Samsung | UBD-M8500 | Samsung เครื่องเล่น Blu-ray UBD-M8500 คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

คูม
่ อ
ื การใช้งาน
UBD-M8500
1
ข ้อมูลด ้านความปลอดภัย
ค�ำเตือน
ข้อควรระว ัง
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าภายในอุปกรณ์นม
ี้ ไี ฟฟ้ า
้
แรงสูง ซึง่ เป็ นอันตราย หากมีการสัมผัสกับชิน
ส่วนภายในใดๆ ของอุปกรณ์นี้
่
เสียงต่
อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิ ด
ขอควรระวั
้
ง: เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากไฟฟ้ าช็อต อย่าถอดฝา
ิ้ ส่วนใดทีผ
ครอบ (หรือดานหลั
้
งเครือ
่ ง) ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ู้
้
ใชสามารถซ่
อมแซมไดด้ วยตนเอง
้
การซ่อมแซมควรกระท�ำ
โดยช่างผู ้เชีย่ วชาญเท่านัน
้
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าขอมู
้ ลส�ำคัญเกีย่ วกับการ
ใช ้งานและการบ�ำรุงรักษาถูกจัดส่งมาพร ้อม
ผลิตภัณฑ์นี้
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดง
่ มต่อวงจรลงดิน
ว่าไม่ตองมี
้ การเชือ
(กราวด์) เพือ
่ ความปลอดภัย
•• อย่าปล่อยใหอุ้ ปกรณ์นเี้ ปี ยกฝนหรือ
วางไวใกล
้ กั้ บน�้ำ (ใกลกั้ บอ่างอาบน�้ำ อ่างล ้างหน ้า อ่างล ้าง
จาน หรือถังซักผ ้า บนพืน
้ เปี ยก หรือใกลกั้ บสระว่ายน�้ำ ฯลฯ)
หากอุปกรณ์นเี้ ปี ยกโดยไม่ไดตั้ ง้ ใจ ถอดปลั๊กออกและติดต่อ
ตัวแทนจ�ำหน่ายทีได
่ ้รับอนุญาตทันที
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรง
ดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
้
•• อุปกรณ์นใี้ ชแบตเตอรี
่ ในชุมชนของคุณ อาจมีขอก�
้ ำหนดดาน
้
สิง่ แวดลอมที
้
ก
่ ำ� หนดใหคุ้ ณตองก�
้ ำจัดแบตเตอรีเ่ หล่านีด
้ วย
้
วิธก
ี ารทีเ่ หมาะสม โปรดติดต่อหน่วยงานในท ้องถิน
่ ของคุณ
ส�ำหรับขอมู
้ ลการก�ำจัดขยะหรือการรีไซเคิล
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่า
้ อ
แรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรง
ดันไฟฟ้ ากระแสตรง
้
•• อย่าใชกระแสไฟเกินความสามารถของเต
ารั
้ บไฟทีผ
่ นัง สาย
ไฟพ่วง หรืออะแดปเตอร์ เนือ
่ งจากอาจส่งผลใหเกิดเพลิ
้
งไหม ้
หรือไฟฟ้ าช็อต
•• เดินสายไฟเพือ
่ ป้ องกันไม่ใหสายไฟถู
้
กเหยียบหรือบิดงอจาก
การถูกสิง่ ของวางทับหรือวางเบียด ทัง้ นี้ ใหสั้ งเกตสายไฟที่
ส่วนปลายของปลั๊ก เตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง และในจุดทีส
่ ายไฟ ต่อ
ออกจากอุปกรณ์
ขอควรระวั
้
ง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการ
ใช ้งาน: สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งใหผู้ ใช
้ อ่้ าน
้ อ
คูม
่ อ
ื ผูใช
้ เพื
่ ดูขอมู
้ ลดานความปลอดภั
้
ย
ทีเ่ กีย่ วของเพิ
้
ม
่ เติม
•• ช่องเสียบและช่องเปิ ดทีต
่ วั เครือ
่ งและทีด
่ านหลั
้
งหรือดานล่
้ าง
มีไวเพื
้ อ
่ การระบายอากาศทีจ่ ำ� เป็ น เพือ
่ ใหแน่
้ ใจในการท�ำงาน
ทีว่ างใจไดของอุ
้
ปกรณ์นแ
ี้ ละเพือ
่ ป้ องกันไม่ใหอุ้ ปกรณ์ร ้อนเกิน
ไป ตองไม่
้
ปิดกันหรื
้
อครอบช่องเสียบและช่องเปิ ดเหล่านี้
-- อย่าวางอุปกรณ์นใี้ นพืน
้ ทีค่ บ
ั แคบ เช่น ชัน้ หนังสือ หรือตู ้ติดตัง้
แบบเจาะฝั ง หากไม่มกี ารระบายอากาศอย่างเหมาะสม
-- อย่าวางอุปกรณ์นใี้ กล ้กับหรือเหนือหม ้อน�้ำ
ั ผัสกับแสงแดดโดยตรง
หรือเครือ่ งท�ำความร ้อน หรือบริเวณทีส่ ม
-- อย่าวางภาชนะ (แจกัน ฯลฯ) ทีบ
่ รรจุน�้ำบนอุปกรณ์นี้ เนือ
่ งจาก
หากน�้ำหก อาจท�ำให ้เกิดเพลิงไหม ้หรือไฟฟ้ าช็อตได ้
2
•• เพือ
่ ป้ องกันอุปกรณ์นจ
ี้ ากฝนฟ้ าคะนอง หรือเมือ
่ ถูกวางทิง้ ไว ้
และไม่ไดใช
้ ้งานเป็ นเวลานาน ควรถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจาก
เตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง และถอดสายอากาศหรือระบบเคเบิล ทัง้ นี้
เพือ
่ ป้ องกันไม่ใหเกิดความเสี
้
ยหายกับชุดอุปกรณ์ เนือ
่ งจาก
ฟ้ าแลบและไฟฟ้ ากระชาก
•• ก่อนเสียบสายไฟ AC เข ้ากับเตารั
