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้า
จอ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ความละเอียดของหน้าจอ: เปลี่ยนความละเอียดหน้าจอ โปรดดูที่ ความละเอียดของหน้าจอ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• หน้าจอหลัก: เปลี่ยนขนาดของตารางเพื่อแสดงรายการเพิ่มหรือลดลงที่หน้าจอหลักและอื่นๆ
• แอพเต็มหน้าจอ: เลือกแอพเพื่อใช้กับสัดส่วนจอภาพแบบเต็ม
• โหมดใช้ง่าย: สลับไปโหมดใช้ง่ายเพื่อแสดงไอคอนที่ใหญ่กว่าและใช้งานรูปแบบที่ง่ายกว่าที่หน้าจอหลัก
• กรอบไอคอน: ตั้งค่าว่าจะให้แสดงผลพื้นหลังแบบมีเฉดเงาเพื่อท�ำให้ไอคอนโดดเด่น
• หน้าจอขอบ: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอขอบ โปรดดูที่ หน้าจอขอบ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ตัว​บ่ง​ชี้ LED: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดตัวบ่งชี้ LED เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อคุณมีการแจ้งเตือน หรือเมื่อคุณสร้างการ
บันทึกเสียงในขณะที่หน้าจอปิดอยู่
• แถบ​สถานะ: ปรับแต่งการตั้งค่าส�ำหรับการแสดงการแจ้งเตือนหรือตัวแสดงบนแถบสถานะ
197
การตั้งค่า
• แถบการน�ำทาง: เปลี่ยนการตั้งค่าแถบทิศทาง โปรดดูที่ แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• หมด​เวลา​หน้า​จอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
• บล็อกการแตะโดยไม่ตั้งใจ: ตั้งค่าเครื่องไม่ให้หน้าจอตรวจจับการป้อนข้อมูลแบบสัมผัสเมื่ออยู่ในที่มืด เช่นในกระเป๋า
เสื้อหรือในกระเป๋า
• ภาพพักหน้าจอ: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นโปรแกรมรักษาหน้าจอเมื่อเครื่องก�ำลังชาร์จ โปรดดูที่ ภาพพักหน้าจอ ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวกรองแสงสีฟ้า
ลดความเครียดของตาโดยการจ�ำกัดปริมาณของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ
ขณะที่คุณก�ำลังดูวีดีโอ HDR จากการให้บริการพิเศษของวีดีโอ HDR ตัวกรองแสงสีฟ้าอาจจะไม่ถูกน�ำมาใช้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ตัวกรองแสงสีฟ้า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพื่อเปิดใช้งาน
2 ลากแถบปรับเพื่อปรับความทึบของตัวกรอง
3 เพื่อก�ำหนดเวลาที่จะใช้ตัวกรองแสงสีฟ้าที่หน้าจอ สัมผัสสวิตช์ เปิดตามที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเปิดใช้งานและให้เลือกทาง
เลือก
• Sunset to sunrise: ตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้งานตัวกรองแสงสีฟ้าในเวลากลางคืนและปิดใช้งานในเวลาเช้าตามต�ำแหน่ง
ปัจจุบันของคุณ
• ก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดเอง: ตั้งค่าเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่จะใช้ตัวกรองแสงสีฟ้า
198
การตั้งค่า
เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ
ให้เลือกโหมดหน้าจอที่เหมาะสมส�ำหรับการดูภาพยนต์หรือรูปภาพ หรือปรับสีหน้าจอตามความต้องการของคุณ หากคุณ
เลือกโหมด การแสดงผลแบบปรับได้ คุณสามารถปรับความสมดุลของสีหน้าจอโดยค่าสีได้
การเปลี่ยนโหมดหน้าจอ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ และเลือกโหมดที่คุณต้องการ
• การแสดงผลแบบปรับได้: เพิ่มช่วงของสี ความอิ่มตัว และความคมชัดของหน้าจอของคุณ คุณยังสามารถปรับความ
สมดุลของสีหน้าจอโดยค่าสีได้
• โรงภาพยนตร์ AMOLED: เหมาะส�ำหรับการดูวีดีโอ
• รูปถ่าย AMOLED: เหมาะส�ำหรับการดูรูปภาพ
• พื้น​ฐาน: ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นและเหมาะส�ำหรับการใช้งานทั่วไป
• คุณสามารถปรับสีหน้าจอได้เฉพาะในโหมด การแสดงผลแบบปรับได้ เท่านั้น
• โหมด การแสดงผลแบบปรับได้ อาจไม่สามารถท�ำงานร่วมกับแอพของบุคคลที่สามได้
• คุณไม่สามารถเปลี่ยนโหมดหน้าจอในขณะที่ใช้ตัวกรองแสงสีน�้ำเงินได้
การเพิ่มประสิทธิภาพความสมดุลสีแบบเต็มหน้าจอ
เพิ่มประสิทธิภาพสีหน้าจอโดยการปรับโทนสีตามที่คุณต้องการ
เมื่อคุณลากแถบการปรับสีไปทาง เย็น โทนสีน�้ำเงินจะเพิ่มขึ้น เมื่อคุณลากแถบไปทาง อบอุ่น โทนสีแดงจะเพิ่มขึ้น
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ → การแสดงผลแบบปรับได้
2 ปรับแถบการปรับสีภายใต้ สมดุลสีทั้งหน้าจอ
จะมีการปรับความสมดุลของสีที่หน้าจอให้เหมาะสม
199
การตั้งค่า
การปรับโทนสีหน้าจอตามค่าสี
เพิ่มหรือลดบางโทนสีโดยการปรับค่าสี สี​แดง สี​เขียว หรือ สี​น�้ำเงิน เป็นการเฉพาะ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ → การแสดงผลแบบปรับได้
2 ท�ำเครื่องหมายที่ ตัวเลือกขั้นสูง
3 ปรับแถบสี สี​แดง สี​เขียว หรือ สี​น�้ำเงิน ตามความต้องการของคุณ
จะมีการปรับหน้าจอของโทนหน้าจอ
ความละเอียดของหน้าจอ
เปลี่ยนความละเอียดหน้าจอ ถูกตั้งค่าให้เป็น FHD+ โดยค่าเริ่มต้น ความละเอียดที่สูงขึ้นท�ำให้หน้าจอสดใสมากขึ้น แต่จะใช้
พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ความละเอียดของหน้าจอ
2 ลากแถบการปรับเพื่อปรับความละเอียดหน้าจอ และจากนั้นสัมผัส ใช้
แอพที่ท�ำงานอยู่ในปัจจุบันบางส่วนอาจปิดลงเมื่อคุณเปลี่ยนความละเอียด
ภาพพักหน้าจอ
คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงรูปภาพเป็นสกรีนเซฟเวอร์ได้เมื่อหน้าจอปิดลงโดยอัตโนมัติ สกรีนเซฟเวอร์จะปรากฏขึ้นเมื่อเครื่อง
ชาร์จ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ภาพพักหน้าจอ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
2 เลือกทางเลือก
หากคุณเลือก กรอบรูป สไลด์โชว์รูปภาพที่ได้เลือกไว้จะเริ่มขึ้น หากคุณเลือก ตารางภาพถ่าย รูปภาพที่ได้เลือกไว้จะ
ปรากฏเป็นบัตรขนาดเล็กและทับซ้อนกัน
3 สัมผัส เพื่อเลือกอัลบั้มส�ำหรับแสดงรูปภาพ
4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้สัมผัสปุ่มย้อนกลับ
เพื่อดูตัวอย่างตัวเลือกที่เลือก สัมผัส ตัวอย่าง
เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอในขณะที่สกรีนเซฟเวอร์ของคุณแสดงขึ้น หน้าจอจะเปิดขึ้น
200
การตั้งค่า
วอลเปเปอร์และธีม
เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกหรือใช้ธีมต่าง่ๆกับเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วอลเปเปอร์และธีม
• วอลเปเปอร์: เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
• ธีม: เปลี่ยนธีมของอุปกรณ์
• ไอคอน: เปลี่ยนสไตล์ไอคอน
• AOD: เลือกรูปภาพที่จะแสดงที่แสดงบน Always On Display
คุณสมบัติขั้นสูง
ทางเลือก
เปิดใช้งานคุณสมบัติขั้นสูงแล้วเปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมอยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง
การเขย่าหรือแรงกระแทกที่มากเกินไปต่อเครื่องอาจท�ำให้เกิดป้อนข้อมูลส�ำหรับบางคุณสมบัติโดยไม่ได้ตั้งใจ
• การพักหน้าจออัจฉริยะ: ตั้งค่าเครื่องให้ป้องกันหน้าจอไม่ให้ดับขณะที่คุณมองที่จอ
• เกม: เปิดใช้งาน Game Launcher โปรดดูที่ Game Launcher ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• โหมดมือเดียว: เปิดใช้งานโหมดท�ำงานมือเดียวเพื่อความสะดวกของคุณเมื่อคุณใช้เครื่องด้วยมือเดียว
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
201
การตั้งค่า
• ท่าทางเซ็นเซอร์นิ้วมือ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อเปิดหรือปิดแผงการแจ้งเตือนเมื่อคุณปัดขึ้นหรือลงบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ
คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเซ็นเซอร์ก�ำลังตรวจจับลายนิ้วมือของคุณ
• เปิดกล้องด่วน: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นใช้กล้องโดยการกดที่ปุ่มเปิด/ปิดสองครั้งติดกัน
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• แอพตัวช่วยอุปกรณ์: เลือกแอพการช่วยเหลือเครื่องเพื่อเปิดใช้งานเมื่อคุณกดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลัก แอพการช่วยเหลือ
เครื่องจะรวบรวมข้อมูลจากหน้าจอปัจจุบันและให้ข้อมูล แอพและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
• มัลติวินโดว์: ให้เลือกวิธิการเปิดใช้งานมัลติวินโดว์
• จับภาพอัจฉริยะ: ตั้งค่าเครื่องให้จับภาพหน้าจอปัจจุบันและพื้นที่ที่สามารถเลื่อนได้ และตัดภาพและแบ่งปันภาพหน้า
จอได้ในทันที
• ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพหน้าจอเมื่อคุณใช้มือปัดไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ คุณ
สามารถดูรูปภาพที่บันทึก แกลเลอรี่
ขณะที่ก�ำลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
• การโทรโดยตรง: ตั้งค่าให้เครื่องท�ำการโทรปกติโดยการยกเครื่องแนบหูขณะที่ก�ำลังดูข้อความหรือรายละเอียดผู้ติดต่อ
• การเตือนอัจฉริยะ: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือมีข้อความใหม่เข้าเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้น
คุณสมบัตินี้อาจไม่ท�ำงานหากหน้าจอเปิดอยู่หรือเครื่องไม่ได้อยู่บนพื้นผิวที่เรียบ
• ปิดเสียงอย่างง่าย: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดเสียงสายเข้าหรือการเตือนโดยใช้การเคลื่อนไหวของฝ่ามือหรือคว�่ำหน้าจอของ
เครื่องลง
• ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ: ตั้งค่าให้เครื่องโทรออกหรือส่งข้อความเมื่อคุณปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายที่รายชื่อหรือ
หมายเลขโทรศัพท์ในแอพ โทรศัพท์ หรือ รายชื่อ
• Dual Messenger: ติดตั้งแอพที่สองและใช้บัญชีแยกต่างหากสองบัญชีสำ� หรับแอพ messenger เดียวกัน โปรดดูที่
Dual Messenger ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
202
การตั้งค่า
• ส่งข้อความฉุกเฉิน: ตั้งค่าให้เครื่องส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสามครั้ง คุณยังสามารถ
ส่งบันทึกเสียงไปพร้อมกับข้อความให้แก่ผู้รับได้
• แชร์โดยตรง: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงไอคอนบุคคลที่คุณได้ติดต่อบนแผงตัวเลือกที่ใช้งานร่วมกันเพื่อให้คุณสามารถแชร์
เนื้อหาได้โดยตรง
• Video enhancer: ปรับปรุงคุณภาพภาพถ่ายของวิดีโอของคุณเพื่อเพลิดเพลินไปกับสีที่สว่างกว่าและสดใสมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางแอพ
• ความไวการสัมผัส: เพิ่มความไวของการสัมผัสของหน้าจอส�ำหรับการใช้งานกับฟิล์มกันรอยหน้าจอ
Dual Messenger
ติดตั้งแอพที่สองและสามารถแยกใช้สองบัญชีส�ำหรับแอพ messenger เดียวกัน
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Dual Messenger
แอพที่ได้รับการสนับสนุนจะปรากฏขึ้น
2 สัมผัสสวิตซ์ของแอพเพื่อติดตั้งแอพที่สอง
แอพที่สองจะได้รับการติดตั้ง ไอคอนแอพที่สองจะปรากฏพร้อมด้วย เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนจากแอพที่สอง จะ
มีการแสดงการแจ้งเตือนกับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการแจ้งเตือนของแอพแรก
แอพที่สอง
• คุณสมบัติของเมสเสนเจอร์แบบคู่นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพ
• คุณสมบัติบางอย่างของแอพอาจมีข้อจ�ำกัดส�ำหรับแอพที่สอง
203
การตั้งค่า
การถอนการติดตั้งแอพที่สอง
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Dual Messenger
2 สัมผัสสวิตช์ของแอพที่คุณต้องการปิดใช้งานและสัมผัส ปิดใช้งาน หรือ ลบ​การ​ติด​ตั้ง
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอพที่สองจะถูกลบออก
หากคุณถอนการติดตั้งแอพแรก แอพที่สองจะถูกลบด้วย
การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาเครื่อง จะให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรี่ของเครื่อง พื้นที่จัดเก็บ หน่วยความจ�ำ และความ
ปลอดภัยของระบบ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยอัตโนมัติเพียงแค่สัมผัสด้วยนิ้วเดียวของคุณ
แบตเตอรี่
ระบบปองกันอุปกรณ
โหมดการปฏิบัติงาน
หนวยความจํา
ที่จัดเก็บ
204
การตั้งค่า
การใช้งานคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แก้ไขตอนนี้ หรือ ปรับตอนนี้
คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องผ่านการกระท�ำต่อไปนี้
