Samsung | HT-E3550 | Samsung Archive Home Entertainment System โฮมเธียเตอร์ HT-E3550 คู่มือการใช้

HT-E3500
HT-E3530
HT-E3550
Blu-ray™ 5.1CH
ระบบความบันเทิงภายในบ้าน
คู่มือการใช้งาน
ทุกจินตนาการล้วนเป็นจริงได้
ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/register
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
คําเตือน
เพื่อลดความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อต อย่าถอดฝาเครื่อง (หรือด้านหลังของเครื่อง)
ไม่มีชิ้นส่วนภายในที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมเองได้ โปรดส่งเข้ารับบริการจากช่างผู้ชำานาญการ
ข้อควรระวัง
ความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต
ห้ามเปิด
ไฟกะพริบและหัวลูกศรในสา
เหลี่ยมคือสัญญาณเตือนที่แจ้งคุณว่
ามีอันตรายไฟฟ้าแรงสูงภายในผลิตภัณฑ์.
ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออก ภายในเครื่อง
ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง
การซ่อมแซมควรกระทำาโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
เครื่องหมายคำาถามภายใ
นสามเหลี่ยมคือสัญญาณเตือ
นที่แจ้งคุณเกี่ยวกับคำาแนะนำาสำา
คัญสำาหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์
คําเตือน
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ระดับ 1
• เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
ระวังอย่าให้เครื่องนี้ถูกฝนหรือความชื้น
เครื่องเล่นคอมแพคดิสก์รุ่นนี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท
เลเซอร์คลาส 1
การใช้การควบคุม การปรับเปลีย
่ น หรือการทำางานของ
ขัน
้ ตอนอืน
่ ใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุในทีน
่ อ
้ี าจทำาให้เกิด
การแผ่รงั สีทเ่ี ป็นอันตราย
สอดคล้องตาม 21CFR 1040.10
ยกเว้นค่าเบี่ยงเบนที่เป็นไปตามข้อกำาหนด Laser
Notice No. 50 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2007
อันตราย :
• มีการแผ่รังสีที่มองเห็นและมองไม่เห็นเมื่อเปิดออก
ระวังอย่าให้ถูกลำาแสง (FDA 21 CFR)
ข้อควรระวัง :
• มีการแผ่รังสีคลาส 3B
ที่มองเห็นและมองไม่เห็นเมื่อเปิดออก
ระวังอย่าให้ถูกลำาแสง (IEC 60825-1)
• ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แสงเลเซอร์ การใช้การควบคุม
การปรับเปลี่ยน หรือการทำางานของขั้นตอนอื่น
ใดนอกเหนือจากที่ระบุในที่นี้อาจทำาให้เกิดการแผ่รังสีที่เป็นอันตราย
อย่าเปิดฝาครอบและอย่าซ่อมแซมด้วยตนเอง
การซ่อมแซมควรกระทำาโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
|
2
ไทย
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
การเก็บและจัดการแผ่นดิสก์
 อย่าให้แผ่นดิสก์ถูกแสงแดดโดยตรง
 เก็บแผ่นดิสก์ในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเท
 เก็บแผ่นดิสก์ในกล่องบรรจุที่สะอาดและวางแผ่นในแนวตั้
• อุปกรณ์นี้ต้องไม่สัมผัสกับน้ำาหรือทำาน้ำากระเด็นใส่
ห้ามนำาภาชนะที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน
วางไว้บนอุปกรณ์
• ในการปิดอุปกรณ์ให้สนิท
คุณต้องถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์
ออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง ดังนั้น
ปลั๊กไฟจึงต้องเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกทุกเวลา
• อย่าใช้มือเปียกแตะปลั๊กไฟ
เนื่องจากอาจถูกไฟฟ้าดูดได้
• ไม่เสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชิ้นเข้ากับเต้ารับที่ผนังเดียว
การเสียบปลั๊กที่เต้ารับมากเกินไปอาจทำาให้เต้ารับบริเวณนั้นร้อนจัด
และเกิดไฟไหม้ได้
• การดูแลรักษาตัวเครื่อง
- ก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับผลิตภัณฑ์นี้
ให้แน่ใจว่าปิดอุปกรณ์เหล่านั้นแล้ว
- หากคุณย้ายผลิตภัณฑ์จากที่เย็นไปที่อบอุ่นในทันทีทันใด
อาจเกิดไอน้ำาในชิ้นส่วนทำางานและเลนส์
และทำาให้การเล่นแผ่นผิดปกติได้
หากเกิดกรณีนี้ ให้ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์
รอเป็นเวลาสองชั่วโมง
แล้วเสียบปลั๊กกับเต้ารับไฟฟ้า
จากนั้นจึงใส่แผ่นดิสก์และลองเล่นอีกครั้ง
• หากผลิตภัณฑ์มีเสียงผิดปกติ กลิ่นไหม้ หรือควัน
ให้ปิดสวิตช์ไฟของอุปกรณ์ทันทีและถอดปลั๊ก
ไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
จากนั้นติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในละแวก
ใกล้เคียงเพื่อขอความช่วยเหลือทางเทคนิค
ไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์อีก
การใช้งานผลิตภัณฑ์ตามสภาพที่เป็นอีกอาจทำา
ให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได
• ในการปิดอุปกรณ์ให้สนิท
คุณต้องถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์ออกจากเต้ารับ
ไฟฟ้าที่ผนัง ดังนั้น ปลั๊ก
ไฟจึงต้องเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกทุกเวลา
ไทย
3|
01 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
• การถือแผ่นดิสก์
- รอยนิ้วมือหรือรอยขีดข่วนบน
แผ่นดิสก์อาจลดคุณภาพของเสียงและภาพ
หรืออาจทำาให้เกิดการเล่นข้ามได้
- อย่าจับที่พื้นผิวของแผ่นดิสก์ด้านที่จะบันทึกข้อมูล
- จับแผ่นดิสก์ที่ขอบ
เพื่อไม่ให้มีรอยนิ้วมือปรากฏบนผิวหน้าดิสก์
- อย่าติดกระดาษหรือเทปกาวบนแผ่นดิสก์
• การทำาความสะอาดแผ่นดิสก์
- เมื่อมีรอยนิ้วมือหรือฝุ่นเกา
ะบนแผ่นดิสก์
ให้ทำาความสะอาดโดยใช้น้ำายาทำาความสะ
อาดอย่างอ่อนละลายน้ำา และเช็ดด้วยผ้านุ่ม
- ขณะทำาความสะอาด เช็ดเบาๆ
จากด้านในแผ่นดิสก์ออกไปทางด้านนอกแผ่น
- การจัดเก็บแผ่นดิสก์
ข้อควรระวังในการจัดการ
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
การใช้ฟังก์ชั่น 3D
ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สำาคัญสำาหรับภาพ 3D
อ่านและทำาความเข้าใจข้อมูลด้านความปลอดภัยต่อ
ไปนี้ก่อนใช้ฟังก์ชั่น 3D
• ผู้ชมบางท่านอาจรู้สึกไม่สบายขณะดูทีวี 3D
เช่น อาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ และปวดศีรษะ
หากคุณพบอาการดังกล่าว หยุดดูทีวี 3D
ถอดแว่นตา 3D ออก และนอนพัก
• การรับชมภาพ 3D เป็นระยะเวลายาวนานอาจทำา
ให้กล้ามเนื้อสายตาอ่อนล้าได้
หากคุณรู้สึกปวดตา หยุดดูทีวี
3D ถอดแว่นตา 3D ออก และนอนพัก
• ผู้ปกครองควรหมั่นตรวจเช็คเด็ก ๆ
ที่กำาลังใช้ฟังก์ชั่น 3D หากพบว่าเด็ก ๆ
มีอาการของสายตาล้า ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ
หรือคลื่นไส้ ให้เด็กหยุดดูทีวี 3D ทันทีและนอนพัก
• ไม่ใช้แว่นตา 3D เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
(เช่น ใช้แทนแว่นสายตาทั่วไป แว่นกันแดด
แว่นนิรภัย)
• ไม่ใช้ฟังก์ชั่น 3D หรือแว่นตา 3D
ขณะเดินหรือเคลื่อนไหว การใช้ฟังก์ชั่น
3D หรือแว่นตา 3D
ขณะเคลื่อนไหวอาจทำาให้คุณชนกับวัตถุอื่น สะดุด
และ/หรือหกล้ม และอาจทำาให้เกิดบาดเจ็บรุนแรงได้C
• หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับเนื้อหา
3D ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ 3D
(เครื่องรับสัญญาณ AV หรือโทรทัศน์ที่รองรับ 3D)
กับช่องเสียบ HDMI OUT ของผลิตภัณฑ์โดยใช้สาย
HDMI ความเร็วสูง ใส่แว่นตา 3D ก่อนการเล่นเนื้อหา 3D
• ผลิตภัณฑ์จะส่งสัญญาณ 3D ออกทางสาย
HDMI ที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ HDMI OUT เท่านั้น
• เนื่องจากความละเอียดของวิดีโอในโหมดเล่น
3D ถูกตั้งค่าตามความละเอียดของวิดีโอ 3D ต้นฉบับ
คุณจึงไม่สามารถเปลี่ยนความละเอียดตามที่คุณต้องการได้
• บางฟังก์ชั่น เช่น BD Wise
หรือการปรับขนาดหน้าจอหรือความละเอียด
อาจทำางานไม่ถูกต้องในโหมดการเล่น 3D
• คุณต้องใช้สาย HDMI ความเร็วสูงเพื่อส่งสัญญาณ
3D ออกอย่างเหมาะสม
• อยู่ห่างจากโทรทัศน์อย่างน้อยสามเท่
าของความกว้างของหน้าจอเมื่อชมภาพ
3D ตัวอย่างเช่น หากคุณมีหน้าจอขนาด 46 นิ้ว
ให้อยู่ห่างจากหน้าจอ 3.5 เมตร
- จัดวางหน้าจอวิดีโอ 3D ที่ระดับสายตา เพื่อภาพ
3D ที่ดีที่สุด
|
4
ไทย
• เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 3D บางเครื่อง
เอฟเฟกต์ 3D อาจทำางานไม่ถูกต้อง
• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่แปลงเนื้อหา 2D เป็น 3D
• “Blu-ray 3D” และโลโก้ “Blu-ray 3D”
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association
ลิขสิทธิ์
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
สงวนลิขสิทธิ์; ห้ามทำาการผลิตซ้ำาหรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือเนื้อหาทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้โดย
ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
Samsung Electronics Co., Ltd.
การอนุญาต
• Dolby และสัญลักษณ์ D คู่
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Dolby Laboratories
• ผลิตภายใต้การอนุญาตตามสิทธิบัตรในสหรัฐฯ เลขที่:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872
และสิทธิบัตรสหรัฐฯ อื่นๆ และทั่วโลก
ที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา DTS-HD,
สัญลักษณ์ รวมทั้ง DTS-HD และสัญลักษณ์
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน & DTS-HD Master
Audio | Essential เป็นเครื่องหมายการค้าของ
DTS, Inc. ผลิตภัณฑ์รวมถึงซอฟต์แวร์ © DTS, Inc.
สงวนลิขสิทธิ์
• เกี่ยวกับวิดีโอ DIVX: DivX®
คือรูปแบบวิดีโอดิจิตอลที่สร้างโดย DivX, LLC
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Rovi Corporation
อุปกรณ์นี้ได้รับการรับรอง DivX Certified ®
อย่างเป็นทางการสำาหรับการเล่นวิดีโอ
DivX เยี่ยมชม divx.com
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อ
แปลงไฟล์ของคุณเป็นวิดีโอ
DivXเกี่ยวกับวิดีโอตามคำาสั่ง DIVX : อุปกรณ์
DivX Certified®
นี้จะต้องได้รับการลงทะเบียนเพื่อเล่นภาพยนตร์ตามคำาสั่ง
(VOD) DivX ที่ซื้อ ในการรับรหัสลงทะเบียน ค้นหาส่วน
DivX VOD ในเมนูตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่
vod.divx.com
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนของคุณ
DivX Certified® เพื่อเล่นวิดีโอ DivX® สูงสุดถึง
HD 1080p รวมถึงเนื้อหาพิเศษ
โลโก้ DivX®, DivX Certified®
และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ
Rovi Corporation
หรือบริษัทในเครือและถูกใช้ภายใต้การอนุญาต
ได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปดังนี้:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ ชื่ออื่นๆ
อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเหล่านั้น
• ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีการ
ป้องกันการคัดลอกซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ
และสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ
Rovi Corporation
ห้ามดำาเนินการทางวิศวกรรมย้อนกลับและถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ และโลโก้ต่างๆ
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association
• ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia
เพื่อจำากัดการใช้งานแผ่นที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์ม
และวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตมาเพื่อการค้าบางแผ่น
เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัดลอกจะหยุดทำางาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia
มีให้ที่ศูนย์ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่
http://www.cinavia.com
หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cinavia
ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไปที่:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA"
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภาย
ใต้การอนุญาตจาก Verance Corporation
และได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ
เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐฯ อื่นๆ
และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา
รวมทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้า
ในบางด้านของเทคโนโลยีดังกล่าว
Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010
Verance Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย
Verance ห้ามดำาเนินการทางวิศวกรรมย้อนกลับ
หรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
ไทย
5|
01 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
~ HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition
Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้า
หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
สารบัญ
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
คําเตือน
การเก็บและจัดการแผ่นดิสก์
ข้อควรระวังในการจัดการ
การใช้ฟังก์ชั่น 3D
ลิขสิทธิ์
การอนุญาต
2
3
3
4
4
5
การเริ่มต้นใช้งาน
7
8
11
12
12
13
แผ่นดิสก์และฟอร์แมตที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
โลโก้แผ่นดิสก์ที่ผลิตภัณฑ์สามารถเล่นได้
อุปกรณ์เสริม
แผงด้านหน้า
แผงด้านหลัง
รีโมทคอนโทรล
การเชื่อมต่อ
14
15
16
16
18
18
18
19
19
19
20
20
|
6
การเชื่อมต่อลําโพง
ส่วนประกอบของลำาโพง
การติดตั้งลำาโพงบนขาตั้ง Tallboy
การเชื่อมต่อลำาโพง
การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์
วิธีที่ 1 การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์โดยใช้สายเคเบิล
HDMI – คุณภาพสูงสุด (แนะนำา)
วิธท
ี ่ี 2 การเชือ่ มต่อกับโทรทัศน์โดยใช้สายวิดโี อ
- คุณภาพดี
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
วิธีที่ 1 AUX IN :
การเชื่อมต่ออุปกรณ์อนาล็อกภายนอก
วิธีที่ 2 ออปติคัล :
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงดิจิตอลภายนอก
การเชื่อมต่อสายอากาศ FM
การเชื่อมต่อกับเราเตอร์เครือข่าย
ไทย
การตั้งค่า
21
22
22
23
26
28
29
ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น
หน้าจอแรก
การเข้าใช้งานหน้าจอการตั้งค่า
ฟังก์ชั่นของเมนูการตั้งค่า
เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
การอัพเกรดซอฟต์แวร
การตั้งค่า AllShare
การเล่นสื่อ
30
30
31
31
31
