Samsung | HW-K350 | Samsung 150 W 2.1 Ch Flat Soundbar HW-K350 คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

HW-K350
คู่มือผู้ใช้
ํ หร ับข้อมูลเพิมเติม โปรดดูคม
สา
ู่ อ
ื บนเว็บไซต์
คูม
่ อ
ื บนเว็บไซต์ : www.Samsung.com → การสน ับสนุน →
ค้นหาชือผลิตภ ัณฑ์ → HW-K350
* การออกแบบและรายละเอียดอาจเปลียนแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งล่วงหน ้า
HW-K350_XT_THAI_180723.indd *1
2018-07-23
4:00:41
ข้อมูลความปลอดภ ัย
คําเตือนเพือความปลอดภ ัย
เพือลดความเสียงของการเกิดไฟฟ้ าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด ้านหลัง) ออก
ิ วนใดทีผู ้ใช ้สามารถซ่อมแซมได ้ด ้วยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทําโดยช่างผู ้เชียวชาญ
ภายในเครืองไม่มช
ี นส่
เท่านัน
สัญลักษณ์นแสดงว่
ี
ามีแรงดันไฟฟ้ าสูงภายใน
มีอน
ั ตรายในการสัมผัสด ้วยวิธใี ดๆ ก็ตามกับ
ชินส่วนภายในของผลิตภัณฑ์นี
ข้อควรระว ัง
อาจเกิดไฟฟ้าช็ อค
อย่าเปิ ดออก
สัญลักษณ์นแสดงว่
ี
าผลิตภัณฑ์นมี
ี เอกสาร
สําคัญเกียวกับการใช ้งานและการบํารุงรักษา
ี
าไม่ต ้องมีการเชือมต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือความ
ผลิตภัณฑ์คลาส II : สัญลักษณ์นแสดงว่
ปลอดภัย
แรงดันไฟฟ้ า AC : สัญลักษณ์นแสดงว่
ี
าแรงดันไฟฟ้ าทีใช ้เครืองหมายนีเป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแส
สลับ
แรงดันไฟฟ้ า DC : สัญลักษณ์นแสดงว่
ี
าแรงดันไฟฟ้ าทีใช ้เครืองหมายนีเป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
ข ้อควรระวัง อ่านคําแนะนํ าสําหรับการใช ้งาน: สัญลักษณ์นแจ
ี ้งให ้ผู ้ใช ้อ่านคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้เพือดูข ้อมูลด ้าน
ความปลอดภัยทีเกียวข ้องเพิมเติม
คําเตือน : เพือลดความเสียงจากการเกิดอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้ าช็อต ระวังอย่าให ้เครืองนีถูกฝนหรือความชืน
ข้อควรระว ัง : เพือป้ องกันการเกิดไฟฟ้ าช็อต เสียบปลักขาแบนด ้านกว ้างเข ้ากับช่องเสียบด ้านกว ้างและเสียบเข ้า
ให ้แน่น
• ผลิตภัณฑ์นควรเชื
ี
อมต่อกับเต ้ารับไฟ AC ทีมีการติดตังสายดินป้ องกันเสมอ
• หากต ้องการตัดกระแสไฟในเครือง ต ้องดึงปลักออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าหลัก ดังนัน ปลักไฟหลักควรอยูใ่ นตําแหน่ง
ทีพร ้อมให ้ดําเนินการได ้
ข้อควรระว ัง
• อย่าให ้ผลิตภัณฑ์นถู
ี กละอองนํ าหรือหยดนํ า อย่าวางวัตถุทบรรจุ
ี
นํา เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
• ในการปิ ดผลิตภัณฑ์นอย่
ี างสมบูรณ์ คุณต ้องดึงปลักไฟออกจากเต ้ารับไฟทีผนัง ดังนัน ปลักไฟจึงต ้องเข ้าถึงได ้
อย่างง่ายดายและพร ้อมใช ้งานตลอดเวลา
· 1 · ไทย
HW-K350_XT_THAI_180723.indd 1
2018-07-23
4:00:53
ข้อควรระว ังเบืองต้น
1. โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ ้านของคุณสอดคล ้องตามข ้อกําหนดด ้านพลังงานทีแสดงบนสติกเกอร์
ระบุกระแสไฟทีอยูด
่ ้านหลังผลิตภัณฑ์ ติดตังผลิตภัณฑ์ของคุณในแนวนอน บนฐานรับ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเหมาะ
ิ
ี งใด
สม โดยมีพนที
ื ว่างรอบตัวเครืองอย่างเพียงพอเพือการระบายอากาศ 7-10 ซม. ตรวจดูให ้แน่ใจว่าไม่มส
ปิ ดบังช่องระบายอากาศอยู่ อย่าวางเครืองบนเครืองขยายเสียงหรืออุปกรณ์อนที
ื อาจร ้อนได ้ เครืองนีได ้รับการ
ออกแบบมาเพือการใช ้งานอย่างต่อเนือง ในการปิ ดเครืองอย่างสมบูรณ์ ถอดปลักไฟออกจากเต ้ารับไฟทีผนัง
ถอดปลักเครือง หากคุณตังใจทีจะทิงเครืองไว ้โดยไม่ใช ้งานเป็ นระยะเวลานาน
2. ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง ให ้ถอดปลักไฟ AC ออกจาก เต ้ารับไฟติดผนัง แรงดันไฟสูงสุดในระหว่าง
ฟ้ าแลบอาจทําให ้เครืองเสียหายได ้
3. อย่าให ้ตัวเครืองถูกแสงแดดหรือแหล่งความร ้อนอืนโดยตรง
เพราะอาจทําให ้เครืองร ้อนจัดและทํางานผิดปกติได ้