้ บไฟอะแดปเตอร์ DC โปรด
ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าการระบุแรงดันไฟฟ้ าของอะแดปเตอร์ DC
สอดคลองกั
้ บแหล่งจ่ายไฟภายในอาคาร
้ ส่วนเปิ ดของ
•• อย่าเสียบอุปกรณ์โลหะทุกประเภทเข ้ากับชิน
อุปกรณ์นี้ เนือ
่ งจากการด�ำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลใหเกิด
้
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต
•• เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการเกิดไฟฟ้ าช็อต อย่าสัมผัสภายในอุปกรณ์นี้ ผู ้
เปิ ดอุปกรณ์นค
ี้ วรเป็ นช่างเทคนิคทีเ่ ชีย่ วชาญเท่านัน
้
ไทย
•• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าเสียบสายไฟจนกระทัง่ เข ้าทีอ
่ ย่างแน่น
หนาแล ้ว เมือ
่ ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ใหดึ้ ง
ทีป
่ ลั๊กของสายไฟทุกครัง้ อย่าถอดปลั๊กโดยดึงทีส
่ ายไฟ และ
อย่าสัมผัสสายไฟขณะทีม
่ อ
ื เปี ยก
•• หากอุปกรณ์นไี้ ม่ทำ� งานตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิง่ หาก
มีเสียงหรือกลิน
่ ทีผ
่ ด
ิ ปกติจากเครือ
่ ง ใหถอดปลั
้
๊ กทันทีและ
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายหรือศูนย์บริการทีได
่ ้รับอนุญาต
•• การบ�ำรุงรักษาตัวเครือ
่ ง
่ มต่ออุปกรณ์อน
-- ก่อนท�ำการเชือ
ื่ ๆ เข ้ากับผลิตภัณฑ์นด
ี้ ูให ้
แน่ใจว่าปิ ดอุปกรณ์เหล่านัน
้ แลว้
-- หากคุณย ้ายเครือ
่ งจากทีเ่ ย็นไปทีอ
่ บอุน
่ ในทันทีทน
ั ใด อาจ
้ ส่วนท�ำงานและเลนส์ และท�ำใหการเล่
เกิดไอน�้ำในชิน
้
นแผ่น
ผิดปกติได ้ หากเกิดกรณีนี้ ใหถอดปลั
้
๊ กไฟของผลิตภัณฑ์
ออก รอเป็ นเวลาสองชัว่ โมง จากนัน
้ ใหเสี
้ ยบปลั๊กกับเตารั
้ บ
ไฟฟ้ า แล ้วใส่แผ่นดิสก์และลองเล่นอีกครัง้
•• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าดึงปลั๊กไฟออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง หาก
ยังคงไม่มก
ี ารใช ้งานอุปกรณ์หรือหากคุณตองออกจากบ
้
้าน
เป็ นเวลานาน (โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ เด็ก ผู ้สูงอายุ หรือผู ้
ทุพพลภาพอยูภ
่ ายในบ ้านเพียงล�ำพัง)
-- ฝุ่ นทีส
่ ะสมอาจก่อใหเกิดไฟฟ้
้
าช็อตกระแสไฟฟ้ ารั่วหรือเกิด
เพลิงไหมจากประกายไฟและความร
้
้อนทีส
่ ายไฟหรือฉนวน
กันความร ้อนช�ำรุด
•• ติดต่อศูนย์บริการทีได
่ ้รับอนุญาตส�ำหรับขอมู
้ ล หากคุณ
ตองการติ
้
ดตัง้ อุปกรณ์ในบริเวณทีม
่ ฝ
ี นหนาอุ
ุ่
ณหภูมส
ิ งู หรือต�ำ่
้ สูง มีสารเคมี หรือในบริเวณทีม
ความชืน
่ ก
ี ารด�ำเนินงานตลอด
24 ชัว่ โมง เช่น สนามบิน สถานีรถไฟฯลฯ มิฉะนัน
้ อาจท�ำให ้
เกิดความเสียหายร ้ายแร งต่ออุปกรณ์ของคุณ
้ ๊ กและเตารั
่ มต่อสายเดินอย่างเหมาะสม
•• ใชปลั
้ บไฟทีผ
่ นังทีเ่ ชือ
เท่านัน
้
-- สายดินทีไม่
่ เหมาะสมอาจเป็ นสาเหตุใหเกิดไฟฟ้
้
าช็อตหรือ
เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ (อุปกรณ์คลาส 1 เท่านัน
้ )
•• หากตองการปิ
้
ดอุปกรณ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณตองถอดปลั
้
๊ก
อุปกรณ์ออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ เตารั
้ บไฟทีผ
่ นังและ
ปลั๊กไฟจึงตองเข
้
้าถึงไดและพร
้
้อมใช ้งานตลอดเวลา
•• อย่าใหเด็
้ กเป็ นผู ้แขวนผลิตภัณฑ์นี้
•• จัดเก็บอุปกรณ์เสริม (แบตเตอรี่ ฯลฯ) ในบริเวณทีป
่ ลอดภัย
และพ ้นมือเด็ก ี้
้
ั่
•• อย่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในพืน
้ ทีท
่ ไม่
ี่ มน
ั่ คงเช่น ชันวางของที
ส
่ น
่ สะเทือน
สะเทือน พืน
้ เอียงหรือบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัน
•• อย่าใหผลิ
้ ตภัณฑ์ตกหรือโดนแรงกระแทก ถ ้าผลิตภัณฑ์เสีย
หาย ใหถอดสายไฟและติ
้
ดต่อศูนย์ใหบริ
้ การซัมซุง
3
•• ท�ำความสะอาดอุปกรณ์นี้ ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตารั
้ บไฟ
้
ทีผ
่ นังและเช็ดอุปกรณ์ดวยผ
้
้านุม
่ และแห ้ง อย่าใชสารเคมี
ใดๆ
เช่น ขีผ
้ งึ้ เบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยาฆ่าแมลง น�้ำหอม
