Samsung | SM-N920C | Samsung Galaxy Note 5 (64GB) คู่มือการใช้งาน (Nougat)

SM-N9208
SM-N920C
SM-N920CD
SM-N920I
คู่มือการใช้งาน
Thai. 02/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
สารบัญ
เบื้องต้น
65 คุณสมบัติการแชร์
66 โหมดฉุกเฉิน
4 อ่านก่อน
5 สถานการณ์ที่ความร้อนของเครื่องสูงเกินไป
และการแก้ปัญหา
8 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
9 ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง
14 แบตเตอรี่
19 SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด nano-SIM)
23 การเปิดและปิดเครื่อง
24 การควบคุมหน้าจอสัมผัส
27 หน้าจอหลัก
33 หน้าจอล็อก
34 แผงแจ้งเตือน
37 การกรอกข้อความ
40 บันทึกหน้าจอ
41 การเปิดแอพ
41 คุณสมบัติของ S Pen
52 มัลติวินโดว์
56 Samsung account
58 การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ
60 อุปกรณ์และการจัดการข้อมูล
63 เชื่อมต่อด่วน
แอพพลิเคชั่น
67 การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ
69 โทรศัพท์
73 รายชื่อ
78 ข้อความ
81 อินเทอร์เน็ต
83 อีเมล
84 กล้องถ่ายรูป
106 แกลเลอรี่
109 Samsung Gear
110 Game Launcher
113 S Note
120 ปฏิทิน
122 S Health
125 S Voice
127SideSync
136 เพลง
137 วิดีโอ
2
สารบัญ
ภาคผนวก
137 สมุดภาพ
138 บันทึกเสียง
140 ไฟล์ส่วนตัว
141 นาฬิกา
143 เครื่องคิดเลข
143 แอพ Google
180 การช่วยเหลือการเข้าถึง
196 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
การ​ตั้ง​ค่า
145 บทน�ำ
145 การ​เชื่อม​ต่อ
158 เสียงและการสั่น
159 การแจ้งเตือน
159 จอภาพ
161 วอลเปเปอร์และธีม
162 คุณสมบัติขั้นสูง
164 การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
166 แอพ
167 หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน
175 CLOUD และบัญชีผู้ใช้
177Google
177 การช่วยเหลือการเข้าถึง
178 การจัดการทัว่ ไป
178 อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
179 คู่มือการใช้
179 เกี่ยว​กับ​อุปกรณ์
3
เบือ้ งต้น
อ่านก่อน
โปรดอ่านคูม่ อื เล่มนีก้ อ่ นใช้งานเครือ่ งของคุณเพือ่ ให้แน่ใจว่ามีการใช้งานทีป่ ลอดภัยและถูกต้อง
• ค�ำอธิบายต่างๆ ขึน้ อยูก่ บั การตัง้ ค่าปกติของเครือ่ ง
• เนือ้ หาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครือ่ งของคุณ ทัง้ นีข้ นึ้ กับภูมภิ าค ผูใ้ ห้บริการ รายละเอียดของรุน่ หรือซอฟต์แวร์ของเครือ่ ง
• เนือ้ หา (เนือ้ หาคุณภาพสูง) ทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานโดยรวมของ
อุปกรณ์ แอพทีเ่ กีย่ วข้องกับเนือ้ หานัน้ อาจไม่สามารถท�ำงานเป็นปกติ ทัง้ นีข้ นึ้ กับข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และสิง่ แวดล้อมที่ใช้งาน
อุปกรณ์นนั้
• ซัมซุงไม่รบั ผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพทีเ่ กิดจากแอพที่ให้มาโดยผูใ้ ห้บริการรายอืน่ นอกเหนือจากซัมซุง
• ซัมซุงไม่รบั ผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการท�ำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซงึ่ เกิดจากการตัง้ ค่าลงทะเบียน หรือการเปลีย่ นแปลง
ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบตั กิ ารการแก้ไข การพยายามก�ำหนดค่าระบบปฏิบตั กิ ารอาจท�ำให้เครือ่ งหรือแอพท�ำงานผิดปกติ
• ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสือ่ อืน่ ๆ ที่ให้มาพร้อมเครือ่ งนี้ ได้รบั สิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจ�ำกัด การดึงเอาข้อมูล
และใช้สอื่ เหล่านีเ้ พือ่ การค้าหรือเพือ่ วัตถุประสงค์อนื่ เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผูใ้ ช้มคี วามรับผิดชอบทุกประการส�ำหรับกรณี
การใช้งานสือ่ ผิดกฎหมาย
• คุณอาจเสียค่าบริการเพิม่ เติมส�ำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อตั โนมัติ หรือ
การใช้งานบริการบอกต�ำแหน่ง โดยขึน้ อยูก่ บั แผนการใช้ขอ้ มูลของคุณ ส�ำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอแนะน�ำให้ใช้
คุณสมบัติ Wi-Fi
• แอพพืน้ ฐานทีม่ ากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มกี ารแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณมี
ค�ำถามเกีย่ วกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการซัมซุง ส�ำหรับแอพทีต่ ดิ ตัง้ โดยผูใ้ ช้ ให้ตดิ ต่อผูใ้ ห้บริการ
• การดัดแปลงระบบปฏิบตั กิ ารหรือติดตัง้ ซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อปุ กรณ์ทำ� งานผิดปกติ ข้อมูลเสียหาย
หรือสูญหาย การกระท�ำเหล่านีเ้ ป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะท�ำให้การรับประกันสิน้ สุดลง
4
เบือ้ งต้น
• อุปกรณ์บางเครือ่ งจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการกลางก�ำกับดูแลกิจการสือ่ สาร (FCC) ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคและรุน่
หากเครือ่ งของคุณได้รบั การอนุมตั จิ าก FCC คุณจะสามารถดูรหัส FCC ของเครือ่ งดังกล่าวได้ การดูรหัส FCC ให้แตะที่ แอพ
→ การ​ตงั้ ​คา่ → เกีย่ ว​กบั ​อปุ กรณ์ → ข้อมูล​แบตเตอรี่
ไอคอนเพือ่ การแนะน�ำ
ค�ำเตือน: สถานการณ์ทอี่ าจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผูอ้ นื่
ข้อควรระวัง: สถานการณ์ทอี่ าจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครือ่ งหรืออุปกรณ์อนื่ ๆ ของคุณ
แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ ค�ำแนะน�ำ หรือข้อมูลเพิม่ เติม
สถานการณ์ทคี่ วามร้อนของเครือ่ งสูงเกินไปและการแก้ปญั หา
เมือ่ เครือ่ งเกิดร้อนขึน้ ในขณะทีช่ าร์จแบตเตอรี่
ในขณะก�ำลังชาร์จ เครือ่ งและเครือ่ งชาร์จอาจจะร้อนขึน้ ระหว่างการชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จอย่างรวดเร็ว เมือ่ แตะเครือ่ งอาจจะ
รูส้ กึ ร้อน ดังกล่าวนี้ไม่ได้สง่ ผลกระทบต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครือ่ งและอยู่ในช่วงปกติของการด�ำเนินงานของเครือ่ ง
หากแบตเตอรีม่ อี าการร้อนเกินไป เครือ่ งชาร์จอาจหยุดการชาร์จ
5
เบือ้ งต้น
ให้ทำ� สิง่ ดังต่อไปนีเ้ มือ่ เครือ่ งเกิดร้อนขึน้ :
• ถอดเครือ่ งชาร์จจากเครือ่ งและปิดแอพใดๆทีก่ ำ� ลังเปิดใช้งานอยู่ รอให้เครือ่ งเย็นลงและจากนัน้ เริม่ ท�ำการชาร์จเครือ่ งอีก
ครัง้
• หากส่วนล่างของเครือ่ งมีอาการร้อนจัด อาจเป็นเพราะสาย USB ทีเ่ ชือ่ มต่อได้รบั ความเสียหาย แทนทีส่ าย USB ทีเ่ สีย
หายกับสายใหม่ที่ได้รบั การอนุมตั จิ ากซัมซุงแล้ว
• เมือ่ ใช้เครือ่ งชาร์จแบบไร้สาย อย่าวางวัตถุแปลกปลอม เช่นวัตถุทเี่ ป็นโลหะ แม่เหล็ก และบัตรแถบแม่เหล็กระหว่างเครือ่ ง
และเครือ่ งชาร์จแบบไร้สาย
คุณสมบัตกิ ารชาร์จแบบไร้สายหรือการชาร์จด่วนนัน้ มีให้ใช้งานได้ในรุน่ ทีร่ องรับเท่านัน้
เมือ่ เครือ่ งเกิดร้อนขึน้ ระหว่างการใช้งาน
เมือ่ คุณใช้คณุ สมบัตหิ รือแอพทีต่ อ้ งใช้พลังงานมากขึน้ หรือใช้แอพเหล่านัน้ เป็นระยะเวลานาน เครือ่ งของคุณอาจร้อนขึน้ ชัว่ คราว
เนือ่ งจากการใช้พลังงานแบตเตอรีท่ เี่ พิม่ ขึน้ ปิดแอพใดๆทีเ่ ปิดใช้งานอยูแ่ ละโปรดพักการใช้งานเครือ่ งสักครู่
ดังต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างของสถานการณ์ทเี่ ครือ่ งอาจมีอาการร้อนจัด ตัวอย่างต่อไปนีอ้ าจใช้ไม่ได้กบั รุน่ ของคุณ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ฟังก์ชนั่ และ
แอพทีค่ ณุ ใช้
• ในระหว่างการตัง้ ค่าเริม่ ต้นหลังจากทีซ่ อื้ หรือเมือ่ ท�ำการเรียกคืนข้อมูล
• เมือ่ มีการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
• เมือ่ ใช้แอพทีต่ อ้ งใช้พลังงานมากขึน้ หรือใช้แอพเป็นระยะเวลานาน
–– เมือ่ เล่นเกมทีม่ คี ณุ ภาพสูงเป็นระยะเวลานาน
–– เมือ่ บันทึกวิดโี อเป็นระยะเวลานาน
–– เมือ่ สตรีมมิง่ วิดโี อในขณะที่ใช้การตัง้ ค่าความสว่างสูงสุด
–– เมือ่ เชือ่ มต่อเข้ากับโทรทัศน์
• ในขณะที่ใช้งานแบบมัลติทาสกิง้ (หรือ เมือ่ เปิดใช้งานแอพจ�ำนวนมากในพืน้ หลัง)
–– เมือ่ ใช้งานมัลติวนิ โดว์
–– เมือ่ ท�ำการปรับปรุงหรือท�ำการติดตัง้ แอพในขณะทีท่ ำ� การบันทึกวิดโี อ
–– เมือ่ ท�ำการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ในระหว่างการสนทนาทางวิดโี อ
–– เมือ่ ท�ำการบันทึกวิดโี อขณะที่ใช้แอพทิศทาง
6
เบือ้ งต้น
•
•
•
•
•
•
•
เมือ่ ใช้ขอ้ มูลจ�ำนวนมากส�ำหรับการซิงค์กบั คลาวด์ อีเมล์ หรือบัญชีอนื่ ๆ
เมือ่ ใช้แอพทิศทางในรถยนต์ในขณะทีเ่ ครือ่ งถูกวางไว้ในทีท่ ี่โดนแสงแดดโดยตรง
เมือ่ ใช้ฮอตสปอตเครือ่ งโทรศัพท์มอื ถือและคุณสมบัตกิ ารเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
เมือ่ ใช้เครือ่ งในพืน้ ทีท่ มี่ สี ญั ญาณอ่อนหรือไม่สามารถรับสัญญาณได้
เมือ่ ชาร์จแบตเตอรีด่ ว้ ยสาย USB ที่ได้รบั ความเสียหาย
เมือ่ แจ็คอเนกประสงค์ของเครือ่ งได้รบั ความเสียหายหรือสัมผัสกับวัตถุแปลกปลอม เช่นของเหลว ฝุน่ ผงโลหะ และไส้ดนิ สอ
เมือ่ คุณท�ำการโรมมิง่
ให้ทำ� สิง่ ดังต่อไปนีเ้ มือ่ เครือ่ งเกิดร้อนขึน้ :
•
•
•
•
•
•
•
ท�ำการปรับปรุงเครือ่ งด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ลา่ สุดเป็นประจ�ำ
การขัดกันระหว่างแอพทีเ่ ปิดใช้งานอยูอ่ าจท�ำให้เครือ่ งเกิดอาการร้อนขึน้ เริม่ การท�ำงานเครือ่ งใหม่
เลิกการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi GPS และบลูทธู เมือ่ ไม่ได้ใช้งาน
ปิดแอพทีเ่ พิม่ การใช้พลังงานแบตเตอรีห่ รือทีเ่ ปิดใช้งานในพืน้ หลังเมือ่ ไม่ได้ใช้งาน
ลบไฟล์ที่ไม่จำ� เป็นหรือแอพที่ไม่ได้ใช้
ลดความสว่างของหน้าจอ
ถ้าอุปกรณ์รอ้ นเกินไปหรือคุณรูส้ กึ ว่าอุปกรณ์รอ้ นเป็นเวลานาน โปรดพักการใช้งานอุปกรณ์สกั ครู่ ถ้าอุปกรณ์ยงั ร้อนอยู่ ให้
ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
อุปกรณ์จะถูกจ�ำกัดการใช้งานเมือ่ อุปกรณ์มคี วามร้อนสูงเกินไป
เมือ่ อุปกรณ์นเี้ กิดความร้อนขึน้ คุณสมบัตแิ ละประสิทธิภาพการท�ำงานอาจถูกจ�ำกัด หรืออุปกรณ์อาจปิดการท�ำงานลงเพือ่ ให้อปุ กรณ์
เย็นขึน้ คุณสมบัตนิ มี้ ีให้ใช้งานได้ในรุน่ ทีร่ องรับเท่านัน้
• หากอุปกรณ์นรี้ อ้ นมากกว่าปกติ ข้อความแสดงว่าอุปั กรณ์เกิดความร้อนจะปรากฎขึน้ เพือ่ ลดอุณหภูมขิ องอุปกรณ์ ความสว่าง
ของหน้าจอและความเร็วในการปฏิบตั งิ านจะถูกจ�ำกัด และการชาร์จแบตเตอรีจ่ ะหยุดลง แอพพลิเคชัน่ ทีท่ ำ� งานอยูจ่ ะถูกปิด และ
คุณจะสามารถท�ำโทรฉุกเฉินได้เท่านัน้ จนกว่าอุปกรณ์เย็นลง
• ถ้าอุปกรณ์รอ้ นเกินไปหรือคุณรูส้ กึ ว่าอุปกรณ์รอ้ นเป็นเวลานาน ข้อความแสดงให้ปดิ อุปกรณ์จะปรากฎขึน้ ปิดอุปกรณ์นแี้ ละรอ
จนกว่าจะเย็นลง
7
เบือ้ งต้น
ข้อควรระวังส�ำหรับสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
เครือ่ งของคุณอาจร้อนขึน้ เนือ่ งจากสภาพแวดล้อมในเงือ่ นไขดังต่อไปนี้ ใช้ความระมัดระวังเพือ่ หลีกเลีย่ งอายุการใช้งานของแบตเตอรีท่ ี่
สัน้ ลง, ความเสียหายกับอุปกรณ์นหี้ รืออาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
• อย่าจัดเก็บเครือ่ งของคุณไว้ในทีท่ รี่ อ้ นจัดหรือเย็นจัด
• อย่าให้เครือ่ งของคุณสัมผัสถูกแสงอาทิตย์โดยตรงเป็นระยะเวลานาน
• อย่าใช้หรือจัดเก็บเครือ่ งของคุณในบริเวณทีร่ อ้ นจัดเป็นระยะเวลานาน เช่นภายในรถยนต์ในฤดูรอ้ น
• อย่าวางเครือ่ งในพืน้ ที่ใดๆทีอ่ าจจะท�ำให้มอี าการร้อนจัด เช่นบนเสือ่ ร้อนไฟฟ้า
• อย่าเก็บอุปกรณ์นขี้ องคุณใกล้หรืออยู่ในเครือ่ งท�ำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำ� อาหาร หรือบรรจุภณั ฑ์แรงดันสูง
• ไม่ควรใช้แบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งชาร์จที่ได้รบั ความเสียหาย
ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องผลิตภัณฑ์มอี ปุ กรณ์ตอ่ ไปนีค้ รบทุกรายการ:
• เครือ่ ง
• คูม่ อื การเริม่ ต้นใช้งานแบบด่วน
• รายการสิง่ ที่ให้มากับเครือ่ งนีแ้ ละอุปกรณ์เสริมทีม่ อี าจแตกต่างกันไป ทัง้ นีข้ นึ้ กับภูมภิ าคและผูใ้ ห้บริการ
• รายการสิง่ ที่ให้มานี้ได้รบั การออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับเครือ่ งนีเ้ ท่านัน้ และอาจเข้ากันไม่ได้กบั เครือ่ งอืน่
• ลักษณะภายนอกและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คุณสามารถซือ้ อุปกรณ์เสริมเพิม่ เติมได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายของซัมซุงใกล้บา้ นคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
เหล่านัน้ เข้ากันได้กบั เครือ่ งก่อนซือ้
• ให้ใช้อปุ กรณ์เสริมทีผ่ า่ นการรับรองจากซัมซุงเท่านัน้ การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รบั การรับรองอาจท�ำให้เกิดปัญหาใน
การใช้งานและท�ำงานผิดปกติ ซึง่ จะไม่อยู่ในการคุม้ ครองของประกัน
• อุปกรณ์เสริมทีม่ ที งั้ หมดอาจมีการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นีข้ นึ้ กับบริษทั ผูผ้ ลิตทัง้ สิน้ ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับอุปกรณ์
เสริมทีม่ ี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
8
เบือ้ งต้น
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครือ่ ง
ถาดใส SIM การด
ลำโพง
ตัวบงชี้ LED
ไมโครโฟน
เซนเซอรพร็อกซิมติ /ี แสง
กลองหนา
ปุม เปด/ปด
หนาจอสัมผัส
ปุม หนาหลัก
(เซนเซอรจำแนกลายนิว้ มือ)
ปุม ปจจุบนั
ปุม กลับ
ชองเสียบชุดหูฟง
ไมโครโฟน
แจ็คอเนกประสงค
เครือ่ งขยายเสียง
9
เบือ้ งต้น
เสาอากาศ GPS
แฟลช
กลองหลัง
ปุม ระดับเสียง
เสาอากาศ
NFC/แผนชารจแบบไรสาย
เสาอากาศหลัก
S Pen
• ปัญหาการเชือ่ มต่อและแบตเตอรีห่ มดอาจเกิดขึน้ ในสถานการณ์ตอ่ ไปนี:้
–– ถ้าคุณติดสติก๊ เกอร์สเี มทัลลิกทีบ่ ริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์
–– ถ้าคุณติดฝาครอบทีท่ ำ� จากวัสดุทเี่ ป็นโลหะลงบนอุปกรณ์
–– ถ้าคุณใช้มอื หรือวัตถุอนื่ ๆ ปิดบริเวณเสาอากาศของอุปกรณ์ขณะใช้คณุ สมบัตบิ างอย่าง เช่น การโทรหรือการ
เชือ่ มต่อข้อมูลมือถือ
• แนะน�ำให้ใช้ฟลิ ม์ กันรอยที่ได้รบั การรับรองจากซัมซุง การใช้ฟลิ ม์ กันรอยที่ไม่ได้รบั การรับรองอาจท�ำให้เซ็นเซอร์ทำ� งาน
ผิดปกติได้
• อย่าครอบพืน้ ทีเ่ ซนเซอร์พร็อกซิมติ /ี แสงด้วยอุปกรณ์เสริมหน้าจอ เช่น ฟิลม์ กันรอยหรือสติกเกอร์ การกระท�ำเช่นนัน้
อาจท�ำให้เซนเซอร์ทำ� งานผิดปกติ
• สีบนหน้าจอโค้งอาจดูแตกต่างกันขึน้ กับต�ำแหน่งการมองของคุณ
10
เบือ้ งต้น
ปุม่
ปุม่
ปุม่ เปิด/ปิด
ล่าสุด
หน้าหลัก
กลับ
ระดับเสียง
ฟังก์ชนั่
• กดค้างไว้ทปี่ มุ่ นีเ้ พือ่ เปิดหรือปิดเครือ่ ง
• กดเพือ่ เปิดการท�ำงานหรือล็อกหน้าจอ
• สัมผัสเพือ่ เปิดรายการแอพล่าสุด
• กดเพือ่ เปิดการท�ำงานของหน้าจอในขณะทีล่ อ็ กหน้าจอไว้
• กดเพือ่ กลับสูห่ น้าจอหลัก
• กดค้างไว้เพือ่ เริม่ ต้น Google
• สัมผัสเพือ่ กลับสูห่ น้าก่อนหน้า
• สัมผัสค้างไว้เพือ่ เข้าถึงทางเลือกเพิม่ เติมส�ำหรับหน้าจอปัจจุบนั
• กดเพือ่ ปรับระดับเสียงของเครือ่ ง
S Pen
ปุม S Pen
ปลายปากกา S Pen
แหนบ
11
เบือ้ งต้น
ชือ่
ปลายปากกา S Pen
ปุม่ S Pen
แหนบ
ฟังก์ชนั่
• ใช้ S Pen เพือ่ เขียน วาด หรือสัมผัสบนหน้าจอ
• เลือ่ น S Pen ไปมาเหนือรายการบนหน้าจอเพือ่ เข้าถึงคุณสมบัติ S Pen เพิม่ เติม เช่น ปุม่
Action และคุณสมบัตแิ อร์ววิ
• เลือ่ น S Pen ไปมาเหนือหน้าจอและกดปุม่ S Pen เพือ่ แสดงคุณสมบัตคิ ำ� สัง่ โดยไม่สมั ผัส
• ในขณะทีก่ ดและค้างปุม่ S Pen ไว้ ลาก S Pen ไปเหนือรายการเพือ่ เลือก
• ถอดปลายปากกา S Pen ด้วยแหนบเมือ่ เปลีย่ นปลายปากกา
ถอด S Pen ออก
กดปลาย S Pen เพือ่ ปลดออก แล้วดึง S Pen ออกจากช่องเสียบ การจัดเก็บ S Pen ดันปากกากลับเข้าไปในช่องเสียบจนได้ยนิ เสียง
คลิกเข้าที่
1
2
เมือ่ คุณใส่ S Pen ในช่อง ให้ใส่ดา้ นปลายของ S Pen ก่อน การไม่ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนดังกล่าวอาจท�ำให้ S Pen ค้าง การ
ถอด S Pen ออกจากช่องโดยแรงอาจท�ำให้ S Pen และเครือ่ งของคุณเสียหายได้
12
เบือ้ งต้น
การเปลีย่ นปลายปากกา S Pen
ถ้าหากปลายปากกาทู่ ให้เปลีย่ นเป็นอันใหม่
1 ใช้แหนบคีบปลายปากกาไว้ให้แน่น แล้วดึงออก
2 ใส่ปลายปากกาใหม่เข้าไปใน S Pen
ระมัดระวังอย่าหนีบนิว้ มือของคุณด้วยแหนบ
• อย่าน�ำปลายปากกาเก่ากลับมาใช้ซำ �้ การกระท�ำเช่นนัน้ อาจท�ำให้ S Pen ท�ำงานผิดปกติ
• อย่าดันปลายปากกามากเกินไปขณะที่ใส่ปลายปากกาเข้าไปยัง S Pen
• อย่าใส่ปลายปากกาด้านมนเข้าไปใน S Pen การกระท�ำเช่นนัน้ อาจท�ำให้ S Pen หรือเครือ่ งของคุณเสียหายได้
• หาก S Pen ท�ำงานผิดปกติ ให้นำ� เข้าศูนย์บริการซัมซุง
• หากคุณใช้ปลายด้านคมของ S Pen บนหน้าจอ เครือ่ งอาจไม่รบั รูก้ ารท�ำงานของ S Pen อย่างอหรือใช้แรงกดมากเกิน
ไปกับ S Pen ขณะใช้งาน
• สามารถใช้ปมุ่ ปัจจุบนั และปุม่ กลับด้วย S Pen
• ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ S Pen โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของซัมซุง
13
เบือ้ งต้น
แบตเตอรี่
การชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรีก่ อ่ นการใช้งานเป็นครัง้ แรก หรือเมือ่ ไม่นำ� มาใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ใช้งานเฉพาะเครือ่ งชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จทีผ่ า่ นการรับรองจากซัมซุงเท่านัน้ เครือ่ งชาร์จหรือสายที่ไม่ผา่ นการ
รับรองอาจท�ำให้แบตเตอรีร่ ะเบิดหรือท�ำให้เครือ่ งเสียหาย
การเชือ่ มต่อเครือ่ งชาร์จอย่างไม่ถกู ต้องอาจท�ำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครือ่ ง ความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดจากการใช้งาน
ไม่ถกู ต้องจะไม่ได้รบั การคุม้ ครองโดยการรับประกัน
เพือ่ ประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครือ่ งชาร์จออกเมือ่ ไม่ใช้ งาน เครือ่ งชาร์จไม่มปี เุ่ ปิด/ปิด ดังนัน้ คุณจะต้องถอดป ลัก๊ เครือ่ ง
ชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมือ่ ไม่ใช้งานเพือ่ ห ลีกเลีย่ งการสิน้ เปลืองพลังงาน ควรน�ำเครือ่ งชาร์จไว้ใกล้กบั ช่องเสียบไฟและ
ให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะทีก่ ำ� ลังชาร์จ
1 เชือ่ มต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB และเสียบสาย USB เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์ของเครือ่ ง
2 เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
3 หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครือ่ งออกจากเครือ่ งชาร์จ โดยให้ถอดเครือ่ งชาร์จออกจากเครือ่ งก่อน จากนัน้ จึงถอดปลัก๊ ออก
จากช่องเสียบไฟ
14
เบือ้ งต้น
ดูเวลาในการชาร์จโดยประมาณ
ขณะก�ำลังชาร์จ เปิดหน้าจอหลักและสัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่
เวลาชาร์จจริงอาจแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั สถานะของเครือ่ งและสภาวะการชาร์จ อาจไม่แสดงเวลาชาร์จโดยประมาณขณะชาร์จ
เครือ่ งในสภาวะทีห่ นาวหรือร้อนมาก
วิธลี ดการใช้งานแบตเตอรี่
เครือ่ งของคุณมีทางเลือกมากมายทีช่ ว่ ยให้คณุ ประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้
• เพิม่ ประสิทธิภาพเครือ่ งโดยใช้คณุ สมบัตกิ ารบ�ำรุงรักษาของเครือ่ ง
• เมือ่ คุณไม่ได้ใช้เครือ่ ง ให้ปดิ หน้าจอโดยการกดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ ง
• เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน
• ปิดแอพที่ไม่จำ� เป็น
• ปิดใช้งานคุณสมบัตบิ ลูทธู เมือ่ ไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เมือ่ ไม่ได้ใช้งาน
• ปิดใช้งานการซิงค์อตั โนมัตขิ องแอพทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการซิงค์ เช่น อีเมล
• ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
• ลดความสว่างของหน้าจอ
เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่
• เมือ่ พลังงานแบตเตอรีต่ ำ �่ ไอคอนแบตเตอรีจ่ ะแสดงสัญลักษณ์วา่ งเปล่า
• หากแบตเตอรีถ่ กู ใช้งานจนประจุหมดเกลีย้ ง จะไม่สามารถเปิดเครือ่ งได้ทนั ทีทเี่ ชือ่ มต่อเครือ่ งชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรีท่ หี่ มด
ประจุประมาณสองถึงสามนาทีกอ่ นทีจ่ ะเปิดเครือ่ ง
• หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพทีต่ อ้ งการเชือ่ มต่อไปยังอุปกรณ์อนื่ แบตเตอรีจ่ ะหมดลงอย่าง
รวดเร็ว การหลีกเลีย่ งเครือ่ งดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอพเหล่านีห้ ลังจากชาร์จแบตเตอรีจ่ นเต็มทุกครัง้
• การใช้แหล่งจ่ายไฟอืน่ ที่ไม่ใช่เครือ่ งชาร์จ เช่น คอมพิวเตอร์ อาจท�ำให้ความเร็วในการชาร์จช้าลงเนือ่ งจากมีกระแสไฟต�ำ่
• เครือ่ งสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะท�ำให้ใช้เวลานานขึน้ ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
• หากเครือ่ งได้รบั กระแสไฟที่ไม่คงทีร่ ะหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดเครือ่ งชาร์จ
ออกจากอุปกรณ์
15
เบือ้ งต้น
• ในขณะชาร์จ อุปกรณ์และเครือ่ งชาร์จอาจจะร้อนขึน้ ซึง่ เป็นเรือ่ งปกติและไม่มผี ลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครือ่ ง
แต่อย่างใด หากแบตเตอรีเ่ กิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครือ่ งชาร์จอาจหยุดท�ำงาน
• ถ้าคุณชาร์จอุปกรณ์ขณะทีแ่ จ็คอเนกประสงค์เปียก อุปกรณ์อาจเสียหายได้ โปรดท�ำให้แจ็คอเนกประสงค์แห้งจนหมดจดก่อน
ท�ำการชาร์จอุปกรณ์
• หากเครือ่ งของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำ� เครือ่ งและเครือ่ งชาร์จไปทีศ่ นู ย์บริการซัมซุง
การชาร์จแบบเร็ว
อุปกรณ์มคี ณุ สมบัตกิ ารชาร์จอย่างเร็วในตัว คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึน้ ขณะทีเ่ ครือ่ งหรือหน้าจอดับ
เกีย่ วกับการชาร์จอย่างเร็ว
• ชาร์จอย่างเร็วโดยใช้เทคโนโลยีการชาร์จแบตเตอรีท่ ชี่ าร์จแบตเตอรีเ่ ร็วกว่าโดยเพิม่ พลังงานชาร์จ อุปกรณ์รองรับคุณสมบัติ
Adaptive fast charging ของซัมซุง และ Qualcomm Quick Charge 2.0
• การใช้การชาร์จอย่างเร็วบนเครือ่ ง ให้เชือ่ มต่อไปยังเครือ่ งชาร์จแบตเตอรีท่ รี่ องรับ Adaptive fast charging หรือ Quick Charge 2.0
การเพิม่ ความเร็วการชาร์จ
การเพิม่ ความเร็วการชาร์จ ให้ปดิ เครือ่ งหรือหน้าจอของเครือ่ งเมือ่ คุณชาร์จแบตเตอรี่ ในขณะทีช่ าร์จแบตเตอรีเ่ มือ่ ปิดเครือ่ งอยู่ ไอคอน
จะปรากฏบนหน้าจอ
หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัตชิ าร์จเร็ว ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่ →
→ การตัง้ ค่าขัน้ สูง และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ การชาร์จแบบต่อสายด่วน เพือ่ เปิดใช้งาน
• คุณไม่สามารถใช้คณุ สมบัตกิ ารชาร์จอย่างเร็วภายในตัวเครือ่ งเมือ่ คุณชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้เครือ่ งชาร์จแบบมาตรฐาน
• หากเครือ่ งร้อนหรืออุณหภูมอิ ากาศรอบข้างเพิม่ ขึน้ ความเร็วการชาร์จอาจลดลงโดยอัตโนมัติ ซึง่ เป็นสภาพแวดล้อมการ
ท�ำงานปกติเพือ่ ป้องกันความเสียหายของเครือ่ ง
16
เบือ้ งต้น
การชาร์จแบบไร้สาย
อุปกรณ์มคี อยล์ทชี่ าร์จแบบไร้สายในตัว คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยใช้เครือ่ งชาร์จแบบไร้สาย (มีขายแยกต่างหาก)
การชาร์จแบบไร้สายด่วน
คุณสามารถชาร์จเครือ่ งของคุณได้เร็วขึน้ โดยใช้คณุ สมบัตกิ ารชาร์จแบบไร้สายด่วน ในการใช้คณุ สมบัตนิ ี้ คุณต้องใช้เครือ่ งชาร์จและส่วน
ประกอบทีร่ องรับคุณสมบัตกิ ารชาร์จไร้สายแบบเร็ว
พัดลมภายในเครือ่ งชาร์จอาจมีเสียงรบกวนระหว่างการชาร์จไร้สายแบบเร็ว เพือ่ ลดเสียงของพัดลม คุณต้องปิดใช้งานสมบัติ
การชาร์จไร้สายแบบเร็ว จะมีการเพิม่ ตัวเลือกเปิด/ปิดไว้ในเมนูการตัง้ ค่าอุปกรณ์เมือ่ คุณวางบนเครือ่ งชาร์จครัง้ แรก ทีห่ น้า
จอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่ → → การตัง้ ค่าขัน้ สูง และจาก
นัน้ สัมผัสสวิตช์ การชาร์จแบบไร้สายด่วน เพือ่ เปิดใช้งาน การปิดการใช้งานคุณสมบัตนิ จี้ ะลดเสียงรบกวน แต่อาจมีผลให้
เวลาการชาร์จช้าลง
การชาร์จแบตเตอรี่
1 วางกึง่ กลางของด้านหลังเครือ่ งลงตรงกึง่ กลางของเครือ่ งชาร์จแบบไร้สาย
เวลาในการชาร์จโดยประมาณจะปรากฏบนหน้าจอ ระยะเวลาในการชาร์จจริงอาจแตกต่างกันตามสภาพในการชาร์จ
17
เบือ้ งต้น
2 หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครือ่ งออกจากเครือ่ งชาร์จแบบไร้สาย
เมือ่ ใช้เครือ่ งชาร์จแบบไร้สาย อย่าวางวัตถุแปลกปลอม เช่นวัตถุทเี่ ป็นโลหะ แม่เหล็ก และบัตรแถบแม่เหล็กระหว่างเครือ่ ง
และเครือ่ งชาร์จแบบไร้สาย เครือ่ งอาจจะไม่ชาร์จอย่างถูกต้องหรืออาจจะร้อนเกินไป
• หากคุณใช้เครือ่ งชาร์จแบบไร้สายในพืน้ ทีท่ มี่ สี ญั ญาณเครือข่ายอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ
• ใช้เครือ่ งชาร์จแบบไร้สายทีร่ บั รองโดยซัมซุง หากคุณใช้เครือ่ งชาร์จแบบไร้สายอืน่ แบตเตอรีอ่ าจไม่ได้ชาร์จอย่างถูกต้อง
โหมดประหยัดพลังงาน
เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเพือ่ ขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่
1 ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่ → ปานกลาง
2 สัมผัส ก�ำหนดเอง เพือ่ เปลีย่ นการตัง้ ค่าการประหยัดพลังงานก่อนเข้าสูโ่ หมดประหยัดพลังงาน
3 สัมผัส ใช้
โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด
ในโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด เครือ่ งจะลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยใช้ธมี สีเข้มและจ�ำกัดแอพลิเคชันและคุณสมบัตทิ มี่ อี ยู่ การ
เชือ่ มต่อเครือข่ายจะถูกปิดการใช้งาน ยกเว้นส�ำหรับเครือข่ายมือถือ
1 ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่ → สูงสุด
2 สัมผัส ก�ำหนดเอง เพือ่ เปลีย่ นการตัง้ ค่าการประหยัดพลังงานก่อนเข้าสูโ่ หมดประหยัดพลังงานสูงสุด
3 สัมผัส ใช้
หลังจากการเข้าสูโ่ หมดประหยัดพลังงานสูงสุดแล้ว ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส และเลือกแอพทีจ่ ะใช้งาน เพือ่ ลบแอพ สัมผัส →
แก้ไข และให้เลือกแอพด้วย
เพือ่ ปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด สัมผัส → ปิดใช้งาน “โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด”
เวลาการใช้งานของแบตเตอรี่โดยประมาณอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึน้ กับการตัง้ ค่าเครือ่ งและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
18
เบือ้ งต้น
SIM หรือ USIM การ์ด (การ์ด nano-SIM)
การติดตัง้ SIM หรือ USIM การ์ด
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ทีผ่ ใู้ ห้บริการโทรศัพท์มอื ถือให้มา
• ใช้แต่การ์ด nano-SIM เท่านัน้
• ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผอู้ นื่ ใช้งาน ซัมซุงไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายหรือ
ความไม่สะดวกใดๆ ทีเ่ กิดจากการท�ำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย
• รุน่ สอง SIM: ในบางพืน้ ที่ การใส่สอง SIM ในเครือ่ งอาจท�ำให้ความเร็วในการโอนข้อมูลช้ากว่าการใส่หนึง่ SIM
• ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทัง้ นีข้ นึ้ กับผูใ้ ห้บริการ โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเกีย่ วกับความ
พร้อมให้บริการ
► รุน่ SIM เดียว:
1
3
2
19
4
เบือ้ งต้น
► รุน่ สอง SIM:
1
3
2
1
1 สอดสลักปลดลงในรูทถี่ าดใส่ SIM การ์ด เพือ่ ให้ถาดเลือ่ นออกมา
ตรวจให้แน่ใจว่าสลักปลดตัง้ ฉากกับรู มิฉะนัน้ เครือ่ งอาจเสียหายได้
2 ค่อยๆ ดึงถาด SIM การ์ดออกจากช่องถาด SIM การ์ด
20
4
เบือ้ งต้น
3 ► รุน่ SIM เดียว: วาง SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด ลงบนถาด SIM การ์ด โดยหันด้านทีม่ หี น้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
► รุน่ สอง SIM: วาง SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด ลงบนถาด SIM การ์ด โดยหันด้านทีม่ หี น้าสัมผัสสีทองลงด้านล่าง
วาง SIM หรือ USIM การ์ดหลักลงบนถาดใส่ SIM การ์ด 1 ( 1 ) และวางการ์ด SIM หรือ USIM รองบน ถาดใส่ SIM การ์ด
2 ( 2 )
2
1
4 ค่อยๆ กด SIM หรือ USIM การ์ดลงในถาดใส่ SIM การ์ดเพือ่ ให้เข้าที่
ถ้าไม่ใส่การ์ดลงในถาดใส่ SIM การ์ดให้แน่น SIM การ์ดอาจหลุดหรือร่วงออกจากถาดใส่ SIM การ์ดได้
5 ใส่ถาด SIM การ์ดกลับลงในช่องถาด SIM การ์ด
• ถ้าคุณเสียบถาดใส่ SIM การ์ดเข้าไปในอุปกรณ์ของคุณในขณะทีถ่ าดใส่ SIM การ์ดยังเปียกอยู่ เครือ่ งของคุณอาจได้รบั
ความเสียหาย ดูให้แน่ใจเสมอว่าถาดใส่ SIM การ์ดไม่เปียก
• เสียบถาดใส่ SIM การ์ดเข้าไปในช่องเสียบถาดใส่ SIM การ์ดให้เต็มช่องเพือ่ ป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าเครือ่ งของคุณ
การถอด SIM หรือ USIM การ์ด
1 สอดสลักปลดลงในรูทถี่ าดใส่ SIM การ์ด เพือ่ ให้ถาดเลือ่ นออกมา
2 ค่อยๆ ดึงถาด SIM การ์ดออกจากช่องถาด SIM การ์ด
21
เบือ้ งต้น
3 ถอด SIM หรือ USIM การ์ด
► รุน่ SIM เดียว:
► รุน่ สอง SIM:
4 ใส่ถาด SIM การ์ดกลับลงในช่องถาด SIM การ์ด
22
เบือ้ งต้น
การใช้งาน SIM การ์ดหรือ USIM การ์ดคู่ (รุน่ สอง SIM)
หากคุณใส่สอง SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถมีหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขหรือผูใ้ ห้บริการสองรายในหนึง่ เครือ่ งได้
การเปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ด
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → การ​เชือ่ ม​ตอ่ → ตัว​จดั การ SIM ​การ์ด เลือก SIM หรือ USIM การ์ด และสัมผัส
สวิตช์เพือ่ เปิดใช้
การก�ำหนดค่า SIM หรือ USIM การ์ด
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → การ​เชือ่ ม​ตอ่ → ตัว​จดั การ SIM ​การ์ด และเลือก SIM หรือ USIM การ์ดเพือ่ เข้าถึง
ตัวเลือกต่อไปนี:้
• ไอคอน: เปลีย่ นไอคอนของ SIM หรือ USIM การ์ด
• ชือ่ : เปลีย่ นชือ่ ทีแ่ สดงของ SIM หรือ USIM การ์ด
• โหมด​เครือ​ขา่ ย: เลือกประเภทเครือข่ายทีจ่ ะใช้กบั SIM หรือ USIM การ์ด
การตัง้ ค่า SIM หรือ USIM การ์ดทีต่ อ้ งการ
เมือ่ เปิดใช้งานทัง้ สองการ์ดแล้ว คุณจะสามารถก�ำหนดการโทรปกติ การส่งข้อความ และบริการข้อมูลไปยังการ์ดทีต่ อ้ งการได้
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → การ​เชือ่ ม​ตอ่ → ตัว​จดั การ SIM ​การ์ด และตัง้ ค่าคุณลักษณะของคุณสมบัตทิ ี่
ต้องการส�ำหรับการ์ดของคุณใน SIM การ์ดทีเ่ ตรียมไว้
การเปิดและปิดเครือ่ ง
กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิดเครือ่ งสักสองสามวินาที เพือ่ เปิดเครือ่ ง
เมือ่ เปิดเครือ่ งขึน้ เป็นครัง้ แรก หรือหลังจากรีเซ็ตข้อมูล โปรดท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ตัง้ ค่าเครือ่ งของคุณ
เมือ่ ต้องการปิดเครือ่ ง ให้กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิดเครือ่ ง แล้วสัมผัส ปิดเ​ครือ่ ง
ปฏิบตั ติ ามค�ำเตือนและแนวทางการใช้งานทัง้ หมดจากผูม้ อี ำ� นาจสัง่ การในพืน้ ทีห่ า้ มใช้อปุ กรณ์ไร้สาย เช่น บนเครือ่ งบินหรือ
ในโรงพยาบาล
23
เบือ้ งต้น
การเริม่ การท�ำงานเครือ่ งใหม่
ถ้าเครือ่ งของคุณค้างและไม่ตอบสนอง ให้กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิดและปุม่ ระดับเสียงลงพร้อมกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพือ่ เริม่ ต้น
การท�ำงานใหม่
ปุม ระดับเสียงลง
ปุม เปด/ปด
การควบคุมหน้าจอสัมผัส
• ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสโดนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ ไฟฟ้าสถิตอาจท�ำให้หน้าจอสัมผัสท�ำงานผิดปกติได้
• เพือ่ หลีกเลีย่ งการท�ำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจอด้วยปลาย
นิว้ มือแรงเกินไป
• เครือ่ งอาจไม่รบั รูอ้ นิ พุตแบบสัมผัสทีอ่ ยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึง่ อยูน่ อกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
• การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการท�ำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจท�ำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปดิ หน้าจอสัมผัสเมือ่
คุณไม่ได้ใช้เครือ่ ง
• แนะน�ำให้ใช้นวิ้ มือเมือ่ คุณใช้งานหน้าจอสัมผัส
24
เบือ้ งต้น
การสัมผัส
สัมผัสด้วยนิว้ มือของคุณเพือ่ เปิดแอพ เพือ่ เลือกรายการจากเมนู เพือ่ กดปุม่ บนหน้าจอ หรือเพือ่ กรอกตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้า
จอ
การสัมผัสค้างไว้
สัมผัสค้างไว้ทรี่ ายการหรือหน้าจอ เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที เพือ่ เข้าถึงทางเลือกที่ใช้ได้
การลาก
การเคลือ่ นย้ายรายการ ให้สมั ผัสค้างไว้แล้วลากไปยังต�ำแหน่งเป้าหมาย
25
เบือ้ งต้น
สัมผัสสองครัง้
สัมผัสส​ อง​ครัง้ ทีห่ น้าเว็บหรือภาพเพือ่ ซูมเข้า สัมผัสสองครัง้ อีกรอบเพือ่ กลับออกมา
การปัด
ปัดไปทางซ้ายหรือขวาทีห่ น้าจอหลักหรือหน้าจอแอพเพือ่ ดูแผงหน้าจออืน่ ๆ ปัดขึน้ หรือลงเพือ่ เลือ่ นผ่านหน้าเว็บหรือรายการต่างๆ เช่น
รายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ
การแยกนิว้ ออกจากกันและบีบนิว้ เข้าหากัน