4. วางเครืองให ้ห่างจากความชืน (เช่น แจกันใส่นํา) และความร ้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรืออุปกรณ์สร ้างสนาม
แม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้ าทีมีความแรงสูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หากเครืองทํางานผิดปกติ
ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ได ้รับการออกแบบมาเพือใช ้งานทางอุตสาหกรรม ใช ้ผลิตภัณฑ์นสํ
ี าหรับการใช ้งานส่วน
ตัวเท่านัน การควบแน่นอาจเกิดขึนหากผลิตภัณฑ์ถก
ู จัดเก็บในบริเวณทีมีอณ
ุ หภูมต
ิ ํา หากมีการขนย ้ายเครืองใน
ระหว่างฤดูหนาว ให ้รอประมาณ 2 ชัวโมงจนกว่าตัวเครืองจะมีอณ
ุ หภูมป
ิ กติกอ
่ นใช ้
ี
้วยสารเคมีทเป็
ี นอันตรายต่อสภาพแวดล ้อม อย่าทิงแบตเตอรีในถังขยะ
5. แบตเตอรีทีใช ้กับผลิตภัณฑ์นประกอบด
บ ้านทัวไป โปรดอย่าทิงแบตเตอรีในกองไฟ อย่าทําให ้เกิดการลัดวงจร รือ หรือทําให ้แบตเตอรีร ้อนจัด อาจเกิด
อันตรายจากการระเบิด ถ ้าเปลียนแบตเตอรีไม่ถก
ู ต ้อง เปลียนแบตเตอรีโดยใช ้แบตเตอรีประเภททีเหมือนหรือ
เทียบเท่ากัน
คําเตือน อย่ากลืนกินแบตเตอรี เนืองจากอาจทําให ้เกิดแผลไหม ้จากสารเคมี
[รีโมทคอนโทรลทีให ้มา] ผลิตภัณฑ์นมี
ี แบตเตอรีเซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุม
หากกลืนแบตเตอรีเซลล์แบบเหรียญ/ถ่านกระดุมลงคอ อาจทําให ้เกิดแผลไหม ้ภายในอย่างรุนแรงภายในเวลาเพียง 2 ชัวโมง
เท่านัน และอาจทําให ้เสียชีวต
ิ ได ้ เก็บแบตเตอรีใหม่และแบตเตอรีใช ้แล ้วให ้พ ้นมือเด็ก หากช่องใส่แบตเตอรีปิ ดไม่สนิท ควร
หยุดใช ้ผลิตภัณฑ์และเก็บให ้พ ้นมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจกลืนแบตเตอรีลงคอหรือแบตเตอรีอยูภ
่ ายในส่วนหนึงส่วนใดของ
ร่างกาย ควรไปพบแพทย์ทน
ั ที
· 2 · ไทย
HW-K350_XT_THAI_180723.indd 2
2018-07-23
4:00:54
ิ ว
่ นต่าง ๆ
การตรวจสอบชนส
ยูนต
ิ หล ักของ Soundbar
ด้านบน
1 ต ัวแปลงไฟฟ้า
2 สายไฟ
ด้านขวาของ Soundbar
รีโมทคอนโทรล /
แบตเตอรี
ั ฟเฟอร์
ซบวู
สายออปติค ัล
สาย Micro USB
ํ หร ับอะแดปเตอร์
สา
USB
ื
การเชอมต่
อแหล่งจ่ายไฟ
ก่อนเชือมต่อแหล่งจ่ายไฟ ให ้เชือมต่อสายลําโพงบนซับวูเฟอร์ไปทีพอร์ต SUBWOOFER บนหน่วยหลัก
Soundbar
ใช ้ชินส่วนสายไฟ (1, 2) เพือเชือมแหล่งจ่ายไฟตามละดับต่อไปนี.
c สําหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช ้พลังงาน โปรดดูฉลากกํากับทีติดกับตัวเครือง
(ฉลาก : ด ้านล่างของยูนต
ิ หลักของ Soundbar)
ด้านล่างของยูนต
ิ หล ักของ Soundbar
DC 24V
SUBWOOFER
1 ต ัวแปลงไฟฟ้า
2 สายไฟ
DC 24V
DC 24V
(ช่องเสียบสายไฟ)
การเชือมต่อแหล่งจ่ายไฟ
c ตรวจดูให ้ตัวแปลงไฟฟ้ าวางราบกับโต๊ะหรือพืน หากตัวแปลงไฟฟ้ าแขวนห ้อยอยูแ
่ ละสายไฟเข ้าอยูด
่ ้านบน นํ า
หรือสิงอืนๆอาจเข ้าไปทําความเสียหายและทําให ้ตัวแปลงไฟฟ้ าชํารุดได ้
· 3 · ไทย
HW-K350_XT_THAI_180723.indd 3
2018-07-23
4:00:54
ื
การเชอมต่
อก ับทีวข
ี องคุณ
ให ้คุณได ้เพลิดเพลินกับระบบเสียงของทีวห
ี ลังจากทําการเชือมต่อ Soundbar เข ้ากับทีวข
ี องคุณโดยใช ้สายเคเบิล
หรือไม่กไ
็ ด้
c สิงสําคัญ: ก่อนทีคุณจะเริม ให ้ใส่ถา่ นให ้รีโมตก่อน ดูขนตอนได
ั
้ทีหน ้า 11
้ าย
ื
วิธท
ี ี 1 การเชอมต่
อแบบใชส
ตรวจสอบพอร์ต
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
ของยูนต
ิ หล ักของ Soundbar คุณ
Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
ด้านหล ังของ Soundbar
สายออปติค ัล
OPTICAL OUT
ตรวจสอบพอร์ต
OPTICAL OUT ของทีวข
ี องคุณ
1. ต่อแจ็ค DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ใน Soundbar เข ้ากับแจ็ค OPTICAL OUT ของทีวโี ดยใช ้
สายดิจต
ิ อลออปติคล
ั
2. กดปุ่ ม
ทีด ้านขวาของ Soundbar หรือปุ่ ม SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือเลือกโหมด D.IN
D.IN
c หากระบบเสียงของทีวไี ม่สง่ ออก ให ้กดปุ่ ม
ทีด ้านขวาของ Soundbar ของคุณหรือทีปุ่ ม SOURCE บน
รีโมตคอนโทรลเพือเลือกโหมด D.IN บนจอแสดงผลของยูนต
ิ หลักของ Soundbar.