32
34
35
35
36
36
37
การใช้บริการการสตรีมสื่อ
การเล่นไฟล์บนอุปกรณ์ USB
การเล่นแผ่นดิสก์ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้บันทึก้
การเล่นแผ่นดิสก์วิดีโอเชิงพาณิชยน
การเล่นแผ่นเพลงเพื่อการค้าที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
การควบคุมการเล่นวิดีโอ
การควบคุมการเล่นเพลง
การควบคุมการเล่นภาพถ่าย
ารเล่นเนื้อหาภาพ
การใช้ปุ่มเอฟเฟกต์พิเศษบนรีโมทคอนโทรล
การใช้ BD-LIVE™
การใช้ AllShare
ภาคผนวก
38
43
46
ข้อมูลเพิ่มเติม
การแก้ไขปัญหา
ข้อมูลจําเพาะ
การเริ่มต้นใช้งาน
แผ่นดิสก์และฟอร์แมตที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
สื่อ
ชนิดแผ่นดิสก์
02 การเริ่มต้นใช้งาน
ชนิดแผ่นดิสก์และข้อมูลในแผ่นดิสก์ที่ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถเล่นได้
รายละเอียด
แผ่นดิสก์ Blu-ray
แผ่นดิสก์ BD-ROM หรือ BD-RE/-R ที่บันทึกในฟอร์แมต BD-RE
แผ่นดิสก์ Blu-ray 3D
วิดีโอ
DVD-VIDEO, DVDRW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R
DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVDR/+R
ที่บันทึกซึ่งบันทึกและปิดการเขียนแล้ว หรือสื่อเก็บข้อมูล USB
ที่บรรจุข้อมูล DivX, MKV, MP4
เพลง
CD-RW/-R, DVDRW/-R,
BD-RE/-R
เพลงที่บันทึกในแผ่นดิสก์ CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
หรือสื่อเก็บข้อมูล USB
ที่บรรจุข้อมูล MP3 หรือ WMA
ภาพถ่าย
CD-RW/-R, DVDRW/-R,
BD-RE/-R
ภาพที่บันทึกในแผ่นดิสก์ CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R
หรือสื่อเก็บข้อมูล USB
ที่บรรจุข้อมูล JPEG
| หมายเหตุ |
\ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถเล่นแผ่น CD-RW/-R และ DVD-R บางแผ่นได้ เนื่องจากชนิดของแผ่นดิสก์
หรือสภาพในการบันทึก
\ หากมีการบันทึกข้อมูลในแผ่นดิสก์ DVD-RW/-R อย่างไม่เหมาะสมในฟอร์แมต DVD video
แผ่นนั้นจะไม่สามารถเล่นได้
\ ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่เล่นข้อมูลที่บันทึกบนแผ่นดิสก์ DVD-R ที่มีอัตราบิตมากกว่า 10 Mbps
\ ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่เล่นข้อมูลที่บันทึกบนแผ่นดิสก์ BD-R หรืออุปกรณ์ USB ที่มีอัตราบิตมากกว่า 30 Mbps
\ เครื่องจะไม่สามารถเล่น หรือใช้ฟังก์ชั่นพิเศษอื่น ๆ เช่น
การเปลี่ยนแปลงมุมกล้องและการปรับตั้งอัตราส่วนภาพกับแผ่นดิสก์บางชนิด
ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดิสก์จะมีระบุในรายละเอียดบนกล่องดิสก์ โปรดอ่านรายละเอียดดังกล่าว ถ้าจำาเป็น
\ เมื่อคุณเล่นระบบ BD-J อาจต้องใช้เวลาโหลดข้อมูลนานกว่าปกติ หรือบางฟังก์ชั่นอาจทำางานช้าลง
ชนิดแผ่นดิสก์ที่ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่สามารถเล่นได้
• HD DVD
• แผ่นดิสก์ DVD-ROM/
PD/MV ฯลฯ
• DVD-RAM
• ซุปเปอร์ออดิโอ CD
(ยกเว้น CD เลเยอร์)
• DVD-RW (โหมด VR) • แผ่น DVD-R สำาหรับ
Authoring ความจุ 3.9
• CVD/CD-ROM/CDV/
GB
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs เล่นแต่เสียงเท่านั้น
ไม่เล่นภาพ)
| หมายเหตุ |
\ ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่ตอบสนองคำาสั่งใช้งานทั้งหมด เนื่องจากแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD หรือ CD
บางรุ่น สามารถใช้งานเฉพาะเจาะจงหรือจำากัด และมีคุณสมบัติบางอย่างให้เท่านั้นระหว่างการเล่น
โปรดสังเกตว่านี่ไม่ใช่ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
\ ซัมซุงไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD หรือ CD ของทุกโลโก้
เนื่องจากฟอร์แมตของแผ่นดิสก์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
และอาจเกิดปัญหาและข้อผิดพลาดระหว่างการผลิตซอฟต์แวร์สำาหรับแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD, CD
และ/หรือระหว่างการผลิตแผ่นดิสก์
\ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง หากคุณมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาเมื่อเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD หรือ CD ในผลิตภัณฑ์นี้
นอกจากนั้น โปรดอ่านรายละเอียดส่วนที่เหลือของคู่มือการใช้งานนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำากัดในการเล่น
\ แผ่นดิสก์และแผ่น DVD ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์บางประเภทซึ่งซื้อมาจากภูมิภาคอื่นที่ไม่ใช่ภูมิภาคที่คุณอยู่
อาจไม่สามารถเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้ได้
ไทย |
7
การเริ่มต้นใช้งาน
รหัสภูมิภาค
โลโก้แผ่นดิสก์ที่ผลิตภัณฑ์สามารถเล่นได้
เครื่องเล่น Blu-ray และแผ่นดิสก์ถูกเข้ารหัสตามพื้นที่
เพื่อที่จะสามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้
รหัสภูมิภาคเหล่านี้ต้องตรงกัน ถ้ารหัสไม่ตรงกัน
แผ่นดิสก์ก็จะเล่นไม่ได้
มีการแสดงหมายเลขภูมิภาคสำาหรับผลิตภัณฑ์นี้ไว้
ที่แผงด้านหลังของผลิตภัณฑ์
ชนิดแผ่นดิสก์ รหัสภูมิภาค
แผ่นดิสก์
Blu-ray
DVDVIDEO
A
อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง
อเมริกาใต้ เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน
ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
B
ยุโรป กรีนแลนด์
ดินแดนในปกครองของฝรั่งเศส
ตะวันออกกลาง แอฟริกา ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์
C
อินเดีย จีน รัสเซีย
เอเชียกลางและเอเชียใต้
1
สหรัฐฯ เขตปกครองของสหรัฐฯ
และแคนาดา
2
ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง
อียิปต์ แอฟริกาใต้ กรีนแลนด์
3
ไต้หวัน เกาหลี ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย ฮ่องกง
4
เม็กซิโก อเมริกาใต้
อเมริกากลาง ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ หมู่เกาะแปซิฟิก
คาริบเบียน
5
รัสเซีย ยุโรปตะวันออก อินเดีย
แอฟริกาส่วนใหญ่ เกาหลีเหนือ
มองโกเลีย
6
จีน
\ หากเครื่องหมายภูมิภาคของแผ่นดิสก์
Blu-ray Disc/DVD
ไม่สอดคล้องกับหมายเลขภูมิภาคของผลิตภัณฑ์นี้
ผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้
8
ไทย
แผ่นดิสก์ Blu-ray 3D
BD-LIVE
Dolby
DTS
ระบบภาพแบบ PAL ใน
สหราชอาณาจักร,
ฝรั่งเศส, เยอรมนี ฯลฯ
พื้นที่
| หมายเหตุ |
|
แผ่นดิสก์ Blu-ray
Java
ฟอร์แมตที่รองรับ
หมายเหตุเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ USB
• ผลิตภัณฑ์ของคุณรองรับสื่อเก็บข้อมูล USB เครื่องเล่น
MP3 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล และตัวอ่านการ์ด USB
• ผู้เล่นที่ไม่สนับสนุนโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์ที่ยาวกว่า
128 ตัวอักษร
• อุปกรณ์ USB/External HDD/
กล้องดิจิตอลอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องเล่นนี้
• ผู้เล่นของคุณรองรับ FAT16, FAT32 และ NTFS
ระบบไฟล์
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB โดยตรงกับพอร์ต USB
ของผลิตภัณฑ์ การเชื่อมต่อทางสายเคเบิล USB
อาจทำาให้เครื่องไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้
• การใส่อุปกรณ์หน่วยความจำามากกว่าหนึ่งตัวในตัวอ่านการ์ด
หลายช่องอาจทำาให้ตัวอ่านทำางานไม่ถูกต้อง
• ผลิตภัณฑ์ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP
• อย่าถอดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ระหว่างขั้นตอน
"การโหลด"
การสนับสนุนไฟล์วิดีโอ
ส่วนขยายไฟล์
*.avi
ข้อมูลบรรจุ
AVI
Video Codec
Audio Codec
ความละเอียด
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
PS
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP3
AC3
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
 ข้อจำากัด
-
แม้วา่ ไฟล์จะถูกเข้ารหัสโดย codec ทีส
่ นับสนุนตามทีแ
่ สดงข้างต้น ก็อาจไม่สามารถเล่นไฟล์ได้หากเนือ
้ หามีปญ
ั หา
ไม่สามารถรับประกันการเล่นปกติได้หากข้อมูลบรรจุของไฟล์ไม่ถูกต้องหรือไฟล์นั้นเสียหาย
ไฟล์ที่มีบิตเรตที่สูงขึ้นหรืออัตราเฟรมสูงกว่ามาตรฐานอาจพูดติดอ่างในระหว่างเสียง / วิดีโอ
ฟังก์ชั่นค้นหา (ข้าม) ไม่สามารถใช้ได้หากตารางดัชนีของไฟล์เสียหาย
 ตัวถอดรหัสวิดีโอ
- สนับสนุนสูงถึง H.264 ระดับ 4.1 และ AVCHD
- ไม่สนับสนุน H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
ต่ำากว่า 1280 x 720 : 60 เฟรม สูงสุด
สูงกว่า 1280 x 720 : 30 เฟรม สูงสุด
- ไม่สนับสนุน GMC 2 ขึ้นไป
ไทย
9|
02 การเริ่มต้นใช้งาน
ยิ่งภาพมีความละเอียดมากเท่าใด การแสดงภาพยิ่งใช้เวลานานขึ้น
ผลิตภัณฑ์นไ้ี ม่สามารถเล่นไฟล์ MP3 ทีม
่ ี DRM (การจัดการสิทธิทางดิจต
ิ อล ทีด
่ าวน์โหลดจากเว็บไซต์เพือ
่ การค้า
เครื่องเล่นของคุณสนับสนุนเฉพาะวิดีโอที่อยู่ภายใต้ 30fps (อัตราเฟรม)
คุณต้องถอดอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB อย่างปลอดภัย (โดยการทำาฟังก์ชั่น "ถอด USB ออกได้")
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเป็นได้กับหน่วยความจำา USB กดปุ่ม หน้าหลัก เพื่อไปยังเมนูหน้าหลัก กดปุ่ม สีเหลือง
(C) แล้วกดปุ่ม E
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของ ไฟล์ข้อมูลหรือการสูญหายของข้อมูล
•
•
•
•
การเริ่มต้นใช้งาน
 ตัวถอดรหัสเสียง
- สนับสนุน WMA 7, 8, 9 และ STD
- ไม่สนับสนุนอัตราสุ่มตัวอย่าง WMA ที่ 22050Hz โมโน
การสนับสนุนไฟล์เพลง
ส่วนขยายไฟล์
ข้อมูลบรรจุ
Audio Codec
ช่วงที่สนับสนุน
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
 อัตราการสุ่ม (หน่วย kHz) –8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
 อัตราบิต – อัตราบิตทั้งหมดในช่วง 5 kbps ถึง 384 kbps
AVCHD (Video Codec ขั้นสูงความละเอียดสูง)
• ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเล่นแผ่นดิสก์ในฟอร์แมต AVCHD ปกติแล้วแผ่นดิสก์เหล่านี้จะถูกบันทึกและใช้ในกล้องถ่ายวิดีโอ
• ฟอร์แมต AVCHD เป็นฟอร์แมตของกล้องวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูง
• ฟอร์แมต MPEG-4 AVC/H.264 มีความสามารถในการ บีบอัดรูปภาพที่มีประสิทธิภาพ
สูงกว่ารูปแบบการบีบอัดรูปภาพแบบดั้งเดิม
• แผ่นดิสก์ AVCHD บางแผ่นใช้รูปแบบ “x.v.Colour” ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเล่นแผ่นดิสก์ AVCHD ที่ใช้รูปแบบ
“x.v.Colour” ได้
• “x.v.Colour” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
• “AVCHD” และโลโก้ AVCHD เป็นเครื่องหมายการค้าของ Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. และ
Sony Corporation
| หมายเหตุ |
\ แผ่นดิสก์ AVCHD บางรูปแบบอาจไม่สามารถเล่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพในการบันทึก
\ แผ่นดิสก์รูปแบบ AVCHD จำาเป็นต้องถูกปิดการเขียน
\ “x.v.Colour” นำาเสนอช่วงสีที่มีความกว้างมากกว่าแผ่น ดิสก์ทั่วไปสำาหรับกล้องถ่ายดีวีดี
\ รูปแบบดิสก์ MKV และ MP4 บางแผ่นอาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับความละเอียดของภาพและอัตราเฟรม
|
10
ไทย
อุปกรณ์เสริม
02 การเริ่มต้นใช้งาน
ตรวจดูอุปกรณ์เสริมที่จัดให้มาด้านล่าง
FUNCTION
VOLUME
-
+
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
สายวิดีโอ
สายอากาศ FM
SUBTITLE
MUTE
3
6
9
TITLE MENU
0
POPUP
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
SOUND
EFFECT
สายสัญญาณ HDMI

คู่มือการใช้งาน
C
D
TUNING
DOWN
UP
รีโมทคอนโทรล/
แบตเตอรี่ (ขนาด AAA)
ภาพและภาพประกอบในคู่มือการใช้งานนี้มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากภาพ
ลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จริง
ไทย
11 |
การเริ่มต้นใช้งาน
แผงด้านหน้า
เล่น/พัก
หยุด
เข้า
เปิด/ปิด
การควบคุมระดับเสียง
ฟังก์ชัน
จอแสดงผล
ถาดใส่ดิสก
ปุ่มเปิด/
ปิดเครื่อง
โฮสต์ USB
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
| หมายเหตุ |
\ หากต้องการอัพเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องเสียบยูเอสบีโฮสต์ คุณต้องใช้สติ๊กหน่วยความจำา USB
\ เมื่อผลิตภัณฑ์แสดงเมนูแผ่นดิสก์ Blu-ray คุณไม่สามารถเริ่มเล่นภาพยนตร์โดยการกดปุ่ม 6 บนผลิตภัณฑ์หรือรีโมทได้
หากต้องการเล่นภาพยนตร์ คุณต้องเลือกเล่นภาพยนตร์หรือเริ่มต้นในเมนูดิสก์ แล้วกดปุ่ม E
แผงด้านหลัง
AUX
IN
FRONT L
SURROUND L
SUBWOOFER
FRONT R
SURROUND R
IMPEDANCE : 3Ω
SPEAKERS OUT
CENTER
VIDEO
OUT
LAN
FM ANT
L
R
HDMI OUT
พัดลมระบายอากาศ
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
AUX เข้า
วิดีโอออก
AUX
IN
CENTER
FRONT L
SURROUND L
SUBWOOFER
FRONT R
SURROUND R
IMPEDANCE : 3Ω
SPEAKERS OUT
LAN
FM ANT
L
R
HDMI OUT
ช่องเสียบสัญญาณออกลําโพง
VIDEO
OUT
ช่องเสียบ LANL
HDMI ออก
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
EXTERNAL DIGITAL สายอากาศ FM
AUDIO IN (OPTICAL)
| หมายเหตุ |
\ ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างรอบระบบโฮมซีเนม่าอย่างน้อย 4 นิ้ว เพื่อให้มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม
ไม่กีดขวางพัดลมระบายอากาศหรือช่องระบายอากาศ
|
12
ไทย
รีโมทคอนโทรล
เปิดและปิดผลิตภัณฑ์
FUNCTION
VOLUME
MUTE
ปรับระดับเสียง
-
+
กดปุ่มตัวเลขเพื่อเรียกใช้งานตัวเลือก
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
POPUP
กดเพื่อข้ามไปข้างหลังหรือข้ามไป
ข้างหน้า
กดเพื่อเล่นแผ่นดิสก์
SUBTITLE
HOME
ใช้ในการเล่นซ้ำาเรื่อง ฉาก แทร็ก
หรือเล่นซ้ำาทั้งแผ่น
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
กดเพื่อใช้เมนูเครื่องมือ
ใช้เลือกรายการเมนูบนหน้าจอและ
เปลี่ยนค่าเมนู
ปุ่มเหล่านี้ใช้กับทั้งเมนูบนผลิตภัณฑ์
และกับฟังก์ชั่นหลายๆ ฟังก์ชั่นของ
แผ่นดิสก์ Blu-ray
ใช้ปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่เมนูแบบป็อปอัป/
เมนูเรื่อง
กดเพื่อค้นหาไปข้างหลังหรือข้าง
หน้า
REPEAT
เลือกภาษาคำาบรรยายบนแผ่นดิสก์
กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
ตัดเสียงออกชั่วคราว
กดเพื่อหยุดแผ่นดิสก์ชั่วคราว
กดเพื่อหยุดแผ่นดิสก์
กดเพื่อไปยังหน้าจอแรก
ใช้เปิดและปิดถาดวางแผ่นดิสก์
9
TITLE MENU
0
ใช้ปุ่มนี้เพื่อดูเมนูของแผ่นดิสก์
กดเพื่อเลือกโหมดของ Blu-ray
(AUX, BD/DVD ฯลฯ).