แยกสองนิว้ ออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพือ่ ซูมเข้าไปยังส่วนหนึง่ บีบเข้าหากันเพือ่ ซูมออก
26
เบือ้ งต้น
หน้าจอหลัก
หน้าจอหลัก
หน้าจอหลักเป็นจุดเริม่ ต้นส�ำหรับการเข้าถึงคุณสมบัตทิ งั้ หมดของเครือ่ ง ซึง่ แสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ
การดูแผงอืน่ ๆ ปัดไปทางซ้ายหรือขวา
หน้าจอหลักอาจแตกต่างกัน ทัง้ นีข้ นึ้ กับภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ
วิดเจ็ต
แอพ
โฟลเดอร
ตัวบงชีบ้ นหนาจอขาว
ดูบทความลาสุดในหมวดหมูต า งๆ
ตัวบอกสถานะบนหนาจอ
แอพโปรด
ไอคอนหนาจอแอพ
27
เบือ้ งต้น
ทางเลือกหน้าจอหลัก
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ทบี่ ริเวณทีว่ า่ งหรือบีบนิว้ มือของคุณเข้าหากันบนหน้าจอเพือ่ เข้าใช้งานตัวเลือกที่ใช้ได้ ก�ำหนดหน้าจอหลัก
เองโดยการเพิม่ ลบ หรือจัดแผงหน้าจอหลักใหม่ คุณสามารถตัง้ ค่าวอลล์เปเปอร์สำ� หรับหน้าจอหลัก เพิม่ วิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก และ
อีกมากมาย
• วอลเปเปอร์และธีม: เปลีย่ นวอลเปเปอร์ ธีม หรือไอคอนของเครือ่ ง
• วิดเจ็ด: เพิม่ วิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก วิดเจ็ดเป็นแอพขนาดเล็กที่ใช้เริม่ ต้นฟังก์ชนั ของแอพบางอย่าง เพือ่ ให้ขอ้ มูลและการเข้า
ถึงทีส่ ะดวกทีห่ น้าจอหลักของคุณ
• ตารางหน้าจอ: เปลีย่ นขนาดของตารางเพือ่ แสดงรายการเพิม่ หรือลดลงทีห่ น้าจอหลักและหน้าจอแอพ
การเพิม่ รายการ
สัมผัสค้างไว้ทแี่ อพหรือโฟลเดอร์จากหน้าจอแอพ จากนัน้ ลากไปทีห่ น้าจอหลัก
การเพิม่ วิดเจ็ต ให้สมั ผัสพืน้ ทีว่ า่ งทีห่ น้าจอหลักค้างไว้ สัมผัส วิดเจ็ด สัมผัสวิดเจ็ตค้างไว้ จากนัน้ ลากไปทีห่ น้าจอหลัก
28
เบือ้ งต้น
การย้ายรายการ
สัมผัสค้างไว้ทรี่ ายการทีห่ น้าจอหลัก จากนัน้ ลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
คุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บอ่ ยไปยังบริเวณทางลัดทีด่ า้ นล่างสุดของหน้าจอหลัก
การย้ายรายการไปยังแผงอืน่ ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
เพือ่ ย้ายรายการให้ได้งา่ ยขึน้ สัมผัสทีร่ ายการค้างไว้ และลากไปที่ ย้ายแอพ ซึง่ อยูด่ า้ นบนสุดของหน้าจอ รายการดังกล่าวจะถูกย้ายไป
ยังแผงทีด่ า้ นบนสุดของหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพือ่ ย้ายไปยังแผงอืน่ และลากรายการไปยังต�ำแหน่งใหม่
การลบรายการ
สัมผัสค้างไว้ทรี่ ายการ จากนัน้ ลากไปที่ ลบ หรือ ลบทางลัด ซึง่ อยูด่ า้ นบนสุดของหน้าจอ
การสร้างโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์และรวบรวมแอพพลิเคชัน่ ทีค่ ล้ายคลึงกันไว้เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงและเปิดการท�ำงานของแอพได้อย่างรวดเร็ว
1 ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ทแี่ อพ แล้วลากไปเหนือแอพอืน่
2 วางแอพเมือ่ กรอบโฟลเดอร์ปรากฏรอบๆ แอพ
โฟลเดอร์ใหม่ทมี่ แี อพทีเ่ ลือกไว้จะถูกสร้างขึน้
29
เบือ้ งต้น
3 สัมผัส ใส่ชอื่ โฟลเดอร์ แล้วป้อนชือ่ โฟลเดอร์
การเปลีย่ นสีโฟลเดอร์ สัมผัส
การเพิม่ แอพเพิม่ เติมไปยังโฟลเดอร์ สัมผัส เพิม่ ท�ำเครือ่ งหมายทีแ่ อพ และจากนัน้ สัมผัส เพิม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิม่
แอพโดยการลากไปที่โฟลเดอร์บนหน้าจอหลัก
หากต้องการย้ายแอพจากโฟลเดอร์ไปยังหน้าจอหลัก สัมผัสโฟลเดอร์ จากนัน้ ลากแอพไปยังหน้าจอหลัก
หากต้องการลบแอพในโฟลเดอร์ สัมผัสโฟลเดอร์ จากนัน้ ลากแอพทีต่ อ้ งการลบออกนัน้ ไปที่ ลบทางลัด ซึง่ อยูด่ า้ นบนของหน้าจอ
การจัดการแผงหน้าจอ
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ทบี่ ริเวณทีว่ า่ งเพือ่ เพิม่ ย้าย หรือลบแผงหน้าจอ
การเพิม่ แผงหน้าจอ ให้ปดั ไปทางซ้าย จากนัน้ สัมผัส
การย้ายแผงหน้าจอ ให้สมั ผัสค้างไว้ทภี่ าพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การลบแผงหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ทภี่ าพตัวอย่างแผงหน้าจอ จากนัน้ ลากไปยัง ลบ ทีด่ า้ นบนสุดของหน้าจอ
การก�ำหนดแผงหน้าจอให้เป็นแผงหน้าจอหลัก สัมผัส
การใช้งานทางเลือกอย่างเร็ว
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนแอพหรือโฟลเดอร์เพือ่ เข้าถึงทางเลือกได้อย่างรวดเร็ว
หน้าจอแอพ
หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนส�ำหรับแอพทัง้ หมด รวมทัง้ แอพทีต่ ดิ ตัง้ ใหม่
ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส แอพ เพือ่ เปิดหน้าจอแอพ การดูแผงอืน่ ๆ ปัดไปทางซ้ายหรือขวา
หน้าจอแอพอาจแตกต่างกัน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั พืน้ ทีห่ รือผูใ้ ห้บริการ
การย้ายรายการ
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส → แก้ไข สัมผัสค้างไว้ทรี่ ายการหนึง่ แล้วลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
การย้ายรายการไปยังแผงอืน่ ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ
30
เบือ้ งต้น
การสร้างโฟลเดอร์
สร้างโฟลเดอร์และรวบรวมแอพพลิเคชัน่ ทีค่ ล้ายคลึงกันไว้เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงและเปิดการท�ำงานของแอพทีค่ ณุ ต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส → แก้ไข
2 สัมผัสค้างไว้ทแี่ อพ แล้วลากไปเหนือแอพอืน่
3 วางแอพเมือ่ กรอบโฟลเดอร์ปรากฏรอบๆ แอพ
โฟลเดอร์ใหม่ทมี่ แี อพทีเ่ ลือกไว้จะถูกสร้างขึน้
4 สัมผัส ใส่ชอื่ โฟลเดอร์ แล้วป้อนชือ่ โฟลเดอร์
การเปลีย่ นสีโฟลเดอร์ สัมผัส
การเพิม่ แอพเพิม่ เติมไปยังโฟลเดอร์ สัมผัส เพิม่ ท�ำเครือ่ งหมายทีแ่ อพ และจากนัน้ สัมผัส เพิม่ คุณยังสามารถเพิม่ แอพโดย
การลากไปที่โฟลเดอร์ทหี่ น้าจอแอพ
เพือ่ ลบโฟลเดอร์ สัมผัส ที่โฟลเดอร์ ระบบจะลบเฉพาะโฟลเดอร์ดงั กล่าวเท่านัน้ แอพต่างๆ ทีอ่ ยู่ในโฟลเดอร์จะถูกย้ายไปอยูบ่ น
หน้าจอแอพ
จัดเรียงรายการ
ทีห่ น้าจอแอพ คุณสามารถจัดเรียงรายการต่างๆ ได้ใหม่ตามล�ำดับตัวอักษร
ในหน้าจอแอพ สัมผัส → เรียง → ล�ำดับตัวอักษร
31
เบือ้ งต้น
การค้นหารายการ
คุณสามารถค้นหาแอพทีห่ น้าจอแอพหรือจาก Galaxy Apps หรือ Play สโตร์
ทีห่ น้าจอแอพ เอ็นเตอร์ตวั อักษรในช่องการค้นหา อุปกรณ์จะท�ำการค้นหาและแสดงรายการทีม่ ตี วั อักษรทีค่ ณุ ป้อน
ไอคอนตัวบ่งชี้
ไอคอนตัวบ่งชีจ้ ะปรากฏทีแ่ ถบสถานะทีด่ า้ นบนของหน้าจอ ไอคอนทีแ่ สดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ
แถบสถานะอาจไม่ปรากฏทีด่ า้ นบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบนสุดของหน้าจอ
ไอคอน
/
/
/
/
ความหมาย
ไม่มสี ญั ญาณ
ความแรงของสัญญาณ
โรมมิง่ (อยูน่ อกพืน้ ทีบ่ ริการปกติ)
SIM หรือ USIM การ์ดทีต่ อ้ งการส�ำหรับการโทร (รุน่ SIM คู)่
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
เชือ่ มต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
เครือข่าย LTE ทีเ่ ชือ่ มต่อ (รุน่ ใช้ LTE ได้)
Wi-Fi เชือ่ มต่อแล้ว
เปิดใช้งานคุณสมบัตบิ ลูทธู แล้ว
ได้มกี ารใช้งานการบริการตามสถานที่
ก�ำลังใช้สาย
สายที่ไม่ได้รบั
ข้อความหรือข้อความมัลติมเี ดียใหม่
ตัง้ เวลาเตือนแล้ว
32
เบือ้ งต้น
ไอคอน
ความหมาย
เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
เปิดใช้งานโหมดระบบสัน่ แล้ว
เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
การชาร์จแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่
หน้าจอล็อก
การกดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งจะปิดแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครือ่ งตามเวลาทีก่ ำ� หนด
หน้าจอจะถูกล็อกด้วยการ ปัด ซึง่ เป็นวิธกี ารล็อกหน้าจอเริม่ ต้น
กดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ ง หรือปุม่ หน้าหลัก และปัดไปในทิศทางใดๆ เพือ่ ปลดล็อกหน้าจอ
เพือ่ เปลีย่ นวิธกี ารล็อกกหน้าจอ ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ชนิดการล็อคหน้าจอ จาก
นัน้ เลือกวิธกี าร
ขณะทีค่ ณุ ก�ำหนดรูปแบบ PIN รหัสผ่าน หรือลายนิว้ มือส�ำหรับวิธกี ารล็อกหน้าจอ คุณสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวได้โดยการป้องกัน
ไม่ให้บคุ คลอืน่ เข้าใช้งานอุปกรณ์ของคุณ หลังจากตัง้ ค่าวิธกี ารล็อกหน้าจอแล้ว อุปกรณ์จะร้องขอรหัสปลดล็อกเมือ่ ใดก็ตามทีม่ ผี ู้
ต้องการปลดล็อก
• ปัด: ปัดไปในทิศทางใดๆ บนหน้าจอเพือ่ ท�ำการปลดล็อก
• รูป​แบบ: วาดรูปแบบโดยใช้สจี่ ดุ ขึน้ ไปเพือ่ ปลดล็อกหน้าจอ
• PIN: ป้อน PIN ด้วยตัวเลขอย่างน้อยสีต่ วั เพือ่ ปลดล็อกหน้าจอ
33
เบือ้ งต้น
• รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านด้วยตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อย่างน้อยสีต่ วั เพือ่ ปลดล็อกหน้าจอ
• ไม่​ม:ี ไม่ตงั้ ค่าวิธกี ารล็อกหน้าจอ
• ลายนิว้ มือ: ลงทะเบียนลายนิว้ มือของคุณเพือ่ ปลดล็อกหน้าจอ อ้างอิง การอ่านลายนิว้ มือ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
คุณสามารถตัง้ ค่าเครือ่ งของคุณให้คนื ค่าจากโรงงานได้ถา้ คุณป้อนรหัสปลดล็อกไม่ถกู ต้องติดต่อกันหลายครัง้ จนถึงขีดจ�ำกัด
ของการป้อนรหัส ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → การตัง้ ค่าการล็อคเพือ่ ความ
ปลอดภัย แล้วสัมผัสสวิตช์ รีเซ็ทเป็นค่าจากโรงงานอัตโนมัติ เพือ่ เปิดใช้งาน
แผงแจ้งเตือน
การใช้งานแผงการแจ้งเตือน
เมือ่ คุณได้รบั การแจ้งเตือนใหม่ เช่น ข้อความ หรือสายที่ไม่ได้รบั จะมีไอคอนบ่งชีส้ ถานะปรากฏทีแ่ ถบสถานะ การดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
เกีย่ วกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด
การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ปดั ขึน้ บนหน้าจอ
คุณสามารถเปิดแผงการแจ้งเตือน แม้บนหน้าจอทีถ่ กู ล็อก
34
เบือ้ งต้น
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชนั ต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน
► รุน่ SIM เดียว:
เริม� ตนการตัง้ คา
ปุม การตัง้ คาอยางเร็ว
สัมผัสการแจงเตือนและดำเนินการตางๆ
ลางการแจงเตือนทัง้ หมด
บล็อกการแจงเตือนจากแอพ
► รุน่ สอง SIM:
เริม� ตนการตัง้ คา
ปุม การตัง้ คาอยางเร็ว
คุณลักษณะคุณสมบัตขิ อง SIM และ USIM
การด สัมผัสเพือ่ เขาถึงการจัดการ SIM
การด
สัมผัสการแจงเตือนและดำเนินการตางๆ
ลางการแจงเตือนทัง้ หมด
บล็อกการแจงเตือนจากแอพ
35
เบือ้ งต้น
การใช้งานปุม่ การตัง้ ค่าด่วน
สัมผัสปุม่ การตัง้ ค่าด่วนเพือ่ เปิดใช้งานคุณสมบัตบิ างอย่าง ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือนเพือ่ ดูปมุ่ เพิม่ เติม
เพือ่ เปลีย่ นการตัง้ ค่าคุณสมบัติ สัมผัสข้อความภายใต้แต่ละปุม่ การดูการตัง้ ค่าแบบละเอียดเพิม่ เติม สัมผัสค้างไว้ทปี่ มุ่
การจัดเรียงปุม่ สัมผัส → เรียงปุม่ ใหม่ สัมผัสปุม่ ค้างไว้ จากนัน้ ลากไปยังต�ำแหน่งอืน่
Finder
การค้นหาความหลากหลายของเนือ้ หาด้วยค�ำหลักหรือค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง
การค้นหาเนือ้ หาบนอุปกรณ์ใกล้เคียง
เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือน และจากนัน้ สัมผัส ค้นหาโทรศัพท์และสแกนหาอุปกรณ์ใกล้เคียง
ป้อนค�ำค้นหาในฟิลด์คน้ หาหรือสัมผัส แล้วพูดค�ำค้นหา
ในการดูผลการค้นหาทีเ่ จาะจงยิง่ ขึน้ สัมผัส ตัวกรอง ภายใต้ชอ่ งข้อความค้นหา แล้วเลือกกรองรายละเอียด
เพือ่ ค้นหาเครือ่ งใกล้เคียง สัมผัส เชือ่ มต่อด่วน อ้างอิง เชือ่ มต่อด่วน เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
36
เบือ้ งต้น
การตัง้ ค่าหมวดหมูค่ น้ หา
คุณสามารถตัง้ ค่าหมวดหมูค่ น้ หาเพือ่ ค้นหาเนือ้ หาในฟิลด์คน้ ทีเ่ จาะจง
สัมผัส → การตัง้ ค่า → เลือกค้นหาต�ำแหน่ง และให้เลือกหมวดหมู่
การกรอกข้อความ
รูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัตเิ มือ่ คุณใส่ขอ้ ความเพือ่ ส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ
การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมือ่ ต้องการใส่ขอ้ ความ คุณต้องเปลีย่ นภาษาที่ใช้เป็นภาษาใดภาษาหนึง่ ทีร่ องรับ
ปอนตัวพิมพใหญ
สำหรับการกรอกตัวพิมพใหญทง้ั หมด
ใหสมั ผัสสองครัง้
เอ็นเตอรสญั ลักษณ
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
ตัดไปยังบรรทัดถัดไป
สลับเปนโหมดเขียนดวยมือ
ปอนเวนวรรค
การเปลีย่ นภาษาทีใ่ ช้
สัมผัสค้างไว้ที่ สัมผัส → ภาษาและประเภท → จัดการภาษาทีป่ อ้ นข้อมูล และจากนัน้ เลือกภาษาทีจ่ ะใช้ เมือ่ คุณเลือก
ภาษาตัง้ แต่สองภาษาขึน้ ไป คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ใช้ได้ โดยปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาบนแป้นเว้นวรรค
การเปลีย่ นรูปแบบแป้นพิมพ์
สัมผัสค้างไว้ที่
สัมผัส
→ ภาษาและประเภท ให้เลือกภาษา และจากนัน้ ให้เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ทจี่ ะใช้
บน แป้นพิมพ์แบบ 3x4 ปุม่ กดแต่ละปุม่ จะมีสามหรือสีต่ วั อักษร การป้อนตัวอักษร ให้สมั ผัสปุม่ ทีส่ มั พันธ์กนั ซ�ำ้ ๆ จนกระทัง่
ตัวอักษรทีต่ อ้ งการปรากฏขึน้
37
เบือ้ งต้น
ฟังก์ชนั แป้นพิมพ์เพิม่ เติม
สัมผัสค้างไว้ที่ เพือ่ ใช้ฟงั ก์ชนั ต่างๆ ไอคอนอืน่ ๆ อาจปรากฏแทนไอคอน
• : ป้อนข้อความด้วยเสียง
ทัง้ นีข้ นึ้ กับฟังก์ชนั ล่าสุดที่ใช้งาน
เปลีย่ นการตัง้ คาปอนขอมูลดวยเสียง
เริม� ตนหรือหยุดพักการปอนขอความดวยเสี
ยงพูด
•
: สลับเป็นโหมดเขียนด้วยมือ
สลับเปนแปนพิมพมาตรฐาน
ดูขอ มูลเกีย่ วกับการแกไขการเขียนดวยลาย
มือ
เปลีย่ นการตัง้ คาแปนพิมพ
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
•
•
•
•
: เพิม่ รายการจากคลิปบอร์ด
: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
: เปลีย่ นแป้นพิมพ์สำ� หรับการท�ำงานมือเดียว
: เปลีย่ นการตัง้ ค่าแป้นพิมพ์
38
เบือ้ งต้น
การคัดลอกและวาง
1 สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ
2 ลาก หรือ เพือ่ เลือกข้อความทีต่ อ้ งการ หรือสัมผัส เลือกทัง้ หมด เพือ่ เลือกข้อความทัง้ หมด
3 สัมผัส คัดลอก หรือ ตัด
ข้อความทีเ่ ลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
4 สัมผัสค้างไว้ทตี่ ำ� แหน่งทีจ่ ะแทรกข้อความ จากนัน้ สัมผัส วาง
เพือ่ วางข้อความทีค่ ณุ คัดลอกมา สัมผัส คลิปบอร์ด และเลือกข้อความ
พจนานุกรม
ดูความหมายของค�ำในขณะที่ใช้คณุ สมบัตบิ างอย่าง เช่น เมือ่ เรียกดูเว็บเพจ
1 สัมผัสเหนือค�ำทีค่ ณุ ต้องการหาความหมายค้างไว้
หากเลือกค�ำทีค่ ณุ ต้องการหาความหมายไม่ได้ ให้ลาก
หรือ
เพือ่ เลือกข้อความทีต่ อ้ งการ
2 สัมผัส เพิม่ เติม → พจนานุกรม บนรายการตัวเลือก
หากยังไม่ได้ตดิ ตัง้ พจนานุกรมไว้ในเครือ่ ง ให้สมั ผัส ย้ายไปที่ จัดการพจนานุกรม →
ดาวน์โหลด
ถัดไปจากพจนานุกรมเพือ่
3 ดูความหมายในหากหน้าต่างป๊อปอัพพจนานุกรม
เปลีย่ นเป็นมุมมองเต็มหน้าจอ สัมผัส สัมผัสความหมายบนหน้าจอเพือ่ ดูความหมายเพิม่ เติม ในมุมมองแบบละเอียด ให้
สัมผัส เพือ่ เพิม่ ค�ำไปยังค�ำทีช่ อบของคุณหรือสัมผัส ค้น​หา​เว็บ เพือ่ ใช้เป็นค�ำทีค่ น้ หา
39
เบือ้ งต้น
บันทึกหน้าจอ
บันทึกภาพหน้าจอในขณะที่ใช้เครือ่ ง และเขียน วาด ตัดภาพ หรือแชร์หน้าจอทีม่ กี ารบันทึกภาพไว้ คุณสามารถจับภาพหน้าจอปัจจุบนั
และบริเวณทีเ่ ลือ่ นได้
การบันทึกภาพหน้าจอ
ใช้งานวิธกี ารต่อไปนีเ้ พือ่ บันทึกภาพหน้าจอ ภาพหน้าจอทีม่ กี ารบันทึกภาพไว้จะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
• จับภาพหลัก: กดค้างไว้ทปี่ มุ่ หน้าหลักและปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งพร้อมกัน
• การจับภาพโดยการปัดมือ: ปัดมือของคุณไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ
• ขณะทีก่ ำ� ลังใช้งานแอพและคุณสมบัตบิ างอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
• หากการบันทึกภาพหน้าจอโดยการปัดมือไม่ทำ� งาน เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → คุณสมบัตขิ นั้ สูง และจาก
นัน้ สัมผัสสวิตซ์ ใช้ฝา่ มือปัดเพือ่ จับภาพ เพือ่ เปิดใช้งาน
หลังจากจับภาพหน้าจอ ให้ใช้ตวั เลือกต่อไปนีบ้ นแถบเครือ่ งมือทีด่ า้ นล่างของหน้าจอ:
• เลือ่ นการจับภาพ: จับภาพเนือ้ หาทีป่ รากฏต่อเนือ่ งบนหลายหน้าจอ เช่น หน้าเว็บ เมือ่ คุณสัมผัส เลือ่ นการจับภาพ หน้าจอดัง
กล่าวจะเลือ่ นลงโดยอัตโนมัตแิ ละจะบันทึกภาพเนือ้ หาเพิม่ เติม
• วาด: เขียนหรือวาดบนภาพหน้าจอ
• ตัด​บาง​สว่ น: ตัดภาพบางส่วนจากภาพหน้าจอ เฉพาะพืน้ ทีท่ ถี่ กู ตัดจะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
• แชร์: แชร์ภาพหน้าจอกับผูอ้ นื่
ถ้าไม่ปรากฏทางเลือกบนหน้าจอทีม่ กี ารจับภาพไว้ เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → คุณสมบัตขิ นั้ สูง และจากนัน้
สัมผัสสวิตซ์ จับภาพอัจฉริยะ เพือ่ เปิดใช้งาน
40
เบือ้ งต้น
การเปิดแอพ
ทีห่ น้าจอหลักหรือหน้าจอแอพ เลือกไอคอนแอพเพือ่ เปิดใช้งาน
การเปิดแอพจากรายชือ่ แอพที่ใช้ลา่ สุด ให้สมั ผัส และเลือกหน้าต่างแอพล่าสุด
การปิดแอพ
สัมผัส
และสัมผัส
หรือลากหน้าต่างแอพล่าสุดไปทางซ้ายหรือขวาเพือ่ ปิด การปิดแอพทัง้ หมด สัมผัส ปิดหมด
คุณสมบัตขิ อง S Pen
ค�ำสัง่ โดยไม่แตะ
การเปิดแผงค�ำสัง่ Air ให้ถอด S Pen ออกจากช่องเสียบหรือเลือ่ น S Pen ไปมาบนหน้าจอ แล้วกดปุม่ S Pen คุณยังสามารถสัมผัส
ไอคอนค�ำสัง่ Air ได้อกี ด้วย
คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัตทิ มี่ ปี ระโยชน์และแอพที่ใช้บอ่ ยได้
เมือ่ หน้าจอปิดหรือเปิดใช้งานคุณสมบัตดิ า้ นความปลอดภัยบางอย่างอยู่ การเลือ่ น S Pen ไปมาจะไม่สามารถเปิดแผงค�ำสัง่
Air ได้
สมุดบันทึกแอ็คชัน�
การเลือกอัจฉริยะ
เขียนบนหนาจอ
ไอคอนคำสัง� Air
S Note
แปลความ
เพิม� ทางลัด
การตัง้ คาคำสัง� Air
41
เบือ้ งต้น
• Action memo: เขียนบันทึกย่ออย่างรวดเร็วและก�ำหนดการด�ำเนินการให้กบั บันทึก คุณสามารถโทรออก ส่งข้อความ ค้นหาเว็บ
และอืน่ ๆ ได้ อ้างอิง Action memo เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• การเลือกอัจฉริยะ: เก็บเนือ้ หาอย่างรวดเร็ว อ้างอิง การเลือกอัจฉริยะ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• เขียนบนหน้าจอ: จับภาพ แก้ไข และเขียนบันทึกย่อบนภาพหน้าจอ แล้วแชร์ อ้างอิง เขียนบนหน้าจอ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• S Note: เปิดใช้งาน S Note เพือ่ สร้างโน้ต อ้างอิง S Note เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• Translate: เลือ่ น S Pen เหนือค�ำเพือ่ แปลค�ำดังกล่าว อ้างอิง Translate เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• เพิม่ ทางลัด: เพิม่ ทางลัดไปยังแอพที่ใช้บอ่ ยในแผงค�ำสัง่ โดยไม่สมั ผัส อ้างอิง เพิม่ ทางลัด เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• : เปลีย่ นการตัง้ ค่าของค�ำสัง่ โดยไม่สมั ผัส
ไอคอนค�ำสัง่ Air
เมือ่ ปิดแผงค�ำสัง่ Air แล้ว ไอคอนค�ำสัง่ Air จะยังคงอยูท่ หี่ น้าจอ คุณสามารถเปิดแผงค�ำสัง่ Air โดยการสัมผัสที่ไอคอน
การเคลือ่ นย้ายไอคอน สัมผัส และลากไอคอนไปยังต�ำแหน่งใหม่
การลบไอคอน สัมผัสค้างไว้ที่ จากนัน้ ลากไปยัง ลบ ทีด่ า้ นบนสุดของหน้าจอ
Action memo
เปิดสมุดบันทึกแอ็คชัน่ และสร้างบันทึกเพือ่ ด�ำเนินการต่างๆ โดยใช้ขอ้ มูลทีเ่ ขียนหรือวาด
1 บนแผงค�ำสัง่ Air ให้สมั ผัส Action memo
2 เขียนหรือวาดในสมุดบันทึก
42
เบือ้ งต้น
→ ลิงก์กบั การท�ำงาน
บันทึกทัง้ หมดจะถูกเลือก หากคุณต้องการใช้ขอ้ มูลเฉพาะจากสมุดบันทึก ให้สมั ผัสทีด่ า้ นนอกของพืน้ ทีท่ เี่ ลือกไว้ เพือ่ ยกเลิกการ
เลือกสมุดบันทึก แล้ววาดวงกลมรอบข้อมูลทีจ่ ะใช้งาน
3 สัมผัส
เปดรายการบันทึก Action
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เขียนสมุดบันทึกหรือเปลีย่ นสีปากกา
บันทึกขอมูลสมุดบันทึก
ลบสมุดบันทึก
ลบสมุดบันทึก
ฟงกชนั ที่ใชงานไดสำหรับขอมูลสมุดบันทึก
ทีเ่ ลือก
แบงปนสมุดบันทึก
สรางสมุดบันทึกใหม
ปรับขนาดของสมุดบันทึก
4 เลือกคุณสมบัติ
แอพทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณสมบัตทิ เี่ ลือกจะเปิดท�ำงาน
สงขอความ
สรางรายชือ่
คนหาเว็บ
โทรออก
สงอีเมล
สรางงาน
คนหาตำแหน�งทีต่ ง้ั
43
เบือ้ งต้น
การดูสมุดบันทึก
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส S Note → หมวดหมู่ → Action memos เลือกสมุดบันทึกเพือ่ ดูและแก้ไข
การลดขนาดบันทึกการด�ำเนินการ
สร้างไอคอนลอยส�ำหรับแผงบันทึก Action เพือ่ ให้คณุ เขียนและแก้ไขสมุดบันทึกได้อย่างรวดเร็วทุกเวลา
ในขณะทีก่ ำ� ลังเขียนบันทึก สัมผัส → ลดขนาด สมุดบันทึกจะถูกย่อขนาดเป็นไอคอนป็อบอัพ อย่างไรก็ตาม สมุดบันทึกจะไม่ถกู
บันทึกจนกว่าคุณจะสัมผัส บันทึก บนหน้าจอแผ่นบันทึก
การย้ายไอคอนป็อบอัพไปยังต�ำแหน่งอืน่ ให้สมั ผัสไอคอนแล้วลากไปยังต�ำแหน่งอืน่
การบันทึกสมุดบันทึก สัมผัสไอคอนป็อบอัพ แล้วสัมผัส บันทึก สมุดบันทึกจะถูกบันทึกไว้ใน S Note และไอคอนป็อบอัพจะปรากฏขึน้
การเพิม่ วิดเจ็ตสมุดบันทึกแอ็คชัน่ ทีห่ น้าจอหลัก
หลังจากเปรียบเทียบสมุดบันทึกแล้ว ให้สมั ผัส → ปักหมุดไว้บนหน้าจอหลัก สมุดบันทึกจะถูกบันทึกอัตโนมัติ และวิดเจ็ต Action
memo จะเพิม่ ไปทีห่ น้าจอหลัก สัมผัสวิดเจ็ตบนหน้าจอหลักเพือ่ ดูหรือแก้ไขสมุดบันทึก
การลบวิดเจ็ตสมุดบันทึกจากหน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ทวี่ ดิ เจ็ต แล้วลากไปยัง ลบ ทีด่ า้ นบนสุดของหน้าจอ
การแก้บนั ทึกเป็นไฟล์ S Note
ขณะทีเ่ ขียนบันทึก สัมผัส → แก้ไขไฟล์ S Note เพือ่ เปิด S Note แล้วแก้ไขบันทึกในนัน้ ปากกาสีเดียวกับทีค่ ณุ ใช้งานใน Action
memo จะใช้ใน S Note ด้วย
การลบสมุดบันทึก
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส S Note → หมวดหมู่ → Action memos เลือกสมุดบันทึกแล้วสัมผัส ลบ
การลบสมุดบันทึกหลายรายการ ให้เปิดรายการสมุดบันทึก สัมผัสสมุดบันทึกค้างไว้ จากนัน้ ท�ำเครือ่ งหมายเลือกสมุดบันทึกทีค่ ณุ
ต้องการจะลบ แล้วสัมผัส ลบ
44
เบือ้ งต้น
การเลือกอัจฉริยะ
ใช้ S Pen เพือ่ เลือกพืน้ ทีแ่ ละด�ำเนินการ เช่น แบ่งปันหรือบันทึก
1 เมือ่ มีเนือ้ หาทีต่ อ้ งการจับภาพ เช่น ส่วนของรูป เปิดแผงค�ำสัง่ Air และสัมผัส การเลือกอัจฉริยะ
2 ลาก S Pen ไปบนเนือ้ หาทีค่ ณุ ต้องการเลือก
เปลีย่ นรูปร่างของบริเวณทีเ่ ลือกโดยการเลือกไอคอนรูปร่างบนแถบเครือ่ งมือ หรือสัมผัส เลือกอัตโนมัติ เพือ่ เปลีย่ นรูปร่างของ
บริเวณทีเ่ ลือกโดยอัตโนมัติ
3 เลือกทางเลือกเพือ่ ใช้กบั พืน้ ทีท่ เี่ ลือก
• วาด: เขียนหรือวาดรูปบนหน้าจอ
• แชร์: แชร์บริเวณทีเ่ ลือกกับผูอ้ นื่
• บันทึก: บันทึกบริเวณทีเ่ ลือกใน แกลเลอรี่
เขียนบนหน้าจอ
จับภาพหน้าจอเพือ่ เขียนหรือวาด
1 เมือ่ มีเนือ้ หาทีต่ อ้ งการจับภาพ ให้เปิดแผงค�ำสัง่ Air และสัมผัส เขียนบนหน้าจอ
หน้าจอปัจจุบนั จะถูกจับภาพโดยอัตโนมัติ และแถบเครือ่ งมือแก้ไขจะปรากฏบนหน้าจอ
45
เบือ้ งต้น
2 หากคุณต้องการจับภาพเนือ้ หาทีต่ อ่ เนือ่ งกันในหลายหน้าจอ เช่น เว็บเพจ ให้สมั ผัส เลือ่ นการจับภาพ เพือ่ จับภาพเนือ้ หาเพิม่
มากขึน้ สัมผัส เลือ่ นการจับภาพ ซ�ำ้ ๆจนกระทัง่ การจับภาพหน้าจอเสร็จสมบูรณ์ และจากนัน้ สัมผัส เรียบร้อย
3 เขียนบันทึกบนภาพหน้าจอ
4 เลือกทางเลือกเพือ่ ใช้กบั ภาพหน้าจอ
• ตัด​บาง​สว่ น: ตัดภาพบางส่วนของภาพหน้าจอ เฉพาะพืน้ ทีท่ ถี่ กู ตัดจะถูกบันทึกไว้ใน แกลเลอรี่
• แชร์: แชร์ภาพหน้าจอกับผูอ้ นื่
• บันทึก: บันทึกภาพหน้าจอใน แกลเลอรี่
ขณะทีก่ ำ� ลังใช้งานบางแอพอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
46
เบือ้ งต้น
Translate
เลือ่ น S Pen เหนือค�ำเพือ่ แปลค�ำดังกล่าว
• เพือ่ ใช้คณุ สมบัตนิ ี้ เครือ่ งจะต้องเชือ่ มต่ออยูก่ บั Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ
• คุณสมบัตนิ ี้ไม่รองรับบางภาษา
• คุณสมบัตนิ จี้ ะใช้ได้เฉพาะบนหน้าจอทีช่ ว่ ยให้คณุ สามารถด�ำเนินการจับภาพหน้าจอได้เท่านัน้
1 เปิดแผงค�ำสัง่ Air และสัมผัส Translate
2 ให้เลือกภาษาบนแผงตัวแปลภาษาทีด่ า้ นบนของหน้าจอ
3 เลือ่ น S Pen เหนือค�ำทีค่ ณุ ต้องการแปล
ค�ำแปลจะปรากฏอยูเ่ หนือค�ำเดิม สัมผัส เพือ่ ฟังการออกเสียง
เพือ่ ดูคำ� จ�ำกัดความเพิม่ เติม สัมผัสทีค่ ำ� แปล
4 เพือ่ ปิดตัวแปลภาษา สัมผัส
บนแผงตัวแปลภาษา
47
เบือ้ งต้น
เพิม่ ทางลัด
เพิม่ ทางลัดไปยังแอพหรือฟังก์ชนั ที่ใช้บอ่ ยไปยังแผงค�ำสัง่ Air
บนแผงค�ำสัง่ Air สัมผัส เพิม่ ทางลัด แล้วเลือกแอพหรือฟังก์ชนั เพือ่ เปิดจากแผง
การแก้ไขทางลัด เปิดแผงค�ำสัง่ Air แล้วสัมผัส → ทางลัด
แอร์ววิ
เลือ่ นไปมาเหนือรายการบนหน้าจอด้วย S Pen เพือ่ การท�ำงานหลายฟังก์ชนั
การดูตวั อย่างข้อมูล
ชี้ไปทีห่ น้าจอเพือ่ แสดงเนือ้ หาตัวอย่างหรือดูขอ้ มูลในหน้าต่างป๊อปอัพ
48
เบือ้ งต้น
การใช้ปมุ่ Action
เลือ่ น S Pen ไปมาบนรายการในบางแอพ เช่น แกลเลอรี่ และ วิดโี อ จะท�ำให้ปมุ่ ด�ำเนินการแสดงขึน้ ในหน้าต่างดูตวั อย่าง คุณสามารถ
ด�ำเนินการได้โดยตรงจากหน้าต่างดูตวั อย่างโดยใช้ปมุ่ Action
ปุม Action
หากคุณสมบัตนิ ี้ไม่ทำ� งาน ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → คุณสมบัตขิ นั้ สูง → S Pen และจากนัน้ สัมผัส
สวิตซ์ แอร์ววิ เพือ่ เปิดใช้งาน
เลือกปากกา
ในขณะทีก่ ดปุม่ S Pen ค้างไว้ ให้ลาก S Pen ไปบนข้อความหรือรายการเพือ่ เลือกหลายรายการหรือหลายข้อความ คุณยังสามารถคัด
ลอกและวางรายการหรือข้อความทีเ่ ลือก ไปยังแอพอืน่ หรือแบ่งปันกับผูอ้ นื่
49
เบือ้ งต้น
ใส่ขอ้ มูลด้วยปากกาโดยตรง
กรอกแบบฟอร์มและเขียนข้อความโดยการเขียนด้วยมือด้วย S Pen
1 เลือ่ น S Pen ไปมาเหนือฟิลด์ขอ้ ความ​
2 สัมผัส เพือ่ เปิดฟิลด์การเขียนด้วยมือ
3 เขียนด้วย S Pen
หากคุณสมบัตนิ ี้ไม่ทำ� งาน ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → คุณสมบัตขิ นั้ สูง → S Pen → ใส่ขอ้ มูลด้วย
ปากกาโดยตรง แล้วสัมผัสสวิตช์ เพือ่ เปิดใช้งาน
50
เบือ้ งต้น
สมุดบันทึกเมือ่ ปิดหน้าจอ
คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกอย่างรวดเร็วโดยการเขียนบนหน้าจอโดยไม่ตอ้ งเปิดหน้าจอ
การเปิดใช้คณุ สมบัตนิ ี้ เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → คุณสมบัตขิ นั้ สูง → S Pen จากนัน้ สัมผัสสวิตช์ สมุดบันทึกเมือ่ ปิด
หน้าจอ เพือ่ เปิดใช้งาน
เมือ่ หน้าจอปิด ให้ถอด S Pen แล้วเขียนบันทึก สัมผัส บันทึก หรือแทรก S Pen เข้าไปในช่องเก็บอีกครัง้ จากนัน้ สมุดบันทึกจะถูก
บันทึกลงใน S Note
การดูสมุดบันทึก ให้เปิดหน้าจอแอพ แล้วสัมผัส S Note → หมวดหมู่ → Action memos
51
เบือ้ งต้น
มัลติวนิ โดว์
บทน�ำ
มัลติวนิ โดว์ให้คณุ ท�ำงานแอพสองตัวได้ในเวลาเดียวกันในมุมมองหน้าจอแบบแยก นอกจากนีค้ ณุ ยังสามารถใช้หลายแอพในมุมมองป๊อ
ปอัพได้ในเวลาเดียวกัน
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตนิ ี้
แยกมุมมองหนาจอ
มุมมองปอปอัพ
52
เบือ้ งต้น
แยกมุมมองหน้าจอ
1 สัมผัส เพือ่ เปิดรายการแอพที่ใช้ลา่ สุด
2 ปัดขึน้ หรือลงและสัมผัส ทีห่ น้าต่างแอพล่าสุด
แอพทีเ่ ลือกจะเริม่ ต้นในหน้าต่างส่วนบน
3 ในหน้าต่างทีต่ ำ�่ กว่า รูดขึน้ หรือลงเพือ่ เลือกแอพอืน่ ในการเปิดใช้งาน
เพือ่ เปิดใช้งานแอพที่ไม่ได้อยู่ในรายชือ่ ของแอพที่ใช้งานล่าสุด สัมผัส แอพเพิม่ เติม และเลือกแอพ
53
เบือ้ งต้น
การใช้งานทางเลือกเพิม่ เติม
สัมผัสทีแ่ ถบทีอ่ ยูร่ ะหว่างหน้าต่างแอพเพือ่ เข้าถึงทางเลือกเพิม่ เติม
สลับตำแหน�งระหวางหนาตางแอพ
ปดแอพทีเ่ ลือกไวในปจจุบนั
สลับหนาตางทีเ่ ลือกไวไปยังมุมมอง
ปอบอัพ
การปรับขนาดหน้าต่าง
ลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพขึน้ หรือลงเพือ่ ปรับขนาดหน้าต่าง
54
เบือ้ งต้น
การแชร์ขอ้ ความหรือรูปภาพระหว่างหน้าต่าง
ลากและวางข้อความหรือรูปภาพที่ได้รบั การคัดลอกจากหน้าต่างหนึง่ ไปยังอีกหน้าต่างหนึง่ สัมผัสค้างไว้ทรี่ ายการในหน้าต่างทีเ่ ลือก
และลากไปยังต�ำแหน่งทีอ่ ยู่ในอีกหน้าต่างหนึง่
แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตนิ ี้
การลดมุมมองหน้าจอแบบแยก
กดปุม่ หน้าหลักเพือ่ ลดมุมมองหน้าจอแบบแยก ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ แอพในหน้าต่างทีต่ ำ�่ กว่าจะปิดลงและแอพใน
หน้าต่างทีส่ งู กว่าจะยังคงใช้งานในมุมมองหน้าจอแบบแยกทีล่ ดลง
เพือ่ ปิดมุมมองหน้าจอแบบแยกทีล่ ดลง เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัสไอคอน ทีก่ ารแจ้งเตือนมัลติวนิ โดว์
การขยายหน้าต่าง
สัมผัสแอพของหน้าต่างและลากแถบระหว่างหน้าต่างแอพไปยังขอบด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ
55
เบือ้ งต้น
มุมมองป๊อปอัพ
1 สัมผัส เพือ่ เปิดรายการแอพที่ใช้ลา่ สุด
2 ปัดขึน้ หรือลง สัมผัสค้างไว้ทแี่ อพหน้าต่าง และจากนัน้ ลากไปที่ เปิดในมุมมองป๊อปอัพ
หน้าจอแอพจะปรากฏในมุมมองป๊อปอัพ
ยอหนาตาง
ปดแอพ
ขยายหนาตาง
การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ
เพือ่ ย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ สัมผัสแถบเครือ่ งมือหน้าต่างแล้วลากไปยังต�ำแหน่งอืน่
Samsung account
บทน�ำ
Samsung account ของคุณเป็นบริการบัญชีแบบครบวงจรทีช่ ว่ ยให้คณุ สามารถใช้บริการต่างๆ ของซัมซุงทีม่ ีให้ใช้ทงั้ บนอุปกรณ์
เคลือ่ นที่ ทีวี และเว็บไซต์ของซัมซุง เมือ่ ลงทะเบียน Samsung account ของคุณแล้ว คุณจะสามารถใช้แอพทีซ่ มั ซุงจัดไว้ให้ได้โดยไม่
ต้องลงชือ่ เข้าใช้บญั ชี
สร้าง Samsung account ด้วยทีอ่ ยูอ่ เี มลของคุณ
หากต้องการตรวจสอบรายการบริการทีส่ ามารถใช้ดว้ ย Samsung account ของคุณ โปรดดูที่ account.samsung.com ส�ำหรับข้อมูล
เพิม่ เติมเกีย่ วกับ Samsung account ให้เปิดหน้าจอแอพ และสัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แอคเคาท์ →
Samsung account → วิธ​ใี ช้
56
เบือ้ งต้น
การลงทะเบียน Samsung account ของคุณ
การลงทะเบียน Samsung account ใหม่
ถ้าคุณไม่มี Samsung account คุณควรสร้างใหม่
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แอคเคาท์ → เพิม่ ​แอคเคาท์
2 สัมผัส Samsung account → สร้าง​แอคเคาท์
3 ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ สร้างบัญชีให้เสร็จสิน้
การลงทะเบียน Samsung account ทีม่ อี ยู่
ถ้าคุณมี Samsung account อยูแ่ ล้ว ให้ลงทะเบียนบนเครือ่ ง
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แอคเคาท์ → เพิม่ ​แอคเคาท์
2 สัมผัส Samsung account → เข้าสูร่ ะบบ
3 ป้อนทีอ่ ยูอ่ เี มลและรหัสผ่านของคุณ จากนัน้ สัมผัส เข้าสูร่ ะบบ
ถ้าคุณลืมข้อมูลบัญชีของคุณ ให้สมั ผัส ลืม ID หรือรหัสผ่านของคุณ? คุณสามารถค้นหาข้อมูลบัญชีของคุณได้ หลังจากป้อน
ข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น และรหัสความปลอดภัยทีแ่ สดงบนหน้าจอ
การลบ Samsung account ของคุณ
เมือ่ คุณลบ Samsung account ทีล่ งทะเบียนแล้วออกจาอุปกรณ์ ข้อมูลของคุณ เช่น ข้อมูลติดต่อหรือเหตุการณ์ จะถูกลบออกไปด้วย
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แอคเคาท์
2 สัมผัส Samsung account และสัมผัสบัญชีเพือ่ ลบ
3 สัมผัส → ตัง้ ค่า → ลบ​บญั ชี​ผ​ใู้ ช้ → ลบ​บญั ชี​ผ​ใู้ ช้ → ตกลง
4 ป้อนรหัสผ่านบัญชี Samsung ของคุณ และจากนัน้ สัมผัส ลบ​แอคเคาท์
57
เบือ้ งต้น
การย้ายข้อมูลจากเครือ่ งก่อนหน้าของคุณ
คุณสามารถถ่ายโอนรายชือ่ ภาพ และข้อมูลอืน่ ๆ จากอุปกรณ์เครือ่ งเดิมไปยังอุปกรณ์ของคุณได้ผา่ น Smart Switch หรือ ซัมซุงคลา
วด์
• คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่รองรับในเครือ่ งบางเครือ่ งหรือคอมพิวเตอร์
• สร้างข้อจ�ำกัด ดูรายละเอียดที่ www.samsung.com/smartswitch ซัมซุงถือเรือ่ งลิขสิทธิเ์ ป็นเรือ่ งทีเ่ คร่งครัด ส่งเฉพาะ
เนือ้ หาทีค่ ณุ เป็นเจ้าของหรือมีสทิ ธิ์ในการส่ง
การถ่ายโอนข้อมูลผ่าน Smart Switch
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครือ่ งมือโทรศัพท์มอื ถือผ่าน Smart Switch คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก Galaxy Apps หรือ Play
สโตร์
การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi Direct
ย้ายข้อมูลจากเครือ่ งก่อนหน้าไปยังเครือ่ งของคุณแบบไร้สายผ่าน Wi-Fi Direct
1 บนทัง้ สองเครือ่ ง ให้ดาวน์โหลดและติดตัง้ Smart Switch จาก Galaxy Apps หรือ Play สโตร์
2 วางเครือ่ งใกล้กนั
3 เปิด Smart Switch บนทัง้ สองเครือ่ ง
58
เบือ้ งต้น
4 บนเครือ่ งก่อนหน้า สัมผัส ไร้สาย → ส่ง → เชือ่ มต่อ
5 บนเครือ่ งของคุณ สัมผัส ไร้สาย → รับ และเลือกชนิดอุปกรณ์กอ่ นหน้า
6 ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ โอนข้อมูลจากเครือ่ งเก่าของคุณ
การถ่ายโอนข้อมูลส�ำรองจากคอมพิวเตอร์
ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของคุณและคอมพิวเตอร์ คุณต้องดาวน์โหลดแอพเวอร์ชนั่ คอมพิวเตอร์ Smart Switch จาก
www.samsung.com/smartswitch แบ็กอัพข้อมูลจากเครือ่ งเก่าไปยังคอมพิวเตอร์และน�ำเข้าข้อมูลไปยังเครือ่ งใหม่ของคุณ
1 บนคอมพิวเตอร์ ไปที่ www.samsung.com/smartswitch เพือ่ ดาวน์โหลด Smart Switch
2 ทีค่ อมพิวเตอร์ เริม่ ต้น Smart Switch