c กดปุ่ ม  บนรีโมตคอนโทรลค ้างไว ้ 5 วินาทีเพือเปิ ดหรือปิ ด Auto Power Link
(Auto Power Link จะตังเป็ นเปิ ดไว ้ตามค่าเริมต ้น)
· 4 · ไทย
HW-K350_XT_THAI_180723.indd 4
2018-07-23
4:00:57
ื
วิธท
ี ี 2 TV SoundConnect (เชอมต่
อก ับทีว ี Samsung ด้วยบลูทธ
ู )
1. เปิ ดใช ้งานทีว ี Samsung และ Soundbar
2. เลือกโหมด TV ในจอแสดงผลของ Soundbar ของคุณโดยกดปุ่ ม
ทีด ้านขวาของ Soundbar หรือปุ่ ม
SOURCE บนรีโมตคอนโทรลของคุณ (โหมดต่างๆจะถูกแสดงในลําดับต่อไปนี: D.IN → AUX → BT → TV
→ USB)
3. เมือข ้อความการเชือมต่อด ้านล่างปรากฏบนหน ้าจอทีว ี เลือก <ใช่> ด ้วยรีโมตคอนโทรลของคุณ
ตรวจพบอุปกรณ์เสียงของซัมซุง
ี า่ น
คุณต ้องการรับฟั งเสียงทีวผ
อุปกรณ์นใช
ี ้หรือไม่
ใช่
ไม่
เลือก <ใช่> โดยใชร้ โี มทคอนโทรลของทีว ี
4. Soundbar จะเล่นเสียงของทีว ี
c หากกระบวนการเชือมต่อ TV SoundConnect ล ้มเหลว ให ้เข ้าไปที SoundConnect ในเมนูเสียงของ
TVแล ้วเลือก เพิมอุปกรณ์ใหม่ จากนันตัง เพิมอุปกรณ์ใหม่ ให ้เป็ น เปิ ด จากนันลองอีกครัง
c หาก Soundbar ของคุณเชือมต่อกับทีวผ
ี า่ นทาง TV SoundConnect คุณสามารถควบคุมระดับเสียงได ้อย่าง
ง่ายดายด ้วยรีโมตของ Soundbar หรือของทีว ี คุณยังสามารถตังค่าให ้ Soundbar เปิ ดและปิ ดอัตโนมัตเิ มือคุณ
ั
เปิ ดหรือปิ ดทีวไี ด ้ด ้วยการตังค่าฟั งก์ชนเปิ
ู เป็ นเปิ ดใช ้งาน ดูหน ้าที 12
ดใช ้งานบลูทธ
ั TV SoundConnect (Soundshare) พร ้อมใช ้งานในผลิตภัณฑ์ทวี ซ
ั ซุงบางรุน
ี ม
่ ทีวางจําหน่ายนับจาก
c ฟั งก์ชน
ปี 2012 เท่านัน
c หากคุณต ้องการตัดการเชือมต่อทีมีอยูก
่ บ
ั ทีวข
ี องคุณและทําการเชือมต่อใหม่กบ
ั ทีวเี ครืองอืน กดปุ่ ม p บน
รีโมทคอนโทรลค ้างไว ้นานกว่า 5 วินาที
c ในโหมด TV SoundConnect จะไม่สามารถเชือมต่อ Soundbar กับอุปกรณ์บลูทธ
ู อืนๆได ้
c โปรดอย่าวางอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์หรือวัตถุโลหะบนตัวสินค ้า
เช่น เราต์เตอร์แบบมีสาย/ไร ้สาย กล่องแปลงสัญญาณ โมเด็ม
c การวางตัวสินค ้าไว ้บนพืนอาจทําให ้เครือข่ายไร ้สายเสือมประสิทธิภาพ ขึนอยูก
่ บ
ั วัสดุปพ
ู น
ื
· 5 · ไทย
HW-K350_XT_THAI_180723.indd 5
2018-07-23
4:00:57
ื
การเชอมต่
อผ่านทางบลูทธ
ู
คุณสามารถเชือมต่ออุปกรณ์บลูทธ
ู เข ้ากับ Soundbar และเพลิดเพลินไปกับเพลงด ้วยเสียงแบบสเตอริโอโดยไม่
ต ้องใช ้สาย!
