Samsung | RTS-HE20 | Samsung RTS-HE20 คู่มือการใช้

HE20
Room
Cinema System
คู่มือการใช้งาน
ทุกจินตนาการ ล้วนเป็นจริงได้
ขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิ้นนี้
หากต้องการได้รับบริการที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่เว็บไซต์
www.samsung.com/global/register
02201X-RTS-HE20-TH.indd *3
5/5/09 11:03:48 AM
คุณสมบัติ
ระบบเล่นดิสก์หลายประเภท และเครื่องรับวิทยุ FM
RTS-HE20 มีคุณสมบัติเล่นดิสก์ได้หลายประเภท ซึ่งประกอบด้วย DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMACD, DivX,
CD-R/RW
พร้อมมีเครื่องรับวิทยุ FM ที่ใช้งานง่าย คุณลักษณะเหล่านี้มีอยู่ในเครื่องเล่นเดียว
สนับสนุน USB Host
คุณสามารถเชื่อมต่อและเล่นไฟล์จากอุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB ภายนอก เช่น เครื่องเล่น MP3, หน่วยความจำแฟลช
USB ฯลฯ โดยใช้ฟังก์ชัน USB HOST ของ Room Cinema
ฟังก์ชันภาพพักหน้าจอทีวี
หากตัวเครื่องอยู่ในโหมดหยุดนานประมาณ 3 นาที โลโก้ซัมซุงจะปรากฏบนหน้าจอทีวี
RTS-HE20 จะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ หากอยู่ในโหมดภาพพักหน้าจอทีวีครบ 20 นาที
ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน
RTS-HE20 จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหากอยู่ในโหมดหยุดนาน 20 นาที
HDMI
HDMI จะส่งสัญญาณเสียงและภาพแบบดีวีดีไปพร้อมๆ กัน และให้ภาพที่คมชัดกว่า
Anynet+ คืออะไร
Anynet+ คือฟังก์ชน
ั การทำงานทีอ
่ ำนวยความสะดวกขณะเชือ
่ มต่อเครือ
่ งเล่นนีผ
้ า่ นโทรทัศน์ของซัมซุงทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษ ณะ
Anynet+
สิ่งที่บรรจุในกล่อง
ภายในกล่องผลิตภัณฑ์มีรายการให้มาดังด้านล่างนี้
สายสัญญาณภาพ
สายอากาศวิทยุ
FM
คู่มือการใช้งาน
รีโมทคอนโทรล /
แบตเตอรี่ (ขนาด
AAA)
2
02201X-RTS-HE20-TH.indd 2
5/5/09 11:03:49 AM
ไทย
ข้อมูลความปลอดภัย
คำเตือนด้านความปลอดภัย
เพือ
่ ลดความเสีย
่ งของการเกิดไฟฟ้าช็อค อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาด้านหลัง) ออก
ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
้ิ ส่วนใดทีผ
่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้ดว
้ ยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทำโดยช่างผูเ้ ชีย
่ วช
าญเท่านัน
้
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
สัญลักษณ์นี้แสดงว่า “อันตราย
ไฟฟ้าแรงสูง” ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อค
หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคำแนะนำที่สำคัญสำห
รับการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ในขณะนั้น
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
เครื่องเล่นคอมแพคดิสก์รุ่นนี้จัดประเภทเป็นผลิตภัณฑ์เ
ลเซอร์คลาส 1
การใช้การควบคุม การปรับเปลี่ยน หรือการทำงานของ
ขั้นตอนอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุในที่นี้อาจทำให้เกิดก
ารแผ่รังสี
ข้อควรระวัง : มีการแผ่รง
ั สีเลเซอร์ทม
่ี องไม่เห็นเมื่
อเปิดออก และกลไกการล็อคถูกปลด
ระวังอย่าให้ถก
ู ลำแสง
คำเตือน : เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อค ระวังอย่าให้เครื่องนี้ถูกฝนหรือความชื้น
ข้อควรระวัง : เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อค เสียบปลั๊กขาแบนด้านกว้างเข้ากับช่องเสียบด้านกว้างและเสีย
บเข้าให้แน่น
• ผลิตภัณฑ์นี้ควรเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟ AC ที่มีการติดตั้งสายดินเพื่อความปลอดภัยเสมอ
• หากต้องการตัดกระแสไฟในเครื่อง ต้องดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าหลัก ดังนั้น ปลั๊กไฟหลักควรอยู่ในตำแหน่งที่พ
ร้อมให้ดำเนินการได้
ข้อควรระวัง
• อย่าให้ละอองน้ำหรือหยดน้ำถูกผลิตภัณฑ์ และอย่าวางวัตถุที่บรรจุน้ำ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
• ปลั๊กไฟหลักใช้เป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ และควรอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมให้ดำเนินการได้
3
02201X-RTS-HE20-TH.indd 3
5/5/09 11:03:49 AM
ข้อควรระวังเบื้องต้น
โปรดตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ AC ในบ้านข
นของคุณสอดคล้องตามสติ๊กเกอร์ระบุกระแสไฟที
แสไฟที่อยูด
่ ้านหลังเครื่องเล่น
ศ
ของคุณในแนวนอน บนฐานสนับสนุน (เฟอร์นิเจอร์) ที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ว่างรอบตััวเครืื่องอย่่างเพีียงพอเพืื่อการระบายอากาศ
(7.5~10 ซม.) ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังช่องระบายอากาศอยู่ ก่อนการเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ตรวจดู
ให้แน่ใจว่าถาดวางแผ่นดิสก์ว่างเปล่า เครื่องเล่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง Room Cinema System
ในโหมดสแตนด์บาย ไม่ได้เป็นการตัดการเชื่อมต่อ
กับกระแสไฟ ให้ถอดปลั๊กหลักออกจากเต้ารับไฟติดผนัง เพื่อตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับแหล่งจ่ายไฟอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะเมื่อ
ไมมการใชเครองเปนระยะเวลานาน
ไม่
มีการใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน
ไฟห ก AC
ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดปลั๊กไฟหลั
ออกจากเต้ารับไฟติดผนัง
แรงดันไฟสููงสุุดในระหว่างฟ้าแลบอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
วางเครื่องเล่นให้ห่างจากความชืน
้ (เช่น
แจกันใส่น้ำ) และความร้อนสูง (เช่น เตาผิง) หรือ
อุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าที่มีค
วามแรงสูง ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC
หากเครื่องเล่นทำงานผิดปกติ เครื่องเล่นของคุณไม่ได้รับการออ
กแบบมาเพื่อใช้งานทางอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการ
ใช้งานส่วนตัวเท่านั้น
การควบแน่นอาจเกิดขึ้นหากเครื่องเล่นหรือดิสก์ถูกจัดเก็บในบริเ
วณที่มีอุณหภูมิต่ำ หากมีการขนย้ายเครื่องเล่นในระหว่างฤดูหนา
ว ให้รอประมาณ 2 ชั่วโมงจนกว่าตัวเครื่องจะมีอุณหภูมิปกติ
อย่าให้ตัวเครื่องถูกแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอื่นโดยตรง
เพราะอาจทำให้้เครื่องร้อ
้ นจัดและทำงานผิดปกติได้้
แบตเตอรี่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรา
ยต่อสภาพแวดล้อม
อย่าทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะบ้านทั่วไป
4
02201X-RTS-HE20-TH.indd 4
5/5/09 11:03:49 AM
ไทย
สารบัญ
คุณสมบัติ
2
สิ่งที่บรรจุในกล่อง
3
5
คำเตือนด้านความปลอดภัย
ข้อควรระวังเบื้องต้น
7
8
8
8
9
ก่อนอ่านคู่มือการใช้งานนี้
แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้
อย่าใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่อไปนี!้
การป้องกันการคัดลอก
ชนิดและลักษณะของดิสก์
10
11
ด้านหน้า
ด้านหลัง
13
ปุ่มต่างๆ บนรีโมทคอนโทรล
15
17
20
การเชื่อมต่อลำโพง
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกไปยังที
วี
ฟังก์ชัน HDMI
การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากส่วนปร
ะกอบภายนอก
การเชื่อมต่อกับสายอากาศ FM
22
23
24
25
27
31
เล่นแผ่นดิสก์
เล่น MP3/WMA-CD
เล่นไฟล์ JPEG
เล่น DivX
การใช้ฟังก์ชันการเล่น
การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณสมบัติ
2
ข้อมูลความปลอดภัย
3
เริ่มต้นใช้งาน
7
ภาพแสดงตัวเครื่อง
10
รีโมทคอนโทรล
13
การเชื่อมต่อ
15
ก่อนใช้
18
19
ROOM CINEMA
21
22
เล่น
USB
Host
5
02201X-RTS-HE20-TH.indd 5
5/5/09 11:03:50 AM
การตั้งค่าระบบ
33
33
33
36
36
36
37
การตั้งค่าภาษา
การตั้งค่าชนิดจอทีวี
การตั้งค่าระดับเรท
เปลี่ยนรหัสผ่าน
การลงทะเบียน DIVX(R)
การตั้งค่า DRC (Dynamic Range
37
37
37
38
38
การตั้งค่า AV Sync
ฟังก์ชันพื้นที่เสียง EQ
ฟังก์ชันพื้นที่เสียง DSP
ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดเครื่อง
การปรับความสว่างของหน้าจอ
39
การฟังวิทยุ
42
42
42
กล้องดิจิตอล
ดิสก์แบบ USB Flash
เครื่องเล่น MP3
43
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดการและจัดเ
ก็บดิสก์
ข้อมูลจำเพาะ
Compression)
วิทยุ
39
การแก้ไขปัญหา
40
ผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนคุณสมบัติ
USB HOST
42
43
ภาคผนวก
44
6
02201X-RTS-HE20-TH.indd 6
5/5/09 11:03:51 AM
ไทย
เริ่มต้นใช้งาน
ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน
โปรดอ่านคำศัพท์เฉพาะต่อไปนี้ก่อนอ่านคู่มือการใช้งาน
ไอคอนที่จะใช้ในคู่มือ
●
B
A
G
D
M
M
คำศัพท์
คำจำกัดความ
DVD
ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ DVD หรือ DVD-R/DVD-RW
ซึ่งถูกบันทึกและไฟนัลไลซ์ในโหมดวิดีโอ
VCD
ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ VCD ซึ่งถูกบันทึกและไฟนัลไ
ลซ์ในโหมดวิดีโอ
CD
ไอคอนนี้เกี่ยวกับฟังก์ชันที่มีให้ใช้งานกับซีดีข้อมูล (CD-R หรือ CD-RW)
MP3
ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ CD-R/-RW
JPEG
ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันที่มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ CD-R/-RW
DivX
ไอคอนนี้เกี่ยวกับฟังก์ชันที่มีให้ใช้งานบนแผ่นดิสก์ MPEG4
(DVD±R/RW, CD-R หรือ CD-RW)
ข้อควรระวัง
ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับกรณีที่ฟังก์ชันไม่ทำงาน หรือการตั้งค่าอาจถูกยกเลิก
หมายเหตุ
ไอคอนนี้เกี่ยวข้องกับเคล็ดลับหรือคำแนะนำ ซึ่งช่วยในการทำงานของแต่ละฟังก์ชัน
เริ่มต้นใช้งาน
ไอคอน
 ในคู่มือนี้ คำแนะนำที่มีเครื่องหมาย "DVD (
)" จะใช้ได้กับแผ่นดิสก์ DVD-VIDEO, DVDAUDIO และ
DVD-R/-RW ที่ถูกบันทึกและไฟนัลไลซ์ในโหมดวิดีโอ หากกล่าวถึงประเภทเฉพาะของ DVD
จะระบุไว้แยกต่างหาก
 หากแผ่น DVD-R/-RW ไม่ได้รับการบันทึกในรูปแบบสัญญาณภาพดีวีดีอย่างเหมาะสม แผ่นนั้นอ
าจไม่สามารถเล่นได้
เกี่ยวกับการใช้คู่มือการใช้งานนี้
1)
2)
คุณควรอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ (ดูหน้า 3)
หากมีปัญหาเกิดขึ้น อ่าน การแก้ไขปัญหา (ดูหน้า 40~41)
ลิขสิทธิ์
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ หรือคัดลอกข้อมูลบางส่วน หรือทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้ โดยไม่ได้รับอนุญ
าตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากบริษัท Samsung Electronics Co.,Ltd.
7
02201X-RTS-HE20-TH.indd 7
5/5/09 11:03:51 AM
DVD (Digital Versatile Disc) ให้ภาพและเสียงคุณภาพสุดยอด อันเป็นผลจากระบบเซอร์ราวด์ดอลบี้ดิจิตอลและ
เทคโนโลยีการบีบขนาดวิดีโอ MPEG-2 ขณะนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเอฟเฟ็กต์ที่สมจริงภายในบ้าน
ราวกับคุณกำลัง อยู่ในโรงภาพยนตร์หรือโถงคอนเสิร์ต
1
~ 6
ทั้ง Room Cinema Systems และดิสก์ถูกเข้ารหัสตามพื้นที่ รหัสพื้นที่เหล่านี้ต้องตรงกัน หากต้องการเล่นดิสก์นั้น
หากรหัสไม่ตรงกัน ดิสก์จะไม่สามารถเล่นได้
รหัสพื้นที่สำหรับเครื่องเล่นนี้มีอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องเล่น
(Room Cinema System จะเล่นแผ่น DVD ที่ติดฉลากรหัสพื้นที่ที่ตรงกันเท่านั้น)
แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้
ประเภทดิสก์
เครื่องหมาย
(โลโก้)
สัญญาณ
ที่บันทึก
ขนาดดิสก์
เวลาการเล่นสูงสุด
ประมาณ 240 นาที (ด้านเดียว)
12 ซม.
ประมาณ 480 นาที (สองด้าน)
ภาพ
DVD-VIDEO
ประมาณ 80 นาที (ด้านเดียว)
8 ซม.
ประมาณ 160 นาที (สองด้าน)
COMPACT
VCD
COMPACT
74 นาที
8 ซม.
20 นาที
12 ซม.
74 นาที
8 ซม.
20 นาที
12 ซม.
74 นาที
8 ซม.
20 นาที
เสียง
ซีดีเพลง
DIGITAL AUDIO
DivX
12 ซม.
เสียงและภาพ
DIGITAL AUDIO
เสียงและภาพ
อย่าใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่อไปนี้!
• แผ่นดิสก์ LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM และ DVD-ROM ไม่สามารถเล่นกับเครื่องเล่นนี้ได้
• แผ่นดิสก์ DVD ที่ซื้อจากต่างประเทศจะไม่สามารถเล่นกับเครื่องเล่นนี้ได้ี
การป้องกันการคัดลอก
• ดิสก์ DVD หลายๆ แผ่นถูกเข้ารหัสด้วยการป้องกันการคัดลอก ด้วยเหตุนี้ คุณควรเชื่อมต่อ Room Cinema System กับทีวีของคุณ
โดยตรงเท่านั้น TV ไม่ใช่ VCR เนื่องจากการเชื่อมต่อกับ VCR จะทำให้เกิดภาพผิดเพี้ยนจากดิสก์ DVD
• ผลิตภัณฑ์นี้มีเทคโนโลยีปกป้องลิขสิทธิ์ ที่ได้รับการป้องกันโดยการอ้างสิทธิ์ในวิธีการตามสิทธิบัตรบางข้อของสหรัฐฯ
และสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ทางปัญญาอื่นๆ ที่เป็นของ Macrovision Corporation และเจ้าของสิทธิ์อื่นๆ การใช้เทคโนโลยีปกป้องลิขสิทธิ์นี้ต้องได้รับอนุญา
ตจาก
Macrovision Corporation และต้องมีจุดประสงค์เพื่อการรับชมภายในบ้านและการรับชมอย่างจำกัดอื่นๆ เท่านั้น
เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
เป็นอย่างอื่นจาก Macrovision Corporation ห้ามทำกระบวนการย้อนกลับการวิศวกรรมหรือการถอดชิ้นส่วนประกอบ
8
02201X-RTS-HE20-TH.indd 8
5/5/09 11:03:51 AM
ไทย
เริ่มต้นใช้งาน
ชนิดและลักษณะของดิสก์
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สนับสนุนไฟล์สื่อที่มีความปลอดภัย (DRM)
❖ แผ่นดิสก์ CD-R
●
• แผ่นดิสก์ CD-R บางแผ่นอาจไม่สามารถเล่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้บันทึก (เครื่องบันทึกซีดีห รือพีซ)ี
และสภาวะของแผ่นดิสก์
เริ่มต้นใช้งาน
• ใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาด 650MB/74 นาที
อย่าใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาดเกิน 700MB/80 นาที เนื่องจากอาจไม่สามารถเล่นได้
• อาจไม่สามารถเล่นสื่อ CD-RW (ที่เขียนซ้ำได้)
• สามารถเล่นแผ่น CD-R ที่ถูก “ปิด” อย่างเหมาะสมเท่านั้น ถ้าเซสชันถูกปิดแต่แผ่นดิสก์ยังเปิดอยู่ คุณอาจไม่สามารถเล่นแผ่น
ดังกล่าวได้อย่าง
สมบูรณ์
❖ แผ่นดิสก์ CD-R MP3
• ชื่อไฟล์ MP3 ควรมีความยาวไม่เกิน 8 อักขระ และไม่มีช่องว่างหรือตัวอักษรพิเศษใดๆ บรรจุอยู่ (. / = +)
• ใช้แผ่นดิสก์ที่บันทึกแล้วด้วยอัตราการบีบขนาด/ขยายขนาดสูงกว่า 128 Kbps
• สามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ที่มี “mp3” และส่วนขยายเท่านั้น
• สามารถเล่นได้เฉพาะแผ่นดิสก์ที่มีการเขียนแบบมัลติเซสชันที่ต่อเนื่องกันเท่านั้น ถ้ามีส่วนว่างในแผ่นดิสก์มัลติเซสชั่น
แผ่นดิสก์จะเล่นได้จนถึงส่วน
ที่ว่างเท่านั้น
• ถ้าไม่ได้ปิดแผ่นดิสก์ จะใช้เวลานานขึ้นในการเริ่มเล่น และไฟล์ที่บันทึกไว้ทุกไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้
• สำหรับไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสในรูปแบบ Variable Bit Rate (VBR) เช่น ไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสทั้งในแบบอัตราบิตต่ำและอัตราบิตสูง
(เช่น 32Kbps ~ 320Kbps) เสียงอาจกระโดดระหว่างการเล่น
• สามารถเล่นได้สูงสุด 500 แทร็กต่อซีดีหนึ่งแผ่น
• สามารถเล่นได้สูงสุด 300 โฟลเดอร์ต่อซีดีหนึ่งแผ่น
❖ แผ่นดิสก์ CD-R JPEG
• สามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์ที่มี “jpg” และส่วนขยายเท่านั้น
• ถ้าไม่ได้ปิดแผ่นดิสก์ จะใช้เวลานานขึ้นในการเริ่มเล่น และไฟล์ที่บันทึกไว้ทุกไฟล์อาจไม่สามารถเล่นได้
• สามารถเล่นได้เฉพาะแผ่นดิสก์ CD-R ที่มีไฟล์ JPEG ในรูปแบบ ISO 9660 หรือ Joliet เท่านั้น
• ชื่อไฟล์ JPEG ควรมีความยาวไม่เกิน 8 อักขระ และไม่มีช่องว่างหรือตัวอักษรพิเศษใดๆ บรรจุอยู่ (. / = +)
• สามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่มีการเขียนแบบมัลติเซสชันที่ต่อเนื่องกันได้เท่านั้น ถ้ามีส่วนว่างในแผ่นดิสก์มัลติเซสชั่น แผ่นดิสก์จะเล่
นได้จนถึงส่วน
ที่ว่างเท่านั้น
• สามารถจัดเก็บรูปภาพได้สูงสุด 9,999 รูปในซีดีแผ่นเดียว
• ขณะเล่นซีดีภาพของ Kodak/Fuji จะสามารถเล่นได้เพียงไฟล์ JPEG ในโฟลเดอร์ภาพเท่านั้น
• แผ่นดิสก์บรรจุภาพอื่นๆ นอกเหนือจากซีดีภาพของ Kodak/Fuji อาจใช้เวลานานขึ้นในการเริ่มเล่น หรืออาจเล่นไม่ได้ทั้งหมด
❖ แผ่นดิสก์ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
• เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้นำเสนอการเข้ารหัสที่ได้รับอนุญาตจาก DivX Networks, Inc. เท่านั้น ดังนั้น จึงอาจไม่สามารถเล่นไฟล์
DivX
ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองได้
• ไม่สนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับรูปแบบที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้
(ตัวอย่างเช่น: QPEL, GMC, ความละเอียดที่สูงกว่า 800 x 600 พิกเซล ฯลฯ)
• อาจไม่สามารถเลือกเล่นอัตราเฟรมสูงได้ ขณะเล่นไฟล์ DivX
• สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบที่ได้รับอนุญาตโดย DivX Networks, Inc. โปรดไปที่ "www.divxnetworks.net"
9
02201X-RTS-HE20-TH.indd 9
5/5/09 11:03:51 AM
ภาพแสดงตัวเครื่อง
ด้านหน้า
ปุม
่ เปิด/ปิด ( )
ปรับระดับเสียง (-)
ปุม
่ ดีดออก
Function
ปุม
่ เล่น/พัก ( )
ถาดวางแผ่นดิกส์
ปรับระดับเสียง (+)
จอแสดงผล
M
 ไม่มีการให้บริการซ่อมแซมสำหรับระบบลำโพง หากต้องการเปลี่ยนระบบลำโพงใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งของซัมซุง
 ตัวเครื่อง (ลำโพงด้านขวา) มีช่องอยู่ที่ด้านหน้า คุณสามารถเปิดโดยการดึงด้วยเครื่องมือที่ส่วนปลายบางแต่แ
ข็ง (เช่น ไม้บรรทัด หรือไขควง) อย่าเปิดเว้นแต่สำหรับการบริการซ่อมแซม
10
02201X-RTS-HE20-TH.indd 10
5/5/09 11:03:51 AM
1
9
ไทย
ภาพแสดงตั
วเครื่อง
ด้านหลัง
10
4
2
●
3
ภาพแสดงตัวเครื่อง
8
5 6
7
ช่องเสียบสัญญาณออกลำโพง
ต่อลำโพงซับวูฟเฟอร์ด้านซ้าย
ช่อง USB
ต่อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล, เครื่องเล่น MP3, เมมโมรี่สติ๊ก, ตัวอ่านการ์ด
หรืออุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูลที่สามารถถอดออกได้อื่นๆ
ช่องเสียบสัญญาณเข้า AUX IN
ใช้ต่อกับสัญญาณออกแบบอะนาล็อกของอุปกรณ์ภายนอก (เช่น MP3 Player)
ช่องเสียบ HDMI OUT
ใช้สายสัญญาณ HDMI ต่อขั้วเอาต์พุต HDMI นี้กับขั้วอินพุต HDMI
บนทีวีของคุณเพื่อภาพที่มีคุณภาพดีที่สุด
FM 75
เชื่อมต่อสายอากาศ FM
ช่องสัญญาณ AUX IN 2
เต่อกับสัญญาณออกอนาล็อก 2CH ของอุปกรณ์ภายนอก (เช่น วีซีอาร์)
ช่องเสียบสัญญาณภาพออก
ใช้ต่อช่องเสียบสัญญาณภาพเข้าของทีวี (VIDEO IN) กับช่องเสียบ
VIDEO OUT นี้
ช่องเสียบสัญญาณภาพออก
COMPONENT OUTPUT
ใช้ต่อทีวีกับช่องสัญญาณภาพเข้า Component ที่ช่องเสียบเหล่านี้
9
พัดลมระบายอากาศ
พัดลมจะทำงานเมื่อมีการเปิดเครื่อง ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างรอบพัดลม
อย่างน้อย 10 ซม. เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์
10
แจ็คเสียงดิจต
ิ ออก
• „™È¤“¬ÕÕªμ‘§Õ⋲ À√◊Õ‚§·Õ°´Ï¥‘®‘μÕ⋲ ‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡μËÕ‰ª¬—ß√’´’ø‡«Õ√∑’Ë√—
∫¤—≠≠“≥°—∫¥Õ⋲∫’È ¥‘®‘μÕ⋲‰¥
• „™È¤“¬ÕÕªμ‘§⋲ À√◊Õ‚§·Õ°´Ï¥‘®‘μÕ⋲ ‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡μËÕ‰ª¬—ß·Õ¡ª⋲‘ø“¬
A/V ∑’Ë¡’μ—«∂Õ¥√À— ¤ ¥Õ⋲∫’È ¥‘®‘μÕ⋲,MPEG2 À√◊Õ DTS.