หากเครือ่ งก่อนหน้าของคุณไม่ใช่เครือ่ งของซัมซุง ให้แบ็กอัพข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมที่ได้มาจากบริษทั ผู้
ผลิตของอุปกรณ์ จากนัน้ ข้ามไปขัน้ ตอนทีห่ า้
3 เชือ่ มต่อเครือ่ งก่อนหน้าของคุณกับคอมพิวเตอร์ดว้ ยสาย USB
4 บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ แบ็กอัพข้อมูลจากอุปกรณ์ จากนัน้ เลิกการเชือ่ มต่ออุปกรณ์กอ่ นหน้าของคุณ
จากคอมพิวเตอร์
5 เชือ่ มต่ออุปกรณ์กบั คอมพิวเตอร์ดว้ ยสาย USB
6 บนคอมพิวเตอร์ ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครือ่ งใหม่ของคุณ
59
เบือ้ งต้น
การถ่ายโอนข้อมูลผ่าน ซัมซุงคลาวด์
แบ็กอัพข้อมูลจากเครือ่ งเก่าไปยังซัมซุงคลาวด์และกูค้ นื ข้อมูลไปยังเครือ่ งของคุณ คุณต้องลงทะเบียนและลงชือ่ เข้าใช้ Samsung
account ของคุณเพือ่ การใช้งาน ซัมซุงคลาวด์ อ้างอิง Samsung account เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
1 ทีเ่ ครือ่ งก่อนหน้า แบ็กอัพข้อมูลไปยัง Samsung account ของคุณ
2 ทีเ่ ครือ่ งของคุณ สัมผัส แอพ → การ​ตงั้ ​คา่ → CLOUD และบัญชีผใู้ ช้ → SAMSUNG CLOUD → คืนค่า
3 สัมผัส และให้เลือกเครือ่ งก่อนหน้าจากรายการเครือ่ ง
4 ท�ำเครือ่ งหมายทีป่ ระเภทข้อมูลทีค่ ณุ ต้องการกูค้ นื และสัมผัส คืนค่าเดีย๋ วนี้
อุปกรณ์และการจัดการข้อมูล
การเชือ่ มต่ออุปกรณ์กบั คอมพิวเตอร์สำ� หรับการถ่ายโอนข้อมูล
ย้ายไฟล์เสียง วิดโี อ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอืน่ ๆ จากเครือ่ งของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน
ห้ามถอดสาย USB ออกจากเครือ่ งขณะทีค่ ณุ ก�ำลังส่งไฟล์ การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้สญู เสียข้อมูลหรือท�ำให้เครือ่ งเสีย
หายได้
เครือ่ งอาจไม่เชือ่ มต่ออย่างถูกต้องถ้าหากใช้การเชือ่ มต่อผ่านฮับ USB ให้เชือ่ มต่อเครือ่ งเข้ากับพอร์ต USB ของ
คอมพิวเตอร์โดยตรง
1 เชือ่ มต่ออุปกรณ์กบั คอมพิวเตอร์ดว้ ยสาย USB
2 เปิดแผงการแจ้งเตือน จากนัน้ สัมผัส การถ่ายโอนไฟล์มเี ดียผ่าน USB → การโอนไฟล์มเี ดีย
ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่พบอุปกรณ์ของคุณ ให้สมั ผัส การถ่ายโอนภาพ
3 สัมผัส อนุญาต เพือ่ อนุญาตคอมพิวเตอร์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณได้
เมือ่ คอมพิวเตอร์จดจ�ำอุปกรณ์ของคุณได้ อุปกรณ์จะปรากฏใน พีซขี องฉัน
4 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครือ่ งกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
60
เบือ้ งต้น
การอัพเดทอุปกรณ์
เครือ่ งสามารถอัพเดทให้ซอฟท์แวร์เป็นรุน่ ล่าสุดได้
การอัพเดทผ่านอากาศ
อุปกรณ์สามารถอัพเดทซอฟต์แวร์ลา่ สุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → อัพเดทซอฟท์​แว​ร์ → ดาวน์โหลดการอัพเดทด้วยตัวเอง
เมือ่ คุณสัมผัสสวิตช์ ดาวน์โหลดการอัพเดทโดยอัตโนมัติ เพือ่ เปิดใช้งาน รายการอัพเดทจะถูกดาวน์โหลดเมือ่ เครือ่ งเชือ่ ม
ต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
การอัพเดทด้วย Smart Switch
เชือ่ มต่อเครือ่ งเข้ากับคอมพิวเตอร์และอัพเดทอุปกรณ์ให้เป็นซอฟต์แวร์ลา่ สุด
1 บนคอมพิวเตอร์ ไปที่ www.samsung.com/smartswitch เพือ่ ดาวน์โหลดและติดตัง้ Smart Switch
2 ทีค่ อมพิวเตอร์ เริม่ ต้น Smart Switch
3 เชือ่ มต่ออุปกรณ์กบั คอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
4 หากสามารถอัพเดทซอฟต์แวร์ได้ ให้ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ อัพเดทเครือ่ ง
• อย่าปิดเครือ่ งคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะทีเ่ ครือ่ งก�ำลังอัพเดท
• ขณะทีก่ ำ� ลังอัพเดทเครือ่ ง อย่าเชือ่ มต่อเครือ่ งเล่นสือ่ อืน่ ๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระท�ำเช่นนัน้ อาจรบกวน
กระบวนการอัพเดท ก่อนการอัพเดท ยกเลิกการเชือ่ มต่อกับเครือ่ งเล่นสือ่ อืน่ ๆ ทัง้ หมดจากคอมพิวเตอร์
การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล
ช่วยให้ขอ้ มูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตัง้ ค่าในเครือ่ งของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถส�ำรองข้อมูลทีล่ ะเอียดอ่อนและเข้าถึงได้
ในภายหลัง ต้องเข้าสูร่ ะบบในบัญชี Google หรือ Samsung account เพือ่ แบ็คอัพหรือกูข้ อ้ มูลคืน ดูที่ Samsung account และ แอค
เคาท์ หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติม
61
เบือ้ งต้น
การใช้ Samsung account
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แบ็คอัพและคืนค่า → แบ็ก​อพั ​การ​ตงั้ ​คา่ ส�ำหรับ Samsung
account สัมผัสสวิตซ์ทอี่ ยูถ่ ดั จากรายการทีค่ ณุ ต้องการแบ็กอัพเพือ่ เปิดใช้งาน และจากนัน้ สัมผัส แบ็คอัพเดีย๋ วนี้
ข้อมูลจะได้รบั การแบ็กอัพไปยังซัมซุงคลาวด์ อ้างอิง Samsung Cloud เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
การตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้แบ็คอัพข้อมูลโดยอัตโนมัติ ให้สมั ผัสสวิตช์ แบ็คอัพอัตโนมัติ
เพือ่ กูค้ นื ข้อมูลแบ็กอัพจากคลาวด์ของซัมซุงโดยใช้ Samsung account สัมผัส คืน​คา่ ให้เลือกเครือ่ งและประเภทของข้อมูลทีค่ ณุ
ต้องการกูค้ นื และสัมผัส คืนค่าเดีย๋ วนี้ ข้อมูลที่ได้เลือกไว้ของคุณจะถูกเรียกคืนไปยังเครือ่ ง
การใช้งานบัญชี Google
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แบ็คอัพและคืนค่า และสัมผัสสวิตซ์ แบ็คอัพข้อมูลส่วนตัว ส�ำหรับ
บัญชี Google เพือ่ เปิดใช้งาน สัมผัส แบ็ก​อพั ​บญั ชี​ผ​ใู้ ช้ และเลือกบัญชีเพือ่ ตัง้ เป็นบัญชีสำ� รองข้อมูล
การกูค้ นื ข้อมูลโดยใช้บญั ชี Google สัมผัสสวิตช์ คืน​คา่ ​อตั โนมัติ เพือ่ เปิดใช้ เมือ่ ติดตัง้ แอพใหม่ จะจัดเก็บการตัง้ ค่าแบ็คอัพและข้อมูล
การรีเซ็ตข้อมูล
ลบการตัง้ ค่าและข้อมูลทัง้ หมดในเครือ่ ง ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน ให้สำ� รองข้อมูลทีส่ ำ� คัญทัง้ หมดทีค่ ณุ เก็บไว้ในเครือ่ ง
อ้างอิง การส�ำรองและการเรียกคืนข้อมูล เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การจัดการทัว่ ไป → ตัง้ ​คา่ ​ใหม่ → ตัง้ ค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รี​เซ็ท​อปุ กรณ์ → ลบ​ทงั้ ​
หมด เครือ่ งจะเริม่ ต้นใหม่โดยอัตโนมัติ
62
เบือ้ งต้น
เชือ่ มต่อด่วน
บทน�ำ
ค้นหาและเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ทอี่ ยูบ่ ริเวณใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว เช่น เฮดเซ็ทบลูทธู หรือทีวี โดยใช้คณุ สมบัตเิ ชือ่ มต่อด่วน
• ถ้าเครือ่ งทีค่ ณุ ต้องการเชือ่ มต่อไม่รองรับคุณสมบัตกิ ารเชือ่ มต่อด่วน ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct หรือบลูทธู
ก่อนทีจ่ ะเปิดใช้ เชือ่ มต่อด่วน ทีเ่ ครือ่ งของคุณ
• วิธกี ารเชือ่ มต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึน้ กับชนิดของเครือ่ งทีเ่ ชือ่ มต่อ หรือเนือ้ หาทีแ่ ชร์
การเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์อนื่
1 เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือน และจากนัน้ สัมผัส ค้นหาโทรศัพท์และสแกนหาอุปกรณ์ใกล้เคียง
2 สัมผัส เชือ่ มต่อด่วน
คุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทธู จะเปิดท�ำงานโดยอัตโนมัติ และเครือ่ งจะค้นหาเครือ่ งทีอ่ ยู่ใกล้เคียง
3 เลือกอุปกรณ์จากรายการและเชือ่ มต่อโดยท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
ขัน้ ตอนถัดไปอาจแตกต่างกันออกไป ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั อุปกรณ์ทเี่ ชือ่ มต่อ
การเชือ่ มต่อเข้ากับโทรทัศน์
เชือ่ มต่ออุปกรณ์ของคุณกับทีวเี พือ่ ดูเนือ้ หาของอุปกรณ์บนหน้าจอที่ใหญ่กว่า คุณอาจสามารถใช้คณุ สมบัตอิ นื่ ๆ เพิม่ เติมได้ ทัง้ นี้ ขึน้
อยูก่ บั ทีวที เี่ ชือ่ มต่อ
1 เปิดทีวแี ละวางเครือ่ งของคุณให้ใกล้กบั ทีวี
2 เปิดแผงการแจ้งเตือน ปัดลงบนแผงการแจ้งเตือน และจากนัน้ สัมผัส ค้นหาโทรศัพท์และสแกนหาอุปกรณ์ใกล้เคียง
63
เบือ้ งต้น
3 สัมผัส เชือ่ มต่อด่วน
4 เลือกทีวี
รายการคุณสมบัตทิ คี่ ณุ สามารถใช้กบั ทีวเี ครือ่ งดังกล่าวจะปรากฏขึน้
5 เลือกคุณสมบัตแิ ล้วท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ใช้คณุ สมบัตดิ งั กล่าว
ทัง้ นี้ คุณสมบัตทิ ี่ใช้งานได้อาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ทีวี
• แสดงอุปกรณ์บนทีวี (Smart View): ดูเนือ้ หาของอุปกรณ์บนหน้าจอทีวี คุณอาจต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ Screen Mirroring
บนทีวี ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ทีวที คี่ ณุ ต้องการเชือ่ มต่อ หากทีวไี ม่รองรับคุณสมบัติ Screen Mirroring ใช้อปุ กรณ์เสริมทีเ่ ข้ากันได้
เพือ่ เปิดใช้คณุ สมบัติ อุปกรณ์เสริมทีเ่ ข้ากันได้รวมถึง HomeSync และดองเกิล AllShare Cast
• แสดงหน้าจอทีวบี นอุปกรณ์: รับชมทีวบี นหน้าจอของอุปกรณ์ คุณสามารถดูทวี ตี อ่ ได้ภายในระยะทีเ่ ชือ่ มต่ออนุญาต
• ลงทะเบียนทีวี / ยกเลิกการลงทะเบียนทีว:ี ลงทะเบียนทีวกี บั อุปกรณ์คณุ เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตเิ พิม่ เติม
• บางไฟล์อาจมีการบัฟเฟอร์ระหว่างการเปิดเล่น ทัง้ นีข้ นึ้ กับการเชือ่ มต่อ
• หากทีวไี ม่รองรับ High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) คุณจะไม่สามารถดูเนือ้ หาทีป่ อ้ งกันโดย Digital
Rights Management (DRM) ในทีวไี ด้
การสตรีมเนือ้ หาบนทีวที ลี่ งทะเบียน
ถ้าคุณลงทะเบียนทีวกี บั อุปกรณ์ของคุณ คุณจะสามารถเชือ่ มต่อกับทีวไี ด้งา่ ยดายยิง่ ขึน้ ขณะเล่นเนือ้ หา
เมือ่ อุปกรณ์ของคุณจดจ�ำทีวที ลี่ งทะเบียนไว้ขณะทีค่ ณุ ก�ำลังดูเนือ้ หา ไอคอน จะปรากฏขึน้ บนอุปกรณ์ สัมผัสไอคอนเพือ่ สตรีม
เนือ้ หาจากเครือ่ งของคุณไปยังทีวขี องคุณ
• คุณสมบัตนิ รี้ องรับเฉพาะแอพแกลเลอรีข่ องเครือ่ งทีต่ งั้ ค่ามาจากโรงงานเท่านัน้
• หลังจากเชือ่ มต่อทีวที ลี่ งทะเบียนกับช่องเสียบไฟ คุณจะสามารถใช้คณุ สมบัตนิ ี้ได้ แม้วา่ หน้าจอทีวจี ะปิดอยูก่ ต็ าม
64
เบือ้ งต้น
คุณสมบัตกิ ารแชร์
แชร์เนือ้ หาโดยการใช้ตวั เลือกการแชร์ตา่ งๆ การด�ำเนินการต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างการแบ่งปันภาพ
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติมเมือ่ แบ่งปันไฟล์ผา่ นทางเครือข่ายมือถือ
1 สัมผัส แกลเลอรี่ ทีห่ น้าจอแอพ
2 เลือกรูปภาพ
3 สัมผัส แชร์ และเลือกวิธกี ารแชร์ เช่น บลูทธู และอีเมล
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คณุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้ได้เช่นกัน:
• Link sharing: อัปโหลดเนือ้ หาไปยังเซิรฟ์ เวอร์พนื้ ทีจ่ ดั เก็บของซัมซุงและแชร์ลงิ ก์และรหัสการเข้าถึงกับผูอ้ นื่ แม้รายชือ่ ของ
พวกเขาไม่ได้บนั ทึกไว้ในรายชือ่ ของคุณ เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน
• ถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์: แชร์เนือ้ หากับเครือ่ งใกล้เคียงผ่าน Wi-Fi Direct หรือบลูทธู จะต้องเปิดใช้งานการตัง้ ค่าการแสดง
ผลทีเ่ ครือ่ ง
• ดูคอนเทนท์บนทีวี (Smart View): ดูเนือ้ หาทีแ่ สดงบนอุปกรณ์ของคุณบนหน้าจอที่ใหญ่ขนึ้ ผ่านการเชือ่ มต่อแบบไร้สาย
เมือ่ คุณมีประวัตกิ ารติดต่อหรือการแชร์ บุคคลทีค่ ณุ ได้ตดิ ต่อจะปรากฏบนแผงตัวเลือกการแชร์ เพือ่ แชร์เนือ้ หาโดยตรงกับ
พวกเขาผ่านทางแอพทีส่ อดคล้องกัน ให้เลือกไอคอนบุคคล หากคุณสมบัตนิ ี้ไม่ทำ� งาน เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่
→ คุณสมบัตขิ นั้ สูง และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ DIRECT SHARE เพือ่ เปิดใช้งาน
65
เบือ้ งต้น
4 ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ แชร์รปู ภาพกับบุคคลอืน่ ๆ
เมือ่ ส่งภาพไปยังเครือ่ งของผูร้ บั จะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึน้ บนเครือ่ งของผูร้ บั สัมผัสการแจ้งเตือนเพือ่ ดูหรือดาวน์โหลดภาพ
โหมดฉุกเฉิน
คุณสามารถสลับเครือ่ งไปยังโหมดฉุกเฉินเพือ่ ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ แอพและฟังก์ชนั่ บางอย่างจะถูกจ�ำกัดการใช้งาน ในโหมด
ฉุกเฉิน คุณสามารถโทรแจ้งเหตุฉกุ เฉินได้ ส่งข้อมูลต�ำแหน่งของคุณไปให้คนอืน่ ๆ ส่งเสียงเตือนฉุกเฉิน และอืน่ ๆ
กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิด จากนัน้ สัมผัส โหมดฉุกเฉิน
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เปดแฟลช
สงเสียงเตือน
สงขอมูลตำแหน�งปจจุบนั ไปกับขอความ
โทรออก
เรียกดูอนิ เตอรเน็ต
เพิม� แอพทีจ่ ะใชงาน
พลังงานแบตเตอรีท่ เ่ี หลืออยูแ ละเวลาการใช
งานทีเ่ หลือ
โทรแจงเหตุฉกุ เฉิน
เวลาการใช้งานทีเ่ หลือจะแสดงเวลาทีเ่ หลืออยูก่ อ่ นทีแ่ บตเตอรีจ่ ะหมด เวลาการใช้งานทีเ่ หลืออาจแตกต่างกันออกไป โดยขึน้
กับการตัง้ ค่าเครือ่ งและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน
การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน ให้สมั ผัส → ปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน หรือ กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิดเครือ่ ง จากนัน้ สัมผัส โหมดฉุกเฉิน
66
แอพพลิเคชัน่
การติดตัง้ หรือการถอนการติดตัง้ แอพ
Galaxy Apps
สัง่ ซือ้ และดาวน์โหลดแอพ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพทีเ่ ฉพาะส�ำหรับเครือ่ ง Samsung Galaxy ได้
สัมผัส Galaxy Apps ทีห่ น้าจอแอพ
แอพนีอ้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
การติดตัง้ แอพ
เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัสเขตข้อมูลค้นหาเพือ่ ค้นหาค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพือ่ ดูขอ้ มูลเกีย่ วกับแอพนัน้ หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตัง้ การสัง่ ซือ้ และดาวน์โหลดแอพทีม่ กี ารเรียกเก็บ
เงิน สัมผัสทีร่ าคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
การเปลีย่ นการตัง้ ค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส → การตัง้ ค่า → อัพเดทแอพอัตโนมัติ จากนัน้ เลือกตัวเลือก
Play สโตร์
สัง่ ซือ้ และดาวน์โหลดแอพ
สัมผัส Play สโตร์ ทีห่ น้าจอแอพ
การติดตัง้ แอพ
ค้นหาแอพตามประเภทหรือค้นหาแอพตามค�ำส�ำคัญ
เลือกแอพเพือ่ ดูขอ้ มูลเกีย่ วกับแอพนัน้ หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส ติดตัง้ การสัง่ ซือ้ และดาวน์โหลดแอพทีม่ กี ารเรียกเก็บ
เงิน สัมผัสทีร่ าคา และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
การเปลีย่ นการตัง้ ค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส
เลือก
→ การ​ตงั้ ​คา่ → อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ จากนัน้ เลือกตัว
67
แอพพลิเคชัน่
การจัดการแอพ
การถอนการติดตัง้ หรือการปิดใช้งานแอพ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส → แก้ไข ไอคอน จะปรากฏบนแอพทีค่ ณุ สามารถปิดใช้งานหรือลบการติดตัง้ เลือกแอพแล้วสัมผัส ปิด
ใช้งาน หรือ ตกลง หรืออีกวิธหี นึง่ ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → แอพ ให้เลือกแอพ และจากนัน้ สัมผัส ปิดใช้งาน หรือ ลบ​การ​
ติด​ตงั้
• ปิดใช้งาน: ปิดใช้งานแอพพืน้ ฐานทีเ่ ลือกที่ไม่สามารถถอนการติดตัง้ จากเครือ่ งได้
• ลบ​การ​ตดิ ​ตงั้ : ถอนการติดตัง้ แอพทีด่ าวน์โหลดมา
การเปิดใช้งานแอป
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → แอพ →
→ ปิดใช้งานแล้ว ให้เลือกแอพ และจากนัน้ สัมผัส ท�ำงาน
การตัง้ ค่าการอนุญาตของแอพ
เพือ่ ให้บางแอพสามารถท�ำงานได้ตามปกติ พวกเขาอาจต้องได้รบั อนุญาตในการเข้าถึงหรือใช้ขอ้ มูลบนอุปกรณ์ของคุณ เมือ่ เปิดแอพ
หน้าต่างป๊อปอัพอาจปรากฏขึน้ และร้องขอการข้าถึงคุณสมบัตหิ รือข้อมูลบางอย่าง สัมผัส อนุญาต บนหน้าต่างป๊อปอัพเพือ่ ให้อนุญาต
แอพ
เพือ่ ดูการตัง้ ค่าการอนุญาตของแอพ เปิดหน้าจอแอพและสัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → แอพ เลือกแอพแล้วสัมผัส การอ​น​ญุ าต คุณสามารถดู
รายการการอนุญาตของแอพและเปลีย่ นการอนุญาตได้
เพือ่ ดูหรือเปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าการอนุญาตของแอพตามประเภทของการอนุญาต เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → แอพ →
→ การอนุญาตแอพ เลือกรายการและสัมผัสสวิตช์ทอี่ ยูถ่ ดั จากแอพต่างๆ เพือ่ ให้อนุญาต
ถ้าคุณไม่ให้อนุญาตแอพ คุณสมบัตพิ นื้ ฐานของแอพต่างๆ อาจไม่ทำ� งานตามปกติ
68
แอพพลิเคชัน่
โทรศัพท์
บทน�ำ
โทรหรือรับการโทรปกติและการโทรวิดโี อ
การโทรออก
1 สัมผัส โทรศัพท์ ทีห่ น้าจอแอพ
2 ใส่หมายเลขโทรศัพท์
หากปุม่ กดไม่ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัส
3 ► รุน่ SIM เดียว: สัมผัส
เพือ่ เปิดปุม่ กด
เพือ่ โทรปกติ หรือสัมผัส
เพือ่ โทรวีดโี อ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� หมายเลขไปยังรายชือ่ ผูต ดิ ตอ
ดูตวั อยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
ซอนปุม กด
69
แอพพลิเคชัน่
► รุน่ สอง SIM: สัมผัส
หรือ
เพือ่ โทรปกติ หรือสัมผัส
เพือ่ โทรวีดโี อ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� หมายเลขไปยังรายชือ่ ผูต ดิ ตอ
ดูตวั อยางหมายเลขโทรศัพท
ลบตัวอักษรทีอ่ ยูข า งหนา
ซอนปุม กด
การใช้ระบบโทรออกด่วน
ตัง้ หมายเลขโทรออกด่วนเพือ่ โทรออกอย่างรวดเร็ว
เพือ่ ต้องการตัง้ หมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส → โทรด่วน ให้เลือกหมายเลขโทรออกด่วน และจากนัน้ ให้เพิม่ หมายเลขโทรศัพท์
หากต้องการโทร สัมผัสหมายเลขทีต่ อ้ งการโทรออกด่วนบนปุม่ กดค้างไว้ ส�ำหรับหมายเลขโทรออกด่วน 10 หมายเลขขึน้ ไป สัมผัส
ตัวเลขแรกของหมายเลข จากนัน้ สัมผัสตัวเลขสุดท้ายค้างไว้
ตัวอย่างเช่น หากคุณตัง้ หมายเลข 123 เป็นหมายเลขโทรออกด่วน สัมผัส 1 สัมผัส 2 จากนัน้ สัมผัส 3 ค้างไว้
การโทรจากหน้าจอล็อก
ทีห่ น้าจอเมือ่ ล็อก ลาก
ไปด้านนอกวงกลมใหญ่
การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชือ่
สัมผัส ล่าสุด หรือ รายชือ่ และจากนัน้ ปัดไปทางขวาบนรายชือ่ หรือหมายเลขโทรศัพท์เพือ่ โทรออก
70
แอพพลิเคชัน่
การโทรระหว่างประเทศ
1 สัมผัส เพือ่ เปิดปุม่ กดหากปุม่ กดไม่ปรากฏบนหน้าจอ
2 สัมผัสค้างที่ 0 จนกว่าจะมีเครือ่ งหมาย + ปรากฏขึน้
3 ► รุน่ SIM เดียว: ใส่รหัสประเทศ รหัสพืน้ ที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนัน้ สัมผัส
► รุน่ สอง SIM: ใส่รหัสประเทศ รหัสพืน้ ที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนัน้ สัมผัส
หรือ
การรับสายโทรเข้า
การรับสาย
เมือ่ มีการโทรเข้า ลาก
ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
การปฏิเสธสาย
เมือ่ มีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่
เมือ่ ต้องการส่งข้อความเมือ่ ปฏิเสธการรับสาย ให้ลากแถบข้อความปฏิเสธการโทรขึน้ ไปด้านบน
เพือ่ สร้างข้อความการปฏิเสธหลายข้อความ เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส โทรศัพท์ → → การตัง้ ค่า → ข้อความปฏิเสธด่วน เอ็น
เตอร์ขอ้ ความ และจากนัน้ สัมผัส
เบอร์ทไี่ ม่ได้รบั สาย
หากมีสายที่ไม่ได้รบั จะมีไอคอน ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพือ่ ดูรายการสายที่ไม่ได้รบั หรืออีกวิธหี นึง่ เปิด
หน้าจอแอพ สัมผัส โทรศัพท์ → ล่าสุด เพือ่ ดูสายที่ไม่ได้รบั
71
แอพพลิเคชัน่
การบล็อกหมายเลขโทรศัพท์
บล็อกสายจากบางหมายเลขทีเ่ พิม่ ลงในรายการทีบ่ ล็อก
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส โทรศัพท์ → → การตัง้ ค่า → บล็อคหมายเลข
2 สัมผัส เลือกรายชือ่ แล้วสัมผัส เรียบร้อย
การกรอกหมายเลขด้วยตัวเอง สัมผัส ใส่หมายเลขโทรศัพท์ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ และจากนัน้ สัมผัส
เมือ่ หมายเลขทีถ่ กู บล็อกพยายามจะติดต่อคุณ คุณจะไม่ได้รบั การแจ้งเตือน ระบบจะบันทึกการโทรเหล่านัน้ ลงในบันทึกการโทร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบล็อกสายที่โทรเข้าจากผูค้ นที่ไม่แสดง ID ผูโ้ ทร สัมผัสสวิตช์ บล็อคผูโ้ ทรทีไ่ ม่รจู้ กั เพือ่ เปิดใช้
คุณสมบัตดิ งั กล่าว
ทางเลือกระหว่างการโทร
ระหว่างการโทรด้วยเสียง
สามารถท�ำสิง่ ต่อไปนี้ได้:
• : เข้าถึงทางเลือกเพิม่ เติม
• เพิม่ การโทร: โทรออกไปยังสายทีส่ อง
• ดังเป็นพิเศษ: เพิม่ ระดับเสียง
• บลูทธู : สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทธู หากมีการเชือ่ มต่ออยูก่ บั เครือ่ ง
• ล�ำโพง​: เปิดหรือปิดการท�ำงานของล�ำโพง ขณะใช้การโทรผ่านล�ำโพง ให้พดู ใส่ไมโครโฟนทีด่ า้ นบนของเครือ่ ง แล้วถือเครือ่ งให้
ห่างจากหูของท่าน
• ปุม่ กด / ซ่อน: เปิดหรือปิดปุม่ กด
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพือ่ ไม่ให้คสู่ นทนาได้ยนิ เสียงของคุณ
• : จบการสนทนาสายปัจจุบนั
72
แอพพลิเคชัน่
ระหว่างการโทรวิดโี อ
สัมผัสหน้าจอเพือ่ ใช้ทางเลือกต่อไปนี:้
• : เข้าถึงทางเลือกเพิม่ เติม
• กล้องถ่ายรูป: ปิดกล้องเพือ่ ไม่ให้คสู่ นทนามองเห็นคุณ
• สวิตช์: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง
• : จบการสนทนาสายปัจจุบนั
• ปิด​เสียง: ปิดไมโครโฟนเพือ่ ไม่ให้คสู่ นทนาได้ยนิ เสียงของคุณ
• ล�ำโพง​: เปิดหรือปิดการท�ำงานของล�ำโพง ขณะใช้การโทรผ่านล�ำโพง ให้พดู ใส่ไมโครโฟนทีด่ า้ นล่างของเครือ่ ง แล้วถือเครือ่ งให้
ห่างจากหูของท่าน
รายชือ่
บทน�ำ
สร้างรายชือ่ ใหม่หรือจัดการรายชือ่ บนเครือ่ ง
การเพิม่ รายชือ่
การสร้างรายชือ่ ใหม่
1 สัมผัส รายชือ่ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส และเลือกต�ำแหน่งจัดเก็บ
73
แอพพลิเคชัน่
3 ใส่ขอ้ มูลรายชือ่
ใหเลือกตำแหน�งของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
เพิม� รูปภาพ
ใสขอ มูลรายชือ่
เปดฟลด ขอมูลใหมากขึน้
สแกนขอมูลการติดตอจากนามบัตร
ขึน้ อยูก่ บั ต�ำแหน่งจัดเก็บข้อมูลทีเ่ ลือกไว้ ประเภทของข้อมูลทีค่ ณุ สามารถบันทึกอาจแตกต่างกัน
4 สัมผัส บันทึก
การเพิม่ หมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชือ่ จากปุม่ กด
1 สัมผัส โทรศัพท์ ทีห่ น้าจอแอพ
2 เอ็นเตอร์หมายเลขและสัมผัส เพิม่ ในรายชือ่
หากปุม่ กดไม่ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัส
เพือ่ เปิดปุม่ กด
3 สัมผัส สร้างชือ่ เพือ่ สร้างรายชือ่ ใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ททีม่ อี ​ยู่ เพือ่ เพิม่ หมายเลขไปยังรายชือ่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
74
แอพพลิเคชัน่
การเพิม่ หมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชือ่ จากรายการโทร
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส โทรศัพท์ → ล่าสุด
2 สัมผัสทีภ่ าพของผูโ้ ทร หรือสัมผัสหมายเลขโทรศัพท์ → รายละเอียด
3 สัมผัส สร้างชือ่ เพือ่ สร้างรายชือ่ ใหม่ หรือ สัมผัส อัพ​เด​ททีม่ อี ​ยู่ เพือ่ เพิม่ หมายเลขไปยังรายชือ่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
การน�ำเข้ารายชือ่
เพิม่ รายชือ่ โดยการน�ำเข้ารายชือ่ เหล่านัน้ จากพืน้ ทีจ่ ดั เก็บอืน่ ไปยังเครือ่ งของคุณ
1 สัมผัส รายชือ่ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส → การตัง้ ค่า → น�ำเ​ข้า/​นำ� ​ออกราย​ชอื่ → น�ำเข้า
3 ให้เลือกต�ำแหน่งของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บเพือ่ บันทึกเข้ารายชือ่
4 ท�ำเครือ่ งหมายที่ไฟล์ VCF หรือรายชือ่ เพือ่ น�ำเข้าและสัมผัส เรียบร้อย
การซิงค์รายชือ่ กับบัญชีเว็บของคุณ
ซิงค์รายชือ่ ของเครือ่ งของคุณกับรายชือ่ ออนไลน์ที่ได้บนั ทึกไว้ในบัญชีเว็บของคุณ เช่น Samsung account ของคุณ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แอคเคาท์ ให้เลือกชือ่ บัญชี ให้เลือกบัญชีเพือ่ ซิงค์ และจากนัน้ สัมผัส
รายชือ่ (Samsung Account) หรือ ซิงค์ สมุด​โทรศัพท์
75
แอพพลิเคชัน่
การค้นหารายชือ่
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส รายชือ่
ใช้วธิ กี ารค้นหาวิธกี ารหนึง่ ดังต่อไปนี:้
• เลือ่ นขึน้ หรือลงบนรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ
• ลากนิว้ ไปตามแถบตัวอักษรดัชนีทดี่ า้ นขวาของรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อเพือ่ เลือ่ นผ่านอย่างรวดเร็ว
• สัมผัสช่องการค้นหาทีด่ า้ นบนของรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ และใส่เงือ่ นไขการค้นหา
สัมผัสทีภ่ าพของผูต้ ดิ ต่อ หรือสัมผัสชือ่ ของผูต้ ดิ ต่อ → รายละเอียด จากนัน้ ให้ดำ� เนินการหนึง่ ในข้อดังต่อไปนี:้
• : เพิม่ ไปยังรายชือ่ ทีช่ อบ
• / : ท�ำการโทรออกหรือโทรวีดโี อ
• : เขียนข้อความ
• : เขียนอีเมล
การแบ่งปันข้อมูล
แบ่งปันข้อมูล เช่น รูปและข้อความแสดงสถานะ กับผูอ้ นื่ โดยใช้คณุ สมบัตกิ ารแบ่งปันข้อมูล
• คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
• คุณสมบัตนิ จี้ ะใช้ได้สำ� หรับผูท้ เี่ ปิดใช้งานคุณสมบัตกิ ารแบ่งปันข้อมูลบนเครือ่ ง
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส รายชือ่ → ข้อมูลของคุณ → การแชร์โปรไฟล์ จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ จะ
ต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน คุณสามารถดูขอ้ มูลโพรไฟล์ลา่ สุดใน รายชือ่
ในการตัง้ รายการเพิม่ เติมทีจ่ ะแบ่งปัน สัมผัส ข้อมูลทีแ่ ชร์ และเลือกรายการ
ในการตัง้ กลุม่ รายชือ่ ทีจ่ ะแชร์ขอ้ มูล ให้สมั ผัส แชร์กบั และเลือกตัวเลือก
76
แอพพลิเคชัน่
การแชร์รายชือ่
คุณสามารถแชร์รายชือ่ กับผูอ้ นื่ ได้โดยใช้ทางเลือกการแชร์ตา่ งๆ
1 สัมผัส รายชือ่ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส → แชร์
3 ท�ำเครือ่ งหมายรายชือ่ และสัมผัส แชร์
4 เลือกวิธกี ารแชร์
ผสานรายชือ่ ทีซ่ ำ�้ กัน
เมือ่ คุณน�ำเข้ารายชือ่ จากพืน้ ทีจ่ ดั เก็บอืน่ ๆ หรือ ซิงค์ หรือ ย้ายรายชือ่ ไปยังบัญชีอนื่ ๆ รายการรายชือ่ ของคุณอาจรวมรายชือ่ ทีซ่ ำ�้ กันได้
ผสานรายชือ่ ทีซ่ ำ�้ กันเป็นหนึง่ เดียวเพือ่ ปรับปรุงรายการรายชือ่ ของคุณ
1 สัมผัส รายชือ่ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส → การตัง้ ค่า → ผสานรายชือ่ ทีซ่ ำ�้ กัน
3 ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ายชือ่ และสัมผัส รวม
การลบรายชือ่
1 สัมผัส รายชือ่ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส → ลบ
3 ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ายชือ่ และสัมผัส ลบ
เพือ่ ลบผูต้ ดิ ต่อทีละราย เปิดรายการผูต้ ดิ ต่อและสัมผัสภาพของผูต้ ดิ ต่อหรือสัมผัสชือ่ ของผูต้ ดิ ต่อ → รายละเอียด จากนัน้ สัมผัส
→ ลบ
77
แอพพลิเคชัน่
ข้อความ
บทน�ำ
ส่งและดูขอ้ ความผ่านการสนทนา
การส่งข้อความ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิม่ เติมส�ำหรับการส่งข้อความขณะทีค่ ณุ ก�ำลังโรมมิง่
1 สัมผัส ข้อความ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส
3 เพิม่ ผูร้ บั และสัมผัส เขียน
4 ป้อนข้อความ
► รุน่ SIM เดียว:
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
แกไขผูร บั
เพิม� ผูร บั จากรายชือ่ ผูต ดิ ตอ
ปอนขอความ
ปอนไอคอนแสดงอารมณ
สงขอความ
แนบไฟล
78
แอพพลิเคชัน่
► รุน่ สอง SIM:
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
แกไขผูร บั
เพิม� ผูร บั จากรายชือ่ ผูต ดิ ตอ
ปอนขอความ
ปอนไอคอนแสดงอารมณ
เลือก SIM หรือ USIM การด
แนบไฟล
5 ► รุน่ SIM เดียว: สัมผัส ส่ง เพือ่ ส่งข้อความ
► รุน่ สอง SIM: สัมผัส
หรือ
เพือ่ ส่งข้อความ
การดูขอ้ ความ
ข้อความจะถูกจัดกลุม่ เป็นเธรดข้อความตามรายชือ่
คุณอาจเสียค่าบริการเพิม่ เติมส�ำหรับการรับข้อความขณะทีค่ ณุ ก�ำลังโรมมิง่
1 สัมผัส ข้อความ ทีห่ น้าจอแอพ
2 บนรายการข้อความ ให้เลือกรายชือ่
3 ดูการสนทนา
► รุน่ SIM เดียว: เพือ่ ตอบกลับข้อความ เอ็นเตอร์ขอ้ ความและสัมผัส ส่ง
► รุน่ สอง SIM: เพือ่ ตอบกลับข้อความ เอ็นเตอร์ขอ้ ความและสัมผัส
หรือ
79
แอพพลิเคชัน่
การบล็อกข้อความทีไ่ ม่ตอ้ งการ
บล็อกข้อความจากหมายเลขทีก่ ำ� หนดทีเ่ พิม่ ลงในรายการทีบ่ ล็อก
1 สัมผัส ข้อความ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส → การ​ตงั้ ​คา่ → บล็อคข้อ​ความ → บล็อคหมายเลข
3 สัมผัส ข้อความ​เข้า หรือ สมุด​โทรศัพท์ เลือกรายชือ่ และจากนัน้ สัมผัส
หากต้องการป้อนหมายเลขเอง สัมผัส ใส่หมายเลข จากนัน้ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
การตัง้ ค่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความ
คุณสามารถเปลีย่ นเสียงการแจ้งเตือน แสดงทางเลือก และอีกมากมาย
1 สัมผัส ข้อความ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส → การ​ตงั้ ​คา่ → การแจ้งเตือน และจากนัน้ สัมผัสสวิตซ์เพือ่ เปิดใช้งาน
3 เปลีย่ นการตัง้ ค่าการแจ้งเตือน
•
•
•
•
เสียง​การ​แจ้ง​เตือน: เปลีย่ นเสียงการแจ้งเตือน
สัน่ พร้อมเล่นเสียง: ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้สนั่ เมือ่ คุณได้รบั ข้อความ
การแสดงป๊อปอัพ: ตัง้ ให้เครือ่ งแสดงข้อความในหน้าต่างป๊อปอัพ
ดู​ตวั อย่าง​ขอ้ ​ความ: ตัง้ ให้เครือ่ งแสดงเนือ้ หาข้อความบน หน้าจอล็อก และในหน้าต่างป๊อปอัพ
การตัง้ ค่าการแจ้งเตือนข้อความ
คุณสามารถตัง้ การแจ้งเตือนเป็นช่วงเวลาได้ เพือ่ ให้คณุ ทราบว่าคุณข้อความแจ้งเตือนทีย่ งั ไม่ได้ตรวจสอบ หากคุณสมบัตนิ ี้ไม่ทำ� งาน
ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวแจ้งเตือน จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้ จากนัน้ สัมผัส
สวิตช์ ข้อความ เพือ่ เปิดใช้
80
แอพพลิเคชัน่
อินเทอร์เน็ต
บทน�ำ
ค้นหาบนอินเตอร์เน็ตเพือ่ ดูขอ้ มูลและบุก๊ มาร์คหน้าเว็บโปรดเพือ่ เข้าถึงได้สะดวก
การเรียกดูหน้าเว็บ
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส อินเทอร์เน็ต
2 สัมผัสช่องข้อมูลทีอ่ ยู่
3 ใส่ทอี่ ยูเ่ ว็บหรือค�ำส�ำคัญ จากนัน้ สัมผัส ไป
การดูแถบเครือ่ งมือ ลากนิว้ มือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ
บุค มารกหนาเว็บปจจุบนั
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
รีเฟรชหนาเว็บปจจุบนั
เปดหนัาหลัก
แสดงบุค มารค เว็บเพจทีบ่ นั ทึกไว
และประวัตกิ ารเรียกดูลา สุดของคุณ
ยายระหวางหนา
เปดตัวจัดการแท็บของเบราวเซอร
81
แอพพลิเคชัน่
การใช้โหมดลับ
ในโหมดลับ คุณจะสามารถจัดการแท็บทีเ่ ปิด บุค๊ มาร์ก และหน้าทีบ่ นั ทึกไว้แบบแยกจากกันได้ คุณสามารถล็อกโหมดลับโดยใช้รหัสผ่าน
และลายนิว้ มือของคุณได้
การเปิดใช้งานโหมดลับ
ในแถบเครือ่ งมือทีด่ า้ นล่างของหน้าจอ สัมผัส แท็บ → เปิดโหมดความลับ ถ้าคุณใช้งานคุณสมบัตนิ เี้ ป็นครัง้ แรก ให้ตงั้ ค่าว่าจะใช้
รหัสผ่านส�ำหรับโหมดลับหรือไม่
ในโหมดลับ คุณจะไม่สามารถใช้คณุ สมบัตติ า่ งๆ เช่น การจับภาพหน้าจอได้
ในโหมดลับ อุปกรณ์จะเปลีย่ นสีของแถบเครือ่ งมือ
การเปลีย่ นการตัง้ ค่าความปลอดภัย
คุณสามารถเปลีย่ นรหัสผ่านหรือวิธกี ารล็อกของคุณได้
สัมผัส → การ​ตงั้ ค​ า่ → ส่วนตัว → การป้องกันโหมดความลับ → เปลีย่ นรหัสผ่าน หากต้องการตัง้ ค่าลายนิว้ มือทีล่ ง
ทะเบียนของคุณเป็นวิธกี ารล็อกร่วมกับรหัสผ่าน ให้สมั ผัสสวิตช์ ลาย​นวิ้ ​มอื เพือ่ เปิดใช้งาน โปรดดูที่ การอ่านลายนิว้ มือ เพือ่ ดูขอ้ มูล
เพิม่ เติมเกีย่ วกับการใช้ลายนิว้ มือของคุณ
การปิดใช้งานโหมดลับ
ในแถบเครือ่ งมือทีด่ า้ นล่างของหน้าจอ สัมผัส แท็บ → ปิดโหมดความลับ
82
แอพพลิเคชัน่
อีเมล
การตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มล
ตัง้ ค่าแอคเคาท์อเี มลเมือ่ เปิดใช้ อีเมล เป็นครัง้ แรก
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส อีเมล
2 ป้อนทีอ่ ยูอ่ เี มลบัญชีของคุณและรหัสผ่าน แล้วสัมผัส ลงชือ่ เข้าใช้
เพือ่ ลงทะเบียนบัญชีอเี มลด้วยตนเอง สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ ​เอง
3 ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ท�ำการตัง้ ค่าให้เสร็จสมบูรณ์
เพือ่ ตัง้ ค่าบัญชีอเี มลเพิม่ เติม สัมผัส → → เพิม่ ​แอคเคาท์
หากคุณมีบญั ชีอเี มลมากกว่าหนึง่ บัญชี คุณสามารถตัง้ ค่าให้บญั ชีหนึง่ เป็นบัญชีคา่ เริม่ ต้น สัมผัส
บัญชีผใู้ ช้เริม่ ต้น
→
→ → ตัง้ ค่า
การส่งอีเมล
1 สัมผัส เพือ่ เขียนอีเมล
2 เพิม่ ผูร้ บั และใส่ขอ้ ความอีเมล
3 สัมผัส ส่ง เพือ่ ส่งเมล
การอ่านอีเมล
เมือ่ เปิด อีเมล เครือ่ งจะดึงอีเมลใหม่ๆ ขึน้ มาให้โดยอัตโนมัติ หากต้องการดึงอีเมลเหล่านัน้ ด้วยตนเอง ให้ปดั หน้าจอลง
สัมผัสอีเมลทีอ่ ยูบ่ นหน้าจอเพือ่ อ่าน
หากปิดใช้การซิงค์อเี มล ระบบจะไม่สามารถดึงอีเมลใหม่ๆ ขึน้ มาได้ เพือ่ ต้องการเปิดการซิงค์อเี มล สัมผัส
→ ชือ่ บัญชีของคุณ และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ ซิงค์​บญั ชี​ผ​ใู้ ช้ เพือ่ เปิดใช้งาน
83
→
แอพพลิเคชัน่
กล้องถ่ายรูป
บทน�ำ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดโี อโดยใช้โหมดและการตัง้ ค่าต่างๆ
มารยาทในการใช้กล้อง
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดโี อของบุคคลอืน่ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดโี อในสถานทีท่ มี่ กี ฎห้าม
• อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวิดโี อในสถานทีท่ คี่ ณุ อาจละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของผูอ้ นื่
การเริม่ ต้นกล้องถ่ายรูป
ใช้วธิ กี ารต่อไปนีเ้ พือ่ เปิดใช้งาน กล้องถ่ายรูป:
• สัมผัส กล้องถ่ายรูป ทีห่ น้าจอแอพ
• กดปุม่ หน้าหลักสองครัง้ อย่างรวดเร็ว
• ทีห่ น้าจอเมือ่ ล็อก ลาก ไปด้านนอกวงกลมใหญ่
• บางวิธกี ารอาจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ
• คุณสมบัตขิ องกล้องบางตัวไม่มีให้ใช้งานเมือ่ คุณเริม่ ต้นใช้ กล้องถ่ายรูป จากหน้าจอล็อกหรือเมือ่ หน้าจอดับอยูข่ ณะที่
คุณสมบัตคิ วามปลอดภัยนัน้ เปิดใช้งานอยู่
84
แอพพลิเคชัน่
การใช้การปัดด้วยนิว้ มือ
ควบคุมหน้าจอแสดงตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วโดยการปัดไปในทิศทางทีแ่ ตกต่างกัน คุณสามารถเปลีย่ นโหมดการถ่ายภาพ สลับไปมาระ
หว่างกล้อง หรือใช้ลกั ษณะพิเศษฟิลเตอร์
แสดงตัวอยางกลองหนา
โหมดถายภาพ
แสดงตัวอยางกลองหลัง
การเปลีย่ นกล้อง
ทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึน้ หรือลงเพือ่ สลับไปมาระหว่างกล้อง
การดูโหมดถ่ายภาพ
ทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดจากซ้ายไปขวาเพือ่ เปิดรายการโหมดถ่ายภาพ
85
ลักษณะพิเศษฟลเตอร
แอพพลิเคชัน่
การดูลกั ษณะพิเศษฟิลเตอร์
ทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดจากขวาไปซ้ายเพือ่ เปิดรายการลักษณะพิเศษฟิลเตอร์ คุณสามารถใช้ความรูส้ กึ ที่ไม่ซำ�้ กันกับรูปถ่ายหรือ
วิดโี อของคุณ
คุณสมบัตนิ ี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพบางโหมด
การถ่ายภาพเบือ้ งต้น
การถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดโี อ
1 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพือ่ ให้กล้องท�ำการโฟกัสทีจ่ ดุ นัน้
2 สัมผัส เพือ่ ถ่ายภาพ หรือสัมผัส เพือ่ บันทึกวีดโี อ ในการถ่ายภาพเป็นชุด สัมผัส
ค้างไว้
• แยกนิว้ สองนิว้ ออกจากกันบนหน้าจอเพือ่ ซูมเข้า และบีบนิว้ เพือ่ ซูมออก
• หากต้องการปรับความสว่างของภาพหรือวิดโี อ ให้สมั ผัสทีห่ น้าจอ เมือ่ แถบการปรับปรากฏขึน้ ลาก ทีแ่ ถบการปรับผ่าน
หรือ
• การบันทึกภาพจากวีดโี อขณะทีก่ ำ� ลังบันทึกวีดโี อ สัมผัส
• การเปลีย่ นโฟกัสขณะทีบ่ นั ทึกวิดโี อ ให้สมั ผัสพืน้ ทีท่ คี่ ณุ ต้องการโฟกัส การโฟกัสทีก่ งึ่ กลางหน้าจอ สัมผัส
โหมดปจจุบนั
ทำใหหนาดูสวางขึน้ และใส
ขึน้
การตัง้ คากลองถายรูป
ภาพตัวอยางขนาดยอ
การตัง้ คาดวน
ถายรูป
บันทึกวีดโี อ
สลับระหวางกลองถายรูปดา
นหนาและดานหลัง
ลักษณะพิเศษฟลเตอร
โหมดถายภาพ
86
แอพพลิเคชัน่
•
•
•
•
หน้าจอแสดงตัวอย่างอาจแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั โหมดและกล้องที่ใช้งาน
กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ไม่ได้ใช้งาน
ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนัน้ เครือ่ งอาจท�ำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดทีต่ อ้ งการความละเอียดสูง
กล้องของเครือ่ งของคุณจะมีเลนส์มมุ กว้าง อาจมีความบิดเบีย้ วเล็กน้อยในภาพมุมกว้าง และไม่ได้แสดงถึงปัญหาการ
ท�ำงานของเครือ่ ง
• เวลาการบันทึกทีน่ านทีส่ ดุ อาจลดลงเมือ่ คุณบันทึกวิดโี อทีค่ วามละเอียดสูง
HDR (ช่วงแบบไดนามิกสูง)
ใช้โหมด HDR เพือ่ จับภาพและวีดโี อทีม่ สี สี นั สดใส และให้รายละเอียดแม้ในบริเวณทีแ่ สงจ้าและมืดสลัว
1 บนหน้าจอตัวอย่าง สัมผัส
•
•
•
2 สัมผัส
ซ�ำ้ ๆจนกว่าคุณจะถึงทางเลือกทีต่ อ้ งการ
: เครือ่ งจะเปิดใช้งานโหมด HDR โดยอัตโนมัตติ ามสภาพการถ่ายรูป
: โหมด HDR เปิดใช้งานอยู่
: โหมด HDR ปิดใช้งานอยู่
เพือ่ ถ่ายภาพ หรือสัมผัส
เพือ่ บันทึกวีดโี อ
ไมมเี อฟเฟค
มีเอฟเฟค
87
แอพพลิเคชัน่
การล็อกโฟกัส (AF) และการรับแสง (AE)
คุณสามารถล็อคโฟกัสหรือการรับแสงในพืน้ ทีท่ ี่ได้เลือกไว้เพือ่ ป้องกันกล้องจากการปรับโดยอัตโนมัตขิ นึ้ อยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงของวัตถุ
หรือแหล่งทีม่ าของแสง
สัมผัสบริเวณทีจ่ ะโฟกัสค้างไว้ กรอบ AF/AE จะปรากฏในบริเวณนัน้ และจะล็อกการตัง้ ค่าโฟกัสและการรับแสง จะยังคงล็อกการตัง้ ค่า
แม้จะถ่ายรูปแล้ว
คุณสมบัตนิ ี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพบางโหมด
การก�ำหนดค่าโหมดถ่ายภาพ
บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดไปทางขวาเพือ่ เปิดรายการโหมดถ่ายภาพและให้เลือกโหมด
เพือ่ ดูคำ� อธิบายของแต่ละโหมด สัมผัส → ข้อมูล
เพือ่ จัดต�ำแหน่งโหมดใหม่ สัมผัส → แก้ไข สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนโหมด และจากนัน้ ลากไปยังต�ำแหน่งใหม่
เพือ่ เพิม่ ทางลัดของโหมดไปยังหน้าจอหลัก สัมผัส → เพิม่ ทางลัดบนหน้าจอหลัก
โหมดอัตโนมัติ
ใช้โหมดอัตโนมัตเิ พือ่ อนุญาตให้กล้องประเมินสิง่ แวดล้อมและพิจารณาโหมดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ส�ำหรับภาพ
ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส อัตโนมัติ
88
แอพพลิเคชัน่
โหมดโปร
ถ่ายรูปขณะทีป่ รับตัวเลือกการถ่ายรูปต่างๆ เช่น ค่ารับแสงและค่า ISO
ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส โปร เลือกตัวเลือกและก�ำหนดการตัง้ ค่า จากนัน้ สัมผัส เพือ่ ถ่ายรูป
•
: เปลีย่ นโหมดโฟกัส ลากแถบการปรับผ่าน หรือ
เพือ่ ปรับโฟกัสด้วยตัวเอง การสลับเป็นโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
ลากแถบการปรับผ่าน Auto
•
: เลือกค่าสมดุล​ส​ขี าวทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ภาพมีชว่ งสีทสี่ มจริงตามทีเ่ ห็น คุณสามารถตัง้ อุณหภูมสิ ไี ด้ สัมผัส
และลาก
นิว้ บนแถบอุณหภูมสิ ี
•
: เลือกโทนสี หากต้องการสร้างโทนสีเอง สัมผัส โทน 1 หรือ โทน 2
• : เปลีย่ นค่าการรับแสง ก�ำหนดปริมาณแสงทีเ่ ซนเซอร์รบั ภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา ส�ำหรับสภาวะทีม่ แี สงน้อย ให้ใช้
ค่าชดเชยแสงเพิม่ ขึน้
หากตัง้ ความเร็วชัตเตอร์แบบก�ำหนดเอง คุณไม่สามารถเปลีย่ นค่ารับแสงได้ ค่ารับแสงจะเปลีย่ นและปรากฏตามการตัง้ ค่า
ความเร็วชัตเตอร์
•
: ปรับความเร็วชัตเตอร์ ความเร็วชัตเตอร์ตำ�่ ให้แสงเข้ามาก ภาพจะสว่างขึน้ เหมาะส�ำหรับถ่ายภาพทิวทัศน์หรือภาพทีถ่ า่ ย
ตอนกลางคืน ความเร็วชัตเตอร์สงู ให้แสงน้อย เหมาะส�ำหรับถ่ายภาพวัตถุทเี่ คลือ่ นทีเ่ ร็ว
•
: เลือกค่า ISO ส่วนนีจ้ ะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ค่าทีต่ ำ�่ กว่าจะเหมาะกับวัตถุทอี่ ยูน่ งิ่ และมีแสงสว่างมาก ค่าที่
สูงขึน้ จะเหมาะสมกับวัตถุทเี่ คลือ่ นทีเ่ ร็วและมีแสงสว่างน้อย อย่างไรก็ตาม การตัง้ ค่าความไวแสง ISO สูงขึน้ อาจท�ำให้เกิด
สัญญาณรบกวนในรูปภาพ
หากตัง้ ความเร็วชัตเตอร์แบบก�ำหนดเอง คุณไม่สามารถตัง้ ค่า ISO เป็น อัตโนมัติ
89
แอพพลิเคชัน่
การแยกกันระหว่างพืน้ ทีโ่ ฟกัสและพืน้ ทีก่ ารรับแสง
คุณสามารถล็อคโฟกัสหรือการรับแสงในพืน้ ทีท่ ี่ได้เลือกไว้เพือ่ ป้องกันกล้องโดยอัตโนมัตขิ นึ้ อยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงของวัตถุหรือแหล่ง
ทีม่ าของแสง ในโหมดโปร คุณสามารถแยกการรับแสงและโฟกัสและตัง้ ค่าดังกล่าวไปยังจุดทีแ่ ตกต่างกัน
คุณสมบัตนิ ี้ใช้ได้เมือ่ คุณตัง้ ความเร็วชัตเตอร์และโฟกัสเป็น อัตโนมัติ ในโหมดโปรเท่านัน้
1 ทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่าง สัมผัสค้างไว้ทพี่ นื้ ทีท่ จี่ ะโฟกัส
กรอบ AF/AE จะปรากฏบนพืน้ ทีท่ ี่โฟกัส
2 ลากกรอบ AF/AE ไปยังพืน้ ทีร่ บั แสง
พืน้ ทีก่ ารรับแสงจะถูกแยกออกจากพืน้ ที่โฟกัส
90
แอพพลิเคชัน่
พา​นอรา​มา่
ถ่ายภาพชุดแนวนอนหรือแนวดิง่ จากนัน้ ท�ำให้ภาพอยูร่ วมกันโดยสร้างฉากกว้าง
เพือ่ ให้ได้ภาพถ่ายทีด่ ที สี่ ดุ โดยใช้โหมดพาโนรามา ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำเหล่านี:้
• เคลือ่ นกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
• รักษาให้ภาพอยูภ่ ายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง หากภาพตัวอย่างอยูน่ อกกรอบน�ำ หรือคุณไม่ได้ขยับอุปกรณ์เลย
อุปกรณ์จะหยุดถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• หลีกเลีย่ งการถ่ายภาพทีม่ พี นื้ หลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า
1 ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส พา​นอรา​มา่
2 สัมผัส แล้วเคลือ่ นย้ายกล้องอย่างช้าๆไปในทิศทางเดียวกัน
3 สัมผัส เพือ่ หยุดการถ่ายภาพ
4 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สมั ผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ
โฟกัสทีเ่ ลือก
ใช้เอฟเฟคนอกโฟกัสเพือ่ ท�ำให้วตั ถุทเี่ จาะจงลอยเด่นขึน้ ในรูปภาพ
1 ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส โฟกัสทีเ่ ลือก
2 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพือ่ ให้กล้องท�ำการโฟกัสทีจ่ ดุ นัน้
3 สัมผัส เพือ่ ถ่ายรูป
4 สัมผัสภาพตัวอย่างขนาดย่อ
91
แอพพลิเคชัน่
5 สัมผัส
และเลือกหนึง่ ในทางเลือกต่อไปนี:้
• โฟกัสใกล้: ท�ำให้เป้าหมายโดดเด่น และท�ำฉากหลังเบลอรอบเป้าหมาย
• โฟกัสไกล: เบลอเป้าหมายและท�ำให้ฉากหลังโดดเด่นรอบเป้าหมาย
• โฟกัสเคลือ่ นที:่ ท�ำให้เป้าหมายและฉากหลังโดดเด่น
6 สัมผัส บันทึก
• แนะน�ำให้คณุ จัดระยะเป้าหมายไว้ภายใน 50 ซม. จากเครือ่ ง จัดต�ำแหน่งเป้าหมายทีค่ ณุ ต้องการโฟกัสให้เข้ามาใกล้กบั
เครือ่ ง
• เมือ่ ถ่ายภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างเป้าหมายและฉากหลังมากเพียงพอ ระยะห่างจะต้องมากกว่าสาม
เท่าของระยะห่างระหว่างเครือ่ งกับเป้าหมาย
• ถืออุปกรณ์อย่างมัน่ คงและอยูน่ งิ่ กับทีข่ ณะทีถ่ า่ ยภาพ
• คุณภาพของภาพทีถ่ า่ ยด้วยเครือ่ งอาจได้รบั ผลกระทบในสภาพเงือ่ นไขดังต่อไปนี:้
–– อุปกรณ์หรือเป้าหมายเคลือ่ นไหว
–– มีแสงพืน้ หลังสว่างจ้า ระดับแสงต�ำ ่ หรือถ่ายภาพในทีร่ ม่
–– เป้าหมายหรือพืน้ หลังไม่มรี ปู แบบหรือมีสเี รียบ
92
แอพพลิเคชัน่
เคลือ่ นไหวช้า
บันทึกวิดโี อส�ำหรับการดูในแบบสโลว์โมชัน่ คุณสามารถระบุสว่ นของวิดโี อให้เล่นในแบบสโลว์โมชัน่ ได้
1 ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส เคลือ่ นไหวช้า
2 สัมผัส เพือ่ เริม่ การบันทึก
3 เมือ่ บันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส เพือ่ หยุด
4 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สมั ผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ
5 สัมผัส
วิดโี อจะเริม่ ต้นเล่นด้วยส่วนสโลว์โมชัน่ ทีต่ งั้ ค่าไว้แบบสุม่ หากวิดโี อมีการเคลือ่ นไหวมาก ส่วนการเคลือ่ นไหวช้าหนึง่ หรือสองส่วน
จะถูกสร้างขึน้ บนพืน้ ฐานของการเคลือ่ นไหวที่ใหญ่ทสี่ ดุ
การแก้ไขส่วนสโลว์โมชัน่
1 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สมั ผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ
2 สัมผัส
3 สัมผัสหน้าจอ และสัมผัส เพือ่ พักการเล่น
4 ลากวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดไปยังจุดทีต่ อ้ งการเพือ่ ตัง้ ระยะเวลาทีจ่ ะเล่นวิดโี อ
93
แอพพลิเคชัน่
5 ลาก
เพือ่ เลือกพืน้ ทีข่ องวิดโี อทีจ่ ะเล่นในแบบสโลว์โมชัน่
การตัง้ ค่าส่วนสโลว์โมชัน่ ให้แม่นย�ำมากขึน้ สัมผัสค้างไว้ที่ จากนัน้ ลากนิว้ ของคุณไปทางซ้ายหรือขวาเพือ่ ย้ายส่วนทีล่ ะกรอบ
เริม� ตนการถายครอม
สิน้ สุดการถายครอม
สวนการเคลือ่ นไหวชา
6 สัมผัสส่วนสโลว์โมชัน่ และใช้ตวั เลือกต่อไปนี:้
• แยก: แบ่งเป็นสองส่วน
• ลบ: ลบหนึง่ ในส่วนต่างๆทีแ่ ยกออกจากกัน
• ความ​เร็ว: เปลีย่ นความเร็วการเล่นของส่วนทีเ่ ลือก
7 สัมผัส เพือ่ แสดงตัวอย่างวิดโี อ
8 สัมผัส บันทึก เพือ่ บันทึกวีดโี อเป็นไฟล์ใหม่
เคลือ่ นไหวเร็ว
บันทึกวิดโี อส�ำหรับการดูในแบบการเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็ว คุณสามารถระบุสว่ นของวิดโี อให้เล่นในแบบการเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วได้
ความยาวโฟกัสอาจสัน้ กว่าเมือ่ ใช้โหมดนี้
1 ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส เคลือ่ นไหวเร็ว
2 สัมผัส เพือ่ เริม่ การบันทึก
3 เมือ่ บันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส เพือ่ หยุด
94
แอพพลิเคชัน่
4 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สมั ผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ
5 สัมผัส
วิดโี อจะเริม่ ต้นเล่นด้วยส่วนการเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วทีต่ งั้ ค่าไว้แบบสุม่
การแก้ไขส่วนการเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็ว
1 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สมั ผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ
2 สัมผัส
วิดโี อจะเริม่ ต้นเล่นด้วยส่วนการเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วทีต่ งั้ ค่าไว้แบบสุม่
3 สัมผัส เพือ่ พักการเล่น
4 ลากวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดไปยังจุดทีต่ อ้ งการเพือ่ ตัง้ ระยะเวลาทีจ่ ะเล่นวิดโี อ
5 ลาก เพือ่ เลือกพืน้ ทีข่ องวิดโี อทีจ่ ะเล่นในแบบการเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็ว
การตัง้ ค่าส่วนการเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วให้แม่นย�ำมากขึน้ สัมผัสค้างไว้ที่
ย้ายส่วนทีล่ ะกรอบ
เริม� ตนการถายครอม
จากนัน้ ลากนิว้ ของคุณไปทางซ้ายหรือขวาเพือ่
สิน้ สุดการถายครอม
สวนการเคลือ่ นไหวเร็ว
6 สัมผัสส่วนการเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วและใช้ตวั เลือกต่อไปนี:้
• แยก: แบ่งเป็นสองส่วน
• ลบ: ลบส่วนทีเ่ ลือกออกหนึง่ ส่วน
• ความ​เร็ว: เปลีย่ นความเร็วการเล่นของส่วนทีเ่ ลือก
7 สัมผัส เพือ่ แสดงตัวอย่างวิดโี อ
8 สัมผัส บันทึก เพือ่ บันทึกวิดโี อ
95
แอพพลิเคชัน่
ช็อตเสมือนจริง
ถ่ายภาพชุดขณะทีก่ ำ� ลังหมุนวัตถุเพือ่ สร้างมุมมองของวัตถุในหลายๆ มุม คุณสามารถดูวตั ถุได้จากมุมอืน่ โดยการลากนิว้ ของคุณไปทาง
ซ้ายหรือขวาบนรูปภาพ
1 ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ช็อตเสมือนจริง
2 วางวัตถุตรงกึง่ กลางของหน้าจอแสดงตัวอย่างและสัมผัส
3 ย้ายอุปกรณ์ไปรอบๆ วัตถุอย่างช้าๆ ในทิศทางหนึง่ เพือ่ ถ่ายรูปให้มากขึน้
เมือ่ ลูกศรกลายเป็นสีเหลืองทัง้ หมดหรือเมือ่ หยุดวนรอบเป้าหมาย เครือ่ งจะหยุดถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ
การดูภาพเสมือน
1 บนหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้สมั ผัส ภาพตัวอย่างขนาดย่อ
2 สัมผัส
3 ลากนิว้ ของคุณไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอ หรือ ค่อยๆ เลือ่ นอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวาเพือ่ ดูวตั ถุจากมุมอืน่
96
แอพพลิเคชัน่
วิดโี อคอลลาจ
บันทึกวิดโี อเพือ่ สร้างภาพตัดปะวิดโี อแบบพิเศษ คุณสามารถแก้ไขวิดโี อและแชร์ให้กบั ผูอ้ นื่ ได้
1 ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส วิดโี อคอลลาจ
2 สัมผัส และเลือกประเภทภาพตัดปะที่ใต้อตั ราส่วนหน้าจอทีค่ ณุ ต้องการใช้
หากต้องการบันทึกวิดโี อเพือ่ ดูเป็นภาพตัดปะวิดโี อแบบสโลว์โมชัน่ ให้เลือกประเภทภาพตัดปะที่ใต้ คอลลาจภาพเคลือ่ นไหวช้า
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเวลาในการบันทึกวิดโี อได้อกี ด้วย สัมผัส
3 สัมผัส
เพือ่ เริม่ การบันทึก
หลังจากบันทึกวิดโี อเสร็จแล้ว จะมีหน้าจอส�ำหรับท�ำการแก้ไขปรากฏขึน้
97
และเลือกตัวเลือก
แอพพลิเคชัน่
4 แก้ไขวิดโี อโดยใช้ตวั เลือกทีม่ อี ยู่
• เสียง: ปรับเสียงทีบ่ นั ทึกหรือใส่เพลงประกอบ
• ส่วนทีช่ า้ : เลือกส่วนของวิดโี อในแต่ละเฟรมทีต่ อ้ งการให้เคลือ่ นไหวช้า ตัวเลือกนีจ้ ะปรากฏขึน้ เมือ่ คุณเลือกวิดโี อเคลือ่ นไหว
ช้า
• สิน้ สุดแท็ก: แสดงวันและเวลาทีบ่ นั ทึกวิดโี อ
5 เมือ่ คุณแก้ไขเสร็จแล้ว สัมผัส บันทึก เพือ่ บันทึกวิดโี อ
หากต้องการแชร์วดิ โี อกับเพือ่ น สัมผัส แชร์
การออกอากาศสด
บันทึกและแชร์วดิ โี อสดในช่วงเวลาพิเศษของคุณ เชิญครอบครัวและเพือ่ นให้ดกู ารถ่ายทอดสดของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ ว
กับคุณสมบัตกิ ารถ่ายทอดบน YouTube โปรดดู เมนูความช่วยเหลือบน YouTube
• คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
• อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติมส�ำหรับการถ่ายทอดผ่านทางเครือข่ายมือถือ
ก่อนทีค่ ณุ จะเริม่
• คุณจะต้องลงชือ่ เข้าใช้ในบัญชี Google เพือ่ ใช้คณุ สมบัตนิ ี้
• หากต้องการบันทึกการถ่ายทอดของคุณลงบนเครือ่ งโดยอัตโนมัตเิ มือ่ จบรายการ ให้เปิดหน้าจอตัวอย่าง สัมผัส การตัง้ ค่า จาก
นัน้ สัมผัสสวิตช์ บันทึกอัตโนมัติ เพือ่ เปิดใช้ คุณสามารถดูวดิ โี อเหล่านัน้ ได้ใน แกลเลอรี่
• คุณสามารถตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้แชร์ลงิ ก์การถ่ายทอดผ่านบริการเครือข่ายสังคม ขณะท�ำการถ่ายทอด บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สมั ผัส
การตัง้ ค่า → การตัง้ ค่า SNS และสัมผัสสวิตช์ทอี่ ยูถ่ ดั จากบริการเครือข่ายสังคมทีค่ ณุ ต้องการใช้
การเริม่ ท�ำการถ่ายทอด
1 ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส การออกอากาศสด
2 อ่านข้อตกลงและเงือ่ นไข จากนัน้ สัมผัส ยืน​ยนั
98
แอพพลิเคชัน่
3 หากต้องการเปลีย่ นชือ่ ช่อง สัมผัสชือ่ เดิม และป้อนชือ่ ใหม่
4 หากต้องการตัง้ การถ่ายทอดให้เป็นแบบสาธารณะหรือเป็นส่วนตัวสัมผัส การตัง้ ค่า → ส่วนตัว
5 สัมผัส เชิญ และเลือกผูต้ ดิ ต่อหรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์ดว้ ยตนเอง
เมือ่ การถ่ายทอดเริม่ ต้นขึน้ ระบบจะส่งลิงก์สำ� หรับวิดโี อนัน้ ไปยังรายชือ่ ทีเ่ ลือกไว้โดยผ่านทางข้อความ รายชือ่ ที่ได้รบั เชิญจะ
สามารถดูการถ่ายทอดได้ โดยสัมผัสทีล่ งิ ก์ดงั กล่าว
6 สัมผัส
เพือ่ เริม่ ถ่ายทอด
หากต้องการเชิญคนเพิม่ เติมในขณะถ่ายทอด สัมผัส แชร์ และเลือกวิธกี ารแชร์ ขณะทีก่ ำ� ลังเชิญคน การถ่ายทอดของคุณจะหยุด
ชัว่ คราว หากต้องการเริม่ บันทึกอีกครัง้ สัมผัส กลับ
7 สัมผัส
เพือ่ สิน้ สุดการถ่ายทอด
ระบบจะอัพโหลการถ่ายทอดไปบน YouTube โดยอัตโนมัติ หากต้องการแชร์ลงิ ก์กบั คนอืน่ สัมผัส แชร์ลงิ ก์
คุณสามารถสร้างทางลัดไปยังคุณสมบัตนิ บี้ นหน้าจอหลักโดยการสัมผัส การตัง้ ค่า → เพิม่ ทางลัดบนหน้าจอหลัก
การดูการถ่ายทอดสด
ผูท้ ี่ได้รบั เชิญจะสามารถดูการถ่ายทอดได้โดยสัมผัสลิงก์วดิ โี อทีต่ นเองได้รบั ส�ำหรับการถ่ายทอดสูส่ าธารณะ ผูช้ มจะสามารถค้นหาชือ่
ช่องของคุณได้บน YouTube
99
แอพพลิเคชัน่
ถ่ายภาพตนเอง
ถ่ายภาพตัวเองด้วยกล้องหน้า คุณสามารถเรียกดูเอฟเฟกต์ความงามต่างๆ ได้บนหน้าจอ
1 ทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึน้ หรือลง หรือสัมผัส เพือ่ สลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
2 ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ถ่ายภาพตนเอง
3 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
4 เมือ่ เครือ่ งตรวจจับใบหน้า สัมผัสเซ็นเซอร์ทดี่ า้ นหลังของเครือ่ งเพือ่ ถ่ายรูปของตัวเอง
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กบั กล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึน้ เมือ่ เวลาหมด
อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
เพือ่ ใช้ทางเลือกการถ่ายภาพทีห่ ลากหลายส�ำหรับกล้องหน้า สัมผัส
งาน
100
→ วิธถี า่ ยภาพ จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้
แอพพลิเคชัน่
การใช้เอฟเฟกต์ความงาม
คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์สปอตไลท์หรือแก้ไขคุณสมบัตบิ นใบหน้า เช่น สีผวิ หรือรูปหน้า ก่อนถ่ายภาพตนเองได้
คุณสมบัตนิ มี้ เี ฉพาะในโหมด ถ่ายภาพตนเอง เท่านัน้
1 บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สมั ผัส
2 เลือกตัวเลือกด้านล่างเพือ่ ใช้เอฟเฟกต์ความงามบนใบหน้าบนหน้าจอแสดงตัวอย่าง และถ่ายภาพของคุณเอง:
• สีผวิ : ท�ำให้ผวิ สว่างขึน้ และเนียนขึน้
• สปอตไลท์: ปรับความสว่างและต�ำแหน่งของสปอตไลท์ หากต้องการก�ำหนดต�ำแหน่งของจุดทีต่ อ้ งการไฮไลท์หรือปรับความ
สว่าง ให้ลากแถบการปรับผ่านระดับทีต่ อ้ งการ
• หน้าเพรียว: ปรับรูปหน้าและท�ำให้หน้าเรียวขึน้
• ตาโต: ท�ำให้ตาดูโตขึน้
• การแก้ไขรูปร่าง: เมือ่ ใบหน้าอยูท่ ขี่ อบของหน้าจอแสดงตัวอย่าง ภาพดังกล่าวจะดูบดิ เบีย้ ว ให้เปิดใช้ตวั เลือกนีเ้ พือ่ แก้ไขรูป
หน้าของคุณ หลังแก้ไขใบหน้าเสร็จแล้ว ภาพพืน้ หลังอาจดูบดิ เบีย้ วเล็กน้อย
ถ่ายภาพตนเองแบบกว้าง
ถ่ายภาพตัวเองมุมกว้างและให้จคุ นในรูปได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้เพือ่ หลีกเลีย่ งการออกนอกกรอบ
1 ทีห่ น้าจอแสดงตัวอย่าง ปัดขึน้ หรือลง หรือสัมผัส เพือ่ สลับเป็นกล้องหน้าส�ำหรับถ่ายภาพตัวเอง
2 ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ถ่ายภาพตนเองแบบกว้าง
101
แอพพลิเคชัน่
3 หันหน้าเข้าหาเลนส์กล้องด้านหน้า
4 เมือ่ เครือ่ งตรวจจับใบหน้า สัมผัสเซ็นเซอร์ทดี่ า้ นหลังของเครือ่ งเพือ่ ถ่ายรูปของตัวเอง
หรือแสดงฝ่ามือของคุณให้กบั กล้องหน้า หลังจากจดจ�ำฝ่ามือของคุณแล้ว ตัวนับเวลาถอยหลังจะปรากฏขึน้ เมือ่ เวลาหมด
อุปกรณ์จะถ่ายภาพ
เพือ่ ใช้ทางเลือกการถ่ายภาพทีห่ ลากหลายส�ำหรับกล้องหน้า สัมผัส
งาน
→ วิธถี า่ ยภาพ จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้
5 ค่อยๆ เลือ่ นอุปกรณ์ไปทางซ้ายและขวาช้าๆ หรือกลับกันเพือ่ ถ่ายตัวเองมุมกว้าง
เครือ่ งจะถ่ายภาพเพิม่ เมือ่ กรอบสีขาวเลือ่ นไปยังปลายหน้าต่างช่องมองภาพแต่ละด้าน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบสีขาวอยูภ่ ายในหน้าต่างช่องมองภาพ
• ตัวแบบควรยังคงอยูน่ งิ่ เมือ่ ถ่ายภาพบุคคลมุมกว้าง
• ส่วนบนและล่างของภาพทีแ่ สดงบนหน้าจอแสดงตัวอย่างอาจถูกตัดออกจากรูปภาพ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั สภาพการถ่ายรูป
102
แอพพลิเคชัน่
โหมดการดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโหมดถ่ายภาพเพิม่ เติมจาก Galaxy Apps
ทีร่ ายการโหมดถ่ายภาพ สัมผัส ดาวน์โหลด
โหมดถ่ายภาพที่โหลดไว้บางโหมดไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัตทิ งั้ หมดได้
การตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูป
การตัง้ ค่าด่วน
บนหน้าจอตัวอย่าง ใช้การตัง้ ค่าด่วนต่อไปนี้
ตัวเลือกทีส่ ามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั โหมดถ่ายรูปและกล้องที่ใช้งาน
•
•
: ใช้โหมดนีเ้ พือ่ ถ่ายภาพทีม่ สี สี นั สดใส และให้รายละเอียดแม้ในบริเวณทีแ่ สงจ้าและมืดสลัว
: เลือกวิธวี ดั แสง ซึง่ เป็นการก�ำหนดวิธกี ารค�ำนวณค่าแสง เฉลีย่ หนักกลาง ใช้แสงทีต่ รงกลางของภาพเพือ่ ค�ำนวณการ
รับแสงของภาพ เฉพาะ​จดุ ใช้แสงจากบริเวณตรงกลางของภาพเพือ่ ค�ำนวณการรับแสงของภาพ แบ่งส่วนพืน้ ที่ เฉลีย่
ทัง้ ภาพ
• : เลือกเวลาบันทึกวิดโี อ
• : เปลีย่ นประเภทภาพตัดปะวิดโี อหรือสัดส่วนหน้าจอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพตัดปะวิดโี อโดยใช้เอฟเฟกต์
เคลือ่ นไหวช้าได้อกี ด้วย
• : เปิดหรือปิดใช้งานแฟลช
103
แอพพลิเคชัน่
การตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูป
บนหน้าจอตัวอย่าง ให้สมั ผัส
ตัวเลือกทีส่ ามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั โหมดถ่ายรูปและกล้องที่ใช้งาน
กล้องด้านหลัง
• ขนาดรูปภาพ: เลือกความละเอียดส�ำหรับรูปภาพ การใช้ความละเอียดสูงขึน้ จะมีผลท�ำให้รปู ภาพมีคณุ ภาพสูงขึน้ แต่จะใช้ความ
จ�ำมากขึน้
สัมผัสสวิตซ์ บันทึกไฟล์ RAW และ JPEG เพือ่ ตัง้ ค่าให้เครือ่ งบันทึกรูปภาพเป็นไฟล์ RAW แบบไม่บบี อัด (รูปแบบไฟล์ DNG)
ในโหมด โปร ไฟล์ RAW จะรักษาข้อมูลของรูปภาพให้มคี ณุ ภาพดีทสี่ ดุ แต่จะใช้หน่วยความจ�ำมากขึน้ หากต้องการดูไฟล์ RAW
คุณจ�ำเป็นต้องมีแอพส�ำหรับดูรปู ภาพ
• ขณะใช้คณุ สมบัตนิ ี้ รูปภาพแต่ละรูปจะถูกบันทึกไว้สองแบบ คือ DNG และ JPG รูปทีถ่ า่ ยรัวจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ JPG
เท่านัน้
• คุณสามารถูไฟล์ JPG ได้ใน แกลเลอรี่ สามารถดูหรือลบไฟล์ DNG ในโฟลเดอร์ DCIM → Camera
• ขนาดวิดโี อ: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดโี อ การใช้ความละเอียดสูงขึน้ จะมีผลท�ำให้วดิ โี อมีคณุ ภาพสูงขึน้ แต่จะใช้ความจ�ำมาก
ขึน้
• แทร็ก AF: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้ตดิ ตามและโฟกัสอัตโนมัตทิ เี่ ป้าหมายของคุณ เมือ่ คุณเลือกวัตถุ เครือ่ งจะโฟกัสบนวัตถุดงั กล่าว แม้
วัตถุกำ� ลังเคลือ่ นทีห่ รือคุณจะเปลีย่ นต�ำแหน่งของกล้องก็ตาม
• เมือ่ เปิดใช้คณุ สมบัตนิ ี้ คุณจะไม่สามารถใช้คณุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเสถียรของวิดโี อได้
• การติดตามเป้าหมายอาจล้มเหลวในเงือ่ นไขดังต่อไปนี:้
–– เป้าหมายนัน้ ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป
–– เป้าหมายมีการเคลือ่ นทีม่ ากเกินไป
–– เป้าหมายมีแสงส่องด้านหลังหรือคุณก�ำลังถ่ายภาพในทีม่ ดื
–– เป้าหมายและฉากหลังมีสหี รือลวดลายเหมือนกัน
–– เป้าหมายมีลวดลายแนวนอน เช่น มูล่ ี่
–– กล้องถ่ายรูปสัน่ มากเกินไป
–– วิดโี อความละเอียดสูง
104
แอพพลิเคชัน่
กล้อง​ดา้ น​หน้า
• ขนาดรูปภาพ: เลือกความละเอียดส�ำหรับรูปภาพ การใช้ความละเอียดสูงขึน้ จะมีผลท�ำให้รปู ภาพมีคณุ ภาพสูงขึน้ แต่จะใช้ความ
จ�ำมากขึน้
• ขนาดวิดโี อ: เลือกความละเอียดส�ำหรับวิดโี อ การใช้ความละเอียดสูงขึน้ จะมีผลท�ำให้วดิ โี อมีคณุ ภาพสูงขึน้ แต่จะใช้ความจ�ำมาก
ขึน้
• บันทึกรูปภาพเป็นดูตวั อย่างแล้ว: พลิกภาพเพือ่ ให้ได้ภาพเหมือนสะท้อนกระจกจากภาพเดิม เมือ่ ถ่ายภาพโดยใช้กล้องด้านหน้า
• วิธถี า่ ยภาพ: ให้เลือกใช้งานทางเลือกการถ่ายภาพ
ทัว่ ไป
• ตัวจับเวลา: เลือกความยาวในการหน่วงก่อนกล้องถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ
• ความเสถียรของวิดโี อ: เปิดใช้ระบบป้องการสัน่ ไหวเพือ่ ลดภาพเบลอเนือ่ งจากกล้องสัน่ ขณะทีก่ ำ� ลังบันทึกวิดโี อ
• จุดตัดเก้าช่อง: แสดงเส้นน�ำบนช่องมองภาพเพือ่ ช่วยการจัดองค์ประกอบเมือ่ เลือกเป้าหมาย
• แท็กสถานที:่ แนบต�ำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย
• ความแรงของสัญญาณ GPS อาจลดลงในต�ำแหน่งทีอ่ าจมีอปุ สรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ต�ำแหน่งระหว่างอาคาร พืน้ ที่
ระดับต�ำ่ กว่าน�ำ้ ทะเล หรือสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ลวร้าย
• ต�ำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมือ่ คุณอัพโหลดสูอ่ นิ เทอร์เน็ต เมือ่ ต้องการหลีกเลีย่ งปัญหานี้ ให้ปดิ ใช้งานการตัง้
ค่าการแท็กต�ำแหน่ง
• ตรวจสอบรูปภาพ: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งแสดงภาพถ่ายหรือวิดโี อหลังจากการถ่ายภาพ
• เริม่ ด่วน: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งเริม่ ต้นใช้กล้องโดยการกดทีป่ มุ่ หน้าหลักสองครัง้ ติดกัน
• ควบคุม ด้วยเสียง: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งถ่ายรูปหรือบันทึกวิดโี อด้วยการสัง่ ด้วยเสียง คุณสามารถพูดว่า “ยิม้ ” “ชีส” “จับภาพ” หรือ
“ถ่าย” เพือ่ ถ่ายภาพได้ กรณีตอ้ งการบันทึกวิดโี อ ให้พดู ว่า “บันทึกวิดโี อ”
• หน้าที​ป่ มุ่ ​กด​ระดับ​เสียง: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้ใช้ปมุ่ ระดับเสียงเพือ่ ควบคุมชัตเตอร์
• ตัง้ ค่าใหม่: ตัง้ ค่ากล้องถ่ายรูปใหม่
105
แอพพลิเคชัน่
แกลเลอรี่
บทน�ำ
ดูรปู ภาพหรือวิดโี อทีเ่ ก็บไว้ในเครือ่ งของคุณ คุณยังสามารถจัดการรูปภาพและวิดโี อโดยอัลบัม้ หรือสร้างเรือ่ งราวเพือ่ แชร์กบั ผูอ้ นื่
การดูรปู ภาพและวิดโี อ
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ → รูป​ภาพ
2 เลือกรูปภาพ
ไฟล์วดี โี อจะแสดงไอคอน
บนภาพตัวอย่างขนาดย่อ
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� รูปภาพไปยังรายการโปรด
แบงปนรูปภาพกับผูอ น่ื
แกไขรูปภาพ
ลบรูปภาพ
ปรับภาพอัตโนมัติ
106
แอพพลิเคชัน่
การซ่อนหรือแสดงเมนู สัมผัสหน้าจอ
คุณสามารถสร้างภาพเคลือ่ นไหว GIF หรือภาพตัดปะจากภาพหลายๆภาพ สัมผัส → เคลือ่ นไหว หรือ คอลลาจ และ
จากนัน้ ให้เลือกรูปภาพ คุณสามารถเลือกได้สงู สุดหกภาพส�ำหรับภาพตัดปะของคุณ
การค้นหารูปภาพ
ทีห่ น้าจอแกลเลอรี่ สัมผัส เพือ่ ดูภาพเรียงตามหมวดหมู่ เช่น สถานทีต่ งั้ คน เอกสาร และอืน่ ๆอีกมากมาย
เพือ่ ค้นหาภาพโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัสช่องการค้นหา
การดูอลั บัม้
คุณสามารถเรียงล�ำดับรูปภาพและวิดโี อทีบ่ นั ทึกไว้ในเครือ่ งของคุณตามโฟลเดอร์หรืออัลบัม้ ภาพเคลือ่ นไหวหรือภาพตัดปะทีค่ ณุ ได้
สร้างขึน้ ก็จะถูกจัดเรียงในโฟลเดอร์ของคุณทีอ่ ยู่ในรายการอัลบัม้
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ → อัลบัม้ และเลือกอัลบัม้
การแสดงเรือ่ งราว
เมือ่ คุณจับภาพหรือบันทึกรูปภาพและวิดโี อ เครือ่ งจะอ่านวันทีแ่ ละต�ำแหน่งแท็กของพวกเขา เรียงล�ำดับรูปภาพและวิดโี อ และจากนัน้
จะสร้างเรือ่ งราว เพือ่ สร้างเรือ่ งราวโดยอัตโนมัติ คุณต้องจับภาพหรือบันทึกหลากหลายรูปภาพและวิดโี อ
การสร้างเรือ่ งราว
สร้างเรือ่ งราวด้วยธีมต่างๆ
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ → เรือ่ งราว
2 สัมผัส → สร้างเรือ่ งราว
3 ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ปู ภาพหรือวีดโี อเพือ่ รวมเข้าอยู่ในเรือ่ งราวและสัมผัส เรียบร้อย
4 เอ็นเตอร์ชอื่ ส�ำหรับเรือ่ งราวและสัมผัส สร้าง
เพือ่ เพิม่ รูปภาพหรือวิดโี อไปยังเรือ่ งราว ให้เลือกเรือ่ งราวและสัมผัส เพิม่ รายการ
เพือ่ ลบรูปภาพหรือวีดโี อจากเรือ่ งราว ให้เลือกเรือ่ งราว สัมผัส → แก้ไข ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ปู ภาพหรือวีดโี อเพือ่ ลบ และจากนัน้
สัมผัส → ลบออกจากเรือ่ งราว
107
แอพพลิเคชัน่
การแชร์เรือ่ งราว
คุณสามารถแชร์เรือ่ งราวกับรายชือ่ ของคุณได้
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ → เรือ่ งราว
2 ให้เลือกวีดโี อทีจ่ ะแชร์
3 สัมผัส เชิญ ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ายชือ่ และจากนัน้ สัมผัส เรียบร้อย
เมือ่ ผูต้ ดิ ต่อของคุณรับค�ำขอแชร์ เรือ่ งราวจะถูกแชร์ไปและสามารถเพิม่ รูปภาพและวิดโี อเพิม่ เติมไปยังเรือ่ งราวโดยผูต้ ดิ ต่อของ
คุณได้
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ จะต้องมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติมเมือ่ แบ่งปันไฟล์ผา่ นทางเครือข่ายมือถือ
• หากผูร้ บั ไม่ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ หรือหากเครือ่ งไม่รองรับคุณสมบัตนิ ี้ ระบบจะส่งลิงก์สำ� หรับไฟล์นนั้ ไปให้ผรู้ บั
ผ่านข้อความตัวอักษร ผูไ้ ด้รบั ลิงก์อาจไม่สามารถใช้บางคุณสมบัติ ลิงก์จะหมดอายุหลังจากนีบ้ างช่วง
การลบเรือ่ งราว
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ → เรือ่ งราว
2 สัมผัสค้างไว้ทเี่ รือ่ งราวเพือ่ ลบ และสัมผัส ลบ
ซิงค์ภาพและวิดโี อกับซัมซุงคลาวด์
คุณสามารถซิงค์ภาพและวิดโี อทีบ่ นั ทึกไว้ใน แกลเลอรี่ ด้วยซัมซุงคลาวด์และเข้าถึงสิง่ เหล่านัน้ ได้จากเครือ่ งอืน่ ๆ คุณต้องลงทะเบียน
และลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account ของคุณเพือ่ การใช้งาน ซัมซุงคลาวด์ อ้างอิง Samsung account เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส แกลเลอรี่ → → การ​ตงั้ ​คา่ และสัมผัสสวิตช์ CLOUD ซิงค์ เพือ่ เปิดใช้งาน ภาพและวิดโี อที่ได้มกี ารจับ
ภาพไว้บนเครือ่ งจะได้รบั การบันทึกไปยังซัมซุงคลาวด์โดยอัตโนมัติ
108
แอพพลิเคชัน่
การลบรูปหรือวิดโี อ
ลบรูปภาพหรือวิดโี อ
เลือกรูปภาพหรือวิดโี อ แล้วสัมผัส ลบ ทีด่ า้ นล่างสุดของหน้าจอ
การลบรูปภาพและวิดโี อจ�ำนวนมาก
1 ทีห่ น้าจอแกลเลอรี่ สัมผัสค้างไว้ทรี่ ปู ภาพหรือวิดโี อเพือ่ ลบ
2 ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ปู ภาพหรือวิดโี อเพือ่ ลบ
3 สัมผัส ลบ
การแชร์รปู หรือวิดโี อ
เลือกรูปภาพหรือวิดโี อ สัมผัส แชร์ ทีด่ า้ นล่างของหน้าจอ จากนัน้ เลือกวิธกี ารแชร์
Samsung Gear
Samsung Gear เป็นแอพทีช่ ว่ ยให้คณุ สามารถจัดการกับอุปกรณ์ทสี่ ามารถใช้ได้กบั Gear เมือ่ คุณเชือ่ มต่ออุปกรณ์เข้ากับ Gear คุณจะ
สามารถปรับการตัง้ ค่าและแอพของ Gear ได้
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส เครือ่ งมือ → Samsung Gear
สัมผัส เชือ่ มต่อกับ GEAR เพือ่ เชือ่ มต่อเครือ่ งของคุณกับ Gear ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ท�ำการตัง้ ค่าให้เสร็จสมบูรณ์ โปรด
ดูคมู่ อื การใช้งานของ Gear ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธกี ารเชือ่ มต่อและใช้ Gear กับอุปกรณ์ของคุณ
109
แอพพลิเคชัน่
Game Launcher
บทน�ำ
Game Launcher รวบรวมเกมทีค่ ณุ ดาวน์โหลดจาก Play สโตร์ และ Galaxy Apps ไว้ในทีเ่ ดียวเพือ่ การเข้าถึงทีง่ า่ ยดาย คุณสามารถ
