Samsung | SM-A600G/DS | Samsung Galaxy A6 คู่มือการใช้

SM-A600G/DS
SM-A605G/DS
คู่มือการใช้งาน
Thai. 05/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
สารบัญ
เบื้องต้น
64 รายชื่อ
68 ข้อความ
70 อินเทอร์เน็ต
72 อี​เมล
73 กล้องถ่ายรูป
91 แกลเลอรี่
97 Always On Display
99 มัลติวินโดว์
104 Samsung Members
105 Samsung Notes
106 ปฏิทิน
107 Samsung Health
111 บันทึกเสียง
112 ไฟล์ส่วนตัว
112 นาฬิกา
114 เครื่อง​คิด​เลข
115 วิทยุ
116 Game Launcher
119 SmartThings
123 การแชร์เนื้อหา
124 แอพ Google
4 อ่านก่อน
5 สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไป
และการแก้ปัญหา
8 รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
12 แบตเตอรี่
14 SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM)
18 การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
21 การเปิดและปิดเครื่อง
22 การตั้งค่าเริ่มต้น
24 Samsung account
26 การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
30 การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
41 แผงแจ้งเตือน
43 การกรอกข้อความ
แอพและคุณสมบัติ
46 การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
48Bixby
59 โทรศัพท์
2
สารบัญ
การตั้งค่า
161Google
162 การช่วยเหลือการเข้าถึง
163 การจัดการทัว่ ไป
164 อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
164 คู่มือการใช้
164 เกี่ยวกับโทรศัพท์
126 บทน�ำ
126 การ​เชื่อม​ต่อ
127
128
130
130
131
132
Wi-Fi
บลู​ทู​ธ
ประหยัดข้อมูล
ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย
ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ภาคผนวก
133 เสียงและการสั่น
165 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
134 Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
134 การ​แจ้ง​เตือน
134 จอภาพ
135 ตัวกรองแสงสีฟ้า
136 เปลีย่ นโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ
137 ภาพพักหน้าจอ
138 วอลเปเปอร์และธีม
138 คุณสมบัติขั้นสูง
140 Dual Messenger
141 การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
144 แอพ
145 ล็อก​หน้า​จอ
146 Smart Lock
146 ชีวมาตรและความปลอดภัย
147
149
152
156
การจดจ�ำใบหน้า
การอ่านลายนิว้ มือ
Samsung Pass
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
160 Cloud และบัญชีผู้ใช้
161 แบ็คอัพและคืนค่า
3
เบื้องต้น
อ่านก่อน
โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
• เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ รายละเอียดของรุ่น หรือซอฟต์แวร์ของ
เครื่อง
• เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จ�ำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดย
รวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าลงทะเบียน หรือการเปลี่ยน
แปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจท�ำให้เครื่องหรือแอพท�ำงานผิด
ปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การ
ดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบ
ทุกประการส�ำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ
หรือการใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ ส�ำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอ
แนะน�ำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
• แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากคุณมีค�ำถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้
ให้บริการ
• การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำ� งานผิดปกติ ข้อมูล
เสียหาย หรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับ
ประกันสิ้นสุดลง
• อุปกรณ์บางเครื่องจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
และรุ่น หากเครื่องของคุณได้รับการอนุมัติจาก FCC คุณจะสามารถดูรหัส FCC ของเครื่องดังกล่าวได้ เพื่อดูรหัส FCC
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส เกี่ยวกับโทรศัพท์ → สถานะ
4
เบื้องต้น
ไอคอนเพื่อการแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไปและการแก้ปัญหา
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่
ในขณะก�ำลังชาร์จ เครื่องและเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ระหว่างการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จอย่างรวดเร็ว เมื่อแตะ
เครื่องอาจจะรู้สึกร้อน ดังกล่าวนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องและอยู่ในช่วงปกติของการ
ด�ำเนินงานของเครื่อง หากแบตเตอรี่มีอาการร้อนเกินไป เครื่องชาร์จอาจหยุดการชาร์จ
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
• ถอดเครื่องชาร์จจากเครื่องและปิดแอพใดๆที่กำ� ลังเปิดใช้งานอยู่ รอให้เครื่องเย็นลงและจากนั้นเริ่มท�ำการชาร์จ
เครื่องอีกครั้ง
• หากส่วนล่างของเครื่องมีอาการร้อนจัด อาจเป็นเพราะสาย USB ที่เชื่อมต่อได้รับความเสียหาย แทนที่สาย USB
ที่เสียหายกับสายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากซัมซุงแล้ว
• เมื่อใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สาย อย่าวางวัตถุแปลกปลอม เช่นวัตถุที่เป็นโลหะ แม่เหล็ก และบัตรแถบแม่เหล็ก
ระหว่างเครื่องและเครื่องชาร์จแบบไร้สาย
คุณสมบัติการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จด่วนนั้นมีให้ใช้งานได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
5
เบื้องต้น
เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้นระหว่างการใช้งาน
เมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเหล่านั้นเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้น
ชั่วคราวเนื่องจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น ปิดแอพใดๆที่เปิดใช้งานอยู่และโปรดพักการใช้งานเครื่องสักครู่
ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่เครื่องอาจมีอาการร้อนจัด ตัวอย่างต่อไปนี้อาจใช้ไม่ได้กับรุ่นของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฟังก์ชั่นและแอพที่คุณใช้
• ในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากที่ซื้อหรือเมื่อท�ำการเรียกคืนข้อมูล
• เมื่อมีการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
• เมื่อใช้แอพที่ต้องใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้แอพเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อบันทึกวิดีโอเป็นระยะเวลานาน
–– เมื่อสตรีมมิ่งวิดีโอในขณะที่ใช้การตั้งค่าความสว่างสูงสุด
–– เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์
• ในขณะที่ใช้งานแบบมัลติทาสกิ้ง (หรือ เมื่อเปิดใช้งานแอพจ�ำนวนมากในพื้นหลัง)
–– เมื่อใช้งานมัลติวินโดว์
–– เมื่อท�ำการปรับปรุงหรือท�ำการติดตั้งแอพในขณะที่ท�ำการบันทึกวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ
–– เมื่อท�ำการบันทึกวิดีโอขณะที่ใช้แอพทิศทาง
• เมื่อใช้ข้อมูลจ�ำนวนมากส�ำหรับการซิงค์กับคลาวด์ อีเมล์ หรือบัญชีอื่นๆ
• เมื่อใช้แอพทิศทางในรถยนต์ในขณะที่เครื่องถูกวางไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง
• เมื่อใช้ฮอตสปอตมือถือและคุณสมบัติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• เมื่อใช้เครื่องในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อนหรือไม่สามารถรับสัญญาณได้
• เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสาย USB ที่ได้รับความเสียหาย
• เมื่อแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่องได้รับความเสียหายหรือสัมผัสกับวัตถุแปลกปลอม เช่นของเหลว ฝุ่น ผงโลหะ และไส้
ดินสอ
• เมื่อคุณท�ำการโรมมิ่ง
6
เบื้องต้น
ให้ท�ำสิ่งดังต่อไปนี้เมื่อเครื่องเกิดร้อนขึ้น:
•
•
•
•
•
•
•
ท�ำการปรับปรุงเครื่องด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดเป็นประจ�ำ
การขัดกันระหว่างแอพที่เปิดใช้งานอยู่อาจท�ำให้เครื่องเกิดอาการร้อนขึ้น เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
เลิกการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi GPS และบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ปิดแอพที่เพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่หรือที่เปิดใช้งานในพื้นหลังเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ลบไฟล์ที่ไม่จ�ำเป็นหรือแอพที่ไม่ได้ใช้
ลดความสว่างของหน้าจอ
ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน โปรดพักการใช้งานอุปกรณ์สักครู่ ถ้าอุปกรณ์ยัง
ร้อนอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
อุปกรณ์จะถูกจ�ำกัดการใช้งานเมื่ออุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป
เมื่ออุปกรณ์นี้เกิดความร้อนขึ้น คุณสมบัติและประสิทธิภาพการท�ำงานอาจถูกจ�ำกัด หรืออุปกรณ์อาจปิดการท�ำงานลงเพื่อให้
อุปกรณ์เย็นขึ้น คุณสมบัติดังกล่าวใช้ได้ในรุ่นที่รองรับเท่านั้น
• หากอุปกรณ์นี้ร้อนมากกว่าปกติ ข้อความแสดงว่าอุปกรณ์เกิดความร้อนจะปรากฎขึ้น เพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์
ความสว่างของหน้าจอและความเร็วในการปฏิบัติงานจะถูกจ�ำกัด และการชาร์จแบตเตอรี่จะหยุดลง แอพพลิเคชั่นที่
ท�ำงานอยู่จะถูกปิด และคุณจะสามารถท�ำโทรฉุกเฉินได้เท่านั้น จนกว่าอุปกรณ์เย็นลง
• ถ้าอุปกรณ์ร้อนเกินไปหรือคุณรู้สึกว่าอุปกรณ์ร้อนเป็นเวลานาน ข้อความแสดงให้ปิดอุปกรณ์จะปรากฎขึ้น ปิดอุปกรณ์นี้
และรอจนกว่าจะเย็นลง
ข้อควรระวังส�ำหรับสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เครื่องของคุณอาจร้อนขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ที่สั้นลง, ความเสียหายกับอุปกรณ์นี้หรืออาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
• อย่าจัดเก็บเครื่องของคุณไว้ในที่ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด
• อย่าให้เครื่องของคุณสัมผัสถูกแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน
• อย่าใช้หรือจัดเก็บเครื่องของคุณในบริเวณที่ร้อนจัดเป็นระยะเวลานาน เช่นภายในรถยนต์ในฤดูร้อน
• อย่าวางเครื่องในพื้นที่ใดๆที่อาจจะท�ำให้มีอาการร้อนจัด เช่นบนเสื่อร้อนไฟฟ้า
• อย่าเก็บอุปกรณ์นี้ของคุณใกล้หรืออยู่ในเครื่องท�ำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำ� อาหาร หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
• ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย
7
เบื้องต้น
รูปแบบและฟังก์ชันของเครื่อง
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนส�ำหรับเนื้อหาแพคเกจ
•
•
•
•
รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
• ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เกิดปัญหาในการใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
8
เบื้องต้น
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
► รุ่น Galaxy A6:
ลำโพง
กลองหนา
เซนเซอรตรวจจับวัตถุ/RGB
แฟลช
ลำโพง
ปุม เปด/ปด
ปุม ระดับเสียง
หนาจอสัมผัส
ถาดใส SIM การด
ถาดใส SIM การด /
การดความจำ
แจ็คอเนกประสงค
เสาอากาศ GPS
กลองหลัง
แฟลช
เซนเซอรอา นลายนิว้ มือ
เสาอากาศหลัก
แจ็คหูฟง
ไมโครโฟน
9
เบื้องต้น
► รุ่น Galaxy A6+:
ลำโพง
เซนเซอรตรวจจับวัตถุ/RGB
กลองหนา
แฟลช
ลำโพง
ปุม เปด/ปด
ปุม ระดับเสียง
หนาจอสัมผัส
ถาดใส SIM การด
ถาดใส SIM การด /
การดความจำ
แจ็คอเนกประสงค
เสาอากาศ GPS
กลองหลัง (คู)
แฟลช
เซนเซอรอา นลายนิว้ มือ
เสาอากาศหลัก
แจ็คหูฟง
ไมโครโฟน
ขณะใช้ลำ� โพง เช่น ขณะก�ำลังเล่นไฟล์สื่อหรือใช้การโทรผ่านล�ำโพง อย่าถือเครื่องใกล้หูของท่าน
10
เบื้องต้น
• ปัญหาการเชื่อมต่อและแบตเตอรี่หมดอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
–– ถ้าคุณติดสติ๊กเกอร์สีเมทัลลิกที่บริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์
–– ถ้าคุณติดฝาครอบที่ท�ำจากวัสดุที่เป็นโลหะลงบนอุปกรณ์
–– ถ้าคุณใช้มือหรือวัตถุอื่นๆ ปิดบริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์ขณะใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การโทร
หรือการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
• แนะน�ำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง การใช้ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจท�ำให้
เซ็นเซอร์ทำ� งานผิดปกติได้
• อย่าครอบพื้นที่เซนเซอร์พร็อกซิมิตี/แสงด้วยอุปกรณ์เสริมหน้าจอ เช่น ฟิล์มกันรอยหรือสติกเกอร์ การกระท�ำ
เช่นนั้นอาจท�ำให้เซนเซอร์ทำ� งานผิดปกติ
ปุ่มฮาร์ดคีย์
ปุม เปด/ปด
ปุม ระดับเสียง
ปุ่ม
ปุ่มเปิด/ปิด
ระดับเสียง
ฟังก์ชั่น
• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
• กดเพื่อเปิดการท�ำงานหรือล็อกหน้าจอ
• กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง
ปุ่มซอฟท์คีย์
แสดงและซอนปุม
ปุม ยอนกลับ
ปุม ลาสุด
ปุม หนาหลัก
เมื่อคุณเปิดเครื่องแล้ว ปุ่มซอฟท์คีย์จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ ได้มีการก�ำหนดปุ่มซอฟท์คีย์เป็นปุ่มล่าสุด ปุ่มหน้าหลัก
และปุ่มย้อนกลับโดยเป็นค่าเริ่มต้น โปรดดูที่ แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
11
เบื้องต้น
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก หรือเมื่อไม่นำ� มาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่
ผ่านการรับรองอาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือท�ำให้เครื่องเสียหาย
การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
การใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้ งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดป
ลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อห ลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรน�ำเครื่องชาร์จไว้ใกล้
กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำ� ลังชาร์จ
1 เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB
2 เสียบสาย USB เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครื่อง
3 เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
4 หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่อง จากนั้น ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า
12
เบื้องต้น
วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่
เครื่องของคุณมีทางเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้
• เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องโดยใช้คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาของเครื่อง
• เมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง ให้ปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
• เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
• ปิดแอพที่ไม่จ�ำเป็น
• ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพที่จ�ำเป็นต้องมีการซิงค์
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต�่ำ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
• หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่
ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
• หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลง
อย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุก
ครั้ง
• การใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่เครื่องชาร์จ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเนื่องจากมีกระแสไฟ
ต�่ำ
• เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• หากเครื่องได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอด
เครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์และเครื่องชาร์จอาจจะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพ
ของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดท�ำงาน
• ถ้าคุณชาร์จอุปกรณ์ขณะที่แจ็คอเนกประสงค์เปียก อุปกรณ์อาจเสียหายได้ โปรดท�ำให้แจ็คอเนกประสงค์แห้งจนหมดจด
ก่อนท�ำการชาร์จอุปกรณ์
• หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้น�ำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
13
เบื้องต้น
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด Nano-SIM)
การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา
คุณสามารถใส่สอง SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถมีหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขหรือผู้ให้บริการสองรายในหนึ่ง
เครื่องได้ ในบางพื้นที่ การใส่สอง SIM ในเครื่องอาจท�ำให้ความเร็วในการโอนข้อมูลช้ากว่าการใส่หนึ่ง SIM
ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
หรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเกี่ยว
กับความพร้อมให้บริการ
–– ถาดใส่ SIM การ์ด 1:
14
เบื้องต้น
–– ถาดใส่ SIM การ์ด 2:
1 สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
2 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
15
เบื้องต้น
3 วาง SIM หรือ USIM การ์ดบนถาดที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง วาง SIM หรือ USIM การ์ดหลักลงบนถาด 1 และ
วาง SIM หรือ USIM การ์ดรองบนถาด 2
4 ค่อยๆ กด SIM หรือ USIM การ์ดลงในถาดเพื่อให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น SIM การ์ดอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
วิธีติดตั้งการ์ดที่ถูกต้อง
การด Nano-SIM
การด Nano-SIM
การด microSD
ใช้แต่การ์ด Nano-SIM เท่านั้น
16
เบื้องต้น
การถอด SIM หรือ USIM การ์ด
1 สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
2 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
3 ถอด SIM หรือ USIM การ์ด
4 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
การใช้งาน SIM การ์ดหรือ USIM การ์ดคู่
หากคุณใส่สอง SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถมีหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขหรือผู้ให้บริการสองรายในหนึ่งเครื่อง
ได้
การเปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ด
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด เลือก SIM หรือ USIM การ์ด และสัมผัส
สวิตช์เพื่อเปิดใช้
การก�ำหนดค่า SIM หรือ USIM การ์ด
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด และจากนั้นเลือก SIM หรือ USIM การ์ดเพื่อเข้า
ถึงตัวเลือกต่อไปนี้:
• ไอคอน: เปลี่ยนไอคอนของ SIM หรือ USIM การ์ด
• ชื่อ: เปลี่ยนชื่อที่แสดงของ SIM หรือ USIM การ์ด
• โหมด​เครือ​ข่าย: เลือกประเภทเครือข่ายที่จะใช้กับ SIM หรือ USIM การ์ด
การตั้งค่า SIM หรือ USIM การ์ดที่ต้องการ
เมื่อเปิดใช้งานทั้งสองการ์ดแล้ว คุณจะสามารถก�ำหนดการโทรปกติ การส่งข้อความ และบริการข้อมูลไปยังการ์ดที่ต้องการ
ได้
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด และจากนั้นตั้งค่าคุณลักษณะของคุณสมบัติที่
ต้องการส�ำหรับการ์ดของคุณใน SIM การ์ดที่เตรียมไว้
17
เบื้องต้น
การ์ดความจ�ำ (การ์ด microSD)
การติดตั้งการ์ดหน่วยความจ�ำ
ความจุของการ์ดความจ�ำของเครื่องของคุณอาจแตกต่างจากรุ่นอื่นๆและบางการ์ดความจ�ำอาจจะไม่สามารถเข้ากันได้กับ
เครื่องของคุณขึ้นอยู่กับผู้ผลิตการ์ดความจ�ำและประเภท เพื่อดูความจุการ์ดความจ�ำสูงสุดของเครื่องของคุณ ให้ดูที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
• การ์ดความจ�ำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้เครื่อง
หรือการ์ดความจ�ำเสียหาย หรือท�ำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
• ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจ�ำให้ถูกด้าน
• อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT ส�ำหรับการ์ดความจ�ำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดย
ใช้ระบบไฟล์แบบอื่น เครื่องจะขอให้ฟอร์แมตการ์ดใหม่หรือจะไม่สามารถมองเห็นการ์ดได้ เพื่อใช้การ์ดความจ�ำ คุณจะต้องฟอร์แม็ตก่อน หากเครื่องของคุณไม่สามารถฟอร์แม็ตหรือรู้จักการ์ดความจ�ำได้ ติดต่อผู้ผลิตการ์ด
ความจ�ำหรือศูนย์บริการซัมซุง
• การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะท�ำให้การ์ดความจ�ำมีอายุการใช้งานสั้นลง
• เมื่อใส่การ์ดความจ�ำลงในเครื่อง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจ�ำจะปรากฏในโฟลเดอร์ ไฟล์ส่วนตัว → SD ​
การ์ด
18
เบื้องต้น
1 สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตั้งฉากกับรู มิฉะนั้น เครื่องอาจเสียหายได้
2 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
เมื่อคุณน�ำถาดออกจากอุปกรณ์ การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือจะไม่สามารถใช้งานได้
19
เบื้องต้น
3 วางการ์ดความจ�ำลงบน ถาด 2 โดยหันด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
ถาด 1
ถาด 2
4 ค่อยๆ กดการ์ดความจ�ำลงในถาดเพื่อให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดให้แน่น การ์ดความจ�ำอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดได้
5 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
• ถ้าคุณเสียบถาดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะที่ถาดยังเปียกอยู่ เครื่องของคุณอาจได้รับความเสียหาย ดูให้
แน่ใจเสมอว่าถาดไม่เปียก
• เสียบถาดเข้าไปในช่องเสียบถาดให้เต็มช่องเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครื่องของคุณ
การถอดการ์ดความจ�ำ
ก่อนถอดการ์ดความจ�ำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ที​เ่ ก็บ → → การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัด​เก็บ → SD ​การ์ด
→ ถอด
1 สอดสลักปลดลงในรูที่ถาดเพื่อให้ถาดเลื่อนออกมา
2 ค่อยๆ ดึงถาดออกจากช่องถาด
3 ถอดการ์ดความจ�ำ
4 ใส่ถาดกลับลงในช่องถาด
อย่าลบพื้นที่จัดเก็บภายนอก เช่นการ์ดความจ�ำหรือพื้นที่จัดเก็บ USB ในขณะที่เครื่องก�ำลังโอนหรือก�ำลังเข้าถึง
ข้อมูล หรือในทันทีหลังจากการถ่ายโอนข้อมูล การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย หรือท�ำให้
พื้นที่จัดเก็บภายนอกหรือเครื่องเสียหาย ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย รวมถึงการสูญหายของข้อมูล ที่เกิด
จากการใช้ผิดประเภทของพื้นที่จัดเก็บภายนอกของเครื่อง
20
เบื้องต้น
การฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำที่ฟอร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจ�ำบนอุปกรณ์ของคุณ
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ที​เ่ ก็บ → → การ​ตั้ง​ค่า​การ​จัด​เก็บ → SD ​การ์ด
→ ฟอร์แมต
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจ�ำ อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลส�ำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ดความจ�ำ การ
รับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้
การเปิดและปิดเครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสักสองสามวินาที เพื่อเปิดเครื่อง
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ท�ำตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
เมื่อต้องการปิดเครื่อง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิด​เครื่อง
ปฏิบัติตามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำ� นาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
การเริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
ปุม ระดับเสียงลง
ปุม เปด/ปด
โหมดฉุกเฉิน
คุณสามารถสลับเครื่องไปยังโหมดฉุกเฉินเพื่อลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ แอพและฟังก์ชั่นบางอย่างจะถูกจ�ำกัดการใช้งาน
ในโหมดฉุกเฉิน คุณสามารถโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ ส่งข้อมูลต�ำแหน่งของคุณไปให้คนอื่นๆ ส่งเสียงเตือนฉุกเฉิน และอื่นๆ
21
เบื้องต้น
การเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน
เพื่อเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิด และจากนั้นสัมผัส โหมดฉุกเฉิน
เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกันออก
ไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน
การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน ให้แตะ → ปิดโหมดฉุกเฉิน หรือ กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัส โหมดฉุกเฉิน
การตั้งค่าเริ่มต้น
เมื่อคุณเปิดเครื่องของคุณขึ้นเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล ท�ำตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของเครื่องและภูมิภาคของคุณ
1 เปิดเครื่อง
2 เลือกภาษาของเครื่องที่ต้องการและเลือก
เลือกภาษา
22
เบื้องต้น
3 ให้เลือกเครือข่าย Wi-Fi และท�ำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้น
หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi, คุณอาจจะไม่สามารถตั้งค่าคุณลักษณะบางอย่างของเครื่องในช่วงการ
ตั้งค่าเริ่มต้นได้
4 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อด�ำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น
5 ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอเพื่อป้องกันเครื่องของคุณ คุณสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการป้องกันไม่ให้
บุคคลอื่นเข้าถึงเครื่องของคุณ เพื่อตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอในภายหลัง สัมผัส ไม่ ขอบคุณ
6 ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการของซัมซุงและเก็บข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันและ
มีความปลอดภัยในทุกเครื่องของคุณ อ้างอิง Samsung account เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
7
ให้เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้งานและด�ำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสิ้น
หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น
23
เบื้องต้น
Samsung account
บทน�ำ
Samsung account ของคุณเป็นบริการบัญชีแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ของซัมซุงที่มีให้ใช้ทั้งบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ทีวี และเว็บไซต์ของซัมซุง เมื่อ Samsung account ของคุณได้รับการจดทะเบียนแล้ว คุณสามารถเก็บ
ข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันและมีความปลอดภัยในเครื่องซัมซุงของคุณกับ Samsung Cloud ติดตามและควบคุมเครื่องที่
สูญหายหรือถูกขโมยของคุณ ดูเคล็ดลับและเทคนิคจากสมาชิกของซัมซุง และอื่นๆ
สร้าง Samsung account ด้วยที่อยู่อีเมลของคุณ
หากต้องการตรวจสอบรายการบริการที่สามารถใช้ด้วย Samsung account ของคุณ โปรดดูที่ account.samsung.com
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Samsung accounts เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอค
เคาท์ → Samsung account → → ช่วยเหลือ
การลงทะเบียน Samsung account ของคุณ
การลงทะเบียน Samsung account ใหม่
ถ้าคุณไม่มี Samsung account คุณควรสร้างใหม่
1 เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์
2 สัมผัส Samsung account → สร้าง​แอคเคาท์
3 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชีให้เสร็จสิ้น
24
เบื้องต้น
การลงทะเบียน Samsung account ที่มีอยู่
ถ้าคุณมี Samsung account อยู่แล้ว ให้ลงทะเบียนบนเครื่อง
1 เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์ → เพิ่ม​แอคเคาท์
2 สัมผัส Samsung account → เข้าสู่ระบบ
3 ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ จากนั้นสัมผัส เข้าสู่ระบบ
