Samsung | HT-Z120 | Samsung HT-Z120 คู่มือการใช้

HT-Z120
HT-TZ122
ระบบดิจิตอลโฮมเธียเตอร์
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ของซัมซุง
หากต้องการรับบริการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิม โปรด
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.samsung.com/global/
register
www.samsung.com/global/register
Code No. AH68-02159M(0.0)
การเปิดเล่นแผ่นดิสก์หลายๆ ชนิด
คุณสามารถใช้ระบบโฮมซีนม
ี านีเ้ ปิดเล่นแผ่นดิสก์ชนิดต่างๆ รวมถึง DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX,
CD-R/RW และ DVD±R/RW
รับรองโฮสต์ USB
คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์สอ
่ื เช่น รูปภาพ ภาพยนตร์และเพลงทีบ
่ น
ั ทึกไว้ในเครือ
่ งเล่น MP3 กล้องดิจท
ิ ล
ั หรือเมมโมรีส
่ ติก
๊
USB ได้ดว้ ยการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์จด
ั เก็บข้อมูลเข้ากับช่อง USB ของโฮมซีนม
ี า
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
คำเตือนด้านความปลอดภัย
หากต้องการลดความเสีย
่ งจากไฟดูด ห้ามแกะฝาครอบด้านหน้า (หรือด้านหลัง) ออก
ไม่มช
ี น
้ิ ส่วนใดภายในเครือ
่ งทีผ
่ ใู้ ช้สามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตัวเอง โปรดให้เจ้าหน้าทีฝ
่ า่ ยบริการทีม
่ ค
ี วามเชีย
่ วชาญเป็นผูล
้ งมือซ่อม
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II คือรูปแบบเทคโนโลยีการถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบหลายช่องสัญญาณ ทีพ
่ ฒ
ั นามาจากระบบ Dolby Pro
Logic เดิม
ฟังก์ชันพักหน้าจอโทรทัศน์
หากเครื่องเล่นอยู่ในโหมดหยุดเป็นเวลา 5 นาที โลโก้ของซัมซุงจะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
HT-Z120/TZ122 ผลิตภัณฑ์นี้จะสลับไปยังโหมดประหยัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหลังจากที่อยู่ในโหมดพักหน้าจอเป็นเว
ลาเกิน 20 นาที
ข้อควรระวัง
ระวังไฟดูด
ห้ามเปิด
HT-Z120/TZ122 ผลิตภัณฑ์นจ
้ี ะปิดตัวเองโดยอัตโนมัตห
ิ ลังจากทีอ
่ ยูใ่ นโหมดหยุดนานเกิน 20 นาที
HT-Z120/TZ122 ผลิตภัณฑ์นย
้ี งั ยอมให้คณ
ุ เลือกภาพโปรดในระหว่างเล่น JPEG หรือดีวด
ี พ
ี ร้อมตัง้ ภาพนัน
้ เป็นวอลล์เปเปอร์ของ
ภาพพืน
้ หลังของคุณ
ฟังก์ชัน AV SYNC
สัญญาณวิดโี ออาจช้ากว่าสัญญาณเสียงเมือ
่ เชือ
่ มต่อเครือ
่ งกับโทรทัศน์ดจิ ท
ิ ล
ั
คุณสามารถชดเชยสิง่ นีไ้ ด้ดว้ ยการปรับเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงเพือ
่ ให้พอดีกบ
ั สัญญาณวิดโี อ
สัญลักษณ์นห
้ี มายถึงมี "แรงดันไฟฟ้าทีเ่ ป็นอันต
ราย" อยูภ
่ ายในผลิตภัณฑ์ทอ
่ี าจทำให้เกิดไฟดูด
หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลได้
สัญลักษณ์นห
้ี มายถึงคำแนะนำทีส
่ ำคัญสำหรับผ
ลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
ฟังก์ชันประหยัดไฟฟ้า
การแสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์ในแบบที่เลือกเองได้
THI
คุณลักษณะ
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
เ ครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์นี้จัดอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส
1 การใช้ระบบควบคุม
การปรับเปลี่ยนหรือการทำตามขั้นตอนอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้อาจทำใ
ห้สัมผัสกับรังสีที่เป็นอันตราย
ข้อควรระวัง: ร ังสีเลเซอร์ที่มองไม่เห็นเมื่อเปิดและปลดล็อค หลีกเลี่ย
งการสัมผัสกับลำแสง
คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้หรือไฟดูด อย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดนความชื้นหรือฝน
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไฟดูด ให้เสียบปลั๊กด้านที่เป็นแผ่นกว้างเข้ากับช่องเสียบปากกว้างให้แน่น
• จะต้องเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีการต่อสายดินป้องกัน
• ในการถอดอุปกรณ์ออกจากสายไฟหลัก จะต้องดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบหลักก่อน เพื่อให้ปลั๊กหลักพร้อมสำหรับการใช้งาน
ข้อควรระวัง
• ต้องไม่ให้ผลิตภัณฑ์นี้โดนน้ำหรือน้ำกระเด็นใส่ และห้ามวางของที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนผลิตภัณฑ์
• ปลั๊กหลักของเครื่องนำมาใช้เป็นตัวตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ และต้องพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
สิ่งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมทีม
่ าพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดา้ นล่าง
สายวิดโี อ
เสาอากาศคลืน่ เอฟเอ็ม
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้
รีโมทคอนโทรล/ ถ่าน
(ขนาด AAA)
มาตรการป้องกัน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟฟ้ากระแสสลับในบ้านของคุณตรงกับที่ระบุในสติกเกอร์ที่ติดอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องเล่น
วางเครื่องเล่นของคุณในแนวนอนบนที่ตั้งที่เหมาะสม (เฟอร์นิเจอร์) โดยให้มีที่ว่างรอบๆ เพื่อระบายอากาศ (7.5~10
ซม.) ตรวจดูว่าไม่มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศ อย่าวางของไว้บนเครื่องเล่น อย่าวางเครื่องเล่นบนเครื่องขยายเสียง
หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความร้อน ก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดใส่แผ่นดิสก์ว่างอยู่ เครื่องเล่นนี้ได้
รับการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง การปรับเครื่องเล่นดีวีดีมาไว้ที่โหมดพักรอไม่ถือว่าเป็นการปิดกระ
แสไฟฟ้า เพื่อปิดกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าเครื่องเล่นอย่างสมบูรณ์ ให้ถอดปลั๊กหลักของเครื่องออกจากเต้าเสียบที่ผ
นัง โดยเฉพาะเมื่อไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ถอดปลั๊กหลักไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องออกจากเต้าเสียบที่ผ
นังในขณะที่ฝนตกฟ้าร้อง
ห้ามเครื่องเล่นโดนแสงแดงหรือแหล่งความร้อนอื่นๆ โดยตรง เ
พราะอาจทำให้เครื่องร้อนเกินไปและเครื่องขัดข้องได้
4
คุณลักษณะ
2
สิ่งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
3
4
คำเตือนด้านความปลอดภัย
มาตรการป้องกัน
ทำความรู้จัก
7
8
8
8
9
ก่อนอ่านคู่มือผู้ใช้
แผ่นดิสก์ที่เล่นได้
ห้ามใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้!
การป้องกันการทำสำเนา
ชนิดและคุณลักษณะจำเพาะของแผ่นดิสก์
คำอธิบาย
10
10
11
แผงด้านหน้า
หน้าจอ
แผงด้านหลัง
รีโมทคอนโทรล
12
14
ส่วนประกอบของรีโมทคอนโทรล
การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
การเชื่อมต่อ
16
16
19
20
21
22
22
การต่อลำโพง
การต่อวิดีโอออกไปยังโทรทัศน์ของคุณ
ฟังก์ชั่น P.SCAN (โปรเกรสซีฟสแกน)
การเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมโพเนนต์ภายนอก
การต่อเสาอากาศคลื่นเอฟเอ็ม
พัดลมระบายความร้อน
ก่อนการใช้งานโฮมเธียเตอร์ของคุณ
23
ก่อนการใช้งานโฮมเธียเตอร์ของคุณ
เปิดเล่น
24
25
26
27
29
37
เล่นแผ่นดิสก์
เปิดเล่น MP3/WMA-CD
เล่นไฟล์ JPEG
เล่น DIVX
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น
การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณลักษณะโฮสต์ USB
2
3
7
10
12
23
Phones
ป้องกันเครื่องเล่นจากความชื้น (เช่น จากแจกัน) และความร้อน
มากเกินไป (เช่น บริเวณที่มีเปลวไฟ) หรืออุปกรณ์ที่สร้างสนาม
แม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้า (เช่น ลำโพง) ถอดสายไฟออกจากเต้
าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับหากเครื่องเล่นขัดข้อง เครื่องเล่นนี้ไม่ไ
ด้ผลิตขึ้นเพื่อการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่
อการใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น
อาจเกิดการควบแน่นได้หากจัดเก็บเครื่องเล่นหรือดิสก์ไว้ในที่ๆ
เย็น หากขนย้ายเครื่องเล่นในฤดูหนาว ให้รอประมาณ 2 ชั่วโมง
ก่อนนำเครื่องเล่นมาใช้เพื่อให้อุณหภูมิเครื่องเล่นเท่ากับอุณหภู
มิห้อง
สารบัญ
THI
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเนื่องจากฟ้าผ่าอาจทำให้เครื่องชำรุดเสียหา
ย ถ่านที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อ
ม ห้ามทิ้งถ่านรวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน
24
5
การตั้งค่าระบบ
39
50
ฟังก์ชันอำนวยความสะดวก
51
วิธีแก้ปัญหา
53
รายการรหัสภาษา
55
ภาคผนวก
56
50 การฟังวิทยุ
50 การตั้งค่าสถานีไว้ล่วงหน้า
51
51
51
52
ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดเครื่อง
การปรับความสว่างของหน้าจอ
ฟังก์ชันปิดเสียงชั่วคราว
การริปซีดี
53 วิธีแก้ปัญหา
ก่อนอ่านคู่มือผู้ใช้
ต้องตรวจสอบคำจำกัดความของคำต่างๆ ต่อไปนีก
้ อ
่ นอ่านคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้
ไอคอนที่นำมาใช้ในคู่มือ
ไอคอน
คำ
DVD
B
A
G
D
M`
DVD
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น DVD หรือ DVD-R/DVD-RW ทีถ
่ ก
ู บันทึก
และไฟนัลไลซ์ในโหมดวิดโี อ
CD
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น CD ข้อมูล (CD-R หรือ CD-RW)
MP3
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น CD-R/-RW
JPEG
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น CD-R/-RW
DivX
M
คำจำกัดความ
คำนีห
้ มายถึงฟังก์ชน
ั ทีน
่ ำมาใช้ได้กบ
ั แผ่น MPEG4
(DVD±R/RW, CD-R หรือ CD-RW)
ข้อควรระวัง
คำนีห
้ มายถึงกรณีทฟ
่ี งั ก์ชน
ั ไม่ทำงานหรืออาจมีการยกเลิกการตัง้ ค่า
หมายเหตุ
คำนีห
้ มายถึงเคล็ดลับหรือคำแนะนำทีป
่ รากฏบนหน้าทีจ
่ ะช่วยให้แต่ละฟังก์ชน
ั ทำง
าน
ในคูม
่ อ
ื นี้ คำแนะนำทีร
่ วมคำว่า "ดีวด
ี ( DVD )" จะนำมาใช้กบ
ั แผ่น DVD-VIDEO และ
DVD-R/-RW ทีบ
่ น
ั ทึกในโหมดวิดโี อและไฟนัลไลซ์ ในกรณีทพ
่ี ด
ู ถึงดีวด
ี ช
ี นิดพิเศษ ดีวด
ี น
ี ้ั
นจะถูกระบุแยกต่างหาก
` ถ้าไม่ได้บน
ั ทึกแผ่นดิสก์ DVD-R/-RW ในรูปแบบ DVD Video อย่างเหมาะสม แผ่นดิสก์จะไม่สามา
รถเปิดเล่น
เกี่ยวกับการใช้คู่มือผู้ใช้นี้
1. ต้องคุน
้ เคยกับคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนใช้ผลิตภัณฑ์น้ี (โปรดดูทห
่ี น้า 3~4)
2. หากเกิดปัญหา ให้ดรู ายละเอียดในหัวข้อวิธแ
ี ก้ปญ
ั หา (โปรดดูทห
่ี น้า 53~54)
ลิขสิทธิ์
55 รายการรหัสภาษา
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามผลิตซ้ำหรือคัดลอกส่วนใดหรือทั้งหมดของคู่มือผู้ใช้นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลา
ยลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics Co.,Ltd.
56 ข้อควรระวังเมื่อใช้และจัดเก็บแผ่นดิสก์
57 ข้อกำหนดเฉพาะ
● ทำความรู้จัก
วิทยุ
39 การตั้งภาษา
40 การตัง้ ค่าชนิดหน้าจอโทรทัศน์
41 การตั้งค่าระบบควบคุมการใช้เครื่องโดยผู้ปกครอง
(ระดับเรตติ้ง)์
41 การตั้งค่ารหัสผ่าน
42 การตั้งค่าวอลล์เปเปอร์
42 วิธีเลือกการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์หนึ่งในสามการตั้ง
ค่าที่คุณทำ
43 การตั้งค่าโหมดลำโพง
43 การตั้งค่าเวลาดีเลย์
45 การตั้งค่าสัญญาณเสียงทดสอบ
45 การตั้งค่าเสียง
46 การตั้งค่า DRC (DYNAMIC RANGE
COMPRESSION)
47 การตั้งค่า AV SYNC
48 ฟังก์ชันพื้นที่เสียง (DSP)/EQ
48 โหมด DOLBY PRO LOGIC II
49 เอฟเฟ็ค DOLBY PRO LOGIC II
49 P.BASS
49 การเชื่อมต่อไมโครโฟน
THI
ทำความรู้จัก
ทำความรู้จัก
ผลิตภัณฑ์นไ้ี ม่สนับสนุนไฟล์ Secure (DRM) Media
DVD (Digital Versatile Disc) ให้ทั้งภาพและเสียงอันน่าเร้าใจ ซึ่งต้องขอขอบคุณระบบเสียงเซอ
ร์ราวด์ Dolby Digital และเทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณวิดีโอ MPEG-2 ตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลิน
กับเอฟเฟ็คสมจริงได้จากภายในบ้าน ประหนึ่งนั่งอยู่ภายในโรงภาพยนตร์หรือห้องแสดงคอนเสิร์ต
~ 6
เครื่องเล่น DVD และแผ่นดิสก์ถูกเข้ารหัสตามภูมิภาค รหัสภูมิภาคเหล่านี้จะต้องตรงกันเพื่อเล่นแผ่น
ดิสก์ หากรหัสไม่ตรงกัน จะไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้
ดูรายละเอียดหมายเลขภูมิภาคสำหรับเครื่องเล่นนี้ได้จากแผงด้านหลังของเครื่องเล่น
(เครื่องเล่นดีวีดีของคุณจะเล่นแผ่นดีวีดีที่มีป้ายรหัสภูมิภาคที่ตรงกันเท่านั้น)
แผ่นดิสก์ที่เล่นได้
ชนิดแผ่นดิสก์
เครือ
่ งหมาย
(โลโก้)
สัญญาณทีบ
่ น
ั ทึก
ขนาดแผ่นดิสก์
12 ซม.
DVD-VIDEO
VIDEO
8 ซม.
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
เวลาเล่นสูงสุด
ประมาณ 240 นาที (ด้านเดียว)
ประมาณ 480 นาที (สองด้าน)
ประมาณ 80 นาที (ด้านเดียว)
ประมาณ 160 นาที (สองด้าน)
12 ซม.
74 นาที
8 ซม.
20 นาที
12 ซม.
—
8 ซม.
—
ห้ามใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้!
