Samsung | UBD-M8500 | Samsung เครื่องเล่น Blu-ray UBD-M8500 คู่มือการใช้

คูม
่ อ
ื การใช้งานฉบับเต็ม
UBD-M8500
จินตนาการถึงสิง่ ทีเ่ ป็ นไปได ้
้ ผลิตภัณฑ์ของ Samsung ชิน
้ นี้
ขอขอบคุณทีเ่ ลือกซือ
ถาต
้ องการขอรั
้
บบริการเพิม
่ เติม
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่
www.samsung.com/register
ขอมู
้ ลดานความปลอดภั
้
ย
ค�ำเตือน
ข้อควรระว ัง
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่ามีแรงดันไฟฟ้ าสูงภายใน
มีอน
ั ตรายในการสัมผัสดวยวิ
้ ธใี ดๆ ก็ตามกับ
้ ส่วนภายในของผลิตภัณฑ์นี้
ชิน
่
เสียงต่
อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิ ด
ข้อควรระว ัง: เพือ
่ ลดความเสีย่ งจากไฟฟ้ าช็อต อย่าถอดฝา
ิ้ ส่วนใดทีผ
ครอบ (หรือดานหลั
้
งเครือ
่ ง) ภายในเครือ
่ งไม่มช
ี น
่ ู้
้
ใชสามารถซ่
อมแซมไดด้ วยตนเอง
้
การซ่อมแซมควรกระท�ำ
โดยช่างผู ้เชีย่ วชาญเท่านัน
้
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าผลิตภัณฑ์นม
ี้ เี อกสาร
ส�ำคัญเกีย่ วกับการใช ้งานและการบ�ำรุงรักษา
• ช่องเสียบและช่องเปิ ดทีต
่ วั เครือ
่ งและทีด
่ านหลั
้
งหรือ
ดานล่
้ างมีไวเพื
้ อ
่ การระบายอากาศทีจ่ ำ� เป็ น เพือ
่ ให ้
แน่ใจในการท�ำงานทีว่ างใจไดของอุ
้
ปกรณ์นแ
ี้ ละเพือ
่
ป้ องกันไม่ใหอุ้ ปกรณ์ร ้อนเกินไป ตองไม่
้
ปิดกันหรื
้ อ
ครอบช่องเสียบและช่องเปิ ดเหล่านี้
้
-- อย่าวางอุปกรณ์นใี้ นพืน
้ ทีค
่ บ
ั แคบ เช่น ชันหนั
งสือ
หรือตูติดตั
้
ง้ แบบเจาะฝั ง หากไม่มก
ี ารระบายอากาศ
อย่างเหมาะสม
-- อย่าวางอุปกรณ์นใี้ กลกั้ บหรือเหนือหมอน�
้ ้ำ
ั ผัสกับ
หรือเครือ
่ งท�ำความร ้อน หรือบริเวณทีส
่ ม
แสงแดดโดยตรง
-- อย่าวางภาชนะ (แจกัน ฯลฯ) ทีบ
่ รรจุน�้ำบนอุปกรณ์
นี้ เนือ
่ งจากหากน�้ำหก อาจท�ำใหเกิดเพลิ
้
งไหม ้หรือ
ไฟฟ้ าช็อตได ้
• อย่าปล่อยใหอุ้ ปกรณ์นเี้ ปี ยกฝนหรือ
วางไวใกล
้ กั้ บน�้ำ (ใกลกั้ บอ่างอาบน�้ำ อ่างลางหน
้
้า
อ่างลางจาน
้
หรือถังซักผ ้า บนพืน
้ เปี ยก หรือใกลกั้ บ
สระว่ายน�้ำ ฯลฯ) หากอุปกรณ์นเี้ ปี ยกโดยไม่ไดตั้ ง้ ใจ
ถอดปลั๊กออกและติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายทีได
่ ้รับ
อนุญาตทันที
้
• อุปกรณ์นใี้ ชแบตเตอรี
่ ในชุมชนของคุณ อาจมีขอ้
ก�ำหนดดานสิ
้ ง่ แวดลอมที
้
ก
่ ำ� หนดใหคุ้ ณตองก�
้ ำจัด
แบตเตอรีเ่ หล่านีด
้ วยวิ
้ ธก
ี ารทีเ่ หมาะสม โปรดติดต่อ
หน่วยงานในทองถิ
้ น
่ ของคุณส�ำหรับขอมู
้ ลการก�ำจัด
ขยะหรือการรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นี้
่ มต่อวงจร
แสดงว่าไม่ตองมี
้ การเชือ
ลงดิน (กราวด์) เพือ
่ ความปลอดภัย
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดง
้ อ
ว่าแรงดันไฟฟ้ าทีใช
่ เครื
่ งหมายนี้
เป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์
นีแ
้ สดงว่าแรงดันไฟฟ้ าที่
้ อ
ใชเครื
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดัน
ไฟฟ้ ากระแสตรง
ขอควรระวั
้
ง อ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
้
การใชงาน:
สัญลักษณ์นแ
ี้ จ ้งใหผู้ ใช
้ ้
้ อ
อ่านคูม
่ อ
ื ผูใช
้ เพื
่ ดูขอมู
้ ลดานความ
้
ปลอดภัยทีเ่ กีย่ วของเพิ
้
ม
่ เติม
2
ไทย
ไทย
ข้อมูลด้านความปลอดภ ัย
3
• การบ�ำรุงรักษาตัวเครือ
่ ง
่ มต่ออุปกรณ์อน
-- ก่อนท�ำการเชือ
ื่ ๆ เขากั
้ บผลิตภัณฑ์
นีด
้ ูใหแน่
้ ใจว่าปิ ดอุปกรณ์เหล่านัน
้ แลว้
-- หากคุณย ้ายเครือ
่ งจากทีเ่ ย็นไปทีอ
่ บอุน
่ ในทันที
้ ส่วนท�ำงานและเลนส์
ทันใด อาจเกิดไอน�้ำในชิน
และท�ำใหการเล่
้
นแผ่นผิดปกติได ้ หากเกิดกรณีนี้
ใหถอดปลั
้
๊ กไฟของผลิตภัณฑ์ออก รอเป็ นเวลาสอง
ชัว่ โมง จากนัน
้ ใหเสี
้ ยบปลั๊กกับเตารั
้ บไฟฟ้ า แลว้
ใส่แผ่นดิสก์และลองเล่นอีกครัง้
• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าดึงปลั๊กไฟออกจากเตารั
้ บไฟที่
้
ผนัง หากยังคงไม่มก
ี ารใชงานอุ
ปกรณ์หรือหากคุณ
ตองออกจากบ
้
านเป็
้
นเวลานาน (โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมือ
่ เด็ก ผู ้สูงอายุ หรือผูทุ
้ พพลภาพอยูภ
่ ายในบาน
้
เพียงล�ำพัง)
-- ฝุ่ นทีส
่ ะสมอาจก่อใหเกิดไฟฟ้
้
าช็อตกระแสไฟฟ้ ารัว่
หรือเกิดเพลิงไหมจากประกายไฟและความร
้
้อนที่
สายไฟหรือฉนวนกันความร ้อนช�ำรุด
• ติดต่อศูนย์บริการทีได
่ ้รับอนุญาตส�ำหรับขอมู
้ ล หาก
คุณตองการติดตั
้
ง้ อุปกรณ์ในบริเวณทีม
่ ฝ
ี นหนา
ุ่
้ สูง มีสารเคมี หรือใน
อุณหภูมส
ิ งู หรือต�ำ่ ความชืน
บริเวณทีม
่ ก
ี ารด�ำเนินงานตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น
สนามบิน สถานีรถไฟฯลฯ มิฉะนัน
้ อาจท�ำใหเกิดความ
้
เสียหายร ้ายแร งต่ออุปกรณ์ของคุณ
้ ๊ กและเตารั
่ มต่อสายเดินอย่าง
• ใชปลั
้ บไฟทีผ
่ นังทีเ่ ชือ
เหมาะสมเท่านัน
้
-- สายดินทีไม่
่ เหมาะสมอาจเป็ นสาเหตุใหเกิดไฟฟ้
้
า
ช็อตหรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ (อุปกรณ์
คลาส 1 เท่านัน
้ )
• หากตองการปิ
้
ดอุปกรณ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณตองถอด
้
ปลั๊กอุปกรณ์ออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ เตารั
้ บ
ไฟทีผ
่ นังและปลั๊กไฟจึงตองเข
้
าถึ
้ งไดและพร
้
้อมใช ้
งานตลอดเวลา
01
้
• อย่าใชกระแสไฟเกินความสามารถของเต
ารั
้ บไฟที่
ผนัง สายไฟพ่วง หรืออะแดปเตอร์ เนือ
่ งจากอาจส่ง
ผลใหเกิดเพลิ
้
งไหม ้หรือไฟฟ้ าช็อต
• เดินสายไฟเพือ
่ ป้ องกันไม่ใหสายไฟถู
้
กเหยียบหรือบิด
งอจากการถูกสิง่ ของวางทับหรือวางเบียด ทัง้ นี้ ให ้
สังเกตสายไฟทีส
่ ว่ นปลายของปลั๊ก เตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง
และในจุดทีส
่ ายไฟ ต่อออกจากอุปกรณ์
• เพือ
่ ป้ องกันอุปกรณ์นจี้ ากฝนฟ้ าคะนอง หรือเมือ
่ ถูก
้
วางทิง้ ไวและไม่
้
ไดใช
้ งานเป็
นเวลานาน ควรถอดปลั๊ก
อุปกรณ์ออกจากเตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง และถอดสายอากาศ
หรือระบบเคเบิล ทัง้ นี้ เพือ
่ ป้ องกันไม่ใหเกิดความ
้
เสียหายกับชุดอุปกรณ์ เนือ
่ งจากฟ้ าแลบและไฟฟ้ า
กระชาก
• ก่อนเสียบสายไฟ AC เขากั
้ บเตารั
้ บไฟอะแดปเตอร์
DC โปรดตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าการระบุแรงดันไฟฟ้ า
ของอะแดปเตอร์ DC สอดคลองกั
้ บแหล่งจ่ายไฟ
ภายในอาคาร
้ ส่วนเปิ ด
• อย่าเสียบอุปกรณ์โลหะทุกประเภทเขากั
้ บชิน
ของอุปกรณ์นี้ เนือ
่ งจากการด�ำเนินการดังกล่าวอาจส่ง
ผลใหเกิดอั
้
นตรายจากไฟฟ้ าช็อต
• เพือ
่ หลีกเลีย่ งการเกิดไฟฟ้ าช็อต อย่าสัมผัสภายใน
อุปกรณ์นี้ ผู ้เปิ ดอุปกรณ์นค
ี้ วรเป็ นช่างเทคนิคที่
เชีย่ วชาญเท่านัน
้
• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าเสียบสายไฟจนกระทัง่ เขาที
้ ่
อย่างแน่นหนาแลว้ เมือ
่ ถอดปลั๊กสายไฟออกจาก
เตารั
้ บไฟทีผ
่ นัง ใหดึ้ งทีป
่ ลั๊กของสายไฟทุกครัง้ อย่า
ถอดปลั๊กโดยดึงทีส
่ ายไฟ และอย่าสัมผัสสายไฟขณะ
ทีม
่ อ
ื เปี ยก
• หากอุปกรณ์นไี้ ม่ทำ� งานตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิง่
หากมีเสียงหรือกลินที
่ ผ
่ ด
ิ ปกติจากเครือ
่ ง ใหถอดปลั
้
๊ก
ทันทีและติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายหรือศูนย์บริการทีได
่ ้
รับอนุญาต
ขอมู
้ ลดานความปลอดภั
้
ย
• อย่าใหเด็
้ กเป็ นผู ้แขวนผลิตภัณฑ์นี้
• จัดเก็บอุปกรณ์เสริม (แบตเตอรี่ ฯลฯ) ในบริเวณที่
ปลอดภัยและพ ้นมือเด็ก ี้
้
• อย่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในพืน
้ ทีท
่ ไม่
ี่ มน
ั่ คงเช่น ชันวาง
ั่ สะเทือน พืน
่
ของทีส
่ น
้ เอียงหรือบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัน
สะเทือน
• อย่าใหผลิ
้ ตภัณฑ์ตกหรือโดนแรงกระแทก ถา้
ผลิตภัณฑ์เสียหาย ใหถอดสายไฟและติดต่
้
อศูนย์ให ้
บริการซัมซุง
• ท�ำความสะอาดอุปกรณ์นี้ ถอดปลั๊กสายไฟออกจาก
เตารั
้ บไฟทีผ
่ นังและเช็ดอุปกรณ์ดวยผ
้
้านุม
่ และแห ้ง
้
อย่าใชสารเคมี
ใดๆ เช่น ขีผ
้ งึ้ เบนซิน แอลกอฮอล์
ทินเนอร์ ยาฆ่าแมลง น�้ำหอมปรับอากาศ น�้ำมันหล่อ
ลืน
่ หรือน�้ำยาท�ำความสะอาด เนือ
่ งจากสารเคมีเหล่า
นีอ
้ าจส่งผลใหเกิดความเสี
้
ยหายต่อรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์หรือท�ำใหฉลากหรื
้
อสิง่ พิมพ์บนผลิตภัณฑ์
ลบเลือน
ั ผัสกับน�้ำหรือท�ำน�้ำกระเด็น
• อุปกรณ์นต
ี้ องไม่
้
สม
ใส่ อย่าวางวัตถุทบ
ี่ รรจุของเหลว เช่น แจกัน บน
ผลิตภัณฑ์
• อย่าก�ำจัดแบตเตอรีด
่ วยการเผา
้
้ เขา้
• อย่าเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้ าหลายชิน
กับเตารั
้ บไฟทีผ
่ นังเดียว การเสียบปลั๊กทีเ่ ตารั
้ บไฟ
มากเกินไปอาจท�ำใหเต
้ ารั
้ บไฟร ้อนจัด และเกิดเพลิง
ไหมได
้ ้
• อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด
หากคุณเปลีย่ นแบตเตอรีท
่ ใช
ี่ ้ในรีโมทเป็
นแบตเตอรีช
่ นิดทีไม่
่ ถก
ู ตอง
้ โปรดเปลีย่ นแบตเตอรี่
้
กอนใหม่
้
โดยใชแบตเตอรี
ช
่ นิดเดิมหรือชนิดทีม
่ ี
คุณสมบัตเิ ทียบเท่ากัน
• ค�ำเตือน - เพือ
่ ป้ องกันไม่ใหเกิดเพลิ
้
ง
ไหมลุ้ กลาม โปรดน�ำเทียนไขและอุ
ปกรณ์อน
ื่ ๆ ทีม
่ เี ปลวไฟออกห่างจาก
ผลิตภัณฑ์นเี้ สมอ
• ค�ำเตือน
-- เพือ
่ ลดความเสีย่ งอัคคีภย
ั หรือไฟฟ้ าลัดวงจร อย่า
้
ใหอุ้ ปกรณ์โดนฝนหรือความชืน
4
ผลิตภ ัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
ผลิตภัณฑ์นจี้ ด
ั เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทเลเซอร์คลาส 1
้
การใชการควบคุ
ม การปรับเปลีย่ น หรือการท�ำงานของ
ขันตอนอื
้
น
่ ใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุในทีน
่ อ
ี้ าจ ท�ำใหเกิด
้
การแผ่รงั สีทเี่ ป็ นอันตราย
ข้อควรระว ัง :
• ผลิตภัณฑ์นใี้ ชล�้ ำแสงเลเซอร์ทไม่
ี่ สามารถมองเห็น
ไดซึ
้ ง่ อาจก่อใหเกิดรั
้
งสีทเี่ ป็ นอันตรายเมือ
่ ใช ้ ตรวจ
้
สอบใหแน่
้ ใจว่าไดใช
้ งานผลิ
ตภัณฑ์ตามค�ำแนะน�ำ
อย่างถูกตอง
้
้
• มีการใชเลเซอร์
ในผลิตภัณฑ์นี้ การใชขั้ นตอนอื
้
น
่ ๆ
เพือ
่ ควบคุม หรือปรับแต่ง หรือการด�ำเนินการนอก
เหนือจากทีร่ ะบุไวในนี
้ อ
้ าจส่งผลใหเกิดรั
้
งสีทเี่ ป็ น
อันตราย หามเปิ
้
ดฝาครอบและหามซ่
้ อมแซมดวย
้
้ การจากบุคลากรทีได
ตนเอง ใหใช
้ บริ
่ ้รับการรองรับ
ผลิตภัณฑ์นเี้ ป็ นไปตามมาตรฐาน CE เพราะมีการใช ้
่ มทีม
่ มต่อยูนต
สายและตัวเชือ
่ ก
ี ารปกป้ องในการเชือ
ิ ไป
ยังอุปกรณ์อน
ื่ ๆ เพือ
่ ป้ องกันการรบกวนทางแม่เหล็ก
้
ไฟฟ้ าของเครือ
่ งใชไฟฟ้
า เช่น วิทยุและทีว ี โปรดใช ้
่ มทีม
่ มต่อ
สายและตัวเชือ
่ ก
ี ารป้ องกันในการเชือ
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ ากหมายเลขภูมภ
ิ าคของ Ultra HD Blu-ray Disc/
Blu-ray Disc/DVD ไม่ตรงกับหมายเลขภูมภ
ิ าคของ
ผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะไม่สามารถเล่น
แผ่นดิสก์ได ้
ไทย
ข้อมูลด้านความปลอดภ ัย
5
01
� ค ัญ
หมายเหตุสำ
สายไฟหลักของอุปกรณ์นจี้ ด
ั ส่งใหพร
้ ้อมกับปลั๊กแบบ
หล่อส�ำเร็จทีม
่ ฟ
ี ิ วส์อยูภ
่ ายในค่าของฟิ วส์จะระบุไวที
้ ข
่ า
ของปลั๊กหากตองเปลี
้
ย่ น ตองใช
้
ฟิ้ วส์ทได
ี่ ้รับการรับรอง
ตาม BS1362 ทีม
่ พ
ี ก
ิ ด
ั เท่ากัน
้ ๊ กทีไม่
อย่าใชปลั
่ มฝ
ี าครอบฟิ วส์ หากฝาครอบสามารถ
้
ถอดออกไดหากต
้
องใช
้
ฝาครอบฟิ
วส์ใหม่ ตองใช
้
สี้
้ ฝาครอบใหม่ไดจาก
เดียวกันขาของปลั๊ก สามารถซือ
้
ตัวแทนจ�ำหน่ายของคุณ
หากปลั๊กถาวรไม่เหมาะสมกับจุดจ่ายไฟในบานของคุ
้
ณ
หรือสายเคเบิลยาวไม่พอส�ำหรับจุดจ่ายไฟคุณสามารถ
ขอรับสายไฟต่อพ่วงทีได
่ ้รับการรรับรองซึง่ มีความ
ปลอดภัยและเหมาะสมหรือติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายของ
คุณเพือ
่ ขอความช่วยเหลือ
อย่างไรก็ตาม หากไม่มท
ี างเลือกส�ำหรับการตัดปลั๊ก
ออกใหถอดฟิ
้
วส์จากนัน
้ น�ำปลั๊กไปทิง้ อย่างปลอดภัยอย่า
ต่อปลั๊กกับช่องเสียบสายเมน เนือ
่ งจากมีความเสีย่ งต่อ
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อตจากสายเปลือยทีย
่ ด
ื หยุน
่ ได ้
หากตองการถอดอุ
้
ปกรณ์จากสายไฟหลักตองดึ
้ งปลั๊ก
ออกจากเตารั
้ บไฟฟ้ าหลักก่อนเพือ
่ ใหปลั
้ ๊ กไฟหลักพร ้อม
ส�ำหรับการท�ำงาน
ผลิตภัณฑ์พร ้อมกับคูม
่ อ
ื ผูใช
้ นี้ ้ ได ้รับอนุญาตภายใต ้
สิทธิท
์ เี่ ป็ นทรัพย์ส ินทางปัญญาของบริษัทหลายแห่ง
ไทย
สารบัญ
ข้อมูลด้านความปลอดภ ัย
2
การตงค่
ั้ า
ค�ำเตือน
อุปกรณ์เสริม
9
แผงด ้านหน ้า
9
แผงด ้านหลัง
10
รีโมทคอนโทรล
10
ขัน
้ ตอนการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้น
17
หน ้าจอหลัก
18
การเข ้าถึงหน ้าจอการตัง้ ค่า
18
เริม
่ ต้นใชง้ าน
8
17
19
ภาพ
19
เสียง
20
ทัว่ ไป
23
23
ื่ มต่อ
การเชอ
12
่ มต่อกับโทรทัศน์ของคุณ
การเชือ
14
่ มต่อกับอุปกรณ์เสียง
การเชือ
14
่ มต่อไปยัง Soundbar
วิธก
ี าร 1 การเชือ
ทีร่ องรับ HDMI (HDR) / ตัวรับ AV ที่
รองรับการส่งผ่าน
15
่ มต่อ Soundbar / ตัวรับ
วิธก
ี าร 2 การเชือ
AV เข ้ากับสายดิจต
ิ อลออปติคล
ั
15
่ มต่อกับอุปกรณ์เคลือ
การเชือ
่ นที่
16
่ มต่อไปยังเราเตอร์เครือข่าย
การเชือ
16
เครือข่ายไร ้สาย
16
เครือข่ายใช ้สาย
6
ั่ เมนูการตัง้ ค่า
ฟั งก์ชน
19
22
ส่วนต่างๆ ของรีโมตคอนโทรล
ปุ่ มบนรีโมตคอนโทรลทีใ่ ช ้ส�ำหรับเมนูการ
ตัง้ ค่า
การสนับสนุน
เครือข่ายและอินเตอร์เน็ ต
่ มต่อเครือข่ายของ
การก�ำหนดค่าการเชือ
คุณ
26
การอัพเกรดซอฟต์แวร์
27
อัพเดตเดีย
๋ วนี้
27
อัปเดตอัตโนมัต ิ
ไทย
ื่
เล่นสอ
37
การสร ้างบัญชี Samsung
28
การเล่นดิสก์เชิงพาณิชย์
ดิสก์จัดเก็บข ้อมูลและการจัดการ
38
ก่อนใช ้แอพ
28
เล่นรูปถ่าย วิดโี อ และเพลง (มัลติมเี ดีย)
38
การใช ้แอพ
28
เล่นคอนเทนต์ทถ
ี่ ก
ู บันทึกบนอุปกรณ์ USB
38
29
เล่นคอนเทนต์ทถ
ี่ ก
ู บันทึกในคอมพิวเตอร์
39
29
การเล่นดิสก์ด ้วยคอนเทนต์ทถ
ี่ ก
ู บันทึกโดยผู ้
ใช ้
40
30
การควบคุมการเล่นวิดโี อ
43
30
ปุ่ มบนรีโมตคอนโทรลทีใ่ ช ้ส�ำหรับเล่น
วิดโี อ
31
การใช ้เมนูทแ
ี่ สดงบนหน ้าจอระหว่างการ
เล่นวิดโี อ
33
33
41
เข ้าดูหน ้าจอ APPS
่
การเริม
่ ต ้นแอพพลิเคชัน
การใช ้อินเตอร์เน็ ต
เข ้าดูหน ้าต่างเว็บเบราว์เซอร์
การใช ้เมนูเบราเซอร์
44
่ มต่อบัญชีบริการอินเตอร์เน็ ตของคุณเข ้า
เชือ
กับผลิตภัณฑ์
44
BD-LIVE™
การใช ้เมนูเรียงโดยและตัวเลือก
การควบคุมการเล่นเพลง
ภาคผนวก
33
ปุ่ มบนรีโมตคอนโทรลทีใ่ ช ้ส�ำหรับเล่น
เพลง
34
การใช ้เมนูตวั เลือกในระหร่างการเล่น
45
ข ้อมูลเพิม
่ เติม
34
การใช ้เมนูเรียงโดยและตัวเลือกบนหน ้า
จอไฟล์
45
หมายเหตุ
47
ความละเอียดขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทของคอน
เทนต์
การเลือก ดิจต
ิ อลขาออก
34
การเล่นแทร็คซ�้ำบนออดิโอซีด ี
34
การสับเปลีย
่ นแทร็คบนออดิโอซีด ี
48
34
การสร ้างเพลย์ลส
ิ ต์จากออดิโอซีด ี
49
การแก ้ไขปั ญหา
52
ความเข ้ากันได ้ของดิสก์และรูปแบบ
35
35
36
การเล่นคอนเทนต์รป
ู ถ่าย
การใช ้เมนูทแ
ี่ สดงบนหน ้าจอระหว่างการ
เล่นไฟล์เพลง
การใช ้เมนูเรียงโดยและตัวเลือก
52
ความเข ้ากันได ้ของดิสก์และรูปแบบ
52
ชนิดของดิสก์ทผ
ี่ ลิตภัณฑ์ของคุณไม่
สามารถเล่นได ้
53
รหัสภูมภ
ิ าค
53
54
7
โลโก ้ของดิสก์ทผ
ี่ ลิตภัณฑ์สามารถเล่นได ้
รูปแบบทีส
่ นับสนุน
58
ประกาศเรือ
่ งข ้อตกลงและความเข ้ากันได ้
59
การปกป้ องการคัดลอก
59
ค�ำสงวนสิทธิบ
์ ริการเครือข่าย
60
ใบอนุญาต
62
คุณสมบัต ิ
ไทย
สารบ ัญ
28
บริการเครือข่าย
้
เริม
่ ตนใช
้ งาน
อุปกรณ์เสริม
ตรวจดูอป
ุ กรณ์เสริมทีจ่ ด
ั ใหมาด
้ านล่
้ าง
TV
แบตเตอรี่ (ขนาด AA)
123
DISC
MENU
POP UP
/MENU
TOOLS
สายไฟ
้
คูม
่ อ
ื การใชงาน
สาย HDMI
รีโมทคอนโทรล
8
ไทย
แผงด้านหน้า
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
POWER
POWER
ถาดวางแผ่นดิสก
เซนเซอร์ของรี
โมทคอนโทรล
ช่องเสียบ
USB
เสาอากาศ Wi-Fi
ห า้ มวางว ต
ั ถุใดๆ
กต
็ ามไว ใ้ กล ห
้ รอ
ื ด า้ นหน า้ เสาอากาศเพ ื อ
่ การทำ�งานท ี เ่ หมาะสม
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
้
\\ ถาต
้ องการอั
้
พเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ผา่ นแจ็ค ช่องเสียบ USB คุณตองใช
้
เมมโมรี
ส
่ ติ๊กหน่วยความจ�ำ
แบบ USB
\\ เมือ
่ ผลิตภัณฑ์แสดงเมนู Ultra HD Blu-ray หรือเมนู Blu-ray Disc มาตรฐาน คุณจะไม่สามารถเริม
่ เล่นภาพยนตร์
ไดโดยการกดปุ่
้
ม p บนรีโมตคอนโทรลหรือเครือ
่ งเล่น ถาต
้ องการเล่
้
นภาพยนตร์ คุณตองเลื
้
อก เล่นภาพยนตร์
หรือ เริม
่ ในเมนูของดิสก์ จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง) บนรีโมตคอนโทรล
แผงด้านหล ัง
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
MAIN
LAN
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
POWER
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
MAIN
LAN
DIGITAL AUDIO OUT LAN
HDMI OUT
HDMI OUT
ั่ Anynet+ (HDMI-CEC) ใหเชื
่ มต่อสาย HDMI เขากั
\\ ถาต
้ องการใช
้
ฟั้ งก์ชน
้ อ
้ บเทอร์มน
ิ ล
ั HDMI
9
ไทย
เริม
่ ต้นใชง้ าน
ปุ่มเล่น/
หยุดชั่วคราว
02
ปุ่มหยุด
OPEN/CLOSE
้ ล ังงาน
ต ัวบ่งชีพ
สีแดง: ปิ ดเครือ
่ ง
สีเขียว: เปิ ดเครือ
่ ง
กระพริบเป็นสีเขียว: รีโมตคอนโทรลหรือดานหน
้
้า
คียอ
์ ินพุตอัพเดตซอฟต์แวร์
้
เริม
่ ตนใช
้ งาน
รีโมทคอนโทรล
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
้ กั้ บเครือ
\\ รีโมตคอนโทรล BD-Player รุน
่ ก่อนหน ้าอาจไม่สามารถใชได
่ งเล่นนี้
สว่ นต่างๆ ของรีโมตคอนโทรล
เปิ ดและปิ ดทีว ี
การปรับระดับเสียงทีว ี
เปิ ดและปิ ดเครือ
่ งเล่น
TV
กดเพือ
่ เปิ ดและปิ ดถาดรองแผ่นดิสก์
้ อ
ใชเพื
่ แสดงตัวเลข สี หรือขอมู
้ ลปุ่ มกดบน
หน ้าจอ
ปุ่ มสีจะถูกใชส�้ ำหรับทัง้ เมนูบนเครือ
่ งเล่นและบน
ั่ ของ Ultra HD Blu-ray Disc
หลายๆ ฟั งก์ชน
หรือ Blu-ray Disc เช่นกัน
123
DISC
MENU
่
หลังการตัง้ ค่า จะท�ำใหคุ้ ณสามารถตัง้ ค่าสือ
อินพุตบนทีวข
ี องคุณ
้ อ
ใชเพื
่ เข ้าสูเ่ มนูแผ่นดิสก์
POP UP
/MENU
ี่ ทป
้ อ
ใชเพื
่ เข ้าสูเมนู
ี่ รากฏขึน
้ มา
้ เครือ
กดเพือ
่ ใชเมนู
่ งมือ
TOOLS
(ตกลง) : ใช ้รายการเมนูทเี่ ลือก
้
(ขึน/ลง/ซ้
าย/ขวา) : เลือ
่ นเคอร์เซอร์ ขึน
้
ลง ซ ้าย หรือขวา
กลับสูเ่ มนูกอ
่ นหน ้า
กดเพือ
่ เล่นแผ่นดิสก์หรือไฟล์
หรือ
กดเพือ
่ หยุดการเล่น
กดเพือ
่ คนหาย
้
้อนกลับหรือไปข ้างหน ้า
แสดงหน ้าจอหลัก
กดเพือ
่ ข ้ามบท
กดเพือ
่ หยุดแผ่นดิสก์หรือไฟล์
การใส่ถา่ น (ขนาด AA จ�ำนวน 2 ก้อน)
เลือ
่ นฝาครอบถ่านในทิศเดียวกันกับลูกศรจนกว่าจะถอดฝาออกมาได ้
ใส่ถา่ นขนาด AA จ�ำนวน 2 กอน
้ (1.5V) ใหตรงกั
้
บขัว้ +/- ทีก
่ ำ� หนด เลือ
่ นฝาครอบถ่านกลับเขาต�
้ ำแหน่งเดิม
10
ไทย
TV
้ ่ มบนรี
การใชป
ุ
โมตคอนโทรลเพือ
่ ใส่รห ัสทีวี
(เปิ ด/ปิ ดทีวี)
123
DISC
MENU
POP UP
/MENU
2. ในขณะทีก
่ ดปุ่ ม
(เปิ ด/
ปิ ดทีวี) คางไว
้
อยู
้ ่ ใหกดปุ่
้
ม
5
6
บนรีโมตทีต
่ รงกับรหัสทีวส
ี อง
่ ดานล่
หลักจากรายชือ
้ าง ท�ำ
7
ตามภาพตัวอย่างทีด
่ านขวา
้
8 9 0
ตัวอย่างเช่น หากตองการ
้
กรอก 01 ใหกดปุ่
้
ม TOOLS
จากนัน
้ กดปุ่ ม 123
โปรดทราบว่าทีวบ
ี างยีห
่ อมี
้ รหัสมากกว่าสองหลัก
้ ้ ใหลองรหั
หากรหัสแรกไม่สามารถใชได
้
สถัดไป
รห ัส
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA
82
ANAM
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN
57
BLAUPUNKT
71
BRANDT
73
BRIONVEGA
57
CGE
52
40
METZ
57
MIVAR
รห ัสควบคุมทีวี
SAMSUNG
06, 57
MAGNAVOX
MITSUBISHI
TOOLS
ยีห้
่ อ
LOEWE OPTA
52, 77
NEC
83
NEWSAN
68
NOBLEX
66
NOKIA
74
NORDMENDE
72, 73, 75
PANASONIC