ปรับอากาศ น�้ำมันหล่อลืน
่ หรือน�้ำยาท�ำความสะอาด เนือ
่ งจาก
สารเคมีเหล่านีอ
้ าจส่งผลใหเกิดความเสี
้
ยหายต่อรูปลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์หรือท�ำใหฉลากหรื
้
อสิง่ พิมพ์บนผลิตภัณฑ์ลบ
เลือน
ั ผัสกับน�้ำหรือท�ำน�้ำกระเด็นใส่ อย่าวางวัตถุ
•• อุปกรณ์นต
ี้ องไม่
้
สม
ทีบ
่ รรจุของเหลว เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
•• อย่าก�ำจัดแบตเตอรีด
่ วยการเผา
้
้ เข ้า
•• อย่าเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้ าหลายชิน
กับเตารั
้ บไฟทีผ
่ นังเดียว การเสียบปลั๊กทีเ่ ตารั
้ บไฟมากเกินไป
อาจท�ำใหเต
้ ารั
้ บไฟร ้อนจัด และเกิดเพลิงไหมได
้ ้
•• อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
หากคุณเปลีย
่ นแบตเตอรีท
่ ใช
ี่ ้ในรีโมทเป็
นแบตเตอรีช
่ นิดทีไม่
่ ถก
ู ตอง
้ โปรดเปลีย
่ นแบตเตอรีก
่ อนใหม่
้
้
โดยใชแบตเตอรี
ช
่ นิดเดิมหรือชนิดทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ ทียบเท่ากัน
•• ค�ำเตือน - เพือ
่ ป้ องกันไม่ใหเกิดเพลิ
้
งไหม ้
ลุกลาม โปรดน�ำเทียนไขและอุปกรณ์อน
ื่ ๆ ทีม
่ ี
เปลวไฟออกห่างจากผลิตภัณฑ์นเี้ สมอ
•• ค�ำเตือน
-- เพือ
่ ลดความเสีย่ งอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้ าลัดวงจร
้
อย่าใหอุ้ ปกรณ์โดนฝนหรือความชืน
▷▷ ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
้
ผลิตภัณฑ์นจ
ี้ ด
ั เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทเลเซอร์คลาส 1 การใชการ
ควบคุม การปรับเปลีย
่ น หรือการท�ำงานของขันตอนอื
้
น
่ ใดนอก
เหนือจากทีร่ ะบุในทีน
่ อ
ี้ าจ ท�ำใหเกิดการแผ่
้
รงั สีทเี่ ป็ นอันตราย
ข้อควรระว ัง :
•• ผลิตภัณฑ์นใี้ ชล�้ ำแสงเลเซอร์ทไม่
ี่ สามารถมองเห็นไดซึ
้ ง่ อาจ
ก่อใหเกิดรั
้
งสีทเี่ ป็ นอันตรายเมือ
่ ใช ้ ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าไดใช
้ ้
งานผลิตภัณฑ์ตามค�ำแนะน�ำอย่างถูกตอง
้
ไทย
้
•• มีการใชเลเซอร์
ในผลิตภัณฑ์นี้ การใชขั้ นตอนอื
้
น
่ ๆ เพือ
่ ควบคุม
หรือปรับแต่ง หรือการด�ำเนินการนอกเหนือจากทีร่ ะบุไวใน
้
นีอ
้ าจส่งผลใหเกิดรั
้
งสีทเี่ ป็ นอันตราย ห ้ามเปิ ดฝาครอบและ
้ การจากบุคลากรทีได
ห ้ามซ่อมแซมดวยตนเอง
้
ใหใช
้ บริ
่ ้รับ
การรองรับ
้
ผลิตภัณฑ์นเี้ ป็ นไปตามมาตรฐาน CE เพราะมีการใชสายและ
่ มทีม
่ มต่อยูนต
ตัวเชือ
่ ก
ี ารปกป้ องในการเชือ
ิ ไปยังอุปกรณ์อน
ื่ ๆ
เพือ
่ ป้ องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้ าของเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า
้
่ มทีม
เช่น วิทยุและทีว ี โปรดใชสายและตั
วเชือ
่ ก
ี ารป้ องกันใน
่ มต่อ
การเชือ
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
✎✎ ากหมายเลขภูมภ
ิ าคของ Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray
Disc/DVD ไม่ตรงกับหมายเลขภูมภ
ิ าคของผลิตภัณฑ์นี้
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได ้
� ค ัญ
หมายเหตุสำ
สายไฟหลักของอุปกรณ์นจ
ี้ ด
ั ส่งให ้พร ้อมกับปลั๊กแบบหล่อส�ำเร็จ
ทีม
่ ฟ
ี ิ วส์อยูภ
่ ายในค่าของฟิ วส์จะระบุไวที
้ ข
่ าของปลั๊กหากตอง
้
เปลีย
่ น ตองใช
้
ฟิ้ วส์ทได
ี่ ้รับการรับรองตาม BS1362 ทีม
่ พ
ี ก
ิ ด
ั
เท่ากัน
้ ๊ กทีไม่
อย่าใชปลั
่ มฝ
ี าครอบฟิ วส์ หากฝาครอบสามารถถอดออก
้
ไดหากต
้
องใช
้
ฝาครอบฟิ
วส์ใหม่ ตองใช
้
สี้ เดียวกันขาของปลั๊ก
้ ฝาครอบใหม่ไดจากตั
สามารถซือ
้
วแทนจ�ำหน่ายของคุณ
หากปลั๊กถาวรไม่เหมาะสมกับจุดจ่ายไฟในบ ้านของคุณหรือสาย
เคเบิลยาวไม่พอส�ำหรับจุดจ่ายไฟคุณสามารถขอรับสายไฟต่อ
พ่วงทีได
่ ้รับการรรับรองซึง่ มีความปลอดภัยและเหมาะสมหรือ
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายของคุณเพือ
่ ขอความช่วยเหลือ
อย่างไรก็ตาม หากไม่มท
ี างเลือกส�ำหรับการตัดปลั๊กออกใหถอด
้
ฟิ วส์จากนัน
้ น�ำปลั๊กไปทิง้ อย่างปลอดภัยอย่าต่อปลั๊กกับช่องเสียบ