• การล้างหน่วยความจ�ำบางส่วน
• การลบไฟล์ที่ไม่จำ� เป็นและการปิดแอพที่ทำ� งานอยู่เบื้องหลัง
• การจัดการความผิดปกติของการใช้งานแบตเตอรี่
• การสแกนหาแอพที่เสียหายและมัลแวร์
แบตเตอรี่
ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาที่ใช้เครื่อง ส�ำหรับอุปกรณ์ที่มีระดับแบตเตอรี่ต�่ำ ให้รักษาพลังงานแบตเตอรี่
ไว้โดยการเปิดใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่
• เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกัน
ออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• คุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอพบางตัวที่ใช้โหมดประหยัดพลังงาน
โหมดประหยัดพลังงาน
• ปานกลาง: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
• สูงสุด: ในโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด เครื่องจะลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยใช้ธีมสีเข้มและจ�ำกัดแอพและ
คุณสมบัติที่มีอยู่ การเชื่อมต่อเครือข่ายจะถูกปิดการใช้งาน ยกเว้นส�ำหรับเครือข่ายมือถือ
การจัดการแบตเตอรี่
คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการป้องกันแอพที่ทำ� งานในพื้นหลังจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อพวกเขาไม่ได้
ใช้งานได้ ท�ำเครื่องหมายที่แอพจากรายการแอพและสัมผัส ประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ สัมผัส → การตั้งค่าขั้นสูง และ
ตั้งค่าทางเลือก ตรวจสอบพลังงานของแอพ
คุณสามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ได้รวดเร็วขึ้น สัมผัส → การตั้งค่าขั้นสูง และสัมผัสสวิตซ์ การชาร์จแบบต่อ
สายด่วน เพื่อเปิดใช้งาน
205
การตั้งค่า
โหมดเพิ่มประสิทธิภาพ
เปลี่ยนโหมดการปฏิบัติงานของเครื่องตามการใช้งานของคุณ เช่นการเล่นเกมหรือฟังเพลง เพื่อได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → โหมดเพิ่มประสิทธิภาพ
• ปรับแล้ว (แนะน�ำ): ให้ความสมดุลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่และความละเอียดหน้าจอส�ำหรับการใช้งานประจ�ำวัน
• เกม: เพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมของคุณโดยการท�ำให้เกมเล่นได้อย่างราบรื่น
• ความบันเทิง: ใช้งานเสียงอัลตร้าที่มีคุณภาพสูง ภาพที่มีประสิทธิภาพขึ้น และการตั้งค่าหน้าจอแสดงผลสูงสุดเพื่อที่คุณ
จะได้เพลิดเพลินกับเพลงและวิดีโอของคุณได้มากขึ้น
• ประสิทธิภาพสูง: ใช้งานการตั้งค่าหน้าจอแสดงผลที่มีคุณภาพสูงสุด
การใช้พลังงานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมด
ที่เก็บ
ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ที่เก็บ
• ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้น
ฐานจะใช้งานหน่วยความจ�ำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเดทอุปกรณ์
• คุณสามารถดูความจุที่สามารถใช้ได้ของความจ�ำภายในในส่วนข้อมูลจ�ำเพาะส�ำหรับเครื่องของคุณได้ที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
การจัดการหน่วยความจ�ำ
ส�ำหรับการลบไฟล์ที่ค้างอยู่ เช่น แคช สัมผัส ล้างตอนนี้ เพื่อลบไฟล์หรือยกเลิกการติดตั้งแอพต่างๆที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป
ให้เลือกหมวดหมู่ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ จากนั้น ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อเลือกและสัมผัส ลบ หรือ ลบ​การ​ติด​ตั้ง
หน่วยความจ�ำ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → หน่วยความจ�ำ
ในการเพิ่มความเร็วให้แก่เครื่องของคุณโดยการลดจ�ำนวนหน่วยความจ�ำที่คุณก�ำลังใช้งาน ให้ท�ำเครื่องหมายที่แอพจากราย
การแอพ และสัมผัส ล้างตอนนี้
206
การตั้งค่า
สถานะความปลอดภัย
ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครื่อง คุณสมบัตินี้จะสแกนหามัลแวร์บนเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → สถานะความปลอดภัย → สแกนโทรศัพท์
แอพ
จัดการแอพของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่าของแอพ คุณสามารถดูข้อมูลการใช้งานของแอพ เปลี่ยนการแจ้งเตือน หรือการ
ตั้งค่าการอนุญาต หรือถอนการติดตั้ง หรือปิดการใช้งานแอพที่ไม่จำ� เป็น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพ
หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน
ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการล็อกหน้าจอที่เลือก
• ชนิดการล็อกหน้าจอ: เปลี่ยนวิธีล็อกหน้าจอ
• Smart Lock: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองเมื่อตรวจพบต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้ โปรดดูที่ Smart Lock
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• การตั้งค่าการล็อกเพื่อความปลอดภัย: เปลี่ยนการตั้งค่าล็อกหน้าจอส�ำหรับวิธีการล็อกที่เลือก
• การสแกนอัจฉริยะ: ลงทะเบียนทั้งใบหน้าและม่านตาของคุณไปยังเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอให้สะดวกยิ่งขึ้น โปรดดูที่
การสแกนอัจฉริยะ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• การจ�ำแนกใบหน้า: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยการรับรู้ใบหน้าของคุณ โปรดดูที่ การจดจ�ำใบหน้า ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• ตัวสแกนม่านตา: ลงทะเบียนม่านตาของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ โปรดดูที่ การสแกนม่านตา ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
207
การตั้งค่า
• ตัวสแกนลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ โปรดดูที่ การจดจ�ำลายนิ้วมือ ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
• Always On Display: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงข้อมูล ขณะที่หน้าจอปิดอยู่ โปรดดูที่ Always On Display ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
• นาฬิกาและ FaceWidget: เปลี่ยนการตั้งค่ารายการที่แสดงไว้ที่ Always On Display หรือที่หน้าจอล็อก
• การแจ้งเตือน: ตั้งค่าให้แสดงหรือไม่แสดงการแจ้งเตือนที่แสดงบน Always On Display หรือหน้าจอที่ได้ล็อกไว้และ
เลือกการแจ้งเตือนที่จะแสดง
• ทางลัดแอพ: ให้เลือกแอพเพื่อแสดงทางลัดที่หน้าจอล็อก
• Google Play Protect: ตั้งค่าเครื่องเพื่อตรวจสอบแอพและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายและเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นและลบออก
• ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหามือถือของฉัน เข้าถึงเว็บไซต์ค้นหามือถือของฉัน
(findmymobile.samsung.com) เพื่อติดตามและควบคุมเครื่องของคุณที่สูญหายหรือถูกขโมย
คุณยังสามารถอนุญาตให้บริการต�ำแหน่งของ Google ในการระบุข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับต�ำแหน่งของอุปกรณ์
ของคุณได้
• การอัปเดตความปลอดภัย: ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณผ่านทางบริการเฟิร์มแวร์ผ่านทางออนไลน์ (FOTA)
นอกจากนี้คุณยังสามารถก�ำหนดเวลาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย
• Samsung Pass: ตรวจสอบตัวตนของคุณได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยผ่านข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ โปรดดูที่
Samsung Pass ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย: สร้างโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยขึ้นมาเพื่อป้องกันเนื้อหาส่วนตัวของคุณและแอพจากผู้อื่น โปรดดูที่
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ตัวตรวจสอบการอนุญาตแอพ: ตั้งค่าให้รับการแจ้งเตือนเมื่อการอนุญาตที่คุณเลือกได้ถูกใช้โดยแอพที่คุณไม่ได้ใช้ คุณ
สามารถจัดการการตั้งค่าของแต่ละแอพและดูประวัติการใช้งานการอนุญาต
• ความปลอดภัยเมื่อเริ่มระบบ: ป้องกันเครื่องของคุณโดยการตั้งค่าที่จะต้องใช้รหัสปลดล็อกหน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง คุณ
ต้องใส่รหัสปลดล็อกเพื่อเริ่มการใช้งานเครื่องและรับข้อความและการแจ้งเตือน
• เข้ารหัส SD การ์ด: ตั้งค่าให้เครื่องเข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจ�ำ
หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่านไฟล์
ที่เข้ารหัสของคุณได้ ปิดการตั้งค่านี้ก่อนท�ำการล้างการตั้งค่าเครื่อง
• การตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆ: ก�ำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม
208
การตั้งค่า
Smart Lock
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองและยังคงปลดล็อกอยู่เมื่อมีการตรวจจับต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าบ้านของคุณเป็นต�ำแหน่งที่เชื่อถือได้ เมื่อคุณกลับบ้านเครื่องของคุณจะตรวจจับต�ำแหน่งและปลด
ล็อกตนเองโดยอัตโนมัติ
• คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอแล้ว
• หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลาสี่ชั่วโมงหรือเมื่อคุณเปิดเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN
หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งค่าไว้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → Smart Lock
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 เลือกตัวเลือกและท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
การสแกนอัจฉริยะ
ด้วยการใช้ทั้งใบหน้าและม่านตา คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอและตรวจสอบข้อมูลประจ�ำตัวได้ง่ายและสะดวก
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• หากคุณใช้สแกนอัจฉริยะเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ ใบหน้าและม่านตาของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้า
จอในครั้งแรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัส
ผ่านที่คุณตั้งไว้ขณะลงทะเบียนใบหน้าและม่านตาของคุณ โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือ
รหัสผ่านของคุณ
• ถ้าม่านตาของคุณไม่ได้รับการยอมรับ ปลดล็อกเครื่องโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้เมื่อลง
ทะเบียนม่านตา และจากนั้นลงทะเบียนม่านตาของคุณใหม่อีกครั้ง หากลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน คุณจะ
ไม่สามารถใช้เครื่องได้หากคุณไม่ได้ท�ำการรีเซ็ตเครื่อง ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ หรือ
ความไม่สะดวกที่เกิดจากรหัสปลดล็อกที่ได้ลืมไว้
• หากคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่มี ซึ่งไม่ปลอดภัยแล้ว ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณทั้งหมด
จะถูกลบ หากคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณในแอพหรือคุณสมบัติต่างๆ เช่น Samsung Pass
และ Samsung Pay คุณต้องลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
209
การตั้งค่า
ข้อควรระวังในการใช้สแกนอัจฉริยะ
ก่อนการใช้งานสแกนอัจฉริยะให้ตระหนักถึงข้อควรระวังต่อไปนี้
• เพื่อปกป้องดวงตาของคุณให้หน้าจออยู่ห่างอย่างน้อย 20 ซม. จากใบหน้าของคุณเมื่อใช้สแกนม่านตา
• หากคุณใส่แผ่นป้องกันหน้าจอ (แผ่นฟิล์มป้องกันความเป็นส่วนตัว กระจกนิรภัยกันรอย เป็นต้น) อาจท�ำให้การจดจ�ำ
ล้มเหลวได้
• อย่าใช้คุณสมบัตินี้กับทารก การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้สายตาของพวกเขาเสียได้
• ใครก็ตามที่เคยมีประสบการณ์วิงเวียน ชัก การสูญเสียของการรับรู้ หน้ามืด หรืออาการอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับสภาพที่เป็น
โรคลมชักหรือครอบครัวมีประวัติของอาการหรือสถานการณ์ดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ก่อนที่จะใช้คุณสมบัตินี้
• สแกนอัจฉริยะไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย การบ�ำบัด หรือการป้องกันทางการแพทย์แต่อย่างใด
• สามารถปลดล็อกโทรศัพท์ของคุณได้โดยบุคคลบางคนที่มีลักษณะเหมือนคุณ
