Samsung | HT-H5530HK | Samsung 1000 W 5.1Ch Blu-ray Home Entertainment System H5530 คู่มือการใช้

HT-H5500K
HT-H5530HK
HT-H5530K
HT-H5550HK
HT-H5550K
HT-H5550WK
ระบบความบันเทิงในบ้าน
5.1CH Blu-ray™
คู่มือการใช้งาน
ทุกจินตนาการล้วนเป็นจริงได้
ขอขอบคุณสําหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงเครื่องนี้
หากต้องการได้รับบริการที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 1
2014-03-20
11:36:49
ข้อมูลความปลอดภัย
ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์นแ้ี สดงว่าภายในอุปกรณ์นม้ี ไี ฟฟ้าแรงสูง
ซึ่งเป็นอันตราย หากมีการสัมผัสกับชิ้นส่วนภายใน
ใดๆ ของอุปกรณ์นี้
เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิด
ข้อควรระวัง:
เพือ่ ลดความเสีย่ งจากไฟฟ้าช็อต อย่าถอดฝาครอบ (หรือด้านหลังเครือ่ ง)
ภายในเครื่องไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง
การซ่อมแซมควรกระทําโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
• ช่องเสียบและช่องเปิดที่ตัวเครื่องและที่ด้านหลังหรือด้านล่าง
มีไว้เพื่อการระบายอากาศที่จําเป็น เพื่อให้แน่ใจในการทํางาน
ที่วางใจได้ของอุปกรณ์นี้และเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ร้อนเกินไป
ต้องไม่ปิดกั้นหรือครอบช่องเสียบและช่องเปิดเหล่านี้
- อย่าวางอุปกรณ์นี้ในพื้นที่คับแคบ เช่น
ชั้นหนังสือ หรือตู้ติดตั้งแบบเจาะฝัง
หากไม่มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม
- อย่าวางอุปกรณ์นี้ใกล้กับหรือเหนือหม้อน้ําหรือเครื่องทําความร้อน
หรือบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
- อย่าวางภาชนะ (แจกัน ฯลฯ)
ที่บรรจุน้ําบนอุปกรณ์นี้ เนื่องจากหากน้ําหก
อาจทําให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
• อย่าปล่อยให้อุปกรณ์นี้เปียกฝนหรือวางไว้ใกล้กับน้ํา
(ใกล้กับอ่างอาบน้ํา อ่างล้างหน้า อ่างล้างจาน
หรือถังซักผ้า บนพื้นเปียก หรือใกล้กับสระว่ายน้ํา ฯลฯ)
หากอุปกรณ์นี้เปียกโดยไม่ได้ตั้งใจ ถอดปลั๊กออกและติดต่อ
ตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตทันที
• อุปกรณ์นี้ใช้แบตเตอรี่ ในชุมชนของคุณ
อาจมีข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่กําหนดให้คุณต้องกําจัด
แบตเตอรี่เหล่านี้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โปรดติดต่อ
หน่วยงานในท้องถิ่นของคุณสําหรับข้อมูลการกําจัดขยะหรือการรีไซเคิล
• อย่าใช้กระแสไฟเกินความสามารถของเต้ารับไฟที่ผนัง
สายไฟพ่วง หรืออะแดปเตอร์ เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิด
เพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
• เดินสายไฟเพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเหยียบหรือบิดงอ
จากการถูกสิ่งของวางทับหรือวางเบียด ทั้งนี้ ให้สังเกตสายไฟ
ที่ส่วนปลายของปลั๊ก เต้ารับไฟที่ผนัง และในจุดที่สายไฟ
ต่อออกจากอุปกรณ์
• เพื่อป้องกันอุปกรณ์นี้จากฝนฟ้าคะนอง
หรือเมื่อถูกวางทิ้งไว้และไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
ควรถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง
และถอดสายอากาศหรือระบบเคเบิล ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายกับชุดอุปกรณ์ เนื่องจากฟ้าแลบและไฟฟ้ากระชาก
• ก่อนเสียบสายไฟ AC เข้ากับเต้ารับไฟอะแดปเตอร์ DC
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการระบุแรงดันไฟฟ้าของอะแดปเตอร์
DC สอดคล้องกับแหล่งจ่ายไฟภายในอาคาร
• อย่าเสียบอุปกรณ์โลหะทุกประเภทเข้ากับชิ้นส่วนเปิดของอุปกรณ์นี้
เนื่องจากการดําเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
สัญลักษณ์นี้แสดงว่าข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการใช้งานแล
ะการบํารุงรักษาถูกจัดส่งมาพร้อมผลิตภัณฑ์นี้
• เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าสัมผัสภายในอุปกรณ์น้ี
ผู้เปิดอุปกรณ์นี้ควรเป็นช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญเท่านั้น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟจนกระทั่งเข้าที่อย่างแน่น
หนาแล้ว เมื่อถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง
ให้ดึงที่ปลั๊กของสายไฟทุกครั้ง อย่าถอดปลั๊กโดยดึงที่สายไฟ
และอย่าสัมผัสสายไฟขณะที่มือเปียก
• หากอุปกรณ์นี้ไม่ทํางานตามปกติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีเสียงหรือกลิ่นที่ผิดปกติจากเครื่อง
ให้ถอดปลั๊กทันทีและติดต่อตัวแทนจําหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
• การบํารุงรักษาตัวเครื่อง
- ก่อนทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับผลิตภัณฑ์นี้
ดูให้แน่ใจว่าปิดอุปกรณ์เหล่านั้นแล้ว
- หากคุณย้ายเครื่องจากที่เย็นไปที่อบอุ่นในทันทีทันใด
อาจเกิดไอน้ําในชิ้นส่วนทํางานและเลนส์
และทําให้การเล่นแผ่นผิดปกติได้ หากเกิดกรณีนี้
ให้ถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์ออก รอเป็นเวลา
สองชั่วโมง จากนั้น ให้เสียบปลั๊กกับเต้ารับไฟฟ้า
แล้วใส่แผ่นดิสก์และลองเล่นอีกครั้ง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง
หากยังคงไม่มีการใช้งานอุปกรณ์หรือหากคุณต้องออกจากบ้านเป็นเวลานาน
(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ทุพพลภาพอยู่ภายใน
บ้านเพียงลําพัง)
- ฝุน่ ทีส่ ะสมอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต กระแสไฟฟ้ารัว่ หรือเกิดเพลิงไหม้
จากประกายไฟและความร้อนที่สายไฟหรือฉนวนกันความร้อนชํารุด
• ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตสําหรับข้อมูล
หากคุณต้องการติดตั้งอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นหนา
อุณหภูมิสูงหรือต่ํา ความชื้นสูง มีสารเคมี
หรือในบริเวณที่มีการดําเนินงานตลอด 24 ชั่วโมง เช่น
สนามบิน สถานีรถไฟ ฯลฯ มิฉะนั้น อาจทําให้เกิดความเสีย
หายร้ายแรงต่ออุปกรณ์ของคุณ
• ใช้ปลั๊กและเต้ารับไฟที่ผนังที่เชื่อมต่อสายเดินอย่างเหมาะสมเท่านั้น
- สายดินที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อต
หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ (อุปกรณ์คลาส 1 เท่านั้น)
• หากต้องการปิดอุปกรณ์นี้อย่างสมบูรณ์
คุณต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากเต้ารับไฟที่ผนัง ดังนั้น
เต้ารับไฟที่ผนังและปลั๊กไฟจึงต้องเข้าถึงได้และพร้อมใช้งานตลอดเวลา
• อย่าให้เด็กเป็นผู้แขวนผลิตภัณฑ์นี้
2 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 2
2014-03-20
11:37:11
คําเตือน :
• เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลาม
โปรดนําเทียนไขและอุปกรณ์อื่นๆ
ที่มีเปลวไฟออกห่างจากผลิตภัณฑ์นี้เสมอ
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
ผลิตภัณฑ์นี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
การใช้ระบบควบคุม การปรับ หรือการดําเนินการกระบวนการใดๆ
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้อาจทําให้เกิดการแผ่รังสีที่เป็นอันตราย
ข้อควรระวัง :
• มีการแผ่รังสีเลเซอร์ที่มองไม่เห็นเมื่อเปิดออกและกลไกการล็อคถูกปลด
ระวังอย่าให้ถูกลําแสง
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
การใช้ฟังก์ชัน 3 มิติ
ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยที่สําคัญเกี่ยวกับภาพ 3 มิติ
โปรดอ่านและทําความเข้าใจข้อมูลเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้ก่อนใช้ฟังก์ชัน
3 มิติ
• ผู้ชมบางรายอาจรู้สึกไม่สบายเมื่อชมทีวีในแบบ 3D
อาการดังกล่าวเช่น วิงเวียน คลื่นไส้ และปวดศีรษะ
หากคุณมีอาการใดๆ ดังกล่าว ให้หยุดการชมทีวีในแบบ 3
มิติ ถอดแว่น 3 มิติออก และหยุดพัก
• การดูภาพ 3D
เป็นเวลานานต่อเนื่องอาจทําให้สายตาอ่อนล้าได้
หากคุณรู้สึกอ่อนล้าที่ดวงตา ให้หยุดการชมทีวีในแบบ 3D
ถอดแว่น 3D ออก และหยุดพัก
• ผู้ปกครองที่มีความรับผิดชอบควรหมั่นตรวจสอบเด็กๆ
ที่กําลังใช้งานฟังก์ชัน 3D
หากเด็กมีอาการใดๆ ที่แสดงถึงการอ่อนล้าของดวงตา
ปวดศีรษะ วิงเวียน หรือคลื่นไส้ ต้องให้เด็กหยุดดูทีวีในแบบ
3 มิติและหยุดพัก
• อย่าใช้แว่น 3 มิติเพื่อจุดประสงค์อื่น (เช่น
ใช้เป็นแว่นตาทั่วไป แว่นกันแดด แว่นป้องกัน ฯลฯ)
• อย่าใช้ฟังก์ชัน 3D หรือแว่น 3D
ขณะเดินหรือเคลื่อนที่ การใช้ฟังก์ชัน 3 มิติ หรือแว่น 3
มิติขณะเคลื่อนที่อาจทําให้คุณเดินชนวัตถุ สะดุด และ/
หรือล้ม และทําให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง
• หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับภาพและเสียงแบบ 3
มิติ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ 3 มิติ (เครื่องรับสัญญาณ AV
หรือทีวีที่รองรับสัญญาณภาพ 3 มิติ) กับพอร์ต HDMI OUT
ของผลิตภัณฑ์โดยใช้สาย HDMI ความเร็วสูง สวมแว่น 3
มิติก่อนการเล่นภาพยนตร์ 3 มิติ
• ผลิตภัณฑ์นี้ส่งสัญญาณออก 3 มิติผ่านสาย HDMI
ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต HDMI OUT เท่านั้น
• ความละเอียดของวิดีโอในโหมดเล่น 3
มิติถูกตั้งค่าตามความละเอียดของวิดีโอ 3 มิติต้นฉบับ
คุณจึงไม่สามารถเปลี่ยนความละเอียดตามที่ต้องการได้
• บางฟังก์ชัน เช่น BD Wise
หรือการตั้งค่าขนาดหน้าจอหรือความละเอียด
อาจทํางานไม่เหมาะสมในโหมดเล่น 3 มิติ
• คุณต้องใช้สาย HDMI ความเร็วสูงเพื่อส่งออกสัญญาณ 3
มิติอย่างเหมาะสม
• อยู่ห่างจากทีวีในระยะห่าง 3
เท่าของความกว้างหน้าจอ ขณะรับชมภาพยนตร์ 3 มิติ
ตัวอย่าง หากคุณมีหน้าจอทีวก
ี ว้าง 46 นิว้ ควรอยูห
่ า่ งจากทีวี
3.5 เมตร
• จัดวางหน้าจอการเล่นวิดีโอ 3
มิติให้อยู่ในระดับสายตาเพื่อคุณภาพของภาพ 3 มิติที่ดีที่สุด
• หากเครื่องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 3 มิติบางประเภท เอฟเฟ็กต์
3 มิติอาจทํางานไม่เหมาะสม
• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่แปลงภาพยนตร์ 2 มิติให้เป็น 3 มิติ
• "Blu-ray 3D" และโลโก้ "Blu-ray 3D"
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association
ข้อมูลความปลอดภัย
• จัดเก็บอุปกรณ์เสริม (แบตเตอรี่ ฯลฯ)
ในบริเวณที่ปลอดภัยและพ้นมือเด็ก
• อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่ไม่มั่นคง
เช่น ชั้นวางของที่สั่นสะเทือน พื้นเอียง
หรือบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน
• อย่าทําผลิตภัณฑ์หล่นหรือกระแทก หากผลิตภัณฑ์เสียหาย
ถอดสายไฟออกและติดต่อศูนย์บริการ
• ทําความสะอาดอุปกรณ์นี้
ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับไฟที่ผนังและเช็ดอุปกรณ์ด้วยผ้านุ่มและแห้ง
อย่าใช้สารเคมีใดๆ เช่น ขี้ผึ้ง เบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยาฆ่าแมลง
น้ําหอมปรับอากาศ น้ํามันหล่อลื่น หรือน้ํายาทําความสะอาด
เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์หรือทําให้ฉลากหรือสิ่งพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ลบเลือน
• อุปกรณ์นี้ต้องไม่สัมผัสกับน้ําหรือทําน้ํากระเด็นใส่
อย่าวางวัตถุที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
• อย่ากําจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผา
• อย่าเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชิ้นเข้ากับเต้ารับไฟที่ผนังเดียว
การเสียบปลั๊กที่เต้ารับไฟมากเกินไปอาจทําให้เต้ารับไฟร้อนจัด
และเกิดเพลิงไหม้ได้
• อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
หากคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ใช้ในรีโมทเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่โดยใช้แบตเตอรี่ชนิดเดิมหรือชนิดที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากัน
3 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 3
2014-03-20
11:37:12
สารบัญ
การเริ่มต้นใช้งาน
5
การเล่นเนื้อหา
อุปกรณ์เสริม
26 การสลับอุปกรณ์แหล่งสัญญาณ
5
ส่วนประกอบของลําโพง
26 การเล่นดิสก์เพื่อการค้า
7
แผงด้านหน้า
26 การเล่นแผ่นดิสก์ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้บันทึก Content
7
แผงด้านหลัง
27 การเล่นไฟล์บนอุปกรณ์ USB
8
รีโมทคอนโทรล
28 การควบคุมการเล่นวิดีโอ
29 การเล่นแผ่นเพลงเพื่อการค้าที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
สารบัญ
9
30 การควบคุมการเล่นเพลง
การเชื่อมต่อลําโพง
12 การติดแกนทอรอยเฟอร์ไรท์กบั สายไฟของโมดูลเครือ่ งรับสัญญาณไร้สาย
(SWA-6000)
13 การเชื่อมต่อกับทีวีและอุปกรณ์ภายนอก
14 การเชื่อมต่อเราเตอร์เครือข่าย
การตั้งค่า
15 ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น
16 หน้าจอโฮมโดยสรุป
16 การเข้าถึงหน้าจอ การตั้งค่า
17 ฟังก์ชันเมนูการตั้งค่า
20 การตั้งค่าเครือข่าย
23 Wi-Fi Direct
31 การแสดงภาพ
32 การฟังวิทยุ
32 การใช้คาราโอเกะ
33 การใช้ Bluetooth
35 การใช้ปุ่มเอฟเฟ็กต์พิเศษบนรีโมทคอนโทรล
บริการเครือข่าย
36 การใช้ BD-LIVE™
36 การใช้ DLNA
36 แอปพลิเคชัน
37 การใช้ Opera TV Store
38 Screen Mirroring
24 การอัพเกรดซอฟต์แวร์
25 การตั้งค่า DLNA
ภาคผนวก
39 ข้อมูลเพิ่มเติม
40 ความสามารถในการใช้งานร่วมกันของดิสก์และรูปแบบ
45 การแก้ไขปัญหา
48 ข้อมูลจําเพาะ
50 การอนุญาต
 ค่าตัวเลขและภาพประกอบในคู่มือการใช้งานนี้มีให้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
และอาจแตกต่างจากข้อมูลที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์จริง
 อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ หาก :
ก. วิศวกรถูกเรียกตัวไปตามคําขอของคุณ และไม่พบข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์
(หมายความว่าคุณไม่ได้อ่านคู่มือการใช้งานนี้)
ข. คุณนําผลิตภัณฑ์มาที่ศูนย์ซ่อม และไม่พบข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์
(หมายความว่าคุณไม่ได้อ่านคู่มือการใช้งานนี้)
 จะมีการแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการดําเนินการแก่คุณก่อนดําเนินการ หรือก่อนไปพบคุณที่บ้าน
4 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 4
2014-03-20
11:37:14
การเริ่มต้นใช้งาน
ตรวจกล่องบรรจุอุปกรณ์เสริมและส่วนประกอบของลําโพงที่ปรากฏหรือแสดงด้านล่างนี้
อุปกรณ์เสริม
• รีโมทคอนโทรล
• คู่มือการใช้งาน
สายอากาศ FM
สายสัญญาณ HDMI
ส่วนประกอบของลําโพง
การเริ่มต้นใช้งาน
สายไฟ
• แบตเตอรี่
HT-H5500K
กลาง
ด้านหน้า x 2
เซอร์ราวด์ x 2
สายลําโพง x 6
ซับวูฟเฟอร์
HT-H5530HK
ด้านหน้า x 2
เซอร์ราวด์ x 2
สกรู (5x20) x 8
ฐานรอง x 2
กลาง
สายลําโพง x 6
ซับวูฟเฟอร์
5 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 5
2014-03-20
11:37:17
การเริ่มต้นใช้งาน
HT-H5530K
ด้านหน้า x 2
ฐานรอง x 2
สกรู (5x20) x 8
สายลําโพง x 6
กลาง
เซอร์ราวด์ x 2
ฐานรอง x 2
ซับวูฟเฟอร์
HT-H5550HK
ด้านหน้า x 2/เซอร์ราวด์ x 2
สายลําโพง x 6
สกรู (5x20) x 16
ฐานรอง x 4
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
HT-H5550K/HT-H5550WK
เฉพาะ HT-H5550WK เท่านั้น
(สําหรับสายไฟ)
สกรู (5x20) x 16
สายลําโพง x 6
กลาง
แกนทอรอยเฟอร์ไรท์
เฉพาะ HT-H5550WK เท่านั้น
ด้านหน้า x 2/
เซอร์ราวด์ x 2
ฐานรอง x
4
ซับวูฟเฟอร์
ฐานรอง x 4
โมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
(SWA-6000)
6 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 6
2014-03-20
11:37:28
แผงด้านหน้า
ไอคอนที่แสดง
NFC
ฟังก์ชัน
หยุด
เล่น/หยุดชั่วคราว
ปุ่มเปิด/
ปิด
การควบคุมระดับเสียง
เปิด/ปิด
การเริ่มต้นใช้งาน
จอแสดงผล
MIC 1
ถาดวางแผ่นดิสก์
✎
✎
✎
✎
✎
✎
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
MIC 2
5V 0.5A
ไมโครโฟน
USB
อย่าให้เด็กสัมผัสพื้นผิวผลิตภัณฑ์ขณะที่เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์อยู่ เพราะอาจมีความร้อน
ในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องเสียบ USB คุณต้องใช้แฟลชไดรฟ์ USB
เมือ
่ ผลิตภัณฑ์แสดงเมนูแผ่นดิสก์ Blu-ray คุณไม่สามารถเริม
่ ภาพยนตร์โดยการกดปุม
่
/6 บนผลิตภัณฑ์หรือรีโมท
ในการเล่นภาพยนตร์ คุณต้องเลือก เล่นภาพยนตร์ หรือ เริ่ม ในเมนูดิสก์ จากนั้นกดปุ่ม E
หากคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเล่นเนื้อหาจากอุปกรณ์ USB บนทีวีผ่านทางระบบโฮมซีเนม่า
คุณจะไม่สามารถเลือกโหมด BD/DVD ด้วยปุ่ม FUNCTION ได้ หากต้องการเลือกโหมด BD/DVD
ออกจากอินเทอร์เน็ตหรือหยุดเนื้อหาที่คุณกําลังเล่นบนทีวี แล้วเลือกโหมด BD/DVD
เสียบแจ็คไมโครโฟนก่อนใช้ฟังก์ชันคาราโอเกะ
หากต้องการใช้ฟังก์ชัน NFC แท็กอุปกรณ์แหล่งสัญญาณ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ
ที่ด้านบนของเครื่อง
(ดูหน้า 34)
แผงด้านหลัง
* ในกรณีของ HT-H5550WK
AUX เข้า
พัดลมระบายอากาศ
* สายอากาศ FM
HDMI ออก
SURROUND
SURROUND
สายไฟ
ช่องเสียบสัญญาณออกลําโพง
DIGITAL AUDIO IN
ภายนอก (ออพติคัล)
LAN ไร้สาย
* การเชื่อมต่อกับสายอากาศ FM
1.
เชื่อมต่อสายอากาศ FM ที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบ FM ANT
2.
ค่อยๆ เลื่อนสายอากาศไปรอบๆ จนกระทั่งคุณพบตําแหน่งที่รับสัญญาณได้ชัดเจนที่สุด
แล้วยึดติดกับผนังหรือพื้นผิวที่แข็งแรงอื่นๆ
✎
✎
ตรวจดูให้มีพื้นที่ว่างรอบข้างของระบบโฮมซีเนม่าอย่างน้อย 10 ซม เพื่อการระบายความร้อนอย่างเพียงพอ
ไม่กีดขวางช่องระบายอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถรับสัญญาณ AM ได้
7 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 7
2014-03-20
11:37:40
การเริ่มต้นใช้งาน
รีโมทคอนโทรล
ส่วนต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล
กดเพือ
่ เลือกโหมดของระบบโฮมซีเนม่า
(BD/DVD, D. IN, AUX, และอื่นๆ)
เปิดและปิดเครื่อง
FUNCTION
ปรับระดับเสียง
กดปุ่มตัวเลขเพื่อเรียกใช้งานตัวเลือก
กดเพื่อดูเมนูดิสก์
VOLUME
-
+
1
2
3
4
5
6
7
8
กดเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอ โฮม
ใช้เปิดและปิดถาดวางแผ่นดิสก์
ปิดเสียงชั่วคราว
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
กดเพื่อข้ามไปข้างหลังหรือข้ามไปข้าง
หน้า
กดเพื่อเล่นแผ่นดิสก์หรือไฟล์
กดเพื่อหยุดแผ่นดิสก์หรือไฟล์
กดเพื่อใช้ฟังก์ชันคาราโอเกะ
(ระดับเสียงไมค์, เสียงก้อง,
การควบคุมระดับเสียง)
MUTE
POPUP
ใช้เพื่อเข้าสู่เมนู ป๊อปอัพ/เรื่อง
กดเพื่อค้นหาแบบย้อนกลับหรือแบบเดินหน้า
กดเพื่อหยุดการเล่นชั่วคราว
KARAOKE
HOME
REPEAT
ใช้ในการเล่นซ้ําเรื่อง บท แทร็ค
หรือเล่นซ้ําทั้งแผ่น
TOOLS
INFO
กดปุ่มนี้เพื่อใช้เมนู เครื่องมือ
ใช้เพื่อแสดงข้อมูลการเล่นในระหว่าง
การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD
หรือไฟล์ต่างๆ
เลือกรายการเมนูบนหน้าจอและเปลี่ยนค่าเมนู
EXIT
RETURN
กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
ปุ่มเหล่านี้ใช้กับทั้งเมนูบนผลิตภัณฑ์
และกับฟังก์ชันหลายๆ ฟังก์ชันของ
แผ่นดิสก์ Blu-ray
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
C
DOWN
กดเพื่อส่งสัญญาณเสียงไปยังลําโพง
ของระบบโฮมซีเนม่าหรือลําโพงทีวี
(ดูหน้า 35)
ใช้ตั้งค่าความถี่วิทยุล่วงหน้า
D
TUNING
TV SOUND DPS/EQ
กดเพื่อออกจากเมนู
UP
เลือก MONO หรือ STEREO
สําหรับการรับสัญญาณวิทยุ
ค้นหาสถานีวิทยุ FM ที่ใช้ได้
และเปลี่ยนช่อง
เลือกโหมดเสียง DSP/EQ
ที่ต้องการ
การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
✎
✎
✎
ตรวจดูว่าขั้วต่อของแบตเตอรี่ขั้ว “+” และ “–”
ตรงกับภาพภายในช่องใส่
ในการใช้งานทีวีทั่วไป แบตเตอรี่จะมีอายุใช้งานประมาณหนึ่งปี
ขนาดแบตเตอรี่: AAA
รีโมทคอนโทรลสามารถใช้ในระยะห่างที่เป็นเส้นตรงประมาณ 7
เมตรจากผลิตภัณฑ์
8 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 8
2014-03-20
11:37:45
การเชื่อมต่อ
ส่วนนี้อธิบายวิธีการต่างๆ ในการเชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว
การเชื่อมต่อลําโพง
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
ซับวูฟเฟอร์
ด้านหน้า (ขวา)
เซอร์ราวด์ (ขวา)
ผลิตภัณฑ์
ด้านหน้า (ซ้าย)
ด้านหน้า (ขวา)
เซอร์ราวด์ (ขวา)
ด้านหน้า (ซ้าย)
การเชื่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์
กลาง
เซอร์ราวด์ (ซ้าย)
เซอร์ราวด์ (ซ้าย)
โมดูลเครื่องรับ
สัญญาณไร้สาย
* HT-H5500K/HT-H5530HK/HT-H5530K/
HT-H5550HK/HT-H5550K
* HT-H5550WK
ต้องเชื่อมต่อลําโพงเซอร์ราวด์กับโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
ตําแหน่งของเครื่อง
วางบนแท่นรองหรือชั้นวาง หรือใต้ชั้นวางโทรทัศน์
การเลือกตําแหน่งรับฟัง
ตําแหน่งรับฟังควรอยู่ห่างจากหน้าจอโทรทัศน์ประมาณ 2.5 ถึง 3 เท่าของขนาดหน้าจอโทรทัศน์
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีจอโทรทัศน์ขนาด 46 นิ้ว ให้วางตําแหน่งรับฟังห่างจากหน้าจอ 2.92 ถึง 3.50 เมตร
ลําโพงหน้า
วางลําโพงเหล่านี้ด้านหน้าตําแหน่งรับฟังของคุณ
โดยหันลําโพงเข้าหาตัวคุณ (ประมาณ 45 องศา)
วางลําโพงด้านหน้าเพื่อให้ทวีตเตอร์ของลําโพงมีระดับความสูงเท่ากับระดับหูของคุณ
จัดตําแหน่งให้ด้านหน้าของลําโพงหน้าตรงกับด้านหน้าของลําโพงกลาง หรือวางให้
เยื้องหน้าลําโพงกลาง
ลําโพงกลาง
ตําแหน่งที่ดีที่สุดคือติดตั้งลําโพงกลางให้มีระดับความสูงเท่ากับลําโพงด้านหน้า
คุณยังสามารถติดตั้งลําโพงนี้ที่ด้านบนหรือด้านล่างทีวี โดยวางให้ตรงกับทีวี
ลําโพงเซอร์ราวด์
ซับวูฟเฟอร์
วางลําโพงเหล่านี้ที่ด้านข้างของตําแหน่งรับฟังของคุณ
หากไม่มีพื้นที่เพียงพอ ให้วางลําโพงเหล่านี้โดยให้ลําโพงหันเข้าหากัน
วางลําโพงให้สูงกว่าระดับหูของคุณประมาณ 60 ถึง 90 ซม
โดยอยู่ในมุมก้มลงเล็กน้อย
* ลําโพงเซอร์ราวด์ต่างจากลําโพงด้านหน้าและลําโพงกลาง
เนื่องจากใช้สําหรับเอฟเฟ็กต์เสียงเป็นหลัก
เสียงจึงไม่ออกจากลําโพงเซอร์ราวด์ตลอดเวลา
ตําแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่ใช่ส่วนสําคัญมาก
คุณสามารถวางไว้จุดใดก็ได้ตามที่ต้องการ
* รูปลักษณ์ของลําโพงของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในคู่มือนี้
* จับคู่สายลําโพงต่างๆ กับฉลากสีที่ด้านหลังของลําโพง จากนั้น เสียบปลั๊กเข้ากับช่องเสียบสีเดียวกัน ดูหน้า
11 สําหรับคําแนะนําในเรื่องนี้โดยตรง
9 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 9
2014-03-20
11:37:50
การเชื่อมต่อ
การติดตั้งลําโพงบนขาตั้ง Half Tallboy
* เฉพาะ HT-H5530HK เท่านั้น - ลําโพงหน้า
* เฉพาะ HT-H5550HK เท่านั้น - ลําโพงหน้า/เซอร์ราวด์
1.