c ไม่สามารถเชือมต่ออุปกรณ์ Bluetooth หลายเครืองในเวลาเดียวกันได ้
ต่อ
อุปกรณ์บลูทู ธ
1. กดปุ่ ม
ทีด ้านขวาของ Soundbar หรือปุ่ ม SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือเลือกโหมด BT
2. เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ทีคุณต ้องการเชือมต่อ (โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช ้งานของอุปกรณ์
Bluetooth)
3. เลือก "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" จากรายการ
• เมือทําการเชือมต่อ Soundbar กับอุปกรณ์บลูทธ
ู แล ้ว หน ้าต่างแสดงผลด ้านหน ้าจะแสดง
[ชืออุปกรณ์บลทูธ] → BT
4. เล่นเพลงบนอุปกรณ์ทเชื
ี อมต่อ
[หากไม่สามารถเชือมต่ออุปกรณ์บลทูธ / หากต้องทําการค้นหาอุปกรณ์อก
ี ครง]
ั
• ลบ "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" ทีถูกพบโดยอุปกรณ์บลูทธ
ู แล ้วให ้ทําการค ้นหา
Soundbar อีกครัง
c หากระบบสอบถามรหัส PIN ขณะเชือมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ให ้ป้ อน <0000>
c ในโหมดการเชือมต่อ Bluetooth การเชือมต่อ Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่างระบบ Soundbar
กับอุปกรณ์ Bluetooth เกินขีดจํากัด 10 ม
c ระบบ Soundbar จะปิ ดโดยอัตโนมัตห
ิ ลังอยูใ่ นสถานะ พร ้อม นาน 5 นาที
่ ไปนี
c Soundbar อาจไม่ดําเนินการค ้นหาหรือเชือมต่อ Bluetooth อย่างถูกต ้องภายใต ้สถานการณ์ตอ
– หากมีสนามแม่เหล็กทีมีความเข ้มสูงรอบๆ ระบบ Soundbar
– หากอุปกรณ์ Bluetooth หลายเครืองถูกจับคูก
่ บ
ั ระบบ Soundbar พร ้อมกัน
– หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิ ด ไม่อยูใ่ นทีนัน หรือทํางานผิดปกติ
c อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อาจทําให ้เกิดคลืนวิทยุแทรก
อุปกรณ์ททํ
ี าให ้เกิดคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าต ้องเก็บให ้ห่างจากยูนต
ิ หลักของ Soundbar เช่น ไมโครเวฟ อุปกรณ์
LAN ไร ้สาย อืน ๆ
ื
การต ัดการเชอมต่
อ Soundbar จากอุปกรณ์ Bluetooth
กดปุ่ ม SOURCE ในรีโมตคอนโทรลหรือปุ่ ม
ปิ ด Soundbar
ทีด ้านขวาของผลิตภัณฑ์เพือสลับจาก BT ไปเป็ นโหมดอืนหรือ
• อุปกรณ์ Bluetooth ทีเชือมต่อจะรอการตอบสนองจากระบบ Soundbar สักครูห
่ นึงก่อนทําการตัดการเชือมต่อ
(เวลาในการตัดการเชือมต่ออาจแตกต่างกัน ขึนอยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ Bluetooth)
· 6 · ไทย
HW-K350_XT_THAI_180723.indd 6
2018-07-23
4:00:58
ื
การเชอมต่
อก ับอุปกรณ์ภายนอก
สายออปติค ัล
คุณสามารถเพลิดเพลินกับระบบเสียงของอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครืองเล่นแผ่นบลูเรย์ เกมคอนโซล กล่องแปลง
สัญญาณ โดยการเชือมต่ออุปกรณ์เหล่านีกับ Soundbar ของคุณ
Soundbar
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
ด้านล่างของ Soundbar
OPTICAL OUT
อุปกรณ์ภายนอก
สายออปติค ัล
1. ต่อสายออปติคล
ั ตามรูปภาพด ้านบน
2. กดปุ่ ม
D.IN
ทีด ้านขวาของ Soundbar ของคุณหรือปุ่ ม SOURCE ในรีโมตคอนโทรลของคุณเพือเลือกโหมด
3. Soundbar จะแสดง D.IN บนหน ้าจอและส่งสัญญาณเสียงออกมา
USB
คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงทีอยูใ่ นหน่วยความจําอุปกรณ์ผา่ น Soundbar
หน้าจอ
พอร์ต USB
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 24V
SUBWOOFER
USB (5V 0.5A)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
สาย Micro USB
ํ หร ับอะแดปเตอร์
สา
USB
หน่วยความจําอุปกรณ์
่ ปลายด
ี
้าน
1. ต่อสาย Micro USB สําหรับอะแดปเตอร์ USB ทีมีปลัก USB 2.0 Micro USB ตัวผู ้ (ประเภท B) อยูท
หนึงและมีแจ็ค 2.0 USB ตัวเมียแบบมาตรฐาน (ประเภท B) อยูท
่ ปลายอี
ี
กด ้านหนึงเข ้ากับแจ็ค Micro USB ใน