• รักษาความปลอดภัยโทรศัพท์ของคุณและอย่าปล่อยให้คนอื่นปลดล็อกโทรศัพท์ของคุณ
ส�ำหรับการสแกนใบหน้าและม่านตาที่ดีขึ้น
โทรศัพท์อาจจะไม่รู้จักม่านตาและใบหน้าของคุณถ้า:
• มีบางสิ่งบางอย่างมาบังไม่ให้เห็นมุมมองที่ดีของใบหน้าและตาของคุณ (เช่น แว่นตา คอนแทคเลนส์ หมวก เปลือกตา
ต�ำ ่ การผ่าตัดตาล่าสุด โรค สิ่งสกปรก ความเสียหายของกล้องถ่ายรูป หรือการเคลื่อนไหวที่เร็วเกินไป)
การลงทะเบียนม่านตาและใบหน้า
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → การสแกนอัจฉริยะ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
หากคุณไม่ได้ตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอไว้ โปรดสร้าง
210
การตั้งค่า
3 อ่านค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ และสัมผัส ด�ำเนินการ
4 ลงทะเบียนใบหน้าและม่านตาของคุณ
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจดจ�ำใบหน้า และ การสแกนม่านตา
เมื่อหน้าจอปลดล็อกสแกนอัจฉริยะปรากฏขึ้น สัมผัส เปิด เพื่อใช้ใบหน้าและม่านตาของคุณในการปลดล็อกหน้าจอ
การลบใบหน้าและข้อมูลม่านตาที่ได้ลงทะเบียนไว้
คุณสามารถลบข้อมูลใบหน้าและม่านตาที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → การสแกนอัจฉริยะ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัส ลบข้อมูลใบหน้าและม่านตาออก
เมื่อใบหน้าและม่านตาที่ลงทะเบียนไว้แล้วถูกลบไป คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็จะถูกปิดการใช้งานไปด้วย
การปลดล็อกหน้าจอโดยใช้สแกนอัจฉริยะ
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าและม่านตาของคุณแทนการใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → การสแกนอัจฉริยะ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัสสวิตช์ ปลดล็อกการสแกนอัจฉริยะ เพื่อเปิดใช้งาน
4 ที่หน้าจอล็อก ดูไปที่หน้าจอ
เมื่อใบหน้าและม่านตาของคุณได้รับการจดจ�ำแล้ว คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอโดยไม่ต้องใช้วิธีการล็อกหน้าจอใดๆ
เพิ่มเติมอีก หากใบหน้าและม่านตาของคุณไม่ได้รับการจดจ�ำ ใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ได้ก�ำหนดไว้แล้วล่วงหน้า
211
การตั้งค่า
การจดจ�ำใบหน้า
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยการจดจ�ำใบหน้าของคุณได้
• หากคุณใช้ใบหน้าของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ ใบหน้าของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอในครั้ง
แรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณ
ตั้งไว้ขณะลงทะเบียนใบหน้า โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• หากคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่มี ซึ่งไม่ปลอดภัยแล้ว ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณทั้งหมด
จะถูกลบ หากคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณในแอพหรือคุณสมบัติต่างๆ เช่น Samsung Pass
และ Samsung Pay คุณต้องลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้สแกนใบหน้า
ก่อนการใช้งานสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกเครื่องของคุณ ให้ตระหนักถึงข้อควรระวังต่อไปนี้
• สามารถปลดล็อกเครื่องของคุณได้โดยบุคคลบางคนหรือสิ่งของบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนรูปภาพของคุณ
• การจดจ�ำใบหน้ามีความปลอดภัยน้อยกว่ารูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
ส�ำหรับการสแกนใบหน้าที่ดีขึ้น
ให้พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้เมื่อใช้การรับรู้ใบหน้า:
• ให้พิจารณาเงื่อนไขเมื่อลงทะเบียน เช่นการสวมใส่แว่นตา หมวก หน้ากาก เคราหรือแต่งหน้าจัด
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอและเลนส์กล้องถ่ายรูปสะอาดเมื่อลงทะเบียน
• ให้แน่ใจว่าภาพของคุณไม่เบลอส�ำหรับการจับคู่กันที่ดีกว่า
การลงทะเบียนใบหน้าของคุณ
ส�ำหรับการลงทะเบียนใบหน้าที่ดีกว่า ลงทะเบียนใบหน้าของคุณในที่ร่มและไม่โดนแสงแดดโดยตรง
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → การจ�ำแนกใบหน้า
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
หากคุณไม่ได้ตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอไว้ โปรดสร้าง
212
การตั้งค่า
3 อ่านค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ และสัมผัส ด�ำเนินการ
4 ถือเครื่องโดยให้หน้าจอหันหน้าเข้าหาตัวคุณ และมองหน้าจอ
5 ก�ำหนดต�ำแหน่งใบหน้าของคุณภายในจุดศูนย์กลางที่หน้าจอ
กล้องจะท�ำการสแกนใบหน้าของคุณ
ถ้าการปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สัมผัส ลบข้อมูลใบหน้า เพื่อลบใบหน้าของคุณ
ที่ได้ลงทะเบียนไว้และลงทะเบียนใบหน้าของคุณอีกครั้ง
การลบข้อมูลใบหน้าที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
คุณสามารถลบข้อมูลใบหน้าที่คุณได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → การจ�ำแนกใบหน้า
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัส ลบข้อมูลใบหน้า
เมื่อใบหน้าที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วถูกลบไป คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็จะถูกปิดการใช้งานไปด้วย
การปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณ
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → การจ�ำแนกใบหน้า
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
213
การตั้งค่า
3 สัมผัสสวิตช์ การปลดล็อกด้วยใบหน้า เพื่อเปิดใช้งาน
หากคุณต้องการลดความเป็นไปได้ในการจดจ�ำใบหน้าในรูปภาพและวีดีโอ สัมผัสสวิตช์ การจ�ำแนกที่เร็วขึ้น เพื่อ
ปิดใช้งาน ดังกล่าวนี้อาจท�ำให้ความเร็วในการจดจ�ำใบหน้าลดลง
4 ที่หน้าจอล็อก ดูไปที่หน้าจอ
เมื่อใบหน้าของคุณได้รับการจดจ�ำแล้ว คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอโดยไม่ต้องใช้วิธีการล็อกหน้าจอใดๆ เพิ่มเติมอีก
หากใบหน้าของคุณไม่ได้รับการจดจ�ำ ใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ได้ก�ำหนดไว้แล้วล่วงหน้า
การสแกนม่านตา
คุณสมบัติสแกนม่านตาใช้ลักษณะเฉพาะของม่านตาของคุณ เช่น รูปร่างและรูปแบบของพวกเขา เพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยของเครื่องของคุณ ข้อมูลม่านตาของคุณสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบต่างๆ หลังลงทะเบียนม่านตา
ของคุณ คุณสามารถตั้งเครื่องให้ใช้ม่านตาของคุณส�ำหรับคุณสมบัติด้านล่าง:
• Samsung Pass (การยืนยัน Samsung account และการเข้าสู่ระบบทางเวบไซต์)
• Samsung Pay
• ล็อกหน้าจอ
• โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• หากคุณใช้ม่านตาของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ ม่านตาของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอในครั้ง
แรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณ
ตั้งไว้ขณะลงทะเบียนม่านตา โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• ถ้าม่านตาของคุณไม่ได้รับการยอมรับ ปลดล็อกเครื่องโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้เมื่อลง
ทะเบียนม่านตา และจากนั้นลงทะเบียนม่านตาของคุณใหม่อีกครั้ง หากลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน คุณจะ
ไม่สามารถใช้เครื่องได้หากคุณไม่ได้ท�ำการรีเซ็ตเครื่อง ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ หรือ
ความไม่สะดวกที่เกิดจากรหัสปลดล็อกที่ได้ลืมไว้
• หากคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่มี ซึ่งไม่ปลอดภัยแล้ว ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณทั้งหมด
จะถูกลบ หากคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณในแอพหรือคุณสมบัติต่างๆ เช่น Samsung Pass
และ Samsung Pay คุณต้องลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
214
การตั้งค่า
ข้อควรระวังส�ำหรับสแกนม่านตา
ก่อนการใช้งานแอลอีดีสแกนม่านตา ให้ตระหนักถึงข้อควรระวังต่อไปนี้
• เพื่อปกป้องดวงตาของคุณให้หน้าจออยู่ห่างอย่างน้อย 20 ซม. จากใบหน้าของคุณเมื่อใช้สแกนม่านตา
• หากคุณใส่แผ่นป้องกันหน้าจอ (แผ่นฟิล์มป้องกันความเป็นส่วนตัว กระจกนิรภัยกันรอย เป็นต้น) อาจท�ำให้การจดจ�ำ
ล้มเหลวได้
• อย่าใช้สแกนม่านตากับทารก การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้สายตาของพวกเขาเสียได้
• ใครก็ตามที่เคยมีประสบการณ์วิงเวียน ชัก การสูญเสียของการรับรู้ หน้ามืด หรืออาการอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับสภาพที่เป็น
โรคลมชักหรือครอบครัวมีประวัติของอาการหรือสถานการณ์ดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ก่อนที่จะใช้สแกนม่านตาได้
• ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่ได้เก็บรวบรวมและเก็บไว้ในเครื่องสแกนม่านตาไม่ได้มีไว้ส�ำหรับการวินิจฉัย การรักษา หรือมี
วัตถุประสงค์ทางด้านการป้องกันทางการแพทย์ใดๆ
เพื่อให้สามารถรู้จ�ำสแกนม่านตาได้ดีขึ้น
โทรศัพท์อาจจะไม่รู้จักดวงตาของคุณถ้า:
• มีบางสิ่งบางอย่างที่ป้องกันกล้องจากการมุมมองที่ดีของม่านตาของคุณ (เช่น แก้ว แสงจ้า เปลือกตาต�่ำ การผ่าตัดตา
ล่าสุด หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ โรค สิ่งสกปรก ความเสียหายกับกล้อง หรือการเคลื่อนไหวที่มากเกินไป)
• มีความแตกต่างของแสงจากเมื่อตอนที่คุณบันทึกม่านตาของคุณ (เช่น แสงที่ส่องสว่างโดยตรง)
ถือเครื่องของคุณให้ห่างจากใบหน้าของคุณไว้ที่ประมาณ 25–35 ซม. โดยหน้าจอหันไปทางคุณ
25–35 ซม.
215
การตั้งค่า
การลงทะเบียนม่านตา
เครื่องสามารถบันทึกข้อมูลม่านตาของบุคคลหนึ่งคนเท่านั้น คุณไม่สามารถลงทะเบียนมากกว่าม่านตาหนึ่งชุดได้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → ตัวสแกนม่านตา
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
หากคุณไม่ได้ตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอไว้ โปรดสร้าง
3 อ่านค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ และสัมผัส ด�ำเนินการ
หากต้องการลงทะเบียนเพียงม่านตาหนึ่งข้างของดวงตาคุณ สัมผัส ลงทะเบียนเพียง 1 ม่านตา
4 ถือเครื่องโดยให้หน้าจอหันหน้าเข้าหาตัวคุณ และมองหน้าจอ
25–35 ซม.
216
การตั้งค่า
5 วางต�ำแหน่งดวงตาของคุณให้อยู่ภายในวงกลมบนหน้าจอและเปิดตาของคุณให้กว้าง
กล้องสแกนม่านตาจะสแกนม่านตาของคุณ
เมื่อหน้าจอปลดล็อกม่านตาปรากฏขึ้น สัมผัส เปิด เพื่อใช้ม่านตาของคุณในการปลดล็อกหน้าจอ
การลบข้อมูลม่านตาของคุณที่ได้ลงทะเบียนไว้
คุณสามารถลบข้อมูลม่านตาของคุณที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → ตัวสแกนม่านตา
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัส ลบข้อมูลม่านตา
เมื่อม่านตาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วถูกลบไป คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็จะถูกปิดการใช้งานไปด้วย
การใช้งาน Samsung Pass
เมื่อคุณลงทะเบียนม่านตาของคุณกับ Samsung Pass แล้ว คุณสามารถใช้เพื่อยืนยันข้อมูลประจ�ำตัวของคุณหรือลงชื่อเข้า
ใช้เว็บไซต์ ได้ โปรดดูที่ Samsung Pass ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การใช้ม่านตากับ Samsung Pay
คุณสามารถใช้ม่านตากับ Samsung Pay เพื่อท�ำการช�ำระเงินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โปรดดูที่ Samsung Pay ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Samsung Pay อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
217
การตั้งค่า
การปลดล็อกหน้าจอด้วยม่านตาของคุณ
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยม่านตาของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → ตัวสแกนม่านตา
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัสสวิตช์ ปลดล็อกด้วยม่านตา เพื่อเปิดใช้งาน
4 บนหน้าจอล็อก ให้ปัดไปในทิศทางใดๆและวางต�ำแหน่งดวงตาของคุณให้อยู่ภายในวงกลมบนหน้าจอเพื่อสแกนม่านตา
ของคุณ
25–35 ซม.