13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS
06, 56, 57
PHONOLA
72, 73, 75
PIONEER
58, 59, 73, 74
RADIOLA
06, 56
RADIOMARELLI
CONTINENTAL EDISON 75
06, 48, 62, 65
57
RCA
45, 46
REX
74
SABA
57, 72, 73, 74, 75
SALORA
74
SANYO
41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER
06
SELECO
74
SHARP
36, 37, 38, 39, 48
DAEWOO
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34
SIEMENS
71
EMERSON
64
SINGER
57
FERGUSON
73
SINUDYNE
57
FINLUX
06, 49, 57
SONY
35, 48
FORMENTI
57
FUJITSU
84
TELEAVA
GRADIENTE
70
TELEFUNKEN
67, 73, 75, 76
THOMSON
72, 73, 75
GRUNDIG
49, 52, 71
HITACHI
60, 72, 73, 75
IMPERIAL
52
JVC
61, 79
LG
06, 19, 20, 21, 22, 78
THOMSON ASIA
TOSHIBA
11
ไทย
73
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA
57
YOKO
06
ZENITH
63
เริม
่ ต้นใชง้ าน
1 2 3
4
รห ัส
06, 69
02
1. กดปุ่ ม
คางไว
้
้
ยีห้
่ อ
LOEWE
ื่ อ
การเชอมต่
ื่ มต่อก ับโทรท ัศน์ของคุณ
การเชอ
ต่อสาย HDMI จากแจ็ค HDMI OUT ทีด
่ านล่
้ างของผลิตภัณฑ์เขากั
้ บแจ็ค HDMI IN บนทีวข
ี องคุณ
่ มต่อสายไฟเขากั
่ มต่อจุดต่างๆ เสร็จเรียบร ้อยแลว้
-- หามเชื
้
อ
้ บเตารั
้ บติดผนังจนกว่าคุณจะเชือ
่ มต่อ ใหปิ้ ดอุปกรณ์ทงั ้ หมดก่อนเริม
-- เมือ
่ คุณเปลีย่ นการเชือ
่ ด�ำเนินการ
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
(
LAN
MAIN
(
LAN
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
เสียง
ภาพ
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
่ มต่อกับ UHD TV
\\ คุณภาพทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของภาพจะได ้รับ (HDMI UHD Color - เปิ ด) เมือ
่ เครือ
่ งเล่นเชือ
ั่ Anynet+ (HDMI-CEC) ใหเชื
่ มต่อสาย HDMI เขากั
\\ ถาต
้ องการใช
้
ฟั้ งก์ชน
้ อ
้ บเทอร์มน
ิ ล
ั HDMI
้
่ มต่อเขากั
่ มต่อ DIGITAL
\\ ถาคุ
้ ณใชสาย
HDMI-to-DVI เพือ
่ เชือ
้ บอุปกรณ์แสดงผลของคุณ คุณจะตองเชื
้
อ
AUDIO OUT บนผลิตภัณฑ์เขากั
้ บระบบออดิโอดวยเช่
้
นกันเพือ
่ ใหได
้ ยิ้ นเสียง
่ มต่อสาย
\\ สาย HDMI to HDMI เป็ นสายส่งสัญญาณวิด ีโอและออดิโอดิจิตอล ดังนัน
้ คุณจึงไม่จำ� เป็ นตองเชื
้
อ
ออดิโอ
้
\\ ความละเอียด HDMI ขาออกบางประเภทอาจไม่สามารถใชงานได
้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ทีวข
ี องคุณ โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช ้
งานทีวข
ี องคุณ
่ มต่อผลิตภัณฑ์เขากั
้
่ มต่อกับทีวเี ครือ
\\ เมือ
่ คุณเชือ
้ บทีวข
ี องคุณโดยใชสาย
HDMI หรือเชือ
่ งใหม่แลวเปิ
้ ดเครือ
่ งเป็ น
ครัง้ แรก ผลิตภัณฑ์จะตัง้ ความละเอียด HDMI ขาออกเป็ นค่าสูงสุดทีท
่ วี เี ครือ
่ งนัน
้ จะรองรับไดโดยอั
้
ตโนมัต ิ
\\ สาย HDMI ทีย
่ าวอาจท�ำใหเกิดสั
้
ญญาณรบกวนจอภาพ ถาเหตุ
้
การณ์น
้ เี้ กิดขึน
้ ใหตั้ ง้ ค่า ความเข้มสี HDMI ใน
เมนูเป็ น ปิ ด
้
\\ ถาต
้ องการดู
้
วด
ิ ีโอในโหมด HDMI ขาออก 720p, 1080p หรือ 2160p คุณตองใช
้
สาย
HDMI ความเร็วสูง
(Category 2)
12
ไทย
\\ สัญญาณ HDMI ขาออกมีเพียงสัญญาณดิจิตอลทีส
่ ง่ ไปยังทีวเี ท่านัน
้
ั ญาณรบกวนแบบสุม
่
ถาที
้ วข
ี องคุณไม่รองรับ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) จะมีสญ
ปรากฏขึน
้ บนจอภาพ
13
ไทย
่ มต่อ
การเชือ
ั่ HDR (High Dynamic Range, HDR: ช่วงไดนามิกสูงคือเทคนิคทีใช
\\ ผลิตภัณฑ์นรี้ องรับฟังก์ชน
่ ้ในการผลิตช่วง
ไดนามิกของแสงสว่างซ�ำ้ โดยสูงกว่าทีจ่ ะผลิตไดด้ วยอุ
้ ปกรณ์แสดงภาพแบบทัว่ ไป)
้
ั่ HDR คุณจะตองมี
-- ถาต
้ องการใช
้
ประโยชน์
จากฟังก์ชน
้ คอนเทนต์ HDR, ทีวท
ี รี่ องรับ HDR และสาย HDMI
ความเร็วสูง
่ มต่อเครือ
ั่ HDR โดยใชสาย
้
-- เชือ
่ งเล่นกับเทอร์มน
ิ ล
ั HDMI ขาเขาบนที
้
วท
ี รี่ องรับฟังก์ชน
HDMI ความเร็วสูง
้ ของทีวเี พือ
้
ั่ ทีเ่ กีย่ วกับ HDR ดูขอมู
้
-- ใชเมนู
่ เปิ ดใชงานฟั
งก์ชน
้ ลเพิม
่ เติมไดที
้ ค
่ ม
ู่ อ
ื การใชงานที
วี
03
ั่ 2.2 ค�ำบรรยาย
\\ ถาที
้ วข
ี องคุณไม่รองรับ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) เวอร์ชน
ภาพยนตร์ Ultra HD Blu-ray บางรายการอาจเล่นทีค
่ วามละเอียด 1080p
-- การท�ำงานนีถ
้ ก
ู ควบคุมโดยมาตรฐานการคุมครองลิ
้
ขสิทธิคอนเทนต์
์
ของ Ultra HD Blu-ray Disc ตาม
เจตนารมณ์ของผู ้ผลิตเพือ
่ หลีกเลีย่ งการละเมิดลิขสิทธิ์
่ มต่อสาย HDMI เขากั
-- ถาต
้ องการดู
้
วด
ิ ีโอจาก Ultra HD Blu-ray Disc ทีค
่ วามละเอียดเดิมของวิด ีโอ ใหเชื
้ อ
้ บ
พอร์ต HDMI ขาเขาบนที
้
วท
ี รี่ องรับ HDCP 2.2
-- ถาต
้ องการตรวจสอบว่
้
าทีวรี องรับ HDCP 2.2 หรือไม่ ใหตรวจสอบพอร์
้
ต HDMI ทีด
่ านหลั
้
งของทีวห
ี รือดูทค
ี่ ม
ู่ อ
ื
้
การใชงานที
วี
ื่ อ
การเชอมต่
ื่ มต่อก ับอุปกรณ์เสยง
ี
การเชอ
่ มต่อผลิตภัณฑ์นเี้ ขากั
้วิธต
คุณสามารถเชือ
้ บระบบออดิโอไดโดยใช
้
ี ามภาพประกอบดานล่
้ าง
่ มต่อสายไฟเขากั
่ มต่อจุดต่างๆ เสร็จเรียบร ้อยแลว้
-- หามเชื
้
อ
้ บเตารั
้ บติดผนังจนกว่าคุณจะเชือ
่ มต่อ ใหปิ้ ดอุปกรณ์ทงั ้ หมดก่อนเริม
-- เมือ
่ คุณเปลีย่ นการเชือ
่ ด�ำเนินการ
่ มต่อไปย ัง Soundbar ทีรองร
วิธีการ 1 การเชือ
่
ับ HDMI (HDR) / ต ัวร ับ AV ทีรองร
่
ับการส่งผ่าน
• ต่อสาย HDMI จากแจ็ค HDMI OUT ทีด
่ านหลั
้
งของผลิตภัณฑ์เขากั
้ บแจ็ค HDMI IN บนเครือ
่ งรับสัญญาณ
้
ของคุณ ต่อสาย HDMI อีกเสนหนึ
ง่ จากแจ็ค HDMI OUT ของเครือ
่ งรับสัญญาณของคุณเขากั
้ บแจ็ค HDMI IN
ของทีวข
ี องคุณ
-- ตัวรับของคุณจะตองมี
้ ความสามารถในการส่งผ่าน 4K เพือ
่ ส่งผ่านคอนเทนต์วด
ิ ีโอแบบ UHD
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
(
LAN
MAIN
(
LAN
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
เสียง/ภาพ
Soundbar / ตัวรับ AV
ภาพ
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
้
\\ คุณตองตั
้ ง้ ค่า HDMI UHD Color เพือ
่ เปิ ดการใชงาน
HDR บน Samsung TV ของคุณดวยมื
้ อถาเครื
้
อ
่ งเล่น
่ มต่อไปยังทีว ีโดยตรง (ตัวอย่างเช่น ผ่านทาง Soundbar หรือตัวรับ AV)
ของคุณไม่ไดถู้ กเชือ
\\ ถามี
้ การใช ้ AACS 2.0 กับคอนเทนต์ทค
ี่ ณ
ุ ตองการเล่
้
น คอนเทนต์อาจไม่แสดงบนหน ้าจอ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั เครือ
่ งรับ
่ มต่อ ดูขอมู
้
สัญญาณ AV ทีเ่ ชือ
้ ลแบบละเอียดไดที
้ ค
่ ม
ู่ อ
ื การใชงานเครื
อ
่ งรับสัญญาณ AV ของคุณ
14
ไทย
่ มต่อ Soundbar / ต ัวร ับ AV
วิธีการ 2 การเชือ
เข้าก ับสายดิจิตอลออปติค ัล
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
(
LAN
MAIN
POWER
อุปกรณ์เคลือ
่ นที่
)
HDMI OUT
1. บนหน ้าจอหลัก ใหเลื
้ อก
้
ปุ่ ม ขึน
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
(
LAN
MAIN
 (ทีม
่ า) จากนัน
้ กด
่ มต่อ จากนัน
2. เลือก คูม
่ อ
ื การเชือ
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
)
้
3. เรียกใชงาน
Smart View บนอุปกรณ์เคลือ
่ นที่
ของคุณ
HDMI OUT
่ ของเครือ
4. บนอุปกรณ์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณ ใหหาชื
้ อ
่ ง
้
เล่นในรายการอุปกรณ์ทพ
ี่ ร ้อมใชงาน
จากนัน
้ เลือก
่ เครือ
ชือ
่ งเล่น
ภาพ
่ มต่อ (ตัวอย่างเช่น
5. ทีวจี ะแสดงขอความการเชื
้
อ
่ มต่อกับ Android_92gb...) จากนัน
ก�ำลังเชือ
้ จะ
่ มต่อแลว้
แสดงขอความเชื
้
อ
6. สักครูห
่ นึง่ หน ้าจอของอุปกรณ์ของคุณจะปรากฏ
บนหน ้าจอทีว ี
7. ถาต
้ องการหยุ
้
ด Smart View ใหกด
้
 (กล ับ) บนรีโมตคอนโทรล หรือออกจาก
Smart View
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
ั่ Smart View อยู่ วิด ีโอ
\\ เมือ
่ คุณก�ำลังใชฟั้ งก์ชน
อาจสะดุดหรือเสียงอาจขาดหายได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั
สภาพแวดลอมของคุ
้
ณ
Soundbar / ตัวรับ AV
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ ถ ้าคุณเชือ่ มต่อเครือ่ งรับสัญญาณเข ้ากับพอร์ต
DIGITAL AUDIO OUT ของเครือ่ งเล่น การผลิตเสียง
ของเครือ่ งรับสัญญาณซ�ำ้ อีกครัง้ อาจไม่สอดคล ้องกับ
เสียงของทีว ี
15
\\ การส่งสัญญาณบลูทธู สามารถรบกวนสัญญาณ
ั่ Smart View เรา
Smart View ได ้ ก่อนใชฟั้ งก์ชน
ั่ บลูทธู ในอุปกรณ์เคลือ
แนะน�ำใหคุ้ ณปิ ดฟังก์ชน
่ นที่
หรืออุปกรณ์อจ
ั ฉริยะ (แท็บเล็ต เป็ นตน)
้ ของคุณ
ก่อน
\\ ถาเราต์
้
เตอร์ไร ้สายของคุณ (Wi-Fi) ใชช่้ องสัญญาณ
ั่ นีไ้ ด ้
DFS คุณจะไม่สามารถใชฟั้ งก์ชน
ส�ำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผูให
้ บริ
้ การ
อินเตอร์เน็ตของคุณ
ไทย
่ มต่อ
การเชือ
POWER
ั่ Smart View ช่วยใหคุ้ ณดูหน ้าจอของ
ฟังก์ชน
อุปกรณ์เคลือ
่ นทีข
่ องคุณหรือแท็บเล็ต Android บนทีว ี
่ มต่อกับเครือ
ทีค
่ ณ
ุ ไดเชื
้ อ
่ งเล่นไวเรี
้ ยบร ้อยแลวได
้ ้
03
้
• การใชสายดิจิ
ตอลออปติคัล (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
่ มต่อแจ๊ค DIGITAL AUDIO OUT บน
ใหเชื
้ อ
ผลิตภัณฑ์เขากั
้ บแจ๊ค DIGITAL AUDIO IN ของ
เครือ
่ งรับสัญญาณ
• คุณจะไดยิ้ นเสียงผ่านทางล�ำโพงสองตัวเท่านัน
้ เมือ
่
ตัง้ ค่า เอาต์พุตดิจิท ัล เป็ น PCM
ื่ มต่อก ับอุปกรณ์เคลือนที
การเชอ
่
่
ื่ อ
การเชอมต่
ื่ มต่อไปย ังเราเตอร์เครือข่าย
การเชอ
่ มต่อผลิตภัณฑ์ของคุณเขากั
คุณสามารถเชือ
้ บเราต์เตอร์
้วิธใี ดวิธห
เครือข่ายไดโดยใช
้
ี นึง่ ตามภาพประกอบดาน
้
ล่าง
่ มต่ออาจเป็ นการเชือ
่ มต่อแบบไร ้สายหรือแบบ
การเชือ
้
ใชสายก็
ได ้
\\ ระบบ LAN ไร ้สาย โดยธรรมชาติแลว้ อาจเกิด
สัญญาณรบกวนได ้ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั เงือ
่ นไขการท�ำงาน
(ประสิทธิภาพของเราเตอร์ ระยะห่าง สิง่ กีดขวาง
สัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ว ิทยุเครือ
่ งอืน
่ ๆ เป็ นตน)
้
้
เครือข่ายใชสาย
เครือข่ายไร้สาย
่ มต่อผนัง
เราต์เตอร์หรือการเชือ
เราเตอร์
่ มต่อผนัง
การเชือ
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ เราต์เตอร์ของคุณหรือนโยบายของผูให
้ บริ
้ การ
อินเตอร์เน็ตของคุณอาจกีดกันไม่ใหผลิ
้ ตภัณฑ์เขา้
ถึงเซิรฟ
์ เวอร์การอัพเดตซอฟต์แวร์ของ Samsung
ถาเกิดเหตุ
้
การณ์เช่นนี้ โปรดติดต่อผูให
้ บริ
้ การ
อินเตอร์เน็ต (ISP) ส�ำหรับขอมู
้ ลเพิม
่ เติม
POWER
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ ถาเราต์
้
เตอร์ไร ้สายของคุณรองรับ DHCP
ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ามารถใช ้ DHCP หรือทีอ
่ ยู่ IP แบบไม่
่ มต่อกับเครือข่ายไร ้สาย
เปลีย่ นแปลงเพือ
่ เชือ
่ มต่อ
\\ ตัง้ ค่าเราต์เตอร์ไร ้สายของคุณใหเป็
้ นการเชือ
แบบกลุม
่ โครงสร ้าง (Infrastructure mode)
่ มต่อแบบกลุม
ไม่รองรับการเชือ
่ ส่วนตัว (Ad-Hoc)
้
่ มต่อ
\\ ผูใช
้ ้ DSL โปรดใชเราต์
เตอร์เพือ
่ ท�ำการเชือ
เครือข่าย
้
่ มต่อ
\\ ใชสาย
Cat 7 (ประเภท *STP) ส�ำหรับการเชือ
(* สายคูบ
่ ด
ิ เกลียวหุมฉนวน)
้
\\ ผลิตภัณฑ์นรี้ องรับโปรโตคอลรักษาความปลอดภัย
่ ดังต่อไปนีเ้ ท่านัน
หลักแบบไร ้สายตามรายชือ
้ :
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK
(TKIP/ AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
้ ใ่ นขณะนัน
\\ เลือกช่องบนเราต์เตอร์ไร ้สายทีไม่
่ ไดใช
้ อยู
้
้
ถาช่
้ องทีต
่ งั ้ ค่าไวส�้ ำหรับเราต์เตอร์ไร ้สายก�ำลังใชงาน
โดยอุปกรณ์อน
ื่ ทีอ
่ ยูใ่ กลๆ้ กันอยู่ จะท�ำใหเกิดการ
้
่ สารลมเหลว
รบกวนและการสือ
้
\\ ถาคุ
้ ณเลือกโหมด Pure High-throughput
(Greenfield) 802.11n และตัง้ ประเภทการเขารหั
้ ส
บนเราต์เตอร์ของคุณใหเป็
้ น WEP, TKIP หรือ TKIPAES (WPS2Mixed) ผลิตภัณฑ์จะไม่รองรับการ
่ มต่อตามคุณสมบัตเิ ฉพาะการรับรอง Wi-Fi ใหม่
เชือ
16
ไทย
การตังค่
้ า
ขนตอนการต
ั้
งค่
ั้ าเริมต้น
่
หน้าจอหล ัก
04
• หน ้าจอหลักจะไม่ปรากฏถาคุ
้ ณไม่ไดก�้ ำหนดค่า
การตัง้ ค่าเริม
่ ตน้
• OSD (การแสดงผลทีห
่ น ้าจอ) อาจแตกต่าง
ั่
ไปในผลิตภัณฑ์นห
ี้ ลังจากคุณอัพเกรดเวอร์ชน
ซอฟต์แวร์
• ขันตอนการเข
้
าถึ
้ งอาจแตกต่างไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั เมนูท ี่
คุณเลือก
การตงค่
ั้ า
ดิสค์
่ มต่อผลิตภัณฑ์เขากั
หลังจากทีค
่ ณ
ุ เชือ
้ บทีวข
ี องคุณแลว้
ใหเปิ
้ ดทีวแ
ี ละผลิตภัณฑ์ เมือ
่ คุณเปิ ดผลิตภัณฑ์ครัง้
แรก หน ้าจอการตัง้ ค่าเริม
่ ตนของผลิ
้
ตภัณฑ์จะปรากฏ
ขึน
้ บนทีว ี ขันตอนการตั
้
ง้ ค่าเริม
่ ตนช่
้ วยใหคุ้ ณตัง้ ค่าการ
แสดงผลทีห
่ น ้าจอ (OSD) และภาษาของเมนู อัตราส่วน
ภาพ (ขนาดหน ้าจอ) และการก�ำหนดค่าเครือข่าย แลว้
่ มต่อเครือ
เชือ
่ งเล่นกับอินเตอร์เน็ต ท�ำตามค�ำแนะน�ำบน
หน ้าจอ
1
17
แอพ2
แอพ3
3
Internet
4
Internet
5
1
2
่ ทีถ
ดิสค์ : แสดงสือ
่ ก
ู เลือก
3
แอพทีด
่ าวน์โหลด : แสดงแอพทีด
่ าวน์โหลด
แอพทีแ
่ สดงอยูท
่ น
ี่ ส
ี่ ามารถถูกลบ แกไข
้ หรือ
จัดเรียงใหม่ได ้ หากจ�ำเป็ น
4
คุณสามารถเขาถึ
้ งอินเทอร์เน็ตได ้
5
ใชตั้ วเลือก เพิม
่ ไปทีหน้
่ าหล ัก เพือ
่ เพิม
่
รายการทีถ
่ ก
ู ใชบ่้ อยไปยังดานล่
้ างของหน ้าจอ
หลัก
\\ ถาคุ
้ ณตองการให
้
หน
้ ้าจอการตัง้ ค่าเริม
่ ตนแสดงขึ
้
น
้
อีกครัง้ และท�ำการเปลีย่ นแปลง ใหเลื
้ อก การตงค่
ั้ า
> ทวไป
่ั
> การตงค่
ั้ าเริม
่ ต้น ในหน ้าจอหลักหรือ
เลือก การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน > รีเซ็ต
(ดูหน ้าที่ 22)
้ฟังก์ชน
ั่ Anynet+ (HDMI-CEC)
\\ ถ ้าคุณตองการใช
้
กรุณาปฏิบัตติ ามวิธกี ารดานล่
้ าง
่ มต่อผลิตภัณฑ์เขากั
1) เชือ
้ บทีว ี Samsung ที่
้
ใช ้ Anynet+ (HDMI-CEC) ได ้ โดยใชสาย
HDMI
2) ตัง้ ค่าคุณสมบัต ิ Anynet+ (HDMI-CEC) ให ้
เป็ น เปิ ด ทัง้ ในทีวแ
ี ละผลิตภัณฑ์
3)ตัง้ ค่าเครือ
่ งเล่นใหเป็
้ นขันตอนการตั
้
ง้ ค่าเริม
่ ตน้
แอพ1
่ั
(ฟังก์ชน)
• การตงค่
ั้ า : เปิ ดเมนูของผลิตภัณฑ์ ใน
ั่ ต่างๆ ไดเพื
เมนู คุณสามารถตัง้ ค่าฟังก์ชน
้ อ
่
ใหตรงกั
้
บความตองการของคุ
้
ณได ้ เมือ
่ คุณ
เลือ
่ นโฟกัสไปยังเมนู การตงค่
ั้ า เมนู การ
้
ตงค่
ั้ าอย่างรวดเร็ว จะปรากฏขึน
้ ใชเมนู
เพือ
่ ปรับแต่งตัวเลือกต่างๆ เช่น โหมดภาพ,
พอดีก ับขนาดหน้าจอ, เอาต์พุตเสียง,
รูปแบบเอาต์พุตเสียง และ เครือข่าย
• ทีม
่ า : เลือกแผ่นดิสก์ทใส่
ี่ อยูห
่ รือ
อุปกรณ์จด
ั เก็บขอมู
้ ล อุปกรณ์เครือข่ายทีถ
่ ก
ู
่ มต่อ หรือ Smart View
เชือ
• ค้นหา : คุณสามารถคนหาคอนเทนต์ใน
้
แอพและ YouTube โดยใส่คำ� คนหาที
้
ต
่ รงกัน
่ มากมายทัง้
• APPS : เขาถึ
้ งแอพพลิเคชัน
แบบมีและไม่มค
ี า่ ใชจ่้ าย
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ ถาคุ
้ ณขามการตั
้
ง้ ค่าเครือข่ายระหว่างขันตอนการตั
้
ง้
ค่าเริม
่ ตนไป
้
คุณสามารถก�ำหนดการตัง้ ค่าเครือข่าย
ภายไดในภายหลั
้
ง ดูวธิ ก
ี ารไดที
้ ่ “การก�ำหนดค่าการ
่ มต่อเครือข่ายของคุณ” บนหน ้าที่ 23ถึง26
เชือ
2
ไทย
TV
การตังค่
้ า
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ ถ ้าคุณปล่อยเครือ่ งเล่นไวในโหมดหยุ
้
ดนานกว่า 5 นาที
โดยทีไม่
่ ไดใช
้ ้งาน ภาพพักหน ้าจอจะปรากฏขึน้ บนทีว ี
ของคุณ ถ ้าเครือ่ งเล่นถูกปล่อยไวในโหมดพั
้
กหน ้าจอนาน
กว่า 15 นาที เครือ่ งจะปิ ดเองโดยอัตโนมัต ิ
้ ำ� หร ับเมนูการ
ปุ่มบนรีโมตคอนโทรลทีใช
่ ส
ตงค่
ั้ า
DISC
123
MENU
POP UP
/MENU
1
2
การเข้าถึงหน้าจอการตงค่
ั้ า
1. เลือก การตงค่
ั้ า บนหน ้าจอหลัก จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง) หน ้าจอ การตงค่
ั้ า จะปรากฏขึน
้
ภาพ
ภาพ
อ ัตราส่วนภาพ TV
เสียง
ความละเอียด
16:9 ดงเดิม
ั้
อ ัตโนม ัติ
เฟรมภาพยนตร์ (24p/25p)
ทวไป
่ั
พอดีก ับขนาดหน้าจอ
รูปแบบสี HDMI
การสน ับสนุน
ความเข้มสี HDMI
HDR ต่อ SDR
TOOLS
3
4
ขนาด 4 (100%)
1
้
ปุ่ ม  (ตกลง) : กดเพือ
่ เปิ ดใชงานรายการที
่
เลือกอยูห
่ รือยืนยันการตัง้ ค่า
2
้
ปุ่ ม
(ขึน/ลง/ซ
า้ ย/ขวา) : กดเพือ
่ ย ้าย
เคอร์เซอร์หรือเลือกรายการ
3
ปุ่ ม
(กล ับ) : กดเพือ
่ กลับไปยังเมนูกอ
่ นหน ้า
4
ปุ่ ม
(หน้าหล ัก) : กดเพือ
่ ย ้ายไปยังหน ้าหลัก
อ ัตโนม ัติ
ปิ ด
แกมม่ากลาง
2. ถาต
้ องการเข
้
าถึ
้ งเมนู เมนูยอ
่ ย และตัวเลือกต่างๆ
บนหน ้าจอหลัก โปรดดูทภ
ี่ าพประกอบของรีโมต
คอนโทรลในคอลัมน์ถด
ั ไป
่ั
ข้อมูลฟังก์ชนแบบละเอียด
ั่ การตัง้ ค่า รายการเมนู
อธิบายรายละเอียดของฟังก์ชน
และตัวเลือกแต่ละรายการบนหน ้าจอ ถาต
้ องการดู
้
คำ�
ั่
้
อธิบาย ใหใช
้ ปุ่้ ม ขึน/ลง/ซ
า้ ย/ขวา เพือ
่ เลือกฟังก์ชน
รายการเมนู หรือตัวเลือก โดยปกติ ค�ำอธิบายจะปรากฏ
ทีด
่ านขวาของหน
้
้าจอ
้
ั่ การตัง้ ค่าจะเริม
ค�ำอธิบายแบบสันของฟั
งก์ชน
่ ทีห
่ น ้าถัด
ั่ บางรายการอยูใ่ นภาค
ไป ขอมู
้ ลเพิม
่ เติมของฟังก์ชน
้
ผนวกของคูม
่ อ
ื การใชงานนี
้
18
ไทย
่ั
ฟังก์ชนเมนู
การตงค่
ั้ า
ความเข้มสี HDMI
ช่วยใหคุ้ ณสามารถปรับสัญญาณออกของผลิตภัณฑ์
ใหเข
้ ากั
้ บขนาดหน ้าจอและรูปแบบหน ้าจอของทีวค
ี ณ
ุ
ความละเอียด
ตัง้ ค่าความละเอียดขาออกของสัญญาณวิด ีโอ HDMI
ใหเป็
้ น อ ัตโนม ัติ, 2160p, 1080p, 720p หรือ
576p/480p
้ ด ีโอต่อเฟรม โดยทัว่ ไป
ตัวเลขแสดงจ�ำนวนของเสนวิ
้
จ�ำนวนเสนมากหมายถึ
งคุณภาพสูง
เฟรมภาพยนตร์ (24p/25p)
HDR ต่อ SDR
ช่วยใหคุ้ ณตัง้ ระดับแกมม่าในขณะทีก
่ ำ� ลังชมวิด ีโอที่
แปลงจาก HDR เป็ น SDR
ี
เสยง
เอาต์พุตเสียง
ท�ำใหคุ้ ณสามารถเลือกไดว่้ าจะใชล�้ ำโพงตัวใด เลือก
อุปกรณ์ออดิโอจากรายการ
่ มต่อกับทีวท
ถาผลิ
้ ตภัณฑ์เชือ
ี รี่ องรับเฟรมแบบ
24/25 เฟรม ใหตั้ ง้ ค่าคุณสมบัต ิ เฟรมภาพยนตร์
(24p/25p) ใหเป็
้ น อ ัตโนม ัติ จะท�ำใหผลิ
้ ตภัณฑ์
ปรับ HDMI ขาออกเป็ น 24 เฟรมต่อวินาทีโดย
อัตโนมัตเิ พือ
่ คุณภาพของภาพทีด
่ ี
• คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัต ิ เฟรม
ภาพยนตร์ (24p/25p) ได ้บนทีวท
ี รี่ องรับอัตราเฟรม
นีเ้ ท่านัน้
• คุณสมบัต ิ เฟรมภาพยนตร์ (24p/25p) จะสามารถ
ใช ้งานได ้เมือ่ เครือ่ งเล่นเล่นคอนเทนต์ทมี่ อี ต
ั ราเฟรมเป็ น
24 เฟรมเท่านัน้
• เฟรมภาพยนตร์ มีพร ้อมใช ้งานเมือ่ ผลิตภัณฑ์อยูใ่ น
โหมดความละเอียด HDMI ขาออก 1080p หรือ 2160p
เท่านัน้
การตงค่
ั้ าเซอราวด์ล�ำโพง Wi-Fi
พอดีก ับขนาดหน้าจอ
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
ตัง้ หน ้าจอใหอยู
้ ใ่ นขนาดทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ
รูปแบบสี HDMI
ช่วยใหคุ้ ณสามารถตัง้ ค่ารูปแบบสีสำ� หรับ HDMI ขา
ออกเพือ
่ ใหตรงกั
้
บขีดความสามารถของอุปกรณ์ท ี่
่ มต่อ (ทีว ี จอ เป็ นตน)
เชือ
้ หน ้าจอจะเป็ นสีดำ� หลัง
จากคุณเลือกรูปแบบแลวชั
้ ว่ ขณะ
19
่ มต่อ Samsung Soundbar เขากั
เชือ
้ บล�ำโพงไร ้สาย
ผ่าน Wi-Fi เพือ
่ ก�ำหนดค่าระบบเสียงสเตอริโอหรือ
รอบทิศทาง
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ ถาเราต์
้
เตอร์ไร ้สายของคุณ (Wi-Fi) ใชช่้ อง DFS
่ มต่อเสียงรอบทิศทางโดย
คุณจะไม่สามารถเชือ
ใช ้ Wi-Fi ได ้ ส�ำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผูให
้ ้
บริการอินเตอร์เน็ตของคุณ
รูปแบบเอาต์พุตเสียง
คุณสามารถเลือกรูปแบบออดิโอขาออก (HDMI) ที่
เหมาะกับเครือ
่ งรับสัญญาณ AV ของคุณได ้
่ มต่อกับ ATMOS Soundbar
\\ ถาเครื
้
อ
่ งเล่นเชือ
โดยเปิ ด อ ัตโนม ัติ ไว ้ ตัวเลือกเสียงจะสลับไป
เป็ น Bitstream โดยอัตโนมัต ิ
รูปแบบเอาต์พุตเสียง (ออปติค ัล)
คุณสามารถเลือกรูปแบบดิจิตอลออดิโอขาออก
