Samsung 220 W 2.1 Ch Flat Soundbar HW-K430 คู่มือการใช้

Samsung 220 W 2.1 Ch Flat Soundbar HW-K430 คู่มือการใช้ | Manualzz
HW-K430
้
คูม
่ อ
ื การใชงาน
ทุกจ ินตนาการล ้วนเป็ นจริงได ้
้ ผลิตภัณฑ์ซม
ั ซุงชิน
้ นี้
ขอขอบพระคุณทีเ่ ลือกซือ
หากต ้องการได ้รับบริการทีส
่ มบูรณ์ยงิ่ ขึน
้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณทีเ่ ว็บไซต์
www.samsung.com/register
เริม
่ ต้นใชง้ าน
คุณสมบัต ิ
ข ้อมูลความปลอดภัย
ค�ำเตือนเพือ
่ ความปลอดภ ัย
เพือ
่ ลดความเสีย่ งของการเกิดไฟฟ้ าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด ้านหลัง) ออก
ิ้ ส่วนใดทีผ
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ู ้ใช ้สามารถซ่อมแซมได ้ด ้วยตนเอง การซ่อมแซมควรกระท�ำโดยช่างผู ้เชีย่ วชาญเท่านัน
้
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าภายในอุปกรณ์นม
ี้ ไี ฟฟ้ าแรงสูง
้ ส่วนภายใน
ซึง่ เป็ นอันตราย หากมีการสัมผัสกับชิน
ใดๆ ของอุปกรณ์นี้
ข้อควรระว ัง
อาจเกิดไฟฟ้าช็ อค
อย่าเปิ ดออก
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าข ้อมูลส�ำคัญเกีย่ วกับการใช ้งาน
และการบ�ำรุงรักษาถูกจัดส่งมาพร ้อมผลิตภัณฑ์นี้
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าไม่ต ้องมีการเชือ่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
่ ความปลอดภัย
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าแรงดันไฟฟ้ าทีใ่ ช ้เครือ
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าแรงดันไฟฟ้ าทีใ่ ช ้เครือ
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
ข ้อควรระวัง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช ้งาน: สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งให ้ผู ้ใช ้อ่านคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้เพือ
่ ดูข ้อมูลด ้านความ
ปลอดภัยทีเ่ กีย่ วข ้องเพิม
่ เติม
้
ค�ำเตือน : เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้ าช็อต ระวังอย่าให ้เครือ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
ข้อควรระว ัง : เพือ
่ ป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าช็อต เสียบปลั๊กขาแบนด ้านกว ้างเข ้ากับช่องเสียบด ้านกว ้างและเสียบเข ้าให ้แน่น
่ มต่อกับเต ้ารับไฟ AC ทีม
• ผลิตภัณฑ์นค
ี้ วรเชือ
่ ก
ี ารติดตัง้ สายดินป้ องกันเสมอ
• หากต ้องการตัดกระแสไฟในเครือ
่ ง ต ้องดึงปลั๊กออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าหลัก ดังนัน
้ ปลั๊กไฟหลักควรอยูใ่ นต�ำแหน่งทีพ
่ ร ้อมให ้
ด�ำเนินการได ้
ข้อควรระว ัง
• อย่าให ้ผลิตภัณฑ์นถ
ี้ ก
ู ละอองน�้ ำหรือหยดน�้ำ อย่าวางวัตถุทบ
ี่ รรจุน�้ำ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
• ในการปิ ดผลิตภัณฑ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณต ้องดึงปลั๊กไฟออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ ปลั๊กไฟจึงต ้องเข ้าถึงได ้อย่างง่ายดาย
และพร ้อมใช ้งานตลอดเวลา
2
เริม
่ ต้นใชง้ าน
้ งต้น
ข้อควรระว ังเบือ
THA
ปอนด์
68.6 mm
ปอนด์
99.1mm
99.1mm
ปอนด์
99.1mm
ปอนด์
โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ ้านของคุณสอดคล ้องตามข ้อก�ำหนดด ้านพลังงานทีแ
่ สดงบนสติ๊ กเกอร์ระบุกระแสไฟที่
อยูด
่ ้านหลังผลิตภัณฑ์ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรับ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดยมีพน
ื้ ทีว่ า่ งรอบตัวเครือ
่ ง
อย่างเพียงพอเพือ
่ การระบายอากาศ 7-10 ซม. ตรวจดูให ้แน่ใจว่าไม่มส
ี งิ่ ใดปิ ดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครือ
่ งบน
เครือ
่ งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
ื่ ทีอ
่ าจร ้อนได ้ เครือ
่ งนีไ้ ด ้รับการออกแบบมาเพือ
่ การใช ้งานอย่างต่อเนือ
่ ง ในการปิ ดเครือ
่ งอย่าง
สมบูรณ์ ถอดปลั๊กไฟออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง ถอดปลั๊กเครือ
่ ง หากคุณตัง้ ใจทีจ่ ะทิง้ เครือ
่ งไว ้โดยไม่ใช ้งานเป็ นระยะเวลานาน
ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ให ้ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจาก
เต ้ารับไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่างฟ้ าแลบอาจท�ำให ้
เครือ
่ งเสียหายได ้
อย่าให ้ตัวเครือ
่ งถูกแสงแดดหรือแหล่งความร ้อนอืน
่ โดยตรง
เพราะอาจท�ำให ้เครือ
่ งร ้อนจัดและท�ำงานผิดปกติได ้
้ (เช่น แจกันใส่น�้ำ) และความ
วางเครือ
่ งให ้ห่างจากความชืน
ร ้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์สร ้างสนามแม่เหล็กหรือ
สนามไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วามแรงสูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่าย
ไฟ AC หากเครือ
่ งท�ำงานผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได ้รับ
การออกแบบมาเพือ
่ ใช ้งานทางอุตสาหกรรม ใช ้ผลิตภัณฑ์นี้
ส�ำหรับการใช ้งานส่วนตัวเท่านัน
้ การควบแน่นอาจเกิดขึน
้ หาก
ผลิตภัณฑ์ถก
ู จัดเก็บในบริเวณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ หากมีการขนย ้าย
เครือ
่ งในระหว่างฤดูหนาว ให ้รอประมาณ 2 ชัว่ โมงจนกว่าตัว
เครือ
่ งจะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติกอ
่ นใช ้
แบตเตอรีท
่ ใี่ ช ้กับผลิตภัณฑ์นป
ี้ ระกอบด ้วยสารเคมีทเี่ ป็ น
อันตรายต่อสภาพแวดล ้อม อย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นถังขยะบ ้าน
ทัว่ ไป โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นกองไฟ อย่าท�ำให ้เกิดการ
ลัดวงจร รือ
้ หรือท�ำให ้แบตเตอรีร่ ้อนจัด อาจเกิดอันตรายจาก
การระเบิด ถ ้าเปลีย
่ นแบตเตอรีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง เปลีย
่ นแบตเตอรี่
โดยใช ้แบตเตอรีป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือเทียบเท่ากัน
ค�ำเตือน อย่ากลืนกินแบตเตอรี่ เนือ
่ งจากอาจท�ำให ้เกิดแผลไหม ้จากสารเคมี
[รีโมทคอนโทรลทีใ่ ห ้มา] ผลิตภัณฑ์นม
ี้ แ
ี บตเตอรีเ่ ซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม
หากกลืนแบตเตอรีเ่ ซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจท�ำให ้เกิดแผลไหม ้ภายในอย่างรุนแรงภายในเวลา
เพียง 2 ชัว่ โมงเท่านัน
้ และอาจท�ำให ้เสียชีวต
ิ ได ้ เก็บแบตเตอรีใ่ หม่และแบตเตอรีใ่ ช ้แล ้วให ้พ ้นมือเด็ก หากช่อง
ใส่แบตเตอรีป
่ ิ ดไม่สนิท ควรหยุดใช ้ผลิตภัณฑ์และเก็บให ้พ ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรีล
่ งคอหรือแบตเตอรีอ
่ ยู่
ภายในส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกาย ควรไปพบแพทย์ทน
ั ที
3
เริม
่ ต้นใชง้ าน
สารบัญ
2 คุณสมบ ัติ
ั
25 ฟังก์ชน
2
ข้อมูลความปลอดภ ัย
ั
25 โหมดสญญาณเข้
า
5
สิง่ ทีบ
่ รรจุในกล่อง
26 Bluetooth
6 ค�ำอธิบาย
30 อ ัพเดตซอฟต์แวร์
6
แผงด้านหน้า / ด้านขวา
32 การแก้ไขปัญหา
7
แผงด้านล่าง
32 การแก้ไขปัญหา
8
รีโมทคอนโทรล
11 การติดตงั้
33 ภาคผนวก
33 ข้อมูลจ�ำเพาะ
11 การติดตงั้ Soundbar
11
การติดตัง้ ขาแขวนแบบติดผนัง
15
การปลด Soundbar ออกจากก�ำแพง
ื่ มต่อ
16 การเชอ
ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใช ้งานนีม
้ ใี ห ้เพือ
่
การอ ้างอิงเท่านัน
้ และอาจแตกต่างจากข ้อมูลทีป
่ รากฏ
ในผลิตภัณฑ์จริง
ั ฟเฟอร์
่ มต่อซบวู
16 การเชือ
่ มต่อ SWA-8000S
18 การเชือ
(จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
่ มต่อก ับทีว ี
20 การเชือ
20
่ มต่อกับทีวโี ดยใช ้สายดิจต
การเชือ
ิ อลออปติคล
ั
21
TV SoundConnect
่ มต่อก ับอุปกรณ์ภายนอก
22 การเชือ
22
สายเสียงออปติคล
ั หรืออนาล็อก
23
USB
4
เริม
่ ต้นใชง้ าน
สงิ่ ทีบ
่ รรจุในกล่อง
THA
ก่อนอ่านคูม
่ อ
ื การใชง้ าน
โปรดอ่านค�ำศัพท์เฉพาะต่อไปนีก
้ อ
่ นอ่านคูม
่ อ
ื การใช ้งาน
++ไอคอนทีใ่ ชใ้ นคูม
่ อ
ื นี้
ไอคอน
ข้อมูล
ข้อควรระว ัง
หมายเหตุ
ค�ำจ�ำก ัดความ
ั ไม่ท�ำงาน หรือการตัง้ ค่าอาจถูกยกเลิก
แสดงสถานการณ์ทฟ
ี่ ั งก์ชน
ั ได ้
แสดงเคล็ดลับหรือค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับหน ้า ซึง่ ช่วยให ้คุณใช ้งานฟั งก์ชน
ตรวจดูอป
ุ กรณ์เสริมทีจ่ ด
ั ให ้มาด ้านล่าง
รีโมทคอนโทรล /
แบตเตอรีล
่ เิ ธียม
(3V : CR2032)
A
สายออปติค ัล
สกรูยด
ึ : 2 ต ัว
ต ัวแปลงไฟฟ้า
(ต ัวเครือ
่ ง)
สายไฟ : 2 ต ัว
B
A-TYPE : 616mm
B-TYPE : 360mm
CENTER LINE
B
A
ต ัวน�ำร่องส�ำหร ับการยึดติดก�ำแพง
สกรู : 2 ต ัว
แขนยึดก�ำแพงด้านซ้าย
●● ภาพอุปกรณ์เสริมอาจต่างจากภาพประกอบด ้านบนเล็กน ้อย
5
ต ัวแปลงไฟฟ้า
(ต ัวเครือ
่ ง)
สาย Micro USB ส�ำหร ับอะ
แดปเตอร์ USB
แขนยึดก�ำแพงด้านขวา
ค�ำอธิบาย
ค�ำอธิบาย
แผงด ้านหน ้า / ด ้านขวา
1 ปุ่ม
/
(ความด ังเสียง)
ควบคุมระดับเสียงค่าทีแ
่ สดงเป็ นตัวเลขของระดับเสียงจะปรากฏ
ในจอแสดงผลด ้านหน ้า
2 ปุ่ม
ั
(แหล่งสญญาณ)
เลือกการน� ำเข ้าสัญญาณแบบ D.IN, AUX, BT, TV, USB
●● ขณะเปิ ดเครือ
่ ง ให ้กดปุ่ ม
นานกว่า 3 วินาทีเพือ
่ ตัง้
ค่าให ้ปุ่ มท�ำงานเหมือนกับปุ่ ม
(ปิ ดเสียง) หากต ้องการ
ยกเลิกการตัง้ ค่าปุ่ ม
(ปิ ดเสียง) กดปุ่ ม
นานกว่า
3 วินาทีอก
ี ครัง้
ด้านขวา
2
3 ปุ่ม
(เปิ ด/ปิ ด)
1
เปิ ดและปิ ดเครือ
่ ง
3
หน้าจอ
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
แสดงโหมดปั จจุบน
ั
●● เมือ
่ เสียบสายไฟ AC ปุ่ มเปิ ดปิ ดจะท�ำงานใน 4-6 วินาที
●● เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งนี้ จะมีการหน่วง 4-5 วินาทีกอ
่ นทีเ่ สียงจะดังออกมา
●● หากคุณต ้องการเพลิดเพลินกับเสียงจากระบบ Soundbar เท่านัน
้ คุณต ้องปิ ดล�ำโพงทีวใี นเมนูการตัง้ ค่าเสียงของทีว ี
ของคุณ โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผู ้ใช ้ทีใ่ ห ้มากับทีวข
ี องคุณ
6
ค�ำอธิบาย
แผงด ้านล่าง
THA
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
่ มต่อสัญญาณออกดิจต
เชือ
ิ อล(ออพติคล
ั ) ของอุปกรณ์
ภายนอก
(พอร์ต Micro USB)
คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์หน่วยความจ�ำ USB ได ้
่ มต่อกับอุปกรณ์หน่วยความจ�ำ Micro USB หรือ
หากเชือ
สาย USB ส�ำหรับอะแดปเตอร์ USB
โปรดดูรายละเอียดของสาย USB ส�ำหรับอะแดปเตอร์ USB
ทีห
่ น ้า 23
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
AUX IN
่ มต่อสัญญาณออกอะนาล็อกของอุปกรณ์ภายนอก
เชือ
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
ฉลาก
DC 24V
(แหล่งจ่ายไฟในต ัว)
DC 24V
เสียบช่องเสียบอะแดปเตอร์ DC เข ้ากับช่องเสียบแหล่งจ่ายไฟ จาก
นัน
้ เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ AC กับเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง
●● จับทีป
่ ลั๊กเมือ
่ ถอดสายไฟของอะแดปเตอร์ AC จากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง อย่าดึงสาย
่ มต่อเครือ
่ มต่อระหว่างส่วนประกอบทัง้ หมดจะเสร็จ
●● อย่าเชือ
่ งนีห
้ รือส่วนประกอบอืน
่ ๆ กับเต ้ารับไฟจนกว่าการเชือ
สมบูรณ์
●● ตรวจดูให ้ตัวแปลงไฟฟ้ าวางราบกับโต๊ะหรือพืน
้ หากตัวแปลงไฟฟ้ าแขวนห ้อยอยูแ
่ ละสายไฟเข ้าอยูด
่ ้านบน น�้ ำหรือ
สิง่ อืน
่ ๆอาจเข ้าไปท�ำความเสียหายและท�ำให ้ตัวแปลงไฟฟ้ าช�ำรุดได ้
7
ค�ำอธิบาย
รีโมทคอนโทรล
SOURCE
่ มต่อกับ Soundbar
กดเพือ
่ เลือกแหล่งสัญญาณทีเ่ ชือ
ปิ ดเสียง
คุณสามารถลดระดับเสียงอยูท
่ ี่ 0 ด ้วยการกดปุ่ ม
กดอีกครัง้ เพือ
่ เปิ ดเสียงใหม่ในระดับเสียงก่อนหน ้า
เล่นซ�ำ้
ั เล่นซ�ำ้ ระหว่างการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ USB
คุณสามารถตัง้ ค่าฟั งก์ชน
OFF - REPEAT : ยกเลิกการเล่นซ�ำ้
TRACK - REPEAT : เล่นแทร็คซ�ำ้ ๆ
ALL - REPEAT : เล่นแทร็คทัง้ หมดซ�ำ้ ๆ
่
RANDOM - REPEAT : เล่นแทร็คในล�ำดับแบบสุม
(แทร็คทีเ่ ล่นแล ้วอาจเล่นซ�ำ้ อีกครัง้ )
ข้ามเดินหน้า
หากมีไฟล์มากกว่าหนึง่ รายการบนอุปกรณ์ทค
ี่ ณ
ุ ก�ำลังเล่นอยู่ และคุณกดปุ่ ม ]
ไฟล์ถด
ั ไปจะถูกเลือก
Bluetooth POWER
ั Bluetooth
กดปุ่ ม Bluetooth POWER บนรีโมทเพือ
่ เปิ ดและปิ ดฟั งก์ชน
POWER On ดูหน ้า 22 และ 27 ส�ำหรับรายละเอียด
SOUND
ระบบเสียงรอบทิศทาง ท�ำให ้ระบบเสียงมีความลึกและแผ่เป็ นวงกว ้าง กดทีป
่ ม
ุ่
SOUND ซ�ำ้ ๆเพือ
่ ตัง้ ค่า ระบบเสียงรอบทิศทาง :
ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND
ั่ Auto Power Link
กดค ้างไว ้ทีป
่ ม
ุ่  ประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ดฟั งก์ชน
OFF - POWER LINK, ON - POWER LINK
* Auto Power Link
่ มต่อผ่านช่องเสียบออพติ
ซิงโครไนซ์ Soundbar กับแหล่งสัญญาณออพติคล
ั ทีเ่ ชือ
คัล เพือ
่ ให ้ระบบเปิ ดโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ คุณเปิ ดทีว ี (ดูหน ้า 20)
ั่ Auto Power Link สามารถใช ้งานได ้ในโหมด D.IN เท่านัน
ฟั งก์ชน
้
SOUND EFFECT
คุณสามารถเลือกได ้จาก 6 โหมดเสียง - STANDARD (เสียงด ัง้ เดิม), MUSIC,
CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE และ NIGHT - ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทแหล่ง
สัญญาณทีค
่ ณ
ุ ต ้องการรับฟั ง