สายเมน เนือ
่ งจากมีความเสีย่ งต่ออันตรายจากไฟฟ้ าช็อตจากสาย
เปลือยทีย
่ ด
ื หยุน
่ ได ้
หากตองการถอดอุ
้
ปกรณ์จากสายไฟหลักตองดึ
้ งปลั๊กออกจาก
เตารั
้ บไฟฟ้ าหลักก่อนเพือ
่ ใหปลั
้ ๊ กไฟหลักพร ้อมส�ำหรับการท�ำงาน
ผลิตภัณฑ์พร ้อมกับคูม
่ อ
ื ผูใช
้ ้นี้ ได ้รับอนุญาตภายใตสิทธิ
้
ท
์ เี่ ป็ น
ิ ทางปัญญาของบริษัทหลายแห่ง
ทรัพย์สน
4
ไทย
2
อุปกรณ์เสริม
ตรวจดูอป
ุ กรณ์เสริมทีจ่ ด
ั ใหมาด
้ านล่
้ าง
TV
123
DISC
MENU
POP UP
/MENU
TOOLS
แบตเตอรี่ (ขนาด AA)
สายไฟ
รีโมทคอนโทรล
้
คูม
่ อ
ื การใชงาน
สาย HDMI
✎✎ ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติม ดูทค
ี่ ม
ู่ อ
ื บนเว็บไซต์
่ ผลิตภัณฑ์ : UBD-M8500
คูม
่ อ
ื บนเว็บไซต์: www.samsung.com ; คนหาชื
้
อ
5
ไทย
3
รีโมทคอนโทรล
่ , และปุ่ มเปิ ด/ปิ ดในส่วนของทีวบ
✎✎ ระดับเสียงทีว,ี สือ
ี นรีโมตสามารถใช ้ไดกั้ บ Samsung TV เท่านัน
้ ในการใชปุ่้ มเหล่านีก
้ บ
ั ทีวย
ี ห
ี่ ออื
้ น
่
ใหใส่
้ รหัสควบคุมทีวท
ี เี่ หมาะสมทีอ
่ ยูห
่ น ้าต่อไป
✎✎ เมือ
่ เครือ
่ งเล่นแสดงเมนูของ Ultra HD Blu-ray หรือ Blu-ray Disc แบบทัว่ ไป คุณจะไม่สามารถเริม
่ เล่นภาพยนตร์
โดยการกดปุ่ ม p บนรีโมตควบคุมได ้ ในการเล่นภาพยนตร์ คุณจะตองเลื
้
อก เล่นภาพยนตร์ หรือเริม
่ ตนในเมนู
้
ของ
แผ่นดิสก์ แลวจึ
้ งกดปุ่ ม (ตกลง) บนรีโมตควบคุม
เปิ ดและปิ ดทีว ี
การปรับระดับเสียงทีว ี
เปิ ดและปิ ดเครือ
่ งเล่น
TV
กดเพือ
่ เปิ ดและปิ ดถาดรองแผ่นดิสก์
้ อ
ใชเพื
่ แสดงตัวเลข สี หรือขอมู
้ ลปุ่ มกด
บนหน ้าจอ
ปุ่ มสีจะถูกใชส�้ ำหรับทัง้ เมนูบนเครือ
่ งเล่น
ั่ ของ Ultra HD
และบนหลายๆ ฟังก์ชน
Blu-ray Disc หรือ Blu-ray Disc เช่นกัน
123
DISC
MENU
หลังการตัง้ ค่า จะท�ำใหคุ้ ณสามารถตัง้ ค่า
่ อินพุตบนทีวข
สือ
ี องคุณ
POP UP
/MENU
้ อ
ใชเพื
่ เขาสู
้ เ่ มนูแผ่นดิสก์
ี่ ทป
้ อ
ใชเพื
่ เขาสู
้ เมนู
ี่ รากฏขึน
้ มา
้ เครือ
กดเพือ
่ ใชเมนู
่ งมือ
้
(ตกลง) : ใชรายการเมนู
ทเี่ ลือก
TOOLS
้
(ขึน/ลง/ซ
า้ ย/ขวา) : เลือ
่ น
เคอร์เซอร์ ขึน
้ ลง ซ ้าย หรือขวา
กลับสูเ่ มนูกอ
่ นหน ้า
กดเพือ
่ เล่นแผ่นดิสก์หรือไฟล์
หรือ
กดเพือ
่ หยุดการเล่น
กดเพือ
่ คนหาย
้
อนกลั
้
บหรือไปขางหน
้
้า
แสดงหน ้าจอหลัก
กดเพือ
่ ขามบท
้
กดเพือ
่ หยุดแผ่นดิสก์หรือไฟล์
▶▶ การใส่ถา่ น (ขนาด AA จ�ำนวน 2 ก้อน)
เลือ
่ นฝาครอบถ่านในทิศเดียวกันกับลูกศรจนกว่าจะถอดฝาออกมาได ้
ใส่ถา่ นขนาด AA จ�ำนวน 2 กอน
้ (1.5V) ใหตรงกั
้
บขัว้ +/- ทีก
่ ำ� หนด เลือ
่ นฝาครอบถ่านกลับเขาต�
้ ำแหน่งเดิม
6
ไทย
TV
้ ่ มบนรี
▶▶ การใชป
ุ
โมตคอนโทรลเพือ
่ ใส่รห ัสทีวี
1. กดปุ่ ม
(เปิ ด/ปิ ดทีวี) คางไว
้
้
2
DISC
MENU
ยีห้
่ อ
1
3
2. ในขณะทีก
่ ดปุ่ ม
(เปิ ด/ปิ ด
4
ทีวี) คางไว
้
อยู
้ ่ ใหกดปุ่
้
มบน
รีโมตทีต
่ รงกับรหัสทีวส
ี องหลัก
5
6
่ ดานล่
จากรายชือ
้ าง ท�ำตามภาพ
ตัวอย่างทีด
่ านขวา
้
7
ตัวอย่างเช่น หากตองการกรอก
้
8 9 0
01 ใหกดปุ่
้
ม TOOLS จากนัน
้
กดปุ่ ม 123
โปรดทราบว่าทีวบ
ี างยีห
่ อมี
้ รหัส
้ ้ ให ้
มากกว่าสองหลัก หากรหัสแรกไม่สามารถใชได
ลองรหัสถัดไป
123
POP UP
/MENU
SAMSUNG
LOEWE OPTA
06, 57
MAGNAVOX
40
METZ
57
MIVAR
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
52, 77
83
NEWSAN
68
NOBLEX
66
NOKIA
74
PANASONIC
รห ัส
06, 48, 62, 65
NEC
NORDMENDE
▶▶ รห ัสควบคุมทีวี
ยีห้
่ อ
06, 69
MITSUBISHI
TOOLS
รห ัส
LOEWE
72, 73, 75
13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS
06, 56, 57
PHONOLA
72, 73, 75
AIWA
82
PIONEER
58, 59, 73, 74
ANAM
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
RADIOLA
06, 56
BANG & OLUFSEN 57
RADIOMARELLI
57
BLAUPUNKT
71
RCA
45, 46
BRANDT
73
REX
74
BRIONVEGA
57
SABA
57, 72, 73, 74, 75
CGE
52
SALORA
74
CONTINENTAL
EDISON
75
SANYO
41, 42, 43, 44, 48
DAEWOO
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34