11
02201X-RTS-HE20-TH.indd 11
5/5/09 11:03:52 AM
รีโมทคอนโทรล
ระยะควบคุมของรีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรลสามารถใช้งานได้ในระยะประมาณ 23 ฟุต (7 เมตร) ในแนวเส้นตรง
และยังสามารถใช้งานได้ในมุม
แนวนอนไม่เกิน 30 องศาจากเซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
การใส่แบตเตอรี่รีโมท
1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่
ในทิศทางตามลูกศร
M
2. ใส่แบตเตอรี่ AAA 1.5 V สองก้อนโดยใส่ขั้ว
ให้ตรงกัน (+ และ –)
3. ปิดฝาครอบแบตเตอรี่
ทำตามข้อควรระวังเบื้องต้น เพื่อป้องกันแบตเตอรี่รั่วซึมหรือแตก:




ใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลโดยให้ขั้วตรงกัน : (+) กับ (+) และ (–) กับ (–)
ใช้ประเภทแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง แบตเตอรี่ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายกันอาจมีโวลต์ต่างกัน
เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนพร้อมกันทุกครั้ง
อย่าโยนแบตเตอรี่เข้ากองไฟหรือที่ที่มีความร้อนสูง
12
02201X-RTS-HE20-TH.indd 12
5/5/09 11:03:52 AM
ไทย
รีโมทคอนโทรล
ปุ่มต่างๆ บนรีโมทคอนโทรล
3
รีโมทคอนโทรล
2
●
1
41
40
39
38
37
36
4
5
6
7
35
34
33
32
8
9
31
30
29
10
11
28
12
27
13
26
25
24
23
22
21
20
14
15
16
17
18
19
13
02201X-RTS-HE20-TH.indd 13
5/5/09 11:03:52 AM
1 ปุ่ม
21 ปุ่ม
DSP
22 ปุ่ม
TREBLE/BASS
USB
23 ปุ่ม
TUNER MEMORY
4 ปุ่มตัวเลข (0~9)
24 ปุ่ม
ZOOM
5 ปุ่ม
CD Ripping
25 ปุ่ม
REMAIN
6 ปุ่ม
STEP
26 ปุ่ม
MO/ST
7 ปุ่ม
REVERSE/FORWARD Skip
27 ปุ่ม
SUBTITLE
8 ปุ่ม
VOLUME
28 ปุ่ม
EXIT
29 ปุ่ม
RETURN
30 ปุ่ม
AUDIO
31 ปุ่ม
TUNNING
POWER (เปิด/ปิด)
2 ปุ่มรับสัญญาณ
3 ปุ่ม
DVD (ดีวีดี)
9 ปุ่ม MENU
ปุ่ม Preset (ค่าล่วงหน้า)▲, ▼,
10 ◄, ►/ Cursor (เคอร์เซอร์)/ Enter
(ป้อน)
11 ปุ่ม INFO
12 ปุ่ม
REPEAT
32 ปุ่ม
33 ปุ่ม
13 ปุ่ม
EQUALIZER
34 ปุ่ม
PAUSE
14 ปุ่ม
SLEEP
35 ปุ่ม
CANCEL
15 ปุ่ม
DNSE
36 ปุ่ม
D.IN
16 ปุ่ม
SLOW
37 ปุ่ม
AUX2
17 ปุ่ม
WIDE ST
38 ปุ่ม
AUX1
18 ปุ่ม
Power Sound
39 ปุ่ม
TUNER
19 ปุ่ม
REPEAT A-B
40 ปุ่ม
DIMMER
20 ปุ่ม
ANGLE
41 ปุ่ม
EJECT
MUTE
PLAY/ INSERT ►, STOP ,
SEARCH ,
14
02201X-RTS-HE20-TH.indd 14
5/5/09 11:03:53 AM
ไทย
การเชื่อมต่อ
ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการต่างๆ ในการเชื่อมต่อ Digital Room Cinema กับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ
ก่อนการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว
การเชื่อมต่อลำโพง
●
การเชื่อมต่อ
L
R
ตำแหน่งของ Digital Room Cinema
วางบนแท่นรองหรือชั้นวาง หรือใต้ชั้นวางทีวี
การเลือกตำแหน่งรับฟัง
ตำแหน่งรับฟังควรอยู่ห่างจากหน้าจอทีวีประมาณ 2.5 ถึง 3 เท่าของขนาดหน้าจอทีวี
ตัวอย่างเช่น : สำหรับทีวี 32 นิ้ว ควรอยู่ห่าง 2~2.4 ม. (6~8 ฟุต)
สำหรับทีวี 55 นิ้ว ควรอยู่ห่าง 3.5~4 ม. (11~13 ฟุต)
ลำโพงด้านหน้า ei
วางลำโพงเหล่านี้ด้านหน้าตำแหน่งรับฟังของคุณ โดยหันลำโพงเข้าหาตัวคุณ (ประมาณ 45 องศา)
วางลำโพงเพื่อให้ทวีตเตอร์ของลำโพงมีระดับความสูงเท่ากับระดับหูของคุณ
จัดตำแหน่งให้ด้านหน้าของลำโพงหน้าตรงกับด้านหน้าของลำโพงกลาง หรือวางให้เยื้องหน้าลำโพงกลาง
15
02201X-RTS-HE20-TH.indd 15
5/5/09 11:03:53 AM
การเชื่อมต่อลำโพง
1. กดแท็บขั้วต่อที่ด้านหลังลำโพง
2. เสียบสายสีดำเข้ากับขั้วสีดำ (-) และสายสีแดงเข้ากับขั้วสีแดง (+)
แล้วปล่อยแท็บ
3. ต่อปลั๊กเชื่อมต่อเข้ากับด้านหลังของ Room Cinema
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีของขั้วลำโพงตรงกับสีของปลั๊กเชื่อมต่อ
สีดำ
สีแดง
ซับวูฟเฟอร์
 ระวังอย่าให้เด็กเล่นลำโพงหรืออยู่ใกล้กับลำโพง เพราะอาจได้รับบาดเจ็บได้หากลำโพงหล่นใส่
 เมื่อต่อสายลำโพงเข้ากับลำโพง ตรวจดูให้แน่ใจว่าขั้ว (+/–) ถูกต้อง
M
 หากคุณวางลำโพงไว้ใกล้กับทีวี สีบนหน้าจอทีวีอาจผิดเพี้ยน เนื่องจากลำโพงทำให้เกิดสนามแม่
เหล็ก หากเป็นเช่นนี้ ให้วางลำโพงออกห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ของคุณ
16
02201X-RTS-HE20-TH.indd 16
5/5/09 11:03:53 AM
ไทย
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพออกไปยังทีวี
เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งจากสามวิธีต่อไปนี้ เพื่อการเชื่อมต่อกับทีวี
●
การเชื่อมต่อ
วิธีที่ 3
(ให้มา)
วิธีที่
2
วิธีที่ 1
(ให้มา)
วิธีที่ 1 : HDMI
เชื่อมต่อสายสัญญาณ HDMI จากช่องเสียบ HDMI OUT ที่ด้านหลังของ Room Cinema
System กับช่องเสียบ
HDMI IN บนทีวีของคุณ
วิธีที่ 2 : คอมโพเนนต์วิดีโอ
หากโทรทัศน์ของคุณมี Component Video Input ให้ต่อสายสัญญาณ Component Video
(ไม่ได้ให้มา) จากช่องเสียบ Component Video Output (PR, PB และ Y) ที่ด้านหลังของ
Room Cinema System กับช่องเสียบ Component Video Input บนทีวีของคุณ
วิธีที่ 3 : คอมโพสิตวิดีโอ
ต่อสายสัญญาณภาพที่ให้มา ระหว่างช่องเสียบ VIDEO OUT ที่ด้านหลังของ Room Cinema
System กับช่องเสียบ
VIDEO IN บนทีวีของคุณ
M
 ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานในโหมดอินเตอร์เลซสแกน 576i(480i)
สำหรับสัญญาณคอมโพเนนต์ออก
 โปรดตรวจสอบโลโก้ n (หากโทรทัศน์ของคุณมีโลโก้ n
แสดงว่าโทรทัศน์สนับสนุนฟังก์ชัน Anynet+)
17
02201X-RTS-HE20-TH.indd 17
5/5/09 11:03:54 AM
ฟังก์ชันตรวจพบ HDMI โดยอัตโนมัติ
สัญญาณภาพออกของเครื่องเล่นจะเปลี่ยนเป็นโหมด HDMI โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อสายสัญ
ญาณ HDMI ขณะเครื่องเปิดอยู่
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI เป็นอินเตอร์เฟซทีช
่ ว่ ยในการส่งข้อมูลภาพและเสียงแบบดิจต
ิ อลโดยใช้เพียงขัว้ ต่อเดียว
ด้วยการใช้ HDMI ระบบ DVD Room Cinema จะส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจต
ิ อล
และแสดงภาพทีค
่ มชัดบนหน้าจอทีวท
ี ม
่ี ช
ี อ
่ งเสียบสัญญาณเข้า HDMI
• คำอธิบายการเชือ
่ มต่อ HDMI
ขัว้ ต่อ HDMI - รองรับข้อมูลเสียงและภาพแบบดิจต
ิ อล
- สัญญาณออก HDMI เป็นสัญญาณดิจต
ิ อลไปยังทีวเี ท่านัน
้
- หากทีวข
ี องคุณไม่สนับสนุน HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
สัญญาณรบกวนทีไ
่ ม่มรี ป
ู แบบแน่นอนจะปรากฏ
บนหน้าจอ
• ทำไมซัมซุงจึงใช้ HDMI
ทีวอ
ี ะนาล็อกต้องการสัญญาณเสียงและภาพในแบบอะนาล็อก อย่างไรก็ตาม เมือ
่ เล่นแผ่น DVD
ข้อมูลทีส
่ ง่ ไปยังทีวจ
ี ะเป็นสัญญาณดิจต
ิ อล ดังนัน
้
จึงต้องใช้ตวั แปลงสัญญาณดิจต
ิ อลเป็นอะนาล็อก (ใน DVD Room Cinema) หรือตัวแปลงสัญ
ญาณอะนาล็อกเป็นดิจต
ิ อล (ในทีว)ี ในระหว่างการแปลงสัญญาณนี้ ภาพจะมีคณ
ุ ภาพลดลงเนือ
่ ง
จากสัญญาณรบกวนและมีสญ
ั ญาณสูญหาย เทคโนโลยี HDMI เป็นเทคโนโลยีทด
่ี ส
ี ด
ุ เนือ
่ งจาก
ไม่ตอ
้ งมีการแปลงสัญญาณดิจต
ิ อลเป็นอะนาล็อก และส่งเฉพาะสัญญาณดิจต
ิ อลจากเครือ
่ งเล่น
ไปยังทีวข
ี องคุณ
• HDCP คืออะไร
HDCP (High-band width Digital Content Protection) เป็นระบบสำหรับการป้องกันการคัดล
อกข้อมูล DVD ทีส
่ ง่ ออกผ่านทาง HDMI โดยมีการเชือ
่ มโยงดิจต
ิ อลทีม
่ ค
ี วามปลอดภัยระหว่างแ
หล่งสัญญาณภาพ (พีซี ดีวด
ี ี เป็นต้น) และอุปกรณ์แสดงผล (ทีวี โปรเจ็กเตอร์ เป็นต้น)
ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสทีอ
่ ป
ุ กรณ์ตน
้ ทาง เพือ
่ ป้องกันการคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต
• Anynet+ คืออะไร
Anynet+ คือฟังก์ชน
ั การทำงานทีอ
่ ำนวยความสะดวกขณะเชือ
่ มต่อเครือ
่ งเล่นนีผ
้ า่ นโทรทัศน์ขอ
งซัมซุงทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษ ณะ Anynet+
•
หากโทรทัศน์ซม
ั ซุงของคุณมีโลโก้ แสดงว่าโทรทัศน์สนับสนุนฟังก์ชน
ั Anynet+
หากคุณเปิดเครือ
่ งเล่นและใส่แผ่นดิสก์ เครือ
่ งเล่นจะเริม
่ ต้นเล่นแผ่นดิสก์ และโทรทั
ศน์จะเปิดขึน
้ มาเองโดยอัตโนม ติ และสลับไปยังโหมด HDMI
่ งเล่นและกดปุม
่ Play (เล่น) โดยมีแผ่นดิสก์อยูใ่ นเครือ
่ งอยูแ
่ ล้ว
• หากคุณเปิดเครือ
โทรทัศน์จะเปิดขึน
้ ทันทีและสลับ ไปยังโหมด HDMI
•
•
ฟังก์ชัน HDMI
การเลือกความละเอียด
ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้เลือกความละเอียดของหน้าจอสำหรับสัญญาณออก HDMI
ในโหมด Stop กดปุ่ม Menu บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตั้งค่
าสัญญาณออก HDMI
• ความละเอียดที่ใช้ได้สำหรับสัญญาณออก HDMI คือ
576p (480p), 720p, 1080i/1080p
• ความละเอียด SD (ความละเอียดมาตรฐาน) คือ 576p
(480p) และความละเอียด HD (ความละเอียดสูง) คือ
720p, 1080i/1080p ค่าเริ่มต้นของสัญญาณออก HDMI
คือ 576P (480P)
M
18
ทำไมต้องใช้ HDMI (High
Definition Multimedia
Interface)
อุปกรณ์นส
้ี ง่ สัญญาณภาพ DVD
ในระบบดิจต
ิ อลโดยไม่ตอ
้ งมีก
ระบวนการแปลงเป็นอะนาล็อก
คุณจะได้ภาพดิจต
ิ อลทีค
่ มชัดขึน
้
เมือ
่ ใช้การเชือ
่ มต่อ HDMI
 หากทีวีไม่สนับสนุนความละเอียดแบบปรับแต่งเอง คุณจะไม่สามารถ
ดูภาพได้อย่างเหมาะสม
 โปรดดูคู่มือการใช้งานทีวีของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วิธีเลือกแหล่งสัญญาณภาพเข้าของทีวี
02201X-RTS-HE20-TH.indd 18
5/5/09 11:03:54 AM
ไทย
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก
AUX1 : การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก/เครื่องเล่น MP3
●
คอมโพเนนต์ เช่น เครื่องเล่น MP3
การเชื่อมต่อ
1. เชื่อมต่อ AUX IN (Audio) ที่ Room Cinema เข้ากับ Audio
Out ของอุปกรณ์ภายนอก/เครื่องเล่น MP3
2. กดปุ่ม AUX บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกสัญญาณเข้า AUX
สายสัญญาณเสียง
(ไม่ได้ให้มา)
Audio OUT
M
 เมื่อเปิดเครื่องและคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่น iPod MP3 เครื่องจะชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่
ของ iPod
AUX2: วิธีต่อคอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอก
คอมโพเนนต์สัญญาณอนาล็อกเช่น วีซีอาร์
1. ต่อ AUX IN 2 (เสียง) บนโฮมซีนีมาไปยัง Audio Out
ของคอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอก
2. กดปุ่ม AUX บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกสัญญาณเข้
า AUX 2
• คุณยังสามารถใช้ปม
ุ่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั )
บนตัวเครือ
่ งหลัก โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไป
นี:้
DVD ➞ USB ➞ TUNER ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ D.IN.
M
สายสัญญาณเสียง
(ไม่ได้ให้มา)
คอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอก
 คุณสามารถต่อช่องสัญญาณวิดีโอออกของเครื่องวีซีอาร์เข้ากับโทรทัศน์
และต่อช่องสัญญาณเสียง ออกของเครื่องวีซีอาร์เข้ากับเครื่องเล่นนี้
19
02201X-RTS-HE20-TH.indd 19
5/5/09 11:03:54 AM
การเชื่อมต่อสายอากาศ FM
1. เชื่อมต่อสายอากาศ FM ที่ให้มาเข้ากับช่องเสียบ FM 75 COAXIAL
2. ค่อยๆ ลากสายอากาศไปรอบๆ จนกระทั่งคุณค้นพบตำแหน่งที่รับสัญญาณได้ชัดเจนที่สุด
แล้วยึดติดกับผนังหรือพื้ นผิวที่แข็งแรง อื่นๆ
สายอากาศ FM
(ให้มา)
M
 เครื่องรุ่นนี้ไม่สามารถรับสัญญาณ AM ได้
พัดลมระบายอากาศ
พัดลมระบายอากาศช่วยหมุนเวียนอากาศเย็นเข้าไปใน
เครื่อง เพื่อไม่ให้เครื่องร้อนจัด โปรดปฏิบัติตามข้อควรร
ะวังต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณ
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องมีการระบายอากาศอย่าง
ดี หากเครื่องอยู่ใน สถานที่ที่อากาศไม่หมุนเวียน
อุณหภูมิภายในเครื่องอาจสูงขึ้นและอาจ
ทำให้เครื่องเสียหาย
• ไม่กีดขวางช่องระบายอากาศหรือพัดลมระบายอ
ากาศ (หากพัดลม ระบายอากาศหรือช่องระบาย
อากาศมีหนังสือพิมพ์หรือเสื้อผ้า วางขวางอยู่ คว
ามร้อนอาจเพิ่มสูงขึ้นภายในตัวเครื่องและอาจทำ
ให้เกิดไฟไหม้ได้)
20
02201X-RTS-HE20-TH.indd 20
5/5/09 11:03:54 AM
ไทย
ก่อนใช้ room Cinema
ROOM CINEMA SYSTEM
เสียบปลัก
๊ ไฟของตัวเครือ
่ งเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC
2.