เลือกโหมด STANDARD หากคุณต ้องการเพลิดเพลินกับเสียงดัง้ เดิม
่ ั DRC (Dynamic Range Control)
* ฟงั ก์ชน
ให ้คุณสามารถใช ้การควบคุมช่วงไดนามิกกับระบบ Dolby Digital ได ้
กดปุ่ ม SOUND EFFECT ค ้างไว ้ประมาณ 5 วินาทีในโหมด STANDBY เพือ
่ เปิ ดหรือ
ั่ DRC
ปิ ดฟั งก์ชน
8
ค�ำอธิบาย
เปิ ด/ปิ ด
เปิ ดและปิ ดเครือ
่ ง
เล่น/หยุดชว่ ั คราว
กดปุ่ ม p เพือ
่ หยุดการเล่นไฟล์ชวั่ คราว
กดปุ่ ม p อีกครัง้ เพือ
่ เล่นไฟล์ทเี่ ลือก
ข้ามถอยหล ัง
หากมีไฟล์มากกว่าหนึง่ รายการบนอุปกรณ์ทค
ี่ ณ
ุ ก�ำลังเล่นอยู่ และคุณกดปุ่ ม [
ไฟล์กอ
่ นหน ้าจะถูกเลือก
SOUND CONTROL
กดเพือ
่ เลือก TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL, AUDIO SYNC,
REAR SPEAKER หรือ REAR LEVEL
จากนัน
้ ใช ้ปุ่ ม  หรือ  เพือ
่ ปรับ TREBLE หรือ BASS จาก -6 ถึง +6 และ
SUBWOOFER LEVEL จาก -12, -6 ถึง +6
กดปุ่ ม SOUND CONTROL ค ้างไว ้ ประมาณ 5 วินาทีเพือ
่ ปรับเสียงส�ำหรับแต่ละย่าน
ความถี่ โดย 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz และ 10KHz เป็ นย่าน
ความถีท
่ เี่ ลือกได ้และปรับค่าได ้ตัง้ แต่ -6 ~ +6
่ มต่อกับทีวด
หาก Soundbar ถูกเชือ
ี จิ ต
ิ อลและภาพไม่ตรงกันกับเสียง ให ้กดปุ่ ม
SOUND CONTROL เพือ
่ ซิงค์เสียงกับภาพ ใช ้ปุ่ ม  หรือ  เพือ
่ ตัง้ เวลาหน่วงเสียง
ั Audio Sync
ระหว่าง 0 ms ~ 300 ms ในโหมด USB โหมดทีว ี และโหมด BT ฟั งก์ชน
อาจไม่ท�ำงาน
หากต ้องการเปิ ดหรือปิ ดเสียงของล�ำโพงหลัง ให ้เลือก REAR SPEAKER ในการตัง้ ค่า
จากนัน
้ ปรับความดังเสียงระหว่าง OFF-RS ถึง ON-RS โดยใช ้ปุ่ ม  หรือ 
หากต ้องการควบคุมความดังของล�ำโพงหลัง ให ้เลือก REAR LEVEL ในการตัง้ ค่าเสียง
จากนัน
้ ปรับความดังเสียงระหว่าง RS -6~ ถึง +6 โดยใช ้ปุ่ ม  หรือ 
่ มต่อกับ SWA-8000S เท่านัน
●● โหมด REAR SPEAKER และ REAR LEVEL จะใช ้งานได ้เมือ
่ เชือ
้ (จ�ำหน่ายแยก
กัน)
่ มต่อจาก SWA-8000S REAR SPEAKER และ REAR LEVEL จะยังแสดงอยู่ แต่จะไม่สามารถ
-- หากตัดการเชือ
ั่ ได ้
ใช ้งานฟั งก์ชน
●● ใช ้งานทีวโี ดยใช ้รีโมทคอนโทรลของทีว ี
9
THA
ปร ับระด ับเสียง
ปรับระดับเสียงของเครือ
่ ง
ค�ำอธิบาย
++การควบคุม Soundbar โดยใชร้ โี มตคอนโทรลทีวข
ี องคุณ
1. กดปุ่ ม
SOUND ค ้างไว ้อย่างน ้อย 5 วินาทีโดยเปิ ด Soundbar ด ้วย
2. "ON - TV REMOTE" จะปรากฏขึน
้ ในจอแสดงผลของ Soundbar
3. ในเมนูของทีว ี ตัง้ ค่าล�ำโพงของทีวใี ห ้เป็ นล�ำโพงภายนอก
ั่ ปุ่ มทัง้ หมดไม่สามารถใช ้งานได ้ยกเว ้นปุ่ ม VOL +/- และปุ่ ม
ในฟั งก์ชน
(ปิ ดเสียง)
เมนูของทีวอ
ี าจแตกต่างกันไปในแต่ละยีห
่ ้อและรุน
่ ดูข ้อมูลเพิม
่ เติมทีค
่ ม
ู่ อ
ื การใช ้งานของทีว ี
ั นีจ
ฟั งก์ชน
้ ะไม่สามารถใช ้งานได ้เมือ
่ Soundbar อยูใ่ นโหมด TV SoundConnect
ั่ นีไ้ ด ้:
ยีห
่ ้อทีใ่ ช ้งานฟั งก์ชน
-- VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
ั่ นีอ
-- ฟั งก์ชน
้ าจใช ้ไม่ได ้กับรีโมตของทีวค
ี ณ
ุ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ยีห
่ ้อของรีโมต
ั่ นี้ กดทีป
●● หากต ้องการปิ ดการใช ้งานฟั งก์ชน
่ ม
ุ่
SOUND เป็ นเวลา 5 วินาที
"OFF - TV REMOTE" ปรากฏจอแสดงผลของ Soundbar
●●
●●
●●
●●
การติดตงแบตเตอรี
ั้
ใ่ นรีโมทคอนโทรล
1. ใช ้เหรียญทีเ่ หมาะสมหมุนฝาครอบ
แบตเตอรีข
่ องรีโมทคอนโทรลทวน
ิ
เข็มนาฬกาเพื
อ
่ ถอดฝาครอบออก
ตามทีแ
่ สดงในภาพด ้านบน
2. ใส่แบตเตอรีล
่ เิ ธียม 3V โดยให ้ขัว้
บวก (+) หันขึน
้ ด ้านบน ขณะทีใ่ ส่
แบตเตอรี่ วางฝาครอบทับและจัดให ้
เครือ
่ งหมาย '●' ขนานกันตามทีแ
่ สดง
ในภาพด ้านบน
10
3. ใช ้เหรียญทีเ่ หมาะสมหมุน
ฝาครอบแบตเตอรีข
่ อง
ิ
รีโมทคอนโทรลตามเข็มนาฬกา
จนกว่าจะเข ้าที่
การติดตงั้
การติดตัง้
การติดตัง้ SOUNDBAR
THA
การติดตงขาแขวนแบบติ
ั้
ดผน ัง
++ข้อควรระว ังในการติดตงั้
●● ติดตัง้ บนผนังแนวตัง้ เท่านัน
้
้ สูง หรือผนังทีไ่ ม่สามารถรับน�้ ำหนักของเครือ
●● ส�ำหรับการติดตัง้ หลีกเลีย
่ งบริเวณทีอ
่ ณ
ุ หภูมห
ิ รือความชืน
่ งได ้
●● ตรวจสอบความแข็งแรงของผนัง หากผนังไม่แข็งแรงเพียงพอทีจ่ ะรองรับอุปกรณ์ ให ้เสริมความแข็งแรงของผนัง หรือติดตัง้
อุปกรณ์บนผนังอืน
่ ทีส
่ ามารถรองรับน�้ ำหนักของอุปกรณ์ได ้
้ และใช ้สกรูยด
●● ซือ
ึ หรือพุกทีเ่ หมาะสมกับผนังทีค
่ ณ
ุ มี (แผ่นฝ้ า แผ่นโลหะ ผนังไม ้ ฯลฯ)
หากเป็ นไปได ้ ติดสกรูพยุงในโครงผนัง
้ สกรูตด
●● ซือ
ิ ผนังตามประเภทและความหนาของผนังทีค
่ ณ
ุ จะติดตัง้ Soundbar
-- เส ้นผ่านศูนย์กลาง : M5
-- ความยาว : แนะน� ำ L 35 มม. หรือยาวกว่า
่ มต่อเครือ
●● เชือ
่ งกับอุปกรณ์ภายนอกด ้วยสายเคเบิลก่อนติดตัง้ เครือ
่ งบนผนัง
●● โปรดแน่ใจว่าเครือ
่ งปิ ดอยู่ และถอดปลั๊กก่อนการติดตัง้ มิฉะนัน
้ อาจถูกไฟฟ้ าดูดได ้
5 ซม. หรือมากกว่า
1. วาง ต ัวน�ำร่องส�ำหร ับการยึดติดก�ำแพง ทาบกับพืน
้ ผิวของก�ำแพง
• ต ัวน�ำร่องส�ำหร ับการยึดติดก�ำแพง จะต ้องอยูใ่ นระดับทีพ
่ อดี
• หากทีวต
ี ด
ิ ตัง้ อยูบ
่ นผนัง ให ้ติดตัง้ Soundbar ไว ้ใต ้ทีวโี ดยห่างจากทีวอ
ี ย่างน ้อย 5 ซม.
11
การติดตงั้
A
B
B
A-TYPE : 616mm
B-TYPE : 360mm
CENTER LINE
A
เส้นผ่าศูนย์กลาง
2. จัดวาง เส้นผ่าศูนย์กลาง ของแผ่นกระดาษกับศูนย์กลางของทีวข
ี องคุณ (หากคุณต ้องการยึดติด Soundbar ไว ้ด ้านล่างทีว ี
ของคุณ) จากนัน
้ ยึด ต ัวน�ำร่องส�ำหร ับการยึดติดก�ำแพง ไว ้บนก�ำแพงโดยใช ้เทปกาว
●● หากคุณไม่ยด
ึ ติดไว ้ทีด
่ ้านล่างของทีว ี ให ้วาง เส้นผ่าศูนย์กลาง ไว ้ตรงกลางของบริเวณทีจ่ ะติดตัง้
A
B
CENTER LINE
A-TYPE : 616mm
B-TYPE : 360mm
B
B
A
CENTER LINE
3. กดปลายปากกาหรือปลายของดินสอแหลมลงไปทีศ
่ น
ู ย์กลางของรูปภาพ B-TYPE ทีป
่ ลายทัง้ สองด ้านของตัวน� ำร่องเพือ
่ ท�ำ
เครือ
่ งหมายส�ำหรับการเจาะเพือ
่ ใส่สกรู จากนัน
้ เอา ต ัวน�ำร่องส�ำหร ับการยึดติดก�ำแพง ออก
4. ใช ้สว่านขนาดพอเหมาะเจาะรูบนก�ำแพงตรงต�ำแหน่งทีท
่ �ำเครือ
่ งหมายเอาไว ้
●● หากเครือ
่ งหมายไม่ตรงกับต�ำแหน่งของสลักเกลียว ให ้คุณเสียบสลักเกลียวสมอหรือสลักเกลียวมอลลีท
่ ข
ี่ นาดพอ
เหมาะลงไปในรูกอ
่ นทีจ่ ะเสียบสกรูลงไป หากคุณใช ้สลักเกลียวสมอหรือสลักเกลียวมอลลี่ โปรดดูให ้แน่ใจว่ารูทค
ี่ ณ
ุ
เจาะมีขนาดใหญ่พอส�ำหรับสลักเกลียวสมอหรือสลักเกลียวมอลลีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ใช ้
12
การติดตงั้
THA
5. ดันสกรู (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) ลงไปใน สกรูยด
ึ แต่ละตัว จากนัน
้ ขันสกรูลงในรูเสียบสกรูให ้แน่น
6. ใช ้ สกรู (M4 x L12) จ�ำนวนสองตัวเพือ
