Samsung | HT-TX725 | Samsung HT-TX725 คู่มือการใช้

HT-X725
HT-X725G
HT-TX725
HT-TX725G
ระบบดิจิทัลโฮมซีนีมา
คู่มือผู้ใช้
จินตนาการถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได
ขอขอบคุณทีเ่ ลือกซือ
้ ผลิต
ภัณฑ์ของซัมซุง
หากต้องการรับบริการทีค
่ รบถ้วนและสมบูรณ์ขน
้ึ กว
า่ เดิม โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่
www.samsung.com/register
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
การเปิดเล่นแผ่นดิสก์หลายๆ ชนิด
คุณสามารถใช้ระบบโฮมซีนม
ี านีเ้ ปิดเล่นแผ่นดิสก์ชนิดต่างๆ รวมถึง DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX,
CD-R/RW และ DVD±R/RW
คำเตือนด้านความปลอดภัย
การสนับสนุนโฮสต์ USB
ไม่มช
ี น
้ิ ส่วนใดภายในเครือ
่ งทีผ
่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตัวเอง โปรดให้เจ้าหน้าทีฝ
่ า่ ยบริการทีม
่ ค
ี วามเชีย
่ วชาญเป็นผูล
้ งมือซ่อม
คุณสามารถเชือ
่ มต่อและเล่นไฟล์จากอุปกรณ์จด
ั เก็บข้อมูลผ่าน USB ภายนอก เช่น เครือ
่ งเล่น MP3, แฟลชเมมโมรี่
USB โดยใช้ฟงั ก์ชน
ั USB HOST ของโฮมซีนม
ี า
หากต้องการลดความเสีย
่ งจากไฟดูด ห้ามแกะฝาครอบด้านหน้า (หรือด้านหลัง) ออก
Dolby Pro Logic II
ข้อควรระวัง
Dolby Pro Logic II คือรูปแบบเทคโนโลยีการถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบหลายช่องสัญญาณ ทีพ
่ ฒ
ั นามาจากระบบ
Dolby Pro Logic เดิม
ระวังไฟดูด
ห้ามเปิด
DTS (ระบบโรงภาพยนตร์ดิจิทัล)
DTS คือรูปแบบการบีบอัดข้อมูลเสียงทีไ
่ ด้รบ
ั การพัฒนาขึน
้ โดย Digital Cinema Systems Inc. เพือ
่ พลังเสียง 5.1 ช่อง
สัญญาณความถีเ่ ต็มพิกด
ั
ฟังก์ชันพักหน้าจอโทรทัศน์
หากเครื่องเล่นอยู่ในโหมดหยุดเป็นเวลา 3 นาที โลโก้ของซัมซุงจะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G จะสลับไปยังโหมดประหยัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัตห
ิ ลังจากทีอ
่ ยูใ่ นโหมดพักหน้าจอ
เป็นเวลาเกิน 20 นาที
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G จะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติหลังจากที่อยู่ในโหมดหยุดนานเกิน 20 นาที
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G ยังยอมให้คณ
ุ เลือกภาพโปรดในระหว่างเล่น JPEG, ดีวด
ี พ
ี ร้อมตัง้ ภาพนัน
้ เป็นว
อลล์เปเปอร์ของภาพพืน
้ หลังของคุณ
HDMI
สัญลักษณ์นห
้ี มายถึงมี "แรงดันไฟฟ้าทีเ่ ป็นอันต
ราย" อยูภ
่ ายในผลิตภัณฑ์ทอ
่ี าจทำให้เกิดไฟดูด
หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลได้
สัญลักษณ์นห
้ี มายถึงคำแนะนำทีส
่ ำคัญสำหรับผ
ลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
ฟังก์ชันประหยัดไฟฟ้า
การแสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์ในแบบที่เลือกเองได้
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์นี้จัดอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์เลเ
ซอร์คลาส 1 การใช้ระบบควบคุม
การปรับเปลี่ยนหรือการทำตามขั้นตอนอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้อ
าจทำให้สัมผัสกับรังสีที่เป็นอันตราย
ข้อควรระวัง: รังสีเลเซอร์ที่มองไม่เห็นเมื่อเปิดและปลดล็อค หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลำแสง
คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้หรือไฟดูด อย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดนความชื้นหรือฝน
HDMI จะส่งสัญญาณเสียงและภาพวิดโี อด้วยดีวด
ี พ
ี ร้อมกัน พร้อมให้ภาพทีม
่ ค
ี วามคมชัดกว่า
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไฟดูด ให้เสียบปลั๊กด้านที่เป็นแผ่นกว้างเข้ากับช่องเสียบปากกว้างให้แน่น
ฟังก์ชัน AV SYNC
• จะต้องเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีการต่อสายดินป้องกัน
• ในการถอดอุปกรณ์ออกจากสายไฟหลัก จะต้องดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบหลักก่อน เพื่อให้ปลั๊กหลักพร้อมสำหรับการใช้งาน
สัญญาณวิดโี ออาจช้ากว่าสัญญาณเสียงเมือ
่ เชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับโทรทัศน์ดจิ ท
ิ ล
ั
คุณสามารถชดเชยสิง่ นีไ้ ด้ดว้ ยการปรับเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงเพือ
่ ให้พอดีกบ
ั สัญญาณวิดโี อ
thi
คุณลักษณะ
ข้อควรระวัง
ฟังก์ชัน Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ คือฟังก์ชน
ั ทีส
่ ามารถนำมาใช้เพือ
่ ใช้งานตัวเครือ
่ งหลักผ่านรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ซม
ั ซุง ด้วยการเชือ
่ ม
ต่อโฮมซีนม
ี าเข้ากับโทรทัศน์ซม
ั ซุงผ่านสาย HDMI (มีเฉพาะในโทรทัศน์ซม
ั ซุงทีส
่ นับสนุน Anynet+ เท่านัน
้ )
•ต
้องไม่ให้ผลิตภัณฑ์นี้โดนน้ำหรือน้ำกระเด็นใส่ และห้ามวางของที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนผลิตภัณฑ์
• ปลัก
๊ หลักของเครื่องนำมาใช้เป็นตัวตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ และต้องพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ฟังก์ชัน Bluetooth
คุณสามารถใช้อป
ุ กรณ์ Bluetooth เพือ
่ สนุกกับเพลงทีม
่ พ
ี ลังเสียงระดับสเตอริโอคุณภาพสูงได้โดยไม่ตอ
้ งต่อสายต่างๆ
ให้ยงุ่ ยาก!
BD Wise
BD Wise จะปรับค่าผลิตภัณฑ์ซม
ั ซุงทีใ่ ช้งาน BD Wise ได้ ให้เป็นค่าทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัตน
ิ เ้ี ปิดใช้งานได้ตอ
่ เมือ
่ ผลิตภัณฑ์ซม
ั ซุงทีใ่ ช้งาน BD Wise ได้ เชือ
่ มต่อระหว่างกันโดยใช้สายสัญญาณ HDMI
สิ่งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมทีม
่ าพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดา้ นล่าง
สายวิดโี อ
เสาอากาศคลืน
่ เอฟเอ็ม
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้
รีโมทคอนโทรล/
ถ่าน (ขนาด AAA)
ไมโครโฟน ASC
มาตรการป้องกัน
สารบัญ
thi
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
คุณลักษณะ
2
สิ่งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
3
4
คำเตือนด้านความปลอดภัย
มาตรการป้องกัน
ทำความรู้จัก
7
8
8
8
9
ก่อนอ่านคู่มือผู้ใช
แผ่นดิสก์ที่เล่นได้
ห้ามใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้!
การป้องกันการทำสำเนา
ชนิดและคุณลักษณะจำเพาะของแผ่นดิสก
2
3
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟฟ้ากระแสสลับในบ้านของคุณตรงกับที่ระบุในสติกเกอร์ที่ติดอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องเล่น วางเครื่องเล่นข
องคุณในแนวนอนบนที่ตั้งที่เหมาะสม (เฟอร์นิเจอร์) โดยให้มีที่ว่างรอบๆ เพื่อระบายอากาศ (7.5~10 ซม.) ตรวจดูว่าไม่มีสิ่งกีดขว
างช่องระบายอากาศ อย่าวางของไว้บนเครื่องเล่น อย่าวางเครื่องเล่นบนเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความร้อน ก่อนเคลื่
อนย้ายเครื่องเล่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดใส่แผ่นดิสก์ว่างอยู่ เครื่องเล่นนี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
การปิดระบบโฮมซีเนม่าเป็นโหมดสแตนด์บาย ไม่ได้ตัดการเชื่อมต่อกับกระแสไฟ เพื่อปิดกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าเครื่องเล่นอย่า
งสมบูรณ์ ให้ถอดปลั๊กหลักของเครื่องออกจากเต้าเสียบที่ผนัง โดยเฉพาะเมื่อไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน
7
คำอธิบาย
10
รีโมทคอนโทรล
ถอดปลั๊กหลักไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องออกจากเต้าเสียบที่ผ
นังในขณะที่ฝนตกฟ้าร้อง
ห้ามเครื่องเล่นโดนแสงแดงหรือแหล่งความร้อนอื่นๆ โดยตรง
เพราะอาจทำให้เครื่องร้อนเกินไปและเครื่องขัดข้องได้
12
การเชื่อมต่อ
16
ก่อนใช้โฮมซีนีมาของคุณ
ป้องกันเครื่องเล่นจากความชื้น (เช่น จากแจกัน) และความร้อน
มากเกินไป (เช่น บริเวณที่มีเปลวไฟ) หรืออุปกรณ์ที่สร้างสนาม
แม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้า (เช่น ลำโพง) ถอดสายไฟออกจากเต้
าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับหากเครื่องเล่นขัดข้อง เครื่องเล่นนี้ไม่ไ
ด้ผลิตขึ้นเพื่อการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่
อการใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น
อาจเกิดการควบแน่นได้หากจัดเก็บเครื่องเล่นหรือดิสก์ไว้ในที่ๆ
เย็น หากขนย้ายเครื่องเล่นในฤดูหนาว ให้รอประมาณ 2 ชั่วโมง
ก่อนนำเครื่องเล่นมาใช้เพื่อให้อุณหภูมิเครื่องเล่นเท่ากับอุณหภู
มิห้อง
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเนื่องจากฟ้าผ่าอาจทำให้เครื่องชำรุดเสียหา
ย
ถ่านที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ห้ามทิ้งถ่านรวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน
27
เปิดเล่น
28
10 แผงด้านหน้า
11 แผงด้านหลัง
12 ส่วนประกอบของรีโมทคอนโทรล
14 การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
16 การต่อลำโพง
19 การต่อเครื่องขยายเสียงภาครับแบบไร้สายที่เป็นอุป
กรณ์เลือกใช้
21 การต่อวิดีโอออกไปยังโทรทัศน์ของคุณ
22 BD WISE (ผลิตภัณฑ์ซัมซุงเท่านั้น)
23 ฟังก์ชัน HDMI (เลือกได้)
24 การต่อสัญญาณเสียงจากคอมโพเนนต์ภายนอก
26 การต่อเสาอากาศคลื่นเอฟเอ็ม
27 ก่อนใช้โฮมซีนีมาของคุณ
28
29
30
31
33
40
42
เล่นแผ่นดิสก์
เปิดเล่น MP3/WMA-CD
เล่นไฟล์ JPEG
เล่น DIVX
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น
การใช BLUETOOTH
การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณลักษณะโฮสต์ USB
ทำความรู้จัก
การตั้งค่าระบบ
44
44
44
45
46
48
48
50
50
51
วิทย
57
ฟังก์ชันสะดวกใช้
58
วิธีแก้ปัญหา
61
63
รายการรหัสภาษา
ภาคผนวก
64
52
52
53
54
54
55
57
57
ก่อนอ่านคู่มือผู้ใช
ต้องตรวจสอบคำจำกัดความของคำต่างๆ ต่อไปนีก
้ อ
่ นอ่านคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้
ไอคอนที่นำมาใช้ในคู่มือ
ไอคอน
B
A
G
D
คำ
คำ
DVD
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น DVD หรือ DVD-R/DVD-RW ทีถ
่ ก
ู บันทึกแล
ะไฟนัลไลซ์ในโหมดวิดโี อ
CD
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น CD ข้อมูล (CD-R หรือ CD-RW)
MP3
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น CD-R/-RW รวมถึง USB
JPEG
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น CD-R/-RW รวมถึง USB
DivX
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น MPEG4
(DVD±R/RW, CD-R หรือ CD-RW)
Caution
M
M
Note
● ทำความรู้จัก
46
47
47
การตั้งภาษา
การตั้งค่าโหมด HDMI VIDEO OUT
การตั้งค่าชนิดหน้าจอโทรทัศน
การตั้งค่าระบบควบคุมการใช้เครื่องโดยผู้ปกครอง
(ระดับเรตติ้ง)
การตั้งค่ารหัสผ่าน
การตั้งค่าวอลล์เปเปอร
วิธีเลือกการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์หนึ่งในสามการตั้งค่
าที่คุณทำ
การตั้งค่าโหมดลำโพง
การตั้งค่าเวลาดีเลย์
การตั้งค่าสัญญาณเสียงทดสอบ
การตั้งค่าเสียง
การตั้งค่า DRC (DYNAMIC RANGE
COMPRESSION)
การตั้งค่า AV SYNC
การตั้งค่าเสียง HDMI
ฟังก์ชันพื้นที่เสียง (DSP)/EQ
โหมด DOLBY PRO LOGIC II
เอฟเฟ็ค DOLBY PRO LOGIC II
การตั้งค่า ASC (การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ)
การฟังวิทย
การตั้งค่าสถานีไว้ล่วงหน้า
thi
สารบัญ
คำนีห
้ มายถึงกรณีทฟ
่ี งั ก์ชน
ั ไม่ทำงานหรืออาจมีการยกเลิกการตัง้ ค่า
คำนีห
้ มายถึงเคล็ดลับหรือคำแนะนำทีป
่ รากฏบนหน้าทีจ่ ะช่วยให้แต่ละฟังก์ชน
ั ทำงาน
` ในคูม
่ อ
ื นี้ คำแนะนำทีร่ วมคำว่า "ดีวด
ี (
)" จะนำมาใช้กบ
ั แผ่น DVD-VIDEO และ DVD-R/-RW ที่
บันทึกในโหมดวิดโี อและไฟนัลไลซ์ ในกรณีทพ
่ี ด
ู ถึงดีวด
ี ช
ี นิดพิเศษ ดีวด
ี น
ี น
้ั จะถูกระบุแยกต่างหาก
` ถ้าไม่ได้บน
ั ทึกแผ่นดิสก์ DVD-R/-RW ในรูปแบบ DVD Video อย่างเหมาะสม แผ่นดิสก์จะไม่สามา
58
58
58
59
59
59
60
ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดเครื่อง
การปรับความสว่างของหน้าจอ
ฟังก์ชันปิดเสียงชั่วคราว
S.VOL (เสียงนุ่ม)
เสียงเบส
การปรับอัตราส่วนสัญญาณเสียง
การริปซีดีขั้นต้น
61 วิธีแก้ปัญหา
รถเปิดเล่น
เกี่ยวกับการใช้คู่มือผู้ใช้นี้
1) ต้องคุน
้ เคยกับคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนใช้ผลิตภัณฑ์น้ี (โปรดดูทห
่ี น้า 3~4)
2) หากเกิดปัญหา ให้ดรู ายละเอียดในหัวข้อวิธแ
ี ก้ปญ
ั หา (โปรดดูทห
่ี น้า 61~62)
Copyright
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามผลิตซ้ำหรือคัดลอกส่วนใดหรือทัง้ หมดของคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้นโ้ี ดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตอย่างเป็นลายลักษ
ณ์อก
ั ษรจาก Samsung Electronics Co.,Ltd.
63 รายการรหัสภาษา
64 ข้อควรระวังเมื่อใช้และจัดเก็บแผ่นดิสก์
65 ข้อกำหนดเฉพาะ
ทำความรู้จัก
ผลิตภัณฑ์นไ้ี ม่สนับสนุนไฟล์ Secure (DRM) Media
DVD (Digital Versatile Disc) ให้ทั้งภาพและเสียงอันน่าเร้าใจ ซึ่งต้องขอขอบคุณระบบเสียงเซอร์รา
วด์ Dolby Digital และเทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณวิดีโอ
MPEG-2 ตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเอฟเฟ็คสมจริงได้จากภายในบ้าน ประหนึ่งนั่งอยู่ภายในโร
งภาพยนตร์หรือห้องแสดงคอนเสิร์ต
ระบบโฮมซีเนม่าและดิสก์ถูกเข้ารหัสตามพื้นที่ รหัสภูมิภาคเหล่านี้จะต้องตรงกันเพื่อเล่นแผ่นดิสก์ ห
ากรหัสไม่ตรงกัน จะไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้
ดูรายละเอียดหมายเลขภูมิภาคสำหรับเครื่องเล่นนี้ได้จากแผงด้านหลังของเครื่องเล่น
(ระบบโฮมซีเนม่าของคุณจะเล่นแผ่น DVD ที่ติดฉลากรหัสพื้นที่ที่ตรงกันเท่านั้น)
แผ่นดิสก์ที่เล่นได้
ชนิดแผ่นดิสก์
เครือ
่ งหมาย
(โลโก้)
สัญญาณทีบ
่ น
ั ทึก
ขนาดแผ่นดิสก์
12 ซม.
DVD-VIDEO
VIDEO
8 ซม.
AUDIO-CD
COMPACT
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO
AUDIO + VIDEO
เวลาเล่นสูงสุด
ประมาณ 240 นาที (ด้านเดียว)
ประมาณ 480 นาที (สองด้าน)
ประมาณ 80 นาที (ด้านเดียว)
ประมาณ 160 นาที (สองด้าน)
12 ซม.
74 นาที
8 ซม.
20 นาที
12 ซม.
—
8 ซม.
—
ห้ามใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้!