(ออปติคัล) ทีเ่ หมาะกับเครือ
่ งรับสัญญาณ AV ของ
คุณได ้
ไทย
การตงค่
ั้ า
อ ัตราส่วนภาพ TV
04
ช่วยใหคุ้ ณตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์เป็ นวิด ีโอ HDMI ขา
ออกพร ้อมสีเขม้ สีเขมท�
้ ำใหการผลิ
้
ตสีซำ�้ จะถูกตอง
้
แม่นย�ำขึน
้ ดวยความเข
้
มสี
้ ทม
ี่ ากกว่า
ภาพ
การตังค่
้ า
ั
่ สญญาณ
การลดอ ัตราสุม
PCM
ซิงค์เสียง
่
ใหคุ้ ณเลือกสัญญาณ PCM 96kHz ทีล
่ ดอัตราสุม
สัญญาณเป็ น 48kHz ก่อนจะถูกส่งออกไปยังเครือ
่ ง
ั
่ สญญาณ
ขยายสัญญาณ เปิ ด การลดอ ัตราสุม
PCM ถาเครื
้
อ
่ งขยายสัญญาณหรือเครือ
่ งรับ
้ กั้ บสัญญาณ 96 kHZ
สัญญาณไม่สามารถใชได
่ มต่อกับทีวด
ในบางกรณี เมือ
่ ผลิตภัณฑ์เชือ
ี ิจิตอล
สัญญาณออดิโออาจไม่ตรงกับสัญญาณวิด ีโอ ถาเกิด
้
เหตุการณ์เช่นนีข
้ น
ึ้ ใหปรั
้ บเวลาหน่วงออดิโอใหตรง
้
กันสัญญาณวิด ีโอ
• คุณสามารถตัง้ ค่าเวลาหน่วงออดิโอได ้ระหว่าง 0 มิลลิ
วินาทีกบ
ั 240 มิลลิวนิ าที ปรับใหได
้ ้การตัง้ ค่าทีเ่ หมาะ
สมทีส่ ดุ
การควบคุมช่วงไดนามิค
้
ใหคุ้ ณใชการควบคุ
มช่วงไดนามิกกับออดิโอ Dolby
Digital, Dolby Digital Plus และ Dolby TrueHD
อ ัตโนม ัติ : ควบคุมช่วงไดนามิกของออดิโอ Dolby
TrueHD โดยอัตโนมัตติ ามข ้อมูลในเสียงในฟิ ลม์ Dolby
TrueHD นอกจากนีย้ งั เปิ ดการควบคุมช่วงไดนามิก
ส�ำหรับ Dolby Digital และ Dolby Digital Plus อีกด ้วย
ปิ ด : ไม่บบี อัดช่วงไดนามิก ท�ำให ้คุณได ้ยินเสียงดัง้ เดิม
เปิ ด : เปิ ดการควบคุมช่วงไดนามิกส�ำหรับรูปแบบ
Dolby ทัง้ สามรูปแบบ เสียงทีเ่ บาจะถูกปรับให ้ดังขึน้
และระดับเสียงของเสียงทีด่ งั จะถูกปรับลดลง
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ เวลาหน่วงออดิโอทีค
่ ณ
ุ ก�ำหนดไวอาจไม่
้
ตรง ขึน
้
อยูก
่ บ
ั คอนเทนต์ทเี่ ล่น
ั่ นีส
้ เมื
\\ ฟังก์ชน
้ ามารถใชได
้ อ
่ ท�ำการเล่นคอนเทนต์
ในรูปแบบดิสก์แบบออปติคัล
ทวไป
่ั
เครือข่าย
สถานะเครือข่าย : ช่วยให ้คุณสามารถตรวจสอบเครือ
ข่ายปัจจุบน
ั และสถานะอินเตอร์เน็ตได ้
การตงค่
ั้ าเครือข่าย : ก�ำหนดค่าการเชือ่ มต่อเครือข่าย
เพือ่ ให ้คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัตติ า่ งๆ เช่น
บริการทางอินเตอร์เน็ตและการอัพเดตซอฟต์แวร์
การตงค่
ั้ า BD-Live : ตัง้ ค่าฟังก์ชนั่ ต่างๆ ของ BD-Live
BD-Live ช่วยให ้คุณสามารถเข ้าถึงคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษทีม่ ใี ห ้
บน Ultra HD Blu-ray Discs หรือ Blu-ray Discs ถ ้าคุณ
เชือ่ มต่อกับอินเตอร์เน็ตอยู่
• การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต BD-Live : ช่วยให ้
สามารถอนุญาตการเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต BD-Live
แบบเต็มรูปแบบ บางส่วน หรือสัง่ ห ้ามไม่ให ้เชือ่ ม
ต่อได ้
• การจ ัดการข้อมูล BD : จัดการข ้อมูล BD ที่
ดาวน์โหลดมาจากบริการ BD-Live หรือ Ultra HD
Blu-ray Disc/Blu-ray Disc
โหมดดาวน์ม ิกซ ์
คุณสามารถเลือกวิธดี าวน์มกิ ซ์แบบหลายช่องสัญญาณ
ทีใช
่ ้งานได ้กับระบบสเตอริโอของคุณ คุณสามารถเลือก
ให ้ผลิตภัณฑ์ดาวน์มกิ ซ์ให ้เป็ นสเตอริโอแบบธรรมดาหรือ
สเตอริโอทีเ่ ข ้ากันได ้กับระบบเสียงรอบทิศทาง
โหมด DTS Neo:6
คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงหลายช่องทาง
ผ่าน HDMI ขาออกไดจากแหล่
้
งออดิโอ 2 ช่อง
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
ั่ การตงค่
\\ ถ ้าต ้องการใช ้ฟังก์ชน
ั้ า BD-Live ให ้เชือ่ ม
ต่ออุปกรณ์จด
ั เก็บข ้อมูลแบบ USB ก่อน จากนัน้ เลือก
อุปกรณ์นจี้ ากเมนู การจ ัดการข้อมูล BD
20
ไทย
ต ัวจ ัดการระบบ
`` ถ้าคุณลืมรห ัส PIN:
ต ัวจ ัดการอุปกรณ์ภายนอก
Anynet+ (HDMI-CEC) : Anynet+ เป็ นฟังก์ชั่
นทีใช
่ ้งานได ้สะดวกมอบการท�ำงานทีเ่ ชือ่ มโยงกับผลิต
ภัณฑ์อนื่ ๆ ของ Samsung ทีม่ คี ณ
ุ สมบัต ิ Anynet+
และช่วยให ้คุณสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ ได ้
ด ้วยรีโมตทีว ี Samsung เพียงอันเดียว ถ ้าต ้องการใช ้ฟัง
ั่ นี้ คุณต ้องเชือ่ มต่อผลิตภัณฑ์นเี้ ข ้ากับ Anynet+
ก์ชน
ของทีว ี Samsung โดยใช ้สาย HDMI
DivX® การเรียกดูภาพยนตร์ตามสง่ ั : ดูรหัสลง
ทะเบียน DivX® VOD เพือ่ ซือ้ และเล่นคอนเทนต์ DivX®
VOD
ต ัวจ ัดการแป้นพิมพ์ : ตัง้ ค่าภาษาและประเภทส�ำหรับ
แป้ นพิมพ์ทเี่ ชือ่ มต่อผ่าน USB
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
้ นพิมพ์เมือ
\\ คุณสามารถใชแป้
่ หน ้าจอหรือหน ้าต่าง
แป้ นพิมพ์แบบ QWERTY ปรากฏในเว็บเบราว์
เซอร์เท่านัน
้
\\ แป้ นพิมพ์และเมาส์ USB HID บางตัวอาจไม่
้
สามารถใชงานได
กั้ บเครือ
่ งเล่นนี้
\\ ปุ่ มของแป้ นพิมพ์ USB HID บางปุ่ มอาจไม่
ท�ำงาน
้
\\ ไม่รองรับแป้ นพิมพ์ USB แบบใชสาย
่ บางตัว
\\ อาจไม่รองรับแอพพลิเคชัน
\\ ถาแป้
้ นพิมพ์ HID แบบไร ้สายไม่ทำ� งานเพราะ
สัญญาณรบกวน ใหย้ ้ายแป้ นพิมพ์เขาไปใกล
้
กั้ บ
เครือ
่ งเล่นมากกว่าเดิม
21
ไทย
การตงค่
ั้ า
ชือ่ อุปกรณ์ : คุณสามารถใส่ชอื่ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ โดย
ชือ่ นีจ้ ะระบุตวั ผลิตภัณฑ์บนเครือข่ายของคุณ
ดูการแจ้งเตือน : คุณสามารถดูรายการข ้อความ
กิจกรรมทีส่ ง่ มาโดยเครือ่ งเล่น
บ ัญชี Samsung : สร ้างและจัดการบัญชี Samsung
ของคุณด ้วยตัวเอง ถ ้าต ้องการสร ้างบัญชี Samsung
ให ้เลือกค�ำสัง่ ดังต่อไปนี้ : การตงค่
ั้ า > ทวไป
่ั
> ต ัว
จ ัดการระบบ > บ ัญชี Samsung > สร้างบ ัญชี
บริการ Smart Hub บางรายการเป็ นบริการแบบเสียค่า
บริการ
ความปลอดภ ัย : ค่าเริม่ ต ้นรหัส PIN ความปลอดภัย
ั่
คือ 0000 ป้ อนค่าเริม่ ต ้นรหัส PIN เพือ่ เข ้าถึงฟังก์ชน
ความปลอดภัยถ ้าคุณยังไม่ได ้สร ้างรหัส PIN ของตนเอง
่ ังก์ชน
ั่ ความปลอดภัยเป็ นครัง้ แรก ให ้
เมือ่ คุณเข ้าสูฟ
ั่ เปลีย
เปลีย่ นรหัส PIN โดยใช ้ฟังก์ชน
่ น PIN
• จ ัดเรตสำ� หร ับ BD : ป้ องกันการเล่น Ultra HD Bluray Discs หรือ Blu-ray Discs ด ้วยการจัดระดับอายุ
ทีเ่ ท่ากันหรือมากกว่าระดับอายุทคี่ ณ
ุ ก�ำหนดไว ้จนกว่า
คุณจะป้ อนรหัส PIN
• จ ัดเรตสำ� หร ับ DVD : ป้ องกันการเล่น DVD ด ้วย
การจัดระดับทีส่ งู กว่าตัวเลขทีท
่ คี่ ณ
ุ ก�ำหนดไว ้จนกว่า
คุณจะป้ อนรหัส PIN
• เปลีย
่ น PIN : เปลีย่ นรหัส PIN 4 ตัวทีใช
่ ้ส�ำหรับเข ้า
ั่ ความปลอดภัย
ถึงฟังก์ชน
1. น�ำดิสก์หรืออุปกรณ์จด
ั เก็บขอมู
้ ลแบบ USB
ออก
2. กดปุ่ ม ^ (Open/Close) บนแผงดาน
้
บนคางไว
้
้ 5 วินาทีขน
ึ้ ไป ขอความเริ
้
ม
่ ตน้
จะปรากฏบนหน ้าจอ แลวเครื
้
อ
่ งจะปิ ดโดย
อัตโนมัต ิ เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งอีกครัง้ การตัง้
ค่าจะทัง้ หมดจะถูกรีเซ็ต
ั่ WOL (Wake
WoL/WoWLAN : เปิ ดหรือปิ ดฟังก์ชน
on LAN) หรือ WoWLAN (Wake on Wireless LAN)
04
คุณสามารถเปลีย่ นตัวเลือกทีอ
่ ยูด
่ านล่
้ างเพือ
่ ใหตรง
้
กับความชอบของคุณได ้
ภาษา : คุณสามารถเลือกภาษาทีค่ ณต
ุุ ้องการส�ำหรับ
เมนูบนหน ้าจอ เมนูดสิ ก์ ออดิโอ ค�ำบรรยาย และอืน่ ๆ
ได ้
• ภาษาทีค่ ณ
ุ เลือกส�ำหรับเมนูดสิ ก์ ออดิโอดิสก์ หรือ
ค�ำบรรยายจะปรากฏขึน้ ถ ้าดิสก์รองรับเท่านัน้
การตังค่
้ า
ต ัวจ ัดการการเชือ่ มต่ออุปกรณ์ : ช่วยให ้คุณควบคุม
ว่าอุปกรณ์ใดบ ้างบนเครือข่ายทีส่ ามารถแชร์คอนเทนต์
กับเครือ่ งเล่นได ้ เช่น อุปกรณ์เคลือ่ นทีแ่ ละแท็บเล็ต
่ มต่อก ับอุปกรณ์
`` การอนุญาตการเชือ
เคลือ
่ นที่
ถาต
้ องการเล่
้
นคอนเทนต์ทจี่ ด
ั เก็บอยูใ่ นอุปกรณ์
่ มต่อระหว่าง
เคลือ
่ นที่ คุณตองอนุ
้
ญาตการเชือ
อุปกรณ์เคลือ
่ นทีแ
่ ละผลิตภัณฑ์
ไปที่ การตงค่
ั้ า > ทวไป
่ั
> ต ัวจ ัดการ
่ ม
อุปกรณ์ภายนอก > ต ัวจ ัดการการเชือ
่ ของ
ต่ออุปกรณ์ > รายการอุปกรณ์ รายชือ
่ มต่อกับเครือข่ายเดียวกัน
อุปกรณ์เคลือ
่ นทีท
่ เี่ ชือ
กับผลิตภัณฑ์จะปรากฏขึน
้
1. เลือกคอนเทนต์เพือ
่ เล่นจากอุปกรณ์
่ มต่อกับอุปกรณ์
เคลือ
่ นที่ (ดู “การเชือ
เคลือ
่ นที”่ ี ทีห
่ น ้า 15)
การเข้าใชง้ าน
ความเข้มสูง : ติดตัง้ พืน้ หลังและตัวอักษรให ้เป็ นแบบ
สีความคมชัดสูงในแอพ (Smart Hub) และมัลติมเี ดีย
ขยาย : ก�ำหนดว่าจะขยายรายการทีท
่ ำ� ไฮไลท์ไวใน
้
แอพ (Smart Hub) และมัลติมเี ดียหรือไม่
การตงค่
ั้ าเริม
่ ต้น
คุณสามารถเริม
่ ขันตอนการตั
้
ง้ ค่าเริม
่ ตนได
้ ใหม่
้ อก
ี ครัง้
การสน ับสนุน
การอ ัพเดทซอฟต์แวร์
เมนูนท
ี้ ำ� ใหคุ้ ณสามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์ของ
ผลิตภัณฑ์เพือ
่ การเพิม
่ ประสิทธิภาพการท�ำงานหรือ
บริการเพิม
่ เติม
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
รีเซ็ต Smart Hub
\\ Smart View อาจถูกเรียกว่า Screen Mirroring
หรือ Miracast ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิตอุปกรณ์เคลือ
่ นที่
2. ขอความแจ
้
้งเตือนปรากฏทีด
่ านบนของหน
้
้า
จอทีวเี มือ
่ มีอป
ุ กรณ์เคลือ
่ นทีพ
่ ยายามจะ
่ มต่อกับเครือ
เชือ
่ งเล่น เลือก ยอมร ับ คุณ
ื่ จากอุปกรณ์ทได
สามารถเล่นไฟล์สอ
ี่ ้รับ
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์แลวเท่
อนุญาตใหเชื
้ อ
้ านัน
้
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ ถาคุ
้ ณไม่ตองการให
้
ข้ อความแจ
้
้งเตือนแสดงเมือ
่
่ มต่อ ใหตั้ ง้ ค่า ต ัว
มีอป
ุ กรณ์เคลือ
่ ทีพ
่ ยายามจะเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ > การแจ้งเตือน
จ ัดการการเชือ
การเข้าถึง เป็ น ปิ ด
รีเซ็ตการตัง้ ค่า Smart Hub ทัง้ หมดใหเป็
้ นการตัง้ ค่า
้ คุณตองป้
เริม
่ ตน้ ถาต
้ องการใช
้
้ อนรหัส PIN ความ
ปลอดภัย ค่าเริม
่ ตนรหั
้ ส PIN ความปลอดภัยคือ
0000
รีเซ็ต
รีเซ็ตการตัง้ ค่าทัง้ หมดใหเป็
้ นการตัง้ ค่าเริม
่ ตน้ ยกเวน้
การตัง้ ค่าเครือข่ายและ Smart Hub จากนัน
้ เริม
่ ฟัง
ั่ การตัง้ ค่า ถาต
้ คุณตองป้
ก์ชน
้ องการใช
้
้ อนรหัส PIN
ความปลอดภัย ค่าเริม
่ ตนรหั
้ ส PIN ความปลอดภัย
คือ 0000
3. เล่นคอนเทนต์จากอุปกรณ์เคลือ
่ นที่
4. ไฟล์ทบ
ี่ น
ั ทึกไวในอุ
้ ปกรณ์เคลือ
่ นทีจ่ ะแสดง
่ มต่อกับเครือ
ขึน
้ ทีท
่ วี ท
ี เี่ ชือ
่ งเล่น
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ ถาคุ
้ ณสลับหน ้าจออุปกรณ์เคลือ
่ นทีในระหว่
่
างการ
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์จะสินสุ
้ ดลง
เล่น การเชือ
22
ไทย
เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
การจ ัดการระยะไกล
้
\\ บริการ การจัดการระยะไกล อาจไม่สามารถใชงาน
ไดในบางประเทศ
้
้ การจัดการระยะไกล ใหปฏิบั
\\ ถาต
้ องการใช
้
้
ต ิดังนี:้
1) โทรติดต่อศูนย์ต ิดต่อ Samsung และขอรับการ
สนับสนุนทางไกล
2) เปิ ดเมนูเครือ
่ งเล่นทีท
่ วี ข
ี องคุณและไปทีส
่ ว่ น
การสนับสนุน
3)เลือก การจ ัดการระยะไกล จากนัน
้ อ่านและ
้ การ
ยอมรับขอตกลงและเงื
้
อ
่ นไขการใชบริ
เมือ
่ หน ้าจอรหัส PIN ปรากฏขึน
้ ใหบอก
้
หมายเลขรหัส PIN แก่เจาหน
่้
้าที่
4) เจ ้าหน ้าทีจ่ ะเขาถึ
้ งเครือ
่ งเล่นนี้
เกียวก
่
ับอุปกรณ์น ี้
การก�ำหนดค่าการเชอื่ มต่อเครือข่ายของคุณ
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ใหตรวจสอบก่
้
อนว่าทีอ
่ ยู่ IP ของคุณ
เป็ นแบบไม่เปลีย่ นแปลงหรือแบบเปลีย่ นแปลง (ส่วน
ใหญ่จะเป็ นแบบเปลีย่ นแปลง) ถาเป็
้ นแบบเปลีย่ นแปลง
้ อข่ายแบบใชสายหรื
้
และคุณใชเครื
อแบบไร ้สาย เรา
แนะน�ำใหใช
้ ขั้ นตอนการก�
้
ำหนดค่าแบบอัตโนมัต ิตามที่
่ มต่อกับเครือข่ายใชสาย
้
อธิบายไวด้ านล่
้ าง ถาคุ
้ ณเชือ
่ มต่อผลิตภัณฑ์เขากั
ใหเชื
้ อ
้ บเราต์เตอร์ของคุณโดยใช ้
สาย LAN ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ขันตอนการก�
้
ำหนดค่า ถาคุ
้ ณ
่ มต่ออยูก
่ มต่อ
เชือ
่ บ
ั เครือข่ายไร ้สาย ใหยกเลิกการเชื
้
อ
้
กับเครือข่ายแบบใชสายก่
อนจะเริม
่ ขันตอน
้
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
ใหข้ อมู
้ ลส�ำหรับการติดต่อขอรับความช่วยเหลือที่
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
\\ ใช ้ การตงค่
ั้ าอย่างรวดเร็ว > เครือข่าย บนหน ้า
จอ หน ้าจอหลัก เพือ
่ ท�ำใหกระบวนการก�
้
ำหนดค่า
ง่ายขึน
้
ข้อตกลงและนโยบาย
คุณตองอ่
้ านและยอมรับทัง้ ขอตกลงและเงื
้
อ
่ นไข
้ การ
ของแอพ และนโยบายความเป็ นส่วนตัวเพือ
่ ใชบริ
แอพ
่ มต่อเครือข่ายของคุณ
ถาต
้ องการเริ
้
ม
่ ก�ำหนดค่าการเชือ
ใหปฏิบั
้
ต ิตามขันตอนต่
้
อไปนี:้
้
เครือข่ายแบบใชสาย
ĞĞ
เคเบิล - แบบอ ัตโนม ัติ
1. บนหน ้าจอ หน ้าจอหลัก ใหเลื
้ อก การตงค่
ั้ า จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
2. เลือก ทวไป
่ั
จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
3. เลือก เครือข่าย จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
4. เลือกการตัง้ ค่า การตงค่
ั้ าเครือข่าย จากนัน
้ กด
ปุ่ ม  (ตกลง)
5. เลือก เคเบิล บนหน ้าจอ การเลือกเครือข่าย
จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
23
ไทย
การตงค่
ั้ า
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
่ มต่อผลิตภัณฑ์นก
เมือ
่ คุณเชือ
ี้ บ
ั เครือข่าย คุณจะ
้
่ และฟังก์ชน
ั่ บนเครือข่าย เช่น
สามารถใชแอพพลิ
เคชัน
Smart Hub และ BD-LIVE และอัพเกรดซอฟต์แวร์
่ มต่อเครือข่ายได ้ ส�ำหรับ
ของผลิตภัณฑ์ผา่ นการเชือ
้ การบน
ขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับการเขาถึ
้ งและการใชบริ
อินเตอร์เน็ต ใหดู้ บทบริการบนเครือข่ายในคูม
่ อ
ื การใช ้
่ มต่อ
งานฉบับนี้ หน ้า 37~44 วิธก
ี ารก�ำหนดค่าการเชือ
เครือข่ายจะเริม
่ จากดานล่
้ าง
04
้
เมือ
่ เปิ ดการใชงาน
จะท�ำใหเจ
้ ้าหน ้าทีจ่ ากศูนย์บริการ
Samsung สามารถวินจิ ฉัยและแกไขปั
้ ญหาของ
้
่ ม
เครือ
่ งเล่นนีจ้ ากระยะไกลได ้ จ�ำเป็ นตองใช
้
การเชื
อ
้
ต่ออินเตอร์เน็ตทีส
่ ามารถใชงานได
้
การตังค่
้ า
่ มต่อแบบใชสาย
้
6. ผลิตภัณฑ์จะตรวจพบการเชือ
่ มต่อเครือข่าย จากนัน
่ มต่อ
ตรวจสอบการเชือ
้ จะเชือ
กับเครือข่าย
7. กดปุ่ ม
ĞĞ
 (ตกลง)
เคเบิล - ด้วยมือ
ถาที
้ อ
่ ยู่ IP ของคุณเป็ นแบบไม่เปลีย่ นแปลงหรือขัน
้
ตอนแบบอัตโนมัต ิไม่ทำ� งาน คุณจะตองตั
้ ง้ ค่า การตงั้
ค่าเครือข่าย เอง
ปฏิบัต ิตามขันตอนที
้
่ 1 และ 3 ใน เคเบิล - แบบ
ิ
อัตโนมัต ิ จากนัน
้ ปฏิบัติตามขั
นตอนต่
้
อไปนี:้
1. เลือก สถานะเครือข่าย ผลิตภัณฑ์จะคนหาเครื
้
อ
่ มต่อทีล
ข่าย แลวจะแสดงข
้
อความการเชื
้
อ
่ มเหลว
้
2. ทีด
่ านล่
้ างสุดของหน ้าจอ ใหเลื
้ อก ตงค่
ั้ า IP จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
หน ้าจอ ตงค่
ั้ า IP จะปรากฏขึน
้
3. เลือกช่อง ตงค่
ั้ า IP จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
4. เลือก ป้อนด้วยตนเอง ในช่อง ตงค่
ั้ า IP จากนัน
้
กดปุ่ ม  (ตกลง)
5. เลือกพารามิเตอร์เพือ
่ ป้ อน (เช่น IP Address),
จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
้
ใชปุ่้ ม ขึน/ลง
บนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ ป้ อนตัวเลข
พารามิเตอร์ ใชปุ่้ ม ซา้ ย/ขวา บนรีโมตคอนโทรล
เพือ
่ เลือ
่ นจากช่องป้ อนขอมู
้ ลหนึง่ ไปยังอีกช่อง
หนึง่ ภายในพารามิเตอร์ เมือ
่ ป้ อนขอมู
้ ลในหนึง่
พารามิเตอร์แลว้ ใหกดปุ่
้
ม  (ตกลง)
เครือข่ายแบบไร้สาย
่ มต่อเครือข่ายไร ้สายไดสี้ ร่ ป
คุณสามารถติดตัง้ การเชือ
ู
แบบ:
-- ไร ้สายแบบอัตโนมัต ิ
-- ไร ้สายแบบดวยมื
้ อ
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
่ มต่อเครือข่ายแบบไร ้สาย
เมือ
่ คุณก�ำหนดค่าการเชือ
่ มต่อผ่าน
อุปกรณ์เครือข่ายไร ้สายใดๆ ก็ตามทีเ่ ชือ
่ มต่อแบบใชสายของ
้
ผลิตภัณฑ์อยู่ หรือผ่านการเชือ
้ ้ จะถูกยกเลิกการเชือ
่ มต่อ
ผลิตภัณฑ์ถาใช
้ ได
ĞĞ
ไร้สาย - แบบอ ัตโนม ัติ
1. บนหน ้าจอ หน ้าจอหลัก ใหเลื
้ อก การตงค่
ั้ า จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
2. เลือก ทวไป
่ั
จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
4. เลือก การตงค่
ั้ าเครือข่าย จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
5. เลือก ไร้สาย ในหน ้าจอ การเลือกเครือข่าย จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
่ มต่อไร้สาย
การเชือ
้ หรือ ลง เพือ
6. กดปุ่ ม ขึน
่ เลือ
่ นไปทีพ
่ ารามิเตอร์อน
ื่
จากนัน
้ ป้ อนตัวเลขส�ำหรับพารามิเตอร์นน
ั ้ ตามวิธใี น
ขันตอนที
้
่5
iptime23
iptime
solugen_edu#2
7. ปฏิบัต ิตามขันตอนที
้
่ 5 และ 6 จนกว่าคุณจะกรอก
ขอมู
้ ลครบทุกพารามิเตอร์
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
 (ตกลง)
3. เลือก เครือข่าย จากนัน
้ กดปุ่ ม
รีเฟรช
\\ คุณสามารถขอรับขอมู
้ ลพารามิเตอร์เครือข่ายไดจาก
้
ผูให
้ บริ
้ การอินเตอร์เน็ตของคุณ
6. เลือกเครือข่ายทีต
่ องการ
้
จากนัน
้ กดปุ่ ม
8. เมือ
่ ป้ อนขอมู
้ ลพารามิเตอร์ทงั ้ หมดแลว้ ใหเลื
้ อก
ตกลง จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง) ผลิตภัณฑ์จะ
่ มต่อเครือข่าย จากนัน
่ มต่อ
ตรวจสอบการเชือ
้ จะเชือ
กับเครือข่าย
\\ หรืออีกวิธห
ี นึง่ ใหเลื
้ อก เพิม
่ เครือข่าย ทีด
่ านล่
้ าง
่ เครือข่ายไร ้สายเพือ
่ ม
สุดของรายชือ
่ สร ้างการเชือ
่ )
ต่อ สามารถใช ้วิธน
ี ไี้ ดในกรณี
้
ทค
ี่ ณ
ุ ทราบ SSID (ชือ
ของเราต์เตอร์เท่านัน
้
24
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
ไทย
 (ตกลง)
\\ ถาต
้ องการดู
้
รหัสผ่านในขณะทีค
่ ณ
ุ ก�ำลังป้ อนรหัส
ผ่านอยูน
่ น
ั ้ ใหใช
้ ปุ่้ มลูกศรเพือ
่ เลือก แสดงรห ัสผ่าน
ทีด
่ านขวา
้
จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
8. เมือ
่ เสร็จเรียบร ้อยแลว้ ใหเลื
้ อก เสร็จ จากนัน
้ กด
ปุ่ ม  (ตกลง)
่ มต่อเครือข่าย จาก
ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบการเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย
นัน
้ จะเชือ
8. ปฏิบัต ิตามขันตอนที
้
่ 6 และ 7 จนกว่าคุณจะกรอก
ขอมู
้ ลครบทุกพารามิเตอร์
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ คุณสามารถขอรับขอมู
้ ลพารามิเตอร์เครือข่ายไดจาก
้
ผูให
้ บริ
้ การอินเตอร์เน็ตของคุณ
9. เมือ
่ เสร็จเรียบร ้อยแลว้ ใหเลื
้ อก ตกลง จากนัน
้ กด
ปุ่ ม  (ตกลง) หน ้าจอ ความปลอดภัย จะปรากฏ
ขึน
้
9. เมือ
่ การตรวจสอบเสร็จเรียบร ้อยแลว้ ใหเลื
้ อก
ตกลง จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
10.บนหน ้าจอ ความปลอดภัย ใหป้้ อน รหัสความ
ปลอดภัย หรือ ขอความรหั
้
สผ่าน ของเครือข่าย
ของคุณ ป้ อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรดวย
้
้
ปุ่ ม ขึน/ลง/ซ
า้ ย/ขวา จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
\\ คุณควรสามารถคนหา
้
รหัสความปลอดภัย หรือ
ขอความรหั
้
สผ่าน ไดจากบนหน
้
้าจอติดตัง้ ทีค
่ ณ
ุ ใช ้
ติดตัง้ เราต์เตอร์หรือโมเด็มของคุณ
11.เมือ
่ เสร็จเรียบร ้อยแลว้ ใหเลื
้ อก เสร็จ ทีด
่ านขวา
้
ของหน ้าจอ จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
่ มต่อเครือข่าย จาก
ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบการเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย
นัน
้ จะเชือ
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
ĞĞ
ไร้สาย - ด้วยมือ
ถาที
้ อ
่ ยู่ IP ของคุณเป็ นแบบไม่เปลีย่ นแปลงหรือขัน
้
ตอนแบบอัตโนมัต ิไม่ทำ� งาน คุณจะตองตั
้ ง้ ค่า การตงั้
ค่าเครือข่าย เอง
1. ปฏิบัต ิตามขันตอนใน
้
ไร ้สาย - แบบอัตโนมัต ิ จนถึง
ขันตอนที
้
่ 6.