่ ยึด แขนยึดก�ำแพงด้านซ้ายและขวา ติดกับส่วนล่างของ Soundbar เพือ
่ ให ้
สามารถขันสกรูได ้แน่นพอดี ให ้จัดแนวส่วนนูนบน Soundbar ให ้ตรงกับรูบนแขนยึด
ด้านหลังของ Soundbar
ด้านขวาสุดของ Soundbar
●● ขณะประกอบ โปรดดูให ้แน่ใจว่าส่วนทีใ่ ช ้แขวนผนังของ แขนยึดก�ำแพง หันไปทางด ้านหลัง
แขนยึดก�ำแพงด้านขวา
แขนยึดก�ำแพงด้านซ้าย
●● แขนยึดก�ำแพงด ้านซ ้ายและขวาจะมีรป
ู ร่างแตกต่างกัน ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าแขนยึดก�ำแพงอยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ
่ ก
ู ต ้อง
13
การติดตงั้
7. ติดตัง้ Soundbar พร ้อมด ้วย แขนยึดก�ำแพง โดยการแขวน แขนยึดก�ำแพง ไว ้บน สกรูยด
ึ บนก�ำแพง
●● เอียง Soundbar เล็กน ้อยเพือ
่ ให ้หัวของ สกรูยด
ึ เสียบลงในรูปของ แขนยึดก�ำแพง กด Soundbar ไปตามทิศทาง
ของลูกศรเพือ
่ ท�ำให ้ทัง้ สองฝั่ งแน่นอย่างพอดี
14
การติดตงั้
การปลด SOUNDBAR ออกจากก�ำแพง
1. ในการถอด Soundbar ออกจากก�ำแพง ให ้กดไปตามทิศทางของลูกศร จากนัน
้ ดึงออกมาจากก�ำแพงตามทีแ
่ สดงในรูป
THA
●● อย่าโหนเครือ
่ งทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว ้และหลีกเลีย
่ งการกระทบกระแทกหรือท�ำเครือ
่ งหล่น
●● ยึดเครือ
่ งกับผนังให ้แน่นหนาเพือ
่ ป้ องกันเครือ
่ งตก หากเครือ
่ งตก อาจส่งผลให ้ได ้รับบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย
่ มต่ออยู่ เนือ
●● เมือ
่ ติดตัง้ เครือ
่ งบนผนังแล ้ว โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าเด็กจะไม่ดงึ สายใดๆ ทีเ่ ชือ
่ งจากอาจ ท�ำให ้
เครือ
่ งตกลงมาได ้
●● เพือ
่ ประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตัง้ ขาแขวนติดผนัง ติดตัง้ ระบบล�ำโพงทีด
่ ้านล่างทีวโี ดยให ้อยูห
่ า่ งจากทีวอ
ี ย่างน ้อย
5 ซม. หากทีวต
ี ด
ิ ตัง้ บนผนัง
●● เพือ
่ ความปลอดภัยของคุณ หากคุณไม่ได ้ติดตัง้ เครือ
่ งบนผนัง ให ้ติดตัง้ บนพืน
้ ผิวทีร่ าบเรียบและปลอดภัยโดยมัน
่ ใจ
ว่าเครือ
่ งจะไม่หล่นหรือตก
15
่ มต่อ
การเชือ
่ มต่อ
การเชือ
่ มต่อทัง้ หมดระหว่างส่วน
●● อย่าเสียบสายไฟของผลิตภัณฑ์นห
ี้ รือของทีวข
ี องคุณกับเต ้ารับไฟทีผ
่ นังจนกว่าการเชือ
้
ประกอบต่างๆ จะเสร็จสิน
●● ก่อนการเคลือ
่ นย ้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ปิ ดเครือ
่ งและถอดปลั๊กไฟออกแล ้ว
ื่ มต่อซบ
ั วูฟเฟอร์
การเชอ
ั ฟเฟอร์โดยอ ัตโนม ัติ
ื่ มต่อซบวู
การเชอ
่ มต่อของซับวูฟเฟอร์จะได ้รับการตัง้ ค่ามาจากโรงงานและยูนต
่ มกัน (แบบไร ้สาย) โดย
ID การเชือ
ิ หลักกับซับวูฟเฟอร์ควรเชือ
อัตโนมัตเิ มือ
่ เปิ ดใช ้งานยูนต
ิ และซับวูฟเฟอร์
่ มต่อกันอย่างสมบูรณ์แล ้ว ไฟสัญญาณการเชือ
่ มต่อ LED สีนํ้าเงินในซับวูฟเฟอร์จะหยุดกระพริบแล ้วส่อง
• เมือ
่ ซับวูฟเฟอร์เชือ
แสงอย่างต่อเนือ
่ ง โหมดไฟสัญญาณ LED ของซับวูฟเฟอร์แสดงทีด
่ ้านล่างนี:้
1
สีนำ�้ เงิน
2
สีนำ�้ เงิน
กะพริบ
่ มต่ออัตโนมัตไิ ม่เสร็จสมบูรณ์
การเชือ
3
สีนำ�้ เงิน
ไม่ตด
ิ สว่าง
a.ปลั๊กไฟเสียบเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ หากไม่ ให ้เสียบปลั๊กไฟเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟ
b.หากเสียบสายไฟได ้ถูกต ้องแล ้ว ให ้เช็คทีย
่ น
ู ต
ิ หลักของ Soundbar
หากยูนต
ิ หลักของ Soundbar ปิ ดอยู่ (อยูใ่ นโหมดสแตนด์บาย) ซับวูฟเฟอร์จะอยูใ่ นโหมดสแตนด์
บายด ้วย และไฟ LED สีน�้ำเงินจะไม่ตด
ิ
่ มต่ออัตโนมัตเิ สร็จสมบูรณ์
การเชือ
ั ฟเฟอร์ดว้ ยตนเอง
ื่ มต่อซบวู
การเชอ
หากไฟ LED สีนํ้าเงินไม่หยุดกระพริบเมือ
่ เปิ ดยูนต
ิ หลักและซับวูฟเฟอร์ โปรดตัง้ ค่า ID ตามขัน้ ตอนด ้านล่างดังต่อไปนี้
●● สิง่ ส�ำคัญ: ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ให ้ใส่ถา่ นให ้รีโมตก่อน ดูขน
ั ้ ตอนได ้ทีห
่ น ้า 10
16
่ มต่อ
การเชือ
่ มต่อ
ไฟส ัญญาณการเชือ
THA
1. เสียบสายไฟของตัวเครือ
่ งหลักและซับวูฟเฟอร์เข ้ากับเต ้ารับไฟ AC ทีผ
่ นัง
2. กดปุ่ ม ID SET ทีด
่ ้านหลังของซับวูฟเฟอร์ด ้วยวัสดุปลายแหลมขนาดเล็กเป็ นเวลา 5 วินาที
่ มโยง (LED สีน�้ำเงิน) บนซับวูฟเฟอร์จะกะพริบถีๆ่
• ไฟแสดงสถานะการเชือ
3. ระหว่างทีต
่ วั เครือ
่ งปิ ด กด
(ปิ ดเสียง) บนรีโมทคอนโทรลค ้างไว ้ 5 วินาที
4. ข ้อความ ID SET จะปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar
่ มโยง ให ้เปิ ดเครือ
5. ในการยืนยันการเชือ
่ งระหว่างทีไ่ ฟ LED สีน�้ำเงินของซับวูฟเฟอร์กะพริบ
่ มโยงกันแล ้ว (เชือ
่ มต่อแล ้ว)
• ขณะนีต
้ วั เครือ
่ งและซับวูฟเฟอร์ควรเชือ
• ไฟสัญญาณ LINK (ไฟ LED สีนํ้าเงิน) ในซับวูฟเฟอร์ควรส่องแสงอย่างต่อเนือ
่ งโดยทีไ่ ม่กระพริบ
่ งแสงสีนํ้าเงินอย่างต่อเนือ
่ มต่อล ้มเหลว ปิ ดยูนต
• หากไฟสัญญาณ LINK ไม่สอ
่ ง หมายความว่ากระบวนการการเชือ
ิ หลัก
แล ้วเริม
่ ต ้นใหม่ตงั ้ แต่ขน
ั ้ ตอนที่ 2
• คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจากซับวูฟเฟอร์ไร ้สายได ้โดยการเลือก เอฟเฟ็ กต์เสียง (ดูหน ้า 8)
●● ก่อนการเคลือ
่ นย ้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ปิ ดเครือ
่ งและถอดปลั๊กไฟออกแล ้ว
●● หากคุณใช ้อุปกรณ์ทใี่ ช ้คลืน
่ ความถี่ (2.4GHz) เดียวกับ Soundbar ใกล ้กับ Soundbar คลืน
่ รบกวนอาจท�ำให ้เกิด
เสียงรบกวนขึน
้ ได ้
●● ระยะห่างในการส่งข ้อมูลของสัญญาณแบบไร ้สายระหว่างเครือ
่ งหลักกับเครือ
่ งอืน
่ อยูท
่ ป
ี่ ระมาณ 10 ม. แต่อาจแตก
ต่างจากนีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั สภาพแวดล ้อมในการใช ้งานของคุณ
้
หากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ ผนังโลหะอยูร่ ะหว่างตัวเครือ
่ งกับซับวูฟเฟอร์ไร ้สาย ระบบอาจไม่ท�ำงานอย่างสิน
เชิง เนือ
่ งจากสัญญาณ ไร ้สายไม่สามารถแทรกผ่านโลหะได ้
่ มต่อแบบไร ้สาย ให ้ปฏิบต
่ มต่อ
●● หากตัวเครือ
่ งไม่ท�ำการเชือ
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอน 1-5 ในหน ้าก่อนหน ้า เพือ
่ รีเซ็ตการเชือ
ระหว่างตัวเครือ
่ งกับซับวูฟเฟอร์ไร ้สาย
้
●● เสาอากาศรับสัญญาณไร ้สายติดตัง้ อยูใ่ นซับวูฟเฟอร์ไร ้สาย ตัง้ เครือ
่ งให ้ห่างจากน�้ ำและความชืน
●● เพือ
่ ประสิทธิภาพการรับฟั งทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าบริเวณโดยรอบทีต
่ งั ้ ซับวูฟเฟอร์ไร ้สาย ปราศจากสิง่
กีดขวาง
17
่ มต่อ
การเชือ
ื่ มต่อ SWA-8000S
การเชอ
(จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
่ มต่อชุดล�ำโพงด ้านหลังไร ้สายของ Samsung
●● ขยายเป็ นระบบเสียงรอบทิศทางแบบไร ้สายอย่างแท ้จริงด ้วยการเชือ