Soundbar ของคุณ
2. เชือมต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข ้ากับปลายด ้านตัวเมียของสายอะแดปเตอร์
3. กดปุ่ ม
USB
ทีด ้านขวาของยูนต
ิ หลักของ Soundbar หรือปุ่ ม SOURCE ในรีโมตคอนโทรลเพือเลือกโหมด
4. USB จะปรากฏทีหน ้าจอแสดงผล
●
การเชือมต่อ Soundbar ไปทีหน่วยความจําอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์แล ้ว
●
Soundbar จะปิ ดอัตโนมัต ิ (ปิ ดอัตโนมัต)ิ หากไม่มก
ี ารเชือมต่อกับหน่วยความจําอุปกรณ์เกิน 5 นาที
· 7 · ไทย
HW-K350_XT_THAI_180723.indd 7
2018-07-23
4:00:59
อ ัพเดตซอฟต์แวร์
ํ หร ับเฟิ ร์มแวร์ระบบของ Soundbar ในอนาคต
Samsung อาจเสนอการอ ัพเดตสา
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
DC 24V
SUBWOOFER
USB (5V 0.5A)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
สาย Micro USB
ํ หร ับอะแดปเตอร์
สา
USB
หน่วยความจําอุปกรณ์
หากมีการแนะนํ าให ้อัพเดท คุณสามารถอัพเดทเฟิ รม
์ แวร์ได ้โดยเชือมต่อหน่วยความจําอุปกรณ์กบ
ั เฟิ รม
์ แวร์อพ
ั เดท
ทีอยูใ่ นหน่วยความจํานัน ไปทีพอร์ต USB ใน Soundbar ของคุณ
ี ารดาวน์โหลดไฟล์อพ
ั เดท ไปทีเว็บไซต์ของ Samsung Electronics ที
หากต ้องการข ้อมูลเพิมเติมเรืองวิธก
(samsung.com/sec)  ค ้นหาชือรุน
่  ดาวน์โหลดเฟิ รม
์ แวร์จากตัวเลือกเมนูการบริการลูกค ้า
ชือตัวเลือกอาจแตกต่างกันไป
การติดตงขาแขวนแบบติ
ั
ดผน ัง
ิ นีเอาไว ้บนกําแพงได ้
คุณสามารถใช ้แขนยึดกําแพงเพือยึดยูนต
ข้อควรระว ังในการติดตงั
• ติดตังบนผนังแนวตังเท่านัน
• อย่าติดตังระบบ Soundbar ในทีทีมีอณ
ุ หภูมแ
ิ ละ/หรือความชืนสูง ติดตังระบบบนผนังทีแข็งแรง สามารถรับนํ า
หนักยูนต
ิ หลักของ Soundbar ได ้
• ตรวจสอบความแข็งแรงของผนัง หากจะติดตังระบบ Soundbar บนผนังทีอาจไม่สามารถรับนํ าหนักของยูนต
ิ หลัก
ของ Soundbar ได ้ ให ้ทําการเสริมความแข็งแรงของผนังก่อนการติดตัง หากไม่สามารถทําได ้ โปรดติดตังระบบ
บนผนังด ้านอืน ทีแข็งแรงพอรับนํ าหนักยูนต
ิ หลักของ Soundbar
ึ หรือพุกทีเหมาะสมกับผนังทีคุณมี (แผ่นฝ้ า แผ่นโลหะ ผนังไม ้ ฯลฯ) หากเป็ นไปได ้ ติดสกรู
• ซือและใช ้สกรูยด
พยุงในโครงผนัง
• ซือสกรูตด
ิ ผนังตามประเภทและความหนาของผนังทีคุณจะติดตัง Soundbar
– เส ้นผ่านศูนย์กลาง : M5
– ความยาว : แนะนํ า L 35 มม. หรือยาวกว่า
• เชือมต่อเครืองกับอุปกรณ์ภายนอกด ้วยสายเคเบิลก่อนติดตังเครืองบนผนัง
• โปรดแน่ใจว่าเครืองปิ ดอยู่ และถอดปลักก่อนการติดตัง มิฉะนัน อาจถูกไฟฟ้ าดูดได ้
· 8 · ไทย
HW-K350_XT_THAI_180723.indd 8
2018-07-23
4:01:00
ิ ว
่ นเครืองมือติดตงก
ชนส
ั ับผน ัง
(แขนยึดกําแพงด ้านซ ้าย) (แขนยึดกําแพงด ้านขวา)
แขนยึดกําแพง (2 ตัว)
สกรูยด
ึ (2 ตัว)
้ ผ่าศูนย์กลาง
เสน
3. กดปลายปากกาหรือปลายของดินสอแหลมลงไป
ทีศูนย์กลางของรูปภาพ B-TYPE ทีปลายทังสอง
ด ้านของตัวนํ าร่องเพือทําเครืองหมายสําหรับการ
ํ หร ับการ
เจาะเพือใส่สกรู จากนันเอา ต ัวนําร่องสา
ยึดติดกําแพง ออก
สกรู (2 ตัว)
4. ใช ้สว่านขนาดพอเหมาะเจาะรูบนกําแพงตรง
ตําแหน่งทีทําเครืองหมายเอาไว ้
ตัวนํ าร่องสําหรับการยึดติดกําแพง
ํ หร ับการยึดติดกําแพง ทาบกับ
1. วาง ต ัวนําร่องสา
พืนผิวของกําแพง
●
ํ หร ับการยึดติดกําแพง จะต ้อง
ต ัวนําร่องสา
อยูใ่ นระดับทีพอดี
●
c หากเครืองหมายไม่ตรงกับตําแหน่งของสลักเกลียว
ให ้คุณเสียบสลักเกลียวสมอหรือสลักเกลียวมอล
ลีทีขนาดพอเหมาะลงไปในรูกอ
่ นทีจะเสียบสกรู
ลงไป หากคุณใช ้สลักเกลียวสมอหรือสลักเกลียว
มอลลี โปรดดูให ้แน่ใจว่ารูทคุ
ี ณเจาะมีขนาดใหญ่
พอสําหรับสลักเกลียวสมอหรือสลักเกลียวมอลลี
ทีคุณใช ้
หากทีวต
ี ด
ิ ตังอยูบ
่ นผนัง ให ้ติดตัง Soundbar
ไว ้ใต ้ทีวโี ดยห่างจากทีวอ
ี ย่างน ้อย 5 ซม.