• ไม่สามารถเล่นแผ่น CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM และ DVD-RAM บนเครือ
่ งเล่นนีไ้ ด้
หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ <WRONG DISC FORMAT> (รูปแบบแผ่นดิสก์ไม่ถก
ู ต้อง) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
ี ท
ี ซ
่ี อ
้ื มาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นบนเครือ
่ งเล่นนี้
• แผ่นดีวด
หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> (ไม่สามารถเล่นแผ่นดิ
สก์น้ี ตรวจสอบรหัสภูมภ
ิ าค) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
การป้องกันการทำสำเนา
❖ แผ่นดิสก์ CD-R
• แผ่นดิสก์ CD-R บางแผ่นอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ทใ่ี ช้บน
ั ทึกแผ่นดิสก์ (เครือ
่ งบันทึกซีดห
ี รือคอม
พิวเตอร์) และสภาพของแผ่นดิสก์
• ใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาด 650MB/74 นาที
ห้ามใช้แผ่นดิสก์ CD-R เกิน 700MB/80 นาทีเพราะอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• แผ่นดิสก์ CD-RW (เขียนทับได้) บางแผ่นอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
• เฉพาะ CD-Rs ที่ "ปิด" ได้อย่างเหมาะสมเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเล่นได้อย่างสมบูรณ์ หากปิดช่วงของการเปิดเล่นแต่ยงั เปิดแผ่
นดิสก์คา้ งไว้ คุณอาจไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้อย่างสมบูรณ์
❖ แผ่นดิสก์ CD-R MP3
• เปิดเล่นได้เฉพาะแผ่นดิสก์ CD-R ทีม
่ ไี ฟล์ MP3 อยูใ่ นรูปแบบ ISO 9660 หรือรูปแบบ Joliet
• ชือ
่ ไฟล์ MP3 ควรประกอบด้วยอักขระ 8 ตัวหรือน้อยกว่า ไม่มเี ว้นวรรคหรืออักขระพิเศษ (. / = +)
• ใช้แผ่นดิสก์ทบ
่ี น
ั ทึกด้วยอัตราข้อมูลสำหรับการบีบอัด/การคลายข้อมูลทีม
่ ากกว่า 128Kbps
• เฉพาะไฟล์ทม
่ี ส
ี ว่ นขยายเป็น "mp3" และ "MP3" เท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้
• เฉพาะดิสก์ทถ
่ี ก
ู เขียนหลายๆ ช่วงต่อเนือ
่ งกันเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้ ถ้ามีสว่ นทีว่ า่ งอยูบ
่ นแผ่นดิสก์ Multisession แผ่
นดิสก์นน
้ั จะเปิดเล่นได้เฉพาะจนถึงส่วนทีว่ า่ งอยู่
• ถ้าแผ่นดิสก์ไม่ถก
ู ปิด อาจใช้เวลานานขึน
้ เพือ
่ เริม
่ ต้นเปิดเล่น และอาจไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ทง้ั หมดทีบ
่ น
ั ทึกไว้ได้
• สำหรับไฟล์ทเ่ี ข้ารหัสด้วยรูปแบบ Variable Bit Rate (VBR) เช่น ไฟล์ทเ่ี ข้ารหัสด้วยอัตราบิตต่ำและอัตราบิตสูง
(เช่น 32Kbps ~ 320Kbps) เสียงอาจกระโดดในระหว่างเปิดเล่น
• สามารถเปิดเล่นได้สงู สุดไม่เกิน 500 แทร็คต่อแผ่นซีดห
ี นึง่ แผ่น
• สามารถเปิดเล่นได้สงู สุดไม่เกิน 300 โฟลเดอร์ตอ
่ แผ่นซีดห
ี นึง่ แผ่น
❖ ไฟล์ CD-R JPEG
• เฉพาะไฟล์ทม
่ี ส
ี ว่ นขยายเป็น "jpg" เท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้
• ถ้าแผ่นดิสก์ไม่ถก
ู ปิด อาจใช้เวลานานขึน
้ เพือ
่ เริม
่ ต้นเปิดเล่น และอาจไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ทง้ั หมดทีบ
่ น
ั ทึกไว้ได้
• เปิดเล่นได้เฉพาะแผ่นดิสก์ CD-R ทีม
่ ไี ฟล์ JPEG อยูใ่ นรูปแบบ ISO 9660 หรือรูปแบบ Joliet
• ชือ
่ ไฟล์ JPEG ควรประกอบด้วยอักขระ ตัวหรือน้อยกว่า ไม่มเี ว้นวรรคหรืออักขระพิเศษ (. / = +)
• เฉพาะดิสก์ทถ
่ี ก
ู เขียนหลายๆ ช่วงต่อเนือ
่ งกันเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้ ถ้ามีสว่ นทีว่ า่ งอยูบ
่ นแผ่นดิสก์ Multisession แผ่
นดิสก์นน
้ั จะเปิดเล่นได้เฉพาะจนถึงส่วนทีว่ า่ งอยู่
• สามารถจัดเก็บภาพได้สงู สุดไม่เกิน 9,999 ภาพต่อแผ่นซีดห
ี นึง่ แผ่น
• เมือ
่ เล่นแผ่นซีดภ
ี าพจาก Kodak/Fuji เฉพาะไฟล์ JPEG ในโฟลเดอร์รป
ู ภาพเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถเปิดเล่นได้
• แผ่นดิสก์รป
ู ภาพอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่จากซีดภ
ี าพของ Kodak/Fuji อาจใช้เวลาเริม
่ ต้นเปิดเล่นนานขึน
้ หรืออาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
เลย
❖ แผ่นดิสก์ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
• เนือ
่ งจากผลิตภัณฑ์นม
้ี เี ฉพาะรูปแบบการเข้ารหัสทีอ
่ นุมต
ั โิ ดย DivX Networks, Inc. ผลทีเ่ กิดขึน
้ คือไฟล์ DivX ทีผ
่ ใู้ ช้สร้า
งขึน
้ อาจไม่เปิดเล่น
• ทัง้ ยังไม่สนับสนุนการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับรูปแบบทีไ่ ม่สามารถใช้รว่ มกัน (ตัวอย่างเช่น : QPEL, GMC,
ความคมชัดสูงกว่า 800 x 600 พิกเซล เป็นต้น)
• ส่วนทีม
่ อ
ี ต
ั ราเฟรมสูง ๆ อาจไม่สามารถเปิดเล่นได้ในขณะทีเ่ ล่นไฟล์ DivX
• สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับรูปแบบทีอ
่ นุมต
ั โิ ดย DivX Networks, Inc. โปรดดูท่ี "www.divxnetworks.net"
` ไม่สนับสนุนเสียง` DTS
• แผ่นดีวด
ี จ
ี ำนวนมากถูกเข้ารหัสด้วยระบบป้องกันการทำสำเนา ด้วยระบบนี้ คุณจึงควรต่อเครือ
่ งเล่นดีวด
ี เี ข้ากับโทรทัศน์ของคุ
ณโดยตรงเท่านัน
้ ไม่ใช่ตอ
่ เข้ากับ VCR การต่อเข้ากับ VCR จะทำให้ภาพทีไ่ ด้จากแผ่นดีวด
ี ท
ี ป
่ี อ
้ งกันการทำสำเนาบิดเบีย
้ ว
• ผลิตภัณฑ์นไ้ี ด้รวมเทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิไ์ ว้ภายในเครือ
่ ง โดยป้องกันด้วยวิธก
ี ารต่างๆ ทีเ่ ป็นกรรมสิทธิข
์ องสหรัฐฯ แ
ละสิทธิแ
์ ห่งทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาอืน
่ ๆ ของ Macrovision Corporation และผูเ้ ป็นเจ้าของสิทธิอ
์ น
่ื ๆ
การใช้เทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิน
์ ต
้ี อ
้ งได้รบ
ั การอนุมต
ั จ
ิ าก Macrovision Corporation และมีขน
้ึ สำหรับการใช้รบ
ั ชมภาย
ในบ้านและการรับชมในวงจำกัดเท่านัน
้ เว้นแต่ได้รบ
ั อนุมต
ั จ
ิ าก Macrovision Corporation ห้ามทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือแย
กส่วนประกอบ
● ทำความรู้จัก
1
THI
ชนิดและคุณลักษณะจำเพาะของแผ่นดิสก์
THI
คำอธิบาย
แผงด้านหลัง
แผงด้านหน้า
10 11
12
3
4
5
6
7
● คำอธิบาย
2
1
FM ANT
MIC VOL
MIC 1
FUNC.
MIC 2
STANDBY
MIN
MAX
/
ปุม
่ เปิด/ปิดเครือ
่ ง( )
ขัว้ ต่อ USB
ถาดใส่แผ่นดิสก์
ปุ่มเปิด/ปิด
10
ปุ่มเล่น/พักเล่น (
ส่วนควบคุมระดับเสียง MIC
ปุม
่ ฟังก์ชน
ั
11
ปุม
่ ปรับขึน
้ และข้าม (
MIC 1,MIC 2
ปุม
่ ปรับลงและข้าม (
12
การควบคุมระดับเสียง
ปุม
่ หยุด (
)
:3
/
:6
)
)
)
ขัว้ ต่อสัญญาณออกลำโพง
ต่อลำโพงหน้า ลำโพงกลาง ลำโพงหลัง และซับวูฟเฟอร์
สายรัด
รัดสายลำโพงให้แน่น
พัดลมระบายความร้อน
พัดลมจะหมุนตลอดเวลาเมือ
่ เปิดเครือ
่ ง ในขณะทีว่ างเครือ
่ งเล่น
ต้องเผือ
่ พืน
้ ทีว่ า่ ง 4 นิว้ ในทุกๆ ด้านให้กบ
ั พัดลม
ช่อง FM 75Ω COAXIAL
ต่อเสาอากาศคลืน
่ เอฟเอ็ม
ช่องเสียบสัญญาณเข้า AUX
เต่อกับสัญญาณออกอนาล็อก 2CH ของอุปกรณ์ภายนอก (เช่น
วีซอ
ี าร์)
ช่องสัญญาณวิดโี อออก
ต่อช่องสัญญาณวิดโี อเข้าของโทรทัศน์ (VIDEO IN) เข้ากับช่อง
VIDEO OUT
ช่องสัญญาณออกคอมโพเนนต์วด
ิ โี อ
ต่อโทรทัศน์ทม
่ี ส
ี ายส่งสัญญาณคอมโพเนนต์วด
ิ โี อเข้ากับช่องต่าง
ๆ เหล่านี้
หน้าจอ
ไฟสัญญาณแสดงระบบ Disc type
หน้าจอแสดงสถานะของระบบ
ไฟสัญญาณแสดงระบบ Play/
Pause (เล่น/หยุดชัว่ คราว)
7
10
11
ส่วนประกอบของรีโมทคอนโทรล
1
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
2
ปุม
่ เครือ
่ งรับดีวด
ี ี
3
ปุ่มโทรทัศน์
4
2
3
5
ปุ่มเสียง
20
21
6
ปุ่มขั้น
7
ปุ่มปรับหาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า/ข้ามซีดี
22
8
ปุ่มระดับเสียง
23
9
ปุ่มเมนู
10
ปุ่มเคอร์เซอร์/ป้อน
11
ปุ่มข้อมูล
4
5
6
7
24
25
26
27
8
9
28
29
30
12
ปุ่มโหมด PL II
13
ปุ่ม TUNER MEMORY
14
ปุ่ม P.SCAN
11
31
12
13
32
33
14
15
16
17
18
19
34
35
36
37
38
39
23
24
25
26
DVD
ปุ่มดีวีดี
ปุ่มเครื่องจูน
ปุ่ม AUX
ปุ่มพอร์ต
ปุม
่ คำบรรยาย
ปุ่มพักเล่น
ปุ่มเล่น
ปุ่มหยุด
ปุ่มค้นหา
27
ปุ่มปิดเสียงชั่วคราว
28
ปุ่มจูน/ช่อง
29
ปุ่มคงเหลือ
30
ปุ่มกลับ
31
ปุ่มออก
32
ปุ่มยกเลิก
33
ปุ่มแก้ไขเสียง
ปุ่มซูม
34
ปุ่มซ้ำ
16
ปุ่มโลโก้
35
ปุ่ม ECHO
17
ปุ่ม CD RIPPING
ปุ่ม DSP/EQ
18
ปุ่ม SLOW, MO/ST
36
37
38
39
ปุ่มภาพจาง
ปุ่มเอฟเฟ็ค PL II
20
ปุ่ม SOURCE
ปุ่มเสียงเบส
ปุ่ม SLEEP
วิธีใส่ถ่านในรีโมท
1. ถอดฝาครอบถ่านออกตาม 2. ใส่
ถ่าน 1.5V AAA สองก้อน ระวังอย่าให้สลับ 3. ใส่ฝาครอบถ่านกลับเข้าที่
ทิศทางที่แสดงด้วยลูกศร
ขั้ว (+ และ –)
เดิม
M
ทำตามมาตรการป้องกันเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรั่วซึมหรือแตกร้าวของถ่าน:
`
`
`
`
12
DVD
DVD
22
15
19
10
ปุม
่ เปิด/ปิด
● รีโมทคอนโทรล
1
ปุ่มหมายเลข (0~9)
21
THI
รีโมทคอนโทรล
ใส่ถา่ นทีถ
่ ก
ู ขัว้ ลงในรีโมทคอนโทรล: (+) กับ (+) และ (–) กับ (–)
ใช้ถา่ นในชนิดทีถ
่ ก
ู ต้อง ถ่านทีม
่ องดูคล้ายกันอาจมีแรงดันไฟฟ้าต่างกัน
ควรเปลีย
่ นถ่านพร้อมๆ กันทัง้ สองก้อน
ไม่ให้ถา่ นสัมผัสกับความร้อนหรือเปลวไฟ
13
รายการรหัสสำหรับโทรทัศน์ยห
่ี อ
้ ต่างๆ
การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลนีค
้ วบคุมฟังก์ชน
ั บางอย่างของโทรทัศน์
เมื่อใช้โทรทัศน์ร่วมกับรีโมทคอนโทรล
ตัวอย่างเช่น : สำหรับโทรทัศน์ซม
ั ซุง
ในขณะทีก
่ ดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) ค้างไว้ ให้ใช้ปม
ุ่
หมายเลขเพือ
่ ป้อน 00, 15, 16, 17 หรือ 40
4. ถ้าโทรทัศน์ดบ
ั แสดงว่าการตัง้ ค่าเสร็จสมบูรณ์
• คุณสามารถใช้ปม
ุ่ TV POWER (เปิด/ปิดโทรทัศน์), VOLUME (ระดับเสียง), CHANNEL (ช่องสัญญาณ)
และปุม
่ ตัวเลข (0~9)
` รีโมทคอนโทรลอาจไม่ทำงานกับโทรทัศน์บางยีห
่ อ
้ และอาจไม่สามารถใช้งานบางอย่างได้โดยขึน
้ อ
ยูก
่ บ
ั ยีห
่ อ
้ โทรทัศน์ของคุณ
` หากคุณไม่ได้ตง้ั ค่ารีโมทคอนโทรลด้วยรหัสสำหรับโทรทัศน์ทเ่ี ป็นยีห
่ อ
้ ของคุณ รีโมทคอนโทรลจะ
ทำงานกับโทรทัศน์ซม
ั ซุงตามค่าเริม
่ ต้นทีต
่ ง้ั ไว้
พิกัดการทำงานของรีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรลสามารถใช้ในระยะห่างทีเ่ ป็นเส้นตรงประมาณ 7 เมตร
และยังสามารถนำมาใช้ได้งานได้ในมุมแนวนอนไม่เกิน 30° จากเซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
MIC VOL
STANDBY
MIN
14
MAX
MIC 1
MIC 2
FUNC.