เพื่อปลดล็อกหน้าจอโดยใช้การสแกนม่านตา โดยไม่ต้องปัดที่หน้าจอล็อก สัมผัสสวิตช์ ปลดล็อกด้วยม่านตาเมื่อหน้าจอเปิด
เพื่อเปิดใช้งาน
218
การตั้งค่า
การจดจ�ำลายนิ้วมือ
ในการจ�ำแนกลายนิ้วมือส�ำหรับฟังก์ชัน ต้องลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือไว้ในเครื่องของคุณ หลังลงทะเบียน คุณ
สามารถตั้งอุปกรณ์ให้ใช้ลายนิ้วมือส�ำหรับคุณสมบัติด้านล่าง:
• Samsung Pass (การยืนยัน Samsung account และการเข้าสู่ระบบทางเวบไซต์)
• Samsung Pay
• ล็อกหน้าจอ
• โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• การจดจ�ำลายนิ้วมือใช้ลักษณะเด่นเฉพาะของลายนิ้วมือแต่ละอันเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์ของ
คุณ โอกาสที่เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือจะแยกแยะลายนิ้วมือสองอันผิดพลาดอยู่ในระดับต�่ำมาก อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีที่ลายนิ้วมือแยกกัน พบได้น้อยมากที่เซ็นเซอร์จะถือว่าเป็นลายนิ้วมือเดียวกัน
• หากคุณใช้ลายนิ้วมือของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ ลายนิ้วมือของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
ในครั้งแรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
ที่คุณตั้งไว้ขณะลงทะเบียนลายนิ้วมือ โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• ถ้าลายนิ้วมือของคุณไม่ได้รับการยอมรับ ปลดล็อกเครื่องโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้เมื่อลง
ทะเบียนลายนิ้วมือ และจากนั้นลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณใหม่อีกครั้ง หากลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
คุณจะไม่สามารถใช้เครื่องได้หากคุณไม่ได้ท�ำการรีเซ็ตเครื่อง ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
หรือความไม่สะดวกที่เกิดจากรหัสปลดล็อกที่ได้ลืมไว้
• หากคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่มี ซึ่งไม่ปลอดภัยแล้ว ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณทั้งหมด
จะถูกลบ หากคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณในแอพหรือคุณสมบัติต่างๆ เช่น Samsung Pass
และ Samsung Pay คุณต้องลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
219
การตั้งค่า
เพื่อให้สามารถรู้จ�ำลายนิ้วมือได้ดีขึ้น
เมื่อคุณสแกนลายนิ้วมือของคุณที่เครื่อง ให้ตระหนักถึงเงื่อนไขต่อไปนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของ
คุณสมบัติ:
• เซนเซอร์จดจ�ำลายนิ้วมือรับรู้ถึงลายนิ้วมือ ตรวจสอบว่าเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือไม่มีรอยขีดข่วนหรือเสียหายเนื่องจาก
วัตถุที่เป็นโลหะเช่น เหรียญ กุญแจ หรือสร้อยคอ
• การปิดบริเวณเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือด้วยฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์ป้องกันหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจลดอัตราความ
แม่นย�ำในการจดจ�ำลายนิ้วมือ หากเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือถูกปิดไว้ด้วยฟิล์มป้องกันตั้งแต่แรก ให้น�ำฟิล์มออกก่อนใช้
เซนเซอร์อ่านลายนิ้ว
• ตรวจสอบว่าบริเวณเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือและนิ้วมือของคุณสะอาดและแห้ง
• เครื่องอาจไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือที่มีรอยย่นหรือเป็นแผลเป็น
• เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือจากนิ้วมือขนาดเล็กหรือบาง
• ถ้าคุณเอียงนิ้วมือหรือใช้ปลายนิ้วมือ เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทาบ
เซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือของคุณไว้กับนิ้วมือของคุณ
• การเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านลายนิ้วมือ ให้ลงทะเบียนลายนิ้วมือด้วยมือที่ใช้ท�ำงานกับเครื่องบ่อยที่สุด
• ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตสะสมที่เครื่อง หลีกเลี่ยงการใช้งานคุณสมบัตินี้ในที่แห้ง หรือก่อนใช้งาน
คุณสมบัตินี้ ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตโดยสัมผัสที่วัตถุที่เป็นโลหะก่อน
การลงทะเบียนลายนิ้วมือ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → ตัวสแกนลายนิ้วมือ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
หากคุณไม่ได้ตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอไว้ โปรดสร้าง
220
การตั้งค่า
3 ปัดนิ้วของคุณไปด้านล่างที่เซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ
ท�ำการกระท�ำนี้ซ�้ำจนกระทั่งเครื่องท�ำการบันทึกลายนิ้วมือ เมื่อคุณลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเสร็จแล้ว สัมผัส
เรียบร้อย
เมื่อหน้าจอล็อกลายนิ้วมือปรากฏขึ้น สัมผัส เปิด เพื่อใช้ลายนิ้วมือของคุณในการปลดล็อกหน้าจอ
การลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้
คุณสามารถลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนได้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → ตัวสแกนลายนิ้วมือ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัส แก้ไข
4 ท�ำเครื่องหมายที่ลายนิ้วมือเพื่อลบแล้วสัมผัส ลบออก
การใช้งาน Samsung Pass
เมื่อคุณลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณกับ Samsung Pass แล้ว คุณสามารถใช้เพื่อยืนยันข้อมูลประจ�ำตัวของคุณหรือลงชื่อ
เข้าใช้เว็บไซต์ ได้ โปรดดูที่ Samsung Pass ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
221
การตั้งค่า
ใช้ลายนิ้วมือกับ Samsung Pay
คุณสามารถใช้ลายนิ้วมือกับ Samsung Pay เพื่อท�ำการช�ำระเงินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โปรดดูที่ Samsung Pay
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Samsung Pay อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือของคุณ
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → ตัวสแกนลายนิ้วมือ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัสสวิตช์ ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ เพื่อเปิดใช้งาน
4 ที่หน้าจอล็อก วางนิ้วมือของคุณบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ และสแกนลายนิ้วมือของคุณ
Samsung Pass
Samsung Pass ช่วยให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ Samsung account เว็บไซต์ หรือแอพของคุณได้อย่างง่ายดายและ
ปลอดภัยผ่านทางข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ เช่น ลายนิ้วมือหรือม่านตา แทนที่จะป้อนข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ
ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณกับ Samsung Pass และตั้งค่าให้ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพที่รองรับโดยใช้ข้อมูล
ผ่านทาง Samsung Pass
• เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ Samsung account
• คุณลักษณะลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์สามารถใช้ได้เฉพาะกับเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งานผ่านแอพ อินเทอร์เน็ต บาง
เว็บไซต์อาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
222
การตั้งค่า
การลงทะเบียน Samsung Pass
ก่อนที่จะใช้ Samsung Pass ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณไปยัง Samsung Pass
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → Samsung Pass
2 อ่านค�ำแนะน�ำบนหน้าจอและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
3 เอ็นเตอร์ ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
4 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และสัมผัส ถัดไป
5 สัมผัส ลายนิ้วมือ หรือ ม่านตา และลงทะเบียนลายนิ้วมือหรือม่านตาของคุณ
อ้างอิง การจดจ�ำลายนิ้วมือ หรือ การสแกนม่านตา ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
6 สแกนลายนิ้วมือหรือม่านตาของคุณและสัมผัส ถัดไป เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนกับ Samsung Pass
หากตัวเลือก เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก ได้รับการเลือก ไอคอน Samsung Pass จะถูกเพิ่มที่หน้าจอหลัก
การตรวจสอบยืนยันรหัสผ่าน Samsung account
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อยืนยันรหัสผ่าน Samsung account ของคุณได้ คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอแมทริกซ์ของ
คุณแทนการใส่รหัสผ่าน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อเนื้อหาต่างๆ จาก Galaxy Apps
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → Samsung Pass
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัส → การตั้งค่า → Samsung account และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์ ใช้กับ Samsung Pass เพื่อเปิดใช้งาน
223
การตั้งค่า
ใช้งาน Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ที่รองรับการกรอก ID และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
1 เปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
2 เอ็นเตอร์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และจากนั้นสัมผัสปุ่มลงชื่อเข้าใช้ของเว็บไซต์
3 เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพถามว่าคุณต้องการบันทีกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ปรากฎขึ้นมาหรือไม่นั้น ท�ำเครื่องหมายที่ เข้าสู่
ระบบด้วยชีวมาตรผ่าน Samsung Pass และสัมผัส จดจ�ำ
ตอนนี้คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ Samsung Pass เมื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์
ใช้งาน Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพ
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพที่รองรับการกรอก ID และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
1 เปิดแอพที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
2 ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และจากนั้นสัมผัสปุ่มลงชื่อเข้าใช้ของแอพ
3 เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพถามว่าคุณต้องการบันทีกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ปรากฎขึ้นมาหรือไม่นั้น สัมผัส บันทึก
ตอนนี้คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ Samsung Pass เมื่อลงชื่อเข้าใช้แอพ
การจัดการข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้
ดูรายการเว็บไซต์และแอพที่คุณได้ตั้งค่าเพื่อใช้งาน Samsung Pass และจัดการข้อมูลในการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → Samsung Pass
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
224
การตั้งค่า
3 เลือกเว็บไซต์หรือแอพจากรายการ
4 สัมผัส → แก้ไข และปรับเปลี่ยนรหัส รหัสผ่านของคุณ และชื่อของเว็บไซต์หรือแอพ
เพื่อลบเว็บไซต์หรือแอพ สัมผัส → ลบ
ใช้งาน Samsung Pass พร้อมกับเวบไซต์และแอพ
เมื่อมีการใช้งานเวบไซต์หรือแอพที่สนับสนุน Samsung Pass คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Samsung Pass ได้อย่าง
ง่ายดาย
เพื่อดูรายการเวบไซต์และแอพที่สนับสนุน Samsung Pass เปิดหน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน
→ Samsung Pass และจากนั้นเลือกแท็บเว็บไซต์หรือแอพ ถ้าไม่มีเว็บไซต์หรือแอพที่รองรับ Samsung Pass แท็บของ
เว็บไซต์หรือแอพดังกล่าวจะไม่ปรากฏขึ้น
• เวบไซต์และแอพที่มีให้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพ
ผ่าน Samsung Pass
การลบข้อมูล Samsung Pass ของคุณ
คุณสามารถลบข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ข้อมูลลงชื่อเข้าใช้เว็บ และข้อมูลแอพที่ลงทะเบียนของคุณกับ Samsung Pass ด้วย ลบ
ข้อมูล ความเห็นชอบของคุณต่อข้อก�ำหนดและเงื่อนไขและ Samsung account ของคุณจะยังคงใช้งานได้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → Samsung Pass
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัส → การตั้งค่า → ลบข้อมูล
4 ป้อนรหัสผ่านซัมซุงของคุณ และสัมผัส ยืนยัน
ข้อมูล Samsung Pass ของคุณจะถูกลบ
225
การตั้งค่า
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยปกป้องเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณ เช่น รูปถ่ายและรายชื่อ จากการเข้าถึงโดยบุคคลอื่น คุณ
สามารถเก็บเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณไว้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะเครื่องปลดล็อก
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและแยกออกไป ข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไม่สามารถ
ถ่ายโอนไปยังเครื่องอื่นๆ ผ่านทางวิธีการใช้งานร่วมกันที่ไม่ได้รับการรับรอง เช่น USB หรือ Wi-Fi Direct ความ
พยายามที่จะปรับแต่งระบบปฏิบัติการหรือการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์จะท�ำให้โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยถูกล็อกโดย
อัตโนมัติและไม่สามารถเข้าถึงได้ ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยต้องให้แน่ใจว่าได้ท�ำการแบ็กอัพ
ส�ำเนาข้อมูลในสถานที่อื่นที่ปลอดภัย
การตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
หรืออีกวิธีหนึ่ง เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส หน้าจอล็อกและระบบป้องกัน → โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
2 สัมผัส เริ่ม
226
การตั้งค่า
3 สัมผัส เข้าสู่ระะบบ และลงชื่อเข้าใช้ใน Samsung account ของคุณ