2. ผลิตภัณฑ์จะคนหาเครื
้
อข่าย แลวจะแสดงข
้
อความ
้
่ มต่อทีล
การเชือ
่ มเหลว
้
3. ทีด
่ านล่
้ างสุดของหน ้าจอ ใหเลื
้ อก ตงค่
ั้ า IP จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
หน ้าจอ ตงค่
ั้ า IP จะปรากฏขึน
้
4. เลือกช่อง ตงค่
ั้ า IP จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
5. เลือก ป้อนด้วยตนเอง ในช่อง ตงค่
ั้ า IP จากนัน
้
กดปุ่ ม  (ตกลง)
6. เลือกพารามิเตอร์เพือ
่ ป้ อน (เช่น IP Address)
จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
ใชปุ่้ ม ซา้ ย/ขวา บนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ ป้ อน
ตัวเลขพารามิเตอร์
ใชปุ่้ ม ซา้ ย/ขวา/  (ตกลง) บนรีโมตคอนโทรล
เพือ
่ เลือ
่ นจากช่องป้ อนขอมู
้ ลหนึง่ ไปยังอีกช่อง
หนึง่ ภายในพารามิเตอร์ เมือ
่ ป้ อนขอมู
้ ลในหนึง่
พารามิเตอร์แลว้ ใหกดปุ่
้
ม เสร็จ
25
12.หลังจากผลิตภัณฑ์ตรวจสอบเครือข่ายแลว้ ให ้
เลือก ตกลง จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
ĞĞ
WPS(PBC)
1. บนหน ้าจอ หน ้าจอหลัก ใหเลื
้ อก การตงค่
ั้ า จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
2. เลือก ทวไป
่ั
จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
3. เลือก เครือข่าย จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
4. เลือก การตงค่
ั้ าเครือข่าย จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
5. เลือก ไร้สาย ในหน ้าจอ การเลือกเครือข่าย จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
่ เครือข่ายที่
ผลิตภัณฑ์จะคนหาแล
้
วแสดงรายชื
้
อ
้
พร ้อมใชงาน
6. กดปุ่ ม ลง บนรีโมตของคุณ จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง) เพือ
่ เลือก ใช ้ WPS ขอความ
้
"กดปุ่ ม
WPS หรือ PBC บนเราเตอร์ไร ้สายของคุณภายใน
สองนาที" จะปรากฏขึน
้
ไทย
การตงค่
ั้ า
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
้ หรือ ลง เพือ
7. กดปุ่ ม ขึน
่ เลือ
่ นไปทีพ
่ ารามิเตอร์อน
ื่
จากนัน
้ ป้ อนตัวเลขส�ำหรับพารามิเตอร์นน
ั ้ ตามวิธใี น
ขันตอนที
้
่6
04
7. บนหน ้าจอ ความปลอดภัย ใหป้้ อน รหัสความ
ปลอดภัย หรือ ขอความรหั
้
สผ่าน ของเครือข่าย
ของคุณ
ป้ อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรดวยปุ่
้ มลูกศร
จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
การตังค่
้ า
7. กดปุ่ ม WPS หรือ PBC บนเราต์เตอร์ไร ้สายของคุณ
ภายในสองนาที ผลิตภัณฑ์ของคุณจะได ้รับค่าการตัง้
ค่าเครือข่ายทัง้ หมดทีต
่ ้องการและเชือ่ มต่อกับเครือ
ข่ายของคุณโดยอัตโนมัต ิ
ĞĞ
WPS(PIN)
การอ ัพเกรดซอฟต์แวร์
เมนูนท
ี้ ำ� ใหคุ้ ณสามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์ของ
ผลิตภัณฑ์เพือ
่ การเพิม
่ ประสิทธิภาพการท�ำงานหรือ
บริการเพิม
่ เติม
• หามปิ
้ ดผลิตภัณฑ์หรือเปิ ดผลิตภัณฑ์เองใน
ระหว่างกระบวนการการอัพเดต
ก่อนทีจ่ ะเริม
่ ใหเปิ
้ ดเมนูต ิดตัง้ ของเราต์เตอร์ใน
่ น ้าจอดวยช่
คอมพิวเตอร์ แลวเข
้ าสู
้ ห
้ องป้ อนขอมู
้ ล
WPS PIN
1. บนหน ้าจอ หน ้าจอหลัก ใหเลื
้ อก การตงค่
ั้ า จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
1. บนหน ้าจอ หน ้าจอหลัก ใหเลื
้ อก การตงค่
ั้ า จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
2. เลือก ทวไป
่ั
จากนัน
้ กดปุ่ ม
2. เลือก การสน ับสนุน จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
3. เลือก เครือข่าย จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
3. เลือก การอ ัพเดทซอฟต์แวร์ จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
4. เลือก การตงค่
ั้ าเครือข่าย จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
5. เลือก ไร้สาย ในหน ้าจอ การเลือกเครือข่าย จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
่ เครือข่ายที่
ผลิตภัณฑ์จะคนหาแล
้
วแสดงรายชื
้
อ
้
พร ้อมใชงาน
6. เลือกเครือข่ายทีต
่ องการ
้
จากนัน
้ กดปุ่ ม
7. เลือก WPS(PIN) จากนัน
้ กดปุ่ ม
หน ้าต่างแสดง PIN จะปรากฏขึน
้
 (ตกลง)
 (ตกลง)
 (ตกลง)
4. ถาต
้ องการดาวน์
้
โหลดตัวอัพเดตซอฟต์แวร์และ
๋
้
ตองการอั
้
พเดตในตอนนี้ ใหเลื
้ อก อ ัพเดตเดียวนี
จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
5. ถาต
้ องการให
้
ผลิ
้ ตภัณฑ์ดาวน์โหลดอัพเดต
้
ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัตเิ มือ
่ พร ้อมใชงาน
ใหเลื
้ อก
อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง) ดูราย
ละเอียด "อัปเดตอัตโนมัต ิ" ไดที
้ ห
่ น ้า 27
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ การอัพเกรดจะเสร็จสมบูรณ์เมือ
่ ผลิตภัณฑ์ปิดแลว้
เปิ ดใหม่ดวยตั
้ วเอง
8. ป้ อนรหัส PIN ลงในช่องป้ อนขอมู
้ ล WPS PIN
ในหน ้าจอ ติดตัง้ ของเราต์เตอร์ จากนัน
้ บันทึก
หน ้าจอ
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ ติดต่อผู ้ผลิตเราต์เตอร์สำ� หรับวิธก
ี ารเขาถึ
้ งหน ้าจอ
้
การติดตัง้ ของเราต์เตอร์หรือดูทค
ี่ ม
ู่ อ
ื การใชงานของ
เราต์เตอร์
่ มต่อ WPS ใหตั้ ง้ ค่าวิธก
\\ ส�ำหรับการเชือ
ี ารเขารหั
้ ส
ความปลอดภัยของเราต์เตอร์ไร ้สายของคุณใหเป็
้ น
่ มต่อแบบ WPS จะไม่รองรับการเขา้
AES การเชือ
รหัสความปลอดภัยแบบ WEP
26
\\ Samsung Electronics ปฏิเสธความรับผิดชอบทาง
กฎหมายต่อการท�ำงานทีผ
่ ด
ิ ปกติของผลิตภัณฑ์อน
ั
่ มต่ออินเตอร์เน็ตทีไม่
มีสาเหตุมาจากการเชือ
่ เสถียร
หรือความประมาทของผูบริ
้ โภคในระหว่างการอัพเดต
ซอฟต์แวร์
\\ ถาคุ
้ ณตองการยกเลิกการอั
้
พเกรดในขณะทีก
่ ำ� ลัง
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อพ
ั เกรดอยู่ ใหกดปุ่
้
ม
 (ตกลง)
ไทย
1. เลือก การสน ับสนุน > การอ ัพเดทซอฟต์แวร์
๋
้
> อ ัพเดตเดียวนี
ถาต
้ องการอั
้
พเกรดโดยใช ้ USB ใหปฏิบั
้
ต ิตามขันตอน
้
ต่อไปนี:้
ั่ การอัพเดตออนไลน์จะถูกดาวน์โหลดและ
2. ฟังก์ชน
ติดตัง้ ซอฟต์แวร์อพ
ั เดตโดยตรงจากอินเตอร์เน็ต
้
่ มต่ออินเตอร์เน็ต
-- ตัวเลือกนีจ้ ำ� เป็ นตองใช
้
การเชื
อ
1. เขาไปที
้
เ่ ว็บไซต์ของ Samsung จากคอมพิวเตอร์
และดาวน์โหลดแพคเกจอัพเดตไปทีอ
่ ป
ุ กรณ์ USB
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
้ ใหตรวจสอบราย
\\ เมือ
่ การอัพเดตระบบเสร็จสิน
้
ละเอียดซอฟต์แวร์ในส่วน ขอมู
้ ลผลิตภัณฑ์ ของหน ้า
จอ ติดต่อ Samsung
\\ หามปิ
้ ดผลิตภัณฑ์ในระหว่างการอัพเดตซอฟต์แวร์
อาจท�ำใหผลิ
้ ตภัณฑ์ทำ� งานผิดปกติได ้
2. บันทึกแพคเกจอัพเดตไปทีโฟลเดอร์
่
ทอ
ี่ ยูบ
่ นสุดใน
อุปกรณ์ USB
-- มิฉะนัน
้ ผลิตภัณฑ์จะหาแพคเกจอัพเดตไม่เจอ
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
3. เชือ
่ แ
ี พคเกจอัพเดตเขากั
้ บ
ผลิตภัณฑ์
4. เลือก การสน ับสนุน > การอ ัพเดทซอฟต์แวร์
๋
้
> อ ัพเดตเดียวนี
อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ
้
5. ซอฟต์แวร์จะได ้รับการอัพเดตโดยใชแพคเก
จอัพเดตทีอ
่ ยูใ่ นอุปกรณ์ USB
ั่ อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ เพือ
คุณสามารถตัง้ ค่าฟังก์ชน
่ ให ้
ั่ ใหม่
ผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลดอัพเกรดซอฟต์แวร์เวอร์ชน
เมือ
่ อยูใ่ นโหมด อัปเดตอัตโนมัต ิ
ั่
เพือ
่ ใหผลิ
้ ตภัณฑ์ดาวน์โหลดอัพเกรดซอฟต์แวร์เวอร์ชน
ใหม่เมือ
่ อยูใ่ นโหมด
\\ ไม่ควรใส่ด ิสก์ในผลิตภัณฑ์เมือ
่ คุณอัพเกรด
้ ค USB
ซอฟต์แวร์โดยใชแจ๊
้
1. กดปุ่ ม ขึน/ลง
เพือ
่ เลือก อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
ั่ นีจ้ ะเปิ ดและปิ ดทุกครัง้ ทีก
2. ฟังก์ชน
่ ดปุ่ ม
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
 (ตกลง)
ั่ อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ ผลิตภัณฑ์
\\ ถาต
้ องการใช
้
ฟั้ งก์ชน
่ มต่อกับอินเตอร์เน็ต
ของคุณจะตองเชื
้
อ
27
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
้ ใหตรวจสอบราย
\\ เมือ
่ การอัพเกรดระบบเสร็จสิน
้
ละเอียดซอฟต์แวร์ในส่วน ขอมู
้ ลผลิตภัณฑ์ ของหน ้า
จอ ติดต่อ Samsung
\\ หามปิ
้ ดผลิตภัณฑ์ในระหว่างการอัพเดตซอฟต์แวร์
อาจท�ำใหผลิ
้ ตภัณฑ์ทำ� งานผิดปกติได ้
้ ค USB ตองใช
้
\\ การอัพเดตซอฟต์แวร์โดยใชแจ๊
้
เมมโมรีส
่ ติ๊กหน่วยความจ�ำแบบแฟลช USB เท่านัน
้
ไทย
การตงค่
ั้ า
อ ัพเดตโดยใช ้ USB
04
๋
้
อ ัพเดตเดียวนี
เล่นสอื่
เครือ
่ งเล่น Ultra HD Blu-ray ของคุณสามารถเล่นคอน
เทนต์ทอ
ี่ ยูบ
่ นดิสก์ Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD/
CD, อุปกรณ์ USB, คอมพิวเตอร์ และเว็บไซต์ได ้ ถา้
ตองการเล่
้
นคอนเทนต์ทอ
ี่ ยูบ
่ นคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณ
่ มต่อคอมพิวเตอร์ของคุณและผลิตภัณฑ์เขากั
ตองเชื
้
อ
้ บ
เครือข่ายของคุณ
ิ
การเล่นดิสก์เชงพาณิ
ชย์
1. กดปุ่ ม ^ เพือ
่ เปิ ดถาดใส่ด ิสก์
2. วางดิสก์อย่างนุม
่ นวลลงในถาดใส่ด ิสก์โดยหันดาน
้
ื่ ขึน
ทีม
่ ช
ี อ
้
• การท�ำความสะอาดดิสก์
-- ถาคุ
้ ณท�ำใหเกิดรอยนิ
้
ว้ มือหรือฝุ่ น
ละอองบนดิสก์ ใหท�้ ำความสะอาด
ดวยสารซั
้
กฟอกแบบอ่อนทีถ
่ ก
ู ท�ำให ้
เจือจางในน�้ำและเช็ดดวยผ
้
้าเนือ
้ นุม
่
-- เมือ
่ ท�ำความสะอาด ใหเช็
้ ดอย่างนุม
่
นวลจากดานในถึ
้
งดานนอกของดิสก์
้
• ดิสก์จด
ั เก็บขอมู
้ ล
`` หามเก็
้
บในทีๆ่ ถูกแสงแดดโดยตรง
`` เก็บในทีๆ่ อากาศถ่ายเทไดสะดวก
้
`` เก็บในภาชนะหุมที
้ ส
่ ะอาดและเก็บในแนวตัง้
เล่นรูปถ่าย วิดีโอ และเพลง
(ม ัลติมีเดีย)
คุณสามารถเล่นคอนเทนต์ทถ
ี่ ก
ู บันทึกบนอุปกรณ์ USB
หรือคอมพิวเตอร์บนผลิตภัณฑ์ได ้
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ คุณไม่สามารถเล่นเล่นคอนเทนต์ได ้ถ ้าคอนเทนต์หรือ
อุปกรณ์จด
ั เก็บข ้อมูลไม่ได ้ถูกรองรับโดยผลิตภัณฑ์
3. กดปุ่ ม ^ เพือ
่ ปิ ดถาดใส่ด ิสก์ การเล่นจะเริม
่ ขึน
้ โดย
อัตโนมัต ิ
4. ถาการเล่
้
นไม่เริม
่ ขึน
้ โดยอัตโนมัต ิ ใหกดปุ่
้
ม
(หน้าหล ัก) เลือก เล่นดิสถ์ จาก หน ้าจอ หน ้า
จอหลัก จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง) บนรีโมต
ดิสก์จ ัดเก็บข้อมูลและการจ ัดการ
• การถือดิสก์
-- รอยนิว้ มือหรือรอยขีดข่วนบนดิสก์
อาจลดคุณภาพเสียงและภาพหรือ
ท�ำใหเกิดการเล่
้
นขาม
้
-- หลีกเลีย่ งการสัมผัสพืน
้ ผิวของดิสก์ตรงต�ำแหน่งที่
ขอมู
้ ลถูกบันทึกไปแลว้
-- ถือดิสก์ตรงขอบเพือ
่ ท�ำใหไม่
้ เกิดรอยนิว้ มือบนพืน
้
ผิว
-- หามติดแผ่
้
นกระดาษหรือเทปไวบนดิสก์
้
28
\\ ส�ำรองไฟล์ทส
ี่ ำ� คัญไว ้ก่อนทีจ่ ะเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์
USB Samsung จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อไฟล์ทเี่ สียหายหรือ
สูญหาย
เล่นคอนเทนต์ทีถู
่ กบ ันทึกบนอุปกรณ์ USB
่ มต่ออุปกรณ์ USB ของคุณไปยังผลิตภัณฑ์
1. เชือ
2. กดปุ่ ม (หน้าหล ัก)
เลือก
(ทีม
่ า) และ USB Storage
โฟลเดอร์และไฟล์ภายในอุปกรณ์ USB จะปรากฏ
ขึน
้
่ เล่น
3. เลือกคอนเทนต์ทค
ี่ ณ
ุ อยากเล่นจากรายชือ
คอนเทนต์
4. ถาต
้ องการออก
้
ใหกดปุ่
้
ม @ (หยุด) หรือปุ่ ม
(กล ับ)
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
่ มต่อกับอุปกรณ์ USB หน ้าจอจะแสดง
\\ เมือ
่ เชือ
ขอความที
้
ด
่ านบนสุ
้
ด ในการดูไฟล์ทอ
ี่ ยูบ
่ น อุปกรณ์
USB ใหเลื
้ อก เรียกดู
ไทย
เล่นคอนเทนต์ทีถู
่ กบ ันทึกในคอมพิวเตอร์
การเล่นดิสก์ด้วยคอนเทนต์ทีถู
่ กบ ันทึก
โดยผูใช
้ ้
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ ถาต
้ องการเล่
้
นคอนเทนต์บนคอมพิวเตอร์ โปรดตรวจ
้
สอบใหแน่
้ ใจว่าไดเปิ
้ ดใชงานโหมดเครื
อข่ายภายใน
บานบนคอมพิ
้
วเตอร์แลว้
\\ คอนเทนต์ทแ
ี่ ชร์โดยคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถเล่น
ไดโดยขึ
้
น
้ อยูก
่ บ
ั ชนิดของการเขารหั
้ สและรูปแบบ
ั่ อาจไม่
ไฟล์ของคอนเทนต์ นอกจากนี้ บางฟังก์ชน
้
สามารถใชงานได
้
ื่ อาจเล่นไดไม่
\\ คอนเทนต์สอ
้ ราบรืน
่ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั
สถานะของเครือข่าย ถาคอนเทนต์
้
เล่นอย่างไม่ราบ
รืน
่ ใหถ่้ ายโอนคอนเทนต์ไปยังอุปกรณ์ USB และ
่ มต่ออุปกรณ์ USB เขากั
เชือ
้ บเครือ
่ งเล่น จากนัน
้ เล่น
คอนเทนต์จากอุปกรณ์ USB
่ มต่อเครือ
1. เชือ
่ งคอมพิวเตอร์และเครือ
่ งเล่นของคุณ
ไปยังเครือข่ายเดียวกัน
2. กดปุ่ ม  (หน้าหล ัก)
เลือก  (ทีม
่ า) แลวจึ
้ งเลือก คอมพิวเตอร์ของ
ผูใช
้ ้
โฟลเดอร์และไฟล์ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณจะ
ปรากฏเป็ นรายการ
1. วางดิสก์ทถ
ี่ ก
ู ผูใช
้ บั้ นทึกลงในถาดใส่ด ิสก์โดยหัน
ื่ ขึน
ดานที
้ ม
่ ช
ี อ
้ แลวจึ
้ งปิ ดถาด
2. กดปุ่ ม (หน้าหล ัก)
เลือก
(ทีม
่ า) และ ดิสค์
โฟลเดอร์และไฟล์ภายในดิสก์จะปรากฏขึน
้
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ แม ้ว่าผลิตภัณฑ์จะแสดงโฟลเดอร์สำ� หรับทุกประเภท
คอนเทนต์ แต่จะแสดงเฉพาะไฟล์ประเภทคอนเทนต์
ทีค
่ ณ
ุ เลือกไวในเมนู
้
กรองตาม
ตัวอย่างเช่น ถาคุ
้ ณเลือก ดนตรี คุณก็จะเห็นแค่ไฟล์
เพลงเท่านัน
้ คุณสามารถเปลีย่ นการเลือกนีไ้ ดโดย
้
ยอนกลั
้
บไปทีเ่ มนู กรองตาม
3. หน ้าจอจะปรากฏขึน
้ เพือ
่ แสดงรายการคอนเทนต์
ของดิสก์ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั คอนเทนต์ทจี่ ด
ั เรียงไว ้ คุณ
จะเห็นโฟลเดอร์ ไฟล์แต่ละไฟล์ หรือทัง้ สองอย่าง
้
4. ถาจ�
้ ำเป็ น ใหใช
้ ปุ่้ ม ขึน/ลง/ซ
า้ ย/ขวา เพือ
่ เลือก
โฟลเดอร์ จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
้
5. ใชปุ่้ ม ขึน/ลง/ซ
า้ ย/ขวา เพือ
่ เลือกไฟล์ในการดู
หรือเล่น จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
6. กดปุ่ ม
(กล ับ) หนึง่ ครัง้ หรือมากกว่าเพือ
่ ออก
จากหน ้าจอปัจจุบน
ั ออกจากโฟลเดอร์ หรือเพือ
่
กลับไปยังหน ้าจอ หน ้าจอหลัก
่ เล่น
3. เลือกคอนเทนต์ทค
ี่ ณ
ุ อยากเล่นจากรายชือ
คอนเทนต์
4. ถาต
้ องการออก
้
ใหกดปุ่
้
ม @ (หยุด) หรือปุ่ ม
 (กล ับ)
้
7. ไปทีห
่ น ้า 30 ถึง 36 เพือ
่ ดูคม
ู่ อ
ื การใชงานที
อ
่ ธิบาย
วิธก
ี ารควบคุมการเล่นวิด ีโอ เพลง และภาพบนดิสก์
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
่ ม
\\ การเล่นคอนเทนต์ UHD BD อาจตองการการเชื
้
อ
ต่อเครือข่าย โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ระบบของเครือข่ายและ
สถานะของคอนเทนต์เซิรฟ
์ เวอร์ (Studio) การเล่น
อาจไม่ประสบผลส�ำเร็จ
29
ไทย
่
เล่นสือ
คุณสามารถเล่นไฟล์มล
ั ติมเี ดียทีค
่ ณ
ุ บันทึกไวในดิสก์
้
Blu-ray, DVD หรือ CD ได ้
05
คุณสามารถเล่นคอนเทนต์บนผลิตภัณฑ์ทถ
ี่ ก
ู จัดเก็บ
่ มต่อไปยังเครือข่ายเดียวกันกับ
บนคอมพิวเตอร์ทเี่ ชือ
ผลิตภัณฑ์
TV
เล่นสอื่
123
DISC
MENU
POP UP
การควบคุมการเล่นวิดีโอ/MENU
TV ของวิด ีโอทีอ
ั่ ทีอ
คุณสามารถควบคุมการเล่นคอนเทนต์
่ ยูบ
่ น ดิสก์ USB หรือคอมพิวเตอร์ได ้ บางฟังก์ชน
่ ธิบายไวใน
้
้ โดยขึ
คูม
่ อ
ื นีอ
้ าจไม่สามารถใชได
้
น
้ อยูก
่ บ
ั ดิสก์หรือคอนเทนต์
้ ำ� หร ับเล่นวิดีโอ
ปุ่มบนรีโมตคอนโทรลทีใช
่ ส
123
„„
DISC
MENU
ปุ่มทีเกี
่ ยวข้
่
องก ับการเล่น
„„
POP UP
TOOLS
/MENU
ถ้าต้องการใชเ้ มนู เมนูทแสดง
ี่
หรือรายการ
่ เรือ
ชือ
่ งของดิสก์
ปุ่ม DISC
MENU
ในระหว่างการเล่น ใหกดปุ่
้
มนีเ้ พือ
่
แสดงดิสก์เมนู
ปุ่ม POP UP
/MENU
ในระหว่างการเล่น ใหกดปุ่
้
มนีเ้ พือ
่
แสดงเมนูทแ
ี่ สดงขึน
้
TOOLS
ผลิตภัณฑ์ไม่เล่นเสียงในโหมดคนหา
้
หรือโหมดหยุด
• ถาต
้ องการการกลั
้
บเขาสู
้ โ่ หมดความเร็วปกติ ใหกด
้
ปุ่ ม p
p ปุ่ม
เริม
่ เล่น เมือ
่ ก�ำลังเล่นดิสก์ ใหกดเพื
้
อ
่
หยุดการเล่นชัว่ คราว
กดอีกครัง้ เพือ
่ เริม
่ ตนใหม่
้
@ ปุ่ม
หยุดเล่น
เล่นภาพเร็ว
ในระหว่างการเล่น ใหกดปุ่
้
ม(
หรือ )
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม ( หรือ
ปุ่ ม ) ความเร็วของการเล่นก็จะ
เปลีย่ นไป
เล่นภาพชา้
ใน โหมดหยุดชัว่ คราว ใหกดปุ่
้
ม
)
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม ) ความเร็ว
ของการเล่นก็จะเปลีย่ นไป
เล่นภาพข้าม
ในระหว่างการเล่น ใหกดปุ่
้
ม I_
หรือ +I
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม I_ หรือปุ่ ม
+I ดิสก์กจ
็ ะไปทีต
่ อนหรือไฟล์กอ
่ น
หน ้าหรือถัดไป
30
ไทย
้
การใชเมนู
ทแสดงบนหน้าจอระหว่
ี่
างการเล่นวิดีโอ
ั่ จากนัน
้
ใชปุ่้ ม ขึน/ลง/ซ
า้ ย/ขวา เพือ
่ เลือกแต่ละฟังก์ชน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
05
การแสดงเมนูเสริม
่
เล่นสือ
เมือ
่ เล่นดิสก์: กด TOOLS บนรีโมตคอนโทรล
เมือ
่ เล่นไฟล์วิดีโอ: กด  (ตกลง) บนรีโมตคอนโทรล แลวจึ
้ งกด
บนหน ้าจอ
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ มีเมนูเสริมใหเลื
้ อกแตกต่างกันไปตามรูปแบบของดิสก์หรือไฟล์ อางอิ
้ งตามตารางดานล่
้ าง
เมนูเสริม
ค�ำอธิบาย
ข้อมูล
เล่นตงแต่
ั้
เริม
่
ต้น
ความพร้อมใชง้ านของเมนู
ดิสค์
ไฟล์
ใหคุ้ ณดูขอมู
้ ลของวิด ีโอ


เลือกเพือ
่ กลับไปยังจุดเริม
่ ตนของภาพยนตร์
้
จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)

-- ค้นหาเรือ
่ ง : ถามี
้ ภาพยนตร์มากกว่าหนึง่ เรือ
่ งบนดิสก์หรือ
อุปกรณ์ ใหเลื
้ อกเพือ
่ เริม
่ เล่นอีกเรือ
่ งหนึง่
1. เลือก ค้นหาเรือ
่ ง จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
่ เรือ
้
2. กดปุ่ ม ขึน/ลง
เพือ
่ เลือกชือ
่ ง จากนัน
้ กดปุ่ ม
เลือกฉาก
 (ตกลง)
-- ค้นหาฉาก : เลือกเพือ
่ เล่นตอนทีค
่ ณ
ุ เลือก
1. เลือก ค้นหาฉาก จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
้
2. กดปุ่ ม ขึน/ลง
เพือ
่ เลือกตอน จากนัน
้ กดปุ่ ม

 (ตกลง)
-- ค้นหาแถบเวลา : เลือกเพือ
่ เล่นภาพยนตร์จากจุดช่วงเวลา
ทีเ่ ลือก
1. เลือก ค้นหาแถบเวลา จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
2. ใชปุ่้ ม ซา้ ย/ขวา เพือ
่ ป้ อนจุดช่วงเวลาทีค
่ ณ
ุ ตองการดู
้
31
ไทย
เล่นสอื่
เมนูเสริม
ความพร้อมใชง้ านของเมนู
ค�ำอธิบาย
ดิสค์
ไฟล์
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ คุณยังสามารถใชปุ่้ ม ซา้ ย/ขวา เพือ
่ ไปขางหน
้
้าหรือยอน
้
กลับภาพยนตร์ไดเช่
้ นกัน ภาพยนตร์จะไปขางหน
้
้าหรือยอน
้
กลับไปหนึง่ นาทีในแต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม ซา้ ย/ขวา
เลือกฉาก
\\ ถาข
้ อมู
้ ลอินเด็กซ์ในไฟล์เสียหายหรือไฟล์ไม่รองรับการจัดท�ำ
ั่ เลือกฉาก ได ้
อินเด็กซ์ คุณจะไม่สามารถใชฟั้ งก์ชน

่ มต่อเครือ
\\ ถาคุ
้ ณเล่นไฟล์บนอุปกรณ์เครือข่ายหลังจากเชือ
่ ง
เล่นเขากั
้ บคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณแลว้ เลือกฉาก
อาจไม่ทำ� งาน
้ บนรีโมตคอนโทรล
\\ ในระหว่างการเล่นไฟล์วด
ิ ีโอ ใชปุ่้ ม ขึน
เพือ
่ ขามไปยั
้
งฉากทีเ่ ฉพาะ
�้
โหมดเล่นซำ
คุณสามารถเล่นภาพยนตร์ ตอน หรือส่วนทีเ่ ฉพาะซ�ำ้ อีกครัง้ ได ้

โหมดภาพ
คุณสามารถตัง้ โหมดรูปภาพ ได ้
-- ไดนามิค : เพิม
่ ความคมชัดและความสว่าง
่ ทีด
-- มาตรฐาน : เลือกการตัง้ ค่านีส
้ ำ� หรับแอพพลิเคชัน
่ บ
ู อ
่ ย
ทีส
่ ด
ุ
-- ภาพยนตร์ : การตัง้ ค่าทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ส�ำหรับการรับชมภาพยนตร์
ั่ ลดเสียงรบกวน
-- ผูใช
้ ้ : ใหคุ้ ณปรับความคมชัดและฟังก์ชน
ตามล�ำดับ

เสียง
้ อ
ใชเพื
่ ก�ำหนดภาษาออดิโอทีต
่ องการ
้

ซิงค์เสียง
เลือกเพือ
่ ปรับการซิงค์ออดิโอ

ค�ำบรรยาย
้ อ
ใชเพื
่ ก�ำหนดภาษาของค�ำบรรยายทีต
่ องการ
้

มุม
ใหคุ้ ณสามารถดูฉากจากมุมอืน
่ ได ้ ตัวเลือกมุมจะแสดงจ�ำนวน
ของมุมทีส
่ ามารถดูได ้ เมือ
่ ดิสก์ Ultra HD Blu-ray / Blu-ray /
Blu-ray/DVD มีมม
ุ หลายมุมของฉากใดฉากหนึง่ โดยเฉพาะ คุณ
ก็สามารถเปลีย่ นเป็ นมุมอืน
่ ได ้

หมุน
ิ
คุณสามารถหมุนหน ้าจอตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬกาที
่ 90 องศา
ได ้
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |



\\ ไฟล์วด
ิ ีโอทีม
่ อ
ี ต
ั ราบิตสูงถึง 20Mbps หรือมากกว่าจะท�ำใหความสามารถของผลิ
้
ตภัณฑ์ลดลงและอาจหยุดเล่นใน
ระหว่างการเล่น
32
ไทย
TV
DISC
MENU
้
การใชเมนู
เรียงโดยและต ัวเลือก
UP
123
การควบคุมการเล่
นเพลงPOP
/MENU
การใชเ้ มนูต ัวเลือก
้ ำ� หร ับเล่น
ปุ่มบนรีโมตคอนโทรลทีใช
่ ส
เพลง
บนหน ้าจอไฟล์ทม
ี่ ไี ฟล์วด
ิ ีโอ ใหเลื
้ อก ต ัวเลือก จากนัน
้
กดปุ่ ม  (ตกลง)
รายการทีจะ
่
เล่น
คุณสามารถเลือกไฟล์เฉพาะทีจ่ ะ
่
เล่น จะท�ำงานเหมือนกันส�ำหรับสือ
ทัง้ หมด
รีเฟรช
รีเฟรชรายการไฟล์และโฟลเดอร์
่ หรืออุปกรณ์เก็บขอมู
จากสือ
้ ล
TOOLS
2
3
1
4
33
1
ปุ่ ม @ : หยุดแทร็ค
2
ปุ่ ม p : เล่นแทร็ค/หยุดแทร็คชัว่ คราว
3
เล่นอย่างรวดเร็ว (ออดิโอซีด ี [CD-DA]
เท่านน)
ั้
ในระหว่างการเล่น ใหกดปุ่
้
ม ( หรือ )
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม ( หรือปุ่ ม )
ความเร็วของการเล่นก็จะเปลีย่ นไป
4
ปุ่ ม I_+I : ไปยังแทร็คก่อนหน ้า/ถัดไป
ไทย
่
เล่นสือ
บนหน ้าจอไฟล์ทม
ี่ ไี ฟล์วด
ิ ีโอ ใหเลื
้ อก เรียงตาม จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง) จัดเรียงโฟลเดอร์และไฟล์ตาม
่
ล�ำดับ ว ันที่ หรือ ชือ
คุณสามารถควบคุมการเล่นคอนเทนต์ของเพลงทีอ
่ ยูบ
่ น
ดิสก์ USB หรือคอมพิวเตอร์ได ้
ั่ ทีอ
้ ้
บางฟังก์ชน
่ ธิบายไวในคู
้ ม
่ อ
ื นีอ
้ าจไม่สามารถใชได
โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ดิสก์หรือคอนเทนต์
05
การใชเ้ มนูเรียงโดย
เล่นสอื่
้
การใชเมนู
ต ัวเลือกในระหร่างการเล่น
� ้ บนออดิโอซด
ี ี
การเล่นแทร็คซำ
้
บนหน ้าจอเล่นไฟล์เพลง ใหใช
้ ้ปุ่ ม ขึน/ลง/ซ
า้ ย/ขวา
เพือ่ เลือก จากนัน้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
คุณสามารถตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์ใหเล่
้ นแทร็คซ�ำ้ บนออดิโอ
ซีด ี (CD-DA/MP3) ได ้
รายการทีจะ
่
เล่น
คุณสามารถสร ้างเพลย์ลส
ิ ต์โดยการ
เลือกแทร็คเฉพาะทีต
่ องการเล่
้
น จะ
ท�ำงานในแบบทีเ่ หมือนกันส�ำหรับ
่ ทัง้ หมด ดูรายละเอียด “การ
สือ
สร ้างเพลย์ลส
ิ ต์จากออดิโอซีด ี” ที่
หน ้า 34.