เลข
ยี่ห้อ
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
รหัส
เลข
ยี่ห้อ
รหัส
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● รีโมทคอนโทรล
1. กดปุม
่ TV (โทรทัศน์) เพือ
่ ตัง้ รีโมทคอนโทรลเป็นโหมดทีวี
2. กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) เพือ
่ เปิดโทรทัศน์
3. ในขณะทีก
่ ดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง) ค้างไว
ให้ปอ
้ นรหัสท ตรงกับยีห
่ อ
้ โทรทัศน์ของคุณ
• หากมีรหัสมากกว่าหนึง่ ตัวสำหรับโทรทัศน์ของคุณปรากฏ
ในตาราง ให้ปอ
้ นรหัสทีละตัวเพือ
่ ดูวา่ รหัสตัวใดเป็นรหัสที่
ถูกต้อง
M
THI
รีโมทคอนโทรล
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
THI
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อลำโพงด้านหน้า ลำโพงกลาง ลำโพงด้านหลัง และลำโพงซับวูฟเฟอร์
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีการเชื่อมต่อต่างๆ ของเครื่องดิจิทัลโฮมซีนีมากับอุปกรณ์ภายนอก
ต้องปิดเครื่องและถอดสายไฟออกแล้วก่อนเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งเครื่อง
่ า้ นหลังของลำโพง
1. กดแท็บขัว้ ต่อลงทีด
การต่อลำโพง
3. เชื่อมต่อปลายสายลำโพงอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบเชื่อมต่
อที่ด้านหลังของระบบโฮมเธียเตอร์และโมดูลเครื่องรับสัญญา
ณไร้สาย
2. สอดสายไฟสีดำลงในขัว้ ต่อสีดำ (–) และสายไฟสีแดงลงในขัว้ ต่
อสีแดง (+) แล้วปล่อยแท็บ
สีแดง
ลำโพงหลัง (ขวา) ลำโพงกลาง
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
FM ANT
HT-Z120
:6
/
:3
/
ลำโพงหลัง (ซ้าย)
ซับวูฟเฟอร์
ตำแหน่งของเครื่องเล่นดีวีดี
วางเครือ
่ งเล่นดีวด
ี ไี ว้บนขาตัง้ หรือชัน
้ วาง หรือใต้ชน
้ั วางโทรทัศน์
วิธีเลือกตำแหน่งการฟัง
ลำโพงหน้า (ขวา)
ลำโพงหลัง (ขวา)
ลำโพงกลาง
ตำแหน่งการฟังควรมีระยะประมาณ 2.5-3 เท่าของระหว่างห่างจากหน้าจอโทรทัศน์
ตัวอย่างเช่น: สำหรับโทรทัศน์ขนาด 32 นิ้ว ตำแหน่งการฟังควรอยู่ที่ประมาณ 2~2.4 ม. (6~8 ฟุต)
สำหรับโทรทัศน์ขนาด 55 นิ้ว ตำแหน่งการฟังควรอยู่ที่ประมาณ 3.5~4 ม. (11~13 ฟุต)
ลำโพงหน้าei
FM ANT
วางลำโพงเหล่านี้ไว้ด้านหน้าตำแหน่งการฟังของคุณ โดยหันลำโพง (ประมาณ 45°) เข้าหาตัวคุณ
วางลำโพงเพื่อให้ลำโพงเสียงแหลมอยู่ตำแหน่งที่สูงเท่ากับระดับใบหูของคุณ
วางส่วนหน้าของลำโพงหน้าให้พอดีกับส่วนหน้าของลำโพงกลางหรือวางเยื้องมาข้างหน้าลำโพงกลางเล็กน้อย
ลำโพงกลาง
/
f
hj
ลำโพงด้านหลังใช้เพื่อส่งเสียงเอฟเฟ็กต์หลัก และเสียงจะไม่ออกจากลำโพงนี้ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่างจากลำโพงด้านหน้าและล
ซับวูฟเฟอร์
ตำแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่สำคัญมากนัก คุณสามารถวางในทุกตำแหน่งทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
HT-TZ122
:6
ลำโพงหน้า (ซ้าย)
ซับวูฟเฟอร์
วางลำโพงเหล่านี้หลังตำแหน่งรับฟังของคุณ หากไม่มีพื้นที่เพียงพอ ให้วางลำโพงเหล่านี้โดยให้ลำโพงหันเข้าหากัน วางลำโพงให้
สูงกว่าระดับหูของคุณประมาณ 60 ถึง 90 ซม. (2 ถึง 3 ฟุต) โดยอยู่ในมุมก้มลงเล็กน้อย
* ำโพงกลาง
/
ลำโพงหลัง
(ซ้าย)
ถือว่าดีทส
่ี ด
ุ หากจะวางลำโพงนีใ้ ห้อยูใ่ นระดับความสูงเดียวกันกับลำโพงหน้า คุณยังสามารถวางลำโพงนีไ้ ว้เหนือหรือใต้โทรทัศน์ได้โด
ยตรง
ลำโพงหลัง
:3
` อย่าปล่อยให้เด็กเล่นกับหรือเล่นใกล้กบ
ั ลำโพง เพราะเด็กอาจได้รบ
ั การบาดเจ็บหากลำโพงหล่นทั
บ
` เมือ
่ ต่อสายลำโพงเข้ากับลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขัว้ (+/ –) ถูกต้อง
` เก็บลำโพงซับวูฟเฟอร์ให้พน
้ มือเด็ก เพือ
่ ป้องกันเด็กใช้มอ
ื หรือสิง่ แปลกปลอมอืน
่ สอดเข้าไปในท่อ
(รู) ของลำโพงซับวูฟเฟอร์
` Dอย่าแขวนซับวูฟเฟอร์บนผนังผ่านท่อ (รู) นี้
M`
1
หากคุณวางลำโพงใกล้กบ
ั โทรทัศน์ สีบนหน้าจออาจเพีย
้ นเนือ
่ งจากสนามแม่เหล็กจากลำโพง
หากปัญหานีเ้ กิดขึน
้ ให้วางลำโพงห่างจากโทรทัศน์ของคุณ
1
● การเชื่อมต่อ
สีดำ
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าสีของปลัก
๊ เชือ
่ มต่อตรงกับสีของช่องเสียบเชือ
่ มต่อ
การเชื่อมต่อ
THI
การต่อวิดีโอออกไปยังโทรทัศน์ของคุณ
เลือกหนึง่ ในสามวิธก
ี ารเพือ
่ ต่อเข้ากับทีวี
แท่นวางแบบ Tallboy สำหรับลำโพงหน้า/หลัง
วิธต
ี ด
ิ ตัง
้ ลำโพงบนแท่นวาง
FM ANT
1. ยกขาตัง
้ กลับหัวและต่อขาตัง้ เข้ากับฐานขาตัง
้
2. ใส่สกรูขนาดเล็ก 5 ตัวลงในช่อง 5 ช่องทีม
่ เี ครือ่ งหมา
ยลูกศรกำกับโดยใช้ไขควง ตามภาพประกอบ
/
1
:3
/
:6
STAND BASE
STAND
3. เชือ่ มต่อลำโพงด้านบนเข้ากับขาตัง้ ทีป
่ ระกอบ
วิธีที่ 1
(มีรายละเอียด)
4. ใส่สกรูขนาดใหญ่เข้ากับช่องใส่ดา้ นหลังลำโพง
ทีม
่ เี ครือ
่ งหมายลูกศรกำกับโดยใช้ไขควง
วิธีที่ 2
(ไม่ได้มาพร้อมกับเครือ
่ งเล่น)
4
วิธีที่ 1: คอมโพสิตวิดีโอ
ต่อสายวิดโี อทีใ่ ห้มาพร้อมกับเครือ
่ งเล่นจากช่อง VIDEO OUT ทีด
่ า้ นหลังของเครือ
่ งเล่นดีวด
ี เี ข้ากับช่อง VIDEO
IN บนโทรทัศน์ของคุณ
วิธีที่ 2: คอมโพเนนต์ (โปรเกรสซีฟสแกน) วิดีโอ
หากโทรทัศน์ของคุณมี Component Video Input ให้ตอ
่ สายสัญญาณ Component Video (ไม่ได้ให้มา)
จากช่องเสียบ Component Video Output (Pr, Pb และ Y) ทีด
่ า้ นหลังของตัวเครือ
่ งหลักเข้ากับช่องเสียบ
Component Video Input บนทีวข
ี องคุณ
M`
1
เมื่อเลือกโหมดโปรเกรสซีฟสแกน สัญญาณออก VIDEO จะไม่ส่งสัญญาณใดๆ
1
● การเชื่อมต่อ
HT-TZ122 - ลำโพงด้านหน้า
THI
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมโพเนนต์ภายนอก
วิธีต่อคอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอก
ฟังก์ชั่น P.SCAN (โปรเกรสซีฟสแกน)
คอมโพเนนต์สญ
ั ญาณอนาล็อกเช่น วีซอ
ี าร์
● การเชื่อมต่อ
โปรเกรสซีฟสแกนใช้สนามข้อมูลสนามเดียว (ซึ่งหมายถึงเส้นทุกเส้นปรากฏในการเคลื่อนผ่านครั้งเดียว) เพื่อสร้างภา
พที่ชัดเจนและละเอียดโดยไม่มีเส้นสแกนที่มองเห็นได้ ซึ่งต่างจากอินเตอร์เลซสแกนทั่วๆ ไป ที่จะใช้สนามข้อมูลภา
พสองสนามสลับกันเพื่อสร้างภาพทั้งหมด (เส้นสแกนเส้นคี่ แล้วตามด้วยเส้นสแกนเส้นคู่)
FM ANT
1.
กดปุม
่ STOP
• หากกำลังเล่นแผ่น กดปุ่ม STOP สองครั้ง เพื่อให้คำว่า “STOP” ปรากฏบนจอแสดงผล
/
2.
:3
/
:6
กดปุม
่ P.SCAN บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นานกว่า 5 วินาที
• เมือ
่ กดปุม
่ นีค
้ า้ งไว้เกินกว่า 5 วินาทีจะเป็นการเลือก "P.SCAN" และ "I.SCAN" สลับกัน
• เมื่อคุณเลือก P.SCAN คำว่า "P.SCAN" จะปรากฏบนจอแสดงผล
• ในการตั้งโหมด P.Scan สำหรับแผ่น DivX ให้กดปุ่ม P.SCAN บนรีโมทคอนโทรลเกินกว่า 5
วินาที ในขณะที่ไม่มีแผ่นอยู่ในเครื่อง (คำว่า “NO DISC" ปรากฏบนจอแสดงผล)
จากนั้นใส่แผ่น DivX แล้วเล่นแผ่น
สายสัญญาณเสียง
(ไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องเล่น)
หากคอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอกมีช่อ
งสัญญาณเสียงออกเพียงช่องเดียว ให้เ
ลือกต่อที่ด้านขวาหรือซ้าย
การสแกนแบบโปรเกรสซีฟ (หรือไม่ใช่แบบอินเตอร์เลซ) คืออะไร
การสแกนแบบอินเตอร์เลซ (1 เฟรม = 2 สนาม)
คอมโพเนนต์อนา
ล็อกภายนอก
โปรเกรสซีฟสแกน (เต็มเฟรม)
1. ต่อ AUX IN (เสียง) บนโฮมซีนม
ี าไปยัง Audio Out ของคอมโพเนนต์อนาล็อกภายนอก
• สีขว้ั ต่อต้องตรงกัน
2. กดปุม
่ AUX บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือกสัญญาณเข้า AUX
• คุณยังสามารถใช้ปม
ุ่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนตัวเครือ
่ งหลัก โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไ
ปนี:้
USB➞FM➞ DVD/CD ➞ AUX
ในวิดีโอที่สแกนแบบอินเตอร์เลซ เฟรมหนึ่งจะประกอบด้วยสนาม
ที่ไขว้กัน (อินเตอร์เลซ) สองสนาม (เส้นคี่และเส้นคู่) ซึ่งแต่ละส
นามจะมีเส้นแนวนอนอื่นๆ ทุกเส้นในเฟรม
สนามเส้นคี่ของเส้นสลับจะแสดงก่อน จากนั้นจะตามด้วยสนามเส้
นคู่เพื่อเติมช่องว่างของเส้นสลับที่เหลืออยู่ของสนามเส้นคี่ เพื่อใ
ห้เกิดเฟรมหนึ่งเฟรม
เฟรมหนึ่งๆ ที่แสดงทุกๆ เศษหนึ่งส่วนสามสิบของหนึ่งวินาที ประ
กอบด้วยสนามที่อินเตอร์เลซกันสองสนาม ดังนั้นจึงเท่านั้นมีสนา
มทั้งหมด 60 สนาม ที่แสดงขึ้นในทุกๆ เศษหนึ่งส่วนหกสิบของห
นึ่งวินาที
วิธีการสแกนแบบอินเตอร์เลซมีจุดประสงค์เพื่อการจับภาพวัตถุที่อ
ยู่กับที่
วิธีการสแกนแบบโปรเกรสซีฟจะสแกนเฟรมเต็มหนึ่งเฟรมของวิดีโ
อตามลำดับลดหลั่นลงไปบนหน้าจอ ทีละเส้น
ภาพทั้งภาพจะถูกวาดในครั้งเดียว ซึ่งตรงข้ามกับขั้นตอนการสแก
นแบบอินเตอร์เลซ ที่ภาพวิดีโอจะถูกวาดเป็นชุดๆ ตามการกวาดผ่
าน
วิธีการสแกนแบบโปรเกรสซีฟเหมาะสำหรับใช้กับวัตถุที่เคลื่อนไห
ว
M`
คุณสามารถต่อช่องสัญญาณวิดโี อออกของเครือ
่ งวีซอ
ี าร์เข้ากับโทรทัศน์ และต่อช่องสัญญาณเสียง
ออกของเครือ
่ งวีซอ
ี าร์เข้ากับเครือ
่ งเล่นนี้
` ฟังก์ชันเหล่านี้อาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของทีวีที่ใช้
0
1
ก่อนการใช้งานโฮมเธียเตอร์ของคุณ
การต่อเสาอากาศคลื่นเอฟเอ็ม
THI
การเชื่อมต่อ
คุณสามารถใช้รโี มทคอนโทรลของดีวด
ี โี ฮมซีนม
ี าควบคุมการทำงานของโทรทัศน์ซม
ั ซุง
1. เสียบปลัก
๊ สายไฟของเครือ
่ งเล่นเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับ
MIC VOL
MIC 1
MIC 2
● ก่อนการใช้งานโฮมเธียเตอร์ของคุณ
1. ต่อเสาอากาศคลืน
่ เอฟเอ็มทีจ
่ ด
ั เตรียมให้เข้ากับช่องสัญญาณ FM 75Ω COAXIAL
2. ย้ายสายเคเบิลเสาอากาศไปรอบๆ อย่างช้าๆ จนกระทัง่ คุณพบตำแหน่งรับคลืน
่ วิทยุทช
่ี ด
ั เจน จากนัน
้ ให้ยด
ึ เสาอ
ากาศไว้ให้แน่นกับผนังหรือพืน
้ ผิวอืน
่ ทีแ
่ ข็ง
FUNC.
STANDBY
MIN
MAX
FM ANT
/
:3
/
:6
2. กดปุ่ม DVD RECEIVER (เครื่องรับดีวีดี) เพื่อสั่งการทำงานของ
ดีวีดีโฮมเธียเตอร์
FM ANT
เสาอากาศคลื่นเอฟเอ็ม
(มาพร้อมกับเครื่องเล่น)
3. กดปุ่ม FUNCTION (ฟังก์ชัน) บนตัวเครื่องหลักหรือปุ่ม DVD
(ดีวีดี) บนรีโมทเพื่อเปิดใช้งานการเล่นกลับดีวีดี/ซีดี
4. กดปุ่ม TV (โทรทัศน์) เพื่อตั้งรีโมทคอนโทรลเป็นโหมดทีวี
5. กดปุ่ม POWER (เปิด/ปิดเครื่อง) เพื่อเปิดโทรทัศน์ซัมซุงด้วยรีโมท
นี้
M`
VIDEO
6. กดปุ่ม SOURCEs เพื่อเลือกโหมด VIDEO บนโทรทัศน์ของคุณ
ตัวเครือ
่ งนีไ
้ ม่รบ
ั การกระจายเสียงเอเอ็ม
พัดลมระบายความร้อน
พัดลมระบายความร้อนจะพัดลมเย็นเข้าสู่เครื่องเล่นเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป
โปรดสังเกตข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้
• เครือ
่ งเล่นมีระบบระบายอากาศทีด
่ ี หากระบบระบายอากาศของเครือ
่ งเล่นไม่มป
ี ระสิทธิภาพ อุณหภูมภ
ิ ายในเครือ
่ งเล่นอาจสูง
ขึน
้ และอาจทำให้เครือ
่ งเสียได้
• ห้ามปิดกัน
้ หรือบังพัดลมระบายความร้อนหรือรูระบายอากาศ (หากใช้หนังสือพิมพ์หรือเศษผ้าคลุมพัดลมระบายความร้อนหรือ
รูระบายอากาศ ความร้อนภายในเครือ
่ งเล่นอาจสูงขึน
้ และอาจเกิดไฟไหม้ได้)
FM ANT
/
:3
/
:6
THI
เปิดเล่น
เล่นแผ่นดิสก์
เปิดเล่น MP3/WMA-CD
DVD
คุณสามารถเปิดเล่นซีดข
ี อ
้ มูล (CD-R, CD-RW) ทีเ่ ข้ารหัสในรูปแบบ MP3/WMA
A
) เพือ
่ เปิดถาดใส่แผ่นดิสก์
2. ใส่แผ่นดิสก์
• วางดิสก์ในถาดเบาๆ ให้ป้ายชื่อแผ่นดิสก์หงายขึ้น
FUNC.
