Samsung | HW-NW700 | Samsung 3Ch Flat Soundbar HW-NW700 คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

้
คูม
่ ือการใชงาน
HW-NW700
ข้อมูลความปลอดภ ัย
ค�ำเตือนเพือความปลอดภ
่
ัย
ค�ำเตือน
เพือ
่ ลดความเสีย่ งของการเกิดไฟฟ้ าช็อค อย่าถอดฝา
ครอบ (หรือฝาดานหลั
้
ง) ออก
ิ้ ส่วนใดทีผ
้
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ใช
ู ้ สามารถซ่
อมแซมได ้
ดวยตนเอง
้
การซ่อมแซมควรกระท�ำโดยช่างผู ้เชีย่ วชาญ
•• เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้ า
้
ช็อต ระวังอย่าใหเครื
้ อ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
ข้อควรระว ัง
•• เพือ
่ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าช็อต เสียบปลั๊กขาแบน
เท่านัน
้
ดานกว
้
างเข
้
ากั
้ บช่องเสียบดานกว
้
างและเสี
้
ยบเขา้
ใหแน่
้ น
่ มต่อกับเตารั
•• ผลิตภัณฑ์นค
ี้ วรเชือ
้ บไฟ AC ทีม
่ ก
ี าร
ข้อควรระว ัง
ติดตัง้ สายดินป้ องกันเสมอ
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิ ดออก
•• หากตองการตั
้
ดกระแสไฟในเครือ
่ ง ตองดึ
้ งปลั๊กออก
จากเตารั
้ บไฟฟ้ าหลัก ดังนัน
้ ปลั๊กไฟหลักควรอยูใ่ น
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่ามีแรงดันไฟฟ้ าสูงภายใน
มีอน
ั ตรายในการสัมผัสดวยวิ
้ ธใี ดๆ ก็ตามกับ
้ ส่วนภายในของผลิตภัณฑ์นี้
ชิน
ต�ำแหน่งทีพ
่ ร ้อมใหด�้ ำเนินการได ้
•• อย่าใหผลิ
้ ตภัณฑ์นถ
ี้ ก
ู ละอองน�้ำหรือหยดน�ำ้ อย่า
วางวัตถุทบ
ี่ รรจุนำ�้ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
•• ในการปิ ดผลิตภัณฑ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณตองดึ
้ งปลั๊ก
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าผลิตภัณฑ์นม
ี้ เี อกสาร
ส�ำคัญเกีย่ วกับการใช ้งานและการบ�ำรุงรักษา
ไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ ปลั๊กไฟจึงตอง
้
้
เขาถึ
้ งไดอย่
้ างง่ายดายและพร ้อมใชงานตลอดเวลา
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าไม่
่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
ตองมี
้ การเชือ
่
ความปลอดภัย
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสตรง
ขอควรระวั
้
ง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช ้งาน:
้ อ
สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งใหผู้ ใช
้ อ่้ านคูม
่ อ
ื ผูใช
้ เพื
่ ดู
ขอมู
้ ลดานความปลอดภั
้
ยทีเ่ กีย่ วของเพิ
้
ม
่ เติม
THA - 2
้
ข้อควรระว ังเบืองต้น
5. แบตเตอรีท
่ ใช
ี่ กั้ บผลิตภัณฑ์นป
ี้ ระกอบดวยสารเคมี
้
ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสภาพแวดลอม
้ อย่าทิง้ แบตเตอรี่
ในถังขยะบานทั
้ ว่ ไป โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ น
1. ตรวจดูวา่ แหล่งจ่ายกระแสไฟสลับในบานคุ
้ ณนัน
้
กองไฟ อย่าท�ำใหเกิดการลั
้
ดวงจร รือ
้ หรือท�ำให ้
ตรงตามความตองการที
้
ร่ ะบุไวในสติกเกอร์
้
ดานล่
้ าง
แบตเตอรีร่ ้อนจัด อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
ของผลิตภัณฑ์ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนว
ถาเปลี
้
ย่ นแบตเตอรีไ่ ม่ถก
ู ตอง
้ เปลีย่ นแบตเตอรี่
้
โดยใชแบตเตอรี
ป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือเทียบเท่ากัน
นอน บนฐานรับ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดย
มีพน
ื้ ทีว่ า่ งรอบตัวเครือ
่ งอย่างเพียงพอเพือ
่ การ
ระบายอากาศ 7-10 ซม. ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าไม่ม ี
สิง่ ใดปิ ดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครือ
่ ง
บนเครือ
่ งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
ื่ ทีอ
่ าจร ้อนได ้
้
เครือ
่ งนีไ้ ดรั้ บการออกแบบมาเพือ
่ การใชงานอย่
าง
ต่อเนือ
่ ง ในการปิ ดเครือ
่ งอย่างสมบูรณ์ ถอดปลั๊ก
ไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ถอดปลั๊กเครือ
่ ง หาก
้
คุณตัง้ ใจทีจ่ ะทิง้ เครือ
่ งไวโดยไม่
้
ใชงานเป็
นระยะ
เกียวก
่
ับคูม
่ ือเล่มนี้
้
้
คูม
่ อ
ื การใชงานมี
สองส่วนคือคูม
่ อ
ื การใชงานแบบย่
อ
้
ฉบับนีแ
้ ละคูม
่ อ
ื การใชงานแบบละเอี
ยดซึง่ คุณสามารถ
ดาวน์โหลดได ้
เวลานาน
2. ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ใหถอดปลั
้
๊ กไฟ
AC ออกจาก เตารั
้ บไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดใน
ระหว่างฟ้ าแลบอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งเสียหายได ้
3. อย่าใหตั้ วเครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร ้อน
อืน
่ โดยตรง
คูม
่ อ
ื การใชง้ าน
เพราะอาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งร ้อนจัดและท�ำงานผิดปกติ
ศึกษาค�ำแนะน�ำดานความปลอดภั
้
ยการติดตัง้
่ มต่อและขอมู
ผลิตภัณฑ์สว่ นประกอบการเชือ
้ ล
ได ้
จ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์ไดในคู
้ ม
่ อ
ื ฉบับนี้
้ (เช่น แจกันใส่
4. วางเครือ
่ งใหห่้ างจากความชืน
น�ำ้ ) และความร ้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์
สร ้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วามแรง
สูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หาก
เครือ
่ งท�ำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได ้รับ
้
การออกแบบมาเพือ
่ ใชงานทางอุ
ตสาหกรรม ใช ้
้
ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ำ� หรับการใชงานส่
วนตัวเท่านัน
้ การ
ควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หากผลิตภัณฑ์ถก
ู จัดเก็บใน
คูม
่ อ
ื การใชง้ านฉบ ับสมบูรณ์
คุณสามารถเข ้าถึง คูม
่ อื การใช ้งานฉบับสมบูรณ์ ทีศ
่ น
ู ย์
บริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ ำ�่ หากมีการขนย ้ายเครือ
่ งใน
ระหว่างฤดูหนาว ใหรอประมาณ
้
2 ชัว่ โมงจนกว่าตัว
บริการลูกค ้าออนไลน์ของ Samsung โดยการสแกน
เครือ
่ งจะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติก่อนใช ้
โทรศัพท์มอื ถือของคุณ ให ้ดาวน์โหลดคูม
่ อื ในรูปแบบ
QR code หากต ้องการดูคม
ู่ อื ในเครือ
่ งคอมพิวเตอร์หรือ
เอกสารจากเว็บไซต์ของ Samsung
(http://www.samsung.com/support)
การออกแบบ ขอมู
้ ลจ�ำเพาะและหน ้าจอ แอป อาจ
เปลีย
่ นแปลงไดโดยไม่
้
ตองแจ
้
้งใหทราบล่
้
วงหน ้า
THA - 3
สารบ ัญ
01
ิ้ ว่ นต่างๆ
การตรวจสอบชนส
ใส่แบตเตอรีก
่ อ
่ นใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 กอน)
้
02
03
ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
05
7
------------------------------ 7
แผงดานหลั
้
งของ Soundbar
------------------------------ 7
ื่
การเชอมต่
อ Soundbar
8
------------------------------ 8
ื่
การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
9
่ มต่อโดยใชสายเคเบิลแบบออปติคั
้
การเชือ
ล
------------------------------ 9
่ มต่อแบบไร ้สาย
การเชือ
่ มต่อกับทีวผ
–– การเชือ
ี า่ น Bluetooth
่ มต่อผ่านทาง Wi-Fi
–– การเชือ
------------------------------ 10
------------------------------ 10
------------------------------ 12
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อโดยใชสายเคเบิลแบบออปติคั
้
การเชือ
ล
06
------------------------------ 6
แผงดานหน
้
้า/แผงดานล่
้ างของ Soundbar ่ มต่อกับแหล่งพลังงาน
การเชือ
04
6
ื่
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์เคลือนที
่
่
14
------------------------------ 14
15
่ มต่อผ่านทางบลูทธู การเชือ
------------------------------ 15
่ มต่อผ่าน Wi-Fi (เครือข่ายไร ้สาย)
การเชือ
------------------------------ 16
THA - 4
07
08
การใชรี้ โมทคอนโทรล
17
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
------------------------------ 17
การปรับระดับเสียง Soundbar ดวยรี
้ โมทคอนโทรลทีวี
------------------------------ 20
การติดตงขาแขวนแบบติดผน
ั้
ัง
21
ขอควรระวั
้
งในการติดตัง้ ------------------------------ 21
้ ส่วนขาแขวนแบบติดผนัง
ชิน
------------------------------ 21
ตัวอย่างการติดตัง้ ------------------------------ 21
09
การอ ัพเดตซอฟต์แวร์
25
10
การแก้ไขปัญหา
26
11
ใบอนุญาต
27
12
้
ิ การใช
ประกาศสทธิ
์
งานโอเพ่
น ซอร์ส
27
13
หมายเหตุสำ� ค ัญเกียวก
่
ับบริการ
27
14
ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
28
ขอมู
้ ลจ�ำเพาะ
------------------------------ 28
THA - 5
ิ้ ว่ นต่างๆ
01 การตรวจสอบชนส
PAIR
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
เครือ
่ งหล ักของ Soundbar
รีโมตคอนโทรล /
แบตเตอรี่
ต ัวแปลงไฟฟ้า
สายไฟ
x3
x3
(M5 x L50)
ต ัวน�ำร่องส�ำหร ับการยึด
แขนยึดก�ำแพง
สล ัก / สกรู
ติดก�ำแพง
(สามารถเลือกได้)
x2
ทีเก็
่ บสาย
x1
x2
(M3 x L10)
แผ่นรอง
สกรูดองเกิลต ัวยึด
้ งงาน โปรดดูฉลากก�ำกับทีต
•• ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใชพลั
่ ิดกับตัวเครือ
่ ง (ฉลาก : ดานล่
้ างของยูนต
ิ หลัก
ของ Soundbar)
•• ส�ำหรับขาแขวนแบบติดผนังของ Soundbar ใหดู้ หน ้าที่ 21
้ ส่วนประกอบเพิม
•• หากคุณตองการซื
้
อ
่ เติมหรือสายเคเบิลเสริม ใหติดต่
้
อศูนย์บริการ Samsung หรือฝ่ ายดูแล
ลูกคา้ Samsung
•• Soudbar ใชส�้ ำหรับยึดกับผนังเท่านัน
้
้
่ มต่อ Soundbarกับชุดล�ำโพงไร ้สายดานหลั
•• ใช สกรูดองเกิลต ัวยึด เพือ
่ ตรึงดองเกิลตัวยึดเมือ
่ เชือ
้
ง
(SWA‑9000S) หรือซับวูฟเฟอร์แบบไร ้สาย (SWA-W700) (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
้
โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใชงานฉบั
บสมบูรณ์สำ� หรับรายละเอียด
่ บตเตอรีก่
ใสแ
่ อนใชรี้ โมตคอนโทรล (ถ่าน AA 2 ก้อน)
เลือ
่ นฝาครอบแบตเตอรีไ่ ปตามทิศทางทีล
่ ก
ู ศรชีจ้ นกว่าจะ
ถอดฝาออกมาไดอย่
้ างสมบูรณ์ ใส่ถา่ น AA 2 กอน
้ (1.5V)
ตามทิศทางทีก
่ ำ� หนดเพือ
่ ใหถู้ กขัว้ เลือ
่ นฝาครอบแบตเตอรี่
กลับเขาต�
้ ำแหน่งเดิม
THA - 6
02 ข้อมูลทวไปของผลิตภ
่ั
ัณฑ์
แผงด้านหน้า/แผงด้านล่างของ Soundbar
วางผลิตภัณฑ์ม ีใหโลโก
้
้ SAMSUNG อยูด
่ านบน
้
จอแสดงผล
แผงด้านล่าง
เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง
ความด ังเสียง
แผงด้านหล ังของ Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
WIRELESS
DC 23V
NETWORK