~ ไ ม่สามารถเล่นแผ่น CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM และ DVD-RAM บนเครือ
่ งเล่นนีไ้ ด้
หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ <WRONG DISC FORMAT> (รูปแบบแผ่นดิสก์ไม่ถก
ู ต้อง) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
~ แผ่นดีวด
ี ท
ี ซ
่ี อ
้ื มาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นบนเครือ
่ งเล่นนี้
หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> (ไม่สามารถเล่นแผ่นดิ
สก์น้ี ตรวจสอบรหัสภูมภ
ิ าค) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
การป้องกันการทำสำเนา
❖ แผ่นดิสก์ CD-R
~ แผ่นดิสก์ CD-R บางแผ่นอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทใ่ี ช้บน
ั ทึกแผ่นดิสก์
(เครือ
่ งบันทึกซีดห
ี รือคอมพิวเตอร์) และสภาพของแผ่นดิสก์
~ ใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาด 650MB/74 นาที
ห้ามใช้แผ่นดิสก์ CD-R เกิน 700MB/80 นาทีเพราะอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
~ แผ่นดิสก์ CD-RW (เขียนทับได้) บางแผ่นอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
~ เฉพาะ CD-Rs ที่ "ปิด" ได้อย่างเหมาะสมเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเล่นได้อย่างสมบูรณ์ หากปิดช่วงของการเปิดเล่นแต่ยงั เปิดแผ่
นดิสก์คา้ งไว้ คุณอาจไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้อย่างสมบูรณ์
❖ แผ่นดิสก์ CD-R MP3
~
~
~
~
~
~
~
~
~
เปิดเล่นได้เฉพาะแผ่นดิสก์ CD-R ทีม
่ ไี ฟล์ MP3 อยูใ่ นรูปแบบ ISO 9660 หรือรูปแบบ Joliet
ชือ
่ ไฟล์ MP3 ควรประกอบด้วยอักขระ 8 ตัวหรือน้อยกว่า ไม่มเี ว้นวรรคหรืออักขระพิเศษ (. / = +)
ใช้แผ่นดิสก์ทบ
่ี น
ั ทึกด้วยอัตราข้อมูลสำหรับการบีบอัด/การคลายข้อมูลทีม
่ ากกว่า 128Kbps
เฉพาะไฟล์ทม
่ี ส
ี ว่ นขยายเป็น "mp3" และ "MP3" เท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้
เฉพาะดิสก์ทถ
่ี ก
ู เขียนหลายๆ ช่วงต่อเนือ
่ งกันเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้ ถ้ามีสว่ นทีว่ า่ งอยูบ
่ นแผ่นดิสก์ Multisession แผ่
นดิสก์นน
้ั จะเปิดเล่นได้เฉพาะจนถึงส่วนทีว่ า่ งอยู่
ถ้าแผ่นดิสก์ไม่ถก
ู ปิด อาจใช้เวลานานขึน
้ เพือ
่ เริม
่ ต้นเปิดเล่น และอาจไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ทง้ั หมดทีบ
่ น
ั ทึกไว้ได้
สำหรับไฟล์ทเ่ี ข้ารหัสด้วยรูปแบบ Variable Bit Rate (VBR) เช่น ไฟล์ทเ่ี ข้ารหัสด้วยอัตราบิตต่ำและอัตราบิตสูง
(เช่น 32Kbps ~ 320Kbps) เสียงอาจกระโดดในระหว่างเปิดเล่น
สามารถเปิดเล่นได้สงู สุดไม่เกิน 500 แทร็คต่อแผ่นซีดห
ี นึง่ แผ่น
สามารถเปิดเล่นได้สงู สุดไม่เกิน 300 โฟลเดอร์ตอ
่ แผ่นซีดห
ี นึง่ แผ่น
❖ ไฟล์ CD-R JPEG
เฉพาะไฟล์ทม
่ี ส
ี ว่ นขยายเป็น "jpg" เท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้
ถ้าแผ่นดิสก์ไม่ถก
ู ปิด อาจใช้เวลานานขึน
้ เพือ
่ เริม
่ ต้นเปิดเล่น และอาจไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ทง้ั หมดทีบ
่ น
ั ทึกไว้ได้
เปิดเล่นได้เฉพาะแผ่นดิสก์ CD-R ทีม
่ ไี ฟล์ JPEG อยูใ่ นรูปแบบ ISO 9660 หรือรูปแบบ Joliet
ชือ
่ ไฟล์ JPEG ควรประกอบด้วยอักขระ ตัวหรือน้อยกว่า ไม่มเี ว้นวรรคหรืออักขระพิเศษ (. / = +)
เฉพาะดิสก์ทถ
่ี ก
ู เขียนหลายๆ ช่วงต่อเนือ
่ งกันเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้ ถ้ามีสว่ นทีว่ า่ งอยูบ
่ นแผ่นดิสก์ Multisession แผ่
นดิสก์นน
้ั จะเปิดเล่นได้เฉพาะจนถึงส่วนทีว่ า่ งอยู่
~ สามารถจัดเก็บภาพได้สงู สุดไม่เกิน 9,999 ภาพต่อแผ่นซีดห
ี นึง่ แผ่น
~ เมือ
่ เล่นแผ่นซีดภ
ี าพจาก Kodak/Fuji เฉพาะไฟล์ JPEG ในโฟลเดอร์รป
ู ภาพเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้
~ แผ่นดิสก์รป
ู ภาพอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่จากซีดภ
ี าพของ Kodak/Fuji อาจใช้เวลาเริม
่ ต้นเปิดเล่นนานขึน
้ หรืออาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
เลย
~
~
~
~
~
❖ แผ่นดิสก์ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
~ ทัง้ ยังไม่สนับสนุนการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับรูปแบบทีไ่ ม่สามารถใช้รว่ มกัน
(ตัวอย่างเช่น : QPEL, GMC, ความคมชัดสูงกว่า 800 x 600 พิกเซล เป็นต้น)
~ ส่วนทีม
่ อ
ี ต
ั ราเฟรมสูง ๆ อาจไม่สามารถเปิดเล่นได้ในขณะทีเ่ ล่นไฟล์ DivX
DivX® เป็นรูปแบบวิดโี อดิจต
ิ อลทีส
่ ร้างโดย DivX, Inc. อุปกรณ์นเ้ี ป็นอุปกรณ์ DivX Certified หรือ
DivX Ultra Certified อย่างเป็นทางการทีเ่ ล่นวิดโี อ DivX ได้
~ แผ่นดีวด
ี จ
ี ำนวนมากถูกเข้ารหัสด้วยระบบป้องกันการทำสำเนา ด้วยระบบน ด้วยเหตุน้ี คุณควรเชือ
่ มต่อระบบโฮมซีเนม่าโดย
ตรงกับทีวข
ี องคุณเท่านัน
้ ไม่ใช่ VCR การต่อเข้ากับ VCR จะทำให้ภาพทีไ่ ด้จากแผ่นดีวด
ี ท
ี ป
่ี อ
้ งกันการทำสำเนาบิดเบีย
้ ว
~ ผลิตภัณฑ์นไ้ี ด้รวมเทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิไ์ ว้ภายในเครือ
่ ง โดยป้องกันด้วยวิธก
ี ารต่างๆ ทีเ่ ป็นกรรมสิทธิข
์ องสหรัฐฯ แ
ละสิทธิแ
์ ห่งทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาอืน
่ ๆ ของ Macrovision Corporation และผูเ้ ป็นเจ้าของสิทธิอ
์ น
่ื ๆ
การใช้เทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิน
์ ต
้ี อ
้ งได้รบ
ั การอนุมต
ั จ
ิ าก Macrovision Corporation และมีขน
้ึ สำหรับการใช้รบ
ั ชมภาย
ในบ้านและการรับชมในวงจำกัดเท่านัน
้ เว้นแต่ได้รบ
ั อนุมต
ั จ
ิ าก Macrovision Corporation ห้ามทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือแย
กส่วนประกอบ
● ทำความรู้จัก
1 ~ 6
thi
ชนิดและคุณลักษณะจำเพาะของแผ่นดิสก์
คำอธิบาย
thi
แผงด้านหลัง
1
2 3
4 5
6
7
แผงด้านหน้า
● คำอธิบาย
9
10
11
12
8
7
ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง
ปุ่มหยุด (
ปุ่ม EJECT
ปุ่มเล่น/พักเล่น (
ปุม
่ ฟังก์ชน
ั
ปุม
่ ปรับขึน
้ และข้าม (
ปุม
่ ปรับลงและข้าม (
10
)
8
ขัว
้ ต่อช่องสัญญาณออกลำโพง 5.1
ช่องสัญญาณ
ต่อลำโพงหน้า ลำโพงกลาง ลำโพงหลัง และซับวูฟเฟอร์
ช่องสัญญาณออกคอมโพเนนต์วด
ิ โี อ
ต่อโทรทัศน์ทม
่ี ส
ี ายส่งสัญญาณคอมโพเนนต์วด
ิ โี อเข้ากับช่อง
ต่างๆ เหล่านี้
ช่องสัญญาณวิดโี อออก
ต่อช่องสัญญาณวิดโี อเข้าของโทรทัศน์ (VIDEO IN)
เข้ากับช่อง VIDEO OUT
ช่องสัญญาณ AUX IN 2
เต่อกับสัญญาณออกอนาล็อก 2CH ของอุปกรณ์ภายนอก
(เช่น วีซอ
ี าร์)
การต่อการ์ด TX (ไร้สาย)
การ์ด TX ช่วยให้เกิดการติดต่อสือ
่ สารระหว่างตัวเครือ
่ งกับเครื่
องขยายเสียงของเครือ
่ งรับแบบไร้สายทีเ่ ป็นอุปกรณ์เลือกใช้
ช่องสัญญาณสายใยแก้วดิจท
ิ ล
ั เข้าภายน
อก
ใช้ชอ
่ งนีเ้ พือ
่ ต่อกับอุปกรณ์ภายนอกทีส
่ ามารถส่งออกสัญญาณ
ดิจท
ิ ล
ั ได้
ช่องสัญญาณ FM 75Ω COAXIAL
ต่อเสาอากาศคลืน
่ เอฟเอ็ม
พัดลมระบายความร้อน
พัดลมจะหมุนตลอดเวลาเมือ
่ เปิดเครือ
่ ง
ในขณะทีว่ างเครือ
่ งเล่น ต้องเผือ
่ พืน
้ ทีว่ า่ ง 10 ซม. ในทุกๆ
ด้านให้กบ
ั พัดลม
ช่อง HDMI OUT (เลือกได้)
ใช้สาย HDMI ต่อขัว้ HDMI ออกนีก
้ บ
ั ขัว้ HDMI เข้าบนโทรทั
ศน์ของคุณเพือ
่ ให้ได้ภาพทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพดีทส
่ี ด
ุ
ถาดใส่แผ่นดิสก์
)
)
การควบคุมระดับเสียง
)
9
10
ช่องสัญญาณเฮดโฟน
11
แจ็ค AUX IN 1/ASC IN
12
ช่อง USB
11
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
21
ปุม
่ SLOW, MO/ST
2
ปุม
่ เครือ
่ งรับดีวด
ี ี
22
ปุ่ม EJECT
ส่วนประกอบของรีโมทคอนโทรล
3
ปุ่มโทรทัศน์
23
ปุ่ม SOURCE
4
ปุ่มหมายเลข (0~9)
22
5
ปุ่มเสียง
23
6
ปุ่มขั้น
7
ปุม
่ ปรับหาทีต
่ ง้ั ไว้ลว่ งหน้า/ข้ามซีดี
2
3
24
8
4
5
6
7
8
9
25
26
27
28
10
11
29
12
17
30
31
32
33
34
35
18
19
20
21
36
37
38
13
14
15
16
ปุ่มเล่น
ปุ่มหยุด
ปุ่มค้นหา
9
ปุ่มระดับเสียง
10
ปุ่มคงเหลือ
11
ปุ่มเมนู
12
ปุ่มเคอร์เซอร์/ป้อน
13
ปุ่มข้อมูล
14
ปุ่มเอฟเฟ็ค PL II
15
ปุ่มโหมด PL II
ปุม
่ TUNER MEMORY,
SD(ความคมชัดมาตรฐาน)/HD(ความคมชัดสูง)
17
ปุ่มซูม
18
ปุ่มซ้ำ
19
ปุ่มภาพจาง
20
ปุ่ม LOGO
ปุ่มคำบรรยาย
26
ปุ่มพักเล่น
27
ปุ่มปิดเสียงชั่วคราว
28
ปุ่มจูน/ช่อง
29
ปุ่มกลับ
30
ปุ่มออก
ปุ่มซ้ำ
32
ปุ่มยกเลิก
33
ปุ่มแก้ไขเสียง
34
ปุ่มข้อมูล / เสียงเบส
35
ปุม
่ S.VOL (เสียงนุม
่ )
36
ปุ่มพักเครื่อง
37
ปุม
่ ASC
38
ปุม
่ ภาพจาง
การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
1. ยกฝาครอบด้านหลังรีโมทคอน
โทรลขึ้นตามภาพ
M
2. ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA 2 ก้อน
ตรวจดูว่าขั้วต่อของแบตเตอรี่ขั้ว “+” และ “-“ ตรงกับภา
พภายในช่องใส่
3. ปิดฝาครอบ
ในการใช้งานทีวีทั่วไป แบตเตอรี่จะ
มีอายุใช้งานประมาณหนึ่งปี
ทำตามมาตรการป้องกันเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรั่วซึมหรือแตกร้าวของถ่าน:
`
`
`
`
12
25
31
16
ปุ่มดีวีดี
ปุ่มเครื่องจูน
ปุ่มพอร์ต
ปุ่ม AUX
● รีโมทคอนโทรล
1
24
thi
รีโมทคอนโทรล
1
ใส่ถา่ นทีถ
่ ก
ู ขัว้ ลงในรีโมทคอนโทรล: (+) กับ (+) และ (–) กับ (–)
ใช้ถา่ นในชนิดทีถ
่ ก
ู ต้อง ถ่านทีม
่ องดูคล้ายกันอาจมีแรงดันไฟฟ้าต่างกัน
ควรเปลีย
่ นถ่านพร้อมๆ กันทัง้ สองก้อน
ไม่ให้ถา่ นสัมผัสกับความร้อนหรือเปลวไฟ
13
thi
รีโมทคอนโทรล
รายการรหัสสำหรับโทรทัศน์ยห
่ี อ
้ ต่างๆ
เลข.
การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
ยี่ห้อ
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลนีค
้ วบคุมฟังก์ชน
ั บางอย่างของโทรทัศน์
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
เมื่อใช้โทรทัศน์ร่วมกับรีโมทคอนโทรล
. กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) เพือ
่ เปิดโทรทัศน์
. ในขณะทีก
่ ดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) ค้างไว้ ให้ปอ
้ นรหัสท
ตรงกับยีห
่ อ
้ โทรทัศน์ของคุณ
~ หากมีรหัสมากกว่าหนึง่ ตัวสำหรับโทรทัศน์ของคุณปรากฏในตา
ราง ให้ปอ
้ นรหัสทีละตัวเพือ
่ ดูวา่ รหัสตัวใดเป็นรหัสทีถ
่ ก
ู ต้อง
ตัวอย่างเช่น : สำหรับโทรทัศน์ซม
ั ซุง
ในขณะทีก
่ ดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) ค้างไว้ ให้ใช้ปม
ุ่ หมาย
เลขเพือ
่ ป้อน 00, 15, 16, 17 หรือ 40
. ถ้าโทรทัศน์ดบ
ั แสดงว่าการตัง้ ค่าเสร็จสมบูรณ์
~ คุณสามารถใช้ปม
ุ่ TV POWER (เปิด/ปิดโทรทัศน์), VOLUME
(ระดับเสียง), CHANNEL (ช่องสัญญาณ) และปุม
่ ตัวเลข
(0~9)
M
` รีโมทคอนโทรลอาจไม่ทำงานกับโทรทัศน์บางยีห
่ อ
้ และอาจไม่สามารถใช้งานบางอย่างได้โดยขึน
้ อ
ยูก
่ บ
ั ยีห
่ อ
้ โทรทัศน์ของคุณ
` หากคุณไม่ได้ตง้ั ค่ารีโมทคอนโทรลด้วยรหัสสำหรับโทรทัศน์ทเ่ี ป็นยีห
่ อ
้ ของคุณ รีโมทคอนโทรลจะ
ทำงานกับโทรทัศน์ซม
ั ซุงตามค่าเริม
่ ต้นทีต
่ ง้ั ไว้
พิกัดการทำงานของรีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรลสามารถใช้งานได้ในระยะทีเ่ ป็นเส้นตรงได้สงู สุดประมาณ
7 เมตร และยังสามารถนำมาใช้ได้งานได้ในมุมแนวนอนไม่เกิน
30° จากเซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
14
เลข.
ยี่ห้อ
รหัส
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● รีโมทคอนโทรล
1. กดปุม
่ TV (โทรทัศน์) เพือ
่ ตัง้ รีโมทคอนโทรลเป็นโหมดทีวี
รหัส
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีการเชื่อมต่อต่างๆ ของเครื่องดิจิทัลโฮมซีนีมากับอุปกรณ์ภายนอก
ต้องปิดเครื่องและถอดสายไฟออกแล้วก่อนเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งเครื่อง
thi
การเชื่อมต่อ
การต่อลำโพง
1. กดแท็บขัว้ ต่อลงทีด
่ า้ นหลังของลำโพง
2. สอดสายไฟสีดำลงในขัว้ ต่อสีดำ (–) และสายไฟสีแดงลงในขัว้ ต่อสีแดง
(+) แล้วปล่อยแท็บ
3. เสียบปลัก
๊ เข้าทีด
่ า้ นหลังของโฮมซีนม
ี า
~ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีของขัว้ ต่อลำโพงตรงกับสีของปลัก
๊
การต่อลำโพง
สีดำ
สีแดง
● การเชื่อมต่อ
HT-X725/HT-X725G
ลำโพงหน้า (ขวา)
ตำแหน่งของดิจท
ิ ล
ั โฮมซีนม
ี า
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
ซับวูฟเฟอร์
ลำโพงกลาง
วางเครือ
่ งเล่นดีวด
ี ไี ว้บนขาตัง้ หรือชัน
้ วาง หรือใต้ชน
้ั วางโทรทัศน์
วิธีเลือกตำแหน่งการฟัง
ตำแหน่งการฟังควรมีระยะประมาณ 2.5-3 เท่าของระหว่างห่างจากหน้าจอโทรทัศน์
ตัวอย่างเช่น: สำหรับโทรทัศน์ขนาด 32 นิว้ ตำแหน่งการฟังควรอยูท
่ ป
่ี ระมาณ 2~2.4 ม.
สำหรับโทรทัศน์ขนาด 55 นิว้ ตำแหน่งการฟังควรอยูท
่ ป
่ี ระมาณ 3.5~4 ม.