กดปุ่ม DVD เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด
เพื่อควบคุม DVD Room Cinema
● BEFORE USING YOUR ROOM CINEMA
1.
DVD
No Disc
M
 เมื่อคุณเปิดหรือปิดเครื่องโดยใช้ปุ่มสัมผัสบนตัวเครื่องหลัก จะมีการหน่วงเวลาประมาณ
3 วินาที์
21
02201X-RTS-HE20-TH.indd 21
5/5/09 11:03:54 AM
การเล่น
การเล่นแผ่นดิสก์
B
1. ใส่แผ่นดิสก์ในแนวตั้งในช่องใส่ดิสก์
• วางแผ่นดิสก์เบาๆ ลงในถาดวางแผ่นดิสก์โดยวางด้านที่มีข้อความสกรีน
หงายขึ้น
2. ปิดช่องใส่แผ่นดิสก์โดยกดปุ่ม PLAY (
• เครื่องจะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ
)
ถ้าต้องการหยุดการเล่น กดปุ่ม STOP () ระหว่างการเล่น
• หลังจากกดปุ่มดังกล่าว จะปรากฏข้อความ PRESS PLAY และตำแหน่ง
ที่หยุดจะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำ หากกดปุ่ม PLAY ( )
หรือ ENTER เครื่องจะเล่นต่อจากตำแหน่งที่หยุด (ฟังก์ชันนี้ทำงานกับแผ่น DVD เท่านั้น)
• หากกดสองครั้ง จะปรากฏข้อความ STOP และหากกดปุ่ม PLAY ( ) เครื่องจะเริ่มเล่นตั้งแต่จุ
ดเริ่มต้น
ถ้าต้องการหยุดการเล่นชั่วคราว กดปุ่ม PAUSE ( ) ระหว่างการเล่น
• หากต้องการเล่นต่อ กดปุ่ม PLAY ( ) อีกครั้ง
M
 หน้าจอเริ่มต้นอาจต่างกัน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาในแผ่นดิสก์
 แผ่นดิสก์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะไม่สามารถเล่นกับเครื่องเล่นนี้ได้ เนื่องจากละเมิดคำแนะนำ CSS
(Content Scrambling System : a copy protection system)
22
02201X-RTS-HE20-TH.indd 22
5/5/09 11:03:55 AM
MP3/WMA-CD
ไทย
การเล่น
สามารถเล่นแผ่น CD ข้อมูล (CD-R, CD-RW) ที่เข้ารหัสในรูปแบบ MP3/WMA
A
●
1. โหลดแผ่นดิสก์ MP3/WMA
• หน้าจอเมนู MP3/WMA จะปรากฏ และเครื่องจะเริ่มเล่น
• ลักษณะที่ปรากฏของเมนูจะขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ MP3/WMA
• ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA-DRM
การเล่น
2. ในโหมดหยุด ใช้ปุ่มเคอร์เซอร์ †, π, √, ® เพื่อเลือกอัลบั้ม
จากนั้นกดปุ่ม ENTER
• ใช้ปุ่มเคอร์เซอร์ †, π เพื่อเลือกแทร็ก
3. ถ้าต้องการเปลี่ยนอัลบั้ม ใช้ปุ่ม Return และปุ่มเคอร์เซอร์ †, π
เพื่อเลือกอัลบั้มใหม่ จากนั้นกด ENTER
4. กดปุ่ม STOP () เพื่อหยุดการเล่น
CD
►
Library
00:00:16
No One
Songs
Films
Pictures
9 MP3
Spider man
No One
Alicia Keys
sSELECT
M
rRETURN
e MENU
 อาจเล่นแผ่นดิสก์ MP3/WMA-CD บางแผ่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับโหมด
ถ้าต้องการเล่นไอคอนไฟล์บนหน้าจอ
่ อยูใ่ นโหมดหยุด และเลือกไอคอนทีต
่ อ
้ งการจากส่วนบนของเมนู
กดปุม
่ เคอร์เซอร์ †, π, √, ® เมือ
ไอคอนไฟล์เพลง : ถ้าต้องการเล่นไฟล์เพลงเท่านั้น
CD
 No One
Library
00:00:19
Songs
เลือกไอคอน
ไอคอนไฟล์ภาพ : ถ้าต้องการเล่นไฟล์ภาพเท่านั้น
Films
Pictures
DIVX
เลือกไอคอน
Spider man
No One
Alicia Keys
sSELECT
rRETURN
e MENU
ไอคอนไฟล์ภาพยนตร์ : ถ้าต้องการเล่นไฟล์ภาพยนตร์เท่านั้น
เลือกไอคอน
23
02201X-RTS-HE20-TH.indd 23
5/5/09 11:03:55 AM
การเล่นไฟล์ JPEG
ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลหรือกล้องถ่ายวิดีโอ หรือไฟล์ JPEG ในพีซี สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่น CD และเล่นกับ
Room Cinema ได้
Picture
 Alicia Keys
Library
00:00:00
Songs
Films
Pictures
JPEG
Spider man
No One
Alicia Keys
sSELECT
rRETURN
e MENU
การหมุน
G
กดปุ่ม ▼, ▲, ◄, ►.
• แต่ละครั้งที่กดปุ่ม ▲ ภาพจะหมุนตามเข็มนาฬิกาไป องศา.
• กดปุ่ม ◄ หรือปุ่ม ► เพื่อแสดงภาพก่อนหน้าหรือภาพถัดไป.
สไลด์โชว์
G
กดปุ่ม INFO. กดปุ่ม ▼, ▲ เพื่อเลือก 3 ไอคอนจะปรากฏขึ้นสำหรับแต่ละช่วงเวลา
• Slideshow speed Normal: 12 วินาที
• Slideshow speed Slow: 18 วินาที
• Slideshow speed Fast: 7 วินาที
• แต่ละช่วงระหว่างที่ภาพเปลี่ยนอาจสั้นกว่าหรือยาวกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์
M
 ความละเอียดสูงสุดที่ผลิตภัณฑ์นี้สนับสนุนคือ 5120 x 3480 (หรือ 19.0 MPixel) สำหรับไฟล์
JPEG มาตรฐาน และ 2048 x 1536 (หรือ 3.0 MPixel) สำหรับไฟล์ภาพโปรเกรสซีฟ
 หากเล่นไฟล์ JPEG เมื่อความละเอียดสัญญาณออกของ HDMI คือ 720p/1080i/1080p
โหมดจะถูกแปลง
เป็นโหมด 576p(480p) โดยอัตโนมัติ
24
02201X-RTS-HE20-TH.indd 24
5/5/09 11:03:56 AM
ไทย
การเล่น
การเล่น DIVX
ฟังก์ชันในหน้านี้ใช้กับการเล่นแผ่นดิสก์ DivX
ข้ามเดินหน้า/ถอยหลัง
D
การเล่น
การเล่นอย่างรวดเร็ว
●
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม [l√√ หรือปุ่ม ®®l]
• ไปที่ไฟล์ถัดไปเมื่อใดก็ตามที่คุณกดปุ่ม $
หากในแผ่นดิสก์นั้นมีไฟล์ อยู่มากกว่า 2 ไฟล์
• ไปที่ไฟล์ก่อนหน้าเมื่อใดก็ตามที่คุณกดปุ่ม #
หากในแผ่นดิสก์นั้นมีไฟล์ อยู่มากกว่า 2 ไฟล์
D
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม ,
ถ้าต้องการเล่นแผ่นดิสก์ด้วยความเร็วสูงขึ้น กดปุ่ม  หรือปุ่ม  ระหว่างการเล่น
• แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้:
2x 4x 8x
หน้าจอเสียง
D
กดปุ่ม AUDIO
• หากมีแทร็กเพลงจำนวนมากบนแผ่นดิสก์ คุณสามารถสลับ ระหว่างแทร็กเหล่านั้นได้
• ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม การเลือกของคุณจะสลับระหว่าง AUDIO (1/N, 2/N ...) และ
M

จะปรากฏขึ้นเมื่อมีภาษาสนับสนุนในแผ่นดิสก์เพียงภาษาเดียว
หน้าจอคำบรรยายใต้ภาพ
D
กดปุ่ม SUBTITLE
• ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม การเลือกของคุณจะสลับระหว่าง SUBTITLE
(1/N, 2/N ...) และ SUBTITLE OFF
• หากแผ่นดิสก์มีไฟล์คำบรรยายใต้ภาพเพียงไฟล์เดียว เครื่องจะเล่น
คำบรรยายใต้ภาพนั้นโดยอัตโนมัติ
25
02201X-RTS-HE20-TH.indd 25
5/5/09 11:03:57 AM
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX คือรูปแบบไฟล์วิดีโอที่พัฒนาโดย Microsoft และอิงกับเทคโนโลยีการบีบขนาด MPEG4
เพื่อแสดงข้อมูลเสียงและภาพ
ทางอินเทอร์เน็ตในแบบเรียลไทม์
MPEG4 ใช้สำหรับการเข้ารหัสวิดีโอ และ MP3 สำหรับการเข้ารหัสไฟล์เสียง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับชมภา
พยนตร์โดยมีคุณภาพเสียง
และภาพใกล้เคียงกับแผ่น DVD
1.
รูปแบบทีส
่ นับสนุน
ผลิตภัณฑ์นี้สนับสนุนรูปแบบสื่อต่อไปนี้เท่านั้น หากทั้งรูปแบบวิดีโอและเสียงไม่ได้รับการสนับสนุน
ผู้ใช้อาจพบปัญหา เช่น ภาพแตก หรือไม่มีเสียง
รูปแบบวิดีโอที่สนับสนุน
รูปแบบ
AVI
WMV
เวอร์ชันที่สนับสนุน
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
รูปแบบเสียงที่สนับสนุน
รูปแบบ
MP3
WMA
AC3
บิตเรต
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
ความถี่ในการสุ่มสัญญาณ
44.1khz
44.1/48khz
• อัตราส่วนภาพ : แม้ค่าความละเอียดเริ่มต้นของ DivX คือ 640x480 พิกเซล (4:3) แต่ผลิตภัณฑ์นี้สนั
บสนุนความละเอียดสูงถึง 800x600 พิกเซล (16:9) ไม่สนับสนุนความละเอียดของหน้าจอทีวีที่สูงกว่
า 800
• เมื่อคุณเล่นแผ่นดิสก์ที่มีความถี่ในการสุ่มสัญญาณสูงกว่า 48khz หรือ 320kbps
คุณอาจพบปัญหาหน้าจอสั่นระหว่าง
การเล่น
2.
ฟังก์ชน
ั คำบรรยาย
• คุณต้องมีประสบการณ์ในการตัดต่อและแก้ไขภาพเพื่อให้สามารถใช้คุณสมบัตินี้อย่างเหมาะสม
• ในการใช้ฟังก์ชันคำบรรยาย บันทึกไฟล์คำบรรยาย (*.smi) ในชื่อไฟล์เดียวกับไฟล์สื่อ DivX (*.avi)
ภายในโฟลเดอร์เดียวกัน
ตัวอย่างเช่น Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• ชื่อไฟล์สามารถใช้สัญลักษณ์ต่างๆ บนแป้นคีย์บอร์ดได้สูงสุด 60 ตัว หรือตัวอักษรเอเชียตะวันออก
30 ตัว (เช่น ตัวอักษรเกาหลีและจีน 2 ไบต์)
26
02201X-RTS-HE20-TH.indd 26
5/5/09 11:03:57 AM
ไทย
การเล่น
การใช้ฟังก์ชันการเล่น
D
การแสดงหน้าจอข้อมูลในแผ่นดิสก์
●
ถ้าต้องการดูหัวเรื่อง บท และตำแหน่งการนับปัจจุบัน กดปุ่ม INFO
ระหว่างการเล่น แผ่น DVD นอกจากนี้ ยังสามารถใช้หน้าจอแสดงผลเพื่อเลือกหัว
เรื่อง บท หรือเวลาเล่น อย่างรวดเร็ว
การเล่น
1. ดูหน้าจอ ในระหว่างการเล่นแผ่น DVD กดปุ่ม INFO
• หากต้องการให้หน้าจอหายไป กดปุ่ม INFO อีกครั้ง
2. กดปุ่ม π หรือปุ่ม † เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
3. กดปุ่ม √ หรือปุ่ม ® เพื่อทำการตั้งค่าตามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม
ENTER
• คุณต้องใช้ปุ่มตัวเลขของรีโมทคอนโทรลเพื่อเข้าถึงหัวเรื่อง บท
หรือเพื่อเริ่มการเล่นจากเวลา ที่ต้องการโดยตรง
4. หากต้องการให้หน้าจอหายไป กดปุ่ม INFO อีกครั้ง
DVD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Info
: 001
: 001
: 00:30:15
: ENG 5.1 CH3
: Off
<CHANGE
sSELECT
Title : หากต้องการเข้าถึงหัวเรื่องที่ต้องการ เมื่อมีมากกว่าหนึ่งหัวเรื่องในแ
ผ่นดิสก์ ตัวอย่างเช่น หากมีภาพยนตร์มากกว่าหนึ่งเรื่องในแผ่น DVD จะต้อ
งมีการระบุภาพยนตร์แต่ละเรื่อง DVD หนึ่งแผ่นอาจบรรจุหัวเรื่องจำนวนมาก
ตัวอย่างเช่น หากแผ่นมีภาพยนตร์สี่เรื่อง ภาพยนตร์แต่ละเรื่องอาจนับเป็นหนึ่งหัวเรื่อง
Chapter : แผ่น DVD ส่วนใหญ่ได้รับการบันทึกเป็นบท เพื่อให้คุณสามารถค้นหาแต่ละส่วนเฉพาะได้อย่าง
รวดเร็ว แต่ละหัวเรื่องบนแผ่น DVD มักถูกแบ่งออกเป็นบทต่างๆ
Playing Time : ช่วยให้สามารถเล่นภาพยนตร์จากช่วงเวลาที่ต้องการได้
Audio : ดูภาษาของซาวด์แทร็ก ในตัวอย่าง ซาวด์แทร็กจะเล่นเป็นภาษาอังกฤษ 5.1CH แผ่น DVD
สามารถมีซาวด์แทร็กที่แตกต่างกัน ได้ถึง 8 ภาษา
Subtitle : โปรดดูภาษาคำบรรยายใต้ภาพที่มีอยู่ในแผ่นดิสก์ คุณสามารถเลือกภาษาของคำบรรยายใต้ภา
พ หรือหากไม่ต้องการดูคำบรรยาย ใต้ภาพ คุณสามารถปิดไม่ให้แสดงบนหน้าจอได้ แผ่น DVD สามารถมี
คำบรรยายใต้ภาพที่แตกต่างกันได้ถึง 32 ภาษา
การตรวจสอบเวลาที่เหลืออยู่
D
กดปุ่ม REMAIN
• สำหรับตรวจสอบเวลาที่เหลืออยู่ของแผ่นดิสก์ที่กำลังเล่น
27
02201X-RTS-HE20-TH.indd 27
5/5/09 11:03:57 AM
การเล่นอย่างรวดเร็ว
D
กดปุ่ม (√√ หรือปุ่ม ®®)
• แต่ละครั้งที่กดปุ่มระหว่างการเล่น ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดัง
นี้:
 X2 ➞  X4 ➞  X8 ➞  X16 ➞  X32 ➞  X128
 X2 ➞  X4 ➞  X8 ➞  X16 ➞  X32 ➞  X128
D
 X2 ➞  X4 ➞  X8
 X2 ➞  X4 ➞  X8
การเล่นแบบช้า
D
ในโหมดหยุดชั่วคราว กดปุ่ม (√√ หรือปุ่ม ®®)
• แต่ละครั้งที่กดปุ่มระหว่างการเล่น ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี้:
1/2➞1/4➞1/8➞1/2➞1/4➞1/8
D 1/2➞1/4➞1/8
M
 เสียงจะเงียบลงในระหว่างการเล่นแบบช้า
 ไม่สามารถเล่นภาพแบบช้าในทิศทางย้อนกลับสำหรับแผ่น DivX
การข้ามฉาก/เพลง
DA
กดปุ่ม [l√√ หรือปุ่ม ®®l]
• แต่ละครั้งที่กดปุ่มระหว่างการเล่น เครื่องจะเล่นบท แทร็ก
หรือไดเรกทอรี (ไฟล์) ก่อนหน้าหรือถัดไป
28
02201X-RTS-HE20-TH.indd 28
5/5/09 11:03:58 AM
ไทย
การเล่น
BAD
การเล่นซ้ำ
●
การเล่นซ้ำจะช่วยให้คุณเล่นบท หัวเรื่อง แทร็ก (เพลง) หรือไดเรกทอรี
(ไฟล์ MP3) ซ้ำได้
กดปุ่ม REPEAT
การเล่น
• แต่ละครั้งที่กดปุ่มระหว่างการเล่น โหมดการเล่นซ้ำจะเปลี่ยนไปดังนี:้
REPEAT : CHAPTER REPEAT : TITLE REPEAT : OFF
D REPEAT : TITLE REPEAT : FOLDER REPEAT : OFF
AB CHAPTER : การเล่นซ้ำจะเล่นบทที่เลือก
TITLE : การเล่นซ้ำจะเล่นหัวเรื่องที่เลือก
TRACK/
: การเล่นซ้ำจะเล่นแทร็กที่เลือก
FOLDER/
: การเล่นซ้ำจะเล่นโฟลเดอร์ที่เลือก
OFF : ยกเลิกการเล่นซ้ำ
RANDOM /
: คุณสามารถฟังเพลงแบบสุ่มเลือกหรือเรียงลำดับเพลงตามที่ต้องการ
: Repeat All,
: Play Normal
การเล่นซ้ำช่วง A-B
คุณสามารถเล่นซ้ำส่วนที่กำหนดในแผ่น DVD
1.
2.
กดปุ่มเคอร์เซอร์ REPEAT A-B เพื่อเลือกช่วง A-.
กดปุ่มเคอร์เซอร์ REPEAT A-B เพื่อเลือกช่วง B-.