SCHNEIDER
06
SELECO
74
36, 37, 38, 39, 48
EMERSON
64
SHARP
FERGUSON
73
SIEMENS
71
06, 49, 57
SINGER
57
SINUDYNE
57
FINLUX
FORMENTI
57
FUJITSU
84
SONY
GRADIENTE
70
TELEAVA
GRUNDIG
49, 52, 71
HITACHI
60, 72, 73, 75
IMPERIAL
52
JVC
61, 79
LG
06, 19, 20, 21, 22, 78
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
7
ไทย
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA
57
YOKO
06
ZENITH
63
4
แผงด ้านหน ้าและด ้านหลัง
แผงด้านหน้า
่ั
ปุ่มเล่น/หยุดชวคราว
ปุ่มหยุด
ปุ่มเปิ ด/ปิ ด
้ ล ังงาน
ต ัวบ่งชีพ
สีแดง: ปิ ดเครือ
่ ง
สีเขียว: เปิ ดเครือ
่ ง
กระพริบเป็นสีเขียว: รีโมตคอนโทรลหรือดานหน
้
้า
คียอ
์ ินพุตอัพเดตซอฟต์แวร์
ปุ่มเปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง
POWER
POWER
ถาดวางแผ่นดิสก
เซนเซอร์ของรี โมท
คอนโทรล
ช่องเสียบ
USB
เสาอากาศ Wi-Fi
หามวางวั
้
ตถุใดๆ ก็ตามไวใกล
้ หรื
้ อดานหน
้
้าเสาอากาศเพือ
่ การท�ำงานที่
เหมาะสม
แผงด้านหล ัง
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
MAIN
LAN
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
เปิ ด/ปิ ด
DIGITAL AUDIO OUT
8
ไทย
MAIN
LAN
LAN
HDMI OUT
HDMI OUT
5
ื่ มต่อ
การเชอ
ื่ มต่อก ับโทรท ัศน์ของคุณ
การเชอ
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
MAIN
LAN
MAIN
HDMI OUT
HDMI OUT
เสียง
ภาพ
✎✎ UHD TV รองรับเฉพาะพอร์ต HDMI OUT
✎✎ ในการดูวด
ิ ีโอในโหมดเอาต์พต
ุ HDMI 720p, 1080p, หรือ 2160p คุณจะตองสาย
้
HDMI ความเร็วสูง (หมวดหมูท
่ ี่ 2)
ื่ มต่อก ับอุปกรณ์เสยง
ี
การเชอ
่ มต่อไปย ัง Soundbar ทีร่ องร ับ HDMI (HDR) / ต ัวร ับ AV ทีร่ องร ับการส่งผ่าน
▶▶ วิธีการ 1: การเชือ
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
MAIN
MAIN
LAN
HDMI OUT
เสียง/ภาพ
HDMI OUT
Soundbar / ต ัวร ับ AV
✎✎ ตัวรับของคุณจะตองมี
้ ความสามารถในการส่งผ่าน 4K
เพือ
่ ส่งผ่านคอนเทนต์วด
ิ ีโอแบบ UHD
ภาพ
✎✎ คุณตองตั
้ ง้ ค่า HDMI UHD Color เพือ
่ เปิ ดการใช ้งาน HDR บน Samsung TV ของคุณดวยมื
้ อถ ้าเครือ
่ งเล่นของคุณไม่ไดถู้ ก
่ มต่อไปยังทีว ีโดยตรง (ตัวอย่างเช่น ผ่านทาง Soundbar หรือตัวรับ AV)
เชือ
✎✎ HDR: High Dynamic Range (ช่วงไดนามิกขันสู
้ ง) เป็ นเทคนิคทีใช
่ ้ในการท�ำใหเกิดช่
้
วงความสว่างแบบไดนามิกทีม
่ ากขึน
้ อีกครัง้ ที่
สามารถท�ำไดด้ วยอุ
้ ปกรณ์ถา่ ยภาพแบบดัง้ เดิม
9
ไทย
่ มต่อ Soundbar / ต ัวร ับ AV เข้าก ับสายดิจิตอลออปติค ัล
▶▶ วิธีการ 2: การเชือ
Soundbar / ต ัวร ับ AV
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
MAIN
LAN
HDMI OUT
เสียง
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
ื่ มต่อไปย ังเราเตอร์เครือข่าย
การเชอ
▶▶ เครือข่ายไร้สาย
่ มต่อผน ัง
การเชือ
เราเตอร์
POWER
้
▶▶ เครือข่ายใชสาย
่ มต่อผน ัง
เราต์เตอร์หรือการเชือ
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
MAIN
LAN
LAN
HDMI OUT
้
่ มต่อ (* สายคูบ
✎✎ ใชสาย
Cat 7 (ประเภท *STP) ส�ำหรับการเชือ
่ ด
ิ เกลียวหุมฉนวน)
้
10
ไทย
6
ขัน
้ ตอนการตัง้ ค่าเริม
่ ตน้
1. เสียบปลั๊กเครือ
่ งเล่น Ultra HD Blu-ray แลวเปิ
้ ดทีวข
ี องคุณ จากนัน
้ เปิ ดเครือ
่ งเล่น Ultra HD Blu-ray โดยกดปุ่ ม
(เปิ ด/ปิ ด) บนรีโมต
2. ท�ำตามขันตอนส�
้
ำหรับการติดตัง้ ขันต
้ นที
้ ป
่ รากฏบนหน ้าจอ
▶▶ หน้าจอหล ัก
ดิสค์
1
1
่ั
(ฟังก์ชน)
2
ดิสค์
4
แอพ1
แอพ2
2
แอพ3
Internet
3
4
Internet
5
•• การตงค่
ั้ า: กดปุ่ ม (ตกลง) เพือ
่ เปิ ดเมนูของผลิตภัณฑ์ ในเมนู คุณสามารถตัง้ ค่า
ั่ มากมายใหเหมาะสมกั
การตงค่
ั้ า ทีแ
่ สดง
ฟังก์ชน
้
บความชอบส่วนตัวของคุณ ดวยเมนู
้
้ บนรีโมตควบคุมเพือ
ใหกดปุ่
้
ม ขึน
่ ใหแสดงรายการเมนู
้
การตงค่
ั้ าอย่างรวดเร็ว ใชปุ่้ ม
ซา้ ย/ขวา บนรีโมตควบคุมเพือ
่ ไปยังเมนูทต
ี่ องการและก�
้
ำหนดการตัง้ ค่าอย่างง่ายดาย