ตัง้ ค่าอุปกรณ์เป็นโหมดเกมเพือ่ ให้เล่นเกมได้งา่ ยขึน้
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เพิม� เกม
เปดหรือปดไอคอนเครือ่ งมือเกม
ลดการใชงานแบตเตอรีส่ ำหรับการเลนเกม
เปดเกมโดยมีหรือไมมเี สียง
110
แอพพลิเคชัน่
การใช้ Game Launcher
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → คุณสมบัตขิ นั้ สูง → เกม และสัมผัสสวิตซ์ Game Launcher เพือ่ เปิดใช้งาน
Game Launcher จะถูกเพิม่ ไปทีห่ น้าจอหลักและหน้าจอแอพ
เมือ่ คุณปิดใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ Game Launcher จะถูกลบออกจากหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ
2 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส Game Launcher
3 สัมผัสเกมจากรายการเกม
เกมทีด่ าวน์โหลดจาก Play สโตร์ และ Galaxy Apps จะแสดงโดยอัตโนมัตบิ นหน้าจอ Game Launcher หากคุณไม่
สามารถมองเห็นเกมของคุณ สัมผัส เพิม่ แอพ
การลบเกมออกจาก Game Launcher
สัมผัสค้างไว้ทเี่ กม และสัมผัส ลบ
การเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานของเกม
เมือ่ คุณเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานของเกม อุปกรณ์จะลดความละเอียดและอัตราเฟรมของเกมลงเพือ่ ลดการใช้พลังงาน
แบตเตอรี่
บนหน้าจอแอพ ให้สมั ผัส Game Launcher → ปิดการประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่ ดังต่อไปนี:้
• ปิด: ไม่ใช้โหมดประหยัดพลังงาน
• ประหยัดพลังงาน: ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยการลดความละเอียด
• ประหยัดพลังงานสูงสุด: ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่โดยการลดความละเอียดและอัตราเฟรม
ทัง้ นี้ ประสิทธิภาพพลังแบตเตอรีอ่ าจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั เกม
111
แอพพลิเคชัน่
การใช้เครือ่ งมือเกม
คุณสามารถตัง้ ค่าไอคอนเครือ่ งมือเกมให้แสดงเป็นไอคอนแบบลอยบนหน้าจอเกมได้
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → คุณสมบัตขิ นั้ สูง → เกม และสัมผัสสวิตซ์ GAME TOOLS เพือ่ เปิดใช้งาน
ขณะเล่นเกม สัมผัส เพือ่ แสดงเครือ่ งมือเกม
การเคลือ่ นย้ายไอคอน สัมผัส และลากไอคอนไปยังต�ำแหน่งใหม่
เพือ่ ซ่อนไอคอนออกจากหน้าจอเกมปัจจุบนั สัมผัสค้างไว้ที่ และลากไปยัง ซ่อน ทีด่ า้ นบนสุดของหน้าจอ
เพือ่ แสดงไอคอนบนหน้าจอเกมอีกครัง้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัสการแจ้งเตือนเครือ่ งมือเกม
ปดเสียงแจงเตือนแลวแสดงแตการแจงเตือน
ของสายที่โทรเขาและการแจงฉุกเฉินเทานัน้
ล็อก ลาสุด และปุม กลับ
ล็อคหนาจอเกมในระหวางเกมตางๆ
ไอคอนเครือ่ งมือเกม
บันทึกภาพหนาจอ
บันทึกเซสชันเกมของคุณ
เขาถึงการตัง้ คาเครือ่ งมือเกม
การบล็อกการแจ้งเตือนระหว่างการเล่นเกม
สัมผัส → เพือ่ ปิดเสียงแจ้งเตือนแล้วแสดงแต่การแจ้งเตือนของสายที่โทรเข้ามา เพื่ให้คณุ สามารถเพลิดเพลินกับเกมต่างๆ
ได้โดยไม่ถกู รบกวน หากมีสายโทรเข้า จะปรากฏการแจ้งเตือนขนาดเล็กทีด่ า้ นบนของหน้าจอ
112
แอพพลิเคชัน่
S Note
บทน�ำ
สร้างบันทึกทีก่ ำ� หนดเองโดยบันทึกความคิดเห็นและความคิดของคุณ คุณสามารถแทรกไฟล์มลั ติมเี ดียและสร้างโฟโต้โน้ต
แอพนีอ้ าจปรากฏในโฟลเดอร์ เครือ่ งมือ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั พืน้ ทีห่ รือผูใ้ ห้บริการของคุณ
การใช้งานวิดเจ็ต S Note
คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติ S Note บางอย่างโดยตรงจากวิดเจ็ต S Note
ทีห่ น้าจอหลัก ให้สมั ผัสไอคอนในวิดเจ็ต S Note
วิดเจ็ต S Note อาจไม่แสดงผลบนหน้าจอหลักตามค่าเริม่ ต้น ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ หากวิดเจ็ต S Note ไม่
แสดงขึน้ คุณสามารถเพิม่ ได้ทหี่ น้าหลัก
เริม� ตน S Note
สรางบันทึกในโหมดลายมือ
ถายรูปแลวเปดภาพดวย S Note
สรางบันทึกในโหมดขอความ
การสร้างบันทึก
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส S Note → ทัง้ ​หมด
หรือ ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส ในวิดเจ็ต S Note
คุณยังสามารถเปิดใช้งาน S Note กับ S Pen เปิดแผงค�ำสัง่ Air แล้วสัมผัสทางลัด S Note
2 สัมผัส
113
แอพพลิเคชัน่
3 เขียนบันทึก
สัมผัส ปากกา เพือ่ เขียนหรือวาดบนหน้าจอ หรือสัมผัส ข้อความ เพือ่ เข้าสูข่ อ้ ความโดยใช้แป้นพิมพ์
โหมดเขียนดวยมือ
ทางเลือกเพิม� เติม
โหมดยางลบ
บันทึก
โหมดตัวอักษร
ยกเลิกการทำ/ทำซ้ำ
เพิม� หนา
โหลดโปรไฟลปากกาทีบ่ นั ทึกไว
การเปลีย่ นการตัง้ ค่าปากกา
เมือ่ เขียนหรือวาดบนหน้าจอ ให้สมั ผัส ปากกา อีกครัง้ เพือ่ เปลีย่ นชนิดปากกา ความหนาของเส้น หรือสีปากกา
เปลีย่ นชนิดปากกา
เปลีย่ นความหนาของเสน
เปลีย่ นสีปากกา
เลือกสีใหมโดยใชตวั เลือกสี
ปากกาหมึกซึม
ปากกาพูก นั
114
แอพพลิเคชัน่
การใช้ยางลบเส้น
1 สัมผัส ยางลบ
2 สัมผัสพืน้ ทีเ่ พือ่ ลบออก
เส้นทัง้ เส้นบนพืน้ ทีจ่ ะถูกลบออก ยางลบเส้นสามารถลบเส้น S Note ของคุณทีละเส้น
• การลบเฉพาะพืน้ ทีท่ คี่ ณุ แตะด้วย S Pen ให้สมั ผัส ยางลบ อีกครัง้ แล้วสัมผัส ลบบริเวณทีส่ มั ผัส คุณสามารถปรับขนาดของ
ยางลบได้โดยการลากแถบการปรับขนาด
• หากต้องการล้างบันทึก สัมผัส ลบทัง้ หมด
แม้แต่กรณีที่ใช้ยางลบขนาดเล็กลง คุณก็ยงั อาจไม่สามารถลบส่วนทีต่ อ้ งการได้อย่างแม่นย�ำ
การแก้ไขบันทึกลายมือ
แก้ไขบันทึกลายมือโดยใช้ตวั เลือกการแก้ไขต่างๆ เช่น การตัด การย้าย การปรับขนาด หรือการเปลีย่ นรูปแบบ
1 เมือ่ มีลายมือหรือการวาดบนบันทึก ให้สมั ผัส → โหมด​ตวั ​เลือก
2 สัมผัสหรือวาดเส้นรอบรายการทีป่ อ้ น เพือ่ เลือก
การย้ายรายการทีป่ อ้ นไปยังต�ำแหน่งอืน่ ให้เลือกรายการทีป่ อ้ น จากนัน้ ลากไปยังต�ำแหน่งอืน่
115
แอพพลิเคชัน่
การเปลีย่ นขนาดของการเลือก ให้สมั ผัสรายการทีป่ อ้ น แล้วลากมุมของกรอบทีป่ รากฏ
3 แก้ไขรายการทีป่้ อ้ นโดยใช้ตวั เลือกที่ใช้ได้
•
•
•
•
•
กลุม่ : จัดกลุม่ สัญญานเข้าทีเ่ ลือกไว้
รูป​แบบ: จัดเรียงชัน้
ตัด: ตัดข้อมูลออก เมือ่ ต้องการวางไว้ในต�ำแหน่งอืน่ ให้สมั ผัสต�ำแหน่งนัน้ ค้างไว้ จากนัน้ สัมผัส วาง
คัด​ลอก: คัดลอกข้อมูล เมือ่ ต้องการวางไว้ในต�ำแหน่งอืน่ ให้สมั ผัสต�ำแหน่งนัน้ ค้างไว้ จากนัน้ สัมผัส วาง
ลบ: ลบข้อมูล
116
แอพพลิเคชัน่
การสร้างโฟโต้โน้ต
สร้างบันทึกโดยถ่ายภาพเนือ้ หาจากหลายแหล่ง เช่น ข้อความลายมือเขียนหรือภาพวาด
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส S Note → ทัง้ ​หมด
หรือ ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส บนวิดเจ็ต S Note
คุณยังสามารถเปิดใช้งาน S Note กับ S Pen เปิดแผงค�ำสัง่ Air แล้วสัมผัสทางลัด S Note
2 สัมผัส → → ใส่ → อืน่ ๆ → โฟโต้โน้ต
3 ท�ำขอบของวัตถุในหน้าจอแสดงตัวอย่างให้เข้ารูป
เปดหรือปดแฟลช
ซอนหรือแสดงไอคอนตัวเลือก
แสดงหรือซอนชองมองภาพ
วัตถุทต่ี รวจพบ
ถายรูป
117
แอพพลิเคชัน่
4 เมือ่ ขอบสีนำ�้ เงินปรากฏรอบๆ วัตถุ ให้สมั ผัส
5 แก้ไขรูปถ่าย
เพือ่ ถ่ายภาพ
ตัดบางสวนจากรูปภาพ
แกไขสวนเพือ่ แทรกในบันทึก
หมุนรูปภาพ
เพิม� การมองเห็นขอความในภาพ
6 สัมผัส เรียบร้อย
รูปถ่ายจะถูกแทรกเข้าไปใน S Note
118
แอพพลิเคชัน่
การแก้ไขส่วน
คุณสามารถเลือกและตัดส่วนของรูปถ่ายเพือ่ แทรกลงในบันทึกได้ หลังจากทีถ่ า่ ยรูปแล้ว สัมผัส ส่วน แล้วเลือกส่วนทีค่ ณุ ต้องการรวม
ลบสวน
ลากกรอบรอบๆ
สวนเพือ่ ปรับขนาด
เพิม� สวนดวยตนเองเพือ่ ใหจำได
การลบบันทึก
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส S Note → ทัง้ ​หมด
หรือ ทีห่ น้าจอหลัก สัมผัส บนวิดเจ็ต S Note
คุณยังสามารถเปิดใช้งาน S Note กับ S Pen เปิดแผงค�ำสัง่ Air แล้วสัมผัสทางลัด S Note
2 บนรายการบันทึก สัมผัสค้างไว้ทบี่ นั ทึกทีต่ อ้ งการลบ
การลบบันทึกหลายรายการ ให้ทำ� เครือ่ งหมายเลือกบันทึกเพิม่ เติมเพือ่ ลบ
3 สัมผัส ลบ
119
แอพพลิเคชัน่
การดาวน์โหลดคุณสมบัติ S Note เพิม่ เติม
ดาวน์โหลดคุณสมบัตเิ พิม่ เติมจาก Galaxy Apps
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส S Note → → คุณสมบัตเิ พิม่ เติม
• แพ็คส่วนขยาย: เพิม่ คุณสมบัตขิ นั้ สูงไปยัง S Note ของคุณ เช่น บันทึกร่าง การรูจ้ ำ� สูตร และการรูจ้ ำ� รูปทรง
• S Note widget: เพิม่ วิดเจ็ต S Note ไปยังหน้าจอหลักและสร้างบันทึก คุณสามารถดูหรือแก้ไขบันทึกโดยการสัมผัสทีว่ ดิ เจ็ต
ปฏิทนิ
บทน�ำ
จัดการก�ำหนดการของคุณโดยเข้าสูเ่ หตุการณ์ทกี่ ำ� ลังจะมาถึงหรืองานในแผนงานของคุณ
การสร้างเหตุการณ์
1 สัมผัส ปฏิทนิ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส หรือสัมผัสวันทีส่ องครัง้
ถ้าวันทีน่ นั้ มีเหตุการณ์หรือสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำอยูแ่ ล้ว สัมผัสทีว่ นั ทีน่ นั้ และสัมผัส
120
แอพพลิเคชัน่
3 ป้อนรายละเอียดเหตุการณ์
ตัง้ คาวันทีเ่ ริม� ตนและสิน้ สุดเหตุการณ
ใสหวั ขอ
เลือกปฏิทนิ ทีจ่ ะใชหรือซิงคขอ มูล
ตัง้ คาการเตือน
ปอนตำแหน�งเหตุการณ
แนบแผนทีท่ แ่ี สดงสถานทีข่ องเหตุการณ
เพิม� บันทึก
เพิม� รายละเอียด
4 สัมผัส บันทึก เพือ่ บันทึกเหตุการณ์
การสร้างงาน
1 สัมผัส ปฏิทนิ ทีห่ น้าจอแอพ
2 สัมผัส ดู → สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำ
3 สัมผัส และเอ็นเตอร์รายละเอียดงาน
4 สัมผัส บันทึก เพือ่ บันทึกงาน
121
แอพพลิเคชัน่
ซิงค์ขอ้ มูลเหตุการณ์และสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำไปยังบัญชีของคุณ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แอคเคาท์ ให้เลือกชือ่ บัญชี ให้เลือกบัญชีเพือ่ ซิงค์ และจากนัน้ สัมผัส
ปฏิทนิ (Samsung Account) หรือ ซิงค์ ปฏิทนิ
เพือ่ เพิม่ บัญชีในการซิงค์ เปิดหน้าจอแอพและสัมผัส ปฏิทนิ → → จัดการปฏิทนิ → เพิม่ ​แอคเคาท์ จากนัน้ เลือกบัญชีทจี่ ะ
ซิงค์และลงชือ่ เข้าใช้ เมือ่ เพิม่ บัญชีแล้วจะมีวงกลมสีเขียวแสดงอยูท่ ดี่ า้ นข้างชือ่ บัญชี
S Health
บทน�ำ
S Health ช่วยคุณในการจัดการเรือ่ งสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายของคุณ ตัง้ ค่าเป้าหมายสมรรถนะของร่างกาย ตรวจสอบความ
คืบหน้าของคุณ และติดตามสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายโดยรวมของคุณ
การเริม่ ต้น S Health
เมือ่ ใช้แอพนีเ้ ป็นครัง้ แรก หรือเริม่ ต้นการท�ำงานใหม่หลังจากรีเซ็ตข้อมูลแล้ว ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ตัง้ ค่าให้เสร็จ
1 สัมผัส S Health ทีห่ น้าจอแอพ
2 ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ท�ำการตัง้ ค่าให้เสร็จสมบูรณ์
122
แอพพลิเคชัน่
การใช้งาน S Health
คุณสามารถดูขอ้ มูลปุม่ จากเมนู S Health และแทรกเกอร์เพือ่ ตรวจดูสขุ ภาพและการออกก�ำลังกายของคุณ คุณยังสามารถเปรียบเทียบ
การบันทึกจ�ำนวนก้าวของคุณกับผูใ้ ช้ S Health อืน่ ๆ แข่งขันกับเพือ่ นของคุณ และดูเคล็ดลับสุขภาพ
สัมผัส S Health ทีห่ น้าจอแอพ
บางคุณสมบัตอิ าจไม่สามารถใช้ได้ขนึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าค
เปรียบเทียบบันทึกจำนวนกาวของคุณกับผูใ
ช S Health อืน่ ๆ หรือแขงขันกับเพือ่ นๆ
ของคุณ
ตรวจสอบสุขภาพและการออกกำลังกายขอ
งคุณ
ดูเคล็ดลับสุขภาพ
ตัง้ คาเปาหมายการออกกำลังกายประจำวัน
ของคุณและดูความคืบหนาของคุณ
ดูและจัดการแทรกเกอร
ดูขอ ความแนะนำหรือการแจงเตือนจาก
S Health
เพือ่ เพิม่ รายการไปยังหน้าจอ S Health สัมผัส → จัดการรายการต่างๆ และจากนัน้ ให้เลือกรายการภายใต้แต่ละแท็บ
• ตัวติดตาม: ตรวจดูกจิ กรรมของคุณ อาหารที่ได้รบั เข้าไป และการวัดร่างกาย
• เป้าหมาย: ตัง้ ค่าเป้าหมายการออกก�ำลังกายรายวันของคุณและดูความคืบหน้าของคุณ
• โปรแกรม: ใช้โปรแกรมการออกก�ำลังกายทีก่ ำ� หนดเองได้
123
แอพพลิเคชัน่
ข้อมูลเพิม่ เติม
• S Health ออกแบบมาเพือ่ ใช้บอกสุขภาพและสมรรถนะของร่างกายเท่านัน้ ไม่ได้มไี ว้ใช้ในการวินจิ ฉัยโรคหรือการเจ็บป่วยอืน่ ๆ
หรือใช้ในการรักษา บรรเทาหรือการป้องกันโรค
• ฟังก์ชนั คุณสมบัติ และแอพพลิเคชัน่ ทีเ่ พิม่ เข้าไปได้ทมี่ อี ยูส่ ำ� หรับ S Health อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศเนือ่ งจากกฎหมาย
ท้องถิน่ และกฎระเบียบทีแ่ ตกต่างกัน คุณควรตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละแอพพลิเคชัน่ ทีม่ อี ยู่ในภูมภิ าคของคุณก่อนใช้งาน
• แอพพลิเคชัน่ S Health และบริการสามารถถูกเปลีย่ นหรือยกเลิกได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลมีขอ้ จ�ำกัดในการให้บริการทีค่ ณุ ร้องขอ รวมถึงการให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ ความมีสขุ ภาพดีของ
คุณ เชือ่ มโยง การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติ หรือเพือ่ พัฒนาและให้บริการทีด่ ขี นึ้ (แต่ถา้ หากคุณลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account
จาก S Health ข้อมูลอาจถูกบันทึกในเซิรฟ์ เวอร์เพือ่ วัตถุประสงค์ในการส�ำรองข้อมูล) ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะ
บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว คุณสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ ดั เก็บโดย S Health ได้โดยใช้ทางเลือกรีเซ็ตข้อมูลในเมนูการตัง้ ค่า
การลบข้อมูลใดๆ ทีค่ ณุ แชร์กบั เครือข่ายสังคมหรือถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์บนั ทึก คุณจะต้องลบข้อมูลเหล่านัน้ แยกต่างหาก
• คุณสามารถแชร์และ/หรือซิงค์ขอ้ มูลของคุณเข้ากับบริการเพิม่ เติมของซัมซุงหรือของบริษทั อืน่ ทีค่ ณุ เลือกและเครือ่ งรองรับได้
ตลอดจนอุปกรณ์อนื่ ๆ ทีเ่ ชือ่ มต่อ เข้าถึงข้อมูล S Health โดยบริการเพิม่ เติมดังกล่าวหรือบริการจากเครือ่ งบริษทั อืน่ จะได้รบั
อนุญาตจากการอนุมตั ิให้เป็นพิเศษของคุณเท่านัน้
• คุณมีความรับผิดชอบทุกประการส�ำหรับการใช้งานข้อมูลทีแ่ ชร์ในเครือข่ายสังคมหรือส่งต่อให้ผอู้ นื่ โดยไม่เหมาะสม ปฏิบตั ติ ามข้อ
ควรระวังเมือ่ แชร์ขอ้ มูลส่วนบุคคลกับผูอ้ นื่
• ถ้าเครือ่ งเชือ่ มต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจวัด ให้ตรวจสอบความถูกต้องของโพรโทคอลการสือ่ สาร เพือ่ ยืนยันว่าจะมีการด�ำเนินการ
อย่างถูกต้อง ถ้าคุณใช้การเชือ่ มต่อไร้สาย เช่น บลูทธู เครือ่ งอาจถูกรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เนือ่ งจากอุปกรณ์อนื่ หลีกเลีย่ งการ
ใช้งานเครือ่ งใกล้กบั อุปกรณ์อนื่ ทีส่ ง่ คลืน่ วิทยุ
• โปรดอ่านข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ S Health อย่างละเอียดก่อนทีจ่ ะใช้
124
แอพพลิเคชัน่
S Voice
บทน�ำ
จัดการงานต่างๆ ได้งา่ ยๆ โดยการพูด
การตัง้ ค่าค�ำสัง่ ปลุก
คุณสามารถเริม่ ต้นใช้ S Voice โดยใช้คำ� สัง่ ปลุกของคุณเอง
เมือ่ เริม่ ต้นใช้ S Voice เป็นครัง้ แรก สัมผัส เริม่ และตัง้ ค่าค�ำสัง่ งานด้วยเสียงทีค่ ณุ ต้องการ
การเปลีย่ นค�ำสัง่ ปลุก ให้เปิดหน้าจอแอพ แล้วสัมผัส S Voice จากนัน้ สัมผัส → Voice wake-up → Set wake-up
command → Custom → START และจากนัน้ ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
ในการตัง้ ค่าให้เครือ่ งเปิดการใช้งานของ S Voice โดยใช้คำ� สัง่ งานด้วยเสียงขณะเครือ่ งล็อก สัมผัส และสัมผัส Wake up in
secured lock เพือ่ เปิดใช้งาน
125
แอพพลิเคชัน่
การใช้งาน S Voice
1 พูดค�ำสัง่ ปลุกทีต่ งั้ ไว้ลว่ งหน้า
หรือ เปิดหน้าจอแอพและสัมผัส S Voice
เมือ่ เริม่ ต้น S Voice เครือ่ งจะเริม่ รูจ้ ำ� เสียง
• หน้าจอ S Voice อาจแตกต่างกัน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั พืน้ ทีห่ รือผูใ้ ห้บริการ
• แอพนีอ้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
การตัง้ คา S Voice
แสดงตัวอยางของคำสัง� เสียง
2 พูดค�ำสัง่ เสียง
หากเครือ่ งจ�ำแนกค�ำสัง่ เครือ่ งจะกระท�ำการทีส่ อดคล้องกัน การสัง่ ค�ำสัง่ เสียงซ�ำ้ หรือพูดค�ำสัง่ ทีแ่ ตกต่างกัน ให้สมั ผัส
พูดค�ำสัง่ ให้เครือ่ งเตรียมพร้อมตามทีต่ งั้ ค่าไว้ลว่ งหน้า
126
หรือ
แอพพลิเคชัน่
เคล็ดลับส�ำหรับการรูจ้ ำ� เสียงทีด่ ขี นึ้
• พูดให้ชดั เจน
• พูดในสถานทีท่ เี่ งียบ
• อย่าใช้ภาษาไม่สภุ าพและค�ำสแลง
• หลีกเลีย่ งการพูดด้วยส�ำเนียงเฉพาะถิน่
เครือ่ งอาจไม่สามารถรูจ้ ำ� ค�ำสัง่ ของคุณหรืออาจกระท�ำค�ำสัง่ ที่ไม่ตอ้ งการ ทัง้ นีข้ นึ้ กับสภาพแวดล้อมหรือวิธกี ารพูดของคุณ
การตัง้ ค่าภาษา
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส S Voice →
→ Language จากนัน้ เลือกภาษา
ภาษาทีเ่ ลือกจะถูกน�ำไปใช้กบั S Voice เท่านัน้ ไม่นำ� ไปใช้กบั ภาษาทีแ่ สดงผลบนเครือ่ ง
SideSync
บทน�ำ
SideSync ให้คณุ สามารถแชร์หน้าจอและข้อมูลระหว่างสมาร์ทโฟน Android ของซัมซุง แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ใดๆ ได้โดยง่าย
เมือ่ เชือ่ มต่อกับเครือ่ งเสร็จแล้ว จะปรากฏหน้าจอเสมือนบนแท็บเล็ตหรือเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทเี่ ชือ่ มต่ออยู่ คุณสามารถตรวจสอบการ
แจ้งเตือน เช่น ข้อความ ได้จากแผงหน้าปัดหรือในหน้าต่างป๊อปอัพ
127
แอพพลิเคชัน่
ก่อนทีค่ ณุ จะเริม่
• ต้องติดตัง้ แอพ SideSync ทัง้ สองเครือ่ งทีต่ อ้ งการเชือ่ มต่อ หากไม่ตดิ ตัง้ SideSync ใช้วธิ กี ารต่อไปนี้ในการดาวน์โหลดและติด
ตัง้ :
–– ในการดาวน์โหลดและติดตัง้ SideSync บนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน Android ของซัมซุง ค้นหา SideSync ใน Galaxy
Apps หรือ Play สโตร์ หากเครือ่ งของคุณไม่รองรับ SideSync คุณอาจไม่สามารถหาแอพได้
–– ในการดาวน์หลดและติดตัง้ SideSync บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่ www.samsung.com/sidesync นอกจากนีค้ ณุ ยัง
สามารถหาข้อมูลเกีย่ วกับข้อก�ำหนดของระบบ SideSync ได้บนหน้าเว็บ
• หากต้องการเชือ่ มต่อสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เครือ่ งจะต้องรองรับ Wi-Fi Direct
• หากต้องการเชือ่ มต่อสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ของคุณแบบไร้สาย เครือ่ งจะต้องเชือ่ มต่ออยูก่ บั จุดเชือ่ มต่อไร้สายเดียวกัน
การเชือ่ มต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
การเชือ่ มต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
1 เชือ่ มต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
หรืออาจเชือ่ มต่อทัง้ สองเครือ่ งได้ทจี่ ดุ เข้าถึงเดียวกัน
2 เปิด SideSync บนเครือ่ งทัง้ สอง
128
แอพพลิเคชัน่
3 สัมผัส เริม่ บนเครือ่ งทัง้ สอง
เครือ่ งทัง้ สองจะสแกนกันเองและเชือ่ มต่อ จากนัน้ บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีแผงหน้าปัดปรากฏขึน้
การเชือ่ มต่อแท็บเล็ตผ่าน Wi-Fi Direct
1 เปิด SideSync ทัง้ บนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนของคุณ
2 สัมผัส เริม่ บนเครือ่ งทัง้ สอง
เครือ่ งทัง้ สองจะสแกนกันเองและเชือ่ มต่อ
3 บนสมาร์ทโฟนของคุณ ให้เลือกแท็บเล็ตจากรายการเครือ่ งทีต่ รวจพบ
4 บนแท็บเล็ต ให้ยอมรับค�ำขอเชือ่ มต่อ
บนแท็บเล็ตของคุณจะมีแผงหน้าปัดปรากฏขึน้
129
แอพพลิเคชัน่
การเชือ่ มต่ออุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
หากอุปกรณ์ทงั้ สองเคยเชือ่ มต่อกันมาแล้ว คุณสามารถตัง้ ให้เชือ่ มต่อกันได้โดยอัตโนมัติ
ในสมาร์ทโฟน สัมผัส SideSync → → การตัง้ ค่า จากนัน้ สัมผัสสวิตช์ อุปกรณ์เชือ่ มต่ออัตโนมัติ เพือ่ เปิดใช้คณุ สมบัตกิ ารเชือ่ ม
ต่ออัตโนมัติ หรือ บนแผงหน้าปัด สัมผัส เพิม่ → การตัง้ ค่า → การ​เชือ่ ม​ตอ่ และเปิดใช้คณุ สมบัตกิ ารเชือ่ มต่ออัตโนมัติ
การใช้แผงหน้าปัด
เปิดแอพที่ใช้บอ่ ยหรือดูการแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟน
เมือ่ คุณสัมผัสทีข่ อ้ ความแจ้งเตือน แอพหรือโปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้องจะเริม่ ท�ำงาน ภาพต่อไปนีเ้ ป็นภาพแผงหน้าปัดของสมาร์ทโฟนบน
คอมพิวเตอร์
ยอแผงหนาปด
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
ปดแผงหนาปด
เปดหนาจอเสมือนของสมารทโฟน
เพิม� แอพอืน่
สัมผัสการแจงเตือนและดำเนินการตางๆ
คุณสามารถจัดหรือลบแอปได้เมือ่ คลิกขวาที่ไอคอนแอป
การเปิดเล่นสือ่ อย่างต่อเนือ่ ง
คุณสามารถหยุดการเล่นเพลงหรือวิดโี อชัว่ คราวบนสมาร์ทโฟนและเล่นต่อบนเครือ่ งอืน่ ได้
บนแผงหน้าปัด ให้เลือกปุม่ เล่นบนแผงควบคุมเพลงหรือการแจ้งเตือนวิดโี อ การเล่นเพลงบนสมาร์ทโฟนจะหยุดชัว่ คราว แล้วไปเริม่ เล่น
บนอุปกรณ์เครือ่ งอืน่ ของคุณ
ตัวควบคุมเพลงและการแจ้งเตือนวิดโี อบนเครือ่ งทีเ่ ชือ่ มต่ออยูน่ นั้ จะปรากฏขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ คุณเล่นไฟล์มเี ดียผ่านแอพเพลงหรือ
วิดโี อทีเ่ ป็นค่าเริม่ ต้นเท่านัน้
130
แอพพลิเคชัน่
การแชร์เว็บเพจ
คุณสามารถเปิดเว็บเพจบนสมาร์ทโฟนและเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ทเี่ ชือ่ มต่อได้
ขณะก�ำลังดูเว็บเพจบนสมาร์ทโฟน บนแผงหน้าปัดจะมีการแจ้งเตือนการเข้าถึงเว็บปรากฏขึน้ บนแผงหน้าปัด ให้เลือกการแจ้งเตือน
จากนัน้ เว็บเพจนัน้ จะปรากฏอยูบ่ นอุปกรณ์ทเี่ ชือ่ มต่ออยูด่ ว้ ย
การแชร์ฮอตสปอตของสมาร์ทโฟน
คุณสามารถแชร์การเชือ่ มต่อข้อมูลของสมาร์ทโฟนให้แก่คอมพิวเตอร์ได้หากไม่มอี นิ เตอร์เน็ต
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิม่ เติมเมือ่ ใช้คณุ สมบัตนิ ี้
บนแผงหน้าปัด สัมผัส More → Enable Mobile hotspot ระบบจะท�ำการเปิดฮอตสปอตเคลือ่ นทีข่ องสมาร์ทโฟน
การใช้คณุ สมบัตกิ ารโทรและการส่งข้อความในหน้าต่างป๊อปอัพ
เมือ่ มีสายเข้าหรือได้รบั ข้อความบนสมาร์ทโฟน หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏบนอุปกรณ์ทเี่ ชือ่ มต่ออยู่
หากมีสายเข้า คุณสามารถรับสายหรือปฏิเสธการรับสายได้ในหน้าต่างป๊อปอัพ ขณะโทร จะมีการใช้ไมโครโฟนหรือล�ำโพงของอุปกรณ์ที่
เชือ่ มต่ออยู่
หากคุณได้รบั ข้อความ คุณสามารถตอบกลับข้อความดังกล่าวได้โดยตรง
131
แอพพลิเคชัน่
การใช้งานหน้าจอเสมือน
SideSync จะสะท้อนหน้าจอของเครือ่ งบนเครือ่ งอืน่ คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชนั่ ของเครือ่ งผ่านหน้าจอเสมือน ภาพต่อไปนีเ้ ป็นภาพของ
หน้าจอเสมือนของสมาร์ทโฟนบนคอมพิวเตอร์
บนแผงหน้าปัด สัมผัส Phone screen
• บางฟังก์ชนั่ อาจไม่ทำ� งานผ่านหน้าจอเสมือน
• การแสดงและฟังก์ชนั่ ของหน้าจอเสมือนอาจแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั เครือ่ งทีเ่ ชือ่ มต่อ
ปดหนาจอเสมือน
การยอหนาจอเสมือน
การขยายหนาจอเสมือน
สัมผัส
เพือ่ ใช้ทางเลือกต่อไปนี:้
• Always on top: ตัง้ ค่าหน้าจอเสมือนให้อยูข่ า้ งบนเสมอ
• Rotate: หมุนหน้าจอ
• Window transparency: ปรับระดับความโปร่งใสของหน้าจอเสมือน
• Capture: จับภาพหน้าจอ
• Enable Presentation mode: เปิดหน้าจอของสมาร์ทโฟนให้ควบคุมจากคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนของคุณทัง้ สองเครือ่ ง
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั เครือ่ งทีเ่ ชือ่ มต่อ
ในการย้ายหน้าจอเสมือน คลิกและลากด้านบนของหน้าจอเสมือนไปยังต�ำแหน่งใหม่
ในการปรับขนาดของหน้าจอเสมือน วางตัวชีเ้ มาส์เหนือขอบหน้าจอเสมือน จากนัน้ คลิกและลาก
132
แอพพลิเคชัน่
การสลับระหว่างหน้าจอ
หากต้องการใช้หน้าจอจริงของสมาร์ทโฟน ให้กดปุม่ เปิด/ปิด หรือปุม่ หน้าหลักบนสมาร์ทโฟนของคุณ หน้าจอเสมือนจะปิด แต่หน้าจอ
ของสมาร์ทโฟนจะเปิด
หากต้องการกลับไปยังหน้าจอเสมือน ให้คลิกหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือนบนคอมพิวเตอร์ หรือสัมผัส สลับไปยังแท็บเล็ต บนแท็บเล็ต
หน้าจอจริงจะปิด แต่หน้าจอเสมือนของสมาร์ทโฟนจะเปิด
→
คุณสามารถดูและควบคุมหน้าจอเสมือนและหน้าจอของเครือ่ งทีเ่ ชือ่ มต่อได้พร้อมกัน บนหน้าจอเสมือน สัมผัส
Enable Presentation mode เพือ่ เปิดหน้าจอของอุปกรณ์ทเี่ ชือ่ มต่ออยู่ คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั
เครือ่ งทีเ่ ชือ่ มต่อ
การแชร์ไฟล์และคลิปบอร์ด
การคัดลอกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์
1 สัมผัสไฟล์คา้ งไว้เพือ่ เข้าสูโ่ หมดแก้ไขบนหน้าจอเสมือนของสมาร์ทโฟน
2 เลือกไฟล์ทจี่ ะคัดลอกเพิม่ เติม
3 สัมผัสไฟล์ตา่ งๆ ทีเ่ ลือกค้างไว้ จากนัน้ ลากและวางไว้ขา้ งนอกหน้าจอเสมือน
ระบบจะท�ำส�ำเนาไฟล์ทเี่ ลือกเหล่านี้ไปยังต�ำแหน่งทีต่ อ้ งการ
ตัวอย่างเช่น เมือ่ ย้ายภาพจากสมาร์ทโฟนไปยังเอกสาร Word ทีเ่ ปิดอยูบ่ นคอมพิวเตอร์ของคุณ ภาพดังกล่าวจะถูกแทรกลงในเอกสาร
Word นัน้
133
แอพพลิเคชัน่
การคัดลอกไฟล์ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณ
เลือกไฟล์บนคอมพิวเตอร์และลากไปยังแผงหน้าปัดหรือหน้าจอสมาร์ทโฟนเสมือน ระบบจะบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ เครือ่ ง​มอื →
ไฟล์สว่ นตัว → ทีจ่ ดั เก็บภายใน → SideSync
ขณะก�ำลังเขียนข้อความหรืออีเมลบนหน้าจอเสมือน ไฟล์ทคี่ ดั ลอกจะแนบกับข้อความหรืออีเมลทีก่ ำ� ลังเขียน
เมือ่ เปิดหน้าจอเสมือนของสมาร์ทโฟนและหน้าจอจริง คุณจะไม่สามารถแชร์ไฟล์เหล่านัน้ ได้
การแชร์คลิปบอร์ด
คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความไปมาระหว่างอุปกรณ์ทเี่ ชือ่ มต่ออยูไ่ ด้อย่างสะดวกสบายด้วยคุณสมบัตกิ ารแชร์คลิปบอร์ด คัดลอก
หรือตัดข้อความจากหน้าจอเสมือนและวางบนข้อความนอกหน้าจอเสมือนหรือในทางกลับกัน
134
แอพพลิเคชัน่
การแชร์แป้นพิมพ์และเมาส์ของคอมพิวเตอร์
ใช้หน้าจอของสมาร์ทโฟนเป็นหน้าจอคูแ่ ละควบคุมด้วยแป้นพิมพ์และเมาส์ของคอมพิวเตอร์
1 บนแผงหน้าปัด สัมผัส เพิม่ → เปิดใช้งานการแชร์แป้นพิมพ์และเมาส์
หากหน้าจอเสมือนเปิดอยู่ หน้าจอนัน้ จะหายไปจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
2 เลือ่ นตัวชีเ้ มาส์ไปทีข่ อบซ้ายหรือขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์เพือ่ ไปยังหน้าจอของสมาร์ทโฟน
ตัวชีเ้ มาส์จะปรากฏอยูบ่ นหน้าจอของสมาร์ทโฟน
3 บนสมาร์ทโฟน ให้ใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ของคอมพิวเตอร์เพือ่ ด�ำเนินการ เช่น การป้อนข้อความ การท�ำส�ำเนาและวาง และการ
เลือกรายการ
ในการควบคุมคอมพิวเตอร์ดว้ ยเมาส์อกี ครัง้ กลับไปยังตัวชีบ้ นหน้าจอคอมพิวเตอร์
135
แอพพลิเคชัน่
เพลง
ฟังเพลงทีเ่ รียงตามหมวดหมูแ่ ละเพือ่ ก�ำหนดการตัง้ ค่าการเล่นเพลง
สัมผัส เพลง ทีห่ น้าจอแอพ
เลือกหมวดหมูแ่ ล้วเลือกเพลงเพือ่ เล่น
สัมผัสภาพอัลบัม้ ทีด่ า้ นล่างสุดของหน้าจอเพือ่ เปิดหน้าจอเครือ่ งเล่นเพลง
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
เขาถึงคุณภาพเสียงและการตัง้ คาเอฟเฟกต
ตัง้ คาไฟลน้ใ� หเปนเพลงโปรดของคุณ
ปรับระดับเสียง
เปดเพลยลสิ ต
เปดการสุม
เปลีย่ นโหมดเลนซ้ำ
ขามไปยังเพลงกอนหนา
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอกลับขางหลัง
ขามไปยังเพลงถัดไป
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอไปขางหนา
พักและเลนตอ
ตัวปรับคุณภาพเสียง UHQ
ใช้คณุ สมบัติ UHQ (คุณภาพสูงพิเศษ) Upscaler เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพเสียงและให้เสียงที่ใกล้กบั เสียงเดิมมากทีส่ ดุ
เชือ่ มต่อเฮดเซ็ทเข้ากับอุปกรณ์ ขณะทีเ่ ล่นเพลง สัมผัส SOUNDALIVE และสัมผัสสวิตช์ ตัวปรับคุณภาพเสียง UHQ เพือ่ เปิดใช้งาน
• คุณภาพเสียงอาจแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั เฮดเซ็ททีเ่ ชือ่ มต่อ
• หากคุณเชือ่ มต่อเฮดเซ็ทบลูทธู ซึง่ รองรับคุณสมบัติ UHQ คุณจะสามารถฟังเพลงได้โดยไม่ตอ้ งใช้สาย
136
แอพพลิเคชัน่
วิดโี อ
ดูวดิ โี อทีจ่ ดั เก็บในเครือ่ งและปรับการตัง้ ค่าการเล่นเพลง
สัมผัส วิดโี อ ทีห่ น้าจอแอพ
เลือกวีดโี อทีจ่ ะเล่น
เขาถึงทางเลือกเพิม� เติม
พักและเลนตอ
ขามไปยังวิดโี อถัดไป
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอไปขาง
หนา
ขามไปยังวิดโี อกอนหนา
สัมผัสคางไวเพือ่ กรอกลับ
ขางหลัง
เลือ่ นไปขางหนาหรือถอย
หลังโดยการลากแถบ
ล็อกหนาจอการเลน
เปลีย่ นอัตราสวนหนาจอ
สลับไปยังเครือ่ งเลนวิดโี อ
แบบปอปอัพ
สรางภาพเคลือ่ นไหว GIF
ลากนิว้ ของคุณขึน้ หรือลงทีข่ า้ งซ้ายของหน้าจอเล่นเพือ่ ปรับความสว่าง หรือลากนิว้ มือของคุณขึน้ หรือลงทีข่ า้ งขวาของหน้าจอเล่นเพือ่
ปรับระดับเสียง
เล่นถอยหลังหรือเล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเล่นเพลง
สมุดภาพ
รวบรวมเนือ้ หาจากหลายแหล่งเพือ่ สร้างสมุดภาพดิจติ อล
แอพนีอ้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
การเพิม่ เนือ้ หาไปยังสมุดภาพ
ขณะทีด่ เู นือ้ หา เช่น เว็บเพจ หรือ วิดโี อ ให้สมั ผัส → แชร์ → สมุดภาพ เนือ้ หาทีเ่ ลือกจะถูกเพิม่ ไปยัง สมุดภาพ
คุณยังสามารถเก็บเนือ้ หาทีค่ ณุ ต้องการโดยใช้ เขียนบนหน้าจอ และ การเลือกอัจฉริยะ ดูที่ เขียนบนหน้าจอ และ การเลือกอัจฉริยะ
หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติม
137
แอพพลิเคชัน่
การดูเนือ้ หา
1 สัมผัส เครือ่ งมือ → สมุดภาพ บนหน้าจอแอพ
2 สัมผัส เพือ่ เลือกหมวดหมูแ่ ละเลือกสมุดภาพ
หากมีลงิ ก์ในเนือ้ หาสมุดภาพ สัมผัสลิงก์เพือ่ ไปยังแหล่งข้อมูล
การแก้ไขสมุดภาพ สัมผัส แก้ไข คุณสามารถแก้ไขชือ่ เรือ่ ง ป้ายชือ่ และตัวเลือกอืน่ ๆ ของสมุดภาพได้
บันทึกเสียง
บทน�ำ
ใช้โหมดบันทึกทีแ่ ตกต่างกันตามสถานการณ์ทตี่ า่ งกัน เช่น การสัมภาษณ์ เครือ่ งสามารถแปลงเสียงของคุณเป็นข้อความและจ�ำแนก
ความแตกต่างของแหล่งเสียงได้
สร้างการบันทึกเสียง
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส เครือ่ ง​มอื → บันทึกเสียง
2 สัมผัส เพือ่ เริม่ การบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน
สัมผัส
เพือ่ พักการบันทึก
138
แอพพลิเคชัน่
ขณะทีก่ ำ� ลังสร้างการบันทึกเสียง ให้สมั ผัส บุค๊ มาร์ค เพือ่ แทรกบุค๊ มาร์ก
เปลีย่ นโหมดการบันทึก
เริม� ตนการบันทึก
3 สัมผัส เพือ่ สิน้ สุดการบันทึก
4 ใส่ชอื่ ไฟล์และสัมผัส บันทึก
การเปลีย่ นโหมดการบันทึก
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส เครือ่ ง​มอื → บันทึกเสียง
เลือกโหมดทีส่ ว่ นบนของหน้าจอเครือ่ งบันทึกเสียง
• มาตรฐาน: นีเ่ ป็นโหมดการบันทึกปกติ
• สัมภาษณ์: ไมโครโฟนจะมีความไวต่อเสียงจากสองทิศทาง ในโหมดนี้ ทัง้ ปุม่ บนและล่างของอุปกรณ์จะเก็บปริมาณเสียงเท่าๆ กัน
• เสียง​บนั ทึก: เครือ่ งบันทึกเสียงของคุณและแปลงเป็นข้อความบนหน้าจอไปพร้อมๆ กัน เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทดี่ ที สี่ ดุ ควรวางเครือ่ ง
ให้ใกล้กบั ปากและพูดเสียงดังชัดเจนในสถานทีเ่ งียบ
หากภาษาระบบเสียงบันทึกไม่ตรงกับภาษาทีค่ ณุ พูด เครือ่ งจะไม่รบั รูเ้ สียงของคุณ ก่อนใช้คณุ สมบัตนิ ี้ สัมผัสภาษาปัจจุบนั
เพือ่ ตัง้ ภาษาระบบบันทึกเสียง
139
แอพพลิเคชัน่
ก�ำลังเล่นการบันทึกเสียงทีไ่ ด้เลือกไว้
เมือ่ ตรวจดูบนั ทึกการสัมภาษณ์ คุณสามารถปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียงจากบางแหล่งทีบ่ นั ทึกได้
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส เครือ่ ง​มอื → บันทึกเสียง
2 สัมผัส รายการ และให้เลือกการบันทึกเสียงที่ได้สร้างขึน้ ในโหมดการสัมภาษณ์
3 ในการปิดเสียงจากบางแหล่ง ให้สมั ผัส ไปตามทิศทางทีป่ ดิ เสียง
ไอคอนจะเปลีย่ นเป็น
และจะปิดเสียง
แหลงเสียงทีป่ ด
แหลงเสียงทีย่ กเลิกการปดเสียง
ไฟล์สว่ นตัว
เข้าถึงและจัดการกับไฟล์ตา่ งๆ ทีจ่ ดั เก็บไว้ในอุปกรณ์หรือต�ำแหน่งอืน่ ๆ เช่น บริการจัดเก็บบนคลาวด์
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส เครือ่ ง​มอื → ไฟล์สว่ นตัว
ดูไฟล์ทจี่ ดั เก็บไว้ในแต่ละการจัดเก็บข้อมูล คุณยังสามารถดูไฟล์ในเครือ่ งหรือบริการพืน้ ทีจ่ ดั เก็บคลาวด์ของคุณตามหมวดหมูไ่ ด้
เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีจ่ ดั เก็บของเครือ่ ง สัมผัส → จัดการการใช้ทจี่ ดั เก็บ → ล้างตอนนี้
เพือ่ ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ สัมผัส
140
แอพพลิเคชัน่
นาฬิกา
บทน�ำ
ตัง้ การเตือน ตรวจสอบเวลาปัจจุบนั ของหลายเมืองทัว่ โลก เวลาจัดงาน หรือตัง้ ระยะเวลาเฉพาะ
เตือน
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → เตือน
การตัง้ ค่าการเตือน
สัมผัส ในรายการการเตือน เลือกเวลาทีจ่ ะให้มกี ารเตือนซ�ำ ้ ตัง้ ค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนัน้ สัมผัส บันทึก
ในการเปิดแผงแป้นเพือ่ ป้อนเวลาปลุก สัมผัส ช่องอินพุตเวลา
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัสสวิตช์ถดั จากการเตือนในรายการการเตือน
การหยุดการเตือน
สัมผัส ปฎิเสธ เพือ่ หยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตวั เลือกข้ามมาก่อน สัมผัส ข้าม เพือ่ ปลุกซ�ำ้ หลังจากระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
การลบการเตือน
สัมผัสค้างไว้ทปี่ ลุก ท�ำเครือ่ งหมายทีป่ ลุกเพือ่ ลบ และจากนัน้ สัมผัส ลบ
141
แอพพลิเคชัน่
เวลาโลก
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → เวลาโลก
การสร้างนาฬิกา
สัมผัส
เอ็นเตอร์ชอื่ ของเมืองหรือให้เลือกเมืองหนึง่ จากลูกโลก และจากนัน้ สัมผัส เพิม่
การลบนาฬิกา
สัมผัสค้างไว้ทนี่ าฬิกา ท�ำเครือ่ งหมายทีน่ าฬิกาเพือ่ ลบ และจากนัน้ สัมผัส ลบ
การจับเวลา
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → การจับเวลา