ถ้าคุณลืมข้อมูลบัญชีของคุณ สัมผัส ค้นหา ID หรือ รีเซ็ทรหัสผ่าน คุณสามารถค้นหาข้อมูลบัญชีของคุณเมื่อคุณป้อน
ข้อมูลที่ต้องการ
ถ้าคุณต้องการตรวจสอบรหัสผ่าน Samsung account ของคุณผ่านข้อมูลไบโอเมตริกซ์ เช่น ลายนิ้วมือ ให้สัมผัส
ยืนยันตัวตนโดยใช้ข้อมูลชีวมาตรแทนรหัสผ่านโดยใช้ Samsung Pass อ้างอิง Samsung Pass เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และสัมผัส ยินยอม
5 สัมผัส เรียบร้อย เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน Samsung account ของคุณ
การลบ Samsung account ของคุณ
เมื่อคุณลบ Samsung account ที่ลงทะเบียนแล้วออกจาอุปกรณ์ ข้อมูลของคุณ เช่น ข้อมูลติดต่อหรือเหตุการณ์ จะถูกลบ
ออกไปด้วย
1 เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์
2 สัมผัส Samsung account → → ลบ​แอคเคาท์
3 สัมผัส ลบออก ป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ และจากนั้นสัมผัส ลบ​แอคเคาท์
25
เบื้องต้น
การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลของคุณ เช่น รูปภาพ รายชื่อ ข้อความ และแอพจากซัมซุงคลาวด์ อีกทั้งคุณยังสามารถคัดลอก
ข้อมูลเหล่านี้จากเครื่องก่อนหน้าผ่านทาง Smart Switch ได้
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในเครื่องบางเครื่องหรือคอมพิวเตอร์
• สร้างข้อจ�ำกัด ดูรายละเอียดที่ www.samsung.com/smartswitch ซัมซุงถือเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่เคร่งครัด
ส่งเฉพาะเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการส่ง
Smart Switch
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องมือโทรศัพท์มือถือผ่าน Smart Switch เพื่อใช้ Smart Switch เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า
และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Smart Switch ถ้าคุณไม่มีแอพ ให้ดาวน์โหลดจาก Galaxy Apps หรือ Play Store
การย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์มือถือของคุณ
ย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าไปยังเครื่องของคุณแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi Direct
1 ให้เริ่มต้น Smart Switch ที่เครื่องก่อนหน้า
ถ้าคุณไม่มีแอพ ให้ดาวน์โหลดจาก Galaxy Apps หรือ Play Store
2 ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Smart Switch
3 วางเครื่องใกล้กัน
4 บนเครื่องก่อนหน้า สัมผัส ไร้​สาย → ส่ง
5 บนเครื่องของคุณ สัมผัส ไร้​สาย → รับ และเลือกชนิดอุปกรณ์ก่อนหน้า
6 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าของคุณ
26
เบื้องต้น
การถ่ายโอนข้อมูลโดยการใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
ถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น การ์ด microSD
1 ย้ายข้อมูลจากเครื่องเดิมไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
2 ใส่หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกไปยังเครื่องของคุณ
3 ที่เครื่องของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Smart Switch → ที่จัดเก็บ
ภายนอก → คืนค่า
4 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อโอนข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
การถ่ายโอนข้อมูลส�ำรองจากคอมพิวเตอร์
ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ คุณต้องดาวน์โหลดแอพเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ Smart Switch จาก
www.samsung.com/smartswitch แบ็กอัพข้อมูลจากเครื่องเก่าไปยังคอมพิวเตอร์และน�ำเข้าข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ
1 บนคอมพิวเตอร์ ไปที่ www.samsung.com/smartswitch เพื่อดาวน์โหลด Smart Switch
2 ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch
หากเครื่องก่อนหน้าของคุณไม่ใช่เครื่องของซัมซุง ให้แบ็กอัพข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมที่ได้มาจาก
บริษัทผู้ผลิตของอุปกรณ์ จากนั้นข้ามไปขั้นตอนที่ห้า
3 เชื่อมต่อเครื่องก่อนหน้าของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ของเครื่อง
4 บนคอมพิวเตอร์ ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อแบ็กอัพข้อมูลจากอุปกรณ์ จากนั้นเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อน
หน้าของคุณจากคอมพิวเตอร์
5 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
6 บนคอมพิวเตอร์ ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ
27
เบื้องต้น
การดูข้อมูลที่น�ำเข้า
คุณสามารถดูข้อมูลที่น�ำเข้าในแอพเดียวกันจากเครื่องก่อนหน้าได้
หากเครื่องใหม่ของคุณไม่มีแอพเดียวกันเพื่อดูหรือเล่นข้อมูลที่น�ำเข้า ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในแอพที่คล้ายกัน
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณน�ำเข้าบันทึกและเครื่องของคุณไม่มีแอพบันทึก คุณสามารถดูบันทึกในแอพ Samsung Notes ได้
Samsung Cloud
แบ็กอัพข้อมูลจากเครื่องเก่าไปยัง Samsung Cloud และกู้คืนข้อมูลไปยังเครื่องใหม่ของคุณ คุณต้องลงทะเบียนและลงชื่อ
เข้าใช้ Samsung account ของคุณเพื่อการใช้งาน Samsung Cloud อ้างอิง Samsung account เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การส�ำรองข้อมูล
1 ที่เครื่องก่อนหน้าของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
2 เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า ให้เลือกทางเลือกแบ็กอัพ และแบ็กอัพข้อมูลของคุณ
• หากเครื่องของคุณรองรับ Samsung Cloud เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ →
Samsung Cloud เลือกเครื่องของคุณภายใต้ แบ็คอัพและคืนค่า สัมผัส แบ็คอัพ และจากนั้นแบ็กอัพข้อมูล
ของคุณ
• วิธีการแบ็กอัพข้อมูลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของคุณ
• ข้อมูลบางอย่างจะไม่ได้รับการแบ็กอัพ เพื่อตรวจสอบว่าจะแบ็กอัพข้อมูลใด เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส
Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud เลือกเครื่องของคุณภายใต้ แบ็คอัพและคืนค่า และจากนั้นสัมผัส
แบ็คอัพ
28
เบื้องต้น
การคืนค่าข้อมูล
1 ที่เครื่องใหม่ของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud
2 เลือกเครื่องก่อนหน้าของคุณภายใต้ แบ็คอัพและคืนค่า และสัมผัส คืนค่าข้อมูล
3 ท�ำเครื่องหมายที่ประเภทข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
การซิงค์ข้อมูล
คุณสามารถซิงค์ข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องของคุณด้วย Samsung Cloud และเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้จากเครื่องอื่นๆ
1 ที่เครื่องใหม่ของคุณ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud
2 สัมผัส → การตั้งค่า → การ​ตั้ง​ค่าการ​ซิงค์
3 สัมผัสสวิตช์ถัดจากรายการที่คุณต้องการซิงค์
การตรวจสอบข้อมูล
คุณสามารถตรวจสอบรายการที่บันทึกไว้และใช้หน่วยความจ�ำของ Samsung Cloud ได้ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และ
สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → Samsung Cloud
• คุณสามารถตรวจสอบหน่วยความจ�ำที่ใช้และรายการที่บันทึกไว้ได้ในทันที เช่น แกลเลอรี่ SAMSUNG NOTES และ
SAMSUNG CLOUD DRIVE สัมผัสการ์ดแต่ละใบและเข้าสู่หน้าต่อไป คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหรือตรวจสอบ
ข้อมูลที่บันทึกไว้ได้
• คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลส�ำรองใน Samsung account ของคุณโดยการใช้งานตัวเลือก แบ็คอัพและคืนค่า เลือก
เครื่องของคุณ และสัมผัส คืนค่าข้อมูล
29
เบื้องต้น
การท�ำความเข้าใจหน้าจอ
การควบคุมหน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอ
ด้วยปลายนิ้วมือแรงเกินไป
• การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการท�ำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจท�ำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอ
สัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่อง
• เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• แนะน�ำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
การสัมผัส
สัมผัสหน้าจอ
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที
การลาก
สัมผัสค้างไว้ที่รายการและลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
30
เบื้องต้น
สัมผัสสองครั้ง
สัมผัสสองครั้งที่หน้าจอ
การปัด
ปัดขึ้น ปัดลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวา
การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน
แยกสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากันที่หน้าจอ
31
เบื้องต้น
แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์)
เมื่อคุณเปิดเครื่องแล้ว ปุ่มซอฟท์คีย์จะปรากฏที่แถบการน�ำทางที่ด้านล่างของหน้าจอ ได้มีการก�ำหนดปุ่มซอฟท์คีย์เป็น
ปุ่มล่าสุด ปุ่มหน้าหลัก และปุ่มย้อนกลับโดยเป็นค่าเริ่มต้น ฟังก์ชั่นของปุ่มสามารถเปลี่ยนไปตามแอพที่มีการใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันหรือสภาพแวดล้อมการใช้งาน
แสดงและซอนปุม
ปุม ยอนกลับ
ปุม ลาสุด
ปุม หนาหลัก
ปุ่ม
แสดงและซ่อน
ล่าสุด
หน้าหลัก
กลับ
ฟังก์ชั่น
• สัมผัสสองครั้งเพื่อปักหมุดหรือซ่อนแถบการน�ำทาง
• สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพล่าสุด
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
• สัมผัสค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานแอพ Google
• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
การแสดงหรือการซ่อนแถบการน�ำทาง
การใช้ปุ่มแสดงและซ่อนที่ด้านซ้ายของแถบการน�ำทาง คุณสามารถก�ำหนดแถบการน�ำทางเพื่อให้ซ่อนหรือปักหมุดไว้ที่หน้า
จอเมื่อคุณใช้แอพหรือคุณสมบัติต่างๆ แถบการน�ำทางถูกปักหมุดตามค่าเริ่มต้น
หากคุณต้องการดูไฟล์หรือใช้แอพแบบเต็มหน้าจอ สัมผัสสองครั้งที่ปุ่มแสดงและซ่อนเพื่อซ่อนแถบการน�ำทาง
เพื่อแสดงแถบการน�ำทางอีกครั้ง ลากขึ้นด้านบนจากด้านล่างของหน้าจอ
• ที่หน้าจอบางหน้าจอ เช่น หน้าจอหลัก แถบการน�ำทางจะปรากฏขึ้นมาเสมอและปุ่มแสดงและซ่อนจะไม่
ปรากฏขึ้น
• แม้หลังจากที่คุณปักหมุดแถบการน�ำทางแล้วก็ตาม คุณสามารถซ่อนได้ขณะที่ใช้แอพหรือคุณสมบัติบางอย่าง
เช่น เครื่องเล่นวีดีโอ
32
เบื้องต้น
การเปิดหน้าจอโดยใช้ปุ่มหน้าหลัก
ในโหมด Always On Display ให้แตะสองครั้งบนปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดหน้าจอ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การตั้งค่าแถบการน�ำทาง
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → แถบการน�ำทาง และจากนั้นให้เลือกตัวเลือก
• ปุ่มแสดงและซ่อน: เพิ่มปุ่มเพื่อซ่อนหรือปักหมุดแถบทิศทาง คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงหรือไม่แสดงปุ่มส�ำหรับแต่ละ
แอพได้
• สีพื้นหลัง: เปลี่ยนสีพื้นหลังของแถบทิศทาง
• รูปแบบปุ่ม: เปลี่ยนล�ำดับของปุ่มต่างๆบนแถบการน�ำทาง
33
เบื้องต้น
หน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่
หน้าจออาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
วิดเจ็ต
แอพ
โฟลเดอร
ตัวบงชีห้ นาหลัก Bixby
ดูเน�อ้ หาทีก่ ำหนดเองของคุณ
ตัวระบุหนาจอ
แอพโปรด
แถบการนำทาง (ปุม ซอฟทคยี )
34
เบื้องต้น
การสลับกันระหว่างหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
ที่หน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปิดหน้าจอแอพ
เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก ปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอแอพ อีกทางเลือกหนึ่ง สัมผัสปุ่มหน้าหลักหรือปุ่มย้อนกลับ
หนาจอหลัก
หนาจอแอพ
หากคุณเพิ่มปุ่มแอพที่หน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการสัมผัสที่ปุ่ม ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง
และสัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก → ปุ่มแอพ → แสดงปุ่มแอพ → ใช้ ปุ่มแอพจะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก
ปุม แอพ
35
เบื้องต้น
การย้ายรายการ
สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่ การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังแอพที่หน้าจอหลัก สัมผัสรายการหนึ่งค้างไว้ที่หน้าจอแอพ และจากนั้นลากไปยังด้านบนหรือด้านล่าง
ของหน้าจอ ทางลัดไปยังแอพจะถูกเพิ่มที่หน้าจอหลัก
คุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก
การสร้างโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์และรวบรวมแอพที่คล้ายกันไว้เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเปิดใช้งานแอพได้อย่างรวดเร็ว
1 ที่หน้าจอหลักหรือที่หน้าจอแอพ สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และจากนั้นลากไปเหนือแอพอื่น
2 วางแอพเมื่อกรอบโฟลเดอร์ปรากฏรอบๆ แอพ
โฟลเดอร์ใหม่ที่มีแอพที่เลือกไว้จะถูกสร้างขึ้น สัมผัส ใส่ชื่อโฟลเดอร์ แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์
• เพิ่มแอพอื่น
สัมผัส เพิ่มแอพ ที่โฟลเดอร์ ท�ำเครื่องหมายที่แอพเพื่อเพิ่มและสัมผัส เพิ่ม คุณยังสามารถเพิ่มแอพโดยการลากแอ
พดังกล่าวไปที่โฟลเดอร์
• การย้ายแอพจากโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่แอพหนึ่งเพื่อลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบโฟลเดอร์
สัมผัสค้างไว้ที่โฟลเดอร์ และจากนั้นสัมผัส ลบโฟลเดอร์ ระบบจะลบเฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น แอพต่างๆ ที่อยู่ใน
โฟลเดอร์จะถูกย้ายไปอยู่บนหน้าจอแอพ
36
เบื้องต้น
การแก้ไขหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างหรือบีบนิ้วมือของคุณเข้าหากันบนหน้าจอเพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกการแก้ไข คุณ
สามารถตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ เพิ่มวิดเจ็ตและอื่นๆ คุณยังสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงแผงหน้าจอหลักใหม่
• การเพิ่มแผงหน้าจอ: ปัดไปทางซ้าย จากนั้นแตะ
• การย้ายแผงหน้าจอ: สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ และจากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
• การลบแผงหน้าจอ: สัมผัส ที่แผงหน้าจอดังกล่าว
• วอ​ลเป​เปอร์: เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
• ธีม: เปลี่ยนธีมของอุปกรณ์ องค์ประกอบภาพของอินเตอร์เฟซเช่น สี ไอคอน และวอลล์เปเปอร์ จะเปลี่ยนไปตามธีมที่
เลือก
• วิดเจ็ด: วิดเจ็ดเป็นแอพขนาดเล็กที่เปิดใช้งานฟังก์ชันของแอพบางอย่างเพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกที่หน้าจอ
หลักของคุณ สัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ด และจากนั้นลากไปยังหน้าจอหลัก วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก
• การตั้งค่าหน้าหลัก: เปลี่ยนขนาดของตารางเพื่อแสดงรายการเพิ่มหรือลดลงที่หน้าจอหลักและอื่นๆ
37
เบื้องต้น
การแสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้หน้าจอแอพที่แยกต่างหาก คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อให้แสดงแอพทั้งหมดที่หน้าจอหลัก ที่หน้าจอหลัก
สัมผัสค้างไว้ที่พื้นที่ว่าง และจากนั้นสัมผัส การตั้งค่าหน้าหลัก → รูปแบบหน้าจอหลัก → หน้าจอหลักเท่านั้น → ใช้
ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงแอพทั้งหมดของคุณโดยการปัดไปทางซ้ายที่หน้าจอหลัก
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด
แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบนสุด
ของหน้าจอ
ไอคอน
/
/
/
/
ความหมาย
ไม่มีสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
SIM หรือ USIM การ์ดที่ต้องการส�ำหรับการโทร
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE แล้ว
Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
ได้มีการใช้งานการบริการตามสถานที่
ก�ำลังใช้สาย
สายที่ไม่ได้รับ
ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
ตั้งเวลาเตือนแล้ว
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว
เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
38
เบื้องต้น
ไอคอน
ความหมาย
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
การชาร์จแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่
หน้าจอล็อก
การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปิดแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องตาม
เวลาที่ก�ำหนด
เพื่อปลดล็อกหน้าจอ ปัดไปในทิศทางใดก็ได้เมื่อหน้าจอเปิดขึ้น
ถ้าหน้าจอปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด หรือสัมผัสสองครั้งที่ปุ่มหน้าหลักบนแสดงบนหน้าจอเสมอเพื่อเปิดหน้าจอ
หนาจอเมือ่ ล็อก
39
เบื้องต้น
การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ
เพื่อเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ ให้เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า แตะ ล็อก​หน้า​จอ → ชนิดการล็อก​หน้าจอ แล้วเลือกวิธีการ
เมื่อคุณตั้งรูปแบบ PIN, รหัสผ่าน, ใบหน้า หรือลายนิ้วมือเป็นวิธีปลดล็อกหน้าจอ คุณจะสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวของ
คุณได้โดยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณ หลังจากตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอแล้ว อุปกรณ์จะร้องขอรหัสปลดล็อกเมื่อ
ใดก็ตามที่มีผู้ต้องการปลดล็อก
• ปัด: ปัดไปในทิศทางใดๆ บนหน้าจอเพื่อท�ำการปลดล็อก
• รูป​แบบ: วาดรูปแบบโดยใช้สี่จุดขึ้นไปเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• PIN: ป้อน PIN ด้วยตัวเลขอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• รหัส​ผ่าน: ป้อนรหัสผ่านด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อย่างน้อยสี่ตัว เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
• ไม่​มี: ไม่ตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
• ใบหน้า: ลงทะเบียนใบหน้าของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ ดูที่ การจดจ�ำใบหน้า ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ อ้างอิง การอ่านลายนิ้วมือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องของคุณให้คืนค่าจากโรงงานได้ถ้าคุณป้อนรหัสปลดล็อกไม่ถูกต้องติดต่อกันหลายครั้ง
จนถึงขีดจ�ำกัดของการป้อนรหัส เปิดใช้แอพ การตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ → การตั้งค่าการล็อกเพื่อความ
ปลอดภัย ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้ค่าที่ตั้งของวิธีการล็อกหน้าจอ แล้วสัมผัสสวิตช์ รีเซ็ทเป็นค่าจากโรงงาน
อัตโนมัติ เพื่อเปิดการใช้งาน
บันทึกหน้าจอ
จับภาพหน้าจอขณะที่ใช้เครื่อง
กดค้างไว้ที่ปุ่มระดับเสียงลงและปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพร้อมกัน คุณสามารถดูรูปภาพที่บันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
คุณยังสามารถจับภาพหน้าจอโดยการปัดมือของคุณไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอได้ หากคุณสมบัตินี้ไม่ทำ� งาน ให้เปิด
แอพ การตั้งค่า แตะ คุณสมบัติขั้นสูง → ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ แล้วแตะสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ขณะที่กำ� ลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
40
เบื้องต้น
แผงแจ้งเตือน
เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ เช่น ข้อความ หรือสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ การดูข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด
การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ปัดขึ้นบนหน้าจอ
คุณสามารถเปิดแผงการแจ้งเตือน แม้บนหน้าจอที่ถูกล็อก
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน
เริม� ตน การตัง้ คา
ปุม การตัง้ คาอยางเร็ว
SIM หรือ USIM
การดทีต่ อ งการสำหรับแตละตัวเลือก
สัมผัสเพือ่ เขาถึงการจัดการ SIM การด
ดูรายละเอียดการแจงเตือนและดำเนิน
กิจกรรมตางๆ
ลบการแจงเตือนทัง้ หมด
เขาถึงการตัง้ คาการแจงเตือน
41
เบื้องต้น
การใช้งานปุ่มการตั้งค่าด่วน
สัมผัสปุ่มการตั้งค่าด่วนเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูปุ่มเพิ่มเติม
เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติ สัมผัสข้อความภายใต้แต่ละปุ่ม การดูการตั้งค่าแบบละเอียดเพิ่มเติม สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม
การจัดเรียงปุ่ม สัมผัส → ล�ำดับปุ่ม สัมผัสปุ่มค้างไว้ จากนั้นลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
42
เบื้องต้น
การกรอกข้อความ
รูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ
• เมื่อคุณเปิดใช้งานแป้นพิมพ์เป็นครั้งแรก หน้าจอตั้งค่าแป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้น ตั้งค่าภาษาที่ป้อน ประเภทของ
แป้นพิมพ์ และการตั้งค่าแป้นพิมพ์ แล้วสัมผัส เริ่ม
• การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เป็นภาษาใด
ภาษาหนึ่งที่รองรับ
ฟงกชนั แปนพิมพเพิม� เติม
ดูฟง กชนั แปนพิมพเพิม� เติม
ปอนตัวพิมพใหญ
สำหรับการกรอกตัวพิมพใหญทง้ั หมด
ใหสมั ผัสสองครัง้
ใสสญั ลักษณ
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
ปอนเวนวรรค
การเปลี่ยนภาษาที่ใช้
สัมผัส → ภาษาและประเภท → จัดการภาษาที่ป้อนข้อมูล จากนั้นเลือกภาษาที่จะใช้ เมื่อคุณเลือกภาษาตั้งแต่สอง
ภาษาขึ้นไป คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ใช้ได้ โดยปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาบนแป้นเว้นวรรค
43
เบื้องต้น
การเปลี่ยนแป้นพิมพ์
สัมผัส
เพื่อเปลี่ยนแป้นพิมพ์
เพื่อเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์ สัมผัส
→ ภาษาและประเภท เลือกภาษา และจากนั้นให้เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ต้องการ
• หากปุ่มแป้นพิมพ์ ( ) ไม่ปรากฏบนแถบการน�ำทาง ให้เปิดแอพ การตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป →
ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล แล้วสัมผัสสวิตช์ แสดงปุ่มแป้นพิมพ์ เพื่อเปิดใช้งาน
• บน แป้น​พิมพ์​แบบ 3x4 ปุ่มกดแต่ละปุ่มจะมีสามหรือสี่ตัวอักษร การป้อนตัวอักษร ให้สัมผัสปุ่มที่สัมพันธ์กัน
ซ�ำ้ ๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น
ฟังก์ชันแป้นพิมพ์เพิ่มเติม
•
•
•
: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
: ใส่สติ๊กเกอร์
: ติดภาพเคลื่อนไหว GIF
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
•
•
•
•
: ป้อนข้อความด้วยเสียง
: เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์
→ : เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
→ : เปลี่ยนแป้นพิมพ์ส�ำหรับการท�ำงานมือเดียว
44
เบื้องต้น
การคัดลอกและวาง
1 สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
2 ลาก หรือ เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส เลือก​ทั้ง​หมด เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
3 สัมผัส คัด​ลอก หรือ ตัด
ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
4 สัมผัสค้างไว้ที่ตำ� แหน่งที่จะแทรกข้อความ จากนั้นสัมผัส วาง
เพื่อวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส คลิ​ป​บอร์ด และเลือกข้อความ
พจนานุกรม
ดูความหมายของค�ำในขณะที่ใช้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น เมื่อเรียกดูเว็บเพจ
1 สัมผัสเหนือค�ำที่คุณต้องการหาความหมายค้างไว้
หากเลือกค�ำที่คุณต้องการหาความหมายไม่ได้ ให้ลาก
หรือ
เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ
2 สัมผัส เพิ่มเติม → พจนานุกรม ในรายการตัวเลือก
หากยังไม่ได้ติดตั้งพจนานุกรมไว้ในเครื่อง ให้สัมผัส ย้ายไปที่ จัดการพจนานุกรม →
ดาวน์โหลด
ถัดไปจากพจนานุกรมเพื่อ
3 ดูความหมายในหากหน้าต่างป๊อปอัพพจนานุกรม
เปลี่ยนเป็นมุมมองเต็มหน้าจอ สัมผัส สัมผัสความหมายบนหน้าจอเพื่อดูความหมายเพิ่มเติม ในมุมมองแบบ
ละเอียด ให้สัมผัส เพื่อเพิ่มค�ำไปยังค�ำที่ชอบของคุณหรือสัมผัส ค้น​หา​เว็บ เพื่อใช้เป็นค�ำที่ค้นหา
45
แอพและคุณสมบัติ
การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
Galaxy Apps
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพที่เฉพาะส�ำหรับเครื่อง Samsung Galaxy ได้
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ Galaxy Apps
แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
การติดตั้งแอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัสเขตข้อมูลค้นหาเพื่อค้นหาค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส → การตั้งค่า → อัพเดทแอพอัตโนมัติ จากนั้นเลือกตัวเลือก
Play Store
สั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพ
เปิดใช้งานแอพ Play Store
การติดตั้งแอพ
ค้นหาแอพตามประเภทหรือค้นหาแอพตามค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตั้ง การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการ
เรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
เลือกตัวเลือก
→ การตั้งค่า → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ จากนั้น
46
แอพและคุณสมบัติ
การจัดการแอพ
การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ
สัมผัสค้างไว้ที่แอพและเลือกทางเลือก
• ปิด​ใช้​งาน: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถลบการติดตั้งจากเครื่องได้
• ถอนการติดตั้ง: ลบการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดไว้
การเปิดใช้งานแอป
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส แอพ →
→ ปิดใช้งานแล้ว ให้เลือกแอพ และจากนั้นสัมผัส ท�ำ​งาน
การตั้งค่าการอนุญาตของแอพ
เพื่อให้บางแอพสามารถท�ำงานได้ตามปกติ พวกเขาอาจต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ เมื่อ
เปิดแอพ หน้าต่างป๊อปอัพอาจปรากฏขึ้นและร้องขอการข้าถึงคุณสมบัติหรือข้อมูลบางอย่าง สัมผัส อนุญาต บนหน้าต่างป๊อ
ปอัพเพื่อให้อนุญาตแอพ
เพื่อดูการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส แอพ เลือกแอพแล้วสัมผัส การอ​นุ​ญาต คุณ
สามารถดูรายการการอนุญาตของแอพและเปลี่ยนการอนุญาตได้
เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพตามประเภทของการอนุญาต เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส
แอพ → → การอนุญาตแอพ เลือกรายการและสัมผัสสวิตช์ที่อยู่ถัดจากแอพต่างๆ เพื่อให้อนุญาต
ถ้าคุณไม่ให้อนุญาตแอพ คุณสมบัติพื้นฐานของแอพต่างๆ อาจไม่ท�ำงานตามปกติ
47
แอพและคุณสมบัติ
Bixby
บทน�ำ
Bixby เป็นอินเตอร์เฟซใหม่ที่สามารถสื่อสารกับคุณและน�ำเสนอบริการที่จะช่วยให้คุณใช้สมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างสะดวก
ยิ่งขึ้น
• หน้าหลัก Bixby: คุณสามารถดูการบริการและข้อมูลที่ได้รับการแนะน�ำซึ่ง Bixby ให้บริการโดยการวิเคราะห์รูปแบบการ
ใช้งานของคุณและกิจวัตรประจ�ำวันของคุณ
• Bixby Vision: คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุหรือสถานที่ได้อย่างง่ายดายโดยการใช้คุณสมบัติการมองเห็น
Bixby
• Reminder: คุณสามารถสร้างตัวแจ้งเตือนเพื่อก�ำหนดเวลาสิ่งที่ต้องท�ำหรือเพื่อดูเนื้อหาในภายหลัง
• เพื่อใช้งานคุณสมบัติ Bixby เครื่องของคุณจะต้องเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพื่อใช้งานคุณสมบัติ Bixby คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
การเริ่มต้น Bixby
เมื่อคุณเปิดใช้งาน Bixby เป็นครั้งแรก หน้าบทน�ำ Bixby จะปรากฏขึ้น คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้บัญชี