หมุนฐานรองขึ้นและต่อกับลําโพง
2.
ใช้ไขควงเพื่อขันสกรูบนช่อง 3
ช่องที่มีเครื่องหมายกํากับ การติดตั้งลําโพงเสร็จสิ้น
ทําตามขั้นตอนเดียวกันนี้เพื่อติดตั้งลําโพงอื่น
ฐานขาตั้ง
1
2
ลําโพง
3.
หากคุณต้องการปรับความสูงของลําโพง
ให้คลายสกรูที่ด้านหลังของฐานลําโพงก่อน
4.
ดึงลําโพงขึ้นในทิศทางตามลูกศร
(การใช้แรงฝืนมากเกินไปอาจทําให้ผลิตภัณฑ์ชํารุดเสียหายได้)
5.
ใส่ลําโพงในช่องที่ปรับความสูงได้
จากนั้นใช้สกรูขันยึดลําโพงให้แน่น
6.
ลักษณะที่เห็นนี้เกิดขึ้นหลังจากติดตั้งลําโพงและปรับความสูงแล้ว
หากต้องการปรับความสูงของลําโพงอื่น ทําตามขั้นตอน 3 ~ 5
3
4
5
6
หรือ
การติดตั้งลําโพงบนขาตั้ง Tallboy
* เฉพาะ HT-H5530K เท่านั้น - ลําโพงหน้า
* เฉพาะ HT-H5550K /HT-H5550WK เท่านั้น ลําโพงหน้า/เซอร์ราวด์
1.
หมุนฐานรองขึ้นและต่อกับขาตั้ง
2.
ใช้ไขควงเพื่อขันสกรูบนช่อง 3 ช่องที่มีเครื่องหมายกํากับ
1
ฐานขาตั้ง
2
ฐานรอง
3. ยืดสายลําโพงที่ให้มาให้ตรงเป็นแนวตั้งและร้อยผ่านช่องตรงกลางของฐานรองขาตั้ง
่ มต่อลําโพงด้านบนเข้ากับขาตั้งที่ประกอบ
4. เชือ
3
4
ลําโพง
ฐานรอง
5.
ใส่สกรูเข้ากับช่องใส่ด้านหลังลําโพงโดยใช้ไขควงหมุนตามเข็มนาฬิกา
แล้วต่อสายลําโพง
6.
ลักษณะที่เห็นนี้เกิดขึ้นหลังจากติดตั้งลําโพงและปรับความสูงแล้ว
ทําตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งลําโพงตัวอื่น
5
6
10 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 10
2014-03-20
11:37:54
การเชื่อมต่อสายลําโพง
1.
จับคู่กลุ่มสายลําโพงกับลําโพงที่ถูกต้องด้วยการจับคู่ปลั๊กที่มีรหัสสีบนกลุ่มสายกับสติ๊กเกอร์สีที่ด้านล่างของลําโพงแต่ละตัว
2.
ต่อปลั๊กสายลําโพงจากลําโพงแต่ละตัวกับด้านหลังของผลิตภัณฑ์ด้วยการจับคู่สีปลั๊กลําโพงกับสีช่องเสียบลําโพง
ในกรณีของ HT-H5500K
ลําโพงกลาง
SURROUND
SURROUND
ซับวูฟเฟอร์
ลําโพงหน้า (ขวา)
ลําโพงเซอร์ราวด์ (ซ้าย)
การเชื่อมต่อ
ลําโพงหน้า (ซ้าย)
ลําโพงเซอร์ราวด์ (ขวา)
SURROUND
SURROUND
* ดูหน้า 5-6 สําหรับลําโพง HT-H5530HK/HT-H5530K/HT-H5550HK/HT-H5550K
ในกรณีของ HT-H5550WK
ลําโพงกลาง
ลําโพงหน้า (ซ้าย)
ซับวูฟเฟอร์
โมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
ลําโพงเซอร์ราวด์ (ซ้าย)
ลําโพงเซอร์ราวด์ (ขวา)
ลําโพงหน้า (ขวา)
* ผลิตภัณฑ์นี้ควรเชื่อมต่อกับ SWA-6000 เท่านั้น
11 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 11
2014-03-20
11:38:13
การเชื่อมต่อ
✎
✎
✎
✎
✎
หากคุณวางลําโพงไว้ใกล้กับทีวี สีบนหน้าจอทีวีอาจผิดเพี้ยน เนื่องจากสนามแม่เหล็ก
วางโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สายที่ด้านหลังของตําแหน่งรับฟัง
หากโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สายอยู่ใกล้กับผลิตภัณฑ์มากเกินไป
เสียงจากหูฟังอาจขาดช่วงเพราะการแทรกแซงของคลื่น
หากคุณใช้อุปกรณ์เช่น เตาไมโครเวฟ การ์ด LAN ไร้สาย อุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ความถี่
2.4/5.8GHz ใกล้กับผลิตภัณฑ์นี้ เสียงจากลําโพงอาจขาดช่วงบ้างเพราะการแทรกแซงของคลื่น
ระยะการส่งสัญญาณจากเครื่องไปยังโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สายสูงสุดอยู่ที่ประมาณ
10 ม แต่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทํางานของคุณ
หากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือผนังโลหะอยู่ระหว่างตัวเครื่องกับโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย ระบบจะไม่ทํางาน
เนื่องจากคลื่นวิทยุไม่สามารถแทรกผ่านโลหะได้
หากเครื่องไม่ทําการเชื่อมต่อไร้สาย คุณต้องรันการตั้งค่า ID ระหว่างผลิตภัณฑ์และโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
โดยเมื่อผลิตภัณฑ์ปิดอยู่ กด "0""1""3""5" บนรีโมทคอนโทรล เปิดโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย จากนั้น
กดปุ่ม “ID SET” ที่ด้านหลังของโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สายค้างไว้นาน 5 วินาที จากนั้น เปิดเครื่อง
| ข้อควระวัง |
หากคุณต้องการติดตั้งลําโพงกับผนัง ให้ขันสกรูหรือตะปู (ไม่ได้ให้มา)
เข้ากับผนังให้แน่นในตําแหน่งที่คุณต้องการแขวงลําโพง จากนั้นให้หารูที่ด้านหลังของลําโพงแต่ละตัว แล้วค่อยๆ
แขวนลําโพงแต่ละตัวกับสกรูหรือตะปูนั้น
ระวังอย่าให้เด็กเล่นลําโพงหรืออยู่ใกล้กับลําโพง เพราะอาจได้รับบาดเจ็บได้หากลําโพงหล่นใส่
เมื่อต่อสายลําโพงเข้ากับลําโพง ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้ว (+ / -) ถูกต้อง
วางลําโพงซับวูฟเฟอร์ให้ห่างจากมือเด็ก
เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กใส่มือหรือวัตถุแปลกปลอมอื่นเข้าไปในช่องเปิดของลําโพงซับวูฟเฟอร์
อย่าแขวนลําโพงซับวูฟเฟอร์บนผนังโดยใช้ช่องเปิด
เสาอากาศรับสัญญาณไร้สายติดตั้งอยู่ในโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย ตั้งเครื่องให้ห่างจากน้ําและความชื้น
เพื่อประสิทธิภาพการรับฟังที่ดีที่สุด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณโดยรอบที่ตั้งโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สายปราศจากสิ่งกีดขวาง
ในโหมด 2-CH คุณจะไม่ได้ยินเสียงออกจากลําโพงเซอร์ราวด์ไร้สาย
การติดแกนทอรอยเฟอร์ไรท์กับสายไฟของโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
(SWA-6000)
* เฉพาะ HT-H5550WK เท่านั้น
หากคุณติดแกนทอรอยเฟอไรท์กับสายไฟของโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
จะช่วยป้องกันการรบกวนของ RF จากสัญญาณวิทยุ
1.
ดึงแถบยึดของแกนทอรอยเฟอร์ไรท์ให้เปิดออก
2.
ม้วนสายไฟของโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สายสองรอบ
3.
ติดแกนทอรอยเฟอร์ไรท์กับสายไฟของโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สายตามที่แสดงในภาพด้านขวา
และปิดด้วยการกดจนได้ยินเสียงคลิก
• ติดแกนเฟอร์ไรท์ใกล้กับโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สายให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
12 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 12
2014-03-20
11:38:16
การเชื่อมต่อกับทีวีและอุปกรณ์ภายนอก
SURROUND
SURROUND
สีแดง
W
สีขาว
วิธีที่ 1
อุปกรณ์ภายนอก
การเชื่อมต่อ
R
วิธีที่ 2
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
HDMI IN
การเชื่อมต่อกับทีวี
เชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI จากช่องเสียบ HDMI OUT ที่ด้านหลังของเครื่องเข้ากับช่องเสียบ HDMI IN บนทีวีของคุณ
หากทีวีรองรับ ARC คุณจะได้ยินเสียงจากทีวีของคุณผ่านทางระบบโฮมซีเนม่าด้วยการเชื่อมต่อสายนี้เท่านั้น ดูหน้า 18
ในคู่มือนี้และส่วนเกี่ยวกับ ARC ในคู่มือผู้ใช้ทีวีสําหรับรายละเอียด
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
ในการเลือกโหมดที่ถูกต้องสําหรับอุปกรณ์ภายนอก หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว กดปุ่ม FUNCTION ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้
โหมดจะเปลี่ยนตามลําดับต่อไปนี้ :
BD/DVD D. IN AUX FM BT
วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกกับระบบโฮมซีเนม่าของคุณสองวิธีมีคําอธิบายด้านล่างนี้
วิธีที่ 1 AUX เข้า : การเชื่อมต่ออุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก
การใช้สายสัญญาณเสียง RCA (ไม่ได้จัดส่งให้) ให้เชื่อมต่อช่องเสียบ AUDIO In บนผลิตภัณฑ์กับช่องเสียบ AUDIO Out
บนอุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก  เลือกโหมด AUX
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีบนปลั๊กของสายเคเบิลตรงกับสีบนช่องเสียบเข้าและออก
วิธีที่ 2 ออพติคัล : การเชื่อมต่ออุปกรณ์ดิจิตอลภายนอก
ใช้เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณเสียงออกดิจิตอลของอุปกรณ์ส่งสัญญาณดิจิตอล เช่น กล่องเคเบิล และ
ตัวรับสัญญาณดาวเทียม (กล่องเซ็ตท็อป): ใช้สายเคเบิลดิจิตอลออพติคัล
(ไม่ได้จัดส่งให้) เสียบที่ช่องเสียบ Optical Digital Audio In บนเครื่องกับช่องเสียบ Digital Optical Out
ของอุปกรณ์ดิจิตอลภายนอกโดยใช้สายเคเบิลดิจิตอลออพติคัล
 เลือกโหมด D. IN
✎
✎
✎
เมื่อต้องการดูสัญญาณภาพจากกล่องเคเบิล/ตัวรับสัญญาณดาวเทียม
คุณต้องต่อสัญญาณภาพออกของอุปกรณ์นั้นเข้ากับทีวีโดยตรง
ระบบนี้สนับสนุนความถี่ของการสุ่มสัญญาณดิจิตอลที่ 32 kHz หรือสูงกว่าจากอุปกรณ์ดิจิตอลภายนอก
ระบบนี้สนับสนุนเสียง DTS และ Dolby Digital เท่านั้น ไม่สนับสนุนเสียง MPEG ในรูปแบบบิตสตรีม
13 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 13
2014-03-20
11:38:18
การเชื่อมต่อ
เครือข่ายไร้สาย
การเชื่อมต่อเราเตอร์เครือข่าย
คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเราเตอร์
เครือข่ายโดยใช้วิธีการที่ระบุไว้ด้านล่าง
เครือข่ายใช้สาย
SURROUND
SURROUND
IP sharer ไร้สาย
โมเดมบรอดแบนด์
(ที่มีเราเตอร์รวม)
บริการบรอดแบนด์
บริการบรอดแบนด์
หรือ
✎
เราเตอร์
บริการบรอดแบนด์
✎
โมเด็ม
บรอดแบนด์
✎
✎
✎
✎
เราเตอร์ที่คุณใช้หรือนโยบายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
อาจป้องกันเครื่องจากการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์อัพเดตซอฟต์แวร์ของ
ซัมซุง หากเหตุการณ์นเ้ี กิดขึน้ โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต
(ISP) ของคุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
สําหรับผู้ใช้ DSL โปรดใช้เราเตอร์เพื่อทําการเชื่อมต่อเครือข่าย
ในการใช้ฟ้งก์ชัน DLNA
คุณต้องเชื่อมต่อพีซีของคุณกับเครือข่ายดังแสดงในภาพด้านบน
การเชื่อมต่อสามารถเป็นแบบใช้สายหรือไร้สาย
✎
✎
✎
หาก IP router
ไร้สายของคุณสนับสนุน DHCP เครื่องนี้จะสามารถใช้ DHCP
หรือไอพีแอดเดรสแบบสแตติกในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้
ตั้ง IP router ไร้สายเป็นโหมด Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน)
ไม่สนับสนุนโหมดการทํางานของอุปกรณ์ LAN ไร้สาย
ผลิตภัณฑ์นี้สนับสนุนโปรโตตอลคีย์การรักษาความปลอดภัย
แบบไร้สายต่อไปนี้เท่านั้น
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
เลือกช่องสัญญาณสําหรับ IP router ไร้สายที่ไม่ได้ใช้งาน
อยู่ในขณะนี้ หากช่องสัญญาณที่ตั้งค่าสําหรับ IP router
ไร้สายถูกใช้งานอยู่ในขณะนี้โดยอุปกรณ์อื่นที่อยู่ใกล้เคียง
จะส่งผลให้เกิดการรบกวนและการสื่อสารล้มเหลว
หากคุณเลือกโหมด Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n
และตั้งประเภทการเข้ารหัสบนเราเตอร์ของคุณหรือ AP เป็น WEP, TKIP
หรือ TKIP-AES (WPS2Mixed) ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่สนับสนุนการเชื่อม
ต่อที่สอดคล้องกับข้อมูลจําเพาะการรับรอง Wi-Fi ใหม่
โดยลักษณะของ LAN ไร้สาย อาจทําให้เกิดการรบกวน
ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน (สมรรถนะของ AP ระยะทาง
สิ่งกีดขวาง การรบกวนของอุปกรณ์วิทยุอื่นๆ ฯลฯ)
14 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 14
2014-03-20
11:38:21
การตั้งค่า
4:3 แพน-สแกน - สําหรับทีวีอนาล็อก
หน้าจอมาตรฐานรุ่นเก่า แสดงภาพในอัตราส่วน
4:3 แบบเต็มหน้าจอและภาพในอัตราส่วน 16:9
ในรูปแบบ Pan-Scan ที่ขยายภาพเต็มหน้าจอ
แต่มีการตัดด้านซ้ายและด้านขวาของภาพ
พร้อมกับขยายส่วนกลางภาพในแนวตั้ง
ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น
• เมนู โฮม
จะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณไม่ได้กําหนดการตั้งค่าเบื้องต้นไว้
• OSD (On Screen Display) อาจเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์นี้
หลังจากการอัพเกรดเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
• ขั้นตอนเข้าใช้งานอาจแตกต่างกันขึ้นกับเมนูที่เลือก
เปิดทีวีของคุณหลังจากเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์
จากนั้น เปิดผลิตภัณฑ์ เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก
ผลิตภัณฑ์จะแสดงหน้าจอภาษา การตั้งค่าเริ่มต้น
โดยอัตโนมัติ
2.
กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม
E
3.
กดปุ่ม E เพื่อเริ่มการตั้งค่าฟังก์ชัน
หน้าจอ เครือข่าย จะปรากฏขึ้น
- ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อกับเราเตอร์แล้ว
- ตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบมีสายหรือไร้สายโดยขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของเครือข่ายของคุณ
- หากคุณมีเครือข่ายที่มีไอพีแอดเดรสแบบสแตติก
เราขอแนะนําให้คุณเลือก ข้าม ด้วยการกดปุ่ม
สีน้ําเงิน (D)
✎
หากคุณข้ามการตั้งค่าเครือข่ายในส่วนนี้หรือการตั้งค่าทํางานไม่ถูกต้อง
คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของผลิตภัณฑ์ในภายหลัง
(ดูหน้า 20)
การตั้งค่าเริ่มต้น
การตั้งค่า
1.
5.
การตั้งค่าเริ่มต้น | เครือข่าย
อัตรส่วน TV และเครือข่าย จะได้รับการตั้งค่า
สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแต่ละอย่างได้ในภายหลัง ภายใต้ "การตั้งค่า"
เลือกประเภทเครือข่าย
การเลือกเครือข่าย
เริ่มต้น
ไร้สาย
㾎
เคเบิล
เชื่อมต่อ
เชื่อมต่อสายเครือข่ายแล้ว
a ก่อนหน้า
4.
" เลือก
หน้าจอ อัตราส่วน TV จะปรากฏขึ้น
กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกอัตราส่วนภาพทีวี แล้วกดปุ่ม
E
คุณมีตัวเลือกสี่ตัวเลือก:
16:9 ดั้งเดิม - สําหรับทีวีแบบไวด์สกรีน
แสดงภาพแบบไวด์สกรีนในรูปแบบ 16:9
ดั้งเดิมและภาพในอัตราส่วน 4:3 (รูปแบบ
มาตรฐานแบบเก่า) ใน รูปแบบ 4:3 pillar box
ที่มีแถบสีดําทางด้านซ้ายและขวาของภาพ
16:9 แบบเต็ม - สําหรับทีวีแบบไวด์สกรีน
แสดงภาพแบบไวด์สกรีนในรูปแบบ 16:9
ดั้งเดิมและขยายภาพในอัตราส่วน 4:3 เต็มหน้าจอ
16:9
4:3 กล่องจดหมาย - สําหรับทีวีอนาล็อก
หน้าจอมาตรฐานรุ่นเก่า แสดงภาพในอัตราส่วน
4:3 แบบเต็มหน้าจอและภาพในอัตราส่วน 16:9
ในรูปแบบ letter box ที่ยังคงรักษาอัตราส่วน 16:9
แต่มีแถบสีดําที่ด้านบนและด้านล่างของภาพ
6.
✎
✎
ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
จากนั้นจะทําการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
เมื่อเสร็จสิ้น กดปุ่ม E
หน้าจอ "การตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว"
จะปรากฏขึ้น และจากนั้นหน้าจอโฮมจะปรากฏขึ้น
หากคุณต้องการแสดงหน้าจอ การตั้งค่าเริ่มต้น
อีกครั้งและทําการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกตัวเลือก
รีเซ็ต (ดูหน้า 20)
หากคุณใช้สายเคเบิล HDMI
เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับโทรทัศน์ซัมซุงที่สามารถใช้งานร่วมกับ
Anynet+ (HDMI-CEC) และ 1.) คุณต้องตั้งค่าคุณสมบัติ
Anynet+ (HDMI-CEC) เป็น เปิด ทัง้ ในทีวแี ละในเครือ่ งและ
2.) คุณต้องตั้งค่าทีวีเป็นภาษาที่เครื่องสนับสนุน จากนั้น
เครื่องจะเลือกภาษาดังกล่าวเป็นภาษาหลักโดยอัตโนมัติ
15 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 15
2014-03-20
11:38:27
การตั้งค่า
หน้าจอโฮมโดยสรุป
8 ฟังก์ชัน
1
ใช้สําหรับสลับไปยังอุปกรณ์ภายนอก
และสําหรับวิทยุ และการสลับโหมดสําหรับการเชื่อมต่อ
Bluetooth คุณสามารถใช้ปุ่ม FUNCTION
ของรีโมทคอนโทรลและปุ่ม
ของตัวเครื่องหลักสําหรับการสลับโหมด
2
เล่นดิสก์
ภาพ
วีดีโอ
ดนตรี
9 การตั้งค่า
ตั้งค่าฟังก์ชันที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการส่วนบุคคลของคุณมากที่สุด
Blu-ray
แอป 1
แอป 2
แอป 3
3
หากต้องการเล่นหรือดูไฟล์วิดีโอ ภาพถ่าย เพลงที่อยู่บนพีซี
คุณต้องเชื่อมต่อระบบโฮมซีเนม่าและพีซีกับเครือข่ายภายในบ้าน
และคุณต้องดาวน์โหลด ติดตั้ง และกําหนดค่าซอฟต์แวร์ DLNA
บนพีซีของคุณ (ดูหน้า 25)
✎
แอป 4 Opera TV เพิ่มเติม
Store
Screen เปลี่ยน
Mirroring อุปกรณ์
ฟังก์ชัน การตั้งค่า
45 6 7 8 9
การเข้าถึงหน้าจอ การตั้งค่า
เลือก การตั้งค่า บนหน้าจอ โฮม แล้วกดปุ่ม E
หน้าจอ การตั้งค่า จะปรากฏ
1.
1 เล่นดิสก์
แผ่นดิสก์ที่อยู่ในถาดในขณะนี้จะปรากฏขึ้น
กด E เพื่อเริ่มเล่นแผ่นดิสก์
การตั้งค่า
2 ภาพ/วีดีโอ/ดนตรี
เล่นเนื้อหาภาพถ่าย วิดีโอ หรือเพลง จากแผ่นดิสก์,
USB, พีซี หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ
3 แอปพลิเคชัน
เข้าถึงแอปพลิเคชันที่ต้องเสียเงินหรือแอปพลิเคชันฟรีมากมาย
4 Opera TV Store
หน้าจอ
การตั้งค่า 3D
เสียง
อัตราส่วนภาพ TV
เครือข่าย
BD Wise
: ปิด
ระบบ
ความละเอียด
: อัตโนมัติ
ภาษา
เฟรมภาพยนตร์ (24 เฟรม/วินาที)
: ปิด
ความปลอดภัย
รูปแบบสี HDMI
: อัตโนมัติ
ทั่วไป
ความเข้มสี HDMI
: ปิด
การสนับสนุน
โหมดโปรเกรสซีฟ
: อัตโนมัติ
: 16:9 ดั้งเดิม
ทําให้สามารถใช้แอปพลิเคชันบนเว็บกับทีวีได้
5 เพิ่มเติม
2.