ID SET
(WOOFER/REAR)
NETWORK
ID SET
(WOOFER/REAR)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
WIRELESS
DC 23V
แหล่งข้อมูล
D.IN
WIRELESS
DC 23V
NETWORK
ID SET
เลือกโหมดแหล่งสัญญาณเขา้ (D.IN / WIFI / BT)
•• หากตองการเปิ
้
ดโหมด “BT PAIRING” ใหเปลี
้ ย
่ นแหล่งขอมู
้ ลเป็ นโหมด “BT” จากนัน
้ กด
ปุ่ ม
ทีแ
่ ผงดานล่
้ างหรือบนรีโมตคางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาที
่ มต่อสัญญาณออก (ออปติคล
เชือ
ั ) ดิจิตอลของอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อ Soundbar เขากั
ติดดองเกิลแบบไร
้
้สายทีเ่ ชือ
้ บล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางและซับวูฟเฟอร์
แบบไร ้สาย (จ�ำหน่ายล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทาง, ซับวูฟเฟอร์ และดองเกิลแบบไร
้
้สายแยกต่าง
หาก)
่ มต่อตัวแปลงไฟฟ้ า (แหล่งจ่ายไฟในตัว)
เชือ
่ มต่อกับเครือข่ายไร ้สาย (Wi-Fi) ผ่านแอพ SmartThings
กดเพือ
่ เชือ
่ มต่อ Soundbar กับล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางและซับวูฟเฟอร์แบบไร ้สาย
กดเพือ
่ เชือ
้
•• กดปุ่ มขึนบนรี
โมตคางไว
้
้ 5 วินาทีเพือ
่ ท�ำการ ID SET
THA - 7
ื่
03 การเชอมต่
อ SOUNDBAR
ื่
การเชอมต่
อก ับแหล่งพล ังงาน
่ มต่อ Soundbar กับเตารั
ใชส่้ วนประกอบไฟฟ้ า (1, 2) ตามต�ำแหน่งต่อไปนีเ้ พือ
่ เชือ
้ บไฟฟ้ า
่ มต่อสายไฟออกไปยังอะแดปเตอร์แปลงไฟ แลวไปที
1 เชือ
้
่ Soundbar
2 เสียบสายไฟเขากั
้ บเตาเสี
้ ยบบนผนัง
ดูภาพประกอบดานล่
้ าง
้ งงานทีต
้ใหดู้ ทฉ
•• ถาต
้ องการข
้
อมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับเรือ
่ งก�ำลังไฟฟ้ าและการใชพลั
่ องใช
้
ี่ ลากทีต
่ ิดอยูก
่ บ
ั ผลิตภัณฑ์
(ฉลาก:ใตเครื
้ อ
่ งหลักของ Soundbar)
•• ตรวจดูใหแน่
้ ใจว่าไดวางตั
้
วแปลงไฟฟ้ า
ราบไปกับโต๊ะหรือพืน
้ แลว้
ถาคุ
้ ณจัดวางใหตั้ วแปลงไฟฟ้ าแขวน
DC 23V
2 สายไฟ
เชือ่ มต่อพล ังงาน
ไฟฟ้า
หอยอยู
้
แ
่ ละมีสายไฟเขาอยู
้ ด
่ านบนน�
้
ำ้
หรือสิง่ แปลกปลอมอืน
่ ๆอาจเขาไปใน
้
ตัวแปลงไฟฟ้ าแลวท�
้ ำใหตั้ วแปลงไฟฟ้ า
NETWORK
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
WIRELESS
DC 23V
1 ต ัวแปลงไฟฟ้า
ด้านหล ังของอุปกรณ์
หล ักของ Soundbar
THA - 8
ท�ำงานผิดปกติได ้
ื่
04 การเชอมต่
อก ับทีวีของคุณ
่ มต่อผ่านสายหรือแบบไร ้สาย
รับฟังเสียงจากทีวข
ี องคุณผ่าน Soundbar โดยเชือ
่ มต่อกับทีว ี Samsung ทีค
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
่ ณ
ุ เลือก คุณจะสามารถควบคุม Soundbar ดวยรี
้ โมทของทีว ีได ้
–– คุณลักษณะนีไ้ ด ้รับการรองรับในปี 2017 และใน Samsung Smart TV รุน
่ หลังจากนัน
้ ทีร่ องรับบลูทธู เมือ
่
่
้
คุณเชือมต่อ Soundbar กับทีว ีโดยใชสายเคเบิลแบบออปติคัล
ั่ นีย
้ ทวี เี พือ
–– ฟังก์ชน
้ งั ช่วยใหคุ้ ณสามารถใชเมนู
่ ปรับแต่งเสียงและการตัง้ ค่าต่างๆรวมถึงระดับเสียงและปิ ดเสียง
ไดอี้ กดวย
้
้
ื่
การเชอมต่
อโดยใชสายเคเบิลแบบออปติค
ัล
เมือ
่ เสียงในการออกอากาศถูกเขารหั
้ สในแบบ Dolby Digital และ “Digital Output Audio Format” ในทีวข
ี องคุณ
ได ้รับการตัง้ ค่าเป็ น PCM เราขอแนะน�ำใหคุ้ ณเปลีย่ นการตัง้ ค่าเป็ น Dolby Digital เมือ
่ การตัง้ ค่าบนทีวเี ปลีย่ นไป คุณ
จะได ้รับคุณภาพเสียงทีด
่ ข
ี น
ึ้ (เมนูทวี อ
ี าจใชค�้ ำทีแ
่ ตกต่างกันส�ำหรับ Dolby Digital และ PCM ขึนอยู
้
ก
่ บ
ั ผู ้ผลิตทีว ี)
ด้านหล ังของ Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
สายออปติค ัล
WIRELESS
(มีจ�ำหน่ายแยก
ต่างหาก)
D.IN
DC 23V
ด้านล่างของ Soundbar
้
1. ต่อแจ็ค DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ใน Soundbar เขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT ของทีว ีโดยใชสาย
ดิจิตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
2. กดปุ่ ม
ทีแ
่ ผงดานล่
้ างหรือบนรีโมต จากนัน
้ เลือกโหมด “D.IN”
THA - 9
Auto Power Link
Auto Power Link จะเปิ ด Soundbar โดยอัตโนมัต ิเมือ
่ ทีวเี ปิ ดอยู่
่ มต่อ Soundbar และทีวด
1. เชือ
ี วยสายดิจิ
้
ตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
2. กดปุ่ ม ซา้ ย บนรีโมตคอนโทรล (จุดสีนำ�้ เงินในภาพประกอบทางดานขวา)
้
คางไว
้
้ 5 วินาที
่ มไฟอัตโนมัต ิ
เพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดเชือ
่ มไฟอัตโนมัต ิจะตัง้ เป็ นเปิ ดไวตามค่
ั่ นีใ้ หกดปุ่
•• เชือ
้
าเริม
่ ตน้ (หากตองการปิ
้
ดฟังก์ชน
้ ม
ซา้ ย บนรีโมตคอนโทรลคางไว
้
้ 5 วินาที)
่ มต่ออยู่
•• Auto Power Link อาจไม่ทำ� งานทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทเี่ ชือ
ั่ นีส
้
•• ฟังก์ชน
้ ามารถใชงานได
ในโหมด
้
“D.IN” เท่านัน
้
ื่
การเชอมต่
อแบบไร้สาย
ื่ มต่อก ับทีวีผ่าน Bluetooth
การเชอ
่ มต่อกับทีวผ
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
ี า่ น Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
้
อ
่ วาย
่ มต่อกับทีว ีไดครั
•• สามารถเชือ
้ ง้ ละหนึง่ เครือ
่ งเท่านัน
้
PAIR
หรือ
ด้านล่างของ Soundbar
ND
SOUODE
M