4 ให้เลือกวิธีการล็อกที่จะใช้ส�ำหรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือสีของไอคอนของโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย สัมผัส → ก�ำหนดไอคอนเอง
• เมื่อคุณเปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย คุณจะต้องปลดล็อกแอพโดยการใช้วิธีการล็อกที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วง
หน้า
• หากคุณลืมรหัสปลดล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณ คุณสามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ Samsung account สัมผัส
ปุ่มรีเซ็ตที่ด้านล่างของหน้าจอล็อก และป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ
การตั้งค่าล็อกอัตโนมัติส�ำหรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ตั้งค่าให้เครื่องล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส
2 ให้เลือกทางเลือกการล็อก
→
การตั้งค่า → ล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
เพื่อล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณด้วยตนเอง สัมผัส ล็อก
การย้ายเนือ้ หาไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหา เช่นรูปภาพและรายชื่อไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการย้ายภาพจาก
พื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้นไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มไฟล์
2 สัมผัส รูปภาพ ท�ำเครื่องหมายที่ภาพเพื่อเคลื่อนย้าย และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
3 สัมผัส ย้าย
รายการที่ได้เลือกไว้จะถูกลบออกจากโฟลเดอร์เดิมและได้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อคัดลอกรายการ สัมผัส คัด
ลอก
วิธีการเคลื่อนย้ายเนื้อหาอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
227
การตั้งค่า
การย้ายเนือ้ หาออกจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหาจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังแอพที่สอดคล้องกันในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
ของการย้ายภาพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส แกลเลอรี่
2 เลือกรูปภาพและสัมผัส → น�ำออกจาก โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
รายการที่เลือกไว้จะถูกย้ายไปยัง แกลเลอรี่ ในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
การเพิ่มแอพ
เพิ่มแอพเพื่อการใช้งานในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มแอพ
2 ท�ำเครื่องหมายที่หนึ่งในจ�ำนวนแอพที่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องและสัมผัส เพิ่ม
เพื่อติดตั้งแอพจาก Play Store หรือ Galaxy Apps สัมผัส ดาวน์โหลดจาก PLAY STORE หรือ ดาวน์โหลดจาก
GALAXY APPS
การลบแอพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
สัมผัส แก้ไขแอพ ท�ำเครื่องหมายที่แอพ และจากนั้นสัมผัส ถอนการติดตั้ง
การเพิ่มบัญชี
เพิ่มบัญชีซัมซุงและบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์กับแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → บัญชีผู้ใช้ → เพิ่ม​แอคเคาท์
2 เลือกบริการบัญชี
3 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
228
การตั้งค่า
การซ่อนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถซ่อนทางลัดโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยจากหน้าจอแอพ
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย สัมผัส → การตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แสดงโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อปิดใช้
งาน
หรืออีกวิธีหนึ่ง ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้น ปัดลงล่างที่แผงการแจ้งเตือนและสัมผัส โฟลเดอร์ที่
ปลอดภัย เพื่อปิดการใช้งานคุณสมบัติ
การแบ็กอัพและการกู้คืนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
แบ็กอัพเนื้อหาและแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยัง Samsung Cloud โดยใช้ Samsung account ของคุณและกู้คืนได้ใน
ภายหลัง
การส�ำรองข้อมูล
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ส�ำรองข้อมูลและคืนค่า
2 สัมผัส เพิ่ม​บัญชีผู้ใช้ และลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ Samsung account ของคุณ
3 สัมผัส แบ็คอัพข้อมูล โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
4 ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการแบ็กอัพและสัมผัส แบ็คอัพเดี๋ยวนี้
ข้อมูลจะได้รับการแบ็กอัพไปยัง Samsung Cloud
การคืนค่าข้อมูล
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ส�ำรองข้อมูลและคืนค่า
2 สัมผัส คืน​ค่า
3 ให้เลือกเครื่องและประเภทของข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืนค่าเดี๋ยวนี้
ข้อมูลที่ได้แบ็กอัพไว้จะถูกกู้คืนไปยังเครื่องของคุณ
229
การตั้งค่า
ถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยรวมถึงเนื้อหาและแอพในนั้นด้วย
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → การตั้งค่าเพิ่มเติม → ถอนการติดตั้ง
เพื่อแบ็กอัพเนื้อหาก่อนการถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย ท�ำเครื่องหมายที่ ย้ายไฟล์มีเดียไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
และสัมผัส ถอนการติดตั้ง เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ได้แบ็กอัพไว้จาก โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งาน
แอพ ไฟล์ส่วนตัว และจากนั้นสัมผัส ที่จัดเก็บภายใน → Secure Folder
บันทึกที่บันทึกไว้ใน Samsung Notes จะไม่ได้รับการแบ็กอัพ
Cloud และบัญชีผู้ใช้
ทางเลือก
ซิงค์ แบ็กอัพ หรือกู้คืนข้อมูลในเครื่องของคุณโดยใช้ Samsung Cloud คุณยังสามารถลงทะเบียนและจัดการบัญชี เช่น
Samsung account หรือ บัญชี Google ของคุณ หรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือมาจากเครื่องอื่นๆผ่านทาง Smart Switch ได้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้
แบ็กอัพข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอไปยังต�ำแหน่งที่ปลอดภัย เช่น Samsung Cloud หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณ
สามารถกู้คืนได้หากข้อมูลได้รับความเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการตั้งค่าโรงงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
• Samsung Cloud: จัดการเนื้อหาที่คุณต้องการจะจัดเก็บอย่างปลอดภัยใน Samsung Cloud ตรวจสอบสถานะการใช้
งานของพื้นที่จัดเก็บ Samsung Cloud ของคุณ และซิงค์ แบ็กอัพ และกู้คืนข้อมูลของคุณ โปรดดูที่ Samsung Cloud
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• แอคเคาท์: เพิ่มบัญชีซัมซุง และบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์
• แบ็คอัพและคืนค่า: เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถส�ำรอง
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเข้าถึงได้ในภายหลัง ต้องเข้าสู่ระบบในบัญชี Google หรือ Samsung account เพื่อแบ็คอัพ
หรือกู้ข้อมูลคืน
• Smart Switch: เปิดใช้งาน Smart Switch และถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้านี้ของคุณ โปรดดูที่ Smart Switch
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
230
การตั้งค่า
Samsung Cloud
แบ็กอัพข้อมูลจากเครื่องเก่าไปยัง Samsung Cloud และกู้คืนข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ คุณต้องลงทะเบียนและลงชื่อ
เข้าใช้ Samsung account ของคุณเพื่อการใช้งาน Samsung Cloud โปรดดูที่ Samsung account ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การส�ำรองข้อมูล
1 ที่เครื่องก่อนหน้าของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
2 เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า ให้เลือกทางเลือกแบ็กอัพ และแบ็กอัพข้อมูลของคุณ
• หากเครื่องของคุณรองรับ Samsung Cloud เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ →
Samsung Cloud เลือกเครื่องของคุณภายใต้ แบ็คอัพและคืนค่า สัมผัส แบ็คอัพ และจากนั้นแบ็กอัพข้อมูล
ของคุณ
• วิธีการแบ็กอัพข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของคุณ
• ข้อมูลบางอย่างจะไม่ได้รับการแบ็กอัพ เพื่อตรวจสอบว่าจะแบ็กอัพข้อมูลใด เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส
Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud เลือกเครื่องของคุณภายใต้ แบ็คอัพและคืนค่า และจากนั้นสัมผัส
แบ็คอัพ
231
การตั้งค่า
การคืนค่าข้อมูล
1 ที่เครื่องใหม่ของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud
2 เลือกเครื่องก่อนหน้าของคุณภายใต้ แบ็คอัพและคืนค่า และสัมผัส คืนค่าข้อมูล
3 ท�ำเครื่องหมายที่ประเภทข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
การซิงค์ข้อมูล
คุณสามารถซิงค์ข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องของคุณด้วย Samsung Cloud และเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้จากเครื่องอื่นๆ
1 ที่เครื่องใหม่ของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud
2 สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่า → การตั้งค่าการซิงค์
3 สัมผัสปุ่มสวิตช์ถัดจากรายการที่คุณต้องการซิงค์ด้วย
การตรวจสอบข้อมูล
คุณสามารถตรวจสอบรายการที่บันทึกไว้และใช้หน่วยความจ�ำของ Samsung Cloud ได้ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และ
สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud
• คุณสามารถตรวจสอบหน่วยความจ�ำที่ใช้และรายการที่บันทึกไว้ได้ในทันที เช่น แกลเลอรี่ SAMSUNG NOTES และ
SAMSUNG CLOUD DRIVE สัมผัสการ์ดแต่ละใบและเข้าสู่หน้าต่อไป คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหรือตรวจสอบ
ข้อมูลที่บันทึกไว้ได้
• คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลส�ำรองใน Samsung account ของคุณโดยการใช้งานตัวเลือก แบ็คอัพและคืนค่า เลือก
อุปกรณ์ของคุณและสัมผัส คืนค่าข้อมูล
232
การตั้งค่า
Smart Switch
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องมือโทรศัพท์มือถือผ่าน Smart Switch
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Smart Switch
การถ่ายโอนข้อมูลโดยการใช้ขั้วต่อ USB (USB ประเภท-C)
คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องก่อนหน้าของคุณเข้ากับเครื่องของคุณโดยใช้ขั้วต่อ USB (USB ประเภท-C) และสาย USB เพื่อ
ให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
1 เสียบขั้วต่อ USB (USB ประเภท-C) เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่องของคุณ
2 เชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครื่องก่อนหน้าโดยใช้สาย USB ของเครื่องก่อนหน้า
เครื่องเกา
อุปกรณของคุณ
ขั้วตอ USB (USB ประเภท-C)
สาย USB ของเครื่องเกา
233
การตั้งค่า
3 เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพการเลือกแอพปรากฏขึ้น สัมผัส Smart Switch → รับ
4 ที่เครื่องก่อนหน้า สัมผัส อนุญาต
ถ้าคุณไม่มีแอพ ให้ดาวน์โหลดจาก Galaxy Apps หรือ Play Store
เครื่องใหม่ของคุณจะจดจ�ำเครื่องเก่าได้ และรายการข้อมูลที่คุณสามารถถ่ายโอนได้จะปรากฏขึ้น
5 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าของคุณ
อย่าถอดสาย USB หรือขั้วต่อ USB (USB ประเภท-C) ออกจากเครื่องขณะที่คุณก�ำลังส่งไฟล์ การกระท�ำดังกล่าว
อาจท�ำให้สูญเสียข้อมูลหรือท�ำให้เครื่องเสียหายได้
การถ่ายโอนข้อมูลจะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของเครื่องของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณได้ชาร์จ
อย่างเพียงพอก่อนท�ำการถ่ายโอนข้อมูล ถ้าพลังงานแบตเตอรี่ต�่ำ การถ่ายโอนข้อมูลอาจถูกขัดขวาง
การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi Direct
ย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าไปยังเครื่องของคุณแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi Direct
1 ให้เริ่มต้น Smart Switch ที่เครื่องก่อนหน้า
ถ้าคุณไม่มีแอพ ให้ดาวน์โหลดจาก Galaxy Apps หรือ Play Store
2 ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Smart Switch
3 วางเครื่องใกล้กัน
234
การตั้งค่า
4 บนเครื่องก่อนหน้า สัมผัส ไร้สาย → ส่ง → เชื่อม​ต่อ
5 บนเครื่องของคุณ สัมผัส ไร้สาย → รับ และเลือกชนิดอุปกรณ์ก่อนหน้า
6 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าของคุณ
การถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ที่พื้นที่จัดเก็บภายนอก
ถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้พื้นที่จัดเก็บภายนอก เช่น การ์ด microSD
1 ถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเดิมของคุณไปยังพื้นที่จัดเก็บภายนอก
2 แทรกหรือเชื่อมต่อเครื่องพื้นที่จัดเก็บภายนอกเข้ากับเครื่องของคุณ
3 ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Smart Switch → ที่จัดเก็บ
ภายนอก → คืนค่า
4 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากพื้นที่จัดเก็บภายนอก
การถ่ายโอนข้อมูลส�ำรองจากคอมพิวเตอร์
ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ คุณต้องดาวน์โหลดแอพเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ Smart Switch จาก
www.samsung.com/smartswitch แบ็กอัพข้อมูลจากเครื่องเก่าไปยังคอมพิวเตอร์และน�ำเข้าข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ
235
การตั้งค่า
1 บนคอมพิวเตอร์ ไปที่ www.samsung.com/smartswitch เพื่อดาวน์โหลด Smart Switch
2 ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch
หากเครื่องก่อนหน้าของคุณไม่ใช่เครื่องของซัมซุง ให้แบ็กอัพข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมที่ได้มาจาก