STANDBY
1. วางแผ่นดิสก์ MP3/WMA ลงในถาดใส่แผ่นดิสก์
• หน้าจอเมนู MP3/WMA จะปรากฏขึ้น
และการเปิดเล่นจะเริ่มต้น
• ลักษณะของเมนูที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ MP3/
WMA
• ไฟล์ WMA-DRM ไม่สามารถเปิดเล่นได้
3. ปิดช่องใส่แผ่นดิสก์ได้ดว้ ยการกดปุม
่ OPEN/CLOSE (เปิด/ปิด)
( ) อีกครัง้
• การเล่นจะเริ่มต้นเองโดยอัตโนมัติ
2. ในโหมดหยุด ใช้ปม
ุ่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,,,
เพือ
่ เลือกอัลบัม
้ และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• ใช้ปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) , เพื่อเลือกแทร็ค
3. หากต้องการเปลีย
่ นอัลบัม
้ ให้ใช้ปม
ุ่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,,, เพื่อเลือกอัลบั้มอื่นในโหมดหยุด
และกดปุ่ม ENTER (ป้อน)
) เพือ
่ หยุดการเปิดเล่น
4. กดปุม
่ STOP (หยุด) (
หากต้องการหยุดเล่น ให้กดปุม
่ STOP (หยุด) ( ) ในระหว่างทีเ่ ปิดเล่น
• ถ้ากดปุม
่ หนึง่ ครัง้ คำว่า PRESS PLAY (กดเล่น) จะปรากฏขึน
้ และตำแหน่งหยุดจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความ
จำ ถ้ากดปุม
่ PLAY (เล่น) ( ) หรือปุม
่ ENTER (ป้อน) การเปิดเล่นจะกลับคืนมาจากตำแหน่งหยุด
(ฟังก์ชน
ั นีท
้ ำงานเฉพาะกับดีวด
ี )ี
• ถ้ากดปุม
่ สองครัง้ คำว่า STOP (หยุด) จะปรากฏขึน
้ และถ้ากดปุม
่ PLAY (เล่น) ( ) การเปิดเล่นจะเริม
่ ต้นใหม่
ตัง้ แต่ตน
้
หากต้องการหยุดการเปิดเล่นชัว่ คราว ให้กดปุม
่ PAUSE (พักเล่น) (
ในระหว่างการเปิดเล่น
)
• หากต้องการกลับมาเปิดเล่นต่อ ให้กดปุม
่ PLAY (เล่น) ( )
M`
หน้าจอเริม
่ ต้นอาจปรากฏต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ข้อมูลในแผ่นดิสก์
` แผ่นดิสก์ละเมิดลิขสิทธิ์จะไม่ทำงานบนเครื่องเล่นนี้เนื่องจากแผ่นดิสก์ดังกล่าวละเมิดคำแนะนำ
เรื่อง CSS (Content Scrambling System: ระบบการป้องกันการทำสำเนา)
M`
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั โหมดบันทึกภาพ MP3/WMA-CD บางแผ่นอาจจะไม่เปิดเล่น
` สารบัญของ MP3-CD จะแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั รูปแบบแทร็ค MP3/WMA
ทีบ
่ น
ั ทึกบนแผ่นดิสก์
หากต้องการเล่นไอคอนไฟล์ในหน้าจอ
• กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,,, เมือ
่ อยูใ่ นโหมดหยุดและเลือกไอคอนทีต
่ อ
้ งการจากส่วนด้าน
บนของเมนู
ไอคอนไฟล์ดนตรี : หากต้องการเล่นไฟล์ดนตรีเท่านัน
้
ให้เลือกไอคอน
.
ไอคอนไฟล์ภาพ : หากต้องการดูไฟล์ภาพเท่านัน
้ ให้เลือกไอคอน
ไอคอนไฟล์ภาพยนตร์ : หากต้องการดูไฟล์ภาพยนตร์เท่านัน
้
ให้เลือกไอคอน
ไอคอนไฟล์ทง
้ั หมด : หากต้องการดูไฟล์ทง้ั หมด ให้เลือกไอคอน
4
5
● เปิดเล่น
1. กดปุม
่ OPEN/CLOSE (เปิด/ปิด) (
B
THI
เปิดเล่น
เล่น DIVX
เล่นไฟล์ JPEG
คุณสามารถจัดเก็บภาพทีถ
่ า่ ยด้วยกล้องดิจท
ิ ล
ั หรือกล้องบันทึกวิดโี อ หรือไฟล์ JPEG บนคอมพิวเตอร์ไว้บนแผ่นซีดี ก่อนเปิดดูดว้ ยโฮ
มซีนม
ี านี้
วางแผ่นดิสก์ JPEG ลงในถาดใส่แผ่นดิสก์
• การเล่นจะเริม
่ ต้นเองโดยอัตโนมัติ
แต่ละภาพจะปรากฏค้างประมาณ 5 วินาที แล้วหลังจากนัน
้ ภาพต่อไปก็จะปรากฏขึน
้
D
ข้ามไปข้างหน้า/ย้อนหลัง
ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ [,]
• ไปทีไ่ ฟล์ถด
ั ไปเมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ ] ถ้ามีมากกว่าส
องไฟล์อยูบ
่ นแผ่นดิสก์
• ไปทีไ่ ฟล์กอ
่ นหน้าเมือ
่ ใดก็ตามทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่
[ ถ้ามีมากกว่าสองไฟล์อยูบ
่ นแผ่นดิสก์
D
การเล่นอย่างรวดเร็ว
กดปุม
่ [,] เพือ
่ ข้ามไปยังสไลด์ถด
ั ไป
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ สไลด์จะเลือ
่ นไปข้างหลังหรือเดินหน้า
G
ฟังก์ชันหมุน/พลิก
กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,,, ในขณะทีเ่ ปิดเล่น
● เปิดเล่น
G
โหมดสไลด์
ฟังก์ชน
ั บนหน้านีจ้ ะนำไปใช้กบ
ั การเปิดเล่นแผ่นดิสก์ DivX
ในระหว่างการเล่น กดปุม
่ (,)
ถ้าต้องการเล่นแผ่นดิสก์ดว้ ยความเร็วสูงขึน
้ กดปุม
่ ( หรือ ) ระหว่างการเล่น
• แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ ใดปุม
่ หนึง่ ความเร็วในการเล่นจะเปลีย
่ นไปดังนี:้
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ ปกติ
ฟังก์ชันข้าม 5 นาที
D
ในระหว่างการเล่น ให้กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , .
• การเล่นจะข้ามไปข้างหน้า 5 นาทีเมือ
่ คุณกดปุม
่ Cursor
(เคอร์เซอร์) 
• การเล่นจะย้อนกลับมา 5 นาทีเมือ
่ คุณกดปุม
่ Cursor
(เคอร์เซอร์) 
ปุ่ม
การเปิดเสียง
: พลิกแนวตั้ง
D
กดปุม
่ AUDIO (เสียง)
ปุ่ม : หมุน
90°ทวนเข็มนาฬิกา
ปุ่ม
:หมุน 90°ตามเข็มนาฬิกา
ภาพต้นฉบับ
ปุ่ม
: พลิกแนวนอน
ENTER SELECT
M`
• ถ้ามีภาษาสำหรับเสียงให้เลือกหลายภาษาบนแผ่นดิสก์ คุ
ณสามารถสลับระหว่างภาษาต่างๆ เหล่านัน
้
• ในแต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ เลือกจะสลับระหว่าง
AUDIO (1/N, 2/N ...) (เสียง (1/N, 2/n...) และ
.
ความคมชัดของภาพทีผ
่ ลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนคือ 5120 x 3480 (หรือ 19.0 MPixel) สำหรับไฟล์
JPEG มาตรฐานและ 2048 x 1536 (or 3.0 MPixel) สำหรับไฟล์ภาพโปรเกรสซีฟ
M`
จะปรากฏขึน
้ เมือ
่ มีภาษาทีไ
่ ด้รบ
ั การสนับสนุนภาษาเดียวบนแผ่นดิสก์
การแสดงคำบรรยายใต้ภาพ
D
กดปุม
่ SUBTITLE (คำบรรยาย)
• ในแต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุม
่ สิง่ ทีค
่ ณ
ุ เลือกจะสลับระหว่าง
SUBTITLE (1/N, 2/N ...) (คำบรรยาย (1/N, 2/N
...)) และ SUBTITLE OFF (ปิดคำบรรยาย)
• ถ้าแผ่นดิสก์มไี ฟล์คำบรรยายเพียงไฟล์เดียว ไฟล์นน
้ั จะปรา
กฏขึน
้ มาโดยอัตโนมัติ
• ดูหมายเลข 2 ในหน้าถัดไปหากต้องการรายละเอียดเพิม
่ เติ
มเกีย
่ วกับการใช้คำบรรยายใต้ภาพร่วมกับแผ่นดิสก์ DivX
THI
เปิดเล่น
D
ถ้าแผ่นดิสก์มีไฟล์คำบรรยายมากกว่าหนึ่งไฟล์
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น
การแสดงข้อมูลบนแผ่นดิสก์
ถ้าแผ่นดิสก์มไี ฟล์คำบรรยายมากกว่าหนึง่ ไฟล์ คำบรรยายใ
ต้ภาพเริม
่ ต้นอาจจะไม่ตรงกับภาพยนตร์ และคุณจะต้องเลือ
กภาษาสำหรับคำบรรยายใต้ภาพดังต่อไปนี้ :
BAGD
● เปิดเล่น
คุณสามารถดูขอ
้ มูลการเปิดเล่นของแผ่นดิสก์บนหน้าจอโทรทัศน์
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
แล้วเลือกคำบรรยายทีต
่ อ
้ งการ ( ) จากหน้าจอโทรทัศน์
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
กดปุม
่ INFO (ข้อมูล)
M`
่ คุณเลือกไฟล์ DivX ทีต
่ อ
้ งการจากหน้าจอโทรทัศน์แล้ว ภ
2. เมือ
าพยนตร์กจ
็ ะเล่นไปตามปกติ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์ การแสดงข้อมูลบนแผ่นดิสก์ทป
่ี ราก
ฏอาจแตกต่างออกไป
` ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์ คุณสามารถเลือก DTS, DOLBY DIGITAL
หรือ PRO LOGIC
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX คือรูปแบบไฟล์วิดีโอที่พัฒนาขึ้นมาโดย Microsoft และยึดหลักเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล MPEG4
เพื่อให้ข้อมูลเสียงและภาพผ่านอินเทอร์เน็ตตามเวลาที่แท้จริง
MPEG4 ถูกนำมาใช้สำหรับการเข้ารหัสวิดีโอและ MP3 สำหรับการเข้ารหัสเสียงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูภาพ
ยนตร์ด้วยวีดีโอและเสียงในระดับคุณภาพใกล้เคียงดีวีดี
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอโทรทัศน์!
ถ้าสัญลักษณ์นป
้ี รากฏขึน
้ บนหน้าจอโทรทัศน์เมือ
่ กดปุม
่
แสดงว่าคุณไม่สามารถสัง่ การทำงานนัน
้ ได้หากกำลังเปิดเล่นแผ่นดิสก์อยู่
่ นับสนุน
1. รูปแบบทีส
ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนสือ
่ ในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนีเ้ ท่านัน
้ ถ้ารูปแบบของทัง้ วิดโี อและเสียงไม่ได้รบ
ั การสนับส
นุนคุณอาจประสบกับปัญหาต่างๆเช่น ภาพไม่สมบรูณห
์ รือไม่มเี สียง
รูปแบบวิดีโอที่สนับสนุน
รูปแบบ
AVI
WMV
รุน
่ ทีส
่ นับสนุน
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
การตรวจสอบเวลาที่เหลืออยู่
กดปุม
่ REMAIN (คงเหลือ)
• สำหรับการตรวจสอบเวลารวมและเวลาทีเ่ หลืออยูข
่ องชือ
่ เรือ
่ ง
หรือตอนทีก
่ ำลังเล่นอยู่
รูปแบบเสียงที่สนับสนุน
รูปแบบ
MP3
WMA
AC3
DTS
อัตราบิต
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
ความถีใ่ นการแสดงภาพ
44.1khz
• ไฟล์ DivX ทีร่ วมทัง้ ไฟล์เสียงและไฟล์วด
ิ โี อ และสร้างในรูปแบบ DTS สามารถสนับสนุนได้ไม่เกิน 6Mbps
เท่านัน
้
• สัดส่วนภาพ : แม้ความคมชัดเริม
่ ต้นของ DivX คือ 640x480 พิกเซล แต่ผลิตภัณฑ์นส
้ี นับสนุนได้ถงึ
800x600 พิกเซล ความคมชัดของหน้าจอโทรทัศน์ทส
่ี งู กว่า 800 จะไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน
• เมือ
่ คุณเล่นแผ่นดิสก์ทม
่ี ค
ี วามถีใ่ นการแสดงภาพสูงกว่า 48khz หรือ 320kbps คุณอาจจะพบปัญหาภาพสัน
่
ในระหว่างเปิดเล่น
2. ฟังก์ชน
ั คำบรรยายภาพ
• คุณจะต้องมีประสบการณ์ดา้ นการคัดแยกและตัดต่อวิดโี อเพือ
่ ใช้คณ
ุ ลักษณะนีใ้ ห้ได้อย่างเหมาะสม
• หากต้องการใช้ฟงั ก์ชน
ั คำบรรยายภาพ ให้บน
ั ทึกไฟล์คำบรรยายภาพ (*.smi) ไว้ในชือ
่ เดียวกับชือ
่ ไฟล์สอ
่ื
ตัวอย่างเช่น Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• ตัง้ ชือ
่ ไฟล์ได้ดว้ ยการใช้อก
ั ขระทีป
่ ระกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขไม่เกิน 60 ตัวหรืออักขระภาษาเอเชียตะวั
นออกไม่เกิน 30 ตัว (อักขระ 2 ไบต์ ตัวอย่างเช่น เกาหลีและจีน)
BA
การแสดงผลบนหน้าจอ
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
การเล่นอย่างรวดเร็ว
THI
เปิดเล่น
BAD
กดปุม
่ (,)
• ในแต่ละครัง้ ทีป
่ ม
ุ่ ถูกกดระหว่างการเปิดเล่น ความเร็วในการเปิดเล่นจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น (ต่อ)
กดปุม
่ REPEAT (ซ้ำ)
• ในแต่ละครัง้ ทีป
่ ม
ุ่ ถูกกดระหว่างการเปิดเล่น โหมดการเปิดเล่นซ้ำจะ
เปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
DVD-VIDEO
ในระหว่างการเล่นเร็วแผ่นซีดห
ี รือ MP3-CD เสียงจะได้ยน
ิ เฉพาะทีค
่ วามเร็ว 2x และไม่ใช่ทอ
่ี ต
ั ราค
วามเร็ว 4x, 8x และ 32x
เล่นช้า
D
กดปุม
่ SLOW (ช้า)
• ในแต่ละครัง้ ทีป
่ ม
ุ่ ถูกกดระหว่างการเปิดเล่น ความเร็วในการเปิดเล่นจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
D *1/2 ➞*1/4 ➞*1/8 ➞  PLAY
` ไม่สามารถเล่นภาพแบบช้าในทิศทางย้อนกลับสำหรับแผ่นซีดี
กดปุม
่ [,].