M
 ฟังก์ชันการเล่นซ้ำส่วน A-B จะไม่ทำงานกับแผ่นดิสก์ MP3 หรือ JPEG
ฟังก์ชันลำดับ
D
กดปุ่ม STEP
• ภาพจะเลื่อนไปข้างหน้าทีละเฟรมทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ระหว่างการเล่น
M
 เสียงจะเงียบลงระหว่างการเล่นแบบเคลื่อนไหวเป็นลำดับ
29
02201X-RTS-HE20-TH.indd 29
5/5/09 11:03:58 AM
D
ฟังก์ชันซูม (ขยายหน้าจอ)
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ขยายพืน
้ ทีเ่ ฉพาะของภาพทีแ
่ สดง
1. กดปุม
่ ZOOM (ซูม)
2. กดปุม
่ Cursor ▲, ▼, ◄, ► เพือ
่ เลือ
่ นไปทีห
่ น้าจอ ANGLE
3. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ระดับการซูมจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ : ZOOM X 2 ZOOM X 4 ZOOM OFF
ฟังก์ชันการเลือกภาษาเสียง
1. กดปุ่ม INFO
2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ π หรือปุ่ม † เพื่อไปยังหน้าจอ AUDIO
3. กดปุ่มเคอร์เซอร์ √ หรือปุ่ม ® เพื่อเลือกภาษาเสียงที่ต้องการ
• ภาษาเสียงต่างๆ (อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส
ฯลฯ) จะถูกเลือกทุกครั้ง ที่กดปุ่ม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับจำนวนภาษาในแผ่นดิสก์
M
 หากต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้ คุณสามารถกดปุ่ม AUDIO บนรีโมทคอนโทรล
ั ภาษาเสียงอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
 ฟังก์ชน
ฟังก์ชันการเลือกภาษาคำบรรยายใต้ภาพ
1. กดปุ่ม INFO
2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ π หรือปุ่ม † เพื่อไปยังหน้าจอ SUBTITLE
3. กดปุ่มเคอร์เซอร์ √ หรือปุ่ม ® เพื่อเลือกคำบรรยายใต้ภาพที่ต้องการ
M
 หากต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้ คุณสามารถกดปุ่ม SUBTITLE บนรีโมทคอนโทรล
ั คำบรรยายใต้ภาพอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
 ฟังก์ชน
การใช้เมนูดิสก์
คุณสามารถใช้เมนูสำหรับภาษาเสียง
คำบรรยายใต้ภาพ โปรไฟล์
ฯลฯ เนื้อหาของเมนู DVD
จะแตกต่างกันตามแผ่นดิสก์
Disc Menu
No Disc
Disc Menu
Title Menu
1. กดปุ่ม MENU
Audio
2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ π หรือปุ่ม † หรือปุ่ม
หมายเลขเพื่อเลื่อนไปที่ Disc Menu
จากนั้นกดปุ่ม ENTER
Setup
M
Press ENTER key
for Disc Menu
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
 หน้าจอเมนูดิสก์อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
การใช้เมนูหัวเรื่อง
สำหรับ DVD ที่มีหลายหัวเรื่อง คุณสามารถดูหัวเรื่องของภาพยนตร์แต่ละเรื่องได้ ความสามารถในการใช้ง
านของคุณสมบัติน อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
1. กดปุ่ม MENU
2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ π หรือปุ่ม † เพื่อเลื่อนไปยัง Title Menu กดปุ่ม ENTER
30
02201X-RTS-HE20-TH.indd 30
5/5/09 11:03:59 AM
M
ไทย
การเล่น
 หน้าจอเมนูหัวเรื่องอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
Title Menu
No Disc
Disc Menu
Press ENTER key
for Title Menu
●
Title Menu
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
การเล่น
Audio
Setup
P.Sound
• แต่ละครั้งที่มีการกดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:
P.SND ON P.SND OFF
การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณสมบัติ USB HOST
คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์สื่อ เช่น ภาพ ภาพยนตร์ และเสียงดนตรี ที่บันทึกในเครื่องเล่น MP3
หน่วยความจำ USB หรือกล้องดิจิตอลที่มี คุณภาพเสียงระดับสูงได้ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อเก็บข้อมูล
กับพอร์ต USB ของ Room Cinema System
การใช้คุณสมบัติ USB HOST
ต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ที่ด้านหน้าเครื่อง
การนำ USB ออกอย่างปลอดภัย
เพื่อป้องกันความเสียหายกับหน่วยความจำที่จัดเก็บในอุปกรณ์ USB ให้ดำเนินการนำอุปกรณ์ออกอย่างปล
อดภัยก่อนถอดสายสัญญาณ USB
• กดปุ่ม STOP ( )
• ถอดสายสัญญาณ USB
ข้ามเดินหน้า/ถอยหลัง
ระหว่างการเล่น กดปุ่ม (l√√ หรือปุ่ม ®®l)
• เมื่อมีไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์ขึ้นไป เมื่อคุณกดปุ่ม [l√√ หรือปุ่ม ®®l]
เครื่องจะเลือกไฟล์ต่อไปหรือไฟล์ก่ อนหน้า
การเล่นอย่างรวดเร็ว
ระหว่างการเล่น เลือกปุ่ม ,
• แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปดังนี:้ 2x ➞ 4x ➞ 8x.
31
02201X-RTS-HE20-TH.indd 31
5/5/09 11:04:00 AM
°“√μ—¥¢âÕ¡Ÿ⋲´’¥’
คุณสมบัตินี้ช'วยให(คุณสามารถคัดลอกไฟล+เสียงจากดิสก+ไปยังอุปกรณ+ USB เป/นรูปแบบ MP3 ได(
1. ต่ออุปกรณ์ USB กับพอร์ต USB ที่ด้านหน้าเครื่อง
2. เป0ดถาดวางแผ'นดิสก+ วางแผ'นซีดีเพลง (CD DA)
3. กดปุ่ม CD RIPPING
4. กดปุ่ม STOP ( )
M
 เฉพาะแผ'นซีดเี พลง (CD DA)เท'านัน้ ทีส่ ามารถใ ช(กับการตัดข(อมูลได(
อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้
1. อุปกรณ์ USB ที่สนับสนุน USB Mass Storage v1.0 (อุปกรณ์ USB ที่ทำงานเป็นดิสก์แบบถอดออกได้ใน
Windows (2000 ขึ้นไป) โดยไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์เพิ่มเติม)
2. เครื่องเล่น MP3: เครื่องเล่น MP3 ประเภท HDD และแฟลช
3. กล้องดิจิตอล: กล้องที่สนับสนุน USB Mass Storage v1.0
• กล้องที่ทำงานเป็นดิสก์แบบถอดออกได้ใน Windows (2000 ขึ้นไป) โดยไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์เพิ่มเติม
4. ไดรฟ์ USB HDD และ USB Flash: อุปกรณ์ที่สนับสนุน USB2.0 หรือ USB1.1
• คุณอาจเห็นความแตกต่างของคุณภาพการเล่นเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB1.1
5. ตัวอ่านการ์ด USB: ตัวอ่านการ์ด USB แบบ 1 ช่อง และตัวอ่านการ์ด USB แบบหลายช่อง
• ตัวอ่านการ์ด USB อาจไม่ได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต
• หากคุณติดตั้งอุปกรณ์หน่วยความจำหลายชิ้นในตัวอ่านการ์ดแบบหลายช่อง คุณอาจประสบปัญหาได้
6. หากคุณใช้สายต่อ USB เครื่องอาจมองไม่เห็นอุปกรณ์ USB ดังกล่าว
รูปแบบทีส
่ นับสนุน
รูปแบบ
ภาพนิง
่
ชือ
่ ไฟล์
ส่วนขยาย
ของไฟล์
บิตเรต
เวอร์ชน
ั
พิกเซล
ความถี่ในการ
สุ่มสัญญาณ
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
เพลง
ภาพยนตร์
• ไม่สนับสนุน CBI (Control/Bulk/Interrupt)
• ไม่สนับสนุนกล้องดิจิตอลที่ใช้โปรโตคอล PTP หรือต้องมีการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเมื่อเชื่อมต่อกับพีซี
• ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบไฟล์แบบ NTFS (สนับสนุนเฉพาะระบบไฟล์แบบ FAT 16/32
(ตารางการจัดสรรไฟล์แบบ 16/32) เท่านั้น)
• เครื่องเล่น MP3 บางรุ่น อาจไม่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์นี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดเซ็กเตอร์ของระบบ
• ไฟล์ไม่สนับสนุนฟังก์ชัน USB Host หากเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายโอนไฟล์สื่อข้อมูลโดยใช้โปรแกรมที่ผู้ผลิตระบุ
สำหรับเครื่อง
• อย่าทำงานกับอุปกรณ์ประเภท MTP (โปรโตคอลถ่ายโอนสื่อข้อมูล) ที่เปิดใช้งาน Janus
• ฟังก์ชน
ั โฮสต์ USB ของผลิตภัณฑ์นไ
้ี ม่ได้สนับสนุนอุปกรณ์ USB ทัง
้ หมด สำหรับข้อมูลเกีย
่ วกับอุปกรณ์ทส
่ี นั
บสนุน โปรดดูหน้า 42
32
02201X-RTS-HE20-TH.indd 32
5/5/09 11:04:00 AM
ไทย
การตั้งค่าระบบ
เพื่อความสะดวกของคุณ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติของ Room Cinema ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ภายในบ้านของคุณมากที่สุด
การตั้งค่าภาษา
No Disc
Disc Menu
2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ † เพื่อเลื่อนไปยัง SETUP จากนั้นกดปุ่ม ENTER
หรือปุ่ม ®
Title Menu
5. กดปุ่มเคอร์เซอร์ π,† เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม
ENTER
• ภาษาจะถูกเลือกและหน้าจอจะกลับสู่เมนูการตั้งค่าภ
Display Setup
®
Parental Setup
®
DivX(R) Registration
®
Audio
3. เลือก Language Setup จากนั้นกด ENTER หรือปุ่ม ®
4. กดปุ่มเคอร์เซอร์ π,† เพื่อเลือก Player Menu จากนั้นกด ENTER
หรือปุ่ม ®
®
Language Setup
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
LANGUAGE SETUP
No Disc
Disc Menu
Title Menu
Audio
d กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับก่อนหน้า
Setup
d กดปุ่ม EXIT เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า
mMOVE
• เมนูคำสัง
่ : การเลือกภาษาเมนูเครื่องเล่น
No Disc
• เมนูของแผ่น: การเลือกภาษาเมนูดิสก์ (บันทึกอยู่ในแผ่นดิสก์)
Disc Menu
• เสีขง : การเลือกภาษาเสียง (บันทึกอยู่ในแผ่นดิสก์)
Title Menu
• คำบรรขาข : การเลือกภาษาคำบรรยายใต้ภาพ (บันทึกอยู่ในแผ่นดิสก์)
Audio
• DivX คำบรรขาข : การเลือกค่าภาษาคำบรรยายใต้ภาพสำหรับแผ่น
Setup
DivX
mMOVE
Player Menu
: English
®
Disc Menu
: English
®
Audio
: English
®
Subtitle
: Automatic ®
DivX Subtitle
: Unicode
sSELECT
rRETURN
การตั้งค่าระบบ
1. ในโหมดหยุด กดปุ่ม MENU
●
ภาษา OSD (การแสดงผลที่หน้าจอ) ถูกตั้งเป็นภาษาอังกฤษตามค่าเริ่มต้น
®
eEXIT
LANGUAGE SETUP
®
Player Menu
: English
▲
Disc Menu
English ®
: English
Français
Deutsch ®
: English
Italiano
:Nederlands
Automatic ®
Polski ®
: Unicode
▼
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
sSELECT
rRETURN
eEXIT
การตั้งค่าประเภทของหน้าจอทีวี
คุณสามารถเลือกอัตราส่วนภาพของทีวี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของทีวีของคุณ
(แบบไวด์สกรีนหรือแบบดั้งเดิม 4:3)
1. ในโหมดหยุด กดปุ่ม MENU
No Disc
Disc Menu
Title Menu
2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ † เพื่อเลื่อนไปยัง Setup จากนั้นกดปุ่ม ENTER
หรือปุ่ม ®
3. กดปุ่มเคอร์เซอร์ † เพื่อเลื่อนไปยัง Display Setup จากนั้นกดปุ่ม
ENTER หรือปุ่ม ®
4. กดปุ่มเคอร์เซอร์ π,† เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ จากนั
• เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า คุณจะถูกนำไปยังหน้าจอก่อนหน้า
Language Setup
®
Display Setup
®
Parental Setup
®
DivX(R) Registration
®
Audio
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
TV Aspect
: Wide
®
Screen Messages
: On
®
TV System
: PAL
®
Video Output
: I-SCAN
®
BD-Wise
: Off
®
Resolution
: 576P
®
DISPLAY SETUP
No Disc
Disc Menu
Title Menu
d กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับก่อนหน้า
d กดปุ่ม EXIT เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า
Audio
Setup
mMOVE
eEXIT
®
Picture Quality
sSELECT
rRETURN
eEXIT
การปรับอัตราส่วนภาพ (ขนาดหน้าจอ)
อัตราส่วนขนาดหน้าจอแนวนอนและแนวตั้งของทีวีแบบดั้งเดิมคือ 4:3 ขณะที่อัตราส่วนขนาดหน้าจอขอ
งทีวีแบบไวด์สกรีนหรือทีวี ความคมชัดสูงคือ 16:9 อัตราส่วนนี้เรียกว่าอัตราส่วนภาพ เมื่อเล่นแผ่น DVD
ที่ถูกบันทึกในหน้าจอขนาดต่างกัน คุณควรปรับ อัตราส่วนภาพให้เหมาะสมกับทีวีหรือจอภาพของคุณ
สำหรับทีวีมาตรฐาน เลือกตัวเลือก 4:3PS หรือ 4:3LB ตามการตั้งค่าส่วนตัว เลือก WIDE หากคุณมีทีวี แบบไวด์สกรีน
33
02201X-RTS-HE20-TH.indd 33
5/5/09 11:04:00 AM
4:3 Letter box
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเล่นภาพ 16:9 ในโหมดเล็ตเตอร์บ็อกซ์ในทีวีแบบดั้งเดิม
แถบสีดำจะปรากฏที่ส่วนบนและล่างของหน้าจอ
4:3 Pan&Scan
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเล่นภาพ 16:9 ในโหมด pan & scan ในทีวีแบบดั้งเดิม
• คุณจะเห็นส่วนกลางของหน้าจอเท่านั้น (โดยด้านข้างของภาพ 16:9 จะถูกตัดออก)
16:9 จจออกกวัาง
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดูภาพ 16:9 ในโหมดเต็มจอในทีวีแบบไวด์สกรีน
• คุณสามารถเพลิดเพลินกับอัตราส่วนภาพแบบไวด์สกรีน
M
 หากเป็นแผ่น DVD ในอัตราส่วน 4:3 คุณจะไม่สามารถดูในแบบไวด์สกรีนได้
 เนื่องจากแผ่น DVD ถูกบันทึกในรูปแบบภาพที่หลากหลาย จึงอาจมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์
ประเภทของทีวี และการตั้งค่าอัตราส่วนภาพของทีวี
เมื่อใช้ HDMI หน้าจอจะแปลงเป็นโหมดกว้างโดยอัตโนมัติ
เเสคงคําสั่ง (Screen Messages)
„™È‡æ◊Õ
Ë μ—ß
È §Ë“¢ÈÕ§«“¡∫πÀπÈ“®Õ‡ªÁ𠇪‘¥ <On> À√◊Õ ª‘¥ <Off>
โะบบทีวี (TV System)
NTSC:„π°√≥’∑’Ë„™È·ºË𥑤°Ï NTSC
• ∂È“√–∫∫‚∑√∑—»πÏ¢Õߧÿ≥¡’‡©æ“–™ËÕß√—∫¤—≠≠“≥ «‘¥’‚Õ‡¢È“·∫∫ PAL
§ÿ≥μÈÕ߇⋲◊Õ° “PAL” ¡ÕË◊ §≥ÿ ‡⋲Õ◊° “PAL” √ªŸ ·∫∫¤≠— ≠“≥
·∫∫Õ‘π‡μÕ√χ⋲´®–‡ªÁπ PAL 60 Hz
• ∂È“√–∫∫‚∑√∑—»πÏ¢Õߧÿ≥¡’™ËÕß√—∫¤—≠≠“≥«‘¥’‚Õ·∫∫ NTSC §ÿ≥μÈÕ߇⋲◊Õ°
“NTSC”
DISPLAY SETUP
No Disc
Disc Menu
Title Menu
Audio
Setup
mMOVE
TV Aspect
: Wide
®
Screen Messages
: On
®
TV System
: PAL NTSC
®
Video Output
®
BD-Wise
PAL
: I-SCAN
Auto
: Off
Resolution
: 576P
®
®
®
Picture Quality
sSELECT
rRETURN
eEXIT
TV Aspect
: Wide
®
Screen Messages
: On
®
TV System
: PAL
®
PAL:„π°√≥’∑’Ë„™È·ºË𥑤°Ï PAL
• ∂È“√–∫∫‚∑√∑—»πÏ¢Õߧÿ≥¡’‡©æ“–™ËÕß√—∫¤—≠≠“≥«‘¥’‚Õ‡¢È“·∫∫ NTSC §ÿ≥μÈÕ߇⋲◊Õ° “NTSC”
• ∂È“√–∫∫‚∑√∑—»πÏ¢Õߧÿ≥¡’™ËÕß√—∫¤—≠≠“≥«‘¥’‚Õ·∫∫ PAL §ÿ≥μÈÕ߇⋲◊Õ° “PAL ”
AUTO
วีตีโอเอ้าท์พุท(Video Output)
‡⋲◊Õ° «’μ‚
’ Õ‡Õô“∑úæ∑
ÿ <Video Output>
• §Õ¡‚æ‡ππμÏ (I‐SCAN):‡⋲◊Õ°‡¡◊Õ
Ë §ÿ≥μ Õß°“√„™È¤≠
— ≠“≥
ÕÕ°·∫∫§Õ¡‚æ‡ππμÏÕπ
‘ ‡μÕ√χ⋲´ (525i)
• (P‐SCAN): ‡⋲◊Õ°‡¡◊Õ
Ë §ÿ≥μÈÕß°“√„™È¤— ≠≠“≥ÕÕ°·∫∫§Õ¡‚æ‡ππμÏ
525p (‚ª√‡°√¤´’ø) À√◊Õ HDMI
• ∂È“§ÿ≥‰¡Ë‡⋲◊Õ° Yes <„™Ë>/No <‰¡Ë> „π μ—ß
È §Ë“®Õ¿“æ <Display
Setup> ¿“¬„π 10 «‘π“∑’ ÀπÈ“®Õ®–°⋲—∫‰ª¬—ß ‡¡πŸ°Õ
Ë πÀπÈ“
DISPLAY SETUP
No Disc
Disc Menu
Title Menu
I-SCAN
: I-SCAN
P-SCAN
®
BD-Wise
: Off
®
Resolution
: 576P
®
Video Output
Audio
Setup
mMOVE
®
Picture Quality
sSELECT
rRETURN
eEXIT
การตั้งค่า BD Wise
เมือ
่ เครือ
่ งเล่นเชือ
่ มต่อกับทีวซ
ี ม
ั ซุง ซึง่ สนับสนุน “BD Wise” คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณภาพสูงสุดของภาพ
โดยการตัง้ ค่าฟังก์ชน
่ั “BD Wise” เป็น “On” (เปิด)
1. ในโหมดหยุด กดปุ่ม MENU
34
02201X-RTS-HE20-TH.indd 34
5/5/09 11:04:01 AM
ไทย
การตั้งค่าระบบ
DISPLAY SETUP
No Disc
2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ † เพื่อเลื่อนไปยัง Setup จากนั้นกดปุ่ม ENTER
หรือปุ่ม ®
Disc Menu
Title Menu
3. กดปุ่มเคอร์เซอร์ † เพื่อเลื่อนไปยัง Display Setup จากนั้นกดปุ่ม
ENTER หรือปุ่ม ®
mMOVE
: On
®
TV System
: PAL
®
Video Output
: I-SCAN
®
BD-Wise
: Off
®
Resolution
: 576P
®
®
Picture Quality
sSELECT
rRETURN
eEXIT
 ความละเอียด HDMI จะเปลีย
่ นเป็นความละเอียดสูงสุดทีท
่ วี ข
ี องคุณสนับสนุน.
 คุณควรตัง้ “BD Wise” เป็น “Off” (ปิด) ในกรณีการเล่นไฟล์ภาพ JPEG ทีม
่ ข
ี นาดใหญ่กว่า 750 x
480 พิกเซล.