2 สัมผัส เริม่ เพือ่ จับเวลากิจกรรม
การบันทึกเวลาของรอบขณะทีจ่ บั เวลาเหตุการณ์ ให้สมั ผัส รอบ
3 สัมผัส หยุด เพือ่ หยุดการจับเวลา
การเริม่ ต้นจับเวลาใหม่ ให้สมั ผัส กลับ
การล้างรอบการจับเวลา สัมผัส ตัง้ ค่าใหม่
การ​ตงั้ ​เวลา
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส นาฬิกา → การ​ตงั้ ​เวลา
2 ตัง้ ระยะเวลา แล้วสัมผัส เริม่
ในการเปิดแผงแป้นเพือ่ ป้อนระยะเวลา สัมผัส ช่องอินพุตระยะเวลา
3 สัมผัส ปฎิเสธ เมือ่ ตัวตัง้ เวลาเสร็จสิน้ การนับ
142
แอพพลิเคชัน่
เครือ่ งคิดเลข
ค�ำนวณแบบง่ายหรือซับซ้อน
สัมผัส เครือ่ งคิดเลข ทีห่ น้าจอแอพ
หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอนเพือ่ แสดงเครือ่ งคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ หากปิดใช้ หมุน อัตโนมัติ สัมผัส
วิทยาศาสตร์
การดูประวัตกิ ารค�ำนวณ สัมผัส ประวัติ การปิดแผงประวัตกิ ารค�ำนวณ สัมผัส ปุม่ กด
การล้างประวัติ สัมผัส ประวัติ → ลบประวัติ
เพือ่ แสดงเครือ่ งคิดเลข
แอพ Google
Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึง่ คุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพือ่ เรียกใช้แอพบางรายการได้
อ้างอิง แอคเคาท์ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
การดูขอ้ มูลแอพเพิม่ เติม เข้าถึงเมนูวธิ ีใช้ของแอพแต่ละแอพ
บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีขอ้ ก�ำหนดทีต่ า่ งกัน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
Chrome
ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ
Gmail
ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail
แผนที่
หาต�ำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาแผนที่โลก และดูขอ้ มูลต�ำแหน่งของสถานทีต่ า่ งๆรอบๆตัวคุณได้
Play เพลง
ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครือ่ งของคุณ คุณสามารถอัพโหลดคอลเล็กชัน่ เพลงทีจ่ ดั เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณไปทีค่ ลาวด์แล้วเข้าถึง
คอลเล็กชัน่ เพลงนัน้ ในภายหลังได้
143
แอพพลิเคชัน่
Play Movies
ซือ้ หรือเช่าวิดโี อ เช่นภาพยนตร์และรายการทีวี จาก Play สโตร์
ไดรฟ์
จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กบั ผูอ้ นื่
YouTube
รับชมหรือสร้างวิดโี อและแชร์ให้กบั ผูอ้ นื่
รูปภาพ
ค้นหา จัดการ และแก้ไขภาพถ่ายและวิดโี อของคุณจากแหล่งต่าง ๆ ในทีแ่ ห่งเดียว
แฮงเอาท์
ส่งข้อความ ภาพ และสัญรูปอารมณ์ให้เพือ่ นของคุณและสนทนาทางวิดโี อกับพวกเขา
Google
ค้นหารายการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตหรือเครือ่ งของคุณอย่างรวดเร็ว
ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหารายการต่างๆ อย่างรวดเร็วโดยการพูดค�ำส�ำคัญหรือวลี
144
การ​ตงั้ ​คา่
บทน�ำ
ปรับการตัง้ ค่าฟังก์ชนั และแอพ คุณสามารถใช้งานเครือ่ งของคุณให้มคี วามเป็นส่วนตัวมากขึน้ โดยการก�ำหนดตัวเลือกการตัง้ ค่าต่างๆ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่
การค้นหาการตัง้ ค่าโดยการใส่คำ� ส�ำคัญ สัมผัส
การ​เชือ่ ม​ตอ่
Wi-Fi
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพือ่ เชือ่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอืน่ ๆ
• อุปกรณ์นี้ใช้คลืน่ ความถีแ่ บบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทัง้ หมด สามารถใช้งาน
WLAN ในยุโรปโดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดเรือ่ งการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถน�ำไปใช้กลางแจ้ง
• ปิดใช้งาน Wi-Fi เพือ่ ประหยัดแบตเตอรีเ่ มือ่ ไม่ได้ใช้งาน
การเชือ่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → Wi-Fi และจากนัน้ สัมผัสสวิตซ์เพือ่ เปิดใช้งาน
2 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi
เครือข่ายทีต่ อ้ งการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กญุ แจ
145
การตัง้ ค่า
3 สัมผัส เชือ่ ม​ตอ่
• เมือ่ เชือ่ มต่อเครือ่ งกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครือ่ งจะเชือ่ มต่อซ�ำ้ กับเครือข่ายเดิมในครัง้ ต่อๆ ไปที่ใช้งานได้ โดยไม่ขอ
รหัสผ่านอีก การป้องกันไม่ให้เครือ่ งเชือ่ มต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย แล้วสัมผัส ลืม
• หากคุณไม่สามารถเชือ่ มต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ ให้เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi หรือเราท์เตอร์ไร้สายของเครือ่ งใหม่อกี ครัง้
WI-FI DIRECT
Wi-Fi Direct ใช้เชือ่ มต่อเครือ่ งผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ตอ้ งใช้จดุ เชือ่ มต่อ
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → Wi-Fi และจากนัน้ สัมผัสสวิตซ์เพือ่ เปิดใช้งาน
2 สัมผัส WI-FI DIRECT
จะปรากฏรายชือ่ ของเครือ่ งทีค่ น้ พบ
ถ้าเครือ่ งทีค่ ณุ ต้องการเชือ่ มต่อไม่อยู่ในรายชือ่ ให้ขอให้เครือ่ งนัน้ เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
3 เลือกเครือ่ งทีจ่ ะเชือ่ มต่อ
อุปกรณ์จะถูกเชือ่ มต่อเมือ่ อีกเครือ่ งหนึง่ ยอมรับการร้องขอการเชือ่ มต่อ Wi-Fi Direct
การส่งและการรับข้อมูล
คุณสามารถแชร์ขอ้ มูล เช่น รายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ หรือไฟล์มเี ดียกับอุปกรณ์อนื่ ๆ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยัง
เครือ่ งอืน่
1 สัมผัส แกลเลอรี่ ทีห่ น้าจอแอพ
2 เลือกรูปภาพ
146
การตัง้ ค่า
3 แตะ แชร์ → Wi-Fi ​Direct แล้วเลือกอุปกรณ์ทจี่ ะถ่ายโอนรูปภาพไป
4 ยอมรับการร้องขอการเชือ่ มต่อ Wi-Fi Direct ทีเ่ ครือ่ งอืน่
หากเครือ่ งดังกล่าวเชือ่ มต่ออยูแ่ ล้ว รูปภาพจะถูกส่งไปยังอีกเครือ่ งหนึง่ โดยไม่ตอ้ งมีขนั้ ตอนขอการเชือ่ มต่ออีก
การสิน้ สุดการเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → Wi-Fi
2 สัมผัส WI-FI DIRECT
เครือ่ งจะแสดงรายชือ่ อุปกรณ์ทเี่ ชือ่ มต่อกัน
3 สัมผัสชือ่ เครือ่ งเพือ่ ยกเลิกการเชือ่ มต่ออุปกรณ์
บลูทธู
ใช้งานบลูทธู เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลหรือไฟล์มเี ดียกับเครือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ปิดใช้บลูทธู
• ซัมซุงไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางทีผ่ ดิ ของข้อมูลทีส่ ง่ หรือได้รบั ผ่านบลูทธู
• หมัน่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ทเี่ ชือ่ ถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
หากมีสงิ่ กีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะท�ำให้ระยะการส่งข้อมูลสัน้ ลง
• อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รบั การทดสอบหรือผ่านการอนุมตั จิ าก Bluetooth SIG อาจใช้กบั เครือ่ งของ
คุณไม่ได้
• ห้ามใช้คณุ สมบัตบิ ลูทธู เพือ่ วัตถุประสงค์ทผี่ ดิ กฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสือ่ สารโดย
ผิดกฎหมายเพือ่ วัตถุประสงค์ทางการค้า)
ซัมซุงไม่รบั ผิดชอบต่อผลจากการใช้งานทีผ่ ดิ กฎหมายของคุณสมบัตบิ ลูทธู
147
การตัง้ ค่า
การจับคูก่ บั อุปกรณ์บลูทธู อืน่
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → บลูทธู จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
จะปรากฏรายชือ่ ของเครือ่ งทีค่ น้ พบ
2 เลือกเครือ่ งทีจ่ ะจับคูก่ นั
ถ้าเครือ่ งทีค่ ณุ ต้องการจับคูไ่ ม่อยู่ในรายชือ่ ให้ขอให้เครือ่ งนัน้ เปิดตัวเลือกการมองเห็นได้ โปรดอ้างอิงคูม่ อื การใช้งานเครือ่ งอืน่
เครือ่ งของคุณจะมองเห็นได้จากเครือ่ งอืน่ ๆ ขณะทีห่ น้าจอการตัง้ ค่าบลูทธู เปิดอยู่
3 ยอมรับการเชือ่ มต่อบลูทธู ทีเ่ ครือ่ งของคุณเพือ่ ยืนยัน
อุปกรณ์จะถูกเชือ่ มต่อเมือ่ อีกเครือ่ งหนึง่ ยอมรับการร้องขอการเชือ่ มต่อบลูทธู
การส่งและการรับข้อมูล
แอพจ�ำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทธู คุณสามารถแบ่งปันข้อมูล เช่น รายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ หรือไฟล์มเี ดียกับอุปกรณ์บลูทธู
เครือ่ งอืน่ ได้ การด�ำเนินการต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครือ่ งอืน่
1 สัมผัส แกลเลอรี่ ทีห่ น้าจอแอพ
2 เลือกรูปภาพ
3 สัมผัส แชร์ → บลูทธู จากนัน้ เลือกเครือ่ งทีย่ า้ ยรูปภาพไป
ถ้าเครือ่ งของคุณมีการจับคูก่ บั อีกเครือ่ งหนึง่ มาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สมั ผัสชือ่ เครือ่ งโดยไม่ตอ้ งใส่รหัสยืนยันทีส่ ร้างโดยอัตโนมัติ
ถ้าเครือ่ งทีค่ ณุ ต้องการจับคูไ่ ม่อยู่ในรายชือ่ ให้ขอให้เครือ่ งนัน้ เปิดตัวเลือกการมองเห็นได้
4 ยอมรับการร้องขอการเชือ่ มต่อบลูทธู ทีเ่ ครือ่ งอืน่
148
การตัง้ ค่า
การยกเลิกการจับคูอ่ ปุ กรณ์บลูทธู
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → บลูทธู
เครือ่ งจะแสดงรายชือ่ อุปกรณ์ทจี่ บั คูก่ นั
2 สัมผัส ทีด่ า้ นข้างชือ่ เครือ่ งเพือ่ ยกเลิกการจับคู่
3 สัมผัส เลิก​จบั ​คู่
การแสดงโทรศัพท์
อนุญาตให้เครือ่ งอืน่ ๆค้นพบเครือ่ งของคุณเพือ่ แชร์เนือ้ หากับคุณ เมือ่ มีการเปิดใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ จะสามารถมองเห็นเครือ่ งของคุณได้
ในเครือ่ งอืน่ ๆเมือ่ พวกเขาค้นหาเครือ่ งต่างๆที่ใช้งานได้โดยการใช้การถ่ายโอนไฟล์ไปยังตัวเลือกของเครือ่ ง
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ และสัมผัสสวิตช์ การแสดงโทรศัพท์ เพือ่ เปิดใช้งาน
การ​ใช้​ขอ้ มูล
ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณ และก�ำหนดการตัง้ ค่าส�ำหรับขีดจ�ำกัด
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → การ​ใช้​ขอ้ มูล
• ประหยัดข้อมูล: ป้องกันแอพทีท่ ำ� งานเบือ้ งหลังไม่ให้สามารถใช้งานการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือได้
• ข้อมูล​มอื ​ถอื : ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชือ่ มต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
• การใช้ขอ้ มูลมือถือ: ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานมือถือของคุณ
• รอบการช�ำระเงิน: ตัง้ ค่าขีดจ�ำกัดส�ำหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ
• การใช้งานข้อมูล Wi-Fi: ตรวจสอบข้อมูล Wi-Fi ของคุณ
• จ�ำกัดเครือข่าย: เลือกเครือข่าย Wi-Fi เพือ่ ป้องกันไม่ให้แอพทีท่ ำ� งานอยูเ่ บือ้ งหลังน�ำไปใช้
เพือ่ เปลีย่ นวันทีร่ เี ซ็ตประจ�ำเดือนส�ำหรับช่วงสังเกตการณ์ สัมผัส รอบการช�ำระเงิน → รอบการช�ำระเงิน
149
การตัง้ ค่า
การจ�ำกัดการใช้งานข้อมูล
ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้ปดิ ใช้งานการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือโดยอัตโนมัติ เมือ่ ปริมาณข้อมูลมือถือทีค่ ณุ ใชัถงึ ขีดจ�ำกัดทีค่ ณุ ก�ำหนดไว้
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → การ​ใช้​ขอ้ มูล → รอบการช�ำระเงิน และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ ใช้การจ�ำกัดการใช้
ข้อมูล เพือ่ เปิดใช้งาน
2 สัมผัส จ�ำกัดการใช้ขอ้ มูล เอ็นเตอร์ขดี จ�ำกัด และจากนัน้ สัมผัส ก�ำหนด
3 สัมผัส ค�ำเตือนการใช้ขอ้ มูล เอ็นเตอร์ระดับการแจ้งการใช้งานข้อมูล และจากนัน้ สัมผัส ก�ำหนด
เครือ่ งจะเตือนคุณเมือ่ ถึงระดับการเตือน
โหมดการบิน
การปิดใช้งานฟังก์ชนั การใช้งานแบบไร้สายในเครือ่ งของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชือ่ มต่อกับเครือข่ายได้เท่านัน้
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ และสัมผัสสวิตช์ โหมดการบิน เพือ่ เปิดใช้งาน
ห้ปดิ อุปกรณ์ระหว่างการน�ำเครือ่ งขึน้ และลง หลังจากน�ำเครือ่ งขึน้ คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ในโหมดการบินหากได้รบั การ
อนุญาตโดยบุคลากรบนเครือ่ งบิน
NFC และการช�ำระเงิน
อุปกรณ์ของคุณสามารถให้คณุ อ่านแท็กการสือ่ สารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ทีม่ ขี อ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนีค้ ณุ ยังสามารถใช้
งานคุณสมบัตนิ เี้ พือ่ ท�ำการจ่ายเงินและซือ้ ตัว๋ เพือ่ การเดินทางหรือเหตุการณ์ตา่ งๆ หลังจากดาวน์โหลดแอพทีจ่ ำ� เป็นแล้ว
เครือ่ งนีม้ เี สาอากาศ NFC ในตัว หยิบจับเครือ่ งด้วยความระมัดระวังเพือ่ ไม่ให้เสาอากาศ NFC เสียหาย
การใช้งานคุณสมบัติ NFC
ใช้งานคุณสมบัติ NFC เพือ่ ส่งรูปภาพหรือรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อไปยังเครือ่ งอืน่ และอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแท็ก NFC
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ และสัมผัสสวิตช์ NFC และการช�ำระเงิน เพือ่ เปิดใช้งาน
150
การตัง้ ค่า
2 วางบริเวณเสาอากาศ NFC ทีด่ า้ นหลังเครือ่ งของคุณใกล้แท็ก NFC
ข้อมูลจากแท็กจะปรากฏขึน้
ตรวจสอบว่าหน้าจอของเครือ่ งได้รบั การปลดล็อกแล้ว มิฉะนัน้ เครือ่ งจะไม่อา่ นแท็ก NFC และไม่ได้รบั ข้อมูล
การช�ำระเงินผ่านคุณสมบัติ NFC
ก่อนทีค่ ณุ จะใช้งานคุณสมบัติ NFC เพือ่ ช�ำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนบริการช�ำระเงินทางมือถือก่อน การลงทะเบียนหรือรับข้อมูล
เพิม่ เติมเกีย่ วกับบริการนี้ ให้ตดิ ต่อผูใ้ ห้บริการของคุณ
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ และสัมผัสสวิตช์ NFC และการช�ำระเงิน เพือ่ เปิดใช้งาน
2 สัมผัสบริเวณเสาอากาศ NFC ทีด่ า้ นหลังเครือ่ งของคุณกับเครือ่ งอ่านการ์ด NFC
เพือ่ ตัง้ ค่าแอพการช�ำระเงินเริม่ ต้น เปิดหน้าจอการตัง้ ค่าและสัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → NFC และการช�ำระเงิน → TAP AND PAY
→ การช�ำระ และจากนัน้ ให้เลือกแอพ
บริการช�ำระเงินอาจไม่รวมแอพช�ำระเงินทัง้ หมดทีม่ อี ยู่
151
การตัง้ ค่า
การส่งข้อมูล
อนุญาตให้แลกเปลีย่ นข้อมูลเมือ่ เสาอากาศ NFC ของเครือ่ งสัมผัสกับเสาอากาศ NFC ของเครือ่ งอืน่
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → NFC และการช�ำระเงิน และสัมผัสสวิตซ์เพือ่ เปิดใช้งาน
2 สัมผัสสวิตซ์ Android Beam เพือ่ เปิดใช้งาน
3 เลือกรายการแล้วแตะเสาอากาศ NFC ของเครือ่ งอืน่ เข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครือ่ งของคุณ
4 เมือ่ แตะเพือ่ บีม ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครือ่ งของคุณเพือ่ ส่งรายการ
หากทัง้ สองเครือ่ งพยายามส่งข้อมูลพร้อมกัน การถ่ายโอนไฟล์อาจล้มเหลว
152
การตัง้ ค่า
ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื และการแชร์อนิ เตอร์เน็ต
ใช้เครือ่ งเป็นฮอตสปอตมือถือเพือ่ แบ่งปันการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือของเครือ่ งให้กบั เครือ่ งอืน่ ๆเมือ่ ไม่มกี ารเชือ่ มต่อเครือข่ายได้ การ
เชือ่ มต่อสามารถท�ำได้ผา่ น Wi-Fi USB หรือบลูทธู
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื และการแชร์อนิ เตอร์เน็ต
คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิม่ เติมเมือ่ ใช้คณุ สมบัตนิ ี้
• ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื : ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพือ่ แบ่งปันการเชือ่ มต่อเครือข่ายมือถือของเครือ่ งให้กบั คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อนื่
• การเชือ่ มโยงเครือข่ายด้วยบลูทธู : ใช้การเชือ่ มโยงเครือข่ายด้วยบลูทธู เพือ่ แบ่งปันการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือให้กบั คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อนื่ ผ่านบลูทธู
• การเชือ่ มโยงเครือข่ายด้วย USB: ใช้การเชือ่ มโยงเครือข่ายด้วย USB เพือ่ แบ่งปันการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือให้กบั คอมพิวเตอร์
ผ่านสาย USB เมือ่ เชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์ เครือ่ งจะถูกใช้เป็นโมเด็มส�ำหรับคอมพิวเตอร์
การใช้งานฮอตสปอตมือถือ
ใช้เครือ่ งของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพือ่ แบ่งปันการเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือของเครือ่ งให้กบั อุปกรณ์อนื่
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื และการแชร์อนิ เตอร์เน็ต → ฮอตสปอ​ต​มอื ​ถอื
2 สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
ไอคอน จะปรากฏบนแถบสถานะ เครือ่ งอืน่ จะสามารถค้นพบเครือ่ งของคุณในรายชือ่ เครือข่าย Wi-Fi
เพือ่ ตัง้ ค่ารหัสผ่านส�ำหรับฮอตสปอตมือถือ สัมผัส → ก�ำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ และให้เลือกระดับการรักษาความ
ปลอดภัย จากนัน้ ใส่รหัสผ่านและสัมผัส บันทึก
3 ทีห่ น้าจอของเครือ่ ง ค้นหาและเลือกเครือ่ งของคุณจากรายชือ่ เครือข่าย Wi-Fi
4 ทีเ่ ครือ่ งทีเ่ ชือ่ มต่ออยู่ ใช้การเชือ่ มต่อข้อมูลมือถือของเครือ่ งเพือ่ เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
153
การตัง้ ค่า
เครือ​ขา่ ย​มอื ​ถอื
ก�ำหนดการตัง้ ค่าเครือข่ายมือถือของคุณ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → เครือ​ขา่ ย​มอื ​ถอื
• โรม​มงิ่ ​ขอ้ มูล: ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชือ่ มต่อข้อมูลระหว่างทีค่ ณุ โรมมิง่
• โหมด​เครือ​ขา่ ย (รุน่ SIM เดียว): เลือกชนิดเครือข่าย
โหมด​เครือ​ขา่ ย SIM 1 / โหมด​เครือ​ขา่ ย SIM 2 (รุน่ สอง SIM): เลือกชนิดเครือข่าย
• ชือ่ ​แอ​คเซ​ส​พอยท์: ตัง้ ค่าชือ่ แอคเซสพอยท์ (APN)
• ผู​ใ้ ห้​บริการ​เครือ​ขา่ ย: ค้นหาเครือข่ายทีม่ อี ยู่ และบันทึกเครือข่ายด้วยตนเอง
ตัวจ​ ดั การ SIM ก​ าร์ด (รุน่ สอง SIM)
เปิดใช้งาน SIM หรือ USIM การ์ดของคุณและก�ำหนดค่า SIM การ์ด โปรดดูที่ การใช้งาน SIM การ์ดหรือ USIM การ์ดคู่ (รุน่ สอง SIM)
ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → ตัว​จดั การ SIM ​การ์ด
• การ​โทร: เลือก SIM หรือ USIM การ์ดส�ำหรับการโทรศัพท์
• ข้อ​ความ​ปกติ: เลือก SIM หรือ USIM ส�ำหรับการส่งข้อความ
• ข้อมูล​มอื ​ถอื : เลือก SIM หรือ USIM การ์ดทีจ่ ะใช้บริการข้อมูล
• การโทรกลับแบบปรับ: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้แสดงหน้าต่างป๊อปอัพการเลือก SIM หรือ USIM การ์ดเมือ่ โทรกลับหรือโทรจากข้อความ
หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏเฉพาะในกรณีที่ใช้ การ์ด SIM หรือ USIM ส�ำหรับสายเข้าก่อนหน้าหรือข้อความทีแ่ ตกต่างจากการ์ด
SIM หรือ USIM ทีต่ อ้ งการของคุณ
• ใช้ SIM คูเ่ สมอ: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้เปิดรับสายเรียกเข้าจาก SIM หรือ USIM การ์ดอีกการ์ดหนึง่ ในระหว่างใช้สาย
เมือ่ เปิดใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ คุณอาจประสบกับค่าโทรศัพท์เพิม่ เติม ทัง้ นีข้ นึ้ กับภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการท่านัน้
154
การตัง้ ค่า
ต�ำแหน่ง
เปลีย่ นการตัง้ ค่าการอนุญาตข้อมูลต�ำแหน่ง
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → ต�ำแหน่ง
• วิธกี ารระบุตำ� แหน่ง: ให้เลือกวิธกี ารทีจ่ ะใช้งานเพือ่ การก�ำหนดต�ำแหน่งเครือ่ งของคุณ
• ปรับปรุงความเทีย่ งตรง: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ใช้งาน Wi-Fi หรือคุณสมบัตบิ ลูทธู เพือ่ เพิม่ ความถูกต้องของข้อมูลต�ำแหน่ง แม้ในขณะ
ทีค่ ณุ สมบัตดิ งั กล่าวปิดการใช้งาน
• ค�ำขอต�ำแหน่งล่าสุด: ดูวา่ มีแอพใดบ้างทีร่ อ้ งขอข้อมูลต�ำแหน่งทีต่ งั้ ปัจจุบนั ของคุณ และอัตราการใช้งานแบตเตอรีข่ องแอพเหล่า
นัน้
• บริการ​ระบุ​ตำ� แหน่ง: ดูบริการต�ำแหน่งทีต่ งั้ ทีเ่ ครือ่ งของคุณใช้งาน
การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อเพิม่ เติม
ก�ำหนดการตัง้ ค่าเพือ่ ควบคุมคุณสมบัตอิ นื่ ๆ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อเพิม่ เติม
• การค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง: ตัง้ ค่าอุปกรณ์เพือ่ สแกนหาอุปกรณ์ทอี่ ยูบ่ ริเวณใกล้เคียงเพือ่ ท�ำการเชือ่ มต่อ
• พิมพ์: ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครือ่ งพิมพ์ทตี่ ดิ ตัง้ ไว้ในเครือ่ ง คุณสามารถค้นหาเครือ่ งพิมพ์ทมี่ อี ยู่ หรือเพิม่ เครือ่ งพิมพ์เอง
เพือ่ พิมพ์ไฟล์ โปรดดูที่ พิมพ์ ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
• MirrorLink: ใช้คณุ สมบัติ MirrorLink เพือ่ ควบคุมแอพ MirrorLink ของเครือ่ งของคุณบนหน้าจอเฮดยูนติ ของรถ อ้างอิง
MirrorLink เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• ดาวน์โหลด บูสเตอร์: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึน้ ผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน
อ้างอิง ดาวน์โหลด บูสเตอร์ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• VPN: ตัง้ ค่าและเชือ่ มต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPNs)
พิมพ์
ก�ำหนดค่าส่วนเสริมส�ำหรับเครือ่ งพิมพ์ทตี่ ดิ ตัง้ ไว้ในเครือ่ ง คุณสามารถเชือ่ มต่อเครือ่ งเข้ากับเครือ่ งพิมพ์ผา่ นทาง Wi-Fi หรือ Wi-Fi
Direct แล้วพิมพ์รปู ภาพหรือเอกสาร
เครือ่ งพิมพ์บางเครือ่ งอาจเข้ากันไม่ได้กบั เครือ่ งนี้
155
การตัง้ ค่า
การเพิม่ ปลัก๊ อินเครือ่ งพิมพ์
เพิม่ ปลัก๊ อินเครือ่ งพิมพ์สำ� หรับเครือ่ งพิมพ์ทคี่ ณุ ต้องการเชือ่ มต่อเข้ากับเครือ่ ง
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อเพิม่ เติม → พิมพ์ → ดาวน์โหลดปลัก๊ อิน
2 ค้นหาปลัก๊ อินเครือ่ งพิมพ์ใน Play สโตร์
3 เลือกปลัก๊ อินเครือ่ งพิมพ์แล้วติดตัง้
4 เลือกปลัก๊ อินเครือ่ งพิมพ์ จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้
เครือ่ งจะค้นหาเครือ่ งพิมพ์ทเี่ ชือ่ มต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครือ่ งของคุณ
5 ให้เลือกเครือ่ งพิมพ์ทจี่ ะเพิม่
เพือ่ เพิม่ เครือ่ งพิมพ์ดว้ ยตนเอง สัมผัส → เพิม่ เครือ่ งพิมพ์
การพิมพ์เนือ้ หา
ขณะทีก่ ำ� ลังดูเนือ้ หา เช่น รูปภาพหรือเอกสาร เข้าถึงรายการทางเลือก สัมผัส พิมพ์ →
เลือกเครือ่ งพิมพ์
วิธกี ารพิมพ์อาจแตกต่างกันไป ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ชนิดของเนือ้ หา
MirrorLink
เชือ่ มต่ออุปกรณ์กบั รถเพือ่ ควบคุมแอพ MirrorLink ของเครือ่ งบนหน้าจอส่วนหน้าของรถยนต์
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อเพิม่ เติม → MirrorLink
เครือ่ งของคุณใช้ได้กบั รถยนต์ทรี่ องรับ MirrorLink เวอร์ชนั่ 1.1 หรือสูงกว่า
156
→ เครือ่ งพิมพ์ทงั้ หมด และจากนัน้
การตัง้ ค่า
เชือ่ มต่อเครือ่ งของคุณเข้ากับรถยนต์ผา่ นทาง MirrorLink
เมือ่ ใช้คณุ สมบัตนิ เี้ ป็นครัง้ แรก ให้เชือ่ มต่อเครือ่ งเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือมือถือ
1 จับคูเ่ ครือ่ งของคุณกับรถยนต์ผา่ นบลูทธู
อ้างอิง การจับคูก่ บั อุปกรณ์บลูทธู อืน่ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
2 เชือ่ มต่อเครือ่ งของคุณไปยังรถยนต์โดยใช้สาย USB
เมือ่ ท�ำการเชือ่ มต่อเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าถึงแอพ MirrorLink ของเครือ่ งบนหน้าจอส่วนหน้า
การสิน้ สุดการเชือ่ มต่อ MirrorLink
ถอดสาย USB จากเครือ่ งของคุณและรถยนต์
ดาวน์โหลด บูสเตอร์
ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใหญ่กว่า 30 MB ให้เร็วขึน้ ผ่านทาง Wi-Fi และเครือข่ายมือถือพร้อมกัน สัญญาณ Wi-Fi ทีแ่ รงกว่าจะ
ท�ำให้ได้ความเร็วการดาวน์โหลดทีเ่ ร็วขึน้
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การ​เชือ่ ม​ตอ่ → การตัง้ ค่าการเชือ่ มต่อเพิม่ เติม → ดาวน์โหลด บูสเตอร์
• คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่รองรับในอุปกรณ์บางเครือ่ ง
• คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติมเมือ่ ดาวน์โหลดไฟล์ผา่ นทางเครือข่ายมือถือ
• เมือ่ คุณดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เครือ่ งอาจมีอณุ หภูมสิ งู ถ้าเครือ่ งมีอณุ หภูมสิ งู กว่าค่าอุณหภูมทิ กี่ ำ� หนด คุณสมบัตนิ ี้
จะปิดการท�ำงาน
• ถ้าสัญญาณเครือข่ายไม่เสถียร ความเร็วและประสิทธิภาพของคุณสมบัตนิ อี้ าจได้รบั ผลกระทบ
• ถ้าการเชือ่ มต่อเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายมือถือมีความเร็วการรับส่งข้อมูลแตกต่างกันอย่างมาก เครือ่ งอาจใช้เฉพาะ
การเชือ่ มต่อทีเ่ ร็วทีส่ ดุ
• คุณสมบัตนิ รี้ องรับ Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 และ Hypertext Transmission Protocol Secure
(HTTPS) คุณสมบัตนิ ี้ไม่สามารถใช้งานกับโพรโทคอลอืน่ เช่น FTP
157
การตัง้ ค่า
เสียงและการสัน่
เปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าส�ำหรับเสียงต่างๆ ในเครือ่ ง
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส เสียงและการสัน่
• โหมดเสียง: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งใช้งานโหมดเสียงหรือโหมดเงียบ
• สัน่ เมือ่ เรียกเข้า: ตัง้ ค่าให้อปุ กรณ์สนั่ และเล่นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับสายเข้า
• ระดับ​เสียง: ปรับระดับเสียงส�ำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวีดโี อ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
• ระดับ​การ​สนั่ : ปรับค่าความแรงของการแจ้งเตือนด้วยการสัน่
• เสียง​เรียก​เข้า (รุน่ SIM เดียว): เปลีย่ นเสียงเรียกส�ำหรับการโทร
เสียง​เรียก​เข้า (รุน่ สอง SIM): เปลีย่ นเสียงเรียกเข้าส�ำหรับการโทรหรือการแจ้งเตือน
• รูป​แบบ​ระบบ​สนั่ : เลือกรูปแบบของการสัน่
• เสียงการแจ้งเตือน: เปลีย่ นการตัง้ ค่าเสียงการแจ้งเตือนส�ำหรับแต่ละแอพ
• ห้ามรบกวน: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ปิดเสียงสายเรียกเข้า เสียงแจ้งเตือน และมีเดีย ยกเว้นรายการทีอ่ นุญาต
• เสียง​สมั ผัส: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งส่งเสียงเมือ่ คุณเลือกแอพหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
• เสียง​ลอ็ ก​หน้า​จอ: ตัง้ ค่าให้อปุ กรณ์สง่ เสียงเมือ่ คุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
• เสียงการชาร์จ: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้สง่ เสียงเมือ่ เชือ่ มต่อกับทีช่ าร์จ
• การ​ตอบ​สนองด้วย​การสัน่ : การตอบสนองด้วยการสัน่ : ตัง้ ค่าเครือ่ งให้สนั่ เมือ่ คุณสัมผัส หรือ และส�ำหรับการกระท�ำ
อืน่ ๆ เช่นการสัมผัสและกดรายการค้างไว้
• เสียงปุม่ กดโทรออก: ตัง้ ค่าให้อปุ กรณ์สง่ เสียงเมือ่ คุณสัมผัสปุม่ กด
• เสียงแป้นพิมพ์: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งส่งเสียงเมือ่ สัมผัสปุม่ ใดๆ
• การสัน่ ของแป้นพิมพ์: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้สนั่ เมือ่ สัมผัสปุม่ ใดๆ
• คุณภาพและเอฟเฟ็กต์เสียง: ก�ำหนดการตัง้ ค่าเสียงเพิม่ เติม
158
การตัง้ ค่า
การแจ้งเตือน
เปลีย่ นการตัง้ ค่าการแจ้งส�ำหรับแต่ละแอพ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การแจ้งเตือน
ในการปรับแต่งการตัง้ ค่าการแจ้งเตือน ให้สมั ผัส ขัน้ สูง และเลือกแอพ
• อนุญาตการแจ้งเตือน: อนุญาตการแจ้งเตือนจากแอพทีเ่ ลือก
• แสดงแบบเงียบ: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ปิดเสียงแจ้งเตือนและซ่อนตัวอย่างการแจ้งเตือน
• บนหน้าจอล็อค: แสดงหรือซ่อนการแจ้งเตือนจากแอพทีเ่ ลือกเมือ่ เครือ่ งถูกล็อก
• ตัง้ ค่าให้เป็นล�ำดับแรก: แสดงการแจ้งเตือนทีด่ า้ นบนของแผงการแจ้งเตือน และระบุไว้ในรายการทีอ่ นุญาตเมือ่ ห้ามรบกวน ถูก
เปิดใช้งาน
จอภาพ
ทางเลือก
เปลีย่ นการตัง้ ค่าหน้าจอและหน้าจอหลัก
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส จอภาพ
• ความ​สว่าง: ปรับความสว่างของจอแสดงผล
• ปรับความสว่างอัตโนมัต:ิ ปรับความสว่างของจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ
• ตัวกรองแสงสีฟา้ : เปิดใช้งานตัวกรองแสงสีฟา้ และเปลีย่ นการตัง้ ค่าตัวกรอง อ้างอิง ตัวกรองแสงสีฟา้ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• โหมด​หน้า​จอ: เปลีย่ นโหมดหน้าจอเพือ่ ปรับสีและความคมชัดของหน้าจอ
• ความละเอียดของหน้าจอ: เปลีย่ นความละเอียดหน้าจอ
• ซูมหน้าจอและแบบอักษร: เปลีย่ นการตัง้ ค่าการซูมหน้าจอหรือขนาดตัวอักษรและรูปแบบ
• หน้าจอหลัก: ก�ำหนดหน้าจอหลักเองโดยการเพิม่ ลบ หรือจัดแผงหน้าจอหลักใหม่ และอืน่ ๆ อีกมากมาย อ้างอิง ทางเลือกหน้า
จอหลัก เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• โหมดใช้งา่ ย: สลับไปโหมดใช้งา่ ยเพือ่ แสดงไอคอนที่ใหญ่กว่าและใช้งานรูปแบบทีง่ า่ ยกว่าทีห่ น้าจอหลัก อ้างอิง โหมดใช้งา่ ย เพือ่
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• กรอบไอคอน: ตัง้ ค่าว่าจะให้แสดงผลพืน้ หลังแบบมีเฉดเงาเพือ่ ท�ำให้ไอคอนโดดเด่น
159
การตัง้ ค่า
•
•
•
•
•
ตัว​บง่ ​ชี้ LED: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้เปิดตัวบ่งชี้ LED ขณะก�ำลังชาร์จแบตเตอรี่ เมือ่ มีการแจ้งเตือน หรือเมือ่ คุณสร้างการบันทึกเสียง
แถบ​สถานะ: ปรับแต่งการตัง้ ค่าส�ำหรับการแสดงการแจ้งเตือนหรือตัวแสดงบนแถบสถานะ
หมด​เวลา​หน้า​จอ: ตัง้ ค่าระยะเวลาทีเ่ ครือ่ งจะรอคอยก่อนทีจ่ ะดับแสงส่องหลังจอ
ภาพพักหน้าจอ: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้เริม่ ต้นโปรแกรมพักหน้าจอเมือ่ ชาร์จเครือ่ งหรือเชือ่ มต่อกับแท่นวาง
ปิดหน้าจอไว้ตลอดเวลา: ตัง้ ค่าเครือ่ งไม่ให้เปิดหน้าจอเมือ่ อยู่ในทีม่ ดื เช่นในกระเป๋าเสือ้ หรือในกระเป๋า
ตัวกรองแสงสีฟา้
ลดความเครียดของตาโดยการจ�ำกัดปริมาณของแสงสีฟา้ ทีป่ ล่อยออกมาจากหน้าจอ
ขณะทีค่ ณุ ก�ำลังดูวดิ โี อ HDR จากการให้บริการพิเศษของวิดโี อ HDR ตัวกรองแสงสีฟา้ จะไม่ถกู น�ำมาใช้
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส จอภาพ → ตัวกรองแสงสีฟา้ และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ เปิดใช้งานตอนนี้ เพือ่ เปิดใช้งาน
2 ลากแถบปรับเพือ่ ปรับความทึบของตัวกรอง
3 เพือ่ ก�ำหนดเวลาทีจ่ ะใช้ตวั กรองแสงสีฟา้ ทีห่ น้าจอ สัมผัสสวิตช์ เปิดใช้งานตามก�ำหนดการ เพือ่ เปิดใช้งานและให้เลือกทางเลือก
• Sunset to sunrise: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ใช้งานตัวกรองแสงสีฟา้ ในเวลากลางคืนและปิดใช้งานในเวลาเช้าตามต�ำแหน่งของคุณ
• ก�ำหนดเวลาทีก่ ำ� หนดเอง: ตัง้ ค่าเวลาทีเ่ ฉพาะเจาะจงทีจ่ ะใช้ตวั กรองแสงสีฟา้
160
การตัง้ ค่า
โหมดใช้งา่ ย
โหมดใช้งา่ ยช่วยเพิม่ ประสบการณ์ผใู้ ช้ทงี่ า่ ยขึน้ โดยใช้รปู แบบโปรแกรมทีง่ า่ ยขึน้ และไอคอนทีห่ น้าจอหลักที่ใหญ่ขนึ้
คุณสมบัตบิ างอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในโหมดใช้งา่ ย
การสลับเป็นโหมดใช้งา่ ย
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส จอภาพ → โหมดใช้งา่ ย → โหมดใช้งา่ ย
2 สัมผัส เรียบร้อย
การกลับสูโ่ หมดมาตรฐาน
ปัดด้านซ้ายทีห่ น้าจอหลักและสัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → จอภาพ → โหมดใช้งา่ ย → โหมดมาตรฐาน → เรียบร้อย
การจัดการทางลัด
การเพิม่ ทางลัดไปยังแอพทีห่ น้าจอหลัก ให้ปดั ไปทางซ้าย สัมผัส จากนัน้ เลือกแอพ
การเพิม่ ทางลัดไปยังรายชือ่ ทีห่ น้าจอหลัก ให้ปดั ไปทางขวาและสัมผัส
การลบทางลัดออกจากหน้าจอหลัก สัมผัส แก้ไข และเลือกแอพหรือผูต้ ดิ ต่อด้วย
วอลเปเปอร์และธีม
เปลีย่ นการตัง้ ค่าวอลล์เปเปอร์สำ� หรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกหรือใช้ธมี ต่าง่ๆกับเครือ่ ง
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส วอลเปเปอร์และธีม
161
การตัง้ ค่า
คุณสมบัตขิ นั้ สูง
ทางเลือก
เปิดใช้งานคุณสมบัตขิ นั้ สูงแล้วเปลีย่ นการตัง้ ค่าทีค่ วบคุมอยู่
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส คุณสมบัตขิ นั้ สูง
การเขย่าหรือแรงกระแทกทีม่ ากเกินไปกับเครือ่ งอาจท�ำให้เกิดอินพุตส�ำหรับบางคุณสมบัตโิ ดยไม่ได้ตงั้ ใจ
• S Pen: เปลีย่ นการตัง้ ค่าส�ำหรับการใช้ปากกา S Pen โปรดดูที่ คุณสมบัตขิ อง S Pen เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ ค�ำสัง่ โดยไม่
แตะ, แอร์ววิ และ สมุดบันทึกเมือ่ ปิดหน้าจอ
• พักหน้าจออัจฉริยะ: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ป้องกันไม่ให้แสงส่องหลังจอดับลงขณะทีค่ ณุ มองทีจ่ อ
• เกม: เปิดใช้งานตัวเปิดเกมและไอคอนเครือ่ งมือเกมและเปลีย่ นการตัง้ ค่าทีเ่ กีย่ วข้องกับเกม อ้างอิง Game Launcher เพือ่ ดู
ข้อมูลเพิม่ เติม
• โหมดมือเดียว: เปิดใช้งานโหมดท�ำ​งาน​มอื ​เดียวเพือ่ ความสะดวกของคุณเมือ่ คุณใช้เครือ่ งด้วยมือเดียว
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
•
•
•
•
เปิดกล้องด่วน: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งเริม่ ต้นใช้กล้องโดยการกดทีป่ มุ่ หน้าหลักสองครัง้ ติดกัน
มัลติวนิ โดว์: ให้เลือกวิธกิ ารเปิดใช้งานมัลติวนิ โดว์
จับภาพอัจฉริยะ: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้จบั ภาพเนือ้ หาทีต่ อ่ เนือ่ งบนหลายหน้าจอ แล้วตัดภาพและแบ่งปันภาพหน้าจอในทันที