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(หรือ)
SOUND
MODE
PAIR
บนรีโมตเพือ
่ เขาสู
้ โ่ หมด “BT PAIRING”
a. กดปุ่ ม
ทีแ
่ ผงดานล่
้ าง จากนัน
้ เลือก “BT”
่ มต่อกับ
“BT” จะเปลีย่ นเป็ น “BT READY” โดยอัตโนมัต ิภายในไม่กวี่ น
ิ าทีถาไม่
้ มอ
ี ป
ุ กรณ์บลูทธู เชือ
Soundbar
b. เมือ
่ “BT READY” ปรากฏขึน
้ ใหกดปุ่
้ ม
VOL
ทีแ
่ ผงดานล่
้ างคางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีเพือ
่ แสดง
“BT PAIRING”
WOOFER
2. เลือกโหมด Bluetooth ทีท
่ วี ี (ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมใหดู้ ทค
ี่ ม
ู่ อ
ื ของทีว ี)
3. เลือก “[AV] Samsung Soundbar NWxxx” จากรายการบนหน ้าจอทีว ี
้
Soundbar ทีใช
่ งานได
จะมี
้ ระบุสถานะเป็ น “Need Pairing” หรือ “Paired”บนรายการอุปกรณ์ Bluetooth
่ มต่อกับ Soundbar ใหเลื
่ มต่อ
ถาต
้ องการเชื
้
อ
้ อกขอความแล
้
วเริ
้ ม
่ เชือ
่ ทีวี] → “BT” จะปรากฏขึน
่ มต่อกับทีวแ
•• เมือ
่ เชือ
ี ลว้ [ชือ
้ ทีจ่ อแสดงผลดานหน
้
้าของ Soundbar
4. คุณจะไดยิ้ นเสียงทีวผ
ี า่ น Soundbar
THA - 10
ื่ มต่ออุปกรณ์ลม
ถ้าการเชอ
้ เหลว
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar NWxxx”) ใน
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
รายการใหลบออก
้
•• ท�ำขันตอนที
้
่ 1 ถึง 3 ซ�ำ้
ื่ มต่อ Soundbar ก ับทีวี
หยุดการเชอ
กดปุ่ ม
ทีแ
่ ผงดานล่
้ างหรือบนรีโมต จากนัน
้ เปลีย่ นเป็ นโหมดใดๆ ทีไม่
่ ใช่โหมด “BT”
่ มต่อจะใชเวลานานเนื
้
•• การหยุดการเชือ
อ
่ งจากทีวต
ี องรั
้ บการตอบรับจาก Soundbar
้
(ระยะเวลาทีใช
่ อาจแตกต่
างกันไปโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ ทีว ี)
่ มต่อบลูทธู อัตโนมัตริ ะหว่าง Soundbar กับทีว ีใหกดปุ่
•• หากตองการยกเลิกการเชื
้
อ
้ ม
บนรีโมตคอนโทรลคาง
้
ไว ้ 5 วินาทีโดยที่ Soundbar อยูใ่ นสถานะ “BT READY” (สลับเปิ ด → ปิ ด)
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง BT READY และ BT PAIRING
่ มต่อไวก่้ อนหน ้านีห
่ มต่ออุปกรณ์เคลือ
่ มต่อ
•• BT READY : ในโหมดนี้ คุณสามารถคนหาที
้
วท
ี เี่ ชือ
้ รือเชือ
่ นทีท
่ เี่ ชือ
ก่อนหน ้านีเ้ ขากั
้ บ Soundbar ได ้
่ มต่ออุปกรณ์ใหม่เขากั
•• BT PAIRING : ในโหมดนี้ คุณสามารถเชือ
้ บ Soundbar ได ้ (กดปุ่ ม
หรือกดปุ่ ม
PAIR
บนรีโมต
ทีอ
่ ยูด
่ านล่
้ าง Soundbar คางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีในขณะที่ Soundbar อยูใ่ นโหมด “BT”)
SOUND
MODE
หมายเหตุ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหใส่
–– ถาระบบขอให
้
ใส่
้ รหัส PIN เมือ
่ เชือ
้ <0000>
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะสินสุ
้ ดลงถา้ Soundbar และอุปกรณ์ Bluetooth อยู่
–– ในโหมดการเชือ
ห่างกันเกิน 10 เมตร
VOL
WOOFER
–– Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิหลังจากอยูใ่ นสถานะพร ้อมเป็ นเวลา 5 นาที
่ มต่อไดอย่
–– Soundbar อาจไม่สามารถด�ำเนินการคนหา
้
Bluetooth หรือเชือ
้ างถูกตองภายใต
้
เหตุ
้ การณ์ดงั ต่อไปนี:้
–– มีสนามไฟฟ้ าแบบเขมอยู
้ ร่ อบ Soundbar
–– จับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งกับ Soundbar ไวหลายเครื
้
อ
่ งพร ้อมกัน
้
–– อุปกรณ์ Bluetooth ปิ ดอยูไ่ ม่อยูใ่ นต�ำแหน่งหรือมีความผิดปกติในการใชงาน
–– อุปกรณ์อ ิเล็กทรอนิกส์อาจก่อใหเกิดคลื
้
น
่ วิทยุแทรกได ้
ตองเก็
้
บอุปกรณ์ทท
ี่ ำ� ใหเกิดคลื
้
น
่ แม่เหล็กไฟฟ้ าเช่นไมโครเวฟ, อุปกรณ์ LAN ไร ้สายเป็ นตนให
้ อยู
้ ห
่ า่ งจากเครือ
่ ง
หลักของ Soundbar
THA - 11
ื่ มต่อผ่านทาง Wi-Fi
การเชอ
ื่ มต่อ
ข้อตรวจสอบก่อนการเชอ
ั่ การท�ำงานนีใ้ ช ้
1. ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่า Samsung Smart TV ของคุณถูกจ�ำหน่ายหล ังปี 2014 ฟังก์ชน
งานร่วมกันไดกั้ บ Samsung Smart TV ทีจ่ ำ� หน่ายหลังปี 2014 เท่านัน
้
้
2. ตรวจดูวา่ เราต์เตอร์แบบไร้สาย (Wi-Fi) ของคุณอยูใ่ นสภาพพร ้อมใชงาน
่ มต่อเข้าก ับเราต์เตอร์แบบไร้สาย (เครือข่าย Wi-Fi ของคุณ)
3. ตรวจดูวา่ ทีวีของคุณเชือ
ด้านล่างของ Soundbar
ื่ มต่อ Soundbar เข้าก ับ Wi-Fi
ขนตอนที
ั้
่ 1: ท�ำการเชอ
1. กดปุ่ ม
ทีอ
่ ยูด
่ านล่
้ าง Soundbar หรือรีโมตเพือ
่ เลือกโหมด “WIFI”
•• เมือ
่ คุณใช ้ Samsung TV ทีค
่ ณ
ุ เลือก (Samsung Smart TV 2016 ถึง 2018 ทีร่ องรับบลูทธู )
่ มต่อ Soundbar เขา้
–– ถาคุ
้ ณเลือกโหมด “WIFI” เมือ
่ ทีวเี ปิ ดอยู่ หน ้าจอทีวจี ะแสดงหน ้าต่างวิธีการเชือ
้
กับเราต์เตอร์แบบไร ้สาย (Wi-Fi) แบบอัตโนมัต ิ ดูทวี่ ิธีใชงานในหน
้าต่างของทีว ี
WIFI
ด้านล่างของ Soundbar
่ มต่ออุปกรณ์เคลือ
่ มต่ออยู่
2. เชือ
่ นทีข
่ องคุณ (สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ตหรืออืน
่ ๆ) ไปยังเครือข่าย Wi-Fi ทีท
่ วี เี ชือ
THA - 12
3. ติดตัง้ และเปิ ดแอพ SmartThings บนอุปกรณ์เคลือ
่ นที่ (สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต หรืออืน
่ ๆ ) ของคุณ
Android
iOS
แอพ SmartThings
้
่ มต่อ Soundbar เขากั
4. ท�ำตามวิธีการใชงานในหน
้าจอแอพบนอุปกรณ์เคลือ