การตั้งค่าระบบ
M
Setup
®
Screen Messages
●
4. กดปุ่มเคอร์เซอร์ † เพื่อเลื่อนไปยัง BD-Wise จากนั้นกดปุ่ม
ENTER หรือปุ่ม ®. กดปุ่มเคอร์เซอร์ † เพื่อเลื่อนไปยัง ON
จากนั้นกดปุ่ม ENTER หรือปุ่ม ®
Audio
: Wide
TV Aspect
ความละเอียดภาพ
•
•
•
•
480p/576p : 720 X 480, 720 X 576
720p : 1280 X 720
1080i : 1920 X 1080
1080p : 1920 X 1080
DISPLAY SETUP
No Disc
Disc Menu
Title Menu
Audio
Setup
Picture quality
• √–¥—∫¤’¥”:ª√—∫√–¥—∫§«“¡¡◊¥¤«Ë“ߢÕßÀπÈ“®Õ (‡ª‘¥À√◊Õª‘¥)
®–‰¡Ë∑”ß“π„π‚À¡¥ Progressive
• §«“¡§¡™—¥:√–¥—∫ 1 ~ √–¥—∫ 5
• §«“¡¤«Ë“ß:√–¥—∫ 1 ~ √–¥—∫ 5
• §«“¡Õ‘Ë¡μ—«¢Õߤ’:√–¥—∫ 1 ~ √–¥—∫ 5
mMOVE
: Wide
®
Screen Messages
: On
®
TV System
: PAL
®
Video Output
: I-SCAN
®
BD-Wise
: Off
®
Resolution
: 576P
®
®
Picture Quality
sSELECT
rRETURN
eEXIT
PICTURE QUALITY
No Disc
Disc Menu
Title Menu
Black Level
: Off
Brightness
: Level 3
Contrast
: Level 3
Colour Saturation
: Level 3
Audio
Setup
mMOVE
M
TV Aspect
sSELECT
rRETURN
eEXIT
 ¥§ËŸ¡◊պȟ™È‚∑√∑—»πÏ¢Õߧÿ≥ ‡æ◊ÕÀ“«Ë“‚∑√∑»— π¢Ï Õߧ≥ÿ ¤π— ∫¤πÿπ√–∫∫‚ª√‡°√¤´’ø¤·°πÀ√◊Õ‰¡Ë




∂È“¡’°“√¤π—∫¤πÿπ‚ª√‡°√¤´’ø¤·°π„ÀÈ∑”μ“¡§”·π–π”„π°“√μ—ßÈ §“Ë ‚ª√‡°√¤´ø’ ¤·°π¢Õߧ¡ËŸ
Õ◊ºÈŸ„ ™È‚ ∑√∑ »πÏ„π√–∫∫‡¡πŸ¢Õß‚∑√∑—»πÏ
∂“ȉ¡Ë‰¥ÈμÈß— §“Ë Video Output <¤≠— ≠“≥«¥‘ ‚’ ÕÕÕ°> լ˓ß∂Ÿ°μÈÕß ÀπÈ“®ÕÕ“®∂Ÿ°∫⋲ÁÕ°‰¥
§«“¡⋲–‡Õ¬’ ¥∑Ë’„ ™È‰ ¥¤È ”À√∫— ¤≠— ≠“≥ÕÕ° HDMI ¢πÈ÷ Õ¬°ËŸ ∫— ‚∑√∑— »πÀÏ √Õ◊
‚ª√‡®°‡μÕ√∑Ï ‡Ë’ ™ÕË◊ ¡μÕË Õ¬ËŸ ¤”À√∫— √“¬⋲–‡Õ¬’ ¥ „À¥È ∑Ÿ §Ë’ ¡ËŸ Õ◊ ¢Õß‚∑√∑—
»πÏÀ√◊Õ‚ª√‡®°‡μÕ√Ï¢Õߧÿ≥
‡¡ÕË◊ §«“¡⋲–‡Õ¬’ ¥∂°Ÿ ‡ª⋲¬Ë’ π„π√–À«“Ë ß∑‡Ë’ ⋲πË Õ“®„™‡È «⋲“¤Õß∂ß÷ ¤“¡«π‘ “∑‡’ æÕË◊ „À¿È
“æª°μª‘ √“°Ø¢πÈ÷
∂“È §≥ÿ μßÈ— §“Ë §«“¡⋲–‡Õ¬’ ¥¤≠— ≠“≥ÕÕ° HDMI ‡ªπÁ 720p À√Õ◊ 1080i ¤≠— ≠“≥ÕÕ° HDMI
®–„À§È ≥ÿ ¿“æ¢Õß¿“æ∑¥Ë’ °’ «“.
35
02201X-RTS-HE20-TH.indd 35
5/5/09 11:04:01 AM
การตั้งค่า (เรตของภาพยนตร์)
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อจำกัดการเล่นแผ่น DVD ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรื
อเนื้อหาที่มีความรุนแรง ที่คุณไม่ต้องการให้บุตรหลานชม
Title Menu
2. กดปุ่ม π หรือปุ่ม † เพื่อเลือก SETUP แล้วกด Enter หรือปุ่ม
®
®
Language Setup
Disc Menu
1. ในโหมดหยุด กดปุ่ม MENU
3. กดปุ่ม π หรือปุ่ม † เพื่อเลือก เรทภาพขนตร้ แล้วกดปุ่ม
Enter หรือปุ่ม ®
Setup
No Disc
Display Setup
®
Parental Setup
®
DivX(R) Registration
®
Audio
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
No Disc
4. กดปุ่ม π หรือปุ่ม † เพื่อเลือก เรทของภาพขนตร์ แล้วกด
ENTER หรือปุ่ม ®
- ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกสูงถึงระดับ 6
แผ่นดิสก์ที่อยู่ในระดับ 7, 8 จะไม่เล่น
Rating Level
Disc Menu
Change Password
: Kids Safe
▲
Level 7
Adult
Title Menu
Audio
▼
Setup
5. ในการทำให้เมนูการตั้งค่าหายไป ให้กดปุ่ม MENU
eEXIT
PARENTAL SETUP
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
d กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับก่อนหน้า
d กดปุ่ม EXIT เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า
M
 ฟังก์ชันนี้จะทำงานเฉพาะเมื่อแผ่น DVD มีข้อมูลระดับเรตของภาพยนตร์เท่านั้น
เปลี่ยนรหัสผ่าน
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อจำกัดการเล่นแผ่น DVD ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือเนื้อหาที่มีความรุนแรง ที่คุณไม่ต้องการ
ให้บุตรหลานชม
PARENTAL SETUP
No Disc
1. ในโหมดหยุด กดปุ่ม MENU
Disc Menu
2. กดปุ่ม π หรือปุ่ม † เพื่อเลือก SETUP แล้วกด Enter หรือปุ่ม ®
Title Menu
3. กดปุ่ม π หรือปุ่ม † เพื่อเลือก เรทภาพขนตร้ แล้วกดปุ่ม Enter
หรือปุ่ม ®
Enter Password
Audio
Setup
4. กดปุ่ม π หรือปุ่ม † เพื่อเลือก เปลีขนรหัสผ่าน
5. ข้อความ ใส่รหัสผ่าน จะปรากฏขึ้น ป้อนรหัสผ่านของ
คุณโดยกดปุ่มตัวเลข จากนั้นข้อความ ใส่รหัสผ่านใหม่
จะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันรหัสผ่าน
6. ในการทำให้เมนูการตั้งค่าหายไป ให้กดปุ่ม MENU
mMOVE
sSELECT
eEXIT
PARENTAL SETUP
Disc Menu
Title Menu
d กดปุ่ม RETURN เพื่อกลับสู่ระดับก่อนหน้า
Enter New Password
Audio
d กดปุ่ม EXIT เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า
Setup
mMOVE
M
rRETURN
No Disc
sSELECT
rRETURN
 ฟังก์ชันนี้จะทำงานเฉพาะเมื่อแผ่น DVD มีข้อมูลระดับเรตของภาพยนตร์เท่านั้น
eEXIT
เรทภาพขนตร้
 รหัสผ่านถูกตั้งเป็น "7890" ตามค่าเริ่มต้น
หากคุณลืมรหัสผ่านระดับของภาพยนตร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
• ขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดไม่มีแผ่นดิสก์ กดปุ่ม Play/Pause (&) ที่แผงหน้าปัดด้านหน้าค้างไว้ 5
วินาทีหรือนานกว่านั้น
การลงทะเบียน DVIX (R)
โปรดใช้รหัสลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเครื่องเล่นนี้กับรูปแบบวิดีโอตาม
สั่ง DivX(R)
ศึกษาเพิ่มเติมโดยไปที่ www.divx.com/vod
Setup
No Disc
Disc Menu
DivX(R) Video on Demand Your Registration
Code is
HAMG648S
http://www.divx.com/vod
Title Menu
OK
Audio
Setup
36
02201X-RTS-HE20-TH.indd 36
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
5/5/09 11:04:02 AM
การตั้งค่า
ไทย
การตั้งค่าระบบ
DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION)
คุณสมบัตินี้ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างช่วงของเสียงที่ดังที่สุดกับเสียงที่เบาที่สุด คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเพลิด
เพลินกับเสียง Dolby Digital ขณะรับชมภาพยนตร์ที่ระดับเสียงเบาในเวลากลางคืน
Audio
●
DRC
:0
®
AV-SYNC
: 0ms
®
HDMI Audio
: Off
®
การตั้งค่าระบบ
1. ในโหมดหยุด กดปุ่ม MENU
No Disc
2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ † เพื่อเลื่อนไปยัง Audio (เสียง) จากนั้นกดปุ่ม
ENTER หรือปุ่ม ®
Disc Menu
3. กดปุ่มเคอร์เซอร์ † เพื่อเลื่อนไปยัง DRC จากนั้นกดปุ่ม ENTER
หรือปุ่ม ®
Audio
Title Menu
Setup
4. กดเคอร์เซอร์ π,† เพื่อปรับ DRC
การตั้งค่า
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
AV SYNC
สัญญาณวิดีโออาจทำงานช้ากว่าสัญญาณเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ดิจิทัล หากเกิดเหตุการณ์นี้
ให้ปรับเวลาดีเลย์ของสัญ ญาณเสียงให้ตรงกับสัญญาณวิดีโอ
1. ในโหมดหยุด กดปุ่ม MENU
2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ † เพื่อเลื่อนไปยัง Audio (เสียง) จากนั้นกดปุ่ม
ENTER หรือปุ่ม ®
3. กดปุ่มเคอร์เซอร์ † เพื่อเลื่อนไปยัง AV-SYNC จากนั้นกดปุ่ม
ENTER หรือปุ่ม ®
4. กดเคอร์เซอร์ π,† เพื่อเลือกเวลาดีเลย์ AV-SYNC
Audio
No Disc
Disc Menu
Title Menu
DRC
:0
®
AV-SYNC
: 0ms
®
HDMI Audio
: Off
®
Audio
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
ฟังก์ชันพื้นที่เสียง EQ
EQ: คุณสามารถเลือก ROCK (ร็อค) POP (ป็อป) หรือ CLASSIC (คลาสสิค) เพือ
่ เพิม
่ คุณภาพเสียงสำหรับชนิดของเพล
งทีค
่ ณ
ุ กำลังเล่นอยู่
EQ จะปรากฏบนแผงหน้าจอ
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
ROCK ➞ JAZZ ➞ POP ➞ CLASSIC ➞ PASS
M
 คุณลักษณะนีจ้ ะทำงานกับ CDs, MP3-CDs, DVD-Audio แบบสองช่องสัญญาณ, DivX
และแผ่นดิสก์
ฟังก์ชันพื้นที่เสียง DSP
DSP (ตัวประมวลผลสัญญาณดิจท
ิ ล
ั ) : โหมด DSP ได้รบ
ั การออกแบบให้เลียนแบบสภาพแวดล้อมทางเสียงทีแ
่ ตกต่างกัน
DSP จะปรากฏบนแผงหน้าจอ
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี:้
STUDIO ➞ STADIUM ➞ HALL ➞ Theatre ➞ CHURCH ➞ PASS
M
 คุณลักษณะนีจ้ ะทำงานกับ DVDแบบสองช่องสัญญาณ
37
02201X-RTS-HE20-TH.indd 37
5/5/09 11:04:02 AM
ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดเครื่อง
คุณสามารถตัง้ เวลาทีโ่ ฮมซีนม
ี าจะปิดตัวเอง
กดปุม
่ SLEEP (พักเครือ
่ ง)
• คำว่า SLEEP (พักเครือ
่ ง) จะปรากฏขึน
้ ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ เวลาทีต
่ ง้ั ไว้ ล่วงหน้าจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
90 60 45 30 15 OFF
การปรับความสว่างของหน้าจอ
คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอบนตัวเครือ
่ งหลักเพือ
่ ไม่ให้ขด
ั จังหวะในกา รรับชมภาพยนตร์ของคุณ.
กดปุม
่ DIMMER (ภาพจาง).
• การกดปุม
่ แต่ละครัง้ จะปรับความสว่างของหน้าจอด้านหน้า.
38
02201X-RTS-HE20-TH.indd 38
5/5/09 11:04:02 AM
ไทย
วิทยุ
การฟังวิทยุ
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถรับฟังวิทยุ FM จาก Room Cinema System เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการแสดงเมนูวิทยุ
FM เพียงกดปุ่ม TUNER บนรีโมทคอนโทรลเท่านั้น
●
วิทยุ
1. กดปุ่ม TUNER เพื่อเลือกย่านความถี่เอฟเอ็ม
2. เลือกสถานีกระจายเสียง
• กดปุ่ม STOP (หยุด) () เพื่อเลือก PRESET (ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) แล้วกดปุ่ม ,,. เพื่อเลือกสถานีที่
ตั้งไว้ล่วงหน้า
• กดปุ่ม STOP (หยุด) () เพือ
่ เลือก AUTO แล้วกดปุ่ม ,,. ค้างไว้เพื่อค้นหาย่านความถี่โดยอัตโน
มัติ
• กดปุ่ม STOP (หยุด) () เพือ
่ เลือก MANUAL (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุ่ม ,,. เพื่อหมุนไปยังความ
ถี่ที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่า
การตั้งค่าสถานีไว้ล่วงหน้า
1. กดปุ่ม TUNER (เครื่องจูน) เพื่อเลือกย่านความถี่เอฟเอ็ม
2. กดปุ่ม ,,. เพื่อเลือก เพื่อหมุนไปยังความถี่ที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่า
3. กดปุ่ม TUNER MEMORY (ความจำเครื่องจูน)
• 01 จะกะพริบบนหน้าจอ
4. กดปุ่ม ,,. เพื่อเลือกหมายเลขสำหรับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
• คุณสามารถเลือกหมายเลขการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าระหว่าง 1 ถึง 15
5. กดปุ่ม TUNER MEMORY (ความจำเครื่องจูน) อีกครั้ง
• กดปุ่ม TUNER MEMORY (หน่วยความจำเครื่องจูน) ก่อนที่ Number (หมายเลข)
จะหายไปจากหน้าจอ
• Number (หมายเลข) จะหายไปจากหน้าจอและสถานีจ ะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ
6. หากต้องการตั้งค่าล่วงหน้าสถานีอื่นๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5
39
02201X-RTS-HE20-TH.indd 39
5/5/09 11:04:03 AM
การแก้ไขปัญหา
โปรดดูตารางด้านล่างหากเครื่องรุ่นนี้ทำงานผิดปกติ หากปัญหาที่คุณพบไม่ปรากฏอยู่ในตารางด้านล่าง หรือหากคำแ
นะนำดังกล่าวไม่สามารถ
ช่วยคุณได้ ให้ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กไฟออก และติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิ
กส์ของซัมซุงใกล้บ้านคุณ
อาการ
ไม่สามารถนำแผ่นดิสก์ออกได้
คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
• ปลั๊กไฟเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาดีหรือไม่
• ปิดแล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
ไม่สามารถเริ่มเล่นได้
• ตรวจสอบรหัสพื้นที่ของ DVD
แผ่นดิสก์ DVD ที่ซื้อมาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• แผ่นซีดีรอมและดีวีดีรอมไม่สามารถเล่นได้ใน Room Cinema
System นี้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าระดับของภาพยนตร์ถูกต้อง
ไม่สามารถเริ่มเล่นได้ทันทีเมื่อกดปุ่
มเล่น/
หยุดชั่วคราว
• คุณกำลังใช้แผ่นดิสก์ที่บิดเบี้ยวหรือมีรอยขีดข่วนที่พื้นผิวหรือไม่
ไม่มีเสียง
• จะไม่มีเสียงในระหว่างการเล่นอย่างรวดเร็ว การเล่นแบบช้า และการเ
ล่นแบบเคลื่อนไหวเป็นลำดับ
• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
• ลำโพงเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ การตั้งค่าลำโพงถูกต้อ
งหรือไม่
• แผ่นดิสก์ชำรุดอย่างมากหรือไม่
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
• ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะควบคุมหรือภายในมุมที่กำหนดหรื
อไม่
• แบตเตอรี่หมดหรือไม่
• ดิสก์กำลังหมุนแต่ไม่มีภาพปรากฏ
• ทีวีเปิดอยู่หรือไม่
• ภาพมีคุณภาพต่ำและภาพสั่น
• มีการต่อสายสัญญาณภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
• แผ่นดิสก์สกปรกหรือชำรุดหรือไม่
• ดิสก์ที่ผ่านการผลิตที่ไม่ดีอาจไม่สามารถเล่นได้
ภาษาเสียงและคำบรรยายใต้ภาพไ
ม่ทำงาน
• ภาษาเสียงและคำบรรยายใต้ภาพจะไม่ทำงานหากดิสก์นั้นไม่มีข้อมูล
นี้
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏขึ้นแม้ว่าเลือก
ฟังก์ชันเมนูแล้ว
• คุณกำลังใช้ดิสก์ที่ไม่มีเมนูหรือไม่
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน
ภาพ
• คุณสามารถเล่นภาพ DVD 16:9 ในโหมด 16:9 WIDE, โหมด 4:3
LETTER BOX หรือโหมด 4:3 PAN SCAN แต่สามารถดู DVD 4:3
ในอัตราส่วน 4:3 เท่านั้น โปรดดูที่กล่องบรรจุดิสก์ DVD
และเลือกฟังก์ชัน
ที่เหมาะสม
40
02201X-RTS-HE20-TH.indd 40
5/5/09 11:04:03 AM
• ตัวเครื่องทำงานผิดปกติ
(ตัวอย่างเช่น: ไฟตัวเครื่องดับ
หรือได้ยินเสียงผิดปกติ)
ไทย
อาการ
คำอธิบาย/แนวทางแก้ไข
• ขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดไม่มีแผ่นดิสก์ กดปุ่ม Play/Pause (&)
ที่แผงหน้าปัด ด้านหน้าค้างไว้ 5 วินาทีหรือนานกว่านั้น
• Room Cinema System
ทำงานผิดปกติ
ไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุได้
• สายอากาศเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่
• หากระดับสัญญาณในบริเวณนั้นไม่ชัดเจน ให้ติดตั้งสายอากาศ FM
ภายนอก ในบริเวณที่รับสัญญาณได้ดี
การแก้ไขปัญหา
• กดปุ่ม Play/Pause (&) ค้างไว้นานกว่า 5
วินาทีโดยไม่มีดิสก์อยู่ภายใน การตั้งค่าทั้งหมดรวมถึงรหัสผ่าน จะเป
ลี่ยนกลับเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน อย่าใช้ฟังก์ชันนี้หากไม่จำเป็นอย่าง
แท้จริง
●
ลืมรหัสผ่านสำหรับระดับเรตของภา
พยนตร์
41
02201X-RTS-HE20-TH.indd 41
5/5/09 11:04:03 AM
ผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนคุณสมบัติ USB HOST
กล้องดิจิตอล
ผลิตภัณฑ์
บริษัท
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
ชนิด
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
ผลิตภัณฑ์
บริษัท
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
ซัมซุง
ซัมซุง
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
ผลิตภัณฑ์
บริษัท
ชนิด
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
กล้องดิจิตอล
ดิสก์แบบ USB FLASH
ผลิตภัณฑ์
บริษัท
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
ชนิด
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
ชนิด
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
เครื่องเล่น MP3
ผลิตภัณฑ์
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
บริษัท
ชนิด
Creative
Iriver
ซัมซุง
ซัมซุง
ซัมซุง
ซัมซุง
ซัมซุง
ซัมซุง
ซัมซุง
ซัมซุง
เครื่องเล่น MP3 128 MB
เครื่องเล่น MP3 ประเภท HDD 20G
เครื่องเล่น MP3 ประเภท HDD 20G
เครื่องเล่น MP3
เครื่องเล่น MP3
เครื่องเล่น MP3
เครื่องเล่น MP3
เครื่องเล่น MP3
เครื่องเล่น MP3
เครื่องเล่น MP3
ผลิตภัณฑ์
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
บริษัท
ชนิด
ซัมซุง
ซัมซุง
ซัมซุง
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
ซัมซุง
ซัมซุง
เครื่องเล่น MP3
เครื่องเล่น MP3
เครื่องเล่น MP3
เครื่องเล่น MP3
เครื่องเล่น MP3
เครื่องเล่น MP3 HDD
เครื่องเล่น MP3 256MB
เครื่องเล่น MP3
เครื่องเล่น MP3
เครื่องเล่น MP3 256MB
42
02201X-RTS-HE20-TH.indd 42
5/5/09 11:04:03 AM
ไทย
ภาคผนวก
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดการและการจัดเก็บดิสก์
รอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อยบนดิสก์อาจลดคุณภาพของเสียงและภาพ หรืออาจทำให้เกิดการเล่นข้ามได้
ระมัดระวังอย่าให้เกิดรอยขีดข่วนบนดิสก์เมื่อใช้งาน
●
การจัดการดิสก์
ภาคผนวก
อย่าสัมผัสดิสก์ด้านที่เล่น
จับแผ่นดิสก์ที่ขอบ เพื่อไม่ให้มีรอยนิ้วมือปรากฏบนผิวหน้าดิสก์
อย่าติดกระดาษหรือเทปกาวบนดิสก์
การจัดเก็บดิสก์
อย่าให้ดส
ิ ก์ถก
ู แสงแดดโดยตรง
M
เก็บดิสก์ในทีเ่ ย็นและมีอากา
ศถ่ายเท
เก็บดิสก์ในกล่องบรรจุทส
่ี ะ
อาด
โดยวางดิสก์ในแนวตัง
้
 ระวังอย่าให้ดิสก์มีฝุ่นเกาะ
 อย่าใช้ดิสก์ที่มีรอยร้าวหรือรอยขีดข่วน
การจัดการและการจัดเก็บดิสก์
เมื่อมีรอยนิ้วมือหรือฝุ่นเกาะบนดิสก์ ให้ทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนละลายน้ำ
และเช็ดด้วยผ้านุ่ม
• ขณะทำความสะอาด เช็ดเบาๆ จากด้านในดิสก์ออกไปทางด้านนอกดิสก์
M
 ความชื้นอาจเกิดขึ้นหากมีอากาศอุ่นมาปะทะกับชิ้นส่วนที่เย็นภายในเครื่อง เมื่อมีความชื้นเกิดขึ้น
ภายในเครื่องเล่น เครื่องเล่น
อาจทำงานผิดปกติ ให้นำดิสก์ออก และเปิดเครื่องเล่นทิ้งไว้ประมาณ 1 หรือ 2 ชั่วโมง
43
02201X-RTS-HE20-TH.indd 43
5/5/09 11:04:03 AM
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทั่วไป
การใช้พลังงาน
น้ำหนัก
ขนาด
อุณหภูมิขณะทำงาน
ช่วงความชื้นขณะทำงาน
DVD (Digital Versatile Disc)
ดิสก์
CD : 12 ซม. (คอมแพคดิสก์)
CD : 8 ซม. (คอมแพคดิสก์)
คอมโพสิตวิดีโอ
สัญญาณภาพออก คอมโพเนนต์วิดีโอ
HDMI
ลำโพงด้านหน้า
ลำโพงซับวูฟเฟอร์
ช่วงความถี่
เครื่องขยายสัญญาณ อัตรา S/N
การแยกช่องสัญญาณ
ความไวในการรับสัญญาณ
30 W, 110~240 V, 50/60 Hz.
4.0 กก.