่ มต่อ
•• ทีม
่ า: เลือกแผ่นดิสก์ทใส่
ี่ อยูห
่ รืออุปกรณ์จด
ั เก็บขอมู
้ ล อุปกรณ์เครือข่ายทีถ
่ ก
ู เชือ
หรือ Smart View
•• ค้นหา : คุณสามารถคนหาคอนเทนต์ในแอพและ
้
YouTube โดยใส่คำ� คนหาที
้
ต
่ รงกัน
่ มากมายทัง้ แบบมีและไม่มค
•• APPS : เขาถึ
้ งแอพพลิเคชัน
ี า่ ใชจ่้ าย
3
่ ทีถ
แสดงสือ
่ ก
ู เลือก
แอพที่
ดาวน์โหลด
5
คุณสามารถเขาถึ
้ งอินเทอร์เน็ตได ้
Internet
11
ไทย
แสดงแอพทีด
่ าวน์โหลด แอพที่
แสดงอยูท
่ น
ี่ ส
ี่ ามารถถูกลบ แกไข
้
หรือจัดเรียงใหม่ได ้ หากจ�ำเป็ น
ใชตั้ วเลือก เพิม
่ ไปทีหน้
่ าหล ัก
เพือ
่ เพิม
่ รายการทีถ
่ ก
ู ใชบ่้ อยไปยัง
ดานล่
้ างของหน ้าจอหลัก
7
ื่
การเล่นคอนเทนต์จากสอ
การเล่นแผ่นดิสก์ทางการค้า
เลือก หน้าหล ัก >
ทีม
่ า > ดิสค์
ที่มา
USB Storage คู่มือการเชื่อมต่อ
ดิสค์
ที่มา
ดิสค์
แอพ1
แอพ2
แอพ3
Internet
ื่ ถู
การเล่นคอนเทนต์สอที
่ กบ ันทึกบนอุปกรณ์บ ันทึกความจ�ำ
เลือก หน้าหล ัก >
ทีม
่ า > USB Storage
ที่มา
ดิสค์
คู่มือการเชื่อมต่อ
USB Storage
ที่มา
ดิสค์
แอพ1
แอพ2
แอพ3
Internet
่ มต่อกับอุปกรณ์ USB หน ้าจอจะแสดงขอความที
✎✎ เมือ
่ ถูกเชือ
้
ด
่ านบน
้
12
ไทย
8
ั่ เพิม
ฟั งก์ชน
่ เติม
APPS
Smart View
่ จากอินเตอร์เน็ต เข ้าถึง
คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน
่ และดูบนทีวข
หลากหลายแอพพลิเคชัน
ี องคุณได ้ การเข ้าถึง
่ คุณจ�ำเป็ นต ้องมีบญ
บางแอพพลิเคชัน
ั ชี Samsung
1
2
APPS
DISCOVER
YOUR FAVORITE
VIDEO APPS
ั่ Smart View ท�ำใหคุ้ ณสามารถดูหน ้าจอมือถือ
ฟังก์ชน
่ มต่อไป
หรือแอนดรอยด์แท็บเล็ตของคุณบนทีวท
ี ค
ี่ ณ
ุ เชือ
ยังผลิตภัณฑ์
1. เลือก หน้าหล ัก >
่ มต่อ
ทีม
่ า > คูม
่ อ
ื การเชือ
2. เปิ ด Smart View บนอุปกรณ์ของคุณ
่ เครือ
่ ของอุปกรณ์ทใช
้ บน
3. หาชือ
่ งเล่นในรายชือ
ี่ ได
้
อุปกรณ์ของคุณ แลวกดเลื
้
อก
✎✎ ถ ้าเราต์เตอร์แบบไร ้สาย (Wi-Fi) ของคุณใหช่้ องสัญญาณ
ั่ นีไ้ ด ้ ติดต่อผูให
DFS คุณจะไม่สามารถใช ้ฟั งก์ชน
้ บริ
้ การ
อินเทอร์เน็ตของคุณส�ำหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม
การอ ัพเกรดซอฟต์แวร์
1. เลือก หน้าหล ัก > การตงค่
ั้ า > การ
สน ับสนุน > การอ ัพเดทซอฟต์แวร์ > อ ัพเดต
๋
้
เดียวนี
3
1
2. ผลิตภัณฑ์จะคนหาซอฟต์
้
แวร์รน
ุ่ ใหม่ลา่ สุดทาง
ออนไลน์
ดาวน์โหลดแอพวิด ีโอเพือ่ เล่นวิด ีโอ
ั ซุงของคุณ
เข ้าสูร่ ะบบด ้วยบัญชีซม
ั่ ทีซ
ั ซุงให ้มามากมาย ถ ้าคุณ
ใช ้ฟังก์ชน
่ ม
ั ซุง ให ้สมัครทีน
ไม่มบ
ี ญ
ั ชีซม
่ ี่
2
3. ถาพบซอฟต์
้
แวร์รน
ุ่ ใหม่ หน ้าต่างขออัพเดตจะ
ปรากฏขึน
้ เลือก (ตกลง)
การอ ัพเดทซอฟต์แวร์
ใส่ชอื่ ของแอพโดยเฉพาะเพือ่ ท�ำการ
ค ้นหา
๋ วนี้
อ ัพเดตเดีย
อ ัพเดทซอฟต์แวร์โดยการ
ดาวน์โหลดไฟล์อ ัพเดท
่ ั ปัจจุบ ัน: XXXX
เวอร์ชน
อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ
ก�ำหนดการตัง้ ค่าส�ำหรับแอพที่
ดาวน์โหลด
3
้
แอพทีใช
่ ้ได ้จะปรากฏอยูด
่ ้านล่าง ใช ้ปุ่ ม ขึน/ลง/
ซา้ ย/ขวา เพือ่ ดาวน์โหลดหรือใช ้แอพทีต
่ ้องการ
✎✎ อย่าปิ ดผลิตภัณฑ์หรือเปิ ดกลับขึน
้ มาเองในระหว่างขันตอน
้
การอัพเดต
✎✎ ดูใหแน่
้ ใจว่าไม่มแ
ี ผ่นดิสก์ในเครือ
่ งเล่นก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่
กระบวนการอัพเดต
ั่ อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ เพือ
✎✎ คุณสามารถตัง้ ค่าฟั งก์ชน
่ ทีผ
่ ลิตภัณฑ์
จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทอ
ี่ พ
ั เดตใหม่โดยอัตโนมัต ิ
✎✎ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์เฟิ รม
์ แวร์ลา่ สุดจากเว็บไซต์
ของซัมซุง คัดลอกไฟล์จาก PC ไปยังเมมโมรีส
่ ติ๊ ก ใส่
เมมโมรีส
่ ติ๊ กลงในพอร์ต USB ดานหน
้
้าแล ้วจึงเลือก อ ัพเดต
๋
้ ไดเช่
เดียวนี
้ นเก่น
13
ไทย
9
คุณสมบัต ิ
ทัว่ ไป
USB
HDMI
อุปกรณ์เสียง
เครือข่าย
••
••
••
••
น�้ำหนัก
1.9 กก.
ขนาด
406.0 (ก) X 44.7 (ส) X 230.0 (ล) มม.
