Samsung | SWA-8500S | Samsung Wireless Rear Kit SWA-8500S คู่มือการใช้

้
คูม
่ ือการใชงานงาน
SWA-8500S
ข้อมูลความปลอดภ ัย
้ ผลิตภ ัณฑ์ชิน
้ นี้ (SWA-8500S)
ขอขอบคุณทีเลือกซื
่
อ
ข้อควรระว ัง
อาจเกิดไฟฟ้าช็อค
อย่าเปิ ดออก
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าภายใน
อุปกรณ์นม
ี้ ไี ฟฟ้ าแรงสูง ซึง่ เป็ น
้
อันตราย หากมีการสัมผัสกับชิน
ส่วนภายในใดๆ ของอุปกรณ์นี้
ข้อควรระว ัง: เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากไฟฟ้ าช็อต
อย่าถอดฝาครอบ (หรือดานหลั
้
งเครือ
่ ง) ภายใน
ิ้ ส่วนใดทีผ
้
เครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ใช
ู ้ สามารถซ่
อมแซมได ้
ดวยตนเอง
้
การซ่อมแซมควรกระท�ำโดยช่างผู ้
เชีย่ วชาญเท่านัน
้
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าขอมู
้ ล
ส�ำคัญเกีย่ วกับการใช ้งานและ
การบ�ำรุงรักษาถูกจัดส่งมาพร ้อม
ผลิตภัณฑ์นี้
่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าไม่ตองมี
้ การเชือ
่ ความ
ปลอดภัย
้ อ
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าแรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
้ อ
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าแรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
้ อ
ขอควรระวั
้
ง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการใช ้งาน: สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งใหผู้ ใช
้ อ่้ านคูม
่ อ
ื ผูใช
้ เพื
่ ดูขอมู
้ ลดาน
้
ความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วของเพิ
้
ม
่ เติม
–– อย่าวางภาชนะ (แจกัน ฯลฯ) ทีบ
่ รรจุน�้ำบน
•• ช่องเสียบและช่องเปิ ดทีต
่ วั เครือ
่ งและทีด
่ านหลั
้
ง
หรือดานล่
้ างมีไวเพื
้ อ
่ การระบายอากาศทีจ่ ำ� เป็ น เพือ
่
อุปกรณ์นี้ เนือ
่ งจากหากน�้ำหก อาจท�ำใหเกิด
้
ใหแน่
้ ใจในการท�ำงานทีว่ างใจไดของอุ
้
ปกรณ์นแ
ี้ ละ
เพลิงไหม ้หรือไฟฟ้ าช็อตได ้
เพือ
่ ป้ องกันไม่ใหอุ้ ปกรณ์ร ้อนเกินไป ตองไม่
้
ปิดกัน้
•• อย่าปล่อยใหอุ้ ปกรณ์นเี้ ปี ยกฝนหรือวางไวใกล
้ กั้ บน�้ำ
(ใกลกั้ บอ่างอาบน�ำ้ อ่างลางหน
้
้า อ่างลางจาน
้
หรือ
หรือครอบช่องเสียบและช่องเปิ ดเหล่านี้
้
–– อย่าวางอุปกรณ์นใี้ นพืน
้ ทีค
่ บ
ั แคบ เช่น ชัน
ถังซักผ ้า บนพืน
้ เปี ยก หรือใกลกั้ บสระว่ายน�้ำ ฯลฯ)
หากอุปกรณ์นเี้ ปี ยกโดยไม่ไดตั้ ง้ ใจ ถอดปลั๊กออก
หนังสือ หรือตูติดตั
้
ง้ แบบเจาะฝั ง หากไม่มก
ี าร
และติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายทีได
่ ้รับอนุญาตทันที
ระบายอากาศอย่างเหมาะสม
–– อย่าวางอุปกรณ์นใี้ กลกั้ บหรือเหนือหมอน�
้ ้ำหรือ
ั ผัสกับ
เครือ
่ งท�ำความร ้อน หรือบริเวณทีส
่ ม
้
•• อย่าใชกระแสไฟเกินความสามารถของเต
ารั
้ บไฟที่
ผนัง สายไฟพ่วง หรืออะแดปเตอร์ เนือ
่ งจากอาจส่ง
ผลใหเกิดเพลิ
้
งไหม ้หรือไฟฟ้ าช็อต
แสงแดดโดยตรง
THA - 2
•• เดินสายไฟเพือ
่ ป้ องกันไม่ใหสายไฟถู
้
กเหยียบหรือ
่
บิดงอจากการถูกสิงของวางทับหรือวางเบียด ทัง้ นี้
•• การบ�ำรุงรักษาตัวเครือ
่ ง
่
–– ก่อนทีจ่ ะเชือมต่ออุปกรณ์อน
ื่ ๆ เขากั
้ บเครือ
่ งนี้
ใหสั้ งเกตสายไฟทีส
่ ว่ นปลายของปลั๊ก เตารั
้ บไฟที่
ผนัง และในจุดทีส
่ ายไฟต่อออกจากอุปกรณ์
•• เพือ
่ ป้ องกันอุปกรณ์นจี้ ากฝนฟ้ าคะนอง หรือเมือ
่ ถูก
้
วางทิง้ ไวและไม่
้
ไดใช
้ งานเป็ นเวลานาน ควรถอด
ดูใหแน่
้ ใจว่าปิ ดอุปกรณ์เหล่านัน
้ แลว้
•• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าดึงปลั๊กไฟออกจากเตารั
้ บไฟที่
้
ผนัง หากยังคงไม่มก
ี ารใชงานอุ
ปกรณ์หรือหากคุณ
ตองออกจากบ
้
านเป็
้
นเวลานาน (โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปลั๊กอุปกรณ์ออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง และถอดสาย
เมือ
่ เด็ก ผูสู้ งอายุ หรือผูทุ
้ พพลภาพอยูภ
่ ายในบาน
้
อากาศหรือระบบเคเบิล ทัง้ นี้ เพือ
่ ป้ องกันไม่ใหเกิด
้
เพียงล�ำพัง)
ความเสียหายกับชุดอุปกรณ์ เนือ
่ งจากฟ้ าแลบและ
–– ฝุ่ นทีส
่ ะสมอาจก่อใหเกิดไฟฟ้
้
าช็อต กระแส
ไฟฟ้ ากระชาก
ไฟฟ้ ารัว่ หรือเกิดเพลิงไหม ้ จากประกายไฟและ
•• ก่อนเสียบสายไฟ AC เขากั
้ บเตารั
้ บไฟอะแดปเตอร์
DC โปรดตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าการระบุแรงดันไฟฟ้ า
ความร ้อนทีส
่ ายไฟหรือฉนวนกันความร ้อนช�ำรุด
•• ติดต่อศูนย์บริการทีได
่ รั้ บอนุญาตส�ำหรับขอมู
้ ล
ของอะแดปเตอร์ DC สอดคลองกั
้ บแหล่งจ่ายไฟ
หากคุณตองการติดตั
้
ง้ อุปกรณ์ในบริเวณทีม
่ ฝ
ี นหนา
ุ่
้
อุณหภูมส
ิ งู หรือต�ำ่ ความชืนสูง มีสารเคมี หรือใน
ภายในอาคาร
้ ส่วน
•• อย่าเสียบอุปกรณ์โลหะทุกประเภทเขากั
้ บชิน
บริเวณทีม
่ ก
ี ารด�ำเนินงานตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น
เปิ ดของอุปกรณ์นี้ เนือ
่ งจากการด�ำเนินการดังกล่าว
อาจส่งผลใหเกิดอั
้
นตรายจากไฟฟ้ าช็อต
•• เพือ
่ หลีกเลีย่ งการเกิดไฟฟ้ าช็อต อย่าสัมผัสภายใน
สนามบิน สถานีรถไฟ ฯลฯ มิฉะนัน
้ อาจท�ำใหเกิด
้
ความเสียหายร ้ายแรงต่ออุปกรณ์ของคุณ