86(กว้าง) x 215(สูง) x 500(ลึก) มม.
+5°C ~ +35°C
10 % ถึง 75 %
ความเร็วในการอ่าน : 3.49 ~ 4.06 ม./วินาที
เวลาเล่นโดยประมาณ (ดิสก์หน้าเดียว ชั้นเดียว) : 135 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 ม./วินาที
ระยะเวลาเล่นสูงสุด : 74 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 ม./วินาที
ระยะเวลาเล่นสูงสุด : 20 นาที
1.0 Vp-p (โหลด 75 )
Y : 1.0 Vp-p (โหลด 75)
Pr : 0.70 Vp-p (โหลด 75 )
Pb : 0.70 Vp-p (โหลด 75 )
อิมพีเดนซ์: 85~115
30W x 2(3 )
60W(3 )
20Hz~30KHz
70dB
65dB
(AUX)400mV
ระบบลำโพง 2.1ch
ด้านหน้า
ซับวูฟเฟอร์
อิมพีเดนซ์
3
6
ช่วงความถี่
175 Hz ± 20 %
70 Hz ± 20 %
ระดับความดันการส่งสัญญาณเสียง 79dB
84dB
อินพุตเฉลี่ย
30W
60W
อินพุตสูงสุด
30W
60W
ด้านหน้า : 86 x 215 x 500 มม.
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ระบบลำโพง
ลำโพง
น้ำหนัก
ด้านหน้า : 4.0 กก.
ซับวูฟเฟอร์ : 3.8 กก.
*: ข้อมูลจำเพาะขั้นต่ำ
- บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่ว
งหน้า
- น้ำหนักและขนาดโดยประมาณ
44
02201X-RTS-HE20-TH.indd 44
5/5/09 11:04:04 AM
y
yq
Region
North America
Latin America
g
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
02201X-RTS-HE20-TH.indd 45
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
gp
p
Contact Center 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881, 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
5/5/09 11:04:04 AM
SCHEMATIC DIAGRAMS
1. RTS-HE20 DECK/HDMI .......................................................... 1
2. RTS-HE20 MICOM .................................................................. 2
3. RTS-HE20 FM/MIC .................................................................. 3
4. Amplifier.................................................................................... 4
5. SMPS ...................................................................................... 5
6. Optical ON ............................................................................... 6
7. Option ...................................................................................... 7
02201X-RTS-HE20-TH.indd 46
5/5/09 11:04:04 AM
1. RTS-HE20 DECK/HDMI
1
02201X-RTS-HE20-TH.indd 47
5/5/09 11:04:04 AM
2. RTS-HE20 MICOM
2
02201X-RTS-HE20-TH.indd 48
5/5/09 11:04:06 AM
3. RTS-HE20 FM/MIC
3
02201X-RTS-HE20-TH.indd 49
5/5/09 11:04:07 AM
4. AMPLIFIER
4
02201X-RTS-HE20-TH.indd 50
5/5/09 11:04:08 AM
5. SMPS
5
02201X-RTS-HE20-TH.indd 51
5/5/09 11:04:09 AM
6. OPTICAL ON
6
02201X-RTS-HE20-TH.indd 52
5/5/09 11:04:09 AM
7. OPTION
7
02201X-RTS-HE20-TH.indd 53
5/5/09 11:04:10 AM
AH68-02201M
02201X-RTS-HE20-TH.indd *2
5/5/09 11:03:47 AM
HE20
Room
Cinema System
user manual
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/global/register
02201X-RTSHE20-TSE.indd *3
5/5/09 11:16:23 AM
Features
Multi-Disc Playback & FM Tuner
The RTS-HE20 combines the convenience of multi-disc playback capability, including, DVD-VIDEO, CD, VCD, MP3-CD, WMACD, DivX, CD-R/RW, with a sophisticated FM tuner, all in a single player.
USB Host support
You can connect and play files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc.
using the Room Cinema's USB HOST function.
TV Screen Saver Function
If the main unit remains in Stop mode for 3 minutes, Samsung logo appears on TV screen.
The RTS-HE20 automatically switches itself into the power saving mode after 20 minutes in the Screen Saver mode.
Power Saving Function
The RTS-HE20 automatically shuts itself off after 20 minutes in Stop mode.
HDMI
HDMI transmits DVD video and audio signals simultaneously, and provides a clearer picture.
Anynet+(HDMI-CEC) Function
Anynet+ is a convenient function that offers linked operation of this unit through Samsung TVs with the Anynet+
feature.
WHAT’S INCLUDED
Check for the supplied accessories below.
Audio Video Cable
FM Antenna
User's Manual
Remote Control
/ Batteries (AAA size)
2
02201X-RTSHE20-TSE.indd 2
5/5/09 11:16:23 AM
GB
Safety information
SAFETY WARNINGS
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER(OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
This symbol indicates “dangerous voltage”
inside the product that presents a risk of
electric shock or personal injury.
This symbol indicates important instructions
accompanying the product.
CLASS 1 LASER PRODUCT
This Compact Disc player is classified as a CLASS 1
LASER product.
Use of controls, adjustments or performance of
procedures other than those specified herein may result in
hazardous radiation exposure.
CAUTION : INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED, AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
• This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
• To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the
mains plug shall be readily operable.
CAUTION
• Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be
placed on the apparatus.
• The Mains plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at any time.
3
02201X-RTSHE20-TSE.indd 3
5/5/09 11:16:24 AM
PRECAUTIONS
Ensure that the AC power supply in your house complies with the identification sticker located on the back of your player. Install your player horizontally,
on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7.5~10cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Before moving the
player, ensure the disc tray is empty. This player is designed for continuous use. Switching off the Room Cinema System to the stand-by mode does
not disconnect the electrical supply. In order to disconnect the player completely from the power supply, remove the main plug from the wall outlet,
especially when left unused for a long period of time.
During thunderstorms, disconnect the AC main plug from the
wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources.
This could lead to overheating and malfunction of the unit.
The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to
the environment.
Do not dispose of batteries in the general household trash.
Protect the player from moisture (i.e. vases) , and excess heat
(e.g.fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields
(i.e.speakers...). Disconnect the power cable from the AC supply if the
player malfunctions. Your player is not intended for industrial use. Use of
this product is for personal use only.
Condensation may occur if your player or disc has been stored in
cold temperatures. If transporting the player during the winter,
wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature
before using.
4
02201X-RTSHE20-TSE.indd 4
5/5/09 11:16:24 AM
contents
FEATURES
2
What’s included
3
4
Safety Warnings
Precautions
7
8
8
8
9
Before Reading the User’s Manual
Playable Discs
Do not use the following types of disc!
Copy Protection
Disc Type and Characteristics
10
11
Front Panel
Rear Panel
13
Tour of the Remote Control
15
17
18
19
20
Connecting the Speakers
Connecting the Video Out to your TV
HDMI Function
Connecting Audio from External Components
Connecting the FM Antenna
22
23
24
25
27
31
Disc Playback
MP3/WMA-CD Playback
JPEG File Playback
DivX Playback
Using the Playback Function
Playing Media Files using the USB Host
Feature
2
SAFETY INFORMATION
3
GETTING STARTED
7
DESCRIPTION
10
REMOTE CONTROL
12
CONNECTIONS
15
BEFORE USING YOUR ROOM
THEATRE
21
PLAYBACK
22
5
02201X-RTSHE20-TSE.indd 5
5/5/09 11:16:25 AM
SYSTEM SETUP
33
RADIO
39
40
33
33
36
36
37
37
37
38
38
38
38
Setting the Language
Setting The Display
Rating Level
Change Password
DIVX(R) Registration
Setting the DRC
Setting the AV-SYNC
Setting the EQUALIZER Function
Setting the DSP Function
SLEEP TIMER Function
Adjusting Display Brightness
39
39
Listening to Radio
Presetting Stations
41
41
41
Digital Camera
USB Flash Disc
MP3 Player
42
43
Cautions on Handling and Storing Discs
Specifications
TROUBLESHOOTING
USB HOST FEATURE SUPPORTED
PRODUCTS
41
42
APPENDIX
6
02201X-RTSHE20-TSE.indd 6
5/5/09 11:16:25 AM
GB
BEFORE READING THE USER’S MANUAL
Make sure to check the following terms before reading the user manual.
Icons that will be used in manual
B
A
G
D
M
Term
Definition
DVD
This involves a function available with DVD or DVD-R/DVD-RW discs that
have been recorded and finalized in Video Mode.
VCD
This involves a function available with VCD discs that have been
recorded and finalized in Video Mode
CD
This involves a function available with a data CD (CD-R or CD-RW).
MP3
This involves a function available with CD-R/-RW discs.
JPEG
This involves a function available with CD-R/-RW discs.
DivX
This involves a function available with MPEG4 discs.
(DVD±R/RW, CD-R or CD-RW)
Caution
This involves a case where a function does not operate or settings may be
cancelled.
Note
This involves tips or instructions on the page that help each function
operate.
● GETTING STARTED
Icon
M  In this manual, the instructions marked with "DVD (
)" are applicable to DVD-VIDEO, DVD-AUDIO and
DVD-R/-RW discs that have been recorded in Video Mode and then finalized. Where a particular DVD type is
mentioned, it is indicated separately.
 If a DVD-R/-RW disc has not been recorded properly in DVD Video format, it will not be playable.
About the use of this user’s manual
1. Be sure to be familiar with Safety Instructions before using this product. (See pages 3~4)
2. If a problem occurs, check the Troubleshooting. (See pages 40)
Copyright
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
All rights reserved; No part or whole of this user’s manual may be reproduced or copied without the
prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.
7
02201X-RTSHE20-TSE.indd 7
5/5/09 11:16:25 AM
DVD (Digital Versatile Disc) offers fantastic audio and video, thanks to Dolby Digital
surround sound and MPEG-2 video compression technology. Now you can enjoy these
realistic effects in the home, as if you were in a movie Cinema or concert hall.
1
~ 6
Room Cinema Systems and the discs are coded by region. These regional codes must match in
order for the disc to play. If the codes do not match, the disc will not play.
The Region Number for this player is given on the rear panel of the player.
(Your Room Cinema System will only play DVDs that are labelled with identical region codes.)
PLAYABLE DISCS
Disc Type
Mark (Logo)
Recorded
Signals
Disc Size
Max. Playing Time
Approx. 240 min. (single-sided)
12 cm
Approx. 480 min. (double-sided)
DVD-VIDEO
VIDEO
Approx. 80 min. (single-sided)
8 cm
Approx. 160 min. (double-sided)
VIDEO CD
DIGITAL VIDEO
12 cm
74 min.
8 cm
20 min
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
AUDIO + VIDEO
COMPACT
AUDIO
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
DO NOT USE THE FOLLOWING TYPES OF DISC!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM and DVD-ROM discs cannot be played on this player.
• DVD discs purchased abroad may not play on this player.
COPY PROTECTION
• Many DVD discs are encoded with copy protection. Because of this, you should only connect your Room Cinema
System directly to your TV, not to a VCR. Connecting to a VCR results in a distorted picture from copy-protected
DVD discs.
• This product incorporates copyright protection technology that is protected by methods claims of certain U.S.
patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of
this copyright protection technology must be authorisedd by Macrovision Corporation, and is intended for home
and other limited viewing uses only unless otherwise authorisedd by Macrovision Corporation. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
8
02201X-RTSHE20-TSE.indd 8
5/5/09 11:16:25 AM
GB
DISC TYPE AND CHARACTERISTICS
This product does not support Secure (DRM) Media files.
❖ CD-R Discs
❖ CD-R MP3 Discs
• MP3 file names should be 8 characters or less in length and contain no blank spaces or special characters
(. / = +).
• Use discs recorded with a compression/decompression data rate greater than 128Kbps.
• Only files with the "mp3" and extensions can be played.
• Only a consecutively written multisession disc can be played. If there is a blank segment in the Multisession
disc, the disc can be played only up to the blank segment.
• If the disc is not closed, it will take longer to begin playback and not all of the recorded files may be played.
• For files encoded in Variable Bit Rate (VBR) format, i.e. files encoded in both low bit rate and high bit rate
(e.g., 32Kbps ~ 320Kbps), the sound may skip during playback.
• A maximum of 500 tracks can be played per CD.
• A maximum of 300 folders can be played per CD.
● GETTING STARTED
• Some CD-R discs may not be playable depending on the disc recording device (CD-Recorder or PC) and the
condition of the disc.
• Use a 650MB/74 minute CD-R disc.
Do not use CD-R discs over 700MB/80 minute as they may not be played back.
• Some CD-RW (Rewritable) media, may not be playable.
• Only CD-Rs that are properly "closed" can be fully played. If the session is closed but the disc is left open, you
may not be able to fully play the disc.
❖ CD-R JPEG Discs
•
•
•
•
•
•
•
•
Only files with the "jpg" extensions can be played.
If the disc is not closed, it will take longer to start playing and not all of the recorded files may be played.
Only CD-R discs with JPEG files in ISO 9660 or Joliet format can be played.
JPEG file names should be 8 characters or less in length and contain no blank spaces or special characters
(. / = +).
Only a consecutively written multisession disc can be played. If there is a blank segment in the multisession
disc, the disc can be played only up to the blank segment.
A maximum of 9,999 images can be stored on a single CD.
When playing a Kodak/Fuji Picture CD, only the JPEG files in the picture folder can be played.
Picture discs other than Kodak/Fuji Picture CDs may take longer to start playing or may not play at all.
❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX Discs
• Since this product only provides encoding formats authorisedd by DivX Networks, Inc., a DivX file created by
the user might not play.
• Software updates for incompatible formats are not supported.
(Example : QPEL, GMC, resolution higher than 800 x 600 pixels, etc.)
• Sections with a high frame rate might not be played while playing a DivX file.
• For more information about the formats authorisedd by DivX Networks, Inc., please visit "www.divxnetworks.
net".
9
02201X-RTSHE20-TSE.indd 9
5/5/09 11:16:26 AM
Description
FRONT PANEL
POWER( ) BUTTON
Volume Control (-)
EJECT BUTTON
Function Button
PLAY/PAUSE (
) BUTTON
Volume Control (+)
M
DISC TRAY
Display
 Service for Speaker system is not available. For speaker system replacement please contact your authorised
Samsung Service Centre.
 If you press the button. there will be a Bip Sound.
 There will be a delay between 3 seconds, when you touch the Power ON/OFF.
10
02201X-RTSHE20-TSE.indd 10
5/5/09 11:16:26 AM
GB
REAR PANEL
1
9
10
4
2
● DESCRIPTION
3
8
5 6
9
10
7
SPEAKER OUTPUT CONNECTORS
Connect Left, subwoofer speakers.
USB Host
Connect digital still camera, MP3 Player, memory stick, card reader, or
other removable storage devisces.
AUX IN JACK
Connect to the Analogue output of an external device (such as a MP3
Player)
HDMI OUT JACK
Use the HDMI cable, connect this HDMI output terminal to the HDMI
input terminal on your TV for the best quality picture.
FM 75Ω
Connect the FM antenna.
AUX IN 2 JACK
Connect to the 2 channel analogue output of an external device (such
as VCR).
VIDEO OUTPUT JACK
Connect the TV's Video Input Jack (Video IN) to the Video Out Jack.
COMPONENT VIDEO OUTPUT JACKS
Connect a TV with Component video inputs to these jacks.
COOLING FAN
The fan always revolves when the power is on. Ensure a minimum of
10 Cm of clear space on all sides of the fan when installing the
product.
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
• Use coaxial digital cable to connect to a compatible Dolby Digital
receiver.
• Use coaxial digital cable to connect to an A/V Amplifier that contains a
Dolby Digital, MPEG2 or DTS decoder.
11
02201X-RTSHE20-TSE.indd 11
5/5/09 11:16:26 AM
Remote control
Operation Range of the Remote Control
The remote control can be used up to approximately
23 feet (7 meters) in a straight line. It can also be operated at a horizontal angle of up to 30°
from the remote control sensor.
Insert Remote Batteries
1. Remove the battery
cover in the direction of
the arrow.
2.
Insert two 1.5V AAA batteries, paying
attention to the correct polarities
(+ and –).
3. Replace the battery
cover.
Follow these precautions to avoid leaking or cracking cells:
M
 Place batteries in the remote control so they match the polarity : (+) to (+) and (–) to (–).
 Use the correct type of batteries. Batteries that look similar may differ in voltage.
 Always replace both batteries at the same time.
 Do not expose the batteries to heat or a flame.
12
02201X-RTSHE20-TSE.indd 12
5/5/09 11:16:26 AM
GB
TOUR OF THE REMOTE CONTROL
2
3
41
40
39
38
37
36
● REMOTE CONTROL
1
4
5
6
7
35
34
33
32
8
9
31
30
29
10
11
28
12
27
13
26
25
24
23
22
21
20
14
15
16
17
18
19
13
02201X-RTSHE20-TSE.indd 13
5/5/09 11:16:26 AM
1
POWER button
21
DSP button
2
DVD button
22
TREBLE/BASS button
3
USB button
23
TUNER MEMORY button
4
Number buttons (0 ~ 9)
24
ZOOM button
5
CD Ripping button
25
REMAIN button
6
STEP Button
26
MO/ST button
7
REVERSE/FORWARD Skip buttons
27
SUBTITLE button
8
VOLUME button
28
EXIT button
9
MENU button
29
RETURN button
10
Preset ▲, ▼, ◄, ► Cursor/ Enter button
30
AUDIO button
11
INFO button
31
TUNNING button
12
REPEAT button
32
MUTE button
13
EQUALIZER button
33
PLAY/ INSERT ►, STOP , SEARCH
, buttons
14
SLEEP button
34
PAUSE button
15
DNSE button
35
CANCEL button
16
SLOW button
36
D.IN button
17
WIDE ST button
37
AUX2 button
18
Power Sound button
38
AUX1 button
19
REPEAT A-B button
39
TUNER button
20
ANGLE button
40
DIMMER button
41
EJECT button
14
02201X-RTSHE20-TSE.indd 14
5/5/09 11:16:27 AM
GB
This section involves various methods of connecting the Digital Room Cinema to other external components.
Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
CONNECTING THE SPEAKERS
● CONNECTIONS
L
R
Position of Digital Room Cinema
Place it on a stand or cabinet shelf, or under the TV stand.
Selecting the Listening Position
The listening position should be located about 2.5 to 3 times the distance of the TV's screen size away from
the TV.
Example : For 32" TVs 2~2.4m (6~8feet)
For 55" TVs 3.5~4m (11~13feet)
Front Speakers ei
Place these speakers in front of your listening position, facing inwards (about 45°) toward you.
Place the speakers so that their tweeters will be at the same height as your ear.
Align the front face of the front speakers with the front face of the centre speaker or place them slightly
in front of the centre speakers.
15
02201X-RTSHE20-TSE.indd 15
5/5/09 11:16:27 AM
Connecting The Speakers
1. Press down the terminal tab on the back of the speaker.
2. Insert the black wire into the black terminal (–) and the red wire into
the red (+) terminal, and then release the tab.
3. Connect the connecting plugs to the back of the Room Cinema.
• Make sure the colours of the speaker terminals match the colours
of the connecting plugs.
Black
Red
Subwoofer
 Do not let children play with or near the speakers. They could get hurt if a speaker falls.
 When connecting the speaker wires to the speakers, make sure that the polarity (+/–) is correct.
M  If you place a speaker near your TV set, screen Colour may be distorted because of the magnetic field
generated by the speaker. If this occurs, place the speaker away from your TV set.