(SWA-8000S) เข ้ากับ Soundbar (จ�ำหน่ายแยกกัน)
่ มต่อชุดล�ำโพงไร ้สายด ้านหลัง โปรดเชือ
่ มต่อซับวูฟเฟอร์กอ
●● ก่อนเชือ
่ น
่ มต่อโมดูลตัวรับแบบไร ้สายเข ้ากับตัวล�ำโพง
●● ใช ้สายล�ำโพงเพือ
่ เชือ
●● เสียบสายไฟเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟ LED เปิ ดขึน้
1. ในขณะทีย
่ น
ู ต
ิ หลักปิ ดอยู่ (อยูใ่ นโหมด STANDBY) ให ้กด
(ปิ ดเสียง) บนรีโมตคอนโทรลค ้างไว ้ 5 วินาที
2. ข ้อความ ID SET จะปรากฏขึน
้ ในจอแสดงผลของ Soundbar
3. เสียบสายไฟของโมดูลตัวรับสัญญาณแบบไร ้สาย (SWA-8000S) เข ้ากับปลั๊กไฟ
่ มต่อ (ไฟ LED สีนํ้าเงิน) ใน SWA-8000S กระพริบอย่างรวดเร็ว
4. เปิ ด Soundbar ของคุณเมือ
่ ไฟสัญญาณการเชือ
่ มต่อ (ไฟ LED สีนํ้าเงิน) ในซับวูฟเฟอร์และ SWA-8000S ของคุณกระพริบจากนัน
5. เมือ
่ ไฟสัญญาณการเชือ
้ ส่องแสงอย่างต่อ
่ มต่ออย่างสมบูรณ์แล ้ว
เนือ
่ ง หมายความว่า SWA-8000S เชือ
●● นีอ
่ าจใช ้เวลาสองสามนาที
่ มต่อกันแล ้ว Soundbar และโมดูลตัวรับแบบไร ้สายของคุณจะเชือ
่ มต่อกันโดยอัตโนมัตแิ ม ้หลังจากเธอ
●● หลังจากเชือ
เปิ ดและปิ ดเครือ
่ ง
่ มต่อก ับ Soundbar ของคุณ (ไฟ LED เป็นสีแดง) โปรดท�ำการเชือ
่ มต่อตามขน
หากโมดูลต ัวร ับแบบไร้สายไม่ได้เชือ
ั้
ตอนต่อไปนี้
1. ปิ ด Soundbar ของคุณ
2. กดทีป
่ ม
ุ่
(ปิ ดเสียง) บนรีโมตของคุณค ้างไว ้ 5 ถึง 6 วินาทีจนกระทัง่ ข ้อความ ID SET ปรากฏทีส
่ ว่ นแสดงผลของ
Soundbar
3. ตรวจดูให ้โมดูลตัวรับแบบไร ้สายอยูใ่ นสถานะพร ้อม (ไฟ LED เป็ นสีแดง)
4. กดทีป
่ ม
ุ่ ID SET ทีด
่ ้านหลังโดยใช ้เข็มค ้างไว ้ 5 - 6 วินาที จนกระทัง่ ไฟ LINK LED บนโมดูลตัวรับแบบไร ้สายกระพริบ
(เป็ นสีน�้ำเงิน)
5. เปิ ด Soundbar ด ้วยปุ่ ม
บนรีโมตคอนโทรลและรอครูห
่ นึง่ หากไฟ LINK LED ติดอย่างต่อเนือ
่ งโดยไม่กะพริบ (เป็ น
่ มต่อกันเรียบร ้อย
สีน�้ำเงิน) แปลว่าอุปกรณ์ทงั ้ หมดเชือ
18
่ มต่อ
การเชือ
ื่ มต่อล�ำโพงรอบทิศทาง (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
การเชอ
THA
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ล�ำโพงรอบทิศทาง (ซ้าย)
ล�ำโพงรอบทิศทาง (ขวา)
โมดูลต ัวร ับแบบไร้สาย
●● วางล�ำโพงเหล่านีไ้ ว ้ด ้านข ้างของต�ำแหน่งทีค
่ ณ
ุ ใช ้ฟั ง หากไม่พน
ื้ ทีไ่ ม่เพียงพอ ให ้วางล�ำโพงเหล่านีโ้ ดยให ้หันหน ้า
เข ้าหากัน วางล�ำโพงเหนือหูของคุณประมาณ 60 ถึง 90 ซม. โดยให ้หันหน ้าลงมาเล็กน ้อย
่ มต่อโมดูลตัวรับแบบไร ้สายเข ้ากับตัวล�ำโพง
●● ใช ้สายล�ำโพงเพือ
่ เชือ
●● ล�ำโพงแต่ละตัวจะมีป้ายติดอยูท
่ ด
ี่ ้านหลังหรือด ้านล่าง สายแต่ละเส ้นจะมีสายรัดสีเดียวอยูใ่ กล ้ๆ กับบริเวณปลายสาย
จับคูส
่ ายรัดในสายแต่ละเส ้นกับป้ ายทีต
่ ด
ิ อยูก
่ บ
ั ล�ำโพงตามสี จากนัน
้ ต่อสายเข ้ากับล�ำโพง
19
่ มต่อ
การเชือ
ื่ มต่อกับทีว ี
การเชอ
●● สิง่ ส�ำคัญ: ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ให ้ใส่ถา่ นให ้รีโมตก่อน ดูขน
ั ้ ตอนได ้ทีห
่ น ้า 10
้ ายดิจต
ื่ มต่อก ับทีวโี ดยใชส
การเชอ
ิ อลออปติค ัล
สายออพติค ัล
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
AUX IN
1. ต่อแจ็ค DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ใน Soundbar เข ้ากับแจ็ค OPTICAL OUT ของทีวโี ดยใช ้สายดิจต
ิ อล
ออปติคล
ั
2. กดปุ่ ม
ทีด
่ ้านขวาของ Soundbar หรือปุ่ ม SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด D.IN
++Auto Power Link
่ มต่อตัวเครือ
ั เปิ ดอัตโนมัตเิ ป็ น เปิ ด เพือ
หากคุณเชือ
่ งกับทีวด
ี ้วยสายดิจต
ิ อลออพติคล
ั ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
่ ให ้ Soundbar เปิ ดโดย
อัตโนมัตเิ มือ
่ คุณเปิ ดทีว ี
่ มต่อ Soundbar และทีวด
1. เชือ
ี ้วยสายดิจต
ิ อลออปติคล
ั
2. กดปุ่ ม
ทีด
่ ้านขวาของ Soundbar หรือปุ่ ม SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด D.IN
3. กดปุ่ ม  บนรีโมตคอนโทรลค ้างไว ้ 5 วินาทีเพือ
่ เปิ ดหรือปิ ด Auto Power Link
●● Auto Power Link จะตัง้ เป็ นเปิ ดไว ้ตามค่าเริม
่ ต ้น
ั Auto Power Link อาจไม่ท�ำงาน ขึน
่ มต่อ
●● ฟั งก์ชน
้ กับอุปกรณ์ทเี่ ชือ
20
่ มต่อ
การเชือ
TV SOUNDCONNECT
่ มต่อกับทีวซ
ั ซุงทีส
ั TV SoundConnect
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงทีวผ
ี า่ นทาง Soundbar ของคุณทีเ่ ชือ
ี ม
่ นับสนุนฟั งก์ชน
THA
ต่อ
1. เปิ ดทีวแ
ี ละ Soundbar
2. กดปุ่ ม
ทีด
่ ้านขวาของ Soundbar หรือปุ่ ม SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด TV
ั TV SoundConnect หรือไม่ ข ้อความ
3. บนทีว ี จะปรากฏข ้อความถามว่า ต ้องการเปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
้ การเชือ
่ มต่อทีวแ
4. เลือก <ใช่> เพือ
่ เสร็จสิน
ี ละ Soundbar ทางรีโมทคอนโทรลของทีว ี
่ มต่อ TV SoundConnect ล ้มเหลว ให ้เข ้าไปที่ SoundConnect ในเมนูเสียงของ TVแล ้วเลือก
●● หากกระบวนการเชือ
เพิม
่ อุปกรณ์ใหม่ จากนัน
้ ตัง้ เพิม
่ อุปกรณ์ใหม่ ให ้เป็ น เปิ ด จากนัน
้ ลองอีกครัง้
●● การสลับโหมดของ Soundbar จากทีวเี ป็ นโหมดอืน
่ จะตัด TV SoundConnect โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อ Soundbar กับทีวเี ครือ
้ สุดการเชือ
่ มต่อทีม
●● หากต ้องการเชือ
่ งอืน
่ ต ้องสิน
่ อ
ี ยูท
่ น
ั ที
่ มต่อทีท
●● หากต ้องการลบการเชือ
่ �ำอยู่ ให ้กดปุ่ ม p ในรีโมตค ้างไว ้ 5 วินาทีหรือสลับไปเป็ นโหมดอืน
่ หากต ้องการ
่ มต่อกับทีวเี ครือ
เชือ
่ งอืน
่ ให ้ท�ำตามขัน
้ ตอนที่ 1 ถึงขัน
้ ตอนที่ 4 ทีอ
่ ยูด
่ ้านบน
ั TV SoundConnect (SoundShare) ได ้รับการสนับสนุนโดยทีวซ
ั ซุงบางรุน
●● ฟั งก์ชน
ี ม
่ ทีเ่ ปิ ดตัวนับจากปี 2012 ตรวจ
ั TV SoundConnect (SoundShare) หรือไม่ ก่อนเริม
สอบว่าทีวข
ี องคุณสนับสนุนฟั งก์ชน
่ ต ้นใช ้งาน (ส�ำหรับข ้อมูล
เพิม
่ เติม โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช ้งานของทีว)ี
ั ซุงของคุณเปิ ดตัวก่อนปี 2014 โปรดตรวจสอบเมนูการตัง้ ค่า SoundShare
●● หากทีวซ
ี ม
่ มต่ออาจไม่มเี สถียรภาพหรือเสียงอาจขาดหายได ้
●● หากระยะห่างระหว่างทีวก
ี บ
ั Soundbar มากกว่า 10 ม. การเชือ
หากปั ญหานีเ้ กิดขึน
้ ให ้เปลีย
่ นต�ำแหน่งทีว่ างทีวห
ี รือ Soundbar เพือ
่ ให ้อุปกรณ์อยูภ
่ ายในระยะการท�ำงาน จากนัน
้
่ มต่อ TV SoundConnect อีกครัง้
ให ้สร ้างการเชือ
่ มต่อเสียงทีว:ี
●● ช่วงการใช ้งานของการเชือ
-- ช่วงการจับคู:่ ทีแ
่ นะน�ำ: ไม่เกิน 2 ม.
-- ช่วงการใช ้งานทีแ
่ นะน�ำ: ไม่เกิน 10 ม.