ข้อมูล
เลือกเพือ่ ดูข ้อมูลคอนเทนต์
้
1. บนหน ้าจอ หน ้าจอเล่น ใหใช
้ ปุ่้ ม ขึน/ลง/ซ
า้ ย/
ขวา เพือ
่ เลือก
ทีม
่ ม
ุ ดานล่
้ างซ ้ายของหน ้าจอ
จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
้
2. ใชปุ่้ ม ขึน/ลง
เพือ
่ เลือก โหมดเล่นซ�ำ้ ทีค
่ ณ
ุ
ตองการ
้
- ปิ ด, หนึง่ เพลง, หรือ ทงหมด
ั้
- จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
TRACK 001
XXXXXX
TRACK 002
XXXXXX
TRACK 003
XXXXXX
TRACK 004
XXXXXX
TRACK 005
XXXXXX
TRACK 006
XXXXXX
TRACK 001
TRACK 007
XXXXXX
XXXXXX
TRACK 008
XXXXXX
TRACK 009
XXXXXX
TRACK 010
XXXXXX
TRACK 011
XXXXXX
TRACK 012
XXXXXX
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ เมนูอาจแตกต่างออกไปโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ดิสก์หรือ
อุปกรณ์จด
ั เก็บขอมู
้ ล
้
การใชเมนู
เรียงโดยและต ัวเลือกบนหน้า
จอไฟล์
00:55
พ ัก
03:35
การใชเ้ มนูเรียงโดย
บนหน ้าจอไฟล์ทม
ี่ ไี ฟล์เพลง ใหเลื
้ อก เรียงตาม จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง) จัดเรียงโฟลเดอร์และไฟล์ตาม
่
ล�ำดับ ว ันที่ หรือ ชือ
ั
ี ี
การสบเปลี
ยนแทร็
่
คบนออดิโอซด
การใชเ้ มนูต ัวเลือก
้
1. บนหน ้าจอ หน ้าจอเล่น ใหใช
้ ปุ่้ ม ขึน/ลง/ซ
า้ ย/
ขวา เพือ
่ เลือก
ทีม
่ ม
ุ ดานล่
้ างซ ้ายของหน ้าจอ
จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
บนหน ้าจอไฟล์ทมี่ ไี ฟล์เพลง ให ้เลือก ต ัวเลือก จากนัน
้ กด
ปุ่ ม  (ตกลง)
รายการทีจะ
่
เล่น
คุณสามารถเลือกไฟล์เฉพาะทีจ่ ะ
เล่น จะท�ำงานเหมือนกันส�ำหรับ
่ ทัง้ หมด ดูรายละเอียด "การเล่น
สือ
แทร็คซ�ำ้ บนออดิโอซีด ี" ทีห
่ น ้า 34.
รีเฟรช
รีเฟรชรายการไฟล์และโฟลเดอร์
่ หรืออุปกรณ์เก็บขอมู
จากสือ
้ ล
่ บน
คุณสามารถตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์ใหเล่
้ นแทร็คแบบสุม
ออดิโอซีด ี (CD-DA/MP3)
้
2. ใชปุ่้ ม ขึน/ลง
เพือ
่ ตัง้ ค่า โหมดสับเปลีย่ น เป็ น
เปิ ด หรือ ปิ ด จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
ี ี
การสร้างเพลย์ลิสต์จากออดิโอซด
1. เมือ
่ แสดงหน ้าจอ หน ้าจอเล่น ใหเลื
้ อก
จากนัน
้
กดปุ่ ม  (ตกลง) เมนู การตงค่
ั้ า จะปรากฏขึน
้
้
2. ใชปุ่้ ม ขึน/ลง
เพือ
่ เลือก รายการทีจะเล่
่
น จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
้
3. กดปุ่ ม ขึน/ลง
เพือ
่ เลือกแทร็ค จากนัน
้ กดปุ่ ม
้าย
 (ตกลง) เครือ
่ งหมายจะปรากฏขึน
้ ทีด
่ านซ
้
ของแทร็ค
34
ไทย
4. ท�ำขันตอนที
้
่ 3 ซ�ำ้ เพือ
่ เลือกและท�ำเครือ
่ งหมายที่
แทร็คเพิม
่ เติม
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ คุณสามารถสร ้างเพลย์ลส
ิ ต์ไดมากถึ
้
ง 99 แทร็คบนอ
อดิโอซีด ี (CD-DA)
\\ บนหน ้าจอ การเลือกเล่น คุณยังสามารถเลือก เลือก
ทงหมด,
ั้
ไม่เลือกทงหมด
ั้
และ ยกเลิก ไดเช่
้ นกัน
-- ใช ้ เลือกทงหมด
ั้
เพือ
่ เลือกแทร็คทัง้ หมด นีจ่ ะ
เป็ นการยกเลิกการเลือกแทร็คทีค
่ ณ
ุ เลือกเอง เมือ
่
คุณกดปุ่ ม
(กล ับ) บนรีโมตคอนโทรลของคุณ
หรือเลือกปุ่ ม เสร็จ จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
แทร็คทัง้ หมดจะปรากฏขึน
้ บนหน ้าจอ หน ้าจอเล่น
เพลง และผลิตภัณฑ์จะเริม
่ เล่นแทร็คทัง้ หมดจาก
แทร็ค 001
-- ใช ้ ไม่เลือกทงหมด
ั้
เพือ
่ ยกเลิกการเลือกแทร็ค
ทัง้ หมดในครัง้ เดียว จากนัน
้ ใหเลื
้ อกแทร็คเองหรือ
ใช ้ เลือกทงหมด
ั้
เพือ
่ เลือกแทร็คทัง้ หมด จากนัน
้
กดปุ่ ม
(กล ับ) บนรีโมตคอนโทรลของคุณ ถา้
คุณไม่ใช ้ เลือกทงหมด
ั้
หรือเลือกแทร็คเอง เพล
ย์ลส
ิ ต์กจ
็ ะไม่มก
ี ารเปลีย่ นแปลง
-- ยกเลิก ยกเลิกการเปลีย่ นแปลงใดๆ ทีค
่ ณ
ุ ท�ำบน
หน ้าจอ การเลือกเล่น เมือ
่ คุณกลับมาทีห
่ น ้าจอ
หน ้าจอเล่น เพลย์ลส
ิ ต์จะไม่มก
ี ารเปลีย่ นแปลง
้
การใชเมนู
ทแสดงบนหน้าจอระหว่
ี่
างการ
เล่นไฟล์เพลง
ั่ จาก
้
ใชปุ่้ ม ขึน/ลง/ซ
า้ ย/ขวา เพือ
่ เลือกแต่ละฟังก์ชน
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
ในการแสดงเมนู ต ัวเลือก ระหว่างการเล่นหรือ โหมด
หยุดชัว่ คราว ใหกดปุ่
้
ม TOOLS หรืออีกวิธห
ี นึง่ ใหใช
้ ้
้
ปุ่ ม ขึน/ลง/ซ
า้ ย/ขวา เพือ
่ เลือก
จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
พอดีหน้าจอ
ปรับขนาดรูปถ่ายใหพอดี
้
กบ
ั หน ้า
จอ
ซูม
เลือกเพือ
่ ขยายภาพปัจจุบน
ั (ขยาย
ไดมากถึ
้
ง 4 เท่า)
หมุนซา้ ย
ิ
นีจ่ ะท�ำใหภาพหมุ
้
นทวนเข็มนาฬกา
หมุนขวา
ิ
นีจ่ ะท�ำใหภาพหมุ
้
นตามเข็มนาฬกา
ความเร็ว
สไลด์ฯ
เลือกเพือ่ ตัง้ ค่าความเร็วของสไลด์
โชว์
เอฟเฟ็กต์ของ เลือกเพือ
่ ตัง้ ค่าเอฟเฟกต์ของ
สไลด์โชว์
สไลด์โชว์
เลือกเพือ
่ ฟังเพลงขณะดูสไลด์โชว์
้ หล ัง
เพลงพืน
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
ขอ้ มูล
เลือกเพือ่ ดูข ้อมูลคอนเทนต์
\\ จ�ำนวนไฟล์เพลงทีม
่ ใี หจาก
้
อุปกรณ์ภายนอกจะแตกต่างกัน
ไปโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ตัวอุปกรณ์
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ เมนูอาจแตกต่างออกไปโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ดิสก์หรือ
อุปกรณ์จด
ั เก็บขอมู
้ ล
35
ไทย
่
เล่นสือ
้ ใหกดปุ่
้
6. เมือ
่ เสร็จสิน
้
ม ขึน/ลง
เพือ
่ เลือก เสร็จ
จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง) หน ้าจอ หน ้าจอเล่น
เพลง จะปรากฏขึน
้ อีกครัง้ พร ้อมรายการแทร็คที่
คุณท�ำเครือ
่ งหมายไวเท่
้ านัน
้ แทร็คทีถ
่ ก
ู เลือกจะ
เล่นอัตโนมัต ิ
คุณสามารถเล่นคอนเทนต์รป
ู ถ่ายทีอ
่ ยูบ
่ น DVD
USB หรือคอมพิวเตอร์ได ้
05
5. ถาต
้ องการน�
้
ำแทร็คออกจากรายการ ใหไปที
้ แ
่ ทร็ค
จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง) อีกครัง้ เครือ
่ งหมายที่
แทร็คจะถูกน�ำออก
การเล่นคอนเทนต์รูปถ่าย
เล่นสอื่
ั่ เพลงพืน
้ หล ัง ไฟล์รป
\\ ถ ้าต ้องการเปิ ดใช ้ฟังก์ชน
ู ถ่ายต ้อง
อยูใ่ นสือ่ จัดเก็บข ้อมูลเดียวกันกับไฟล์เพลง
โปรดทราบว่าคุณภาพเสียงอาจได ้รับผลกระทบจากอัตรา
บิตของไฟล์ MP3 ขนาดของภาพ และวิธกี ารเข ้ารหัส
้
การใชเมนู
เรียงโดยและต ัวเลือก
การใชเ้ มนูเรียงโดย
บนหน ้าจอไฟล์ทม
ี่ ไี ฟล์รป
ู ถ่าย ใหเลื
้ อก เรียงตาม จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง) จัดเรียงโฟลเดอร์และไฟล์ตาม
่
ล�ำดับ ว ันที่ หรือ ชือ
การใชเ้ มนูต ัวเลือก
บนหน ้าจอไฟล์ทม
ี่ ไี ฟล์รป
ู ถ่าย ใหเลื
้ อก ต ัวเลือก จาก
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
รายการทีจะ
่
เล่น
คุณสามารถเลือกไฟล์เฉพาะทีจ่ ะ
เล่น จะท�ำงานเหมือนกันส�ำหรับ
่ ทัง้ หมด ดูรายละเอียด “การ
สือ
สร ้างเพลย์ลส
ิ ต์จากออดิโอซีด ี” ที่
หน ้า 34.
รีเฟรช
รีเฟรชรายการไฟล์และโฟลเดอร์
่ หรืออุปกรณ์เก็บขอมู
จากสือ
้ ล
36
ไทย
บริการเครือข่าย
คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับบริการเครือข่ายต่างๆ เช่น
่ มต่อ
การสตรีมมิง่ วิด ีโอหรือแอพออนไลน์ดวยการเชื
้
อ
ผลิตภัณฑ์เขากั
้ บเครือข่ายของคุณ
2. ก�ำหนดค่าการตัง้ ค่าเครือข่าย (ดูหน ้าที่ 23 ถึง
26)
การสร้างบ ัญช ี Samsung
้
สร ้างบัญชี Samsung เพือ
่ ใหคุ้ ณสามารถใชประโยชน์
จาก Samsung ไดอย่
้ างเต็มทีท
่ างออนไลน์ ตัง้ ค่าบัญชี
ส�ำหรับสมาชิกในบานแต่
้
ละคนเพือ
่ ใหสมาชิกแต่
้
ละคน
สามารถเขาถึ
้ งบัญชีของตนเองบน Facebook, Twitter
เป็ นตนได
้
้ นอกจากนีค
้ ณ
ุ ยังตองมี
้ บญ
ั ชี Samsung ถา้
ตองการดาวน์
้
โหลดแอพทีม
่ ค
ี า่ ใชจ่้ ายและเช่าภาพยนตร์
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ หน ้าขอตกลงและเงื
้
อ
่ นไขจะปรากฏขึน
้ ถาคุ
้ ณขามข
้ อ้
ตกลงและเงือ
่ นไขของ Smart Hub ในขันตอนการ
้
ตัง้ ค่าเริม
่ ตน้ ยอมรับขอตกลงทั
้
ง้ หมดแลวท�
้ ำตามขัน
้
ตอนทีแ
่ สดงดานล่
้ าง
1. บนหน ้าจอหลัก ใหกด
้
APPS
หน ้าจอ บ ัญชี Samsung จะปรากฏขึน
้
7. เมือ
่ เสร็จเรียบร ้อยแลว้ ใหเลื
้ อก ถ ัดไป
oบนป้ นพิมพ์ จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง) เมือ
่
หน ้าต่างยืนยันว่า ID ถูกตองปรากฏขึ
้
น
้ มา ให ้
กดปุ่ ม  (ตกลง) หน ้าจอ สร้างบ ัญชี จะ
ปรากฏขึน
้ อีกครัง้ ป้ อนรหัสผ่าน ใชปุ่้ มทิศทาง
บนรีโมตคอนโทรลเพือ
่ เลือก เสร็จ จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
8. กดปุ่ ม
10.เลือกช่องใส่ วันเดือนปี เกิด และเลือกตัวเลขโดย
ใชปุ่้ มลูกศรขึน
้ และลงหรือโดยการกดตัวเลขบน
รีโมตของคุณ หลังจากกรอกขอมู
้ ลลงในช่องใส่
ขอมู
้ ลทีต
่ องการแล
้
ว้ ใหเลื
้ อก ถ ัดไป และกดปุ่ ม
 (ตกลง) เมือ
่ การสร ้างบัญชี Samsung ของคุณ
เสร็จสมบูรณ์ คุณจะเขาสู
้ ร่ ะบบโดยอัตโนมัตผ
ิ า่ น
ทางบัญชีใหม่
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ Samsung จะส่งอีเมลยืนยันไปยังทีอ
่ ยูท
่ ค
ี่ ณ
ุ ป้ อนไว ้
คุณตองเปิ
้
ดอีเมลและตอบกลับตามทีถ
่ ก
ู ร ้องขอเพือ
่
จบการสร ้างบัญชีของคุณ
้
\\ ในการจัดการบัญชี Samsung ของคุณ ใหใช
้ รายการ
เมนู บ ัญชี Samsung > บ ัญชีของฉ ัน
2. บนหน ้าจอ บ ัญชี Samsung ใหเลื
้ อก สร้าง
บ ัญชี จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
้ ม
3. ผูใช
้ ที
่ อ
ี ายุมากกว่า 14 ปี เท่านัน
้ ทีจ่ ะสามารถสร ้าง
บัญชี Samsung ได ้ เมือ
่ มีหน ้าต่างปรากฏขึน
้ มา
ถามว่าคุณมีส ิทธิห
์ รือไม่ ใหเลื
้ อก ใช่ จากนัน
้ กด
ปุ่ ม  (ตกลง)
หน ้าจอ ข้อตกลงและเงือ
่ นไข และนโยบาย
ความเป็นส่วนต ัวของบ ัญชี Samsung จะ
ปรากฏขึน
้
4. กดปุ่ ม  (ตกลง) เพือ
่ ยอมรับ กดปุ่ ม ขวา จากนัน
้
กดปุ่ ม  (ตกลง)
หน ้าจอ สร้างบ ัญชี จะปรากฏขึน
้
5. เลือกช่องใส่ ID จากนัน
้ กดปุ่ ม
พิมพ์ทแ
ี่ สดงจะปรากฏขึน
้
 (ตกลง) อีกครัง้ เพือ
่ แสดงหน ้าต่อไป
่ และนามสกุลของคุณในวิธแ
9. ป้ อนชือ
ี บบเดียวกัน
 (ตกลง) แป้ น
37
ไทย
บริการเครือข่าย
่ มต่อเครือ
1. เชือ
่ งเล่นไปยังเครือข่าย (ดูหน ้าที่ 16)
06
้ การเครือข่าย ก่อนอืน
ถาต
้ องการใช
้
บริ
่ คุณตอง:
้
้ นพิมพ์ ใชปุ่้ มลูก
6. ป้ อนทีอ
่ ยูอ
่ เี มลของคุณโดยใชแป้
ศรเพือ
่ เคลือ
่ นย ้ายตัวหนังสือหนึง่ ไปอีกตัวหนังสือ
หนึง่ กด  (ตกลง) เพือ
่ เลือกตัวหนังสือ เลือก
้ายเพือ
ทีด
่ านซ
้
่ ป้ อนตัวพิมพ์ใหญ่ เลือก #@! เพือ
่
ป้ อนสัญลักษณ์เพิม
่ เติม
บริการเครือข่าย
้
ก่อนใชแอพ
เข้าดูหน้าจอ APPS
้
ถาคุ
้ ณยังไม่ไดติดตั
้
ง้ Smart Hub เมือ
่ คุณใชแอพเป็
น
ครัง้ แรก ผลิตภัณฑ์จะขอใหคุ้ ณด�ำเนินการขันตอนการ
้
ติดตัง้ Smart Hub
1. บนหน ้าจอหลัก ใหเลื
้ อก
 (ตกลง)
APPS จากนัน
้ กดปุ่ ม
2. ถาคุ
้ ณยังไม่ไดติดตั
้
ง้ Smart Hub จะมี ข้อตกลง
และเงือ
่ นไขของ Smart Hub และนโยบาย
ความเป็นส่วนต ัว ปรากฏขึน
้
หน ้าจอแอพจะแสดงรายการแอพต่างๆ มากมาย ใช ้
รายการเพือ
่ ดาวน์โหลดแอพไดอย่
้ างง่ายดาย
1
2
APPS
DISCOVER
YOUR FAVORITE
VIDEO APPS
3. ถาต
้ องการดู
้
รายละเอียดก่อนยอมรับขอตกลง
้
และเงือ
่ นไข ใหเลื
้ อก ดูทงหมด
ั้
และกดปุ่ ม
 (ตกลง)
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ คุณไม่จำ� เป็ นตองยิ
้ นยอมต่อหมายเหตุเกีย่ วกับ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวเพิม
่ เติม แต่ฟีเจอร์หรือ
ั่ ของ Smart Hub อย่างใดอย่างหนึง่ อาจไม่
ฟังก์ชน
้
สามารถใชงานได
ถ้ าคุ
้ ณไม่ทำ� เช่นนัน
้
3
1
ั ซุงของคุณ
เขาสู
้ ร่ ะบบดวยบั
้ ญชีซม
ั่ ทีซ
ั ซุงใหมามากมาย
ใชฟั้ งก์ชน
่ ม
้
ถาคุ
้ ณ
ั ซุง ใหสมั
ไม่มบ
ี ญ
ั ชีซม
้ ครทีน
่ ี่
4. เลือก ฉ ันยอมร ับทงหมด
ั้
จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง) หน ้าจอ ติดตัง้ เสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏ
ขึน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
2
้
การใชแอพ
่ จากอินเตอร์เน็ต
คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน
่ ต่างๆ และดูแอพเหล่านัน
และเขาถึ
้ งแอพพลิเคชัน
้ บน
่ บางตัว คุณ
ทีวข
ี องคุณได ้ ในการเขาถึ
้ งแอพพลิเคชัน
จ�ำเป็ นตองมี
้ บญ
ั ชี Samsung
38
ื่ ของแอพโดยเฉพาะเพือ
ใส่ชอ
่ ท�ำการ
คนหา
้
ก�ำหนดการตัง้ ค่าส�ำหรับแอพที่
ดาวน์โหลด
3
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ ส�ำหรับแอพทีให
่ บริ
้ การสตรีมมิง่ แบบ 4K (Netflix,
้ การแบบ 4K จะเปิ ดใช ้
Amazon เป็ นตน)
้ การใชบริ
งานไดถ้ าที
้ วรี องรับ HDCP 2.2 ถาที
้ ว ี (หรือเทอร์
่ มต่อ) ไม่รองรับ HDCP 2.2 การส
มินล
ั HDMI ทีเ่ ชือ
ตรีมมิง่ แบบ 4K จะไม่ถก
ู แสดง
ดาวน์โหลดแอพวิด ีโอเพือ
่ เล่นวิด ีโอ
้ จะปรากฏอยู
้
แอพทีใช
่ ได
้
ด
่ านล่
้ าง ใชปุ่้ ม ขึน/
้
ลง/ซา้ ย/ขวา เพือ
่ ดาวน์โหลดหรือใชแอพที
่
ตองการ
้
ในครัง้ แรกทีค
่ ณ
ุ เปิ ดหน ้าจอ APPS เครือ
่ งเล่น Ultra
HD Blu-ray จะดาวน์โหลดกลุม
่ ของแอพทีไม่
่ เสียค่า
ใชจ่้ ายโดยอัตโนมัต ิ เมือ
่ ถูกดาวน์โหลด แอพเหล่านีจ้ ะ
ปรากฏขึน
้ บนรายการ แอปทีด
่ าวนโหลด
ไทย
การดาวน์โหลดแอพ
่ั
การเริม
่ ต้นแอพพลิเคชน
้
1. ใชปุ่้ ม ขึน/ลง
เพือ
่ เคลือ
่ นย ้ายไปที่ ต ัวเลือกของ
้ หากลุม
เรา, ยอดนิยม, เนือ
่ หรือ หมวดหมู่ ถา้
้ หากลุม
คุณเคลือ
่ นย ้ายไปที่ เนือ
่ หรือ หมวด
หมู่ ใหกดปุ่
้
ม  (ตกลง) เพือ
่ เลือกหมวดหมูห
่ รือ
ประเภททีต
่ องการ
้
้
2. ใชปุ่้ ม ขึน/ลง/ซ
า้ ย/ขวา เพืเ่ คลือ
่ นย ้ายแอพที่
คุณตองการดาวน์
้
โหลด จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
หน ้าจอแสดงขอมู
้ ลโดยละเอียดส�ำหรับแอพจะ
ปรากฏขึน
้
1. บนหน ้าจอหลัก ใหเลื
้ อก
 (ตกลง)
้
2. ทีห
่ น ้าจอ APPS ใหใช
้ ปุ่้ ม ขึน/ลง
เพือ
่ ย ้ายไปที่
แอปทีด
่ าวนโหลด
ใชปุ่้ ม ซา้ ย/ขวา เพือ
่ ย ้ายไปยัง แอพทีต
่ องการ
้
จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง) เริม
่ ท�ำงานแอพ
เมนู
การตงค่
ั้ า
้
ใชปุ่้ ม ขึน/ลง/ซ
า้ ย/ขวา เพือ
่ ย ้ายไปที่
การตงค่
ั้ า
ทีด
่ ้านขวาบนสุดของจอ APPS จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ
3. เลือก ติดตงั้ บนหน ้าจอ จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
ติดตงั้ จะเปลีย่ นเป็ น ยกเลิก และแอพจะเริม
่
ท�ำการดาวน์โหลด
เปิ ดหรือปิ ดตัวเลือกการอัพเดตแอพโดยอัตโนมัต ิ เลือก
อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ ทีด
่ านขวาบนสุ
้
ดของหน ้าจอ การตงั้
ั่ นีจ้ ะ เปิ ด หรือ
ค่า จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง) ฟังก์ชน
ปิ ด ทุกครัง้ ทีป
่ มถู
ุ่ กกด
4. ถาคุ
้ ณตองการยกเลิกการดาวน์
้
โหลด ใหเลื
้ อก
ยกเลิก จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
ลบ
5. เมือ
่ การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ยกเลิก จะเปลีย่ น
เป็ น เปิ ด เลือก เปิ ด จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
่ ในอีกวิธห
เพือ
่ เริม
่ ตนแอพพลิ
้
เคชัน
ี นึง่ ใหกดปุ่
้
ม
 (กล ับ) จนกว่าหน ้าจอ APPS จะปรากฏขึน
้ อีก
ครัง้ แอพทีค
่ ณ
ุ ดาวน์โหลดจะถูกแสดงที่ แอปที่
ดาวนโหลด
1. ทีห
่ น ้าจอ การตงค่
ั้ า ใหเลื
้ อกแอพทีจ่ ะลบ
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
2. เลือก เพิม
่ ไปทีหน้
่ าหล ัก จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
3. ทีด
่ านล่
้ างของหน ้าจอ ใหใช
้ ปุ่้ ม ซา้ ย/ขวา เพือ
่
ระบุตำ� แหน่งของแอพทีจ่ ะเพิม
่ จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
\\ ถาต
้ องการเพิ
้
ม
่ แอพทีถ
่ ก
ู ติดตัง้ ไวที
้ ด
่ านล่
้ างของหน ้า
จอหลัก ใหเลื
้ อก เพิม
่ ไปทีหน้
่ าหล ัก บนหน ้าจอการ
ติดตัง้ เสร็จสมบูรณ์
\\ ถาไม่
้ สามารถดาวน์โหลดแอพเนือ
่ งจากหน่วยความ
่ มต่อกับอุปกรณ์
จ�ำภายในมีเนือ
้ ทีไม่
่ เพียงพอ ใหเชื
้ อ
จัดเก็บขอมู
้ ลแบบ USB และลองใหม่อก
ี ครัง้
39
2. เลือก ลบ จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
เพิม
่ ไปทีหน้
่ าหล ัก
1. ทีห
่ น ้าจอ การตงค่
ั้ า ใหเลื
้ อกแอพทีจ่ ะเพิม
่ ไปที่
หน ้าจอหลัก
ไทย
บริการเครือข่าย
\\ แอพทีถ
่ ก
ู ติดตัง้ แลวจะแสดง
้
"ติดตงแล้
ั้
ว" ในภาพ
ขนาดย่อของแอพ
06
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
APPS จากนัน
้ กดปุ่ ม
บริการเครือข่าย
ล็อค/ปลดล็อค
ดูรายละเอียดต่างๆ
่ั นีจ้ ะบล็อคการเขาถึ
ฟังก์ชน
้ งแอพนอกจากว่าคุณจะใส่
PIN ของคุณ ปลดล็อคจะเป็ นการถอดล็อคออก
1. ทีห
่ น ้าจอ การตงค่
ั้ า ใหเลื
้ อกแอพทีค
่ ณ
ุ ตองการดู
้
รายละเอียด
1. ทีห
่ น ้าจอ การตงค่
ั้ า ใหเลื
้ อกแอพทีจ่ ะล็อค
2. เลือก ดูรายละเอียดต่างๆ จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง) หน ้าแสดงขอมู
้ ลโดยละเอียดส�ำหรับ
แอพจะปรากฏขึน
้
2. เลือก ล็อค/ปลดล็อค จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
ใส่ PIN ของคุณ เครือ
่ งหมายจะปรากฏขึน
้ ถัดจาก
แอพ
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ ถาต
้ องการปลดล็
้
อคแอพ ใหตามวิ
้
ธเี ดียวกัน แต่ให ้
เลือกแอพทีม
่ ก
ี ารล็อคไวแทน
้
ย้าย
1. ทีห
่ น ้าจอ การตงค่
ั้ า ใหเลื
้ อกแอพทีจ่ ะเคลือ
่ นย ้าย
2. เลือก ย้าย จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
3. ใชปุ่้ ม ซา้ ย/ขวา เพือ
่ เคลือ
่ นย ้ายแอพ
้ ินเตอร์เน็ต
การใชอ
้
คุณสามารถเขาถึ
้ งอินเตอร์เน็ตโดยใชอินเตอร์
เน็ตแอพ
่
พลิเคชัน
เลือก Internet บนหน ้าจอหลัก จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
้
่
\\ เว็บเบราว์เซอร์ไม่สามารถใชงานได
กั้ บแอพพลิเคชัน
Java
4. เมือ
่ แอพอยูใ่ นทีๆ่ คุณตองการแล
้
ว้ ใหกดปุ่
้
ม
 (ตกลง)
\\ ถาคุ
้ ณพยายามทีจ่ ะดาวน์โหลดไฟล์ และไฟล์ไม่ได ้
ถูกบันทึกไว ้ ขอความแจ
้
้งขอผิ
้ ดพลาดจะปรากฏขึน
้
ติดตงใหม่
ั้
1. ทีห
่ น ้าจอ การตงค่
ั้ า ใหเลื
้ อกแอพทีจ่ ะติดตัง้ ใหม่
2. เลือก ติดตงใหม่
ั้
จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง) แอพ
้
จะถูกติดตัง้ ใหม่ การติดตัง้ ใหม่อาจใชเวลาสอง
สามนาที
้ ผลิตภัณฑ์ทาง
\\ ไม่รองรับ E-commerce (การซือ
ออนไลน์)
\\ ไม่รองรับ ActiveX
\\ การเขาถึ
้ งอาจถูกบล็อคจากบางเว็บไซต์หรือบางเว็บ
เบราว์เซอร์ทถ
ี่ ก
ู ด�ำเนินการโดยบางธุรกิจ
\\ ไม่รองรับการเล่นวิด ีโอ Flash
40
ไทย
เข้าดูหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์
23
4
5
6
http://www.samsung.com
รายการเด่น
เข้าชมมากทีส
่ ด
ุ
100%
บุค
๊ มาร์ค
เปิ ดแท็บ
3
1
2
่ หน ้าขอปัจจุบน
• แท็บปัจจุบ ัน: แสดงชือ
ั
ถาต
้ องการลบแท็
้
บ ใหคลิก
้
ทีอ
่ ยูถ
่ ด
ั จา
่ แท็บ
กชือ
• เปิ ดแท็บใหม่: เปิ ดแท็บเว็บเบราว์เซอร์ใหม่
• เปิ ดแท็บความล ับใหม่: เปิ ดแท็บเว็บเบราว์
เซอร์ใหม่ใน โหมดความปลอดภัย
4
: เคลือ
่ นย ้ายไปยังหน ้าก่อนหน ้า
: เคลือ
่ นย ้ายไปยังหน ้าถัดไป
: ย ้ายไปยังหน ้าหลักของเว็บเบราว์เซอร์
http://www.samsung.com
: ใช ้
แป้ นพิมพ์ทแ
ี่ สดงบนหน ้าจอเพือ
่ ใส่ URL
หรือคียเ์ วิรด
์ เพือ
่ คนหาข
้
อมู
้ ลเฉพาะ ดูราย
้ นพิมพ์ทแ
ละเอียด "การใชแป้
ี่ สดง" ทีห
่ น ้า
42.