16
02201X-RTSHE20-TSE.indd 16
5/5/09 11:16:27 AM
GB
CONNECTING THE VIDEO OUT TO YOUR TV
Choose one of the three methods for connecting to a TV.
● CONNECTIONS
METHOD3
(supplied)
METHOD2
METHOD1
(supplied)
METHOD 1 : HDMI
Connect the HDMI cable from the HDMI OUT jack on the back of the Room Cinema System to the
HDMI IN jack on your TV.
METHOD 2 : Component Video
If your television is equipped with Component Video inputs, connect a Component video cable(not
supplied) from the Component Video Output (PR, PB and Y) jacks on the back of the Room Cinema
System to the Component Video Input jacks on your TV.
METHOD 3 : Composite Video
Connect the supplied Video cable from the VIDEO OUT jack on the back of the Room Cinema System
to the VIDEO IN jack on your TV.
M
 This product operates in Interlace scan mode 576i(480i) for component output.
 Please check the n logo (If your TV has an n logo, then it supports the Anynet+ function.)
17
02201X-RTSHE20-TSE.indd 17
5/5/09 11:16:28 AM
HDMI Auto Detection Function
The player's video output will automatically change to HDMI mode when connecting an HDMI cable
while power is on.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
Using HDMI, the DVD Room Cinema transmits a digital video and audio signal and displays a vivid
picture on a TV having an HDMI input jack.
• HDMI connection description
HDMI connector - Supports video and digital audio data.
- HDMI outputs only a pure digital signal to the TV.
- If your TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), random noise
appears on the screen.
• Why does Samsung use HDMI?
Analogue TVs require an Analogue video/audio signal. However, when playing a DVD, the data
transmitted to a TV is digital. Therefore either a digital-to-Analogue converter (in the DVD Room
Cinema) or an Analogue-to-digital converter (in the TV) is required. During this conversion, the picture
quality is degraded due to noise and signal loss. HDMI technology is superior because it requires no
D/A conversion and is a pure digital signal from the player to your TV.
• What is the HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) is a system for protecting DVD content outputted via HDMI
from being copied. It provides a secure digital link between a video source (PC, DVD. etc) and a display device
(TV, projector. etc). Content is encrypted at the source device to prevent unauthorisedd copies from being made.
• What is Anynet+?
Anynet+ is a convenient function that offers linked operation of this unit through Samsung TVs with the
Anynet+ feature.
• If your Samsung TV has an n logo, then it supports the Anynet+ function.
• If you turn on the player and insert a disc, the player will start playing the disc, and the TV will turn
on automatically and switch to HDMI mode.
• If you turn on the player and press the Play button with a disc already inserted, the TV will
immediately turn on and switch to HDMI mode.
HDMI FUNCTION
Resolution Selection
This function allows the user to select the screen resolution for HDMI output.
In Stop mode, press the Menu button button on the remote control, to setup the HDMI output.
• Resolutions available for the HDMI output are 576p(480p),
Why use HDMI (High Definition
720p, 1080i/1080p.
Multimedia Interface)?
• SD(Standard Definition) resolution is 576p(480p) and HD
This device transmits a DVD video
(High Definition) resolution is 720p, 1080i/1080p.
signal digitally without the process of
The default value of HDMI output is 576P(480P).
M
converting to Analogue. You will get
sharper digital pictures when using an
HDMI connection.
 If the TV does not support the configured resolution, you will not be able to see the picture properly.
 See your TV owner's manual for more information on how to select the TV's Video Input source.
18
02201X-RTSHE20-TSE.indd 18
5/5/09 11:16:28 AM
GB
CONNECTING AUDIO FROM EXTERNAL COMPONENTS
AUX1 : Connecting an External Component/MP3 player
Components such as an MP3 Player
1. Connect AUX IN (Audio) on the Room Cinema to the Audio Out of the external component/MP3
player.
2. Press the AUX button on the remote control to select AUX input.
● CONNECTIONS
Audio Cable
(not supplied)
Audio OUT
M
 When the unit is powered on and you connect an iPod MP3 player, the unit will charge your iPod's battery.
AUX2 : Connecting an External Analog Component
Analog signal components such as a VCR.
1. Connect AUX IN 2 (Audio) on the Home Theater to the Audio Out of the external analog component.
2. Press the AUX button on the remote control to select AUX 2 input.
• You can also use the FUNCTION button on the main unit. The mode switches as follows :
DVD ➞ USB ➞ TUNER ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ D.IN.
Audio Cable
(not supplied)
External
Analog
Component
M
 You can connect the Video Output jack of your VCR to the TV, and connect the Audio Output jacks of the VCR
to this product.
19
02201X-RTSHE20-TSE.indd 19
5/5/09 11:16:28 AM
CONNECTING THE FM ANTENNA
1. Connect the FM antenna supplied to the FM 7Ω COAXIAL Jack.
2. Slowly move the antenna wire around until you find a location where reception is good, then fasten it
to a wall or other rigid surface.
M
 This unit does not receive AM broadcasts.
FM Antenna
(supplied)
Cooling Fan
The cooling fan supplies cool air to the unit to
prevent overheating.
Please observe the following cautions for your safety.
• Make sure the unit is well-ventilated. If the unit has
poor ventilation, the temperature inside the unit may
rise and may damage it.
• Do not obstruct the cooling fan or ventilation holes.
(If the cooling fan or ventilation holes are covered
with a newspaper or cloth, heat may build up inside
the unit and fire may result.)
20
02201X-RTSHE20-TSE.indd 20
5/5/09 11:16:28 AM
GB
Before using your room theatre
THE ROOM CINEMA SYSTEM
1) Plug the main unit's power cord into the AC power supply.
● BEFORE USING YOUR ROOM CINEMA
2) Press the DVD button to switch to DVD mode to operate the DVD Room
Cinema.
No Disc
M
 When you turn the power on or off by using the key touch on the main set, there will be a delay time about 3
seconds.
 There will be a delay time 2 seconds, while you were ejecting the disc.
21
02201X-RTSHE20-TSE.indd 21
5/5/09 11:16:28 AM
Playback
B
DISC PLAYBACK
1. Load a disc vertically into the Disc Insert Hole.
• Place a disc vertically into a disc slot with the disc facing right.
2. PLAY (
) button.
• Playback starts automatically.
To stop playback, press the STOP () button
during playback.
• If pressed once, PRESS PLAY is displayed and the stop
position will be stored in memory. If the PLAY ( ) button
or ENTER button is pressed, playback resumes from the
stop position. (This function works only with DVDs.)
• If pressed twice, STOP is displayed, and if the PLAY ( )
button is pressed, playback starts from the beginning.
To temporarily pause playback, press the PAUSE (
) button during playback.
• To resume playback, press the PLAY (
M
) button again.
 Depending on the content of the disc, the initial screen may appear different.
 Pirated discs will not run in this player because it violates the CSS (Content Scrambling System :
a copy protection system) recommendations.
22
02201X-RTSHE20-TSE.indd 22
5/5/09 11:16:28 AM
GB
MP3/WMA-CD PLAYBACK
Data CDs (CD-R, CD-RW) encoded in MP3/WMA format can be played.
1. Load the MP3/WMA disc.
• The MP3/WMA menu screen will appear and
playback will start.
• The appearance of the menu depends on the
MP3/WMA disc.
• WMA-DRM files cannot be played.
● PLAYBACK
A
2. In Stop mode, use the Cursor †, π, √, ® button
to select the album, and then press the ENTER button.
• Use the Cursor †, π button to select the track.
3. To change the album, use the Return and Cursor †, π
button to select another album, and then press the ENTER.
4. Press the STOP (■) button to stop playback.
CD
►
Library
00:00:16
No One
Songs
Films
Pictures
9 MP3
Spider man
No One
Alicia Keys
sSELECT
M
rRETURN
e MENU
 Depending on the recording mode, some MP3/WMA-CDs may not play.
 Table of contents of a MP3-CD varies depending on the MP3/WMA track format recorded on the disc.
To play a file icon in the screen,
• Press the Cursor †, π, √, ® button when it is in Stop mode and select a desired icon from
the top part of the menu.
CD
 No One
Library
00:00:19
Songs
Music File Icon : To play music files only, select the
Icon.
Image File Icon : To view image files only, select the
Icon.
Movie File Icon : To view movie files only, select the
Icon.
Films
Pictures
DIVX
Spider man
No One
Alicia Keys
sSELECT
rRETURN
e MENU
23
02201X-RTSHE20-TSE.indd 23
5/5/09 11:16:29 AM
JPEG FILE PLAYBACK
Images captured with a digital camera or camcorder, or JPEG files on a PC can be stored on a CD and then played back
with this Room Cinema.
Picture
 Alicia Keys
Library
00:00:00
Songs
Films
Pictures
JPEG
Spider man
No One
Alicia Keys
sSELECT
Rotation/ Flip
rRETURN
e MENU
G
Press the ▼, ▲, ◄, ► button. Each time the ▲ button is pressed, the picture rotates clockwise. Each time
the ▼ button is pressed, the picture rotates counterclockwise. Press the ◄, ► button to display the
previous or next picture.
Slideshow
G
Press the INFO button. Press the ▼, ▲ to select time interval.
• Slideshow speed Normal: 12 second
• Slideshow speed Slow: 18 second
• Slideshow speed Fast: 7 second
M
 Depending on the file size, each interval between images may take longer or shorter 0than the manual suggests.
 The maximum resolutions supported by this product are 5120 x 3480 (or 19.0 MPixel) for standard JPEG files
and 2048 x 1536 (or 3.0 MPixel) for progressive image files.
 If a JPEG file is played when the HDMI output resolution is 720p/1080i/1080p, the mode is automatically
converted to 576p(480p) mode.
24
02201X-RTSHE20-TSE.indd 24
5/5/09 11:16:30 AM
GB
DIVX PLAYBACK
The functions on this page apply to DivX disc playback.
Skip Forward/Back
D
● PLAYBACK
During playback, press the [l√√ or ®®l ] button.
• Goes to the next file whenever you press the $ button, if there
are over 2 files in the disc.
• Goes to the previous file whenever you press the
# button, if there are over 2 files in the disc.
Fast Playback
D
During playback, press the , button.
To play back the disc at a faster speed, press the  or  button during playback.
• Each time you press either button, the playback speed will change as follows:
2x 4x 8x.
Audio Display
D
Press the AUDIO button.
• If there are multiple audio tracks on a disc, you can toggle between them.
• Each time you press the button, your selection will toggle between AUDIO (1/N, 2/N ...) and
.
M

is displayed when there is one supported language in the disc.
Subtitle Display
D
Press the SUBTITLE button.
• Each time you press the button, your selection will toggle between
SUBTITLE (1/N, 2/N ...) and SUBTITLE OFF.
• If the disc has only one subtitle file, it will be played automatically.
25
02201X-RTSHE20-TSE.indd 25
5/5/09 11:16:31 AM
Playback
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX is a video file format developed by Microsoft and is based on MPEG4 compression technology to
provide audio and video data over the Internet in real-time.
MPEG4 is used for video encoding and MP3 for audio encoding so that the users can watch a movie at
near DVD-quality video and audio.
1. Supported Formats
This product only supports the following media formats.If both video and audio formats are not
supported, the user may experience problems such as broken images or no sound.
Supported Video Formats
Format
AVI
WMV
Supported Versions
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Supported Audio Formats
Format
MP3
WMA
AC3
Bit Rate
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
Sampling Frequency
44.1khz
44.1/48khz
• Aspect Ratio : Although the default DivX resolution is 640x480 pixels (4:3), this product supports
up to 800x600 pixels (16:9). TV screen resolutions higher than 800 will not be supported.
• When you play a disc whose sampling frequency is higher than 48khz or 320kbps, you may
experience shaking on the screen during playback.
2. Caption Function
• You must have some experience with video extraction and editing in order to use this feature
properly.
• To use the caption function, save the caption file (*.smi) in the same file name as that of the DivX
media file (*.avi) within the same folder.
Example. Root
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Up to 60 alphanumeric characters or 30 East Asian characters (2 byte characters such as Korean
and Chinese) for the file name.
26
02201X-RTSHE20-TSE.indd 26
5/5/09 11:16:31 AM
GB
USING THE PLAYBACK FUNCTION
D
Displaying Disc Information
● PLAYBACK
To view the current Title, Chapter, and counter position, press the INFO button
during DVD playback. The display screen can also be used to quickly choose a
title, chapter, or playing time.
1. View the Display
During DVD playback, press the INFO button.
2. Press the π or † button to select the desired item.
3. Press the √ or ® button to make the desired setup, then press the
ENTER button.
• You may use the number buttons of the remote control to directly
access a title, chapter or to start the playback from the desired
time.
4. To make the screen disappear, press the INFO button again.
DVD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Info
: 001
: 001
: 00:30:15
: ENG 5.1 CH3
: Off
<CHANGE
sSELECT
Title: To access the desired title when there is more than one in the disc.
For example, if there is more than one movie on a DVD, each movie will
be identified. A DVD may contain several different titles. For example, if a
disc contains four different movies, each might be considered a title.
Chapter: Most of DVD discs are recorded in chapters so that you can quickly find a specific passage.
Each Title on a DVD is usually divided into chapters.
Playing Time: Allows playback of the film from a desired time.
Audio: Refers to the language of the film soundtrack. In the example, the soundtrack is played in
English 5.1CH.A DVD disc can have up to eight different soundtracks.
Subtitle: Refers to the subtitle languages available in the disc. You will be able to choose the subtitles
language or, if you prefer, turn them off from the screen. A DVD disc can have up to 32 different
subtitles.
Checking the Remaining Time
Press the REMAIN button.
• For checking the total remaining time of being played.
27
02201X-RTSHE20-TSE.indd 27
5/5/09 11:16:31 AM
Playback
Fast Playback
D
Press the (√√ or ®®) button.
• Each time the button is pressed during playback, the playback
speed changes as follows:
 X2 ➞  X4 ➞  X8 ➞  X16 ➞  X32 ➞  X128
 X2 ➞  X4 ➞  X8 ➞  X16 ➞  X32 ➞  X128
D
 X2 ➞  X4 ➞  X8
 X2 ➞  X4 ➞  X8
Slow Playback
D
In Pause mode, Press the (√√ or ®®) button.
• Each time the button is pressed during playback, the playback speed
changes as follows:
1/2➞1/4➞1/8➞1/2➞1/4➞1/8
D 1/2➞1/4➞1/8
M
 No sound is heard during slow playback.
 Reverse slow playback does not work with DivX.
Skipping Scenes/Songs
DA
Press the [l√√ or ®®l] button.
• Each time the button is pressed during playback, the previous or next chapter, track or directory (file)
will be played.
28
02201X-RTSHE20-TSE.indd 28
5/5/09 11:16:32 AM
GB
Repeat Playback
BAD
● PLAYBACK
Repeat playback allows you to repeatedly play a chapter, title, track
(song), or directory (MP3 file).
Press the REPEAT button.
• Each time the button is pressed during playback, the repeat playback
mode changes as follows:
REPEAT : CHAPTER REPEAT : TITLE REPEAT : OFF
D REPEAT : TITLE REPEAT : FOLDER REPEAT : OFF
AB CHAPTER : Repeatedly plays the selected chapter.
TITLE : Repeatedly plays the selected title.
TRACK/
FOLDER/
: Repeatedly plays the selected track.
: Repeatedly plays the selected folder
OFF: Cancels Repeat Playback.
RANDOM/
: You can listen to songs randomly or in the desired sequence.
: Repeat All,
: Play Normal
A-B Repeat Playback
D
1. Press the REPEAT A-B button at the point where you want repeat
play to start (A).
2. Press the REPEAT A-B button at the point where you want the
repeat play to stop (B).
• To return to normal play, press the REPEAT A-B button to select Off.
M
 The A-B Repeat function does not operate with MP3 or JPEG discs.
Step Function
D
Press the STEP button.
• The picture moves forward one frame each time the button is pressed during playback.
M
 No sound is heard during step motion playback.
29
02201X-RTSHE20-TSE.indd 29
5/5/09 11:16:32 AM
Playback
D
Zoom (Screen Enlarge) Function
This function allows you to enlarge a particular area of the displayed
image.
1. Press the ZOOM button.
2. Press the Cursor ▲, ▼, ◄, ► button to move to ANGLE display.
3. Press the ENTER button.
• Each time the button is pressed, the zoom level changes as
follows:
ZOOM X 2 ZOOM X 4 ZOOM OFF
Audio Language Selection Function
1. Press the INFO button.
2. Press the Cursor π or † button to move to Audio display.
3. Press the Cursor √ or ® button to select the desired audio
language.
• Depending on the number of languages on a DVD disc, a different
audio language is selected each time the button is pressed.
M
 To operate this function, you can also press the AUDIO buttons on the remote control.
 Depending on the disc, the Audio Language functions may not be available.
Subtitle Language Selection Function
1. Press the INFO button.
2. Press the Cursor π or † button to move to SUBTITLE display.
3. Press the Cursor √ or ® button or ENTER button to select the
desired subtitle.
M
 To operate this function, you can also press the SUBTITLE buttons on the remote control.
 Depending on the disc, the Subtitle Language functions may not be available.
Using the Disc Menu
You can use the menus for the audio language, subtitle language, profile, etc.
DVD menu contents differ from disc to disc.
1. In stop mode, press the MENU button
on the remote control.
2. Press the ▲ or ▼ buttons to select Disc
Menu, then press the ► or ENTER
button.
30
M
Disc Menu
No Disc
Disc Menu
Press ENTER key
for Disc Menu
Title Menu
Audio
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
 Depending on a disc, the Disc Menu may not work.
02201X-RTSHE20-TSE.indd 30
5/5/09 11:16:32 AM
GB
Using the Title Menu
For DVDs containing multiple titles, you can view the title of each movie. Depending on the disc, the
availability of this feature may vary.
1. In stop mode, press the MENU button on the remote control.
2. Press the ▲ or ▼ buttons to select Title Menu, then press the ► or ENTER button.
 Depending on a disc, the Title Menu may not work.
● PLAYBACK
M
Title Menu
No Disc
Disc Menu
Press ENTER key
for Title Menu
Title Menu
Audio
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
 Title Menu will only be displayed if there are at least two titles in the disc.
P-SOUND (POWER SOUND)
The function of Power Sound mode amplifier bass and improves high key or bass twice as much. For
you to appreciate powerful real sound.
• To make this function works press the P.SOUND button, the display will show :
P. SND ON P. SND OFF
PLAYING MEDIA FILES USING THE USB HOST FEATURE
You can enjoy the media files such as pictures, movies and tunes saved in an MP3 player, USB memory or digital
camera in high audio by connecting the storage device to the USB port of the Room Cinema System.
Using the USB HOST feature
Connect the USB device to the USB port.
Safe USB Removal
To prevent damage to the memory stored in the USB device, perform safe removal before disconnecting
the USB cable.
• Press the STOP ( ) button
• Remove the USB cable.
Skip Forward/Back
During playback, press the (l√√ or ®®l) button.
• When there is more than one file, when you press the l√√ or ®®l button, the next and previous file is selected.
31
02201X-RTSHE20-TSE.indd 31
5/5/09 11:16:33 AM
Playback
Fast playback
During playback, press the , button.
• Each time you press either button, the playback speed will change as
follows: 2x ➞ 4x ➞ 8x.
CD Ripping
This feature lets you to copy audio files from disc to USB device into MP3 format.
1. Connect the USB device
2. Place the Audio CD(CD DA) disc
3. Press the CD ripping button.
4. To STOP, press the STOP button.
M
 Only the Audio CD(CD DA) dics can be ripping.
Compatible Devices
1. USB devices that support USB Mass Storage v1.0. (USB devices that operate as a removable disc
in Windows (2000 or later) without additional driver installation.)
2. MP3 Player: HDD and flash type MP3 players.
3. Digital camera: Cameras that support USB Mass Storage v1.0.
• Cameras that operate as a removable disc in Windows (2000 or later) without additional driver installation.
4. USB HDD and USB Flash Drive: Devices that support USB2.0 or USB1.1.
• You may experience a difference in playback quality when you connect a USB1.1 device.
5. USB card Reader: One slot USB card reader and Multi slot USB card reader.
• Depending on the manufacturer. the USB card reader may not be supported.
• If you install multiple memory devices into a multi card reader, you may experience problems.
6. If you use a USB extension cable, the USB device might not be recognised.
Supported Formats
Format
File name
File
extension
Version
Pixel
Sampling
Frequency
Still Picture
JPG
JPG .JPEG –
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Bit rate
Music
Movie
32
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) is not supported.
• Digital Cameras that use PTP protocol or require additional program installation when connected
to a PC are not supported.
• A device using NTFS file system is not supported. (Only FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) file
system is supported.)
• Some MP3 players, when connected to this product, may not operate depending on the sector
size of their file system.
• The USB host function is not supported if a product that transfers media files by its manufacturerspecific program is connected.