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
SOUND
EFFECT
C
D
TUNING
DOWN
UP
ใช้เพื่อแสดงข้อมูลการเล่นเมื่อเล่น
แผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD
กดปุ่มนี้เพื่อออกจากเมนู
ใช้เพื่อตั้งค่าความถี่วิทยุล่วงหน้า
เลือก โมโน หรือ สเตอริโอ สำาหรับ
การกระจายเสียงทางวิทยุ
ค้นหาสถานี FM ที่ใช้ได้และเพื่อ
เปลี่ยนช่อง
เลือกโหมดเสียง Dolby Pro Logic
II ที่ต้องการ
กดเพื่อใช้เอฟเฟกต์เสียง
การติดตั้งแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
Battery size: AAA
| หมายเหตุ |
\ ตรวจดูว่าขั้ว “+” และ "-"
ของแบตเตอรี่ตรงกับรูปภายในช่องใส่
\ ในการใช้งานทีวีทั่วไป
แบตเตอรี่จะมีอายุใช้งานประมาณหนึ่งปี
\ รีโมทคอนโทรลสามารถใช้งานได้ในระยะประมาณ
23 ฟุต (7 เมตร)จากผลิตภัณฑ์ในแนวเส้นตรง
ไทย
13 |
02 การเริ่มต้นใช้งาน
ส่วนต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล
การเชื่อมต่อ
ส่วนนี้อธิบายวิธีการต่างๆ ในการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว
การเชื่อมต่อลําโพง
ตําแหน่งของผลิตภัณฑ์
วางผลิตภัณฑ์บนขาตั้งหรือชั้นวาง หรือใต้
ชั้นวางทีวี
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
ด้านหน้า (R)
ผลิตภัณฑ์
ด้านหน้า (L)
เซอราวด์ (L)
ตำาแหน่งในการรับฟังควรอยู่ห่างจาก
หน้าจอทีวี 2.5 ถึง 3 เท่าของขนาด
หน้าจอทีวี ตัวอย่างเช่น หากคุณมีหน้า
จอขนาด 46 นิ้ว ตำาแหน่งในการรับฟัง
ควรอยู่ห่าง 115 ถึง 138 นิ้ว (9.6 ถึง
11.5 ฟุต) จากหน้าจอ
ลําโพงหน้า
วางลำาโพงเหล่านีด
้ า้ นหน้าตำาแหน่งรับฟังของคุณ โดยหันลำาโพงเข้าหาตัวคุณ (ประมาณ 45
องศา) วางลำาโพงเพือ
่ ให้ทวีตเตอร์ของลำาโพงมีระดับความสูงเท่ากับระดับหูของคุณ จัดตำาแหน่ง
ให้ดา้ นหน้าของลำาโพงหน้าา้ บนตรงกับด้านหน้าของลำาโพงกลาง หรือวางให้เยือ
้ งหน้าลำาโพง
กลางเล็กน้อย
ลําโพงกลาง
ตำาแหน่งทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ คือติดตัง้ ลำาโพงกลางให้มรี ะดับความสูงเท่ากับลำาโพงด้านหน้า/ด้านหน้าบน
คุณยังสามารถติดตัง้ ลำาโพงนีท
้ ด
่ี า้ นบนหรือด้านล่างทีวี โดยวางให้ตรงกับทีวี
ลําโพงเซ
อราวด์
ซับวูฟเฟอร์
|
เซอราวด์ (R)
การเลือกตําแหน่งรับฟัง
14
ไทย
วางลำาโพงเหล่านี้ที่ด้านข้างของตำาแหน่งรับฟังของคุณ หากไม่มีพื้นที่เพียงพอ ให้วางลำาโพง
เหล่านี้โดยให้ลำาโพงหันเข้าหากัน วางลำาโพงเหล่านี้ให้สูงกว่าระดับหูของคุณประมาณ 2 ถึง 3
ฟุต (60 ถึง 90 ซม.) โดยอยู่ในมุมก้มลงเล็กน้อย
แตกต่างจากลำาโพงด้านหน้า และลำาโพงกลาง กล่าวคือลำาโพงเซอราวด์ใช้เพื่อส่งเสียง
* เอฟเฟกต์เป็นหลัก เสียงจะไม่ออกจากลำาโพงเหล่านี้ตลอดเวลา
ตำาแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่ใช่สว่ นสำาคัญมาก คุณสามารถวางไว้จด
ุ ใดก็ได้ตามทีต
่ อ
้ งการ
ส่วนประกอบของลําโพง
(L)
(R)
(L)
03 การเชื่อมต่อ
HT-E3500
(R)
ด้านหน้า
อราวด
CENTRESFLB
ซับวูฟเฟอร์
HT-E3530
สายลําโพง
(L)
ฐานรอง
(R)
(L)
ด้านหน้า
(R)
อราวด
ขาตัง้
สกรู (5X15): 8EA
CENTRESFLB
ซับวูฟเฟอร์
HT-E3550
ขาตัง้
(L)
(R)
ด้านหน้า
ฐานรอง
(L)
สกรู (5X15): 16EA
สายลําโพง
CENTRESFLB
ซับวูฟเฟอร์
(R)
อราวด
ไทย
15 |
การเชื่อมต่อ
การติดตั้งลําโพงบนขาตั้ง Tallboy
* เฉพาะ HT-E3530K - ลําโพงด้านหน้า
* เฉพาะ HT-E3550K – ลําโพงด้านหน้า/เซอร์ราวด์
1. หมุนฐานรองขึ้นและต่อกับขาตั้ง
2. ใส่สกรูตามเข็มนาฬิกาเป็นสามหลุม
ทำาเครื่องหมายโดยใช้ไขควงดังแสดงในภาพประกอบ
1
ฐานรอง
2
ขาตัง้
3. ตรงสายลำาโพงที่ให้มาและนำามาใส่ในหลุมบนฐานที่ศูนย์ของขาตั้ง
4. ต่อลำาโพงด้านบนเข้ากับขาตั้งที่ประกอบ
3
4
ลำาโพง
ขาตัง้
5. หมุนสกรู
ตามเข็มนาฬิกาเข้ากับช่องที่ด้านหลังของลำาโพงโดยใช้ไขควง
แล้วเชื่อมต่อสายลำาโพง
5
6
6. นี่คือภาพภายหลังติดตั้งลำาโพงแล้ว
ทำาตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งลำาโพงตัวอื่น
การเชื่อมต่อลําโพง
1. จับคู่กลุ่มสายซับวูฟเฟอร์กับซับวูฟเฟอร์ด้วยการจับคู่ปลั๊กท
ี่มีรหัสสีบนกลุ่มสายกับสติ๊กเกอร์สีที่ด้านล่างของซับวูฟเฟอร์
2. การต่อสายลำาโพงกับลำาโพงแต่ละเครื่อง:
ก. กดแท็บสีแดงที่ด้านหลังของลำาโพง
เสียบสายสีแดงแล้วปล่อยแท็บ
ข. กดแท็บสีดำาที่ด้านหลังของลำาโพง เสียบสายสีดำาแล้วปล่อยแท็บ
3. ต่อปลั๊กสายลำาโพงจากลำาโพงแต่
ละตัวกับด้านหลังของผลิตภัณฑ์ด้วยการ
จับคู่สีปลั๊กลำาโพงกับสีช่องเสียบลำาโพง
|
16
ไทย
สีดำา
สีแดง
Iในกรณี HT-E3500
03 การเชื่อมต่อ
ลำาโพงด้านหน้า (L)
ลำาโพง เซอราวด์ (L)
ลำาโพงกลาง
SURROUND
IMPEDANCE : 3
SPEAKERS OUT
ลำาโพง เซอราวด์ (R)
SURROUND
ลำาโพงด้านหน้า (R)
SPEAKERS OUT
CENTER
FRONT L
SURROUND L
SUBWOOFER
FRONT R
SURROUND R
IMPEDANCE : 3Ω
ซับวูฟเฟอร
LAN
| ข้อควรระวัง |
\ ในการติดตั้งลำาโพงบนผนัง ยึดสกรูหรือตอกตะปูบนผนังที่ต้องการให้แน่นหนา และติดตั้งลำาโพงโดยใช้ช่องสลักที่ด้านหลัง
โปรดทราบว่าสกรูหรือตะปูสำาหรับการติดตั้งบนผนังไม่ได้ให้มากับผลิตภัณฑ์
\ ระวังอย่าให้เด็กเล่นลำาโพงหรืออยู่ใกล้กับลำาโพง เพราะอาจได้รับบาดเจ็บได้หากลำาโพงหล่นใส่
\ เมื่อต่อสายลำาโพงเข้ากับลำาโพง ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้ว (+/–) ถูกต้อง
\ วางลำาโพงซับวูฟเฟอร์ให้ห่างจากมือเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กใส่มือหรือวัตถุแปลกปลอมอื่นเข้าไปในช่องเปิด (ช่อง)
ของลำาโพงซับวูฟเฟอร์
\ อย่าแขวนลำาโพงซับวูฟเฟอร์บนผนังผ่านทางช่องเปิด (ช่อง)
| หมายเหตุ |
\ หากคุณวางลำาโพงไว้ใกล้กับทีวี สีบนหน้าจอทีวีอาจผิดเพี้ยน เนื่องจากสนามแม่เหล็ก
ไทย
17 |
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของคุณ
เลือกวิธท
ี ่ี 1 หรือวิธท
ี ่ี 2
AUX
IN
AUX
IN
FRONT L
SURROUND L
FRONT R
SURROUND R
IMPEDANCE : 3Ω
SPEAKERS OUT
CENTER
SUBWOOFER
FM ANT
FM ANT
L
R
HDMI OUT
L
VIDEO
OUT
LAN
VIDEO
OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
R
HDMI OUT
วิธีที่ 1
OPTICAL
DIGITAL
T
TAL
AUDIO IN
วิธีที่ 2
HDMI IN
VIDEO IN
วิธีที่ 1 การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์โดยใช้สายเคเบิล HDMI – คุณภาพสูงสุด (แนะนํา)
ต่อสายเคเบิล HDMI จากช่องเสียบ HDMI OUT ทีด
่ า้ นหลังผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN ทีโ่ ทรทัศน์ของ
คุณหากทีวรี องรับ ARC คุณจะได้ยน
ิ เสียงทีวจ
ี ากระบบโฮมเธียเตอร์ดว้ ยการเชือ
่ มต่อสายนีเ้ ท่านัน
้
วิธีที่ 2 การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์โดยใช้สายวิดีโอ - คุณภาพดี
ต่อสายเคเบิลวิดโี อทีใ่ ห้มาจากช่องเสียบ VIDEO OUT ทีด
่ า้ นหลังผลิตภัณฑ์เข้ากับช่องเสียบ VIDEO IN ทีโ่ ทรทัศน์
ของคุณ
| หมายเหตุ |
\ ช่องเสียบ VIDEO Out จะส่งสัญญาณออกในความละเอียด 576i/480i เสมอ
ไม่ว่าจะตั้งค่าความละเอียดในเมนูการตั้งค่าเท่าใดก็ตาม
\ อย่าเชื่อมต่อเครื่องผ่านทาง VCR สัญญาณวิดีโอที่ผ่าน VCR อาจมีระบบป้องกันลิขสิทธิ์
และภาพจะปรากฏบิดเบี้ยวบนหน้าจอโทรทัศน์
|
18
ไทย
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
AUX
IN
AUX
IN
FRONT L
SURROUND L
FRONT R
SURROUND R
IMPEDANCE : 3Ω
SPEAKERS OUT
CENTER
SUBWOOFER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
R
HDMI OUT
R
W
สีแดง
FM ANT
FM ANT
L
R
HDMI OUT
VIDEO
OUT
L
VIDEO
OUT
LAN
03 การเชื่อมต่อ
ในการเลือกโหมดทีถ
่ ก
ู ต้องสำาหรับอุปกรณ์ภายนอก กดปุม
่ ฟังก์ชน
่ั ทุกครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ นี้
โหมดจะเปลีย
่ นตามลำาดับดังนี้ : BD/DVD D. IN AUX FM
OPTICAL
DIGITAL
DIGI
TAL
TAL
AUDIO IN
(สายเคเบิลไม่ได้ให้มาด้วย)
(สายเคเบิลไม่ได้ให้มาด้วย)
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
อุปกรณ์ภายนอก
สีขาว
OPTICAL OUT
วิธีที่ 1 AUX IN : การเชื่อมต่ออุปกรณ์อนาล็อกภายนอก
การใช้สายเสียง RCA (ไม่ได้ให้มาด้วย) เชื่อมต่อช่องเสียบ AUDIO In บนผลิตภัณฑ์กับช่องเสียบ AUDIO Out
บนอุปกรณ์อนาล็อกภายนอก  เลือกโหมด AUX
~ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจับคูส
่ บ
ี นปลัก
๊ สายเคเบิลกับสีบนช่องเสียบสัญญาณเข้าและช่องเสียบสัญญาณออก
วิธีที่ 2 ออปติคัล : การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงดิจิตอลภายนอก
การเชือ
่ มต่อสัญญาณเสียงออกดิจต
ิ อลของอุปกรณ์สง่ สัญญาณดิจต
ิ อล เช่น กล่องเคเบิลและตัวรับสัญญาณดาวเทียม
(กล่องเซ็ตท็อป)การใช้สายดิจิตอลออปติคัล (ไม่ได้ให้มาด้วย)
เชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณเข้าออปติคัลดิจิตอลบนผลิตภัณฑ์กับช่องเสียบสัญญาณออกดิจิตอลออปติคัล
ของอุปกรณ์ดิจิตอลภายนอกด้วยสายดิจิตอลออปติคัล  เลือกโหมด D. IN
| หมายเหต |
\ ในการดูวิดีโอจากกล่องเคเบิล/ตัวรับสัญญาณดาวเทียม คุณต้องเชื่อมต่อสัญญาณออกวิดีโอกับทีวีของคุณโดยตรง
\ ระบบนี้สนับสนุนความถี่ของการสุ่มสัญญาณดิจิตอลที่ 32 kHz หรือสูงกว่าจากอุปกรณ์ดิจิตอลภายนอก
\ ระบบนี้สนับสนุนเสียง DTS และ Dolby Digital เท่านั้น ไม่สนับสนุนเสียง MPEG รูปแบบบิตสตรีม
ไทย
19 |
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสายอากาศ FM
สายอากาศ FM (ให้มาด้วย)
AUX
IN
FRONT L
SURROUND L
SUBWOOFER
FRONT R
SURROUND R
IMPEDANCE : 3Ω
SPEAKERS OUT
CENTER
VIDEO
OUT
LAN
FM ANT
L
R
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
T
TAL
AUDIO IN
1 . เชื่อมต่อสายอากาศ FM ที่จัดให้มากับช่องเสียบ FM ANTENNA
2 . ค่อยๆ เลื่อนสายอากาศไปรอบๆ จนกระทั่งคุณพบตำาแหน่งที่รับสัญญาณได้ชัดเจนที่สุด
แล้วยึดติดกับผนังหรือพื้นผิวที่แข็งแรงอื่นๆ
| หมายเหตุ |
\ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รับการกระจายสัญญาณ AM
การเชื่อมต่อกับเราเตอร์เครือข่าย
คุณสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณกับเราเตอร์เครือ ข่ายโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่อธิบายด้านล่างนี้
AUX
IN
FRONT L
SURROUND L
FRONT R
SURROUND R
IMPEDANCE : 3Ω
SPEAKERS OUT
CENTER
SUBWOOFER
VIDEO
OUT
LAN
FM ANT
L
R
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO IN
โมเด็มบรอดแบนด์
บริการบรอดแบนด
หรือ
บริการบรอดแบนด
โมเด็มบรอดแบนด์
(ที่มีเราเตอร์แบบรวม)
เราเตอร์
| หมายเหต |
\ อาจไม่อนุญาตการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์อัพเดทซอฟต์แวร์ ของซัมซุงทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเราเตอร์ที่คุณใช้หรือนโยบายของ ISP สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ISP (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) ของคุณ
\ ผู้ใช้ DSL โปรดใช้เราเตอร์เพื่อทำาการเชื่อมต่อเครือข่าย
\ สำาหรับฟังก์ชัน AllShare พีซีต้องเชื่อมต่อในเครือข่ายตามที่แสดงในภาพ
|
20
ไทย
ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น
1 . เปิดโทรทัศน์ของคุณหลังการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์
จากนั้นเปิดผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณเปิดผลิตภัณฑ์ครั้งแรก
ผลิตภัณฑ์จะแสดงหน้าจอภาษาการตั้งค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัต
2 . กดปุม
่ ▲▼ เพือ่ เลือกภาษาทีต
่ อ้ งการ จากนัน
้ กดปุม
่ E.
3 . กดปุ่ม E เพื่อเริ่มการตั้งค่าฟังก์ชัน
Initial Settings
TV Aspect and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings".
Start
a Previous
" Select
4 . หน้าจอ TV Aspect (อัตราส่วนภาพทีวี) จะปรากฏ
ขึน
้ กดปุม
่ ▲▼ เพือ
่ เลือกอัตราส่วนภาพทีวท
ี ต
่ี อ
้ งการ
แล้วกดปุ่ม E.
คุณมีตัวเลือก 4 ข้อ:
16:9 ดั้งเดิม - สำาหรับทีวีจอกว้าง
แสดงภาพจอกว้างในรูปแบบ 16:9 แบบดั้งเดิม
และภาพ 4:3 (รูปแบบมาตรฐานเก่า) ใน 4:3
ตู้ไปรษณีย์ที่มีแถบสีดำาทางด้านซ้ายและขวา
16:9 แบบเต็ม - สำาหรับทีวีจอกว้าง
แสดงภาพจอกว้างในรูปแบบ 16:9 แบบดั้งเดิม
และขยายภาพ 4:3 เพื่อให้เต็มหน้าจอ 16:9
4:3 กล่องจดหมาย - สำาหรับทีวอี นาล็อกหน้าจอมาตรฐานรุน่ เก่า
แสดงภาพ 4:3 แบบเต็มหน้าจอและภาพ 16:9
ในรูปแบบกล่องจดหมายที่คงอัตราส่วนภาพ 16:9
แต่มีแถบสีดำาที่ด้านบนและด้านล่างของภาพ
5 . หน้าจอ เครือข่าย – เคเบิล จะปรากฏขึ้น
- หากคุณมีเครือข่ายที่มีที่อยู่ IP แบบไดนามิค
ซึ่งคนส่วนใหญ่มี เลือก Auto (อัตโนมัติ) กดปุ่ม
E (ป้อน) แล้วไปที่ขั้นตอนที่ 6
- หากคุณมีเครือข่ายที่มีที่อยู่ IP แบบสแตติก
เราแนะนำาให้คุณเลือก Skip (ข้าม)
ด้วยการกดปุ่ม
สีน้ําเงิน (D) แล้วไปที่
"Configuring Your Network Connection
(การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ)"
ในหน้า 26 หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าเริ่มต้น
"Configuring Your Network Connection
(การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ)"
จะให้คำาอธิบายวิธีการกำาหนดค่าการเชื่
อมต่อเครือข่ายด้วยตนเองอย่างครบถ้วน
- หากคุณไม่มีเครือข่าย เลือก Skip (ข้าม)
ด้วยการกดปุ่ม สีน้ําเงิน (D) หน้าจอ Initial
Settings Complete (เสร็จสิ้นการตั้งค่าเริ่มต้น)
จะปรากฏขึ้น และจากนั้นหน้าจอ Home (โฮม)
จะปรากฏขึ้น
| หมายเหต |
\ หากคุณข้ามการตั้งค่าเครือข่าย ณ จุดนี้
หรือการตั้งค่าทำางานไม่ถูกต้อง คุณสามารถไปที่
"Configuring Your Network Connection
(การกำาหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ)"
ในหน้า 26 เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของ
ผลิตภัณฑ์ในภายหลัง
Initial Settings I Network - Wired
Choose the method to configure Internet Protocol (IP).
Please make sure that the Ethernet cable is connected.
Auto : Configure IP automatically.
Auto
Manual
a Previous d Skip
< Move " Select
6 . เครื่องจะตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
แล้วเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้น เมื่อเสร็จสิ้น กดปุ่ม
E (ป้อน) หน้าจอ Initial Settings Complete
(เสร็จสิ้นการตั้งค่าเริ่มต้น) จะปรากฏขึ้น
และจากนั้นหน้าจอ Home (โฮม) จะปรากฏขึ้น
ไทย
21 |
04 การตั้งค่า
• เมนูหน้าหลักจะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณไม่ได้กำาหนดค่าเริ่มต้น
• OSD (การแสดงผลที่หน้าจอ)
อาจเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์นี้หลังจากการอัพเกรดเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
• ขั้นตอนเข้าใช้งานอาจแตกต่างกันขึ้นกับเมนูที่เลือก
4:3 แพน-สแกน - สำาหรับทีวีอนาล็อกหน้าจอมาตรฐานรุ่นเก่า
แสดงภาพ 4:3แบบเต็มหน้าจอและภาพ 16:9
ในรูปแบบแพน-สแกนเพื่อให้เต็มหน้าจอ
แต่ตัดด้านซ้ายและด้านขวาของภาพออก
และขยายส่วนกลางในแนวตั้ง
การตั้งค่า
1 . หากต้องการเลือกตัวเลือกในหน้าจอแรก
ย้ายเคอร์เซอร์โดยใช้ปุ่ม ◄►
จนกระทั่งเคอร์เซอร์ไฮไลต์ตัวเลือกที่คุณต้องการ
แล้วกดปุ่ม E
Initial Settings I Network - Wired
 MAC Address (d0:66:7b:dc:28:fc)
 IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server
 Gateway Ping
 Internet Service Test
| NOTE |
Your network is operating properly.
If you still have a problem, contact your network service provider.