่ นทีเ่ พือ
่ เชือ
้ บเครือข่าย Wi-Fi ของ
คุณ
ขนตอนที
ั้
่ 2: การก�ำหนดค่าบนทีวี
่ มต่อจากเครือข่ายไร ้สายของคุณหลังจากทีค
•• ถาที
้ วถ
ี ก
ู ตัดการเชือ
่ ณ
ุ เปลีย่ นแหล่งสัญญาณเขา้ Soundbar ใหใช
้ ้
่ มต่อทีวเี ขากั
เมนูทวี ีในการเชือ
้ บเครือข่ายอีกครัง้
สำ� หร ับทีวีรน
ุ่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2018
หน ้าหลัก (
)  การตัง้ ค่า (
)  เสียง  เอาต์พต
ุ เสียง  [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)
สำ� หร ับทีวีรน
ุ่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2017
หน ้าหลัก (
)  การตัง้ ค่า (
)  เสียง  เอาต์พต
ุ เสียง  [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)
สำ� หร ับทีวีรน
ุ่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2016
หน ้าหลัก (
)  การตัง้ ค่า (
)  เสียง  เลือกล�ำโพง  [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)
สำ� หร ับทีวีรน
ุ่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2015
่ ล�ำโพง
เมนู  เสียง  รายชือ
สำ� หร ับทีวีรน
ุ่ ทีวางจ�
่
ำหน่ายใน 2014
เมนู  เสียง  การตัง้ ค่าล�ำโพง  Multiroom Link - การตัง้ ค่า
หมายเหตุ
่ มต่อกับเครือข่ายไร ้สาย (Wi-Fi) เดียวกัน
–– ทีวแ
ี ละ Soundbar ตองเชื
้
อ
่ มต่อ Wi-Fi ระหว่างทีวแ
–– ถาเราต์
้
เตอร์แบบไร ้สาย (Wi-Fi) ของคุณใชช่้ อง DFS คุณจะไม่สามารถสร ้างการเชือ
ี ละ
Soundbar ได ้ ติดต่อผูให
้ บริ
้ การอินเตอร์เน็ตส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติม
่
–– ถาการเชื
้
อมต่อ Wi-Fi ในช่วงความถี่ 5GHz ไม่มค
ี วามเสถียรใหคุ้ ณเปลีย่ นไปใชช่้ วงความถี่ 2.4GHz แทน
–– เนือ
่ งจากเมนูอาจแตกต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ปี ทผ
ี่ ลิต ใหดู้ ทค
ี่ ม
ู่ อ
ื ทีว ี
THA - 13
ื่
05 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านสายหรือเครือข่ายไร ้สายเพือ
เชือ
่ เล่นเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Soundbar
้
ื่
การเชอมต่
อโดยใชสายเคเบิลแบบออปติค
ัล
ด้านหล ังของ Soundbar
เครือ
่ งเล่น BD/DVD/
กล่องแปลงส ัญญาณ/
เครือ
่ งเล่นเกม
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
สายออปติค ัล
WIRELESS
(มีจ�ำหน่ายแยก
ต่างหาก)
D.IN
DC 23V
ด้านล่างของ Soundbar
่ มต่อ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ทีเ่ ครือ
1. เชือ
่ งหลักเขากั
้ บแจ็ค OPTICAL OUT
้
ของอุปกรณ์แหล่งขอมู
้ ลโดยใชสายดิจิ
ตอลออปติคัล (มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก)
2. เลือกโหมด “D.IN” โดยกดปุ่ ม
ทีแ
่ ผงด ้านล่างหรือบนรีโมต
THA - 14
ื่
06 การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์เคลือนที
่
่
ื่
การเชอมต่
อผ่านทางบลูทธ
ู
่ มต่ออุปกรณ์ไร ้สายผ่าน Bluetooth คุณจะได ้รับฟังเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ตองเชื
่ มต่อสายใหวุ้ น
เมือ
่ เชือ
้
อ
่ วาย
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ไดมากกว่
•• ไม่สามารถเชือ
้
าครัง้ ละหนึง่ เครือ
่ ง
PAIR
หรือ
อุปกรณ์ Bluetooth
ด้านล่างของ Soundbar
ND
SOUODE
M
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
(หรือ)
SOUND
MODE
PAIR
บนรีโมตเพือ
่ เขาสู
้ โ่ หมด “BT PAIRING”
a. กดปุ่ ม
ทีแ
่ ผงดานล่
้ าง จากนัน
้ เลือก “BT”
่ มต่อกับ
“BT” จะเปลีย่ นเป็ น “BT READY” โดยอัตโนมัต ิภายในไม่กวี่ น
ิ าทีถาไม่
้ มอ
ี ป
ุ กรณ์บลูทธู เชือ
Soundbar
b. เมือ
่ “BT READY” ปรากฏขึน
้ ใหกดปุ่
้ ม
ทีแ
่ ผงดานล่
้ างคางไว
้
นานกว่
้
า 5 วินาทีเพือ
่ แสดง
“BT PAIRING”
VOL
WOOFER
2. เลือก “[AV] Samsung Soundbar NWxxx” จากรายการ
่ อุปกรณ์ Bluetooth]  “BT” จะ
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth เรียบร ้อยแลว้ [ชือ
•• เมือ
่ Soundbar เชือ
ปรากฏขึนบนจอแสดงผลด
้
านหน
้
้า
่ มต่อกับ Bluetooth ผ่าน Soundbar
3. เปิ ดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ทเี่ ชือ
ื่ มต่ออุปกรณ์ล ้มเหลว
ถ้าการเชอ
่ อุปกรณ์ทเี่ คยเชือ
่ มต่อกับ Soundbar (เช่น “[AV] Samsung Soundbar NWxxx”) ใน
•• ถาปรากฏรายชื
้
อ
รายการใหลบออก
้
•• ท�ำขันตอนที
้
่ 1 และ 2 ซ�ำ้
หมายเหตุ
่ มต่อ Soundbar กับโทรศัพท์มอ
่ ม
–– หลังจากทีค
่ ณ
ุ เชือ
ื ถือของคุณในครัง้ แรก ใหใช
้ ้โหมด “BT READY” เพือ
่ เชือ
ต่ออีกครัง้ ดูรายละเอียดไดที
้ ห
่ น ้า 11
ื่ ต่อบลูทธ
ื่ มต่อก ับทีวีผ่าน Bluetooth” ใน
สำ� หร ับข้อมูลเพิม
่ เติมเกียวก
่
ับการเชอ
ู ไปที่ “การเชอ
หน้า 10 ~ 11
THA - 15
ื่
การเชอมต่
อผ่าน Wi-Fi (เครือข่ายไร้สาย)
่ มต่อ Soundbar ตัวเดียวเขากั
่ มต่อ
•• เชือ
้ บ Wi-Fi เพือ
่ เขาถึ
้ งบริการเล่นเพลงทีห
่ ลากหลายและวิทยุออนไลน์ เชือ
้
Soundbar หลายตัวเขากั
้ บ Wi-Fi เพือ
่ ใชการเล่
นยอนหลั
้
งแบบหมูห
่ รือโหมดระบบเสียงสเตอริโอ
่ มต่อ Soundbar เขากั
้
•• ในการเชือ
้ บอุปกรณ์เคลือ
่ นทีผ
่ า่ นทางเครือข่ายไร ้สาย (Wi-Fi) จะตองใช
้
แอพ
SmartThings
อุปกรณ์เคลือ
่ นที่
ด้านล่างของ Soundbar
ื่ มต่อครงแรก
การเชอ
ั้