้ ๊ กและเตารั
่ มต่อสายดินอย่าง
•• ใชปลั
้ บไฟทีผ
่ นังทีเ่ ชือ
อุปกรณ์นี้ ผูเปิ
้ ดอุปกรณ์นค
ี้ วรเป็ นช่างเทคนิคที่
เชีย่ วชาญเท่านัน
้
เหมาะสมเท่านัน
้
–– สายดินทีไม่
่ เหมาะสมอาจเป็ นสาเหตุใหเกิด
้
•• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าเสียบสายไฟจนกระทัง่ เขาที
้ ่
ไฟฟ้ าช็อตหรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
อย่างแน่นหนาแลว้ เมือ
่ ถอดปลั๊กสายไฟออกจาก
(อุปกรณ์คลาส 1 เท่านัน
้ )
เตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ใหดึ้ งทีป
่ ลั๊กของสายไฟทุกครัง้
•• หากตองการปิ
้
ดอุปกรณ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณตอง
้
อย่าถอดปลั๊กโดยดึงทีส
่ ายไฟ และอย่าสัมผัสสาย
ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้
ไฟขณะทีม
่ อ
ื เปี ยก
เตารั
้ บไฟทีผ
่ นังและปลั๊กไฟจึงตองเข
้
าถึ
้ งไดและ
้
้
พร ้อมใชงานตลอดเวลา
•• หากอุปกรณ์นไี้ ม่ทำ� งานตามปกติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ หากมีเสียงหรือกลินที
่ ผ
่ ด
ิ ปกติจากเครือ
่ ง ให ้
•• อย่าใหเด็
้ กเป็ นผู ้แขวนผลิตภัณฑ์นี้
ถอดปลั๊กทันทีและติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายหรือศูนย์
•• จัดเก็บอุปกรณ์เสริม (แบตเตอรี่ ฯลฯ) ในบริเวณที่
บริการทีได
่ ้รับอนุญาต
ปลอดภัยและพ ้นมือเด็ก
THA - 3
้
•• อย่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในพืน
้ ทีท
่ ไม่
ี่ มน
ั่ คง เช่น ชันวาง
่
ั
่
ของทีส
่ นสะเทือน พืน
้ เอียง หรือบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัน
สะเทือน
ค�ำเตือน
1. ตรวจดูวา่ แหล่งจ่ายกระแสไฟสลับหรือกระแสไฟ
ตรงในบานคุ
้ ณนัน
้ ตรงตามความตองการที
้
ร่ ะบุไวใน
้
•• อย่าท�ำผลิตภัณฑ์หล่นหรือกระแทก หากผลิตภัณฑ์
สติกเกอร์ดานหลั
้
งของผลิตภัณฑ์ ติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
เสียหาย ถอดสายไฟออกและติดต่อศูนย์บริการ
ในแนวนอน บนพืน
้ (เฟอร์นเิ จอร์) ทีเ่ หมาะสม โดย
•• หากตองการท�
้
ำความสะอาดอุปกรณ์นี้ ถอดปลั๊ก
มีพน
ื้ ทีม
่ ากพอส�ำหรับการระบายอากาศ (7-10 ซม)
สายไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นังและเช็ดอุปกรณ์
้
ดวยผ
้
้านุม
่ และแห ้ง อย่าใชสารเคมีใดๆ
เช่น ขีผ
้ งึ้
ตรวจดูวา่ ไม่มส
ี งิ่ ใดมาปิ ดช่องระบายอากาศ อย่า
วางเครือ
่ งไวบนเครื
้
อ
่ งขยายเสียงหรืออุปกรณ์อน
ื่ ๆ
้
ทีอ
่ าจร ้อนขึนได
้
้ เครือ
่ งนีอ
้ อกแบบมาใหใช
้ อย่าง
เบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยาฆ่าแมลง น�้ำหอม
ปรับอากาศ น�ำ้ มันหล่อลืน
่ หรือน�ำ้ ยาท�ำความ
ต่อเนือ
่ ง หากตองการปิ
้
ดเครือ
่ งแบบสมบูรณ์ โปรด
สะอาด เนือ
่ งจากสารเคมีเหล่านีอ
้ าจส่งผลใหเกิด
้
ความเสียหายต่อรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือท�ำให ้
ฉลากหรือสิง่ พิมพ์บนผลิตภัณฑ์ลบเลือน
ถอดปลั๊ก
2. อย่าใหเครื
้ อ
่ งโดนแสงอาทิตย์หรือแหล่งความร ้อน
อืน
่ ๆโดยตรง อาจท�ำใหเครื
้ อ
่ งร ้อนเกินไป และเกิด
ั ผัสกับน�ำ้ หรือท�ำน�ำ้ กระเด็นใส่
•• อุปกรณ์นต
ี้ องไม่
้
สม
การขัดของได
้
้
อย่าวางวัตถุทบ
ี่ รรจุน�้ำ เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
•• อย่าเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้ าหลายเครือ
่ งที่
้
เตารั
้ บไฟทีผ
่ นังเดียวกัน การใชงานเต
ารั
้ บไฟหนัก
3. หากเครือ
่ งเกิดการขัดของ
้ โปรดถอดปลั๊ก
้
ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่ไดออกแบบมาเพื
้
อ
่ การใชงานระดั
บ
อุตสาหกรรม ออกแบบเพือ
่ ใชส่้ วนบุคคลเท่านัน
้
เกินไปอาจท�ำใหเต
้ ารั
้ บไฟร ้อนจัด และเป็ นสาเหตุให ้
หากเก็บผลิตภัณฑ์ไวในที
้ เ่ ย็น อาจะเกิดละอองน�้ำ
เกิดเพลิงไหมได
้ ้
ขึนได
้
้ หากเคลือ
่ นย ้ายเครือ
่ งในฤดูหนาว โปรดรอ 2
ชัว่ โมง จนกระทัง่ เครือ
่ งอยูใ่ นระดับอุณหภูมห
ิ องอี
้ ก
ค�ำเตือน :
•• เพือ
่ ป้ องกันไม่ใหเกิดเพลิ
้
งไหม ้
ลุกลาม โปรดน�ำเทียนไขและอุปก
รณ์อน
ื่ ๆ ทีม
่ เี ปลวไฟออกห่างจาก
้
ครัง้ จึงค่อยเปิ ดใชงาน
4. หากแหล่งจ่ายไฟเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ 240V ควร
ใชตั้ วแปลงไฟฟ้ า
ผลิตภัณฑ์นเี้ สมอ
•• เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากการเกิดไฟไหม ้หรือไฟฟ้ า
้
ช็อค ระวังอย่าใหเครื
้ อ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือความชืน
THA - 4
ค�ำแนะน�ำสำ� ค ัญเพือความ
่
ปลอดภ ัย
10.ป้ องกันไม่ใหสายไฟถู
้
กเหยียบหรือหนีบ โดย
้
อ่านค�ำแนะน�ำในการใชงานเหล่
านีอ
้ ย่างรอบคอบก่อนใช ้
้ อป
้ ้
11.ใชแต่
ุ กรณ์เสริม/ยึดติดทีผ
่ ู ้ผลิตระบุใหใช
้ ได
เฉพาะอย่างยิง่ ทีห
่ วั ปลั๊ก ปลั๊กต่อ และจุดทีส
่ ายไฟ
ออกจากเครือ
่ ง
เครือ
่ งนี้ ปฏิบัต ิตามค�ำแนะน�ำเพือ
่ ความปลอดภัยทัง้ หมด
ทีแ
่ จ ้งไวด้ านล่
้ าง เก็บคูม
่ อ
ื นีไ้ วให
้ พร
้ ้อมส�ำหรับการอางอิ
้ ง
เท่านัน
้
12.โปรดใชกั้ บรถเข็น ทีต
่ งั ้ ขา
ในอนาคต
ตัง้ ทีค
่ ำ�้ หรือโต๊ะทีผ
่ ู ้ผลิตระบุ
1. อ่านค�ำแนะน�ำเหล่านี้