• : โหลดหน ้าปัจจุบน
ั ใหม่เพือ
่ ใหหน
้ ้าจอ
รีเฟรช
• : เพิม
่ หน ้าปัจจุบน
ั ไปยังบุก
๊ มาร์กของคุณ
• 100% : คุณสามารถขยายหรือลดขนาด
หน ้าจอแบบเป็ นเปอร์เซ็นต์
•
: คุณสามารถก�ำหนดค่าการตัง้ ค่าเบราว์
้ เบรา
เซอร์ของคุณ ดูรายละเอียด "การใชเมนู
เซอร์" ทีห
่ น ้า 43.
• รายการเด่น: แสดงเว็บไซต์ทแ
ี่ นะน�ำ
5
•
: หน ้า บ ัญชี Samsung จะปรากฏขึน
้
• เข้าชมมากทีสุ
่ ด: แสดงเว็บไซต์ทแ
ี่ นะน�ำ
6
•
: ปิ ดเว็บเบราว์เซอร์
• บุค
๊ มาร์ค: แสดงรายการทีบ
่ ก
ุ๊ มาร์กไว ้ คุณ
สามารถเลือกบุก
๊ มาร์กทีม
่ อ
ี ยูเ่ ดิมมาแกไข
้
และลบไดเช่
้ นกัน
• เปิ ดแท็บ: แสดงรายการแท็บทีค
่ ณ
ุ เปิ ดและ
แท็บทีถ
่ ก
ู เปิ ดในเว็บเบราว์เซอร์อน
ื่ ทีถ
่ ก
ู เขาสู
้ ่
ระบบโดยใชบั้ ญชีเดียวกัน
41
ไทย
บริการเครือข่าย
•
•
•
•
รายการเด่น
06
1
แผงควบคุม ซึง่ ท�ำงานอยูท
่ ด
ี่ านบนสุ
้
ดของหน ้า
้ ม
ั่ ทีม
จอ เต็มไปดวยชุ
้ ดไอคอนทีใช
่ เริ
่ ฟังก์ชน
่ ี
ประโยชน์จำ� นวนหนึง่
บริการเครือข่าย
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
้ ป้นพิมพ์ทีแสดง
การใชแ
่
เมือ
่ คุณคลิกที่
หรือเขาถึ
้ งขอมู
้ ลหรือ
ช่องป้ อนขอความ
้
จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง) แป้ นพิมพ์
้ นพิมพ์ทแ
ทีแ
่ สดงจะปรากฏขึน
้ ถาต
้ องการใช
้
แป้
ี่ สดง
ดวยรี
้ โมตของคุณ ใหปฏิบั
้
ตต
ิ ามขันตอนต่
้
อไปนี:้
รายการเด่น
http://www.samsung.com
#@!
100%
เข้าชมมากทีส
่ ด
ุ
รายการเด่น
บุค
๊ มาร์ค
2
3
4
5
6
7
8
9
0
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
^
a
s
d
f
g
h
j
k
l
~
@
z
x
c
v
b
n
m
,
ENG
www. .com
ต ัวเลือกบนแป้นพิมพ์ทีแสดง
่
เปิ ดแท็บ
1
ถาต
้ องการเข
้
าถึ
้ งตัวเลือกบนแป้ นพิมพ์ทแ
ี่ สดง ให ้
ไฮไลท์ ทีด
่ านล่
้ างซ ้ายของแป้ นพิมพ์ จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
ลบทงหมด
ั้
*
!
.
?
-
/
<
>
่ มต่ออยูก
\\ ถาคุ
้ ณมีแป้ นพิมพ์แบบไร ้สายเชือ
่ บ
ั
้ นพิมพ์แบบไร ้
ผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถใชแป้
สายเพือ
่ ป้ อนตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ และ วรรค
ตอนได ้ โปรดทราบว่าแป้ นพิมพ์แบบไร ้สายจะท�ำงาน
ไดก็้ ตอ
่ เมือ
่ แป้ นพิมพ์ทแ
ี่ สดงปรากฏขึน
้ และสามารถ
้ อ
ใชเพื
่ ป้ อนตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ และวรรค
ตอนเท่านัน
้
เสร็จ
รีเซ็ตการแนะน�ำข้อมูลต ัวอ ักษร
ยกเลิก
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
้ นพิมพ์นน
\\ ตัวหนังสือทีม
่ องเห็นไดโดยใช
้
แป้
ั ้ จะขึน
้ อยู่
กับภาษาทีเ่ ลือก
้
1. ใชปุ่้ ม ขึน/ลง/ซ
า้ ย/ขวา บนรีโมตของคุณเพือ
่
เคลือ
่ นย ้ายไฮไลท์ไปยังตัวอักษรหรือตัวเลขทีค
่ ณ
ุ
เลือก
2. กดปุ่ ม  (ตกลง) เพือ
่ ป้ อนตัวอักษรหรือตัวเลขลง
ในช่องป้ อนขอมู
้ ล
3. ถาต
้ องการใช
้
ตั้ วพิมพ์ใหญ่ ใหเคลื
้ อ
่ นย ้าย
้ายบน จากนัน
ไฮไลท์ไปยังปุ่ ม ทีด
่ านซ
้
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง) กดปุ่ ม  (ตกลง) อีกครัง้ ดวย
้
ที่
ถูกไฮไลท์เพือ
่ ใชตั้ วพิมพ์เล็กอีกครัง้ เมือ
่ แป้ นพิมพ์
ทีแ
่ สดงบนหน ้าจอปรากฏขึน
้ ใหกดปุ่
้
ม p บน
รีโมตคอนโทรเพือ
่ สลับระหว่างโหมดตัวพิมพ์ใหญ่
และตัวพิมพ์เล็ก
การรีเซ็ตจะลบหน่วยความจ�ำของแป้ นพิมพ์
Samsung เลือกรีเซ็ตเพือ
่ ลบทุกสิง่ ทุกอย่างทีแ
่ ป้ น
พิมพ์ Samsung ไดเรี
้ ยนรู ้เกีย่ วกับสไตล์การเขียนของ
คุณ รวมถึงค�ำศัพท์ใหม่ทค
ี่ ณ
ุ ไดใช
้ ้
้ ่ มทิศทาง)
แนะน�ำต ัวอ ักษรถ ัดไป (เมือ
่ ใชป
ุ
แป้ นพิมพ์จะทายตัวอักษรถัดไปในขณะทีค
่ ณ
ุ พิมพ์
การทายจะปรากฏขึน
้ ในแบบวงแหวนรอบตัวอักษรที่
คุณเพิง่ พิมพ์ คุณสามารถเลือกตัวอักษรทีท
่ ายไวล่้ วง
หรือย ้ายไปยังตัวอักษรอืน
่ ได ้ คุณสามารถเปิ ดหรือปิ ด
ั่ นีไ้ ด ้
ฟังก์ชน
ภาษา
เลือกภาษาส�ำหรับแป้ นพิมพ์ คุณสามาถเลือกภาษา
อังกฤษ ฝรัง่ เศส รัสเซีย เป็ นตน้
4. ถาต
้ องการเข
้
าถึ
้ งสัญลักษณ์และเครือ
่ งหมายวรรค
้าย จาก
ตอนเพิม
่ เติม ใหไฮไลท์
้
#@! ทางดานซ
้
นัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
5. ถาต
้ องการลบข
้
อมู
้ ลทีค
่ ณ
ุ ป้ อน ใหเคลื
้ อ
่ นย ้าย
ไฮไลท์ไปยังปุ่ ม
จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
6. ถาต
้ องการลบตั
้
วอักษรทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ ป้ อน ให ้
เคลือ
่ นย ้ายไฮไลท์ไปยัง ลบทงหมด
ั้
จากนัน
้ กด
ปุ่ ม  (ตกลง)
7. เมือ
่ ป้ อนขอมู
้ ลเสร็จเรียบร ้อยแลว้ ใหเลื
้ อก เสร็จ
จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง)
42
ไทย
้
การใชเมนู
เบราเซอร์
http://www.samsung.com
รายการเด่น
เข้าชมมากทีส
่ ด
ุ
100%
ประว ัติ
บุค
๊ มาร์ค
มุมมองเดสก์ท็อป
เปิ ดแท็บ
ดูใบร ับรอง
การตงค่
ั้ า
ประว ัติ
แสดงรายการเว็บไซต์ทเี่ ขาชม
้
ในการลบรายการ คลิก
ลบทงหมด
ั้
มุมมองเดสก์ท็อป
คุณสามารถเปิ ดหรือปิ ด มุมมองเดสก์ท็อป ได ้
ดูใบร ับรอง
แสดงขอมู
้ ลใบรับรองของเว็บไซต์ปัจจุบน
ั
การตงค่
ั้ า
• ทวไป
่ั
-- ซิงค์และดูแท็บและบุก
๊ มาร์กในอุปกรณ์
ต่างๆ: เขาสู
้ ร่ ะบบดวย
้ บัญชี Samsung เพือ
่
ซิงค์เครือ
่ งหลักเขากั
้ บอุปกรณ์อน
ื่ ๆ คุณสามารถ
แชร์บก
ุ๊ มาร์กและดูแท็บทีเ่ ปิ ดอยูใ่ นอุกปรณ์อน
ื่ ๆ
-- ซ่อนแท็บและแถบเครือ
่ งมือโดยอ ัตโนม ัติ:
ซ่อนแท็บและแถบเครือ
่ งมืออัตโนมัต ิ
-- ต ัวบล็อคป็อปอ ัพ: บล็อกหน ้าต่างทีแ
่ สดง
-- รีเซ็ตการตงค่
ั้ า: คุณสามารถรีเซ็ตการตัง้ ค่าเว็บ
เบราเซอร์ทงั ้ หมดไปยังค่าดัง้ เดิมจากโรงงานได ้
บุก
๊ มาร์กและประวัต ิการเขาชมของคุ
้
ณจะไม่ได ้
รับผลกระทบ
43
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
ั่ การตงค่
\\ ฟังก์ชน
ั้ า อาจไม่ทำ� งานโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ั่ ทีไม่
เว็บไซต์ ฟังก์ชน
่ ทำ� งานจะกลายเป็ นสีเทาและ
้
ไม่สามารถใชงานได
้
ไทย
บริการเครือข่าย
รายการเด่น
• โฮมเพจ: คุณสามารถตัง้ ค่าหน ้าหลักของเบรา
เซอร์ได ้
• โปรแกรมค้นหา: คุณสามารถตัง้ ค่า Search
Engine ทีค
่ ณ
ุ ตองการได
้
้
• ความเป็นส่วนต ัวและความปลอดภ ัย
-- ไม่ต ้องตรวจสอบ: ยับยัง้ ไม่ใหเว็
้ บไซต์ต ิดตาม
คุณ
-- ลบประว ัติ: ลบประวัต ิการเขาชมทั
้
ง้ หมดในเบรา
เซอร์ของคุณ
้
-- JavaScript: ท�ำใหเว็
้ บไซต์สามารถใชงานได
้
้
จาวาสคริปต์สำ� หรับประสบการณ์ใชเบราเซอร์
ท ี่
ดีกว่าเดิม
-- ลบข้อมูลการเรียกดู: ลบขอมู
้ ลในเบราเซอร์
ทัง้ หมด เช่น คุกกี้ หน่วยความจ�ำแคชรูปภาพ
และขอมู
้ ลต่างๆ บุก
๊ มาร์กและประวัต ิการเขาชม
้
ของคุณจะไม่ได ้รับผลกระทบ
• การล็อคโดยผูป
้ กครอง: สามารถเขาถึ
้ งเว็บทีค
่ ณ
ุ
อนุญาตเท่านัน
้
-- PIN การล็อคโดยผูป
้ กครอง: ตัง้ รหัสผ่าน
เพือ
่ จัดการ การล็อคโดยผูปกครอง
้
คลิก ตงั้
PIN เพือ
่ ตัง้ รหัสผ่าน
-- รายการของหน้าทีอ
่ นุม ัติ: ใหคุ้ ณอนุมต
ั ิหน ้า
เฉพาะหรือน�ำหน ้าทีได
่ ้รับอนุมต
ั ิออก
• เข้ารห ัส: คุณสามารถตัง้ ค่าการเขารหั
้ สส�ำหรับหน ้า
เว็บต่างๆ ใหเป็
้ นอัตโนมัต ิหรือเลือกรูปแบบการเขา้
รหัสดวยตนเองจากรายการ
้
• เกียวก
่
ับ: ใหข้ อมู
้ ลพืน
้ ฐานเกีย่ วกับการท�ำงานของ
เว็บเบราเซอร์
06
ั่ ทีค
เมนูจะมีฟังก์ชน
่ วบคุมวิธท
ี เี่ บราเซอร์ทำ� งานและฟัง
ั่ ความปลอดภัยของเบราเซอร์ Tในการเปิ ดเมนู ให ้
ก์ชน
ไปทีไอคอน
่
(เมนู) จากนัน
้ กดปุ่ ม  (ตกลง) ใน
การเลือกตัวเลือกในเมนู ใหไปที
้
ต
่ วั เลือก จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
บริการเครือข่าย
ื่ มต่อบ ัญชบ
ี ริการอินเตอร์เน็ตของ
เชอ
คุณเข้าก ับผลิตภ ัณฑ์
ั่ เชือ
่ มต่อบัญชีบริการจะท�ำใหคุ้ ณสามารถ
ฟังก์ชน
่ มต่อผลิตภัณฑ์ไปยังบัญชีของคุณไดด้ วยบริ
เชือ
้
การ
อินเตอร์เน็ต เช่น Pandora ผลิตภัณฑ์จงึ สามารถให ้
่ ริการไดโดยอั
้
คุณเขาสู
้ บ
้
ตโนมัตเิ มือ
่ คุณเริม
่ ใชแอพใน
บริการนัน
้ ๆ
ลงทะเบียนบัญชีของคุณโดยไปที่ หน้าหล ัก 
่ เข้าใช ้  สร้างด้วย
APPS 
ลงชือ
Facebook
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ วิธก
ี ารใช ้ BD-LIVE และคอนเทนต์ทม
ี่ อ
ี าจแตกต่าง
กัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิตดิสก์
BD-LIVE™
่ มต่อกับเครือข่ายของคุณ คุณ
เมือ
่ ผลิตภัณฑ์เชือ
สามารถเพลิดเพลินไปกับคอนเทนต์บริการเกีย่ วกับ
้ บน
ภาพยนตร์มากมายทีส
่ ามารถใชได
้ BD-LIVE
Compliant Disc
1. ต่อหน่วยความจ�ำ USB ไปยังแจ็ค USB ดานหน
้
้า
ของผลิตภัณฑ์ จากนัน
้ ตรวจสอบหน่วยความจ�ำที่
เหลืออยู่ อุปกรณ์ความจ�ำจะตองมี
้ พน
ื้ ทีว่ า่ งอย่าง
้ การของ BD-LIVE
น ้อย 1 GB เพือ
่ ใหสามารถใช
้
บริ
ได ้
2. เลือก การตงค่
ั้ า บนหน ้าจอหลัก จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
3. เลือก ทวไป
่ั
จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
4. เลือก เครือข่าย จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
5. เลือก การตงค่
ั้ า BD-Live จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
6. เลือก การจ ัดการข้อมูล BD จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
7. เลือก รายการอุปกรณ์ จากนัน
้ กดปุ่ ม
8. เลือก USB Storage จากนัน
้ กดปุ่ ม
 (ตกลง)
 (ตกลง)
9. ใส่ Ultra HD Blu-ray Disc หรือ Blu-ray Disc ที่
รองรับ BD-LIVE
10.เลือกไอเท็มจากรายการของคอนเทนต์บริการ
BD-LIVE ทีม
่ ใี หจากผู
้
้ผลิตดิสก์
44
ไทย
ภาคผนวก
ข้อมูลเพิมเติม
่
07
หมายเหตุ
้ โดยขึ
• อัตราส่วนภาพบางแบบอาจไม่สามารถใชได
้
น
้ อยูก
่ บ
ั ชนิดของดิสก์
• ถาคุ
้ ณเลือกอัตราส่วนภาพและตัวเลือกทีแ
่ ตกต่างไปจากอัตราส่วนภาพหน ้าจอทีวข
ี อง
คุณ ภาพทีได
่ อาจบิ
้
ดเบีย้ ว
• ถาคุ
้ ณเลือกอัตราส่วน 16:9 ดงเดิม
ั้
ทีวอ
ี าจแสดงภาพแบบ 4:3 Pillarbox (มีแถบสีดำ�
ทีด
่ านข
้ างของภาพ)
้
เอาต์พุตดิจิท ัล
การตงค่
ั้ า
• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าไดเลื
้ อก ดิจิตอลขาออก ทีถ
่ ก
ู ตอง
้ ไม่เช่นนัน
้ คุณจะไม่ไดยิ้ นเสียง
หรือไดยิ้ นเพียงเสียงรบกวน
• ถาอุ
้ ปกรณ์ HDMI (ตัวรับสัญญาณ AV, TV) ไม่สามารถเขากั
้ บรูปแบบบีบอัด (Dolby
Digital, DTS) สัญญาณออดิโอจะส่งขอมู
้ ลออกมาในรูปแบบ PCM
• DVD ปกติจะไม่มอ
ี อดิโอ BONUSVIEW และ เอฟเฟกต์เสียงน�ำทาง
• Ultra HD Blu-ray Disc และ Blu-ray Disc มาตารฐานบางรุน
่ จะไม่ม ี BONUSVIEW
และ เอฟเฟกต์เสียงน�ำทาง
• การติดตัง้ ดิจิตอลขาออก จะไม่สง่ ผลต่อออดิโอ HDMI ทีอ
่ อกไปยังทีวข
ี องคุณ จะส่ง
่ มต่อไปยังตัว
ผลต่อออดิโอขาออกแบบออพติคัลและ HDMI เมือ
่ ผลิตภัณฑ์ของคุณเชือ
รับสัญญาณ AV
• ถาคุ
้ ณเล่นออดิโอซาวนด์แทร็ค MPEG สัญญาณออดิโอจะส่งขอมู
้ ลออกไปในรูปแบบ
PCM ไม่วา่ คุณจะเลือก ดิจิตอลขาออก แบบใดก็ตาม (PCM หรือ Bitstream)
ั
่ สญญาณ
การลดอ ัตราสุม
PCM
ั
่ สญญาณ
• แมเมื
้ อ
่ การลดอ ัตราสุม
PCM ปิ ดอยู่ ดิสก์บางชนิดจะส่งขอมู
้ ลการลดอัตรา
่ สัญญาณออดิโอไปยัง ดิจิตอลขาออก แบบออพติคัล
สุม
• HDMI
-- ถาที
้ วข
ี องคุณไม่รองรับรูปแบบบีบอัดแบบหลายช่องสัญญาณ (Dolby Digital, DTS)
ผลิตภัณฑ์อาจส่งขอมู
้ ลออกมาในรูปแบบออดิโอ Downmix PCM 2ch ถึงแมคุ้ ณจะ
เลือกแบบ Bitstream (ทัง้ แบบ Reencoded หรือ Unprocessed) ในเมนูต ิดตัง้
-- ถาที
้ วข
ี องคุณไม่รองรับอัตรา PCM sampling เกินกว่า 48kHz ผลิตภัณฑ์จะส่งขอมู
้ ล
่ มต่ออินเตอร์เน็ต BD-Live
ออกมาที่ 48kHz การเชือ
่ มต่ออินเทอร์เน็ต BD-Live
การเชือ
• ใบรับรองความถูกตองคื
้ ออะไร
เมือ
่ ผลิตภัณฑ์ใช ้ BD-LIVE ในการส่งขอมู
้ ลดิสก์และส่งค�ำร ้องขอไปยังเซิรฟ
์ เวอร์เพือ
่
ยืนยันดิสก์ เซิรฟ
์ เวอร์จะใชข้ อมู
้ ลทีถ
่ า่ ยโอนมาเพือ
่ ตรวจสอบว่าดิสก์นน
ั ้ ถูกตองและส่
้
ง
ใบรับรองกลับไปทีผ
่ ลิตภัณฑ์
่ มต่ออินเตอร์เน็ตอาจถูกจ�ำกัดเมือ
้
• การเชือ
่ คุณใชคอนเทนต์
BD-LIVE
45
ไทย
ภาคผนวก
อ ัตราส่วนภาพ TV
ภาคผนวก
การจ ัดการข้อมูล BD
การตงค่
ั้ า
่ มต่ออุปกรณ์
• ในโหมดความจ�ำภายนอก การเล่นดิสก์อาจถูกหยุดเมือ
่ คุณถอดการเชือ
USB ในระหว่างเล่น
• รองรับเฉพาะอุปกรณ์ USB ในรูปแบบระบบไฟล์ FAT (ชนิดวอลลุม
่ DOS 8.3)
เราแนะน�ำใหคุ้ ณใชอุ้ ปกรณ์ USB ทีร่ องรับโปรโตคอล USB 2.0 พร ้อมดวยความเร็
้
วใน
การอ่าน/เขียน ที่ 4 MB/sec หรือเร็วกว่า
ั่ เล่นต่อ อาจไม่ทำ� งานหลังจากคุณฟอร์แมคอุปกรณ์ความจ�ำของคุณ
• ฟังก์ชน
้ ในการจั
• ความจ�ำทัง้ หมดทีใช
่ ได
้
ดการขอมู
้ ล BD Data อาจะแตกต่างกันไป ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
เงือ
่ นไข Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
้
• ความละเอียด HDMI ขาออกบางประเภทอาจไม่สามารถใชงานได
้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ทีวข
ี อง
้
คุณ โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใชงานที
วข
ี องคุณ
ั่ นีไ้ ม่สามารถใชได
้ ้ ถาสาย
• ฟังก์ชน
้
HDMI ไม่รองรับ CEC
ั่ Anynet+
• ถา้ Samsung TV ของคุณมีโลโก ้ Anynet+ ทีวข
ี องคุณจะรองรับฟังก์ชน
เลือกภาษาออดิโอ
• ปุ่ มบอกซา้ ย/ขวาจะไม่ปรากฏบนหน ้าจอ ถาส่
้ วน BONUSVIEW ไม่มก
ี ารตัง้ ค่าออดิโอ
BONUSVIEW ไว ้
้ ผ่้ านทางฟังก์ชน
ั่ ภาษาออดิโอขึน
ั่ นี้
• ภาษาทีใช
่ ได
้ อยูก
่ บ
ั ภาษาทีเ่ ขารหั
้ สในดิสก์ ฟังก์ชน
้ ้
หรือบางภาษาอาจไม่สามารถใชได
• ดิสก์ Ultra HD Blu-ray และ Blu-ray มาตารฐานบางรุน
่ อาจอนุญาตใหคุ้ ณเลือกไดทั
้ ง้
PCM หรือ Dolby Digital ในภาษาอังกฤษ เลือกภาษาค�ำบรรยาย
่
เล่นสือ
การเลือกภาษาค�ำบรรยายใต้ภาพ
• คุณอาจเปลีย่ นภาษาค�ำบรรยายในเมนูด ิสก์ไดโดยขึ
้
น
้ อยูก
่ บ
ั ดิสก์ Ultra HD Blu-ray/
Blu-ray/DVD กดปุ่ ม DISC MENU
ั่ นีข
้ ใน
• ฟังก์ชน
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั การเลือกค�ำบรรยายทีเ่ ขารหั
้ สในดิสก์ และอาจไม่สามารถใชได
้
ดิสก์ Ultra HD Blu-ray Discs/Blu-ray Discs/DVD ทัง้ หมด
• ขอมู
้ ลเกีย่ วกับฟี เจอร์หลักของโหมด BONUSVIEW จะปรากฏขึน
้ ถาดิสก์
้
Ultra HD
Blu-ray Disc หรือ Blu-ray มีสว่ น BONUSVIEW
ั่ นีจ้ ะเปลีย่ นแปลงค�ำบรรยายหลักและค�ำบรรยายรองในครัง้ เดียว
• ฟังก์ชน
• จ�ำนวนทัง้ หมดของค�ำบรรยายหลักและค�ำบรรยายรองจะถูกแสดงตามล�ำดับ
46
ไทย
้
ความละเอียดขึนอยู
ก
่ ับประเภทของคอนเทนต์
อัตโนมัต ิ
้ หาอเิ ล็กทรอ
เนือ
์
นิกส/คอนเทนต์
ดิจิตอล
DVD
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@60
2160p(1080p)@60
ความละเอียดสูงสุดของ ความละเอียดสูงสุดของ ความละเอียดสูงสุดของ
เฟรมภาพยนตร์
ปิ ด
ทีวขี าเข ้า
ทีวขี าเข ้า
ทีวขี าเข ้า
(24p/25p)
* 2160p, 1080p
อัตโนมัต ิ 2160p(1080p)@60
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@60
เท่านัน
้
สตรีมมิง่ คอน
ความละเอียดสูงสุดของ ความละเอียดสูงสุดของ ความละเอียดสูงสุดของ
เทนต์
ปิ ด
ทีวขี าเข ้า
ทีวขี าเข ้า
ทีวขี าเข ้า
ความละเอียด
อัตโนมัต ิ
ความละเอียดสูงสุด
ของทีวข
ี าเขา้
ความละเอียดสูงสุด
ของทีวข
ี าเขา้
ความละเอียดสูงสุด
ของทีวข
ี าเขา้
2160p
2160p@60
2160p@60
2160p@60
1080p
1080p@60
1080p@60
1080p@60
720p
720p@60
720p@60
720p@60
576p/480p
576p/480p@60
576p/480p@60
576p/480p@60
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์ไม่รองรับ เฟรมภาพยนตร์ หรือความละเอียดทีค
\\ ถาที
้ วท
ี ค
ี่ ณ
ุ เชือ
่ ณ
ุ เลือกขอความ
้
"ถ ้ารูปภาพไม่
่ วามละเอียดก่อนหน ้า ตองการเปลี
แสดงหลังจากเลือก 'ใช่' โปรดรอ 15 วินาทีเพือ
่ กลับไปสูค
้
ย่ นความละเอียดหรือ
ไม่" จะปรากฏขึน้ ถาคุ
้ ณเลือก ใช่ หน ้าจอจะหายไปเป็ นเวลา 15 วินาที แลวจากนั
้
น
้ ความละเอียดจะถูกแปลงกลับ
มายังความละเอียดเดิมโดยอัตโนมัต ิ
\\ ถาหน
้
้าจอยังไม่ปรากฏหลังจากคุณเปลีย่ นความละเอียดแลว้ ใหน�้ ำดิสก์ทงั ้ หมดออก และจากนัน
้ กดปุ่ ม
^ (Open/Close) ทีด
่ านบนของผลิ
้
ตภัณฑ์คางไว
้
มากกว่
้
า 5 วินาทีขน
ึ้ ไป ขอความเริ
้
ม
่ ตนจะปรากฏบนหน
้
้าจอ
แลวเครื
้
อ
่ งเล่นจะปิ ดโดยอัตโนมัต ิ เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งอีกครัง้ การตัง้ ค่าจะทัง้ หมดจะถูกรีเซ็ต ด�ำเนินการขันตอนการ
้
ตัง้ ค่าเริม
่ ตนอี
้ กครัง้ จากนัน
้ ไปที่ การตงค่
ั้ า > ภาพ > ความละเอียด ในเมนู แลวเลื
้ อกคุณละเอียดภาพทีเ่ หมาะ
สมกับทีวข
ี องคุณ
\\ เมือ
่ คุณด�ำเนินการตัง้ ค่าเริม
่ ตน้ เลือกเฉพาะภาษาและอัตราส่วนภาพอีกครัง้ (ขนาดและรูปแบบหน ้าจอ) การรีเซ็ต
จะไม่สง่ ผลต่อการตัง้ ค่าเครือข่ายของคุณ ดังนัน
้ คุณควรจะสามารถขามขั
้ นตอน
้
ติดตัง้ เครือข่าย และ การอัพเดท
ซอฟต์แวร์ ได ้
\\ เมือ
่ คืนค่าการตัง้ ค่าแบบโรงงานอีกครัง้ ขอมู
้ ล BD ทีถ
่ ก
ู เก็บไวจะถู
้ กลบทัง้ หมด
\\ ดิสก์ Ultra HD Blu-ray หรือ Blu-ray มาตรฐานจะตองมี
้ ฟีเจอร์ 24 เฟรมส�ำหรับผลิตภัณฑ์เพือ
่ ใช ้โหมด เฟรม
ภาพยนตร์ (24p/25p)
47
ไทย
ภาคผนวก
คอนเทนต์
ดิสก์
ดิสก์ Ultra HD
Blu-ray/Blu-ray
07
ประเภทคอนเทนต์
ติดตงั้
ภาคผนวก
การเลือก ดิจิตอลขาออก
การตงค่
ั้ า
บิตสตรีม
(ไม่ประมวลผล)
PCM
การเชือ่ มต่อ
HDMI
ออปติค ัล
HDMI
ออปติค ัล HDMI หรือ ออพติค ัล HDMI หรือ ออพติค ัล
PCM
2 ช่อง
สัญญาณ
DTS เข ้ารหัสใหม่
Dolby Digital
เข ้ารหัสใหม่ *
สูงสุด PCM 7.1 PCM 2 ช่อง
Dolby Digital
ช่องสัญญาณ สัญญาณ
Dolby
Digital
DTS เข ้ารหัสใหม่
Dolby Digital
เข ้ารหัสใหม่ *
สูงสุด PCM 7.1 PCM 2 ช่อง Dolby Digital
ช่องสัญญาณ สัญญาณ
Plus
Dolby
Digital
DTS เข ้ารหัสใหม่
Dolby Digital
เข ้ารหัสใหม่ *
สูงสุด PCM 7.1 PCM 2 ช่อง
ช่องสัญญาณ สัญญาณ
Dolby
TrueHD
Dolby
Digital
DTS เข ้ารหัสใหม่
Dolby Digital
เข ้ารหัสใหม่ *
สูงสุด PCM 6.1 PCM 2 ช่อง
ช่องสัญญาณ สัญญาณ
DTS
DTS
DTS เข ้ารหัสใหม่
Dolby Digital
เข ้ารหัสใหม่ *
DTS-HD High
DTS-HD High
สูงสุด PCM 7.1 PCM 2 ช่อง
Resolution
Resolution
ช่องสัญญาณ สัญญาณ
Audio
Audio
DTS
DTS เข ้ารหัสใหม่
Dolby Digital
เข ้ารหัสใหม่ *
DTS-HD สูงสุด PCM 7.1 PCM 2 ช่อง DTS-HD
Master Audio ช่องสัญญาณ สัญญาณ Master Audio
DTS
DTS เข ้ารหัสใหม่
Dolby Digital
เข ้ารหัสใหม่ *
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
สตรีมเสียงบน
Plus
แผ่นดิสก์
Ultra HD Dolby TrueHD
Blu-ray Disc/
Blu-ray Disc
DTS
PCM
สูงสุด PCM 7.1 PCM 2 ช่อง
ช่องสัญญาณ สัญญาณ
PCM
PCM 2 ช่อง PCM 2 ช่อง PCM 2 ช่อง