5. ดันสกรู (จําหน่ายแยกต่างหาก) ลงไปใน สกรูยด
ึ
แต่ละตัว จากนันขันสกรูลงในรูเสียบสกรูให ้แน่น
5 ซม. หรือมากกว่า
้ ผ่าศูนย์กลาง ของแผ่นกระดาษกับ
2. จัดวาง เสน
ศูนย์กลางของทีวข
ี องคุณ (หากคุณต ้องการยึด
ติด Soundbar ไว ้ด ้านล่างทีวข
ี องคุณ) จากนัน
ํ หร ับการยึดติดกําแพง ไว ้บน
ยึด ต ัวนําร่องสา
กําแพงโดยใช ้เทปกาว
้
ึ ติดไว ้ทีด ้านล่างของทีว ี ให ้วาง เสน
c หากคุณไม่ยด
ผ่าศูนย์กลาง ไว ้ตรงกลางของบริเวณทีจะติดตัง
· 9 · ไทย
HW-K350_XT_THAI_180723.indd 9
2018-07-23
4:01:00
6. ใช ้ สกรู (M4 x L12) จํานวนสองตัวเพือยึด แขน
ยึดกําแพงด้านซา้ ยและขวา ติดกับส่วนล่างของ
Soundbar เพือให ้สามารถขันสกรูได ้แน่นพอดี ให ้
จัดแนวส่วนนูนบน Soundbar ให ้ตรงกับรูบนแขน
ยึด
●
●
เอียง Soundbar เล็กน ้อยเพือให ้หัวของ สก
รูยด
ึ เสียบลงในรูปของ แขนยึดกําแพง กด
Soundbar ไปตามทิศทางของลูกศรเพือทําให ้
ทังสองฝั งแน่นอย่างพอดี
ขณะประกอบ โปรดดูให ้แน่ใจว่าส่วนทีใช ้แขวน
ผนังของ แขนยึดกําแพง หันไปทางด ้านหลัง
ด้านหล ังของ Soundbar
การปลด SOUNDBAR ออก
จากกําแพง
1. ในการถอด Soundbar ออกจากกําแพง ให ้กด
ไปตามทิศทางของลูกศร จากนันดึงออกมาจาก
กําแพงตามทีแสดงในรูป
ด้านขวาสุดของ Soundbar
●
ู ร่างแตก
แขนยึดกําแพงด ้านซ ้ายและขวาจะมีรป
ต่างกัน ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าแขนยึดกําแพงอยู่
ในตําแหน่งทีถูกต ้อง
แขนยึดกําแพง
ด้านขวา
แขนยึดกําแพง
ด้านซา้ ย
7. ติดตัง Soundbar พร ้อมด ้วย แขนยึดกําแพง
โดยการแขวน แขนยึดกําแพง ไว ้บน สกรูยด
ึ บน
กําแพง
cอย่าโหนเครืองทีติดตังไว ้และหลีกเลียงการกระทบ
กระแทกหรือทําเครืองหล่น
c ยึดเครืองกับผนังให ้แน่นหนาเพือป้ องกันเครือง
ตก หากเครืองตก อาจส่งผลให ้ได ้รับบาดเจ็บหรือ
ผลิตภัณฑ์เสียหาย
c เมือติดตังเครืองบนผนังแล ้ว โปรดตรวจสอบ
ให ้แน่ใจว่าเด็กจะไม่ดงึ สายใดๆ ทีเชือมต่ออยู่
เนืองจากอาจ ทําให ้เครืองตกลงมาได ้
c เพือประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตังขาแขวนติด
ผนัง ติดตังระบบลําโพงทีด ้านล่างทีวโี ดยให ้อยูห
่ า่ ง
จากทีวอ
ี ย่างน ้อย 5 ซม. หากทีวต
ี ด
ิ ตังบนผนัง
c เพือความปลอดภัยของคุณ หากคุณไม่ได ้ติดตัง
เครืองบนผนัง ให ้ติดตังบนพืนผิวทีราบเรียบและ
ปลอดภัยโดยมันใจว่าเครืองจะไม่หล่นหรือตก
· 10 · ไทย
HW-K350_XT_THAI_180723.indd 10
2018-07-23
4:01:02
ปุ่มและฟี เจอร์บนรีโมตคอนโทรล
่ บตเตอรีก่อนใชง้ านรีโมตคอนโทรล
การใสแ
1. ใช ้เหรียญขนาดทีเหมาะสมเพือหมุนฝาปิ ดแบตเตอรีของรีโมตคอนโทรลใน
ิ
ทิศทวนเข็มนาฬกาเพื
อถอดฝาออกดังภาพ
2. ใส่แบตเตอรีลิเธียม 3V โดยให ้ขัวบวก (+) หันขึนด ้านบน ขณะทีใส่
่ ้างกันดังภาพ
แบตเตอรี ใส่ฝาปิ ด จากนันเลือนให ้เครืองหมาย '●' อยูข
3. ใช ้เหรียญทีเหมาะสมหมุนฝาครอบแบตเตอรีของรีโมทคอนโทรลตามเข็ม
ิ
นาฬกาจนกว่
าจะเข ้าที



การควบคุม Soundbar โดยใชร้ โี มตคอนโทรลทีว ี
ของคุณ
1. กดปุ่ ม
SOUND ค ้างไว ้อย่างน ้อย 5 วินาทีโดยเปิ ด Soundbar ด ้วย
2. "ON - TV REMOTE" จะปรากฏขึนในจอแสดงผลของ Soundbar
3. ในเมนูของทีว ี ตังค่าลําโพงของทีวใี ห ้เป็ นลําโพงภายนอก
ั มทังหมดไม่สามารถใช ้งานได ้ยกเว ้นปุ่ ม VOL +/- และปุ่ ม
c ในฟั งก์ชนปุ่
c เมนูของทีวอ
ี าจแตกต่างกันไปในแต่ละยีห ้อและรุน
่ ดูข ้อมูลเพิมเติมที
คูม
่ อ
ื การใช ้งานของทีว ี
ั นีจะไม่สามารถใช ้งานได ้เมือ Soundbar อยูใ่ นโหมด