Samsung account ของคุณตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
1 ปัดไปทางขวาบนหน้าจอหลัก
2 ตรวจสอบหน้าบทน�ำ Bixby และสัมผัส ถัด​ไป
3 สัมผัส เข้าสู่ระบบ และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้ใน Samsung account ของคุณ
หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้ว ขั้นตอนนี้จะไม่ปรากฏ
4 สัมผัส เรียบร้อย เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน Samsung account ของคุณ
5 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและสัมผัส ถัด​ไป
หน้าจอหลัก Bixby จะปรากฏขึ้น
48
แอพและคุณสมบัติ
หน้าหลัก Bixby
ที่หน้าจอหลัก Bixby คุณสามารถดูการบริการและข้อมูลที่ได้รับการแนะน�ำซึ่ง Bixby ให้บริการโดยการวิเคราะห์รูปแบบการ
ใช้งานของคุณและกิจวัตรประจ�ำวันของคุณ
การเปิด Bixby Home
1 ปัดไปทางขวาบนหน้าจอหลัก
หน้าจอหลัก Bixby จะปรากฏขึ้น
2 ปัดขึ้นหรือลงเพื่อดูเนื้อหาที่ได้รับการแนะน�ำ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เน�อ้ หาที่ไดรบั การแนะนำ
ตัวแจงเตือนตอไป
3 ปัดไปทางซ้ายบนหน้าจอเพื่อปิดหน้าหลักของ Bixby
49
แอพและคุณสมบัติ
การใช้เนือ้ หาที่ได้รับการแนะน�ำที่หน้าหลัก Bixby
เมื่อคุณเปิดหน้าหลัก Bixby คุณสามารถดูเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุงอยู่บ่อยๆเป็นบัตร Bixby ปัดขึ้นหรือลงเพื่อดูบัตร Bixby
ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างทางไปยังส�ำนักงานในตอนเช้า คุณสามารถดูตารางเวลาของวันของคุณและเล่นเพลงโปรดของคุณที่
หน้าจอหลัก Bixby ในตอนเย็น คุณสามารถดูตัวเตือน ตรวจสอบกิจกรรมประจ�ำวันของคุณ และดูฟีดของเพื่อนๆ ของคุณ
เนื้อหาและล�ำดับของบัตรมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อปรับปรุงบัตรด้วยตนเอง ปัด
ลงด้านล่างที่หน้าจอ
การแก้ไขรายการบัตร Bixby
• เพื่อสลักบัตรไปยังด้านบนของหน้าจอหลัก Bixby สัมผัส → ปักหมุดไว้ด้านบน เพื่อเลิกตรึงบัตร สัมผัส →
เลิกปักหมุด
• เพือ่ซ่อนบัตรจากรายการ สัมผัส → ซ่อนตอนนี้
• เพื่อหยุดการแสดงบัตรในรายการ สัมผัส → ไม่แสดงอีก
การเลือกแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตร Bixby
เพิ่มหรือลบแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตรที่หน้าจอหลัก Bixby
ที่หน้าจอหลัก Bixby สัมผัส → การตั้งค่า → การ์ด และสัมผัสสวิตช์ถัดไปจากรายการเพื่อเพิ่มหรือลบ
หากไม่ได้มีการติดตั้งแอพที่เครื่อง คุณจะต้องติดตั้งเพื่อให้ใช้งานได้ ที่หน้าจอหลัก Bixby สัมผัส → การตั้ง
ค่า → การ์ด และจากนั้นดาวน์โหลดแอพ
50
แอพและคุณสมบัติ
Bixby Vision
การมองเห็น Bixby คือบริการให้ข้อมูล เช่น รูปภาพที่คล้ายกัน ต�ำแหน่งที่ตั้ง ข้อความที่แปลแล้ว และ QR code การมอง
เห็น Bixby จดจ�ำวัตถุได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ แม้ในกรณีที่คุณไม่รู้ชื่อของวัตถุนั้น
ใช้คุณสมบัติการมองเห็น Bixby ดังต่อไปนี้
ตัวอักษร
สถานที่
รูปภาพ
QR code
ไวน
•
•
•
•
เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องจะต้องเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
คุณสมบัติที่มีให้และผลการค้นหาอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้หรือคุณอาจจะไม่ได้รับผลการค้นหาที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับขนาด รูปแบบ และ
ความละเอียดของรูปภาพ
• ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบส�ำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เสนอโดยการมองเห็น Bixby
51
แอพและคุณสมบัติ
การเปิดใช้งานการมองเห็น Bixby
1 เปิดการมองเห็น Bixby โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
•
•
•
•
ในแอพ กล้องถ่ายรูป สัมผัส BIXBY VISION
ในแอพ แกลเลอรี่ ให้เลือกรูปภาพและสัมผัส
ในแอพ อินเทอร์เน็ต สัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพและสัมผัส Bixby Vision
ถ้าคุณเพิ่มแอพการมองเห็น Bixbyไปยังหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ ให้เปิดใช้งานแอพ Bixby Vision
2 เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการ
3 จัดวางให้วัตถุดังกล่าวอยู่ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
เมื่อวัตถุถูกจดจ�ำแล้วจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงขึ้นที่บนหน้าจอ
แปลหรือคัดข้อความ
คัดข้อความจากเอกสารหรือไฟล์ข้อความแล้วแปลข้อความที่คัด
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะรู้ว่าป้ายบอกอะไรในขณะเดินทางไปต่างประเทศ ใช้คุณสมบัติการมองเห็น Bixby เครื่องจะ
แปลข้อความของป้ายให้เป็นภาษาที่คุณเลือก
1 เมื่อคุณมีรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ ให้เปิดใช้งานการมองเห็น Bixby
2 เลือก แล้วจัดวางให้ข้อความดังกล่าวอยู่ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
• เมื่อต้องการคัดข้อความให้สัมผัส คุณสามารถแบ่งปันหรือบันทึกข้อความที่คัดลอกแล้วได้
• เมือ่ ต้องการแปลข้อความที่คัดลอกแล้ว ให้สัมผัส แปล
• เมื่อต้องการเปลี่ยนแหล่งที่มาหรือภาษาที่เลือก ให้สัมผัสแผงการตั้งค่าภาษาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
52
แอพและคุณสมบัติ
การค้นหาภาพที่คล้ายกัน
ค้นหาภาพที่มีความคล้ายคลึงกับวัตถุที่ได้รับการรับรู้ออนไลน์ ท่านสามารถดูภาพต่างๆที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับวัตถุ เช่น
สีหรือรูปร่าง
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะรู้หัวข้อของภาพถ่ายหรือรูปภาพ ใช้คุณสมบัติการมองเห็น Bixby เครื่องจะค้นหาและแสดง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือรูปภาพที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้แก่คุณ
1 เมื่อคุณมีรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ ให้เปิดใช้งานการมองเห็น Bixby
2 เลือก แล้วจัดวางให้วัตถุดังกล่าวอยู่ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
3 สัมผัส
รูปภาพที่คล้ายกันจะปรากฏขึ้น
การค้นหาสถานที่ใกล้เคียง
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียงด้วยการจดจ�ำพื้นที่ที่คุณอยู่ในปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟใกล้เคียง ใช้คุณสมบัติการมองเห็น Bixby เครื่องจะค้นหาและ
แสดงผลร้านกาแฟใกล้เคียงให้แก่คุณ
1 เมื่อคุณมีสถานที่ที่ต้องการ เปิดแอพการมองเห็น Bixby
2 เลือก แล้วจัดวางให้สถานที่ดังกล่าวอยู่ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
คุณสามารถดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียงได้
เมื่อคุณเคลื่อนไหวเครื่องของคุณ สถานที่ใกล้เคียงในทิศทางที่กล้องหันอยู่นั้นจะปรากฎที่หน้าจอ
ถ้าคุณใช้การมองเห็น Bixby กับกล้อง คุณสามารถดูที่อยู่ปัจจุบันและข้อมูลสภาพอากาศได้ เพื่อดูตำ� แหน่ง
ปัจจุบันของคุณบนแผนที่ ให้หันกล้องไปที่พื้นดิน เพื่อดูข้อมูลสภาพอากาศในปัจจุบัน ให้หันกล้องไปที่ท้องฟ้า
3 สัมผัส
เครื่องจะแสดงสถานที่ใกล้เคียงขึ้นมา
53
แอพและคุณสมบัติ
การค้นหาข้อมูลไวน์
ตรวจจับข้อมูลจากฉลากไวน์และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไวน์
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพบไวน์ที่คุณชื่นชอบหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวน์ ใช้คุณสมบัติการมองเห็น Bixby
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
1 เมื่อคุณมีรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ ให้เปิดใช้งานการมองเห็น Bixby
2 เลือก แล้วจัดวางให้ฉลากไวน์อยู่ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
3 สัมผัส
ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากไวน์จะปรากฏ
การอ่าน QR code
จดจ�ำ QR code และดูข้อมูลที่หลากหลาย เช่นเว็บไซต์ ภาพถ่าย วิดีโอ แผนที่ และนามบัตร
1 เมื่อคุณมีรูปภาพหรือวัตถุที่ต้องการ ให้เปิดใช้งานการมองเห็น Bixby
2 เลือก แล้วจัดวางให้ QR code อยู่ภายในหน้าจอเพื่อจดจ�ำ
ข้อมูลที่เชื่อมต่อกับ QR code จะปรากฏขึ้น
54
แอพและคุณสมบัติ
Reminder
สร้าง reminder เพื่อก�ำหนดรายการสิ่งที่ต้องท�ำหรือเพื่อดูเนื้อหาในภายหลัง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามเวลาหรือสถานที่
ที่ตั้งไว้ส�ำหรับ reminder แต่ละครั้ง
• เพื่อรับการแจ้งเตือนที่ถูกต้องมากขึ้น เชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้แบบเต็ม คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• เพื่อใช้ต้วแจ้งเตือนสถานที่นั้น จะต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS ก่อนเป็นอันดับแรก
การเริ่มต้นตัวแจ้งเตือน
คุณสามารถเริ่มต้นตัวแจ้งเตือนจากหน้าหลัก Bixby
1 ปัดไปทางขวาบนหน้าจอหลัก
หน้าจอหลัก Bixby จะปรากฏขึ้น
2 สัมผัส เริ่มต้น ที่บัตร การเตือนที่กำ� ลังจะมาถึง
หน้าบทน�ำตัวแจ้งเตือนจะปรากฏ
เพิม� ไอคอนแอพไปยังห
นาจอหลัก
3 สัมผัส เริ่ม
หากตัวเลือก เพิ่ม Reminder บนหน้าจอหลัก ได้รับการเลือกคุณสามารถเปิดแอพ Reminder ( ) จากหน้าจอหลัก
55
แอพและคุณสมบัติ
การสร้างตัวแจ้งเตือน
สร้าง reminder ด้วยวิธีต่างๆ ตัวแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนคุณถ้าคุณสร้างตัวแจ้งเตือนที่มีการตั้งค่าเวลาหรือต�ำแหน่งที่ได้
ก�ำหนดไว้ คุณยังสามารถบันทึกเนื้อหาต่างๆ เช่นบันทึกเดียวหรือที่อยู่หน้าเว็บ และดูในภายหลังได้
ต้วอย่างเช่น สร้างตัวแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณให้รดน�้ำดอกไม้เมื่อถึงบ้าน
1 เปิดใช้งานแอพ Reminder
2 สัมผัส เขียนการเตือน และป้อน ‘รดน�้ำดอกไม้’
3 สัมผัส ตั้งค่าเงื่อนไข → เลือกสถานที่ และตั้งค่าสถานที่ตั้งเป็นบ้าน
4 สัมผัส เมื่อมาถึงที่ → เรียบร้อย
5 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกตัวแจ้งเตือน
เมื่อกลับมาถึงบ้าน ข้อความแจ้งเตือน ‘รดน�ำ้ ดอกไม้’ จะปรากฏขึ้น
56
แอพและคุณสมบัติ
การตรวจดูการแจ้งเตือนของตัวแจ้งเตือน
หน้าต่างป๊อปอัพตัวแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นในเวลาหรือสถานที่ที่ได้กำ� หนดไว้ล่วงหน้า สัมผัส เสร็จ หรือ ข้าม
การดูรายการตัวแจ้งเตือน
เปิดใช้งานแอพ Reminder เพื่อดูรายการตัวแจ้งเตือนของคุณ เพื่อดูรายละเอียดตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือน
การตั้งค่ารายละเอียดตัวแจ้งเตือน
เพิ่มหรือแก้ไขรายละเอียดตัวแจ้งเตือน เช่นความถี่ วันที่และเวลา หรือสถานที่
1 เลือกตัวแจ้งเตือนเพื่อแก้ไขและสัมผัส แก้ไข หรืออีกวิธีหนึ่ง ปัดไปทางขวาที่ reminder และสัมผัส แก้ไข
2 แก้ไขเงื่อนไขและสัมผัส บันทึก
ขอมูลตัวแจงเตือน
รายการตรวจสอบ
เงือ่ นไขของตัวแจงเตือน
ชวงเวลาการทำซ้ำ
เพิม� รูปภาพ
57
แอพและคุณสมบัติ
การเสร็จสิ้นตัวแจ้งเตือน
ท�ำเครื่องหมายที่ตัวแจ้งเตือนที่คุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนเป็นเสร็จสิ้น
ที่รายการตัวแจ้งเตือน ให้เลือกตัวแจ้งเตือนและสัมผัส เสร็จสิ้น หรืออีกวิธีหนึ่ง ปัดไปทางซ้ายที่ตัวแจ้งเตือน
การกู้คืนตัวแจ้งเตือน
กู้คืนตัวแจ้งเตือนที่ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
1 ที่รายการตัวแจ้งเตือน สัมผัส → เสร็จสิ้นแล้ว → แก้ไข
2 ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อกู้คืนและสัมผัส คืนค่า
จะมีการเพิ่มตัวแจ้งเตือนในรายการตัวแจ้งเตือนและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในเวลาที่ได้กำ� หนดไว้ล่วงหน้า
การลบตัวแจ้งเตือน
เพื่อลบตัวแจ้งเตือน ปัดไปทางขวาที่ตัวแจ้งเตือนและสัมผัส ลบ เพื่อลบตัวแจ้งเตือนหลายรายการ สัมผัสตัวแจ้งเตือนค้างไว้
ท�ำเครื่องหมายที่ตัวแจ้งเตือนเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
การก�ำหนดการตั้งค่า Bixby
ที่หน้าจอหลัก Bixby สัมผัส → การตั้งค่า
• Samsung account: ดูข้อมูลของ Samsung account ของคุณ
• การ์ด: เลือกแอพเพื่อให้แสดงเป็นบัตรที่หน้าจอ Bixby Home
• อัพเดท Bixby อัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ของ Bixby โดยอัตโนมัติแม้ขณะก�ำลังใช้เครือข่ายโทรศัพท์
มือถือของคุณ
คุณสามารถเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้ได้
• การ​แจ้ง​เตือน: ตั้งค่าเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัตร Bixby Home ข้อมูลทางการตลาดและอื่นๆ
• ความเป็นส่วนตัว: ตั้งค่าให้ใช้บริการแบบโต้ตอบและแบบก�ำหนดเองของ Bixby เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณ คุณยัง
สามารถลบข้อมูลการโต้ตอบของ Bixby ได้
• เกี่ยวกับ Bixby: ดูเวอร์ชั่นของ Bixby และข้อมูลทางกฎหมาย
58
แอพและคุณสมบัติ
โทรศัพท์
บทน�ำ
โทรหรือรับการโทรปกติและการโทรวิดีโอ
การโทรออก
1 เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และป้อนหมายเลขโทรศัพท์
หากปุ่มกดไม่ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัส
2 สัมผัส
หรือ
เพื่อเปิดปุ่มกด
เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส
เพื่อโทรวีดีโอ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
สรางรายชือ่ ใหม
เพิม� หมายเลขไปยังรายชือ่ ทีม่ อี ยูแ ลว
ดูตวั อยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
ซอนปุม กด
59
แอพและคุณสมบัติ
การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ
สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชื่อ และจากนั้นปัดไปทางขวาบนรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ปัดเพื่อโทรหรือ
ส่งข้อความ เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้ระบบโทรออกด่วน
ตั้งหมายเลขโทรออกด่วนเพื่อโทรออกอย่างรวดเร็ว
เพื่อการตั้งหมายเลขโทรออกด่วน ให้สัมผัส รายชื่อ → → เบอร์โทรด่วน แล้วเลือกหมายเลขโทรออกด่วน จากนั้น
เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
หากต้องการโทร สัมผัสหมายเลขที่ต้องการโทรออกด่วนบนปุ่มกดค้างไว้ ส�ำหรับหมายเลขโทรออกด่วน 10 หมายเลขขึ้นไป
สัมผัสตัวเลขแรกของหมายเลข จากนั้นสัมผัสตัวเลขสุดท้ายค้างไว้
ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งหมายเลข 123 เป็นหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส 1 สัมผัส 2 จากนั้นสัมผัส 3 ค้างไว้
การโทรจากหน้าจอล็อก
ที่หน้าจอล็อก ลาก
ไปด้านนอกวงกลม
การโทรระหว่างประเทศ
1 สัมผัส เพื่อเปิดปุ่มกดหากปุ่มกดไม่ปรากฏบนหน้าจอ
2 สัมผัสค้างที่ 0 จนกว่าจะมีเครื่องหมาย + ปรากฏขึ้น
3 ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส
60
หรือ
แอพและคุณสมบัติ
การรับสายโทรเข้า
การรับสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก
ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
การปฏิเสธสาย
เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
เมื่อต้องการส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสาย ให้ลากแถบ ส่งข้อความ ขึ้นไปด้านบน คุณสามารถส่งข้อความหรือสติกเกอร์
เพื่อปฏิเสธสายได้ หากมีการเลือก เพิ่มการเตือน reminder จะได้รับการบันทึกเพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงสายที่ได้รับการ
ปฏิเสธหลังจากหนึ่งชั่วโมง
เพื่อสร้างข้อความการปฏิเสธหลายข้อความ เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ สัมผัส → การตั้งค่า → ข้อความปฏิเสธด่วน
ป้อนข้อความ และจากนั้นสัมผัส
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอน ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธี
หนึ่ง เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ
การบล็อกหมายเลขโทรศัพท์
บล็อกสายจากบางหมายเลขที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1 เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส → การตั้งค่า → บล็อกหมายเลข
2 สัมผัส เลือกรายชื่อ และสัมผัส เรียบร้อย
การกรอกหมายเลขด้วยตัวเอง สัมผัส ใส่หมายเลขโทรศัพท์ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส
เมื่อหมายเลขที่ถูกบล็อกพยายามจะติดต่อคุณ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ระบบจะบันทึกการโทรเหล่านั้นลงในบันทึกการ
โทร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบล็อกสายที่โทรเข้าจากผู้คนที่ไม่แสดง ID ผู้โทร สัมผัสสวิตช์ บล็อกผู้โทรที่ไม่รู้จัก เพื่อ
เปิดใช้คุณสมบัติดังกล่าว
61
แอพและคุณสมบัติ
ทางเลือกระหว่างการโทร
• หากพื้นที่รอบๆ บริเวณกล้องหลังและเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือถูกปกคลุมไว้ อาจเกิดเสียงรบกวนที่ไม่พึง
ประสงค์ในระหว่างการเรียกสายได้ ถอดอุปกรณ์เสริม เช่น ตัวป้องกันหน้าจอหรือสติกเกอร์ รอบบริเวณกล้อง
หลัง
• คุณสมบัติบางรายการอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ระหว่างการโทรด้วยเสียง
สามารถท�ำสิ่งต่อไปนี้ได้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• เพิ่มการโทร: โทรออกไปยังสายที่สอง สายแรกจะจะได้รับการพักสายไว้ เมื่อคุณเสร็จสิ้นสายที่สอง สายแรกจะได้รับ
การต่อสายอีกครั้ง
• ดังเป็นพิเศษ: เพิ่มระดับเสียง
• บลู​ทู​ธ: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
• ล�ำโพง​: เปิดหรือปิดการท�ำงานของล�ำโพง เมื่อใช้ล�ำโพงนอก รักษาระยะให้เครื่องห่างจากหูของคุณ
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• ปุ่ม​กด / ซ่อน: เปิดหรือปิดปุ่มกด
• : จบการสนทนาสายปัจจุบัน
ระหว่างการโทรวิดีโอ
สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
• กล้องถ่ายรูป: ปิดกล้องเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณ
• สวิตช์: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและกล้องหลัง
• : จบการสนทนาสายปัจจุบัน
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
• ล�ำโพง​: เปิดหรือปิดการท�ำงานของล�ำโพง เมื่อใช้ล�ำโพงนอก รักษาระยะให้เครื่องห่างจากหูของคุณ
62
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อ
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากปุ่มกด
1 เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์
2 ป้อนหมายเลข
หากปุ่มกดไม่ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัส
เพื่อเปิดปุ่มกด
3 สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อจากรายการโทร
1 เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
2 สัมผัสที่ภาพของผู้โทร หรือสัมผัสหมายเลขโทรศัพท์ → ราย​ละเอียด
3 สัมผัส สร้างชื่อ เพื่อสร้างรายชื่อใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ทที่มีอ​ยู่ เพื่อเพิ่มหมายเลขไปยังรายชื่อที่มีอยู่แล้ว
เพิ่มแท็กให้กับหมายเลขโทรศัพท์
คุณสามารถเพิ่มแท็กให้กับหมายเลขโทรศัพท์โดยไม่ต้องบันทึกหมายเลขเหล่านี้ไปยังรายชื่อ คุณสมบัตินี้ทำ� ให้คุณสามารถดู
ข้อมูลผู้โทรเมื่อมีการโทรโดยไม่ต้องบันทึกบุคคลเหล่านี้ไปยังรายชื่อ
1 เปิดใช้งานแอพ โทรศัพท์ และสัมผัส ล่าสุด
2 สัมผัสหมายเลขโทรศัพท์ → ราย​ละเอียด
3 สัมผัส เพิ่มแท็ก ใส่แท็กแล้วสัมผัส เรียบร้อย
เมื่อมีการโทรเข้าจากหมายเลขนี้ แท็กจะแสดงใต้หมายเลข
63
แอพและคุณสมบัติ
รายชื่อ
บทน�ำ
สร้างรายชื่อใหม่หรือจัดการรายชื่อบนเครื่อง
การเพิ่มรายชื่อ
การสร้างรายชื่อใหม่
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ สัมผัส
2 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
และจากนั้นให้เลือกต�ำแหน่งพื้นที่จัดเก็บ
ใหเลือกตำแหน�งของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
เพิม� รูปภาพ
ใสขอ มูลรายชือ่
เปดฟลด ขอมูลใหมากขึน้
สแกนขอมูลการติดตอจากนามบัตร
ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งจัดเก็บข้อมูลที่เลือกไว้ ประเภทของข้อมูลที่คุณสามารถบันทึกอาจแตกต่างกัน
3 สัมผัส บันทึก
64
แอพและคุณสมบัติ
การน�ำเข้ารายชื่อ
เพิ่มรายชื่อโดยการน�ำเข้ารายชื่อเหล่านั้นจากพื้นที่จัดเก็บอื่นไปยังเครื่องของคุณ
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → จัดการรายชื่อ → น�ำ​เข้า/​น�ำ​ออกราย​ชื่อ → น�ำ​เข้า
2 ให้เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บเพื่อน�ำเข้าจากรายชื่อ
3 ท�ำเครื่องหมายที่ไฟล์ VCF หรือรายชื่อเพื่อน�ำเข้าและสัมผัส เรียบร้อย
4 ให้เลือกต�ำแหน่งของพื้นที่จัดเก็บเพื่อบันทึกรายชื่อและสัมผัส น�ำ​เข้า
การซิงค์รายชื่อกับบัญชีเว็บของคุณ
ซิงค์รายชื่อของเครื่องของคุณกับรายชื่อออนไลน์ที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีเว็บของคุณ เช่น Samsung account ของคุณ
1 เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์ และเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
2 สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผ​ใู้ ช้ และสัมผัสสวิตซ์ ซิงค์ สมุด​โทรศัพท์ เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่าการ​ซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ สมุด​โทรศัพท์ เพื่อเปิดใช้งาน
65
แอพและคุณสมบัติ
การค้นหารายชื่อ
เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ
ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
• เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
• ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
• สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา
สัมผัสที่ภาพของผู้ติดต่อ หรือสัมผัสชื่อของผู้ติดต่อ → ราย​ละเอียด จากนั้นให้ดำ� เนินการหนึ่งในข้อดังต่อไปนี้:
• : เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
• / : ท�ำการโทรออกหรือโทรวิดีโอ
• : เขียนข้อความ
• : เขียนอีเมล
การแชร์รายชื่อ
คุณสามารถแชร์รายชื่อกับผู้อื่นได้โดยใช้ทางเลือกการแชร์ต่างๆ
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
2 ให้เลือกรายชื่อและสัมผัส แชร์
3 เลือกวิธีการแชร์
→ แชร์
66
แอพและคุณสมบัติ
การบันทึกและการแบ่งปันรายละเอียด
บันทึกและแบ่งปันข้อมูลรายละเอียดของคุณ เช่นรูปของคุณและข้อความแสดงสถานะ กับผู้อื่นโดยใช้คุณสมบัติการแบ่งปัน
ข้อมูล
• คุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดอาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดจะใช้ได้ส�ำหรับรายชื่อที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียดที่เครื่อง
ของพวกเขาแล้วเท่านั้น
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และให้เลือกโปรไฟล์ของคุณ
2 สัมผัส แก้ไข แก้ไขรายละเอียดของคุณ และสัมผัส บันทึก
3 แตะ → การแชร์โปรไฟล์ จากนั้นแตะสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อใช้งานคุณสมบัติการแบ่งปันรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะต้องได้รับการยืนยันก่อน คุณสามารถดูข้อ
มูลโพรไฟล์ล่าสุดใน รายชื่อ
เพื่อเปลี่ยนขอบเขตของรายชื่อเพื่อแบ่งปันโปรไฟล์ของคุณ สัมผัส แชร์กับ เลือกรายการที่จะแบ่งปัน และจากนั้นให้
เลือกทางเลือก
ผสานรายชื่อที่ซ�้ำกัน
เมื่อคุณน�ำเข้ารายชื่อจากพื้นที่จัดเก็บอื่นๆ หรือ ซิงค์กับบัญชีอื่นๆ รายการรายชื่อของคุณอาจรวมรายชื่อที่ซำ�้ กันได้ ผสาน
รายชื่อที่ซ�้ำกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปรับปรุงรายการรายชื่อของคุณ
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส → จัดการรายชื่อ → รวมรายชื่อ
2 ท�ำเครื่องหมายที่รายชื่อและสัมผัส รวม
การลบรายชื่อ
1 เปิดใช้งานแอพ รายชื่อ และสัมผัส
2 ให้เลือกรายชื่อและสัมผัส ลบ
→ ลบ
เพื่อลบผู้ติดต่อทีละราย เปิดรายการผู้ติดต่อและสัมผัสภาพของผู้ติดต่อหรือสัมผัสชื่อของผู้ติดต่อ → ราย​ละเอียด จากนั้น
สัมผัส → ลบ
67
แอพและคุณสมบัติ
ข้อความ
บทน�ำ
ส่งและดูข้อความผ่านการสนทนา
การส่งข้อความ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการส่งข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1 เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส
2 เพิ่มผู้รับและสัมผัส เริ่ม
3 ป้อนข้อความ
เพื่อบันทึกและส่งข้อความเสียง ให้สัมผัส
หรือ
บันทึกจะปรากฏเฉพาะเมื่อแป้นพิมพ์ถูกซ่อนอยู่
ค้างไว้ พูดข้อความของคุณ แล้วปล่อยนิ้ว ไอคอนก�ำลัง
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
แกไขผูร บั
โทรไปยังผูร บั
4 สัมผัส
หรือ
แนบไฟล
สงขอความ
ปอนขอความ
ใสสติก๊ เกอร
เพื่อส่งข้อความ
68
แอพและคุณสมบัติ
การดูข้อความ
ข้อความจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมส�ำหรับการรับข้อความขณะที่คุณก�ำลังโรมมิ่ง
1 เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส การสนทนา
2 บนรายการข้อความ ให้เลือกรายชื่อ
3 ดูการสนทนา
เพื่อตอบกลับข้อความ สัมผัสป้อนข้อความ ใส่ข้อความ และจากนั้นสัมผัส
หรือ
การบล็อกข้อความที่ไม่ต้องการ
บล็อกข้อความจากหมายเลขที่ก�ำหนดที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อก
1 เปิดใช้งานแอพ ข้อความ และสัมผัส → การตั้งค่า → บล็อกเบอร์และข้อความ → บล็อกหมายเลข
2 สัมผัส ข้อ​ความ​เข้า และเลือกรายชื่อ หรือสัมผัส สมุด​โทรศัพท์ เลือกรายชื่อ และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
การกรอกหมายเลขด้วยตัวเอง สัมผัส ใส่หมายเลข กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และจากนั้นสัมผัส
การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
คุณสามารถเปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน แสดงทางเลือก และอีกมากมาย
1 เปิดใช้งานแอพ ข้อความ สัมผัส
2 เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
→ การตั้งค่า → การ​แจ้ง​เตือน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
การตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อความ
คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเป็นช่วงเวลาได้ เพื่อให้คุณทราบว่าคุณข้อความแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ หากคุณสมบัตินี้
ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวแจ้งเตือน และจากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
งาน จากนั้น สัมผัสสวิตช์ ข้อความ เพื่อเปิดใช้
69
แอพและคุณสมบัติ
อินเทอร์เน็ต
บทน�ำ
ค้นหาบนอินเตอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลและบุ๊กมาร์คหน้าเว็บโปรดเพื่อเข้าถึงได้สะดวก
การเรียกดูหน้าเว็บ
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ อินเทอร์เน็ต
2 สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่
3 ใส่ที่อยู่เว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนั้นสัมผัส ไป
การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ
เพื่อสลับระหว่างแท็บอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาที่ช่องที่อยู่
บุค มารกหนาเว็บปจจุบนั
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
รีเฟรชหนาเว็บปจจุบนั
เปดหนัาหลัก
เมนูดว น
แสดงบุค มารค เว็บเพจทีบ่ นั ทึกไว
และประวัตกิ ารเรียกดูลา สุดของคุณ
ยายระหวางหนา
เปดตัวจัดการแท็บของเบราวเซอร
70
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดลับ
ในโหมดลับ คุณจะสามารถจัดการแท็บที่เปิด บุ๊คมาร์ก และหน้าที่บันทึกไว้แบบแยกจากกันได้ คุณสามารถล็อกโหมดลับโดย
ใช้รหัสผ่านและลายนิ้วมือของคุณได้
การเปิดใช้งานโหมดลับ
ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ สัมผัส แท็บ → เปิด โหมดความลับ ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก ให้ตั้ง
ค่าว่าจะใช้รหัสผ่านส�ำหรับโหมดลับหรือไม่
ในโหมดลับ คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น การจับภาพหน้าจอได้
ในโหมดลับ อุปกรณ์จะเปลี่ยนสีของแถบเครื่องมือ
การเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านหรือวิธีการล็อกของคุณได้
สัมผัส → ตั้ง​ค่า → ส่วนตัว → ระบบป้องกันโหมดความลับ → เปลี่ยน​รหัส​ผ่าน หากต้องการตั้งค่าลายนิ้วมือที่ลง