ลำโพงหลัง (ขวา)
ลำโพงหลัง (ซ้าย)
ลำโพงหน้า ei
วางลำโพงเหล่านีไ้ ว้ดา้ นหน้าตำแหน่งการฟังของคุณ โดยหันลำโพง (ประมาณ 45°) เข้าหาตัวคุณ
วางลำโพงเพือ
่ ให้ลำโพงเสียงแหลมอยูต
่ ำแหน่งทีส
่ งู เท่ากับระดับใบหูของคุณ
วางส่วนหน้าของลำโพงหน้าให้พอดีกบ
ั ส่วนหน้าของลำโพงกลางหรือวางเยือ
้ งมาข้างหน้าลำโพงกลางเล็กน้อย
ซับวูฟเฟอร g
ตำแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่สำคัญมากนัก คุณสามารถวางในทุกตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
ลำโพงกลาง f
ถือว่าดีทส
่ี ด
ุ หากจะวางลำโพงนีใ้ ห้อยูใ่ นระดับความสูงเดียวกันกับลำโพงหน้า คุณยังสามารถวางลำโพงนีไ้ ว้เหนือหรือใต้โทรทัศน์ได้โดย
ตรง
ลำโพงหลัง hj
วางลำโพงนีไ้ ว้ดา้ นหลังตำแหน่งการฟังของคุณ หากห้องมีพน
้ื ทีไ่ ม่พอ ให้วางลำโพงนีใ้ นลักษณะทีใ่ ห้ลำโพงแต่ละตัวหันหน้าเข้าหากัน
วางลำโพงนีจ้ ากระดับใบหูของคุณประมาณ 60 ถึง 90 ซม. โดยหันลำโพงลงเล็กน้อย
* ลำโพงหลังไม่เหมือนกับลำโพงหน้าและลำโพงกลาง เพราะลำโพงหลังถูกนำมาใช้เพือ
่ จัดการกับเอฟเฟ็คเสียงเป็นส่วนใหญ่ และเสีย
งจะไม่ออกมาจากลำโพงนีเ้ ลย
16
17
การเชื่อมต่อ
thi
การต่อเครื่องขยายเสียงภาครับแบบไร้สายที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้
หากต้องการต่อลำโพงหลังแบบไร้สาย คุณต้องซือ
้ โมดูลตัวรับแบบไร้สายและการ์ด TX จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุง
เมื่อคุณซื้อโมดูลตัวรับแบบไร้สาย (SWA-4000)
การต่อลำโพง (ต่อ)
ผลิตภัณฑ์น้ี (HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G) ควรเชือ
่ มต่อเฉพาะกับ SWA-4000 เท่านัน
้
HT-TX725/HT-TX725G
HT-X725/HT-X725G
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
● การเชื่อมต่อ
ซับวูฟเฟอร์
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
ซับวูฟเฟอร์
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงกลาง
โมดูลตัวรับแบบไร้สาย
ลำโพงกลาง
HT-TX725/HT-TX725G
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
ลำโพงหน้า (ขวา)
ซับวูฟเฟอร์
ลำโพงกลาง
J
` อย่าปล่อยให้เด็กเล่นกับหรือเล่นใกล้กบ
ั ลำโพง เพราะเด็กอาจได้รบ
ั การบาดเจ็บหากลำโพงหล่นทับ
` เมือ
่ ต่อสายลำโพงเข้ากับลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขัว้ (+/ –) ถูกต้อง
โมดูลตัวรับแบบไร้สาย
` เก็บซับวูฟเฟอร์ให้พน
้ มือเด็กเพือ
่ ไม่ให้เด็กสอดมือหรือ
สิง่ ของอย่างอืน
่ ลงในท่อ (รู) ของลำโพงซับวูฟเฟอร์
` อย่าแขวนซับวูฟเฟอร์บนผนังผ่านท่อ (รู) นี้
M
` หากคุณวางลำโพงใกล้กบ
ั โทรทัศน์ สีบนหน้าจออาจเพีย
้ นเนือ
่ งจากสนามแม่เหล็กจากลำโพง
หากปัญหานีเ้ กิดขึน
้ ให้วางลำโพงห่างจากโทรทัศน์ของคุณ
1. ต่อลำโพงหน้า ลำโพงกลาง และซับวูฟเฟอร์เข้ากับเครือ
่ งเล่นดีวด
ี ี
โปรดดูทห
่ี น้า 17~18
. เมือ
่ ระบบโฮมเธียเตอร์ปด
ิ อยู่ ใส่การ์ด TX ลงในช่องเสียบการ์ด TX
(ไร้สาย) ทีด
่ า้ นหลังตัวเครือ
่ งหลัก
~ จับการ์ด TX ค้างไว้เพือ
่ ให้สว่ นทีเ่ อียงลาดชีล
้ งด้านล่างและสอด
การ์ดลงในช่องเสียบ
~ การ์ด TX ช่วยให้เกิดการติดต่อสือ
่ สารระหว่างตัวเครือ
่ งหลักกับเ
ครือ
่ งรับแบบไร้สาย
ส่วนที่เอียงลาดหันไปทาง
ด้านซ้าย
. ต่อลำโพงหลังขวาและซ้ายเข้ากับโมดูลตัวรับแบบไร้สาย
. เสียบปลัก
๊ สายไฟของโมดูลตัวรับแบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบทีผ
่ นัง
และเปิดสวิตช์-ของโมดูลไปที่ ON
18
การ์ด TX
19
thi
การเชื่อมต่อ
การต่อวิดีโอออกไปยังโทรทัศน์ของคุณ
เลือกหนึง่ ในสีว่ ธ
ิ ก
ี ารเพือ
่ ต่อเข้ากับโทรทัศน์
การต่อเครื่องขยายเสียงภาครับแบบไร้สายที่เป็นอุปกรณ์เลือกใช้ (ต่อ)
M
` วางโมดูลตัวรับแบบไร้สายไว้ทด
่ี า้ นหลังของตำแหน่งการฟัง หากโมดูลตัวรับแบบไร้สายอยูใ่ กล้กบ
ั
ตัวเครือ
่ งหลักมากเกินไป อาจได้ยน
ิ เสียงรบกวนจากสัญญาณแทรก
● การเชื่อมต่อ
` หากคุณใช้อป
ุ กรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ แลนการ์ดแบบไร้สาย อุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์อน
่ื ๆ
ทีใ่ ช้ความถีเ่ ดียวกัน (5.8 กิกกะเฮิรซ
์ ) ใกล้กบ
ั ระบบ คุณอาจได้ยน
ิ เสียงรบกวนจากสัญญาณแทรก
` ระยะการส่งคลืน
่ วิทยุอยูท
่ ป
่ี ระมาณ 10 เมตร แต่อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะการทำงานของ
คุณ หากมีกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กหรือกำแพงโลหะกัน
้ กลางระหว่างตัวเครือ
่ งหลักและโมดูลตัวรั
บแบบไร้สาย ระบบจะไม่สามารถทำงานได้เลย เนือ
่ งจากคลืน
่ วิทยุไม่สามารถทะลุผา่ นโลหะได้
` หากตัวเครือ
่ งหลักไม่ทำการเชือ
่ มต่อไร้สาย ระบบจำเป็นต้องมีการตัง้ ค่า ID ระหว่างเครือ
่ งหลักและ
โมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สาย เมือ
่ ตัวเครือ
่ งหลักปิดอยู่ ให้กดปุม
่ หมายเลขของรีโมทคอนโทรล
"0""1""3""5" และตัวเครือ
่ งหลักจะเปิดขึน
้ เมือ
่ โมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร้สายเปิดอยู่
กดปุม
่ "ID SET" ทีด
่ า้ นหลังของตัวเครือ
่ งไว้ประมาณ 5 วินาที
J
` อย่าสอดการ์ดอืน
่ ๆ ยกเว้นการ์ด TX ทีก
่ ำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์น้ี
`
`
`
`
`
`
`
ผลิตภัณฑ์นอ
้ี าจชำรุดเสียหายหรืออาจถอดการ์ดได้ยาก
อย่าสอดการ์ด TX กลับด้านหรือผิดทิศทาง
ใส่การ์ด TX เมือ
่ ระบบโฮมเธียเตอร์ปด
ิ อยู่ การใส่การ์ดขณะระบบเปิดเครือ
่ งอาจทำให้เกิดปัญหาได้
หากสอดการ์ด TX แล้ว เสียงจะไม่ออกจากขัว้ ต่อลำโพงหลังบนตัวเครือ
่ งหลัก
เสารับสัญญาณแบบไร้สายจะสร้างติดอยูก
่ บ
ั โมดูลตัวรับแบบไร้สาย
เก็บตัวเครือ
่ งหลักให้หา่ งจากน้ำและความชืน
้
เพือ
่ ประสิทธิภาพการรับฟังทีส
่ มบูรณ์แบบ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มส
ี ง่ิ กีดขวางอยูบ
่ ริเวณรอบๆ
ตำแหน่งโมดูลตัวรับแบบไร้สาย
หากไม่ได้ยน
ิ เสียงออกจากลำโพงหลังแบบไร้สาย ให้สลับโหมดไปที่ DVD 5.1 ช่องสัญญาณหรือ
Dolby roLogic II
คุณจะไม่ได้ยน
ิ เสียงออกจากลำโพงหลังแบบไร้สายหากอยูใ่ นโหมด 2-CH
วิธีที่ 2
วิธีที่ 3
(มีรายละเอียด)
วิธีที่ 1
(มีรายละเอียด)
วิธีที่ 1: HDMI (เลือกได้)
เชือ
่ มต่อสายสัญญาณ HDMI (ไม่ได้ให้มาด้วย) จากช่องเสียบ HDMI OUT ทีด
่ า้ นหลังของระบบโฮมซีเนม่ากับช่อ
งเสียบ HDMI IN บนทีวข
ี องคุณ
วิธีที่ 2: คอมโพเนนต์วิดีโอ
หากโทรทัศน์ของคุณมี Component Video Input ให้ตอ
่ สายสัญญาณ Component Video (ไม่ได้ให้มา)
จากช่องเสียบ Component Video Output (Pr, Pb และ Y) ทีด
่ า้ นหลังของระบบโฮมซีเนม่ากับช่องเสียบ
Component Video Input บนทีวข
ี องคุณ
วิธีที่ 3: คอมโพสิตวิดีโอ
ต่อสายสัญญาณภาพทีใ่ ห้มา ระหว่างช่องเสียบ VIDEO OUT ทีด
่ า้ นหลังของระบบโฮมซีเนม่ากับช่องเสียบ
VIDEO IN บนทีวข
ี องคุณ
M
` ความคมชัดจากช่องสัญญาณออกคอมโพเนนต์คอื 576i(480i)
` หากคุณใช้สาย HDMI เพือ่ ต่อโทรทัศน์ซมั ซุงเข้ากับเครือ่ งเล่นดีวดี ี คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลของโทรทั
ศน์สง่ั การทำงานของโฮมซีนม
ี า มีเฉพาะในโทรทัศน์ซม
ั ซุงทีส
่ นับสนุน Anynet+ (HDMI-CEC) เท่านัน
้
` โปรดตรวจสอบโลโก้
Anynet+)
20
(หากโทรทัศน์ของคุณมีโลโก้
แสดงว่าโทรทัศน์สนับสนุนฟังก์ชัน
21
การต่อวิดีโอออกไปยังโทรทัศน์ของคุณ (ต่อ)
ฟังชันการตรวจจับ HDMI อัตโนมัติ (เลือกได้)
สัญญาณวิดโี อออกของเครือ
่ งเล่นจะเปลีย
่ นเป็นโหมด HDMI โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ ต่อสาย HDMI ในขณะทีเ่ ปิดเครือ
่ ง
HDMI คืออินเทอร์เฟสทีช
่ ว่ ยให้สามารถส่งสัญญาณดิจท
ิ ล
ั ของข้อมูลวิดโี อและข้อมูลเสียงได้โดยใช้ขว้ั ต่อเพียงขัว้ เดียว
เมือ
่ ใช้ HDMI ดีวด
ี โี ฮมซีนม
ี าจะส่งสัญญาณเสียงและสัญญาณวิดโี อดิจท
ิ ล
ั พร้อมแสดงภาพอย่างมีชวี ต
ิ ชีวาบนโทรทัศน์ทม
่ี ช
ี อ
่
งเสียบสัญญาณเข้า HDMI
การเลือกความคมชัด
ฟังก์ชน
ั นีจ้ ะช่วยให้ผใู้ ช้เลือกความคมชัดของหน้าจอสำหรับสัญญาณออก
HDMI
ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ SD/HD (ความละเอียดมาตรฐาน/ความละเอียดสูง)
บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เกิน 5 วินาที
~ ความคมชัดทีน
่ ำมาใช้ได้สำหรับสัญญาณออก HDMI คือ
576p(480p),720p, 1080i/1080p
~ ความคมชัด SD (ความละเอียดมาตรฐาน) เท่ากับ 576p(480p)
และความคมชัด HD (ความละเอียดสูง) เท่ากับ 720p, 1080i/1080p
ค่าเริม
่ ต้นของสัญญาณออก HDMI คือ 576p(480p)
~ รายละเอียดการเชือ
่ มต่อ HDMI
ขัว้ ต่อ HDMI - สนับสนุนข้อมูลเสียงดิจท
ิ ล
ั และวิดโี อ
- HDMI จะส่งสัญญาณออกเฉพาะสัญญาณดิจท
ิ ล
ั บริสท
ุ ธิเท่านัน
้ ไปยังโทรทัศน์
M
` เมือ่ ต่อสาย HDMI สัญญาณคอมโพเนนต์วดิ โี อและคอมโพสิตวิดโี
~ เหตุใดซัมซุงจึงเลือกใช้ HDMI
โทนทัศน์แบบอนาล็อกต้องใช้สญ
ั ญาณเสียง/วิดโี อแบบอนาล็อก อย่างไรก็ดี ในขณะทีก
่ ำลังเล่นดีวด
ี ี ข้อมูลทีส
่ ง่ ไปทีโ่ ทรทัศ
น์จะเป็นข้อมูลดิจท
ิ ล
ั ดังนัน
้ จึงต้องมีตวั แปลงสัญญาณดิจท
ิ ล
ั ให้เป็นอนาล็อก (ในดีวด
ี โี ฮมซีนม
ี า) หรือตัวแปลงสัญญาณอนาล็
อกให้เป็นดิจท
ิ ล
ั (ในโทรทัศน์) ในระหว่างการแปลงสัญญาณนี้ คุณภาพของภาพจะลดลงเนือ
่ งจากสัญญาณเสียงรบกวนและสั
ญญาณขาดหาย เทคโนโลยี HDMI คือเทคโนโลยีทเ่ี ป็นเลิศ เนือ
่ งจากเทคโนโลยีนไ้ี ม่ตอ
้ งการตัวแปลงสัญญาณดิจท
ิ ล
ั /
อนาล็อก และได้สญ
ั ญาณดิจท
ิ ล
ั บริสท
ุ ธิจ
์ ากเครือ
่ งเล่นส่งไปยังโทรทัศน์ของคุณ
~ HDCP คืออะไร
HDCP (การคุม
้ ครองข้อมูลดิจท
ิ ล
ั แถบความถีส
่ งู ) คือระบบคุม
้ ครองข้อมูลดีวด
ี ท
ี ส
่ี ง่ สัญญาณออกทาง HDMI
เพือ
่ ไม่ให้ถก
ู คัดลอก โดยใช้การเชือ
่ มต่อแบบดิจท
ิ ล
ั ทีป
่ ลอดภัยระหว่างแหล่งสัญญาณวิดโี อ (พีซแ
ี ละดีวด
ี ี เป็นต้น)
และอุปกรณ์การแสดงภาพ (โทรทัศน์ และโปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น) พร้อมๆ กับการเข้ารหัสข้อมูลทีอ
่ ป
ุ กรณ์แหล่งข้อมูลเพือ
่ ป้อง
กันการคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต
~ Anynet+ คืออะไร
Anynet+ คือฟังก์ชน
ั การทำงานทีอ
่ ำนวยความสะดวกขณะเชือ
่ มต่อเครือ
่ งเล่นนีผ
้ า่ นโทรทัศน์ของซัมซุงทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะ
Anynet+
- หากโทรทัศน์ซม
ั ซุงของคุณมีโลโก้
แสดงว่าโทรทัศน์สนับสนุนฟังก์ชน
ั Anynet+
- หากคุณเปิดเครือ
่ งเล่นและใส่แผ่นดิสก์ เครือ
่ งเล่นจะเริม
่ ต้นเล่นแผ่นดิสก์ และโทรทัศน์จะเปิดขึน
้ มาเองโดยอัตโนมัติ
และสลับไปยังโหมด HDMI
- หากคุณเปิดเครือ
่ งเล่นและกดปุม
่ Play (เล่น) โดยมีแผ่นดิสก์อยูใ่ นเครือ
่ งอยูแ
่ ล้ว โทรทัศน์จะเปิดขึน
้ ทันทีและสลับไปยังโหม
ด HDMI
BD WISE (ผลิตภัณฑ์ซัมซุงเท่านั้น)
คุณสามารถเลือกเพือ
่ ใช้เมนู BD WISE ต่อเมือ
่ ระบบโฮมซีเนม่าของซัมซุงเชือ
่ มต่อกับทีวซ
ี ม
ั ซุงทีส
่ นับสนุน BD WISE
โดยใช้สายสัญญาณ HDMI
~ BD Wise คืออะไร?
BD Wise จะปรับค่าผลิตภัณฑ์ซม
ั ซุงทีใ่ ช้งาน BD Wise ได้ ให้เป็นค่าทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ โดย
อัตโนมัติ
คุณสมบัตน
ิ เ้ี ปิดใช้งานได้ตอ
่ เมือ
่ ผลิตภัณฑ์ซม
ั ซุงทีใ่ ช้งาน BD Wise ได้ เชือ
่ มต่อระหว่างกั
นโดยใช้สายสัญญาณ HDMI
~ การใช้ BD Wise
1. ใช้สายสัญญาณ HDMI เพือ
่ เชือ
่ มต่อระบบโฮมซีเนม่าซัมซุงกับทีวซ
ี ม
ั ซุงทีใ่ ช้งาน BD
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Wise ได้
2. ตัง้ ค่าแต่ละเมนู BD Wise ของระบบโฮมซีเนม่าซัมซุงและทีวซ
ี ม
ั ซุงเป็น On (เปิด) ตามลำดับ
- การตัง้ ค่านีจ
้ ะทำให้คณ
ุ ภาพของภาพเหมาะสมทีส
่ ด
ุ กับข้อมูล (ในดิสก์ ดีวด
ี ี เป็นต้น) ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเล่น
- การตัง้ ค่านีย
้ งั จะทำให้คณ
ุ ภาพของภาพเหมาะสมทีส
่ ด
ุ ระหว่างระบบโฮมเธียเตอร์และทีวซ
ี ม
ั ซุงทีใ่ ช้งาน BD Wise ได้
M
` หากโทรทัศน์ไม่สนับสนุนความคมชัดทีก่ ำหนด
คุณจะไม่สามารถดูภาพได้
- หากโทรทัศน์ของคุณไม่สนับสนุน HDCP (การคุม
้ ครองข้อมูลดิจท
ิ ล
ั แถบความถีส
่ งู ) สัญญาณรบกวนสุม
่ จะปรากฏบนหน้าจอ
เหตุใดต้องใช้ HDMI
(อินเทอร์เฟสมัลติมเี ดียความคมชัดสูง)
อุปกรณ์นจ
้ี ะส่งผ่านสัญญาณวิดโี อดีวด
ี แ
ี
บบดิจท
ิ ล
ั โดยไม่มก
ี ระบวนการแปลงสัญ
ญาณให้เป็นอนาล็อก คุณจะได้ภาพดิจิ
ทัลทีค
่ มชัดมากกว่าเมือ
่ ใช้การเชือ
่ มต่อ
HDMI
อจะไม่นำออก
` ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธเี ลือกแหล่งสัญญาณวิดโี อเข้าของโทรทัศน์ได้จากคูม่ อื ผูใ้ ช้โทรทัศน์
การใช้ Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ คือฟังก์ชน
ั ทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ สามารถควบคุมอุปกรณ์ซม
ั ซุงอืน
่ ๆ ผ่านรีโมทคอนโทรลโทรทัศน์ของซัมซุง คุณสามารถใช้
Anynet + โดยการต่อโฮมซีนม
ี านีก้ บ
ั โทรทัศน์ของซัมซุงผ่านสาย HDMI มีเฉพาะในโทรทัศน์ซม
ั ซุงที่ สนับสนุน Anynet+
เท่านัน
้
1. ต่อตัวเครือ่ งหลักของโฮมซีนม
ี าเข้ากับโทรทัศน์ซม
ั ซุงผ่านสาย HDMI
(โปรดดูทห
่ี น้า 21)
. ตัง้ ฟังก์ชน
ั Anynet+ บนโทรทัศน์ของคุณ (โปรดดูขอ้ มูลเพิม
่ เติมจากคูม
่ ื
อคำสัง่ ของโทรทัศน์)
~ คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลของโทรทัศน์เพือ่ สัง่ การทำงานของโฮม
ซีนม
ี า (ปุม
่ โทรทัศน์ทน
่ี ำมาใช้ได้คอื :
,
,
,
, ,
และปุม
่ , ปุม
่ , ~ )
พร้อม Anynet+
คุณสามารถควบคุมเครือ
่ งเล่นนี้ เปิดโท
รทัศน์ หรือดูภาพยนตร์ดว้ ยการกดปุม
่
Play บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ซ
ม
ั ซุง
หากคุณเลือก TV
ตัง้ ค่า Anynet+(HDMI-CEC) ไปที่ On (เปิด) โดยกดปุม
่ Anynet+ บนโทรทัศน์ของคุณ
• เครือ
่ งรับ : On (เปิด): คุณสามารถฟังเสียงผ่านโฮมซีนม
ี า
• เครือ
่ งรับ : Off (ปิด): คุณสามารถฟังสัญญาณเสียงผ่านโทรทัศน
หากคุณเลือก THEATER
เลือก THEATER (ตัวเครือ
่ ง) เพือ่ เชือ่ มต่อและตัง้ ค่าตัวเลือกของแต่ละรายการต่อไปนี้
• View TV (ดูโทรทัศน์): หาก Anynet+(HDMI CEC) ถูกตัง้ ค่าไปที่ on (เปิด)
และคุณเลือก View TV (ดูโทรทัศน์) โฮมซีนม
ี าจะสลับไปทีโ่ หมด Digital In
(ดิจท
ิ ล
ั เข้า) โดยอัตโนมัติ
• Theater Menu (เมนูตวั เครือ
่ ง): คุณสามารถเข้าถึงและควบคุมเมนูของโฮมซีนม
ี า
• Theater Operation (การทำงานของเครือ
่ ง):ข้อมูลการเล่นแผ่นดิสก์ของโ
ฮมซีนม
ี าจะปรากฏขึน
้ คุณสา มารถควบคุมการทำงานของแผ่นดิสก์ของโฮมซีนม
ี าเช่นเป
ลีย่ นชือ่ เรือ่ ง บท และคำบรรยายใต้ภาพ
• เครือ
่ งรับ : On (เปิด): คุณสามารถฟังเสียงผ่านโฮมซีนม
ี า
• เครือ
่ งรับ : Off (ปิด):คุณสามารถฟังสัญญาณเสียงผ่านโทรทัศน
M
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
MOVE
ENTER
EXIT
Move
Enter
Exit
Move
Enter
Exit
` คุณใช้ฟงั ก์ชนั Cinema ได้เฉพาะเมือ่ ฟังสัญญาณเสียงผ่านโฮมซีนมี าทีต่ อ่ สายใยแก้วดิจท
ิ ล
ั ไว้แล้ว
` หากคุณต้องการเปลีย
่ นความละเอียดในโหมด BD Wise คุณต้องตัง้ ค่าโหมด BD เป็น Off (ปิด) ไว้ลว่ งหน้า
` หากคุณตัง้ ค่าโหมด BD Wise เป็น off (ปิด) ความละเอียดของทีวท
ี เ่ี ชือ
่ มต่อจะปรับค่าเป็นความละเอียดสูงสุดโ
ดยอัตโนมัติ
` BD Wise จะปิดใช้งานหากเครือ
่ งเล่นเชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ทไ
่ี ม่สนับสนุน BD Wise
22
● การเชื่อมต่อ
~ HDMI (อินเทอร์เฟสมัลติมเี ดียความคมชัดสูง)
thi
การเชื่อมต่อ
ฟังก์ชัน HDMI (เลือกได้)
23
AUX2 : แผงด้านหลัง
สายใยแก้ว: แผงด้านหลัง
thi
การเชื่อมต่อ
การต่อสัญญาณเสียงจากคอมโพเนนต์ภายนอก
AUX1 : การต่อคอมโพเนนต์ภายนอก/เครื่องเล่น MP3
คอมโพเนนต์ตา่ งๆ เช่น เครือ
่ งเล่น MP3
● การเชื่อมต่อ
สายสัญญาณเสียง
(ไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องเล่น)
หากคอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอก
มีช่องสัญญาณเสียงออกเพียงช่องเ
ดียว ให้เลือกต่อที่ด้านขวาหรือซ้าย
สายใยแก้ว
(ไม่ได้มาพร้อมกับเ
ครื่องเล่น)
คอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอก
คอมโพเนนต์ดิจิทัลภายนอก
AUX2: วิธีต่อคอมโพเนนต์อนาล็อก.ภายนอก
สายสัญญาณเสียง
(ไม่ได้มาพร้อมกับเครือ่ งเล่น)
คอมโพเนนต์สญ
ั ญาณอนาล็อกเช่น วีซอ
ี าร์
1. ต่อ AUX IN 2 (เสียง) บนโฮมซีนม
ี าไปยัง Audio Out ของคอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอก
~ สีขว้ั ต่อต้องตรงกัน
Audio OUT
. กดปุม
่ AUX บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกสัญญาณเข้า AUX 2
คุณยังสามารถใช้ปม
ุ่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนตัวเครือ
่ งหลัก โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไปนี:้ DVD/CD ➞ DIGITAL ➞ AUX1 ➞ AUX2 ➞ USB ➞ BT AUDIO ➞ TUNER.