สัญญาณ
สัญญาณ
สัญญาณ
สตรีมเสียงบน
สูงสุด PCM 5.1 PCM 2 ช่อง
DVD
Dolby Digital
Dolby Digital
ช่องสัญญาณ สัญญาณ
DTS
ความละเอียด
ส�ำหรับ
Ultra HD
Blu-ray Disc/
Blu-ray Disc
บิตสตรีม
บิตสตรีม
(DTS เข้ารห ัสใหม่) (Dolby D เข้ารหัสใหม่)
ไม่ระบุ
สูงสุด PCM 6.1 PCM 2 ช่อง
ช่องสัญญาณ สัญญาณ
DTS
PCM
2 ช่อง PCM 2 ช่องสัญญาณ
สัญญาณ
PCM 2 ช่องสัญญาณ
Dolby
Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
ถอดรหัสเสียงคุณสมบัต ิ
หลักและสตรีมเสียง
BONUSVIEW พร ้อม
กันให ้กลายเป็ น
เสียง PCM และเพิม่
เอฟเฟ็ กต์เสียงการน�ำ
ทาง จากนัน้ เข ้ารหัส
เสียง PCM ใหม่ให ้
กลายเป็ นบิตสตรีม DTS
ถอดรหัสเสียงคุณสมบัต ิ
หลักและสตรีมเสียง
BONUSVIEW พร ้อมกัน
ให ้กลายเป็ นเสียง PCM
และเพิม่ เอฟเฟ็ กต์เสียง
การน�ำทาง จากนัน้ เข ้า
รหัสเสียง PCM ใหม่
ให ้กลายเป็ นบิตสตรีม
Dolby Digital หรือ PCM
ส่งสัญญาณออกเพียงสตรี
ถอดรหัสเสียงคุณสมบัต ิ มเสียงคุณสมบัตหิ ลักเพือ่
หลักและสตรีมเสียง
ให ้เครือ่ งรับ AV ของคุณ
BONUSVIEW พร ้อมกันให ้
สามารถถอดรหัส
กลายเป็ นเสียง PCM และ
บิตสตรีมเสียงได ้
เพิม่ เอฟเฟ็ กต์เสียงการน�ำ
คุณจะไม่ได ้ยินเสียง
ทาง
BONUSVIEW หรือ
เอฟเฟ็ กต์เสียงการน�ำทาง
้ ้ ขาออกจะ
*ถา้ Source Stream เป็ น 2ch หรือแบบโมโน การตัง้ ค่า “Re-encoded Dolby D” จะไม่สามารถใชได
เป็ นแบบ PCM 2ch
่ นิดตามดานบน
*ถา้ Audio Output ถูกตัง้ ค่าเป็ น อัตโนมัต ิ เครือ
่ งเล่นจะสลับไปยังรูปแบบทีเ่ หมาะสมจากรายการสีช
้
โดยอัตโนมัต ิ
ดิสก์ Ultra HD Blu-ray และ Blu-ray มาตรฐานอาจมีออดิโอสตรีมสามแบบ ดังนี้ :
-- เสียงคุณสมบัต ิหลัก : ซาวนด์แทร็คออดิโอของฟี เจอร์หลัก
-- เสียง BONUSVIEW : ซาวนด์แทร็คเพิม
่ เติม เช่นค�ำวิจารณ์จากผูก�้ ำกับหรือนักแสดง
-- เอฟเฟ็ กต์เสียงการน�ำทาง : เมือ
่ คุณเลือกฟังก์การน�ำทางในเมนูบางอย่างแลวเอฟเฟกต์
้
เสียงน�ำทางอาจมีเสียง
เอฟเฟกต์เสียงน�ำทางจะแตกต่างกันไปในแต่ละ Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc
48
ไทย
การแก้ไขปัญหา
้ การ โปรดลองวิธแ
ก่อนขอใชบริ
ี กไขปั
้ ญหาต่อไปนี้
ไม่สามารถท�ำงานดวยรี
้ โมต
คอนโทรลได ้
• ตรวจสอบแบตเตอรีใ่ นรีโมตคอนโทรล อาจตองการการเปลี
้
ย่ น
้
• ใชงานรี
โมตคอนโทรลทีร่ ะยะห่างไม่เกิน 6.1 ม. จากผลิตภัณฑ์
• น�ำแบตเตอรีอ
่ อกและกดปุ่ มคางไว
้
หนึ
้ ง่ หรือสองปุ่ มไวหลายๆ
้
นาทีเพือ
่
ถ่ายพลังงานจากไมโครโปรเซสเซอร์ภายในรีโมตคอนโทรลเพือ
่ รีเซ็ต ใส่
้
แบตเตอรีก
่ ลับไปและลองใชงานรี
โมตอีกครัง้
ดิสก์ไม่เล่น
ื่ ขึน
• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าใส่ด ิสก์โดยหันดานที
้ ม
่ ช
ี อ
้
• ตรวจสอบรหัสประเทศของดิสก์ Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD
เมนูด ิสก์ไม่ปรากฏขึน
้
• ยืนยันว่าดิสก์มเี มนูด ิสก์
ขอความการห
้
ามปรากฏขึ
้
น
้ บน
หน ้าจอ
้
• ขอความจะปรากฏขึ
้
น
้ เมือ
่ กดปุ่ มทีใช
่ งานไม่
ได ้
• ซอฟต์แวร์ของดิสก์ Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD ไม่รองรับฟี เจอร์นี้
(เช่น มุม)
่ เรือ
• คุณไดท�้ ำการขอชือ
่ งหรือหมายเลขตอน หรือเวลาการคนหาที
้
น
่ อก
เหนือขีดจ�ำกัด
โหมดเล่นอาจแตกต่างจากการ
เลือกเมนูต ิดตัง้
ั่ ทีเ่ ลือกในเมนูต ิดตัง้ อาจไม่ทำ� งานอย่างเหมาะสม ถาดิสก์ไม่
• บางฟังก์ชน
้
ได ้
ั่ ทีเ่ ขากั
เขารหั
้ สกับฟังก์ชน
้ นได ้
อัตราส่วนหน ้าจอไม่สามารถ
เปลีย่ นแปลงได ้
• อัตราส่วนหน ้าจอ ดิสก์ Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD ของคุณ ขอมู
้ ล
ดิสก์จะตายตัวและไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได ้
• ปัญหานีไ้ ม่ไดอยู
้ ท
่ ผ
ี่ ลิตภัณฑ์
ไม่มอ
ี อดิโอ
• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าคุณไดเลื
้ อก ดิจิตอลขาออก ทีถ
่ ก
ู ตองในเมนู
้
ตวั เลือก
ออดิโอ
หน ้าจอว่างเปล่า
• ถา้ HDMI ขาออกตัง้ เป็ นความละเอียดทีท
่ วี ข
ี องคุณไม่รองรับ (ตัวอย่างเช่น
1080p) คุณอาจไม่เห็นภาพบนจอทีวข
ี องคุณ
• กดปุ่ ม ^ (Open/Close) ทีแ
่ ผงดานบนมากกว่
้
า 5 นาทีขน
ึ้ ไปโดยไม่ใส่
ดิสก์ดานใน
้
ขอความเริ
้
ม
่ ตนจะปรากฏบนหน
้
้าจอ แลวเครื
้
อ
่ งเล่นจะปิ ดโดย
อัตโนมัต ิ เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งอีกครัง้ การตัง้ ค่าจะทัง้ หมดจะถูกรีเซ็ต
• เมือ
่ ติดตัง้ การตัง้ ค่าแบบโรงงานอีกครัง้ ขอมู
้ ล BD ทีถ
่ ก
ู เก็บไวจะถู
้ กลบ
ทัง้ หมด
49
ไทย
ภาคผนวก
วิธีแก้ไข
07
ปัญหา
ภาคผนวก
ปัญหา
วิธีแก้ไข
ลืมรหัสผ่าน
• กดปุ่ ม ^ (Open/Close) ทีแ
่ ผงดานบน
้
5 นาทีขน
ึ้ ไปโดยไม่ใส่ด ิสก์ดาน
้
ใน ขอความเริ
้
ม
่ ตนจะปรากฏบนหน
้
้าจอ แลวเครื
้
อ
่ งเล่นจะปิ ดโดยอัตโนมัต ิ
เมือ
่ คุณเปิ ดเครือ
่ งอีกครัง้ การตัง้ ค่าจะทัง้ หมดจะถูกรีเซ็ต หามใช
้
ขั้ นตอนนี
้
้
ยกเวนเมื
้ อ
่ มีความจ�ำเป็ นจริงๆ
• เมือ
่ ติดตัง้ การตัง้ ค่าแบบโรงงานอีกครัง้ ขอมู
้ ล BD ทีถ
่ ก
ู เก็บไวจะถู
้ กลบ
ทัง้ หมด
ั ญาณรบกวนหรือ
ภาพมีสญ
บิดเบือน
• ตรวจสอบใหแน่
้ ใจว่าดิสก์ไม่มค
ี ราบสกปรกหรือรอยขีดข่วน
• ท�ำความสะอาดดิสก์
ไม่ม ี HDMI ขาออก
่ มต่อระหว่างทีวแ
• ตรวจสอบการเชือ
ี ละแจ็ค HDMI ของผลิตภัณฑ์
• ตรวจสอบว่าทีวข
ี องคุณรองรับอินพุต HDMI ความละเอียด 576p/480p,
720p, 1080p หรือ 2160p HDMI หรือไม่
• ถาต
้ องการดู
้
วด
ิ ีโอในโหมด HDMI ขาออก 720p, 1080p, หรือ 2160p คุณ
้
ตองใช
้
สาย
HDMI ความเร็วสูง (Category 2)
HDMI ขาออกทีผ
่ ด
ิ ปกติจะ
ปรากฏขึน
้ บนจอ
ั ญาณรบกวนบางอย่างปรากฏขึน
• ถามี
้ สญ
้ มีหน ้าจอ นีห
่ มายความว่าทีวข
ี อง
คุณไม่รองรับ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
ถาคุ
้ ณประสบปัญหาอืน
่ ๆ
้ ม
• ไปทีส
่ ารบัญเพือ
่ หาหมวดหมูใ่ นคูม
่ อ
ื ผูใช
้ ที
่ ข
ี อมู
้ ลเกีย่ วกับฟี เจอร์ทค
ี่ ณ
ุ
ก�ำลังประสบปัญหา จากนัน
้ ท�ำตามขันตอนอี
้
กครัง้
• ถาคุ
้ ณยังไม่สามารถแกไขปั
้ ญหาได ้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ Samsung
ใกลบ้ าน
้
เล่นม ัลติมีเดียบนอุปกรณ์
เครือข่าย
คุณจะเห็นโฟลเดอร์ทแ
ี่ ชร์อยูใ่ น
อุปกรณ์เครือข่ายของคุณ แต่ไม่
เห็นไฟล์
• รายการมัลติมเี ดียจะแสดงเฉพาะไฟล์วด
ิ ีโอ รูปภาพ และไฟล์เพลง ไฟล์
ประเภทอืน
่ ๆ จะไม่ถก
ู แสดง
วิด ีโอเล่นอย่างไม่ตอ
่ เนือ
่ ง
• ตรวจสอบว่าเครือข่ายเสถียรหรือไม่
่ มต่ออย่างถูกตองและเครื
้
• ตรวจว่าสายเครือข่ายไดเชื
้ อ
้
อข่ายไม่ไดใช
้ งาน
มากเกินไป
่ มต่อเครือข่ายระหว่าง
การเชือ
ผลิตภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ไม่
เสถียร
• IP addresses ภายในเครือข่ายย่อยเดียวกันตองไม่
้
ซำ�้ กัน ถาไม่
้ เป็ นแบบ
ดังกล่าว การแทรกแซงของ IP อาจก่อใหเกิดปั
้
ญหาต่างๆ ได ้
้
ั่
• ตรวจสอบว่าไดเปิ
้ ดใชงาน
Firewall หรือไม่ ถาเปิ
้ ด ใหท�้ ำการปิ ดฟังก์ชน
Firewall
50
ไทย
ปัญหา
วิธีแก้ไข
BD-LIVE
้ การ BD-LIVE แลวเกิด
เมือ
่ ใชบริ
้
ขอผิ
้ ดพลาดขึน
้
้ การ
• อุปกรณ์ความจ�ำจะตองมี
้ พน
ื้ ทีว่ า่ งอย่างน ้อย 1 GB เพือ
่ ใหสามารถใช
้
บริ
ของ BD-LIVE ได ้
้ ที
คุณสามารถตรวจสอบขนาดทีใช
่ ได
้ ่ การจ ัดการข้อมูล BD
(ดูหน ้าที่ 20)
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ เมือ
่ ติดตัง้ การตัง้ ค่าแบบโรงงานอีกครัง้ ขอมู
้ ล BD ทีถ
่ ก
ู เก็บไวจะถู
้ กลบทัง้ หมด
51
ไทย
ภาคผนวก
่ มต่อเครือข่ายท�ำงานหรือไม่ โดยใชฟั้ งก์ชน
ั่ สถานะ
• ทดสอบว่าการเชือ
เครือข่าย (ดูหน ้าที่ 20)
่ มต่อกับอุปกรณ์อยูห
• ตรวจสอบว่าหน่วยความจ�ำ USB เชือ
่ รือไม่
้ การ
• อุปกรณ์ความจ�ำจะตองมี
้ พน
ื้ ทีว่ า่ งอย่างน ้อย 1 GB เพือ
่ ใหสามารถใช
้
บริ
้ ที
ของ BD-LIVE ได ้ คุณสามารถตรวจสอบขนาดทีใช
่ ได
้ ่ การจ ัดการ
ข้อมูล BD (ดูหน ้าที่ 20)
่ มต่ออินเทอร์เน็ต BD-Live ไดตั้ ง้ ไปที่ อนุญาต
• ดูวา่ ตัวเลือก การเชือ
(ทงหมด)
ั้
หรือไม่
• ถาไม่
้ สามารถท�ำตามดานบนได
้
้ ใหติดต่
้
อผูให
้ บริ
้ การคอนเทนต์หรืออัพเดท
ผลิตภัณฑ์เป็ นเฟิ รม
์ แวร์ลา่ สุด
07
่ มต่อ
ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่สามารถเชือ
กับเซิรฟ
์ เวอร์ BD-LIVE ได ้
ภาคผนวก
ความเข้าก ันได้ของดิสก์และรูปแบบ
ความเข้าก ันได้ของดิสก์และรูปแบบ
่
สือ
ชนิดของดิสก์
รายละเอียด
Ultra HD
Blu-ray Disc
รูปแบบ Ultra HD BD-ROM
Blu-ray Disc
รูปแบบ BD-ROM
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R ทีบ
่ น
ั ทึกซึง่ บันทึกและ
่ เก็บขอมู
ปิ ดการเขียนแลว้ หรือสือ
้ ล USB ทีบ
่ รรจุขอมู
้ ล DivX, MKV, MP4
เพลง
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
CDDA,
BD-RE/-R
แผ่นซีดเี พลง (CD-DA), เพลงทีถ
่ ก
ู บันทึกบน CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD่ จัดเก็บขอมู
RE/-R หรือสือ
้ ลแบบ USB จะมีคอนเทนต์เป็ น MP3 หรือ WMA
ภาพถ่าย
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
่
ภาพถ่ายทีบ
่ น
ั ทึกในแผ่นดิสก์ CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R หรือสือ
เก็บขอมู
้ ล USB ทีบ
่ รรจุขอมู
้ ล JPEG
วิด ีโอ
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ ผลิตภัณฑ์อาจจะไม่เล่น CD-RW/-R และ DVD-R บางตัวเนือ
่ งจากชนิดของดิสก์และเงือ
่ นไขการบันทึก
\\ ถา้ DVD-RW/-R ไม่ไดถู้ กบันทึกอย่างถูกตองในรู
้
ปแบบวิด ีโอ DVD จะไม่สามารถเล่นได ้
\\ ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่เล่นคอนเทนต์ทได
ี่ ถู้ กบันทึกบน DVD-R ทีเ่ ป็ นอัตราบิททีม
่ ากกว่า 10 Mbps
\\ ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่เล่นคอนเทนต์ทได
ี่ ถู้ กบันทึกบนอุปกรณ์ BD-R หรือ USB ทีเ่ ป็ นอัตราบิททีม
่ ากกว่า
25 Mbps
ั่ เฉพาะ เช่น การเปลีย่ นมุมและการปรับอัตราส่วน
\\ การเล่นอาจไม่ทำ� งานในดิสก์บางประเภท หรือเมือ
่ คุณใชฟั้ งก์ชน
ขอมู
้ ลเกีย่ วกับดิสก์แบบละเอียดจะเขียนอยูท
่ ก
ี่ ล่องดิสก์ โปรดดูอางอิ
้ งถาจ�
้ ำเป็ น
้
ั่ อาจจะท�ำงานอย่างไม่ปกติ
\\ เมือ
่ คุณเล่น BD-J การโหลดอาจจะใชเวลานานกว่
าปกติ รวมถึงบางฟังก์ชน
ชนิดของดิสก์ทีผลิตภ
่
ัณฑ์ของคุณไม่สามารถเล่นได้
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-ROM/PD/MV และ • Super Audio CD
อืน
่ ๆ
(ยกเวนเลเยอร์
้
CD)
• DVD-RW (โหมด VR)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs จะเล่นออดิโอ
เท่านัน
้ , ไม่เล่นภาพ)
52
ไทย
• 3.9 GB DVD-R ส�ำหรับ
การเขียนขอมู
้ ล
รห ัสภูม ิภาค
แผ่นดิสก์
Blu-ray
รห ัส
ภูม ิภาค
แผ่นดิสก์ Blu-ray
้ ที่
พืน
A
อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง
อเมริกาใต ้ เกาหลี ญีป
่ น
ุ่
ไตหวั
้ น ฮ่องกง และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้
B
ยุโรป กรีนแลนด์ ดินแดน
ของฝรัง่ เศส ตะวันออกกลาง
แอฟริกา ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์
C
อินเดีย จีน รัสเซีย เอเชีย
กลาง และเอเชียใต ้
แผ่นดิสก์ Ultra HD Blu-ray
PAL ระบบออกอากาศใน
สหราชอาณาจักร ฝรัง่ เศส
เยอรมันนี เป็ นตน้
1
สหรัฐอเมริกา เขตปกครอง
ของสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา
2
ยุโรป ญีป
่ น
ุ่ ตะวันออกกลาง
อียป
ิ ต์ แอฟริกา กรีนแลนด์
3
ไตหวั
้ น เกาหลี ฟิ ล ิปปิ นส์
อินโดนีเซีย ฮ่องกง
4
เม็กซิโก อเมริกาใต ้
อเมริกากลาง ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ หมูเ่ กาะแปซิฟิก
คาริบเบียน
5
รัสเซีย ยุโรปตะวันออก
อินเดีย เกาหลีเหนือ
มองโกเลีย
6
จีน
ดีวีดี-วิดีโอ
BD-LIVE
53
HEVC
ไทย
DivX
ภาคผนวก
ชนิดของ
ดิสก์
โลโก้ของดิสก์ทีผลิตภ
่
ัณฑ์สามารถเล่น
ได้
07
ผลิตภัณฑ์และดิสก์ถก
ู เขารหั
้ สตามพืน
้ ที่ เพือ
่ ทีจ่ ะ
สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได ้ รหัสภูมภ
ิ าคเหล่านีต
้ องตรงกั
้
น
หากรหัสไม่ตรงกัน เครือ
่ งจะไม่สามารถเล่นดิสก์ได ้
มีหมายเลขภูมภ
ิ าคส�ำหรับผลิตภัณฑ์นแ
ี้ สดงไวที
้ แ
่ ผง
ดานหลั
้
งของผลิตภัณฑ์
ภาคผนวก
รูปแบบทีสน
่ ับสนุน
การสน ับสนุนไฟล์วิดีโอ
นามสกุลไฟล์ เนือ้ หาภายใน
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
ั
ต ัวแปลงสญญาณ
ความละเอียด
ภาพ
อ ัตราเฟรม
(fps)
H.264 BP/MP/HP
4096X2160:
30
3840X2160:
60
60
60
80
30
80
4096x2160
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
HEVC
(H.265 - Main,
Main10)
Motion JPEG
3840x2160
อ ัตราบิต
ต ัวแปลง
ั
(Mbps) สญญาณเสียง
MVC
DivX 3.11 / 4 / 5 /
6
MPEG4 SP/ASP
60
Window Media
Video v9(VC1)
MPEG2
MPEG1
1920x1080
20
Microsoft MPEG-4
v1, v2, v3
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS
(Core , LBR)
G.711
(A-Law, μ-Law)
30
H 263 Sorrenson
VP6
1920x1080
60
20
VP9
4096x2160
4096X2160:
60
40
RV8/9/10
(RV30/40)
1920x1080
60
20
VP8
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
54
ไทย
Vorbis
RealAudio 6
`` ข้อจ�ำก ัด
-- รองรับ DD+ (ไม่เกิน 7.1ch)
-- DTS LBR Codec รองรับเฉพาะตัวบรรจุของ MKV /
MP4 / TS
ĞĞ
รองร ับรูปแบบค�ำบรรยายไฟล์ DivX
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ รูปแบบดิสก์ DivX, MKV และ MP4 บางรูปแบบเล่น
ไม่ไดโดยขึ
้
น
้ อยูก
่ บ
ั ความละเอียดวิด ีโอและอัตราเฟรม
่ มต่อ USB
ข้อมูลเพิม
่ เติมด้านการเชือ
ภายนอก
`` ต ัวถอดรห ัสออดิโอ
-- รองรับ WMA 10 PRO (ไม่เกิน 5.1ch)
-- ไม่รองรับออดิโอลอสเลส WMA
-- รองรับโปรไฟล์ M2 ดวย
้
-- รูปแบบ RealAudio 10 lossless จะไม่รองรับในรุน
่ ที่
ผลิตในประเทศจีนและฮ่องกง
-- ไม่รองรับ QCELP/AMR NB/WB
-- รองรับ vorbis (ไม่เกิน 2ch)
ภายใน
ไทย
่
ชือ
ส่วนขยาย
ไฟล์
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub หรือ .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced
SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
SMPTE-TT Text
.xml
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced
SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
TTML ในการเล่นแบบ
ลืน
่ ไหล
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
ภาคผนวก
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
`` ต ัวถอดรห ัสวิดีโอ
-- รองรับไม่เกิน H.264 Level 4.1 (ไม่รองรับ FMO/
ASO/RS)
-- ไม่รองรับ VC1/AP/L4
-- CODECs ยกเวนส�
้ ำหรับ WMV v7, v8, MSMPEG4
v3, MVC, VP6
1) ต�ำ่ กว่า 1280 x 720 : สูงสุด 60 เฟรม
2) มากกว่า 1280 x 720 : สูงสุด 30 เฟรม
-- ไม่รองรับ GMC 2 หรือสูงกว่า
-- รองรับ SVAF Top/Bottom, Side by Side, Left/
Right view sequence type(2 ES)
-- รองรับ BD MVC Spec
55
07
-- แมไฟล์
้ จะมีการเขารหั
้ สโดยรายการ Codec ทีร่ องรับ
ในตาราง ไฟล์วด
ิ ีโอทีร่ องรับ ไฟล์อาจไม่เล่นถาคอน
้
เทนต์มป
ี ัญหา
-- การเล่นปกติจะไม่รบ
ั ประกันถาข
้ อมู
้ ลทีเ่ ก็บไฟล์ผด
ิ
พลาดหรือตัวไฟล์มป
ี ัญหา
-- การเล่นคอนเทนต์ทม
ี่ อ
ี ต
ั ราสูงกว่าอัตราบิท/เฟรมพืน
้
ฐานอาจท�ำใหเสี
้ ยงหรือภาพสะดุด
ั่ Seek (Jump) จะไม่สามารถใชได
้ ถ้ าตาราง
-- ฟังก์ชน
้
ภาคผนวกของไฟล์เสียหาย
่ มต่อ
-- เมือ
่ คุณเล่นไฟล์จากระยะไกลผ่านทางการเชือ
เครือข่าย การเล่นวิด ีโออาจสะดุด ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพ
ของเครือข่าย
-- อุปกรณ์ USB/กลองดิจิ
้
ตอลบางตัวอาจไม่สามารถใช ้
งานไดกั้ บผลิตภัณฑ์นี้
-- HEVC Codec รองรับเฉพาะตัวบรรจุของ MKV, MP4
และ TS
-- โคเดก DivX ไม่รองรับในรุน
่ ทีผ
่ ลิตส�ำหรับประเทศ
สหรัฐฯ หรือแคนาดา
ภาคผนวก
รูปแบบไฟล์เพลงทีรองร
่
ับ
ส่วนขยาย
ไฟล์
*.mp3
*.m4a
*.mpa
*.aac
รูปแบบไฟล์ภาพทีรองร
่
ับ
ประเภท
โคเด็ก
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
-
AAC
-
MPEG4
ช่วงทีสน
่ ับสนุน
ส่วนขยายไฟล์
*.jpg
*.jpeg
ประเภท
ความละเอียด
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
4096x4096
*.bmp
BMP
4096x4096
่ มต่อ USB
ข้อควรทราบเกียวก
่
ับการเชือ
*.flac
FLAC
24bit/192kHz
FLAC รองรับไดมากถึ
้
งสอง
ช่องสัญญาณ
*.ogg
OGG
Vorbis
รองรับไดมากถึ
้
งสอง
ช่องสัญญาณ
*.wma
WMA
WMA
ส�ำหรับ WMA 10
Pro รองรับไดถึ้ ง
M2 profile และ
5.1 ช่องสัญญาณ
ไม่รองรับ WMA
lossless audio
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
ไม่รองรับ Type 0,
type 1 และ Seek
้ เฉพาะกั
ใชได
้
บ USB
*.ape
ape
ape
-
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
56
• เครือ
่ งเล่นนีร้ องรับมีเดียความจ�ำ USB เครือ
่ งเล่น
MP3 กลองดิจิ
้
ตอล และตัวอ่านการ์ด USB
• อุปกรณ์ USB/กลองดิจิ
้
ตอลบางตัวอาจไม่สามารถใช ้
งานไดกั้ บเครือ
่ งเล่นนีไ้ ด ้
• เครือ
่ งเล่นนีร้ องรับไฟล์ระบบ FAT16, FAT32 และ
NTFS
่ มต่ออุปกรณ์ USB เขากั
• เชือ
้ บช่อง USB ของเครือ
่ ง
่ มต่อผ่านทาง USB อาจมีปัญหา
เล่นโดยตรง การเชือ
ดานความเข
้
ากั
้ นได ้
• การใส่อป
ุ กรณ์ความจ�ำมากกว่าหนึง่ อย่างลงในเครือ
่ ง
อ่านมัลติการ์ดอาจท�ำใหตั้ วอ่านท�ำงานผิดปกติ
• เครือ
่ งเล่นนีไ้ ม่รองรับโปรโตคอล PTP (Peer to
Peer)
่ มต่ออุปกรณ์ USB ขณะก�ำลังถ่าย
• หามยกเลิกการเชื
้
อ
โอนหรือบันทึกขอมู
้ ล
้
• ส�ำหรับความละเอียดทีม
่ ากขึน
้ จะใชเวลาในการแสดง
ภาพนานขึน
้
• เครือ
่ งเล่นนีไ้ ม่สามารถเล่นไฟล์ MP3 พร ้อม DRM
(Digital Rights Management) ทีด
่ าวน์โหลดมาจาก
เว็บไซต์เชิงพาณิชย์
• เครือ
่ งเล่นนีร้ องรับเฉพาะวิด ีโอทีเ่ ฟรมต�ำ่ กว่า 30fps
(อัตราเฟรม)
• เครือ
่ งเล่นนีร้ องรับเฉพาะอุปกรณ์ USB Mass
Storage Class (MSC) เช่น thumb drive และ USB
HDD (ไม่รองรับ HUB)
• อุปกรณ์ USB HDD ตัวอ่านมัลติการ์ด และทัมไดรฟ์
้ กั้ บเครือ
บางตัวอาจไม่สามารถใชได
่ งเล่นนี้
้ งงานเกินขีดจ�ำกัด
• ถาอุ
้ ปกรณ์ USB ตองใช
้
พลั
อุปกรณ์เหล่าอาจถูกจ�ำกัดโดยอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ า
ลัดวงจร
ไทย
07
้ งงาน
• ถาการเล่
้
นจาก USB HDD ไม่เสถียร ใหใช
้ พลั
เสริมโดยการเสียบปลั๊ก HDD ไปยังเตาเสี
้ ยบทีผ
่ นัง
ถายั
้ งคงมีปัญหาอยู่ ใหติดต่
้
อผู ้ผลิต USB HDD
• Samsung ไม่มส
ี ว่ นรับผิดชอบถาข
้ อมู
้ ลถูกท�ำลาย
หรือสูญหาย
• อุปกรณ์นไี้ ม่รองรับไฟล์บบ
ี อัด กระจัดกระจาย หรือ
เขารหั
้ สของ NTFS
-- คุณสามารถฟอร์แมตอุปกรณ์ USB ไดใน
้
คอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะของคุณ (MS-Windows OS