●● ปุ่ มเล่น/หยุดชัว่ คราว, ถัดไป และก่อนหน ้า บน Soundbar หรือรีโมทของ Soundbar จะไม่ควบคุมทีว ี
21
่ มต่อ
การเชือ
้ ง
ั Bluetooth POWER On
++การใชฟ
ั ก์ชน
ั Bluetooth POWER On สามารถใช ้ได ้หลังจากคุณเชือ
่ มต่อ Soundbar กับทีวท
ฟั งก์ชน
ี ใี่ ช ้งานร่วมกับ Bluetooth ได ้เป็ นผล
ั Bluetooth POWER On การเปิ ดหรือปิ ดทีวท
่ มต่ออยูจ
ส�ำเร็จแล ้วโดยใช ้ TV SoundConnect เมือ
่ เปิ ดฟั งก์ชน
ี เี่ ชือ
่ ะเป็ นการเปิ ด
หรือปิ ด Soundbar ด ้วยเช่นกัน
่ มต่อทีวก
ั TV SoundConnect
1. เชือ
ี บ
ั Soundbar ของคุณโดยใช ้ฟั งก์ชน
2. กดปุ่ ม Bluetooth POWER บนรีโมทของ Soundbar ข ้อความ ON - BLUETOOTH POWER จะปรากฏบนจอแสดงผล
ของ Soundbar
• ON - BLUETOOTH POWER : Soundbar จะเปิ ดและปิ ดเมือ
่ คุณเปิ ดหรือปิ ดทีว ี
• OFF - BLUETOOTH POWER : Soundbar จะปิ ดเมือ
่ คุณปิ ดทีวเี ท่านัน
้
ั นีไ้ ด ้รับการสนับสนุนจากทีวซ
ั ซุงบางรุน
●● ฟั งก์ชน
ี ม
่ ทีว่ างจ�ำหน่ายตัง้ แต่ปี 2013 เป็ นต ้นมา
ื่ มต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
การเชอ
ี งออปติค ัลหรืออนาล็อก
สายเสย
่ ม
เครือ
่ งนีต
้ ด
ิ ตัง้ ช่องเสียบออพติคล
ั ดิจต
ิ อลเข ้าหนึง่ ช่องและช่องเสียบออดิโออนาล็อกเข ้าหนึง่ ช่อง เพือ
่ ให ้คุณสามารถเชือ
ต่อเครือ
่ งกับอุปกรณ์ภายนอกได ้ 2 ทาง
สายส ัญญาณเสียง
(ไม่ได้ให้มา)
AUX OUT
เครือ
่ งเล่น
BD/DVD/
กล่องเซ็ ตทอป/
เครือ
่ งเล่นเกม
AUX IN
สายออพติค ัล
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
USB (5V 0.5A)
AUX IN
AUX IN
++สาย AUX
่ มต่อต่อ AUX IN (เสียง) ในยูนต
1. เชือ
ิ หลักเข ้ากับแจ็ค AUDIO OUT ของอุปกรณ์แหล่งข ้อมูลโดยใช ้สายเสียง
2. กดปุ่ ม
ทีด
่ ้านขวาของ Soundbar หรือปุ่ ม SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด AUX
++สายออพติค ัล
1. ต่อ DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ในยูนต
ิ หลักเข ้ากับแจ็ค OPTICAL OUT ของอุปกรณ์แหล่งข ้อมูลโดยใช ้สาย
ดิจต
ิ อลออปติคล
ั
2. กดปุ่ ม
ทีด
่ ้านขวาของ Soundbar หรือปุ่ ม SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด D.IN
22
่ มต่อ
การเชือ
USB
ื่ เก็บข ้อมูล USB ผ่าน Soundbar
คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงทีอ
่ ยูบ
่ นอุปกรณ์สอ
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DC 24V
หน้าจอ
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
THA
พอร์ต USB
USB (5V 0.5A)
สาย Micro USB
ส�ำหร ับอะแดปเตอร์
USB
AUX IN
1. ต่อสาย Micro USB ส�ำหรับอะแดปเตอร์ USB ทีม
่ ป
ี ลั๊ก USB 2.0 Micro USB ตัวผู ้ (ประเภท B) อยูท
่ ป
ี่ ลายด ้านหนึง่ และมีแจ็ค
2.0 USB ตัวเมียแบบมาตรฐาน (ประเภท B) อยูท
่ ป
ี่ ลายอีกด ้านหนึง่ เข ้ากับแจ็ค Micro USB ใน Soundbar ของคุณ
่ มต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข ้ากับปลายด ้านตัวเมียของสายอะแดปเตอร์
2. เชือ
3. กดปุ่ ม
ทีด
่ ้านขวาของ Soundbar หรือปุ่ ม SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด USB
4. USB จะปรากฏทีห
่ น ้าจอแสดงผล
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ USB เสร็จสิน
้
• การเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB นาน 5 นาที
• ระบบจะปิ ดอัตโนมัต ิ (ปิ ดเครือ
่ งอัตโนมัต)ิ หากไม่มก
ี ารเชือ
23
่ มต่อ
การเชือ
ื่ มต่ออุปกรณ์ USB
++ก่อนเชอ
โปรดค�ำนึงถึงสิง่ ต่อไปนี:้
่ ไฟล์ของไฟล์หรือโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ USB มีความยาวเกิน 10 ตัวอักษร ชือ
่ ไฟล์นัน
●● หากชือ
้ จะไม่แสดงบนหน ้าจอ
Soundbar
่ จัดเก็บ USB บางประเภท
●● ผลิตภัณฑ์นอ
ี้ าจไม่สามารถใช ้งานร่วมกับสือ
●● สนับสนุนระบบไฟล์ FAT16 และ FAT32
-- ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS
●● ต่ออุปกรณ์ USB เข ้ากับพอร์ต USB ของผลิตภัณฑ์โดยใช ้ปลั๊ก USB 2.0 Micro USB ไปเป็ นสายอะแด็ปเตอร์แจ็ค 2.0 USB
ตัวเมียแบบมาตรฐาน มิเช่นนัน
้ คุณอาจประสบปั ญหา USB ไม่สามารถท�ำงานร่วมกันได ้
่ มต่ออุปกรณ์จด
●● อย่าเชือ
ั เก็บจ�ำนวนมากกับผลิตภัณฑ์ผา่ นตัวอ่านการ์ดหลายใบ เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์อาจท�ำงานไม่เหมาะสม
●● ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP ของกล ้องดิจต
ิ อล
●● อย่าถอดอุปกรณ์ USB ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์กำ� ลังถ่ายโอนไฟล์
●● ระบบจะไม่สามารถเล่นไฟล์เพลงทีม
่ ก
ี ารป้ องกัน DRM (MP3, WMA) จากเว็บไซต์เชิงพาณิชย์
●● ไม่สนับสนุน HDD ภายนอก
●● ไม่รองรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลือ
่ นทีี่่
●● รายการความสามารถในการใช ้งานร่วมกัน
โคเด็ก
่ ต ัวอย่าง
อ ัตราสุม
บิตเรต
MPEG 1 Layer2
16KHz ~ 48KHz
80kbps ~ 320kbps
MPEG 1 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps ~ 320kbps
MPEG 2 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps ~ 320kbps
MPEG 2.5 Layer3
16KHz ~ 48KHz
80kbps ~ 320kbps
Wave_Format_MSAudio1
16KHz ~ 48KHz
56kbps ~ 128kbps
Wave_Format_MSAudio2
16KHz ~ 48KHz
56kbps ~ 128kbps
AAC
16KHz ~ 96KHz
48kbps ~ 320kbps
AAC-LC
16KHz ~ 96KHz
HE-AAC
24KHz ~ 96KHz
*.wav
-
16KHz ~ 48KHz
สูงถึง 3000kbps
*.ogg
OGG 1.1.0
16KHz ~ 48KHz
50kbps~500kbps
*.flac
FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1
16KHz ~ 96KHz
สูงถึง 3000kbps
การต่อพ่วง
*.mp3
*.wma
*.aac
128kbps ~ 192kbps
5.1 ช่องสัญญาณ 320kbps
48kbps~64kbps
5.1 ช่องสัญญาณ 160kbps
●● หากมีโฟลเดอร์และไฟล์จด
ั เก็บอยูใ่ นอุปกรณ์ USB มากเกินไป Soundbar อาจใช ้เวลาสักครูใ่ นการเข ้าถึงแล ้วเล่น
ไฟล์
24
ั
ฟังก์ชน
ั
ฟั งก์ชน
ั ญาณเข ้า
โหมดสญ
ทีด
่ ้านขวาของยูนต
ิ หลักหรือปุ่ ม SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมดทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
ด้านขวาสุดของ Soundbar
โหมดสัญญาณเข ้า
หน ้าจอ
สัญญาณเข ้าออพติคล
ั ดิจต
ิ อล
D.IN
สัญญาณเข ้า AUX
AUX
โหมด BLUETOOTH
BT
TV SoundConnect
TV
โหมด USB
USB
่ ั AUTO POWER DOWN
ฟังก์ชน
เครือ
่ งจะปิ ดอัตโนมัตใิ นสถานการณ์ตอ
่ ไปนี:้
●● โหมด D.IN/BT/TV/USB
ั ญาณเสียงนาน 5 นาที
-- หากไม่มส
ี ญ
●● โหมด AUX
่ มต่อสาย AUX นาน 5 นาที
-- หากไม่ได ้เชือ
ั่ Auto Power Down สามารถถูกปิ ดได ้
-- หากไม่มก
ี ารป้ อนคียน
์ าน 8 ชัว่ โมงหลังจากต่อสายเคเบิล AUX แล ้ว (ฟั งก์ชน
เฉพาะในกรณีดงั กล่าวเท่านัน
้ )
่ั Auto Power Down เมือ
่ อยูใ่ นโหมด AUX ให ้กดปุ่ ม p ค ้างไว ้เป็ นเวลา 5 วินาที
ในการปิ ดฟั งก์ชน
ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN จะปรากฏบนจอแสดงผล
25
THA
กดปุ่ ม
ั
ฟังก์ชน
BLUETOOTH
่ มต่ออุปกรณ์บลูทธู เข ้ากับ Soundbar และเพลิดเพลินไปกับเพลงด ้วยเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่ต ้องใช ้สาย!