บริษัทผู้ผลิตของอุปกรณ์ จากนั้นข้ามไปขั้นตอนที่ห้า
3 เชื่อมต่อเครื่องก่อนหน้าของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ของเครื่อง
4 บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อแบ็กอัพข้อมูลจากอุปกรณ์ จากนั้นเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อน
หน้าของคุณจากคอมพิวเตอร์
5 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
6 บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ
การดูข้อมูลที่น�ำเข้า
คุณสามารถดูข้อมูลที่น�ำเข้าในแอพเดียวกันจากเครื่องก่อนหน้าได้
หากเครื่องใหม่ของคุณไม่มีแอพเดียวกันเพื่อดูหรือเล่นข้อมูลที่นำ� เข้า ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในแอพที่คล้ายกัน
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณน�ำเข้าบันทึกและเครื่องของคุณไม่มีแอพบันทึก คุณสามารถดูบันทึกในแอพ Samsung Notes ได้
Google
ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Google
236
การตั้งค่า
การช่วยเหลือการเข้าถึง
ก�ำหนดการตั้งค่าที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง โปรดดูที่ การช่วยเหลือการเข้าถึง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง
การจัดการทั่วไป
ปรับแต่งการตั้งค่าระบบของเครื่องของคุณหรือตั้งค่าเครื่องใหม่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป
• ภาษาและการใส่ข้อมูล: ให้เลือกภาษาของเครื่องและการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น แป้นพิมพ์และรูปแบบการเพิ่ม
เสียง ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก โปรดดูที่ การเพิ่มภาษาของเครื่อง ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• วัน​ที่​และ​เวลา: เข้าถึงและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมวิธีการที่เครื่องแสดงเวลาและวันที่
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่
• ติดต่อ​เรา: ถามค�ำถามหรือดูคำ� ถามที่พบบ่อย โปรดดูที่ Samsung Members ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• รายงานข้อมูลการวิเคราะห์: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งข้อมูลการวินิจฉัยและการใช้งานของเครื่องให้กับซัมซุงโดยอัตโนมัติ
• ข้อมูลการตลาด: ตั้งค่าว่าจะรับข้อมูลการตลาดของซัมซุง เช่น ข้อเสนอพิเศษ ผลประโยชน์ของสมาชิกและจดหมาย
ข่าวหรือไม่
• รีเซ็ท: การตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่หรือด�ำเนินการตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ
และการตั้งค่าเครือข่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อเริ่มต้นท�ำงานใหม่ในเวลาที่ได้ตั้งไว้ส�ำหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่อง
237
การตั้งค่า
การเพิ่มภาษาของเครื่อง
คุณสามารถเพิ่มภาษาที่จะใช้ในเครื่องของคุณ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → ภาษาและการใส่ข้อมูล → ภาษา → เพิ่มภาษา
เพื่อดูทุกภาษาที่สามารถเพิ่มได้ สัมผัส → ทุก​ภาษา
2 ให้เลือกภาษาที่จะเพิ่ม
3 เพื่อตั้งค่าภาษาที่เลือกเป็นภาษาเริ่มต้น สัมผัส ตั้งค่าเริ่มต้น เพื่อเก็บการตั้งภาษาในปัจจุบัน สัมผัส ใช้ค่าปัจจุบัน
ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการภาษาของคุณ หากคุณเปลี่ยนภาษาเริ่มต้น ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ด้าน
บนสุดของรายการ
เพื่อเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นจากรายการภาษาของคุณ ลาก ถัดไปจากภาษาและเลื่อนไปยังด้านบนสุดของรายการ จากนั้น
สัมผัส ใช้ หากแอพไม่รองรับภาษาเริ่มต้น จะมีการใช้ภาษาที่รองรับในล�ำดับถัดไปในรายการ
อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณผ่านทางบริการเฟิร์มแวร์ผ่านทางออนไลน์ (FOTA) นอกจากนี้คุณยังสามารถก�ำหนด
เวลาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
ถ้าการปรับปรุงซอฟแวร์ฉุกเฉินถูกปล่อยออกมาเพื่อความปลอดภัยของเครื่องของคุณและเพื่อบล็อกไวรัสชนิด
ใหม่ๆ จะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการตกลงของคุณ
•
•
•
•
ดาวน์โหลดการอัพเดทด้วยตัวเอง: ตรวจสอบและติดตั้งอัปเดตด้วยตนเอง
ดาวน์โหลดการอัพเดทโดยอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
อัพเดทซอฟท์แวร์ตามก�ำหนดเวลา: ตั้งค่าเครื่องเพื่อติดตั้งอัปเดตในเวลาที่ก�ำหนด
ข้อมูลอัพเดทล่าสุด: ดูข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ครั้งล่าสุด
238
การตั้งค่า
ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย
การปรับปรุงความปลอดภัยมีไว้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของเครื่องของคุณและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ ส�ำหรับการ
ปรับปรุงความปลอดภัยส�ำหรับรุ่นของคุณ โปรดเยี่ยมขม security.samsungmobile.com
เว็บไซต์ดังกล่าวรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้น
คู่มือการใช้
ดูข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอพ หรือก�ำหนดการตั้งค่าที่ส�ำคัญ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คู่มือการใช้
เกี่ยวกับโทรศัพท์
การเข้าถึงข้อมูลเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เกี่ยวกับโทรศัพท์
เพื่อเปลี่ยนชื่อเครื่องของคุณ สัมผัส แก้ไข
• สถานะ: ดูข้อมูลเครื่องที่หลากหลาย เช่น สถานะ SIM การ์ด Wi-Fi ที่อยู่ MAC และเลขหมายประจ�ำเครื่อง
• ข้อมูล​ทาง​กฎหมาย: ดูข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง เช่น ข้อมูลความปลอดภัยและใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
• ข้อมูลซอฟต์แวร์: ดูข้อมูลซอฟแวร์ของเครื่อง เช่น รุ่นของระบบปฏิบัติการและรุ่นของเฟิร์มแวร์
• ข้อมูลแบตเตอรี่: ดูสถานะแบตเตอรี่ของเครื่องและข้อมูล
239
ภาคผนวก
การช่วยเหลือการเข้าถึง
เกี่ยวกับการใช้งาน
ปรับปรุงการเข้าใช้งานส�ำหรับผู้ใช้ ที่พิการทางสายตา การได้ยิน หรือไม่คล่องแคล่ว ให้ใช้เครื่องได้ง่ายขึ้น
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง
Voice Assistant (Voice feedback)
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Voice Assistant
เมื่อเปิดใช้งาน Voice Assistant อุปกรณ์จะเริ่มใช้ Voice feedback เมื่อคุณสัมผัสคุณสมบัติที่เลือกหนึ่งครั้ง อุปกรณ์จะส่ง
เสียงอ่านข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอออกมาดังๆ การสัมผัสคุณสมบัติสองครั้งจะเป็นการเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น → Voice Assistant และจากนั้นสัมผัสสวิตช์
เพื่อเปิดใช้งาน
การปิดใช้งาน Voice Assistant สัมผัสสวิตช์แล้วสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว
เมื่อคุณเปิดใช้ Voice Assistant เป็นครั้งแรก โปรแกรมการสอนจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากการเปิดใช้งาน คุณสามารถเล่นซ�้ำได้
โดยการสัมผัส วิธีใช้ Voice Assistant
คุณสมบัติบางคุณสมบัติอาจไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณใช้งาน Voice Assistant
240
ภาคผนวก
การควบคุมหน้าจอด้วยท่าทางนิ้วมือ
คุณสามารถใช้ท่าทางนิ้วมือได้หลายแบบเพื่อควบคุมหน้าจอขณะที่คุณก�ำลังใช้งาน Voice Assistant
ท่าทางนิ้วมือแบบนิ้วเดียว
• การสัมผัส: อ่านออกเสียงรายการใต้นิ้วมือของคุณ การส�ำรวจหน้าจอ: วางนิ้วมือบนหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วไปบนหน้าจอ
• การสัมผัสสองครั้ง: เปิดรายการที่เลือกไว้ ขณะที่รายการวัตถุที่เลือกก�ำลังถูกอ่านออกเสียง เมื่อคุณได้ยินรายการวัตถุที่
ต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณจากรายการนั้น จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างเร็ว
• การสัมผัสสองครั้งค้างไว้ที่หน้าจอ: ย้ายรายการหรือเข้าถึงตัวเลือกที่ใช้ได้
• การปัดไปทางซ้าย: ไปที่รายการก่อนหน้า
• การปัดไปทางขวา: ไปที่รายการถัดไป
• การปัดขึ้นหรือปัดลง: เปลี่ยนการตั้งค่าเมนูตามเนื้อหาล่าสุด
• การปัดไปทางซ้ายแล้วก็ขวาในการเคลื่อนไหวเดียว: เลื่อนหน้าจอขึ้น
• การปัดไปทางขวาแล้วก็ซ้ายในการเคลื่อนไหวเดียว: เลื่อนหน้าจอลง
• การปัดขึ้นแล้วก็ลงในการเคลื่อนไหวเดียว: ย้ายไปที่รายการแรกบนหน้าจอ
• การปัดลงแล้วก็ขึ้นในการเคลื่อนไหวเดียว: ย้ายไปที่รายการสุดท้ายบนหน้าจอ
ท่าทางนิ้วมือแบบสองนิ้ว
• การสัมผัสสองครั้ง: เริ่มต้น พัก หรือด�ำเนินการในปัจจุบันต่อ
• การสัมผัสสามครั้ง: ตรวจสอบเวลาปัจจุบัน พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ และอื่นๆ เพื่อเปลี่ยนรายการที่ถูกอ่านออก
เสียง เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น → Voice Assistant → การ​
ตั้ง​ค่า → ข้อมูลแถบสถานะ
• สัมผัสสี่ครั้ง: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานข้อเสนอแนะเสียง
• การปัดไปทางซ้าย: ไปที่หน้าถัดไป
• การปัดไปทางขวา: กลับสู่หน้าก่อนหน้า
• การปัดขึ้น: เลื่อนรายการลง
• การปัดลง: เลื่อนรายการขึ้น
241
ภาคผนวก
•
•
•
•
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอหลัก: เปิดหน้าจอแอพ
ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแอพ: กลับไปยังหน้าจอหลัก
การปัดไปตามทิศทางต่างๆ บนหน้าจอเมื่อล็อก: ปลดล็อกหน้าจอ
การปัดหน้าจอลงจากด้านบน: เปิดแผงการแจ้งเตือน
ท่าทางนิ้วมือแบบสามนิ้ว
• การสัมผัส: เริ่มการอ่านออกเสียงรายการจากด้านบนสุด
• การสัมผัสสองครั้ง: เริ่มการอ่านจากรายการถัดไป
• การสัมผัสสามครั้ง: อ่านข้อความที่เลือกไว้ล่าสุดและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
• การปัดไปทางซ้ายหรือขวา: เปิดเมนูตามเนื้อหาและเลื่อนดูตัวเลือก
• การปัดขึ้นหรือลง: เปลี่ยนการอ่านข้อความและความละเอียดที่เลือก
• การปัดขึ้นแล้วก็ลงในการเคลื่อนไหวเดียว: กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
• การปัดลงแล้วก็ขึ้นในการเคลื่อนไหวเดียว: กลับสู่หน้าจอหลัก
ท่าทางนิ้วมือแบบสี่นิ้ว
• การสัมผัส: กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
• การสัมผัสสองครั้ง: กลับสู่หน้าจอหลัก
• การสัมผัสสามครั้ง: เปิดรายการแอพส์ล่าสุด
การใช้งานเมนูตามเนือ้ หา
ขณะที่คุณก�ำลังใช้งาน Voice Assistant ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสามนิ้ว เมนูตามเนื้อหาจะปรากฏและอุปกรณ์จะอ่าน
ออกเสียงตัวเลือก ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสามนิ้วเพื่อเลื่อนดูตัวเลือก เมื่อคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ ให้ปัดขึ้นหรือ
ลงเพื่อใช้ตัวเลือกหรือปรับการตั้งค่าส�ำหรับตัวเลือก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณได้ยิน ระดับ​เสียงค�ำพูด คุณสามารถปรับระดับเสียง
ได้โดยการปัดขึ้นหรือลง
242
ภาคผนวก
การเพิ่มและการจัดการป้ายก�ำกับรูปภาพ
คุณสามารถก�ำหนดป้ายก�ำกับให้กับรูปภาพบนหน้าจอ เครื่องจะอ่านออกเสียงป้ายก�ำกับเมื่อเลือกรูปภาพนั้น เพิ่มป้ายก�ำกับ
ไปยังรูปภาพที่ถูกถอดป้ายออกโดยการสัมผัสที่หน้าจอสองครั้งด้วยสามนิ้วค้างไว้
เพื่อจัดการป้ายก�ำกับ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น → Voice
Assistant → การ​ตั้ง​ค่า → จัดการป้ายที่ก�ำหนดเอง
การก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับ Voice Assistant
ตั้งค่าส�ำหรับ Voice Assistant เพื่อความสะดวกของคุณ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น → Voice Assistant → การ​ตั้ง​ค่า
• ระดับ​เสียงสุนทรพจน์: เลือกระดับเสียงส�ำหรับการตอบสนองด้วยเสียงพูด
• จากตัวอักษรเป็นค�ำพูด: เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูดเมื่อเปิดใช้งาน Voice
Assistant เช่น ภาษา ความเร็ว และอื่นๆ
• เปลี่ยนเสียงสูงต�ำ่ : ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความโดยเปลี่ยนระดับขณะใช้แป้นพิมพ์
• อ่านออกเสียงการใส่ข้อมูลแป้นพิมพ์: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรายการขณะที่คุณกดแป้นพิมพ์
• พูดขณะปิดหน้าจอ: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงการแจ้งเตือนขณะหน้าจอปิด
• ปิดเสียงด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับ: ตั้งค่าให้เครื่องพักการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อคุณน�ำมือไปไว้เหนือเซนเซอร์ที่ด้าน
บนของเครื่อง
• เขย่าเพื่อการอ่านต่อเนือ่ ง: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความที่แสดงบนหน้าจอขณะที่คุณเขย่าเครื่อง คุณสามารถ
เลือกความแรงของการสั่นได้หลายระดับ
• อ่าน ID ผู้โทร: ตั้งค่าเครื่องให้อ่านออกเสียงชื่อผู้โทรด้วยเสียงดังเมื่อคุณมีสายเรียกเข้า
• พยัญชนะแบบเสียงอ่าน: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงค�ำที่เริ่มจากตัวอักษรที่คุณสัมผัสค้างไว้ที่แป้นพิมพ์
243
ภาคผนวก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ค�ำแนะน�ำการใช้: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงการใช้งานค�ำแนะน�ำเมื่อคุณเลือกรายการโดยการปัดนิ้ว
การ​ตอบ​สนองด้วย​การสั่น: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคุณควบคุมหน้าจอ เช่นการเลือกรายการหนึ่ง
การตอบสนองด้วยเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณควบคุมหน้าจอ เช่นการเลือกรายการหนึ่ง
มุ่งเน้นที่เสียงค�ำพูด: ตั้งค่าให้เครื่องปรับระดับเสียงมีเดียลงเมื่อเครื่องอ่านออกเสียง
ระดับเสียงของการตอบสนองด้วยเสียง: ปรับระดับเสียงที่จะเปิดเล่นเมื่อคุณแตะหน้าจอเพื่อการควบคุม คุณสมบัตินี้มี
ให้ใช้งานเมื่อเปิดใช้งาน การตอบสนองด้วยเสียง
เคอร์เซอร์ใหญ่: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ขยายขอบของเคอร์เซอร์สี่เหลี่ยมที่ปรากฏเมื่อคุณสัมผัสรายการให้ใหญ่ขึ้น