เท่านัน
้ )
ภาคผนวก
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• อุปกรณ์นส
ี้ ามารถเล่นดิสก์ประเภท AVCHD ได ้ ดิสก์
เหล่านีม
้ ก
ั จะถูกบันทึกและใช ้ในกลองถ่
้ ายวิด ีโอ
• ประเภท AVCHD เป็ นประเภทกลองวิ
้ ด ีโอดิจิตอล
ความละเอียดสูง
• ประเภท MPEG-4 AVC/H.264 จะบีบอัดภาพดวย
้
ประสิทธิภาพทีม
่ ากกว่าประเภทการบีบอัดภาพทัว่ ไป
้
• ดิสก์ AVCHD บางตัวจะใชประเภท
"x.v.Colour"
้
เครือ
่ งเล่นนีส
้ ามารถเล่นดิสก์ AVCHD ทีใช
่ ประเภท
"x.v.Colour" ได ้
• "x.v.Colour" เป็ นเครือ
่ งหมายการคาของบริ
้
ษัท
Sony
• โลโก ้ "AVCHD" และ AVCHD เป็ น
เครือ
่ งหมายการคาของบริ
้
ษัท Matsushita
Electronic Industrial จ�ำกัด และบริษัท Sony
||ข้อมูลเพิม
่ เติม |
\\ ดิสก์ประเภท AVCHD บางตัวอาจไม่เล่น ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
สภาพของการบันทึก ดิสก์ประเภท AVCHD จ�ำเป็ น
ตองบั
้ นทึกใหเสร็
้ จ
\\ "x.v.Colour" ใหช่้ วงสีทก
ี่ วางกว่
้
าดิสก์กลองถ่
้ าย
วิด ีโอ DVD แบบธรรมดา
57
ไทย
ภาคผนวก
ประกาศเรืองข้อตกลงและความเข้าก
่
ันได้
้
ไม่ใช่ด ิสก์ทก
ุ ประเภททีส
่ ามารถใชงานได
้
• ตามขอจ�
้ ำกัดทีอ
่ ธิบายดานล่
้ างและทีร่ ะบุไวในคู
้ ม
่ อ
ื นี้ รวมถึงหมวดหมูช
่ นิดและลักษณะของดิสก์ของคูม
่ อ
ื ผูใช
้ นี้ ้
ชนิดของดิสก์ทส
ี่ ามารถเล่นได ้ ไดแก่
้ Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, DVD-VIDEO เชิงพาณิชย์ทบ
ี่ น
ั ทึกไวล่้ วง
หน ้า และ Audio CD (CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R; และ CD-RW/-R
้ นในเครือ
• ดิสก์อน
ื่ ๆ นอกเหนือจากขางต
้ นจะไม่
้
สามารถ และ/หรือ ไม่ควรน�ำมาใชเล่
่ งเล่นนี้ และดิสก์ขางต
้ นบางตั
้
ว
อาจไม่เล่น เนือ
่ งจากสาเหตุทก
ี่ ล่าวดานล่
้ าง
• Samsung ไม่สามารถยืนยันกับคุณไดว่้ าเครือ
่ งเล่นจะเล่นดิสก์ทก
ุ แผ่นทีม
่ ีโลโก ้ Ultra HD BD-ROM, BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R และ CD-RW/-R lและเครือ
่ งเล่นนีอ
้ าจไม่ตอบสนองต่อก
ารสัง่ งานหรือท�ำงานในทุกฟี เจอร์ทอ
ี่ ยูใ่ นดิสก์ ปัญหาความเขากั
้ นไดของดิสก์
้
เหล่านีแ
้ หละอืน
่ ๆ และการท�ำงานของ
เครือ
่ งเล่นกับดิสก์ประเภทใหม่และประเภททีม
่ อ
ี ยูอ
่ าจเกิดขึน
้ ได ้ เนือ
่ งจาก:
-- Ultra HD Blu-ray/Blu-ray เป็ นประเภทใหม่ทก
ี่ ำ� ลังพัฒนา และเครือ
่ งเล่นนีอ
้ าจไม่แสดงผลทุกฟี เจอร์ของดิสก์
Ultra HD Blu-ray/Blu-ray เพราะบางฟี เจอร์อาจะมีฟีเจอร์ทเี่ ป็ นตัวเลือกเพิม
่ เติมทีอ
่ าจจะเพิม
่ ลงไปยังประเภท
้ อาจมี
ดิสก์ Ultra HD Blu-ray/Blu-ray หลังการผลิตเครือ
่ งเล่นนี้ และฟี เจอร์บางตัวทีใช
่ ได
้
แนวโน ้มทีจ่ ะล่าช ้าการ
้
ใชงานได
;้
ั่ ดิสก์ประเภทใหม่และทีม
-- ไม่ใช่เวอร์ชน
่ อ
ี ยูท
่ ก
ุ ตัวจะถูกรองรับโดยเครือ
่ งเล่นนี;้
-- รูปดิสก์ประเภทใหม่และทีม
่ อ
ี ยูอ
่ าจถูกแกไข
้ เปลีย่ นแปลง อัพเดท ปรับปรุง และ/หรือ เพิม
่ เติม;
-- ดิสก์บางประเภทอาจถูกผลิตโดยวิธท
ี อ
ี่ นุญาตการท�ำงานเฉพาะหรือจ�ำกัด และฟี เจอร์ระหว่างการเล่น;
-- บางฟี เจอร์อาจเป็ นฟี เจอร์แบบเลือกได ้ ฟี เจอร์เพิม
่ เติมอาจถูกเพิม
่ หลังจากการผลิตของเครือ
่ งเล่นนีห
้ รือฟี เจอร์ท ี่
้ บางตั
้
ใชได
้
วอาจมีแนวโน ้มทีจ่ ะล่าช ้าการใชงานได
้
-- ดิสก์บางตัวทีม
่ ีโลโก ้ Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R
และ CD-RW/-R อาจจะเป็ นดิสก์ทไม่
ี่ ใช่มาตรฐาน
-- ดิสก์บางแผ่นอาจไม่เล่น ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาวะทางกายภาพหรือสภาพของการบันทึก;
-- ปัญหาและขอผิ
้ ดพลาดสามารถเกิดขึน
้ ได ้ระหว่างการสร ้าง Ultra HD Blu-ray Disc, Blu-ray Disc, หรือ
ซอฟต์แวร์ด ิสก์ DVD และ/หรือระหว่างการผลิตดิสก์;
-- เครือ
่ งเล่นนีท
้ ำ� งานแตกต่างจากเครือ
่ งเล่น DVD มาตรฐานหรืออุปกรณ์ AV; และ/หรือ
-- ส�ำหรับเหตุผลต่างๆ ทีร่ ะบุทงั ้ หมดในคูม
่ อ
ื ผูใช
้ นี้ ้ และส�ำหรับเหตุผลอืน
่ ๆ ทีค
่ นพบและประกาศโดยศู
้
นย์บริการ
ลูกคา้ Samsung
้
• ถาคุ
้ ณประสบปัญหาการใชงานหรื
อปัญหาดานการท�
้
ำงานของเครือ
่ งเล่น โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกคา้ Samsung
คุณอาจติดต่อศูนย์บริการลูกคา้ Samsung ส�ำหรับการอัพเดทในอนาคตของเครือ
่ งเล่นนี้
• ขอมู
้ ลเพิม
่ เติมของการจ�ำกัดการเล่นและความเขากั
้ นไดของดิสก์
้
ใหดู้ ทห
ี่ มวดหมูค
่ ำ� เตือน ก่อนอ่านคูม
่ อ
ื นี้ ประเภท
และลักษณะดิสก์ และก่อนการเล่นของคูม
่ อ
ื ผูใช
้ นี้ ้
• สำ� หร ับ Progressive Scan ขาออกของผลิตภ ัณฑ์ : ผู ้บริโภคควรทราบว่าไม่ใช่โทรทัศน์ทก
ุ รุน
่ ทีจ่ ะเขากั
้ น
้
ไดกั้ บผลิตภัณฑ์นจี้ ะสามารถใชงานได
อย่
้ างสมบูรณ์และอาจก่อใหเกิดภาพรบกวนเกิดขึ
้
น
้ ในภาพ ในกรณีทม
ี่ ป
ี ัญหา
้ บการเชือ
่ มต่อไปยัง 'Standard Definition'ขาออก ถามี
ดานภาพ
้
Progressive Scan แนะน�ำใหผู้ ใช
้ สลั
้ คำ� ถาม
เกีย่ วกับความเขากั
้ นไดของชุ
้
ดทีวข
ี องเรากับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกคาของเรา
้
58
ไทย
การปกป้องการค ัดลอก
คอนเทนต์และบริการทัง้ หมดทีเ่ ขาถึ
้ งผ่านอุปกรณ์นเี้ ป็ นของบุคคลทีส
่ ามและได ้รับการคุมครองโดยกฎหมายลิ
้
ขสิทธิ์
สิทธิบต
ั ร เครือ
่ งหมายการคา้ และ/หรือกฎหมายทรัพย์ส ินทางปัญญาอืน
่ ๆ คอนเทนต์และบริการดังกล่าวจัดท�ำขึน
้ เพือ
่
้
้
การใชงานที
ม
่ ิใช่เพือ
่ การคาส่
้ วนบุคคลของคุณเท่านัน
้ คุณไม่สามารถใชคอนเทนต์
หรือบริการใดๆ ก็ตาม ในลักษณะ
ทีไม่
่ ได ้รับอนุญาตจากเจ ้าของคอนเทนต์หรือผูให
้ บริ
้ การ คุณไม่สามารถแกไข
้ คัดลอก ตีพม
ิ พ์ อัพโหลด โพสต์ ส่ง
้
่ กลางของคอนเทนต์
แปล จ�ำหน่าย สร ้างผลงานลอกเลียนแบบ ใชประโยชน์
หรือแจกจ่ายในรูปแบบใดๆ หรือเป็ นสือ
หรือบริการใดๆ ทีแ
่ สดงผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่ไดจ�้ ำกัดถึงสิง่ ทีก
่ ล่าวมาขางต
้ นยกเว
้
นกรณี
้
ทได
ี่ ้รับอนุญาตโดยเจ ้าของ
คอนเทนต์หรือผูให
้ บริ
้ การทีเ่ กีย่ วของ
้
59
ไทย
ภาคผนวก
ิ บริการเครือข่
ค�ำสงวนสทธิ
์
าย
07
• เนือ
่ งจาก AACS (Advanced Access Content System) ได ้รับการอนุมต
ั เิ ป็ นระบบปกป้ องคอนเทนต์สำ� หรับ
ประเภท Ultra HD Blu-ray Disc และ Blu-ray Disc เช่นเดียวกับการใช ้ CSS (Content Scramble System)
ส�ำหรับประเภท DVD การจ�ำกัดเฉพาะจะถูกก�ำหนดบนการเล่น สัญญาณอนาล็อกขาออก เป็ นตน้ ของคอนเทนต์ท ี่
ได ้รับการปกป้ องของ AACS
้
การด�ำเนินการของผลิตภัณฑ์นแ
ี้ ละขอจ�
้ ำกัดของผลิตภัณฑ์นอ
ี้ าจแตกต่างกันออกไป ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ระยะเวลาทีค
่ ณ
ุ ซือ
เพราะขอจ�
้ ำกัดดังกล่าวอาจเกิดขึน
้ และ/หรือได ้รับการเปลีย่ นแปลงโดย AACS หลังจากการผลิตของผลิตภัณฑ์นี้
้ นระบบป้ องกันคอนเทนต์สำ� หรับรูปแบบ Ultra HD Blu-ray Disc
นอกจากนี้ BD-ROM Mark และ BD+ ยังใชเป็
และ Blu-ray Disc ซึง่ จะมีขอจ�
้ ำกัดบางอย่าง รวมถึงขอจ�
้ ำกัดในการเล่นส�ำหรับคอนเทนต์ BD-ROM Mark และ/
หรือ BD+ ทีม
่ ก
ี ารป้ องกัน ถาต
้ องการข
้
อมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับ AACS, BD-ROM Mark, BD+ หรือผลิตภัณฑ์นี้
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกคา้ Samsung
• ดิสก์ Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD จ�ำนวนมากจะถูกเขารหั
้ สดวยการป้
้
องกันการท�ำส�ำเนา ดวยเหตุ
้
่ มต่อเครือ
่ มต่อกับ VCR จะใหเกิดภาพบิ
นี้ คุณควรเชือ
่ งเล่นของคุณกับทีว ีโดยตรง ไม่ใช่ VCR การเชือ
้
ดเบีย
้ วจาก
ดิสก์ Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD ทีม
่ ก
ี ารป้ องกันการท�ำส�ำเนา
้
• ภายใตกฎหมายลิ
้
ขสิทธิข
์ องสหรัฐฯ และกฎหมายลิขสิทธิข
์ องประเทศอืน
่ ๆ การบันทึก การใชงาน
การแสดง การ
แจกจ่าย หรือการดัดแปลงรายการทีว ี วิด ีโอเทป ดิสก์ Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, DVD และวัสดุอน
ื่ ๆ ทีไม่
่ ได ้รับ
อนุญาตอาจท�ำใหคุ้ ณมีความผิดทางแพ่งและ/หรือทางอาญา
้
• ประกาศ Cinavia : ผลิตภัณฑ์นใี้ ชเทคโนโลยี
Cinavia เพือ
่ จ�ำกัดการท�ำส�ำเนาโดยไม่ได ้รับอนุญาตของ
้
ภาพยนตร์และวิด ีโอและซาวนด์แทร็คทีส
่ ร ้างเพือ
่ การพาณิชย์ เมือ
่ ตรวจพบการใชงานของส�
ำเนาทีไม่
่ ได ้รับอนุญาต
ระบบจะแสดงขอความและการเล่
้
นหรือการคัดลอกจะถูกขัดจังหวะ
สามารถหาขอมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับเทคโนโลยีของ Cinavia ไดที
้ ่ Cinavia Online Consumer Information
Center ที่ http://www.cinavia.com หากตองการขอข
้
อมู
้ ลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับ Cinavia ทางไปรษณีย ์ ใหส่้ ง
ไปรษณียบัตรพร ้อมทีอ
่ ยูท
่ างไปรษณียข
์ องคุณไปที:่ Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
ผลิตภัณฑ์นม
ี้ เี ทคโนโลยีทเี่ ป็ นกรรมสิทธิภ
์ ายใตใบอนุ
้
ญาตจาก Verance Corporation และได ้รับการคุมครองโดย
้
สิทธิบต
ั รสหรัฐอเมริกา 7,369,677 และสิทธิบต
ั รอืน
่ ๆ ในสหรัฐอเมริกาและทัว่ โลกทีได
่ ้รับการออกและรอด�ำเนิน
การพร ้อมทัง้ การคุมครองลิ
้
ขสิทธิแ์ ละความลับทางการคาส�
้ ำหรับบางแง่มม
ุ ของเทคโนโลยีดงั กล่าว Cinavia เป็ น
เครือ
่ งหมายการคาของ
้
Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004 -2015 Verance Corporation สงวนลิขสิทธิโดย
์
Verance การท�ำวิศวกรรมยอนกลั
้
บหรือถอดแยกเป็ นสิง่ ตองห
้ าม
้
ภาคผนวก
คอนเทนต์และบริการของบุคคลทีส
่ ามเป็ นการให ้ "ตามสภาพ" SAMSUNG ไม่รบ
ั ประกันคอนเทนต์หรือบริการทีม
่ ี
ให ้ ไม่วา่ จะโดยชัดแจ ้งหรือโดยนัยส�ำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ SAMSUNG ปฏิเสธทีจ่ ะรับประกันใดๆ โดยนัยรวมถึง แต่
ไม่ จ�ำกัด เพียงการรับประกันความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมส�ำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ SAMSUNG
ไม่รบ
ั ประกันความแม่นย�ำ ความถูกตอง
้ ความตรงต่อเวลา ความถูกตองตามกฎหมาย
้
หรือความสมบูรณ์ของเนือ
้ หา
หรือบริการใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ผ่านอุปกรณ์นแ
ี้ ละไม่วา่ ในกรณีใด รวมถึงความประมาท SAMSUNG จะไม่มส
ี ว่ นรับผิด
ชอบ ไม่วา่ จะในขอตกลงหรื
้
อการละเมิดใดๆ ไม่วา่ โดยทางตรง ทางออม
้ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ จากผลทีต
่ ามมาโดย
เฉพาะเจาะจงหรือต่อเนือ
่ ง ค่าทีป
่ รึกษาทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้ าย หรือความเสียหายอืน
่ ๆ ทีเ่ กิดขึน
้ หรือ
้
เกีย่ วของกั
้ บขอมู
้ ลใดๆ ทีม
่ อ
ี ยูใ่ น หรือเป็ นผลมาจาก การใชคอนเทนต์
หรือบริการใดๆ โดยคุณหรือบุคคลทีส
่ าม แม ้ว่า
จะได ้รับแจ ้งถึงความเป็ นไปไดของความเสี
้
ยหายดังกล่าว
บริการของบุคคลทีส
่ ามอาจถูกยกเลิกหรือขัดจังหวะในเวลาใดก็ได ้ และ Samsung จะไม่รบ
ั รองหรือรับประกันว่าคอน
้
เทนต์หรือบริการใดๆ จะยังคงใชงานได
ตลอดระยะเวลาใดๆ
้
ก็ตาม คอนเทนต์และบริการจะถูกส่งโดยบุคคลทีส
่ ามโดย
้ อข่ายและสถานทีท
ใชเครื
่ ม
ี่ ก
ี ารส่งผ่านซึง่ Samsung ไม่สามารถควบคุมได ้ โดยไม่มก
ี ารจ�ำกัดถึงขอจ�
้ ำกัดความรับ
ผิดชอบนี้ Samsung ขอปฏิเสธความรับผิดหรือขอบกพร่
้
องใดๆ ส�ำหรับการหยุดชะงักหรือการระงับเนือ
้ หาหรือบริการ
ใดๆ ทีม
่ อ
ี ยูผ
่ า่ นทางอุปกรณ์นี้ Samsung ไม่มห
ี น ้าทีห
่ รือมีสว่ นรับผิดชอบต่อบริการของลูกคาที
้ เ่ กีย่ วของกั
้ บคอน
เทนต์หรือบริการดังกล่าว ค�ำถามหรือค�ำร ้องใดๆเกีย่ วกับการบริการทีเ่ กีย่ วของกั
้ บคอนเทนต์หรือบริการ ควรกระท�ำ
โดยตรงไปยังคอนเทนต์และผูให
้ บริ
้ การตามล�ำดับ
ใบอนุญาต
• Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
• For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from
DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol,
the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS,
Inc. All Rights Reserved.
• DivX
อุปกรณ์ DivX Certified® นีส
้ ามารถเล่นไฟล์วด
ิ ีโอ DivX® HD (รวมถึง .avi, .divx) ได ้
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีไดที
้ ่ www.divx.com เพือ
่ สร ้าง เล่น และสตรีมวิด ีโอแบบดิจิตอล
ื้ มา ก่อนอืน
ในการเล่นภาพยนตร์ DivX ทีซ
่ อ
่ ใหจดทะเบี
้
ยนอุปกรณ์ของคุณที่ vod.divx.com จะ
พบรหัสจดทะเบียนของคุณในส่วน DivX VOD ของเมนูต ิดตัง้ อุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ DivX Certified® นีส
้ ามารถ
เล่นวิด ีโอ DivX® HD (รวมถึง .avi, .divx) ได ้ DivX®, DivX Certified® และโลโกที
้ เ่ กีย่ วของเป็
้
นเครือ
่ งหมาย
้
ทางการคาของ
้
DivX, LLC และถูกใชภายใต
ลิ้ ขสิทธิ์ ทีได
่ ้รับการคุมครองโดยสิทธิ
้
บต
ั รของสหรัฐอเมริกาจ�ำนวน
หนึง่ หรือมากกว่า: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052
60
ไทย
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ และโลโกต่้ างๆ เป็ น
เครือ
่ งหมายการคาของกลุ
้
ม
่ การคา้ Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc
• ผลิตภัณฑ์นจี้ ำ� หน่ายโดยมีใบอนุญาตแบบจ�ำกัด และได ้
้
รับอนุญาตใหใช
้ เฉพาะร่
วมกับเนือ
้ หา HEVC ทีเ่ ป็ นไปตาม
เกณฑ์คณ
ุ สมบัต ิสามขอต่
้ อไปนี:้ (1) เนือ
้ หา HEVC ส�ำหรับ
การใชส่้ วนตัวเท่านัน
้ (2) เนือ
้ หา HEVC ทีไม่
่ ไดมี้ ไวจ�้ ำหน่าย
และ (3) เนือ
้ หา HEVC ทีส
่ ร ้างโดยเจ ้าของผลิตภัณฑ์
้ ตภัณฑ์นก
้ หรือซือ
้ จากบุคคลทีส
หามใช
้
ผลิ
ี้ บ
ั เนือ
้ หาทีเ่ ขารหั
้ ส HEVC ทีส
่ ร ้างโดยบุคคลทีส
่ าม ซึง่ ผูใช
้ สั้ ง่ ซือ
่ าม
้ ้รับสิทธิโดยเฉพาะให
้ ตภัณฑ์กบ
ยกเวนกรณี
้
ทผ
ี่ ใช
ู ้ ได
์
ใช
้ ผลิ
ั เนือ
้ หาดังกล่าวโดยผู ้ขายเนือ
้ หาทีได
่ ้รับอนุญาต
้ ตภัณฑ์นก
้
การใชผลิ
ี้ บ
ั เนือ
้ หาทีเ่ ขารหั
้ ส HEVC จะถือเป็ นการยอมรับการอนุญาตแบบจ�ำกัดใหใช
้ งานตามเงื
อ
่ นไข
ขางต
้ น้
61
ไทย
ภาคผนวก
• ประกาศใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
้
-- ในกรณีทใช
ี่ ซอฟต์
แวร์โอเพนซอร์ส ใบอนุญาตโอเพนซอร์สมีอยูบ
่ นเมนูผลิตภัณฑ์
07
่ อืน
• Oracle และ Java เป็ นเครือ
่ งหมายการคาจดทะเบี
้
ยนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ ชือ
่ ๆ อาจ
เป็ นเครือ
่ งหมายการคาของเจ
้
้าของเหล่านัน
้
ภาคผนวก
คุณสมบ ัติ
ทัว่ ไป
USB
HDMI
อุปกรณ์เสียง
เครือข่าย
น�้ำหนัก
1.9 กก.
ขนาด
406.0 (ก) X 44.7 (ส) X 230.0 (ล) มม.
ช่วงอุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน
+5°C ถึง +35°C
้ ขณะท�ำงาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
ประเภท A
USB 2.0
เอาท์พท
ุ DC
5V 500mA สูงสุด ี
ภาพ
2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
เสียง
PCM, Bitstream
อุปกรณ์เสียงแบบดิจิตล
ั
ออปติคัล
อีเธอร์เน็ต
เทอร์มน
ิ อล 100BASE - TX
LAN แบบไร ้สาย
แบบมาพร ้อมในตัว
ความปลอดภัย
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPS(PBC)
รองรับ
• ไม่รองรับความเร็วเครือข่ายเท่ากับหรือต�ำ่ กว่า 10Mbps
• การออกแบบและขอมู
้ ลจ�ำเพาะอาจเปลีย่ นแปลงไดโดยไม่
้
ตองแจ
้
้งใหทราบล่
้
วงหน ้า
้
• ดูขอมู
้ ลเกีย่ วกับแหล่งจ่ายไฟและอัตราการใชไฟฟ้
าไดที
้ ฉ
่ ลากของผลิตภัณฑ์
• น�้ำหนักและขนาด เป็ นค่าโดยประมาณ
62
ไทย
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซัมซุงทั่วโลก
หากมีคำ�แนะนำ�หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG Customer Contact centre
Area
Contact Centre 
Web Site
` Asia Pacific
Area
Contact Centre 
U.A.E
800-SAMSUNG
(800 - 726 7864)
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
800-SAM CS
(800-72627)
3698 4698
www.samsung.com/hk/support
(Chinese)
www.samsung.com/hk_en/
support (English)
OMAN
HONG KONG
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
QATAR
800-CALL (800-2255)
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
TURKEY
444 77 11
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND 0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
JORDAN
0800-22273
06 5777444
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
SYRIA
962 5777444
THAILAND
0-2689-3232, 1800-29-3232
LEBANON
961 1484 999
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/th/support
IRAQ
80010080
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
MOROCCO
080 100 22 55
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864
www.samsung.com/ph/support
[ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
0860 SAMSUNG (726 7864)
ZAMBIA
0211 350370
MAURITIUS
800 2550
917 267 864
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
ANGOLA
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
MOZAMBIQUE 847267864
INDIA
1800 40 SAMSUNG
(1800 40 7267864) (Toll-Free)
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
GHANA
0800-10077
0302-200077
SRI LANKA
0117540540
0115900000
www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
CAMEROON
67095-0077
COTE D’IVOIRE 8000 0077
` Middle East
www.samsung.com/ae/
support (English)
www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant
www.samsung.com/n_africa/
support
` Africa
SOUTH
AFRICA
TAIWAN
08000-7267864
16580
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com/eg/support
UGANDA
0800 300 300
TANZANIA
0685 889 900
ALGERIA
3004
www.samsung.com/n_africa/
support
RWANDA
9999
IRAN
021-8255
www.samsung.com/iran/support
BURUNDI
200
ISRAEL
*6963
www.samsung.com/il/support/
DRC
499999
SAUDI
ARABIA
(+966) 8002474357
(800 24/7 HELP)
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
SUDAN
1969
PAKISTAN
0800-SAMSUNG (72678)
www.samsung.com/pk/support
TUNISIA
80 1000 12
www.samsung.com/n_africa/
support
EGYPT
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/africa_en/
support
www.samsung.com/africa_fr/
support
www.samsung.com/support
Download PDF

advertising