ใช้ฝา่ มือปัดเพือ่ จับภาพ: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งบันทึกภาพหน้าจอเมือ่ คุณใช้มอื ปัดไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ คุณสามารถดูรปู ภาพ
ทีบ่ นั ทึก แกลเลอรี่
ขณะทีก่ ำ� ลังใช้งานแอพและคุณสมบัตบิ างอย่างอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้
• การโทรโดยตรง: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งท�ำการโทรปกติโดยการยกเครือ่ งแนบหูขณะทีก่ ำ� ลังดูการโทร ข้อความ หรือรายละเอียด ผูต้ ดิ ต่อ
162
การตัง้ ค่า
• การเตือนอัจฉริยะ: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งแจ้งเตือนเมือ่ คุณไม่ได้รบั สายหรือมีขอ้ ความใหม่เข้าเมือ่ คุณหยิบเครือ่ งขึน้
คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่ทำ� งานหากหน้าจอเปิดอยูห่ รือเครือ่ งไม่ได้อยูบ่ นพืน้ ผิวทีเ่ รียบ
• ปิดเสียงอย่างง่าย: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ปิดเสียงสายเข้าหรือการเตือนโดยใช้การเคลือ่ นไหวของฝ่ามือหรือค่วำ� หน้าจอของเครือ่ งลง
• ส่งข้อความฉุกเฉิน: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการกดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งสามครัง้ คุณยังสามารถส่งบันทึก
เสียงไปพร้อมกับข้อความให้แก่ผรู้ บั ได้ อ้างอิง ส่งข้อความฉุกเฉิน เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
• Direct Share: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ แสดงไอคอนบุคคลทีค่ ณุ ได้ตดิ ต่อบนแผงตัวเลือกที่ใช้งานร่วมกันเพือ่ ให้คณุ สามารถแชร์เนือ้ หาได้
โดยตรง
ส่งข้อความฉุกเฉิน
ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน ให้กดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งสามครัง้ อย่างรวดเร็ว เครือ่ งจะส่งข้อความไปยังผูต้ ดิ ต่อฉุกเฉินของคุณ ข้อความจะ
ประกอบด้วยข้อมูลต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของคุณ
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส คุณสมบัตขิ นั้ สูง → ส่งข้อความฉุกเฉิน และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
2 ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ เพิม่ ผูต้ ดิ ต่อฉุกเฉิน หากคุณยังไม่ได้เพิม่
การส่งข้อความช่วยเหลือด้วยเสียงบันทึกหรือรูปภาพ สัมผัสสวิตช์ แนบบันทึกเสียง หรือ แนบภาพ เพือ่ เปิดใช้
ตัวเลือก แนบภาพ อาจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
การเพิม่ ผูต้ ดิ ต่อฉุกเฉิน
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส คุณสมบัตขิ นั้ สูง → ส่งข้อความฉุกเฉิน → ส่งข้อความถึง → เพิม่ สัมผัส สร้างชือ่ และใส่ขอ้ มูลผู้
ติดต่อ หรือสัมผัส เลือก​จากราย​ชอื่ เพือ่ เพิม่ ผูต้ ดิ ต่อทีม่ อี ยูไ่ ปยังรายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อฉุกเฉิน
163
การตัง้ ค่า
การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
คุณสมบัตกิ ารบ�ำรุงรักษาเครือ่ ง จะให้ภาพรวมของสถานะของแบตเตอรีข่ องเครือ่ ง พืน้ ทีจ่ ดั เก็บ โหมดประสิทธิภาพการท�ำงาน RAM
และความปลอดภัยของระบบ คุณยังสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพเครือ่ งโดยอัตโนมัตเิ พียงแค่สมั ผัสด้วยนิว้ เดียวของคุณ
ระบบปองกันอุปกรณ
แบตเตอรี่
โหมดการปฏิบตั งิ าน
RAM
ทีจ่ ดั เก็บ
การใช้งานคุณสมบัตกิ ารเพิม่ ประสิทธิภาพด่วน
ในหน้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แก้ไขตอนนี้ หรือ ปรับค่าตอนนี้
คุณสมบัตกิ ารเพิม่ ประสิทธิภาพด่วนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของเครือ่ งผ่านการกระท�ำต่อไปนี้
• การล้างหน่วยความจ�ำบางส่วน
• การลบไฟล์ที่ไม่จำ� เป็นและการปิดแอพทีท่ ำ� งานอยูเ่ บือ้ งหลัง
• การจัดการความผิดปกติของการใช้งานแบตเตอรี่
• ก�ำลังสแกนหามัลแวร์
164
การตัง้ ค่า
แบตเตอรี่
ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรีท่ เี่ หลืออยูแ่ ละเวลาที่ใช้เครือ่ ง ส�ำหรับอุปกรณ์ทมี่ รี ะดับแบตเตอรีต่ ำ �่ ให้รกั ษาพลังงานแบตเตอรี่ไว้โดยการ
เปิดใช้งานคุณสมบัตปิ ระหยัดพลังงาน
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → แบตเตอรี่
• เวลาการใช้งานทีเ่ หลือจะแสดงเวลาทีเ่ หลืออยูก่ อ่ นทีแ่ บตเตอรีจ่ ะหมด เวลาการใช้งานทีเ่ หลืออาจแตกต่างกันออกไป
โดยขึน้ กับการตัง้ ค่าเครือ่ งและสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
• คุณไม่สามารถรับการแจ้งเตือนจากแอพต่างๆ ที่ใช้โหมดการประหยัดพลังงาน
การจัดการแบตเตอรี่
คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการป้องกันแอพทีท่ ำ� งานในพืน้ หลังจากการใช้พลังงานแบตเตอรีเ่ มือ่ พวกเขาไม่ได้ใช้งาน
ได้ ท�ำเครือ่ งหมายทีแ่ อพจากรายการแอพและสัมผัส ประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ สัมผัส → การตัง้ ค่าขัน้ สูง เพือ่ ตัง้ ค่าทางเลือก
ตรวจดูพลังงานแอพ
คุณสามารถตัง้ ค่าให้อปุ กรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ได้รวดเร็วขึน้ สัมผัส → การตัง้ ค่าขัน้ สูง และสัมผัสสวิตซ์ การชาร์จแบบต่อสายด่วน
เพือ่ เปิดใช้งาน
โหมดเพิม่ ประสิทธิภาพ
เปลีย่ นโหมดการปฏิบตั งิ านของเครือ่ งตามการใช้งานของคุณ เช่นการเล่นเกมหรือฟังเพลง เพือ่ ได้รบั ประสิทธิภาพทีด่ ที สี่ ดุ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → โหมดเพิม่ ประสิทธิภาพ
ทีเ่ ก็บ
ตรวจสอบสถานะของหน่วยความจ�ำที่ใช้ไปและทีเ่ หลืออยู่
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → ทีเ่ ก็บ
ความจุทมี่ อี ยูจ่ ริงของหน่วยความจ�ำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจ�ำเพาะเนือ่ งจากระบบปฏิบตั กิ ารและแอพพืน้ ฐานจะใช้งาน
หน่วยความจ�ำส่วนหนึง่ ความจุทพี่ ร้อมใช้งานอาจเปลีย่ นแปลงไปเมือ่ คุณอัพเดทอุปกรณ์
165
การตัง้ ค่า
การจัดการหน่วยความจ�ำ
ส�ำหรับการลบไฟล์ทคี่ า้ งอยู่ เช่น แคช สัมผัส ล้างตอนนี้ เพือ่ ลบไฟล์หรือยกเลิกการติดตัง้ แอพต่างๆทีค่ ณุ ไม่ได้ใช้อกี ต่อไป ให้เลือก
หมวดหมูภ่ ายใต้ ข้อมูลผูใ้ ช้ จากนัน้ ท�ำเครือ่ งหมายทีร่ ายการเพือ่ เลือกและสัมผัส ลบ หรือ ลบ​การ​ตดิ ​ตงั้
RAM
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → RAM
เพือ่ เพิม่ ความเร็วให้แก่เครือ่ งของคุณโดยการลดจ�ำนวน RAM ทีค่ ณุ ก�ำลังใช้งาน ท�ำเครือ่ งหมายทีแ่ อพจากรายการแอพ และสัมผัส
ล้างตอนนี้
สถานะความปลอดภัย
ตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของเครือ่ ง คุณสมบัตนิ จี้ ะสแกนหามัลแวร์บนเครือ่ งของคุณ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ → สถานะความปลอดภัย → ตรวจสอบอุปกรณ์
แอพ
จัดการแอพของเครือ่ งและเปลีย่ นการตัง้ ค่าของแอพ คุณสามารถดูขอ้ มูลการใช้งานของแอพ เปลีย่ นการแจ้งเตือน หรือการตัง้ ค่าการ
อนุญาต หรือถอนการติดตัง้ หรือปิดการใช้งานแอพที่ไม่จำ� เป็น
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส แอพ
166
การตัง้ ค่า
หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน
ทางเลือก
เปลีย่ นการตัง้ ค่าเพือ่ ป้องกันเครือ่ งและ SIM หรือ USIM การ์ด
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน
ทางเลือกทีม่ ีให้อาจแตกต่างกัน ทัง้ นีข้ นึ้ กับวิธกี ารล็อกหน้าจอทีเ่ ลือก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ชนิดการล็อคหน้าจอ: การเปลีย่ นวิธกี ารล็อกหน้าจอ
ทางลัดข้อมูลและแอพ: เปลีย่ นการตัง้ ค่าส�ำหรับรายการทีแ่ สดงบนหน้าจอเมือ่ ล็อก
การแจ้งเตือน: ตัง้ ค่าให้แสดงเนือ้ หาของการแจ้งเตือนบนหน้าจอเมือ่ ล็อกหรือไม่ และเลือกว่าต้องการให้แสดงการแจ้งเตือนใด
การตัง้ ค่าการล็อคเพือ่ ความปลอดภัย: เปลีย่ นการตัง้ ค่าล็อกหน้าจอส�ำหรับวิธกี ารล็อกทีเ่ ลือก
ลายนิว้ มือ: ลงทะเบียนลายนิว้ มือของคุณกับเครือ่ งเพือ่ การรักษาความปลอดภัยของเครือ่ งหรือเพือ่ ลงชือ่ เข้าใช้งานบัญชีซมั ซุง
ของคุณ อ้างอิง การอ่านลายนิว้ มือ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
Samsung Pass: ตรวจสอบตัวตนของคุณได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยผ่านข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ อ้างอิง Samsung Pass
เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
ค้นหาโทรศัพท์สว่ นตัว: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตคิ น้ หามือถือของฉัน เข้าสูเ่ ว็ปไซต์ ตามหาโทรศัพท์ของฉัน
(findmymobile.samsung.com) เพือ่ ตามหาและควบคุมอุปกรณ์ของคุณทีส่ ญู หายหรือถูกขโมย
แหล่ง​ท​ไี่ ม่​รจู้ กั : ตัง้ ค่าให้เครือ่ งอนุญาตการติดตัง้ แอพจากแหล่งทีม่ าที่ไม่รจู้ กั
โหมดส่วนตัว: เปิดใช้งานโหมดส่วนตัวเพือ่ ป้องกันผูอ้ นื่ จากการเข้าถึงเนือ้ หาส่วนบุคคลของคุณ อ้างอิง โหมดส่วนตัว เพือ่ ดูขอ้ มูล
เพิม่ เติม
เข้า​รหัส​อปุ กรณ์: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้เข้ารหัสไฟล์ในเครือ่ ง
หากคุณตัง้ ค่าเครือ่ งใหม่กลับสูค่ า่ เริม่ ต้นของโรงงานโดยทีเ่ ปิดใช้งานการตัง้ ค่านี้ เครือ่ งจะไม่สามารถอ่านไฟล์ทเี่ ข้ารหัสของ
คุณได้ ปิดการตัง้ ค่านีก้ อ่ นท�ำการล้างการตัง้ ค่าเครือ่ ง
• การตัง้ ค่าความปลอดภัยอืน่ ๆ: ก�ำหนดการตัง้ ค่าความปลอดภัยเพิม่ เติม
167
การตัง้ ค่า
การอ่านลายนิว้ มือ
ในการจ�ำแนกลายนิว้ มือส�ำหรับฟังก์ชนั ต้องลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลลายนิว้ มือไว้ในเครือ่ งของคุณ หลังลงทะเบียน คุณสามารถตัง้
อุปกรณ์ให้ใช้ลายนิว้ มือส�ำหรับคุณสมบัตดิ า้ นล่าง:
• ล็อกหน้าจอ
• เข้าสูร่ ะบบเว็บ
• ตรวจสอบ Samsung account
• Samsung Pay
• คุณสมบัตนิ อี้ าจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
• การจดจ�ำลายนิว้ มือใช้ลกั ษณะเด่นเฉพาะของลายนิว้ มือแต่ละอันเพือ่ ปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์ของคุณ โอกาส
ทีเ่ ซ็นเซอร์ลายนิว้ มือจะแยกแยะลายนิว้ มือสองอันผิดพลาดอยู่ในระดับต�ำ่ มาก อย่างไรก็ตาม ในกรณีทลี่ ายนิว้ มือแยกกัน
พบได้นอ้ ยมากทีเ่ ซ็นเซอร์จะถือว่าเป็นลายนิว้ มือเดียวกัน
• หากคุณใช้ลายนิว้ มือของคุณเป็นวิธกี ารล็อกหน้าจอ คุณไม่สามารถใช้ลายนิว้ มือของคุณปลดล็อคหน้าจอเมือ่ เปิดเครือ่ ง
ได้ เพือ่ ใช้งานเครือ่ ง คุณต้องปลดล็อกหน้าจอโดยใช้รปู แบบ PIN หรือรหัสผ่านทีค่ ณุ ตัง้ ไว้ขณะลงทะเบียนลายนิว้ มือ
โปรดใช้ความระมัดระวังทีจ่ ะไม่ลมื รูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านของคุณ
• ถ้าลายนิว้ มือของคุณไม่ได้รบั การยอมรับ ปลดล็อกเครือ่ งโดยใช้รปู แบบ PIN หรือรหัสผ่านทีค่ ณุ ตัง้ ไว้เมือ่ ลงทะเบียน
ลายนิว้ มือ และจากนัน้ ลงทะเบียนลายนิว้ มือของคุณใหม่อกี ครัง้ หากลืมรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่าน คุณจะไม่สามารถใช้
เครือ่ งได้หากคุณไม่ได้ทำ� การรีเซ็ตเครือ่ ง ซัมซุงจะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ หรือความไม่สะดวกทีเ่ กิดจาก
รหัสปลดล็อคที่ได้ลมื ไว้
168
การตัง้ ค่า
เพือ่ ให้สามารถรูจ้ ำ� ลายนิว้ มือได้ดขี นึ้
เมือ่ คุณสแกนลายนิว้ มือของคุณทีเ่ ครือ่ ง ให้ตระหนักถึงเงือ่ นไขต่อไปนีท้ อี่ าจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของคุณสมบัต:ิ
• ปุม่ หน้าหลักประกอบด้วยเซนเซอร์อา่ นลายนิว้ มือ ตรวจสอบว่าปุม่ หน้าหลักไม่มรี อยขีดข่วนหรือเสียหายเนือ่ งจากวัตถุทเี่ ป็นโลหะ
เช่น เหรียญ กุญแจ หรือสร้อยคอ
• ฟิลม์ กันรอยหน้าจอที่ให้มากับเครือ่ งอาจท�ำให้เซนเซอร์รจู้ ำ� ลายนิว้ มือท�ำงานผิดปกติ ถอดแผ่นกันรอยหน้าจอออกเพือ่ ปรับปรุง
ความไวในการอ่านลายนิว้ มือ
• ตรวจสอบว่าบริเวณทีร่ จู้ ำ� ลายนิว้ มือและนิว้ มือของคุณสะอาดและแห้ง
• เครือ่ งอาจไม่สามารถอ่านลายนิว้ มือทีม่ รี อยย่นหรือเป็นแผลเป็น
• เครือ่ งอาจไม่สามารถรับรูล้ ายนิว้ มือจากนิว้ มือขนาดเล็กหรือบาง
• ถ้าคุณเอียงนิว้ มือหรือใช้ปลายนิว้ มือ เครือ่ งอาจไม่สามารถรับรูล้ ายนิว้ มือของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทาบนิว้ ของคุณไว้ทวั่
ปุม่ หน้าหลัก
• การเพิม่ ประสิทธิภาพการอ่านลายนิว้ มือ ให้ลงทะเบียนลายนิว้ มือด้วยมือที่ใช้ทำ� งานกับเครือ่ งบ่อยทีส่ ดุ
• ในสภาพแวดล้อมทีแ่ ห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตสะสมทีเ่ ครือ่ ง หลีกเลีย่ งการใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ในทีแ่ ห้ง หรือก่อนใช้งานคุณสมบัตนิ ี้
ให้คายประจุไฟฟ้าสถิตโดยสัมผัสทีว่ ตั ถุทเี่ ป็นโลหะก่อน
การลงทะเบียนลายนิว้ มือ
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ลายนิว้ มือ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วธิ กี ารล็อกหน้าจอทีต่ งั้ ค่าไว้
หากคุณไม่ได้ตงั้ ค่าวิธลี อ็ กหน้าจอไว้ โปรดสร้าง
3 น�ำนิว้ ของคุณไปวางทาบบนปุม่ หน้าหลัก
4 หลังจากเครือ่ งตรวจจับนิว้ มือของคุณเสร็จแล้ว ให้ยกนิว้ มือขึน้ และวางบนปุม่ หน้าหลักอีกครัง้
ท�ำการกระท�ำนีซ้ ำ�้ จนกระทัง่ เครือ่ งท�ำการบันทึกลายนิว้ มือ
เมือ่ หน้าต่างป๊อปอัพล็อกลายนิว้ มือปรากฏขึน้ ให้สมั ผัส เปิด เพือ่ ใช้ลายนิว้ มือของคุณในการล็อกหน้าจอ
169
การตัง้ ค่า
การลบลายนิว้ มือ
คุณสามารถลบลายนิว้ มือทีล่ งทะเบียนได้
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ลายนิว้ มือ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วธิ กี ารล็อกหน้าจอทีต่ งั้ ค่าไว้
3 สัมผัส แก้ไข
4 ท�ำเครือ่ งหมายทีล่ ายนิว้ มือเพือ่ ลบแล้วสัมผัส ลบออก
การตรวจสอบยืนยันรหัสผ่าน Samsung account
ใช้ลายนิว้ มือเพือ่ ยืนยันรหัสผ่าน Samsung account คุณสามารถใช้ลายนิว้ มือแทนการใส่รหัสผ่าน เช่น เมือ่ คุณซือ้ เนือ้ หาต่างๆ จาก
Galaxy Apps
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ลายนิว้ มือ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วธิ กี ารล็อกหน้าจอทีต่ งั้ ค่าไว้
3 สัมผัสสวิตช์ Samsung account เพือ่ เปิดใช้งาน
4 ลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account
ใช้ลายนิว้ มือกับ Samsung Pay
คุณสามารถใช้ลายนิว้ มือกับ Samsung Pay เพือ่ ท�ำการช�ำระเงินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย อ้างถึงเว็บไซต์ Samsung Pay
(www.samsung.com/samsungpay) ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
Samsung Pay อาจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการของคุณ
170
การตัง้ ค่า
การปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิว้ มือ
คุณสามารถปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิว้ มือของคุณได้ แทนทีจ่ ะใช้รปู แบบ PIN หรือรหัสผ่าน
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → ลายนิว้ มือ
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วธิ กี ารล็อกหน้าจอทีต่ งั้ ค่าไว้
3 สัมผัสสวิตช์ ปลดล็อคด้วยลายนิว้ มือ เพือ่ เปิดใช้งาน
4 บนหน้าจอทีล่ อ็ ก วางนิว้ มือของคุณบนปุม่ หน้าหลัก และสแกนลายนิว้ มือ
Samsung Pass
ใช้ Samsung Pass เพือ่ ยืนยันตัวตนของคุณได้อย่างปลอดภัยเมือ่ มีการเข้าถึงบริการแอพหรือเว็บไซต์ผา่ นข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ
มากกว่าการป้อน ID หรือรหัสผ่านของคุณ
ก่อนทีค่ ณุ จะเริม่
• เพือ่ ใช้คณุ สมบัตนิ ี้ เครือ่ งของคุณจะต้องเชือ่ มต่ออยูก่ บั เครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ
• เพือ่ ใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ คุณจะต้องลงชือ่ เข้าใช้ Samsung account ของคุณ ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม ให้อา้ งอิง Samsung account
• คุณลักษณะลงชือ่ เข้าใช้เว็บไซต์สามารถใช้ได้เฉพาะกับเว็บไซต์ทคี่ ณุ เข้าใช้งานผ่านแอพ อินเทอร์เน็ต บางเว็บไซต์อาจไม่รองรับ
คุณสมบัตนิ ี้
การลงทะเบียน Samsung Pass
ก่อนทีจ่ ะใช้ Samsung Pass ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณไปยัง Samsung Pass
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → Samsung Pass
2 อ่านค�ำแนะน�ำบนหน้าจอและสัมผัส เข้าสูร่ ะบบ
3 เอ็นเตอร์ ID Samsung account และรหัสผ่านของคุณและสัมผัส เข้าสูร่ ะบบ
4 อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงือ่ นไข และสัมผัส ถัดไป
171
การตัง้ ค่า
5 สัมผัส ลงทะเบียนลายนิว้ มือ และลงทะเบียนลายนิว้ มือของคุณ
อ้างอิง การอ่านลายนิว้ มือ เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
6 วางนิว้ ของคุณทีป่ มุ่ หน้าหลักและสแกนลายนิว้ มือของคุณเพือ่ เสร็จสิน้ การลงทะเบียน Samsung Pass
ใช้งาน Samsung Pass เพือ่ ลงชือ่ เข้าใช้เว็บไซต์
คุณสามารถใช้ Samsung Pass เพือ่ ลงชือ่ เข้าใช้เว็บไซต์ทรี่ องรับการบันทึก ID และรหัสผ่านได้อย่างง่ายดาย
1 เปิดเว็บไซต์ทคี่ ณุ ต้องการลงชือ่ เข้าใช้
2 เอ็นเตอร์ชอื่ ผูใ้ ช้และรหัสผ่านของคุณ และจากนัน้ สัมผัสปุม่ ลงชือ่ เข้าใช้ของเว็บไซต์
3 ท�ำเครือ่ งหมายที่ เข้าสูร่ ะบบโดยใช้ลายนิว้ มือผ่าน Samsung Pass และสัมผัส จดจ�ำ
ตอนนีค้ ณุ สามารถใช้ลายนิว้ มือทีค่ ณุ ลงทะเบียนไว้กบั Samsung Pass เมือ่ ลงชือ่ เข้าใช้เว็บไซต์
การจัดการข้อมูลการลงชือ่ เข้าใช้
ดูรายการเว็บไซต์ทคี่ ณุ ได้ตงั้ ค่าเพือ่ ใช้งาน Samsung Pass และจัดการข้อมูลในการลงชือ่ เข้าใช้ของคุณ
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → Samsung Pass
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วธิ กี ารล็อกหน้าจอทีต่ งั้ ค่าไว้
3 สัมผัส ข้อมูลการเข้าสูร่ ะบบเว็บไซต์
4 ให้เลือกหน้าเว็บจากรายการ
5 สัมผัส → แก้ไข และปรับเปลีย่ น ID รหัสผ่านของคุณ และชือ่ ของเว็บไซต์
เพือ่ ลบหน้าเว็บ สัมผัส → ลบ
172
การตัง้ ค่า
ใช้งาน Samsung Pass พร้อมกับแอพ
เมือ่ มีการใช้งาน แอพทีส่ นับสนุน Samsung Pass คุณสามารถลงชือ่ เข้าใช้ดว้ ย Samsung Pass ได้อย่างง่ายดาย
เพือ่ ดูรายการแอพทีส่ นับสนุน Samsung Pass เปิดหน้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → Samsung Pass →
แอพทีร่ องรับ ถ้าไม่มแี อพใดทีร่ องรับ Samsung Pass แอพทีร่ องรับ จะไม่ปรากฏ
• แอพทีม่ ีให้อาจแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ภูมภิ าคหรือผูใ้ ห้บริการ
• ซัมซุงจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความไม่สะดวกใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการลงชือ่ เข้าใช้แอพผ่าน Samsung Pass
การลบข้อมูล Samsung Pass ของคุณ
คุณสามารถลบข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ข้อมูลลงชือ่ เข้าใช้เว็บ และข้อมูลแอพทีล่ งทะเบียนของคุณกับ Samsung Pass ด้วย ลบข้อมูล
ความเห็นชอบของคุณต่อข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขและ Samsung account ของคุณจะยังคงใช้งานได้
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → Samsung Pass
2 ปลดล็อกหน้าจอโดยใช้วธิ กี ารล็อกหน้าจอทีต่ งั้ ค่าไว้
3 สัมผัส ลบข้อมูล
4 เอ็นเตอร์รหัสผ่าน Samsung account ของคุณ
ข้อมูล Samsung Pass ของคุณจะถูกลบ
173
การตัง้ ค่า
โหมดส่วนตัว
ซ่อนเนือ้ หาส่วนตัวในเครือ่ งเพือ่ ป้องกันไม่ให้ผอู้ นื่ เข้าถึงได้
การเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → โหมดส่วนตัว และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
หากคุณก�ำลังเปิดใช้งานโหมดส่วนตัวเป็นครัง้ แรก ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ตัง้ ค่ารหัสการเข้าถึงโหมดส่วนตัว
2 ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ เข้าสูร่ หัสเข้าถึงโหมดส่วนตัว
โหมดส่วนตัวจะท�ำงานและไอคอน
จะปรากฏบนแถบแสดงสถานะ
คุณสามารถดูและเข้าถึงรายการทีถ่ กู ซ่อนเมือ่ เปิดใช้งานโหมดส่วนตัว การซ่อนรายการทีเ่ ก็บไว้ในโฟลเดอร์สว่ นตัว ปิดใช้
งานโหมดส่วนตัว
การซ่อนเนือ้ หา
1 ทีห่ น้าจอแอพ ให้เริม่ ต้นแอพเพือ่ ซ่อนรายการ
2 เลือกรายการ แล้วสัมผัส → ย้ายไปที่ ส่วนตัว
หากโหมดส่วนตัวยังไม่เปิดใช้งาน ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ เข้าสูร่ หัสเข้าถึงโหมดส่วนตัว
รายการทีเ่ ลือกจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์สว่ นตัว
การดูเนือ้ หาทีถ่ กู ซ่อน
คุณสามารถดูรายการทีถ่ กู ซ่อนเมือ่ เปิดใช้งานโหมดส่วนตัว
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → โหมดส่วนตัว และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
2 ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ เข้าสูร่ หัสเข้าถึงโหมดส่วนตัว
3 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส เครือ่ ง​มอื → ไฟล์สว่ นตัว → ส่วนตัว
รายการทีย่ า้ ยไปยังโฟลเดอร์สว่ นตัวจะปรากฏบนหน้าจอ
174
การตัง้ ค่า
การเลิกซ่อนเนือ้ หา
1 ในโฟลเดอร์สว่ นตัว สัมผัสค้างไว้ทรี่ ายการ จากนัน้ ท�ำเครือ่ งหมายรายการเพือ่ เลิกซ่อน
2 สัมผัส → ลบออกจากส่วนตัว
3 เลือกโฟลเดอร์เพือ่ ย้ายรายการไปยัง จากนัน้ สัมผัส เรียบร้อย
รายการจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ทเี่ ลือก
การปิดใช้งานโหมดส่วนตัวโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตัง้ ค่าเครือ่ งให้ปดิ ใช้งานโหมดส่วนตัวได้โดยอัตโนมัติในแต่ละครัง้ ทีป่ ดิ หน้าจอ
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส หน้าจอล็อคและระบบป้องกัน → โหมดส่วนตัว และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
2 ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ เข้าสูร่ หัสเข้าถึงโหมดส่วนตัว
3 สัมผัสสวิตช์ ปิดใช้งานอัตโนมัติ เพือ่ เปิดใช้
เมือ่ ตัวเลือก ปิดใช้งานอัตโนมัติ เปิดใช้งานอยู่ อุปกรณ์จะล้มเหลวในการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโฟลเดอร์สว่ นตัวหากปิดหน้าจอ
ในระหว่างการถ่ายโอน
CLOUD และบัญชีผใู้ ช้
บทน�ำ
ซิงค์ แบ็กอัพ หรือกูค้ นื ข้อมูลในเครือ่ งของคุณโดยใช้ซมั ซุงคลาวด์ หรือตัง้ ค่าเครือ่ งของคุณใหม่ คุณยังสามารถลงทะเบียนและจัดการ
บัญชี เช่นบัญชี Samsung หรือบัญชี Google ของคุณได้
แบ็กอัพข้อมูลอย่างสม�ำ่ เสมอไปยังต�ำแหน่งทีป่ ลอดภัย เช่น ซัมซุงคลาวด์หรือคอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้คณุ สามารถกูค้ นื ได้หาก
ข้อมูลได้รบั ความเสียหายหรือสูญหายเนือ่ งจากการตัง้ ค่าโรงงานโดยไม่ได้ตงั้ ใจ
175
การตัง้ ค่า
Samsung Cloud
คุณสามารถจัดการเนือ้ หาทีค่ ณุ ต้องการจะจัดเก็บอย่างปลอดภัยใน ซัมซุงคลาวด์ ตรวจสอบสถานะการใช้งานของพืน้ ทีจ่ ดั เก็บซัมซุง
คลาวด์ของคุณ และซิงค์ แบ็กอัพ และกูค้ นื ข้อมูลของคุณ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → Samsung Cloud
จัดการพืน้ ทีจ่ ดั เก็บข้อมูล Cloud
ดูปริมาณสเปซพืน้ ทีจ่ ดั เก็บข้อมูลทีค่ ณุ ก�ำลังใช้อยู่ในปัจจุบนั ในซัมซุงคลาวด์และปริมาณการใช้งานโดยแบ่งตามชนิดข้อมูล คุณยัง
สามารถลบการแบ็กอัพข้อมูลจากเครือ่ งเก่าหลังจากที่ได้ทำ� การกูค้ นื ข้อมูลแล้ว
แบ็คอัพและคืนค่า
แบ็กอัพข้อมูลของแอพของคุณและการตัง้ ค่าเครือ่ งไปยังซัมซุงคลาวด์ และกูค้ นื ได้เมือ่ มีความจ�ำเป็น อ้างอิง การส�ำรองและการเรียก
คืนข้อมูล เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
ข้อมูลทีจ่ ะซิงค์
ปรับแต่งการตัง้ ค่าการซิงค์ขอ้ มูลของคุณ เช่น รายชือ่ ปฏิทนิ และวีดโี อ
แอคเคาท์
เพิม่ บัญชีซมั ซุง และบัญชี Google หรือบัญชีอนื่ ๆ เพือ่ ซิงค์
การเพิม่ บัญชี
แอพบางแอพที่ใช้งานในเครือ่ งของคุณจ�ำเป็นต้องมีบญั ชีทมี่ กี ารลงทะเบียน สร้างบัญชีเพือ่ ให้ได้ประสบการณ์การใช้งานทีด่ ที สี่ ดุ จาก
อุปกรณ์
1 ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แอคเคาท์ → เพิม่ ​แอคเคาท์
2 เลือกบริการบัญชี
3 ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ท�ำการตัง้ ค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
การซิงค์เนือ้ หากับบัญชีของคุณ เลือกบัญชี และเลือกรายการทีจ่ ะซิงค์
176
การตัง้ ค่า
การลบบัญชี
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แอคเคาท์ ให้เลือกชือ่ บัญชี ให้เลือกบัญชีเพือ่ ลบ และจากนัน้ สัมผัส → ตัง้
ค่า → ลบ​บญั ชี​ผ​ใู้ ช้ หรือสัมผัส → ลบ​แอคเคาท์
แบ็คอัพและคืนค่า
เปลีย่ นการตัง้ ค่าเพือ่ จัดการการตัง้ ค่าต่างๆ และข้อมูล
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส Cloud และบัญชีผใู้ ช้ → แบ็คอัพและคืนค่า
SAMSUNG ACCOUNT
• แบ็ก​อพั ​การ​ตงั้ ​คา่ : แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลแอพของคุณไปยังซัมซุงคลาวด์ นอกจากนีค้ ณุ ยังสามารถตัง้ ค่าเครือ่ งให้แบ็
กอัพข้อมูลโดยอัตโนมัตไิ ด้อกี ด้วย
• คืน​คา่ : กูค้ นื ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลแอพที่ได้แบ็กอัพไว้กอ่ นหน้าจากซัมซุงคลาวด์
แอคเคาท์ GOOGLE
• แบ็คอัพข้อมูลส่วนตัว: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งส�ำรองข้อมูลการตัง้ ค่าและข้อมูลของแอพไว้ทเี่ ซิรฟ์ เวอร์ของ Google
• แบ็ก​อพั ​บญั ชี​ผ​ใู้ ช้: ตัง้ ค่าหรือแก้ไขแอคเคาท์ Google เพือ่ การส�ำรองข้อมูลของคุณ
• คืน​คา่ ​อตั โนมัต:ิ ตัง้ ค่าให้เครือ่ งเรียกคืนการตัง้ ค่าและข้อมูลของแอพโดยอัตโนมัตจิ ากเซิรฟ์ เวอร์ Google เมือ่ แอพถูกติดตัง้ ใหม่
อีกครัง้
Google
ก�ำหนดการตัง้ ค่าส�ำหรับคุณสมบัตบิ างอย่างที่ให้มาโดย Google
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส Google
การช่วยเหลือการเข้าถึง
ก�ำหนดการตัง้ ค่าทีห่ ลากหลายเพือ่ ปรับปรุงการเข้าใช้งานเครือ่ ง อ้างอิง การช่วยเหลือการเข้าถึง เพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม่ เติม
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การช่วยเหลือการเข้าถึง
177
การตัง้ ค่า
การจัดการทัว่ ไป
ปรับแต่งการตัง้ ค่าระบบของเครือ่ งของคุณหรือตัง้ ค่าเครือ่ งใหม่
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส การจัดการทัว่ ไป
• ภาษาและการใส่ขอ้ มูล: เลือกภาษาของเครือ่ งและเปลีย่ นการตัง้ ค่า เช่น แป้นพิมพ์และประเภทของเสียงเข้า ทางเลือกบางทาง
เลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ กับภาษาทีเ่ ลือก
• วัน​ท​แี่ ละ​เวลา: เข้าถึงและเปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าต่อไปนีเ้ พือ่ ควบคุมวิธที เี่ ครือ่ งจะแสดงเวลาและวันที่
หากแบตเตอรีห่ มดเกลีย้ งหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันทีจ่ ะถูกตัง้ ค่าใหม่
• รายงานข้อมูลการวิเคราะห์: ตัง้ ค่าเครือ่ งให้สง่ ข้อมูลการวินจิ ฉัยและการใช้งานของเครือ่ งให้กบั ซัมซุงโดยอัตโนมัติ
• ข้อมูลการตลาด: ตัง้ ค่าว่าจะรับข้อมูลการตลาดของซัมซุง เช่น ข้อเสนอพิเศษ ผลประโยชน์ของสมาชิกและจดหมายข่าวหรือไม่
• ตัง้ ​คา่ ​ใหม่: การตัง้ ค่าเครือ่ งของคุณใหม่หรือด�ำเนินการตัง้ ค่าข้อมูลจากโรงงาน
อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
ปรับปรุงซอฟต์แวร์เครือ่ งของคุณหรือเปลีย่ นการตัง้ ค่าการปรับปรุง
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส อัพเดทซอฟท์​แว​ร์
• ดาวน์โหลดการอัพเดทด้วยตัวเอง: ตรวจสอบและติดตัง้ อัปเดตด้วยตนเอง
• ดาวน์โหลดการอัพเดทโดยอัตโนมัต:ิ ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ตรวจสอบและดาวน์โหลดอัปเดตโดยอัตโนมัตเิ มือ่ เชือ่ มต่อกับเครือข่าย
Wi-Fi
• อัพเดทซอฟท์แวร์ตามก�ำหนดเวลา: ตัง้ ค่าเครือ่ งเพือ่ ติดตัง้ อัปเดตที่ได้มกี ารดาวน์โหลดแล้วในเวลาทีก่ ำ� หนด
178
การตัง้ ค่า
คูม่ อื การใช้
ดูขอ้ มูลวิธีใช้เพือ่ เรียนรูว้ ธิ กี ารใช้งานเครือ่ งและแอพ หรือก�ำหนดการตัง้ ค่าทีส่ ำ� คัญ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส คูม่ อื การใช้
เกีย่ ว​กบั ​อปุ กรณ์
การเข้าถึงข้อมูลเครือ่ งของคุณ
ทีห่ น้าจอการตัง้ ค่า สัมผัส เกีย่ ว​กบั ​อปุ กรณ์
• หมาย​เลข​โทรศัพท์​ของ​ฉนั : ดูหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
• สถานะ: ดูขอ้ มูลเครือ่ งทีห่ ลากหลาย เช่น สถานะ SIM การ์ด Wi-Fi ทีอ่ ยู่ MAC และเลขหมายประจ�ำเครือ่ ง
• ข้อมูล​ทาง​กฎหมาย: ดูขอ้ มูลทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ ง เช่น ข้อมูลความปลอดภัยและใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
• ชือ่ ​อปุ กรณ์: ดูและแก้ไขชือ่ ทีจ่ ะแสดงเมือ่ เชือ่ มต่อเครือ่ งของคุณกับเครือ่ งอืน่ ๆผ่านทางบลูทธู Wi-Fi Direct และวิธกี ารอืน่ ๆ
• หมาย​เลข​รนุ่ : ดูหมายเลขรุน่ ของเครือ่ ง
• ข้อมูลซอฟต์แวร์: ดูขอ้ มูลซอฟแวร์ของเครือ่ ง เช่น รุน่ ของระบบปฏิบตั กิ ารและรุน่ ของเฟิรม์ แวร์
• ข้อมูล​แบตเตอรี:่ ดูสถานะแบตเตอรีข่ องเครือ่ งและข้อมูล
179
ภาคผนวก
การช่วยเหลือการเข้าถึง
เกีย่ วกับการใช้งาน
ปรับปรุงการเข้าใช้งานส�ำหรับผูใ้ ช้ ทีพ่ กิ ารทางสายตา การได้ยนิ หรือไม่คล่องแคล่ว ให้ใช้เครือ่ งได้งา่ ยขึน้
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง
การใช้งานปุม่ หน้าหลักเพือ่ เปิดเมนูการเข้าใช้งาน
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การเข้าถึงโดยตรง จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้ จากนัน้ เลือกให้
เลือกเมนูการเข้าใช้งานทีจ่ ะเปิดเมือ่ คุณกดปุม่ หน้าหลักสามครัง้ อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถเข้าถึงเมนูการใช้งานได้ดงั ต่อไปนี้
• การช่วยเหลือการเข้าถึง
• Voice Assistant
• Universal Switch
• หน้าต่างแว่นขยาย
• สีเ​น​กา​ท​ฟี
• ระดับสีเทา
• การปรับสี
• การควบคุมการโต้ตอบ
180
ภาคผนวก
Voice Assistant (Voice feedback)
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Voice Assistant
เมือ่ เปิดใช้งาน Voice Assistant อุปกรณ์จะเริม่ ใช้ Voice feedback เมือ่ คุณสัมผัสคุณสมบัตทิ เี่ ลือกหนึง่ ครัง้ อุปกรณ์จะส่งเสียงอ่าน
ข้อความทีป่ รากฏบนหน้าจอออกมาดังๆ การสัมผัสคุณสมบัตสิ องครัง้ จะเป็นการเปิดใช้งานคุณสมบัตนิ ี้
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น → Voice Assistant จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิด
ใช้
การปิดใช้งาน Voice Assistant สัมผัสสวิตช์แล้วสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครัง้ อย่างรวดเร็ว
เมือ่ คุณเปิดใช้ Voice Assistant เป็นครัง้ แรก โปรแกรมการสอนจะเริม่ ต้นขึน้ หลังจากการเปิดใช้งาน คุณสามารถเล่นซ�ำ้ ได้โดยการ
สัมผัส วิธใี ช้ Voice Assistant
คุณสมบัตบิ างคุณสมบัตอิ าจไม่มีให้ใช้งานเมือ่ คุณใช้งาน Voice Assistant
การควบคุมหน้าจอด้วยท่าทางนิว้ มือ
คุณสามารถใช้ทา่ ทางนิว้ มือได้หลายแบบเพือ่ ควบคุมหน้าจอขณะทีค่ ณุ ก�ำลังใช้งาน Voice Assistant
ท่าทางนิว้ มือแบบนิว้ เดียว
• การสัมผัส: อ่านออกเสียงรายการใต้นวิ้ มือของคุณ การส�ำรวจหน้าจอ: วางนิว้ มือบนหน้าจอแล้วเลือ่ นนิว้ ไปบนหน้าจอ
• การสัมผัสสองครัง้ : เปิดรายการทีเ่ ลือกไว้ ขณะทีร่ ายการวัตถุทเี่ ลือกก�ำลังถูกอ่านออกเสียง เมือ่ คุณได้ยนิ รายการวัตถุทตี่ อ้ งการ
ให้ปล่อยนิว้ มือของคุณจากรายการนัน้ จากนัน้ สัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครัง้ อย่างเร็ว
• การสัมผัสสองครัง้ ค้างไว้ทหี่ น้าจอ: ย้ายรายการหรือเข้าถึงตัวเลือกที่ใช้ได้
• การปัดไปทางซ้าย: ไปทีร่ ายการก่อนหน้า
• การปัดไปทางขวา: ไปทีร่ ายการถัดไป
• การปัดขึน้ หรือลง: เปลีย่ นการตัง้ ค่าเมนูตามเนือ้ หาล่าสุด
• การปัดไปทางซ้ายแล้วก็ขวาในการเคลือ่ นไหวเดียว: เลือ่ นหน้าจอขึน้
• การปัดไปทางขวาแล้วก็ซา้ ยในการเคลือ่ นไหวเดียว: เลือ่ นหน้าจอลง
• การปัดขึน้ แล้วก็ลงในการเคลือ่ นไหวเดียว: ย้ายไปทีร่ ายการแรกบนหน้าจอ
• การปัดลงแล้วก็ขนึ้ ในการเคลือ่ นไหวเดียว: ย้ายไปทีร่ ายการสุดท้ายบนหน้าจอ
181
ภาคผนวก
ท่าทางนิว้ มือแบบสองนิว้
• การสัมผัสสองครัง้ : เริม่ ต้น พัก หรือเล่นต่อ
• การสัมผัสสามครัง้ : ตรวจสอบเวลาปัจจุบนั พลังงานแบตเตอรีท่ เี่ หลืออยู่ และอืน่ ๆ เพือ่ เปลีย่ นรายการทีถ่ กู อ่านออกเสียง เปิด
หน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น → Voice Assistant → การ​ตงั้ ​คา่ →
ข้อมูลแถบสถานะ
• สัมผัสสีค่ รัง้ : เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานข้อเสนอแนะเสียง
• การปัดไปทางซ้าย: ไปทีห่ น้าถัดไป
• การปัดไปทางขวา: กลับสูห่ น้าก่อนหน้า
• การปัดขึน้ : เลือ่ นรายการลง
• การปัดลง: เลือ่ นรายการขึน้
• การปัดไปตามทิศทางต่างๆ บนหน้าจอเมือ่ ล็อก: ปลดล็อกหน้าจอ
• การปัดหน้าจอลงจากด้านบน: เปิดแผงการแจ้งเตือน
ท่าทางนิว้ มือแบบสามนิว้
• การสัมผัส: เริม่ การอ่านออกเสียงรายการจากด้านบนสุด
• การสัมผัสสองครัง้ : เริม่ การอ่านจากรายการถัดไป
• การสัมผัสสามครัง้ : อ่านข้อความทีเ่ ลือกไว้ลา่ สุดและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
• การปัดไปทางซ้ายหรือขวา: เปิดเมนูตามเนือ้ หาและเลือ่ นดูตวั เลือก
• การปัดขึน้ หรือลง: เปลีย่ นการอ่านข้อความและความละเอียดทีเ่ ลือก