2. เก็บค�ำแนะน�ำเหล่านี้
หรือขายพร ้อมกันกับเครือ
่ ง
้
เท่านัน
้ เมือ
่ มีการใชรถเข็
น โปรด
3. โปรดสังเกตค�ำเตือนทัง้ หมด
ระมัดระวังขณะเคลือ
่ นรถเข็น/
4. ปฏิบัต ิตามค�ำแนะน�ำทัง้ หมด
5. อย่าใชอุ้ ปกรณ์นใี้ กลกั้ บน�ำ้
เครือ
่ งต่างๆ เพือ
่ หลีกเลีย่ งการเกิดการบาดเจ็บจาก
รถลม้
6. ใชผ้ ้าแห ้งท�ำความสะอาดเท่านัน
้
7. อย่าปิ ดกันช่
้ องระบายอากาศ ใหติดตั
้
ง้ เครือ
่ งตาม
ค�ำแนะน�ำของผูผลิ
้ ต
13.ถอดปลั๊กเครือ
่ งนีร้ ะหว่างมีพายุฟ้าคะนอง หรือเมือ
่
้
ไม่ไดใช
้ เป็ นเวลานาน
้ การจากผูให
14.การซ่อมแซมทัง้ หมดใหใช
้ บริ
้ บริ
้ การที่
8. โปรดอย่าติดตัง้ เอาไวใกล
้ แหล่
้
งความร ้อนใดๆ เช่น
ได ้รับการรับรอง ตองมี
้ การซ่อมปซมเมือ
่ เครือ
่ งได ้
เครือ
่ งท�ำความร ้อน ช่องปล่อยความร ้อน เตา หรือ
เครือ
่ งใชอื้ น
่ ๆ
รับความเสียหายไม่วา่ จะในทางใด เช่น เมือ
่ สายไฟ
ี เวอร์) ทีป
(รวมถึงเครือ
่ งเสียงเอวีรซ
ี ฟ
่ ล่อยความ
หรือหัวปลั๊กเสียหาย มีการท�ำของเหลวหกใส่ หรือ
้
มีวต
ั ถุตกใส่เครือ
่ ง เครือ
่ งสัมผัสกับฝนหรือความชืน
ร ้อนออกมา
เครือ
่ งท�ำงานไม่ปกติ หรือมีการท�ำตก
9. โปรดอย่าท�ำใหปลั
้ ๊ กแบบมีขวั ้ หรือปลั๊กแบบมี
สายดินเสียสภาพการท�ำงาน ปลั๊กแบบมีขวจะมี
ั้
ขา
สองขาง
้ โดยขางหนึ
้
ง่ กวางกว่
้
าอีกขางหนึ
้
ง่ ปลั๊ก
แบบมีสายดินจะมีขาสองปกติขาง
้ พร ้อมขาทีเ่ ป็ น
สายดินเพิม
่ ขึน
้ มาอีกขางหนึ
้
ง่ ทัง้ ขาดานที
้ ก
่ วาง
้
หรือขาทีเ่ ป็ นสายดินนัน
้ มีไวเพื
้ อ
่ ความลอดภัยของ
คุณ หากหัวปลั๊กทีม
่ ีใหไม่
้ สามารถเสียบกับปลั๊กไฟ
ของคุณได ้ ขอค�ำแนะน�ำจากช่างไฟฟ้ าเพือ
่ เปลีย่ น
ปลั๊กไฟทีต
่ กรุน
่
THA - 5
อุปกรณ์เสริม
STANDBY
LINK
ล�ำโพงระบบเสียงรอบ
สายไฟ
ทิศทาง (2ต ัว)
โมดูลต ัวร ับแบบไร้สาย
สายล�ำโพง (2ต ัว)
รายละเอียด
น�้ำหนัก
ขนาด (ก x ส x ล)
โมดูลตัวรับแบบไร ้สาย
0.7 ปอนด์
ล�ำโพงรอบทิศทาง
0.5 ปอนด์
โมดูลตัวรับแบบไร ้สาย
50.0 X 201.3 X 132.0 มิลลิเมตร
ล�ำโพงรอบทิศทาง
76.2 X 126.9 X 76.2 มิลลิเมตร
ช่วงอุณหภูมข
ิ องการท�ำงาน
+5°C ถึง +35°C
้ ของการท�ำงาน
ช่วงความชืน
10% ถึง 75%
ช่วงความถี่
20Hz ถึง 20KHz
ข้อมูลเพิมเติม
่
–– บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงขอมู
้ ลจ�ำเพาะนีโ้ ดยไม่ตองแจ
้
้งให ้
ทราบ
–– น�ำ้ หนักและขนาดโดยประมาณ
้ งงาน โปรดดูฉลากก�ำกับทีต
–– ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟและการใชพลั
่ ิดกับตัวเครือ
่ ง
–– การออกแบบและรายละเอียดอาจเปลีย่ นแปลงไดโดยไม่