ทะเบียนของคุณเป็นวิธีการล็อกร่วมกับรหัสผ่าน ให้สัมผัสสวิตช์ ลายนิ้วมือ เพื่อเปิดใช้งาน โปรดดูที่ การอ่านลายนิ้วมือ เพื่อ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ลายนิ้วมือของคุณ
การปิดใช้งานโหมดลับ
ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ สัมผัส แท็บ → ปิด โหมดความลับ
71
แอพและคุณสมบัติ
อี​เมล
การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล
ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมลเมื่อเปิดใช้ อี​เมล เป็นครั้งแรก
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ อี​เมล
2 ป้อนที่อยู่อีเมลบัญชีของคุณและรหัสผ่าน แล้วสัมผัส เข้าสู่ระบบ
เพื่อลงทะเบียนบัญชีอีเมลด้วยตนเอง สัมผัส การ​ตั้ง​ค่า​เอง
3 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลเพิ่มเติม สัมผัส → → เพิ่ม​แอคเคาท์
หากคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี คุณสามารถตั้งค่าให้บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีค่าเริ่มต้น สัมผัส
ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เริ่มต้น
→
→ →
การส่งอีเมล
1 สัมผัส เพื่อเขียนอีเมล
2 เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความอีเมล
3 สัมผัส ส่ง เพื่อส่งเมล
การอ่านอีเมล
เมื่อเปิด อี​เมล เครื่องจะดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ หากต้องการดึงอีเมลเหล่านั้นด้วยตนเอง ให้ปัดหน้าจอลง
สัมผัสอีเมลที่อยู่บนหน้าจอเพื่ออ่าน
หากปิดใช้การซิงค์อีเมล ระบบจะไม่สามารถดึงอีเมลใหม่ๆ ขึ้นมาได้ เพื่อต้องการเปิดการซิงค์อีเมล สัมผัส
→ → ชื่อบัญชีของคุณ และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ ซิงค์​บัญชี​ผู้​ใช้ เพื่อเปิดใช้งาน
72
แอพและคุณสมบัติ
กล้องถ่ายรูป
บทน�ำ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โหมดและการตั้งค่าต่างๆ
มารยาทในการใช้กล้อง
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
การเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานกล้องถ่ายรูป:
• เปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป
• กดปุ่มเปิด/ปิดสองครั้งอย่างรวดเร็ว
• ที่หน้าจอล็อก ลาก ไปด้านนอกวงกลม
• บางวิธีการอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• คุณสมบัติบางอย่างของกล้องไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณเปิดใช้งานแอพ กล้องถ่ายรูป จากหน้าจอล็อกหรือเมื่อหน้า
จอดับอยู่ขณะตั้งค่าวิธีการล็อกหน้าจอ
• หากรูปภาพที่คุณถ่ายพร่ามัว ท�ำความสะอาดเลนส์กล้องถ่ายรูปและลองอีกครั้ง
73
แอพและคุณสมบัติ
การใช้การปัดด้วยนิ้วมือ
ควบคุมหน้าจอแสดงตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วโดยการปัดไปในทิศทางที่แตกต่างกัน คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ
สลับไปมาระหว่างกล้อง หรือใช้ฟิลเตอร์หรือเอฟเฟกต์อื่นๆ
การเปลี่ยนกล้อง
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลงเพื่อสลับไปมาระหว่างกล้อง
แสดงตัวอยางกลองหลัง
แสดงตัวอยางกลองหนา
การเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดไปทางขวาเพื่อเปิดรายการโหมดถ่ายภาพ
เลือกโหมดถ่ายภาพที่คุณต้องการ
แสดงตัวอยางกลองหลัง
โหมดถายภาพ
74
แอพและคุณสมบัติ
การใช้ตัวกรองและเอฟเฟกต์อื่นๆ
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดไปทางซ้ายเพื่อเปิดรายการตัวกรองและเอฟเฟกต์อื่นๆ คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์กับรูปถ่ายหรือ
วิดีโอของคุณได้
หลังจากการเลือกตัวกรองหรือเอฟเฟกต์ สัมผัสที่หน้าจอแสดงตัวอย่างและถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
เพื่อลบตัวกรองหรือเอฟเฟกต์ที่ใช้งาน เปิดรายการตัวกรองและเอฟเฟกต์และสัมผัส ลบเอฟเฟ็กต์ออก
คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพบางโหมด
แสดงตัวอยางกลองหลัง
ตัวกรองและผลกระทบอืน่ ๆ
75
แอพและคุณสมบัติ
การถ่ายภาพเบื้องต้น
การถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ
1 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องท�ำการโฟกัสที่จุดนั้น
2 สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส เพื่อบันทึกวีดีโอ
โหมดปจจุบนั
การตัง้ คากลองถายรูป
รายการสติก๊ เกอร
ภาพตัวอยางขนาดยอ
ตัวเลือกสำหรับโหมด
การถายภาพปจจุบนั
ถายรูป
บันทึกวีดโี อ
Bixby Vision
สลับระหวางกลองถายรูป
ดานหนาและกลองหลัง
ไลฟโฟกัส
• หากต้องการปรับความสว่างของภาพหรือวิดีโอ ให้สัมผัสที่หน้าจอ เมื่อแถบการปรับปรากฏขึ้น ลาก ที่แถบ
การปรับผ่าน หรือ
• การบันทึกภาพจากวีดีโอขณะที่ก�ำลังบันทึกวีดีโอ สัมผัส
• การเปลี่ยนโฟกัสขณะที่บันทึกวิดีโอ ให้สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการโฟกัส เพื่อใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติ สัมผัส
• เพื่อใช้คุณสมบัติ Bixby Vision สัมผัส BIXBY VISION ใช้กล้องเพื่อการรับรู้วัตถุหรือสถานที่ในการค้นหาสินค้า
ออนไลน์หรือสถานที่ใกล้เคียง คุณยังสามารถตรวจสอบข้อความและแปลข้อความดังกล่าว ดูที่ Bixby Vision
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
76
แอพและคุณสมบัติ
• หน้าจอแสดงตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดและกล้องที่ใช้งาน
• กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ไม่ได้รับความเสียหายหรือการปนเปื้อน มิฉะนั้นเครื่องอาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบาง
โหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
• กล้องของเครื่องของคุณจะมีเลนส์มุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพถ่ายหรือวีดีโอมุมกว้าง และไม่
ได้แสดงถึงปัญหาการท�ำงานของเครื่องแต่อย่างใด
การเพิ่มปุ่มกล้องถ่ายรูปอื่น
เพิ่มปุ่มกล้องถ่ายรูปไปยังสถานที่ตั้งที่คุณต้องการเพื่อให้เก็บภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น
ลาก เพื่อดูหน้าจอภาพตัวอย่าง
บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง และสัมผัส ปุ่มกล้องแบบลอย
ถ้าไม่ได้มีการเพิ่มปุ่มกล้องถ่ายรูปอื่นที่ ให้สัมผัส
เพื่อเปิดใช้
77
แอพและคุณสมบัติ
ซูมเข้าและออก
ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อซูมเข้าหรือซูมออก
• แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก
• ควบคุมการซูมด้วยนิ้วเดียว ลาก ที่แถบซูมไปยัง หรือ
คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เมื่อใช้กับกล้องหลังเท่านั้น
การใช้คุณสมบัติโฟกัสและการรับแสง
คุณสามารถล็อกโฟกัสหรือการรับแสงในพื้นที่ที่ได้เลือกไว้เพื่อป้องกันกล้องจากการปรับโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือแหล่งที่มาของแสง
สัมผัสบริเวณที่จะโฟกัสค้างไว้ กรอบ AF/AE จะปรากฏในบริเวณนั้นและจะล็อกการตั้งค่าโฟกัสและการรับแสง จะยังคงล็อก
การตั้งค่าแม้จะถ่ายรูปแล้ว
คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เฉพาะโหมด อัตโนมัติ และ โปร เท่านั้น
ไลฟ์โฟกัส (รุ่น Galaxy A6+ เท่านั้น)
กล้องคู่จะท�ำให้คุณสามารถถ่ายภาพชัดตื้นโดยมีพื้นหลังที่เบลอและสิ่งที่ถ่ายมีความโดดเด่นอย่างชัดเจนได้
ถ่ายภาพบุคคลที่โดดเด่นโดยใช้คุณสมบัติไลฟ์โฟกัส
ปรับระดับความเบลอพื้นหลังที่หน้าจอแสดงตัวอย่างและถ่ายภาพที่เน้นเรื่อง
• ใช้คุณสมบัตินี้ในที่ที่มีแสงเพียงพอ
• อาจไม่สามารถใช้การเบลอพื้นหลังได้อย่างถูกต้องในสภาวะต่อไปนี้:
–– อุปกรณ์หรือเป้าหมายเคลื่อนไหว
–– วัตถุมีความบางหรือโปร่งแสง
–– วัตถุมีสีหรือลวดลายที่คล้ายกับพื้นหลัง
–– วัตถุหรือพื้นหลังเป็นสีพื้นๆ
78
แอพและคุณสมบัติ
1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส ไลฟ์โฟกัส
2 ลากแถบปรับความเบลอพื้นหลังไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับความเบลอ
3 สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
แถบการปรับพืน้ หลังเบลอ
79
แอพและคุณสมบัติ
การแก้ไขพื้นหลังของภาพถ่ายไลฟ์โฟกัส
คุณยังสามารถแก้ไขระดับความเบลอพื้นหลังของภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้คุณสมบัติไลฟ์โฟกัส เมื่อแสงพื้นหลังปรากฏขึ้นใน
จุดเบลอ คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างของความเบลอพื้นหลังได้ เลือกรูปร่าง เช่น หัวใจ ดวงดาว หรือดอกไม้ เพื่อตกแต่ง
ภาพถ่ายและท�ำให้ดูแตกต่างกัน
การปรับระดับความเบลอพื้นหลัง
การเปลี่ยนรูปร่างของความเบลอพื้นหลัง
80
แอพและคุณสมบัติ
1 เลือกภาพที่ถ่ายด้วยคุณสมบัติไลฟ์โฟกัสและสัมผัส ปรับแต่งความเบลอพื้นหลัง
2 เพื่อปรับระดับความเบลอพื้นหลัง ลากแถบปรับความเบลอพื้นหลังไปทางซ้ายหรือขวา
เพื่อเปลี่ยนรูปร่างความเบลอพื้นหลัง ลากรายการเอฟเฟ็กต์ไปทางซ้ายหรือขวาและเลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ ราย
การเอฟเฟ็กต์จะปรากฏขึ้นเมื่อภาพถ่ายมีรูปร่างเบลอที่พื้นหลังเท่านั้น
ปรับระดับความเบลอ
พืน้ หลัง
เปลีย่ นรูปรางความเบล
อพืน้ หลัง
3 สัมผัส
เพื่อบันทึกภาพ
81
แอพและคุณสมบัติ
สนุกสนานไปกับสติกเกอร์
จับภาพและวีดีโอด้วยสติกเกอร์ต่างๆ เมื่อคุณเลื่อนใบหน้า สติกเกอร์จะติดตามการเคลื่อนไหวของคุณ คุณยังสามารถบันทึก
สติ๊กเกอร์ที่น่ารักและตลกที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในวีดีโอ
1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส สติ๊กเกอร์
2 สัมผัส และเลือกสติ๊กเกอร์
3 สัมผัส
เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส
เพื่อบันทึกวีดีโอ
การใช้สติกเกอร์แบบสุ่ม
คุณสามารถใช้สติกเกอร์แบบสุ่ม แทนการเลือกจากรายการสติกเกอร์ได้
สัมผัส สุ่ม ซ�ำ้ ๆ จนกว่าสติกเกอร์ที่คุณต้องการจะปรากฏขึ้น
82
แอพและคุณสมบัติ
การใช้โหมดการถ่ายภาพ
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดไปทางขวาเพื่อเปิดรายการโหมดถ่ายภาพ
เลือกโหมดถ่ายภาพที่คุณต้องการ
คุณสามารถเพิ่มทางลัดไปยังโหมดถ่ายภาพที่ใช้งานบ่อยๆ ได้ที่หน้าจอหลัก ที่รายการโหมดการถ่ายภาพ ให้
สัมผัส → เพิ่มทางลัดบนหน้าจอหลัก
โหมดอัตโนมัติ
ใช้โหมดอัตโนมัติเพื่ออนุญาตให้กล้องประเมินสิ่งแวดล้อมและพิจารณาโหมดที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับภาพ
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส อัตโนมัติ
โหมดโปร
จับภาพและวีดีโอในขณะที่ปรับตัวเลือกต่างๆ ในการถ่ายภาพด้วยตนเอง เช่น ค่าแสงและค่า ISO
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส โปร เลือกตัวเลือกและก�ำหนดการตั้งค่า และจากนั้นสัมผัส เพื่อถ่ายรูปหรือสัมผัส
เพื่อบันทึกวีดีโอ
ทางเลือกที่มี
•
: เปลี่ยนค่ารับแสง ก�ำหนดปริมาณแสงที่เซนเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา ส�ำหรับสภาวะที่มีแสงน้อย
ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
•
: เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ค่าที่ต�่ำกว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่าง
มาก ค่าที่สูงขึ้นจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่างน้อย อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าความไวแสง ISO สูงขึ้น
อาจท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนในรูปภาพ
•
: เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น คุณสามารถตั้งอุณหภูมิสีได้
83
แอพและคุณสมบัติ
โหมดพานอราม่า
การใช้งานโหมดพานอราม่า ถ่ายภาพชุดและจากนั้นท�ำให้ภาพอยู่รวมกันเพื่อสร้างฉากกว้าง
เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุดโดยใช้โหมดพานอราม่า ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้:
• เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
• รักษาให้ภาพอยู่ภายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง หากภาพตัวอย่างอยู่นอกกรอบน�ำ หรือคุณไม่ได้ขยับ
อุปกรณ์เลย อุปกรณ์จะหยุดถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า
1 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส พา​นอรา​ม่า
2 สัมผัส แล้วเคลื่อนย้ายกล้องอย่างช้าๆไปในทิศทางเดียวกัน
3 สัมผัส เพื่อหยุดการถ่ายภาพ
โหมดช็อตต่อเนือ่ ง
ถ่ายชุดของภาพวัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ถ่ายต่อเนือ่ ง
สัมผัส ค้างไว้ เพื่อถ่ายภาพหลายภาพอย่างต่อเนื่อง
84
แอพและคุณสมบัติ
โหมด HDR (ริชโทน)
ถ่ายรูปที่มีสีสันสดใสและให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส HDR (ริชโทน)
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
ไมมเี อฟเฟค
มีเอฟเฟค
โหมดกลางคืน
ถ่ายรูปในสภาวะแสงน้อย โดยไม่ใช้แฟลช
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส กลาง​คืน
โหมดกีฬา
ถ่ายรูปวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เช่น คนวิ่ง หรือสัตว์เลี้ยงที่กำ� ลังเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส กีฬา
โหมดเสียงและช็อต
ถ่ายรูปพร้อมเสียง เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ของภาพด้วย
ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส เสียง & ช็อต
ใน แกลเลอรี่
85
แอพและคุณสมบัติ
โหมดถ่ายภาพตนเอง
ถ่ายภาพตัวเองด้วยกล้องหน้า คุณสามารถเรียกดูเอฟเฟกต์ความงามต่างๆ ได้บนหน้าจอ
1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส
2 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ถ่ายภาพตนเอง
3 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
4 สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลา
หมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
หากต้องการใช้ตัวเลือกการถ่ายภาพต่างๆ ส�ำหรับกล้องหน้า ให้สัมผัส
เพื่อเปิดใช้งาน
→ วิธีการถ่าย จากนั้นสัมผัสสวิตช์
การใช้แฟลชในการถ่ายภาพตนเอง
ขณะถ่ายภาพตนเองด้วยกล้องหน้าในสถานการณ์ที่มีแสงน้อย หน้าจอสัมผัสอาจท�ำหน้าที่เป็นแฟลช
ที่หน้าจอตัวอย่าง สัมผัส ซ�้ำๆจนกว่าคุณจะถึง ขณะถ่ายภาพ หน้าจอสัมผัสจะกะพริบ
การใช้เอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติบนใบหน้า เช่น สีผิว หรือรูปหน้า ก่อนถ่ายภาพตนเองได้
คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในโหมด ถ่ายภาพตนเอง เท่านั้น
1 บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
2 เลือกตัวเลือกด้านล่างเพื่อใช้เอฟเฟกต์ความงามบนใบหน้าบนหน้าจอแสดงตัวอย่าง และถ่ายภาพของคุณเอง:
• สีผิว: ท�ำให้ผิวสว่างขึ้นและเนียนขึ้น
• หน้าเพรียว: ปรับรูปหน้าและท�ำให้หน้าเรียวขึ้น
• ตาโต: ท�ำให้ตาดูโตขึ้น
86
แอพและคุณสมบัติ
โหมดโฟกัสถ่ายภาพตนเอง
ถ่ายภาพตนเองที่โฟกัสไปที่ใบหน้าของคุณโดยท�ำให้พื้นหลังเบลอ
1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส
2 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัส โฟกัสเซลฟี่
3 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
4 สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลา
หมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
หากต้องการใช้ตัวเลือกการถ่ายภาพต่างๆ ส�ำหรับกล้องหน้า ให้สัมผัส
เพื่อเปิดใช้งาน
การใช้เอ็ฟเฟกต์ภาพสวย
คุณสามารถปรับสีผิวก่อนถ่ายรูปตัวเอง
1 บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
2 เลือกตัวเลือกเพื่อใช้เอฟเฟกต์ความงามบนใบหน้า และถ่ายภาพของคุณเอง
• สี: การปรับโทนสีหน้าจอ
• เรียบ: ท�ำให้ผิวสว่างขึ้นและเนียนขึ้น
87
→ วิธีการถ่าย จากนั้นสัมผัสสวิตช์
แอพและคุณสมบัติ
โหมดถ่ายภาพตนเองมุมกว้าง
ถ่ายภาพตัวเองมุมกว้างและให้จุคนในรูปได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการออกนอกกรอบ
1 ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึ้นหรือลง หรือสัมผัส เพื่อสลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
2 ที่รายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ถ่ายภาพตนเองมุมกว้าง
3 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
4 สัมผัส เพื่อถ่ายรูป
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กับกล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลา
หมด อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
หากต้องการใช้ตัวเลือกการถ่ายภาพต่างๆ ส�ำหรับกล้องหน้า ให้สัมผัส
เพื่อเปิดใช้งาน
→ วิธีการถ่าย จากนั้นสัมผัสสวิตช์
5 ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปทางซ้ายและขวาช้าๆ หรือกลับกันเพื่อถ่ายตัวเองมุมกว้าง
เครื่องจะถ่ายภาพเพิ่มเมื่อกรอบสีขาวเลื่อนไปยังปลายหน้าต่างช่องมองภาพแต่ละด้าน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบสีขาวอยู่ภายในหน้าต่างช่องมองภาพ
• ตัวแบบควรยังคงอยู่นิ่งเมื่อถ่ายภาพบุคคลมุมกว้าง
• ส่วนบนและล่างของภาพที่แสดงบนหน้าจอแสดงตัวอย่างอาจถูกตัดออกจากรูปภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการ
ถ่ายรูป
88
แอพและคุณสมบัติ
การก�ำหนดการตั้งค่ากล้อง
ตัวเลือกส�ำหรับโหมดการถ่ายภาพปัจจุบัน
ที่หน้าจอแสดงตัวอย่าง ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายรูปและกล้องที่ใช้งาน
•
•
: เปิดและปิดหน้าจอแสดงตัวอย่างแบบเต็ม
: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแฟลช
ห้ามใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของคุณ การใช้แฟลชใช้กับดวงตาอาจท�ำให้สูญเสียการมองเห็นชั่วคราวหรือ
ดวงตาได้รับบาดเจ็บได้
•
: เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการก�ำหนดวิธีการค�ำนวณค่าแสง เฉลี่ยหนักกลาง ใช้แสงที่ตรงกลางของภาพเพื่อ
ค�ำนวณการรับแสงของภาพ เฉพาะ​จุด ใช้แสงจากบริเวณตรงกลางของภาพเพื่อค�ำนวณการรับแสงของภาพ
แบ่งส่วนพื้นที่ เฉลี่ยทั้งภาพ
• : ตั้งค่าให้อุปกรณ์บันทึกเสียงก่อนหรือหลังถ่ายรูป
การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สัมผัส
ทางเลือกบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับโหมดการถ่ายภาพ
กล้องด้านหลัง
• ขนาดรูปภาพ: เลือกความละเอียดส�ำหรับรูปภาพ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้รูปภาพมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะ
ใช้ความจ�ำมากขึ้น
• ขนาดวิดีโอ: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้
ความจ�ำมากขึ้น
• ตัวจับเวลา: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• HDR (ริชโทน): ถ่ายรูปที่มีสีสันสดใสและให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
89
แอพและคุณสมบัติ
กล้อง​ด้าน​หน้า
• ขนาดรูปภาพ: เลือกความละเอียดส�ำหรับรูปภาพ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้รูปภาพมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะ
ใช้ความจ�ำมากขึ้น
• ขนาดวิดีโอ: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดีโอ การใช้ความละเอียดสูงขึ้นจะมีผลท�ำให้วิดีโอมีคุณภาพสูงขึ้น แต่จะใช้
ความจ�ำมากขึ้น
• บันทึกรูปภาพตามที่แสดงในตัวอย่าง: กลับภาพเพื่อสร้างเงาสะท้อนของภาพเดิมขณะถ่ายภาพด้วยกล้องหน้า
• วิธีการถ่าย: เลือกตัวเลือกการถ่ายภาพที่ต้องการใช้
• ตัวจับเวลา: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
ทั่วไป
• จุดตัดเก้าช่อง: แสดงเส้นบอกแนวบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
• แท็กสถานที่: แนบต�ำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย
• ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในต�ำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ต�ำแหน่ง
ระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต�่ำกว่าน�ำ้ ทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
• ต�ำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้
ปิดใช้งานการตั้งค่าการแท็กต�ำแหน่ง
• ตรวจสอบรูปภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากการถ่ายภาพ
• เริ่มด่วน: ตัง้ ค่าให้เครื่องเริ่มต้นใช้กล้องโดยการกดที่ปุ่มเปิด/ปิดสองครั้งติดกัน
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
•
•
•
•
•
ต�ำแหน่งที่จัดเก็บ: เลือกต�ำแหน่งหน่วยความจ�ำส�ำหรับจัดเก็บข้อมูล คุณสมบัตินี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณใส่การ์ดความจ�ำ
ปุ่มกล้องแบบลอย: เพิ่มปุ่มกล้องถ่ายรูปที่คุณสามารถวางที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
ฟังก์ชั่นปุ่มเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อควบคุมชัตเตอร์หรือซูมเข้าหรือซูมออก
ตั้งค่าใหม่: ตั้งค่าใหม่ส�ำหรับกล้องถ่ายรูป
ติดต่อ​เรา: ถามค�ำถามหรือดูค�ำถามที่พบบ่อย อ้างอิง Samsung Members เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
90
แอพและคุณสมบัติ
แกลเลอรี่
บทน�ำ
ดูรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้ในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถจัดการรูปภาพและวิดีโอโดยอัลบั้มหรือสร้างเรื่องราวได้
91
แอพและคุณสมบัติ
การดูรูปภาพ
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูปภาพ
2 เลือกรูปภาพ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� รูปภาพไปยังรายการโปรด
Bixby Vision
วาดบนรูปภาพ
เพิม� สติกเกอร
ใชตวั กรองหรือเอฟเฟกต
แบงปนรูปภาพกับผูอ น่ื
ลบรูปภาพ
แกไขรูปภาพ
คุณสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF หรือภาพตัดปะจากภาพหลายๆภาพ สัมผัส → สร้าง GIF หรือ สร้าง
คอลลาจ และจากนั้นให้เลือกรูปภาพ
การค้นหารูปภาพ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เพื่อดูรูปภาพที่เรียงตามหมวดหมู่ เช่น ประเภท ต�ำแหน่งที่ตั้ง ผู้คน หรือเอกสาร
เพื่อค้นหาภาพโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัสช่องการค้นหา
แก้ไขพื้นหลังของภาพถ่ายไลฟ์โฟกัส (รุ่น Galaxy A6+ เท่านั้น)
คุณสามารถแก้ไขระดับความเบลอพื้นหลังของภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้คุณสมบัติไลฟ์โฟกัส หากแสงพื้นหลังของภาพถ่ายไลฟ์
โฟกัสปรากฏขึ้นในจุดเบลอ คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างของความเบลอพื้นหลังได้
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ เลือกภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้คุณสมบัติไลฟ์โฟกัส สัมผัส ปรับแต่งความเบลอพื้นหลัง เพื่อแก้ไข
ระดับเบลอหรือเปลี่ยนรูปร่างของความเบลอพื้นหลัง
92
แอพและคุณสมบัติ
การดูวิดีโอ
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส รูปภาพ
2 เลือกวีดีโอที่จะเล่น ไฟล์วีดีโอจะแสดงไอคอน
3 สัมผัส เพื่อเล่นวิดีโอ
บนภาพตัวอย่างขนาดย่อ
ขามไปยังวิดโี อกอนหนา
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอ
กลับขางหลัง
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
ขามไปยังวิดโี อถัดไป
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอไป
ขางหนา
บันทึกภาพหนาจอ
ปจจุบนั
พักและเลนตอ
เลือ่ นไปขางหนาหรือ
ถอยหลังโดยการลากแถบ
ล็อกหนาจอการเลน
เปลีย่ นอัตราสวนหนาจอ
สลับไปยังเครือ่ งเลน
วิดโี อแบบปอปอัพ
สรางภาพเคลือ่ นไหว
GIF
ลากนิ้วของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างซ้ายของหน้าจอเล่นเพื่อปรับความสว่าง หรือลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือลงที่ข้างขวาของหน้า
จอเล่นเพื่อปรับระดับเสียง
เล่นถอยหลังหรือเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเล่นเพลง
93
แอพและคุณสมบัติ
ดูรายละเอียดรูปภาพและวิดีโอ
คุณสามารถดูรายละเอียดไฟล์ เช่น คน ต�ำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลพื้นฐานได้ ถ้ามีข้อมูลที่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติ เช่น เรื่องราว
หรือ GIF เนื้อหาเหล่านี้จะแสดงเช่นกัน
ขณะที่ดูหน้าจอภาพหรือวิดีโอตัวอย่าง ให้ลากขึ้นบนหน้าจอ รายละเอียดไฟล์จะปรากฏขึ้น
คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยการแตะข้อมูลบนจอได้
แกไขขอมูล
รายละเอียดของไฟล
ขอมูลคน
ขอมูลตำแหน�งทีต่ ง้ั
เน�อ้ หาทีส่ รางโดย
อัตโนมัติ
แท็ก
94
แอพและคุณสมบัติ
การดูอัลบั้ม
คุณสามารถดูภาพถ่ายและวีดีโอของคุณเรียงตามโฟลเดอร์หรืออัลบั้มของคุณได้ ภาพเคลื่อนไหว GIF หรือภาพตัดปะที่คุณ
ได้สร้างขึ้นก็จะถูกจัดเรียงในโฟลเดอร์ของคุณที่อยู่ในรายการอัลบั้ม
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส อัลบั้ม และจากนั้นให้เลือกอัลบั้ม
การซ่อนอัลบั้ม
คุณสามารถซ่อนอัลบั้มได้
คุณไม่สามารถซ่อนอัลบั้มที่สร้างตามค่าเริ่มต้น เช่น อัลบั้ม กล้องถ่ายรูป และ ภาพหน้าจอ ได้
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส อัลบั้ม
2 สัมผัส → ซ่อนหรือเลิกซ่อนอัลบั้ม
3 เลือกอัลบั้มที่จะซ่อน และสัมผัส ใช้
เพื่อการแสดงอัลบั้มอีกครั้ง สัมผัส → ซ่อนหรือเลิกซ่อนอัลบั้ม เลิกเลือกอัลบั้ม จากนั้นสัมผัส ใช้
การแสดงเรื่องราว
เมื่อคุณจับภาพหรือบันทึกรูปภาพและวิดีโอ เครื่องจะอ่านวันที่และต�ำแหน่งแท็กของพวกเขา เรียงล�ำดับรูปภาพและวิดีโอ
และจากนั้นจะสร้างเรื่องราว เพื่อสร้างเรื่องราวโดยอัตโนมัติ คุณต้องจับภาพหรือบันทึกหลากหลายรูปภาพและวิดีโอ
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส เรื่องราว และจากนั้นให้เลือกเรื่องราว
การสร้างเรื่องราว
สร้างเรื่องราวด้วยธีมต่างๆ
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
2 สัมผัส → สร้างเรื่องราว
95
แอพและคุณสมบัติ
3 ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวีดีโอเพื่อรวมเข้าอยู่ในเรื่องราวและสัมผัส เรียบร้อย
4 เอ็นเตอร์ชื่อส�ำหรับเรื่องราวและสัมผัส สร้าง
เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอไปยังเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราวและสัมผัส เพิ่ม
เพื่อลบรูปภาพหรือวีดีโอจากเรื่องราว ให้เลือกเรื่องราว สัมผัส → แก้ไข ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวีดีโอเพื่อลบ และ
จากนั้นสัมผัส → ลบออกจากเรื่องราว
การลบเรื่องราว
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และสัมผัส เรื่องราว
2 สัมผัสค้างไว้ที่เรื่องราวเพื่อลบ และสัมผัส ลบ
ซิงค์ภาพและวิดีโอกับ Samsung Cloud
คุณสามารถซิงค์ภาพและวิดีโอที่บันทึกไว้ใน แกลเลอรี่ ด้วย Samsung Cloud และเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้จากเครื่องอื่นๆ คุณ
ต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณเพื่อการใช้งาน Samsung Cloud อ้างอิง Samsung account
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ สัมผัส → การตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Samsung Cloud เพื่อเปิดใช้งาน ภาพและ
วิดีโอที่ได้มีการจับภาพไว้บนเครื่องจะได้รับการบันทึกไปยัง Samsung Cloud โดยอัตโนมัติ
การลบรูปหรือวิดีโอ
ลบรูปภาพหรือวิดีโอ
เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ แล้วสัมผัส
ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
การลบรูปภาพและวิดีโอจ�ำนวนมาก
1 ที่หน้าจอแกลเลอรี่ สัมผัสค้างไว้ที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อลบ
2 ท�ำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อลบ
3 สัมผัส ลบ
96
แอพและคุณสมบัติ
Always On Display
คุณสามารถดูข้อมูลได้ตลอดเวลา เช่นนาฬิกาหรือปฏิทิน หรือควบคุมการเล่นเพลงเมื่อหน้าจอปิด
คุณยังสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนใหม่ส�ำหรับข้อความและสายที่ไม่ได้รับ
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• ความสว่างของแสดงบน Always On Display อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแสง
การเปิดการแจ้งเตือนที่แสดงบน Always On Display
เมื่อคุณได้รับข้อความ สายที่ไม่ได้รับ หรือการแจ้งเตือนแอพ จะมีไอคอนแจ้งเตือนปรากฏที่หน้าจอแสดงบน Always On
Display สัมผัสสองครั้งที่ไอคอนการแจ้งเตือนเพื่อดูการแจ้งเตือน