หากต้องการเข้าถึงเมนู
เมนูย่อย และตัวเลือกบนหน้าจอ การตั้งค่า
โปรดดูภาพประกอบของรีโมทคอนโทรล (ดูหน้า 17)
✎
ถ้าเครื่องถูกทิ้งไว้ในโหมดหยุดเป็นเวลานานกว่า
5 นาทีโดยปราศจากการใช้งาน ระบบป้องกัน
จอภาพไหม้จะปรากฏบนโทรทัศน์ของคุณ
ถ้าเครื่องถูกทิ้งไว้ในระบบป้องกันจอภาพไหม้เป็นเวลานานกว่า
20 นาที เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
รายการแอปพลิเคชันยอดนิยมและมีประโยชน์ที่เราแนะนํา
6 Screen Mirroring
ตั้งค่าฟังก์ชันการมิเรอร์แบบไร้สายระหว่างระบบ
โฮมซีเนม่ากับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต
7 เปลี่ยนอุปกรณ์
แสดงรายการอุปกรณ์ภายนอกทีเ่ ชือ
่ มต่อกับตัวเครือ
่ งหลัก
สลับไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการ
16 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 16
2014-03-20
11:38:31
ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลที่ใช้สําหรับเมนู
การตั้งค่า
KARAOKE
1
HOME
ฟังก์ชันเมนูการตั้งค่า
หน้าจอ
REPEAT
การตั้งค่า 3D
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
4
TUNER
1
ปุ่ม HOME : กดเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอ โฮม
2
ปุ่ม RETURN :
กดเมื่อต้องการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
✎
อัตราส่วนภาพ TV
3
ปุ่ม E (ป้อน) / ทิศทาง :
• กด ▲▼◄►
เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์หรือเลือกรายการ
• กดปุ่ม E
เพื่อเปิดการทํางานรายการที่เลือกไว้
ในปัจจุบันหรือยืนยันการตั้งค่า
4
อ่านข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัยก่อนดูเนื้อหา
3D อย่างละเอียด (ดูหน้า 3)
การตั้งค่า
ตั้งค่าฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการแสดงภาพ 3 มิติ
 โหมดการเล่น 3D Blu-ray: เลือกว่าจะเล่นแผ่นดิสก์
Blu-ray ด้วยเนื้อหา 3 มิติในโหมด 3 มิติหรือไม่
หากคุณเลื่อนไปยังเมนู โฮม ขณะอยู่ในโหมด 3 มิติ
เครื่องจะสลับไปยังโหมด 2 มิติโดยอัตโนมัติ
 ขนาดหน้าจอ: ป้อนขนาดของทีวีที่ต่อเข้า
กับผลิตภัณฑ์นี้ เครื่องจะปรับการแสดงภาพ 3
มิติให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ
ช่วยให้คุณสามารถปรับการแสดงภาพของเครื่องให้
เหมาะสมกับขนาดหน้าจอโทรทัศน์ของคุณ (ดูหน้า 39)
BD Wise
ปุ่ม EXIT : กดเพื่อออกจากเมนูปัจจุบัน
ข้อมูลฟังก์ชันโดยละเอียด
แต่ละฟังก์ชัน การตั้งค่า รายการเมนู และแต่ละตัวเลือก
อธิบายโดยละเอียดอยู่บนหน้าจอ หากต้องการดูคําอธิบาย
ใช้ปม
ุ่ ▲▼◄► เพือ
่ เลือกฟังก์ชน
ั รายการเมนู หรือตัวเลือก
คําอธิบายมักจะปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ
คําอธิบายสัน
้ ๆ ของแต่ละฟังก์ชน
ั การตัง
้ ค่า เริม
่ ต้นทีห
่ น้านี้
นอกจากนั้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบางฟังก์ชันยังมีอยู่ในภาคผนวกของคู่มือนี้
BD Wise คือคุณสมบัติการเชื่อมต่อระหว่างกัน
ที่ซัมซุงคิดค้นขึ้นใหม่ล่าสุด
เมื่อคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ซัมซุง
กับโทรทัศน์ซัมซุงที่มี BD Wise เข้าด้วยกันผ่านทาง
HDMI และ BD Wise เปิดอยู่ในผลิตภัณฑ์ทั้งคู่
ผลิตภัณฑ์จะส่งออกสัญญาณวิดีโอที่ความละเอียด
ของวิดีโอและอัตราเฟรมของแผ่น Blu-ray/DVD
ความละเอียด
ให้คุณตั้งความละเอียดสัญญาณออกของสัญญาณวิดีโอ
HDMI เป็น BD Wise, อัตโนมัติ, 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p ตัวเลขระบุจํานวนเส้นของวิดีโอต่อเฟรม i และ
p หมายถึงอินเตอร์เลซและโปรเกรสซีฟสแกน ตามลําดับ
เส้นที่มากขึ้นหมายถึงคุณภาพที่สูงขึ้น
เฟรมภาพยนตร์ (24 เฟรม/วินาที)
การตั้งค่าคุณสมบัติ เฟรมภาพยนตร์ (24 เฟรม/วินาที) เป็น
อัตโนมัติ ทําให้ผลิตภัณฑ์ปรับสัญญาณออก HDMI เป็น 24
เฟรมต่อวินาทีโดยอัตโนมัติสําหรับคุณภาพของภาพที่ดีขึ้น
หากติดตั้งกับโทรทัศน์ที่สามารถใช้งาน 24Fs
• คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติ
เฟรมภาพยนตร์ (24 เฟรม/วินาที)
เฉพาะกับโทรทัศน์ที่รองรับอัตราเฟรมระดับนี้เท่านั้น
• เฟรมภาพยนตร์ สามารถใช้ได้เมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ใน
โหมดความละเอียดสัญญาณออก HDMI 1080p
เท่านั้น
17 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 17
2014-03-20
11:38:34
การตั้งค่า
รูปแบบสี HDMI
เลือกลําโพง
ตั้งค่ารูปแบบพื้นที่สีสําหรับสัญญาณออก HDMI
เพื่อให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
(ทีวี จอมอนิเตอร์ ฯลฯ)
ช่วยให้คุณเลือกลําโพงที่คุณต้องการเปิดการใช้งาน
ไม่ว่าจะเป็นลําโพงของทีวีหรือลําโพงของโฮมซีเนม่า
ความเข้มสี HDMI
ตั้งค่าเครื่องให้ส่งสัญญาณภาพจากช่องเสียบ HDMI
OUT ด้วยสีที่คมชัด ความลึกของสีช่วยให้สร้างสีสันได้
ถูกต้องมากขึ้นเมื่อมีความลึกของสีมากขึ้น
โหมดโปรเกรสซีฟ
ตั้งค่าเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพเมื่อดู DVD
เสียง
การให้คะแนนคาราโอเกะ
ช่องสัญญาณเสียงย้อน
ช่วยให้คุณส่งสัญญาณเสียงจากลําโพงทีวีไปยัง
ลําโพงของระบบโฮมซีเนม่า โดยจําเป็นต้องเชื่อมต่อ HDMI
และทีวีที่สามารถใช้งาน ช่องสัญญาณเสียงย้อน (ARC)
• หากตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั ช่องสัญญาณเสียงย้อน เป็นเปิด
และใช้สายเคเบิล HDMI เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับทีวี
สัญญาณเข้าดิจิตอลออพติคัลจะไม่ทํางาน
• หากตั้งค่าฟังก์ชัน ช่องสัญญาณเสียงย้อน
เป็น อัตโนมัติ และใช้สายเคเบิล HDMI
เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับทีวี สัญญาณเข้า ARC
หรือดิจิตอลออพติคัลจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
เอาต์พุตดิจิทัล
คุณสมบัตินี้จะจัดอันดับความสามารถในการร้องเพลง
ของคุณและให้คะแนนการร้องแต่ละเพลง
คาราโอเกะของฉัน
ตั้งระดับเสียงของเสียงร้องเมื่อใช้คุณสมบัติคาราโอเกะ
 เสียงร้องดั้งเดิม:
ระดับเสียงจะถูกตั้งค่าเป็นระดับเสียงดั้งเดิม
 ลดเสียงนักร้อง:
ระดับเสียงจะถูกตั้งค่าต่ํากว่าระดับเสียงดั้งเดิม
การตั้งค่าลําโพง
ช่วยให้คุณปรับการตั้งค่าลําโพงต่อไปนี้
รวมทั้งเปิดและปิดการทดสอบเสียง
เพื่อให้คุณสามารถทดสอบลําโพงได้
 ระดับ: ช่วยให้คุณปรับระดับเสียงที่สัมพันธ์กัน
ของลําโพงแต่ละตัวตั้งแต่ 6db ถึง -6db
ตัวอย่างเช่น หากคุณชอบเสียงทุ้มต่ํา
คุณสามารถเพิ่มระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์เป็น 6db
 ระยะทาง:
ช่วยให้คุณปรับระยะห่างจากตําแหน่งรับฟังที่สัมพันธ์กันของลําโพง
แต่ละตัวได้สูงสุดถึง 30 ฟุต ระยะที่ไกลขึ้น ลําโพงจะดังขึ้น
 ทดสอบเสียง: ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้งานฟังก์ชัน
ทดสอบเสียง เพื่อทดสอบการปรับเปลี่ยนของคุณ
การตัง้ ค่า ทดสอบเสียง เป็น เปิด จะเปิด ทดสอบเสียง
การตั้งค่าเป็น ปิด จะปิดทํางานฟังก์ชันนี้
ช่วยให้คุณตั้งค่า
เอาต์พุตดิจิทัลให้ตรงกับความสามารถของเครื่องรับสัญญาณ
AV ที่คุณเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดูตารางการเลือกสัญญาณดิจิตอลออก (ดูหน้า 44)
การควบคุมช่วงไดนามิค
ช่วยให้คุณเรียกใช้การควบคุมช่วงไดนามิกเป็นเสียง
Dolby Digital, Dolby Digital Plus และ Dolby
TrueHD
 อัตโนมัติ: ควบคุมช่วงไดนามิกของเสียง
Dolby TrueHD โดยอัตโนมัติ
โดยอาศัยข้อมูลเสียงซาวด์แทร็ค Dolby TrueHD
นอกจากนี้ ยังสามารถปิดการควบคุมช่วงไดนามิกสําหรับ
Dolby Digital และ Dolby Digital Plus อีกด้วย
 ปิด:
เลือกฟังก์ชันนี้ หากไม่ต้องการบีบอัดช่วงไดนามิก
และรับฟังเสียงดั้งเดิม
 เปิด:
เปิดการควบคุมช่วงไดนามิกสําหรับ Dolby ทั้ง 3 รูปแบบ
เสียงที่เบากว่าจะถูกเพิ่มระดับเสียงมากกว่าและระดับเสียง
ที่ดังจะถูกลดระดับเสียงลง
โหมดดาวน์มิกซ์
ช่วยให้คุณเลือกวิธีการดาวน์มิกซ์หลายช่องที่ใช้ร่วมกันได้กับ
ระบบสเตอริโอของคุณ
คุณสามารถเลือกดาวมิกซ์ผลิตภัณฑ์เป็น สเตอริโอปกติ
หรือ ที่ใช้แบบเซอราวด์ได
18 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 18
2014-03-20
11:38:36
ซิงค์เสียง
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต BD-Live
ช่วยให้คุณปรับเวลาหน่วงเสียงให้ตรงกับภาพ
เมื่อติดตั้งเครื่องกับทีวีดิจิตอล คุณสามารถตั้งค่าการ
หน่วงระหว่าง 0-300 มิลลิวินาที
ช่วยให้คุณอนุญาตหรือห้ามการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสําหรับบริการ
BD-Live
ระบบ
เครือข่าย
การตั้งค่าเริ่มต้น
การตั้งค่าเครือข่าย
ช่วยให้คุณรันกระบวนการ การตั้งค่าเริ่มต้น อีกครั้ง
(ดูหน้า 15)
ช่วยให้คุณกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย
เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติต่างๆ
เช่น บริการอินเทอร์เน็ต หรือการทํางาน DLNA Wi-Fi
และทําการอัพเกรดซอฟต์แวร์
เริ่มอย่างเร็ว
คุณสามารถเปิดเครื่องได้อย่างรวดเร็วโดยการลดเวลาเปิดเครื่อง
ช่วยให้คุณทดสอบการตั้งค่าโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต
เพื่อดูว่าโปรโตคอลทํางานถูกต้องหรือไม่
Anynet+ (HDMI-CEC)
สถานะเครือข่าย
ช่วยให้คุณตรวจสอบเครือข่ายปัจจุบันและ
สถานะอินเทอร์เน็ต
Wi-Fi Direct
ช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi Direct
กับเครื่องโดยใช้เครือข่ายแบบ peer-to-peer
โดยไม่จําเป็นต้องมีเราเตอร์แบบไร้สาย
โปรดทราบว่า หากเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
อาจเลิกการเชื่อมต่อดังกล่าวเมื่อคุณใช้ Wi-Fi Direct
(ดูหน้า 23)
✎
ไฟล์ข้อความ เช่น ไฟล์ที่มีนามสกุล .TXT หรือ .DOC
จะไม่ปรากฏเมื่อคุณใช้งานฟังก์ชัน Wi-Fi Direct
Screen Mirroring
ฟังก์ชัน Screen Mirroring (การมิเรอร์หน้าจอ)
ช่วยให้คุณสามารถดูหน้าจอของสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อัจฉริยะ
ของคุณบนทีวีที่คุณเชื่อมต่อกับระบบโฮมซีเนม่า
(ดูหน้า 38)
Anynet+ คือฟังก์ชันที่ช่วยอํานวยความสะดวก
ซึ่งนําเสนอการทํางานที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ของซัมซุงที่มีคุณสมบัติ Anynet+ และช่วยให้คุณ
สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ด้วยรีโมททีวีของซัมซุงเพียงรีโมทเดียว สําหรับ
การใช้งานฟังก์ชน
ั นี้ คุณต้องเชือ
่ มต่อเครือ
่ งนีก
้ บ
ั ฟังก์ชน
ั
Anynet+ บนทีวีซัมซุงโดยใช้สาย HDMI
การจัดการข้อมูล BD
ช่วยให้คุณจัดการเนื้อหาที่ดาวน์โหลดผ่าน
แผ่นดิสก์ Blu-ray ที่รองรับบริการ BD-Live
คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB
ที่คุณใช้อยู่สําหรับการจัดเก็บข้อมูล BD Live
รวมถึงพื้นที่จัดเก็บ นอกจากนั้นคุณยังสามารถลบข้อมูล
BD Live และเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ด้วย
Divx® Video On Demand
ดู รหัสการลงทะเบียน DivX® VOD
เพื่อซื้อและเล่นเนื้อหา DivX® VOD
ชื่ออุปกรณ์
ช่วยให้คุณป้อนชื่อที่ต้องการให้กับผลิตภัณฑ์
คุณจะใช้ชื่อนี้ในการระบุถึงเครื่องนี้
เมื่อคุณทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (สมาร์ทโฟน
แท็บเลต ฯลฯ) กับเครื่อง
หากตั้งค่าฟังก์ชันนี้เป็น เปิด
การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บายจะเพิ่มขึ้น
(ประมาณ 12W ~ 20W)
การตั้งค่า
✎
การทดสอบเครือข่าย
ภาษา
ช่วยให้คุณเลือกภาษาที่ต้องการสําหรับเมนูบนหน้าจอ
เมนูดิสก์ ฯลฯ
• ภาษาที่เลือกจะปรากฏขึ้นถ้าแผ่นดิสก์นั้น
สนับสนุนคุณสมบัตินี้เท่านั้น
19 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 19
2014-03-20
11:38:38
การตั้งค่า
การตั้งค่าเครือข่าย
ความปลอดภัย
PIN เริ่มต้นคือ 0000 ป้อน PIN
เริ่มต้นเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันความปลอดภัย
หากคุณไม่ได้สร้าง PIN ของคุณเอง
เมื่อคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับเครือข่าย คุณสามารถ
ใช้แอปพลิเคชันบนเครือข่ายและฟังก์ชัน เช่น BD-LIVE
และอัพเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย
จัดเรตสําหรับ BD
การกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
ป้องกันการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray
ที่มีเรตเท่ากันหรือสูงกว่าเรตอายุที่ระบุ
เว้นแต่คุณจะป้อน PIN
ในการเริ่มการกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
ที่หน้าจอ โฮม เลือก การตั้งค่า แล้วกดปุ่ม E
จัดเรตสําหรับ DVD
2.
เลือก เครือข่าย แล้วกดปุ่ม E
ป้องกันการเล่น DVD ที่มีเรตสูงกว่าเรตตัวเลขที่ระบุ
เว้นแต่คุณจะป้อน PIN
3.
เลือก การตั้งค่าเครือข่าย แล้วกดปุ่ม E
4.
ดูคําแนะนําสําหรับเครือข่ายใช้สายที่ด้านล่างนี้
หรือคําแนะนําสําหรับเครือข่ายแบบไร้สาย (ดูหน้า
21)
เปลี่ยน PIN
เปลี่ยน PIN ที่เป็นตัวเลข 4
หลักที่ใช้เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันความปลอดภัย
เครือข่ายใช้สาย
ทั่วไป
เคเบิล – อัตโนมัติ
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-3 ที่ด้านบนแล้ว
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
เขตเวลา
ช่วยให้คุณระบุเขตเวลาที่ใช้งานกับพื้นที่ของคุณ
1.
ในหน้าจอ การตั้งค่าเครือข่าย เปลี่ยน
การเลือกเครือข่าย เป็น เคเบิล จากนั้นเลือก
เชื่อมต่อ แล้วกดปุ่ม E ผลิตภัณฑ์จะตรวจจับการ
เชื่อมต่อแบบใช้สาย ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
จากนั้นจะทําการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
2.
เมื่อเสร็จสิ้น ให้ไฮไลต์ ตกลง จากนั้นกดปุ่ม E
การสนับสนุน
อัพเกรดซอฟต์แวร์
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ ดูหน้า 24
ติดต่อ Samsung
เคเบิล - กําหนดเอง
หากคุณมีไอพีแอดเดรสแบบสแตติก
หรือขั้นตอนอัตโนมัติไม่ทํางาน คุณจะต้องกําหนดค่า
การตั้งค่าเครือข่าย ด้วยตนเอง
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-3 ที่ด้านบนแล้ว
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ให้ข้อมูลติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
ข้อตกลงในเงื่อนไขการใช้บริการ
1.
ดูการปฏิเสธความรับผิดชอบทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหา
และบริการของบุคคลที่สาม
รีเซ็ต
เปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้น
ยกเว้นค่าต่างๆ สําหรับเครือข่าย ต้องป้อนรหัส PIN
ความปลอดภัยของคุณ
PIN เพื่อความปลอดภัยเริ่มต้นคือ 0000
✎
ในหน้าจอ การตั้งค่าเครือข่าย เปลี่ยน
การเลือกเครือข่าย เป็น เคเบิล จากนั้นเลือก
เชื่อมต่อ และกดปุ่ม E
ผลิตภัณฑ์จะค้นหาเครือข่าย
แล้วแสดงผลข้อความการเชื่อมต่อล้มเหลว
หากสามารถเชื่อมต่อระบบโฮมซีเนม่ากับเครือข่ายของคุณแบบไร้สาย
ให้เลือก ย้ายเครือข่าย ที่จุดนี้ เปลี่ยน การเลือกเครือข่าย เป็น
ไร้สาย แล้วดูคําแนะนําสําหรับเครือข่ายไร้สาย (ดูหน้า 21)
20 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 20
2014-03-20
11:38:39
การตั้งค่าเครือข่าย
การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายล้มเหลว
MAC address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
ไร้สาย - อัตโนมัติ
ทําตามขั้นตอนที่ 1 - 3 ใน
"การกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ" (ดูหน้า 20)
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
ในหน้าจอ การตั้งค่าเครือข่าย เปลี่ยน
การเลือกเครือข่าย เป็น ไร้สาย
แล้วแสดงรายการเครือข่ายที่สามารถใช้ได้
1.
การตั้งค่า IP อัตโนมัติล้มเหลว โปรดลองปฏิบัติดังนี้เพื่อตั้งค่า IP อัตโนมัติ หรือตั้งค่า IP ด้วยตนเอง
โดยเลือก ‘การตั้งค่า IP’
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเซิร์ฟเวอร์ DHCP ในเครือข่ายไร้สายแล้ว จากนั้นลองถอดและเสียบปลั๊กเครือ
ข่ายไร้สายใหม่
- ติตด่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ย้ายเครือข่าย
ตั้งค่า IP
a ก่อนหน้า
d ข้าม
เลือกประเภทเครือข่าย
ปิด
< ย้าย
การเลือกเครือข่าย
" เลือก
ไร้สาย
เครือข่ายไร้สาย
㾎 si-ap
ใช้ปุ่ม ◄► เพื่อเลือก ตั้งค่า IP แล้วกดปุ่ม E
หน้าจอ ตั้งค่า IP จะปรากฏขึ้น
คุณสามารถเชื่อมต่อ โฮมเธียเตอร์ BD
ของคุณกับอินเทอร์เน็ตได้ โปรดเลือก
เครือข่ายไร้สายที่คุณต้องการใช้งาน
MIC
3.
เลือกช่อง ตั้งค่า IP แล้วตั้งเป็น ป้อนด้วยตนเอง
4.
เลือกพารามิเตอร์ที่จะป้อน
(ตัวอย่างเช่น IP Address) แล้วกด E
ใช้ปุ่มกดตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลเพื่อป้อน
ตัวเลขสําหรับพารามิเตอร์ คุณยังสามารถป้อนตัวเลข
โดยใช้ปุ่ม ▲▼ ได้เช่นกัน ใช้ปุ่ม ◄►
บนรีโมทคอนโทรลเพื่อ
ย้ายจากฟิลด์รายการหนึ่งไปยังอีกฟิลด์รายการภายในพารามิเตอร์
เมื่อเสร็จสิ้นหนึ่งพารามิเตอร์ กดปุ่ม E
5.
กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อไปยังพารามิเตอร์อื่น
แล้วป้อนตัวเลขสําหรับพารามิเตอร์นั้นตามคําแนะนําในขั้นตอนที่ 4
6.
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 4 และ 5
จนกว่าคุณจะใส่ตัวเลขในพารามิเตอร์ทั้งหมด
✎
คุณสามารถรับค่าเครือข่ายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
7.
เมื่อเสร็จสิ้นการป้อนค่าพารามิเตอร์ทั้งหมด
เลือก กลับ (') แล้วกดปุ่ม E
ระบบโฮมซีเนม่าจะตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
จากนั้นจะทําการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
เครือข่ายไร้สาย
คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายสามรูปแบบ:
- ไร้สายอัตโนมัติ
- ไร้สายแบบกําหนดเอง
- WPS(PBC)
ก่อนที่คุณจะกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย
ให้เลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายใดๆ ที่เชื่อมต่อ
กับเครื่องอยู่ หรือการเชื่อมต่อใช้สายปัจจุบันของเครื่อง
(ถ้ามี)
KIMING_VTOWER
WPS(PBC)
ค้นหา
m ย้าย
" เลือก
' กลับ
2.
เลือกเครือข่ายที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม E
3.
บนหน้าจอ ความปลอดภัย
ป้อนรหัสความปลอดภัยหรือวลีที่เป็นรหัสผ่านของเครือข่ายของคุณ
ป้อนรหัสความปลอดภัยหรือวลีที่เป็นรหัสผ่านสําหรับเครือข่ายของคุณ
ป้อนตัวเลขโดยตรงโดยใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลของคุณ
ป้อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด้วยปุ่ม ▲▼◄►
จากนั้นกดปุ่ม E
4.
เมื่อเสร็จสิ้น เลือก เสร็จ แล้วกดปุ่ม E
ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
จากนั้นจะทําการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
✎
คุณควรค้นพบรหัสความปลอดภัยหรือวลีที่เป็น
รหัสผ่านบนหน้าจอตั้งค่าหน้าจอใดหน้าจอหนึ่ง
ที่คุณใช้เพื่อตั้งค่าเราเตอร์หรือโมเด็มของคุณ
การตั้งค่า
2.
ลองอีกครั้ง
การตั้งค่าเครือข่าย
ไร้สาย - กําหนดเอง
หากคุณมีไอพีแอดเดรสแบบสแตติกหรือกระบวนการอัตโนมัติไม่ทํางาน
คุณจะต้องตั้งค่า การตั้งค่าเครือข่าย
ทําตามขั้นตอนที่ 1 - 3 ใน
"การกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ" (ดูหน้า 20)
1.
ในหน้าจอ การตั้งค่าเครือข่าย เปลี่ยน
การเลือกเครือข่าย เป็น ไร้สาย
แล้วแสดงรายการเครือข่ายที่สามารถใช้ได้
2.
เลื่อนดูรายการ แล้วเลือกเครือข่ายที่ต้องการหรือ
เพิ่มเครือข่าย จากนั้นกดปุ่ม E
3.
