Samsung | HT-E6750W | Samsung Archive Home Entertainment System โฮมเธียเตอร์ HT-E6750W คู่มือการใช้

HT-E6750W
Blu-ray™ 7.1CH
ระบบความบันเทิงภายในบ้าน
คู่มือการใช้งาน
ทุกจินตนาการล้วนเป็นจริงได้
ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
คําเตือน
เพื่อลดความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อต อย่าถอดฝาเครื่อง (หรือด้านหลังของเครื่อง)
ไม่มีชิ้นส่วนภายในที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมเองได้ โปรดส่งเข้ารับบริการจากช่างผู้ชำานาญการ
ข้อควรระวัง
ความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิด
สัญลักษณ์นี้หมายถึง "แรงดันไฟอันตราย"
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต
สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคำาแนะนำาที่สำาคัญสำาหรับการใช้งาน
ภายในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บ เสียบปลั๊กขาแบนด้านกว้างเข้ากับช่องเสียบด้านกว้างและเสียบเข้าให้แน่น ผลิตภัณฑ์นั้น
คําเตือน
• เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
ระวังอย่าให้เครื่องนี้ถูกฝนหรือความชื้น
ข้อควรระวัง
• อุปกรณ์ต้องไม่สัมผัสกับน้ำา
หรือทำาน้ำากระเด็นใส่ไม่ว่ากรณีใดๆ
และห้ามนำาภาชนะที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน
วางไว้บนอุปกรณ์
• ปลั๊กสายไฟหลักใช้สำาหรับตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์
และควรอยู่ในสถานะพร้อมทำางานทุกครั้ง
• อุปกรณ์นี้ควรเชื่อมต่อกับเต้าเสียบไฟ AC
ที่มีการติดตั้งสายดินป้องกันเสมอ
• หากต้องการถอดอุปกรณ์จากสายไฟหลัก
ต้องดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลักก่อน
เพื่อให้ปลั๊กไฟหลักพร้อมสำาหรับการทำางาน
|
2
ไทย
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ระดับ 1
เครื่องเล่นคอมแพคดิสก์รุ่นนี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท
เลเซอร์คลาส 1
การใช้การควบคุม การปรับเปลีย
่ น หรือการทำางานของ
ขัน
้ ตอนอืน
่ ใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุในทีน
่ อ
้ี าจทำาให้เกิด
การแผ่รงั สีทเ่ี ป็นอันตราย
ข้อควรระวัง
~ มีการแผ่รงั สีเลเซอร์ทม
่ี องไม่เห็นเมือ
่ เปิดออกและกลไก
การล็อคถูกปลด ระวังอย่าให้ถก
ู ลําแสง
การเก็บและจัดการแผ่นดิสก์
 อย่าให้แผ่นดิสก์ถูกแสงแดดโดยตรง
 เก็บแผ่นดิสก์ในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเท
 เก็บแผ่นดิสก์ในกล่องบรรจุที่สะอาดและวางแผ่นในแนวตั้
ข้อควรระวังในการจัดการ
• อุปกรณ์นี้ต้องไม่สัมผัสกับน้ำาหรือทำาน้ำากระเด็นใส่
ห้ามนำาภาชนะที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน
วางไว้บนอุปกรณ์
• ในการปิดอุปกรณ์ให้สนิท
คุณต้องถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์
ออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง ดังนั้น
ปลั๊กไฟจึงต้องเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกทุกเวลา
• อย่าใช้มือเปียกแตะปลั๊กไฟ
เนื่องจากอาจถูกไฟฟ้าดูดได้
• ไม่เสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชิ้นเข้ากับเต้ารับที่ผนังเดียว
การเสียบปลั๊กที่เต้ารับมากเกินไปอาจทำาให้เต้ารับบริเวณนั้นร้อนจัด
และเกิดไฟไหม้ได้
• การดูแลรักษาตัวเครื่อง
- ก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับผลิตภัณฑ์นี้
ให้แน่ใจว่าปิดอุปกรณ์เหล่านั้นแล้ว
การใช้ฟังก์ชั่น 3D
ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สำาคัญสำาหรับภาพ 3D
อ่านและทำาความเข้าใจข้อมูลด้านความปลอดภัยต่อ
ไปนี้ก่อนใช้ฟังก์ชั่น 3D
• ผู้ชมบางท่านอาจรู้สึกไม่สบายขณะดูทีวี 3D
เช่น อาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ และปวดศีรษะ
หากคุณพบอาการดังกล่าว หยุดดูทีวี 3D
ถอดแว่นตา 3D ออก และนอนพัก
• การรับชมภาพ 3D เป็นระยะเวลายาวนานอาจทำา
ให้กล้ามเนื้อสายตาอ่อนล้าได้
หากคุณรู้สึกปวดตา หยุดดูทีวี
3D ถอดแว่นตา 3D ออก และนอนพัก
• ผู้ปกครองควรหมั่นตรวจเช็คเด็ก ๆ
ที่กำาลังใช้ฟังก์ชั่น 3D หากพบว่าเด็ก ๆ
มีอาการของสายตาล้า ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ
หรือคลื่นไส้ ให้เด็กหยุดดูทีวี 3D ทันทีและนอนพัก
• ไม่ใช้แว่นตา 3D เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
(เช่น ใช้แทนแว่นสายตาทั่วไป แว่นกันแดด
แว่นนิรภัย)
ไทย
3|
01 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
• การถือแผ่นดิสก์
- รอยนิ้วมือหรือรอยขีดข่วนบน
แผ่นดิสก์อาจลดคุณภาพของเสียงและภาพ
หรืออาจทำาให้เกิดการเล่นข้ามได้
- อย่าจับที่พื้นผิวของแผ่นดิสก์ด้านที่จะบันทึกข้อมูล
- จับแผ่นดิสก์ที่ขอบ
เพื่อไม่ให้มีรอยนิ้วมือปรากฏบนผิวหน้าดิสก์
- อย่าติดกระดาษหรือเทปกาวบนแผ่นดิสก์
• การทำาความสะอาดแผ่นดิสก์
- เมื่อมีรอยนิ้วมือหรือฝุ่นเกา
ะบนแผ่นดิสก์
ให้ทำาความสะอาดโดยใช้น้ำายาทำาความสะ
อาดอย่างอ่อนละลายน้ำา และเช็ดด้วยผ้านุ่ม
- ขณะทำาความสะอาด เช็ดเบาๆ
จากด้านในแผ่นดิสก์ออกไปทางด้านนอกแผ่น
- การจัดเก็บแผ่นดิสก์
- หากคุณย้ายผลิตภัณฑ์จากที่เย็นไปที่อบอุ่นในทันทีทันใด
อาจเกิดไอน้ำาในชิ้นส่วนทำางานและเลนส์
และทำาให้การเล่นแผ่นผิดปกติได้
หากเกิดกรณีนี้ ให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์
รอเป็นเวลาสองชั่วโมง
แล้วเสียบปลั๊กกับเต้ารับไฟฟ้า
จากนั้นจึงใส่แผ่นดิสก์และลองเล่นอีกครั้ง
• หากผลิตภัณฑ์มีเสียงผิดปกติ กลิ่นไหม้ หรือควัน
ให้ปิดสวิตช์ไฟของอุปกรณ์ทันทีและถอดปลั๊ก
ไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
จากนั้นติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในละแวก
ใกล้เคียงเพื่อขอความช่วยเหลือทางเทคนิค
ไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์อีก
การใช้งานผลิตภัณฑ์ตามสภาพที่เป็นอีกอาจทำา
ให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
• ในการปิดอุปกรณ์ให้สนิท
คุณต้องถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์ออกจากเต้ารับ
ไฟฟ้าที่ผนัง ดังนั้น ปลั๊ก
ไฟจึงต้องเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกทุกเวลา
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
• ไม่ใช้ฟังก์ชั่น 3D หรือแว่นตา 3D
ขณะเดินหรือเคลื่อนไหว การใช้ฟังก์ชั่น
3D หรือแว่นตา 3D
ขณะเคลื่อนไหวอาจทำาให้คุณชนกับวัตถุอื่น สะดุด
และ/หรือหกล้ม และอาจทำาให้เกิดบาดเจ็บรุนแรงได้C
• หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับเนื้อหา
3D ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ 3D
(เครื่องรับสัญญาณ AV หรือโทรทัศน์ที่รองรับ 3D)
กับช่องเสียบ HDMI OUT ของผลิตภัณฑ์โดยใช้สาย
HDMI ความเร็วสูง ใส่แว่นตา 3D ก่อนการเล่นเนื้อหา 3D
• ผลิตภัณฑ์จะส่งสัญญาณ 3D ออกทางสาย
HDMI ที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ HDMI OUT เท่านั้น
• เนื่องจากความละเอียดของวิดีโอในโหมดเล่น
3D ถูกตั้งค่าตามความละเอียดของวิดีโอ 3D ต้นฉบับ
คุณจึงไม่สามารถเปลี่ยนความละเอียดตามที่คุณต้องการได้
• บางฟังก์ชั่น เช่น BD Wise
หรือการปรับขนาดหน้าจอหรือความละเอียด
อาจทำางานไม่ถูกต้องในโหมดการเล่น 3D
• คุณต้องใช้สาย HDMI ความเร็วสูงเพื่อส่งสัญญาณ
3D ออกอย่างเหมาะสม
• อยู่ห่างจากโทรทัศน์อย่างน้อยสามเท่
าของความกว้างของหน้าจอเมื่อชมภาพ
3D ตัวอย่างเช่น หากคุณมีหน้าจอขนาด 46 นิ้ว
ให้อยู่ห่างจากหน้าจอ 3.5 เมตร
- จัดวางหน้าจอวิดีโอ 3D ที่ระดับสายตา เพื่อภาพ
3D ที่ดีที่สุด
• เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 3D บางเครื่อง
เอฟเฟกต์ 3D อาจทำางานไม่ถูกต้อง
• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่แปลงเนื้อหา 2D เป็น 3D
• “Blu-ray 3D” และโลโก้ “Blu-ray 3D”
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association
ลิขสิทธิ์
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
สงวนลิขสิทธิ์; ห้ามทำาการผลิตซ้ำาหรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือเนื้อหาทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้โดย
ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
Samsung Electronics Co., Ltd.
|
4
ไทย
การอนุญาต
• Dolby และสัญลักษณ์ D คู่
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Dolby Laboratories
• ผลิตภายใต้การอนุญาตตามสิทธิบัตรในสหรัฐฯ
เลขที่: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872
และสิทธิบัตรสหรัฐฯ อื่นๆ และทั่วโลก
ที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา DTS-HD,
สัญลักษณ์ รวมทั้ง DTS-HD และสัญลักษณ์
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน & DTS-HD
Master Audio | Essential เป็นเครื่องหมายการค้าของ
DTS, Inc. ผลิตภัณฑ์รวมถึงซอฟต์แวร์ © DTS,
Inc. สงวนลิขสิทธิ์
• เกี่ยวกับวิดีโอ DIVX: DivX®
คือรูปแบบวิดีโอดิจิตอลที่สร้างโดย DivX, LLC
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Rovi Corporation
อุปกรณ์นี้ได้รับการรับรอง DivX Certified ®
อย่างเป็นทางการสำาหรับการเล่นวิดีโอ
DivX เยี่ยมชม divx.com
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อ
แปลงไฟล์ของคุณเป็นวิดีโอ
DivXเกี่ยวกับวิดีโอตามคำาสั่ง DIVX : อุปกรณ์
DivX Certified®
นี้จะต้องได้รับการลงทะเบียนเพื่อเล่นภาพยนตร์ตามคำาสั่ง
(VOD) DivX ทีซ
่ ้อ
ื ในการรับรหัสลงทะเบียน ค้นหาส่วน
DivX VOD ในเมนูตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่
vod.divx.com
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนของคุณ
DivX Certified® เพื่อเล่นวิดีโอ DivX® สูงสุดถึง
HD 1080p รวมถึงเนื้อหาพิเศษ
โลโก้ DivX®, DivX Certified®
และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ
Rovi Corporation
หรือบริษัทในเครือและถูกใช้ภายใต้การอนุญาต
ได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปดังนี้:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ ชื่ออื่นๆ
อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเหล่านั้น
• ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีการ
ป้องกันการคัดลอกซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ
และสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ
Rovi Corporation
ห้ามดำาเนินการทางวิศวกรรมย้อนกลับและถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
• ประกาศใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
- ในกรณีที่ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
ใบอนุญาตโอเพนซอร์สมีอยู่บนเมนูผลิตภัณฑ์
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ และโลโก้ต่างๆ
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association
• iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod shuffle และ iPod touch
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.,
ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
• ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia
เพื่อจำากัดการใช้งานแผ่นที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์ม
และวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตมาเพื่อการค้าบางแผ่น
เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัดลอกจะหยุดทำางาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia
มีให้ที่ศูนย์ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่
http://www.cinavia.com
หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cinavia
ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไปที่:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA"
ไทย
5|
01 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
~ HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition
Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้า
หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภาย
ใต้การอนุญาตจาก Verance Corporation
และได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ
เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐฯ อื่นๆ
และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา
รวมทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้า
ในบางด้านของเทคโนโลยีดังกล่าว
Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010
Verance Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย
Verance ห้ามดำาเนินการทางวิศวกรรมย้อนกลับ
หรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
สารบัญ
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
คําเตือน
การเก็บและจัดการแผ่นดิสก์
ข้อควรระวังในการจัดการ
การใช้ฟังก์ชั่น 3D
ลิขสิทธิ์
การอนุญาต
2
3
3
3
4
4
การเริ่มต้นใช้งาน
7
8
11
12
12
13
แผ่นดิสก์และฟอร์แมตที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
โลโก้แผ่นดิสก์ที่ผลิตภัณฑ์สามารถเล่นได้
อุปกรณ์เสริม
แผงด้านหน้า
แผงด้านหลัง
รีโมทคอนโทรล
การเชื่อมต่อ
15
15
16
16
17
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
|
6
การเชื่อมต่อแกนทอรอยเฟอร์ไรท์กับสายไฟของตัวเครื่อง
การเชื่อมต่อลําโพง
ส่วนประกอบของลำาโพง
การติดตั้งลำาโพงบนขาตั้ง Tallboy
การเชื่อมต่อลำาโพง
การเชื่อมต่อสายอากาศ FM
การเชื่อมต่อกับ iPod/iPhone
การใช้สายเคเบิล USB
การใช้ฐานต่อพ่วง
การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์
วิธีที่ 1 การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์โดยใช้สายเคเบิล
HDMI – คุณภาพสูงสุด (แนะนำา)
วิธท
ี ่ี 2 การเชือ่ มต่อกับโทรทัศน์โดยใช้สายวิดโี อ
- คุณภาพดี
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
วิธีที่ 1 HDMI IN :
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สายเคเบิล
HDMI
วิธีที่ 2 ออปติคัล :
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงดิจิตอลภายนอก
วิธีที่ 3 AUX IN :
การเชื่อมต่ออุปกรณ์อนาล็อกภายนอก
การเชื่อมต่อกับเราเตอร์เครือข่าย
เครือข่ายแบบมีสาย
เครือข่ายไร้สาย
ไทย
การตั้งค่า
23
25
26
27
32
32
37
ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น
หน้าจอแรก
การเข้าใช้งานหน้าจอการตั้งค่า
ฟังก์ชั่นของเมนูการตั้งค่า
การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
การอัพเกรดซอฟต์แวร์
การเล่นสื่อ
39
40
40
41
41
41
42
42
44
46
49
49
51
52
หน้าจอการเล่น AllShare
การเล่นไฟล์บนอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
USB หรือ iPod/iPhone
iPod/iPhone
รุ่นที่คุณสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ได้
หน้าจอฟังก์ชั่น
การเล่นแผ่นดิสก์วิดีโอเชิงพาณิชย์
การเล่นแผ่นดิสก์เพลงเชิงพาณิชย์
การเล่นแผ่นดิสก์ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้บันทึก
การใช้ฟังก์ชั่นเครือข่าย AllShare
การควบคุมการเล่นวิดีโอ
การควบคุมการเล่นเพลง
การเล่นเนื้อหาภาพ
การใช้เมนูเครื่องมือเมื่อไฟล์ถูกไฮไลต์
การฟังวิทยุ
การใช้ปุ่มเอฟเฟกต์พิเศษบนรีโมทคอนโทรล
บริการเครือข่าย
54
56
การใช้ Smart Hub
BD-LIVE™
ภาคผนวก
57
63
66
ข้อมูลเพิ่มเติม
การแก้ไขปัญหา
ข้อมูลจําเพาะ
การเริ่มต้นใช้งาน
แผ่นดิสก์และฟอร์แมตที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
สื่อ
ชนิดแผ่นดิสก์
02 การเริ่มต้นใช้งาน
ชนิดแผ่นดิสก์และข้อมูลในแผ่นดิสก์ที่ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถเล่นได้
รายละเอียด
แผ่นดิสก์ Blu-ray
แผ่นดิสก์ BD-ROM หรือ BD-RE/-R ที่บันทึกในฟอร์แมต BD-RE
แผ่นดิสก์ Blu-ray 3D
วิดีโอ
DVD-VIDEO, DVDRW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVDR/+R
ที่บันทึกซึ่งบันทึกและปิดการเขียนแล้ว หรือสื่อเก็บข้อมูล USB
ที่บรรจุข้อมูล DivX, MKV, MP4
เพลง
CD-RW/-R, DVDRW/-R,
BD-RE/-R
เพลงที่บันทึกในแผ่นดิสก์ CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
หรือสื่อเก็บข้อมูล USB
ที่บรรจุข้อมูล MP3 หรือ WMA
ภาพถ่าย
CD-RW/-R, DVDRW/-R,
BD-RE/-R
ภาพที่บันทึกในแผ่นดิสก์ CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
หรือสื่อเก็บข้อมูล USB
ที่บรรจุข้อมูล JPEG
| หมายเหตุ |
\ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นแผ่น CD-RW/-R และ DVD-R บางแผ่นได้ เนื่องจากชนิดของแผ่นดิสก์
หรือสภาพในการบันทึก
\ หากมีการบันทึกข้อมูลในแผ่นดิสก์ DVD-RW/-R อย่างไม่เหมาะสมในฟอร์แมต DVD video
แผ่นนั้นจะไม่สามารถเล่นได้
\ ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่เล่นข้อมูลที่บันทึกบนแผ่นดิสก์ DVD-R ที่มีอัตราบิตมากกว่า 10 Mbps
\ ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่เล่นข้อมูลที่บันทึกบนแผ่นดิสก์ BD-R หรืออุปกรณ์ USB ที่มีอัตราบิตมากกว่า 30 Mbps
\ เครื่องจะไม่สามารถเล่น หรือใช้ฟังก์ชั่นพิเศษอื่น ๆ เช่น
การเปลี่ยนแปลงมุมกล้องและการปรับตั้งอัตราส่วนภาพกับแผ่นดิสก์บางชนิด
ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดิสก์จะมีระบุในรายละเอียดบนกล่องดิสก์ โปรดอ่านรายละเอียดดังกล่าว ถ้าจำาเป็น
\ เมื่อคุณเล่นระบบ BD-J อาจต้องใช้เวลาโหลดข้อมูลนานกว่าปกติ หรือบางฟังก์ชั่นอาจทำางานช้าลง
ชนิดแผ่นดิสก์ที่ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่สามารถเล่นได้
• HD DVD
• แผ่นดิสก์ DVD-ROM/
PD/MV ฯลฯ
• DVD-RAM
• ซุปเปอร์ออดิโอ CD
(ยกเว้น CD เลเยอร์)
• DVD-RW (โหมด VR) • แผ่น DVD-R สำาหรับ
Authoring ความจุ 3.9
• CVD/CD-ROM/CDV/
GB
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs เล่นแต่เสียงเท่านั้น
ไม่เล่นภาพ)
| หมายเหตุ |
\ ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่ตอบสนองคำาสั่งใช้งานทั้งหมด เนื่องจากแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD หรือ CD
บางรุ่น สามารถใช้งานเฉพาะเจาะจงหรือจำากัด และมีคุณสมบัติบางอย่างให้เท่านั้นระหว่างการเล่น
โปรดสังเกตว่านี่ไม่ใช่ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
\ ซัมซุงไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD หรือ CD ของทุกโลโก้
เนื่องจากฟอร์แมตของแผ่นดิสก์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
และอาจเกิดปัญหาและข้อผิดพลาดระหว่างการผลิตซอฟต์แวร์สำาหรับแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD, CD
และ/หรือระหว่างการผลิตแผ่นดิสก์
\ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง หากคุณมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาเมื่อเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD หรือ CD ในผลิตภัณฑ์นี้
นอกจากนั้น โปรดอ่านรายละเอียดส่วนที่เหลือของคู่มือการใช้งานนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำากัดในการเล่น
\ แผ่นดิสก์และแผ่น DVD ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์บางประเภทซึ่งซื้อมาจากภูมิภาคอื่นที่ไม่ใช่ภูมิภาคที่คุณอยู่
อาจไม่สามารถเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้ได้
ไทย |
7
การเริ่มต้นใช้งาน
รหัสภูมิภาค
โลโก้แผ่นดิสก์ที่ผลิตภัณฑ์สามารถเล่นได้
ทั้งผลิตภัณฑ์และแผ่นดิสก์ถูกเข้ารหัสไว้ตามภูมิภาค
เพื่อที่จะสามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้
รหัสภูมิภาคเหล่านี้ต้องตรงกัน ถ้ารหัสไม่ตรงกัน
แผ่นดิสก์ก็จะเล่นไม่ได้
มีการแสดงหมายเลขภูมิภาคสำาหรับผลิตภัณฑ์นี้ไว้
ที่แผงด้านหลังของผลิตภัณฑ์
ชนิดแผ่นดิสก์ รหัสภูมิภาค
แผ่นดิสก์
Blu-ray
DVDVIDEO
A
อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง
อเมริกาใต้ เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน
ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
B
ยุโรป กรีนแลนด์
ดินแดนในปกครองของฝรั่งเศส
ตะวันออกกลาง แอฟริกา ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์
C
อินเดีย จีน รัสเซีย
เอเชียกลางและเอเชียใต้
1
สหรัฐฯ เขตปกครองของสหรัฐฯ
และแคนาดา
2
ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง
อียิปต์ แอฟริกาใต้ กรีนแลนด์
3
ไต้หวัน เกาหลี ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย ฮ่องกง
4
เม็กซิโก อเมริกาใต้
อเมริกากลาง ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ หมู่เกาะแปซิฟิก
คาริบเบียน
5
รัสเซีย ยุโรปตะวันออก อินเดีย
แอฟริกาส่วนใหญ่ เกาหลีเหนือ
มองโกเลีย
6
จีน
\ หากเครื่องหมายภูมิภาคของแผ่นดิสก์
Blu-ray Disc/DVD
ไม่สอดคล้องกับหมายเลขภูมิภาคของผลิตภัณฑ์นี้
ผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้
8
ไทย
แผ่นดิสก์ Blu-ray 3D
BD-LIVE
Dolby
DTS
DivX
ระบบภาพแบบ PAL ใน
สหราชอาณาจักร,
ฝรั่งเศส, เยอรมนี ฯลฯ
Java
พื้นที่
| หมายเหตุ |
|
แผ่นดิสก์ Blu-ray
ฟอร์แมตที่รองรับ
การสนับสนุนไฟล์เพลง
ส่วนขยายไฟล์ ข้อมูลบรรจุ
*.mp3
*.wma
MP3
WMA
Audio
Codec
ช่วงที่สนับสนุน
MP3
-
WMA
สอดคล้องกับ WMA
เวอร์ชัน 10
* อัตราการสุม
่ (หน่วย
kHz) –8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* อัตราบิต –
อัตราบิตทั้งหมดในช่วง
5 kbps ถึง 384 kbps
การสนับสนุนไฟล์วิดีโอ
*.avi
*.mkv
*.asf
AVI
MKV
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
PS
TS
Video Codec
ความละเอียด
อัตราเฟรม
(fps)
บิตเรต (Mbps)
Audio
Codec
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/
HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/
HP
MPEG4 SP/ASP
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
H.264 BP/MP/
HP
MPEG4 SP/ASP
Window Media
Video v9
H.264 BP/MP/
HP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/
HP
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
6 ~ 30
25
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
6 ~ 30
25
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
6 ~ 30
25
1920x1080
6 ~ 30
8
1920x1080
6 ~ 30
25
WMA
1920x1080
6 ~ 30
25
1920x1080
6 ~ 30
8
MP3
AAC
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG1
1920x1080
24/25/30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
WMA
AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
 ข้อจำากัด
-
แม้ว่าไฟล์จะถูกเข้ารหัสโดย codec ที่สนับสนุนตามที่แสดงข้างต้น ก็อาจไม่สามารถเล่นไฟล์ได้หากเนื้อหามีปัญหา
ไม่สามารถรับประกันการเล่นปกติได้หากข้อมูลบรรจุของไฟล์ไม่ถูกต้องหรือไฟล์นั้นเสียหาย
ไฟล์ที่มีบิตเรตหรืออัตราเฟรมสูงกว่ามาตรฐานอาจติดขัดเมื่อเล่น
ฟังก์ชั่นค้นหา (ข้าม) ไม่สามารถใช้ได้หากตารางดัชนีของไฟล์เสียหาย
เมือ
่ คุณเล่นไฟล์ระยะไกลผ่านทางการเชือ
่ มต่อเครือข่าย การเล่นวิดโี ออาจติดขัด ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ความเร็วของเครือข่าย
ไทย
9|
02 การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนขยายไฟล์ ข้อมูลบรรจุ
การเริ่มต้นใช้งาน
 ตัวถอดรหัสวิดีโอ
- สนับสนุนสูงถึง H.264 ระดับ 4.1
- ไม่สนับสนุน H.264 FMO/ASO/RS,
VC1 SP/MP/AP L4 และ AVCHD
- MPEG4 SP, ASP :
ต่ำากว่า 1280 x 720 : 60 เฟรม สูงสุด
สูงกว่า 1280 x 720 : 30 เฟรม สูงสุด
- ไม่สนับสนุน GMC 2 ขึ้นไป
 ตัวถอดรหัสเสียง
- สนับสนุน WMA 7, 8, 9 และ STD
- ไม่สนับสนุน WMA 9 PRO
แบบหลายช่องสัญญาณ
หากจำานวนช่องสัญญาณมีมากกว่า 2
หรือไฟล์ต้องถอดรหัสเสียงแบบ lossless
- ไม่สนับสนุนอัตราสุ่มตัวอย่าง WMA ที่ 22050Hz โมโน
ฟอร์แมตไฟล์คําบรรยายใต้ภาพ DivX ที่สนับสนุน
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ USB
• ผลิตภัณฑ์ของคุณรองรับสื่อเก็บข้อมูล USB เครื่องเล่น
MP3 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล และตัวอ่านการ์ด USB
• ผลิตภัณฑ์ไม่สนับสนุนชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์ยาวเกิน
128 อักขระ
• อุปกรณ์กล้องถ่ายรูปดิจิตอล/USB
บางประเภทอาจไม่สามารถใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์นี้
• ผลิตภัณฑ์ของคุณสนับสนุนระบบไฟล์ FAT16,
FAT32 และ NTFS
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB โดยตรงกับพอร์ต USB
ของผลิตภัณฑ์ การเชื่อมต่อทางสายเคเบิล USB
อาจทำาให้เครื่องไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้
• การใส่อุปกรณ์หน่วยความจำามากกว่าหนึ่งตัวในตัวอ่านการ์ด
หลายช่องอาจทำาให้ตัวอ่านทำางานไม่ถูกต้อง
• ผลิตภัณฑ์ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP
• อย่าถอดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ระหว่างขั้นตอน
"การโหลด"
• ยิ่งภาพมีความละเอียดมากเท่าใด
การแสดงภาพยิ่งใช้เวลานานขึ้น
• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ MP3 ที่มี DRM
(การจัดการสิทธิทางดิจิตอล)
ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เพื่อการค้า
• ผลิตภัณฑ์ของคุณสนับสนุนเฉพาะวิดีโอที่มีอัตราเฟรมต่ำากว่า
30 fps เท่านั้น
• ผลิตภัณฑ์ของคุณสนับสนุนอุปกรณ์ USB Mass
Storage Class (MSC) เช่น ธัมบ์ไดรฟ์ และ USB
HDD เท่านั้น (ไม่สนับสนุน HUB)
• อุปกรณ์ USB HDD ตัวอ่านการ์ดหลายช่อง
และธัมบ์ไดรฟ์บางชนิด
อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้
• หากอุปกรณ์ USB บางอย่างต้องการกำาลังไฟเพิ่ม
อาจถูกจำากัดโดยอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
• หากการเล่นจาก USB HDD ไม่เสถียร
จัดเพิ่มกำาลังไฟโดยการเสียบต่อ HDD
เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง หากปัญหายังคงอยู่
ติดต่อผู้ผลิต USB HDD
• คุณต้องถอดอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB อย่างปลอดภัย
(โดยการทำาฟังก์ชั่น "ถอด USB ออกได้")
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเป็นได้กับหน่วยความจำา USB
กดปุ่ม หน้าหลัก เพื่อไปยังเมนูหน้าหลัก กดปุ่ม
สีเหลือง (C) แล้วกดปุ่ม E
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของ
ไฟล์ข้อมูลหรือการสูญหายของข้อมูล
AVCHD
(Video Codec ขั้นสูงความละเอียดสูง)
• ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเล่นแผ่นดิสก์ในฟอร์แมต AVCHD
ปกติแล้วแผ่นดิสก์เหล่านี้จะถูกบันทึกและใช้ในกล้องถ่ายวิดีโอ
• ฟอร์แมต AVCHD
เป็นฟอร์แมตของกล้องวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูง
• ฟอร์แมต MPEG-4 AVC/H.264
มีความสามารถในการบีบอัดรูปภาพที่มีประสิทธิภาพ
สูงกว่ารูปแบบการบีบอัดรูปภาพแบบดั้งเดิม
• แผ่นดิสก์ AVCHD บางแผ่นใช้รูปแบบ “x.v.Colour”
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเล่นแผ่นดิสก์ AVCHD
ที่ใช้รูปแบบ “x.v.Colour” ได้
• “x.v.Colour” เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Sony Corporation
• “AVCHD” และโลโก้ AVCHD
เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. และ
Sony Corporation
| หมายเหตุ |
\ แผ่นดิสก์ AVCHD บางรูปแบบอาจไม่สามารถเล่นได้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพในการบันทึก
\ แผ่นดิสก์รูปแบบ AVCHD จำาเป็นต้องถูกปิดการเขียน
\ “x.v.Colour” นำาเสนอช่วงสีที่มีความกว้างมากกว่าแผ่น
ดิสก์ทั่วไปสำาหรับกล้องถ่ายดีวีดี
\ รูปแบบดิสก์ DivX, MKV และ MP4 บางแผ่นอาจเล่นไม่ได้
ขึ้นอยู่กับความละเอียดของภาพและอัตราเฟรม
|
10
ไทย
อุปกรณ์เสริม
02 การเริ่มต้นใช้งาน
ตรวจดูอุปกรณ์เสริมที่จัดให้มาด้านล่าง
FUNCTION
TV
SOURCE
RECEIVER
SLEEP
BD
สายวิดีโอ
สายอากาศ FM
HDMI Cable
TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
3
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY
คู่มือการใช้งาน
ฐานต่อพ่วง iPod
ไมโครโฟน ASC
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH 2D→3D 3D SOUND
HUB
vTuner
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
สำาหรับสายไฟ 1EA
ผ้านุ่ม
แกนทอรอยเฟอร์ไรท์
รีโมทคอนโทรล/
แบตเตอรี่ (ขนาด AAA)

ภาพและภาพประกอบในคู่มือการใช้งานนี้มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากภาพ
ลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จริง

อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินการ หาก
ก. วิศวกรถูกเรียกตัวไปยังบ้านของคุณตามคําขอ และไม่พบข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์
( หมายความว่าคุณไม่ได้อ่านคู่มือการใช้งานนี้)
ข. คุณนําเครื่องไปยังศูนย์ซ่อมและไม่พบข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ (หมายความว่าคุณไม่ได้
อ่านคู่มือการใช้งานนี้)

จะมีการแจ้งจํานวนค่าธรรมเนียมการดําเนินการแก่คุณก่อนดําเนินการหรือไปพบคุณที่บ้าน
ไทย
11 |
การเริ่มต้นใช้งาน
แผงด้านหน้า
การควบคุมระดับเสียง
เปิด/ปิด
แอมป์หลอดสูญญากาศ
เข้า
เล่น/พัก
ถาดใส่ดิสก์
หยุด
ปุ่มเปิด/
ปิดเครื่อง
ฟังก์ชัน
ASC IN
5V 500mA
จอแสดงผล
ASC IN โฮสต์ USB
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
| หมายเหตุ |
\ หากโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์มือถือตั้งอยู่ใกล้เครื่องขยายเสียงแบบท่อสุญญากาศ
หรือวางผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ไว้ที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์ อาจเป็นสาเหตุของเสียงรบกวนจากสัญญาณเสียง
\ โปรดระวังอย่าให้เด็กเล็กสัมผัสกับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์เมื่อเครื่องกำาลังทำางาน เพราะอาจมีความร้อน
\ หากต้องการอัพเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องเสียบยูเอสบีโฮสต์ คุณต้องใช้สติ๊กหน่วยความจำา USB
\ เมื่อผลิตภัณฑ์แสดงเมนูแผ่นดิสก์ Blu-ray คุณไม่สามารถเริ่มเล่นภาพยนตร์โดยการกดปุ่ม 6 บนผลิตภัณฑ์หรือรีโมทได้
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
หากต้องการเล่นภาพยนตร์ คุณต้องเลือกเล่นภาพยนตร์หรือเริ่มต้นในเมนูดิสก์ แล้วกดปุ่ม E
SUBWOOFER FRONT
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
iPod
LAN
HDMI OUT
WIRELESS
1
HDMI IN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
2
แผงด้านหลัง
AUX
IN
SPEAKERS OUT
พัดลมระบายอากาศ
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
iPod
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
SUBWOOFER FRONT
DIGITAL
AUDIO IN
วิดีโอออก
AUX เข้า
AUX
IN
SPEAKERS OUT
FRONT
สายอากาศ FM
FM ANT
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
CENTER
VIDEO
OUT
FRONT TOP
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
HDMI OUT
WIRELESS
ช่องเสียบสัญญาณออกลําโพง
ช่องเสียบ LAN
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI ออก
ช่องเชื่อมต่อการ์ด TX
(ไร้สาย)
HDMI เข้า
ช่องเสียบ DIGITAL
AUDIO IN ภายนอก
(ออพติคัล)
| หมายเหตุ |
\ ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างรอบระบบโฮมซีเนม่าอย่างน้อย 10 ซม. เพื่อให้มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม
ไม่กีดขวางพัดลมระบายอากาศหรือช่องระบายอากาศ
|
12
ไทย
รีโมทคอนโทรล
เปิดและปิดผลิตภัณฑ์
FUNCTION
TV
SOURCE
ในการเปลี่ยนเป็นโหมดทีวี กดปุ่ม TV
RECEIVER
ในการเปลี่ยนเป็นระบบโฮมซีเนม่า
กดปุ่ม BD
กดปุ่มตัวเลขเพื่อเรียกใช้งานตัวเลือก
ใช้ปุ่มนี้เพื่อดูเมนูของแผ่นดิสก์
SLEEP
BD
TV
ใช้เปิดและปิดถาดวางแผ่นดิสก์
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
กดเพื่อหยุดแผ่นดิสก์ชั่วคราว
ตัดเสียงออกชั่วคราว
MUTE
VOL
S/W LEVEL
TUNING
/ CH
กดเพื่อไปยังหน้าจอแรก
กดปุ่มนี้เพื่อดูแบบเต็มจอบนทีวี
กดเพื่อใช้เมนูเครื่องมือ
FULL SCREEN
HOME
REPEAT
ปุ่มเหล่านี้ใช้กับทั้งเมนูบนผลิตภัณฑ์
และกับฟังก์ชั่นหลายๆ ฟังก์ชั่นของ
แผ่นดิสก์ Blu-ray
กดเพื่อใช้ Smart Hub
กดปุ่มนี้เพื่อใช้ vTuner
ค้นหาสถานี FM ที่ใช้ได้และเพื่อ
เปลี่ยนช่อง
ใช้เพื่อปรับระดับซับวูฟเฟอร์
ใช้ในการเล่นซ้ำาเรื่อง ฉาก แทร็ก หรือ
เล่นซ้ำาทั้งแผ่น
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
ใช้เลือกรายการเมนูบนหน้าจอและ
เปลี่ยนค่าเมนู
กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
ใช้ปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่เมนูแบบป็อปอัป/
เมนูเรื่อง
กดเพื่อค้นหาไปข้างหลังหรือข้างหน้า
กดเพื่อข้ามไปข้างหลังหรือข้ามไปข้าง
หน้า
กดเพื่อเล่น/หยุดแผ่นดิสก์
ปรับระดับเสียง
กดเพื่อเลือกโหมดของ Blu-ray
(HDMI1, AUX, BD/DVD ฯลฯ)
หรือ
กดเพื่อเลือกโหมดวิดีโอของทีวี
ตั้งเวลาปิดเครื่องเพื่อปิดผลิตภัณฑ์
A
SMART
B
MO/ST
C
D
SEARCH 2D→3D 3D SOUND
AUDIO
SUBTITLE
กดปุ่มนี้เพื่อออกจากเมนู
ใช้เพื่อตั้งค่าความถี่วิทยุล่วงหน้า
TUNER
MEMORY
HUB
vTuner
ใช้เพื่อแสดงข้อมูลการเล่นเมื่อเล่น
แผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD
SOUND
EFFECT
เลือก โมโน หรือ สเตอริโอ สำาหรับการก
ระจายเสียงทางวิทยุ
กดเพื่อใช้เอฟเฟกต์เสียง 3D
กดเพื่อใช้เอฟเฟกต์เสียง
กดเพื่อค้นหาข้อมูล
กดเพื่อเพลิดเพลินกับวิดีโอ 2D ปกติ
ในโหมด 3D
เลือกภาษาสำาหรับเสียงบนดิสก์
เลือกภาษาคำาบรรยายบนแผ่นดิสก์
ไทย
13 |
02 การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล
การเริ่มต้นใช้งาน
การติดตั้งแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
Battery size: AAA
1
2
| หมายเหตุ |
\ ตรวจดูว่าขั้ว “+” และ "-"
ของแบตเตอรี่ตรงกับรูปภายในช่องใส่
\ ในการใช้งานทีวีทั่วไป
แบตเตอรี่จะมีอายุใช้งานประมาณหนึ่งปี
\ รีโมทคอนโทรลสามารถใช้งานได้ในระยะประมาณ
7 เมตรจากผลิตภัณฑ์ในแนวเส้นตรง
การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
คุณสามารถควบคุมการทำางานบางฟังก์ชั่นของ
โทรทัศน์ของคุณด้วยรีโมทคอนโทรลนี้
รหัสควบคุมของโทรทัศน์
รหัส
ยี่ห้อ
รหัส
Admiral
(M.Wards)
ยี่ห้อ
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
NEC
18, 19, 20, 40,
59, 60
AOC
01, 18, 40, 48
Nikei
03
Bell & Howell
(M.Wards)
Onking
03
57, 58, 81
Onwa
03
Brocsonic
59, 60
Panasonic
Candle
18
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
Cetronic
03
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40, 48,
54, 62, 72
Pioneer
63, 66, 80, 91
Portland
15, 18, 59
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Classic
03
Concerto
18
Contec
46
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82,
83, 84
Croslex
62
Crown
03
Curtis Mates
59, 61, 63
Proton
40
Quasar
06, 66, 67
Radio Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Realistic
03, 19
CXC
03
Sampo
40
1 . กดปุ่ม ทีวี เพื่อตั้งค่ารีโมทคอรโทรลเป็นโหมดทีวี
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 35,
36, 48, 59, 90
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
3 . ขณะกดปุ่ม เปิดปิด ค้างไว้
ป้อนรหัสที่ตรงกับยี่ห้อทีวีของคุณ
• หากมีรหัสมากกว่าหนึ่งค่าสำาหรับทีวีของคุณปรากฏในตาราง
ป้อนรหัสทีละค่าเพื่อดูว่ารหัสใดใช้ได้
Daytron
40
Scott
03, 40, 60, 61
เมื่อควบคุมการทํางานของทีวีด้วยรีโมทคอนโทรล
2 . เปิดทีวีของคุณ
• ตัวอย่าง : สําหรับทีวีซัมซุง
ขณะกดปุ่ม เปิดปิด ค้าง ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อน
00 หากไม่ได้ผล ลองป้อน 15 และ 16 ฯลฯ
4 . หากทีวีปิด หมายถึงการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย
• คุณสามารถใช้ปุ่ม เปิดปิดทีวี ระดับเสียง ช่อง
และตัวเลข (0~9) ได้
| หมายเหตุ |
\ รีโมทคอนโทรลอาจไม่สามารถใช้งานได้กับทีวีบางยี่ห้อ
และการทำางานบางอย่างอาจไม่สามารถทำาได้
ขึ้นกับยี่ห้อทีวีของคุณ
\ รีโมทคอนโทรลจะทำางานกับทีวีซัมซุงตามค่าเริ่มต้น
|
14
ไทย
Dynasty
03
Sears
15, 18, 19
Emerson
03, 15, 40, 46,
59, 61, 64, 82, 83,
84, 85
Sharp
15, 57, 64
Fisher
19, 65
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Funai
03
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66,
67, 68
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
Hall Mark
40
Hitachi
SSS
18
15, 18, 50, 59, 69
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59,
60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
01, 15, 16, 17, 37,
LG (Goldstar) 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Wards
15, 17, 18, 40, 48,
54, 60, 64
Yamaha
18
York
40
Luxman
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60,
62, 63, 65, 71
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
การเชื่อมต่อ
ส่วนนี้อธิบายวิธีการต่างๆ ในการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว
03 การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อแกนทอรอยเฟอร์ไรท์กับสายไฟของตัวเครื่อง
หากคุณติดแกนทอรอยเฟอไรท์กับสายไฟของตัวเครื่อง จะ
ช่วยป้องกันการรบกวนของ RF จากสัญญาณวิทยุ
1. ดึงแถบยึดของแกนทอรอยเฟอร์ไรท์ให้เปิดออก
2. ม้วนสายไฟของตัวเครื่องสองรอบ
3. ติดแกนทอรอยเฟอร์ไรท์กับสายไฟของตัวเครื่องตามที่
แสดงในภาพและกดจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
iPod
LAN
WIRELESS
การเชื่อมต่อลําโพง
ตําแหน่งของผลิตภัณฑ์
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
ผลิตภัณฑ์
ด้านหน้า/
ด้านหน้าบน (R)
เซอราวด์ (R)
ด้านหน้า/
ด้านหน้าบน (L)
เซอราวด์ (L)
วางผลิตภัณฑ์บนขาตั้งหรือชั้นวาง หรือใต้
ชั้นวางทีวี
การเลือกตําแหน่งรับฟัง
ตำาแหน่งในการรับฟังควรอยู่ห่างจาก
หน้าจอทีวี 2.5 ถึง 3 เท่าของขนาด
หน้าจอทีวี ตัวอย่างเช่น หากคุณมีหน้า
จอขนาด 46 นิ้ว ตำาแหน่งในการรับฟัง
ควรอยู่ห่าง 2.92 ถึง 3.50 เมตรจาก
หน้าจอ
โมดูลเครื่องรับ
สัญญาณ
ไร้สาย
ลําโพง
ด้านหน้า/ด้าน
หน้าบน
วางลำาโพงเหล่านีด
้ า้ นหน้าตำาแหน่งรับฟังของคุณ โดยหันลำาโพงเข้าหาตัวคุณ (ประมาณ 45
องศา) วางลำาโพงเพือ
่ ให้ทวีตเตอร์ของลำาโพงมีระดับความสูงเท่ากับระดับหูของคุณ จัดตำาแหน่ง
ให้ดา้ นหน้าของลำาโพงด้านหน้า/ด้านหน้าบนตรงกับด้านหน้าของลำาโพงกลาง หรือวางให้เยือ
้ ง
หน้าลำาโพงกลางเล็กน้อย
ลําโพงกลาง
ตำาแหน่งทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ คือติดตัง้ ลำาโพงกลางให้มรี ะดับความสูงเท่ากับลำาโพงด้านหน้า/ด้านหน้าบน
คุณยังสามารถติดตัง้ ลำาโพงนีท
้ ด
่ี า้ นบนหรือด้านล่างทีวี โดยวางให้ตรงกับทีวี
ลําโพงเซ
อราวด์
ซับวูฟเฟอร์
วางลำาโพงเหล่านี้ที่ด้านข้างของตำาแหน่งรับฟังของคุณ หากไม่มีพื้นที่เพียงพอ ให้วางลำาโพง
เหล่านี้โดยให้ลำาโพงหันเข้าหากัน วางลำาโพงเหล่านี้ให้สูงกว่าระดับหูของคุณประมาณ 60 ถึง
90 ซม. โดยอยู่ในมุมก้มลงเล็กน้อย
แตกต่างจากลำาโพงด้านหน้า/ด้านหน้าบน และลำาโพงกลาง กล่าวคือลำาโพงเซอราวด์ใช้เพื่อ
* ส่งเสียงเอฟเฟกต์เป็นหลัก เสียงจะไม่ออกจากลำาโพงเหล่านี้ตลอดเวลา
ตำาแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่ใช่สว่ นสำาคัญมาก คุณสามารถวางไว้จด
ุ ใดก็ได้ตามทีต
่ อ
้ งการ
* ลําโพงเซอราวด์ต้องเชื่อมต่อกับโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
ไทย
15 |
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
การเชื่อมต่อ
ส่วนประกอบของลําโพง
SWA-5000
สกรู (5X20): 12EA
สกรู (5X15): 4EA
ด้านหน้า/ด้านหน้าบน
ฐานรอง
ขาตัง้
(L) (R)
อราวด
(L)
โมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สาย
(R)
สายลําโพง
สาย
ลำาโพง (2EA)
ด้านหน้า/ด้านหน้าบน
อราวด์
การ์ด TX
ซับวูฟเฟอร์
CENTRESFLB
การติดตั้งลําโพงบนขาตั้ง Tallboy
1. ดึงสายลำาโพงออกและเสียบในช่องบนฐานรอง
2. หมุนฐานรองขึ้นและต่อกับขาตั้ง
1
2
ขาตัง้
3. ใช้ไดรเวอร์ยึดสกรู (5x20)
บนช่องที่มีเครื่องหมายกำากับ 3 ช่อง
4. ต่อลำาโพงด้านบนเข้ากับขาตั้งที่ประกอบ
5. หมุนสกรู (5x15)
ตามเข็มนาฬิกาเข้ากับช่องที่ด้านหลังของลำาโพงโดยใช้ไขควง
6. นี่คือภาพภายหลังติดตั้งลำาโพงแล้ว
ทำาตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งลำาโพงตัวอื่น
3
4
ลำาโพง
ขาตัง้
5
|
16
ไทย
6
ฐานรอง
การเชื่อมต่อลําโพง
สีดำา
LAN
สีแดง
HDMI OUT
WIRELESS
การ์ด TX
ลำาโพงกลาง
ลำาโพง
ด้านหน้า/ด้านหน้า
บน (L)
SPEAKERS OUT
ซับวูฟเฟอร
ลำาโพง
เซอราวด์ (L)
ลำาโพง
เซอราวด์ (R)
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
ำาโพง
ด้านหน้า/ด้านหน้า
บน (R)
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
iPod
LAN
WIRELESS
โมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
ผลิตภัณฑ์นค
้ี วรเชือ
่ มต่อกับ SWA-5000 เท่านัน
้
ไทย
17 |
03 การเชื่อมต่อ
1. จับคู่สายลำาโพงแต่ละชุดเข้ากับลำาโพงที่ถูกต้องด้วย
การจับคู่ปลั๊กที่มีรหัสสีบนสายแต่ละชุดกับสติ๊กเกอร์สีที่
ด้านล่างของลำาโพงแต่ละตัว
2. การต่อสายลำาโพงกับลำาโพงแต่ละเครื่อง:
ก. กดแท็บสีแดงที่ด้านหลังของลำาโพง
เสียบสายสีแดงแล้วปล่อยแท็บ
ข. กดแท็บสีดำาที่ด้านหลังของลำาโพง เสียบสายสีดำาแล้วปล่อยแท็บ
3. ต่อปลั๊กสายลำาโพงกับด้านหลังของผลิตภัณฑ์ด้วยการจับ
คู่สีปลั๊กลำาโพงกับสีช่องเสียบลำาโพง
4. เมื่อผลิตภัณฑ์ปิด เสียบการ์ด TX เข้าไปในการเชื่อมต่อการ์ด
TX (WIRELESS) ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
• ถือการ์ด TX ให้ด้านที่มีข้อความ "WIRELESS"
หันขึ้นและเสียบการ์ดเข้ากับพอร์ต
• การ์ด TX จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถสื่อสารกับโมดู
ลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
5. ต่อลำาโพงเซอราวด์ด้านซ้ายและด้านขวากับโมดูลเครื่อง
รับสัญญาณไร้สาย อีกครั้ง จับคู่สีปลั๊กกับช่องเสียบบนโม
ดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
6. เสียบปลั๊กสายไฟของโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สายกับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
7. เปิดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กับโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้
สายจะสื่อสารกันและคุณจะได้ยินเสียงจากลำาโพงเซอราวด์
การเชื่อมต่อ
| ข้อควรระวัง |
\ หากคุณต้องการติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง ขันสกรูหรือตอกตะปูบนผนังให้แน่นหนา
และใช้ช่องที่ด้านหลังของลำาโพงในการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณติดตั้งลำาโพง บริษัทไม่ได้เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์เสริม
(ตะปูหรือสกรู) และการติดตั้ง
\ ระวังอย่าให้เด็กเล่นลำาโพงหรืออยู่ใกล้กับลำาโพง เพราะอาจได้รับบาดเจ็บได้หากลำาโพงหล่นใส่
\ เมื่อต่อสายลำาโพงเข้ากับลำาโพง ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้ว (+/–) ถูกต้อง
\ วางลำาโพงซับวูฟเฟอร์ให้ห่างจากมือเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กใส่มือหรือวัตถุแปลกปลอมอื่นเข้าไปในช่องเปิด (ช่อง)
ของลำาโพงซับวูฟเฟอร์
\ อย่าแขวนลำาโพงซับวูฟเฟอร์บนผนังผ่านทางช่องเปิด (ช่อง)
\ อย่าเสียบการ์ดอื่นใดนอกเหนือจากการ์ด TX เฉพาะเข้ากับผลิตภัณฑ์
หากคุณเสียบการ์ด TX อื่น คุณอาจทำาให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย และอาจไม่สามารถถอดการ์ดออกได้อย่างง่ายดาย
\ อย่าเสียบการ์ด TX พลิกขึ้นหรือในทิศทางตรงข้าม
\ เสียบการ์ด TX ขณะที่ผลิตภัณฑ์ปิดอยู่ เนื่องจากการเสียบการ์ดขณะที่ผลิตภัณฑ์เปิดอาจทำาให้เกิดปัญหา
\ เสาอากาศรับสัญญาณไร้สายติดตั้งอยู่ในซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ตั้งเสาอากาศให้ห่างจากน้ำาและความชื้น
\ เพื่อประสิทธิภาพการรับฟังที่ดีที่สุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณโดยรอบที่ตั้งซับวูฟเฟอร์ไร้สายปราศจากสิ่งกีดขวาง
\ หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากลำาโพงเซอราวด์ไร้สาย ให้สลับโหมดไปที่ Dolby Pro Logic II
\ ในโหมด 2-CH คุณจะไม่ได้ยินเสียงจากลำาโพงเซอราวด์ไร้สาย
| หมายเหตุ |
\ หากคุณวางลำาโพงไว้ใกล้กับทีวี สีบนหน้าจอทีวีอาจผิดเพี้ยน เนื่องจากสนามแม่เหล็ก
\ วางโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สายที่ด้านหลังของตำาแหน่งการรับฟัง
หากโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สายอยู่ใกล้กับผลิตภัณฑ์เกินไป
เสียงจากลำาโพงอาจขาดช่วงบ้างเพราะการแทรกแซงของคลื่น
\ หากคุณใช้อุปกรณ์เช่น เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์การ์ด LAN ไร้สาย อุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ความถี่
2.4/5.8GHz ใกล้กับผลิตภัณฑ์ เสียงจากลำาโพงอาจขาดช่วงบ้างเพราะการแทรกแซงของคลื่น
\ ระยะการส่งคลื่นวิทยุสูงสุดจากผลิตภัณฑ์ไปยังโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สายอยู่ที่ประมาณ 10 ม.
แต่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทำางานของคุณ หากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือผนังโลหะอยู่ระหว่าง
ผลิตภัณฑ์กับโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย ระบบจะไม่ทำางาน เนื่องจากคลื่นวิทยุไม่สามารถแทรกผ่านโลหะได้
\ หากผลิตภัณฑ์ไม่ทำาการเชื่อมต่อไร้สาย คุณจำาเป็นต้องรันการตั้งค่า ID ระหว่างผลิตภัณฑ์และโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย
เมื่อผลิตภัณฑ์ปิดอยู่ กด "0""1""3""5" บนรีโมทคอนโทรล เปิดโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สาย จากนั้นกดปุ่ม “ตั้งค่า
ID” ที่ด้านหลังโมดูลเครื่องรับสัญญาณไร้สายค้างไว้ 5 วินาที แล้วเปิดผลิตภัณฑ์
|
18
ไทย
การเชื่อมต่อสายอากาศ FM
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
iPod
LAN
HDMI OUT
WIRELESS
1
HDMI IN
DIGITAL
T
TAL
AUDIO IN
2
1 . เชื่อมต่อสายอากาศ FM ที่จัดให้มากับช่องเสียบ FM ANTENNA
2 . ค่อยๆ เลื่อนสายอากาศไปรอบๆ จนกระทั่งคุณพบตำาแหน่งที่รับสัญญาณได้ชัดเจนที่สุด
แล้วยึดติดกับผนังหรือพื้นผิวที่แข็งแรงอื่นๆ
| หมายเหตุ |
\ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รับการกระจายสัญญาณ AM
การเชื่อมต่อกับ iPod/iPhone
การใช้สายเคเบิล USB
เชื่อมต่อ iPod/iPhone โดยใช้สายเคเบิล USB กับพอร์ต USB ด้านหน้า
ASC IN
5V 500mA
5V 500mA
การใช้ฐานต่อพ่วง
ต้องเชื่อมต่อสายคอมโพสิตเพื่อเล่นวิดีโอ
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
T
TAL
AUDIO IN
iPod
| หมายเหตุ |
\ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อขั้วต่อฐานต่อพ่วงโดยให้ด้านที่มีสัญลักษณ์ “” หันขึ้น
ไทย
19 |
03 การเชื่อมต่อ
สายอากาศ FM (ให้มาด้วย)
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของคุณ
เลือกวิธท
ี ่ี 1 หรือวิธท
ี ่ี 2
• หากคุณตั้งค่ารีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์ให้ทำางานกับโทรทัศน์ กดปุ่ม แหล่งสัญญาณของทีวี
บนรีโมทคอนโทรลและเลือกแหล่งสัญญาณภายนอกที่ถูกต้องจากรายการแหล่งสัญญาณของทีวี (HDMI,
Video In ฯลฯ) เพื่อดูวิดีโอจากระบบโฮมซีเนม่า
AUX
IN
VIDEO
OUT
FM ANT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
OPTICAL
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
วิธีที่ 2
วิธีที่ 1
HDMI IN
VIDEO IN
วิธีที่ 1 การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์โดยใช้สายเคเบิล HDMI – คุณภาพสูงสุด (แนะนํา)
ต่อสายเคเบิล HDMI จากช่องเสียบ HDMI OUT ทีด
่ า้ นหลังผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN ทีโ่ ทรทัศน์ของ
คุณ
วิธีที่ 2 การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์โดยใช้สายวิดีโอ - คุณภาพดี
ต่อสายเคเบิลวิดโี อทีใ่ ห้มาจากช่องเสียบ VIDEO OUT ทีด
่ า้ นหลังผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบ VIDEO IN ทีโ่ ทรทัศน์
ของคุณ
| หมายเหตุ |
\ ช่องเสียบ VIDEO Out จะส่งสัญญาณออกในความละเอียด 576i/480i เสมอ
ไม่ว่าจะตั้งค่าความละเอียดในเมนูการตั้งค่าเท่าใดก็ตาม
\ อย่าเชื่อมต่อเครื่องผ่านทาง VCR สัญญาณวิดีโอที่ผ่าน VCR อาจมีระบบป้องกันลิขสิทธิ์
และภาพจะปรากฏบิดเบี้ยวบนหน้าจอโทรทัศน์
|
20
ไทย
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
R
W
สีแดง
สีขาว
AUX
IN
VIDEO
OUT
FM ANT
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
OPTICAL
FM ANT
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
1
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO IN
2
วิธีที่ 3
วิธีที่ 2
(สายเคเบิลไม่ได้ให้มาด้วย)
วิธีที่ 1
(สายเคเบิลไม่ได้ให้มาด้วย)
อุปกรณ์ภายนอก
HDMI OUT
OPTICAL OUT
AUDIO OUT
วิธีที่ 1 HDMI IN : การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกโดยใช้สายเคเบิล HDMI
ต่อสายเคเบิล HDMI (ไม่ได้ให้มาด้วย) จากช่องเสียบ HDMI IN ที่ด้านหลังผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบ
HDMI OUT ที่อุปกรณ์ดิจิตอลของคุณ  เลือกโหมด HDMI1 หรือ HDMI2
วิธีที่ 2 ออปติคัล : การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงดิจิตอลภายนอก
การเชือ
่ มต่อสัญญาณเสียงออกดิจต
ิ อลของอุปกรณ์สง่ สัญญาณดิจต
ิ อล เช่น กล่องเคเบิลและตัวรับสัญญาณดาวเทียม
(กล่องเซ็ตท็อป)การใช้สายดิจิตอลออปติคัล (ไม่ได้ให้มาด้วย)
เชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณเข้าออปติคัลดิจิตอลบนผลิตภัณฑ์กับช่องเสียบสัญญาณออกดิจิตอลออปติคัล
ของอุปกรณ์ดิจิตอลภายนอกด้วยสายดิจิตอลออปติคัล  เลือกโหมด D. IN
วิธีที่ 3 AUX IN : การเชื่อมต่ออุปกรณ์อนาล็อกภายนอก
การใช้สายเสียง RCA (ไม่ได้ให้มาด้วย) เชื่อมต่อช่องเสียบ AUDIO In บนผลิตภัณฑ์กับช่องเสียบ AUDIO Out
บนอุปกรณ์อนาล็อกภายนอก  เลือกโหมด AUX
~ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจับคูส
่ บ
ี นปลัก
๊ สายเคเบิลกับสีบนช่องเสียบสัญญาณเข้าและช่องเสียบสัญญาณออก
| หมายเหตุ |
\ ในการดูวิดีโอจากกล่องเคเบิล/ตัวรับสัญญาณดาวเทียม คุณต้องเชื่อมต่อสัญญาณออกวิดีโอกับทีวีของคุณโดยตรง
\ ระบบนี้สนับสนุนความถี่ของการสุ่มสัญญาณดิจิตอลที่ 32 kHz หรือสูงกว่าจากอุปกรณ์ดิจิตอลภายนอก
\ ระบบนี้สนับสนุนเสียง DTS และ Dolby Digital เท่านั้น ไม่สนับสนุนเสียง MPEG รูปแบบบิตสตรีม
ไทย
21 |
03 การเชื่อมต่อ
ในการเลือกโหมดทีถ
่ ก
ู ต้องสำาหรับอุปกรณ์ภายนอก กดปุม
่ ฟังก์ชน
่ั ทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ นี้
โหมดจะเปลีย
่ นตามลำาดับดังนี้ : BD/DVD D. IN AUX R. IPOD HDMI1 HDMI2 FM BT
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อกับเราเตอร์เครือข่าย
เครือข่ายไร้สาย
คุณสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณกับเราเตอร์เครือ
ข่ายโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่อธิบายด้านล่างนี้
เครือข่ายเคเบิล
AUX
IN
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT
SUBWOOFER FRONT
VIDEO
OUT
FM ANT
FRONT TOP
FRONT TOP
SPEAKER IMPEDANCE : 3
IP Sharer ไร้สาย
OPTICAL
iPod
LAN
WIRELESS
HDMI OUT
1
HDMI IN
2
DIGITAL
AUDIO IN
โมเด็มบรอดแบนด์
(ที่มีเราเตอร์แบบรวม)
บริการบรอดแบนด์
บริการบรอดแบนด์
หรือ
| หมายเหตุ |
\ หากเราเตอร์ไร้สายของคุณสนับสนุน DHCP
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ DHCP หรือที่อยู่ IP
แบบสแตติก เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
เราเตอร์
บริการบรอดแบนด์
โมเด็มบรอดแบนด์
| หมายเหตุ |
\ อาจไม่อนุญาตการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์อัพเดทซอฟต์แวร์
ของซัมซุงทางอินเทอร์เน็ต
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเราเตอร์ที่คุณใช้หรือนโยบายของ
ISP สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ISP
(ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) ของคุณ
\ ผู้ใช้ DSL
โปรดใช้เราเตอร์เพื่อทำาการเชื่อมต่อเครือข่าย
\ ในการใช้ฟังก์ชั่นการเล่น AllShare
คุณต้องเชื่อมต่อพีซีของคุณกับเครือข่ายตามที่แสดงใน
ภาพด้านซ้ายการเชื่อมต่ออาจเป็นแบบมีสายหรือไร้สาย
|
22
ไทย
\ ตั้งค่าเราเตอร์ IP ไร้สายเป็นโหมดโครงสร้างพื้นฐาน
ไม่สนับสนุนโหมด Ad hoc
\ ผลิตภัณฑ์สนับสนุนเฉพาะโปรโตคอลรหัสความ
ปลอดภัยไร้สายต่อไปนี้:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\ เลือกช่องสัญญาณในเราเตอร์ IP
ไร้สายที่ไม่ได้ถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน หากช่องสัญญาณที่ตั้งสำาหรับเราเตอร์
IP ไร้สายถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบันโดยอุปกรณ์อื่นที่อยู่ใกล้เคียง
จะส่งผลให้เกิดการรบกวนและความล้มเหลวในการสื่อสาร
\ หากคุณเลือกโหมด Pure High-throughput
(Greenfield) 802.11nและตั้งประเภทก
ารเข้ารหัสในเราเตอร์ หรือ AP เป็น WEP,
TKIP หรือ TKIP-AES (WPS2Mixed)
ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อที่สอดคล้องกับ
ข้อกำาหนดเฉพาะของการรับรอง Wi-Fi ใหม่
\ โดยลักษณะของ LAN ไร้สาย
อาจทำาให้เกิดการรบกวน ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
(สมรรถนะของ AP ระยะทาง สิ่งกีดขวาง
การรบกวนของอุปกรณ์วิทยุอื่นๆ ฯลฯ)
การตั้งค่า
ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น
| หมายเหตุ |
1 . เปิดโทรทัศน์ของคุณหลังการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์
จากนั้นเปิดผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณเปิดผลิตภัณฑ์ครั้งแรก
ผลิตภัณฑ์จะแสดงหน้าจอภาษาการตั้งค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
การตั้งค่าเริ่มต้น > ภาษาบนหน้าจอ
▲
Nederlands
English
Eesti keel
\ หากคุณข้ามการตั้งค่าเครือข่าย ณ จุดนี้ ไปที่ "
เครือข่ายไร้สาย" ในหน้า 33 เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือ
ข่ายไร้สายของผลิตภัณฑ์ในภายหลัง
5 . ผลิตภัณฑ์จะค้นหาและแสดงการเชื่อมต่อเครือข่ายเรา
เตอร์ไร้สายทั้งหมดที่มีอยู่
การตั้งค่าเริ่มต้น > การตั้งค่าเครือข่าย (2/5)
เลือกภาษาสําหรับการแสดงผล
บนหน้าจอ
Dansk
\ ผลิตภัณฑ์เริ่มขั้นตอนการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายตามค่าเริ่มต้น
หากคุณต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อมีสาย เลือก ข้าม
แล้วไปที่ "การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย" ในหน้า 32
หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นแล้ว
เลือกเราท์เตอร์ไร้สายของคุณจากรายการ
KIMING_VTOWER
เลือกภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสําหรับ
เมนูบนหน้าจอ
TIAS
ถัดไป
si-ap
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
surlwang5
Hausa
Magyar
เพิ่มเครือข่าย
Asusu Igbo
Italiano
1/4
รีเฟรช
WPS(PBC)
ก่อนหน้า
ถัดไป
ข้าม
▼
2 . ใช้ปุ่ม ▲▼◄►บนรีโมทเพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ
แล้วกดปุ่ม E สองครั้ง หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น
3 . กดปุ่ม E เพื่อเริ่มการตั้งค่า
หน้าจอการตั้งค่าเครือข่ายจะปรากฏขึ้น
การตั้งค่าเริ่มต้น > การตั้งค่าเครือข่าย (1/5)
6 . ใช้ปุ่ม ▲▼เพื่อเลือกเราเตอร์ แล้วกดปุ่ม E ปุ่ม
ถัดไป จะถูกไฮไลต์
7 . กดปุ่ม E เพื่อดำาเนินการต่อ
หน้าจอรหัสความปลอดภัยจะปรากฏขึ้น
| หมายเหตุ |
ขั้นตอนต่อไปคือตั้งค่าเครือข่ายไร้สายโดยใช้
LAN ภายใน
ก่อนหน้า
ถัดไป
ข้าม
\ หากคุณมีเราเตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ WPS(PBC)
เลือก WPS(PBC) แทน กดปุ่ม E
และทำาตามคำาสั่งบนหน้าจอ เมื่อเสร็จสิ้น
ไปยังขั้นตอนที่ 10
หากคุณต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายของคุณ
โปรดเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย
4 . กดปุ่ม E เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเคเบิลของผลิตภัณฑ์
หรือเลือก ข้าม แล้วกดปุ่ม E
เพื่อข้ามการตั้งค่าเครือข่าย หากคุณเลือก ข้าม
ไปที่ขั้นตอนที่ 12
ไทย
23 |
04 การตั้งค่า
• เมนูหน้าหลักจะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณไม่ได้กำาหนดค่าเริ่มต้น
• OSD (การแสดงผลที่หน้าจอ)
อาจเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์นี้หลังจากการอัพเกรดเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
• ขั้นตอนเข้าใช้งานอาจแตกต่างกันขึ้นกับเมนูที่เลือก
การตั้งค่า
การตั้งค่าเริ่มต้น > การตั้งค่าเครือข่าย (4/5)
ป้อนรหัสความปลอดภัย.
-
0 ตัว
WPS PIN
a
b
c
d
e
f
1
2
3
ก่อนหน้า
m
n
o
p
q
r
7
8
9
ข้าม
g
s
h
i
t
u
A/a

j
v
k
w
ช่องว่าง
l
x
4
y

5
z

6
ถัดไป
0
ลบ
8 . ป้อนรหัสความปลอดภัยของเครือข่ายของคุณ
เมื่อเสร็จ ใช้ปุ่ม ▲▼◄►เพื่อเลือก ถัดไป
แล้วกดปุ่ม E
| หมายเหตุ |
\ ป้อนตัวเลขด้วยการกดปุ่มตัวเลขบนรีโมท
11 . หากมีโปรแกรมอัพเกรดซอฟต์แวร์
ผลิตภัณฑ์จะดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมอัพเกรด
ซึ่งอาจใช้เวลาครู่หนึ่ง
หากไม่มีโปรแกรมอัพเกรดซอฟต์แวร์ ข้อความ
"ไม่มีโปรแกรมอัพเกรดซอฟต์แวร์ใหม่ให้ดาวน์โหลด
คุณมีเวอร์ชน
ั ล่าสุดอยูแ
่ ล้ว" จะปรากฏขึน
้ เลือก
ถัดไป แล้วกดปุ่ม E
หน้าจออัตราส่วนภาพของทีวีจะปรากฏขึ้น
การตั้งค่าเริ่มต้น > อัตราส่วนภาพ TV
ตั้งค่าให้ตรงกับประเภทของโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อ
16:9 ดั้งเดิม
16:9 แบบเต็ม
4:3 กล่องจดหมาย
4:3 แพน-สแกน
เลือกเมื่อเชื่อมต่อกับจอ TV ก่อนหน้า
ขนาด 16:9 เนื้อหาทั้งหมด
จะปรากฏในอัตราส่วนเดิม
ถัดไป
เนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบของ
4:3 จะปรากฏพร้อมแถบสี
ดําทางซ้ายและขวา
\ ป้อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด้วยปุ่ม
▲▼◄►แล้วกดปุ่ม E
\ ในการแสดงตัวพิมพ์ใหญ่
(หรือแสดงตัวพิมพ์เล็กใหม่หากแสดงตัวพิมพ์ใหญ่อยู่)
เลือกShift แล้วกดปุ่ม E
\ ในการแสดงสัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอน
เลือก แล้วกดปุ่ม E ในการแสดงตัวอักษรอีกครั้ง
เลือก Shift แล้วกดปุ่ม E
9 . หากการเชื่อมต่อสำาเร็จ หน้าจอเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
เลือก ถัดไป แล้วกดปุ่ม E
หน้าจออัพเดทซอฟต์แวร์จะปรากฏขึ้น
| หมายเหตุ |
\ หากการเชื่อมต่อไม่สำาเร็จ เลือก ถัดไป แล้วกดปุ่ม E
หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นแล้ว ไปที่
"เครือข่ายไร้สาย" ในหน้า 33
เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของผลิตภัณฑ์
10 . ในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ เลือก ถัดไป แล้วกดปุ่ม
E ในการข้ามการอัพเกรด เลือก ข้าม กดปุ่ม
E และไปที่ขั้นตอนที่ 12
| หมายเหตุ |
\ หากคุณข้ามการตั้งค่าเครือข่าย
คุณต้องข้ามการอัพเกรดซอฟต์แวร์ด้วย
|
24
ไทย
12 . การใช้ปุ่ม ▲▼เลือกอัตราส่วนภาพที่ตรงกับหน้าจอของคุณ
เลือก ถัดไป แล้วกดปุ่ม Eคุณมีตัวเลือก 4 ข้อ:
16:9 ดั้งเดิม - สำาหรับทีวีจอกว้าง
แสดงภาพจอกว้างในรูปแบบ 16:9 แบบดั้งเดิม
และภาพ 4:3 (รูปแบบมาตรฐานเก่า) ใน 4:3
ตู้ไปรษณีย์ที่มีแถบสีดำาทางด้านซ้ายและขวา
16:9 แบบเต็ม - สำาหรับทีวีจอกว้าง
แสดงภาพจอกว้างในรูปแบบ 16:9 แบบดั้งเดิม
และขยายภาพ 4:3 เพื่อให้เต็มหน้าจอ 16:9
4:3 กล่องจดหมาย - สำาหรับทีวีอนาล็อกหน้าจอมาตรฐานรุ่นเก่า
แสดงภาพ 4:3 แบบเต็มหน้าจอและภาพ 16:9
ในรูปแบบกล่องจดหมายที่คงอัตราส่วนภาพ 16:9
แต่มีแถบสีดำาที่ด้านบนและด้านล่างของภาพ
4:3 แพน-สแกน - สำาหรับทีวีอนาล็อกหน้าจอมาตรฐานรุ่นเก่า
แสดงภาพ 4:3แบบเต็มหน้าจอและภาพ 16:9
ในรูปแบบแพน-สแกนเพื่อให้เต็มหน้าจอ
แต่ตัดด้านซ้ายและด้านขวาของภาพออก
และขยายส่วนกลางในแนวตั้ง
หน้าจอแรก
การตั้งค่าเริ่มต้น > การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
AllShare Play
ก่อนหน้า
กด ถัดไป เพื่อตั้งระดับเสียงลําโพงที่ดีที่สุด
กด ข้าม เพื่อกําหนดค่าภายหลัง
วางไมโครโฟนปรับเทียบที่นี่

ผู้ใช้
เล่นวิดีโอ รูปภาพ หรือเพลงจากดิสก์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ถัดไป
ข้าม
2
3
4
1
Smart Hub
13 . หน้าจอการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น
เสียบไมโครโฟน ASC เข้ากับช่องเสียบ
ASC IN บนผลิตภัณฑ์
14 . กดปุ่ม E เพื่อเลือกปุ่ม เริ่มต้น
การตั้งค่าฟังก์ชั่นการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติใช้เวลาประมาณ
3 นาที เลือก ถัดไป แล้วกดปุ่ม E
การตั้งค่าเริ่มต้น > สมบูรณ์

การตั้งค่าเครือข่าย

อัพเกรดซอฟต์แวร์
-
อัตราส่วน TV

การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ

กด Smart Hub
เพื่อเพลิดเพลินกับเนื้อหาที่
หลากหลายบนอินเทอร์เน็ต
ตกลง
Smart Hub
15 . หน้าจอเสร็จสิ้นการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น
ตรวจสอบการตั้งค่าเพื่อยืนยันว่าถูกต้อง
เลือก ตกลง แล้วกดปุ่ม E
หน้าจอแรกจะปรากฏขึ้น
| หมายเหตุ |
\ หากคุณต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่าเบื้องต้นอีกครั้ง
และทำาการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกตัวเลือกรีเซ็ต
(ดูหน้า 31)
การตั้งค่า
d WPS(PBC)
5
1
Smart Hub เริ่มต้น Smart Hub จาก
Smart Hub คุณสามารถเข้าใช้งาน YouTube,
เกม และแอปพลิเคชั่นอื่นๆ
2
การเล่น AllShare เล่นวิดีโอ ภาพถ่าย
หรือเพลงจากแผ่นดิสก์ USB พีซี
หรืออุปกรณ์มือถือ
3
ฟังก์ชั่น เลือกแหล่งสัญญาณเสียง/ภาพเข้า
4
การตั้งค่า ตั้งค่าฟังก์ชั่นต่างๆ
ให้เหมาะกับความต้องการส่วนตัวของคุณ
5
แสดงปุ่มสีบนรีโมทที่
คุณสามารถกดเพื่อเข้าใช้งานหรือดำาเนินการฟังก์ชั่นต่างๆ
ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
ภาษาบนหน้าจอ
ฟังก์ชัน
 การเลือกตัวเลือกในหน้าจอแรก
16 . หากต้องการเลือกตัวเลือกในหน้าจอแรก
ย้ายเคอร์เซอร์โดยใช้ปุ่ม ◄►
จนกระทั่งเคอร์เซอร์ไฮไลต์ตัวเลือกที่คุณต้องการ
แล้วกดปุ่ม E
\ หากคุณใช้สายเคเบิล HDMI
เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับโทรทัศน์ซัมซุงที่รองรับ
Anynet+(HDMI-CEC) และ 1)
คุณได้ตั้งคุณสมบัติ Anynet+(HDMI-CEC)
เป็นเปิดทั้งในโทรทัศน์และผลิตภัณฑ์ และ 2)
คุณได้ตั้งค่าโทรทัศน์เป็นภาษาที่ผลิตภัณฑ์สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์จะเลือกภาษานั้นเป็นภาษาที่ต้องการโดยอัตโนมัติ
ไทย
25 |
04 การตั้งค่า
เชื่อมต่อไมโครโฟนปรับเทียบเข้ากับแจ็ค ASC IN
และตั้งค่าลําโพงทั้งหมดอย่างถูกต้องตามที่แสดงก่อนเริ่มต้น
หมายเหตุ: โปรดทราบว่าขั้นตอนนี้จะมีเสียงทดสอบที่ดัง
ซึ่งจําเป็นสําหรับการปรับเทียบที่เหมาะสม
1/4
การตั้งค่า
การเข้าใช้งานหน้าจอการตั้งค่า
1 . เลือก การตั้งค่า ในหน้าจอแรก แล้วกดปุ่ม E
หน้าจอการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น
อัตราส่วนภาพ TV
16:9 ดั้งเดิม
ขนาดหน้าจอ Smart Hub
เสียง
ระบบ
การสนับสนุน
เปิด
ความละเอียด
อัตโนมัติ
เฟรมภาพยนตร์ (24Fs)
อัตโนมัติ
รูปแบบสี HDMI
อัตโนมัติ
ความเข้มสี HDMI
อัตโนมัติ
โหมดโปรเกรสซีฟ
อัตโนมัติ
| หมายเหตุ |
\ ปุ่ม E
บนแผงด้านหน้าของผลิตภัณฑ์สามารถใช้สำาหรับวัตถุ
ประสงค์เดียวกับปุ่ม E บนรีโมทคอนโทรล
FUNCTION
TV
SOURCE
2 . หากต้องการเข้าใช้งานเมนู เมนูย่อย
RECEIVER
และตัวเลือกในหน้
าจอการตัSLEEP
้งค่า
BD
TV
โปรดดูภาพประกอบของรีโมทคอนโทรลด้านล่าง
2
1
3
| หมายเหตุ |
4
5
6
\ ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกทิ้งไว้ในโหมดหยุดเป็นเวลานานกว่า
5 นาทีโดยปราศจากการใช้
8 งาน
9
7
DISC MENU
TITLE MENU
ระบบป้องกันจอภาพไหม้
จะปรากฏบนโทรทั
ศน์ของคุณ
0 POPUP
ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกทิ้งไว้ในระบบป้องกันจอภาพไหม้เป็น
เวลานานกว่า 20 นาที เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลที่ใช้สําหรับเมนูการตั้งค่า
MUTE
VOL
S/W LEVEL
FULL SCREEN
TUNING
/ CH
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
A
SMART
B
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH 2D→3D 3D SOUND
HUB
vTuner
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
1
EFFECT
หน้าหลัก : กดเพื่อไปยังหน้
าจอแรก
2
กลับ : กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
26
ไทย
ออก : กดปุ่มนี้เพื่อออกจากเมนูปัจจุบัน
ขนาด 3
BD Wise
เครือข่าย
|
4
การตั้งค่า 3D
หน้าจอ
2
3
E (ป้อน) / ทิศทาง :
~ กด ▲▼◄►
เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์หรือเลือกรายการ
~ กดปุ่ม E
เพื่อเปิดทำางานรายการที่เลือกในขณะนี้หรือยืนยันการตั้งค่า
4
ข้อมูลฟังก์ชน
่ั โดยละเอียด
ฟังก์ชน
่ั การตัง้ ค่า รายการเมนู
และตัวเลือกแต่ละรายการจะอธิบายอย่างละเอียดบนหน้า
จอ หากต้องการดูคาำ อธิบาย ใช้ปม
ุ่ ▲▼◄► เพือ
่ เลือก
ฟังก์ชน
่ั รายการเมนู หรือตัวเลือก
โดยปกติแล้ว คำาอธิบายจะปรากฏทางด้านขวาของหน้า
จอ คำาอธิบายขนาดย่อของฟังก์ชน
่ั การตัง้ ค่าแต่ละ
รายการจะเริม
่ ต้นในหน้าถัดไป ข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับฟัง
ก์ชน
่ั บางอย่างยังมีอยูใ่ นภาคผนวกของคูม
่ อ
ื เล่มนี้
ฟังก์ชั่นของเมนูการตั้งค่า
การตั้งค่า 3D
ตั้งค่าฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับ 3D
 โหมดการเล่น 3D Blu-ray): เลือก ว่า จะ เล่น แผ่นดิสก์ Bluray ที่ มี เนื้อหา 3D ในโหมด 3D หรือไม่ หาก คุณ เลื่อน ไป ที่
หน้าหลัก หรือ เมนู หน้าหลัก Smart Hub ขณะ อยู่ ใน โหมด 3D
ผลิตภัณฑ์ จะ สลับ ไปที่ 2D โดยอัตโนมัติ
 ขนาดหน้าจอ: ป้อนขนาดของทีวีที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จะปรับสัญญาณออก 3D
ให้เหมาะกับขนาดหน้าจอทีวีโดยอัตโนมัติ
อัตราส่วนภาพของทีวี
ช่วยให้คุณสามารถปรับสัญญาณออกของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับขนาดของหน้าจอทีวีของคุณ
ดูหน้า 24, ขั้นตอนที่ 12 สำาหรับคำาอธิบายตัวเลือกขนาดหน้าจอ
ขนาดหน้าจอ
Smart Hub
ช่วยให้คุณสามารถเลือกขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำาหรับหน้าจอ
Smart Hub
BD Wise
BD Wise
คือคุณสมบัติการเชื่อมต่อระหว่างกันที่ซัมซุงคิดค้นขึ้นใหม่ล่าสุด
เมื่อคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ซัมซุงและโทรทัศน์ซัมซุงที่มี BD
ผ่านทาง HDMI และ BD Wise เปิดอยูท
่ ง้ั ในผลิตภัณฑ์และโทรทัศน์
ผลิตภัณฑ์จะส่งสัญญาณวิดีโอออกที่ความละเอียดวิดีโอและอัตราเฟรมของแผ่นดิสก์
Blu-ray/DVD
ความละเอียด
ตั้งค่าความละเอียดสัญญาณออกของสัญญาณวิดีโอ HDMI
เป็น อัตโนมัติ, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
หากเชื่อมต่อคอมโพสิต จะสนับสนุนความละเอียด 480i เท่านั้น
ตัวเลขหมายถึงจำานวนเส้นของสัญญาณภาพต่อเฟรม i และ p
หมายถึงอินเตอร์เลซและโปรเกรสซีฟสแกนตามลำาดับ ยิ่งมีเส้นมาก
คุณภาพยิ่งสูงมาก
เฟรมภาพยนตร์
(24Fs)
การตั้งค่าคุณสมบัติเฟรมภาพยนตร์ (24Fs)
เป็นอัตโนมัติช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถปรับสัญญาณออก HDMI
เป็น 24 เฟรมต่อวินาทีโดยอัตโนมัติเพื่อคุณภาพของภาพที่ดีขึ้น
หากเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ที่ใช้งาน 24Fs ได้
• คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติเฟรมภาพยนตร์ (24 Fs)
เฉพาะกับโทรทัศน์ที่รองรับอัตราเฟรมระดับนี้เท่านั้น
• เฟรมภาพยนตร์จะมีให้เลือกได้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในโหมดความละเอียดสัญญาณออก
HDMI 1080i หรือ 1080p
รูปแบบสี
HDMI
ช่วยให้คุณสามารถตั้งรูปแบบสีสำาหรับสัญญาณออก HDMI
เพื่อให้ตรงกับความสามารถของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (เช่น โทรทัศน์ จอภาพ)
ความเข้มสี
HDMI
ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าผลิตภัณฑ์ให้ส่งสัญญาณวิดีโอออกจากช่องเสียบ
HDMI OUT ที่มีความเข้มสี
ความเข้มของสีช่วยให้สร้างสีสันได้ถูกต้องมากขึ้นโดยมีความเข้มของสีมากขึ้น
โหมดโปรเกรสซีฟ
ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพเมื่อดู DVD
ไทย
27 |
04 การตั้งค่า
หน้าจอ
การตั้งค่า
เสียง
การตั้งค่าลําโพง
คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกลำาโพงได้
การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์จะจดจำาสนามเสียงที่เหมาะสำาหรับสภาพแวดล้อมของคุณโดยอัตโนมัติ
อีควอไลเซอร์
ช่วยให้คุณกำาหนดค่าการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ด้วยตนเอง
Smart
Volume
ช่วยให้คุณตั้งค่าผลิตภัณฑ์ให้ระดับเสียงยังคงที่เมื่อมีการเปลี่ยนฉาก
หรือเมื่อคุณเปลี่ยนช่องสัญญาณ
การเลือกลําโพง
ช่วยให้คุณเลือกลำาโพงที่คุณต้องการใช้งาน
ไม่ว่าจะเป็นลำาโพงของทีวีหรือลำาโพงของระบบโฮมเธียเตอร์ก็ตาม
ช่องคืนสัญญาณเสียง
ช่วยให้คุณควบคุมเสียงจากทีวีไปยังลำาโพงของระบบโฮมซีเนม่า
ต้องเชือ
่ มต่อ HDMI และทีวท
ี ส
่ี ามารถใช้งานร่วมกับช่องคืนสัญญาณ
เสียง (ARC)
• เมื่อตั้งค่าช่องคืนสัญญาณเสียงเป็นเปิด
ใช้สายเคเบิล HDMI เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับทีวี
ซึ่งในขณะนั้นสัญญาณเข้าออปติคัลจะไม่ทำางาน
• เมื่อตั้งค่าช่องคืนสัญญาณเสียงเป็นอัตโนมัติ ใช้สายเคเบิล
HDMI เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับทีวี ซึ่งในขณะนั้น ARC
และสัญญาณเข้าออปติคัลจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
เอาต์พุตดิจิตอล
ช่วยให้คุณตั้งค่าเอาต์พุตดิจิตอลให้ตรงกับความสามารถของเครื่องรับสัญญาณ
AV ที่คุณเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดูตารางการเลือกเอาต์พุตดิจิตอล (ดูหน้า 63)
ช่วยให้คุณใช้การควบคุมช่วงไดนามิคกับ Dolby Digital, Dolby
Digital Plus และ Dolby True HD audio
การควบคุมช่วงไดนามิค
การซิงค์เสียง
|
28
ไทย
 อัตโนมัติ : ควบคุมช่วงไดนามิคของเสียง Dolby TrueHD
โดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับข้อมูลในแทร็กเสียง Dolby TrueHD
อีกทั้งเปิดการควบคุมช่วงไดนามิคของ Dolby Digital และ Dolby
Digital Plus ด้วย
 ปิด : ไม่มีการบีบอัดขนาดช่วงไดนามิค
ให้คุณได้ยินเสียงตามต้นฉบับ
 เปิด : เปิดการควบคุมช่วงไดนามิคสำาหรับรูปแบบ
Dolby ทั้งสามรูปแบบ เสียงที่เบากว่าจะดังขึ้น
และระดับเสียงของเสียงที่ดังจะลดลง
เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับทีวีดิจิตอล
คุณจะสามารถปรับการหน่วงเสียงเพื่อให้เสียงตรงกับภาพ
คุณสามารถตั้งการหน่วงระหว่าง 0 - 300 มิลลิวินาที
เครือข่าย
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเครือข่ายและฟังก์ชั่นเครือข่าย ดู
"เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต" ที่เริ่มต้นที่หน้า 32
สถานะเครือข่าย
ช่วยให้คุณตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตแล้วหรือไม่
Wi-Fi Direct
ช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi Direct กับผลิตภัณฑ์โดยใช้
เครือข่ายแบบ Peer-to-Peer โดยไม่ต้องมีเราเตอร์ไร้สาย
คุณสามารถใช้อุปกรณ์นี้ควบคุมผลิตภัณฑ์ได้
Soft AP
ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi
ประเภทอื่นเข้ากับผลิตภัณฑ์
แบบไร้สาย คุณต้องสร้างรหัสความปลอดภัยที่
คุณต้องป้อนในอุปกรณ์ Wi-Fi อื่นๆ เมื่อคุณ
เชื่อมต่ออปุกรณ์เหล่านั้นกับเครือข่าย
การตั้งค่า
AllShare
ช่วยให้คุณอนุญาตอุปกรณ์ภายนอก เช่น สมาร์ทโฟน
เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์และแบ่งปันเนื้อหากับหรือควบคุมผลิตภัณฑ์
ชื่ออุปกรณ์
การตั้งค่า BDLive
ช่วยให้คุณกำาหนดชื่อที่สามารถระบุได้ให้แก่อปุกรณ์
คุณใช้ชื่อนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi
ภายนอก (สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต ฯลฯ) กับผลิตภัณฑ์
ช่วยให้คุณอนุญาต จำากัด หรือห้ามการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำาหรับ
บริการ BD-Live
ไทย
29 |
04 การตั้งค่า
การตั้งค่าเครือข่าย
การตั้งค่า
ระบบ
การตั้งค่าเริ่มต้น
ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นอีกครั้ง ดูหน้า 23
สำาหรับรายละเอียด
คุณสามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์หรือเมาส์ USB ไร้สายกับ
พอร์ต USB ที่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์
 การตั้งค่าแป้นพิมพ์: ช่วยให้คุณสามารถกำาหนดค่าแป้นพิมพ์
USB ไร้สายที่เชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์
|
หมายเหตุ |
\ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เฉพาะเมื่อหน้าจอหรือหน้าต่างแป้นพิมพ์
QWERTY ปรากฏขึ้นในเว็บเบราเซอร์เท่านั้น
 การตั้งค่าเมาส์: ช่วยให้คุณสามารถกำาหนดค่าเมาส์ USB
ไร้สายที่เชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์
คุณสามารถใช้เมาส์ในเมนูของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดียวกับที่คุณใช้เมาส์ในพีซีของคุณ
 การใช้เมาส์กับเมนูของผลิตภัณฑ์:
ตัวจัดการอุปกรณ์
1 . เชื่อมต่อเมาส์ USB เข้ากับ ผลิตภัณฑ์
2 . คลิกปุ่มหลักที่คุณเลือกในการตั้งค่าเมาส์
เมนูอย่างง่ายจะปรากฏขึ้น
3 . คลิกตัวเลือกเมนูที่คุณต้องการ
|
หมายเหตุ |
\ สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับแป้นพิมพ์และเมาส์ USB HID
ทีใ่ ช้งานร่วมกันได้ เยีย
่ มชมเว็บไซต์ของเรา: www.samsung.com
\ ปุ่มของแป้นพิมพ์ HID บางปุ่มอาจไม่ทำางาน
\ ไม่รองรับแป้นพิมพ์ USB แบบมีสาย
\ อาจไม่รองรับแอปพลิเคชั่นบางอย่าง
\ หากแป้นพิมพ์ HID ไร้สายไม่ทำางานเนื่องจากมีสัญญาณรบกวน
ให้ย้ายแป้นพิมพ์เข้าใกล้ผลิตภัณฑ์ยิ่งขึ้น
Anynet+
(HDMI-CEC)
ภาษา
|
30
ไทย
Anynet+ เป็นฟังก์ชั่นอำานวยความสะดวก
ซึ่งให้การทำางานที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ซัมซุงอื่นที่มีคุณสมบัติ
Anynet+ และช่วยให้คุณสามารถควบคุมการทำางานของผลิตภ
ัณฑ์ดังกล่าวด้วยรีโมทของโทรทัศน์ซัมซุงตัวเดียวในการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
คุณต้องเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับโทรทัศน์ซัมซุงที่มี
Anynet+ โดยใช้สาย HDMI
คุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการสำาหรับเมนูหน้าหลัก เมนูดิสก์
คำาบรรยายใต้ภาพ ฯลฯ
• ภาษาที่คุณเลือกให้กับเมนูดิสก์ เสียงของดิสก์
หรือคำาบรรยายใต้ภาพจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนในแผ่นดิสก์นั้นเท่านั้น
ความปลอดภัย
 จัดเรตสําหรับ BD: ป้องกันการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray
ที่มีเรตเท่ากันหรือสูงกว่าเรตอายุที่ระบุ เว้นแต่คุณจะป้อน PIN
 จัดเรตสําหรับ DVD: ป้องกันการเล่น DVD
ที่มีเรตสูงกว่าค่าเรตตัวเลขที่ระบุ เว้นแต่คุณจะป้อน PIN
 เปลี่ยน PIN: เปลี่ยน PIN 4
หลักที่ใช้เพื่อเข้าถึงฟังก์ชั่นความปลอดภัย
 ถ้าคุณลืม PIN
1 . ถอดดิสก์หรืออุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB ออก
2 . กดปุ่ม 5 ที่แผงด้านหน้าค้างไว้ 5 วินาทีหรือนานกว่านั้น
การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกเรียกคืนเป็นค่าตั้งต้นจากผู้ผลิต
| หมายเหตุ |
\ เมื่อการตั้งค่าถูกเรียกคืนเป็นค่าตั้งต้นจากผู้ผลิต ข้อมูล BD
ของผู้ใช้ที่เก็บไว้ทั้งหมดจะถูกลบออก
คุณสามารถระบุความสว่างของหน้าจอและเขตเวลา
ทั่วไป
การสนับสนุน
 การแสดงผลด้านหน้า:
ช่วยให้คุณเปลี่ยนความสว่างของแผงด้านหน้า
 เขตเวลา: คุณสามารถระบุเขตเวลาที่ใช้งานกับพื้นที่ของคุณ
 ความโปร่งใสของเมนู: ปรับความโปร่งใสของกล่องเมนู
DivX® Video
On Demand
ดูรหัสลงทะเบียน DivX® VOD เพื่อสั่งซื้อและเล่นเนื้อหา DivX®
VOD
อัพเดทซอฟต์แวร์
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชั่นอัพเดทซอฟต์แวร์ ดู
"การอัพเกรดซอฟต์แวร์" ในหน้า 37
ติดต่อ
Samsung
ให้ข้อมูลติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
การจัดการระยะไกล
เมื่อเรียกใช้งาน ช่วยให้พนักงานที่ศูนย์ติดต่อของซัมซุงสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญห
ที่เกิดกับผลิตภัณฑ์จากระยะไกลได้ บริการนี้ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน
บริการการจัดการระยะไกลอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ
รีเซ็ต
การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกเรียกคืนเป็นค่าเริ่มต้น
ยกเว้นสำาหรับการตั้งค่าเครือข่าย
และ Smart Hub รหัสผ่านความปลอดภัยเริ่มต้นคือ 0000
ไทย
31 |
04 การตั้งค่า
PIN เริ่มต้นคือ 0000 ป้อน PIN
เริ่มต้นเพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชั่นความปลอดภัย
หากคุณไม่ได้สร้างรหัสผ่านของตนเอง
การตั้งค่า
การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
โดยการตั้งค่าฟังก์ชั่นการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ (ASC)
เพียงครั้งเดียวเมื่อคุณย้ายหรือติดตั้งเครื่อง
คุณจะสามารถทำาให้ผลิตภัณฑ์จดจำาระยะห่างระหว่างลำาโพง
ระดับระหว่างช่อง และลักษณะความถี่ เพื่อสร้างสนามเสียง 7.1
ช่องสัญญาณที่เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับสภาพแวดล้อมของคุณ
ASC IN
5V 500mA
เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
เมื่อคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับเครือข่าย
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชั่นบนเครือข่ายและฟังก์ชั่น
เช่น Smart Hub และ BD-LIVE แล้วอัพเกรด
ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ผ่านทางการเชื่อมต่อเครือข่าย
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้งานและการใช้
บริการอินเทอร์เน็ต ดูบทบริการเครือข่ายของคู่มือนี้ในหน้า
54-56 คำาแนะนำาสำาหรับการกำาหนดค่าการเชือ
่ มต่อเครือข่ายม
ีอยู่ด้านล่างนี้
การกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย
ไมโครโฟน ASC
โหมดการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
คุณจะได้ยินเสียงโหมดการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติหรือ
การตั้งค่าลำาโพงของผู้ใช้
• ปิด : คุณจะได้ยินเสียงในการตั้งค่าลำาโพง
• เปิด : คุณจะได้ยินเสียงในโหมดการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
การวัด
คุณจะได้ยินเสียงโหมดการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติหรือ
้การตั้งค่าลำาโพงของผู้ใช้
1 . เสียบไมโครโฟน ASC เข้ากับช่องเสียบ ASC IN
2 . วางไมโครโฟน ASC ในตําแหน่งรับฟัง
• การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติจะตั้งค่าอัตโนมัติโดยเรียง
ตามลำาดับดังต่อไปนี้: หน้าซ้าย  หน้าขวา
 กลาง  เซอราวด์ซ้าย  เซอราวด์ขวา
 หน้าบนซ้าย  หน้าบนขวา  ซับวูฟเฟอร์์
• กดปุ่ม กลับ (')
เพื่อยกเลิกการตั้งค่าการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
|
32
ไทย
โปรดติดต่อ ISP ของคุณเพื่อค้นหาว่าที่อยู่ IP
ของคุณเป็นแบบสแตติกหรือไดนามิคก่อนคุณเริ่มต้น
หากเป็นแบบไดนามิค และคุณมีเครือข่ายเคเบิลหรือไร้สาย
ขอแนะนำาให้ใช้ขั้นตอนการกำาหนดค่าอัตโนมัติตามที่อธิบายด้านล่าง
หากคุณกำาลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายเคเบิล
เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับเราเตอร์ของคุณโดยใช้สาย
LAN ก่อนคุณเริ่มขั้นตอนการกำาหนดค่า
หากคุณกำาลังเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย
ถอดการเชื่อมต่อเครือข่ายเคเบิลอื่นใดออกก่อนคุณเริ่มต้น
หากต้องการเริ่มกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
ทำาตามขั้นตอนเหล่านี้:
1 . ในหน้าจอแรก เลือก การตั้งค่า แล้วกดปุ่ม E
2 . เลือก เครือข่าย แล้วกดปุ่ม E
3 . เลือก การตั้งค่าเครือข่าย แล้วกดปุ่ม E
4 . ไปที่คำาแนะนำาสำาหรับการเริ่มต้นเครือข่ายเคเบิลด้านล่างนี้
หรือคำาแนะนำาสำาหรับการเริ่มต้นเครือข่ายไร้สายในหน้า 33
เครือข่ายเคเบิล
❏
เคเบิล - อัตโนมัติ
หลังจากทำาตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ข้างต้นแล้ว:
5 . เลือก เริ่ม ในหน้าจอการตั้งค่าเครือข่าย แล้วกดปุ่ม
E ผลิตภัณฑ์จะตรวจพบการเชื่อมต่อเคเบิล
ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
แล้วเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น
❏
เคเบิล - กําหนดเอง
< การรับค่าเครือข่าย >
หากคุณมีที่อยู่ IP แบบสแตติกหรือการตั้งค่าอัตโนมัติไม่ทำางาน
คุณจะต้องตั้งค่าเครือข่ายด้วยตนเอง
1 . เลือก เริ่ม ในหน้าจอการตั้งค่าเครือข่าย
แล้วกดปุ่ม E หน้าจอสถานะเครือข่ายจะปรากฏขึ้น
ผลิตภัณฑ์จะพยายามตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
และไม่สำาเร็จ
• Windows XP
1 . คลิกขวาที่ไอคอนเครือข่าย
ทางด้านขวาล่างของเดสก์ทอป Windows
2 . ในเมนูป็อปอัป คลิก สถานะ
3 . บนกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ คลิกแท็บ สนับสนุน
4 . บนแท็บ สนับสนุน คลิกที่ปุ่ม รายละเอียด
การตั้งค่าเครือข่าย
5 . การตั้งค่าเครือข่ายจะปรากฏขึ้น
การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายล้มเหลว
MAC
Address
ไอพีแอดเดรส
Subnet
Mask
Gateway
DNS Server
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
ก่อนหน้า
ตั้งค่า IP
ลองอีกครั้ง
ตกลง
ไม่สามารถเชื่อมต่อเราเตอร์ไร้สาย โปรดลองปฏิบัติดังนี้:
- ตรวจสอบว่าเราเตอร์เปิดอยู่หรือไม่ ถ้าเปิดอยู่ให้ลองปิดและเปิดใหม่อีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าคุณต้องป้อนรหัสความปลอดภัยเพื่อใช้เราเตอร์หรือไม่
2 . เลือก การตั้งค่า IP ที่ด้านขวาของหน้าจอ
แล้วกดปุ่ม E หน้าจอการตั้งค่า IP จะปรากฏขึ้น
3 . เลือกฟิลด์ โหมด IP แล้วตั้งค่าเป็นกําหนดเอง
4 . ใช้ปุ่มกดตัวเลขบนรีโมทเพื่อป้อนค่าเครือข่าย
ใช้ปุ่ม ▲▼◄►
บนรีโมทเพื่อย้ายจากฟิลด์หนึ่งไปยังอีกฟิลด์หนึ่ง
| หมายเหตุ |
\ คุณสามารถรับค่าเหล่านี้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
และยังสามารถดูค่าเหล่านี้ได้ในคอมพิวเตอร์
Windows ส่วนใหญ่ สำาหรับคำาแนะนำา ดู
"การรับค่าเครือข่าย" ในหน้านี้
5 . เมื่อเสร็จ ไฮไลต์ที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม E
ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
แล้วเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น
• Windows 7
1 . คลิกไอคอนเครือข่าย
ทางด้านขวาล่างของเดสก์ทอป Windows
2 . ในเมนูป็อปอัป คลิก เครือข่ายและศูนย์การแชร์
3 . บนกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ คลิก
การเชื่อมต่อพื้นที่ภายใน หรือ
การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย
ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
4 . บนแท็บ สนับสนุน คลิกที่ปุ่ม รายละเอียด
การตั้งค่าเครือข่ายจะปรากฏขึ้น
| หมายเหตุ |
\ ข้อมูลอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นกับรุ่น Windows ของคุณ
เครือข่ายไร้สาย
คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายสามรูปแบบ:
- ไร้สายอัตโนมัติ
- ไร้สายกำาหนดเอง
- WPS(PBC)
เมื่อคุณกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายอื่นใดที่เชื่อมต่อผ่านผลิตภัณฑ์อยู่ในขณะนี้
หรือการเชื่อมต่อทางเคเบิลในปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ (หากมี)
จะถูกตัดการเชื่อมต่อ
ไทย
33 |
04 การตั้งค่า
หลังจากทำาตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ข้างต้นแล้ว:
คุณสามารถดูการตั้งค่าเครือข่ายของคุณได้ในคอมพิวเตอร์
Windows ส่วนใหญ่ หากต้องการดูค่าของการตั้งค่าเครือข่าย
ทำาตามขั้นตอนเหล่านี้:
การตั้งค่า
❏
ไร้สาย (ทั่วไป) - อัตโนมัติ
หลังจากทำาตามขั้นตอน 1 ถึง 3 ใน
"การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย" ในหน้า 32 แล้ว
1 . เลือก เริ่ม ในหน้าจอการตั้งค่าเครือข่าย แล้วกดปุ่ม E
ผลิตภัณฑ์จะค้นหาแล้วแสดงรายการเครือข่ายที่มีอยู่
การตั้งค่าเครือข่าย
เลือกเราท์เตอร์ไร้สายของคุณจากรายการ
iptime23
ELT
JSY
KT_WLAN_C361
Mirhenge_edu
SO070VOIP
1/10
รีเฟรช
WPS(PBC)
ยกเลิก
ถัดไป
ยกเลิก
2 . เลือกเครือข่ายที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม E
3 . เลือก ถัดไป แล้วกดปุ่ม E อีกครั้ง
4 . บนหน้าจอความปลอดภัย
ป้อนรหัสความปลอดภัยหรือวลีที่เป็นรหัสผ่านสำาหรับเครือข่ายของคุณ
ป้อนตัวเลขโดยตรงโดยใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลของคุณ
ป้อนตัวอักษร โดยการเลือกตัวอักษรด้วยปุ่มลูกศร
แล้วกดปุ่ม E
5 . เมื่อเสร็จ เลือก ถัดไป ทางด้านขวาของหน้าจอ
ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
แล้วเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น
| หมายเหตุ |
\ คุณควรสามารถค้นหารหัสความปลอดภัยหรือวลีที่เป็น
รหัสผ่านบนหน้าจอตั้งค่าหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งที่คุณใช้
เพื่อตั้งค่าเราเตอร์หรือโมเดมของคุณ
❏
ไร้สาย (ทั่วไป) - กําหนดเอง
หากคุณมีที่อยู่ IP แบบสแตติกหรือการตั้งค่าอัตโนมัติไม่ทำางาน
คุณจะต้องตั้งค่าเครือข่ายด้วยตนเอง
หลังจากทำาตามขั้นตอน 1 ถึง 3 ใน
"การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย" ในหน้า 32 แล้ว
|
34
ไทย
1 . เลือก เริ่ม ในหน้าจอการตั้งค่าเครือข่าย แล้วกดปุ่ม
E ผลิตภัณฑ์จะค้นหาแล้วแสดงรายการเครือข่ายที่มีอยู่
2 . เลือกเครือข่ายที่ต้องการหรือ เพิ่มเครือข่าย
แล้วกดปุ่ม E
3 . เลือก ถัดไป แล้วกดปุ่ม E อีกครั้ง
4 . หากคุณเลือก เพิ่มเครือข่าย
ป้อนชื่อเราเตอร์ไร้สายของคุณเพื่อเชื่อมต่อ
ป้อนตัวเลขโดยตรงโดยใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลของคุณ
ป้อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด้วยปุ่ม
▲▼◄►แล้วกดปุ่ม Eเลือก ถัดไป แล้วกดปุ่ม
E อีกครั้ง คุณสามารถเลือกประเภทความปลอดภัย
แล้วเลือกถัดไป แล้วกดปุ่มE อีกครั้ง
5 . บนหน้าจอความปลอดภัย
ป้อนรหัสความปลอดภัยหรือวลีที่เป็นรหัสผ่านสำาหรับเครือข่ายของคุณ
ป้อนตัวเลขโดยตรงโดยใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลของคุณ
ป้อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด้วยปุ่ม
▲▼◄►แล้วกดปุ่ม E
6 . เมื่อเสร็จ เลือก ถัดไป ทางด้านขวาของหน้าจอ
แล้วกดปุ่ม E
7 . หน้าจอสถานะเครือข่ายจะปรากฏขึ้น
ผลิตภัณฑ์จะพยายามตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
และไม่สำาเร็จ
8 . เลือก การตั้งค่า IP ที่ด้านขวาของหน้าจอ
แล้วกดปุ่ม E หน้าจอการตั้งค่า IP จะปรากฏขึ้น
9 . เลือกฟิลด์ โหมด IP แล้วตั้งค่าเป็นกําหนดเอง
10 . ใช้ปุ่มกดตัวเลขบนรีโมทเพื่อป้อนค่าเครือข่าย
ใช้ปุ่ม ▲▼◄►
บนรีโมทเพื่อย้ายจากฟิลด์หนึ่งไปยังอีกฟิลด์หนึ่ง
| หมายเหตุ |
\ คุณสามารถรับค่าเหล่านี้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
และยังสามารถดูค่าเหล่านี้ได้ในคอมพิวเตอร์
Windows ส่วนใหญ่ สำาหรับคำาแนะนำา ดู
"การรับค่าเครือข่าย" ในหน้า 33
11 . เมื่อเสร็จ ไฮไลต์ที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม E
หน้าจอสถานะเครือข่ายจะปรากฏขึ้น
เครื่องจะตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
แล้วเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น เมื่อเสร็จ ไฮไลต์ที่
ตกลง แล้วกดปุ่ม E
❏
5 . คุณมีวิธีดำาเนินการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เสร็จสิ้นสามวิธี:
WPS(PBC)
1 . เปิดหน้าจอแรก
แต่ละวิธีมีรายละเอียดด้านล่าง
2 . กดปุ่ม สีน้ําเงิน (D) บนรีโมทคอนโทรล
3 . กดปุ่ม WPS(PBC) บนเราเตอร์ภายในสองนาที
ผลิตภัณฑ์ของคุณจะรับการตั้งค่าเครือข่ายที่จำาเป็นทั้ง
หมดโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ
หน้าจอสถานะเครือข่ายจะปรากฏขึ้น
ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลังจากตรวจสอบยืน
ยันการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว
Wi-Fi Direct
ฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์
Wi-Fi Direct เข้ากับผลิตภัณฑ์โดยใช้เครือข่ายแบบ
peer-to-peer และไม่ต้องมีเราเตอร์ไร้สาย
1 . เปิดอุปกรณ์ Wi-Fi direct และเรียกใช้งานฟังก์ชั่น
Wi-Fi Direct ของอุปกรณ์นั้น
2 . ในหน้าจอแรก เลือก การตั้งค่า แล้วกดปุ่ม E
3 . เลือก เครือข่าย แล้วกดปุ่ม E
4 . เลือก Wi-Fi Direct แล้วกดปุ่ม E
อุปกรณ์ Wi-Fi Direct ที่คุณเชื่อมต่อได้จะปรากฏขึ้น
AndroidXXXXXXX
Disconnected
Network
รีเฟรช
System
ปิด
Support
m ย้าย
ผ่านอุปกรณ์ Wi-Fi
1 . ในอุปกรณ์ Wi-Fi
ทำาตามขั้นตอนในอุปกรณ์สำาหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
Wi-Fi Direct อื่น ดูคำาแนะนำาในคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์
2 . เมื่อคุณดำาเนินตามขั้นตอนเสร็จสิ้น
ควรมีป็อปอัปปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ระบุว่าอุปกรณ์ที่สนับสนุน
Wi-Fi Direct ต้องการเชื่อมต่อ เลือก ตกลง
แล้วกดปุ่ม E เพื่อยอมรับ
3 . ป็อปอัปกำาลังเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
ตามด้วยป็อปอัพเชื่อมต่อแล้ว เมื่อป็อปอัปปิด
คุณควรมองเห็นอุปกรณ์ที่แสดงบนหน้าจอ
Wi-Fi Direct ว่าเชื่อมต่อแล้ว
ผ่านผลิตภัณฑ์โดยใช้ PBC
1 . เลือกอุปกรณ์ Wi-Fi Direct
ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์นี้
แล้วกดปุ่ม E ป็อปอัป PBC/PIN จะปรากฏขึ้น
2 . เลือก PBC แล้วกดปุ่ม E ป็อปอัป PBC
จะปรากฏขึ้น
3 . กดปุ่ม PBC บนอุปกรณ์ Wi-Fi Direct ภายใน 2 นาที
Wi-Fi Direct
ชื่อ
อุปกรณ์ : [HTS]E6750W
Display
เลือกอุปกรณ์ Wi-Fi Direct เพื่อเชื่อมต่อ
Audio
• ผ่านอุปกรณ์ Wi-Fi
• ผ่านผลิตภัณฑ์โดยใช้ PBC
• ผ่าน ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ PIN
04 การตั้งค่า
วิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายคือ
ใช้ฟังก์ชั่น WPS(PBC) หากเราเตอร์ไร้สายของคุณมีปุ่ม
WPS(PBC) ทำาตามขั้นตอนเหล่านี้:
" เข้า ' กลับ
4 . ป็อปอัปกำาลังเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
ตามด้วยป็อปอัพเชื่อมต่อแล้ว เมื่อป็อปอัปปิด
คุณควรมองเห็นอุปกรณ์ที่แสดงบนหน้าจอ
Wi-Fi Direct ว่าเชื่อมต่อแล้ว
ผ่านผลิตภัณฑ์โดยใช้ PIN
1 . เลือกอุปกรณ์ Wi-Fi Direct
ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์นี้
แล้วกดปุ่ม E ป็อปอัป PBC/PIN จะปรากฏขึ้น
2 . เลือก PIN แล้วกดปุ่ม E ป็อปอัป PIN
จะปรากฏขึ้น
3 . จดรหัส PIN ในป็อปอัป
แล้วป้อนลงในฟิลด์ที่เหมาะสมในอุปกรณ์
Wi-Fi Direct ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
ไทย
35 |
การตั้งค่า
4 . ป็อปอัปกำาลังเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
ตามด้วยป็อปอัพเชื่อมต่อแล้ว เมื่อป็อปอัปปิด
คุณควรมองเห็นอุปกรณ์ที่แสดงบนหน้าจอ
Wi-Fi Direct ว่าเชื่อมต่อแล้ว
| หมายเหตุ |
\ การเชื่อมต่อเครือข่ายเคเบิลหรือเครือข่ายไร้สายจะถูกตัด
การเชื่อมต่อเมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct
Soft AP
Soft AP ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi
อื่นเข้ากับเครือข่ายของคุณผ่านทางผลิตภัณฑ์
และยอมให้อุปกรณ์นั้นเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
คุณต้องสร้างรหัสความปลอดภัยที่คุณต้องป้อนลงในอุปกรณ์
Wi-Fi อื่นเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นเข้ากับเครือข่าย
1 . ในหน้าจอแรก เลือก การตั้งค่า แล้วกดปุ่ม E
2 . เลือก เครือข่าย แล้วกดปุ่ม E
3 . เลือก Soft AP แล้วกดปุ่ม E
4 . เลือก เปิด หรือ ปิด แล้วกดปุ่ม E
< การตั้งรหัสความปลอดภัย Soft AP >
1 . ในหน้าจอ Soft AP เลือก รหัสความปลอดภัย
แล้วกดปุ่ม E หน้าจอรหัสความปลอดภัยจะปรากฏขึ้น
2 . ในหน้าจอรหัสความปลอดภัย ให้ป้อนรหัสความปลอดภัย
ป้อนตัวเลขโดยตรงโดยใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลของคุณ
ป้อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด้วยปุ่ม
▲▼◄►แล้วกดปุ่ม E
3 . เมื่อเสร็จ ใช้ปุ่ม ▲▼◄►เพื่อไปยัง เสร็จ
ที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi
โดยใช้ขั้นตอนการเชื่อมต่อในอุปกรณ์
คุณต้องป้อนรหัสความปลอดภัยที่คุณสร้างขึ้นในที่นี้ลง
ในฟิลด์ที่เหมาะสมด้วย
|
36
ไทย
การตั้งค่า AllShare
หน้าจอการตั้งค่า AllShare
จะแสดงเครือข่ายของคุณที่เชื่อมต่ออุปกรณ์
AllShare และที่อยู่ IP ด้วยหน้าจอนี้
คุณสามารถอนุญาตให้อุปกรณ์หนึ่งเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์
ปฏิเสธการเข้าใช้งาน หรือลบอุปกรณ์ออกจากรายการ
AllShare
1 . ในหน้าจอแรก เลือก การตั้งค่า แล้วกดปุ่ม E
2 . เลือก เครือข่าย แล้วกดปุ่ม E
3 . เลือก การตั้งค่า AllShare แล้วกดปุ่ม E
4 . เลือกอุปกรณ์ แล้วกดปุ่ม E ป็อปอัปการตั้งค่า
AllShare จะปรากฏขึ้น
5 . เลือก อนุญาต, ปฏิเสธ หรือ ลบ จากรายการ
แล้วกดปุ่ม E
หน้าจอการตั้งค่า AllShare
จะแสดงอุปกรณ์ต่อเมื่อคุณได้เริ่มการเชื่อมต่อทางเครือข่ายเข้ากับอุปกรณ์
AllShare สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย
AllShare ดูหน้า 39-40
การอัพเกรดซอฟต์แวร์
• อย่าปิดหรือเปิดผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองในระหว่างกระบวนการอัพเดท
1 . ในหน้าจอแรก เลือก การตั้งค่า แล้วกดปุ่ม E
2 . เลือก การสนับสนุน แล้วกดปุ่ม E
3 . เลือก อัพเดทซอฟต์แวร์ แล้วกดปุ่ม E
4 . เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
• ออนไลน์
• โดย USB
• โดยดิสก์
• โดยดาวน์โหลด
• ดาวน์โหลดในโหมดสแตนด์บาย
5 . กดปุ่ม E
คำาสั่งสำาหรับแต่ละวิธีจะเริ่มด้านล่าง
| หมายเหตุ |
\ การอัพเกรดจะเสร็จสิ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ปิดเครื่องและเปิด
อีกครั้งด้วยตัวเอง
\ Samsung Electronics
ไม่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อการทำางานผิดปกติของ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
หรือการไม่เอาใจใส่ของลูกค้าในระหว่างการอัพเกรด
ซอฟต์แวร์
\ ถ้าคุณต้องการยกเลิกการอัพเกรดขณะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัพเกรด
ให้กดปุ่ม E
ออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้
ฟังก์ชั่นทางออนไลน์
1 . เลือก ออนไลน์ แล้วกดปุ่ม E
ข้อความกำาลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จะปรากฏขึ้น
2 . หากมีดาวน์โหลดให้ใช้
ป็อปอัปดาวน์โหลดจะปรากฏพร้อมแถบแสดงความก้าวหน้า
และการดาวน์โหลดจะเริ่มต้น
3 . เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น
หน้าต่างสืบค้นการอัพเกรดจะปรากฏพร้อมสามตัวเลือก:
อัพเดทเดี๋ยวนี้ อัพเดทในภายหลัง หรือ ไม่อัพเดท
5 . ถ้าคุณไม่เลือกตัวเลือกใดในหนึ่งนาที
หรือเลือก อัพเดทในภายหลัง
ผลิตภัณฑ์จะจัดเก็บซอฟต์แวร์อัพเกรดใหม่ไว้
คุณสามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์ในภายหลังโดยใช้ฟังก์ชั่น
โดยดาวน์โหลด
6 . หากคุณเลือก ไม่อัพเดท
ผลิตภัณฑ์จะยกเลิกการอัพเกรด
โดย USB
1 . ไปที่ www.samsung.com/th
2 . คลิก การสนับสนุน ที่มุมบนขวาของหน้า
3 . ป้อนหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ลงในฟิลด์ค้นหา
แล้วคลิก ค้นหาผลิตภัณฑ์
4 . คลิก รับการดาวน์โหลด
ที่กลางหน้าภายใต้หัวข้อดาวน์โหลด
5 . คลิก เฟิร์มแวร์ ที่กลางหน้า
6 . คลิกไอคอน ซิป
ในคอลัมน์ไฟล์ทางด้านขวาของหน้า
7 . คลิก ตกลง
ในป็อปอัปที่ปรากฏขึ้นเพื่อดาวน์โหลดและบันทึกไฟล
เฟิร์มแวร์ลงในพีซีของคุณ
8 . คลายไฟล์ซิปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณควรมีหนึ่งโฟลเดอร์ที่มีชื่อเดียวกับไฟล์ซิป
9 . คัดลอกโฟลเดอร์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB
10 . ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีแผ่นดิสก์ในผลิตภัณฑ์
แล้วเสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับช่องเสียบ
USB ของผลิตภัณฑ์
11 . ในเมนูของผลิตภัณฑ์ ไปที่
การตั้งค่า > การสนับสนุน >
อัพเดทซอฟต์แวร์
12 . เลือก โดย USB
| หมายเหตุ |
\ ไม่ควรมีแผ่นดิสก์อยู่ในผลิตภัณฑ์เมื่อคุณอัพเกรด
ซอฟต์แวร์โดยใช้ช่องเสียบยูเอสบีโฮสต์
\ เมื่อเสร็จสิ้นการอัพเกรดซอฟต์แวร์
ตรวจสอบรายละเอียดของซอฟต์แวร์ในเมนูอัพเดทซอฟต์แวร์
\ อย่าปิดผลิตภัณฑ์ในระหว่างการอัพเกรดซอฟต์แวร์
เพราะอาจทำาให้ผลิตภัณฑ์ทำางานผิดปกติได้
\ การอัพเกรดซอฟต์แวร์โดยใช้ช่องเสียบยูเอสบีโฮสต์จะ
ต้องใช้กับแฟลชสติ๊กหน่วยความจำา USB เท่านั้น
ไทย
37 |
04 การตั้งค่า
เมนูอัพเดทซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณสามารถอัพเกรด
ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์สำาหรับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพหรือบริการเสริม
4 . หากคุณเลือก อัพเดทเดี๋ยวนี้
ผลิตภัณฑ์จะอัพเกรดซอฟต์แวร์
ปิดเครื่อง แล้วเปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
การตั้งค่า
โดยดิสก์
1 . ไปที่ www.samsung.com/th
2 . คลิก การสนับสนุน ที่มุมบนขวาของหน้า
3 . ป้อนหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ลงในฟิลด์ค้นหา
แล้วคลิก ค้นหาผลิตภัณฑ์
4 . คลิก รับการดาวน์โหลด
ที่กลางหน้าภายใต้หัวข้อดาวน์โหลด
5 . คลิก เฟิร์มแวร์ ที่กลางหน้า
6 . คลิกไอคอน ซิป
ในคอลัมน์ไฟล์ทางด้านขวาของหน้า
7 . คลิก ตกลง
ในป็อปอัปที่ปรากฏขึ้นเพื่อดาวน์โหลดและบันทึกไฟล
์เฟิร์มแวร์ลงในพีซีของคุณ
8 . คลายไฟล์ซิปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณควรมีไฟล์ .RUF ไฟล์เดียว
9 . เขียนไฟล์ RUF ลงในดิสก์
ขอแนะนำาให้ใช้แผ่น CD-R หรือ DVD-R
10 . ปิดการเขียนดิสก์ก่อนนำาออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
11 . ใส่ดิสก์ลงในผลิตภัณฑ์
12 . ในเมนูของผลิตภัณฑ์ ไปที่ การตั้งค่า >
การสนับสนุน > อัพเดทซอฟต์แวร์
13 . เลือก โดยดิสก์
| หมายเหตุ |
4 . เมื่อการอัพเดทเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติ
แล้วเปิดขึ้นใหม่
| หมายเหตุ |
\ เมื่อเสร็จสิ้นการอัพเกรดระบบ
ตรวจสอบรายละเอียดของซอฟต์แวร์ในเมนูอัพเดทซอฟต์แวร์
\ อย่าปิดผลิตภัณฑ์ในระหว่างการอัพเกรดซอฟต์แวร์
เพราะอาจทำาให้ผลิตภัณฑ์ทำางานผิดปกติได้
ดาวน์โหลดในโหมดสแตนด์บาย
คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นดาวน์โหลดในโหมดสแตนด์บาย
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัพเกรด
ใหม่เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
ในโหมดสแตนด์บาย ผลิตภัณฑ์จะปิด
แต่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยังทำางานอยู่
วิธีนี้ช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัพเกรดโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณไม่ใช้ผลิตภัณฑ์
1 . กดปุ่ม ▲▼เพื่อเลือก
ดาวน์โหลดในโหมดสแตนด์บาย แล้วกดปุ่ม
E
2 . เลือก เปิด หรือ ปิดหากคุณเลือก เปิด
ผลิตภัณฑ์จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัพเกรดใหม่โดย
อัตโนมัติเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บายที่ปิดเครื่อง
หากผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัพเกรดใหม่
ผลิตภัณฑ์จะถามคุณว่าต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไม่
เมื่อคุณเปิดผลิตภัณฑ์
\ เมื่อเสร็จสิ้นการอัพเกรดระบบ
ตรวจสอบรายละเอียดของซอฟต์แวร์ในเมนู
อัพเดทซอฟต์แวร์
| หมายเหตุ |
\ อย่าปิดผลิตภัณฑ์ในระหว่างการอัพเดทซอฟต์แวร์
เพราะอาจทำาให้ผลิตภัณฑ์ทำางานผิดปกติได้
\ หากฟังก์ชันนี้ไม่ปรากฏขึ้น
คุณสามารถอัพเกรดเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดและใช้ซอฟต์แวร์นั้น
โดยดาวน์โหลด
ตัวเลือกโดยดาวน์โหลดช่วยให้คุณอัพเกรดโดยใช้ไฟล์ที่
ผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้
แต่คุณตัดสินใจไม่ติดตั้งทันที
1 . ถ้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัพเกรดแล้ว
คุณจะมองเห็นหมายเลขเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ทางด้าน
ขวาของโดยดาวน์โหลด
2 . เลือก โดยดาวน์โหลด แล้วกดปุ่ม E
3 . ผลิตภัณฑ์จะแสดงข้อความถามว่าคุณต้องการอัพเกรดหรือไม่
เลือก ใช่ ผลิตภัณฑ์จะเริ่มต้นอัพเกรด
|
38
ไทย
\ เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชั่นดาวน์โหลดในโหมดสแตนด์บาย
ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
การเล่นสื่อ
❏
หน้าจอการเล่น AllShare
หากต้องการเข้าใช้งานหน้าจอการเล่น AllShare
ให้เลือกไอคอน การเล่น AllShare บนหน้าจอแรก
แล้วกดปุ่ม E
การใช้หน้าจอการเล่น AllShare
IMAGE
IMAGE
11
IMAGE 1
IMAGE 12
เล่นIMAGE
ล่
าสุด
IMAGE 2
IMAGE 2
วีดีโอ
IMAGE
IMAGE
IMAGE
23 3
IMAGE 3
IMAGE
IMAGE
55
อัพเดทล่าสุด 29.Jun.2011
IMAGE
IMAGE
IMAGE
56 6
ภาพ
ดนตรี
ดูเพิ่มเติม
IMAGE 6
IMAGE 6
SAM_0001
SAM_0002
SAM_0003
SAM_0004
SAM_0005
รายการเล่น
ไม่มีการสร้างรายการเล่น
สร้างรายการเล่นเพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
a เข้าสู่ระบบ ' กลับ
เมื่อหน้าจอการเล่น AllShare ปรากฏขึ้น
จะแสดงรายการของฉันและรายการประเภทเนื้อหา
- วิดีโอ ภาพถ่าย และเพลง - ทางด้านซ้าย ทางด้านขวา
จะแสดงเนื้อหาในรายการของฉันตามค่าเริ่มต้น:
รายการไอเท็มที่เล่นหรือดูล่าสุด รายการไอเท็มใหม่ล่าสุดที่คุณดูหรือฟัง
และรายการเล่นล่าสุดของคุณ หากคุณไม่เคยเล่นหรือดูไอเท็มใดๆ
หรือสร้างรายการเล่นมาก่อน ส่วนนี้จะว่างเปล่า
❏
1 . ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
แหล่งสัญญาณของเนื้อหาที่คุณต้องการเล่นหรือดูเชื่อม
ต่อหรือติดตั้งในผลิตภัณฑ์แล้ว
2 . ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก วิดีโอ, ภาพถ่าย หรือ เพลง
แล้วกดปุ่ม E
การเลือกแหล่งสัญญาณแรกทางด้านขวาจะถูกไฮไลต์
| หมายเหตุ |
ไฟล์ที่เล่นล่าสุดจะปรากฏที่นี่
IMAGE
IMAGE
IMAGE
34 4
IMAGE 4
IMAGE 4
มีอะไรใหม่
IMAGE 5
การเล่นวิดีโอ ภาพถ่าย หรือเพลง
3 . ใช้ปุ่ม ▲▼เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณของเนื้อหา
แล้วกดปุ่ม E
AllShare Play / รายการของฉัน /
รายการของฉัน
• ใช้ปุ่ม ◄►เพื่อเลือกไอเท็ม กดปุ่ม เครื่องมือ
เพื่อแสดงเมนูเครื่องมือ เลือก เล่น แล้วกดปุ่ม E
ในการดูหรือเล่นไอเท็มอื่น กดปุ่ม กลับ (')
แล้วทำาซ้ำาขั้นตอนที่อธิบายในประโยคแรก
การเล่นไอเท็มในรายการของฉัน
ในการเล่นไอเท็มในรายการของฉันที่แสดง
คุณต้องมีแหล่งสัญญาณไอเท็มที่เชื่อมต่อหรือใส่เข้ากับผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างเช่น หากภาพถ่ายในรายการของฉันที่เล่นล่าสุดมาจากแผ่น
DVD คุณต้องมีแผ่นนั้นในผลิตภัณฑ์เพื่อดูภาพเหล่านั้น
\ แหล่งสัญญาณที่ปรากฏสำาหรับแต่ละประเภทเนื้อหาอาจ
แตกต่างกัน
4 . ในการควบคุมการเล่นวิดีโอ ภาพถ่าย หรือเพลง ดู:
• การควบคุมการเล่นวิดีโอในหน้า 44
• การควบคุมการเล่นเพลงในหน้า 46
• การเล่นภาพถ่ายและการใช้เมนูเครื่องมือเมื่อไฟล์ถูกไฮ
ไลต์ในหน้า 49-51
| หมายเหตุ |
\ ผลิตภัณฑ์อาจแสดงหน้าจอแบบต่างๆ เพื่อเริ่มการเล่น
ขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณของเนื้อหากับ
ผลิตภัณฑ์อย่างไรและเมื่อใด รวมทั้งประเภทของเนื้อหา
สำาหรับวิธีการเล่นอื่นๆ ดู:
• การเล่นไฟล์บนอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB หรือ
iPod/iPhone ในหน้า 40
• การเล่นแผ่นดิสก์วิดีโอเชิงพาณิชย์ในหน้า 41
• การเล่นแผ่นดิสก์เพลงเชิงพาณิชย์ในหน้า 41
• การเล่นแผ่นดิสก์ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้บันทึกในหน้า 42
ในการเล่นหรือดูไอเท็มในรายการของฉัน
ดำาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดด้านล่างนี้:
• ใช้ปุ่ม ◄► เพื่อเลือกไอเท็มที่คุณต้องการเล่นหรือดู
แล้วกดปุ่ม E ในการดูหรือเล่นไอเท็มอื่น
กดปุ่ม กลับ (')
แล้วทำาซ้ำาขั้นตอนที่อธิบายในประโยคแรก
ไทย
39 |
05 การเล่นสื่อ
ผลิตภัณฑ์ Blu-ray ของคุณสามารถเล่นเนื้อหาในดิสก์และ
USB รวมถึงเนื้อหาที่อยู่ในพีซี โทรศัพท์มือถือที่ใช้ร่วมกันได้กับ
DLNA หรือ NAS ของคุณโดยใช้ฟังก์ชั่นการเล่น AllShare
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่น AllShare ดูในหน้า 42
การเล่นสื่อ
การเล่นไฟล์บนอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
USB หรือ iPod/iPhone
คุณสามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดียที่อยู่ในอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
USB ที่เชื่อมต่อ
1 . เมื่อผลิตภัณฑ์ปิดอยู่ เชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
USB หรือ iPod/iPhone
2 . เปิดผลิตภัณฑ์ เมื่อหน้าจอแรกปรากฏขึ้น เลือก
การเล่น AllShare > วิดีโอ, ภาพถ่าย หรือ
เพลง > อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ แล้วกดปุ่ม E
3 . ประเภทเนื้อหาที่คุณเลือกบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
คุณจะมองเห็นโฟลเดอร์ ไฟล์ หรือทั้งสองอย่าง
ขึ้นกับวิธีจัดเรียงเนื้อหานั้น
4 . ใช้ปุ่ม ▲▼◄► บนรีโมทของคุณเลือกเนื้อหาที่ต้องการ
หากต้องการเปิดโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์นั้น
แล้วกดปุ่ม E หากต้องการเล่นไฟล์ เลือกไฟล์นั้น
แล้วกดปุ่ม E
5 . กดปุ่ม กลับ (')
เพื่อออกจากโฟลเดอร์หรือกลับสู่หน้าจอแรก
| ข้อควรระวัง |
\ คุณสามารถเล่นวิดีโอเมื่อใช้ฐานต่อพ่วง iPod เท่านั้น
AllShare Play
เล่นวิดีโอ รูปภาพ หรือเพลงจากดิสก์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Smart Hub
ฟังก์ชัน
การตั้งค่า
ถอด USB ออกได้ d WPS(PBC)
1-1. เมื่อผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ เชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
USB หรือ iPod/iPhone
2-1. เมื่อหน้าจอด้านล่างปรากฏขึ้น ใช้ปุ่ม ▲▼
เพื่อเลือกประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการเล่นหรือดู
แล้วกดปุ่ม E
AllShare Play
เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่
เล่นวิดีโอ รูปภาพ หรือเพลงจากดิสก์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
USB DISK
วีดีโอ
ภาพ
Music
Smart Hub
" เข้า ' กลับ
ฟังก์ชัน
การตั้งค่า
ถอด USB ออกได้ d WPS(PBC)
| หมายเหตุ |
\ แม้ผลิตภัณฑ์จะแสดงโฟลเดอร์ที่มีทั้งหมด
แต่ผลิตภัณฑ์จะแสดงไฟล์ของประเภทเนื้อหาที่คุณเลือก
ในขั้นตอนที่ 2 หรือ 2-1 เท่านั้น ตัวอย่างเช่น
หากคุณเลือกเพลง คุณจะสามารถดูได้เฉพาะไฟล์เพลง
คุณสามารถเปลี่ยนการเลือกนี้โดยใช้การเล่น AllShare
40
\ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเป็นไปได้กับหน่วยความจำา
USB คุณต้องถอดอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB
อย่างปลอดภัยด้วยฟังก์ชั่น "ถอด USB ออกได้"
กดปุ่ม หน้าหลัก เพื่อไปยังเมนูหน้าหลัก เลือกปุ่ม
สีเหลือง (C) แล้วกดปุ่ม E
\ เมนู ภาพถ่าย ไม่สนับสนุน iPads หรือ iPhones
\ จะปรากฏหน้าจอการเล่นบนทีวีเท่านั้น ดูหน้าจออื่นๆ
ของ iPod บนเครื่องเล่น iPod
หรือ
|
| หมายเหตุ |
ไทย
\ หาก iPod ที่เชื่อมต่อไม่สนับสนุนการเล่นวิดีโอ ข้อความ
"iPod รุ่นนี้ไม่สนับสนุนการเล่นไฟล์วิดีโอ"
จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกเมนูวิดีโอ
iPod/iPhone
รุ่นที่คุณสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ได้
iPod touch รุน
่ 3/2/1
iPod classic / iPod ที่มีวิดีโอ
iPod ที่มีขั้วต่อฐานต่อพ่วง
iPod ที่มี Click Wheel
iPod nano รุน
่ 5/4/3/2
iPhone 4S / iPhone 4
iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone
หน้าจอฟังก์ชั่น
| หมายเหตุ |
\ คุณยังสามารถเปลี่ยนแหล่งสัญญาณด้วยการกดปุ่มฟังก์ชั่นที่มุมขวาบนของรีโมท
1 . ใส่แผ่นดิสก์เพลงเชิงพาณิชย์ที่บันทึกข้อมูลดั้งเดิมลงในถาดใส่ดิสก์
โดยให้ด้านที่มีสกรีนข้อความหงายขึ้น แล้วปิดถาด
หน้าจอเพลงการเล่น AllShareจะปรากฏขึ้นเพื่อแสด
งแทร็ก แทร็กแรกจะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ
AllShare Play / ดนตรี /
หากต้องการเข้าใช้งานหน้าจอฟังก์ชั่น
ให้เลือกไอคอนฟังก์ชั่นบนหน้าจอแรก แล้วกดปุ่ม E
ตัวเลือกบนหน้าจอฟังก์ชั่น
ในการเลือก ไฮไลต์ตัวเลือกโดยใช้ปุ่ม ▲▼แล้วกดปุ่ม
E
Digital In
เลือกเพื่อฟังแหล่งสัญญาณเสียงดิจิตอลที่เชื่อมต่อกับ
Digital Audio In
AUX
เลือกเพื่อฟังแหล่งสัญญาณเสียงอนาล็อกที่เชื่อมต่อกับ
Audio In
iPod ระยะไกล
เลือกเพื่อฟังเพลงหรือดูวิดีโอจาก
iPod ที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ iPod
HDMI 1
เลือกเพื่อดูวิดีโอจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ
HDMI 1
HDMI 2
เลือกเพื่อดูวิดีโอจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ
HDMI 2
เครื่องรับวิทยุ
Bluetooth
► เพลง001
03:59
เพลง002
04:34
เพลง003
04:24
เพลง004
04:01
เพลง005
04:26
เพลง006
05:07
เพลง007
04:47
เพลง008
03:59
เพลง009
04:34
เพลง010
04:02
ออดิโอ CD
1 / 17
 เพลง 001
00:00 / 03:59
REC
b เลื่อนหน้า / เครื่องมือ ' กลับ
2 . หากต้องการเล่นแทร็กที่ระบุโดยเฉพาะ
ใช้ปุ่ม ▲▼บนรีโมทเพื่อเลือกแทร็ก แล้วกดปุ่ม E
❏
การควบคุมหน้าจอเพลง
หยุดแทร็กชั่วคราว
เล่นแทร็ก
เล่นซ้ำาหนึ่งแทร็กหรือทุกแทร็ก
เล่นแทร็กตามลำาดับสุ่ม
เลือกเพื่อฟังวิทยุ FM
แสดงอีควอไลเซอร์
เลือกเพื่อฟังเพลงในอุปกรณ์
Bluetooth
ปรับอีควอไลเซอร์ด้วยตนเอง
(เมื่อโหมดอีควอไลเซอร์เปิดอยู่เท่านั้น)
การเล่นแผ่นดิสก์วิดีโอเชิงพาณิชย์
1 . ใส่แผ่นลงในถาดใส่ดิสก์
โดยให้ด้านที่มีสกรีนข้อความหงายขึ้น
แล้วปิดถาด การเล่นจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
หากการเล่นไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ กดปุ่ม 6
บนรีโมทของคุณหรือเลือกตัวเลือกการเล่น
AllShare Play บนหน้าจอแรก แล้วกดปุ่ม E ดู
"การเล่นวิดีโอ ภาพถ่าย หรือเพลง" ในหน้า 39
| หมายเหตุ |
\ การควบคุมในหน้าจอเพลงจะเข้าใช้งานได้ต่อเมื่อแทร็กกำาลังเล่นอยู่เท่านั้น
\ การควบคุมทั้งหมดจะไม่ปรากฏขึ้นพร้อมกัน
\ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นเพลง ไปที่
"การควบคุมการเล่นเพลง" ในหน้า 46
ไทย
41 |
05 การเล่นสื่อ
บนหน้าจอฟังก์ชั่น คุณสามารถเลือกแหล่งสัญญาณเสียงและ
/หรือวิดีโอเข้าเพื่อดูหรือฟัง
การเล่นแผ่นดิสก์เพลงเชิงพาณิชย์
การเล่นสื่อ
การเล่นแผ่นดิสก์ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้บันทึก
คุณสามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดียที่คุณได้บันทึกไว้ในแผ่น
DVD หรือ CD
1 . ใส่แผ่นที่ผู้ใช้บันทึกลงในถาดใส่ดิสก์
โดยให้ด้านที่มีสกรีนข้อความหงายขึ้น แล้วปิดถาด
ป็อปอัปมีอุปกรณ์เชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
2 . ใช้ปุ่ม ▲▼เพื่อเลือกประเภทของเนื้อหาที่คุณต้องการดู
หรือเล่น - วิดีโอ ภาพถ่าย หรือเพลง แล้วกดปุ่ม E
| หมายเหตุ |
\ แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะแสดงโฟลเดอร์สำาหรับเนื้อหาทุกประเภท
แต่จะแสดงไฟล์เฉพาะที่มีประเภทเนื้อหาที่คุณเลือกในขั้นตอนที่
2 เท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกเพลง
คุณจะสามารถมองเห็นเฉพาะไฟล์เพลง
คุณสามารถเปลี่ยนการเลือกนี้โดยใช้การเล่น AllShare
3 . ใช้ปุ่ม ▲▼◄►เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่มีประเภทเนื้อหาที่
คุณเลือกในขั้นตอนที่ 2 แล้วกดปุ่ม E
4 . หากคุณเลือก เพลง หน้าจอเพลงในการเล่น Allshare
จะปรากฏโดยแสดงไฟล์เพลงในแผ่น ใช้ปุ่ม ▲▼
เพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการเล่น แล้วกดปุ่ม E
5 . หากคุณเลือก ภาพถ่าย หน้าจอภาพถ่ายในการเล่น
Allshare จะปรากฏโดยแสดงไฟล์ภาพในแผ่น ใช้ปุ่ม
▲▼◄►เพื่อเลือกภาพที่คุณต้องการดู แล้วกดปุ่ม E
6 . หากคุณเลือก วิดีโอ หน้าจอวิดีโอในการเล่น
Allshare จะปรากฏโดยแสดงไฟล์วิดีโอในแผ่น
ใช้ปุ่ม▲▼◄►
เพื่อเลือกวิดีโอที่คุณต้องการดู แล้วกดปุ่ม E
| หมายเหตุ |
\ สำาหรับโฟลเดอร์เพลงและวิดีโอ คุณยังสามารถกดปุ่ม
เครื่องมือ บนรีโมท แล้วเลือก เล่นโฟลเดอร์
เพื่อเล่นหรือดูไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ
เลือกโฟลเดอร์ก่อนกดปุ่ม เครื่องมือ
\ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นเพลง
ไปที่ การควบคุมการเล่นเพลง ในหน้า 46
|
42
ไทย
\ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นภาพถ่าย
ไปที่ การเล่นภาพถ่ายและการใช้เมนูเครื่องมือเมื่อไฟล์ถูกไฮไลต์
ในหน้า 49~51
\ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นวิดีโอ ไปที่
การควบคุมการเล่นวิดีโอ ในหน้า 44
การใช้ฟังก์ชั่นเครือข่าย AllShare
AllShare ช่วยให้คุณสามารถเล่นวิดีโอ ภาพถ่าย
หรือเพลงที่อยู่ในพีซีหรืออุปกรณ์ที่รองรับ DLNA
ของคุณผ่านผลิตภัณฑ์โดยใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ AllShare
หากต้องการใช้ AllShare กับพีซีหรืออุปกรณ์ DLNA
ของคุณ คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ AllShare บนพีซี
คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์พีซีและรับคำาแนะนำาโดยละเอียดสำาหรับการใช้
AllShare จากเว็บไซต์ Samsung.com
1 . ไปที่ www.samsung.com
2 . คลิก การสนับสนุน ที่ด้านบนของหน้า
3 . บนหน้าการสนับสนุน
ป้อนหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ของคุณในฟิลด์หมายเลขรุ่น
4 . ในหน้าที่ปรากฏ คลิก รับการดาวน์โหลด
ทางด้านซ้ายใต้ ดาวน์โหลด
ศูนย์การดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้น
5 . ในหน้าศูนย์การดาวน์โหลด คลิกแท็บ ซอฟต์แวร์
6 . บนแท็บซอฟต์แวร์
คลิกไอคอนไฟล์ทางด้านขวาของบรรทัด
AllShare
7 . ในป็อปอัปที่ปรากฏ คลิก บันทึกไฟล์
8 . ค้นหาไฟล์ติดตั้ง AllShare บนดิสก์ของคุณ
แล้วคลิกสองครั้งที่ไฟล์นั้น
9 . ในป็อปอัปที่ปรากฏขึ้น คลิก รัน
แล้วทำาตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบนหน้าจอ
ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง/คำาแนะนำาของ AllShare
จากแท็บซอฟต์แวร์เดียวกันโดยการคลิกสัญลักษณ์ไฟล์
PDF ที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์ไฟล์ทางด้านขวา
ไฟล์ในรูปแบบ PDF จะดาวน์โหลดและเปิดขึ้น
คุณสามารถดูและ/หรือบันทึกไฟล์
การเล่นเนื้อหาที่อยู่บนพีซีหรืออปุกรณ์
DLNA ของคุณผ่านทางผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
พีซี
ผลิตภัณฑ์
เล่นไฟล์ของพีซี
การเชื่อมต่อ AllShare
1 . เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ พีซี และ/
หรือโทรศัพท์มือถือที่รองรับ
DLNA เข้ากับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน
2 . ทำาตามคำาแนะนำาในคู่มือการติดตั้งซอฟต์แวร์/
คำาแนะนำา AllShare
เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์และไฟล์สำาหรับการเล่นหรือการดู
3 . เลือก การเล่น AllShare ในหน้าจอแรกของผลิตภัณฑ์
แล้วกดปุ่ม E หน้าจอ การเล่น AllShare
จะปรากฏขึ้น
4 . เลือกอุปกรณ์ที่รองรับ DLNA ที่เชื่อมต่อหรือพีซีของคุณ
แล้วกดปุ่ม E หน้าจอที่แสดงไฟล์ที่มีอยู่จะปรากฏขึ้น
5 . เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเล่นหรือดู แล้วกดปุ่ม E
เล่นไฟล์ของพีซ
การเชื่อมต่อ
AllShare
ควบคุมไฟล์ของ
พีซีไปยังผลิตภัณฑ์
สมาร์ทโTฟน
(มีให้เลือกใช้งานเฉพาะกับโทรศัพท์ซัมซุงที่รองรับฟังก์ชั่น
AllShare)
1 . เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ พีซี และโทรศัพท์มือถือที่รองรับ DLNA
เข้ากับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน
2 . ทำาตามคำาแนะนำาในคู่มือการติดตั้งซอฟต์แวร์/คำาแนะนำา
AllShare เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์และไฟล์สำาหรับการเล่นหรือการดู
3 . บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้ซอฟต์แวร์ AllShare
ยืนยันว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่
4 . บนโทรศัพท์ เลือกไฟล์ที่คุณต้องการดูหรือเล่น
แล้วเลือกผลิตภัณฑ์ Blu-ray เป็นอุปกรณ์เล่น
5 . บนโทรศัพท์ เริ่มการเล่น
ไทย
43 |
05 การเล่นสื่อ
พีซี
การควบคุมการเล่นเนื้อหาที่อยู่ในพีซีของคุณด้วยสมาร์ท
โฟน
FUNCTION
การเล่นสื่อ
RECEIVER
BD
TV
TV
SOURCE
SLEEP
FUNCTION
TV
SOURCE
2
1
การควบคุมการเล่
นวิด3ีโอ
RECEIVER
SLEEP
4 TV 5
6
คุณสามารถควบคุมการเล่นไฟล์วิดีโอที่อยู่บนแผ่น Blu-ray, DVD และ CD และอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB
8
9
7
2
1
3
ฟังก์ชั่นบางอย่างที
่อธิบายในคู
่มMENU
ือนี้อาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นกับดิสก์
DISC MENU
TITLE
0
4
5 POPUP
6
BD
ปุ่มต่าง ๆ บนรีโมทคอนโทรลที่ใช้สําหรับการเล่นวิดีโอ
7
DISC MENU
9
8
TITLE MENU
0
MUTE
VOL

POPUP
S/W LEVEL
การใช้เมนูดิสก์ เมนูชื่อ เมนูป็อปอัป
เมนูดิสก์
ในระหว่างการเล่น
กดปุ่มนี้เพื่อแสดงเมนูของดิสก์
เมนูชื่อ
ในระหว่างการเล่น
กดปุ่มนี้เพื่อแสดงเมนูของชื่อ
• หากดิสก์ของคุณมีรายการเล่น
กดปุ่มสีเขียว (B)
เพื่อไปยังรายการเล่น
เมนูป็อปอัป
ในระหว่างการเล่น
กดปุ่มนี้เพื่อแสดงเมนูป็อปอัป
เมนูดิสก์หรือเมนูชื่อ
ในระหว่างการเล่น
กดปุ่มนี้เพื่อแสดงรายการชื่อ
TUNING
/ CH
MUTE
FULL SCREEN
VOL

การเล่นซ้ํา
TOOLS
FULL SCREEN
HOME
S/W LEVEL
HOME
REPEAT
TUNING
/ CH
INFO
REPEAT
1 . ระหว่างการเล่น กดปุ่ม เล่นซ้ํา
INFO
TOOLS บนรีโมทคอนโทรล
EXIT
2RETURN
. กดปุ่ม ▲▼เพื
่อเลือก ฉาก,
ทั้งหมด
หรือ ชื่อ แล้วกดปุ่ม
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
C
D
E
RETURNSEARCH 2D→3D EXIT
SMART
3D SOUND
|HUBหมายเหตุ |
SOUND
SUBTITLE
MEMORY MO/ST
เล่นซ้ําชื่อหรือฉาก vTuner
\ หน้AUDIO
าจออาจไม่
แสดงฉากหรือชื่อทันที
A
B
C
D
ดำาเนินการต่อด้วยการกดปุ่ม ▲▼จนกว่
SMART SEARCH 2D→3D 3D SOUND
HUB าตัวเลือกของคุณอยู่ในฟิลด์สีน้ำาเงิน
vTuner AUDIO SUBTITLE SOUND
3 . ในการกลับสู่การเล่นปกติ กดปุ่ม
เล่นซ้ํา อีกครั้ง แล้วกดปุ่ม
▲▼เพื่อเลือก ปิด แล้วกดปุ่ม
E
TUNER
EFFECT
EFFECT
1 . ระหว่างการเล่น กดปุ่ม เล่นซ้ํา
บนรีโมทคอนโทรล
2 . กดปุ่ม ▲▼เพื่อเลือก เล่นซ้ํา
A-B
| หมายเหตุ |
เล่นซ้ําส่วน
\ หน้าจออาจไม่แสดงเล่นซ้ำา A-B
ทันที ดำาเนินการต่อด้วยการกดปุ่ม
▲▼จนกว่าเล่นซ้ำา A-B อยู่ในฟิลด์
สีน้ำาเงิน
3 . กดปุ่ม Eที่จุดซึ่งคุณต้องการให้เริ่
มต้นเล่นซ้ำา (A)
4 . กดปุ่ม Eที่จุดซึ่งคุณต้องการให้การ
เล่นซ้ำาหยุด (B)
5 . ในการกลับไปเล่นตามปกติ
ให้กดปุ่ม เล่นซ้ํา อีกครั้ง
6 . กดปุ่ม E
| หมายเหตุ |
\ คุณต้องตั้งค่าจุด (B) หลังจากจุด (A)
อย่างน้อย 5 วินาทีของเวลาการเล่น
|
44
ไทย

ปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเล่น
ผลิตภัณฑ์ไม่เล่นเสียงในโหมดค้นหา เล่นภาพช้า
หรือเล่นภาพเคลื่อนไหวทีละภาพ
6
เริ่มต้นการเล่น
5
หยุดการเล่น
7
หยุดเล่นชั่วคราว
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม 3 หรือ เล่นภาพเคลื่อนไหวเร็ว แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม 3 หรือ
ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนแปลง
ในโหมดพัก กดปุ่ม เล่นภาพช้า แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนแปลง
ในโหมดพัก กดปุ่ม
เล่นภาพเคลื่อนไหวทีละภาพ แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม 7
เฟรมใหม่จะปรากฏขึ้น
เล่นข้าม
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม 1 หรือ 2
แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม 1 หรือ 2
ดิสก์จะเคลื่อนไปที่ฉากหรือไฟล์ก่อนหน้าหรือถัดไป
เมนูที่ปรากฏขึ้นเมื่อเล่นแผ่น BD/DVD
ระหว่างการเล่น กดปุ่มเครื่องมือ
เท่านั้น
ค้นหาชื่อเรื่อง
ค้นหาเวลา
โหมดเล่นซ้ํา
เต็มจอ
โหมดภาพ
เลือกเพื่อไปยังชื่อที่ต้องการหากดิสก์มีมากกว่า
1 ชื่อ ไปยังฉากที่ต้องการ
หรือใช้ค้นหาเวลาเพื่อไปยังจุดที่เฉพาะเจาะจงในภาพยนตร์หรือวิดีโอ
ด้วยการค้นหาเวลา
คุณจะสามารถกำาหนดจุดที่เฉพาะเจาะจงด้วยการป้อน
เวลาในรูปแบบต่อไปนี้ 00:00:00
(ชั่วโมง นาที วินาที) โดยใช้รีโมท
เลือกชื่อที่เฉพาะเจาะจง
ฉาก (เฉพาะแผ่น BD/DVD)
หรือส่วนที่มีเครื่องหมายกำากับ
ทำางานแบบเดียวกับปุ่ม เล่นซ้ํา ดูหน้า
44
เลือกเพื่อกำาหนดขนาดเต็มจอที่ต้องการ
คุณสามารถเลือกดัง้ เดิม โหมด1 (ใหญ่ขน
้ึ )
และโหมด 2 (ใหญ่ที่สุด)
เลือกค่านี้เพื่อตั้งค่าโหมดภาพ
- ไดนามิค :
เลือกการตั้งค่านี้เพื่อเพิ่มความคมชัด
- มาตรฐาน :
เลือกการตั้งค่านี้สำาหรับแอปพลิเคชั่นการดูส่วนใหญ่
- ภาพยนตร์ :
นี่เป็นการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำาหรับการชมภาพยนตร์
- ผู้ใช้ :
ช่วยให้คุณสามารถปรับความคมชัดและฟังก์ชั่นการลด
สัญญาณรบกวนตามลำาดับ
ค้นหาฉาก
เลือกเพื่อไปยังฉากที่คุณต้องการดู
เสียง
เลือกเพื่อตั้งภาษาเสียงที่ต้องการ
- คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้โดยกดปุ่ม
เสียง ที่รีโมทคอนโทรล
คําบรรยาย
เลือกเพื่อตั้งภาษาคำาบรรยายที่ต้องการ
- คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้โดยกดปุ่ม
คำาบรรยาย ที่รีโมทคอนโทรล
มุม
การดูฉากจากมุมอื่น
ตัวเลือกมุมจะแสดงหมายเลขมุมที่ดูได้
(1/1, 1/2, 1/3 ฯลฯ)
BONUSVIEW
Video /
BONUSVIEW
Audio
(เฉพาะแผ่น
BD)
เลือกเพื่อตั้งตัวเลือก bonusview
ที่ต้องการ
เมนูที่ปรากฏขึ้นเมื่อเล่นไฟล์เท่านั้น
| หมายเหตุ |
ไปที่รายการวิดีโอ
ไปที่หน้าจอรายการวิดีโอ
\ เมื่อคุณเลือกผู้ใช้
ค้นหาฉาก
ค้นหาไฟล์วิดีโอตามฉาก
ข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลวิดีโอ
หน้าจอการตั้งค่าผู้ใช้จะปรากฏขึ้น
เลือกตัวเลือก กด E ใช้ปุ่ม
◄►เพื่อทำาการปรับค่า แล้วกด E
กดปุ่ม กลับ (') เพื่อกลับสู่เมนู
เครื่องมือ
\ เมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่น BD wise
เมนูนี้จะไม่ปรากฏขึ้น
โหมดอีควอไลเซอร์
Play from the
beginning
เลือกเพื่อเล่นภาพยนตร์ตั้งแต่เริ่มต้น
(เล่นตั้งแต่เริ่มต้น)
เลือกเพื่อใช้อีควอไลเซอร์
| หมายเหตุ |
\ เมนูเครื่องมืออาจแตกต่างกันขึ้นกับแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
ตัวเลือกอาจไม่ปรากฏขึ้นทั้งหมด
เลือกเพื่อตั้งค่าอีควอไลเซอร์
การตั้งค่าอีควอไลเซอร์
| หมายเหตุ |
\ จะปรากฏขึ้นเมื่อโหมดอีควอไลเซอร์เปิดอยู่เท่านั้น
ไทย
45 |
05 การเล่นสื่อ
การใช้เมนูเครื่องมือ
การเล่นสื่อ
การควบคุมการเล่นเพลง
การเล่นสุ่มแทร็กใน CD เพลง
คุณสามารถควบคุมการเล่นเนื้อหาเพลงที่อยู่ใน DVD,
CD หรืออุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB
FUNCTION
ปุ่มต่าง ๆ บนรีโมทคอนโทรลที่ใช้
สําหรับการเล่นเพลง
TV
SOURCE
RECEIVER
6
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
0
5
VOL
1
AllShare Play / ดนตรี /
1
2
3
MUTE
4
การสร้างรายการเล่น
TITLE MENU
POPUP
S/W LEVEL
TUNING
/ CH
เล่นอย่างรวดเร็ว (CD เพลง (CD-DA)
เท่านั้น) FULL SCREEN HOME REPEAT
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม 3 หรือ แต่ละครั้งที่คTOOLS
ุณกดปุ่ม 3INFO
หรือ ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนแปลง
2 7 : หยุดแทร็กชั่วคราว
RETURN
EXIT
3 6 : เล่นแทร็กที่เลือกปัจจุบัน
4 5 : หยุดแทร็
A ก B
SMART
TUNER
MEMORY
MO/ST
C
D
SEARCH 2D→3D 3D SOUND
HUB างการเล่น กดปุ่ม 1 หรือ 2
ข้าม : ในระหว่
5 เพื่อไปยังเพลงก่
vTuner
อนหน้าหรือเพลงถัดไปที่แสดง
AUDIO
SUBTITLE
SOUND
EFFECT
ตัวเลข : ระหว่างการเล่นในรายการเล่น
6 กดหมายเลขแทร็กที่ต้องการ
แทร็กที่เลือกจะถูกเล่น
การเล่นซ้ําแทร็กใน CD เพลง
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เล่นซ้ำาแทร็กใน CD เพลง
(CD-DA/MP3)
1 . ในระหว่างการเล่น ใช้ปุ่ม ► เพื่อเลือก
ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
2 . ใช้ ▲▼เพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำาที่ต้องการ ปิด, หนึ่งเพลง หรือ ทั้งหมด - แล้วกดปุ่ม E
|
46
ไทย
1 . ในระหว่างการเล่น ใช้ปุ่ม ► เพื่อเลือก
ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม E
2 . ใช้ ▲▼เพื่อตั้งค่า เปิดโหมดสุ่ม หรือ ปิด
แล้วกดปุ่ม E
SLEEP
BD
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เล่นแทร็กใน CD เพลง
(CD-DA/MP3) แบบสุ่ม
► เพลง001
03:59
เพลง002
04:34
เพลง003
04:24
เพลง004
04:01
เพลง005
04:26
เพลง006
05:07
เพลง007
04:47
เพลง008
03:59
เพลง009
04:34
เพลง010
04:02
ออดิโอ CD
1 / 17
 เพลง 001
00:00 / 03:59
REC
b เลื่อนหน้า / เครื่องมือ ' กลับ
1 . เมื่อหน้าจอการเล่นปรากฏขึ้น กดปุ่ม เครื่องมือ
เมนูเครื่องมือจะปรากฏขึ้น
2 . ใช้ปุ่ม ▲▼เพื่อเลือก เล่นการเลือก แล้วกดปุ่ม
E หน้าจอเล่นการเลือกจะปรากฏขึ้น
3 . ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกแทร็ก แล้วกดปุ่ม E
เครื่องหมายเลือกจะปรากฏทางด้านซ้ายของแทร็ก
4 . ทำาซ้ำาขั้นตอนที่ 3 เพื่อเลือกและทำาเครื่องหมายเลือกแทร็กเพิ่ม
5 . ในการลบแทร็กออกจากรายการ ไปยังแทร็ก
แล้วกดปุ่ม E อีกครั้ง
เครื่องหมายเลือกบนแทร็กจะถูกลบออก
6 . เมื่อเสร็จ กดปุ่ม ► เพื่อเลือก เล่น แล้วกดปุ่ม E
หน้าจอการเล่นเพลงจะปรากฏอีกครั้งแสดงเฉพาะแทร็กที่คุณเลือก
แทร็กที่เลือกจะเล่นโดยอัตโนมัติ
| หมายเหตุ |
\ คุณสามารถสร้างรายการเล่นได้สูงสุด 99 แทร็กบน
CD เพลง (CD-DA)
\ หากคุณสร้างรายการเล่นแล้ว
เล่นการเลือกจะถูกแทนที่ด้วยแก้ไขรายการเล่นในเมนูเครื่องมือ
\ บนหน้าจอเล่นการเลือก คุณยังสามารถเลือก
เลือกทั้งหมด, ไม่เลือกทั้งหมด และ ยกเลิก
• ใช้ไม่เลือกทั้งหมด
เพื่อยกเลิกการเลือกแทร็กที่เลือกไว้ทั้งหมดในครั้งเดียว
แล้วเลือกแทร็กแต่ละรายการ หรือใช้ เลือกทั้งหมด
เพื่อเลือกแทร็กทั้งหมด แล้วกดปุ่ม กลับ (')
บนรีโมทหรือเลือกปุ่ม เล่น แล้วกดปุ่ม E หากคุณไม่ใช้
เลือกทั้งหมด หรือเลือกแทร็กแต่ละรายการ รายการเล่นจะไม่เปลี่ยนแปลง
• ยกเลิก จะยกเลิกการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่คุณกระทำาบนหน้าจอรายการที่จะเล่น
เมื่อคุณกลับสู่หน้าจอการเล่น รายการเล่นจะไม่เปลี่ยนแปลง
การริพ
คุณสามารถริพเพลงจาก CD เพลงไปยังอุปกรณ์ USB
ที่ใส่ในช่องเสียบ USB
1 . ใส่อุปกรณ์ USB ในช่องเสียบ USB
ที่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม กลับ (')
บนรีโมท
2 . ใส่แผ่นดิสก์ที่คุณต้องการริพในผลิตภัณฑ์และปิดถาดวางแผ่นดิสก์
3 . เมื่อหน้าจอการเล่นปรากฏขึ้น กดปุ่ม เครื่องมือ
เมนูเครื่องมือจะปรากฏขึ้น
4 . ใช้ปุ่ม ▲▼เพื่อเลือก ริพ แล้วกดปุ่ม E
หน้าจอริพจะปรากฏขึ้น
5 . ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกแทร็ก แล้วกดปุ่ม E
เครื่องหมายเลือกจะปรากฏทางด้านซ้ายของแทร็ก
6 . ทำาซ้ำาขั้นตอนที่ 4
เพื่อเลือกและทำาเครื่องหมายเลือกแทร็กเพิ่ม
7 . ในการลบแทร็กออกจากรายการ ไปยังแทร็ก แล้วกดปุ่ม
่ งหมายเลือกบนแทร็กจะถูกลบออก
E อีกครัง้ เครือ
8 . เมื่อเสร็จ กดปุ่ม ►เพื่อเลือก ริพ แล้วกดปุ่ม E
ป็อปอัปริพจะปรากฏขึ้น
9 . กดปุ่ม E เพื่อเริ่มกระบวนการริพ
ป็อปอัปแถบแสดงความเสร็จสมบูรณ์ของการริพจะปรากฏขึ้น
10 . เมื่อการริพเสร็จสิ้น ข้อความ "ริพเสร็จสมบูรณ์"
จะปรากฏขึ้น กดปุ่ม E
11 . กดปุ่ม กลับ (') เพื่อกลับสู่หน้าจอการเล่น
| หมายเหตุ |
\ เมื่อการริพเสร็จสิ้น โฟลเดอร์ชื่อ MP
จะถูกสร้างขึ้นใน USB
การใช้ Bluetooth
คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth
เพื่อเพลิดเพลินกับเพลงด้วยเสียงสเตอริโอคุณภาพสูง
โดยไม่ต้องใช้สายใดๆ!
Bluetooth คืออะไร
Bluetooth คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้อุปกรณ์ที่รองรับ
Bluetooth เชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเชื่อมต่อไร้สาย
ระยะสั้น
• อุปกรณ์ Bluetooth
อาจทำาให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือการทำางานผิดปกติ
ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
- เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสกับระบบรับ/
ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบโฮมซีเนม่า
- การแปรเปลี่ยนของไฟฟ้าจากสิ่งกีดขวางที่เกิดจากผนัง
มุม หรือพาร์ทิชันในสำานักงาน
- สัญญาณไฟฟ้ารบกวนจากอุปกรณ์ที่มีคลื่นความถี่เดียวกัน
ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตาไมโครเวฟ และ
LAN ไร้สาย
• จับคู่ระบบโฮมซีเนม่ากับอุปกรณ์ Bluetooth
พร้อมไปกับรักษาระยะความใกล้
• ยิ่งระบบโฮมซีเนม่าอยู่ห่างจากอุปกรณ์ Bluetooth
เพียงใด คุณภาพยิ่งแย่ลง
หากระยะห่างเกินช่วงการใช้งาน Bluetooth
การเชื่อมต่อจะหลุด
• ในบริเวณที่รับสัญญาณไม่ชัดเจน การเชื่อมต่อ
Bluetooth อาจทำางานไม่เหมาะสม
• ระบบโฮมซีเนม่ามีช่วงการรับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพในระยะ
10 เมตรทุกทิศทาง หากไม่มีสิ่งกีดขวาง
การเชื่อมต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัติหากระยะห่างอยู่นอกช่วงนี้
แม้อยู่ภายในช่วงนี้ คุณภาพเสียงอาจต่ำาลงจากสิ่งกีดขวาง
เช่น ผนังหรือประตู
• อุปกรณ์ไร้สายอาจทำาให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวน
ระหว่างการใช้งาน
ไทย
47 |
05 การเล่นสื่อ
• ใช้ เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกแทร็กทั้งหมด
การเลือกนี้จะยกเลิกการเลือกแทร็กแต่ละรายการของคุณ
เมื่อคุณกดปุ่ม กลับ (') บนรีโมทหรือเลือกปุ่ม เล่น
แล้วกดปุ่ม E แทร็กทั้งหมดจะปรากฏบนหน้าจอการเล่นเพลง
และผลิตภัณฑ์จะเริ่มเล่นแทร็กทั้งหมดตั้งแต่แทร็ก 001
การเล่นสื่อ
การเชื่อมต่อระบบโฮมซีเนม่ากับอุปกรณ์
Bluetooth
เชื่อมต่อ
อุปกรณ์ Bluetooth
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth
สนับสนุนฟังก์ชันชุดหูฟังสเตอริโอที่สามารถใช้ร่วมกับ
Bluetooth ได้หรือไม่
1 . กดปุ่ม FUNCTION บนรีโมทคอนโทรลของผลิตภัณฑ์เ
พื่อแสดงข้อความ BT
2 . เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth
ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
(ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ Bluetooth)
3 . เลือกเมนูชุดหูฟังสเตอริโอบนอุปกรณ์ Bluetooth
• คุณจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่ถูกสแกน
- หากมีคลื่นไฟฟ้้าแรงส่งออกมารอบระบบโฮมเธียเตอร์
- หากอปุกรณ์ Bluetooth
หลายเครื่องถูกจับคู่กับผลิตภัณฑ์พร้อมกัน
- หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิด
ไม่มีอยู่ หรือทำางานผิดปกติ
- โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ,
อะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย, หลอดพลาสมา และเตาแก๊ซ
ใช้ช่วงความถี่เดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth
ซึ่งอาจทำาให้เกิดสัญญาณไฟฟ้ารบกวน
การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth
จากระบบโฮมซีเนม่า
คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อระบบโฮมซีเนม่าจากอุปกรณ์
Bluetooth (ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ Bluetooth)
• ระบบโฮมซีเนม่าจะถูกตัดการเชื่อมต่อ
• เมื่อระบบโฮมซีเนม่าถูกตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์
Bluetooth ระบบโฮมซีเนม่าจะแสดงข้อความ
ตัดการเชื่อมต่อแล้ว บนการแสดงผลด้านหน้า
การตัดการเชื่อมต่อระบบโฮมซีเนม่าจากอุปกรณ์
Bluetooth
4 . เลือก "SamsungHTS-XXXXXX"
จากรายการที่ค้นหา
• เมื่อระบบโฮมซีเนม่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
Bluetooth แล้ว ชื่ออุปกรณ์ของอุปกรณ์
Bluetooth ที่เชื่อมต่อ
ตามด้วยระบบโฮมซีเนม่าจะแสดงชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
บนการแสดงผลด้านหน้า
กดปุ่ม (
) บนแผงด้านหน้าของระบบโฮมซีเนม่าเพื่อสลับจาก
BT เป็นโหมดอื่นหรือปิดระบบโฮมซีเนม่า
• อปุกรณ์ Bluetooth
ที่เชื่อมต่อจะรอการตอบสนองจากระบบโฮมซีเนม่าชั่ว
ระยะเวลาหนึ่งก่อนยกเลิกการเชื่อมต่อ
ยกเว้นการตัดการเชื่อมต่อผ่านการแปลงฟังก์ชั่น
(เวลาในการตัดการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth)
• อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในปัจจุบันจะถูกตัดการเชื่อมต่อ
| หมายเหตุ |
\ ระบบโฮมซีเนม่าสนับสนุนเฉพาะข้อมูล SBC
คุณภาพปานกลาง (สูงสุด 237kbps@48kHz)
และไม่สนับสนุนข้อมูล SBC คุณภาพสูง
(328kbps@44.1kHz)
\ สนับสนุนคุณสมบัติ AVRCP
และจะทำางานแตกต่างจากข้อมูลจำาเพาะของอุปกรณ์อื่น
\ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่สนับสนุนโปรไฟล์
A2DP เท่านั้น
\ สามารถจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth
ครั้งละเครื่องเดียวเท่านั้น
\ อาจไม่สามารถดำาเนินการค้นหาหรือการเชื่อมต่อต
ามผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมในกรณีต่อไปนี้:
| หมายเหตุ |
\ ในโหมดการเชื่อมต่อ Bluetooth การเชื่อมต่อ
Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่างระบบโฮ
มซีเนม่ากับอุปกรณ์ Bluetooth เกินขีดจำากัด (10 เมตร)
หากระยะห่างกลับมาสู่ช่วงที่ใช้งานได้
หรือคุณรีสตาร์ทอุปกรณ์ Bluetooth
คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองใหม่
\ หากอุปกรณ์ Bluetooth กลับสู่ช่วงที่ใช้งานได้
คุณสามารถรีสตาร์ทเพื่อเรียกคืนการจับคู่กับอุปกรณ์
Bluetooth
\ ในโหมดฟังก์ชั่น BT
ระบบป้องกันจอภาพไหม้จะทำางานหากอุปกรณ์อยู่ในสถานะพร้อมนาน
5 นาที จากนั้นเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ BT
ให้ปิดระบบป้องกันจอภาพไหม้และเชื่อมต่ออุปกรณ์
ในการปิดระบบป้องกันจอภาพไหม้
ใช้ปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนรีโมทคอนโทรล
(เช่น ปุ่มระดับเสียง ฯลฯ)
5 . เล่นเพลงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
• คุณสามารถฟังเพลงที่เล่นบนอุปกรณ์
Bluetooth ที่เชื่อมต่อบนระบบโฮมซีเนม่า
|
48
ไทย
การเล่นเนื้อหาภาพ
การใช้เมนูเครื่องมือ
ระหว่างการเล่น กดปุ่มเครื่องมือ
ไปที่รายการภาพถ่าย เลือกเพื่อไปยังรายการภาพถ่ายในสื่อปัจจุบัน
เริ่มต้นสไลด์โชว์ เลือกเพื่อเริ่มต้นสไลด์โชว์
Slide Show
เลือกเพื่อกำาหนดความเร็วของสไลด์โชว์
Speed
(ความเร็วของสไลด์โชว์)
Slide Show
เลือกเพื่อกำาหนดเอฟเฟกต์พิเศษ
Effect
ของสไลด์โชว์
(เอฟเฟกต์ของสไลด์โชว์)
Background
เลือกเพื่อฟังเพลงขณะดูสไลด์โชว์
Music On
(เปิดเพลงพื้นหลัง)
การตั้งค่าดนตรีพื้นหลัง เลือกเพื่อตั้งค่าดนตรีพื้นหลัง
โหมดภาพ
เลือกค่านี้เพื่อตั้งค่าภาพ
- ไดนามิค :
เลือกเพื่อเพิ่มความคมชัด
- มาตรฐาน :
เลือกค่านี้สำาหรับแอปพลิเคชั่นการดูส่วนใหญ่
- ภาพยนตร์ :
นี่เป็นการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำาหรับการชมภาพยนตร์
- ผู้ใช้ :
ช่วยให้คุณสามารถปรับความคมชัดและฟังก์ชั่นการลด
สัญญาณรบกวนตามลำาดับ
\ เมนูเครื่องมืออาจแตกต่างกันขึ้นกับแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
ตัวเลือกอาจไม่ปรากฏขึ้นทั้งหมด
\ เมื่อต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นเพลงพื้นหลัง
ไฟล์ภาพควรปรากฏอยู่ในสื่อเก็บข้อมูลเดียวกันกับไฟล์เพลง
อย่างไรก็ตาม คุณภาพเสียงอาจได้รับผลกระทบจากอัตราบิตของไฟล์
MP3 ขนาดของภาพถ่าย และวิธีการเข้ารหัส
\ คุณไม่สามารถขยายคำาบรรยายใต้ภาพและภาพกราฟิก
PG ในโหมดเต็มหน้าจอ
การใช้เมนูเครื่องมือเมื่อไฟล์ถูกไฮไลต
เมื่อไฟล์ถูกไฮไลต์ กดปุ่ม เครื่องมือ
หน้า
ปรากฏในหน้าจอของฟังก์ชั่นหน้า
หน้าโฟลเดอร์ เลือกเพื่อแสดงโฟลเดอร์
ในอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
ชื่อ
ปรากฏในหน้าจอของฟังก์ชั่นหน้า
เลือกเพื่อจัดเรียงไฟล์ภาพ
หรือวิดีโอทั้งหมดในอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูลตามชื่อ
ศิลปิน
ปรากฏในหน้าจอของฟังก์ชั่นหน้า
เลือกศิลปินเพื่อจัดเรียง
แล้วแสดงแทร็กเพลงทั้งหมด
ในอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูลตามศิลปิน
อัลบั้ม
ปรากฏในหน้าจอของฟังก์ชั่นหน้า
เลือกอัลบั้มเพื่อจัดเรียง
แล้วแสดงแทร็กเพลงทั้งหมดใน
อุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูลตามอัลบั้ม
ประเภท
ปรากฏในหน้าจอของฟังก์ชั่นหน้า
เลือกประเภทเพื่อจัดเรียง
แล้วแสดงแทร็กเพลงทั้งหมด
ในอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูลตามประเภท
วันที่ล่าสุด
ปรากฏในหน้าจอของฟังก์ชั่นหน้า
เลือกเพื่อจัดเรียง
แล้วแสดงไฟล์ภาพหรือวิดีโอทั้งหมดใน
อุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูลจากวันที่ล่าสุดไปจนถึงวันที่แรกสุด
| หมายเหตุ |
\ เมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่น BD wise
เมนูนี้จะไม่ปรากฏขึ้น
ซูม
เลือกเพื่อขยายภาพปัจจุบัน
(ขยายเพิ่ม 4 เท่า)
หมุน
เลือกเพื่อหมุนภาพ
(ตัวเลือกจะหมุนภาพแบบตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา)
ข้อมูล
แสดงข้อมูลภาพ
เลือกเพื่อเข้าสู่ตัวเลือกการจัดเรียง
เช่น ศิลปิน, ประเภท, รายเดือน วันที่ล่าสุด
ตัวเลือกการจัดเรียงที่ปรากฏจะ
ขึ้นกับสื่อเก็บข้อมูลและประเภทสื่อ
ไทย
49 |
05 การเล่นสื่อ
คุณสามารถเล่นเนื้อหาภาพที่อยู่ใน DVD, USB
โทรศัพท์มือถือ หรือพีซี
| หมายเหตุ |
การเล่นสื่อ
วันที่แรกสุด
ปรากฏในหน้าจอของฟังก์ชั่นหน้า
เลือกเพื่อจัดเรียง แล้วแสดงไฟล์ภาsพหรือวิดีโอทั้งหมดใน
อุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูลจากวันที่แรกสุดไปจนถึงวันที่ล่าสุด
รายเดือน
ปรากฏในหน้าจอของฟังก์ชั่นหน้า
ลือกเพื่อจัดเรียงไฟล์ภาพหรือวิดีโอทั้งหมดในอุปกรณ์สื่อ
เก็บข้อมูลตามเดือนที่สร้าง
เล่นการเลือกช่วยให้คุณสามารถเลือกไฟล์เพลง
วิดีโอ และภาพถ่ายที่จะเล่นโดยเฉพาะได้
โดยจะทำางานเหมือนกันสำาหรับทุกสื่อ
ตัวอย่างด้านล่างนี้สำาหรับภาพถ่าย
เลือกส่งเพื่ออัพโหลดไฟล์ที่เลือกไปยัง
Picasa, Facebook, Cloud Storage, N
Drive หรือ Family Story ในการใช้ ส่ง
คุณต้องมีบัญชีกับเว็บไซต์ออนไลน์นั้น
แล้วเข้าสู่ระบบโดยใช้ฟังก์ชั่นเข้าสู่ระบบ
Send (ส่ง)
1. บนหน้าจอมุมมองภาพขนาดเล็ก
ไฮไลต์ภาพถ่าย แล้วกดปุ่ม
เครื่องมือ บนรีโมท
4. ทำาซ้ำาตามขั้นตอน 3
ข้างต้นสำาหรับภาพถ่ายแต่ละภาพที่คุณต้องการดู
เล่นการเลือก
5. ในการยกเลิกการเลือกภาพถ่าย
ให้ไฮไลต์ภาพนั้น แล้วกดปุ่ม E
6. เมื่อเสร็จ ใช้ปุ่ม ◄►เพื่อเลือก
เล่น แล้วกดปุ่ม E
สไลด์โชว์ที่มีภาพที่คุณเลือกจะเริ่มขึ้น
7. เมื่อต้องการหยุดสไลด์โชว์ชั่วคราว
กดปุ่ม E หนึ่งครั้ง
เมื่อต้องการเริ่มเล่นสไลด์โชว์อีก
กดปุ่ม E อีกครั้ง
8. เมื่อต้องการหยุดสไลด์โชว์
กดปุ่ม กลับ (')
| หมายเหตุ |
\ หลังจากสไลด์โชว์เริ่มเล่น
คุณสามารถควบคุมสไลด์โชว์โดยการกดปุ่ม
เครื่องมือ และแสดงเมนูสไลด์โชว์ ดู
"การใช้เมนูเครื่องมือ" ในหน้า 49
|
50
ไทย
| หมายเหตุ |
\ คุณยังสามารถไปที่ เลือกทั้งหมด
ทางด้านขวา แล้วกดปุ่ม E
เพื่อเลือกแทร็กหรือไฟล์ทั้งหมด
3. เลือก ส่ง ทางด้านขวา
แล้วกดปุ่ม E
4. ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกเว็บไซต์ออน
ไลน์ที่คุณต้องการอัพโหลดไฟล์หรือแทร็กไปไว้
แล้วกดปุ่ม E
2. ในเมนูเครื่องมือ เลือก
เล่นการเลือก แล้วกดปุ่ม E
3. บนหน้าจอการเลือก ใช้ปุ่ม
▲▼◄►เพื่อเลือกภาพถ่ายที่
คุณต้องการดู แล้วกดปุ่ม E
เครื่องหมายเลือกจะปรากฏทางด้านซ้ายของภาพ
1. ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อเลือกไฟล์
แล้วกดปุ่ม E
2. ทำาซ้ำาแต่ละแทร็กหรือแต่ล
ะไฟล์ที่คุณต้องการอัพโหลด
เข้าสู่ระบบ
/ออกจากระบบ
ฟังก์ชั่นเข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ
ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่บัญชีซัมซุงออนไลน์ของคุณ
เลือกเพื่อสร้างรายการเล่นหรือเพิ่มไฟล์หรือแทร็กในรายการเล่น
1. เลือก เพิ่มในรายการเล่น แล้วกดปุ่ม E
2. ใช้ปุ่ม ▲▼◄►
เพื่อไฮไลต์แทร็กหรือไฟล์ แล้วกดปุ่ม E
3.
ทำ
าซ้ำาแต่ละแทร็กหรือแต่ละไฟล์ที่คุณต้องการเพิ่ม
เพิ่มในรายการเล่น
4. เลือก เพิ่มในรายการเล่น ทางด้านขวา แล้วกดปุ่ม E
5. บนหน้าจอที่ปรากฏ
ดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
• เลือกรายการเล่นที่คุณต้องการเพิ่มแทร็กหรือไฟล์
แล้วกดปุ่ม E
• เลือก สร้างใหม่ แล้วกดปุ่ม E
บนป็อปอัปแป้นพิมพ์ที่ปรากฏ
สร้างชื่อให้กับรายการเล่นใหม่
ป้อนตัวเลขโดยใช้ตัวเลขบนรีโมท
ป้อนตัวอักษรโดยใช้ปุ่ม ▲▼◄►
เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ แล้วกดปุ่ม E
เมื่อเสร็จ ไปที่ เสร็จ ที่ด้านล่างของหน้าจอ
แล้วกดปุ่ม E
เลือก แก้ไขรายการเล่น เพื่อลบไฟล์หรือ
แทร็กจากรายการเล่นที่มีอยู่
ต้องใส่อุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูลที่มีรายการเล่น
ในหรือเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์
แก้ไขรายการเล่น
1. ใช้ปุ่ม ▲▼◄► เพื่อเลือกไฟล์
แล้วกดปุ่ม E
2. ทำาซ้ำาแต่ละแทร็กหรือแต่ละ
ไฟล์ที่คุณต้องการลบ
| หมายเหตุ |
\ คุณยังสามารถไปที่ เลือกทั้งหมด
ทางด้านขวา แล้วกดปุ่ม E
เพื่อเลือกแทร็กหรือไฟล์ทั้งหมด
3. เลือก ลบ ทางด้านขวา
แล้วกดปุ่ม E
หลังจากที่คุณจัดเรียงตามศิลปิน
ประเภท อัลบั้ม ชื่อ
วันที่ล่าสุด วันที่แรกสุด หรือรายเดือนแล้ว
เล่นกลุ่มปัจจุบัน เลือกกลุ่มที่เป็นผลของการจัดเรียงนั้น
(เช่น ภาพทัง้ หมดทีถ่ า่ ยในเดือนสิงหาคม)
แล้วเลือก เล่นกลุ่มปัจจุบัน
เพื่อเล่นหรือดูไฟล์เฉพาะในกลุ่มนั้น
ไปที่รายการเล่น
เลือกเพื่อไปยังส่วนรายการเล่นของหน้าจอ
AllShare หลัก
การเข้ารหัส
การเข้ารหัส
ซึ่งเปลี่ยนตามภาษาหรือตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
จะปรับเปลี่ยนวิธีที่ผลิตภัณฑ์จัดเรียง
เรียบเรียง และนำาเสนอไฟล์หรือแทร็ก
วันที่ที่แสดง เป็นต้น เลือก การเข้ารหัส
เพื่อเปลี่ยนการเข้ารหัสให้สอดคล้องกับภาษาหรือพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ของคุณ
ข้อมูล
แสดงข้อมูลของไฟล์และเนื้อหาของสื่อ
การฟังวิทยุ
การใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรล
1 . กดปุ่ม ฟังก์ชั่น เพื่อเลือก FM
2 . ค้นหาคลื่นสถานีที่ต้องการ
• ตั้งคลื่นล่วงหน้า 1 : กดปุ่ม 5 เพื่อเลือก
ตั้งล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม การหาคลื่น/ช่อง
(,.) เพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- ก่อนที่คุณจะสามารถหาคลื่นไปยังสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
คุณต้องเพิ่มสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในหน่วยความจำาของอุปกรณ์
ดูหน้า 52 สำาหรับคำาแนะนำา
• การหาคลื่นด้วยตนเอง : กดปุ่ม 5 เพื่อเลือก
ด้วยตนเอง แล้วกดปุ่ม การหาคลื่น/ช่อง
(,.) เพื่อหาความถี่ต่ำาลงหรือสูงขึ้น
• การหาคลื่นอัตโนมัติ : กดปุ่ม 5 เพื่อเลือก
ด้วยตนเอง แล้วกดปุ่ม การหาคลื่น/ช่อง
(,.) ค้างไว้เพื่อค้นหาย่านความถี่โดยอัตโนมัติ
การตั้งค่าโมโน/สเตอริโอ
กดปุ่ม โมโน/สเตอริโอ
• ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ เสียงจะสลับระหว่าง สเตอริโอ
กับ โมโน
• ในพื้นที่ที่รับสัญญาณได้ไม่ดี เลือกโมโน
เพื่อการรับฟังเสียงอย่างชัดเจนและปราศจากคลื่นรบกวน
| หมายเหตุ |
\ เมนูเครื่องมืออาจแตกต่างกัน
ขึ้นกับแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
ตัวเลือกอาจไม่ปรากฏขึ้นทั้งหมด
ไทย
51 |
05 การเล่นสื่อ
ลบ
(รายการเล่น)
ขึ้นอยู่กับหน้าจอที่คุณดูอยู่
เลือก ลบ เพื่อลบไฟล์
จากสื่อที่สามารถลบได้
(เช่น อุปกรณ์ USB)
หรือเพื่อลบรายการเล่น
การเล่นสื่อ
การตั้งสถานีไว้ล่วงหน้า
การใช้ปุ่มเอฟเฟกต์พิเศษบนรีโมทคอนโทรล
ตัวอย่าง : การตั้งสถานี FM 89.10
ไว้ในหน่วยความจำาล่วงหน้า
1 . กดปุ่ม ฟังก์ชั่น เพื่อเลือก FM
2 . กดปุ่ม การหาคลื่น/ช่อง (,.)
เพื่อเลือก <89.10>
3 . กดปุ่ม หน่วยความจําเครื่องรับวิทยุ
• ตัวเลข จะกะพริบบนจอแสดงผล
4 . กดปุ่ม หน่วยความจําเครื่องรับวิทยุ อีกครั้ง
• กดปุ่ม หน่วยความจําเครื่องรับวิทยุ ก่อนที่
ตัวเลข จะหายไปจากจอแสดงผลเอง
• หลังจากที่คุณกดปุ่ม น่วยความจําเครื่องรับวิทยุ
ตัวเลข จะหายไปจากจอแสดงผล
และสถานีจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำา
5 . ในการตั้งค่าสถานีอื่นล่วงหน้า ทำาซ้ำาขั้นตอนที่
2 ถึง 4
• ในการหาคลื่นไปยังสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
กดปุ่ม การหาคลื่น/ช่อง (,.)
เสียง 3D
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเซอราวด์ที่เป็นธรรมชาติ
และมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นพร้อมเสียงที่ลุ่มลึกด้วยการปรับความ
ลึกของเสียงโดยใช้ตัวเลือกระดับ
ปิด  สูง  กลาง  ต่ํา
| หมายเหตุ |
\ ไม่สามารถใช้ได้ในโหมด FM
การเล่นวิดีโอ 2D ในโหมด
3D
คุณสามารถเพลิดเพลินกับวิดีโอ 2D
ปกติในโหมด 3D
| หมายเหตุ |
\ หากคุณไปยังเมนูหน้าจอแรกหรือหน้าจอแรกของ
Smart Hub ในโหมด 3D เครื่องจะเปลี่ยนเป็น 2D
โดยอัตโนมัติ
vTUNER
vTUNER
vTuner คือฟังก์ชั่นในการฟังวิทยุ หากคุณกดปุ่ม
vTuner คุณจะสามารถไปยังแอปพลิเคชั่น vTuner
คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น vTuner
หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น vTuner จาก
Samung Apps
|
52
ไทย
SOUND
EFFECT
ช่วยให้คุณเลือกโหมดที่เหมาะสมกับเสียงดังกล่าว
1. กดปุ่ม เอฟเฟกต์เสียง
2. กดปุม
่ ▲▼เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ: โหมด
DSP, Dolby Pro Logic II หรือ SFE
3. กดปุ่ม ◄►เพื่อเลือกเอฟเฟกต์เสียงที่ต้องการ
❏
DSP
• ฟิลฮาโมนิคฮอลล์ในบราติสลาวา (ฮอลล์ 2)
: ช่วยยกระดับประสบการณ์การฟังของคุณ (เช่น
เพลง mp3) คุณสามารถปรับความคมชัดของ
เสียงระดับ MP3 (24 kHz, 8 บิต) เป็นเสียงระดับ
CD (44.1 kHz, 16 บิต)
• แจ๊สคลับในโซล B : การตัง้ ค่าทีแ
่ นะนำาสำาหรับ
แนวเพลงแจ๊ส
• โบสถ์โนโซล : ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนอยูใ่ นวิหาร
• อัฒจันทร์ (ร็อค) : การตัง้ ค่าทีแ
่ นะนำาสำาหรับ
แนวเพลงร็อค
• ปิด : เลือกตัวเลือกนีส
้ าำ หรับการรับฟังปกติ
MP3 Enhancer  Power Bass  ปิด
• MP3 Enhancer : ช่วยยกระดับประสบการณ์
การฟังของคุณ (เช่น เพลง mp3) คุณสามารถ
ปรับความคมชัดของเสียงระดับ MP3 (24 kHz, 8
บิต) เป็นเสียงระดับ CD (44.1 kHz, 16 บิต)
• Power Bass : เพิม
่ ระดับเสียงของเสียงต่าำ และ
ให้เอฟเฟ็กต์เสียงดังโครมคราม
• ปิด : เลือกตัวเลือกนีส
้ าำ หรับการรับฟังปกติ
❏
Dolby Pro Logic II
ภาพยนตร์  เพลง  เกม  Matrix 
Prologic  ปิด
• ภาพยนตร์ : เพิม
่ ความสมจริงให้กบ
ั เสียงซาวด์
แทร็กภาพยนตร์
• เพลง : เมือ
่ ฟังเพลง คุณจะได้ฟงั เสียงเอฟเฟ็กต์
เช่นเดียวกับทีไ่ ด้ยน
ิ ในการแสดงจริง
• เกม : เพิม
่ เสียงของเกมให้ตน
่ื เต้นยิง่ ขึน
้
• Matrix : เลือกเพือ
่ ฟังระบบเสียงเซอราวด์หลาย
ช่องสัญญาณ
• Prologic : เลือกเพือ
่ ฟังแหล่งสัญญาณเสียง
2CH ในระบบเสียงเซอราวด์ 5.1CH ด้วยลำาโพง
ทีเ่ ปิดใช้งานทัง้ หมด
- ลำาโพงตัวหนึง่ ตัวใดอาจไม่สง่ สัญญาณออก ขึน
้
อยูก
่ บ
ั สัญญาณเข้า
• ปิด : เลือกตัวเลือกนีส
้ าำ หรับการรับฟังปกติ
❏
โหมด SFE
ซิมโฟนีฮอลล์ในบอสตัน (ฮอลล์ 1) 
ฟิลฮาโมนิคฮอลล์ในบราติสลาวา (ฮอลล์ 2)
 แจ๊สคลับในโซล B  โบสถ์โนโซล 
อัฒจันทร์ (ร็อค)  ปิด
• ซิมโฟนีฮอลล์ในบอสตัน (ฮอลล์ 1) : ให้เสียง
ร้องทีช
่ ด
ั เจนหากฟังเสียงจากคอนเสิรต
์ แต่ทรง
หลังน้อยกว่าฮอลล์ 1
ไทย
53 |
05 การเล่นสื่อ
ฟังก์ชั่นเอฟเฟกต์เสียง
บริการเครือข่าย
คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการเครือข่ายมากมาย เช่น
Smart Hub หรือ BD-LIVE ด้วยการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์
กับเครือข่ายของคุณ
Smart Hub โดยสรุป
1
ในการใช้บริการเครือข่าย ก่อนอื่น คุณต้อง:
0
Samsung Apps
9
การใช้ Smart Hub
คุณสามารถใช้ Smart Hub เพื่อดาวน์โหลดภาพยนตร์
วิดีโอ และเพลงจากอินเทอร์เน็ต เข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ
ทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย และดูบนโทรทัศน์ของคุณ
เนื้อหาในแอปพลิเคชั่น ได้แก่ ข่าวสาร กีฬา พยากรณ์อากาศ
ราคาในตลาดหุ้น แผนที่ ภาพถ่าย และเกม
สำาหรับคำาแนะนำาที่อธิบายวิธีใช้ Smart Hub
ทำาตามขั้นตอนเหล่านี้:
1 . ไปที่ www.samsung.com
2 . คลิก การสนับสนุน ที่ด้านบนของหน้า
3 . บนหน้าการสนับสนุน
ป้อนหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ของคุณในฟิลด์หมายเลขรุ่น
4 . ในหน้าที่ปรากฏ คลิก รับการดาวน์โหลด
ทางด้านซ้ายใต้ดาวน์โหลด
ศูนย์การดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้น
5 . ในหน้าศูนย์การดาวน์โหลด คลิกแท็บกำาหนดเอง
6 . บนแท็บกำาหนดเอง
คลิกไอคอนไฟล์ทางด้านขวาของคู่มือการใช้งาน
Smart Hub คู่มือจะดาวน์โหลด
ไทย
Family Story
Fitness
5
6
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Kids
7
8
1
วิดีโอของคุณ :
ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับวิดีโอตามความชื่นชอบของคุณ
2
ค้นหา :
ช่วยให้คุณสามารถค้นหาผู้ให้บริการวิดีโอและอุปกรณ์
AllShare ที่เชื่อมต่อได้
3
แนะนํา : แสดงเนื้อหาที่แนะนำาที่จัดการโดยซัมซุง
4
เชิงพาณิชย์ : แสดงคู่มือ Smart Hub
ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชั่นใหม่
5
เรื่องราวครอบครัว :
วิธีเข้าใช้งานเนื้อหาของครอบครัวที่แสนง่ายดาย
• ให้การเข้าถึงภาพถ่าย ข้อความ และกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว ทุกที่และทุกเวลา
6
ฟิตเนส : ประตูสู่บริการดูแลตัวเองแบบเบ็ดเสร็จ
• นำาเสนอวิดีโอฟิตเนสจากพันธมิตรด้านเนื้อหาต่างๆ
พร้อมด้วยข้อมูลแสดงปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญไปหลังจากการออกกำาลังกายแต่ละท่า
7
เด็ก : บริการเด็ก ซึ่งช่วยให้เด็กๆ
เพลิดเพลินกับเนื้อหาที่พวกเขาชื่นชอบได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย
• ให้เนื้อหาที่ปลอดภัย สนุกสนาน
และหลากหลายแก่เด็กๆ
8
วิธีใช้การนําทาง :
แสดงปุ่มรีโมทคอนโทรลที่คุณสามารถใช้เพื่อนำาทางใน
Smart Hub
• สีแดง (A) : ใช้เข้าสู่ระบบ Smart Hub
• สีเขียว (B) : ใช้แสดงหน้าจอพื้นหลัง
• เครื่องมือ : เพื่อแสดงหน้าต่างการตั้งค่า
• กลับ : เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
\ ที่อยู่เว็บของคู่มือ Smart Hub
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
54
Your Video
a เข้าสู่ระบบ b WallPaper / เครื่องมือ ' กลับ
| หมายเหตุ |
|
34
ค้นหา
1 . เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเครือข่าย
(ดูหน้า 22)
2 . กำาหนดการตั้งค่าเครือข่าย
(ดูหน้า 32-36)
2
แอปพลิเคชั่นของฉัน :