สีเคอร์เซอร์: ให้เลือกสีของตารางเคอร์เซอร์ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณสัมผัสที่รายการ
เมนูด่วน: เลือกตัวเลือกเมนูตามเนื้อหาเพื่อแสดงผลเมื่อคุณปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสามนิ้ว
จัดการป้ายที่ก�ำหนดเอง: จัดการป้ายก�ำกับที่คุณได้เพิ่มไว้
ทาง​ลัด​แป้น​พิมพ์: ตั้งค่าปุ่มลัดที่จะใช้เมื่อใช้แป้นพิมพ์ภายนอก
ข้อมูลแถบสถานะ: เลือกรายการเพื่ออ่านออกเสียงเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอสามครั้งด้วยสองนิ้ว
ตัวเลือกผู้พัฒนา: ตั้งค่าตัวเลือกส�ำหรับการพัฒนาแอพ
การใช้งานเครื่องขณะปิดหน้าจอ
เพื่อความเป็นส่วนตัว คุณจะสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ให้ทำ� งานตามปกติเมื่อหน้าจอปิดอยู่ได้ หน้าจอจะไม่เปิดเมื่อคุณกดปุ่ม
หรือสัมผัสหน้าจอ คุณสมบัติที่เปิดใช้งานในขณะนี้ไม่ปิดการท�ำงานเมื่อหน้าจอดับ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์ หน้าจอมืด เพื่อเปิดใช้
งาน คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้โดยกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสองครั้งได้อย่างรวดเร็ว
244
ภาคผนวก
การใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์
การแสดงแป้นพิมพ์ สัมผัสช่องใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว
เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติป้อนปุ่มอย่างเร็ว เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น และจาก
นั้นสัมผัสสวิตช์ ใส่ปุ่มด่วน เพื่อเปิดใช้งาน
เมื่อคุณแตะแป้นพิมพ์ด้วยนิ้วมือ เครื่องจะอ่านออกเสียงปุ่มตัวอักษรที่อยู่ใต้นิ้วมือ เมื่อคุณได้ยินชื่อตัวอักษรที่คุณต้องการ
ให้ปล่อยนิ้วมือจากหน้าจอเพื่อเลือก ตัวอักษรจะถูกป้อน และเครื่องจะอ่านออกเสียงตัวอักษร
ถ้าไม่ได้เปิดใช้งาน ใส่ปุ่มด่วน ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณจากตัวอักษรที่คุณต้องการ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้ง
อย่างรวดเร็ว
การป้อนตัวอักษรเพิ่มเติม
สัมผัสปุ่มบนแป้นพิมพ์ค้างไว้เพื่อป้อนตัวอักษรเพิ่มเติมที่ใช้ได้ของปุ่ม หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏเหนือปุ่มเพื่อแสดงตัว
อักษรที่ใช้ได้ การเลือกตัวอักษร ให้ลากนิ้วบนหน้าต่างป๊อปอัพจนได้ยินเสียงตัวอักษรที่ต้องการ แล้วให้ปล่อยนิ้ว
245
ภาคผนวก
การ​มอง​เห็น
เพิ่มการบันทึกเสียงให้เป็นค�ำเรียกเสียง
คุณสามารถใช้ค�ำเรียกเสียงเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างวัตถุที่มีรูปร่างเหมือนกันโดยการแนบป้ายก�ำกับ คุณสามารถ
บันทึกและก�ำหนดการบันทึกเสียงให้เป็นค�ำเรียกเสียงที่เปิดใช้ NFC ได้ ได้มีการเล่นการบันทึกเสียงเมื่อคุณวางเครื่องของคุณ
ใกล้กับป้ายก�ำกับ
เปิดคุณสมบัติ NFC ก่อนที่จะใช้งานคุณสมบัตินี้
1 เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น → ป้ายก�ำกับเสียง
เครื่องบันทึกเสียงจะเริ่มต้น
2 สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน
3 เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส เรียบร้อย เพื่อหยุด
4 ถือด้านหลังของอุปกรณ์ของคุณไว้เหนือค�ำเรียกเสียง
ข้อมูลในการบันทึกเสียงจะถูกเขียนไปเป็นค�ำเรียกเสียง
การเปลี่ยนการซูมหน้าจอและตัวอักษร
เปลี่ยนการตั้งค่าการซูมหน้าจอหรือขนาดตัวอักษรและรูปแบบ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น → แบบอักษรและการซูมหน้าจอ
การใช้แบบอักษรที่มีความคมชัดสูง
ปรับสีและขอบของแบบอักษรเพื่อเพิ่มความคมชัดระหว่างตัวอักษรและพื้นหลัง
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แบบอักษรที่มีความ
เข้มสูง เพื่อเปิดใช้งาน
246
ภาคผนวก
การใช้แป้นพิมพ์ที่มีความคมชัดสูง
เพิ่มขนาดของแป้นพิมพ์ซัมซุงและเปลี่ยนสีปุ่มเพื่อเพิ่มความชัดเจนระหว่างข้อความและพื้นหลัง
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แป้นพิมพ์ความเข้มสูง
เพื่อเปิดใช้งาน
การแสดงรูปร่างปุ่ม
แสดงรูปร่างของปุ่มกับพื้นหลังเพื่อท�ำให้โดดเด่นขึ้น
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์ แสดงรูปทรงของปุ่ม
เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้งานแว่นขยาย
เปิดใช้งานแว่นขยายเพื่อซูมเข้าบนหน้าจอเพื่อดูเเวอร์ชั่นเนื้อหาที่ใหญ่กว่า
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์ หน้าต่างแว่นขยาย
เพื่อเปิดใช้งาน แว่นขยายจะปรากฏบนหน้าจอ
ลากที่จับตรงด้านล่างของแว่นขยายเพื่อเคลื่อนแว่นขยายไปยังที่ที่คุณต้องการขยายเข้าที่บนหน้าจอ
การขยายหน้าจอ
ขยายหน้าจอและซูมเข้าในบริเวณที่ก�ำหนด
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น → การขยาย
• แตะหน้าจอสามครั้งเพื่อขยาย: ซูมเข้าโดยการสัมผัสหน้าจอสามครั้ง เพื่อกลับไปยังมุมมองแบบปกติ สัมผัสหน้าจอ
สามครั้งอีกครั้ง
• แตะปุ่มเพื่อขยาย: ซุมเข้าโดยการสัมผัส ที่แถบการน�ำทาง และจากนั้นสัมผัสที่ที่คุณต้องการขยายหน้าจอ เพื่อ
กลับไปยังมุมมองแบบปกติ สัมผัส
เพื่อส�ำรวจหน้าจอ ลากนิ้วสองนิ้วหรือมากกว่านั้นผ่านหน้าจอภาพขยาย
เพื่อปรับอัตราการซูม บีบนิ้วสองนิ้วหรือมากกว่าเข้าหากันที่หน้าจอขยายหรือแยกออกจากกัน
247
ภาคผนวก
นอกจากนี้ยังสามารถขยายหน้าจอได้ชั่วคราวโดยสัมผัสหน้าจอค้างไว้สามครั้ง หรือ สัมผัส และจากนั้นสัมผัสค้างไว้ที่
หน้าจอ ขณะที่ค้างที่หน้าจอ ลากนิ้วเพื่อส�ำรวจหน้าจอ ปล่อยนิ้วเพื่อกลับไปยังการดูแบบปกติ
• แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่สามารถขยายได้
• เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ประสิทธิภาพการท�ำงานบางแอพอาจได้รับผลกระทบ
การขยายเมาส์หรือตัวชี้แผ่นสัมผัส
ขยายตัวชี้เมื่อใช้เมาส์ภายนอกหรือแผ่นสัมผัส
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์ ตัวชี้เมาส์/แป้นสัมผัส
ขนาดใหญ่ เพื่อเปิดใช้งาน
การกลับสีหน้าจอแสดงผล
ปรับปรุงการมองเห็นหน้าจอเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอได้ง่ายขึ้น
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์ สี​เน​กา​ที​ฟ เพื่อเปิดใช้
งาน
การปรับสี
ปรับการแสดงสีบนหน้าจอ ถ้าคุณมีปัญหาในการแยกแยะสี เครื่องจะเปลี่ยนสีเป็นสีที่สามารถรับรู้ได้ง่ายขึ้น
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น → การปรับสี และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด
ใช้งาน เลือกทางเลือก
เพื่อปรับความเข้มของสี ลากแถบปรับภายใต้ ความรุนแรง
หากคุณเลือก สีที่ก�ำหนดเอง คุณสามารถปรับสีของหน้าจอได้ ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการปรับสีให้เสร็จ
สมบูรณ์
ตัวปรับสี
ปรับสีของหน้าจอหากคุณมีปัญหาในการอ่านข้อความ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น → ตัวปรับสี และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิด
ใช้งาน เลือกสีที่คุณต้องการ
เพื่อปรับระดับความโปร่งแสง ลากแถบปรับภายใต้ ความทึบ
248
ภาคผนวก
การ​ได้​ยิน
ตัวตรวจจับเสียง
ตั้งค่าเครื่องให้สั่นเมื่อตรวจจับเสียงกริ่งประตู หรือเด็กร้องไห้ได้
ขณะที่เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ การจดจ�ำเสียงจะไม่ท�ำงาน
ตัวตรวจจับทารกร้องไห้
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​ได้​ยิน → ตัวตรวจจับเสียง และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์ ตัว
ตรวจจับทารกร้องไห้ เพื่อเปิดใช้งาน เครื่องจะสั่นเมื่อตรวจจับพบเสียงและจะบันทึกการแจ้งเตือนเป็นรายการบันทึก
ตัวตรวจจับกริ่งประตู
1 เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​ได้​ยิน → ตัวตรวจจับเสียง และจากนั้นสัมผัส
สวิตซ์ ตัวตรวจจับกริ่งประตู เพื่อเปิดใช้งาน
2 สัมผัส
เพื่อสร้างบันทึกส�ำหรับกริ่งประตูของคุณ
อุปกรณ์จะตรวจจับและบันทึกกริ่งประตู
3 สัมผัส
และกดกริ่งเพื่อตรวจสอบว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วหรือไม่ เมื่อเครื่องตรวจจับเสียงกริ่งประตู สัมผัส ตกลง
เปลี่ยนเสียงกริ่งประตู ให้สัมผัส เปลี่ยนเสียงกริ่งประตู
เครื่องจะสั่นเมื่อตรวจจับพบเสียงและจะบันทึกการแจ้งเตือนเป็นรายการบันทึก
การตั้งค่าไฟแจ้งเตือน
ตั้งค่าเครื่องให้แฟลชหรือหน้าจอกะพริบเมื่อมีเสียงเตือนหรือเมื่อคุณมีการแจ้งเตือน เช่น สายเรียกเข้าหรือข้อความใหม่
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​ได้​ยิน → การ​แจ้ง​เตือนด้วย​แฟลช และจากนั้นสัมผัส
สวิตซ์ที่อยู่ถัดจากตัวเลือกที่คุณต้องการเปิดใช้งาน
249
ภาคผนวก
การปิดเสียงทั้งหมด
ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงของเครื่องทั้งหมด เช่น เสียงมีเดีย และเสียงของผู้โทรเข้าระหว่างสายโทรเข้า
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​ได้​ยิน และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์ ปิดเสียงทั้งหมด เพื่อเปิด
ใช้งาน
การตั้งค่าค�ำบรรยาย
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​ได้​ยิน → ค�ำบรรยาย Samsung (แบบปิด) หรือ ค�ำ
บรรยาย Google (แบบปิด) และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เลือกทางเลือกเพื่อปรับแก้การตั้งค่าค�ำบรรยาย
การปรับสมดุลเสียง
ตั้งค่าให้เครื่องปรับสมดุลเสียงเมื่อใช้งานหูฟัง
1 เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่องแล้วสวมใส่
2 เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​ได้​ยิน
3 ลากแถบการปรับค่าภายใต้ สมดุลเสียงซ้าย/ขวา ไปทางซ้ายหรือขวาแล้วปรับสมดุลย์เสียง
โม​โน​ดิจิตอล
โมโนขาออกจะรวมเสียงสเตอริโอไปเป็นสัญญาณเดียวที่เล่นผ่านล�ำโพงหูฟังทั้งหมด ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณมีความบกพร่องใน
การได้ยินเสียงหรือหากสะดวกที่จะใช้หูฟังเพียงข้างเดียว
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​ได้​ยิน และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์ โม​โน​ดิจิตอล เพื่อเปิดใช้
งาน
250
ภาคผนวก
ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ
Universal Switch
คุณสามารถควบคุมหน้าจอสัมผัสได้โดยการเชื่อมต่อกับสวิตช์ภายนอก โดยการสัมผัสหน้าจอ หรือโดยการใช้การขยับหัวและ
ท่าทางบนใบหน้า
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → Universal Switch
และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน หากสวิตช์เอนกประสงค์ยังไมได้ลงทะเบียนบนอุปกรณ์ ให้สัมผัส เพิ่มสวิตช์ และตั้ง
ค่าสวิตช์เพื่อควบคุมอุปกรณ์
การเปิดใช้งานคุณสมบัติสวิตช์เอนกประสงค์ จะต้องลงทะเบียนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งสวิตช์บนอุปกรณ์
การตั้งค่าสวิตช์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ ให้สัมผัส การ​ตั้ง​ค่า → สวิตช์
เพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ กดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงขึ้นพร้อมๆ กัน
เมนูช่วยเหลือ
การแสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วย
ตั้งค่าเครื่องให้แสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วยส�ำหรับเข้าถึงแอพ คุณสมบัติ และการตั้งค่า คุณสามารถควบคุมเครื่องได้ง่ายโดย
สัมผัสเมนูช่วยเหลือในไอคอน
1 เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนูช่วย
เหลือ
2 สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
เพื่อปรับระดับความโปร่งแสงของไอคอนทางลัด ลากแถบปรับภายใต้ ความโปร่งใส
การเข้าถึงเมนูผู้ช่วย
ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏเป็นไอคอนแบบลอยเพื่อให้เข้าถึงเมนูผู้ช่วยจากหน้าจอใดๆ โดยง่าย
เมื่อคุณสัมผัสไอคอนทางลัดผู้ช่วย ไอคอนจะขยายออกเล็กน้อย และเมนูผู้ช่วยจะปรากฏที่ไอคอน สัมผัสลูกศรซ้ายหรือขวา
เพื่อย้ายไปยังแผงอื่นหรือปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเมนูอื่น
251
ภาคผนวก
การใช้งานเคอร์เซอร์
ที่เมนูผู้ช่วย สัมผัส เคอร์เซอร์ คุณสามารถควบคุมหน้าจอด้วยการเคลื่อนที่นิ้วมือของคุณเล็กน้อยบนบริเวณสัมผัส ลากนิ้ว
มือของคุณบนบริเวณสัมผัสเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ นอกจากนั้น ให้สัมผัสหน้าจอเพื่อเลือกรายการใต้เคอร์เซอร์
ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:
• / : เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอ
• / : เลื่อนขึ้นหรือลงบนหน้าจอ
• : ขยายพื้นที่บริเวณที่เป็นมีเคอร์เซอร์อยู่
• : ย้ายบริเวณสัมผัสไปยังต�ำแหน่งอื่น
• : ปิดบริเวณสัมผัส
เพื่อเปลี่ยนพื้นที่สัมผัสและการตั้งค่าเคอร์เซอร์ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความ
คล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนูช่วยเหลือ จากนั้น ปรับการตั้งค่าใน เคอร์เซอร์และการควบคุมหน้าจอ
การใช้งานเมนูผู้ช่วยพิเศษ
ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเมนูผู้ช่วยพิเศษส�ำหรับแอพที่เลือก
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนูช่วยเหลือ →
การช่วยเหลือเพิ่มเติม สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน และจากนั้นให้เลือกแอพ
เปิดใช้ Easy screen
เปิดหน้าจอโดยการเคลื่อนไหวมือของคุณเหนือเซนเซอร์ที่ด้านบนสุดของเครื่อง คุณสามารถเปิดหน้าจอได้โดยไม่ต้องกดปุ่ม
เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้วางเครื่องไว้บนพื้นผิวเรียบโดยหัวหน้าจอขึ้นหรือถือเครื่องอย่างมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่อง
ขยับ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์
เปิดใช้ Easy screen เพื่อเปิดใช้งาน
การตั้งเวลาการแตะค้าง
ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → การตั้งเวลาการแตะ
ค้าง และจากนั้นให้เลือกทางเลือก
252
ภาคผนวก