1. กดปุ่ ม
ทีอ
่ ยูด
่ านล่
้ าง Soundbar หรือรีโมตเพือ
่ เลือกโหมด “WIFI”
WIFI
ด้านล่างของ Soundbar
2. ติดตัง้ และเปิ ดแอพ SmartThings บนอุปกรณ์เคลือ
่ นทีข
่ องท่าน (เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต)
Android
iOS
แอพ SmartThings
้
่ มต่อ Soundbar เขากั
3. ท�ำตามวิธีการใชงานในหน
้าจอแอพบนอุปกรณ์เคลือ
่ นทีเ่ พือ
่ เชือ
้ บ Wi-Fi
หมายเหตุ
่ มต่อชุดล�ำโพงดานหลั
–– ขยายเป็ นระบบเสียงรอบทิศทางแบบไร ้สายอย่างแทจริ
้ งดวยการเชื
้
อ
้
งไร ้สายของ
Samsung (SWA-9000S) และ ซับวูฟเฟอร์ (SWA-W700) เขากั
้ บ Soundbar
–– SWA-9000S และ SWA-W700 มีจำ� หน่ายแยกต่างหาก
้
่ มต่อแอพ SmartThings กับอุปกรณ์ตา่ งๆ (เช่น Amazon, SWA-9000S
–– หากตองการเรี
้
ยนรู ้วิธีใชและการเชื
อ
และ SWA-W700) ใหดู้ ท ี่ คูม
่ อ
ื ฉบับเต็ม ส�ำหรับ Soundbar บนเว็บไซต์ของ Samsung
(www.samsung.com/support)
THA - 16
07 การใชรี้ โมทคอนโทรล
วิธีการใชรี้ โมทคอนโทรล
เปิ ดหรือปิ ด Soundbar
เปิ ด/ปิ ด
PAIR
่ มต่อกับ Soundbar
กดเพือ
่ เลือกแหล่งขอมู
้ ลทีเ่ ชือ
แหล่งข้อมูล
PAIR
ปิ ดเสียง
SOUND
MODE
SOUND
MODE
PAIR
SOUND
MODE
SOUND
MODE
คุณสามารถเลือกเอฟเฟ็ กต์เสียงไดโดยเลื
้
อก
STANDARD, SURROUND หรือ SMART
SOUND
BASS
VOL
WOOFER
MODE
VOL
เพือ
่ ปิ ดเสีPAIR
ยง
กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิ ดเสียง
กดปุ่ ม
PAIR
PAIR
กดปุ่ ม PAIR “BT PAIRING” จะปรากฏบนจอแสดง
WOOFER
PAIR VOL
ผลของ Soundbar คุณสามารถเชือ่ มต่อ Soundbar กับ
SOUND
SOUND
WOOFER
SOUND
MODEVOL
อุMODE
ปกรณ์บลูทธู ใหม่ในโหมดนีไ้ ดโดยเลื
้
อก Soundbar จาก
Bluetooth MODE
รายการค
้นหาของอุ
ป
กรณ์
บ
ลู
ท
ธ
ู
SOUND
PAIR
SOUNDBAR
MODE
VOL
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
VOL
THA - 17
WOOFER
WOOFER
กดทีป
่ ม
ุ่
เพือ
่ หยุดเล่นเพลงชัว่ คราว
ถ ้ากดปุ่ มเดิมอีกครัง้ เพลงจะเล่นต่อ
เล่น/หยุด
่ั
ชวคราว
(BT/Wi-Fi)
้ ทีร่ ะบุไว้เพือ
้
กดตรงพืน
่ เลือก ขึน/ลง/ซ้
าย/ขวา
้
ขึน/ลง/ซ้
าย/
ขวา
PAIR
SOUND
MODE
ั่
กดขึน
้ /ลง/ซ ้าย/ขวาบนปุ่ มเพือ
่ เลือกหรือตัง้ ค่าฟั งก์ชน
•• เล่นซ�ำ้
ั น
่ เล่นซ�ำ้ ใหกดปุ่
้
หากตองการใช
้
ฟั้ งก์ชั
้
มขึน
VOL
WOOFER
•• ข้ามเพลง
กดปุ่ ม ขวา เพือ
่ เลือกเพลงถัดไป
กดปุ่ ม ซ้าย เพือ
่ เลือกเพลงก่อนหน ้า
•• Auto Power Link
คุณสามารถเปิ ดหรือปิ ด Auto Power Link ได ้
่ มต่ออยูก
–– Auto Power Link : ถ ้า Soundbar เชือ
่ บ
ั ทีวข
ี องคุณผ่านสายดิจิตอลออปติคล
ั คุณ
จะสามารถเปิ ด Soundbar ไดโดยอั
้
ตโนมัตเิ มือ
่ คุณเปิ ดทีว ี
กดคางปุ่
้ ม ซ้าย ไวประมาณ
้
5 วินาทีเพือ
่ ON และ OFF Auto Power Link
–– Auto Power Link จะตัง้ เป็ นเปิ ดไวตามค่
้
าเริม
่ ตน้
•• ID SET
้ (เมือ
่ มต่อกับอุปกรณ์เสริม)
้ คางไว
กดปุ่ ม ขึน
้
เป็
้ นเวลา 5 วินาทีเพือ
่ ท�ำให ้ ID SET เสร็จสิน
่ เชือ
ท่านสามารถเลือกไดทั
้ ง้ TREBLE, SYNC, REAR LEVEL, หรือ REAR SPEAKER ON/OFF
•• หากตองการปรั
้
บระดับเสียง TREBLE ใหเลื
้ อก การควบคุมเสียง  TREBLE จากนัน
้ ใชปุ่้ ม
ควบคุมระบบ
เสียง
้
ขึน/ลง
เพือ
่ ปรับระดับเสียงระหว่างระดับ -6 ถึง +6
•• ถ ้าภาพและเสียงระหว่างทีวแ
ี ละ Soundbar ของคุณไม่ตรงกัน ใหเลื
้ อก SYNC ในการควบคุม
้
ระบบเสียง จากนัน
้ ตัง้ ค่าการดีเลย์ของเสียงระหว่าง 0 ถึง 300 มิลลิวน
ิ าทีโดยใชปุ่้ ม ขึน/ลง
่ มต่ออยู่ ใหเลื
•• ถ ้าล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทาง (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) ถูกเชือ
้ อก REAR LEVEL
้
และใชปุ่้ ม ขึน/ลง
เพือ
่ ปรับระดับเสียงภายในระยะ -6 ถึง +6
ั่ REAR SPEAKER สามารถ ON/OFF ไดโดยใช
้
ฟั งก์ชน
้
ปุ่้ ม ขึน/ลง
ั เท่านัน
•• SYNC มีรองรับในบางฟั งก์ชน
้
PAIR
SOUND
MODE
THA - 18
SOUND
MODE
SO
M UN
OD D
E
N
SO
U
VO
L
SO
D
BA
R
BA
SS
BA
SS
D
BA
R
N
VO
L
U
SO
SOUND
MODE
U
BA
SS
D
BA
R
PAIR
N
VO
L
D
BA
R
N
U
SO
กดปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียง BASS ภายในระยะ -6 ถึง +6 ถ ้าตองการตั
้
ง้ ค่าระดับเสียง BASS
ใหเป็
้ น 0 ใหกดปุ่
้
ม
่ มต่อ ปุ่ ม BASS จะกลับไปเป็ นปุ่ มซับวูฟเฟอร์ กด
•• เมือ
่ ซับวูฟเฟอร์ (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) ถูกเชือ
ปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์เป็ น -12 หรือภายในระยะ -6 ถึง +6 ถ ้าตองการ
้
ตัง้ ค่าระดับเสียงซับวูฟเฟอร์ใหเป็
้ น 0 ใหกดปุ่
้
ม
THA - 19
SO
M UN
OD D
E
SO
U
VO
L
BA
SS
BA
SS
D
BA
R
VO
L
D
BA
R
BA
SS
•• ปิ ดเสียง
กดปุ่ ม VOL เพือ
่ ปิ ดเสียง กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิ ดเสียง
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
SO
U
N
กดปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียง
SO
U
N
SO
M UN
OD D
E
BA
SS
WOOFER
VO
L
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VO
L
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
BASS
BA
SS
VOL
SO
M UN
OD D
E
ี Soundbar
การปร ับระด ับเสยง