\ ในการเล่นหรือดูไฟล์วด
ิ โี อ เพลง หรือภาพถ่ายทีอ
่ ยูบ
่ นพีซี
คุณต้องเชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์และพีซี
กับเครือข่ายภายในบ้าน และคุณต้องดาวน์โหลด ติดตั้ง
และกำาหนดค่าซอฟต์แวร์ AllShare บนพีซีของคุณ
(ดูหน้า 29)
OK
" Select
| หมายเหต |
\ หากคุณต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่าเบื้องต้นอีกครั้ง
และทำาการเปลีย่ นแปลง ให้เลือกตัวเลือกรีเซ็ต (ดูหน้า 26)
\ หากคุณใช้สายเคเบิล HDMI
เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับโทรทัศน์ซัมซุงที่รองรับ
Anynet+(HDMI-CEC) และ 1)
คุณได้ตั้งคุณสมบัติ Anynet+(HDMI-CEC)
เป็นเปิดทั้งในโทรทัศน์และผลิตภัณฑ์ และ 2)
คุณได้ตั้งค่าโทรทัศน์เป็นภาษาที่ผลิตภัณฑ์สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์จะเลือกภาษานั้นเป็นภาษาที่ต้องการโดยอัตโนมัติ
การเข้าใช้งานหน้าจอการตั้งค่า
1 . เลือก การตั้งค่า ในหน้าจอแรก แล้วกดปุ่ม E
หน้าจอการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น
Settings
Display
หน้าจอแรก
►
TV Aspect Ratio
: 16:9 Original
Audio
BD Wise
: On
Network
Resolution
: Auto
System
Movie Frame (24 Fs)
: Auto
Language
HDMI Color Format
: Auto
Security
HDMI Deep Color
: Auto
General
Progressive Mode
: Auto
Support
3
®
™
Settings
2
No Disc
a Change Device
d View Devices
" Enter
6
1
Videos (วิดีโอ) เล่นวิดีโอที่อยู่บนแผ่นดิสก์
อุปกรณ์ USB หรือพีซีของคุณ.
2
Photos (ภาพถ่าย) ดูภาพถ่ายทีอ
่ ยูบ
่ นแผ่นดิสก์
อุปกรณ์ USB หรือพีซีของคุณ
3
Network Services (บริการเครือข่าย)
เลือกบริการเครือข่าย: Vudu, CinemaNow,
หรือ YouTube
4
| หมายเหตุ |
-
+
2
3
\ ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกทิ้งไว้ในโหมดหยุดเป็นเวลานานกว่า
4
5 งาน6
5 นาทีโดยปราศจากการใช้
ระบบป้องกันจอภาพไหม้
จ8ะปรากฏบนโทรทั
ศน์ของคุณ
9
7
DISC
MENU
TITLEอMENU
ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกทิ
้งไว้
ในระบบป้
งกันจอภาพไหม้เป็น
POPUP
0 ่องจะปิ
เวลานานกว่า 20 นาที เครื
ดเองโดยอัตโนมัต
1
ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลที่ใช้สําหรับเมนูการตั้งค่า
SUBTITLE
HOME
REPEAT
1
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Music (เพลง) เล่นเพลงที่อยู่บนแผ่นดิสก์
อุปกรณ์ USB หรือพีซีของคุณ
5
การตั้งค่า ตั้งค่าฟังก์ชั่นต่างๆ
ให้เหมาะกับความต้องการส่วนตัวของคุณ
6
แสดงปุ่มสีบนรีโมทที่คุณสามาร
ถกดเพื่อเข้าถึงหรือใช้งานฟังก์ชันต่างๆ
 การเลือกตัวเลือกในหน้าจอแรก
22
2 . หากต้องการเข้าใช้งานเมนู เมนูย่อย
และตัวเลือกในหน้าจอการตั้งค่า
VOLUME
MUTE
โปรดดูภาพประกอบของรี
โมทคอนโทรลด้
านล่าง
FUNCTION
5
1
|
4
ไทย
3
2
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
C
D
1
หน้าหลัก : กดเพืSOUND
่อไปยัTUNING
งหน้UPาจอแรก
EFFECT DOWN
2
กลับ (') : กลับไปยังเมนูก่อนหน้า
4
E (ป้อน) / ทิศทาง :
~ กด ▲▼◄► เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์หรือเลือกรายการ
~ กดปุ่ม E เพื่อเปิดทำางานรายการที่เลือกในขณะนี้หรือยืนยันการตั้งค่า
4
ออก : กดปุ่มนี้เพื่อออกจากเมนูปัจจุบัน
04 การตั้งค่า
3
| หมายเหต |
\ ปุ่ม E บนแผงด้านหน้าของผลิตภัณฑ์สามารถใช้สำาหรับวัตถุ ประสงค์เดียวกับปุ่ม E บนรีโมทคอนโทรล
ข้อมูลฟังก์ชน
่ั โดยละเอียด
คำาอธิบายมักจะปรากฏอยูท
่ ด
่ี า้ นล่างของหน้าจอ หากต้องการดูคาำ อธิบาย ใช้ปม
ุ่ ▲▼◄► เพือ
่ เลือกฟังก์ชน
่ั รายการ
เมนู หรือตัวเลือก โดยปกติแล้ว คำาอธิบายจะปรากฏทางด้านขวาของหน้าจอ คำาอธิบายขนาดย่อของฟังก์ชน
่ั การตัง้ ค่า
แต่ละรายการจะเริม
่ ต้นในหน้าถัดไป ข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับฟังก์ชน
่ั บางอย่างยังมีอยูใ่ นภาคผนวกของคูม
่ อ
ื เล่มนี้
ฟังก์ชั่นของเมนูการตั้งค่า
หน้าจอ
การตั้งค่า 3D
ตั้งค่าฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับ 3D
 โหมดการเล่น 3D Blu-ray: เลือก ว่า จะ เล่น แผ่นดิสก์ Blu-ray ที่ มี
เนื้อหา 3D ในโหมด 3D หรือไม่ หาก คุณ เลื่อน ไป ที่ หน้าหลัก
หรือ เมนู หน้าหลัก Smart Hub ขณะ อยู่ ใน โหมด 3D ผลิตภัณฑ์
จะ สลับ ไปที่ 2D โดยอัตโนมัติ
 ขนาดหน้าจอ: ป้อนขนาดของทีวีที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จะปรับสัญญาณออก 3D
ให้เหมาะกับขนาดหน้าจอทีวีโดยอัตโนมัติ
อัตราส่วนภาพของทีวี
ช่วยให้คุณสามารถปรับสัญญาณออกของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับขนาดของหน้าจอทีวีของคุณ
ดูหน้า 21, ขั้นตอนที่ 4 สำาหรับคำาอธิบายตัวเลือกขนาดหน้าจอ
BD Wise
BD Wise
คือคุณสมบัติการเชื่อมต่อระหว่างกันที่ซัมซุงคิดค้นขึ้นใหม่ล่าสุด
เมื่อคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ซัมซุงและโทรทัศน์ซัมซุงที่มี BD
ผ่านทาง HDMI และ BD Wise เปิดอยูท
่ ง้ั ในผลิตภัณฑ์และโทรทัศน์
ผลิตภัณฑ์จะส่งสัญญาณวิดีโอออกที่ความละเอียดวิดีโอและอัตราเฟรมของแผ่นดิสก์
Blu-ray/DVD
ความละเอียด
เฟรมภาพยนตร์
(24Fs)
ตั้งค่าความละเอียดสัญญาณออกของสัญญาณวิดีโอ HDMI
เป็น อัตโนมัติ, 1080p, 1080i, 720p, 576i/480p
หากเชื่อมต่อคอมโพสิต จะสนับสนุนความละเอียด 576i/480i
เท่านั้น ตัวเลขหมายถึงจำานวนเส้นของสัญญาณภาพต่อเฟรม i
และ p หมายถึงอินเตอร์เลซและโปรเกรสซีฟสแกนตามลำาดับ
ยิ่งมีเส้นมาก คุณภาพยิ่งสูงมาก
การตั้งค่าคุณสมบัติเฟรมภาพยนตร์ (24Fs)
เป็นอัตโนมัติช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถปรับสัญญาณออก HDMI
เป็น 24 เฟรมต่อวินาทีโดยอัตโนมัติเพื่อคุณภาพของภาพที่ดีขึ้น
หากเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ที่ใช้งาน 24Fs ได้
• คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติเฟรมภาพยนตร์ (24 Fs)
เฉพาะกับโทรทัศน์ที่รองรับอัตราเฟรมระดับนี้เท่านั้น
• เฟรมภาพยนตร์จะมีให้เลือกได้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในโหมดความละเอียดสัญญาณออก
HDMI 1080i หรือ 1080p
ไทย
23 |
การตั้งค่า
เสียง
รูปแบบสี
HDMI
ช่วยให้คุณสามารถตั้งรูปแบบสีสำาหรับสัญญาณออก HDMI
เพื่อให้ตรงกับความสามารถของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (เช่น โทรทัศน์ จอภาพ)
ความเข้มสี
HDMI
ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าผลิตภัณฑ์ให้ส่งสัญญาณวิดีโอออกจากช่องเสียบ
HDMI OUT ที่มีความเข้มสี
ความเข้มของสีช่วยให้สร้างสีสันได้ถูกต้องมากขึ้นโดยมีความเข้มของสีมากขึ้น
โหมดโปรเกรสซีฟ
ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพเมื่อดู DVD
การตั้งค่าลําโพง
คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกลำาโพงได้
การเลือกลําโพง
ช่วยให้คุณเลือกลำาโพงที่คุณต้องการใช้งาน
ไม่ว่าจะเป็นลำาโพงของทีวีหรือลำาโพงของระบบโฮมเธียเตอร์ก็ตาม
ช่องคืนสัญญาณเสียง
ช่วยให้คุณควบคุมเสียงจากทีวีไปยังลำาโพงของระบบโฮมซีเนม่า
ต้องเชือ
่ มต่อ HDMI และทีวท
ี ส
่ี ามารถใช้งานร่วมกับช่องคืนสัญญาณ
เสียง (ARC)
• เมื่อ Audio Return Channel (ช่องคืนสัญญาณเสียง)
ถูกตั้งเป็น Auto (อัตโนมัติ) ระบบโฮมเธียเตอร์จะเลือก ARC
หรืออินพุตออปติคัลเป็นแหล่งสัญญาณเสียงโดยอัตโนมัติ
ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของคุณ หาก Audio Return Channel
(ช่องคืนสัญญาณเสียง) ใช้งานอยู่ อินพุตออปติคัลจะไม่ทำางาน
เอาต์พุตดิจิตอล
ช่วยให้คุณตั้งค่าเอาต์พุตดิจิตอลให้ตรงกับความสามารถของเครื่องรับสัญญาณ
AV ที่คุณเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดูตารางการเลือกเอาต์พุตดิจิตอล (ดูหน้า 42)
ช่วยให้คุณใช้การควบคุมช่วงไดนามิคกับ Dolby Digital, Dolby
Digital Plus และ Dolby True HD audio
การควบคุมช่วงไดนามิค
การซิงค์เสียง
|
24
ไทย
 อัตโนมัติ : ควบคุมช่วงไดนามิคของเสียง Dolby TrueHD
โดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับข้อมูลในแทร็กเสียง Dolby TrueHD
อีกทั้งเปิดการควบคุมช่วงไดนามิคของ Dolby Digital และ Dolby
Digital Plus ด้วย
 ปิด : ไม่มีการบีบอัดขนาดช่วงไดนามิค
ให้คุณได้ยินเสียงตามต้นฉบับ
 เปิด : เปิดการควบคุมช่วงไดนามิคสำาหรับรูปแบบ
Dolby ทั้งสามรูปแบบ เสียงที่เบากว่าจะดังขึ้น
และระดับเสียงของเสียงที่ดังจะลดลง
เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับทีวีดิจิตอล
คุณจะสามารถปรับการหน่วงเสียงเพื่อให้เสียงตรงกับภาพ
คุณสามารถตั้งการหน่วงระหว่าง 0 - 300 มิลลิวินาที
เครือข่าย
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเครือข่ายและฟังก์ชั่นเครือข่าย ดู
"เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต" ที่เริ่มต้นที่หน้า 26
ทดสอบเครือข่าย
ช่วยให้คุณทดสอบการตั้งค่าโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตเพื่อดูว่าโปรโตคอลทำางานถูกต้องหรือไม่
สถานะเครือข่าย
ช่วยให้คุณตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตแล้วหรือไม่
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็
ตด้วย BD-Live
ช่วยให้คุณอนุญาตหรือห้ามการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำาหรับบริการ BDLive
การตั้งค่าเริ่มต้น
ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นอีกครั้ง ดูหน้า 20
สำาหรับรายละเอียด
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ เป็นฟังก์ชั่นอำานวยความสะดวก
ซึ่งให้การทำางานที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ซัมซุงอื่นที่มีคุณสมบัติ
Anynet+ และช่วยให้คุณสามารถควบคุมการทำางานของผลิตภ
ัณฑ์ดังกล่าวด้วยรีโมทของโทรทัศน์ซัมซุงตัวเดียวในการใช้งานฟังก์ชั่นนี้
คุณต้องเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับโทรทัศน์ซัมซุงที่มี Anynet+
โดยใช้สาย HDMI
การจัดการข้อมูล
BD
ช่วยให้คุณจัดการเนื้อหาที่ดาวน์โหลดผ่านแผ่นดิสก์ Bluray
ที่รองรับบริการ BD-Live คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์
USB ที่คุณใช้อยู่สำาหรับการจัดเก็บข้อมูล BD Live
รวมถึงพื้นที่จัดเก็บ นอกจากนั้นคุณยังสามารถลบข้อมูล BD Live
และเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ด้วย
DivX® Video
On Demand
ภาษา
ความปลอดภัย
For more information about DivX(R) VOD, visit “http://vod.divx.
com”.
คุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการสำาหรับเมนูหน้าหลัก เมนูดิสก์ คำาบรรยายใต้ภาพ ฯลฯ
• ภาษาที่เลือกจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อภาษานั้นได้รับการสนับสนุนในดิสก์เท่านั้น
PIN เริ่มต้นคือ 0000 ป้อน PIN เริ่มต้นเพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชั่นความปลอดภัย
หากคุณไม่ได้สร้าง PIN ตนเอง
จัดเรตสําหรับ
BD
ป้องกันการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray
ที่มีเรตเท่ากันหรือสูงกว่าเรตอายุที่ระบุ เว้นแต่คุณจะป้อน PIN
จัดเรตสําหรับ
DVD
ป้องกันการเล่น DVD ที่มีเรตสูงกว่าค่าเรตตัวเลขที่ระบุ
เว้นแต่คุณจะป้อน PIN
ล็อค YouTube
หากล็อคถูกตั้งเป็น On (เปิด) คุณต้องป้อน PIN เพื่อใช้บริการนี้
เปลี่ยน PIN
เปลี่ยน PIN 4 หลักที่ใช้เพื่อเข้าถึงฟังก์ชั่นความปลอดภัย
ไทย
25 |
04 การตั้งค่า
ระบบ
การตั้งค่า
เครือข่ายเคเบิล
การตั้งค่า
ทั่วไป
การสนับสนุน
เขตเวลา
การอัพเกรดซอฟต์แวร์
คุณสามารถระบุเขตเวลาที่ใช้งานกับพื้นที่ของคุณ
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชั่นอัพเดทซอฟต์แวร์ ดู
"การอัพเกรดซอฟต์แวร์" ในหน้า 28
ติดต่อ
Samsung
ให้ข้อมูลติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
ข้อตกลงในเงื่อนไขการ
ใช้บริการ
ดูการปฏิเสธความรับผิดชอบทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาและบริการของบุคคลที่สาม
รีเซ็ต
การตั้งค่าทั้งหมดจะเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น
ยกเว้นการตั้งค่าเครือข่าย รหัสผ่านความปลอดภัยเริ่มต้นคือ 0000
เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
Settings
เมื่อคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับเครือข่าย
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชั่นบนเครือข่ายและฟังก์ชั่น
เช่น Smart Hub และ BD-LIVE แล้วอัพเกรด
ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ผ่านทางการเชื่อมต่อเครือข่าย
Display
การกําหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย
General
โปรดติดต่อ ISP ของคุณเพื่อค้นหาว่าที่อยู่ IP
ของคุณเป็นแบบสแตติกหรือไดนามิคก่อนคุณเริ่มต้น
หากเป็นแบบไดนามิค เราขอแนะนำาให้คุณใช้
ขั้นตอนอัตโนมัติด้านล่าง หากเป็นแบบสแตติก
คุณต้องใช้ขั้นตอนด้วยตนเองต่อไปนี้
• ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อ
กับเราเตอร์ที่มีสายเคเบิลเครือข่ายแล้ว
❑
อัตโนมัต
ในการเริ่มขั้นตอนการกำาหนดค่า ทำาตามขั้นตอนเหล่านี้:
1 . ในเมนูหลักให้เลือกการตั้งค่าแล้วกดปุ่ม E.
2 . เลือก เครือข่าย แล้วกดปุ่ม E.
3 . เลือก Wired Network Settings
(การตั้งค่าเครือข่ายเคเบิล) แล้วกดปุ่ม E.
หน้าจอ Wired Network Settings
(การตั้งค่าเครือข่ายเคเบิล) จะปรากฏขึ้น
4 . กดปุ่ม ► บนเมนู Internet Protocol Setup
(การตั้งค่าโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต)
ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก Auto (อัตโนมัติ) แล้วกดปุ่ม
E.
|
26
ไทย
Audio
Wired Network Settings
Internet Protocol Setup : Auto
\
IP Address
: 0
0
0
0
Subnet Mask
: 0
0
0
0
Language Gateway
: 0
0
0
0
Security DNS
: Auto
0
0
0
Network
System
: 0
DNS Server
Support
> Move
" Select
' Return
5 . ฟังก์ชันเครือข่ายจะได้รับและใส่ค่าสำาหรับที่อยู่ IP,
Subnet Mask ฯลฯ โดยอัตโนมัติ
6 . หลังจากฟังก์ชันเครือข่ายได้รับค่าเครือข่ายแล้ว
กดปุ่ม RETURN (ย้อนกลับ) (').
7 . เลือก Network Test (ทดสอบเครือข่าย) แล้วกด E.
ระบบโฮมเธียเตอร์จะตรวจ
สอบการเชื่อมต่อเครือข่าย เมื่อเสร็จสิ้น กดปุ่ม
RETURN (ย้อนกลับ) (').