การใช้งานเมนูตามเนือ้ หา
ขณะทีค่ ณุ ก�ำลังใช้งาน Voice Assistant ให้ปดั ไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสามนิว้ เมนูตามเนือ้ หาจะปรากฏและอุปกรณ์จะอ่านออกเสียงตัว
เลือก ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสามนิว้ เพือ่ เลือ่ นดูตวั เลือก เมือ่ คุณได้ยนิ ตัวเลือกทีค่ ณุ ต้องการ ให้ปดั ขึน้ หรือลงเพือ่ ใช้ตวั เลือกหรือ
ปรับการตัง้ ค่าส�ำหรับตัวเลือก ตัวอย่างเช่น เมือ่ คุณได้ยนิ ระดับเสียง คุณสามารถปรับระดับเสียงได้โดยการปัดขึน้ หรือลง
182
ภาคผนวก
การเพิม่ และการจัดการป้ายก�ำกับรูปภาพ
คุณสามารถก�ำหนดป้ายก�ำกับให้กบั รูปภาพบนหน้าจอ เครือ่ งจะอ่านออกเสียงป้ายก�ำกับเมือ่ เลือกรูปภาพนัน้ เพิม่ ป้ายก�ำกับไปยัง
รูปภาพทีถ่ กู ถอดป้ายออกโดยการสัมผัสทีห่ น้าจอสองครัง้ ด้วยสามนิว้ ค้างไว้
เพือ่ จัดการป้ายก�ำกับ เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น → Voice Assistant →
การ​ตงั้ ​คา่ → จัดการป้ายทีก่ ำ� หนดเอง
การก�ำหนดการตัง้ ค่าส�ำหรับ Voice Assistant
ตัง้ ค่าส�ำหรับ Voice Assistant เพือ่ ความสะดวกของคุณ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น → Voice Assistant → การ​ตงั้ ​คา่
• ระดับ​เสียงสุนทรพจน์: เลือกระดับเสียงส�ำหรับการตอบสนองด้วยเสียงพูด
• จากตัวอักษรเป็นค�ำพูด: เปลีย่ นการตัง้ ค่าคุณสมบัตกิ ารอ่านข้อความเป็นเสียงพูดเมือ่ เปิดใช้งาน Voice Assistant เช่น ภาษา
ความเร็ว ฯลฯ
• เปลีย่ นเสียงสูงต�ำ่ : ตัง้ ค่าให้เครือ่ งอ่านออกเสียงข้อความโดยเปลีย่ นระดับขณะใช้แป้นพิมพ์
• การตอบสนองแป้นพิมพ์: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งอ่านออกเสียงรายการทีน่ วิ้ กดขณะใช้แป้นพิมพ์
• พูดขณะปิดหน้าจอ: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งอ่านออกเสียงการแจ้งเตือนขณะหน้าจอปิด
• ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับ: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งพักการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมือ่ คุณน�ำมือไปไว้เหนือเซนเซอร์ทดี่ า้ นบนของเครือ่ ง
• เขย่าเพือ่ อ่านต่อ: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งอ่านออกเสียงข้อความทีแ่ สดงบนหน้าจอเมือ่ คุณเขย่าเครือ่ ง คุณสามารถเลือกความแรงของการ
สัน่ ได้หลายระดับ
• อ่าน ID ผูโ้ ทร: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งอ่านออกเสียงชือ่ ผูโ้ ทร เมือ่ คุณมีสายโทรเข้า
• อ่านออกเสียงตัวอักษร: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งอ่านออกเสียงค�ำทีเ่ ริม่ จากตัวอักษรทีค่ ณุ สัมผัสแล้วกดค้างบนแป้นพิมพ์ไว้
183
ภาคผนวก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
อ่านค�ำแนะน�ำการใช้งาน: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งอ่านออกเสียงเคล็ดลับการใช้งานเมือ่ คุณเลือกรายการโดยการปัดนิว้
การ​ตอบ​สนองด้วย​การสัน่ : ตัง้ ค่าให้เครือ่ งสัน่ เมือ่ คุณควบคุมหน้าจอ เช่นการเลือกรายการหนึง่
การตอบสนองด้วยเสียง: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งส่งเสียงเมือ่ คุณควบคุมหน้าจอ เช่นการเลือกรายการหนึง่
มุง่ เน้นทีเ่ สียงค�ำพูด: ตัง้ ค่าให้เครือ่ งหรีเ่ สียงเปิดเล่นมีเดียเมือ่ เครือ่ งอ่านออกเสียง
ระดับเสียงของการตอบสนองด้วยเสียง: ปรับระดับเสียงทีจ่ ะเปิดเล่นเสียงเมือ่ คุณสัมผัสหน้าจอเพือ่ การควบคุม คุณสมบัตนิ มี้ ีให้ใช้
งานเมือ่ เปิดใช้งาน การตอบสนองด้วยเสียง
เคอร์เซอร์ใหญ่: ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้ขยายขอบของเคอร์เซอร์สเี่ หลีย่ มทีป่ รากฏเมือ่ คุณสัมผัสรายการให้ใหญ่ขนึ้
สีเคอร์เซอร์: ให้เลือกสีของตารางเคอร์เซอร์ทปี่ รากฏขึน้ เมือ่ คุณสัมผัสทีร่ ายการ
การตอบสนองปุม่ กลับและล่าสุด: ตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้มกี ารตอบสนองด้วยเสียงพูดเมือ่ คุณสัมผัส หรือ ครัง้ เดียว สัมผัส
สองครัง้
หรือ เพือ่ ใช้ปมุ่
เมนูดว่ น: เลือกตัวเลือกเมนูตามเนือ้ หาเพือ่ แสดงผลเมือ่ คุณปัดนิว้ ไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสามนิว้
จัดการป้ายทีก่ ำ� หนดเอง: จัดการป้ายก�ำกับทีค่ ณุ เพิม่ ไว้
ข้อมูลแถบสถานะ: เลือกรายการเพือ่ อ่านออกเสียงเมือ่ คุณสัมผัสหน้าจอสามครัง้ ด้วยสองนิว้
ตัวเลือกผูพ้ ฒั นา: ตัง้ ค่าทางเลือกส�ำหรับการพัฒนาแอพ
การใช้งานเครือ่ งขณะปิดหน้าจอ
เพือ่ ความเป็นส่วนตัว คุณจะสามารถตัง้ ค่าอุปกรณ์ให้ทำ� งานตามปกติเมือ่ หน้าจอปิดอยูไ่ ด้ หน้าจอจะไม่เปิดเมือ่ คุณกดปุม่ หน้าหลักหรือ
สัมผัสหน้าจอ คุณสมบัตทิ เี่ ปิดใช้งานในขณะนี้ไม่ปดิ การท�ำงานเมือ่ หน้าจอดับ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น จากนัน้ สัมผัสสวิตช์ หน้าจอมืด เพือ่ เปิดใช้ คุณ
สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตนิ ี้โดยกดปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ งสองครัง้
184
ภาคผนวก
อ่านออกเสียงรหัสผ่าน
ตัง้ ค่าให้เครือ่ งอ่านออกเสียงรหัสผ่านเมือ่ คุณใส่รหัสผ่านขณะทีเ่ ปิดใช้งาน Voice Assistant
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น จากนัน้ สัมผัสสวิตช์ พูดรหัส​ผา่ น เพือ่ เปิดใช้
การใส่ขอ้ ความโดยใช้แป้นพิมพ์
การแสดงแป้นพิมพ์ สัมผัสช่องใส่ขอ้ ความ จากนัน้ สัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครัง้ อย่างรวดเร็ว
การเปิดใช้คณุ สมบัตปิ อ้ นปุม่ อย่างเร็ว ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น จากนัน้
สัมผัสสวิตช์ ใส่ปมุ่ ด่วน เพือ่ เปิดใช้
เมือ่ คุณสัมผัสแป้นพิมพ์ดว้ ยนิว้ มือ เครือ่ งจะอ่านออกเสียงปุม่ ตัวอักษรทีอ่ ยู่ใต้นวิ้ มือ เมือ่ คุณได้ยนิ ชือ่ ตัวอักษรทีค่ ณุ ต้องการ ให้ปล่อย
นิว้ มือจากหน้าจอเพือ่ เลือก ตัวอักษรจะถูกป้อน และเครือ่ งจะอ่านออกเสียงตัวอักษร
ถ้าไม่ได้เปิดใช้งาน ใส่ปมุ่ ด่วน ให้ปล่อยนิว้ มือของคุณจากตัวอักษรทีค่ ณุ ต้องการ จากนัน้ สัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครัง้ อย่างรวดเร็ว
การป้อนตัวอักษรเพิม่ เติม
สัมผัสปุม่ บนแป้นพิมพ์คา้ งไว้เพือ่ ป้อนตัวอักษรเพิม่ เติมที่ใช้ได้ของปุม่ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏเหนือปุม่ เพือ่ แสดงตัวอักษรที่ใช้ได้
การเลือกตัวอักษร ให้ลากนิว้ บนหน้าต่างป๊อปอัพจนได้ยนิ เสียงตัวอักษรทีต่ อ้ งการ แล้วให้ปล่อยนิว้
185
ภาคผนวก
การ​มอง​เห็น
เพิม่ การบันทึกเสียงให้เป็นค�ำเรียกเสียง
คุณสามารถใช้คำ� เรียกเสียงเพือ่ แยกความแตกต่างระหว่างวัตถุทมี่ รี ปู ร่างเหมือนกันโดยการแนบป้ายก�ำกับ คุณสามารถบันทึกและ
ก�ำหนดการบันทึกเสียงให้เป็นค�ำเรียกเสียงทีเ่ ปิดใช้ NFC ได้ ได้มกี ารเล่นการบันทึกเสียงเมือ่ คุณวางเครือ่ งของคุณใกล้กบั ป้ายก�ำกับ
เปิดคุณสมบัติ NFC ก่อนทีจ่ ะใช้งานคุณสมบัตนิ ี้
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น → ป้ายก�ำกับเสียง
เครือ่ งบันทึกเสียงจะเริม่ ต้น
2 สัมผัส เพือ่ เริม่ การบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน
3 เมือ่ บันทึกเสร็จแล้ว สัมผัส เรียบร้อย เพือ่ หยุด
4 ถือด้านหลังของอุปกรณ์ของคุณไว้เหนือค�ำเรียกเสียง
ข้อมูลในการบันทึกเสียงจะถูกเขียนไปเป็นค�ำเรียกเสียง
การเปลีย่ นการซูมหน้าจอและตัวอักษร
เปลีย่ นการตัง้ ค่าการซูมหน้าจอหรือขนาดตัวอักษรและรูปแบบ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น → ซูมหน้าจอและแบบอักษร
การใช้แบบอักษรทีม่ คี วามคมชัดสูง
ปรับสีและขอบของแบบอักษรเพือ่ เพิม่ ความคมชัดระหว่างตัวอักษรและพืน้ หลัง
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น จากนัน้ สัมผัสสวิตช์ แบบอักษรทีม่ คี วามเข้มสูง เพือ่
เปิดใช้
186
ภาคผนวก
การใช้แป้นพิมพ์ทมี่ คี วามคมชัดสูง
เพิม่ ขนาดของแป้นพิมพ์ซมั ซุงและเปลีย่ นสีปมุ่ เพือ่ เพิม่ ความชัดเจนระหว่างข้อความและพืน้ หลัง
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น จากนัน้ สัมผัสสวิตช์ แป้นพิมพ์ความเข้มสูง เพือ่ เปิด
ใช้
การแสดงรูปร่างปุม่
แสดงรูปร่างของปุม่ กับพืน้ หลังเพือ่ ท�ำให้โดดเด่นขึน้
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น จากนัน้ สัมผัสสวิตช์ แสดงรูปทรงของปุม่ เพือ่ เปิดใช้
การใช้งานแว่นขยาย
เปิดใช้งานแว่นขยายเพือ่ ซูมเข้าบนหน้าจอเพือ่ ดูเเวอร์ชนั่ เนือ้ หาที่ใหญ่กว่า
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ หน้าต่างแว่นขยาย เพือ่ เปิด
ใช้งาน แว่นขยายจะปรากฏบนหน้าจอ
ลากทีจ่ บั ตรงด้านล่างของแว่นขยายเพือ่ เคลือ่ นแว่นขยายไปยังทีท่ คี่ ณุ ต้องการขยายเข้าทีบ่ นหน้าจอ
การขยายหน้าจอ
ขยายหน้าจอและซูมเข้าในบริเวณทีก่ ำ� หนด
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ ท่าทางการขยาย เพือ่ เปิดใช้
งาน
• การซูมเข้าและออก: สัมผัสหน้าจอสามครัง้ อย่างรวดเร็วเพือ่ ซูมเข้าในบริเวณทีก่ ำ� หนด สัมผัสหน้าจอแบบรวดเร็วสามครัง้ อีกครัง้
เพือ่ กลับไปยังมุมมองปกติ
• ส�ำรวจหน้าจอโดยการเลือ่ น: ลากนิว้ มือสองนิว้ หรือมากกว่านัน้ ผ่านหน้าจอภาพขยาย
• การปรับอัตราการซูม: จิกนิว้ อย่างน้อยสองนิว้ บนหน้าจอขยายหรือแยกออกจากกัน
นอกจากนีย้ งั สามารถขยายหน้าจอได้ชวั่ คราวโดยสัมผัสหน้าจอค้างไว้สามครัง้ ขณะทีค่ า้ งทีห่ น้าจอ ลากนิว้ เพือ่ ส�ำรวจหน้าจอ ปล่อยนิว้
เพือ่ กลับไปยังการดูแบบปกติ
• แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่สามารถขยายได้
• เมือ่ เปิดใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ ประสิทธิภาพการท�ำงานบางแอพ เช่น โทรศัพท์ และ เครือ่ งคิดเลข อาจได้รบั ผลกระทบ
187
ภาคผนวก
การขยายเมาส์หรือตัวชีแ้ ผ่นสัมผัส
ขยายตัวชีเ้ มือ่ ใช้เมาส์ภายนอกหรือแผ่นสัมผัส
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์ ตัวชีเ้ มาส์/แป้นสัมผัสขนาด
ใหญ่ เพือ่ เปิดใช้งาน
การแปลงหน้าจอไปเป็นโหมดเฉดสีเทา
แสดงสีบนหน้าจอเป็นโทนสีเทา
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น จากนัน้ สัมผัสสวิตช์ ระดับสีเทา เพือ่ เปิดใช้
การกลับสีหน้าจอแสดงผล
ปรับปรุงการมองเห็นหน้าจอเพือ่ ช่วยให้ผใู้ ช้สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอได้งา่ ยขึน้
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น จากนัน้ สัมผัสสวิตช์ สี​เน​กา​ท​ฟี เพือ่ เปิดใช้
การปรับสี
ปรับการแสดงสีบนหน้าจอ ถ้าคุณมีปญั หาในการแยกแยะสี เครือ่ งจะเปลีย่ นสีเป็นสีทสี่ ามารถรับรูไ้ ด้งา่ ยขึน้
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​มอง​เห็น → การปรับสี จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ ท�ำการปรับสีให้เสร็จสมบูรณ์
188
ภาคผนวก
การ​ได้​ยนิ
ตัวตรวจจับเสียง
ตัง้ ค่าเครือ่ งให้สนั่ เมือ่ ตรวจจับเสียงกริง่ ประตู หรือเด็กร้องไห้ได้
ขณะทีค่ ณุ ใช้การรูจ้ ำ� เสียง เช่น S Voice ตัวตรวจจับเสียงจะไม่ทำ� งาน
ตัวตรวจจับทารกร้องไห้
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​ได้​ยนิ → ตัวตรวจจับเสียง จากนัน้ สัมผัสสวิตช์ ตัวตรวจจับ
ทารกร้องไห้ เพือ่ เปิดใช้ เครือ่ งจะสัน่ เมือ่ ตรวจจับพบเสียงและจะบันทึกการแจ้งเตือนเป็นรายการบันทึก
ตัวตรวจจับกริง่ ประตู
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​ได้​ยนิ → ตัวตรวจจับเสียง จากนัน้ สัมผัสสวิตช์ ตัว
ตรวจจับกริง่ ประตู เพือ่ เปิดใช้
2 สัมผัส
เพือ่ สร้างบันทึกส�ำหรับกริง่ ประตูของคุณ
อุปกรณ์จะตรวจจับและบันทึกกริง่ ประตู
3 สัมผัส
และกดกริง่ เพือ่ ตรวจสอบว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วหรือไม่ เมือ่ เครือ่ งตรวจจับเสียงกริง่ ประตู สัมผัส ตกลง
เปลีย่ นเสียงกริง่ ประตู ให้สมั ผัส เปลีย่ นเสียงกริง่ ประตู
เครือ่ งจะสัน่ เมือ่ ตรวจจับพบเสียงและจะบันทึกการแจ้งเตือนเป็นรายการบันทึก
การตัง้ ค่าการแจ้งเตือนแบบแฟลช
ตัง้ ค่าให้แฟลชกะพริบเมือ่ มีเสียงเตือนหรือเมือ่ คุณมีการแจ้งเตือน เช่น สายโทรเข้าและข้อความใหม่
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​ได้​ยนิ จากนัน้ สัมผัสสวิตช์ การ​แจ้ง​เตือน​แฟลช เพือ่ เปิดใช้
189
ภาคผนวก
การปิดเสียงทัง้ หมด
ตัง้ ค่าให้เครือ่ งปิดเสียงของเครือ่ งทัง้ หมด เช่น เสียงมีเดีย และเสียงของผูโ้ ทรเข้าระหว่างสายโทรเข้า
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​ได้​ยนิ จากนัน้ สัมผัสสวิตช์ ปิด​เสียง​ทงั้ ​หมด เพือ่ เปิดใช้
การตัง้ ค่าค�ำบรรยาย
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​ได้​ยนิ → ค�ำบรรยาย Samsung (แบบปิด) หรือ ค�ำบรรยาย
Google (แบบปิด) จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้
เลือกทางเลือกเพือ่ ปรับแก้การตัง้ ค่าค�ำบรรยาย
การปรับสมดุลเสียง
ตัง้ ค่าให้เครือ่ งปรับสมดุลเสียงเมือ่ ใช้งานเฮดเซ็ท
1 เชือ่ มต่อเฮดเซ็ทเข้ากับเครือ่ งแล้วใส่เฮดเซ็ท
2 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​ได้​ยนิ
3 ลากแถบการปรับค่าภายใต้ สมดุลเสียงซ้าย/ขวา ไปทางซ้ายหรือขวาแล้วปรับสมดุลย์เสียง
โม​โน​ดจิ ติ อล
โมโนขาออกจะรวมเสียงสเตอริโอไปเป็นสัญญาณเดียวทีเ่ ล่นผ่านล�ำโพงเฮดเซ็ททัง้ หมด ใช้ตวั เลือกนีห้ ากคุณมีความบกพร่องในการ
ได้ยนิ เสียงหรือหากสะดวกทีจ่ ะใช้หฟู งั เพียงข้างเดียว
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การ​ได้​ยนิ จากนัน้ สัมผัสสวิตช์ โม​โน​ดจิ ติ อล เพือ่ เปิดใช้
190
ภาคผนวก
ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ
Universal Switch
คุณสามารถควบคุมหน้าจอสัมผัสได้โดยการเชือ่ มต่อกับสวิตช์ภายนอก โดยการสัมผัสหน้าจอ หรือโดยการใช้การขยับหัวและท่าทางบน
ใบหน้า
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → Universal Switch จากนัน้
สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้ หากสวิตช์เอนกประสงค์ยงั ไมได้ลงทะเบียนบนอุปกรณ์ ให้สมั ผัส เพิม่ สวิตช์ และตัง้ ค่าสวิตช์เพือ่ ควบคุมอุปกรณ์
การเปิดใช้งานคุณสมบัตสิ วิตช์เอนกประสงค์ จะต้องลงทะเบียนอย่างน้อยทีส่ ดุ หนึง่ สวิตช์บนอุปกรณ์
การตัง้ ค่าสวิตช์เพือ่ ควบคุมอุปกรณ์ ให้สมั ผัส การ​ตงั้ ​คา่ → สวิตช์
การปิดใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ กดปุม่ หน้าหลักสามครัง้
เมนูชว่ ยเหลือ
การแสดงไอคอนทางลัดผูช้ ว่ ย
ตัง้ ค่าเครือ่ งให้แสดงไอคอนทางลัดผูช้ ว่ ยส�ำหรับเข้าถึงแอพ คุณสมบัติ และการตัง้ ค่า คุณสามารถควบคุมเครือ่ งได้งา่ ยโดยสัมผัสเมนู
ช่วยเหลือในไอคอน
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนูชว่ ยเหลือ
2 สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
ไอคอนทางลัดผูช้ ว่ ยจะปรากฏทีม่ มุ ล่างขวาของหน้าจอ
การเข้าถึงเมนูผชู้ ว่ ย
ไอคอนทางลัดผูช้ ว่ ยจะปรากฏเป็นไอคอนแบบลอยเพือ่ ให้เข้าถึงเมนูผชู้ ว่ ยจากหน้าจอใดๆ โดยง่าย
เมือ่ คุณสัมผัสไอคอนทางลัดผูช้ ว่ ย ไอคอนจะขยายออกเล็กน้อย และเมนูผชู้ ว่ ยจะปรากฏที่ไอคอน สัมผัสลูกศรขึน้ หรือลงเพือ่ ย้ายไปยัง
แผงอืน่ หรือปัดขึน้ หรือลงเพือ่ เลือกเมนูอนื่
191
ภาคผนวก
การใช้งานเคอร์เซอร์
ทีเ่ มนูผชู้ ว่ ย สัมผัส เคอร์เซอร์ คุณสามารถควบคุมหน้าจอด้วยการเคลือ่ นทีน่ วิ้ มือของคุณเล็กน้อยบนบริเวณสัมผัส ลากนิว้ มือของคุณ
บนบริเวณสัมผัสเพือ่ ย้ายเคอร์เซอร์ นอกจากนัน้ ให้สมั ผัสหน้าจอเพือ่ เลือกรายการใต้เคอร์เซอร์
ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี:้
• / : เลือ่ นไปทางซ้ายหรือขวาบนหน้าจอ
• / : เลือ่ นขึน้ หรือลงบนหน้าจอ
• : ขยายพืน้ ทีบ่ ริเวณทีเ่ ป็นมีเคอร์เซอร์อยู่
• : ย้ายบริเวณสัมผัสไปยังต�ำแหน่งอืน่
• : ปิดบริเวณสัมผัส
การเปลีย่ นพืน้ ทีส่ มั ผัสและการตัง้ ค่าเคอร์เซอร์ ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความ
คล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนูชว่ ยเหลือ จากนัน้ ปรับการตัง้ ค่าใน การตัง้ ค่าแป้นสัมผัสและเคอร์เซอร์
การใช้งานเมนูผชู้ ว่ ยพิเศษ
ตัง้ ค่าให้เครือ่ งแสดงเมนูผชู้ ว่ ยพิเศษส�ำหรับแอพทีเ่ ลือก
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → เมนูชว่ ยเหลือ → การ
ช่วยเหลือเพิม่ เติม สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน จากนัน้ จึงเลือกแอพ
เปิดใช้ Easy screen
เปิดหน้าจอโดยการเคลือ่ นไหวมือของคุณเหนือเซนเซอร์ทดี่ า้ นบนสุดของเครือ่ ง คุณสามารถเปิดหน้าจอได้โดยไม่ตอ้ งกดปุม่ เมือ่ คุณใช้
งานคุณสมบัตนิ ี้ ให้วางเครือ่ งไว้บนพืน้ ผิวเรียบโดยหัวหน้าจอขึน้ หรือถือเครือ่ งอย่างมัน่ คงเพือ่ ป้องกันไม่ให้เครือ่ งขยับ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ และจากน้น้ สัมผัสสวิตช์ เปิดใช้
Easy screen เพือ่ เปิดใช้งาน
คลิกอัตโนมัตเิ มือ่ ตัวชีห้ ยุดลง
ตัง้ ค่าเครือ่ งให้เลือกรายการโดยอัตโนมัตเิ มือ่ คุณวางตัวชี้ไปบนรายการนัน้
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ และจากน้น้ สัมผัสสวิตช์ คลิก
อัตโนมัตเิ มือ่ ตัวชีห้ ยุดลง เพือ่ เปิดใช้งาน
192
ภาคผนวก
ตัง้ เวลาการแตะค้าง
ตัง้ ค่าเวลาการรับรูเ้ มือ่ สัมผัสค้างไว้ทหี่ น้าจอ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → ตัง้ เวลาการแตะค้าง จาก
นัน้ เลือกทางเลือก
การควบคุมการโต้ตอบ
เปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบเพือ่ จ�ำกัดการตอบสนองอินพุตขณะที่ใช้งานแอพ
คุณสมบัตนิ ี้ไม่สามารถใช้งานได้เมือ่ คุณเปิดใช้งาน ใช้ฝา่ มือปัดเพือ่ จับภาพ, การโทรโดยตรง, การเตือนอัจฉริยะ หรือ ปิด
เสียงอย่างง่าย
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ → การควบคุมการ
โต้ตอบ
2 สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
3 กดค้างไว้ทปี่ มุ่ หน้าหลักและปุม่ ระดับเสียงพร้อมกันในขณะที่ใช้งานแอพ
4 ปรับขนาดกรอบ หรือวาดเส้นรอบบริเวณทีค่ ณุ ต้องการจ�ำกัด
5 สัมผัส เรียบร้อย
เครือ่ งจะแสดงบริเวณทีถ่ กู จ�ำกัด พืน้ ทีจ่ ำ� กัดจะไม่มผี ลเมือ่ สัมผัสและจะปิดการท�ำงานของปุม่ หลักของเครือ่ ง อย่างไรก็ตาม คุณ
สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชนั ต่างๆ ส�ำหรับปุม่ เปิด/ปิด ปุม่ ระดับเสียง และแป้นพิมพ์ในโหมดการควบคุมการโต้ตอบ
การปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ กดค้างไว้ทปี่ มุ่ หน้าหลักและปุม่ ระดับเสียงลงพร้อมกัน
193
ภาคผนวก
ล็อคทิศทาง
สร้างชุดรวมทิศทางเพือ่ ปลดล็อกหน้าจอ
1 ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ล็อคทิศทาง และจากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้งาน
2 ลากนิว้ ของคุณขึน้ ลง ซ้าย หรือ ขวา สีถ่ งึ แปดครัง้ และจากนัน้ สัมผัส ด�ำเนิน​การ
3 วาดชุดรวมทิศทางอีกครัง้ เพือ่ ยืนยันความถูกต้องแล้วสัมผัส ยืน​ยนั
ตัวแจ้งเตือน
ตัง้ ค่าอุปกรณ์เพือ่ แจ้งเตือนให้คณุ ทราบการแจ้งเตือนทีค่ ณุ ยังไม่ได้ดูในช่วงเวลานัน้
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → ตัวแจ้งเตือน จากนัน้ สัมผัสสวิตช์เพือ่ เปิดใช้
ตัง้ ค่าเครือ่ งให้สนั่ เมือ่ คุณมีการแจ้งเตือนทีย่ งั ไม่ได้ดู ให้สมั ผัสสวิตช์ สัน่ เพือ่ เปิดใช้
การตัง้ ค่าคาบเวลาระหว่างการเตือน สัมผัส ช่วงเวลาการเตือน
เพือ่ ตัง้ ค่าแอพให้แจ้งเตือนคุณ ให้เลือกแอพภายใต้ แสดงการแจ้งเตือนจาก
การรับหรือการวางสาย
ตัง้ ค่าให้รบั สายหรือวางสายโดยการกดปุม่ หรือใช้คำ� สัง่ เสียง
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → การรับและการวางสาย
เลือกวิธที ตี่ อ้ งการ
การใช้งานโหมดสัมผัสครัง้ เดียว
เมือ่ มีเสียงเตือนหรือสายเรียกเข้า สัมผัสปุม่ เพือ่ หยุดการเตือนหรือตอบรับการโทรแทนการลากปุม่
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง จากนัน้ สัมผัสสวิตช์ โหมดแตะเดียว เพือ่ เปิดใช้
194
ภาคผนวก
การจัดการตัง้ ค่าการเข้าใช้งาน
บันทึกการตัง้ ค่าการเข้าใช้งานลงในไฟล์
ส่งออกการตัง้ ค่าการเข้าใช้งานปัจจุบนั เป็นรูปแบบไฟล์
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → จัดการการช่วยเหลือการเข้าถึง → น�ำเข้า/ส่งออก → ส่งออก
ไปทีไ่ ฟล์สว่ นตัว
การน�ำเข้าไฟล์การตัง้ ค่าการเข้าใช้งาน
น�ำเข้าไฟล์การตัง้ ค่าการเข้าใช้งาน และปรับปรุงการตัง้ ค่าปัจจุบนั
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → จัดการการช่วยเหลือการเข้าถึง → น�ำเข้า/ส่งออก → น�ำเข้า
จากไฟล์สว่ นตัว เลือกไฟล์ทจี่ ะน�ำเข้า และสัมผัส เรียบร้อย การตัง้ ค่าการเข้าใช้งานจะได้รบั การปรับปรุงจากไฟล์ทนี่ ำ� เข้า
การแชร์ไฟล์การตัง้ ค่าการเข้าใช้งาน
แชร์ไฟล์การตัง้ ค่าการเข้าใช้งานให้ผอู้ นื่ ผ่านทางอีเมล, Wi-Fi Direct, บลูทธู ฯลฯ
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การช่วยเหลือการเข้าถึง → จัดการการช่วยเหลือการเข้าถึง → แชร์​ผา่ น จากนัน้ เลือกไฟล์
การเข้าใช้งาน และสัมผัส เรียบร้อย เลือกวิธกี ารแชร์ และท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพือ่ แชร์ไฟล์นนั้
195
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น
ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วธิ แี ก้ปญั หาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กบั อุปกรณ์ของคุณได้
เมือ่ คุณเปิดเครือ่ งหรือใช้งานเครือ่ งของคุณ เครือ่ งสอบถามให้คณุ กรอกรหัสใดรหัสหนึง่ ดังต่อไปนี:้
• รหัสผ่าน: เมือ่ เปิดใช้งานคุณสมบัตกิ ารล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านทีค่ ณุ ก�ำหนดไว้สำ� หรับเครือ่ ง
• PIN: เมือ่ ใช้อปุ กรณ์ครัง้ แรก หรือเมือ่ ตัง้ ค่าไว้วา่ จะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM
การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตนิ ี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
• PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึง่ ตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการทีค่ ณุ ใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลาย
ครัง้ คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รบั จากผูใ้ ห้บริการ
• PIN2: เมือ่ คุณเข้าสูเ่ มนูทตี่ อ้ งใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการ
ของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ
• เมือ่ คุณอยู่ในพืน้ ทีท่ มี่ สี ญั ญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลือ่ นที่ไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ และลองอีกครัง้
ขณะทีเ่ คลือ่ นทีอ่ ยู่ อาจมีขอ้ ความแสดงข้อผิดพลาดซ�ำ้ ๆ
• คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการของคุณส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม
เครือ่ งของคุณไม่ได้เปิดอยู่
เมือ่ แบตเตอรีค่ ายประจุจนหมดเกลีย้ ง เครือ่ งของคุณจะเปิดไม่ตดิ ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครือ่ ง
196
ภาคผนวก
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถกู ต้อง
• ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหน้าจอหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะทีส่ มั ผัสหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือปลายนิว้
หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานไม่เป็นปกติ
• หน้าจอสัมผัสอาจท�ำงานผิดปกติในสภาพทีม่ คี วามชืน้ หรือเมือ่ ถูกน�ำ้
• เริม่ ต้นเครือ่ งของคุณใหม่เพือ่ ล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชัว่ คราว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครือ่ งคุณได้รบั การอัพเดทเป็นเวอร์ชนั่ ล่าสุด
• หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปทีศ่ นู ย์บริการซัมซุง
เครือ่ งของคุณค้างหรือประสบความผิดพลาดร้ายแรง
ลองวิธแี ก้ปญั หาต่อไปนี้ ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รบั การแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเริม่ การท�ำงานเครือ่ งใหม่
หากเครือ่ งของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือปิดเครือ่ งแล้วเปิดใหม่อกี ครัง้
การบังคับให้เริม่ การท�ำงานใหม่
ถ้าเครือ่ งของคุณค้างและไม่ตอบสนอง ให้กดค้างไว้ทปี่ มุ่ เปิด/ปิดและปุม่ ระดับเสียงลงพร้อมกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพือ่ เริม่ ต้น
การท�ำงานใหม่
การรีเซ็ทเครือ่ ง
หากวิธกี ารข้างต้นไม่ชว่ ยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำ� เนินการตัง้ ค่าใหม่จากโรงงาน
ทีห่ น้าจอแอพ สัมผัส การ​ตงั้ ​คา่ → การจัดการทัว่ ไป → ตัง้ ​คา่ ​ใหม่ → ตัง้ ค่าข้อมูล​จาก​โรง​งาน → รี​เซ็ท​อปุ กรณ์ → ลบ​ทงั้ ​
หมด ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมท�ำส�ำเนาเพือ่ ส�ำรองข้อมูลทีส่ ำ� คัญทัง้ หมดทีเ่ ก็บไว้ในเครือ่ ง
ถ้าคุณได้ลงทะเบียนบัญชี Google ไปยังเครือ่ งแล้ว คุณต้องลงชือ่ เข้าใช้บญั ชี Google เดียวกันหลังจากการรีเซ็ตเครือ่ งแล้ว
197
ภาคผนวก
การโทรไม่มกี ารเชือ่ มต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือทีถ่ กู ต้อง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตงั้ ค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรออก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตงั้ ค่าการระงับการโทรส�ำหรับหมายเลขที่โทรเข้า
คูส่ นทนาไม่สามารถได้ยนิ ทีค่ ณุ พูดระหว่างการโทร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บงั ช่องไมโครโฟนภายใน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
• ถ้าหากใช้งานเฮดเซ็ท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซ็ทเชือ่ มต่อถูกต้อง
มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร
ปรับระดับเสียงโดยการกดปุม่ ระดับเสียง หรือเคลือ่ นย้ายไปยังบริเวณอืน่
เครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยครัง้ หรือคุณภาพเสียงไม่ดี
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บงั เสาอากาศในตัวเครือ่ ง
• เมือ่ คุณอยู่ในพืน้ ทีท่ มี่ สี ญั ญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปญั หาการเชือ่ มต่อเนือ่ งจาก
ปัญหากับเสาสัญญาณของผูใ้ ห้บริการ เคลือ่ นที่ไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ และลองอีกครัง้
• เมือ่ ใช้งานเครือ่ งขณะทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการท�ำงานเนือ่ งจากปัญหากับเครือข่ายของผูใ้ ห้บริการ
ไอคอนแบตเตอรีว่ า่ งเปล่า
แบตเตอรีต่ ำ �่ ชาร์จแบตเตอรี่
198
ภาคผนวก
แบตเตอรีไ่ ม่ได้รบั การชาร์จอย่างถูกต้อง (ส�ำหรับเครือ่ งชาร์จทีผ่ า่ นการรับรองโดยซัมซุง)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ่ งชาร์จเชือ่ มต่ออย่างถูกต้องแล้ว
• ไปทีศ่ นู ย์บริการซัมซุง และเปลีย่ นแบตเตอรี่
แบตเตอรีห่ มดเร็วกว่าตอนทีซ่ อื้ มาครัง้ แรก
• เมือ่ คุณน�ำอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกอุณหภูมทิ เี่ ย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
• อัตราการใช้งานแบตเตอรีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เมือ่ คุณใช้คณุ สมบัตกิ ารส่งข้อความหรือบางแอพ เช่น เกม หรืออินเตอร์เน็ต
• แบตเตอรีเ่ ป็นอุปกรณ์สนิ้ เปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรือ่ ยๆ เมือ่ เวลาผ่านไป
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมือ่ เริม่ ต้นกล้องถ่ายรูป
เครือ่ งของคุณจะต้องมีหน่วยความจ�ำและพลังงานแบตเตอรีเ่ พียงพอทีจ่ ะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รบั ข้อความแสดงข้อผิด
พลาดเมือ่ เริม่ ต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี:้
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครือ่ ง
• เริม่ การท�ำงานเครือ่ งใหม่ หากคุณยังมีปญั หากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองท�ำตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการซัม
ซุง
คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง
• คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทัง้ นีข้ นึ้ กับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพทีค่ ณุ ใช้
• ถ้าคุณถ่ายภาพในทีม่ ดื หรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส
199
ภาคผนวก
ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมือ่ เปิดเล่นไฟล์มลั ติมเี ดีย
หากคุณได้รบั ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มลั ติมเี ดียได้ เมือ่ เปิดเล่นไฟล์มลั ติมเี ดียในเครือ่ งของคุณ ให้
ทดลองดังนี:้
• ล้างหน่วยความจ�ำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครือ่ ง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนัน้ ไม่ถกู ป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นนั้ ถูกป้องกันด้วย DRM
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุม่ ส�ำหรับเล่นไฟล์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ่ งรองรับรูปแบบไฟล์นนั้ ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ตดิ ตัง้ แอพทีร่ องรับ
รูปแบบไฟล์นนั้ ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ทเี่ ครือ่ งรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com
• เครือ่ งของคุณรองรับรูปภาพและวิดโี อทีบ่ นั ทึกด้วยเครือ่ งนัน้ รูปภาพและวิดโี อทีบ่ นั ทึกโดยเครือ่ งอืน่ อาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
• เครือ่ งของคุณรองรับไฟล์มลั ติมเี ดียทีอ่ นุญาตโดยผูใ้ ห้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผูใ้ ห้บริการในบริการเพิม่ เติม เนือ้ หาบางอย่าง
ทีเ่ ผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วิดโี อ หรือภาพพืน้ หลัง อาจไม่ทำ� งานเป็นปกติ
ไม่พบอุปกรณ์บลูทธู อืน่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัตไิ ร้สายบลูทธู ถูกเปิดใช้งานในเครือ่ งของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัตไิ ร้สายบลูทธู ถูกเปิดใช้งานในเครือ่ งทีค่ ณุ ต้องการเชือ่ มต่อ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือ่ งของคุณและอุปกรณ์บลูทธู อืน่ อยูภ่ ายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทธู (10 ม.)
หากค�ำแนะน�ำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปญั หาได้ ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการซัมซุง
การเชือ่ มต่อไม่สำ� เร็จเมือ่ คุณเชือ่ มต่อเครือ่ งเข้ากับคอมพิวเตอร์
• ควรแน่ใจว่าสาย USB ทีค่ ณุ ใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตดิ ตัง้ ไดรเวอร์ทถี่ กู ต้องและอัพเดทเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
• หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตดิ ตัง้ Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณ
200
ภาคผนวก
เครือ่ งของคุณไม่พบต�ำแหน่งปัจจุบนั ของคุณ
สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตัง้ ค่าให้เครือ่ งใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพือ่ ค้นหาต�ำแหน่ง
ปัจจุบนั ของคุณในสถานการณ์เหล่านี้
ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในเครือ่ งสูญหาย
ท�ำการส�ำรองข้อมูลทีส่ ำ� คัญทีเ่ ก็บในเครือ่ งเสมอ มิฉะนัน้ คุณอาจไม่สามารถกูค้ นื ข้อมูลได้ ในกรณีทขี่ อ้ มูลเสียหายหรือสูญหาย ซัมซุงไม่
รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในเครือ่ ง
มีชอ่ งว่างขนาดเล็กปรากฏอยูร่ อบด้านนอกของตัวเครือ่ ง
• ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัตขิ องการผลิตทีจ่ ำ� เป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสัน่ คลอนได้
• เมือ่ เวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจท�ำให้ชอ่ งว่างนีข้ ยายขึน้ เล็กน้อย
พืน้ ทีจ่ ดั เก็บในเครือ่ งไม่พอ
โปรดลบข้อมูลที่ไม่จำ� เป็น เช่น ข้อมูลแคช โดยใช้ Smart Manager หรือลบแอพหรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วด้วยตนเองเพือ่ เพิม่ พืน้ ที่
ว่าง
201
Copyright
Copyright © 2017 Samsung Electronics
คูม่ อื นี้ได้รบั การคุม้ ครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิส์ ากล
ส่วนใดๆ ของค�ำแนะน�ำนี้ไม่สามารถถูกท�ำซ�ำ ้ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธกี ารใดๆ ทัง้ ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล
รวมทัง้ การถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รบั การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก
Samsung Electronics
เครือ่ งหมายการค้า
• SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
• Bluetooth® เป็นเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทัว่ โลก
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็น
เครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
• เครือ่ งหมายการค้าและลิขสิทธิอ์ นื่ ๆ ทัง้ หมดเป็นทรัพย์สนิ ของเจ้าของรายนัน้ ๆ
Download PDF

advertising