คลิกหลังจากตัวชี้หยุดลง
ตั้งค่าเครื่องให้เลือกรายการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ไปบนรายการนั้น
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์
คลิกหลังจากตัวชี้หยุดลง เพื่อเปิดใช้งาน
การควบคุมการโต้ตอบ
เปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบเพื่อจ�ำกัดการตอบสนองอินพุตขณะที่ใช้งานแอพ
1 เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → การควบคุม
การโต้ตอบ
2 สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
3 กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงขึ้นพร้อมกันในขณะที่ใช้งานแอพ
4 ปรับขนาดกรอบ หรือวาดเส้นรอบบริเวณที่คุณต้องการจ�ำกัด
5 สัมผัส เรียบร้อย
เครื่องจะแสดงบริเวณที่ถูกจ�ำกัด พื้นที่จ�ำกัดจะไม่มีผลเมื่อคุณแตะและจะปิดการท�ำงานของปุ่มของเครื่อง อย่างไร
ก็ตาม คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ส�ำหรับปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มระดับเสียง และแป้นพิมพ์ในโหมดการควบคุมการ
โต้ตอบ
เพื่อปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงขึ้นพร้อมกัน
เพื่อตั้งค่าเครื่องให้ล็อกหน้าจอหลังจากการปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ เปิดใช้งานหน้าจอ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วย
เหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → การควบคุมการโต้ตอบ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ใช้ล็อกหน้าจอ
เมื่อปิด เพื่อเปิดใช้งาน
253
ภาคผนวก
ตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
เปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูดเมื่อเปิดใช้งาน Voice Assistant เช่น ภาษา ความเร็ว ฯลฯ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → จากตัวอักษรเป็นค�ำพูด และจากนั้นใช้ฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้:
• เครื่องมือที่ต้องการ: เลือกเอนจินส�ำหรับคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
• ภาษา: เปลี่ยนภาษาพูดของคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
• อัตรา​การพูด: ปรับความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
• ระดับเสียง: ปรับเสียงสูงต�่ำของคุณสมบัติตัวอักษรเป็นค�ำพูด
• แสดง: เล่นการสาธิตสั้นๆ ของการตั้งค่าค�ำพูดของคุณ
• รีเซ็ท: รีเซ็ตความเร็วในการพูดและระดับเสียงสูงต�่ำ
ล็อกทิศทาง
สร้างชุดรวมทิศทางเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
1 เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ล็อกทิศทาง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
2 ลากนิ้วของคุณขึ้น ลง ซ้าย หรือ ขวา หกถึงแปดครั้ง และจากนั้นสัมผัส ด�ำเนิน​การ
3 วาดชุดรวมทิศทางอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องแล้วสัมผัส ยืน​ยัน
254
ภาคผนวก
การเข้าถึงโดยตรง
ตั้งค่าให้เปิดเมนูการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเข้าถึงโดยตรง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
จากนั้น ให้เลือกเมนูการเข้าใช้งานเพื่อเปิดเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงขึ้นพร้อมๆ กัน
คุณสามารถเข้าถึงเมนูการใช้งานได้ดังต่อไปนี้:
• การช่วยเหลือการเข้าถึง
• Voice Assistant
• Universal Switch
• หน้าต่างแว่นขยาย
• สีเ​น​กา​ทฟี​
• การปรับสี
• การควบคุมการโต้ตอบ
ทางลัดการช่วยเหลือการเข้าถึง
ตั้งค่าเพื่อเริ่มต้นการใช้งานทางลัดได้อย่างรวดเร็ว
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ทางลัดการช่วยเหลือการเข้าถึง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อ
เปิดใช้งาน จากนั้น สัมผัส บริการทางลัด และเลือกการใช้งานทางลัดเพื่อเริ่มต้นเมื่อคุณกดค้างไว้ที่ปุ่มระดับเสียงขึ้นและปุ่ม
ระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาสามวินาที
คุณสามารถเข้าถึงการใช้งานทางลัดได้ดังต่อไปนี้:
• สวิตช์ครอบจักรวาล Samsung
• Voice Assistant
255
ภาคผนวก
ตัวแจ้งเตือน
ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบการแจ้งเตือนที่คุณยังไม่ได้ดูในช่วงเวลานั้น
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวแจ้งเตือน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ตั้งค่าเครื่องให้สั่นเมื่อคุณมีการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้ดู ให้สัมผัสสวิตช์ สั่น เพื่อเปิดใช้
การตั้งค่าคาบเวลาระหว่างการเตือน สัมผัส ช่วงเวลาการเตือน
เพื่อตั้งค่าแอพให้แจ้งเตือนคุณ ให้เลือกแอพภายใต้ แสดงการแจ้งเตือนจาก
การรับหรือการวางสาย
เปลี่ยนวิธีการตอบรับและวางสาย
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → การรับและการวางสาย
เลือกวิธีที่ต้องการ
การใช้งานโหมดสัมผัสครั้งเดียว
เมื่อมีเสียงเตือนหรือสายเรียกเข้า สัมผัสปุ่มเพื่อหยุดการเตือน หรือตอบรับหรือปฏิเสธสายเรียกเข้าแทนการลากปุ่ม
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ โหมดแตะครั้งเดียว เพื่อเปิดใช้งาน
256
ภาคผนวก
การจัดการตั้งค่าการเข้าใช้งาน
บันทึกการตั้งค่าการเข้าใช้งานลงในไฟล์
ส่งออกการตั้งค่าการเข้าใช้งานปัจจุบันเป็นรูปแบบไฟล์
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → แบ็คอัพการตั้งค่าการเข้าใช้งาน → น�ำเข้า/ส่งออก →
ส่งออกไปที่ไฟล์ส่วนตัว
การน�ำเข้าไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน
น�ำเข้าไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน และปรับปรุงการตั้งค่าปัจจุบัน
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → แบ็คอัพการตั้งค่าการเข้าใช้งาน → น�ำเข้า/ส่งออก →
น�ำเข้าจากไฟล์ส่วนตัว เลือกไฟล์ที่จะน�ำเข้า และสัมผัส เรียบร้อย การตั้งค่าการเข้าใช้งานจะได้รับการปรับปรุงจากไฟล์ที่น�ำ
เข้า
การแชร์ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน
แชร์ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งานให้ผู้อื่นผ่านทางอีเมล, Wi-Fi Direct, บลูทูธ ฯลฯ
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → แบ็คอัพการตั้งค่าการเข้าใช้งาน → แชร์ จากนั้นเลือก
ไฟล์การเข้าใช้งาน และสัมผัส เรียบร้อย เลือกวิธีการแชร์ และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อแชร์ไฟล์นั้น
257
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
ได้
เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:
• รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณก�ำหนดไว้ส�ำหรับเครื่อง
• PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM
หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อ
กันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
• PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลอง
อีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ�้ำๆ
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง
258
ภาคผนวก
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหน้าจอหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�ำ้
• เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
เครื่องของคุณค้างหรือประสบความผิดพลาดร้ายแรง
ลองวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
การบังคับให้เริ่มการท�ำงานใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อ
เริ่มต้นการท�ำงานใหม่
การรีเซ็ทเครื่อง
หากวิธีการข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำ� เนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน
เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รีเซ็ท → ลบ​ทั้ง​หมด ก่อน
ที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง
259
ภาคผนวก
การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรเข้า
คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
• ถ้าหากใช้งานหูฟัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการเชื่อมต่อถูกต้อง
มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร
ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น
เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
• เมื่อคุณอยู่ในพืน้ ที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
เนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
• เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่ก�ำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�ำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้
บริการ
ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จแบตเตอรี่
260
ภาคผนวก
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง และเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพบางอย่าง เช่น GPS เกม หรืออินเตอร์เน็ต
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความ
แสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการซัมซุง
คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
261
ภาคผนวก
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของ
คุณ ให้ทดลองดังนี้:
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกัน
ด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้ง
แอพที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
• เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำ� งานเป็น
ปกติ
• เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม
เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ
บลูทูธท�ำงานได้ไม่ค่อยดี
หากไม่สามารถพบเครื่องบลูทูธอื่นๆ หรือมีปัญหาในการเชื่อมต่อหรือเกิดการท�ำงานผิดพลาด ให้ลองท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อนั้นพร้อมที่จะได้รับการสแกนหรือได้รับการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)
• ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ บลูทูธ เพื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง
• ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → รีเซ็ทการตั้งค่าเครือข่าย → ตั้ง
ค่าใหม่ เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วของคุณอาจเกิดการสูญหายได้เมื่อท�ำการรีเซ็ต
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
262
ภาคผนวก
การเชื่อมต่อไม่ส�ำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
เครื่องของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหา
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง
• ช่องว่างนี้เป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำ� เป็นและอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนของส่วนประกอบต่างๆ ได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบต่างๆ อาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
พื้นที่จัดเก็บในเครื่องไม่พอ
โปรดลบข้อมูลที่ไม่จ�ำเป็น เช่น ข้อมูลแคช โดยใช้ Smart Manager หรือลบแอพหรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วด้วยตนเองเพื่อ
เพิ่มพื้นที่ว่าง
ปุ่มแอพไม่ปรากฏที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้ปุ่มแอพ คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอหลัก เพื่อแสดงปุ่มแอพที่ด้านล่างของ
หน้าจอหลัก เปิดใช้งานแอพ การ​ตั้ง​ค่า และสัมผัส จอภาพ → หน้าจอหลัก → ปุ่มแอพ → แสดงปุ่มแอพ → ใช้
263
ภาคผนวก
ปุ่มหน้าหลักไม่ปรากฏ
แถบการน�ำทางที่มีปุ่มหน้าหลักอาจจะหายไปในขณะที่ใช้แอพหรือคุณสมบัติบางอย่าง เพื่อดูแถบการน�ำทาง ลากขึ้นด้านบน
จากหน้าจอล่าง
แถบปรับความสว่างหน้าจอไม่ปรากฏที่แผงการแจ้งเตือน
เปิดแผงการแจ้งเตือนโดยการลากแถบสถานะลง และจากนั้นลากแผงการแจ้งเตือนลง สัมผัส
สว่างและสัมผัสสวิตช์ แสดงตัวควบคุมด้านบน เพื่อเปิดใช้งาน
ถัดไปจากแถบปรับความ
Samsung Cloud ไม่ท�ำงาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง
• ระหว่างการตรวจสอบการให้บริการ Samsung Cloud คุณไม่สามารถใช้ซัมซุงคลาวด์ได้ ลองอีกครั้งในภายหลัง
เครื่องไม่รับรู้ม่านตาของฉันจากหน้าจอล็อก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรที่ขัดขวางกล้องสแกนม่านตาและ LED และลองอีกครั้ง
• หากสภาพแสงแตกต่างจากตอนคุณลงทะเบียนม่านตาของคุณมาก เครื่องอาจจะไม่รับรู้ม่านตาของคุณได้ ย้ายไปยัง
พื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องไม่ได้เคลื่อนที่หรือเอียงมากเกินไป
264
Copyright
Copyright © 2018 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby,Dolby Atmos และสัญลักษณ์ double-D เป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
เกี่ยวกับ แอดวานซ์ HEVC
ผลิตภัณฑ์นี้จัดจ�ำหน่ายพร้อมสิทธิ์แบบจ�ำกัดและอนุญาตให้ใช้กับคอนเทนต์ของ HEVC เท่านั้นโดยเป็นไปตามคุณสมบัติ
สามข้อตามที่ระบุต่อไปนี้ (1) คอนเทนต์ของ HEVC ส�ำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น (2) คอนเทนต์ของ HEVC ที่ไม่ได้
จัดท�ำเพื่อการจัดจ�ำหน่าย และ (3) คอนเทนต์ของ HEVC ที่จัดท�ำขึ้นโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่ได้ใช้กับคอนเทนต์ของ HEVC ที่มีการเข้ารหัสซึ่งจัดท�ำโดยบุคคลภายนอกที่ผู้ใช้ได้สั่งหรือซื้อจากบุคคล
ภายนอก ยกเว้นกรณีที่ผู้ใช้ได้สิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์กับคอนเทนต์เหล่านั้นจากผู้จัดจ�ำหน่ายลิขสิทธิ์ของคอนเทนต์เอง
การใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับคอนเทนต์ของ HEVC ที่มีการเข้ารหัสของท่านจะถือเป็นการยอมรับต่อข้อจ�ำกัดในการใช้ดังที่ระบุไว้
ด้านบน
Download PDF