คุณสามารถเชือ
ื่ มต่อระบบ SOUNDBAR ก ับอุปกรณ์ BLUETOOTH
การเชอ
ั ชุดหูฟังสเตอริโอทีใ่ ช ้งาน Bluetooth ได ้หรือไม่
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth สนับสนุนฟั งก์ชน
ต่อ
อุปกรณ์บลูทู ธ
1. กดปุ่ ม
ทีด
่ ้านขวาของ Soundbar หรือปุ่ ม SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด BT
• คุณจะเห็นข ้อความ BT READY บนจอแสดงผลด ้านหน ้าของ Soundbar
่ มต่อ (โปรดดูคม
2. เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเชือ
ู่ อ
ื การใช ้งานของอุปกรณ์ Bluetooth)
3. เลือก "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" จากรายการ
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth แล ้ว จอแสดงผลด ้านหน ้าจะปรากฏข ้อความ
• เมือ
่ เชือ
่ อุปกรณ์ Bluetooth]  BT
[ชือ
่ อุปกรณ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
่ ไม่ได ้เป็ นภาษา
• โดยสามารถแสดงชือ
้ เครือ
่ งหมายขีดเส ้นใต ้ " _ " จะปรากฏขึน
้ หากชือ
อังกฤษ
• หากอุปกรณ์ Bluetooth ล ้มเหลวในการจับคูก
่ บ
ั ระบบ Soundbar ให ้ลบข ้อความ "[AV] Samsung Soundbar Kxxx
K-Series" ก่อนหน ้าทีพ
่ บในอุปกรณ์ Bluetooth และค ้นหาใหม่อก
ี ครัง้ ส�ำหรับระบบ Soundbar
่ มต่อ
4. เล่นเพลงบนอุปกรณ์ทเี่ ชือ
่ มต่อบนระบบ Soundbar
• คุณสามารถฟั งเพลงทีเ่ ล่นบนอุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ ชือ
ั เล่น/หยุดชัว่ คราว/ถัดไป/ก่อนหน ้า ไม่สามารถใช ้งานได ้ อย่างไรก็ตาม ฟั งก์ชน
ั เหล่านีส
• ในโหมด BT ฟั งก์ชน
้ ามารถใช ้
งานได ้ในอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
่ นับสนุน AVRCP
26
ั
ฟังก์ชน
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ให ้ป้ อน <0000>
หากระบบสอบถามรหัส PIN ขณะเชือ
สามารถจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth ครัง้ ละเครือ
่ งเดียวเท่านัน
้
่ มต่อ Bluetooth จะถูกยกเลิกเมือ
การเชือ
่ ปิ ด Soundbar
Soundbar อาจไม่ด�ำเนินการค ้นหาหรือเชือ่ มต่อ Bluetooth อย่างถูกต ้องภายใต ้สถานการณ์ตอ
่ ไปนี้
-- หากมีสนามแม่เหล็กทีม
่ ค
ี วามเข ้มสูงรอบๆ ระบบ Soundbar
THA
●●
●●
●●
●●
-- หากอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครือ
่ งถูกจับคูก
่ บ
ั ระบบ Soundbar พร ้อมกัน
-- หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิ ด ไม่อยูใ่ นทีน
่ ัน
้ หรือท�ำงานผิดปกติ
●● โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ, อะแดปเตอร์ LAN ไร ้สาย, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และเตาแก๊ซ ใช ้ช่วง
ความถีเ่ ดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth ซึง่ อาจท�ำให ้เกิดสัญญาณไฟฟ้ ารบกวน
●● Soundbar สนับสนุนข ้อมูล SBC (44.1kHz, 48kHz)
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
ั A2DP (AV)
●● เชือ
่ นับสนุนฟั งก์ชน
่ มต่อ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
ั HF (Hands Free)
●● คุณไม่สามารถเชือ
่ นับสนุนเฉพาะฟั งก์ชน
●● หลังจากทีค
่ ณ
ุ จับคู่ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth แล ้ว การเลือก "[AV] Samsung Soundbar Kxxx
K-Series" จากรายการอุปกรณ์ทส
ี่ แกนของอุปกรณ์จะเปลีย
่ น Soundbar เป็ นโหมด BT โดยอัตโนมัต ิ
-- สามารถใช ้ได ้หาก Soundbar แสดงอยูใ่ นอุปกรณ์ทจี่ บ
ั คูข
่ องอุปกรณ์ Bluetooth เท่านัน
้
(อุปกรณ์ Bluetooth และ Soundbar ต ้องเคยจับคูก
่ น
ั อย่างน ้อยหนึง่ ครัง้ ก่อนหน ้านี)้
●● Soundbar จะปรากฏในรายการอุปกรณ์ทค
ี่ ้นหาของอุปกรณ์ Bluetooth เมือ
่ Soundbar แสดงข ้อความ BT READY
เท่านัน
้
●● ในโหมด TV SoundConnect ไม่สามารถจับคู่ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth เครือ
่ งอืน
่ ได ้
BLUETOOTH POWER ON (BLUETOOTH POWER)
ั่ Bluetooth POWER On เปิ ดอยูแ
หากอุปกรณ์บลูทธู ทีจ่ บ
ั คูก
่ อ
่ นหน ้านีพ
้ ยายามจับคูก
่ บ
ั Soundbar เมือ
่ ฟั งก์ชน
่ ต่ Soundbar ปิ ด
เครือ
่ งอยู่ Soundbar จะเปิ ดเครือ
่ งโดยอัตโนมัต ิ
1. กดปุ่ ม Bluetooth POWER ในรีโมตขณะที่ Soundbar เปิ ดเครือ
่ งอยู่
2. ON - BLUETOOTH POWER จะปรากฏบนจอแสดงผลของ Soundbar
ื่ มต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH จากระบบ SOUNDBAR
การต ัดการเชอ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากระบบ Soundbar ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ โปรดดูคม
คุณสามารถตัดการเชือ
ู่ อ
ื การใช ้งานของอุปกรณ์
Bluetooth
่ มต่อ
●● ระบบ Soundbar จะถูกตัดการเชือ
่ มต่อจากอุปกรณ์ Bluetooth ระบบ Soundbar จะแสดงข ้อความ BT DISCONNECTED
●● เมือ
่ ระบบ Soundbar ถูกตัดการเชือ
บนจอแสดงผลด ้านหน ้า
ื่ มต่อระบบ SOUNDBAR จากอุปกรณ์ BLUETOOTH
การต ัดการเชอ
กดปุ่ ม SOURCE ในรีโมตคอนโทรลหรือปุ่ ม
Soundbar
ทีด
่ ้านขวาของผลิตภัณฑ์เพือ
่ สลับจาก BT ไปเป็ นโหมดอืน
่ หรือปิ ด
่ มต่อจะรอการตอบสนองจากระบบ Soundbar สักครูห
่ มต่อ
●● อุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ ชือ
่ นึง่ ก่อนท�ำการตัดการเชือ
่ มต่ออาจแตกต่างกัน ขึน
(เวลาในการตัดการเชือ
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ Bluetooth)
27
ั
ฟังก์ชน
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่างระบบ Soundbar
●● ในโหมดการเชือ
กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินขีดจ�ำกัด 10 ม.
●● ระบบ Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัตห
ิ ลังอยูใ่ นสถานะ พร ้อม นาน 5 นาที
++เพิม
่ เติมเกีย
่ วก ับ Bluetooth
่ มต่อกันได ้อย่างง่ายดายโดยใช ้การเชือ
่ มต่อไร ้สายระยะสัน
้
Bluetooth คือเทคโนโลยีทช
ี่ ว่ ยให ้อุปกรณ์ทรี่ องรับ Bluetooth เชือ
●● อุปกรณ์ Bluetooth อาจท�ำให ้เกิดสัญญาณรบกวนหรือท�ำงานผิดปกติ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การใช ้งาน เมือ
่ :
-- ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณจากอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบ Soundbar
ั ในส�ำนักงาน
-- เกิดการแปรเปลีย
่ นของไฟฟ้ าจากสิง่ กีดขวางทีเ่ กิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทช
ิ น
-- อุปกรณ์ถก
ู สัญญาณไฟฟ้ ารบกวนจากอุปกรณ์ทม
ี่ ค
ี ลืน
่ ความถีเ่ ดียวกัน ซึง่ รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตาไมโครเวฟ และ
LAN ไร ้สาย
●● จับคูร่ ะบบ Soundbar กับอุปกรณ์ Bluetooth ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์ทงั ้ สองเครือ
่ งอยูใ่ กล ้กัน
●● ยิง่ ระบบ Soundbar อยูห
่ า่ งจากอุปกรณ์ Bluetooth เพียงใด คุณภาพยิง่ แย่ลง
่ มต่อจะหลุด
หากระยะห่างเกินช่วงการใช ้งาน Bluetooth การเชือ
ั เจน การเชือ
่ มต่อ Bluetooth อาจท�ำงานไม่เหมาะสม
●● ในบริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณไม่ชด
่ มต่อ Bluetooth จะท�ำงานเมือ
่ มต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัตห
●● การเชือ
่ อุปกรณ์อยูใ่ กล ้กับเครือ
่ งเท่านัน
้ การเชือ
ิ ากระยะห่าง
อยูน
่ อกช่วงนี้ แม ้อยูภ
่ ายในช่วงการใช ้งานนี้ คุณภาพเสียงอาจต�ำ่ ลงจากสิง่ กีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
●● อุปกรณ์ไร ้สายนีอ
้ าจรบกวนการท�ำงานของระบบไฟฟ้ าในระหว่างด�ำเนินการได ้
28
ั
ฟังก์ชน
้ อพ SAMSUNG AUDIO REMOTE
การใชแ
หากต ้องการควบคุม Soundbar ด ้วยอุปกรณ์ของคุณและแอพ Samsung Audio Remote โปรดดาวน์โหลดแอพ Samsung
Audio Remote จาก Google Play
ค้นหา : Samsung Audio Remote
++การใชง้ านแอพ Samsung Audio Remote
หากต ้องการใช ้งานแอพ Samsung Audio Remote สัมผัสทีไ่ อคอนรีโมตเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ จากนัน
้ ท�ำตามค�ำแนะน�ำที่
ปรากฏบนหน ้าจอ
ั่ 3.0 ขึน
●● แอพ Samsung Audio Remote ใช ้ได ้อุปกรณ์และมือถือ Android เวอร์ชน
้ ไปเท่านัน
้
29
THA
++การติดตงแอพ
ั้
Samsung Audio Remote
ั
ฟังก์ชน
อัพเดตซอฟต์แวร์
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DC 24V
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
AUX IN
Samsung อาจเสนอการอัพเดตส�ำหรับเฟิ รม