M
` คุณสามารถต่อช่องสัญญาณวิดโี อออกของเครือ่ งวีซอี าร์เข้ากับโทรทัศน์ และต่อช่องสัญญาณเสียงออกของเครือ่ งวี
ซีอาร์เข้ากับเครือ่ งเล่นน
1. ต่อ AUX IN 1 (เสียง) บนโฮมซีนม
ี าไปยัง Audio Out ของคอมโพเนนต์ภายนอก/เครือ
่ งเล่น MP3
สายใยแก้ว: วิธีต่อคอมโพเนนต์ระบบดิจิทัลภายนอก
. กดปุม
่ AUX บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกสัญญาณเข้า AUX1
คอมโพเนนต์สญ
ั ญาณดิจท
ิ ล
ั เช่น เครือ
่ งรับสัญญาณดาวเทียม/เคเบิลบ็อกซ์ (เซ็ทท็อปบอกซ์)
~ คุณยังสามารถใช้ปม
ุ่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนตัวเครือ
่ งหลัก โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไปนี:้
DVD/CD ➞ DIGITAL IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ BT AUDIO ➞ TUNER.
1. ต่
อสัญญาณเข้าดิจท
ิ ล
ั (OPTICAL) บนโฮมซีนม
ี าไปยังสัญญาณออกดิจท
ิ ล
ั ของคอมโพเนนต์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั ภายนอก
2. กดปุม
่ AUX บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือก DIGITAL (ดิจต
ิ อล)
คุณยังสามารถใช้ปม
ุ่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนตัวเครือ
่ งหลัก
โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไปนี:้
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
24
25
การเชื่อมต่อ
thi
ก่อนใช้โฮมซีนม
ี าของคุณ
คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลของดีวด
ี โี ฮมซีนม
ี าควบคุมการทำงานของโทรทัศน์ซม
ั ซุง
การต่อเสาอากาศคลื่นเอฟเอ็ม
1. ต่อเสาอากาศคลืน
่ เอฟเอ็มทีจ
่ ด
ั เตรียมให้เข้ากับช่องสัญญาณ FM 75Ω COAXIAL
1. เสียบปลัก
๊ สายไฟของเครือ
่ งเล่นเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับ
● ก่อนใช้โฮมซีนีมาของคุณ
2. ย้ายสายเคเบิลเสาอากาศไปรอบๆ อย่างช้าๆ จนกระทัง่ คุณพบตำแหน่งรับคลืน
่ วิทยุทช
่ี ด
ั เจน จากนัน
้ ให้ยด
ึ เสา
อากาศไว้ให้แน่นกับผนังหรือพืน
้ ผิวอืน
่ ทีแ
่ ข็ง
เสาอากาศคลื่นเอฟเอ็ม
(มาพร้อมกับเครื่องเล่น)
. กดปุม
่ DVD RECEIVER (เครือ
่ งรับดีวด
ี )ี
เพือ
่ สลับไปยังโหมด DVD RECEIVER (เครือ
่ งรับดีวด
ี )ี เพือ
่ ให้
ดีวด
ี โี ฮมซีนม
ี าทำงาน
. กดปุ่ม FUNCTION (ฟังก์ชัน) บนตัวเครื่องหลักหรือปุ่ม DVD
(ดีวีดี) บนรีโมทเพื่อเปิดใช้งานการเล่นกลับดีวีดี/ซีดี
. กดปุ่ม TV (โทรทัศน์) เพื่อตั้งรีโมทคอนโทรลเป็นโหมดทีวี
M
` ต
วั เครือ
่ งนีไ
้ ม่รบ
ั การกระจายเสียงเอเอ็ม
. กดปุ่ม POWER (เปิด/ปิดเครื่อง) เพื่อเปิดโทรทัศน์ซัมซุงด้วยรีโ
มทนี้
. กดปุ่ม SOURCE (แหล่งสัญญาณ) เพื่อเลือกโหมดวิดีโอบนทีวีของ
คุณ
VIDEO
พัดลมระบายความร้อน
พัดลมระบายความร้อนจะพัดลมเย็นเข้าสูเ่ ครือ
่ งเล่นเพือ
่ ป้องกันไม่ให้เครือ
่ งร้อนเกินไป
โปรดสังเกตข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้
~ เครือ
่ งเล่นมีระบบระบายอากาศทีด
่ ี หากระบบระบายอากาศของเครือ
่ งเล่นไม่มป
ี ระสิทธิภาพ อุณหภูมภ
ิ ายในเครือ
่ งเล่นอาจสูง
ขึน
้ และอาจทำให้เครือ
่ งเสียได้
~ ไม่กด
ี ขวางช่องระบายอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ (หากพัดลมระบายอากาศหรือช่องระบายอากาศมีหนังสือพิมพ์หรือเสือ
้
ผ้าวางขวางอยู่ ความร้อนอาจเพิม
่ สูงขึน
้ ภายในตัวเครือ
่ งและอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้)
การเลือกรูปแบบวิดโี อ
กดปุ่มเลข 7 บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีในขณะที่ปิดเครื่อง
~ ตามค่าเริม
่ ต้นนัน
้ รูปแบบวิดโี อจะถูกกำหนดเป็น "PAL"
~ คำว่า "NTSC" หรือ "PAL" จะปรากฏขึน
้ ทีห
่ น้าจอ ในตอนนี้
ให้กดปุม
่ เลข 7 เป็นระยะๆ เพือ
่ เลือกระหว่าง "NTSC" และ "PAL"
~ แต่ละประเทศมีมาตรฐานรูปแบบวิดโี อทีไ่ ม่เหมือนกัน
~ สำหรับการเปิดเล่นปกติ รูปแบบวิดโี อของแผ่นดิสก์ตอ
้ งเหมือนกับรู
ปแบบวิดโี อของโทรทัศน์ของคุณ
26
27
เปิดเล่น
คุณสามารถเปิดเล่นซีดข
ี อ
้ มูล (CD-R, CD-RW) ทีเ่ ข้ารหัสในรูปแบบ MP3/WMA
A
เล่นแผ่นดิสก์
B
)
1. วางแผ่นดิสก์ MP3/WMA ลงในถาดใส่แผ่นดิสก์
~ หน้าจอเมนู MP3/WMA จะปรากฏขึ้น
และการเปิดเล่นจะเริ่มต้น
~ ลักษณะของเมนูที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ MP3/WMA
~ ไฟล์ WMA-DRM ไม่สามารถเปิดเล่นได้
● เปิดเล่น
1. ใส่แผ่นดิสก์ตามแนวตัง้ ลงในช่องใส่แผ่นดิสก์
~ วางดิสก์ในถาดเบาๆ ให้ป้ายชื่อแผ่นดิสก์หงายขึ้น
1. ปิดช่องใส่แผ่นดิสก์ได้ดว้ ยการกดปุม
่ PLAY (
~ การเล่นจะเริ่มต้นเองโดยอัตโนมัติ
thi
เปิดเล่น MP3/WMA-CD
2. ในโหมดหยุด ใช้ปม
ุ่ Cursor (เคอร์เซอร์) $, %, _, +
เพือ
่ เลือกอัลบัม
้ และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
~ ใช้ปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) $, % เพื่อเลือกแทร็ค
3. หากต้องการเปลีย
่ นอัลบัม
้ ให้ใช้ปม
ุ่ Cursor (เคอร์เซอร์) $, %,
_, + เพื่อเลือกอัลบั้มอื่นในโหมดหยุด และกดปุ่ม ENTER
(ป้อน)
4. กดปุม
่ STOP (หยุด) (@) เพือ
่ หยุดการเปิดเล่น
M
หากต้องการหยุดเล่น ให้กดปุม
่ STOP (หยุด) (@) ในระหว่างทีเ่ ปิดเล่น
~ ถ้ากดปุม
่ หนึง่ ครัง้ คำว่า PRESS PLAY (กดเล่น) จะปรากฏขึน
้ และตำแหน่งหยุดจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความ
จำ ถ้ากดปุม
่ PLAY (เล่น) (
) หรือปุม
่ ENTER (ป้อน) การเปิดเล่นจะกลับคืนมาจากตำแหน่งหยุด
(ฟังก์ชน
ั นีท
้ ำงานเฉพาะกับดีวด
ี )ี
~ ถ้ากดปุม
่ สองครัง้ คำว่า STOP (หยุด) จะปรากฏขึน
้ และถ้ากดปุม
่ PLAY (เล่น) (
) การเปิดเล่นจะเริม
่ ต้นให
ม่ตง้ั แต่ตน
้
หากต้องการหยุดการเปิดเล่นชัว่ คราว ให้กดปุม
่ PAUSE (พักเล่น) (
ในระหว่างการเปิดเล่น
หากต้องการกลับมาเปิดเล่นต่อ ให้กดปุม
่ PLAY (เล่น) (
M
)
` แผ่นดิสก์ MP3/WMA-CD บางแผ่นอาจเล่นไม่ได้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั โหมดในการบันทึก
` สารบัญของ MP3-CD จะแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั รูปแบบแทร็ค MP3/WMA
ทีบ
่ น
ั ทึกบนแผ่นดิสก์
หากต้องการเล่นไอคอนไฟล์ในหน้าจอ
~ กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $, %, _, + เมือ
่ อยูใ่ นโหมดหยุดและเลือกไอคอนทีต
่ อ
้ งการจากส่วนด้าน
บนของเมนู
)
ไอคอนไฟล์ดนตรี : หากต้องการเล่นไฟล์ดนตรีเท่านัน
้ ให้เลือกไอคอน
` คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งแนวตัง้ หรือแนวนอนก็ได้ ถ้าคุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในแนวตัง้ หรือแนวนอน
การทำงาน (ก่อนหน้า / ถัดไป) ของปุม
่ [ หรือปุม
่ ] จะถูกปรับให้เข้ากับตำแหน่งทีน
่ ำมาใช้ได้โดยอัตโนมัติ
` หน้าจอเริม่ ต้นอาจปรากฏต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ข้อมูลในแผ่นดิสก์
` แผ่นดิสก์ละเมิดลิขสิทธิจ์ ะไม่ทำงานบนเครือ่ งเล่นนีเ้ นือ่ งจากแผ่นดิสก์ดงั กล่าวละเมิดคำแนะนำเรือ่ ง CSS (Content
ไอคอนไฟล์ภาพ : หากต้องการดูไฟล์ภาพเท่านัน
้ ให้เลือกไอคอน
ไอคอนไฟล์ภาพยนตร์ : หากต้องการดูไฟล์ภาพยนตร์เท่านัน้ ให้เลือกไอคอน
ไอคอนไฟล์ทง
้ั หมด : หากต้องการดูไฟล์ทง้ั หมด ให้เลือกไอคอน
Scrambling System: ระบบการป้องกันการทำสำเนา)
28
29
เปิดเล่น
thi
เล่น DIVX
ฟังก์ชน
ั บนหน้านีจ้ ะนำไปใช้กบ
ั การเปิดเล่นแผ่นดิสก์ DivX
D
ข้ามไปข้างหน้า/ย้อนหลัง
คุณสามารถจัดเก็บภาพทีถ
่ า่ ยด้วยกล้องดิจท
ิ ล
ั หรือกล้องบันทึกวิดโี อ หรือไฟล์ JPEG บนคอมพิวเตอร์ไว้บนแผ่นซีดี
ก่อนเปิดดูดว้ ยโฮมซีนม
ี าน
ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ [, ] .
~ ไปทีไ่ ฟล์ถด
ั ไปเมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ ] ถ้ามีมากกว่าสองไ
ฟล์อยูบ
่ นแผ่นดิสก์
~ ไปทีไ่ ฟล์กอ
่ นหน้าเมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่
[ ถ้ามีมากกว่าสองไฟล์อยูบ
่ นแผ่นดิสก์
G
ฟังก์ชันหมุน/พลิก
กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $, %, _, + ในขณะทีเ่ ปิดเล่น
เล่นเร็ว
ฟังก์ชันข้าม 5 นาที
ปุ่ม
D
ในระหว่างการเล่น ให้กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) _, +.
~ การเล่นจะข้ามไปข้างหน้า 5 นาทีเมือ
่ คุณกดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) +.
~ การเล่นจะย้อนกลับมา 5 นาทีเมือ
่ คุณกดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) _.
: พลิกแนวตั้ง
ปุ่ม
:หมุน
90°ตามเข็มนาฬิกา
ปุ่ม
: หมุน
90°ทวนเข็มนาฬิกา
ปุ่ม
: พลิกแนวนอน
` ความคมชัดของภาพทีผ
่ ลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนคือ 5120 x 3480 (หรือ 19.0 MPixel) สำหรับไฟล์
JPEG มาตรฐานและ 2048 x 1536 (or 3.0 MPixel) สำหรับไฟล์ภาพโปรเกรสซีฟ
` ถ้าเปิดเล่นไฟล์ JPEG ขณะทีค
่ วามคมชัดของสัญญาณออก HDMI คือ 720p/1080i/1080p
โหมดจะถูกแปลงเป็น 576p(480p) โดยอัตโนมัติ
D
ในระหว่างการเล่น ให้กดปุม
่ (, ) .
หากต้องการเปิดเล่นแผ่นดิสก์ในอัตราทีเ่ ร็วขึน
้ ให้กดปุม
่ (
หรือปุม
่ ) ในระหว่างการเปิดเล่น
~ ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ความเร็วในการเล่นจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อ
ไปนี:้
2x  4x  8x  32x  Play.
ภาพต้นฉบับ
M
● เปิดเล่น
เล่นไฟล์ JPEG
การเปิดเสียง
D
กดปุม
่ AUDIO (เสียง)
~ ถ้ามีภาษาสำหรับเสียงให้เลือกหลายภาษาบนแผ่นดิสก์ คุณส
ามารถสลับระหว่างภาษาต่างๆ เหล่านัน
้
~ ในแต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ เลือกจะสลับระหว่าง
AUDIO (1/N, 2/N ...) (เสียง (1/N, 2/n...)).
M
`
จะปรากฏขึน
้ เมือ
่ มีภาษาทีไ
่ ด้รบ
ั การสนับสนุนภา
ษาเดียวบนแผ่นดิสก์
การแสดงคำบรรยายใต้ภาพ
D
กดปุม
่ SUBTITLE (คำบรรยาย)
~ ในแต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ เลือกจะสลับระหว่าง
SUBTITLE (1/N, 2/N ...) (คำบรรยาย (1/N, 2/N ...))
และ SUBTITLE OFF (ปิดคำบรรยาย)
~ ถ้าแผ่นดิสก์มไี ฟล์คำบรรยายเพียงไฟล์เดียว ไฟล์นน
้ั จะปรากฏขึ้
นมาโดยอัตโนมัติ
~ ดูหมายเลข 2 ในหน้าถัดไปหากต้องการรายละเอียดเพิม
่ เติมเกี่
ยวกับการใช้คำบรรยายใต้ภาพร่วมกับแผ่นดิสก์ DivXcs.
30
31
เปิดเล่น
เล่น DIVX (ต่อ)
D
ถ้าแผ่นดิสก์มีไฟล์คำบรรยายมากกว่าหนึ่งไฟล์
ถ้าแผ่นดิสก์มไี ฟล์คำบรรยายมากกว่าหนึง่ ไฟล์ คำบรรยาย
ใต้ภาพเริม
่ ต้นอาจจะไม่ตรงกับภาพยนตร์ และคุณจะต้องเ
ลือกภาษาสำหรับคำบรรยายใต้ภาพดังต่อไปนี้ :
การแสดงข้อมูลบนแผ่นดิสก์
thi
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น
BAGD
คุณสามารถดูขอ
้ มูลการเปิดเล่นของแผ่นดิสก์บนหน้าจอโทรทัศน์
กดปุม
่ INFO (ข้อมูล)
M
● เปิดเล่น
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $, % แล้วเลือก
คำบรรยายทีต
่ อ
้ งการ ( ) จากหน้าจอโทรทัศน์ และกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
` หน้าจอข้อมูลดิสก์อาจปรากฏแตกต่างกัน
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
` คุณยังสามารถเลือก DTS, DOLBY DIGITAL หรือ PRO
. เมือ
่ คุณเลือกไฟล์ DivX ทีต
่ อ
้ งการจากหน้าจอโทรทัศน์แล้ว
ภาพยนตร์กจ
็ ะเล่นไปตามปกติ
LOGIC ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
DivX(Digital internet video eXpress)
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอโทรทัศน์!
DivX คือรูปแบบไฟล์วด
ิ โี อทีพ
่ ฒ
ั นาขึน
้ มาโดย Microsoft และยึดหลักเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล
MPEG4 เพือ
่ ให้ขอ
้ มูลเสียงและภาพผ่านอินเทอร์เน็ตตามเวลาทีแ
่ ท้จริง
MPEG4 ถูกนำมาใช้สำหรับการเข้ารหัสวิดโี อและ MP3 สำหรับการเข้ารหัสเสียงเพือ
่ ให้ผใู้ ช้สามารถดูภ
าพยนตร์ดว้ ยวีดโี อและเสียงในระดับคุณภาพใกล้เคียงดีวด
ี ี
ถ้าสัญลักษณ์นป
้ี รากฏขึน
้ บนหน้าจอโทรทัศน์เมือ
่ กดปุม
่
แสดงว่าคุณไม่สามารถสัง่ การทำงานนัน
้ ได้หากกำลังเปิดเล่นแผ่นดิสก์อยู่
1. รูปแบบทีส
่ นับสนุน
การตรวจสอบเวลาที่เหลืออยู่
ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนสือ
่ ในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนีเ้ ท่านัน
้ ถ้ารูปแบบของทัง้ วิดโี อและเสียงไม่ได้รบ
ั การสนับส
นุนคุณอาจประสบกับปัญหาต่างๆเช่น ภาพไม่สมบรูณห
์ รือไม่มเี สียง
รูปแบบวิดีโอที่สนับสนุน
รูปแบบ
AVI
WMV
รุน
่ ทีส
่ นับสนุน
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
BA
กดปุม
่ REMAIN (คงเหลือ)
~ สำหรับการตรวจสอบเวลารวมและเวลาทีเ่ หลืออยูข
่ องชือ
่ เรือ
่ งหรื
อตอนทีก
่ ำลังเล่นอยู่
รูปแบบเสียงที่สนับสนุน
รูปแบบ
MP3
WMA
AC3
DTS
อัตราบิต
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
ความถีใ่ นการแสดงภาพ
44.1khz
~ ไฟล์ DivX รวมถึงไฟล์เสียงและไฟล์วด
ิ โี อ ทีส
่ ร้างขึน
้ ในรูปแบบ DTS สามารถสนับสนุนได้สงู สุด 6 Mbps
~ สัดส่วนภาพ : แม้ความคมชัดเริม
่ ต้นของ DivX คือ 640x480 พิกเซล (4:3) แต่ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนได้ถงึ
800x600 พิกเซล ความคมชัดของหน้าจอโทรทัศน์ทส
่ี งู กว่า 800 จะไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน
~ เมือ
่ คุณเล่นแผ่นดิสก์ทม
่ี ค
ี วามถีใ่ นการแสดงภาพสูงกว่า 48khz หรือ 320kbps คุณอาจจะพบปัญหาภาพสัน
่
ในระหว่างเปิดเล่น
32
. ฟ
ง
ั ก์ชน
ั คำบรรยายภาพ
~ คุณจะต้องมีประสบการณ์ดา้ นการคัดแยกและตัดต่อวิดโี อเพือ
่ ใช้คณ
ุ ลักษณะนีใ้ ห้ได้อย่างเหมาะสม
~ หากต้องการใช้ฟงั ก์ชน
ั คำบรรยายภาพ ให้บน
ั ทึกไฟล์คำบรรยายภาพ (*.smi) ไว้ในชือ
่ เดียวกับชือ
่ ไฟล์สอ
่ื
DivX (*.avi) ภายในโฟลเดอร์เดียวกัน
ตัวอย่างเช่น Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ ตัง้ ชือ
่ ไฟล์ได้ดว้ ยการใช้อก
ั ขระทีป
่ ระกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขไม่เกิน 60 ตัวหรืออักขระภาษาเอเชียตะวั
นออกไม่เกิน 30 ตัว (อักขระ 2 ไบต์ ตัวอย่างเช่น เกาหลีและจีน)
~ เกีย
่ วกับวิดโี อ DIVX: DivX® เป็นรูปแบบวิดโี อดิจต
ิ อลทีส
่ ร้างโดย DivX, Inc.