หากคุณเลือกเครือข่ายในขั้นตอนที่ 2
ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 6
หากคุณเลือก เพิ่มเครือข่าย แล้ว ไปที่ขั้นตอนที่ 4
21 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 21
2014-03-20
11:38:41
การตั้งค่า
4.
5.
6.
ป้อนชื่อเครือข่ายไร้สายหรือเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ
• ป้อนตัวเลขโดยตรงโดยใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลของคุณ
• ป้อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด้วยปุ่ม
▲▼◄► แล้วกดปุ่ม E
• ในการแสดงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
(หรือแสดงผลเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กอีกครั้ง
หากแสดงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แล้ว) ให้เลือก
แล้วกดปุ่ม E
• ในการแสดงผลสัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอน
เลือก 123#& จากนั้นกดปุ่ม E ในการแสดงผลตัว
อักษรอีกครั้ง ให้เลือก 123#& จากนั้นกดปุ่ม E
เมื่อเสร็จสิ้น เลือก เสร็จ แล้วกดปุ่ม E
คุณสามารถรับค่าเครือข่ายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
✎
11. เมื่อเสร็จสิ้น เลือก กลับ (') แล้วกดปุ่ม E
หน้าจอ รหัสความปลอดภัย จะปรากฏขึ้น
12. บนหน้าจอ รหัสความปลอดภัย
ป้อนรหัสความปลอดภัยหรือวลีที่เป็นรหัสผ่าน
ของเครือข่ายของคุณ
ป้อนตัวเลขโดยตรงโดยใช้ปุ่มตัวเลข
บนรีโมทคอนโทรลของคุณ
ป้อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด้วยปุม
่ ▲▼◄►
จากนั้นกดปุ่ม E
บนหน้าจอวิธีการรักษาความปลอดภัย ใช้ปุ่ม ▲▼
เพื่อเลือกวิธีการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย
แล้วกดปุ่ม E บนหน้าจอถัดไป ป้อนรหัสความ
ปลอดภัยหรือวลีที่เป็นรหัสผ่านสําหรับเครือข่ายของคุณ
• ป้อนตัวเลขโดยตรงโดยใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลของคุณ
• ป้อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด้วยปุ่ม ▲▼◄►
จากนั้นกดปุ่ม E
เมื่อเสร็จสิ้น เลือก เสร็จ แล้วกดปุ่ม E
ผลิตภัณฑ์จะค้นหาเครือข่าย
13. เมื่อเสร็จสิ้น เลือก เสร็จ
ที่ด้านขวาของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
จากนั้นจะทําการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
หน้าจอการเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลวจะปรากฏขึ้น
ใช้ปุ่ม ◄► เพื่อเลือก ตั้งค่า IP แล้วกดปุ่ม E
7.
เลือกช่อง ตั้งค่า IP แล้วตั้งเป็น ป้อนด้วยตนเอง
8.
เลือกพารามิเตอร์เครือข่ายเพื่อป้อน
(ตัวอย่างเช่น IP Address) แล้วกดปุ่ม E
ใช้ปุ่มกดตัวเลขบนรีโมทคอนโทรล
เพื่อป้อนตัวเลขสําหรับพารามิเตอร์ คุณยังสามารถ
ป้อนตัวเลขโดยใช้ปุ่ม ▲▼ ได้เช่นกัน ใช้ปุ่ม ◄►
บนรีโมทคอนโทรลเพื่อย้ายจากฟิลด์รายการหนึ่ง
ไปยังอีกฟิลด์รายการภายในพารามิเตอร์
เมื่อเสร็จสิ้นหนึ่งค่า กดปุ่ม E
9.
10. ทําซ้ําขั้นตอนที่ 8 และ 9
จนกว่าคุณจะใส่ตัวเลขในพารามิเตอร์ทั้งหมด
กดปุ่ม▲ หรือ ▼ เพื่อไปยังพารามิเตอร์อื่น
แล้วป้อนตัวเลขสําหรับพารามิเตอร์นั้น
ตามคําแนะนําในขั้นตอนที่ 8
14. หลังจากโฮมซีเนม่าตรวจสอบเครือข่ายแล้ว เลือก
ตกลง จากนั้นกดปุ่ม E
คุณยังสามารถเริ่มต้นการตั้งค่าเครือข่ายด้วยตนเองโดยไปที่
การตั้งค่า > เครือข่าย > สถานะเครือข่าย
✎
WPS(PBC)
วิธีที่ง่ายที่สุดในการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายคือ
ใช้ฟังก์ชัน WPS(PBC) หากเราเตอร์ไร้สายของคุณมีปุ่ม
WPS(PBC) ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
ทําตามขั้นตอนที่ 1 - 3 ใน
"การกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ" (ดูหน้า 20)
1.
ในหน้าจอ การตั้งค่าเครือข่าย เปลี่ยน
การเลือกเครือข่าย เป็น ไร้สาย
แล้วแสดงรายการเครือข่ายที่สามารถใช้ได้
2.
เลื่อนรายการลง เลือก WPS(PBC) แล้วกดปุ่ม E
3.
กดปุ่ม WPS(PBC) บนเราเตอร์ภายในสองนาที
ผลิตภัณฑ์ของคุณจะรับค่าการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมด
ที่ต้องการและเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณหลังจากการ
เชื่อมต่อเครือข่ายได้รับการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ
4.
✎
เมื่อเสร็จสิ้น ให้ไฮไลต์ ตกลง, จากนั้นกดปุ่ม E
สําหรับการเชื่อมต่อ WPS
ให้ตั้งการเข้ารหัสความปลอดภัยของเราเตอร์ไร้สายของคุณไว้ที่
AES การตั้งค่าการเข้ารหัสความปลอดภัย WEP ไม่สนับสนุนการ
เชื่อมต่อ WPS
22 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 22
2014-03-20
11:38:44
Wi-Fi Direct
2.
ฟังก์ชัน Wi-Fi Direct ช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi Direct
กับผลิตภัณฑ์และเชื่อมต่อระหว่างกันโดยใช้เครือข่ายแบบเท่าเทียม
โดยไม่ต้องใช้เราเตอร์ไร้สาย
✎
2.
ที่หน้าจอ โฮม เลือก การตั้งค่า แล้วกดปุ่ม E
3.
เลือก เครือข่าย แล้วกดปุ่ม E
4.
เลือก Wi-Fi Direct แลวกดปุ่ม E
อุปกรณ์ Wi-Fi Direct
ที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้จะปรากฏขึ้น
• กระบวนการ PBC และ PIN
จะเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ PBC
1.
เลือกอุปกรณ์ Wi-Fi Direct
ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์นี้ แล้วกดปุ่ม
E
2.
ป็อปอัพกําลังเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
ตามด้วยป็อปอัพแสดงการเชื่อมต่อแล้ว
เมื่อป็อปอัพปิด คุณจะเห็นอุปกรณ์ที่แสดงบนหน้าจอ
Wi-Fi Direct ว่าเชื่อมต่อแล้ว
ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ PIN
1.
เลือกอุปกรณ์ Wi-Fi Direct
ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์นี้ แล้วกดปุ่ม
E
2.
ป็อปอัพ PIN จะปรากฏขึ้น
3.
ดูรหัส PIN ในป็อปอัพ
แล้วป้อนรหัสนั้นในฟิลด์ที่เหมาะสมในอุปกรณ์
Wi-Fi Direct ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
4.
ป็อปอัพกําลังเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
ตามด้วยป็อปอัพแสดงการเชื่อมต่อแล้ว
เมื่อป็อปอัพปิด คุณจะเห็นอุปกรณ์ที่แสดงบนหน้าจอ
Wi-Fi Direct ว่าเชื่อมต่อแล้ว
การตั้งค่า
หน้าจอ
Wi-Fi Direct
เสียง ชื่ออุปกรณ์ : HT-H5500K
เลือกอุปกรณ์ Wi-Fi Direct เพื่อเชื่อมต่อ
เครือข่าย
ระบบ AndroidXXXXXXX
ไม่ได้เชื่อมต่อ
ภาษา
ความปลอดภัย
รีเฟรช
ปิด
ทั่วไป
การสนับสนุน
5.
การตั้งค่า
อุปกรณ์ Wi-Fi Direct
บางเครื่องอาจไม่สนับสนุนฟังก์ชัน DLNA
หากเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi Direct
หากเป็นกรณีนี้ ให้เปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย
ที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับโฮมซีเนม่า
✎ การส่งสัญญาณของ Wi-Fi Direct
อาจรบกวนสัญญาณ Bluetooth
ดังนั้น ก่อนใช้ฟังก์ชัน Bluetooth
เราขอแนะนําให้คุณปิดฟังก์ชัน Wi-Fi Direct
บนอุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่เปิดฟังก์ชันนี้อยู่
1. เปิดอุปกรณ์ Wi-Fi Direct และเปิดใช้งานฟังก์ชัน
Wi-Fi Direct ของอุปกรณ์นั้น
3.
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าว
คุณจะเห็นป็อปอัพบนหน้าจอทีวรี ะบุวา่ อุปกรณ์ทส
่ี นับสนุน
Wi-Fi Direct ร้องขอให้ทําการเชื่อมต่อ เลือก ตกลง
แล้วกดปุ่ม E เพื่อยอมรับ
ป็อปอัพกําลังเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
ตามด้วยป็อปอัพแสดงการเชื่อมต่อแล้ว
เมื่อป็อปอัพปิด คุณจะเห็นอุปกรณ์ที่แสดงบนหน้าจอ
Wi-Fi Direct ว่าเชื่อมต่อแล้ว
คุณสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้สามรูปแบบ:
• ผ่านอุปกรณ์ Wi-Fi
• ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ PBC
• ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ PIN
✎
✎
การเชื่อมต่อเครือข่ายใช้สายหรือ
เครือข่ายไร้สายในขณะนี้จะถูกตัดการ
เชื่อมต่อเมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi Direct
ไฟล์ข้อความ เช่น ไฟล์ที่มีนามสกุล .TXT หรือ .DOC
จะไม่แสดงเมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi Direct อยู่
โดยทั้งสามวิธีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผ่านอุปกรณ์ Wi-Fi
1.
บนอุปกรณ์ Wi-Fi ทําตามกระบวนการของอุปกรณ์
เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wi-Fi Direct เครื่องอื่น
ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์สําหรับคําแนะนํา
23 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 23
2014-03-20
11:38:46
การตั้งค่า
โดย USB
การอัพเกรดซอฟต์แวร์
เมนูู อัพเกรดซอฟต์แวร์
ช่วยให้คุณสามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์
ของผลิตภัณฑ์สําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือบริการเสริม
• อย่าปิดหรือเปิดผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองระหว่างขั้นตอนการอัพเดต
• การอัพเดตจะเสร็จสิน
้ เมือ
่ ปิดผลิตภัณฑ์หลังจากรีสตาร์ท
กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์ที่อัพเดตแล้ว
เพื่อใช้งาน
• Samsung Electronics ไม่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อการทํางาน
ผิดปกติของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร
หรือการไม่เอาใจใส่ของผู้บริโภคในระหว่างการอัพเกรดซอฟต์แวร์
1.
ที่เมนู โฮม เลือก การตั้งค่า แล้วกดปุ่ม E
2.
เลือก การสนับสนุน แล้วกดปุ่ม E
3.
เลือก อัพเกรดซอฟต์แวร, แล้วกดปุ่ม E
4.
เลือกหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
• โดยออนไลน์
• โดย USB
• การแจ้งเตือนการอัพเกรดโดยอัตโนมัติ
5.
✎
คลิก SUPPORT ที่ด้านขวาบนของหน้า
3.
ป้อนหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ในฟิลด์ค้นหา
ขณะที่คุณป้อนหมายเลขรุ่น
รายการแบบหล่นลงจะแสดงผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับหมายเลขรุ่น
4.
คลิกซ้ายที่หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ
ในรายการแบบหล่นลง
5.
ที่หน้าที่ปรากฏขึ้น เลื่อนลงแล้วคลิกที่ Firmware
Manuals & Downloads
6.
คลิก Firmware ที่ตรงกลางของหน้า
7.
คลิกไอคอน ZIP ในคอลัมน์ไฟล์ที่ด้านขวาของหน้า
8.
คลิก Send ในป็อปอัพแรกที่ปรากฏขึ้น
คลิก OK ในป็อปอัพที่สองเพื่อดาวน์โหลด
และบันทึกไฟล์เฟิร์มแวร์ในพีซีของคุณ
9.
คลายไฟล์ซิปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณควรมีหนึ่งโฟลเดอร์ที่มีชื่อเดียวกับไฟล์ซิป
10. คัดลอกโฟลเดอร์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB
กดปุ่ม E
คําแนะนําสําหรับแต่ละวิธีการจะเริ่มต้นด้านล่างนี้
หากคุณต้องการยกเลิกการอัพเกรดขณะที่การ
อัพเกรดซอฟต์แวร์กําลังดาวน์โหลดอยู่ ให้กดปุ่ม E
ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟังก์ชัน
โดยออนไลน์ นําแผ่นดิสก์ทง้ั หมดออกก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ต้น
1.
เลือก โดยออนไลน์ แล้วกดปุ่ม E ข้อความ
กําลังเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ จะปรากฏขึ้น
2.
หากมีอัพเดตให้เลือก ข้อความป็อปอัพจะปรากฏขึ้น
และถามว่าคุณต้องการอัพเกรดหรือไม่
หากคุณเลือก ใช, ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติ
เปิด และเริ่มการอัพเกรด
4.
โปรดไปที่ www.samsung.com
2.
11. โปรดตรวจสอบว่าไม่มีดิสก์ใดๆ ถูกใส่อยู่ในเครื่อง
จากนั้นเสียบแฟลชไดรฟ์ USB ในพอร์ต USB
ของเครื่อง
โดยออนไลน์
3.
1.
ป็อปอัพความคืบหน้าในการอัพเดตจะปรากฏขึ้น
เมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑ์จะปิดโดย
อัตโนมัติอีกครั้ง
12. ที่เมนูของผลิตภัณฑ์ ไปที่ การตั้งค่า >
การสนับสนุน > อัพเกรดซอฟต์แวร์
13. เลือก โดย USB
14. ระบบโฮมซีเนม่าจะค้นหาซอฟต์แวร์บนไดรฟ์
USB เมื่อพบซอฟต์แวร์ดังกล่าว
ป็อปอัพคําขออัพเดตจะปรากฏขึ้น
15. เลือก ตกลง ระบบโฮมซีเนม่าจะปิด เปิด
และเริ่มการอัพเกรด เมื่อเสร็จสิ้นการอัพเกรด
ระบบโฮมซีเนม่าจะปิด
16. กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเปิดระบบโฮมซีเนม่า
✎
✎
กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
ไม่ควรมีแผ่นดิสก์ในผลิตภัณฑ์
ขณะที่คุณอัพเกรดซอฟต์แวร์โดยใช้ช่องเสียบ USB
Host
เมื่อเสร็จสิ้นการอัพเกรดซอฟต์แวร์
ตรวจสอบรายละเอียดของซอฟต์แวร์ในเมนู
อัพเกรดซอฟต์แวร์
24 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 24
2014-03-20
11:38:48
การแจ้งเตือนการอัพเกรดโดยอัตโนมัติ
6.
คลิกแท็บ Software
หากผลิตภัณฑ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว
และคุณตั้งค่า การแจ้งเตือนการอัพเกรดโดยอัตโนมัติ
เป็น เปิด ผลิตภัณฑ์จะแจ้งคุณเมื่อมีซอฟต์แวร์
เวอร์ชันใหม่ด้วยข้อความป็อปอัพ
7.
บนแท็บซอฟต์แวร์ คลิกไอคอน EXE
ทางด้านขวาของบรรทัด DLNA
8.
ในป็อปอัพแรกที่ปรากฏขึ้น คลิก Send
ในป็อปอัพที่สอง คลิก Save File
ค้นหาไฟล์ติดตั้ง DLNA บนแผ่นดิสก์ของคุณ
แล้วดับเบิลคลิกไฟล์นั้น
1.
เปิดผลิตภัณฑ์
9.
2.
จากเมนู อัพเกรดซอฟต์แวร์ ตั้งค่า
การแจ้งเตือนการอัพเกรดโดยอัตโนมัติ เป็น เปิด
หากไม่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่
ผลิตภัณฑ์จะแจ้งคุณด้วยข้อความป็อปอัพ
10. ในป็อปอัพที่ปรากฏขึ้น คลิก Run
แล้วทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ
หากต้องการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ เลือก
ใช ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติ เปิด
และเริ่มการอัพเกรด
4.
ป็อปอัพความคืบหน้าในการอัพเดตจะปรากฏขึ้น
เมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑ์จะปิดโดย
อัตโนมัติอีกครั้ง
5.
กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน/การติดตั้ง DLNA
จากแท็บซอฟต์แวร์ด้วยการคลิกสัญลักษณ์ไฟล์
PDF ที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์ไฟล์ทางด้านขวา
ระบบจะดาวน์โหลดและเปิดไฟล์ในรูปแบบ PDF
ทําตามคําแนะนําในการติดตั้งและการตั้งค่า DLNA
คุณสามารถดูและ/หรือบันทึกไฟล์ได้
✎
การตั้งค่า DLNA
หากต้องการใช้ DLNA กับสมาร์ทโฟนของคุณ
คุณต้องเชื่อมต่อระบบโฮมซีเนม่าและสมาร์ทโฟน
ของคุณกับเครือข่ายเดียวกัน
การตั้งค่า
3.
DLNA ช่วยให้คุณสามารถเล่นไฟล์เพลง วิดีโอ
และภาพถ่ายในพีซีของคุณโดยใช้ผลิตภัณฑ์นี้
หากต้องการใช้ DLNA คุณต้องเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับ
พีซีของคุณผ่านทางเครือข่าย (ดูหน้า 14) และติดตั้ง
SAMSUNG PC Share Manager บนพีซี
การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ DLNA
หากต้องการใช้ DLNA กับพีซี คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์
DLNA บนพีซี คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์พซ
ี แ
ี ละรับ
คําแนะนําโดยละเอียดสําหรับการใช้ DLNA จากเว็บไซต์
Samsung.com
1.
ไปที่ www.samsung.com
2.
คลิก SUPPORT ที่ด้านบนของหน้า
3.
ป้อนหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ในฟิลด์ค้นหา
ขณะที่คุณป้อนหมายเลขรุ่น
รายการแบบหล่นลงจะแสดงผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับหมายเลขรุ่นนั้น
4.
คลิกซ้ายที่หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณในรายการแบบหล่นลง
5.
บนหน้าที่ปรากฏขึ้น เลื่อนลงแล้วคลิกที่ Firmware
Manuals & Downloads
25 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 25
2014-03-20
11:38:50
การเล่นเนื้อหา
ระบบโฮมซีเนม่าของคุณสามารถเล่นเนื้อหาที่อยู่บนแผ่นดิสก์
Blu-ray/DVD/CD, อุปกรณ์ USB, พีซี, สมาร์ทโฟน,
แท็บเล็ต และในแอปพลิเคชัน
หากต้องการเล่นเนื้อหาที่อยู่บนพีซีหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
คุณต้องเชื่อมต่อพีซีหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่และผลิตภัณฑ์กับ
เครือข่ายของคุณ หากต้องการเล่นเนื้อหาบนพีซี
คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครือข่าย DLNA
หรือมีซอฟต์แวร์เครือข่าย DLNA บนพีซีของคุณอยู่แล้ว
✎
พีซีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 และ Windows
8 มีซอฟต์แวร์ DLNA (Play To) ติดตั้งมาอยู่แล้ว
การสลับอุปกรณ์แหล่งสัญญาณ
หากเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกสองเครื่องขึ้นไปกับตัวเครื่องหลัก
คุณจะสามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งจากสามวิธีการ
ที่อธิบายด้านล่างเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ต้นทาง
วิธีที่ 1
จากหน้าจอโฮม ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อเลื่อนไปยัง
เปลี่ยนอุปกรณ์ แล้วกด E
หน้าต่างป็อปอัพ เปลี่ยนอุปกรณ์ จะปรากฏขึ้น ใช้ปุ่ม
▲▼ เพื่อเลื่อนไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการ แล้วกด E
วิธีที่ 2
หากคุณเลือ
่ นไปยัง ภาพ, วีดโี อ, ดนตรี หรือเนือ
้ หาบนไฟล์
รายการโฟลเดอร์และไฟล์จะปรากฏขึ้น กดปุ่ม สีแดง (A)
เพื่อแสดงหน้าต่างป็อปอัพ เปลี่ยนอุปกรณ์ ใช้ปุ่ม ▲▼
เพื่อเลื่อนไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการ แล้วกด E
วิธีที่ 3
เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ครั้งแรก หน้าต่างป็อปอัพจะปรากฏขึ้น
ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ต้นทางบนหน้าต่างนี้โดยใช้ปุ่ม
◄►
การเล่นดิสก์เพื่อการค้า
1.
กดปุ่ม  เพื่อเปิดถาดวางแผ่นดิสก์
2.
วางดิสก์เบาๆ
ลงในถาดวางแผ่นดิสก์โดยหันด้านฉลากขึ้น
3.
กดปุ่ม  เพื่อปิดถาดวางแผ่นดิสก์
การเล่นเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
4.
หากไม่เริ่มเล่นอัตโนมัติ กดปุ่ม 6 บนรีโมท
การเก็บและจัดการแผ่นดิสก์
• การถือแผ่นดิสก์
- ลายนิ้วมือหรือรอยขีดข่วนบนดิสก์
อาจลดคุณภาพของเสียงและภาพ
หรืออาจทําให้เกิดการเล่นข้ามได้
- อย่าจับที่พื้นผิวของแผ่นดิสก์ด้านที่มีข้อมูลบันทึกไว้
- จับแผ่นดิสก์ที่ขอบ
เพื่อไม่ให้มีรอยนิ้วมือปรากฏบนผิวหน้าดิสก์
- อย่าติดกระดาษหรือเทปกาวบนแผ่นดิสก์
• การทําความสะอาดแผ่นดิสก์
- เมื่อมีรอยนิ้วมือหรือสิ่งสกปรกเกาะบนดิสก์
ให้ทําความสะอาดโดยใช้น้ํายาทําความสะอาด
อย่างอ่อนละลายน้ํา และเช็ดด้วยผ้านุ่ม
- ขณะทําความสะอาด เช็ดเบาๆ
จากด้านในดิสก์ออกไปทางด้านนอกดิสก์
- การเก็บแผ่นดิสก์
 อย่าให้แผ่นดิสก์ถูกแสงแดดโดยตรง
 เก็บแผ่นไว้ในบริเวณที่เย็นและอากาศถ่ายเท
 เก็บแผ่นไว้ในซองที่สะอาดโดยวางดิสก์ในแนวตั้ง
การเล่นแผ่นดิสก์ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้บันทึก
คุณสามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดียที่บันทึกไว้บนแผ่นดิสก์
Blu-ray, DVD หรือ CD
1.
วางแผ่นดิสก์ที่ผู้ใช้บันทึกลงในถาดวางแผ่นดิสก์โดย
หงายด้านที่มีข้อความสกรีนขึ้นแล้วปิดถาด
ใช้ปุ่ม ▲▼◄►
เพื่อเลือกชนิดของเนื้อหาที่คุณต้องการดูหรือเล่น
ได้แก่ ภาพ, วีดีโอ หรือดนตรีี แล้วกดปุ่ม E
หรือ
2-1. เลือก เล่นดิสก์ จากหน้าจอโฮม
หน้าจอ เล่นดิสก์ จะปรากฏขึ้น ใช้ปุ่ม ▲▼
เพื่อเลือกชนิดของเนื้อหาที่ต้องการ ได้แก่ ภาพ,
วีดีโอ หรือ ดนตรี
2.
26 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 26
2014-03-20
11:38:51
3.
หน้าจอจะปรากฏรายการเนื้อหาของดิสก์
คุณจะเห็นโฟลเดอร์ ไฟล์ หรือทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับ
วิธีการจัดเรียงเนื้อหา
4.
หากจําเป็น ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อเลือกโฟลเดอร์
แล้วกดปุ่ม E
5.
ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อเลือกไฟล์เพื่อดูหรือเล่น
แล้วกดปุ่ม E
6.
กดปุ่ม RETURN
ครั้งขึ้นไปเพื่อออกจากหน้าจอปัจจุบัน
ออกจากโฟลเดอร์ หรือเพื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอ
โฮม กดปุ่ม EXIT เพื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอ โฮม
โดยตรง
หากเปิดผลิตภัณฑ์หลังจากที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
ขณะที่ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่
ป็อปอัพ "เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่" จะปรากฏขึ้น
วีดีโอ
เปิดผลิตภัณฑ์
2.
กด เปลี่ยนอุปกรณ์ และเลือกอุปกรณ์ USB
3.