• Does not operate with Janus enabled MTP (Media Transfer Protocol) devices.
• The USB host function of this product does not support all USB devices. For information
on the supported devices, see page 41.
02201X-RTSHE20-TSE.indd 32
5/5/09 11:16:33 AM
GB
System setup
For your convenience, you can set this Room Cinema's features for the best use in your home environment.
SETTING THE LANGUAGE
OSD(On-Screen Display) language is set to English by default.
Disc Menu
1. In Stop mode, press the MENU button.
Title Menu
2. Press the Cursor ▼ button to move to Setup and then press the
ENTER or ► button.
5. Press the Cursor ▲,▼ button to select the desired language and
then press the ENTER button.
• The language is selected and the screen returns to Language
Setup Menu.
d Press the RETURN button to return to the previous level.
d Press the EXIT button to exit the setup screen.
®
Display Setup
®
Parental Setup
®
DivX(R) Registration
®
Audio
3. Select Language Setup and then press the ENTER or ► button.
4. Press the Cursor ▲,▼ button to select Player Menu and then
press the ENTER or ► button.
Language Setup
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
LANGUAGE SETUP
No Disc
Disc Menu
Title Menu
Audio
: English
®
Disc Menu
: English
®
Audio
: English
®
Subtitle
: Automatic ®
DivX Subtitle
: Unicode
Player Menu
Player Menu : Selecting the Player Menu Language.
DISC MENU : Selecting the Disc Menu Language (recorded on the disc)
AUDIO : Selecting the Audio Language (recorded on the disc)
SUBTITLE : Selecting the Subtitle Language (recorded on the disc)
DivX Subtitle : Selecting the DivX Subtitle Language.
®
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
LANGUAGE SETUP
No Disc
•
•
•
•
•
eEXIT
● SYSTEM SETUP
No Disc
Disc Menu
Title Menu
: English
▲
Disc Menu
English ®
: English
Français
Deutsch ®
: English
Italiano
:Nederlands
Automatic ®
Audio
Subtitle
Audio
®
Player Menu
Polski
: Unicode
▼
DivX Subtitle
®
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
SETTING THE DISPLAY
Depending on your TV type (Wide Screen or conventional 4:3), you can select the TV's aspect ratio.
No Disc
1. In Stop mode, press the MENU button.
2. Press the Cursor ▼ button to move to Setup and then press the
ENTER or ► button.
3. Press the Cursor ▼ button to move to Display Setup and then
press the ENTER or ► button.
4. Press the Cursor ▲,▼ button to select the desired item and then
press the ENTER button.
• Once the setup is complete, you will be taken to the previous
screen.
Disc Menu
Title Menu
®
®
Parental Setup
®
DivX(R) Registration
®
Audio
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
TV Aspect
: Wide
®
Screen Messages
: On
Disc Menu
Title Menu
Audio
Setup
mMOVE
eEXIT
®
TV System
: PAL
®
Video Output
: I-SCAN
®
BD-Wise
: Off
®
Resolution
: 576P
®
DISPLAY SETUP
No Disc
d Press the RETURN button to return to the previous level.
d Press the EXIT button to exit the setup screen.
Adjusting the TV Aspect Ratio (Screen Size)
Language Setup
Display Setup
®
Picture Quality
sSELECT
rRETURN
eEXIT
The horizontal to vertical screen size ratio of conventional TVs is 4:3, while that of widescreen and high
definition TVs is 16:9. This ratio is called the aspect ratio. When playing DVDs recorded in different
screen sizes, you should adjust the aspect ratio to fit your TV or monitor.
For a standard TV, select either 4:3PS or 4:3LB option according to personal preference.
Select WIDE if you have a widescreen TV.
33
02201X-RTSHE20-TSE.indd 33
5/5/09 11:16:34 AM
System setup
4:3 Letter box
Select this to play a 16:9 picture in the letter box mode on a conventional TV.
Black bars will appear at the top and bottom of the screen.
4:3 Pan&Scan
Select this to play a 16:9 picture in the pan & scan mode on a conventional
TV.
• You can see the central portion of the screen only (with the sides of the 16:9
picture cut off).
16:9 WIDE
Select this to view a 16:9 picture in the full-screen mode on your widescreen
TV.
• You can enjoy the widescreen aspect.
M
 If a DVD is in the 4:3 ratio, you cannot view it in widescreen.
 Since DVD discs are recorded in various image formats, they will look different depending on the software, the
type of TV, and the TV aspect ratio setting.
 When using HDMI, the screen is automatically converted to Wide mode.
Screen Messages
Use to turn on-screen messages On or Off.
TV System
NTSC : In case of using NTSC disc.
• If your TV system only has PAL-Video input, you must choose
"PAL".
• When you chose "PAL" Interlace output format is PAL 60Hz
output.
• If your TV system only has NTSC, input you must choose :
"NTSC"
DISPLAY SETUP
No Disc
Disc Menu
Title Menu
TV Aspect
: Wide
®
Screen Messages
: On
®
TV System
®
BD-Wise
: PALNTSC
PAL
: I-SCAN
Auto
: Off
Resolution
: 576P
Video Output
Audio
Setup
mMOVE
®
®
®
®
Picture Quality
sSELECT
rRETURN
eEXIT
TV Aspect
: Wide
®
Screen Messages
: On
®
TV System
: PAL
®
Video Output
®
BD-Wise
I-SCAN
: I-SCAN
P-SCAN
: Off
Resolution
: 576P
®
PAL : In case of using PAL Disc.
• If you set up the NTSC TV, HDMI output frame rate is 60Hz.
• If your TV system only has NTSC-Video input, you must choose "NTSC"
• If your TV system only has PAL input, you must choose "PAL"
• If you set up the PAL TV, HDMI output frame rate is 50Hz.
AUTO
Video Output
Select Video Output.
• I-SCAN : Select when you want to use Component Interlace (525i)
Out.
• P-SCAN : Select when you want to use Component Progressive
(525p) Out.
• If the Yes/No selection in the Display Setup sub Menu is not made
within 10 seconds, the screen returns to the previous menu.
DISPLAY SETUP
No Disc
Disc Menu
Title Menu
Audio
Setup
mMOVE
®
Picture Quality
sSELECT
®
rRETURN
eEXIT
34
02201X-RTSHE20-TSE.indd 34
5/5/09 11:16:34 AM
Setting Up the BD Wise
When the player is connected to a SAMSUNG TV which supports “BD Wise”,you can enjoy optimized
Picture Quality by setting the “BD Wise” function as “On”.
DISPLAY SETUP
No Disc
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
2. Press the ▲,▼ buttons to select Setup, then press the ► or ENTER
button.
Disc Menu
Title Menu
Audio
Setup
mMOVE
®
: On
®
TV System
: PAL
®
Video Output
: I-SCAN
®
BD-Wise
: Off
®
Resolution
: 576P
®
®
Picture Quality
sSELECT
rRETURN
eEXIT
4. Press the ▲,▼ buttons to select BD-Wise, then press the ► or
ENTER button. Press the ▲,▼ buttons to select On, then press the ► or ENTER button.
M
 The HDMI resolution will be changed to maximum resolution supported by your TV.
 It is recommended to set the "BD Wise" to "Off" In case of playback JPEG image file bigger than 720 X 480
● SYSTEM SETUP
3. Press the ▲,▼ buttons to select Display Setup, then press the ► or
ENTER button.
: Wide
Screen Messages
TV Aspect
GB
BD-Wise
pixel size.
Resolution
Resolution
• 480p/576p : 720 X 480, 720 X 576
• 720p : 1280 X 720
• 1080i : 1920 X 1080
• 1080p : 1920 X 1080
Picture quality
• Black Level : Adjusts the brightness of the screen, (On or Off) it does
not function in progressive mode.
• Brightness : Level 1 ~ level 5
• Contrast : Level 1 ~ level 5
• Colour Saturation : Level 1 ~ level 5
Disc Menu
Title Menu
Audio
Setup
mMOVE
TV Aspect
: Wide
®
Screen Messages
: On
®
TV System
: PAL
®
Video Output
: I-SCAN
®
BD-Wise
: Off
®
Resolution
: 576P
®
®
Picture Quality
sSELECT
rRETURN
eEXIT
PICTURE QUALITY
No Disc
Disc Menu
Title Menu
Black Level
: Off
Brightness
: Level 3
Contrast
: Level 3
Colour Saturation
: Level 3
Audio
Setup
mMOVE
M
DISPLAY SETUP
No Disc
sSELECT
rRETURN
eEXIT
 Consult your TV User's manual to find out if your TV support Progressive Scan. If Progressive Scan is
supported, follow the TV User's Manual regarding Progressive Scan setting in the TV's menu system.
 If video OUtput is set incorrectly, the screen maybe blocked.
 The resolutions available for HDMI output depend on the connected TV or projector. For details, see the user's
manual of your TV or projector.
 When the resolution is changed during playback, it may take a few seconds for a normal image to appear.
 If you set the HDMI output resolution 720p, 1080p or 1080i, HDMI output provides better picture quality.
35
02201X-RTSHE20-TSE.indd 35
5/5/09 11:16:34 AM
System setup
SETTING (RATING LEVEL)
Use this to restrict playback of adult or violent DVDs you do not want
children to view.
Disc Menu
1. In Stop mode, press the MENU button.
Title Menu
2. Press the π or † button to select SETUP, then press the Enter or
► button.
3. Press the π or † button to select Parental Setup, then press the
Enter or ► button.
4. Press the π or † button to select Rating Level, then press the
Enter or ► button.
• For example, if you select up to level 6, Discs that contain
Level 7, adult will now not play.
Setup
No Disc
M
®
Display Setup
®
Parental Setup
®
DivX(R) Registration
®
Audio
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
PARENTAL SETUP
No Disc
Disc Menu
Rating Level
Change Password
: Kids Safe
▲
Level 7
Adult
Title Menu
Audio
5. To make the Setup menu disappear press the MENU button.
d Press the RETURN button to return to the previous level.
d Press the EXIT button to exit the setup screen.
Language Setup
▼
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
 This function works only if a DVD disc contains the rating level information.
 The password is set to "7890" by default.
If you have forgotten the rating level password, do the following
• While the player is in No DIsc mode, hold the Play/Pause (&) button on the front panel for longer than
5 seconds.
CHANGE PASSWORD
Use this to restrict playback of adult or violent DVDs you do not want
children to view.
1. In Stop mode, press the MENU button.
Setup
No Disc
Disc Menu
Title Menu
2. Press the π or † button to select SETUP, then press the Enter or ►
button.
Language Setup
®
Display Setup
®
Parental Setup
®
DivX(R) Registration
®
Audio
Setup
3. Press the π or † button to select Parental Setup, then press the
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Enter or ► button.
PARENTAL SETUP
No Disc
4. Press the π or † button to select Change Password.
5. The Enter Password is displayed. Enter your password by pressing
the number buttons. Then the Enter New Password is displayed to
confirm the password.
Disc Menu
Title Menu
Enter Password
Audio
6. To make the Setup menu disappear press the MENU button.
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
PARENTAL SETUP
No Disc
Disc Menu
Title Menu
Enter New Password
Audio
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
36
02201X-RTSHE20-TSE.indd 36
5/5/09 11:16:35 AM
M
GB
d Press the RETURN button to return to the previous level.
d Press the EXIT button to exit the setup screen.
 This function works only if a DVD disc contains the rating level information.
DVIX (R) REGISTRATION
Please use the Registration code to register this player with the DivX (R) video on demand format.
Setup
No Disc
Disc Menu
DivX(R) Video on Demand Your Registration
Code is
HAMG648S
http://www.divx.com/vod
Title Menu
OK
Audio
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
● SYSTEM SETUP
To learn more, go to www.divx.com/vod.
eEXIT
SETTING THE DRC
You can use this function to enjoy Dolby Digital sound when watching movies at
low volume at night.
Disc Menu
1. In Stop mode, press the MENU button.
Title Menu
2. Press the π or † button to select AUDIO, then press the Enter or
► button.
DRC
:0
®
AV-SYNC
: 0ms
®
HDMI Audio
: Off
®
Audio
3. Press the π or † button to select DRC, then press the Enter or ►
button.
Audio
No Disc
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
4. Press the π or † button to adjust the DRC.
SETTING THE AV SYNC
1. In Stop mode, press the MENU button.
2. Press the π or † button to select AUDIO, then press the Enter or
► button.
Audio
No Disc
Disc Menu
3. Press the π or † button to select AV Sync, then press the Enter
Title Menu
or ► button.
DRC
:0
®
AV-SYNC
: 0ms
®
HDMI Audio
: Off
®
Audio
4. Press the π or † button to adjust the Delay Time.
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
SETTING THE EQUALIZER FUNCTION
EQ : You can select ROCK, POP, or CLASSIC to optimize the sound for the genre of music you are playing
Press the EQ button.
• Each time the button is pressed, the selection changes as follows:
ROCK ➞ JAZZ ➞ POP ➞ CLASSIC ➞ PASS
M
 This feature works with CDs, MP3-CDs, DivX, tuner and Dolby Digital discs.
37
02201X-RTSHE20-TSE.indd 37
5/5/09 11:16:35 AM
SETTING THE DSP FUNCTION
DSP(Digital Signal Processor) : DSP modes have been designed to simulate different acoustic environments.
Press the DSP button.
• Each time the button is pressed, the selection changes as follows:
STUDIO ➞ STADIUM ➞ HALL ➞ Theatre ➞ CHURCH ➞ PASS
M
 This feature works with DVD discs.
SLEEP TIMER FUNCTION
You can set the time that the Home Theatre will shut itself off.
Press the SLEEP button.
SLEEP will be displayed. Each time the button is pressed, the preset time changes as follows :
90 60 45 30 15 OFF
ADJUSTING DISPLAY BRIGHTNESS
You can adjust the brightness of the display on the main unit so it won't interfere with your movie viewing.
Press the DIMMER button.
• Each time the button is pressed, the brightness of front display will be adjusted.
ECO MODE
In STAND BY mode, press the POWER button for 5 second. The ECO mode will appear in the front display.
M
 In this condition the power consumption will be under 1 W.
38
02201X-RTSHE20-TSE.indd 38
5/5/09 11:16:35 AM
GB
Radio
LISTENING TO RADIO
This feature lets you to listen FM radio from this Room Cinema System. Anytime we want to display FM radio menu,
just press TUNER button on the remote control.
● RADIO
1. Press the TUNER button.
2. Tune in to the desired station.
• Press the STOP () to select PRESET and press the ,,. button to select the preset station.
• Press the STOP () to select AUTO and press the ,,. button to search band automatically.
• Press the STOP () to select MANUAL and press the ,,. button to increase or decrease the
frequency incrementally.
Presetting Stations
1. Press the TUNER button to select the FM band.
2. Press the ,,. button to select frequency.
3. Press the TUNER MEMORY button.
4. Press the ,,. button to select preset number.
• You can select between 1 and 15 presets.
5. Press the TUNER MEMORY button again.
• Press the TUNER MEMORY button before Number disappears from the display.
• Number disappears from the display and the station is stored in memory.
6. To preset another station, repeat steps 2 to 5.
39
02201X-RTSHE20-TSE.indd 39
5/5/09 11:16:35 AM
Troubleshooting
Refer to the chart below when this unit does not function properly. If the problem you are experiencing is not listed
below or if the instruction below does not help, turn off the unit, disconnect the power cord, and contact the nearest
authorisedd dealer or Samsung Electronics Service Centre.
SYMPTOM
Check/Remedy
I cannot eject the disc.
• Is the power cord plugged securely into the outlet?
• Turn off the power and then turn it back on.
Playback does not start.
• Check the region number of the DVD.
DVD discs purchased from abroad may not be playable.
• CD-ROMs and DVD-ROMs cannot be played on this Room Cinema System.
• Make sure that the rating level is correct.
Playback does not start
immediately when the
Play/Pause button is pressed.
• Are you using a deformed disc or a disc with scratches on the surface?
Sound is not produced.
• No sound is heard during fast playback, slow playback, and step motion playback.
• Wipe the disc clean.
• Are the speakers connected properly? Is the speaker setup correctly customized?
• Is the disc severely damaged?
The remote control does not work.
• Is the remote control being operated within its operation range of angle and
distance?
• Are the batteries exhausted?
• Disc is rotating but no
picture is produced.
• Is the TV power on?
• Picture quality is poor and
picture is shaking.
• Is the disc dirty or damaged?
Audio language and subtitles do not work.
• Audio language and subtitles will not work if the disc does not contain them.
Menu screen does not appear even when the
menu function is selected.
• Are you using a disc that does not contain menus?
Aspect ratio cannot be changed.
• You can play 16:9 DVDs in 16:9 WIDE mode, 4:3 LETTER BOX mode, or 4:3 PAN
SCAN mode, but 4:3 DVDs can be seen in 4:3 ratio only. Refer to the DVD disc
jacket and then select the appropriate function.
• The main unit is not working.
(Example: The power goes out or strange
noise is heard.)
• The Room Cinema System is not working
normally.
• While the player is in No DIsc mode, hold the Play/Pause (&) button
on the front panel for longer than 5 seconds.
The password for rating level has been
forgotten.
• Press the Play/Pause (&) button (in front panel) for more than 5
seconds under no disc inside. All settings including the password will
revert to the factory settings. Don't use this unless absolutely necessary.
Can't receive radio broadcast.
• Is the antenna connected properly?
• If the antenna's input signal is weak, install an external FM antenna in an
area with good reception.
• Are the video cables connected properly?
• A poorly manufactured disc may not be playable.
40
02201X-RTSHE20-TSE.indd 40
5/5/09 11:16:36 AM
GB
USB host feature supported products
DIGITAL CAMERA
Company
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Type
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Product
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Company
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Type
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
● USB HOST FEATURE SUPPORTED PRODUCTS
Product
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
USB FLASH DISC
Product
Company
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
Type
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
Product
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Company
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Type
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3 PLAYER
Product
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
Company
Type
Creative 128 MB MP3 Player
Iriver
20G HDD MP3 Player
Samsung 20G HDD MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Product
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Company
Type
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
41
02201X-RTSHE20-TSE.indd 41
5/5/09 11:16:36 AM
Appendix
CAUTIONS ON HANDLING AND STORING DISCS
Small scratches on the disc may reduce sound and picture quality or cause skipping.
Be especially careful not to scratch discs when handling them.
Handling discs
Do not touch the playback side of the disc.
Hold the disc by the edges so that fingerprints will not get on the surface.
Do not stick paper or tape on the disc.
Disc Storage
Do not keep in direct sunlight
M
Keep in a cool
ventilated area
Keep in a clean Protection
jacket.
Store vertically.
 Do not allow the discs to become contaminated with dirt.
 Do not load cracked or scratched discs.
Handling and Storing Discs
When you get fingerprints or dirt on the disc, clean it with a mild detergent diluted in water and wipe with
a soft cloth.
• When cleaning, wipe gently from the inside to the outside of the disc
M
 Condensation may form if warm air comes into contact with cold parts inside the player. When condensation
forms inside the player, the player may not operate correctly. If this occurs, remove the disc and let the player
stand for 1 or 2 hours with the power on.
42
02201X-RTSHE20-TSE.indd 42
5/5/09 11:16:36 AM
GB
SPECIFICATIONS
General
DVD (Digital Versatile Disc)
Disc
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Composite Video
Video Output
Component Video
HDMI
Amplifier
Front speaker output
Subwoofer speaker output
Frequency range
S/N Ratio
Channel separation
Input sensitivity
Speaker system
Speaker
Impedance
Frequency range
Output sound pressure level
Rated input
Maximum input
30 W, AC 110-240V, 50/60 Hz
4.0 kg
86 (W) x 215 (H) x 500 (D) mm
+5°C ~ +35°C
10 % to 75 %
Reading Speed : 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Approx. Play Time (Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min.
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min.
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 20 min.
1.0 Vp-p (75 Ω load)
Y : 1.0 Vp-p (75 load)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Impedance: 85~115 Ω
● APPENDIX
Power Consumption
Weight
Dimensions
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
30W x 2(3Ω)
60W(6Ω)
20Hz~30KHz
70dB
65dB
(AUX)400mV
2.1ch speaker system
Front
Subwoofer
3Ω
6Ω
175 Hz ± 20 %
70 Hz ± 20 %
79dB
84dB
30W
60W
30W
60W
Front : 86 (W) x 215 (H) x 500 (D) mm
Dimensions (W x H x D)
Weights
Front : 4.0 Kg
Subwoofer : 3.8 Kg
*: Nominal specification
- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
43
02201X-RTSHE20-TSE.indd 43
5/5/09 11:16:36 AM
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.
Region
North America
Latin America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
02201X-RTSHE20-TSE.indd 44
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
Contact Center 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881, 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
5/5/09 11:16:36 AM
AH68-02201M
02201X-RTSHE20-TSE.indd *2
5/5/09 11:16:16 AM
Download PDF