อุปกรณ์นเ้ี ป็นอุปกรณ์ DivX Certified หรือ DivX Ultra Certified อย่างเป็นทางการทีเ่ ล่นวิดโี อ
DivX ได้ เกีย
่ วกับวิดโี อตามสัง่ ระบบ DIVX: อุปกรณ์ DivX® Certified นีต
้ อ
้ งลงทะเบียนเพือ
่ ทีจ
่ ะเล่นข้อมูล
ของวิดโี อตามสัง่ (VOD) ระบบ DivX ขัน
้ แรก สร้างรหัสลงทะเบียน DivX VOD สำหรับอุปกรณ์ของคุณ แ
ละส่งในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน [สำคัญ: ข้อมูลใน DivX VOD ได้รบ
ั ความคุม
้ ครองตามระบบ DivX
DRM (Digital Rights Management) ซึง่ จำกัดการเล่นกับอุปกรณ์ DivX Certified ทีล
่ งทะเบียน
หากคุณพยายามเล่นข้อมูล DivX VOD ทีไ่ ม่ได้รบ
ั อนุญาตสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ข้อความ “Authorization
Error” (ข้อผิดพลาดการอนุญาต) จะปรากฏขึน
้ และข้อมูลของคุณจะไม่เล่น] ศึกษาเพิม
่ เติมที่ www.divx.
com/vod DivX® เป็นเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ DivX, Inc. และใช้งานภายใต้ใบอนุญาตเท่านัน
้
ในแต่ละครัง
้ ทีก
่ ดปุม
่ Remain (คงเหลือ)
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
33
คุณสามารถใช้การเปิดเล่นซ้ำเพือ
่ เล่นซ้ำตอน ชือ
่ เรือ
่ ง แทร็ค (เพลง)
หรือสารบบ (ไฟล์ MP3) ซ้ำไปซ้ำมา
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น (ต่อ)
เล่นเร็ว
BAD
กดปุม
่ REPEAT (ซ้ำ)
~ ในแต่ละครัง้ ทีป
่ ม
ุ่ ถูกกดระหว่างการเปิดเล่น โหมดการเปิดเล่นซ้ำจ
ะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
DVD-VIDEO
นจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
` ในระหว่างการเล่นเร็วแผ่นซีดห
ี รือ MP3-CD เสียงจะได้ยน
ิ เฉพาะทีค
่ วามเร็ว 2x และไม่ใช่ทอ
่ี ต
ั ราค
วามเร็ว 4x, 8x และ 32x
เล่นช้า
D
กดปุม
่ SLOW (ช้า)
~ ในแต่ละครัง้ ทีป
่ ม
ุ่ ถูกกดระหว่างการเปิดเล่น ความเร็วในการเปิ
CHAPTER (ตอน) : จะเล่นซ้ำตอนทีเ่ ลือก
TITLE (ชือ
่ เรือ
่ ง) : จะเล่นซ้ำชือ
่ เรือ
่ งทีเ่ ลือก
GROUP (กลุม
่ ) : จะเล่นซ้ำกลุม
่ ทีเ่ ลือก
RANDOM (สุม
่ ) : เล่นแทร็คในลำดับการสุม
่ (แทร็คทีเ่ ปิดเล่นแล้วอาจเล่นใหม่อก
ี ครัง้ )
TRACK (แทร็ค) : จะเล่นซ้ำแทร็คทีเ่ ลือก
DIR (สารบบ) : จะเล่นซ้ำแทร็คทัง้ หมดในโฟลเดอร์ทเ่ี ลือก
DISC (แผ่นดิสก์) : จะเล่นซ้ำแผ่นดิสก์ทง้ั แผ่น
OFF (ปิด): ยกเลิกการเปิดเล่นซ้ำ
หากต้องการเลือกโหมดการเปิดเล่นซ้ำในหน้าจอข้อมูลบนแผ่นดิสก์
ดเล่นจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เพือ
่ ย้ายไปทีห
่ น้าจอ REPEAT
PLAYBACK (เปิดเล่นซ้ำ) ( )).
&1/8 ➞  PLAY D *1/2 ➞ *1/4 ➞ *1/8 ➞  PLAY
. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เพือ
่ เลือกโหมดการเปิดเล่นซ้ำที่
ต้องการ
~ หากต้องการเลือกอัลบัม
้ อืน
่ และแทร็คอืน
่
ให้ทำซ้ำตามขัน
้ ตอนที่ 2 และ 3 ด้านบน M
. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
` ไม่มเี สียงในระหว่างการเล่นช้า
` การเปิดย้อนทีเ่ ล่นแบบช้าๆ ไม่ทำงานกับซีด
การข้ามฉาก/เพลง
กดปุม
่ [,].
~ ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ในระหว่างเปิดเล่น ตอน แทร็ค หรือสารบบ
(ไฟล์) ก่อนหน้าหรือถัดไปจะเปิดเล่น
~ คุณไม่สามารถข้ามตอนได้ตอ
่ เนือ
่ งกัน
B
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
*1/2 ➞ *1/4 ➞ *1/8 ➞ &1/2 ➞ &1/4 ➞
34
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
BGD REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
M
● เปิดเล่น
กดปุม
่ (, ).
~ ในแต่ละครัง้ ทีป
่ ม
ุ่ ถูกกดระหว่างการเปิดเล่น ความเร็วในการเปิดเล่
OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
A
thi
เปิดเล่น
BAGD
เปิดเล่นซ้ำ
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
M
` สำหรับแผ่นดิสก์ DivX, MP3 และ JPEG คุณจะไม่สามารถเลือกเล่นซ้ำจากหน้าจอการแสดงผลข้อมูล
35
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น (ต่อ)
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล)
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ดูฉากเดียวกันแต่ในมุมทีต
่ า่ งกัน
. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เพือ
่ เลือ
่ นไปทีก
่ ารแสดงผลมุม
(
).
เปิดเล่นซ้ำจาก A-B
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
● เปิดเล่น
. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกมุมทีต
่ อ
้
งการ
คุณสามารถเปิดเล่นส่วนทีก
่ ำหนดไว้ของดีวด
ี ซ
ี ำ้ ไปซ้ำมา
~ ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ มุมจะเปลีย
่ นแปลงดังนี:้
A- ห
. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เพือ
่ ย้ายไปที
่ น้าจอ REPEAT
PLAYBACK (เปิดเล่นซ้ำ) ( ).
1/3  2/3  3/3  1/3 . กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือก A- และกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
~ เมือ
่ กดปุม
่ ENTER (ป้อน) ตำแหน่งทีAเ่ -?ลือกจะถูกจัดเก็บไว้ในห
น่REPEAT
วยความจำ
: AÐ
M
` ฟังก์ชน
ั มุมจะทำงานเฉพาะกับแผ่นดิสก์ทม
่ี ก
ี ารบันทึกไว้หลายๆ มุม
ฟังก์ชันซูม (ขยายหน้าจอ)
. กดปุม
่ ENTER (ป้อน) ทีท
่ า้ ยของส่วนทีต
่ อ
้ งการ
~ ส่วนทีร่ ะบุจะถูกเล่นซ้ำไปซ้ำมา
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ขยายพืน
้ ทีเ่ ฉพาะของภาพทีแ
่ สดง
1. กดปุม
่ ZOOM (ซูม)
A-B
. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $, %, _, + เพือ
่ เลือ
่ นไปยังพืน
้ ทีท
่ ค
่ี ุ
ณต้องการขยาย
d หากต้องการกลับไปทีก
่ ารเปิดเล่นปกติ ให้กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือก OFF (ปิด)
M
thi
เปิดเล่น
ฟังก์ชันมุม
. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
~ ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ระดับการซูมจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
ZOOM X 1.5  ZOOM X 2  ZOOM X 3  ZOOM OFF
A TO B REPEAT ON
` ฟงั ก์ชน
ั เล่นซ้ำ A-B จะไม่ทำงานกับแผ่นดิสก์ DivX, MP3 หรือ JPEG
ฟังก์ชันขั้น
D
SELECT ZOOM POSITION
กดปุม
่ STEP (ขัน
้ )
~ รูปภาพจะเลือ
่ นไปข้างหน้าทีละเฟรมทุกครัง้ ทีก
่ ดปุม
่
ในระหว่างเปิดเล่น
ฟังก์ชันการเลือกภาษาสำหรับเสียง
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกภาษาท
ต
่ี อ
้ งการสำหรับเสียง
~ ภาษาเสียงต่างๆ (อังกฤษ สเปน ฝรัง่ เศส ฯลฯ) จะถูกเลือกทุกค
รัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั จำนวนภาษาในแผ่นดิสก์
EN 1/3  SP 2/3  FR 3/3  EN 1/3
M
36
` ไม่มเี สียงในระหว่างการเปิดเล่นทีละขัน
้
M
` หากต้องการใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ คุณสามารถกดปุม
่ AUDIO ทีอ
่ ยูบ
่ นรีโมทคอนโทรล
` ฟังก์ชน
ั ภาษาเสียงอาจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
37
เปิดเล่น
thi
การใช้เมนูแผ่นดิสก์
คุณสามารถใช้เมนูของภาษาสำหรับเสียง ภาษาสำหรับคำบรรยาย
โปรไฟล์ และอืน
่ ๆ
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น (ต่อ)
เนือ
้ หาทีอ
่ ยูใ่ นเมนูดวี ด
ี ใี นแต่ละแผ่นอาจไม่เหมือนกัน
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
ฟังก์ชันการเลือกภาษาสำหรับคำบรรยาย
. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกคำบรรยายที่
ต้องการ
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $, %, _, + เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้
งการ
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
● เปิดเล่น
. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) + เพือ
่ เลือ
่ นไปทีก
่ ารแสดงผลคำบรรยา
ยใต้ภาพ ( ).
2. กดปุม
่ เคอร์เซอร์ $, % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Disc Menu (เมนูดส
ิ ก์)
จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER
~ เมือ
่ คุณเลือกเมนูแผ่นดิสก์และแผ่นดิสก์ไม่สนับสนุนเมนูดงั กล่
าว ข้อความ "This menu is not supported" (เมนูนไ้ี ม่
ได้รบ
ั การสนับสนุน) จะปรากฏบนหน้าจอ
. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
EN 01/03  SP 02/03  FR 03/03  OFF/03  EN 01/03
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง
้ ค่า
M
` หากต้องการใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ คุณยังสามารถกดปุม
่ SUBTITLE (คำบรรยาย)
ENTER
MOVE
ENTER
EXIT
ทีอ
่ ยูบ
่ นรีโมทคอนโทรล
` ฟังก์ชน
ั ภาษาคำบรรยายใต้ภาพอาจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
การเลื่อนไปที่ฉาก/เพลงโดยตรง
M
` การแสดงผลเมนูแผ่นดิสก์อาจแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
BAG
B
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $, % หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกชือ
่ เรือ
่
ง/แทร็คทีต
่ อ
้ งการ ( ) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือ
่ นไปทีก
่ ารแสดงผลต
อน ( )
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $, % หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกตอนที่
ต้องการ และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
5. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) _, + เพือ
่ เลือ
่ นไปทีก
่ ารแสดงผลเว
ลา ( )
6. กดปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกเวลาทีต
่ อ
้ งการ และกดปุม
่ ENTER
(ป้อน)
AG
กดปุม
่ ตัวเลข
~ ไฟล์ทเ่ี ลือกจะถูกเปิดเล่น
~ เมือ
่ เล่นแผ่นดิสก์ MP3 หรือ JPEG คุณจะไม่สามารถใช้ปม
ุ่
Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือ
่ นไปยังโฟลเดอร์
หากต้องการย้ายโฟลเดอร์ ให้กด STOP (หยุด) (@)
และกดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,
M
MOVE
การใช้เมนูชื่อเรื่อง
สำหรับดีวด
ี ท
ี ป
่ี ระกอบด้วยชือ
่ เรือ
่ งหลายๆ ชือ
่ เรือ
่ ง คุณสามารถดูชอ
่ื เรื่
องของภาพยนตร์แต่ละเรือ
่ ง์ ความสามารถในการใช้งานของคุณสมบั
ตินอ
้ี าจแตกต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $, % เพือ
่ เลือ
่ นไปยังเมนูชอ
่ื เรือ
่ ง
. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
~ เมนูชอ
่ื เรือ
่ งจะปรากฏขึน
้
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง
้ ค่า
M
EXIT
` การแสดงผลเมนูชอ
่ื เรือ
่ งอาจแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
` คุณสามารถกดปุม
่ [,] บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือ
่ นไปทีช
่ อ
่ื เรือ
่ ง ตอนหรือแทร็คทีต
่ อ
้ งการได้โ
ดยตรง
` คุณอาจไม่สามารถย้ายไปยังหัวเรือ
่ งหรือเวลาทีเ่ ลือก ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
38
39
การใช้ Bluetooth
คุณสามารถใช้อป
ุ กรณ์ Bluetooth เพือ
่ สนุกกับเพลงทีม
่ พ
ี ลังเสียงระดับสเตอริโอคุณภาพสูงได้โดยไม่ตอ
้ งต่อสายต่างๆ ให้ยงุ่ ยาก!
Bluetooth คือเทคโนโลยีใหม่ทช
่ี ว่ ยให้อป
ุ กรณ์ทส
่ี ามารถใช้รว่ มกับ Bluetooth เชือ
่ มต่อระหว่างกันได้
โดยง่ายโดยการเชือ
่ มต่อแบบไร้สายได้อย่างฉับไว
~ อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำให้เกิดเสียงรบกวนหรือเกิดการทำงานทีผ
่ ด
ิ พลาดได้โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั การใช้งาน
~ เมือ
่ ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณของอุปกรณ์Bluetooth หรือระบบโฮมซีนม
ี า
~ การเปลีย
่ นแปลงค่ากระแสไฟฟ้าจากปัญหาไฟฟ้าสะสมตามผนัง มุมตึกหรือฉากกัน
้ ภายในสำนักงาน
~ ปัญหาคลืน
่ ไฟฟ้ารบกวนอันเนือ
่ งมาจากอุปกรณ์ทม
่ี ย
ี า่ นความถีเ่ ดียวกัน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตาไม
โครเวฟหรือระบบแลนไร้สาย
~ จับคูร่ ะบบโฮมซีนม
ี ากับอุปกรณ์ Bluetooth ในขณะทีร่ ก
ั ษาระหว่างห่างทีไ่ ม่มากนักไว้
~ ยิง่ ระบบโฮมซีนม
ี าและอุปกรณ์ Bluetooth มีระยะห่างระหว่างกันมากขึน
้ คุณภาพก็จะยิง่ แย่ลง
ถ้าระยะห่างเกินระยะการทำงานของ Bluetooth การเชือ
่ มต่อจะหายไป
~ ระบบโฮมซีนม
ี าจะสนับสนุนเฉพาะข้อมูล Middle Quality SBC (ไม่เกิน 237kbps@48kHz)
และไม่สนับสนุนข้อมูล High Quality SBC (328kbps@44.1kHz)
~ ในบริเวณทีอ
่ บ
ั สัญญาณ การเชือ
่ มต่อ Bluetooth อาจทำงานได้ไม่เหมาะสม
~ ระบบโฮมซีนม
ี ามีระยะการรับสัญญาณทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพได้ถงึ 10 เมตรในทุกทิศทางถ้าไม่มส
ี ง่ิ กีดขวาง
การเชือ
่ มต่อจะถูกตัดโดยอัตโนมัตถ
ิ า้ ระยะทางอยูน
่ อกช่วงนี้ แม้แต่อยูภ
่ ายในช่วงระยะทีก
่ ำหนดนี้ คุณภาพเสียง
อาจจะลดลงเนือ
่ งจากสิง่ กีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
หากต้องการเชื่อมต่อระบบโฮมซีนีมากับอุปกรณ์ Bluetooth
คุณสามารถยกเลิกการเชือ
่ มต่อระบบโฮมซีนม
ี าออกจากอุปกรณ์
Bluetooth (โปรดอ้างอิงคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้อป
ุ กรณ์ Bluetooth)
~ การเชือ
่ มต่อระบบโฮมซีนม
ี าจะถูกยกเลิก
~ เมือ
่ มีการยกเลิกการเชือ
่ มต่อระบบโฮมซีนม
ี าจากอุปกรณ์
Bluetooth ระบบโฮมซีนม
ี าจะแสดงคำว่า "DISCONNECT"
(ยกเลิกการเชือ
่ มต่อ) ทีจ
่ อด้านหน้า
● เปิดเล่น
Bluetooth คืออะไร
thi
เปิดเล่น
หากต้องการปลดการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth ออกจากระบบโฮมซีนม
ี า
หากต้องการยกเลิกการเชือ
่ มต่อระบบโฮมซีนม
ี าออกจากอุปกรณ์ Bluetooth
กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนแผงด้านหน้าของระบบโฮมซีนม
ี าเพือ
่ สลับจาก “BT AUDIO”
(สัญญาณเสียง Bluetooth) ให้เป็นโหมดอืน
่
~ อุปกรณ์ Bluetooth ทีถ
่ ก
ู เชือ
่ มต่อจะรอเวลาตอบรับจากระบบโฮมซีนม
ี าก่อนยุตก
ิ ารเชือ
่ มต่อ
(เวลาในการยกเลิกการเชือ
่ มต่ออาจแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ Bluetooth)
~ อุปกรณ์ทถ
่ี ก
ู เชือ
่ มต่อในปัจจุบน
ั จะถูกยกเลิก
M
` ในโหมดการเชือ
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะยุตล
ิ งถ้าระยะห่างระหว่างระบบโฮมซีนี
มาและอุปกรณ์ Bluetooth เกิน 10 เมตร ถ้าระยะห่างกลับมาอยูท
่ ร่ี ะยะทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพแล้ว
หรือคุณเริม
่ อุปกรณ์ Bluetooth ใหม่ การเชือ
่ มต่อ Bluetooth จะถูกกูค
้ น
ื
` ฟังก์ชน
ั บางฟังก์ชน
ั อาจทำงานอย่างไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์ Bluetooth บางชนิด
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth สนับสนุนฟังก์ชน
ั ชุดหูฟงั ระบบสเตอริโอทีใ่ ช้รว่ มกันได้กบ
ั Bluetooth
1. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนแผงด้านหน้าของระบบโ
ฮมซีนม
ี าซ้ำไปซ้ำมาจนกระทัง่ คำว่า “BT AUDIO”
(สัญญาณเสียง Bluetooth) ปรากฏ
~ โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไปนี:้ DVD/CD ➞ DIGITAL ➞ AUX1 ➞ AUX2 ➞ USB ➞
BT AUDIO ➞ TUNER.
~ คุณจะเห็นคำว่า “WAIT” (โปรดรอ) 2 วินาที และคำว่า
“READY” (พร้อม) ทีห
่ น้าจอด้านหน้าของระบบโฮมซีนม
ี า
2. เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth
ทีค
่ ณ
ุ ต้องการเชือ
่ มต่อ
เชื่อมต่อ
(โปรดดูทค
่ี ม
ู่ อ
ื ผูใ้ ช้ของอุปกรณ์ Bluetooth)
3. เลือกเมนูชด
ุ หูฟงั สเตอริโอในอุปกรณ์ Bluetooth
~ คุณจะเห็นรายการอุปกรณ์ทถ
่ี ก
ู สแกน
อุปกรณ์ Bluetooth
4. เลือก "Samsung Home Cinema" (โฮมซีเนม่าซัมซุง)
จากรายการทีค
่ น
้ หา
~ เมือ
่ มีการเชือ
่ มต่อระบบโฮมซีนม
ี าเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ระบบโฮมซีนม
ี าจะแสดงคำว่า "Connect"
(เชือ
่ มต่อ) บนจอด้านหน้า ตามด้วยชือ
่ อุปกรณ์ Bluetooth ทีม
่ ก
ี ารเชือ
่ มต่อ
~ การเชือ
่ มต่อระบบโฮมซีนม
ี าเสร็จสมบูรณ์
5. เปิดเพลงบนอุปกรณ์ทม
่ี ก
ี ารเชือ
่ มต่อ
~ คุณสามารถฟังเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ ชือ
่ มต่อได้โดยตรงจากระบบโฮมซีนม
ี า
M
` คุณอาจจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN (รหัสผ่าน) เมือ่ เชือ่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth เข้ากับระบบโฮมซีนมี า ในกร
ณีทห
่ี น้าต่างป้อนรหัส PIN ปรากฏขึน
้ ให้ปอ
้ น <0000>
` ระบบโฮมซีนมี าอาจควบคุมฟังก์ชนั ทีเ่ กีย่ วกับการเล่นเฉพาะเมือ่ อุปกรณ์ทเ่ี ชือ่ มต่อสนับสนุนฟังก์ชนั ดังกล่าว
` ระบบโฮมซีนมี าจะสนับสนุนเฉพาะข้อมูล Middle Quality SBC (ไม่เกิน 237kbps@48kHz)
และไม่สนับสนุนข้อมูล High Quality SBC (328kbps@44.1kHz)
40
41
การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณลักษณะโฮสต์ USB
คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์สอ
่ื เช่น ภาพ ภาพยนตร์ และเสียงดนตรี ทีบ
่ น
ั ทึกในเครือ
่ งเล่น MP3 กล้องดิจต
ิ อล
หรือหน่วยความจำ USB ในระบบภาพคุณภาพสูงทีม
่ เี สียงโฮมซีเนม่า 5.1 ช่องสัญญาณ โดยการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บกับ
พอร์ต USB ของระบบโฮมซีเนม่า
• สนับสนุนอุปกรณ์ทใ่ี ช้งาน USB 1.1 หรือ USB 2.0 ได้
ข้อมูลจำเพาะของโฮสต์
USB
. หากต้องการหยุดเล่น ให้กดปุม
่ STOP (หยุด) (@)
การใช้งานร่วมกันไม่ได้
ข้อจำกัดในการใช้งาน
• สนับสนุนอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อโดยใช้สายสัญญาณประเภท USB A
• สนับสนุนอุปกรณ์ทใ่ี ช้งาน UMS (อุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB) V1.0 ได้
• สนับสนุนอุปกรณ์ซง่ึ อุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อถูกฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT(FAT,
FAT16, FAT32)
• ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ทต
่ี อ
้ งมีการติดตัง้ ไดรเวอร์แยกต่างหากบนพีซี
(Windows)
• ไม่สนับสนุนการเชือ
่ มต่อกับฮับ USB หรือตัวอ่านการ์ดแบบหลายช่อง
• อาจไม่รจ
ู้ ก
ั อุปกรณ์ USB ทีเ่ ชือ
่ มต่อโดยใช้สายสัญญาณต่อขยาย USB
• อป
ุ กรณ์ USB ทีต
่ อ
้ งใช้แหล่งพลังงานแยกต่างหาก ต้องเชือ
่ มต่อกับเครือ
่ ง
เล่นทีม
่ ก
ี ารเชือ
่ มต่อกระแสไฟแยกต่างหาก
• หากอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อมีไดร์ฟหลายไดร์ฟ (หรือหลายพาร์ตช
ิ น
ั ) ติดตัง้ อยู่
จะเชือ
่ มต่อได้เฉพาะหนึง่ ไดร์ฟ (หรือหนึง่ พาร์ตช
ิ น
ั )
• อป
ุ กรณ์ทส
่ี นับสนุน USB 1.1 เท่านัน
้ อาจทำให้เกิดความแตกต่างในคุณภ
าพของภาพ ทัง้ นี้ ขึน
้ กับอุปกรณ์
การถอดออกจากพอร์ตอย่างปลอดภัย
อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้
ป้องกันความเสียหายทีจ
่ ะเกิดกับข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ในอุปกรณ์
USB ได้ดว้ ยการถอดอุปกรณ์ออกอย่างปลอดภัยก่อนทีจ
่ ะดึงสาย USB ออก
~ กดปุม
่ STOP (หยุด) (@) สองครัง้ ติดต่อกัน
หน้าจอจะแสดงคำว่า REMOVE USB (ถอด USB)
~ ถอดสาย USB ออก
1. อุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB
M
` เมือ
่ ต้องการฟังไฟล์เพลงด้วยระบบเสียงโฮมซีเนม่า 5.1 ช่องสัญญาณ คุณต้องตัง้ ค่าโหมด Dolby
Pro Logic II เป็น Matrix (ดูหน้า 54)
ข้ามไปข้างหน้า/ย้อนหลัง
ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ [, ] .