้
ตองแจ
้
้งล่วงหน ้า
ิ การใช
ประกาศสทธิ
์
ง้ านโอเพ่น ซอร์ส
•• หากตองการส่
้
งขอสงสั
้
ยและค�ำขอเกีย่ วกับโอเพ่นซอร์ส โปรดติดต่อซัมซุงทางอีเมล
(oss.request@samsung.com)
THA - 6
ื่
เชอมต่
อ SWA-8500S เข้าก ับ Soundbar
ื่
ี
1. เชอมต่
อโมดูลต ัวร ับแบบไร้สายเข้าก ับล�ำโพงระบบเสยงรอบทิศทาง
2 ต ัว
้
่ มต่อล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางสองตัวเขากั
ใชสายล�
ำโพงเพือ
่ เชือ
้ บโมดูลตัวรับแบบไร ้สาย
•• สายล�ำโพงจะแบ่งออกเป็ นสีตา่ งๆ
L
SURROUND-LEFT
R
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
่ มต่อสายล�ำโพงเข้าก ับโมดูลต ัวร ับแบบไร้สายให้ท�ำตามขนตอนด
•• เมือ
่ เชือ
ั้
ังนี:้
1. เสียบปลั๊กสีเทาลงในเตารั
้ บสีเทาบนตัวรับแบบไร ้สาย
2. เสียบปลั๊กสีนำ�้ เงินลงในเตารั
้ บสีนำ�้ เงินบนตัวรับแบบไร ้สาย
่ มต่อสายล�ำโพงเข้าก ับล�ำโพงระบบเสียงรอบทิศทางให้ท�ำตามขนตอนด
•• เมือ
่ เชือ
ั้
ังนี:้
่ มต่ออยูก
่ สีเทา
1. จับคูส
่ ายล�ำโพงซึง่ เชือ
่ บ
ั รูเสียบสีเทากับล�ำโพงทีม
่ ป
ี ้ ายชือ
่ มต่ออยูก
่ สีนำ�้ เงิน
2. จับคูส
่ ายล�ำโพงซึง่ เชือ
่ บ
ั รูเสียบสีนำ�้ เงินกับล�ำโพงทีม
่ ป
ี ้ ายชือ
3. เสียบปลายสายทีท
่ ำ� ไวเป็
้ นสีแดงและสีดำ� ของสายล�ำโพงแต่ละสายลงในรูเสียบสีแดงและสีดำ� ของ
ล�ำโพงทีเ่ ขากั
้ น
่ จะอยูท
•• ป้ ายชือ
่ ด
ี่ านหลั
้
งของล�ำโพง
THA - 7
ี
2. ตรวจสอบว่ามีสถานะเตรียมพร้อมหล ังจากเสยบปล
กลงในเต้าร
๊ั
ับ
ไฟฟ้าแล้ว
เสียบสายไฟของโมดูลตัวรับแบบไร ้สายลงในเตารั
้ บไฟฟ้ าและลงในโมดูลตัวรับแบบไร ้สายเพือ
่ เปิ ดเครือ
่ งโมดูล
ตัวรับแบบไร ้สาย
ไฟ LED แสดงสถานะ LINK (LED สีนำ�้ เงิน) บนโมดูลตัวรับแบบไร ้สายจะกะพริบ
ถา้ LED ไม่กะพริบใหอ้ างอิ
้ งตามขันตอนที
้
่ 7 บนหน ้าที่ 10
STANDBY
L
R
STANDBY
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
LINK
LINK
ID SET
กะพริบเป็นสีน�ำเงิน
้
POWER
POWER
3. ปิ ด Soundbar
ปิ ด Soundbar โดยใชรี้ โมทควบคุมของ Soundbar หรือโดยกดปุ่ ม
(เปิ ด/ปิ ด) บนเครือ
่ งหลักของ
Soundbar
OFF
•• รูปภาพของ Soundbar อาจแตกต่างไปจาก Soundbar ของคุณ ทัง้ นีข
้ นอยู
ึ้
ก
่ บ
ั รุน
่ คุณทีใช
่ ้
THA - 8
4. ก�ำหนดค่า “ID SET” โดยใชรี้ โมทควบคุมของ Soundbar
กดทีป
่ ม
ุ่ ค่า VOL บนรีโมตของคุณคางไว
้
้ 5 ถึง 6 วินาทีจนกระทัง่ ขอความ
้
“ID SET” ปรากฏขึนที
้ จ่ อแสดงผล
ของ Soundbar
N
D
ID SET
SO
U
VO
L
BA
R
5 Sec