กดปุ่ม ◄► เพื่อเลือก ภาพ, วีดีโอ หรือ ดนตรี
บนหน้าจอโฮม แล้วกดปุ่ม E
หากจําเป็น ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อเลือกโฟลเดอร์
แล้วกดปุ่ม E
5. เลือกไฟล์เพื่อดูหรือเล่น แล้วกดปุ่ม E
6. กดปุ่ม RETURN เพื่อออกจากโฟลเดอร์หรือกดปุ่ม
EXIT เพื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอ โฮม
7. ไปที่หน้า 28~32
สําหรับคําแนะนําที่อธิบายวิธีการควบคุมการเล่นของวิดีโอ
เพลง และรูปภาพบนอุปกรณ์ USB
✎ หากคุณใส่แผ่นดิสก์ขณะเล่นอุปกรณ์ USB
หรือโทรศัพท์ โหมดอุปกรณ์จะเปลี่ยนเป็น "ดิสก์"
โดยอัตโนมัติ
✎ หากโทรศัพท์มือถือของคุณสามารถใช้งานร่วมกับ
DLNA คุณจะสามารถเล่นเนื้อหาโดยไม่ต้องต่อสาย
USB (ดูหน้า 36)
ดนตรี
เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่
ดิสก์ USB
ภาพ
การเล่นเนื้อหา
วิธีการที่ 1 : หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
ภาพ
1.
4.
มี 2 วิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อเล่นหรือดูไฟล์มัลติมีเดียที่อยู่บนอุปกรณ์
USB ผ่านผลิตภัณฑ์ของคุณ
เล่นดิสก์
หากจําเป็น ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อเลือกโฟลเดอร์
แล้วกดปุ่ม E
เลือกไฟล์เพื่อดูหรือเล่น แล้วกดปุ่ม E
กดปุ่ม RETURN เพื่อออกจากโฟลเดอร์หรือกดปุ่ม
EXIT เพื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอ โฮม
ไปที่หน้า 28~32
สําหรับคําแนะนําที่อธิบายวิธีการควบคุมการเล่นของวิดีโอ
เพลง และรูปภาพบนอุปกรณ์ USB
วิธีการที่ 2 :
การเล่นไฟล์บนอุปกรณ์ USB
1.
4.
5.
6.
ไปที่หน้า 28~32
สําหรับคําแนะนําที่อธิบายวิธีการควบคุมการเล่นของวิดีโอ
เพลง และรูปภาพบนดิสก์
7.
3.
วีดีโอ
Blu-ray
ดนตรี
แอป 1
✎
2.
แอป 2
แอป 3
แอป 4 Opera TV เพิ่มเติม
Store
Screen
เปลี่ยน
Mirroring อุปกรณ์
ฟังก์ชัน
การตั้งค่า
หากป็อปอัพไม่ปรากฏ โปรดไปที่วิธีที่ 2
ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก ภาพ, วีดีโอ หรือ ดนตรี
แล้วกดปุ่ม E คุณจะเห็นโฟลเดอร์ ไฟล์
หรือทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเรียงเนื้อหา
27 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 27
2014-03-20
11:38:54
การเล่นเนื้อหา
การควบคุมการเล่นวิดีโอ
คุณสามารถควบคุมการเล่นของเนื้อหาวิดีโอที่อยู่บนแผ่นดิสก์
Blu-ray/DVD, อุปกรณ์ USB, อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือพีซี
ฟังก์ชันบางอย่างที่ปรากฏในคู่มือนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้
โดยขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์หรือเนื้อหา
ปุ่มต่าง ๆ
บนรีโมทคอนโทรลที่ใช้สําหรับการเล่นวิดีโอ
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
2
2 การใช้เมนูดิสก์, เมนูเรื่อง, เมนูป็อปอัพ
และรายชื่อเรื่อง
DISC MENU
ระหว่างการเล่น ให้กดที่ปุ่มนี้เพื่อแสดงเมนูดิสก์
TITLE MENU
ระหว่างการเล่น ให้กดที่ปุ่มนี้เพื่อแสดงเมนูเรื่อง
• หากดิสก์ของคุณมีรายการเพลง กดทีป
่ ม
ุ่ สีเขียว (B)
เพื่อไปที่รายการเพลง
POPUP MENU
1
ระหว่างการเล่น ให้กดที่ปุ่มนี้เพื่อแสดงเมนูป็อปอัพ
KARAOKE
HOME
3 การเล่นซ้ํา
REPEAT
3
1.
ในระหว่างการเล่น กดปุ่ม REPEAT
ที่รีโมทคอนโทรล
1 ปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเล่น
2.
ผลิตภัณฑ์ไม่เล่นเสียงในโหมด ค้นหา ช้า หรือ ขั้น
• เมื่อต้องการกลับสู่การเล่นตามความเร็วปกติ กดปุ่ม
6
กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือก ปิด ชือ
่ ฉาก ทัง
้ หมด หรือ
เล่นซ้ํา A-B จากนั้นกดปุ่ม E
6
เริ่มต้นการเล่น
5
หยุดการเล่น
7
1.
2.
กดปุม
่ E ทีจ
่ ด
ุ ซึง่ คุณต้องการให้หยุดเล่นซ้าํ (B)
ในการกลับไปเล่นตามปกติ ให้กดปุ่ม REPEAT
อีกครั้ง
4.
การเล่นแบบ
เคลื่อนไหวเร็ว
การเล่นแบบ
เคลื่อนไหวช้า
ในโหมดหยุดชั่วคราว กดปุ่ม แต่ละครั้งที่คุณกด ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไป
การเล่นแบบ
เคลื่อนไหวเป็นลําดับ
ในโหมดหยุดชั่วคราว กดปุ่ม 7
แต่ละครั้งที่คุณกด 7
เฟรมใหม่จะปรากฏขึ้น
การเล่นแบบ
เคลื่อนไหวข้าม
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม 1 หรือ 2
แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม 1 หรือ 2
ดิสก์จะเลื่อนไปที่บทหรือไฟล์ก่อนหน้า
หรือถัดไป
กดปุ่ม E ที่จุดซึ่งคุณต้องการให้เริ่มต้นเล่นซ้ํา
(A)
3.
หยุดเล่นชั่วคราว
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม 3 หรือ แต่ละครั้งที่คุณกด 3 หรือ ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไป
เล่นซ้ํา A-B
✎
✎
✎
✎
✎
กดปุ่ม E
หน้าจออาจไม่แสดงตัวเลือกการเล่นซ้ําทั้งหมด
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
หน้าจออาจไม่แสดง ฉาก หรือ ชื่อ
ทันที ดําเนินการต่อเพื่อกดปุ่ม ▲▼
จนกว่าตัวเลือกของคุณจะอยู่ในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
ในการกลับไปเล่นตามปกติ กดปุ่ม REPEAT
อีกครั้ง กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก ปิด แล้วกดปุ่ม E
หน้าจออาจไม่แสดง เล่นซ้ํา A-B ทันที
ดําเนินการต่อเพื่อกดปุ่ม ▲▼ จนกว่า เล่นซ้ํา A-B
จะอยู่ในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
คุณต้องตั้งให้จุด (B) อยู่หลังจุด (A)
ในเวลาการเล่นอย่างน้อย 5 วินาที
28 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 28
2014-03-20
11:38:56
การใช้เมนูเครื่องมือ
คําบรรยาย
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม TOOLS
ช่วยให้คุณตั้งค่าภาษาคําบรรยายใต้ภาพที่ต้องการ
ชื่อ
มุม
หากมีมากกว่าหนึ่งเรื่องบนแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์
คุณต้องเลื่อนไปที่หรือเลือกชื่อที่ต้องการ
การดูฉากจากมุมอื่น ตัวเลือก มุม
จะแสดงหมายเลขมุมที่สามารถดูได้ (1/1, 1/2, 1/3
ฯลฯ)
เวลาเล่น
วิดีโอ BONUSVIEW
ช่วยให้คุณไปยังจุดการเล่นที่เฉพาะเจาะจง
ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนจุดการเล่น
ช่วยให้คุณตั้งค่าตัวเลือก Bonusview ที่ต้องการ
โหมดเล่นซ้ํา
การเลือกเมนูที่ปรากฏเมื่อเล่นไฟล์เท่านั้น
ช่วยให้คุณเล่นซ้ําเรื่อง บทที่เฉพาะเจาะจง
หรือส่วนที่มีเครื่องหมายกํากับ
เต็มจอ
ช่วยให้คุณปรับการหน่วงเวลาเสียงเพื่อให้เสียงตรงกับภาพ
คุณสามารถตั้งค่าการหน่วงจาก 0-300 มิลลิวินาที
ช่วยให้คุณเลือกขนาดเต็มหน้าจอที่ต้องการ
คุณสามารถเลือก ต้นฉบับ โหมด1 (ใหญ่ขึ้น) และ
โหมด2 (ใหญ่ที่สุด)
การตั้งค่าภาพ
ข้อมูล
ช่วยให้คุณตั้งค่าโหมดภาพถ่าย
 โหมด
- ผู้ใช้ : ช่วยให้คุณปรับฟังก์ชัน ความสว่าง,
ความเข้ม, สี, และ ความคมชัด ด้วยตนเอง
- ไดนามิค : เลือกการตั้งค่านี้เพื่อเพิ่มความคมชัด
- ปกติ :
เลือกการตั้งค่านี้สําหรับใช้ในการรับชมทั่วไป
- ภาพยนตร์ :
โหมดนี้เป็นการตั้งค่าที่ดีที่สุดสําหรับการชมภาพยนตร์
เลือกเพื่อดูข้อมูลไฟล์วิดีโอ
การเลือกเมนูที่ปรากฏเมื่อเล่นแผ่นดิสก์ BD/DVD
✎
การเล่นเนื้อหา
ซิงค์เสียง
เท่านั้น
เสียง BONUSVIEW
เมนูเครื่องมืออาจแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์สื่อจัดเก็บ
อาจไม่แสดงตัวเลือกทั้งหมด
การสร้างรายการเล่นของวิดีโอ
คุณสามารถสร้างรายการเล่นในไฟล์วิดีโอในวิธีที่เกือบเหมือนกับ
วิธีที่คุณสร้างรายการเล่นในไฟล์เพลง ดูคําแนะนําในหน้า 30
การเล่นแผ่นเพลงเพื่อการค้าที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
1.
ฉาก
ช่วยให้คุณเลื่อนไปยังบทที่คุณต้องการรับชม
เสียง
ใส่ซีดีเพลง(CD-DA) หรือแผ่น MP3
ในถาดวางแผ่นดิสก์
• สําหรับแผ่น CD เพลง (CDDA) แทร็กแรกจะเล่นโดยอัตโนมัติ
เล่นแทร็กในแผ่นตามลําดับที่ถูกบันทึกมา
• สําหรับแผ่น MP3 กดปุ่ม ◄► เพื่อเลือก ดนตรี
แล้วกดปุ่ม E
ช่วยให้คุณตั้งค่าภาษาเสียงที่ต้องการ
29 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 29
2014-03-20
11:38:59
การเล่นเนื้อหา
Pl li
Playlist
โหมดเล่นซ้ํา
4
เล่นแบบรวดเร็ว (ซีดีเพลง (CD-DA)
เท่านั้น) :
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม 3 หรือ แต่ละครั้งที่คุณกด 3 หรือ ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไป
5
ปุ่ม 7 : หยุดแทร็คชั่วคราว
6
ปุ่ม 6 : เล่นแทร็คที่เลือกปัจจุบัน
0/16
เครื่องมือ
TRACK 001
เพลง
ริป
การบันทึกคาราโอเกะ
> ย้าย < ปรับ ' กลับ
00:00/00:00
TRACK 004
04:02
TRACK 005
03:43
TRACK 006
03:40
การเล่นซ้ําแทร็ก
" พัก
CD
เลือก
เครื่องมือ
' กลับ
หากต้องการเล่นแทร็กที่เฉพาะเจาะจง ใช้ปุ่ม ▲▼
บนรีโมทเพื่อเลือกแทร็ก แล้วกดปุ่ม E
2.
✎
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นเพลง ดู
การควบคุมการเล่นเพลง ด้านล่าง
คุณสามารถตั้งค่าผลิตภัณฑ์ให้เล่นซ้ําแทร็ก
1.
ระหว่างการเล่นเพลง กดปุ่ม TOOLS
2.
ใช้ปุ่ม ◄► เพื่อเลือก ปิด, เพลง หรือ ไฟล์เดียว
ทั้งหมด หรือ สุ่ม ใน โหมดเล่นซ้ํา แล้วกดปุ่ม E
การสร้างรายการเล่นของเพลง
1.
คุณสามารถควบคุมการเล่นเนื้อหาเพลงที่อยู่บน
DVD, CD, USB, อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือพีซี
บางฟังก์ชันที่อธิบายในคู่มือนี้อาจไม่สามารถใช้ได้
ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์หรือเนื้อหา
หากกําลังเล่นเพลงจาก CD หรือ DVD เพื่อการค้า กดปุ่ม
5 หรือ RETURN หน้าจอรายการเพลงจะปรากฏขึ้น
หากคุณกําลังสร้างรายการเล่นจากเพลงบนดิสก์หรืออุปกรณ์
USB ที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เข้าสู่รายการเพลงตามที่อธิบายในหน้า
26 หรือ 27
2.
ปุ่มต่าง ๆ
บนรีโมทคอนโทรลที่ใช้สําหรับการเล่นเพลง
กดปุ่ม ▲▼◄► เพื่อไปที่ไฟล์ที่ต้องการ
แล้วกดปุ่ม สีเหลือง (C) เพื่อเลือกไฟล์นั้น
ทําซ้ํากระบวนการนี้เพื่อเพิ่มไฟล์อื่น
3.
หากคุณต้องการเลือกไฟล์ทั้งหมด กดปุ่ม TOOLS
ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก เลือกทั้งหมด แล้วกด E
หากคุณต้องการยกเลิกการเลือกไฟล์ทั้งหมด กดปุ่ม
TOOLS เลือก ไม่เลือกทั้งหมด แล้วกด E
การควบคุมการเล่นเพลง
1
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
2
3
O
ดนตรี
9
TITLE MENU
O
POPUP
㾎
4
5
6
1
ปุ่ม ตัวเลข : ระหว่างการเล่นในรายการเล่น
กดหมายเลขแทร็กที่ต้องการ
ระบบจะเล่นแทร็กที่เลือก
2
ข้าม : ระหว่างการเล่น กดปุ่ม 1 หรือ 2
เพื่อเลื่อนไปยังแทร็กเพลงก่อนหน้าหรือแทร็กเพลงถัดไป
3
ปุ่ม 5 : หยุดแทร็ค
เลือก 1 ไฟล์
TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
04:07
03:41
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
TRACK 009
TRACK 010
03:53
CD
a เปลี่ยนอุปกรณ์
1/2 หน้า
03:45
เลือก
เครื่องมือ
() ข้ามหน้า
' กลับ
30 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 30
2014-03-20
11:39:01
4.
ในการลบไฟล์จาก รายการเล่น, ไปที่ไฟล์นั้น
แล้วกดปุ่ม สีเหลือง (C)
5.
กดปุ่ม E เพื่อเล่นไฟล์ที่เลือก หน้าจอ
รายการเล่น จะปรากฏขึ้น
6.
หากต้องการไปยังรายการเพลง กดปุ่ม 5 หรือ
RETURN
7.
✎
✎
✎
✎
หากต้องการกลับไปที่ รายการเล่น กดปุ่ม E
คุณสามารถสร้างรายการเล่นสูงสุด 99
แทร็กบนซีดีเพลง (CD-DA)
หากคุณไปยังรายการเพลง จาก
รายการเล่น แล้วกลับไปยัง รายการเล่น
รายการเล่น จะเริ่มเล่นอีกครั้งจากจุดเริ่มต้น
การริปจะเข้ารหัสเพลงในรูปแบบ .mp3 ที่ 192kbps
บนหน้าจอรายการแทร็ก คุณสามารถเลือก
เลือกทั้งหมด หรือ ไม่เลือกทั้งหมด
- ใช้ เลือกทั้งหมด
เพื่อเลือกแทร็กทั้งหมด แล้วกดปุ่ม E
วิธีนี้จะยกเลิกการเลือกแทร็กทีละแทร็ก
- ใช้ ไม่เลือกทั้งหมด
เพื่อยกเลิกการเลือกแทร็กที่เลือกทั้งหมดพร้อมกัน
การแสดงภาพ
คุณสามารถแสดงภาพที่อยู่บน DVD, USB,
อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือพีซี
การริพ
การใช้เมนูเครื่องมือ
1.
เสียบอุปกรณ์ USB ในช่องเสียบ USB
ที่ด้านหน้าของเครื่อง
2.
ขณะที่หน้าจอการเล่นปรากฏขึ้น ใช้ปุ่ม ▲▼
เพื่อเลือกแทร็ก แล้วกดปุ่ม สีเหลือง (C)
เครื่องหมายจะปรากฏที่ด้านซ้ายของแทร็ก
เริ่มต้นสไลด์โชว์ / หยุดสไลด์โชว์
3.
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2
เพื่อเลือกและทําเครื่องหมายแทร็กเพิ่ม
ความเร็วสไลด์โชว์
4.
หากต้องการลบแทร็กออกจากรายการ
ไปที่แทร็กนั้น แล้วกดปุ่ม สีเหลือง (C) อีกครั้ง
เครื่องหมายบนแทร็กจะถูกลบออก
เลือกเพื่อเล่น/หยุดสไลด์โชว์ชั่วคราว
เลือกเพื่อปรับความเร็วของสไลด์โชว์
เพลงพื้นหลัง
เลือกเพื่อฟังเพลงขณะชมสไลด์โชว์
เมื่อเสร็จสิ้น กดปุ่ม TOOLS
เมนู เครื่องมือ จะปรากฏขึ้น
ซูม
6.
ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก ริป, แล้วกดปุ่ม E หน้าจอ
ริป จะปรากฏขึ้น
7.
ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เก็บไฟล์ที่ริป
แล้วกดปุ่ม E
✎
8.
หากคุณต้องการยกเลิกการริป กดปุ่ม E แล้วเลือก
ใช่ เลือก ไม่ใช่ เพื่อทําการริปต่อ
9.
เมือ
่ การริปเสร็จสมบูรณ์ ข้อความ "ริพเสร็จสมบูรณ์"
จะปรากฏ กดปุ่ม
✎
✎
ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานกับแผ่น CD ระบบเสียง
DTS
ฟังก์ชันนี้อาจไม่ได้รับการสนับสนุนในดิสก์บางแผ่น
เลือกเพือ
่ ขยายภาพปัจจุบน
ั (ขยายเพิม
่ สูงสุดถึง 4 เท่า)
หมุน
ห้ามตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ขณะการริปกําลังดําเนินการ
10. กดปุ่ม E เพื่อกลับไปที่หน้าจอ การเล่น
การเล่นเนื้อหา
5.
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม TOOLS
เลือกเพื่อหมุนภาพ
(จะหมุนภาพแบบตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา)
ข้อมูล
แสดงข้อมูลภาพ รวมถึงชื่อและขนาด ฯลฯ
✎
✎
เมนู เครื่องมือ อาจแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์สื่อจัดเก็บ
อาจไม่แสดงตัวเลือกทั้งหมด
สําหรับการเปิดใช้งานฟังก์ชันเพลงพื้นหลัง ไฟล์ภาพถ่ายควร
อยู่ในสื่อจัดเก็บข้อมูลเดียวกันกับไฟล์เพลง อย่างไรก็ตาม
คุณภาพเสียงอาจได้รับผลกระทบจากอัตราบิตของไฟล์ MP3
ขนาดของภาพถ่าย และวิธีการเข้ารหัส
31 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 31
2014-03-20
11:39:05
การเล่นเนื้อหา
การสร้างรายการเล่นของภาพถ่าย
คุณสามารถสร้างรายการเล่นของภาพถ่ายเกือบจะ
ในแบบเดียวกับที่สร้างรายการเล่นของเพลง
ดูคําแนะนําในหน้า 30 เลือกไฟล์ภาพถ่ายแทนไฟล์เพลง
• หลังจากกดปุ่ม TUNER MEMORY
แล้ว หมายเลขจะหายไปจากจอแสดงผล
และสถานีจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจํา
5.
การฟังวิทยุ
เมื่อต้องการตั้งค่าสถานีอื่นล่วงหน้า
ทําซ้ําตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4
• หากต้องการค้นหาสถานีที่ตั้งค่าล่วงหน้า กดปุ่ม
TUNING UP, DOWN
การใช้คาราโอเกะ
• หากต้องการฟังวิทยุ คุณต้องเชื่อมต่อสายอากาศ
FM ที่ให้มา
คุณสามารถเพลิดเพลินกับฟังก์ชันคาราโอเกะพร้อมดนตรี
การใช้งานวิทยุด้วยรีโมทคอนโทรล
1.
1.
กดปุ่ม FUNCTION เพื่อเลือก FM
2.
ในเมนู โฮม เลือก การตั้งค่า แล้วกดปุ่ม E
2.
ค้นหาคลื่นสถานีที่ต้องการ
• ช่องตั้งล่วงหน้า 1 : กดปุ่ม 5 เพื่อเลือก
PRESET แล้วกดปุ่ม TUNING UP, DOWN
เพื่อเลือกตั้งค่าสถานีล่วงหน้า
- ก่อนที่คุณจะสามารถหาคลื่นเพื่อตั้งค่าสถานี
ล่วงหน้า คุณต้องเพิ่มสถานีที่ตั้งค่าล่วงหน้า
ในหน่วยความจําของเครื่อง ดูการตั้งค่า
สถานีล่วงหน้าด้านล่าง
• หาคลื่นด้วยตนเอง : กดปุ่ม 5 เพื่อเลือก
MANUAL แล้วกดปุ่ม TUNING UP, DOWN
เพื่อค้นหาความถี่ที่ต่ําลงหรือสูงขึ้น
• หาคลื่นอัตโนมัติ : กดปุ่ม 5 เพื่อเลือก
MANUAL แล้วกดปุ่ม TUNING UP, DOWN
ค้างไว้เพื่อค้นหาคลื่นความถี่โดยอัตโนมัติ
3.
เลือก เสียง แล้วกดปุ่ม E
4.
เลือก คาราโอเกะของฉัน, แล้วกดปุ่ม E
• คุณสามารถตรวจสอบคะแนนคาราโอเกะ
และปรับระดับเสียงร้องในการเล่นเพลง
• คะแนนคาราโอเกะของคุณจะแสดงอัตโนมัติ
หาก การให้คะแนนคาราโอเกะ
ถูกตั้งค่าเป็น เปิด และเชื่อมต่อไมโครโฟนแล้ว
หากคุณไม่ต้องการดูคะแนน ตั้งค่า
การให้คะแนนคาราโอเกะ เป็น ปิด
• หากคุณต้องการลดระดับเสียงร้องในเสียงดั้งเดิม
เลือก ลดเสียงนักร้อง ในการตั้งค่า
คาราโอเกะของฉัน
เชื่อมต่อไมโครโฟนที่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์
การบันทึก
คุณสามารถทําการบันทึกคาราโอเกะพร้อมทั้งดนตรี
การตั้งค่าโมโน/สเตอริโอ
กดปุ่ม MO/ST
• การกดปุ่มนี้แต่ละครั้ง จะสลับระหว่างระบบเสียงแบบ
STEREO และ MONO
• ในพื้นที่ที่รับสัญญาณได้ไม่ดี ให้เลือก MONO
เพื่อการรับฟังเสียงอย่างชัดเจนและปราศจากคลื่นรบกวน
1.
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม TOOLS เพื่อเลือก
การบันทึกคาราโอเกะ แล้วกดปุ่ม E
2.
กดปุ่ม 5 หากคุณต้องการเสร็จสิ้นการบันทึก
3.
เมื่อบันทึกเสร็จสิ้น
โฟลเดอร์คาราโอเกะจะถูกสร้างขึ้นในไดรเวอร์สื่อจัดเก็บ USB
และบันทึกเป็นรูปแบบ KARAOKE.mp3
การตั้งสถานีไว้ล่วงหน้า
✎
ตัวอย่างเช่น : การตั้งสถานี FM 89.10
ไว้ล่วงหน้าในหน่วยความจํา
✎
หากต้องการบันทึกไฟล์การบันทึก
ต้องใส่ไดรเวอร์สื่อจัดเก็บ USB
ไฟล์การบันทึกจะปรากฏขึ้นหากคุณเข้าสู่ ภาพ, วีดีโอ
และ ดนตรี อีกครั้ง
หากคุณได้ยินเสียงผิดปกติ (เสียงแหลมหรือ
เสียงหอน) ขณะเล่นคุณสมบัติคาราโอเกะ
ให้เลื่อนไมโครโฟนออกห่างจากลําโพง
หรือลดระดับเสียงไมโครโฟนหรือระดับเสียงลําโพง
1.
กดปุ่ม FUNCTION เพื่อเลือก FM
2.
กดปุ่ม TUNING UP, DOWN เพื่อเลือก <89.10>
3.
กด TUNER MEMORY
• หมายเลขจะกะพริบบนหน้าจอ
กดปุ่ม TUNER MEMORY อีกครั้ง
• กดปุ่ม TUNER MEMORY
ก่อนที่หมายเลขจะหายไปจากจอแสดงผล
4.
✎
32 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 32
2014-03-20
11:39:07
✎
✎
✎
ไมโครโฟนไม่ทํางานในโหมด D. IN, AUX, FM และ
BT
การให้คะแนนคาราโอเกะจะแสดงคะแนนโดยอัตโนมัติเมื่อ
การให้คะแนนคาราโอเกะ ถูกตั้งเป็น เปิด
และเชื่อมต่อไมโครโฟนแล้ว ตัดการเชื่อมต่อไมโครโฟน
หากคุณไม่ต้องการแสดงคะแนน
สามารถใช้งานไมค์ได้ใน 10 วินาทีหลังจากเมนู โฮม
ปรากฏบนหน้าจอ
การเชื่อมต่อระบบโฮมซีเนม่ากับอุปกรณ์
Bluetooth
เชื่อมต่อ
การใช้ Bluetooth
อุปกรณ์ Bluetooth
คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth
เพื่อเพลิดเพลินกับเพลง
ด้วยเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้องใช้สายใดๆ!
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ยืนยันว่าอุปกรณ์ Bluetooth
สนับสนุนฟังก์ชันชุดหูฟังสเตอริโอที่ใช้งาน Bluetooth ได้
Bluetooth คืออะไร
1.
กดปุ่ม FUNCTION
บนรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงข้อความ BT
2.
เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth
ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ สําหรับคําแนะนํา
โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth
3.
เลือกเมนูชุดหูฟังสเตอริโอบนอุปกรณ์ Bluetooth
• คุณจะเห็นรายการอุปกรณ์
4.
เลือก "[HTS]HXXXXX" จากรายการที่พบ
• เมื่อระบบโฮมซีเนม่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth แล้ว
ชื่ออุปกรณ์ของอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อแล้วตามด้วยชื่อ
ของโฮมซีเนม่าจะปรากฏที่จอแสดงผลด้านหน้าของโฮมซีเนม่า
5.
เล่นเพลงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
• คุณสามารถฟังเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth
ที่เชื่อมต่อกับระบบโฮมซีเนม่าแล้ว
✎
✎
✎
✎
✎
การเล่นเนื้อหา
Bluetooth คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์ที่ใช้งาน
Bluetooth ได้สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดาย
โดยใช้การเชื่อมต่อไร้สายระยะสั้น
• อุปกรณ์ Bluetooth
อาจมีเสียงออกมาหรือทํางานผิดปกติ
- เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับระบบรับ/
ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบโฮมซีเนม่า
- เมื่อเกิดการแปรเปลี่ยนของไฟฟ้าจากสิ่งกีดขวางที่เกิดจากผนัง
มุม หรือพาร์ทิชันในสํานักงาน
- เมื่ออุปกรณ์ถูกสัญญาณไฟฟ้ารบกวนจากอุปกรณ์ที่มีคลื่นความถี่เดียวกัน
ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตาไมโครเวฟ และ LAN ไร้สาย
• จับคู่โฮมซีเนม่ากับอุปกรณ์ Bluetooth
ขณะที่อุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ใกล้กัน
• ยิ่งระยะห่างระหว่างโฮมซีเนม่ากับอุปกรณ์ Bluetooth
มาก คุณภาพที่ได้รับก็จะยิ่งไม่ดี
หากระยะห่างเกินช่วงการใช้งาน Bluetooth
การเชื่อมต่อจะหลุด
• ในบริเวณที่รับสัญญาณไม่ชัดเจน การเชื่อมต่อ
Bluetooth อาจทํางานไม่เหมาะสม
• โฮมซีเนม่ามีช่วงรับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง
10 เมตรจากทุกทิศทาง หากไม่มีสิ่งกีดขวาง
การเชื่อมต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัติหากอุปกรณ์อยู่นอกช่วงนี้
แม้อยูภ่ ายในช่วงการใช้งานนี้ คุณภาพเสียงอาจต่าํ ลงจากสิง่ กีดขวาง
เช่น ผนังหรือประตู
• อุปกรณ์ไร้สายนี้อาจทําให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวนระหว่างการใช้งาน
ระบบโฮมซีเนม่าสนับสนุนข้อมูล SBC
คุณภาพปานกลาง (สูงสุด 237kbps@48kHz)
เท่านั้น และไม่สนับสนุนข้อมูล SBC คุณภาพสูง
(328kbps@44.1kHz)
สนับสนุนคุณสมบัติ AVRCP
การทํางานอาจแตกต่างจากนี้
ขึ้นอยู่กับข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนรูปแบบ
A2DP เท่านั้น
สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth
ครั้งละเครื่องเดียวเท่านั้น
ฟังก์ชันการค้นหาหรือการเชื่อมต่ออาจทํางานไม่เหมาะสมในกรณีต่อไปนี้
- หากมีสนามไฟฟ้าที่มีความแรงสูงใกล้กับหรืออยู่รอบๆ
โฮมซีเนม่า
- หากอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ถูกจับคู่กับผลิตภัณฑ์พร้อมๆ
กัน
33 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 33
2014-03-20
11:39:08
การเล่นเนื้อหา
- หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิด ไม่มีอยู่
หรือทํางานผิดปกติ
- โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ,
อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
และเตาแก๊ส ใช้ช่วงความถี่เดียวกับอุปกรณ์
Bluetooth ซึ่งอาจทําให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวน
✎
เพื่อการใช้งานร่วมกันได้อย่างดีของ Bluetooth
หรืออุปกรณ์อื่นใด เช่น โทรศัพท์มือถือ
เราขอแนะนําให้คุณอัพเดตอุปกรณ์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด
การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth
จากโฮมซีเนม่า
คุณสามารถตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์
Bluetooth จากโฮมซีเนม่า สําหรับคําแนะนํา
โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth
• เมื่อตัดการเชื่อมต่อโฮมซีเนม่าจากอุปกรณ์ Bluetooth
โฮมซีเนม่าจะแสดงข้อความ DISCONNECTED
ที่จอแสดงผลด้านหน้า
การตัดการเชื่อมต่อโฮมซีเนม่าจากอุปกรณ์
Bluetooth
กดปุ่ม (
) ที่แผงด้านหน้าของโฮมซีเนม่าเพื่อสลับจาก
BT เป็นโหมดอื่น หรือปิดระบบโฮมซีเนม่า
• ยกเว้นเมื่อคุณตัดการเชื่อมต่อระบบโฮมซีเนม่าโดยการเปลี่ยนฟังก์ชัน
อุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อแล้วจะรอการตอบสนอง
จากโฮมซีเนม่าในระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่ตัดการเชื่อมต่อ
(เวลาตัดการเชื่อมต่ออาจแตกต่างจากนี้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
Bluetooth ที่ใช้)
✎
✎
ในโหมดการเชื่อมต่อ Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth
จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่างระบบโฮมซีเนม่ากับอุปกรณ์
Bluetooth เกินระยะ 10 เมตร เมื่ออุปกรณ์ Bluetooth กลับมา
อยู่ในช่วงที่มีประสิทธิภาพ หรือคุณรีสตาร์ทอุปกรณ์ Bluetooth
คุณจะต้องจับคู่อุปกรณ์และระบบโฮมซีเนม่าอีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อ
ในโหมด Bluetooth ภาพพักหน้าจอจะเริ่มขึ้นหากอุปกรณ์
Bluetooth ยังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนาน 5
นาที หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth
อีกครั้ง ปิดภาพพักหน้าจอ แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์
ในการปิดภาพพักหน้าจอ ให้กดที่ปุ่มใดก็ได้บนรีโมทคอนโทรล
(ปุ่มระดับเสียง ปุ่มตัวเลข ฯลฯ)
✎
ฟังก์ชัน เริ่มอย่างเร็ว
สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ AC กับแหล่งจ่ายไฟ
AC
✎
หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ตั้ง การตั้งค่า > ระบบ >
เริ่มอย่างเร็ว เป็น เปิด
หากต้องการใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ ควรทําการเชือ
่ มต่อ Bluetooth
ระหว่างระบบโฮมซีเนม่าและอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณก่อน
หรือควรหาระบบโฮมซีเนม่าให้พบจากรายการอุปกรณ์
Bluetooth ที่รู้จักในอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ
1. เชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะของคุณกับผลิตภัณฑ์ผ่าน
Bluetooth (สําหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการเชือ
่ มต่อ
Bluetooth โปรดดูคู่มืออุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ)
✎
2.
หลังจากเชื่อมต่อ
ระบบโฮมซีเนม่าจะเปิดโดยอัตโนมัติในโหมด BT
• เลือกเพลงที่ต้องการเพื่อเล่นบนอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ
การใช้ NFC (Near Field Communication)
เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณที่ใช้ร่วมกับ NFC ได้กับระบบโฮมซี
เนม่าผ่าน Bluetooth โดยใช้กระบวนการการตั้งค่าที่ง่ายดายนี้
คุณสามารถเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนผ่านระบบโฮมซีเนม่าได้
1.
เปิดฟังก์ชัน NFC
บนสมาร์ทโฟนและตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ปิดฟังก์ชันล็อกหน้าจอบนสมาร์ทโฟนแล้ว
เนื่องจากฟังก์ชัน NFC
ของสมาร์ทโฟนจะไม่ทํางานหากฟังก์ชันล็อกหน้าจอเปิดอยู่
2.
ใช้อุปกรณ์ที่สนับสนุน NFC แตะเบาๆ ที่โลโก้ NFC
ที่ด้านบนของระบบโฮมซีเนม่า
3.
ป็อปอัพที่มีข้อความถามว่าจะดําเนินการเชื่อมต่อ
Bluetooth ต่อหรือไม่จะปรากฏบนสมาร์ทโฟน เลือก
'ใช่'
• เมื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ ข้อความ ‘เชื่อมต่อแล้ว’
จะปรากฏขึ้น
4.
หากต้องการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ NFC
แตะอุปกรณ์กับแผงด้านบนของระบบโฮมซีเนมาอีกครั้ง
• ต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ NFC
อีกเครื่องขณะที่ยังคง
เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเครื่องแรก แตะอุปกรณ์นั้นกับ
แผงด้านบนของระบบโฮมซีเนมา
การใช้การเปิดเครื่องด้วย Bluetooth
ขณะที่ระบบโฮมซีเนม่าปิด การเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะ
ของคุณกับผลิตภัณฑ์ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth
สามารถเปิดระบบโฮมซีเนม่าได้
34 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 34
2014-03-20
11:39:10
✎
✎
✎
✎
✎
✎
ตําแหน่งสายอากาศ NFC บนสมาร์ทโฟนจะแตกต่างกัน
ตรวจสอบว่ามีสายอากาศ NFC ก่อนทําการเชื่อมต่อ
โปรดดูคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อ
ตรวจสอบตําแหน่งสายอากาศก่อนทําการเชื่อมต่อ
หากสมาร์ทโฟนของคุณมีปลอกหนาสวมทับอยู่
อาจเชื่อมต่อไม่สําเร็จ
การเชื่อมต่อ NFC
ทํางานได้แม้ในขณะที่ปิดระบบโฮมซีเนม่า หากมีการตั้ง
เริ่มอย่างเร็ว ไว้ที่ เปิด อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อ NFC
จะทํางานหลังจากเปิดระบบโฮมซีเนม่าเท่านั้นหากมีการถอดและเสียบสายไฟอีกครั้ง
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ NFC Forum, Inc ใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
การแท็ก NFC เพื่อเชื่อมต่อ Bluetooth
ไม่สามารถดําเนินการได้ขณะเปิดและปิดเครื่อง
การแท็ก NFC
เพื่อเชื่อมต่อ Bluetooth
จะไม่ทํางานขณะที่ไฟแสดงสถานะ
แบตเตอรี่กะพริบ
4.
กดปุ่ม TV SOUND อีกครั้งเพื่อปิดเสียงทีวี
• เมื่อปิดเสียงทีวี
เสียงทีวีจะออกทางลําโพงของทีวี Anynet+
ที่เชื่อมต่อ
การใช้ TV SOUND (เสียงทีวี):
1)เมื่อคุณต้องการฟังเสียงทีวีผ่านลําโพงของระบบโฮมซีเนม่า
2) เมื่อคุณต้องการฟังเสียงจากอุปกรณ์ USB
ที่เสียบอยู่กับทีวีผ่านลําโพงของระบบโฮมซีเนม่า
ข้อมูลจําเพาะการรองรับการปิด/เปิดเสียงทีวี
การตั้งค่า
Anynet+
(HDMI-CEC)
เปิด
Note2
ปิด
S3/S4
Note3
ไม่มีการทํางาน
การใช้ปุ่มเอฟเฟ็กต์พิเศษบนรีโมทคอนโทรล
DSP/EQ
TV SOUND
เปิดเสียงทีวี
ปิดเสียงทีวี
เสียงออกทางลําโพง
HTS
ปิดเสียงจากลําโพง
HTS
ปิดเสียงจากลําโพงทีวี
เสียงออกทางลําโพงทีวี
เสียงออกทางลําโพง
HTS
ปิดเสียงจากลําโพง
HTS
เสียงออกทางลําโพงทีวี
เสียงออกทางลําโพงทีวี
เสียงออกทางลําโพง
HTS
ปิดเสียงจากลําโพง
HTS
เสียงออกทางลําโพงทีวี
เสียงออกทางลําโพงทีวี
การเล่นเนื้อหา
✎
ฟังก์ชัน NFC ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์ Android ที่รัน
Android OS 4.1 Jellybean หรือสูงกว่า
- หากอุปกรณ์ของคุณรัน Android OS
เวอร์ชันก่อน Android OS 4.1 Jellybean
คุณต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 'Samsung NFC
Connection' จาก Android market เพื่อใช้ฟังก์ชัน
NFC
DSP/EQ
TV SOUND
หากคุณมีทีวีที่รองรับ Anynet+
((HDMI-CEC)), ปุ่ม TV SOUND
จะช่วยให้คุณกําหนดเสียงทีวีไปยังลําโพงของระบบ
โฮมซีเนม่าหรือลําโพงของทีวี หากต้องการใช้งาน
ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
1.
เชื่อมต่อสาย HDMI กับทีวีและระบบโฮมซีเนม่า
(ดูหน้า 13)
2.
ตั้งค่า Anynet+ (HDMI-CEC) เปิด เป็น เปิด
ในระบบโฮมซีเนม่าและทีวี
3.
กดปุ่ม TV SOUND
บนรีโมทคอนโทรล ข้อความ TV SOUND ON
จะกะพริบบนจอแสดงผลของแผงด้านหน้าแล้วเปลี่ยนเป็น
D. IN
• เมื่อเปิดเสียงทีวี
เสียงทีวีจะออกทางลําโพงของระบบโฮมซีเนม่า
คุณสามารถเพลิดเพลินกับโหมดเสียงต่างๆ
 DSPOFF : เลือกตัวเลือกนี้เพื่อฟังเสียงปกติ
 CINEMA :
สร้างเสียงใหม่ที่สมจริงและทรงพลังสําหรับแหล่งสัญญาณภาพยนตร์
 MUSIC :
เหมาะสําหรับแหล่งสัญญาณเพลงทั้งหมด
 GAME :
เหมาะสําหรับการเล่นวิดีโอเกมและการสร้างเสียงทรงพลัง
 M-STEREO (Multi Stereo) :
สร้างเสียงเซอร์ราวด์สําหรับแหลงสัญญาณเข้า 2
ช่องทาง
 POWER BASS : เพิ่มเอฟเฟ็กต์เสียงเบส
 LOUD :
ปรับปรุงลักษณะเสียงเบสให้สอดคล้องกับระดับสัญญาณเสียงออก
 NIGHT :
ปรับให้เหมาะสมกับยามค่ําคืนด้วยการบีบอัดช่วงไดนามิก
(เสียงนุ่มนวล)
35 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 35
2014-03-20
11:39:13
บริการเครือข่าย
การใช้ BD-LIVE™
1.
เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเครือข่าย
(ดูหน้า 14)
2.
กําหนดค่าการตั้งค่าเครือข่าย
(ดูหน้า 20~22)
3.
เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณแล้ว
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเนือ้ หาบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับภาพยนตร์ตา่ งๆ
ที่พร้อมให้บริการ โดยใช้ดิสก์ที่รองรับ BD-LIVE
1.
เสียบเมมโมรี่สติ๊ก USB เข้ากับช่องเสียบ USB
ที่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ แล้วใช้ การจัดการข้อมูล
BD เพื่อตรวจสอบหน่วยความจําที่เหลืออยู่
อุปกรณ์หน่วยความจําต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 1GB
เพื่ออํานวยความสะดวกต่อบริการ BD-LIVE
2.
เลือก การตั้งค่า ที่หน้าจอ โฮม แล้วกดปุ่ม E
3.
เลือก ระบบ แล้วกดปุ่ม E
4.
เลือก การจัดการข้อมูล BD แล้วกดปุ่ม E
5.
เลือก เปลี่ยนอุปกรณ์, แล้วกดปุ่ม E
6.
เลือก ดิสก์ USB แล้วกดปุ่ม E
7.
ใส่แผ่นดิสก์ Blu-ray ที่สนับสนุน BD-LIVE
8.
เลือกรายการจากรายการเนื้อหาบริการ BD-LIVE
ต่างๆ ที่ผู้ผลิตดิสก์มีให้
✎
การใช้ DLNA
DLNA
ช่วยให้คุณเข้าถึงและเล่นไฟล์ที่อยู่บนพีซีผ่านระบบโฮมซีเนม่า
ทําตามคําแนะนําในคู่มือผู้ใช้ของ DLNA เพื่อตั้งค่า DLNA บนพีซี
และแท็กโฟลเดอร์และไฟล์ที่คุณต้องการแบ่งปันกับระบบโฮมซีเนม่า
ในการเข้าถึงและเล่นไฟล์ที่อยู่บนพีซีหลังจากที่คุณติดตั้ง DLNA
แล้ว ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
เปิดพีซี ทีวี และระบบโฮมซีเนม่า
2.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ DLNA
ที่แบ่งปันรันอยู่บนพีซี
ใช้ปุ่ม ▲% เพื่อเลือกพีซีของคุณในรายการอุปกรณ์
5.
เลือกประเภทไฟล์ที่คุณต้องการดูหรือเล่น ภาพ,
วีดีโอ หรือ ดนตรี แล้วกด E
6.
ใช้ปุ่ม ▲%◄►
เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่มีประเภทไฟล์ที่คุณเลือก
แล้วกด E รายการไฟล์จะปรากฏขึ้น
7.
✎
✎
✎
เลือกไฟล์ที่คุณต้องการดูหรือเล่น แล้วกด E
คุณสามารถสร้างรายการเล่นจากไฟล์บนพีซีในแบบเดียวกับ
ที่คุณสร้างรายการเล่นจากไฟล์บนอุปกรณ์ USB และดิสก์
คุณสามารถควบคุมการเล่นไฟล์บนพีซีในแบบเดียวกับ
ที่คุณควบคุมการเล่นไฟล์บนอุปกรณ์ USB และแผ่นดิสก์
โดยมีข้อยกเว้นเล็กๆ น้อยๆ
คุณยังสามารถเข้าถึงไฟล์บนพีซีด้วยการเลือก
ภาพ, วีดีโอ หรือ ดนตรี บนหน้าจอโฮมก่อน
แล้วเลือกพีซีของคุณจากรายการอุปกรณ์ที่ปรากฏขึ้น
แอปพลิเคชัน
วิธีการใช้ BD-LIVE และเนื้อหาที่มีให้อาจแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตดิสก์
1.
บนระบบโฮมซีเนม่า เลือก เปลี่ยนอุปกรณ์
4.
ระบบโฮมซีเนม่าของคุณนําเสนอคอลเล็กชันข่าวสาร
ภาพยนตร์ รายงานสภาพอากาศ และเนื้อหาอื่นๆ
ที่ครอบคลุม ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดและรับชมอย่าง
เพลิดเพลินได้ โดยตรงบนระบบโฮมซีเนม่า
ก่อนอื่นตรวจสอบเครือข่ายและดูให้แน่ใจว่าระบบ
โฮมซีเนม่าเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว ระบบ
โฮมซีเนม่าของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
เพื่อใช้คุณสมบัติแอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชันที่นําเสนอผ่านคุณสมบัติแอปพลิเคชันทํางาน
เหมือนกับแอปพลิเคชันเวอร์ชันออนไลน์อย่างมาก
หรือหากแตกต่างแต่ก็ใช้งานได้อย่างง่ายดาย
คุณต้องสร้างบัญชีก่อนจึงจะสามารถใช้แอปพลิเคชันได้
แม้คณ
ุ สามารถสร้างบัญชีในไซต์เหล่านีส้ ว่ นใหญ่ผา่ นระบบโฮมซีเนม่า
แต่จะเป็นการง่ายและรวดเร็วกว่าหากสร้างบัญชีด้วยการ
ไปยังไซต์เหล่านั้นทางออนไลน์โดยใช้พีซี แล็ปท็อป
หรือแท็บเล็ตที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ปรดทราบว่าในบางกรณี
คุณจะต้องใช้ระบบโฮมซีเนมา และพีซี แล็ปท็อป
หรือแท็บเล็ต ในการสร้างบัญชี
36 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 36
2014-03-20
11:39:16
การใช้แอปพลิเคชัน
การใช้ Opera TV Store
ครั้งแรกที่คุณเข้าถึงแอปพลิเคชันใดๆ ระบบโฮมซีเนม่า
จะแสดงข้อตกลง 2ข้อ คุณต้องยอมรับข้อตกลงทั้ง 2
ข้อเพื่อดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชันนั้นๆ
ตามค่าเริ่มต้น
ระบบโฮมซีเนม่าจะแสดงแอปพลิเคชันยอดนิยม 4
แอปพลิเคชันบนหน้าจอโฮม เพิ่มเติม
คุณสามารถดูแอปพลิเคชันเพิ่มเติมและเปลี่ยนแอปพลิเคชันที่
ระบบโฮมซีเนม่าแสดงบนหน้าจอโฮมด้วยการเลือกปุ่ม
หากต้องการเริ่มแอปพลิเคชัน ไฮไลต์และดับเบิลคลิกที่
แอปพลิเคชันนั้น แล้วทําตามคําแนะนําที่แสดงบนหน้าจอ
หากต้องการเข้าถึง Opera TV Store, เลือกปุ่ม Opera
TV Store บนหน้าจอโฮม แล้วกดปุ่ม E
หากต้องการออกจากหน้าจอ Opera TV Store กดปุ่ม
EXIT หรือ RETURN บนรีโมท
การดูแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
การสํารวจใน Opera TV Store
เลือกปุ่ม เพิ่มเติม บนหน้าจอโฮม แล้วกดปุ่ม E
หน้าจอแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจะปรากฏโดยแสดงกลุ่มแอปพลิเคชัน
2.
หากต้องการดูแอปพลิเคชันเพิ่มเติม เลื่อนไฮไลต์ไป
ที่ด้านขวาหรือซ้ายจนกว่ากลุ่มแอปพลิเคชันจะปรากฏขึ้นมา
3.
หากต้องการออกจากหน้าจอแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
เลือก ปิด หรือกดปุ่ม RETURN หรือปุ่ม EXIT
บนรีโมท
การเปลี่ยนแอปพลิเคชันที่แสดงบนหน้าจอโฮม
1.
เลือกปุ่ม เพิ่มเติม แล้วกดปุ่ม E
2.
เลือกปุ่ม แก้ไข บนหน้าจอแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
แล้วกดปุ่ม E
3.
แอปพลิเคชันที่ระบบโฮมซีเนม่าแสดงบนหน้าโฮม
จะมีเครื่องหมายกํากับ ยกเลิกการเลือกแอปพลิเคชัน
ที่คุณต้องการลบจากหน้าจอโฮมด้วยการไฮไลต์แต่ละแอปพลิเคชัน
แล้วกดปุ่ม E
4.
เลือกแอปพลิเคชันด้วยการไฮไลต์
แต่ละแอปพลิเคชัน แล้วกดปุ่ม E
เครื่องหมายจะปรากฏบนแต่ละแอปพลิเคชันที่คุณเลือก
คุณสามารถเลือกแอปพลิเคชันได้ครั้งละไม่เกิน 4
แอปพลิเคชัน
5.
✎
✎
การเข้าถึง Opera TV Store
เมื่อหน้าจอ Opera TV Store ปรากฏขึ้น
จะแสดงกลุ่มแอปพลิเคชันที่หลากหลาย ใช้ปุ่ม ▲%◄►
บนรีโมทเพื่อเลื่อนไฮไลต์ระหว่างแอปพลิเคชัน
การเลือกแอปพลิเคชัน
เลื่อนไฮไลต์ไปยังแอปพลิเคชันที่คุณต้องการ
แล้วกดปุ่ม E ในป็อปอัพที่ปรากฏขึ้น เลือก OPEN
เพื่อเปิดแอปพลิเคชันนั้นทันที หรือ ADD TO MY APPS
เพื่อเพิ่มแอปพลิเคชันนั้นใน My Apps กดปุ่ม RETURN
บนรีโมทเพื่อกลับไปยังหน้าจอ Opera TV Store
การเลือกแอปพลิเคชันตามหมวดหมู่
เมื่อเสร็จสิ้น เลือก ตกลง แล้วกด E
หน้าจอโฮมจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
หากต้องการออกจากแอปพลิเคชัน กดปุ่ม EXIT
บนรีโมทของคุณ
หากต้องการลบข้อมูลล็อกอินสําหรับแอปพลิเคชันทั้งหมด
กดปุ่ม 5 ค้างไว้ 5 วินาทีขึ้นไป
บริการเครือข่าย
1.