~ เมือ
่ มีไฟล์มากกว่าหนึง่ ไฟล์และคุณกดปุม
่ ]
ไฟล์ถด
ั ไปจะถูกเลือก
เมือ
่ มีไฟล์มากกว่าหนึง่ ไฟล์และคุณกดปุม
่ [
ไฟล์กอ
่ นหน้าจะถูกเลือก
เล่นเร็ว
ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ (, ).
~ ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ความเร็วในการเล่นจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
2x  4x  8x  32x  Normal.
2. เครือ
่ งเล่น MP3
3. กล้องดิจต
ิ อล
4. HDD ทีถ
่ อดออกได้
~ HDD ทีถ
่ อดออกได้และมีขนาดน้อยกว่า 160 กิกะไบต์
อาจไม่รจู้ ก
ั HDD ทีถ
่ อดออกได้ ซึง่ มีขนาด 160 กิกะไบต์หรือมากกว่า ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์
~ หากอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อไม่ทำงานเนือ
่ งจากแหล่งพลังงานไม่เพียงพอ คุณสามารถใช้สายไฟแยกต่างหากเพื่
อป้อนกระแสไฟให้อป
ุ กรณ์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ขัว้ ต่อของสายสัญญาณ USB อาจแตกต่างกัน
ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริษท
ั ผูผ
้ ลิตอุปกรณ์ USB
5. ตัวอ่านการ์ด USB: ตัวอ่านการ์ด USB แบบหนึง่ ช่องและตัวอ่านการ์ด USB แบบหลายช่อง
~ ตัวอ่านการ์ด USB อาจไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริษท
ั ผูผ
้ ลิต
~ หากคุณติดตัง้ อุปกรณ์หน่วยความจำหลายอุปกรณ์ลงในตัวอ่านการ์ดแบบหลายช่อง
คุณอาจประสบกับปัญหาได้
รูปแบบไฟล์ที่ใช้งานร่วมกันได้
รุน
่
พิกเซล
ความถี่
แบบสุ่ม
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
ชือ
่ ไฟล์
ภาพนิง
่
JPG
เพลง
ภาพยนตร์
ส่วนขยาย
อัตราบิต
รูปแบบ
ไฟล์
~ CBI (ควบคุม/ความจุ/สัญญาณแทรก) ไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน
~ ไม่สนับสนุนกล้องดิจท
ิ ล
ั ทีใ่ ช้โปรโตคอล PTP หรือต้องติดตัง้ โปรแกรมเพิม
่ เติมเมือ
่ เชือ
่ มต่อกับคอมพิวเตอร์
~ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ระบบไฟล์ NTFS ไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน
(ระบบนีจ
้ ะสนับสนุนเฉพาะระบบไฟล์ FAT และจะไม่เล่นภาพยนตร์ทม
่ี ข
ี นาดใหญ่กว่า 1 กิกกะไบต์ในโหมด USB)
~ ไม่ทำงานกับอุปกรณ์ Janus ทีเ่ ปิดใช้งาน MTP (โปรโตคอลการโอนย้ายสือ
่ )
42
43
● เปิดเล่น
1. ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ทีด
่ า้ นหน้าของตัวเครือ
่ ง
2. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนระบบโฮมเธียเตอร์
หรือปุม
่ PORT (พอร์ต) บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด
USB
~ USB จะปรากฏบนหน้าจอแล้วจะหายไป
~ หน้าจอ USB MENU (เมนู USB) จะปรากฏบนหน้าจอโทร
ทัศน์และไฟล์ทบ
่ี น
ั ทึกไว้จะเปิดเล่น
thi
เปิดเล่น
ข้อมูลจำเพาะของโฮสต์ USB
การตั้งค่าระบบ
คุณสามารถเลือกอัตราส่วนภาพของทีวี ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทของทีวข
ี องคุณ (แบบไวด์สกรีนหรือแบบดัง้ เดิม 4:3)
เพือ
่ ความสะดวก คุณสามารถตัง้ คุณลักษณะต่างๆ ของดีวด
ี โี ฮมซีนม
ี านีเ้ พือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ดท
ี ส
่ี ด
ุ ในสภาพแวดล
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
อมของบ้านของคุณ
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า)
และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
การตั้งภาษา
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $,% เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งการและกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
~ เมือ
่ ตัง้ ค่าเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำกลับไปทีห
่ น้าจอก่อนหน้า
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
3. เลือกภาษาและกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
5. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $,% เพือ
่ เลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการและกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
~ เมือ
่ ตัง้ ค่าเสร็จแล้ว OSD จะเป็นภาษาอังกฤษหากเลือกภาษา
อังกฤษเป็นภาษา
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
~ ภาษา OSD: การเลือกภาษา OSD
~ AUDIO (เสียง): การเลือกภาษาสำหรับระบบสัญญาณเสียง
(บันทึกบนแผ่นดิสก์)
~ SUBTITLE (คำบรรยาย): การเลือกภาษาสำหรับคำบรรยายใต้ภาพ
(บันทึกบนแผ่นดิสก์)
~ DISC MENU (เมนูแผ่นดิสก์): การเลือกภาษาของเมนูแผ่นดิสก์
(บันทึกบนแผ่นดิสก์)
a หากภาษาทีค
่ ณ
ุ เลือกไม่ถก
ู บันทึกลงบนแผ่นดิสก์ ภาษาของเมนูจะไม่เปลีย
่ นแป
ลงแม้คณ
ุ ได้ตง้ั ค่าภาษานัน
้ ให้เป็นภาษาทีค
่ ณ
ุ ต้องการแล้วก็ตาม
~ OTHERS (อืน
่ ๆ): หากต้องการเลือกภาษาอืน
่ ให้เลือก OTHERS (อืน
่ ๆ) แล
ะป้อนรหัสภาษาของประเทศของคุณ (ดูหน้า 63)
คุณสามารถเลือกภาษาสำหรับ AUDIO (เสียง) SUBTITLE (คำบรรยาย) และ
DISC MENU (เมนูแผ่นดิสก์)
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● การตั้งค่าระบบ
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง TV DISPLAY
(การแสดงผลทีว)ี และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
ภาษา OSD (บนจอภาพ) จะถูกตัง้ เป็นภาษาอังกฤษตามค่าเริม
่ ต้น
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $,% เพือ
่ เลือก OSD Language
(ภาษา OSD) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +
thi
การตั้งค่าชนิดหน้าจอโทรทัศน์
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
การปรับสัดส่วนภาพของโทรทัศน (ขนาดหน้าจอ)
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
สัดส่วนภาพหน้าจอแนวตัง้ และแนวนอนของโทรทัศน์ทว่ั ไปคือ 4:3 ในขณะทีโ่ ทรทัศน์แบบจอกว้างและความคมชั
ดสูงจะเท่ากับ 16:9 สัดส่วนนีเ้ รียกว่าสัดส่วนภาพ เมือ
่ เล่นดีวด
ี ท
ี บ
่ี น
ั ทึกในจอภาพทีแ
่ ตกต่างกัน คุณควรปรับสัดส่ว
นภาพให้เหมาะสมกับโทรทัศน์หรือหน้าจอของคุณ
สำหรับโทรทัศน์แบบมาตรฐาน ให้เลือกตัวเลือก 4:3PS หรือ 4:3LB ตามความชอบส่วนบุคคล
ให้เลือก WIDE/HDTV หากคุณมีโทรทัศน์แบบจอกว้าง
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เล่นภาพ 16:9 ในโหมด Pan & Scan บนโทรทัศน์แบบทัว่ ไป
~ คุณสามารถดูเฉพาะส่วนกึง่ กลางของจอภาพ
(โดยด้านข้างของรูปภาพ 16:9 ถูกตัดออก)
ENGLISH
KOREAN
4:3LB (4:3 Letterbox)
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ แสดงภาพขนาด 16:9 ในโหมด Letter Box
บนโทรทัศน์แบบทัว่ ไป
~ แถบสีดำจะปรากฏทีด
่ า้ นบนและด้านล่างของหน้าจอ
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
CROATIAN
CZECH
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
การตั้งค่าโหมด HDMI VIDEO OUT
WIDE/HDTV
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ดูภาพขนาด 16:9
ในโหมดเต็มจอบนโทรทัศน์แบบจอกว้างของคุณ
~ คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับสัดส่วนภาพแบบจอกว้าง
เลือกประเภทของสัญญาณออกจากช่องเสียบ HDMI/OUT
~ YCbCr : โดยทัว่ ไปแล้ว เลือกค่านีเ้ มือ
่ เชือ
่ มต่อกับอุปกรณ์ HDMI
~ RGB : ให้สท
ี ส
่ี ว่างกว่าและสีดำทีเ่ ต็มอิม
่ กว่า เลือกค่านีห
้ ากสีออ
่ นจาง
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ เคอร์เซอร์ % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง HDMI VIDEO OUT (สัญญาณภาพ
HDMI ออก) จากนัน
้ กดปุม
่ ENTER
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $,% เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งการและกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
~ เมือ
่ ตัง้ ค่าเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำกลับไปทีห
่ น้าจอก่อนหน้า
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
44
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
M
` หากดีวด
ี ข
ี องคุณอยูใ่ นสัดส่วน 4:3 คุณจะไม่สามารถดูในแบบจอกว้างได้
` เนือ
่ งจากแผ่นดีวด
ี ถ
ี ก
ู บันทึกภาพไว้ในหลายรูปแบบ ซึง่ จะทำให้ดม
ู ค
ี วามแตกต่างกันตามแต่ละซอฟ
ต์แวร์ ชนิดของโทรทัศน์ และการตัง้ ค่าสัดส่วนภาพของโทรทัศน์
` เมือ
่ ใช้ HDMI จะมีการแปลงหน้าจอให้เป็นโหมดกว้างโดยอัตโนมัติ
45
การตั้งค่าระบบควบคุมการใช้เครื่องโดยผู้ปกครอง (ระดับเรตติ้ง)
ในขณะทีด
่ ู DVD หรือ JPEG CD คุณสามารถตัง้ ค่ารูปภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้เป็นวอลล์เปเปอร์ของภาพพืน
้ หลังได
ให้ใช้การตั้งค่านี้เพื่อจำกัดการเล่นดีวีดีที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือมีเนื้อหารุนแรงซึ่งคุณไม่ต้องการให้เด็กๆ ดู
1. ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ PAUSE (พักเล่น) (
ภาพทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบปรากฏ
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
) ในขณะที่
2. กดปุม
่ LOGO (โลโก้)
● การตั้งค่าระบบ
~ คำว่า COPY LOGO DATA (คัดลอกข้อมูลโลโก้)
จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $,% เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง PARENTAL
(ครอบครัว) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
~ หากคุณเลือกระดับ 6 คุณจะไม่สามารถดูดวี ด
ี ท
ี ม
่ี รี ะดับ 7 หรือสูงกว่าได้
~ ระดับทีส
่ งู ขึน
้ ก็จะยิง่ ใกล้กบ
ั เนือ
้ หาของสือ
่ ทีม
่ ค
ี วามรุนแรงหรือเนือ
้ หาสำห
รับผูใ้ หญ่
G
. ระบบจะปิดและเปิดใหม่อก
ี ครัง้
~ ภาพวอลล์เปเปอร์พื้นหลังที่เลือกจะปรากฏขึ้น
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
~ คุณสามารถเลือกการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ได้ถึง 3 ภาพ
COPY LOGO DATA
# PAUSE
LOGO IS COPIED
# PAUSE
5. ป้อนรหัสผ่าน และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
~ รหัสผ่านทีต
่ ง้ั ไว้คอ
ื "7890" ตามค่าเริม
่ ต้น
~ เมือ
่ ตัง้ ค่าเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำกลับไปทีห
่ น้าจอก่อนหน้า
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
M
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
M
` ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะทำงานเฉพาะเมือ
่ แผ่นดีวด
ี ม
ี ข
ี อ
้ มูลระดับเรตติง้
การตั้งค่ารหัสผ่าน
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง LOGO (โลโก้) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5. กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
` รหัสผ่านทีต
่ ง้ั ไว้คอ
ื "7890" ตามค่าเริม
่ ต้น
หากคุณลืมรหัสผ่านระดับเรตติ้ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
~ ขณะเครือ
่ งเล่นอยูใ่ นโหมดไม่มด
ี ส
ิ ก์ ให้กดปุม
่ STOP (หยุด) (@) ของระบบโฮมเธียเตอร์คา้ งไว้นา
นกว่า 5 วินาที คำว่า INITIAL (เริม
่ ต้น) จะปรากฏบนหน้าจอและการตัง้ ค่าจะกลับคืนไปยังค่าเริม
่ ต้น
~ กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง)
การใช้ฟง
ั ก์ชน
ั คืนค่าจะลบข้อมูลการตัง
้ ค่าทีเ่ ก็บไว้ทง
้ั หมดหากไม่จำเป็น อย่าใช้ฟง
ั ก์ชน
ั นี้
46
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $,% เพือ
่ เลือก USER (ผูใ้ ช้)
ทีต
่ อ
้ งการและกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
~ วิธีนี้คือการเลือกหนึ่งในสามหน้าจอวอลล์เปเปอร์
5. ป้อนรหัสผ่าน และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
~ ป้อนรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่
~ การตัง้ ค่าเสร็จสมบูรณ
M
` ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะไม่ทำงานเมือ
่ สัญญาณออก HDMI คือ 720p, 1080i หรือ 1080p
วิธีเลือกการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์หนึ่งในสามการตั้งค่าที่คุณทำ
คุณสามารถตัง้ ค่ารหัสผ่านสำหรับการตัง้ ค่าระบบควบคุมการใช้เครือ
่ งโดยผูป
้ ก
ครอง (ระดับเรตติง้ )
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง PASSWORD (รหัสผ่าน)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
thi
การตั้งค่าระบบ
การตั้งค่าวอลล์เปเปอร์
~ ORIGINAL (ดัง
้ เดิม): เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ตัง้ ค่ารูปโลโก้ของซัมซุงเป็นภา
พวอลล์เปเปอร์ของคุณ
~ USER (ผูใ้ ช้): เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ตัง้ ค่าภาพทีต
่ อ
้ งการเป็นวอลล์เปเปอร์ขอ
งคุณ
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
การลงทะเบียน DviX (R)
โปรดใช้รหัสทะเบียนเพือ
่ ลงทะเบียนเครือ
่ งเล่นนีก
้ บ
ั วิดโี อ DivX (R) ตามรูปแบบทีต
่ อ
้ งการ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม
โปรดดูท่ี www.divx.com/vod
47
การตั้งค่าระบบ
การตั้งค่าโหมดลำโพง
ช่องสัญญาณออกและการตอบสนองความถีจ
่ ากลำโพงจะถูกปรับโดยอัตโนมัตต
ิ ามโครงแบบลำโพงของคุณและขึ้
นอยูก
่ บ
ั ว่าได้ใช้ลำโพงเฉพาะตัวใดด้วยหรือไม่
3. ใน SPEAKER SETUP (การตัง
้ ค่าลำโพง) ให้กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
อีกครัง้ หรือปุม
่ +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
~ สำหรับ C, SL, และ SR ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม โหมดจะสลับกันตามลำดับดังต่อไปนี้:
SMALL ➞ NONE.
ระยะห่าง
ระหว่าง
Df และDc
0.00
เมตร
0.34
เมตร
0.68
เมตร
1.06
เมตร
1.40
เมตร
1.76
เมตร
เวลาดีเลย์
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
หากระยะห่างของ Dc เท่ากับหรือมากกว่าระยะของ Df ในภาพ
ให้ตง้ั โหมดเป็น 0ms ไม่เช่นนัน
้ ให้เปลีย
่ นการตัง้ ค่าตามตารางนี้
~ SMALL (เล็ก): เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ
่ ใช้ลำโพง
~ NONE (ไม่ม)ี : เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ
่ ไม่มก
ี ารเชือ
่ มต่อลำโพง
M
การตัง
้ ค่าลำโพงกลาง
การตัง
้ ค่าลำโพงหลัง
~ สำหรับ L และ R โหมดจะถูกตั้งค่าไปที่ SMALL (เล็ก).
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
การวางลำโพงกลางในตำแ
หน่งที่ดีที่สุด
หากระยะห่างของ Dc เท่ากับหรือมากกว่าระยะของ Df ในภาพ
ให้ตง้ั โหมดเป็น 0ms ไม่เช่นนัน
้ ให้เปลีย
่ นการตัง้ ค่าตามตารางนี้
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $, %, _, + เพือ
่ เลือ
่ นไปยังลำโพงทีต
่ อ
้ งการแ
ละกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
เมือ
่ เล่นเสียงรอบทิศทาง 5.1 ช่องสัญญาณ คุณจะเพลิดเพลินกับสัญ
ญาณเสียงทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ หากระยะห่างระหว่างคุณและลำโพงแต่ละตัวเท่ากั
น เนือ
่ งจากเสียงจะมาถึงตำแหน่งการฟังในระยะเวลาทีแ
่ ตกต่างกันตา
มตำแหน่งการวางลำโพง คุณสามารถปรับค่าความต่างนีโ้ ดยการเพิม
่ ลั
กษณะการหน่วงให้กบ
ั สัญญาณเสียงของลำโพงกลางและลำโพงหลัง
MOVE
CHANGE
` โหมดลำโพงอาจแตกต่างกัน ขึน้ กับการตัง้ ค่า PRO LOGIC และ STEREO (ดูหน้า 54)
RETURN
ระยะห่าง
ระหว่าง
Df และDc
0.00
เมตร
1.06
เมตร
2.11
เมตร
3.17
เมตร
4.23
เมตร
5.29
เมตร
เวลาดีเลย์
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
การวางลำโพง
หลังในตำแหน่
งที่ดีที่สุด
จำเป็นต้องวางลำโพงภายในวงกลมนี้
Df: ระยะห่างจากลำโพงหน้า
Dc: ระยะห่างจากลำโพงกลาง
Dr: ระยะห่างจากลำโพงหลัง
EXIT
M
` เมือ
่ ใช้ PL II
(Dolby Pro Logic II) เวลาดีเลย์อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละโหมด
` เมือ
่ ใช้ AC-3 และ DTS อาจมีการตัง้ ค่าเวลาดีเลย์ระหว่าง 00 ถึง 15mSEC
` ช่องสัญญาณกลางสามารถปรับได้เฉพาะบนแผ่นดิสก์แบบ 5.1 ช่องสัญญาณ
การตั้งค่าเวลาดีเลย์
หากไม่สามารถวางลำโพงต่างๆ ห่างกันในระยะทีเ่ ท่าๆ กันจากตำแหน่งการฟัง
คุณสามารถปรับเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงจากลำโพงกลางและลำโพงหลัง
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)% เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง DELAY TIME
(เวลาดีเลย์) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
4. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
5. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)_, + เพือ
่ ตัง้ เวลาดีเลย์
~ คุณสามารถตัง้ ค่าเวลาดีเลย์สำหรับ C ระหว่าง 00 และ 05mSEC และสำหรับ SL
และ SR ระหว่าง 00 และ 15mSEC
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
48
49
● การตั้งค่าระบบ
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
thi
การตัง
้ ค่าเวลาดีเลย์ของลำโพง
การตั้งค่าระบบ
thi
การปรับสมดุลและระดับเสียงของลำโพงเองด้วยปุม
่ SOUND EDIT (แก้ไขเสียง)
กดปุม
่ SOUND EDIT (แก้ไขเสียง) แล้วกดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)
_, + .
~ ในแต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ SOUND EDIT คุณจะเห็นความสมดุลแ
ละระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัว
การตั้งค่าสัญญาณเสียงทดสอบ
ให้ใช้คณ
ุ ลักษณะสัญญาณเสียงทดสอบเพือ
่ ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อลำโพง
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง TEST TONE
(สัญญาณเสียงทดสอบ) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
~ สัญญาณเสียงทดสอบจะถูกส่งไปยัง L  C  R  SR  SL  SW
ตามลำดับ
~ หากกดปุม
่ ENTER (ป้อน) อีกครัง้ ในตอนนี้
สัญญาณเสียงทดสอบจะหยุด
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
การปรับความสมดุลของลำโพงหน้า/หลัง
` คุณสามารถเลือกระหว่าง 00, -06, และ OFF
` ระดับเสียงจะลดลงเมือ
่ เข้าใกล้ –6
STOP
EXIT
การตั้งค่าเสียง
การปรับระดับลำโพงกลาง/หลัง/ซับวูฟเฟอร์
` ปรับระดับเสียงได้ทล
ี ะขัน
้ จาก +6dB ถึง –6dB
` เสียงทีไ่ ด้จะดังขึน
้ หากเข้าใกล้ +6dB และเบาลงหากเข้าใกล้ -6dB
การตั้งค่า DRC (Dynamic Range Compression)
คุณสามารถปรับสมดุลและระดับเสียงสำหรับลำโพงแต่ละตัว
คุณลักษณะนีจ
้ ะปรับสมดุลช่วงระหว่างเสียงเบาสุดและดังสุด คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ เพลิดเพลินกับเสียง Dolby Digital
เมือ
่ ดูภาพยนตร์ในระดับเสียงทีต
่ ำ่ ในตอนกลางคืน
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง SOUND EDIT
(แก้ไขเสียง) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $, % เพือ
่ เลือกและปรับรายการทีต
่ อ
้ งการ
กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) _, + เพือ
่ ปรับการตัง้ ค่า
● การตั้งค่าระบบ
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง DRC และกดปุม
่ ENTER
(ป้อน) หรือปุม
่ +.
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $, % เพือ
่ ปรับ DRC
~ เมือ
่ กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $ เอฟเฟ็คจะดังขึน
้ และเมือ
่ กดปุม
่
Cursor (เคอร์เซอร์) % เอฟเฟ็คจะเบาลง
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
CHANGE
50
51
การตั้งค่าระบบ
DSP (ตัวประมวลผลสัญญาณดิจท
ิ ล
ั ) : โหมด DSP ได้รบ
ั การออกแบบให้เลียนแบบสภาพแวดล้อมทางเสียงทีแ
่ ตกต่างกัน
การตั้งค่า AV SYNC
สัญญาณวิดโี ออาจทำงานช้ากว่าสัญญาณเสียงเมือ
่ เชือ
่ มต่อกับโทรทัศน์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั หากเกิดเหตุการณ์น้ี ให้ปรับเวลาดีเลย์ของสัญ
ญาณเสียงให้ตรงกับสัญญาณวิดโี อ
EQ: คุณสามารถเลือก ROCK (ร็อค) POP (ป็อป) หรือ CLASSIC (คลาสสิค) เพือ
่ เพิม
่ คุณภาพเสียงสำหรับชนิดของเพล
งทีค
่ ณ
ุ กำลังเล่นอยู่
~ DSP จะปรากฏบนแผงหน้าจอ
ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง AV-SYNC และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
การตั้งค่าเสียง HDMI
● การตั้งค่าระบบ
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $, % เพือ
่ เลือกเวลาดีเลย์ AV-SYNC
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
~ คุณสามารถตัง้ ค่าเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงระหว่าง 0 และ 300
มิลลิวน
ิ าที แต่ควรตัง้ ให้อยูใ่ นสถานะทีส
่ ามารถทำงานได้อย่างดีทส
่ี ด
ุ
thi
ฟังก์ชันพื้นที่เสียง (DSP)/EQ
~ POPS(ป็อป), JAZZ (แจ๊ส), ROCK (ร็อค): คุณสามารถเลือก
POPS, JAZZ และ ROCK ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทของดนตรี
~ STUDIO (สตูดโิ อ): จะให้ความรูส
้ ก
ึ ราวกับอยูใ่ นห้องบันทึกเสียง
~ CLUB (คลับ): เลียนแบบเสียงของคลับการเต้นรำทีม
่ จ
ี งั หวะเสียงเบ
สเป็นระยะ
~ HALL (ห้องแสดงคอนเสิรต
์ ): ให้สญ
ั ญาณเสียงทีช
่ ด
ั เหมือนฟังใน
ห้องแสดงคอนเสิรต
์
~ MOVIE (ภาพยนตร์): ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนรับชมภาพยนตร์ในโรงภ
าพยนตร์
~ CHURCH (โบสถ์): ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนอยูใ่ นโบสถ์ใหญ่
~ PASS (ผ่าน): เลือกโหมดนีส
้ ำหรับการฟังแบบปกติ
M
` ฟังก์ชน
ั DSP/EQ จะใช้งานได้เฉพาะในโหมด STEREO (สเตอริโอ)
กดปุม
่ โหมด
PL II เพือ
่ ให้แสดง STEREO (สเตอริโอ) บนหน้าจอ
` คุณลักษณะนีจ้ ะทำงานกับ CDs, MP3-CDs, DVD-Audio แบบสองช่องสัญญาณ, DivX และแผ่นดิสก์
` Dolby Digitalเมือ
่ เล่นแผ่นดีวด
ี ท
ี เ่ี ข้ารหัสกับสองช่องสัญญาณหรือมากกว่า โหมดหลายช่องสัญญา
คุณสามารถสลับเปิด/ปิดสัญญาณเสียงทีส
่ ง่ ผ่านสาย HDMI
ณจะถูกเลือกโดยอัตโนมัตแ
ิ ละฟังก์ชน
ั DSP/EQ จะไม่ทำงาน
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง HDMI AUDIO
(เสียง HDMI) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน) หรือปุม
่ +.
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $, % เพือ
่ เลือก ON (เปิด) หรือ OFF (ปิด)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
~ ON (เปิด): ทัง้ สัญญาณเสียงและสัญญาณวิดโี อจะถูกส่งผ่านสายการเชือ
่ ม
ต่อ HDMI และสัญญาณเสียงจะส่งออกผ่านลำโพงโทรทัศน์ของคุณเท่านัน
้
~ OFF (ปิด): สัญญาณวิดโี อจะถูกส่งผ่านสายการเชือ
่ มต่อ HDMI เท่านัน
้ สัญ
ญาณเสียงจะถูกส่งออกผ่านลำโพงของโฮมซีนม
ี าเท่านัน
้
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
M
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
` การตัง้ ค่าเริม
่ ต้นของฟังก์ชน
ั นีค
้ อ
ื HDMI AUDIO OFF (ปิดเสียง HDMI)
` HDMI AUDIO (เสียง HDMI) จะผสมรวมสัญญาณเสียงและจ่ายออกเป็นสองช่องสัญญาณสำหรับ
ลำโพงโทรทัศน์
52
53
เมือ
่ ตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั ASC เพียงแค่ครัง้ เดียวเมือ
่ คุณเปลีย
่ นตำแหน่งหรือติดตัง้ ตัวเครือ
่ งหลัก คุณสามารถตัง้ ให้ตวั เครื่
องจดจำระยะห่างระหว่างลำโพง ระดับระหว่างช่องสัญญาณ และลักษณะความถีเ่ พือ
่ สร้างเสียง 5.1 ช่องสัญญาณ
ทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดล้อมของคุณมากทีส
่ ด
ุ
โหมด DOLBY PRO LOGIC II
thi
การตั้งค่าระบบ
การตัง
้ ค่า ASC (การปรับเทียบเสียงอัตโนมัต)ิ
คุณสามารถเลือกโหมดเสียง Dolby Pro Logic II ทีต
่ อ
้ งการ
● การตั้งค่าระบบ
กดปุม
่ โหมด PL II
.
~ แต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ โหมดจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGI ➞ MATRIX ➞ STEREO ➞ MUSIC
PRO LOGIC II
~ MUSIC (เพลง): เมือ
่ ฟังเพลง คุณจะเพลิดเพลินกับ เอฟเฟ็คเสียงร
าวกับคุณกำลังชมการแสดงสด
~ CINEMA (โรงภาพยนตร์): เพิม
่ ความสมจริงของซาวด์แทร็คภาพ
ยนตร์
~ PRO LOGIC: คุณจะสัมผัสกับเอฟเฟ็คหลายช่องสัญญาณราวกับใช้ลำโพงห้าตัว ทัง้ ๆ ทีจ
่ ริงแล้วมีเพียงลำโพ
งหน้าซ้ายและขวาเท่านัน
้
~ MATRIX: คุณจะได้ยน
ิ สัญญาณเสียงรอบทิศทาง 5.1 ช่องสัญญาณ
~ STEREO (สเตอริโอ): เลือกโหมดนีเ้ พือ
่ ฟังเสียงจากลำโพงหน้าซ้าย ขวาและซับวูฟเฟอร์เท่านัน
้
M
` เมือ
่ เลือกโหมด Pro Logic II ให้เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกกับช่องสัญญาณ AUDIO INPUT (L และ R)
ASC
Microphone
L: ลำโพงหน้า (ซ้าย)
R: ลำโพงหน้า (ขวา)
SL: ลำโพงหลัง (ซ้าย)
SR: ลำโพงหลัง (ขวา)
C: ลำโพงกลาง
SW: ซับวูฟเฟอร์
บนเครือ
่ งเล่น หากคุณต่อเพียงหนึง่ ช่อง (L หรือ R) คุณจะไม่สามารถฟังสัญญาณเสียงรอบทิศทางได้
M
เอฟเฟ็ค DOLBY PRO LOGIC II
` ปรับ ASC SETUP (การตัง้ ค่า ASC) ได้เมือ
่ ไม่มแ
ี ผ่นดิสก์อยูใ่ นตัวเครือ
่ ง หรือเมือ
่ อยูใ่ นโหมดหยุดข
ณะทีใ่ ส่แผ่นดีวด
ี /ี ซีดใี นเครือ
่ งไว้แล้ว
` เนือ
่ งจากระดับความดังของเสียงจะคงทีใ่ นระหว่างการตัง้ ค่า ASC คุณจึงไม่สามารถใช้ปม
ุ่ ควบคุมระ
ดับเสียงเพือ
่ ปรับระดับเสียง
ฟังก์ชน
ั นีจ้ ะทำงานเฉพาะในโหมดเพลง Dolby Pro Logic
` ถ้าถอดไมโครโฟนทีเ่ สียงออกเองโดยอัตโนมัตใิ นระหว่างการตัง้ ค่า ASC การตัง้ ค่าจะถูกยกเลิก
` เมือ
่ เปิดใช้งานฟังก์ชน
ั ASC เอฟเฟ็คเสียง DSP/EQ, DOLBY PRO LOGIC ll และ P. BASS
จะไม่ทำงาน
1. กดปุม
่ PL II MODE (โหมด PL II)
2. กดปุม
่ PL II EFFECT (เอฟเฟ็ค PL II)
เพือ
่ เลือกโหมดเพลง
.
3. กดปุม
่ _, + เพือ
่ เลือกการตัง้ ค่าเอฟเฟ็คทีต
่ อ
้ งการ
~ PANORAMA (พาโนราม่า): โหมดนีข
้ ยายภาพสเตอริโอด้านห
น้าเพือ
่ ให้วมลำโพงเซอร์ราวด์เพือ
่ เอฟเฟ็ค"รอบตัว" อันน่าตืน
่ เต้
นพร้อมภาพทีผ
่ นังด้านข้าง
คุณสามารถเลือก 0 หรือ 1
~ C- WIDTH (กว้าง): เสียงออกไปทีล
่ ำโพงกลางเท่านัน
้
ลำโพงหน้าซ้ายและขวาจะสร้างเสียงน่าพรัน
่ พรึง
คุณสามารถเลือกระหว่าง 0 และ 7
~ DIMENS (มิต)ิ : ค่อยๆ ปรับพืน
้ ทีเ่ สียง (DSP) จากหน้าหรือหลัง
วิธีตรวจสอบ ASC
กดปุม
่ ASC สัน
้ ๆ
~ ค่าสำหรับระยะห่างและระดับทีร่ ะบุไว้สำหรับแต่ละช่องสัญญาณจะปรากฏบนหน้าจอ
คุณสามารถเลือกระหว่าง 0 และ 6
54
55
การตัง
้ ค่า ASC (การปรับเทียบเสียงอัตโนมัต)ิ
thi
การตั้งค่าระบบ
วิทยุ
การฟังวิทยุ
รีโมทคอนโทรล
1. กดปุม
่ TUNER (เครือ
่ งจูน) เพือ
่ เลือกย่านความถีเ่ อฟเอ็ม
. วางลำโพง ASC ไว้ในตำแหน่งการรับฟัง
. หมุนไปยังสถานีทต
่ี อ
้ งการ
~ การหมุนหาคลืน
่ โดยอัตโนมัติ 1: เมือ
่ กดปุม
่ [,]
แล้ว สถานีกระจายเสียงทีต
่ ง้ั ค่าไว้ลว่ งหน้าจะถูกเลือก
่ ,,. ค้างไว้เ
~ การหมุนหาคลืน
่ โดยอัตโนมัติ 2: กดปุม
พือ
่ ค้นหาสถานีกระจายเสียงทีอ
่ อกอากาศอยูโ่ ดยอัตโนมัติ
~ การหมุนหาคลืน
่ ด้วยตนเอง: กดปุม
่ ,,. ชัว่ ขณะเพือ
่ เ
พิม
่ หรือลดความถีท
่ ล
ี ะคลืน
่
. กดปุม
่ ASC
~ หากต้องการสร้างพืน
้ ทีเ่ สียง 5.1 ช่องสัญญาณซึง่ เป็นทางเลือ
กหนึง่ สิง่ ทีเ่ ลือกจะปรากฏตามลำดับต่อไปนี:้ L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW
. เมือ
่ ข้อความ "REMOVE MIC" (ถอดไมโครโฟน)
● วิทย
1. เสียบไมโครโฟน ASC ลงในช่องสัญญาณเข้า ASC
ปรากฏบนหน้าจอ ให้ถอดไมโครโฟน ASC ออก
ตัวเครือ
่ งหลัก
1. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) เพือ
่ เลือกย่านความถีเ่ อฟเอ็ม
M
` การตัง้ ค่าฟังก์ชน
ั ASC จะใช้เวลาประมาณ 3 นาที
หากต้องการยกเลิกการตั้งค่า ASC (การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ) ให้กดปุ่ม ASC
การส่งออกเสียงหยุด ข้อความ "CANCEL ASC" ปรากฏบนหน้าจอ และการตัง้ ค่าถูกยกเลิก
หากต้องการฟังเสียงในโหมด ASC (การปรับเทียบเสียงอัตโนมัติ) ให้กดปุ่ม ASC สั้นๆ
การเลือกจะสลับระหว่างคำว่า ASC ON และ ASC OFF ในหน้าจอ
ถ้าคุณเลือก "ASC ON" (เปิด ASC) คุณจะได้ยน
ิ เสียงในโหมด ASC
ถ้าคุณเลือก "ASC OFF" (ปิด ASC) คุณจะได้ยน
ิ เสียงในโหมดทีต
่ ง้ั ไว้เดิมในการตัง้ ค่าเสียงของหน้าจอการตัง้ ค่า
. เลือกสถานีกระจายเสียง
~ การหมุนหาคลืน
่ โดยอัตโนมัติ 1: กดปุม
่ STOP (หยุด) (@)
เพือ
่ เลือก PRESET (ทีต
่ ง้ั ไว้ลว่ งหน้า) แล้วกดปุม
่ [,] เพือ
่
เลือกสถานีทต
่ี ง้ั ไว้ลว่ งหน้า
~ การหมุนหาคลืน
่ โดยอัตโนมัติ 2: กดปุม
่ STOP (หยุด) (@)
เพือ
่ เลือก MANUAL (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุม
่ [,] ค้างไว้เ
พือ
่ ค้นหาย่านความถีโ่ ดยอัตโนมัติ
~ การหมุนหาคลืน
่ ด้วยตนเอง: กดปุม
่ STOP (หยุด) (@)
เพือ
่ เลือก MANUAL (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุม
่ [,] เพือ
่ หมุนไปยังความถีท
่ ต
่ี ำ่ กว่าหรือสูงกว่า
กดปุม
่ MO/ST เพือ
่ ฟังเสียงแบบโมโน/สเตอริโอ
• เมือ
่ กดปุม
่ แต่ละครัง้ เสียงจะสลับระหว่าง STEREO(สเตอริโอ)และ MONO (โมโน)
• ในบริเวณทีอ
่ บ
ั สัญญาณ ให้เลือก MONO (โมโน) เพือ
่ การกระจายเสียงทีช
่ ด
ั เจน ปลอดการแทรกแซง
การตัง้ ค่าสถานีไว้ลว่ งหน้า
ตัวอย่างเช่น: การตัง้ ค่า FM 89.10 ไว้ในหน่วยความจำ
1. กดปุม
่ TUNER (เครือ
่ งจูน) เพือ
่ เลือกย่านความถีเ่ อฟเอ็ม
. กดปุม
่ ,,. เพือ
่ เลือก 89.10
. กดปุม
่ TUNER MEMORY (ความจำเครือ
่ งจูน)
~ 01 จะกะพริบบนหน้าจอ
. กดปุม
่ [,] เพือ
่ เลือกหมายเลขสำหรับการตัง้ ค่าไว้ลว่ งหน้า
~ คุณสามารถเลือกหมายเลขการตัง้ ค่าไว้ลว่ งหน้าระหว่าง 1 ถึง 15
5. กดปุม
่ TUNER MEMORY (ความจำเครือ
่ งจูน) อีกครัง้
~ กดปุม
่ TUNER MEMORY (หน่วยความจำเครือ
่ งจูน)
ก่อนที่ Number (หมายเลข) จะหายไปจากหน้าจอ
~ Number (หมายเลข) จะหายไปจากหน้าจอและสถานีจะถู
กจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ
6. หากต้องการตัง้ ค่าล่วงหน้าสถานีอน
่ื ๆ ให้ทำซ้ำขัน
้ ตอนที่ 2 ถึง 5
~ หากต้องการตัง้ การหมุนหาคลืน
่ ไปยังสถานีทต
่ี ง้ั ค่าไว้ลว่ งหน้า ให้กดปุม
่ [,] บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกช่
องสัญญาณ
M
56
` ตัวเครือ
่ งนีไ
้ ม่รบ
ั การกระจายเสียงเอเอ็ม
57
ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดเครื่อง
thi
ฟังก์ชันสะดวกใช้
S.VOL (เสียงนุ่ม)
คุณลักษณะนีจ
้ ะช่วยควบคุมและสร้างระดับเสียงเสมอต้นเสมอปลายหากมีการเปลีย
่
นแปลงระดับเสียงอย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ปลีย
่ นช่องหรือในระหว่างการเปลีย
่ นฉาก
กดปุ่ม S.VOL
~ ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
คุณสามารถตัง้ เวลาทีโ่ ฮมซีนม
ี าจะปิดตัวเอง
S.VOL ON ➞ S.VOL OFF
กดปุ่ม SLEEP (พักเครื่อง)
➞ 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF
หากต้องการยืนยันการตัง้ ค่าตัง้ เวลาปิด ให้กดปุม
่ SLEEP
(พักเครือ
่ ง)
~ เวลาคงเหลือก่อนระบบโฮมซีเนม่าปิดเครือ
่ งเอง จะปรากฏขึน
้
~ การกดปุม
่ นีอ
้ ก
ี ครัง้ จะเปลีย
่ นเวลาพักเครือ
่ งจากทีค
่ ณ
ุ ได้กำหนดไว้กอ
่ นหน้า
หากต้องการยกเลิกตัง้ เวลาปิดเครือ
่ ง ให้กดปุม
่ SLEEP (พักเครือ
่ ง) จนกระทัง่ คำว่า OFF (ปิด)
● ฟังก์ชันสะดวกใช
~ คำว่า SLEEP (พักเครือ
่ ง) จะปรากฏขึน
้ ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ เวลาทีต
่ ง้ั ไว้
ล่วงหน้าจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
เสียงเบส
ฟังก์ชน
ั เสียงเบสจะช่วยย้ำถึงโทนเสียงต่ำเพือ
่ ให้เอฟเฟ็คเสียง
ดังกุบกับ
กดปุม
่ P.BASS เพือ
่ เลือกโหมด P.BASS