ถ้าหน้าจอถูกล็อก คุณต้องปลดล็อกเพื่อดูการแจ้งเตือน
97
แอพและคุณสมบัติ
การควบคุมการเล่นเพลงที่แสดงบน Always On Display
คุณสามารถควบคุมการเล่นเพลงที่แสดงบน Always On Display โดยไม่ต้องเปิดหน้าจอ
1 เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า แตะ ล็อก​หน้า​จอ → Facewidgets แล้วแตะสวิตช์ ตัวควบคุมเพลง เพื่อเปิดการใช้งาน
2 เพื่อควบคุมการเล่นเพลงที่แสดงบน Always On Display สัมผัสสองครั้งที่นาฬิกา
3 ปัดไปทางซ้ายหรือขวาที่นาฬิกาเพื่อเลื่อนไปยังตัวควบคุมเพลง
4 สัมผัสไอคอนเพื่อควบคุมการเล่น
การเปลี่ยนตารางเวลาส�ำหรับคุณสมบัติแสดงบ Always On Display
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ → Always On Display → ตั้งค่าก�ำหนดการ และตั้งค่าเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุด
เพื่อแสดงหน้าจอแสดงบน Always On Display สัมผัสสวิตช์ แสดงตลอดเวลา เพื่อเปิดใช้งาน
การปิดใช้งานคุณสมบัติแสดงบน Always On Display
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ แล้วจากนั้นสัมผัส Always On Display เพื่อปิดใช้งาน
98
แอพและคุณสมบัติ
มัลติวินโดว์
บทน�ำ
มัลติวินโดว์ให้คุณท�ำงานแอพสองตัวได้ในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแบบแยก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้หลายแอพใน
มุมมองป๊อปอัพได้ในเวลาเดียวกัน
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
มุมมองหนาจอแบบแยก
มุมมองปอปอัพ
99
แอพและคุณสมบัติ
มุมมองหน้าจอแบบแยก
1 สัมผัสปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
2 ปัดขึ้นหรือลงและสัมผัส ที่หน้าต่างแอพล่าสุด
แอพที่เลือกจะเริ่มต้นในหน้าต่างส่วนบน
3 ในหน้าต่างที่ตำ�่ กว่า รูดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกแอพอื่นในการเปิดใช้งาน
เพื่อเปิดใช้งานแอพที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของแอพที่ใช้งานล่าสุด สัมผัส รายการแอพ และเลือกแอพ
100
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม
สัมผัสที่แถบที่อยู่ระหว่างหน้าต่างแอพเพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
เพิม� คูแ อพน�้ไปยังหนาจอหลัก
ใชคณุ สมบัตสิ หนาตางสแนพ
ปดแอพ
สลับหนาตางทีเ่ ลือกไวไปยัง
มุมมองปอบอัพ
สลับตำแหน�งระหวางหนาตางแอพ
การปรับขนาดหน้าต่าง
ลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง
เมื่อคุณลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพไปที่ขอบบนหรือด้านล่างของหน้าจอ หน้าต่างจะขยายได้ใหญ่สุด
การลดมุมมองหน้าจอแบบแยก
กดปุ่มหน้าหลักเพื่อลดมุมมองหน้าจอแบบแยก ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ แอพในหน้าต่างที่ต�่ำกว่าจะปิดลงและ
แอพในหน้าต่างที่สูงกว่าจะยังคงใช้งานในมุมมองหน้าจอแบบแยกที่ลดลง
การยอหนาจอแบบแยก
เพื่อปิดมุมมองหน้าจอแบบแยกที่ลดลง สัมผัส
101
แอพและคุณสมบัติ
หน้าต่างสแนพ
คุณสามารถเลือกพื้นที่และสลักไปยังด้านบนของหน้าจอและใช้แอพอื่นๆ ในหน้าต่างที่ต�่ำกว่าได้
1 สัมผัสปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
2 สัมผัส และลากกรอบไปยังพื้นที่ที่คุณต้องการที่จะตรึงมันไว้
เพื่อปรับขนาดของกรอบ ให้ลาก
ขึ้นบนหรือลงล่าง
3 สัมผัส เรียบร้อย
หน้าต่างแอพที่ถูกเลือกจะถูกตรึงไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ เพื่อเลิกตรึงหน้าต่าง ลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพ
4 ในหน้าต่างที่ตำ�่ กว่า รูดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกแอพอื่นในการเปิดใช้งาน
เพิ่มคู่แอพไปยังหน้าจอหลัก
เมื่อคุณเพิ่มคู่แอพลงในหน้าจอหลัก คุณสามารถเปิดใช้งานแอพสองรายการในมุมมองหน้าจอแบบแยกโดยสัมผัสเพียงครั้ง
เดียว
สัมผัสแถบระหว่างหน้าต่างแอพพลิเคชั่น จากนั้นสัมผัส
คู่แอพปัจจุบันจะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก
คูแ อพ
102
แอพและคุณสมบัติ
มุมมองป๊อปอัพ
1 สัมผัสปุ่มล่าสุดเพื่อเปิดรายการแอพที่ใช้ล่าสุด
2 ปัดขึ้นหรือลง สัมผัสค้างไว้ที่แอพหน้าต่าง และจากนั้นลากไปที่ วางที่นี่ส�ำหรับมุมมองป๊อปอัพ
หน้าจอแอพจะปรากฏในมุมมองป๊อปอัพ
ยอหนาตาง
ปดแอพ
ขยายหนาตาง
การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ
เพื่อย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ สัมผัสแถบเครื่องมือหน้าต่างแล้วลากไปยังต�ำแหน่งอื่น
103
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Members
Samsung Members บริการสนับสนุนให้กับลูกค้า เช่น การวินิจฉัยปัญหาของเครื่อง และช่วยให้ผู้ใช้ส่งค�ำถามและรายงาน
ข้อผิดพลาดได้ คุณยังสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกับคนอื่นๆในชุมชนผู้ใช้ Galaxy หรือดูข่าวและเคล็ดลับล่าสุดของ Galaxy
Samsung Members สามารถช่วยคุณแก้ปัญหาใดๆที่คุณอาจพบในขณะที่เครื่องของคุณ
ตัวเลือกเพิม� เติม
สงขอเสนอแนะ
• ความพร้อมใช้งานของแอพนี้และคุณสมบัติที่รองรับอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• เพื่อส่งข้อเสนอแนะหรือโพสต์ความคิดเห็นของคุณ คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account
ของคุณ อ้างอิง Samsung account เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
104
แอพและคุณสมบัติ
Samsung Notes
บทน�ำ
สร้างสมุดบันทึกโดยการป้อนข้อความจากแป้นพิมพ์ หรือโดยการเขียนด้วยมือหรือวาดบนหน้าจอ คุณยังสามารถแทรกภาพ
หรือการบันทึกเสียงลงในบันทึกของคุณ
การสร้างบันทึก
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes และสัมผัส ทั้ง​หมด →
2 ให้เลือกวิธีการป้อนข้อมูลจากแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอและเขียนบันทึก
สัมผัส
สัมผัส
→ รูปภาพ เพื่อแทรกรูปภาพโดยการเลือกจาก แกลเลอรี่ หรือโดยการถ่ายรูป
→ เสียง เพื่อบันทึกการบันทึกเสียงและแทรกเข้าไปในบันทึก การบันทึกเสียงจะเริ่มต้นในทันที
ใสขอ ความโดยใชแปนพิมพ
แทรกภาพหรือการบันทึกเสียง
เขียนหรือวาดดวยปากกา
วาดดวยแปรง
3 เมื่อคุณเขียนบันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส บันทึก
การลบบันทึก
1 เปิดใช้งานแอพ Samsung Notes สัมผัส ทั้ง​หมด หรือ คอลเลคชั่น และจากนั้นเลือกหมวดหมู่
2 สัมผัสค้างไว้ที่บันทึกเพื่อลบ
เพื่อลบบันทึกหลายรายการ ให้ท�ำเครื่องหมายเพิ่มเติมที่บันทึกเพื่อลบ
3 สัมผัส
105
แอพและคุณสมบัติ
ปฏิทิน
บทน�ำ
จัดการก�ำหนดการของคุณโดยเข้าสู่เหตุการณ์ที่ก�ำลังจะมาถึงหรืองานในแผนงานของคุณ
การสร้างเหตุการณ์
1 เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส
หรือสัมผัสสองครั้งที่วันที่
ถ้าวันที่นั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องท�ำอยู่แล้ว สัมผัสที่วันที่นั้น และสัมผัส
2 ป้อนรายละเอียดเหตุการณ์
ตัง้ คาระยะเวลา
เลือกสติก๊ เกอรเพือ่ แสดงเหตุการณ
ใสหวั ขอ
เปลีย่ นสีของเหตุการณ
เลือกปฏิทนิ ทีจ่ ะใชบนั ทึกเหตุการณ
ตัง้ คาการเตือน
ใสตำแหน�งทีต่ ง้ั
แนบแผนที่
เพิม� บันทึก
เพิม� รายละเอียด
3 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกเหตุการณ์
106
แอพและคุณสมบัติ
การสร้างงาน
1 เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส ดู → สิ่งที่ต้องท�ำ
2 สัมผัส และเอ็นเตอร์รายละเอียดงาน
3 สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกงาน
ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องท�ำไปยังบัญชีของคุณ
1 เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แอคเคาท์ และเลือกบัญชีเพื่อซิงค์
2 สัมผัส ซิงค์​บัญชี​ผ​ใู้ ช้ และสัมผัสสวิตซ์ ซิงค์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
ส�ำหรับ Samsung account สัมผัส → การ​ตั้ง​ค่าการ​ซิงค์ และสัมผัสสวิตซ์ ปฏิทิน เพื่อเปิดใช้งาน
เพื่อเพิ่มบัญชีในการซิงค์ เปิดใช้งานแอพ ปฏิทิน และสัมผัส → จัดการปฏิทิน → เพิ่ม​แอคเคาท์ จากนั้น เลือกบัญชีที่
จะซิงค์และลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้วจะมีวงกลมสีเขียวแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี
Samsung Health
บทน�ำ
Samsung Health ช่วยคุณในการจัดการเรื่องสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายของคุณ ตั้งค่าเป้าหมายสมรรถนะของ
ร่างกาย ตรวจสอบความคืบหน้าของคุณ และติดตามสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายโดยรวมของคุณ
107
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งาน Samsung Health
คุณสามารถดูข้อมูลส�ำคัญจากเมนู Samsung Health และแทรกเกอร์เพื่อตรวจดูสุขภาพและการออกก�ำลังกายของคุณ คุณ
ยังสามารถเปรียบเทียบการบันทึกจ�ำนวนก้าวของคุณกับผู้ใช้ Samsung Health อื่นๆ แข่งขันกับเพื่อนของคุณ และดูเคล็ด
ลับสุขภาพ
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ Samsung Health เมื่อใช้แอพนี้เป็นครั้งแรก หรือเริ่มต้นการท�ำงานใหม่หลัง
จากรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าให้เสร็จ
บางคุณสมบัติอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
เปรียบเทียบบันทึกจำนวนกาวของคุณกับ
ผูใ ช Samsung Health อืน่ ๆ
หรือแขงขันกับเพือ่ นๆ ของคุณ
ตรวจสอบสุขภาพและการออกกำลังกาย
ของคุณ
ดูเคล็ดลับสุขภาพ
ตัง้ คาเปาหมายการออกกำลังกายประจำวัน
ของคุณและดูความคืบหนาของคุณ
ดูและจัดการแทรกเกอร
ดูขอ ความแนะนำหรือการแจงเตือนจาก
Samsung Health
เพื่อเพิ่มรายการไปยังหน้าจอ Samsung Health ให้สัมผัส → จัดการรายการต่างๆ จากนั้นเลือกรายการ
• เป้าหมาย: ตั้งค่าเป้าหมายการออกก�ำลังกายรายวันของคุณและดูความคืบหน้าของคุณ
• โปรแกรม: ใช้โปรแกรมการออกก�ำลังกายที่ก�ำหนดเองได้
• ตัวติดตามทั่วไป: ติดตามกิจกรรมของคุณ อาหารที่ได้รับเข้าไป และการวัดร่างกาย
• ตัวติดตามการออกก�ำลังกาย: เพิ่มแทร็กเกอร์การออกก�ำลังกายต่างๆ และติดตามกิจกรรมของคุณ
108
แอพและคุณสมบัติ
เป้าหมาย
คุณสามารถตั้งเป้าหมายการจัดการน�้ำหนักของคุณหรือจัดสมดุลชีวิตให้ดีขึ้นได้ หลังจากตั้งเป้าหมายของคุณ คุณสามารถ
ติดตามความคืบหน้าของคุณหรือดูคู่มือบนหน้าจอ Samsung Health
ที่หน้าจอ Samsung Health สัมผัส ตั้งเป้าหมาย หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส → จัดการรายการต่างๆ จากนั้นเลือก การ
จัดการน�้ำหนัก หรือ ชีวิตที่สมดุล
TOGETHER
ด�ำเนินการพร้อมกันนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าเป้าหมายของการนับและแข่งขันกับเพื่อนๆของคุณ คุณสามารถเชิญเพื่อนๆ
ให้เดินไปด้วยกัน ตั้งค่าการนับก้าว แข่งขันในการแข่งขันต่างๆ และดูอันดับของคุณใน กระดานคะแนนจ�ำนวนก้าว
ที่หน้าจอ Samsung Health สัมผัส TOGETHER
ก้าว
เครื่องจะนับจ�ำนวนก้าวของคุณและวัดระยะทางที่ได้เดินทางแล้ว
ที่หน้าจอ Samsung Health สัมผัสแทรกเกอร์จ�ำนวนก้าว
รวมจำนวนกาวปจจุบนั
เปาหมาย
• คุณอาจพบความล่าช้าเล็กน้อยขณะที่ระบบติดตามจ�ำนวนก้าวติดตามจ�ำนวนก้าวของคุณ จากนั้นจะแสดง
จ�ำนวนก้าวของคุณ คุณอาจพบความล่าช้าเล็กน้อยก่อนที่หน้าต่างป๊อบอัพแจ้งว่าคุณบรรลุเป้าหมายแล้ว
• ถ้าคุณใช้งานระบบติดตามจ�ำนวนก้าวขณะเดินทางในรถยนต์หรือรถไฟ การสั่นสะเทือนอาจส่งผลต่อการนับ
จ�ำนวนก้าวของคุณ
109
แอพและคุณสมบัติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• Samsung Health ออกแบบมาเพื่อใช้บอกสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายเท่านั้น ไม่ได้มีไว้ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือ
การเจ็บป่วยอื่นๆ หรือใช้ในการรักษา บรรเทาหรือการป้องกันโรค
• ฟังก์ชัน คุณสมบัติ และแอพพลิเคชั่นที่เพิ่มเข้าไปได้ที่มีอยู่สำ� หรับ Samsung Health อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
เนื่องจากกฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบที่แตกต่างกัน คุณควรตรวจสอบคุณสมบัติและแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ในภูมิภาค
ของคุณก่อนใช้งาน
• แอพพลิเคชั่น Samsung Health และบริการสามารถถูกเปลี่ยนหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลมีข้อจ�ำกัดในการให้บริการที่คุณร้องขอ รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมี
สุขภาพดีของคุณ เชื่อมโยง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ หรือเพื่อพัฒนาและให้บริการที่ดีขึ้น (แต่ถ้าหากคุณลงชื่อเข้า
ใช้ Samsung account จาก Samsung Health ข้อมูลอาจถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการส�ำรองข้อมูล)
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย
Samsung Health ได้โดยใช้ทางเลือกรีเซ็ตข้อมูลในเมนูการตั้งค่า การลบข้อมูลใดๆ ที่คุณแชร์กับเครือข่ายสังคมหรือ
ถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์บันทึก คุณจะต้องลบข้อมูลเหล่านั้นแยกต่างหาก
• คุณสามารถแชร์และ/หรือซิงค์ข้อมูลของคุณเข้ากับบริการเพิ่มเติมของซัมซุงหรือของบริษัทอื่นที่คุณเลือกและเครื่อง
รองรับได้ ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ เข้าถึงข้อมูล Samsung Health โดยบริการเพิ่มเติมดังกล่าวหรือบริการ
จากเครื่องบริษัทอื่นจะได้รับอนุญาตจากการอนุมัติให้เป็นพิเศษของคุณเท่านั้น
• คุณมีความรับผิดชอบทุกประการส�ำหรับการใช้งานข้อมูลที่แชร์ในเครือข่ายสังคมหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น
• ถ้าเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจวัด ให้ตรวจสอบความถูกต้องของโพรโทคอลการสื่อสาร เพื่อยืนยันว่าจะมีการ
ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อไร้สาย เช่น บลูทูธ เครื่องอาจถูกรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจาก
อุปกรณ์อื่น หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องใกล้กับอุปกรณ์อื่นที่ส่งคลื่นวิทยุ
• โปรดอ่านข้อก�ำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Samsung Health อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้
110
แอพและคุณสมบัติ
บันทึกเสียง
ใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อบันทึกหรือเปิดเล่นเสียงบันทึก
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ บันทึกเสียง
2 สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน
สัมผัส เพื่อพักการบันทึก
ขณะที่กำ� ลังสร้างการบันทึกเสียง ให้สัมผัส บุ๊คมาร์ค เพื่อแทรกบุ๊คมาร์ก
เริม� ตนการบันทึก
3 สัมผัส เพื่อสิ้นสุดการบันทึก
4 ใส่ชื่อไฟล์และสัมผัส บันทึก
111
แอพและคุณสมบัติ
ไฟล์ส่วนตัว
เข้าถึงและจัดการกับไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือต�ำแหน่งอื่นๆ เช่น บริการจัดเก็บบนคลาวด์
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ ไฟล์ส่วนตัว
ดูไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในแต่ละการจัดเก็บข้อมูล
ถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บของเครื่อง ให้แตะ → รับพื้นที่เพิ่ม
ถ้าต้องการค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ ให้แตะ
นาฬิกา
บทน�ำ
ตั้งการเตือน ตรวจสอบเวลาปัจจุบันของหลายเมืองทั่วโลก เวลาจัดงาน หรือตั้งระยะเวลาเฉพาะ
เตือน
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เตือน
การตั้งค่าการเตือน
สัมผัส ในรายการการเตือน เลือกเวลาที่จะให้มีการเตือนซ�้ำ ตั้งค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนั้นสัมผัส บันทึก
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนเวลาปลุก สัมผัส ช่องอินพุตเวลา
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัสสวิตช์ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน
การหยุดการเตือน
สัมผัส ปฏิเสธ เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกข้ามมาก่อน สัมผัส ข้าม เพื่อปลุกซ�ำ้ หลังจากระยะเวลาที่ก�ำหนด
การลบการเตือน
สัมผัสค้างไว้ที่ปลุก ท�ำเครื่องหมายที่ปลุกเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
112
แอพและคุณสมบัติ
เวลาโลก
เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส เวลาโลก
การสร้างนาฬิกา
สัมผัส
เอ็นเตอร์ชื่อของเมืองหรือให้เลือกเมืองหนึ่งจากลูกโลก และจากนั้นสัมผัส เพิ่ม
การลบนาฬิกา
สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา ท�ำเครื่องหมายที่นาฬิกาเพื่อลบ และจากนั้นสัมผัส ลบ
การจับเวลา
1 เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส การจับเวลา
2 สัมผัส เริ่ม เพื่อจับเวลากิจกรรม
การบันทึกเวลาของรอบขณะที่จับเวลาเหตุการณ์ ให้สัมผัส รอบ
3 สัมผัส หยุด เพื่อหยุดการจับเวลา
การเริ่มต้นจับเวลาใหม่ ให้สัมผัส กลับ
การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส ตั้ง​ค่า​ใหม่
113
แอพและคุณสมบัติ
การ​ตั้ง​เวลา
1 เปิดใช้งานแอพ นาฬิกา และสัมผัส การ​ตั้ง​เวลา
2 ตั้งระยะเวลา แล้วสัมผัส เริ่ม
ในการเปิดแผงแป้นเพื่อป้อนระยะเวลา สัมผัส ช่องอินพุตระยะเวลา
3 สัมผัส ปฏิเสธ เมื่อตัวตั้งเวลาเสร็จสิ้นการนับ
เครื่อง​คิด​เลข
ค�ำนวณแบบง่ายหรือซับซ้อน
เปิดใช้งานแอพ เครื่อง​คิด​เลข
หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอนเพื่อแสดงเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ หากปิดใช้ หมุนอัตโนมัติ สัมผัส เพื่อแสดงเครื่อง
คิดเลขวิทยาศาสตร์
การดูประวัติการค�ำนวณ สัมผัส ประวัติ การปิดแผงประวัติการค�ำนวณ สัมผัส ปุ่มกด
การล้างประวัติ สัมผัส ประวัติ → ลบ​ประวัติ
ถ้าต้องการใช้เครื่องมือแปลงค่าหน่วย ให้แตะ
คุณสามารถแปลงค่าต่างๆ เช่นพื้นที่ ความยาว หรืออุณหภูมิไปใน
หน่วยอื่นๆ ได้
114
แอพและคุณสมบัติ
วิทยุ
การฟังวิทยุ FM
เปิดใช้งานแอพ วิทยุ
ก่อนใช้แอพนี้ คุณจะต้องต่อชุดหูฟัง ซึ่งจะท�ำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ
วิทยุ FM จะค้น​หาและบันทึกสถานีที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก
สัมผัส
เพื่อเปิดวิทยุ FM เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานี
บันทึกเพลงจากวิทยุ FM
เพิม� สถาน�วทิ ยุปจ จุบนั ไปยังรายการทีช่ อบ
เปดหรือปดวิทยุ FM
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
ปอนความถีส่ ถาน�วทิ ยุดว ยตนเอง
คนหาสถาน�วทิ ยุทส่ี ามารถรับฟงได
คนหาคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
เรียกดูรายการสถาน�ทช่ี อบ
ดูรายการสถาน�ทส่ี ามารถใชได
สแกนและบันทึกสถาน�ทส่ี ามารถรับ
สัญญาณไดโดยอัตโนมัติ
เล่นผ่านล�ำโพง
คุณสามารถฟังวิทยุผ่านล�ำโพงแทนที่หูฟังที่เชื่อมต่อได้
สัมผัส → เล่นผ่านล�ำโพง
115
แอพและคุณสมบัติ
การค้น​หาสถานีวิทยุ
เปิดใช้งานแอพ วิทยุ
สัมผัส สถานี → ค้น​หา จากนั้นเลือกทางเลือกการค้นหา วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานี
Game Launcher
บทน�ำ
Game Launcher รวบรวมเกมที่คุณดาวน์โหลดจาก Play Store และ Galaxy Apps ไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดเกมเพื่อให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้น
ดูขอ มูลการเลนเกมของคุณ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
แอพทีด่ าวนโหลด
คนหาเกม
เปดเกมโดยมีหรือไมมเี สียง
เปลีย่ นโหมดการปฏิบตั งิ าน
ดูเกมอืน่ ๆ เพิม� เติมและติดตัง้ เกมเหลานัน้
116
แอพและคุณสมบัติ
การใช้ Game Launcher
1 เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → เกม และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ Game Launcher เพื่อเปิดใช้
งาน
Game Launcher จะถูกเพิ่มไปที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพ
เมื่อคุณปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ Game Launcher จะถูกลบออกจากหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
2 เปิดใช้งานแอพ Game Launcher
3 สัมผัสเกมจากรายการเกม
เพื่อค้นหาเกมเพิ่มเติม ให้ลากจอขึ้นด้านบน
เกมที่ดาวน์โหลดจาก Play Store และ Galaxy Apps จะแสดงโดยอัตโนมัติบนหน้าจอ Game Launcher หากคุณ
ไม่สามารถมองเห็นเกมของคุณ สัมผัส → เพิ่มเกม
การลบเกมออกจาก Game Launcher
สัมผัสค้างไว้ที่เกม และสัมผัส ลบ
การเปลี่ยนโหมดการด�ำเนินงาน
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการด�ำเนินงานของเกม
เปิดใช้งานแอพ Game Launcher สัมผัส ประสิทธิภาพปกติ และจากนั้นสัมผัสปุ่มซ�้ำๆเพื่อเลือกโหมดที่คุณต้องการ
• ประสิทธิภาพปกติ: ไม่ได้ใช้งานโหมดประหยัดพลังงานหรือโหมดประสิทธิภาพสูง
• ประหยัดพลังงาน: จะช่วยลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่แต่จะลดประสิทธิภาพของระบบ
• ประสิทธิภาพสูง: จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแต่จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่
• ทั้งนี้ ประสิทธิภาพพลังแบตเตอรี่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเกม
• บางคุณสมบัติอาจไม่สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
117
แอพและคุณสมบัติ
การใช้เครื่องมือเกม
คุณสามารถใช้ทางเลือกต่างๆในแผงเครื่องมือเกมในขณะที่เล่นเกมได้ เพื่อเปิดแผงเครื่องมือเกม ให้สัมผัส
การน�ำทาง ถ้าแถบการน�ำทางถูกซ่อนไว้ ลากขึ้นมาจากด้านล่างของหน้าจอเพื่อให้หน้าจอแสดง
บนแถบ
เขาถึงหนาจอ Game Launcher
เขาถึงการตัง้ คาเครือ่ งมือเกม
เลนเกมแบบเต็มหนาจอ
ปดเสียงแจงเตือนและแสดงเฉพาะการแจง
เตือนของสายเรียกเขาและการแจงฉุกเฉิน
เทานัน้
ล็อกคุณสมบัตกิ ารปรับความสวางอัตโนมัติ
ซอนและล็อกแถบทิศทาง
บันทึกเซสชันเกมของคุณ
ล็อกหนาจอสัมผัส
บันทึกภาพหนาจอ
การบล็อกการแจ้งเตือนระหว่างการเล่นเกม
สัมผัส และสัมผัสสวิตช์ ไม่มีการเตือนในเกม เพื่อเปิดใช้งาน เครื่องจะปิดเสียงการแจ้งเตือนและแสดงแต่เพียงการแจ้ง
เตือนของสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเกมต่างๆ ของคุณได้โดยไม่ถูก
รบกวน หากมีสายโทรเข้า จะปรากฏการแจ้งเตือนขนาดเล็กที่ด้านบนของหน้าจอ
118
แอพและคุณสมบัติ
SmartThings
บทน�ำ
เชื่อมต่อไปยังเครื่องใกล้เคียง เช่นเฮดเซ็ทบลูทูธหรือสมาร์ทโฟนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว คุณยังสามารถควบคุม
และจัดการโทรทัศน์ เครื่องใช้ภายในบ้าน และผลิตภัณฑ์ (IoT) ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ
• การเชื่อมต่อกับเครื่องใกล้เคียง: เชื่อมต่อกับเครื่องใกล้เคียง เช่น เฮดเซ็ตบลูทูธหรืออุปกรณ์ส�ำหรับสวมใส่ได้อย่าง
ง่ายดายและรวดเร็ว
• การลงทะเบียนและการควบคุมเครื่องใช้ในบ้าน ทีวี และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT): ลงทะเบียนตู้เย็น
อัจฉริยะ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ ทีวีและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่สมาร์ทโฟน
ของคุณ และดูสถานะหรือควบคุมได้จากหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ
• Receiving notification: ได้รับการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ีที่เชื่อมต่อในสมาร์ทโฟนของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อเสร็จสิ้นการ
ซักรีด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่สมาร์ทโฟนของคุณ
เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ SmartThings แผงหน้าปัดจะปรากฏขึ้น
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
การคนหาและลงทะเบียนเครือ่ งใกลเคียง
เครือ่ งทีร่ องรับ
เคล็ดลับ SmartThings
ดูแผงหนาปด
จัดการระบบอัตโนมัติ
จัดการสถานทีแ่ ละเครือ่ ง
119
แอพและคุณสมบัติ
• เพื่อใช้ SmartThings นั้น สมาร์ทโฟนและเครื่องอื่นๆ ของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ
• เพื่อใช้งาน SmartThings แบบเต็ม คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ
• เครื่องที่คุณสามารถเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ เพื่อดูรายการเครื่องที่
สามารถเชื่อมต่อได้ เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งานแอพ SmartThings และจากนั้นสัมผัส อุปกรณ์ที่
รองรับ
• คุณสมบัติที่มีอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเครื่องที่เชื่อมต่อ
• ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเองของเครื่องที่เชื่อมต่อนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันของ
ซัมซุง เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องขึ้นที่เครื่องที่เชื่อมต่อ ติดต่อผู้ผลิตเครื่องดังกล่าว
การเชื่อมต่อกับเครื่องใกล้เคียง
เชื่อมต่อไปยังเครื่องใกล้เคียง เช่นเฮดเซ็ทบลูทูธ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับชนิดของเครื่องที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่แชร์
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ SmartThings
2 ที่แผงหน้าปัด สัมผัส เพิ่มอุปกรณ์
3 เลือกอุปกรณ์จากรายการและเชื่อมต่อโดยท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
120
แอพและคุณสมบัติ
การใช้เครื่องใช้ในบ้าน ทีวี และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT)
ดูสถานะของเครื่องใช้อัจฉริยะ ทีวีและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (IoT) ของคุณจากหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ
คุณสามารถจัดกลุ่มเครื่องตามสถานที่ตั้งและเพิ่มกฎระเบียบเพื่อควบคุมเครื่องได้อย่างง่ายดายและสะดวก
การเชื่อมต่อเครื่อง
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung และเปิดใช้งานแอพ SmartThings
2 ที่แผงหน้าปัด สัมผัส เพิ่มอุปกรณ์
3 เลือกเครื่องจากรายการ
หากไม่มีอุปกรณ์ใดๆ ในรายการ ให้แตะ
ภายใต้ เพิ่มอุปกรณ์ด้วยตนเอง และเลือกประเภทของอุปกรณ์ หรือ
สัมผัส ค้น​หา และป้อนชื่อหรือรุ่นของเครื่อง
4 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนเครื่อง
การดูและการควบคุมเครื่องที่ได้เชื่อมต่อไว้
คุณสามารถดูและควบคุมเครื่อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบส่วนประกอบในตู้เย็นหรือปรับระดับเสียงทีวีได้
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งานแอพ SmartThings และจากนั้นสัมผัส อุปกรณ์
รายการเครื่องที่ได้เชื่อมต่อไว้จะปรากฎขึ้น
2 ดูสถานะของเครื่องในรายการ
เพื่อควบคุมเครื่อง ให้เลือกเครื่อง เมื่อมีการดาวน์โหลดตัวควบคุมเครื่องที่มาพร้อมกับเครื่องแล้ว คุณจะสามารถ
ควบคุมเครื่องได้
การเพิ่มเครื่องและฉากตามสถานที่
เพิ่มเครื่องตามสถานที่ ดูรายการเครื่องต่างๆ ในสถานที่เดียวกัน และควบคุมเครื่องเหล่านั้น คุณยังสามารถเพิ่มฉากไปยัง
สถานที่ตั้งเพื่อควบคุมเครื่องหลายๆเครื่องในเวลาเดียวกัน
121
แอพและคุณสมบัติ
การเพิ่มสถานที่
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งานแอพ SmartThings และจากนั้นสัมผัส อุปกรณ์ → อุปกรณ์ทั้งหมด → เพิ่ม
ต�ำแหน่ง
2 ใส่ชื่อสถานที่
เพื่อตั้งค่าสถานที่ สัมผัส ต�ำแหน่งภูมิศาสตร์ เพื่อเลือกสถานที่บนแผนที่และสัมผัส ท�ำ
3 สัมผัส บันทึก
สถานที่ของคุณจะได้รับการเพิ่มเข้าไป
เพื่อเพิ่มเครื่องไปยังสถานที่ สัมผัส เพิ่มอุปกรณ์ และท�ำตามค�ำแนะน�ำที่หน้าจอเพื่อลงทะเบียนเครื่อง
เครื่องที่ถูกเลือกไว้จะถูกเพิ่มไปยังสถานที่ดังกล่าว
การเพิ่มฉาก
เพิ่มฉากและลงทะเบียนเครื่องเพื่อควบคุมหลายๆ เครื่องในเวลาเดียวกันด้วยการสัมผัสปุ่มเพียงครั้งเดียวหรือโดยค�ำสั่งด้วย
เสียง
เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้แอพ SmartThings เลือกต�ำแหน่งที่ตั้งแล้วสัมผัส → เพิ่มฉาก จากนั้นตั้งค่าตัวเลือก
ฉาก คุณสามารถตั้งชื่อฉาก ไอคอน และเครื่องต่างๆ
การเพิ่มระบบอัตโนมัติ
คุณยังสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อด�ำเนินการโดยอัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ตั้งไว้หรือสถานะของเครื่อง
ตัวอย่างเช่น เพิ่มระบบอัตโนมัติเพื่อให้เปิดเสียงโดยอัตโนมัติทุกวันในเวลา 07.00 น.