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ในระหว่างเปิดเล่น ตอน แทร็ค
หรือสารบบ (ไฟล์) ก่อนหน้าหรือถัดไปจะเปิดเล่น
• คุณไม่สามารถข้ามตอนได้ตอ
่ เนือ
่ งกัน
REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR ➞ REPEAT : DISC
➞ REPEAT : OFF
หากต้องการเลือกโหมดการเปิดเล่นซ้ำในหน้าจอข้อมูลบนแผ่นดิสก์
ไม่มเี สียงในระหว่างการเล่นช้า
การข้ามฉาก/เพลง
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
CHAPTER (ตอน) : จะเล่นซ้ำตอนทีเ่ ลือก
TITLE (ชือ
่ เรือ
่ ง) : จะเล่นซ้ำชือ
่ เรือ
่ งทีเ่ ลือก
RANDOM (สุม
่ ) : เล่นแทร็คในลำดับการสุม
่ (แทร็คทีเ่ ปิดเล่นแล้วอาจเล่นใหม่อก
ี ครัง้ )
TRACK (แทร็ค) : จะเล่นซ้ำแทร็คทีเ่ ลือก
DIR (สารบบ) : จะเล่นซ้ำแทร็คทัง้ หมดในโฟลเดอร์ทเ่ี ลือก
DISC (แผ่นดิสก์) : จะเล่นซ้ำแผ่นดิสก์ทง้ั แผ่น
OFF (ปิด): ยกเลิกการเปิดเล่นซ้ำ
 PLAY
M`
B
AGD
ตัวเลือกเปิดเล่นซ้ำ
*1/2 ➞*1/4 ➞*1/8 ➞&1/2 ➞&1/4 ➞&1/8 ➞
DVD
● เปิดเล่น
คุณสามารถใช้การเปิดเล่นซ้ำเพือ
่ เล่นซ้ำตอน ชือ
่ เรือ
่ ง แทร็ค (เพลง)
หรือสารบบ (ไฟล์ MP3) ซ้ำไปซ้ำมา
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
M`
BAGD
เปิดเล่นซ้ำ
A
B
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เพือ
่ ย้ายไปทีห
่ น้าจอ REPEAT
PLAYBACK (เปิดเล่นซ้ำ) ( )
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เพือ
่ เลือกโหมดการเปิดเล่นซ้ำที่
ต้องการ
• หากต้องการเลือกอัลบัม
้ อืน
่ และแทร็คอืน
่
ให้ทำซ้ำตามขัน
้ ตอนที่ 2 และ 3 ด้านบน
4. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
M
0
` สำหรับแผ่นดิสก์ DivX, MP3 และ JPEG คุณจะไม่สามารถเลือกเล่นซ้ำจากหน้าจอการแสดงผลข้
อมูล
1
THI
เปิดเล่น
B
เปิดเล่นซ้ำจาก A-B
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น (ต่อ)
ฟังก์ชันมุม
คุณสามารถเปิดเล่นส่วนที่กำหนดไว้ของดีวีดีซ้ำไปซ้ำมา
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ดูฉากเดียวกันแต่ในมุมทีต
่ า่ งกัน
A2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เพือ
่ ย้ายไปที
ห
่ น้าจอ REPEAT
PLAYBACK (เปิดเล่นซ้ำ) ( )
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เพือ
่ เลือ
่ นไปทีก
่ ารแสดงผลมุม
(
)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือก A- และกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
• เมือ
่ กดปุม
่ ENTER (ป้อน) ตำแหน่งทีAเ่ -?ลือกจะถูกจัดเก็บไ
: AÐ
ว้REPEAT
ในหน่วยความจำ
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกมุมทีต
่ ้
องการ
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ มุมจะเปลีย
่ นแปลงดังนี:้
4. กดปุม
่ ENTER (ป้อน) ทีท
่ า้ ยของส่วนทีต
่ อ
้ งการ
• ส่วนทีร่ ะบุจะถูกเล่นซ้ำไปซ้ำมา
1/3 ➞
A-B
M`
d หากต้องการกลับไปทีก
่ ารเปิดเล่นปกติ ให้กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือก OFF (ปิด)
M`
● เปิดเล่น
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
2/3 ➞
3/3 ➞
1/3
ฟังก์ชน
ั มุมจะทำงานเฉพาะกับแผ่นดิสก์ทม
่ี ก
ี ารบันทึกไว้หลายๆ มุม
ฟังก์ชันซูม (ขยายหน้าจอ)
ฟังก์ชน
ั เล่นซ้ำ A-B จะไม่ทำงานกับแผ่นดิสก์ DivX, MP3 หรือ JPEG
A TO B REPEAT ON
ฟังก์ชันขั้น
กดปุม
่ STEP (ขัน
้ )
• รูปภาพจะเลือ
่ นไปข้างหน้าทีละเฟรมทุกครัง้ ทีก
่ ดปุม
่
ในระหว่างเปิดเล่น
D
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ ขยายพืน
้ ทีเ่ ฉพาะของภาพทีแ
่ สดง
1. กดปุม
่ ZOOM (ซูม)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,,, เพือ
่ เลือ
่ นไปยังพื้
นทีท
่ ค
่ี ณ
ุ ต้องการขยาย
3. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ระดับการซูมจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
ZOOM X 1.5 ➞ZOOM X 2 ➞ZOOM X 3
➞ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
M`
ไม่มเี สียงในระหว่างการเปิดเล่นทีละขัน
้
ENTER SELECT
THI
เปิดเล่น
การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น (ต่อ)
ฟังก์ชันการเลือกภาษาสำหรับเสียง
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
BAG
การเลื่อนไปที่ฉาก/เพลงโดยตรง
● เปิดเล่น
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกภาษ
าทีต
่ อ
้ งการสำหรับเสียง
• ขึน
้ อยูก
่ บ
ั จำนวนภาษาทีอ
่ ยูบ
่ นแผ่นดิสก์ ภาษาต่างๆ
สำหรับเสียง (ENGLISH, SPANISH, FRENCH, เป็นต้น) จะ
ถูกเลือกในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่
AG
กดปุม
่ ตัวเลข.
• ไฟล์ทเ่ี ลือกจะถูกเปิดเล่น
• เมือ
่ เล่นแผ่นดิสก์ MP3 หรือ JPEG คุณจะไม่สามารถใช้ปม
ุ่ Cursor
(เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือ
่ นไปยังโฟลเดอร์
หากต้องการย้ายโฟลเดอร์ ให้กด STOP (หยุด) (
) และกดปุม
่
Cursor (เคอร์เซอร์) ,
EN 1/3 ➞ SP 2/3 ➞ FR 3/3 ➞ EN 1/3
ฟังก์ชันการเลือกภาษาสำหรับคำบรรยาย
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล) สองครัง้
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) 
เพือ
่ เลือ
่ นไปทีก
่ ารแสดงผลคำบรรยายใต้ภาพ (
M`
คุณสามารถกดปุม
่ [,] บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือ
่ นไปทีช
่ อ
่ื เรือ
่ ง ตอนหรือแทร็คทีต
่ อ
้ งการได้โ
ดยตรง
` ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์ คุณอาจจะไม่สามารถเลือ
่ นไปทีช
่ อ
่ื เรือ
่ งหรือเวลาทีเ่ ลือกไว้
)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) 
หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกคำบรรยายทีต
่ อ
้ งการ
EN 01/03 ➞ SP 02/03 ➞ FR 03/03 ➞ OFF/03 ➞
การใช้เมนูแผ่นดิสก์
EN 01/03
คุณสามารถใช้เมนูของภาษาสำหรับเสียง ภาษาสำหรับคำบรรยาย โปรไฟล์ และอืน
่ ๆ
M`
หากต้องการใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้ คุณยังสามารถกดปุม
่ AUDIO (เสียง) หรือ SUBTITLE (คำบรรยาย)
ทีอ
่ ยูบ
่ นรีโมทคอนโทรล
` ฟังก์ชน
ั คำบรรยายและภาษาสำหรับเสียงอาจไม่ทำงาน แต่ทง้ั นีต
้ อ
้ งขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
การเลื่อนไปที่ฉาก/เพลงโดยตรง
B
1. กดปุม
่ INFO (ข้อมูล)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกชือ
่ เ
รือ
่ ง/แทร็คทีต
่ อ
้ งการ ( ) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือ
่ นไปทีก
่ ารแสดงผล
ตอน ( )
BAG
เนือ
้ หาทีอ
่ ยูใ่ นเมนูดวี ด
ี ใี นแต่ละแผ่นอาจไม่เหมือนกัน
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือ
่ นไปยั
ง Disc Menu (เมนูแผ่นดิสก์) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• เมือ
่ คุณเลือกเมนูแผ่นดิสก์และแผ่นดิสก์ไม่สนับสนุนเมนูดงั ก
ล่าว ข้อความ "This menu is not supported" (เมนูนไ้ี
ม่ได้รบ
ั การสนับสนุน) จะปรากฏบนหน้าจอ
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,,, เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้
งการ
4. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง
้ ค่า
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , หรือปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกตอ
นทีต
่ อ
้ งการ และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
MOVE
5. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือ
่ นไปทีก
่ ารแสดงผลเ
วลา( )
ENTER
EXIT
6. กดปุม
่ ตัวเลขเพือ
่ เลือกเวลาทีต
่ อ
้ งการ และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
M`
4
การแสดงผลเมนูแผ่นดิสก์อาจแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
5
THI
เปิดเล่น
การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณลักษณะโฮสต์ USB
การใช้เมนูชื่อเรื่อง
MIC VOL
1. ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ทีด
่ า้ นหน้าของตัวเครือ
่ ง
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
MIC 1
FUNC.
MIC 2
STANDBY
MIN
MAX
2. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) บนเครือ
่ งเล่นดีวด
ี ห
ี รือปุม
่
PORT (พอร์ต) บนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือกโหมด USB
• USB จะปรากฏบนหน้าจอแล้วจะหายไป
• หน้าจอ USB MENU (เมนู USB) จะปรากฏบนหน้าจอโทร
ทัศน์และไฟล์ทบ
่ี น
ั ทึกไว้จะเปิดเล่น
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือ
่ นไปยังเมนูชอ
่ื เรือ
่ ง
3. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• เมนูชอ
่ื เรือ
่ งจะปรากฏขึน
้
3. หากต้องการหยุดเล่น ให้กดปุม
่ STOP (หยุด) (
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง
้ ค่า
)
การถอดออกจากพอร์ตอย่างปลอดภัย
MOVE
M`
ENTER
EXIT
ป้องกันความเสียหายทีจ
่ ะเกิดกับข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ในอุปกรณ์
USB ได้ดว้ ยการถอดอุปกรณ์ออกอย่างปลอดภัยก่อนทีจ
่ ะดึงสาย
USB ออก
• กดปุม
่ STOP (หยุด) ( ) สองครัง้ ติดต่อกัน
หน้าจอจะแสดงคำว่า REMOVE USB (ถอด USB)
• ถอดสาย USB ออก
การแสดงผลเมนูชอ
่ื เรือ
่ งอาจแตกต่างกันขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
M`
หากต้องการฟังไฟล์เพลงของคุณพร้อมสัญญาณเสียงโฮมซีนม
ี า 5.1 ช่องสัญญาณ
คุณจะต้องตัง้ โหมด Dolby Pro Logic II ไปที่ Matrix (โปรดดูทห
่ี น้า 48)
` ในโหมด USB คุณจะไม่สามารถเปลีย
่ นความคมชัดหรือใช้เมนู SETUP (ตัง้ ค่า) หากไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ USB
เชือ
่ มต่อกับพอร์ต USB
ข้ามไปข้างหน้า/ย้อนหลัง
ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ [,]
• เมือ
่ มีไฟล์มากกว่าหนึง่ ไฟล์และคุณกดปุม
่ ]
ไฟล์ถด
ั ไปจะถูกเลือก
• เมือ
่ มีไฟล์มากกว่าหนึง่ ไฟล์และคุณกดปุม
่ [
ไฟล์กอ
่ นหน้าจะถูกเลือก
เล่นเร็ว
ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ (,)
• ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ ความเร็วในการเล่นจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไ
ปนี:้
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
● เปิดเล่น
คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์สอ
่ื เช่น รูปภาพ ภาพยนตร์ และเพลงทีบ
่ น
ั ทึกไว้ในเครือ
่ งเล่น MP3 เมมโมรีส
่ ติก
๊ USB หรือกล้องดิจท
ิ ั
ลทีม
่ ภ
ี าพวิดโี อคุณภาพสูงพร้อมสัญญาณเสียงโฮมซีนม
ี า 5.1 ช่องสัญญาณได้ด้
วยการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์จด
ั เก็บข้อมูลเข้ากับช่อง USB ของโฮมซีนม
ี า
สำหรับดีวด
ี ท
ี ป
่ี ระกอบด้วยชือ
่ เรือ
่ งหลายๆ ชือ
่ เรือ
่ ง คุณสามารถดูชอ
่ื
เรือ
่ งของภาพยนตร์แต่ละเรือ
่ ง ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์ ความพร้อมใช้งา
นของคุณลักษณะนีอ
้ าจแตกต่างออกไป
เพื่อความสะดวก คุณสามารถตั้งคุณลักษณะต่างๆ ของดีวีดีโฮมซีนีมานี้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้
อมของบ้านของคุณ
ข้อมูลจำเพาะของโฮสต์ USB การใช้งานร่วมกันไม่ได้
ข้อจำกัดในการใช้งาน
• สนับสนุนอุปกรณ์ทใ่ี ช้งาน USB 1.1 หรือ USB 2.0 ได้
• สนับสนุนอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อโดยใช้สายสัญญาณประเภท USB A
• สนับสนุนอุปกรณ์ทใ่ี ช้งาน UMS (อุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB) V1.0 ได้
• สนับสนุนอุปกรณ์ซง่ึ อุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อถูกฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT(FAT,
FAT16, FAT32)
• ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ทต
่ี อ
้ งมีการติดตัง้ ไดรเวอร์แยกต่างหากบนพีซี (Windows)
• ไม่สนับสนุนการเชือ
่ มต่อกับฮับ USB
• อาจไม่รจ
ู้ ก
ั อุปกรณ์ USB ทีเ่ ชือ
่ มต่อโดยใช้สายสัญญาณต่อขยาย USB
• อป
ุ กรณ์ USB ทีต
่ อ
้ งใช้แหล่งพลังงานแยกต่างหาก ต้องเชือ
่ มต่อกับเครือ
่ งเ
ล่นทีม
่ ก
ี ารเชือ
่ มต่อกระแสไฟแยกต่างหาก
• หากอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อมีไดร์ฟหลายไดร์ฟ (หรือหลายพาร์ตช
ิ น
ั ) ติดตัง้ อยู่ จ
ะเชือ
่ มต่อได้เฉพาะหนึง่ ไดร์ฟ (หรือหนึง่ พาร์ตช
ิ น
ั ) เท่านัน
้
• อป
ุ กรณ์ทส
่ี นับสนุน USB 1.1 เท่านัน
้ อาจทำให้เกิดความแตกต่างในคุณภา
พของภาพ ทัง้ นี้ ขึน
้ กับอุปกรณ์
อุปกรณ์ USB ที่สามารถใช้กับโฮมเธียเตอร์
1. อุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB
การตั้งภาษา
ภาษา OSD (บนจอภาพ) จะถูกตัง้ เป็นภาษาอังกฤษตามค่าเริม
่ ต้น
● การตั้งค่าระบบ
ข้อมูลจำเพาะของโฮสต์
USB
THI
การตั้งค่าระบบ
เปิดเล่น
่ MENU (เมนู)
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า)
และกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
DIVX(R) REGISTRATION
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
3. เลือกภาษาและกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)$,% เพือ
่ เลือก OSD Language
(ภาษา OSD) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
5. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $,% เพือ
่ เลือกภาษาทีต
่ อ
้ งการและกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
• เมือ
่ ตัง้ ค่าเสร็จแล้ว OSD จะเป็นภาษาอังกฤษหากเลือกภาษา
อังกฤษเป็นภาษา
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
2. เครือ
่ งเล่น MP3
3. กล้องดิจต
ิ อล
4. HDD ทีถ
่ อดออกได้
• สนับสนุน HDD ทีถ
่ อดออกได้และมีขนาดน้อยกว่า 160 กิกะไบต์ แต่อาจไม่รจ
ู้ ก
ั HDD ทีถ
่ อดออกได้
ซึง่ มีขนาด 160 กิกะไบต์หรือมากกว่า ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์
• หากอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อไม่ทำงานเนือ
่ งจากแหล่งพลังงานไม่เพียงพอ คุณสามารถใช้สายไฟแยกต่างหากเพื่
อป้อนกระแสไฟให้อป
ุ กรณ์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ขัว้ ต่อของสายสัญญาณ USB อาจแตกต่างกัน
ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริษท
ั ผูผ
้ ลิตอุปกรณ์ USB
5. ตัวอ่านการ์ด USB: ตัวอ่านการ์ด USB แบบ 1 ช่อง และตัวอ่านการ์ด USB แบบหลายช่อง