P BAS ON ➞ P BAS OFF
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
การปรับความสว่างของหน้าจอ
คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอบนตัวเครือ
่ งหลักเพือ
่ ไม่ให้ขด
ั จังหวะในกา
รรับชมภาพยนตร์ของคุณ
กดปุ่ม DIMMER (ภาพจาง)
~ การกดปุม
่ แต่ละครัง้ จะปรับความสว่างของหน้าจอด้านหน้า
M
` ฟังก์ชน
ั เสียงเบสจะนำมาใช้ได้เฉพาะในแหล่งสัญญาณ LPCM แบบสองช่องสัญญาณ เช่น
mp3,Divx,cd และ wma กดปุม
่ P.BASS (เสียงเบส) และ "POWER BASS ON" (เปิดเพิม
่ เสียงเบส)
จะแสดงบนหน้าจอ
` ฟังก์ชน
ั P.BASS จะไม่ทำงานกับโหมด DSP/EQ หรือ DOLBY PRO LOGIC ll หากคุณกด P.BASS
ในโหมด DSP/EQ โหมด DSP/EQ จะปิดโดยอัตโนมัติ และฟังก์ชน
ั P. BASS จะทำงาน
การปรับอัตราส่วนสัญญาณเสียง
ฟังก์ชันปิดเสียงชั่วคราว
ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะเป็นประโยชน์เมือ
่ ตอบรับเสียงกริง่ หรือเสียงโทรศัพท์
กดปุ่ม MUTE (ปิดเสียงชั่วคราว)
~ คำว่า MUTE (ปิดเสียงชัว่ คราว) จะปรากฏบนหน้าจอ
~ หากต้องการเปิดเสียงคืน ให้กดปุม
่ MUTE (ปิดเสียงชัว่ คราว) อีกครัง้
58
คุณลักษณะนีย
้ งั จะช่วยเพิม
่ อรรถรสในด้านเสียงของคุณ
(เช่น เพลง mp3) ใช้ตวั เลือกนีห
้ ากคุณต้องการได้ยน
ิ เสียงทีด
่ ข
ี น
้ึ จากแหล่ง mp3
ทีด
่ อ
้ ยคุณภาพ
กดปุม
่ AUDIO UPSCALE
(การปรับอัตราส่วนสัญญาณเสียง)
~ ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
UPSC ON ➞ UPSC OFF
59
วิธีแก้ปัญหา
การริปซีดีขั้นต้น
โปรดดูตารางด้านล่างเมือ
่ เครือ
่ งทำงานไม่ถก
ู ต้อง หากคุณพบปัญหาทีไ่ ม่อยูใ่ นรายการด้านล่างหรือหากคำแนะนำด้านล่างไม่ส
ามารถแก้ไขได้ ให้ปด
ิ เครือ
่ ง แล้วถอดสายไฟ และติดต่อตัวแทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ หรือศูนย์บริการของ
แปลงเสียงสัญญาณของซีดเี ป็นรูปแบบไฟล์ MP3 ก่อนการส่งไปยังอุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB
Samsung Electronics
B
อาการ
2. ใส่ซด
ี เี พลงลงในถาดซีดี
3. กดปุม
่ CD RIPPING (การริปซีด)ี
~ เมือ
่ ต้องการเริม
่ ต้นริปแทร็คปัจจุบน
ั กดปุม
่ CD RIPPING
(การริปซีด)ี บนรีโมทคอนโทรลขณะระบบกำลังเล่นแทร็คหรือ
หยุดเล่นชัว่ คราว
~ เมือ
่ ต้องการริปทัง้ แทร็คในซีดี ให้กดปุม
่ CD RIPPING
(การริปซีด)ี ค้างไว้บนรีโมทคอนโทรล
~ ระบบจะแสดงข้อความ "CD RIPPING" (การริปซีด)ี
บนหน้าจอ และเริม
่ ต้นการริป
4. กดปุม
่ STOP (@) (หยุด) เพือ
่ หยุดการริป
~ เมือ
่ การริปซีดเี สร็จสิน
้ ไดเรกทอรีชอ
่ื "RIPPING"
จะถูกสร้างขึน
้ ในอุปกรณ์ USB และไฟล์ทร่ี ป
ิ จะถูกบันทึกในรูปแบ
บ "SAM_XXXX”.mp3"
M
` ไม่ตด
ั การเชือ
่ มต่อการเชือ
่ มต่อ USB หรือสายไฟในระหว่างการริปซีดี เพราะอาจทำให้ขอ
้ มูลเสียหาย
`
`
`
`
`
`
`
`
60
เมือ
่ ต้องการหยุดการริปซีดี กดปุม
่ STOP (หยุด) และตัดการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB หลังจากระบบห
ยุดการเล่นซีดแ
ี ล้ว
หากคุณตัดการเชือ
่ มต่อการเชือ
่ มต่อ USB ในระหว่างการริปซีดี ระบบจะปิด และคุณไม่สามารถลบไฟล์ทร่ี ป
ิ ได้
ในกรณีน้ี เชือ
่ มต่อกับพีซโี ดยใช้สาย USB และสำรองข้อมูลและฟอร์แมตอุปกรณ์ USB
หากคุณเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB กับระบบขณะเล่นซีดี ระบบจะหยุดเล่น และจะเล่นต่อเมือ
่ มีการเริม
่ ต้
นการเชือ
่ มต่อ USB แล้ว (เวลาในการเริม
่ ต้นอาจแตกต่างกัน ขึน
้ กับชนิดของอุปกรณ์ USB)
คุณสมบัตข
ิ องการริปซีดไ
ี ม่มผ
ี ลใช้กบ
ั DTS-CD
หากระยะเวลาในการริปน้อยกว่า 5 วินาที อาจไม่มก
ี ารสร้างไฟล์การริป
การริปซีดเี ปิดใช้งานต่อเมือ
่ อุปกรณ์ USB หรือ HDD ถูกฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT
(ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS) สำหรับรายการอุปกรณ์ทใ่ี ช้งานร่วมกันได้ โปรดดูขอ
้ มูลจำเพาะขอ
งโฮสต์ USB
การริปจะดำเนินการในความเร็วปกติ 1 เท่า และเวลาในการริปอาจนานขึน
้ สำหรับอุปกรณ์ USB
บางชิน
้
ขณะระบบกำลังริปซีดี สัญญาณเสียงจะไม่ดงั ออกมา
อย่าใช้แรงกดหรือดันบนระบบขณะระบบกำลังริปซีดี
ตรวจสอบ/แก้ไข
ฉันไม่สามารถดีดแผ่นดิสก์ออก
• เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับแน่นดีหรือไม่?
• ปิดเครือ
่ งแล้วเปิดใหม่อก
ี ครัง้
เปิดเล่นไม่ทำงาน
•ต
รวจสอบหมายเลขภูมภ
ิ าคของแผ่นดีวด
ี ี
แผ่นดีวด
ี ท
ี ซ
่ี อ
้ื มาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• แผ่นซีดรี อมและดีวด
ี รี อมไม่สามารถเล่นได้ในระบบโฮมซีเนม่านี้
• ระดับเรตติง้ ต้องถูกต้อง
การเปิดเล่นไม่เริม
่ ต้น
ทันทีเมือ
่
กดปุม
่ Play/Pause (เล่น/พักเล่น)
• คณ
ุ กำลังใช้แผ่นดิสก์ทผ
่ี ด
ิ ปกติหรือแผ่นดิสก์ทม
่ี รี อยขีดข่วนบนแผ่น
หรือไม่?
• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
ไม่มเี สียง
• ไม่ได้ยน
ิ เสียงระหว่างการกรอเร็วหรือช้า และการเล่นแบบการเคลือ
่
นไหวทีละช่วง
• ตอ
่ ลำโพงถูกต้องหรือไม่? กำหนดการตัง้ ค่าลำโพงเองถูกต้องหรือ
ไม่?
• แผ่นดิสก์เสียหายมากหรือไม่?
ได้ยน
ิ เสียงเฉพาะจากลำโพงบางตัว
และไม่ได้ยน
ิ ครบจากลำโพงทัง
้ 6
ตัว
• เมือ
่ ฟังซีดห
ี รือวิทยุ สัญญาณเสียงออกไปทีล
่ ำโพงหน้า (ซ้าย/ขวา)
เท่านัน
้ เลือก "PRO LOGIC II
โดยการกด PL II (Dolby Pro
Logic II) บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ ใช้ลำโพงทัง้ 6 ตัว
• ตอ
้ งแน่ใจว่าแผ่นดีวด
ี ใี ช้งานร่วมกับ 5.1-CH ได้
• หากคุณตัง้ ค่า C, SL และ SR เป็น NONE (ไม่ม)ี ในโหมดลำโพงเ
มือ
่ ตัง้ ค่าเสียงบนหน้าจอการตัง้ ค่า จะไม่ได้ยน
ิ เสียงจากลำโพงกลา
ง และลำโพงหน้าซ้ายและขวา ตัง้ ค่า C, SL และ SR เป็น SMALL
(เล็ก)
ระบบเสียงรอบทิศทาง Dolby
Digital 5.1 CH
ไม่ทำงาน
• มีเครือ
่ งหมาย "Dolby Digital 5.1 CH" บนแผ่นดิสก์หรือไม่? หาก
แผ่นดิสก์ถก
ู บันทึกเป็นระบบเสียง 5.1 ช่องสัญญาณ
จะมีระบบเสียงรอบทิศทาง Dolby Digital 5.1 CH เท่านัน
้
• ภาษาของเสียงถูกตัง้ เป็น DOLBY DIGITAL 5.1-CH ในหน้าจอแส
ดงข้อมูลหรือไม่?
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
• รโี มทคอนโทรลทำงานอยูภ
่ ายในช่วงระยะมุมและระยะห่างในการท
ำงานหรือไม่?
• ถ่านหมดหรือไม่?
• คณ
ุ ได้เลือกฟังก์ชน
ั ต่างๆ ของโหมด (TV/DVD)
บนรีโมทคอนโทรล (TV หรือ DVD) ถูกต้องหรือไม่?
61
● วิธีแก้ปัญหา
1. เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB
thi
ฟังก์ชันสะดวกใช้
อาการ
• แผ่นดิสก์หมุนแต่ภาพไม่ปรากฏ
• คุณภาพของภาพต่ำและภาพสัน
่
รายการรหัสภาษา
ตรวจสอบ/แก้ไข
ป้อนหมายเลขรหัสทีเ่ หมาะสมสำหรับการตัง้ ค่าเริม
่ ต้น “Disc Audio” (ดิสก์ออดิโอ), “Disc Subtitle” (คำบรรยายใต้ภาพดิสก์)
และ/หรือ “Disc Menu” (เมนูดส
ิ ก์) (โปรดดูทห
่ี น้า 44)
รหัส
ภาษา
รหัส
1027
รหัส
ภาษา
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
ภาษา
1506
รหัส
Slovenian
ภาษา
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
ภาษาของเสียงและคำบรรยายใต้ภาพไ
ม่ทำงาน
• ภาษาของเสียงและคำบรรยายใต้ภาพจะไม่ทำงานหากแผ่นดิสก์ไม่
มีภาษาของเสียงและคำบรรยายใต้ภาพ
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏขึน
้ แม้ได้เลือกฟัง
ก์ชน
ั เมนูแล้ว
• คุณกำลังใช้แผ่นดิสก์ทไ่ี ม่มเี มนูหรือไม่?
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
ไม่สามารถเปลีย
่ นสัดส่วนภาพได้
• คณ
ุ สามารถเล่นดีวด
ี แ
ี บบ 16:9 ในโหมด 16:9 WIDE หรือโหมด
4:3 LETTER BOX หรือโหมด 4:3 PAN SCAN แต่ดวี ด
ี แ
ี บบ 4:3
สามารถดูได้ในสัดส่วน 4:3 เท่านัน
้ โปรดดูทแ
่ี ผ่นดีวด
ี ี แล้วเลือกฟัง
ก์ชน
ั การทำงานทีเ่ หมาะสม
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
• ตวั เครือ
่ งหลักไม่ทำงาน
(ตัวอย่างเช่น : เครือ
่ งดับไปเฉยๆ
หรือได้ยน
ิ เสียงแปลกๆ)
• เครือ
่ งเล่นดีวด
ี ท
ี ำงานไม่เป็นปกติ
• ปิดเครือ
่ งและกดปุม
่ STOP (หยุด) (@) บนตัวเครือ
่ งหลักค้างไว้เ
กิน 5 วินาที (ฟังก์ชน
ั คืนค่า)
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
ลืมรหัสผ่านสำหรับระดับเรตติง้
• ขณะทีข
่ อ
้ ความ “NO DISC” (ไม่มด
ี ส
ิ ก์) ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอของตั
วเครือ
่ งหลัก ให้กดปุม
่ STOP (หยุด) (@) ของตัวเครือ
่ งหลักค้าง
ไว้เกิน 5 วินาที คำว่า “INITIAL” (เริม
่ ต้น) จะปรากฏบนหน้าจอและ
การตัง้ ค่าทัง้ หมดจะกลับคืนไปยังค่าเริม
่ ต้น
• กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง)
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
การใช้ฟง
ั ก์ชน
ั คืนค่าจะลบข้อมูลการตัง
้ ค่าทีเ่ ก็บไว้ทง
้ั หมด
หากไม่จำเป็น อย่าใช้ฟง
ั ก์ชน
ั นี้
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Canada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
ไม่สามารถรับคลืน
่ กระจายเสียงวิทยุได้
62
การใช้ฟง
ั ก์ชน
ั คืนค่าจะลบข้อมูลการตัง
้ ค่าทีเ่ ก็บไว้ทง
้ั หมด
หากไม่จำเป็น อย่าใช้ฟง
ั ก์ชน
ั นี้
• ติดตัง้ เสาอากาศอย่างถูกต้องหรือไม่?
• หากสัญญาณเข้าของเสาอากาศสัญญาณอ่อน ให้ตด
ิ ตัง้ เสาอากาศ
เอฟเอ็มภายนอกในบริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณได้ดี
● รายการรหัสภาษา
• เปิดโทรทัศน์แล้วหรือไม่?
• ต่อสายวิดโี อถูกต้องหรือไม่?
• แผ่นดิสก์สกปรกหรือเสียหายหรือไม่?
• แผ่นดิสก์ทผ
่ี ลิตไม่ดอ
ี าจไม่สามารถเปิดเล่นได้
thi
วิธีแก้ปัญหา
63
ภาคผนวก
thi
ข้อกำหนดเฉพาะ 95 วัตต์
น้ำหนัก
4.2 กก.
ขนาด
449.6 (ก) x 251.5 (ส) x 99.1 (ย) มม.
อุณหภูมริ ะหว่างทำงาน
+5°C~+35°C
การใช้แผ่นดิสก์
ความชืน
้ สัมพัทธ์ระหว่างทำงาน
10 % ถึง 75 %
อย่าสัมผัสแผ่นดิสก์ดา้ นทีเ่ ล่น
จับแผ่นดิสก์ทข
่ี อบแผ่นเพือ
่ ไม่ให้เกิดรอยนิว้ มือบนผิวแผ่นดิสก์
ดีวด
ี ี (Digital Versatile Disc)
ข้อควรระวังเมื่อใช้และจัดเก็บแผ่นดิสก์
รอยขีดข่วนขนาดเล็กบนแผ่นดิสก์อาจลดคุณภาพของเสียงและภาพหรืออาจะทำให้เกิดการสะดุด
ทัว่ ไป
โปรดระมัดระวังอย่างยิง่ เพือ
่ ไม่ให้แผ่นดิสก์เกิดรอยขีดข่วนในขณะจับแผ่นดิสก์
อย่าติดกระดาษหรือเทปบนดิสก์
แผ่นดิสก
การจัดเก็บแผ่นดิสก์
อย่าเก็บแผ่นดิสก์ไว้ในทีๆ
่
โดดแสงแดดโดยตรง
ซีดี : 12 ซม. (คอมแพ็คดิสก์)
ซีดี : 8 ซม. (คอมแพ็คดิสก์)
เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในบริเวณทีม
่ อ
ี
ากาศถ่ายเท
เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในกล่องเก็บป้
องกันทีส
่ ะอาด
จัดเก็บในแนวตัง
้
คอมโพสิตวิดโี อ
ความเร็วในการอ่าน : 3.49 ~ 4.06 เมตร/วินาที
เวลาการเล่นโดยประมาณ (แผ่นดิสก์ดา้ นเดียว, แผ่นดิสก์เลเยอร์เดียว) : 135 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 เมตร/วินาที
เวลาการเล่นสูงสุด : 74 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 เมตร/วินาที
เวลาการเล่นสูงสุด : 20 นาที
1.0 Vp-p (75 Ω load)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
สัญญาณวิดโี อออก
คอมโพเนนต์วด
ิ โี อ
PR : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
PB : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
M
` อย่าให้แผ่นดิสก์เปือ
้ นสิง่ สกปรก
` อย่าใส่แผ่นดิสก์ทแ
่ี ตกหรือมีรอยขีดข่วน
การใช้และการจัดเก็บแผ่นดิสก์
เมื่อคุณทำให้ดิสก์เปื้อนรอยนิ้วมือหรือสิ่งสกปรก ให้ทำความสะอาดแผ่นดิสก์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ เจือจาง
ด้วยน้ำและเช็ดด้วยผ้านุ่ม
~ ขณะกำลังทำความสะอาด ให้เช็ดแผ่นดิสก์จากด้านในไปด้านนอกเบาๆ
M
64
เครื่องขยายเสียง
HDMI
ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ: 85~115Ω
สัญญาณออกลำโพงหน้า
133W x 2(3Ω)
สัญญาณออกลำโพงกลาง
133W(3Ω)
สัญญาณออกลำโพงหลัง
133W x 2(3Ω)
สัญญาณออกลำโพงกลาง
135W(3Ω)
ช่วงระยะความถี่
20Hz~20KHz
สัดส่วน S/N
70dB
การแยกช่องสัญญาณ
60dB
ความไวสัญญาณเข้า
(AUX)400mV
` อาจเกิดการควบแน่นได้หากอากาศอุน
่ มาปะทะกับความเย็นภายในเครือ
่ งเล่น
เมือ
่ การควบแน่นก่อตัวขึน
้ ภายในเครือ
่ งเล่น เครือ
่ งเล่นอาจทำงานไม่ถก
ู ต้อง หากเกิดปัญหานี้ ให้นำ
แผ่นดิสก์ออกแล้วเปิดเครือ
่ งเล่นทิง้ ไว้ 1 หรือ 2 ชัว่ โมง
65
● ภาคผนวก
การสิน
้ เปลืองพลังงาน
ภาคผนวก
ติดต่อซัมซุงในทั่วโลก
หากคุณมีคำถามหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง
Region
ข้อกำหนดเฉพาะ (ต่อ)
North America
HT-X725/HT-X725G
ระบบลำโพง
ลำโพง
ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ
ช่วงระยะความถี่
ค่าระดับความดันเสียงสัญญาณออก
กำลังไฟฟ้า
กำลังไฟฟ้าสูงสุด
ขนาด (ก x ส x ย)
น้ำหนัก
ระบบลำโพง 5.1ch
หน้า/หลัง/กลาง
ซับวูฟเฟอร์
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
86dB
86dB
133W
135W
266W
270W
Front : 185 x 605 x 185 mm
Rear : 93 x 271 x 77 mm
Centre : 358 x 44 x 68 mm
Subwoofer : 256 x 256 x 298 mm
Front : 1.6 Kg, Rear : 0.9 Kg
Centre : 0.3 Kg, Subwoofer : 4.2 Kg
HT-TX725/HT-TX725G
ระบบลำโพง
ลำโพง
ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ
ช่วงระยะความถี่
ค่าระดับความดันเสียงสัญญาณออก
กำลังไฟฟ้า
กำลังไฟฟ้าสูงสุด
ขนาด (ก x ส x ย)
น้ำหนัก
ระบบลำโพง 5.1ch
หน้า/หลัง/กลาง
ซับวูฟเฟอร์
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
86dB
86dB
133W
135W
266W
270W
หน้า/หลัง : 270 x 1115 x 270 มม.
กลาง : 358 x 44 x 68 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 256 x 256 x 298 มม.
หน้า/กลาง : 2.93 กก.
กลาง : 0.3 กก., ซับวูฟเฟอร์ : 4.2 กก.
Latin America
Europe
CIS
*: ข้อกำหนดเฉพาะปลีกย่อย
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงข้อกำหนดเฉพาะโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- น้ำหนักและขนาดเป็นค่าโดยประมาณ
Asia Pacific
Country
66
Web Site
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Customer Care Center 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
Code No.:AH68-02180M
Download PDF

advertising