❑
กําหนดเอง
< การรับค่าเครือข่าย >
หากคุณมีที่อยู่ IP แบบสแตติกหรือการตั้งค่าอัตโนมัติไม่ทำางาน
คุณจะต้องตั้งค่าเครือข่ายด้วยตนเอง
Display
Audio
• Windows XP
Wired Network Settings
Internet Protocol Setup : Manual
\
IP Address
: 0
Subnet Mask
: 255 255 255
0
Language Gateway
: 0
Security DNS
: Manual
General
: 0
Network
System
DNS Server
0
0
0
0
0
0
0
0
Support
> Move
0
" Select
' Return
1 . ทำาตามขั้นตอน 4 ข้อแรกในกระบวนการอัตโนมัติ
แต่เลือก Manual (ด้วยตนเอง) แทน Auto
(อัตโนมัติ) ในขั้นตอนที่ 4
1 . คลิกขวาที่ไอคอนเครือข่าย
ทางด้านขวาล่างของเดสก์ทอป Windows
2 . ในเมนูป็อปอัป คลิก สถานะ
3 . บนกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ คลิกแท็บ สนับสนุน
4 . บนแท็บ สนับสนุน คลิกที่ปุ่ม รายละเอียด
การตั้งค่าเครือข่ายจะปรากฏขึ้น
• Windows 7
1 . คลิกไอคอนเครือข่าย
ทางด้านขวาล่างของเดสก์ทอป Windows
2 . กดปุ่มลูกศร ▼ เพื่อไปยังฟิลด์รายการแรก (ที่อยู่
IP)
2 . ในเมนูป็อปอัป คลิก เครือข่ายและศูนย์การแชร์
4 . เมือ
่ เสร็จสิน
้ ในแต่ละฟิลด์ ใช้ปม
ุ่ ► เพือ
่ ไปยังฟิลด์
ถัดไป นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ปุ่มลูกศรอื่นๆ
เพื่อเลื่อนขึ้น ลง และกลับ
4 . บนแท็บ สนับสนุน คลิกที่ปุ่ม รายละเอียด
การตั้งค่าเครือข่ายจะปรากฏขึ้น
3 . ใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทเพื่อป้อนตัวเลข
5 . ป้อนค่าที่อยู่ IP, Subnet Mask และ
Gateway
3 . บนกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ คลิก Local Area
Connection (การเชื่อมต่อพื้นที่ภายใน)
| หมายเหต |
\ ข้อมูลอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นกับรุ่น Windows ของคุณ
6 . กดปุ่ม▼เพื่อไปยัง DNS
7 . กดปุ่ม▼เพื่อไปยังช่องรายการ DNS ช่องแรก
ป้อนตัวเลขตามด้านบน
8 . กดปุ่ม RETURN (ย้อนกลับ) (') บนรีโมท.
9 . เลือก Network Status (สถานะเครือข่าย)
แล้วกด E.
10 . หน้าจอสถานะเครือข่ายจะปรากฏขึ้น
ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
จากนั้นจะทำาการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
เมื่อเสร็จสิ้น ไฮไลต์ OK (ตกลง) แล้วกด E.
| หมายเหต |
\ คุณสามารถรับค่าเครือข่ายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
และยังสามารถดูค่าเหล่านี้ได้ในคอมพิวเตอร์
Windows ส่วนใหญ่ สำาหรับคำาแนะนำา ดู
"การรับค่าเครือข่าย" ในหน้าน
ไทย
27 |
04 การตั้งค่า
Settings
คุณสามารถดูการตั้งค่าเครือข่ายของคุณได้ในคอมพิวเตอร์
Windows ส่วนใหญ่ หากต้องการดูค่าของการตั้งค่าเครือข่าย
ทำาตามขั้นตอนเหล่านี้:
การตั้งค่า
การอัพเกรดซอฟต์แวร์
เมนูอัพเดทซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณสามารถอัพเกรด
ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์สำาหรับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพหรือบริการเสริม
• อย่าปิดหรือเปิดผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองในระหว่างกระบวนการอัพเดท
1 . ในหน้าจอแรก เลือก การตั้งค่า แล้วกดปุ่ม E
2 . เลือก การสนับสนุน แล้วกดปุ่ม E
3 . เลือก การอัพเกรดซอฟต์แวร์์ แล้วกดปุ่ม E
4 . เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
• ออนไลน
• โดย USB
• การแจ้งการอัพเกรดอัตโนมัติ
5 . กดปุ่ม E
คำาสั่งสำาหรับแต่ละวิธีจะเริ่มด้านล่าง
| หมายเหต |
\ การอัพเดตจะเสร็จสิ้นเมื่อปิดผลิตภัณฑ์หลังจากรีสตาร์ท กดปุ่ม
POWER (เปิดปิด) เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์ที่อัพเดตแล้วเพื่อใช้งาน
อย่าเปิดหรือปิดผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองระหว่างขั้นตอนการอัพเดต
\ Samsung Electronics
ไม่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อการทำางานผิดปกติของ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
หรือการไม่เอาใจใส่ของลูกค้าในระหว่างการอัพเกรด
ซอฟต์แวร์
\ ถ้าคุณต้องการยกเลิกการอัพเกรดขณะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัพเกรด
ให้กดปุ่ม E
ออนไลน
ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟังก์ชัน
By Online (ทางออนไลน์)
นำาแผ่นดิสก์ทั้งหมดออกก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
1 . เลือก ออนไลน์ แล้วกดปุ่ม E
ข้อความกำาลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จะปรากฏขึ้น
2 . หากมีอัพเดตให้เลือก หากมีอัพเดตให้เลือก
ข้อความป็อปอัพจะปรากฏขึ้น
และถามว่าคุณต้องการอัพเกรดหรือไม่่
หากคุณเลือก Yes (ใช่)
ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติ เปิด
และเริ่มการอัพเกรด
| หมายเหตุ |
\ อย่าเปิดหรือปิดระบบโฮมเธียเตอร์ด้วยต
นเองระหว่างอัพเกรดซอฟต์แวร์
|
28
ไทย
3 . ป็อปอัพความคืบหน้าในการอัพเดตจะปรากฏขึ้น
เมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑ์จะปิดโดย
อัตโนมัติอีกครั้ง
4 . กดปุ่ม POWER (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
| หมายเหต |
\ การอัพเดตจะเสร็จสิ้นเมื่อปิดผลิตภัณฑ์หลังจากรีสตาร์ท
กดปุ่ม POWER (เปิดปิด)
เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์ที่อัพเดตแล้วเพื่อใช้งาน
\ อย่าปิดหรือเปิดผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองระหว่างขั้นตอนการอัพเดต
\ Samsung Electronics
ไม่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อการทำางานผิดปกติของ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
หรือการไม่เอาใจใส่ของลูกค้าในระหว่างการอัพเกรด
ซอฟต์แวร
โดย USB
1 . ไปที่ www.samsung.com/th
2 . คลิก การสนับสนุน ที่มุมบนขวาของหน้า
3 . ป้อนหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ลงในฟิลด์ค้นหา
แล้วคลิก ค้นหาผลิตภัณฑ์
4 . คลิก รับการดาวน์โหลด
ที่กลางหน้าภายใต้หัวข้อดาวน์โหลด
5 . คลิก เฟิร์มแวร์ ที่กลางหน้า
6 . คลิกไอคอน ซิป
ในคอลัมน์ไฟล์ทางด้านขวาของหน้า
7 . คลิก ตกลง
ในป็อปอัปที่ปรากฏขึ้นเพื่อดาวน์โหลดและบันทึกไฟล
เฟิร์มแวร์ลงในพีซีของคุณ
8 . คลายไฟล์ซิปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
คุณควรมีหนึ่งโฟลเดอร์ที่มีชื่อเดียวกับไฟล์ซิป
9 . คัดลอกโฟลเดอร์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB
10 . ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีแผ่นดิสก์ในผลิตภัณฑ์
แล้วเสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับช่องเสียบ
USB ของผลิตภัณฑ์
11 . ในเมนูของผลิตภัณฑ์ ไปที่
การตั้งค่า > การสนับสนุน >
การอัพเกรดซอฟต์แวร์์
12 . เลือก โดย USB
| หมายเหต |
\ ไม่ควรมีแผ่นดิสก์อยู่ในผลิตภัณฑ์เมื่อคุณอัพเกรด
ซอฟต์แวร์โดยใช้ช่องเสียบยูเอสบีโฮสต
\ อย่าปิดหรือเปิดผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองระหว่างขั้นตอนการอัพเดต
\ เมื่อเสร็จสิ้นการอัพเกรดซอฟต์แวร์
ตรวจสอบรายละเอียดของซอฟต์แวร์ในเมนูการอัพเกรดซอฟต์แวร์
การแจ้งการอัพเกรดอัตโนมัติ
การตั้งค่า AllShare
AllShare ช่วยให้คุณเล่นไฟล์เพลง วิดีโอ และ
ภาพถ่ายในพีซีโดยใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ในการใช้ AllShare
คุณต้องเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับพีซีผ่านทางเครือข่าย
(ดูหน้า 20) และติดตั้ง SAMSUNG PC Share
Manager บนพีซี
2 . ในเมนู Software Update (อัพเดตซอฟต์แวร์)
ตั้งค่า Auto Upgrade Notification
(การแจ้งอัพเกรดอัตโนมัติ) เป็น On (เปิด)
หากไม่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่
ผลิตภัณฑ์จะแจ้งคุณด้วยข้อความป็อปอัพ
การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ AllShare
1 . เปิดผลิตภัณฑ์
3 . หากต้องการอัพเกรดซอฟต์แวร์ กด Yes
(ใช่) ผลิตภัณฑ์จะปิดโดยอัตโนมัติ เปิด
และเริ่มการอัพเกรด
4 . ป็อปอัพความคืบหน้าในการอัพเดตจะปรากฏขึ้น
เมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑ์จะปิดโดย
อัตโนมัติ
5 . กดปุ่ม POWER (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดผลิตภัณฑ์
| หมายเหต |
\ การอัพเดตจะเสร็จสิ้นเมื่อปิดผลิตภัณฑ์หลังจากรีสตาร์ท กดปุ่ม
POWER (เปิดปิด) เพือ่ เปิดผลิตภัณฑ์ทอ่ี พ
ั เดตแล้วเพือ่ ใช้งาน
อย่าเปิดหรือปิดผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองระหว่างขั้นตอนการอัพเดต
\ Samsung Electronics
ไม่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อการทำางานผิดปกติของ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
หรือการไม่เอาใจใส่ของลูกค้าในระหว่างการอัพเกรด
ซอฟต์แวร
ในการใช้ AllShare กับพีซี คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ AllShare บนพีซี
คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์พีซีและรับรายละเอียดสำาหรับการใช้
AllShare จากเว็บไซต์ Samsung.com
1 . ไปที่ www.samsung.com
2 . คลิก การสนับสนุน ที่ด้านบนของหน้า
3 . บนหน้า Support (การสนับสนุน)
ป้อนหมายเลขรุ่นของเครื่องเล่นของคุณในฟิลด์
Model Number (หมายเลขรุ่น) แล้วกดปุ่ม
E.
4 . ในหน้าที่ปรากฏ คลิก รับการดาวน์โหลด
ทางด้านซ้ายใต้ ดาวน์โหลด
ศูนย์การดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้น
5 . ในหน้าศูนย์การดาวน์โหลด คลิกแท็บ
ซอฟต์แวร์
6 . บนแท็บซอฟต์แวร์
คลิกไอคอนไฟล์ทางด้านขวาของบรรทัด
AllShare
7 . ในป็อปอัปที่ปรากฏ คลิก บันทึกไฟล์
8 . ค้นหาไฟล์ติดตั้ง AllShare บนดิสก์ของคุณ
แล้วคลิกสองครั้งที่ไฟล์นั้น
9 . ในป็อปอัปที่ปรากฏขึ้น คลิก รัน
แล้วทำาตามคำาแนะนำาที่ปรากฏบนหน้าจอ
ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง/คำาแนะนำาของ AllShare
จากแท็บซอฟต์แวร์เดียวกันโดยการคลิกสัญลักษณ์ไฟล์
PDF ที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์ไฟล์ทางด้านขวา
ไฟล์ในรูปแบบ PDF จะดาวน์โหลดและเปิดขึ้น
ทำาตามคำาแนะนำาในการติดตั้งและตั้งค่า AllShare
คุณสามารถดูและ/หรือบันทึกไฟล์ได้
| หมายเหต |
\ หากต้องการใช้ AllShare
กับสมาร์ทโฟนของคุณ
คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องและสมาร์ท
โฟนของคุณกับเราเตอร์เครื่องเดียวกัน
ไทย
29 |
04 การตั้งค่า
หากผลิตภัณฑ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว
และคุณตั้งค่าการแจ้งการอัพเกรดอัตโนมัติเป็นเปิด
ผลิตภัณฑ์จะแจ้งคุณเมื่อมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันให
ม่ด้วยข้อความป็อปอัพ
nemaNow
การเล่นสื่อ
การใช้บริการการสตรีมสื่อ
• ในการใช้บริการการสตรีมสื่อ ระบบโฮมเธียเตอร์
ของคุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณยังต้องมี
บัญชีผู้ขายสำาหรับบริการบางอย่าง
หรือ
4-1. กดปุ่ม สีน้ําเงิน (D)
™
ใช้ปุ่ม ▲▼◄► ในเมนู Home (โฮม)
เพื่อไปยังบริการที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม E.
®
PANDORA
internet radio
™
HD Movies
USB DISK
YouTube.
คุณสามารถดูวิดีโอที่สตรีมโดย YouTube
USB DISK
การเล่นไฟล์บนอุปกรณ์ USB
คุณสามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดียที่อยู่ในอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
USB ที่เชื่อมต่อ
1 . ไปที่เมนู Home (โฮม)
2 . ในโหมด Stop (หยุด)
เชื่อมต่ออุปกร์สื่อจัดเก็บ USB กับพอร์ต USB
บนแผงด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ ข้อความ
“Do you want to access the device?
(คุณต้องการเข้าถึงอุปกรณ์นี้หรือไม่)”
จะปรากฏขึ้น
3 . กดปุม
่ ◄► เพือ
่ เลือก Yes (ใช่) แล้วกดปุม
่ E.
4 . กดปุ่ม สีแดง (A)
™
d HOME " Enter
5-1. กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก USB Flash Mem
(หน่วยความจำาแฟลช USB) หรือ Disk (ดิสก์)
แล้วกดปุ่ม E.
-1
6 . กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก Videos (วิดีโอ), Music
(เพลง) หรือ Photos (ภาพถ่าย) แล้วกดปุ่ม
E.
7-1. หากไฟล์ปรากฏบนหน้าจอ ไปที่ขั้นตอนที่ 8-1
หากโฟลเดอร์ไฟล์ปรากฏบนหน้าจอ ใช้ปุ่ม ▲▼
-1
เพือ
่ เลือกโฟลเดอร์ กด Eแล้วไปทีข
่ น
้ั ตอนที่ 8
8-1. ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการเล่นหรือดู
แล้วกดปุ่ม E.
| หมายเหต |
\ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเป็นไปได้กับหน่วยความจำา
USB คุณต้องถอดอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB
อย่างปลอดภัยด้วยฟังก์ชั่น "ถอด USB ออกได้"
กดปุ่ม หน้าหลัก เพื่อไปยังเมนูหน้าหลัก เลือกปุ่ม
สีเหลือง (C) แล้วกดปุ่ม E
\ เมือ
่ ต้องการฟังไฟล์เพลงด้วยระบบเสียง 5.1
แชนเนล คุณต้องตัง้ ค่าโหมด Dolby Pro Logic II
เป็น MATRIX (ดูหน้า 36)
CD
USB DISK
USB DISK a Change Device
Safely Remove USB d View Devices " Enter
5 . กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก USB Flash Mem
(หน่วยความจำาแฟลช USB) หรือ Disk (ดิสก์)
แล้วกดปุ่ม E.
6 . กดปุ่ม ◄► เพื่อเลือก Videos (วิดีโอ), Music
(เพลง) หรือ Photos (ภาพถ่าย) แล้วกดปุม
่ E.
7 . หากไฟล์ปรากฏบนหน้าจอ ไปที่ขั้นตอนที่ 8
หากโฟลเดอร์ไฟล์ปรากฏบนหน้าจอ ใช้ปุ่ม ▲▼
เพื่อเลือกโฟลเดอร์ กด Eแล้วไปที่ขั้นตอนที่ 8
8 . ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการเล่นหรือดู
แล้วกดปุ่ม E.
|
30
ไทย
การเล่นแผ่นดิสก์ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้บันทึก
1 . เปิดระบบโฮมเธียเตอร์
2 . เปิดถาดวางแผ่นดิสก์
วางแผ่นดิสก์ที่ผู้ใช้บันทึกลงในถาดโดยหงา
ยด้านที่มีข้อความสกรีนขึ้นแล้วปิดถาด
3 . หลังจากโหลดแผ่นดิสก์ กดปุ่ม สีแดง (A)
4 . กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก CD หรือ DVD แล้วกดปุ่ม
E.
5 . กดปุ่ม ◄► เพื่อเลือก Videos (วิดีโอ), Music
(เพลง) หรือ Photos (ภาพถ่าย) แล้วกดปุ่ม
E.
6 . หากไฟล์ปรากฏบนหน้าจอ ไปที่ขั้นตอนที่ 7
หากโฟลเดอร์ไฟล์ปรากฏบนหน้าจอ ใช้ปุ่ม ◄►
เพื่อเลือกโฟลเดอร์ กด Eแล้วไปที่ขั้นตอนที่ 7
7 . ใช้ปุ่ม ◄► เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการเล่นหรือดู
แล้วกดปุ่ม E.
หรือ
3-1. หลังจากโหลดแผ่นดิสก์ กดปุ่ม สีน้ําเงิน (D)
4-1. กดปุ่ม ◄► เพื่อเลือก CD หรือ DVD แล้วกดปุ่ม
E.
5-1. กดปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือก Videos (วิดีโอ), Music
(เพลง) หรือ Photos (ภาพถ่าย) แล้วกดปุ่ม
E.
6-1. หากไฟล์ปรากฏบนหน้าจอ ไปที่ขั้นตอนที่ 7-1
หากโฟลเดอร์ไฟล์ปรากฏบนหน้าจอ ใช้ปุ่ม ▲▼
-1
เพือ
่ เลือกโฟลเดอร์ กด Eแล้วไปทีข
่ น
้ั ตอนที่ 7
7-1. ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการเล่นหรือดู
แล้วกดปุ่ม E.
วางแผ่นดิสก์ลงในถาดวางแผ่นดิสก์โดยหงายด้านที่มีข้อคว
ามสกรีนขึ้นแล้วปิดถาด เครื่องจะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ
หากเครื่องไม่เล่นโดยอัตมัติ
ไปที่ Videos (วิดีโอ) ในเมนู Home (โฮม) แล้วกดปุ่ม
E.