์ แวร์ระบบของ Soundbar ในอนาคต
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
หากมีการน�ำเสนอการอัพเดต คุณสามารถอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์โดยการเชือ
่ อ
ี พ
ั เดตเฟิ รม
์ แวร์เก็บไว ้ กับพอร์ต
USB บน Soundbar ของคุณ
โปรดทราบว่าหากมีไฟล์อพ
ั เดตหลายไฟล์ คุณต ้องโหลดไฟล์ทงั ้ หมดไว ้บนอุปกรณ์ USB และใช ้ไฟล์ทงั ้ หมดอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ใน
คราวเดียวกัน
โปรดเยีย
่ มชมเว็บไซต์ Samsung.com หรือติดต่อศูนย์บริการของซัมซุงเพือ
่ ขอทราบข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับการดาวน์โหลดไฟล์
อัพเดต
ขนตอนการอ
ั้
ัพเดท
1. ต่อสาย Micro USB ส�ำหรับอะแดปเตอร์ USB ทีม
่ ป
ี ลั๊ก USB 2.0 Micro USB ตัวผู ้ (ประเภท B) อยูท
่ ป
ี่ ลายด ้านหนึง่ และมีแจ็ค
2.0 USB ตัวเมียแบบมาตรฐาน (ประเภท A) อยูท
่ ป
ี่ ลายอีกด ้านหนึง่ เข ้ากับแจ็ค Micro USB ใน Soundbar ของคุณ
2. ท�ำตามขัน
้ ตอนด ้านล่างเพือ
่ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์:
่ รุน
่ ตัวเลือกอาจมีการ
ไปยังเว็บไซต์ Samsung ที่ (samsung.com/sec)  ค ้นหาชือ
่ - เลือกตัวเลือกการสนับสนุนลูกค ้า (ชือ
เปลีย
่ นแปลง)
3. บันทึกซอฟต์แวร์ทด
ี่ าวน์โหลดมาในไดร์ฟ USB และเลือก "ขยายไฟล์ไว ้ทีน
่ "ี่ เพือ
่ ขยายโฟลเดอร์
่ มต่อไดร์ฟ USB ทีม
4. ปิ ด Soundbar และเชือ
่ ซ
ี อฟต์แวร์อพ
ั เดทเข ้ากับพอร์ตตัวเมียบนตัวแปลงสาย USB
5. เปิ ด Soundbar ภายใน 3 นาที UPDATE จะปรากฏขึน
้ และเริม
่ ต ้นการอัพเดท
้ Soundbar จะถูกปิ ดลง ในขัน
6. หลังเสร็จสิน
้ ตอนนี้ กดค ้างไว ้ทีป
่ ม
ุ่ p บนรีโมตคอนโทรลนานอย่างน ้อย 5 วินาที
ั่ DUAL BOOT หากการอัปเดตเฟิ รม
●● ผลิตภัณฑ์นม
ี้ ฟ
ี ั งก์ชน
์ แวร์ล ้มเหลว คุณสามารถอัปเดตได ้อีกครัง้
30
ั
ฟังก์ชน
้
หากข้อความ UPDATE ไม่ปรากฏขึน
่ มต่ออุปกรณ์สอ
ื่ จัดเก็บ USB ทีม
1. ปิ ด Soundbar เชือ
่ ไี ฟล์อพ
ั เดตกับพอร์ต USB ของ Soundbar
THA
่ มต่ออีกครัง้ และเปิ ดเครือ
2. ถอดสายไฟออก แล ้วเชือ
่ ง
●● เสียบอุปกรณ์ USB ทีม
่ ก
ี ารอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์เข ้ากับพอร์ต USB บนตัวเครือ
่ ง
ื่
●● เฟิ รม
์ แวร์ทอ
ี่ พ
ั เดตอาจท�ำงานอย่างไม่เหมาะสม หากไฟล์เสียงทีส
่ นับสนุนโดย Soundbar ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์สอ
เก็บข ้อมูล USB
้ กา
●● อย่าถอดปลั๊กไฟหรือถอดอุปกรณ์ USB ออกขณะก�ำลังน�ำอัพเดตมาใช ้ ตัวเครือ
่ งจะปิ ดอัตโนมัตห
ิ ลังเสร็จสิน
รอัพเดตเฟิ รม
์ แวร์
้ การตัง้ ค่าของผู ้ใช ้ Soundbar จะเริม
●● หลังการอัปเดตเสร็จสิน
่ ต ้นขึน
้ ขอแนะน� ำให ้คุณจดบันทึกการตัง้ ค่าของคุณไว ้
่ มต่อซับวูฟ
เพือ
่ ให ้ตัง้ กลับคืนได ้โดยง่ายอีกครัง้ หลังจากอัพเดต โปรดทราบว่าเฟิ รม
์ แวร์ทก
ี่ ำ� ลังอัพเดตจะรีเซ็ตการเชือ
่ มต่อกับซับวูฟเฟอร์ไม่ด�ำเนินการเองโดยอัตโนมัตห
เฟอร์เช่นกัน หากการเชือ
ิ ลังการอัพเดต โปรดดูทห
ี่ น ้า 16 หาก
การอัพเดทซอฟต์แวร์ล ้มเหลว ให ้ตรวจสอบว่าไดร์ฟ USB ไม่ได ้มีข ้อบกพร่องใดๆ
●● ผู ้ใช ้ Mac OS ควรใช ้ USB ทีฟ
่ อร์แมตเป็ น MS-DOS (FAT)
●● อาจไม่สนับสนุน USB ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริษัทผู ้ผลิต
31
การแก้ไขปัญหา
การแก ้ไขปั ญหา
การแก ้ไขปั ญหา
ก่อนทีจ่ ะน�ำเครือ
่ งไปรับบริการซ่อมแซม โปรดตรวจสอบสิง่ ต่อไปนีก
้ อ
่ น
เปิ ดเครือ
่ งไม่ได้
• ปลั๊กไฟเสียบเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่
¼¼เสียบปลั๊กไฟเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟ
ฟังก์ช ันไม่ทำ
� งานเมือ
่ กดปุ่ม
• มีไฟฟ้ าสถิตในอากาศหรือไม่
¼¼ถอดปลั๊กไฟและเสียบอีกครัง้
ไม่มเี สียงออกมา
ั ปิ ดเสียงอยูห
• เปิ ดฟั งก์ชน
่ รือไม่
¼¼กดปุ่ ม
• ตัง้ เสียงเป็ นระดับต�ำ่ สุดหรือไม่
¼¼ปรับระดับเสียง ปรับระดับเสียง
ั นี้
(ปิ ดเสียง) เพือ
่ ยกเลิกฟั งก์ชน
รีโมทคอนโทรลไม่ทำ
� งาน
• แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
¼¼เปลีย
่ นแบตเตอรีใ่ หม่
• รีโมทคอนโทรลกับตัวเครือ
่ งอยูห
่ า่ งกันเกินไปหรือไม่
¼¼ขยับเข ้าไปใกล ้อุปกรณ์มากขึน
้
TV SoundConnect (การจ ับคูท
่ วี )ี ล้มเหลว
• ทีวข
ี องคุณสนับสนุน TV SoundConnect หรือไม่
ั ซุงที่
¼¼TV SoundConnect ได ้รับการสนับสนุนโดยทีวซ
ี ม
เปิ ดตัวหลังปี 2012 โปรดตรวจสอบทีวข
ี องคุณเพือ
่ ดูวา่
สนับสนุน TV SoundConnect หรือไม่
ั ล่าสุดหรือไม่
• เฟิ รม
์ แวร์ของทีวข
ี องคุณเป็ นเวอร์ชน
ั ล่าสุด
¼¼อัพเดตทีวข
ี องคุณด ้วยเฟิ รม
์ แวร์เวอร์ชน
่ มต่อหรือไม่
• เกิดข ้อผิดพลาดในการเชือ
¼¼ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
่ มต่อใหม่อก
¼¼รเี ซ็ต TV SoundConnect แล ้วเชือ
ี ครัง้ หาก
่ มต่อ TV SoundConnect ให ้กดปุ่ ม
ต ้องการรีเซ็ตการเชือ
p ค ้างไว ้ 5 วินาที
ไฟส ัญญาณสีนำ
� ้ เงินทีด
่ า้ นหล ังซ ับวูฟเฟอร์ไม่ตด
ิ สว่าง และซ ับวูฟเฟอร์ไม่มเี สียงออกมา
• ยูนต
ิ หลักของ Soundbar เปิ ดอยูห
่ รือไม่
¼¼ตรวจดูสายไฟ หากเสียบสายไฟได ้ถูกต ้องแล ้ว ให ้เช็ค
ทีย
่ น
ู ต
ิ หลักของ Soundbar หากยูนต
ิ หลักของคุณปิ ด
อยู่ (อยูใ่ นโหมดสแตนด์บาย) ซับวูฟเฟอร์จะอยูใ่ นโหมด
สแตนด์บายด ้วย และไฟ LED สีน�้ำเงินจะไม่ตด
ิ
่ มต่อกับตัวเครือ
• ซับวูฟเฟอร์ของคุณอาจไม่ได ้เชือ
่ งหลัก
ของผลิตภัณฑ์
่ มต่อซับวูฟเฟอร์ของคุณอีกครัง้
¼¼ลองเชือ
(ดูหน ้า 16)
32
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ข ้อมูลจ�ำเพาะ
น�ำ้ หน ัก
ทวไป
่ั
เครือ
่ งขยาย
ส ัญญาณ
ขนาด
(ก x ส x ล)
5V / 0.5A
ต ัวเครือ
่ ง
2.0 ปอนด์
ซ ับวูฟเฟอร์ (PS-WK430)
2.9 ปอนด์
ต ัวเครือ
่ ง
908.5 x 53.5 x 70.5 มิลลิเมตร
ซ ับวูฟเฟอร์ (PS-WK430)
155.0 x 300.0 x 293.0 มิลลิเมตร
อุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน
+5 °C ถึง +35 °C
้ ขณะท�ำงาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
ก�ำล ังเอาต์พต
ุ
ที่ ก�ำหนด
ต ัวเครือ
่ ง
40W x 4, 6 ohm, THD≦10%
ซ ับวูฟเฟอร์ (PS-WK430)
60W, 3 ohm, THD≦10%
* การออกแบบและรายละเอียดอาจเปลีย
่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งล่วงหน ้า
* ข ้อมูลจ�ำเพาะตามตัวเลข
-- บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูลจ�ำเพาะนีโ้ ดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ
-- น�้ำหนักและขนาดโดยประมาณ
-- ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช ้พลังงาน โปรดดูฉลากก�ำกับทีต
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง
aa ประกาศสิทธิก
์ ารใช้งานโอเพ่น ซอร์ส
-- หากต ้องการส่งข ้อสงสัยและค�ำขอเกีย่ วกับโอเพ่นซอร์ส โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล
([email protected])
ใบอนุญาต
Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks
of Dolby Laboratories.
ส�ำหรับสิทธิบต
ั ร DTS โปรดดู http://patents.dts.com ผลิตภายใต ้การอนุญาตจาก DTS Licensing Limited DTS, สัญลักษณ์
และ DTS และสัญลักษณ์เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียน และ DTS 2.0 Channel เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าของ DTS, Inc
© DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
33
THA
USB
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทวโลก
่ั
ั ซุง ติดต่อสอบถามได ้ที่ SAMSUNG Customer Contact center
หากมีค�ำแนะน�ำหรือข ้อสงสัยเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
Area
Contact Centre 
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
3698 4698
MACAU
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
MYANMAR
0800 333
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232, 1800-29-3232
+95-1-2399-888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
0800-329999
0120-363-905
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
0117540540
0115900000
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
BANGLADESH
SRI LANKA
Web Site
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement