Samsung | SWA-8000S | Samsung Wireless Rear Kit SWA-8000S คู่มือการใช้

ชุดลําโพงไร้สายด้านหล ัง
รุน
่ : SWA-8000S
ื้ ผลิตภ ัณฑ์ชน
ิ้ นี้ (SWA-8000S)
ขอขอบคุณทีเ่ ลือกซอ
้ ุดลําโพงด้าน
ื่ มต่อและการใชช
หากต้องการข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วก ับวิธก
ี ารเชอ
หล ังแบบไร้สาย (SWA-8000S) โปรดดูทค
ี่ ม
ู่ อ
ื การใชง้ านของ Soundbar
ของคุณ
ข้อมูลความปลอดภ ัย
ข้อควรระว ัง
อาจเกิดไฟฟ้าช็ อค
อย่าเปิ ดออก
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าภายใน
อุปกรณ์นม
ี้ ไี ฟฟ้ าแรงสูง ซึง่
เป็ นอันตราย หากมีการสัมผัส
้ ส่วนภายในใดๆ ของ
กับชิน
อุปกรณ์นี้
่ งจากไฟฟ้ าช็อต
ข้อควรระว ัง: เพือ
่ ลดความเสีย
อย่าถอดฝาครอบ (หรือด ้านหลังเครือ
่ ง) ภายใน
ิ้ ส่วนใดทีผ
เครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ู ้ใช ้สามารถซ่อมแซมได ้ด ้วย
่ วชาญ
ตนเอง การซ่อมแซมควรกระทําโดยช่างผู ้เชีย
เท่านัน
้
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าข ้อมูล
สําคัญเกีย
่ วกับการใช ้งานและ
การบํารุงรักษาถูกจัดส่งมา
พร ้อมผลิตภัณฑ์นี้
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
้ี สดงว่าไม่ตอ
้ งมีการเชือ
่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
่ ความปลอดภัย
แรงดันไฟฟ้า AC: สัญลักษณ์นแ
้ี สดงว่าแรงดันไฟฟ้าทีใ่ ช้เครือ
่ งหมายนีเ้ ป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้า DC: สัญลักษณ์นแ
้ี สดงว่าแรงดันไฟฟ้าทีใ่ ช้เครือ
่ งหมายนีเ้ ป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ข้อควรระวัง อ่านคําแนะนําสําหรับการใช้งาน: สัญลักษณ์นแ
้ี จ้งให้ผใู้ ช้อา่ นคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้เพือ
่ ดูขอ
้ มูลด้านความ
ปลอดภัยทีเ่ กีย
่ วข้องเพิม
่ เติม
• ช่องเสียบและช่องเปิ ดทีต
่ วั เครือ
่ งและทีด
่ ้านหลังหรือ
ด ้านล่างมีไว ้เพือ
่ การระบายอากาศทีจ
่ ําเป็ น เพือ
่ ให ้
แน่ใจในการทํางานทีว่ างใจได ้ของอุปกรณ์นแ
ี้ ละเพือ
่
ป้ องกันไม่ให ้อุปกรณ์ร ้อนเกินไป ต ้องไม่ปิดกัน
้ หรือ
ครอบช่องเสียบและช่องเปิ ดเหล่านี้
้ หนังสือ
– อย่าวางอุปกรณ์นใี้ นพืน
้ ทีค
่ บ
ั แคบ เช่น ชัน
หรือตู ้ติดตัง้ แบบเจาะฝั ง หากไม่มก
ี ารระบายอากาศ
อย่างเหมาะสม
– อย่าวางอุปกรณ์นใี้ กล ้กับหรือเหนือหม ้อนํ้ าหรือเครือ
่ ง
ั ผัสกับแสงแดดโดยตรง
ทําความร ้อน หรือบริเวณทีส
่ ม
– อย่าวางภาชนะ (แจกัน ฯลฯ) ทีบ
่ รรจุนํ้าบนอุปกรณ์
นี้ เนือ
่ งจากหากนํ้ าหก อาจทําให ้เกิดเพลิงไหม ้หรือ
ไฟฟ้ าช็อตได ้
• อย่าปล่อยให ้อุปกรณ์นเี้ ปี ยกฝนหรือวางไว ้ใกล ้กับ
นํ้ า (ใกล ้กับอ่างอาบนํ้ า อ่างล ้างหน ้า อ่างล ้างจาน หรือ
้ เปี ยก หรือใกล ้กับสระว่ายนํ้ า ฯลฯ)
ถังซักผ ้า บนพืน
หากอุปกรณ์นเี้ ปี ยกโดยไม่ได ้ตัง้ ใจ ถอดปลั๊กออกและ
ติดต่อตัวแทนจําหน่ายทีไ่ ด ้รับอนุญาตทันที
SWA-8000S-XT_THAI_0704-new.indd 1
่ นัง
• อย่าใช ้กระแสไฟเกินความสามารถของเต ้ารับไฟทีผ
สายไฟพ่วง หรืออะแดปเตอร์ เนือ
่ งจากอาจส่งผลให ้
เกิดเพลิงไหม ้หรือไฟฟ้ าช็อต
• เดินสายไฟเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้สายไฟถูกเหยียบหรือบิด
งอจากการถูกสิง่ ของวางทับหรือวางเบียด ทัง้ นี้ ให ้
สังเกตสายไฟทีส
่ ว่ นปลายของปลั๊ก เต ้ารับไฟทีผ
่ นัง
และในจุดทีส
่ ายไฟต่อออกจากอุปกรณ์
• เพือ
่ ป้ องกันอุปกรณ์นจ
ี้ ากฝนฟ้ าคะนอง หรือเมือ
่ ถูก
วางทิง้ ไว ้และไม่ได ้ใช ้งานเป็ นเวลานาน ควรถอดปลั๊ก
อุปกรณ์ออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง และถอดสายอากาศ
หรือระบบเคเบิล ทัง้ นี้ เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เกิดความเสีย
หายกับชุดอุปกรณ์ เนือ
่ งจากฟ้ าแลบและไฟฟ้ ากระชาก
• ก่อนเสียบสายไฟ AC เข ้ากับเต ้ารับไฟอะแดปเตอร์ DC
โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าการระบุแรงดันไฟฟ้ าของอะ
แดปเตอร์ DC สอดคล ้องกับแหล่งจ่ายไฟภายในอาคาร
้ ส่วนเปิ ด
• อย่าเสียบอุปกรณ์โลหะทุกประเภทเข ้ากับชิน
ของอุปกรณ์นี้ เนือ
่ งจากการดําเนินการดังกล่าวอาจส่ง
ผลให ้เกิดอันตรายจากไฟฟ้ าช็อต
2016-07-04
2:11:31
• เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการเกิดไฟฟ้ าช็อต อย่าสัมผัสภายในอุปกรณ์
นี้ ผู ้เปิ ดอุปกรณ์นค
ี้ วรเป็ นช่างเทคนิคทีเ่ ชีย่ วชาญเท่านัน
้
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าเสียบสายไฟจนกระทัง่ เข ้าทีอ
่ ย่าง
แน่นหนาแล ้ว เมือ
่ ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต ้ารับไฟที่
ผนัง ให ้ดึงทีป
่ ลั๊กของสายไฟทุกครัง้ อย่าถอดปลั๊กโดย
่ อ
ื เปี ยก
ดึงทีส
่ ายไฟ และอย่าสัมผัสสายไฟขณะทีม
• หากอุปกรณ์นไี้ ม่ทํางานตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิง่
หากมีเสียงหรือกลิน
่ ทีผ
่ ด
ิ ปกติจากเครือ
่ ง ให ้ถอดปลั๊ก
ทันทีและติดต่อตัวแทนจําหน่ายหรือศูนย์บริการทีไ่ ด ้รับ
อนุญาต
• การบํารุงรักษาตัวเครือ
่ ง
่ มต่ออุปกรณ์อน
– ก่อนทีจ
่ ะเชือ
ื่ ๆ เข ้ากับเครือ
่ งนี้ ดูให ้
้ แล ้ว
แน่ใจว่าปิ ดอุปกรณ์เหล่านัน
คําเตือน :
• เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เกิดเพลิงไหม ้ลุกลาม
โปรดนํ าเทียนไขและอุปกรณ์อน
ื่ ๆ ทีม
่ ี
เปลวไฟออกห่างจากผลิตภัณฑ์นเี้ สมอ
่ งจากการเกิดไฟไหม ้
• เพือ
่ ลดความเสีย
่ งนีถ
้ ก
ู
หรือไฟฟ้ าช็อค ระวังอย่าให ้เครือ
้
ฝนหรือความชืน
คําเตือน
1.
ตรวจดูวา่ แหล่งจ่ายกระแสไฟสลับหรือกระแสไฟตรงใน
บ ้านคุณนัน
้ ตรงตามความต ้องการทีร่ ะบุไว ้ในสติกเกอร์
ด ้านหลังของผลิตภัณฑ์ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในแนวนอน
บนพืน
้ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดยมีพน
ื้ ทีม
่ ากพอ
สําหรับการระบายอากาศ (7-10 ซม) ตรวจดูวา่ ไม่มส
ี งิ่
่ งไว ้บนเครือ
่ ง
ใดมาปิ ดช่องระบายอากาศ อย่าวางเครือ
ื่ ๆทีอ
่ าจร ้อนขึน
้ ได ้ เครือ
่ งนี้
ขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
่ ง หากต ้องการปิ ดเครือ
่ ง
ออกแบบมาให ้ใช ้อย่างต่อเนือ
แบบสมบูรณ์ โปรดถอดปลั๊ก
2.
อย่าให ้เครือ
่ งโดนแสงอาทิตย์หรือแหล่งความร ้อน
อืน
่ ๆโดยตรง อาจทําให ้เครือ
่ งร ้อนเกินไป และเกิดการ
ขัดข ้องได ้
3.
หากเครือ
่ งเกิดการขัดข ้อง โปรดถอดปลั๊ก ผลิตภัณฑ์
นีไ้ ม่ได ้ออกแบบมาเพือ
่ การใช ้งานระดับอุตสาหกรรม
้ หากเก็บผลิตภัณฑ์
ออกแบบเพือ
่ ใช ้ส่วนบุคคลเท่านัน
ไว ้ในทีเ่ ย็น อาจะเกิดละอองนํ้ าขึน
้ ได ้ หากเคลือ
่ นย ้าย
เครือ
่ งในฤดูหนาว โปรดรอ 2 ชัว่ โมง จนกระทัง่ เครือ
่ ง
อยูใ่ นระดับอุณหภูมห
ิ ้องอีกครัง้ จึงค่อยเปิ ดใช ้งาน
4.
หากแหล่งจ่ายไฟเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ 240V ควรใช ้
ตัวแปลงไฟฟ้ า
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าดึงปลั๊กไฟออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง
หากยังคงไม่มก
ี ารใช ้งานอุปกรณ์หรือหากคุณต ้องออก
จากบ ้านเป็ นเวลานาน (โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ เด็ก ผู ้สูง
อายุ หรือผู ้ทุพพลภาพอยูภ
่ ายในบ ้านเพียงลําพัง)
– ฝุ่ นทีส
่ ะสมอาจก่อให ้เกิดไฟฟ้ าช็อต กระแสไฟฟ้ ารั่ว
หรือเกิดเพลิงไหม ้ จากประกายไฟและความร ้อนทีส
่ าย
ไฟหรือฉนวนกันความร ้อนชํารุด
• ติดต่อศูนย์บริการทีไ่ ด ้รับอนุญาตสําหรับข ้อมูล หากคุณ
ต ้องการติดตัง้ อุปกรณ์ในบริเวณทีม
่ ฝ
ี นหนา
ุ่
อุณหภูม ิ
้ สูง มีสารเคมี หรือในบริเวณทีม
สูงหรือตํา่ ความชืน
่ ก
ี าร
ดําเนินงานตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ
ฯลฯ มิฉะนัน
้ อาจทําให ้เกิดความเสียหายร ้ายแรงต่อ
อุปกรณ์ของคุณ
่ มต่อสายดินอย่าง
• ใช ้ปลั๊กและเต ้ารับไฟทีผ
่ นังทีเ่ ชือ
เหมาะสมเท่านัน
้
– สายดินทีไ่ ม่เหมาะสมอาจเป็ นสาเหตุให ้เกิดไฟฟ้ าช็อต
หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ (อุปกรณ์คลาส 1
เท่านัน
้ )
• หากต ้องการปิ ดอุปกรณ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณต ้องถอดปลั๊ก
อุปกรณ์ออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ เต ้ารับไฟทีผ
่ นัง
และปลั๊กไฟจึงต ้องเข ้าถึงได ้และพร ้อมใช ้งานตลอดเวลา
• อย่าให ้เด็กเป็ นผู ้แขวนผลิตภัณฑ์นี้
• จัดเก็บอุปกรณ์เสริม (แบตเตอรี่ ฯลฯ) ในบริเวณที่
ปลอดภัยและพ ้นมือเด็ก
้ วางของ
• อย่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในพืน
้ ทีท
่ ไี่ ม่มน
ั่ คง เช่น ชัน
ั่ สะเทือน พืน
่ สะเทือน
ทีส
่ น
้ เอียง หรือบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัน
• อย่าทําผลิตภัณฑ์หล่นหรือกระแทก หากผลิตภัณฑ์เสีย
หาย ถอดสายไฟออกและติดต่อศูนย์บริการ
• หากต ้องการทําความสะอาดอุปกรณ์นี้ ถอดปลั๊กสายไฟ
ออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นังและเช็ดอุปกรณ์ด ้วยผ ้านุ่มและ
้ งึ้ เบนซิน แอลกอฮอล์
แห ้ง อย่าใช ้สารเคมีใดๆ เช่น ขีผ
ทินเนอร์ ยาฆ่าแมลง นํ้ าหอมปรับอากาศ นํ้ ามันหล่อลืน
่
หรือนํ้ ายาทําความสะอาด เนือ
่ งจากสารเคมีเหล่านีอ
้ าจ
ส่งผลให ้เกิดความเสียหายต่อรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
หรือทําให ้ฉลากหรือสิง่ พิมพ์บนผลิตภัณฑ์ลบเลือน
ั ผัสกับนํ้ าหรือทํานํ้ ากระเด็นใส่ อย่า
• อุปกรณ์นต
ี้ ้องไม่สม
วางวัตถุทบ
ี่ รรจุนํ้า เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
่ งทีเ่ ต ้ารับ
• อย่าเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้ าหลายเครือ
ไฟทีผ
่ นังเดียวกัน การใช ้งานเต ้ารับไฟหนักเกินไปอาจ
ทําให ้เต ้ารับไฟร ้อนจัด และเป็ นสาเหตุให ้เกิดเพลิงไหม ้ได ้
SWA-8000S-XT_THAI_0704-new.indd 2
2016-07-04
2:11:44
ํ ค ัญเพือ
คําแนะนําสา
่ ความปลอดภ ัย
อ่านคําแนะนํ าในการใช ้งานเหล่านีอ
้ ย่างรอบคอบก่อนใช ้เครือ
่ งนี้ ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าเพือ
่ ความปลอดภัยทัง้ หมดทีแ
่ จ ้งไว ้
ด ้านล่าง เก็บคูม
่ อ
ื นีไ
้ ว ้ให ้พร ้อมสําหรับการอ ้างอิงในอนาคต
1.
อ่านคําแนะนํ าเหล่านี้
2.
เก็บคําแนะนํ าเหล่านี้
3.
โปรดสังเกตคําเตือนทัง้ หมด
4.
ปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าทัง้ หมด
5.
อย่าใช ้อุปกรณ์นใี้ กล ้กับนํ้ า
6.
้
ใช ้ผ ้าแห ้งทําความสะอาดเท่านัน
7.
อย่าปิ ดกัน
้ ช่องระบายอากาศ ให ้ติดตัง้ เครือ
่ งตามคําแนะนํ าของผู ้ผลิต
8.
่ งทําความร ้อน ช่องปล่อยความร ้อน เตา หรือเครือ
่ งใช ้อืน
่ ๆ
โปรดอย่าติดตัง้ เอาไว ้ใกล ้แหล่งความร ้อนใดๆ เช่น เครือ
ี เวอร์) ทีป
ี ฟ
่ ล่อยความร ้อนออกมา
(รวมถึงเครือ
่ งเสียงเอวีรซ
9.
โปรดอย่าทําให ้ปลั๊กแบบมีขวั ้ หรือปลั๊กแบบมีสายดินเสียสภาพการทํางาน ปลั๊กแบบมีขวั ้ จะมีขาสองข ้าง โดยข ้างหนึง่ กว ้าง
กว่าอีกข ้างหนึง่ ปลั๊กแบบมีสายดินจะมีขาสองปกติข ้าง พร ้อมขาทีเ่ ป็ นสายดินเพิม
่ ขึน
้ มาอีกข ้างหนึง่ ทัง้ ขาด ้านทีก
่ ว ้าง หรือ
ขาทีเ่ ป็ นสายดินนัน
้ มีไว ้เพือ
่ ความลอดภัยของคุณ หากหัวปลั๊กทีม
่ ใี ห ้ไม่สามารถเสียบกับปลั๊กไฟของคุณได ้ ขอคําแนะนํ า
่ เปลีย
่ นปลั๊กไฟทีต
่ กรุน
่
จากช่างไฟฟ้ าเพือ
10. ป้ องกันไม่ให ้สายไฟถูกเหยียบหรือหนีบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีห
่ วั ปลั๊ก ปลั๊กต่อ และจุดทีส
่ ายไฟออกจากเครือ
่ ง
ุ กรณ์เสริม/ยึดติดทีผ
่ ู ้ผลิตระบุให ้ใช ้ได ้เท่านัน
้
11. ใช ้แต่อป
่ งั ้ ขาตัง้ ทีค
่ ํ้า หรือโต๊ะทีผ
่ ู ้ผลิตระบุ หรือขายพร ้อมกันกับเครือ
่ งเท่านัน
้ เมือ
12. โปรดใช ้กับรถเข็น ทีต
่ มี
่ นรถเข็น/เครือ
่ งต่างๆ เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการเกิดการบาดเจ็บจาก
การใช ้รถเข็น โปรดระมัดระวังขณะเคลือ
รถล ้ม
13. ถอดปลั๊กเครือ
่ งนีร้ ะหว่างมีพายุฟ้าคะนอง หรือเมือ
่ ไม่ได ้ใช ้เป็ นเวลานาน
14. การซ่อมแซมทัง้ หมดให ้ใช ้บริการจากผู ้ให ้บริการทีไ่ ด ้รับการรับรอง ต ้องมีการซ่อมปซมเมือ
่ เครือ
่ ง
่ สายไฟหรือหัวปลั๊กเสียหาย มีการทําของเหลวหกใส่
ได ้รับความเสียหายไม่วา่ จะในทางใด เช่น เมือ
้ เครือ
่ ง เครือ
่ งสัมผัสกับฝนหรือความชืน
่ งทํางานไม่ปกติ หรือมีการทําตก
หรือมีวต
ั ถุตกใส่เครือ
SWA-8000S-XT_THAI_0704-new.indd 3
2016-07-04
2:11:45
อุปกรณ์เสริม
STANDBY
LINK
ลําโพงระบบเสียงรอบ
ทิศทาง (2EA)
สายลําโพง (2EA)
สายไฟ
คูม
่ อ
ื การใช ้งาน
โมดูลตัวรับแบบไร ้สาย
รายละเอียด
นํ้ าหนัก
0.8 ปอนด์
ขนาด (กว ้าง x สูง x ลึก)
50.0 X 201.3 X 132.0 มิลลิเมตร
ช่วงอุณหภูมใิ นการทํางาน
+5 °C ถึง +35 °C
้ ปฏิบต
ช่วงความชืน
ั ก
ิ าร
10 % ถึง 75 %
เอาท์พต
ุ
ั ซุง
โปรดดูทค
ี่ ม
ู่ อ
ื การใช ้ของผลิตภัณฑ์ซม
ช่วงความถี่
20Hz~20KHz
• ข ้อมูลจําเพาะตามตัวเลข
่ นแปลงข ้อมูลจําเพาะนีโ้ ดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ
– บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
– นํ้ าหนักและขนาดโดยประมาณ
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง
– สําหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช ้พลังงาน โปรดดูฉลากกํากับทีต
a ประกาศสิทธิก
์ ารใช้งานโอเพ่น ซอร์ส
– หากต ้องการส่งข ้อสงสัยและคําขอเกีย
่ วกับโอเพ่นซอร์ส โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล
(oss.request@samsung.com)
SWA-8000S-XT_THAI_0704-new.indd 4
2016-07-04
2:11:45
ื่ มต่อ SWA-8000S ก ับ Soundbar
การเชอ
่ มต่อชุดลําโพงไร ้สายด ้านหลัง โปรดเชือ
่ มต่อซับวูฟเฟอร์กอ
c ก่อนเชือ
่ น
่ มต่อโมดูลตัวรับแบบไร ้สายเข ้ากับตัวลําโพง
c ใช ้สายลําโพงเพือ
่ เชือ
c เสียบสายไฟเข ้ากับปลั๊กทีผ
่ นัง ไฟ LED ติดขึน
้
1.
ตรวจดูให ้ Soundbar อยูใ่ นสถานะปิ ด จากนัน
้ กดทีป
่ ม
ุ่
ข ้อความ ID SET ปรากฏทีส
่ ว่ นแสดงผลของ Soundbar
(ปิ ดเสียง) บนรีโมตของคุณค ้างไว ้ 5 ถึง 6 วินาทีจนกระทัง่
2.
่ มต่อ (ไฟ LED สีนํ้าเงิน) ใน SWA-8000S กระพริบอย่างรวดเร็ว
เปิ ด Soundbar ของคุณเมือ
่ ไฟสัญญาณการเชือ
3.
เปิ ด Soundbar ด ้วยปุ่ ม “เปิ ด/ปิ ด” บนรีโมตคอนโทรลและรอครูห
่ นึง่ หากไฟ LINK LED ติดอย่างต่อเนือ
่ งโดยไม่กะพริบ
่ มต่อกันเรียบร ้อย
(เป็ นสีนํ้าเงิน) แปลว่าอุปกรณ์ทงั ้ หมดเชือ
่ มต่อกับ Soundbar ของคุณ (ไฟ LED เป็ นสีแดง) โปรดทําการเชือ
่ มต่อตามขัน
c หากโมดูลตัวรับแบบไร ้สายไม่ได ้เชือ
้
ตอนต่อไปนี้
(ปิ ดเสียง) บนรีโมตของคุณค ้างไว ้ 5 ถึง 6 วินาทีจนกระทัง่
1.
ตรวจดูให ้ Soundbar อยูใ่ นสถานะปิ ด จากนัน
้ กดทีป
่ ม
ุ่
ข ้อความ ID SET ปรากฏทีส
่ ว่ นแสดงผลของ Soundbar
2.
่ ม
กดปุ่ ม ID SET ทีด
่ ้านหลังของชุดลําโพงหลังแบบไร ้สายด ้วยเข็มค ้างไว ้ 5 ถึง 6 วินาทีจนกว่าไฟ LED สัญญาณการเชือ
ต่อ LINK ในชุดลําโพงหลังแบบไร ้สายจะกระพริบ (เป็ นสีนํ้าเงิน)
3.
เปิ ด Soundbar ด ้วยปุ่ ม “เปิ ด/ปิ ด” บนรีโมตคอนโทรลและรอครูห
่ นึง่ หากไฟ LINK LED ติดอย่างต่อเนือ
่ งโดยไม่กะพริบ
่ มต่อกันเรียบร ้อย
(เป็ นสีนํ้าเงิน) แปลว่าอุปกรณ์ทงั ้ หมดเชือ
่ มต่อกันแล ้ว Soundbar และโมดูลตัวรับแบบไร ้สายของคุณจะเชือ
่ มต่อกันโดยอัตโนมัตแ
c หลังจากเชือ
ิ ม ้หลังจากเธอ
เปิ ดและปิ ดเครือ
่ ง
รุน
่ ทีใ่ ชร้ ว่ มก ันได้
HW-K360
HW-K450
HW-K550
HW-J6000R
HW-JM4000
HW-K369
HW-K460
HW-K551
HW-J6001R
HW-JM4000C
HW-K390
HW-K490
HW-K560
HW-J6010R
HW-J6090R
HW-KM36
HW-KM45
HW-K561
HW-J6011R
HW-KM36C
HW-KM45C
HW-K590
HW-J4000
่ รุน
c รายชือ
่ อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งล่วงหน ้า
SWA-8000S-XT_THAI_0704-new.indd 5
2016-07-04
2:11:46
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทว่ ั โลก
ั ซุง ติดต่อสอบถามได ้ที่ SAMSUNG Customer Contact center
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
หากมีคําแนะนํ าหรือข ้อสงสัยเกีย
Contact Centre 
Country
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
3698 4698
MACAU
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
MYANMAR
0800 333
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232, 1800-29-3232
+95-1-2399-888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
0800-329999
0120-363-905
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
0117540540
0115900000
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
BANGLADESH
SRI LANKA
AH68-02919Q-01
SWA-8000S-XT_THAI_0704-new.indd 6
Web Site
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
AH68-02919Q-01
2016-07-04
2:11:46
Download PDF