ในกรณีส่วนใหญ่ วิดีโอเพื่อการค้าจะแสดงเมนูดิสก์
ในการเล่นภาพยนตร์บนแผ่นดิสก์ เลือก Play (เล่น)
บนเมนูดิสก์ แล้วกด E.
| หมายเหตุ |
\ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นวิดีโอ
ไปที่ "Controlling Video Playback
(การควบคุมการเล่นวิดีโอ)" ในหน้า 32
การเล่นแผ่นเพลงเพื่อการค้าที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
1 . ใส่ซีดีเพลง(CD-DA) หรือแผ่น MP3
ในถาดวางแผ่นดิสก์
• สำาหรับซีดีเพลง (CD-DA)
แทร็กแรกจะถูกเล่นโดยอัตโนมัติ
เล่นแทร็กในแผ่นตามลำาดับที่ถูกบันทึกมา
• สำาหรับแผ่น MP3 กดปุ่ม ◄► เพื่อเลือก Music
(เพลง) แล้วกดปุ่ม E.
E
Playlist
TRACK 001
+
00:08 / 05:57
1/12
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
s Pause
03:35
Tools
' Return
2 . หากต้องการเล่นแทร็กที่ระบุโดยเฉพาะ
ใช้ปุ่ม ▲▼บนรีโมทเพื่อเลือกแทร็ก แล้วกดปุ่ม E
| หมายเหตุ |
\ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นเพลง ไปที่
"การควบคุมการเล่นเพลง" ในหน้า 34
ไทย
31 |
05 การเล่นสื่อ
คุณสามารถเล่นไฟล์มัลติมีเดียที่คุณได้บันทึกไว้ในแผ่น
DVD หรือ CD
การเล่นแผ่นดิสก์วิดีโอเชิงพาณิชย
การเล่นสื่อ
การควบคุมการเล่นวิดีโอ
FUNCTION
VOLUME
MUTE
คุณสามารถควบคุม-การเล่+นไฟล์วิดีโอที่อยู่บนแผ่น Blu-ray, DVD และ CD และอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB
ฟังก์ชั่นบางอย่างที1
่อธิบายในคู
2 ่ม3ือนี้อาจไม่มีให้ใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นกับดิสก
ปุ่มต่าง ๆ บนรีโ4มทคอนโทรลที
่ใช้สําหรับการเล่นวิดีโอ
5
6
8
7
DISC MENU
SUBTITLE
9
TITLE MENU
0
POPUP
HOME
การใช้เมนูดิสก์ เมนูชื่อ เมนูป็อปอัป
เมนูดิสก์
ในระหว่างการเล่น
กดปุ่มนี้เพื่อแสดงเมนูของดิสก์
เมนูชื่อ
ในระหว่างการเล่น
กดปุ่มนี้เพื่อแสดงเมนูของชื่อ
• หากดิสก์ของคุณมีรายการเล่น
กดปุ่มสีเขียว (B)
เพื่อไปยังรายการเล่น
เมนูป็อปอัป
ในระหว่างการเล่น
กดปุ่มนี้เพื่อแสดงเมนูป็อปอัป
เมนูดิสก์หรือเมนูชื่อ
ในระหว่างการเล่น
กดปุ่มนี้เพื่อแสดงรายการชื่อ
REPEAT
TOOLS


INFO
ปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเล่น
ผลิตภัณฑ์ไม่เล่นเสี
ยงในโหมดค้
RETURN
EXITนหา เล่นภาพช้า
หรือเล่นภาพเคลื่อนไหวทีละภาพ
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
C
D
EFFECT
DOWN
UP
เริ่มต้น
การเล่TUNING
น
SOUND
6
5
หยุดการเล่น
7
หยุดเล่นชั่วคราว
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม 3 หรือ เล่นภาพเคลื่อนไหวเร็ว แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม 3 หรือ ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนแปลง
ในโหมดพัก กดปุ่ม เล่นภาพช้า แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนแปลง
ในโหมดพัก กดปุ่ม 7
เล่นภาพเคลื่อนไหวทีละภาพ แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม 7
เฟรมใหม่จะปรากฏขึ้น
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม 1 หรือ 2
แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม 1 หรือ 2
ดิสก์จะเคลื่อนไปที่ฉากหรือไฟล์ก่อนหน้าหรือถัดไป
เล่นข้าม
|
32
ไทย
การใช้เมนูเครื่องมือ
หัวเรื่อง
หากภาพยนตร์หรือวิดีโอมีชื่อ 1
ชื่อขึ้นไป ไปที่หรือเลือกชื่อที่ต้องการ
เวลาเล่น
เลือกเพื่อไปยังจุดการเล่นที่เฉพาะเจาะจง
ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนจุดการเล่น
เต็มจอ
เลือกเพื่อกำาหนดขนาดเต็มจอที่ต้องการ
คุณสามารถเลือกดัง้ เดิม โหมด1 (ใหญ่ขน
้ึ )
และโหมด 2 (ใหญ่ที่สุด)
บท
เลือกเพื่อเล่นภาพยนตร์ตั้งแต่เริ่มต้น
เล่นซ้ำา
เลือกเพื่อเล่นซ้ำาชื่อที่ระบุ
บท (เฉพาะแผ่น BD/DVD)
หรือส่วนที่ทำาเครื่องหมายไว้
เสียง
เลือกเพื่อตั้งภาษาเสียงที่ต้องการ
- คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้โดยกดปุ่ม
เสียง ที่รีโมทคอนโทรล
คําบรรยาย
เลือกเพื่อตั้งภาษาคำาบรรยายที่ต้องการ
- คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้โดยกดปุ่ม
คําบรรยาย ที่รีโมทคอนโทรล
มุม
การดูฉากจากมุมอื่น
ตัวเลือกมุมจะแสดงหมายเลขมุมที่ดูได้
(1/1, 1/2, 1/3 ฯลฯ)
BONUSVIEW
Video /
BONUSVIEW
Audio
(เฉพาะแผ่น
BD)
เลือกเพื่อตั้งตัวเลือก bonusview
ที่ต้องการ
เลือกค่านี้เพื่อตั้งค่าโหมดภาพ
- การตั้งค่ารูปภาพ
▪ Normal (ปกติ):
เลือกการตั้งค่านี้สำาหรับใช้ในการรับชมทั่วไป
▪ ภาพยนตร์ :
การตั้งค่ารูปภาพ นี่เป็นการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำาหรับการชมภาพยนตร
▪ ผู้ใช้ :
ช่วยให้คุณสามารถปรับความคมชัดและฟังก์ชั่นการลด
สัญญาณรบกวนตามลำาดับ
▪ ไดนามิค :
เลือกการตั้งค่านี้เพื่อเพิ่มความคมชัด
| หมายเหตุ |
\ เมนูเครื่องมืออาจแตกต่างกันขึ้นกับแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
ตัวเลือกอาจไม่ปรากฏขึ้นทั้งหมด
การสร้างรายการเล่นของวิดีโอ
คุณสามารถสร้างรายการเล่นในไฟล์วิดี
โอในวิธีที่เกือบเหมือนกับวิธีที่คุณสร้างรายการเล่นในไฟล์เพลง
สำาหรับคำาแนะนำา ดู "Creating a Music Playlist
(การสร้างรายการเล่นเพลง)" ในหน้า 34
ไทย
33 |
05 การเล่นสื่อ
ระหว่างการเล่น กดปุ่มเครื่องมือ
เมนูที่ปรากฏขึ้นเมื่อเล่นแผ่น BD/DVD เท่านั้น
การเล่นสื่อ
การควบคุมการเล่นเพลง
การสร้างรายการเล่นของเพลง
คุณสามารถควบคุมการเล่นเนื้อหาเพลงที่อยู่บน DVD,
CD และอุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB
ปุ่มต่าง ๆ บนรีโมทคอนโทรลที่ใช้
สําหรับการเล่นเพลง
- +
FUNCTION
VOLUME
6
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
1
5
SUBTITLE
HOME
REPEAT
4
TOOLS
1
1 . หากกำาลังเล่นเพลงจาก CD หรือ DVD
เพื่อการค้า กดปุ่ม 5 หรือ RETURN (ย้อนกลับ)
(') หน้าจอ Music List (รายการเพลง) จะปรากฏขึ้น
หากคุณกำาลังสร้างรายการเล่นจากเพลงบนแผ่น
ดิสก์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรืออุปกรณ์ USB เข้าสู่ Music list
(รายการ เพลง) ตามที่อธิบายใน "Playing Files on a
USB Device (การเล่นไฟล์บนอุปกรณ์ USB)" ในหน้า 30
หรือ "Playing a Disc with User Recorded Content
(การเล่นแผ่นดิสก์ที่มีเนื้อหาที่ผู้ใช้บันทึก)" ในหน้า 31
2 . กดปุ่ม ▲▼◄► เพือ่ไปที่ไฟล์ที่ต้องการ
แล้วกดปุ่ม สีเหลือง (C) เพื่อเลือกไฟล์นั้น
ทำาซ้ำาขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มไฟล์อื่น
2
3
Music
TUNING
2 7 : หยุดแทร็กชั่วคราว
EFFECT
DOWN
UP
3 6 : เล่นแทร็กที่เลือกปัจจุบัน
4 5 : หยุดแทร็ก
ข้าม : ในระหว่างการเล่น กดปุ่ม 1 หรือ 2
5 เพื่อไปยังเพลงก่อนหน้าหรือเพลงถัดไปที่แสดง
ตัวเลข : ระหว่างการเล่นในรายการเล่น
6 กดหมายเลขแทร็กที่ต้องการ
แทร็กที่เลือกจะถูกเล่น
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
00:04:07
00:03:17
00:03:47
00:03:53
CD
2 files selected 1/2 Page
TRACK 002
00:05:57
INFO
เล่นอย่างรวดเร็ว (CD เพลง (CD-DA)
เท่านั้น)
ระหว่างการเล่
น กดปุ่ม 3
RETURN
EXIT หรือ 3 หรือ แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม TUNER
MEMORY MO/ST
ความเร็วในการเล่
นB จะเปลี
่ยนแปลง
A
C
D
SOUND
TRACK 002
TRACK 001
00:04:27
00:03:41
00:03:35
00:03:49
00:03:45
Select  Jump page
' Return
3 . ในการลบไฟล์จาก Playlist (รายการเล่น)
ไปที่ไฟล์นั้น แล้วกดปุ่ม สีเหลือง (C)
4 . กดปุ่ม E เพื่อเล่นไฟล์ที่เลือก หน้าจอ Playlist
(รายการเล่น) จะปรากฏขึ้น
5 . หากต้องการไปยัง Music List (รายการเพลง)
กดปุ่ม 5 หรือ RETURN (ย้อนกลับ) (').
6 . ในการกลับไปที่ Playlist (รายการเล่น) กดปุ่ม
E.
| NOTE |
การเล่นซ้ำาแทร็ก
\ คุณสามารถสร้างรายการเล่นได้สูงสุด 99 แทร็กบน
CD เพลง (CD-DA)
คุณสามารถตั้งค่าผลิตภัณฑ์ให้เล่นซ้ำาแทร็ก
\ หากคุณไปยัง Music List (รายการเพลง)
จาก Playlist (รายการเล่น)
แล้วกลับไปยัง Playlist (รายการเล่น)
รายการเล่นจะเริ่มเล่นอีกครั้งจากจุดเริ่มต้น
1 . ระหว่างเล่นเพลง กดปุ่ม TOOLS (เครื่องมือ)
2 . ใช้ปม
ุ่ ◄► เพือ
่ เลือก Off (ปิด), Track (แทร็ก)
หรือ One (แทร็กเดียว), All (ทั้งหมด) หรือ
Shuffle (เล่นแบบสุ่ม) ในโหมด Repeat
(เล่นซ้ํา) แล้วกดปุ่ม E.
|
34
ไทย
การควบคุมการเล่นภาพถ่าย
การใช้เมนูเครื่องมือ
ระหว่างการเล่น กดปุ่มเครื่องมือ
Slide Show
เลือกเพื่อกำาหนดความเร็วของสไลด์โชว์
Speed
(ความเร็วของสไลด์โชว์)
Slide Show
Effect
เลือกเพื่อปรับความเร็วของสไลด์โชว์
(เอฟเฟกต์ของสไลด์โชว์)
เพลงพื้นหลัง
เลือกที่จะฟังเพลง
ในขณะที่กำาลังดูการแสดงภาพนิ่ง
ซูม
เลือกเพื่อขยายภาพปัจจุบัน
(ขยายเพิ่ม 4 เท่า)
หมุน
เลือกเพื่อหมุนภาพ
(ตัวเลือกจะหมุนภาพแบบตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา)
ข้อมูล
แสดงข้อมูลภาพ
| หมายเหตุ |
\ เมนูเครื่องมืออาจแตกต่างกันขึ้นกับแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
ตัวเลือกอาจไม่ปรากฏขึ้นทั้งหมด
การใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรล
1 . กดปุ่ม ฟังก์ชั่น เพื่อเลือก FM
2 . ค้นหาคลื่นสถานีที่ต้องการ
• ตั้งคลื่นล่วงหน้า 1 : กดปุ่ม 5 เพื่อเลือก
ตั้งล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม การหาคลื่น/ช่อง
(UP, DOWN) เพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- ก่อนที่คุณจะสามารถปรับไปยังสถานีที่ตั้งไว
้คุณจะต้องเพิ่มสถานีที่ตั้งไว้ในหน่วยความจำาของสินค้า
• การหาคลื่นด้วยตนเอง : กดปุ่ม 5 เพื่อเลือก
ด้วยตนเอง แล้วกดปุ่ม การหาคลื่น/ช่อง
(UP, DOWN) เพื่อหาความถี่ต่ำาลงหรือสูงขึ้น
• การหาคลื่นอัตโนมัติ : กดปุ่ม 5 เพื่อเลือก
ด้วยตนเอง แล้วกดปุ่ม การหาคลื่น/ช่อง
(UP, DOWN)
ค้างไว้เพื่อค้นหาย่านความถี่โดยอัตโนมัต
การตั้งค่าโมโน/สเตอริโอ
กดปุ่ม โมโน/สเตอริโอ
• ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ เสียงจะสลับระหว่าง สเตอริโอ
กับ โมโน
• ในพื้นที่ที่รับสัญญาณได้ไม่ดี เลือกโมโน
เพื่อการรับฟังเสียงอย่างชัดเจนและปราศจากคลื่นรบกวน
\ เมื่อต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นเพลงพื้นหลัง
ไฟล์ภาพควรปรากฏอยู่ในสื่อเก็บข้อมูลเดียวกันกับไฟล์เพลง
อย่างไรก็ตาม คุณภาพเสียงอาจได้รับผลกระทบจากอัตราบิตของไฟล์
MP3 ขนาดของภาพถ่าย และวิธีการเข้ารหัส
การตั้งสถานีไว้ล่วงหน้า
การสร้างรายการเล่นของภาพถ่าย
2 . กดปุ่ม การหาคลื่น/ช่อง (UP, DOWN)
เพื่อเลือก <89.10>
คุณสามารถสร้างรายการเล่นของภาพถ่ายในวิธีที่เกือบเห
มือนกับวิธีที่คุณสร้างรายการเล่นในไฟล์เพลง
สำาหรับคำาแนะนำา ดู "Creating a Music Playlist
(การสร้างรายการเล่นเพลง)" ในหน้า 34
ตัวอย่าง : การตั้งสถานี FM 89.10
ไว้ในหน่วยความจำาล่วงหน้า
1 . กดปุ่ม ฟังก์ชั่น เพื่อเลือก FM
3 . กดปุ่ม หน่วยความจําเครื่องรับวิทยุ
• ตัวเลข จะกะพริบบนจอแสดงผล
4 . กดปุ่ม หน่วยความจําเครื่องรับวิทยุ อีกครั้ง
• กดปุ่ม หน่วยความจําเครื่องรับวิทยุ ก่อนที่
ตัวเลข จะหายไปจากจอแสดงผลเอง
• หลังจากที่คุณกดปุ่ม น่วยความจําเครื่องรับวิทยุ
ตัวเลข จะหายไปจากจอแสดงผล
และสถานีจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำา
5 . ในการตั้งค่าสถานีอื่นล่วงหน้า ทำาซ้ำาขั้นตอนที่
2 ถึง 4
• ในการหาคลื่นไปยังสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
กดปุ่ม การหาคลื่น/ช่อง (UP, DOWN)
ไทย
35 |
05 การเล่นสื่อ
คุณสามารถควบคุมการเล่นภาพถ่ายที่อยู่บน DVD, CD
และอุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB
การฟังวิทยุ
การเล่นสื่อ
การใช้ปุ่มเอฟเฟกต์พิเศษบนรีโมทคอนโทรล
SOUND
ฟังก์ชั่นเอฟเฟกต์เสียง
EFFECT
ช่วยให้คุณเลือกโหมดที่เหมาะสมกับเสียงดังกล่าว
MP3 Enhancer SMART VOLUME
Power Bass  ปิด
• MP3 ENHANCER : ช่วยยกระดับ
ประสบการณ์การฟังของคุณ (เช่น เพลง mp3)
คุณสามารถปรับความคมชัดของเสียงระดับ
MP3 (24 kHz, 8 บิต) เป็นเสียงระดับ CD
(44.1 kHz, 16 บิต)
• SMART VOLUME : ควบคุมและปรับระดับ
เสียงให้คงที่ ป้องกันการเปลีย
่ นแปลงระดับ
เสียงอย่างฉับพลันเมือ
่ คุณเปลีย
่ นช่องหรือ
ระหว่างการเปลีย
่ นฉาก
• POWER BASS : เพิม
่ ระดับเสียงของเสียงต่าำ
และให้เอฟเฟ็กต์เสียงดังโครมคราม
• ปิด : เลือกตัวเลือกนีส
้ าำ หรับการรับฟังปกต
ฟังก์ชน
ั Dolby Pro Logic II
การใช้ BD-LIVE™
1 . เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเครือข่าย
(ดูหน้า 19)
2 . กำาหนดการตั้งค่าเครือข่าย
(ดูหน้า 26-27)
เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว
คุณสามารถเพลิดเพลินกับเนือ้ หาบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับภาพยนตร์ตา่ งๆ
ที่มีอยู่ในดิสก์ที่รองรับ BD-LIVE
1 . เสียบเมมโมรี่สติ๊ก USB เข้ากับช่องเสียบ USB
ทีด
่ า้ นหน้าของผลิตภัณฑ์ แล้วใช้การจัดการข้อมูล
BD เพื่อตรวจสอบหน่วยความจำาที่เหลืออยู่
อุปกรณ์หน่วยความจำาต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 1GB
เพื่ออำานวยความสะดวกต่อบริการ BD-LIVE
2 . เลือก การตั้งค่า ในหน้าจอแรก แล้วกดปุ่ม E
3 . เลือก ระบบ แล้วกดปุ่ม E
4 . เลือก การจัดการข้อมูล BD แล้วกดปุ่ม E
5 . เลือก เปลี่ยนอุปกรณ์์ แล้วกดปุ่ม E
6 . เลือก USB DISK แล้วกดปุ่ม E
7 . ใส่แผ่นดิสก์ Blu-ray ที่สนับสนุน BD-LIVE
8 . เลือกรายการจากเนื้อหาบริการ BD-LIVE ต่างๆ
ที่ผู้ผลิตดิสก์มีให้
| หมายเหตุ |
คุณสามารถเลือกโหมดเสียง Dolby Pro Logic II
ที่ต้องการ
• ภาพยนตร์ : เพิม
่ ความสมจริงให้กบ
ั เสียง
ซาวด์แทร็กภาพยนตร์
• เพลง : เมือ
่ ฟังเพลง คุณจะได้ฟงั เสียง
เอฟเฟ็กต์เช่นเดียวกับทีไ่ ด้ยน
ิ ในการแสดงจริง
• MATRIX : เลือกเพือ
่ ฟังระบบเสียงเซอราวด์
หลายช่องสัญญาณ
• PROLOG : เลือกเพือ
่ ฟังแหล่งสัญญาณเสียง
2CH ในระบบเสียงเซอราวด์ 5.1CH ด้วยลำาโพง
ทีเ่ ปิดใช้งานทัง้ หมด
- ลำาโพงตัวหนึง่ ตัวใดอาจไม่สง่ สัญญาณออก
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สัญญาณเข้า
|
36
ไทย
\ วิธก
ี ารใช้ BD-LIVE และเนือ
้ หาทีม
่ ใี ห้อาจแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตดิสก
การเล่นสื่อ
การใช้ AllShare
05 การเล่นสื่อ
AllShare
ช่วยให้คุณเข้าถึงและเล่นไฟล์ที่อยู่บนพีซีผ่านระบบโฮมเธียเตอร์
ทำาตามคำาแนะนำาในคูม่ อื ผูใ้ ช้ของ AllShare เพือ่ ตัง้ ค่า AllShare บนพีซี
และแท็กโฟลเดอร์และไฟล์ที่คุณต้องการแบ่งปันกับระบบโฮมเธียเตอร์
ในการเข้าถึงและเล่นไฟล์ที่อยู่บนพีซีหลังจากที่คุณติดตั้ง AllShare
แล้ว ทำาตามขั้นตอนเหล่านี้:
1 . เปิดพีซี ทีวี และระบบโฮมเธียเตอร์
2 . ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ AllShare
ที่แบ่งปันรันอยู่บนพีซี
3 . บนระบบโฮมเธียเตอร์ กดปุ่ม สีน้ําเงิน (D) (View
Devices (ดูอุปกรณ์))
4 . ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกพีซีของคุณใน
Device List (รายการอุปกรณ์)
5 . เลือกประเภทไฟล์ที่คุณต้องการดูหรือเล่น Videos
(วิดีโอ), Photos (ภาพถ่าย) หรือ Music (เพลง)
แล้วกด E.