c ฟั งก์ชน
TV SoundConnect
ั ได ้:
c ยีห ้อทีใช ้งานฟั งก์ชนนี
●
●
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA,
GRUNDIG, Hisense, RCA
ั อาจใช ้ไม่ได ้กับรีโมตของทีวค
ี ณ
ุ ขึนอยูก
่ บ
ั ยีห ้อของรีโมต
ฟั งก์ชนนี
ั
กดทีปุ่ ม
c หากต ้องการปิ ดการใช ้งานฟั งก์ชนนี
SOUND เป็ นเวลา
5 วินาที "OFF - TV REMOTE" ปรากฏจอแสดงผลของ Soundbar
เปิ ดและปิ ด Soundbar
กําล ังไฟฟ้า
กดเพือเลือกแหล่งสัญญาณทีเชือมต่อกับ Soundbar
SOURCE
· 11 · ไทย
HW-K350_XT_THAI_180723.indd 11
2018-07-23
4:01:08
ปรับระดับเสียงเป็ น 0 ชัวคราว
กดอีกครังเพือยกเลิก
ปิ ดเสียง
ปรับระดับเสียงของเครือง
ระด ับเสียง
เล่น / หยุด
ั
ชวคราว
กดทีปุ่ ม & เพือหยุดเล่นเพลงชัวคราว
กดทีปุ่ ม & อีกครังเพือเล่นเพลงทีเลือกไว ้
เลือกไฟล์ถด
ั ไป
ข้ามเดินหน้า
เลือกไฟล์กอ
่ นหน ้า
ข้ามถอยหล ัง
เล่นซํา
ั นซําระหว่างการเล่นเพลงจากหน่วยความจําอุปกรณ์
กดเพือตังค่าฟั งก์ชนเล่
• OFF-REPEAT : ยกเลิกการเล่นซํา
• TRACK-REPEAT : เล่นแทร็คซําๆ
• ALL-REPEAT : เล่นแทร็คทังหมดซําๆ
่
• RANDOM-REPEAT : เล่นแทร็คในลําดับแบบสุม
ั เสียงเซอร์ราวด์เพิมความลึกและความรู ้สึกของพืนทีว่างให ้กับเสียง
ฟั งก์ชน
ั นีจะ ON หรือ OFF สลับกันซําๆ
เมือกดปุ่ มนี ฟั งก์ชน
ระบบเสียงรอบ
ทิศทาง
Bluetooth
POWER
ั Bluetooth POWER On และเมือฟั งก์ชน
ั Bluetooth
กดเพือเปิ ดและปิ ดฟั งก์ชน
POWER On เปิ ดใช ้งานอยู่ ON - BLUETOOTH POWER จะปรากฏทีจอแสดงผล
ของ Soundbar
คุณสามารถเลือกได ้จาก 6 โหมดเสียง STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE,
SPORTS, MOVIE, และ NIGHT
SOUND EFFECT
c โหมด NIGHT
เมือเปลียนช่องสัญญาณหรือแหล่งสัญญาณเพลง ความแตกต่างของระดับเสียง
ระหว่างแหล่งสัญญาณเพลงเข ้าต่างๆ จะได ้รับการปรับสูร่ ะดับทีเหมาะสมสําหรับ
การฟั งโดยอัตโนมัต ิ
คุณสามารถเลือกได ้จาก TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL หรือ
AUDIO SYNC
SOUND CONTROL
• กดเพือเลือก TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL หรือ AUDIO SYNC จาก
นัน ใช ้ปุ่ ม  และ  เพือปรับระดับ TREBLE หรือ BASS จาก -6 ถึง +6 และ
ระดับ SUBWOOFER LEVEL จาก -12, -6 ถึง +6
• หากภาพและเสียงระหว่างทีวแ
ี ละ Soundbar ของคุณไม่ตรงกัน ให ้เลือก
AUDIO SYNC ในการตังค่าเสียง จากนันตังค่าการดีเลย์ของเสียงระหว่าง 0 ถึง
300 มิลลิวน
ิ าทีโดยใช ้ปุ่ ม  และ 
· 12 · ไทย
HW-K350_XT_THAI_180723.indd 12
2018-07-23
4:01:13
การแก้ไขปัญหา
ใบอนุญาต
ก่อนจะขอความช่วยเหลือ ตรวจสอบด ้านล่างนี
เปิ ดเครืองไม่ได้
ปลักไฟเสียบเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่
È เสียบปลักไฟเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟ
ั
ฟังก์ชนไม่
ทา
ํ งานเมือกดปุ่ม
มีไฟฟ้ าสถิตในอากาศหรือไม่
È ถอดปลักไฟและเสียบอีกครัง
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
ไม่มเี สียงออกมา
ั ปิ ดเสียงอยูห
่ รือไม่
เปิ ดฟั งก์ชน
ั นี
È กดปุ่ ม
(ปิ ดเสียง) เพือยกเลิกฟั งก์ชน
ตังเสียงเป็ นระดับตําสุดหรือไม่
È ปรับระดับเสียง ปรับระดับเสียง
รีโมทคอนโทรลไม่ทา
ํ งาน
แบตเตอรีหมดหรือไม่
È เปลียนแบตเตอรีใหม่
ระยะทางระหว่างรีโมตคอนโทรลกับยูนต
ิ หลักของ
Soundbar ไกลเกินไปหรือไม่
È เคลือนย ้ายรีโมตคอนโทรลให ้ใกล ้กับยูนต
ิ หลัก
ของ Soundbar
TV SoundConnect (การจ ับคูท