ที่ Opera TV Store
คุณจะพบบริการสตรีมวิดีโอ เครือข่ายสังคม
และบริการสตรีมเพลงคุณภาพสูงบนอินเทอร์เน็ต
หากต้องการทําการค้นหาแอปพลิเคชันอย่างง่ายดายขึ้น
คุณสามารถดูแอปพลิเคชันตามหมวดหมู่ เช่น Popular,
Watch, Listen, Play, ฯลฯ
หากต้องการเลือกหมวดหมู่ ใช้ปุ่ม ▲
บนรีโมทเพื่อเลื่อนไฮไลต์ไปยังด้านบนของหน้าจอ
แล้วใช้ปุ่ม ◄► เพื่อเลือกหมวดหมู่
การใช้หน้าจอแอปพลิเคชันของฉัน
หากต้องการเข้าถึงหน้าจอ My Apps ไฮไลต์
MY APPS, แล้วกดปุ่ม E หน้าจอ My Apps
จะปรากฏโดยแสดงแอปพลิเคชันทั้งหมดที่คุณบันทึกด้วยการกําหนด
My Apps
การลบแอปพลิเคชันจากแอปพลิเคชันของฉัน
1.
ไฮไลต์ปุ่ม MENU ที่ด้านบนของหน้าจอ My Apps
แล้วกดปุ่ม E บนรีโมท
37 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 37
2014-03-20
11:39:18
บริการเครือข่าย
2.
เลือก REMOVE APPS ในเมนู แล้วกดปุ่ม E
กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงจะปรากฏขึ้นรอบแอปพลิเคชันหนึ่ง
3.
เลื่อนกรอบสีเหลี่ยมผืนผ้านั้นไปยังแอปที่คุณต้องการลบ
แล้วกดปุ่ม E
4.
ทําซ้ําขั้นตอนนี้เพื่อลบแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
5.
เมื่อเสร็จสิ้น เลือก DONE แล้วกดปุ่ม E
6.
กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
การค้นหาแอปพลิเคชัน
1.
เลือก SEARCH ที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม
E
2.
หากต้องการค้นหารายการยอดนิยมอย่างรวดเร็ว
คลิกหนึ่งในแท็บค้นหารายการยอดนิยมที่ด้านบนของหน้าจอ
3.
หากต้องการค้นหาแอปพลิเคชันตามชื่อ
ป้อนชื่อแอปพลิเคชันนั้นโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
Opera TV Store จะทําการค้นหาขณะที่คุณพิมพ์
และแสดงแอปพลิเคชันตามชื่อที่ตรงกับตัวอักษรที่คุณป้อน
• หากต้องการยกเลิกการค้นหาปัจจุบัน กดปุ่ม
RETURN บนรีโมทหรือเลือก BACK บนหน้าจอ
แล้วกด E
• ระบบโฮมซีเนม่าสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ
AllShare Cast โปรดทราบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่มี
AllShare Cast อาจไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่
โปรดดูเว็บไซต์ของผู้ผลิต
• การส่งสัญญาณของ Bluetooth
อาจแทรกแซงสัญญาณของ Screen Mirroring
ก่อนใช้ฟังก์ชัน Screen Mirroring เราขอ
แนะนําอย่างจริงจังให้คุณปิดฟังก์ชัน Bluetooth
บนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ
Screen Mirroring
Screen Mirroring
ช่วยให้คุณแสดงหน้าจอสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้อื่นๆ
บนหน้าจอทีวีโดยใช้เทคโนโลยี Miracast™
1.
จากหน้าจอโฮม ใช้ปุ่ม ◄► เพื่อเลือก Screen
Mirroring แล้วกด E
2.
เรียกใช้ AllShare Cast
บนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ของคุณ
3.
บนอุปกรณ์ของคุณ
ค้นหาชื่อระบบโฮมซีเนม่าในรายการของอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้
แล้วเลือกระบบนั้น
4.
ทีวีจะแสดงข้อความกําลังเชื่อมต่อ (เช่น
กําลังเชื่อมต่อกับ Android_92gb...)
และแสดงข้อความเชื่อมต่อแล้ว
5.
เพียงชั่วครู่
หน้าจอของอุปกรณ์ของคุณจะปรากฏบนหน้าจอทีวี
• เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน Screen Mirroring
ภาพอาจกระตุกหรือเสียงอาจขาดหาย
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคุณ
38 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 38
2014-03-20
11:39:20
ภาคผนวก
ข้อมูลเพิ่มเติม
เอาต์พุตดิจิทัล
หมายเหตุ
การเชื่อมต่อ
HDMI ออก
• ความละเอียดของสัญญาณออก HDMI
บางค่าอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับทีวีของคุณ
• คุณต้องมีการเชื่อมต่อ HDMI
เพื่อเพลิดเพลินกับวิดีโอที่มีเทคโนโลยี 3 มิติ
• สาย HDMI
ขนาดยาวอาจทําให้เกิดสัญญาณรบกวนบนหน้าจอ
หากเกิดขึ้น ให้ตั้ง ความเข้มสี HDMI เป็น ปิด ในเมนู
การตั้งค่า
การตั้งค่า 3D
อัตราส่วนภาพ TV
• บางอัตราส่วนภาพอาจไม่สามารถใช้ได้
ขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นดิสก์
• หากคุณเลือกอัตราส่วนภาพและตัวเลือกที่ต่างจากอัตราส่วนภาพ
ของหน้าจอโทรทัศน์ของคุณ ภาพที่ปรากฏอาจบิดเบี้ยว
• หากคุณเลือก 16:9 ดั้งเดิม ทีวีของคุณอาจแสดง 4:3
Pillarbox (แถบสีดําข้างภาพ)
BD Wise (ผลิตภัณฑ์ซัมซุงเท่านั้น)
• เมื่อเปิด BD Wise การตั้งค่า ความละเอียด
จะเป็นค่าเริ่มต้นของ BD Wise โดยอัตโนมัติ และ BD
Wise จะปรากฏในเมนู ความละเอียด
• หากเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุน BD
Wise คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น BD wise
• เพื่อการทํางานที่เหมาะสมของ BD Wise
ให้ตั้งตัวเลือกของ BD Wise ในเครื่องเล่นและทีวี ไว้ที่
เปิด
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต BD-Live
• การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจถูกจํากัดขณะคุณกําลังใช้ข้อมูล
BD-LIVE
Anynet+ (HDMI-CEC)
• ความละเอียดของสัญญาณออก HDMI บางระดับ
อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของคุณ
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของคุณ
• ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้ถ้าสาย HDMI ไม่รองรับ
CEC
• หากทีวีซัมซุงของคุณมีโลโก้ Anynet+
แสดงว่าสนับสนุนฟังก์ชัน Anynet+
ภาคผนวก
• สําหรับดิสก์ 3 มิติบางแผ่น
ในการหยุดภาพยนตร์ระหว่างการเล่น 3 มิติ ให้กดปุ่ม
5 หนึ่งครั้ง ภาพยนตร์จะหยุดและตัวเลือกโหมด 3
มิติจะปิดการทํางาน
หากต้องการเปลี่ยนการเลือกตัวเลือก 3
มิติเมื่อคุณกําลังเล่นภาพยนตร์ 3 มิติ ให้กดปุ่ม 5
หนึ่งครั้ง หนึ่งครั้ง เมนู Blu-ray จะปรากฏ กดปุ่ม 5
อีกครัง้ จากนัน
้ เลือก การตัง
้ ค่า 3D มิติ ในเมนู Blu-ray
• คุณอาจเห็นแถบสีดําแนวตั้งทางด้านซ้าน
ด้านขวา หรือทั้งสองด้าน
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและตําแหน่งของภาพบนหน้าจอทีวีของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือก เอาต์พุตดิจิทัล ถูกต้อง
ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่ได้ยินเสียงเลยหรือได้ยินเสียงดังมาก
• ถ้าอุปกรณ์ HDMI (เครื่องรับ AV, ทีวี)
ไม่สามารถใช้งานร่วมกับฟอร์แมตที่บีบขนาดได้ (Dolby
Digital, DTS) สัญญาณเสียงจะออกมาเป็น PCM
• แผ่น DVD ทั่วไปไม่มีเสียง BONUSVIEW
และเอฟเฟ็กต์เสียงการนําทาง
• แผ่น Blu-ray บางแผ่นไม่มีเสียง BONUSVIEW
และเอฟเฟ็กต์เสียงการนําทาง
• การตั้งค่า เอาต์พุตดิจิทัล
นี้จะไม่มีผลกับสัญญาณเสียงออกอนาล็อก (ซ้าย/ขวา)
หรือ HDMI ของทีวีของคุณ
แต่จะส่งผลกระทบต่อสัญญาณเสียงออกออพติคัลและ
HDMI เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณกับเครื่องรับ AV
• หากคุณเล่นแทร็กเสียง MPEG
เครื่องเล่นจะส่งสัญญาณเสียง PCM ออกแม้จะเลือก
เอาต์พุตดิจิทัล (PCM หรือบิตสตรีม) ไว้ก็ตาม
• สามารถเปิดใช้งาน เอาต์พุตดิจิทัล เมื่อตั้งค่า
เลือกลําโพง เป็น ลําโพง TV
การจัดการข้อมูล BD
• ในโหมดหน่วยความจําภายนอก
การเล่นดิสก์อาจหยุดหากคุณตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์
USB ในระหว่างการเล่น
• สนับสนุนอุปกรณ์ USB ที่ถูกฟอร์แมตเป็นระบบไฟล์ FAT
(DOS 8.3 volume label) เท่านั้น
เราแนะนําให้คุณใช้อุปกรณ์ USB ที่สนับสนุนโปรโตคอล
USB 2.0 พร้อมความเร็วในการอ่าน/เขียน 4 MB/
วินาทีขึ้นไป
• ฟังก์ชัน ทํางานต่อ
อาจไม่ทํางานหลังการฟอร์แมตอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
• หน่วยความจําที่สามารถใช้ได้ทั้งหมดสําหรับ
การจัดการข้อมูล BD อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะ
DivX® Video On Demand
• สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DivX(R) VOD โปรดไปที่
“http://vod.divx.com"
39 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 39
2014-03-20
11:39:23
ภาคผนวก
การตั้งค่าลําโพง
การเล่นไฟล์ JPEG
• เมื่อตั้งค่า เลือกลําโพง เป็น ลําโพง TV
เสียงจะออกทางลําโพงทีวี
• คุณไม่สามารถขยายคําบรรยายใต้ภาพและภาพกราฟิก
PG ในโหมดเต็มหน้าจอ
เสียง HDMI
เล่นสื่อ
• เมื่อเสียง HDMI ส่งออกที่ลําโพงของโทรทัศน์
จะถูกดาวน์มิกซ์เป็น 2 ช่องทันทีโดยอัตโนมัติ
การใช้ปุ่ม TOOLS ระหว่างการแสดงภาพ
ช่องสัญญาณเสียงย้อน
• เมื่อตั้งค่า Anynet+ (HDMI-CEC) เป็น ปิด ฟังก์ชัน
ช่องสัญญาณเสียงย้อน จะไม่สามารถใช้ได้
• การใช้สาย HDMI ที่ไม่ได้รับการรับรองสําหรับ
ARC (ช่องสัญญาณเสียงย้อน)
อาจก่อให้เกิดปัญหาความสามารถในการใช้งานร่วมกัน
• ฟังก์ชัน ARC สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ
ARC เท่านั้น
• หากระบบโฮมซีเนม่าเชื่อมต่อกับทีวีที่สามารถใช้งานกับ
BD Wise ที่ BD Wise เปิด เมนู การตั้งค่าภาพ
จะไม่ปรากฏขึ้น
• ฟังก์ชัน เพลงพื้นหลัง จะไม่ทํางาน เว้นแต่ไฟล์เพลง
และไฟล์ภาพถ่ายอยู่บนสื่อเก็บข้อมูลเดียวกัน นอกจากนี้
คุณภาพเสียงอาจได้รับผลกระทบจากอัตราบิตของไฟล์เพลง
MP3 ขนาดของภาพถ่าย และวิธีการเข้ารหัส
ความสามารถในการใช้งานร่วมกันของดิสก์และรูปแบบ
การเล่น
ชนิดของดิสก์และเนื้อหาที่ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถเล่นได้
การเล่นไฟล์วิดีโอ
• ไฟล์วิดีโอที่มีอัตราบิตสูงถึง 20Mbps ขึ้นไป
จะหน่วงประสิทธิภาพของเครื่องและอาจหยุดเล่นระหว่างการเล่นอีกด้วย
สื่อ
ชนิดของดิสก์
การเลือกภาษาเสียง
• ไฟแสดงสถานะ ◄► จะไม่ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอหากส่วน
BONUSVIEW ไม่มีการตั้งค่าเสียง BONUSVIEW
• ภาษาที่สามารถใช้ได้ทางฟังก์ชันภาษาเสียงขึ้นอยู่กับภาษาที่มีการเข้ารหัสในแผ่น
ฟังก์ชันนี้หรือภาษาบางภาษาอาจไม่สามารถใช้ได้
• แผ่นดิสก์ Blu-ray
บางแผ่นอาจยินยอมให้คุณเลือกแทร็กเสียงทั้ง PCM
หรือดอลบี้ดิจิตอลในแทร็กเสียงภาษาอังกฤษ
DVD-VIDEO,
DVD-RW,
DVD-R,
DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, แผ่นดิสก์
DVD+RW/DVD-RW(V)/
DVD-R/+R ที่บันทึก
ซึ่งถูกบันทึกและไฟนัลไลซ์
หรือสื่อจัดเก็บข้อมูล USB
ที่มีข้อมูล DivX, MKV และ
MP4
เพลง
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
เพลงที่บันทึกบนแผ่นดิสก์
CD-RW/-R, DVDRW/-R, BD-RE/-R
หรือสื่อจัดเก็บข้อมูล USB
ที่มีข้อมูล MP3 หรือ WMA
ภาพถ่าย
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
ภาพที่บันทึกบนแผ่นดิสก์
CD-RW/-R, DVDRW/-R, BD-RE/-R
หรือสื่อจัดเก็บข้อมูล USB
ที่มีข้อมูล JPEG
วิดีโอ
การเลือกภาษาคําบรรยายใต้ภาพ
• คุณอาจสามารถเปลี่ยนภาษาคําบรรยายใต้ภาพใน
เมนูดิสก์ ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD
กดปุ่ม DISC MENU
• ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกคําบรรยายใต้ภาพที่มีการเข้ารหัสในดิสก
และอาจไม่สามารถใช้ได้บนแผ่นดิสก์ Blu-ray /DVD ทั้งหมด
• ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก (โหมด BONUSVIEW)
จะปรากฏขึ้นหากแผ่นดิสก์ Blu-ray มีส่วน BONUSVIEW
(BONUSVIEW)
• ฟังก์ชั่นนี้เปลี่ยนภาษาคําบรรยายใต้ภาพภาษาหลัก
และภาษารองพร้อมกัน
• ระบบจะแสดงจํานวนคําบรรยายใต้ภาพหลักและ
คําบรรยายใต้ภาพรองทั้งหมดตามลําดับ
รายละเอียด
แผ่นดิสก์ Blu-ray แผ่นดิสก์ BD-ROM หรือ
แผ่นดิสก์ Blu-ray BD-RE/-R บันทึกในรูปแบบ
BD-RE
3 มิติ
✎
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นแผ่น CD-RW/-R และ
DVD-R บางแผ่นได้ เนื่องจากชนิดของแผ่นดิสก์
หรือสภาพในการบันทึก
40 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 40
2014-03-20
11:39:25
✎
✎
✎
✎
✎
หากมีการบันทึกข้อมูลในแผ่นดิสก์ DVDRW/-R อย่างไม่เหมาะสมในฟอร์แมต DVD video
แผ่นนั้นจะไม่สามารถเล่นได้
ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่เล่นข้อมูลที่บันทึกไว้บนแผ่นดิสก์
DVD-R ในอัตราบิตที่มากกว่า 10 Mbps
ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่เล่นข้อมูลที่บันทึกไว้บนแผ่น BD-R
หรืออุปกรณ์ USB ในอัตราบิตที่มากกว่า 30 Mbps
การเล่นอาจไม่ทํางานกับดิสก์บางชนิด
หรือเมื่อมีการระบุให้เครื่องทํางานตามฟังก์ชันบางอย่าง
เช่น เปลี่ยนมุมกล้อง และปรับอัตราส่วนภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดิสก์จะมีระบุในรายละเอียดบนกล่องดิสก์
โปรดดูข้างกล่องหากต้องการ
เมื่อเล่นด้วยระบบ BD-J
อาจต้องใช้เวลาโหลดข้อมูลนานกว่าปกติ
หรือบางฟังก์ชันอาจทํางานช้าลง
โลโก้ของดิสก์ที่ผลิตภัณฑ์สามารถเล่นได้
แผ่นดิสก์ Blu-ray
แผ่นดิสก์ Blu-ray 3 มิติ
BD-LIVE
Dolby
DTS
Java
ระบบแพร่สัญญาณ PAL ใน
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี
เป็นต้น
DivX
ชนิดของดิสก์ที่ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่สามารถเล่นได้
✎
✎
✎
✎
• DVD-RAM
• ซุปเปอร์ออดิโอ CD
(ยกเว้น CD layer)
• แผ่น DVD-R สําหรับ
Authoring ความจุ 3.9
GB
ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่ตอบสนองคําสั่งใช้งานทั้งหมด เนื่องจาก
แผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD หรือ CD บางรุ่น สามารถใช้งาน
และมีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงหรือโดยจํากัดเท่านั้นระหว่าง
การเล่น โปรดสังเกตว่านี่ไม่ใช่ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
ซัมซุงไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเล่นแผ่นดิสก์
Blu-ray, DVD หรือ CD ของทุกโลโก้ เนื่องจากฟอร์แมต
ของแผ่นดิสก์อาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจเกิดปัญหาและ
ข้อผิดพลาดระหว่างการผลิตซอฟต์แวร์สําหรับแผ่นดิสก์
Blu-ray, DVD, CD และ/หรือระหว่างการผลิตแผ่นดิสก์
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง หากคุณมีข้อสงสัยหรือ
พบปัญหาในการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD หรือ CD จาก
ผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากนั้น โปรดอ่านรายละเอียดส่วนที่เหลือของ
คู่มือผู้ใช้นี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจํากัดในการเล่น
ดิสก์เพือ
่ การค้าและแผ่น DVD บางชนิดทีซ
่ อ
้ื จากภูมภ
ิ าคอืน
่
อาจ ไม่สามารถเล่นกับเครื่องนี้
ภาคผนวก
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-Disc
เป็นต้น
• DVD-RW(โหมด VR)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs เล่นเสียงเท่านั้น
ไม่เล่นภาพ)
รหัสภูมิภาค
ทั้งผลิตภัณฑ์และแผ่นดิสก์ถูกเข้ารหัสไว้ตามภูมิภาค
เพื่อที่จะสามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ รหัสภูมิภาคเหล่านี้ต้องตรงกัน
หากรหัสไม่ตรงกัน เครื่องจะไม่สามารถเล่นดิสก์ได้
มีหมายเลขภูมิภาคสําหรับผลิตภัณฑ์นี้แสดงไว้ที่แผงด้านหลังของผลิตภัณฑ์
ชนิดของดิสก์ รหัสภูมิภาค
แผ่นดิสก์
Blu-ray
พื้นที่
A
อเมริกาเหนือ
อเมริกากลาง อเมริกาใต้
เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
B
ยุโรป กรีนแลนด์
ดินแดนของฝรั่งเศส
ตะวันออกกลาง แอฟริกา
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
C
อินเดีย จีน รัสเซีย เอเชียกลาง
และเอเชียใต้
41 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 41
2014-03-20
11:39:27
ภาคผนวก
DVDVIDEO
✎
✎
1
สหรัฐอเมริกา
เขตปกครองของสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา
2
ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง อียิปต์
แอฟริก กรีนแลนด์
3
ไต้หวัน เกาหลี ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย ฮ่องกง
4
เม็กซิโก อเมริกาใต้ อเมริกากลาง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
หมู่เกาะแปซิฟิก คาริบเบียน
5
รัสเซีย ยุโรปตะวันออก อินเดีย
เกาหลีเหนือ มองโกเลีย
6
จีน
รูปแบบที่สนับสนุน
หากหมายเลขภูมิภาคของแผ่นดิสก์ Blu-ray/
DVD ไม่ตรงกับหมายเลขภูมิภาคของผลิตภัณฑ์นี้
ผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถเล่นดิสก์ดังกล่าวได้
AVCHD
(Video Codec ขั้นสูงความละเอียดสูง)
• เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นแผ่นดิสก์รูปแบบ AVCHD
ปกติแล้วแผ่นดิสก์เหล่านี้จะถูกบันทึกและใช้ในกล้องถ่ายวิดีโอ
• รูปแบบ AVCHD เป็นรูปแบบของกล้องวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูง
• รูปแบบ MPEG-4 AVC/H.264
บีบอัดภาพด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมกว่ารูปแบบการบีบอัดภาพแบบดั้งเดิม
• แผ่นดิสก์ AVCHD บางแผ่นใช้รูปแบบ “x.v.Colour”
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเล่นแผ่นดิสก์ AVCHD ที่ใช้รูปแบบ “x.v.Colour”
• “x.v.Colour” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
• “AVCHD” และโลโก้ AVCHD เป็นเครื่องหมายการค้าของ Matsushita
Electronic Industrial Co., Ltd. และ Sony Corporation
✎
✎
✎
รูปแบบดิสก์ DivX, MKV และ MP4 บางแผ่นอาจเล่นไม่ได้
ขึ้นอยู่กับความละเอียดของภาพและอัตราเฟรม
แผ่นดิสก์ AVCHD บางรูปแบบอาจไม่สามารถเล่นได้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการบันทึก
แผ่นดิสก์รูปแบบ AVCHD จําเป็นต้องถูกปิดการเขียน
ข้อควรทราบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ USB
• ผลิตภัณฑ์ของคุณรองรับสื่อจัดเก็บข้อมูล USB, เครื่องเล่น
MP3, กล้องดิจิตอล และตัวอ่านการ์ด USB
• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สนับสนุนชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์ที่ยาวเกิน
128 อักขระ
• อุปกรณ์ USB/
กล้องดิจิตอลบางประเภทอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้
• ผลิตภัณฑ์ของคุณรองรับระบบไฟล์ FAT 16, FAT 32 และ
NTFS
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB โดยตรงกับพอร์ต USB
ของผลิตภัณฑ์ การเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิล USB
อาจสร้างปัญหาการใช้งานร่วมกัน
• การเสียบอุปกรณ์หน่วยความจํามากกว่าหนึ่งตัวกับตัวอ่านการ์ด
หลายแบบอาจทําให้ตัวอ่านการ์ดทํางานไม่เหมาะสม
• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP (แบบเท่าเทียม)
• อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ขณะถ่ายโอนหรือบันทึกข้อมูล
• ความละเอียดภาพที่มากขึ้น
จะใช้เวลานานขึ้นในการแสดงผล
• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ MP3 ที่ DRM (Digital
Rights Management) ถูกดาวน์โหลดจากไซต์เชิงพาณิชย์
• ผลิตภัณฑ์ของคุณสนับสนุนวิดีโอที่มีอัตราเฟรมต่ํากว่า
30fps (เฟรมต่อวินาที) เท่านั้น
• ผลิตภัณฑ์ของคุณสนับสนุนอุปกรณ์ USB Mass Storage
Class (MSC) เช่น ธัมบ์ไดรฟ์และ USB HDD เท่านั้น
(ไม่สนับสนุน HUB)
• อุปกรณ์ USB HDD,
ตัวอ่านการ์ดหลายช่อง และธัมบ์ไดรฟ์บางชนิด
อาจไม่สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้
• หากอุปกรณ์ USB บางประเภทต้องการกําลังไฟเพิ่ม
อาจถูกจํากัดโดยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
• หากการเล่นจาก USB HDD
ไม่เสถียร จัดเพิ่มกําลังไฟโดยการเสียบต่อ HDD
เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง หากปัญหายังคงอยู่ ติดต่อผู้ผลิต
USB HDD
• ซังซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของไฟล์ข้อมูล
หรือการสูญเสียข้อมูลใดๆ
“x.v.Colour”นําเสนอช่วงสีที่มีความกว้างมากกว่าแผ่น
ดิสก์สําหรับกล้องถ่ายดีวีดี
42 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 42
2014-03-20
11:39:32
การสนับสนุนไฟล์วิดีโอ
ส่วนขยายไฟล์
เนื้อหาภายใน
ตัวแปลงสัญญาณภาพ
ตัวแปลงสัญญาณเสียง
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP, DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV (wmv9)
VC-1 AP, VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg / *.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
ความละเอียด
1920x1080
 ข้อจํากัด
-
แม้ว่าไฟล์จะถูกเข้ารหัสโดย codec ที่แสดงข้างต้น ก็อาจไม่สามารถเล่นไฟล์ได้หากเนื้อหามีปัญหา
การเล่นตามปกติไม่ได้รับประกันว่าข้อมูลที่บรรจุของไฟล์จะผิดพลาด หรือไฟล์มีความเสียหายหรือไม่
ไฟล์ที่มีอัตราบิต/อัตราเฟรมสูงกว่ามาตรฐานอาจสะดุดระหว่างเล่นเสียง/วิดีโอ
ฟังก์ชันค้นหา (ข้าม) จะไม่ทํางานหากตารางดัชนีของไฟล์ชํารุด
ภาคผนวก
 ตัวถอดรหัสวิดีโอ
- สนับสนุนสูงถึง H.264 ระดับ 4.1 และ AVCHD
- ไม่สนับสนุน H.264 FMO/ASO/RS และ VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP : ต่ํากว่า 1280 X 720: สูงสุด 60 เฟรม
สูงกว่า 1280 X 720: สูงสุด 30 เฟรม
- ไม่สนับสนุน GMC 2 ขึ้นไป
 ตัวถอดรหัสเสียง
- สนับสนุน WMA 7, 8, 9 และ STD