1 เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งานแอพ SmartThings และจากนั้นสัมผัส รายการอัตโนมัติ → เพิ่มการท�ำงาน
อัตโนมัติ
2 สัมผัส คุณต้องการใช้รายการอัตโนมัตินี้เมื่อใด เพื่อตั้งค่าเงื่อนไขและสัมผัส ท�ำ
3 สัมผัส คุณต้องการให้รายการอัตโนมัตินี้ท�ำอะไร เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์และสิ่งที่จะด�ำเนินการ
เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อระบบอัตโนมัติกำ� ลังเปิดใช้งานอยู่ สัมผัส แจ้งเตือน ใส่ข้อความ และจากนั้นสัมผัส ท�ำ
122
แอพและคุณสมบัติ
การรับการแจ้งเตือน
คุณสามารถรับการแจ้งเตือนจากเครื่องที่ได้เชื่อมต่อที่สมาร์ทโฟนของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเสร็จสิ้นการซักรีด คุณจะได้รับ
การแจ้งเตือนที่สมาร์ทโฟนของคุณ
เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ให้รับการแจ้งเตือน ให้เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้แอพ SmartThings แตะ → การ​แจ้ง​เตือน
→ → การตั้งค่าการแจ้งเตือน และจากนั้นแตะสวิตช์ถัดจากอุปกรณ์ที่คุณต้องการ
การแชร์เนือ้ หา
แชร์เนื้อหาโดยการใช้ตัวเลือกการแชร์ต่างๆ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการแบ่งปันภาพ
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อแบ่งปันไฟล์ผ่านทางเครือข่ายมือถือ
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
2 สัมผัส และให้เลือกวิธีการแบ่งปัน เช่น ข้อความและอีเมล
เมื่อคุณมีประวัติการติดต่อหรือการแชร์ บุคคลที่คุณได้ติดต่อจะปรากฏบนแผงตัวเลือกการแชร์ เพื่อแชร์เนื้อหา
โดยตรงกับพวกเขาผ่านทางแอพที่สอดคล้องกัน ให้เลือกไอคอนบุคคล หากคุณสมบัตินี้ไม่ท�ำงาน เปิดใช้งานแอพ
การตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แชร์โดยตรง เพื่อเปิดใช้งาน
123
แอพและคุณสมบัติ
การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม
• Link sharing: แบ่งปันไฟล์ขนาดใหญ่ อัพโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลของซัมซุงและแบ่งปันให้กับผู้อื่นผ่าน
ทางเว็บลิงค์หรือรหัส เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน
• แชร์ไปยังอุปกรณ์: แบ่งปันเนื้อหากับเครื่องใกล้เคียงผ่าน Wi-Fi Direct หรือบลูทูธ หรือกับเครื่องที่รองรับ
SmartThings คุณยังสามารถดูเนื้อหาที่แสดงที่เครื่องของคุณได้ที่หน้าจอขนาดใหญ่โดยการเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้า
กับโทรทัศน์หรือจอมอนิเตอร์ที่เปิดใช้ Smart View
เมื่อส่งภาพไปยังเครื่องของผู้รับ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนเครื่องของผู้รับ สัมผัสการแจ้งเตือนเพื่อดูหรือดาวน์โหลด
ภาพ
แอพ Google
Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอพบาง
รายการได้
การดูข้อมูลแอพเพิ่มเติม เข้าถึงเมนูวิธีใช้ของแอพแต่ละแอพ
บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีข้อก�ำหนดที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
Chrome
ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ
Gmail
ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail
แผนที่
หาต�ำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาแผนที่โลก และดูข้อมูลต�ำแหน่งของสถานที่ต่างๆรอบๆตัวคุณได้
Play Music
ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครื่องของคุณ คุณสามารถอัพโหลดคอลเล็กชั่นเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณไปที่คลาวด์
แล้วเข้าถึงคอลเล็กชั่นเพลงนั้นในภายหลังได้
124
แอพและคุณสมบัติ
Play Movies
ซื้อหรือเช่าวิดีโอ เช่นภาพยนตร์และรายการทีวี จาก Play Store
ไดรฟ์
จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กับผู้อื่น
YouTube
รับชมหรือสร้างวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่น
Photos
ค้นหา จัดการ และแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอของคุณจากแหล่งต่าง ๆ ในที่แห่งเดียว
Google
ค้นหารายการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณอย่างรวดเร็ว
Duo
ท�ำการสนทนาผ่านวีดีโอแบบง่ายๆ
125
การตั้งค่า
บทน�ำ
การก�ำหนดการตั้งค่าอุปกรณ์ คุณสามารถใช้งานเครื่องของคุณให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยการก�ำหนดตัวเลือกการตั้ง
ค่าต่างๆ
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า
หากต้องการค้นหาการตั้งค่าโดยการใส่ค�ำส�ำคัญ ให้สัมผัส ค้น​หา หรือ
การ​เชื่อม​ต่อ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับการเชื่อมต่อต่างๆ เช่นคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ
• Wi-Fi: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
อ้างอิง Wi-Fi เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• บลู​ทู​ธ: ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ อ้างอิง บลู​ทู​ธ เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติม
• การแสดงโทรศัพท์: อนุญาตให้เครื่องอื่นๆค้นพบเครื่องของคุณเพื่อแบ่งปันเนื้อหากับคุณ เมื่อมีการเปิดใช้งาน
คุณสมบัตินี้ จะสามารถมองเห็นเครื่องของคุณได้ในเครื่องอื่นๆเมื่อพวกเขาค้นหาเครื่องต่างๆที่ใช้งานได้โดยการใช้การ
ถ่ายโอนไฟล์ ไปยังตัวเลือกของเครื่อง
• การ​ใช้​ข้อมูล: ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณและก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัด ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ปิดใช้
งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือโดยอัตโนมัติ เมื่อปริมาณข้อมูลมือถือที่คุณใชัถึงขีดจ�ำกัดที่คุณก�ำหนดไว้
คุณยังสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับ
ข้อมูล ดูที่ ประหยัดข้อมูล ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• โหมด​การ​บิน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชั่นไร้สายทั้งหมดที่เครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับ
เครือข่ายได้เท่านั้น
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่อากาศยาน ในกรณีที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้เครื่องดังกล่าว จะต้องใช้โหมดเครื่องบินเสมอ
• ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย: ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่อง
ให้กับเครื่องอื่นๆเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi, USB, หรือบลูทูธ อ้างอิง
ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
126
การตั้งค่า
• เครือ​ข่าย​มือ​ถือ: ก�ำหนดการตั้งค่าเครือข่ายมือถือของคุณ
• ตัว​จดั การ SIM ​การ์ด: เปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ดของคุณและก�ำหนดค่า SIM การ์ด ไปที่ ตัว​จัดการ SIM ​
การ์ด เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ต�ำแหน่ง: เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
• การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม: ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ ดูที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติมส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน
การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
2 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ ป้อนรหัสผ่านและสัมผัส เชื่อมต่อ
• เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อซ�ำ้ กับเครือข่ายเดิมในครั้งต่อๆ ไปที่ใช้งานได้
โดยไม่ขอรหัสผ่านอีก การป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย
แล้วสัมผัส ลืม
• หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi หรือเราท์เตอร์ไร้สายของเครื่อง
ใหม่อีกครั้ง
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi และจากนั้นสัมผัสสวิตซ์เพื่อเปิดใช้งาน
2 สัมผัส Wi-Fi Direct
จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
3 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct
127
การตั้งค่า
การส่งและการรับข้อมูล
คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่ง
รูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
2 สัมผัส → Wi-Fi Direct และเลือกให้เครื่องโอนภาพ
3 ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ที่เครื่องอื่น
หากเครื่องดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่แล้ว รูปภาพจะถูกส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยไม่ต้องมีขั้นตอนขอการเชื่อมต่ออีก
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → Wi-Fi
2 สัมผัส Wi-Fi Direct
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน
3 สัมผัสชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์
บลู​ทู​ธ
ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ ที่เปิดใช้บลูทูธ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับ
เครื่องของคุณไม่ได้
• ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการ
สื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)
ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ
128
การตั้งค่า
การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → บลู​ทู​ธ จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
จะปรากฏรายการของเครื่องที่ได้รับการตรวจพบ
2 เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ตั้งค่าเครื่องนั้นเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธ โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้
งานเครื่องอื่น
เครื่องของคุณจะมองเห็นได้จากเครื่องอื่นๆ ขณะที่หน้าจอการตั้งค่าบลูทูธเปิดอยู่
3 ยอมรับการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องของคุณเพื่อยืนยัน
อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อเมื่ออีกเครื่องหนึ่งยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธ
การส่งและการรับข้อมูล
แอพจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปก
รณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การด�ำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น
1 เปิดใช้งานแอพ แกลเลอรี่ และให้เลือกภาพ
2 สัมผัส → บลู​ทู​ธ จากนั้นเลือกเครื่องที่ย้ายรูปภาพไป
ถ้าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สัมผัสชื่อเครื่องโดยไม่ต้องใส่รหัสยืนยันที่สร้างโดย
อัตโนมัติ
ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
3 ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องอื่น
การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → บลู​ทู​ธ
เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่กัน
2 สัมผัส ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่
3 สัมผัส เลิกจับคู่
129
การตั้งค่า
ประหยัดข้อมูล
ลดการใช้งานข้อมูลของคุณโดยป้องกันไม่ให้แอพบางแอพท�ำงานในพื้นหลังจากการส่งหรือรับข้อมูล
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การ​ใช้​ข้อมูล → ประหยัดข้อมูล และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติตัวรักษาข้อมูลแล้ว ไอคอนจะปรากฏบนแถบสถานะ
เปดใชงานคุณสมบัตติ วั รักษาขอมูลแลว
เพื่อเลือกแอพเพื่อใช้ข้อมูลโดยไม่มีข้อจ�ำกัด สัมผัส อนุญาตแอพขณะเปิดการประหยัดข้อมูล และเลือกแอพ
ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย
ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับเครื่องอื่นๆเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย
ได้ การเชื่อมต่อสามารถท�ำได้ผ่าน Wi-Fi, USB, หรือบลูทูธ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
• ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือ: ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่น
• การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ
• การ​เชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่อง
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
130
การตั้งค่า
การใช้งานฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ฮอตสปอตมือถือและเชื่อมโยงเครือข่าย → ฮอตสปอ​ต​มือ​ถือ
2 สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านส�ำหรับฮอตสปอตมือถือ สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ และให้เลือกระดับการรักษา
ความปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
3 ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด
เปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ดของคุณและก�ำหนดค่า SIM การ์ด โปรดดูที่ การใช้งาน SIM การ์ดหรือ USIM การ์ดคู่
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → ตัว​จัดการ SIM ​การ์ด
• การ​โทร: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดที่จะใช้กับการโทรปกติ
• ข้อ​ความ​ปกติ: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดส�ำหรับการส่งข้อความ
• ข้อมูลมือถือ: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดที่จะใช้บริการข้อมูล
• ยืนยัน SIM การ์ดส�ำหรับการโทร: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงหน้าต่างป๊อปอัพการเลือก SIM หรือ USIM การ์ดเมื่อโทรกลับ
หรือโทรจากข้อความ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏเฉพาะในกรณีที่ใช้ การ์ด SIM หรือ USIM ส�ำหรับสายเข้าก่อนหน้า
หรือข้อความที่แตกต่างจากการ์ด SIM หรือ USIM ที่ต้องการของคุณ
• ใช้ SIM คู่เสมอ: ตั้งค่าให้เครื่องยอมรับสายเข้าจาก SIM หรือ USIM การ์ดอื่นระหว่างที่กำ� ลังโทร
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณอาจประสบกับค่าโทรศัพท์เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการท่านั้น
131
การตั้งค่า
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ก�ำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมคุณสมบัติอื่นๆ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
• การค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อสแกนหาอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อท�ำการเชื่อมต่อ
• พิมพ์: ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ หรือเพิ่ม
เครื่องพิมพ์เองเพื่อพิมพ์ ไฟล์ โปรดดูที่ พิมพ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• VPN: ตั้งค่าเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวของโรงเรียนหรือ
บริษัท
พิมพ์
ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านทาง Wi-Fi
หรือ Wi-Fi Direct แล้วพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร
เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
การเพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์
เพิ่มปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ส�ำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม → พิมพ์ → เพิ่มบริการ
2 ค้นหาปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ใน Play Store
3 เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์แล้วติดตั้ง
4 เลือกปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ
5 ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะเพิ่ม
เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง สัมผัส → เพิ่มเครื่องพิมพ์
132
การตั้งค่า
การพิมพ์เนือ้ หา
ขณะที่กำ� ลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพหรือเอกสาร เข้าถึงรายการทางเลือก สัมผัส พิมพ์ →
และจากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์
→ เครื่องพิมพ์ทั้งหมด...
วิธีการพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
เสียงและการสั่น
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น
• โหมดเสียง: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียง โหมดสั่น หรือโหมดเงียบ
• สั่นเมื่อเรียกเข้า: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเข้า
• ใช้ปุ่มระดับเสียงส�ำหรับมีเดีย: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปรับระดับเสียงมีเดียเมื่อคุณกดปุ่มระดับเสียง
• ระดับ​เสียง: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวิดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
• เสียง​เรียก​เข้า: เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าส�ำหรับการโทรหรือการแจ้งเตือน
• รูป​แบบ​ระบบ​สั่น: เลือกรูปแบบของการสั่น
• เสียงการแจ้งเตือน: เปลี่ยนเสียงการแจ้งเตือน
• ห้ามรบกวน: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดเสียงสายเรียกเข้า เสียงแจ้งเตือน และมีเดีย ยกเว้นรายการที่อนุญาต
• เสียง​สัมผัส: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอพหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
• เสียง​ล็อก​หน้า​จอ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
• เสียงการชาร์จ: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ
• เสียงปุ่มกดโทรออก: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มกด
• เสียงแป้นพิมพ์: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อแตะปุ่ม
• คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง: ปรับการตั้งค่าเสียงเพิ่มเติม
คุณยังสามารถเปิดใช้งานโหมดเสียงรอบทิศทางได้ ดูที่ Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• แยกเสียงของแอพ: ตั้งค่าเครื่องให้เล่นเสียงมีเดียจากแอพเฉพาะที่ล�ำโพงหรือเฮดเซ็ทบลูทูธที่ได้รับการเชื่อมต่อแยก
ต่างหากจากเสียงของแอพอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถฟังแอพทิศทางผ่านล�ำโพงเครื่องของคุณในขณะฟังการเล่น
เพลงจากแอพเพลงผ่านล�ำโพงบลูทูธของยานพาหนะได้
133
การตั้งค่า
Dolby Atmos (เสียงรอบทิศทาง)
เลือกโหมดเสียงรอบทิศทางที่เหมาะส�ำหรับเสียงประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนต์ เพลง และเสียง ด้วย Dolby Atmos คุณจะได้
สัมผัสกับเสียงที่เคลื่อนที่ไปทั่วทุกแห่งรอบตัวคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เสียงและการสั่น → คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง → Dolby Atmos สัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้
งาน และจากนั้นเลือกโหมด
ก่อนใช้ฟีเจอร์นี้ คุณจะต้องต่อชุดหูฟัง
การ​แจ้ง​เตือน
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งส�ำหรับแต่ละแอพ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​แจ้ง​เตือน
เพื่อแสดงเครื่องหมายไอคอน สัมผัสสวิตซ์ สัญลักษณ์แอพ เพื่อเปิดใช้งาน เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเครื่องหมาย ให้สัมผัส
สัญลักษณ์แอพ
โดยหมายเลข
โดยไมมหี มายเลข
ในการปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อใช้แอพมากขึ้น ให้สัมผัส ขั้นสูง และเลือกแอพ
จอภาพ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอและหน้าจอหลัก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ
• ความ​สว่าง: ปรับค่าความสว่างของหน้าจอ
• ปรับความสว่างอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อให้ติดตามการปรับความสว่างของคุณและน�ำไปใช้โดยอัตโนมัติในสภาพแสงที่
ใกล้เคียงกัน
• ตัวกรองแสงสีฟ้า: เปิดใช้งานตัวกรองแสงสีฟ้าและเปลี่ยนการตั้งค่าตัวกรอง อ้างอิง ตัวกรองแสงสีฟ้า เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติม
• แบบอักษรและการซูมหน้าจอ: เปลี่ยนการตั้งค่าการซูมหน้าจอหรือขนาดตัวอักษรและรูปแบบ
134
การตั้งค่า
•
•
•
•
•
•
•
•
•
โหมด​หน้า​จอ: เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ ดูทเี่ ปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หน้า​จอ​หลัก: เปลี่ยนขนาดของตารางเพื่อแสดงรายการเพิ่มหรือลดลงที่หน้าจอหลักและอื่นๆ
แอพเต็มหน้าจอ: เลือกแอพเพื่อใช้กับสัดส่วนจอภาพแบบเต็ม
โหมดใช้ง่าย: สลับไปโหมดใช้ง่ายเพื่อแสดงไอคอนที่ใหญ่กว่าและใช้งานรูปแบบที่ง่ายกว่าที่หน้าจอหลัก
กรอบไอคอน: ตั้งค่าว่าจะให้แสดงผลพื้นหลังแบบมีเฉดเงาเพื่อท�ำให้ไอคอนโดดเด่น
แถบสถานะ: ปรับแต่งการตั้งค่าส�ำหรับการแสดงการแจ้งเตือนหรือตัวแสดงบนแถบสถานะ
แถบการน�ำทาง: เปลี่ยนการตั้งค่าแถบทิศทาง โปรดดูที่ แถบการน�ำทาง (ปุ่มซอฟท์คีย์) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
หมด​เวลา​หน้า​จอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
บล็อกการแตะโดยไม่ตั้งใจ: ตั้งค่าเครื่องไม่ให้หน้าจอตรวจจับการป้อนข้อมูลแบบสัมผัสเมื่ออยู่ในที่มืด เช่นในกระเป๋า
เสื้อหรือในกระเป๋า
• ภาพพักหน้าจอ: ตั้งค่าเครื่องให้เริ่มต้นโปรแกรมพักหน้าจอเมื่อชาร์จเครื่องหรือเชื่อมต่อกับแท่นวาง ดูที่ภาพพักหน้า
จอ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวกรองแสงสีฟ้า
ลดความเครียดของตาโดยการจ�ำกัดปริมาณของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ
ขณะที่คุณก�ำลังดูวีดีโอ HDR จากการให้บริการพิเศษของวีดีโอ HDR ตัวกรองแสงสีฟ้าอาจจะไม่ถูกน�ำมาใช้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ตัวกรองแสงสีฟ้า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ เปิดตอนนี้ เพื่อเปิดใช้งาน
2 ลากแถบปรับเพื่อปรับความทึบของตัวกรอง
3 เพื่อก�ำหนดเวลาที่จะใช้ตัวกรองแสงสีฟ้าที่หน้าจอ สัมผัสสวิตช์ เปิดตามที่กำ� หนดไว้ เพื่อเปิดใช้งานและให้เลือกทาง
เลือก
• Sunset to sunrise: ตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้งานตัวกรองแสงสีฟ้าในเวลากลางคืนและปิดใช้งานในเวลาเช้าตามต�ำแหน่ง
ปัจจุบันของคุณ
• ก�ำหนดเวลาที่ก�ำหนดเอง: ตั้งค่าเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่จะใช้ตัวกรองแสงสีฟ้า
135
การตั้งค่า
เปลี่ยนโหมดหน้าจอหรือปรับสีหน้าจอ
ให้เลือกโหมดหน้าจอที่เหมาะสมส�ำหรับการดูภาพยนต์หรือรูปภาพ หรือปรับสีหน้าจอตามความต้องการของคุณ หากคุณ
เลือกโหมด การแสดงผลแบบปรับได้ คุณสามารถปรับความสมดุลของสีหน้าจอโดยค่าสีได้
การเปลี่ยนโหมดหน้าจอ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ และเลือกโหมดที่คุณต้องการ
• การแสดงผลแบบปรับได้: เพิ่มช่วงของสี ความอิ่มตัว และความคมชัดของหน้าจอของคุณ คุณยังสามารถปรับความ
สมดุลของสีหน้าจอโดยค่าสีได้
• โรงภาพยนตร์ AMOLED: เหมาะส�ำหรับการดูวีดีโอ
• รูปถ่าย AMOLED: เหมาะส�ำหรับการดูรูปภาพ
• พื้น​ฐาน: ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นและเหมาะส�ำหรับการใช้งานทั่วไป
• คุณสามารถปรับสีหน้าจอได้เฉพาะในโหมด การแสดงผลแบบปรับได้ เท่านั้น
• โหมด การแสดงผลแบบปรับได้ อาจไม่สามารถท�ำงานร่วมกับแอพของบุคคลที่สามได้
• คุณไม่สามารถเปลี่ยนโหมดหน้าจอในขณะที่ใช้ตัวกรองแสงสีนำ�้ เงินได้
การเพิ่มประสิทธิภาพความสมดุลสีแบบเต็มหน้าจอ
เพิ่มประสิทธิภาพสีหน้าจอโดยการปรับโทนสีตามที่คุณต้องการ
เมื่อคุณลากแถบการปรับสีไปทาง เย็น โทนสีน�้ำเงินจะเพิ่มขึ้น เมื่อคุณลากแถบไปทาง อบอุ่น โทนสีแดงจะเพิ่มขึ้น
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ → การแสดงผลแบบปรับได้
2 ปรับแถบการปรับสีภายใต้ สมดุลสีทั้งหน้าจอ
จะมีการปรับความสมดุลของสีที่หน้าจอให้เหมาะสม
136
การตั้งค่า
การปรับโทนสีหน้าจอตามค่าสี
เพิ่มหรือลดบางโทนสีโดยการปรับค่าสี สีแดง สีเขียว หรือ สีนำ�้ เงิน เป็นการเฉพาะ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → โหมด​หน้า​จอ → การแสดงผลแบบปรับได้
2 ท�ำเครื่องหมายที่ ตัว​เลือก​ขั้น​สูง
3 ปรับแถบสี สีแดง สีเขียว หรือ สีน�้ำเงิน ตามความต้องการของคุณ
จะมีการปรับหน้าจอของโทนหน้าจอ
ภาพพักหน้าจอ
คุณสามารถตั้งค่าให้แสดงรูปภาพเป็นสกรีนเซฟเวอร์ได้เมื่อหน้าจอปิดลงโดยอัตโนมัติ ภาพพักหน้าจอจะปรากฏขึ้นเมื่อ
เครื่องชาร์จหรือเชื่อมต่อกับด็อค
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส จอภาพ → ภาพพักหน้าจอ และสัมผัสสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
2 เลือกทางเลือก
หากคุณเลือก กรอบรูป สไลด์โชว์รูปภาพที่ได้เลือกไว้จะเริ่มขึ้น หากคุณเลือก ตารางภาพถ่าย รูปภาพที่ได้เลือกไว้จะ
ปรากฏเป็นบัตรขนาดเล็กและทับซ้อนกัน
3 สัมผัส เพื่อเลือกอัลบั้มส�ำหรับแสดงรูปภาพ
4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้สัมผัสปุ่มย้อนกลับ
เพื่อดูตัวอย่างตัวเลือกที่เลือก สัมผัส ตัวอย่าง
เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอในขณะที่สกรีนเซฟเวอร์ของคุณแสดงขึ้น หน้าจอจะเปิดขึ้น
137
การตั้งค่า
วอลเปเปอร์และธีม
เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกหรือใช้ธีมต่าง่ๆกับเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส วอลเปเปอร์และธีม
• วอ​ลเป​เปอร์: เปลี่ยนการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ส�ำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอเมื่อล็อก
• ธีม: เปลี่ยนธีมของอุปกรณ์
• ไอคอน: เปลี่ยนสไตล์ ไอคอน
• AOD: เลือกรูปภาพที่จะแสดงที่แสดงบน Always On Display
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
คุณสมบัติขั้นสูง
ทางเลือก
เปิดใช้งานคุณสมบัติขั้นสูงแล้วเปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมอยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง
การเขย่าหรือแรงกระแทกที่มากเกินไปต่อเครื่องอาจท�ำให้เกิดป้อนข้อมูลส�ำหรับบางคุณสมบัติโดยไม่ได้ตั้งใจ
• อุปกรณ์เสริม: เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริม
• เกม: เปิดใช้งาน Game Launcher อ้างอิง Game Launcher เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• โหมดมือเดียว: เปิดใช้งานโหมดท�ำงานมือเดียวเพื่อความสะดวกของคุณเมื่อคุณใช้เครื่องด้วยมือเดียว
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• ท่าทางเซ็นเซอร์นิ้วมือ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อเปิดหรือปิดแผงการแจ้งเตือนเมื่อคุณปัดขึ้นหรือลงบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ
คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเซ็นเซอร์ก�ำลังตรวจจับลายนิ้วมือของคุณ
• เปิดกล้องด่วน: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นใช้กล้องโดยการกดที่ปุ่มเปิด/ปิดสองครั้งติดกัน
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
138
การตั้งค่า
• แอพตัวช่วยอุปกรณ์: เลือกแอพการช่วยเหลือเครื่องเพื่อเปิดใช้งานเมื่อคุณกดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลัก แอพการช่วยเหลือ
เครื่องจะรวบรวมข้อมูลจากหน้าจอปัจจุบันและให้ข้อมูล แอพและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
• มัลติวินโดว์: ให้เลือกวิธิการเปิดใช้งานมัลติวินโดว์
• ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพหน้าจอเมื่อคุณใช้มือปัดไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ คุณ
สามารถดูรูปภาพที่บันทึก แกลเลอรี่
ขณะที่ก�ำลังใช้งานแอพและคุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
• การโทรโดยตรง: ตั้งค่าให้เครื่องท�ำการโทรปกติโดยการยกเครื่องแนบหูขณะที่ก�ำลังดูข้อความหรือรายละเอียดผู้ติดต่อ
• การเตือนอัจฉริยะ: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือมีข้อความใหม่เข้าเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้น
คุณสมบัตินี้อาจไม่ท�ำงานหากหน้าจอเปิดอยู่หรือเครื่องไม่ได้อยู่บนพื้นผิวที่เรียบ
• ปิดเสียงอย่างง่าย: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปิดเสียงสายเข้าหรือการเตือนโดยใช้การเคลื่อนไหวของฝ่ามือหรือคว�ำ่ หน้าจอของ
เครื่องลง
• ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ: ตั้งค่าให้เครื่องโทรหรือส่งข้อความเมื่อคุณปัดไปทางขวาหรือซ้ายที่รายชื่อหรือหมายเลข
โทรศัพท์ใน โทรศัพท์ หรือแอพ รายชื่อ
• Dual Messenger: ติดตั้งแอพที่สองและสามารถแยกใช้สองบัญชีส�ำหรับแอพ messenger เดียวกัน ดูที่ Dual
Messenger ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• ส่งข้อความฉุกเฉิน: ตั้งค่าให้เครื่องส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสามครั้ง คุณยังสามารถ
ส่งบันทึกเสียงไปพร้อมกับข้อความให้แก่ผู้รับได้
• แชร์โดยตรง: ตั้งค่าเครื่องเพื่อแสดงไอคอนบุคคลที่คุณได้ติดต่อบนแผงตัวเลือกที่ใช้งานร่วมกันเพื่อให้คุณสามารถแชร์
เนื้อหาได้โดยตรง
139
การตั้งค่า
Dual Messenger
ติดตั้งแอพที่สองและสามารถแยกใช้สองบัญชีส�ำหรับแอพ messenger เดียวกัน
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Dual Messenger
แอพที่ได้รับการสนับสนุนจะปรากฏขึ้น
2 สัมผัสสวิตซ์ของแอพเพื่อติดตั้งแอพที่สอง
แอพที่สองจะได้รับการติดตั้ง ไอคอนแอพที่สองจะปรากฏพร้อมด้วย เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนจากแอพที่สอง จะ
มีการแสดงการแจ้งเตือนกับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการแจ้งเตือนของแอพแรก
แอพทีส่ อง
• คุณสมบัติของเมสเสนเจอร์แบบคู่นี้อาจไม่สามารถใช้ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพ
• คุณสมบัติบางอย่างของแอพอาจมีข้อจ�ำกัดส�ำหรับแอพที่สอง
การถอนการติดตั้งแอพที่สอง
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คุณสมบัติขั้นสูง → Dual Messenger
2 สัมผัสสวิตช์ของแอพที่คุณต้องการปิดใช้งานและสัมผัส ปิดใช้งาน หรือ ถอนการติดตั้ง
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอพที่สองจะถูกลบออก
หากคุณถอนการติดตั้งแอพแรก แอพที่สองจะถูกลบด้วย
140
การตั้งค่า
การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
คุณสมบัติการบ�ำรุงรักษาเครื่อง จะให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรี่ของเครื่อง พื้นที่จัดเก็บ หน่วยความจ�ำ และความ
ปลอดภัยของระบบ คุณยังสามารถปรับปรุงอุปกรณ์ของคุณให้เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติเพียงแค่แตะนิ้ว และโหมดบันทึก
ข้อมูลพิเศษยังช่วยให้คุณสามารถจัดการการใช้งานข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้อีกด้วย
แบตเตอรี่
ประหยัดขอมูลสูงสุด
ระบบปองกันอุปกรณ
หน�วยความจำ
ทีจ่ ดั เก็บ
141
การตั้งค่า
การใช้งานคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แก้ไขตอนนี้ หรือ ปรับตอนนี้
คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด่วนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องผ่านการกระท�ำต่อไปนี้
• การล้างหน่วยความจ�ำบางส่วน
• การลบไฟล์ที่ไม่จ�ำเป็นและการปิดแอพที่ท�ำงานอยู่เบื้องหลัง
• การจัดการความผิดปกติของการใช้งานแบตเตอรี่
• การสแกนหาแอพที่เสียหายและมัลแวร์
• ประหยัดการใช้งานข้อมูลมือถือของคุณโดยการป้องกันแอพที่ท�ำงานอยู่ในพื้นหลังจากการใช้ข้อมูลของมือถือ
แบตเตอรี่
ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่และเวลาที่ใช้เครื่อง ส�ำหรับอุปกรณ์ที่มีระดับแบตเตอรี่ตำ �่ ให้รักษาพลังงานแบตเตอรี่
ไว้โดยการเปิดใช้งานคุณสมบัติประหยัดพลังงาน
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่
• เวลาการใช้งานที่เหลือจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด เวลาการใช้งานที่เหลืออาจแตกต่างกัน
ออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• คุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอพบางตัวที่ใช้โหมดประหยัดพลังงาน
โหมดประหยัดพลังงาน
• ปานกลาง: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
• สูงสุด: ในโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด เครื่องจะลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยใช้ธีมสีเข้มและจ�ำกัดแอพและ
คุณสมบัติที่มีอยู่ การเชื่อมต่อเครือข่ายจะถูกปิดการใช้งาน ยกเว้นส�ำหรับเครือข่ายมือถือ
การจัดการแบตเตอรี่
คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการป้องกันแอพที่ทำ� งานในพื้นหลังจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่เมื่อพวกเขาไม่
ได้ใช้งานได้ ท�ำเครื่องหมายที่แอพจากรายการแอพและสัมผัส ประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ สัมผัส → การตั้งค่าขั้นสูง
และตั้งค่าทางเลือก ตรวจสอบพลังงานของแอพ
142
การตั้งค่า
ที่​เก็บ
ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ที​เ่ ก็บ
• ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้น
ฐานจะใช้งานหน่วยความจ�ำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเดทอุปกรณ์
• คุณสามารถดูความจุที่สามารถใช้ได้ของความจ�ำภายในในส่วนข้อมูลจ�ำเพาะส�ำหรับเครื่องของคุณได้ที่เว็บไซต์
ของซัมซุง
การจัดการหน่วยความจ�ำ
ส�ำหรับการลบไฟล์ที่ค้างอยู่ เช่น แคช สัมผัส ล้างตอนนี้ เพื่อลบไฟล์หรือยกเลิกการติดตั้งแอพต่างๆที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป
ให้เลือกหมวดหมู่ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ จากนั้น ท�ำเครื่องหมายที่รายการเพื่อเลือกและสัมผัส ลบ หรือ ลบการติดตั้ง
หน่วยความจ�ำ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → หน่วยความจ�ำ
เพื่อเพิ่มความเร็วให้แก่เครื่องของคุณโดยการลดจ�ำนวนแอพที่ทำ� งานในพื้นหลัง ท�ำเครื่องหมายที่แอพจากรายการแอพ และ
สัมผัส ล้างตอนนี้
สถานะความปลอดภัย
ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครื่อง คุณสมบัตินี้จะสแกนหามัลแวร์บนเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → สถานะความปลอดภัย → สแกนโทรศัพท์
143
การตั้งค่า
ประหยัดข้อมูลสูงสุด
สังเกตการณ์และลดการใช้งานข้อมูลมือถือของคุณโดยการป้องกันไม่ให้แอพที่ท�ำงานเบื้องหลังใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะการบีบอัดข้อมูลเพื่อบีบอัดข้อมูลอินเทอร์เน็ต เช่น ภาพ วิดีโอ และหน้าเว็บที่เข้าถึง
ได้ผ่านเครือข่ายมือถือ
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• หน้าเว็บหรือเนื้อหาบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหรือ
สภาวะของเครือข่ายมือถือ
บนหน้าจอการตั้งค่า แตะที่ การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ประหยัดข้อมูลสูงสุด, จากนั้น แตะที่สวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน
ดูปริมาณขอมูลที่ใชและบันทึกสำหรับชวง
เวลาการตรวจสอบทีก่ ำหนดไว
เปดใชงานคุณลักษณะการบีบอัดขอมูล
Opera Max
เพือ่ ทำการบีบอัดขอมูลอินเทอรเน็ตขณะ
ใชงานเครือขายมือถือ
เลือกแอพที่ไดรบั อนุญาตใหใชการเชือ่ มตอ
ขอมูลมือถือแบบเบือ้ งหลัง
ทั้งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนช่วงสังเกตการณ์การใช้งานข้อมูลได้ ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ → การ​ใช้​
ข้อมูล → รอบการเก็บเงินและการเตือนข้อมูล
แอพ
จัดการแอพของเครื่องและเปลี่ยนการตั้งค่าของแอพ คุณสามารถดูข้อมูลการใช้งานของแอพ เปลี่ยนการแจ้งเตือน หรือการ
ตั้งค่าการอนุญาต หรือถอนการติดตั้ง หรือปิดการใช้งานแอพที่ไม่จำ� เป็น
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส แอพ
144
การตั้งค่า
ล็อก​หน้า​จอ
ทางเลือก
เปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับหน้าจอเมื่อล็อก
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ
ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการล็อกหน้าจอที่เลือก
• Always On Display: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงข้อมูล ขณะที่หน้าจอปิดอยู่ อ้างอิง Always On Display เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติม
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• ชนิดการล็อก​หน้าจอ: เปลี่ยนวิธีล็อกหน้าจอ
• Smart Lock: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองเมื่อตรวจพบต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้ ดูที่ Smart Lock ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
• การตั้งค่าการล็อกเพื่อความปลอดภัย: เปลี่ยนการตั้งค่าล็อกหน้าจอส�ำหรับวิธีการล็อกที่เลือก
• รูปแบบนาฬิกา: เปลี่ยนประเภทนาฬิกาและสีที่หน้าจอแสดงบนหน้าจอหรือที่หน้าจอล็อก
• นาฬิกาโรมมิ่ง: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงนาฬิกาคู่ระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
• Facewidgets: เปลี่ยนการตั้งค่ารายการที่แสดงไว้ที่หน้าจอแสดงบนหน้าจอหรือที่หน้าจอล็อก
• ข้อมูลติดต่อ: ใส่ข้อมูลของคุณที่จะแสดงพร้อมกับนาฬิกา
• การ​แจ้ง​เตือน: ตั้งค่าให้แสดงหรือไม่แสดงการแจ้งเตือนที่แสดงบน แสดงบนหน้าจอเสมอหรือหน้าจอที่ล็อกและเลือก
การแจ้งเตือนที่จะแสดง
• ทางลัดแอพ: ให้เลือกแอพเพื่อแสดงทางลัดที่หน้าจอล็อก
145
การตั้งค่า
Smart Lock
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกตัวเองและยังคงปลดล็อกอยู่เมื่อมีการตรวจจับต�ำแหน่งหรือเครื่องที่เชื่อถือได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าบ้านของคุณเป็นต�ำแหน่งที่เชื่อถือได้ เมื่อคุณกลับบ้านเครื่องของคุณจะตรวจจับต�ำแหน่งและปลด
ล็อกตนเองโดยอัตโนมัติ
• คุณสมบัตินี้จะพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอแล้ว
• หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลาสี่ชั่วโมงหรือเมื่อคุณเปิดเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN
หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งค่าไว้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ล็อก​หน้า​จอ → Smart Lock
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 เลือกตัวเลือกและท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
ชีวมาตรและความปลอดภัย
ทางเลือก
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่อง
บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย
• การจ�ำแนกใบหน้า: ตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยการรับรู้ใบหน้าของคุณ ดูที่ การจดจ�ำใบหน้า ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม
• ตัวสแกนลายนิ้วมือ: ลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเพื่อปลดล็อกหน้าจอ อ้างอิง การอ่านลายนิ้วมือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติม
• Google Play Protect: ตั้งค่าเครื่องเพื่อตรวจสอบแอพและพฤติกรรมที่เป็นอันตราย และเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นและลบออก
• ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหามือถือของฉัน เข้าสู่เว็ปไซต์ ตามหาโทรศัพท์ของฉัน
(findmymobile.samsung.com) เพื่อตามหาและควบคุมอุปกรณ์ของคุณที่สูญหายหรือถูกขโมย
คุณสามารถอนุญาตให้บริการต�ำแหน่งของ Google ให้ข้อมูลที่แม่นย�ำมากขึ้นเกี่ยวกับต�ำแหน่งที่ตั้งของเครื่องของคุณ
• อัพเดทความปลอดภัย: ดูเวอร์ชันระบบความปลอดภัยของเครื่องของคุณและตรวจสอบรายการอัพเดต
• ติดตั้งแอพที่ไม่รู้จัก: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
• Samsung Pass: ตรวจสอบตัวตนของคุณได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยผ่านข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ อ้างอิง
Samsung Pass เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
146
การตั้งค่า
• โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย: สร้างโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยขึ้นมาเพื่อป้องกันเนื้อหาส่วนตัวของคุณและแอพจากผู้อื่น อ้างอิง
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• ตัวตรวจสอบการอนุญาตแอพ: ตั้งค่าให้รับการแจ้งเตือนเมื่อการอนุญาตที่คุณเลือกได้ถูกใช้โดยแอพที่คุณไม่ได้ใช้ คุณ
สามารถจัดการการตั้งค่าของแต่ละแอพและดูประวัติการใช้งานการอนุญาต
• ความปลอดภัยเมื่อเริ่มระบบ: ป้องกันเครื่องของคุณโดยการตั้งค่าที่จะต้องใช้รหัสปลดล็อกหน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง คุณ
ต้องใส่รหัสปลดล็อกเพื่อเริ่มการใช้งานเครื่องและรับข้อความและการแจ้งเตือน
• เข้ารหัส SD การ์ด: ตั้งค่าให้เครื่องเข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจ�ำ
หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่าน
ไฟล์ที่เข้ารหัสของคุณได้ ปิดการตั้งค่านี้ก่อนท�ำการล้างการตั้งค่าเครื่อง
• การตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆ: ก�ำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม
การจดจ�ำใบหน้า
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อปลดล็อกหน้าจอด้วยการจดจ�ำใบหน้าของคุณได้
• หากคุณใช้ใบหน้าของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ หน้าของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอในครั้ง
แรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณ
ตั้งไว้ขณะลงทะเบียนหน้า โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่​มี ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ปลอดภัย ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ทั้งหมดของ
คุณจะถูกลบ ถ้าคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ในแอพหรือคุณสมบัติ เช่น Samsung Pass คุณจะต้องลง
ทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
ข้อควรระวังส�ำหรับสแกนใบหน้า
ก่อนที่จะใช้กล้องสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อคเครื่องของคุณ ให้ตระหนักถึงข้อควรระวังต่อไปนี้
• สามารถปลดล็อกเครื่องของคุณได้โดยบุคคลบางคนหรือสิ่งของบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนรูปภาพของคุณ
• การจดจ�ำใบหน้ามีความปลอดภัยน้อยกว่ารูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
เพื่อให้สามารถรู้จ�ำสแกนใบหน้าได้ดีขึ้น
ให้พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้เมื่อใช้การรับรู้ใบหน้า:
• ให้พิจารณาเงื่อนไขเมื่อลงทะเบียน เช่นการสวมใส่แว่นตา หมวก หน้ากาก เคราหรือแต่งหน้าจัด
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอและเลนส์กล้องถ่ายรูปสะอาดเมื่อลงทะเบียน
• ให้แน่ใจว่าภาพของคุณไม่เบลอส�ำหรับการจับคู่กันที่ดีกว่า
147
การตั้งค่า
การลงทะเบียนใบหน้าของคุณ
ส�ำหรับการลงทะเบียนใบหน้าที่ดีกว่า ลงทะเบียนใบหน้าของคุณในที่ร่มและไม่โดนแสงแดดโดยตรง
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
หากคุณไม่ได้ตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอไว้ โปรดสร้าง
3 อ่านค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ และสัมผัส ด�ำเนิน​การ
4 ถือเครื่องโดยให้หน้าจอหันหน้าเข้าหาตัวคุณ และมองหน้าจอ
5 ก�ำหนดต�ำแหน่งใบหน้าของคุณภายในจุดศูนย์กลางที่หน้าจอ
กล้องจะท�ำการสแกนใบหน้าของคุณ
เมื่อหน้าจอล็อกใบหน้าปรากฏขึ้น สัมผัส เปิด เพื่อใช้ใบหน้าของคุณในการปลดล็อกหน้าจอ
ถ้าการปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สัมผัส ลบข้อมูลใบหน้า เพื่อลบใบหน้าของคุณ
ที่ได้ลงทะเบียนไว้และลงทะเบียนใบหน้าของคุณอีกครั้ง
การลบข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียน
คุณสามารถลบข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียนได้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัส ลบข้อมูลใบหน้า
เมื่อใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้แล้วถูกลบไป คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็จะถูกปิดการใช้งานไปด้วย
148
การตั้งค่า
การปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้า
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย → การจ�ำแนกใบหน้า
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัสสวิตช์ การปลดล็อกด้วยใบหน้า เพื่อเปิดใช้งาน
หากคุณต้องการลดความเป็นไปได้ในการจดจ�ำใบหน้าในรูปภาพและวีดีโอ สัมผัสสวิตช์ การจ�ำแนกที่เร็วขึ้น เพื่อ
ปิดใช้งาน ดังกล่าวนี้อาจท�ำให้ความเร็วในการจดจ�ำใบหน้าลดลง
4 ที่หน้าจอล็อก ดูไปที่หน้าจอ
เมื่อใบหน้าของคุณได้รับการจดจ�ำแล้ว คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอโดยไม่ต้องใช้วิธีการล็อกหน้าจอใดๆ เพิ่มเติมอีก
หากใบหน้าของคุณไม่ได้รับการจดจ�ำ ใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ได้กำ� หนดไว้แล้วล่วงหน้า
การอ่านลายนิ้วมือ
ในการจ�ำแนกลายนิ้วมือส�ำหรับฟังก์ชัน ต้องลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือไว้ในเครื่องของคุณ หลังลงทะเบียน คุณ
สามารถตั้งอุปกรณ์ให้ใช้ลายนิ้วมือส�ำหรับคุณสมบัติด้านล่าง:
• Samsung Pass (การยืนยัน Samsung account และการเข้าสู่ระบบทางเวบไซต์)
• ล็อกหน้าจอ
• Secure Folder
• คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• การจดจ�ำลายนิ้วมือใช้ลักษณะเด่นเฉพาะของลายนิ้วมือแต่ละอันเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์ของ
คุณ โอกาสที่เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือจะแยกแยะลายนิ้วมือสองอันผิดพลาดอยู่ในระดับต�่ำมาก อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีที่ลายนิ้วมือแยกกัน พบได้น้อยมากที่เซ็นเซอร์จะถือว่าเป็นลายนิ้วมือเดียวกัน
• หากคุณใช้ลายนิ้วมือของคุณเป็นวิธีการล็อกหน้าจอ ลายนิ้วมือของคุณไม่สามารถใช้งานเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
ในครั้งแรกหลังจากที่เปิดเครื่องได้ เพื่อใช้งานเครื่อง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
ที่คุณตั้งไว้ขณะลงทะเบียนลายนิ้วมือ โปรดใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• ถ้าลายนิ้วมือของคุณไม่ได้รับการยอมรับ ปลดล็อกเครื่องโดยใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านที่คุณตั้งไว้เมื่อลง
ทะเบียนลายนิ้วมือ และจากนั้นลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณใหม่อีกครั้ง หากลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
คุณจะไม่สามารถใช้เครื่องได้หากคุณไม่ได้ท�ำการรีเซ็ตเครื่อง ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
หรือความไม่สะดวกที่เกิดจากรหัสปลดล็อกที่ได้ลืมไว้
• ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอเป็น ปัด หรือ ไม่​มี ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ปลอดภัย ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ทั้งหมดของ
คุณจะถูกลบ ถ้าคุณต้องการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ในแอพหรือคุณสมบัติ เช่น Samsung Pass คุณจะต้องลง
ทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณอีกครั้ง
149
การตั้งค่า
เพื่อให้สามารถรู้จ�ำลายนิ้วมือได้ดีขึ้น
เมื่อคุณสแกนลายนิ้วมือของคุณที่เครื่อง ให้ตระหนักถึงเงื่อนไขต่อไปนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของ
คุณสมบัติ:
• เซนเซอร์จดจ�ำลายนิ้วมือรับรู้ถึงลายนิ้วมือ ตรวจสอบว่าเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือไม่มีรอยขีดข่วนหรือเสียหายเนื่องจาก
วัตถุที่เป็นโลหะเช่น เหรียญ กุญแจ หรือสร้อยคอ
• การปิดเซนเซอร์จดจ�ำลายนิ้วมือด้วยฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์ป้องกันหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจลดอัตราความแม่นย�ำในการ
จดจ�ำลายนิ้วมือได้ ถ้าเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือถูกปิดไว้ด้วยฟิล์มป้องกันตั้งแต่แรก ให้น�ำฟิล์มออกก่อนใช้เซนเซอร์อ่าน
ลายนิ้ว
• ตรวจสอบว่าเซนเซอร์จดจ�ำจ�ำลายนิ้วมือและนิ้วมือของคุณสะอาดและแห้ง
• เครื่องอาจไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือที่มีรอยย่นหรือเป็นแผลเป็น
• เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือจากนิ้วมือขนาดเล็กหรือบาง
• ถ้าคุณเอียงนิ้วมือหรือใช้ปลายนิ้วมือ เครื่องอาจไม่สามารถรับรู้ลายนิ้วมือของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทาบ
เซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือของคุณไว้กับนิ้วมือของคุณ
• การเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านลายนิ้วมือ ให้ลงทะเบียนลายนิ้วมือด้วยมือที่ใช้ทำ� งานกับเครื่องบ่อยที่สุด
• ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตสะสมที่เครื่อง หลีกเลี่ยงการใช้งานคุณสมบัตินี้ในที่แห้ง หรือก่อนใช้งาน
คุณสมบัตินี้ ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตโดยสัมผัสที่วัตถุที่เป็นโลหะก่อน
การลงทะเบียนลายนิ้วมือ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → ตัวสแกนลายนิ้วมือ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
หากคุณไม่ได้ตั้งค่าวิธีล็อกหน้าจอไว้ โปรดสร้าง
150
การตั้งค่า
3 น�ำนิ้วของคุณไปวางทาบบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ
ท�ำการกระท�ำนี้ซ�้ำจนกระทั่งเครื่องท�ำการบันทึกลายนิ้วมือ เมื่อคุณลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณเสร็จแล้ว สัมผัส
เรียบร้อย
เมื่อหน้าจอล็อกลายนิ้วมือปรากฏขึ้น สัมผัส เปิด เพื่อใช้ลายนิ้วมือของคุณในการปลดล็อกหน้าจอ
การลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้
คุณสามารถลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนได้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → ตัวสแกนลายนิ้วมือ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัส แก้ไข
4 ท�ำเครื่องหมายที่ลายนิ้วมือเพื่อลบแล้วสัมผัส ลบออก
151
การตั้งค่า
การใช้งาน Samsung Pass
เมื่อคุณลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณกับ Samsung Pass แล้ว คุณสามารถใช้เพื่อยืนยันข้อมูลประจ�ำตัวของคุณหรือลงชื่อ
เข้าใช้เว็บไซต์ได้ อ้างอิง Samsung Pass เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
การปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือของคุณ
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือของคุณได้ แทนที่จะใช้รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → ตัวสแกนลายนิ้วมือ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัสสวิตช์ ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ เพื่อเปิดใช้งาน
4 ที่หน้าจอล็อก วางนิ้วมือของคุณบนเซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ และสแกนลายนิ้วมือของคุณ
Samsung Pass
Samsung Pass ช่วยให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ Samsung account เว็บไซต์ หรือแอพของคุณได้อย่างง่ายดายและ
ปลอดภัยผ่านทางข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ เช่น ลายนิ้วมือหรือม่านตา แทนที่จะป้อนข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ
ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณกับ Samsung Pass และตั้งค่าให้ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพที่รองรับโดยใช้ข้อมูล
ผ่านทาง Samsung Pass
• เพื่อใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องของคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ Samsung account ของคุณ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม ให้อ้างอิง Samsung account
• คุณลักษณะลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์สามารถใช้ได้เฉพาะกับเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งานผ่านแอพ อินเทอร์เน็ต บาง
เว็บไซต์อาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
152
การตั้งค่า
การลงทะเบียน Samsung Pass
ก่อนที่จะใช้ Samsung Pass ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณไปยัง Samsung Pass
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
2 อ่านค�ำแนะน�ำบนหน้าจอและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
3 เอ็นเตอร์ ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสู่ระบบ
4 สัมผัส ลงทะเบียนลายนิ้วมือ และลงทะเบียนลายนิ้วมือของคุณ
อ้างอิง การอ่านลายนิ้วมือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 สแกนลายนิ้วมือของคุณแล้วแตะที่ ถัด​ไป เพื่อให้การลงทะเบียน Samsung Pass เสร็จสมบูรณ์
หากตัวเลือก เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก ได้รับการเลือก ไอคอน Samsung Pass จะถูกเพิ่มที่หน้าจอหลัก
การตรวจสอบยืนยันรหัสผ่าน Samsung account
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อยืนยันรหัสผ่าน Samsung account ของคุณได้ คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอแมทริกซ์ของ
คุณแทนการใส่รหัสผ่าน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อเนื้อหาต่างๆ จาก Galaxy Apps
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัส → การตั้งค่า → Samsung account แล้วสัมผัส ใช้กับ Samsung Pass เพื่อเปิดใช้งาน
153
การตั้งค่า
ใช้งาน Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ที่รองรับการกรอก ID และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
1 เปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
2 เอ็นเตอร์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และจากนั้นสัมผัสปุ่มลงชื่อเข้าใช้ของเว็บไซต์
3 เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพถามว่าคุณต้องการบันทึกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ปรากฏขึ้นมาหรือไม่นั้น ท�ำเครื่องหมายที่ เข้าสู่
ระบบโดยใช้ลายนิ้วมือผ่าน Samsung Pass และสัมผัส จด​จ�ำ
ตอนนี้คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ Samsung Pass เมื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์
ใช้งาน Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพ
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอพที่รองรับการกรอก ID และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
1 เปิดแอพที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
2 ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และจากนั้นสัมผัสปุ่มลงชื่อเข้าใช้ของแอพ
3 เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพถามว่าคุณต้องการบันทีกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่ปรากฎขึ้นมาหรือไม่นั้น สัมผัส บันทึก
ตอนนี้คุณสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ Samsung Pass เมื่อลงชื่อเข้าใช้แอพ
การจัดการข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้
ดูรายการเว็บไซต์และแอพที่คุณได้ตั้งค่าเพื่อใช้งาน Samsung Pass และจัดการข้อมูลในการลงชื่อเข้าใช้ของคุณ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 ให้เลือกหน้าเว็บหรือแอพจากรายการ
4 สัมผัส → แก้ไข และปรับเปลี่ยน ID รหัสผ่านของคุณ และชื่อของเว็บไซต์หรือแอพ
เพื่อลบหน้าเว็บหรือแอพ สัมผัส → ลบ
154
การตั้งค่า
ใช้งาน Samsung Pass พร้อมกับเวบไซต์และแอพ
เมื่อมีการใช้งานเวบไซต์หรือแอพที่สนับสนุน Samsung Pass คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Samsung Pass ได้อย่าง
ง่ายดาย
เพื่อดูรายการเวบไซต์และแอพที่สนับสนุน Samsung Pass เปิดหน้าจอการตั้งค่า สัมผัส ชีวมาตรและความปลอดภัย →
Samsung Pass และจากนั้นเลือกแท็บเว็บไซต์หรือแท็บแอพ ถ้าไม่มีเว็บไซต์หรือแอพที่รองรับ Samsung Pass แท็บของ
เว็บไซต์หรือแอพดังกล่าวจะไม่ปรากฏขึ้น
• เวบไซต์และแอพที่มีให้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
• ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพ
ผ่าน Samsung Pass
การลบข้อมูล Samsung Pass ของคุณ
คุณสามารถลบข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ข้อมูลลงชื่อเข้าใช้เว็บ และข้อมูลแอพที่ลงทะเบียนของคุณกับ Samsung Pass ด้วย ลบ
ข้อมูล ความเห็นชอบของคุณต่อข้อก�ำหนดและเงื่อนไขและ Samsung account ของคุณจะยังคงใช้งานได้
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า แตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → Samsung Pass
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วิธีการล็อกหน้าจอที่ตั้งค่าไว้
3 สัมผัส → การตั้งค่า → ลบข้อมูล
4 ใส่รหัสผ่าน Samsung ของคุณ และสัมผัส ยืน​ยัน
ข้อมูล Samsung Pass ของคุณจะถูกลบ
155
การตั้งค่า
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยปกป้องเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณ เช่น รูปถ่ายและรายชื่อ จากการเข้าถึงโดยบุคคลอื่น คุณ
สามารถเก็บเนื้อหาส่วนตัวและแอพของคุณไว้อย่างปลอดภัยแม้ในขณะเครื่องปลดล็อก
โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและแยกออกไป ข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไม่สามารถ
ถ่ายโอนไปยังเครื่องอื่นๆ ผ่านทางวิธีการใช้งานร่วมกันที่ไม่ได้รับการรับรอง เช่น USB หรือ Wi-Fi Direct ความ
พยายามที่จะปรับแต่งระบบปฏิบัติการหรือการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์จะท�ำให้โฟลเดอร์ที่ปลอดภัยถูกล็อกโดย
อัตโนมัติและไม่สามารถเข้าถึงได้ ก่อนที่จะบันทึกข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยต้องให้แน่ใจว่าได้ทำ� การแบ็กอัพ
ส�ำเนาข้อมูลในสถานที่อื่นที่ปลอดภัย
การตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และแตะ ชีวมาตรและความปลอดภัย → โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
2 สัมผัส เริ่ม
156
การตั้งค่า
3 สัมผัส เข้าสู่ระบบ และลงชื่อเข้าใช้ใน Samsung account ของคุณ
4 ให้เลือกวิธีการล็อกที่จะใช้ส�ำหรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือสีของไอคอนของโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยสัมผัส → ก�ำหนดไอคอนเอง
• เมื่อคุณเปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย คุณจะต้องปลดล็อกแอพโดยการใช้วิธีการล็อกที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วง
หน้า
• หากคุณลืมรหัสปลดล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณ คุณสามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ Samsung account สัมผัส
ปุ่มรีเซ็ตที่ด้านล่างของหน้าจอล็อก และป้อนรหัสผ่าน Samsung account ของคุณ
การตั้งค่าล็อกอัตโนมัติส�ำหรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ตั้งค่าให้เครื่องล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส
2 ให้เลือกทางเลือกการล็อก
→ การตั้งค่า → ล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ
เพื่อล็อกโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยของคุณด้วยตนเอง สัมผัส ล็อก
การย้ายเนือ้ หาไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหา เช่นรูปภาพและรายชื่อไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการย้ายภาพจาก
พื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้นไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มไฟล์
2 สัมผัส รูป​ภาพ ท�ำเครื่องหมายที่ภาพเพื่อเคลื่อนย้าย และจากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
3 สัมผัส ย้าย
รายการที่ได้เลือกไว้จะถูกลบออกจากโฟลเดอร์เดิมและได้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อคัดลอกรายการ สัมผัส คัด
ลอก
วิธีการเคลื่อนย้ายเนื้อหาอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหา
157
การตั้งค่า
การย้ายเนือ้ หาออกจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
ย้ายเนื้อหาจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังแอพที่สอดคล้องกันในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น การด�ำเนินการดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
ของการย้ายภาพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยังพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส แกลเลอรี่
2 เลือกรูปภาพและสัมผัส → น�ำออกจาก โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
รายการที่เลือกไว้จะถูกย้ายไปยัง แกลเลอรี่ ในพื้นที่จัดเก็บค่าเริ่มต้น
การเพิ่มแอพ
เพิ่มแอพเพื่อการใช้งานในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส เพิ่มแอพ
2 ท�ำเครื่องหมายที่หนึ่งในจ�ำนวนแอพที่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่องและสัมผัส เพิ่ม
เพื่อติดตั้งแอพจาก Play Store หรือ Galaxy Apps สัมผัส ดาวน์โหลดจาก PLAY STORE หรือ ดาวน์โหลดจาก
GALAXY APPS
การลบแอพจากโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
สัมผัส แก้ไขแอพ ท�ำเครื่องหมายที่แอพ และจากนั้นสัมผัส ถอนการติดตั้ง
การเพิ่มบัญชี
เพิ่มบัญชีซัมซุงและบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์กับแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → บัญชี​ผู้​ใช้ → เพิ่ม​แอคเคาท์
2 เลือกบริการบัญชี
3 ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อท�ำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
158
การตั้งค่า
การซ่อนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถซ่อนทางลัดโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยจากหน้าจอแอพ
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย สัมผัส → การตั้งค่า และจากนั้นสัมผัสสวิตช์ แสดงโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เพื่อปิดใช้
งาน
หรืออีกวิธีหนึ่ง ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน จากนั้น ปัดลงล่างที่แผงการแจ้งเตือนและสัมผัส โฟลเดอร์
ปลอดภัย เพื่อปิดการใช้งานคุณสมบัติ
การแบ็กอัพและการกู้คืนโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
แบ็กอัพเนื้อหาและแอพในโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยไปยัง Samsung Cloud โดยใช้ Samsung account ของคุณและกู้คืนได้ใน
ภายหลัง
การส�ำรองข้อมูล
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ส�ำรอง​ข้อมูล​และ​คืน​ค่า
2 สัมผัส เพิ่มบัญชีผู้ใช้ และลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ Samsung account ของคุณ
3 สัมผัส แบ็คอัพข้อมูล โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
4 ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่คุณต้องการแบ็กอัพและสัมผัส แบ็คอัพเดี๋ยวนี้
ข้อมูลจะได้รับการแบ็กอัพไปยัง Samsung Cloud
การคืนค่าข้อมูล
1 เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → ส�ำรอง​ข้อมูล​และ​คืน​ค่า
2 สัมผัส คืน​ค่า
3 ให้เลือกเครื่องและประเภทของข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืนค่าเดี๋ยวนี้
ข้อมูลที่ได้แบ็กอัพไว้จะถูกกู้คืนไปยังเครื่องของคุณ
159
การตั้งค่า
ถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
คุณสามารถถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยรวมถึงเนื้อหาและแอพในนั้นด้วย
เปิดใช้งานแอพ โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย และสัมผัส → การตั้งค่า → การ​ตั้ง​ค่า​เพิ่ม​เติม → ถอนการติดตั้ง
เพื่อแบ็กอัพเนื้อหาก่อนการถอนการติดตั้งโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย ท�ำเครื่องหมายที่ ย้ายไฟล์มีเดียไปยังโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย
และสัมผัส ถอนการติดตั้ง เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ได้แบ็กอัพไว้จาก โฟลเดอร์ที่ปลอดภัย เปิดโฟลเดอร์ Samsung เปิดใช้งาน
แอพ ไฟล์ส่วนตัว และจากนั้นสัมผัส ที่จัดเก็บภายใน → Secure Folder
บันทึกที่บันทึกไว้ใน Samsung Notes จะไม่ได้รับการแบ็กอัพ
Cloud และบัญชีผู้ใช้
ทางเลือก
ซิงค์ แบ็กอัพ หรือกู้คืนข้อมูลในเครื่องของคุณโดยใช้ Samsung Cloud คุณยังสามารถลงทะเบียนและจัดการบัญชี เช่น
Samsung account หรือ บัญชี Google ของคุณ หรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือมาจากเครื่องอื่นๆผ่านทาง Smart Switch ได้
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้
แบ็กอัพข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอไปยังต�ำแหน่งที่ปลอดภัย เช่น Samsung Cloud หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณ
สามารถกู้คืนได้หากข้อมูลได้รับความเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากการตั้งค่าโรงงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
• Samsung Cloud: จัดการเนื้อหาที่คุณต้องการจะจัดเก็บอย่างปลอดภัยในซัมซุงคลาวด์ ตรวจสอบสถานะการใช้งาน
ของพื้นที่จัดเก็บ Samsung Cloud ของคุณ และซิงค์ แบ็กอัพ และกู้คืนข้อมูลของคุณ อ้างอิง Samsung Cloud เพื่อดู
ข้อมูลเพิ่มเติม
• แอคเคาท์: เพิ่มบัญชีซัมซุง และบัญชี Google หรือบัญชีอื่นๆ เพื่อซิงค์
• แบ็คอัพและคืนค่า: ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถ
ส�ำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเข้าถึงได้ในภายหลัง ต้องเข้าสู่ระบบในบัญชี Google หรือ Samsung account เพื่อแบ็
คอัพหรือกู้ข้อมูลคืน ไปที่ แบ็คอัพและคืนค่า เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• Smart Switch: เปิดใช้งาน Smart Switch และถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้านี้ของคุณ ดูที่ Smart Switch ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
160
การตั้งค่า
แบ็คอัพและคืนค่า
ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถส�ำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
และเข้าถึงได้ในภายหลัง ต้องเข้าสู่ระบบในบัญชี Google หรือ Samsung account เพื่อแบ็คอัพหรือกู้ข้อมูลคืน
การใช้ Samsung account
บนหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แบ็คอัพและคืนค่า → แบ็คอัพข้อมูล ส�ำหรับบัญชี Samsungt ให้
ท�ำเครื่องหมายที่รายการที่ต้องการส�ำรองข้อมูล และจากนั้นแตะ แบ็คอัพ
ข้อมูลจะได้รับการแบ็กอัพไปยัง Samsung Cloud อ้างอิง Samsung Cloud เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อกู้คืนข้อมูลแบ็กอัพจาก Samsung Cloud โดยใช้ Samsung account สัมผัส คืนค่าข้อมูล ให้เลือกเครื่องและประเภท
ของข้อมูลที่คุณต้องการกู้คืนและสัมผัส คืนค่า ข้อมูลที่ได้เลือกไว้ของคุณจะถูกเรียกคืนไปยังเครื่อง
การใช้งานบัญชี Google
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผู้ใช้ → แบ็คอัพและคืนค่า และสัมผัสสวิตช์ แบ็คอัพข้อมูลส่วนตัว ส�ำหรับ
บัญชี Google เพื่อเปิดใช้งาน สัมผัส แบ็ก​อัพ​บัญชี​ผู้​ใช้ และเลือกบัญชีเพื่อตั้งเป็นบัญชีส�ำรองข้อมูล
การกู้คืนข้อมูลโดยใช้บัญชี Google สัมผัสสวิตช์ คืน​ค่า​อัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้ เมื่อติดตั้งแอพใหม่ จะจัดเก็บการตั้งค่าแบ็คอัพ
และข้อมูล
Google
ก�ำหนดการตั้งค่าส�ำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส Google
161
การตั้งค่า
การช่วยเหลือการเข้าถึง
ก�ำหนดการตั้งค่าที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง
• การมองเห็น: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจ�ำกัดด้านการมองเห็น
• การ​ได้​ยิน: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจ�ำกัดด้านการฟัง
• ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ: ก�ำหนดการตั้งค่าต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อการเข้าใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ใช้ที่มีข้อ
จ�ำกัดด้านการเคลื่อนไหว
• จากตัวอักษรเป็นค�ำพูด: เปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูดเมื่อเปิดใช้งาน Voice Assistant เช่น
ภาษา ความเร็ว ฯลฯ
• ล็อกทิศทาง: เปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบทิศทางส�ำหรับการปลดล็อคหน้าจอ
• การเข้าถึงโดยตรง: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เปิดเมนูการช่วยเหลือการเข้าถึงที่เลือกไว้เมื่อคุณกดปุ่มเปิดปิดและปุ่มเพิ่มระดับ
เสียงค้างไว้พร้อมกัน
• ทาง​ลัด​การช่วยเหลือการเข้าถึง: ตั้งค่าเครื่องให้เปิด Voice Assistant หรือ Samsung Universal Switch เมื่อคุณกด
ปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มลดระดับเสียงพร้อมกัน 3 วินาที
• ตัวแจ้งเตือน: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบการแจ้งเตือนที่คุณยังไม่ได้ดูในช่วงเวลานั้น
• การรับและการวางสาย: เปลี่ยนวิธีการรับสายและวางสาย
• โหมดแตะครั้งเดียว: ตั้งค่าให้เครื่องควบคุมสายเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนโดยการสัมผัสปุ่มแทนการลากปุ่ม
• บริการ: การดูบริการการเข้าใช้งานที่ติดตั้งในเครื่อง
162
การตั้งค่า
การจัดการทั่วไป
ปรับแต่งการตั้งค่าระบบของเครื่องของคุณหรือตั้งค่าเครื่องใหม่
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป
• ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล: ให้เลือกภาษาของเครื่องและการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น แป้นพิมพ์และรูปแบบการเพิ่ม
เสียง ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก ไปที่ การเพิ่มภาษาของเครื่อง เพื่อดูข้อมูล
เพิ่มเติม
• วัน​ท​แี่ ละ​เวลา: เข้าถึงและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมวิธีการที่เครื่องแสดงเวลาและวันที่
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่
• ติดต่อ​เรา: ถามค�ำถามหรือดูค�ำถามที่พบบ่อย อ้างอิง Samsung Members เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
• รายงานข้อมูลการวิเคราะห์: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งข้อมูลการวินิจฉัยและการใช้งานของเครื่องให้กับซัมซุงโดยอัตโนมัติ
• ข้อมูลการตลาด: ตั้งค่าว่าจะรับข้อมูลการตลาดของซัมซุง เช่น ข้อเสนอพิเศษ ผลประโยชน์ของสมาชิกและจดหมาย
ข่าวหรือไม่
• รีเซ็ท: การตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่หรือด�ำเนินการตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ
และการตั้งค่าเครือข่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเครื่องเพื่อเริ่มต้นท�ำงานใหม่ในเวลาที่ได้ตั้งไว้ส�ำหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่อง
การเพิ่มภาษาของเครื่อง
คุณสามารถเพิ่มภาษาที่จะใช้ในเครื่องของคุณ
1 ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → ภาษา​และ​การ​ใส่​ข้อมูล → ภาษา → เพิ่มภาษา
เพื่อดูทุกภาษาที่สามารถเพิ่มได้ สัมผัส → ทุก​ภาษา
2 ให้เลือกภาษาที่จะเพิ่ม
3 เพื่อตั้งค่าภาษาที่เลือกเป็นภาษาเริ่มต้น สัมผัส ตั้งค่าเริ่มต้น เพื่อเก็บการตั้งภาษาในปัจจุบัน สัมผัส ใช้ค่าปัจจุบัน
ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการภาษาของคุณ หากคุณเปลี่ยนภาษาเริ่มต้น ภาษาที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ด้าน
บนสุดของรายการ
เพื่อเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นจากรายการภาษาของคุณ ลาก ถัดไปจากภาษาและเลื่อนไปยังด้านบนสุดของรายการ จากนั้น
สัมผัส เรียบร้อย หากแอพไม่รองรับภาษาเริ่มต้น จะมีการใช้ภาษาที่รองรับในล�ำดับถัดไปในรายการ
163
การตั้งค่า
อัพเดทซอฟท์แ​ ว​ร์
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครื่องของคุณผ่านทางบริการเฟิร์มแวร์ผ่านทางออนไลน์ (FOTA) นอกจากนี้คุณยังสามารถก�ำหนด
เวลาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส อัพเดทซอฟท์แ​ ว​ร์
ถ้าการปรับปรุงซอฟแวร์ฉุกเฉินถูกปล่อยออกมาเพื่อความปลอดภัยของเครื่องของคุณและเพื่อบล็อกไวรัสชนิด
ใหม่ๆ จะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการตกลงของคุณ
• ดาวน์โหลดการอัพเดทด้วยตัวเอง: ตรวจสอบและติดตั้งอัปเดตด้วยตนเอง
• ดาวน์โหลดการอัพเดทโดยอัตโนมัติ: ตั้งค่าเครื่องเพื่อให้ดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
• อัพเดทซอฟท์แวร์ตามก�ำหนดเวลา: ตั้งค่าเครื่องเพื่อติดตั้งรายการอัปเดตที่ได้มีการติดตั้งแล้วในเวลาที่ก�ำหนด
• ข้อมูลอัพเดทล่าสุด: ดูข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ครั้งล่าสุด
ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย
การปรับปรุงความปลอดภัยมีไว้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของเครื่องของคุณและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ ส�ำหรับ
การปรับปรุงความปลอดภัยส�ำหรับรุ่นของคุณ โปรดเยี่ยมขม security.samsungmobile.com
เว็บไซต์ดังกล่าวรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้น
คู่มือการใช้
ดูข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอพ หรือก�ำหนดการตั้งค่าที่ส�ำคัญ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส คู่มือการใช้
เกี่ยวกับโทรศัพท์
การเข้าถึงข้อมูลเครื่องของคุณ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส เกี่ยวกับโทรศัพท์
เพื่อเปลี่ยนชื่อเครื่องของคุณ สัมผัส แก้ไข
• สถานะ: ดูข้อมูลเครื่องที่หลากหลาย เช่น สถานะ SIM การ์ด Wi-Fi ที่อยู่ MAC และเลขหมายประจ�ำเครื่อง
• ข้อมูลทางกฎหมาย: ดูข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง เช่น ข้อมูลความปลอดภัยและใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
• ข้อมูลซอฟต์แวร์: ดูข้อมูลซอฟแวร์ของเครื่อง เช่น รุ่นของระบบปฏิบัติการและรุ่นของเฟิร์มแวร์
• ข้อมูลแบตเตอรี่: ดูสถานะแบตเตอรี่ของเครื่องและข้อมูล
164
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
ได้
เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:
• รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณก�ำหนดไว้สำ� หรับเครื่อง
• PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM
หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อ
กันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
• PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลอง
อีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ�้ำๆ
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง
165
ภาคผนวก
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหน้าจอหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือ
ปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน�้ำ
• เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
เครื่องของคุณค้างหรือประสบความผิดพลาดร้ายแรง
ลองวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่
หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
การบังคับให้เริ่มการท�ำงานใหม่
ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
เพื่อเริ่มต้นการท�ำงานใหม่
การรีเซ็ทเครื่อง
หากวิธีการข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำ� เนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน
เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → ตั้งค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รีเซ็ท → ลบ​ทั้ง​หมด
ก่อนที่จะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพื่อส�ำรองข้อมูลที่สำ� คัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง
ถ้าคุณได้ลงทะเบียนบัญชี Google ไปยังเครื่องแล้ว คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เดียวกันหลังจากการรีเซ็ตเครื่องแล้ว
166
ภาคผนวก
การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรเข้า
คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
• ถ้าหากใช้งานหูฟัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการเชื่อมต่อถูกต้อง
มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร
ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น
เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
• เมื่อคุณอยู่ในพืน้ ที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
เนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
• เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่ก�ำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�ำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้
บริการ
ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
แบตเตอรี่ต�่ำ ชาร์จแบตเตอรี่
167
ภาคผนวก
แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง และเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก
• เมื่อคุณน�ำอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพบางอย่าง เช่น GPS เกม หรืออินเตอร์เน็ต
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความ
แสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• เริ่มการท�ำงานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการซัมซุง
คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
168
ภาคผนวก
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของ
คุณ ให้ทดลองดังนี้:
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกัน
ด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้ง
แอพที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
• เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำ� งานเป็น
ปกติ
• เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม
เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ
บลูทูธท�ำงานได้ไม่ดี
ถ้าอุปกรณ์บลูทูธอื่นไม่ถูกพบหรือมีปัญหาด้านการเชื่อมต่อ หรือเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ให้ลองวิธีต่อไปนี้:
• ตรวจสอบว่าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อพร้อมที่จะถูกสแกนหรือเชื่อมต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)
• บนเครื่องของคุณ ให้เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การ​เชื่อม​ต่อ และจากนั้นสัมผัส บลู​ท​ธู จากนั้นสัมผัสสวิตช์เพื่อ
เปิดใช้งาน
• บนเครื่องของคุณ ให้เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า สัมผัส การจัดการทั่วไป → รีเซ็ท → รีเซ็ทการตั้งค่าเครือข่าย
→ ตั้งค่าใหม่ เพื่อรีเซ็ทการตั้งค่าเครือข่าย คุณอาจต้องเสียข้อมูลที่ลงทะเบียนเมื่อท�ำการรีเซ็ท
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
169
ภาคผนวก
การเชื่อมต่อไม่ส�ำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์
ของคุณ
เครื่องของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณ
สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหา
ต�ำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลที่ส�ำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง
มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง
• ช่องว่างนี้เป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จ�ำเป็นและอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนของส่วนประกอบต่างๆ ได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบต่างๆ อาจท�ำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย
พื้นที่จัดเก็บในเครื่องไม่พอ
โปรดลบข้อมูลที่ไม่จำ� เป็น เช่น ข้อมูลแคช โดยใช้ Smart Manager หรือลบแอพหรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วด้วยตนเองเพื่อ
เพิ่มพื้นที่ว่าง
ปุ่มแอพไม่ปรากฏที่หน้าจอหลัก
โดยไม่ต้องใช้ปุ่มแอพ คุณสามารถเปิดหน้าจอแอพได้โดยการปัดขึ้นหรือลงที่หน้าจอหลัก เพื่อแสดงปุ่มแอพที่ด้านล่างของ
หน้าจอหลัก เปิดใช้งานแอพ การตั้งค่า และสัมผัส จอภาพ → หน้า​จอ​หลัก → ปุ่มแอพ → แสดงปุ่มแอพ → ใช้
170
ภาคผนวก
ปุ่มหน้าหลักไม่ปรากฏ
แถบการน�ำทางที่มีปุ่มหน้าหลักอาจจะหายไปในขณะที่ใช้แอพหรือคุณสมบัติบางอย่าง เพื่อดูแถบการน�ำทาง ลากขึ้นด้านบน
จากหน้าจอล่าง
แถบปรับความสว่างหน้าจอไม่ปรากฏที่แผงการแจ้งเตือน
เปิดแผงการแจ้งเตือนโดยการลากแถบสถานะลง และจากนั้นลากแผงการแจ้งเตือนลง สัมผัส
สว่างและสัมผัสสวิตช์ แสดงตัวควบคุมด้านบน เพื่อเปิดใช้งาน
ถัดไปจากแถบปรับความ
Samsung Cloud ไม่ท�ำงาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง
• ระหว่างการตรวจสอบการให้บริการ Samsung Cloud คุณไม่สามารถใช้ซัมซุงคลาวด์ได้ ลองอีกครั้งในภายหลัง
171
Copyright
Copyright © 2018 Samsung Electronics
คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�ำ ้ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics
เครื่องหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Atmos และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
• เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ
Download PDF