่ วี )ี ล้มเหลว
ทีวข
ี องคุณสนับสนุน TV SoundConnect หรือไม่
È TV SoundConnect ได ้รับการสนับสนุนโดยทีว ี
ซัมซุงทีเปิ ดตัวหลังปี 2012 โปรดตรวจสอบทีว ี
ของคุณเพือดูวา่ สนับสนุน TV SoundConnect
หรือไม่
ั ล่าสุดหรือไม่
เฟิ รม
์ แวร์ของทีวข
ี องคุณเป็ นเวอร์ชน
ั ล่าสุด
È อัพเดตทีวข
ี องคุณด ้วยเฟิ รม
์ แวร์เวอร์ชน
เกิดข ้อผิดพลาดในการเชือมต่อหรือไม่
È ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
È รีเซ็ต TV SoundConnect แล ้วเชือมต่อใหม่อก
ี
ครัง หากต ้องการรีเซ็ตการเชือมต่อ
TV SoundConnect ให ้กดปุ่ ม p ค ้างไว ้
5 วินาที
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination
with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are
registered trademarks or trademarks of
DTS, Inc. in the United States and/or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
ิ ธิการใชง้ าน
ประกาศสท
โอเพ่น ซอร์ส
หากต ้องการส่งข ้อสงสัยและคําขอเกียวกับโอเพ่นซอร์ส
โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล
(oss.request@samsung.com)
ํ ค ัญเกียวก ับ
หมายเหตุสา
บริการ
ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใช ้งานนีมีให ้เพือ
การอ ้างอิงเท่านัน และอาจแตกต่างจากข ้อมูลทีปรากฏ
ในผลิตภัณฑ์จริง
· 13 · ไทย
HW-K350_XT_THAI_180723.indd 13
2018-07-23
4:01:16
ข้อมูลจําเพาะ
USB
นําหน ัก
ทวไป
ั
เครืองขยาย
ั
สญญาณ
ขนาด
(ก x ส x ล)
5V / 0.5A
ยูนต
ิ หล ักของ Soundbar
1.5 กก.
ั ฟเฟอร์ (PS-HW2-1)
ซบวู
4.6 กก.
ยูนต
ิ หล ักของ Soundbar
907.5 x 53.5 x 70.5 มิลลิเมตร
ั ฟเฟอร์ (PS-HW2-1)
ซบวู
240.0 x 360.0 x 329.0 มิลลิเมตร
อุณหภูมข
ิ ณะทํางาน
+5 °C ถึง +35 °C
ช่วงความชืนขณะทํางาน
10 % ถึง 75 %
ิ หล ักของ Soundbar
กําล ังเอาต์พต
ุ ที ยูนต
กําหนด
ั ฟเฟอร์ (PS-HW2-1)
ซบวู
35W x 2, 6ohm
80W, 3ohm
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(รองรับ Dolby® Digital), DTS
รูปแบบไฟล์ทรองร
ี
ับ
(เล่นเสียง DTS 2.0 ในรูปแบบ DTS)
• ข ้อมูลจําเพาะตามตัวเลข
– บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงข ้อมูลจําเพาะนีโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้
ทราบ
– นํ าหนักและขนาดโดยประมาณ
– สําหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช ้พลังงาน โปรดดูฉลากกํากับทีติดกับตัวเครือง (ฉลาก : ด ้านล่างของยูนต
ิ หลัก
ของ Soundbar)
· 14 · ไทย
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ
ั งทวโลก
ติดต่อเครือข่ายซมซุ
ั
ั ซุง ติดต่อสอบถามได ้ที SAMSUNG Customer Contact centre
หากมีคําแนะนํ าหรือข ้อสงสัยเกียวกับผลิตภัณฑ์ซม
Contact Centre 
Area
Web Site
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SINGAPORE
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786 (All Product)
0800 6 726 786
www.samsung.com/nz/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
LAOS
+856-214-17333
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
TAIWAN
0800-329-999
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
NEPAL
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
AH68-03017F-01
HW-K350_XT_THAI_180723.indd 15
www.samsung.com/in/support
AH68-03017F-01
2018-07-23
4:01:17
Download PDF

advertising