ช่วงอุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน
+5°C ถึง +35°C
้ ขณะท�ำงาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
Type A
USB 2.0
DC output
5V 500mA สูงสุด ี
ภาพ
2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
เสียง
PCM, Bitstream
อุปกรณ์เสียงแบบดิจิตล
ั
ออปติคัล
อีเธอร์เน็ต
เทอร์มน
ิ อล 100BASE - TX
LAN แบบไร ้สาย
แบบมาพร ้อมในตัว
ความปลอดภัย
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPS(PBC)
รองรับ
ไม่รองรับความเร็วเครือข่ายเท่ากับหรือต�ำ่ กว่า 10Mbps
การออกแบบและขอมู
้ ลจ�ำเพาะอาจเปลีย
่ นแปลงไดโดยไม่
้
ตองแจ
้
้งใหทราบล่
้
วงหน ้า
ดูขอมู
้ ลเกีย่ วกับแหล่งจ่ายไฟและอัตราการใช ้ไฟฟ้ าไดที
้ ฉ
่ ลากของผลิตภัณฑ์
น�้ำหนักและขนาด เป็ นค่าโดยประมาณ
14
ไทย
ใบอนุญาต
•• Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
•• For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under licence from DTS Licencing
Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD logo, and DTSHD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
•• DivX
อุปกรณ์ DivX Certified® นีส
้ ามารถเล่นไฟล์วด
ิ ีโอ DivX® HD (รวมถึง .avi, .divx) ได ้ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
ฟรีไดที
้ ่ www.divx.com เพือ
่ สร ้าง เล่น และสตรีมวิด ีโอแบบดิจิตอล
ื้ มา ก่อนอืน
ในการเล่นภาพยนตร์ DivX ทีซ
่ อ
่ ใหจดทะเบี
้
ยนอุปกรณ์ของคุณที่ vod.divx.com จะพบรหัสจด
ทะเบียนของคุณในส่วน DivX VOD ของเมนูตด
ิ ตัง้ อุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ DivX Certified® นีส
้ ามารถเล่น
®
®
้ เ่ กีย่ วของเป็
้
นเครือ
่ งหมายทางการคาของ
้
DivX, LLC
วิด ีโอ DivX HD (รวมถึง .avi, .divx) ได ้ DivX , DivX Certified® และโลโกที
้
และถูกใชภายใต
ลิ้ ขสิทธิ์ ทีได
่ ้รับการคุมครองโดยสิทธิ
้
บต
ั รของสหรัฐอเมริกาจ�ำนวนหนึง่ หรือมากกว่า:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052
•• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other
countries.
่ อืน
•• Oracle และ Java เป็ นเครือ
่ งหมายการคาจดทะเบี
้
ยนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ ชือ
่ ๆ อาจเป็ น
เครือ
่ งหมายการคาของเจ
้
้าของเหล่านัน
้
•• ประกาศใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
้
-- ในกรณีทใช
ี่ ซอฟต์
แวร์โอเพนซอร์ส ใบอนุญาตโอเพนซอร์สมีอยูบ
่ นเมนูผลิตภัณฑ์
•• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ และโลโกต่้ างๆ เป็ นเครือ
่ งหมายการคาของกลุ
้
ม
่ การคา้
Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc
•• ผลิตภัณฑ์นจ
ี้ ำ� หน่ายโดยมีใบอนุญาตแบบจ�ำกัด และได ้รับอนุญาตให ้
้
ใชเฉพาะร่
วมกับเนือ
้ หา HEVC ทีเ่ ป็ นไปตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัตส
ิ ามขอ้
ต่อไปนี:้ (1) เนือ
้ หา HEVC ส�ำหรับการใชส่้ วนตัวเท่านัน
้ (2) เนือ
้ หา
HEVC ทีไม่
่ ไดมี้ ไวจ�้ ำหน่าย และ (3) เนือ
้ หา HEVC ทีส
่ ร ้างโดยเจ ้าของ
ผลิตภัณฑ์
้ ตภัณฑ์นก
้ หรือซือ
้ จากบุคคลทีส
ห ้ามใชผลิ
ี้ บ
ั เนือ
้ หาทีเ่ ข ้ารหัส HEVC ทีส
่ ร ้างโดยบุคคลทีส
่ าม ซึง่ ผูใช
้ สั้ ง่ ซือ
่ าม ยกเว ้นกรณีทผ
ี่ ใช
ู ้ ้ได ้รับ
้ ตภัณฑ์กบ
สิทธิโดยเฉพาะให
์
ใช
้ ผลิ
ั เนือ
้ หาดังกล่าวโดยผู ้ขายเนือ
้ หาทีได
่ ้รับอนุญาต
้ ตภัณฑ์นก
การใชผลิ
ี้ บ
ั เนือ
้ หาทีเ่ ข ้ารหัส HEVC จะถือเป็ นการยอมรับการอนุญาตแบบจ�ำกัดใหใช
้ ้งานตามเงือ
่ นไขข ้างตน้
15
ไทย
10
รูปแบบทีร่ องรับ
▶▶ ชนิดของแผ่นดิสก์และคอนเทนต์ทีผลิตภ
่
ัณฑ์ของคุณสามารถเล่นได้
่
สือ
วิด ีโอ
ชนิดแผ่นดิสก์
รายละเอียด
Ultra HD
Blu-ray Disc
รูปแบบ Ultra HD BD-ROM
Blu-ray Disc
รูปแบบ BD-ROM
DVD-VIDEO
DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R ทีบ
่ น
ั ทึกซึง่ บันทึกและปิ ด
DVD-RW, DVD-R
การเขียนแล ้ว หรือสือ่ เก็บข ้อมูล USB ทีบ
่ รรจุข ้อมูล DivX, MKV, MP4
DVD+RW, DVD+R
เพลง
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
CDDA,
BD-RE/-R
แผ่นซีดเี พลง (CD-DA), เพลงทีถ่ ก
ู บันทึกบน CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R หรือสือ่ จัดเก็บข ้อมูลแบบ USB จะมีคอนเทนต์เป็ น MP3 หรือ WMA
ภาพถ่าย
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
่ เก็บ
ภาพถ่ายทีบ
่ น
ั ทึกในแผ่นดิสก์ CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R หรือสือ
ข ้อมูล USB ทีบ
่ รรจุข ้อมูล JPEG
▶▶ รูปแบบวิดีโอทีรองร
่
ับ
ส่วนขยาย
ไฟล์
ข้อมูล
บรรจุ
ั
ต ัวแปลงสญญาณ
ภาพ
ความ
ละเอียด
H.264 BP/MP/HP
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
HEVC
(H.265 - Main, Main10)
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
Motion JPEG
4096x2160
3840x2160
อ ัตราเฟรม
(fps)
อ ัตราบิต
(Mbps)
4096X2160: 30
3840X2160: 60
60
60
80
30
80
MVC
DivX 3.11 / 4 / 5 / 6
MPEG4 SP/ASP
60
Window Media Video
v9(VC1)
MPEG2
MPEG1
1920x1080
20
Microsoft
MPEG-4 v1, v2, v3
Window Media Video
v7(WMV1), v8(WMV2)
ต ัวแปลง
ั
สญญาณเสียง
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS
(Core , LBR)
G.711
(A-Law, μ-Law)
30
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 60
40
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
✎✎ โคเดก DivX ไม่รองรับในรุน
่ ทีผ