• ตัวอ่านการ์ด USB อาจไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั บริษท
ั ผูผ
้ ลิต
• หากคุณติดตัง้ อุปกรณ์หน่วยความจำหลายชิน
้ ในตัวอ่านการ์ดแบบหลายช่อง คุณอาจประสบปัญหาได้
รูปแบบไฟล์ที่ใช้งานร่วมกันได้
รุน
่
พิกเซล
ความถี่
แบบสุ่ม
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
ชือ
่ ไฟล์
ภาพนิง
่
JPG
เพลง
ภาพยนตร์
ส่วนขยาย
อัตราบิต
รูปแบบ
DivX
ไฟล์
.AVI,.ASF
• ภาษา OSD: การเลือกภาษา OSD
• AUDIO (เสียง): การเลือกภาษาสำหรับระบบสัญญาณเสียง
(บันทึกบนแผ่นดิสก์)
• SUBTITLE (คำบรรยาย): การเลือกภาษาสำหรับคำบรรยายใต้ภาพ
(บันทึกบนแผ่นดิสก์)
• DISC MENU (เมนูแผ่นดิสก์): การเลือกภาษาของเมนูแผ่นดิสก์
(บันทึกบนแผ่นดิสก์)
a หากภาษาทีค
่ ณ
ุ เลือกไม่ถก
ู บันทึกลงบนแผ่นดิสก์
ภาษาของเมนูจะไม่เปลีย
่ นแปลงแม้คณ
ุ ได้ตง้ั ค่าภาษานัน
้ ให้เป็นภาษาทีค
่ ณ
ุ ต้
องการแล้วก็ตาม
O
THERS (อืน
่ ๆ): หากต้องการเลือกภาษาอืน
่ ให้เลือก OTHERS (อืน
่ ๆ) แ
ละป้อนรหัสภาษาของประเทศของคุณ (ดูหน้า 55)
คุณสามารถเลือกภาษาสำหรับ AUDIO (เสียง) SUBTITLE (คำบรรยาย)
และ DISC MENU (เมนูแผ่นดิสก์)
• CBI (ควบคุม/ความจุ/สัญญาณแทรก) ไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน
• ไม่สนับสนุนกล้องดิจท
ิ ล
ั ทีใ่ ช้โปรโตคอล PTP หรือต้องติดตัง้ โปรแกรมเพิม
่ เติมเมือ
่ เชือ
่ มต่อกับคอมพิวเตอร์
• อุปกรณ์ทใ่ี ช้ระบบไฟล์ NTFS ไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน (ระบบนีจ
้ ะสนับสนุนเฉพาะระบบไฟล์ FAT และจะไม่เล่นภา
พยนตร์ทม
่ี ข
ี นาดใหญ่กว่า 1 กิกกะไบต์ในโหมด USB)
• ไม่ทำงานกับอุปกรณ์ Janus ทีเ่ ปิดใช้งาน MTP (โปรโตคอลการโอนย้ายสือ
่ )
38
39
การตั้งค่าระบบ
ให้ใช้การตั้งค่านี้เพื่อจำกัดการเล่นดีวีดีที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือมีเนื้อหารุนแรงซึ่งคุณไม่ต้องการให้เด็กๆ ดู
การตั้งค่าชนิดหน้าจอโทรทัศน์
่ MENU (เมนู)
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า)
2. กดปุม
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ชนิดของโทรทัศน์ของคุณ (แบบจอกว้างหรือแบบทัว่ ไปขนาด 4:3) คุณสามารถเลื
อกสัดส่วนภาพของโทรทัศน์ได้
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง PARENTAL
3. กดปุม
(ครอบครัว) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง TV DISPLAY
(การแสดงผลทีว)ี และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
DIVX(R) REGISTRATION
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $,% เพือ
่ เลือกรายการทีต
่ อ
้ งการและกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
• เมือ
่ ตัง้ ค่าเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำกลับไปทีห
่ น้าจอก่อนหน้า
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $,% เพือ
่ เลือกระดับเรตติง้ ทีต
่ อ
้ งการและก
ดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• หากคุณเลือกระดับ 6 คุณจะไม่สามารถดูดวี ด
ี ท
ี ม
่ี รี ะดับ 7
หรือสูงกว่าได้
• ระดับทีส
่ งู ขึน
้ ก็จะยิง่ ใกล้กบ
ั เนือ
้ หาของสือ
่ ทีม
่ ค
ี วามรุนแรงหรือเนือ
้ หาส
ำหรับผูใ้ หญ่
5. ป
อ
้ นรหัสผ่าน และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• รหัสผ่านทีต
่ ง้ั ไว้คอ
ื "7890" ตามค่าเริม
่ ต้น
• เมือ
่ ตัง้ ค่าเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำกลับไปทีห
่ น้าจอก่อนหน้า
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
MOVE
SELECT
RETURN
DIVX(R) REGISTRATION
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● การตั้งค่าระบบ
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
THI
การตั้งค่าระบบควบคุมการใช้เครื่องโดยผู้ปกครอง (ระดับเรตติ้ง)
EXIT
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
การปรับสัดส่วนภาพของโทรทัศน์ (ขนาดหน้าจอ)
สัดส่วนภาพหน้าจอแนวตัง้ และแนวนอนของโทรทัศน์ทว่ั ไปคือ 4:3 ในขณะทีโ่ ทรทัศน์แบบจอกว้างและความคมชั
ดสูงจะเท่ากับ 16:9 สัดส่วนนีเ้ รียกว่าสัดส่วนภาพ เมือ
่ เล่นดีวด
ี ท
ี บ
่ี น
ั ทึกในจอภาพทีแ
่ ตกต่างกัน คุณควรปรับสัดส่ว
นภาพให้เหมาะสมกับโทรทัศน์หรือหน้าจอของคุณ
M`
ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะทำงานเฉพาะเมือ
่ แผ่นดีวด
ี ม
ี ข
ี อ
้ มูลระดับเรตติง้
การตั้งค่ารหัสผ่าน
สำหรับโทรทัศน์แบบมาตรฐาน ให้เลือกตัวเลือก 4:3PS หรือ 4:3LB ตามความชอบส่วนบุคคล
คุณสามารถตัง้ ค่ารหัสผ่านสำหรับการตัง้ ค่าระบบควบคุมการใช้เครือ
่ งโดยผูป
้
กครอง (ระดับเรตติง้ )
ให้เลือก WIDE/HDTV หากคุณมีโทรทัศน์แบบจอกว้าง
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ เล่นภาพ 16:9 ในโหมด Pan & Scan บนโทรทัศน์แบบทัว่ ไป
• คุณสามารถดูเฉพาะส่วนกึง่ กลางของจอภาพ (โดยด้านข้างของรูปภาพ
16:9 ถูกตัดออก)
4:3LB (4:3 Letterbox)
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ แสดงภาพขนาด 16:9 ในโหมด Letter Box
บนโทรทัศน์แบบทัว่ ไป
• แถบสีดำจะปรากฏทีด
่ า้ นบนและด้านล่างของหน้าจอ
WIDE/HDTV
เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ดูภาพขนาด 16:9
ในโหมดเต็มจอบนโทรทัศน์แบบจอกว้างของคุณ
• คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับสัดส่วนภาพแบบจอกว้าง
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง PASSWORD
(รหัสผ่าน) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
DIVX(R) REGISTRATION
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4. กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
5. ป้อนรหัสผ่าน และกดปุม
่ ENTER (ป้อน).
• ป้อนรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่
• การตัง้ ค่าเสร็จสมบูรณ์
MOVE
M`
SELECT
RETURN
EXIT
รหัสผ่านทีต
่ ง้ั ไว้คอ
ื "7890" ตามค่าเริม
่ ต้น
หากคุณลืมรหัสผ่านระดับเรตติ้ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
• ขณะทีเ่ ครือ
่ งเล่นอยูใ่ นโหมดไม่มด
ี ส
ิ ก์ ให้กดปุม
่ STOP (หยุด) (@)ของเครือ
่ งเล่นดีวด
ี ค
ี า้ งไว้นานกว่า
M`
หากดีวด
ี ข
ี องคุณอยูใ่ นสัดส่วน 4:3 คุณจะไม่สามารถดูในแบบจอกว้างได้
` เนือ
่ งจากแผ่นดีวด
ี ถ
ี ก
ู บันทึกภาพไว้ในหลายรูปแบบ ซึง่ จะทำให้ดม
ู ค
ี วามแตกต่างกันตามแต่ละซอฟ
ต์แวร์ ชนิดของโทรทัศน์ และการตัง้ ค่าสัดส่วนภาพของโทรทัศน์
40
5 วินาที คำว่า INITIAL (เริม
่ ต้น) จะปรากฏบนหน้าจอและการตัง้ ค่าจะกลับคืนไปยังค่าเริม
่ ต้น
• กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง)
การใช้ฟงั ก์ชน
ั คืนค่าจะลบข้อมูลการตัง้ ค่าทีเ่ ก็บไว้ทง้ั หมดหากไม่จำเป็น อย่าใช้ฟงั ก์ชน
ั นี้
41
โปรดใช้รหัสทะเบียนเพือ
่ ลงทะเบียนเครือ
่ งเล่นนีก
้ บ
ั วิดโี อ DivX (R) ตามรูปแบบทีต
่ อ
้ งการ สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูท่ี
www.divx.com/vod
การตั้งค่าวอลล์เปเปอร์
G
การตั้งค่าโหมดลำโพง
ช่องสัญญาณออกและการตอบสนองความถี่จากลำโพงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามโครงแบบลำโพงขอ
งคุณและขึ้นอยู่กับว่าได้ใช้ลำโพงเฉพาะตัวใดด้วยหรือไม่
1. ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุม
่ PAUSE (พักเล่น) ในขณะทีภ
่ าพ
ทีค
่ ณ
ุ ชืน
่ ชอบปรากฏ
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
● การตั้งค่าระบบ
ในขณะทีด
่ ู DVD หรือ JPEG CD คุณสามารถตัง้ ค่ารูปภาพทีค
่ ณ
ุ ต้องการให้เป็นวอลล์เปเปอร์ของภาพพืน
้ หลังได้
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
2. กดปุม
่ LOGO (โลโก้)
• คำว่า COPY LOGO DATA (คัดลอกข้อมูลโลโก้)
จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
3. ใน SPEAKER SETUP (การตัง
้ ค่าลำโพง) ให้กดปุม
่ ENTER (ป้อน)
อีกครัง้
3. ระบบจะปิดและเปิดใหม่อก
ี ครัง้
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,,, เพือ
่ เลือ
่ นไปยังลำโพงทีต
่ อ
้ งการแ
ละกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• ภาพวอลล์เปเปอร์พื้นหลังที่เลือกจะปรากฏขึ้น
• คุณสามารถเลือกการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ได้ถึง 3 ภาพ
MOVE
ENTER
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
• สำหรับ C, SL, และ SR ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม โหมดจะสลับกันตามลำดับดังต่อไปนี้
SMALL ➞ NONE.
• สำหรับ L และ R โหมดจะถูกตั้งค่าไปที่ SMALL (เล็ก)
COPY LOGO DATA
• SMALL (เล็ก): เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ
่ ใช้ลำโพง
• NONE (ไม่ม)ี : เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ
่ ไม่มก
ี ารเชือ
่ มต่อลำโพง
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
RETURN
EXIT
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
M`
วิธีเลือกการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์หนึ่งในสามการตั้งค่าที่คุณทำ
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Setup (ตัง
้ ค่า)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
หากไม่สามารถวางลำโพงต่างๆ ห่างกันในระยะทีเ่ ท่าๆ กันจากตำแหน่งการฟัง คุณสามารถปรับเวลาดีเลย์ของสัญ
ญาณเสียงจากลำโพงกลางและลำโพงหลัง
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง LOGO (โลโก้)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) $,% เพือ
่ เลือก USER (ผูใ้ ช้)
ทีต
่ อ
้ งการและกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
• วิธีนี้คือการเลือกหนึ่งในสามหน้าจอวอลล์เปเปอร์
5. กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
• ORIGINAL (ดัง
้ เดิม): เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ตัง้ ค่ารูปโลโก้ของซัมซุงเป็
นภาพวอลล์เปเปอร์ของคุณ
• USER (ผูใ้ ช้): เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ตัง้ ค่าภาพทีต
่ อ
้ งการเป็นวอลล์เปเป
อร์ของคุณ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การตัง้ ค่า PRO LOGIC และ STEREO โหมดลำโพงอาจแตกต่างจากนี้ (โปรดดูทห
่ี น้า 51)
การตั้งค่าเวลาดีเลย์
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2.
3.
4.
5.
กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง DELAY TIME (เวลาดีเลย์) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) ,,, เพือ
่ เลือ
่ นไปยังลำโพงทีต
่ อ
้ งการและกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ ตัง้ เวลาดีเลย์
• คุณสามารถตัง้ ค่าเวลาดีเลย์สำหรับ C ระหว่าง 00 และ 15mSEC และสำหรบ SL และ SR ระหวาง 00 และ 15mSEC
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
4
THI
การตั้งค่าระบบ
การลงทะเบียน DviX (R)
4
THI
การตั้งค่าระบบ
การตั้งค่าสัญญาณเสียงทดสอบ
การตัง
้ ค่าเวลาดีเลย์ของลำโพง
การตัง
้ ค่าลำโพงกลาง
หากระยะห่างของ Dc เท่ากับหรือมากกว่าระยะของ Df ในภาพ
ให้ตง้ั โหมดเป็น 0ms ไม่เช่นนัน
้ ให้เปลีย
่ นการตัง้ ค่าตามตารางนี้
ระยะห่าง
ระหว่าง
Df และDc
เวลาดีเลย์
การวางลำโพงกลางในตำแ
หน่งที่ดีที่สุด
0.00 เมตร 0.34 เมตร 0.68 เมตร 1.06 เมตร 1.40 เมตร 1.76 เมตร
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
ให้ใช้คณ
ุ ลักษณะสัญญาณเสียงทดสอบเพือ
่ ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อลำโพง
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง TEST TONE
(สัญญาณเสียงทดสอบ) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• สัญญาณเสียงทดสอบจะถูกส่งไปยัง L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW
ตามลำดับ
หากกดปุม
่ ENTER (ป้อน) อีกครัง้ ในตอนนี้
สัญญาณเสียงทดสอบจะหยุด
MOVE
ENTER
RETURN
● การตั้งค่าระบบ
เมื่อเล่นเสียงรอบทิศทาง 5.1 ช่องสัญญาณ คุณจะเพลิดเพลินกับสัญญาณเสียงที่ดีที่สุดหากระยะห่างระหว่างคุณแล
ะลำโพงแต่ละตัวเท่ากัน เนื่องจากเสียงจะมาถึงตำแหน่งการฟังในระยะเวลาที่แตกต่างกันตามตำแหน่งการวางลำโพง
คุณสามารถปรับค่าความต่างนี้โดยการเพิ่มลักษณะการหน่วงให้กับสัญญาณเสียงของลำโพงกลางและลำโพงหลัง
EXIT
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
5 ms
STOP
EXIT
การตัง
้ ค่าลำโพงหลัง
หากระยะห่างของ Dc เท่ากับหรือมากกว่าระยะของ Df ในภาพ
ให้ตง้ั โหมดเป็น 0ms ไม่เช่นนัน
้ ให้เปลีย
่ นการตัง้ ค่าตามตารางนี้
ระยะห่าง
ระหว่าง
Df และDc
เวลาดีเลย์
0.00 เมตร 1.06 เมตร 2.11 เมตร 3.16 เมตร 3.62 เมตร 5.29 เมตร
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
การวางลำโพงหลังใ
นตำแหน่งที่ดีที่สุด
จำเป็นต้องวางลำโพงภายในวงกลมนี้
Df: ระยะห่างจากลำโพงหน้า
Dc: ระยะห่างจากลำโพงกลาง
Dr: ระยะห่างจากลำโพงหลัง
การตั้งค่าเสียง
คุณสามารถปรับสมดุลและระดับเสียงสำหรับลำโพงแต่ละตัว
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง) และกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
M
` เมือ
่ ใช้
PL II (Dolby Pro Logic II) เวลาดีเลย์อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละโหมด
` เมือ
่ ใช้ AC-3 และ DTS อาจมีการตัง้ ค่าเวลาดีเลย์ระหว่าง 00 ถึง 15mSEC
` ช่องสัญญาณกลางสามารถปรับได้เฉพาะบนแผ่นดิสก์แบบ 5.1 ช่องสัญญาณ
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง SOUND EDIT
(แก้ไขเสียง) และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือกและปรับรายการทีต
่ อ
้ งการ
กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ ปรับการตัง้ ค่า
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
44
45
THI
การตั้งค่าระบบ
การตั้งค่าเสียง
การตั้งค่า AV SYNC
สัญญาณวิดโี ออาจทำงานช้ากว่าสัญญาณเสียงเมือ
่ เชือ
่ มต่อกับโทรทัศน์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั หากเกิดเหตุการณ์น้ี ให้ปรับเวลาดีเลย์ของสัญ
ญาณเสียงให้ตรงกับสัญญาณวิดโี อ
การปรับสมดุลและระดับเสียงของลำโพงเองด้วยปุม
่ SOUND EDIT (แก้ไขเสียง)
● การตั้งค่าระบบ
กดปุม
่ SOUND EDIT (แก้ไขเสียง) แล้วกดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , .
่ MENU (เมนู)
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง AV-SYNC และกดปุม
่
ENTER (ป้อน)
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ เลือกเวลาดีเลย์ AV-SYNC
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
• คุณสามารถตัง้ ค่าเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงระหว่าง 0 และ 300
มิลลิวน
ิ าที แต่ควรตัง้ ให้อยูใ่ นสถานะทีส
่ ามารถทำงานได้อย่างดีทส
่ี ด
ุ
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
การปรับความสมดุลของลำโพงหน้า/หลัง
` คุณสามารถเลือกระหว่าง 00, -06, และ OFF
` ระดับเสียงจะลดลงเมือ
่ เข้าใกล้ –6
RETURN
EXIT
การปรับระดับลำโพงกลาง/หลัง/ซับวูฟเฟอร์
` ปรับระดับเสียงได้ทล
ี ะขัน
้ จาก +6dB ถึง –6dB
` เสียงทีไ
่ ด้จะดังขึน
้ หากเข้าใกล้ +6dB และเบาลงหากเข้าใกล้ -6dB
การตั้งค่า DRC (Dynamic Range Compression)
คุณลักษณะนีจ
้ ะปรับสมดุลช่วงระหว่างเสียงเบาสุดและดังสุด คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน
ั นีเ้ พือ
่ เพลิดเพลินกับเสียง Dolby Digital
เมือ
่ ดูภาพยนตร์ในระดับเสียงทีต
่ ำ่ ในตอนกลางคืน
1. ในโหมดหยุด ให้กดปุม
่ MENU (เมนู)
2. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง Audio (เสียง)
และกดปุม
่ ENTER (ป้อน)
3. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) % เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง DRC และกดปุม
่
ENTER (ป้อน).
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
4. กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์) , เพือ
่ ปรับ DRC
• เมือ
่ กดปุม
่ Cursor (เคอร์เซอร์)  เอฟเฟ็คจะดังขึน
้ และเมือ
่ กดปุม
่
Cursor (เคอร์เซอร์)  เอฟเฟ็คจะเบาลง
d กดปุม
่ RETURN (กลับ) เพือ
่ ย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
d กดปุม
่ EXIT (ออก) เพือ
่ ออกจากหน้าจอการตัง้ ค่า
46
CHANGE
47
ฟังก์ชันพื้นที่เสียง (DSP)/EQ
THI
การตั้งค่าระบบ
เอฟเฟ็ค DOLBY PRO LOGIC II
ฟังก์ชน
ั นีจ้ ะทำงานเฉพาะในโหมดเพลง Dolby Pro Logic
DSP (ตัวประมวลผลสัญญาณดิจท
ิ ล
ั ) : โหมด DSP ได้รบ
ั การออกแบบให้เลียนแบบสภาพแวดล้อมทางเสียงทีแ
่ ตกต่างกัน
EQ: คุณสามารถเลือก ROCK (ร็อค) POPS (ป็อป) เพือ
่ เพิม
่ คุณภาพเสียงสำหรับชนิดของเพลงทีค
่ ณ
ุ กำลังเล่นอยู่
1. กดปุม
่ PL II MODE (โหมด PL II)
เพือ
่ เลือกโหมดเพลง
2. กดปุม
่ PL II EFFECT (เอฟเฟ็ค PL II)
ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ การเลือกจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้ :
● การตั้งค่าระบบ
กดปุม
่ DSP/EQ
• DSP จะปรากฏบนแผงหน้าจอ
3. กดปุม
่ , เพือ
่ เลือกการตัง้ ค่าเอฟเฟ็คทีต
่ อ
้ งการ
• PANORAMA (พาโนราม่า): คุณสามารถเลือก 0 หรือ 1
• C- WIDTH (กว้าง): คุณสามารถเลือกระหว่าง 0 และ 7
• DIMENS (มิต)ิ : คุณสามารถเลือกระหว่าง 0 และ 6
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
• POPS, JAZZ, ROCK: ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ชนิดของเพลง คุณสามารถเลือก POP (ป็อป) JAZZ (แจ๊ส) และ ROCK (ร็อค)
• STUDIO (สตูดโิ อ): จะให้ความรูส
้ ก
ึ ราวกับอยูใ่ นห้องบันทึกเสียง
• CLUB (คลับ): เลียนแบบเสียงของคลับการเต้นรำทีม
่ จ
ี งั หวะเสียงเบ
สเป็นระยะ
• HALL (ห้องแสดงคอนเสิรต
์ ): ให้สญ
ั ญาณเสียงทีช
่ ด
ั เหมือนฟังใน
ห้องแสดงคอนเสิรต
์
• MOVIE (ภาพยนตร์): ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนอยูใ่ นโรงภาพยนตร์
• CHURCH (โบสถ์): ให้ความรูส
้ ก
ึ เหมือนอยูใ่ นโบสถ์ใหญ่
• PASS (ผ่าน): เลือกโหมดนีส
้ ำหรับการฟังแบบปกติ
P.BASS
ฟังก์ชน
ั P.BASS ช่วยเพิม
่ พลังเสียงเบส เพือ
่ เสริมพลังเสียงความถีต
่ ำ่
1. กดปุม
่ P.BASS เพือ
่ เลือกโหมด P.BASS
2. กดปุม
่ P.BASS อีกครัง้ เพือ
่ ปิดโหมด P.BASS
M`
ฟังก์ชน
ั DSP/EQ จะใช้งานได้เฉพาะในโหมด STEREO (สเตอริโอ)
กดปุม
่ โหมด PL II เพือ
่ ให้แสดง STEREO (สเตอริโอ) บนหน้าจอ
` คุณสมบัตน
ิ ท
้ี ำงานกับแผ่นดิสก์ CD, MP3-CD, DivX, เครือ
่ งรับวิทยุ และแผ่นดิสก์ Dolby Digital
` Dolby Digitalเมือ
่ เล่นแผ่นดีวด
ี ท
ี เ่ี ข้ารหัสกับสองช่องสัญญาณหรือมากกว่า โหมดหลายช่องสัญญา
ณจะถูกเลือกโดยอัตโนมัตแ
ิ ละฟังก์ชน
ั DSP/EQ จะไม่ทำงาน
โหมด DOLBY PRO LOGIC II
คุณสามารถเลือกโหมดเสียง Dolby Pro Logic II ทีต
่ อ
้ งการ
กดปุม
่ โหมด PL II
• แต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ โหมดจะเปลีย
่ นแปลงดังนี้
ฟังก์ชน
ั P.BASS จะนำมาใช้ได้เฉพาะในแหล่งสัญญาณ LPCM แบบสองช่องสัญญาณ เช่น
mp3,Divx,cd และ wma กดปุม
่ P.BASS และ "POWER BASS ON" (เปิดเพิม
่ เสียงเบส)
จะแสดงบนหน้าจอ
` ฟังก์ชน
ั P.bass จะไม่ทำงานกับโหมด DSP/EQ หรือ DOLBY PRO LOGIC ll
หากคุณกด P.BASS ในโหมด DSP/EQ โหมด DSP/EQ จะปิดโดยอัตโนมัติ และฟังก์ชน
ั P. BASS
จะทำงาน
การเชื่อมต่อไมโครโฟน
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGIC ➞ MATRIX ➞
คุณสามารถเพลิดเพลินกับความรูส
้ ก
ึ สะดวกสบายเหมือนอยูใ่ นห้องคาราโอเกะในบ้านของคุณ
STEREO ➞ MUSIC
ดูวด
ิ โี อและร้องเพลงไปตามเนือ
้ เพลงทีป
่ รากฏไปพร้อมกันบนหน้าจอทีวี
PRO LOGIC II
• MUSIC (เพลง): เมือ
่ ฟังเพลง คุณจะเพลิดเพลินกับ เอฟเฟ็คเสียงราวกับคุณกำลังชมการแสดงสด
• CINEMA (โรงภาพยนตร์): เพิม
่ ความสมจริงของซาวด์แทร็คภาพยนตร์
• PRO LOGIC: คุณจะสัมผัสกับเอฟเฟ็คหลายช่องสัญญาณราวกับใช้ลำโพงห้าตัว ทัง้ ๆ ทีจ
่ ริงแล้วมีเพียงลำโพ
งหน้าซ้ายและขวาเท่านัน
้
• MATRIX: คุณจะได้ยน
ิ สัญญาณเสียงรอบทิศทาง 5.1 ช่องสัญญาณ
• STEREO (สเตอริโอ): เลือกโหมดนีเ้ พือ
่ ฟังเสียงจากลำโพงหน้าซ้าย ขวาและซับวูฟเฟอร์เท่านัน
้
M`
4
M`
เมือ
่ เลือกโหมด Pro Logic II ให้เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกกับช่องสัญญาณ AUDIO INPUT
(L และ R) บนเครือ
่ งเล่น หากคุณต่อเพียงหนึง่ ช่อง (L หรือ R) คุณจะไม่สามารถฟังสัญญาณเสียงร
อบทิศทางได้
` ฟังก์ชน
ั PRO LOGIC II มีให้ใช้งานเฉพาะในโหมดสเตอริโอ
1. เชือ
่ มต่อไมโครโฟนกับช่องเสียบ MIC ทีด
่ า้ นหน้าเครือ
่ ง
• คุณสามารถเชือ
่ มต่อได้สงู สุด 2 ไมโครโฟน
MIC VOL
MIC 1
MIC 2
FUNC.
STANDBY
MIN
MAX
2. กดปุม
่ MIC VOL เพือ
่ ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน
3. กดปุม
่ ECHO เพือ
่ ปรับระดับเสียงก้องของไมโครโฟน
4
ฟังก์ชันสะดวกใช้
การฟังวิทยุ
ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดเครื่อง
รีโมทคอนโทรล
2. หมุนไปยังสถานีทต
่ี อ
้ งการ
• การหมุนหาคลืน
่ โดยอัตโนมัติ 1: เมือ
่ กดปุม
่
[,] แล้ว สถานีกระจายเสียงทีต
่ ง้ั ค่าไว้ลว่ งหน้าจะถู
กเลือก
่ ,,. ค้าง
• การหมุนหาคลืน
่ โดยอัตโนมัติ 2: กดปุม
ไว้เพือ
่ ค้นหาสถานีกระจายเสียงทีอ
่ อกอากาศอยูโ่ ดยอั
ตโนมัติ
• การหมุนหาคลืน
่ ด้วยตนเอง: กดปุม
่ ,,. ชัว่ ขณะเ
พือ
่ เพิม
่ หรือลดความถีท
่ ล
ี ะคลืน
่
คุณสามารถตัง้ เวลาทีโ่ ฮมซีนม
ี าจะปิดตัวเอง
กดปุ่ม SLEEP (พักเครื่อง)
● วิทย
1. กดปุม
่ TUNER (เครือ
่ งจูน) เพือ
่ เลือกย่านความถีเ่ อฟเอ็ม
THI
วิทยุ
• คำว่า SLEEP (พักเครือ
่ ง) จะปรากฏขึน
้ ในแต่ละครัง้ ทีก
่ ดปุม
่ เวลา
ทีต
่ ง้ั ไว้ลว่ งหน้าจะเปลีย
่ นแปลงดังต่อไปนี:้
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
หากต้องการยืนยันการตัง้ ค่าตัง้ เวลาปิด ให้กดปุม
่ SLEEP
(พักเครือ
่ ง)
• เวลาทีเ่ หลือก่อนโฮมซีนม
ี าจะปิดตัวเองจะปรากฏขึน
้
• การกดปุม
่ นีอ
้ ก
ี ครัง้ จะเปลีย
่ นเวลาพักเครือ
่ งจากทีค
่ ณ
ุ ได้กำหนดไว้ก่
อนหน้า
หากต้องการยกเลิกตัง้ เวลาปิดเครือ
่ ง ให้กดปุม
่ SLEEP (พักเครือ
่ ง) จนกระทัง่ คำว่า OFF (ปิด)
ตัวเครื่องหลัก
1. กดปุม
่ FUNCTION (ฟังก์ชน
ั ) เพือ
่ เลือกย่านความถีเ่ อฟเอ็ม
2. เลือกสถานีกระจายเสียง
• การหมุนหาคลืน
่ โดยอัตโนมัติ 1: กดปุม
่ STOP (หยุด) (@) เพือ
่ เลือก PRESET (ทีต
่ ง
้ั ไว้ลว่ งหน้า)
แล้วกดปุม
่ [,] เพือ
่ เลือกสถานีทต
่ี ง้ั ไว้ลว่ งหน้า
่ เลือก MANUAL (ด้วยตนเอง)
• การหมุนหาคลืน
่ โดยอัตโนมัติ 2: กดปุม
่ STOP (หยุด) (@) เพือ
แล้วกดปุม
่ [,] ค้างไว้เพือ
่ ค้นหาย่านความถีโ่ ดยอัตโนมัติ
่ เลือก MANUAL (ด้วยตนเอง)
• การหมุนหาคลืน
่ ด้วยตนเอง: กดปุม
่ STOP (หยุด) (@) เพือ
แล้วกดปุม
่ [,] เพือ
่ หมุนไปยังความถีท
่ ต
่ี ำ่ กว่าหรือสูงกว่า
กดปุม
่ MO/ST เพือ
่ ฟังเสียงแบบโมโน/สเตอริโอ
• เมือ่ กดปุม
่ แต่ละครัง้ เสียงจะสลับระหว่างสเตอริโอและโมโน
• ในบริเวณทีอ่ บ
ั สัญญาณ ให้เลือก MONO (โมโน) เพือ่ การกระจายเสียงทีช
่ ด
ั เจน ปลอดการแทรกแซง
การตั้งค่าสถานีไว้ล่วงหน้า
ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอ
การปรับความสว่างของหน้าจอ
คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอบนตัวเครือ
่ งหลักเพือ
่ ไม่ให้ขด
ั จังหวะในการรับชมภาพยนตร์ของคุณ
กดปุ่ม DIMMER (ภาพจาง)
• การกดปุม
่ แต่ละครัง้ จะปรับความสว่างของหน้าจอด้านหน้า
ฟังก์ชันปิดเสียงชั่วคราว
ฟังก์ชน
ั นีจ
้ ะเป็นประโยชน์เมือ
่ ตอบรับเสียงกริง่ หรือเสียงโทรศัพท์
ตัวอย่างเช่น: การตัง้ ค่า FM 89.10 ไว้ในหน่วยความจำ
กดปุ่ม MUTE (ปิดเสียงชั่วคราว)
1. กดปุม
่ TUNER (เครือ
่ งจูน) เพือ
่ เลือกย่านความถีเ่ อฟเอ็ม
2. กดปุม
่ ,,. เพือ
่ เลือก 89.10
• คำว่า MUTE (ปิดเสียงชัว่ คราว) จะปรากฏบนหน้าจอ
• หากต้องการเปิดเสียงคืน ให้กดปุม
่ MUTE (ปิดเสียงชัว่ คราว)
อีกครัง้
3. กดปุม
่ TUNER MEMORY (ความจำเครือ
่ งจูน)
4. กดปุม
่ [,] เพือ
่ เลือกหมายเลขสำหรับการตัง้ ค่าไว้ลว่ งหน้า
• คุณสามารถเลือกหมายเลขการตัง้ ค่าไว้ลว่ งหน้าระหว่าง
1 ถึง 15
5. กดปุม
่ TUNER MEMORY (ความจำเครือ
่ งจูน) อีกครัง้
. หากต้องการตัง้ ค่าล่วงหน้าสถานีอน
่ื ๆ ให้ทำซ้ำขัน
้ ตอนที่
2 ถึง 5
• หากต้องการตัง้ การหมุนหาคลืน
่ ไปยังสถานีทต
่ี ง้ั ค่าไว้ล่
วงหน้า ให้กดปุม
่ [,] บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือ
กช่องสัญญาณ
50
51
วิธีแก้ปัญหา
การริปซีดี
โปรดดูตารางด้านล่างเมือ
่ เครือ
่ งทำงานไม่ถก
ู ต้อง หากคุณพบปัญหาทีไ่ ม่อยูใ่ นรายการด้านล่างหรือหากคำแนะนำด้านล่างไม่ส
ามารถแก้ไขได้ ให้ปด
ิ เครือ
่ ง แล้วถอดสายไฟ และติดต่อตัวแทนจำหน่ายทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตทีใ่ กล้ทส
่ี ด
ุ หรือศูนย์บริการของ
Samsung Electronics
แปลงเสียงสัญญาณของซีดเี ป็นรูปแบบไฟล์ MP3 ก่อนการส่งไปยังอุปกรณ์สอ
่ื จัดเก็บ USB
B
อาการ
3. กดปุม
่ CD RIPPING
• เมือ
่ ต้องการเริม
่ ต้นริปแทร็คปัจจุบน
ั กดปุม
่ CD RIPPING
บนรีโมทคอนโทรลขณะระบบกำลังเล่นแทร็คหรือหยุดเล่น
ชัว่ คราว
• เมือ
่ ต้องการริปทัง้ แทร็คในซีดี ให้กดปุม
่ CD RIPPING
ค้างไว้บนรีโมทคอนโทรล
- “FULL CD RIPPING” (การริปซีดเี ต็ม) จะปรากฏบน
หน้าจอและการริปจะเริม
่ ต้นขึน
้
MIC VOL
MIC 1
MIC 2
`
`
`
`
`
`
`
5
• เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับแน่นดีหรือไม่?