ด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี
4. หากคุณตองการท�
้
ำให ้ Soundbar กลับไปสู่
โหมดเริม
่ ตน้ (ควบคุมโดยรีโมตคอนโทรลของ
Samsung TV) ใหกดปุ่
้ ม BASS คางไว
้
เป็
้ นเวลา
5 วินาทีจนกว่า “SAMSUNG-TV REMOTE”
หากคุณมี Samsung TV คุณสามารถปร ับ
ี
ระด ับเสยงของ
Soundbar ได้โดยใชร้ โี มต
คอนโทรล IR ทีให้
่ มาพร้อมก ับ Samsung
TV ของคุณ
(โหมดตามค่าเริม
่ ตน)
้
5 Sec
1. ปิ ด Soundbar
SAMSUNG-TV REMOTE
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
้ ทวี เี พือ
ก่อนใชเมนู
่ ตัง้ เสียงทีวบ
ี น Samsung TV ของ
คุณไปยังล�ำโพงภายนอก จากนัน
้ ใชรี้ โมต Samsung
ของคุณเพือ
่ ควบคุมระดับเสียงของ Soundbar ส�ำหรับ
้ ว ี โหมดค่าเริม
ขอมู
้ ลเพิม
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผูใช
้ ที
่ ตน้
ั นีค
ส�ำหรับฟังก์ชน
้ อ
ื การควบคุมโดยรีโมตคอนโทรลของ
Samsung TV หากทีวข
ี องคุณไม่ใช่ Samsung TV
ใหท�้ ำตามค�ำแนะน�ำดานล่
้ างเพือ
่ เปลีย่ นการตัง้ ค่าของ
ั นี้
ฟังก์ชน
จะปรากฏบนจอแสดงผล
–– การกดปุ่ ม BASS คางไว
้
้ 5 วินาทีแต่ละครัง้
จะเป็ นการเปลีย่ นไปยังโหมดต่างๆตามล�ำดับ
ดังต่อไปนี:้
“SAMSUNG-TV REMOTE” (โหมดตามค่า
เริม
่ ตน)
้  “OFF-TV REMOTE”  “ALLTV REMOTE”
ั่ นีอ
้
–– ฟังก์ชน
้ าจไม่สามารถใชงานได
ขึ้ นอยู
้
ก
่ บ
ั
BYE
รีโมตคอนโทรล
้
–– ส�ำหรับผู ้ผลิตทีร่ องรับการใชงานนี
้ ใหอ้ างอิ
้ ง
้
ไปยังคูม
่ อ
ื การใชงานแบบละเอี
ยดส�ำหรับ
Soundbar ของคุณบนเว็บไซต์ Samsung
ั่ นี้ ใหกดปุ่
2. ถาคุ
้ ณไม่ตองการใช
้
ฟั้ งก์ชน
้ ม BASS
(www.samsung.com/support)
คางไว
้
เป็
้ นเวลา 5 วินาทีจนกว่า “OFF-TV
ั่ ควบคุมระดับเสียงไดกั้ บรีโมททีว ี IR
–– ใชฟั้ งก์ชน
้
ั่ นีไ้ ดกั้ บรีโมท
เท่านัน
้ ไม่สามารถใชงานฟั
งก์ชน
REMOTE” จะปรากฏบนจอแสดงผล
ทีวแ
ี บบ Bluetooth (รีโมททีต
่ องจั
้ บคู)่
OFF-TV REMOTE
D
U
N
SO
VO
L
BA
R
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
3. หากคุณตองการควบคุ
้
ม Soundbar ดวยรี
้ โมตของ
ทีวข
ี องคุณ ใหกดปุ่
้ ม BASS คางไว
้
เป็
้ นเวลา 5 วิ
นาทีซำ�้ ๆ จนกว่า “ALL-TV REMOTE” จะปรากฏ
้ ทวี ข
บนจอแสดงผล จากนัน
้ ใชเมนู
ี องคุณเพือ
่
เลือกล�ำโพงภายนอก
ALL-TV REMOTE
D
N
SO
U
VO
L
BA
R
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
THA - 20
08 การติดตงขาแขวนแบบติดผน
ั้
ัง
ข้อควรระว ังในการติดตงั้
•• ติดตัง้ บนผนังแนวตัง้ เท่านัน
้
้ สูง
•• หามติดตั
้
ง้ ในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ อ
ี ณ
ุ หภูมห
ิ รือความชืน
•• ตรวจสอบผนังหองว่
้ ามีความแข็งแรงทนทานพอทีจ่ ะรองรับน�ำ้ หนักผลิตภัณฑ์ไดหรื
้ อไม่
ถาผนั
้ งไม่แข็งแรงใหเสริ
้ มความแข็งแกร่งของผนังหรือติดตัง้ บริเวณอืน
่
้ และใชสกู
้ รยึดหรือพุกทีเ่ หมาะสมกับประเภทก�ำแพงทีจ่ ะติดตัง้ (แผ่นยิปซัม
่ , แผ่นเหล็ก, ไม ้ฯลฯ)
•• ซือ
ถาเป็
้ นไปไดให
้ ฝั้ งสกูรตรึงในโครงผนัง
้ สกูรส�ำหรับการติดตัง้ บนผนังตามประเภทและความหนาของผนังทีต
•• ซือ
่ องการติดตั
้
ง้ Soundbar
้ านศูนย์กลาง: M5
–– เสนผ่
้
–– ความยาว: แนะน�ำใหใช
้ ขนาด
35 มม. ขึน
้ ไป
่ มต่อสายจากเครือ
•• เชือ
่ ง Soundbar ไปยังอุปกรณ์ภายนอกก่อนติดตัง้ Soundbar บนผนัง
•• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าเครือ
่ ง Soundbar ปิ ดอยูแ
่ ละไม่ไดเสี
้ ยบปลั๊กก่อนติดตัง้
มิฉะนัน
้ อาจเกิดไฟฟ้ าช็อตได ้
ิ้ ว่ นขาแขวนแบบติดผน ัง
ชนส
x3
A
B
A
CBA
CB A DC B D C
D
D
ต ัวอย่างการติดตงั้
•• ภาพต่อไปนีใ้ ชอ้ างอิ
้ งกับ Q9F TV (รุน
่ ปี 2018)
•• ทีวแ
ี ละอุปกรณ์เสริมของทีวจี ะจ�ำหน่ายแยกต่างหาก
้
5 ซม. ขึนไป
10 ซม.
E
F
G
x2
x2
x3
(M5 x L50)
H
THA - 21
ONE
CONNECT
E
FE
GF
HG
H
DC 23V
1.
2.
DC 23V
NETWORK
ID SET
(WOOFER/REAR)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
A
WIRELESS
DC 23V
B
C
D
หมายเหตุ
–– ติดตัง้ Soundbar ใตที
้ ว ี 5 ซม.
NETWORK
้ นกลาง
เสนก
ั้
ID SET
(WOOFER/REAR)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
–– เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เขากั
้ บ Soundbar
WIRELESS
หมายเหตุ
DC 23V
ก่อนยึด Soundbar เขากั
้ บผนัง
–– ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่า ต ัวน�ำร่องสำ� หร ับ
A
B ำแพง
C
D แนบสนิทกับผนัง
การยึดติดก�
–– ใชEส่้ วน F เพือ
่ GแนบกัH
บตรงกลางของดาน
้
ล่าง Soundbar
E
F
G
3.
H
50 มิลลิเมตร
6 มิลลิเมตร
หมายเหตุ
–– วิธกี ารติดตัง้ ทีแ่ สดงทีน
่ ม
ี่ ไี ว ้ส�ำหรับผนัง
คอนกรีต วิธกี ารติดตัง้ จะแตกต่างกันขึน้ อยูก
่ บ
ั
ประเภทของผนัง ส�ำหรับการติดตัง้ บนผนัง
แห ้ง เราขอแนะน�ำให ้คุณเจาะรูรองรับสกรูข ้าง
ในแกนไม ้ทีเ่ ป็ นฐาน
THA - 22
A
B
C
D


4.
A
B
C
หมายเหตุ
–– ใช ้ E ซ ้าย/ขวาส�
ดเขา้
F
Gำหรับสายไฟโดยยึ
H
D
กับดานของ
้
Soundbar ทีค
่ ณ
ุ ตองการ
้
หรือ
ยึดเขากั
้ บก�ำแพง
A
B
C
–– เมือ
่ วาง E ไวทางด
้ F านซ
้ G ้ายหรื
Hอขวา
ของ Soundbar ใหติดตั
้
ง้ E ก่อนยึ
F ด G
Soundbar
D
THA - 23
H
5.
6.
7.
ข้อควรระวัง
E
F
G
H
8.