•• รูปภาพของ Soundbar อาจแตกต่างไปจาก Soundbar ของคุณ ทัง้ นีข
้ นอยู
ึ้
ก
่ บ
ั รุน
่ คุณทีใช
่ ้
5. เปิ ด Soundbar
เปิ ด Soundbar โดยใชรี้ โมทควบคุมของ Soundbar หรือโดยกดปุ่ ม
(เปิ ด/ปิ ด) บนเครือ
่ งหลักของ
Soundbar
ON
•• รูปภาพของ Soundbar อาจแตกต่างไปจาก Soundbar ของคุณ ทัง้ นีข
้ นอยู
ึ้
ก
่ บ
ั รุน
่ คุณทีใช
่ ้
ี ำเงินนิ
ื่
6. ตรวจดูวา่ ไฟ LINK LED เป็นสน�
้
ง่ (การเชอมต่
อเสร็จ
สมบูรณ์) แล้วหรือย ัง
STANDBY
STANDBY
LINK
ไฟ LED แสดงสถานะ LINK LED จะหยุด
่ ม
กะพริบและสว่างเป็ นสีนำ�้ เงินนิง่ เมือ
่ เชือ
LINK
ต่อ Soundbar และโมดูลตัวรับแบบไร ้สาย
เสร็จแลว้
สีน�ำเงินเปิ
้
ดอยู่
THA - 9
้ นตอนที
ื่
7. ถ้า SWA-8500S ไม่เชอมต่
อ ให้ใชข
ั้
จ�่ ำเป็นตามสถานะ
ของไฟแสดงสถานะ LED
สถานะของ LED
ข้อปฏิบ ัติ
เปิ ด
่ มต่อกับ
เชือ
Soundbar แลว้
กะพริบ
่ มต่อ
สถานะการเชือ
ขันเตรี
้
ยมพร ้อม
LINK (สีน�้ำเงิน)
ตรวจดูวา่ เปิ ด Soundbar เรียบร ้อยแลว้
ท�ำขันตอนที
้
่ 3 ถึง 6 อีกครัง้
ตรวจดูวา่ เปิ ด Soundbar เรียบร ้อยแลว้
้ มกดปุ่ ม ตัง้ ค่า ID SET ทีด
1.ใชเข็
่ านหลั
้
ง
ของโมดูลตัวรับแบบไร ้สายคางไว
้
้ 5 ถึง 6
วินาทีจนกว่าไฟแสดงสถานะ LINK LED
จะกะพริบ (เป็ นสีน�้ำเงิน)
STANDBY (สีแดง)
่ มต่อลมเหลว
การเชือ
้
เปิ ด
5 Sec
L
R
ID SET
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
2.ท�ำขันตอนที
้
่ 3 ถึง 6 อีกครัง้
อืน
่ ๆ
-
ขอผิ
้ ดพลาด
ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
POWER
รุน
่ ทีใช
่ ร่้ วมก ันได้
HW-M360
HW-M369
HW-M450
HW-M460
HW-M4500
HW-M4501
HW-M4510
HW-M4511
HW-M550
HW-M560
่ รุน
•• รายชือ
่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงไดโดยไม่
้
ตองแจ
้
้งล่วงหน ้า
THA - 10
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซัมซุงทัว่ โลก
ั ซุง ติดต่อสอบถามไดที
หากมีคำ� แนะน�ำหรือขอสงสั
้
ยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
้ ่ SAMSUNG Customer Contact centre
Area
Contact Centre 
Web Site
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
THAILAND
0-2689-3232, 1800-29-3232
MYANMAR
+95-1-2399-888
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
BANGLADESH
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
SRI LANKA
0117540540
0115900000
AH68-02989Z-00
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
AH68-02989Z-00
Download PDF

advertising