6 . ใช้ปุ่ม ◄►
เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่มีประเภทไฟล์ที่คุณเลือก
แล้วกด E. File List (รายการไฟล์) จะปรากฏขึน
้
7 . เลือกไฟล์ที่คุณต้องการดูหรือเล่น แล้วกด E.
| หมายเหตุ |
\ คุณสามารถสร้างรายการเ
ล่นจากไฟล์บนพีซีในวิธีเดียวกับที่คุณสร้างรายการเล่นจากไฟล
์บนอุปกรณ์ USB และแผ่นดิสก์
\ คุณสามารถควบคุมการเล่นไฟล์บนพีซ
ในวิธีเดียวกับที่คุณควบคุมการเล่นไฟล์บนอุปกรณ์ USB
และแผ่นดิสก์ โดยมีข้อยกเว้นเล็กๆ น้อยๆ
\ คุณยังสามารถเข้าถึงไฟล์บนพีซีด้วยการเลือก
Videos (วิดีโอ), Photos (ภาพถ่าย) หรือ
Music (เพลง) บนหน้าจอ Home (โฮม) ก่อน
แล้วเลือกพีซีของคุณจากรายการอุปกรณ์ที่ปรากฏขึ้น
ไทย
37 |
ภาคผนวก
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ
HDMI OUT
การเชื่อมต่อ
• ความละเอียดของสัญญาณออก HDMI บางระดับอาจไม่สามารถใช้งานได้
ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของคุณ
• คุณต้องมีการเชื่อมต่อ HDMI เพื่อเพลิดเพลินกับวิดีโอที่มีเทคโนโลยี 3D
• สาย HDMI ที่มีความยาวอาจทำาให้เกิดสัญญาณรบกวนจอภาพ ในกรณีนี้ ตั้งค่า
ความลึกของสี HDMI เป็น ปิด ในเมนู
การตั้งค่า 3D
• หากต้องการหยุดภาพยนตร์ในระหว่างการเล่นภาพ 3D สำาหรับแผ่นดิสก์ 3D บางแผ่น
ให้กดปุ่ม 5 หนึ่งครั้ง ภาพยนตร์จะหยุดเล่นและตัวเลือกโหมด 3D จะถูกเลิกใช้งาน
หากต้องการเปลี่ยนการเลือกตัวเลือก 3D เมื่อคุณกำาลังเล่นภาพยนตร์ 3D ให้กดปุ่ม 5
หนึ่งครั้ง เมนู Blu-ray จะปรากฏขึ้น กดปุ่ม 5 อีกครั้ง แล้วเลือกการตั้งค่า 3D ในเมนู Bluray
• คุณอาจมองเห็นแถบแนวดิ่งสีดำาที่ด้านซ้าย ด้านขวา หรือทั้งสองด้าน
ขึ้นกับเนื้อหาและตำาแหน่งของภาพบนหน้าจอโทรทัศน์ของคุณ
อัตราส่วนภาพของทีวี
• ขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นดิสก์ บางอัตราส่วนภาพอาจไม่สามารถใช้ได้
• หากคุณเลือกอัตราส่วนภาพและตัวเลือกที่ต่างจากอัตราส่วนภาพของหน้าจอโทรทัศน์ของคุณ
ภาพที่ปรากฏอาจบิดเบี้ยว
• หากคุณเลือก 16:9 ดั้งเดิม โทรทัศน์ของคุณอาจแสดงภาพ 4:3 ตู้ไปรษณีย์ (แถบสีดำาที่ด้านข้างของภาพ)
BD Wise (ผลิตภัณฑ์ซัมซุงเท่านั้น)
การตั้งค่า
• เมื่อ BD Wise เปิดอยู่ การตั้งค่าความละเอียดจะกำาหนดค่าเริ่มต้นเป็น BD Wise
โดยอัตโนมัติ และ BD Wise ปรากฏขึ้นในเมนูความละเอียด
• หากเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุน BD Wise คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น BD
wise
• เพื่อการทำางานที่เหมาะสมของ BD Wise ให้ตั้งเมนูแต่ละข้อของ BD Wise ในผลิตภัณฑ์และทีวี
ไว้ที่เปิด
เอาต์พุตดิจิตอล
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเอาต์พุตดิจิตอลได้ถูกต้อง
ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่ได้ยินเสียงเลยหรือได้ยินเสียงดังมาก
• ถ้าอุปกรณ์ HDMI (เครื่องรับสัญญาณ AV โทรทัศน์)
ไม่สามารถใช้งานร่วมกับฟอร์แมตที่บีบขนาดได้ (Dolby digital, DTS)
สัญญาณเสียงจะออกมาเป็น PCM
• DVD ปกติจะไม่มีเสียง BONUSVIEW และเอฟเฟกต์เสียงการนำาทาง
• แผ่นดิสก์ Blu-ray บางแผ่นไม่มีเสียง BONUSVIEW และเอฟเฟกต์เสียงการนำาทาง
• การตั้งค่าเอาต์พุตดิจิตอลจะไม่มีผลกับสัญญาณเสียงออกอนาล็อก (L/R) หรือ HDMI
ของโทรทัศน์ของคุณ
แต่จะมีผลกับสัญญาณเสียงออกออปติคัลและ HDMI
เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณ AV
• หากคุณเล่นแทร็กเสียง MPEG เครื่องเล่นจะส่งสัญญาณเสียง PCM
ออกแม้จะเลือกเอาต์พุตดิจิตอล (PCM หรือบิตสตรีม) ไว้ก็ตาม
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต BD-LIVE
• การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจถูกจำากัดขณะคุณกำาลังใช้ข้อมูล BD-LIVE
|
38
ไทย
Anynet+(HDMI-CEC)
การจัดการข้อมูล BD
• ในโหมดหน่วยความจำาภายนอก การเล่นดิสก์จะหยุดหากคุณตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์
USB ในระหว่างการเล่น
• สนับสนุนอุปกรณ์ USB ที่ถูกฟอร์แมตเป็นระบบไฟล์ FAT (DOS 8.3 volume
label) เท่านั้น เราแนะนำาให้ใช้อุปกรณ์ USB ที่สนับสนุนโปรโตคอล USB 2.0
ที่มีความเร็วในการอ่าน/เขียน 4 MB/วินาทีขึ้นไป
• ฟังก์ชั่นเล่นต่ออาจไม่ทำางานหลังการฟอร์แมตอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
• หน่วยความจำาที่มีอยู่รวมของการจัดการข้อมูล BD อาจต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาวะเงื่อนไข
การตั้งค่า
DivX® Video On Demand
• สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DivX(R) VOD เยี่ยมชมเว็บไซต์ “http://vod.divx.com”
การตั้งค่าลำาโพง
• เมื่อเลือก การเลือกลําโพง เป็น ลําโพงของทีวี เสียงจะส่งผ่านจากลำาโพงของทีว
เสียง HDMI
• เมื่อสัญญาณเสียง HDMI ออกไปที่ลำาโพงของทีวี จะลดการมิกซ์เสียงเป็น 2ch
โดยอัตโนมัติ
ช่องคืนสัญญาณเสียง
• เมื่อ Anynet+ (HDMI-CEC) ปิด ฟังก์ชั่นช่องคืนสัญญาณเสียงจะไม่สามารถใช้ได้
• การใช้สายเคเบิล HDMI ที่ไม่ได้รับการรับรองสำาหรับ ARC (ช่องคืนสัญญาณเสียง)
อาจทำาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันได้
• สามารถใช้งานฟังก์ชั่น ARC หากเชื่อมต่อทีวีที่รองรับ ARC เท่านั้น
เอาต์พุตดิจิตอล
• สามารถเปิดใช้เอาต์พุตดิจิตอลเมื่อเลือก การเลือกลําโพง เป็น ลําโพงของทีวี
การเล่นไฟล์วิดีโอ
• ไฟล์วิดีโอที่มีอัตราบิตสูง 20 Mbps หรือมากกว่า
อาจทำาลายความสามารถของผลิตภัณฑ์และอาจหยุดในระหว่างการเล่น
การเล่น
การเลือกภาษาของเสียง
• ไฟแสดงสถานะ ◄►จะไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอหากส่วน BONUSVIEW
ไม่มีการตั้งค่าเสียง BONUSVIEW
• ภาษาที่มีให้เลือกใช้ทางฟังก์ชั่นภาษาของเสียงขึ้นกับภาษาที่เข้ารหัสบนแผ่นดิสก์
ฟังก์ชั่นนี้หรือภาษาบางภาษาอาจไม่มีให้เลือกใช้งาน
• แผ่นดิสก์ Blu-ray บางแผ่นอาจยินยอมให้คุณเลือกแทร็กเสียงทั้ง PCM หรือ Dolby
Digital ในแทร็กเสียงภาษาอังกฤษ
ไทย
39 |
07 ภาคผนวก
• ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของคุณ ความละเอียดของสัญญาณออก HDMI
บางระดับอาจไม่สามารถใช้งานได้ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์ของคุณ
• ฟังก์ชั่นนี้ไม่สามารถใช้งานได้ถ้าสาย HDMI ไม่รองรับ CEC
• ถ้าโทรทัศน์ซัมซุงของคุณมีโลโก้ Anynet+
หมายความว่าโทรทัศน์เครื่องนั้นรองรับฟังก์ชั่น Anynet+
ภาคผนวก
การเลือกภาษาของคำาบรรยายใต้ภาพ
• คุณอาจเปลี่ยนภาษาของคำาบรรยายใต้ภาพในเมนูดิสก์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
Blu-ray /DVD โดยกดปุ่ม DISC MENU์
• ฟังก์ชั่นนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกคำาบรรยายใต้ภาพที่มีการเข้ารหัสไว้บนแผ่นดิสก์
และอาจไม่ทำางานในแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD ทุกแผ่น
•
ข้อมูลเกี่ยวกับโหมดคุณสมบัติหลัก โหมด BONUSVIEW จะปรากฏขึ้นหากแผ่นดิสก์
การเล่น
Blu-ray มีส่วน BONUSVIEW
• ฟังก์ชั่นนี้จะเปลี่ยนทั้งคำาบรรยายใต้ภาพหลักและคำาบรรยายใต้ภาพรองในเวลาเดียวกัน
• จำานวนรวมของคำาบรรยายใต้ภาพหลักและรองจะปรากฏขึ้นตามลำาดับ
การเล่นไฟล์ JPEG
• คุณไม่สามารถขยายคำาบรรยายใต้ภาพและภาพกราฟิก PG ในโหมดเต็มหน้าจอ
โหมด Dolby Pro Logic II
• ก่อนเลือกโหมด Dolby Pro Logic II
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกของคุณกับช่องเสียบ AUDIO INPUT (L และ R)
บนผลิตภัณฑ์ หากคุณเชื่อมต่อกับช่องรับสัญญาณเพียงช่องเดียว (L หรือ R)
คุณจะไม่สามารถฟังเสียงเซอราวด์ได้
การใช้ปุ่ม เครื่องมือ ขณะเล่นภาพ
• หากทีวีที่รองรับ BD Wise ที่ตั้งค่า BD Wise เป็น เปิด เมนูการตั้งค่าภาพจะไม่ปรากฏ
• ฟังก์ชั่นเพลงพื้นหลังจะไม่ทำางาน
การเล่น AllShare
ยกเว้นไฟล์เพลงและไฟล์ภาพอยู่บนสื่อจัดเก็บข้อมูลเดียวกัน นอกจากนี้
คุณภาพเสียงอาจได้รับผลกระทบจากอัตราบิตของไฟล์เพลง MP3 ขนาดของภาพถ่าย
และวิธีการเข้ารหัส
การเล่นอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB
• คุณต้องถอดอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB อย่างปลอดภัย (โดยการทำาฟังก์ชั่น "ถอด
USB ออกได้") เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเป็นได้กับหน่วยความจำา USB กดปุ่ม
หน้าหลัก เพื่อไปยังเมนูหน้าหลัก เลือกปุ่ม สีเหลือง (C) แล้วกดปุ่ม E
• หากคุณใส่แผ่นดิสก์เมื่อเล่นอุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล USB โหมดฟังก์ชั่นจะเปลี่ยนเป็น
“BD/DVD” โดยอัตโนมัติ
|
40
ไทย
ความละเอียดที่สอดคล้องกับโหมดสัญญาณออก
❑
การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray/E-contents/เนื้อหาดิจิตอล
แผ่นดิสก์ Bluray
เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
/เนื้อหาดิจิตอล
โหมดวิดีโอ
โหมดวิดีโอ
BD Wise
ความละเอียดของแผ่นดิสก์
Blu-ray
1080p@60F
576i/480i
-
อัตโนมัติ
ความละเอียดสูงสุดของสัญญาณเข้าโทรทัศน์
ความละเอียดสูงสุดของสัญญาณเข้าโทรทัศน์
576i/480i
-
1080p@60F
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
เฟรมภาพยนตร์ :
อัตโนมัติ (24Fs)
1080p@24F
1080p@24F
576i/480i
-
1080i
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
-
576i/480i
ตั้งค่า
❑
HDMI / ไม่เชื่อมต่อ
โหมด HDMI
กการเล่น DVD
สัญญาณออก
ตั้งค่า
HDMI / เชื่อมต่อ
โหมด HDMI
HDMI / ไม่เชื่อมต่อ
โหมดวิดีโอ
โหมดวิดีโอ
BD Wise
576i/480i
576i/480i
-
อัตโนมัติ
ความละเอียดสูงสุดของสัญญาณเข้าโทรทัศน์
576i/480i
-
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
ไทย
41 |
07 ภาคผนวก
HDMI / เชื่อมต่อ
สัญญาณออก
ภาคผนวก
การเลือกเอาต์พุตดิจิตอล
ตั้งค่า
PCM
บิตสตรีม
(ไม่มีการประมวลผล)
บิตสตรีม
(DTS
เข้ารหัสใหม่)
บิตสตรีม
(Dolby D
เข้ารหัสใหม่)
การเชื่อมต่อ
เครื่องรับสัญญาณ AV
ที่สนับสนุน HDMI
เครื่องรับสัญญาณ AV
ที่สนับสนุน HDMI
เครื่องรับสัญญาณ AV
ที่สนับสนุน HDMI
เครื่องรับสัญญาณ AV
ที่สนับสนุน HDMI
สูงถึง PCM 7.1ch
PCM
DTS เข้ารหัสใหม่
PCM
สตรีมเสียงบนแผ่นดิสก์
Blu-ray
สตรีมเสียงบน
DVD
Dolby
สูงถึง PCM 7.1ch
Dolby Digital
Digital
Dolby
สูงถึง PCM 7.1ch Dolby Digital Plus
Digital Plus
Dolby
สูงถึง PCM 7.1ch Dolby TrueHD
TrueHD
DTS
DTSHD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
PCM
Dolby
Digital
DTS
คำาจำากัดความของแผ่นดิสก์
Blu-ray
ไม่ระบุ
DTS เข้ารหัสใหม่
DTS เข้ารหัสใหม่
DTS เข้ารหัสใหม่
เข้ารหัสใหม่
Dolby Digital *
เข้ารหัสใหม่
Dolby Digital *
เข้ารหัสใหม่
Dolby Digital *
เข้ารหัสใหม่
Dolby Digital *
เข้ารหัสใหม่
Dolby Digital *
สูงถึง PCM 6.1ch
DTS
DTS เข้ารหัสใหม่
สูงถึง PCM 7.1ch
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS เข้ารหัสใหม่
เข้ารหัสใหม่
Dolby Digital *
สูงถึง PCM 7.1ch
DTS-HD Master
Audio
DTS เข้ารหัสใหม่
เข้ารหัสใหม่
Dolby Digital *
PCM 2 ช่อง
PCM 2 ช่อง
PCM 2 ช่อง
PCM 2 ช่อง
สูงถึง PCM 5.1ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
สูงถึง PCM 6.1ch
DTS
ส่งสัญญาณออกเฉพาะสตรีมเสียงคุณสมบัติหลักเท่านั้น
ถอดรหัสสตรีมเสียงคุณสมบัติหลักและเสียง
ดังนั้น เครื่องรับสัญญาณ AV
BONUSVIEW รวมกันเป็นเสียง PCM
ของคุณสามารถถอดรหัสบิตสตรีมของเสียงได้
และเติมเอฟเฟกต์เสียงการนำาทาง
คุณจะไม่ได้ยินเสียง BONUSVIEW
และเอฟเฟกต์เสียงการนำาทาง
DTS
DTS
ถอดรหัสสตรีมเสียงคุณสมบัติหลักและเสียง
ถอดรหัสสตรีมเสียงคุณสมบัติหลักและเสียง
BONUSVIEW รวมกันเป็นเสียง PCM
BONUSVIEW
และเติมเอฟเฟกต์เสียงการนำาทาง
รวมกันเป็นเสียง PCM
แล้วถอดรหัสเสียง PCM
และเติมเอฟเฟกต์เสียงการนำาทาง แล้วถอดรหัสเสียง
อีกครั้งเป็นบิตสตรีม DTS
PCM อีกครั้งเป็นบิตสตรีม Dolby digital หรือ PCM
* หากสตรีมแหล่งสัญญาณเป็น 2 ช่อง หรือโมโน จะไม่ใช้การตั้งค่า “Re-encoded Dolby D” สัญญาณออกจะเป็น
PCM 2 ช่อง
แผ่นดิสก์ Blu-ray อาจประกอบด้วยสตรีมเสียงสามแบบ :
- เสียงคุณสมบัติหลัก : แทร็กเสียงของคุณสมบัติหลัก
- เสียง BONUSVIEW : แทร็กเสียงเพิ่มเติม เช่น เสียงความเห็นของผู้กำากับหรือนักแสดง
- เอฟเฟกต์เสียงการนำาทาง : เมื่อคุณเลือกการนำาทางเมนูบางอย่าง เอฟเฟกต์เสียงการนำาทางจะดังขึ้น
เอฟเฟกต์เสียงการนำาทางแตกต่างกันในแผ่นดิสก์ Blu-ray แต่ละแผ่น
|
42
ไทย
การแก้ไขปัญหา
อาการ
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
• เสียบปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาดีหรือไม่
ไม่สามารถนําแผ่นดิสก์ออกได้
• ปิดแล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
ไม่สามารถเริ่มเล่นได้
• ตรวจสอบหมายเลขภูมิภาคของแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD
แผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD ที่ซื้อมาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• ไม่สามารถเล่น CD-ROM และ DVD-ROM บนผลิตภัณฑ์นี้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าระดับเรตถูกต้อง
ไม่สามารถเริ่มเล่นได้
• คุณกำาลังใช้แผ่นดิสก์ที่บิดเบี้ยวหรือมีรอยขีดข่วนที่พื้นผิวหรือไม่
ทันทีเมื่อ
• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว
ไม่มเี สียง
• ระบบโฮมซีเนม่าไม่มีเสียงระหว่างเล่นแบบเร็ว เล่นแบบช้า และเล่นแบบทีละเฟรม
• เชื่อมต่อลำาโพงเหมาะสมหรือไม่ การตั้งค่าลำาโพงถูกต้องหรือไม่
• แผ่นดิสก์ชาำ รุดอย่างมากหรือไม่
ได้ยน
ิ เสียงจากลําโพง
บางตัวเท่านัน
้ ไม่ใช่จาก
ทัง
้ 6 ตัว
• สำาหรับแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD บางแผ่น
สัญญาณเสียงจะออกจากลำาโพงด้านหน้าเท่านั้น
• ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อลำาโพงเหมาะสมหรือไม่
• ปรับระดับเสียง
• ขณะฟังซีดีหรือวิทยุ เสียงจะส่งมาจากลำาโพงด้านหน้าเท่านั้น
ไม่มเี สียงเซอราวด์
Dolby Digital 5.1 CH
• มีเครื่องหมาย "Dolby Digital 5.1 CH" บนแผ่นหรือไม่ มีเสียงเซอราวด์ Dolby Digital
5.1 CH เมื่อบันทึกแผ่นด้วยเสียง 5.1 ช่องสัญญาณเท่านั้น
• ภาษาเสียงตั้งค่าเป็น Dolby Digital 5.1-CH
อย่างถูกต้องในการแสดงข้อมูลหรือไม่ ?