- ไม่สนับสนุนอัตราการสุ่ม WMA ที่ 22050Hz โมโน
- AAC: อัตราการสุ่มสูงสุด: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96) อัตราบิตสูงสุด: 320kbps
 รูปแบบไฟล์คําบรรยายใต้ภาพ DivX ที่รองรับ
- *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
การสนับสนุนไฟล์เพลง
นามสกุลไฟล์
เนื้อหาภายใน
ตัวแปลงสัญญาณเสียง
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
* อัตราการสุ่ม (หน่วย kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* อัตราบิต – อัตราบิตทั้งหมดจาก 5 kbps ถึง 384 kbps
*.wma
WMA
ช่วงที่สนับสนุน
การรองรับไฟล์ภาพ
นามสกุลไฟล์
ประเภท
*.jpg / *.jpeg / *.jpe
JPEG
*.png
PNG
ความละเอียด
15360x8640
43 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 43
2014-03-20
11:39:37
ภาคผนวก
การเลือกสัญญาณดิจิตอลออก
การตั้งค่า
บิตสตรีม
(ไม่ประมวลผล)
PCM
การเชื่อมต่อ
PCM
สูงสุด PCM 7.1
ช่องสัญญาณ
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital Plus
สตรีมเสียงบนแผ่นดิสก์ Dolby TrueHD
Blu-ray
DTS
สูงสุด PCM 5.1 ช่อง
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD
Master Audio
DTS-HD Master
Audio
PCM
DTS
คําจํากัดความ
สําหรับแผ่นดิสก์
Blu-ray
Any
บิตสตรีม
(Dolby D
เข้ารหัสซ้ํา)
เครื่องรับ AV ที่สนับสนุน HDMI
Dolby Digital
สตรีมเสียงบนดีวีดี Dolby Digital
บิตสตรีม
(DTS เข้ารหัสใหม่)
Dolby Digital
ที่เข้ารหัสซ้ํา *
DTS เข้ารหัสใหม่ *
PCM 2 ช่อง
Dolby Digital
สูงสุด PCM 5.1 ช่อง
DTS
DTS
ถอดรหัสเสียงคุณสมบัติหลัก ส่งสัญญาณออกเพียงสตรีมเสียง ถอดรหัสเสียงคุณสมบัติหลักและสตรีม
และสตรีมเสียง
คุณสมบัติหลักเพื่อให้เครื่องรับ AV
เสียง BONUSVIEW พร้อมกัน
BONUSVIEW
ของคุณสามารถถอดรหัสบิตสตรีมเสียงได้ ให้กลายเป็นเสียง PCM และเพิ่ม
พร้อมกันให้กลายเป็นเสียง
คุณจะไม่ได้ยินเสียง
Navigation Sound Effects
BONUSVIEW หรือ
PCM และเพิ่ม Navigation
(เอฟเฟ็กต์เสียงการสํารวจ) จากนั้น
Sound Effects
Navigation Sound Effects
เข้ารหัสเสียง PCM ใหม่ให้กลาย
(เอฟเฟ็กต์เสียงการสํารวจ) (เอฟเฟ็กต์เสียงการสํารวจ)
เป็นบิตสตรีม DTS
DTS
ถอดรหัสเสียงคุณสมบัติหลักและสตรีม
เสียง BONUSVIEW พร้อมกัน
ให้กลายเป็นเสียง PCM และเพิ่ม
Navigation Sound Effects
(เอฟเฟ็กต์เสียงการสํารวจ) จากนั้น
เข้ารหัสเสียง PCM ใหม่ให้กลายเป็น
บิตสตรีม Dolby Digital หรือ PCM
 หากการสตรีมแหล่งสัญญาณ คือ 2 ช่องหรือโมโน การตั้งค่า “Re-encoded Dolby D” จะไม่ถูกนํามาใช้ สัญญาณออกจะเป็น
PCM 2ch
แผ่นดิสก์ Blu-ray อาจมีสตรีมเสียงสามแบบ :
- เสียงคุณสมบัติหลัก: แทร็กเสียงของคุณสมบัติหลัก
- เสียง BONUSVIEW: แทร็กเสียงเพิ่มเติม เช่น เสียงความเห็นของผู้กํากับหรือนักแสดง
- เอฟเฟ็กต์เสียงการนําทาง : เมื่อคุณเลือกตัวเลือกการนําทางเมนูบางตัวเลือก เอฟเฟ็กต์เสียงการนําทางจะดังขึ้น
เอฟเฟ็กต์เสียงการนําทางแตกต่างกันในแผ่นดิสก์ Blu-ray แต่ละแผ่น
44 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 44
2014-03-20
11:39:38
ความละเอียดที่สอดคล้องกับโหมดสัญญาณออก
การเล่นแผ่น Blu-ray/เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์/เนื้อหาดิจิตอล
สัญญาณออก
แผ่นดิสก์ Blu-ray
เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์/
เนื้อหาดิจิตอล
โหมด HDMI
ความละเอียดของแผ่น
Blu-ray
1080p@60F
480i
การตั้งค่า
BD Wise
การเล่น DVD
โหมด HDMI
ความละเอียดสูงสุดของสัญญาณเข้าโทรทัศน์
อัตโนมัติ
ความละเอียดสูงสุดของสัญญาณเข้าโทรทัศน์
1080p@60F
1080p@60F
-
1080p
-
1080p
เฟรมภาพยนตร์ : อัตโนมัติ (24
เฟรม/วินาที)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
การแก้ไขปัญหา
อาการ
ภาคผนวก
โปรดดูตารางด้านล่างหากผลิตภัณฑ์นี้ทํางานผิดปกติ
หากปัญหาที่คุณพบไม่ปรากฏอยู่ในตารางด้านล่าง หรือหากคําแนะนําดังกล่าวไม่สามารถช่วยคุณได้ ให้ปิดผลิตภัณฑ์
ถอดปลั๊กไฟออก และติดต่อตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุงใกล้บ้านคุณ
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
คุณไม่สามารถนําแผ่นดิสก์ออกได้
• เสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาดีหรือไม่
• ปิดแล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
ไม่สามารถเริ่มเล่นได้
• ตรวจสอบหมายเลขภูมิภาคของแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD
แผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD ที่ซื้อมาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• แผ่นซีดีรอมและดีวีดีรอมไม่สามารถเล่นได้ในผลิตภัณฑ์นี้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าการจัดอันดับเรทของภาพยนตร์ถูกต้อง
การเล่นไม่เริ่มทันทีเมื่อคุณกดปุ่ม
6/7
• คุณกําลังใช้แผ่นดิสก์ที่บิดเบี้ยวหรือมีรอยขีดข่วนที่พื้นผิวหรือไม่
• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
ไม่มีเสียง
• โฮมซีเนม่าไม่เล่นเสียงในระหว่างการเล่นอย่างรวดเร็ว การเล่นแบบช้า
และการเล่นแบบเคลื่อนไหวเป็นลําดับ
• ลําโพงเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ การตั้งค่าลําโพงถูกต้องหรือไม่
• แผ่นดิสก์ชํารุดอย่างมากหรือไม่
คุณได้ยินเสียงจากลําโพง
บางตัวเท่านั้น ไม่ครบทั้ง 6
ตัว
•
•
•
•
สําหรับแผ่น Blu-ray/DVD บางแผ่น สัญญาณเสียงจะออกจากลําโพงด้านหน้าเท่านั้น
ตรวจสอบว่าลําโพงเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเหมาะสม
ปรับระดับเสียง
เมื่อเล่นเสียงจาก CD วิทยุ หรือทีวี เครื่องจะส่งเสียงออกทางลําโพงหน้าเท่านั้น
45 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 45
2014-03-20
11:39:40
ภาคผนวก
อาการ
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ไม่มีเสียงตามระบบเซอร์ราวด์
Dolby Digital 5.1 ช่อง
สัญญาณ
• มีข้อความ "Dolby Digital 5.1 CH" ปรากฏบนดิสก์หรือไม่ เสียงดอลบี้ดิจิตอล 5.1
ช่องสัญญาณจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อดิสก์นั้นบันทึกข้อมูลด้วยเสียง 5.1 ช่องสัญญาณ
• ภาษาเสียงตั้งค่าเป็น Dolby Digital 5.1-CH อย่างถูกต้องหรือไม่
รีโมทคอนโทรลไม่ทํางาน
• Aคุณใช้งานรีโมทภายในระยะการทํางานและภายในมุมที่เหมาะสมกับเซนเซอร์หรือไม่
• แบตเตอรี่หมดหรือไม่
• คุณได้เลือกฟังก์ชันโหมด (TV/BD) ของรีโมทคอนโทรล (TV หรือ BD)
อย่างถูกต้องหรือไม่
• ดิสก์กําลังหมุนแต่ไม่มีภาพปรากฏ
• ภาพมีคุณภาพต่ําและภาพสั่น
•
•
•
•
ภาษาเสียงและคําบรรยายใต้ภาพ
ไม่ทํางาน
• ฟังก์ชันภาษาเสียงและคําบรรยายใต้ภาพจะไม่ทํางานหากแผ่นดิสก์ไม่มีแทร็กเสียงหรือคําบรรยายใต้ภาพหลายภาษา
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏขึ้นแม้เมื่อคุณ
เลือกฟังก์ชันเมนู
• คุณกําลังใช้ดิสก์ที่ไม่มีเมนูหรือไม่
อัตราส่วนหน้าจอไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้
• คุณสามารถเล่นภาพจากแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD ในโหมด 16:9 เต็มหน้าจอ, โหมด 4:3
กล่องจดหมาย หรือโหมด 4:3 แพน-สแกน แต่สามารถดู Blu-ray/DVD 4:3 ในโหมด 4:3
เท่านั้น โปรดดูที่กล่องบรรจุแผ่นดิสก์ Blu-ray และเลือกฟังก์ชันที่เหมาะสม
• ผลิตภัณฑ์ไม่ทํางาน (ตัวอย่างเช่น:
ไฟตัวเครื่องดับหรือคุณได้ยินเสียงแปลกๆ)
• ผลิตภัณฑ์ทํางานไม่ปกติ
• กดปุ่ม 5 ของรีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีในโหมดสแตนด์บาย
วิธีนี้จะเป็นการรีเซ็ตเครื่อง
- การใช้ฟังก์ชั่น RESET (รีเซ็ต)
จะลบการตั้งค่าที่บันทึกไว้ทั้งหมด
คุณลืมรหัสผ่านที่ใช้ควบคุม
ระดับเรทของภาพยนตร์
• เมื่อไม่มีแผ่นดิสก์ในเครื่อง ให้กดปุ่ม 5 ของเครื่องค้างไว้นานกว่า 5 วินาที INIT
จะปรากฏบนจอแสดงผล และการตั้งค่าทั้งหมดจะเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น
- การใช้ฟังก์ชั่น RESET (รีเซ็ต)
จะลบการตั้งค่าที่บันทึกไว้ทั้งหมด
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุได้
• เชื่อมต่อสายอากาศอย่างถูกต้องหรือไม่
• หากระดับสัญญาณในบริเวณนั้นไม่ชัดเจน ให้ติดตั้งสายอากาศ FM
ภายนอกในบริเวณที่รับสัญญาณได้ดี
ไม่มีเสียงเมื่อคุณพยายามฟังเสียงทีวี
ผ่านลําโพงระบบโฮมซีเนม่า
• หากกดปุ่ม ^ ขณะฟังเสียงโทรทัศน์โดยใช้ฟังก์ชัน D. IN หรือ AUX ฟังก์ชันแผ่นดิสก์
Blu-ray/DVD จะเปิดและเสียงทีวีจะถูกปิด
ทีวีเปิดอยู่หรือไม่
เชื่อมต่อสายสัญญาณวิดีโออย่างถูกต้องหรือไม่
แผ่นดิสก์สกปรกหรือชํารุดอย่างมากหรือไม่
ดิสก์ที่ผ่านการผลิตที่ไม่ดีอาจไม่สามารถเล่นได้
46 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 46
2014-03-20
11:39:41
อาการ
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ข้อความ "ไม่มี"
ปรากฏบนหน้าจอ
• คุณสมบัติหรือการดําเนินการไม่สามารถกระทําได้ในเวลานี้ เนื่องจาก:
1. ซอฟต์แวร์ของแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD จํากัดคุณสมบัติหรือการดําเนินการดังกล่าว
2. ซอฟต์แวร์ของ Blu-ray/DVD ไม่รองรับคุณสมบัตินั้น (เช่น มุมภาพ)
3. ไม่สามารถใช้งานคุณสมบัตินั้นได้ในขณะนั้น
4. คุณต้องการหมายเลขบทหรือเรื่องหรือเวลาค้นหา ที่ไม่มีอยู่ในนั้น
ถ้าสัญญาณออก HDMI
ถูกตั้งค่าความละเอียด
ในระดับทีโ่ ทรทัศน์ของคุณไม่รองรับ
(เช่น 1080p) คุณอาจไม่สามารถดู
ภาพบนโทรทัศน์ของคุณ
• กดปุ่ม 5 ที่แผงด้านหน้าค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีขณะที่ไม่มีแผ่นดิสก์อยู่ในผลิตภัณฑ์
การตั้งค่าทั้งหมดจะเปลี่ยนกลับเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน
ไม่มีสัญญาณออก HDMI
• ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างโทรทัศน์และช่องเสียบ HDMI บนเครื่อง
• ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ของคุณรองรับสัญญาณเข้า HDMI ความละเอียด
576p/480p/720p/1080i/1080p หรือไม่
สัญญาณออก HDMI
ผิดปกติปรากฏบนหน้าจอ
• ถ้าเกิดสัญญาณรบกวนบนหน้าจอ หมายความว่าโทรทัศน์ไม่สนับสนุน HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
ฟังก์ชัน DLNA
• DLNA แสดงไฟล์ภาพถ่าย เพลง และภาพยนตร์เท่านั้น แต่ไม่แสดงไฟล์ชนิดอื่นๆ
วิดีโอเล่นแบบไม่ต่อเนื่อง
• ตรวจสอบว่าเครือข่ายเสถียรหรือไม่
• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเครือข่ายเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมหรือไม่
และเครือข่ายไม่ได้ถูกใช้งานหนักเกินไป
การเชื่อมต่อ DLNA
ระหว่างทีวีกับพีซีไม่เสถียร
• ไอพีแอดเดรสภายใต้ซับเน็ตเวิร์กเดียวกันควรไม่ซ้ํากัน มิฉะนั้น
การขัดแย้งของไอพีอาจทําให้การเชื่อมต่อไม่เสถียร
• ตรวจสอบว่าคุณเปิดใช้งานไฟร์วอลล์หรือไม่
หากใช่ ให้ปิดการทํางานของไฟร์วอลล์
ภาคผนวก
คุณเห็นโฟลเดอร์ที่แบ่งปันผ่าน
DLNA แต่ไม่เห็นไฟล์
BD-LIVE
ระบบโฮมซีเนม่าไม่สามารถเชื่อมต่อ
กับเซิร์ฟเวอร์ BD-LIVE
• ทดสอบว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายทํางานหรือไม่โดยใช้ฟังก์ชัน สถานะเครือข่าย
• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์หน่วยความจํา USB เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์หรือไม่
• อุปกรณ์หน่วยความจําต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 1GB เพื่ออํานวยความสะดวกต่อบริการ
BD-LIVE
คุณสามารถตรวจดูขนาดที่มีอยู่ใน การจัดการข้อมูล BD (ดูหน้า 39)
• ตรวจสอบว่าตัวเลือก การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต BD-Live ตั้งค่าเป็น อนุญาต
(ทั้งหมด) หรือไม่
• หากไม่เป็นไปตามทั้งหมดข้างต้น ติดต่อผู้ให้บริการเนื้อหา หรืออัพเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด
เมื่อใช้บริการ BD-LIVE
เกิดข้อผิดพลาดขึ้น
• อุปกรณ์หน่วยความจํา USB ต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 1GB
เพื่ออํานวยความสะดวกต่อบริการ BD-LIVE
คุณสามารถตรวจดูขนาดที่มีอยู่ใน การจัดการข้อมูล BD (ดูหน้า 39)
✎
เมื่อการตั้งค่าถูกเรียกคืนเป็นค่าตั้งต้นจากผู้ผลิต ข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ที่เก็บไว้ในข้อมูล BD จะถูกลบออก
47 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 47
2014-03-20
11:39:43
ภาคผนวก
ข้อมูลจําเพาะ
ทั่วไป
น้ําหนัก
1.90 กก.
ขนาด
430.0 (กว้าง) x 55.0 (สูง) x 224.0 (ลึก) มม.
ช่วงอุณหภูมิขณะทํางาน
+5°C ถึง +35°C
ช่วงความชื้นขณะทํางาน
10 % ถึง 75 %
อัตราส่วนสัญญาณ/
คลื่นรบกวน
55 dB
เครื่องรับวิทยุ
ความไวที่ใช้งานได้
FM
ความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวม
HDMI
12 dB
1.0 %
วิดีโอ
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
เสียง
เสียง PCM หลายช่องสัญญาณ, เสียงบิตสตรีม, เสียง PCM
ลําโพงด้านหน้า
165W x 2 (3Ω)
ลําโพงกลาง
170W (3Ω)
ลําโพงเซอร์ราวด์
165W x 2 (3Ω)
ลําโพงซับวูฟเฟอร์
170W (3Ω)
เครื่องขยาย
สัญญาณ การตอบสนองความถี่
อินพุตอะนาล็อก : 20Hz~20kHz (±3 dB)
สัญญาณเข้าดิจิตอล : 20Hz~40kHz (±4 dB)
อัตราส่วน S/N
70dB
การแยกช่องสัญญาณ
60dB
ความไวในการรับสัญญาณ
(AUX) 500mV
ระบบลําโพง 5.1ch
ระบบลําโพง
ลําโพง
หน้า
เซอร์ราวด์
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
อิมพีเดนซ์
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
ช่วงความถี่
200Hz ~ 20kHz
200Hz ~ 20kHz
200Hz ~ 20kHz
50Hz ~ 200Hz
ระดับความดัน
สัญญาณเสียงออก
84dB/W/M
84dB/W/M
84dB/W/M
84dB/W/M
อินพุตทีพ
่ ก
ิ ด
ั
165W
165W
170W
170W
อินพุตสูงสุด
330W
330W
340W
340W
48 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 48
2014-03-20
11:39:44
HT-H5500K
95.0 x 146.0 x 74.0
95.0 x 116.0 x
74.0
227.0 x 95.0 x
74.0
220.6 x 380.6 x
364.7
HT-H5530HK
ขนาด
(กว้าง x สูง x ลึก)
(หน่วย: มม.)
95.0 x 502.8 (สูงสุด:
610.8) x 74.5
(ฐานรองขาตั้ง: 234.0
x 16.3 x 171.7)
95.0 x 116.0 x
74.0
227.0 x 95.0 x
74.0
220.6 x 380.6 x
364.7
HT-H5530K
95.0 x 1113.0 x 74.0
95.0 x 116.0 x
(ฐานรองขาตั้ง: 276.0
74.0
x 23.0 x 189.0)
227.0 x 95.0 x
74.0
220.6 x 380.6 x
364.7
HT-H5550HK
95.0 x 502.8 (สูงสุด: 610.8) x 74.5
(ฐานรองขาตั้ง: 234.0 x 16.3 x 171.7)
227.0 x 95.0 x
74.0
220.6 x 380.6 x
364.7
HT-H5550K/HT-H5550WK
95.0 x 1113.0 x 74.0
(ฐานรองขาตั้ง: 276.0 x 23.0 x 189.0)
227.0 x 95.0 x
74.0
220.6 x 380.6 x
364.7
HT-H5500K
0.44
0.40
0.56
6.50
1.58
น้าํ หนัก
(หน่วย: กก.)
0.40
0.56
ภาคผนวก
HT-H5530HK
6.50
HT-H5530K
2.94
0.40
0.56
6.50
HT-H5550HK
1.58
1.58
2.94
2.94
0.56
6.50
HT-H5550K/HT-H5550WK
✎
✎
✎
✎
✎
0.56
6.50
ไม่สนับสนุนความเร็วของเครือข่ายที่เท่ากับหรือต่ํากว่า 10Mbps
บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจําเพาะนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
น้ําหนักและขนาด เป็นค่าโดยประมาณ
การออกแบบและข้อมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สําหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช้พลังงาน โปรดดูฉลากกํากับที่ติดกับตัวเครื่อง
SWA-6000 (เฉพาะ HT-H5550WK เท่านั้น)
น้ําหนัก
1.1 กก.
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
76.2 x 228.6 x 152.4 มม.
ช่วงอุณหภูมิขณะทํางาน
+5°C ถึง +35°C
ช่วงความชื้นขณะทํางาน
10 % ถึง 75 %
สัญญาณออก
165W x 2 CH
ช่วงความถี่
20Hz~20KHz
อัตราส่วน S/N
65dB
49 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 49
2014-03-20
11:39:46
ภาคผนวก
การอนุญาต
ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories
Dolby และสัญลักษณ์ D คู่เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
สําหรับสิทธิบัตร DTS โปรดดู http://patents.dts.com
ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก DTS Licensing Limited DTS, DTSHD, สัญลักษณ์ และ DTS
และสัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS-HD Master Audio | Essential
เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc.© DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับวิดีโอ DIVX: DivX® คือรูปแบบวิดีโอดิจิตอลที่สร้างโดย DivX, LLC
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Rovi Corporation นี่คืออุปกรณ์ DivX Certified® ที่เล่นวิดีโอ DivX ไปที่
divx.com สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์ในการแปลงไฟล์ของคุณเป็นวิดีโอ DivX
เกี่ยวกับวิดีโอตามสั่งระบบ DIVX อุปกรณ์ DivX Certified®
นี้ต้องได้รับการลงทะเบียนจึงจะสามารถเล่นภาพยนตร์ของวิดีโอตามสั่ง (VOD) ระบบ DivX หากต้องการรับรหัสลงทะเบียน
ค้นหาส่วน DivX VOD ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ ไปที่ vod.divx.com สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดําเนินการลงทะเบียน
DivX Certified® สามารถเล่นวิดีโอ DivX® สูงสุด HD 1080p รวมถึงข้อมูลพิเศษ
DivX®, DivX Certified® และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivX, Inc. และใช้โดยได้รับอนุญาต
อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาหนึ่งหมายเลขขึ้นไปต่อไปนี้: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
DLNA®, โลโก้ DLNA และ DLNA CERTIFIED® เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
หรือเครื่องหมายรับรองของ Digital Living Network Alliance
ข้อความ HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ ชื่ออื่นๆ
อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของตามลําดับ
รายการนี้รวมเอาเทคโนโลยีการป้องกันการคัดลอกซึ่งได้รับความคุ้มครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาและสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ Rovi Corporation
ห้ามทํากระบวนการย้อนกลับการวิศวกรรมและการถอดชิ้นส่วนประกอบ
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ และโลโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจํากัดการใช้ของสําเนา
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและซาวด์แทร็กที่ผลิตเพื่อ
ที่ผลิตเพื่อการพาณิชย์บางประเภท เมื่อตรวจพบการใช้ที่ต้องห้ามของสําเนาที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อความจะแสดงขึ้นและการเล่นหรือการคัดลอกจะถูกขัดจังหวะ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia สามารถดูได้จากศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.cinavia.
com หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cinavia ทางอีเมล ส่งโปสการ์ดพร้อมที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณไปที่: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.”ผลิตภัณฑ์นี้รวมเทคโนโลยีที่เป็นทรัพยสิ
ทธิเอาไว้ภายใต้การอนุญาตใช้จาก Verance Corporation และได้รับการป้องกันจากสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เลขที่ 7,369,677
และสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกาและสิทธิบัตร
ทั่วโลกอื่นๆ ที่ออกและรอการจดทะเบียน รวมถึงลิขสิทธิ์และการปกป้อง
ความลับทางการค้าสําหรับแง่มุมบางด้านของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance Corporation สงวนลิขสิทธิ์โดย Verance
ห้ามทํากระบวนการย้อนกลับการวิศวกรรมหรือการถอดชิ้นส่วนประกอบ
- ประกาศสิทธิ์การใช้งานโอเพ่น ซอร์ส
ในกรณีของการใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส สิทธิ์การใช้งานโอเพ่น ซอร์สมีอยู่ในเมนูผลิตภัณฑ์
50 - ไทย
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 50
2014-03-20
11:39:47
ติดต่อเครือข่ายซัมซุงทั่วโลก
หากมีคําแนะนําหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG Customer Contact center
Contact Centre 
Area
` Asia Pacific
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858
(852) 3698 4698
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
30308282 - Non Toll Free
0800112888
021-56997777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
1800-SAMSUNG(726-7864)
0-2689-3232,
1800-29-3232
0800-32-9999
1800 588 889
Web Site
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/vn/support
AH68-02691J-01
HT-H5500K_30HK_30K_50HK_50K_50WK-XT-THAI_0320.indd 51
2014-03-20
11:39:50
Download PDF

advertising