• ปิดเครือ
่ งแล้วเปิดใหม่อก
ี ครัง้
การเปิดเล่นไม่เริม
่ ต้น
ทันทีเมือ
่
กดปุม
่ Play/Pause (เล่น/พักเล่น)
• คุณกำลังใช้แผ่นดิสก์ทผ
่ี ด
ิ ปกติหรือแผ่นดิสก์ทม
่ี รี อยขีดข่วนบนแผ่น
หรือไม่?
• เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด
ไม่มเี สียง
• ไม่ได้ยน
ิ เสียงระหว่างการกรอเร็วหรือช้า และการเล่นแบบการเคลือ
่
นไหวทีละช่วง
• ต่อลำโพงถูกต้องหรือไม่? กำหนดการตัง้ ค่าลำโพงเองถูกต้องหรือ
ไม่?
• แผ่นดิสก์เสียหายมากหรือไม่?
ได้ยน
ิ เสียงเฉพาะจากลำโพงบางตัว
และไม่ได้ยน
ิ ครบจากลำโพงทัง
้ 6
ตัว
• เมือ
่ ฟังซีดห
ี รือวิทยุ สัญญาณเสียงออกไปทีล
่ ำโพงหน้า (ซ้าย/ขวา)
เท่านัน
้ เลือก "PRO LOGIC II โดยการกด PL II (Dolby Pro
Logic II) บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ ใช้ลำโพงทัง้ 6 ตัว
• ต้องแน่ใจว่าแผ่นดีวด
ี ใี ช้งานร่วมกับ 5.1-CH ได้
• หากคุณตัง้ ค่า C, SL และ SR เป็น NONE (ไม่ม)ี ในโหมดลำโพงเ
มือ
่ ตัง้ ค่าเสียงบนหน้าจอการตัง้ ค่า จะไม่ได้ยน
ิ เสียงจากลำโพงกลา
ง และลำโพงหน้าซ้ายและขวา ตัง้ ค่า C, SL และ SR เป็น SMALL
(เล็ก)
ระบบเสียงรอบทิศทาง Dolby
Digital 5.1 CH
ไม่ทำงาน
• มีเครือ
่ งหมาย "Dolby Digital 5.1 CH" บนแผ่นดิสก์หรือไม่? หาก
แผ่นดิสก์ถก
ู บันทึกเป็นระบบเสียง 5.1 ช่องสัญญาณ
จะมีระบบเสียงรอบทิศทาง Dolby Digital 5.1 CH เท่านัน
้
• ภาษาของเสียงถูกตัง้ เป็น DOLBY DIGITAL 5.1-CH ในหน้าจอแส
ดงข้อมูลหรือไม่?
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
• รีโมทคอนโทรลทำงานอยูภ
่ ายในช่วงระยะมุมและระยะห่างในการท
ำงานหรือไม่?
• ถ่านหมดหรือไม่?
• คุณได้เลือกฟังก์ชน
ั ต่างๆ ของโหมด (TV/DVD)
บนรีโมทคอนโทรล (TV หรือ DVD) ถูกต้องหรือไม่?
• แผ่นดิสก์หมุนแต่ภาพไม่ปรากฏ
• คุณภาพของภาพต่ำและภาพสัน
่
• เปิดโทรทัศน์แล้วหรือไม่?
• ต่อสายวิดโี อถูกต้องหรือไม่?
• แผ่นดิสก์สกปรกหรือเสียหายหรือไม่?
• แผ่นดิสก์ทผ
่ี ลิตไม่ดอ
ี าจไม่สามารถเปิดเล่นได้
MAX
4. กดปุม
่ STOP (@) เพือ
่ หยุดการริป
• เมือ
่ การริปซีดเี สร็จสิน
้ ไดเรกทอรีชอ
่ื "RIPPING"
จะถูกสร้างขึน
้ ในอุปกรณ์ USB และไฟล์ทร่ี ป
ิ จะถูกบันทึกใน
รูปแบบ "SAMXXXX”.mp3"
M`
ถาดใส่แผ่นดิสก์ไม่เปิด
FUNC.
STANDBY
MIN
ไม่ตด
ั การเชือ
่ มต่อการเชือ
่ มต่อ USB หรือสายไฟในระหว่างการริปซีดี
เพราะอาจทำให้ขอ
้ มูลเสียหาย เมือ
่ ต้องการหยุดการริปซีดี กดปุม
่ STOP และตัดการเชือ
่ มต่ออุปกร
ณ์ USB หลังจากระบบหยุดการเล่นซีดแ
ี ล้ว
หากคุณตัดการเชือ
่ มต่อการเชือ
่ มต่อ USB ในระหว่างการริปซีดี ระบบจะปิด และคุณไม่สามารถลบไฟล์ทร่ี ป
ิ ได้
หากคุณเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB กับระบบขณะเล่นซีดี ระบบจะหยุดเล่น และจะเล่นต่อเมือ
่ มีการเริม
่ ต้นการเชือ
่ ม
ต่อ USB แล้ว (เวลาในการเริม
่ ต้นอาจแตกต่างกัน ขึน
้ กับชนิดของอุปกรณ์ USB)
หากระยะเวลาในการริปน้อยกว่า 5 วินาที อาจไม่มก
ี ารสร้างไฟล์การริป
การริปซีดท
ี ำงานต่อเมือ
่ อุปกรณ์ USB หรือ HDD ถูกฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT
(ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS) สำหรับรายการอุปกรณ์ทใ่ี ช้งานร่วมกันได้ โปรดดูขอ
้ มูลจำเพาะของ
โฮสต์ USB
การริปจะทำงานในความเร็วปกติ 1 เท่า เวลาในการริปอาจยาวนานขึน
้ สำหรับอุปกรณ์ USB
บางประเภท
ขณะระบบกำลังริปซีดี สัญญาณเสียงจะไม่ดงั ออกมา
อย่าใช้แรงกดหรือดัน หรือเคลือ
่ นย้ายระบบขณะระบบกำลังริปซีดี
ตรวจสอบ/แก้ไข
5
● วิธีแก้ปัญหา
1. เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ USB
2. ใส่ซด
ี เี พลงลงในถาดซีดี
THI
ฟังก์ชันสะดวกใช้
วิธีแก้ปัญหา
ป้อนหมายเลขรหัสทีเ่ หมาะสมสำหรับการตัง้ ค่าเริม
่ ต้น “Disc Audio” (ดิสก์ออดิโอ), “Disc Subtitle” (คำบรรยายใต้ภาพดิสก์)
และ/หรือ “Disc Menu” (เมนูดส
ิ ก์) (โปรดดูทห
่ี น้า 39)
ตรวจสอบ/แก้ไข
ภาษาของเสียงและคำบรรยายใต้ภาพไ
ม่ทำงาน
• ภาษาของเสียงและคำบรรยายใต้ภาพจะไม่ทำงานหากแผ่นดิสก์ไม่
มีภาษาของเสียงและคำบรรยายใต้ภาพ
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏขึน
้ แม้ได้เลือกฟัง
ก์ชน
ั เมนูแล้ว
• คุณกำลังใช้แผ่นดิสก์ทไ่ี ม่มเี มนูหรือไม่?
1027
Afar
1181
1028
Abkhazian
• คณ
ุ สามารถเล่นดีวด
ี แ
ี บบ 16:9 ในโหมด 16:9 WIDE หรือโหมด
4:3 LETTER BOX หรือโหมด 4:3 PAN SCAN แต่ดวี ด
ี แ
ี บบ 4:3
สามารถดูได้ในสัดส่วน 4:3 เท่านัน
้ โปรดดูทแ
่ี ผ่นดีวด
ี ี แล้วเลือกฟัง
ก์ชน
ั การทำงานทีเ่ หมาะสม
1032
Afrikaans
1039
ิ เครือ
่ งและกดปุม
่ STOP (หยุด) (
•ป
ด
กิน 5 วินาที (ฟังก์ชน
ั คืนค่า)
่ งหลักไม่ทำงาน
• ตัวเครือ
(ตวั อย่างเช่น: ไฟตัวเครือ
่ งดับ
หรือได้ยน
ิ เสียงผิดปกติ)
• เ ครือ
่ งเล่นดีวด
ี ท
ี ำงานไม่เป็นปกติ
ลืมรหัสผ่านสำหรับระดับเรตติง้
ไม่สามารถรับคลืน
่ กระจายเสียงวิทยุได้
54
Code
Language
Code
Language
Code
Language
Code
Language
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
•ข
ณะทีข
่ อ
้ ความ “NO DISC” (ไม่มด
ี ส
ิ ก์) ปรากฏขึน
้ บนหน้าจอของต
วั เครือ
่ งหลัก ให้กดปุม
่ STOP (หยุด) ( ) ของตัวเครือ
่ งหลักค้าง
ไว้เกิน 5 วินาที คำว่า “INITIAL” (เริม
่ ต้น) จะปรากฏบนหน้าจอแล
ะการตัง้ ค่าทัง้ หมดจะกลับคืนไปยังค่าเริม
่ ต้น
• กดปุม
่ POWER (เปิด/ปิดเครือ
่ ง)
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
การใช้ฟง
ั ก์ชน
ั คืนค่าจะลบข้อมูลการตัง
้ ค่าทีเ่ ก็บไว้ทง
้ั หมด
หากไม่จำเป็น อย่าใช้ฟง
ั ก์ชน
ั นี้
) บนตัวเครือ
่ งหลักค้างไว้เ
การใช้ฟง
ั ก์ชน
ั คืนค่าจะลบข้อมูลการตัง
้ ค่าทีเ่ ก็บไว้ทง
้ั หมด
หากไม่จำเป็น อย่าใช้ฟง
ั ก์ชน
ั นี้
• ติดตัง้ เสาอากาศอย่างถูกต้องหรือไม่?
• หากสัญญาณเข้าของเสาอากาศสัญญาณอ่อน ให้ตด
ิ ตัง้ เสาอากาศ
เอฟเอ็มภายนอกในบริเวณทีร่ บ
ั สัญญาณได้ดี
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
● รายการรหัสภาษา
อาการ
ไม่สามารถเปลีย
่ นสัดส่วนภาพได้
THI
รายการรหัสภาษา
55
ภาคผนวก
ข้อควรระวังเมื่อใช้และจัดเก็บแผ่นดิสก์
รอยขีดข่วนขนาดเล็กบนแผ่นดิสก์อาจลดคุณภาพของเสียงและภาพหรืออาจะทำให้เกิดการสะดุด
ทัว่ ไป
โปรดระมัดระวังอย่างยิง่ เพือ
่ ไม่ให้แผ่นดิสก์เกิดรอยขีดข่วนในขณะจับแผ่นดิสก์
การสิน
้ เปลืองพลังงาน
40 วัตต์
น้ำหนัก
2.5 กก.
ขนาด
430 (ก) x 70 (ส) x 255 (ย) มม.
อุณหภูมริ ะหว่างทำงาน
+5°C~+35°C
ความชืน
้ สัมพัทธ์ระหว่างทำงาน
10 % ถึง 75 %
ความเร็วในการอ่าน : 3.49 ~ 4.06 เมตร/วินาที
อย่าสัมผัสแผ่นดิสก์ดา้ นทีเ่ ล่น
จับแผ่นดิสก์ทข
่ี อบแผ่นเพือ
่ ไม่ให้เกิดรอยนิว้ มือบนผิวแผ่นดิสก์
อย่าติดกระดาษหรือเทปบนดิสก์
ดีวด
ี ี (Digital Versatile Disc)
แผ่นดิสก์
ซีดี : 12 ซม. (คอมแพ็คดิสก์)
การจัดเก็บแผ่นดิสก์
อย่าเก็บแผ่นดิสก์ไว้ในทีๆ
่
โดดแสงแดดโดยตรง
เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในบริเวณทีม
่ อ
ี
ากาศถ่ายเท
● ภาคผนวก
การใช้แผ่นดิสก์
THI
ข้อกำหนดเฉพาะ
ซีดี : 8 ซม. (คอมแพ็คดิสก์)
เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในกล่องเก็บป้
องกันทีส
่ ะอาด
จัดเก็บในแนวตัง
้
คอมโพสิตวิดโี อ
สัญญาณวิดโี อออก
เวลาการเล่นโดยประมาณ (แผ่นดิสก์ดา้ นเดียว,
แผ่นดิสก์เลเยอร์เดียว) : 135 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 เมตร/วินาที
เวลาการเล่นสูงสุด : 74 นาที
ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 เมตร/วินาที
เวลาการเล่นสูงสุด : 20 นาที
1 ช่องสัญญาณ : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
คอมโพเนนต์วด
ิ โี อ
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
สัญญาณออกลำโพงหน้า
45W x 2(3Ω)
สัญญาณออกลำโพงกลาง
75W(6Ω)
สัญญาณออกลำโพงหลัง
45W x 2(3Ω)
สัญญาณออกลำโพงซับวูฟเฟอร์
75W(6Ω)
ช่วงระยะความถี่
20Hz~20KHz
การใช้และการจัดเก็บแผ่นดิสก์
สัดส่วน S/N
70dB
เมื่อคุณทำให้ดิสก์เปื้อนรอยนิ้วมือหรือสิ่งสกปรก ให้ทำความสะอาดแผ่นดิสก์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ เจือจาง
ด้วยน้ำและเช็ดด้วยผ้านุ่ม
การแยกช่องสัญญาณ
60dB
ความไวสัญญาณเข้า
(AUX)400mV
M`
อย่าให้แผ่นดิสก์เปือ
้ นสิง่ สกปรก
` อย่าใส่แผ่นดิสก์ทแ
่ี ตกหรือมีรอยขีดข่วน
• ขณะกำลังทำความสะอาด ให้เช็ดแผ่นดิสก์จากด้านในไปด้านนอกเบาๆ
M`
56
เครื่องขยายเสียง
อาจเกิดการควบแน่นได้หากอากาศอุน
่ มาปะทะกับความเย็นภายในเครือ
่ งเล่น
เมือ
่ การควบแน่นก่อตัวขึน
้ ภายในเครือ
่ งเล่น เครือ
่ งเล่นอาจทำงานไม่ถก
ู ต้อง หากเกิดปัญหานี้ ให้นำ
แผ่นดิสก์ออกแล้วเปิดเครือ
่ งเล่นทิง้ ไว้ 1 หรือ 2 ชัว่ โมง
57
ติดต่อซัมซุงในทั่วโลก
หากคุณมีคำถามหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง
HT-Z122
ระบบลำโพง
ช่วงระยะความถี่
หน้า/หลัง
3Ω
140Hz~20KHz
กลาง
6Ω
140Hz~20KHz
ซับวูฟเฟอร์
6Ω
45Hz~160Hz
ค่าระดับความดันเสียงสัญญาณออก
86dB/W/M
กำลังไฟฟ้า
45W
90W
86dB/W/M
75W
86dB/W/M
75W
150W
150W
ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ
ลำโพง
ระบบลำโพง 5.1ch
กำลังไฟฟ้าสูงสุด
ขนาด (ก x ส x ย)
หน้า/หลัง: 100 x 100 x 93 มม.
กลาง : 100 x 100 x 93มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 139 x 320 x 250 มม.
น้ำหนัก
หน้า: 0.6 กก., กลาง : 0.3 กก.
หลัง : 0.6 กก., ซับวูฟเฟอร์ : 2.9 กก.
Region
North America
Latin America
HT-TZ122
ระบบลำโพง
ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ
ช่วงระยะความถี่
ลำโพง
ระบบลำโพง 5.1ch
หน้า/หลัง
3Ω
140Hz~20KHz
ค่าระดับความดันเสียงสัญญาณออก
86dB/W/M
กำลังไฟฟ้า
45W
90W
กำลังไฟฟ้าสูงสุด
กลาง
6Ω
140Hz~20KHz
ซับวูฟเฟอร์
6Ω
45Hz~160Hz
86dB/W/M
75W
86dB/W/M
75W
150W
150W
ขนาด (ก x ส x ย)
หน้า :240 x 1020 x 240 มม. (ฐานของขาตัง้ : 240 x 240)
หลัง :100 x 100 x 93 มม.
กลาง : 300 x 59 x 50 มม.
ซับวูฟเฟอร์ : 139 x 320 x 250 มม.
น้ำหนัก
หน้า: 3.6 กก., กลาง : 0.3 กก.
หลัง : 0.5 กก., ซับวูฟเฟอร์ : 2.9 กก.
Europe
*: ข้อกำหนดเฉพาะปลีกย่อย
่ นแปลงข้อกำหนดเฉพาะโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
- น้ำหนักและขนาดเป็นค่าโดยประมาณ
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
58
Country
Customer Care Centre 
Web Site
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
www.samsung.com/fr
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881, 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
0,14/Min)
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
Download PDF