่ ลิตส�ำหรับประเทศสหรัฐฯ หรือแคนาดา
16
ไทย
Vorbis
RealAudio 6
▶▶ รูปแบบไฟล์ค�ำบรรยายทีรองร
่
ับ
ภายนอก
่
ชือ
ส่วนขยายไฟล์
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
ส่วนขยาย
ไฟล์
ประเภท
โคเด็ก
ช่วงทีสน
่ ับสนุน
*.wma
WMA
ส�ำหรับ WMA 10
Pro รองรับไดถึ้ ง M2
profile และ 5.1 ช่อง
WMA
สัญญาณ ไม่รองรับ
WMA lossless
audio
*.wav
wav
wav
-
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub หรือ .txt
SubStation Alpha
.ssa
*.mid
*.midi
midi
midi
Advanced
SubStation Alpha
ไม่รองรับ Type 0,
type 1 และ Seek
้ เฉพาะกั
ใชได
้
บ USB
.ass
*.ape
ape
ape
-
Powerdivx
.psb
AIFF
AIFF
-
SMPTE-TT Text
.xml
*.aif
*.aiff
*.m4a
ALAC
ALAC
-
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced
SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
TTML ในการเล่นแบบ
ลืน
่ ไหล
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
ภายใน
▶▶ รูปแบบไฟล์ภาพทีรองร
่
ับ
ส่วนขยาย
ไฟล์
*.jpg
*.jpeg
▶▶ รูปแบบไฟล์เพลงทีรองร
่
ับ
ส่วนขยาย
ไฟล์
ประเภท
โคเด็ก
ช่วงทีสน
่ ับสนุน
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
*.ogg
OGG
24bit/192kHz รองรับ
ได ้มากถึงสองช่อง
สัญญาณ
รองรับได ้มากถึงสอง
Vorbis
ช่องสัญญาณ
FLAC
17
ไทย
ประเภท
ความละเอียด
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
4096x4096
*.bmp
BMP
4096x4096
▶▶ รห ัสภูม ิภาค
ทัง้ เครือ
่ งเล่นและแผ่นดิสก์เขารหั
้ สตามภูมภ
ิ าค
เพือ
่ ทีจ่ ะสามารถเล่นแผ่นดิสก์ได ้ รหัสภูมภ
ิ าคเหล่านีต
้ องตรงกั
้
น ถารหั
้ สไม่ตรงกัน แผ่นดิสก์กจ
็ ะเล่นไม่ได ้ มีการแสดง
หมายเลขภูมภ
ิ าคส�ำหรับ เครือ
่ งเล่นนีไ้ วที
้ แ
่ ผงดานหลั
้
งของเครือ
่ งเล่น
ชนิดแผ่นดิสก์
แผ่นดิสก์
Blu-ray
DVD-VIDEO
รห ัสภูม ิภาค
้ ที่
พืน
a
อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง อเมริกาใต ้ เกาหลี ญีป
่ น,
ุ่ ไตหวั
้ น ฮ่องกง
และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
B
ยุโรป กรีนแลนด์ ดินแดนในปกครองของฝรัง่ เศส ตะวันออกกลาง
แอฟริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
C
อินเดีย จีน รัสเซีย เอเชียกลางและเอเชียใต ้
1
สหรัฐฯ เขตปกครองของสหรัฐฯ และแคนาดา
2
ยุโรป ญีป
่ น
ุ่ ตะวันออกกลาง อียป
ิ ต์ แอฟริกาใต ้ กรีนแลนด์
3
ไตหวั
้ น เกาหลี ฟิ ล ิปปิ นส์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง,
4
เม็กซิโก อเมริกาใต ้ อเมริกากลาง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หมูเ่ กาะ
แปซิฟิก คาริบเบียน
5
รัสเซีย ยุโรปตะวันออก, อินเดีย แอฟริกาส่วนใหญ่ เกาหลีเหนือ
มองโกเลีย
6
จีน
18
ไทย
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทวโลก
่ั
ั ซุง ติดต่อสอบถามไดที
หากมีคำ� แนะน�ำหรือขอสงสั
้
ยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
้ ่ SAMSUNG Customer Contact centre
Area
Contact Centre 
Web Site
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
3698 4698
MACAU
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
MYANMAR
0800 333
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232, 1800-29-3232
+95-1-2399-888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864
[ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
0800-329999
0120-363-905
1800 40 SAMSUNG
(1800 40 7267864) (Toll-Free)
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
0117540540
0115900000
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
BANGLADESH
SRI LANKA
Area
TURKEY
` Asia Pacific
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support
(Chinese)
www.samsung.com/hk_en/
support (English)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
Contact Centre 
SYRIA
Lebanon
Iraq
444 77 11
0800-22273
06 5777444
962 5777444
961 1484 999
80010080
MOROCCO
080 100 22 55
JORDAN
Web Site
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant
www.samsung.com/n_africa/
support
` Africa
SOUTH AFRICA
ZAMBIA
MAURITIUS
ANGOLA
MOZAMBIQUE
NIGERIA
Ghana
Cote D’Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
0860 SAMSUNG (726 7864)
0211 350370
800 2550
917 267 864
847267864
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
67095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0685 889 900
9999
200
499999
1969
www.samsung.com/support
www.samsung.com/africa_en/
support
www.samsung.com/africa_fr/
support
www.samsung.com/support
` Middle East
EGYPT
08000-7267864
16580
ALGERIA
3004
IRAN
Israel
SAUDI
ARABIA
PAKISTAN
021-8255
*6963
(+966) 8002474357
(800 24/7 HELP)
0800-Samsung (72678)
TUNISIA
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
80 1000 12
800-SAMSUNG
(800 - 726 7864)
800-SAM CS
(800-72627)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
AK68-02654A-00
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/
support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/il/support/
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/
support
www.samsung.com/ae/
support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
AK68-02654A-00
Download PDF

advertising