รีโมทคอนโทรลไม่ทาํ งาน
• คุณกำาลังใช้รีโมทภายในช่วงการใช้งานและภายในมุมที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับเซนเซอร์หรือไม่
• แบตเตอรี่หมดหรือไม่
• ดิสก์กาํ ลังหมุนแต่ไม่มี
ภาพปรากฏ
•
•
•
•
• ภาพมีคณ
ุ ภาพต่าํ และ
ภาพสัน
่
ทีวีเปิดอยู่หรือไม่
มีการต่อสายสัญญาณภาพเหมาะสมหรือไม่
แผ่นดิสก์สกปรกหรือชำารุดหรือไม่
ดิสก์ที่ผ่านการผลิตที่ไม่ดีอาจไม่สามารถเล่นได้
ภาษาเสียงและคําบรรยาย
ใต้ภาพไม่ทาํ งาน
• ภาษาของเสียงและคำาบรรยายใต้ภาพจะไม่ทำางานหากแผ่นไม่มีข้อมูลเหล่านั้น
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏแม้
เมือ
่ เลือกฟังก์ชน
่ั เมนูแล้ว
ก็ตาม
• คุณกำาลังใช้ดิสก์ที่ไม่มีเมนูหรือไม่
ไทย
43 |
07 ภาคผนวก
ดูตารางด้านล่างเมื่อผลิตภัณฑ์นี้ทำางานไม่เหมาะสม
หากปัญหาที่คุณพบไม่ปรากฏอยู่ในตารางด้านล่าง หรือหากคำาแนะนำาดังกล่าวไม่สามารถช่วยคุณได้ ให้ปิดผลิตภัณฑ์ ถอดปลั๊กไฟออก
และติดต่อตัวแทนจำาหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุงใกล้บ้านคุณ
ภาคผนวก
อาการ
อัตราส่วนภาพไม่สามารถ
เปลีย
่ นแปลงได้
|
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
• คุณสามารถเล่นแผ่น Blu-ray/DVD 16:9 ในโหมดเต็ม 16:9, 4:3
โหมดกล่องจดหมาย หรือ
4:3 โหมดแพน-สแกน, แต่แผ่น Blu-ray/DVD 4:3 แสดงในอัตราส่วน 4:3
เท่านั้น ดูที่กล่องบรรจุแผ่นดิสก์ Blu-ray และเลือกฟังก์ชั่นที่เหมาะสม
• ผลิตภัณฑ์ไม่ทาํ งานิ
• กดปุ่ม 5 ของรีโมทคอนโทรลค้างไว้นาน 5 วินาทีในโหมดไม่มีดิสก์
- การใช้ฟังก์ชั่นรีเซ็ตจะลบการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ทั้งหมด
อย่าใช้ฟังก์ชั่นนี้โดยไม่จำาเป็น
คุณลืมรหัสผ่านระดับเรต
• เมื่อไม่มีแผ่นดิสก์ในผลิตภัณฑ์ กดปุ่ม 5 บนผลิตภัณฑ์ค้างไว้นานกว่า 5
วินาที ข้อความ INITจะปรากฏบนจอแสดงผลและการตั้งค่าทั้งหมดจะกลับสู่ค่
าเริ่มต้น แล้วกดปุ่มเปิดปิด
- การใช้ฟังก์ชั่นรีเซ็ตจะลบการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ทั้งหมด
อย่าใช้ฟังก์ชั่นนี้โดยไม่จำาเป็น
ไม่สามารถรับสัญญาณ
วิทยุได้
• เชื่อมต่อสายอากาศอย่างถูกต้องหรือไม่
• หากระดับสัญญาณในบริเวณนั้นไม่ชัดเจน ให้ติดตั้งสายอากาศ FM
ภายนอกในบริเวณที่รับสัญญาณได้ดี
ไมีมเี สียง เมือ
่ ฟังเสียงทีวี
ผ่านผลิตภัณฑ์
• หากกดปุ่ม เปิด/ปิด ^ ขณะฟังเสียงทีวีโดยใช้ฟังก์ชั่น D. IN หรือ AUX
ฟังก์ชั่นของ แผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD จะเปิดและเสียงทีวีถูกปิด
ข้อความ "ไม่สามารถใช้
งานได้" ปรากฏบนหน้า
จอ
• คุณสมบัติหรือการดำาเนินการไม่สามารถกระทำาได้ในเวลานี้ เนื่องจาก:
1. ซอฟต์แวร์ของแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD จำากัดไว้
2. ซอฟต์แวร์ของแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD ไม่สนับสนุนคุณสมบัติ
(เช่น มุมกล้อง)
3. คุณสมบัตินั้นไม่สามารถใช้งานได้ใ้นขณะนั้น
4. คุณขอดูเรื่อง หรือหมายเลขฉาก
หรือเวลาค้นหาที่อยู่นอกช่วงเวลาของภาพยนตร์
ถ้าสัญญาณออก HDMI
ถูกตัง้ ค่าความละเอียดใน
ระดับทีโ่ ทรทัศน์ของคุณไม่
รองรับ (เช่น 1080p) คุณ
อาจต้องรับชมภาพจาก
โทรทัศน์ของคุณ
• กดปุ่ม 5
บนแผงด้านหน้าค้างไว้นานกว่า 5 วินาทีเมื่อไม่มีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่อง
การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกเรียกคืนเป็นค่าตั้งต้นจากผู้ผลิต
ไม่มส
ี ญ
ั ญาณออก
HDMI
• ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างโทรทัศน์และช่องเสียบ HDMI บนผลิตภัณฑ์
• ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ของคุณรองรับสัญญาณเข้า HDMI ความละเอียด
576p/480p/720p/1080i/1080p หรือไม่
หน้าจอสัญญาณออก
HDMI ผิดปกติ
• ถ้าเกิดสัญญาณรบกวนบนหน้าจอ หมายความว่าโทรทัศน์ไม่สนับสนุน HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection)
44
ไทย
อาการ
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ฟังก์ชน
่ั การเล่น AllShare
• การเล่น AllShare
แสดงไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ภาพถ่าย เพลง และภาพยนตร์เท่านั้น
ไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่เหล่านี้จะไม่สามารถแสดงได้
วิดโี อเล่นแบบไม่ตอ
่ เนือ
่ ง
• ตรวจสอบว่าเครือข่ายเสถียรหรือไม่
• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเครือข่ายเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมหรือไม่
และเครือข่ายไม่ได้ถูกใช้งานหนักเกินไป
การเชือ
่ มต่อการเล่น
AllShare ระหว่างทีวก
ี บ
ั
พีซไี ม่มค
ี วามเสถียร
• ทีอ
่ ยู่ IP ใต้เครือข่ายย่อยเดียวกันควรเป็นทีอ
่ ยูเ่ ดียวกัน ไม่เช่นนัน
้ การขัดแย้งของ
IP อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าว
• ตรวจสอบว่าคุณเปิดใช้งานไฟร์วอลล์หรือไม่
หากใช่ ให้ปิดการทำางานของไฟร์วอลล์
07 ภาคผนวก
ฉันสามารถมองเห็น
โฟลเดอร์ทแ
่ี บ่งปันผ่าน
การเล่น AllShare
แต่ไม่สามารถเห็นไฟล์
BD-LIVE
ฉันไม่สามารถเชือ
่ มต่อ
กับเซิรฟ
์ เวอร์ BD-LIVE
• ทดสอบว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำาเร็จหรือไม่โดยใช้ฟังก์ชั่นสถานะเครือข่าย
• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์หน่วยความจำา USB เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์หรือไม่
• อุปกรณ์หน่วยความจำาต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 1GB
เพื่ออำานวยความสะดวกต่อบริการ BD-LIVE
คุณสามารถตรวจดูขนาดที่มีอยู่ในการจัดการข้อมูล BD (ดูหน้า 39)
• ตรวจสอบว่าตัวเลือกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต BD-LIVE ตั้งค่าเป็น อนุญาต
(ทั้งหมด) หรือไม่
• หากไม่เป็นไปตามทั้งหมดข้างต้น ติดต่อผู้ให้บริการเนื้อหา
หรืออัพเดทเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุด
เมือ
่ ใช้บริการ BD-LIVE
เกิดข้อผิดพลาดขึน
้
• อุปกรณ์หน่วยความจำาต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 1GB
เพื่ออำานวยความสะดวกต่อบริการ BD-LIVE
คุณสามารถตรวจดูขนาดที่มีอยู่ในการจัดการข้อมูล BD (ดูหน้า 39)
| หมายเหตุ |
\ เมื่อการตั้งค่าถูกเรียกคืนเป็นค่าตั้งต้นจากผู้ผลิต ข้อมูล BD ของผู้ใช้ที่เก็บไว้ทั้งหมดจะถูกลบออก
ไทย
45 |
ภาคผนวก
ข้อมูลจําเพาะ
ทัว่ ไป
เครือ
่ งรับวิทยุ FM
น้าำ หนัก
2.5 กก.
ขนาด
430 (ก) X 50 (ส) X 250 (ล) มม.
ช่วงอุณหภูมข
ิ ณะทำางาน
+5°C ถึง +35°C
ช่วงความชืน
้ ขณะทำางาน
10 % ถึง 75 %
อัตราส่วนสัญญาณ/คลืน
่ รบกวน
55 dB
ความไวทีใ่ ช้งานได้
12 dB
ความเพีย
้ นฮาร์โมนิกรวม
0.5 %
BD (แผ่นดิสก์ Blu-ray)
ความเร็วในการอ่าน : 9.834 m/วินาที
DVD (แผ่นดิจต
ิ อลอเนกประสงค์)
ดิสก์
CD : 5 นิว้ (คอมแพคดิสก์)
CD : 3 1/2 นิว้ (คอมแพคดิสก์)
สัญญาณภาพ
ออก
ภาพ/เสียง
เครื่องขยาย
สัญญาณ
|
46
ไทย
คอมโพสิตวิดโี อ
HDMI
ความเร็วในการอ่าน : 6.98 ~ 7.68 m/วินาที
เวลาเล่นโดยประมาณ (หนึง่ หน้า บนดิสก์หนึง่ ชัน
้ ): 135 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 m/วินาที
เวลาในการเล่นสูงสุด: 74 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 m/วินาที
เวลาในการเล่นสูงสุด: 20 นาที
1 แชนเนล : 1.0 Vp-p (75Ω load)
แผ่นดิสก์ Blu-ray : 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576i/480i
PCM multichannel audio, Bitstream audio, PCM audio
ลำาโพงด้านหน้า ลำาโพงกลาง
80W x 2(3Ω)
ลำาโพงด้านหน้าบน ลำาโพงกลาง
80W(3Ω)
ลำาโพงเซอราวด์
80W x 2(3Ω)
ลำาโพงซับวูฟเฟอร์
100W (3Ω)
ความถีก
่ ารตอบสนอง
DVD : 576i/480i
อินพุตอนาล็อก
20Hz~20kHz (±3dB)
อินพุตดิจต
ิ อล
20Hz~40kHz (±4dB)
อัตราส่วน S/N
70dB
การแยกช่องสัญญาณ
60dB
ความไวในการรับสัญญาณ
(AUX)500mV
ระบบลำาโพง
ระบบลำาโพง 5.1ch
ด้านหน้า
เซอราวด์
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
140Hz~20kHz
40Hz ~ 160Hz
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
88dB/W/M
80W
80W
80W
100W
อินพุตสูงสุด
160W
160W
160W
200W
(Unit : mm)
HT-E3500
ด้านหน้า
เซอราวด์
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
77 x 107 x 68
77 x 107 x 68
228 x 77 x 70
155 x 300 x 285
ด้านหน้า
เซอราวด์
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
89 x 1053 x 71
* ฐานรอง:
230 x 25 x 230
77 x 107 x 68
228 x 77 x 70
155 x 300 x 285
ด้านหน้า
เซอราวด์
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
89 x 1053 x 71
* ฐานรอง:
230 x 25 x 230
89 x 1053 x 71
* ฐานรอง:
230 x 25 x 230
228 x 77 x 70
155 x 300 x 285
HT-E3530
ขนาด
(ก x ส x ล)
ลำาโพง
HT-E3550
(Unit : kg)
HT-E3500
น้ำาหนัก
ด้านหน้า
เซอราวด์
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
0.4 kg
0.4 kg
0.5 kg
2.9 kg
HT-E3530
ด้านหน้า
เซอราวด์
2.9 kg
0.4 kg
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
0.5 kg
2.9 kg
HT-E3550
•
•
•
•
•
ด้านหน้า
เซอราวด์
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
2.9 kg
2.9 kg
0.5 kg
2.9 kg
Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำาเพาะนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
น้ำาหนักและขนาดเป็นค่าโดยประมาณ
การออกแบบและข้อมูลจำาเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำาหรับการจ่ายไฟและการใช้ไฟ ดูที่ฉลากติดกับตัวเครื่อง
ไม่สนับสนุนหากความเร็วเครือข่ายเท่ากับหรือต่ำากว่า 10 Mbps
ไทย
47 |
07 ภาคผนวก
อิมพิแดนซ์
ช่วงความถี่
ระดับความดัน
การส่งสัญญาณ
เสียง
อินพุตเฉลี่ย
ติดต่อซัมซุงทั่วโลก
หากคุณมีคำ�ถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของซัมซุง
พื้นที่
` Asia Pacific
ศูนย์ติดต่อ 
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
เว็บไซต์
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
VIETNAM
1800 1100 11
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
021-5699-7777
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
Egypt
JORDAN
IRAN
Morocco
Saudi Arabia
800-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
183-2255
8000-4726
08000-726786
800-22273
021-8255
080 100 2255
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095- 0077
0800 724 000
0800 300 300
0685 88 99 00
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
INDIA
INDONESIA
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
` Middle East
` Africa
Ghana
Cote D’ Ivoire
Senegal
Cameroon
KENYA
UGANDA
TANZANIA
SOUTH AFRICA
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
AH68-02442K-00
Download PDF

advertising