THA - 24
09 การอ ัพเดต
ซอฟต์แวร์
่ มต่อกับอินเตอร์เน็ต การอัพเดท
เมือ
่ Soundbar ถูกเชือ
ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัต ิจะเกิดขึน
้ แมเมื
้ อ
่ Soundbar นัน
้
ถูกปิ ด
ั่ อัพเดทอัตโนมัต ิ Soundbar
•• ถาต
้ องการใช
้
ฟั้ งก์ชน
่ มต่อกับอินเตอร์เน็ต การเชือ
่ มต่อ Wi-Fi
จะตองเชื
้
อ
เขากั
้ บ Soundbar จะถูกตัดถาสายไฟถู
้
กถอดหรือ
ไฟถูกตัด หากเกิดไฟดับ ใหเปิ
้ ด Soundbar จากนัน
้
่
เชือมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีกครัง้ เมือ
่ ไฟมา หรือเมือ
่
คุณเสียบสายไฟอีกครัง้
THA - 25
10 การแก้ไขปัญหา
โปรดตรวจสอบประเด็นต่างๆดังต่อไปนีก
้ อ
่ นน�ำผลิตภัณฑ์เขาศู
้ นย์บริการ
เปิ ดเครืองไม่
่
ได้
่ มต่อเข้าก ับทีวีได้
ไม่สามารถเชือ
เสียบสายไฟเข้าแหล่งจ่ายไฟแล้วหรือย ัง
่ มต่อผ่านทางเครือข่ายแบบสาย
หากเชือ
่ มต่ออย่างถูกตองหรื
;; ตรวจดูวา่ สายถูกเชือ
้
อไม่
;; เสียบปลั๊กไฟเขาแหล่
้
งจ่ายไฟ
ื่ พอร์ตเพือ
่ มต่อ
(ตรวจดูชอ
่ ใหแน่
้ ใจว่าสายถูกเชือ
่ั
เมือ
่ กดปุ่มแล้วฟังก์ชนไม่
ทำ� งานตามค�ำสง่ ั
เขากั
้ บพอร์ตทีถ
่ ก
ู ตอง)
้ (ดูหน ้าทีเ่ กีย่ วของกั
้ บวิธี
่ มต่อแต่ละแบบ)
การเชือ
มีกระแสไฟฟ้าสถิตย์ในอากาศหรือไม่
;; กดปุ่ ม
;; ถอดปลั๊กไฟออกและเสียบกลับเขาไปอี
้
กครัง้
หรือบนรีโมตเพือ
่ ตรวจสอบว่าโหมดถูกตอง
้
เสียงขาดหายในโหมด BT
่ มต่อผ่านทางเครือข่ายไร้สาย
หากเชือ
่ มต่อผ่านทางบลูทธ
;; เชือ
ู
่ มต่อ Bluetooth ทีห
;; ดูการเชือ
่ น ้า 10 และ 15
1. สลับ Soundbar ไปยังโหมด “BT PAIRING”
ไม่ม ีเสียงออกมา
แลวให
้ ที
้ วค
ี นหาอี
้
กครัง้
(ดูรายละเอียดไดที
้ ห
่ น ้า 10)
่ มต่อผ่านทาง Wi-Fi
;; เชือ
้
1. ตรวจดูวา่ ทีวเี ป็ นรุน
่ ทีใช
่ งานร่
วมกันได ้
่ ั ดเสียงอยูห
เปิ ดฟังก์ชนปิ
่ รือไม่
ั่ นี้
เพือ
่ ยกเลิกฟั
งก์ชน
PAIR
;; กดปุ่ ม
ตงค่
ั้ าระด ับเสียงไว้ทเบาสุ
ี่
ดหรือไม่
•• รองรับ Samsung smart TV ทีว่ าง
SOUND
;; ปรับระดับเสียงMODE
จ�ำหน่ายหลังจากปี 2014 เท่านัน
้
่ มต่อกับ Wi-Fi หรือไม่
2. ตรวจดูวา่ ทีวเี ชือ
่ มต่อกับ Wi-Fi ใหใช
้
•• ถาที
้ ว ีไม่ไดเชื
้ อ
้ เมนู
รีโมทคอนโทรลไม่ทำ� งาน
แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
VOL
ทีแ
่ ผงดานล่
้ างของ Soundbar
่ มต่อ
เครือข่ายบนทีวเี พือ
่ สร ้างการเชือ
้
(ดูคม
ู่ อ
ื การใชงานที
ว ี)
WOOFER
;; เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่
ระยะทางระหว่างรีโมตคอนโทรลก ับเครือ
่ งหล ัก
ของ Soundbar ไกลเกินไปหรือไม่
่ มต่อกับ Wi-Fi หรือ
3. ตรวจดูวา่ Soundbar เชือ
ไม่
;; ขยับรีโมตคอนโทรลใหใกล
้ กั้ บเครือ
่ งหลักของ
•• เมือ
่ เขือ
่ มต่อ Soundbar แลว้ คุณจะ
Soundbar
เห็น Soundbar ไดในรายการล�
้
ำโพงบน
อุปกรณ์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณเมือ
่ เปิ ดแอพ
SmartThings ดูรายละเอียดไดที
้ ห
่ น ้า 16
THA - 26
4. ตรวจหาช่อง DFS
•• ถาเราต์
้
เตอร์แบบไร ้สาย (Wi-Fi) ของคุณใช ้
่ ม
ช่อง DFS คุณจะไม่สามารถสร ้างการเชือ
ต่อระหว่างทีวแ
ี ละ Soundbar ได ้ ติดต่อผู ้
ใหบริ
้ การอินเตอร์เน็ตส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติม
ิ การ
12 ประกาศสทธิ
์
้
ใชงานโอเพ่
น
ซอร์ส
ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติมของโอเพ่น ซอร์ส ทีใช
่ ้ใน
11 ใบอนุญาต
ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดเยีย
่ มชมเว็บไซต์:
http://opensource.samsung.com
13 หมายเหตุสำ� ค ัญ
เกียวก
่
ับบริการ
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
้
ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใชงานนี
ม
้ ีใหเพื
้ อ
่
Dolby Laboratories.
การอางอิ
้ งเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากขอมู
้ ลทีป
่ รากฏ
ในผลิตภัณฑ์จริง
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination
with the Symbol, and DTS Digital Surround are
registered trademarks or trademarks of DTS,
Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
THA - 27
14 ข้อมูลจ�ำเพาะและค�ำแนะน�ำ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
่ รุน
ชือ
่
HW-NW700
น�ำ้ หนัก
6.7 กก.
ขนาด (ก x ส x ล)
1220.0 x 140.0 x 53.5 มิลลิเมตร
อุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน
+5 °C ถึง +35 °C
้ ขณะท�ำงาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
เครือ
่ งขยายสัญญาณ
ก�ำลังเอาต์พต
ุ ที่ ก�ำหนด
Woofer x 4, Tweeter x 3, 4ohm
LPCM 2ch, Dolby Audio™
รูปแบบไฟล์ทรี่ องรับ
(รองรับ Dolby® Digital), DTS
หมายเหตุ
–– บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงขอมู
้ ลจ�ำเพาะนีโ้ ดยไม่ตองแจ
้
้งให ้
ทราบ
–– น�ำ้ หนักและขนาดโดยประมาณ
ค�ำเตือน Soundbar จะรีสตาร์ทโดยอ ัตโนม ัติหากคุณเปิ ด/ปิ ด Wi-Fi
Wi-Fi
กดปุ่ ม ID SET ทีแ
่ ผงดานหลั
้
งของ Soundbar เป็ น
้
วิธีการปิ ดใชงานพอร์
ต
Bluetooth
เวลา 30 วินาทีเพือ
่ เปิ ด/ปิ ด Wi-Fi
กดปุ่ ม NETWORK ทีแ
่ ผงดานหลั
้
งของ Soundbar
้
วิธีการปิ ดใชงานพอร์
ต
เป็ นเวลา 30 วินาทีเพือ
่ เปิ ด/ปิ ดบลูทธู
THA - 28
© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทวโลก
่ั
ั ซุง ติดต่อสอบถามไดที
หากมีคา� แนะน�าหรือขอสงสั
้
ยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
้ ่ SAMSUNG Customer Contact centre
Area
Contact Centre 
Web Site
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SINGAPORE
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786 (All Product)
0800 6 726 786
www.samsung.com/nz/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
LAOS
+856-214-17333
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw/support
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
NEPAL
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
AH68-03037G-00
www.samsung.com/in/support
AH68-03037G-00
Download PDF

advertising