แสดงคลังแอปพลิเคชั่นส่วนตัวของคุณ
ซึ่งคุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบได้
0
Samsung Apps : เปิด Samsung Apps
เพื่อดาวน์โหลดบริการแอปพลิเคชั่นที่เรียกเก็บเงินต่างๆ หรือแอปพลิเคชั่นฟรีได้
เว็บเบราเซอร์โดยสรุป
1
06 บริการเครือข่าย
9
http://www.google.com/
การใช้เว็บเบราเซอร์
คุณสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยใช้แอปพลิเคชั่นเว็บเบราเซอร์
ซึ่งติดตั้งในหน้าจอ Smart Hub โดยค่าเริ่มต้น
1 . เลือก Smart Hub ในหน้าจอแรก แล้วกดปุ่ม E
2 . เลือกแอปพลิเคชั่นเว็บเบราเซอร์ใน Smart Hub
แล้วกดปุ่ม E
Google Search
b เล่น Switch to pointer
| หมายเหตุ |
Scroll Up/Scroll Down / เครือ
่ งมือ ' กลับ
2
1
แผงควบคุม : แสดงฟังก์ชั่นต่างๆ ของเว็บเบราเซอร์
•
: ไปยังหน้าก่อนหน้า
•
: ไปยังหน้าล่าสุดก่อนย้อนกลับ
• : โหลดหน้าเว็บปัจจุบันอีกครั้ง เพื่อให้หน้าจอรีเฟรช
•
: ไปยังหน้าจอแรกของเว็บเบราเซอร์
• : ช่วยให้คุณสามารถขยายหรือย่อหน้าจอในระดับเปอร์เซ็นต์ต่างๆ
• : ช่วยให้คุณสามารถบุ๊คมาร์คหน้าใดหน้าหนึ่ง
เพื่อให้ไปยังหน้าเว็บนั้นได้ง่ายขึ้น
•
: ช่วยให้คุณสามารถดูประวัติหน้าเว็บที่คุณเคยเยี่ยมชม
แยกตามวันที่ ชื่อ หรือความถี่
http://www.google.com/
•
:
ช่วยให้คุณสามารถป้อนที่อยู่หน้าเว็บด้วยตนเอง
หรือเลือกหน้าจากรายการหน้าเว็บที่คุณเคยเยี่ยมชมเพื่อไปยังหน้าเว็บนั้น
•
: ช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างหน้าต่างเว็บเบราเซอร์หลายๆ
หน้าต่างที่เปิดอยู่ได้อย่างง่ายดาย
•
: ช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลโดยการป้อนคำา
•
: ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันไซต์ปัจจุบันกับกลุ่มครอบครัวของคุณโดยการส่งข้อความ
•
: ช่วยให้คุณสามารถกำาหนดค่าทั้งหมดสำาหรับการใช้เว็บเบราเซอร์
2
วิธีใช้การนําทาง :
แสดงปุ่มรีโมทคอนโทรลที่คุณสามารถใช้เพื่อนำาทางในเว็บเบราเซอร์
• สีเขียว (B) : ใช้แสดงแผงควบคุม
• สีเหลือง (C) : ใช้สลับตัวชี้
• ( ) : เลื่อนหน้าเว็บขึ้น/ลง
• เครื่องมือ : ใช้แสดงหน้าต่างเครื่องมือ
• กลับ : เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
\ เมื่อคุณเรียกใช้เว็บเบราเซอร์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อโดย HDMI
เข้ากับโทรทัศน์ที่รองรับ BD Wise และเปิดใช้งาน BD Wise
อยู่ เบราเซอร์จะมีขนาดใหญ่สุดเพื่อให้เต็มหน้าจอ
และความละเอียดของโทรทัศน์จะถูกตั้งค่าเป็นความละเอียดที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
\ เว็บเบราเซอร์ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้กับแอปพลิเคชั่น
Java
\ หากคุณพยายามดาวน์โหลดไฟล์
และไฟล์ไม่สามารถบันทึกได้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้น
I’m Feeling Lucky
\ ไม่รองรับการเล่นวิดีโอแฟลช
\ ไม่รองรับระบบอีคอมเมิร์ซสำาหรับการซื้อสินค้าทางออนไลน์
\ ไม่รองรับ ActiveX
ไทย
55 |
บริการเครือข่าย
BD-LIVE™
เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเนือ้ หาบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับภาพยนตร์ตา่ งๆ
ที่มีอยู่ในดิสก์ที่รองรับ BD-LIVE
1 . เสียบสติ๊กหน่วยความจำา USB กับแจ็ค USB
ที่ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์แล้วตรวจสอบหน่วยความจำาที่เหลือ
อุปกรณ์หน่วยความจำาต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 1GB
เพื่ออำานวยความสะดวกต่อบริการ BD-LIVE
2 . เลือก การตั้งค่า ในหน้าจอแรก แล้วกดปุ่ม E
3 . เลือก เครือข่าย แล้วกดปุ่ม E
4 . เลือก การตั้งค่า BD Live แล้วกดปุ่ม E
5 . เลือก การจัดการข้อมูล BD แล้วกดปุ่ม E
6 . เลือก เลือกอุปกรณ์ แล้วกดปุ่ม E
7 . เลือก USB แล้วกดปุ่ม E
8 . ใส่แผ่นดิสก์ Blu-ray ที่สนับสนุน BD-LIVE
9 . เลือกรายการจากเนื้อหาบริการ BD-LIVE ต่างๆ
ที่ผู้ผลิตดิสก์มีให้
| หมายเหตุ |
\ วิธีการใช้ BD-LIVE
และเนื้อหาที่มีให้อาจแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตดิสก์
|
56
ไทย
ภาคผนวก
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ
07 ภาคผนวก
HDMI OUT
การเชื่อมต่อ
• ความละเอียดของสัญญาณออก HDMI บางระดับอาจไม่สามารถใช้งานได้
ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของคุณ
• คุณต้องมีการเชื่อมต่อ HDMI เพื่อเพลิดเพลินกับวิดีโอที่มีเทคโนโลยี 3D
• สาย HDMI ที่มีความยาวอาจทำาให้เกิดสัญญาณรบกวนจอภาพ ในกรณีนี้ ตั้งค่า
ความลึกของสี HDMI เป็น ปิด ในเมนู
การตั้งค่า 3D
• หากต้องการหยุดภาพยนตร์ในระหว่างการเล่นภาพ 3D สำาหรับแผ่นดิสก์ 3D บางแผ่น
ให้กดปุ่ม 5 หนึ่งครั้ง ภาพยนตร์จะหยุดเล่นและตัวเลือกโหมด 3D จะถูกเลิกใช้งาน
หากต้องการเปลีย
่ นการเลือกตัวเลือก 3D เมือ
่ คุณกำาลังเล่นภาพยนตร์ 3D ให้กดปุม
่ 5
หนึ่งครั้ง เมนู Blu-ray จะปรากฏขึ้น กดปุ่ม 5 อีกครั้ง แล้วเลือกการตั้งค่า 3D ในเมนู
Blu-ray
• คุณอาจมองเห็นแถบแนวดิ่งสีดำาที่ด้านซ้าย ด้านขวา หรือทั้งสองด้าน
ขึ้นกับเนื้อหาและตำาแหน่งของภาพบนหน้าจอโทรทัศน์ของคุณ
อัตราส่วนภาพของทีวี
• ขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นดิสก์ บางอัตราส่วนภาพอาจไม่สามารถใช้ได้
• หากคุณเลือกอัตราส่วนภาพและตัวเลือกที่ต่างจากอัตราส่วนภาพของหน้าจอโทรทัศน์ของคุณ
ภาพที่ปรากฏอาจบิดเบี้ยว
• หากคุณเลือก 16:9 ดั้งเดิม โทรทัศน์ของคุณอาจแสดงภาพ 4:3 ตู้ไปรษณีย์ (แถบสีดำาที่ด้านข้างของภาพ)
BD Wise (ผลิตภัณฑ์ซัมซุงเท่านั้น)
การตั้งค่า
• เมื่อ BD Wise เปิดอยู่ การตั้งค่าความละเอียดจะกำาหนดค่าเริ่มต้นเป็น BD Wise
โดยอัตโนมัติ และ BD Wise ปรากฏขึ้นในเมนูความละเอียด
• หากเชือ
่ มต่อผลิตภัณฑ์กบ
ั อุปกรณ์ทไ่ี ม่สนับสนุน BD Wise คุณจะไม่สามารถใช้ฟงั ก์ชน
่ั
BD wise
• เพื่อการทำางานที่เหมาะสมของ BD Wise ให้ตั้งเมนูแต่ละข้อของ BD Wise
ในผลิตภัณฑ์และทีวี ไว้ที่เปิด
เอาต์พุตดิจิตอล
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเอาต์พุตดิจิตอลได้ถูกต้อง
ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่ได้ยินเสียงเลยหรือได้ยินเสียงดังมาก
• ถ้าอุปกรณ์ HDMI (เครื่องรับสัญญาณ AV โทรทัศน์)
ไม่สามารถใช้งานร่วมกับฟอร์แมตที่บีบขนาดได้ (Dolby digital, DTS)
สัญญาณเสียงจะออกมาเป็น PCM
• DVD ปกติจะไม่มีเสียง BONUSVIEW และเอฟเฟกต์เสียงการนำาทาง
• แผ่นดิสก์ Blu-ray บางแผ่นไม่มีเสียง BONUSVIEW และเอฟเฟกต์เสียงการนำาทาง
• การตั้งค่าเอาต์พุตดิจิตอลจะไม่มีผลกับสัญญาณเสียงออกอนาล็อก (L/R) หรือ HDMI
ของโทรทัศน์ของคุณ
แต่จะมีผลกับสัญญาณเสียงออกออปติคัลและ HDMI
เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณ AV
• หากคุณเล่นแทร็กเสียง MPEG เครื่องเล่นจะส่งสัญญาณเสียง PCM
ออกแม้จะเลือกเอาต์พุตดิจิตอล (PCM หรือบิตสตรีม) ไว้ก็ตาม
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต BD-LIVE
• การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจถูกจำากัดขณะคุณกำาลังใช้ข้อมูล BD-LIVE
ไทย
57 |
ภาคผนวก
Anynet+(HDMI-CEC)
• ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของคุณ ความละเอียดของสัญญาณออก HDMI
บางระดับอาจไม่สามารถใช้งานได้ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์ของคุณ
• ฟังก์ชั่นนี้ไม่สามารถใช้งานได้ถ้าสาย HDMI ไม่รองรับ CEC
• ถ้าโทรทัศน์ซัมซุงของคุณมีโลโก้ Anynet+
หมายความว่าโทรทัศน์เครื่องนั้นรองรับฟังก์ชั่น Anynet+
การจัดการข้อมูล BD
• ในโหมดหน่วยความจำาภายนอก การเล่นดิสก์จะหยุดหากคุณตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์
USB ในระหว่างการเล่น
• สนับสนุนอุปกรณ์ USB ที่ถูกฟอร์แมตเป็นระบบไฟล์ FAT (DOS 8.3 volume label)
เท่านั้น
เราแนะนำาให้ใช้อุปกรณ์ USB ที่สนับสนุนโปรโตคอล USB 2.0 ที่มีความเร็วในการอ่าน/
เขียน 4 MB/วินาทีขึ้นไป
• ฟังก์ชั่นเล่นต่ออาจไม่ทำางานหลังการฟอร์แมตอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
• หน่วยความจำาที่มีอยู่รวมของการจัดการข้อมูล BD อาจต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาวะเงื่อนไข
DivX® Video On Demand
• สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DivX(R) VOD เยี่ยมชมเว็บไซต์ “http://vod.divx.
com”
การแสดงผลด้านหน้า
การตั้งค่า
• คุณไม่สามารถเปลี่ยนความสว่างของปุ่ม และปุ่ม VOL +, การตั้งค่าลำาโพง
• เมื่อเลือก การเลือกลําโพง เป็น ลําโพงของทีวี เสียงจะส่งผ่านจากลำาโพงของทีวี
• การรันฟังก์ชั่นการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติใช้เวลาประมาณ 3 นาที
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีดิสก์อยู่ในผลิตภัณฑ์เมื่อคุณรันฟังก์ชั่นการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
• หากไม่ได้เชื่อมต่อไมโครโฟน ASC ระหว่างการตั้งค่าการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ
การตั้งค่าจะถูกยกเลิก
• เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ โหมด DSP, Dolby Pro Logic ll
และ SFE จะไม่ทำางาน
• หากเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ภายนอกหรืออุปกรณ์อื่นๆ (เช่น iPod, AUX,
D. IN) การตั้งค่าการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติอาจทำางานไม่เหมาะสม
เสียง HDMI
• เมื่อสัญญาณเสียง HDMI ออกไปที่ลำาโพงของทีวี จะลดการมิกซ์เสียงเป็น 2ch
โดยอัตโนมัติ
ช่องคืนสัญญาณเสียง
• เมื่อ Anynet+ (HDMI-CEC) ปิด ฟังก์ชั่นช่องคืนสัญญาณเสียงจะไม่สามารถใช้ได้
• การใช้สายเคเบิล HDMI ที่ไม่ได้รับการรับรองสำาหรับ ARC (ช่องคืนสัญญาณเสียง)
อาจทำาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันได้
• สามารถใช้งานฟังก์ชั่น ARC หากเชื่อมต่อทีวีที่รองรับ ARC เท่านั้น
เอาต์พุตดิจิตอล
• สามารถเปิดใช้เอาต์พุตดิจิตอลเมื่อเลือก การเลือกลําโพง เป็น ลําโพงของทีวี
|
58
ไทย
การเล่นไฟล์วิดีโอ
การเลือกภาษาของเสียง
• ไฟแสดงสถานะ ◄►จะไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอหากส่วน BONUSVIEW
ไม่มีการตั้งค่าเสียง BONUSVIEW
• ภาษาที่มีให้เลือกใช้ทางฟังก์ชั่นภาษาของเสียงขึ้นกับภาษาที่เข้ารหัสบนแผ่นดิสก์
ฟังก์ชั่นนี้หรือภาษาบางภาษาอาจไม่มีให้เลือกใช้งาน
• แผ่นดิสก์ Blu-ray บางแผ่นอาจยินยอมให้คุณเลือกแทร็กเสียงทั้ง LPCM หรือ Dolby
Digital ในแทร็กเสียงภาษาอังกฤษ
การเล่น
การเลือกภาษาของคำาบรรยายใต้ภาพ
• คุณอาจเปลี่ยนภาษาของคำาบรรยายใต้ภาพในเมนูดิสก์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
Blu-ray /DVD โดยกดปุ่ม เมนูดิสก์
• ฟังก์ชั่นนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกคำาบรรยายใต้ภาพที่มีการเข้ารหัสไว้บนแผ่นดิสก์
และอาจไม่ทำางานในแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD ทุกแผ่น
• ข้อมูลเกี่ยวกับโหมดคุณสมบัติหลัก / โหมด BONUSVIEW จะปรากฏขึ้นหากแผ่นดิสก์
Blu-ray มีส่วน BONUSVIEW
• ฟังก์ชั่นนี้จะเปลี่ยนทั้งคำาบรรยายใต้ภาพหลักและคำาบรรยายใต้ภาพรองในเวลาเดียวกัน
• จำานวนรวมของคำาบรรยายใต้ภาพหลักและรองจะปรากฏขึ้นตามลำาดับ
การเล่นไฟล์ JPEG
• คุณไม่สามารถขยายคำาบรรยายใต้ภาพและภาพกราฟิก PG ในโหมดเต็มหน้าจอ
โหมด Dolby Pro Logic II
• ก่อนเลือกโหมด Dolby Pro Logic II
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกของคุณกับช่องเสียบ AUDIO INPUT (L และ R)
บนผลิตภัณฑ์ หากคุณเชื่อมต่อกับช่องรับสัญญาณเพียงช่องเดียว (L หรือ R)
คุณจะไม่สามารถฟังเสียงเซอราวด์ได้
การใช้ปุ่ม เครื่องมือ ขณะเล่นภาพ
การเล่น AllShare
• หากทีวีที่รองรับ BD Wise ที่ตั้งค่า BD Wise เป็น เปิด เมนูการตั้งค่าภาพจะไม่ปรากฏ
• ฟังก์ชั่นเพลงพื้นหลังจะไม่ทำางาน
ยกเว้นไฟล์เพลงและไฟล์ภาพอยู่บนสื่อจัดเก็บข้อมูลเดียวกัน นอกจากนี้
คุณภาพเสียงอาจได้รับผลกระทบจากอัตราบิตของไฟล์เพลง MP3 ขนาดของภาพถ่าย
และวิธีการเข้ารหัส
การเล่นอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB
• คุณต้องถอดอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB อย่างปลอดภัย (โดยการทำาฟังก์ชั่น "ถอด
USB ออกได้") เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเป็นได้กับหน่วยความจำา USB กดปุ่ม
หน้าหลัก เพื่อไปยังเมนูหน้าหลัก เลือกปุ่ม สีเหลือง (C) แล้วกดปุ่ม E
• หากคุณใส่แผ่นดิสก์เมื่อเล่นอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB โหมดฟังก์ชั่นจะเปลี่ยนเป็น
“BD/DVD” โดยอัตโนมัติ
ไทย
59 |
07 ภาคผนวก
• ไฟล์วิดีโอที่มีอัตราบิตสูง 20 Mbps หรือมากกว่า
อาจทำาลายความสามารถของผลิตภัณฑ์และอาจหยุดในระหว่างการเล่น
ภาคผนวก
การเล่นเพลง
• ปรับระดับเสียงเป็นระดับกลางก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อ iPod กับผลิตภัณฑ์
• เมื่อผลิตภัณฑ์เปิดและคุณเชื่อมต่อ iPod ผลิตภัณฑ์จะชาร์จแบตเตอรี่ของ iPod
การดูภาพยนตร์
การเล่น AllShare
• คุณต้องมีสัญญาณวิดีโอออก (คอมโพสิต) เชื่อมต่อกับทีวีเพื่อดูวิดีโอใน iPod
(ดูหน้า 20)
• หากคุณต้องการเล่นวิดีโอใน iPod ผ่านสัญญาณวิดีโอออก ตั้งค่า Anynet+ (HDMICEC) เป็น ปิด
• จะปรากฏหน้าจอการเล่นบนทีวีเท่านั้น ดูหน้าจออื่นๆ ของ iPod บนเครื่องเล่น iPod
• หากคุณต้องการกลับสู่เมนู iPod ขณะเชื่อมต่อเครื่องเล่น iPod โดยใช้ฐานต่อพ่วง กด
ฟังก์ชั่น บนรีโมทคอนโทรลและกด บนแผงด้านหน้าของระบบ และเลือก
R. IPOD
โหมดฟังก์ชั่นจะสลับดังนี้ :
BD/DVD  D. IN  AUX  R. IPOD  HDMI1  HDMI2  FM  BT
iPod/iPhone รุ่นที่คุณสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ได้
iPod
|
60
ไทย
• การควบคุมระดับเสียงอาจทำางานปกติกับ iPod และ iPhone รุ่นที่ไม่ได้แสดงในหน้า
40 หากคุณมีปัญหากับรุ่นใดๆ ที่แสดงอยู่ด้านบน โปรดอัพเดทซอฟต์แวร์ของ iPod/
iPhone เป็นเวอร์ชันล่าสุด
• อาจเกิดปัญหาในการควบคุม ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPod
ซึ่งกรณีเช่นนี้ไม่ใช่การทำางานผิดปกติของระบบโฮมซีเนม่า
• การทำางานบางอย่างอาจแตกต่าง ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์หรือประเภทของ iPod
ติดตั้งซอฟต์แวร์ล่าสุดของ iPod (แนะนำา)
• คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลงหรือวิดีโอผ่านทางฟังก์ชั่นแผ่นดิสก์ Blu-ray/
DVD และเพลิดเพลินกับเพลง วิดีโอ หรือภาพถ่ายผ่านทางฟังก์ชั่น iPod ระยะไกล
คุณจำาเป็นต้องใช้ฐานต่อพ่วง iPod เพื่อเพลิดเพลินกับวิดีโอหรือภาพถ่าย
• ไม่รับประกันการเล่นเนื้อหาของแอปพลิเคชั่นผ่านทางผลิตภัณฑ์
เราแนะนำาให้เล่นเนื้อหาที่ดาวน์โหลดไปยัง iPod
• หากคุณมีปัญหาในการใช้ iPod โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.apple.com/support/
ipod
ความละเอียดที่สอดคล้องกับโหมดสัญญาณออก
❏
การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray/E-contents/เนื้อหาดิจิตอล
HDMI / ไม่เชื่อมต่อ
โหมด HDMI
แผ่นดิสก์ Bluray
เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
/เนื้อหาดิจิตอล
โหมดวิดีโอ
โหมดวิดีโอ
BD Wise
ความละเอียดของแผ่นดิสก์
Blu-ray
1080p@60F
576i/480i
-
อัตโนมัติ
ความละเอียดสูงสุดของสัญญาณเข้าโทรทัศน์
ความละเอียดสูงสุดของสัญญาณเข้าโทรทัศน์
576i/480i
-
ตั้งค่า
❏
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
เฟรมภาพยนตร์ :
อัตโนมัติ (24Fs)
1080p@24F
1080p@24F
576i/480i
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
การเล่น DVD
สัญญาณออก
ตั้งค่า
HDMI / เชื่อมต่อ
HDMI / ไม่เชื่อมต่อ
โหมด HDMI
โหมดวิดีโอ
โหมดวิดีโอ
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
อัตโนมัติ
ความละเอียดสูงสุดของสัญญาณเข้าโทรทัศน์
576i/480i
-
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
ไทย
61 |
07 ภาคผนวก
HDMI / เชื่อมต่อ
สัญญาณออก
ภาคผนวก
การเลือกเอาต์พุตดิจิตอล
ตั้งค่า
PCM
การเชื่อมต่อ
PCM
สตรีมเสีย
งบนแผ่นดิสก์
Blu-ray
สตรีมเสียงบน
DVD
บิตสตรีม
(ไม่มีการประมวลผล)
DTSHD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
PCM
Dolby
Digital
DTS
คำาจำากัดควา
มของแผ่นดิสก์
Blu-ray
ไม่ระบุ
บิตสตรีม
(Dolby D
เข้ารหัสใหม่)
เครื่องรับสัญญาณ
เครื่องรับสัญญาณ
เครื่องรับสัญญาณ
เครื่องรับสัญญาณ
AV ที่สนับสนุน
AV ทีส
่ นับสนุน HDMI AV ที่สนับสนุน HDMI AV ทีส
่ นับสนุน HDMI
HDMI
สูงถึง PCM 7.1ch
PCM
Dolby
สูงถึง PCM 7.1ch
Dolby Digital
Digital
Dolby
สูงถึง PCM 7.1ch Dolby Digital Plus
Digital Plus
Dolby
สูงถึง PCM 7.1ch
Dolby TrueHD
TrueHD
DTS
บิตสตรีม
(DTS
เข้ารหัสใหม่)
DTS เข้ารหัสใหม่
DTS เข้ารหัสใหม่
DTS เข้ารหัสใหม่
DTS เข้ารหัสใหม่
เข้ารหัสใหม่
Dolby Digital *
เข้ารหัสใหม่
Dolby Digital *
เข้ารหัสใหม่
Dolby Digital *
เข้ารหัสใหม่
Dolby Digital *
เข้ารหัสใหม่
Dolby Digital *
สูงถึง PCM 6.1ch
DTS
DTS เข้ารหัสใหม่
สูงถึง PCM 7.1ch
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS เข้ารหัสใหม่
เข้ารหัสใหม่
Dolby Digital *
สูงถึง PCM 7.1ch
DTS-HD Master
Audio
DTS เข้ารหัสใหม่
เข้ารหัสใหม่
Dolby Digital *
PCM 2 ช่อง
PCM 2 ช่อง
PCM 2 ช่อง
PCM 2 ช่อง
สูงถึง PCM 5.1ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
สูงถึง PCM 6.1ch
DTS
DTS
DTS
ถอดรหัสสตรีมเสียงค
ุณสมบัติหลักและเสียง
BONUSVIEW
รวมกันเป็นเสียง PCM
PCM และเติมเอฟเฟ
กต์เสียงการนำาทาง
ส่งสัญญาณออกเฉพ
าะสตรีมเสียงคุณสมบัติ
หลักเท่านั้น ดังนั้น
เครื่องรับสัญญาณ AV
ของคุณสามารถถอดรหั
สบิตสตรีมของเสียงได้
คุณจะไม่ได้ยินเสียง
BONUSVIEW
และเอฟเฟกต์เสีย
งการนำาทาง
ถอดรหัสสตรีมเสีย
ถอดรหัสสตรีมเสีย
งคุณสมบัติหลักและเสียง งคุณสมบัติหลักและเสียง
BONUSVIEW
BONUSVIEW
รวมกันเป็นเสียง PCM
รวมกันเป็นเสียง PCM
และเติมเอฟเฟกต์เสียงกา และเติมเอฟเฟกต์เสียงกา
รนำาทาง แล้วถอดรหัสเสียง รนำาทาง แล้วถอดรหัสเสียง
PCM อีกครั้งเป็นบิตสตรีม PCM อีกครัง้ เป็นบิตสตรีม
DTS
Dolby digital หรือ PCM
* หากสตรีมแหล่งสัญญาณเป็น 2 ช่อง หรือโมโน จะไม่ใช้การตั้งค่า “Re-encoded Dolby D” สัญญาณออกจะเป็น
PCM 2 ช่อง
แผ่นดิสก์ Blu-ray อาจประกอบด้วยสตรีมเสียงสามแบบ :
- เสียงคุณสมบัติหลัก : แทร็กเสียงของคุณสมบัติหลัก
- เสียง BONUSVIEW : แทร็กเสียงเพิ่มเติม เช่น เสียงความเห็นของผู้กำากับหรือนักแสดง
- เอฟเฟกต์เสียงการนำาทาง : เมื่อคุณเลือกการนำาทางเมนูบางอย่าง เอฟเฟกต์เสียงการนำาทางจะดังขึ้น
เอฟเฟกต์เสียงการนำาทางแตกต่างกันในแผ่นดิสก์ Blu-ray แต่ละแผ่น
|
62
ไทย
การแก้ไขปัญหา
อาการ
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
• เสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาดีหรือไม่
ไม่สามารถนําแผ่นดิสก์ออกได้
• ปิดแล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
iPod
ล้มเหลวในการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบสภาพขั้วต่อและฐานต่อพ่วงของ iPod
• ทำาให้เวอร์ชันซอฟต์แวร์ iPod ทันสมัยเสมอ
ไม่สามารถเริ่มเล่นได้
• ตรวจสอบหมายเลขภูมิภาคของแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD
แผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD ที่ซื้อมาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• ไม่สามารถเล่น CD-ROM และ DVD-ROM บนผลิตภัณฑ์นี้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าระดับเรตถูกต้อง
ไม่สามารถเริ่มเล่นได้
• คุณกำาลังใช้แผ่นดิสก์ที่บิดเบี้ยวหรือมีรอยขีดข่วนที่พื้นผิวหรือไม่
ทันทีเมื่อ
• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว
ไม่มเี สียง
• ระบบโฮมซีเนม่าไม่มีเสียงระหว่างเล่นแบบเร็ว เล่นแบบช้า และเล่นแบบทีละเฟรม
• เชื่อมต่อลำาโพงเหมาะสมหรือไม่ การตั้งค่าลำาโพงถูกต้องหรือไม่
• แผ่นดิสก์ชาำ รุดอย่างมากหรือไม่
ได้ยน
ิ เสียงจากลําโพง
บางตัวเท่านัน
้ ไม่ใช่จาก
ทัง
้ 8 ตัว
• สำาหรับแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD บางแผ่น
สัญญาณเสียงจะออกจากลำาโพงด้านหน้าเท่านั้น
• ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อลำาโพงเหมาะสมหรือไม่
• ปรับระดับเสียง
• ขณะฟังซีดีหรือวิทยุ เสียงจะส่งมาจากลำาโพงด้านหน้าเท่านั้น
ไม่มเี สียงเซอราวด์
Dolby Digital 7.1 CH
• มีเครื่องหมาย "Dolby Digital 7.1 CH" บนแผ่นหรือไม่ มีเสียงเซอราวด์ Dolby Digital
7.1 CH เมื่อบันทึกแผ่นด้วยเสียง 7.1 ช่องสัญญาณเท่านั้น
• ภาษาเสียงตั้งค่าเป็น Dolby Digital 7.1-CH
อย่างถูกต้องในการแสดงข้อมูลหรือไม่ ?
รีโมทคอนโทรลไม่ทาํ งาน
• คุณกำาลังใช้รีโมทภายในช่วงการใช้งานและภายในมุมที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับเซนเซอร์หรือไม่
• แบตเตอรี่หมดหรือไม่
• คุณเลือกฟังก์ชั่นโหมด (TV/BD) ของรีโมทคอนโทรล (TV หรือ BD)
อย่างถูกต้องหรือไม่
• ดิสก์กาํ ลังหมุนแต่ไม่มี
ภาพปรากฏ
•
•
•
•
• ภาพมีคณ
ุ ภาพต่าํ และ
ภาพสัน
่
ภาษาเสียงและคําบรรยาย
ใต้ภาพไม่ทาํ งาน
ทีวีเปิดอยู่หรือไม่
มีการต่อสายสัญญาณภาพเหมาะสมหรือไม่
แผ่นดิสก์สกปรกหรือชำารุดหรือไม่
ดิสก์ที่ผ่านการผลิตที่ไม่ดีอาจไม่สามารถเล่นได้
• ภาษาของเสียงและคำาบรรยายใต้ภาพจะไม่ทำางานหากแผ่นไม่มีข้อมูลเหล่านั้น
ไทย
63 |
07 ภาคผนวก
ดูตารางด้านล่างเมื่อผลิตภัณฑ์นี้ทำางานไม่เหมาะสม หากปัญหาที่คุณพบไม่ปรากฏอยู่ในตารางด้านล่าง
หรือหากคำาแนะนำาดังกล่าวไม่สามารถช่วยคุณได้ ให้ปิดผลิตภัณฑ์ ถอดปลั๊กไฟออก และติดต่อตัวแทนจำาหน่ายที่
ได้รับอนุญาตหรือติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุงใกล้บ้านคุณ
ภาคผนวก
อาการ
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏแม้
เมือ
่ เลือกฟังก์ชน
่ั เมนูแล้ว
ก็ตาม
อัตราส่วนภาพไม่สามารถ
เปลีย
่ นแปลงได้
• ผลิตภัณฑ์ไม่ทาํ งาน
(ตัวอย่าง : ไฟตัวเครือ
่ ง
ดับหรือได้ยน
ิ เสียงผิด
ปกติ)
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
• คุณกำาลังใช้ดิสก์ที่ไม่มีเมนูหรือไม่
• คุณสามารถเล่นแผ่น Blu-ray/DVD 16:9 ในโหมดเต็ม 16:9, 4:3
โหมดกล่องจดหมาย หรือ
4:3 โหมดแพน-สแกน, แต่แผ่น Blu-ray/DVD 4:3 แสดงในอัตราส่วน 4:3
เท่านั้น ดูที่กล่องบรรจุแผ่นดิสก์ Blu-ray และเลือกฟังก์ชั่นที่เหมาะสม
• กดปุ่ม 5 ของรีโมทคอนโทรลค้างไว้นาน 5 วินาทีในโหมดสแตนด์บาย
- การใช้ฟังก์ชั่นรีเซ็ตจะลบการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ทั้งหมด
อย่าใช้ฟังก์ชั่นนี้โดยไม่จำาเป็น
• ผลิตภัณฑ์ทาํ งานไม่ปกติ
|
คุณลืมรหัสผ่านระดับเรต
• เมื่อไม่มีแผ่นดิสก์ในผลิตภัณฑ์ กดปุ่ม 5 บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้นานกว่า 5
วินาที ข้อความ INITจะปรากฏบนจอแสดงผลและการตั้งค่าทั้งหมดจะกลับสู่
ค่าเริ่มต้น
แล้วกดปุ่มเปิดปิด
- การใช้ฟังก์ชั่นรีเซ็ตจะลบการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ทั้งหมด
อย่าใช้ฟังก์ชั่นนี้โดยไม่จำาเป็น
ไม่สามารถรับสัญญาณ
วิทยุได้
• เชื่อมต่อสายอากาศอย่างถูกต้องหรือไม่
• หากระดับสัญญาณในบริเวณนั้นไม่ชัดเจน ให้ติดตั้งสายอากาศ FM
ภายนอกในบริเวณที่รับสัญญาณได้ดี
ไมีมเี สียง เมือ
่ ฟังเสียงทีวี
ผ่านผลิตภัณฑ์
• หากกดปุ่ม เปิด/ปิด ^ ขณะฟังเสียงทีวีโดยใช้ฟังก์ชั่น D. IN หรือ AUX
ฟังก์ชั่นของ แผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD จะเปิดและเสียงทีวีถูกปิด
ข้อความ "ไม่สามารถใช้
งานได้" ปรากฏบนหน้า
จอ
• คุณสมบัติหรือการดำาเนินการไม่สามารถกระทำาได้ในเวลานี้ เนื่องจาก:
1. ซอฟต์แวร์ของแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD จำากัดไว้
2. ซอฟต์แวร์ของแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD ไม่สนับสนุนคุณสมบัติ
(เช่น มุมกล้อง)
3. คุณสมบัตินั้นไม่สามารถใช้งานได้ใ้นขณะนั้น
4. คุณขอดูเรื่อง หรือหมายเลขฉาก
หรือเวลาค้นหาที่อยู่นอกช่วงเวลาของภาพยนตร์
ถ้าสัญญาณออก HDMI ถูก
ตัง้ ค่าความละเอียดในระดับ
ทีโ่ ทรทัศน์ของคุณไม่รองรับ
(เช่น 1080p) คุณอาจต้อง
รับชมภาพจากโทรทัศน์ของ
คุณ
• กดปุ่ม 5
บนแผงด้านหน้าค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีเมื่อไม่มีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่อง
การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกเรียกคืนเป็นค่าตั้งต้นจากผู้ผลิต
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณออก HDMI
• ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างโทรทัศน์และช่องเสียบ HDMI บนผลิตภัณฑ์
• ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ของคุณรองรับสัญญาณเข้า HDMI ความละเอียด
576p/480p/720p/1080i/1080p หรือไม่
หน้าจอสัญญาณออก
HDMI ผิดปกติ
• ถ้าเกิดสัญญาณรบกวนบนหน้าจอ หมายความว่าโทรทัศน์ไม่สนับสนุน HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection)
64
ไทย
อาการ
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ฟังก์ชน
่ั การเล่น AllShare
• การเล่น AllShare
แสดงไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ภาพถ่าย เพลง และภาพยนตร์เท่านั้น
ไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่เหล่านี้จะไม่สามารถแสดงได้
วิดโี อเล่นแบบไม่ตอ
่ เนือ
่ ง
• ตรวจสอบว่าเครือข่ายเสถียรหรือไม่
• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเครือข่ายเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมหรือไม่
และเครือข่ายไม่ได้ถูกใช้งานหนักเกินไป
• การเชื่อมต่อไร้สายระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับผลิตภัณฑ์ไม่มีความเสถียร
ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
การเชือ
่ มต่อการเล่น
AllShare ระหว่างทีวก
ี บ
ั
พีซไี ม่มค
ี วามเสถียร
• ที่อยู่ IP ใต้เครือข่ายย่อยเดียวกันควรเป็นที่อยู่เดียวกัน ไม่เช่นนั้น
การขัดแย้งของ IP อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าว
• ตรวจสอบว่าคุณเปิดใช้งานไฟร์วอลล์หรือไม่
หากใช่ ให้ปิดการทำางานของไฟร์วอลล์
07 ภาคผนวก
ฉันสามารถมองเห็น
โฟลเดอร์ทแ
่ี บ่งปันผ่าน
การเล่น AllShare
แต่ไม่สามารถเห็นไฟล์
BD-LIVE
ฉันไม่สามารถเชือ
่ มต่อกับ
เซิรฟ
์ เวอร์ BD-LIVE
• ทดสอบว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำาเร็จหรือไม่โดยใช้ฟังก์ชั่นสถานะเครือข่าย
• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์หน่วยความจำา USB เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์หรือไม่
• อุปกรณ์หน่วยความจำาต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 1GB
เพื่ออำานวยความสะดวกต่อบริการ BD-LIVE
คุณสามารถตรวจดูขนาดที่มีอยู่ในการจัดการข้อมูล BD (ดูหน้า 58)
• ตรวจสอบว่าตัวเลือกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต BD-LIVE ตั้งค่าเป็น อนุญาต
(ทั้งหมด) หรือไม่
• หากไม่เป็นไปตามทั้งหมดข้างต้น ติดต่อผู้ให้บริการเนื้อหา
หรืออัพเดทเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุด
เมือ
่ ใช้บริการ BD-LIVE
เกิดข้อผิดพลาดขึน
้
• อุปกรณ์หน่วยความจำาต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 1GB
เพื่ออำานวยความสะดวกต่อบริการ BD-LIVE
คุณสามารถตรวจดูขนาดที่มีอยู่ในการจัดการข้อมูล BD (ดูหน้า 58)
| หมายเหตุ |
\ เมื่อการตั้งค่าถูกเรียกคืนเป็นค่าตั้งต้นจากผู้ผลิต ข้อมูล BD ของผู้ใช้ที่เก็บไว้ทั้งหมดจะถูกลบออก
ไทย
65 |
ภาคผนวก
ข้อมูลจําเพาะ
ทัว่ ไป
เครือ
่ งรับวิทยุ FM
น้าำ หนัก
3.9 กก.
ขนาด
430 (ก) X 65 (ส) X 353.5 (ล) มม.
ช่วงอุณหภูมข
ิ ณะทำางาน
+5°C ถึง +35°C
ช่วงความชืน
้ ขณะทำางาน
10 % ถึง 75 %
อัตราส่วนสัญญาณ/คลืน
่ รบกวน
55 dB
ความไวทีใ่ ช้งานได้
12 dB
ความเพีย
้ นฮาร์โมนิกรวม
0.5 %
BD (แผ่นดิสก์ Blu-ray)
ความเร็วในการอ่าน : 9.834 m/วินาที
DVD (Digital Versatile Disc)
ดิสก์
CD : 12 ซม. (COMPACT DISC)
CD : 8 ซม. (COMPACT DISC)
สัญญาณภาพ
ออก
ภาพ/เสียง
เครื่องขยาย
สัญญาณ
|
66
ไทย
คอมโพสิตวิดโี อ
HDMI
ความเร็วในการอ่าน : 6.98 ~ 7.68 m/วินาที
เวลาเล่นโดยประมาณ (หนึง่ หน้า บนดิสก์หนึง่ ชัน
้ ): 135 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 m/วินาที
เวลาในการเล่นสูงสุด: 74 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 m/วินาที
เวลาในการเล่นสูงสุด: 20 นาที
1 แชนเนล : 1.0 Vp-p (75Ω load)
แผ่นดิสก์ Blu-ray : 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM multichannel audio, Bitstream audio, PCM audio
ลำาโพงด้านหน้า
165W x 2(3Ω)
ลำาโพงด้านหน้าบน
165W x 2(3Ω)
ลำาโพงกลาง
170W(3Ω)
ลำาโพงเซอราวด์
165W x 2(3Ω)
ลำาโพงซับวูฟเฟอร์
170W(3Ω)
ความถีก
่ ารตอบสนอง
DVD : 576i/480i
อินพุตอนาล็อก
20Hz~20kHz (±3dB)
อินพุตดิจต
ิ อล
20Hz~40kHz (±4dB)
อัตราส่วน S/N
70dB
การแยกช่องสัญญาณ
60dB
ความไวในการรับสัญญาณ
(AUX)500mV
ระบบลำาโพง
ด้านหน้า
ด้านหน้าบน
เซอราวด์
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
อิมพิแดนซ์
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
ช่วงความถี่
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 40Hz ~ 160Hz
ระดับความดันการ
87dB/W/M
ส่งสัญญาณเสียง
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
88dB/W/M
อินพุตเฉลี่ย
165W
165W
165W
170W
170W
อินพุตสูงสุด
330W
330W
330W
340W
340W
ขนาด
(ก x ส x ล)
ด้านหน้า/ด้านหน้าบน : 90 x 1200 x 70 (ฐานรอง: 240 x 240) มม.
เซอราวด์ : 90 x 1200 x 70 (ฐานรอง: 250 x 250) มม.
กลาง : 360 x 74.5 x 68.5 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 200 x 390 x 350 มม.
น้ำาหนัก
ด้านหน้า/ด้านหน้าบน : 4.7 กก., เซอราวด์ : 3.9 กก.
กลาง : 0.9 กก., ซับวูฟเฟอร์ : 5.7 กก.
•
•
•
•
•
ไม่สนับสนุนหากความเร็วเครือข่ายเท่ากับหรือต่ำากว่า 10 Mbps
Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำาเพาะนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
น้ำาหนักและขนาดเป็นค่าโดยประมาณ
การออกแบบและข้อมูลจำาเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำาหรับการจ่ายไฟและการใช้ไฟ ดูที่ฉลากติดกับตัวเครื่อง
❏
SWA-5000
น้ำาหนัก
1.1 กก.
ขนาด (ก x ส x ล)
76.2 x 228.6 x 152.4 มม.
ช่วงอุณหภูมิขณะทำางาน
+5°C ถึง +35°C
ช่วงความชื้นขณะทำางาน
10 % ถึง 75 %
สัญญาณออก
165W x 2 CH
ช่วงความถี่
20Hz~20KHz
อัตราส่วน S/N
65dB
ไทย
67 |
07 ภาคผนวก
ลำาโพง
ระบบลำาโพง 7.1ch
ติดต่อซัมซุงทั่วโลก
หากคุณมีคำ�ถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของซัมซุง
พื้นที่
` Asia Pacific
ศูนย์ติดต่อ 
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
เว็บไซต์
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
VIETNAM
1800 1100 11
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
021-5699-7777
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
Egypt
JORDAN
IRAN
Morocco
Saudi Arabia
800-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
183-2255
8000-4726
08000-726786
800-22273
021-8255
080 100 2255
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095- 0077
0800 724 000
0800 300 300
0685 88 99 00
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
INDIA
INDONESIA
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
` Middle East
` Africa
Ghana
Cote D’ Ivoire
Senegal
Cameroon
KENYA
UGANDA
TANZANIA
SOUTH AFRICA
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
AH68-02464V-00
Download PDF

advertising